1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم شناختی گرایش توانبخشی شناختی
  4. اصول علوم شناختی
  5. کتاب شناخت درمانی: مبانی و فراتر از آن

کتاب شناخت درمانی: مبانی و فراتر از آن


نویسندگان : جودیت بک , دکتر فرهاد فرید حسینی

مترجم : دکتر لادن فتی


درباره کتاب شناخت درمانی: مبانی و فراتر از آن

این کتاب چرا نوشته شده است؟ طبیعی است هر کسی که کتابی دربارهی روان درمانی می خواند، این پرسش را از خود بپرسد. این پیش در آمد در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد.

برای این که این پرسش خوانندگان کتاب شناخت درمانی: مبانی و فراتر از آن، تالیف دکتر جودیت س. یک پاسخ داده شود، باید توجه خواننده را به نخستین روزهای شناخت درمانی و روند شد آن از آن زمان تاکنون جلب کنم...

سال
۱۳۹۹
ناشر
دانژه
تعداد صفحات
۴۴۸
شابک
9786005510904
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19