1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی نفت
  4. آزمایشگاه فیزیک ۱
  5. کتاب دینامیک

دینامیک


نویسنده : ایروینگ .اچ .شیمز

مترجم : مجید ملکان


درباره کتاب دینامیک

_

سال
۷۵
تعداد صفحات
۸۴۸
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب دینامیککتاب‌های مشابه کتاب دینامیک


خرید یا کرایه
cancel
19