1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
  4. آز-زیست شناسی مولکولی سلول
  5. کتاب زیست شناسی عمومی گیاهی و جانوری

زیست شناسی عمومی گیاهی و جانوری


نویسندگان : حسن ابراهیم زاده، , ابوالقاسم امین , حسن دیانت نژاد , محمود کرمی , علی فرازمند , مینا افسری نژاد


درباره کتاب زیست شناسی عمومی گیاهی و جانوری

.

سال
۱۳۹۲
تعداد صفحات
۹۵۹
شابک
978-964-01-1004-1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب زیست شناسی عمومی گیاهی و جانوریکتاب‌های مشابه کتاب زیست شناسی عمومی گیاهی و جانوری


خرید یا کرایه
cancel
19