1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. زبان روسی
  4. ترجمه شفاهی ۱
  5. کتاب درآمدی بر ترجمۀ شفاهی

سال
۱۳۹۶
تعداد صفحات
۱۸۱
شابک
9789644574085
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books


خرید یا کرایه
cancel
19