دانلود کتاب های تکنولوژی مرتع و آبخیزداری دانلود کتاب های تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

زمین شناسی مخازن کربناته شناسایی ،توصیف وتعیین ویژگی های ..

وین ام .آر , دکتر حسین رحیم پوربناب , مهندس ولی مهدی پور , مهندس رسول رنجبر ,

واژه‌نامه زمین‌شناسی و معدن

گروه تخصصی زمین شناسی و معدن مرکز نشر دانشگاهى

مهندسی آب با صفحه گسترده، راهنمای محاسبات منابع آب با استفاده از اکسل

آشوک پاندیت , دکتر علی‌رضا مقدم‌نیا , دکتر شهرام خلیقی سیگارودی , مهندس مریم یزدان‌پرست , مهندس حسام مهدیخانی ,

دیوارۀ آب بندی سدها

دکتر علی نورزاد , مصطفی جلال , کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ ,

خرید یا کرایه
cancel
19