1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب گون‌های ایران (جلد اول)

گون‌های ایران (جلد اول)


نویسنده : علی اصغر معصومی


درباره کتاب گون‌های ایران (جلد اول)

جلد اول از کتاب گون های ایران، درواقع جزیی از نتایج مطالعات نویسنده از کلیه نمونه های جمع آوری شده جنس آستراگالوس از سال 1317 تا کنون (سال نشر کتاب) موجود در هرباریوم های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، موسسه دفع آفات اوین و دانشکده داروسازی است

سال
۱۳۶۵
تعداد صفحات
۱۱۲
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب گون‌های ایران (جلد اول)کتاب‌های مشابه کتاب گون‌های ایران (جلد اول)


خرید یا کرایه
cancel
19