ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی


نویسنده : مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی


درباره کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی

.

سال
۱۴۰۲
تعداد صفحات
۴۱۴
شابک
978-622-7034-67-7
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی{"id":3804835,"title":"ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی","price":"۲۷۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۸۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f40954b88009cb80/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f40954b88009cb80/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f40954b88009cb80/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f40954b88009cb80/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f40954b88009cb80/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-7034-67-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۲","nobat_chap":2,"description":[".",""],"pages_count":414,"keywords":null,"token":"f40954b88009cb80","created_at":"2024-02-20 10:48:50","updated_at":"2024-05-08 11:34:49","publisher_id":242,"deleted_at":null,"published_at":"2024-03-13 14:41:11","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1931797,"title":"مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی","meta_title":"مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی","meta_description":"مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجتبی","lastname":"خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی","token":"b267dd04c202ca95","created_at":"2024-02-20 10:56:20","updated_at":"2024-02-20 10:56:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1931797,"title":"مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی","meta_title":"مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی","meta_description":"مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مجتبی","lastname":"خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی","token":"b267dd04c202ca95","created_at":"2024-02-20 10:56:20","updated_at":"2024-02-20 10:56:20","national_code":null,"role":"writer","titleLink":"%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%DB%8C"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":788783,"file":"65d4525adc84c5.07868253.pdf","book_id":3804835,"toc":null,"created_at":"2024-02-20 10:48:52","updated_at":"2024-05-08 11:34:49","process_started_at":"2024-02-20 10:48:52","process_done_at":"2024-02-20 10:48:57","process_failed_at":null,"pages_count":414,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"853dca23d2a0850614ab5e6e4126c508ffdc5d5324e849a061309e1cd4912c556104b4cffdad4265d42956d8aa1c0cea53fdb0ac453d5ac08356740d7d756eec","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"token":"bbd6725522fe055b","slug":"%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3","logo":"icons/tmu"},"similarBooks":[],"publisherBooks":[{"title":"مبانی منطق موجهات","price":-1,"ebook_price":"۶۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/60515978145a8d9b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/60515978145a8d9b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/60515978145a8d9b/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/60515978145a8d9b/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/60515978145a8d9b/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/60515978145a8d9b/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-64-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1383,"nobat_chap":1,"description":"منطق موجهات به&zwnj;&zwnj;عنوان یکی از شاخه&zwnj;&zwnj;های توسعه یافته منطق جدید از سوی سی.آ.لوییس در سال 1918 پایه&zwnj;&zwnj;ریزی شد و به&zwnj;&zwnj;وسیله منطق&zwnj;&zwnj;دانان پس از وی بسط و تکامل ...","pages_count":256,"token":"60515978145a8d9b","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-06 17:29:50","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931957,"title":"دکتر لطف اله نبوی","meta_title":"دکتر لطف اله نبوی","meta_description":"دکتر لطف اله نبوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لطف اله نبوی","token":"89eaeb8a0911ed6e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804974,"author_id":1931957,"created_at":"2024-05-05 15:38:10","updated_at":"2024-05-06 17:29:50","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/60515978145a8d9b","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/60515978145a8d9b","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931957,"title":"دکتر لطف اله نبوی","meta_title":"دکتر لطف اله نبوی","meta_description":"دکتر لطف اله نبوی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"لطف اله نبوی","token":"89eaeb8a0911ed6e","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804974,"author_id":1931957,"created_at":"2024-05-05 15:38:10","updated_at":"2024-05-06 17:29:50","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":256,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"60515978145a8d9b","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۵۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۲۵۶","previews":null,"score":0},{"title":"پرتو عشق درآمدی بر اخلاق و عرفان عملی امام خمینی (ره) در آیینۀ قرآن و حدیث","price":-1,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/c8a0f08fb2f2fae3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/c8a0f08fb2f2fae3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/c8a0f08fb2f2fae3/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/c8a0f08fb2f2fae3/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/c8a0f08fb2f2fae3/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/c8a0f08fb2f2fae3/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-89-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"نوشتار حاضر متن گفتارهای نویسنده است که با محوریت کتاب &laquo;چهل حدیث&raquo; &laquo;آداب الصلاه&raquo; و &laquo; سر الصلاه&raquo; معراج السالکین و صلاه العارفین امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) در ...","pages_count":234,"token":"c8a0f08fb2f2fae3","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:07:23","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931922,"title":"دکتر کاوس روحی","meta_title":"دکتر کاوس روحی","meta_description":"دکتر کاوس روحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"کاوس روحی","token":"21ba0344a3efd65f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804956,"author_id":1931922,"created_at":"2024-05-05 11:18:43","updated_at":"2024-05-05 15:09:06","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/c8a0f08fb2f2fae3","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/c8a0f08fb2f2fae3","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931922,"title":"دکتر کاوس روحی","meta_title":"دکتر کاوس روحی","meta_description":"دکتر کاوس روحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"کاوس روحی","token":"21ba0344a3efd65f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804956,"author_id":1931922,"created_at":"2024-05-05 11:18:43","updated_at":"2024-05-05 15:09:06","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":234,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c8a0f08fb2f2fae3","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۳۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C--%D8%B1%D9%87--%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%80-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB","urlify":"%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C--%D8%B1%D9%87--%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%DB%80-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%88-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB","pages_count_fa":"۲۳۴","previews":null,"score":0},{"title":"محاربه در حقوق کیفری ایران (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و عناوین مشابه در کامن لا)","price":-1,"ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f2b0f3a69ab28555/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f2b0f3a69ab28555/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f2b0f3a69ab28555/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/f2b0f3a69ab28555/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f2b0f3a69ab28555/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/f2b0f3a69ab28555/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-622-8376-98-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1379,"nobat_chap":1,"description":"این کتاب برای دانشجویان رشته&zwnj;&zwnj;های حقوق جزا، فقه و مبانی حقوق در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به&zwnj;عنوان کتاب درسی قابل استفاده است. بخش&zwnj;&zwnj;های دوگانۀ آن به بررسی یکی از عناوین ...","pages_count":226,"token":"f2b0f3a69ab28555","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-06 17:32:42","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931959,"title":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده","meta_title":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده","meta_description":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد جعفر حبیب زاده","token":"287001d29d7a0e04","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804980,"author_id":1931959,"created_at":"2024-05-06 10:51:30","updated_at":"2024-05-06 17:32:42","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/f2b0f3a69ab28555","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/f2b0f3a69ab28555","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931959,"title":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده","meta_title":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده","meta_description":"دکتر محمد جعفر حبیب زاده - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد جعفر حبیب زاده","token":"287001d29d7a0e04","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804980,"author_id":1931959,"created_at":"2024-05-06 10:51:30","updated_at":"2024-05-06 17:32:42","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":226,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"f2b0f3a69ab28555","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۲۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-","urlify":"%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%A7-","pages_count_fa":"۲۲۶","previews":null,"score":0},{"title":"سیستم های سوییچینگ ATM","price":-1,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a8460cc4ec683cbf/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a8460cc4ec683cbf/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a8460cc4ec683cbf/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a8460cc4ec683cbf/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a8460cc4ec683cbf/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a8460cc4ec683cbf/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-43-x","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1380,"nobat_chap":1,"description":"این اثر برای دانشجویان رشته مخابرات در مقطع کارشناسی ارشد به&zwnj;&zwnj;عنوان کتاب کمک درسی قابل استفاده است.\n\r\nفصول کتاب عبارت است از: مقدمه، مد انتقال ناهمزمان، جریان&zwnj;ها&zwnj;&zwnj;ی اطلاعات در...","pages_count":324,"token":"a8460cc4ec683cbf","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-06 17:31:55","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931960,"title":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","meta_title":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","meta_description":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","token":"4e0eeee8bb6c9135","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804978,"author_id":1931960,"created_at":"2024-05-06 10:45:50","updated_at":"2024-05-06 17:31:55","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931961,"title":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","meta_title":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","meta_description":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","token":"20193d51e604f9b0","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804978,"author_id":1931961,"created_at":"2024-05-06 10:45:50","updated_at":"2024-05-06 17:31:55","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/a8460cc4ec683cbf","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/a8460cc4ec683cbf","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931960,"title":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","meta_title":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","meta_description":"پروفسور توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"توماس ام.چن، پروفسور استفان اس.لیو","token":"4e0eeee8bb6c9135","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804978,"author_id":1931960,"created_at":"2024-05-06 10:45:50","updated_at":"2024-05-06 17:31:55","role":"writer"}},{"id":1931961,"title":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","meta_title":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","meta_description":"دکتر مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"مجتبی لطفی زاد مهندس محمود ابراهیم","token":"20193d51e604f9b0","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804978,"author_id":1931961,"created_at":"2024-05-06 10:45:50","updated_at":"2024-05-06 17:31:55","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":324,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a8460cc4ec683cbf","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۲۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-ATM","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%86%DB%8C%D9%86%DA%AF-ATM","pages_count_fa":"۳۲۴","previews":null,"score":0},{"title":"مفهوم صنعت و فناوری در منابع تمدن اسلامی","price":-1,"ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/e7c641ed3efdb3c4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/e7c641ed3efdb3c4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/e7c641ed3efdb3c4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/e7c641ed3efdb3c4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/e7c641ed3efdb3c4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/e7c641ed3efdb3c4/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-87-0","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"&laquo;صنعت&raquo; و &laquo;فناوری از موضوعاتی است که از بدو زندگی مدنی انسان با وی همراه بوده است و درنتیجه بر پیدایش دانش سازمان یافته تقدم دارد. با وجود این واقعیت مفاهیم و مبانی نظری آن نسبت به &l...","pages_count":162,"token":"e7c641ed3efdb3c4","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:07:48","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931934,"title":"دکتر غلامحسین رحیمی","meta_title":"دکتر غلامحسین رحیمی","meta_description":"دکتر غلامحسین رحیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامحسین رحیمی","token":"af1612845c2cb182","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804955,"author_id":1931934,"created_at":"2024-05-05 11:12:54","updated_at":"2024-05-05 15:08:36","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/e7c641ed3efdb3c4","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/e7c641ed3efdb3c4","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931934,"title":"دکتر غلامحسین رحیمی","meta_title":"دکتر غلامحسین رحیمی","meta_description":"دکتر غلامحسین رحیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"غلامحسین رحیمی","token":"af1612845c2cb182","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804955,"author_id":1931934,"created_at":"2024-05-05 11:12:54","updated_at":"2024-05-05 15:08:36","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":162,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"e7c641ed3efdb3c4","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۱۶۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","urlify":"%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۱۶۲","previews":null,"score":0},{"title":"ترمودینامیک ملکولی تعادلات فازی سیال","price":-1,"ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b618ddedc04bde9e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b618ddedc04bde9e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b618ddedc04bde9e/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/b618ddedc04bde9e/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b618ddedc04bde9e/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/b618ddedc04bde9e/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-70-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":2,"description":".از علل برجستگی و اهمیت این کتاب نه تنها ارایه اطلاعات کافی و ارزشمند در هر سه زمینه ترمودینامیک کلاسیک، آماری و مولکولی است بلکه می تواند روابط لازم را بین این سه مرحله تکاملی تاریخی ترمودینامیک برق...","pages_count":456,"token":"b618ddedc04bde9e","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:06:06","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931936,"title":"پروفسور ج.ام.پراوسنیتس پروفسور آر.ان.لیش تنتالر پرفسور ای.گ.ازودو","meta_title":"پروفسور ج.ام.پراوسنیتس پروفسور آر.ان.لیش تنتالر پرفسور ای.گ.ازودو","meta_description":"پروفسور ج.ام.پراوسنیتس پروفسور آر.ان.لیش تنتالر پرفسور ای.گ.ازودو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"ج.ام.پراوسنیتس پروفسور آر.ان.لیش تنتالر پرفسور ای.گ.ازودو","token":"97dc208d17e16064","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804958,"author_id":1931936,"created_at":"2024-05-05 11:39:15","updated_at":"2024-05-05 15:09:31","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931937,"title":"دکتر محسن وفایی سفتی","meta_title":"دکتر محسن وفایی سفتی","meta_description":"دکتر محسن وفایی سفتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن وفایی سفتی","token":"d1a314cc7fb48c7b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804958,"author_id":1931937,"created_at":"2024-05-05 11:39:15","updated_at":"2024-05-05 15:09:31","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/b618ddedc04bde9e","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/b618ddedc04bde9e","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931936,"title":"پروفسور ج.ام.پراوسنیتس پروفسور آر.ان.لیش تنتالر پرفسور ای.گ.ازودو","meta_title":"پروفسور ج.ام.پراوسنیتس پروفسور آر.ان.لیش تنتالر پرفسور ای.گ.ازودو","meta_description":"پروفسور ج.ام.پراوسنیتس پروفسور آر.ان.لیش تنتالر پرفسور ای.گ.ازودو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"ج.ام.پراوسنیتس پروفسور آر.ان.لیش تنتالر پرفسور ای.گ.ازودو","token":"97dc208d17e16064","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804958,"author_id":1931936,"created_at":"2024-05-05 11:39:15","updated_at":"2024-05-05 15:09:31","role":"writer"}},{"id":1931937,"title":"دکتر محسن وفایی سفتی","meta_title":"دکتر محسن وفایی سفتی","meta_description":"دکتر محسن وفایی سفتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن وفایی سفتی","token":"d1a314cc7fb48c7b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804958,"author_id":1931937,"created_at":"2024-05-05 11:39:15","updated_at":"2024-05-05 15:09:31","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":456,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"b618ddedc04bde9e","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۵۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84","pages_count_fa":"۴۵۶","previews":null,"score":0},{"title":"جنبه های دینامیک گازی جریان دوفازی","price":-1,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/73629c04563e79a4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/73629c04563e79a4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/73629c04563e79a4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/73629c04563e79a4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/73629c04563e79a4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/73629c04563e79a4/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-47-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1391,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر رفتار سیال گاز را در جریان&zwnj;های دو فازی بررسی می&zwnj;کند. با توجه به اندرکنش دو سیال گاز و مایع، پدیده&zwnj;های متفاوتی در مقایسه با جریان تک فاز سیال گاز حاصل می&zwnj;شود. وجود سطح مشت...","pages_count":410,"token":"73629c04563e79a4","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:26:56","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931939,"title":"دکتر هربرت استاک","meta_title":"دکتر هربرت استاک","meta_description":"دکتر هربرت استاک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هربرت استاک","token":"99fd6b516257d01c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804961,"author_id":1931939,"created_at":"2024-05-05 11:50:09","updated_at":"2024-05-05 15:26:56","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931664,"title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_description":"دکتر محمدرضا انصاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا انصاری","token":"a6642f2263fee0fb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804961,"author_id":1931664,"created_at":"2024-05-05 11:50:09","updated_at":"2024-05-05 15:26:56","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/73629c04563e79a4","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/73629c04563e79a4","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931664,"title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_title":"دکتر محمدرضا انصاری","meta_description":"دکتر محمدرضا انصاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا انصاری","token":"a6642f2263fee0fb","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804961,"author_id":1931664,"created_at":"2024-05-05 11:50:09","updated_at":"2024-05-05 15:26:56","role":"translator"}},{"id":1931939,"title":"دکتر هربرت استاک","meta_title":"دکتر هربرت استاک","meta_description":"دکتر هربرت استاک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"هربرت استاک","token":"99fd6b516257d01c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804961,"author_id":1931939,"created_at":"2024-05-05 11:50:09","updated_at":"2024-05-05 15:26:56","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":410,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"73629c04563e79a4","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۱۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C","urlify":"%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C","pages_count_fa":"۴۱۰","previews":null,"score":0},{"title":"Techniques in Neuroscience Research","price":-1,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/anonymous.png","large":"/storage/files/styles/large/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/anonymous.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"To achieve a scientific finding, the researchers need to test their new hypothesis. On the other hand, testing the new hypothesis needs achieving quantitative and qualitative data at the first step an...","pages_count":400,"token":"d9d24a9cf5a43174","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:06:45","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931935,"title":"Fereshteh Motamedi, Saeed Semnainan, Javad mirnajafi-zadeh","meta_title":"Fereshteh Motamedi, Saeed Semnainan, Javad mirnajafi-zadeh","meta_description":"Fereshteh Motamedi, Saeed Semnainan, Javad mirnajafi-zadeh - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Fereshteh","lastname":"Motamedi, Saeed Semnainan, Javad mirnajafi-zadeh","token":"983f9b2ad2718ecf","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804957,"author_id":1931935,"created_at":"2024-05-05 11:28:37","updated_at":"2024-05-05 15:08:11","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/d9d24a9cf5a43174","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/d9d24a9cf5a43174","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931935,"title":"Fereshteh Motamedi, Saeed Semnainan, Javad mirnajafi-zadeh","meta_title":"Fereshteh Motamedi, Saeed Semnainan, Javad mirnajafi-zadeh","meta_description":"Fereshteh Motamedi, Saeed Semnainan, Javad mirnajafi-zadeh - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"Fereshteh","lastname":"Motamedi, Saeed Semnainan, Javad mirnajafi-zadeh","token":"983f9b2ad2718ecf","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804957,"author_id":1931935,"created_at":"2024-05-05 11:28:37","updated_at":"2024-05-05 15:08:11","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":400,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d9d24a9cf5a43174","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۰۰"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"Techniques-in-Neuroscience-Research","urlify":"Techniques-in-Neuroscience-Research","pages_count_fa":"۴۰۰","previews":null,"score":0},{"title":"ترمودینامیک ملکولی تعادل های فازی سیال (ویرایش دوم)","price":-1,"ebook_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3c05c49987ba4e12/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3c05c49987ba4e12/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3c05c49987ba4e12/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/3c05c49987ba4e12/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3c05c49987ba4e12/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/3c05c49987ba4e12/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-27-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1379,"nobat_chap":1,"description":"این اثر برای دانشجویان رشته&zwnj;های مهندسی شیمی و انرژی در مقاطع تحصیلات تکمیلی به&zwnj;&zwnj;عنوان کتاب مرجع، درسی و کمک درسی قابل استفاده است.\n\r\nشش فصل جلد اول عبارت است از: مسیله تعادل فازی، ترمود...","pages_count":496,"token":"3c05c49987ba4e12","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-06 17:33:06","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931964,"title":"پروفسور جی . ام. پراوسنیتس، پروفسور آر.ان.لیش تنتالر، پروفسور ای.گ.ازودو","meta_title":"پروفسور جی . ام. پراوسنیتس، پروفسور آر.ان.لیش تنتالر، پروفسور ای.گ.ازودو","meta_description":"پروفسور جی . ام. پراوسنیتس، پروفسور آر.ان.لیش تنتالر، پروفسور ای.گ.ازودو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"جی . ام. پراوسنیتس، پروفسور آر.ان.لیش تنتالر، پروفسور ای.گ.ازودو","token":"9b2bbf4bf93dc7d7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804981,"author_id":1931964,"created_at":"2024-05-06 10:57:32","updated_at":"2024-05-06 17:33:05","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931937,"title":"دکتر محسن وفایی سفتی","meta_title":"دکتر محسن وفایی سفتی","meta_description":"دکتر محسن وفایی سفتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن وفایی سفتی","token":"d1a314cc7fb48c7b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804981,"author_id":1931937,"created_at":"2024-05-06 10:57:32","updated_at":"2024-05-06 17:33:06","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/3c05c49987ba4e12","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/3c05c49987ba4e12","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931937,"title":"دکتر محسن وفایی سفتی","meta_title":"دکتر محسن وفایی سفتی","meta_description":"دکتر محسن وفایی سفتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محسن وفایی سفتی","token":"d1a314cc7fb48c7b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804981,"author_id":1931937,"created_at":"2024-05-06 10:57:32","updated_at":"2024-05-06 17:33:06","role":"translator"}},{"id":1931964,"title":"پروفسور جی . ام. پراوسنیتس، پروفسور آر.ان.لیش تنتالر، پروفسور ای.گ.ازودو","meta_title":"پروفسور جی . ام. پراوسنیتس، پروفسور آر.ان.لیش تنتالر، پروفسور ای.گ.ازودو","meta_description":"پروفسور جی . ام. پراوسنیتس، پروفسور آر.ان.لیش تنتالر، پروفسور ای.گ.ازودو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"جی . ام. پراوسنیتس، پروفسور آر.ان.لیش تنتالر، پروفسور ای.گ.ازودو","token":"9b2bbf4bf93dc7d7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804981,"author_id":1931964,"created_at":"2024-05-06 10:57:32","updated_at":"2024-05-06 17:33:05","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":496,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"3c05c49987ba4e12","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۹۶"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-","urlify":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-","pages_count_fa":"۴۹۶","previews":null,"score":0},{"title":"حقوق مادری در مبانی قانون گذاری اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان","price":-1,"ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7dae822c9d622e24/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7dae822c9d622e24/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7dae822c9d622e24/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/7dae822c9d622e24/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7dae822c9d622e24/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/7dae822c9d622e24/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-36-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1390,"nobat_chap":1,"description":"در عصر حاضر فعالیت درحوزه زنان و مسایل مرتبط، متناسب با فضای فکری ، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مشارکتی ایشان، اقتضایات خاص خود را می طلبد.\n...","pages_count":364,"token":"7dae822c9d622e24","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:23:10","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931943,"title":"فاطمه همدانیان زیر نظر دکتر عزت السادات میرخانی","meta_title":"فاطمه همدانیان زیر نظر دکتر عزت السادات میرخانی","meta_description":"فاطمه همدانیان زیر نظر دکتر عزت السادات میرخانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"همدانیان زیر نظر دکتر عزت السادات میرخانی","token":"4cb3fce7dbeaa819","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804964,"author_id":1931943,"created_at":"2024-05-05 12:23:52","updated_at":"2024-05-05 15:23:10","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/7dae822c9d622e24","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/7dae822c9d622e24","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931943,"title":"فاطمه همدانیان زیر نظر دکتر عزت السادات میرخانی","meta_title":"فاطمه همدانیان زیر نظر دکتر عزت السادات میرخانی","meta_description":"فاطمه همدانیان زیر نظر دکتر عزت السادات میرخانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فاطمه","lastname":"همدانیان زیر نظر دکتر عزت السادات میرخانی","token":"4cb3fce7dbeaa819","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804964,"author_id":1931943,"created_at":"2024-05-05 12:23:52","updated_at":"2024-05-05 15:23:10","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":364,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"7dae822c9d622e24","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۶۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۳۶۴","previews":null,"score":0},{"title":"افزودنی های خوراک دام، طیور و آبزیان","price":-1,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/734c1408dae49aad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/734c1408dae49aad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/734c1408dae49aad/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/734c1408dae49aad/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/734c1408dae49aad/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/734c1408dae49aad/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-07-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1402,"nobat_chap":4,"description":"بدون توضیحات","pages_count":431,"token":"734c1408dae49aad","deleted_at":null,"published_at":"2024-04-02 15:13:28","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931854,"title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","token":"330622429afe725f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804888,"author_id":1931854,"created_at":"2024-03-16 10:20:08","updated_at":"2024-04-02 15:13:28","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/734c1408dae49aad","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/734c1408dae49aad","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931854,"title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_title":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","meta_description":"دکتر فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"فرید شریعتمداری و دکتر مازیار محیطی اصلی","token":"330622429afe725f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804888,"author_id":1931854,"created_at":"2024-03-16 10:20:08","updated_at":"2024-04-02 15:13:28","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":431,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"734c1408dae49aad","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۳۱"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","urlify":"%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%B7%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۴۳۱","previews":null,"score":0},{"title":"انتقال جرم ازمبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته","price":-1,"ebook_price":"۸۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d528b968ae2a73f2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d528b968ae2a73f2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d528b968ae2a73f2/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/d528b968ae2a73f2/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d528b968ae2a73f2/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/d528b968ae2a73f2/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-27-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1390,"nobat_chap":1,"description":"کتاب حاضر درخصوص تعدادی از مسایل انتقال جرم که درمهندسی شیمی کاربرد دارند، بحث می کند . این کتاب بیش تر بر اصول پایه و مبانی انتقال جرم تاکید داشته، معادلات پایه ای مربوط به انتقال جرم را به روشی ساده...","pages_count":403,"token":"d528b968ae2a73f2","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:23:36","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931941,"title":"پروفسور کوییچی آسانو","meta_title":"پروفسور کوییچی آسانو","meta_description":"پروفسور کوییچی آسانو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"کوییچی آسانو","token":"a3aca203bfb35945","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804963,"author_id":1931941,"created_at":"2024-05-05 12:19:09","updated_at":"2024-05-05 15:23:36","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931942,"title":"دکتر سید محمد موسوی بفرویی، دکتر آرزو جعفری","meta_title":"دکتر سید محمد موسوی بفرویی، دکتر آرزو جعفری","meta_description":"دکتر سید محمد موسوی بفرویی، دکتر آرزو جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید محمد موسوی بفرویی، دکتر آرزو جعفری","token":"f6bea4fbbefbd029","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804963,"author_id":1931942,"created_at":"2024-05-05 12:19:09","updated_at":"2024-05-05 15:23:36","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/d528b968ae2a73f2","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/d528b968ae2a73f2","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931941,"title":"پروفسور کوییچی آسانو","meta_title":"پروفسور کوییچی آسانو","meta_description":"پروفسور کوییچی آسانو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"پروفسور","lastname":"کوییچی آسانو","token":"a3aca203bfb35945","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804963,"author_id":1931941,"created_at":"2024-05-05 12:19:09","updated_at":"2024-05-05 15:23:36","role":"writer"}},{"id":1931942,"title":"دکتر سید محمد موسوی بفرویی، دکتر آرزو جعفری","meta_title":"دکتر سید محمد موسوی بفرویی، دکتر آرزو جعفری","meta_description":"دکتر سید محمد موسوی بفرویی، دکتر آرزو جعفری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"سید محمد موسوی بفرویی، دکتر آرزو جعفری","token":"f6bea4fbbefbd029","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804963,"author_id":1931942,"created_at":"2024-05-05 12:19:09","updated_at":"2024-05-05 15:23:36","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":403,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"d528b968ae2a73f2","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۰۳"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87","urlify":"%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87","pages_count_fa":"۴۰۳","previews":null,"score":0},{"title":"روش های محاسباتی برای شبیه سازی فرایند","price":-1,"ebook_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/74e94dfd45e9ec70/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/74e94dfd45e9ec70/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/74e94dfd45e9ec70/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/74e94dfd45e9ec70/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/74e94dfd45e9ec70/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/74e94dfd45e9ec70/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-6213-80-4","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1385,"nobat_chap":1,"description":"این اثر به&zwnj;&zwnj;عنوان کتاب مرجع و کمک درسی در مقطع تحصیلات تکمیلی رشتۀ مهندسی شیمی قابل استفاده است.\n\r\nفصول هشتگانۀ کتاب عبارتند از: موازنۀ جرم، انرژی و ممنتم در مقیاس بزرگ، سیستم&zwnj;ها&zwnj;&...","pages_count":568,"token":"74e94dfd45e9ec70","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:14:02","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931955,"title":"و.ف. رامیرز","meta_title":"و.ف. رامیرز","meta_description":"و.ف. رامیرز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و.ف.","lastname":"رامیرز","token":"9247a35f10ffed09","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804973,"author_id":1931955,"created_at":"2024-05-05 15:07:05","updated_at":"2024-05-05 15:14:02","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":1931956,"title":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","meta_title":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","meta_description":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","token":"f81bf93aa5dde9d6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804973,"author_id":1931956,"created_at":"2024-05-05 15:07:05","updated_at":"2024-05-05 15:14:02","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/74e94dfd45e9ec70","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/74e94dfd45e9ec70","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931955,"title":"و.ف. رامیرز","meta_title":"و.ف. رامیرز","meta_description":"و.ف. رامیرز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"و.ف.","lastname":"رامیرز","token":"9247a35f10ffed09","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804973,"author_id":1931955,"created_at":"2024-05-05 15:07:05","updated_at":"2024-05-05 15:14:02","role":"writer"}},{"id":1931956,"title":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","meta_title":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","meta_description":"دکتر محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا امیدخواه دکتر سید محمد مصلحی میلانی","token":"f81bf93aa5dde9d6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804973,"author_id":1931956,"created_at":"2024-05-05 15:07:05","updated_at":"2024-05-05 15:14:02","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":568,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"74e94dfd45e9ec70","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۵۶۸"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF","pages_count_fa":"۵۶۸","previews":null,"score":0},{"title":"درامدی بر اموزشگری در آموزش عالی : به سوی استاد آموزش پژوه","price":-1,"ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4666661e8f040ea4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4666661e8f040ea4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4666661e8f040ea4/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4666661e8f040ea4/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4666661e8f040ea4/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4666661e8f040ea4/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-600-5394-65-8","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1392,"nobat_chap":1,"description":"تدریس، آشناترین فعالیت حوزه علم برای اجتماعات امروزین است؛ آنچنان که همگان خود را مدیون آن می بیننندو قادر به انجام آن می شمارند.\n...","pages_count":434,"token":"4666661e8f040ea4","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-05 15:10:28","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931933,"title":"دکتر محمود مهرمحمدی","meta_title":"دکتر محمود مهرمحمدی","meta_description":"دکتر محمود مهرمحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود مهرمحمدی","token":"9906afeb6630e65c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804954,"author_id":1931933,"created_at":"2024-05-05 11:07:09","updated_at":"2024-05-05 15:10:28","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/4666661e8f040ea4","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/4666661e8f040ea4","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931933,"title":"دکتر محمود مهرمحمدی","meta_title":"دکتر محمود مهرمحمدی","meta_description":"دکتر محمود مهرمحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمود مهرمحمدی","token":"9906afeb6630e65c","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804954,"author_id":1931933,"created_at":"2024-05-05 11:07:09","updated_at":"2024-05-05 15:10:28","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":256,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4666661e8f040ea4","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۳۴"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C---%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87","urlify":"%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C---%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87","pages_count_fa":"۴۳۴","previews":null,"score":0},{"title":"سیر تحول روش های تصویرنگاری پزشکی از رونتگن تا امروز","price":-1,"ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/38a7260576f4e9e1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/38a7260576f4e9e1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/38a7260576f4e9e1/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/38a7260576f4e9e1/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/38a7260576f4e9e1/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/38a7260576f4e9e1/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1371,"nobat_chap":1,"description":"دانشجویان رشته&zwnj;&zwnj;های رادیولوژی در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ودانشجویان پزشکی از این اثر به&zwnj;&zwnj;عنوان کتاب درسی استفاده می&zwnj;&zwnj;کنند.\n\r\nکتاب در چهار بخش، تدوین شده ک...","pages_count":312,"token":"38a7260576f4e9e1","deleted_at":null,"published_at":"2024-05-11 19:18:04","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه تربیت مدرس","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"bookmark":"false","has_book":"false","has_file":"true","writer_authors":[{"id":1931985,"title":"دکتر حسین مزدارانی ، دکتر علی حسین صابری","meta_title":"دکتر حسین مزدارانی ، دکتر علی حسین صابری","meta_description":"دکتر حسین مزدارانی ، دکتر علی حسین صابری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین مزدارانی ، دکتر علی حسین صابری","token":"b6319dbcf62cff17","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804998,"author_id":1931985,"created_at":"2024-05-07 10:54:23","updated_at":"2024-05-11 19:18:04","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/38a7260576f4e9e1","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/38a7260576f4e9e1","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1931985,"title":"دکتر حسین مزدارانی ، دکتر علی حسین صابری","meta_title":"دکتر حسین مزدارانی ، دکتر علی حسین صابری","meta_description":"دکتر حسین مزدارانی ، دکتر علی حسین صابری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"حسین مزدارانی ، دکتر علی حسین صابری","token":"b6319dbcf62cff17","national_code":null,"pivot":{"book_id":3804998,"author_id":1931985,"created_at":"2024-05-07 10:54:23","updated_at":"2024-05-11 19:18:04","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":312,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"38a7260576f4e9e1","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۱۲"},"publisher":{"id":242,"title":"دانشگاه تربیت مدرس","description":null,"logo":"icons/tmu","token":"bbd6725522fe055b","slug":"دانشگاه-تربیت-مدرس"},"tags":[],"study_subjects":[],"study_fields":[],"study_groups":[],"views":1,"price_fa":"-۱","titleLink":"%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2","urlify":"%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AA%DA%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2","pages_count_fa":"۳۱۲","previews":null,"score":0}],"titleLink":"%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%98%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","simpleDescription":"<p>.</p>","ebook_price_en":76000,"print_price_en":-1,"urlify":"%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%98%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۴۱۴","authorTitle":"مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی","study_fields":[],"study_groups":[],"backLinks":{"sefr":{"link":"/","title":"بوکت"}},"tocStr":"","url":"/books/f40954b88009cb80/%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%98%D9%86%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","ScapedDescription":" . ","faq":[{"question":" نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی را با قیمت ۸۱‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی را با قیمت ۶۷‌,‌۵۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید"},{"question":" نحوه خرید ایبوک کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی به چه صورت است ؟ ","answer":" شما می توانید کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی را با قیمت ۷۶‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید"},{"question":" نسخه چاپی کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی چه قیمتی دارد ؟ ","answer":" نسخه چاپی موجود نمی باشد "},{"question":" نویسندگان کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی ؟ ","answer":" مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی "},{"question":" کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی در چه سالی چاپ شده است ؟ ","answer":"۱۴۰۲"},{"question":" ناشر کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی چه کسی است ؟ ","answer":"دانشگاه تربیت مدرس"},{"question":" کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟ ","answer":"قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت"},{"question":" شابک کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی چیست ؟ ","answer":"978-622-7034-67-7"}]}

سوالات متداول


نحوه کرایه ایبوک 6 ماهه کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی را با قیمت ۸۱‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه کرایه ایبوک 3 ماهه کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی را با قیمت ۶۷‌,‌۵۰۰ تومان از طریق بوکت کرایه کنید

نحوه خرید ایبوک کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی به چه صورت است ؟

شما می توانید کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی را با قیمت ۷۶‌,‌۰۰۰ تومان از طریق بوکت خرید کنید

نسخه چاپی کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی چه قیمتی دارد ؟

نسخه چاپی موجود نمی باشد

نویسندگان کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی ؟

مجتبی خیام نکویی محسن مردی سعید کدخدایی علی موحدی

کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی در چه سالی چاپ شده است ؟

۱۴۰۲

ناشر کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی چه کسی است ؟

دانشگاه تربیت مدرس

کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی در چه پلتفرم هایی قابل مطالعه است ؟

قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت

شابک کتاب ویرایش ژنوم با فناوری کریسپر و کاربردهای آن در علوم زیستی چیست ؟

978-622-7034-67-7

خرید یا کرایه
cancel
19