گون‌های ایران (جلد اول) گون‌های ایران (جلد اول)

توضیحات

جلد اول از کتاب گون های ایران، درواقع جزیی از نتایج مطالعات نویسنده از کلیه نمونه های جمع آوری شده جنس آستراگالوس از سال 1317 تا کنون (سال نشر کتاب) موجود در هرباریوم های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، موسسه دفع آفات اوین و دانشکده داروسازی است,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796118","title":"گون‌های ایران (جلد اول)","price":"۱۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/06626baf765e41ca/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/06626baf765e41ca/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/06626baf765e41ca/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/06626baf765e41ca/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/06626baf765e41ca/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/06626baf765e41ca/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/06626baf765e41ca/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/06626baf765e41ca/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/06626baf765e41ca/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/06626baf765e41ca/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۶۵","nobat_chap":"1","description":["جلد اول از کتاب گون های ایران، درواقع جزیی از نتایج مطالعات نویسنده از کلیه نمونه های جمع آوری شده جنس آستراگالوس از سال 1317 تا کنون (سال نشر کتاب) موجود در هرباریوم های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، موسسه دفع آفات اوین و دانشکده داروسازی است",""],"pages_count":"109","keywords":"null","token":"06626baf765e41ca","created_at":"2020-08-10 14:01:27","updated_at":"2022-08-14 11:17:57","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 14:49:04","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918157","title":"علی اصغر معصومی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"علی","lastname":"اصغر معصومی","token":"7e13c54fcb2a5657","created_at":"2020-04-14 10:18:59","updated_at":"2020-04-14 10:18:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918157","title":"علی اصغر معصومی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"علی","lastname":"اصغر معصومی","token":"7e13c54fcb2a5657","created_at":"2020-04-14 10:18:59","updated_at":"2020-04-14 10:18:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784798","file":"5f3113efbf8793.62006358.pdf","book_id":"3796118","toc":null,"created_at":"2020-08-10 14:01:28","updated_at":"2022-08-14 11:17:57","process_started_at":"2020-08-10 14:01:28","process_done_at":"2020-08-10 14:01:30","process_failed_at":null,"pages_count":"112","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"788449b903f6dba0fea123e2809e6c1a417098c6ac1015c66368b49a76726542cc01381256aa9ce5ee7c43ce35e66b8ff9fb32924bc0ecf1a613342774e09db9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"164","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-10-25 12:38:45","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","ebook_price_en":"16000","urlify":"%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۱۰۹","authorTitle":"علی اصغر معصومی","tocStr":"","url":"/preview/06626baf765e41ca/%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-"}
{"toc":null,"pages_count":112,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"06626baf765e41ca","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/LBvSNWsFPdQqnBbO.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/vgGtnsynGoNfXUJz.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/ERdoxpsBNeitkemX-sec.webp"},"info":{"width":477,"height":679,"margin":[0.0008641316355899195,0.00028250632984824314,0.9985479433731463,0.9988379492928249]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911949872970581,"y":0.1988217979669571},{"x":0.6352201104164124,"y":0.1988217979669571},{"x":0.6352201104164124,"y":0.2297496348619461},{"x":0.5911949872970581,"y":0.2297496348619461}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.5911949872970581,0.1988217979669571,0.6352201104164124,0.2297496348619461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5387840867042542,"y":0.1988217979669571},{"x":0.5765199065208435,"y":0.1988217979669571},{"x":0.5765199065208435,"y":0.2297496348619461},{"x":0.5387840867042542,"y":0.2297496348619461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5387840867042542,0.1988217979669571,0.5765199065208435,0.2297496348619461]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46750524640083313,"y":0.1988217979669571},{"x":0.5220125913619995,"y":0.1988217979669571},{"x":0.5220125913619995,"y":0.2297496348619461},{"x":0.46750524640083313,"y":0.2297496348619461}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.46750524640083313,0.1988217979669571,0.5220125913619995,0.2297496348619461]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46750524640083313,"y":0.1988217979669571},{"x":0.6352201104164124,"y":0.1988217979669571},{"x":0.6352201104164124,"y":0.2297496348619461},{"x":0.46750524640083313,"y":0.2297496348619461}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4625052464008331,0.19182179796695709,0.6402201104164124,0.2367496348619461],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4171907901763916,"y":0.30044183135032654},{"x":0.6373165845870972,"y":0.3019145727157593},{"x":0.6373165845870972,"y":0.32253313064575195},{"x":0.4171907901763916,"y":0.3210603892803192}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ASTRAGALUS","boundary":[0.4171907901763916,0.30044183135032654,0.6373165845870972,0.32253313064575195]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651991605758667,"y":0.3033873438835144},{"x":0.6897274851799011,"y":0.3033873438835144},{"x":0.6876310110092163,"y":0.3240059018135071},{"x":0.651991605758667,"y":0.3240059018135071}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"L.","boundary":[0.651991605758667,0.3033873438835144,0.6876310110092163,0.3240059018135071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4171907901763916,"y":0.30044183135032654},{"x":0.6897274851799011,"y":0.3033873438835144},{"x":0.6876310110092163,"y":0.3240059018135071},{"x":0.4171907901763916,"y":0.3210603892803192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4121907901763916,0.29344183135032653,0.6926310110092163,0.3310059018135071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5366876125335693,"y":0.4108983874320984},{"x":0.597484290599823,"y":0.4108983874320984},{"x":0.597484290599823,"y":0.43446245789527893},{"x":0.5366876125335693,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5366876125335693,0.4108983874320984,0.597484290599823,0.43446245789527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073375105857849,"y":0.4108983874320984},{"x":0.5345911979675293,"y":0.4108983874320984},{"x":0.5345911979675293,"y":0.43446245789527893},{"x":0.5073375105857849,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5073375105857849,0.4108983874320984,0.5345911979675293,0.43446245789527893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073375105857849,"y":0.4108983874320984},{"x":0.597484290599823,"y":0.4108983874320984},{"x":0.597484290599823,"y":0.43446245789527893},{"x":0.5073375105857849,"y":0.43446245789527893}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5023375105857849,0.4038983874320984,0.602484290599823,0.44146245789527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5429769158363342,"y":0.49189984798431396},{"x":0.6184486150741577,"y":0.49189984798431396},{"x":0.6184486150741577,"y":0.5184094309806824},{"x":0.5429769158363342,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گونهای","boundary":[0.5429769158363342,0.49189984798431396,0.6184486150741577,0.5184094309806824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46960169076919556,"y":0.4933726191520691},{"x":0.5262054800987244,"y":0.49189984798431396},{"x":0.5262054800987244,"y":0.5184094309806824},{"x":0.4716981053352356,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.46960169076919556,0.4933726191520691,0.5262054800987244,0.5184094309806824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46960169076919556,"y":0.4933726191520691},{"x":0.6184486150741577,"y":0.49189984798431396},{"x":0.6184486150741577,"y":0.5184094309806824},{"x":0.4716981053352356,"y":0.5184094309806824}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46460169076919555,0.4863726191520691,0.6234486150741577,0.5254094309806824],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5324947834014893,"y":0.6818851232528687},{"x":0.5492662191390991,"y":0.6818851232528687},{"x":0.5492662191390991,"y":0.6995581984519958},{"x":0.5324947834014893,"y":0.6995581984519958}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"از","boundary":[0.5324947834014893,0.6818851232528687,0.5492662191390991,0.6995581984519958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5324947834014893,"y":0.6818851232528687},{"x":0.5492662191390991,"y":0.6818851232528687},{"x":0.5492662191390991,"y":0.6995581984519958},{"x":0.5324947834014893,"y":0.6995581984519958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5274947834014893,0.6748851232528686,0.5542662191390991,0.7065581984519959],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6205450892448425,"y":0.7569955587387085},{"x":0.6457023024559021,"y":0.7569955587387085},{"x":0.6477987170219421,"y":0.7820324301719666},{"x":0.6205450892448425,"y":0.7820324301719666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6205450892448425,0.7569955587387085,0.6477987170219421,0.7820324301719666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681341886520386,"y":0.7569955587387085},{"x":0.6121593117713928,"y":0.7569955587387085},{"x":0.6142557859420776,"y":0.7820324301719666},{"x":0.5702306032180786,"y":0.7820324301719666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5681341886520386,0.7569955587387085,0.6142557859420776,0.7820324301719666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262054800987244,"y":0.7584683299064636},{"x":0.5597484111785889,"y":0.7569955587387085},{"x":0.5618448853492737,"y":0.7835051417350769},{"x":0.5262054800987244,"y":0.7835051417350769}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رمك","boundary":[0.5262054800987244,0.7584683299064636,0.5618448853492737,0.7835051417350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.446540892124176,"y":0.7584683299064636},{"x":0.5157232880592346,"y":0.7569955587387085},{"x":0.5157232880592346,"y":0.7835051417350769},{"x":0.446540892124176,"y":0.7835051417350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.446540892124176,0.7584683299064636,0.5157232880592346,0.7835051417350769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.446540892124176,"y":0.7584683299064636},{"x":0.6457023024559021,"y":0.7569955587387085},{"x":0.6477987170219421,"y":0.7820324301719666},{"x":0.446540892124176,"y":0.7835051417350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.441540892124176,0.7514683299064636,0.6527987170219421,0.7890324301719666],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/XwDMIqDPBChHDoIg.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/ZljCfFNBVNskceVQ.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/CsoYXggfzTOUPRPe-sec.webp"},"info":{"width":478,"height":680,"margin":[0.0003002836078280684,0.0009066609326530905,0.998155713320776,0.9986164359913153]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.6235294342041016},{"x":0.874476969242096,"y":0.6220588088035583},{"x":0.874476969242096,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8054393529891968,"y":0.6382352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.8054393529891968,0.6235294342041016,0.874476969242096,0.6367647051811218]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.6235294342041016},{"x":0.874476969242096,"y":0.6220588088035583},{"x":0.874476969242096,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8054393529891968,"y":0.6382352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8004393529891968,0.6165294342041016,0.879476969242096,0.6437647051811218],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472803235054016,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8723849654197693,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8723849654197693,"y":0.6705882549285889},{"x":0.8472803235054016,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8472803235054016,0.6499999761581421,0.8723849654197693,0.6705882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8410041928291321,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8410041928291321,"y":0.6705882549285889},{"x":0.8054393529891968,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8054393529891968,0.6499999761581421,0.8410041928291321,0.6705882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7887029051780701,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7970711588859558,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7970711588859558,"y":0.6705882549285889},{"x":0.7887029051780701,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7887029051780701,0.6499999761581421,0.7970711588859558,0.6705882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259414196014404,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7824267745018005,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7824267745018005,"y":0.6705882549285889},{"x":0.7259414196014404,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونهای","boundary":[0.7259414196014404,0.6499999761581421,0.7824267745018005,0.6705882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694560647010803,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7092050313949585,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7092050313949585,"y":0.6705882549285889},{"x":0.6694560647010803,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6694560647010803,0.6499999761581421,0.7092050313949585,0.6705882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485355496406555,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6569037437438965,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6569037437438965,"y":0.6705882549285889},{"x":0.6485355496406555,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6485355496406555,0.6499999761581421,0.6569037437438965,0.6705882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857740640640259,"y":0.6499999761581421},{"x":0.642259418964386,"y":0.6499999761581421},{"x":0.642259418964386,"y":0.6705882549285889},{"x":0.5857740640640259,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونهای","boundary":[0.5857740640640259,0.6499999761581421,0.642259418964386,0.6705882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188284516334534,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5711296796798706,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5711296796798706,"y":0.6705882549285889},{"x":0.5188284516334534,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.5188284516334534,0.6499999761581421,0.5711296796798706,0.6705882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8598326444625854,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8765690326690674,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8765690326690674,"y":0.6970587968826294},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8598326444625854,0.6764705777168274,0.8765690326690674,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784518837928772,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8556485176086426,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8556485176086426,"y":0.6970587968826294},{"x":0.784518837928772,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.784518837928772,0.6764705777168274,0.8556485176086426,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76778244972229,"y":0.6764705777168274},{"x":0.776150643825531,"y":0.6764705777168274},{"x":0.776150643825531,"y":0.6970587968826294},{"x":0.76778244972229,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.76778244972229,0.6764705777168274,0.776150643825531,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7594142556190491,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7594142556190491,"y":0.6970587968826294},{"x":0.715481162071228,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.715481162071228,0.6764705777168274,0.7594142556190491,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642259418964386,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7050209045410156,"y":0.6764705777168274},{"x":0.7050209045410156,"y":0.6970587968826294},{"x":0.642259418964386,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.642259418964386,0.6764705777168274,0.7050209045410156,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192468404769897,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6276150345802307,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6276150345802307,"y":0.6970587968826294},{"x":0.6192468404769897,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6192468404769897,0.6764705777168274,0.6276150345802307,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523012280464172,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6108786463737488,"y":0.6764705777168274},{"x":0.6108786463737488,"y":0.6970587968826294},{"x":0.5523012280464172,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5523012280464172,0.6764705777168274,0.6108786463737488,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48117154836654663,"y":0.6764705777168274},{"x":0.5460250973701477,"y":0.6764705777168274},{"x":0.5460250973701477,"y":0.6970587968826294},{"x":0.48117154836654663,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48117154836654663,0.6764705777168274,0.5460250973701477,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121339023113251,"y":0.6764705777168274},{"x":0.46652719378471375,"y":0.6764705777168274},{"x":0.46652719378471375,"y":0.6970587968826294},{"x":0.4121339023113251,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4121339023113251,0.6764705777168274,0.46652719378471375,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39539748430252075,"y":0.6764705777168274},{"x":0.4037656784057617,"y":0.6764705777168274},{"x":0.4037656784057617,"y":0.6970587968826294},{"x":0.39539748430252075,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39539748430252075,0.6764705777168274,0.4037656784057617,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3514644205570221,"y":0.6764705777168274},{"x":0.3870292901992798,"y":0.6764705777168274},{"x":0.3870292901992798,"y":0.6970587968826294},{"x":0.3514644205570221,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3514644205570221,0.6764705777168274,0.3870292901992798,0.6970587968826294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3514644205570221,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8765690326690674,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8765690326690674,"y":0.6970587968826294},{"x":0.3514644205570221,"y":0.6970587968826294}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3464644205570221,0.6429999761581421,0.8815690326690674,0.7040587968826294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8368200659751892,"y":0.6970587968826294},{"x":0.8723849654197693,"y":0.695588231086731},{"x":0.8723849654197693,"y":0.7191176414489746},{"x":0.8389121294021606,"y":0.720588207244873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"تأليف","boundary":[0.8368200659751892,0.6970587968826294,0.8723849654197693,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117154836654663,"y":0.6970587968826294},{"x":0.8200836777687073,"y":0.6970587968826294},{"x":0.8221757411956787,"y":0.7191176414489746},{"x":0.8138075470924377,"y":0.720588207244873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8117154836654663,0.6970587968826294,0.8221757411956787,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782427072525024,"y":0.699999988079071},{"x":0.8054393529891968,"y":0.6985294222831726},{"x":0.8054393529891968,"y":0.720588207244873},{"x":0.7803347110748291,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"علی","boundary":[0.7782427072525024,0.699999988079071,0.8054393529891968,0.720588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73221755027771,"y":0.7014706134796143},{"x":0.7740585803985596,"y":0.699999988079071},{"x":0.776150643825531,"y":0.7220588326454163},{"x":0.7343096137046814,"y":0.7235293984413147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"اصغر","boundary":[0.73221755027771,0.7014706134796143,0.776150643825531,0.7220588326454163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008368372917175,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7280334830284119,"y":0.7014706134796143},{"x":0.7280334830284119,"y":0.7235293984413147},{"x":0.7029288411140442,"y":0.7250000238418579}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"رمک","boundary":[0.7008368372917175,0.7029411792755127,0.7280334830284119,0.7235293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297070980072021,"y":0.7058823704719543},{"x":0.6841003894805908,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6861924529075623,"y":0.7250000238418579},{"x":0.6317991614341736,"y":0.7279411554336548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"معصومی","boundary":[0.6297070980072021,0.7058823704719543,0.6861924529075623,0.7250000238418579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297070980072021,"y":0.7044117450714111},{"x":0.8702929019927979,"y":0.695588231086731},{"x":0.8723849654197693,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6317991614341736,"y":0.7279411554336548}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6247070980072021,0.6974117450714111,0.8773849654197693,0.7246470756530762],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117154836654663,"y":0.729411780834198},{"x":0.8723849654197693,"y":0.7308823466300964},{"x":0.8702929019927979,"y":0.75},{"x":0.8096234202384949,"y":0.7485294342041016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.8117154836654663,0.729411780834198,0.8702929019927979,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7970711588859558,"y":0.729411780834198},{"x":0.8054393529891968,"y":0.729411780834198},{"x":0.8033472895622253,"y":0.7470588088035583},{"x":0.7970711588859558,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7970711588859558,0.729411780834198,0.8033472895622253,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615062594413757,"y":0.7279411554336548},{"x":0.7887029051780701,"y":0.729411780834198},{"x":0.7866109013557434,"y":0.7470588088035583},{"x":0.7615062594413757,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.7615062594413757,0.7279411554336548,0.7866109013557434,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8389121294021606,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8702929019927979,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8702929019927979,"y":0.7779411673545837},{"x":0.8368200659751892,"y":0.7779411673545837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"حروف","boundary":[0.8389121294021606,0.7573529481887817,0.8702929019927979,0.7779411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7887029051780701,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8221757411956787,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8221757411956787,"y":0.7764706015586853},{"x":0.7887029051780701,"y":0.7764706015586853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"چینی","boundary":[0.7887029051780701,0.7573529481887817,0.8221757411956787,0.7764706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7656903862953186,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7740585803985596,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7719665169715881,"y":0.7764706015586853},{"x":0.7656903862953186,"y":0.7764706015586853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.7656903862953186,0.7558823823928833,0.7719665169715881,0.7764706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259414196014404,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7594142556190491,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7573221921920776,"y":0.7764706015586853},{"x":0.723849356174469,"y":0.7764706015586853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"لیات","boundary":[0.7259414196014404,0.7558823823928833,0.7573221921920776,0.7764706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050209045410156,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7133890986442566,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7133890986442566,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7050209045410156,"y":0.7749999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7050209045410156,0.7558823823928833,0.7133890986442566,0.7749999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380752921104431,"y":0.7544117569923401},{"x":0.6987447738647461,"y":0.7558823823928833},{"x":0.6987447738647461,"y":0.7764706015586853},{"x":0.6359832882881165,"y":0.7749999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"نشریران","boundary":[0.6380752921104431,0.7544117569923401,0.6987447738647461,0.7764706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8410041928291321,"y":0.7808823585510254},{"x":0.8702929019927979,"y":0.7808823585510254},{"x":0.8702929019927979,"y":0.7985293865203857},{"x":0.8410041928291321,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8410041928291321,0.7808823585510254,0.8702929019927979,0.7985293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.7808823585510254},{"x":0.8305439352989197,"y":0.7808823585510254},{"x":0.8305439352989197,"y":0.800000011920929},{"x":0.8054393529891968,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8054393529891968,0.7808823585510254,0.8305439352989197,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7887029051780701,"y":0.7823529243469238},{"x":0.7970711588859558,"y":0.7823529243469238},{"x":0.7970711588859558,"y":0.800000011920929},{"x":0.7907949686050415,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7887029051780701,0.7823529243469238,0.7970711588859558,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301255464553833,"y":0.7823529243469238},{"x":0.7782427072525024,"y":0.7823529243469238},{"x":0.7782427072525024,"y":0.800000011920929},{"x":0.73221755027771,"y":0.8014705777168274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.7301255464553833,0.7823529243469238,0.7782427072525024,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8368200659751892,"y":0.8102940917015076},{"x":0.874476969242096,"y":0.8102940917015076},{"x":0.874476969242096,"y":0.8279411792755127},{"x":0.8368200659751892,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8368200659751892,0.8102940917015076,0.874476969242096,0.8279411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8242678046226501,"y":0.8088235259056091},{"x":0.8305439352989197,"y":0.8088235259056091},{"x":0.8305439352989197,"y":0.8279411792755127},{"x":0.8242678046226501,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8242678046226501,0.8088235259056091,0.8305439352989197,0.8279411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76778244972229,"y":0.8088235259056091},{"x":0.8138075470924377,"y":0.8088235259056091},{"x":0.8138075470924377,"y":0.8279411792755127},{"x":0.76778244972229,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰","boundary":[0.76778244972229,0.8088235259056091,0.8138075470924377,0.8279411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280334830284119,"y":0.8088235259056091},{"x":0.7573221921920776,"y":0.8088235259056091},{"x":0.7573221921920776,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7280334830284119,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7280334830284119,0.8088235259056091,0.7573221921920776,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8389121294021606,"y":0.8338235020637512},{"x":0.874476969242096,"y":0.8338235020637512},{"x":0.874476969242096,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8389121294021606,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8389121294021606,0.8338235020637512,0.874476969242096,0.8529411554336548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8200836777687073,"y":0.8338235020637512},{"x":0.8263598084449768,"y":0.8338235020637512},{"x":0.8263598084449768,"y":0.8529411554336548},{"x":0.8200836777687073,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8200836777687073,0.8338235020637512,0.8263598084449768,0.8529411554336548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776150643825531,"y":0.8338235020637512},{"x":0.8096234202384949,"y":0.8338235020637512},{"x":0.8096234202384949,"y":0.8529411554336548},{"x":0.776150643825531,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۵۰","boundary":[0.776150643825531,0.8338235020637512,0.8096234202384949,0.8529411554336548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7384937405586243,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7698744535446167,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7698744535446167,"y":0.8529411554336548},{"x":0.7384937405586243,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7384937405586243,0.8338235020637512,0.7698744535446167,0.8529411554336548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6899999976158142},{"languageCode":"ur","confidence":0.3100000023841858}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380752921104431,"y":0.7279411554336548},{"x":0.874476969242096,"y":0.729411780834198},{"x":0.874476969242096,"y":0.854411780834198},{"x":0.6359832882881165,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6330752921104431,0.7209411554336548,0.879476969242096,0.861411780834198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.849372386932373,"y":0.8882352709770203},{"x":0.874476969242096,"y":0.8882352709770203},{"x":0.874476969242096,"y":0.9073529243469238},{"x":0.849372386932373,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.849372386932373,0.8882352709770203,0.874476969242096,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.8882352709770203},{"x":0.8410041928291321,"y":0.8882352709770203},{"x":0.8410041928291321,"y":0.9073529243469238},{"x":0.8054393529891968,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8054393529891968,0.8882352709770203,0.8410041928291321,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7531380653381348,"y":0.8882352709770203},{"x":0.7949790954589844,"y":0.8882352709770203},{"x":0.7949790954589844,"y":0.9073529243469238},{"x":0.7531380653381348,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.7531380653381348,0.8882352709770203,0.7949790954589844,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029288411140442,"y":0.8882352709770203},{"x":0.7405857443809509,"y":0.8882352709770203},{"x":0.7405857443809509,"y":0.9073529243469238},{"x":0.7029288411140442,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7029288411140442,0.8882352709770203,0.7405857443809509,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192468404769897,"y":0.8882352709770203},{"x":0.6924686431884766,"y":0.8882352709770203},{"x":0.6924686431884766,"y":0.9073529243469238},{"x":0.6192468404769897,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶۵/۱۵۱","boundary":[0.6192468404769897,0.8882352709770203,0.6924686431884766,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920501947402954,"y":0.8882352709770203},{"x":0.6129707098007202,"y":0.8882352709770203},{"x":0.6129707098007202,"y":0.9073529243469238},{"x":0.5920501947402954,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5920501947402954,0.8882352709770203,0.6129707098007202,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564853549003601,"y":0.8882352709770203},{"x":0.5857740640640259,"y":0.8882352709770203},{"x":0.5857740640640259,"y":0.9073529243469238},{"x":0.5564853549003601,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5564853549003601,0.8882352709770203,0.5857740640640259,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020920634269714,"y":0.8882352709770203},{"x":0.5481171607971191,"y":0.8882352709770203},{"x":0.5481171607971191,"y":0.9073529243469238},{"x":0.5020920634269714,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.5020920634269714,0.8882352709770203,0.5481171607971191,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4853556454181671,"y":0.8882352709770203},{"x":0.4937238395214081,"y":0.8882352709770203},{"x":0.4937238395214081,"y":0.9073529243469238},{"x":0.4853556454181671,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4853556454181671,0.8882352709770203,0.4937238395214081,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4351464509963989,"y":0.8882352709770203},{"x":0.47698745131492615,"y":0.8882352709770203},{"x":0.47698745131492615,"y":0.9073529243469238},{"x":0.4351464509963989,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدارک","boundary":[0.4351464509963989,0.8882352709770203,0.47698745131492615,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3828451931476593,"y":0.8882352709770203},{"x":0.42050209641456604,"y":0.8882352709770203},{"x":0.42050209641456604,"y":0.9073529243469238},{"x":0.3828451931476593,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3828451931476593,0.8882352709770203,0.42050209641456604,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619246780872345,"y":0.8882352709770203},{"x":0.37029287219047546,"y":0.8882352709770203},{"x":0.37029287219047546,"y":0.9073529243469238},{"x":0.3619246780872345,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3619246780872345,0.8882352709770203,0.37029287219047546,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.284518837928772,"y":0.8882352709770203},{"x":0.357740581035614,"y":0.8882352709770203},{"x":0.357740581035614,"y":0.9073529243469238},{"x":0.284518837928772,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.284518837928772,0.8882352709770203,0.357740581035614,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21129706501960754,"y":0.8882352709770203},{"x":0.27196651697158813,"y":0.8882352709770203},{"x":0.27196651697158813,"y":0.9073529243469238},{"x":0.21129706501960754,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.21129706501960754,0.8882352709770203,0.27196651697158813,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18200837075710297,"y":0.8882352709770203},{"x":0.19246861338615417,"y":0.8882352709770203},{"x":0.19246861338615417,"y":0.9073529243469238},{"x":0.18200837075710297,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18200837075710297,0.8882352709770203,0.19246861338615417,0.9073529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.8882352709770203},{"x":0.17991632223129272,"y":0.8882352709770203},{"x":0.17991632223129272,"y":0.9073529243469238},{"x":0.1485355645418167,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.1485355645418167,0.8882352709770203,0.17991632223129272,0.9073529243469238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.8882352709770203},{"x":0.874476969242096,"y":0.8882352709770203},{"x":0.874476969242096,"y":0.9073529243469238},{"x":0.1485355645418167,"y":0.9073529243469238}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1435355645418167,0.8812352709770203,0.879476969242096,0.9143529243469238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8284518718719482,"y":0.9161764979362488},{"x":0.8786610960960388,"y":0.9176470637321472},{"x":0.8765690326690674,"y":0.9338235259056091},{"x":0.8263598084449768,"y":0.9323529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.8284518718719482,0.9161764979362488,0.8765690326690674,0.9338235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866109013557434,"y":0.9147058725357056},{"x":0.8221757411956787,"y":0.9161764979362488},{"x":0.8221757411956787,"y":0.9308823347091675},{"x":0.784518837928772,"y":0.929411768913269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7866109013557434,0.9147058725357056,0.8221757411956787,0.9308823347091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719665169715881,"y":0.9132353067398071},{"x":0.7782427072525024,"y":0.9147058725357056},{"x":0.776150643825531,"y":0.929411768913269},{"x":0.7698744535446167,"y":0.929411768913269}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7719665169715881,0.9132353067398071,0.776150643825531,0.929411768913269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719665169715881,"y":0.9132353067398071},{"x":0.8786610960960388,"y":0.9176470637321472},{"x":0.8765690326690674,"y":0.9338235259056091},{"x":0.7698744535446167,"y":0.929411768913269}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7669665169715881,0.9062353067398071,0.8815690326690674,0.9408235259056091],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/rwsvsUTqbGrfZjqN.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/TijlUmYWHZVbFXyv.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/QLRnzAcsPQWdzqRC-sec.webp"},"info":{"width":478,"height":680,"margin":[0.00029590693727198005,0.0005974048628526575,0.9981732200030003,0.9987721453245949]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5397489666938782,"y":0.41323530673980713},{"x":0.5941422581672668,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5941422581672668,"y":0.43088236451148987},{"x":0.5376569032669067,"y":0.43088236451148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5397489666938782,0.41323530673980713,0.5941422581672668,0.43088236451148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45606693625450134,"y":0.41323530673980713},{"x":0.5251045823097229,"y":0.41323530673980713},{"x":0.5251045823097229,"y":0.43088236451148987},{"x":0.45606693625450134,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندرجات","boundary":[0.45606693625450134,0.41323530673980713,0.5251045823097229,0.43088236451148987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45606693625450134,"y":0.41323530673980713},{"x":0.5941422581672668,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5941422581672668,"y":0.43088236451148987},{"x":0.45606693625450134,"y":0.42941176891326904}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.45106693625450134,0.4062353067398071,0.5991422581672669,0.4378823645114899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179916143417358,"y":0.4676470458507538},{"x":0.8640167117118835,"y":0.46617648005485535},{"x":0.8640167117118835,"y":0.4838235378265381},{"x":0.8179916143417358,"y":0.4852941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8179916143417358,0.4676470458507538,0.8640167117118835,0.4838235378265381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179916143417358,"y":0.4676470458507538},{"x":0.8640167117118835,"y":0.46617648005485535},{"x":0.8640167117118835,"y":0.4838235378265381},{"x":0.8179916143417358,"y":0.4852941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8129916143417358,0.4606470458507538,0.8690167117118835,0.4908235378265381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16108787059783936,"y":0.4647058844566345},{"x":0.20502091944217682,"y":0.46617648005485535},{"x":0.20502091944217682,"y":0.4794117510318756},{"x":0.16108787059783936,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.16108787059783936,0.4647058844566345,0.20502091944217682,0.4794117510318756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16108787059783936,"y":0.4647058844566345},{"x":0.20502091944217682,"y":0.46617648005485535},{"x":0.20502091944217682,"y":0.4794117510318756},{"x":0.16108787059783936,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15608787059783935,0.4577058844566345,0.21002091944217682,0.4864117510318756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.5220588445663452},{"x":0.18200837075710297,"y":0.5220588445663452},{"x":0.18200837075710297,"y":0.5352941155433655},{"x":0.17573221027851105,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.17573221027851105,0.5220588445663452,0.18200837075710297,0.5352941155433655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.5220588445663452},{"x":0.18200837075710297,"y":0.5220588445663452},{"x":0.18200837075710297,"y":0.5352941155433655},{"x":0.17573221027851105,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17073221027851104,0.5150588445663452,0.18700837075710297,0.5422941155433655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.5485293865203857},{"x":0.1841004192829132,"y":0.5485293865203857},{"x":0.1841004192829132,"y":0.5602940917015076},{"x":0.17782427370548248,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴","boundary":[0.17782427370548248,0.5485293865203857,0.1841004192829132,0.5602940917015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.5485293865203857},{"x":0.1841004192829132,"y":0.5485293865203857},{"x":0.1841004192829132,"y":0.5602940917015076},{"x":0.17782427370548248,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17282427370548248,0.5415293865203857,0.1891004192829132,0.5672940917015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485355496406555,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7364016771316528,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7364016771316528,"y":0.591176450252533},{"x":0.6485355496406555,"y":0.591176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.6485355496406555,0.5764706134796143,0.7364016771316528,0.591176450252533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485355496406555,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7364016771316528,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7364016771316528,"y":0.591176450252533},{"x":0.6485355496406555,"y":0.591176450252533}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6435355496406555,0.5694706134796143,0.7414016771316528,0.598176450252533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.574999988079071},{"x":0.18200837075710297,"y":0.574999988079071},{"x":0.18200837075710297,"y":0.5882353186607361},{"x":0.17782427370548248,"y":0.5882353186607361}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.17782427370548248,0.574999988079071,0.18200837075710297,0.5882353186607361]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.574999988079071},{"x":0.18200837075710297,"y":0.574999988079071},{"x":0.18200837075710297,"y":0.5882353186607361},{"x":0.17782427370548248,"y":0.5882353186607361}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17282427370548248,0.567999988079071,0.18700837075710297,0.5952353186607361],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1841004192829132,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1841004192829132,"y":0.6147058606147766},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6147058606147766}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۰","boundary":[0.1631799191236496,0.6029411554336548,0.1841004192829132,0.6147058606147766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1841004192829132,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1841004192829132,"y":0.6147058606147766},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6147058606147766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1581799191236496,0.5959411554336548,0.1891004192829132,0.6217058606147766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.654411792755127},{"x":0.21129706501960754,"y":0.654411792755127},{"x":0.21129706501960754,"y":0.6691176295280457},{"x":0.1485355645418167,"y":0.6691176295280457}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴-۱۶","boundary":[0.1485355645418167,0.654411792755127,0.21129706501960754,0.6691176295280457]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.654411792755127},{"x":0.21129706501960754,"y":0.654411792755127},{"x":0.21129706501960754,"y":0.6691176295280457},{"x":0.1485355645418167,"y":0.6691176295280457}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1435355645418167,0.647411792755127,0.21629706501960755,0.6761176295280457],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7887029051780701,"y":0.5191176533699036},{"x":0.8640167117118835,"y":0.5191176533699036},{"x":0.8640167117118835,"y":0.5367646813392639},{"x":0.7887029051780701,"y":0.5367646813392639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.7887029051780701,0.5191176533699036,0.8640167117118835,0.5367646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7970711588859558,"y":0.5455882549285889},{"x":0.866108775138855,"y":0.5470588207244873},{"x":0.866108775138855,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7970711588859558,"y":0.5647059082984924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7970711588859558,0.5455882549285889,0.866108775138855,0.5647059082984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8326359987258911,"y":0.574999988079071},{"x":0.8619247078895569,"y":0.574999988079071},{"x":0.8619247078895569,"y":0.591176450252533},{"x":0.8326359987258911,"y":0.591176450252533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.8326359987258911,0.574999988079071,0.8619247078895569,0.591176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928870320320129,"y":0.574999988079071},{"x":0.8221757411956787,"y":0.574999988079071},{"x":0.8221757411956787,"y":0.591176450252533},{"x":0.7928870320320129,"y":0.591176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.7928870320320129,0.574999988079071,0.8221757411956787,0.591176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8284518718719482,"y":0.5985293984413147},{"x":0.8640167117118835,"y":0.5985293984413147},{"x":0.8640167117118835,"y":0.6176470518112183},{"x":0.8284518718719482,"y":0.6176470518112183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمای","boundary":[0.8284518718719482,0.5985293984413147,0.8640167117118835,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7656903862953186,"y":0.5985293984413147},{"x":0.8179916143417358,"y":0.5985293984413147},{"x":0.8179916143417358,"y":0.6176470518112183},{"x":0.7656903862953186,"y":0.6176470518112183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجمالی","boundary":[0.7656903862953186,0.5985293984413147,0.8179916143417358,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694560647010803,"y":0.5985293984413147},{"x":0.7489539980888367,"y":0.5985293984413147},{"x":0.7489539980888367,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6694560647010803,"y":0.6176470518112183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سکسیونها","boundary":[0.6694560647010803,0.5985293984413147,0.7489539980888367,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548117399215698,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6610878705978394,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6610878705978394,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6548117399215698,"y":0.6176470518112183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6548117399215698,0.5985293984413147,0.6610878705978394,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6150627732276917,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6464434862136841,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6464434862136841,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6150627732276917,"y":0.6176470518112183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6150627732276917,0.5985293984413147,0.6464434862136841,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857740640640259,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6087865829467773,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6087865829467773,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5857740640640259,"y":0.6176470518112183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5857740640640259,0.5985293984413147,0.6087865829467773,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5271966457366943,"y":0.5985293984413147},{"x":0.573221743106842,"y":0.5985293984413147},{"x":0.573221743106842,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5271966457366943,"y":0.6176470518112183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5271966457366943,0.5985293984413147,0.573221743106842,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5062761306762695,"y":0.5985293984413147},{"x":0.5209205150604248,"y":0.5985293984413147},{"x":0.5209205150604248,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5062761306762695,"y":0.6176470518112183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5062761306762695,0.5985293984413147,0.5209205150604248,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46234309673309326,"y":0.5985293984413147},{"x":0.5020920634269714,"y":0.5985293984413147},{"x":0.5020920634269714,"y":0.6176470518112183},{"x":0.46234309673309326,"y":0.6176470518112183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.46234309673309326,0.5985293984413147,0.5020920634269714,0.6176470518112183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8305439352989197,"y":0.625},{"x":0.8619247078895569,"y":0.625},{"x":0.8640167117118835,"y":0.6426470875740051},{"x":0.8305439352989197,"y":0.6441176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.8305439352989197,0.625,0.8640167117118835,0.6426470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7594142556190491,"y":0.625},{"x":0.8200836777687073,"y":0.625},{"x":0.8200836777687073,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7615062594413757,"y":0.6441176533699036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسائی","boundary":[0.7594142556190491,0.625,0.8200836777687073,0.6441176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652719378471375,"y":0.6264705657958984},{"x":0.7447698712348938,"y":0.625},{"x":0.7468619346618652,"y":0.6441176533699036},{"x":0.6673640012741089,"y":0.645588219165802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرجنسها","boundary":[0.6652719378471375,0.6264705657958984,0.7468619346618652,0.6441176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8368200659751892,"y":0.654411792755127},{"x":0.8640167117118835,"y":0.654411792755127},{"x":0.8619247078895569,"y":0.6735293865203857},{"x":0.8347280621528625,"y":0.6735293865203857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.8368200659751892,0.654411792755127,0.8619247078895569,0.6735293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719665169715881,"y":0.6514706015586853},{"x":0.8263598084449768,"y":0.6529411673545837},{"x":0.8242678046226501,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7719665169715881,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناوین","boundary":[0.7719665169715881,0.6514706015586853,0.8242678046226501,0.6720588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280334830284119,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7594142556190491,"y":0.6514706015586853},{"x":0.7594142556190491,"y":0.6705882549285889},{"x":0.7280334830284119,"y":0.6691176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7280334830284119,0.6499999761581421,0.7594142556190491,0.6705882549285889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117154836654663,"y":0.6779412031173706},{"x":0.8640167117118835,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8640167117118835,"y":0.6970587968826294},{"x":0.8138075470924377,"y":0.6985294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8117154836654663,0.6779412031173706,0.8640167117118835,0.6970587968826294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635983228683472,"y":0.679411768913269},{"x":0.8054393529891968,"y":0.6779412031173706},{"x":0.8075313568115234,"y":0.6985294222831726},{"x":0.7635983228683472,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.7635983228683472,0.679411768913269,0.8075313568115234,0.6985294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8075313568115234,"y":0.7058823704719543},{"x":0.8640167117118835,"y":0.7073529362678528},{"x":0.8619247078895569,"y":0.7264705896377563},{"x":0.8054393529891968,"y":0.7250000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8075313568115234,0.7058823704719543,0.8619247078895569,0.7264705896377563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7573221921920776,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7970711588859558,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7970711588859558,"y":0.7250000238418579},{"x":0.7552301287651062,"y":0.7250000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسامی","boundary":[0.7573221921920776,0.7058823704719543,0.7970711588859558,0.7250000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6903765797615051,"y":0.7044117450714111},{"x":0.7405857443809509,"y":0.7058823704719543},{"x":0.7405857443809509,"y":0.7250000238418579},{"x":0.6903765797615051,"y":0.7235293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6903765797615051,0.7044117450714111,0.7405857443809509,0.7250000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8347280621528625,"y":0.7308823466300964},{"x":0.8598326444625854,"y":0.7308823466300964},{"x":0.8598326444625854,"y":0.75},{"x":0.8347280621528625,"y":0.75}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8347280621528625,0.7308823466300964,0.8598326444625854,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.7308823466300964},{"x":0.8284518718719482,"y":0.7308823466300964},{"x":0.8284518718719482,"y":0.75},{"x":0.8054393529891968,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8054393529891968,0.7308823466300964,0.8284518718719482,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7573221921920776,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7928870320320129,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7928870320320129,"y":0.75},{"x":0.7573221921920776,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7573221921920776,0.7308823466300964,0.7928870320320129,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7343096137046814,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7405857443809509,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7405857443809509,"y":0.75},{"x":0.7343096137046814,"y":0.75}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7343096137046814,0.7308823466300964,0.7405857443809509,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527196764945984,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7280334830284119,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7280334830284119,"y":0.75},{"x":0.6527196764945984,"y":0.75}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معادلهای","boundary":[0.6527196764945984,0.7308823466300964,0.7280334830284119,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941422581672668,"y":0.7308823466300964},{"x":0.6359832882881165,"y":0.7308823466300964},{"x":0.6359832882881165,"y":0.75},{"x":0.5941422581672668,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5941422581672668,0.7308823466300964,0.6359832882881165,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8096234202384949,"y":0.7588235139846802},{"x":0.8640167117118835,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8640167117118835,"y":0.7749999761581421},{"x":0.8117154836654663,"y":0.7764706015586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.8096234202384949,0.7588235139846802,0.8640167117118835,0.7749999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8221757411956787,"y":0.7852941155433655},{"x":0.8598326444625854,"y":0.783823549747467},{"x":0.8619247078895569,"y":0.8014705777168274},{"x":0.8242678046226501,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8221757411956787,0.7852941155433655,0.8619247078895569,0.8014705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8096234202384949,"y":0.8088235259056091},{"x":0.8619247078895569,"y":0.8088235259056091},{"x":0.8619247078895569,"y":0.8279411792755127},{"x":0.8096234202384949,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8096234202384949,0.8088235259056091,0.8619247078895569,0.8279411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7907949686050415,"y":0.8088235259056091},{"x":0.8012552261352539,"y":0.8088235259056091},{"x":0.8012552261352539,"y":0.8279411792755127},{"x":0.7907949686050415,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7907949686050415,0.8088235259056091,0.8012552261352539,0.8279411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468619346618652,"y":0.8088235259056091},{"x":0.7803347110748291,"y":0.8088235259056091},{"x":0.7803347110748291,"y":0.8279411792755127},{"x":0.7468619346618652,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7468619346618652,0.8088235259056091,0.7803347110748291,0.8279411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6841003894805908,"y":0.8088235259056091},{"x":0.7343096137046814,"y":0.8088235259056091},{"x":0.7343096137046814,"y":0.8279411792755127},{"x":0.6841003894805908,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرانسه","boundary":[0.6841003894805908,0.8088235259056091,0.7343096137046814,0.8279411792755127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279},{"languageCode":"ar","confidence":0.03999999910593033}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46234309673309326,"y":0.5191176533699036},{"x":0.866108775138855,"y":0.5191176533699036},{"x":0.8682008385658264,"y":0.8279411792755127},{"x":0.4644351601600647,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.45734309673309326,0.5121176533699036,0.8732008385658264,0.8349411792755127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.6823529601097107},{"x":0.2092050164937973,"y":0.6823529601097107},{"x":0.2092050164937973,"y":0.695588231086731},{"x":0.1485355645418167,"y":0.695588231086731}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۲۶۵","boundary":[0.1485355645418167,0.6823529601097107,0.2092050164937973,0.695588231086731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.6823529601097107},{"x":0.2092050164937973,"y":0.6823529601097107},{"x":0.2092050164937973,"y":0.695588231086731},{"x":0.1485355645418167,"y":0.695588231086731}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1435355645418167,0.6753529601097107,0.2142050164937973,0.702588231086731],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14644351601600647,"y":0.7088235020637512},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7088235020637512},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7220588326454163},{"x":0.14644351601600647,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۹-۷۲","boundary":[0.14644351601600647,0.7088235020637512,0.2092050164937973,0.7220588326454163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14644351601600647,"y":0.7088235020637512},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7088235020637512},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7220588326454163},{"x":0.14644351601600647,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14144351601600647,0.7018235020637512,0.2142050164937973,0.7290588326454163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15062761306762695,"y":0.7352941036224365},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7352941036224365},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7485294342041016},{"x":0.15062761306762695,"y":0.7485294342041016}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۳-۷۶","boundary":[0.15062761306762695,0.7352941036224365,0.2092050164937973,0.7485294342041016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15062761306762695,"y":0.7352941036224365},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7352941036224365},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7485294342041016},{"x":0.15062761306762695,"y":0.7485294342041016}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.14562761306762695,0.7282941036224365,0.2142050164937973,0.7555294342041016],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.7617647051811218},{"x":0.18200837075710297,"y":0.7617647051811218},{"x":0.18200837075710297,"y":0.7749999761581421},{"x":0.1631799191236496,"y":0.7749999761581421}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.1631799191236496,0.7617647051811218,0.18200837075710297,0.7749999761581421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.7617647051811218},{"x":0.18200837075710297,"y":0.7617647051811218},{"x":0.18200837075710297,"y":0.7749999761581421},{"x":0.1631799191236496,"y":0.7749999761581421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1581799191236496,0.7547647051811218,0.18700837075710297,0.7819999761581421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.7897058725357056},{"x":0.1841004192829132,"y":0.7897058725357056},{"x":0.1841004192829132,"y":0.8029412031173706},{"x":0.1485355645418167,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۰۶","boundary":[0.1485355645418167,0.7897058725357056,0.1841004192829132,0.8029412031173706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.7897058725357056},{"x":0.1841004192829132,"y":0.7897058725357056},{"x":0.1841004192829132,"y":0.8029412031173706},{"x":0.1485355645418167,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1435355645418167,0.7827058725357056,0.1891004192829132,0.8099412031173706],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/lHQJVfeZJNNVsUMO.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/KaTzqnaLIPpImAlH.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/vtzxOexMnSaclcjf-sec.webp"},"info":{"width":477,"height":679,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/kUoGMDkganvHyYNl.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/iMLHpFhaRnZZaqHN.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/hTgqhdDWmaPTmHav-sec.webp"},"info":{"width":478,"height":680,"margin":[0.0002915302667158917,0.00034437716340317444,0.9981775967047304,0.9991289792243173]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5836820006370544,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6171548366546631,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6171548366546631,"y":0.260294109582901},{"x":0.5836820006370544,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5836820006370544,0.2397058755159378,0.6171548366546631,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5502092242240906,"y":0.24117647111415863},{"x":0.5836820006370544,"y":0.24117647111415863},{"x":0.5836820006370544,"y":0.260294109582901},{"x":0.5502092242240906,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5502092242240906,0.24117647111415863,0.5836820006370544,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4895397424697876,"y":0.24117647111415863},{"x":0.5460250973701477,"y":0.2397058755159378},{"x":0.5460250973701477,"y":0.260294109582901},{"x":0.4895397424697876,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4895397424697876,0.24117647111415863,0.5460250973701477,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4246861934661865,"y":0.24117647111415863},{"x":0.47698745131492615,"y":0.24117647111415863},{"x":0.47698745131492615,"y":0.260294109582901},{"x":0.4246861934661865,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4246861934661865,0.24117647111415863,0.47698745131492615,0.260294109582901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4246861934661865,"y":0.24117647111415863},{"x":0.6171548366546631,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6171548366546631,"y":0.260294109582901},{"x":0.4246861934661865,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4196861934661865,0.23417647111415862,0.6221548366546631,0.267294109582901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784518837928772,"y":0.29852941632270813},{"x":0.8619247078895569,"y":0.29852941632270813},{"x":0.8619247078895569,"y":0.31911763548851013},{"x":0.784518837928772,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.784518837928772,0.29852941632270813,0.8619247078895569,0.31911763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76778244972229,"y":0.29852941632270813},{"x":0.776150643825531,"y":0.29852941632270813},{"x":0.776150643825531,"y":0.3176470696926117},{"x":0.76778244972229,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.76778244972229,0.29852941632270813,0.776150643825531,0.3176470696926117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76778244972229,"y":0.29852941632270813},{"x":0.8619247078895569,"y":0.29852941632270813},{"x":0.8619247078895569,"y":0.31911763548851013},{"x":0.76778244972229,"y":0.3176470696926117}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.76278244972229,0.2915294163227081,0.8669247078895569,0.32611763548851014],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991631627082825,"y":0.32499998807907104},{"x":0.8138075470924377,"y":0.32499998807907104},{"x":0.8138075470924377,"y":0.34558823704719543},{"x":0.7991631627082825,"y":0.34558823704719543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7991631627082825,0.32499998807907104,0.8138075470924377,0.34558823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73221755027771,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7907949686050415,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7907949686050415,"y":0.34558823704719543},{"x":0.73221755027771,"y":0.3441176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.73221755027771,0.32499998807907104,0.7907949686050415,0.34558823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673640012741089,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7217572927474976,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7217572927474976,"y":0.3441176414489746},{"x":0.6673640012741089,"y":0.3441176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارجمند","boundary":[0.6673640012741089,0.32499998807907104,0.7217572927474976,0.3441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359832882881165,"y":0.32499998807907104},{"x":0.6569037437438965,"y":0.32499998807907104},{"x":0.6569037437438965,"y":0.3441176414489746},{"x":0.6359832882881165,"y":0.3441176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6359832882881165,0.32499998807907104,0.6569037437438965,0.3441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087865829467773,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6276150345802307,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6276150345802307,"y":0.3441176414489746},{"x":0.6087865829467773,"y":0.3441176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6087865829467773,0.3235294222831726,0.6276150345802307,0.3441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627614855766296,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6004183888435364,"y":0.32499998807907104},{"x":0.6004183888435364,"y":0.3441176414489746},{"x":0.5627614855766296,"y":0.3426470458507538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باریم","boundary":[0.5627614855766296,0.3235294222831726,0.6004183888435364,0.3441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5104602575302124,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5502092242240906,"y":0.3235294222831726},{"x":0.5502092242240906,"y":0.3426470458507538},{"x":0.5104602575302124,"y":0.3426470458507538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5104602575302124,0.3235294222831726,0.5502092242240906,0.3426470458507538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4581589996814728,"y":0.3235294222831726},{"x":0.49790793657302856,"y":0.3235294222831726},{"x":0.49790793657302856,"y":0.3426470458507538},{"x":0.4581589996814728,"y":0.3426470458507538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بویژه","boundary":[0.4581589996814728,0.3235294222831726,0.49790793657302856,0.3426470458507538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42050209641456604,"y":0.3220588266849518},{"x":0.4497908055782318,"y":0.3220588266849518},{"x":0.4497908055782318,"y":0.3426470458507538},{"x":0.42050209641456604,"y":0.3426470458507538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.42050209641456604,0.3220588266849518,0.4497908055782318,0.3426470458507538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3514644205570221,"y":0.3220588266849518},{"x":0.40167364478111267,"y":0.3220588266849518},{"x":0.40167364478111267,"y":0.3426470458507538},{"x":0.3514644205570221,"y":0.3426470458507538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.3514644205570221,0.3220588266849518,0.40167364478111267,0.3426470458507538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2907949686050415,"y":0.3220588266849518},{"x":0.33472803235054016,"y":0.3220588266849518},{"x":0.33472803235054016,"y":0.3426470458507538},{"x":0.2907949686050415,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.2907949686050415,0.3220588266849518,0.33472803235054016,0.3426470458507538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2656903862953186,"y":0.3220588266849518},{"x":0.27405858039855957,"y":0.3220588266849518},{"x":0.27405858039855957,"y":0.34117648005485535},{"x":0.2656903862953186,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2656903862953186,0.3220588266849518,0.27405858039855957,0.34117648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22594141960144043,"y":0.3220588266849518},{"x":0.25732216238975525,"y":0.3220588266849518},{"x":0.25732216238975525,"y":0.34117648005485535},{"x":0.22594141960144043,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.22594141960144043,0.3220588266849518,0.25732216238975525,0.34117648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1589958220720291,"y":0.32058823108673096},{"x":0.21129706501960754,"y":0.3220588266849518},{"x":0.21129706501960754,"y":0.34117648005485535},{"x":0.1589958220720291,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.1589958220720291,0.32058823108673096,0.21129706501960754,0.34117648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8012552261352539,"y":0.3529411852359772},{"x":0.8640167117118835,"y":0.3529411852359772},{"x":0.8640167117118835,"y":0.37205880880355835},{"x":0.8012552261352539,"y":0.37205880880355835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.8012552261352539,0.3529411852359772,0.8640167117118835,0.37205880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7740585803985596,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7887029051780701,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7887029051780701,"y":0.37205880880355835},{"x":0.7740585803985596,"y":0.37205880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7740585803985596,0.35147058963775635,0.7887029051780701,0.37205880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7552301287651062,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7656903862953186,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7656903862953186,"y":0.37205880880355835},{"x":0.7552301287651062,"y":0.37205880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7552301287651062,0.35147058963775635,0.7656903862953186,0.37205880880355835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133890986442566,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7405857443809509,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7405857443809509,"y":0.3705882430076599},{"x":0.7133890986442566,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.7133890986442566,0.35147058963775635,0.7405857443809509,0.3705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715481281280518,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6987447738647461,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6987447738647461,"y":0.3705882430076599},{"x":0.6715481281280518,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"والا","boundary":[0.6715481281280518,0.35147058963775635,0.6987447738647461,0.3705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548117399215698,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6631799340248108,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6631799340248108,"y":0.3705882430076599},{"x":0.6548117399215698,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6548117399215698,0.35147058963775635,0.6631799340248108,0.3705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066945791244507,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6527196764945984,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6527196764945984,"y":0.3705882430076599},{"x":0.6066945791244507,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اراده","boundary":[0.6066945791244507,0.35147058963775635,0.6527196764945984,0.3705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6004183888435364,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6004183888435364,"y":0.3705882430076599},{"x":0.5543932914733887,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خستگی","boundary":[0.5543932914733887,0.35147058963775635,0.6004183888435364,0.3705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937238395214081,"y":0.3499999940395355},{"x":0.5460250973701477,"y":0.35147058963775635},{"x":0.5460250973701477,"y":0.3705882430076599},{"x":0.4937238395214081,"y":0.3691176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.4937238395214081,0.3499999940395355,0.5460250973701477,0.3705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47071129083633423,"y":0.3499999940395355},{"x":0.4853556454181671,"y":0.3499999940395355},{"x":0.4853556454181671,"y":0.3691176474094391},{"x":0.47071129083633423,"y":0.3691176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.47071129083633423,0.3499999940395355,0.4853556454181671,0.3691176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42677825689315796,"y":0.3499999940395355},{"x":0.4644351601600647,"y":0.3499999940395355},{"x":0.4644351601600647,"y":0.3691176474094391},{"x":0.42677825689315796,"y":0.3691176474094391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحمل","boundary":[0.42677825689315796,0.3499999940395355,0.4644351601600647,0.3691176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619246780872345,"y":0.3499999940395355},{"x":0.4142259359359741,"y":0.3499999940395355},{"x":0.4142259359359741,"y":0.3691176474094391},{"x":0.3619246780872345,"y":0.3691176474094391}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رنجها","boundary":[0.3619246780872345,0.3499999940395355,0.4142259359359741,0.3691176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410041928291321,"y":0.3485293984413147},{"x":0.3514644205570221,"y":0.3485293984413147},{"x":0.3514644205570221,"y":0.3691176474094391},{"x":0.3410041928291321,"y":0.3691176474094391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3410041928291321,0.3485293984413147,0.3514644205570221,0.3691176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2907949686050415,"y":0.3485293984413147},{"x":0.32426777482032776,"y":0.3485293984413147},{"x":0.32426777482032776,"y":0.3691176474094391},{"x":0.2907949686050415,"y":0.3691176474094391}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صعب","boundary":[0.2907949686050415,0.3485293984413147,0.32426777482032776,0.3691176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20083682239055634,"y":0.3485293984413147},{"x":0.286610871553421,"y":0.3485293984413147},{"x":0.286610871553421,"y":0.3691176474094391},{"x":0.20083682239055634,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"العبورترین","boundary":[0.20083682239055634,0.3485293984413147,0.286610871553421,0.3691176474094391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15062761306762695,"y":0.3485293984413147},{"x":0.18619246780872345,"y":0.3485293984413147},{"x":0.18619246780872345,"y":0.36764705181121826},{"x":0.15062761306762695,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.15062761306762695,0.3485293984413147,0.18619246780872345,0.36764705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8284518718719482,"y":0.3764705955982208},{"x":0.8619247078895569,"y":0.3764705955982208},{"x":0.8619247078895569,"y":0.39852941036224365},{"x":0.8284518718719482,"y":0.39852941036224365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.8284518718719482,0.3764705955982208,0.8619247078895569,0.39852941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635983228683472,"y":0.3764705955982208},{"x":0.8179916143417358,"y":0.37794119119644165},{"x":0.8179916143417358,"y":0.39852941036224365},{"x":0.7635983228683472,"y":0.39852941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبادرت","boundary":[0.7635983228683472,0.3764705955982208,0.8179916143417358,0.39852941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7343096137046814,"y":0.3764705955982208},{"x":0.7489539980888367,"y":0.3764705955982208},{"x":0.7489539980888367,"y":0.39852941036224365},{"x":0.7343096137046814,"y":0.39852941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7343096137046814,0.3764705955982208,0.7489539980888367,0.39852941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945606470108032,"y":0.3764705955982208},{"x":0.7217572927474976,"y":0.3764705955982208},{"x":0.7217572927474976,"y":0.39852941036224365},{"x":0.6945606470108032,"y":0.39852941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6945606470108032,0.3764705955982208,0.7217572927474976,0.39852941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6589958071708679,"y":0.3764705955982208},{"x":0.6945606470108032,"y":0.3764705955982208},{"x":0.6945606470108032,"y":0.39852941036224365},{"x":0.6589958071708679,"y":0.39852941036224365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6589958071708679,0.3764705955982208,0.6945606470108032,0.39852941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983263850212097,"y":0.3764705955982208},{"x":0.6443514823913574,"y":0.3764705955982208},{"x":0.6443514823913574,"y":0.39852941036224365},{"x":0.5983263850212097,"y":0.3970588147640228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.5983263850212097,0.3764705955982208,0.6443514823913574,0.39852941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5794979333877563,"y":0.3764705955982208},{"x":0.589958131313324,"y":0.3764705955982208},{"x":0.589958131313324,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5794979333877563,"y":0.3970588147640228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5794979333877563,0.3764705955982208,0.589958131313324,0.3970588147640228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5502092242240906,"y":0.3764705955982208},{"x":0.5669456124305725,"y":0.3764705955982208},{"x":0.5669456124305725,"y":0.3970588147640228},{"x":0.5502092242240906,"y":0.3970588147640228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5502092242240906,0.3764705955982208,0.5669456124305725,0.3970588147640228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49790793657302856,"y":0.375},{"x":0.5418410301208496,"y":0.3764705955982208},{"x":0.5418410301208496,"y":0.3970588147640228},{"x":0.49790793657302856,"y":0.3970588147640228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تردید","boundary":[0.49790793657302856,0.375,0.5418410301208496,0.3970588147640228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4351464509963989,"y":0.375},{"x":0.48117154836654663,"y":0.375},{"x":0.48117154836654663,"y":0.3970588147640228},{"x":0.4351464509963989,"y":0.3970588147640228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزاری","boundary":[0.4351464509963989,0.375,0.48117154836654663,0.3970588147640228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891213536262512,"y":0.375},{"x":0.42050209641456604,"y":0.375},{"x":0.42050209641456604,"y":0.3970588147640228},{"x":0.3891213536262512,"y":0.3970588147640228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3891213536262512,0.375,0.42050209641456604,0.3970588147640228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32426777482032776,"y":0.375},{"x":0.37447699904441833,"y":0.375},{"x":0.37447699904441833,"y":0.3970588147640228},{"x":0.32426777482032776,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.32426777482032776,0.375,0.37447699904441833,0.3970588147640228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27405858039855957,"y":0.375},{"x":0.3117154836654663,"y":0.375},{"x":0.3117154836654663,"y":0.3955882489681244},{"x":0.27405858039855957,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.27405858039855957,0.375,0.3117154836654663,0.3955882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25732216238975525,"y":0.375},{"x":0.2656903862953186,"y":0.375},{"x":0.2656903862953186,"y":0.3955882489681244},{"x":0.25732216238975525,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25732216238975525,0.375,0.2656903862953186,0.3955882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2301255166530609,"y":0.3735294044017792},{"x":0.24686191976070404,"y":0.3735294044017792},{"x":0.24686191976070404,"y":0.3955882489681244},{"x":0.2301255166530609,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.2301255166530609,0.3735294044017792,0.24686191976070404,0.3955882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20083682239055634,"y":0.3735294044017792},{"x":0.21548117697238922,"y":0.3735294044017792},{"x":0.21548117697238922,"y":0.3955882489681244},{"x":0.20083682239055634,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.20083682239055634,0.3735294044017792,0.21548117697238922,0.3955882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.3735294044017792},{"x":0.1945606768131256,"y":0.3735294044017792},{"x":0.1945606768131256,"y":0.3955882489681244},{"x":0.17782427370548248,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.17782427370548248,0.3735294044017792,0.1945606768131256,0.3955882489681244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15062761306762695,"y":0.3735294044017792},{"x":0.16736401617527008,"y":0.3735294044017792},{"x":0.16736401617527008,"y":0.39411765336990356},{"x":0.15062761306762695,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.15062761306762695,0.3735294044017792,0.16736401617527008,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263598084449768,"y":0.40441176295280457},{"x":0.866108775138855,"y":0.40441176295280457},{"x":0.866108775138855,"y":0.42352941632270813},{"x":0.8263598084449768,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسان","boundary":[0.8263598084449768,0.40441176295280457,0.866108775138855,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7594142556190491,"y":0.40441176295280457},{"x":0.8138075470924377,"y":0.40441176295280457},{"x":0.8138075470924377,"y":0.42352941632270813},{"x":0.7594142556190491,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشتند","boundary":[0.7594142556190491,0.40441176295280457,0.8138075470924377,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820083856582642,"y":0.40441176295280457},{"x":0.7447698712348938,"y":0.40441176295280457},{"x":0.7447698712348938,"y":0.42352941632270813},{"x":0.6820083856582642,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.6820083856582642,0.40441176295280457,0.7447698712348938,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6150627732276917,"y":0.40441176295280457},{"x":0.6652719378471375,"y":0.40441176295280457},{"x":0.6652719378471375,"y":0.42352941632270813},{"x":0.6150627732276917,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میگردد","boundary":[0.6150627732276917,0.40441176295280457,0.6652719378471375,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.40441176295280457},{"x":0.6087865829467773,"y":0.40441176295280457},{"x":0.6087865829467773,"y":0.42352941632270813},{"x":0.6004183888435364,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6004183888435364,0.40441176295280457,0.6087865829467773,0.42352941632270813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15062761306762695,"y":0.32058823108673096},{"x":0.866108775138855,"y":0.32499998807907104},{"x":0.866108775138855,"y":0.42500001192092896},{"x":0.1485355645418167,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14562761306762695,0.31358823108673095,0.871108775138855,0.43200001192092896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280334830284119,"y":0.43088236451148987},{"x":0.8096234202384949,"y":0.4323529303073883},{"x":0.8096234202384949,"y":0.4529411792755127},{"x":0.7280334830284119,"y":0.4529411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدینوسیله","boundary":[0.7280334830284119,0.43088236451148987,0.8096234202384949,0.4529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.43088236451148987},{"x":0.723849356174469,"y":0.43088236451148987},{"x":0.7217572927474976,"y":0.45147058367729187},{"x":0.7071129679679871,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7071129679679871,0.43088236451148987,0.7217572927474976,0.45147058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.43088236451148987},{"x":0.6987447738647461,"y":0.43088236451148987},{"x":0.6987447738647461,"y":0.45147058367729187},{"x":0.6485355496406555,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.650627613067627,0.43088236451148987,0.6987447738647461,0.45147058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857740640640259,"y":0.43088236451148987},{"x":0.6359832882881165,"y":0.43088236451148987},{"x":0.6359832882881165,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5857740640640259,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5857740640640259,0.43088236451148987,0.6359832882881165,0.45147058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5292887091636658,"y":0.42941176891326904},{"x":0.5774058699607849,"y":0.43088236451148987},{"x":0.5753138065338135,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5292887091636658,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5292887091636658,0.42941176891326904,0.5753138065338135,0.45147058367729187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4539749026298523,"y":0.42941176891326904},{"x":0.5230125784873962,"y":0.42941176891326904},{"x":0.5209205150604248,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4539749026298523,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4539749026298523,0.42941176891326904,0.5209205150604248,0.44999998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870292901992798,"y":0.42941176891326904},{"x":0.44142258167266846,"y":0.42941176891326904},{"x":0.4393305480480194,"y":0.44999998807907104},{"x":0.38493722677230835,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3870292901992798,0.42941176891326904,0.4393305480480194,0.44999998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37029287219047546,"y":0.42941176891326904},{"x":0.3786610960960388,"y":0.42941176891326904},{"x":0.3786610960960388,"y":0.4485294222831726},{"x":0.37029287219047546,"y":0.4485294222831726}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37029287219047546,0.42941176891326904,0.3786610960960388,0.4485294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3263598382472992,"y":0.4279411733150482},{"x":0.35983264446258545,"y":0.42941176891326904},{"x":0.357740581035614,"y":0.44999998807907104},{"x":0.32426777482032776,"y":0.4485294222831726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3263598382472992,0.4279411733150482,0.357740581035614,0.44999998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3096234202384949,"y":0.4279411733150482},{"x":0.3179916441440582,"y":0.4279411733150482},{"x":0.3179916441440582,"y":0.4485294222831726},{"x":0.3096234202384949,"y":0.4485294222831726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3096234202384949,0.4279411733150482,0.3179916441440582,0.4485294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26778241991996765,"y":0.4279411733150482},{"x":0.30334728956222534,"y":0.4279411733150482},{"x":0.30334728956222534,"y":0.4485294222831726},{"x":0.26778241991996765,"y":0.4485294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.26778241991996765,0.4279411733150482,0.30334728956222534,0.4485294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20292887091636658,"y":0.4279411733150482},{"x":0.25732216238975525,"y":0.4279411733150482},{"x":0.2552301287651062,"y":0.4485294222831726},{"x":0.20292887091636658,"y":0.4485294222831726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.20292887091636658,0.4279411733150482,0.2552301287651062,0.4485294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16108787059783936,"y":0.4264705777168274},{"x":0.18619246780872345,"y":0.4264705777168274},{"x":0.18619246780872345,"y":0.4470588266849518},{"x":0.1589958220720291,"y":0.4470588266849518}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بابا","boundary":[0.16108787059783936,0.4264705777168274,0.18619246780872345,0.4470588266849518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15062761306762695,"y":0.4264705777168274},{"x":0.1589958220720291,"y":0.4264705777168274},{"x":0.1589958220720291,"y":0.4470588266849518},{"x":0.15062761306762695,"y":0.4470588266849518}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.15062761306762695,0.4264705777168274,0.1589958220720291,0.4470588266849518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158996105194092,"y":0.4588235318660736},{"x":0.8556485176086426,"y":0.4588235318660736},{"x":0.8535565137863159,"y":0.4779411852359772},{"x":0.8138075470924377,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانلو","boundary":[0.8158996105194092,0.4588235318660736,0.8535565137863159,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928870320320129,"y":0.4573529362678528},{"x":0.8075313568115234,"y":0.4588235318660736},{"x":0.8054393529891968,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7928870320320129,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7928870320320129,0.4573529362678528,0.8054393529891968,0.47647058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15062761306762695,"y":0.4264705777168274},{"x":0.8556485176086426,"y":0.4323529303073883},{"x":0.8556485176086426,"y":0.4779411852359772},{"x":0.15062761306762695,"y":0.47058823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14562761306762695,0.4194705777168274,0.8606485176086426,0.4849411852359772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7656903862953186,"y":0.45588234066963196},{"x":0.7866109013557434,"y":0.45588234066963196},{"x":0.7866109013557434,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7656903862953186,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7656903862953186,0.45588234066963196,0.7866109013557434,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133890986442566,"y":0.45588234066963196},{"x":0.7573221921920776,"y":0.45588234066963196},{"x":0.7573221921920776,"y":0.47647058963775635},{"x":0.7133890986442566,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7133890986442566,0.45588234066963196,0.7573221921920776,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485355496406555,"y":0.45588234066963196},{"x":0.7071129679679871,"y":0.45588234066963196},{"x":0.7071129679679871,"y":0.47647058963775635},{"x":0.6485355496406555,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امکانات","boundary":[0.6485355496406555,0.45588234066963196,0.7071129679679871,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857740640640259,"y":0.45588234066963196},{"x":0.6317991614341736,"y":0.45588234066963196},{"x":0.6317991614341736,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5857740640640259,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5857740640640259,0.45588234066963196,0.6317991614341736,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.45588234066963196},{"x":0.5753138065338135,"y":0.45588234066963196},{"x":0.5753138065338135,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5543932914733887,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5543932914733887,0.45588234066963196,0.5753138065338135,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5062761306762695,"y":0.45588234066963196},{"x":0.5481171607971191,"y":0.45588234066963196},{"x":0.5481171607971191,"y":0.47647058963775635},{"x":0.5062761306762695,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.5062761306762695,0.45588234066963196,0.5481171607971191,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476987421512604,"y":0.45588234066963196},{"x":0.49163180589675903,"y":0.45588234066963196},{"x":0.49163180589675903,"y":0.47647058963775635},{"x":0.4476987421512604,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4476987421512604,0.45588234066963196,0.49163180589675903,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870292901992798,"y":0.45588234066963196},{"x":0.4330543875694275,"y":0.45588234066963196},{"x":0.4330543875694275,"y":0.47647058963775635},{"x":0.3870292901992798,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.3870292901992798,0.45588234066963196,0.4330543875694275,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3158995807170868,"y":0.45588234066963196},{"x":0.36401674151420593,"y":0.45588234066963196},{"x":0.36401674151420593,"y":0.47647058963775635},{"x":0.3158995807170868,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همیاری","boundary":[0.3158995807170868,0.45588234066963196,0.36401674151420593,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29288703203201294,"y":0.45588234066963196},{"x":0.3012552261352539,"y":0.45588234066963196},{"x":0.3012552261352539,"y":0.47647058963775635},{"x":0.29288703203201294,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29288703203201294,0.45588234066963196,0.3012552261352539,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2343096286058426,"y":0.45588234066963196},{"x":0.2803347408771515,"y":0.45588234066963196},{"x":0.2803347408771515,"y":0.47647058963775635},{"x":0.2343096286058426,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.2343096286058426,0.45588234066963196,0.2803347408771515,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16527196764945984,"y":0.45588234066963196},{"x":0.21757322549819946,"y":0.45588234066963196},{"x":0.21757322549819946,"y":0.47647058963775635},{"x":0.16527196764945984,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.16527196764945984,0.45588234066963196,0.21757322549819946,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14644351601600647,"y":0.45588234066963196},{"x":0.15481171011924744,"y":0.45588234066963196},{"x":0.15481171011924744,"y":0.47647058963775635},{"x":0.14644351601600647,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14644351601600647,0.45588234066963196,0.15481171011924744,0.47647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7970711588859558,"y":0.4852941036224365},{"x":0.8598326444625854,"y":0.4852941036224365},{"x":0.8598326444625854,"y":0.5044117569923401},{"x":0.7970711588859558,"y":0.5044117569923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7970711588859558,0.4852941036224365,0.8598326444625854,0.5044117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.776150643825531,"y":0.4838235378265381},{"x":0.7866109013557434,"y":0.4838235378265381},{"x":0.7866109013557434,"y":0.5029411911964417},{"x":0.776150643825531,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.776150643825531,0.4838235378265381,0.7866109013557434,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7343096137046814,"y":0.4838235378265381},{"x":0.7635983228683472,"y":0.4838235378265381},{"x":0.7635983228683472,"y":0.5029411911964417},{"x":0.7343096137046814,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7343096137046814,0.4838235378265381,0.7635983228683472,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799163222312927,"y":0.4838235378265381},{"x":0.7301255464553833,"y":0.4838235378265381},{"x":0.7301255464553833,"y":0.5044117569923401},{"x":0.6799163222312927,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.6799163222312927,0.4838235378265381,0.7301255464553833,0.5044117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129707098007202,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6631799340248108,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6631799340248108,"y":0.5029411911964417},{"x":0.6129707098007202,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6129707098007202,0.4838235378265381,0.6631799340248108,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5774058699607849,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6004183888435364,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6004183888435364,"y":0.5029411911964417},{"x":0.5774058699607849,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.5774058699607849,0.4838235378265381,0.6004183888435364,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.4838235378265381},{"x":0.560669481754303,"y":0.4838235378265381},{"x":0.560669481754303,"y":0.5029411911964417},{"x":0.5543932914733887,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5543932914733887,0.4838235378265381,0.560669481754303,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4790794849395752,"y":0.48235294222831726},{"x":0.5481171607971191,"y":0.4838235378265381},{"x":0.5481171607971191,"y":0.5029411911964417},{"x":0.4790794849395752,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.4790794849395752,0.48235294222831726,0.5481171607971191,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121339023113251,"y":0.48235294222831726},{"x":0.46234309673309326,"y":0.48235294222831726},{"x":0.46234309673309326,"y":0.5029411911964417},{"x":0.4121339023113251,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.4121339023113251,0.48235294222831726,0.46234309673309326,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39121338725090027,"y":0.48235294222831726},{"x":0.40585774183273315,"y":0.48235294222831726},{"x":0.40585774183273315,"y":0.5014705657958984},{"x":0.39121338725090027,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.39121338725090027,0.48235294222831726,0.40585774183273315,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35983264446258545,"y":0.48235294222831726},{"x":0.3786610960960388,"y":0.48235294222831726},{"x":0.3786610960960388,"y":0.5014705657958984},{"x":0.35983264446258545,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35983264446258545,0.48235294222831726,0.3786610960960388,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31380751729011536,"y":0.48235294222831726},{"x":0.3472803235054016,"y":0.48235294222831726},{"x":0.3472803235054016,"y":0.5014705657958984},{"x":0.31380751729011536,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایپ","boundary":[0.31380751729011536,0.48235294222831726,0.3472803235054016,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2907949686050415,"y":0.48235294222831726},{"x":0.2970711290836334,"y":0.48235294222831726},{"x":0.2970711290836334,"y":0.5014705657958984},{"x":0.2907949686050415,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2907949686050415,0.48235294222831726,0.2970711290836334,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24267782270908356,"y":0.48235294222831726},{"x":0.27405858039855957,"y":0.48235294222831726},{"x":0.27405858039855957,"y":0.5014705657958984},{"x":0.24267782270908356,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.24267782270908356,0.48235294222831726,0.27405858039855957,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20292887091636658,"y":0.48235294222831726},{"x":0.2301255166530609,"y":0.48235294222831726},{"x":0.2301255166530609,"y":0.5014705657958984},{"x":0.20292887091636658,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.20292887091636658,0.48235294222831726,0.2301255166530609,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14435146749019623,"y":0.48088234663009644},{"x":0.19246861338615417,"y":0.48235294222831726},{"x":0.19246861338615417,"y":0.5014705657958984},{"x":0.14435146749019623,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشریه","boundary":[0.14435146749019623,0.48088234663009644,0.19246861338615417,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8368200659751892,"y":0.5117647051811218},{"x":0.8556485176086426,"y":0.5117647051811218},{"x":0.8556485176086426,"y":0.529411792755127},{"x":0.8368200659751892,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.8368200659751892,0.5117647051811218,0.8556485176086426,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7740585803985596,"y":0.5117647051811218},{"x":0.8221757411956787,"y":0.5117647051811218},{"x":0.8221757411956787,"y":0.529411792755127},{"x":0.7740585803985596,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.7740585803985596,0.5117647051811218,0.8221757411956787,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489539980888367,"y":0.5117647051811218},{"x":0.7740585803985596,"y":0.5117647051811218},{"x":0.7740585803985596,"y":0.529411792755127},{"x":0.7489539980888367,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7489539980888367,0.5117647051811218,0.7740585803985596,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050209045410156,"y":0.5117647051811218},{"x":0.7405857443809509,"y":0.5117647051811218},{"x":0.7405857443809509,"y":0.529411792755127},{"x":0.7050209045410156,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.7050209045410156,0.5117647051811218,0.7405857443809509,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642259418964386,"y":0.5117647051811218},{"x":0.6945606470108032,"y":0.5117647051811218},{"x":0.6945606470108032,"y":0.529411792755127},{"x":0.642259418964386,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میگردد","boundary":[0.642259418964386,0.5117647051811218,0.6945606470108032,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276150345802307,"y":0.5132352709770203},{"x":0.633891224861145,"y":0.5132352709770203},{"x":0.633891224861145,"y":0.529411792755127},{"x":0.6276150345802307,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6276150345802307,0.5132352709770203,0.633891224861145,0.529411792755127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14435146749019623,"y":0.45588234066963196},{"x":0.8598326444625854,"y":0.45588234066963196},{"x":0.8598326444625854,"y":0.529411792755127},{"x":0.14435146749019623,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13935146749019622,0.44888234066963195,0.8648326444625855,0.536411792755127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7887029051780701,"y":0.5382353067398071},{"x":0.8054393529891968,"y":0.5382353067398071},{"x":0.8054393529891968,"y":0.5588235259056091},{"x":0.7887029051780701,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جا","boundary":[0.7887029051780701,0.5382353067398071,0.8054393529891968,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489539980888367,"y":0.5367646813392639},{"x":0.7824267745018005,"y":0.5382353067398071},{"x":0.7803347110748291,"y":0.5588235259056091},{"x":0.7468619346618652,"y":0.5588235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7489539980888367,0.5367646813392639,0.7803347110748291,0.5588235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196652889251709,"y":0.5367646813392639},{"x":0.7364016771316528,"y":0.5367646813392639},{"x":0.7364016771316528,"y":0.5573529601097107},{"x":0.7196652889251709,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7196652889251709,0.5367646813392639,0.7364016771316528,0.5573529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008368372917175,"y":0.5367646813392639},{"x":0.715481162071228,"y":0.5367646813392639},{"x":0.715481162071228,"y":0.5573529601097107},{"x":0.6987447738647461,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7008368372917175,0.5367646813392639,0.715481162071228,0.5573529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610878705978394,"y":0.5367646813392639},{"x":0.6903765797615051,"y":0.5367646813392639},{"x":0.6903765797615051,"y":0.5573529601097107},{"x":0.6610878705978394,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6610878705978394,0.5367646813392639,0.6903765797615051,0.5573529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6046025156974792,"y":0.5367646813392639},{"x":0.6527196764945984,"y":0.5367646813392639},{"x":0.6527196764945984,"y":0.5573529601097107},{"x":0.6046025156974792,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.6046025156974792,0.5367646813392639,0.6527196764945984,0.5573529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711296796798706,"y":0.5367646813392639},{"x":0.5920501947402954,"y":0.5367646813392639},{"x":0.5920501947402954,"y":0.5573529601097107},{"x":0.5711296796798706,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5711296796798706,0.5367646813392639,0.5920501947402954,0.5573529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5271966457366943,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5669456124305725,"y":0.5367646813392639},{"x":0.5669456124305725,"y":0.5573529601097107},{"x":0.5271966457366943,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باریم","boundary":[0.5271966457366943,0.5352941155433655,0.5669456124305725,0.5573529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48744770884513855,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5125523209571838,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5104602575302124,"y":0.5558823347091675},{"x":0.4853556454181671,"y":0.5558823347091675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دفع","boundary":[0.48744770884513855,0.5352941155433655,0.5104602575302124,0.5558823347091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4351464509963989,"y":0.5352941155433655},{"x":0.4686192572116852,"y":0.5352941155433655},{"x":0.4686192572116852,"y":0.5558823347091675},{"x":0.4330543875694275,"y":0.5558823347091675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آفات","boundary":[0.4351464509963989,0.5352941155433655,0.4686192572116852,0.5558823347091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38493722677230835,"y":0.533823549747467},{"x":0.4184100329875946,"y":0.5352941155433655},{"x":0.4184100329875946,"y":0.5558823347091675},{"x":0.3828451931476593,"y":0.5558823347091675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اوین","boundary":[0.38493722677230835,0.533823549747467,0.4184100329875946,0.5558823347091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.366108775138855,"y":0.533823549747467},{"x":0.37447699904441833,"y":0.533823549747467},{"x":0.37447699904441833,"y":0.554411768913269},{"x":0.366108775138855,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.366108775138855,0.533823549747467,0.37447699904441833,0.554411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.284518837928772,"y":0.533823549747467},{"x":0.35355648398399353,"y":0.533823549747467},{"x":0.3514644205570221,"y":0.5558823347091675},{"x":0.284518837928772,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.284518837928772,0.533823549747467,0.3514644205570221,0.5558823347091675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23849372565746307,"y":0.533823549747467},{"x":0.2761506140232086,"y":0.533823549747467},{"x":0.2761506140232086,"y":0.554411768913269},{"x":0.23640167713165283,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.23849372565746307,0.533823549747467,0.2761506140232086,0.554411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22175732254981995,"y":0.533823549747467},{"x":0.2301255166530609,"y":0.533823549747467},{"x":0.2301255166530609,"y":0.554411768913269},{"x":0.22175732254981995,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22175732254981995,0.533823549747467,0.2301255166530609,0.554411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14435146749019623,"y":0.5323529243469238},{"x":0.21129706501960754,"y":0.533823549747467},{"x":0.21129706501960754,"y":0.554411768913269},{"x":0.14435146749019623,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.14435146749019623,0.5323529243469238,0.21129706501960754,0.554411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7907949686050415,"y":0.5647059082984924},{"x":0.857740581035614,"y":0.5647059082984924},{"x":0.857740581035614,"y":0.5852941274642944},{"x":0.7907949686050415,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داروسازی","boundary":[0.7907949686050415,0.5647059082984924,0.857740581035614,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719665169715881,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7803347110748291,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7803347110748291,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7719665169715881,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7719665169715881,0.5647059082984924,0.7803347110748291,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73221755027771,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7656903862953186,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7656903862953186,"y":0.5852941274642944},{"x":0.73221755027771,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بپاس","boundary":[0.73221755027771,0.5647059082984924,0.7656903862953186,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401673555374146,"y":0.5632352828979492},{"x":0.715481162071228,"y":0.5647059082984924},{"x":0.715481162071228,"y":0.5838235020637512},{"x":0.6401673555374146,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاریهای","boundary":[0.6401673555374146,0.5632352828979492,0.715481162071228,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573221743106842,"y":0.5632352828979492},{"x":0.625523030757904,"y":0.5632352828979492},{"x":0.625523030757904,"y":0.5838235020637512},{"x":0.573221743106842,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیدریغ","boundary":[0.573221743106842,0.5632352828979492,0.625523030757904,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5397489666938782,"y":0.5632352828979492},{"x":0.5564853549003601,"y":0.5632352828979492},{"x":0.5564853549003601,"y":0.5838235020637512},{"x":0.5397489666938782,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5397489666938782,0.5632352828979492,0.5564853549003601,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958159029483795,"y":0.5632352828979492},{"x":0.5334727764129639,"y":0.5632352828979492},{"x":0.5334727764129639,"y":0.5838235020637512},{"x":0.4958159029483795,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.4958159029483795,0.5632352828979492,0.5334727764129639,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44560670852661133,"y":0.5632352828979492},{"x":0.48744770884513855,"y":0.5632352828979492},{"x":0.48744770884513855,"y":0.5838235020637512},{"x":0.44560670852661133,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.44560670852661133,0.5632352828979492,0.48744770884513855,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428870290517807,"y":0.5632352828979492},{"x":0.4435146450996399,"y":0.5632352828979492},{"x":0.4435146450996399,"y":0.5823529362678528},{"x":0.428870290517807,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.428870290517807,0.5632352828979492,0.4435146450996399,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870292901992798,"y":0.5617647171020508},{"x":0.4184100329875946,"y":0.5617647171020508},{"x":0.4184100329875946,"y":0.5823529362678528},{"x":0.3870292901992798,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.3870292901992798,0.5617647171020508,0.4184100329875946,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33891212940216064,"y":0.5617647171020508},{"x":0.37447699904441833,"y":0.5617647171020508},{"x":0.37447699904441833,"y":0.5823529362678528},{"x":0.33891212940216064,"y":0.5823529362678528}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.33891212940216064,0.5617647171020508,0.37447699904441833,0.5823529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3263598382472992,"y":0.5617647171020508},{"x":0.3326359689235687,"y":0.5617647171020508},{"x":0.3326359689235687,"y":0.5808823704719543},{"x":0.3263598382472992,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3263598382472992,0.5617647171020508,0.3326359689235687,0.5808823704719543]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14435146749019623,"y":0.5323529243469238},{"x":0.857740581035614,"y":0.5382353067398071},{"x":0.857740581035614,"y":0.5852941274642944},{"x":0.14435146749019623,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13935146749019622,0.5253529243469238,0.862740581035614,0.5922941274642944],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/DXvqfdGbJsXBuwcd.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/iwPjuDTXJDlVRUsk.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/tFDCmBQKkNCHpkAj-sec.webp"},"info":{"width":478,"height":680,"margin":[0.00027840022387364916,0.0005822664225802702,0.9981863499834946,0.9986618512244786]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6569037437438965,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6569037437438965,"y":0.5249999761581421},{"x":0.6569037437438965,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"(","boundary":[0.6569037437438965,0.5191176533699036,0.6569037437438965,0.5249999761581421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6569037437438965,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6569037437438965,"y":0.5249999761581421},{"x":0.6569037437438965,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.6519037437438965,0.5121176533699036,0.6619037437438965,0.5319999761581421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5146443247795105,"y":0.40441176295280457},{"x":0.5543932914733887,"y":0.40441176295280457},{"x":0.5543932914733887,"y":0.4264705777168274},{"x":0.5146443247795105,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسمه","boundary":[0.5146443247795105,0.40441176295280457,0.5543932914733887,0.4264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686192572116852,"y":0.40294116735458374},{"x":0.5062761306762695,"y":0.40441176295280457},{"x":0.5062761306762695,"y":0.42500001192092896},{"x":0.4686192572116852,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.4686192572116852,0.40294116735458374,0.5062761306762695,0.42500001192092896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686192572116852,"y":0.40294116735458374},{"x":0.5543932914733887,"y":0.40441176295280457},{"x":0.5543932914733887,"y":0.4264705777168274},{"x":0.4686192572116852,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4636192572116852,0.39594116735458373,0.5593932914733887,0.4334705777168274],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47280335426330566,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5418410301208496,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5418410301208496,"y":0.44999998807907104},{"x":0.47280335426330566,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.47280335426330566,0.4323529303073883,0.5418410301208496,0.44999998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7740585803985596,"y":0.4573529362678528},{"x":0.8075313568115234,"y":0.4573529362678528},{"x":0.8075313568115234,"y":0.4779411852359772},{"x":0.7740585803985596,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7740585803985596,0.4573529362678528,0.8075313568115234,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280334830284119,"y":0.4573529362678528},{"x":0.7656903862953186,"y":0.4573529362678528},{"x":0.7656903862953186,"y":0.4779411852359772},{"x":0.7280334830284119,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7280334830284119,0.4573529362678528,0.7656903862953186,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.4573529362678528},{"x":0.7133890986442566,"y":0.4573529362678528},{"x":0.7133890986442566,"y":0.4779411852359772},{"x":0.6924686431884766,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6924686431884766,0.4573529362678528,0.7133890986442566,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631799340248108,"y":0.4573529362678528},{"x":0.6778242588043213,"y":0.4573529362678528},{"x":0.6778242588043213,"y":0.4779411852359772},{"x":0.6631799340248108,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6631799340248108,0.4573529362678528,0.6778242588043213,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920501947402954,"y":0.4573529362678528},{"x":0.6548117399215698,"y":0.4573529362678528},{"x":0.6548117399215698,"y":0.4779411852359772},{"x":0.5920501947402954,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمترین","boundary":[0.5920501947402954,0.4573529362678528,0.6548117399215698,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4748953878879547,"y":0.4573529362678528},{"x":0.5753138065338135,"y":0.4573529362678528},{"x":0.5753138065338135,"y":0.4779411852359772},{"x":0.4748953878879547,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواستگاههای","boundary":[0.4748953878879547,0.4573529362678528,0.5753138065338135,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42677825689315796,"y":0.4573529362678528},{"x":0.46652719378471375,"y":0.4573529362678528},{"x":0.46652719378471375,"y":0.4779411852359772},{"x":0.42677825689315796,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رویش","boundary":[0.42677825689315796,0.4573529362678528,0.46652719378471375,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36401674151420593,"y":0.4573529362678528},{"x":0.4121339023113251,"y":0.4573529362678528},{"x":0.4121339023113251,"y":0.4779411852359772},{"x":0.36401674151420593,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گونها","boundary":[0.36401674151420593,0.4573529362678528,0.4121339023113251,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3368200957775116,"y":0.4573529362678528},{"x":0.357740581035614,"y":0.4573529362678528},{"x":0.357740581035614,"y":0.4779411852359772},{"x":0.3368200957775116,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3368200957775116,0.4573529362678528,0.357740581035614,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.294979065656662,"y":0.4573529362678528},{"x":0.32845187187194824,"y":0.4573529362678528},{"x":0.32845187187194824,"y":0.4779411852359772},{"x":0.294979065656662,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.294979065656662,0.4573529362678528,0.32845187187194824,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2343096286058426,"y":0.4573529362678528},{"x":0.286610871553421,"y":0.4573529362678528},{"x":0.286610871553421,"y":0.4779411852359772},{"x":0.2343096286058426,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.2343096286058426,0.4573529362678528,0.286610871553421,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22175732254981995,"y":0.4573529362678528},{"x":0.22803346812725067,"y":0.4573529362678528},{"x":0.22803346812725067,"y":0.4779411852359772},{"x":0.22175732254981995,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22175732254981995,0.4573529362678528,0.22803346812725067,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1987447738647461,"y":0.4573529362678528},{"x":0.21338912844657898,"y":0.4573529362678528},{"x":0.21338912844657898,"y":0.4779411852359772},{"x":0.1987447738647461,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1987447738647461,0.4573529362678528,0.21338912844657898,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1380753070116043,"y":0.4573529362678528},{"x":0.1882845163345337,"y":0.4573529362678528},{"x":0.1882845163345337,"y":0.4779411852359772},{"x":0.1380753070116043,"y":0.4779411852359772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.1380753070116043,0.4573529362678528,0.1882845163345337,0.4779411852359772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8430962562561035,"y":0.48235294222831726},{"x":0.857740581035614,"y":0.48235294222831726},{"x":0.857740581035614,"y":0.5014705657958984},{"x":0.8430962562561035,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8430962562561035,0.48235294222831726,0.857740581035614,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803347110748291,"y":0.48235294222831726},{"x":0.8347280621528625,"y":0.48235294222831726},{"x":0.8347280621528625,"y":0.5014705657958984},{"x":0.7803347110748291,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساحت","boundary":[0.7803347110748291,0.48235294222831726,0.8347280621528625,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615062594413757,"y":0.48235294222831726},{"x":0.7698744535446167,"y":0.48235294222831726},{"x":0.7698744535446167,"y":0.5029411911964417},{"x":0.7615062594413757,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7615062594413757,0.48235294222831726,0.7698744535446167,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008368372917175,"y":0.48235294222831726},{"x":0.7552301287651062,"y":0.48235294222831726},{"x":0.7552301287651062,"y":0.5014705657958984},{"x":0.7008368372917175,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7008368372917175,0.48235294222831726,0.7552301287651062,0.5014705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778242588043213,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6987447738647461,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6987447738647461,"y":0.5029411911964417},{"x":0.6778242588043213,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6778242588043213,0.4838235378265381,0.6987447738647461,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548117399215698,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6652719378471375,"y":0.4838235378265381},{"x":0.6652719378471375,"y":0.5029411911964417},{"x":0.6548117399215698,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6548117399215698,0.4838235378265381,0.6652719378471375,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581589937210083,"y":0.4838235378265381},{"x":0.642259418964386,"y":0.48235294222831726},{"x":0.642259418964386,"y":0.5029411911964417},{"x":0.581589937210083,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.581589937210083,0.4838235378265381,0.642259418964386,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5062761306762695,"y":0.4838235378265381},{"x":0.5711296796798706,"y":0.4838235378265381},{"x":0.5711296796798706,"y":0.5029411911964417},{"x":0.5062761306762695,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهناوری","boundary":[0.5062761306762695,0.4838235378265381,0.5711296796798706,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4602510333061218,"y":0.4838235378265381},{"x":0.49163180589675903,"y":0.4838235378265381},{"x":0.49163180589675903,"y":0.5029411911964417},{"x":0.4602510333061218,"y":0.5029411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.4602510333061218,0.4838235378265381,0.49163180589675903,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4037656784057617,"y":0.4838235378265381},{"x":0.4497908055782318,"y":0.4838235378265381},{"x":0.4497908055782318,"y":0.5029411911964417},{"x":0.4037656784057617,"y":0.5044117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شوروی","boundary":[0.4037656784057617,0.4838235378265381,0.4497908055782318,0.5029411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3765690326690674,"y":0.4838235378265381},{"x":0.39121338725090027,"y":0.4838235378265381},{"x":0.39121338725090027,"y":0.5044117569923401},{"x":0.3765690326690674,"y":0.5044117569923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3765690326690674,0.4838235378265381,0.39121338725090027,0.5044117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3263598382472992,"y":0.4838235378265381},{"x":0.37029287219047546,"y":0.4838235378265381},{"x":0.37029287219047546,"y":0.5044117569923401},{"x":0.3263598382472992,"y":0.5044117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3263598382472992,0.4838235378265381,0.37029287219047546,0.5044117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2761506140232086,"y":0.4852941036224365},{"x":0.3117154836654663,"y":0.4852941036224365},{"x":0.3117154836654663,"y":0.5044117569923401},{"x":0.2761506140232086,"y":0.5044117569923401}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸۵۰","boundary":[0.2761506140232086,0.4852941036224365,0.3117154836654663,0.5044117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23849372565746307,"y":0.4852941036224365},{"x":0.2698744833469391,"y":0.4852941036224365},{"x":0.2698744833469391,"y":0.5044117569923401},{"x":0.23849372565746307,"y":0.5044117569923401}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.23849372565746307,0.4852941036224365,0.2698744833469391,0.5044117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2196652740240097,"y":0.4852941036224365},{"x":0.22803346812725067,"y":0.4852941036224365},{"x":0.22803346812725067,"y":0.5044117569923401},{"x":0.2196652740240097,"y":0.5044117569923401}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2196652740240097,0.4852941036224365,0.22803346812725067,0.5044117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16527196764945984,"y":0.4852941036224365},{"x":0.21129706501960754,"y":0.4852941036224365},{"x":0.21129706501960754,"y":0.5044117569923401},{"x":0.16527196764945984,"y":0.5058823823928833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.16527196764945984,0.4852941036224365,0.21129706501960754,0.5044117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.142259418964386,"y":0.4852941036224365},{"x":0.15481171011924744,"y":0.4852941036224365},{"x":0.15481171011924744,"y":0.5058823823928833},{"x":0.142259418964386,"y":0.5058823823928833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.142259418964386,0.4852941036224365,0.15481171011924744,0.5058823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179916143417358,"y":0.5088235139846802},{"x":0.8556485176086426,"y":0.5088235139846802},{"x":0.8556485176086426,"y":0.529411792755127},{"x":0.8179916143417358,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.8179916143417358,0.5088235139846802,0.8556485176086426,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635983228683472,"y":0.5088235139846802},{"x":0.8012552261352539,"y":0.5088235139846802},{"x":0.8012552261352539,"y":0.529411792755127},{"x":0.7635983228683472,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۵۰","boundary":[0.7635983228683472,0.5088235139846802,0.8012552261352539,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301255464553833,"y":0.5102941393852234},{"x":0.7594142556190491,"y":0.5102941393852234},{"x":0.7594142556190491,"y":0.529411792755127},{"x":0.7301255464553833,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7301255464553833,0.5102941393852234,0.7594142556190491,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673640012741089,"y":0.5102941393852234},{"x":0.7217572927474976,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7217572927474976,"y":0.529411792755127},{"x":0.6673640012741089,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.6673640012741089,0.5102941393852234,0.7217572927474976,0.529411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548117399215698,"y":0.5102941393852234},{"x":0.6631799340248108,"y":0.5102941393852234},{"x":0.6631799340248108,"y":0.5308823585510254},{"x":0.6548117399215698,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6548117399215698,0.5102941393852234,0.6631799340248108,0.5308823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297070980072021,"y":0.5102941393852234},{"x":0.6443514823913574,"y":0.5102941393852234},{"x":0.6443514823913574,"y":0.5308823585510254},{"x":0.6297070980072021,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6297070980072021,0.5102941393852234,0.6443514823913574,0.5308823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711296796798706,"y":0.5102941393852234},{"x":0.6213389039039612,"y":0.5102941393852234},{"x":0.6213389039039612,"y":0.5308823585510254},{"x":0.5711296796798706,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنهائی","boundary":[0.5711296796798706,0.5102941393852234,0.6213389039039612,0.5308823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5102941393852234},{"x":0.5502092242240906,"y":0.5102941393852234},{"x":0.5502092242240906,"y":0.5308823585510254},{"x":0.5,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متجاوز","boundary":[0.5,0.5102941393852234,0.5502092242240906,0.5308823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47698745131492615,"y":0.5117647051811218},{"x":0.4937238395214081,"y":0.5117647051811218},{"x":0.4937238395214081,"y":0.5308823585510254},{"x":0.47698745131492615,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.47698745131492615,0.5117647051811218,0.4937238395214081,0.5308823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330543875694275,"y":0.5117647051811218},{"x":0.4644351601600647,"y":0.5117647051811218},{"x":0.4644351601600647,"y":0.5323529243469238},{"x":0.4330543875694275,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۰۰","boundary":[0.4330543875694275,0.5117647051811218,0.4644351601600647,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933054506778717,"y":0.5117647051811218},{"x":0.42677825689315796,"y":0.5117647051811218},{"x":0.42677825689315796,"y":0.5323529243469238},{"x":0.3933054506778717,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.3933054506778717,0.5117647051811218,0.42677825689315796,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357740581035614,"y":0.5117647051811218},{"x":0.38493722677230835,"y":0.5117647051811218},{"x":0.38493722677230835,"y":0.5323529243469238},{"x":0.357740581035614,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.357740581035614,0.5117647051811218,0.38493722677230835,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3075313866138458,"y":0.5117647051811218},{"x":0.34518828988075256,"y":0.5117647051811218},{"x":0.34518828988075256,"y":0.5323529243469238},{"x":0.3075313866138458,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.3075313866138458,0.5117647051811218,0.34518828988075256,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25732216238975525,"y":0.5117647051811218},{"x":0.2907949686050415,"y":0.5117647051811218},{"x":0.2907949686050415,"y":0.5323529243469238},{"x":0.25732216238975525,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.25732216238975525,0.5117647051811218,0.2907949686050415,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21548117697238922,"y":0.5132352709770203},{"x":0.24895396828651428,"y":0.5132352709770203},{"x":0.24895396828651428,"y":0.5323529243469238},{"x":0.21548117697238922,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21548117697238922,0.5132352709770203,0.24895396828651428,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20083682239055634,"y":0.5132352709770203},{"x":0.20711296796798706,"y":0.5132352709770203},{"x":0.20711296796798706,"y":0.5323529243469238},{"x":0.20083682239055634,"y":0.5323529243469238}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20083682239055634,0.5132352709770203,0.20711296796798706,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14644351601600647,"y":0.5132352709770203},{"x":0.1882845163345337,"y":0.5117647051811218},{"x":0.1882845163345337,"y":0.5323529243469238},{"x":0.14644351601600647,"y":0.533823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.14644351601600647,0.5132352709770203,0.1882845163345337,0.5323529243469238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8242678046226501,"y":0.5352941155433655},{"x":0.8598326444625854,"y":0.5352941155433655},{"x":0.8598326444625854,"y":0.5602940917015076},{"x":0.8242678046226501,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.8242678046226501,0.5352941155433655,0.8598326444625854,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033472895622253,"y":0.5352941155433655},{"x":0.8158996105194092,"y":0.5352941155433655},{"x":0.8158996105194092,"y":0.5602940917015076},{"x":0.8033472895622253,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8033472895622253,0.5352941155433655,0.8158996105194092,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468619346618652,"y":0.5352941155433655},{"x":0.7887029051780701,"y":0.5352941155433655},{"x":0.7887029051780701,"y":0.5602940917015076},{"x":0.7468619346618652,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یکطرف","boundary":[0.7468619346618652,0.5352941155433655,0.7887029051780701,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.5352941155433655},{"x":0.7259414196014404,"y":0.5352941155433655},{"x":0.7259414196014404,"y":0.5602940917015076},{"x":0.715481162071228,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.715481162071228,0.5352941155433655,0.7259414196014404,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380752921104431,"y":0.5352941155433655},{"x":0.7071129679679871,"y":0.5352941155433655},{"x":0.7071129679679871,"y":0.5602940917015076},{"x":0.6380752921104431,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گستردگی","boundary":[0.6380752921104431,0.5352941155433655,0.7071129679679871,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857740640640259,"y":0.5352941155433655},{"x":0.6213389039039612,"y":0.5352941155433655},{"x":0.6213389039039612,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5857740640640259,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وسیع","boundary":[0.5857740640640259,0.5352941155433655,0.6213389039039612,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5753138065338135,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5753138065338135,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5543932914733887,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5543932914733887,0.5352941155433655,0.5753138065338135,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5313807725906372,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5439330339431763,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5439330339431763,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5313807725906372,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5313807725906372,0.5352941155433655,0.5439330339431763,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958159029483795,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5167363882064819,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5167363882064819,"y":0.5602940917015076},{"x":0.4958159029483795,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.4958159029483795,0.5352941155433655,0.5167363882064819,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44142258167266846,"y":0.5352941155433655},{"x":0.4748953878879547,"y":0.5352941155433655},{"x":0.4748953878879547,"y":0.5602940917015076},{"x":0.44142258167266846,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.44142258167266846,0.5352941155433655,0.4748953878879547,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3786610960960388,"y":0.5352941155433655},{"x":0.43096235394477844,"y":0.5352941155433655},{"x":0.43096235394477844,"y":0.5602940917015076},{"x":0.3786610960960388,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.3786610960960388,0.5352941155433655,0.43096235394477844,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3158995807170868,"y":0.5352941155433655},{"x":0.3682008385658264,"y":0.5352941155433655},{"x":0.3682008385658264,"y":0.5602940917015076},{"x":0.3158995807170868,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3158995807170868,0.5352941155433655,0.3682008385658264,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2761506140232086,"y":0.5352941155433655},{"x":0.3075313866138458,"y":0.5352941155433655},{"x":0.3075313866138458,"y":0.5602940917015076},{"x":0.2761506140232086,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.2761506140232086,0.5352941155433655,0.3075313866138458,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17154811322689056,"y":0.5352941155433655},{"x":0.2615062892436981,"y":0.5352941155433655},{"x":0.2615062892436981,"y":0.5602940917015076},{"x":0.17154811322689056,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آستراگالوس","boundary":[0.17154811322689056,0.5352941155433655,0.2615062892436981,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.142259418964386,"y":0.5352941155433655},{"x":0.15481171011924744,"y":0.5352941155433655},{"x":0.15481171011924744,"y":0.5602940917015076},{"x":0.142259418964386,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.142259418964386,0.5352941155433655,0.15481171011924744,0.5602940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8389121294021606,"y":0.5632352828979492},{"x":0.8598326444625854,"y":0.5632352828979492},{"x":0.8598326444625854,"y":0.5852941274642944},{"x":0.8389121294021606,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8389121294021606,0.5632352828979492,0.8598326444625854,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949790954589844,"y":0.5632352828979492},{"x":0.8326359987258911,"y":0.5632352828979492},{"x":0.8326359987258911,"y":0.5852941274642944},{"x":0.7949790954589844,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7949790954589844,0.5632352828979492,0.8326359987258911,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7531380653381348,"y":0.5632352828979492},{"x":0.7887029051780701,"y":0.5632352828979492},{"x":0.7887029051780701,"y":0.5852941274642944},{"x":0.7531380653381348,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7531380653381348,0.5632352828979492,0.7887029051780701,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364016771316528,"y":0.5632352828979492},{"x":0.7447698712348938,"y":0.5632352828979492},{"x":0.7447698712348938,"y":0.5852941274642944},{"x":0.7364016771316528,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7364016771316528,0.5632352828979492,0.7447698712348938,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694560647010803,"y":0.5632352828979492},{"x":0.7259414196014404,"y":0.5632352828979492},{"x":0.7259414196014404,"y":0.5852941274642944},{"x":0.6694560647010803,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6694560647010803,0.5632352828979492,0.7259414196014404,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359832882881165,"y":0.5632352828979492},{"x":0.6589958071708679,"y":0.5632352828979492},{"x":0.6589958071708679,"y":0.5852941274642944},{"x":0.6359832882881165,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6359832882881165,0.5632352828979492,0.6589958071708679,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920501947402954,"y":0.5632352828979492},{"x":0.6317991614341736,"y":0.5632352828979492},{"x":0.6317991614341736,"y":0.5852941274642944},{"x":0.5920501947402954,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فلات","boundary":[0.5920501947402954,0.5632352828979492,0.6317991614341736,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418410301208496,"y":0.5632352828979492},{"x":0.5836820006370544,"y":0.5632352828979492},{"x":0.5836820006370544,"y":0.5852941274642944},{"x":0.5418410301208496,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5418410301208496,0.5632352828979492,0.5836820006370544,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5632352828979492},{"x":0.5334727764129639,"y":0.5632352828979492},{"x":0.5334727764129639,"y":0.5852941274642944},{"x":0.5,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امری","boundary":[0.5,0.5632352828979492,0.5334727764129639,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330543875694275,"y":0.5632352828979492},{"x":0.48744770884513855,"y":0.5632352828979492},{"x":0.48744770884513855,"y":0.5852941274642944},{"x":0.4330543875694275,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.4330543875694275,0.5632352828979492,0.48744770884513855,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3765690326690674,"y":0.5632352828979492},{"x":0.4246861934661865,"y":0.5632352828979492},{"x":0.4246861934661865,"y":0.5852941274642944},{"x":0.3765690326690674,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.3765690326690674,0.5632352828979492,0.4246861934661865,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3075313866138458,"y":0.5632352828979492},{"x":0.366108775138855,"y":0.5632352828979492},{"x":0.366108775138855,"y":0.5852941274642944},{"x":0.3075313866138458,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میدانند","boundary":[0.3075313866138458,0.5632352828979492,0.366108775138855,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2907949686050415,"y":0.5632352828979492},{"x":0.29916319251060486,"y":0.5632352828979492},{"x":0.29916319251060486,"y":0.5852941274642944},{"x":0.2907949686050415,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2907949686050415,0.5632352828979492,0.29916319251060486,0.5852941274642944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1380753070116043,"y":0.43382352590560913},{"x":0.8598326444625854,"y":0.43088236451148987},{"x":0.8619247078895569,"y":0.5852941274642944},{"x":0.1380753070116043,"y":0.5882353186607361}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1330753070116043,0.4268235259056091,0.8669247078895569,0.5922941274642944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615062594413757,"y":0.591176450252533},{"x":0.8096234202384949,"y":0.591176450252533},{"x":0.8096234202384949,"y":0.6102941036224365},{"x":0.7615062594413757,"y":0.6102941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدیهی","boundary":[0.7615062594413757,0.591176450252533,0.8096234202384949,0.6102941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.591176450252533},{"x":0.7468619346618652,"y":0.591176450252533},{"x":0.7468619346618652,"y":0.6117647290229797},{"x":0.715481162071228,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.715481162071228,0.591176450252533,0.7468619346618652,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6861924529075623,"y":0.591176450252533},{"x":0.7029288411140442,"y":0.591176450252533},{"x":0.7029288411140442,"y":0.6117647290229797},{"x":0.6861924529075623,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6861924529075623,0.591176450252533,0.7029288411140442,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401673555374146,"y":0.591176450252533},{"x":0.6778242588043213,"y":0.591176450252533},{"x":0.6778242588043213,"y":0.6117647290229797},{"x":0.6401673555374146,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بعلت","boundary":[0.6401673555374146,0.591176450252533,0.6778242588043213,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581589937210083,"y":0.591176450252533},{"x":0.6234309673309326,"y":0.591176450252533},{"x":0.6234309673309326,"y":0.6117647290229797},{"x":0.581589937210083,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.581589937210083,0.591176450252533,0.6234309673309326,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041841268539429,"y":0.591176450252533},{"x":0.5711296796798706,"y":0.591176450252533},{"x":0.5711296796798706,"y":0.6117647290229797},{"x":0.5041841268539429,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچیدگی","boundary":[0.5041841268539429,0.591176450252533,0.5711296796798706,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44560670852661133,"y":0.591176450252533},{"x":0.49163180589675903,"y":0.591176450252533},{"x":0.49163180589675903,"y":0.6117647290229797},{"x":0.44560670852661133,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.44560670852661133,0.591176450252533,0.49163180589675903,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41004183888435364,"y":0.591176450252533},{"x":0.4330543875694275,"y":0.591176450252533},{"x":0.4330543875694275,"y":0.6117647290229797},{"x":0.41004183888435364,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41004183888435364,0.591176450252533,0.4330543875694275,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3368200957775116,"y":0.5926470756530762},{"x":0.4037656784057617,"y":0.591176450252533},{"x":0.4037656784057617,"y":0.6117647290229797},{"x":0.3368200957775116,"y":0.6132352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامگذاری","boundary":[0.3368200957775116,0.5926470756530762,0.4037656784057617,0.6117647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27405858039855957,"y":0.5926470756530762},{"x":0.3221757411956787,"y":0.5926470756530762},{"x":0.3221757411956787,"y":0.6132352948188782},{"x":0.27405858039855957,"y":0.6132352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.27405858039855957,0.5926470756530762,0.3221757411956787,0.6132352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21757322549819946,"y":0.5926470756530762},{"x":0.2656903862953186,"y":0.5926470756530762},{"x":0.2656903862953186,"y":0.6132352948188782},{"x":0.21757322549819946,"y":0.6132352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.21757322549819946,0.5926470756530762,0.2656903862953186,0.6132352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14644351601600647,"y":0.5926470756530762},{"x":0.20292887091636658,"y":0.5926470756530762},{"x":0.20292887091636658,"y":0.6132352948188782},{"x":0.14644351601600647,"y":0.6132352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چندانی","boundary":[0.14644351601600647,0.5926470756530762,0.20292887091636658,0.6132352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8389121294021606,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6367647051811218},{"x":0.8389121294021606,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8389121294021606,0.6161764860153198,0.8598326444625854,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7907949686050415,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8284518718719482,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8284518718719482,"y":0.6367647051811218},{"x":0.7907949686050415,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7907949686050415,0.6161764860153198,0.8284518718719482,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489539980888367,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7803347110748291,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7803347110748291,"y":0.6367647051811218},{"x":0.7489539980888367,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7489539980888367,0.6161764860153198,0.7803347110748291,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6841003894805908,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7405857443809509,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7405857443809509,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6841003894805908,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگیها","boundary":[0.6841003894805908,0.6161764860153198,0.7405857443809509,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631799340248108,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6736401915550232,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6736401915550232,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6631799340248108,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6631799340248108,0.6176470518112183,0.6736401915550232,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213389039039612,"y":0.6176470518112183},{"x":0.650627613067627,"y":0.6176470518112183},{"x":0.650627613067627,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6213389039039612,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.6213389039039612,0.6176470518112183,0.650627613067627,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6046025156974792,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6129707098007202,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6129707098007202,"y":0.6367647051811218},{"x":0.6046025156974792,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6046025156974792,0.6176470518112183,0.6129707098007202,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460250973701477,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5962343215942383,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5962343215942383,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5460250973701477,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داروئی","boundary":[0.5460250973701477,0.6176470518112183,0.5962343215942383,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5251045823097229,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5313807725906372,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5313807725906372,"y":0.6367647051811218},{"x":0.5251045823097229,"y":0.6367647051811218}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5251045823097229,0.6176470518112183,0.5313807725906372,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47071129083633423,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5167363882064819,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5167363882064819,"y":0.6367647051811218},{"x":0.47071129083633423,"y":0.6382352709770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.47071129083633423,0.6176470518112183,0.5167363882064819,0.6367647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45188283920288086,"y":0.6176470518112183},{"x":0.4602510333061218,"y":0.6176470518112183},{"x":0.4602510333061218,"y":0.6382352709770203},{"x":0.45188283920288086,"y":0.6382352709770203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45188283920288086,0.6176470518112183,0.4602510333061218,0.6382352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39539748430252075,"y":0.6191176176071167},{"x":0.437238484621048,"y":0.6191176176071167},{"x":0.437238484621048,"y":0.6382352709770203},{"x":0.39539748430252075,"y":0.6382352709770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوفه","boundary":[0.39539748430252075,0.6191176176071167,0.437238484621048,0.6382352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3786610960960388,"y":0.6191176176071167},{"x":0.3933054506778717,"y":0.6191176176071167},{"x":0.3933054506778717,"y":0.6382352709770203},{"x":0.3786610960960388,"y":0.6382352709770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3786610960960388,0.6191176176071167,0.3933054506778717,0.6382352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619246780872345,"y":0.6191176176071167},{"x":0.3682008385658264,"y":0.6191176176071167},{"x":0.3682008385658264,"y":0.6382352709770203},{"x":0.3619246780872345,"y":0.6382352709770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3619246780872345,0.6191176176071167,0.3682008385658264,0.6382352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054393231868744,"y":0.6191176176071167},{"x":0.34937238693237305,"y":0.6191176176071167},{"x":0.34937238693237305,"y":0.6382352709770203},{"x":0.3054393231868744,"y":0.6382352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.3054393231868744,0.6191176176071167,0.34937238693237305,0.6382352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26359832286834717,"y":0.6191176176071167},{"x":0.286610871553421,"y":0.6191176176071167},{"x":0.286610871553421,"y":0.6382352709770203},{"x":0.26359832286834717,"y":0.6382352709770203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شن","boundary":[0.26359832286834717,0.6191176176071167,0.286610871553421,0.6382352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24058577418327332,"y":0.6191176176071167},{"x":0.24895396828651428,"y":0.6191176176071167},{"x":0.24895396828651428,"y":0.6397058963775635},{"x":0.24058577418327332,"y":0.6397058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24058577418327332,0.6191176176071167,0.24895396828651428,0.6397058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19246861338615417,"y":0.6191176176071167},{"x":0.22803346812725067,"y":0.6191176176071167},{"x":0.22803346812725067,"y":0.6397058963775635},{"x":0.19246861338615417,"y":0.6397058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.19246861338615417,0.6191176176071167,0.22803346812725067,0.6397058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.6191176176071167},{"x":0.17991632223129272,"y":0.6191176176071167},{"x":0.17991632223129272,"y":0.6397058963775635},{"x":0.1485355645418167,"y":0.6397058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بعمل","boundary":[0.1485355645418167,0.6191176176071167,0.17991632223129272,0.6397058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.6441176533699036},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6441176533699036},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6661764979362488},{"x":0.8054393529891968,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیامده","boundary":[0.8054393529891968,0.6441176533699036,0.8598326444625854,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76778244972229,"y":0.6441176533699036},{"x":0.8012552261352539,"y":0.6441176533699036},{"x":0.8012552261352539,"y":0.6661764979362488},{"x":0.76778244972229,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.76778244972229,0.6441176533699036,0.8012552261352539,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364016771316528,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7552301287651062,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7552301287651062,"y":0.6661764979362488},{"x":0.7364016771316528,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7364016771316528,0.6441176533699036,0.7552301287651062,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112970948219299,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7280334830284119,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7280334830284119,"y":0.6661764979362488},{"x":0.7112970948219299,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7112970948219299,0.6441176533699036,0.7280334830284119,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7050209045410156,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7050209045410156,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6882845163345337,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6882845163345337,0.6441176533699036,0.7050209045410156,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6150627732276917,"y":0.6441176533699036},{"x":0.6715481281280518,"y":0.6441176533699036},{"x":0.6715481281280518,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6150627732276917,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میتواند","boundary":[0.6150627732276917,0.6441176533699036,0.6715481281280518,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564853549003601,"y":0.6441176533699036},{"x":0.6025104522705078,"y":0.6441176533699036},{"x":0.6025104522705078,"y":0.6661764979362488},{"x":0.5564853549003601,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5564853549003601,0.6441176533699036,0.6025104522705078,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48117154836654663,"y":0.6441176533699036},{"x":0.5502092242240906,"y":0.6441176533699036},{"x":0.5502092242240906,"y":0.6661764979362488},{"x":0.48117154836654663,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48117154836654663,0.6441176533699036,0.5502092242240906,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40167364478111267,"y":0.6441176533699036},{"x":0.46234309673309326,"y":0.6441176533699036},{"x":0.46234309673309326,"y":0.6661764979362488},{"x":0.40167364478111267,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جداگانه","boundary":[0.40167364478111267,0.6441176533699036,0.46234309673309326,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39121338725090027,"y":0.6441176533699036},{"x":0.40167364478111267,"y":0.6441176533699036},{"x":0.40167364478111267,"y":0.6661764979362488},{"x":0.39121338725090027,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.39121338725090027,0.6441176533699036,0.40167364478111267,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410041928291321,"y":0.6441176533699036},{"x":0.3765690326690674,"y":0.6441176533699036},{"x":0.3765690326690674,"y":0.6661764979362488},{"x":0.3410041928291321,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3410041928291321,0.6441176533699036,0.3765690326690674,0.6661764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32426777482032776,"y":0.6441176533699036},{"x":0.3326359689235687,"y":0.6441176533699036},{"x":0.3326359689235687,"y":0.6661764979362488},{"x":0.32426777482032776,"y":0.6661764979362488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32426777482032776,0.6441176533699036,0.3326359689235687,0.6661764979362488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14644351601600647,"y":0.5926470756530762},{"x":0.8598326444625854,"y":0.5897058844566345},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6661764979362488},{"x":0.14644351601600647,"y":0.6705882549285889}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14144351601600647,0.5856470756530762,0.8648326444625855,0.6731764979362488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468619346618652,"y":0.6720588207244873},{"x":0.8075313568115234,"y":0.6720588207244873},{"x":0.8075313568115234,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7468619346618652,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.7468619346618652,0.6720588207244873,0.8075313568115234,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7405857443809509,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7405857443809509,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7071129679679871,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7071129679679871,0.6720588207244873,0.7405857443809509,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610878705978394,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7029288411140442,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7029288411140442,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6610878705978394,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6610878705978394,0.6720588207244873,0.7029288411140442,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276150345802307,"y":0.6720588207244873},{"x":0.6589958071708679,"y":0.6720588207244873},{"x":0.6589958071708679,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6276150345802307,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6276150345802307,0.6720588207244873,0.6589958071708679,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5962343215942383,"y":0.6720588207244873},{"x":0.6129707098007202,"y":0.6720588207244873},{"x":0.6129707098007202,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5962343215942383,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5962343215942383,0.6720588207244873,0.6129707098007202,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5774058699607849,"y":0.6720588207244873},{"x":0.589958131313324,"y":0.6720588207244873},{"x":0.589958131313324,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5774058699607849,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5774058699607849,0.6720588207244873,0.589958131313324,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439330339431763,"y":0.6720588207244873},{"x":0.5648535490036011,"y":0.6720588207244873},{"x":0.5648535490036011,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5439330339431763,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5439330339431763,0.6720588207244873,0.5648535490036011,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48117154836654663,"y":0.6720588207244873},{"x":0.5271966457366943,"y":0.6720588207244873},{"x":0.5271966457366943,"y":0.6926470398902893},{"x":0.48117154836654663,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۱۷","boundary":[0.48117154836654663,0.6720588207244873,0.5271966457366943,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4184100329875946,"y":0.6720588207244873},{"x":0.4644351601600647,"y":0.6720588207244873},{"x":0.4644351601600647,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4184100329875946,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.4184100329875946,0.6720588207244873,0.4644351601600647,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3514644205570221,"y":0.6720588207244873},{"x":0.4037656784057617,"y":0.6720588207244873},{"x":0.4037656784057617,"y":0.6926470398902893},{"x":0.3514644205570221,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بتوسط","boundary":[0.3514644205570221,0.6720588207244873,0.4037656784057617,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410041928291321,"y":0.6720588207244873},{"x":0.34937238693237305,"y":0.6720588207244873},{"x":0.34937238693237305,"y":0.6926470398902893},{"x":0.3410041928291321,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3410041928291321,0.6720588207244873,0.34937238693237305,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28870293498039246,"y":0.6720588207244873},{"x":0.32845187187194824,"y":0.6720588207244873},{"x":0.32845187187194824,"y":0.6926470398902893},{"x":0.28870293498039246,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پارسا","boundary":[0.28870293498039246,0.6720588207244873,0.32845187187194824,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2761506140232086,"y":0.6720588207244873},{"x":0.284518837928772,"y":0.6720588207244873},{"x":0.284518837928772,"y":0.6926470398902893},{"x":0.2761506140232086,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2761506140232086,0.6720588207244873,0.284518837928772,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21548117697238922,"y":0.6720588207244873},{"x":0.2656903862953186,"y":0.6720588207244873},{"x":0.2656903862953186,"y":0.6926470398902893},{"x":0.21548117697238922,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رشینگر","boundary":[0.21548117697238922,0.6720588207244873,0.2656903862953186,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1987447738647461,"y":0.6720588207244873},{"x":0.20711296796798706,"y":0.6720588207244873},{"x":0.20711296796798706,"y":0.6926470398902893},{"x":0.1987447738647461,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1987447738647461,0.6720588207244873,0.20711296796798706,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527196615934372,"y":0.6720588207244873},{"x":0.1841004192829132,"y":0.6720588207244873},{"x":0.1841004192829132,"y":0.6926470398902893},{"x":0.1527196615934372,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گویا","boundary":[0.1527196615934372,0.6720588207244873,0.1841004192829132,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.142259418964386,"y":0.6720588207244873},{"x":0.15062761306762695,"y":0.6720588207244873},{"x":0.15062761306762695,"y":0.6926470398902893},{"x":0.142259418964386,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.142259418964386,0.6720588207244873,0.15062761306762695,0.6926470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782427072525024,"y":0.6970587968826294},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6970587968826294},{"x":0.8598326444625854,"y":0.716176450252533},{"x":0.7782427072525024,"y":0.716176450252533}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسفندیاری","boundary":[0.7782427072525024,0.6970587968826294,0.8598326444625854,0.716176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635983228683472,"y":0.6970587968826294},{"x":0.7719665169715881,"y":0.6970587968826294},{"x":0.7719665169715881,"y":0.716176450252533},{"x":0.7635983228683472,"y":0.716176450252533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7635983228683472,0.6970587968826294,0.7719665169715881,0.716176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.6970587968826294},{"x":0.7531380653381348,"y":0.6970587968826294},{"x":0.7531380653381348,"y":0.716176450252533},{"x":0.6882845163345337,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایرانشهر","boundary":[0.6882845163345337,0.6970587968826294,0.7531380653381348,0.716176450252533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715481281280518,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6799163222312927,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6799163222312927,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6715481281280518,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6715481281280518,0.6985294222831726,0.6799163222312927,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297070980072021,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6652719378471375,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6652719378471375,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6297070980072021,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مبین","boundary":[0.6297070980072021,0.6985294222831726,0.6652719378471375,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129707098007202,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6213389039039612,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6213389039039612,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6129707098007202,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6129707098007202,0.6985294222831726,0.6213389039039612,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5334727764129639,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6066945791244507,"y":0.6985294222831726},{"x":0.6066945791244507,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5334727764129639,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.5334727764129639,0.6985294222831726,0.6066945791244507,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5209205150604248,"y":0.6985294222831726},{"x":0.5292887091636658,"y":0.6985294222831726},{"x":0.5292887091636658,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5209205150604248,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5209205150604248,0.6985294222831726,0.5292887091636658,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47280335426330566,"y":0.6985294222831726},{"x":0.5146443247795105,"y":0.6985294222831726},{"x":0.5146443247795105,"y":0.7176470756530762},{"x":0.47280335426330566,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.47280335426330566,0.6985294222831726,0.5146443247795105,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45606693625450134,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4644351601600647,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4644351601600647,"y":0.7176470756530762},{"x":0.45606693625450134,"y":0.7176470756530762}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45606693625450134,0.6985294222831726,0.4644351601600647,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870292901992798,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4497908055782318,"y":0.6985294222831726},{"x":0.4497908055782318,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3870292901992798,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.3870292901992798,0.6985294222831726,0.4497908055782318,0.7176470756530762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37029287219047546,"y":0.699999988079071},{"x":0.3765690326690674,"y":0.699999988079071},{"x":0.3765690326690674,"y":0.7191176414489746},{"x":0.37029287219047546,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37029287219047546,0.699999988079071,0.3765690326690674,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3263598382472992,"y":0.699999988079071},{"x":0.3619246780872345,"y":0.699999988079071},{"x":0.3619246780872345,"y":0.7191176414489746},{"x":0.3263598382472992,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.3263598382472992,0.699999988079071,0.3619246780872345,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31380751729011536,"y":0.699999988079071},{"x":0.3200836777687073,"y":0.699999988079071},{"x":0.3200836777687073,"y":0.7191176414489746},{"x":0.31380751729011536,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31380751729011536,0.699999988079071,0.3200836777687073,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2698744833469391,"y":0.699999988079071},{"x":0.3054393231868744,"y":0.699999988079071},{"x":0.3054393231868744,"y":0.7191176414489746},{"x":0.2698744833469391,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دینی","boundary":[0.2698744833469391,0.699999988079071,0.3054393231868744,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24895396828651428,"y":0.699999988079071},{"x":0.25732216238975525,"y":0.699999988079071},{"x":0.25732216238975525,"y":0.7191176414489746},{"x":0.24895396828651428,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24895396828651428,0.699999988079071,0.25732216238975525,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21338912844657898,"y":0.699999988079071},{"x":0.24058577418327332,"y":0.699999988079071},{"x":0.24058577418327332,"y":0.7191176414489746},{"x":0.21338912844657898,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترمه","boundary":[0.21338912844657898,0.699999988079071,0.24058577418327332,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1987447738647461,"y":0.699999988079071},{"x":0.20711296796798706,"y":0.699999988079071},{"x":0.20711296796798706,"y":0.7191176414489746},{"x":0.1987447738647461,"y":0.7191176414489746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1987447738647461,0.699999988079071,0.20711296796798706,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.699999988079071},{"x":0.19246861338615417,"y":0.699999988079071},{"x":0.19246861338615417,"y":0.7191176414489746},{"x":0.1485355645418167,"y":0.720588207244873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.1485355645418167,0.699999988079071,0.19246861338615417,0.7191176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.849372386932373,"y":0.7235293984413147},{"x":0.8598326444625854,"y":0.7235293984413147},{"x":0.8598326444625854,"y":0.7470588088035583},{"x":0.849372386932373,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.849372386932373,0.7235293984413147,0.8598326444625854,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.7235293984413147},{"x":0.8451882600784302,"y":0.7235293984413147},{"x":0.8451882600784302,"y":0.7470588088035583},{"x":0.8054393529891968,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.8054393529891968,0.7235293984413147,0.8451882600784302,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719665169715881,"y":0.7235293984413147},{"x":0.7949790954589844,"y":0.7235293984413147},{"x":0.7949790954589844,"y":0.7470588088035583},{"x":0.7719665169715881,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7719665169715881,0.7235293984413147,0.7949790954589844,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73221755027771,"y":0.7235293984413147},{"x":0.76778244972229,"y":0.7235293984413147},{"x":0.76778244972229,"y":0.7470588088035583},{"x":0.73221755027771,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.73221755027771,0.7235293984413147,0.76778244972229,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6861924529075623,"y":0.7235293984413147},{"x":0.7175732254981995,"y":0.7235293984413147},{"x":0.7175732254981995,"y":0.7470588088035583},{"x":0.6861924529075623,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6861924529075623,0.7235293984413147,0.7175732254981995,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527196764945984,"y":0.7235293984413147},{"x":0.6820083856582642,"y":0.7235293984413147},{"x":0.6820083856582642,"y":0.7470588088035583},{"x":0.6527196764945984,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6527196764945984,0.7235293984413147,0.6820083856582642,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633891224861145,"y":0.7235293984413147},{"x":0.6443514823913574,"y":0.7235293984413147},{"x":0.6443514823913574,"y":0.7470588088035583},{"x":0.633891224861145,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.633891224861145,0.7235293984413147,0.6443514823913574,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087865829467773,"y":0.7235293984413147},{"x":0.6297070980072021,"y":0.7235293984413147},{"x":0.6297070980072021,"y":0.7470588088035583},{"x":0.6087865829467773,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6087865829467773,0.7235293984413147,0.6297070980072021,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5794979333877563,"y":0.7235293984413147},{"x":0.5983263850212097,"y":0.7235293984413147},{"x":0.5983263850212097,"y":0.7470588088035583},{"x":0.5794979333877563,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5794979333877563,0.7235293984413147,0.5983263850212097,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5251045823097229,"y":0.7235293984413147},{"x":0.573221743106842,"y":0.7235293984413147},{"x":0.573221743106842,"y":0.7470588088035583},{"x":0.5251045823097229,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"باربوم","boundary":[0.5251045823097229,0.7235293984413147,0.573221743106842,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937238395214081,"y":0.7235293984413147},{"x":0.5167363882064819,"y":0.7235293984413147},{"x":0.5167363882064819,"y":0.7470588088035583},{"x":0.4937238395214081,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4937238395214081,0.7235293984413147,0.5167363882064819,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43096235394477844,"y":0.7235293984413147},{"x":0.4790794849395752,"y":0.7235293984413147},{"x":0.4790794849395752,"y":0.7470588088035583},{"x":0.43096235394477844,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.43096235394477844,0.7235293984413147,0.4790794849395752,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357740581035614,"y":0.7235293984413147},{"x":0.42677825689315796,"y":0.7235293984413147},{"x":0.42677825689315796,"y":0.7470588088035583},{"x":0.357740581035614,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.357740581035614,0.7235293984413147,0.42677825689315796,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2907949686050415,"y":0.7235293984413147},{"x":0.34309622645378113,"y":0.7235293984413147},{"x":0.34309622645378113,"y":0.7470588088035583},{"x":0.2907949686050415,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.2907949686050415,0.7235293984413147,0.34309622645378113,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26778241991996765,"y":0.7235293984413147},{"x":0.27824267745018005,"y":0.7235293984413147},{"x":0.27824267745018005,"y":0.7470588088035583},{"x":0.26778241991996765,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26778241991996765,0.7235293984413147,0.27824267745018005,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22175732254981995,"y":0.7235293984413147},{"x":0.25732216238975525,"y":0.7235293984413147},{"x":0.25732216238975525,"y":0.7470588088035583},{"x":0.22175732254981995,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.22175732254981995,0.7235293984413147,0.25732216238975525,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20292887091636658,"y":0.7235293984413147},{"x":0.21129706501960754,"y":0.7235293984413147},{"x":0.21129706501960754,"y":0.7470588088035583},{"x":0.20292887091636658,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20292887091636658,0.7235293984413147,0.21129706501960754,0.7470588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14016737043857574,"y":0.7235293984413147},{"x":0.1882845163345337,"y":0.7235293984413147},{"x":0.1882845163345337,"y":0.7470588088035583},{"x":0.14016737043857574,"y":0.7470588088035583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.14016737043857574,0.7235293984413147,0.1882845163345337,0.7470588088035583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8326359987258911,"y":0.7529411911964417},{"x":0.857740581035614,"y":0.7529411911964417},{"x":0.857740581035614,"y":0.7720588445663452},{"x":0.8326359987258911,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"دفع","boundary":[0.8326359987258911,0.7529411911964417,0.857740581035614,0.7720588445663452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14016737043857574,"y":0.6720588207244873},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6720588207244873},{"x":0.8598326444625854,"y":0.7720588445663452},{"x":0.14016737043857574,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.13516737043857574,0.6650588207244873,0.8648326444625855,0.7790588445663452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7824267745018005,"y":0.75},{"x":0.8221757411956787,"y":0.75},{"x":0.8221757411956787,"y":0.7676470875740051},{"x":0.7824267745018005,"y":0.7676470875740051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفات","boundary":[0.7824267745018005,0.75,0.8221757411956787,0.7676470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364016771316528,"y":0.75},{"x":0.7719665169715881,"y":0.75},{"x":0.7719665169715881,"y":0.7676470875740051},{"x":0.7364016771316528,"y":0.7676470875740051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوین","boundary":[0.7364016771316528,0.75,0.7719665169715881,0.7676470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217572927474976,"y":0.75},{"x":0.7280334830284119,"y":0.75},{"x":0.7280334830284119,"y":0.7676470875740051},{"x":0.7217572927474976,"y":0.7676470875740051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7217572927474976,0.75,0.7280334830284119,0.7676470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443514823913574,"y":0.75},{"x":0.7133890986442566,"y":0.75},{"x":0.7133890986442566,"y":0.7676470875740051},{"x":0.6443514823913574,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6443514823913574,0.75,0.7133890986442566,0.7676470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.75},{"x":0.6380752921104431,"y":0.75},{"x":0.6380752921104431,"y":0.7691176533699036},{"x":0.5669456124305725,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داروسازی","boundary":[0.5669456124305725,0.75,0.6380752921104431,0.7691176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041841268539429,"y":0.7514705657958984},{"x":0.5523012280464172,"y":0.75},{"x":0.5523012280464172,"y":0.7691176533699036},{"x":0.5041841268539429,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5041841268539429,0.7514705657958984,0.5523012280464172,0.7691176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4602510333061218,"y":0.7514705657958984},{"x":0.49790793657302856,"y":0.7514705657958984},{"x":0.49790793657302856,"y":0.7691176533699036},{"x":0.4602510333061218,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4602510333061218,0.7514705657958984,0.49790793657302856,0.7691176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4351464509963989,"y":0.7514705657958984},{"x":0.45188283920288086,"y":0.7514705657958984},{"x":0.45188283920288086,"y":0.7691176533699036},{"x":0.4351464509963989,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4351464509963989,0.7514705657958984,0.45188283920288086,0.7691176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933054506778717,"y":0.7514705657958984},{"x":0.42677825689315796,"y":0.7514705657958984},{"x":0.42677825689315796,"y":0.770588219165802},{"x":0.3933054506778717,"y":0.770588219165802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.3933054506778717,0.7514705657958984,0.42677825689315796,0.770588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3221757411956787,"y":0.7514705657958984},{"x":0.37447699904441833,"y":0.7514705657958984},{"x":0.37447699904441833,"y":0.770588219165802},{"x":0.3221757411956787,"y":0.770588219165802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3221757411956787,0.7514705657958984,0.37447699904441833,0.770588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30334728956222534,"y":0.7529411911964417},{"x":0.3117154836654663,"y":0.7529411911964417},{"x":0.3117154836654663,"y":0.770588219165802},{"x":0.30334728956222534,"y":0.770588219165802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30334728956222534,0.7529411911964417,0.3117154836654663,0.770588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23849372565746307,"y":0.7529411911964417},{"x":0.29288703203201294,"y":0.7514705657958984},{"x":0.29288703203201294,"y":0.770588219165802},{"x":0.23849372565746307,"y":0.770588219165802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازبینی","boundary":[0.23849372565746307,0.7529411911964417,0.29288703203201294,0.770588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.7529411911964417},{"x":0.22594141960144043,"y":0.7529411911964417},{"x":0.22594141960144043,"y":0.770588219165802},{"x":0.17573221027851105,"y":0.770588219165802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودم","boundary":[0.17573221027851105,0.7529411911964417,0.22594141960144043,0.770588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1380753070116043,"y":0.7529411911964417},{"x":0.17154811322689056,"y":0.7529411911964417},{"x":0.17154811322689056,"y":0.770588219165802},{"x":0.1380753070116043,"y":0.770588219165802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.1380753070116043,0.7529411911964417,0.17154811322689056,0.770588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8138075470924377,"y":0.779411792755127},{"x":0.8619247078895569,"y":0.779411792755127},{"x":0.8598326444625854,"y":0.8014705777168274},{"x":0.8138075470924377,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشریه","boundary":[0.8138075470924377,0.779411792755127,0.8598326444625854,0.8014705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7656903862953186,"y":0.779411792755127},{"x":0.8033472895622253,"y":0.779411792755127},{"x":0.8033472895622253,"y":0.800000011920929},{"x":0.7656903862953186,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7656903862953186,0.779411792755127,0.8033472895622253,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175732254981995,"y":0.779411792755127},{"x":0.7510460019111633,"y":0.779411792755127},{"x":0.7510460019111633,"y":0.800000011920929},{"x":0.7175732254981995,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.7175732254981995,0.779411792755127,0.7510460019111633,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.7779411673545837},{"x":0.7071129679679871,"y":0.7779411673545837},{"x":0.7071129679679871,"y":0.800000011920929},{"x":0.6903765797615051,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6924686431884766,0.7779411673545837,0.7071129679679871,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443514823913574,"y":0.7779411673545837},{"x":0.6841003894805908,"y":0.7779411673545837},{"x":0.6841003894805908,"y":0.800000011920929},{"x":0.6443514823913574,"y":0.7985293865203857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6443514823913574,0.7779411673545837,0.6841003894805908,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108786463737488,"y":0.7779411673545837},{"x":0.6359832882881165,"y":0.7779411673545837},{"x":0.6359832882881165,"y":0.7985293865203857},{"x":0.6108786463737488,"y":0.7985293865203857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6108786463737488,0.7779411673545837,0.6359832882881165,0.7985293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355648398399353,"y":0.7764706015586853},{"x":0.5983263850212097,"y":0.7779411673545837},{"x":0.5983263850212097,"y":0.7985293865203857},{"x":0.5355648398399353,"y":0.7985293865203857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.5355648398399353,0.7764706015586853,0.5983263850212097,0.7985293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4895397424697876,"y":0.7764706015586853},{"x":0.5271966457366943,"y":0.7764706015586853},{"x":0.5271966457366943,"y":0.7985293865203857},{"x":0.4895397424697876,"y":0.7970588207244873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4895397424697876,0.7764706015586853,0.5271966457366943,0.7985293865203857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47280335426330566,"y":0.7764706015586853},{"x":0.48117154836654663,"y":0.7764706015586853},{"x":0.48117154836654663,"y":0.7970588207244873},{"x":0.47280335426330566,"y":0.7970588207244873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47280335426330566,0.7764706015586853,0.48117154836654663,0.7970588207244873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1380753070116043,"y":0.75},{"x":0.8619247078895569,"y":0.75},{"x":0.8619247078895569,"y":0.8014705777168274},{"x":0.1380753070116043,"y":0.8014705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1330753070116043,0.743,0.8669247078895569,0.8084705777168274],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489539980888367,"y":0.8058823347091675},{"x":0.8075313568115234,"y":0.8058823347091675},{"x":0.8075313568115234,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7489539980888367,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.7489539980888367,0.8058823347091675,0.8075313568115234,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301255464553833,"y":0.8058823347091675},{"x":0.7405857443809509,"y":0.8058823347091675},{"x":0.7405857443809509,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7301255464553833,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7301255464553833,0.8058823347091675,0.7405857443809509,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6841003894805908,"y":0.8058823347091675},{"x":0.7196652889251709,"y":0.8058823347091675},{"x":0.7196652889251709,"y":0.8264706134796143},{"x":0.6841003894805908,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسل","boundary":[0.6841003894805908,0.8058823347091675,0.7196652889251709,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527196764945984,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6694560647010803,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6694560647010803,"y":0.8264706134796143},{"x":0.6527196764945984,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6527196764945984,0.8058823347091675,0.6694560647010803,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129707098007202,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6464434862136841,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6464434862136841,"y":0.8264706134796143},{"x":0.6129707098007202,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6129707098007202,0.8058823347091675,0.6464434862136841,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6004183888435364,"y":0.8058823347091675},{"x":0.6004183888435364,"y":0.8264706134796143},{"x":0.5669456124305725,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5669456124305725,0.8058823347091675,0.6004183888435364,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167363882064819,"y":0.8058823347091675},{"x":0.5502092242240906,"y":0.8058823347091675},{"x":0.5502092242240906,"y":0.8264706134796143},{"x":0.5167363882064819,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبی","boundary":[0.5167363882064819,0.8058823347091675,0.5502092242240906,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49163180589675903,"y":0.8058823347091675},{"x":0.5020920634269714,"y":0.8058823347091675},{"x":0.5020920634269714,"y":0.8264706134796143},{"x":0.49163180589675903,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49163180589675903,0.8058823347091675,0.5020920634269714,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4497908055782318,"y":0.8058823347091675},{"x":0.4790794849395752,"y":0.8058823347091675},{"x":0.4790794849395752,"y":0.8264706134796143},{"x":0.4497908055782318,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.4497908055782318,0.8058823347091675,0.4790794849395752,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619246780872345,"y":0.8058823347091675},{"x":0.428870290517807,"y":0.8058823347091675},{"x":0.428870290517807,"y":0.8264706134796143},{"x":0.3619246780872345,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاریولوژی","boundary":[0.3619246780872345,0.8058823347091675,0.428870290517807,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34309622645378113,"y":0.8058823347091675},{"x":0.3514644205570221,"y":0.8058823347091675},{"x":0.3514644205570221,"y":0.8264706134796143},{"x":0.34309622645378113,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34309622645378113,0.8058823347091675,0.3514644205570221,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2594142258167267,"y":0.8058823347091675},{"x":0.3410041928291321,"y":0.8058823347091675},{"x":0.3410041928291321,"y":0.8264706134796143},{"x":0.2594142258167267,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بذرشناسی","boundary":[0.2594142258167267,0.8058823347091675,0.3410041928291321,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2301255166530609,"y":0.8058823347091675},{"x":0.2510460317134857,"y":0.8058823347091675},{"x":0.2510460317134857,"y":0.8264706134796143},{"x":0.2301255166530609,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2301255166530609,0.8058823347091675,0.2510460317134857,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20502091944217682,"y":0.8058823347091675},{"x":0.22594141960144043,"y":0.8058823347091675},{"x":0.22594141960144043,"y":0.8264706134796143},{"x":0.20502091944217682,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.20502091944217682,0.8058823347091675,0.22594141960144043,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1485355645418167,"y":0.8058823347091675},{"x":0.1987447738647461,"y":0.8058823347091675},{"x":0.1987447738647461,"y":0.8264706134796143},{"x":0.1485355645418167,"y":0.8264706134796143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانائی","boundary":[0.1485355645418167,0.8058823347091675,0.1987447738647461,0.8264706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7887029051780701,"y":0.8323529362678528},{"x":0.857740581035614,"y":0.8323529362678528},{"x":0.857740581035614,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7887029051780701,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.7887029051780701,0.8323529362678528,0.857740581035614,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635983228683472,"y":0.8323529362678528},{"x":0.7740585803985596,"y":0.8323529362678528},{"x":0.7740585803985596,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7635983228683472,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7635983228683472,0.8323529362678528,0.7740585803985596,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092050313949585,"y":0.8323529362678528},{"x":0.7531380653381348,"y":0.8323529362678528},{"x":0.7531380653381348,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7092050313949585,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.7092050313949585,0.8323529362678528,0.7531380653381348,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548117399215698,"y":0.8323529362678528},{"x":0.6987447738647461,"y":0.8323529362678528},{"x":0.6987447738647461,"y":0.8500000238418579},{"x":0.6548117399215698,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.6548117399215698,0.8323529362678528,0.6987447738647461,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6317991614341736,"y":0.8323529362678528},{"x":0.6464434862136841,"y":0.8323529362678528},{"x":0.6464434862136841,"y":0.8500000238418579},{"x":0.6317991614341736,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6317991614341736,0.8323529362678528,0.6464434862136841,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857740640640259,"y":0.8323529362678528},{"x":0.625523030757904,"y":0.8323529362678528},{"x":0.625523030757904,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5857740640640259,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنوبه","boundary":[0.5857740640640259,0.8323529362678528,0.625523030757904,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460250973701477,"y":0.8323529362678528},{"x":0.573221743106842,"y":0.8323529362678528},{"x":0.573221743106842,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5460250973701477,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5460250973701477,0.8323529362678528,0.573221743106842,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041841268539429,"y":0.8323529362678528},{"x":0.5376569032669067,"y":0.8323529362678528},{"x":0.5376569032669067,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5041841268539429,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5041841268539429,0.8323529362678528,0.5376569032669067,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.437238484621048,"y":0.8323529362678528},{"x":0.4895397424697876,"y":0.8323529362678528},{"x":0.4895397424697876,"y":0.8500000238418579},{"x":0.437238484621048,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.437238484621048,0.8323529362678528,0.4895397424697876,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.366108775138855,"y":0.8323529362678528},{"x":0.4225941300392151,"y":0.8323529362678528},{"x":0.4225941300392151,"y":0.8500000238418579},{"x":0.366108775138855,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.366108775138855,0.8323529362678528,0.4225941300392151,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3368200957775116,"y":0.8323529362678528},{"x":0.357740581035614,"y":0.8323529362678528},{"x":0.357740581035614,"y":0.8500000238418579},{"x":0.3368200957775116,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3368200957775116,0.8323529362678528,0.357740581035614,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2615062892436981,"y":0.8323529362678528},{"x":0.3326359689235687,"y":0.8323529362678528},{"x":0.3326359689235687,"y":0.8500000238418579},{"x":0.2615062892436981,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سکسيونها","boundary":[0.2615062892436981,0.8323529362678528,0.3326359689235687,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19665272533893585,"y":0.8323529362678528},{"x":0.2510460317134857,"y":0.8323529362678528},{"x":0.2510460317134857,"y":0.8500000238418579},{"x":0.19665272533893585,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میتواند","boundary":[0.19665272533893585,0.8323529362678528,0.2510460317134857,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14644351601600647,"y":0.8323529362678528},{"x":0.19037656486034393,"y":0.8323529362678528},{"x":0.19037656486034393,"y":0.8500000238418579},{"x":0.14644351601600647,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.14644351601600647,0.8323529362678528,0.19037656486034393,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8221757411956787,"y":0.8573529124259949},{"x":0.8535565137863159,"y":0.8573529124259949},{"x":0.8535565137863159,"y":0.8779411911964417},{"x":0.8221757411956787,"y":0.8779411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.8221757411956787,0.8573529124259949,0.8535565137863159,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719665169715881,"y":0.8573529124259949},{"x":0.8075313568115234,"y":0.8573529124259949},{"x":0.8075313568115234,"y":0.8779411911964417},{"x":0.7719665169715881,"y":0.8779411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7719665169715881,0.8573529124259949,0.8075313568115234,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7573221921920776,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7656903862953186,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7656903862953186,"y":0.8779411911964417},{"x":0.7573221921920776,"y":0.8779411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7573221921920776,0.8573529124259949,0.7656903862953186,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196652889251709,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7468619346618652,"y":0.8573529124259949},{"x":0.7468619346618652,"y":0.8779411911964417},{"x":0.7196652889251709,"y":0.8779411911964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.7196652889251709,0.8573529124259949,0.7468619346618652,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945606470108032,"y":0.8573529124259949},{"x":0.715481162071228,"y":0.8573529124259949},{"x":0.715481162071228,"y":0.8779411911964417},{"x":0.6945606470108032,"y":0.8779411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6945606470108032,0.8573529124259949,0.715481162071228,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.8588235378265381},{"x":0.6861924529075623,"y":0.8588235378265381},{"x":0.6861924529075623,"y":0.8779411911964417},{"x":0.6569037437438965,"y":0.8779411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.6569037437438965,0.8588235378265381,0.6861924529075623,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6317991614341736,"y":0.8588235378265381},{"x":0.6464434862136841,"y":0.8588235378265381},{"x":0.6464434862136841,"y":0.8779411911964417},{"x":0.6317991614341736,"y":0.8779411911964417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6317991614341736,0.8588235378265381,0.6464434862136841,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627614855766296,"y":0.8588235378265381},{"x":0.6192468404769897,"y":0.8573529124259949},{"x":0.6192468404769897,"y":0.8779411911964417},{"x":0.5627614855766296,"y":0.8779411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سکسیون","boundary":[0.5627614855766296,0.8588235378265381,0.6192468404769897,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5146443247795105,"y":0.8588235378265381},{"x":0.5502092242240906,"y":0.8588235378265381},{"x":0.5502092242240906,"y":0.8779411911964417},{"x":0.5146443247795105,"y":0.8779411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.5146443247795105,0.8588235378265381,0.5502092242240906,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47698745131492615,"y":0.8588235378265381},{"x":0.5062761306762695,"y":0.8588235378265381},{"x":0.5062761306762695,"y":0.8794117569923401},{"x":0.47698745131492615,"y":0.8794117569923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.47698745131492615,0.8588235378265381,0.5062761306762695,0.8794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933054506778717,"y":0.8588235378265381},{"x":0.47071129083633423,"y":0.8588235378265381},{"x":0.47071129083633423,"y":0.8779411911964417},{"x":0.3933054506778717,"y":0.8794117569923401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کروموزومی","boundary":[0.3933054506778717,0.8588235378265381,0.47071129083633423,0.8779411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37029287219047546,"y":0.8602941036224365},{"x":0.3786610960960388,"y":0.8602941036224365},{"x":0.3786610960960388,"y":0.8794117569923401},{"x":0.37029287219047546,"y":0.8794117569923401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37029287219047546,0.8602941036224365,0.3786610960960388,0.8794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357740581035614,"y":0.8602941036224365},{"x":0.36401674151420593,"y":0.8602941036224365},{"x":0.36401674151420593,"y":0.8794117569923401},{"x":0.357740581035614,"y":0.8794117569923401}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.357740581035614,0.8602941036224365,0.36401674151420593,0.8794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34518828988075256,"y":0.8602941036224365},{"x":0.35355648398399353,"y":0.8602941036224365},{"x":0.35355648398399353,"y":0.8794117569923401},{"x":0.34518828988075256,"y":0.8794117569923401}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.34518828988075256,0.8602941036224365,0.35355648398399353,0.8794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2970711290836334,"y":0.8602941036224365},{"x":0.3368200957775116,"y":0.8602941036224365},{"x":0.3368200957775116,"y":0.8794117569923401},{"x":0.2970711290836334,"y":0.8794117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعلق","boundary":[0.2970711290836334,0.8602941036224365,0.3368200957775116,0.8794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26778241991996765,"y":0.8602941036224365},{"x":0.284518837928772,"y":0.8602941036224365},{"x":0.284518837928772,"y":0.8794117569923401},{"x":0.26778241991996765,"y":0.8794117569923401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26778241991996765,0.8602941036224365,0.284518837928772,0.8794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22803346812725067,"y":0.8602941036224365},{"x":0.2615062892436981,"y":0.8602941036224365},{"x":0.2615062892436981,"y":0.8794117569923401},{"x":0.22803346812725067,"y":0.8794117569923401}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.22803346812725067,0.8602941036224365,0.2615062892436981,0.8794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1987447738647461,"y":0.8602941036224365},{"x":0.2238493710756302,"y":0.8602941036224365},{"x":0.2238493710756302,"y":0.8794117569923401},{"x":0.1987447738647461,"y":0.8794117569923401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.1987447738647461,0.8602941036224365,0.2238493710756302,0.8794117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14644351601600647,"y":0.8602941036224365},{"x":0.17991632223129272,"y":0.8602941036224365},{"x":0.17991632223129272,"y":0.8808823823928833},{"x":0.14644351601600647,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.14644351601600647,0.8602941036224365,0.17991632223129272,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8012552261352539,"y":0.8823529481887817},{"x":0.857740581035614,"y":0.8823529481887817},{"x":0.857740581035614,"y":0.8999999761581421},{"x":0.8012552261352539,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سکسیون","boundary":[0.8012552261352539,0.8823529481887817,0.857740581035614,0.8999999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7824267745018005,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7887029051780701,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7887029051780701,"y":0.8999999761581421},{"x":0.7824267745018005,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7824267745018005,0.8823529481887817,0.7887029051780701,0.8999999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7510460019111633,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7719665169715881,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7719665169715881,"y":0.8999999761581421},{"x":0.7510460019111633,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7510460019111633,0.8823529481887817,0.7719665169715881,0.8999999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7426778078079224,"y":0.8823529481887817},{"x":0.7426778078079224,"y":0.8999999761581421},{"x":0.715481162071228,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.715481162071228,0.8823529481887817,0.7426778078079224,0.8999999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736401915550232,"y":0.8838235139846802},{"x":0.7071129679679871,"y":0.8838235139846802},{"x":0.7071129679679871,"y":0.9014706015586853},{"x":0.6736401915550232,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6736401915550232,0.8838235139846802,0.7071129679679871,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485355496406555,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6694560647010803,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6694560647010803,"y":0.9014706015586853},{"x":0.6485355496406555,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6485355496406555,0.8838235139846802,0.6694560647010803,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6171548366546631,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6317991614341736,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6317991614341736,"y":0.9014706015586853},{"x":0.6171548366546631,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6171548366546631,0.8838235139846802,0.6317991614341736,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481171607971191,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6066945791244507,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6066945791244507,"y":0.9014706015586853},{"x":0.5481171607971191,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سکسیون","boundary":[0.5481171607971191,0.8838235139846802,0.6066945791244507,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167363882064819,"y":0.8838235139846802},{"x":0.5376569032669067,"y":0.8838235139846802},{"x":0.5376569032669067,"y":0.9014706015586853},{"x":0.5167363882064819,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5167363882064819,0.8838235139846802,0.5376569032669067,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46234309673309326,"y":0.8838235139846802},{"x":0.5020920634269714,"y":0.8838235139846802},{"x":0.5020920634269714,"y":0.9014706015586853},{"x":0.46234309673309326,"y":0.9014706015586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.46234309673309326,0.8838235139846802,0.5020920634269714,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35564854741096497,"y":0.8838235139846802},{"x":0.4497908055782318,"y":0.8838235139846802},{"x":0.4497908055782318,"y":0.9014706015586853},{"x":0.35564854741096497,"y":0.9029411673545837}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کروموزومهای","boundary":[0.35564854741096497,0.8838235139846802,0.4497908055782318,0.9014706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3263598382472992,"y":0.8852941393852234},{"x":0.34518828988075256,"y":0.8852941393852234},{"x":0.34518828988075256,"y":0.9029411673545837},{"x":0.3263598382472992,"y":0.9029411673545837}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.3263598382472992,0.8852941393852234,0.34518828988075256,0.9029411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24895396828651428,"y":0.8852941393852234},{"x":0.3179916441440582,"y":0.8838235139846802},{"x":0.3179916441440582,"y":0.9029411673545837},{"x":0.24895396828651428,"y":0.9029411673545837}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیپلوئید","boundary":[0.24895396828651428,0.8852941393852234,0.3179916441440582,0.9029411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2343096286058426,"y":0.8852941393852234},{"x":0.24058577418327332,"y":0.8852941393852234},{"x":0.24058577418327332,"y":0.9029411673545837},{"x":0.2343096286058426,"y":0.9029411673545837}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2343096286058426,0.8852941393852234,0.24058577418327332,0.9029411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14435146749019623,"y":0.8852941393852234},{"x":0.22803346812725067,"y":0.8852941393852234},{"x":0.22803346812725067,"y":0.9029411673545837},{"x":0.14435146749019623,"y":0.9029411673545837}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باهاپلوئید","boundary":[0.14435146749019623,0.8852941393852234,0.22803346812725067,0.9029411673545837]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14435146749019623,"y":0.8058823347091675},{"x":0.857740581035614,"y":0.8058823347091675},{"x":0.857740581035614,"y":0.9029411673545837},{"x":0.14435146749019623,"y":0.9029411673545837}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13935146749019622,0.7988823347091675,0.862740581035614,0.9099411673545837],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/kYbcBdvrxQctKZyp.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/aMpvzTjrMAPgjLKn.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/vBsgVMkDHiWCemTk-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":678,"margin":[0.0002498940754087031,0.0006901567302270624,0.9982152567340546,0.9986104672011373]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962185144424438,"y":0.47345131635665894},{"x":0.8424369692802429,"y":0.47345131635665894},{"x":0.8424369692802429,"y":0.49262535572052},{"x":0.7962185144424438,"y":0.49262535572052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.7962185144424438,0.47345131635665894,0.8424369692802429,0.49262535572052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7542017102241516,"y":0.47345131635665894},{"x":0.7857142686843872,"y":0.47345131635665894},{"x":0.7857142686843872,"y":0.49262535572052},{"x":0.7542017102241516,"y":0.49262535572052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7542017102241516,0.47345131635665894,0.7857142686843872,0.49262535572052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184873819351196,"y":0.47345131635665894},{"x":0.7521008253097534,"y":0.47345131635665894},{"x":0.7521008253097534,"y":0.49410030245780945},{"x":0.7184873819351196,"y":0.49410030245780945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7184873819351196,0.47345131635665894,0.7521008253097534,0.49410030245780945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016806602478027,"y":0.47492626309394836},{"x":0.7100840210914612,"y":0.47492626309394836},{"x":0.7100840210914612,"y":0.49410030245780945},{"x":0.7016806602478027,"y":0.49410030245780945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7016806602478027,0.47492626309394836,0.7100840210914612,0.49410030245780945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.47492626309394836},{"x":0.6911764740943909,"y":0.47345131635665894},{"x":0.6911764740943909,"y":0.49262535572052},{"x":0.6323529481887817,"y":0.49410030245780945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6323529481887817,0.47492626309394836,0.6911764740943909,0.49262535572052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651260614395142,"y":0.47492626309394836},{"x":0.6197478771209717,"y":0.47492626309394836},{"x":0.6197478771209717,"y":0.49410030245780945},{"x":0.5651260614395142,"y":0.49410030245780945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.5651260614395142,0.47492626309394836,0.6197478771209717,0.49410030245780945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.47492626309394836},{"x":0.5525209903717041,"y":0.47492626309394836},{"x":0.5525209903717041,"y":0.49410030245780945},{"x":0.5378151535987854,"y":0.49410030245780945}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5378151535987854,0.47492626309394836,0.5525209903717041,0.49410030245780945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49369746446609497,"y":0.47492626309394836},{"x":0.5273109078407288,"y":0.47492626309394836},{"x":0.5273109078407288,"y":0.49410030245780945},{"x":0.49369746446609497,"y":0.49410030245780945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.49369746446609497,0.47492626309394836,0.5273109078407288,0.49410030245780945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663865566253662,"y":0.47492626309394836},{"x":0.49159663915634155,"y":0.47492626309394836},{"x":0.49159663915634155,"y":0.49410030245780945},{"x":0.4663865566253662,"y":0.49410030245780945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4663865566253662,0.47492626309394836,0.49159663915634155,0.49410030245780945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075630307197571,"y":0.47492626309394836},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47492626309394836},{"x":0.45378151535987854,"y":0.49410030245780945},{"x":0.4075630307197571,"y":0.49410030245780945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.4075630307197571,0.47492626309394836,0.45378151535987854,0.49410030245780945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.47492626309394836},{"x":0.3928571343421936,"y":0.47492626309394836},{"x":0.3928571343421936,"y":0.49410030245780945},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4955752193927765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروموزومی","boundary":[0.3193277418613434,0.47492626309394836,0.3928571343421936,0.49410030245780945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731092572212219,"y":0.47492626309394836},{"x":0.3046218454837799,"y":0.47492626309394836},{"x":0.3046218454837799,"y":0.4955752193927765},{"x":0.2731092572212219,"y":0.4955752193927765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2731092572212219,0.47492626309394836,0.3046218454837799,0.4955752193927765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.4764011800289154},{"x":0.2647058963775635,"y":0.4764011800289154},{"x":0.2647058963775635,"y":0.4955752193927765},{"x":0.25,"y":0.4955752193927765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.25,0.4764011800289154,0.2647058963775635,0.4955752193927765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22268907725811005,"y":0.4764011800289154},{"x":0.24159663915634155,"y":0.4764011800289154},{"x":0.24159663915634155,"y":0.4955752193927765},{"x":0.22268907725811005,"y":0.4955752193927765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22268907725811005,0.4764011800289154,0.24159663915634155,0.4955752193927765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18697479367256165,"y":0.4764011800289154},{"x":0.2163865566253662,"y":0.4764011800289154},{"x":0.2163865566253662,"y":0.4955752193927765},{"x":0.18697479367256165,"y":0.4955752193927765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.18697479367256165,0.4764011800289154,0.2163865566253662,0.4955752193927765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.4764011800289154},{"x":0.18277311325073242,"y":0.4764011800289154},{"x":0.18277311325073242,"y":0.4955752193927765},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4955752193927765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.16806723177433014,0.4764011800289154,0.18277311325073242,0.4955752193927765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12815126776695251,"y":0.4764011800289154},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4764011800289154},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4955752193927765},{"x":0.12815126776695251,"y":0.4955752193927765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.12815126776695251,0.4764011800289154,0.1596638709306717,0.4955752193927765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8277310729026794,"y":0.49852508306503296},{"x":0.8424369692802429,"y":0.49852508306503296},{"x":0.8424369692802429,"y":0.516224205493927},{"x":0.8277310729026794,"y":0.516224205493927}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8277310729026794,0.49852508306503296,0.8424369692802429,0.516224205493927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.49852508306503296},{"x":0.819327712059021,"y":0.49852508306503296},{"x":0.819327712059021,"y":0.516224205493927},{"x":0.7731092572212219,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامت","boundary":[0.7731092572212219,0.49852508306503296,0.819327712059021,0.516224205493927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184873819351196,"y":0.49852508306503296},{"x":0.7605041861534119,"y":0.49852508306503296},{"x":0.7605041861534119,"y":0.516224205493927},{"x":0.7184873819351196,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستاره","boundary":[0.7184873819351196,0.49852508306503296,0.7605041861534119,0.516224205493927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659663915634155,"y":0.5},{"x":0.7079831957817078,"y":0.49852508306503296},{"x":0.7079831957817078,"y":0.517699122428894},{"x":0.6659663915634155,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.6659663915634155,0.5,0.7079831957817078,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.5},{"x":0.6491596698760986,"y":0.5},{"x":0.6491596698760986,"y":0.517699122428894},{"x":0.6155462265014648,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6155462265014648,0.5,0.6491596698760986,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777310729026794,"y":0.5},{"x":0.6113445162773132,"y":0.5},{"x":0.6113445162773132,"y":0.517699122428894},{"x":0.5777310729026794,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5777310729026794,0.5,0.6113445162773132,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5},{"x":0.569327712059021,"y":0.5},{"x":0.569327712059021,"y":0.517699122428894},{"x":0.5630252361297607,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.5,0.569327712059021,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168067216873169,"y":0.5},{"x":0.5525209903717041,"y":0.5},{"x":0.5525209903717041,"y":0.517699122428894},{"x":0.5168067216873169,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضمنا","boundary":[0.5168067216873169,0.5,0.5525209903717041,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5},{"x":0.5105041861534119,"y":0.5},{"x":0.5105041861534119,"y":0.517699122428894},{"x":0.5042017102241516,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5042017102241516,0.5,0.5105041861534119,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43907561898231506,"y":0.5},{"x":0.49369746446609497,"y":0.5},{"x":0.49369746446609497,"y":0.517699122428894},{"x":0.43907561898231506,"y":0.5191740393638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.43907561898231506,0.5,0.49369746446609497,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159663915634155,"y":0.5},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5191740393638611},{"x":0.4159663915634155,"y":0.5191740393638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4159663915634155,0.5,0.4285714328289032,0.5191740393638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3403361439704895,"y":0.5},{"x":0.4054621756076813,"y":0.5},{"x":0.4054621756076813,"y":0.5191740393638611},{"x":0.3403361439704895,"y":0.5191740393638611}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.3403361439704895,0.5,0.4054621756076813,0.5191740393638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2478991597890854,"y":0.501474916934967},{"x":0.3193277418613434,"y":0.501474916934967},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5191740393638611},{"x":0.2478991597890854,"y":0.5191740393638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اگزونومیک","boundary":[0.2478991597890854,0.501474916934967,0.3193277418613434,0.5191740393638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.501474916934967},{"x":0.23739495873451233,"y":0.501474916934967},{"x":0.23739495873451233,"y":0.5206489562988281},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5206489562988281}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21848739683628082,0.501474916934967,0.23739495873451233,0.5206489562988281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18907563388347626,"y":0.501474916934967},{"x":0.20588235557079315,"y":0.501474916934967},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5206489562988281},{"x":0.18907563388347626,"y":0.5206489562988281}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.18907563388347626,0.501474916934967,0.20588235557079315,0.5206489562988281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1449579894542694,"y":0.501474916934967},{"x":0.17436975240707397,"y":0.501474916934967},{"x":0.17436975240707397,"y":0.5206489562988281},{"x":0.1449579894542694,"y":0.5206489562988281}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.1449579894542694,0.501474916934967,0.17436975240707397,0.5206489562988281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1239495798945427,"y":0.5029498338699341},{"x":0.13655462861061096,"y":0.5029498338699341},{"x":0.13655462861061096,"y":0.5206489562988281},{"x":0.1239495798945427,"y":0.5206489562988281}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1239495798945427,0.5029498338699341,0.13655462861061096,0.5206489562988281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836134433746338,"y":0.5265486836433411},{"x":0.8424369692802429,"y":0.525073766708374},{"x":0.8424369692802429,"y":0.5457227230072021},{"x":0.7836134433746338,"y":0.5457227230072021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرگونه","boundary":[0.7836134433746338,0.5265486836433411,0.8424369692802429,0.5457227230072021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7331932783126831,"y":0.5265486836433411},{"x":0.7773109078407288,"y":0.5265486836433411},{"x":0.7773109078407288,"y":0.5457227230072021},{"x":0.7331932783126831,"y":0.5457227230072021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7331932783126831,0.5265486836433411,0.7773109078407288,0.5457227230072021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674369752407074,"y":0.5265486836433411},{"x":0.7163865566253662,"y":0.5265486836433411},{"x":0.7163865566253662,"y":0.5457227230072021},{"x":0.674369752407074,"y":0.5457227230072021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.674369752407074,0.5265486836433411,0.7163865566253662,0.5457227230072021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644957959651947,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6596638560295105,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6596638560295105,"y":0.5457227230072021},{"x":0.644957959651947,"y":0.5457227230072021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.644957959651947,0.5265486836433411,0.6596638560295105,0.5457227230072021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6197478771209717,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6344537734985352,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6344537734985352,"y":0.5471976399421692},{"x":0.6197478771209717,"y":0.5471976399421692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6197478771209717,0.5265486836433411,0.6344537734985352,0.5471976399421692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6113445162773132,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6113445162773132,"y":0.5471976399421692},{"x":0.5357142686843872,"y":0.5471976399421692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.5357142686843872,0.5265486836433411,0.6113445162773132,0.5471976399421692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48949578404426575,"y":0.5280236005783081},{"x":0.5168067216873169,"y":0.5280236005783081},{"x":0.5168067216873169,"y":0.5471976399421692},{"x":0.48949578404426575,"y":0.5471976399421692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.48949578404426575,0.5280236005783081,0.5168067216873169,0.5471976399421692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4432772994041443,"y":0.5280236005783081},{"x":0.4768907427787781,"y":0.5280236005783081},{"x":0.4768907427787781,"y":0.5471976399421692},{"x":0.4432772994041443,"y":0.5471976399421692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4432772994041443,0.5280236005783081,0.4768907427787781,0.5471976399421692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3907563090324402,"y":0.5280236005783081},{"x":0.4306722581386566,"y":0.5280236005783081},{"x":0.4306722581386566,"y":0.5471976399421692},{"x":0.3907563090324402,"y":0.5471976399421692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجاور","boundary":[0.3907563090324402,0.5280236005783081,0.4306722581386566,0.5471976399421692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.325630247592926,"y":0.5280236005783081},{"x":0.3760504126548767,"y":0.5280236005783081},{"x":0.3760504126548767,"y":0.5471976399421692},{"x":0.325630247592926,"y":0.5486725568771362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.325630247592926,0.5280236005783081,0.3760504126548767,0.5471976399421692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2710084021091461,"y":0.5280236005783081},{"x":0.3067227005958557,"y":0.5280236005783081},{"x":0.3067227005958557,"y":0.5486725568771362},{"x":0.2710084021091461,"y":0.5486725568771362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2710084021091461,0.5280236005783081,0.3067227005958557,0.5486725568771362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5294985175132751},{"x":0.25840336084365845,"y":0.5294985175132751},{"x":0.25840336084365845,"y":0.5486725568771362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5486725568771362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.24369747936725616,0.5294985175132751,0.25840336084365845,0.5486725568771362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17016807198524475,"y":0.5294985175132751},{"x":0.2331932783126831,"y":0.5280236005783081},{"x":0.2331932783126831,"y":0.5486725568771362},{"x":0.17016807198524475,"y":0.5486725568771362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.17016807198524475,0.5294985175132751,0.2331932783126831,0.5486725568771362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13235294818878174,"y":0.5294985175132751},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5294985175132751},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5486725568771362},{"x":0.13235294818878174,"y":0.5486725568771362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.13235294818878174,0.5294985175132751,0.1596638709306717,0.5486725568771362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710084319114685,"y":0.5501474738121033},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5501474738121033},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5707964897155762},{"x":0.7710084319114685,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گنجاندن","boundary":[0.7710084319114685,0.5501474738121033,0.8403361439704895,0.5707964897155762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743697464466095,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7605041861534119,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7605041861534119,"y":0.5722714066505432},{"x":0.743697464466095,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.743697464466095,0.5516223907470703,0.7605041861534119,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5516223907470703},{"x":0.7373949289321899,"y":0.5722714066505432},{"x":0.6995798349380493,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.6995798349380493,0.5516223907470703,0.7373949289321899,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668067216873169,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5722714066505432},{"x":0.668067216873169,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.668067216873169,0.5516223907470703,0.6911764740943909,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6596638560295105,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5722714066505432},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.6302521228790283,0.5516223907470703,0.6617646813392639,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567227005958557,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6155462265014648,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5722714066505432},{"x":0.5567227005958557,"y":0.5737463235855103}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شناسائی","boundary":[0.5567227005958557,0.5516223907470703,0.6176470518112183,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5530973672866821},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5530973672866821},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5737463235855103},{"x":0.529411792755127,"y":0.5737463235855103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.529411792755127,0.5530973672866821,0.5462185144424438,0.5737463235855103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5530973672866821},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5530973672866821},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5737463235855103},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5737463235855103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.4789915978908539,0.5530973672866821,0.5210084319114685,0.5737463235855103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5530973672866821},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5530973672866821},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5737463235855103},{"x":0.4432772994041443,"y":0.5737463235855103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسم","boundary":[0.44117647409439087,0.5530973672866821,0.47058823704719543,0.5737463235855103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3886554539203644,"y":0.5545722842216492},{"x":0.4306722581386566,"y":0.5530973672866821},{"x":0.4306722581386566,"y":0.5737463235855103},{"x":0.3907563090324402,"y":0.5752212405204773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.3886554539203644,0.5545722842216492,0.4306722581386566,0.5737463235855103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34873950481414795,"y":0.5545722842216492},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5545722842216492},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5752212405204773},{"x":0.34873950481414795,"y":0.5752212405204773}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فعلا","boundary":[0.34873950481414795,0.5545722842216492,0.3781512677669525,0.5752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340336084365845,"y":0.5545722842216492},{"x":0.3424369692802429,"y":0.5545722842216492},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5752212405204773},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5752212405204773}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3340336084365845,0.5545722842216492,0.3445378243923187,0.5752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27521008253097534,"y":0.5545722842216492},{"x":0.33193278312683105,"y":0.5545722842216492},{"x":0.33193278312683105,"y":0.5752212405204773},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5752212405204773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.27521008253097534,0.5545722842216492,0.33193278312683105,0.5752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.5545722842216492},{"x":0.25840336084365845,"y":0.5545722842216492},{"x":0.25840336084365845,"y":0.5752212405204773},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5752212405204773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزیده","boundary":[0.20588235557079315,0.5545722842216492,0.25840336084365845,0.5752212405204773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.5560472011566162},{"x":0.19957983493804932,"y":0.5560472011566162},{"x":0.19957983493804932,"y":0.5766961574554443},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5766961574554443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19117647409439087,0.5560472011566162,0.19957983493804932,0.5766961574554443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13235294818878174,"y":0.5560472011566162},{"x":0.18487395346164703,"y":0.5545722842216492},{"x":0.18697479367256165,"y":0.5766961574554443},{"x":0.13235294818878174,"y":0.5766961574554443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.13235294818878174,0.5560472011566162,0.18697479367256165,0.5766961574554443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8046218752861023,"y":0.5796459913253784},{"x":0.8361344337463379,"y":0.5796459913253784},{"x":0.8361344337463379,"y":0.5988200306892395},{"x":0.8046218752861023,"y":0.5988200306892395}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.8046218752861023,0.5796459913253784,0.8361344337463379,0.5988200306892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5796459913253784},{"x":0.7857142686843872,"y":0.5796459913253784},{"x":0.7857142686843872,"y":0.5988200306892395},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5988200306892395}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.7394958138465881,0.5796459913253784,0.7857142686843872,0.5988200306892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5796459913253784},{"x":0.7247899174690247,"y":0.5796459913253784},{"x":0.7247899174690247,"y":0.6002950072288513},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6890756487846375,0.5796459913253784,0.7247899174690247,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5796459913253784},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5796459913253784},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6002950072288513},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6554622054100037,0.5796459913253784,0.6890756487846375,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260504126548767,"y":0.5796459913253784},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5796459913253784},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6002950072288513},{"x":0.6260504126548767,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6260504126548767,0.5796459913253784,0.6428571343421936,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.5796459913253784},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5796459913253784},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6002950072288513},{"x":0.6071428656578064,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.6071428656578064,0.5796459913253784,0.6218487620353699,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777310729026794,"y":0.5796459913253784},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5796459913253784},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6002950072288513},{"x":0.5777310729026794,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شک","boundary":[0.5777310729026794,0.5796459913253784,0.5966386795043945,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315126180648804,"y":0.5811209678649902},{"x":0.5609243512153625,"y":0.5811209678649902},{"x":0.5609243512153625,"y":0.6002950072288513},{"x":0.5315126180648804,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5315126180648804,0.5811209678649902,0.5609243512153625,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4810924232006073,"y":0.5811209678649902},{"x":0.5252100825309753,"y":0.5811209678649902},{"x":0.5252100825309753,"y":0.6002950072288513},{"x":0.4810924232006073,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.4810924232006073,0.5811209678649902,0.5252100825309753,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663865566253662,"y":0.5811209678649902},{"x":0.47478991746902466,"y":0.5811209678649902},{"x":0.47478991746902466,"y":0.6002950072288513},{"x":0.4663865566253662,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4663865566253662,0.5811209678649902,0.47478991746902466,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5811209678649902},{"x":0.462184876203537,"y":0.5811209678649902},{"x":0.462184876203537,"y":0.6002950072288513},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.42016807198524475,0.5811209678649902,0.462184876203537,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40126049518585205,"y":0.5811209678649902},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5811209678649902},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6002950072288513},{"x":0.40126049518585205,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.40126049518585205,0.5811209678649902,0.4117647111415863,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739495873451233,"y":0.5811209678649902},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5811209678649902},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6002950072288513},{"x":0.3739495873451233,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3739495873451233,0.5811209678649902,0.3949579894542694,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3172268867492676,"y":0.5811209678649902},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5811209678649902},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6002950072288513},{"x":0.3172268867492676,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3172268867492676,0.5811209678649902,0.36764705181121826,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731092572212219,"y":0.5811209678649902},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5811209678649902},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6002950072288513},{"x":0.2731092572212219,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.2731092572212219,0.5811209678649902,0.31092438101768494,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5811209678649902},{"x":0.26260504126548767,"y":0.5811209678649902},{"x":0.26260504126548767,"y":0.6002950072288513},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2521008551120758,0.5811209678649902,0.26260504126548767,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22478991746902466,"y":0.5811209678649902},{"x":0.24579831957817078,"y":0.5811209678649902},{"x":0.24579831957817078,"y":0.6002950072288513},{"x":0.22478991746902466,"y":0.6002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22478991746902466,0.5811209678649902,0.24579831957817078,0.6002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1806722730398178,"y":0.5811209678649902},{"x":0.22268907725811005,"y":0.5811209678649902},{"x":0.22268907725811005,"y":0.6017699241638184},{"x":0.1806722730398178,"y":0.6017699241638184}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.1806722730398178,0.5811209678649902,0.22268907725811005,0.6017699241638184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1260504275560379,"y":0.5811209678649902},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5811209678649902},{"x":0.16596639156341553,"y":0.6017699241638184},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6017699241638184}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تائید","boundary":[0.1260504275560379,0.5811209678649902,0.16596639156341553,0.6017699241638184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.819327712059021,"y":0.6047197580337524},{"x":0.8424369692802429,"y":0.6047197580337524},{"x":0.8424369692802429,"y":0.6253687143325806},{"x":0.819327712059021,"y":0.6253687143325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.819327712059021,0.6047197580337524,0.8424369692802429,0.6253687143325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836134433746338,"y":0.6061946749687195},{"x":0.8046218752861023,"y":0.6061946749687195},{"x":0.8046218752861023,"y":0.6253687143325806},{"x":0.7836134433746338,"y":0.6253687143325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7836134433746338,0.6061946749687195,0.8046218752861023,0.6253687143325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7710084319114685,"y":0.6047197580337524},{"x":0.7710084319114685,"y":0.6253687143325806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6253687143325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلدهای","boundary":[0.7142857313156128,0.6061946749687195,0.7710084319114685,0.6253687143325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7016806602478027,"y":0.6061946749687195},{"x":0.7016806602478027,"y":0.6253687143325806},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6253687143325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.6617646813392639,0.6061946749687195,0.7016806602478027,0.6253687143325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.6061946749687195},{"x":0.6533613204956055,"y":0.6061946749687195},{"x":0.6533613204956055,"y":0.6253687143325806},{"x":0.6155462265014648,"y":0.6253687143325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بطور","boundary":[0.6155462265014648,0.6061946749687195,0.6533613204956055,0.6253687143325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609243512153625,"y":0.6061946749687195},{"x":0.6092436909675598,"y":0.6061946749687195},{"x":0.6092436909675598,"y":0.6253687143325806},{"x":0.5609243512153625,"y":0.6268436312675476}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.5609243512153625,0.6061946749687195,0.6092436909675598,0.6253687143325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6076695919036865},{"x":0.5525209903717041,"y":0.6061946749687195},{"x":0.5525209903717041,"y":0.6268436312675476},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6268436312675476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.5126050710678101,0.6076695919036865,0.5525209903717041,0.6268436312675476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4432772994041443,"y":0.6076695919036865},{"x":0.4978991448879242,"y":0.6076695919036865},{"x":0.4978991448879242,"y":0.6268436312675476},{"x":0.4432772994041443,"y":0.6268436312675476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.4432772994041443,0.6076695919036865,0.4978991448879242,0.6268436312675476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075630307197571,"y":0.6076695919036865},{"x":0.4306722581386566,"y":0.6076695919036865},{"x":0.4306722581386566,"y":0.6283186078071594},{"x":0.4075630307197571,"y":0.6283186078071594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.4075630307197571,0.6076695919036865,0.4306722581386566,0.6283186078071594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6091445684432983},{"x":0.40126049518585205,"y":0.6091445684432983},{"x":0.40126049518585205,"y":0.6283186078071594},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6283186078071594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.6091445684432983,0.40126049518585205,0.6283186078071594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1239495798945427,"y":0.47492626309394836},{"x":0.8424369692802429,"y":0.4719763994216919},{"x":0.8445377945899963,"y":0.6253687143325806},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6283186078071594}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11894957989454269,0.46792626309394836,0.8495377945899963,0.6323687143325806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668067216873169,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7920168042182922,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7920168042182922,"y":0.6533923149108887},{"x":0.7668067216873169,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.7668067216873169,0.6312684416770935,0.7920168042182922,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457982897758484,"y":0.6312684416770935},{"x":0.756302535533905,"y":0.6312684416770935},{"x":0.756302535533905,"y":0.6533923149108887},{"x":0.7457982897758484,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7457982897758484,0.6312684416770935,0.756302535533905,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037814855575562,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7331932783126831,"y":0.6312684416770935},{"x":0.7331932783126831,"y":0.6533923149108887},{"x":0.7037814855575562,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.7037814855575562,0.6312684416770935,0.7331932783126831,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407563090324402,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6932772994041443,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6932772994041443,"y":0.6533923149108887},{"x":0.6407563090324402,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هرگونه","boundary":[0.6407563090324402,0.6312684416770935,0.6932772994041443,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6281512379646301,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6365545988082886,"y":0.6312684416770935},{"x":0.6365545988082886,"y":0.6533923149108887},{"x":0.6281512379646301,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6281512379646301,0.6312684416770935,0.6365545988082886,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5903361439704895,"y":0.6327433586120605},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6327433586120605},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6533923149108887},{"x":0.5903361439704895,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.5903361439704895,0.6327433586120605,0.6218487620353699,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5399159789085388,"y":0.6327433586120605},{"x":0.575630247592926,"y":0.6327433586120605},{"x":0.575630247592926,"y":0.6533923149108887},{"x":0.5399159789085388,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویش","boundary":[0.5399159789085388,0.6327433586120605,0.575630247592926,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48949578404426575,"y":0.6327433586120605},{"x":0.5231092572212219,"y":0.6327433586120605},{"x":0.5231092572212219,"y":0.6548672318458557},{"x":0.48949578404426575,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.48949578404426575,0.6327433586120605,0.5231092572212219,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663865566253662,"y":0.6327433586120605},{"x":0.4810924232006073,"y":0.6327433586120605},{"x":0.4810924232006073,"y":0.6548672318458557},{"x":0.4663865566253662,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4663865566253662,0.6327433586120605,0.4810924232006073,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41806721687316895,"y":0.6327433586120605},{"x":0.45798319578170776,"y":0.6327433586120605},{"x":0.45798319578170776,"y":0.6548672318458557},{"x":0.41806721687316895,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.41806721687316895,0.6327433586120605,0.45798319578170776,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739495873451233,"y":0.6327433586120605},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6327433586120605},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6548672318458557},{"x":0.3739495873451233,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درج","boundary":[0.3739495873451233,0.6327433586120605,0.40336135029792786,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3067227005958557,"y":0.6327433586120605},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6327433586120605},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6548672318458557},{"x":0.3067227005958557,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.3067227005958557,0.6327433586120605,0.36764705181121826,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2710084021091461,"y":0.6327433586120605},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6327433586120605},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6548672318458557},{"x":0.2710084021091461,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2710084021091461,0.6327433586120605,0.3025210201740265,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24159663915634155,"y":0.6342182755470276},{"x":0.25840336084365845,"y":0.6342182755470276},{"x":0.25840336084365845,"y":0.6548672318458557},{"x":0.24159663915634155,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.24159663915634155,0.6342182755470276,0.25840336084365845,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2163865566253662,"y":0.6342182755470276},{"x":0.2331932783126831,"y":0.6342182755470276},{"x":0.2331932783126831,"y":0.6548672318458557},{"x":0.2163865566253662,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2163865566253662,0.6342182755470276,0.2331932783126831,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18697479367256165,"y":0.6342182755470276},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6342182755470276},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6548672318458557},{"x":0.18697479367256165,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.18697479367256165,0.6342182755470276,0.21008403599262238,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.6342182755470276},{"x":0.1785714328289032,"y":0.6342182755470276},{"x":0.1785714328289032,"y":0.6548672318458557},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.1596638709306717,0.6342182755470276,0.1785714328289032,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13235294818878174,"y":0.6342182755470276},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6342182755470276},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6548672318458557},{"x":0.13235294818878174,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.13235294818878174,0.6342182755470276,0.1428571492433548,0.6548672318458557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6578171253204346},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6578171253204346},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6784660816192627},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6784660816192627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.8151260614395142,0.6578171253204346,0.8403361439704895,0.6784660816192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7752100825309753,"y":0.6578171253204346},{"x":0.8046218752861023,"y":0.6578171253204346},{"x":0.8046218752861023,"y":0.6784660816192627},{"x":0.7752100825309753,"y":0.6784660816192627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.7752100825309753,0.6578171253204346,0.8046218752861023,0.6784660816192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7247899174690247,"y":0.6578171253204346},{"x":0.7626050710678101,"y":0.6578171253204346},{"x":0.7626050710678101,"y":0.6799409985542297},{"x":0.7247899174690247,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.7247899174690247,0.6578171253204346,0.7626050710678101,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.6592920422554016},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6592920422554016},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6799409985542297},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رویش","boundary":[0.6764705777168274,0.6592920422554016,0.7142857313156128,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6592920422554016},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6592920422554016},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6799409985542297},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6323529481887817,0.6592920422554016,0.6638655662536621,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6197478771209717,"y":0.6592920422554016},{"x":0.6281512379646301,"y":0.6592920422554016},{"x":0.6281512379646301,"y":0.6799409985542297},{"x":0.6197478771209717,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6197478771209717,0.6592920422554016,0.6281512379646301,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5672268867492676,"y":0.6592920422554016},{"x":0.6113445162773132,"y":0.6592920422554016},{"x":0.6113445162773132,"y":0.6799409985542297},{"x":0.5672268867492676,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.5672268867492676,0.6592920422554016,0.6113445162773132,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105041861534119,"y":0.6592920422554016},{"x":0.5567227005958557,"y":0.6592920422554016},{"x":0.5567227005958557,"y":0.6799409985542297},{"x":0.5105041861534119,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5105041861534119,0.6592920422554016,0.5567227005958557,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4978991448879242,"y":0.6592920422554016},{"x":0.506302535533905,"y":0.6592920422554016},{"x":0.506302535533905,"y":0.6799409985542297},{"x":0.4978991448879242,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4978991448879242,0.6592920422554016,0.506302535533905,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.6607669591903687},{"x":0.48949578404426575,"y":0.6607669591903687},{"x":0.48949578404426575,"y":0.6799409985542297},{"x":0.4642857015132904,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.4642857015132904,0.6607669591903687,0.48949578404426575,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.424369752407074,"y":0.6607669591903687},{"x":0.45798319578170776,"y":0.6607669591903687},{"x":0.45798319578170776,"y":0.6799409985542297},{"x":0.424369752407074,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.424369752407074,0.6607669591903687,0.45798319578170776,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34873950481414795,"y":0.6607669591903687},{"x":0.4096638560295105,"y":0.6592920422554016},{"x":0.4096638560295105,"y":0.6799409985542297},{"x":0.34873950481414795,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.34873950481414795,0.6607669591903687,0.4096638560295105,0.6799409985542297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32983192801475525,"y":0.6607669591903687},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6607669591903687},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6814159154891968},{"x":0.32983192801475525,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32983192801475525,0.6607669591903687,0.3382352888584137,0.6814159154891968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31302520632743835,"y":0.6607669591903687},{"x":0.3214285671710968,"y":0.6607669591903687},{"x":0.3214285671710968,"y":0.6814159154891968},{"x":0.31302520632743835,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31302520632743835,0.6607669591903687,0.3214285671710968,0.6814159154891968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6607669591903687},{"x":0.3004201650619507,"y":0.6607669591903687},{"x":0.3004201650619507,"y":0.6814159154891968},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.26050421595573425,0.6607669591903687,0.3004201650619507,0.6814159154891968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.6607669591903687},{"x":0.25,"y":0.6607669591903687},{"x":0.25,"y":0.6814159154891968},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.20588235557079315,0.6607669591903687,0.25,0.6814159154891968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.6607669591903687},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6607669591903687},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6814159154891968},{"x":0.1764705926179886,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.1764705926179886,0.6607669591903687,0.19327731430530548,0.6814159154891968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12815126776695251,"y":0.6607669591903687},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6607669591903687},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6828908324241638},{"x":0.12815126776695251,"y":0.6828908324241638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باریم","boundary":[0.12815126776695251,0.6607669591903687,0.16806723177433014,0.6828908324241638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962185144424438,"y":0.6858407258987427},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6858407258987427},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7035398483276367},{"x":0.7962185144424438,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7962185144424438,0.6858407258987427,0.8403361439704895,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289915680885315,"y":0.6858407258987427},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6858407258987427},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7035398483276367},{"x":0.7289915680885315,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.7289915680885315,0.6858407258987427,0.7899159789085388,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.6858407258987427},{"x":0.7289915680885315,"y":0.6858407258987427},{"x":0.7289915680885315,"y":0.7035398483276367},{"x":0.6932772994041443,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6932772994041443,0.6858407258987427,0.7289915680885315,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659663915634155,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6785714030265808,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6785714030265808,"y":0.7035398483276367},{"x":0.6659663915634155,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6659663915634155,0.6858407258987427,0.6785714030265808,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6575630307197571,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6575630307197571,"y":0.7050147652626038},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7050147652626038}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.6858407258987427,0.6575630307197571,0.7050147652626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945377945899963,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6365545988082886,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6365545988082886,"y":0.7050147652626038},{"x":0.5945377945899963,"y":0.7050147652626038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5945377945899963,0.6858407258987427,0.6365545988082886,0.7050147652626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5525209903717041,"y":0.6858407258987427},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6858407258987427},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7050147652626038},{"x":0.5525209903717041,"y":0.7050147652626038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5525209903717041,0.6858407258987427,0.5798319578170776,0.7050147652626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4600840210914612,"y":0.6873156428337097},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6858407258987427},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7050147652626038},{"x":0.4600840210914612,"y":0.7050147652626038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.4600840210914612,0.6873156428337097,0.5378151535987854,0.7050147652626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38445377349853516,"y":0.6873156428337097},{"x":0.4495798349380493,"y":0.6873156428337097},{"x":0.4495798349380493,"y":0.7050147652626038},{"x":0.38445377349853516,"y":0.7050147652626038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میتوانند","boundary":[0.38445377349853516,0.6873156428337097,0.4495798349380493,0.7050147652626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6873156428337097},{"x":0.3739495873451233,"y":0.6873156428337097},{"x":0.3739495873451233,"y":0.7050147652626038},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7050147652626038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3613445460796356,0.6873156428337097,0.3739495873451233,0.7050147652626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6873156428337097},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6873156428337097},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7050147652626038},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7064896821975708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.3025210201740265,0.6873156428337097,0.3529411852359772,0.7050147652626038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6873156428337097},{"x":0.29621848464012146,"y":0.6873156428337097},{"x":0.29621848464012146,"y":0.7064896821975708},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7064896821975708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.26050421595573425,0.6873156428337097,0.29621848464012146,0.7064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20798319578170776,"y":0.6887905597686768},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6887905597686768},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7064896821975708},{"x":0.20798319578170776,"y":0.7064896821975708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.20798319578170776,0.6887905597686768,0.2521008551120758,0.7064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.6887905597686768},{"x":0.20378151535987854,"y":0.6887905597686768},{"x":0.20378151535987854,"y":0.7064896821975708},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7064896821975708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.19117647409439087,0.6887905597686768,0.20378151535987854,0.7064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13235294818878174,"y":0.6887905597686768},{"x":0.18697479367256165,"y":0.6873156428337097},{"x":0.18697479367256165,"y":0.7064896821975708},{"x":0.13235294818878174,"y":0.7064896821975708}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازبینی","boundary":[0.13235294818878174,0.6887905597686768,0.18697479367256165,0.7064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962185144424438,"y":0.7109144330024719},{"x":0.8424369692802429,"y":0.7109144330024719},{"x":0.8424369692802429,"y":0.730088472366333},{"x":0.7962185144424438,"y":0.730088472366333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.7962185144424438,0.7109144330024719,0.8424369692802429,0.730088472366333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7899159789085388,"y":0.730088472366333},{"x":0.7815126180648804,"y":0.730088472366333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7815126180648804,0.7109144330024719,0.7899159789085388,0.730088472366333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7079831957817078,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7689075469970703,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7689075469970703,"y":0.730088472366333},{"x":0.7079831957817078,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7079831957817078,0.7109144330024719,0.7689075469970703,0.730088472366333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7109144330024719},{"x":0.6953781247138977,"y":0.7109144330024719},{"x":0.6953781247138977,"y":0.730088472366333},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6554622054100037,0.7109144330024719,0.6953781247138977,0.730088472366333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777310729026794,"y":0.7123894095420837},{"x":0.6428571343421936,"y":0.7109144330024719},{"x":0.6428571343421936,"y":0.7315634489059448},{"x":0.5777310729026794,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدودی","boundary":[0.5777310729026794,0.7123894095420837,0.6428571343421936,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7123894095420837},{"x":0.569327712059021,"y":0.7123894095420837},{"x":0.569327712059021,"y":0.7315634489059448},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5546218752861023,0.7123894095420837,0.569327712059021,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105041861534119,"y":0.7123894095420837},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7123894095420837},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7315634489059448},{"x":0.5105041861534119,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5105041861534119,0.7123894095420837,0.5441176295280457,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7123894095420837},{"x":0.5105041861534119,"y":0.7123894095420837},{"x":0.5105041861534119,"y":0.7315634489059448},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4957983195781708,0.7123894095420837,0.5105041861534119,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.7123894095420837},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7123894095420837},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7315634489059448},{"x":0.45168066024780273,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعلت","boundary":[0.45168066024780273,0.7123894095420837,0.48739495873451233,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40126049518585205,"y":0.7138643264770508},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7138643264770508},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7330383658409119},{"x":0.40126049518585205,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.40126049518585205,0.7138643264770508,0.43697479367256165,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3550420105457306,"y":0.7138643264770508},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7123894095420837},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7330383658409119},{"x":0.3550420105457306,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.3550420105457306,0.7138643264770508,0.3949579894542694,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.7138643264770508},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7138643264770508},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7330383658409119},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3235294222831726,0.7138643264770508,0.3445378243923187,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29831933975219727,"y":0.7138643264770508},{"x":0.31512606143951416,"y":0.7138643264770508},{"x":0.31512606143951416,"y":0.7330383658409119},{"x":0.29831933975219727,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.29831933975219727,0.7138643264770508,0.31512606143951416,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2478991597890854,"y":0.7138643264770508},{"x":0.287815123796463,"y":0.7138643264770508},{"x":0.287815123796463,"y":0.7330383658409119},{"x":0.2478991597890854,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باریم","boundary":[0.2478991597890854,0.7138643264770508,0.287815123796463,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1953781545162201,"y":0.7138643264770508},{"x":0.2310924381017685,"y":0.7138643264770508},{"x":0.2310924381017685,"y":0.7330383658409119},{"x":0.1953781545162201,"y":0.7345132827758789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.1953781545162201,0.7138643264770508,0.2310924381017685,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17016807198524475,"y":0.7138643264770508},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7138643264770508},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7345132827758789},{"x":0.17016807198524475,"y":0.7345132827758789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17016807198524475,0.7138643264770508,0.1764705926179886,0.7345132827758789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13235294818878174,"y":0.7153392434120178},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7153392434120178},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7345132827758789},{"x":0.13235294818878174,"y":0.7345132827758789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.13235294818878174,0.7153392434120178,0.1596638709306717,0.7345132827758789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.737463116645813},{"x":0.8382353186607361,"y":0.737463116645813},{"x":0.8382353186607361,"y":0.7566371560096741},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7566371560096741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.8235294222831726,0.737463116645813,0.8382353186607361,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7752100825309753,"y":0.737463116645813},{"x":0.8151260614395142,"y":0.737463116645813},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7581120729446411},{"x":0.7752100825309753,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باریم","boundary":[0.7752100825309753,0.737463116645813,0.8151260614395142,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.737463116645813},{"x":0.7647058963775635,"y":0.737463116645813},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7581120729446411},{"x":0.756302535533905,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.756302535533905,0.737463116645813,0.7647058963775635,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.737463116645813},{"x":0.7478991746902466,"y":0.737463116645813},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7581120729446411},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7310924530029297,0.737463116645813,0.7478991746902466,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.737463116645813},{"x":0.7226890921592712,"y":0.737463116645813},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7581120729446411},{"x":0.6995798349380493,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.6995798349380493,0.737463116645813,0.7226890921592712,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596638560295105,"y":0.737463116645813},{"x":0.6890756487846375,"y":0.737463116645813},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7581120729446411},{"x":0.6596638560295105,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.6596638560295105,0.737463116645813,0.6890756487846375,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092436909675598,"y":0.73893803358078},{"x":0.644957959651947,"y":0.73893803358078},{"x":0.644957959651947,"y":0.7581120729446411},{"x":0.6092436909675598,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویش","boundary":[0.6092436909675598,0.73893803358078,0.644957959651947,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.73893803358078},{"x":0.5966386795043945,"y":0.73893803358078},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7581120729446411},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5546218752861023,0.73893803358078,0.5966386795043945,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5084033608436584,"y":0.73893803358078},{"x":0.5441176295280457,"y":0.73893803358078},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7581120729446411},{"x":0.5084033608436584,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تایپ","boundary":[0.5084033608436584,0.73893803358078,0.5441176295280457,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.73893803358078},{"x":0.4957983195781708,"y":0.73893803358078},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7581120729446411},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48739495873451233,0.73893803358078,0.4957983195781708,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.73893803358078},{"x":0.48739495873451233,"y":0.73893803358078},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7581120729446411},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.4453781545162201,0.73893803358078,0.48739495873451233,0.7581120729446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40126049518585205,"y":0.73893803358078},{"x":0.43697479367256165,"y":0.73893803358078},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7595870494842529},{"x":0.40126049518585205,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.40126049518585205,0.73893803358078,0.43697479367256165,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38445377349853516,"y":0.73893803358078},{"x":0.3928571343421936,"y":0.73893803358078},{"x":0.3928571343421936,"y":0.7595870494842529},{"x":0.38445377349853516,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.38445377349853516,0.73893803358078,0.3928571343421936,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3403361439704895,"y":0.73893803358078},{"x":0.3760504126548767,"y":0.73893803358078},{"x":0.3760504126548767,"y":0.7595870494842529},{"x":0.3403361439704895,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکتفا","boundary":[0.3403361439704895,0.73893803358078,0.3760504126548767,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731092572212219,"y":0.73893803358078},{"x":0.32773110270500183,"y":0.73893803358078},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7595870494842529},{"x":0.2731092572212219,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.2731092572212219,0.73893803358078,0.32773110270500183,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2331932783126831,"y":0.7404129505157471},{"x":0.2710084021091461,"y":0.7404129505157471},{"x":0.2710084021091461,"y":0.7595870494842529},{"x":0.2331932783126831,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2331932783126831,0.7404129505157471,0.2710084021091461,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7404129505157471},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7404129505157471},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7595870494842529},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.7404129505157471,0.22689075767993927,0.7595870494842529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12815126776695251,"y":0.6327433586120605},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6297935247421265},{"x":0.8424369692802429,"y":0.7566371560096741},{"x":0.13025210797786713,"y":0.76106196641922}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12315126776695251,0.6257433586120605,0.8474369692802429,0.7636371560096741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773109078407288,"y":0.764011800289154},{"x":0.7941176295280457,"y":0.764011800289154},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7831858396530151},{"x":0.7773109078407288,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7773109078407288,0.764011800289154,0.7941176295280457,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289915680885315,"y":0.764011800289154},{"x":0.7710084319114685,"y":0.764011800289154},{"x":0.7710084319114685,"y":0.7831858396530151},{"x":0.7289915680885315,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7289915680885315,0.764011800289154,0.7710084319114685,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.764011800289154},{"x":0.7142857313156128,"y":0.764011800289154},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7831858396530151},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6911764740943909,0.764011800289154,0.7142857313156128,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651260495185852,"y":0.764011800289154},{"x":0.6701680421829224,"y":0.764011800289154},{"x":0.6701680421829224,"y":0.7831858396530151},{"x":0.651260495185852,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شک","boundary":[0.651260495185852,0.764011800289154,0.6701680421829224,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924369692802429,"y":0.764011800289154},{"x":0.6344537734985352,"y":0.764011800289154},{"x":0.6344537734985352,"y":0.7831858396530151},{"x":0.5924369692802429,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5924369692802429,0.764011800289154,0.6344537734985352,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.764011800289154},{"x":0.5735294222831726,"y":0.764011800289154},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7831858396530151},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5588235259056091,0.764011800289154,0.5735294222831726,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5252100825309753,"y":0.764011800289154},{"x":0.5483193397521973,"y":0.764011800289154},{"x":0.5483193397521973,"y":0.7831858396530151},{"x":0.5252100825309753,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5252100825309753,0.764011800289154,0.5483193397521973,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4474789798259735,"y":0.764011800289154},{"x":0.5084033608436584,"y":0.764011800289154},{"x":0.5084033608436584,"y":0.7831858396530151},{"x":0.4474789798259735,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.4474789798259735,0.764011800289154,0.5084033608436584,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40126049518585205,"y":0.7654867172241211},{"x":0.43487393856048584,"y":0.7654867172241211},{"x":0.43487393856048584,"y":0.7831858396530151},{"x":0.40126049518585205,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خالی","boundary":[0.40126049518585205,0.7654867172241211,0.43487393856048584,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739495873451233,"y":0.7654867172241211},{"x":0.3907563090324402,"y":0.7654867172241211},{"x":0.3907563090324402,"y":0.7831858396530151},{"x":0.3739495873451233,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3739495873451233,0.7654867172241211,0.3907563090324402,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32983192801475525,"y":0.7654867172241211},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7654867172241211},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7831858396530151},{"x":0.32983192801475525,"y":0.7831858396530151}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.32983192801475525,0.7654867172241211,0.36974790692329407,0.7831858396530151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3067227005958557,"y":0.7654867172241211},{"x":0.31302520632743835,"y":0.7654867172241211},{"x":0.31302520632743835,"y":0.7846607565879822},{"x":0.3067227005958557,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3067227005958557,0.7654867172241211,0.31302520632743835,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24579831957817078,"y":0.7654867172241211},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7654867172241211},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7846607565879822},{"x":0.24579831957817078,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتباه","boundary":[0.24579831957817078,0.7654867172241211,0.29411765933036804,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1806722730398178,"y":0.7654867172241211},{"x":0.24159663915634155,"y":0.7654867172241211},{"x":0.24159663915634155,"y":0.7846607565879822},{"x":0.1806722730398178,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخواهد","boundary":[0.1806722730398178,0.7654867172241211,0.24159663915634155,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1449579894542694,"y":0.7654867172241211},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7654867172241211},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7846607565879822},{"x":0.1449579894542694,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.1449579894542694,0.7654867172241211,0.17226891219615936,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12815126776695251,"y":0.7654867172241211},{"x":0.13445378839969635,"y":0.7654867172241211},{"x":0.13445378839969635,"y":0.7846607565879822},{"x":0.12815126776695251,"y":0.7846607565879822}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12815126776695251,0.7654867172241211,0.13445378839969635,0.7846607565879822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7605041861534119,"y":0.7905604839324951},{"x":0.8424369692802429,"y":0.7905604839324951},{"x":0.8424369692802429,"y":0.8112094402313232},{"x":0.7605041861534119,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدینوسیله","boundary":[0.7605041861534119,0.7905604839324951,0.8424369692802429,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7415966391563416,"y":0.7905604839324951},{"x":0.756302535533905,"y":0.7905604839324951},{"x":0.756302535533905,"y":0.8112094402313232},{"x":0.7415966391563416,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7415966391563416,0.7905604839324951,0.756302535533905,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.7905604839324951},{"x":0.7331932783126831,"y":0.7905604839324951},{"x":0.7331932783126831,"y":0.8112094402313232},{"x":0.6995798349380493,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6995798349380493,0.7905604839324951,0.7331932783126831,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.7905604839324951},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7905604839324951},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8112094402313232},{"x":0.6071428656578064,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6071428656578064,0.7905604839324951,0.6890756487846375,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609243512153625,"y":0.7920354008674622},{"x":0.598739504814148,"y":0.7920354008674622},{"x":0.598739504814148,"y":0.8112094402313232},{"x":0.5609243512153625,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.5609243512153625,0.7920354008674622,0.598739504814148,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5399159789085388,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5483193397521973,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5483193397521973,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5399159789085388,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5399159789085388,0.7920354008674622,0.5483193397521973,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5021008253097534,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8126843571662903},{"x":0.5021008253097534,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.5021008253097534,0.7920354008674622,0.5378151535987854,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47268906235694885,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5,"y":0.8126843571662903},{"x":0.47268906235694885,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنج","boundary":[0.47268906235694885,0.7920354008674622,0.5,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41806721687316895,"y":0.7920354008674622},{"x":0.462184876203537,"y":0.7920354008674622},{"x":0.462184876203537,"y":0.8126843571662903},{"x":0.41806721687316895,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.41806721687316895,0.7920354008674622,0.462184876203537,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7920354008674622},{"x":0.4096638560295105,"y":0.7920354008674622},{"x":0.4096638560295105,"y":0.8126843571662903},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میگردد","boundary":[0.3529411852359772,0.7920354008674622,0.4096638560295105,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340336084365845,"y":0.7935103178024292},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7935103178024292},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8141592741012573},{"x":0.3340336084365845,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3340336084365845,0.7935103178024292,0.3445378243923187,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3046218454837799,"y":0.7935103178024292},{"x":0.3214285671710968,"y":0.7935103178024292},{"x":0.3214285671710968,"y":0.8141592741012573},{"x":0.3046218454837799,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3046218454837799,0.7935103178024292,0.3214285671710968,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7935103178024292},{"x":0.29831933975219727,"y":0.7935103178024292},{"x":0.29831933975219727,"y":0.8141592741012573},{"x":0.25,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.25,0.7935103178024292,0.29831933975219727,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2163865566253662,"y":0.7935103178024292},{"x":0.24159663915634155,"y":0.7935103178024292},{"x":0.24159663915634155,"y":0.8141592741012573},{"x":0.2163865566253662,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2163865566253662,0.7935103178024292,0.24159663915634155,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1953781545162201,"y":0.7935103178024292},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7935103178024292},{"x":0.20588235557079315,"y":0.8141592741012573},{"x":0.1953781545162201,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1953781545162201,0.7935103178024292,0.20588235557079315,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12815126776695251,"y":0.7935103178024292},{"x":0.18907563388347626,"y":0.7935103178024292},{"x":0.18907563388347626,"y":0.8141592741012573},{"x":0.12815126776695251,"y":0.8141592741012573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.12815126776695251,0.7935103178024292,0.18907563388347626,0.8141592741012573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8171091675758362},{"x":0.8382353186607361,"y":0.8171091675758362},{"x":0.8382353186607361,"y":0.8348082304000854},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.7899159789085388,0.8171091675758362,0.8382353186607361,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710084319114685,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7773109078407288,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7773109078407288,"y":0.8348082304000854},{"x":0.7710084319114685,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7710084319114685,0.8171091675758362,0.7773109078407288,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7626050710678101,"y":0.8171091675758362},{"x":0.7626050710678101,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مساعدت","boundary":[0.6974790096282959,0.8171091675758362,0.7626050710678101,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8171091675758362},{"x":0.6869747638702393,"y":0.8171091675758362},{"x":0.6869747638702393,"y":0.8348082304000854},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.6386554837226868,0.8171091675758362,0.6869747638702393,0.8348082304000854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239495873451233,"y":0.8185840845108032},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8185840845108032},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8348082304000854},{"x":0.6239495873451233,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6239495873451233,0.8185840845108032,0.6302521228790283,0.8348082304000854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12815126776695251,"y":0.7654867172241211},{"x":0.8424369692802429,"y":0.762536883354187},{"x":0.8445377945899963,"y":0.8348082304000854},{"x":0.12815126776695251,"y":0.8377581238746643}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12315126776695251,0.7584867172241211,0.8495377945899963,0.8418082304000855],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31302520632743835,"y":0.8451327681541443},{"x":0.3403361439704895,"y":0.8436577916145325},{"x":0.3403361439704895,"y":0.8628318309783936},{"x":0.31512606143951416,"y":0.8628318309783936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"علی","boundary":[0.31302520632743835,0.8451327681541443,0.3403361439704895,0.8628318309783936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.8451327681541443},{"x":0.3067227005958557,"y":0.8451327681541443},{"x":0.30882352590560913,"y":0.8643068075180054},{"x":0.2710084021091461,"y":0.8643068075180054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"اصغر","boundary":[0.2689075767993927,0.8451327681541443,0.30882352590560913,0.8643068075180054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24159663915634155,"y":0.8466076850891113},{"x":0.2647058963775635,"y":0.8451327681541443},{"x":0.2647058963775635,"y":0.8643068075180054},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8657817244529724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"رمک","boundary":[0.24159663915634155,0.8466076850891113,0.2647058963775635,0.8643068075180054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.8480826020240784},{"x":0.22058823704719543,"y":0.8466076850891113},{"x":0.22268907725811005,"y":0.8672566413879395},{"x":0.17016807198524475,"y":0.8687315583229065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"معصومی","boundary":[0.16806723177433014,0.8480826020240784,0.22268907725811005,0.8672566413879395]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.8480826020240784},{"x":0.3403361439704895,"y":0.8436577916145325},{"x":0.3403361439704895,"y":0.8628318309783936},{"x":0.17016807198524475,"y":0.8687315583229065}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16306723177433013,0.8410826020240784,0.3453361439704895,0.8698318309783936],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1953781545162201,"y":0.8761062026023865},{"x":0.2899159789085388,"y":0.8761062026023865},{"x":0.2899159789085388,"y":0.8908554315567017},{"x":0.1953781545162201,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶۳/۹/۸","boundary":[0.1953781545162201,0.8761062026023865,0.2899159789085388,0.8908554315567017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1953781545162201,"y":0.8761062026023865},{"x":0.2899159789085388,"y":0.8761062026023865},{"x":0.2899159789085388,"y":0.8908554315567017},{"x":0.1953781545162201,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1903781545162201,0.8691062026023865,0.2949159789085388,0.8978554315567017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5084033608436584,"y":0.9218289256095886},{"x":0.5147058963775635,"y":0.9218289256095886},{"x":0.5147058963775635,"y":0.9351032376289368},{"x":0.5084033608436584,"y":0.9351032376289368}]},"confidence":0.17000000178813934,"str":"8","boundary":[0.5084033608436584,0.9218289256095886,0.5147058963775635,0.9351032376289368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5084033608436584,"y":0.9218289256095886},{"x":0.5147058963775635,"y":0.9218289256095886},{"x":0.5147058963775635,"y":0.9351032376289368},{"x":0.5084033608436584,"y":0.9351032376289368}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","boundary":[0.5034033608436584,0.9148289256095886,0.5197058963775635,0.9421032376289368],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/hkEyhoZfcDjIrIXD.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/LzEXoEwgNbiTrUOb.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/brODOtOQtAQewTgi-sec.webp"},"info":{"width":478,"height":680,"margin":[0.00031341361949633353,0.00028814879305222454,0.998151336619046,0.9986056228322142]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3682008385658264,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6129707098007202,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6129707098007202,"y":0.22647058963775635},{"x":0.3682008385658264,"y":0.22647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ASTRAGALUS","boundary":[0.3682008385658264,0.2029411792755127,0.6129707098007202,0.22647058963775635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380752921104431,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6694560647010803,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6694560647010803,"y":0.22647058963775635},{"x":0.6380752921104431,"y":0.22647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"L.","boundary":[0.6380752921104431,0.2029411792755127,0.6694560647010803,0.22647058963775635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3682008385658264,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6694560647010803,"y":0.2029411792755127},{"x":0.6694560647010803,"y":0.22647058963775635},{"x":0.3682008385658264,"y":0.22647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.3632008385658264,0.1959411792755127,0.6744560647010803,0.23347058963775635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.26911765336990356},{"x":0.4121339023113251,"y":0.26911765336990356},{"x":0.4121339023113251,"y":0.2823529541492462},{"x":0.3974895477294922,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Sp","boundary":[0.3974895477294922,0.26911765336990356,0.4121339023113251,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4184100329875946,"y":0.26911765336990356},{"x":0.4225941300392151,"y":0.26911765336990356},{"x":0.4225941300392151,"y":0.2823529541492462},{"x":0.4184100329875946,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4184100329875946,0.26911765336990356,0.4225941300392151,0.2823529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42677825689315796,"y":0.26911765336990356},{"x":0.44560670852661133,"y":0.26911765336990356},{"x":0.44560670852661133,"y":0.2808823585510254},{"x":0.42677825689315796,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"Pl","boundary":[0.42677825689315796,0.26911765336990356,0.44560670852661133,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4435146450996399,"y":0.26911765336990356},{"x":0.4497908055782318,"y":0.26911765336990356},{"x":0.4497908055782318,"y":0.2808823585510254},{"x":0.4435146450996399,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4435146450996399,0.26911765336990356,0.4497908055782318,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4539749026298523,"y":0.26911765336990356},{"x":0.47071129083633423,"y":0.26911765336990356},{"x":0.47071129083633423,"y":0.2808823585510254},{"x":0.4539749026298523,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.4539749026298523,0.26911765336990356,0.47071129083633423,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4748953878879547,"y":0.26911765336990356},{"x":0.4790794849395752,"y":0.26911765336990356},{"x":0.4790794849395752,"y":0.2808823585510254},{"x":0.4748953878879547,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4748953878879547,0.26911765336990356,0.4790794849395752,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48744770884513855,"y":0.26911765336990356},{"x":0.49163180589675903,"y":0.26911765336990356},{"x":0.49163180589675903,"y":0.2808823585510254},{"x":0.48744770884513855,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.48744770884513855,0.26911765336990356,0.49163180589675903,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958159029483795,"y":0.26911765336990356},{"x":0.5,"y":0.26911765336990356},{"x":0.5,"y":0.2808823585510254},{"x":0.4958159029483795,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4958159029483795,0.26911765336990356,0.5,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5104602575302124,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5355648398399353,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5355648398399353,"y":0.2808823585510254},{"x":0.5104602575302124,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"755","boundary":[0.5104602575302124,0.26764705777168274,0.5355648398399353,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481171607971191,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5523012280464172,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5523012280464172,"y":0.2808823585510254},{"x":0.5481171607971191,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5481171607971191,0.26764705777168274,0.5523012280464172,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5962343215942383,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5962343215942383,"y":0.2808823585510254},{"x":0.5543932914733887,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"1753","boundary":[0.5543932914733887,0.26764705777168274,0.5962343215942383,0.2808823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5962343215942383,"y":0.26764705777168274},{"x":0.6004183888435364,"y":0.26764705777168274},{"x":0.6004183888435364,"y":0.2808823585510254},{"x":0.5962343215942383,"y":0.2808823585510254}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5962343215942383,0.26764705777168274,0.6004183888435364,0.2808823585510254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.26911765336990356},{"x":0.6004183888435364,"y":0.26764705777168274},{"x":0.6004183888435364,"y":0.2808823585510254},{"x":0.3974895477294922,"y":0.2823529541492462}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.3924895477294922,0.26211765336990356,0.6054183888435364,0.2878823585510254],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.2955882251262665},{"x":0.4351464509963989,"y":0.2955882251262665},{"x":0.4351464509963989,"y":0.3073529303073883},{"x":0.3974895477294922,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Gen.","boundary":[0.3974895477294922,0.2955882251262665,0.4351464509963989,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4393305480480194,"y":0.29411765933036804},{"x":0.4644351601600647,"y":0.29411765933036804},{"x":0.4644351601600647,"y":0.3073529303073883},{"x":0.4393305480480194,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.4393305480480194,0.29411765933036804,0.4644351601600647,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686192572116852,"y":0.29411765933036804},{"x":0.4853556454181671,"y":0.29411765933036804},{"x":0.4853556454181671,"y":0.3073529303073883},{"x":0.4686192572116852,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.4686192572116852,0.29411765933036804,0.4853556454181671,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48744770884513855,"y":0.29411765933036804},{"x":0.49163180589675903,"y":0.29411765933036804},{"x":0.49163180589675903,"y":0.3073529303073883},{"x":0.48744770884513855,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.48744770884513855,0.29411765933036804,0.49163180589675903,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5041841268539429,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5041841268539429,"y":0.3073529303073883},{"x":0.5,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.5,0.29411765933036804,0.5041841268539429,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508368194103241,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5146443247795105,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5146443247795105,"y":0.3073529303073883},{"x":0.508368194103241,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.508368194103241,0.29411765933036804,0.5146443247795105,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5230125784873962,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5502092242240906,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5502092242240906,"y":0.3073529303073883},{"x":0.5230125784873962,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"355","boundary":[0.5230125784873962,0.29411765933036804,0.5502092242240906,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560669481754303,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5648535490036011,"y":0.29411765933036804},{"x":0.5648535490036011,"y":0.3073529303073883},{"x":0.560669481754303,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.560669481754303,0.29411765933036804,0.5648535490036011,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6046025156974792,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6046025156974792,"y":0.3073529303073883},{"x":0.5669456124305725,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1754","boundary":[0.5669456124305725,0.29411765933036804,0.6046025156974792,0.3073529303073883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087865829467773,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6129707098007202,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6129707098007202,"y":0.3073529303073883},{"x":0.6087865829467773,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6087865829467773,0.29411765933036804,0.6129707098007202,0.3073529303073883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.29411765933036804},{"x":0.6129707098007202,"y":0.2926470637321472},{"x":0.6129707098007202,"y":0.3073529303073883},{"x":0.3974895477294922,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.3924895477294922,0.28711765933036804,0.6179707098007202,0.3143529303073883],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.3220588266849518},{"x":0.41631799936294556,"y":0.3220588266849518},{"x":0.41631799936294556,"y":0.3338235318660736},{"x":0.3974895477294922,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","str":"FI","boundary":[0.3974895477294922,0.3220588266849518,0.41631799936294556,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142259359359741,"y":0.3220588266849518},{"x":0.4184100329875946,"y":0.3220588266849518},{"x":0.4184100329875946,"y":0.3338235318660736},{"x":0.4142259359359741,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4142259359359741,0.3220588266849518,0.4184100329875946,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42677825689315796,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5041841268539429,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5041841268539429,"y":0.3338235318660736},{"x":0.42677825689315796,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Orientelis","boundary":[0.42677825689315796,0.32058823108673096,0.5041841268539429,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5146443247795105,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5418410301208496,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5418410301208496,"y":0.3338235318660736},{"x":0.5146443247795105,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Vol","boundary":[0.5146443247795105,0.32058823108673096,0.5418410301208496,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418410301208496,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5460250973701477,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5460250973701477,"y":0.3338235318660736},{"x":0.5418410301208496,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5418410301208496,0.32058823108673096,0.5460250973701477,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5585774183273315,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5585774183273315,"y":0.3338235318660736},{"x":0.5543932914733887,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.5543932914733887,0.32058823108673096,0.5585774183273315,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711296796798706,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5753138065338135,"y":0.32058823108673096},{"x":0.5753138065338135,"y":0.3338235318660736},{"x":0.5711296796798706,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5711296796798706,0.32058823108673096,0.5753138065338135,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5774058699607849,"y":0.32058823108673096},{"x":0.6171548366546631,"y":0.32058823108673096},{"x":0.6171548366546631,"y":0.3338235318660736},{"x":0.5774058699607849,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1867","boundary":[0.5774058699607849,0.32058823108673096,0.6171548366546631,0.3338235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192468404769897,"y":0.32058823108673096},{"x":0.6234309673309326,"y":0.32058823108673096},{"x":0.6234309673309326,"y":0.3338235318660736},{"x":0.6192468404769897,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6192468404769897,0.32058823108673096,0.6234309673309326,0.3338235318660736]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.32058823108673096},{"x":0.6234309673309326,"y":0.32058823108673096},{"x":0.6234309673309326,"y":0.3338235318660736},{"x":0.3974895477294922,"y":0.3338235318660736}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3924895477294922,0.31358823108673095,0.6284309673309326,0.3408235318660736],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40167364478111267,"y":0.3485293984413147},{"x":0.44142258167266846,"y":0.3485293984413147},{"x":0.44142258167266846,"y":0.3632352948188782},{"x":0.40167364478111267,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"Gen.","boundary":[0.40167364478111267,0.3485293984413147,0.44142258167266846,0.3632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476987421512604,"y":0.3485293984413147},{"x":0.48326361179351807,"y":0.3485293984413147},{"x":0.48326361179351807,"y":0.3632352948188782},{"x":0.4476987421512604,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Astr","boundary":[0.4476987421512604,0.3485293984413147,0.48326361179351807,0.3632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4853556454181671,"y":0.3485293984413147},{"x":0.4895397424697876,"y":0.3485293984413147},{"x":0.4895397424697876,"y":0.3632352948188782},{"x":0.4853556454181671,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.4853556454181671,0.3485293984413147,0.4895397424697876,0.3632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4937238395214081,"y":0.3485293984413147},{"x":0.508368194103241,"y":0.3485293984413147},{"x":0.508368194103241,"y":0.3632352948188782},{"x":0.4937238395214081,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"sp","boundary":[0.4937238395214081,0.3485293984413147,0.508368194103241,0.3632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5104602575302124,"y":0.3485293984413147},{"x":0.5167363882064819,"y":0.3485293984413147},{"x":0.5167363882064819,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5104602575302124,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.5104602575302124,0.3485293984413147,0.5167363882064819,0.3632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5230125784873962,"y":0.3485293984413147},{"x":0.573221743106842,"y":0.3485293984413147},{"x":0.573221743106842,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5230125784873962,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Geron","boundary":[0.5230125784873962,0.3485293984413147,0.573221743106842,0.3632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5836820006370544,"y":0.3485293984413147},{"x":0.6213389039039612,"y":0.3485293984413147},{"x":0.6213389039039612,"y":0.3632352948188782},{"x":0.5836820006370544,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"1968","boundary":[0.5836820006370544,0.3485293984413147,0.6213389039039612,0.3632352948188782]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40167364478111267,"y":0.3485293984413147},{"x":0.6213389039039612,"y":0.34705883264541626},{"x":0.6213389039039612,"y":0.36176469922065735},{"x":0.40167364478111267,"y":0.3632352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.39667364478111267,0.3415293984413147,0.6263389039039612,0.36876469922065735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2656903862953186,"y":0.42941176891326904},{"x":0.3828451931476593,"y":0.42941176891326904},{"x":0.3828451931476593,"y":0.44411763548851013},{"x":0.2656903862953186,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Imparipinnate","boundary":[0.2656903862953186,0.42941176891326904,0.3828451931476593,0.44411763548851013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2656903862953186,"y":0.42941176891326904},{"x":0.3828451931476593,"y":0.42941176891326904},{"x":0.3828451931476593,"y":0.44411763548851013},{"x":0.2656903862953186,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2606903862953186,0.42241176891326904,0.3878451931476593,0.45111763548851014],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76778244972229,"y":0.3735294044017792},{"x":0.8221757411956787,"y":0.3735294044017792},{"x":0.8221757411956787,"y":0.39411765336990356},{"x":0.76778244972229,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.76778244972229,0.3735294044017792,0.8221757411956787,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029288411140442,"y":0.3735294044017792},{"x":0.7510460019111633,"y":0.3735294044017792},{"x":0.7510460019111633,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7029288411140442,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.7029288411140442,0.3735294044017792,0.7510460019111633,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401673555374146,"y":0.3735294044017792},{"x":0.6924686431884766,"y":0.3735294044017792},{"x":0.6924686431884766,"y":0.39411765336990356},{"x":0.6401673555374146,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.6401673555374146,0.3735294044017792,0.6924686431884766,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6171548366546631,"y":0.3735294044017792},{"x":0.633891224861145,"y":0.3735294044017792},{"x":0.633891224861145,"y":0.39411765336990356},{"x":0.6171548366546631,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6171548366546631,0.3735294044017792,0.633891224861145,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581589937210083,"y":0.3735294044017792},{"x":0.6066945791244507,"y":0.3735294044017792},{"x":0.6066945791244507,"y":0.39411765336990356},{"x":0.581589937210083,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.581589937210083,0.3735294044017792,0.6066945791244507,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418410301208496,"y":0.3735294044017792},{"x":0.573221743106842,"y":0.3735294044017792},{"x":0.573221743106842,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5418410301208496,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.5418410301208496,0.3735294044017792,0.573221743106842,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5292887091636658,"y":0.3735294044017792},{"x":0.5376569032669067,"y":0.3735294044017792},{"x":0.5376569032669067,"y":0.39411765336990356},{"x":0.5292887091636658,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5292887091636658,0.3735294044017792,0.5376569032669067,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4895397424697876,"y":0.3735294044017792},{"x":0.5230125784873962,"y":0.3735294044017792},{"x":0.5230125784873962,"y":0.39411765336990356},{"x":0.4895397424697876,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.4895397424697876,0.3735294044017792,0.5230125784873962,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4602510333061218,"y":0.3735294044017792},{"x":0.47280335426330566,"y":0.3735294044017792},{"x":0.47280335426330566,"y":0.39411765336990356},{"x":0.4602510333061218,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4602510333061218,0.3735294044017792,0.47280335426330566,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142259359359741,"y":0.3735294044017792},{"x":0.4497908055782318,"y":0.3735294044017792},{"x":0.4497908055782318,"y":0.39411765336990356},{"x":0.4142259359359741,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.4142259359359741,0.3735294044017792,0.4497908055782318,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.3735294044017792},{"x":0.41631799936294556,"y":0.3735294044017792},{"x":0.41631799936294556,"y":0.39411765336990356},{"x":0.3974895477294922,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3974895477294922,0.3735294044017792,0.41631799936294556,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37029287219047546,"y":0.3735294044017792},{"x":0.38075312972068787,"y":0.3735294044017792},{"x":0.38075312972068787,"y":0.39411765336990356},{"x":0.37029287219047546,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.37029287219047546,0.3735294044017792,0.38075312972068787,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32845187187194824,"y":0.3735294044017792},{"x":0.357740581035614,"y":0.3735294044017792},{"x":0.357740581035614,"y":0.39411765336990356},{"x":0.32845187187194824,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.32845187187194824,0.3735294044017792,0.357740581035614,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2447698712348938,"y":0.3735294044017792},{"x":0.3117154836654663,"y":0.3735294044017792},{"x":0.3117154836654663,"y":0.39411765336990356},{"x":0.2447698712348938,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.2447698712348938,0.3735294044017792,0.3117154836654663,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23221758008003235,"y":0.3735294044017792},{"x":0.24895396828651428,"y":0.3735294044017792},{"x":0.24895396828651428,"y":0.39411765336990356},{"x":0.23221758008003235,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.23221758008003235,0.3735294044017792,0.24895396828651428,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21548117697238922,"y":0.3735294044017792},{"x":0.2238493710756302,"y":0.3735294044017792},{"x":0.2238493710756302,"y":0.39411765336990356},{"x":0.21548117697238922,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21548117697238922,0.3735294044017792,0.2238493710756302,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16108787059783936,"y":0.3735294044017792},{"x":0.20292887091636658,"y":0.3735294044017792},{"x":0.20292887091636658,"y":0.39411765336990356},{"x":0.16108787059783936,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.16108787059783936,0.3735294044017792,0.20292887091636658,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8535565137863159,"y":0.4000000059604645},{"x":0.874476969242096,"y":0.4000000059604645},{"x":0.874476969242096,"y":0.4205882251262665},{"x":0.8535565137863159,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیغ","boundary":[0.8535565137863159,0.4000000059604645,0.874476969242096,0.4205882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8263598084449768,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8368200659751892,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8368200659751892,"y":0.4205882251262665},{"x":0.8263598084449768,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8263598084449768,0.4000000059604645,0.8368200659751892,0.4205882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866109013557434,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8158996105194092,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8158996105194092,"y":0.4205882251262665},{"x":0.7866109013557434,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.7866109013557434,0.4000000059604645,0.8158996105194092,0.4205882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7552301287651062,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7803347110748291,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7803347110748291,"y":0.4205882251262665},{"x":0.7552301287651062,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7552301287651062,0.4000000059604645,0.7803347110748291,0.4205882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405857443809509,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7489539980888367,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7489539980888367,"y":0.4205882251262665},{"x":0.7405857443809509,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7405857443809509,0.4000000059604645,0.7489539980888367,0.4205882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7343096137046814,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7343096137046814,"y":0.4205882251262665},{"x":0.6924686431884766,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6924686431884766,0.4000000059604645,0.7343096137046814,0.4205882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443514823913574,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6778242588043213,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6778242588043213,"y":0.4205882251262665},{"x":0.6443514823913574,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.6443514823913574,0.4000000059604645,0.6778242588043213,0.4205882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941422581672668,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6401673555374146,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6401673555374146,"y":0.4205882251262665},{"x":0.5941422581672668,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5941422581672668,0.4000000059604645,0.6401673555374146,0.4205882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627614855766296,"y":0.4000000059604645},{"x":0.5774058699607849,"y":0.4000000059604645},{"x":0.5774058699607849,"y":0.4205882251262665},{"x":0.5627614855766296,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5627614855766296,0.4000000059604645,0.5774058699607849,0.4205882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5251045823097229,"y":0.4000000059604645},{"x":0.5585774183273315,"y":0.4000000059604645},{"x":0.5585774183273315,"y":0.4220588207244873},{"x":0.5251045823097229,"y":0.4220588207244873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.5251045823097229,0.4000000059604645,0.5585774183273315,0.4220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958159029483795,"y":0.4014706015586853},{"x":0.5167363882064819,"y":0.4014706015586853},{"x":0.5167363882064819,"y":0.4220588207244873},{"x":0.4958159029483795,"y":0.4220588207244873}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4958159029483795,0.4014706015586853,0.5167363882064819,0.4220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48117154836654663,"y":0.4014706015586853},{"x":0.4895397424697876,"y":0.4014706015586853},{"x":0.4895397424697876,"y":0.4220588207244873},{"x":0.48117154836654663,"y":0.4220588207244873}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48117154836654663,0.4014706015586853,0.4895397424697876,0.4220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784518837928772,"y":0.4264705777168274},{"x":0.8221757411956787,"y":0.4264705777168274},{"x":0.8221757411956787,"y":0.44411763548851013},{"x":0.784518837928772,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.784518837928772,0.4264705777168274,0.8221757411956787,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7594142556190491,"y":0.4264705777168274},{"x":0.76778244972229,"y":0.4264705777168274},{"x":0.76778244972229,"y":0.44411763548851013},{"x":0.7594142556190491,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7594142556190491,0.4264705777168274,0.76778244972229,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945606470108032,"y":0.4264705777168274},{"x":0.7426778078079224,"y":0.4264705777168274},{"x":0.7426778078079224,"y":0.44411763548851013},{"x":0.6945606470108032,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگچه","boundary":[0.6945606470108032,0.4264705777168274,0.7426778078079224,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694560647010803,"y":0.4264705777168274},{"x":0.6924686431884766,"y":0.4264705777168274},{"x":0.6924686431884766,"y":0.44411763548851013},{"x":0.6694560647010803,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6694560647010803,0.4264705777168274,0.6924686431884766,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6171548366546631,"y":0.4264705777168274},{"x":0.6485355496406555,"y":0.4264705777168274},{"x":0.6485355496406555,"y":0.44411763548851013},{"x":0.6171548366546631,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.6171548366546631,0.4264705777168274,0.6485355496406555,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4279411733150482},{"x":0.5920501947402954,"y":0.4264705777168274},{"x":0.5920501947402954,"y":0.44411763548851013},{"x":0.5,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Paripinnate","boundary":[0.5,0.4279411733150482,0.5920501947402954,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45606693625450134,"y":0.4279411733150482},{"x":0.46234309673309326,"y":0.4279411733150482},{"x":0.4644351601600647,"y":0.4426470696926117},{"x":0.45606693625450134,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.45606693625450134,0.4279411733150482,0.4644351601600647,0.4426470696926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4225941300392151,"y":0.4279411733150482},{"x":0.44560670852661133,"y":0.4279411733150482},{"x":0.44560670852661133,"y":0.4426470696926117},{"x":0.4225941300392151,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.4225941300392151,0.4279411733150482,0.44560670852661133,0.4426470696926117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16108787059783936,"y":0.3735294044017792},{"x":0.874476969242096,"y":0.3735294044017792},{"x":0.874476969242096,"y":0.44558823108673096},{"x":0.16108787059783936,"y":0.44558823108673096}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.15608787059783935,0.36652940440177917,0.879476969242096,0.45258823108673096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2238493710756302,"y":0.4264705777168274},{"x":0.23221758008003235,"y":0.4264705777168274},{"x":0.23221758008003235,"y":0.44411763548851013},{"x":0.22594141960144043,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2238493710756302,0.4264705777168274,0.23221758008003235,0.44411763548851013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1589958220720291,"y":0.42941176891326904},{"x":0.2092050164937973,"y":0.4264705777168274},{"x":0.21129706501960754,"y":0.44558823108673096},{"x":0.1589958220720291,"y":0.4470588266849518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.1589958220720291,0.42941176891326904,0.21129706501960754,0.44558823108673096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8326359987258911,"y":0.4529411792755127},{"x":0.8702929019927979,"y":0.4529411792755127},{"x":0.8702929019927979,"y":0.47205883264541626},{"x":0.8326359987258911,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.8326359987258911,0.4529411792755127,0.8702929019927979,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7824267745018005,"y":0.4529411792755127},{"x":0.8200836777687073,"y":0.4529411792755127},{"x":0.8200836777687073,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7824267745018005,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.7824267745018005,0.4529411792755127,0.8200836777687073,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635983228683472,"y":0.4529411792755127},{"x":0.7719665169715881,"y":0.4529411792755127},{"x":0.7719665169715881,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7635983228683472,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7635983228683472,0.4529411792755127,0.7719665169715881,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196652889251709,"y":0.4529411792755127},{"x":0.7594142556190491,"y":0.4529411792755127},{"x":0.7594142556190491,"y":0.47205883264541626},{"x":0.7196652889251709,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.7196652889251709,0.4529411792755127,0.7594142556190491,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527196764945984,"y":0.4529411792755127},{"x":0.7050209045410156,"y":0.4529411792755127},{"x":0.7050209045410156,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6527196764945984,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.6527196764945984,0.4529411792755127,0.7050209045410156,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025104522705078,"y":0.4529411792755127},{"x":0.6485355496406555,"y":0.4529411792755127},{"x":0.6485355496406555,"y":0.47205883264541626},{"x":0.6025104522705078,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگچه","boundary":[0.6025104522705078,0.4529411792755127,0.6485355496406555,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857740640640259,"y":0.4529411792755127},{"x":0.6004183888435364,"y":0.4529411792755127},{"x":0.6004183888435364,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5857740640640259,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5857740640640259,0.4529411792755127,0.6004183888435364,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.4529411792755127},{"x":0.5753138065338135,"y":0.4529411792755127},{"x":0.5753138065338135,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5669456124305725,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5669456124305725,0.4529411792755127,0.5753138065338135,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5125523209571838,"y":0.4529411792755127},{"x":0.560669481754303,"y":0.4529411792755127},{"x":0.560669481754303,"y":0.47205883264541626},{"x":0.5125523209571838,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگچه","boundary":[0.5125523209571838,0.4529411792755127,0.560669481754303,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4644351601600647,"y":0.4529411792755127},{"x":0.5062761306762695,"y":0.4529411792755127},{"x":0.5062761306762695,"y":0.47205883264541626},{"x":0.4644351601600647,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4644351601600647,0.4529411792755127,0.5062761306762695,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40585774183273315,"y":0.4529411792755127},{"x":0.45188283920288086,"y":0.4529411792755127},{"x":0.45188283920288086,"y":0.47205883264541626},{"x":0.40585774183273315,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.40585774183273315,0.4529411792755127,0.45188283920288086,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34518828988075256,"y":0.4529411792755127},{"x":0.3933054506778717,"y":0.4529411792755127},{"x":0.3933054506778717,"y":0.47205883264541626},{"x":0.34518828988075256,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.34518828988075256,0.4529411792755127,0.3933054506778717,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3200836777687073,"y":0.4529411792755127},{"x":0.3263598382472992,"y":0.4529411792755127},{"x":0.3263598382472992,"y":0.47205883264541626},{"x":0.3200836777687073,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3200836777687073,0.4529411792755127,0.3263598382472992,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27824267745018005,"y":0.4529411792755127},{"x":0.3096234202384949,"y":0.4529411792755127},{"x":0.3096234202384949,"y":0.47205883264541626},{"x":0.27824267745018005,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.27824267745018005,0.4529411792755127,0.3096234202384949,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24686191976070404,"y":0.4529411792755127},{"x":0.27405858039855957,"y":0.4529411792755127},{"x":0.27405858039855957,"y":0.47205883264541626},{"x":0.24686191976070404,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.24686191976070404,0.4529411792755127,0.27405858039855957,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2343096286058426,"y":0.4529411792755127},{"x":0.24267782270908356,"y":0.4529411792755127},{"x":0.24267782270908356,"y":0.47205883264541626},{"x":0.2343096286058426,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2343096286058426,0.4529411792755127,0.24267782270908356,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.4529411792755127},{"x":0.2238493710756302,"y":0.4529411792755127},{"x":0.2238493710756302,"y":0.47205883264541626},{"x":0.17573221027851105,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.17573221027851105,0.4529411792755127,0.2238493710756302,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15690375864505768,"y":0.4529411792755127},{"x":0.16527196764945984,"y":0.4529411792755127},{"x":0.16527196764945984,"y":0.47205883264541626},{"x":0.15690375864505768,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.15690375864505768,0.4529411792755127,0.16527196764945984,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8556485176086426,"y":0.4794117510318756},{"x":0.8723849654197693,"y":0.4794117510318756},{"x":0.8723849654197693,"y":0.5},{"x":0.8556485176086426,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.8556485176086426,0.4794117510318756,0.8723849654197693,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8242678046226501,"y":0.4794117510318756},{"x":0.8472803235054016,"y":0.4794117510318756},{"x":0.8472803235054016,"y":0.5},{"x":0.8242678046226501,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.8242678046226501,0.4794117510318756,0.8472803235054016,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.4794117510318756},{"x":0.8138075470924377,"y":0.4794117510318756},{"x":0.8138075470924377,"y":0.5},{"x":0.8054393529891968,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8054393529891968,0.4794117510318756,0.8138075470924377,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7426778078079224,"y":0.4794117510318756},{"x":0.7907949686050415,"y":0.4794117510318756},{"x":0.7907949686050415,"y":0.5},{"x":0.7426778078079224,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.7426778078079224,0.4794117510318756,0.7907949686050415,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.4794117510318756},{"x":0.723849356174469,"y":0.4794117510318756},{"x":0.723849356174469,"y":0.5},{"x":0.6882845163345337,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.6882845163345337,0.4794117510318756,0.723849356174469,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631799340248108,"y":0.4794117510318756},{"x":0.6715481281280518,"y":0.4794117510318756},{"x":0.6715481281280518,"y":0.5},{"x":0.6631799340248108,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6631799340248108,0.4794117510318756,0.6715481281280518,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213389039039612,"y":0.4794117510318756},{"x":0.6548117399215698,"y":0.4794117510318756},{"x":0.6548117399215698,"y":0.5},{"x":0.6213389039039612,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.6213389039039612,0.4794117510318756,0.6548117399215698,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.4794117510318756},{"x":0.6004183888435364,"y":0.4794117510318756},{"x":0.6004183888435364,"y":0.5},{"x":0.5669456124305725,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.5669456124305725,0.4794117510318756,0.6004183888435364,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.4794117510318756},{"x":0.5627614855766296,"y":0.4794117510318756},{"x":0.5627614855766296,"y":0.5},{"x":0.5543932914733887,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5543932914733887,0.4794117510318756,0.5627614855766296,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508368194103241,"y":0.4794117510318756},{"x":0.5439330339431763,"y":0.4794117510318756},{"x":0.5439330339431763,"y":0.5},{"x":0.508368194103241,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گاهي","boundary":[0.508368194103241,0.4794117510318756,0.5439330339431763,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45188283920288086,"y":0.4794117510318756},{"x":0.4895397424697876,"y":0.4794117510318756},{"x":0.4895397424697876,"y":0.5},{"x":0.45188283920288086,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرکها","boundary":[0.45188283920288086,0.4794117510318756,0.4895397424697876,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39539748430252075,"y":0.4794117510318756},{"x":0.4351464509963989,"y":0.4794117510318756},{"x":0.4351464509963989,"y":0.5},{"x":0.39539748430252075,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.39539748430252075,0.4794117510318756,0.4351464509963989,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3765690326690674,"y":0.4794117510318756},{"x":0.38493722677230835,"y":0.4794117510318756},{"x":0.38493722677230835,"y":0.5},{"x":0.3765690326690674,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3765690326690674,0.4794117510318756,0.38493722677230835,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32845187187194824,"y":0.4794117510318756},{"x":0.37029287219047546,"y":0.4794117510318756},{"x":0.37029287219047546,"y":0.5},{"x":0.32845187187194824,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.32845187187194824,0.4794117510318756,0.37029287219047546,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2615062892436981,"y":0.4794117510318756},{"x":0.3117154836654663,"y":0.4794117510318756},{"x":0.3117154836654663,"y":0.5},{"x":0.2615062892436981,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.2615062892436981,0.4794117510318756,0.3117154836654663,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16108787059783936,"y":0.4794117510318756},{"x":0.23849372565746307,"y":0.4794117510318756},{"x":0.23849372565746307,"y":0.5},{"x":0.16108787059783936,"y":0.5}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دوشاخهای","boundary":[0.16108787059783936,0.4794117510318756,0.23849372565746307,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8075313568115234,"y":0.5},{"x":0.874476969242096,"y":0.5},{"x":0.874476969242096,"y":0.5249999761581421},{"x":0.8075313568115234,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامتقارن","boundary":[0.8075313568115234,0.5,0.874476969242096,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928870320320129,"y":0.5},{"x":0.8033472895622253,"y":0.5},{"x":0.8033472895622253,"y":0.5264706015586853},{"x":0.7928870320320129,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7928870320320129,0.5,0.8033472895622253,0.5264706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280334830284119,"y":0.5},{"x":0.7866109013557434,"y":0.5},{"x":0.7866109013557434,"y":0.5264706015586853},{"x":0.7280334830284119,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استیپول","boundary":[0.7280334830284119,0.5,0.7866109013557434,0.5264706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464434862136841,"y":0.5014705657958984},{"x":0.7050209045410156,"y":0.5014705657958984},{"x":0.7050209045410156,"y":0.5264706015586853},{"x":0.6464434862136841,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Stipule","boundary":[0.6464434862136841,0.5014705657958984,0.7050209045410156,0.5264706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5878661274909973,"y":0.5014705657958984},{"x":0.6317991614341736,"y":0.5014705657958984},{"x":0.6317991614341736,"y":0.5264706015586853},{"x":0.5878661274909973,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5878661274909973,0.5014705657958984,0.6317991614341736,0.5264706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.5014705657958984},{"x":0.573221743106842,"y":0.5014705657958984},{"x":0.573221743106842,"y":0.5264706015586853},{"x":0.5669456124305725,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5669456124305725,0.5014705657958984,0.573221743106842,0.5264706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5251045823097229,"y":0.5014705657958984},{"x":0.5564853549003601,"y":0.5014705657958984},{"x":0.5564853549003601,"y":0.5264706015586853},{"x":0.5251045823097229,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.5251045823097229,0.5014705657958984,0.5564853549003601,0.5264706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041841268539429,"y":0.5014705657958984},{"x":0.5146443247795105,"y":0.5014705657958984},{"x":0.5146443247795105,"y":0.5264706015586853},{"x":0.5041841268539429,"y":0.5264706015586853}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5041841268539429,0.5014705657958984,0.5146443247795105,0.5264706015586853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45188283920288086,"y":0.5014705657958984},{"x":0.4958159029483795,"y":0.5014705657958984},{"x":0.4958159029483795,"y":0.5279411673545837},{"x":0.45188283920288086,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غشائی","boundary":[0.45188283920288086,0.5014705657958984,0.4958159029483795,0.5279411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42050209641456604,"y":0.5014705657958984},{"x":0.4351464509963989,"y":0.5014705657958984},{"x":0.4351464509963989,"y":0.5279411673545837},{"x":0.42050209641456604,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.42050209641456604,0.5014705657958984,0.4351464509963989,0.5279411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3828451931476593,"y":0.5014705657958984},{"x":0.4184100329875946,"y":0.5014705657958984},{"x":0.4184100329875946,"y":0.5279411673545837},{"x":0.3828451931476593,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگی","boundary":[0.3828451931476593,0.5014705657958984,0.4184100329875946,0.5279411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410041928291321,"y":0.5014705657958984},{"x":0.366108775138855,"y":0.5014705657958984},{"x":0.366108775138855,"y":0.5279411673545837},{"x":0.3410041928291321,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.3410041928291321,0.5014705657958984,0.366108775138855,0.5279411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32426777482032776,"y":0.5014705657958984},{"x":0.3326359689235687,"y":0.5014705657958984},{"x":0.3326359689235687,"y":0.5279411673545837},{"x":0.32426777482032776,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32426777482032776,0.5014705657958984,0.3326359689235687,0.5279411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.284518837928772,"y":0.5014705657958984},{"x":0.3179916441440582,"y":0.5014705657958984},{"x":0.3179916441440582,"y":0.5279411673545837},{"x":0.284518837928772,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.284518837928772,0.5014705657958984,0.3179916441440582,0.5279411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2594142258167267,"y":0.5014705657958984},{"x":0.27196651697158813,"y":0.5014705657958984},{"x":0.27196651697158813,"y":0.5279411673545837},{"x":0.2594142258167267,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2594142258167267,0.5014705657958984,0.27196651697158813,0.5279411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18619246780872345,"y":0.5014705657958984},{"x":0.24895396828651428,"y":0.5014705657958984},{"x":0.24895396828651428,"y":0.5279411673545837},{"x":0.18619246780872345,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.18619246780872345,0.5014705657958984,0.24895396828651428,0.5279411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15690375864505768,"y":0.5029411911964417},{"x":0.17782427370548248,"y":0.5029411911964417},{"x":0.17782427370548248,"y":0.5279411673545837},{"x":0.15690375864505768,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.15690375864505768,0.5029411911964417,0.17782427370548248,0.5279411673545837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8284518718719482,"y":0.5308823585510254},{"x":0.8723849654197693,"y":0.5308823585510254},{"x":0.8723849654197693,"y":0.5514705777168274},{"x":0.8284518718719482,"y":0.5514705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.8284518718719482,0.5308823585510254,0.8723849654197693,0.5514705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782427072525024,"y":0.5308823585510254},{"x":0.8158996105194092,"y":0.5308823585510254},{"x":0.8158996105194092,"y":0.5514705777168274},{"x":0.7782427072525024,"y":0.5514705777168274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7782427072525024,0.5308823585510254,0.8158996105194092,0.5514705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7594142556190491,"y":0.5323529243469238},{"x":0.76778244972229,"y":0.5323529243469238},{"x":0.76778244972229,"y":0.5529412031173706},{"x":0.7594142556190491,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7594142556190491,0.5323529243469238,0.76778244972229,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.5323529243469238},{"x":0.7510460019111633,"y":0.5323529243469238},{"x":0.7510460019111633,"y":0.5529412031173706},{"x":0.715481162071228,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.715481162071228,0.5323529243469238,0.7510460019111633,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443514823913574,"y":0.5323529243469238},{"x":0.7050209045410156,"y":0.5323529243469238},{"x":0.7050209045410156,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6443514823913574,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"استیپول","boundary":[0.6443514823913574,0.5323529243469238,0.7050209045410156,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6150627732276917,"y":0.5323529243469238},{"x":0.6297070980072021,"y":0.5323529243469238},{"x":0.6297070980072021,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6150627732276917,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6150627732276917,0.5323529243469238,0.6297070980072021,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.5323529243469238},{"x":0.6108786463737488,"y":0.5323529243469238},{"x":0.6108786463737488,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5543932914733887,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.5543932914733887,0.5323529243469238,0.6108786463737488,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5397489666938782,"y":0.5323529243469238},{"x":0.5481171607971191,"y":0.5323529243469238},{"x":0.5481171607971191,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5397489666938782,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5397489666938782,0.5323529243469238,0.5481171607971191,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958159029483795,"y":0.5323529243469238},{"x":0.5313807725906372,"y":0.5323529243469238},{"x":0.5313807725906372,"y":0.5529412031173706},{"x":0.4958159029483795,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بدور","boundary":[0.4958159029483795,0.5323529243469238,0.5313807725906372,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4539749026298523,"y":0.5323529243469238},{"x":0.48744770884513855,"y":0.5323529243469238},{"x":0.48744770884513855,"y":0.5529412031173706},{"x":0.4539749026298523,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.4539749026298523,0.5323529243469238,0.48744770884513855,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079498052597046,"y":0.5323529243469238},{"x":0.44142258167266846,"y":0.5323529243469238},{"x":0.44142258167266846,"y":0.5529412031173706},{"x":0.4079498052597046,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.4079498052597046,0.5323529243469238,0.44142258167266846,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38493722677230835,"y":0.5323529243469238},{"x":0.40585774183273315,"y":0.5323529243469238},{"x":0.40585774183273315,"y":0.5529412031173706},{"x":0.38493722677230835,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وار","boundary":[0.38493722677230835,0.5323529243469238,0.40585774183273315,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3096234202384949,"y":0.5323529243469238},{"x":0.3723849356174469,"y":0.5323529243469238},{"x":0.3723849356174469,"y":0.554411768913269},{"x":0.3096234202384949,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.3096234202384949,0.5323529243469238,0.3723849356174469,0.554411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.286610871553421,"y":0.533823549747467},{"x":0.30334728956222534,"y":0.533823549747467},{"x":0.30334728956222534,"y":0.554411768913269},{"x":0.286610871553421,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.286610871553421,0.533823549747467,0.30334728956222534,0.554411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2343096286058426,"y":0.533823549747467},{"x":0.2803347408771515,"y":0.533823549747467},{"x":0.2803347408771515,"y":0.554411768913269},{"x":0.2343096286058426,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.2343096286058426,0.533823549747467,0.2803347408771515,0.554411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2196652740240097,"y":0.533823549747467},{"x":0.22803346812725067,"y":0.533823549747467},{"x":0.22803346812725067,"y":0.554411768913269},{"x":0.2196652740240097,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2196652740240097,0.533823549747467,0.22803346812725067,0.554411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.533823549747467},{"x":0.21338912844657898,"y":0.533823549747467},{"x":0.21338912844657898,"y":0.554411768913269},{"x":0.1631799191236496,"y":0.554411768913269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.1631799191236496,0.533823549747467,0.21338912844657898,0.554411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8598326444625854,"y":0.5573529601097107},{"x":0.8723849654197693,"y":0.5573529601097107},{"x":0.8723849654197693,"y":0.574999988079071},{"x":0.8598326444625854,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8598326444625854,0.5573529601097107,0.8723849654197693,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8200836777687073,"y":0.5573529601097107},{"x":0.8451882600784302,"y":0.5573529601097107},{"x":0.8451882600784302,"y":0.5764706134796143},{"x":0.8200836777687073,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لااقل","boundary":[0.8200836777687073,0.5573529601097107,0.8451882600784302,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784518837928772,"y":0.5573529601097107},{"x":0.7991631627082825,"y":0.5573529601097107},{"x":0.7991631627082825,"y":0.5764706134796143},{"x":0.784518837928772,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.784518837928772,0.5573529601097107,0.7991631627082825,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280334830284119,"y":0.5573529601097107},{"x":0.7698744535446167,"y":0.5573529601097107},{"x":0.7698744535446167,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7280334830284119,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7280334830284119,0.5573529601097107,0.7698744535446167,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715481281280518,"y":0.5573529601097107},{"x":0.715481162071228,"y":0.5573529601097107},{"x":0.715481162071228,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6715481281280518,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مژکدار","boundary":[0.6715481281280518,0.5573529601097107,0.715481162071228,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527196764945984,"y":0.5573529601097107},{"x":0.6610878705978394,"y":0.5573529601097107},{"x":0.6610878705978394,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6527196764945984,"y":0.5764706134796143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6527196764945984,0.5573529601097107,0.6610878705978394,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941422581672668,"y":0.5588235259056091},{"x":0.6464434862136841,"y":0.5573529601097107},{"x":0.6464434862136841,"y":0.5764706134796143},{"x":0.5941422581672668,"y":0.5779411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.5941422581672668,0.5588235259056091,0.6464434862136841,0.5764706134796143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569037675857544,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5836820006370544,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5836820006370544,"y":0.5779411792755127},{"x":0.569037675857544,"y":0.5779411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.569037675857544,0.5588235259056091,0.5836820006370544,0.5779411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355648398399353,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5585774183273315,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5585774183273315,"y":0.5779411792755127},{"x":0.5355648398399353,"y":0.5779411792755127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.5355648398399353,0.5588235259056091,0.5585774183273315,0.5779411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46234309673309326,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5209205150604248,"y":0.5588235259056091},{"x":0.5209205150604248,"y":0.5779411792755127},{"x":0.46234309673309326,"y":0.5779411792755127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"میباشند","boundary":[0.46234309673309326,0.5588235259056091,0.5209205150604248,0.5779411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44560670852661133,"y":0.5602940917015076},{"x":0.45188283920288086,"y":0.5602940917015076},{"x":0.45188283920288086,"y":0.5779411792755127},{"x":0.44560670852661133,"y":0.5779411792755127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44560670852661133,0.5602940917015076,0.45188283920288086,0.5779411792755127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15481171011924744,"y":0.4264705777168274},{"x":0.874476969242096,"y":0.4220588207244873},{"x":0.8765690326690674,"y":0.5764706134796143},{"x":0.15690375864505768,"y":0.5808823704719543}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14981171011924743,0.4194705777168274,0.8815690326690674,0.5834706134796143],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8075313568115234,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8263598084449768,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8263598084449768,"y":0.6073529124259949},{"x":0.8075313568115234,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8075313568115234,0.5838235020637512,0.8263598084449768,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784518837928772,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7970711588859558,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7970711588859558,"y":0.6073529124259949},{"x":0.784518837928772,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.784518837928772,0.5838235020637512,0.7970711588859558,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723849356174469,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7803347110748291,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7803347110748291,"y":0.6073529124259949},{"x":0.723849356174469,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.723849356174469,0.5838235020637512,0.7803347110748291,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610878705978394,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7050209045410156,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7050209045410156,"y":0.6073529124259949},{"x":0.6610878705978394,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.6610878705978394,0.5838235020637512,0.7050209045410156,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380752921104431,"y":0.5838235020637512},{"x":0.650627613067627,"y":0.5838235020637512},{"x":0.650627613067627,"y":0.6073529124259949},{"x":0.6380752921104431,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6380752921104431,0.5838235020637512,0.650627613067627,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5836820006370544,"y":0.5838235020637512},{"x":0.6213389039039612,"y":0.5838235020637512},{"x":0.6213389039039612,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5836820006370544,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.5836820006370544,0.5838235020637512,0.6213389039039612,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5251045823097229,"y":0.5838235020637512},{"x":0.5669456124305725,"y":0.5838235020637512},{"x":0.5669456124305725,"y":0.6073529124259949},{"x":0.5251045823097229,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.5251045823097229,0.5838235020637512,0.5669456124305725,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958159029483795,"y":0.5838235020637512},{"x":0.508368194103241,"y":0.5838235020637512},{"x":0.508368194103241,"y":0.6073529124259949},{"x":0.4958159029483795,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4958159029483795,0.5838235020637512,0.508368194103241,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428870290517807,"y":0.5838235020637512},{"x":0.4853556454181671,"y":0.5838235020637512},{"x":0.4853556454181671,"y":0.6073529124259949},{"x":0.428870290517807,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"انتہائی","boundary":[0.428870290517807,0.5838235020637512,0.4853556454181671,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.366108775138855,"y":0.5838235020637512},{"x":0.4079498052597046,"y":0.5838235020637512},{"x":0.4079498052597046,"y":0.6073529124259949},{"x":0.366108775138855,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.366108775138855,0.5838235020637512,0.4079498052597046,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3158995807170868,"y":0.5838235020637512},{"x":0.3514644205570221,"y":0.5838235020637512},{"x":0.3514644205570221,"y":0.6073529124259949},{"x":0.3158995807170868,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.3158995807170868,0.5838235020637512,0.3514644205570221,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2594142258167267,"y":0.5838235020637512},{"x":0.30334728956222534,"y":0.5838235020637512},{"x":0.30334728956222534,"y":0.6073529124259949},{"x":0.2594142258167267,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.2594142258167267,0.5838235020637512,0.30334728956222534,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15481171011924744,"y":0.5838235020637512},{"x":0.23640167713165283,"y":0.5838235020637512},{"x":0.23640167713165283,"y":0.6073529124259949},{"x":0.15481171011924744,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Penduncle","boundary":[0.15481171011924744,0.5838235020637512,0.23640167713165283,0.6073529124259949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8640167117118835,"y":0.6117647290229797},{"x":0.8723849654197693,"y":0.6117647290229797},{"x":0.8723849654197693,"y":0.6294117569923401},{"x":0.8640167117118835,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8640167117118835,0.6117647290229797,0.8723849654197693,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8242678046226501,"y":0.6117647290229797},{"x":0.8514644503593445,"y":0.6117647290229797},{"x":0.8514644503593445,"y":0.6294117569923401},{"x":0.8242678046226501,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.8242678046226501,0.6117647290229797,0.8514644503593445,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991631627082825,"y":0.6117647290229797},{"x":0.8221757411956787,"y":0.6117647290229797},{"x":0.8221757411956787,"y":0.6294117569923401},{"x":0.7991631627082825,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7991631627082825,0.6117647290229797,0.8221757411956787,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784518837928772,"y":0.6117647290229797},{"x":0.7907949686050415,"y":0.6117647290229797},{"x":0.7907949686050415,"y":0.6294117569923401},{"x":0.784518837928772,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.784518837928772,0.6117647290229797,0.7907949686050415,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615062594413757,"y":0.6117647290229797},{"x":0.776150643825531,"y":0.6117647290229797},{"x":0.776150643825531,"y":0.6294117569923401},{"x":0.7615062594413757,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7615062594413757,0.6117647290229797,0.776150643825531,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112970948219299,"y":0.6132352948188782},{"x":0.7531380653381348,"y":0.6117647290229797},{"x":0.7531380653381348,"y":0.6294117569923401},{"x":0.7112970948219299,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.7112970948219299,0.6132352948188782,0.7531380653381348,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6841003894805908,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6924686431884766,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6924686431884766,"y":0.6308823823928833},{"x":0.6841003894805908,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6841003894805908,0.6132352948188782,0.6924686431884766,0.6308823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276150345802307,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6694560647010803,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6694560647010803,"y":0.6294117569923401},{"x":0.6276150345802307,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.6276150345802307,0.6132352948188782,0.6694560647010803,0.6294117569923401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041841268539429,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6025104522705078,"y":0.6132352948188782},{"x":0.6025104522705078,"y":0.6308823823928833},{"x":0.5041841268539429,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Inflorescens","boundary":[0.5041841268539429,0.6132352948188782,0.6025104522705078,0.6308823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4351464509963989,"y":0.6117647290229797},{"x":0.4748953878879547,"y":0.6117647290229797},{"x":0.4748953878879547,"y":0.6308823823928833},{"x":0.4351464509963989,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.4351464509963989,0.6117647290229797,0.4748953878879547,0.6308823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4142259359359741,"y":0.6117647290229797},{"x":0.4246861934661865,"y":0.6117647290229797},{"x":0.4246861934661865,"y":0.6308823823928833},{"x":0.4142259359359741,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4142259359359741,0.6117647290229797,0.4246861934661865,0.6308823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36401674151420593,"y":0.6117647290229797},{"x":0.40167364478111267,"y":0.6117647290229797},{"x":0.40167364478111267,"y":0.6308823823928833},{"x":0.36401674151420593,"y":0.6323529481887817}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.36401674151420593,0.6117647290229797,0.40167364478111267,0.6308823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410041928291321,"y":0.6132352948188782},{"x":0.35564854741096497,"y":0.6132352948188782},{"x":0.35564854741096497,"y":0.6323529481887817},{"x":0.3410041928291321,"y":0.6323529481887817}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3410041928291321,0.6132352948188782,0.35564854741096497,0.6323529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2907949686050415,"y":0.6132352948188782},{"x":0.3305439352989197,"y":0.6132352948188782},{"x":0.3305439352989197,"y":0.6323529481887817},{"x":0.2907949686050415,"y":0.6323529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.2907949686050415,0.6132352948188782,0.3305439352989197,0.6323529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27196651697158813,"y":0.6132352948188782},{"x":0.2803347408771515,"y":0.6132352948188782},{"x":0.2803347408771515,"y":0.6323529481887817},{"x":0.27405858039855957,"y":0.6323529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27196651697158813,0.6132352948188782,0.2803347408771515,0.6323529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2343096286058426,"y":0.6132352948188782},{"x":0.2656903862953186,"y":0.6132352948188782},{"x":0.2656903862953186,"y":0.6323529481887817},{"x":0.2343096286058426,"y":0.6323529481887817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.2343096286058426,0.6132352948188782,0.2656903862953186,0.6323529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.6147058606147766},{"x":0.21757322549819946,"y":0.6132352948188782},{"x":0.21757322549819946,"y":0.6338235139846802},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.1631799191236496,0.6147058606147766,0.21757322549819946,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8535565137863159,"y":0.6382352709770203},{"x":0.8723849654197693,"y":0.6382352709770203},{"x":0.8723849654197693,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8535565137863159,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.8535565137863159,0.6382352709770203,0.8723849654197693,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991631627082825,"y":0.6382352709770203},{"x":0.8472803235054016,"y":0.6382352709770203},{"x":0.8472803235054016,"y":0.6602941155433655},{"x":0.7991631627082825,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.7991631627082825,0.6382352709770203,0.8472803235054016,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7447698712348938,"y":0.6382352709770203},{"x":0.784518837928772,"y":0.6382352709770203},{"x":0.784518837928772,"y":0.6602941155433655},{"x":0.7447698712348938,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.7447698712348938,0.6382352709770203,0.784518837928772,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6757321953773499,"y":0.6382352709770203},{"x":0.7259414196014404,"y":0.6382352709770203},{"x":0.7259414196014404,"y":0.6602941155433655},{"x":0.6757321953773499,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میگردد","boundary":[0.6757321953773499,0.6382352709770203,0.7259414196014404,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6589958071708679,"y":0.6382352709770203},{"x":0.6673640012741089,"y":0.6382352709770203},{"x":0.6673640012741089,"y":0.6602941155433655},{"x":0.6589958071708679,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6589958071708679,0.6382352709770203,0.6673640012741089,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6171548366546631,"y":0.6382352709770203},{"x":0.6527196764945984,"y":0.6382352709770203},{"x":0.6527196764945984,"y":0.6602941155433655},{"x":0.6171548366546631,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.6171548366546631,0.6382352709770203,0.6527196764945984,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5794979333877563,"y":0.6382352709770203},{"x":0.6087865829467773,"y":0.6382352709770203},{"x":0.6087865829467773,"y":0.6602941155433655},{"x":0.5794979333877563,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برنگ","boundary":[0.5794979333877563,0.6382352709770203,0.6087865829467773,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5230125784873962,"y":0.6382352709770203},{"x":0.560669481754303,"y":0.6382352709770203},{"x":0.560669481754303,"y":0.6602941155433655},{"x":0.5230125784873962,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5230125784873962,0.6382352709770203,0.560669481754303,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508368194103241,"y":0.6382352709770203},{"x":0.5167363882064819,"y":0.6382352709770203},{"x":0.5167363882064819,"y":0.6602941155433655},{"x":0.508368194103241,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.508368194103241,0.6382352709770203,0.5167363882064819,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4748953878879547,"y":0.6382352709770203},{"x":0.5020920634269714,"y":0.6382352709770203},{"x":0.5020920634269714,"y":0.6602941155433655},{"x":0.4748953878879547,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.4748953878879547,0.6382352709770203,0.5020920634269714,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4602510333061218,"y":0.6382352709770203},{"x":0.47071129083633423,"y":0.6382352709770203},{"x":0.47071129083633423,"y":0.6602941155433655},{"x":0.4602510333061218,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4602510333061218,0.6382352709770203,0.47071129083633423,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4225941300392151,"y":0.6382352709770203},{"x":0.45188283920288086,"y":0.6382352709770203},{"x":0.45188283920288086,"y":0.6602941155433655},{"x":0.4225941300392151,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.4225941300392151,0.6382352709770203,0.45188283920288086,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079498052597046,"y":0.6382352709770203},{"x":0.41631799936294556,"y":0.6382352709770203},{"x":0.41631799936294556,"y":0.6602941155433655},{"x":0.4079498052597046,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4079498052597046,0.6382352709770203,0.41631799936294556,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357740581035614,"y":0.6382352709770203},{"x":0.40167364478111267,"y":0.6382352709770203},{"x":0.40167364478111267,"y":0.6602941155433655},{"x":0.357740581035614,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.357740581035614,0.6382352709770203,0.40167364478111267,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305439352989197,"y":0.6382352709770203},{"x":0.3410041928291321,"y":0.6382352709770203},{"x":0.3410041928291321,"y":0.6602941155433655},{"x":0.3305439352989197,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3305439352989197,0.6382352709770203,0.3410041928291321,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3012552261352539,"y":0.6382352709770203},{"x":0.3305439352989197,"y":0.6382352709770203},{"x":0.3305439352989197,"y":0.6602941155433655},{"x":0.3012552261352539,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.3012552261352539,0.6382352709770203,0.3305439352989197,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22803346812725067,"y":0.6382352709770203},{"x":0.284518837928772,"y":0.6382352709770203},{"x":0.284518837928772,"y":0.6602941155433655},{"x":0.22803346812725067,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میباشند","boundary":[0.22803346812725067,0.6382352709770203,0.284518837928772,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21129706501960754,"y":0.6382352709770203},{"x":0.2196652740240097,"y":0.6382352709770203},{"x":0.2196652740240097,"y":0.6602941155433655},{"x":0.21129706501960754,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21129706501960754,0.6382352709770203,0.2196652740240097,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1589958220720291,"y":0.6382352709770203},{"x":0.20502091944217682,"y":0.6382352709770203},{"x":0.20502091944217682,"y":0.6602941155433655},{"x":0.1589958220720291,"y":0.6602941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براکته","boundary":[0.1589958220720291,0.6382352709770203,0.20502091944217682,0.6602941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8075313568115234,"y":0.6647058725357056},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6647058725357056},{"x":0.8598326444625854,"y":0.6852940917015076},{"x":0.8075313568115234,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Bracte","boundary":[0.8075313568115234,0.6647058725357056,0.8598326444625854,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615062594413757,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7970711588859558,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7970711588859558,"y":0.6852940917015076},{"x":0.7615062594413757,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.7615062594413757,0.6647058725357056,0.7970711588859558,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7384937405586243,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7468619346618652,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7468619346618652,"y":0.6852940917015076},{"x":0.7384937405586243,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7384937405586243,0.6647058725357056,0.7468619346618652,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987447738647461,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7301255464553833,"y":0.6647058725357056},{"x":0.7301255464553833,"y":0.6852940917015076},{"x":0.6987447738647461,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.6987447738647461,0.6647058725357056,0.7301255464553833,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.6647058725357056},{"x":0.6841003894805908,"y":0.6647058725357056},{"x":0.6841003894805908,"y":0.6852940917015076},{"x":0.650627613067627,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.650627613067627,0.6647058725357056,0.6841003894805908,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6317991614341736,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6380752921104431,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6380752921104431,"y":0.6852940917015076},{"x":0.6317991614341736,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6317991614341736,0.6661764979362488,0.6380752921104431,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753138065338135,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6213389039039612,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6213389039039612,"y":0.6852940917015076},{"x":0.5753138065338135,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غشائی","boundary":[0.5753138065338135,0.6661764979362488,0.6213389039039612,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5502092242240906,"y":0.6661764979362488},{"x":0.560669481754303,"y":0.6661764979362488},{"x":0.560669481754303,"y":0.6852940917015076},{"x":0.5502092242240906,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5502092242240906,0.6661764979362488,0.560669481754303,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508368194103241,"y":0.6661764979362488},{"x":0.5418410301208496,"y":0.6661764979362488},{"x":0.5418410301208496,"y":0.6867647171020508},{"x":0.508368194103241,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگی","boundary":[0.508368194103241,0.6661764979362488,0.5418410301208496,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686192572116852,"y":0.6661764979362488},{"x":0.49163180589675903,"y":0.6661764979362488},{"x":0.49163180589675903,"y":0.6867647171020508},{"x":0.4686192572116852,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.4686192572116852,0.6661764979362488,0.49163180589675903,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4497908055782318,"y":0.6661764979362488},{"x":0.4581589996814728,"y":0.6661764979362488},{"x":0.4581589996814728,"y":0.6867647171020508},{"x":0.4497908055782318,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4497908055782318,0.6661764979362488,0.4581589996814728,0.6867647171020508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15481171011924744,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8723849654197693,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8723849654197693,"y":0.6867647171020508},{"x":0.15481171011924744,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.14981171011924743,0.5768235020637512,0.8773849654197693,0.6937647171020508],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782427072525024,"y":0.6897059082984924},{"x":0.8221757411956787,"y":0.6897059082984924},{"x":0.8221757411956787,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7782427072525024,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.7782427072525024,0.6897059082984924,0.8221757411956787,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489539980888367,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7573221921920776,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7573221921920776,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7489539980888367,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7489539980888367,0.6911764740943909,0.7573221921920776,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7489539980888367,"y":0.6897059082984924},{"x":0.7489539980888367,"y":0.7102941274642944},{"x":0.6882845163345337,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.6882845163345337,0.6911764740943909,0.7489539980888367,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6736401915550232,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6903765797615051,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6903765797615051,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6736401915550232,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6736401915550232,0.6911764740943909,0.6903765797615051,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485355496406555,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6589958071708679,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6589958071708679,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6485355496406555,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6485355496406555,0.6911764740943909,0.6589958071708679,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5836820006370544,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6401673555374146,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6401673555374146,"y":0.7117646932601929},{"x":0.5836820006370544,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استکانی","boundary":[0.5836820006370544,0.6911764740943909,0.6401673555374146,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5669456124305725,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5669456124305725,"y":0.7117646932601929},{"x":0.5543932914733887,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5543932914733887,0.6911764740943909,0.5669456124305725,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5376569032669067,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5439330339431763,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5439330339431763,"y":0.7117646932601929},{"x":0.5376569032669067,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5376569032669067,0.6911764740943909,0.5439330339431763,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47280335426330566,"y":0.6926470398902893},{"x":0.5251045823097229,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5251045823097229,"y":0.7117646932601929},{"x":0.47280335426330566,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.47280335426330566,0.6926470398902893,0.5251045823097229,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4225941300392151,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4644351601600647,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4644351601600647,"y":0.7117646932601929},{"x":0.4225941300392151,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مساوی","boundary":[0.4225941300392151,0.6926470398902893,0.4644351601600647,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4079498052597046,"y":0.6926470398902893},{"x":0.4079498052597046,"y":0.7132353186607361},{"x":0.3974895477294922,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3974895477294922,0.6926470398902893,0.4079498052597046,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32426777482032776,"y":0.6926470398902893},{"x":0.3870292901992798,"y":0.6926470398902893},{"x":0.3870292901992798,"y":0.7132353186607361},{"x":0.32426777482032776,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامتساوی","boundary":[0.32426777482032776,0.6926470398902893,0.3870292901992798,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054393231868744,"y":0.6941176652908325},{"x":0.31380751729011536,"y":0.6941176652908325},{"x":0.31380751729011536,"y":0.7132353186607361},{"x":0.3054393231868744,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3054393231868744,0.6941176652908325,0.31380751729011536,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2615062892436981,"y":0.6941176652908325},{"x":0.29288703203201294,"y":0.6941176652908325},{"x":0.29288703203201294,"y":0.7132353186607361},{"x":0.2615062892436981,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.2615062892436981,0.6941176652908325,0.29288703203201294,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22594141960144043,"y":0.6941176652908325},{"x":0.2552301287651062,"y":0.6941176652908325},{"x":0.2552301287651062,"y":0.7147058844566345},{"x":0.22594141960144043,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"غير","boundary":[0.22594141960144043,0.6941176652908325,0.2552301287651062,0.7147058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.6941176652908325},{"x":0.2196652740240097,"y":0.6941176652908325},{"x":0.2196652740240097,"y":0.7147058844566345},{"x":0.17782427370548248,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.17782427370548248,0.6941176652908325,0.2196652740240097,0.7147058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1589958220720291,"y":0.6941176652908325},{"x":0.16736401617527008,"y":0.6941176652908325},{"x":0.16736401617527008,"y":0.7147058844566345},{"x":0.1589958220720291,"y":0.7147058844566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1589958220720291,0.6941176652908325,0.16736401617527008,0.7147058844566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8368200659751892,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8786610960960388,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8786610960960388,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8368200659751892,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.8368200659751892,0.7176470756530762,0.8786610960960388,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033472895622253,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8200836777687073,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8200836777687073,"y":0.7382352948188782},{"x":0.8033472895622253,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8033472895622253,0.7176470756530762,0.8200836777687073,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7552301287651062,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7928870320320129,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7928870320320129,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7552301287651062,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.7552301287651062,0.7176470756530762,0.7928870320320129,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092050313949585,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7384937405586243,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7384937405586243,"y":0.7382352948188782},{"x":0.7092050313949585,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.7092050313949585,0.7176470756530762,0.7384937405586243,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610878705978394,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6987447738647461,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6987447738647461,"y":0.7382352948188782},{"x":0.6610878705978394,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.6610878705978394,0.7176470756530762,0.6987447738647461,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983263850212097,"y":0.7176470756530762},{"x":0.650627613067627,"y":0.7176470756530762},{"x":0.650627613067627,"y":0.7382352948188782},{"x":0.5983263850212097,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.5983263850212097,0.7176470756530762,0.650627613067627,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5836820006370544,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5920501947402954,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5920501947402954,"y":0.7382352948188782},{"x":0.5836820006370544,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5836820006370544,0.7176470756530762,0.5920501947402954,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5334727764129639,"y":0.7176470756530762},{"x":0.573221743106842,"y":0.7176470756530762},{"x":0.573221743106842,"y":0.7382352948188782},{"x":0.5334727764129639,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5334727764129639,0.7176470756530762,0.573221743106842,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4602510333061218,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5209205150604248,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5209205150604248,"y":0.7382352948188782},{"x":0.4602510333061218,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"براکتئول","boundary":[0.4602510333061218,0.7176470756530762,0.5209205150604248,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35355648398399353,"y":0.7176470756530762},{"x":0.428870290517807,"y":0.7176470756530762},{"x":0.428870290517807,"y":0.7382352948188782},{"x":0.35355648398399353,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Bracteole","boundary":[0.35355648398399353,0.7176470756530762,0.428870290517807,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305439352989197,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3410041928291321,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3410041928291321,"y":0.7382352948188782},{"x":0.3305439352989197,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3305439352989197,0.7176470756530762,0.3410041928291321,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2907949686050415,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3200836777687073,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3200836777687073,"y":0.7382352948188782},{"x":0.2907949686050415,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.2907949686050415,0.7176470756530762,0.3200836777687073,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2594142258167267,"y":0.7176470756530762},{"x":0.286610871553421,"y":0.7176470756530762},{"x":0.286610871553421,"y":0.7382352948188782},{"x":0.2594142258167267,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2594142258167267,0.7176470756530762,0.286610871553421,0.7382352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24686191976070404,"y":0.7176470756530762},{"x":0.25313806533813477,"y":0.7176470756530762},{"x":0.25313806533813477,"y":0.7382352948188782},{"x":0.24686191976070404,"y":0.7382352948188782}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24686191976070404,0.7176470756530762,0.25313806533813477,0.7382352948188782]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1589958220720291,"y":0.6926470398902893},{"x":0.8765690326690674,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8786610960960388,"y":0.7382352948188782},{"x":0.16108787059783936,"y":0.7426470518112183}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1539958220720291,0.6856470398902893,0.8836610960960388,0.7452352948188782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784518837928772,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8221757411956787,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8221757411956787,"y":0.7647058963775635},{"x":0.784518837928772,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درفش","boundary":[0.784518837928772,0.7441176176071167,0.8221757411956787,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301255464553833,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7698744535446167,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7698744535446167,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7301255464553833,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7301255464553833,0.7441176176071167,0.7698744535446167,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.7455882430076599},{"x":0.715481162071228,"y":0.7455882430076599},{"x":0.715481162071228,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6882845163345337,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6882845163345337,0.7455882430076599,0.715481162071228,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443514823913574,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6799163222312927,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6799163222312927,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6443514823913574,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6443514823913574,0.7455882430076599,0.6799163222312927,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6234309673309326,"y":0.7455882430076599},{"x":0.633891224861145,"y":0.7455882430076599},{"x":0.633891224861145,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6234309673309326,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6234309673309326,0.7455882430076599,0.633891224861145,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753138065338135,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6150627732276917,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6150627732276917,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5753138065338135,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5753138065338135,0.7455882430076599,0.6150627732276917,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5251045823097229,"y":0.7455882430076599},{"x":0.569037675857544,"y":0.7455882430076599},{"x":0.569037675857544,"y":0.7661764621734619},{"x":0.5251045823097229,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5251045823097229,0.7455882430076599,0.569037675857544,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47698745131492615,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5167363882064819,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5167363882064819,"y":0.7661764621734619},{"x":0.47698745131492615,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"پهنک","boundary":[0.47698745131492615,0.7455882430076599,0.5167363882064819,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4393305480480194,"y":0.7455882430076599},{"x":0.46234309673309326,"y":0.7455882430076599},{"x":0.46234309673309326,"y":0.7661764621734619},{"x":0.4393305480480194,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.4393305480480194,0.7455882430076599,0.46234309673309326,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42050209641456604,"y":0.7455882430076599},{"x":0.428870290517807,"y":0.7455882430076599},{"x":0.428870290517807,"y":0.7661764621734619},{"x":0.42050209641456604,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42050209641456604,0.7455882430076599,0.428870290517807,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.366108775138855,"y":0.7455882430076599},{"x":0.4142259359359741,"y":0.7455882430076599},{"x":0.4142259359359741,"y":0.7661764621734619},{"x":0.366108775138855,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.366108775138855,0.7455882430076599,0.4142259359359741,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3472803235054016,"y":0.7455882430076599},{"x":0.35564854741096497,"y":0.7455882430076599},{"x":0.35564854741096497,"y":0.7661764621734619},{"x":0.3472803235054016,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3472803235054016,0.7455882430076599,0.35564854741096497,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28242677450180054,"y":0.7455882430076599},{"x":0.3410041928291321,"y":0.7455882430076599},{"x":0.3410041928291321,"y":0.7661764621734619},{"x":0.28242677450180054,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ویولوني","boundary":[0.28242677450180054,0.7455882430076599,0.3410041928291321,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22803346812725067,"y":0.7455882430076599},{"x":0.26778241991996765,"y":0.7455882430076599},{"x":0.26778241991996765,"y":0.7661764621734619},{"x":0.22803346812725067,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غالبا","boundary":[0.22803346812725067,0.7455882430076599,0.26778241991996765,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21757322549819946,"y":0.7470588088035583},{"x":0.2238493710756302,"y":0.7470588088035583},{"x":0.2238493710756302,"y":0.7661764621734619},{"x":0.21757322549819946,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.21757322549819946,0.7470588088035583,0.2238493710756302,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.7470588088035583},{"x":0.21548117697238922,"y":0.7470588088035583},{"x":0.21548117697238922,"y":0.7661764621734619},{"x":0.1631799191236496,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگشته","boundary":[0.1631799191236496,0.7470588088035583,0.21548117697238922,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8326359987258911,"y":0.770588219165802},{"x":0.8765690326690674,"y":0.770588219165802},{"x":0.8765690326690674,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8326359987258911,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بسمت","boundary":[0.8326359987258911,0.770588219165802,0.8765690326690674,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866109013557434,"y":0.770588219165802},{"x":0.8221757411956787,"y":0.770588219165802},{"x":0.8221757411956787,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7866109013557434,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.7866109013557434,0.770588219165802,0.8221757411956787,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719665169715881,"y":0.770588219165802},{"x":0.7782427072525024,"y":0.770588219165802},{"x":0.7782427072525024,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7719665169715881,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7719665169715881,0.770588219165802,0.7782427072525024,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405857443809509,"y":0.770588219165802},{"x":0.7635983228683472,"y":0.770588219165802},{"x":0.7635983228683472,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7405857443809509,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.7405857443809509,0.770588219165802,0.7635983228683472,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987447738647461,"y":0.770588219165802},{"x":0.7217572927474976,"y":0.770588219165802},{"x":0.7217572927474976,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6987447738647461,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.6987447738647461,0.770588219165802,0.7217572927474976,0.7882353067398071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6861924529075623,"y":0.770588219165802},{"x":0.6924686431884766,"y":0.770588219165802},{"x":0.6924686431884766,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6861924529075623,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6861924529075623,0.770588219165802,0.6924686431884766,0.7882353067398071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.7441176176071167},{"x":0.8765690326690674,"y":0.7426470518112183},{"x":0.8765690326690674,"y":0.7882353067398071},{"x":0.1631799191236496,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1581799191236496,0.7371176176071167,0.8815690326690674,0.7952353067398071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6945606470108032,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6945606470108032,"y":0.7897058725357056},{"x":0.6882845163345337,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6882845163345337,0.7720588445663452,0.6945606470108032,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6778242588043213,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6778242588043213,"y":0.7897058725357056},{"x":0.650627613067627,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.650627613067627,0.7720588445663452,0.6778242588043213,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297070980072021,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6359832882881165,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6359832882881165,"y":0.7897058725357056},{"x":0.6297070980072021,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6297070980072021,0.7720588445663452,0.6359832882881165,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560669481754303,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6171548366546631,"y":0.7720588445663452},{"x":0.6171548366546631,"y":0.7897058725357056},{"x":0.560669481754303,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیاردار","boundary":[0.560669481754303,0.7720588445663452,0.6171548366546631,0.7897058725357056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7720588445663452},{"x":0.5502092242240906,"y":0.7720588445663452},{"x":0.5502092242240906,"y":0.7911764979362488},{"x":0.5,"y":0.7911764979362488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.5,0.7720588445663452,0.5502092242240906,0.7911764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4853556454181671,"y":0.7720588445663452},{"x":0.49163180589675903,"y":0.7720588445663452},{"x":0.49163180589675903,"y":0.7911764979362488},{"x":0.4853556454181671,"y":0.7911764979362488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4853556454181671,0.7720588445663452,0.49163180589675903,0.7911764979362488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8263598084449768,"y":0.7970588207244873},{"x":0.8263598084449768,"y":0.8176470398902893},{"x":0.8054393529891968,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.8054393529891968,0.7970588207244873,0.8263598084449768,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7594142556190491,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7887029051780701,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7887029051780701,"y":0.8176470398902893},{"x":0.7594142556190491,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.7594142556190491,0.7970588207244873,0.7887029051780701,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7384937405586243,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7468619346618652,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7468619346618652,"y":0.8176470398902893},{"x":0.7384937405586243,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7384937405586243,0.7970588207244873,0.7468619346618652,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778242588043213,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7280334830284119,"y":0.7970588207244873},{"x":0.7280334830284119,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6778242588043213,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.6778242588043213,0.7970588207244873,0.7280334830284119,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6589958071708679,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6757321953773499,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6757321953773499,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6589958071708679,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6589958071708679,0.7970588207244873,0.6757321953773499,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6046025156974792,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7970588207244873},{"x":0.6548117399215698,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6046025156974792,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.6046025156974792,0.7970588207244873,0.6548117399215698,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753138065338135,"y":0.7970588207244873},{"x":0.5920501947402954,"y":0.7970588207244873},{"x":0.5920501947402954,"y":0.8176470398902893},{"x":0.5753138065338135,"y":0.8176470398902893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5753138065338135,0.7970588207244873,0.5920501947402954,0.8176470398902893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5271966457366943,"y":0.7970588207244873},{"x":0.5669456124305725,"y":0.7970588207244873},{"x":0.5669456124305725,"y":0.8191176652908325},{"x":0.5271966457366943,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5271966457366943,0.7970588207244873,0.5669456124305725,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47698745131492615,"y":0.7985293865203857},{"x":0.5209205150604248,"y":0.7985293865203857},{"x":0.5209205150604248,"y":0.8191176652908325},{"x":0.47698745131492615,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناخنک","boundary":[0.47698745131492615,0.7985293865203857,0.5209205150604248,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41631799936294556,"y":0.7985293865203857},{"x":0.4602510333061218,"y":0.7985293865203857},{"x":0.4602510333061218,"y":0.8191176652908325},{"x":0.41631799936294556,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.41631799936294556,0.7985293865203857,0.4602510333061218,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3472803235054016,"y":0.7985293865203857},{"x":0.40167364478111267,"y":0.7985293865203857},{"x":0.40167364478111267,"y":0.8191176652908325},{"x":0.3472803235054016,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.3472803235054016,0.7985293865203857,0.40167364478111267,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3326359689235687,"y":0.7985293865203857},{"x":0.3410041928291321,"y":0.7985293865203857},{"x":0.3410041928291321,"y":0.8191176652908325},{"x":0.3326359689235687,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3326359689235687,0.7985293865203857,0.3410041928291321,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3012552261352539,"y":0.7985293865203857},{"x":0.33472803235054016,"y":0.7985293865203857},{"x":0.33472803235054016,"y":0.8191176652908325},{"x":0.3012552261352539,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.3012552261352539,0.7985293865203857,0.33472803235054016,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.286610871553421,"y":0.7985293865203857},{"x":0.294979065656662,"y":0.7985293865203857},{"x":0.294979065656662,"y":0.8191176652908325},{"x":0.286610871553421,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.286610871553421,0.7985293865203857,0.294979065656662,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23640167713165283,"y":0.7985293865203857},{"x":0.2761506140232086,"y":0.7985293865203857},{"x":0.2761506140232086,"y":0.8191176652908325},{"x":0.23640167713165283,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.23640167713165283,0.7985293865203857,0.2761506140232086,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15690375864505768,"y":0.7985293865203857},{"x":0.2196652740240097,"y":0.7985293865203857},{"x":0.2196652740240097,"y":0.8191176652908325},{"x":0.15690375864505768,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.15690375864505768,0.7985293865203857,0.2196652740240097,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8619247078895569,"y":0.824999988079071},{"x":0.8765690326690674,"y":0.824999988079071},{"x":0.8765690326690674,"y":0.8441176414489746},{"x":0.8619247078895569,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8619247078895569,0.824999988079071,0.8765690326690674,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8138075470924377,"y":0.824999988079071},{"x":0.8514644503593445,"y":0.824999988079071},{"x":0.8514644503593445,"y":0.8441176414489746},{"x":0.8138075470924377,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درفش","boundary":[0.8138075470924377,0.824999988079071,0.8514644503593445,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7928870320320129,"y":0.824999988079071},{"x":0.7991631627082825,"y":0.824999988079071},{"x":0.7991631627082825,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7928870320320129,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7928870320320129,0.824999988079071,0.7991631627082825,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489539980888367,"y":0.824999988079071},{"x":0.7824267745018005,"y":0.824999988079071},{"x":0.7824267745018005,"y":0.8441176414489746},{"x":0.7489539980888367,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.7489539980888367,0.824999988079071,0.7824267745018005,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694560647010803,"y":0.824999988079071},{"x":0.73221755027771,"y":0.824999988079071},{"x":0.73221755027771,"y":0.8441176414489746},{"x":0.6694560647010803,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.6694560647010803,0.824999988079071,0.73221755027771,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.824999988079071},{"x":0.6652719378471375,"y":0.824999988079071},{"x":0.6652719378471375,"y":0.8441176414489746},{"x":0.650627613067627,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.650627613067627,0.824999988079071,0.6652719378471375,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087865829467773,"y":0.824999988079071},{"x":0.642259418964386,"y":0.824999988079071},{"x":0.642259418964386,"y":0.8441176414489746},{"x":0.6087865829467773,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.6087865829467773,0.824999988079071,0.642259418964386,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711296796798706,"y":0.824999988079071},{"x":0.6025104522705078,"y":0.824999988079071},{"x":0.6025104522705078,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5711296796798706,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.5711296796798706,0.824999988079071,0.6025104522705078,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5230125784873962,"y":0.824999988079071},{"x":0.5627614855766296,"y":0.824999988079071},{"x":0.5627614855766296,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5230125784873962,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.5230125784873962,0.824999988079071,0.5627614855766296,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020920634269714,"y":0.824999988079071},{"x":0.5167363882064819,"y":0.824999988079071},{"x":0.5167363882064819,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5020920634269714,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5020920634269714,0.824999988079071,0.5167363882064819,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48744770884513855,"y":0.824999988079071},{"x":0.4937238395214081,"y":0.824999988079071},{"x":0.4937238395214081,"y":0.8441176414489746},{"x":0.48744770884513855,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48744770884513855,0.824999988079071,0.4937238395214081,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330543875694275,"y":0.824999988079071},{"x":0.48117154836654663,"y":0.824999988079071},{"x":0.48117154836654663,"y":0.8441176414489746},{"x":0.4330543875694275,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.4330543875694275,0.824999988079071,0.48117154836654663,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41004183888435364,"y":0.824999988079071},{"x":0.4184100329875946,"y":0.824999988079071},{"x":0.4184100329875946,"y":0.8441176414489746},{"x":0.41004183888435364,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.41004183888435364,0.824999988079071,0.4184100329875946,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410041928291321,"y":0.824999988079071},{"x":0.39121338725090027,"y":0.824999988079071},{"x":0.39121338725090027,"y":0.8441176414489746},{"x":0.3410041928291321,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچکتر","boundary":[0.3410041928291321,0.824999988079071,0.39121338725090027,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3221757411956787,"y":0.824999988079071},{"x":0.3326359689235687,"y":0.824999988079071},{"x":0.3326359689235687,"y":0.8441176414489746},{"x":0.3221757411956787,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3221757411956787,0.824999988079071,0.3326359689235687,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2907949686050415,"y":0.824999988079071},{"x":0.3096234202384949,"y":0.824999988079071},{"x":0.3096234202384949,"y":0.8441176414489746},{"x":0.2907949686050415,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناو","boundary":[0.2907949686050415,0.824999988079071,0.3096234202384949,0.8441176414489746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2761506140232086,"y":0.824999988079071},{"x":0.28242677450180054,"y":0.824999988079071},{"x":0.28242677450180054,"y":0.8441176414489746},{"x":0.2761506140232086,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2761506140232086,0.824999988079071,0.28242677450180054,0.8441176414489746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15690375864505768,"y":0.7735294103622437},{"x":0.874476969242096,"y":0.770588219165802},{"x":0.8765690326690674,"y":0.8441176414489746},{"x":0.15690375864505768,"y":0.8470588326454163}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.15190375864505767,0.7665294103622436,0.8815690326690674,0.8511176414489746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8012552261352539,"y":0.8485293984413147},{"x":0.8242678046226501,"y":0.8485293984413147},{"x":0.8263598084449768,"y":0.8691176176071167},{"x":0.8033472895622253,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ناو","boundary":[0.8012552261352539,0.8485293984413147,0.8263598084449768,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7907949686050415,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7991631627082825,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7991631627082825,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7907949686050415,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7907949686050415,0.8500000238418579,0.7991631627082825,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7343096137046814,"y":0.8500000238418579},{"x":0.784518837928772,"y":0.8485293984413147},{"x":0.7866109013557434,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7364016771316528,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.7343096137046814,0.8500000238418579,0.7866109013557434,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217572927474976,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7301255464553833,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7301255464553833,"y":0.8691176176071167},{"x":0.723849356174469,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7217572927474976,0.8500000238418579,0.7301255464553833,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610878705978394,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7133890986442566,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7133890986442566,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6610878705978394,"y":0.8691176176071167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.6610878705978394,0.8500000238418579,0.7133890986442566,0.8691176176071167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.8514705896377563},{"x":0.6589958071708679,"y":0.8514705896377563},{"x":0.6589958071708679,"y":0.8705882430076599},{"x":0.650627613067627,"y":0.8705882430076599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.650627613067627,0.8514705896377563,0.6589958071708679,0.8705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941422581672668,"y":0.8514705896377563},{"x":0.642259418964386,"y":0.8500000238418579},{"x":0.642259418964386,"y":0.8705882430076599},{"x":0.5962343215942383,"y":0.8705882430076599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.5941422581672668,0.8514705896377563,0.642259418964386,0.8705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418410301208496,"y":0.8514705896377563},{"x":0.5836820006370544,"y":0.8514705896377563},{"x":0.5836820006370544,"y":0.8705882430076599},{"x":0.5418410301208496,"y":0.8705882430076599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5418410301208496,0.8514705896377563,0.5836820006370544,0.8705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041841268539429,"y":0.8514705896377563},{"x":0.5313807725906372,"y":0.8514705896377563},{"x":0.5334727764129639,"y":0.8705882430076599},{"x":0.5041841268539429,"y":0.8720588088035583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.5041841268539429,0.8514705896377563,0.5334727764129639,0.8705882430076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4853556454181671,"y":0.8514705896377563},{"x":0.4937238395214081,"y":0.8514705896377563},{"x":0.4937238395214081,"y":0.8720588088035583},{"x":0.4853556454181671,"y":0.8720588088035583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4853556454181671,0.8514705896377563,0.4937238395214081,0.8720588088035583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7698744535446167,"y":0.875},{"x":0.8242678046226501,"y":0.875},{"x":0.8242678046226501,"y":0.8941176533699036},{"x":0.7698744535446167,"y":0.895588219165802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.7698744535446167,0.875,0.8242678046226501,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7552301287651062,"y":0.8764705657958984},{"x":0.7635983228683472,"y":0.8764705657958984},{"x":0.7635983228683472,"y":0.895588219165802},{"x":0.7552301287651062,"y":0.895588219165802}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7552301287651062,0.8764705657958984,0.7635983228683472,0.895588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280334830284119,"y":0.8764705657958984},{"x":0.7489539980888367,"y":0.8764705657958984},{"x":0.7489539980888367,"y":0.895588219165802},{"x":0.7280334830284119,"y":0.895588219165802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7280334830284119,0.8764705657958984,0.7489539980888367,0.895588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820083856582642,"y":0.8764705657958984},{"x":0.723849356174469,"y":0.8764705657958984},{"x":0.723849356174469,"y":0.895588219165802},{"x":0.6820083856582642,"y":0.895588219165802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6820083856582642,0.8764705657958984,0.723849356174469,0.895588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673640012741089,"y":0.8764705657958984},{"x":0.6820083856582642,"y":0.8764705657958984},{"x":0.6820083856582642,"y":0.895588219165802},{"x":0.6673640012741089,"y":0.895588219165802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6673640012741089,0.8764705657958984,0.6820083856582642,0.895588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5376569032669067,"y":0.8764705657958984},{"x":0.6380752921104431,"y":0.8764705657958984},{"x":0.6380752921104431,"y":0.895588219165802},{"x":0.5376569032669067,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Diadelphous","boundary":[0.5376569032669067,0.8764705657958984,0.6380752921104431,0.895588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49163180589675903,"y":0.8794117569923401},{"x":0.49790793657302856,"y":0.8794117569923401},{"x":0.49790793657302856,"y":0.8970588445663452},{"x":0.49163180589675903,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49163180589675903,0.8794117569923401,0.49790793657302856,0.8970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4497908055782318,"y":0.8794117569923401},{"x":0.48117154836654663,"y":0.8794117569923401},{"x":0.48117154836654663,"y":0.8970588445663452},{"x":0.4497908055782318,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.4497908055782318,0.8794117569923401,0.48117154836654663,0.8970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40167364478111267,"y":0.8779411911964417},{"x":0.4435146450996399,"y":0.8779411911964417},{"x":0.4435146450996399,"y":0.8970588445663452},{"x":0.40167364478111267,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.40167364478111267,0.8779411911964417,0.4435146450996399,0.8970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.366108775138855,"y":0.8779411911964417},{"x":0.3933054506778717,"y":0.8779411911964417},{"x":0.3933054506778717,"y":0.8970588445663452},{"x":0.366108775138855,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.366108775138855,0.8779411911964417,0.3933054506778717,0.8970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3200836777687073,"y":0.8779411911964417},{"x":0.36401674151420593,"y":0.8779411911964417},{"x":0.36401674151420593,"y":0.8970588445663452},{"x":0.3200836777687073,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.3200836777687073,0.8779411911964417,0.36401674151420593,0.8970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3075313866138458,"y":0.8779411911964417},{"x":0.3158995807170868,"y":0.8779411911964417},{"x":0.3158995807170868,"y":0.8970588445663452},{"x":0.3075313866138458,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3075313866138458,0.8779411911964417,0.3158995807170868,0.8970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24895396828651428,"y":0.8779411911964417},{"x":0.30334728956222534,"y":0.8779411911964417},{"x":0.30334728956222534,"y":0.8970588445663452},{"x":0.24895396828651428,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بساکها","boundary":[0.24895396828651428,0.8779411911964417,0.30334728956222534,0.8970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22175732254981995,"y":0.8779411911964417},{"x":0.24267782270908356,"y":0.8779411911964417},{"x":0.24267782270908356,"y":0.8970588445663452},{"x":0.22175732254981995,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.22175732254981995,0.8779411911964417,0.24267782270908356,0.8970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18200837075710297,"y":0.8779411911964417},{"x":0.20502091944217682,"y":0.8779411911964417},{"x":0.20502091944217682,"y":0.8970588445663452},{"x":0.18200837075710297,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.18200837075710297,0.8779411911964417,0.20502091944217682,0.8970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.8779411911964417},{"x":0.16945606470108032,"y":0.8779411911964417},{"x":0.16945606470108032,"y":0.8970588445663452},{"x":0.1631799191236496,"y":0.8970588445663452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1631799191236496,0.8779411911964417,0.16945606470108032,0.8970588445663452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.8485293984413147},{"x":0.8242678046226501,"y":0.8470588326454163},{"x":0.8263598084449768,"y":0.895588219165802},{"x":0.1631799191236496,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1581799191236496,0.8415293984413147,0.8313598084449768,0.902588219165802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5292887091636658,"y":0.929411768913269},{"x":0.5334727764129639,"y":0.929411768913269},{"x":0.5334727764129639,"y":0.9411764740943909},{"x":0.5292887091636658,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶","boundary":[0.5292887091636658,0.929411768913269,0.5334727764129639,0.9411764740943909]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5292887091636658,"y":0.929411768913269},{"x":0.5334727764129639,"y":0.929411768913269},{"x":0.5334727764129639,"y":0.9411764740943909},{"x":0.5292887091636658,"y":0.9411764740943909}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5242887091636658,0.922411768913269,0.5384727764129639,0.9481764740943909],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/bGcieuIxzTbFpyjI.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/wqqFfNgceXCtGIIk.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/VcBXwVIduiOeLeIi-sec.webp"},"info":{"width":477,"height":679,"margin":[0.00030156594152470553,0.0001371830296270626,0.9981611794545715,0.9986080348656702]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14884695410728455,"y":0.24153167009353638},{"x":0.17190775275230408,"y":0.24153167009353638},{"x":0.17190775275230408,"y":0.24889543652534485},{"x":0.14884695410728455,"y":0.24889543652534485}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"سه","boundary":[0.14884695410728455,0.24153167009353638,0.17190775275230408,0.24889543652534485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14884695410728455,"y":0.24153167009353638},{"x":0.17190775275230408,"y":0.24153167009353638},{"x":0.17190775275230408,"y":0.24889543652534485},{"x":0.14884695410728455,"y":0.24889543652534485}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14384695410728454,0.23453167009353637,0.17690775275230408,0.25589543652534485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7589098811149597,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8176100850105286,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8176100850105286,"y":0.12076583504676819},{"x":0.7589098811149597,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.7589098811149597,0.10014727711677551,0.8176100850105286,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7337526082992554,"y":0.10014727711677551},{"x":0.74842768907547,"y":0.10014727711677551},{"x":0.74842768907547,"y":0.12076583504676819},{"x":0.7337526082992554,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7337526082992554,0.10014727711677551,0.74842768907547,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6939203143119812,"y":0.10014727711677551},{"x":0.7232704162597656,"y":0.10014727711677551},{"x":0.7232704162597656,"y":0.12076583504676819},{"x":0.6939203143119812,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6939203143119812,0.10014727711677551,0.7232704162597656,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6163522005081177,"y":0.10014727711677551},{"x":0.6687631011009216,"y":0.10014727711677551},{"x":0.6687631011009216,"y":0.12076583504676819},{"x":0.6163522005081177,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Sessile","boundary":[0.6163522005081177,0.10014727711677551,0.6687631011009216,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5890985131263733,"y":0.10014727711677551},{"x":0.599580705165863,"y":0.10014727711677551},{"x":0.599580705165863,"y":0.12076583504676819},{"x":0.5890985131263733,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5890985131263733,0.10014727711677551,0.599580705165863,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408805012702942,"y":0.10014727711677551},{"x":0.5765199065208435,"y":0.10014727711677551},{"x":0.5765199065208435,"y":0.12076583504676819},{"x":0.5408805012702942,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5408805012702942,0.10014727711677551,0.5765199065208435,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4947589039802551,"y":0.10014727711677551},{"x":0.5241090059280396,"y":0.10014727711677551},{"x":0.5241090059280396,"y":0.12076583504676819},{"x":0.4947589039802551,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.4947589039802551,0.10014727711677551,0.5241090059280396,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3836477994918823,"y":0.10014727711677551},{"x":0.45492660999298096,"y":0.10014727711677551},{"x":0.45492660999298096,"y":0.12076583504676819},{"x":0.3836477994918823,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Stipitate","boundary":[0.3836477994918823,0.10014727711677551,0.45492660999298096,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31446540355682373,"y":0.10014727711677551},{"x":0.35849055647850037,"y":0.10014727711677551},{"x":0.35849055647850037,"y":0.12076583504676819},{"x":0.31446540355682373,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.31446540355682373,0.10014727711677551,0.35849055647850037,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.236897274851799,"y":0.10014727711677551},{"x":0.2997903525829315,"y":0.10014727711677551},{"x":0.2997903525829315,"y":0.12076583504676819},{"x":0.236897274851799,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میباشند","boundary":[0.236897274851799,0.10014727711677551,0.2997903525829315,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.10014727711677551},{"x":0.23060797154903412,"y":0.10014727711677551},{"x":0.23060797154903412,"y":0.12076583504676819},{"x":0.2222222238779068,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2222222238779068,0.10014727711677551,0.23060797154903412,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19916142523288727,"y":0.10014727711677551},{"x":0.2159329205751419,"y":0.10014727711677551},{"x":0.2159329205751419,"y":0.12076583504676819},{"x":0.19916142523288727,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.19916142523288727,0.10014727711677551,0.2159329205751419,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15723270177841187,"y":0.10014727711677551},{"x":0.19706499576568604,"y":0.10014727711677551},{"x":0.19706499576568604,"y":0.12076583504676819},{"x":0.15723270177841187,"y":0.12076583504676819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.15723270177841187,0.10014727711677551,0.19706499576568604,0.12076583504676819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8511530160903931,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8679245114326477,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8679245114326477,"y":0.14874815940856934},{"x":0.849056601524353,"y":0.1472754031419754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.8511530160903931,0.1296023577451706,0.8679245114326477,0.14874815940856934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8280922174453735,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8385744094848633,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8385744094848633,"y":0.1472754031419754},{"x":0.8280922174453735,"y":0.1472754031419754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8280922174453735,0.1296023577451706,0.8385744094848633,0.1472754031419754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714884877204895,"y":0.12812960147857666},{"x":0.8155136108398438,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8155136108398438,"y":0.1472754031419754},{"x":0.7693920135498047,"y":0.1472754031419754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.7714884877204895,0.12812960147857666,0.8155136108398438,0.1472754031419754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7190775871276855,"y":0.12812960147857666},{"x":0.7568134069442749,"y":0.12812960147857666},{"x":0.7568134069442749,"y":0.1472754031419754},{"x":0.7169811129570007,"y":0.14580264687538147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.7190775871276855,0.12812960147857666,0.7568134069442749,0.1472754031419754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6415094137191772,"y":0.12665684521198273},{"x":0.7002096176147461,"y":0.12665684521198273},{"x":0.7002096176147461,"y":0.14580264687538147},{"x":0.6394129991531372,"y":0.14580264687538147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میباشند","boundary":[0.6415094137191772,0.12665684521198273,0.7002096176147461,0.14580264687538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6289308071136475,"y":0.12665684521198273},{"x":0.6352201104164124,"y":0.12665684521198273},{"x":0.6352201104164124,"y":0.14432989060878754},{"x":0.6268343925476074,"y":0.14432989060878754}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6289308071136475,0.12665684521198273,0.6352201104164124,0.14432989060878754]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15723270177841187,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8679245114326477,"y":0.10014727711677551},{"x":0.8679245114326477,"y":0.14874815940856934},{"x":0.15723270177841187,"y":0.14874815940856934}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.15223270177841186,0.0931472771167755,0.8729245114326477,0.15574815940856934],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7840670943260193,"y":0.15463916957378387},{"x":0.8113207817077637,"y":0.15463916957378387},{"x":0.8113207817077637,"y":0.17525772750377655},{"x":0.7840670943260193,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.7840670943260193,0.15463916957378387,0.8113207817077637,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7693920135498047,"y":0.15463916957378387},{"x":0.7777777910232544,"y":0.15463916957378387},{"x":0.7777777910232544,"y":0.17525772750377655},{"x":0.7693920135498047,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7693920135498047,0.15463916957378387,0.7777777910232544,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274633049964905,"y":0.15463916957378387},{"x":0.7631027102470398,"y":0.15463916957378387},{"x":0.7631027102470398,"y":0.17525772750377655},{"x":0.7274633049964905,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.7274633049964905,0.15463916957378387,0.7631027102470398,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7106918096542358,"y":0.15463916957378387},{"x":0.7274633049964905,"y":0.15463916957378387},{"x":0.7274633049964905,"y":0.17525772750377655},{"x":0.7106918096542358,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7106918096542358,0.15463916957378387,0.7274633049964905,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6855345964431763,"y":0.15463916957378387},{"x":0.696016788482666,"y":0.15463916957378387},{"x":0.696016788482666,"y":0.17525772750377655},{"x":0.6855345964431763,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6855345964431763,0.15463916957378387,0.696016788482666,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6603773832321167,"y":0.15463916957378387},{"x":0.6771488189697266,"y":0.15463916957378387},{"x":0.6771488189697266,"y":0.17525772750377655},{"x":0.6603773832321167,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6603773832321167,0.15463916957378387,0.6771488189697266,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6415094137191772,"y":0.15463916957378387},{"x":0.649895191192627,"y":0.15463916957378387},{"x":0.649895191192627,"y":0.17525772750377655},{"x":0.6415094137191772,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6415094137191772,0.15463916957378387,0.649895191192627,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100628972053528,"y":0.15463916957378387},{"x":0.6352201104164124,"y":0.15463916957378387},{"x":0.6352201104164124,"y":0.17525772750377655},{"x":0.6100628972053528,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6100628972053528,0.15463916957378387,0.6352201104164124,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723270177841187,"y":0.15463916957378387},{"x":0.5932914018630981,"y":0.15463916957378387},{"x":0.5932914018630981,"y":0.17525772750377655},{"x":0.5723270177841187,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5723270177841187,0.15463916957378387,0.5932914018630981,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545073390007019,"y":0.15463916957378387},{"x":0.5681341886520386,"y":0.15463916957378387},{"x":0.5681341886520386,"y":0.17525772750377655},{"x":0.545073390007019,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.545073390007019,0.15463916957378387,0.5681341886520386,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031446814537048,"y":0.15463916957378387},{"x":0.5408805012702942,"y":0.15463916957378387},{"x":0.5408805012702942,"y":0.17525772750377655},{"x":0.5031446814537048,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهلو","boundary":[0.5031446814537048,0.15463916957378387,0.5408805012702942,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.15463916957378387},{"x":0.4947589039802551,"y":0.15463916957378387},{"x":0.4947589039802551,"y":0.17525772750377655},{"x":0.4444444477558136,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4444444477558136,0.15463916957378387,0.4947589039802551,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38574424386024475,"y":0.15463916957378387},{"x":0.4360587000846863,"y":0.15463916957378387},{"x":0.4360587000846863,"y":0.17525772750377655},{"x":0.38574424386024475,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.38574424386024475,0.15463916957378387,0.4360587000846863,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37106919288635254,"y":0.15463916957378387},{"x":0.37945494055747986,"y":0.15463916957378387},{"x":0.37945494055747986,"y":0.17525772750377655},{"x":0.37106919288635254,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37106919288635254,0.15463916957378387,0.37945494055747986,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.348008394241333,"y":0.15463916957378387},{"x":0.3626834452152252,"y":0.15463916957378387},{"x":0.3626834452152252,"y":0.17525772750377655},{"x":0.348008394241333,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.348008394241333,0.15463916957378387,0.3626834452152252,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31656184792518616,"y":0.15463916957378387},{"x":0.33752620220184326,"y":0.15463916957378387},{"x":0.33752620220184326,"y":0.17525772750377655},{"x":0.31656184792518616,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.31656184792518616,0.15463916957378387,0.33752620220184326,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29559749364852905,"y":0.15463916957378387},{"x":0.30398324131965637,"y":0.15463916957378387},{"x":0.30398324131965637,"y":0.17525772750377655},{"x":0.29559749364852905,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29559749364852905,0.15463916957378387,0.30398324131965637,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24737945199012756,"y":0.15463916957378387},{"x":0.28092244267463684,"y":0.15463916957378387},{"x":0.28092244267463684,"y":0.17525772750377655},{"x":0.24737945199012756,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.24737945199012756,0.15463916957378387,0.28092244267463684,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21174004673957825,"y":0.15463916957378387},{"x":0.23270440101623535,"y":0.15463916957378387},{"x":0.23270440101623535,"y":0.17525772750377655},{"x":0.21174004673957825,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21174004673957825,0.15463916957378387,0.23270440101623535,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1530398279428482,"y":0.15463916957378387},{"x":0.19916142523288727,"y":0.15463916957378387},{"x":0.19916142523288727,"y":0.17525772750377655},{"x":0.1530398279428482,"y":0.17525772750377655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.1530398279428482,0.15463916957378387,0.19916142523288727,0.17525772750377655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8616352081298828,"y":0.18114875257015228},{"x":0.8679245114326477,"y":0.18114875257015228},{"x":0.8679245114326477,"y":0.20029455423355103},{"x":0.8616352081298828,"y":0.20029455423355103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8616352081298828,0.18114875257015228,0.8679245114326477,0.20029455423355103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8197064995765686,"y":0.18114875257015228},{"x":0.8511530160903931,"y":0.18114875257015228},{"x":0.8511530160903931,"y":0.20029455423355103},{"x":0.8197064995765686,"y":0.1988217979669571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.8197064995765686,0.18114875257015228,0.8511530160903931,0.20029455423355103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7819706201553345,"y":0.18114875257015228},{"x":0.8008385896682739,"y":0.18114875257015228},{"x":0.8008385896682739,"y":0.1988217979669571},{"x":0.7819706201553345,"y":0.1988217979669571}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7819706201553345,0.18114875257015228,0.8008385896682739,0.1988217979669571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463312149047852,"y":0.18114875257015228},{"x":0.7714884877204895,"y":0.18114875257015228},{"x":0.7714884877204895,"y":0.1988217979669571},{"x":0.7463312149047852,"y":0.1988217979669571}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7463312149047852,0.18114875257015228,0.7714884877204895,0.1988217979669571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6876310110092163,"y":0.18114875257015228},{"x":0.7379454970359802,"y":0.18114875257015228},{"x":0.7379454970359802,"y":0.1988217979669571},{"x":0.6876310110092163,"y":0.1988217979669571}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.6876310110092163,0.18114875257015228,0.7379454970359802,0.1988217979669571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6289308071136475,"y":0.17967599630355835},{"x":0.6792452931404114,"y":0.17967599630355835},{"x":0.6792452931404114,"y":0.1988217979669571},{"x":0.6289308071136475,"y":0.1988217979669571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.6289308071136475,0.17967599630355835,0.6792452931404114,0.1988217979669571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6121593117713928,"y":0.17967599630355835},{"x":0.6205450892448425,"y":0.17967599630355835},{"x":0.6205450892448425,"y":0.19734904170036316},{"x":0.6121593117713928,"y":0.19734904170036316}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6121593117713928,0.17967599630355835,0.6205450892448425,0.19734904170036316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1530398279428482,"y":0.15463916957378387},{"x":0.8679245114326477,"y":0.15463916957378387},{"x":0.8679245114326477,"y":0.20029455423355103},{"x":0.1530398279428482,"y":0.20029455423355103}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1480398279428482,0.14763916957378387,0.8729245114326477,0.20729455423355103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798742055892944,"y":0.20618556439876556},{"x":0.8176100850105286,"y":0.20618556439876556},{"x":0.8176100850105286,"y":0.2253313660621643},{"x":0.7798742055892944,"y":0.2253313660621643}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.7798742055892944,0.20618556439876556,0.8176100850105286,0.2253313660621643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7672955989837646,"y":0.20618556439876556},{"x":0.7756813168525696,"y":0.20618556439876556},{"x":0.7756813168525696,"y":0.2253313660621643},{"x":0.7672955989837646,"y":0.2253313660621643}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7672955989837646,0.20618556439876556,0.7756813168525696,0.2253313660621643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7316561937332153,"y":0.20618556439876556},{"x":0.7589098811149597,"y":0.20618556439876556},{"x":0.7589098811149597,"y":0.2253313660621643},{"x":0.7316561937332153,"y":0.2253313660621643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.7316561937332153,0.20618556439876556,0.7589098811149597,0.2253313660621643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6331236958503723,"y":0.20618556439876556},{"x":0.698113203048706,"y":0.20618556439876556},{"x":0.698113203048706,"y":0.2253313660621643},{"x":0.6331236958503723,"y":0.2253313660621643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Capitate","boundary":[0.6331236958503723,0.20618556439876556,0.698113203048706,0.2253313660621643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6079664826393127,"y":0.20618556439876556},{"x":0.6163522005081177,"y":0.20618556439876556},{"x":0.6163522005081177,"y":0.22680412232875824},{"x":0.6079664826393127,"y":0.22680412232875824}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6079664826393127,0.20618556439876556,0.6163522005081177,0.22680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5639412999153137,"y":0.20618556439876556},{"x":0.6016771197319031,"y":0.20618556439876556},{"x":0.6016771197319031,"y":0.22680412232875824},{"x":0.5639412999153137,"y":0.22680412232875824}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.5639412999153137,0.20618556439876556,0.6016771197319031,0.22680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471698045730591,"y":0.20618556439876556},{"x":0.5660377144813538,"y":0.20618556439876556},{"x":0.5660377144813538,"y":0.22680412232875824},{"x":0.5471698045730591,"y":0.22680412232875824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5471698045730591,0.20618556439876556,0.5660377144813538,0.22680412232875824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318658411502838,"y":0.2076583206653595},{"x":0.5031446814537048,"y":0.2076583206653595},{"x":0.5031446814537048,"y":0.22238586843013763},{"x":0.4318658411502838,"y":0.22385860979557037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Punctate","boundary":[0.4318658411502838,0.2076583206653595,0.5031446814537048,0.22238586843013763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36477985978126526,"y":0.20913107693195343},{"x":0.41299790143966675,"y":0.2076583206653595},{"x":0.41299790143966675,"y":0.22385860979557037},{"x":0.36477985978126526,"y":0.22385860979557037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میباشد","boundary":[0.36477985978126526,0.20913107693195343,0.41299790143966675,0.22385860979557037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36477985978126526,"y":0.2076583206653595},{"x":0.8176100850105286,"y":0.20618556439876556},{"x":0.8176100850105286,"y":0.2253313660621643},{"x":0.36477985978126526,"y":0.22680412232875824}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.35977985978126525,0.2006583206653595,0.8226100850105286,0.2323313660621643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7840670943260193,"y":0.23269513249397278},{"x":0.8176100850105286,"y":0.23269513249397278},{"x":0.8176100850105286,"y":0.25331369042396545},{"x":0.7840670943260193,"y":0.25331369042396545}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.7840670943260193,0.23269513249397278,0.8176100850105286,0.25331369042396545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756813168525696,"y":0.23269513249397278},{"x":0.7840670943260193,"y":0.23269513249397278},{"x":0.7840670943260193,"y":0.25331369042396545},{"x":0.7756813168525696,"y":0.25331369042396545}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756813168525696,0.23269513249397278,0.7840670943260193,0.25331369042396545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7253668904304504,"y":0.23269513249397278},{"x":0.7672955989837646,"y":0.23269513249397278},{"x":0.7672955989837646,"y":0.25331369042396545},{"x":0.7253668904304504,"y":0.25331369042396545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.7253668904304504,0.23269513249397278,0.7672955989837646,0.25331369042396545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813417077064514,"y":0.23269513249397278},{"x":0.7148846983909607,"y":0.23269513249397278},{"x":0.7148846983909607,"y":0.25331369042396545},{"x":0.6813417077064514,"y":0.25331369042396545}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.6813417077064514,0.23269513249397278,0.7148846983909607,0.25331369042396545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.23269513249397278},{"x":0.6750524044036865,"y":0.23269513249397278},{"x":0.6750524044036865,"y":0.25331369042396545},{"x":0.6666666865348816,"y":0.25331369042396545}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6666666865348816,0.23269513249397278,0.6750524044036865,0.25331369042396545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6289308071136475,"y":0.23269513249397278},{"x":0.6624737977981567,"y":0.23269513249397278},{"x":0.6624737977981567,"y":0.2547864615917206},{"x":0.6289308071136475,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6289308071136475,0.23269513249397278,0.6624737977981567,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6058700084686279,"y":0.2341678887605667},{"x":0.6205450892448425,"y":0.2341678887605667},{"x":0.6205450892448425,"y":0.2547864615917206},{"x":0.6058700084686279,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6058700084686279,0.2341678887605667,0.6205450892448425,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5765199065208435,"y":0.2341678887605667},{"x":0.599580705165863,"y":0.2341678887605667},{"x":0.599580705165863,"y":0.2547864615917206},{"x":0.5765199065208435,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.5765199065208435,0.2341678887605667,0.599580705165863,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5597484111785889,"y":0.2341678887605667},{"x":0.5681341886520386,"y":0.2341678887605667},{"x":0.5681341886520386,"y":0.2547864615917206},{"x":0.5597484111785889,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5597484111785889,0.2341678887605667,0.5681341886520386,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199161171913147,"y":0.2341678887605667},{"x":0.5492662191390991,"y":0.2341678887605667},{"x":0.5492662191390991,"y":0.2547864615917206},{"x":0.5199161171913147,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5199161171913147,0.2341678887605667,0.5492662191390991,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4528301954269409,"y":0.2341678887605667},{"x":0.50104820728302,"y":0.2341678887605667},{"x":0.50104820728302,"y":0.2547864615917206},{"x":0.4528301954269409,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.4528301954269409,0.2341678887605667,0.50104820728302,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44025155901908875,"y":0.2341678887605667},{"x":0.44863730669021606,"y":0.2341678887605667},{"x":0.44863730669021606,"y":0.2547864615917206},{"x":0.44025155901908875,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44025155901908875,0.2341678887605667,0.44863730669021606,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40041929483413696,"y":0.2341678887605667},{"x":0.4297693967819214,"y":0.2341678887605667},{"x":0.4297693967819214,"y":0.2547864615917206},{"x":0.40041929483413696,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.40041929483413696,0.2341678887605667,0.4297693967819214,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3249475955963135,"y":0.2341678887605667},{"x":0.3815513551235199,"y":0.2341678887605667},{"x":0.3815513551235199,"y":0.2547864615917206},{"x":0.3249475955963135,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مارپیچی","boundary":[0.3249475955963135,0.2341678887605667,0.3815513551235199,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29559749364852905,"y":0.2341678887605667},{"x":0.30817610025405884,"y":0.2341678887605667},{"x":0.30817610025405884,"y":0.2547864615917206},{"x":0.29559749364852905,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.29559749364852905,0.2341678887605667,0.30817610025405884,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25366875529289246,"y":0.2341678887605667},{"x":0.28721174597740173,"y":0.2341678887605667},{"x":0.28721174597740173,"y":0.2547864615917206},{"x":0.25366875529289246,"y":0.2547864615917206}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.25366875529289246,0.2341678887605667,0.28721174597740173,0.2547864615917206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2012578547000885,"y":0.23564064502716064},{"x":0.23899370431900024,"y":0.23564064502716064},{"x":0.23899370431900024,"y":0.2562592029571533},{"x":0.2012578547000885,"y":0.2562592029571533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.2012578547000885,0.23564064502716064,0.23899370431900024,0.2562592029571533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18448637425899506,"y":0.23564064502716064},{"x":0.19287212193012238,"y":0.23564064502716064},{"x":0.19287212193012238,"y":0.2562592029571533},{"x":0.18448637425899506,"y":0.2562592029571533}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18448637425899506,0.23564064502716064,0.19287212193012238,0.2562592029571533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8427672982215881,"y":0.2606774568557739},{"x":0.8700209856033325,"y":0.2606774568557739},{"x":0.8700209856033325,"y":0.2812960147857666},{"x":0.8427672982215881,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"گوش","boundary":[0.8427672982215881,0.2606774568557739,0.8700209856033325,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8197064995765686,"y":0.2606774568557739},{"x":0.8280922174453735,"y":0.2606774568557739},{"x":0.8280922174453735,"y":0.2812960147857666},{"x":0.8197064995765686,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8197064995765686,0.2606774568557739,0.8280922174453735,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463312149047852,"y":0.2606774568557739},{"x":0.8113207817077637,"y":0.2606774568557739},{"x":0.8113207817077637,"y":0.2812960147857666},{"x":0.7463312149047852,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارگوش","boundary":[0.7463312149047852,0.2606774568557739,0.8113207817077637,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7253668904304504,"y":0.2606774568557739},{"x":0.7337526082992554,"y":0.2606774568557739},{"x":0.7337526082992554,"y":0.2812960147857666},{"x":0.7253668904304504,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7253668904304504,0.2606774568557739,0.7337526082992554,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6897274851799011,"y":0.2606774568557739},{"x":0.7148846983909607,"y":0.2606774568557739},{"x":0.7148846983909607,"y":0.2812960147857666},{"x":0.6897274851799011,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.6897274851799011,0.2606774568557739,0.7148846983909607,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6771488189697266,"y":0.2606774568557739},{"x":0.6855345964431763,"y":0.2606774568557739},{"x":0.6855345964431763,"y":0.2812960147857666},{"x":0.6771488189697266,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6771488189697266,0.2606774568557739,0.6855345964431763,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6226415038108826,"y":0.2606774568557739},{"x":0.6708595156669617,"y":0.2606774568557739},{"x":0.6708595156669617,"y":0.2812960147857666},{"x":0.6226415038108826,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.6226415038108826,0.2606774568557739,0.6708595156669617,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6037735939025879,"y":0.2606774568557739},{"x":0.6121593117713928,"y":0.2606774568557739},{"x":0.6121593117713928,"y":0.2812960147857666},{"x":0.6037735939025879,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6037735939025879,0.2606774568557739,0.6121593117713928,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.2606774568557739},{"x":0.5953878164291382,"y":0.2606774568557739},{"x":0.5953878164291382,"y":0.2812960147857666},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.5555555820465088,0.2606774568557739,0.5953878164291382,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303983092308044,"y":0.2606774568557739},{"x":0.5471698045730591,"y":0.2606774568557739},{"x":0.5471698045730591,"y":0.2812960147857666},{"x":0.5303983092308044,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5303983092308044,0.2606774568557739,0.5471698045730591,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4947589039802551,"y":0.2606774568557739},{"x":0.5220125913619995,"y":0.2606774568557739},{"x":0.5220125913619995,"y":0.2812960147857666},{"x":0.4947589039802551,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.4947589039802551,0.2606774568557739,0.5220125913619995,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.446540892124176,"y":0.2606774568557739},{"x":0.4863731563091278,"y":0.2606774568557739},{"x":0.4863731563091278,"y":0.2812960147857666},{"x":0.446540892124176,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.446540892124176,0.2606774568557739,0.4863731563091278,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297693967819214,"y":0.2606774568557739},{"x":0.4381551444530487,"y":0.2606774568557739},{"x":0.4381551444530487,"y":0.2812960147857666},{"x":0.4297693967819214,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4297693967819214,0.2606774568557739,0.4381551444530487,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563941419124603,"y":0.2606774568557739},{"x":0.42138364911079407,"y":0.2606774568557739},{"x":0.42138364911079407,"y":0.2812960147857666},{"x":0.3563941419124603,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرکداریا","boundary":[0.3563941419124603,0.2606774568557739,0.42138364911079407,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33542975783348083,"y":0.2606774568557739},{"x":0.3522012531757355,"y":0.2606774568557739},{"x":0.3522012531757355,"y":0.2812960147857666},{"x":0.33542975783348083,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.33542975783348083,0.2606774568557739,0.3522012531757355,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30398324131965637,"y":0.2606774568557739},{"x":0.3249475955963135,"y":0.2606774568557739},{"x":0.3249475955963135,"y":0.2812960147857666},{"x":0.30398324131965637,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.30398324131965637,0.2606774568557739,0.3249475955963135,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28092244267463684,"y":0.2606774568557739},{"x":0.28930819034576416,"y":0.2606774568557739},{"x":0.28930819034576416,"y":0.2812960147857666},{"x":0.28092244267463684,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.28092244267463684,0.2606774568557739,0.28930819034576416,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25995805859565735,"y":0.2606774568557739},{"x":0.276729553937912,"y":0.2606774568557739},{"x":0.276729553937912,"y":0.2812960147857666},{"x":0.25995805859565735,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.25995805859565735,0.2606774568557739,0.276729553937912,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18238992989063263,"y":0.2606774568557739},{"x":0.24109014868736267,"y":0.2606774568557739},{"x":0.24109014868736267,"y":0.2812960147857666},{"x":0.18238992989063263,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"حجرهای","boundary":[0.18238992989063263,0.2606774568557739,0.24109014868736267,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1530398279428482,"y":0.2606774568557739},{"x":0.16352201998233795,"y":0.2606774568557739},{"x":0.16352201998233795,"y":0.2812960147857666},{"x":0.1530398279428482,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.1530398279428482,0.2606774568557739,0.16352201998233795,0.2812960147857666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8532494902610779,"y":0.2901325523853302},{"x":0.8721174001693726,"y":0.2901325523853302},{"x":0.8721174001693726,"y":0.30927833914756775},{"x":0.8532494902610779,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.8532494902610779,0.2901325523853302,0.8721174001693726,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987421154975891,"y":0.2901325523853302},{"x":0.8427672982215881,"y":0.2901325523853302},{"x":0.8427672982215881,"y":0.30927833914756775},{"x":0.7987421154975891,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حجره","boundary":[0.7987421154975891,0.2901325523853302,0.8427672982215881,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861635088920593,"y":0.2901325523853302},{"x":0.8008385896682739,"y":0.2901325523853302},{"x":0.8008385896682739,"y":0.30927833914756775},{"x":0.7861635088920593,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7861635088920593,0.2901325523853302,0.8008385896682739,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7672955989837646,"y":0.2901325523853302},{"x":0.7756813168525696,"y":0.2901325523853302},{"x":0.7756813168525696,"y":0.30927833914756775},{"x":0.7672955989837646,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7672955989837646,0.2901325523853302,0.7756813168525696,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7190775871276855,"y":0.2901325523853302},{"x":0.7568134069442749,"y":0.2901325523853302},{"x":0.7568134069442749,"y":0.30927833914756775},{"x":0.7190775871276855,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7190775871276855,0.2901325523853302,0.7568134069442749,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6708595156669617,"y":0.2901325523853302},{"x":0.704402506351471,"y":0.2901325523853302},{"x":0.704402506351471,"y":0.30927833914756775},{"x":0.6708595156669617,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیار","boundary":[0.6708595156669617,0.2901325523853302,0.704402506351471,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6289308071136475,"y":0.2901325523853302},{"x":0.6645702123641968,"y":0.2901325523853302},{"x":0.6645702123641968,"y":0.30927833914756775},{"x":0.6289308071136475,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.6289308071136475,0.2901325523853302,0.6645702123641968,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6079664826393127,"y":0.2901325523853302},{"x":0.6142557859420776,"y":0.2901325523853302},{"x":0.6142557859420776,"y":0.30927833914756775},{"x":0.6079664826393127,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6079664826393127,0.2901325523853302,0.6142557859420776,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5618448853492737,"y":0.2901325523853302},{"x":0.597484290599823,"y":0.2901325523853302},{"x":0.597484290599823,"y":0.30927833914756775},{"x":0.5618448853492737,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکمی","boundary":[0.5618448853492737,0.2901325523853302,0.597484290599823,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5366876125335693,"y":0.2901325523853302},{"x":0.5471698045730591,"y":0.2901325523853302},{"x":0.5471698045730591,"y":0.30927833914756775},{"x":0.5366876125335693,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5366876125335693,0.2901325523853302,0.5471698045730591,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49685534834861755,"y":0.2901325523853302},{"x":0.5283018946647644,"y":0.2901325523853302},{"x":0.5283018946647644,"y":0.30927833914756775},{"x":0.49685534834861755,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.49685534834861755,0.2901325523853302,0.5283018946647644,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4528301954269409,"y":0.2901325523853302},{"x":0.48218029737472534,"y":0.2901325523853302},{"x":0.48218029737472534,"y":0.30927833914756775},{"x":0.4528301954269409,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیار","boundary":[0.4528301954269409,0.2901325523853302,0.48218029737472534,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44234800338745117,"y":0.2901325523853302},{"x":0.44863730669021606,"y":0.2901325523853302},{"x":0.44863730669021606,"y":0.30927833914756775},{"x":0.44234800338745117,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44234800338745117,0.2901325523853302,0.44863730669021606,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38574424386024475,"y":0.2901325523853302},{"x":0.43396225571632385,"y":0.2901325523853302},{"x":0.43396225571632385,"y":0.30927833914756775},{"x":0.38574424386024475,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غشائی","boundary":[0.38574424386024475,0.2901325523853302,0.43396225571632385,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3605870008468628,"y":0.2901325523853302},{"x":0.3689727485179901,"y":0.2901325523853302},{"x":0.3689727485179901,"y":0.30927833914756775},{"x":0.3605870008468628,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3605870008468628,0.2901325523853302,0.3689727485179901,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31446540355682373,"y":0.2901325523853302},{"x":0.3459119498729706,"y":0.2901325523853302},{"x":0.3459119498729706,"y":0.30927833914756775},{"x":0.31446540355682373,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.31446540355682373,0.2901325523853302,0.3459119498729706,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29559749364852905,"y":0.2901325523853302},{"x":0.30398324131965637,"y":0.2901325523853302},{"x":0.30398324131965637,"y":0.30927833914756775},{"x":0.29559749364852905,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29559749364852905,0.2901325523853302,0.30398324131965637,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24528302252292633,"y":0.2901325523853302},{"x":0.28721174597740173,"y":0.2901325523853302},{"x":0.28721174597740173,"y":0.30927833914756775},{"x":0.24528302252292633,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.24528302252292633,0.2901325523853302,0.28721174597740173,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2285115271806717,"y":0.2901325523853302},{"x":0.236897274851799,"y":0.2901325523853302},{"x":0.236897274851799,"y":0.30927833914756775},{"x":0.2285115271806717,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2285115271806717,0.2901325523853302,0.236897274851799,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16561844944953918,"y":0.2901325523853302},{"x":0.2222222238779068,"y":0.2901325523853302},{"x":0.2222222238779068,"y":0.30927833914756775},{"x":0.16561844944953918,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ناشکوفا","boundary":[0.16561844944953918,0.2901325523853302,0.2222222238779068,0.30927833914756775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15513627231121063,"y":0.2901325523853302},{"x":0.16352201998233795,"y":0.2901325523853302},{"x":0.16352201998233795,"y":0.30927833914756775},{"x":0.15513627231121063,"y":0.30927833914756775}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15513627231121063,0.2901325523853302,0.16352201998233795,0.30927833914756775]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1530398279428482,"y":0.2341678887605667},{"x":0.8721174001693726,"y":0.23122239112854004},{"x":0.8721174001693726,"y":0.30927833914756775},{"x":0.1530398279428482,"y":0.3107511103153229}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1480398279428482,0.2271678887605667,0.8771174001693726,0.31627833914756776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882599830627441,"y":0.3166421353816986},{"x":0.8238993883132935,"y":0.3166421353816986},{"x":0.8238993883132935,"y":0.3372606635093689},{"x":0.7882599830627441,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.7882599830627441,0.3166421353816986,0.8238993883132935,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756813168525696,"y":0.3166421353816986},{"x":0.7840670943260193,"y":0.3166421353816986},{"x":0.7840670943260193,"y":0.3372606635093689},{"x":0.7756813168525696,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7756813168525696,0.3166421353816986,0.7840670943260193,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7421383857727051,"y":0.3166421353816986},{"x":0.7672955989837646,"y":0.3166421353816986},{"x":0.7672955989837646,"y":0.3372606635093689},{"x":0.7421383857727051,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.7421383857727051,0.3166421353816986,0.7672955989837646,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295597195625305,"y":0.3166421353816986},{"x":0.7379454970359802,"y":0.3166421353816986},{"x":0.7379454970359802,"y":0.3372606635093689},{"x":0.7295597195625305,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7295597195625305,0.3166421353816986,0.7379454970359802,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3166421353816986},{"x":0.7295597195625305,"y":0.3166421353816986},{"x":0.7295597195625305,"y":0.3372606635093689},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.6666666865348816,0.3166421353816986,0.7295597195625305,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651991605758667,"y":0.3166421353816986},{"x":0.6687631011009216,"y":0.3166421353816986},{"x":0.6687631011009216,"y":0.3372606635093689},{"x":0.651991605758667,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.651991605758667,0.3166421353816986,0.6687631011009216,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268343925476074,"y":0.3166421353816986},{"x":0.6394129991531372,"y":0.3166421353816986},{"x":0.6394129991531372,"y":0.3372606635093689},{"x":0.6268343925476074,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6268343925476074,0.3166421353816986,0.6394129991531372,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786163806915283,"y":0.3166421353816986},{"x":0.6184486150741577,"y":0.3166421353816986},{"x":0.6184486150741577,"y":0.3372606635093689},{"x":0.5786163806915283,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیوی","boundary":[0.5786163806915283,0.3166421353816986,0.6184486150741577,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471698045730591,"y":0.3166421353816986},{"x":0.5681341886520386,"y":0.3166421353816986},{"x":0.5681341886520386,"y":0.3372606635093689},{"x":0.5471698045730591,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5471698045730591,0.3166421353816986,0.5681341886520386,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262054800987244,"y":0.3166421353816986},{"x":0.5345911979675293,"y":0.3166421353816986},{"x":0.5345911979675293,"y":0.3372606635093689},{"x":0.5262054800987244,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5262054800987244,0.3166421353816986,0.5345911979675293,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48427674174308777,"y":0.3166421353816986},{"x":0.5241090059280396,"y":0.3166421353816986},{"x":0.5241090059280396,"y":0.3372606635093689},{"x":0.48427674174308777,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.48427674174308777,0.3166421353816986,0.5241090059280396,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43396225571632385,"y":0.3166421353816986},{"x":0.4716981053352356,"y":0.3166421353816986},{"x":0.4716981053352356,"y":0.3372606635093689},{"x":0.43396225571632385,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.43396225571632385,0.3166421353816986,0.4716981053352356,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39832285046577454,"y":0.3166421353816986},{"x":0.4297693967819214,"y":0.3166421353816986},{"x":0.4297693967819214,"y":0.3372606635093689},{"x":0.39832285046577454,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.39832285046577454,0.3166421353816986,0.4297693967819214,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3689727485179901,"y":0.3166421353816986},{"x":0.3815513551235199,"y":0.3166421353816986},{"x":0.3815513551235199,"y":0.3372606635093689},{"x":0.3689727485179901,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3689727485179901,0.3166421353816986,0.3815513551235199,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2997903525829315,"y":0.3166421353816986},{"x":0.3563941419124603,"y":0.3166421353816986},{"x":0.3563941419124603,"y":0.3372606635093689},{"x":0.2997903525829315,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیاردار","boundary":[0.2997903525829315,0.3166421353816986,0.3563941419124603,0.3372606635093689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2851153016090393,"y":0.3166421353816986},{"x":0.2935010492801666,"y":0.3166421353816986},{"x":0.2935010492801666,"y":0.3372606635093689},{"x":0.2851153016090393,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2851153016090393,0.3166421353816986,0.2935010492801666,0.3372606635093689]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2851153016090393,"y":0.3166421353816986},{"x":0.8238993883132935,"y":0.3166421353816986},{"x":0.8238993883132935,"y":0.3372606635093689},{"x":0.2851153016090393,"y":0.3372606635093689}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2801153016090393,0.3096421353816986,0.8288993883132935,0.3442606635093689],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987421154975891,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8238993883132935,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8238993883132935,"y":0.36229750514030457},{"x":0.7987421154975891,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7987421154975891,0.34315168857574463,0.8238993883132935,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547169923782349,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7840670943260193,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7840670943260193,"y":0.36229750514030457},{"x":0.7547169923782349,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.7547169923782349,0.34315168857574463,0.7840670943260193,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7190775871276855,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7379454970359802,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7379454970359802,"y":0.36229750514030457},{"x":0.7190775871276855,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7190775871276855,0.34315168857574463,0.7379454970359802,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6792452931404114,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7106918096542358,"y":0.34315168857574463},{"x":0.7106918096542358,"y":0.36229750514030457},{"x":0.6792452931404114,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6792452931404114,0.34315168857574463,0.7106918096542358,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6331236958503723,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6729559898376465,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6729559898376465,"y":0.36229750514030457},{"x":0.6331236958503723,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6331236958503723,0.34315168857574463,0.6729559898376465,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702306032180786,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6184486150741577,"y":0.34315168857574463},{"x":0.6184486150741577,"y":0.36229750514030457},{"x":0.5702306032180786,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متجاوز","boundary":[0.5702306032180786,0.34315168857574463,0.6184486150741577,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553459107875824,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5639412999153137,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5639412999153137,"y":0.36229750514030457},{"x":0.553459107875824,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.553459107875824,0.34315168857574463,0.5639412999153137,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073375105857849,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5429769158363342,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5429769158363342,"y":0.36229750514030457},{"x":0.5073375105857849,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸۵۰","boundary":[0.5073375105857849,0.34315168857574463,0.5429769158363342,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.473794549703598,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5052410960197449,"y":0.34315168857574463},{"x":0.5052410960197449,"y":0.36229750514030457},{"x":0.473794549703598,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.473794549703598,0.34315168857574463,0.5052410960197449,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43396225571632385,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4654088020324707,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4654088020324707,"y":0.36229750514030457},{"x":0.43396225571632385,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.43396225571632385,0.34315168857574463,0.4654088020324707,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40670859813690186,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4234800934791565,"y":0.34315168857574463},{"x":0.4234800934791565,"y":0.36229750514030457},{"x":0.40670859813690186,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.40670859813690186,0.34315168857574463,0.4234800934791565,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3605870008468628,"y":0.34315168857574463},{"x":0.402515709400177,"y":0.34315168857574463},{"x":0.402515709400177,"y":0.36229750514030457},{"x":0.3605870008468628,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متعلق","boundary":[0.3605870008468628,0.34315168857574463,0.402515709400177,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33752620220184326,"y":0.34315168857574463},{"x":0.3542976975440979,"y":0.34315168857574463},{"x":0.3542976975440979,"y":0.36229750514030457},{"x":0.33752620220184326,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.33752620220184326,0.34315168857574463,0.3542976975440979,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30817610025405884,"y":0.34315168857574463},{"x":0.32914045453071594,"y":0.34315168857574463},{"x":0.32914045453071594,"y":0.36229750514030457},{"x":0.30817610025405884,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸۳","boundary":[0.30817610025405884,0.34315168857574463,0.32914045453071594,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976939082145691,"y":0.34315168857574463},{"x":0.3060796558856964,"y":0.34315168857574463},{"x":0.3060796558856964,"y":0.36229750514030457},{"x":0.2976939082145691,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2976939082145691,0.34315168857574463,0.3060796558856964,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620545029640198,"y":0.34315168857574463},{"x":0.2976939082145691,"y":0.34315168857574463},{"x":0.2976939082145691,"y":0.36229750514030457},{"x":0.2620545029640198,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.2620545029640198,0.34315168857574463,0.2976939082145691,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2431865781545639,"y":0.34315168857574463},{"x":0.2515723407268524,"y":0.34315168857574463},{"x":0.2515723407268524,"y":0.36229750514030457},{"x":0.2431865781545639,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2431865781545639,0.34315168857574463,0.2515723407268524,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8113207817077637,"y":0.3681885004043579},{"x":0.8700209856033325,"y":0.36671575903892517},{"x":0.8700209856033325,"y":0.3888070583343506},{"x":0.8113207817077637,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میباشند","boundary":[0.8113207817077637,0.3681885004043579,0.8700209856033325,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966457009315491,"y":0.3681885004043579},{"x":0.805031418800354,"y":0.3681885004043579},{"x":0.805031418800354,"y":0.3888070583343506},{"x":0.7966457009315491,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7966457009315491,0.3681885004043579,0.805031418800354,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547169923782349,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7882599830627441,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7882599830627441,"y":0.3888070583343506},{"x":0.7547169923782349,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7547169923782349,0.3681885004043579,0.7882599830627441,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274633049964905,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7442348003387451,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7442348003387451,"y":0.3888070583343506},{"x":0.7274633049964905,"y":0.3888070583343506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7274633049964905,0.3681885004043579,0.7442348003387451,0.3888070583343506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6855345964431763,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7148846983909607,"y":0.3681885004043579},{"x":0.7148846983909607,"y":0.3902798295021057},{"x":0.6855345964431763,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.6855345964431763,0.3681885004043579,0.7148846983909607,0.3902798295021057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911949872970581,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6645702123641968,"y":0.3681885004043579},{"x":0.6645702123641968,"y":0.3902798295021057},{"x":0.5911949872970581,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.5911949872970581,0.3681885004043579,0.6645702123641968,0.3902798295021057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48427674174308777,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5702306032180786,"y":0.3681885004043579},{"x":0.5702306032180786,"y":0.3902798295021057},{"x":0.48427674174308777,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورفولوژیکی","boundary":[0.48427674174308777,0.3681885004043579,0.5702306032180786,0.3902798295021057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43396225571632385,"y":0.36966127157211304},{"x":0.4716981053352356,"y":0.36966127157211304},{"x":0.4716981053352356,"y":0.3902798295021057},{"x":0.43396225571632385,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.43396225571632385,0.36966127157211304,0.4716981053352356,0.3902798295021057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4171907901763916,"y":0.36966127157211304},{"x":0.42767295241355896,"y":0.36966127157211304},{"x":0.42767295241355896,"y":0.39175257086753845},{"x":0.4171907901763916,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4171907901763916,0.36966127157211304,0.42767295241355896,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38574424386024475,"y":0.36966127157211304},{"x":0.4088050425052643,"y":0.36966127157211304},{"x":0.4088050425052643,"y":0.39175257086753845},{"x":0.38574424386024475,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38574424386024475,0.36966127157211304,0.4088050425052643,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3626834452152252,"y":0.36966127157211304},{"x":0.37106919288635254,"y":0.36966127157211304},{"x":0.37106919288635254,"y":0.39175257086753845},{"x":0.3626834452152252,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.3626834452152252,0.36966127157211304,0.37106919288635254,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32914045453071594,"y":0.36966127157211304},{"x":0.3542976975440979,"y":0.36966127157211304},{"x":0.3542976975440979,"y":0.39175257086753845},{"x":0.32914045453071594,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.32914045453071594,0.36966127157211304,0.3542976975440979,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2851153016090393,"y":0.36966127157211304},{"x":0.3123689591884613,"y":0.36966127157211304},{"x":0.3123689591884613,"y":0.39175257086753845},{"x":0.2851153016090393,"y":0.39175257086753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.2851153016090393,0.36966127157211304,0.3123689591884613,0.39175257086753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8343815803527832,"y":0.3946980834007263},{"x":0.8658280968666077,"y":0.3946980834007263},{"x":0.8658280968666077,"y":0.415316641330719},{"x":0.8343815803527832,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.8343815803527832,0.3946980834007263,0.8658280968666077,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966457009315491,"y":0.3946980834007263},{"x":0.8322851061820984,"y":0.3946980834007263},{"x":0.8322851061820984,"y":0.415316641330719},{"x":0.7966457009315491,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7966457009315491,0.3946980834007263,0.8322851061820984,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379454970359802,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7840670943260193,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7840670943260193,"y":0.415316641330719},{"x":0.7379454970359802,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.7379454970359802,0.3946980834007263,0.7840670943260193,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7169811129570007,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7295597195625305,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7295597195625305,"y":0.415316641330719},{"x":0.7169811129570007,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7169811129570007,0.3946980834007263,0.7295597195625305,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6876310110092163,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7106918096542358,"y":0.3946980834007263},{"x":0.7106918096542358,"y":0.415316641330719},{"x":0.6876310110092163,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6876310110092163,0.3946980834007263,0.7106918096542358,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6477987170219421,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6771488189697266,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6771488189697266,"y":0.415316641330719},{"x":0.6477987170219421,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6477987170219421,0.3946980834007263,0.6771488189697266,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184486150741577,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6394129991531372,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6394129991531372,"y":0.415316641330719},{"x":0.6184486150741577,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6184486150741577,0.3946980834007263,0.6394129991531372,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5828092098236084,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6058700084686279,"y":0.3946980834007263},{"x":0.6058700084686279,"y":0.415316641330719},{"x":0.5828092098236084,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5828092098236084,0.3946980834007263,0.6058700084686279,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553459107875824,"y":0.3946980834007263},{"x":0.5786163806915283,"y":0.3946980834007263},{"x":0.5786163806915283,"y":0.415316641330719},{"x":0.553459107875824,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.553459107875824,0.3946980834007263,0.5786163806915283,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5157232880592346,"y":0.3946980834007263},{"x":0.5429769158363342,"y":0.3946980834007263},{"x":0.5429769158363342,"y":0.415316641330719},{"x":0.5157232880592346,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.5157232880592346,0.3946980834007263,0.5429769158363342,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49056604504585266,"y":0.3946980834007263},{"x":0.49895179271698,"y":0.3946980834007263},{"x":0.49895179271698,"y":0.415316641330719},{"x":0.49056604504585266,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49056604504585266,0.3946980834007263,0.49895179271698,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46121594309806824,"y":0.3946980834007263},{"x":0.48427674174308777,"y":0.3946980834007263},{"x":0.48427674174308777,"y":0.415316641330719},{"x":0.46121594309806824,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46121594309806824,0.3946980834007263,0.48427674174308777,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39412999153137207,"y":0.3946980834007263},{"x":0.4570230543613434,"y":0.3946980834007263},{"x":0.4570230543613434,"y":0.415316641330719},{"x":0.39412999153137207,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلدهای","boundary":[0.39412999153137207,0.3946980834007263,0.4570230543613434,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34381550550460815,"y":0.3946980834007263},{"x":0.3836477994918823,"y":0.3946980834007263},{"x":0.3836477994918823,"y":0.415316641330719},{"x":0.34381550550460815,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.34381550550460815,0.3946980834007263,0.3836477994918823,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.276729553937912,"y":0.3946980834007263},{"x":0.33123689889907837,"y":0.3946980834007263},{"x":0.33123689889907837,"y":0.415316641330719},{"x":0.276729553937912,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بتدریج","boundary":[0.276729553937912,0.3946980834007263,0.33123689889907837,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.236897274851799,"y":0.3946980834007263},{"x":0.26834380626678467,"y":0.3946980834007263},{"x":0.26834380626678467,"y":0.415316641330719},{"x":0.236897274851799,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بقیه","boundary":[0.236897274851799,0.3946980834007263,0.26834380626678467,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1530398279428482,"y":0.3946980834007263},{"x":0.23270440101623535,"y":0.3946980834007263},{"x":0.23270440101623535,"y":0.415316641330719},{"x":0.1530398279428482,"y":0.415316641330719}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرجنسها","boundary":[0.1530398279428482,0.3946980834007263,0.23270440101623535,0.415316641330719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.857442319393158,"y":0.42268040776252747},{"x":0.8721174001693726,"y":0.42268040776252747},{"x":0.8721174001693726,"y":0.44329896569252014},{"x":0.857442319393158,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.857442319393158,0.42268040776252747,0.8721174001693726,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802935004234314,"y":0.42268040776252747},{"x":0.849056601524353,"y":0.42268040776252747},{"x":0.849056601524353,"y":0.44329896569252014},{"x":0.802935004234314,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفصیل","boundary":[0.802935004234314,0.42268040776252747,0.849056601524353,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7547169923782349,"y":0.42268040776252747},{"x":0.7882599830627441,"y":0.42268040776252747},{"x":0.7882599830627441,"y":0.44329896569252014},{"x":0.7547169923782349,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.7547169923782349,0.42268040776252747,0.7882599830627441,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7085953950881958,"y":0.42268040776252747},{"x":0.7463312149047852,"y":0.42268040776252747},{"x":0.7463312149047852,"y":0.44329896569252014},{"x":0.7085953950881958,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7085953950881958,0.42268040776252747,0.7463312149047852,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6540880799293518,"y":0.42268040776252747},{"x":0.7002096176147461,"y":0.42268040776252747},{"x":0.7002096176147461,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6540880799293518,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.6540880799293518,0.42268040776252747,0.7002096176147461,0.44329896569252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6205450892448425,"y":0.42268040776252747},{"x":0.6415094137191772,"y":0.42268040776252747},{"x":0.6415094137191772,"y":0.44329896569252014},{"x":0.6205450892448425,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6205450892448425,0.42268040776252747,0.6415094137191772,0.44329896569252014]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1530398279428482,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8721174001693726,"y":0.34315168857574463},{"x":0.8721174001693726,"y":0.44329896569252014},{"x":0.1530398279428482,"y":0.44329896569252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1480398279428482,0.3361516885757446,0.8771174001693726,0.45029896569252015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15094339847564697,"y":0.3460972011089325},{"x":0.21174004673957825,"y":0.3460972011089325},{"x":0.21174004673957825,"y":0.3578792214393616},{"x":0.15094339847564697,"y":0.3578792214393616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Section","boundary":[0.15094339847564697,0.3460972011089325,0.21174004673957825,0.3578792214393616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15094339847564697,"y":0.3460972011089325},{"x":0.21174004673957825,"y":0.3460972011089325},{"x":0.21174004673957825,"y":0.3578792214393616},{"x":0.15094339847564697,"y":0.3578792214393616}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14594339847564697,0.3390972011089325,0.21674004673957825,0.3648792214393616],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15094339847564697,"y":0.3726067841053009},{"x":0.2285115271806717,"y":0.3726067841053009},{"x":0.2285115271806717,"y":0.38733431696891785},{"x":0.15094339847564697,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Subgenus","boundary":[0.15094339847564697,0.3726067841053009,0.2285115271806717,0.38733431696891785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15094339847564697,"y":0.3726067841053009},{"x":0.2285115271806717,"y":0.3726067841053009},{"x":0.2285115271806717,"y":0.38733431696891785},{"x":0.15094339847564697,"y":0.3858615756034851}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14594339847564697,0.3656067841053009,0.2335115271806717,0.39433431696891785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199161171913147,"y":0.9263622760772705},{"x":0.5241090059280396,"y":0.9263622760772705},{"x":0.5241090059280396,"y":0.938144326210022},{"x":0.5199161171913147,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۷","boundary":[0.5199161171913147,0.9263622760772705,0.5241090059280396,0.938144326210022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199161171913147,"y":0.9263622760772705},{"x":0.5241090059280396,"y":0.9263622760772705},{"x":0.5241090059280396,"y":0.938144326210022},{"x":0.5199161171913147,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.5149161171913147,0.9193622760772705,0.5291090059280396,0.945144326210022],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/OApCDEXoCWbFYviE.jpg","blurred":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/zAxfjXqnHgBkHacZ.jpg","webpSec":"/storage/books/06626baf765e41ca/pages/qehNFqffGrYPYWiE-sec.webp"},"info":{"width":477,"height":679,"margin":[0.0004422073806606749,0.0004972377904911631,0.9981875496990276,0.9986080348656702]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3731656074523926,"y":0.34462445974349976},{"x":0.3815513551235199,"y":0.34462445974349976},{"x":0.3815513551235199,"y":0.36229750514030457},{"x":0.3731656074523926,"y":0.36229750514030457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.3731656074523926,0.34462445974349976,0.3815513551235199,0.36229750514030457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563941419124603,"y":0.34462445974349976},{"x":0.36477985978126526,"y":0.34462445974349976},{"x":0.36477985978126526,"y":0.3637702465057373},{"x":0.3563941419124603,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3563941419124603,0.34462445974349976,0.36477985978126526,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3270440399646759,"y":0.34462445974349976},{"x":0.3459119498729706,"y":0.34462445974349976},{"x":0.3459119498729706,"y":0.3637702465057373},{"x":0.32914045453071594,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.3270440399646759,0.34462445974349976,0.3459119498729706,0.3637702465057373]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3270440399646759,"y":0.34462445974349976},{"x":0.3815513551235199,"y":0.34462445974349976},{"x":0.3815513551235199,"y&quo