1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. متالوژی
  4. شیمی تجزیه و آزمایشگاه
  5. کتاب شیمی تجزیه کمی معدنی – جلد اول

شیمی تجزیه کمی معدنی – جلد اول


نویسنده : آرتور آى .وگل

مترجم : فرشته عباس زاده توسلى ٬محمد باقر پورسید


درباره کتاب شیمی تجزیه کمی معدنی – جلد اول

_

سال
۱۳۷۱
تعداد صفحات
۷۱۳
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب شیمی تجزیه کمی معدنی – جلد اولکتاب‌های مشابه کتاب شیمی تجزیه کمی معدنی – جلد اول


خرید یا کرایه
cancel
19