1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. متالوژی
  4. شیمی تجزیه و آزمایشگاه
  5. کتاب روش استفاده از چکیده‌نامه‌های شیمی

روش استفاده از چکیده‌نامه‌های شیمی


نویسندگان : مسعود حسن پور , انجمن سلطنتى شیمى ٬گروه فنون آموزشى(لندن)


درباره کتاب روش استفاده از چکیده‌نامه‌های شیمی

_

سال
۱۳۷۰
تعداد صفحات
۶۲
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب روش استفاده از چکیده‌نامه‌های شیمیکتاب‌های مشابه کتاب روش استفاده از چکیده‌نامه‌های شیمی


خرید یا کرایه
cancel
19