مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک در علوم زیستی مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک در علوم زیستی

توضیحات

با توجه به تدریس چندین ساله درس ژنتیک گیاهان توسط نویسنده اول این کتاب بر آن شدیم تا کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک در علوم زیستی را به زبانی ساده در پنج بخش شامل : , ,بخش اول بیوشیمی موجودات زنده و درشت مولکول ها ,بخش دوم مهندسی ژنتیک ریزسازواره ها ,بخش سوم مهندسی ژنتیک در پستانداران ,بخش چهارم مهندسی ژنتیک در گیاهان و تولید گیاهان تراریخته ,و بخش پنجم جنبه های مادی و اخلاقی مهندسی ژنتیک در جامعه بشری , ,را در 13 فصل به علاقه مندان تقدیم نماییم. امیدواریم که این اثر مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، صاحب نظران و کارشناسان ,علوم زیستی به ویژه علوم پایه زیستی، پزشکی و کشاورزی بالاخص رشته های بیوتکنولوژی، زراعت واصلاح نباتات، گیاهپزشکی، باغبانی و علوم دامی قرار گیرد. امید است این کتاب بتواند بسیاری از شبهات مربوط به مضرات و معایب محصولات تراریخته را مرتفع نماید به گونه ای که صرف تولید محصولات تراریخته خطر آفرین نمی باشند، بلکه عدم مراقبت های ویژه بعدی است که نه تنها در ایران، بلکه در جهان، نگرانی های عمیقی را در بین مردم عادی و حتی در بین خود محققان و دانشمندان مسلط بر این رشته به وجود آورده است. , ,در تدوین و گردآوری مطالب این کتاب واژه های تخصصی فراوانی وجود دارد که سعی بر استفاده از معادل های مناسب فارسی آن ها بر اساس فرهنگ های علوم زیستی و کشاورزی شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2727
-5757
-8888
-123123
-133133
-150150
-162162
-177177
-199199
-214214
-230230
-244244
-259259
{"id":"3795029","title":"مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک در علوم زیستی","price":"۵۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۶‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04c3c7b644f368a2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/04c3c7b644f368a2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04c3c7b644f368a2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04c3c7b644f368a2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04c3c7b644f368a2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/04c3c7b644f368a2/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/04c3c7b644f368a2/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/04c3c7b644f368a2/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/04c3c7b644f368a2/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/04c3c7b644f368a2/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010735","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["با توجه به تدریس چندین ساله درس ژنتیک گیاهان توسط نویسنده اول این کتاب بر آن شدیم تا کتاب مقدمه ای بر مهندسی ژنتیک در علوم زیستی را به زبانی ساده در پنج بخش شامل :\r","\r","بخش اول بیوشیمی موجودات زنده و درشت مولکول ها\r","بخش دوم مهندسی ژنتیک ریزسازواره ها\r","بخش سوم مهندسی ژنتیک در پستانداران\r","بخش چهارم مهندسی ژنتیک در گیاهان و تولید گیاهان تراریخته\r","و بخش پنجم جنبه های مادی و اخلاقی مهندسی ژنتیک در جامعه بشری\r","\r","را در 13 فصل به علاقه مندان تقدیم نماییم. امیدواریم که این اثر مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، صاحب نظران و کارشناسان\r","علوم زیستی به ویژه علوم پایه زیستی، پزشکی و کشاورزی بالاخص رشته های بیوتکنولوژی، زراعت واصلاح نباتات، گیاهپزشکی، باغبانی و علوم دامی قرار گیرد. امید است این کتاب بتواند بسیاری از شبهات مربوط به مضرات و معایب محصولات تراریخته را مرتفع نماید به گونه ای که صرف تولید محصولات تراریخته خطر آفرین نمی باشند، بلکه عدم مراقبت های ویژه بعدی است که نه تنها در ایران، بلکه در جهان، نگرانی های عمیقی را در بین مردم عادی و حتی در بین خود محققان و دانشمندان مسلط بر این رشته به وجود آورده است. \r","\r","در تدوین و گردآوری مطالب این کتاب واژه های تخصصی فراوانی وجود دارد که سعی بر استفاده از معادل های مناسب فارسی آن ها بر اساس فرهنگ های علوم زیستی و کشاورزی شده است."],"pages_count":"279","keywords":null,"token":"04c3c7b644f368a2","created_at":"2018-12-15 18:24:40","updated_at":"2022-07-06 09:18:05","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2018-12-15 18:36:09","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"9976","title":"دکتر حسین شاهسوندحسنی","firstname":"دکتر","lastname":"حسین شاهسوندحسنی","token":"4227af510e1ed362","created_at":"2018-02-20 11:33:43","updated_at":"2018-02-20 11:33:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916955","title":"دکتر مسعود احمدی افزادی","firstname":"دکتر مسعود","lastname":"احمدی افزادی","token":"48760a5397653845","created_at":"2018-12-15 17:33:15","updated_at":"2018-12-15 17:33:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916956","title":"سارا دهقان","firstname":"سارا","lastname":"دهقان","token":"ffbf7146cef1434f","created_at":"2018-12-15 17:33:32","updated_at":"2018-12-15 17:33:32","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"9976","title":"دکتر حسین شاهسوندحسنی","firstname":"دکتر","lastname":"حسین شاهسوندحسنی","token":"4227af510e1ed362","created_at":"2018-02-20 11:33:43","updated_at":"2018-02-20 11:33:43","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916955","title":"دکتر مسعود احمدی افزادی","firstname":"دکتر مسعود","lastname":"احمدی افزادی","token":"48760a5397653845","created_at":"2018-12-15 17:33:15","updated_at":"2018-12-15 17:33:15","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916956","title":"سارا دهقان","firstname":"سارا","lastname":"دهقان","token":"ffbf7146cef1434f","created_at":"2018-12-15 17:33:32","updated_at":"2018-12-15 17:33:32","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783717","file":"5c1515b06d42b0.73655145.pdf","book_id":"3795029","toc":[{"page":4,"title":"فهرست مطالب"},{"page":12,"title":"پیشگفتار"},{"page":14,"title":"فصل اول مقدمه ای بر فرآیندهای بیوشیمیایی موجودات زنده"},{"page":27,"title":"فصل دوم اسيدهاي نوکلئيک"},{"page":57,"title":"فصل سوم پروتئین ها، ساخت و تغییر آن ها"},{"page":88,"title":"فصل چهارم مهندسي ژنتيک در باكتري ها"},{"page":123,"title":"فصل پنجم مهندسي ژنتيك در ويروس ها"},{"page":133,"title":"فصل ششم روش های انتقال ژن به پستانداران"},{"page":150,"title":"فصل هفتم همسانه سازي حيوانات"},{"page":162,"title":"فصل هشتم مهندسي ژنتيک در گياهان"},{"page":177,"title":"فصل نهم اهداف و مزاياي محصولات تراريخته در گياهان"},{"page":199,"title":"فصل دهم مهندسی ژنتیک و دورنمای برخی گیاهان تراريخته در جهان"},{"page":214,"title":"فصل يازدهم تولید محصولات مختلف از گیاهان تراريخته"},{"page":230,"title":"فصل دوازدهم کاربرد مهندسی ژنتیک در ژن درمانی برای کنترل بیماری های انسانی"},{"page":244,"title":"فصل سیزدهم اخلاق و معنويت در زيست فنآوری"},{"page":259,"title":"واژه نامه"}],"created_at":"2018-12-15 18:24:40","updated_at":"2022-07-06 09:18:08","process_started_at":"2018-12-15 18:24:41","process_done_at":"2018-12-15 18:33:55","process_failed_at":null,"pages_count":"272","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"c3c83126d4ef00ea091d291da15bb49e93008b94800e9997c3ad9f860490e81e565c92b078785e21148ef46bc304e120406b5495355f57528c8d2bd58e44b736","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۲"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"2263","title":"اصول اصلاح نباتات","token":"44f9db18b006afb8","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2021-04-11 10:06:30","study_fields":[{"id":"862","title":"مهندسی تولیدات گیاهی","degree_id":"7","token":"8a920332559629d5","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"2266","title":"اصول اصلاح نباتات باغی","token":"d2e9608a63dddaa3","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2022-04-05 12:40:38","study_fields":[{"id":"859","title":"مهندسی باغبانی","degree_id":"7","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"865","title":"مهندسی علوم باغبانی","degree_id":"7","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"3136","title":"اصول مهندسی ژنتیک","token":"de3a633ffba860ab","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2022-05-08 12:45:41","study_fields":[{"id":"1246","title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","degree_id":"22","token":"1d6c89b3421294ac","books_count":"36","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"10129","title":"بیوتکنولوژی","token":"08c907f27bc193a3","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:26:35","updated_at":"2022-04-26 14:07:50","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"33331","title":"مبانی مهندسی ژنتیک","token":"5c8f8b35a0d7f423","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:48:14","updated_at":"2018-12-15 18:36:09","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1621","title":"مهندسی ورزش","degree_id":"7","token":"9945e386d74aaa22","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-04-26 14:07:51","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37267","title":"مهندسی ژنتیک","token":"a13fde6eb1b83fae","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:56:48","updated_at":"2018-12-15 18:36:09","study_fields":[{"id":"1477","title":"آموزش زیست شناسی","degree_id":"10","token":"3250e47ed2c7f3fd","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1612","title":"زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی","degree_id":"10","token":"ef82c16d63d9cfb5","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-04-26 14:07:51","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","ebook_price_en":"27000","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C","pages_count_fa":"۲۷۹","authorTitle":"دکتر حسین شاهسوندحسنی, دکتر مسعود احمدی افزادی, سارا دهقان","tocStr":"فهرست مطالب, پیشگفتار, فصل اول مقدمه ای بر فرآیندهای بیوشیمیایی موجودات زنده, فصل دوم اسيدهاي نوکلئيک, فصل سوم پروتئین ها، ساخت و تغییر آن ها, فصل چهارم مهندسي ژنتيک در باكتري ها, فصل پنجم مهندسي ژنتيك در ويروس ها, فصل ششم روش های انتقال ژن به پستانداران, فصل هفتم همسانه سازي حيوانات, فصل هشتم مهندسي ژنتيک در گياهان, فصل نهم اهداف و مزاياي محصولات تراريخته در گياهان, فصل دهم مهندسی ژنتیک و دورنمای برخی گیاهان تراريخته در جهان, فصل يازدهم تولید محصولات مختلف از گیاهان تراريخته, فصل دوازدهم کاربرد مهندسی ژنتیک در ژن درمانی برای کنترل بیماری های انسانی, فصل سیزدهم اخلاق و معنويت در زيست فنآوری, واژه نامه","url":"/preview/04c3c7b644f368a2/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C"}
{"toc":[{"page":4,"title":"فهرست مطالب"},{"page":12,"title":"پیشگفتار"},{"page":14,"title":"فصل اول مقدمه ای بر فرآیندهای بیوشیمیایی موجودات زنده"},{"page":27,"title":"فصل دوم اسيدهاي نوکلئيک"},{"page":57,"title":"فصل سوم پروتئین ها، ساخت و تغییر آن ها"},{"page":88,"title":"فصل چهارم مهندسي ژنتيک در باكتري ها"},{"page":123,"title":"فصل پنجم مهندسي ژنتيك در ويروس ها"},{"page":133,"title":"فصل ششم روش های انتقال ژن به پستانداران"},{"page":150,"title":"فصل هفتم همسانه سازي حيوانات"},{"page":162,"title":"فصل هشتم مهندسي ژنتيک در گياهان"},{"page":177,"title":"فصل نهم اهداف و مزاياي محصولات تراريخته در گياهان"},{"page":199,"title":"فصل دهم مهندسی ژنتیک و دورنمای برخی گیاهان تراريخته در جهان"},{"page":214,"title":"فصل يازدهم تولید محصولات مختلف از گیاهان تراريخته"},{"page":230,"title":"فصل دوازدهم کاربرد مهندسی ژنتیک در ژن درمانی برای کنترل بیماری های انسانی"},{"page":244,"title":"فصل سیزدهم اخلاق و معنويت در زيست فنآوری"},{"page":259,"title":"واژه نامه"}],"pages_count":272,"version":"6.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"04c3c7b644f368a2","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/ea9632a58e1d3928888d33e466624c04.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/5074d3fe596760d352658311616a48eb.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/35c3270bb9b5ea324114cb2d7350b39f.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/5962fe29cad7662e08fb5905a1cc0bdc.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/dc2bf71daa0273b104ea88f2610cfbd6.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/e5f2bd9407e44a82809ec5f1ad54d171.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.26006,0.17576,0.21995,0.20552]},"elements":[{"words":[{"str":"014","boundary":[0.6513975676946852,0.17576262428892925,0.6828428408251024,0.19243641650782622],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.723231225746066,0.2042651811374756,0.780047705435732,0.2185162855980713],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6700295639320029,0.2042651811374756,0.717938696094652,0.2185162855980713],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.6321495534252908,0.2042651811374756,0.6647282133978364,0.2185162855980713],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5973224484310958,0.2042651811374756,0.6268878074308671,0.2185162855980713],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.5540045689713095,0.2042651811374756,0.5920525599179036,0.2185162855980713],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.554,0.17576,0.78005,0.21852],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمهای","boundary":[0.6208863935444433,0.393761866642321,0.7164348585634617,0.41513852333321455],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5947120876167439,0.393761866642321,0.6140116977464876,0.41513852333321455],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5008168374000561,0.393761866642321,0.5879997312369818,0.41513852333321455],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.42627999110680814,0.393761866642321,0.49387556272256933,0.41513852333321455],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3919516698256297,0.393761866642321,0.41934421823557083,0.41513852333321455],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3338070281529261,0.393761866642321,0.385080855843483,0.41513852333321455],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.26006181549418794,0.393761866642321,0.32700396425451855,0.41513852333321455],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26006,0.39376,0.71643,0.41514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دکتر","boundary":[0.5675768532713709,0.6432604569334591,0.6110327218974668,0.6610743375092037],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.5079956997917087,0.6432604569334591,0.5618154941879997,0.6610743375092037],"dir":"rtl"},{"str":"شاهسوند","boundary":[0.42577941275280523,0.6432604569334591,0.5022673501307483,0.6610743375092037],"dir":"rtl"},{"str":"حسنی","boundary":[0.36553450245246255,0.6432604569334591,0.4200502151666394,0.6610743375092037],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.5584624708069699,0.669641491942188,0.5877098703218437,0.682752508045936],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.5188879870756289,0.669641491942188,0.554243418124458,0.682752508045936],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.47901968689108376,0.669641491942188,0.5146924403924912,0.682752508045936],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.42780501243028957,0.669641491942188,0.47487132970503254,0.682752508045936],"dir":"rtl"},{"str":"شیراز","boundary":[0.3889168850366189,0.669641491942188,0.42358269765212836,0.682752508045936],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5689878591169666,0.6991604141801459,0.6124437277430625,0.7169742947558905],"dir":"rtl"},{"str":"مسعود","boundary":[0.5092565557327381,0.6991604141801459,0.5633020896324665,0.7169742947558905],"dir":"rtl"},{"str":"احمدی","boundary":[0.4336737463123272,0.6991604141801459,0.5035241400363613,0.7169742947558905],"dir":"rtl"},{"str":"افزادی","boundary":[0.3641234966068669,0.6991604141801459,0.42795031643886045,0.7169742947558905],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6766174126869672,0.7255058214277232,0.7058648122018409,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"هیأت","boundary":[0.6370429289556263,0.7255058214277232,0.6723983600044553,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5971746287710811,0.7255058214277232,0.6328473822724884,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5458956392332385,0.7255058214277232,0.5930031579654639,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.4807447423234562,0.7255058214277232,0.5415897332527043,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.4299857711324395,0.7255058214277232,0.4765318405097961,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.3833589600205007,0.7255058214277232,0.4257728693187793,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37123343411946513,0.7255058214277232,0.3791571591748975,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"فناوری","boundary":[0.32070442787072495,0.7255058214277232,0.3670406938220685,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.2707451454679836,0.7255058214277232,0.31660606060606056,0.7386168375314712],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.5075031612898657,0.755024743665681,0.5735570785459921,0.7728386242414256],"dir":"rtl"},{"str":"سارا","boundary":[0.46589999387233455,0.755024743665681,0.5017721561513135,0.7728386242414256],"dir":"rtl"},{"str":"دهقان","boundary":[0.40282537122891887,0.755024743665681,0.4601698926032179,0.7728386242414256],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناس","boundary":[0.5193083383726398,0.7813701509132582,0.5795969898541959,0.7944811670170063],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.48240092687957314,0.7813701509132582,0.5150892220581799,0.7944811670170063],"dir":"rtl"},{"str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.3969797755828798,0.7813701509132582,0.47818679029765504,0.7944811670170063],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27075,0.64326,0.70586,0.79448],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/6e770fb33deaa73f6cb6279afde803fe.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/6aa0f9fd5c5c4dcc2985dc4c3bead0bc.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.22096,0.17683,0.21388,0.17467]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7209399986561849,0.17683291841836493,0.7740518712625142,0.18994393452211297],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.17683291841836493,0.6413181482228044,0.18994393452211297],"dir":"ltr"},{"str":"شاهسوند","boundary":[0.5843645770342,0.17683291841836493,0.6350285560706845,0.18994393452211297],"dir":"rtl"},{"str":"حسنی،","boundary":[0.5388374655647383,0.17683291841836493,0.5798767721561513,0.18994393452211297],"dir":"rtl"},{"str":"حسین،","boundary":[0.49332889874353286,0.17683291841836493,0.5343496606866894,0.18994393452211297],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.44293825169656653,0.17683291841836493,0.4498924947927165,0.18994393452211297],"dir":"ltr"},{"str":"۹۳۳۱","boundary":[0.4542262984613317,0.17683291841836493,0.4888964590472351,0.18994393452211297],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7419325404824295,0.19806706406465252,0.773903514076463,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.73147335886582,0.19806706406465252,0.7374447356043808,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7121498353826513,0.19806706406465252,0.7270040530717812,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.665306053886985,0.19806706406465252,0.7076805751528589,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.19806706406465252,0.6413181482228044,0.21117808016840053],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.5879023046428811,0.19806706406465252,0.6352072834777933,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5743969629778942,0.19806706406465252,0.5837508566821205,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسیی","boundary":[0.5181247060404488,0.19806706406465252,0.5704947927165221,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.48002754820936633,0.19806706406465252,0.5143166028354498,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4634986225895317,0.19806706406465252,0.47560626217832425,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.43568165020493177,0.19806706406465252,0.45962279110394405,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"زيستی","boundary":[0.39577034200094063,0.19806706406465252,0.4318767721561512,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.39113377679231337,0.19806706406465252,0.3946802391990862,0.21117808016840053],"dir":"ltr"},{"str":"مولفان","boundary":[0.35243230531478864,0.19806706406465252,0.3872406100920513,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.3124706040448834,0.19806706406465252,0.34848431095881205,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"شاهسوندحسنی،","boundary":[0.22095679634482293,0.19806706406465252,0.30838916885036616,0.21117808016840053],"dir":"rtl"},{"str":"مسعود","boundary":[0.5999966404622723,0.2174485661310626,0.6356209097628165,0.23055958223481063],"dir":"rtl"},{"str":"احمدیافزادی،","boundary":[0.5187294228314183,0.2174485661310626,0.5960708190552979,0.23055958223481063],"dir":"rtl"},{"str":"سارا","boundary":[0.49353288987435323,0.2174485661310626,0.5148221460727004,0.23055958223481063],"dir":"rtl"},{"str":"دهقان","boundary":[0.45644359336155343,0.2174485661310626,0.4899352281126117,0.23055958223481063],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4538231539340187,0.2174485661310626,0.4568459315998118,0.23055958223481063],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7192959752738023,0.2385402007327442,0.774095410871464,0.2516512168364922],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6941308875898676,0.2385402007327442,0.7147940968376668,0.2516512168364922],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.2385402007327442,0.6413181482228044,0.2516512168364922],"dir":"ltr"},{"str":"کرمان","boundary":[0.6007980917825706,0.2385402007327442,0.6353096821877309,0.2516512168364922],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.593546260834509,0.2385402007327442,0.5964786669354296,0.2516512168364922],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5473526842706443,0.2385402007327442,0.5890595981992878,0.2516512168364922],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.5118759658670967,0.2385402007327442,0.5430124302895921,0.2516512168364922],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.48002754820936633,0.2385402007327442,0.5073809043875562,0.2516512168364922],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.4415272458509709,0.2385402007327442,0.47564939864274675,0.2516512168364922],"dir":"rtl"},{"str":"۹۳۱7","boundary":[0.3985923536921319,0.2385402007327442,0.4332926157360747,0.2516512168364922],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.43769737284149696,0.2385402007327442,0.44148048108580257,0.2516512168364922],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7192475979305247,0.25963183533442596,0.7740470335281864,0.272742851438174],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.6749815225424981,0.25963183533442596,0.7147535693369629,0.272742851438174],"dir":"rtl"},{"str":"۹7۱","boundary":[0.6092689645904723,0.25963183533442596,0.6352715850298998,0.272742851438174],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.25963183533442596,0.6413181482228044,0.272742851438174],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.5846771484243768,0.25963183533442596,0.6047626150641672,0.272742851438174],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5816534972787744,0.25963183533442596,0.5845859033796948,0.272742851438174],"dir":"ltr"},{"str":"مصور،","boundary":[0.5433212389975138,0.25963183533442596,0.5771095881206746,0.272742851438174],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5005879191023315,0.25963183533442596,0.5387528052140025,0.272742851438174],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.46208761674393595,0.25963183533442596,0.49613559094268617,0.272742851438174],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4590640327890882,0.25963183533442596,0.46208681045488137,0.272742851438174],"dir":"ltr"},{"str":"فروست","boundary":[0.7332359067392326,0.280901608741865,0.7741639454411073,0.294012624845613],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.280901608741865,0.6413181482228044,0.294012624845613],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.587499160115568,0.280901608741865,0.6351218168380031,0.294012624845613],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5413055163609487,0.280901608741865,0.583012430289592,0.294012624845613],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.5056272256937445,0.280901608741865,0.5367636901162399,0.294012624845613],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.47377880803601424,0.280901608741865,0.501132164214204,0.294012624845613],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان؛","boundary":[0.4310454881408318,0.280901608741865,0.4693869515554659,0.294012624845613],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3975844923738493,0.280901608741865,0.4006072700396425,0.294012624845613],"dir":"ltr"},{"str":"۰۹۴","boundary":[0.40060807632869716,0.280901608741865,0.4266106967681247,0.294012624845613],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.74150036954915,0.3019932433435466,0.7740833165356445,0.3151042594472947],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.5034099307935228,0.2981991829366775,0.5287072498824161,0.3100275996389719],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5288080360142444,0.2981991829366775,0.534379291809447,0.3100275996389719],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.5342504871329705,0.2981991829366775,0.5595478062218638,0.3100275996389719],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5596821877309681,0.2981991829366775,0.5652534435261708,0.3100275996389719],"dir":"ltr"},{"str":"201","boundary":[0.5651246388496942,0.2981991829366775,0.5904219579385876,0.3100275996389719],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5905227440704158,0.2981991829366775,0.5960939998656185,0.3100275996389719],"dir":"ltr"},{"str":"073","boundary":[0.5959651951891419,0.2981991829366775,0.6212625142780354,0.3100275996389719],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6213633004098635,0.2981991829366775,0.6269345562050662,0.3100275996389719],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6268057515285895,0.2981991829366775,0.6351710004703353,0.3100275996389719],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.3019932433435466,0.6413181482228044,0.3151042594472947],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7350500571121412,0.3230848779452282,0.7746985150843243,0.3361958940489763],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6916983135120608,0.3230848779452282,0.731495128670295,0.3361958940489763],"dir":"rtl"},{"str":"نويسی","boundary":[0.6542195793858765,0.3230848779452282,0.6874701337096015,0.3361958940489763],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.3230848779452282,0.6413181482228044,0.3361958940489763],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6149129879728549,0.3230848779452282,0.6353121010548948,0.3361958940489763],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7255761607202849,0.34431902359151584,0.7741816838003089,0.3574300396952639],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.34431902359151584,0.6413181482228044,0.3574300396952639],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.5935463280252637,0.34431902359151584,0.6351847073842639,0.3574300396952639],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5905227440704158,0.34431902359151584,0.593545521736209,0.3574300396952639],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7354532016394543,0.36541065819319746,0.7740446146610226,0.3785216742969455],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.36541065819319746,0.6413181482228044,0.3785216742969455],"dir":"ltr"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5993895048041389,0.36541065819319746,0.6352919438285292,0.3785216742969455],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5812504199422158,0.36541065819319746,0.5949573338708594,0.3785216742969455],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5278001746959617,0.36541065819319746,0.5764798763690115,0.3785216742969455],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7354532016394543,0.3865022927948791,0.7740446146610226,0.3996133088986271],"dir":"rtl"},{"str":"Genetic","boundary":[0.5001847745750184,0.38270823238801,0.5521664314990257,0.3945366490903044],"dir":"ltr"},{"str":"engineering","boundary":[0.5566586037761203,0.38270823238801,0.6353421353221796,0.3945366490903044],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.3865022927948791,0.6413181482228044,0.3996133088986271],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7354532016394543,0.40773643844116664,0.7740446146610226,0.42084745454491473],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.40773643844116664,0.6413181482228044,0.42084745454491473],"dir":"ltr"},{"str":"تکنولوژی","boundary":[0.5826141234966068,0.40773643844116664,0.6352067459517569,0.42084745454491473],"dir":"rtl"},{"str":"زيستی","boundary":[0.5404992273063226,0.40773643844116664,0.5781377103310584,0.42084745454491473],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7354532016394543,0.4288280730428483,0.7740446146610226,0.4419390891465964],"dir":"rtl"},{"str":"Biotechnology","boundary":[0.5368709265605053,0.42503401263597923,0.6354804810858026,0.4368624293382737],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.4288280730428483,0.6413181482228044,0.4419390891465964],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7354532016394543,0.44991970764452993,0.7740446146610226,0.46303072374827803],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.44991970764452993,0.6413181482228044,0.46303072374827803],"dir":"ltr"},{"str":"علوم","boundary":[0.6100615467311697,0.44991970764452993,0.6352451790633609,0.46303072374827803],"dir":"rtl"},{"str":"زيستی","boundary":[0.5679466505408856,0.44991970764452993,0.6055851335656214,0.46303072374827803],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7354532016394543,0.4711776051315852,0.7740446146610226,0.4842886212353332],"dir":"rtl"},{"str":"Life","boundary":[0.5473526842706443,0.4673835447247161,0.5752242473038015,0.4792119614270105],"dir":"ltr"},{"str":"sciences","boundary":[0.5795756231942484,0.4673835447247161,0.6352714506483909,0.4792119614270105],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.4711776051315852,0.6413181482228044,0.4842886212353332],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7374044211516495,0.4922692397332668,0.774011556809783,0.5053802558370148],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6995733387085937,0.4922692397332668,0.7328980716253444,0.5053802558370148],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.4922692397332668,0.6413181482228044,0.5053802558370148],"dir":"ltr"},{"str":"احمدی","boundary":[0.5935901363972317,0.4922692397332668,0.6349261573607471,0.5053802558370148],"dir":"rtl"},{"str":"افزادی،","boundary":[0.5489160787475643,0.4922692397332668,0.5890837868709264,0.5053802558370148],"dir":"rtl"},{"str":"مسعود،","boundary":[0.5034075119263589,0.4922692397332668,0.544446818517772,0.5053802558370148],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.45362158167036215,0.4922692397332668,0.4605758247665121,0.5053802558370148],"dir":"ltr"},{"str":"۹۳۳۴","boundary":[0.46490962843512723,0.4922692397332668,0.4989946919303903,0.5053802558370148],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7374044211516495,0.5133608743349485,0.774011556809783,0.5264718904386966],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6995733387085937,0.5133608743349485,0.7328980716253444,0.5264718904386966],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.5133608743349485,0.6413181482228044,0.5264718904386966],"dir":"ltr"},{"str":"دهقان،","boundary":[0.5963811808914448,0.5133608743349485,0.6352346973056505,0.5264718904386966],"dir":"rtl"},{"str":"سارا،","boundary":[0.5655253645098434,0.5133608743349485,0.5918510737051613,0.5264718904386966],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5157058388765705,0.5133608743349485,0.5226600819727205,0.5264718904386966],"dir":"ltr"},{"str":"۹۳۳۴","boundary":[0.5269938856413358,0.5133608743349485,0.5610789491365987,0.5264718904386966],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7374044211516495,0.534595019981236,0.774011556809783,0.5477060360849841],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6995733387085937,0.534595019981236,0.7328980716253444,0.5477060360849841],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.534595019981236,0.6413181482228044,0.5477060360849841],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5934419883870169,0.534595019981236,0.635068870523416,0.5477060360849841],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.5577376872942283,0.534595019981236,0.5889031607430956,0.5477060360849841],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5259521601827588,0.534595019981236,0.5532683815001896,0.5477060360849841],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.4870825774373446,0.534595019981236,0.5215199892494792,0.5477060360849841],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7553540280857354,0.5556866545829177,0.7741026674729556,0.5687976706866658],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7213431431834979,0.5556866545829177,0.7508847222916967,0.5687976706866658],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.6836491298797285,0.5556866545829177,0.7170294967412484,0.5687976706866658],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.5883054491701941,0.5556866545829177,0.5970028892024457,0.5687976706866658],"dir":"ltr"},{"str":"۹۳۱۳","boundary":[0.6012060740442116,0.5556866545829177,0.6352572733991801,0.5687976706866658],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.5556866545829177,0.6413181482228044,0.5687976706866658],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5808472754149029,0.5556866545829177,0.5882651347174629,0.5687976706866658],"dir":"rtl"},{"str":"۹۰","boundary":[0.5635120607404421,0.5556866545829177,0.580877108109924,0.5687976706866658],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.5473526842706443,0.5556866545829177,0.5634308943089431,0.5687976706866658],"dir":"rtl"},{"str":"QH۰۰۹","boundary":[0.4925250285560706,0.5537452377559261,0.5427463549015654,0.5687976706866658],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5427165222065443,0.5537452377559261,0.5473676006181549,0.5655736544582205],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.755329033125042,0.5767782891845993,0.7740776725122623,0.5898893052883474],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7213181482228045,0.5767782891845993,0.7508597273310031,0.5898893052883474],"dir":"rtl"},{"str":"ديويی","boundary":[0.6832459853524154,0.5767782891845993,0.7168366236409703,0.5898893052883474],"dir":"rtl"},{"str":"۳۳۴","boundary":[0.5899180272794463,0.5767782891845993,0.6147412484042195,0.5898893052883474],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6147114157091983,0.5767782891845993,0.6185501578982732,0.5898893052883474],"dir":"ltr"},{"str":"۳۵","boundary":[0.6185412887186723,0.5767782891845993,0.6353016192971845,0.5898893052883474],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.5767782891845993,0.6413181482228044,0.5898893052883474],"dir":"ltr"},{"str":"شمارهکتابشناسی","boundary":[0.6842409460458241,0.5980124348308868,0.77448162332863,0.6111234509346349],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.659057313713633,0.5980124348308868,0.6796233286299805,0.6111234509346349],"dir":"rtl"},{"str":"۰۸۵۳۰۴7","boundary":[0.5752032520325203,0.5980124348308868,0.6353016192971845,0.6111234509346349],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6382953705570114,0.5980124348308868,0.6413181482228044,0.6111234509346349],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.7308181146274273,0.629947712549285,0.7860325203252032,0.6430587286530332],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7149624403682052,0.629947712549285,0.726775381307532,0.6430587286530332],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6555082980581872,0.629947712549285,0.7110866088826178,0.6430587286530332],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.610101321063627,0.629947712549285,0.6515397433313176,0.6430587286530332],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5912510918497614,0.629947712549285,0.6061424443996506,0.6430587286530332],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5565366693542968,0.629947712549285,0.5873567157159175,0.6430587286530332],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.5084492373849357,0.629947712549285,0.5524927769938857,0.6430587286530332],"dir":"rtl"},{"str":"تألیف:","boundary":[0.7517848552039237,0.6496370607393949,0.7857401061613919,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7207596586709667,0.6496370607393949,0.7473033306220895,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.6790565907122835,0.6496370607393949,0.7162718537929179,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"شاهسوند","boundary":[0.6241049519586104,0.6496370607393949,0.674542482936231,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"حسنی،","boundary":[0.578781831619969,0.6496370607393949,0.6196171470805616,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5477566350870119,0.6496370607393949,0.574300307038135,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"مسعود","boundary":[0.506068265806625,0.6496370607393949,0.5432873748572197,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"احمدی","boundary":[0.46039279715111203,0.6496370607393949,0.5015619162803198,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"افزادی،","boundary":[0.4161267217630854,0.6496370607393949,0.4560904387556272,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.3681525230128334,0.6496370607393949,0.4118066250083988,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"سارا","boundary":[0.34128495599005576,0.6496370607393949,0.363557078545992,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"دهقان","boundary":[0.30178485520392395,0.6496370607393949,0.33685278505677624,0.6627480768431429],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.7590597325807968,0.669018562805805,0.7858196600147819,0.682129578909553],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7071347174628771,0.669018562805805,0.7545533830544917,0.682129578909553],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6612181683800309,0.669018562805805,0.7026531928810429,0.682129578909553],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.6257978902103071,0.669018562805805,0.6567859974467513,0.682129578909553],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5938922260296983,0.669018562805805,0.6212455822078882,0.682129578909553],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.5554491701941813,0.669018562805805,0.5894600550964187,0.682129578909553],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7591669690250622,0.6884000648722152,0.7859639857555599,0.7015110809759632],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.7255269770879527,0.6884000648722152,0.7547347980917825,0.7015110809759632],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.6985630585231472,0.6884000648722152,0.7210206275616474,0.7015110809759632],"dir":"rtl"},{"str":"۹۳۱7","boundary":[0.6596620305046025,0.6884000648722152,0.6943622925485452,0.7015110809759632],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ:","boundary":[0.7578253040381643,0.7077815669386254,0.7860688033326614,0.7208925830423734],"dir":"rtl"},{"str":"۹۴۴","boundary":[0.7273903110931935,0.7077815669386254,0.7533929987233756,0.7208925830423734],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6915104481623329,0.7077815669386254,0.722962171605187,0.7208925830423734],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.750770274810186,0.7270205579604294,0.7861163743868843,0.7401315740641774],"dir":"rtl"},{"str":"۳7۴۴۴۴","boundary":[0.6943324598535241,0.7270205579604294,0.7463378351138883,0.7401315740641774],"dir":"ltr"},{"str":"ريال","boundary":[0.6655076261506416,0.7270205579604294,0.6898567493112947,0.7401315740641774],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.7565537861990189,0.7464020600268396,0.7858914197406436,0.7595130761305876],"dir":"rtl"},{"str":"چاپخانه","boundary":[0.7092463884969427,0.7464020600268396,0.7521216152657393,0.7595130761305876],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.664499764832359,0.7464020600268396,0.7048529194382852,0.7595130761305876],"dir":"rtl"},{"str":"شابک:","boundary":[0.7503671302828729,0.7657835620932497,0.7859728549351608,0.7788945781969977],"dir":"rtl"},{"str":"۱7۸","boundary":[0.606446952899281,0.7657835620932497,0.6324495733387084,0.7788945781969977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6324497749109722,0.7657835620932497,0.6394040180071221,0.7788945781969977],"dir":"ltr"},{"str":"۳۴۴","boundary":[0.6393032318752938,0.7657835620932497,0.6647464892830746,0.7788945781969977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6647013370960155,0.7657835620932497,0.6716555801921654,0.7788945781969977],"dir":"ltr"},{"str":"۹۴۹","boundary":[0.6715547940603372,0.7657835620932497,0.6975574144997648,0.7788945781969977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6975576160720284,0.7657835620932497,0.7045118591681784,0.7788945781969977],"dir":"ltr"},{"str":"۴7۳","boundary":[0.7044110730363502,0.7657835620932497,0.7304136934757777,0.7788945781969977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7304138950480413,0.7657835620932497,0.7373681381441912,0.7788945781969977],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.737267352012363,0.7657835620932497,0.7459647920446146,0.7788945781969977],"dir":"ltr"},{"str":"ISBN","boundary":[0.6205570113552374,0.7813892451665004,0.6550409863602767,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6550258684405025,0.7808729296336229,0.6600601357253242,0.7915612579790696],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.6638950480413894,0.7813892451665004,0.6865568097829738,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6866727138345763,0.7813892451665004,0.691706981119398,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.6917120204259893,0.7813892451665004,0.7143737821675737,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7144896862191762,0.7813892451665004,0.7195239535039979,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":"201","boundary":[0.7193274205469327,0.7813892451665004,0.7419891822885171,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7421050863401196,0.7813892451665004,0.7471393536249412,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":"073","boundary":[0.7471443929315326,0.7813892451665004,0.769806154673117,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7699220587247194,0.7813892451665004,0.7749563260095411,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.774759793052476,0.7813892451665004,0.7824195390714237,0.7920775735119472],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.757891719099452,0.8122182108911871,0.7859037828394813,0.825329226994935],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7170104145669556,0.8122182108911871,0.7538957199489349,0.825329226994935],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6853364749182839,0.8122182108911871,0.7131160384331116,0.825329226994935],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6316425784604851,0.8122182108911871,0.6813615005285865,0.825329226994935],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.5913985571832368,0.8122182108911871,0.6276644338284812,0.825329226994935],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.5559872337566351,0.8122182108911871,0.5874204125512328,0.825329226994935],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.5136868910837868,0.8122182108911871,0.5519799975159781,0.825329226994935],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.4648125431673163,0.8122182108911871,0.5097425106305371,0.825329226994935],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4274171873950144,0.8122182108911871,0.46083087026292885,0.825329226994935],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22096,0.17683,0.78612,0.82533],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/2e940e675670749b40291fa1ec56a0c3.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/f3406932deaebf7a95c28c95eb68b98f.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21471,0.20288,0.21388,0.17681]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5011777138346984,0.20287788997173123,0.5517469596183565,0.217131025661583],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.44918699186991873,0.20287788997173123,0.4972384880552387,0.217131025661583],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7511758382046629,0.2314476323463036,0.7859841429819256,0.24456051718096722],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفان","boundary":[0.7102316737216958,0.2314476323463036,0.7469863602768259,0.24456051718096722],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6997724921050862,0.2314476323463036,0.705743868843647,0.24456051718096722],"dir":"rtl"},{"str":"گردآورندگان","boundary":[0.6249916011556809,0.2314476323463036,0.6953129073439493,0.24456051718096722],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.21470805617147076,0.2314476323463036,0.23204313646442246,0.24456051718096722],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2322448431095881,0.23146043789789994,0.62675038634684,0.24457332273256355],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.6642684248395765,0.27265200004157164,0.6976696902506215,0.28576488487623525],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.6350020885237523,0.27265200004157164,0.6602769246925133,0.28576488487623525],"dir":"rtl"},{"str":"بيوشيمي","boundary":[0.5742996707653026,0.27265200004157164,0.6308979372438352,0.28576488487623525],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.5116373043069273,0.27265200004157164,0.5702840921089257,0.28576488487623525],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.48040811664314986,0.27265200004157164,0.5077243835248268,0.28576488487623525],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4693096927793769,0.27265200004157164,0.47641119682621313,0.28576488487623525],"dir":"rtl"},{"str":"درشتمولكولهای","boundary":[0.35130309749378485,0.27265200004157164,0.46532647987636894,0.28576488487623525],"dir":"rtl"},{"str":"زیستي","boundary":[0.30319827991668347,0.27265200004157164,0.34724181952563327,0.28576488487623525],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6420712221998253,0.2994350895868966,0.668998051468118,0.3125479744215602],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.615719277027481,0.2994350895868966,0.6375648726735201,0.3125479744215602],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.5618336356917288,0.2994350895868966,0.6111790633608816,0.3125479744215602],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5475542565343009,0.2994350895868966,0.5574014647584493,0.3125479744215602],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.4846612914063024,0.2994350895868966,0.5430769334139621,0.3125479744215602],"dir":"rtl"},{"str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.41572592891218163,0.2994350895868966,0.48023234562924144,0.3125479744215602],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.35941597796143243,0.2994350895868966,0.411099912652019,0.3125479744215602],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.3318215413559094,0.2994350895868966,0.3549286347758714,0.3125479744215602],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.7257551568904118,0.318819354125095,0.7858954511859167,0.33193223895975865],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.6697035543909157,0.318819354125095,0.7212858966606194,0.33193223895975865],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.6419236713028287,0.318819354125095,0.6652162112053546,0.33193223895975865],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.21470805617147076,0.318819354125095,0.23204313646442246,0.33193223895975865],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.23284955990055767,0.318819354125095,0.2536751998924948,0.33193223895975865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2540146475844923,0.318819354125095,0.34901888060202935,0.33193223895975865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3508197272055365,0.318819354125095,0.44582396022307325,0.33193223895975865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4475744137606665,0.318819354125095,0.542578646778202,0.33193223895975865],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5443291003157965,0.318819354125095,0.639333333333332,0.33193223895975865],"dir":"ltr"},{"str":"موجودات","boundary":[0.7344429214540078,0.3382392515025181,0.7859414096620303,0.3513521363371817],"dir":"rtl"},{"str":"پرسلولی","boundary":[0.6836491298797285,0.3382392515025181,0.7298310824430558,0.3513521363371817],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6731746287710809,0.3382392515025181,0.6791460055096418,0.3513521363371817],"dir":"rtl"},{"str":"تکسلولی","boundary":[0.6143082711818852,0.3382392515025181,0.6687424578378014,0.3513521363371817],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.21470805617147076,0.3382392515025181,0.23207310354095273,0.3513521363371817],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.23284955990055767,0.3382392515025181,0.3219195054760467,0.3513521363371817],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.323557078545992,0.3382392515025181,0.41856131156352905,0.3513521363371817],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4203621581670362,0.3382392515025181,0.5153663911845718,0.3513521363371817],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5171168447221662,0.3382392515025181,0.6121210777397017,0.3513521363371817],"dir":"ltr"},{"str":"اجزای","boundary":[0.7521836995229456,0.3574809846838179,0.7858978700530806,0.37059386951848156],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7083884969428207,0.3574809846838179,0.7477587851911577,0.37059386951848156],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.669314923066586,0.3574809846838179,0.7039069723609864,0.37059386951848156],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6423268158301417,0.3574809846838179,0.6648456628367937,0.37059386951848156],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.21470805617147076,0.3574809846838179,0.23204313646442246,0.37059386951848156],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.23284955990055767,0.3574809846838179,0.2536751998924948,0.37059386951848156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2540146475844923,0.3574809846838179,0.34901888060202935,0.37059386951848156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3508197272055365,0.3574809846838179,0.44582396022307325,0.37059386951848156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4475744137606665,0.3574809846838179,0.542578646778202,0.37059386951848156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5443291003157965,0.3574809846838179,0.639333333333332,0.37059386951848156],"dir":"ltr"},{"str":"پیوندهای","boundary":[0.7336229254854532,0.37686524922201636,0.7859010952092992,0.38997813405667997],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.6917120204259893,0.37686524922201636,0.7291465123199048,0.38997813405667997],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.21470805617147076,0.37686524922201636,0.23204313646442246,0.38997813405667997],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.23284955990055767,0.37686524922201636,0.30114949942887875,0.38997813405667997],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30239199086205737,0.37686524922201636,0.3973962238795944,0.38997813405667997],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3991970704831015,0.37686524922201636,0.4942013035006375,0.38997813405667997],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4959517570382315,0.37686524922201636,0.5909559900557669,0.38997813405667997],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5927400389706377,0.37686524922201636,0.6877442719881731,0.38997813405667997],"dir":"ltr"},{"str":"پیوندهای","boundary":[0.7201337096015588,0.3962495137602147,0.7726263522139353,0.4093623985948784],"dir":"rtl"},{"str":"کوالانس","boundary":[0.669942215951085,0.3962495137602147,0.7157660417926492,0.4093623985948784],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.21470805617147076,0.3962495137602147,0.23204313646442246,0.4093623985948784],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.23284955990055767,0.3962495137602147,0.28037949338171075,0.4093623985948784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28122690317812266,0.3962495137602147,0.3762311361956597,0.4093623985948784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37803198279916683,0.3962495137602147,0.4730362158167032,0.4093623985948784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47478666935429675,0.3962495137602147,0.5697909023718323,0.4093623985948784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5715749512867029,0.3962495137602147,0.6665791843042383,0.4093623985948784],"dir":"ltr"},{"str":"پیوندهای","boundary":[0.7201337096015588,0.41563377829841314,0.7726263522139353,0.4287466631330768],"dir":"rtl"},{"str":"هیدروژنی","boundary":[0.6620808976684808,0.41563377829841314,0.715706376402607,0.4287466631330768],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.21470805617147076,0.41563377829841314,0.23204313646442246,0.4287466631330768],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.23284955990055767,0.41563377829841314,0.2714780622186388,0.4287466631330768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27215615131357923,0.41563377829841314,0.36716038433111625,0.4287466631330768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36896123093462335,0.41563377829841314,0.4639654639521599,0.4287466631330768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4657159174897534,0.41563377829841314,0.5607201505072889,0.4287466631330768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5625041994221595,0.41563377829841314,0.6575084324396949,0.4287466631330768],"dir":"ltr"},{"str":"پیوندهای","boundary":[0.7201337096015588,0.43501804283661155,0.7726263522139353,0.44813092767127516],"dir":"rtl"},{"str":"یونی","boundary":[0.6903010145803936,0.43501804283661155,0.7157571726130484,0.44813092767127516],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.21470805617147076,0.43501804283661155,0.23204313646442246,0.44813092767127516],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.23284955990055767,0.43501804283661155,0.30114949942887875,0.44813092767127516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30239199086205737,0.43501804283661155,0.3973962238795944,0.44813092767127516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3991970704831015,0.43501804283661155,0.4942013035006375,0.44813092767127516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4959517570382315,0.43501804283661155,0.5909559900557669,0.44813092767127516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5927400389706377,0.43501804283661155,0.6877442719881731,0.44813092767127516],"dir":"ltr"},{"str":"فعل","boundary":[0.7637878115971242,0.4544023073748099,0.7860413895048041,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7533286299805145,0.4544023073748099,0.7593000067190754,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":"انفعالات","boundary":[0.7045932943626957,0.4544023073748099,0.7488408251024659,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":"آبگریز","boundary":[0.6580494523953504,0.4544023073748099,0.7001240341329033,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.21470805617147076,0.4544023073748099,0.23204313646442246,0.4675151922094736],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.23284955990055767,0.4544023073748099,0.26851091849761477,0.4675151922094736],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2691325673587314,0.4544023073748099,0.36413680037626844,0.4675151922094736],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36593764697977554,0.4544023073748099,0.460941879997312,0.4675151922094736],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4626923335349055,0.4544023073748099,0.557696566552441,0.4675151922094736],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5594470200900356,0.4544023073748099,0.654451253107571,0.4675151922094736],"dir":"ltr"},{"str":"مثالی","boundary":[0.7553717664449372,0.4736440405561098,0.7859148021232277,0.4867569253907735],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7422977894241751,0.4736440405561098,0.7508839615668883,0.4867569253907735],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7181155680978296,0.4736440405561098,0.7378656184908956,0.4867569253907735],"dir":"rtl"},{"str":"درشتمولکول","boundary":[0.63686420748505,0.4736440405561098,0.7136688839615668,0.4867569253907735],"dir":"rtl"},{"str":"(قند)","boundary":[0.6030202244171202,0.4736440405561098,0.6323651698486288,0.4867569253907735],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.21470805617147076,0.4736440405561098,0.23204313646442246,0.4867569253907735],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.23284955990055767,0.4736440405561098,0.3100509305919507,0.4867569253907735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.4736440405561098,0.40646697574413776,0.4867569253907735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.4736440405561098,0.5032720553651808,0.4867569253907735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.4736440405561098,0.6000267419203104,0.4867569253907735],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7622598938386077,0.4930283050943083,0.7859414096620304,0.506141189928972],"dir":"rtl"},{"str":"بازهای","boundary":[0.7209399986561849,0.4930283050943083,0.7577914398978699,0.506141189928972],"dir":"rtl"},{"str":"آلی","boundary":[0.697353624941208,0.4930283050943083,0.7164360679970435,0.506141189928972],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6867751125445138,0.4930283050943083,0.6927464892830746,0.506141189928972],"dir":"rtl"},{"str":"پیوند","boundary":[0.6538027279446348,0.4930283050943083,0.6823058523147214,0.506141189928972],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6231016596116373,0.4930283050943083,0.6493334677148423,0.506141189928972],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6112330847275415,0.4930283050943083,0.6186323538175986,0.506141189928972],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولهای","boundary":[0.5423133776792314,0.4930283050943083,0.6067638244977489,0.506141189928972],"dir":"rtl"},{"str":"قند","boundary":[0.5189309950950749,0.4930283050943083,0.5379392595578848,0.506141189928972],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.21470805617147076,0.4930283050943083,0.23204313646442246,0.506141189928972],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.23284955990055767,0.4930283050943083,0.3219195054760467,0.506141189928972],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.323557078545992,0.4930283050943083,0.41856131156352905,0.506141189928972],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4203621581670362,0.4930283050943083,0.5153663911845718,0.506141189928972],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5546068668951151,0.5195391374774325,0.5815336961634078,0.5326520223120962],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.5265883222468588,0.5195391374774325,0.5501771148289996,0.5326520223120962],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.47176066653228504,0.5195391374774325,0.5219239400658469,0.5326520223120962],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.4193542968487536,0.5195391374774325,0.4675147483706241,0.5326520223120962],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخچه","boundary":[0.7400869448363904,0.5389234020156309,0.7861147618087749,0.5520362868502946],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.7046126453000067,0.5389234020156309,0.7357120204259894,0.5520362868502946],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6534132903312504,0.5389234020156309,0.7003029631122757,0.5520362868502946],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.21470805617147076,0.5389234020156309,0.23204313646442246,0.5520362868502946],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.23284955990055767,0.5389234020156309,0.2655437747765908,0.5520362868502946],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26610898340388356,0.5389234020156309,0.3611132164214206,0.5520362868502946],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36291406302492774,0.5389234020156309,0.4579182960424643,0.5520362868502946],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4596687495800577,0.5389234020156309,0.5546729825975932,0.5520362868502946],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5564234361351877,0.5389234020156309,0.6514276691527232,0.5520362868502946],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7344429214540078,0.5583314217799791,0.7859414096620303,0.5714443066146427],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6836491298797285,0.5583314217799791,0.7300397769266949,0.5714443066146427],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.21470805617147076,0.5583314217799791,0.23204313646442246,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.23284955990055767,0.5583314217799791,0.29521521198683076,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2963448229523617,0.5583314217799791,0.3913490559698987,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3931499025734059,0.5583314217799791,0.48815413559094195,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48990458912853585,0.5583314217799791,0.5849088221460713,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5866928710609419,0.5583314217799791,0.6816971040784774,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"مارپیچ","boundary":[0.7495342336894443,0.5777156863181775,0.7859002889202445,0.5908285711528412],"dir":"rtl"},{"str":"دوگانه","boundary":[0.7102566686823892,0.5777156863181775,0.7450527091076101,0.5908285711528412],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.21470805617147076,0.5777156863181775,0.23204313646442246,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.23284955990055767,0.5777156863181775,0.3189523617550227,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3205334945911442,0.5777156863181775,0.41553772760868124,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41733857421218834,0.5777156863181775,0.512342807229724,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5140932607673184,0.5777156863181775,0.6090974937848539,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6108815426997245,0.5777156863181775,0.70588577571726,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7515459248807363,0.5970999508563759,0.7858720688033326,0.6102128356910395],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.7114523953503997,0.5970999508563759,0.7471137539474567,0.6102128356910395],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6604683195592286,0.5970999508563759,0.7069708707685656,0.6102128356910395],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.21470805617147076,0.5970999508563759,0.23204313646442246,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.23284955990055767,0.5970999508563759,0.2714780622186388,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27215615131357923,0.5970999508563759,0.36716038433111625,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36896123093462335,0.5970999508563759,0.4639654639521599,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4657159174897534,0.5970999508563759,0.5607201505072889,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5625041994221595,0.5970999508563759,0.6575084324396949,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7509742659410065,0.6163416840376759,0.7579285090371564,0.6294545688723394],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.7578277229053281,0.6143999904979095,0.7689869649936169,0.6262300931204865],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7001780554995631,0.6163416840376759,0.746866156016932,0.6294545688723394],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.21470805617147076,0.6163416840376759,0.23204313646442246,0.6294545688723394],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.23284955990055767,0.6163416840376759,0.3100509305919507,0.6294545688723394],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.6163416840376759,0.40646697574413776,0.6294545688723394],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.6163416840376759,0.5032720553651808,0.6294545688723394],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.6163416840376759,0.6000267419203104,0.6294545688723394],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.601810790835181,0.6163416840376759,0.6968150238527164,0.6294545688723394],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7499664046227239,0.6357259485758743,0.7569206477188738,0.6488388334105378],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.7572230061143587,0.633784255036108,0.7693024255862393,0.645614357658685],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6989686219176241,0.6357259485758743,0.7458582946986494,0.6488388334105378],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.21470805617147076,0.6357259485758743,0.23204313646442246,0.6488388334105378],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.23284955990055767,0.6357259485758743,0.3041166431499027,0.6488388334105378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3054155748169052,0.6357259485758743,0.40041980783444214,0.6488388334105378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4022206544379493,0.6357259485758743,0.49722488745548526,0.6488388334105378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49897534099307933,0.6357259485758743,0.5939795740106149,0.6488388334105378],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5957636229254855,0.6357259485758743,0.6907678559430209,0.6488388334105378],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7517805549956326,0.6551102131140726,0.7587347980917825,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"Z","boundary":[0.7590371564872673,0.6531685195743063,0.7692594906940804,0.6649986221968833],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7007827722905328,0.6551102131140726,0.7474708728079016,0.6682230979487361],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.21470805617147076,0.6551102131140726,0.23204313646442246,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.23284955990055767,0.6551102131140726,0.30708378687092674,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.6551102131140726,0.40344339178929,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.6551102131140726,0.500248471410333,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.6551102131140726,0.5970031579654627,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5987872068803333,0.6551102131140726,0.6937914398978687,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"همانندسازی","boundary":[0.717110125646711,0.6744944776522709,0.7861195995431027,0.6876073624869345],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.21470805617147076,0.6744944776522709,0.23204313646442246,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23284955990055767,0.6744944776522709,0.3278537929180947,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32960424645568764,0.6744944776522709,0.42460847947322466,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4264093260767318,0.6744944776522709,0.5214135590942673,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5231640126318617,0.6744944776522709,0.6181682456493973,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6199522945642679,0.6744944776522709,0.7149565275818034,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7497624134919034,0.6938787421904694,0.7859615668883961,0.706991627025133],"dir":"rtl"},{"str":"همانندسازی","boundary":[0.6765941006517503,0.6938787421904694,0.7453576563864812,0.706991627025133],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.21470805617147076,0.6938787421904694,0.23204313646442246,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.23284955990055767,0.6938787421904694,0.28631378082375875,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28727407108781833,0.6938787421904694,0.3822783041053553,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38407915070886245,0.6938787421904694,0.47908338372639864,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4808338372639924,0.6938787421904694,0.5758380702815279,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5776221191963985,0.6938787421904694,0.672626352213934,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7348297115098453,0.7132630067286678,0.7692407444735603,0.7263758915633315],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.6999764832359067,0.7132630067286678,0.7303203268268845,0.7263758915633315],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.21470805617147076,0.7132630067286678,0.23204313646442246,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.23284955990055767,0.7132630067286678,0.3100509305919507,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.7132630067286678,0.40646697574413776,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.7132630067286678,0.5032720553651808,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.7132630067286678,0.6000267419203104,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.601810790835181,0.7132630067286678,0.6968150238527164,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7347968823489888,0.7325047399099677,0.7691601155680978,0.7456176247446312],"dir":"rtl"},{"str":"طویل","boundary":[0.6991498985976216,0.7325047399099677,0.7303028537554269,0.7456176247446312],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6665154874689243,0.7325047399099677,0.6946383916839315,0.7456176247446312],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.21470805617147076,0.7325047399099677,0.23139407377544843,0.7456176247446312],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.23284955990055767,0.7325047399099677,0.2774123496606868,0.7456176247446312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27820331922327485,0.7325047399099677,0.37320755224081187,0.7456176247446312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37500839884431897,0.7325047399099677,0.4700126318618553,0.7456176247446312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47176308539944906,0.7325047399099677,0.5667673184169845,0.7456176247446312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5685513673318552,0.7325047399099677,0.6635556003493907,0.7456176247446312],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7348460659813209,0.7518890044481661,0.7692092992004299,0.7650018892828298],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.7036047839817241,0.7518890044481661,0.7303276221191963,0.7650018892828298],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.21470805617147076,0.7518890044481661,0.23204313646442246,0.7650018892828298],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.23284955990055767,0.7518890044481661,0.31301807431297474,0.7650018892828298],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3144863266814486,0.7518890044481661,0.4094905596989856,0.7650018892828298],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4112914063024927,0.7518890044481661,0.5062956393200285,0.7650018892828298],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5080460928576227,0.7518890044481661,0.6030503258751582,0.7650018892828298],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6048343747900289,0.7518890044481661,0.6998386078075644,0.7650018892828298],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7622703755963179,0.7712732689863645,0.7859518914197405,0.784386153821028],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7110629577370153,0.7712732689863645,0.7577888510144837,0.784386153821028],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمرازهای","boundary":[0.645148827521333,0.7712732689863645,0.7067188066921991,0.784386153821028],"dir":"rtl"},{"str":"پروکاریوتی","boundary":[0.5802425586239333,0.7712732689863645,0.6407892226029697,0.784386153821028],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.21470805617147076,0.7712732689863645,0.23204313646442246,0.784386153821028],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.23284955990055767,0.7712732689863645,0.2833466371027348,0.784386153821028],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28425048713297046,0.7712732689863645,0.3792547201505075,0.784386153821028],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810555667540146,0.7712732689863645,0.4760597997715509,0.784386153821028],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4778102533091446,0.7712732689863645,0.5728144863266801,0.784386153821028],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7225388698515084,0.7906931663637875,0.7694422495464622,0.803806051198451],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمراز","boundary":[0.6802199825304037,0.7906931663637875,0.7180398322150872,0.803806051198451],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.21470805617147076,0.7906931663637875,0.23204313646442246,0.803806051198451],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.23284955990055767,0.7906931663637875,0.28037949338171075,0.803806051198451],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28122690317812266,0.7906931663637875,0.3762311361956597,0.803806051198451],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37803198279916683,0.7906931663637875,0.4730362158167032,0.803806051198451],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47478666935429675,0.7906931663637875,0.5697909023718323,0.803806051198451],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5715749512867029,0.7906931663637875,0.6665791843042383,0.803806051198451],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.6703453604783981,0.7887514728240212,0.6759166162736007,0.8005815754465982],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7225388698515084,0.810077430901986,0.7694422495464622,0.8231903157366496],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمراز","boundary":[0.6802199825304037,0.810077430901986,0.7180398322150872,0.8231903157366496],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.21470805617147076,0.810077430901986,0.23204313646442246,0.8231903157366496],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.23284955990055767,0.810077430901986,0.27444520593966276,0.8231903157366496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27517973526842704,0.810077430901986,0.37018396828596406,0.8231903157366496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37198481488947116,0.810077430901986,0.46698904790700757,0.8231903157366496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4687395014446012,0.810077430901986,0.5637437344621367,0.8231903157366496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5655277833770073,0.810077430901986,0.6605320163945427,0.8231903157366496],"dir":"ltr"},{"str":"II","boundary":[0.6647013370960155,0.8081357373622197,0.6759893166700262,0.8199658399847967],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21471,0.20288,0.78612,0.82319],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/29f4d72f0b6a29a17f3130cb2c43259a.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/4a5772d028b9aa8f5fe0597d449db19e.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16919,0.21392,0.18009]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.7783880937982932,0.16919295609291848,0.7858261103272188,0.1798828078603073],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.3964616169602464,0.16919295609291848,0.4416885036618961,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3835753973117621,0.16919295609291848,0.39312470604044886,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.3349811865887254,0.16919295609291848,0.3803114333678741,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.2978812568142235,0.16919295609291848,0.3317473610546443,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2823859436941477,0.16919295609291848,0.29463734997798563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2539944903581267,0.16919295609291848,0.2791553800005338,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"زیستي","boundary":[0.21450648390781427,0.16919295609291848,0.25076066482404563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7225388698515084,0.1992355456872386,0.7694422495464622,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمراز","boundary":[0.6802199825304037,0.1992355456872386,0.7180398322150872,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.21470805617147076,0.1992355456872386,0.23204313646442246,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.23284955990055767,0.1992355456872386,0.26257663105556683,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2630853994490358,0.1992355456872386,0.3580896324665728,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3598904790700799,0.1992355456872386,0.45489471208761656,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45664516562520996,0.1992355456872386,0.5516493986427454,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5533998521803399,0.1992355456872386,0.6484040851978754,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"III","boundary":[0.654824296176846,0.19729385214747233,0.6717562655378619,0.20912395477004933],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7622647315729355,0.21861981022543706,0.7859462473963582,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7109097628166363,0.21861981022543706,0.7577832069911014,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمرازهای","boundary":[0.645094806154673,0.21861981022543706,0.7064818306601011,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"یوکاریوتی","boundary":[0.5862897265336289,0.21861981022543706,0.6406626352213934,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.21470805617147076,0.21861981022543706,0.23204313646442246,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.23284955990055767,0.21861981022543706,0.29224806826580674,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29332123899751394,0.21861981022543706,0.3883254720150509,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39012631861855807,0.21861981022543706,0.4851305516360942,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4868810051736881,0.21861981022543706,0.5818852381912236,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7225388698515084,0.23800407476363553,0.7694422495464622,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمراز","boundary":[0.6802199825304037,0.23800407476363553,0.7180398322150872,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"آلفا","boundary":[0.6576463078680372,0.23800407476363553,0.6756902506215144,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.21470805617147076,0.23800407476363553,0.23204313646442246,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.23284955990055767,0.23800407476363553,0.3339009608277903,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33565141436538326,0.23800407476363553,0.4306556473829203,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43245649398642744,0.23800407476363553,0.5274607270039628,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5292111805415575,0.23800407476363553,0.6242154135590929,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6330544917019417,0.23800407476363553,0.6382655378619901,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"α","boundary":[0.6382953705570114,0.23491793682891488,0.6480127662433649,0.24803082166357848],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6479708392125243,0.23800407476363553,0.6531818853725727,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7225388698515084,0.25738833930183386,0.7694422495464622,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمراز","boundary":[0.6802199825304037,0.25738833930183386,0.7180398322150872,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"دلتا","boundary":[0.6556305852314721,0.25738833930183386,0.6757700732379224,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.21470805617147076,0.25738833930183386,0.23204313646442246,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.23284955990055767,0.25738833930183386,0.3339009608277903,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33565141436538326,0.25738833930183386,0.4306556473829203,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43245649398642744,0.25738833930183386,0.5274607270039628,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5292111805415575,0.25738833930183386,0.6242154135590929,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6330544245111872,0.25738833930183386,0.6383766713700194,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"δ","boundary":[0.6382953705570114,0.2554453056332549,0.6461754350601357,0.26727540825583185],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6461566888396156,0.25738833930183386,0.651367734999664,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7225388698515084,0.2767726038400323,0.7694422495464622,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمراز","boundary":[0.6802199825304037,0.2767726038400323,0.7180398322150872,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"اپسیلون","boundary":[0.6312403413290331,0.2767726038400323,0.6756547739031109,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.21470805617147076,0.2767726038400323,0.23204313646442246,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.23284955990055767,0.2767726038400323,0.3100509305919507,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.2767726038400323,0.40646697574413776,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.2767726038400323,0.5032720553651808,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.2767726038400323,0.6000267419203104,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6084626755358462,0.2767726038400323,0.6136737216958946,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"ɛ","boundary":[0.6137035543909158,0.27368646590531165,0.6214923066586038,0.2867993507399753],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.62156487267352,0.2767726038400323,0.6267759188335684,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7225388698515084,0.29615686837823063,0.7694422495464622,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمراز","boundary":[0.6802199825304037,0.29615686837823063,0.7180398322150872,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"بتا","boundary":[0.6626856144594503,0.29615686837823063,0.6757595914802123,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.21470805617147076,0.29615686837823063,0.23204313646442246,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.23284955990055767,0.29615686837823063,0.3399481287374859,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.341748975340993,0.29615686837823063,0.43675320835852993,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43850366189612305,0.29615686837823063,0.5335078949136586,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.535258348451253,0.29615686837823063,0.6302625814687886,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6382953705570114,0.29615686837823063,0.6435064167170597,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"β","boundary":[0.6435362494120809,0.29307073044351,0.6529754753745883,0.30618361527817367],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6530101458039373,0.29615686837823063,0.6582211919639857,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7224848484848485,0.3153986015595306,0.7694422495464622,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"پلیمراز","boundary":[0.6801659611637438,0.3153986015595306,0.7179858108484273,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"گاما","boundary":[0.6540180071222199,0.3153986015595306,0.6757337902304642,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.21470805617147076,0.3153986015595306,0.23204313646442246,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.23284955990055767,0.3153986015595306,0.3339009608277903,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33565141436538326,0.3153986015595306,0.4306556473829203,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43245649398642744,0.3153986015595306,0.5274607270039628,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5292111805415575,0.3153986015595306,0.6242154135590929,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6310387690653766,0.3153986015595306,0.6362498152254249,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"γ","boundary":[0.6362796479204461,0.31231246362480997,0.6444763824497749,0.3254253484594736],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6445441107303634,0.3153986015595306,0.6497551568904117,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"آرانای","boundary":[0.7481522542498151,0.33481849893695365,0.7859922058724719,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.21470805617147076,0.33481849893695365,0.23204313646442246,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.23284955990055767,0.33481849893695365,0.26257663105556683,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2630853994490358,0.33481849893695365,0.3580896324665728,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3598904790700799,0.33481849893695365,0.45489471208761656,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45664516562520996,0.33481849893695365,0.5516493986427454,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5533998521803399,0.33481849893695365,0.6484040851978754,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.650188134112746,0.33481849893695365,0.7451923671302815,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"رونویسی","boundary":[0.7378833568500974,0.354202763475152,0.7860252637237115,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"(نسخه","boundary":[0.6967513270174024,0.354202763475152,0.7333692021395577,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"برداری)","boundary":[0.649784989585433,0.354202763475152,0.6922707787408451,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.21470805617147076,0.354202763475152,0.23204313646442246,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.23284955990055767,0.354202763475152,0.2596094873345428,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26006181549418794,0.354202763475152,0.35506604851172496,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3568668951152321,0.354202763475152,0.45187112813276875,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45362158167036215,0.354202763475152,0.5486258146878976,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5503762682254921,0.354202763475152,0.6453805012430276,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"آرانای","boundary":[0.7479506819861587,0.3735870280133505,0.7859922058724719,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"پیک","boundary":[0.7181179869649935,0.3735870280133505,0.7434499764832359,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.21470805617147076,0.3735870280133505,0.23204313646442246,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23284955990055767,0.3735870280133505,0.3278537929180947,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32960424645568764,0.3735870280133505,0.42460847947322466,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4264093260767318,0.3735870280133505,0.5214135590942673,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5231640126318617,0.3735870280133505,0.6181682456493973,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6199522945642679,0.3735870280133505,0.7149565275818034,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"آرانای","boundary":[0.7479506819861587,0.39297129255154883,0.7859922058724719,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"حامل","boundary":[0.712877108109924,0.39297129255154883,0.7436055902707788,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.21470805617147076,0.39297129255154883,0.23139407377544843,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.23284955990055767,0.39297129255154883,0.3219195054760467,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.323557078545992,0.39297129255154883,0.41856131156352905,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4203621581670362,0.39297129255154883,0.5153663911845718,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5171168447221662,0.39297129255154883,0.6121210777397017,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6139051266545723,0.39297129255154883,0.7089093596721078,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"آرانای","boundary":[0.7479506819861587,0.41235555708974725,0.7859922058724719,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"ریبوزومی","boundary":[0.6917120204259893,0.41235555708974725,0.7435306053886984,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.21470805617147076,0.41235555708974725,0.23204313646442246,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.23284955990055767,0.41235555708974725,0.30114949942887875,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30239199086205737,0.41235555708974725,0.3973962238795944,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3991970704831015,0.41235555708974725,0.4942013035006375,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4959517570382315,0.41235555708974725,0.5909559900557669,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5927400389706377,0.41235555708974725,0.6877442719881731,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"آرانای","boundary":[0.7479506819861587,0.43173982162794566,0.7859922058724719,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.6997749109722501,0.43173982162794566,0.7434233689444333,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.21470805617147076,0.43173982162794566,0.23204313646442246,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.23284955990055767,0.43173982162794566,0.3100509305919507,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.43173982162794566,0.40646697574413776,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.43173982162794566,0.5032720553651808,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.43173982162794566,0.6000267419203104,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.601810790835181,0.43173982162794566,0.6968150238527164,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5923344755761607,0.4581081226541714,0.6192613048444533,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.5639152052677551,0.4581081226541714,0.587837801518511,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5608579587448767,0.4581081226541714,0.5637903648457971,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئینها،","boundary":[0.49736034401666324,0.4581081226541714,0.5565193845326881,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.4559694953974333,0.4581081226541714,0.49278062218638713,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44551031378082373,0.4581081226541714,0.4514816905193846,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.4122968487536115,0.4581081226541714,0.4410781428475441,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3816602835449842,0.4581081226541714,0.4077624134919035,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.7306154673116978,0.4774923871923698,0.785942215951085,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.21470805617147076,0.4774923871923698,0.23204313646442246,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.23284955990055767,0.4774923871923698,0.3399481287374859,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.341748975340993,0.4774923871923698,0.43675320835852993,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43850366189612305,0.4774923871923698,0.5335078949136586,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.535258348451253,0.4774923871923698,0.6302625814687886,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6320466303836592,0.4774923871923698,0.7270508634011946,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.734334878720688,0.49687665173056816,0.7858333669287105,0.5099895365652318],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7112097023449573,0.49687665173056816,0.7298285291943828,0.5099895365652318],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6515991399583417,0.49687665173056816,0.7067775314116778,0.5099895365652318],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.21470805617147076,0.49687665173056816,0.23148289995296645,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.23284955990055767,0.49687665173056816,0.26257663105556683,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2630853994490358,0.49687665173056816,0.3580896324665728,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3598904790700799,0.49687665173056816,0.45489471208761656,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45664516562520996,0.49687665173056816,0.5516493986427454,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5533998521803399,0.49687665173056816,0.6484040851978754,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7343751931734193,0.5162609162687667,0.785873681381442,0.5293738011034304],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7093955519720486,0.5162609162687667,0.7298936685915852,0.5293738011034304],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.649784989585433,0.5162609162687667,0.7049633810387691,0.5293738011034304],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.21470805617147076,0.5162609162687667,0.23148289995296645,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.23284955990055767,0.5162609162687667,0.2596094873345428,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26006181549418794,0.5162609162687667,0.35506604851172496,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3568668951152321,0.5162609162687667,0.45187112813276875,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45362158167036215,0.5162609162687667,0.5486258146878976,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5503762682254921,0.5162609162687667,0.6453805012430276,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.73439968373757,0.5356451808069651,0.7858962574749714,0.5487580656416287],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7061913592689646,0.5356451808069651,0.7298922198179182,0.5487580656416287],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6465598333669287,0.5356451808069651,0.7017220990391722,0.5487580656416287],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.21470805617147076,0.5356451808069651,0.23148289995296645,0.5487580656416287],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.23284955990055767,0.5356451808069651,0.25664234361351884,0.5487580656416287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2570382315393402,0.5356451808069651,0.3520424645568772,0.5487580656416287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3538433111603843,0.5356451808069651,0.448847544177921,0.5487580656416287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4505979977155143,0.5356451808069651,0.5456022307330498,0.5487580656416287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5473526842706443,0.5356451808069651,0.6423569172881798,0.5487580656416287],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7344429214540078,0.5550532005713131,0.7859414096620303,0.5681660854059768],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6957434656991197,0.5550532005713131,0.7299212524356647,0.5681660854059768],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6360780756567896,0.5550532005713131,0.6914056305852313,0.5681660854059768],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.21470805617147076,0.5550532005713131,0.23148289995296645,0.5681660854059768],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.23284955990055767,0.5550532005713131,0.24774091245044683,0.5681660854059768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24796747967479674,0.5550532005713131,0.34297171269233373,0.5681660854059768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3447725592958409,0.5550532005713131,0.4397767923133777,0.5681660854059768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4415272458509709,0.5550532005713131,0.5365314788685064,0.5681660854059768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5382819324061009,0.5550532005713131,0.6332861654236364,0.5681660854059768],"dir":"ltr"},{"str":"وظایف","boundary":[0.7489037156487267,0.5742949337526131,0.7859002889202445,0.5874078185872768],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6892931532621112,0.5742949337526131,0.7444715447154471,0.5874078185872768],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.21470805617147076,0.5742949337526131,0.23148289995296645,0.5874078185872768],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.23284955990055767,0.5742949337526131,0.29818235570785473,0.5874078185872768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.5742949337526131,0.3943726399247465,0.5874078185872768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.5742949337526131,0.4911777195457897,0.5874078185872768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49292817308338366,0.5742949337526131,0.5879324061009191,0.5874078185872768],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5897164550157897,0.5742949337526131,0.6847206880333252,0.5874078185872768],"dir":"ltr"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.7314007928509036,0.5936791982908114,0.7693616878317543,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.688486864207485,0.5936791982908114,0.7269315326211112,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.21470805617147076,0.5936791982908114,0.23148289995296645,0.6067920831254751],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.23284955990055767,0.5936791982908114,0.29818235570785473,0.6067920831254751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.5936791982908114,0.3943726399247465,0.6067920831254751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.5936791982908114,0.4911777195457897,0.6067920831254751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49292817308338366,0.5936791982908114,0.5879324061009191,0.6067920831254751],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5897164550157897,0.5936791982908114,0.6847206880333252,0.6067920831254751],"dir":"ltr"},{"str":"وظایف","boundary":[0.7322280454209501,0.6130634628290099,0.7692246186924678,0.6261763476636735],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمانی","boundary":[0.6719579385876502,0.6130634628290099,0.7277031512463884,0.6261763476636735],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.21470805617147076,0.6130634628290099,0.23083383726399243,0.6261763476636735],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.23284955990055767,0.6130634628290099,0.2833466371027348,0.6261763476636735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28425048713297046,0.6130634628290099,0.3792547201505075,0.6261763476636735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810555667540146,0.6130634628290099,0.4760597997715509,0.6261763476636735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4778102533091446,0.6130634628290099,0.5728144863266801,0.6261763476636735],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5745985352415507,0.6130634628290099,0.6696027682590862,0.6261763476636735],"dir":"ltr"},{"str":"وظایف","boundary":[0.7320990391722098,0.6324477273672083,0.7690956124437277,0.645560612201872],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.7073048444534031,0.6324477273672083,0.7276297333781712,0.645560612201872],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6968456628367936,0.6324477273672083,0.7028170395753545,0.645560612201872],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6604239736612242,0.6324477273672083,0.6923393133104885,0.645560612201872],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6332560639655983,0.6324477273672083,0.6559918027279446,0.645560612201872],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5957122891890075,0.6324477273672083,0.6288330309749377,0.645560612201872],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.5360646375058792,0.6324477273672083,0.5912801182557279,0.645560612201872],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.21470805617147076,0.6324477273672083,0.23148289995296645,0.645560612201872],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.23284955990055767,0.6324477273672083,0.3399481287374859,0.645560612201872],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.341748975340993,0.6324477273672083,0.43675320835852993,0.645560612201872],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43850366189612305,0.6324477273672083,0.5335078949136586,0.645560612201872],"dir":"ltr"},{"str":"وظایف","boundary":[0.7322280454209501,0.6518319919054067,0.7692246186924678,0.6649448767400703],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6723651145602365,0.6518319919054067,0.7277249210508634,0.6649448767400703],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6550258684405025,0.6518319919054067,0.667873844864679,0.6649448767400703],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6185412887186723,0.6518319919054067,0.6504566283679366,0.6649448767400703],"dir":"rtl"},{"str":"پیام","boundary":[0.5925384667069811,0.6518319919054067,0.6140131693878922,0.6649448767400703],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.21470805617147076,0.6518319919054067,0.23148289995296645,0.6649448767400703],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.23284955990055767,0.6518319919054067,0.29818235570785473,0.6649448767400703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.6518319919054067,0.3943726399247465,0.6649448767400703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.6518319919054067,0.4911777195457897,0.6649448767400703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49292817308338366,0.6518319919054067,0.5879324061009191,0.6649448767400703],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئینهای","boundary":[0.7185041994221594,0.671216256443605,0.785942215951085,0.6843291412782686],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.6735705166969025,0.671216256443605,0.7140720284888799,0.6843291412782686],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.21470805617147076,0.671216256443605,0.23148289995296645,0.6843291412782686],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.23284955990055767,0.671216256443605,0.2833466371027348,0.6843291412782686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28425048713297046,0.671216256443605,0.3792547201505075,0.6843291412782686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810555667540146,0.671216256443605,0.4760597997715509,0.6843291412782686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4778102533091446,0.671216256443605,0.5728144863266801,0.6843291412782686],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5745985352415507,0.671216256443605,0.6696027682590862,0.6843291412782686],"dir":"ltr"},{"str":"کروموپروتئینها","boundary":[0.680020829133911,0.6906005209818035,0.7681312907343948,0.7037134058164671],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.21470805617147076,0.6906005209818035,0.23148289995296645,0.7037134058164671],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.23284955990055767,0.6906005209818035,0.28928092454478277,0.7037134058164671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2902976550426661,0.6906005209818035,0.3853018880602031,0.7037134058164671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3871027346637102,0.6906005209818035,0.4821069676812464,0.7037134058164671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4838574212188403,0.6906005209818035,0.5788616542363757,0.7037134058164671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5806457031512464,0.6906005209818035,0.6756499361687819,0.7037134058164671],"dir":"ltr"},{"str":"گلیکوپروتئینها","boundary":[0.6822381240341328,0.7098422541631033,0.7693713633004099,0.7229551389977669],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.21470805617147076,0.7098422541631033,0.23148289995296645,0.7229551389977669],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.23284955990055767,0.7098422541631033,0.29224806826580674,0.7229551389977669],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29332123899751394,0.7098422541631033,0.3883254720150509,0.7229551389977669],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39012631861855807,0.7098422541631033,0.4851305516360942,0.7229551389977669],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4868810051736881,0.7098422541631033,0.5818852381912236,0.7229551389977669],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5836692871060942,0.7098422541631033,0.6786735201236297,0.7229551389977669],"dir":"ltr"},{"str":"لیپوپروتئینها","boundary":[0.6927198817442719,0.7292265187013017,0.769189948263119,0.7423394035359654],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.21470805617147076,0.7292265187013017,0.23204313646442246,0.7423394035359654],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.23284955990055767,0.7292265187013017,0.3041166431499027,0.7423394035359654],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3054155748169052,0.7292265187013017,0.40041980783444214,0.7423394035359654],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4022206544379493,0.7292265187013017,0.49722488745548526,0.7423394035359654],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49897534099307933,0.7292265187013017,0.5939795740106149,0.7423394035359654],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5957636229254855,0.7292265187013017,0.6907678559430209,0.7423394035359654],"dir":"ltr"},{"str":"فرضیه","boundary":[0.750770274810186,0.7486107832395003,0.7860792850903715,0.7617236680741638],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.722149432238124,0.7486107832395003,0.7462389303231876,0.7617236680741638],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.678811395551972,0.7486107832395003,0.717612443727743,0.7617236680741638],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.21470805617147076,0.7486107832395003,0.23204313646442246,0.7617236680741638],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.23284955990055767,0.7486107832395003,0.28928092454478277,0.7617236680741638],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2902976550426661,0.7486107832395003,0.3853018880602031,0.7617236680741638],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3871027346637102,0.7486107832395003,0.4821069676812464,0.7617236680741638],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4838574212188403,0.7486107832395003,0.5788616542363757,0.7617236680741638],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5806457031512464,0.7486107832395003,0.6756499361687819,0.7617236680741638],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.7344429214540078,0.7679950477776986,0.7859414096620303,0.7811079326123621],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7140865416918631,0.7679950477776986,0.7299786333400523,0.7811079326123621],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.21470805617147076,0.7679950477776986,0.23204313646442246,0.7811079326123621],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.23284955990055767,0.7679950477776986,0.32488664919707066,0.7811079326123621],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32658066250083984,0.7679950477776986,0.42158489551837686,0.7811079326123621],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.423385742121884,0.7679950477776986,0.5183899751394196,0.7811079326123621],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5201404286770139,0.7679950477776986,0.6151446616945494,0.7811079326123621],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6169287106094201,0.7679950477776986,0.7119329436269556,0.7811079326123621],"dir":"ltr"},{"str":"شروع","boundary":[0.7552088960559027,0.7874149451551217,0.7859559228650136,0.8005278299897852],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7148928307464891,0.7874149451551217,0.750776725122623,0.8005278299897852],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.21470805617147076,0.7874149451551217,0.23204313646442246,0.8005278299897852],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.23284955990055767,0.7874149451551217,0.32488664919707066,0.8005278299897852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32658066250083984,0.7874149451551217,0.42158489551837686,0.8005278299897852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.423385742121884,0.7874149451551217,0.5183899751394196,0.8005278299897852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5201404286770139,0.7874149451551217,0.6151446616945494,0.8005278299897852],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6169287106094201,0.7874149451551217,0.7119329436269556,0.8005278299897852],"dir":"ltr"},{"str":"طویل","boundary":[0.7547153087971781,0.8067992096933201,0.7859301216152657,0.8199120945279836],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7218711845829938,0.8067992096933201,0.750203801883488,0.8199120945279836],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.6888303433447557,0.8067992096933201,0.7173603080483784,0.8199120945279836],"dir":"rtl"},{"str":"پلی","boundary":[0.6644255862393335,0.8067992096933201,0.6843313057083344,0.8199120945279836],"dir":"rtl"},{"str":"پپتیدی","boundary":[0.6181381441913593,0.8067992096933201,0.659956326009541,0.8199120945279836],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.21470805617147076,0.8067992096933201,0.23204313646442246,0.8199120945279836],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.23284955990055767,0.8067992096933201,0.32488664919707066,0.8199120945279836],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32658066250083984,0.8067992096933201,0.42158489551837686,0.8199120945279836],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.423385742121884,0.8067992096933201,0.5183899751394196,0.8199120945279836],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5201404286770139,0.8067992096933201,0.6151446616945494,0.8199120945279836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16919,0.78608,0.81991],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/e1653d477ac89ce37d36502c1c2c52e6.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/1f83a281138af5296d2c8834f1b1e19b.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16919,0.21389,0.18394]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7459198414298193,0.16919295609291848,0.7859067392326816,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7096519518914197,0.16919295609291848,0.7426392528388093,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.21450648390781427,0.16919295609291848,0.22283645770341998,0.1798828078603073],"dir":"ltr"},{"str":"پایان","boundary":[0.7588210710206275,0.1992355456872386,0.7859518914197405,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7183195592286501,0.1992355456872386,0.7543889000873479,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.21470805617147076,0.1992355456872386,0.23204313646442246,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23284955990055767,0.1992355456872386,0.3278537929180947,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32960424645568764,0.1992355456872386,0.42460847947322466,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4264093260767318,0.1992355456872386,0.5214135590942673,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5231640126318617,0.1992355456872386,0.6181682456493973,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6199522945642679,0.1992355456872386,0.7149565275818034,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.7517805549956326,0.21861981022543706,0.7861066989182288,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.7102566686823892,0.21861981022543706,0.747253241953907,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6505912786400591,0.21861981022543706,0.7059180272794462,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.21470805617147076,0.21861981022543706,0.23204313646442246,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.23284955990055767,0.21861981022543706,0.26257663105556683,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2630853994490358,0.21861981022543706,0.3580896324665728,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3598904790700799,0.21861981022543706,0.45489471208761656,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45664516562520996,0.21861981022543706,0.5516493986427454,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5533998521803399,0.21861981022543706,0.6484040851978754,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"سازوکارهای","boundary":[0.7197305650742458,0.23800407476363553,0.7858978700530806,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6799635826110327,0.23800407476363553,0.7152540482429617,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"تظاهر","boundary":[0.6433379023046428,0.23800407476363553,0.6755314116777531,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6229758785191157,0.23800407476363553,0.6389057313713633,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.21470805617147076,0.23800407476363553,0.23204313646442246,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23284955990055767,0.23800407476363553,0.3278537929180947,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32960424645568764,0.23800407476363553,0.42460847947322466,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4264093260767318,0.23800407476363553,0.5214135590942673,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5231640126318617,0.23800407476363553,0.6181682456493973,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7340139756769468,0.25738833930183386,0.7693044413088759,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"منفی","boundary":[0.7001780554995631,0.25738833930183386,0.7295447154471545,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.21470805617147076,0.25738833930183386,0.23204313646442246,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.23284955990055767,0.25738833930183386,0.3100509305919507,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.25738833930183386,0.40646697574413776,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.25738833930183386,0.5032720553651808,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.25738833930183386,0.6000267419203104,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.601810790835181,0.25738833930183386,0.6968150238527164,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7340228448565477,0.2767726038400323,0.7693133104884767,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.698565477390311,0.2767726038400323,0.7295535846267552,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.21470805617147076,0.2767726038400323,0.23204313646442246,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.23284955990055767,0.2767726038400323,0.30708378687092674,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.2767726038400323,0.40344339178929,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.2767726038400323,0.500248471410333,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.2767726038400323,0.5970031579654627,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5987872068803333,0.2767726038400323,0.6937914398978687,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7421026674729556,0.29615686837823063,0.7860720284888799,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"ناگهانی","boundary":[0.6971520526775514,0.29615686837823063,0.737616475173016,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.653014983538265,0.29615686837823063,0.6927190754552173,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6433346771484243,0.29615686837823063,0.6485159459018439,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"جهشها","boundary":[0.5977793455620506,0.29615686837823063,0.6430985352415507,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.21470805617147076,0.29615686837823063,0.23204313646442246,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.23284955990055767,0.29615686837823063,0.29818235570785473,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.29615686837823063,0.3943726399247465,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.29615686837823063,0.4911777195457897,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49292817308338366,0.29615686837823063,0.5879324061009191,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5927400389706377,0.29615686837823063,0.597951085130686,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"جهش","boundary":[0.7350331250419941,0.3153986015595306,0.7692109117785393,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"نقطهای","boundary":[0.6894947255257676,0.3153986015595306,0.7305446729681674,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.21470805617147076,0.3153986015595306,0.23204313646442246,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.23284955990055767,0.3153986015595306,0.29818235570785473,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.3153986015595306,0.3943726399247465,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.3153986015595306,0.4911777195457897,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49292817308338366,0.3153986015595306,0.5879324061009191,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5897164550157897,0.3153986015595306,0.6847206880333252,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"جهش","boundary":[0.7349807162534435,0.33481849893695365,0.7691585029899886,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"جایگزینی","boundary":[0.6767956729154069,0.33481849893695365,0.7305485453201638,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.6592588859772895,0.33481849893695365,0.6723328629980514,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.21470805617147076,0.33481849893695365,0.23139407377544843,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.23284955990055767,0.33481849893695365,0.26851091849761477,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2691325673587314,0.33481849893695365,0.36413680037626844,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36593764697977554,0.33481849893695365,0.460941879997312,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4626923335349055,0.33481849893695365,0.557696566552441,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5594470200900356,0.33481849893695365,0.654451253107571,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"جهش","boundary":[0.7350476382449774,0.354202763475152,0.7692254249815226,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.6998547335886581,0.354202763475152,0.7306154673116978,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6893955519720486,0.354202763475152,0.6953669287106093,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.6553846670698111,0.354202763475152,0.6848892024457434,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6225420950077268,0.354202763475152,0.650878317543506,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.6050359470536854,0.354202763475152,0.6180727892136881,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.21470805617147076,0.354202763475152,0.23204313646442246,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.23284955990055767,0.354202763475152,0.31301807431297474,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3144863266814486,0.354202763475152,0.4094905596989856,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4112914063024927,0.354202763475152,0.5062956393200285,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5080460928576227,0.354202763475152,0.6030503258751582,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"جهشهای","boundary":[0.7114661022643284,0.3735870280133505,0.7692254249815225,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"خنثی","boundary":[0.6749815225424981,0.3735870280133505,0.7068921252435665,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.21470805617147076,0.3735870280133505,0.23204313646442246,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.23284955990055767,0.3735870280133505,0.28631378082375875,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28727407108781833,0.3735870280133505,0.3822783041053553,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38407915070886245,0.3735870280133505,0.47908338372639864,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4808338372639924,0.3735870280133505,0.5758380702815279,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5776221191963985,0.3735870280133505,0.672626352213934,0.3866999128480141],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16919,0.78611,0.3867],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.603962777626653,0.4276192178294849,0.6373737821675738,0.4407321026641486],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5760095410871464,0.4276192178294849,0.599969226634415,0.4407321026641486],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.572381240341329,0.4276192178294849,0.576090169992609,0.4407321026641486],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.5128644762480683,0.4276192178294849,0.5684427870724988,0.4407321026641486],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.46745749925350805,0.4276192178294849,0.5088959215211987,0.4407321026641486],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4485176557942914,0.4276192178294849,0.46354054962037217,0.4407321026641486],"dir":"rtl"},{"str":"ریزسازوارهها","boundary":[0.36347443391789286,0.4276192178294849,0.44441779211180543,0.4407321026641486],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5907218974669084,0.4544023073748099,0.6176487267352011,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.5517872740710877,0.4544023073748099,0.5861505072901969,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5487636229254854,0.4544023073748099,0.5516960290264059,0.4675151922094736],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.4959533696163408,0.4544023073748099,0.5444476248068265,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.45563730430692734,0.4544023073748099,0.4914660264307797,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43830208963246653,0.4544023073748099,0.4512172277094672,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.3834744339178929,0.4544023073748099,0.4338150910434723,0.4675151922094736],"dir":"rtl"},{"str":"مروری","boundary":[0.7491278640059127,0.4737865719130083,0.7858833568500974,0.486899456747672],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7346444937176644,0.4737865719130083,0.744658558211874,0.486899456747672],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.6798192568702546,0.4737865719130083,0.7303614862594906,0.486899456747672],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6692947658402203,0.4737865719130083,0.675266142578781,0.486899456747672],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهای","boundary":[0.6058285291943828,0.4737865719130083,0.6648069609621715,0.486899456747672],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5752032520325203,0.4737865719130083,0.6013592689645904,0.486899456747672],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.21470805617147076,0.4737865719130083,0.23204313646442246,0.486899456747672],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.23284955990055767,0.4737865719130083,0.2833466371027348,0.486899456747672],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28425048713297046,0.4737865719130083,0.3792547201505075,0.486899456747672],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810555667540146,0.4737865719130083,0.4760597997715509,0.486899456747672],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4778102533091446,0.4737865719130083,0.5728144863266801,0.486899456747672],"dir":"ltr"},{"str":"ماده","boundary":[0.76266465094403,0.49317083645120674,0.7859752738023247,0.5062837212858704],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.7223485856346166,0.49317083645120674,0.7581773077584689,0.5062837212858704],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7050133709601558,0.49317083645120674,0.7179575354431229,0.5062837212858704],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.650188134112746,0.49317083645120674,0.7005287912383256,0.5062837212858704],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.21470805617147076,0.49317083645120674,0.23204313646442246,0.5062837212858704],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.23284955990055767,0.49317083645120674,0.2596094873345428,0.5062837212858704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26006181549418794,0.49317083645120674,0.35506604851172496,0.5062837212858704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3568668951152321,0.49317083645120674,0.45187112813276875,0.5062837212858704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45362158167036215,0.49317083645120674,0.5486258146878976,0.5062837212858704],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5503762682254921,0.49317083645120674,0.6453805012430276,0.5062837212858704],"dir":"ltr"},{"str":"الحاق","boundary":[0.7551661627360075,0.5125551009894052,0.7858761002486058,0.5256679858240688],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.742296176846066,0.5125551009894052,0.750733991802728,0.5256679858240688],"dir":"rtl"},{"str":"همآوری","boundary":[0.6929254854532017,0.5125551009894052,0.7378640059127863,0.5256679858240688],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6755862393334676,0.5125551009894052,0.6884342157576442,0.5256679858240688],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.620758583618894,0.5125551009894052,0.6711395551972047,0.5256679858240688],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.21470805617147076,0.5125551009894052,0.23204313646442246,0.5256679858240688],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23284955990055767,0.5125551009894052,0.3278537929180947,0.5256679858240688],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32960424645568764,0.5125551009894052,0.42460847947322466,0.5256679858240688],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4264093260767318,0.5125551009894052,0.5214135590942673,0.5256679858240688],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5231640126318617,0.5125551009894052,0.6181682456493973,0.5256679858240688],"dir":"ltr"},{"str":"ابزارهای","boundary":[0.741097225021837,0.5317968341707051,0.7859228650137741,0.5449097190053687],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6880837196801719,0.5317968341707051,0.7365699119801116,0.5449097190053687],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.6477692669488678,0.5317968341707051,0.683671705973258,0.5449097190053687],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.21470805617147076,0.5317968341707051,0.23139407377544843,0.5449097190053687],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.23284955990055767,0.5317968341707051,0.2596094873345428,0.5449097190053687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26006181549418794,0.5317968341707051,0.35506604851172496,0.5449097190053687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3568668951152321,0.5317968341707051,0.45187112813276875,0.5449097190053687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45362158167036215,0.5317968341707051,0.5486258146878976,0.5449097190053687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5503762682254921,0.5317968341707051,0.6453805012430276,0.5449097190053687],"dir":"ltr"},{"str":"حاملهای","boundary":[0.7314216891755694,0.5511810987089034,0.7859357656386481,0.5642939835435671],"dir":"rtl"},{"str":"همسانهسازی","boundary":[0.6542171605187125,0.5511810987089034,0.7270516696902506,0.5642939835435671],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.6223711617281461,0.5511810987089034,0.649550628233555,0.5642939835435671],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.21470805617147076,0.5511810987089034,0.23139407377544843,0.5642939835435671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23284955990055767,0.5511810987089034,0.3278537929180947,0.5642939835435671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32960424645568764,0.5511810987089034,0.42460847947322466,0.5642939835435671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4264093260767318,0.5511810987089034,0.5214135590942673,0.5642939835435671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5231640126318617,0.5511810987089034,0.6181682456493973,0.5642939835435671],"dir":"ltr"},{"str":"پلاسمید","boundary":[0.7167069811193979,0.5705891184732516,0.7635878519115769,0.5837020033079152],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.21470805617147076,0.5705891184732516,0.23204313646442246,0.5837020033079152],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.23284955990055767,0.5705891184732516,0.32488664919707066,0.5837020033079152],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32658066250083984,0.5705891184732516,0.42158489551837686,0.5837020033079152],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.423385742121884,0.5705891184732516,0.5183899751394196,0.5837020033079152],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5201404286770139,0.5705891184732516,0.6151446616945494,0.5837020033079152],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6169287106094201,0.5705891184732516,0.7119329436269556,0.5837020033079152],"dir":"ltr"},{"str":"باکتریوفاژ","boundary":[0.7106598132097023,0.58997338301145,0.7635676946852112,0.6030862678461136],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.21470805617147076,0.58997338301145,0.23204313646442246,0.6030862678461136],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.23284955990055767,0.58997338301145,0.3189523617550227,0.6030862678461136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3205334945911442,0.58997338301145,0.41553772760868124,0.6030862678461136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41733857421218834,0.58997338301145,0.512342807229724,0.6030862678461136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5140932607673184,0.58997338301145,0.6090974937848539,0.6030862678461136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6108815426997245,0.58997338301145,0.70588577571726,0.6030862678461136],"dir":"ltr"},{"str":"کاسمید","boundary":[0.7201337096015588,0.6093576475496485,0.7637136330040986,0.622470532384312],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.21470805617147076,0.6093576475496485,0.23204313646442246,0.622470532384312],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.23284955990055767,0.6093576475496485,0.33087737687294244,0.622470532384312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3326278304105355,0.6093576475496485,0.42763206342807253,0.622470532384312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42943291003157963,0.6093576475496485,0.5244371430491152,0.622470532384312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5261875965867097,0.6093576475496485,0.6211918296042451,0.622470532384312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6229758785191157,0.6093576475496485,0.7179801115366512,0.622470532384312],"dir":"ltr"},{"str":"حاملهای","boundary":[0.7090577168581602,0.6287419120878468,0.7635612443727743,0.6418547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.678811395551972,0.6287419120878468,0.7045761922763261,0.6418547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.21470805617147076,0.6287419120878468,0.24071067661089832,0.6418547969225104],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.24192031176510112,0.6287419120878468,0.28945024524625423,0.6418547969225104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2902976550426661,0.6287419120878468,0.3853018880602031,0.6418547969225104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3871027346637102,0.6287419120878468,0.4821069676812464,0.6418547969225104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4838574212188403,0.6287419120878468,0.5788616542363757,0.6418547969225104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5806457031512464,0.6287419120878468,0.6756499361687819,0.6418547969225104],"dir":"ltr"},{"str":"الکتروفورز","boundary":[0.7304138950480413,0.6479836452691468,0.7858438486864207,0.6610965301038103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7198942417523349,0.6479836452691468,0.7258656184908957,0.6610965301038103],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.6759619700329235,0.6479836452691468,0.7154620708190552,0.6610965301038103],"dir":"rtl"},{"str":"قطعات","boundary":[0.6336616273600753,0.6479836452691468,0.6715297990996438,0.6610965301038103],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.5828629980514681,0.6479836452691468,0.6291801027782411,0.6610965301038103],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.21470805617147076,0.6479836452691468,0.24071067661089832,0.6610965301038103],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.24192031176510112,0.6479836452691468,0.28945024524625423,0.6610965301038103],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2902976550426661,0.6479836452691468,0.3853018880602031,0.6610965301038103],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3871027346637102,0.6479836452691468,0.4821069676812464,0.6610965301038103],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4838574212188403,0.6479836452691468,0.5788616542363757,0.6610965301038103],"dir":"ltr"},{"str":"رنگآمیزی","boundary":[0.7261808775112544,0.6673679098073451,0.7860921857152455,0.6804807946420086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7156555801921655,0.6673679098073451,0.7216269569307263,0.6804807946420086],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6685336289726533,0.6673679098073451,0.7111863199623731,0.6804807946420086],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6177349996640462,0.6673679098073451,0.6640521043908192,0.6804807946420086],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.21470805617147076,0.6673679098073451,0.24071067661089832,0.6804807946420086],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.24192031176510112,0.6673679098073451,0.32505596989854213,0.6804807946420086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32658066250083984,0.6673679098073451,0.42158489551837686,0.6804807946420086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.423385742121884,0.6673679098073451,0.5183899751394196,0.6804807946420086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5201404286770139,0.6673679098073451,0.6151446616945494,0.6804807946420086],"dir":"ltr"},{"str":"نشاندار","boundary":[0.7475306053886984,0.6867521743455435,0.7859736612242155,0.6998650591802071],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7120732379224619,0.6867521743455435,0.7430984344554188,0.6998650591802071],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6610464288113955,0.6867521743455435,0.7075917133406276,0.6998650591802071],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6491778539272995,0.6867521743455435,0.6565771230173567,0.6998650591802071],"dir":"rtl"},{"str":"رادیواکتیو","boundary":[0.5903211718067594,0.6867521743455435,0.6447311697910366,0.6998650591802071],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.21470805617147076,0.6867521743455435,0.24071067661089832,0.6998650591802071],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.24192031176510112,0.6867521743455435,0.2983516764093262,0.6998650591802071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.6867521743455435,0.3943726399247465,0.6998650591802071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.6867521743455435,0.4911777195457897,0.6998650591802071],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49292817308338366,0.6867521743455435,0.5879324061009191,0.6998650591802071],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.7374705368541288,0.706136438883742,0.7859647920446146,0.7192493237184056],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.6971544715447153,0.706136438883742,0.7329831936685677,0.7192493237184056],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6798168380030907,0.706136438883742,0.6927610024860578,0.7192493237184056],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.6247900288920244,0.706136438883742,0.6753322582812604,0.7192493237184056],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.21470805617147076,0.706136438883742,0.24006161392192432,0.7192493237184056],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.24192031176510112,0.706136438883742,0.3309902573405901,0.7192493237184056],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3326278304105355,0.706136438883742,0.42763206342807253,0.7192493237184056],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42943291003157963,0.706136438883742,0.5244371430491152,0.7192493237184056],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5261875965867097,0.706136438883742,0.6211918296042451,0.7192493237184056],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.7386783578579587,0.7255207034219403,0.7858744876704964,0.7386335882566039],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسمید","boundary":[0.6874362695693071,0.7255207034219403,0.7342985957132298,0.7386335882566039],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6743622925485453,0.7255207034219403,0.6829484646912585,0.7386335882566039],"dir":"rtl"},{"str":"باکتری","boundary":[0.6312403413290331,0.7255207034219403,0.6698929867545065,0.7386335882566039],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.21470805617147076,0.7255207034219403,0.24071067661089832,0.7386335882566039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.7255207034219403,0.3369245447826381,0.7386335882566039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.7255207034219403,0.43372962440368223,0.7386335882566039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43548007794127525,0.7255207034219403,0.5304843109588108,0.7386335882566039],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322347644964053,0.7255207034219403,0.6272389975139407,0.7386335882566039],"dir":"ltr"},{"str":"برش","boundary":[0.7598434455418934,0.7449049679601387,0.78602848887993,0.7580178527948024],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسمید","boundary":[0.7088456628367936,0.7449049679601387,0.7555225424981521,0.7580178527948024],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6926642477995028,0.7449049679601387,0.700100651750319,0.7580178527948024],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمهای","boundary":[0.6364779950278842,0.7449049679601387,0.6881949875697104,0.7580178527948024],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.6012060740442116,0.7449049679601387,0.6320086892338455,0.7580178527948024],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.21470805617147076,0.7449049679601387,0.24071067661089832,0.7580178527948024],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24192031176510112,0.7449049679601387,0.3072531075723982,0.7580178527948024],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.7449049679601387,0.40344339178929,0.7580178527948024],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.7449049679601387,0.500248471410333,0.7580178527948024],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.7449049679601387,0.5970031579654627,0.7580178527948024],"dir":"ltr"},{"str":"آنزیم","boundary":[0.7356362292548545,0.7641467011414386,0.7635644695289927,0.7772595859761021],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.21470805617147076,0.7641467011414386,0.24071067661089832,0.7772595859761021],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.24192031176510112,0.7641467011414386,0.2983516764093262,0.7772595859761021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.7641467011414386,0.3943726399247465,0.7772595859761021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.7641467011414386,0.4911777195457897,0.7772595859761021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49292817308338366,0.7641467011414386,0.5879324061009191,0.7772595859761021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5897164550157897,0.7641467011414386,0.6847206880333252,0.7772595859761021],"dir":"ltr"},{"str":"EcoRI","boundary":[0.6880837196801719,0.7622050076016723,0.7308731438554055,0.7740351102242493],"dir":"ltr"},{"str":"آنزیم","boundary":[0.7356362292548545,0.7835665985188617,0.7635644695289927,0.7966794833535252],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.21470805617147076,0.7835665985188617,0.24071067661089832,0.7966794833535252],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24192031176510112,0.7835665985188617,0.3072531075723982,0.7966794833535252],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.7835665985188617,0.40344339178929,0.7966794833535252],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.7835665985188617,0.500248471410333,0.7966794833535252],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.7835665985188617,0.5970031579654627,0.7966794833535252],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5987872068803333,0.7835665985188617,0.6937914398978687,0.7966794833535252],"dir":"ltr"},{"str":"HpaI","boundary":[0.6965497547537458,0.7816249049790953,0.7311474165154874,0.7934550076016723],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7539978498958543,0.8029508630570601,0.7859131895451186,0.8160637478917236],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7030000671907545,0.8029508630570601,0.7495922865013773,0.8160637478917236],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.669942215951085,0.8029508630570601,0.6986122421554793,0.8160637478917236],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.654824296176846,0.8029508630570601,0.6654705368541288,0.8160637478917236],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسمید","boundary":[0.6036249412080897,0.8029508630570601,0.6503203655177048,0.8160637478917236],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.21470805617147076,0.8029508630570601,0.24071067661089832,0.8160637478917236],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.24192031176510112,0.8029508630570601,0.3102202512934222,0.8160637478917236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.8029508630570601,0.40646697574413776,0.8160637478917236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.8029508630570601,0.5032720553651808,0.8160637478917236],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.8029508630570601,0.6000267419203104,0.8160637478917236],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21471,0.42762,0.78609,0.81606],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/e9c63348df799f616745ce87d0c4ce14.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/3b88e59a0ebac5c21abd91490ff39763.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16919,0.21389,0.17496]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.7771786602163542,0.16919295609291848,0.785765638648122,0.1798828078603073],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.3964616169602464,0.16919295609291848,0.4416885036618961,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3835753973117621,0.16919295609291848,0.39312470604044886,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.3349811865887254,0.16919295609291848,0.3803114333678741,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.2978812568142235,0.16919295609291848,0.3317473610546443,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2823859436941477,0.16919295609291848,0.29463734997798563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2539944903581267,0.16919295609291848,0.2791553800005338,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"زیستي","boundary":[0.21450648390781427,0.16919295609291848,0.25076066482404563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"تایید","boundary":[0.7592032520325201,0.1992355456872386,0.7860373580595308,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"درج","boundary":[0.7322022441712019,0.1992355456872386,0.7547119823369629,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"صحیح","boundary":[0.6914967412484041,0.1992355456872386,0.7277700732379224,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6400764630786803,0.1992355456872386,0.6870152166665701,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6227372169589463,0.1992355456872386,0.6355851933831229,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسمید","boundary":[0.5717765235503594,0.1992355456872386,0.618267956729154,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.21470805617147076,0.1992355456872386,0.24071067661089832,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.24192031176510112,0.1992355456872386,0.2805488140831822,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28122690317812266,0.1992355456872386,0.3762311361956597,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37803198279916683,0.1992355456872386,0.4730362158167032,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47478666935429675,0.1992355456872386,0.5697909023718323,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7539164147013371,0.21861981022543706,0.7858317543506014,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسمید","boundary":[0.7025662836793657,0.21861981022543706,0.7494471544715446,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6874523953503997,0.21861981022543706,0.6980799226668746,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.6539978498958543,0.21861981022543706,0.6829425008250356,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"باکتری","boundary":[0.6108815426997245,0.21861981022543706,0.6495285441018156,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.21470805617147076,0.21861981022543706,0.24071067661089832,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.24192031176510112,0.21861981022543706,0.31615453873547017,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3175099106362964,0.21861981022543706,0.41251414365383343,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4143149902573406,0.21861981022543706,0.5093192232748763,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5110696768124705,0.21861981022543706,0.6060739098300061,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"غربال","boundary":[0.7551597124235705,0.23800407476363553,0.7858696499361688,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7197023449573339,0.23800407476363553,0.7507275414902909,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"همسانههای","boundary":[0.6503106900490492,0.23800407476363553,0.7152701740240542,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.5951589061345158,0.23800407476363553,0.6458413842550105,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.21470805617147076,0.23800407476363553,0.24006161392192432,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.24192031176510112,0.23800407476363553,0.3013188201303502,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30239199086205737,0.23800407476363553,0.3973962238795944,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3991970704831015,0.23800407476363553,0.4942013035006375,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4959517570382315,0.23800407476363553,0.5909559900557669,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"غربال","boundary":[0.7551903514076462,0.25738833930183386,0.7859002889202445,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7197329839414096,0.25738833930183386,0.7507581804743666,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.668732782369146,0.25738833930183386,0.7152514593595755,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6513693475777733,0.25738833930183386,0.6643135120607404,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"همسانههای","boundary":[0.582148088423033,0.25738833930183386,0.6469371766444937,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.5267923133776792,0.25738833930183386,0.5776787826289942,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.21470805617147076,0.25738833930183386,0.24071067661089832,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.24192031176510112,0.25738833930183386,0.3309902573405901,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3326278304105355,0.25738833930183386,0.42763206342807253,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42943291003157963,0.25738833930183386,0.5244371430491152,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.735652355035947,0.2767726038400323,0.7636733185513672,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"لکه","boundary":[0.7123989787005308,0.2767726038400323,0.7310363501982127,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"گذاری","boundary":[0.6717491097225021,0.2767726038400323,0.7079668077672512,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"سادرن","boundary":[0.6306356245380635,0.2767726038400323,0.6672242155479405,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.21470805617147076,0.2767726038400323,0.24071067661089832,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.2767726038400323,0.3369245447826381,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.2767726038400323,0.43372962440368223,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43548007794127525,0.2767726038400323,0.5304843109588108,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322347644964053,0.2767726038400323,0.6272389975139407,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7370657797487066,0.29615686837823063,0.7650867432641267,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"توالی","boundary":[0.7046126453000067,0.29615686837823063,0.7326626352213935,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"یابی","boundary":[0.6771963985755559,0.29615686837823063,0.7002473963582609,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6262010347376201,0.29615686837823063,0.672793254048243,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.21470805617147076,0.29615686837823063,0.24071067661089832,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.24192031176510112,0.29615686837823063,0.33395740106161415,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33565141436538326,0.29615686837823063,0.4306556473829203,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43245649398642744,0.29615686837823063,0.5274607270039628,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5292111805415575,0.29615686837823063,0.6242154135590929,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.7281941812806557,0.3153986015595306,0.7861066989182288,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6751830948061546,0.3153986015595306,0.7236507424578378,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.6348662232076866,0.3153986015595306,0.6707686622320768,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6175310085332257,0.3153986015595306,0.6304751730161929,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.562705771685816,0.3153986015595306,0.6130810992407444,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"(تولید","boundary":[0.5245411543371632,0.3153986015595306,0.558106967681247,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها)","boundary":[0.4596687495800577,0.3153986015595306,0.5200718941073709,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.21470805617147076,0.3153986015595306,0.24071067661089832,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.24192031176510112,0.3153986015595306,0.2627459517570383,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2630853994490358,0.3153986015595306,0.3580896324665728,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3598904790700799,0.3153986015595306,0.45489471208761656,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"ساخت","boundary":[0.7491576967009339,0.33481849893695365,0.7859688234898877,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانههای","boundary":[0.6673217765235503,0.33481849893695365,0.7447819660014782,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6469629778942416,0.33481849893695365,0.6628550695424308,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.21470805617147076,0.33481849893695365,0.24071067661089832,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.24192031176510112,0.33481849893695365,0.2568116643149903,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2570382315393402,0.33481849893695365,0.3520424645568772,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3538433111603843,0.33481849893695365,0.448847544177921,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4505979977155143,0.33481849893695365,0.5456022307330498,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5473526842706443,0.33481849893695365,0.6423569172881798,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5903187529395955,0.3613293313200779,0.6172455822078882,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.5566250083988443,0.3613293313200779,0.5857402405429012,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5536013572532419,0.3613293313200779,0.5565337633541624,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.49635409527648994,0.3613293313200779,0.5450337969495398,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.4560380299670765,0.3613293313200779,0.4918667520909289,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4387028152926156,0.3613293313200779,0.45164697977558277,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.3836760061815494,0.3613293313200779,0.4341626016260163,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.7354532016394543,0.38071359585827635,0.7859397970839213,0.39382648069293996],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.21470805617147076,0.38071359585827635,0.24071067661089832,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.24192031176510112,0.38071359585827635,0.34599529664718154,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3477961432506887,0.38071359585827635,0.4428003762682255,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44455082980581867,0.38071359585827635,0.5395550628233541,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5413055163609487,0.38071359585827635,0.6363097493784842,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6380937982933548,0.38071359585827635,0.7330980313108902,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7525642679567291,0.4000978603964747,0.785944634818249,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.712070819055298,0.4000978603964747,0.748076924771168,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"فاژ","boundary":[0.6927198817442719,0.4000978603964747,0.7076854128871867,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.21470805617147076,0.4000978603964747,0.24071067661089832,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.24192031176510112,0.4000978603964747,0.3042859638513742,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3054155748169052,0.4000978603964747,0.40041980783444214,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4022206544379493,0.4000978603964747,0.49722488745548526,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49897534099307933,0.4000978603964747,0.5939795740106149,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5957636229254855,0.4000978603964747,0.6907678559430209,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7525844251830947,0.41948212493467313,0.7859647920446146,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"متلاشی","boundary":[0.7047771282671504,0.41948212493467313,0.7480417926493313,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.6677249210508633,0.41948212493467313,0.7003449573338708,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.21470805617147076,0.41948212493467313,0.24071067661089832,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.24192031176510112,0.41948212493467313,0.27758167036215825,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27820331922327485,0.41948212493467313,0.37320755224081187,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37500839884431897,0.41948212493467313,0.4700126318618553,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47176308539944906,0.41948212493467313,0.5667673184169845,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5685513673318552,0.41948212493467313,0.6635556003493907,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7525844251830947,0.43886638947287154,0.7859647920446146,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"لیزوژنیک","boundary":[0.6965497547537458,0.43886638947287154,0.7480296983135121,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.21470805617147076,0.43886638947287154,0.24071067661089832,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24192031176510112,0.43886638947287154,0.3072531075723982,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.43886638947287154,0.40344339178929,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.43886638947287154,0.500248471410333,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.43886638947287154,0.5970031579654627,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5987872068803333,0.43886638947287154,0.6937914398978687,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7540002687630182,0.4581081226541714,0.7859156084122825,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.7028557414499764,0.4581081226541714,0.749518744181184,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6698277229053282,0.4581081226541714,0.6984235705166969,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6579591480212322,0.4581081226541714,0.6653584171112894,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"فاژ","boundary":[0.6386356245380636,0.4581081226541714,0.6535269770879526,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"لامبدا","boundary":[0.602213935362494,0.4581081226541714,0.634203453604784,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.21470805617147076,0.4581081226541714,0.24071067661089832,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.24192031176510112,0.4581081226541714,0.3102202512934222,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.4581081226541714,0.40646697574413776,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.4581081226541714,0.5032720553651808,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.4581081226541714,0.6000267419203104,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7493616878317543,0.4774923871923698,0.7814624739635825,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6983316535644695,0.4774923871923698,0.7449295168984748,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6653036350198211,0.4774923871923698,0.69389948263119,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6536124437277431,0.4774923871923698,0.6610488476785593,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"کاسمید","boundary":[0.6058422361083114,0.4774923871923698,0.6492367130282872,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.21470805617147076,0.4774923871923698,0.24071067661089832,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.24192031176510112,0.4774923871923698,0.3131873950144462,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3144863266814486,0.4774923871923698,0.4094905596989856,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4112914063024927,0.4774923871923698,0.5062956393200285,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5080460928576227,0.4774923871923698,0.6030503258751582,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"غربالکردن","boundary":[0.7243667271383457,0.49687665173056816,0.7859518914197405,0.5099895365652318],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسهای","boundary":[0.6572189746690855,0.49687665173056816,0.7198240946045824,0.5099895365652318],"dir":"rtl"},{"str":"حامل","boundary":[0.6219655983336692,0.49687665173056816,0.6527311697910366,0.5099895365652318],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.5711718067593898,0.49687665173056816,0.6175624538063562,0.5099895365652318],"dir":"rtl"},{"str":"درجی","boundary":[0.5328394812873748,0.49687665173056816,0.5667310354095276,0.5099895365652318],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.21470805617147076,0.49687665173056816,0.24071067661089832,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.49687665173056816,0.3369245447826381,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.49687665173056816,0.43372962440368223,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43548007794127525,0.49687665173056816,0.5304843109588108,0.5099895365652318],"dir":"ltr"},{"str":"ویروسهای","boundary":[0.7233588658200631,0.5162609162687667,0.7859397970839213,0.5293738011034304],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6955418934354632,0.5171021157369465,0.71886420748505,0.5289322183595234],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6606416717059731,0.5162609162687667,0.6909807162534434,0.5293738011034304],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6243868843647113,0.5162609162687667,0.656135322179668,0.5293738011034304],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.21470805617147076,0.5162609162687667,0.24071067661089832,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.24192031176510112,0.5162609162687667,0.3309902573405901,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3326278304105355,0.5162609162687667,0.42763206342807253,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42943291003157963,0.5162609162687667,0.5244371430491152,0.5293738011034304],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5261875965867097,0.5162609162687667,0.6211918296042451,0.5293738011034304],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16919,0.78611,0.52937],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5997001948531882,0.5720272375938331,0.6331732849559901,0.5851401224284968],"dir":"rtl"},{"str":"سوم:","boundary":[0.5640478162096787,0.5720272375938331,0.5957130954780622,0.5851401224284968],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.5043984411744944,0.5720272375938331,0.5599767519989249,0.5851401224284968],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.45899146417993414,0.5720272375938331,0.5004298864476248,0.5851401224284968],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44011919867622823,0.5720272375938331,0.4552599610293624,0.5851401224284968],"dir":"rtl"},{"str":"پستانداران","boundary":[0.36755022508902774,0.5720272375938331,0.4362952361755022,0.5851401224284968],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6008005106497345,0.5988103271391582,0.6277273399180272,0.6119232119738217],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.5669387892226029,0.5988103271391582,0.5963135120607405,0.6119232119738217],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5638815426997245,0.5988103271391582,0.566813948800645,0.6119232119738217],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5078445205939662,0.5988103271391582,0.5594470200900356,0.6119232119738217],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.47136316602835443,0.5988103271391582,0.5032785056776187,0.6119232119738217],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.4510011422428274,0.5988103271391582,0.4669309950950749,0.6119232119738217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43578001746959616,0.5988103271391582,0.4464988241617953,0.6119232119738217],"dir":"rtl"},{"str":"پستانداران","boundary":[0.37339582073506683,0.5988103271391582,0.4313107572398038,0.6119232119738217],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7513774104683195,0.6181945916773566,0.7859631794665054,0.6313074765120202],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.21470805617147076,0.6181945916773566,0.24071067661089832,0.6313074765120202],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.24192031176510112,0.6181945916773566,0.26571309547806227,0.6313074765120202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26610898340388356,0.6181945916773566,0.3611132164214206,0.6313074765120202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36291406302492774,0.6181945916773566,0.4579182960424643,0.6313074765120202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4596687495800577,0.6181945916773566,0.5546729825975932,0.6313074765120202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5564234361351877,0.6181945916773566,0.6514276691527232,0.6313074765120202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6532117180675938,0.6181945916773566,0.7482159510851293,0.6313074765120202],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7539736612242155,0.637578856215555,0.7858890008734797,0.6506917410502185],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7408889047170996,0.637578856215555,0.7494673116979104,0.6506917410502185],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7048117986964992,0.637578856215555,0.7363700064270449,0.6506917410502185],"dir":"rtl"},{"str":"ترا","boundary":[0.6870758583618893,0.637578856215555,0.700370657797487,0.6506917410502185],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.6425283880937982,0.637578856215555,0.6825582207888194,0.6506917410502185],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.21470805617147076,0.637578856215555,0.24071067661089832,0.6506917410502185],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.24192031176510112,0.637578856215555,0.34901888060202935,0.6506917410502185],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3508197272055365,0.637578856215555,0.44582396022307325,0.6506917410502185],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4475744137606665,0.637578856215555,0.542578646778202,0.6506917410502185],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5443291003157965,0.637578856215555,0.639333333333332,0.6506917410502185],"dir":"ltr"},{"str":"ترا","boundary":[0.7556104280051064,0.6569631207537533,0.7695099442316736,0.6700760055884168],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.7110339313310488,0.6569631207537533,0.7510718269166161,0.6700760055884168],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6991653564469528,0.6569631207537533,0.7065646255370099,0.6700760055884168],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6432943626956931,0.6569631207537533,0.6946889432814043,0.6700760055884168],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.6197219992982298,0.6569631207537533,0.6387761720680566,0.6700760055884168],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.5663340724316334,0.6569631207537533,0.6152038086705935,0.6700760055884168],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.21470805617147076,0.6569631207537533,0.24071067661089832,0.6700760055884168],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.24192031176510112,0.6569631207537533,0.2746145266411342,0.6700760055884168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27517973526842704,0.6569631207537533,0.37018396828596406,0.6700760055884168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37198481488947116,0.6569631207537533,0.46698904790700757,0.6700760055884168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4687395014446012,0.6569631207537533,0.5637437344621367,0.6700760055884168],"dir":"ltr"},{"str":"ترا","boundary":[0.7556104280051064,0.6763473852919517,0.7695099442316736,0.6894602701266153],"dir":"rtl"},{"str":"آلودگی","boundary":[0.7110339313310488,0.6763473852919517,0.7510718269166161,0.6894602701266153],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6991653564469528,0.6763473852919517,0.7065646255370099,0.6894602701266153],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6433650953971836,0.6763473852919517,0.6946889432814043,0.6894602701266153],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی","boundary":[0.5899180272794463,0.6763473852919517,0.6388337324675475,0.6894602701266153],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.21470805617147076,0.6763473852919517,0.24071067661089832,0.6894602701266153],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.24192031176510112,0.6763473852919517,0.2983516764093262,0.6894602701266153],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.6763473852919517,0.3943726399247465,0.6894602701266153],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.6763473852919517,0.4911777195457897,0.6894602701266153],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49292817308338366,0.6763473852919517,0.5879324061009191,0.6894602701266153],"dir":"ltr"},{"str":"تراریختی","boundary":[0.735227440704159,0.6955891184732516,0.7860583215749511,0.7087020033079151],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.6762869045219377,0.6955891184732516,0.7307255622680235,0.7087020033079151],"dir":"rtl"},{"str":"پستانداران","boundary":[0.6141066989182288,0.6955891184732516,0.6718176442921454,0.7087020033079151],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.21470805617147076,0.6955891184732516,0.24071067661089832,0.7087020033079151],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.24192031176510112,0.6955891184732516,0.32208882617751816,0.7087020033079151],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.323557078545992,0.6955891184732516,0.41856131156352905,0.7087020033079151],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4203621581670362,0.6955891184732516,0.5153663911845718,0.7087020033079151],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5171168447221662,0.6955891184732516,0.6121210777397017,0.7087020033079151],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7220784788013169,0.71497338301145,0.7634330444130887,0.7280862678461136],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.709004501780555,0.71497338301145,0.7175906739232681,0.7280862678461136],"dir":"rtl"},{"str":"حاملهای","boundary":[0.650188134112746,0.71497338301145,0.7045723308472754,0.7280862678461136],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.6020123630988375,0.71497338301145,0.6456664650944031,0.7280862678461136],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.21470805617147076,0.71497338301145,0.24071067661089832,0.7280862678461136],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.24192031176510112,0.71497338301145,0.3102202512934222,0.7280862678461136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.71497338301145,0.40646697574413776,0.7280862678461136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.71497338301145,0.5032720553651808,0.7280862678461136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.71497338301145,0.6000267419203104,0.7280862678461136],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7265130686017603,0.7343576475496485,0.7678676342135321,0.747470532384312],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7134390915809984,0.7343576475496485,0.7220252637237116,0.747470532384312],"dir":"rtl"},{"str":"حاملهای","boundary":[0.6546227239131894,0.7343576475496485,0.7090069206477189,0.747470532384312],"dir":"rtl"},{"str":"رتروویروسی","boundary":[0.5838708593697506,0.7343576475496485,0.6501679768863804,0.747470532384312],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.21470805617147076,0.7343576475496485,0.24071067661089832,0.747470532384312],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.24192031176510112,0.7343576475496485,0.2924173889672782,0.747470532384312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29332123899751394,0.7343576475496485,0.3883254720150509,0.747470532384312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39012631861855807,0.7343576475496485,0.4851305516360942,0.747470532384312],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4868810051736881,0.7343576475496485,0.5818852381912236,0.747470532384312],"dir":"ltr"},{"str":"غربالکردن","boundary":[0.7243667271383457,0.7537419120878468,0.7859518914197405,0.7668547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7137917086608883,0.7537419120878468,0.719763085399449,0.7668547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6605871128132769,0.7537419120878468,0.7092668144863267,0.7668547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6402250890277498,0.7537419120878468,0.6561549418799972,0.7668547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"منتقل","boundary":[0.6011473453489485,0.7537419120878468,0.6357558287979572,0.7668547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5725556675401464,0.7537419120878468,0.5966358384352584,0.7668547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5574417792111804,0.7537419120878468,0.5680693065276552,0.7668547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.4986496002150104,0.7537419120878468,0.552939900775045,0.7668547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"پستانداران","boundary":[0.43648793925955787,0.7537419120878468,0.4941803399852181,0.7668547969225104],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.21470805617147076,0.7537419120878468,0.24006161392192432,0.7668547969225104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.7537419120878468,0.3369245447826381,0.7668547969225104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.7537419120878468,0.43372962440368223,0.7668547969225104],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.744565343008802,0.7731261766260452,0.7857159174897533,0.7862390614607089],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.73149136598804,0.7731261766260452,0.740077538130753,0.7862390614607089],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7111293422025129,0.7731261766260452,0.7270591950547604,0.7862390614607089],"dir":"rtl"},{"str":"تیمیدین","boundary":[0.6589447020090035,0.7731261766260452,0.7066971712692333,0.7862390614607089],"dir":"rtl"},{"str":"کیناز","boundary":[0.6261206745951756,0.7731261766260452,0.6545125310757239,0.7862390614607089],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6110003584399217,0.7731261766260452,0.621651368801137,0.7862390614607089],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5745480077941275,0.7731261766260452,0.606493491732191,0.7862390614607089],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگر","boundary":[0.5342504871329705,0.7731261766260452,0.5700461293579919,0.7862390614607089],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.21470805617147076,0.7731261766260452,0.24006161392192432,0.7862390614607089],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.7731261766260452,0.3369245447826381,0.7862390614607089],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.7731261766260452,0.43372962440368223,0.7862390614607089],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43548007794127525,0.7731261766260452,0.5304843109588108,0.7862390614607089],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.737267352012363,0.7925460740034683,0.7859470536854128,0.8056589588381319],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.678408251024659,0.7925460740034683,0.7328109924074447,0.8056589588381319],"dir":"rtl"},{"str":"ترا","boundary":[0.6604054290129677,0.7925460740034683,0.6739801115366526,0.8056589588381319],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.6286199019014983,0.7925460740034683,0.6559361687831754,0.8056589588381319],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.61665564738292,0.7925460740034683,0.6240920513337364,0.8056589588381319],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5711099912652019,0.7925460740034683,0.6121710192299341,0.8056589588381319],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5580360142444399,0.7925460740034683,0.566622186387153,0.8056589588381319],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5191317610696768,0.7925460740034683,0.5535877175300679,0.8056589588381319],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.48345185782436334,0.7925460740034683,0.5146995901363972,0.8056589588381319],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.21470805617147076,0.7925460740034683,0.24071067661089832,0.8056589588381319],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.24192031176510112,0.7925460740034683,0.34297171269233373,0.8056589588381319],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3447725592958409,0.7925460740034683,0.4397767923133777,0.8056589588381319],"dir":"ltr"},{"str":"HAT","boundary":[0.4443492575421621,0.7906043804637021,0.47874716119062005,0.8024344830862791],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.7616551770476382,0.8119303385416666,0.7860970234495733,0.8250432233763302],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.703201639454411,0.8119303385416666,0.7572794463481825,0.8250432233763302],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.21470805617147076,0.8119303385416666,0.24071067661089832,0.8250432233763302],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.24192031176510112,0.8119303385416666,0.26571309547806227,0.8250432233763302],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26610898340388356,0.8119303385416666,0.3611132164214206,0.8250432233763302],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36291406302492774,0.8119303385416666,0.4579182960424643,0.8250432233763302],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4596687495800577,0.8119303385416666,0.5546729825975932,0.8250432233763302],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5564234361351877,0.8119303385416666,0.6514276691527232,0.8250432233763302],"dir":"ltr"},{"str":"cDNA","boundary":[0.6550258684405025,0.8099886450019004,0.6988120674595175,0.8218187476244774],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21471,0.57203,0.7861,0.82504],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/ac813e763f9f557049ba5c832306e8a0.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/ed62df26ac315c3f6e916270a51ae349.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16919,0.21387,0.16968]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7459198414298193,0.16919295609291848,0.7859067392326816,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7096519518914197,0.16919295609291848,0.7426392528388093,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.21450648390781427,0.16919295609291848,0.22185379291809448,0.1798828078603073],"dir":"ltr"},{"str":"غربال","boundary":[0.7551855136733185,0.1992355456872386,0.7858954511859167,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7197281462070818,0.1992355456872386,0.7507533427400389,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.6616777531411677,0.1992355456872386,0.7153499966404623,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.21470805617147076,0.1992355456872386,0.24071067661089832,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.24192031176510112,0.1992355456872386,0.31912168245649414,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3205334945911442,0.1992355456872386,0.41553772760868124,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41733857421218834,0.1992355456872386,0.512342807229724,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5140932607673184,0.1992355456872386,0.6090974937848539,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"cDNA","boundary":[0.6135019821272593,0.19729385214747233,0.6574195390714238,0.20912395477004933],"dir":"ltr"},{"str":"مثالهایی","boundary":[0.7327335886582006,0.21861981022543706,0.785970436067997,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7196596116374386,0.21861981022543706,0.7282457837801518,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینهای","boundary":[0.6477668480817039,0.21861981022543706,0.7151903514076462,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6082328831552778,0.21861981022543706,0.6434120808976684,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5951589061345158,0.21861981022543706,0.603745078277229,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5420924544782637,0.21861981022543706,0.5907721561513135,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5019989249479272,0.21861981022543706,0.5376051112927027,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.21470805617147076,0.21861981022543706,0.24071067661089832,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.24192031176510112,0.21861981022543706,0.3042859638513742,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3054155748169052,0.21861981022543706,0.40041980783444214,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4022206544379493,0.21861981022543706,0.49722488745548526,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5681458039373781,0.2451306426085614,0.5950726332056708,0.25824352744322504],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.535258348451253,0.2451306426085614,0.5637614728213397,0.25824352744322504],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5322346973056507,0.2451306426085614,0.5351671034065711,0.25824352744322504],"dir":"ltr"},{"str":"همسانهسازی","boundary":[0.45462944298864466,0.2451306426085614,0.5278695155546597,0.25824352744322504],"dir":"rtl"},{"str":"حیوانات","boundary":[0.4058489551837667,0.2451306426085614,0.4500779412752805,0.25824352744322504],"dir":"rtl"},{"str":"مروری","boundary":[0.7489714439293153,0.26451490714675974,0.7857269367734999,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7344880736410669,0.26451490714675974,0.7445021381352765,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدمثل","boundary":[0.6791137539474568,0.26451490714675974,0.7300559027077873,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"حیوانات","boundary":[0.630434052274407,0.26451490714675974,0.674625949069408,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.21470805617147076,0.26451490714675974,0.24071067661089832,0.27762779198142334],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.26451490714675974,0.3369245447826381,0.27762779198142334],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.26451490714675974,0.43372962440368223,0.27762779198142334],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43548007794127525,0.26451490714675974,0.5304843109588108,0.27762779198142334],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322347644964053,0.26451490714675974,0.6272389975139407,0.27762779198142334],"dir":"ltr"},{"str":"همسانهسازی","boundary":[0.7130786803735805,0.2838991716849582,0.786114761808775,0.2970120565196218],"dir":"rtl"},{"str":"حیوانات","boundary":[0.6642981925687025,0.2838991716849582,0.7084900893637035,0.2970120565196218],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.21470805617147076,0.2838991716849582,0.24006161392192432,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.24192031176510112,0.2838991716849582,0.2746145266411342,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27517973526842704,0.2838991716849582,0.37018396828596406,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37198481488947116,0.2838991716849582,0.46698904790700757,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4687395014446012,0.2838991716849582,0.5637437344621367,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5655277833770073,0.2838991716849582,0.6605320163945427,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7497301619297183,0.30328343622315657,0.785929315326211,0.3163963210578202],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7169061345158905,0.30328343622315657,0.7452238124034132,0.3163963210578202],"dir":"rtl"},{"str":"همسانههای","boundary":[0.6475048041389504,0.30328343622315657,0.712540885574145,0.3163963210578202],"dir":"rtl"},{"str":"جانوری","boundary":[0.601810790835181,0.30328343622315657,0.6432209903917221,0.3163963210578202],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.21470805617147076,0.30328343622315657,0.24006161392192432,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24192031176510112,0.30328343622315657,0.3072531075723982,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.30328343622315657,0.40344339178929,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.30328343622315657,0.500248471410333,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.30328343622315657,0.5970031579654627,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"کاشت","boundary":[0.751572532419539,0.32252516940445647,0.786130081300813,0.33563805423912013],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.7159111738224819,0.32252516940445647,0.7471403614862594,0.33563805423912013],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6810286904521937,0.32252516940445647,0.7114092953863465,0.33563805423912013],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.21470805617147076,0.32252516940445647,0.24071067661089832,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.24192031176510112,0.32252516940445647,0.2924173889672782,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29332123899751394,0.32252516940445647,0.3883254720150509,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39012631861855807,0.32252516940445647,0.4851305516360942,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4868810051736881,0.32252516940445647,0.5818852381912236,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5836692871060942,0.32252516940445647,0.6786735201236297,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.7374689242760195,0.3419450667818795,0.7859551165759592,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.6971520526775514,0.3419450667818795,0.7330544917019417,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6798168380030907,0.3419450667818795,0.6927610024860578,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"حیوانات","boundary":[0.6306356245380635,0.3419450667818795,0.6752355035947053,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.21470805617147076,0.3419450667818795,0.24071067661089832,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.3419450667818795,0.3369245447826381,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.3419450667818795,0.43372962440368223,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43548007794127525,0.3419450667818795,0.5304843109588108,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322347644964053,0.3419450667818795,0.6272389975139407,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"حیوانات","boundary":[0.7412987972854934,0.3613293313200779,0.7859172209903916,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6900994423167371,0.3613293313200779,0.7368972653362896,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.21470805617147076,0.3613293313200779,0.24015131357925149,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.24192031176510112,0.3613293313200779,0.3013188201303502,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30239199086205737,0.3613293313200779,0.3973962238795944,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3991970704831015,0.3613293313200779,0.4942013035006375,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4959517570382315,0.3613293313200779,0.5909559900557669,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5927400389706377,0.3613293313200779,0.6877442719881731,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"موشهای","boundary":[0.73321978095814,0.38071359585827635,0.7859696297789425,0.39382648069293996],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6820365517704763,0.38071359585827635,0.7287876100248605,0.39382648069293996],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.21470805617147076,0.38071359585827635,0.24015131357925149,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.24192031176510112,0.38071359585827635,0.2924173889672782,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29332123899751394,0.38071359585827635,0.3883254720150509,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39012631861855807,0.38071359585827635,0.4851305516360942,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4868810051736881,0.38071359585827635,0.5818852381912236,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5836692871060942,0.38071359585827635,0.6786735201236297,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"حیوانات","boundary":[0.7412778337700732,0.4000978603964747,0.7858962574749714,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"حامل","boundary":[0.7060244574346569,0.4000978603964747,0.7368456628367935,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهای","boundary":[0.6620808976684808,0.4000978603964747,0.7015480442691084,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"غیرفعال","boundary":[0.6131438410297998,0.4000978603964747,0.6575181079083517,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5848787206880333,0.4000978603964747,0.6086119315154327,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.21470805617147076,0.4000978603964747,0.24015131357925149,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.24192031176510112,0.4000978603964747,0.2924173889672782,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29332123899751394,0.4000978603964747,0.3883254720150509,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39012631861855807,0.4000978603964747,0.4851305516360942,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4868810051736881,0.4000978603964747,0.5818852381912236,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"حیوانات","boundary":[0.7412907343949472,0.41948212493467313,0.7859091580998454,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"اهلی","boundary":[0.7110629577370153,0.41948212493467313,0.7367843848686421,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6596620305046025,0.41948212493467313,0.7066614257878114,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.21470805617147076,0.41948212493467313,0.24015131357925149,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.24192031176510112,0.41948212493467313,0.27164738292011026,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27215615131357923,0.41948212493467313,0.36716038433111625,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36896123093462335,0.41948212493467313,0.4639654639521599,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4657159174897534,0.41948212493467313,0.5607201505072889,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5625041994221595,0.41948212493467313,0.6575084324396949,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"حیوانات","boundary":[0.7412512262312705,0.43886638947287154,0.7858696499361688,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"دارویی","boundary":[0.6997749109722501,0.43886638947287154,0.7367697016494364,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6483739837398373,0.43886638947287154,0.6953661224215547,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.21470805617147076,0.43886638947287154,0.23950225089027746,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.24192031176510112,0.43886638947287154,0.2597788080360143,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26006181549418794,0.43886638947287154,0.35506604851172496,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3568668951152321,0.43886638947287154,0.45187112813276875,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45362158167036215,0.43886638947287154,0.5486258146878976,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5503762682254921,0.43886638947287154,0.6453805012430276,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7574135590942686,0.4581081226541714,0.7858425048713295,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"حشرات","boundary":[0.7107181347846535,0.4581081226541714,0.7529257542162198,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6595349055969898,0.4581081226541714,0.706285963851374,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6421956594772559,0.4581081226541714,0.6550436359014323,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"خدمت","boundary":[0.5997284149701001,0.4581081226541714,0.6377078545992071,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5610257340589935,0.4581081226541714,0.5952962440368206,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.5221561513135793,0.4581081226541714,0.556549320893445,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.21470805617147076,0.4581081226541714,0.23950225089027746,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.24192031176510112,0.4581081226541714,0.32505596989854213,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32658066250083984,0.4581081226541714,0.42158489551837686,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.423385742121884,0.4581081226541714,0.5183899751394196,0.47122100748883505],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16919,0.78613,0.47122],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.618271989479102,0.5121403124703059,0.6516829940200228,0.5252531973049696],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم:","boundary":[0.5711806759389908,0.5121403124703059,0.6142784384868643,0.5252531973049696],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.5116743936034401,0.5121403124703059,0.5672527044278707,0.5252531973049696],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.46623744628391306,0.5121403124703059,0.507724383524827,0.5252531973049696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4552430289592152,0.5121403124703059,0.46227798275826815,0.5252531973049696],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.40802216773753086,0.5121403124703059,0.4513551031378082,0.5252531973049696],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.3492071490962843,0.5121403124703059,0.40402402376579793,0.5252531973049696],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5842715850298998,0.5389234020156309,0.6111984142981924,0.5520362868502946],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.5469495397433313,0.5389234020156309,0.5798662903984412,0.5520362868502946],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5439259557884835,0.5389234020156309,0.5469487334542766,0.5520362868502946],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.4907124907612712,0.5389234020156309,0.5393921924343209,0.5520362868502946],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.45039642545185776,0.5389234020156309,0.48622514757571017,0.5520362868502946],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.433061210777397,0.5389234020156309,0.44597634885439763,0.5520362868502946],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.389723174091245,0.5389234020156309,0.4286854800779412,0.5520362868502946],"dir":"rtl"},{"str":"مروری","boundary":[0.7490849696218709,0.5583314217799791,0.7859244775918832,0.5714443066146427],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7346168255440204,0.5583314217799791,0.7445763781084667,0.5714443066146427],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.6659083518107908,0.5583314217799791,0.7301082340306162,0.5714443066146427],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدمثل","boundary":[0.6104759793052476,0.5583314217799791,0.6614737620103474,0.5714443066146427],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.5703655177047638,0.5583314217799791,0.6061010548948463,0.5714443066146427],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.21470805617147076,0.5583314217799791,0.24015131357925149,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.24192031176510112,0.5583314217799791,0.27758167036215825,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27820331922327485,0.5583314217799791,0.37320755224081187,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37500839884431897,0.5583314217799791,0.4700126318618553,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47176308539944906,0.5583314217799791,0.5667673184169845,0.5714443066146427],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.7546815830141771,0.5777156863181775,0.7859849492709802,0.5908285711528412],"dir":"rtl"},{"str":"پروتوپلاست","boundary":[0.684656991198011,0.5777156863181775,0.7502123227843847,0.5908285711528412],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.21470805617147076,0.5777156863181775,0.24071067661089832,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.24192031176510112,0.5777156863181775,0.2953845326883022,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2963448229523617,0.5777156863181775,0.3913490559698987,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3931499025734059,0.5777156863181775,0.48815413559094195,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48990458912853585,0.5777156863181775,0.5849088221460713,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5866928710609419,0.5777156863181775,0.6816971040784774,0.5908285711528412],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.753976886380434,0.5970999508563759,0.7858922260296983,0.6102128356910395],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7336148625949068,0.5970999508563759,0.7495447154471544,0.6102128356910395],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.718500974265941,0.5970999508563759,0.7291285015824157,0.6102128356910395],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6753846670698112,0.5970999508563759,0.7140688033326614,0.6102128356910395],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.21470805617147076,0.5970999508563759,0.24071067661089832,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.24192031176510112,0.5970999508563759,0.2864831015252302,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28727407108781833,0.5970999508563759,0.3822783041053553,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38407915070886245,0.5970999508563759,0.47908338372639864,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4808338372639924,0.5970999508563759,0.5758380702815279,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5776221191963985,0.5970999508563759,0.672626352213934,0.6102128356910395],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7539954310286904,0.6164842153945743,0.7859107706779547,0.6295971002292379],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7336366323993818,0.6164842153945743,0.7496221191963985,0.6295971002292379],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7217438688436469,0.6164842153945743,0.7291802727944633,0.6295971002292379],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6759410065175032,0.6164842153945743,0.7170915809984545,0.6295971002292379],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6628670294967411,0.6164842153945743,0.6714532016394543,0.6295971002292379],"dir":"rtl"},{"str":"باکتری","boundary":[0.6197507223006113,0.6164842153945743,0.6583977237027024,0.6295971002292379],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.21470805617147076,0.6164842153945743,0.24071067661089832,0.6295971002292379],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.24192031176510112,0.6164842153945743,0.32505596989854213,0.6295971002292379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32658066250083984,0.6164842153945743,0.42158489551837686,0.6295971002292379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.423385742121884,0.6164842153945743,0.5183899751394196,0.6295971002292379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5201404286770139,0.6164842153945743,0.6151446616945494,0.6295971002292379],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7538615870456224,0.6358684799327726,0.7857769266948867,0.6489813647674363],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7334995632600954,0.6358684799327726,0.7494294161123429,0.6489813647674363],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7216309883759994,0.6358684799327726,0.7290302574660567,0.6489813647674363],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6759184304239736,0.6358684799327726,0.717069004904925,0.6489813647674363],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6628444534032116,0.6358684799327726,0.6714306255459248,0.6489813647674363],"dir":"rtl"},{"str":"حاملهای","boundary":[0.6039606262178323,0.6358684799327726,0.6584122824699321,0.6489813647674363],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسی","boundary":[0.5558187193442181,0.6358684799327726,0.5994728213397836,0.6489813647674363],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.21470805617147076,0.6358684799327726,0.24071067661089832,0.6489813647674363],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.24192031176510112,0.6358684799327726,0.2627459517570383,0.6489813647674363],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2630853994490358,0.6358684799327726,0.3580896324665728,0.6489813647674363],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3598904790700799,0.6358684799327726,0.45489471208761656,0.6489813647674363],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45664516562520996,0.6358684799327726,0.5516493986427454,0.6489813647674363],"dir":"ltr"},{"str":"روشهای","boundary":[0.7344453403211718,0.6551102131140726,0.786047839817241,0.6682230979487361],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6979244775918834,0.6551102131140726,0.7298212725928911,0.6682230979487361],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.6499865618490895,0.6551102131140726,0.6934552173620909,0.6682230979487361],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6298293354834374,0.6551102131140726,0.6453176106967681,0.6682230979487361],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.21470805617147076,0.6551102131140726,0.24071067661089832,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.6551102131140726,0.3369245447826381,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.6551102131140726,0.43372962440368223,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43548007794127525,0.6551102131140726,0.5304843109588108,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322347644964053,0.6551102131140726,0.6272389975139407,0.6682230979487361],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7539954310286904,0.6744944776522709,0.7859107706779547,0.6876073624869345],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7336124437277429,0.6744944776522709,0.7495979305247596,0.6876073624869345],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7217438688436469,0.6744944776522709,0.7291431379337042,0.6876073624869345],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6892729960357454,0.6744944776522709,0.7172939595511657,0.6876073624869345],"dir":"rtl"},{"str":"بیولیستیک","boundary":[0.6229758785191157,0.6744944776522709,0.6848036902417067,0.6876073624869345],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.21470805617147076,0.6744944776522709,0.24071067661089832,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.24192031176510112,0.6744944776522709,0.32802311361956615,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32960424645568764,0.6744944776522709,0.42460847947322466,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4264093260767318,0.6744944776522709,0.5214135590942673,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5231640126318617,0.6744944776522709,0.6181682456493973,0.6876073624869345],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7580292951689847,0.6938787421904694,0.7860502586844048,0.706991627025133],"dir":"rtl"},{"str":"ریز","boundary":[0.7366626352213935,0.6938787421904694,0.7535753544312302,0.706991627025133],"dir":"rtl"},{"str":"تزریقی","boundary":[0.6937277430625546,0.6938787421904694,0.7323006114358663,0.706991627025133],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.21470805617147076,0.6938787421904694,0.24071067661089832,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.24192031176510112,0.6938787421904694,0.3042859638513742,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3054155748169052,0.6938787421904694,0.40041980783444214,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4022206544379493,0.6938787421904694,0.49722488745548526,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49897534099307933,0.6938787421904694,0.5939795740106149,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5957636229254855,0.6938787421904694,0.6907678559430209,0.706991627025133],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7580083316535644,0.7132630067286678,0.7860292951689846,0.7263758915633315],"dir":"rtl"},{"str":"درشت","boundary":[0.717506819861587,0.7132630067286678,0.7535170619580069,0.7263758915633315],"dir":"rtl"},{"str":"تزریقی","boundary":[0.6747799502788415,0.7132630067286678,0.7130746489283073,0.7263758915633315],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.21470805617147076,0.7132630067286678,0.24071067661089832,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.24192031176510112,0.7132630067286678,0.2864831015252302,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28727407108781833,0.7132630067286678,0.3822783041053553,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38407915070886245,0.7132630067286678,0.47908338372639864,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4808338372639924,0.7132630067286678,0.5758380702815279,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5776221191963985,0.7132630067286678,0.672626352213934,0.7263758915633315],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7580067190754552,0.7326472712668662,0.7860276825908754,0.7457601561015298],"dir":"rtl"},{"str":"آنتی","boundary":[0.7287751781726928,0.7326472712668662,0.7535374588456628,0.7457601561015298],"dir":"rtl"},{"str":"سنس","boundary":[0.6919135926896459,0.7326472712668662,0.7242700146413342,0.7457601561015298],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.21470805617147076,0.7326472712668662,0.24071067661089832,0.7457601561015298],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.24192031176510112,0.7326472712668662,0.3013188201303502,0.7457601561015298],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30239199086205737,0.7326472712668662,0.3973962238795944,0.7457601561015298],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3991970704831015,0.7326472712668662,0.4942013035006375,0.7457601561015298],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4959517570382315,0.7326472712668662,0.5909559900557669,0.7457601561015298],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5927400389706377,0.7326472712668662,0.6877442719881731,0.7457601561015298],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.7280885574144996,0.7520315358050647,0.7859664046227238,0.7651444206397282],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6751435866424779,0.7520315358050647,0.7236192971847073,0.7651444206397282],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.6348275213330645,0.7520315358050647,0.6706562434569169,0.7651444206397282],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.5919337499160114,0.7520315358050647,0.630395350399785,0.7651444206397282],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.21470805617147076,0.7520315358050647,0.24071067661089832,0.7651444206397282],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.24192031176510112,0.7520315358050647,0.2983516764093262,0.7651444206397282],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.7520315358050647,0.3943726399247465,0.7651444206397282],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.7520315358050647,0.4911777195457897,0.7651444206397282],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49292817308338366,0.7520315358050647,0.5879324061009191,0.7651444206397282],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6247876100248605,0.7784354696705149,0.6517144392931532,0.7915483545051786],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.6008029295168984,0.7784354696705149,0.6203304441308876,0.7915483545051786],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5977792783712961,0.7784354696705149,0.6007116844722166,0.7915483545051786],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.5551188604448026,0.7784354696705149,0.5890555667540146,0.7915483545051786],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5446596788281931,0.7784354696705149,0.550631055566754,0.7915483545051786],"dir":"rtl"},{"str":"مزایای","boundary":[0.5042138009809849,0.7784354696705149,0.5401904185984008,0.7915483545051786],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.46107733655848954,0.7784354696705149,0.49983565141436537,0.7915483545051786],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.40967882819324053,0.7784354696705149,0.4566717731640126,0.7915483545051786],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3923436135187798,0.7784354696705149,0.40525875159578034,0.7915483545051786],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.3492071490962843,0.7784354696705149,0.38796546395216014,0.7915483545051786],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.751982127259289,0.7978197342087134,0.785918833568501,0.810932619043377],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7191234294161123,0.7978197342087134,0.7475523751931733,0.810932619043377],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6759893838607807,0.7978197342087134,0.7147476987166566,0.810932619043377],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6247900288920244,0.7978197342087134,0.6716152657394341,0.810932619043377],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.21470805617147076,0.7978197342087134,0.24071067661089832,0.810932619043377],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.24192031176510112,0.7978197342087134,0.3309902573405901,0.810932619043377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3326278304105355,0.7978197342087134,0.42763206342807253,0.810932619043377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42943291003157963,0.7978197342087134,0.5244371430491152,0.810932619043377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5261875965867097,0.7978197342087134,0.6211918296042451,0.810932619043377],"dir":"ltr"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.7436144594503796,0.8172039987469119,0.7858591681784587,0.8303168835815754],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7285005711214136,0.8172039987469119,0.7391280984378885,0.8303168835815754],"dir":"rtl"},{"str":"آفات","boundary":[0.6979019014983537,0.8172039987469119,0.7240313108916213,0.8303168835815754],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6874427198817442,0.8172039987469119,0.6934140966203051,0.8303168835815754],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریها","boundary":[0.6324497749109722,0.8172039987469119,0.6829734140877055,0.8303168835815754],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.21470805617147076,0.8172039987469119,0.24071067661089832,0.8303168835815754],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.24192031176510112,0.8172039987469119,0.3399481287374859,0.8303168835815754],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.341748975340993,0.8172039987469119,0.43675320835852993,0.8303168835815754],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43850366189612305,0.8172039987469119,0.5335078949136586,0.8303168835815754],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.535258348451253,0.8172039987469119,0.6302625814687886,0.8303168835815754],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21471,0.51214,0.78605,0.83032],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/ee8ccf7cd93cb13346cfc88366996acd.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/7b578d87d1df45ebf8bf2c9f2b85f3c9.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16919,0.21384,0.17225]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.775162937579789,0.16919295609291848,0.7858563461667674,0.1798828078603073],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.3964616169602464,0.16919295609291848,0.4416885036618961,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3835753973117621,0.16919295609291848,0.39312470604044886,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.3349811865887254,0.16919295609291848,0.3803114333678741,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.2978812568142235,0.16919295609291848,0.3317473610546443,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2823859436941477,0.16919295609291848,0.29463734997798563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2539944903581267,0.16919295609291848,0.2791553800005338,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"زیستي","boundary":[0.21450648390781427,0.16919295609291848,0.25076066482404563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.7437112141369348,0.1992355456872386,0.7859559228650137,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7285973258079688,0.1992355456872386,0.7392248531244435,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"علفکشها","boundary":[0.6642981925687025,0.1992355456872386,0.7241562856950883,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.21470805617147076,0.1992355456872386,0.24071067661089832,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.24192031176510112,0.1992355456872386,0.2746145266411342,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27517973526842704,0.1992355456872386,0.37018396828596406,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37198481488947116,0.1992355456872386,0.46698904790700757,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4687395014446012,0.1992355456872386,0.5637437344621367,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5655277833770073,0.1992355456872386,0.6605320163945427,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.7437112141369348,0.21861981022543706,0.7859559228650137,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7285973258079688,0.21861981022543706,0.7392248531244435,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"ویروسها","boundary":[0.6735705166969025,0.21861981022543706,0.7240756567896257,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.21470805617147076,0.21861981022543706,0.24071067661089832,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.24192031176510112,0.21861981022543706,0.28351595780420624,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28425048713297046,0.21861981022543706,0.3792547201505075,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810555667540146,0.21861981022543706,0.4760597997715509,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4778102533091446,0.21861981022543706,0.5728144863266801,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5745985352415507,0.21861981022543706,0.6696027682590862,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7471113350802929,0.23800407476363553,0.7859518914197405,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7019922058724719,0.23800407476363553,0.7425995438811402,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.21470805617147076,0.23800407476363553,0.24006161392192432,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.24192031176510112,0.23800407476363553,0.3131873950144462,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3144863266814486,0.23800407476363553,0.4094905596989856,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4112914063024927,0.23800407476363553,0.5062956393200285,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5080460928576227,0.23800407476363553,0.6030503258751582,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6048343747900289,0.23800407476363553,0.6998386078075644,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"تحمل","boundary":[0.7527747093999865,0.25738833930183386,0.7861550762615064,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7376608210710206,0.25738833930183386,0.7482883483874954,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"تنشهای","boundary":[0.682235705166969,0.25738833930183386,0.7330432036551771,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.64010952092992,0.25738833930183386,0.677810790835181,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6296398575556004,0.25738833930183386,0.6356112342941612,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"غیرزیستی","boundary":[0.5683497950681986,0.25738833930183386,0.6251149633810388,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.21470805617147076,0.25738833930183386,0.24006161392192432,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.24192031176510112,0.25738833930183386,0.2746145266411342,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27517973526842704,0.25738833930183386,0.37018396828596406,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37198481488947116,0.25738833930183386,0.46698904790700757,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4687395014446012,0.25738833930183386,0.5637437344621367,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"برتریهای","boundary":[0.72938184505812,0.2767726038400323,0.7859970436067996,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"تغذیهای","boundary":[0.679617684606598,0.2767726038400323,0.7249496741248403,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.21470805617147076,0.2767726038400323,0.24071067661089832,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.24192031176510112,0.2767726038400323,0.28945024524625423,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2902976550426661,0.2767726038400323,0.3853018880602031,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3871027346637102,0.2767726038400323,0.4821069676812464,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4838574212188403,0.2767726038400323,0.5788616542363757,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5806457031512464,0.2767726038400323,0.6756499361687819,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"تقلیل","boundary":[0.7549242760196196,0.29615686837823063,0.7860421957938587,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"فشارهای","boundary":[0.7011818853725726,0.29615686837823063,0.75049210508634,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"محیطی","boundary":[0.6536148625949069,0.29615686837823063,0.6966732531716843,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.21470805617147076,0.29615686837823063,0.24071067661089832,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.24192031176510112,0.29615686837823063,0.26571309547806227,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26610898340388356,0.29615686837823063,0.3611132164214206,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36291406302492774,0.29615686837823063,0.4579182960424643,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4596687495800577,0.29615686837823063,0.5546729825975932,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5564234361351877,0.29615686837823063,0.6514276691527232,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7508455509652042,0.3153986015595306,0.7860575152858966,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدگی","boundary":[0.6981373379023046,0.3153986015595306,0.7463069588264412,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.687678156285695,0.3153986015595306,0.6936495330242558,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.6443807028152926,0.3153986015595306,0.6829721158368608,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.618195659477256,0.3153986015595306,0.6398689116161399,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"انباری","boundary":[0.5805500235167641,0.3153986015595306,0.6137634885439762,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"میوه","boundary":[0.5517872740710877,0.3153986015595306,0.5760807632869717,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.21470805617147076,0.3153986015595306,0.24071067661089832,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.24192031176510112,0.3153986015595306,0.2597788080360143,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26006181549418794,0.3153986015595306,0.35506604851172496,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3568668951152321,0.3153986015595306,0.45187112813276875,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45362158167036215,0.3153986015595306,0.5486258146878976,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"تهیه","boundary":[0.761506819861587,0.33481849893695365,0.7859486662635221,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7341534636833971,0.33481849893695365,0.7570375596317946,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"داروئی","boundary":[0.6936704965396762,0.33481849893695365,0.729671939101563,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6832113149230666,0.33481849893695365,0.6891826916616274,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"واکسن","boundary":[0.6413189545118592,0.33481849893695365,0.6787235100450179,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.21470805617147076,0.33481849893695365,0.24071067661089832,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.24192031176510112,0.33481849893695365,0.34901888060202935,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3508197272055365,0.33481849893695365,0.44582396022307325,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4475744137606665,0.33481849893695365,0.542578646778202,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5443291003157965,0.33481849893695365,0.639333333333332,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"ارقام","boundary":[0.760851306860176,0.354202763475152,0.785942215951085,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.7094479607605992,0.354202763475152,0.7564400994423166,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمی","boundary":[0.6538140159913994,0.354202763475152,0.7049601558825505,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.6100292951689847,0.354202763475152,0.6492326815830141,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5812480010750519,0.354202763475152,0.6055971242357051,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.5249757441376066,0.354202763475152,0.5768265806625007,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.4755929584089229,0.354202763475152,0.520632265000336,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.21470805617147076,0.354202763475152,0.24071067661089832,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.24192031176510112,0.354202763475152,0.2805488140831822,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28122690317812266,0.354202763475152,0.3762311361956597,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37803198279916683,0.354202763475152,0.4730362158167032,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7474548142175637,0.3735870280133505,0.7858422361083114,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.7184324396962978,0.3735870280133505,0.743022643284284,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.678338910165961,0.3735870280133505,0.7140002687630181,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.6346662635221393,0.3735870280133505,0.6738696499361687,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.605640663844655,0.3735870280133505,0.6301969577281006,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.549569979170866,0.3735870280133505,0.601179735268427,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.4999832023113619,0.3735870280133505,0.5450225089027748,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.21470805617147076,0.3735870280133505,0.24071067661089832,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.24192031176510112,0.3735870280133505,0.3042859638513742,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3054155748169052,0.3735870280133505,0.40041980783444214,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4022206544379493,0.3735870280133505,0.49722488745548526,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"توتون","boundary":[0.7541994221595109,0.39297129255154883,0.7861147618087749,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.21470805617147076,0.39297129255154883,0.24071067661089832,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.24192031176510112,0.39297129255154883,0.26868023919908623,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2691325673587314,0.39297129255154883,0.36413680037626844,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36593764697977554,0.39297129255154883,0.460941879997312,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4626923335349055,0.39297129255154883,0.557696566552441,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5594470200900356,0.39297129255154883,0.654451253107571,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6562353020224417,0.39297129255154883,0.7512395350399772,0.4060841773862125],"dir":"ltr"},{"str":"لگومها","boundary":[0.7493616878317543,0.41235555708974725,0.785976886380434,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.21470805617147076,0.41235555708974725,0.24071067661089832,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.24192031176510112,0.41235555708974725,0.2627459517570383,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2630853994490358,0.41235555708974725,0.3580896324665728,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3598904790700799,0.41235555708974725,0.45489471208761656,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45664516562520996,0.41235555708974725,0.5516493986427454,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5533998521803399,0.41235555708974725,0.6484040851978754,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.650188134112746,0.41235555708974725,0.7451923671302815,0.4254684419244109],"dir":"ltr"},{"str":"غلات","boundary":[0.756618289323389,0.43173982162794566,0.7859744675132702,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.21470805617147076,0.43173982162794566,0.24071067661089832,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.24192031176510112,0.43173982162794566,0.27164738292011026,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27215615131357923,0.43173982162794566,0.36716038433111625,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36896123093462335,0.43173982162794566,0.4639654639521599,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4657159174897534,0.43173982162794566,0.5607201505072889,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5625041994221595,0.43173982162794566,0.6575084324396949,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6592588859772895,0.43173982162794566,0.754263118994825,0.44485270646260927],"dir":"ltr"},{"str":"محصولات","boundary":[0.730321978095814,0.4509815548092455,0.7859188335685009,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"فیبری","boundary":[0.6908775112544514,0.4509815548092455,0.7258898071625344,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6804183296378418,0.4509815548092455,0.6863897063764026,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"روغنی","boundary":[0.6407142377208895,0.4509815548092455,0.6759419164722934,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.21470805617147076,0.4509815548092455,0.24071067661089832,0.4640944396439092],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.24192031176510112,0.4509815548092455,0.34599529664718154,0.4640944396439092],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3477961432506887,0.4509815548092455,0.4428003762682255,0.4640944396439092],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44455082980581867,0.4509815548092455,0.5395550628233541,0.4640944396439092],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5413055163609487,0.4509815548092455,0.6363097493784842,0.4640944396439092],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7497648323590673,0.4703658193474439,0.7859639857555599,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.717110125646711,0.4703658193474439,0.7453350802929516,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینهای","boundary":[0.6450706174830343,0.4703658193474439,0.7126118390109522,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"نوترکیب","boundary":[0.5937204864610629,0.4703658193474439,0.6406013116889955,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.5536014244439964,0.4703658193474439,0.5892883155277834,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5362637909023718,0.4703658193474439,0.549207955385339,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.4799307935228112,0.4703658193474439,0.5317816300477055,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.43044077134986225,0.4703658193474439,0.4754986225895317,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.21470805617147076,0.4703658193474439,0.24071067661089832,0.48347870418210753],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.24192031176510112,0.4703658193474439,0.3309902573405901,0.48347870418210753],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3326278304105355,0.4703658193474439,0.42763206342807253,0.48347870418210753],"dir":"ltr"},{"str":"پذیرش","boundary":[0.7459349593495934,0.4897500838856423,0.7859543102869044,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7354580393737822,0.4897500838856423,0.741429416112343,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"مقبولیت","boundary":[0.6838482832762212,0.4897500838856423,0.7309331451992205,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6406642477995027,0.4897500838856423,0.6794225626553786,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.5893133104884767,0.4897500838856423,0.6362320768662232,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5718445205939662,0.4897500838856423,0.5847886850769334,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5334014647584492,0.4897500838856423,0.5673567157159175,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.49373446213800976,0.4897500838856423,0.5289136598804004,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.21470805617147076,0.4897500838856423,0.24071067661089832,0.502862968720306],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.24192031176510112,0.4897500838856423,0.2983516764093262,0.502862968720306],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29936840690720956,0.4897500838856423,0.3943726399247465,0.502862968720306],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3961734865282537,0.4897500838856423,0.4911777195457897,0.502862968720306],"dir":"ltr"},{"str":"تمایل","boundary":[0.7541980783444198,0.5091343484238408,0.7859279715111199,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"جهانی","boundary":[0.7141416381105958,0.5091343484238408,0.749710273466371,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6849523617550224,0.5091343484238408,0.7096723323165572,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.6492724585097089,0.5091343484238408,0.6805201908217428,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6061561513135791,0.5091343484238408,0.6448402875764294,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"زراعی","boundary":[0.5696602835449841,0.5091343484238408,0.6016622495648708,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.5181247060404488,0.5091343484238408,0.5652281126117046,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.21470805617147076,0.5091343484238408,0.24071067661089832,0.5222472332585044],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.24192031176510112,0.5091343484238408,0.32208882617751816,0.5222472332585044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.323557078545992,0.5091343484238408,0.41856131156352905,0.5222472332585044],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4203621581670362,0.5091343484238408,0.5153663911845718,0.5222472332585044],"dir":"ltr"},{"str":"مروری","boundary":[0.7491343143183496,0.5285186129620392,0.7858898071625343,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7346509440301013,0.5285186129620392,0.7446650085243111,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.698929920043002,0.5285186129620392,0.7302187730968218,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6558136128468721,0.5285186129620392,0.6944977491097224,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6046303836592084,0.5285186129620392,0.6513814419135926,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5915306053886984,0.5285186129620392,0.6000877511254451,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5633104884767856,0.5285186129620392,0.5870105489484647,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"1996","boundary":[0.524776590741114,0.5285186129620392,0.5587976886380435,0.5416314977967028],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.5120751192635892,0.5285186129620392,0.5204016663307127,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.21470805617147076,0.5285186129620392,0.24006161392192432,0.5416314977967028],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.24192031176510112,0.5285186129620392,0.27758167036215825,0.5416314977967028],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27820331922327485,0.5285186129620392,0.37320755224081187,0.5416314977967028],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37500839884431897,0.5285186129620392,0.4700126318618553,0.5416314977967028],"dir":"ltr"},{"str":"2015","boundary":[0.4729725189813881,0.5285186129620392,0.5076426795672915,0.5416314977967028],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7438394140966201,0.5479028775002376,0.7858801316938787,0.5610157623349012],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.7007231069004904,0.5479028775002376,0.7394072431633406,0.5610157623349012],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.649372975878519,0.5479028775002376,0.6962909359672108,0.5610157623349012],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6320337297587851,0.5479028775002376,0.6448817061829616,0.5610157623349012],"dir":"rtl"},{"str":"قارههای","boundary":[0.5832406100920513,0.5479028775002376,0.6276015588255055,0.5610157623349012],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5392897937243835,0.5479028775002376,0.5787319778911629,0.5610157623349012],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.21470805617147076,0.5479028775002376,0.24071067661089832,0.5610157623349012],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.24192031176510112,0.5479028775002376,0.34297171269233373,0.5610157623349012],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3447725592958409,0.5479028775002376,0.4397767923133777,0.5610157623349012],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4415272458509709,0.5479028775002376,0.5365314788685064,0.5610157623349012],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7576027682590876,0.5671683659076872,0.7860317140361486,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.747143586642478,0.5671683659076872,0.7531149633810388,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"کشت","boundary":[0.7114636833971645,0.5671683659076872,0.7427114157091983,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.668329637841833,0.5671683659076872,0.7070879526977087,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6168972653362896,0.5671683659076872,0.663889404018007,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5995580192165558,0.5671683659076872,0.6124059956407324,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5685513673318552,0.5671683659076872,0.5950516696902506,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.21470805617147076,0.5671683659076872,0.24071067661089832,0.5802812507423508],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.24192031176510112,0.5671683659076872,0.2746145266411342,0.5802812507423508],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27517973526842704,0.5671683659076872,0.37018396828596406,0.5802812507423508],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37198481488947116,0.5671683659076872,0.46698904790700757,0.5802812507423508],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4687395014446012,0.5671683659076872,0.5637437344621367,0.5802812507423508],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6739712423570515,0.6016609542771285,0.7008980716253442,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.6459551165759592,0.6016609542771285,0.6695254652959752,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6429314654303567,0.6016609542771285,0.6460654437949338,0.6147738391117921],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5846201706645165,0.6016609542771285,0.6332998723375662,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5443041053551031,0.6016609542771285,0.5801328274789554,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5338449237384936,0.6016609542771285,0.5398163004770543,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"دورنمای","boundary":[0.48284714103339377,0.6016609542771285,0.5293756635087011,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.44737042262984605,0.6016609542771285,0.4783770745145467,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.40422105758247656,0.6016609542771285,0.4429793724383524,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.3530370221057582,0.6016609542771285,0.39978888664919704,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3355949741315594,0.6016609542771285,0.34853913861452657,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3001746959618356,0.6016609542771285,0.3311071692535107,0.6147738391117921],"dir":"rtl"},{"str":"ارقام","boundary":[0.7608488879930121,0.6210452188153268,0.7859397970839211,0.6341581036499904],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.730968621917624,0.6210452188153268,0.7564118793254048,0.6341581036499904],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.679617684606598,0.6210452188153268,0.7265364509843445,0.6341581036499904],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6622260296983135,0.6210452188153268,0.6751701941812805,0.6341581036499904],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6268057515285895,0.6210452188153268,0.6577382248202647,0.6341581036499904],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.21470805617147076,0.6210452188153268,0.24071067661089832,0.6341581036499904],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.24192031176510112,0.6210452188153268,0.33395740106161415,0.6341581036499904],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33565141436538326,0.6210452188153268,0.4306556473829203,0.6341581036499904],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43245649398642744,0.6210452188153268,0.5274607270039628,0.6341581036499904],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5292111805415575,0.6210452188153268,0.6242154135590929,0.6341581036499904],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.7548017200833164,0.6402869519966268,0.7861050863401194,0.6533998368312903],"dir":"rtl"},{"str":"ذرت","boundary":[0.7249214540079285,0.6402869519966268,0.7503647114157092,0.6533998368312903],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6733689444332459,0.6402869519966268,0.7204892830746489,0.6533998368312903],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.21470805617147076,0.6402869519966268,0.24071067661089832,0.6533998368312903],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.24192031176510112,0.6402869519966268,0.28351595780420624,0.6533998368312903],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28425048713297046,0.6402869519966268,0.3792547201505075,0.6533998368312903],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810555667540146,0.6402869519966268,0.4760597997715509,0.6533998368312903],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4778102533091446,0.6402869519966268,0.5728144863266801,0.6533998368312903],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5745985352415507,0.6402869519966268,0.6696027682590862,0.6533998368312903],"dir":"ltr"},{"str":"سویای","boundary":[0.7491601155680978,0.6596712165348251,0.7859341530605388,0.6727841013694886],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.697759188335685,0.6596712165348251,0.7447585836188939,0.6727841013694886],"dir":"rtl"},{"str":"209","boundary":[0.21470805617147076,0.6596712165348251,0.24071067661089832,0.6727841013694886],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24192031176510112,0.6596712165348251,0.3072531075723982,0.6727841013694886],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.6596712165348251,0.40344339178929,0.6727841013694886],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.6596712165348251,0.500248471410333,0.6727841013694886],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.6596712165348251,0.5970031579654627,0.6727841013694886],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5987872068803333,0.6596712165348251,0.6937914398978687,0.6727841013694886],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.7548017200833164,0.6790554810730235,0.7861050863401194,0.6921683659076872],"dir":"rtl"},{"str":"سویای","boundary":[0.7134818249008936,0.6790554810730235,0.7502558623933346,0.6921683659076872],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6620808976684808,0.6790554810730235,0.7090738426392528,0.6921683659076872],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.21470805617147076,0.6790554810730235,0.24071067661089832,0.6921683659076872],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.24192031176510112,0.6790554810730235,0.27164738292011026,0.6921683659076872],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27215615131357923,0.6790554810730235,0.36716038433111625,0.6921683659076872],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36896123093462335,0.6790554810730235,0.4639654639521599,0.6921683659076872],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4657159174897534,0.6790554810730235,0.5607201505072889,0.6921683659076872],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5625041994221595,0.6790554810730235,0.6575084324396949,0.6921683659076872],"dir":"ltr"},{"str":"پنبه","boundary":[0.7628646106295772,0.698439745611222,0.7859712423570515,0.7115526304458856],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.7114661022643284,0.698439745611222,0.7584590472351004,0.7115526304458856],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.21470805617147076,0.698439745611222,0.24071067661089832,0.7115526304458856],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.24192031176510112,0.698439745611222,0.31615453873547017,0.7115526304458856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3175099106362964,0.698439745611222,0.41251414365383343,0.7115526304458856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4143149902573406,0.698439745611222,0.5093192232748763,0.7115526304458856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5110696768124705,0.698439745611222,0.6060739098300061,0.7115526304458856],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6078579587448767,0.698439745611222,0.7028621917624122,0.7115526304458856],"dir":"ltr"},{"str":"مزایای","boundary":[0.7497229053282268,0.7178240101494203,0.7858664247799502,0.7309368949840839],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.72214701337096,0.7178240101494203,0.7452536450984343,0.7309368949840839],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.21470805617147076,0.7178240101494203,0.24071067661089832,0.7309368949840839],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.24192031176510112,0.7178240101494203,0.3131873950144462,0.7309368949840839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3144863266814486,0.7178240101494203,0.4094905596989856,0.7309368949840839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4112914063024927,0.7178240101494203,0.5062956393200285,0.7309368949840839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5080460928576227,0.7178240101494203,0.6030503258751582,0.7309368949840839],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6048343747900289,0.7178240101494203,0.6998386078075644,0.7309368949840839],"dir":"ltr"},{"str":"Bt","boundary":[0.7019922058724719,0.7158823166096541,0.7180602029160787,0.7277124192322311],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.7548017200833164,0.7372082746876187,0.7861050863401194,0.7503211595222824],"dir":"rtl"},{"str":"ارقام","boundary":[0.7251705973258079,0.7372082746876187,0.750261506416717,0.7503211595222824],"dir":"rtl"},{"str":"پنبه","boundary":[0.697506819861587,0.7372082746876187,0.7206134515890613,0.7503211595222824],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6461566888396156,0.7372082746876187,0.6930746489283074,0.7503211595222824],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.21470805617147076,0.7372082746876187,0.24071067661089832,0.7503211595222824],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.24192031176510112,0.7372082746876187,0.2568116643149903,0.7503211595222824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2570382315393402,0.7372082746876187,0.3520424645568772,0.7503211595222824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3538433111603843,0.7372082746876187,0.448847544177921,0.7503211595222824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4505979977155143,0.7372082746876187,0.5456022307330498,0.7503211595222824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5473526842706443,0.7372082746876187,0.6423569172881798,0.7503211595222824],"dir":"ltr"},{"str":"کلزای","boundary":[0.7529738627964792,0.7564500078689186,0.7860946045824094,0.7695628927035821],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.7017906336088154,0.7564500078689186,0.7485416918631995,0.7695628927035821],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.21470805617147076,0.7564500078689186,0.24071067661089832,0.7695628927035821],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24192031176510112,0.7564500078689186,0.3072531075723982,0.7695628927035821],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.7564500078689186,0.40344339178929,0.7695628927035821],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.7564500078689186,0.500248471410333,0.7695628927035821],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.7564500078689186,0.5970031579654627,0.7695628927035821],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5987872068803333,0.7564500078689186,0.6937914398978687,0.7695628927035821],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7575221393536249,0.7758699052463417,0.785951085130686,0.7889827900810052],"dir":"rtl"},{"str":"کلزای","boundary":[0.7202844856547739,0.7758699052463417,0.7530899684203453,0.7889827900810052],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6689343546328025,0.7758699052463417,0.7158523147214942,0.7889827900810052],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.21470805617147076,0.7758699052463417,0.24071067661089832,0.7889827900810052],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.24192031176510112,0.7758699052463417,0.2746145266411342,0.7889827900810052],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27517973526842704,0.7758699052463417,0.37018396828596406,0.7889827900810052],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37198481488947116,0.7758699052463417,0.46698904790700757,0.7889827900810052],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4687395014446012,0.7758699052463417,0.5637437344621367,0.7889827900810052],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5655277833770073,0.7758699052463417,0.6605320163945427,0.7889827900810052],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.7547347980917825,0.7952541697845401,0.7860381643485855,0.8083670546192037],"dir":"rtl"},{"str":"کلزای","boundary":[0.7173116979103674,0.7952541697845401,0.7503026271585028,0.8083670546192037],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6661123429416111,0.7952541697845401,0.7129383860780757,0.8083670546192037],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.21470805617147076,0.7952541697845401,0.24071067661089832,0.8083670546192037],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.24192031176510112,0.7952541697845401,0.27164738292011026,0.8083670546192037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27215615131357923,0.7952541697845401,0.36716038433111625,0.8083670546192037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36896123093462335,0.7952541697845401,0.4639654639521599,0.8083670546192037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4657159174897534,0.7952541697845401,0.5607201505072889,0.8083670546192037],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5625041994221595,0.7952541697845401,0.6575084324396949,0.8083670546192037],"dir":"ltr"},{"str":"برنج","boundary":[0.7626146610226433,0.8146384343227384,0.7859623731774507,0.8277513191574021],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.7112645300006719,0.8146384343227384,0.7581824900893637,0.8277513191574021],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.21470805617147076,0.8146384343227384,0.24071067661089832,0.8277513191574021],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.24192031176510112,0.8146384343227384,0.31615453873547017,0.8277513191574021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3175099106362964,0.8146384343227384,0.41251414365383343,0.8277513191574021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4143149902573406,0.8146384343227384,0.5093192232748763,0.8277513191574021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5110696768124705,0.8146384343227384,0.6060739098300061,0.8277513191574021],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6078579587448767,0.8146384343227384,0.7028621917624122,0.8277513191574021],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16919,0.78616,0.82775],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/cf056d28dd82f4a0653af3700dc26f64.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/d7afd94d876eb6de2c04196273b2fec8.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16919,0.21382,0.18151]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.7459198414298193,0.16919295609291848,0.7859067392326816,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7096519518914197,0.16919295609291848,0.7426392528388093,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.21450648390781427,0.16919295609291848,0.22498824161795336,0.1798828078603073],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7575382651347174,0.1992355456872386,0.7859672109117785,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"برنج","boundary":[0.7297583820466302,0.1992355456872386,0.7530689593406786,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.678408251024659,0.1992355456872386,0.7253262111133507,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.21470805617147076,0.1992355456872386,0.24071067661089832,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.24192031176510112,0.1992355456872386,0.2864831015252302,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28727407108781833,0.1992355456872386,0.3822783041053553,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38407915070886245,0.1992355456872386,0.47908338372639864,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4808338372639924,0.1992355456872386,0.5758380702815279,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5776221191963985,0.1992355456872386,0.672626352213934,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.7548017200833164,0.21861981022543706,0.7861050863401194,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"ارقام","boundary":[0.7251705973258079,0.21861981022543706,0.750261506416717,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"برنج","boundary":[0.697353624941208,0.21861981022543706,0.7207013370960155,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6461566888396156,0.21861981022543706,0.6929480615467312,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"216","boundary":[0.21470805617147076,0.21861981022543706,0.24006161392192432,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.24192031176510112,0.21861981022543706,0.2568116643149903,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2570382315393402,0.21861981022543706,0.3520424645568772,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3538433111603843,0.21861981022543706,0.448847544177921,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4505979977155143,0.21861981022543706,0.5456022307330498,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5473526842706443,0.21861981022543706,0.6423569172881798,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"برنج","boundary":[0.7626654572330847,0.23800407476363553,0.786013169387892,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.7112645300006719,0.23800407476363553,0.7582574749714439,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6938494927098031,0.23800407476363553,0.7067936571927702,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.6628871867231069,0.23800407476363553,0.6893431431834979,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"216","boundary":[0.21470805617147076,0.23800407476363553,0.24006161392192432,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.24192031176510112,0.23800407476363553,0.26868023919908623,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2691325673587314,0.23800407476363553,0.36413680037626844,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36593764697977554,0.23800407476363553,0.460941879997312,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4626923335349055,0.23800407476363553,0.557696566552441,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5594470200900356,0.23800407476363553,0.654451253107571,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7576923933863123,0.25738833930183386,0.7860994423167372,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"سیبزمینی","boundary":[0.6898470738426392,0.25738833930183386,0.7531543772373441,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6384969428206678,0.25738833930183386,0.6854149029093596,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"218","boundary":[0.21470805617147076,0.25738833930183386,0.24071067661089832,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.24192031176510112,0.25738833930183386,0.3399481287374859,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.341748975340993,0.25738833930183386,0.43675320835852993,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43850366189612305,0.25738833930183386,0.5335078949136586,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.535258348451253,0.25738833930183386,0.6302625814687886,0.27050122413649746],"dir":"ltr"},{"str":"کشت","boundary":[0.7548017200833164,0.2767726038400323,0.7861050863401194,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"ارقام","boundary":[0.7251705973258079,0.2767726038400323,0.750261506416717,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"سیبزمینی","boundary":[0.6573939393939394,0.2767726038400323,0.7206739232681582,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.606043808371968,0.2767726038400323,0.6529617684606598,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"219","boundary":[0.21470805617147076,0.2767726038400323,0.24071067661089832,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24192031176510112,0.2767726038400323,0.3072531075723982,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.2767726038400323,0.40344339178929,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.2767726038400323,0.500248471410333,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.2767726038400323,0.5970031579654627,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6316410669891822,0.31112266085257506,0.6585678962574749,0.32423554568723867],"dir":"rtl"},{"str":"یازدهم","boundary":[0.5893133104884767,0.31112266085257506,0.6272371161728145,0.32423554568723867],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5862896593428744,0.31112266085257506,0.5892220654437949,0.32423554568723867],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.5533998521803399,0.31112266085257506,0.581828797957401,0.32423554568723867],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.4938521803399851,0.31112266085257506,0.5492450446818516,0.32423554568723867],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4499013639723174,0.31112266085257506,0.4893435481390968,0.32423554568723867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43682738695155543,0.31112266085257506,0.44541355909426855,0.32423554568723867],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.3937110797554256,0.31112266085257506,0.43239521601827585,0.32423554568723867],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.3423536921319626,0.31112266085257506,0.38927890882214605,0.32423554568723867],"dir":"rtl"},{"str":"دستکاری","boundary":[0.7267565678962574,0.3305425582299981,0.7860188134112746,0.3436554430646617],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.682638849694282,0.3305425582299981,0.7222692247106963,0.3436554430646617],"dir":"rtl"},{"str":"گیاه","boundary":[0.6554265941006517,0.3305425582299981,0.6782550561042799,0.3436554430646617],"dir":"rtl"},{"str":"شاهی","boundary":[0.6181569576026338,0.3305425582299981,0.6507399045891284,0.3436554430646617],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6062883827185379,0.3305425582299981,0.6136876518085951,0.3436554430646617],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.5734458106564536,0.3305425582299981,0.6018562117852583,0.3436554430646617],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.5406588725391386,0.3305425582299981,0.5690136397231741,0.3436554430646617],"dir":"rtl"},{"str":"روغن","boundary":[0.506582935389723,0.3305425582299981,0.5361824593735901,0.3436554430646617],"dir":"rtl"},{"str":"سالمتر","boundary":[0.46531277296244034,0.3305425582299981,0.5020791485932351,0.3436554430646617],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.21470805617147076,0.3305425582299981,0.24071067661089832,0.3436554430646617],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.24192031176510112,0.3305425582299981,0.26571309547806227,0.3436554430646617],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26610898340388356,0.3305425582299981,0.3611132164214206,0.3436554430646617],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36291406302492774,0.3305425582299981,0.4579182960424643,0.3436554430646617],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7575640663844655,0.3499268227681964,0.7859930121615265,0.3630397076028601],"dir":"rtl"},{"str":"واکسن","boundary":[0.7154306255459248,0.3499268227681964,0.7531318954511859,0.3630397076028601],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6980913794261909,0.3499268227681964,0.7109393558503674,0.3630397076028601],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6549750722300611,0.3499268227681964,0.6936592084929113,0.3630397076028601],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6036249412080897,0.3499268227681964,0.6505429012967815,0.3630397076028601],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.21470805617147076,0.3499268227681964,0.24071067661089832,0.3630397076028601],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.24192031176510112,0.3499268227681964,0.3102202512934222,0.3630397076028601],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.3499268227681964,0.40646697574413776,0.3630397076028601],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.3499268227681964,0.5032720553651808,0.3630397076028601],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.3499268227681964,0.6000267419203104,0.3630397076028601],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7608319559228649,0.3693110873063949,0.7860897668480816,0.38242397214105855],"dir":"rtl"},{"str":"گوجهفرنگی","boundary":[0.6912588859772895,0.3693110873063949,0.7563997849895853,0.38242397214105855],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6399079486662634,0.3693110873063949,0.6868267150440099,0.38242397214105855],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6252756836659276,0.3693110873063949,0.6353268830208962,0.38242397214105855],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5856859360375268,0.3693110873063949,0.620843512732648,0.38242397214105855],"dir":"rtl"},{"str":"سرطان","boundary":[0.5413055163609487,0.3693110873063949,0.5811540265231596,0.38242397214105855],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.21470805617147076,0.3693110873063949,0.24071067661089832,0.38242397214105855],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.24192031176510112,0.3693110873063949,0.3399481287374859,0.38242397214105855],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.341748975340993,0.3693110873063949,0.43675320835852993,0.38242397214105855],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43850366189612305,0.3693110873063949,0.5335078949136586,0.38242397214105855],"dir":"ltr"},{"str":"آنتیبادیهای","boundary":[0.7110629577370153,0.38855282048769474,0.7859930121615265,0.4016657053223584],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدی","boundary":[0.6662125915474031,0.38855282048769474,0.7065101122085601,0.4016657053223584],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6289193039037828,0.38855282048769474,0.6617804206141236,0.4016657053223584],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.585802996707653,0.38855282048769474,0.6244871329705033,0.4016657053223584],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.534452059396627,0.38855282048769474,0.5813708257743735,0.4016657053223584],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.21470805617147076,0.38855282048769474,0.24006161392192432,0.4016657053223584],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.24192031176510112,0.38855282048769474,0.33395740106161415,0.4016657053223584],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33565141436538326,0.38855282048769474,0.4306556473829203,0.4016657053223584],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43245649398642744,0.38855282048769474,0.5274607270039628,0.4016657053223584],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7576237317745077,0.40793708502589315,0.7860526775515687,0.4210499698605568],"dir":"rtl"},{"str":"بیوپلیمرها","boundary":[0.6967513270174024,0.40793708502589315,0.7531270577168582,0.4210499698605568],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.21470805617147076,0.40793708502589315,0.24006161392192432,0.4210499698605568],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.24192031176510112,0.40793708502589315,0.3013188201303502,0.4210499698605568],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30239199086205737,0.40793708502589315,0.3973962238795944,0.4210499698605568],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3991970704831015,0.40793708502589315,0.4942013035006375,0.4210499698605568],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4959517570382315,0.40793708502589315,0.5909559900557669,0.4210499698605568],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5927400389706377,0.40793708502589315,0.6877442719881731,0.4210499698605568],"dir":"ltr"},{"str":"تولید","boundary":[0.7576237317745077,0.42732134956409157,0.7860526775515687,0.44043423439875523],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6978825505610428,0.42732134956409157,0.7531206074044212,0.44043423439875523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6874233689444331,0.42732134956409157,0.693394745682994,0.44043423439875523],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمهای","boundary":[0.6312298595713229,0.42732134956409157,0.6829541087146409,0.44043423439875523],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.5872975878519116,0.42732134956409157,0.6267976886380433,0.44043423439875523],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.21470805617147076,0.42732134956409157,0.24071067661089832,0.44043423439875523],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.24192031176510112,0.42732134956409157,0.28945024524625423,0.44043423439875523],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2902976550426661,0.42732134956409157,0.3853018880602031,0.44043423439875523],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3871027346637102,0.42732134956409157,0.4821069676812464,0.44043423439875523],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4838574212188403,0.42732134956409157,0.5788616542363757,0.44043423439875523],"dir":"ltr"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.7525545924880735,0.44670561410229004,0.7858793254048242,0.4598184989369537],"dir":"rtl"},{"str":"ریزوبیوم","boundary":[0.7023913189545117,0.44670561410229004,0.7480781793225251,0.4598184989369537],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسیله","boundary":[0.6541190620170664,0.44670561410229004,0.6979049579420207,0.4598184989369537],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6011740912450446,0.44670561410229004,0.649649801787274,0.4598184989369537],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5608580259356312,0.44670561410229004,0.5966867480594835,0.4598184989369537],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.21470805617147076,0.44670561410229004,0.24071067661089832,0.4598184989369537],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.24192031176510112,0.44670561410229004,0.26571309547806227,0.4598184989369537],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26610898340388356,0.44670561410229004,0.3611132164214206,0.4598184989369537],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36291406302492774,0.44670561410229004,0.4579182960424643,0.4598184989369537],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4596687495800577,0.44670561410229004,0.5546729825975932,0.4598184989369537],"dir":"ltr"},{"str":"روغنهای","boundary":[0.7325062151447961,0.4660898786404884,0.7860510649734596,0.47920276347515206],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6930246590069206,0.4660898786404884,0.7280740442115164,0.47920276347515206],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6799506819861587,0.4660898786404884,0.6885368541288719,0.47920276347515206],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6368343747900289,0.4660898786404884,0.6755185110528792,0.47920276347515206],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.5856850097426594,0.4660898786404884,0.6324022038567493,0.47920276347515206],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.21470805617147076,0.4660898786404884,0.24071067661089832,0.47920276347515206],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.24192031176510112,0.4660898786404884,0.28945024524625423,0.47920276347515206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2902976550426661,0.4660898786404884,0.3853018880602031,0.47920276347515206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3871027346637102,0.4660898786404884,0.4821069676812464,0.47920276347515206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4838574212188403,0.4660898786404884,0.5788616542363757,0.47920276347515206],"dir":"ltr"},{"str":"دستورزی","boundary":[0.72608251024659,0.4854741431786868,0.7860188134112746,0.4985870280133505],"dir":"rtl"},{"str":"قندها","boundary":[0.6908662232076865,0.4854741431786868,0.7216503393133104,0.4985870280133505],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.680407041591077,0.4854741431786868,0.6863784183296378,0.4985870280133505],"dir":"rtl"},{"str":"نشاستهها","boundary":[0.6237821675737418,0.4854741431786868,0.6759031324329772,0.4985870280133505],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.21470805617147076,0.4854741431786868,0.24071067661089832,0.4985870280133505],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.24192031176510112,0.4854741431786868,0.32505596989854213,0.4985870280133505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32658066250083984,0.4854741431786868,0.42158489551837686,0.4985870280133505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.423385742121884,0.4854741431786868,0.5183899751394196,0.4985870280133505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5201404286770139,0.4854741431786868,0.6151446616945494,0.4985870280133505],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئینهای","boundary":[0.7184590472351003,0.5047158763599867,0.785942215951085,0.5178287611946504],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.6949073439494725,0.5047158763599867,0.7140268763018208,0.5178287611946504],"dir":"rtl"},{"str":"یخبندان","boundary":[0.6433346771484243,0.5047158763599867,0.690475173016193,0.5178287611946504],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.21470805617147076,0.5047158763599867,0.24071067661089832,0.5178287611946504],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.24192031176510112,0.5047158763599867,0.34599529664718154,0.5178287611946504],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3477961432506887,0.5047158763599867,0.4428003762682255,0.5178287611946504],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44455082980581867,0.5047158763599867,0.5395550628233541,0.5178287611946504],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5413055163609487,0.5047158763599867,0.6363097493784842,0.5178287611946504],"dir":"ltr"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.7472959752738023,0.5241001408981851,0.7860542901296781,0.5372130257328487],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6959450379627763,0.5241001408981851,0.7428638043405227,0.5372130257328487],"dir":"rtl"},{"str":"مقاوم","boundary":[0.6612504199422159,0.5241001408981851,0.6914040180071221,0.5372130257328487],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.64613653161325,0.5241001408981851,0.6567640589297248,0.5372130257328487],"dir":"rtl"},{"str":"شوری","boundary":[0.6076563864812201,0.5241001408981851,0.6417043606799704,0.5372130257328487],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.21470805617147076,0.5241001408981851,0.24071067661089832,0.5372130257328487],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.24192031176510112,0.5241001408981851,0.3102202512934222,0.5372130257328487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3114627427266008,0.5241001408981851,0.40646697574413776,0.5372130257328487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40826782234764497,0.5241001408981851,0.5032720553651808,0.5372130257328487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5050225089027749,0.5241001408981851,0.6000267419203104,0.5372130257328487],"dir":"ltr"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.7501542699724517,0.5434844054363834,0.786056708996842,0.5565972902710471],"dir":"rtl"},{"str":"تحمل","boundary":[0.712471544715447,0.5434844054363834,0.7457220990391721,0.5565972902710471],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6973114692199844,0.5434844054363834,0.7080038970637641,0.5565972902710471],"dir":"rtl"},{"str":"شوری","boundary":[0.6584525969226634,0.5434844054363834,0.6928020845370237,0.5565972902710471],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.21470805617147076,0.5434844054363834,0.24071067661089832,0.5565972902710471],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.24192031176510112,0.5434844054363834,0.26571309547806227,0.5565972902710471],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26610898340388356,0.5434844054363834,0.3611132164214206,0.5565972902710471],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36291406302492774,0.5434844054363834,0.4579182960424643,0.5565972902710471],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4596687495800577,0.5434844054363834,0.5546729825975932,0.5565972902710471],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5564234361351877,0.5434844054363834,0.6514276691527232,0.5565972902710471],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16919,0.78611,0.5566],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.6874507689501924,0.6042393242528981,0.7208746892427601,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم:","boundary":[0.6469060225737985,0.6042393242528981,0.6834701791250666,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.6109732874756433,0.6042393242528981,0.6429132567358731,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5813635691728817,0.6042393242528981,0.6069918515939479,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"مادی","boundary":[0.5450586600058024,0.6042393242528981,0.577370957678804,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5342045286568567,0.6042393242528981,0.5410660485117247,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقي","boundary":[0.4864400242983708,0.6042393242528981,0.5301881840540404,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.42697155074130044,0.6042393242528981,0.4824085197876771,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.38141081919354397,0.6042393242528981,0.4229879975559537,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36253275313393885,0.6042393242528981,0.3776106967681247,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3209382516965666,0.6042393242528981,0.3585343652554858,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"بشری","boundary":[0.27982476651212795,0.6042393242528981,0.3170995095074917,0.6173522090875617],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7072153463683396,0.6310224137982231,0.7341421756366323,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم:","boundary":[0.6544187327823691,0.6310224137982231,0.7027338217865056,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6156163407915071,0.6310224137982231,0.6499424847141033,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5626713700194853,0.6310224137982231,0.6111470805617146,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5223553047100717,0.6310224137982231,0.5581840268339242,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5050225089027749,0.6310224137982231,0.5179376469797755,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.4846314587112813,0.6310224137982231,0.500616945508298,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.44233111603843306,0.6310224137982231,0.4801401890157239,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4129039844117449,0.6310224137982231,0.43800765974601896,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.3733091446616945,0.6310224137982231,0.408432708459316,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.3062218638715313,0.6310224137982231,0.3688398388676558,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.2667137001948532,0.6310224137982231,0.301670362158167,0.6441352986328868],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.7380736410669891,0.6504066783364215,0.7861784586440905,0.6635195631710851],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6836225223409258,0.6504066783364215,0.7334705368541288,0.6635195631710851],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.6395048041389504,0.6504066783364215,0.6791351791553647,0.6635195631710851],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.21470805617147076,0.6504066783364215,0.24071067661089832,0.6635195631710851],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.24192031176510112,0.6504066783364215,0.34599529664718154,0.6635195631710851],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3477961432506887,0.6504066783364215,0.4428003762682255,0.6635195631710851],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44455082980581867,0.6504066783364215,0.5395550628233541,0.6635195631710851],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5413055163609487,0.6504066783364215,0.6363097493784842,0.6635195631710851],"dir":"ltr"},{"str":"دستکاری","boundary":[0.7336188940401799,0.6697909428746199,0.7859333467714841,0.6829038277092835],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6985695088355841,0.6697909428746199,0.7291170156040444,0.6829038277092835],"dir":"rtl"},{"str":"تخمک","boundary":[0.6562353020224417,0.6697909428746199,0.6941373379023046,0.6829038277092835],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6433088758986762,0.6697909428746199,0.6518394140966202,0.6829038277092835],"dir":"rtl"},{"str":"اسپرم","boundary":[0.606850097426594,0.6697909428746199,0.6387468924276019,0.6829038277092835],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.21470805617147076,0.6697909428746199,0.24071067661089832,0.6829038277092835],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.24192031176510112,0.6697909428746199,0.3131873950144462,0.6829038277092835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3144863266814486,0.6697909428746199,0.4094905596989856,0.6829038277092835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4112914063024927,0.6697909428746199,0.5062956393200285,0.6829038277092835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5080460928576227,0.6697909428746199,0.6030503258751582,0.6829038277092835],"dir":"ltr"},{"str":"دستکاری","boundary":[0.726785594302224,0.6891752074128183,0.7860188134112746,0.702288092247482],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.6681280655781764,0.6891752074128183,0.7223639051266546,0.702288092247482],"dir":"rtl"},{"str":"بدنی","boundary":[0.6374890815023853,0.6891752074128183,0.6636684808170396,0.702288092247482],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.21470805617147076,0.6891752074128183,0.24071067661089832,0.702288092247482],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.24192031176510112,0.6891752074128183,0.34297171269233373,0.702288092247482],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3447725592958409,0.6891752074128183,0.4397767923133777,0.702288092247482],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4415272458509709,0.6891752074128183,0.5365314788685064,0.702288092247482],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5382819324061009,0.6891752074128183,0.6332861654236364,0.702288092247482],"dir":"ltr"},{"str":"دستکاری","boundary":[0.7098535241550762,0.7085594719510168,0.76932782369146,0.7216723567856803],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.6657091984142981,0.7085594719510168,0.705405227440704,0.7216723567856803],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.6189688906806422,0.7085594719510168,0.6611947859974467,0.7216723567856803],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.5829366391184572,0.7085594719510168,0.6144995848866034,0.7216723567856803],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5698626620976953,0.7085594719510168,0.5784488342404084,0.7216723567856803],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.5434550829805818,0.7085594719510168,0.5653472806649162,0.7216723567856803],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5025826782234764,0.7085594719510168,0.5389858227507894,0.7216723567856803],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.4749882416179533,0.7085594719510168,0.4980953350379153,0.7216723567856803],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.21470805617147076,0.7085594719510168,0.24071067661089832,0.7216723567856803],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.24192031176510112,0.7085594719510168,0.2805488140831822,0.7216723567856803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28122690317812266,0.7085594719510168,0.3762311361956597,0.7216723567856803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37803198279916683,0.7085594719510168,0.4730362158167032,0.7216723567856803],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7406376402607,0.7279437364892151,0.7693076664650943,0.7410566213238786],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7158990794866625,0.7279437364892151,0.7362054693274205,0.7410566213238786],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.6844659006920647,0.7279437364892151,0.7114175549048284,0.7410566213238786],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.6257978902103071,0.7279437364892151,0.6799640222559292,0.7410566213238786],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.590452059396627,0.7279437364892151,0.6213845326883021,0.7410566213238786],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5733168044077135,0.7279437364892151,0.5860136281680761,0.7410566213238786],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.5469092252906,0.7279437364892151,0.5688014229749344,0.7410566213238786],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5116743936034401,0.7279437364892151,0.5424028757642948,0.7410566213238786],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.21470805617147076,0.7279437364892151,0.24071067661089832,0.7410566213238786],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.24192031176510112,0.7279437364892151,0.31615453873547017,0.7410566213238786],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3175099106362964,0.7279437364892151,0.41251414365383343,0.7410566213238786],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4143149902573406,0.7279437364892151,0.5093192232748763,0.7410566213238786],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7285674931129476,0.7473280010274135,0.7565884566283678,0.7604408858620771],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6955394745682993,0.7473280010274135,0.724135322179668,0.7604408858620771],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.6596620305046025,0.7473280010274135,0.6911911576967009,0.7604408858620771],"dir":"rtl"},{"str":"اندام","boundary":[0.6306356245380635,0.7473280010274135,0.6550774709399986,0.7604408858620771],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.21470805617147076,0.7473280010274135,0.24071067661089832,0.7604408858620771],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.7473280010274135,0.3369245447826381,0.7604408858620771],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.7473280010274135,0.43372962440368223,0.7604408858620771],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43548007794127525,0.7473280010274135,0.5304843109588108,0.7604408858620771],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322347644964053,0.7473280010274135,0.6272389975139407,0.7604408858620771],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7285674931129476,0.7665697342087134,0.7565884566283678,0.7796826190433771],"dir":"rtl"},{"str":"هدفگیری","boundary":[0.664096620305046,0.7665697342087134,0.724135322179668,0.7796826190433771],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6292246186924678,0.7665697342087134,0.6595822078881945,0.7796826190433771],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.21470805617147076,0.7665697342087134,0.24006161392192432,0.7796826190433771],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24192031176510112,0.7665697342087134,0.3369245447826381,0.7796826190433771],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33872539138614527,0.7665697342087134,0.43372962440368223,0.7796826190433771],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43548007794127525,0.7665697342087134,0.5304843109588108,0.7796826190433771],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322347644964053,0.7665697342087134,0.6272389975139407,0.7796826190433771],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.7517757172613048,0.7859896315861366,0.786101861183901,0.7991025164208001],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.6959450379627763,0.7859896315861366,0.7472993040957564,0.7991025164208001],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6435048041389504,0.7859896315861366,0.6916096217160518,0.7991025164208001],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6330456225223409,0.7859896315861366,0.6390169992609016,0.7991025164208001],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5951589061345158,0.7859896315861366,0.6285543528267835,0.7991025164208001],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.21470805617147076,0.7859896315861366,0.24071067661089832,0.7991025164208001],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.24192031176510112,0.7859896315861366,0.3013188201303502,0.7991025164208001],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30239199086205737,0.7859896315861366,0.3973962238795944,0.7991025164208001],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3991970704831015,0.7859896315861366,0.4942013035006375,0.7991025164208001],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4959517570382315,0.7859896315861366,0.5909559900557669,0.7991025164208001],"dir":"ltr"},{"str":"آزمایشات","boundary":[0.7166803735805953,0.8053738961243349,0.7691802727944635,0.8184867809589984],"dir":"rtl"},{"str":"غربالکردن","boundary":[0.6507928509037156,0.8053738961243349,0.7122482026473157,0.8184867809589984],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.5997950681986158,0.8053738961243349,0.6463872875092387,0.8184867809589984],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.21470805617147076,0.8053738961243349,0.24071067661089832,0.8184867809589984],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24192031176510112,0.8053738961243349,0.3072531075723982,0.8184867809589984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.8053738961243349,0.40344339178929,0.8184867809589984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.8053738961243349,0.500248471410333,0.8184867809589984],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.8053738961243349,0.5970031579654627,0.8184867809589984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21471,0.60424,0.78618,0.81849],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/06c4755491ef2b6e0f1fa5f47c333dfe.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/2434053680d89aa3725854126cb96555.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16919,0.2139,0.47504]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.7733487872068803,0.16919295609291848,0.7859772895249613,0.1798828078603073],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.3964616169602464,0.16919295609291848,0.4416885036618961,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3835753973117621,0.16919295609291848,0.39312470604044886,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.3349811865887254,0.16919295609291848,0.3803114333678741,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.2978812568142235,0.16919295609291848,0.3317473610546443,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2823859436941477,0.16919295609291848,0.29463734997798563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2539944903581267,0.16919295609291848,0.2791553800005338,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"زیستي","boundary":[0.21450648390781427,0.16919295609291848,0.25076066482404563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"ژندرمانی","boundary":[0.7324296176846065,0.1992355456872386,0.7860157226365652,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"248","boundary":[0.21470805617147076,0.1992355456872386,0.24071067661089832,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.24192031176510112,0.1992355456872386,0.34297171269233373,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3447725592958409,0.1992355456872386,0.4397767923133777,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4415272458509709,0.1992355456872386,0.5365314788685064,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5382819324061009,0.1992355456872386,0.6332861654236364,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.635070214338507,0.1992355456872386,0.7300744473560424,0.21234843052190222],"dir":"ltr"},{"str":"مثالهایی","boundary":[0.732777934556205,0.21861981022543706,0.785970436067997,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.719703957535443,0.21861981022543706,0.7282901296781562,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6993419337499159,0.21861981022543706,0.7152717866021634,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.6570415910770677,0.21861981022543706,0.6948506640543586,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"249","boundary":[0.21470805617147076,0.21861981022543706,0.24071067661089832,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.24192031176510112,0.21861981022543706,0.26868023919908623,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2691325673587314,0.21861981022543706,0.36413680037626844,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36593764697977554,0.21861981022543706,0.460941879997312,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4626923335349055,0.21861981022543706,0.557696566552441,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5594470200900356,0.21861981022543706,0.654451253107571,0.2317326950601007],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7525645698492411,0.23800407476363553,0.7860357454814216,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"سرطان","boundary":[0.708240946045824,0.23800407476363553,0.7480571059295892,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.21470805617147076,0.23800407476363553,0.24071067661089832,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.24192031176510112,0.23800407476363553,0.3131873950144462,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3144863266814486,0.23800407476363553,0.4094905596989856,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4112914063024927,0.23800407476363553,0.5062956393200285,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5080460928576227,0.23800407476363553,0.6030503258751582,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6048343747900289,0.23800407476363553,0.6998386078075644,0.25111695959829916],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6114838406235301,0.26451490714675974,0.6384106698918228,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"سیزدهم","boundary":[0.5612947658402203,0.26451490714675974,0.6070073237922461,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5582375193173419,0.26451490714675974,0.5611699254182624,0.27762779198142334],"dir":"ltr"},{"str":"اخلاق","boundary":[0.5204814889471208,0.26451490714675974,0.5536207753813075,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5100223073305113,0.26451490714675974,0.5159936840690721,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"معنویت","boundary":[0.4626963649801787,0.26451490714675974,0.5055530471007189,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44535711886044477,0.26451490714675974,0.4582050952846213,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.4066076731841698,0.26451490714675974,0.4408967278102533,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"فنآوری","boundary":[0.36250849963045084,0.26451490714675974,0.4021755022508902,0.27762779198142334],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7513774104683195,0.2838991716849582,0.7859631794665054,0.2970120565196218],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.21470805617147076,0.2838991716849582,0.24071067661089832,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.24192031176510112,0.2838991716849582,0.26571309547806227,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26610898340388356,0.2838991716849582,0.3611132164214206,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36291406302492774,0.2838991716849582,0.4579182960424643,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4596687495800577,0.2838991716849582,0.5546729825975932,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5564234361351877,0.2838991716849582,0.6514276691527232,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6532117180675938,0.2838991716849582,0.7482159510851293,0.2970120565196218],"dir":"ltr"},{"str":"حق","boundary":[0.7650819055297989,0.30328343622315657,0.7859260901699925,0.3163963210578202],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.7374124840421957,0.30328343622315657,0.7607231069004904,0.3163963210578202],"dir":"rtl"},{"str":"اختراع","boundary":[0.6973560438083719,0.30328343622315657,0.7329061345158905,0.3163963210578202],"dir":"rtl"},{"str":"253","boundary":[0.21470805617147076,0.30328343622315657,0.24071067661089832,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.24192031176510112,0.30328343622315657,0.3072531075723982,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.308439158771753,0.30328343622315657,0.40344339178929,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4052442383927971,0.30328343622315657,0.500248471410333,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5019989249479272,0.30328343622315657,0.5970031579654627,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5987872068803333,0.30328343622315657,0.6937914398978687,0.3163963210578202],"dir":"ltr"},{"str":"ایمنی","boundary":[0.7537962776321977,0.32252516940445647,0.7859446348182489,0.33563805423912013],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.7114661022643284,0.32252516940445647,0.749334274003897,0.33563805423912013],"dir":"rtl"},{"str":"255","boundary":[0.21470805617147076,0.32252516940445647,0.24071067661089832,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.24192031176510112,0.32252516940445647,0.32208882617751816,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.323557078545992,0.32252516940445647,0.41856131156352905,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4203621581670362,0.32252516940445647,0.5153663911845718,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5171168447221662,0.32252516940445647,0.6121210777397017,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6139051266545723,0.32252516940445647,0.7089093596721078,0.33563805423912013],"dir":"ltr"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.7471790633608815,0.3419450667818795,0.7859373782167571,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.69582893233891,0.3419450667818795,0.7427468924276018,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6853697507223006,0.3419450667818795,0.6913411274608614,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"ایمنی","boundary":[0.6487069811193978,0.3419450667818795,0.6808634011959952,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.606425183094806,0.3419450667818795,0.6442305679538494,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5711718067593898,0.3419450667818795,0.601918833568501,0.3550579516165432],"dir":"rtl"},{"str":"256","boundary":[0.21470805617147076,0.3419450667818795,0.24006161392192432,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.24192031176510112,0.3419450667818795,0.27758167036215825,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27820331922327485,0.3419450667818795,0.37320755224081187,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37500839884431897,0.3419450667818795,0.4700126318618553,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47176308539944906,0.3419450667818795,0.5667673184169845,0.3550579516165432],"dir":"ltr"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.7473000067190754,0.3613293313200779,0.7860583215749511,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6959450379627763,0.3613293313200779,0.7428678357857958,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6854632130618826,0.3613293313200779,0.6913442182355707,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6557999059329436,0.3613293313200779,0.6810577168581602,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6413165356446952,0.3613293313200779,0.6513306001389048,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6023630988376,0.3613293313200779,0.636819055297991,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.5635120607404421,0.3613293313200779,0.5977640260700128,0.37444221615474155],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.21470805617147076,0.3613293313200779,0.24071067661089832,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.24192031176510112,0.3613293313200779,0.27164738292011026,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27215615131357923,0.3613293313200779,0.36716038433111625,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36896123093462335,0.3613293313200779,0.4639654639521599,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4657159174897534,0.3613293313200779,0.5607201505072889,0.37444221615474155],"dir":"ltr"},{"str":"اخلاق","boundary":[0.7527666465094403,0.38071359585827635,0.7859059329436269,0.39382648069293996],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.7106598132097023,0.38071359585827635,0.7482902333438919,0.39382648069293996],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.21470805617147076,0.38071359585827635,0.24071067661089832,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.24192031176510112,0.38071359585827635,0.31912168245649414,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3205334945911442,0.38071359585827635,0.41553772760868124,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41733857421218834,0.38071359585827635,0.512342807229724,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5140932607673184,0.38071359585827635,0.6090974937848539,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6108815426997245,0.38071359585827635,0.70588577571726,0.39382648069293996],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.7373971645501578,0.4000978603964747,0.7858914197406436,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.6970810992407444,0.4000978603964747,0.7329098213645967,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6677249210508633,0.4000978603964747,0.6926117934467056,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6300002687630182,0.4000978603964747,0.6633064570315124,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهای","boundary":[0.5629073439494725,0.4000978603964747,0.6255309629689795,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.5189309950950749,0.4000978603964747,0.5584254518578242,0.4132107452311384],"dir":"rtl"},{"str":"260","boundary":[0.21470805617147076,0.4000978603964747,0.24015131357925149,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.24192031176510112,0.4000978603964747,0.32208882617751816,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.323557078545992,0.4000978603964747,0.41856131156352905,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4203621581670362,0.4000978603964747,0.5153663911845718,0.4132107452311384],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7573899079486662,0.41948212493467313,0.7860599341530605,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.713280252637237,0.41948212493467313,0.7529025647631051,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.654421151649533,0.41948212493467313,0.7088238930323187,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.6126440905731372,0.41948212493467313,0.6498631996237317,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6021849089565275,0.41948212493467313,0.6081562856950884,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"زایشی","boundary":[0.5629073439494725,0.41948212493467313,0.5977084957909792,0.4325950097693368],"dir":"rtl"},{"str":"260","boundary":[0.21470805617147076,0.41948212493467313,0.24015131357925149,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.24192031176510112,0.41948212493467313,0.27164738292011026,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27215615131357923,0.41948212493467313,0.36716038433111625,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36896123093462335,0.41948212493467313,0.4639654639521599,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4657159174897534,0.41948212493467313,0.5607201505072889,0.4325950097693368],"dir":"ltr"},{"str":"غربالکردن","boundary":[0.7243667271383457,0.43886638947287154,0.7859954310286904,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.6802224013975676,0.43886638947287154,0.7199184304239736,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.669740576496674,0.43886638947287154,0.675621581670362,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"حریم","boundary":[0.6354757777329838,0.43886638947287154,0.665202848887993,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.5889101659611636,0.43886638947287154,0.6309628162962244,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5604548814083181,0.43886638947287154,0.5845072901968688,0.45197927430753515],"dir":"rtl"},{"str":"262","boundary":[0.21470805617147076,0.43886638947287154,0.24015131357925149,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.24192031176510112,0.43886638947287154,0.26868023919908623,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2691325673587314,0.43886638947287154,0.36413680037626844,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36593764697977554,0.43886638947287154,0.460941879997312,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4626923335349055,0.43886638947287154,0.557696566552441,0.45197927430753515],"dir":"ltr"},{"str":"آینده","boundary":[0.7570214338507021,0.4581081226541714,0.785951085130686,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.7182905328226836,0.4581081226541714,0.7526013572532418,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"فنآوری","boundary":[0.6743768057515286,0.4581081226541714,0.713858361889404,0.47122100748883505],"dir":"rtl"},{"str":"262","boundary":[0.21470805617147076,0.4581081226541714,0.24015131357925149,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.24192031176510112,0.4581081226541714,0.28351595780420624,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28425048713297046,0.4581081226541714,0.3792547201505075,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810555667540146,0.4581081226541714,0.4760597997715509,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4778102533091446,0.4581081226541714,0.5728144863266801,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5745985352415507,0.4581081226541714,0.6696027682590862,0.47122100748883505],"dir":"ltr"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.7281966001478196,0.4774923871923698,0.7860962171605186,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.6785332258281259,0.4774923871923698,0.7237265336289727,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6255963179466505,0.4774923871923698,0.6740639655983336,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5854834374790029,0.4774923871923698,0.6211633407243162,0.49060527202703347],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.21470805617147076,0.4774923871923698,0.24015131357925149,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.24192031176510112,0.4774923871923698,0.2924173889672782,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29332123899751394,0.4774923871923698,0.3883254720150509,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39012631861855807,0.4774923871923698,0.4851305516360942,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4868810051736881,0.4774923871923698,0.5818852381912236,0.49060527202703347],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.765437479002889,0.5118424442049125,0.7859107706779547,0.5249553290395762],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.7402909359672109,0.5118424442049125,0.7610053080696095,0.5249553290395762],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.21470805617147076,0.5118424442049125,0.24015131357925149,0.5249553290395762],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.24192031176510112,0.5118424442049125,0.34901888060202935,0.5249553290395762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3508197272055365,0.5118424442049125,0.44582396022307325,0.5249553290395762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4475744137606665,0.5118424442049125,0.542578646778202,0.5249553290395762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5443291003157965,0.5118424442049125,0.639333333333332,0.5249553290395762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6411173822482026,0.5118424442049125,0.736121615265738,0.5249553290395762],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16919,0.7861,0.52496],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/49d7c063b9f6022f96146fb65fe15878.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/b5985c07680434356e313835e3e17546.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.22796,0.21388,0.19249]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.5625041994221595,0.22796340878587035,0.6055398777128267,0.2422165444757221],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفان","boundary":[0.5102230733051132,0.22796340878587035,0.5586407310354095,0.2422165444757221],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.497544177921118,0.22796340878587035,0.5062735771391721,0.2422165444757221],"dir":"rtl"},{"str":"گردآورندگان","boundary":[0.3953671974736276,0.22796340878587035,0.4934724181952563,0.2422165444757221],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7494310286904521,0.27021616142270055,0.7623751931734193,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"ادیان","boundary":[0.7160135725324195,0.27021616142270055,0.7443312504199421,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.686453403211718,0.27021616142270055,0.7109137942619095,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.6479329436269569,0.27021616142270055,0.681628331782333,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.6128835584223611,0.27021616142270055,0.6432872513876684,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.5787955385338976,0.27021616142270055,0.6077066451656251,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.5302641940468991,0.27021616142270055,0.5737699388564133,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.48935469999328085,0.27021616142270055,0.525576578920002,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4783020896324665,0.27021616142270055,0.4842734663710273,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.4390059799771551,0.27021616142270055,0.4735671110855146,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"فنآور","boundary":[0.40638594369414766,0.27021616142270055,0.4339803802996708,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39271853792918093,0.27021616142270055,0.4016509651471957,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.3466822549217227,0.27021616142270055,0.38765584895518373,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"ذات","boundary":[0.31931035409527647,0.27021616142270055,0.34197665411079686,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"باریتعالی","boundary":[0.2598118658872539,0.27021616142270055,0.31425330914466165,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":"دانست","boundary":[0.21753006786266207,0.27021616142270055,0.25510626507632805,0.28332904625736416],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21470805617147076,0.27021616142270055,0.21773083383726397,0.28332904625736416],"dir":"ltr"},{"str":"زیرا","boundary":[0.7662937579789021,0.28960042596089886,0.7860067190754552,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.747837801518511,0.28960042596089886,0.7607819660014781,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.7055930927904319,0.28960042596089886,0.7423671302828729,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.6828428408251024,0.28960042596089886,0.7001779211180541,0.30271331079556246],"dir":"ltr"},{"str":"سوره","boundary":[0.6490214338507021,0.28960042596089886,0.6771722099039171,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6375793858765033,0.28960042596089886,0.6435507626150642,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6192572733991802,0.28960042596089886,0.6328335308399143,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.5876201034737619,0.28960042596089886,0.6146013810820499,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5735632600954108,0.28960042596089886,0.582149432238124,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.5507794127528052,0.28960042596089886,0.5681144930457569,0.30271331079556246],"dir":"ltr"},{"str":"آیه","boundary":[0.528914466169455,0.28960042596089886,0.5452813276893099,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5148576227911039,0.28960042596089886,0.5234437949338171,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"قرآنکریم","boundary":[0.45560989047907,0.28960042596089886,0.5092385943694148,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4449539743331317,0.28960042596089886,0.4501650204931801,0.30271331079556246],"dir":"ltr"},{"str":"سورههای","boundary":[0.3931499025734059,0.28960042596089886,0.44488866491970697,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.3731220856010213,0.28960042596089886,0.38775381307532075,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"عمران","boundary":[0.333232547201505,0.28960042596089886,0.368378808502977,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"،)47","boundary":[0.2787491769132567,0.28960042596089886,0.3052138681717395,0.30271331079556246],"dir":"ltr"},{"str":"،6","boundary":[0.3106560505274474,0.28960042596089886,0.32253470402472617,0.30271331079556246],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.32254921722770946,0.28960042596089886,0.3277602633877578,0.30271331079556246],"dir":"ltr"},{"str":"نساء","boundary":[0.2495599005576832,0.28960042596089886,0.2739987285021198,0.30271331079556246],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.21450648390781427,0.28960042596089886,0.22146072700396424,0.30271331079556246],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.2215615131357925,0.28960042596089886,0.23892656050527447,0.30271331079556246],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.23889672781025328,0.28960042596089886,0.24460406408078245,0.30271331079556246],"dir":"ltr"},{"str":"،)22","boundary":[0.7595652758180473,0.3088421591421988,0.7860776725122622,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"انعام","boundary":[0.7293931331048846,0.3088421591421988,0.7534640865416917,0.3219550439768625],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.6552274407041591,0.3088421591421988,0.6725625209971108,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"،38","boundary":[0.6786094201437881,0.3088421591421988,0.699774776590741,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"،2","boundary":[0.7058216757374184,0.3088421591421988,0.7183493919236712,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7181179869649935,0.3088421591421988,0.72415287470844,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6431327017402405,0.3088421591421988,0.650625949069408,0.3219550439768625],"dir":"rtl"},{"str":"،)165","boundary":[0.6025173688100517,0.3088421591421988,0.6371310891621312,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"اعراف","boundary":[0.5652797151112006,0.3088421591421988,0.5964161795336961,0.3219550439768625],"dir":"rtl"},{"str":"،)189","boundary":[0.4916550426661291,0.3088421591421988,0.5267921118054155,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"،52","boundary":[0.5328390781428475,0.3088421591421988,0.5540044345898004,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5540045689713095,0.3088421591421988,0.560039456714756,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"یونس","boundary":[0.45421339783645764,0.3088421591421988,0.48562803198279914,0.3219550439768625],"dir":"rtl"},{"str":"،)19","boundary":[0.4164750386346838,0.3088421591421988,0.44293811731505744,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.44293825169656653,0.3088421591421988,0.448973139440013,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"هود","boundary":[0.3891031378082376,0.3088421591421988,0.4104480279513539,0.3219550439768625],"dir":"rtl"},{"str":"،)72","boundary":[0.3329737284149701,0.3088421591421988,0.3594872001612578,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"،4","boundary":[0.3655340993079352,0.3088421591421988,0.37806181549418794,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.37803198279916683,0.3088421591421988,0.38307612712490763,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"رعد","boundary":[0.3058058187193442,0.3088421591421988,0.3280338439459459,0.3219550439768625],"dir":"rtl"},{"str":"،)8","boundary":[0.2581928374655647,0.3088421591421988,0.2760158570180743,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"،3","boundary":[0.28203278908822144,0.3088421591421988,0.29456050527447425,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.29453067257945303,0.3088421591421988,0.30056556032289955,0.3219550439768625],"dir":"ltr"},{"str":"ابراهیم","boundary":[0.21470563730430692,0.3088421591421988,0.25216582678223476,0.3219550439768625],"dir":"rtl"},{"str":"،)39","boundary":[0.7543663239938184,0.32826205651962187,0.7808068265806625,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7808069609621715,0.32826205651962187,0.7860180071222199,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"نخل","boundary":[0.7239531008533224,0.32826205651962187,0.748818603617636,0.34137494135428553],"dir":"rtl"},{"str":"،)99","boundary":[0.6314104683195592,0.32826205651962187,0.6578477457501848,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"،85","boundary":[0.6641029362359739,0.32826205651962187,0.6852615736074716,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"،84","boundary":[0.6913151918296042,0.32826205651962187,0.7124738292011019,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.712473963582611,0.32826205651962187,0.7186180351503632,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"طه","boundary":[0.608452193778136,0.32826205651962187,0.6265308350546573,0.34137494135428553],"dir":"rtl"},{"str":"،)55","boundary":[0.570643956191628,0.32826205651962187,0.5971744943895719,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5969730565074245,0.32826205651962187,0.6031171280751768,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"انبیاء","boundary":[0.5372635893301081,0.32826205651962187,0.564338775784452,0.34137494135428553],"dir":"rtl"},{"str":"،)91","boundary":[0.4995292615736074,0.32826205651962187,0.5257843176778875,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5257844520593966,0.32826205651962187,0.5319285236271488,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"حج","boundary":[0.4735667540146475,0.32826205651962187,0.49324262581468775,0.34137494135428553],"dir":"rtl"},{"str":"،)5","boundary":[0.44430007390982995,0.32826205651962187,0.46211744943895716,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.46208761674393595,0.32826205651962187,0.4682316883116882,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"مومنون","boundary":[0.3965661492978566,0.32826205651962187,0.43823597392998725,0.34137494135428553],"dir":"rtl"},{"str":"،)86","boundary":[0.3077868709265605,0.32826205651962187,0.33359121144930454,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"،12","boundary":[0.33989074783309814,0.32826205651962187,0.36112974534704023,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.36089834038836255,0.32826205651962187,0.36785258348451244,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.3679533696163408,0.32826205651962187,0.38511684472216623,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.385087012027145,0.32826205651962187,0.3912310835948973,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"فرقان","boundary":[0.2707346637102735,0.32826205651962187,0.30155586911241006,0.34137494135428553],"dir":"rtl"},{"str":"،)54","boundary":[0.21470321843714305,0.32826205651962187,0.24071074380165286,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"،2","boundary":[0.24696593428744204,0.32826205651962187,0.2594869313982396,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2592555264395619,0.32826205651962187,0.26539959800731416,0.34137494135428553],"dir":"ltr"},{"str":"شعرا","boundary":[0.7602272391318953,0.3476463210578202,0.7859301216152657,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"،)7","boundary":[0.7301413693475777,0.3476463210578202,0.7479805146811798,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7479506819861587,0.3476463210578202,0.7545215630489244,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"روم","boundary":[0.7037894241752334,0.3476463210578202,0.7229089565275818,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"،)54","boundary":[0.6124282738695155,0.3476463210578202,0.6388999529664717,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"،20","boundary":[0.6461630047705436,0.3476463210578202,0.6673516092185715,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6671202042598937,0.3476463210578202,0.6740744473560437,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.674175233487872,0.3476463210578202,0.691540280857354,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6913088758986763,0.3476463210578202,0.6979889407857479,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"لقمان","boundary":[0.5735401464758448,0.3476463210578202,0.6070008401560926,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5099932809245448,0.3476463210578202,0.5152043270845931,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.5153026943492575,0.3476463210578202,0.5326377746422092,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"،10","boundary":[0.5399008264462809,0.3476463210578202,0.5610594638177787,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5610595981992877,0.3476463210578202,0.5677396630863593,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4967338574212188,0.3476463210578202,0.5027052341597796,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"سجده","boundary":[0.45562037223678015,0.3476463210578202,0.491734860313113,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.409886716387825,0.3476463210578202,0.41640784788013163,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.41371027346637096,0.3476463210578202,0.4189213196264194,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.41895115232144053,0.3476463210578202,0.4276485923536921,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4274171873950144,0.3476463210578202,0.43437143049116433,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.43467378888664915,0.3476463210578202,0.44337122891890063,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.44313982396022306,0.3476463210578202,0.4498198888472946,0.36075920589248384],"dir":"ltr"},{"str":"بهنحوی","boundary":[0.35965060807632865,0.3476463210578202,0.4023837935900019,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34398038029967076,0.3476463210578202,0.35256655244238394,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.3008455284552845,0.3476463210578202,0.3385417453927634,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2807060404488342,0.3476463210578202,0.29562893071263713,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"آفرینش","boundary":[0.23019041859840084,0.3476463210578202,0.27343653833232545,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.21470563730430692,0.3476463210578202,0.22295800577840486,0.36075920589248384],"dir":"rtl"},{"str":"آفرینش","boundary":[0.74249210508634,0.36703058559601864,0.785942215951085,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.7049996640462272,0.36703058559601864,0.7375455217362089,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.6605626553786198,0.36703058559601864,0.7003659208492911,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.6042054693274205,0.36703058559601864,0.6557410468319558,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"هستی","boundary":[0.5645199220587247,0.36703058559601864,0.5993838607807566,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5489652623798965,0.36703058559601864,0.5596477860646374,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"صور","boundary":[0.5209047907007995,0.36703058559601864,0.5441412349660687,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.47658308136800376,0.36703058559601864,0.5163148486315453,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.42891406302492774,0.36703058559601864,0.4719811208693012,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"نشانه","boundary":[0.3952926157360747,0.36703058559601864,0.4243155184874028,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3846479876369011,0.36703058559601864,0.3906193643754619,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"آیات","boundary":[0.35445730027548206,0.36703058559601864,0.3798263790902372,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"حکمت","boundary":[0.3103581267217631,0.36703058559601864,0.34958005778404894,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29950950749176913,0.36703058559601864,0.3054808842303299,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.2628652825371229,0.36703058559601864,0.29468789894510516,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.23466371027346633,0.36703058559601864,0.25815977961432507,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.21470321843714305,0.36703058559601864,0.229909830007391,0.3801434704306823],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.7591968017200833,0.386414850134217,0.7860679970436069,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.727188738829537,0.386414850134217,0.7528916213129073,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7241651548746892,0.386414850134217,0.7271879325404823,0.39952773496888067],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.6763855405496202,0.386414850134217,0.7178881945844251,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6594728213397836,0.386414850134217,0.6713652200055812,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6193978364577033,0.386414850134217,0.6544779381570355,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقی","boundary":[0.5742601626016259,0.386414850134217,0.6145239146333134,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"کلمه","boundary":[0.5410096082779009,0.386414850134217,0.5680291607874756,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.5134522609688906,0.386414850134217,0.5346858832224685,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"آفرینش","boundary":[0.46358005778404887,0.386414850134217,0.5071841698582275,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.4341682456493986,0.386414850134217,0.45734905596989855,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.37640166633071287,0.386414850134217,0.4279001545387355,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"عالم","boundary":[0.34689834038836254,0.386414850134217,0.3699864274675804,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"هستی","boundary":[0.30559940872135993,0.386414850134217,0.34066733857421216,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2891994893502654,0.386414850134217,0.29925068870523414,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.25034845125310756,0.386414850134217,0.2828943089430894,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.21470563730430692,0.386414850134217,0.24424726197675198,0.39952773496888067],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.757491500369549,0.4057991146724155,0.7859760800913794,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.715376604179265,0.4057991146724155,0.7523970828618132,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6859647920446146,0.4057991146724155,0.710576281663643,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6555701135523752,0.4057991146724155,0.6808682689517241,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6235805953100854,0.4057991146724155,0.6494689242760195,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6205570113552374,0.4057991146724155,0.6235797890210306,0.4189119995070791],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6058204663038366,0.4057991146724155,0.6144066384465496,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"طرفی","boundary":[0.5675257676543706,0.4057991146724155,0.6007276454388797,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"صده","boundary":[0.5362484714103338,0.4057991146724155,0.5612837465564737,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"1900","boundary":[0.4953470402472619,0.4057991146724155,0.5300172008331653,0.4189119995070791],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.4800795538533898,0.4057991146724155,0.4887399045891286,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.4525222065443795,0.4057991146724155,0.47375582879795736,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"پیدایش","boundary":[0.4034159779614325,0.4057991146724155,0.44625411543371635,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.3774349257542162,0.4057991146724155,0.39838341273313965,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.335320029563932,0.4057991146724155,0.37234050824648024,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.29604246455687694,0.4057991146724155,0.3290890277497816,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"گریگور","boundary":[0.25114587112813275,0.4057991146724155,0.28981146274272657,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"مندل","boundary":[0.21470563730430692,0.4057991146724155,0.24487778001746957,0.4189119995070791],"dir":"rtl"},{"str":"میدانند","boundary":[0.7410746489283074,0.42518337921061383,0.7859082174292816,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7292044614661022,0.42518337921061383,0.735175838204663,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7028686420748504,0.42518337921061383,0.7231750319156083,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"اذعان","boundary":[0.6662429617684607,0.42518337921061383,0.6969899885775718,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.6350323187529396,0.42518337921061383,0.6613524730997015,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6146888396156689,0.42518337921061383,0.62920929920043,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5959426190956124,0.42518337921061383,0.6088867835785795,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.5668826177517973,0.42518337921061383,0.5899521601827589,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.529994893502654,0.42518337921061383,0.5610942686286366,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدی","boundary":[0.48076288382718535,0.42518337921061383,0.5239533696163408,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46629805818719344,0.42518337921061383,0.47488423032990656,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.42457259961029353,0.42518337921061383,0.4604750386346838,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.393889269636498,0.42518337921061383,0.4186463750587919,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"هستی","boundary":[0.3528128737485721,0.42518337921061383,0.38795498219445,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.3190991063629644,0.42518337921061383,0.3467862662097695,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"نیفتاده","boundary":[0.2752748773768729,0.42518337921061383,0.3137959748610827,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.24348935026540347,0.42518337921061383,0.26937767923133776,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.2146895115232144,0.42518337921061383,0.2387508737629799,0.4382962640452775],"dir":"rtl"},{"str":"بازیابی","boundary":[0.7496584022038567,0.44442511239191373,0.7858946448968622,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7287214943223812,0.44442511239191373,0.7447320709376272,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6894439293153262,0.44442511239191373,0.7224904925082308,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"فهیمترین","boundary":[0.629969092252906,0.44442511239191373,0.6832129275011758,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"مخلوق","boundary":[0.5858699186991869,0.44442511239191373,0.6237010011422427,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.5412329503460324,0.44442511239191373,0.5797872740710878,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.5073889672781026,0.44442511239191373,0.535001948531882,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.47013276893099504,0.44442511239191373,0.5010281529261572,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.436200900356111,0.44442511239191373,0.46370261372035204,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.40601021299469187,0.44442511239191373,0.43117056587481645,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39395619162803197,0.44442511239191373,0.3999275683665927,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.38468386749983197,0.44442511239191373,0.38770664516562514,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.379975542565343,0.44442511239191373,0.38431499025734056,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.32799489350265404,0.44442511239191373,0.3753142862730622,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.3018098501646173,0.44442511239191373,0.3229623282743611,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.289551837667137,0.44442511239191373,0.29552321440569773,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"تکنولوژی","boundary":[0.23141436538332325,0.44442511239191373,0.2833208358529866,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21470563730430692,0.44442511239191373,0.22586664500714085,0.4575379972265774],"dir":"rtl"},{"str":"شاخههای","boundary":[0.7313266142578781,0.46480709642840173,0.7859543102869044,0.47791998126306534],"dir":"rtl"},{"str":"متعددی","boundary":[0.6809778942417523,0.46480709642840173,0.7268573540280857,0.47791998126306534],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیک","boundary":[0.637045622522341,0.46480709642840173,0.6765457233084727,0.47791998126306534],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6086537660417927,0.46480709642840173,0.6326134515890612,0.47791998126306534],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5786299805146812,0.46480709642840173,0.6042215951085131,0.47791998126306534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5750016797688637,0.46481990197999806,0.5787291540684002,0.47793278681466167],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7537100047033528,0.4844764236803972,0.7622961768460659,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.7275620506618289,0.4844764236803972,0.7487956729154068,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"شکلگیری","boundary":[0.6628871867231069,0.4844764236803972,0.7227404421151649,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"شاخهای","boundary":[0.6122764227642277,0.4844764236803972,0.6579559228650137,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.5815909426862863,0.4844764236803972,0.6074540079285089,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5707423234562924,0.4844764236803972,0.5767137001948531,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.554868104548814,0.4844764236803972,0.5659207149096285,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.5335417590539542,0.4844764236803972,0.5502288845905866,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5226931398239603,0.4844764236803972,0.528664516562521,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"صدا","boundary":[0.4959517570382315,0.4844764236803972,0.5178715312772961,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48232627830410535,0.4844764236803972,0.49091245044681847,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4575506282335551,0.4844764236803972,0.4777130935115036,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.4168451253107572,0.4844764236803972,0.4529318565864922,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.38422508902774977,0.4844764236803972,0.41194933817106766,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.3473768729422831,0.4844764236803972,0.37955423052497655,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.293724383524827,0.4844764236803972,0.34239602230733046,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.25300638312168244,0.4844764236803972,0.2888874554861251,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.21470563730430692,0.4844764236803972,0.24813196264194043,0.4975893085150608],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7731464086541692,0.5038606882185955,0.7860905731371363,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.7467388295370556,0.5038606882185955,0.7686648840723349,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"1970","boundary":[0.7076362292548545,0.5038606882185955,0.7423063898407578,0.5169735730532592],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6922933548343747,0.5038606882185955,0.703160518712625,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.669539071423772,0.5038606882185955,0.687824049040336,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6657091984142981,0.5038606882185955,0.6694923066586037,0.5169735730532592],"dir":"ltr"},{"str":"تاکنون","boundary":[0.623232547201505,0.5038606882185955,0.6611934421823557,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاقات","boundary":[0.579967882819324,0.5038606882185955,0.6187261976751998,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"شگرف","boundary":[0.5387379218465692,0.5038606882185955,0.5754800779412752,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5038130753208359,0.5038606882185955,0.5342075027706956,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4864851172478667,0.5038606882185955,0.49942928173083384,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.4497917086608882,0.5038606882185955,0.4819946329149367,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.3937522004972116,0.5038606882185955,0.4454361351877982,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.3659271652220654,0.5038606882185955,0.38929342202512934,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.33771753006786265,0.5038606882185955,0.361450752056517,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.31045246254115433,0.5038606882185955,0.3332438352482698,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29997305650742456,0.5038606882185955,0.3058540616811127,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.260452059396627,0.5038606882185955,0.29540872135994084,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"عظیمی","boundary":[0.21470805617147076,0.5038606882185955,0.2560198884633474,0.5169735730532592],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7773302425586239,0.5232449527567941,0.7859905932943626,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7586001478196599,0.5232449527567941,0.7724787105880216,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.7168416313915205,0.5232449527567941,0.7536434172715925,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.6906098232883155,0.5232449527567941,0.710981522542498,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"مندلی","boundary":[0.6499865618490895,0.5232449527567941,0.6847497144392931,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6331386145266411,0.5232449527567941,0.6438574212188403,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5979223274877375,0.5232449527567941,0.6273155949741315,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.5630954780622186,0.5232449527567941,0.5922662097695357,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5284726197675199,0.5232449527567941,0.5571982799166834,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.5059594167842505,0.5232449527567941,0.5225754216219848,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.46954579049922723,0.5232449527567941,0.5001363972317409,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.4334167842504871,0.5232449527567941,0.46378566149297845,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوتیپهای","boundary":[0.3651313579251495,0.5232449527567941,0.4283343584722742,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.3281432506887052,0.5232449527567941,0.35949445676274944,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3094131559497413,0.5232449527567941,0.3232917187181031,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"تلاقیهای","boundary":[0.24917691325673585,0.5232449527567941,0.3035901363972317,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.21470563730430692,0.5232449527567941,0.2433385742121884,0.5363578375914577],"dir":"rtl"},{"str":"گونهای","boundary":[0.7467412484042195,0.5426292172949924,0.7861204058321575,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7275386682792447,0.5426292172949924,0.7404828327622119,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6826235302022441,0.5426292172949924,0.7213076664650944,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.6405126654572331,0.5426292172949924,0.6762852919438285,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6281740240542901,0.5426292172949924,0.6341454007928509,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.5955620506618289,0.5426292172949924,0.6220913794261909,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5763500638312167,0.5426292172949924,0.5892942283141839,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"تلاقیهای","boundary":[0.5157058388765705,0.5426292172949924,0.5701190620170664,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.4892805214002553,0.5426292172949924,0.5094562924141638,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"گونهای","boundary":[0.44374454075119263,0.5426292172949924,0.48304951958610487,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42996022307330506,0.5426292172949924,0.43739662702412135,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.3762178324262581,0.5426292172949924,0.4236921319626419,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"جدی","boundary":[0.3395316804407713,0.5426292172949924,0.36997621447288853,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"روبرو","boundary":[0.3055824766512128,0.5426292172949924,0.33338090438755624,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.2822347644964053,0.5426292172949924,0.3000347562750304,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2783266814486326,0.5426292172949924,0.2821097896929382,0.555742102129656],"dir":"ltr"},{"str":"امروزه","boundary":[0.23889672781025328,0.5426292172949924,0.2722254921722771,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21470798898071625,0.5426292172949924,0.23275361150305718,0.555742102129656],"dir":"rtl"},{"str":"مرزها","boundary":[0.7553846670698111,0.5620372370593405,0.7859277027481019,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.73947335886582,0.5620372370593405,0.7506616023474585,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"یمن","boundary":[0.710421151649533,0.5620372370593405,0.7343292346973055,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"پیدایش","boundary":[0.6623985755560035,0.5620372370593405,0.7053584626755358,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6086642477995028,0.5620372370593405,0.6571318954511859,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.567562319424847,0.5620372370593405,0.6034306255459247,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"برداشته","boundary":[0.5198283948128737,0.5620372370593405,0.5626149535583117,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4906205738090438,0.5620372370593405,0.5150628147779631,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4596139219243432,0.5620372370593405,0.4853909830007391,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4483573204327084,0.5620372370593405,0.45432869717126917,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43023919908620567,0.5620372370593405,0.44366430386312594,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.4050426661291406,0.5620372370593405,0.4249967076530269,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"روزی","boundary":[0.3701706645165625,0.5620372370593405,0.3997896929382517,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.3317505879191023,0.5620372370593405,0.3649289793724383,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3120005375260364,0.5620372370593405,0.3265209971107975,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"اخباری","boundary":[0.2669152724585097,0.5620372370593405,0.3067709467177316,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24871652220654436,0.5620372370593405,0.2616606866895115,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.21470563730430692,0.5620372370593405,0.24389266180973496,0.5751501218940042],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7785743465699119,0.5814215015975389,0.7860107505207282,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.739956326009541,0.5814215015975389,0.7718716656588053,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7175914802123227,0.5814215015975389,0.7335213330645702,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.7004747698716655,0.5814215015975389,0.7125106075564586,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.6729174225626552,0.5814215015975389,0.6940397769266948,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6578406235302021,0.5814215015975389,0.6664267956729153,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"گیاه","boundary":[0.6285957132298595,0.5814215015975389,0.6514056305852314,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6114790028892024,0.5814215015975389,0.6235148405739954,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"گیاه","boundary":[0.5826380434052273,0.5814215015975389,0.6050440099442316,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5501746959618355,0.5814215015975389,0.5773830944197541,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5463448229523618,0.5814215015975389,0.5501279311966673,0.5945343864322026],"dir":"ltr"},{"str":"بلکه","boundary":[0.5168999529664717,0.5814215015975389,0.5398767721561513,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5017030168648793,0.5814215015975389,0.5102891890075925,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"جانور","boundary":[0.46589330108177107,0.5814215015975389,0.4954163811059598,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.448776590741114,0.5814215015975389,0.460812428425907,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"گیاه","boundary":[0.4195558691124101,0.5814215015975389,0.4423415977961432,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40701807431297454,0.5814215015975389,0.4129894510515353,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.3742021097896929,0.5814215015975389,0.40073143855405496,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35907693341396224,0.5814215015975389,0.3676631055566754,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"گیاه","boundary":[0.32964536719747356,0.5814215015975389,0.35264194046899144,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31718336356917287,0.5814215015975389,0.3231547403077336,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"جانور","boundary":[0.28115111200698784,0.5814215015975389,0.3107483706242021,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2640344016663307,0.5814215015975389,0.2760702393511236,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.22677820331922327,0.5814215015975389,0.25767358731438555,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21470563730430692,0.5814215015975389,0.2205472015050729,0.5945343864322026],"dir":"rtl"},{"str":"بالعکس","boundary":[0.7436975072230061,0.6008057661357373,0.7859978498958542,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"شنیده","boundary":[0.7032693677349996,0.6008057661357373,0.7390582872647786,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"نشود.","boundary":[0.6678305449170193,0.6008057661357373,0.6985665907427647,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.6217660417926492,0.6008057661357373,0.6631277679247846,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.6036760061815494,0.6008057661357373,0.6167499832023113,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5888031982799167,0.6008057661357373,0.5989732291893146,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنظر","boundary":[0.5350567761875965,0.6008057661357373,0.5839815897332528,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.49933010817711476,0.6008057661357373,0.5301698582275077,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظران","boundary":[0.42419203117651005,0.6008057661357373,0.49450849963045074,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرات","boundary":[0.3788781831619969,0.6008057661357373,0.4193607471611906,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.3430313780823758,0.6008057661357373,0.37401948531882007,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3321827588523819,0.6008057661357373,0.33815413559094265,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"منفی","boundary":[0.2979574010616139,0.6008057661357373,0.32732406100920514,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2747395014446012,0.6008057661357373,0.2930237183363569,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"فنآوری","boundary":[0.2302291204730229,0.6008057661357373,0.26991789289793716,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.2146895115232144,0.6008057661357373,0.22540831821541354,0.6139186509704009],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.7648085735402808,0.6200474993170373,0.786005106497346,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.751141167775314,0.6200474993170373,0.7597273399180272,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"فنآوری","boundary":[0.7064267956729153,0.6200474993170373,0.7461155680978298,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"هستهای","boundary":[0.6554290129678155,0.6200474993170373,0.7014447356043807,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6354978163004771,0.6200474993170373,0.6501295437747765,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.6031003157965464,0.6200474993170373,0.6304722166229927,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.585186185580864,0.6200474993170373,0.5984601376939704,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.5499328092454477,0.6200474993170373,0.5803645770342001,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5344665725996102,0.6200474993170373,0.5448701202714505,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.49724746354901567,0.6200474993170373,0.5296078747564334,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.46282859638513735,0.6200474993170373,0.4923516764093261,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.43002311361956597,0.6200474993170373,0.457802996707653,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.391888060202916,0.6200474993170373,0.42519804219018087,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.36408963246657255,0.6200474993170373,0.38706298877353096,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.31788967278102526,0.6200474993170373,0.35902694349257536,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.2860485117247866,0.6200474993170373,0.3128640731035409,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.25137969495397433,0.6200474993170373,0.28139933256272437,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.21470563730430692,0.6200474993170373,0.24655462352458926,0.6331603841517008],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7599603574548142,0.6394317638552356,0.7858486864207485,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7487037559631794,0.6394317638552356,0.7546751327017402,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7305856346166767,0.6394317638552356,0.7440107393935969,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهای","boundary":[0.6816334072431633,0.6394317638552356,0.7253189545118591,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.6394830343344754,0.6394317638552356,0.6763385070214338,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"دستاندرکاران","boundary":[0.5537780017469596,0.6394317638552356,0.6348025221062914,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5181247060404488,0.6394317638552356,0.5489458142498471,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5068092454478264,0.6394317638552356,0.5127806221863872,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"سیاسی","boundary":[0.4610797554256534,0.6394317638552356,0.5020436654129158,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4497804206141235,0.6394317638552356,0.4557517973526843,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیم","boundary":[0.40624887455486125,0.6394317638552356,0.44455082980581867,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"گیران","boundary":[0.36831095881206743,0.6394317638552356,0.40101928374655643,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.3326496002150104,0.6394317638552356,0.3630813680037626,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3167382920110193,0.6394317638552356,0.3279265354926578,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.29663589330108175,0.6394317638552356,0.31147161190620165,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"اذعان","boundary":[0.2606036417388967,0.6394317638552356,0.2913506685480078,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.21470563730430692,0.6394317638552356,0.2553184169858228,0.6525446486898991],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.7605279849492709,0.6588160283934341,0.7859341530605388,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7500688033326613,0.6588160283934341,0.7560401800712222,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7396096217160518,0.6588160283934341,0.7455809984546126,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7162619095612444,0.6588160283934341,0.7351403159220131,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7011480212322784,0.6588160283934341,0.7117755485487532,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگسازی","boundary":[0.6245822750789491,0.6588160283934341,0.6967158502989989,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6072430289592152,0.6588160283934341,0.6200910053833918,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"راستای","boundary":[0.5627729624403682,0.6588160283934341,0.6027666157936669,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.517041859840086,0.6588160283934341,0.5582883342873823,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.48887253913861456,0.6588160283934341,0.5126096889068065,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.478413357522005,0.6588160283934341,0.48438473426056583,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"صلحآمیز","boundary":[0.4255719948935026,0.6588160283934341,0.47398118658872535,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41249801787274065,0.6588160283934341,0.4210841900154539,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.389743734462138,0.6588160283934341,0.4079916683464355,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"فنآوری","boundary":[0.34584855203923937,0.6588160283934341,0.38531156352885837,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32850930591950545,0.6588160283934341,0.34135728234368196,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.2902516965665524,0.6588160283934341,0.32402150104145666,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.2570382315393402,0.6588160283934341,0.2857453470402473,0.6719289132280977],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7418373983739837,0.6782002929316325,0.7504235705166967,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"طرفی","boundary":[0.7037837801518511,0.6782002929316325,0.7368803860654257,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6904171202042598,0.6782002929316325,0.6978535241550762,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6565916817845864,0.6782002929316325,0.6845941006517502,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6400869448363904,0.6782002929316325,0.6516924654641973,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6057086608882617,0.6782002929316325,0.6340263387757844,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساختها","boundary":[0.5343867499832022,0.6782002929316325,0.6006262351100488,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5225367197473628,0.6782002929316325,0.5285080964859236,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"پایههای","boundary":[0.47256937445407504,0.6782002929316325,0.516748236242693,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.43628636699590134,0.6782002929316325,0.4666729825975945,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.4050188806020291,0.6782002929316325,0.4300727003964255,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.35068306121077736,0.6782002929316325,0.39915877175300674,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.30897614728213396,0.6782002929316325,0.3457263306627099,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29024605254317004,0.6782002929316325,0.30412461531153184,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.2539912652019082,0.6782002929316325,0.28442303299066046,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.21470563730430692,0.6782002929316325,0.24868813370002646,0.6913131777662961],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7580067190754552,0.6975845574698308,0.7860833165356446,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"متولیان","boundary":[0.7101816838003091,0.6975845574698308,0.7520184102667472,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6886884364711415,0.6975845574698308,0.7042844856547739,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.6461341127460861,0.6975845574698308,0.6827227037559631,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6273878922260296,0.6975845574698308,0.6403320567089967,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6082264328428407,0.6975845574698308,0.621541490290936,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.5802425586239333,0.6975845574698308,0.6032027883519138,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر،","boundary":[0.5455385338977355,0.6975845574698308,0.5742271047503863,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"دورنمای","boundary":[0.49309184976147274,0.6975845574698308,0.5396203722367802,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.4530168648793926,0.6975845574698308,0.48726883020896317,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.3983907814284754,0.6975845574698308,0.4470624202109789,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.3566649197070483,0.6975845574698308,0.39255244238392795,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33752926157360746,0.6975845574698308,0.3506403278908822,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.30652260968890677,0.6975845574698308,0.3326180959451199,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.261180944702009,0.6975845574698308,0.30170906548164633,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.22915433716320635,0.6975845574698308,0.25646774069750483,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2146895115232144,0.6975845574698308,0.22327568366592754,0.7106974423044945],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.7585735402808573,0.7169688220080291,0.7859454411073036,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"آشکار","boundary":[0.7213173419337499,0.7169688220080291,0.7533439494725526,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.6699803802996707,0.7169688220080291,0.7160506618289323,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"بدیهی","boundary":[0.6301279311966672,0.7169688220080291,0.6650330144331353,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.599325270442787,0.7169688220080291,0.6250281529261573,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"تاکنون","boundary":[0.5563944097292213,0.7169688220080291,0.5940956796344823,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.49766713700194853,0.7169688220080291,0.5511648189209165,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"متعددی","boundary":[0.4467064435933615,0.7169688220080291,0.4926044480279513,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4285883222468588,0.7169688220080291,0.44201342702377905,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.3925560706846738,0.7169688220080291,0.4237644618500494,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.35164657663105553,0.7169688220080291,0.387326479876369,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.3261105959819929,0.7169688220080291,0.34637989652623796,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31485399449035806,0.7169688220080291,0.32082537122891885,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"شاخههای","boundary":[0.25537163206342806,0.7169688220080291,0.31014858592053474,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.21470321843714305,0.7169688220080291,0.25014204125512324,0.7300817068426928],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7744177921118053,0.7362105551893291,0.7851365988040044,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.754278304105355,0.7362105551893291,0.7696790890514641,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7381630047705434,0.7362105551893291,0.7494946872711773,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.7041150305717931,0.7362105551893291,0.7334220341887695,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"تحریر","boundary":[0.6667104750386343,0.7362105551893291,0.6986999932809242,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6483883625613113,0.7362105551893291,0.6619646200020454,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.6178267822347643,0.7362105551893291,0.6429733252704425,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5840013438150907,0.7362105551893291,0.6125230128334338,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.5580573809043873,0.7362105551893291,0.5785306725794529,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5397352684270642,0.7362105551893291,0.5533115258677983,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.5034990257340588,0.7362105551893291,0.5348225261803974,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.44957118860444784,0.7362105551893291,0.49804689914667727,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.4082537122891889,0.7362105551893291,0.4447458865178822,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.3772470604044882,0.7362105551893291,0.4028386749983201,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.3528979372438351,0.7362105551893291,0.3721774001008025,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33678263790902363,0.7362105551893291,0.3481143204096575,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.30280884230329896,0.7362105551893291,0.33133051132164204,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.2772728616542363,0.7362105551893291,0.2973938050124302,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2658308136800376,0.7362105551893291,0.2718021904185983,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردی","boundary":[0.21470321843714305,0.7362105551893291,0.26041577638916885,0.7493234400239928],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.7442804542095007,0.7555948197275276,0.7859502788416314,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.6926948867835785,0.7555948197275276,0.7388283276221191,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6385117247866693,0.7555948197275276,0.6869503460323858,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6199856211785257,0.7555948197275276,0.6337130312830738,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.5923911845730027,0.7555948197275276,0.615041487607599,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.5553946113014848,0.7555948197275276,0.5869205133373647,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"بحثهای","boundary":[0.49896606866895116,0.7555948197275276,0.5505990781259265,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.4639537727608681,0.7555948197275276,0.494169588780962,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.4251027346637102,0.7555948197275276,0.4589521486643438,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40657663105556663,0.7555948197275276,0.4203040411601146,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.37072982597594567,0.7555948197275276,0.40095760263387753,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.334901565544581,0.7555948197275276,0.3651107975542565,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"مزایا","boundary":[0.30534139622387957,0.7555948197275276,0.3292825371228918,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2936953571188604,0.7555948197275276,0.29966673385742115,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.2545419606262178,0.7555948197275276,0.2885145200541289,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"معایب","boundary":[0.21470805617147076,0.7555948197275276,0.2490898340388362,0.7687077045621912],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.730081166431499,0.7749790842657259,0.785678021904186,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6773401867902976,0.7749790842657259,0.7242581468789894,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6584246455687697,0.7749790842657259,0.6723165422993707,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.6221698582275079,0.7749790842657259,0.6526016260162602,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.60325431700598,0.7749790842657259,0.6171462137365809,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5656086810454881,0.7749790842657259,0.5974312974534703,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5338231539340187,0.7749790842657259,0.559711482899953,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"بهگونه","boundary":[0.49272660081972713,0.7749790842657259,0.5289239376136297,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4772978566149297,0.7749790842657259,0.4920964859235369,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45695437747765905,0.7749790842657259,0.4714748370624202,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.41189088221460723,0.7749790842657259,0.4510942686286367,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3802908015857018,0.7749790842657259,0.40603077336558485,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.34646536316602833,0.7749790842657259,0.3744677820331922,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.30585258348451244,0.7749790842657259,0.34060525431700595,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"تقلید","boundary":[0.27122972518981386,0.7749790842657259,0.3000295639320029,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25937969495397434,0.7749790842657259,0.26535107169253513,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"رهبران","boundary":[0.21470563730430692,0.7749790842657259,0.25338977356715714,0.7880919691003895],"dir":"rtl"},{"str":"دینی","boundary":[0.7568745548612514,0.794398981643149,0.7851180541557485,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7341573607471613,0.794398981643149,0.7508487744125721,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7068225492172278,0.794398981643149,0.7271289390579856,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6679715111200697,0.794398981643149,0.699794127528052,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6349805818719343,0.794398981643149,0.6608689108378685,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6221105959819927,0.794398981643149,0.6280819727205535,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5844835046697573,0.794398981643149,0.6150821742928172,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5688132768930994,0.794398981643149,0.5773994490358125,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.5271619969092252,0.794398981643149,0.561747765907411,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"تقلید","boundary":[0.49133373647786066,0.794398981643149,0.5201335752200497,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.4678191224887456,0.794398981643149,0.4842311361956594,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.4118328294026742,0.794398981643149,0.46079070079956996,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39189733252704423,0.794398981643149,0.40666907012703324,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.354047705435732,0.794398981643149,0.38628161564968655,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.3127673184169858,0.794398981643149,0.34701928374655644,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.25720755224081165,0.794398981643149,0.3057388967278102,0.8075118664778126],"dir":"rtl"},{"str":"ژننیک","boundary":[0.21470321843714305,0.794398981643149,0.25183776081373854,0.8075118664778126],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21451,0.22796,0.78612,0.80751],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/ea71574706ab23471c17974524b7aa48.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/035f63c98dbe3b3a298fb891005069d4.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21451,0.16919,0.2139,0.295]},"elements":[{"words":[{"str":"14","boundary":[0.7729456426795672,0.16919295609291848,0.7858462675535846,0.1798828078603073],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.3964616169602464,0.16919295609291848,0.4416885036618961,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3835753973117621,0.16919295609291848,0.39312470604044886,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.3349811865887254,0.16919295609291848,0.3803114333678741,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.2978812568142235,0.16919295609291848,0.3317473610546443,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2823859436941477,0.16919295609291848,0.29463734997798563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2539944903581267,0.16919295609291848,0.2791553800005338,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.21450648390781427,0.16919295609291848,0.25076066482404563,0.1798828078603073],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7753645098434454,0.1992355456872386,0.7860107505207282,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"معنای","boundary":[0.7403129745347039,0.1992355456872386,0.7748801988846333,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"دستکار","boundary":[0.6927830410535509,0.1992355456872386,0.7351975297976776,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.6458465363166028,0.1992355456872386,0.6873444061466437,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6257070483101524,0.1992355456872386,0.6406299385739554,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.5669576026338775,0.1992355456872386,0.6184375461936437,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5361549418799972,0.1992355456872386,0.5615189677269702,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5202621783242625,0.1992355456872386,0.5304503431527821,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"مجاز","boundary":[0.48664073103540945,0.1992355456872386,0.5151396566172117,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"میدانند","boundary":[0.4345633272861653,0.1992355456872386,0.4793712289189007,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.4068019888463347,0.1992355456872386,0.42727528052140024,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"تجاریسازی","boundary":[0.33149983202311356,0.1992355456872386,0.39956957602633875,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.26885601021299466,0.1992355456872386,0.3263773103160628,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.21470563730430692,0.1992355456872386,0.26162359739299873,0.21234843052190222],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.7507396358261103,0.21861981022543706,0.7859188335685009,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7376656588053483,0.21861981022543706,0.7462518309480614,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.681376872942283,0.21861981022543706,0.7331892456397998,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6284133575220049,0.21861981022543706,0.6769076127124907,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5880972922125914,0.21861981022543706,0.6239260143364438,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5750233151918295,0.21861981022543706,0.583620879047043,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5623387757844519,0.21861981022543706,0.57059114425855,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"اعلام","boundary":[0.53072015050729,0.21861981022543706,0.5577767923133775,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5065564738292011,0.21861981022543706,0.5262508447132513,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.4719336155345024,0.21861981022543706,0.5020871680351623,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.4070829805818719,0.21861981022543706,0.4675014446012228,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.3869805818719344,0.21861981022543706,0.40265080964859234,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوع","boundary":[0.34749902573405894,0.21861981022543706,0.38251816158143975,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"اعلام","boundary":[0.31589894510515354,0.21861981022543706,0.3429926762077538,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند.","boundary":[0.26751998924947923,0.21861981022543706,0.31139378157379494,0.2317326950601007],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7429936168783174,0.23800407476363553,0.7504300208291338,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7099655983336692,0.23800407476363553,0.737968017200833,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6942582812604985,0.23800407476363553,0.7053030857231417,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.6491206074044211,0.23800407476363553,0.6896883258991363,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"چندین","boundary":[0.6046328025263723,0.23800407476363553,0.6440393737821675,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"ساله","boundary":[0.5749879728549352,0.23800407476363553,0.5995039978498958,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.5408612510918497,0.23800407476363553,0.5698836256131156,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.4999517570382315,0.23800407476363553,0.5361736359649526,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.4562420210978969,0.23800407476363553,0.4949261573607472,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.4180610092051334,0.23800407476363553,0.45118175099106356,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.3679533696163408,0.23800407476363553,0.4132359377757483,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.34415413559094266,0.23800407476363553,0.36277296244036816,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.32068991466774166,0.23800407476363553,0.3389378485520392,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.286252502855607,0.23800407476363553,0.31566431499025727,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.27106524222267014,0.23800407476363553,0.2811164415776389,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2513337364778606,0.23800407476363553,0.2664225349885973,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"شدیم","boundary":[0.2146895115232144,0.23800407476363553,0.24662832790803726,0.25111695959829916],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7777720889605589,0.25738833930183386,0.7860986360276825,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7428992810589262,0.25738833930183386,0.772570718269166,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.687866290398441,0.25738833930183386,0.738174391561732,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6725855002351676,0.25738833930183386,0.6829189245319056,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6186391184573001,0.25738833930183386,0.6673188201303499,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5775256332728615,0.25738833930183386,0.6138826598505688,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5594075119263588,0.25738833930183386,0.5728326167032791,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5289942887858631,0.25738833930183386,0.5546729275339517,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.4858142847544178,0.25738833930183386,0.5241704283890536,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4717388967278102,0.25738833930183386,0.48099042435760836,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45582758852381905,0.25738833930183386,0.46701583200545754,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"زبانی","boundary":[0.42256816502049316,0.25738833930183386,0.4505520392394006,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.3907197473627629,0.25738833930183386,0.41725713901767114,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37219807834441976,0.25738833930183386,0.3855191829604246,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.3466620976953571,0.25738833930183386,0.36693139823960225,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.31079674796747964,0.25738833930183386,0.34204651471349945,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.2745605052744742,0.25738833930183386,0.306031167932569,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.23869515554659676,0.25738833930183386,0.2699449222926166,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.21470321843714305,0.25738833930183386,0.23334058993482498,0.27050122413649746],"dir":"rtl"},{"str":"(بیوشیمی","boundary":[0.7300026876301821,0.2767726038400323,0.785784989585433,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.6726440905731371,0.2767726038400323,0.7241425787811596,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.6432693677349997,0.2767726038400323,0.6676873600250696,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6314193374991601,0.2767726038400323,0.6373907142377209,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"درشتمولکولها","boundary":[0.5371236981791304,0.2767726038400323,0.6255818047436672,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"،)","boundary":[0.5280739098300073,0.2767726038400323,0.5370680642343613,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.4916151313579251,0.2767726038400323,0.5233819573262162,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.46524464153732437,0.2767726038400323,0.48659148686699805,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4541734865282537,0.2767726038400323,0.46009919044739445,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.4056606866895115,0.2767726038400323,0.4541363972317408,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.36395377276086804,0.2767726038400323,0.40070395614144405,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"ریزسازوارهها","boundary":[0.2895865080964859,0.2767726038400323,0.35887134698265516,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"،)","boundary":[0.2805367197473627,0.2767726038400323,0.2895308741517167,0.28988548867469593],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.2440779412752805,0.2767726038400323,0.27584476724357154,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.21470321843714305,0.2767726038400323,0.23825492172277093,0.28988548867469593],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7802984613317205,0.29615686837823063,0.7855095074917688,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.7317671168447221,0.29615686837823063,0.7802613720352078,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.6912656050527446,0.29615686837823063,0.7272171886774935,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6737409124504466,0.29615686837823063,0.6867263003871812,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"پستانداران","boundary":[0.6111712692333533,0.29615686837823063,0.6690862057380903,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"،)","boundary":[0.6021214808842301,0.29615686837823063,0.6111156352885841,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.5670720956796343,0.29615686837823063,0.5975409983291458,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.5282210575824766,0.29615686837823063,0.5623988443190215,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5185592958408922,0.29615686837823063,0.523603440166633,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.4700279513538937,0.29615686837823063,0.5185222065443794,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.4295264395619162,0.29615686837823063,0.46547802318666504,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4120017469596183,0.29615686837823063,0.42498713489635287,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.3689039844117449,0.29615686837823063,0.40738412954377473,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3582593563125714,0.29615686837823063,0.3642307330511321,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3251511120069878,0.29615686837823063,0.3535800577840489,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.2818066250083988,0.29615686837823063,0.3205649398642746,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.23043069273667943,0.29615686837823063,0.2771890075925552,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.22516481892091647,0.29615686837823063,0.23037586508096483,0.3092697532128943],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.21470563730430692,0.29615686837823063,0.2205472015050729,0.3092697532128943],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7553612846872271,0.3153986015595306,0.7859970436067998,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7217212927501175,0.3153986015595306,0.7508920244574346,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7120409863602768,0.3153986015595306,0.7172222551136963,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.6595913458308135,0.3153986015595306,0.7119853524155076,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"مادی","boundary":[0.6257844520593965,0.3153986015595306,0.6551220856010211,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.615325270442787,0.3153986015595306,0.6212966471813478,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقی","boundary":[0.5722275078949135,0.3153986015595306,0.6108189209164817,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5190785459920714,0.3153986015595306,0.5677582476651212,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.47876248068265803,0.3153986015595306,0.5145912028065104,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4614232345629241,0.3153986015595306,0.4742712109871006,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.42298017872740706,0.3153986015595306,0.4569354296848753,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"بشری)","boundary":[0.38082738695155544,0.3153986015595306,0.41849156756030365,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3677534099307935,0.3153986015595306,0.376350973786007,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3504141638110596,0.3153986015595306,0.3632621402352361,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.3285963851374051,0.3153986015595306,0.34593146543035674,0.32851148639419425],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.29714869313982395,0.3153986015595306,0.3240755224081166,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2820074134691497,0.3153986015595306,0.29269555869112407,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهمندان","boundary":[0.21470563730430692,0.3153986015595306,0.277500546761419,0.32851148639419425],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیم","boundary":[0.7537212927501176,0.33481849893695365,0.7860446146610227,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"نماییم.","boundary":[0.7102340925888597,0.33481849893695365,0.7488308040813584,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"امیدواریم","boundary":[0.6529722502183699,0.33481849893695365,0.7043724383524826,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6326287710810992,0.33481849893695365,0.6471492306658603,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6083804340522744,0.33481849893695365,0.6267098031310891,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5888900087347981,0.33481849893695365,0.6024832359067391,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5567064435933615,0.33481849893695365,0.5826318618558086,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5096030370221057,0.33481849893695365,0.5507536115030571,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان،","boundary":[0.4408999529664718,0.33481849893695365,0.5045793925311787,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.37279110394409726,0.33481849893695365,0.4351753006786266,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36883988443190213,0.33481849893695365,0.3726229926762077,0.3479313837716173],"dir":"ltr"},{"str":"صاحبنظران","boundary":[0.29259074111402267,0.33481849893695365,0.36301686487939255,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28074071087818314,0.33481849893695365,0.28671208761674394,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.21470321843714305,0.33481849893695365,0.27491769132567356,0.3479313837716173],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.7608246993213733,0.354202763475152,0.7860083316535644,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.7173116979103674,0.354202763475152,0.7557422735431605,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7007823691460054,0.354202763475152,0.7114652959752737,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.6718555398777127,0.354202763475152,0.6948613854733589,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6408488879930122,0.354202763475152,0.6669443742492253,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.6146848081703957,0.354202763475152,0.6349887791439898,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.5709702344957334,0.354202763475152,0.6096023823921829,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5670221057582477,0.354202763475152,0.5708052140025532,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.52094671773164,0.354202763475152,0.5611619969092253,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.509041859840086,0.354202763475152,0.5150132365786467,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.45160585903379696,0.354202763475152,0.5032188402875764,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"بالاخص","boundary":[0.40239078142847545,0.354202763475152,0.44571107975542557,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههای","boundary":[0.34416784250487126,0.354202763475152,0.3975608382084378,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.2703420009406705,0.354202763475152,0.33827104750386344,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2664452059396627,0.354202763475152,0.27022831418396825,0.3673156483098156],"dir":"ltr"},{"str":"زراعت","boundary":[0.22616622992676205,0.354202763475152,0.26156389886778975,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21470563730430692,0.354202763475152,0.2205472015050729,0.3673156483098156],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.7525118591681784,0.3735870280133505,0.785836592084929,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"نباتات،","boundary":[0.7078192568702546,0.3735870280133505,0.7464860787194993,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهپزشکی","boundary":[0.635070214338507,0.3735870280133505,0.700790835181079,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6312403413290331,0.3735870280133505,0.6350234495733387,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"باغبانی","boundary":[0.5858865820063159,0.3735870280133505,0.6241361284687226,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.572703218437143,0.3735870280133505,0.5786745951757039,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5404726197675199,0.3735870280133505,0.5674278540092395,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"دامی","boundary":[0.5060303702210576,0.3735870280133505,0.5334312974534704,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.47859799771551426,0.3735870280133505,0.4989785661492978,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.44493704226298464,0.3735870280133505,0.47156957602633864,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44172881811462744,0.3735870280133505,0.44475159578042056,0.3866999128480141],"dir":"ltr"},{"str":"امید","boundary":[0.41085238191224877,0.3735870280133505,0.4340888261775179,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.37804689914667733,0.3735870280133505,0.4037497816300476,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.35269636498017864,0.3735870280133505,0.37094429886447616,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.31607068467378885,0.3735870280133505,0.34566794329100314,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.27868467378888667,0.3735870280133505,0.3100449042251098,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.23017187395014446,0.3735870280133505,0.2735337515291365,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21470563730430692,0.3735870280133505,0.2230692736679433,0.3866999128480141],"dir":"rtl"},{"str":"شبهات","boundary":[0.746119868306121,0.39297129255154883,0.7853232547201503,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.7033002754820936,0.39297129255154883,0.738238392797151,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6847741718739501,0.39297129255154883,0.696663022847663,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"مضرات","boundary":[0.6374853188201303,0.39297129255154883,0.6766887052341597,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6236139219243432,0.39297129255154883,0.629585298662904,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"معایب","boundary":[0.5813506685480078,0.39297129255154883,0.6155284552845528,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.5177054357320431,0.39297129255154883,0.5763233021974282,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.4629060001343814,0.39297129255154883,0.5096570583887656,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4462158167036215,0.39297129255154883,0.45685395417590535,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"مرتفع","boundary":[0.40556594772559285,0.39297129255154883,0.4381674393603439,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.3691442585500235,0.39297129255154883,0.3989286950911623,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"بهگونهای","boundary":[0.3109709064032789,0.39297129255154883,0.3625070059155928,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.28840206947524016,0.39297129255154883,0.3029225290600013,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.25075643351474836,0.39297129255154883,0.2803536921319626,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.21470563730430692,0.39297129255154883,0.24270805617147082,0.4060841773862125],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.7303074648928307,0.41235555708974725,0.7859043203655176,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"تراریخته","boundary":[0.6779744675132702,0.41235555708974725,0.7248924276019619,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"خطرآفرین","boundary":[0.6146977087952696,0.41235555708974725,0.6725037962776321,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"نمیباشند.","boundary":[0.5518332325472014,0.41235555708974725,0.6099237864869793,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.5236268225492172,0.41235555708974725,0.5467635722435158,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.49545750184774573,0.41235555708974725,0.5187101293884032,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبتهای","boundary":[0.4264089229322045,0.41235555708974725,0.49004246455687694,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.398239602230733,0.41235555708974725,0.4209382516965665,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.36261533293018877,0.41235555708974725,0.39316994192704735,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.33142323456292416,0.41235555708974725,0.35720029563932,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3114877376872942,0.41235555708974725,0.3260081972720553,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.29537243835248267,0.41235555708974725,0.30670412085311655,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.2688350466975744,0.41235555708974725,0.2899574010616139,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2505129342202513,0.41235555708974725,0.2640891916609854,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"ایران،","boundary":[0.21470321843714305,0.41235555708974725,0.24502371833635692,0.4254684419244109],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.7629178257071827,0.43173982162794566,0.7858946448968622,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7437797487065779,0.43173982162794566,0.7579606168025674,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.7025364509843446,0.43173982162794566,0.7374931129476584,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"نگرانیهای","boundary":[0.6374624739635825,0.43173982162794566,0.6975045505950429,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"عمیقی","boundary":[0.5925504266612912,0.43173982162794566,0.6325313875513431,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5776776187596585,0.43173982162794566,0.5872902371833634,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5585395417590537,0.43173982162794566,0.5727204098550432,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5321505072901968,0.43173982162794566,0.5537091408510261,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.4983436135187797,0.43173982162794566,0.5258824161795336,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"عادی","boundary":[0.46210737082577424,0.43173982162794566,0.49308889770315983,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4498493583282939,0.43173982162794566,0.4558207350668547,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.4170253309144661,0.43173982162794566,0.4435627225693744,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3977203520795538,0.43173982162794566,0.41184989284899315,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.37114587112813274,0.43173982162794566,0.3921726317033714,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3413631660283544,0.43173982162794566,0.36485923536921316,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"محققان","boundary":[0.2919973123698179,0.43173982162794566,0.33667446680971574,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27973929987233753,0.43173982162794566,0.28571067661089833,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.21470321843714305,0.43173982162794566,0.27456386180686454,0.44485270646260927],"dir":"rtl"},{"str":"مسلط","boundary":[0.7522844856547738,0.4509815548092455,0.7859430222401397,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7353903110931935,0.4509815548092455,0.7463698819671406,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7102252234092588,0.4509815548092455,0.7284731572935562,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.6747678559430221,0.4509815548092455,0.7051622566128157,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"بهوجود","boundary":[0.6274857219646576,0.4509815548092455,0.669565879063508,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.5912494792716522,0.4509815548092455,0.6206056574615332,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5556066653228515,0.4509815548092455,0.5844065040650406,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5356235973929987,0.4509815548092455,0.5485677618759658,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"تدوین","boundary":[0.49454720150507286,0.4509815548092455,0.5287806221863871,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48167721561513127,0.4509815548092455,0.4876485923536921,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوری","boundary":[0.425320029563932,0.4509815548092455,0.47674784325490766,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.38185137405093056,0.4509815548092455,0.4184399650608076,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3566653228515756,0.4509815548092455,0.3749132567358731,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3200674595175703,0.4509815548092455,0.3497388967278102,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"واژههای","boundary":[0.2691325673587314,0.4509815548092455,0.3131688503661896,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.21470805617147076,0.4509815548092455,0.2624153732446415,0.4640944396439092],"dir":"rtl"},{"str":"فراوانی","boundary":[0.7483538265134717,0.4703658193474439,0.7860470335281866,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7130536854128872,0.4703658193474439,0.7423727743062555,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6842538466706981,0.4703658193474439,0.7082765537656444,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6636789625747497,0.4703658193474439,0.6783106900490492,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"سعی","boundary":[0.6302324800107505,0.4703658193474439,0.6586486280934551,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6142881139555197,0.4703658193474439,0.6243393133104884,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5670406504065041,0.4703658193474439,0.6082097695357119,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5523718336356918,0.4703658193474439,0.5609580057784048,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"معادلهای","boundary":[0.4888967278102533,0.4703658193474439,0.5462851575623193,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.44390096082779007,0.4703658193474439,0.4829189007592554,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.4022206544379493,0.4703658193474439,0.43787395014446007,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3699489350265403,0.4703658193474439,0.39586897802862325,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.35367519989249474,0.4703658193474439,0.3637263992474635,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.3152321440569777,0.4703658193474439,0.34777800174695955,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگهای","boundary":[0.2455486125109185,0.4703658193474439,0.3092051333736478,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.21470563730430692,0.4703658193474439,0.23949983202311365,0.48347870418210753],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.7483538265134717,0.4897500838856423,0.7860623530202243,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7366319962373177,0.4897500838856423,0.7426033729758785,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.6792145400792851,0.4897500838856423,0.7310129678156285,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6495834173217764,0.4897500838856423,0.6736914600550963,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6152911375394745,0.4897500838856423,0.6440450178055499,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6009270980313108,0.4897500838856423,0.609513270174024,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.571348384062353,0.4897500838856423,0.5953080696096218,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"اساتید","boundary":[0.5308237586508096,0.4897500838856423,0.5657062420210978,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5269293825169656,0.4897500838856423,0.5307124907612712,0.502862968720306],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.4530168648793926,0.4897500838856423,0.521477255929584,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4491297453470402,0.4897500838856423,0.4529128535913458,0.502862968720306],"dir":"ltr"},{"str":"صاحبنظران","boundary":[0.37359739299872335,0.4897500838856423,0.44351071692535105,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36175502250890273,0.4897500838856423,0.3677263992474635,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.2970898340388362,0.4897500838856423,0.35709600853616413,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.2574413760666532,0.4897500838856423,0.29147080561714706,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2536115030571793,0.4897500838856423,0.2573946113014849,0.502862968720306],"dir":"ltr"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.21470563730430692,0.4897500838856423,0.2479666733857421,0.502862968720306],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7267694685211314,0.5091343484238408,0.7859825304038164,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.6663139152052677,0.5091343484238408,0.7201304844453403,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.6181381441913593,0.5091343484238408,0.6597337902304642,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6143082711818852,0.5091343484238408,0.6180913794261909,0.5222472332585044],"dir":"ltr"},{"str":"انتظار","boundary":[0.5759791708660889,0.5091343484238408,0.6073010817711482,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.5403549015655446,0.5091343484238408,0.5706447109606152,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5232752805214002,0.5091343484238408,0.5336788281932405,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5079944903581267,0.5091343484238408,0.5178373273437575,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4927137001948531,0.5091343484238408,0.5012998723375662,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.4507995699791708,0.5091343484238408,0.4860158570180742,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4207524020694752,0.5091343484238408,0.44424847141033397,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهمند","boundary":[0.370775381307532,0.5091343484238408,0.41405536518175096,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"سازند","boundary":[0.33261492978566143,0.5091343484238408,0.3639553853389773,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3198836256131156,0.5091343484238408,0.32585500235167636,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"خطاهای","boundary":[0.26603964254518575,0.5091343484238408,0.31318900759255525,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.21470805617147076,0.5091343484238408,0.259326479876369,0.5222472332585044],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7566158704562251,0.5285186129620392,0.786101861183901,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7435136733185513,0.5285186129620392,0.7521740240542901,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7282998051468117,0.5285186129620392,0.7390186118390109,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.713426997245179,0.5285186129620392,0.7238305449170194,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"منعکس","boundary":[0.6653036350198211,0.5285186129620392,0.7089577370153867,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.6266041792649331,0.5285186129620392,0.6608375999462472,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6138873882953706,0.5285186129620392,0.622213935362494,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5965481421756366,0.5285186129620392,0.6093961185998131,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"چاپهای","boundary":[0.5419908620573808,0.5285186129620392,0.592115971242357,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.5073494591144257,0.5285186129620392,0.5375215562633421,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"مد","boundary":[0.48822992676207744,0.5285186129620392,0.5029172881811461,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.46388080360142436,0.5285186129620392,0.4837606209680387,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4393091446616945,0.5285186129620392,0.4594486326681448,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.40826782234764497,0.5285186129620392,0.43487697372841494,0.5416314977967028],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40544581065645363,0.5285186129620392,0.40846858832224686,0.5416314977967028],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7312201841026674,0.5671683659076872,0.7860196197003292,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفان","boundary":[0.6902760196197002,0.5671683659076872,0.7270307061748303,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6798168380030907,0.5671683659076872,0.6857882147416515,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوردندگان","boundary":[0.5977793455620506,0.5671683659076872,0.6753701538668279,0.5802812507423508],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5949573338708594,0.5671683659076872,0.5979801115366524,0.5802812507423508],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7592967815628568,0.5936791982908114,0.7860768662232076,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.7169778942417523,0.5936791982908114,0.7547136441876463,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"شاهسوند","boundary":[0.6614366727138346,0.5936791982908114,0.7122724856719289,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"حسنی،","boundary":[0.6153161325001679,0.5936791982908114,0.6563554390915809,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"دانشیار","boundary":[0.5709565275818048,0.5936791982908114,0.6102340925888599,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5398977356715715,0.5936791982908114,0.5657304306927367,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"زراعت","boundary":[0.5004347241819525,0.5936791982908114,0.5352437063892884,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48938211382113816,0.5936791982908114,0.49535349055969896,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.4509576026338776,0.5936791982908114,0.48428233555062816,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"نباتات،","boundary":[0.40826782234764497,0.5936791982908114,0.4461325312044926,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"دانشکده","boundary":[0.3569793724383524,0.5936791982908114,0.403099912652019,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.30036256131156347,0.5936791982908114,0.35195377276086803,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.2540009406705637,0.5936791982908114,0.2953184169858227,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"شیراز","boundary":[0.21833635691728814,0.5936791982908114,0.2488608479473224,0.6067920831254751],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21470798898071625,0.5936791982908114,0.21840072566014918,0.6067920831254751],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.7573786199019014,0.6140611823272996,0.7859188335685009,0.6271740671619631],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک","boundary":[0.6963481824900893,0.6140611823272996,0.7528722703755962,0.6271740671619631],"dir":"rtl"},{"str":"shahsavand@shirazu.ac","boundary":[0.5138916885036618,0.6121194887875333,0.6741865887253914,0.6239495914101103],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6742367802190419,0.6121194887875333,0.6784194046899147,0.6239495914101103],"dir":"ltr"},{"str":"ir","boundary":[0.6784528656856816,0.6121194887875333,0.6886751998924947,0.6239495914101103],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6927198817442719,0.614073987878896,0.6962715850298998,0.6271868727135596],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7594290129678155,0.633730509579295,0.7860405832157494,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"مسعود","boundary":[0.7167577773298394,0.633730509579295,0.753976886380434,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"احمدی","boundary":[0.6702848887993013,0.633730509579295,0.7114540079285091,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"افزادی","boundary":[0.6290230464288113,0.633730509579295,0.6649811193979709,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6251927702748101,0.633730509579295,0.6296914600550964,0.6468433944139586],"dir":"ltr"},{"str":"استادیار","boundary":[0.5765153530874151,0.633730509579295,0.6196687495800577,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5455272458509708,0.633730509579295,0.5712857622791103,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"بیوتکنولوژی،","boundary":[0.46845730027548205,0.633730509579295,0.5401138211382114,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.42176187596586706,0.633730509579295,0.463672188544556,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"تحصیلات","boundary":[0.3627104750386346,0.633730509579295,0.4164343210374252,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"تکمیلی","boundary":[0.31595941678425044,0.633730509579295,0.35748088423032987,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.27104427870724984,0.633730509579295,0.3107298259759457,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25978767721561513,0.633730509579295,0.2657590539541759,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"فنآوری","boundary":[0.21470563730430692,0.633730509579295,0.25437263992474635,0.6468433944139586],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.7404925082308673,0.6531147741174933,0.7859454411073036,0.6662276589521569],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.7015890613451589,0.6531147741174933,0.7361006517503191,0.6662276589521569],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6977591211449303,0.6531147741174933,0.7014518578243633,0.6662276589521569],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.6648513068601759,0.6531147741174933,0.6933915205267754,0.6662276589521569],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیک:","boundary":[0.6007980917825706,0.6531147741174933,0.6603449573338707,0.6662276589521569],"dir":"rtl"},{"str":"m","boundary":[0.40988040045689705,0.6511730805777269,0.4228967278102533,0.663003183200304],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.42298259759457096,0.6511730805777269,0.4271652220654438,0.663003183200304],"dir":"ltr"},{"str":"ahmadiafzadi@kgut.ac.ir","boundary":[0.4271986830612107,0.6511730805777269,0.5963569172881811,0.663003183200304],"dir":"ltr"},{"str":"مهندس","boundary":[0.7421703957535442,0.6724990386556917,0.7858244977491097,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"سارا","boundary":[0.7152250218369951,0.6724990386556917,0.7375973644069128,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"دهقان،","boundary":[0.6717378216757374,0.6724990386556917,0.7106784428660698,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسی","boundary":[0.6096019619700328,0.6724990386556917,0.6670903715648726,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.5784098636027681,0.6724990386556917,0.6051141570919841,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.5057594570987031,0.6724990386556917,0.5735772357723576,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.4497917086608882,0.6724990386556917,0.5011418396828595,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44596176846065977,0.6724990386556917,0.44985607740374917,0.6856119234903554],"dir":"ltr"},{"str":"دانشآموخته","boundary":[0.3711599811865887,0.6724990386556917,0.4413337364778606,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.32467722321870396,0.6724990386556917,0.36630410535510305,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.2889729221259154,0.6724990386556917,0.32013839557478274,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"باهنر","boundary":[0.2572059396627024,0.6724990386556917,0.2843553047100718,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"کرمان","boundary":[0.21833635691728814,0.6724990386556917,0.2525883222468588,0.6856119234903554],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21470765302694347,0.6724990386556917,0.2181984814889471,0.6856119234903554],"dir":"ltr"},{"str":"پستالکترونیک","boundary":[0.7009843445541893,0.6918833031938902,0.785980917825707,0.7049961880285538],"dir":"rtl"},{"str":"sara","boundary":[0.47377880803601424,0.6899416096541239,0.5007483706242021,0.7017717122767009],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5007894913659879,0.6899416096541239,0.5049721158368609,0.7017717122767009],"dir":"ltr"},{"str":"dehghan_2000","boundary":[0.5050055768326278,0.6899416096541239,0.60378243633676,0.7017717122767009],"dir":"ltr"},{"str":"@","boundary":[0.6038660888261774,0.6899416096541239,0.6192748773768729,0.7017717122767009],"dir":"ltr"},{"str":"yahoo","boundary":[0.6193752603641738,0.6899416096541239,0.6599801787274071,0.7017717122767009],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6600638312168245,0.6899416096541239,0.6642464556876974,0.7017717122767009],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.6642799166834643,0.6899416096541239,0.6934077134986225,0.7017717122767009],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6979606934085869,0.6918833031938902,0.7008930995095074,0.7049961880285538],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21451,0.16919,0.7861,0.705],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/f89b3ddcf00cb5bc90c3df7496ae87e4.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/8bf13f91eecce49e4aac855688470867.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.21511,0.4807,0.2148,0.42536]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.4927769938856412,0.48070125825376464,0.5510414566955585,0.5020779149446583],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.44938856413357514,0.48070125825376464,0.4861251091849761,0.5020779149446583],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44939,0.4807,0.55104,0.50208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بيوشيمي","boundary":[0.6837844343387581,0.5532631317989644,0.7851978767721561,0.574639788489858],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.5767051133940181,0.5532631317989644,0.6771447325771051,0.574639788489858],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.520023934051316,0.5532631317989644,0.5699489350265403,0.574639788489858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49818187361289556,0.5532631317989644,0.5133592276762086,0.574639788489858],"dir":"rtl"},{"str":"درشتمولكولهای","boundary":[0.29809317582382266,0.5532631317989644,0.4916280319827991,0.574639788489858],"dir":"rtl"},{"str":"زیستي","boundary":[0.21511120069878384,0.5532631317989644,0.29136598804004565,0.574639788489858],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21511,0.55326,0.7852,0.57464],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/f708a4deb51146bbebff5bfd4b20b571.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/21fb7c7568e4be53daf68994b8ce1bac.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/e82f417742a9a5916f678c3ede99def5.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/82ee33d2eb003b0bf84f4293d064606d.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.2141,0.22765,0.21365,0.18129]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7531714036148625,0.22764589939314042,0.7861889404018007,0.2418970038537361],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.72295572129275,0.22764589939314042,0.7491974552759689,0.2418970038537361],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمهای","boundary":[0.7233185513673318,0.25272784324378883,0.7863501982127259,0.2669789477043845],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7050157898273197,0.25272784324378883,0.7193508977870526,0.2669789477043845],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.622552576765437,0.25272784324378883,0.700883558422361,0.2669789477043845],"dir":"rtl"},{"str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.5410233151918296,0.25272784324378883,0.6185412887186722,0.2669789477043845],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4692837465564738,0.25272784324378883,0.5370120271450648,0.2669789477043845],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.43144863266814487,0.25272784324378883,0.4652321440569778,0.2669789477043845],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43145,0.22765,0.78635,0.26698],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"برای","boundary":[0.733081905529799,0.2976121420894493,0.7622099039172209,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.6799418128065576,0.2976121420894493,0.7257666029938399,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6251689847476987,0.2976121420894493,0.671800750616715,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.5687529395955115,0.2976121420894493,0.6170115280137451,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5640106161392192,0.2976121420894493,0.5684516562520997,0.31300333490689264],"dir":"ltr"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.525151515151515,0.2976121420894493,0.5545960387011872,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"نیازمند","boundary":[0.466723778808036,0.2976121420894493,0.5132023113619566,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"درکی","boundary":[0.4176707653026943,0.2976121420894493,0.45484552845528453,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.36311563528858426,0.2976121420894493,0.40567560303702205,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34087455486125107,0.2976121420894493,0.35095397433313175,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.2877344621380098,0.2976121420894493,0.3335592523252919,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.23320110192837465,0.2976121420894493,0.2795770054040564,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21428314183968286,0.2976121420894493,0.2250456562364298,0.31300333490689264],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.7149137942619095,0.3205920480321599,0.785970436067997,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6821284687227037,0.3205920480321599,0.705487468924276,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6299680172008332,0.3205920480321599,0.6751116038433113,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5929158099845461,0.3205920480321599,0.6238485378938174,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.5375957804206141,0.3205920480321599,0.583094671773164,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5211160384331116,0.3205920480321599,0.5281259154740308,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5030253309144662,0.3205920480321599,0.5117985621178526,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"سوالاتی","boundary":[0.4424181952563327,0.3205920480321599,0.49642792219024706,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.40016300477054356,0.3205920480321599,0.4329918699186992,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.3520291607874756,0.3205920480321599,0.39237865719191106,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.3271652220654438,0.3205920480321599,0.3426000134381509,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"مخلوقاتی","boundary":[0.25636417388967275,0.3205920480321599,0.3175373244641537,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.21428314183968286,0.3205920480321599,0.2502964912480873,0.33598324084960324],"dir":"rtl"},{"str":"درخت","boundary":[0.7439192367130283,0.34353632621371905,0.7863050460256669,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7394884095948396,0.34353632621371905,0.7466842706443593,0.3589275190311624],"dir":"ltr"},{"str":"صخره","boundary":[0.6921151649533023,0.34353632621371905,0.7312355035947053,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6876805751528589,0.34353632621371905,0.6921216152657393,0.3589275190311624],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.6594306255459249,0.34353632621371905,0.6795459248807364,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.641289121816838,0.34353632621371905,0.6513467714842438,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6097659074111402,0.34353632621371905,0.6329507491769132,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5654643553047101,0.34353632621371905,0.6035569970593323,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.550212591547403,0.34353632621371905,0.5572224685883221,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای","boundary":[0.5023190217026137,0.34353632621371905,0.5421359940872136,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.47697896929382505,0.34353632621371905,0.49424242424242415,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.46289390579856204,0.34353632621371905,0.4689459114425855,0.3589275190311624],"dir":"ltr"},{"str":"هسته","boundary":[0.42580460928576225,0.34353632621371905,0.4628132768930995,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42137001948531877,0.34353632621371905,0.42581105959819926,0.3589275190311624],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.35827790096082773,0.34353632621371905,0.413383793590002,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3514244439965061,0.33986854562283264,0.35813659880400456,0.34998682978985557],"dir":"ltr"},{"str":"یا","boundary":[0.33362198481488947,0.34353632621371905,0.34354901565544577,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.29352281126117047,0.34353632621371905,0.32544943895719947,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.2439360344016663,0.34353632621371905,0.285385742121884,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2376203722367802,0.34353632621371905,0.24373768729422832,0.3589275190311624],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.21428314183968286,0.34353632621371905,0.23126484126774569,0.3589275190311624],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7446322650003359,0.3663380933506721,0.7858425048713296,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7154389571994892,0.3663380933506721,0.7390468619466459,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6666963649801786,0.3663380933506721,0.7098929171346022,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.6330837868709265,0.3663380933506721,0.6612780297852068,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6033026943492575,0.3663380933506721,0.6272494792716521,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.5491394208156957,0.3663380933506721,0.5972289189007591,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.5054256534300879,0.3663380933506721,0.5437687464742615,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.500616945508298,0.3663380933506721,0.5050579856211785,0.3817292861681154],"dir":"ltr"},{"str":"مواجه","boundary":[0.4561194651615937,0.3663380933506721,0.4950709054434109,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.40136840690720954,0.3663380933506721,0.4506237345480276,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.3753970301686488,0.3663380933506721,0.39542525028556075,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3717832426258147,0.3663380933506721,0.3753317207552241,0.3817292861681154],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.31710676610898336,0.3663380933506721,0.3657622791103944,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.298479070079957,0.3663380933506721,0.31106201706645165,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.2692857622791104,0.3663380933506721,0.29301968689108376,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.21428314183968286,0.3663380933506721,0.2632555264395619,0.3817292861681154],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7686008197272055,0.3892823715322312,0.7857771954579049,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7523170059799772,0.3892823715322312,0.7610902371833635,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7036179533696163,0.3892823715322312,0.7463461374235997,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6535256332728616,0.3892823715322312,0.697395521256275,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6390269434925754,0.3892823715322312,0.6472753147103354,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5884992273063225,0.3892823715322312,0.6327876484195774,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5532539138614526,0.3892823715322312,0.5821819410449122,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.5121742928173083,0.3892823715322312,0.547206597098393,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.471312369817913,0.3892823715322312,0.5046419404689915,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4421190620170664,0.3892823715322312,0.46514267227824546,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.4128910837868709,0.3892823715322312,0.4345520392394006,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.3576602835449842,0.3892823715322312,0.4053796949539743,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3427249882416179,0.3892823715322312,0.3497348652825371,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3252220654437949,0.3892823715322312,0.33629607533900324,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.2698614526641134,0.3892823715322312,0.31921093608157813,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.21428314183968286,0.3892823715322312,0.26362215759111546,0.40467356434967455],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.7415060135725323,0.4120841386691843,0.7862647315729355,0.42747533148662764],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7261292750117583,0.4120841386691843,0.7362852919438285,0.42747533148662764],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.6892729960357453,0.4120841386691843,0.7207085936975072,0.42747533148662764],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6854632802526371,0.4120841386691843,0.6890117583820465,0.42747533148662764],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.725422335886582,0.44356606704402407,0.7862439696297788,0.45539448374631847],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.665306053886985,0.44356606704402407,0.7218551367331854,0.45539448374631847],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.6338607807565679,0.44356606704402407,0.6621185916817847,0.45539448374631847],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7227331855136733,0.462960581593511,0.7625066182893233,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.6723226500033596,0.462960581593511,0.7124008600416583,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"تناوبی","boundary":[0.6215990055768327,0.462960581593511,0.6644424592406855,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5650410535510314,0.462960581593511,0.6137188148141585,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.5142738695155546,0.462960581593511,0.5591869926320067,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.47729906604851174,0.462960581593511,0.5041928374655648,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46018799973123703,0.462960581593511,0.469922563961206,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.3957493784855204,0.462960581593511,0.4523078089685629,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.32451172478666934,0.462960581593511,0.38553248672982593,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.286849963045085,0.462960581593511,0.3171415574816905,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.23661896123093462,0.462960581593511,0.2766318618558086,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.21428314183968286,0.462960581593511,0.22925546884748657,0.47835177441095433],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.7289883759994624,0.48590485977507003,0.7861471477524692,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7253745884566283,0.48590485977507003,0.7289230665860377,0.5012960525925134],"dir":"ltr"},{"str":"واضح","boundary":[0.6835475374588457,0.48590485977507003,0.7181397567694685,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6461034737620104,0.48590485977507003,0.6771488852607026,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6217430625545924,0.48590485977507003,0.6403494172909454,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.592789491365988,0.48590485977507003,0.6142762883827185,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5587850567761876,0.48590485977507003,0.5866438794021942,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5446999932809246,0.48590485977507003,0.5527130506050847,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.49800376268225494,0.48590485977507003,0.5376683464355304,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.4446242021097896,0.48590485977507003,0.49228491317305695,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.3967088624605254,0.48590485977507003,0.438658997475302,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.36712369817913054,0.48590485977507003,0.3895901363972317,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.33236498017872734,0.48590485977507003,0.3599908620573809,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"نمیباشند","boundary":[0.26167439360344014,0.48590485977507003,0.3252680239199086,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25795336961634074,0.48590485977507003,0.26150184774575014,0.5012960525925134],"dir":"ltr"},{"str":"گرچه","boundary":[0.21428314183968286,0.48590485977507003,0.25072579453067256,0.5012960525925134],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7449150036954915,0.5088491379566291,0.7862250890277497,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.6774003897063763,0.5088491379566291,0.7382252234092588,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.6430027548209366,0.5088491379566291,0.6707743062554593,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.5944343210374252,0.5088491379566291,0.6371100872519941,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5573821138211381,0.5088491379566291,0.5882802033181922,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.5354381509104347,0.5088491379566291,0.5517340896120542,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.4801557481690519,0.5088491379566291,0.5295454833414922,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.40261170462944296,0.5088491379566291,0.4743983160976969,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.37318296042464555,0.5088491379566291,0.3958670966874958,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35646375058791907,0.5088491379566291,0.3674128229420978,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستوار","boundary":[0.283141033393805,0.5088491379566291,0.3497937243835248,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.24931075723980378,0.5088491379566291,0.2764359336155345,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.21789692938251695,0.5088491379566291,0.243740281951157,0.5242403307740724],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21428314183968286,0.5088491379566291,0.21783161996909223,0.5242403307740724],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.7692939595511656,0.5316746569343499,0.7861437882147415,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7350500571121412,0.5316746569343499,0.7636709147148913,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7071056910569105,0.5316746569343499,0.728592488073641,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.6296051871262515,0.5316746569343499,0.7014826462206363,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.5868662232076866,0.5316746569343499,0.6233306457031511,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستی","boundary":[0.5267923133776792,0.5316746569343499,0.5804548814083181,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"طولانی","boundary":[0.4739578042061412,0.5316746569343499,0.5204363367600618,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند،","boundary":[0.4054268628636699,0.5316746569343499,0.46742780353423363,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.37484028757642945,0.5316746569343499,0.39970209661270745,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.33698259759457094,0.5316746569343499,0.3693620978274874,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیت","boundary":[0.2634659678828193,0.5316746569343499,0.33135955275829676,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.21428314183968286,0.5316746569343499,0.25721319626419403,0.5470658497517932],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.7520198884633477,0.554618935115909,0.7855018477457504,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7373470402472622,0.554618935115909,0.7443569172881813,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.6689027749781631,0.554618935115909,0.7315180315861965,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.6201601827588523,0.554618935115909,0.661392192434321,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6155449842101726,0.554618935115909,0.619986024323053,0.5700101279333523],"dir":"ltr"},{"str":"توانایی","boundary":[0.5648213397836457,0.554618935115909,0.6090657162497517,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5108539944903581,0.554618935115909,0.5572019082174292,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4931769132567358,0.554618935115909,0.5032345629241416,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.4470466975744138,0.554618935115909,0.4873344283882481,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4126286366995901,0.554618935115909,0.44080740250141576,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3991313579251495,0.554618935115909,0.40518336356917284,0.5700101279333523],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.39029281730833837,0.554618935115909,0.3990660485117248,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.34638312168245644,0.554618935115909,0.38265161593764696,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبات","boundary":[0.2843827185379292,0.554618935115909,0.3399038537220355,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمی","boundary":[0.23143855405496203,0.554618935115909,0.2768939057985621,0.5700101279333523],"dir":"rtl"},{"str":"،)2","boundary":[0.21428314183968286,0.5509511545250226,0.23129725189813877,0.5700101279333523],"dir":"ltr"},{"str":"توانایی","boundary":[0.7429178257071827,0.5774207022528621,0.7859784989585432,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.703057313713633,0.5774207022528621,0.7374346439865357,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6635886582006315,0.5774207022528621,0.6970706174830342,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.6215293959551165,0.5774207022528621,0.6579371946880466,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6096430827118188,0.5774207022528621,0.6156950883558422,0.5928118950703054],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5969730565074245,0.5774207022528621,0.6095560034939191,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5586161392192436,0.5774207022528621,0.5963214405697778,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.5221734865282539,0.5774207022528621,0.5530700991543565,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.4765004367399046,0.5774207022528621,0.5165697953192411,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.4346153329301888,0.5774207022528621,0.4708489732273198,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4100807632869717,0.5774207022528621,0.42871571591748975,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.39401464758449234,0.5774207022528621,0.40407229725189814,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.3612293220452865,0.5774207022528621,0.38798441174494386,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"غذایی","boundary":[0.31573043069273665,0.5774207022528621,0.3553950144460122,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29722609688906804,0.5774207022528621,0.3098090438755627,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"شیمیایی)","boundary":[0.2273450245246254,0.5774207022528621,0.2917376744279136,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21428314183968286,0.5774207022528621,0.22129301888060202,0.5928118950703054],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.7487831113996724,0.6003649804344211,0.7863235906739232,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":"تکثیر","boundary":[0.7078434455418934,0.6003649804344211,0.743452937145462,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6732797575474667,0.6003649804344211,0.7023504669757441,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.6267765562223966,0.6003649804344211,0.667957172558643,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.5606387282202818,0.6003649804344211,0.6214506863187549,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5276042464556877,0.6003649804344211,0.5553382338842042,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5096643149902573,0.6003649804344211,0.522247261976752,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4841968689108379,0.6003649804344211,0.5042250890277498,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.45197755828797953,0.6003649804344211,0.47888503661896126,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3983907814284754,0.6003649804344211,0.4465351071692535,0.6157561732518645],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3945609084190015,0.6003649804344211,0.3981093865484109,0.6157561732518645],"dir":"ltr"},{"str":"تمام","boundary":[0.7344332459853523,0.6231667475713744,0.762472754149029,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.6669065376604179,0.6231667475713744,0.7277313713633004,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6321796680776725,0.6231667475713744,0.6601974064368743,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5913177450782772,0.6231667475713744,0.6263081963121874,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5745985352415507,0.6231667475713744,0.5855476075957294,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.536847544177921,0.6231667475713744,0.5677824363367601,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5201283343411947,0.6231667475713744,0.5310774066953734,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.4826479876369011,0.6231667475713744,0.5134887455486125,0.6385579403888177],"dir":"ltr"},{"str":"عنصر","boundary":[0.4403819122488745,0.6231667475713744,0.47593200295639315,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.3998900759255526,0.6231667475713744,0.4347999867896143,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.3501460727003964,0.6231667475713744,0.3943576585016624,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.2981589733252704,0.6231667475713744,0.3446202484643376,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27437344621380094,0.6231667475713744,0.29162238795941675,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"خیلی","boundary":[0.23135066854800776,0.6231667475713744,0.26761916280319825,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21428314183968286,0.6231667475713744,0.22451494994288784,0.6385579403888177],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7465058120002687,0.6461110257529333,0.7862792447759188,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"نادر","boundary":[0.7167069811193979,0.6461110257529333,0.740986809962219,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7032986629039844,0.6461110257529333,0.7103085399449035,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.6596066653228516,0.6461110257529333,0.6973772760868105,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"فراوانند","boundary":[0.6058570180743129,0.6461110257529333,0.6535764294833031,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6022432305314789,0.6461110257529333,0.6057917086608883,0.6615022185703767],"dir":"ltr"},{"str":"اکسیژن،","boundary":[0.5412006987838472,0.6461110257529333,0.5965917670188939,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"سیلیسیم،","boundary":[0.4709060001343815,0.6461110257529333,0.5351922327487737,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"آلومینیوم","boundary":[0.4038332325472015,0.6461110257529333,0.46539833992391033,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39915272458509704,0.6461110257529333,0.40359376469797753,0.6615022185703767],"dir":"ltr"},{"str":"آهن","boundary":[0.365736074716119,0.6461110257529333,0.3932748773768729,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3613014849156756,0.6461110257529333,0.3657425250285561,0.6615022185703767],"dir":"ltr"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.3117030168648794,0.6461110257529333,0.35528616542363767,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2986411341799368,0.6461110257529333,0.305651011220856,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"مقادیر","boundary":[0.2519231337767923,0.6461110257529333,0.29309509411504975,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.21428314183968286,0.6461110257529333,0.24589289793724384,0.6615022185703767],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7464598535241551,0.6689127928898865,0.7862332862998052,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7076225223409258,0.6689127928898865,0.740027954359231,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6890225089027749,0.6689127928898865,0.6991019283746557,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.6409112410132365,0.6689127928898865,0.6805758247665121,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5986342807229725,0.6689127928898865,0.6348549685792949,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.5668503661896123,0.6689127928898865,0.5900787475643351,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.5245516360948733,0.6689127928898865,0.5611450648390781,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.4588342404085197,0.6689127928898865,0.51796571351782,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4552204528656856,0.6689127928898865,0.45876893099509497,0.6843039857073299],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4365621178525834,0.6689127928898865,0.4467939259557885,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.3946770140428677,0.6689127928898865,0.4302647341395674,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.35564375461936437,0.6689127928898865,0.3862956393200295,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.2864540751192636,0.6689127928898865,0.34727890882214607,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.25057421218840287,0.6689127928898865,0.2782000940670563,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.21430491164415774,0.6689127928898865,0.24232265000335954,0.6843039857073299],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.7521587045622522,0.6918570710714455,0.7862284485654774,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.7054189343546328,0.6918570710714455,0.7451514147646492,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6851204730229121,0.6918570710714455,0.6951998924947927,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"کربن،","boundary":[0.6378146878989452,0.6918570710714455,0.6756723778808037,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"نیتروژن،","boundary":[0.5729842101726804,0.6918570710714455,0.6284972115836862,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.5129648592353694,0.6918570710714455,0.5651998625940479,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5083496606866896,0.6918570710714455,0.5127907007995701,0.7072482638888888],"dir":"ltr"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.4406891083786872,0.6918570710714455,0.4990539541759054,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4242093663911846,0.6918570710714455,0.43121924343210377,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"اندکی","boundary":[0.37609809850164616,0.6918570710714455,0.41491365988040046,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35659235369213194,0.6918570710714455,0.36831375092301366,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.3075014446012228,0.6918570710714455,0.34727487737687296,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.26744500436739904,0.6918570710714455,0.3006707337466531,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.21428314183968286,0.6918570710714455,0.2599967648020863,0.7072482638888888],"dir":"rtl"},{"str":"یافتهاند","boundary":[0.7378720688033326,0.7146588382083986,0.7862945642679566,0.7300500310258421],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7265840220385674,0.7146588382083986,0.7327013370960155,0.7300500310258421],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.6862695693072632,0.7146588382083986,0.7265437075858362,0.7300500310258421],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6425283880937982,0.7146588382083986,0.6522740038970637,0.7300500310258421],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6522038567493113,0.7146588382083986,0.6624138950480413,0.7300500310258421],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6622824699321372,0.7146588382083986,0.6704461466102264,0.7300500310258421],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6705469327420547,0.7146588382083986,0.6807569710407847,0.7300500310258421],"dir":"ltr"},{"str":"کوچکترین","boundary":[0.6851192635893301,0.7376387441511092,0.7625324195390714,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6434518578243633,0.7376387441511092,0.6796332728616543,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5915308741517167,0.7376387441511092,0.6380583050356886,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.5452265000335954,0.7376387441511092,0.5861935857945435,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4789592152119868,0.7376387441511092,0.5398584578761962,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.4457384935832829,0.7376387441511092,0.4735240725276202,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.4040033595377276,0.7376387441511092,0.44020654437949336,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.34759457098703217,0.7376387441511092,0.3986353173803285,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3439663374319693,0.7376387441511092,0.3476455015789827,0.7530299369685526],"dir":"ltr"},{"str":"ممکن","boundary":[0.29871128132768926,0.7376387441511092,0.3383758650809648,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26268225492172276,0.7376387441511092,0.2933580888288681,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.21428314183968286,0.7376387441511092,0.2571696566552442,0.7530299369685526],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.7586057918430423,0.7604405112880622,0.7862316737216959,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6975293959551165,0.7604405112880622,0.7521401599139959,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"تکسلولی،","boundary":[0.6219680172008331,0.7604405112880622,0.6907671168447221,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.5913169387892225,0.7604405112880622,0.6154725525767654,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5613450245246253,0.7604405112880622,0.5845298662903983,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5120146475844923,0.7604405112880622,0.555546040064887,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.4719364375461936,0.7604405112880622,0.5053748572196465,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.43511160384331116,0.7604405112880622,0.4652627830410535,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.41880602029160785,0.7604405112880622,0.42942794329100314,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39951797352684265,0.7604405112880622,0.4123186185580864,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.3509930793522811,0.7604405112880622,0.39292172277094667,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.28739259557884833,0.7604405112880622,0.3443641738896728,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2707169253510717,0.7604405112880622,0.28137433034789855,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.21430497883491229,0.7604405112880622,0.2642424242424243,0.7758317041055056],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.21410333938050122,0.7931994204550853,0.22246858832224684,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.7931994204550853,0.22814063024927766,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"Deoxyribonucleic","boundary":[0.2322448431095881,0.7931994204550853,0.35251051606703876,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"acid","boundary":[0.3567030168648794,0.7931994204550853,0.3846262178324263,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21410333938050122,0.806880480737257,0.22246858832224684,0.8187088974395516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2257945306725794,0.806880480737257,0.23136578646778197,0.8187088974395516],"dir":"ltr"},{"str":"Enzyme","boundary":[0.23546999932809246,0.806880480737257,0.29041295437747766,0.8187088974395516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2141,0.29761,0.78632,0.81871],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/756242316d1209fdf986095c44e0fe15.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/5d3817a07499798ec978d958976136c2.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.2141,0.16917,0.21359,0.18129]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.7725424981522542,0.1691688442280057,0.786410669891823,0.1798571725734525],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.3962600446965899,0.1691688442280057,0.4414869313982396,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3833738250481056,0.1691688442280057,0.39292313377679233,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.33477961432506886,0.1691688442280057,0.3801098611042176,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.297679684550567,0.1691688442280057,0.3315457887909878,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28218437143049113,0.1691688442280057,0.2944357777143291,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2537929180944702,0.1691688442280057,0.2789538077368773,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.21430491164415774,0.1691688442280057,0.2505590925603891,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7592387287509238,0.1998495654897629,0.7861462070819054,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7442707787408451,0.1998495654897629,0.7512806557817643,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7277692669488677,0.1998495654897629,0.7379893920368787,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.6557531411677752,0.1998495654897629,0.7198797285493516,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6173076664650943,0.1998495654897629,0.6494739783946303,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6005771685816031,0.1998495654897629,0.6093503997849896,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.5442791103944097,0.1998495654897629,0.5925908754955318,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5293885641335752,0.1998495654897629,0.5378598643031666,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"وظیفه","boundary":[0.4805540549620372,0.1998495654897629,0.5213724383524827,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص،","boundary":[0.4157018074312974,0.1998495654897629,0.47254276691527236,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"همزیستی","boundary":[0.3432869717126923,0.1998495654897629,0.40774736276288376,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.296915675603037,0.1998495654897629,0.33542645971914264,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.25220049721158366,0.1998495654897629,0.2910537057630896,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24857219646576628,0.1998495654897629,0.2521206745951757,0.2152407583072063],"dir":"ltr"},{"str":"مثلاً","boundary":[0.21430491164415774,0.1998495654897629,0.24071168447221658,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.7223510045017805,0.22265133262671608,0.7861970032923469,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.6705195189141974,0.22265133262671608,0.7168021232278438,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.6241578982731976,0.22265133262671608,0.6649109722502183,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.6032000268763018,0.22265133262671608,0.6184824296176845,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5804223610831148,0.22265133262671608,0.5978164348585634,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"بیشترین","boundary":[0.5185161593764699,0.22265133262671608,0.5745080964859235,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.4770446818517771,0.22265133262671608,0.5131228155916232,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4643964254518578,0.22265133262671608,0.4714063024927769,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیسم","boundary":[0.4035933615534502,0.22265133262671608,0.4590283832944587,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.35667943291003157,0.22265133262671608,0.3982391476209469,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.32365463952160184,0.22265133262671608,0.35117167237788083,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30795861049519585,0.22265133262671608,0.3182376224318662,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.2674667741718739,0.22265133262671608,0.3026269085064668,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.21428314183968286,0.22265133262671608,0.26211659994785164,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"مو","boundary":[0.770929920043002,0.24559561080827508,0.7863268158301417,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.7097995027884163,0.24559561080827508,0.7621600483773433,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.705989787005308,0.24559561080827508,0.7095382651347174,0.26098680362571847],"dir":"ltr"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.633200430020829,0.24559561080827508,0.6998403819715789,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5939494725525767,0.24559561080827508,0.6266073091090268,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5698296042464556,0.24559561080827508,0.5850249277699388,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.5176909225290599,0.24559561080827508,0.5610346032385943,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.45706242021097887,0.24559561080827508,0.5089128535913457,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیچه","boundary":[0.39987314385540546,0.24559561080827508,0.44822387959416776,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39525794530672576,0.24559561080827508,0.39969898541960625,0.26098680362571847],"dir":"ltr"},{"str":"هموگلوبین","boundary":[0.3146878989451051,0.24559561080827508,0.3891488490520721,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31025330914466165,0.24559561080827508,0.31469434925754214,0.26098680362571847],"dir":"ltr"},{"str":"ناخن","boundary":[0.26818517771954575,0.24559561080827508,0.3014058993482497,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2523149902573406,0.24559561080827508,0.25932486729825976,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"غیره","boundary":[0.21428314183968286,0.24559561080827508,0.2436723778808036,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"دخالت","boundary":[0.7422889202445743,0.2685398889898342,0.7862856950883558,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7027984949270979,0.2685398889898342,0.7367062645218256,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6991701941812807,0.2685398889898342,0.7027186723106901,0.28393108180727755],"dir":"ltr"},{"str":"خیلی","boundary":[0.6553628972653363,0.2685398889898342,0.6918273197608009,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6380559027077873,0.2685398889898342,0.6493899033869177,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.5808182490089364,0.2685398889898342,0.6322577378561254,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5550124302895921,0.2685398889898342,0.5735167640932607,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"مجبور","boundary":[0.5070092051333736,0.2685398889898342,0.5477187395014445,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48705355103137804,0.2685398889898342,0.4996364980178727,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"همانندسازی","boundary":[0.3987503863468387,0.2685398889898342,0.4797122891890076,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.3273579251494994,0.2685398889898342,0.3928028294455619,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.28281045488140827,0.2685398889898342,0.32005859033796946,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.21811462742726598,0.2685398889898342,0.2754806154673117,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21430491164415774,0.2685398889898342,0.2178533897735671,0.28393108180727755],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7374382852919439,0.29134165612678725,0.7860937982933548,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7153689660384829,0.29134165612678725,0.7321046831955922,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6739793052475979,0.29134165612678725,0.7100450201039794,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.6384969428206678,0.29134165612678725,0.6686698918228852,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6261591077067795,0.29134165612678725,0.6331689847476987,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5842740038970637,0.29134165612678725,0.6208472754149028,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.568847544177921,0.29134165612678725,0.5789269636498017,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5314124669647909,0.29134165612678725,0.5635139420815695,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.4848596385137405,0.29134165612678725,0.5260913238362941,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"شدهای","boundary":[0.43383444198078336,0.29134165612678725,0.47939541759053955,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41833434119465157,0.29134165612678725,0.4285605513481345,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.37763483472746545,0.29134165612678725,0.4130418774799559,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.32656050527447417,0.29134165612678725,0.3723374236997296,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32275078949136593,0.29134165612678725,0.3262992676207753,0.3067328489442306],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.7159006920647718,0.33464692146453845,0.7497464892830746,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6888900087347981,0.33464692146453845,0.6967366122421554,0.3464753381668329],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6965497547537458,0.33464692146453845,0.7041788617886179,0.3464753381668329],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7044110730363502,0.33464692146453845,0.7122576765437075,0.3464753381668329],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.6431482899952965,0.33464692146453845,0.6852680239199086,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6054712087616744,0.33464692146453845,0.6394675804609286,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5611855808640731,0.33464692146453845,0.6016566552442384,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5432504871329704,0.33464692146453845,0.557471410333938,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5122154135590942,0.33464692146453845,0.5396199690922528,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"زمين","boundary":[0.47860384331116035,0.33464692146453845,0.5084677820331922,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46652442383927967,0.33464692146453845,0.47490640327890876,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.43714748370624196,0.33464692146453845,0.46279533696163405,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.3934808842303299,0.33464692146453845,0.43346677417187396,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.354047100718941,0.33464692146453845,0.3897667137001949,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.2944885439763488,0.33464692146453845,0.350351676409326,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.2630853994490358,0.33464692146453845,0.29085802593563126,0.3464753381668329],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2598602432305314,0.33464692146453845,0.2630724988241617,0.3464753381668329],"dir":"ltr"},{"str":"هشت","boundary":[0.6972887186723106,0.3649691383797087,0.7258309480615467,0.3767975550820031],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.6658855741449976,0.3649691383797087,0.6932064771887388,0.3767975550820031],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6356535644695289,0.3649691383797087,0.6618555352379419,0.3767975550820031],"dir":"rtl"},{"str":"زمین","boundary":[0.6052375193173419,0.3649691383797087,0.6315851924360711,0.3767975550820031],"dir":"rtl"},{"str":"هشت","boundary":[0.4006252099711079,0.3649691383797087,0.42916743936034396,0.3767975550820031],"dir":"rtl"},{"str":"عنصر","boundary":[0.3692220654437949,0.3649691383797087,0.3965429684875361,0.3767975550820031],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.3390737082577437,0.3649691383797087,0.36519202653673927,0.3767975550820031],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.2882297251898139,0.3649691383797087,0.3349827995948012,0.3767975550820031],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.26268225492172276,0.3649691383797087,0.28411103512156727,0.3767975550820031],"dir":"rtl"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.6634919035140764,0.3832105520892712,0.7024237720889606,0.3950389687915656],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6376906537660417,0.3832105520892712,0.6423919236713028,0.3950389687915656],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6423268158301417,0.38042805567431465,0.6544062353020224,0.39225647237660904],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.654421151649533,0.3832105520892712,0.659122421554794,0.3950389687915656],"dir":"ltr"},{"str":"اکسیژن","boundary":[0.3520291607874756,0.3832105520892712,0.3909610293623597,0.3950389687915656],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.32617751797352684,0.3832105520892712,0.33087878787878783,0.3950389687915656],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3308136800376268,0.38042805567431465,0.34289309950950747,0.39225647237660904],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.34295840892293217,0.3832105520892712,0.34765967882819315,0.3950389687915656],"dir":"ltr"},{"str":"سیلیسیم","boundary":[0.6562353020224417,0.400739410575804,0.702361284687227,0.4125678272780984],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6288214741651549,0.400739410575804,0.633522744070416,0.4125678272780984],"dir":"ltr"},{"str":"Si","boundary":[0.6334576362292548,0.39795691416084744,0.6473510716925351,0.40978533086314184],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6475676946852112,0.400739410575804,0.6522689645904723,0.4125678272780984],"dir":"ltr"},{"str":"کربن","boundary":[0.36531418396828597,0.400739410575804,0.39094530672579453,0.4125678272780984],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34053954175905393,0.400739410575804,0.3452408116643149,0.4125678272780984],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.34517570382315393,0.39795691416084744,0.35633494591144255,0.40978533086314184],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.35646375058791907,0.400739410575804,0.3611650204931801,0.4125678272780984],"dir":"ltr"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.6576463078680372,0.4184107801069426,0.7023334677148424,0.430239196809237],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6318450581200026,0.4184107801069426,0.6365463280252637,0.430239196809237],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6364812201841027,0.41562828369198607,0.6485606396559833,0.42745670039428046],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6485755560034939,0.4184107801069426,0.6532768259087549,0.430239196809237],"dir":"ltr"},{"str":"هیدروژن","boundary":[0.3461835651414365,0.4184107801069426,0.3908707249882416,0.430239196809237],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3203319223274877,0.4184107801069426,0.3250331922327487,0.430239196809237],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.3249680843915877,0.41562828369198607,0.3370475038634684,0.42745670039428046],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3371128132768931,0.4184107801069426,0.34181408318215406,0.430239196809237],"dir":"ltr"},{"str":"منیزیم(","boundary":[0.6634749714439293,0.43593963859347534,0.7023064570315125,0.44776805529576974],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6312403413290331,0.43593963859347534,0.6359416112342942,0.44776805529576974],"dir":"ltr"},{"str":"Mg","boundary":[0.6358765033931331,0.43315714217851875,0.6592011691191292,0.4449855588808132],"dir":"ltr"},{"str":"پتاسیم","boundary":[0.35584028757642944,0.43593963859347534,0.39086709668749575,0.44776805529576974],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33020896324665727,0.43593963859347534,0.33491023315191826,0.44776805529576974],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.3348451253107572,0.43315714217851875,0.3469245447826379,0.4449855588808132],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3469898541960626,0.43593963859347534,0.3516911241013236,0.44776805529576974],"dir":"ltr"},{"str":"سدیم","boundary":[0.673772088960559,0.45361100812461397,0.7024284082510246,0.46543942482690837],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6405126654572331,0.45361100812461397,0.645213935362494,0.46543942482690837],"dir":"ltr"},{"str":"Na","boundary":[0.6453503997849895,0.45082851170965743,0.6648879930121615,0.46265692841195183],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.664902909359672,0.45361100812461397,0.6696041792649331,0.46543942482690837],"dir":"ltr"},{"str":"نیتروژن","boundary":[0.35182758852381907,0.45361100812461397,0.39099368406907203,0.46543942482690837],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3259759457098703,0.45361100812461397,0.3306772156151313,0.46543942482690837],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.33061210777397027,0.45082851170965743,0.34269152724585095,0.46265692841195183],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3427568366592757,0.45361100812461397,0.3474581065645367,0.46543942482690837],"dir":"ltr"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.6689343546328025,0.47113986661114665,0.702361889404018,0.4829682833134411],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.636682792447759,0.47113986661114665,0.6413840623530201,0.4829682833134411],"dir":"ltr"},{"str":"Ca","boundary":[0.6415205267755156,0.4683573701961901,0.6599626419404689,0.4801857868984845],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6600651750319155,0.47113986661114665,0.6647664449371766,0.4829682833134411],"dir":"ltr"},{"str":"سدیم","boundary":[0.36230934623395816,0.47113986661114665,0.39095195861049514,0.4829682833134411],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3289995296647181,0.47113986661114665,0.33370079956997917,0.4829682833134411],"dir":"ltr"},{"str":"Na","boundary":[0.3338372639924746,0.4683573701961901,0.35337485721964657,0.4801857868984845],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.35344016663307126,0.47113986661114665,0.35814143653833225,0.4829682833134411],"dir":"ltr"},{"str":"آلومینیوم","boundary":[0.6552274407041591,0.48881123614228533,0.7022736007525364,0.5006396528445798],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6249916011556809,0.48881123614228533,0.629692871060942,0.5006396528445798],"dir":"ltr"},{"str":"Al","boundary":[0.6296277632197809,0.4860287397273288,0.6463880937982932,0.4978571564296232],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6465598333669287,0.48881123614228533,0.6512611032721898,0.5006396528445798],"dir":"ltr"},{"str":"فسفر","boundary":[0.3651313579251495,0.48881123614228533,0.39091305516360947,0.5006396528445798],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34215211986830607,0.48881123614228533,0.3468533897735671,0.5006396528445798],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.3467882819324061,0.4860287397273288,0.3560904387556272,0.4978571564296232],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.35626217832426255,0.48881123614228533,0.3609634482295236,0.5006396528445798],"dir":"ltr"},{"str":"آهن","boundary":[0.6812302627158503,0.5063400946288181,0.7022437680575152,0.5181685113311125],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6507928509037156,0.5063400946288181,0.6554941208089766,0.5181685113311125],"dir":"ltr"},{"str":"Fe","boundary":[0.6556305852314721,0.5035575982138616,0.6723012833434119,0.515386014916156],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6723610831149633,0.5063400946288181,0.6770623530202243,0.5181685113311125],"dir":"ltr"},{"str":"کلسیم","boundary":[0.3574716119062017,0.5063400946288181,0.39089914667741715,0.5181685113311125],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3251696566552442,0.5063400946288181,0.32987092656050526,0.5181685113311125],"dir":"ltr"},{"str":"Ca","boundary":[0.33000739098300075,0.5035575982138616,0.348449506147954,0.515386014916156],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.34860243230531474,0.5063400946288181,0.3533037022105758,0.5181685113311125],"dir":"ltr"},{"str":"موجودات","boundary":[0.7295969226634414,0.548477947714776,0.7861460055096419,0.5603063644170704],"dir":"rtl"},{"str":"پرسلولی","boundary":[0.6757878115971242,0.548477947714776,0.7263575046144237,0.5603063644170704],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6709500772693677,0.5459462195234193,0.6754999664046227,0.553641815932141],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.660679970436068,0.548477947714776,0.6678908150238527,0.5603063644170704],"dir":"rtl"},{"str":"تکسلولی","boundary":[0.5993919236713028,0.548477947714776,0.6574405523870503,0.5603063644170704],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5939494725525767,0.548477947714776,0.5991024659006919,0.5603063644170704],"dir":"ltr"},{"str":"موجودات","boundary":[0.7011504400994423,0.5680149733088689,0.7619752738023248,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.6657091984142981,0.5680149733088689,0.6953161325001679,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6495721292750117,0.5680149733088689,0.6598039373782167,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6153994490358127,0.5680149733088689,0.6435478062218639,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.5579924746354901,0.5680149733088689,0.6100136626623904,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.54210051736881,0.5680149733088689,0.5525078387471309,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.4723678021904185,0.5680149733088689,0.5362138009809849,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.41895115232144053,0.5680149733088689,0.4663811059598199,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.3664685883222468,0.5680149733088689,0.4127947322448431,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.3150910434724182,0.5680149733088689,0.36103940560936704,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.29210051736881,0.5680149733088689,0.30927689309950945,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.2692301283343412,0.5680149733088689,0.28607995699791705,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"کدام","boundary":[0.23278747564335148,0.5680149733088689,0.2631998924947927,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21428314183968286,0.5680149733088689,0.22686608882617748,0.5834061661263122],"dir":"rtl"},{"str":"شیوه","boundary":[0.753360075253645,0.590816740445822,0.7862107102062755,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.7040079285090372,0.590816740445822,0.7472772846131472,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6489391923671303,0.590816740445822,0.6960645031243701,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"یافتهاند","boundary":[0.5929416112342941,0.590816740445822,0.6424076904288356,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5790331250419941,0.590816740445822,0.5851504400994422,0.6062079332632654],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.5455199892494792,0.590816740445822,0.5790019485318819,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.4993784855203924,0.590816740445822,0.5092038567493113,0.6062079332632654],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5090539541759054,0.590816740445822,0.5192639924746355,0.6062079332632654],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5191325673587314,0.590816740445822,0.5272962440368205,0.6062079332632654],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5273970301686488,0.590816740445822,0.5376070684673788,0.6062079332632654],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4788015857018074,0.590816740445822,0.49138453268830207,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای","boundary":[0.4312998723375663,0.590816740445822,0.4711168447221663,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.3879997312369818,0.590816740445822,0.42525963872235345,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.35717368810051736,0.590816740445822,0.3814682292986871,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.3134599207149096,0.590816740445822,0.3512728530417897,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"اندامک","boundary":[0.25965867096687495,0.590816740445822,0.30572357723577237,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.25280521400255324,0.5871489598549356,0.2595173688100517,0.5972672440219585],"dir":"ltr"},{"str":"گفته","boundary":[0.21428314183968286,0.590816740445822,0.2454139622387959,0.6062079332632654],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7380736410669891,0.6137610186273811,0.7861471477524692,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7344453403211718,0.6137610186273811,0.7379938184505812,0.6291522114448245],"dir":"ltr"},{"str":"اندامکها","boundary":[0.6660881542699724,0.6137610186273811,0.72573741853121,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6473661224215547,0.6137610186273811,0.6596268024014944,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.589858361889404,0.6137610186273811,0.6383946784922394,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.5263399852180339,0.6137610186273811,0.5809327420546933,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"اتاقکهای","boundary":[0.452815292615736,0.6137610186273811,0.5176538332325471,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوصی","boundary":[0.3778461331720755,0.6137610186273811,0.44389571994893506,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.354095276489955,0.6137610186273811,0.36920352079553853,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3219195054760465,0.6137610186273811,0.3452785056776187,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.2703420009406705,0.6137610186273811,0.31322851575623195,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24650245246254113,0.6137610186273811,0.2616977759860243,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.21428314183968286,0.6137610186273811,0.24030531478868505,0.6291522114448245],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.7483538265134717,0.6365627857643342,0.7862768259087549,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7214697305650741,0.6365627857643342,0.7386461062957737,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.668329637841833,0.6365627857643342,0.7143560046335504,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.6165580864073104,0.6365627857643342,0.6585955788483504,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5968564133575219,0.6365627857643342,0.6094535107169254,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5547753813075321,0.6365627857643342,0.5907760775931324,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.49071087818316195,0.6365627857643342,0.5476742016298558,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48701404286770145,0.6365627857643342,0.49056252099711084,0.6519539785817776],"dir":"ltr"},{"str":"مثلاً","boundary":[0.4512027145064839,0.6365627857643342,0.4774135590942686,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.40443794933817107,0.6365627857643342,0.44162077538130745,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.3975844923738493,0.6328950051734478,0.40429664718134783,0.6430132893404708],"dir":"ltr"},{"str":"بخشی","boundary":[0.34644923738493577,0.6365627857643342,0.3881166431499026,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3269217227709467,0.6365627857643342,0.3397098971221164,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.28122690317812266,0.6365627857643342,0.32057238101819485,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.24103823153934015,0.6365627857643342,0.27160303702210575,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21428314183968286,0.6365627857643342,0.23159013639723172,0.6519539785817776],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7324296176846065,0.6595070639458932,0.7861357253241953,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.6783622925485452,0.6595070639458932,0.7252979909964389,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6651044816233286,0.6595070639458932,0.6712217966807766,0.6748982567633366],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6102768259087549,0.6595070639458932,0.6651811462742726,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6037703420009407,0.6595070639458932,0.6098876570583888,0.6748982567633366],"dir":"ltr"},{"str":"نگهداری","boundary":[0.540942686286367,0.6595070639458932,0.5966733857421219,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5266834643553047,0.6595070639458932,0.5336933413962238,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.4837969495397433,0.6595070639458932,0.5204260091719071,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.4227665121279312,0.6595070639458932,0.47656937445407505,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41915272458509706,0.6595070639458932,0.42270120271450645,0.6748982567633366],"dir":"ltr"},{"str":"میتوکندریها","boundary":[0.32330309749378483,0.6595070639458932,0.4120009406705637,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.2657469596183565,0.6595070639458932,0.31618437143049116,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":"کوره","boundary":[0.2285423637707451,0.6595070639458932,0.25871531277296245,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21428314183968286,0.6595070639458932,0.22129301888060202,0.6748982567633366],"dir":"rtl"},{"str":"اتاق","boundary":[0.76098273197608,0.6823088310828465,0.7861703957535443,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.7179220587247194,0.6823088310828465,0.7555620506618289,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6833814419135925,0.6823088310828465,0.7125094403010145,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.6445441107303634,0.6823088310828465,0.6780696096217159,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.603227440704159,0.6823088310828465,0.6392564671101256,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.5621733854267428,0.6823088310828465,0.5979352281126116,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.520543573204327,0.6823088310828465,0.5568330587282937,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.48483383726399243,0.6823088310828465,0.5153551031378082,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.4269664718134784,0.6823088310828465,0.4793913861452664,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4231567560303702,0.6823088310828465,0.42670523415977957,0.6977000239002898],"dir":"ltr"},{"str":"ریبوزومها","boundary":[0.35482940267419194,0.6823088310828465,0.41788286539772124,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3341617291490541,0.6823088310828465,0.3493760666532284,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.2852639924746354,0.6823088310828465,0.32883521517588427,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.21430497883491229,0.6823088310828465,0.28007794127528046,0.6977000239002898],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکت","boundary":[0.7303663239938184,0.7052531092644054,0.786162332862998,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6868484848484847,0.7052531092644054,0.724214323558441,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6832346973056507,0.7052531092644054,0.6867831754350601,0.7206443020818488],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.6064195390714238,0.7052531092644054,0.6719934153060538,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5764589128535912,0.7052531092644054,0.5950938654841094,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5535353087415171,0.7052531092644054,0.5653345427669152,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.503987233756635,0.7052531092644054,0.546985767954446,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.462490761271249,0.7052531092644054,0.49296915944366054,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.41391224887455486,0.7052531092644054,0.4509209164818921,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39562561311563527,0.7052531092644054,0.4026354901565545,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.3483415977961432,0.7052531092644054,0.3843706242021098,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.3038658872539139,0.7052531092644054,0.33992438662593866,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2643972317409124,0.7052531092644054,0.2925891285359134,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.21428314183968286,0.7052531092644054,0.25598002057070796,0.7206443020818488],"dir":"rtl"},{"str":"میتوکندریها","boundary":[0.6976624336491298,0.7281973874459645,0.7861800712221998,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.6489416112342942,0.7281973874459645,0.6918716656588053,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.5894183968285963,0.7281973874459645,0.6434892542786113,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5858046092857622,0.7281973874459645,0.5893530874151717,0.7435885802634079],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5648620573809043,0.7281973874459645,0.5799703016864879,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":"فصلهای","boundary":[0.4997598602432305,0.7281973874459645,0.5592454478263791,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.47256937445407504,0.7281973874459645,0.49437473156420947,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.4292039239400658,0.7281973874459645,0.46674944567627497,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.39276973728414966,0.7281973874459645,0.4232910031579654,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.34365705838876565,0.7281973874459645,0.3870007390983001,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها،","boundary":[0.26822871732849557,0.7281973874459645,0.33822064154420106,0.7435885802634079],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.21428314183968286,0.7281973874459645,0.26254679836054556,0.7435885802634079],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21428,0.16917,0.78641,0.74359],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.21410333938050122,0.7795183601729134,0.22246858832224684,0.7913467768752078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.7795183601729134,0.22814063024927766,0.7913467768752078],"dir":"ltr"},{"str":"Multicelled","boundary":[0.2322448431095881,0.7795183601729134,0.3095230128334341,0.7913467768752078],"dir":"ltr"},{"str":"organism","boundary":[0.3138394812873748,0.7795183601729134,0.37637808237586506,0.7913467768752078],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21410333938050122,0.7931994204550853,0.22246858832224684,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.7931994204550853,0.22814063024927766,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"Organelle","boundary":[0.2322448431095881,0.7931994204550853,0.29829684875361145,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.21410333938050122,0.806880480737257,0.22246858832224684,0.8187088974395516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.806880480737257,0.22814063024927766,0.8187088974395516],"dir":"ltr"},{"str":"Nucleus","boundary":[0.2322448431095881,0.806880480737257,0.2871208761674393,0.8187088974395516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2141,0.77952,0.37638,0.81871],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/338b076e7705882bff53bc8ca544274f.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/92cf9ce3a5eb7cbd697ac8db0c0f2a97.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.21428,0.16917,0.21358,0.19752]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7616312698820917,0.1691688442280057,0.7862846872270374,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7404925082308673,0.1691688442280057,0.7583165356446951,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7328327622119195,0.1691688442280057,0.7403161325001678,0.1798571725734525],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.6846729990740675,0.1691688442280057,0.7297839817241147,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6717930482023624,0.1691688442280057,0.6813663239938185,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"فرآيندهاي","boundary":[0.6133365749660248,0.1691688442280057,0.6685362494120808,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"بيوشيميايي","boundary":[0.5503057179332124,0.1691688442280057,0.6099996640462272,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4988056670206303,0.1691688442280057,0.5470553651817509,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.4731740912450446,0.1691688442280057,0.4955486125109184,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.21430491164415774,0.1691688442280057,0.22693341396223876,0.1798571725734525],"dir":"ltr"},{"str":"ریبوزومها","boundary":[0.7233588658200631,0.1998495654897629,0.7863090774709399,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7094183968285963,0.1998495654897629,0.7164282738695155,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.6532305314788684,0.1998495654897629,0.7036609647572413,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6240372236780218,0.1998495654897629,0.646503661896123,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5855917489753408,0.1998495654897629,0.6173321238997513,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5374756433514748,0.1998495654897629,0.5798343169039859,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5094570987032184,0.1998495654897629,0.5307577773298394,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.505828797957401,0.1998495654897629,0.5093772760868104,0.2152407583072063],"dir":"ltr"},{"str":"تمام","boundary":[0.4710362158167036,0.1998495654897629,0.49918457300275476,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4106032385943694,0.1998495654897629,0.46433111603843313,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"ضروری","boundary":[0.3554167842504871,0.1998495654897629,0.4049072588300129,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3318836256131156,0.1998495654897629,0.34873345427669156,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.28919303903782834,0.1998495654897629,0.32623676422449804,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.253359940872136,0.1998495654897629,0.2824879392595579,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.21428314183968286,0.1998495654897629,0.24720582315290293,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"وظایف","boundary":[0.7426557817644291,0.22265133262671608,0.786130081300813,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7285707182691662,0.22265133262671608,0.7365837755933263,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.6523820466303836,0.22265133262671608,0.7213697507223005,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.61456413357522,0.22265133262671608,0.6451289390579855,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.5851966673385741,0.22265133262671608,0.6074671773164012,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5608580259356312,0.22265133262671608,0.5781214808842303,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5384544782637909,0.22265133262671608,0.5536498017872741,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.4761976751998925,0.22265133262671608,0.5313035678290666,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.4261746959618356,0.22265133262671608,0.46906121077739693,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.36834200094067054,0.22265133262671608,0.4201133987963256,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3647282133978364,0.22265133262671608,0.36827669152724585,0.23804252544415944],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.33584573002754814,0.22265133262671608,0.35733252704427865,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2748685076933414,0.22265133262671608,0.3300389315448376,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25253268830208964,0.22265133262671608,0.26890330305885374,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.21428314183968286,0.22265133262671608,0.246480993655273,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7602465900692064,0.24559561080827508,0.7862058724719477,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7558120002687629,0.24559561080827508,0.7602530403816434,0.26098680362571847],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.7213108916213128,0.24559561080827508,0.7504388900087348,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6725682994020021,0.24559561080827508,0.7159119801115366,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6405126654572331,0.24559561080827508,0.6672677551568904,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6046328025263723,0.24559561080827508,0.6352193778136128,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.5769047417869821,0.24559561080827508,0.599155143452261,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5355320328730007,0.24559561080827508,0.5715825145199747,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.49978706636196363,0.24559561080827508,0.5302346218452648,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4457215615131358,0.24559561080827508,0.494454500922968,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4166416884465916,0.24559561080827508,0.4404750386346839,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.353425653430088,0.24559561080827508,0.4112997778291664,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3498118658872539,0.24559561080827508,0.3533603440166633,0.26098680362571847],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21428,0.16917,0.78631,0.26099],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Intermediate","boundary":[0.31710676610898336,0.302332858296518,0.3850813680037627,0.3118810982851172],"dir":"ltr"},{"str":"filament","boundary":[0.38849821944500434,0.302332858296518,0.43333595377276085,0.3118810982851172],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31711,0.30233,0.43334,0.31188],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.6399079150708862,0.6188895374254786,0.6671982799166835,0.6307179541277731],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6126956930726332,0.6188895374254786,0.6201407646307868,0.6307179541277731],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6199522945642679,0.6188895374254786,0.627614862594907,0.6307179541277731],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6278136128468722,0.6188895374254786,0.6352586844050259,0.6307179541277731],"dir":"ltr"},{"str":"نمونه","boundary":[0.5805390117919774,0.6188895374254786,0.6082166229926762,0.6307179541277731],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5469495397433313,0.6188895374254786,0.5761572246858833,0.6307179541277731],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.5158287555696335,0.6188895374254786,0.5424603238594369,0.6307179541277731],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5043703437795194,0.6188895374254786,0.5113081368003762,0.6307179541277731],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.4610862663210237,0.6188895374254786,0.49988120674595166,0.6307179541277731],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4437012894927314,0.6188895374254786,0.4566728986512931,0.6307179541277731],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.3866893099509507,0.6188895374254786,0.4392879218230008,0.6307179541277731],"dir":"rtl"},{"str":"پرسلولي","boundary":[0.3370479070079957,0.6188895374254786,0.38226961116134844,0.6307179541277731],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33343411946516155,0.6188895374254786,0.33688060202916076,0.6307179541277731],"dir":"ltr"},{"str":"نمونه","boundary":[0.7277934556205066,0.6496738018680822,0.7619938184505811,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"بارز","boundary":[0.6969335483437479,0.6496738018680822,0.7192258281260498,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.6276120405832157,0.6496738018680822,0.6884368742860981,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"تکسلولی","boundary":[0.5543883625613115,0.6496738018680822,0.6190073909830007,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.4862762883827185,0.6496738018680822,0.54587395014446,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.43265806625008396,0.6496738018680822,0.47767802190418585,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4068568165020493,0.6496738018680822,0.4245102465900692,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.3709382516965665,0.6496738018680822,0.3983028959215212,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"جا","boundary":[0.3461642142041255,0.6496738018680822,0.3648013327644289,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32234764496405294,0.6496738018680822,0.337895719948935,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.27316401263186185,0.6496738018680822,0.313830007390983,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"پیرامون","boundary":[0.21430491164415774,0.6496738018680822,0.26457139017671166,0.6650649946855256],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7499664046227239,0.6726180800496412,0.7862131290734394,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.7019333467714841,0.6726180800496412,0.7444280051064973,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6437160518712625,0.6726180800496412,0.6963167372169589,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6311516495330243,0.6726180800496412,0.6381615265739434,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.600739232681583,0.6726180800496412,0.6258050083794708,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5752032520325203,0.6726180800496412,0.5953894587304787,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپ","boundary":[0.48759336155345023,0.6726180800496412,0.5693825169656654,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47350829805818717,0.6726180800496412,0.48223180852249203,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگنمایی","boundary":[0.4012543170059799,0.6726180800496412,0.4679787677215614,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.3765238191224887,0.6726180800496412,0.39576832627830405,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.3436949539743331,0.6726180800496412,0.37115393401867897,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"رویت","boundary":[0.3033999193710945,0.6726180800496412,0.33834698676890623,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.24050930591950548,0.6726180800496412,0.297653564469529,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23679311966673383,0.6726180800496412,0.24034159779614325,0.6880092728670846],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.21428314183968286,0.6726180800496412,0.23132889874353288,0.6880092728670846],"dir":"rtl"},{"str":"باکتری","boundary":[0.7404650944030101,0.6954198471865944,0.786181683800309,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6842570718269165,0.6954198471865944,0.7348049452395351,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6551073036350198,0.6954198471865944,0.678466303836592,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6065824094604583,0.6954198471865944,0.6496549466793369,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5731875293959551,0.6954198471865944,0.6011472667760916,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک،","boundary":[0.5170894308943089,0.6954198471865944,0.5675300678626621,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4985012430289592,0.6954198471865944,0.5113018880602029,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"سختی","boundary":[0.44956272256937446,0.6954198471865944,0.4931239336055957,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.4231841698582275,0.6954198471865944,0.44374467513270166,0.7108110400040378],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.3796332728616542,0.6954198471865944,0.41753450245246254,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای","boundary":[0.33380985016461734,0.6954198471865944,0.3736268225492172,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3046713700194853,0.6954198471865944,0.3280303702210576,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.2628080360142444,0.6954198471865944,0.29927307860586905,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.21428314183968286,0.6954198471865944,0.25735567905856155,0.7108110400040378],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.7564167170597326,0.7183641253681535,0.786328428408251,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"پرسلولی","boundary":[0.6953121010548948,0.7183641253681535,0.7501057582476651,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6785025868440502,0.7183641253681535,0.688777934556205,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.6503324598535241,0.7183641253681535,0.6727749721523302,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.5929416112342941,0.7183641253681535,0.6437144392931532,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5710656453671974,0.7183641253681535,0.5862609688906806,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"حالیکه","boundary":[0.5138916885036618,0.7183641253681535,0.5644693946113014,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.4785661492978566,0.7183641253681535,0.5068886649197071,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.43287132970503256,0.7183641253681535,0.4728124158475726,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"ضروری","boundary":[0.37790257340589933,0.7183641253681535,0.42723495903123326,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3642529060001344,0.7183641253681535,0.3712627830410536,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"حیاتی","boundary":[0.31653349459114427,0.7183641253681535,0.3585591310401335,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2998578243633676,0.7183641253681535,0.31074739155892145,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.27168769737284154,0.7183641253681535,0.29430698400693456,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.21430491164415774,0.7183641253681535,0.2650696768124706,0.7337553181855969],"dir":"rtl"},{"str":"(شکل","boundary":[0.7465098434455418,0.7413440313108641,0.7862397366122421,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.6998386078075656,0.7413440313108641,0.7097220990391722,0.7567352241283075],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7096519518914197,0.7413440313108641,0.7198619901901498,0.7567352241283075],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7197305650742458,0.7413440313108641,0.7278942417523349,0.7567352241283075],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7281966001478196,0.7413440313108641,0.7384066384465496,0.7567352241283075],"dir":"ltr"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.6428670294967411,0.7413440313108641,0.6917402405429012,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6245586239333467,0.7413440313108641,0.6358298706036668,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.5754048242961768,0.7413440313108641,0.6166643485856346,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.5426951555465968,0.7413440313108641,0.5749144661694551,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5173551031378082,0.7413440313108641,0.5346620976953572,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"باکتری","boundary":[0.46338775784452063,0.7413440313108641,0.5109908485353727,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4261613921924343,0.7413440313108641,0.45528939057985623,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.39052422226701605,0.7413440313108641,0.41967336846449926,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"ماندن","boundary":[0.34439400658469393,0.7413440313108641,0.3848509497738272,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.3120005375260364,0.7413440313108641,0.3361432506887052,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.2580162601626016,0.7413440313108641,0.3037715514345226,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.21428314183968286,0.7413440313108641,0.24968084391587714,0.7567352241283075],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهایی","boundary":[0.7130609420143788,0.7641457984478172,0.7864153732446415,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6610730363501982,0.7641457984478172,0.70613653161325,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6370206275616475,0.7641457984478172,0.6541970032923469,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6148807364106698,0.7641457984478172,0.6299889807162533,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.5439082174292816,0.7641457984478172,0.6091312048149865,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4761976751998925,0.7641457984478172,0.5370225089027749,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.4395115232144056,0.7641457984478172,0.4692273063226499,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.38364859235369214,0.7641457984478172,0.43254357320432707,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.32837868709265605,0.7641457984478172,0.3776716099864658,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31270442787072494,0.7641457984478172,0.3214776590741114,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.28431660283544985,0.7641457984478172,0.3058033998521803,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.23842585500235167,0.7641457984478172,0.2772631861855809,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21428314183968286,0.7641457984478172,0.23159013639723172,0.7795369912652605],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.7584284082510246,0.7870900766293762,0.7862937579789021,0.8024812694468196],"dir":"rtl"},{"str":"سادهتر","boundary":[0.708851306860176,0.7870900766293762,0.7529641873278237,0.8024812694468196],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.6461566888396156,0.7870900766293762,0.7033009473896391,0.8024812694468196],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6423268158301417,0.7870900766293762,0.6458752939595511,0.8024812694468196],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21428,0.61889,0.78642,0.80248],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/03cb4554dfa23c79e7a5752d304a7785.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/c1cad9fa8ed23dad57a2e50d24f88b69.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.2141,0.16917,0.21368,0.18129]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.7735503594705367,0.1691688442280057,0.7861284687227037,0.1798571725734525],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.3962600446965899,0.1691688442280057,0.4414869313982396,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3833738250481056,0.1691688442280057,0.39292313377679233,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.33477961432506886,0.1691688442280057,0.3801098611042176,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.297679684550567,0.1691688442280057,0.3315457887909878,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28218437143049113,0.1691688442280057,0.2944357777143291,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2537929180944702,0.1691688442280057,0.2789538077368773,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.21430491164415774,0.1691688442280057,0.2505590925603891,0.1798571725734525],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7537019418128066,0.1998495654897629,0.7623445541893435,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7027605993415306,0.1998495654897629,0.7459954310286904,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"جزئیات","boundary":[0.6457293556406638,0.1998495654897629,0.6966778087010326,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.593128132768931,0.1998495654897629,0.6377126923335349,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5619537727608681,0.1998495654897629,0.5853127729624403,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5182400053752604,0.1998495654897629,0.5560529377021404,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.45057945306725794,0.1998495654897629,0.5120331997799161,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.3901565544581066,0.1998495654897629,0.44255647382920105,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3539315998118659,0.1998495654897629,0.3822976550426661,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31587798158973324,0.1998495654897629,0.3471525606465297,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.29110394409729223,0.1998495654897629,0.31002622442791755,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.21428314183968286,0.1998495654897629,0.28322811261170466,0.2152407583072063],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.7449085533830545,0.22265133262671608,0.7861405630585232,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.6773805012430288,0.22265133262671608,0.7371996237317745,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6610749176913255,0.22265133262671608,0.6711736956476847,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.5843798965262379,0.22265133262671608,0.65323778808036,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.5354413760666532,0.22265133262671608,0.5766733857421219,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.49353288987435323,0.22265133262671608,0.5276244036820533,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.43568165020493177,0.22265133262671608,0.48583686084794725,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4209112410132365,0.22265133262671608,0.4279211180541557,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.3838590337969495,0.22265133262671608,0.41513330423217204,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.31529261573607464,0.22265133262671608,0.37611744943895714,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.2729438957199489,0.22265133262671608,0.30753611503057177,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"مطابقت","boundary":[0.21430497883491229,0.22265133262671608,0.26505032587515953,0.23804252544415944],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7596418732782368,0.24559561080827508,0.7862663441510448,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7560173352146744,0.24559561080827508,0.7653442182355708,0.26098680362571847],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6874631458711281,0.24559561080827508,0.7446741920311765,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.6427915070886245,0.24559561080827508,0.6763605455889269,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.599709064032789,0.24559561080827508,0.6316235973929987,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"دستورزی","boundary":[0.5179005576832628,0.24559561080827508,0.5883016864879392,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.4517340589934824,0.24559561080827508,0.5114913083507235,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.38060444802795135,0.24559561080827508,0.4442262273921716,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.33728253712289186,0.24559561080827508,0.3744730406840798,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2978138816098904,0.24559561080827508,0.3260057784048914,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2563424040851979,0.24559561080827508,0.28890195837850663,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2354216219848149,0.24559561080827508,0.24792519291499338,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21428314183968286,0.24559561080827508,0.22812630493331246,0.26098680362571847],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.7267307666465095,0.2685398889898342,0.7862090976281662,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6671202042598937,0.2685398889898342,0.7171955922865013,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.6322887858630651,0.2685398889898342,0.6574329100315797,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"مفیدی","boundary":[0.5771241013236578,0.2685398889898342,0.6251876061853887,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5525677618759658,0.2685398889898342,0.5676760061815493,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.48242061412349657,0.2685398889898342,0.5430704831015252,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.41545830813680035,0.2685398889898342,0.47284351273264796,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.36372411476180877,0.2685398889898342,0.4083537324464153,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33874111402271045,0.2685398889898342,0.3539364375461936,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.2684464153732446,0.2685398889898342,0.33163993434503414,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.21428314183968286,0.2685398889898342,0.2613418396828596,0.28393108180727755],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7396918631996237,0.29134165612678725,0.786235705166969,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6856390512665457,0.29134165612678725,0.7343163340724316,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6527884163139152,0.29134165612678725,0.6803272189746691,0.3067328489442306],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.648978700530807,0.29134165612678725,0.6525271786602164,0.3067328489442306],"dir":"ltr"},{"str":"محتوای","boundary":[0.5020925017753827,0.33563858401174523,0.5401418396828597,0.34746700071403963],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.4637001948531882,0.33563858401174523,0.498808321139778,0.34746700071403963],"dir":"rtl"},{"str":"پیلی","boundary":[0.44514183968285964,0.3570152407026388,0.46580400456897125,0.3688436574049332],"dir":"rtl"},{"str":"ريبوزوم","boundary":[0.4002049318013841,0.37839189739353235,0.4394546798360546,0.39022031409582675],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21428,0.16917,0.78627,0.39022],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کپسول","boundary":[0.6251931734193374,0.45477781730232525,0.6599591480212322,0.4666062340046197],"dir":"rtl"},{"str":"ديواره","boundary":[0.6358175949275094,0.47586945190400687,0.6665880534838406,0.4876978686063013],"dir":"rtl"},{"str":"سلولی","boundary":[0.601004501780555,0.47586945190400687,0.6325582207888194,0.4876978686063013],"dir":"rtl"},{"str":"غشاء","boundary":[0.5800075261046125,0.4993837742639898,0.6044546798360545,0.5112121909662842],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسمايی","boundary":[0.5308237586508096,0.4993837742639898,0.576648592353692,0.5112121909662842],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53082,0.45478,0.66659,0.51121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تاژک","boundary":[0.3500134381509104,0.4211452107753194,0.3802454478263791,0.43297362747761386],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.35001,0.42115,0.38025,0.43297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.7590224417120204,0.5435011948289273,0.7862596922663441,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7283981724114761,0.5435011948289273,0.7358432439696297,0.5553296115312217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7356547739031108,0.5435011948289273,0.7433173419337499,0.5553296115312217],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7435160921857151,0.5435011948289273,0.7509611637438688,0.5553296115312217],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7015743465699119,0.5435011948289273,0.72044634818249,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6644449371766444,0.5435011948289273,0.6937065779748707,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایي","boundary":[0.6084479607605994,0.5435011948289273,0.6565983336692871,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.593307128939058,0.5435011948289273,0.6002837465564739,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای","boundary":[0.5520162601626016,0.5435011948289273,0.5868769301211703,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5083496606866895,0.5435011948289273,0.5441194651615937,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.4705052744742323,0.5435011948289273,0.5005030571793322,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4495754216219848,0.5435011948289273,0.46447400562239594,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.42800718941073707,0.5435011948289273,0.44154216219848147,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیدگي","boundary":[0.37279795740106164,0.5435011948289273,0.41986084794732254,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"کمتری","boundary":[0.3290978969293825,0.5435011948289273,0.3670595207405099,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.29106947524020693,0.5435011948289273,0.32261457784886854,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27373667943291,0.5435011948289273,0.2845711484766363,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهای","boundary":[0.21430491164415774,0.5435011948289273,0.268424286548547,0.5553296115312217],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.7336390512665457,0.564592829430609,0.7862230061143586,0.5764212461329034],"dir":"rtl"},{"str":"عالي","boundary":[0.7042095007726936,0.564592829430609,0.7291212121212121,0.5764212461329034],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6771843042397366,0.564592829430609,0.6996031714036148,0.5764212461329034],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6735705166969025,0.564592829430609,0.6770169992609016,0.5764212461329034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2143,0.5435,0.78626,0.57642],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اجزای","boundary":[0.747501226941032,0.6009220121297683,0.7861232278438487,0.6127504288320627],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.7066199019014983,0.6009220121297683,0.7440962171605185,0.6127504288320627],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.6659681278537775,0.6009220121297683,0.7033770197142912,0.6127504288320627],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6360780756567896,0.6009220121297683,0.6626126453000067,0.6127504288320627],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7537454814217563,0.6204590377238611,0.7623880937982933,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.7082248202647314,0.6204590377238611,0.7480515792747197,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.664902909359672,0.6204590377238611,0.7027250563413004,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"سادهترین","boundary":[0.5953427400389706,0.6204590377238611,0.6578220788819457,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5452901968689108,0.6204590377238611,0.5883726399247464,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5108503661896122,0.6204590377238611,0.5393238709553565,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.4711583686084794,0.6204590377238611,0.503987233756635,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"باکتری","boundary":[0.4182819324061009,0.6204590377238611,0.4641726802391991,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39877618759658673,0.6204590377238611,0.4113591345830814,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای","boundary":[0.35188685076933407,0.6204590377238611,0.391703823153934,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادی","boundary":[0.30053188201303493,0.6204590377238611,0.3460475498163061,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.27638916885036613,0.6204590377238611,0.29365262379896523,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2718642746758046,0.6204590377238611,0.2763053147886851,0.6358502305413045],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.21428314183968286,0.6204590377238611,0.2648326278304105,0.6358502305413045],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.7380736410669891,0.6432608048608142,0.7861471477524692,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7152742054693273,0.6432608048608142,0.7324505812000267,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6922433649129879,0.6432608048608142,0.7097027481018612,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6439143989787005,0.6432608048608142,0.6868753227555887,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6282168245649399,0.6432608048608142,0.6385210551938539,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"اتمها","boundary":[0.5901195995431028,0.6432608048608142,0.6227065779748706,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5745767654370758,0.6432608048608142,0.5845037962776322,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"اجزای","boundary":[0.5291442585500236,0.6432608048608142,0.5689612309346235,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.48950144460122286,0.6432608048608142,0.5235711886044481,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.44412591547403074,0.6432608048608142,0.4839211180541557,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3919404689914668,0.6432608048608142,0.4387020090035611,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.33982879795740106,0.6432608048608142,0.38615494187999727,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.30602029160787475,0.6432608048608142,0.33449963505445796,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.270140428677014,0.6432608048608142,0.30053107572398036,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26651212793119666,0.6432608048608142,0.27006060606060606,0.6586519976782576],"dir":"ltr"},{"str":"اتمهای","boundary":[0.21428314183968286,0.6432608048608142,0.26100194853188197,0.6586519976782576],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7464292145400793,0.6662050830423734,0.7862026473157292,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.6888698515084323,0.6662050830423734,0.7370246590069206,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6693374991601155,0.6662050830423734,0.6797696700933952,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"الکترون","boundary":[0.6098736813814418,0.6662050830423734,0.6599877712826715,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6030202244171202,0.6625373024514869,0.6097323792246186,0.6726555866185098],"dir":"ltr"},{"str":"(دارای","boundary":[0.5518396828596384,0.6662050830423734,0.5938771753006786,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.5268914869313982,0.6662050830423734,0.5450196548156221,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"منفی)","boundary":[0.4767556272256937,0.6662050830423734,0.5174869313982395,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.472140428677014,0.6662050830423734,0.4765814687898945,0.6815962758598167],"dir":"ltr"},{"str":"پروتون","boundary":[0.4177417187395014,0.6662050830423734,0.4626963649801787,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.41088826177517973,0.6625373024514869,0.4176004165826782,0.6726555866185098],"dir":"ltr"},{"str":"(دارای","boundary":[0.3594224282738695,0.6662050830423734,0.40145992071490966,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.33447423234562923,0.6662050830423734,0.3526024002298532,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.28856171470805614,0.6662050830423734,0.3250696768124706,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.28233555062823357,0.6662050830423734,0.2884528656856817,0.6815962758598167],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2602174292817308,0.6662050830423734,0.27301807431297453,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.21428314183968286,0.6662050830423734,0.2540154004179191,0.6815962758598167],"dir":"rtl"},{"str":"نوترون","boundary":[0.742709803131089,0.6890068501793264,0.7861405630585231,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7231572935564066,0.6890068501793264,0.7292746086138546,0.7043980429967698],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7358563461667674,0.6853390695884399,0.7425685009742659,0.6954573537554628],"dir":"ltr"},{"str":"بدون","boundary":[0.6834032117180675,0.6890068501793264,0.7161667674527984,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.6608714640865416,0.6890068501793264,0.6765021836995229,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6501885372572733,0.6890068501793264,0.6561716051871263,0.7043980429967698],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.654824296176846,0.6890068501793264,0.6609416112342941,0.7043980429967698],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.627997446751327,0.6890068501793264,0.6433451589061344,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.5841750991063629,0.6890068501793264,0.6210531478868507,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"اتم","boundary":[0.5584214204125512,0.6890068501793264,0.5770999126520191,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.5051942484714103,0.6890068501793264,0.5514768527850566,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.45278304105355094,0.6890068501793264,0.49814083182154134,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44916925351071685,0.6890068501793264,0.45271773164012624,0.7043980429967698],"dir":"ltr"},{"str":"الکترونها","boundary":[0.378570583887657,0.6890068501793264,0.4422835449842101,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.36289632466572597,0.6890068501793264,0.371538937042263,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.34043109588120674,0.6890068501793264,0.3558658872539138,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"منفی","boundary":[0.29876369011624,0.6890068501793264,0.3334429886447625,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.25762520997110794,0.6890068501793264,0.29180380299670766,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"خیلی","boundary":[0.21428314183968286,0.6890068501793264,0.2507475643351475,0.7043980429967698],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکتر","boundary":[0.72759188335685,0.7119511283608855,0.7863179466505408,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7095721292750116,0.7119511283608855,0.7198039373782167,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"پروتونها","boundary":[0.643316132500168,0.7119511283608855,0.7030824066668128,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6032217966807767,0.7119511283608855,0.6357515957804205,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5885070214338507,0.7119511283608855,0.5955168984747699,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.5404758449237385,0.7119511283608855,0.5804887455486125,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"هستة","boundary":[0.4959517570382315,0.7119511283608855,0.5346918497614728,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.4522984613317208,0.7119511283608855,0.48821863871531274,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.42896123093462335,0.7119511283608855,0.4460916557363766,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.38465967882819324,0.7119511283608855,0.4226376210633417,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36146878989451053,0.7119511283608855,0.37666411341799366,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.32583161996909227,0.7119511283608855,0.35538599925401265,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"چرخش","boundary":[0.26703137808237587,0.7119511283608855,0.3197488293285944,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.21430491164415774,0.7119511283608855,0.25934663710273465,0.7273423211783289],"dir":"rtl"},{"str":"(شکل","boundary":[0.7465453201639454,0.7347885232589901,0.7862752133306457,0.7501797160764335],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7027985621178525,0.7347885232589901,0.7125441107303634,0.7501797160764335],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.712473963582611,0.7347885232589901,0.722684001881341,0.7501797160764335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7225525767654369,0.7347885232589901,0.7307162534435261,0.7501797160764335],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7310186118390108,0.7347885232589901,0.741228650137741,0.7501797160764335],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.21410333938050122,0.7795183601729134,0.22246858832224684,0.7913467768752078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.7795183601729134,0.22814063024927766,0.7913467768752078],"dir":"ltr"},{"str":"Electron","boundary":[0.2322448431095881,0.7795183601729134,0.2891285359134583,0.7913467768752078],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21410333938050122,0.7931994204550853,0.22246858832224684,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.7931994204550853,0.22814063024927766,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"Proton","boundary":[0.2322448431095881,0.7931994204550853,0.27721642142041253,0.8050278371573797],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.21410333938050122,0.806880480737257,0.22246858832224684,0.8187088974395516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.806880480737257,0.22814063024927766,0.8187088974395516],"dir":"ltr"},{"str":"Neutron","boundary":[0.2322448431095881,0.806880480737257,0.2873333333333333,0.8187088974395516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2141,0.60092,0.78632,0.81871],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":27,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/4f504b31c4a2746768da3e5d4c67b01d.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/dca5b0993a8279c69c3168b5b74464eb.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":842.04,"margin":[0.2141,0.23776,0.21369,0.1649]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7531714036148625,0.23776418356016335,0.7861889404018007,0.252015288020759],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7209399986561849,0.23776418356016335,0.7492205872471948,0.252015288020759],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدهاي","boundary":[0.7231169791036752,0.26284612741081176,0.7861687831754349,0.27709723187140745],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئيک","boundary":[0.6608714640865416,0.26284612741081176,0.7191056910569105,0.27709723187140745],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66087,0.23776,0.78619,0.2771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"امروزه","boundary":[0.7228213397836456,0.30776605401762386,0.7620505274474232,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7079307935228112,0.30776605401762386,0.7171531755283514,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.6474760464960021,0.30776605401762386,0.7020639936780518,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6174990257340589,0.30776605401762386,0.6418467998354646,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.5675590942686286,0.30776605401762386,0.6119768722740877,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"شنیده","boundary":[0.5194260565746153,0.30776605401762386,0.5619967038497766,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5061464758449237,0.30776605401762386,0.5137012903236529,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.4693119666733857,0.30776605401762386,0.49972438352482695,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4143476449640529,0.30776605401762386,0.4635972970119311,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.39079271652220654,0.30776605401762386,0.4087838477328714,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.35034441980783443,0.30776605401762386,0.38434885439763483,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.2949838070281529,0.30776605401762386,0.34479482493117386,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2785040650406504,0.30776605401762386,0.2890878090366581,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.21428314183968286,0.30776605401762386,0.2729587456150649,0.3231572468350672],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهی","boundary":[0.7437014042867702,0.33071033219918283,0.7858695155546596,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7300081972720555,0.33071033219918283,0.7377983256443843,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"جانوری","boundary":[0.6744298864476248,0.33071033219918283,0.724372801591841,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6559255526439561,0.33071033219918283,0.6677247866693543,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.62549136598804,0.33071033219918283,0.6492857622791104,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.5767705435732043,0.33071033219918283,0.6186991869918699,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5165334945911443,0.33071033219918283,0.5700654437949338,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"توارثی","boundary":[0.468596385137405,0.33071033219918283,0.5104861778280847,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"نهفته","boundary":[0.42688543976348853,0.33071033219918283,0.4618695155546597,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40494147685278503,0.33071033219918283,0.4200497211583686,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.3390660485117248,0.33071033219918283,0.39812752805214,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.27538130753208356,0.33071033219918283,0.33230612107773966,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.21789692938251695,0.33071033219918283,0.26862715850299,0.34610152501662617],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21428314183968286,0.33071033219918283,0.21783161996909223,0.34610152501662617],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7640142444399649,0.353512099336136,0.7855010414566954,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7301621984814887,0.353512099336136,0.7571801187473675,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"چنان","boundary":[0.6848374655647381,0.353512099336136,0.7231599162325435,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"فراتر","boundary":[0.6446068668951151,0.353512099336136,0.6743879594167842,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6240779412752804,0.353512099336136,0.6375219194393306,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.5922504871329706,0.353512099336136,0.6177384320420367,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5539791708660888,0.353512099336136,0.5814962037223678,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.5217598602432305,0.353512099336136,0.5435296647181347,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"نهاده","boundary":[0.478895115232144,0.353512099336136,0.5112232748773768,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4512910031579654,0.353512099336136,0.4723748796599276,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.40940589934824967,0.353512099336136,0.4442887209090202,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.3534575018477457,0.353512099336136,0.39891285359134576,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.29422186387153126,0.353512099336136,0.3468595901199925,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2736929382516966,0.353512099336136,0.28713691641574673,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.23481206745951755,0.353512099336136,0.2630257340589935,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.21428314183968286,0.353512099336136,0.22679872389473366,0.3689032921535793],"dir":"rtl"},{"str":"داستانها","boundary":[0.7261808775112544,0.3764563775176951,0.7862413491903514,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7113095478062217,0.3764563775176951,0.7253946113014847,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"جنایی","boundary":[0.6585830813680037,0.3764563775176951,0.7000110192837463,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6289979170866088,0.3764563775176951,0.6513025280169001,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5939485318820129,0.3764563775176951,0.6177211583686084,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5450100114224282,0.3764563775176951,0.5826717731640126,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5166439561916281,0.3764563775176951,0.5339509507491769,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.46870684673788887,0.3764563775176951,0.5053671974736276,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.42945588926963646,0.3764563775176951,0.4615065201425088,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41134341194651614,0.3764563775176951,0.421647683497832,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.34248552039239394,0.3764563775176951,0.4001319626419404,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"مجرم","boundary":[0.29537566350870115,0.3764563775176951,0.3359041935905091,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2754780622186387,0.3764563775176951,0.2842512934220251,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"پیگیری","boundary":[0.21428314183968286,0.3764563775176951,0.2643319223274877,0.39184757033513845],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.766882348988779,0.39925814465464815,0.7861921655580191,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.7453302425586238,0.39925814465464815,0.76098273197608,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7165979977155144,0.39925814465464815,0.7445721964657663,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6690745145467984,0.39925814465464815,0.7110519576506272,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6503742525028557,0.39925814465464815,0.6631748975340994,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"تار","boundary":[0.6278425048713298,0.39925814465464815,0.6448851021518888,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"مویی","boundary":[0.5881779211180541,0.39925814465464815,0.6222964648064426,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.5519094268628636,0.39925814465464815,0.5827554256534301,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"مانده","boundary":[0.5130503258751595,0.39925814465464815,0.5459227306322652,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4917376872942283,0.39925814465464815,0.5074839329303176,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"صحنه","boundary":[0.4458251696566552,0.39925814465464815,0.48581630047705443,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.4118207350668548,0.39925814465464815,0.44032943904308913,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.37901363972317403,0.39925814465464815,0.4059211180541557,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.34276691527245845,0.39925814465464815,0.37336217621058915,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33915312772962436,0.39925814465464815,0.34270160585903375,0.4146493374720915],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3260912450446818,0.39925814465464815,0.333101122085601,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3101992877780017,0.39925814465464815,0.32050584199099175,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28888664919707047,0.39925814465464815,0.30463289483315975,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.2545355103137808,0.39925814465464815,0.28285802593563125,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"پارک","boundary":[0.21428314183968286,0.39925814465464815,0.24859235369213198,0.4146493374720915],"dir":"rtl"},{"str":"ژوراسیک","boundary":[0.7259793052475979,0.4222024228362073,0.7862752133306457,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7214955318148223,0.4222024228362073,0.7259365719277028,0.4375936156536506],"dir":"ltr"},{"str":"داستان","boundary":[0.6683118994826311,0.4222024228362073,0.7158934354632803,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6495084324396961,0.4222024228362073,0.6613076664650943,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.608646509440301,0.4222024228362073,0.643857750109434,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"تکثیر","boundary":[0.5658795941678424,0.4222024228362073,0.6014732244843108,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.5042162198481489,0.4222024228362073,0.5591205402136665,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"دایناسورهای","boundary":[0.4147233756635087,0.4222024228362073,0.4972378552711147,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.3825040650406504,0.4222024228362073,0.4078005778404891,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36539299872337566,0.4222024228362073,0.37659868996085544,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"میلاد","boundary":[0.32409567963448227,0.4222024228362073,0.3598806651031951,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31020654437949335,0.4222024228362073,0.31810813722773795,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"بهوجود","boundary":[0.2559723174091245,0.4222024228362073,0.30328374655647383,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"آمدن","boundary":[0.21428314183968286,0.4222024228362073,0.25036355039285724,0.4375936156536506],"dir":"rtl"},{"str":"موجوداتی","boundary":[0.7219172209903916,0.4450041899731604,0.7861381441913592,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"خارقالعاده","boundary":[0.6457366122421554,0.4450041899731604,0.7164274288349293,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"استوار","boundary":[0.5999797083921251,0.4450041899731604,0.6396007525364509,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.563370422629846,0.4450041899731604,0.5937610696768124,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5597566350870119,0.4450041899731604,0.5633051132164213,0.4603953827906037],"dir":"ltr"},{"str":"آیا","boundary":[0.5382480682658065,0.4450041899731604,0.5536828596385136,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.4921831619969092,0.4450041899731604,0.5326177134026358,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4555445810656453,0.4450041899731604,0.4866645286703099,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43220735066854793,0.4450041899731604,0.4495143452260969,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.41733857421218834,0.4450041899731604,0.42611180541557475,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3624673788886649,0.4450041899731604,0.41114466169455083,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3461835651414365,0.4450041899731604,0.3566936481366251,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"تار","boundary":[0.3229580057784049,0.4450041899731604,0.33967721561513137,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"موی","boundary":[0.2875167640932607,0.4450041899731604,0.317327650915234,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"باقی","boundary":[0.2535340993079352,0.4450041899731604,0.2814212188402876,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"مانده","boundary":[0.21428314183968286,0.4450041899731604,0.2473079352281126,0.4603953827906037],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7705544581065645,0.46794846815471947,0.7857497816300477,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"صحنه","boundary":[0.7224214204125512,0.46794846815471947,0.7623037022105758,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.6863923940065847,0.46794846815471947,0.7143230531478868,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6656893099509508,0.46794846815471947,0.6782722569374454,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"هویت","boundary":[0.6197985621178526,0.46794846815471947,0.6576127124907613,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"مجرم","boundary":[0.5756929382516965,0.46794846815471947,0.6138806177854832,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.5491555465967882,0.46794846815471947,0.5675510313780823,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"برد؟","boundary":[0.51351837667137,0.46794846815471947,0.5410136397231741,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4954058993482496,0.46794846815471947,0.5072048845758823,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47711926358933004,0.46794846815471947,0.48719868306121067,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.4318380702815292,0.46794846815471947,0.47088710019094815,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.3685580864073103,0.46794846815471947,0.42366397903648456,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.33691406302492777,0.46794846815471947,0.3600989047907008,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.2859727205536518,0.46794846815471947,0.3304218235570785,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.25033555062823354,0.46794846815471947,0.27948469682571675,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24572035207955384,0.46794846815471947,0.25016139219243433,0.4833396609721628],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.21428314183968286,0.46794846815471947,0.23746798360545587,0.4833396609721628],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.7431653564469528,0.49075023529167255,0.7860518712625142,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.7075281865215346,0.49075023529167255,0.7366773327190178,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.6620510649734597,0.49075023529167255,0.7010359470536853,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.6173318551367332,0.49075023529167255,0.6539922058724719,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت؟","boundary":[0.5580360142444399,0.49075023529167255,0.6090673923268157,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5207153127729623,0.49075023529167255,0.5498433111603843,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.4790688705234159,0.49075023529167255,0.5126161392192434,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45836578646778203,0.49075023529167255,0.4709487334542767,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4287806221863871,0.49075023529167255,0.45026741920311764,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشها","boundary":[0.3619062017066451,0.49075023529167255,0.42197377526225516,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.3275199892494792,0.49075023529167255,0.35370906403278907,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2888568165020493,0.49075023529167255,0.3214518560306169,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.25377356715715915,0.49075023529167255,0.2807463549015656,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.21428314183968286,0.49075023529167255,0.24673640826408472,0.5061414281091159],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.7293503997849896,0.5136945134732316,0.78608251024659,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7144598535241551,0.5136945134732316,0.7229311536937464,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"گنجینه","boundary":[0.6568749580057784,0.5136945134732316,0.7061617953369616,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6077622791103944,0.5136945134732316,0.6504670333362129,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5870591950547605,0.5136945134732316,0.5998598400860041,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5254506483907814,0.5136945134732316,0.5810290581688686,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.4706995901363972,0.5136945134732316,0.5195411705646101,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4558090438755627,0.5136945134732316,0.46428034404515406,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.3927467580460928,0.5136945134732316,0.44785265067526703,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3745185782436336,0.5136945134732316,0.3845979977155143,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.3165020493180138,0.5136945134732316,0.3688675673212374,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.29869515554659676,0.5136945134732316,0.30851333736477854,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2807786064637506,0.5136945134732316,0.2925117920724603,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.2422573405899348,0.5136945134732316,0.2728761674393603,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.21428314183968286,0.5136945134732316,0.23422428273869514,0.529085706290675],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.736194450043674,0.5366625434955584,0.7861970032923469,0.5520537363130017],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7190833837263992,0.5366625434955584,0.7308826177517974,0.5520537363130017],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6755655445810657,0.5366625434955584,0.7137856163037862,0.5520537363130017],"dir":"rtl"},{"str":"فرامین","boundary":[0.6260174695961837,0.5366625434955584,0.6701448632668144,0.5520537363130017],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.57382783727257,0.5366625434955584,0.6207435789635346,0.5520537363130017],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاع","boundary":[0.5324481831619969,0.5366625434955584,0.5685301321942355,0.5520537363130017],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.4856457703420009,0.5366625434955584,0.5271230712893906,0.5520537363130017],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.4527951353893704,0.5366625434955584,0.4803339380501243,0.5520537363130017],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44898541960626215,0.5366625434955584,0.4525338977356716,0.5520537363130017],"dir":"ltr"},{"str":"تاريخچه","boundary":[0.7374689242760195,0.57512751305609,0.7862550561042799,0.5869559297583844],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.7036047839817241,0.57512751305609,0.7340710206275617,0.5869559297583844],"dir":"rtl"},{"str":"دياناي","boundary":[0.6481724114761809,0.57512751305609,0.7001279983874219,0.5869559297583844],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخچه","boundary":[0.7081603171403614,0.5946645386501829,0.762367130282873,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.663466908553383,0.5946645386501829,0.6999095612443728,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.6002766915272458,0.5946645386501829,0.6576376629039316,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5795736074716119,0.5946645386501829,0.5921565544581066,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5435228112611704,0.5946645386501829,0.5713228515756231,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"1869","boundary":[0.49514546798360537,0.5946645386501829,0.5353107572398037,0.6100557314676261],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.4751503057179332,0.5946645386501829,0.48694953974333127,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.41342162198481486,0.5946645386501829,0.468658066250084,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.3725596989854196,0.5946645386501829,0.4072905842231995,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"زمانیکه","boundary":[0.31105959819928775,0.5946645386501829,0.3643093462339581,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.2746725794530672,0.5946645386501829,0.3028209366391184,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"فردریک","boundary":[0.21428314183968286,0.5946645386501829,0.26663952160182763,0.6100557314676261],"dir":"rtl"},{"str":"میچر","boundary":[0.7523852717866022,0.6174663057871359,0.7862590875495531,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7455318148222804,0.6137985251962494,0.7522439696297788,0.6239168093632724],"dir":"ltr"},{"str":"دیانای","boundary":[0.684656991198011,0.6174663057871359,0.7397628838271852,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.668659410065175,0.6174663057871359,0.6787388295370557,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.6259688234898878,0.6174663057871359,0.6626291742256265,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.5953604783981724,0.6174663057871359,0.6201345158906134,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5822586844050257,0.6174663057871359,0.5900043002082913,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.5449225290600013,0.6174663057871359,0.5760968890680642,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5288185177719545,0.6174663057871359,0.5388979372438352,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.48573607471611907,0.6174663057871359,0.5227447423234562,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.44367681247060403,0.6174663057871359,0.4802891500465242,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"مجزا","boundary":[0.4074300880198884,0.6174663057871359,0.4382456667849296,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.3814587112813277,0.6174663057871359,0.4014869313982396,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3768225492172277,0.6174663057871359,0.3812635893301082,0.6328574986045794],"dir":"ltr"},{"str":"او","boundary":[0.3604839078142847,0.6174663057871359,0.37069394611301476,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.33723657864677814,0.6174663057871359,0.35450003359537724,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.321126923335349,0.6174663057871359,0.33167681075994826,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئین","boundary":[0.2630853994490358,0.6174663057871359,0.3151587717530068,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.2562319424847141,0.6137985251962494,0.2629440972922126,0.6239168093632724],"dir":"ltr"},{"str":"نامید","boundary":[0.21793321238997512,0.6174663057871359,0.2505443794933817,0.6328574986045794],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21430497883491229,0.6174663057871359,0.21798414298192567,0.6328574986045794],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.777433447557616,0.6404105839686951,0.7860760599341531,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.749045622522341,0.6404105839686951,0.7705324195390714,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7075523751931734,0.6404105839686951,0.7430580801155965,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.652387690653766,0.6404105839686951,0.7006513471746287,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.6112669488678357,0.6404105839686951,0.6453802324800106,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.5493684069072096,0.6404105839686951,0.6045078949136597,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.532821742928173,0.6404105839686951,0.5425093059195054,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"سالها","boundary":[0.4840589934824968,0.6404105839686951,0.5257675199892494,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.4555405496203722,0.6404105839686951,0.47704911644157766,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"ناشناخته","boundary":[0.3900787475643351,0.6404105839686951,0.44964035524936413,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"ماند","boundary":[0.35705395417590535,0.6404105839686951,0.38304710071894105,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35344016663307126,0.6404105839686951,0.35698864476248066,0.6558017767861385],"dir":"ltr"},{"str":"جالب","boundary":[0.31050567761875963,0.6404105839686951,0.34631700597997717,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27325754216219844,0.6404105839686951,0.30422929266007165,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24911482899952966,0.6404105839686951,0.26642182355707855,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.21428314183968286,0.6404105839686951,0.2421484915675603,0.6558017767861385],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7660172008331653,0.6632123511056482,0.7861107303635019,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7309895854330443,0.6632123511056482,0.7602851627413229,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.6982018410266747,0.6632123511056482,0.7237620103473762,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6809166162736008,0.6632123511056482,0.6918031888285318,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.6372246186924679,0.6632123511056482,0.6738849694282066,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"میچر","boundary":[0.5961667674527985,0.6632123511056482,0.6311633215269579,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.59173594033461,0.6632123511056482,0.5981255123295034,0.6786035439230916],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.5610595981992877,0.6632123511056482,0.584542834106027,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"کشیش","boundary":[0.5055748169051939,0.6632123511056482,0.5537949338171068,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4858731438554055,0.6632123511056482,0.4984560908419001,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.46133857421218843,0.6632123511056482,0.47989836837577515,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"گرگور","boundary":[0.41466411341799364,0.6632123511056482,0.45430692736679434,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"مندل","boundary":[0.37158167036215817,0.6632123511056482,0.4074800779412753,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.3647282133978364,0.6595445705147618,0.3714403682053349,0.6696628546817848],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.30277175300678627,0.6632123511056482,0.35771873950144456,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"مفصلی","boundary":[0.2495066854800779,0.6632123511056482,0.2955933615534502,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.21428314183968286,0.6632123511056482,0.24371305434086557,0.6786035439230916],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.7438507021433849,0.6861566292872072,0.7861712020425988,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.7045997446751326,0.6861566292872072,0.7365142780353423,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"فرنگی","boundary":[0.6568803332661426,0.6861566292872072,0.6970456225223408,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6168674326412685,0.6861566292872072,0.6503594138285447,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5828629980514681,0.6861566292872072,0.6096398575556004,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5554155748169051,0.6861566292872072,0.575443794933817,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5410241214808842,0.6861566292872072,0.5480339985218032,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین","boundary":[0.49289108378687085,0.6861566292872072,0.533578848350467,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادین","boundary":[0.4366895115232144,0.6861566292872072,0.4869106292484643,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.3868882617751797,0.6861566292872072,0.4293829201101928,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3721779211180541,0.6861566292872072,0.3791877981589733,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.3413954175905395,0.6861566292872072,0.3663089942199562,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"وراثت","boundary":[0.29611422428273865,0.6861566292872072,0.3355475840810018,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2787951353893704,0.6861566292872072,0.2888745548612511,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.2432805214002553,0.6861566292872072,0.2712982597594571,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21428314183968286,0.6861566292872072,0.23718881161038705,0.7015478221046506],"dir":"rtl"},{"str":"گیاه","boundary":[0.7594459450379627,0.7091009074687662,0.7863098837599946,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7160345360478397,0.7091009074687662,0.7541099240744473,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.6792000268763018,0.7091009074687662,0.7106138547335887,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6538164348585634,0.7091009074687662,0.6738446549754754,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.650188134112746,0.7091009074687662,0.6537366122421554,0.7244921002862097],"dir":"ltr"},{"str":"مندل","boundary":[0.6085351071692535,0.7091009074687662,0.644542363770745,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"هفت","boundary":[0.571091043472418,0.7091009074687662,0.6032450446818517,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"صفت","boundary":[0.5301855808640731,0.7091009074687662,0.5657574413760666,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5146854800779412,0.7091009074687662,0.5249116902314241,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4941565544581065,0.7091009074687662,0.5094245599166576,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"گیاه","boundary":[0.4621114022710474,0.7091009074687662,0.48880118255728006,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"نخود","boundary":[0.4246673385742121,0.7091009074687662,0.45679956997917087,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"فرنگی","boundary":[0.37934260565746153,0.7091009074687662,0.41942081569576023,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3614260565746153,0.7091009074687662,0.37400900356111,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.3259848148894712,0.7091009074687662,0.3560887682174421,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.2766971712692334,0.7091009074687662,0.32068752228452485,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.23986266209769533,0.7091009074687662,0.27127648995498216,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.21430491164415774,0.7091009074687662,0.2345508298058187,0.7244921002862097],"dir":"rtl"},{"str":"(شکل","boundary":[0.7465453201639454,0.7319383023668709,0.7862752133306457,0.7473294951843142],"dir":"rtl"},{"str":".)","boundary":[0.7027984949270979,0.7319383023668709,0.7126238661560169,0.7473294951843142],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.712473963582611,0.7319383023668709,0.722684001881341,0.7473294951843142],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7225525767654369,0.7319383023668709,0.7307162534435261,0.7473294951843142],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7310186118390108,0.7319383023668709,0.741228650137741,0.7473294951843142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21428,0.30777,0.78631,0.74733],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.21410333938050122,0.7959071303025984,0.22246858832224684,0.8077355470048929],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.7959071303025984,0.22814063024927766,0.8077355470048929],"dir":"ltr"},{"str":"Johann","boundary":[0.22801182557280117,0.7959071303025984,0.2755431700597998,0.8077355470048929],"dir":"ltr"},{"str":"Friedrich","boundary":[0.2797592555264396,0.7959071303025984,0.3411769132567359,0.8077355470048929],"dir":"ltr"},{"str":"Miescher","boundary":[0.34539299872337564,0.7959071303025984,0.4077810253309144,0.8077355470048929],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21410333938050122,0.8095881905847703,0.22246858832224684,0.8214166072870647],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.8095881905847703,0.22814063024927766,0.8214166072870647],"dir":"ltr"},{"str":"Nuclein","boundary":[0.22801182557280117,0.8095881905847703,0.28129846133172076,0.8214166072870647],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.21410333938050122,0.8232692508669421,0.22246858832224684,0.8350976675692365],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.2225693744540751,0.8232692508669421,0.22814063024927766,0.8350976675692365],"dir":"ltr"},{"str":"Gregor","boundary":[0.22801182557280117,0.8232692508669421,0.2754762480682658,0.8350976675692365],"dir":"ltr"},{"str":"Mendel","boundary":[0.27974252502855607,0.8232692508669421,0.3308876570583888,0.8350976675692365],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2141,0.79591,0.40778,0.8351],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":57,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/c9552069e7d35602cba489cf22aeb846.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/065d77cc4204914185376ae4646b0d78.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.20927,0.20288,0.21388,0.16493]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.752969831351206,0.20287788997173123,0.7859873681381441,0.217131025661583],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7191258482832762,0.20287788997173123,0.7490391722099039,0.217131025661583],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها،","boundary":[0.7116475173016191,0.22796340878587035,0.7859873681381441,0.2422165444757221],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6630887589867633,0.22796340878587035,0.7077370153866827,0.2422165444757221],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6503695491500369,0.22796340878587035,0.659057313713633,0.2422165444757221],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6126956930726332,0.22796340878587035,0.6464150389217123,0.2422165444757221],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5707686622320769,0.22796340878587035,0.6085836188940401,0.2422165444757221],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.57077,0.20288,0.78599,0.24222],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پروتئینها","boundary":[0.7292044614661022,0.2886620713295205,0.7860659813209702,0.3004921739520975],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.6915104481623329,0.3082018815623811,0.743173419337499,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6915104481623329,0.3082018815623811,0.6968222804542095,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.677772088960559,0.3082018815623811,0.6914652959752737,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6681280655781764,0.3082018815623811,0.673439897870053,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6578164348585634,0.3082018815623811,0.6680482429617685,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6481724114761809,0.3082018815623811,0.6534842437680575,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"جمله","boundary":[0.6130625545924879,0.3082018815623811,0.6481119397970839,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌مهم","boundary":[0.5768158301417724,0.3082018815623811,0.6086868238930322,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5768158301417724,0.3082018815623811,0.5821276624336491,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"ترین","boundary":[0.5454699993280924,0.3082018815623811,0.5766443593361553,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5358259759457098,0.3082018815623811,0.5411378082375864,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"مولکول","boundary":[0.48788886649197066,0.3082018815623811,0.53578243633676,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.48788886649197066,0.3082018815623811,0.49320069878384726,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"های","boundary":[0.4598050124302896,0.3082018815623811,0.4877792111805415,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌زیستی","boundary":[0.40544581065645363,0.3082018815623811,0.45549459114425855,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.39577034200094063,0.3082018815623811,0.4010821742928173,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.38851374050930587,0.3082018815623811,0.3955236175502251,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3788382718537929,0.3082018815623811,0.3841501041456695,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.3684472216622992,0.3082018815623811,0.37867902976550427,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌نظر","boundary":[0.3354224282738695,0.3082018815623811,0.3640497211583686,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌اندازه","boundary":[0.29170866088826175,0.3082018815623811,0.33104669757441374,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.28203319223274875,0.3082018815623811,0.2873450245246254,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.2459517570382315,0.3082018815623811,0.2818719344218235,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2459517570382315,0.3082018815623811,0.2512635893301081,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"ترین","boundary":[0.21470805617147076,0.3082018815623811,0.24588241617953366,0.323595268107421],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20926560505274472,0.3082018815623811,0.21457743734462134,0.323595268107421],"dir":"ltr"},{"str":"درشت","boundary":[0.7437176644493717,0.3310425315053686,0.7861034737620104,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.736461062957737,0.3310425315053686,0.7417728952496137,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"مولکول","boundary":[0.6882852919438285,0.3310425315053686,0.7364376805751528,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6882852919438285,0.3310425315053686,0.6935971242357051,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.6743768057515286,0.3310425315053686,0.6883636363636364,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6671202042598937,0.3310425315053686,0.6724320365517704,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.6249625747497144,0.3310425315053686,0.6670218369952294,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6177349996640462,0.3310425315053686,0.6230468319559228,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.5969730565074245,0.3310425315053686,0.6174311630719612,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5969730565074245,0.3310425315053686,0.6022848887993011,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"شوند","boundary":[0.5635120607404421,0.3310425315053686,0.5967327823691461,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5525637304306927,0.3310425315053686,0.5578755627225693,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5597913055163609,0.3310425315053686,0.5633397836457704,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.5173184169858227,0.3310425315053686,0.552520190821743,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5173184169858227,0.3310425315053686,0.5226302492776994,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"طور","boundary":[0.49114587112813274,0.3310425315053686,0.5168777800174696,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌که","boundary":[0.4665677618759658,0.3310425315053686,0.4890559698985419,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌در","boundary":[0.4438400860041658,0.3310425315053686,0.4644996304508499,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌فصل","boundary":[0.40480682658066247,0.3310425315053686,0.44192434321037427,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌قبل","boundary":[0.3721956594772559,0.3310425315053686,0.40289108378687094,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌اشاره","boundary":[0.33172559295840887,0.3310425315053686,0.37021460727003963,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌شد","boundary":[0.3031200698783847,0.3310425315053686,0.32980985016461734,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2912772962440368,0.3310425315053686,0.2965891285359134,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.298504871329705,0.3310425315053686,0.3029459114425855,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.2739703016864879,0.3310425315053686,0.29123375663508694,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2739703016864879,0.3310425315053686,0.27928213397836454,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.2599674796747968,0.3310425315053686,0.27379130551636094,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2527399045891285,0.3310425315053686,0.25805173688100513,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.21468628636699588,0.3310425315053686,0.25267459517570384,0.34643591805040846],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20926560505274472,0.3310425315053686,0.21457743734462134,0.34643591805040846],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7429890479070079,0.35399007996603,0.7856578646778201,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌اطلاعات","boundary":[0.6803790902371832,0.35399007996603,0.7393970301686488,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6715405496203721,0.35399007996603,0.6768523819122488,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"نوکلئوتيدی","boundary":[0.5958251696566552,0.35399007996603,0.6714752402069475,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.586986629039844,0.35399007996603,0.5922984613317206,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"روی","boundary":[0.5588165020493179,0.35399007996603,0.5868342404085197,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌دی","boundary":[0.5275986024323053,0.35399007996603,0.5553115635288584,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5275986024323053,0.35399007996603,0.5329104347241819,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.5124806826580661,0.35399007996603,0.5275800577840488,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5124806826580661,0.35399007996603,0.5177925149499428,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.49480843915877176,0.35399007996603,0.5122895921521199,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌در","boundary":[0.47066572599610296,0.35399007996603,0.49132527044278695,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌داخل","boundary":[0.4261682456493986,0.35399007996603,0.4671607874756433,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌سلول","boundary":[0.3812571390176711,0.35399007996603,0.4225979977155143,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3810555667540146,0.35399007996603,0.38636739904589124,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.3672281126117046,0.35399007996603,0.3809213196264194,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.35838957199489346,0.35399007996603,0.3637014042867701,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"هستند","boundary":[0.31347846536316604,0.35399007996603,0.3583460323859437,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3009809850164617,0.35399007996603,0.30629281730833835,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30985016461734866,0.35399007996603,0.31339864274675805,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.24937848552039238,0.35399007996603,0.30101646173486524,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.24937848552039238,0.35399007996603,0.25469031781226903,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.23538937042262983,0.35399007996603,0.24921319626419405,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2265508298058187,0.35399007996603,0.23186266209769532,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.21468628636699588,0.35399007996603,0.22648552039239403,0.3693834665110699],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20926560505274472,0.35399007996603,0.21457743734462134,0.3693834665110699],"dir":"ltr"},{"str":"اساس","boundary":[0.7474599207149096,0.37679509706979275,0.7857312369817913,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.737598199287778,0.37679509706979275,0.7429100315796547,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.7158719344218235,0.37679509706979275,0.7375328898743533,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌اسيدهای","boundary":[0.6469487334542766,0.37679509706979275,0.7113220452865685,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.637087012027145,0.37679509706979275,0.6423988443190217,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"آمينه","boundary":[0.6020593966270241,0.37679509706979275,0.6370217026137204,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5921976751998924,0.37679509706979275,0.5975095074917691,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5768935026540347,0.37679509706979275,0.5920888261775179,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌توالی","boundary":[0.5340069878384734,0.37679509706979275,0.57230007390983,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5241452664113418,0.37679509706979275,0.5294570987032184,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.49654115433716317,0.37679509706979275,0.5240581871934422,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4866794329100316,0.37679509706979275,0.4919912652019082,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.47398038029967077,0.37679509706979275,0.4866358933010818,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.46410333938050125,0.37679509706979275,0.4694151716723779,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.423385742121884,0.37679509706979275,0.46407834441980783,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.41350870120271443,0.37679509706979275,0.4188205334945911,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"مختلف","boundary":[0.36662420210978963,0.37679509706979275,0.4133639723174091,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌وجود","boundary":[0.32210495195861044,0.37679509706979275,0.36203077336558487,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌دارند","boundary":[0.28000215010414564,0.37679509706979275,0.3175768326278304,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.270140428677014,0.37679509706979275,0.27545226096889064,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"و‌به","boundary":[0.24050930591950548,0.37679509706979275,0.2746680104817577,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.24050930591950548,0.37679509706979275,0.2458211382113821,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"طور","boundary":[0.21468628636699588,0.37679509706979275,0.24041819525633268,0.3921884836148326],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20926560505274472,0.37679509706979275,0.21457743734462134,0.3921884836148326],"dir":"ltr"},{"str":"شگفت","boundary":[0.7423066586037761,0.39974264553045413,0.7859986561849089,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7423066586037761,0.39974264553045413,0.7476184908956527,0.41513603207549404],"dir":"ltr"},{"str":"انگيزی","boundary":[0.6970827118188536,0.39974264553045413,0.7421679768863804,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6900510649734596,0.39974264553045413,0.6953628972653362,0.41513603207549404],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.6705235503594705,0.39974264553045413,0.6900075253645098,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6634919035140764,0.39974264553045413,0.6688037358059531,0.41513603207549404],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.653388295370557,0.39974264553045413,0.6634677148424376,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌نظر","boundary":[0.6229758785191157,0.39974264553045413,0.6516031714036148,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6159208492911376,0.39974264553045413,0.6212326815830141,0.41513603207549404],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.555034200094067,0.39974264553045413,0.6156631055566754,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌و","boundary":[0.5409491365988038,0.39974264553045413,0.5532708459315997,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5339174897534099,0.39974264553045413,0.5392293220452865,0.41513603207549404],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.5142158167036215,0.39974264553045413,0.53387395014446,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌در","boundary":[0.4920759255526439,0.39974264553045413,0.512496002150104,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌عملکرد","boundary":[0.4366895115232144,0.39974264553045413,0.49016018275885237,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4251998924947927,0.39974264553045413,0.4305117247866693,0.41513603207549404],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.43225492172277086,0.39974264553045413,0.43669596183565135,0.41513603207549404],"dir":"ltr"},{"str":"متنوع","boundary":[0.38644802795135386,0.39974264553045413,0.425067661089834,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌با","boundary":[0.3707519989249479,0.39974264553045413,0.38470644359336154,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.36372035207955383,0.39974264553045413,0.3690321843714305,0.41513603207549404],"dir":"ltr"},{"str":"وظایف","boundary":[0.31998683061210775,0.39974264553045413,0.3634611301484916,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌بسيار","boundary":[0.278101726802392,0.39974264553045413,0.3182234764496405,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌تخصصی","boundary":[0.21468628636699588,0.39974264553045413,0.2763383726399247,0.41513603207549404],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20926560505274472,0.39974264553045413,0.21457743734462134,0.41513603207549404],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.7654874689242759,0.42254766263421695,0.7859455754888126,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7654874689242759,0.42254766263421695,0.7707993012161526,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"باشند","boundary":[0.7287868037358058,0.42254766263421695,0.7654253846670698,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7183195592286501,0.42254766263421695,0.7236313915205267,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7251730161929717,0.42254766263421695,0.7287214943223812,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.6863639051266545,0.42254766263421695,0.7181260498555397,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌ساختمانی","boundary":[0.613478599744675,0.42254766263421695,0.6848617886178862,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.606446952899281,0.42254766263421695,0.6117587851911576,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.5548108580259357,0.42254766263421695,0.6065074245783779,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5548108580259357,0.42254766263421695,0.5601226903178123,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"ها","boundary":[0.5411039440972921,0.42254766263421695,0.5546876301820869,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5342504871329705,0.42254766263421695,0.5395623194248471,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"اسيدهای","boundary":[0.47470523415977955,0.42254766263421695,0.5340932607673184,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.46786951555465967,0.42254766263421695,0.47318134784653626,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"آمينه","boundary":[0.4328419001545387,0.42254766263421695,0.467804206141235,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.42600618154941877,0.42254766263421695,0.4313180138412954,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.40544581065645363,0.42254766263421695,0.42590391722099036,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.40544581065645363,0.42254766263421695,0.4107576429483303,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"باشند","boundary":[0.3682222670160586,0.42254766263421695,0.40525270442787065,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36460847947322444,0.42254766263421695,0.36815695760263384,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"‌با","boundary":[0.3491083786870926,0.42254766263421695,0.3630628233555062,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌وجود","boundary":[0.3076151313579251,0.42254766263421695,0.34754095276489955,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3007794127528052,0.42254766263421695,0.3060912450446818,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.2725004367399046,0.42254766263421695,0.3006487939259558,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌مختلف","boundary":[0.21914264597191427,0.42254766263421695,0.2709983202311362,0.43794104917925686],"dir":"rtl"},{"str":"‌،","boundary":[0.20926560505274472,0.42254766263421695,0.21927984949270976,0.43794104917925686],"dir":"ltr"},{"str":"همگی‌دارای‌ساختمان","boundary":[0.6372657394342537,0.44549521109487833,0.7858672310690048,0.4608885976399182],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6318450581200026,0.44549521109487833,0.6371568904118793,0.4608885976399182],"dir":"ltr"},{"str":"تقریباً","boundary":[0.5948318215413558,0.44549521109487833,0.631622791103944,0.4608885976399182],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5894111402271047,0.44549521109487833,0.5947229725189813,0.4608885976399182],"dir":"ltr"},{"str":"مشابه","boundary":[0.5519670765302693,0.44549521109487833,0.5892152119868306,0.4608885976399182],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5465463952160182,0.44549521109487833,0.5518582275078948,0.4608885976399182],"dir":"ltr"},{"str":"هستند","boundary":[0.5015957804206141,0.44549521109487833,0.5464633474433918,0.4608885976399182],"dir":"rtl"},{"str":"‌.","boundary":[0.4925250285560706,0.44549521109487833,0.5015159578042061,0.4608885976399182],"dir":"ltr"},{"str":"هر‌اسيد","boundary":[0.43881730833837257,0.44549521109487833,0.49232748773768725,0.4608885976399182],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.43339662702412146,0.44549521109487833,0.43870845931599806,0.4608885976399182],"dir":"ltr"},{"str":"آمينه","boundary":[0.3983690116240005,0.44549521109487833,0.4333313176106967,0.4608885976399182],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.39294833030974935,0.44549521109487833,0.398260162601626,0.4608885976399182],"dir":"ltr"},{"str":"از‌یک‌کربن","boundary":[0.31469676812470604,0.44549521109487833,0.39261089834038837,0.4608885976399182],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3092760868104549,0.44549521109487833,0.3145879191023315,0.4608885976399182],"dir":"ltr"},{"str":"نامتقارن","boundary":[0.2557005979977155,0.44549521109487833,0.3092107773970302,0.4608885976399182],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.25027991668346433,0.44549521109487833,0.255591748975341,0.4608885976399182],"dir":"ltr"},{"str":"به‌نام","boundary":[0.21468628636699588,0.44549521109487833,0.25019283746556475,0.4608885976399182],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20926560505274472,0.44549521109487833,0.21457743734462134,0.4608885976399182],"dir":"ltr"},{"str":"کربن","boundary":[0.7523484512531076,0.4683002281986412,0.7858521803399852,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌آلفا","boundary":[0.7229374454075118,0.4683002281986412,0.7494095276489955,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7146866895115231,0.4683002281986412,0.7199985218033998,0.48369361474368106],"dir":"ltr"},{"str":"تشکيل","boundary":[0.6681863871531276,0.4683002281986412,0.714512531075724,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌شده","boundary":[0.6317219646576631,0.4683002281986412,0.6652256937445408,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌است","boundary":[0.5930587919102331,0.4683002281986412,0.6287612712490761,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌که","boundary":[0.5674792716522207,0.4683002281986412,0.5899674796747967,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌با","boundary":[0.55056413357522,0.4683002281986412,0.5645185782436337,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5423133776792314,0.4683002281986412,0.547625209971108,0.48369361474368106],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.5188624605254316,0.4683002281986412,0.5420473022912046,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌گروه","boundary":[0.48041698582275066,0.4683002281986412,0.5159235369213195,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.472166229926762,0.4683002281986412,0.47747806221863864,0.48369361474368106],"dir":"ltr"},{"str":"کربوکسيل","boundary":[0.4034163811059598,0.4683002281986412,0.4721654236377074,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.31771148289995294,0.4683002281986412,0.32302331519182953,0.48369361474368106],"dir":"ltr"},{"str":"،)COOH","boundary":[0.3259759457098703,0.4667110414291144,0.38870106833299733,0.48369361474368106],"dir":"ltr"},{"str":"(‌","boundary":[0.3889168850366189,0.4683002281986412,0.4004774575018477,0.48369361474368106],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.29426056574615334,0.4683002281986412,0.31761956594772556,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌گروه","boundary":[0.2558150910434724,0.4683002281986412,0.2913216421420412,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2475643351474837,0.4683002281986412,0.2528761674393603,0.48369361474368106],"dir":"ltr"},{"str":"آمين","boundary":[0.21470805617147076,0.4683002281986412,0.2475151515151515,0.48369361474368106],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20926560505274472,0.4683002281986412,0.21457743734462134,0.48369361474368106],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7293979708392124,0.4912477766593025,0.734709803131089,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"،)NH2","boundary":[0.7366255459248807,0.4896585898897758,0.7797990996438889,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7800006719075455,0.4912477766593025,0.7861179869649936,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7060389706376402,0.4912477766593025,0.7292238124034132,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6988113955519719,0.4912477766593025,0.7041232278438486,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"اتم","boundary":[0.6799152052677551,0.4912477766593025,0.6987678559430222,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6726876301820869,0.4912477766593025,0.6779994624739636,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"هيدروژن","boundary":[0.6142792447759188,0.4912477766593025,0.672644090573137,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6070516696902506,0.4912477766593025,0.6123635019821272,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5997880803601423,0.4912477766593025,0.6067979574010615,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5925605052744742,0.4912477766593025,0.5978723375663508,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.5692015050729019,0.4912477766593025,0.5923863468386749,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌زنجيره","boundary":[0.5178465363166028,0.4912477766593025,0.5672639924746354,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5106189612309345,0.4912477766593025,0.5159307935228112,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"جانبی","boundary":[0.47054075119263583,0.4912477766593025,0.5104230329906605,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.46309547806221857,0.4912477766593025,0.4684073103540952,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4479114425855002,0.4912477766593025,0.46310676610898344,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌ارتباط","boundary":[0.399974333131761,0.4912477766593025,0.4459956997917086,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3927467580460928,0.4912477766593025,0.3980585903379695,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"می","boundary":[0.37198481488947116,0.4912477766593025,0.3924429214540079,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.37198481488947116,0.4912477766593025,0.3772966471813478,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"باشد","boundary":[0.34185661492978564,0.4912477766593025,0.37181186588725385,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"(‌","boundary":[0.3249680843915877,0.4912477766593025,0.33632708459315996,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3382428273869515,0.4912477766593025,0.34179130551636094,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.2912764899549822,0.4912477766593025,0.3247584492373849,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.24675804609285762,0.4912477766593025,0.2549217227709467,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.25522408116643147,0.4912477766593025,0.26543411946516154,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.265101122085601,0.4912477766593025,0.2732647987636901,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.2735671571591749,0.4912477766593025,0.283777195457905,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.28404891486931394,0.4912477766593025,0.2893607471611906,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"الف)","boundary":[0.21830007390983,0.4912477766593025,0.24692736679432908,0.5066411632043424],"dir":"rtl"},{"str":"‌.","boundary":[0.20926560505274472,0.4912477766593025,0.21823476449640528,0.5066411632043424],"dir":"ltr"},{"str":"اسيدهای","boundary":[0.7269137942619095,0.5141953251199639,0.7859865618490895,0.5295887116650038],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7212971847073842,0.5141953251199639,0.7266090169992608,0.5295887116650038],"dir":"ltr"},{"str":"آمينه","boundary":[0.6862695693072632,0.5141953251199639,0.7212318752939595,0.5295887116650038],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6806255459248807,0.5141953251199639,0.6859373782167573,0.5295887116650038],"dir":"ltr"},{"str":"از‌نظر","boundary":[0.641390983000739,0.5141953251199639,0.6804677820331921,0.5295887116650038],"dir":"rtl"},{"str":"‌زنجيره","boundary":[0.5914510515353087,0.5141953251199639,0.6408685076933414,0.5295887116650038],"dir":"rtl"},{"str":"‌جانبی","boundary":[0.5455385338977355,0.5141953251199639,0.590928576227911,0.5295887116650038],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5332426258146878,0.5141953251199639,0.5385544581065644,0.5295887116650038],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5386850769334139,0.510527021755333,0.5453972317409124,0.5206467480951278],"dir":"ltr"},{"str":"(مشخص","boundary":[0.47470523415977955,0.5141953251199639,0.5332224685883222,0.5295887116650038],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.46908862460525425,0.5141953251199639,0.4744004568971309,0.5295887116650038],"dir":"ltr"},{"str":"شده‌با‌حرف","boundary":[0.3866883020896324,0.5141953251199639,0.4688709265605052,0.5295887116650038],"dir":"rtl"},{"str":"‌)","boundary":[0.3568668951152321,0.5141953251199639,0.36896123093462335,0.5295887116650038],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.3685580864073103,0.5126061383504371,0.38092736679432904,0.5257190231851008],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.38085399449035806,0.5141953251199639,0.3861658267822347,0.5295887116650038],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3479707048310153,0.5141953251199639,0.35661331720755224,0.5295887116650038],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.34235409527648997,0.5141953251199639,0.3476659275683666,0.5295887116650038],"dir":"ltr"},{"str":"هم‌متفاوت‌هستند.","boundary":[0.21470805617147076,0.5141953251199639,0.342114627427266,0.5295887116650038],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20926560505274472,0.5141953251199639,0.21457743734462134,0.5295887116650038],"dir":"ltr"},{"str":"برای‌مثال‌در‌آلانين‌گروه‌جانبی‌تنها‌یک‌اتم‌هيدروژن‌می","boundary":[0.40181750991063625,0.5370003422237267,0.7856723778808035,0.5523937287687666],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.40181750991063625,0.5370003422237267,0.4071293422025129,0.5523937287687666],"dir":"ltr"},{"str":"باشد‌","boundary":[0.3663407915070886,0.5370003422237267,0.4017820331922327,0.5523937287687666],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3602206544379493,0.5370003422237267,0.36633796949539743,0.5523937287687666],"dir":"ltr"},{"str":"شکل‌","boundary":[0.3213397836457703,0.5370003422237267,0.360068265806625,0.5523937287687666],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.28404891486931394,0.5370003422237267,0.2922125915474031,0.5523937287687666],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2925149499428878,0.5370003422237267,0.3027249882416179,0.5523937287687666],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.30239199086205737,0.5370003422237267,0.31055566754014646,0.5523937287687666],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3108580259356312,0.5370003422237267,0.3210680642343613,0.5523937287687666],"dir":"ltr"},{"str":"ب)","boundary":[0.26348854397634885,0.5370003422237267,0.2842035879862931,0.5523937287687666],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.24333131761069676,0.5370003422237267,0.2486431499025734,0.5523937287687666],"dir":"ltr"},{"str":"‌.","boundary":[0.25441779211180543,0.5370003422237267,0.2635394745682994,0.5523937287687666],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7320264731572935,0.5599716459105377,0.7373383054491701,0.5753650324555777],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4590640327890882,0.5747762732801216,0.47114345226096893,0.5866063759026985],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4953470402472619,0.5744912105663246,0.5074264597191426,0.5863213131889015],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5330410535510313,0.5760590554922083,0.545120473022912,0.5878891581147851],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7320264731572935,0.5827766630143006,0.7373383054491701,0.5981700495593405],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.4276187596586709,0.6012641581147852,0.4337578445205939,0.6089608513873052],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.45886246052543167,0.6029974819460281,0.4709567963448229,0.6148275845686051],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.4751898138816098,0.6029961418172154,0.49192031176510104,0.6148262444397924],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.49635490156554457,0.6029974819460281,0.5074414096620304,0.6148275845686051],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.5116743936034401,0.6029961418172154,0.5284048914869314,0.6148262444397924],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.5326379090237182,0.6029974819460281,0.5437244171202043,0.6148275845686051],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5479574010616138,0.6029974819460281,0.5574313646442248,0.6148275845686051],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.5616519518914197,0.6029974819460281,0.5737693341396224,0.6148275845686051],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4155244238392797,0.6029974819460281,0.42760384331116036,0.6148275845686051],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.4378989451051535,0.6029961418172154,0.45462944298864466,0.6148262444397924],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7320264731572935,0.605724211474962,0.7373383054491701,0.621117598020002],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7320264731572935,0.6285292285787247,0.7373383054491701,0.6439226151237647],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4604750386346838,0.6364923508171798,0.4725544581065645,0.6483224534397568],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.49615332930188805,0.6368989927784112,0.5107068467378888,0.651152128468263],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7320264731572935,0.6514767770393862,0.7373383054491701,0.6668701635844262],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.30138412954377475,0.6725527841125046,0.31346354901565543,0.6843828867350816],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3395316804407713,0.6715550646142151,0.351611099912652,0.6833851672367921],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.5840724316334072,0.6719826586849106,0.5961518511052879,0.6838127613074876],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6241853121010548,0.6726953154694033,0.6362647315729355,0.6845254180919803],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7320264731572935,0.6742817941431489,0.7373383054491701,0.6896751806881889],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.5282033192232748,0.7034591410110224,0.5343424040851978,0.7111558342835423],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.5439259557884835,0.7051924648422652,0.5560202916078747,0.7170225674648422],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.5602533091446616,0.7051911247134525,0.5769838070281528,0.7170212273360296],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.5854834374790029,0.7051924648422652,0.5965757575757575,0.7170225674648422],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.6050359470536854,0.7051911247134525,0.6217664449371766,0.7170212273360296],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6262010347376201,0.7051924648422652,0.637287542834106,0.7170225674648422],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.6415205267755156,0.7051924648422652,0.6509944903581267,0.7170225674648422],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.6552150776053215,0.7051924648422652,0.6673324598535242,0.7170225674648422],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7320264731572935,0.6972293426038103,0.7373383054491701,0.7126227291488503],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.24897534099307933,0.7010361079437476,0.2551144258550023,0.7087328012162676],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.264697977558288,0.7027694317749904,0.27679231337767923,0.7145995343975675],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.2810253309144662,0.7027680916461778,0.2977558287979574,0.7145981942687548],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.3019888463347443,0.7027694317749904,0.31307535443123025,0.7145995343975675],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.3175099106362964,0.7027680916461778,0.3342404085197877,0.7145981942687548],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.33852381912248874,0.7027694317749904,0.34961032721897467,0.7145995343975675],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.3538433111603843,0.7027694317749904,0.36331727474299536,0.7145995343975675],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3675378619901901,0.7027694317749904,0.37965524423839275,0.7145995343975675],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.5161089834038836,0.7051924648422652,0.5281884028757643,0.7170225674648422],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5342504871329705,0.7107282402128469,0.5396929382516965,0.7184249334853668],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.2368810051736881,0.7027694317749904,0.24896042464556878,0.7145995343975675],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.25502250890277495,0.7083052071455719,0.26046496002150105,0.7160019004180919],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7320264731572935,0.7200343597075731,0.7373383054491701,0.7354277462526131],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.30420614123496603,0.7332711421512733,0.3162855607068467,0.7451012447738503],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5511825572801182,0.7361217692892437,0.5567538130753208,0.7479518719118207],"dir":"ltr"},{"str":"CH","boundary":[0.5568040045689713,0.7361217692892437,0.5799757441376067,0.7479518719118207],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5854834374790029,0.7361217692892437,0.5910546932742055,0.7479518719118207],"dir":"ltr"},{"str":"NH","boundary":[0.5993919236713028,0.7361217692892437,0.6235805953100853,0.7479518719118207],"dir":"ltr"},{"str":"+","boundary":[0.6290230464288113,0.7343884454580007,0.6351621312907344,0.7420851387305207],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5800409863602768,0.7416575446598251,0.5854834374790029,0.7493542379323451],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5911274608613855,0.7416575446598251,0.5965699119801116,0.7493542379323451],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6235805953100854,0.7416575446598251,0.6290230464288113,0.7493542379323451],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.7320264731572935,0.7429819081682345,0.7373383054491701,0.7583752947132745],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.7588257071826916,0.7663551716240854,0.7860629577370153,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7294060337297588,0.7663551716240854,0.7368511052879124,0.7781852742466624],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7366626352213935,0.7663551716240854,0.7443252032520326,0.7781852742466624],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7445239535039978,0.7663551716240854,0.7519690250621515,0.7781852742466624],"dir":"ltr"},{"str":"اسيدهاي","boundary":[0.676739232681583,0.7663551716240854,0.722730968218773,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"آمينه","boundary":[0.6459551165759592,0.7663551716240854,0.6699633810387691,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاء","boundary":[0.6100653766041793,0.7663551716240854,0.639042598938386,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"سازنده","boundary":[0.5669387892226029,0.7663551716240854,0.6034447356043807,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينها:","boundary":[0.5061890075925551,0.7663551716240854,0.5601877981589732,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.4781988846334744,0.7663551716240854,0.4994968084391587,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47458509709064023,0.7663551716240854,0.4780483101525229,0.7781852742466624],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.42114566955586913,0.7663551716240854,0.4676899146677418,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.37848289995296647,0.7663551716240854,0.4156971443444184,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"يک","boundary":[0.3529019686891084,0.7663551716240854,0.3717739703016865,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.3223018880602029,0.7663551716240854,0.34789351501657484,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"آمينه.","boundary":[0.2880696768124706,0.7663551716240854,0.317218809956205,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"=","boundary":[0.25623106900490494,0.7663551716240854,0.2660943358193913,0.7781852742466624],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.2703420009406705,0.763791096541239,0.28125713901767113,0.7744809483086279],"dir":"ltr"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.2146895115232144,0.7663551716240854,0.24950567761875964,0.7781852742466624],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي.","boundary":[0.7513017057886945,0.7873429139273922,0.7861081099240743,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"ب:","boundary":[0.7300107505207283,0.7873429139273922,0.7468918228851709,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7122723913189544,0.7873429139273922,0.7257300275482093,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.6890915809984546,0.7873429139273922,0.7078464691258483,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6746743405495553,0.7873429139273922,0.6844856547739031,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"بيست","boundary":[0.6400863710273467,0.7873429139273922,0.6702582578615417,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.6117014413398674,0.7873429139273922,0.6356715830141773,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"آمينه","boundary":[0.5832661425787812,0.7873429139273922,0.6072929338889932,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.5573152977352742,0.7873429139273922,0.5828973325270442,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5394314990257341,0.7873429139273922,0.5529351925050776,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.5080312018467816,0.7873429139273922,0.5348989670354691,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49071087818316195,0.7873429139273922,0.5037302291204729,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينها","boundary":[0.43568165020493177,0.7873429139273922,0.48621077739703006,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42171625435150933,0.7873429139273922,0.43125572801182555,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.39905016189041126,0.7873429139273922,0.4171853792918095,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":"ميروند","boundary":[0.3538433111603843,0.7873429139273922,0.3946259086566873,0.7991730165499692],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35041658267822345,0.7873429139273922,0.35386306524222266,0.7991730165499692],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.21430491164415774,0.8232440611934626,0.22267016058590336,0.8350741638160396],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.22277094671773162,0.8232440611934626,0.2283422025129342,0.8350741638160396],"dir":"ltr"},{"str":"Side","boundary":[0.23244641537324462,0.8232440611934626,0.262226701605859,0.8350741638160396],"dir":"ltr"},{"str":"chain","boundary":[0.26651212793119666,0.8232440611934626,0.3028842303299066,0.8350741638160396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20927,0.28866,0.78612,0.83507],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":88,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/434e817677cb2cd84ec2d507d82dffc5.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/e285abbcb044176c46f719ffea2f6910.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21469,0.2276,0.21398,0.40083]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.49513548286405135,0.2275984505653743,0.5534704024726197,0.24897815410015198],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.44737284149700995,0.2275984505653743,0.48847372523618665,0.24897815410015198],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44737,0.2276,0.55347,0.24898],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مهندسي","boundary":[0.5681078542747448,0.3001469112267199,0.6559900557683263,0.3215266147614975],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.4941509437775046,0.3001469112267199,0.5614425855002351,0.3215266147614975],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4616743936034401,0.3001469112267199,0.48755627225693743,0.3215266147614975],"dir":"rtl"},{"str":"ريزسازوارهها","boundary":[0.3017872740710878,0.3001469112267199,0.4550325875159578,0.3215266147614975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30179,0.30015,0.65599,0.32153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.7470129678156284,0.3777928165680824,0.7622082913391116,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7017100047033527,0.3777928165680824,0.7376737216958945,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.67049210508634,0.3777928165680824,0.6956211417884438,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6266041792649331,0.3777928165680824,0.6612399381845058,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.5794026741920313,0.3777928165680824,0.6169338171067661,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"بیوشیمی","boundary":[0.510544782637909,0.3777928165680824,0.5700851978767721,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.4404460122287173,0.3777928165680824,0.5035279177585164,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.4035897332527044,0.3777928165680824,0.4334268052715946,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38728414970100117,0.3777928165680824,0.39656047108553905,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.34737284149701,0.3777928165680824,0.37789410737082574,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.2966939461130148,0.3777928165680824,0.33814365383323247,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهای","boundary":[0.21468628636699588,0.3777928165680824,0.2872458509709064,0.3931862031131223],"dir":"rtl"},{"str":"سلول،","boundary":[0.745493919236713,0.40059783367184526,0.7859422159510852,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7029774910972251,0.40059783367184526,0.7400596560276848,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6532748773768728,0.40059783367184526,0.6966185580864072,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"اسیدهای","boundary":[0.5878130753208357,0.40059783367184526,0.6473788793853781,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.5247524020694752,0.40059783367184526,0.5813256735873144,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5114728213397837,0.40059783367184526,0.5190276358185127,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.4396905193845327,0.40059783367184526,0.5050579856211785,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.40181750991063625,0.40059783367184526,0.4333619565947725,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.3739634482295236,0.40059783367184526,0.3953413962238796,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3703496606866895,0.40059783367184526,0.3738981388160989,0.41599122021688517],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.30688140831821537,0.40059783367184526,0.3638529866290398,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"مختصری","boundary":[0.23943855405496203,0.40059783367184526,0.3011667386567608,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.21468628636699588,0.40059783367184526,0.23380726891196557,0.41599122021688517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7707936571927702,0.42354538213250664,0.7859889807162533,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7335672915406839,0.42354538213250664,0.7649009896238277,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزمهای","boundary":[0.649869918699187,0.42354538213250664,0.7267315729355641,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.6070051736881005,0.42354538213250664,0.6442230573105694,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.571172075522408,0.42354538213250664,0.60030007390983,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5228648793925955,0.42354538213250664,0.5644234361351878,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"تظاهر","boundary":[0.47817147080561706,0.42354538213250664,0.5168175626295359,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.43854518578243634,0.42354538213250664,0.47137929180944693,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"مطالبی","boundary":[0.38420775381307526,0.42354538213250664,0.43170946717731634,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.35018154941879986,0.42354538213250664,0.37750265403480476,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.3036594772559295,0.42354538213250664,0.3446458172192715,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3000456897130954,0.42354538213250664,0.30359416784250487,0.4389387686775465],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2807358731438554,0.42354538213250664,0.29331882013035004,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.2572027145064839,0.42354538213250664,0.2740525431700598,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.21470812336222533,0.42354538213250664,0.25051938453268824,0.4389387686775465],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7605086340119599,0.44635039923626946,0.785935765638648,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7428097829738627,0.44635039923626946,0.7538518620860787,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7138124034132902,0.44635039923626946,0.7352992004300207,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.6652875092387287,0.44635039923626946,0.7074887935420086,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاه","boundary":[0.6247771282671504,0.44635039923626946,0.6576930726332055,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"میبایست","boundary":[0.5541045488140831,0.44635039923626946,0.6170280185446482,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5339892494792716,0.44635039923626946,0.5465721964657663,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.4927137001948531,0.44635039923626946,0.5282049361479557,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.4511898138816099,0.44635039923626946,0.48525955788483505,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.42195619162803194,0.44635039923626946,0.44368245649398635,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3794300880198884,0.44635039923626946,0.4143923940065847,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35653671974736273,0.44635039923626946,0.37188443190217024,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.318504871329705,0.44635039923626946,0.3502974246743648,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.25596183565141434,0.44635039923626946,0.31084351273264793,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.21468628636699588,0.44635039923626946,0.2499909670950369,0.4617437857813093],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.7323110931935766,0.4692979476969308,0.7858430423973661,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.6796063965598333,0.4692979476969308,0.7267905817759476,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.6219389907948666,0.4692979476969308,0.6737293556406637,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5987759188335684,0.4692979476969308,0.6164677521128175,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.5587116844722166,0.4692979476969308,0.5925855002351677,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.540207350668548,0.4692979476969308,0.5527902976550426,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.4910729019686891,0.4692979476969308,0.5347769987920656,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینها","boundary":[0.4197461533293018,0.4692979476969308,0.48552322643986284,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.36553450245246255,0.4692979476969308,0.4138095814015991,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36163246657259956,0.4692979476969308,0.36518094470200896,0.48469133424197064],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.34068991466774173,0.4692979476969308,0.35579815897332523,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.31330350063831214,0.4692979476969308,0.33479029765504265,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.27141839682859636,0.4692979476969308,0.3073821138211382,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2555264395619163,0.4692979476969308,0.2659337609402372,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.21468628636699588,0.4692979476969308,0.24949620372236778,0.48469133424197064],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7773245985352414,0.4922454961575921,0.7859672109117785,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.7100158570180742,0.4922454961575921,0.7716995969925966,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.6651265201908217,0.4922454961575921,0.704216872558336,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6230237183363568,0.4922454961575921,0.6594327452308208,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5839686891083786,0.4922454961575921,0.6174968643475077,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5257562319424847,0.4922454961575921,0.5783009772336716,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.4722170261372034,0.4922454961575921,0.5191309547806221,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45571551434522606,0.4922454961575921,0.4665220206531264,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.41204528656856815,0.4922454961575921,0.45001960686717013,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهای","boundary":[0.3317183363569173,0.4922454961575921,0.40553611503057174,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.278578243633676,0.4922454961575921,0.32591935189717897,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.21468628636699588,0.4922454961575921,0.27204972115836856,0.507638882702632],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.743600752536451,0.515050513261355,0.7859212524356649,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7202635221393536,0.515050513261355,0.7372452215674165,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.6513838607807565,0.515050513261355,0.7137712826715042,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.6154878720688033,0.515050513261355,0.6431137539474568,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5604242424242425,0.515050513261355,0.6072946314587113,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.503523617550225,0.515050513261355,0.5542070645486638,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.4437001948531881,0.515050513261355,0.49772853996250804,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44008640731035403,0.515050513261355,0.4436348854397634,0.5304438998063948],"dir":"ltr"},{"str":"بایستی","boundary":[0.38521400255324867,0.515050513261355,0.43164899549821945,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"تأکید","boundary":[0.3415002351676409,0.515050513261355,0.37830278339546636,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.30346838674998317,0.515050513261355,0.3354046899146677,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27812833434119466,0.515050513261355,0.2954353288987435,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25479110394409726,0.515050513261355,0.26998642746758045,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.21468628636699588,0.515050513261355,0.24673143855405497,0.5304438998063948],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.7521925687025465,0.5379980617220163,0.7858051468117986,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7244142981925686,0.5379980617220163,0.745901095209299,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.6890165961163742,0.5379980617220163,0.7179922058724718,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشهای","boundary":[0.6185068870523416,0.5379980617220163,0.683191092130338,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"منتسب","boundary":[0.5631027346637102,0.5379980617220163,0.6129461574759313,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5442065443794933,0.5379980617220163,0.556789491365988,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5098102533091446,0.5379980617220163,0.5383105463879986,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.4425347040247262,0.5379980617220163,0.504239454136825,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.37890156554458104,0.5379980617220163,0.4369781380984594,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.3301807431297453,0.5379980617220163,0.3732008312456206,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3085141436538332,0.5379980617220163,0.32370946717731636,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"راستای","boundary":[0.25493865484109385,0.5379980617220163,0.3030279242217111,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.21468628636699588,0.5379980617220163,0.24911315085505772,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7760933951488275,0.5608268340519289,0.7860204259893837,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7342300611435866,0.5608268340519289,0.7696030813044301,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.70225505610428,0.5608268340519289,0.7256140563058522,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئین","boundary":[0.6422574749714438,0.5608268340519289,0.695448209180148,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5975640663844654,0.5608268340519289,0.6359766399845111,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"(یا","boundary":[0.5727786064637507,0.5608268340519289,0.5888229523617551,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.5309152724585097,0.5608268340519289,0.5662882926193532,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5126068668951151,0.5608268340519289,0.5240646046314328,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.47032990660485113,0.5608268340519289,0.5056956477373329,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4385459920714909,0.5608268340519289,0.46190499227306325,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"صفت","boundary":[0.39446213800980984,0.5608268340519289,0.4323002840275513,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.3499211180541557,0.5608268340519289,0.3883737535859228,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.34369495397433314,0.5608268340519289,0.34981226903178125,0.5762202205969688],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3198344419807834,0.5608268340519289,0.3351821541355909,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"موجودات","boundary":[0.2507370825774373,0.5608268340519289,0.31324851940373,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.21468628636699588,0.5608268340519289,0.24406883596817072,0.5762202205969688],"dir":"rtl"},{"str":"بهویژه","boundary":[0.7462469932137338,0.5837743825125902,0.7860043002082913,0.5991677690576301],"dir":"rtl"},{"str":"گیاهان","boundary":[0.6955791436997549,0.5837743825125902,0.7410004703352817,0.5991677690576301],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6831798696499362,0.5837743825125902,0.690233873614674,0.5991677690576301],"dir":"rtl"},{"str":"جانوران","boundary":[0.6279934153060538,0.5837743825125902,0.6778896082506153,0.5991677690576301],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5804996557284007,0.5837743825125902,0.6225310757239804,0.5991677690576301],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند.","boundary":[0.5138916885036618,0.5837743825125902,0.575166473628277,0.5991677690576301],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21469,0.37779,0.78602,0.59917],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":123,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/b39dd9aa85ebe8ef56524dcd4c2e052c.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/0dd7cdaa68985090dd30799700ee0bb1.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.2143,0.22583,0.21394,0.16493]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7529305667540146,0.22582543843239264,0.7859873681381441,0.2400785741222444],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7161022643284284,0.22582543843239264,0.7489940584175617,0.2400785741222444],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.7271484243768057,0.25091095724653173,0.7860276825908754,0.26516409293638354],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.6795975273802324,0.25091095724653173,0.7232005857812146,0.26516409293638354],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6574245783780152,0.25091095724653173,0.6756063965598333,0.26516409293638354],"dir":"rtl"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.5860881542699724,0.25091095724653173,0.6534895445465168,0.26516409293638354],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.58609,0.22583,0.78603,0.26516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.7470581200026876,0.29779709250878933,0.7622534435261707,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.719889404018007,0.29779709250878933,0.7413762010347374,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6826412685614459,0.29779709250878933,0.7142727944634818,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.6500033595377276,0.29779709250878933,0.676976147282134,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"مروری","boundary":[0.6010648390781428,0.29779709250878933,0.6445510025820447,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5837796143250689,0.29779709250878933,0.595578848350467,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.5178824161795337,0.29779709250878933,0.578455984515609,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریوفاژها","boundary":[0.4367028152926158,0.29779709250878933,0.5125208631485755,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42422871732849554,0.29779709250878933,0.4313252889617936,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.37933938050124305,0.29779709250878933,0.4188673739500102,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.33159819928777795,0.29779709250878933,0.3740009224835925,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2949338171067661,0.29779709250878933,0.32611865887253916,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.24812470604044878,0.29779709250878933,0.2896018275885238,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"شدد","boundary":[0.21470805617147076,0.29779709250878933,0.24266048511724783,0.31319047905382924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7789468521131492,0.3206021096125522,0.7859567291540683,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.7350153866827924,0.3206021096125522,0.7735952407476939,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.6941308875898676,0.3206021096125522,0.7296307895649996,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6509718470738426,0.3206021096125522,0.6884159107706779,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.5896054558892696,0.3206021096125522,0.645605769833188,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5451079755425653,0.3206021096125522,0.5841068338904258,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"حاملهای","boundary":[0.4749882416179533,0.3206021096125522,0.539433313176107,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریوفاژی","boundary":[0.3931293422025129,0.3206021096125522,0.46925834845125297,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3572962440368205,0.3206021096125522,0.3877613000451137,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.32026580662500836,0.3206021096125522,0.35181025330914467,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.29107249882416175,0.3206021096125522,0.31484512531075726,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"میگیدرد","boundary":[0.2271877981589733,0.3206021096125522,0.28570445666676264,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2147137001948532,0.3206021096125522,0.22181027182815122,0.3359954961575921],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7708646106295773,0.3435852909124382,0.7860599341530605,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"نهایت","boundary":[0.7273685412887186,0.3435852909124382,0.7653568500974266,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.6833919236713027,0.3435852909124382,0.7219043203655177,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6332342941611233,0.3435852909124382,0.677884163139152,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.5971103944097291,0.3435852909124382,0.6276316602835449,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"غربالگری","boundary":[0.5251652220654438,0.3435852909124382,0.5917715069448888,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"حاملهای","boundary":[0.45537606665322844,0.3435852909124382,0.5198311179400582,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"حاوی","boundary":[0.4126854800779412,0.3435852909124382,0.450037270745657,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.3523649801787274,0.3435852909124382,0.40735695703259445,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.31348410938654836,0.3435852909124382,0.3470531478868507,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29314546798360547,0.3435852909124382,0.3083407915070886,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"ویدرو","boundary":[0.25398481488947117,0.3435852909124382,0.2878336356917288,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"هدا","boundary":[0.2147137001948532,0.3435852909124382,0.23498138816098907,0.3589786774574781],"dir":"rtl"},{"str":"توضیح","boundary":[0.7421865215346368,0.366390308016201,0.7858785191157696,0.38178369456124084],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7101631391520526,0.366390308016201,0.7368638339996568,0.38178369456124084],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.663249210508634,0.366390308016201,0.7048017957735673,0.38178369456124084],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.636646509440301,0.366390308016201,0.6579547088278238,0.38178369456124084],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6330327218974668,0.366390308016201,0.6365812000268762,0.38178369456124084],"dir":"ltr"},{"str":"ويروسها","boundary":[0.7300107505207283,0.40500329139793567,0.7859924074447355,0.4168333940205126],"dir":"rtl"},{"str":"ویرو","boundary":[0.7350202244171202,0.4245431016307962,0.7621671705973257,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7019922058724719,0.4245431016307962,0.7155758919572667,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6632298595713229,0.4245431016307962,0.6967118188537256,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6231516495330242,0.4245431016307962,0.657743868843647,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"سادهای","boundary":[0.5688419001545387,0.4245431016307962,0.6177974356005209,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5533417993684069,0.4245431016307962,0.5634925018634268,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.5104335147483706,0.4245431016307962,0.5480048876039529,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.4475300678626621,0.4245431016307962,0.5050654725909715,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.42497655042666127,0.4245431016307962,0.44220280914592996,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"همده","boundary":[0.385258348451253,0.4245431016307962,0.4192845528455284,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"موودودات","boundary":[0.3123512732647987,0.4245431016307962,0.37989030629385395,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"زندده","boundary":[0.2726866895115232,0.4245431016307962,0.3070014993136944,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25718658872539135,0.4245431016307962,0.2673372912204112,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"مدورد","boundary":[0.2147137001948532,0.4245431016307962,0.25181854656799224,0.4399364881758361],"dir":"rtl"},{"str":"حمله","boundary":[0.7511540684001881,0.44734811873455904,0.7859857555600348,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.721916414701337,0.44734811873455904,0.7457761204058321,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.6617546193643755,0.44734811873455904,0.7165483725439379,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6492805214002554,0.44734811873455904,0.6563770930335534,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.6120323859436942,0.44734811873455904,0.6439398204546186,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.5743706242021097,0.44734811873455904,0.6067020669965093,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.5229938856413358,0.44734811873455904,0.5690142170937977,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5105197876772156,0.44734811873455904,0.5176163593105136,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.4738594369414768,0.44734811873455904,0.5051828759127617,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"مدر","boundary":[0.44649479271652215,0.44734811873455904,0.4684913947840777,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"مدیشدوند","boundary":[0.3562375865080965,0.44734811873455904,0.4238197560015742,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35262379896526236,0.44734811873455904,0.35617227709467175,0.4627415052795989],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.33209487334542764,0.44734811873455904,0.3472031176510112,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"واقدو","boundary":[0.2931047203009343,0.44734811873455904,0.3266306524222267,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"ویدرو","boundary":[0.25398481488947117,0.44734811873455904,0.28778628125247574,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"هدا","boundary":[0.2147137001948532,0.44734811873455904,0.23498138816098907,0.4627415052795989],"dir":"rtl"},{"str":"شکلی","boundary":[0.7469742659410065,0.47029566719522037,0.7858333669287105,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7312782369146005,0.47029566719522037,0.7415572488512708,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7024767855943022,0.47029566719522037,0.7258068216783328,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"مووود","boundary":[0.6539518914197405,0.47029566719522037,0.6970244286386192,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.6207311697910367,0.47029566719522037,0.648516748735374,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5702762883827186,0.47029566719522037,0.6149696969696969,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5475268427064436,0.47029566719522037,0.5649027503914202,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.5156131156352886,0.47029566719522037,0.5419545790499226,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.46528132768930985,0.47029566719522037,0.5101766987907239,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"میباشند","boundary":[0.40238594369414765,0.47029566719522037,0.4599132855319107,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3987721561513135,0.47029566719522037,0.4023206342807229,0.4856890537402603],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.36210777397030164,0.47029566719522037,0.3932926157360747,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.32584532688302087,0.47029566719522037,0.3566713700194853,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.27914909628435125,0.47029566719522037,0.3204807716899842,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.24209688906806417,0.47029566719522037,0.2737284149701001,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.2147137001948532,0.47029566719522037,0.2367035452832176,0.4856890537402603],"dir":"rtl"},{"str":"مووود","boundary":[0.742996842034536,0.49310068429898324,0.7858833568500974,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.7099720486461063,0.49310068429898324,0.7376470680834317,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند","boundary":[0.6581816838003091,0.49310068429898324,0.7046156415377943,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.6215431028690451,0.49310068429898324,0.6528203404218237,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5884852516293757,0.49310068429898324,0.6160022844856547,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5702779009608278,0.49310068429898324,0.5828608479473224,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"تنهایی","boundary":[0.5217312369817912,0.49310068429898324,0.5648843481721529,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.4904282738695155,0.49310068429898324,0.5161601827588522,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4723375663508701,0.49310068429898324,0.48492051333736474,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.42931780070341,0.49310068429898324,0.46685157562319424,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.3843440166633071,0.49310068429898324,0.4239994374701909,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.3531043472418195,0.49310068429898324,0.3790614506650496,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.31872441490346887,0.49310068429898324,0.3477925149499429,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"انجدام","boundary":[0.27434119465161594,0.49310068429898324,0.3134023740934144,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"کارهدای","boundary":[0.2147137001948532,0.49310068429898324,0.269094671773164,0.5084940708440231],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7584211516495329,0.5160482327596446,0.7859381845058119,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.7189242760196196,0.5160482327596446,0.7525368541288717,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7058317543506014,0.5160482327596446,0.7128416313915206,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6708041389504804,0.5160482327596446,0.6999321373379023,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"تأمین","boundary":[0.6273080696096217,0.5160482327596446,0.6652004477414677,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5999216555801922,0.5160482327596446,0.6214084525969227,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو","boundary":[0.5687255257676543,0.5160482327596446,0.5944983862472272,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5503633676006181,0.5160482327596446,0.5629463145871128,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"اندام","boundary":[0.5157058388765705,0.5160482327596446,0.5449942012459086,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.48740912450446816,0.5160482327596446,0.5152341597796143,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"مووودات","boundary":[0.4209459114425854,0.5160482327596446,0.4819567675487852,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.38770745145467983,0.5160482327596446,0.41556751483627424,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.3514244439965061,0.5160482327596446,0.38207632869717123,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.3235070886246052,0.5160482327596446,0.34564697977558284,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"دارندد","boundary":[0.27900960827790094,0.5160482327596446,0.3181367237454903,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27538130753208356,0.5160482327596446,0.27892978566149296,0.5314416193046845],"dir":"ltr"},{"str":"بندابراین","boundary":[0.2147137001948532,0.5160482327596446,0.2700525431700598,0.5314416193046845],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7707347980917825,0.5388532498634074,0.7859301216152658,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.7296551770476382,0.5388532498634074,0.7653954789575158,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7069275011758381,0.5388532498634074,0.7241909561244372,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"میزبان","boundary":[0.658990391722099,0.5388532498634074,0.7015913862220557,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"تکثیر","boundary":[0.6181066989182288,0.5388532498634074,0.6535968389334242,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.5586340691870607,0.5388532498634074,0.6127386567608296,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5462811261170462,0.5388532498634074,0.5533087721745455,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5118874474232344,0.5388532498634074,0.5409692938251697,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"تظاهر","boundary":[0.46854115433716315,0.5388532498634074,0.5065625398518702,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهایشان","boundary":[0.3964915675603036,0.5388532498634074,0.4632485330119841,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"بایسدتی","boundary":[0.33845326883020893,0.5388532498634074,0.39117973526842703,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"حدداقل","boundary":[0.2834208383652385,0.5388532498634074,0.3331196667338574,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"بیشدی","boundary":[0.23003964254518577,0.5388532498634074,0.278115693231094,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2147137001948532,0.5388532498634074,0.22475034985285036,0.5542466364084473],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7382107102062756,0.5618245535502184,0.7860172008331654,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیکی","boundary":[0.6862461869246792,0.5618245535502184,0.7328609362551713,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"میزبان","boundary":[0.6381368003762681,0.5618245535502184,0.68087814476728,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6226366995901363,0.5618245535502184,0.6327874020851562,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.583363972317409,0.5618245535502184,0.6172721443970997,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.5440912450446818,0.5618245535502184,0.5780266839602358,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5404774575018476,0.5618245535502184,0.544025935631257,0.5772179400952584],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.5116425451857824,0.5618245535502184,0.5348273869515554,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"ویرو","boundary":[0.47903137808237584,0.5618245535502184,0.5062835265664397,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریایی","boundary":[0.39484754417792106,0.5618245535502184,0.4547518649627258,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریوفاژ","boundary":[0.32738695155546593,0.5618245535502184,0.3894859911469629,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3092148088423033,0.5618245535502184,0.3153321238997514,0.5772179400952584],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3205334945911442,0.5581562501855877,0.3272456493986427,0.5682759765253824],"dir":"ltr"},{"str":"بداکتریخدوار","boundary":[0.22076570583887656,0.5618245535502184,0.30912772962440366,0.5772179400952584],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7759152052677551,0.5846295706539814,0.7858422361083115,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.7384711415709198,0.5846295706539814,0.7705095498511578,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7201845058120002,0.5846295706539814,0.7327674527984949,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"اختصار","boundary":[0.6686336088154269,0.5846295706539814,0.7148066059543042,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"فاژ","boundary":[0.645884163139152,0.5846295706539814,0.6632129275011759,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"نامیده","boundary":[0.6009730565074245,0.5846295706539814,0.6403981724114761,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5470551636094872,0.5846295706539814,0.5956050143500253,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5434413760666531,0.5846295706539814,0.5469898541960625,0.6000229571990212],"dir":"ltr"},{"str":"بعضی","boundary":[0.5001630047705434,0.5846295706539814,0.5379336155345024,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"ویرو","boundary":[0.46750023516764094,0.5846295706539814,0.4946471813478465,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.43467378888664915,0.5846295706539814,0.44825747497144386,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"اوزاء","boundary":[0.3966326681448632,0.5846295706539814,0.42900436739904585,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.35211341799368406,0.5846295706539814,0.39129366535532994,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.3100106161392192,0.5846295706539814,0.34679057672296415,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.2892639924746354,0.5846295706539814,0.3046707678542419,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"سادهتدرین","boundary":[0.2147137001948532,0.5846295706539814,0.2839097785421321,0.6000229571990212],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.755005711214137,0.6075771191146427,0.7859889807162533,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.7217973526842707,0.6075771191146427,0.7495103137808238,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.6803041053551031,0.6075771191146427,0.716420638744644,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"اسید","boundary":[0.6436437546193643,0.6075771191146427,0.6749509128562818,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"نوکلئیک","boundary":[0.5815998118658872,0.6075771191146427,0.6381577638916885,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.569125713901767,0.6075771191146427,0.576222285535065,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5405201908217429,0.6075771191146427,0.5637568877011793,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.49038433111603835,0.6075771191146427,0.5351857067930139,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئینی","boundary":[0.42675119263589323,0.6075771191146427,0.4850498470873093,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.37659356312571385,0.6075771191146427,0.4212869717126923,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3649297856614929,0.6075771191146427,0.37104710071894104,0.6229705056596827],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.3313909830007391,0.6075771191146427,0.3648729422831418,0.6229705056596827],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2874756433514748,0.6075771191146427,0.29110391050191486,0.6229705056596827],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.29715111200698785,0.6075771191146427,0.3073611503057179,0.6229705056596827],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.30722972518981384,0.6075771191146427,0.315393401867903,0.6229705056596827],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.3154941879997312,0.6075771191146427,0.3257042262984613,0.6229705056596827],"dir":"ltr"},{"str":"ویرو","boundary":[0.7350202244171202,0.6303821362184056,0.7621671705973257,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7021937781361284,0.6303821362184056,0.715777464220923,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"عموماً","boundary":[0.6590987032184371,0.6303821362184056,0.6966733857421219,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6435986024323053,0.6303821362184056,0.6537493049273251,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.5672389443005672,0.6303821362184056,0.6382372590538199,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5259545790499227,0.6303821362184056,0.561941134797212,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"میزبان","boundary":[0.47821339783645767,0.6303821362184056,0.5206731000854282,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.47135994087213595,0.6267138328537747,0.4780720956796345,0.6368335591935694],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.43870200900356104,0.6303821362184056,0.4662714506483907,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3850852652471811,0.6303821362184056,0.43340337927744715,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.32750305717933215,0.6303821362184056,0.3797911864054778,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.323889269636498,0.6303821362184056,0.32743774776590745,0.6457755227634455],"dir":"ltr"},{"str":"میزبدان","boundary":[0.26951518294067145,0.6303821362184056,0.3186077906720035,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"موودود","boundary":[0.2147137001948532,0.6303821362184056,0.2642191244640639,0.6457755227634455],"dir":"rtl"},{"str":"زندهای","boundary":[0.7406653228515757,0.6533296846790668,0.7860583215749513,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7048322246858832,0.6533296846790668,0.735271979066729,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6822787072498824,0.6533296846790668,0.6995049659691511,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"ویرو","boundary":[0.6496675401464758,0.6533296846790668,0.6769196886305399,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6102206544379493,0.6533296846790668,0.6253288987435328,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.5707815088113287,0.6533296846790668,0.6049039961324822,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5481857110130937,0.6533296846790668,0.5654648505058617,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدمثل","boundary":[0.48287276945621854,0.6533296846790668,0.5428690527076266,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.4320033595377276,0.6533296846790668,0.4775679510274033,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42838957199489347,0.6533296846790668,0.4319380501243029,0.6687230712241068],"dir":"ltr"},{"str":"گروههای","boundary":[0.36507451454679835,0.6533296846790668,0.4231430491164415,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"میتلفی","boundary":[0.3084512531075724,0.6533296846790668,0.3597755438343209,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.29312531075723974,0.6533296846790668,0.3031619604152369,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"ویدرو","boundary":[0.25398481488947117,0.6533296846790668,0.2877715514345226,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"هدا","boundary":[0.21470805617147076,0.6533296846790668,0.23497574413760666,0.6687230712241068],"dir":"rtl"},{"str":"ووود","boundary":[0.7512137337902304,0.6762772331397281,0.7858277229053282,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.713334274003897,0.6762772331397281,0.7458588159525333,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6905848283276221,0.6762772331397281,0.7079607360125988,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"بعضی","boundary":[0.6471105287912383,0.6762772331397281,0.6848811395551972,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6314144997648323,0.6762772331397281,0.6416935117015027,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6084626755358462,0.6762772331397281,0.6257390311093194,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5943526170798897,0.6762772331397281,0.6079363031646844,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"نسدبت","boundary":[0.5433341396223879,0.6762772331397281,0.5888330309749378,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"بده","boundary":[0.5184077134986225,0.6762772331397281,0.5376522206544379,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"بقیده","boundary":[0.47957038231539334,0.6762772331397281,0.5127257945306725,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"پیهیددهتدر","boundary":[0.4005133373647786,0.6762772331397281,0.47413396547082876,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"هسدتند","boundary":[0.3434764496405294,0.6762772331397281,0.395152024991279,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3398626620976953,0.6762772331397281,0.3434111402271047,0.6916706196847681],"dir":"ltr"},{"str":"سداده","boundary":[0.2963448229523617,0.6762772331397281,0.33443781209748086,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"تدرین","boundary":[0.2580243230531478,0.6762772331397281,0.2958384734260565,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"آنهدا","boundary":[0.2147137001948532,0.6762772331397281,0.252544782637909,0.6916706196847681],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریها","boundary":[0.7264888799301216,0.699082250243491,0.7860075253645097,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7107928509037156,0.699082250243491,0.7210718628403859,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"بدهعندوان","boundary":[0.6414530672579454,0.699082250243491,0.7051109319357656,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"میزبدان","boundary":[0.5866802391990862,0.699082250243491,0.6360623163148751,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"انتیدا","boundary":[0.5439467104299006,0.699082250243491,0.5813042725684583,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5166032385943694,0.699082250243491,0.523811274703583,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"تنهدا","boundary":[0.4795292615736075,0.699082250243491,0.5112410273358834,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"هددف","boundary":[0.43363851374050927,0.699082250243491,0.47386911241013224,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"آنهدا","boundary":[0.39010454881408313,0.699082250243491,0.42796304508499633,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3743242625814687,0.699082250243491,0.3844036820533494,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"زنددگی","boundary":[0.3199650608076328,0.699082250243491,0.3689744886303644,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"ایدن","boundary":[0.2863524826983807,0.699082250243491,0.31460123668255674,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"اسدت","boundary":[0.24387959416784247,0.699082250243491,0.2809992901995595,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"کده","boundary":[0.21470805617147076,0.699082250243491,0.23845891285359128,0.714475636788531],"dir":"rtl"},{"str":"باکتریهای","boundary":[0.7120710878183161,0.7220297987041524,0.7860075253645097,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6977900960827789,0.7220297987041524,0.7066349536787356,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.6212474635490155,0.7220297987041524,0.6923580225805668,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.5738981388160989,0.7220297987041524,0.6158153900468035,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.5432897937243835,0.7220297987041524,0.5684617219715342,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.5060198884633473,0.7220297987041524,0.5376731841698581,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4933498622589531,0.7220297987041524,0.5005578983681668,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4790688705234159,0.7220297987041524,0.48791372811937267,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستن","boundary":[0.42246737888866487,0.7220297987041524,0.4734522609688906,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40418074312974533,0.7220297987041524,0.41676369011624,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"آنهدا،","boundary":[0.3564363367600618,0.7220297987041524,0.3985205939662702,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"دیانای","boundary":[0.2951353893704226,0.7220297987041524,0.35084599879056644,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"خدود","boundary":[0.2551402271047504,0.7220297987041524,0.2893405899348249,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23944419807834438,0.7220297987041524,0.24972321001501477,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"بده","boundary":[0.2147137001948532,0.7220297987041524,0.23395820735066852,0.7374231852491924],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7545751528589666,0.7448348158079152,0.7859889807162533,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.7233862796479205,0.7448348158079152,0.7487045622522341,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.6863558422361082,0.7448348158079152,0.7177696700933952,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6736858160317141,0.7448348158079152,0.6808938521409277,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6579897870053081,0.7448348158079152,0.6682687989419784,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزمهای","boundary":[0.5756135187798158,0.7448348158079152,0.6525374300496252,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"باکتری","boundary":[0.5242585500235167,0.7448348158079152,0.5701773846402355,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4894486326681449,0.7448348158079152,0.5185766310555667,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.4505895316804408,0.7448348158079152,0.48376671370019486,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.41815252301283345,0.7448348158079152,0.44522368075508745,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.375048310152523,0.7448348158079152,0.4127961159045215,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3212551232950346,0.7448348158079152,0.36971447358437515,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.28418114627427266,0.7448348158079152,0.3158344419807834,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28056735873143857,0.7448348158079152,0.28411583686084796,0.7602282023529551],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.2511781226903178,0.7448348158079152,0.27522626014594276,0.7602282023529551],"dir":"rtl"},{"str":"فاژها","boundary":[0.2147137001948532,0.7448348158079152,0.24575744137606667,0.7602282023529551],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21471,0.2978,0.78606,0.76023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.21430491164415774,0.8095610509312048,0.22267016058590336,0.8213911535537818],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.22277094671773162,0.8095610509312048,0.2283422025129342,0.8213911535537818],"dir":"ltr"},{"str":"Bacteriophage","boundary":[0.23244641537324462,0.8095610509312048,0.3292992676207754,0.8213911535537818],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.21430491164415774,0.8232440611934626,0.22267016058590336,0.8350741638160396],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.22277094671773162,0.8232440611934626,0.2283422025129342,0.8350741638160396],"dir":"ltr"},{"str":"Host","boundary":[0.23244641537324462,0.8232440611934626,0.26410051736881,0.8350741638160396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2143,0.80956,0.3293,0.83507],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":133,"image":{"jpeg":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/2bf18e81ea4645924585d41b98d40040.jpg","blurred":"/storage/books/04c3c7b644f368a2/pages/449dd82f279e86e806723fc819b69a9b.jpg"},"info":{"width":595.32,"height":841.92,"margin":[0.21469,0.36489,0.21392,0.35508]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.49999091968757137,0.36489178009787154,0.558318215413559,0.3862714836326492],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4423335349055969,0.36489178009787154,0.4933302303744632,0.3862714836326492],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44233,0.36489,0.55832,0.38627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مهندسي","boundary":[0.5717361550205621,0.437440240759217,0.6596183565141437,0.45881994429399464],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.4976348854397635,0.437440240759217,0.5650708862460524,0.45881994429399464],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4652220654437949,0.437440240759217,0.49098300073909823,0.45881994429399464],"dir":"rtl"},{"str":"پستانداران","boundary":[0.34134583081368003,0.437440240759217,0.4587213599408721,0.45881994429399464],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34135,0.43744,0.65962,0.45882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.747022643284284,0.5379980617220163,0.7622179668077673,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7039402002284485,0.5379980617220163,0.7399039172209904,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6727223006114359,0.5379980617220163,0.6982894824936183,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.63083719680172,0.5379980617220163,0.6654947255257676,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.5856614929785661,0.5379980617220163,0.6231926358933011,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهای","boundary":[0.52566391184573,0.5379980617220163,0.5792628407804231,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4882198481488947,0.5379980617220163,0.51960261468022,0.5533914482670561],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.43244560908418994,0.5379980617220163,0.4818211959507516,0.553391448267056