1. بوکت
  2. فنی و مهندسی
  3. مهندسی معدن
  4. برداشت زمین شناسی
  5. کتاب مبانی زمین‌شناختی ماقبل تاریخ

مبانی زمین‌شناختی ماقبل تاریخ


نویسنده : ن .تیوبالد

مترجم : خدیجه اسدیان


درباره کتاب مبانی زمین‌شناختی ماقبل تاریخ

_

سال
۱۳۶۸
تعداد صفحات
۲۰۱
شابک
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب مبانی زمین‌شناختی ماقبل تاریخکتاب‌های مشابه کتاب مبانی زمین‌شناختی ماقبل تاریخ


خرید یا کرایه
cancel
19