فناوری DNA نوترکیب و مهندسی ژنتیک گیاهی فناوری DNA نوترکیب و مهندسی ژنتیک گیاهی

توضیحات

این کتاب جنبه‌های مختلف انتقال ژن اعم از انواع ناقل‌های انتقال و بیان و همچنین روش‌های انتقال و تایید تراریختگی گیاه در سطح ژنوم، ترانسکریپتوم و پروتیوم را شرح می‌دهد. علاوه بر این، کتاب حاضر، تکنیک‌های ضروری و پرکاربرد مهندسی ژنتیک اعم از PCR و انواع آن، جهش‌زایی هدفمند، خاموشی ژن، ویرایش ژنوم، کاربردهای مهندسی ژنتیک گیاهی و خالص‌سازی پروتیین‌های نوترکیب را ارایه می‌دهد که بسیار مورد علاقه پژوهشگران این حوزه می‌باشد. بر این اساس، کتاب درسی جامع و کاملی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت درک بهتر و ارتقای سطح علمی خواهد بود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798390","title":"فناوری DNA نوترکیب و مهندسی ژنتیک گیاهی","price":"۱۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0739e5e76b45c090/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0739e5e76b45c090/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0739e5e76b45c090/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0739e5e76b45c090/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0739e5e76b45c090/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0739e5e76b45c090/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0739e5e76b45c090/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0739e5e76b45c090/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0739e5e76b45c090/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0739e5e76b45c090/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-462-555-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["این کتاب جنبه‌های مختلف انتقال ژن اعم از انواع ناقل‌های انتقال و بیان و همچنین روش‌های انتقال و تایید تراریختگی گیاه در سطح ژنوم، ترانسکریپتوم و پروتیوم را شرح می‌دهد. علاوه بر این، کتاب حاضر، تکنیک‌های ضروری و پرکاربرد مهندسی ژنتیک اعم از PCR و انواع آن، جهش‌زایی هدفمند، خاموشی ژن، ویرایش ژنوم، کاربردهای مهندسی ژنتیک گیاهی و خالص‌سازی پروتیین‌های نوترکیب را ارایه می‌دهد که بسیار مورد علاقه پژوهشگران این حوزه می‌باشد. بر این اساس، کتاب درسی جامع و کاملی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت درک بهتر و ارتقای سطح علمی خواهد بود."],"pages_count":"520","keywords":null,"token":"0739e5e76b45c090","created_at":"2022-02-09 12:29:42","updated_at":"2022-03-13 11:00:16","publisher_id":"186","deleted_at":null,"published_at":"2022-02-09 12:41:43","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921365","title":"دکتر علی نیازی","firstname":"دکتر علی","lastname":"نیازی","token":"9b317a59a2c82cc6","created_at":"2022-02-12 12:45:39","updated_at":"2022-02-12 12:45:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921366","title":"محمدصادق تقی‌زاده","firstname":"محمدصادق","lastname":"تقی‌زاده","token":"53334289ee88c1b3","created_at":"2022-02-12 12:46:17","updated_at":"2022-02-12 12:46:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921367","title":"دکتر علی مقدم","firstname":"دکتر علی","lastname":"مقدم","token":"8c74fa4954fdc6d9","created_at":"2022-02-12 12:49:08","updated_at":"2022-02-12 12:49:08","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921365","title":"دکتر علی نیازی","firstname":"دکتر علی","lastname":"نیازی","token":"9b317a59a2c82cc6","created_at":"2022-02-12 12:45:39","updated_at":"2022-02-12 12:45:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921366","title":"محمدصادق تقی‌زاده","firstname":"محمدصادق","lastname":"تقی‌زاده","token":"53334289ee88c1b3","created_at":"2022-02-12 12:46:17","updated_at":"2022-02-12 12:46:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921367","title":"دکتر علی مقدم","firstname":"دکتر علی","lastname":"مقدم","token":"8c74fa4954fdc6d9","created_at":"2022-02-12 12:49:08","updated_at":"2022-02-12 12:49:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786965","file":"6203827ed5d7a8.78492940.pdf","book_id":"3798390","toc":null,"created_at":"2022-02-09 12:29:43","updated_at":"2022-03-13 11:00:27","process_started_at":"2022-02-09 12:29:43","process_done_at":"2022-02-09 12:29:55","process_failed_at":null,"pages_count":"520","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"9485f2d92d149fe9f6df8428b7c2b1392631c077fb6dce8c4b90eab2df21e7722477dce9229ecc9749e66315165370f940ddfee364e08c2d2678e63401788903","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۲۰"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","description":null,"token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su"},"study_subjects":[{"id":"3136","title":"اصول مهندسی ژنتیک","token":"de3a633ffba860ab","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2022-05-08 12:45:41","study_fields":[{"id":"1246","title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","degree_id":"22","token":"1d6c89b3421294ac","books_count":"36","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5329","title":"آز-اصول مهندسی ژنتیک","token":"3966cb3b7fc4054d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:55","updated_at":"2021-04-18 15:03:50","study_fields":[{"id":"1246","title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","degree_id":"22","token":"1d6c89b3421294ac","books_count":"36","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"33331","title":"مبانی مهندسی ژنتیک","token":"5c8f8b35a0d7f423","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:48:14","updated_at":"2018-12-15 18:36:09","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1621","title":"مهندسی ورزش","degree_id":"7","token":"9945e386d74aaa22","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-04-26 14:07:51","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37264","title":"مهندسی ژنتیک","token":"c6c551f788024e03","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:56:48","updated_at":"2017-10-07 11:56:48","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37267","title":"مهندسی ژنتیک","token":"a13fde6eb1b83fae","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:56:48","updated_at":"2018-12-15 18:36:09","study_fields":[{"id":"1477","title":"آموزش زیست شناسی","degree_id":"10","token":"3250e47ed2c7f3fd","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1612","title":"زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی","degree_id":"10","token":"ef82c16d63d9cfb5","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-04-26 14:07:51","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37270","title":"مهندسی ژنتیک 1","token":"4c180f24fcd31be6","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:56:48","updated_at":"2017-10-07 11:56:48","study_fields":[{"id":"2062","title":"زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک","degree_id":"10","token":"3d559c81d2d0b2cc","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:29","updated_at":"2022-05-08 12:45:41","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"37273","title":"مهندسی ژنتیک 2","token":"1136b1809c4f41e9","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:56:49","updated_at":"2017-10-07 11:56:49","study_fields":[{"id":"2062","title":"زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک","degree_id":"10","token":"3d559c81d2d0b2cc","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:29","updated_at":"2022-05-08 12:45:41","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-DNA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","ebook_price_en":"95000","urlify":"%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-DNA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۵۲۰","authorTitle":"دکتر علی نیازی, محمدصادق تقی‌زاده, دکتر علی مقدم","tocStr":"","url":"/preview/0739e5e76b45c090/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-DNA-%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":520,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0739e5e76b45c090","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/jFxzuRnUZdQPehPH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/IFiaxLxmWCepeoJe.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/ErQWKnoOXqYJdTjx.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/NlucJOlZyPELONxD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/HbupVOMdjAnfxqry.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/CuPUEZTYxJDTdQOs.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/pouitoJqVkfilXHR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/RKUXFefxYSRAElHp.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/XPDftWGUkdESgBge.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00029216247264164154,0.0002413355827659041,0.9983298611145257,0.9990111097765494]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.18269230425357819},{"x":0.2494802474975586,"y":0.18131868541240692},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1964285671710968},{"x":0.18918919563293457,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"دانیاز","boundary":[0.18918919563293457,0.18269230425357819,0.2494802474975586,0.1964285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.2032967060804367},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2032967060804367},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21565933525562286},{"x":0.2432432472705841,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2432432472705841,0.2032967060804367,0.29729729890823364,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.2032967060804367},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2032967060804367},{"x":0.23700623214244843,"y":0.21565933525562286},{"x":0.18918919563293457,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18918919563293457,0.2032967060804367,0.23700623214244843,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2032967060804367},{"x":0.1829521805047989,"y":0.21565933525562286},{"x":0.147609144449234,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.147609144449234,0.2032967060804367,0.1829521805047989,0.21565933525562286]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.18269230425357819},{"x":0.29729729890823364,"y":0.18131868541240692},{"x":0.29937630891799927,"y":0.21565933525562286},{"x":0.147609144449234,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.14053014934062957,0.17569230425357818,0.30437630891799927,0.22265933525562287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.22390109300613403},{"x":0.23908524215221405,"y":0.22390109300613403},{"x":0.23908524215221405,"y":0.23489010334014893},{"x":0.2058212012052536,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۵۵","boundary":[0.2058212012052536,0.22390109300613403,0.23908524215221405,0.23489010334014893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.22390109300613403},{"x":0.23908524215221405,"y":0.22390109300613403},{"x":0.23908524215221405,"y":0.23489010334014893},{"x":0.2058212012052536,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2008212012052536,0.21690109300613403,0.24408524215221405,0.24189010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.3351648449897766},{"x":0.7983368039131165,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7983368039131165,"y":0.36538460850715637},{"x":0.7068607211112976,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7068607211112976,0.3351648449897766,0.7983368039131165,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.3351648449897766},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3351648449897766},{"x":0.6943867206573486,"y":0.36538460850715637},{"x":0.6174635887145996,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6174635887145996,0.3351648449897766,0.6943867206573486,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.3351648449897766},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3351648449897766},{"x":0.6091476082801819,"y":0.36538460850715637},{"x":0.5031185150146484,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوترکیب","boundary":[0.5031185150146484,0.3351648449897766,0.6091476082801819,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.3351648449897766},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3351648449897766},{"x":0.4927234947681427,"y":0.36675822734832764},{"x":0.4781704843044281,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4781704843044281,0.3351648449897766,0.4927234947681427,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.3351648449897766},{"x":0.469854474067688,"y":0.3351648449897766},{"x":0.469854474067688,"y":0.36675822734832764},{"x":0.3617463707923889,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.3617463707923889,0.3351648449897766,0.469854474067688,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.3365384638309479},{"x":0.3513513505458832,"y":0.3351648449897766},{"x":0.3513513505458832,"y":0.36675822734832764},{"x":0.27442827820777893,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.27442827820777893,0.3365384638309479,0.3513513505458832,0.36675822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.3365384638309479},{"x":0.2640332579612732,"y":0.3365384638309479},{"x":0.2640332579612732,"y":0.36675822734832764},{"x":0.1829521805047989,"y":0.36675822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.1829521805047989,0.3365384638309479,0.2640332579612732,0.36675822734832764]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7983368039131165,"y":0.33379119634628296},{"x":0.7983368039131165,"y":0.36538460850715637},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17795218050479888,0.32953846383094787,0.8033368039131165,0.3723846085071564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.42994505167007446},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4906444847583771,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.4906444847583771,0.42994505167007446,0.5779625773429871,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4313186705112457},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4313186705112457},{"x":0.48232847452163696,"y":0.45467033982276917},{"x":0.47401246428489685,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4719334840774536,0.4313186705112457,0.48232847452163696,0.45467033982276917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.4326923191547394},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4313186705112457},{"x":0.4636174738407135,"y":0.45604395866394043},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4033263921737671,0.4326923191547394,0.4636174738407135,0.45604395866394043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4054054021835327,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3983263921737671,0.4256923191547394,0.5829625773429871,0.4602966911792755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5738045573234558,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5259875059127808,0.49175822734832764,0.5738045573234558,0.5123626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5155925154685974,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5123626589775085},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.47401246428489685,0.49175822734832764,0.5155925154685974,0.5123626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4636174738407135,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5123626589775085},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازی","boundary":[0.40956342220306396,0.49175822734832764,0.4636174738407135,0.5123626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6049895882606506,0.5233516693115234,0.6507276296615601,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5233516693115234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5405405163764954,0.5233516693115234,0.5945945978164673,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.5233516693115234},{"x":0.530145525932312,"y":0.5233516693115234},{"x":0.530145525932312,"y":0.5425823926925659},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.46777546405792236,0.5233516693115234,0.530145525932312,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.5233516693115234},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5233516693115234},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5425823926925659},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3908523917198181,0.5233516693115234,0.4573804438114166,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.5233516693115234},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5233516693115234},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5425823926925659},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.3305613398551941,0.5233516693115234,0.3804573714733124,0.5425823926925659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6528066396713257,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5439560413360596},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3255613398551941,0.48338460850715637,0.6557276296615601,0.5509560413360596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5755494236946106},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5947802066802979},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.4781704843044281,0.5755494236946106,0.5966736078262329,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.5755494236946106},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5755494236946106},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5961538553237915},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.4282744228839874,0.5755494236946106,0.46777546405792236,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5755494236946106},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5755494236946106},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5961538553237915},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.38669440150260925,0.5755494236946106,0.4261954128742218,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6291208863258362},{"x":0.632016658782959,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.632016658782959,0.6071428656578064,0.6985446810722351,0.6291208863258362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6071428656578064},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6277472376823425},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.5592515468597412,0.6071428656578064,0.6216216087341309,0.6277472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6071428656578064},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6071428656578064},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6277472376823425},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4948025047779083,0.6071428656578064,0.5488565564155579,0.6277472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.6071428656578064},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6071428656578064},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6277472376823425},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.42203742265701294,0.6071428656578064,0.4844074845314026,0.6277472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.6057692170143127},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6071428656578064},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6277472376823425},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3451143503189087,0.6057692170143127,0.4116424024105072,0.6277472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.6057692170143127},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6071428656578064},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6277472376823425},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.28482329845428467,0.6057692170143127,0.33471933007240295,0.6277472376823425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6291208863258362},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6291208863258362}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.27982329845428466,0.5671758346557617,0.7035446810722351,0.6361208863258362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.6620879173278809},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6620879173278809},{"x":0.5717255473136902,"y":0.682692289352417},{"x":0.5239084959030151,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5239084959030151,0.6620879173278809,0.5717255473136902,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.6607142686843872},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6620879173278809},{"x":0.5135135054588318,"y":0.682692289352417},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4719334840774536,0.6607142686843872,0.5135135054588318,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.6607142686843872},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6620879173278809},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6813187003135681},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.4116424024105072,0.6607142686843872,0.4636174738407135,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.692307710647583},{"x":0.6632016897201538,"y":0.692307710647583},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.5925155878067017,0.692307710647583,0.6632016897201538,0.7129120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.692307710647583},{"x":0.5841996073722839,"y":0.692307710647583},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5280665159225464,0.692307710647583,0.5841996073722839,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.692307710647583},{"x":0.517671525478363,"y":0.692307710647583},{"x":0.517671525478363,"y":0.7115384340286255},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.4553014636039734,0.692307710647583,0.517671525478363,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6909340620040894},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6909340620040894},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7115384340286255},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37837839126586914,0.6909340620040894,0.44490644335746765,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6909340620040894},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6909340620040894},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7115384340286255},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.31808730959892273,0.6909340620040894,0.3679833710193634,0.7115384340286255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6620879173278809},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7129120826721191},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3130873095989227,0.6537142686843872,0.6682016897201538,0.7199120826721191],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/YoeSVgpjbamxFPqz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/YRlLZRgnMWjjGgXd.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/MsZAthaKmXnjgUmY.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0003094514752128268,0.00015454051488048427,0.9981872268278237,0.9988639355105359]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8523908257484436,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13461539149284363},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7941787838935852,0.11950549483299255,0.8503118753433228,0.13461539149284363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8523908257484436,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13461539149284363},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1318681389093399}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7891787838935852,0.11250549483299255,0.8553118753433228,0.14161539149284363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.125},{"x":0.6777547001838684,"y":0.125},{"x":0.6777547001838684,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6756756901741028,"y":0.13049450516700745}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.125,0.6777547001838684,0.13049450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.125},{"x":0.6777547001838684,"y":0.125},{"x":0.6777547001838684,"y":0.13049450516700745},{"x":0.6756756901741028,"y":0.13049450516700745}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.118,0.6827547001838684,0.13749450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15796703100204468},{"x":0.8191268444061279,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8191268444061279,0.14148351550102234,0.8523908257484436,0.15796703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8066527843475342,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8066527843475342,0.14148351550102234,0.8108108043670654,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7858628034591675,0.14148351550102234,0.7983368039131165,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.14148351550102234},{"x":0.777546763420105,"y":0.14148351550102234},{"x":0.777546763420105,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7318087220191956,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7318087220191956,0.14148351550102234,0.777546763420105,0.1565934121608734]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8503118753433228,"y":0.15796703100204468},{"x":0.7318087220191956,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7268087220191956,0.13448351550102233,0.8553118753433228,0.16496703100204468],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6486486196517944,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6486486196517944,"y":0.1359890103340149},{"x":0.6237006187438965,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیازی","boundary":[0.6237006187438965,0.12087912112474442,0.6486486196517944,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6174635887145996,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6174635887145996,"y":0.1359890103340149},{"x":0.6133056282997131,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6133056282997131,0.12087912112474442,0.6174635887145996,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6049895882606506,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6049895882606506,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5883575677871704,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5883575677871704,0.12087912112474442,0.6049895882606506,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5841996073722839,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5841996073722839,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5779625773429871,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5779625773429871,0.12087912112474442,0.5841996073722839,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5696465969085693,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5696465969085693,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5363825559616089,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۷","boundary":[0.5363825559616089,0.12087912112474442,0.5696465969085693,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5259875059127808,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5259875059127808,"y":0.13461539149284363},{"x":0.5218295454978943,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5218295454978943,0.12087912112474442,0.5259875059127808,0.13461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5155925154685974,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5155925154685974,"y":0.13461539149284363},{"x":0.5135135054588318,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5135135054588318,0.12087912112474442,0.5155925154685974,0.13461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5051975250244141,"y":0.12087912112474442},{"x":0.5051975250244141,"y":0.1359890103340149},{"x":0.4469854533672333,"y":0.13461539149284363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآورنده","boundary":[0.4469854533672333,0.12087912112474442,0.5051975250244141,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6486486196517944,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6486486196517944,"y":0.1565934121608734},{"x":0.6091476082801819,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6091476082801819,0.14010989665985107,0.6486486196517944,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6008316278457642,"y":0.14010989665985107},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5654885768890381,0.14010989665985107,0.6008316278457642,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5613305568695068,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5613305568695068,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5093554854393005,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوترکیب","boundary":[0.5093554854393005,0.14010989665985107,0.5613305568695068,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5031185150146484,"y":0.14010989665985107},{"x":0.5031185150146484,"y":0.1565934121608734},{"x":0.49688148498535156,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49688148498535156,0.14010989665985107,0.5031185150146484,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4906444847583771,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4906444847583771,"y":0.1565934121608734},{"x":0.43866944313049316,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.43866944313049316,0.14010989665985107,0.4906444847583771,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4324324429035187,"y":0.14010989665985107},{"x":0.4324324429035187,"y":0.1565934121608734},{"x":0.39293140172958374,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.39293140172958374,0.14010989665985107,0.4324324429035187,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.14010989665985107},{"x":0.38669440150260925,"y":0.14010989665985107},{"x":0.38669440150260925,"y":0.1565934121608734},{"x":0.34303534030914307,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیاهیا","boundary":[0.34303534030914307,0.14010989665985107,0.38669440150260925,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.14010989665985107},{"x":0.3367983400821686,"y":0.14010989665985107},{"x":0.3367983400821686,"y":0.1565934121608734},{"x":0.28274428844451904,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.28274428844451904,0.14010989665985107,0.3367983400821686,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.14010989665985107},{"x":0.27650728821754456,"y":0.14010989665985107},{"x":0.27650728821754456,"y":0.1565934121608734},{"x":0.2723492681980133,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2723492681980133,0.14010989665985107,0.27650728821754456,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.14010989665985107},{"x":0.2661122679710388,"y":0.14010989665985107},{"x":0.2661122679710388,"y":0.1565934121608734},{"x":0.2286902219057083,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.2286902219057083,0.14010989665985107,0.2661122679710388,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.14010989665985107},{"x":0.22245322167873383,"y":0.14010989665985107},{"x":0.22245322167873383,"y":0.1565934121608734},{"x":0.1995842009782791,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.1995842009782791,0.14010989665985107,0.22245322167873383,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.14010989665985107},{"x":0.191268190741539,"y":0.14010989665985107},{"x":0.191268190741539,"y":0.1565934121608734},{"x":0.1621621549129486,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیازی","boundary":[0.1621621549129486,0.14010989665985107,0.191268190741539,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.14010989665985107},{"x":0.15800416469573975,"y":0.14010989665985107},{"x":0.15800416469573975,"y":0.1565934121608734},{"x":0.1538461595773697,"y":0.1565934121608734}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1538461595773697,0.14010989665985107,0.15800416469573975,0.1565934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.16208791732788086},{"x":0.6486486196517944,"y":0.1607142835855484},{"x":0.6486486196517944,"y":0.17445054650306702},{"x":0.5779625773429871,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.5779625773429871,0.16208791732788086,0.6486486196517944,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.16208791732788086},{"x":0.5717255473136902,"y":0.16208791732788086},{"x":0.5717255473136902,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5509355664253235,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.5509355664253235,0.16208791732788086,0.5717255473136902,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.16208791732788086},{"x":0.5467775464057922,"y":0.16208791732788086},{"x":0.5467775464057922,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5259875059127808,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5259875059127808,0.16208791732788086,0.5467775464057922,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.16208791732788086},{"x":0.5259875059127808,"y":0.16208791732788086},{"x":0.5259875059127808,"y":0.17582418024539948},{"x":0.5197505354881287,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5197505354881287,0.16208791732788086,0.5259875059127808,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.16208791732788086},{"x":0.5135135054588318,"y":0.16208791732788086},{"x":0.5135135054588318,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4906444847583771,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4906444847583771,0.16208791732788086,0.5135135054588318,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.16208791732788086},{"x":0.48232847452163696,"y":0.16208791732788086},{"x":0.48232847452163696,"y":0.17582418024539948},{"x":0.4490644633769989,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.4490644633769989,0.16208791732788086,0.48232847452163696,0.17582418024539948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6486486196517944,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6486486196517944,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6174635887145996,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6174635887145996,0.18406593799591064,0.6486486196517944,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6112266182899475,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6112266182899475,"y":0.19780220091342926},{"x":0.6091476082801819,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6091476082801819,0.18406593799591064,0.6112266182899475,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6008316278457642,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6008316278457642,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5571725368499756,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5571725368499756,0.18406593799591064,0.6008316278457642,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5509355664253235,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5509355664253235,"y":0.19780220091342926},{"x":0.517671525478363,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.517671525478363,0.18406593799591064,0.5509355664253235,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5114344954490662,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5114344954490662,"y":0.19780220091342926},{"x":0.5093554854393005,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5093554854393005,0.18406593799591064,0.5114344954490662,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5010395050048828,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5010395050048828,"y":0.19780220091342926},{"x":0.47401246428489685,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.47401246428489685,0.18406593799591064,0.5010395050048828,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.18406593799591064},{"x":0.46569645404815674,"y":0.18406593799591064},{"x":0.46569645404815674,"y":0.19780220091342926},{"x":0.442827433347702,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.442827433347702,0.18406593799591064,0.46569645404815674,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.18406593799591064},{"x":0.44490644335746765,"y":0.18406593799591064},{"x":0.44490644335746765,"y":0.19780220091342926},{"x":0.4407484531402588,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4407484531402588,0.18406593799591064,0.44490644335746765,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.18406593799591064},{"x":0.43035343289375305,"y":0.18406593799591064},{"x":0.43035343289375305,"y":0.19780220091342926},{"x":0.3970893919467926,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3970893919467926,0.18406593799591064,0.43035343289375305,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.18406593799591064},{"x":0.395010381937027,"y":0.18406593799591064},{"x":0.395010381937027,"y":0.19780220091342926},{"x":0.39293140172958374,"y":0.19780220091342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39293140172958374,0.18406593799591064,0.395010381937027,0.19780220091342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6486486196517944,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2184065878391266},{"x":0.6216216087341309,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۰۴","boundary":[0.6216216087341309,0.20467032492160797,0.6486486196517944,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6153846383094788,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2184065878391266},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5987526178359985,0.20467032492160797,0.6153846383094788,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.20467032492160797},{"x":0.5966736078262329,"y":0.20467032492160797},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2184065878391266},{"x":0.590436577796936,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.590436577796936,0.20467032492160797,0.5966736078262329,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.20467032492160797},{"x":0.5841996073722839,"y":0.20467032492160797},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2184065878391266},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5530145764350891,0.20467032492160797,0.5841996073722839,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.20467032492160797},{"x":0.5446985363960266,"y":0.20467032492160797},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2184065878391266},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5405405163764954,0.20467032492160797,0.5446985363960266,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.20467032492160797},{"x":0.542619526386261,"y":0.20467032492160797},{"x":0.542619526386261,"y":0.2184065878391266},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5031185150146484,0.20467032492160797,0.542619526386261,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4948025047779083,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2184065878391266},{"x":0.469854474067688,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.469854474067688,0.20467032492160797,0.4948025047779083,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4636174738407135,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2184065878391266},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45945945382118225,0.20467032492160797,0.4636174738407135,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4615384638309479,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2184065878391266},{"x":0.4553014636039734,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4553014636039734,0.20467032492160797,0.4615384638309479,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4490644633769989,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2184065878391266},{"x":0.4199584126472473,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4199584126472473,0.20467032492160797,0.4490644633769989,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4137214124202728,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2184065878391266},{"x":0.40956342220306396,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40956342220306396,0.20467032492160797,0.4137214124202728,0.2184065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6486486196517944,"y":0.24038460850715637},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5987526178359985,0.2252747267484665,0.6486486196517944,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.2252747267484665},{"x":0.590436577796936,"y":0.2252747267484665},{"x":0.590436577796936,"y":0.2390109896659851},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5467775464057922,0.2252747267484665,0.590436577796936,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2390109896659851},{"x":0.5093554854393005,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5093554854393005,0.2252747267484665,0.5405405163764954,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2390109896659851},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5031185150146484,0.2252747267484665,0.5072765350341797,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2390109896659851},{"x":0.469854474067688,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۵۵","boundary":[0.469854474067688,0.2252747267484665,0.4948025047779083,0.2390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.2252747267484665},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2252747267484665},{"x":0.46777546405792236,"y":0.2390109896659851},{"x":0.46569645404815674,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46569645404815674,0.2252747267484665,0.46777546405792236,0.2390109896659851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6507276296615601,"y":0.12087912112474442},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2390109896659851},{"x":0.1538461595773697,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14884615957736969,0.11387912112474441,0.6536486196517944,0.2460109896659851],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6777547001838684,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6777547001838684,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.1854395568370819,0.6777547001838684,0.19230769574642181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6777547001838684,"y":0.1854395568370819},{"x":0.6777547001838684,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.1784395568370819,0.6827547001838684,0.19930769574642182],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8523908257484436,"y":0.19368131458759308},{"x":0.7920997738838196,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7920997738838196,0.18269230425357819,0.8523908257484436,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7837837934494019,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7858628034591675,"y":0.19505494832992554},{"x":0.7629937529563904,"y":0.1964285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7629937529563904,0.18406593799591064,0.7858628034591675,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.2032967060804367},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2032967060804367},{"x":0.8523908257484436,"y":0.21565933525562286},{"x":0.7920997738838196,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7920997738838196,0.2032967060804367,0.8523908257484436,0.21565933525562286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7858628034591675,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7422037124633789,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7422037124633789,0.20467032492160797,0.7858628034591675,0.21703296899795532]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8523908257484436,"y":0.21565933525562286},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2184065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.735124762058258,0.17706593799591064,0.8573908257484436,0.22265933525562287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.5,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.2074175775051117,0.6777547001838684,0.21291208267211914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.21291208267211914},{"x":0.6756756901741028,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.2004175775051117,0.6827547001838684,0.21991208267211915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6777547001838684,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6777547001838684,"y":0.23489010334014893},{"x":0.6756756901741028,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.22939559817314148,0.6777547001838684,0.23489010334014893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6777547001838684,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6777547001838684,"y":0.23489010334014893},{"x":0.6756756901741028,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.22239559817314147,0.6827547001838684,0.24189010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.25},{"x":0.6777547001838684,"y":0.25},{"x":0.6777547001838684,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6756756901741028,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.25,0.6777547001838684,0.25549450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.25},{"x":0.6777547001838684,"y":0.25},{"x":0.6777547001838684,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6756756901741028,"y":0.25549450516700745}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.243,0.6827547001838684,0.26249450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6486486196517944,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2568681240081787},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۲-۵۵۵-۸","boundary":[0.4948025047779083,0.24587911367416382,0.6486486196517944,0.2568681240081787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6486486196517944,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2568681240081787},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4898025047779083,0.2388791136741638,0.6536486196517944,0.2638681240081787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2390109896659851},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2390109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8087317943572998,0.2252747267484665,0.8523908257484436,0.2390109896659851]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8523908257484436,"y":0.25824177265167236},{"x":0.8170478343963623,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8170478343963623,0.24725274741649628,0.8523908257484436,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2815934121608734},{"x":0.8066527843475342,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8066527843475342,0.26648351550102234,0.8523908257484436,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8004158139228821,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8004158139228821,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7546777725219727,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7546777725219727,0.26648351550102234,0.8004158139228821,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7484407424926758,"y":0.26648351550102234},{"x":0.7484407424926758,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2815934121608734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7089397311210632,0.26648351550102234,0.7484407424926758,0.2815934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8503118753433228,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8523908257484436,"y":0.299450546503067},{"x":0.7983368039131165,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7983368039131165,0.28708791732788086,0.8523908257484436,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8523908257484436,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32005494832992554},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8004158139228821,0.3076923191547394,0.8523908257484436,0.32005494832992554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32005494832992554},{"x":0.7089397311210632,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7039397311210632,0.21827472674846649,0.8573908257484436,0.32705494832992554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6777547001838684,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6756756901741028,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.2706044018268585,0.6777547001838684,0.27609890699386597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2706044018268585},{"x":0.6777547001838684,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6756756901741028,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.2636044018268585,0.6827547001838684,0.283098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6278586387634277,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"فييا","boundary":[0.6278586387634277,0.26648351550102234,0.6486486196517944,0.27747252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.26648351550102234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.27747252583503723},{"x":0.6278586387634277,"y":0.27747252583503723}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.6228586387634277,0.25948351550102233,0.6536486196517944,0.28447252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6486486196517944,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6465696692466736,"y":0.30219781398773193},{"x":0.602910578250885,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6049895882606506,0.28708791732788086,0.6465696692466736,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.2857142984867096},{"x":0.602910578250885,"y":0.2857142984867096},{"x":0.602910578250885,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5987526178359985,0.2857142984867096,0.602910578250885,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.2857142984867096},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2857142984867096},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3008241653442383},{"x":0.590436577796936,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.590436577796936,0.2857142984867096,0.5966736078262329,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.2857142984867096},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2857142984867096},{"x":0.5800415873527527,"y":0.299450546503067},{"x":0.5758835673332214,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5758835673332214,0.2857142984867096,0.5800415873527527,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.2857142984867096},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2857142984867096},{"x":0.5696465969085693,"y":0.299450546503067},{"x":0.5634095668792725,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5634095668792725,0.2857142984867096,0.5696465969085693,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.28434064984321594},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2857142984867096},{"x":0.5613305568695068,"y":0.299450546503067},{"x":0.5363825559616089,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۹۱","boundary":[0.5363825559616089,0.28434064984321594,0.5613305568695068,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.28434064984321594},{"x":0.5343035459518433,"y":0.28434064984321594},{"x":0.5343035459518433,"y":0.299450546503067},{"x":0.5280665159225464,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.530145525932312,0.28434064984321594,0.5343035459518433,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.28434064984321594},{"x":0.5363825559616089,"y":0.28434064984321594},{"x":0.5363825559616089,"y":0.299450546503067},{"x":0.48856547474861145,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-۴۹۸","boundary":[0.48856547474861145,0.28434064984321594,0.5363825559616089,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.28434064984321594},{"x":0.4927234947681427,"y":0.28434064984321594},{"x":0.4906444847583771,"y":0.29807692766189575},{"x":0.4864864945411682,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4864864945411682,0.28434064984321594,0.4906444847583771,0.29807692766189575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.28434064984321594},{"x":0.6486486196517944,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6465696692466736,"y":0.30219781398773193},{"x":0.4864864945411682,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4814864945411682,0.27734064984321594,0.6515696692466736,0.30919781398773194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.3118131756782532,0.6777547001838684,0.3173076808452606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3118131756782532},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3173076808452606},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3173076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.30481317567825317,0.6827547001838684,0.3243076808452606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6195425987243652,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.6195425987243652,0.30906593799591064,0.6486486196517944,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6195425987243652,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6216216087341309,"y":0.32005494832992554},{"x":0.6174635887145996,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6174635887145996,0.30906593799591064,0.6216216087341309,0.32005494832992554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3186813294887543},{"x":0.6174635887145996,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6124635887145996,0.30206593799591064,0.6536486196517944,0.3256813294887543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3420329689979553},{"x":0.812889814376831,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.812889814376831,0.32967033982276917,0.8523908257484436,0.3420329689979553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3420329689979553},{"x":0.812889814376831,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.807889814376831,0.32267033982276916,0.8573908257484436,0.34903296899795533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3324175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3324175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6756756901741028,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.3324175775051117,0.6777547001838684,0.33791208267211914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3324175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3324175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6756756901741028,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.3254175775051117,0.6827547001838684,0.34491208267211915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6507276296615601,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3434065878391266},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5987526178359985,0.32967033982276917,0.6486486196517944,0.3434065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.3282966911792755},{"x":0.590436577796936,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3420329689979553},{"x":0.5509355664253235,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.5530145764350891,0.3282966911792755,0.5883575677871704,0.3420329689979553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6507276296615601,"y":0.33104395866394043},{"x":0.6486486196517944,"y":0.34478020668029785},{"x":0.5509355664253235,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5480145764350891,0.3212966911792755,0.6536486196517944,0.35178020668029786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.3434065878391266},{"x":0.55509352684021,"y":0.34478020668029785},{"x":0.55509352684021,"y":0.35851648449897766},{"x":0.4989604949951172,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Genetic","boundary":[0.4989604949951172,0.3434065878391266,0.55509352684021,0.35851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6486486196517944,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3598901033401489},{"x":0.5613305568695068,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"engineering","boundary":[0.5613305568695068,0.34478020668029785,0.6486486196517944,0.3598901033401489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.3434065878391266},{"x":0.6486486196517944,"y":0.34478020668029785},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3598901033401489},{"x":0.4989604949951172,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4939604949951172,0.3364065878391266,0.6536486196517944,0.36689010334014893],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6486486196517944,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3777472674846649},{"x":0.602910578250885,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"دی.ان.ا.","boundary":[0.602910578250885,0.36263737082481384,0.6486486196517944,0.3777472674846649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6486486196517944,"y":0.36263737082481384},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3777472674846649},{"x":0.602910578250885,"y":0.37637361884117126}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.597910578250885,0.35563737082481384,0.6536486196517944,0.3847472674846649],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6486486196517944,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3901098966598511},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3901098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"DNA","boundary":[0.6112266182899475,0.38049450516700745,0.6486486196517944,0.3901098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6486486196517944,"y":0.38049450516700745},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3901098966598511},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3901098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6062266182899475,0.37349450516700744,0.6536486196517944,0.3971098966598511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6777547001838684,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.40109890699386597,0.6777547001838684,0.4065934121608734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6777547001838684,"y":0.40109890699386597},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.39409890699386596,0.6827547001838684,0.4135934121608734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.4217033088207245,0.6777547001838684,0.4285714328289032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.4147033088207245,0.6827547001838684,0.4355714328289032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3956044018268585},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4079670310020447},{"x":0.812889814376831,"y":0.40934064984321594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8108108043670654,0.3969780206680298,0.8523908257484436,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8066527843475342,"y":0.40934064984321594},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7692307829856873,0.39835163950920105,0.8066527843475342,0.40934064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4148351550102234},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4285714328289032},{"x":0.812889814376831,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8108108043670654,0.4175824224948883,0.8523908257484436,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.41895604133605957},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4175824224948883},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4313186705112457},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4326923191547394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7692307829856873,0.41895604133605957,0.8066527843475342,0.4313186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4381868243217468},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4368131756782532},{"x":0.8523908257484436,"y":0.450549453496933},{"x":0.812889814376831,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8108108043670654,0.4381868243217468,0.8523908257484436,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.4395604431629181},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4381868243217468},{"x":0.8066527843475342,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7692307829856873,0.4395604431629181,0.8066527843475342,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4711538553237915},{"x":0.812889814376831,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8108108043670654,0.45879119634628296,0.8523908257484436,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.4601648449897766},{"x":0.8045738339424133,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8066527843475342,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7692307829856873,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7692307829856873,0.4601648449897766,0.8066527843475342,0.47252747416496277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.39835163950920105},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3956044018268585},{"x":0.8565488457679749,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7692307829856873,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.760072762966156,0.39135163950920104,0.8615488457679749,0.4781538553237915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6486486196517944,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6486486196517944,"y":0.41208791732788086},{"x":0.632016658782959,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.632016658782959,0.39835163950920105,0.6486486196517944,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6278586387634277,"y":0.39835163950920105},{"x":0.6278586387634277,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6008316278457642,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.6008316278457642,0.39835163950920105,0.6278586387634277,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.39835163950920105},{"x":0.602910578250885,"y":0.39835163950920105},{"x":0.602910578250885,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5987526178359985,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5987526178359985,0.39835163950920105,0.602910578250885,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5925155878067017,"y":0.39835163950920105},{"x":0.5925155878067017,"y":0.41208791732788086},{"x":0.5239084959030151,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.5239084959030151,0.3969780206680298,0.5925155878067017,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5218295454978943,"y":0.41208791732788086},{"x":0.517671525478363,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.517671525478363,0.3969780206680298,0.5218295454978943,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5114344954490662,"y":0.41208791732788086},{"x":0.45322245359420776,"y":0.41208791732788086}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۹-","boundary":[0.45322245359420776,0.3969780206680298,0.5114344954490662,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.3969780206680298},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3969780206680298},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4107142984867096},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4615384638309479,0.3969780206680298,0.4636174738407135,0.4107142984867096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.3969780206680298},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3969780206680298},{"x":0.45322245359420776,"y":0.41208791732788086},{"x":0.395010381937027,"y":0.4107142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردآورنده","boundary":[0.395010381937027,0.3969780206680298,0.45322245359420776,0.41208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6486486196517944,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6486486196517944,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6195425987243652,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.6195425987243652,0.41895604133605957,0.6486486196517944,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6195425987243652,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6195425987243652,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6153846383094788,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6153846383094788,0.41895604133605957,0.6195425987243652,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6091476082801819,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6091476082801819,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5883575677871704,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5883575677871704,0.41895604133605957,0.6091476082801819,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5862785577774048,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5821205973625183,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5821205973625183,0.4175824224948883,0.5862785577774048,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5717255473136902,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5717255473136902,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5405405163764954,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۲","boundary":[0.5405405163764954,0.4175824224948883,0.5717255473136902,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5343035459518433,"y":0.43406593799591064},{"x":0.5259875059127808,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5259875059127808,0.4175824224948883,0.5343035459518433,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4175824224948883},{"x":0.5197505354881287,"y":0.43406593799591064},{"x":0.45945945382118225,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردآورنده","boundary":[0.45945945382118225,0.4175824224948883,0.5197505354881287,0.43406593799591064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.4381868243217468},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4368131756782532},{"x":0.6486486196517944,"y":0.450549453496933},{"x":0.6049895882606506,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6049895882606506,0.4381868243217468,0.6486486196517944,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4381868243217468},{"x":0.5987526178359985,"y":0.45192307233810425},{"x":0.5675675868988037,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5675675868988037,0.4381868243217468,0.5987526178359985,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5654885768890381,"y":0.45192307233810425},{"x":0.5613305568695068,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5613305568695068,0.4395604431629181,0.5654885768890381,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.4395604431629181},{"x":0.55509352684021,"y":0.4395604431629181},{"x":0.55509352684021,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4532966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5259875059127808,0.4395604431629181,0.55509352684021,0.4532966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.44093406200408936},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4395604431629181},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4532966911792755},{"x":0.49688148498535156,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.49688148498535156,0.44093406200408936,0.5197505354881287,0.4532966911792755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4532966911792755},{"x":0.395010381937027,"y":0.45467033982276917}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.390010381937027,0.3899780206680298,0.6536486196517944,0.4602966911792755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.4436813294887543,0.6777547001838684,0.4491758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4436813294887543},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.43668132948875427,0.6827547001838684,0.4561758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.4574175775051117},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4574175775051117},{"x":0.42203742265701294,"y":0.46978020668029785},{"x":0.3762993812561035,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shiraz","boundary":[0.3762993812561035,0.4574175775051117,0.42203742265701294,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5031185150146484,"y":0.46978020668029785},{"x":0.4282744228839874,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.4282744228839874,0.4574175775051117,0.5031185150146484,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5093554854393005,"y":0.46978020668029785},{"x":0.5051975250244141,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5051975250244141,0.4574175775051117,0.5093554854393005,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4574175775051117},{"x":0.5945945978164673,"y":0.46978020668029785},{"x":0.5155925154685974,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5155925154685974,0.4574175775051117,0.5945945978164673,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6008316278457642,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.6008316278457642,0.4574175775051117,0.6486486196517944,0.46978020668029785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4574175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.46978020668029785},{"x":0.3762993812561035,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3712993812561035,0.4504175775051117,0.6536486196517944,0.47678020668029786],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6777547001838684,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6756756901741028,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.4642857015132904,0.6777547001838684,0.46978020668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6777547001838684,"y":0.46978020668029785},{"x":0.6756756901741028,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.4572857015132904,0.6827547001838684,0.47678020668029786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4972527325153351},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8336798548698425,0.4821428656578064,0.8503118753433228,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.48076921701431274},{"x":0.82536381483078,"y":0.48076921701431274},{"x":0.82536381483078,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7941787838935852,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7962577939033508,0.48076921701431274,0.82536381483078,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4793955981731415},{"x":0.7879418134689331,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4958791136741638},{"x":0.752598762512207,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.752598762512207,0.4793955981731415,0.7879418134689331,0.4958791136741638]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4972527325153351},{"x":0.752598762512207,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.747598762512207,0.4723955981731415,0.8553118753433228,0.5042527325153351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6590436697006226,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6590436697006226,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6049895882606506,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"QH۴۴۲","boundary":[0.6049895882606506,0.48076921701431274,0.6590436697006226,0.49175822734832764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6777547001838684,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6777547001838684,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6756756901741028,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.48076921701431274,0.6777547001838684,0.49175822734832764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6777547001838684,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6777547001838684,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6049895882606506,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5999895882606506,0.47376921701431274,0.6827547001838684,0.49875822734832764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5054945349693298},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5054945349693298},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.5054945349693298,0.6777547001838684,0.5109890103340149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5054945349693298},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5054945349693298},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5109890103340149},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5109890103340149}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.49849453496932983,0.6827547001838684,0.5179890103340149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۶۰۶۵","boundary":[0.6008316278457642,0.5013736486434937,0.6486486196517944,0.5123626589775085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.5013736486434937},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5958316278457642,0.49437364864349365,0.6536486196517944,0.5193626589775086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.526098906993866},{"x":0.6777547001838684,"y":0.526098906993866},{"x":0.6777547001838684,"y":0.531593382358551},{"x":0.6756756901741028,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.526098906993866,0.6777547001838684,0.531593382358551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.526098906993866},{"x":0.6777547001838684,"y":0.526098906993866},{"x":0.6777547001838684,"y":0.531593382358551},{"x":0.6756756901741028,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.519098906993866,0.6827547001838684,0.538593382358551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5329670310020447},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵۵۲۲۴۸","boundary":[0.5821205973625183,0.5233516693115234,0.6486486196517944,0.5329670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5233516693115234},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5329670310020447},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5771205973625183,0.5163516693115234,0.6536486196517944,0.5399670310020447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5137362480163574},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8316008448600769,0.5041208863258362,0.8503118753433228,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5041208863258362},{"x":0.82536381483078,"y":0.5041208863258362},{"x":0.82536381483078,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7941787838935852,0.5041208863258362,0.82536381483078,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5041208863258362},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5041208863258362},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7505197525024414,0.5041208863258362,0.7858628034591675,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5357142686843872},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8170478343963623,0.5219780206680298,0.8523908257484436,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7422037124633789,0.5219780206680298,0.8087317943572998,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7130976915359497,0.5219780206680298,0.7359667420387268,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5425823926925659},{"x":0.8503118753433228,"y":0.541208803653717},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5549450516700745},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5563187003135681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.8024948239326477,0.5425823926925659,0.8523908257484436,0.5549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7962577939033508,"y":0.557692289352417},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7588357329368591,0.5439560413360596,0.7962577939033508,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5618131756782532},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5769230723381042},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5769230723381042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7837837934494019,0.5631868243217468,0.8523908257484436,0.5769230723381042]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5769230723381042},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7060186815261841,0.4971208863258362,0.8573908257484436,0.5839230723381043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.699999988079071,"str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.5480769276618958,0.6777547001838684,0.5535714030265808]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5480769276618958},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5535714030265808},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5535714030265808}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6706756901741028,0.5410769276618957,0.6827547001838684,0.5605714030265808],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فیپا","boundary":[0.6278586387634277,0.5439560413360596,0.6486486196517944,0.5549450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6228586387634277,0.5369560413360596,0.6536486196517944,0.5619450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.6497252583503723},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6524725556373596},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6524725556373596},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"(","boundary":[0.15592515468597412,0.6497252583503723,0.1392931342124939,0.6524725556373596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.6648351550102234},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6744505763053894},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6744505763053894},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":"(","boundary":[0.15592515468597412,0.6648351550102234,0.1392931342124939,0.6744505763053894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.6497252583503723},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6744505763053894},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6744505763053894},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","boundary":[0.15092515468597412,0.6427252583503723,0.14221413910388947,0.6814505763053894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.625},{"x":0.8627858757972717,"y":0.625},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6428571343421936},{"x":0.812889814376831,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.812889814376831,0.625,0.8627858757972717,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.625},{"x":0.8066527843475342,"y":0.625},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6428571343421936},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6428571343421936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.7629937529563904,0.625,0.8066527843475342,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.625},{"x":0.7567567825317383,"y":0.625},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6442307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوترکیب","boundary":[0.6985446810722351,0.625,0.7567567825317383,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.625},{"x":0.692307710647583,"y":0.625},{"x":0.692307710647583,"y":0.6442307829856873},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6442307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6839916706085205,0.625,0.692307710647583,0.6442307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.625},{"x":0.6798336505889893,"y":0.625},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6428571343421936},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6442307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6195425987243652,0.625,0.6798336505889893,0.6428571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.625},{"x":0.6133056282997131,"y":0.625},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6442307829856873},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6442307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.5717255473136902,0.625,0.6133056282997131,0.6442307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.625},{"x":0.5654885768890381,"y":0.625},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6442307829856873},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6442307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5197505354881287,0.625,0.5654885768890381,0.6442307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6634615659713745},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8316008448600769,0.6497252583503723,0.8627858757972717,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6497252583503723},{"x":0.82536381483078,"y":0.6497252583503723},{"x":0.82536381483078,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7983368039131165,0.6497252583503723,0.82536381483078,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازی","boundary":[0.7588357329368591,0.6497252583503723,0.7920997738838196,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7505197525024414,0.6497252583503723,0.7546777725219727,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6497252583503723},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6634615659713745},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.6652806401252747,0.6497252583503723,0.7422037124633789,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.6497252583503723},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6497252583503723},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6634615659713745},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.6382536292076111,0.6497252583503723,0.6590436697006226,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6497252583503723},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6497252583503723},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6634615659713745},{"x":0.602910578250885,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.602910578250885,0.6497252583503723,0.6299376487731934,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6634615659713745},{"x":0.590436577796936,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.590436577796936,0.6497252583503723,0.5966736078262329,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6634615659713745},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5530145764350891,0.6497252583503723,0.5841996073722839,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6634615659713745},{"x":0.517671525478363,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.517671525478363,0.6497252583503723,0.5446985363960266,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6634615659713745},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.4781704843044281,0.6497252583503723,0.5114344954490662,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6675823926925659},{"x":0.866943895816803,"y":0.682692289352417},{"x":0.8212057948112488,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8191268444061279,0.6689560413360596,0.866943895816803,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6675823926925659},{"x":0.8212057948112488,"y":0.682692289352417},{"x":0.8024948239326477,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.8024948239326477,0.6689560413360596,0.8212057948112488,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8024948239326477,"y":0.682692289352417},{"x":0.7962577939033508,"y":0.682692289352417}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.6689560413360596,0.8024948239326477,0.682692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6840659379959106},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6840659379959106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7609147429466248,0.6689560413360596,0.7920997738838196,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6703296899795532},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6840659379959106},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.7110186815261841,0.6703296899795532,0.7546777725219727,0.6840659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.692307710647583},{"x":0.8627858757972717,"y":0.692307710647583},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8336798548698425,0.692307710647583,0.8627858757972717,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.692307710647583},{"x":0.82536381483078,"y":0.692307710647583},{"x":0.82536381483078,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8045738339424133,0.692307710647583,0.82536381483078,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.692307710647583},{"x":0.8024948239326477,"y":0.692307710647583},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7060439586639404},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.692307710647583,0.8024948239326477,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8066527843475342,0.7142857313156128,0.8627858757972717,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7266483306884766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004158139228821,0.7142857313156128,0.8045738339424133,0.7266483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7348901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7348901033401489},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7486263513565063},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8274428248405457,0.7348901033401489,0.8627858757972717,0.7486263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.7348901033401489},{"x":0.82536381483078,"y":0.7348901033401489},{"x":0.82536381483078,"y":0.7486263513565063},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8212057948112488,0.7348901033401489,0.82536381483078,0.7486263513565063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7362637519836426},{"x":0.777546763420105,"y":0.7362637519836426},{"x":0.777546763420105,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7486263513565063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7463617324829102,0.7362637519836426,0.777546763420105,0.7486263513565063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6236263513565063},{"x":0.866943895816803,"y":0.7486263513565063},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7513736486434937}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.47109147429466247,0.6193736486434936,0.871943895816803,0.7556263513565064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6936812996864319},{"x":0.790020763874054,"y":0.6936812996864319},{"x":0.790020763874054,"y":0.7019230723381042},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7019230723381042}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰۰","boundary":[0.7588357329368591,0.6936812996864319,0.790020763874054,0.7019230723381042]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6936812996864319},{"x":0.790020763874054,"y":0.6936812996864319},{"x":0.790020763874054,"y":0.7019230723381042},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7019230723381042}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7538357329368591,0.6866812996864319,0.795020763874054,0.7089230723381043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.6868131756782532},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7417582273483276},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7431318759918213},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"III","boundary":[0.16632016003131866,0.6868131756782532,0.15176714956760406,0.7431318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.6868131756782532},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7417582273483276},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7431318759918213},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.16132016003131866,0.6798131756782532,0.15676714956760407,0.7501318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7156593203544617},{"x":0.790020763874054,"y":0.7156593203544617},{"x":0.790020763874054,"y":0.723901093006134},{"x":0.7588357329368591,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.7588357329368591,0.7156593203544617,0.790020763874054,0.723901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7484407424926758,"y":0.723901093006134},{"x":0.7151767015457153,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7151767015457153,0.7156593203544617,0.7484407424926758,0.723901093006134]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7156593203544617},{"x":0.790020763874054,"y":0.7156593203544617},{"x":0.790020763874054,"y":0.723901093006134},{"x":0.7151767015457153,"y":0.723901093006134}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7101767015457153,0.7086593203544617,0.795020763874054,0.730901093006134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6340956091880798,0.7664835453033447,0.6548856496810913,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7802197933197021},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6008316278457642,0.7664835453033447,0.6278586387634277,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5675675868988037,0.7664835453033447,0.5945945978164673,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5343035459518433,0.7664835453033447,0.5613305568695068,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5051975250244141,0.7664835453033447,0.5280665159225464,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7802197933197021},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45114344358444214,0.7664835453033447,0.4989604949951172,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7664835453033447},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7664835453033447},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7802197933197021},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.40956342220306396,0.7664835453033447,0.44490644335746765,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7664835453033447},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7802197933197021},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3596673607826233,0.7664835453033447,0.4033263921737671,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7664835453033447},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7664835453033447},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7802197933197021},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32640331983566284,0.7664835453033447,0.3534303605556488,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8021978139877319},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7151767015457153,0.7884615659713745,0.7442827224731445,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8021978139877319},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7110186815261841,0.7884615659713745,0.7151767015457153,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7884615659713745},{"x":0.704781711101532,"y":0.7884615659713745},{"x":0.704781711101532,"y":0.8021978139877319},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6735966801643372,0.7884615659713745,0.704781711101532,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8021978139877319},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.6528066396713257,0.7884615659713745,0.6673596501350403,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8021978139877319},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6486486196517944,0.7884615659713745,0.6507276296615601,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8021978139877319},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.6174635887145996,0.7884615659713745,0.6424116492271423,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8021978139877319},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5717255473136902,0.7884615659713745,0.6112266182899475,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5654885768890381,"y":0.8021978139877319},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5363825559616089,0.7884615659713745,0.5654885768890381,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8021978139877319},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5239084959030151,0.7884615659713745,0.5280665159225464,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7884615659713745},{"x":0.517671525478363,"y":0.7884615659713745},{"x":0.517671525478363,"y":0.8021978139877319},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5051975250244141,0.7884615659713745,0.517671525478363,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7884615659713745},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7884615659713745},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8021978139877319},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.46777546405792236,0.7884615659713745,0.49688148498535156,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7884615659713745},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7884615659713745},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8021978139877319},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.4199584126472473,0.7884615659713745,0.45945945382118225,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.7884615659713745},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7884615659713745},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8021978139877319},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4054054021835327,0.7884615659713745,0.4116424024105072,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7884615659713745},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7884615659713745},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8021978139877319},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.3596673607826233,0.7884615659713745,0.3991684019565582,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7884615659713745},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7884615659713745},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8021978139877319},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.31392931938171387,0.7884615659713745,0.3534303605556488,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.7884615659713745},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7884615659713745},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8021978139877319},{"x":0.27650728821754456,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.27650728821754456,0.7884615659713745,0.3076923191547394,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7884615659713745},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7884615659713745},{"x":0.26819127798080444,"y":0.8021978139877319},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.23908524215221405,0.7884615659713745,0.26819127798080444,0.8021978139877319]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.7664835453033447},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8035714030265808},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23408524215221405,0.7594835453033447,0.7492827224731445,0.8105714030265808],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5571725368499756,0.8063187003135681,0.5821205973625183,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5509355664253235,"y":0.8186812996864319},{"x":0.5467775464057922,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5467775464057922,0.8063187003135681,0.5509355664253235,0.8186812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8200549483299255},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5093554854393005,0.8063187003135681,0.5405405163764954,0.8200549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8186812996864319},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.8063187003135681,0.5031185150146484,0.8186812996864319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.8049450516700745},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8200549483299255},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۰۷۱۳۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.40124741196632385,0.8049450516700745,0.4906444847583771,0.8200549483299255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.8049450516700745},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5821205973625183,"y":0.8200549483299255},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8186812996864319}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.39624741196632385,0.7979450516700745,0.5871205973625183,0.8270549483299255],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/mveWLzMpahtEElwB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/IQfBFIVKrSgvAzyI.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/ioTPvXKWacAEiBoM.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0007243874439826378,0.0005847421966411255,0.9981872268278237,0.9989186541300554]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8191268444061279,0.43406593799591064,0.8627858757972717,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8108108043670654,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7505197525024414,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7505197525024414,0.43406593799591064,0.8108108043670654,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7442827224731445,"y":0.43406593799591064},{"x":0.7442827224731445,"y":0.44780218601226807},{"x":0.6902287006378174,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6902287006378174,0.43406593799591064,0.7442827224731445,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6839916706085205,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6839916706085205,"y":0.44780218601226807},{"x":0.644490659236908,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.644490659236908,0.43406593799591064,0.6839916706085205,0.44780218601226807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8627858757972717,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4491758346557617},{"x":0.644490659236908,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.639490659236908,0.4256923191547394,0.8677858757972717,0.4561758346557617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4862637221813202},{"x":0.837837815284729,"y":0.4862637221813202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.4752747118473053,0.8627858757972717,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8316008448600769,"y":0.48763737082481384},{"x":0.8087317943572998,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.8087317943572998,0.4752747118473053,0.8316008448600769,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4752747118473053},{"x":0.8024948239326477,"y":0.48763737082481384},{"x":0.765072762966156,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.765072762966156,0.47664836049079895,0.8024948239326477,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7588357329368591,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7588357329368591,"y":0.48763737082481384},{"x":0.7255717515945435,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبرجد","boundary":[0.7255717515945435,0.47664836049079895,0.7588357329368591,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5068681240081787},{"x":0.837837815284729,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.49450549483299255,0.8627858757972717,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4931318759918213},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7962577939033508,0.4931318759918213,0.8316008448600769,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.4931318759918213},{"x":0.790020763874054,"y":0.49450549483299255},{"x":0.790020763874054,"y":0.5068681240081787},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرداریان","boundary":[0.7401247620582581,0.4931318759918213,0.790020763874054,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5123626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5109890103340149},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5233516693115234},{"x":0.837837815284729,"y":0.5233516693115234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5123626589775085,0.8627858757972717,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5123626589775085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5123626589775085},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.8045738339424133,0.5123626589775085,0.8316008448600769,0.5233516693115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5123626589775085},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5123626589775085},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5247252583503723},{"x":0.765072762966156,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستوده","boundary":[0.765072762966156,0.5123626589775085,0.7983368039131165,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5425823926925659},{"x":0.837837815284729,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5302197933197021,0.8627858757972717,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5302197933197021},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.7671517729759216,0.5302197933197021,0.8316008448600769,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5302197933197021},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5425823926925659},{"x":0.704781711101532,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابوالقاسمی","boundary":[0.704781711101532,0.5302197933197021,0.7609147429466248,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5590659379959106},{"x":0.837837815284729,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5480769276618958,0.8627858757972717,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5480769276618958},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5604395866394043},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8004158139228821,0.5480769276618958,0.8316008448600769,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.7567567825317383,0.5480769276618958,0.7941787838935852,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5480769276618958},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحرالعلوم","boundary":[0.7006236910820007,0.5480769276618958,0.7505197525024414,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5782967209815979},{"x":0.837837815284729,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5659340620040894,0.8627858757972717,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهرزاد","boundary":[0.7962577939033508,0.5659340620040894,0.8316008448600769,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیغش","boundary":[0.7588357329368591,0.5659340620040894,0.7920997738838196,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5961538553237915},{"x":0.837837815284729,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.5851648449897766,0.8627858757972717,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.8066527843475342,0.5851648449897766,0.8316008448600769,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوشبخت","boundary":[0.7463617324829102,0.5851648449897766,0.8004158139228821,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6153846383094788},{"x":0.837837815284729,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6030219793319702,0.8627858757972717,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7879418134689331,0.6030219793319702,0.8316008448600769,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6030219793319702},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضوی","boundary":[0.7484407424926758,0.6030219793319702,0.7817047834396362,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6346153616905212},{"x":0.837837815284729,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6222527623176575,0.8627858757972717,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6222527623176575},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.7983368039131165,0.6222527623176575,0.8316008448600769,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.7588357329368591,0.6222527623176575,0.7920997738838196,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8627858757972717,"y":0.651098906993866},{"x":0.837837815284729,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6387362480163574,0.8627858757972717,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6387362480163574},{"x":0.8316008448600769,"y":0.651098906993866},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7941787838935852,0.6387362480163574,0.8316008448600769,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6387362480163574},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعتی","boundary":[0.7463617324829102,0.6401098966598511,0.7879418134689331,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6717032790184021},{"x":0.837837815284729,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6579670310020447,0.8627858757972717,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.7858628034591675,0.6579670310020447,0.8316008448600769,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6579670310020447},{"x":0.777546763420105,"y":0.6579670310020447},{"x":0.777546763420105,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شکر","boundary":[0.7546777725219727,0.6579670310020447,0.777546763420105,0.6717032790184021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6895604133605957},{"x":0.837837815284729,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6758241653442383,0.8627858757972717,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6758241653442383},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6895604133605957},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8024948239326477,0.6758241653442383,0.8316008448600769,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صدرایی","boundary":[0.7546777725219727,0.6758241653442383,0.7962577939033508,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6771978139877319},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6895604133605957},{"x":0.704781711101532,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواهری","boundary":[0.704781711101532,0.6771978139877319,0.7484407424926758,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.708791196346283},{"x":0.837837815284729,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.6950549483299255,0.8627858757972717,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8316008448600769,"y":0.708791196346283},{"x":0.765072762966156,"y":0.708791196346283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.765072762966156,0.6950549483299255,0.8316008448600769,0.708791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7074176073074341},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرافت","boundary":[0.7234927415847778,0.6950549483299255,0.7588357329368591,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7252747416496277},{"x":0.837837815284729,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7129120826721191,0.8627858757972717,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7129120826721191},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.8024948239326477,0.7129120826721191,0.8316008448600769,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاضل","boundary":[0.7692307829856873,0.7129120826721191,0.7962577939033508,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7129120826721191},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.7422037124633789,0.7129120826721191,0.7609147429466248,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7445054650306702},{"x":0.837837815284729,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7321428656578064,0.8627858757972717,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7962577939033508,0.7321428656578064,0.8316008448600769,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7321428656578064},{"x":0.790020763874054,"y":0.7321428656578064},{"x":0.790020763874054,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیانی","boundary":[0.7609147429466248,0.7321428656578064,0.790020763874054,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.75},{"x":0.8627858757972717,"y":0.75},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7623626589775085},{"x":0.837837815284729,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.75,0.8627858757972717,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.75},{"x":0.8316008448600769,"y":0.75},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرضیه","boundary":[0.7962577939033508,0.75,0.8316008448600769,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.75},{"x":0.790020763874054,"y":0.75},{"x":0.790020763874054,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7505197525024414,0.75,0.790020763874054,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.75},{"x":0.7442827224731445,"y":0.75},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7623626589775085},{"x":0.717255711555481,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.717255711555481,0.75,0.7442827224731445,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7802197933197021},{"x":0.837837815284729,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.837837815284729,0.7678571343421936,0.8627858757972717,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7802197933197021},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.7941787838935852,0.7678571343421936,0.8316008448600769,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7802197933197021},{"x":0.752598762512207,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واعظی","boundary":[0.752598762512207,0.7678571343421936,0.7879418134689331,0.7802197933197021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4752747118473053},{"x":0.866943895816803,"y":0.7802197933197021},{"x":0.704781711101532,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6956236910820007,0.46964836049079894,0.871943895816803,0.7872197933197022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6382536292076111,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4862637221813202},{"x":0.6070685982704163,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.6070685982704163,0.4752747118473053,0.6382536292076111,0.4862637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6008316278457642,"y":0.48763737082481384},{"x":0.55509352684021,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.55509352684021,0.4752747118473053,0.6008316278457642,0.48763737082481384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.4752747118473053},{"x":0.6382536292076111,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4862637221813202},{"x":0.55509352684021,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.55009352684021,0.4682747118473053,0.6432536292076111,0.4932637221813202],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4848901033401489},{"x":0.5093554854393005,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5093554854393005,0.4752747118473053,0.5509355664253235,0.4848901033401489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4848901033401489},{"x":0.5093554854393005,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5043554854393005,0.4682747118473053,0.5559355664253235,0.49189010334014893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4752747118473053},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4890109896659851},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4989604949951172,0.4752747118473053,0.5031185150146484,0.4890109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4927234947681427,"y":0.48763737082481384},{"x":0.4615384638309479,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.4636174738407135,0.4752747118473053,0.4927234947681427,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4553014636039734,"y":0.4752747118473053},{"x":0.4553014636039734,"y":0.48763737082481384},{"x":0.4261954128742218,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4261954128742218,0.4752747118473053,0.4553014636039734,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.47390109300613403},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4752747118473053},{"x":0.41580042243003845,"y":0.48763737082481384},{"x":0.37006238102912903,"y":0.48763737082481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.37006238102912903,0.47390109300613403,0.41580042243003845,0.48763737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4931318759918213},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5068681240081787},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماینده","boundary":[0.6008316278457642,0.4931318759918213,0.6382536292076111,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.5634095668792725,0.4931318759918213,0.5945945978164673,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5068681240081787},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5114344954490662,0.4931318759918213,0.5571725368499756,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4931318759918213},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5068681240081787},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46569645404815674,0.4931318759918213,0.5051975250244141,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.4931318759918213},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4931318759918213},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5068681240081787},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4469854533672333,0.4931318759918213,0.4573804438114166,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.4931318759918213},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4931318759918213},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5068681240081787},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4054054021835327,0.4931318759918213,0.4407484531402588,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.4931318759918213},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4931318759918213},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5068681240081787},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3534303605556488,0.4931318759918213,0.3991684019565582,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5123626589775085},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.6091476082801819,0.5123626589775085,0.6382536292076111,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5123626589775085},{"x":0.602910578250885,"y":0.5123626589775085},{"x":0.602910578250885,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5779625773429871,0.5123626589775085,0.602910578250885,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5123626589775085},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5509355664253235,0.5123626589775085,0.5717255473136902,0.5247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5274725556373596},{"x":0.6382536292076111,"y":0.526098906993866},{"x":0.6382536292076111,"y":0.541208803653717},{"x":0.5945945978164673,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5274725556373596,0.6382536292076111,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5883575677871704,"y":0.541208803653717},{"x":0.5696465969085693,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.5696465969085693,0.5288461446762085,0.5883575677871704,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5592515468597412,0.5288461446762085,0.5634095668792725,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5302197933197021},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5288461446762085},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5114344954490662,0.5302197933197021,0.5530145764350891,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5453296899795532},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5590659379959106},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5467032790184021,0.6382536292076111,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5590659379959106},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5654885768890381,0.5467032790184021,0.5883575677871704,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5604395866394043},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571725368499756,0.5480769276618958,0.5613305568695068,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5480769276618958},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5604395866394043},{"x":0.517671525478363,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.5155925154685974,0.5480769276618958,0.5509355664253235,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5645604133605957},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5659340620040894,0.6382536292076111,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.5659340620040894,0.5883575677871704,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5155925154685974,0.5659340620040894,0.5343035459518433,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5782967209815979},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5051975250244141,0.5659340620040894,0.5093554854393005,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5659340620040894},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5659340620040894},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5782967209815979},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامپیوتر","boundary":[0.45322245359420776,0.5659340620040894,0.4989604949951172,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5824176073074341},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5824176073074341},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.5824176073074341,0.6382536292076111,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.583791196346283},{"x":0.5883575677871704,"y":0.583791196346283},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.583791196346283,0.5883575677871704,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.583791196346283},{"x":0.5571725368499756,"y":0.583791196346283},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5218295454978943,0.583791196346283,0.5592515468597412,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5851648449897766},{"x":0.517671525478363,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.5851648449897766,0.517671525478363,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5851648449897766},{"x":0.5072765350341797,"y":0.583791196346283},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5975274443626404},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5975274443626404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4844074845314026,0.5851648449897766,0.5093554854393005,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5851648449897766},{"x":0.4802494943141937,"y":0.583791196346283},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5975274443626404},{"x":0.44490644335746765,"y":0.598901093006134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.44490644335746765,0.5851648449897766,0.4802494943141937,0.5975274443626404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6016483306884766},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6002747416496277},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6016483306884766,0.6382536292076111,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.6030219793319702},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6016483306884766},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6153846383094788},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.530145525932312,0.6030219793319702,0.5883575677871704,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6318681240081787},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6208791136741638,0.6382536292076111,0.6318681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6222527623176575},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6332417726516724},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6332417726516724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5634095668792725,0.6222527623176575,0.5883575677871704,0.6332417726516724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6387362480163574},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6387362480163574},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6387362480163574,0.6382536292076111,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.6387362480163574,0.5883575677871704,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6524725556373596},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.5051975250244141,0.6387362480163574,0.5343035459518433,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6387362480163574},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6524725556373596},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49688148498535156,0.6387362480163574,0.5010395050048828,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6538461446762085},{"x":0.469854474067688,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.469854474067688,0.6401098966598511,0.4906444847583771,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6538461446762085},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4573804438114166,0.6401098966598511,0.4636174738407135,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6401098966598511},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6401098966598511},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6538461446762085},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.43659043312072754,0.6401098966598511,0.45322245359420776,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.656593382358551},{"x":0.6382536292076111,"y":0.656593382358551},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.656593382358551,0.6382536292076111,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5883575677871704,"y":0.656593382358551},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الهیات","boundary":[0.5530145764350891,0.6579670310020447,0.5883575677871704,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6703296899795532},{"x":0.542619526386261,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.6579670310020447,0.5467775464057922,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6703296899795532},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معارف","boundary":[0.5031185150146484,0.6579670310020447,0.5363825559616089,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6579670310020447},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6579670310020447},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6703296899795532},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6717032790184021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4573804438114166,0.6579670310020447,0.49688148498535156,0.6703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.6744505763053894,0.6382536292076111,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6881868243217468},{"x":0.55509352684021,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.55509352684021,0.6758241653442383,0.5883575677871704,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6758241653442383},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5488565564155579,0.6758241653442383,0.5509355664253235,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6758241653442383},{"x":0.542619526386261,"y":0.6758241653442383},{"x":0.542619526386261,"y":0.6881868243217468},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5010395050048828,0.6758241653442383,0.542619526386261,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6758241653442383},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6758241653442383},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6881868243217468},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6881868243217468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4906444847583771,0.6758241653442383,0.4948025047779083,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6758241653442383},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6758241653442383},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6881868243217468},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4615384638309479,0.6758241653442383,0.4844074845314026,0.6881868243217468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.6758241653442383},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6758241653442383},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6895604133605957},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.40748441219329834,0.6758241653442383,0.4553014636039734,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.692307710647583},{"x":0.6382536292076111,"y":0.692307710647583},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7046703100204468},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7060439586639404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.692307710647583,0.6382536292076111,0.7046703100204468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7060439586639404},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5509355664253235,0.6936812996864319,0.5883575677871704,0.7060439586639404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7074176073074341},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5259875059127808,0.6936812996864319,0.5488565564155579,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6936812996864319},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7074176073074341},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.49688148498535156,0.6950549483299255,0.5197505354881287,0.7074176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6382536292076111,"y":0.723901093006134},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7115384340286255,0.6382536292076111,0.723901093006134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7252747416496277},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5405405163764954,0.7115384340286255,0.5883575677871704,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7252747416496277},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4927234947681427,0.7129120826721191,0.5343035459518433,0.7252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7293956279754639},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7293956279754639,0.6382536292076111,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7293956279754639},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7431318759918213},{"x":0.55509352684021,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5530145764350891,0.7293956279754639,0.5883575677871704,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7431318759918213},{"x":0.542619526386261,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.542619526386261,0.7307692170143127,0.5488565564155579,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7431318759918213},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5135135054588318,0.7307692170143127,0.5384615659713745,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7307692170143127},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7445054650306702},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.47401246428489685,0.7307692170143127,0.5072765350341797,0.7445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7486263513565063},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7472527623176575},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7596153616905212},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7609890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7486263513565063,0.6382536292076111,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.75},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7486263513565063},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7609890103340149},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5363825559616089,0.75,0.5883575677871704,0.7609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7664835453033447},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7651098966598511},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7788461446762085},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5945945978164673,0.7664835453033447,0.6382536292076111,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7788461446762085},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.55509352684021,0.7664835453033447,0.5883575677871704,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5446985363960266,0.7678571343421936,0.5509355664253235,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7664835453033447},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7802197933197021},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7802197933197021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5155925154685974,0.7678571343421936,0.5405405163764954,0.7802197933197021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7678571343421936},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7802197933197021},{"x":0.469854474067688,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.469854474067688,0.7678571343421936,0.5093554854393005,0.7802197933197021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7788461446762085},{"x":0.3596673607826233,"y":0.781593382358551}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3484303605556488,0.466901093006134,0.6515696692466736,0.7858461446762085],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/NYAKqRuuLemEjuUS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/wkpYBiZPTakbbutj.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/YZvsDBWfDeUfekAz.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/erTWXevWCsfWoCPY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/XmCxSwIUZIYOYALE.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/frlMQaipqGbVjBzF.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.0001564273641823412,0.9981872268278237,0.998729969240807]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14010989665985107},{"x":0.8336798548698425,"y":0.14010989665985107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8357588648796082,0.12225274741649628,0.8627858757972717,0.14010989665985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8170478343963623,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8149688243865967,"y":0.14010989665985107},{"x":0.7754677534103394,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7754677534103394,0.12225274741649628,0.8149688243865967,0.14010989665985107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.12087912112474442},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12225274741649628},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14010989665985107},{"x":0.7754677534103394,"y":0.13873626291751862}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7704677534103394,0.11387912112474441,0.8677858757972717,0.14710989665985108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8627858757972717,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8482328653335571,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8482328653335571,0.1565934121608734,0.8627858757972717,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.1565934121608734},{"x":0.837837815284729,"y":0.1565934121608734},{"x":0.837837815284729,"y":0.17445054650306702},{"x":0.8087317943572998,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8087317943572998,0.1565934121608734,0.837837815284729,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8066527843475342,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8066527843475342,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7754677534103394,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7754677534103394,0.1565934121608734,0.8066527843475342,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7671517729759216,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7671517729759216,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7359667420387268,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.7359667420387268,0.1565934121608734,0.7671517729759216,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7359667420387268,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7359667420387268,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7318087220191956,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7318087220191956,0.1565934121608734,0.7359667420387268,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7193347215652466,"y":0.1565934121608734},{"x":0.7193347215652466,"y":0.17445054650306702},{"x":0.632016658782959,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.632016658782959,0.1565934121608734,0.7193347215652466,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.1565934121608734},{"x":0.6216216087341309,"y":0.1565934121608734},{"x":0.6216216087341309,"y":0.17445054650306702},{"x":0.5758835673332214,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5758835673332214,0.1565934121608734,0.6216216087341309,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5654885768890381,"y":0.17445054650306702},{"x":0.5592515468597412,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5592515468597412,0.1565934121608734,0.5654885768890381,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5488565564155579,"y":0.1565934121608734},{"x":0.5488565564155579,"y":0.17445054650306702},{"x":0.5197505354881287,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5197505354881287,0.1565934121608734,0.5488565564155579,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.1565934121608734},{"x":0.517671525478363,"y":0.1565934121608734},{"x":0.517671525478363,"y":0.17445054650306702},{"x":0.4760914742946625,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4760914742946625,0.1565934121608734,0.517671525478363,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.1565934121608734},{"x":0.46569645404815674,"y":0.1565934121608734},{"x":0.46569645404815674,"y":0.17445054650306702},{"x":0.4573804438114166,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4573804438114166,0.1565934121608734,0.46569645404815674,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4469854533672333,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4469854533672333,"y":0.17445054650306702},{"x":0.41580042243003845,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.41580042243003845,0.1565934121608734,0.4469854533672333,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4054054021835327,"y":0.1565934121608734},{"x":0.4054054021835327,"y":0.17445054650306702},{"x":0.3534303605556488,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3534303605556488,0.1565934121608734,0.4054054021835327,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.1565934121608734},{"x":0.3451143503189087,"y":0.1565934121608734},{"x":0.3451143503189087,"y":0.17445054650306702},{"x":0.33471933007240295,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.33471933007240295,0.1565934121608734,0.3451143503189087,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.1565934121608734},{"x":0.32640331983566284,"y":0.1565934121608734},{"x":0.32640331983566284,"y":0.17445054650306702},{"x":0.28898128867149353,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.28898128867149353,0.1565934121608734,0.32640331983566284,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.1565934121608734},{"x":0.2785862684249878,"y":0.1565934121608734},{"x":0.2785862684249878,"y":0.17445054650306702},{"x":0.24116423726081848,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.24116423726081848,0.1565934121608734,0.2785862684249878,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.1565934121608734},{"x":0.23284822702407837,"y":0.1565934121608734},{"x":0.23284822702407837,"y":0.17445054650306702},{"x":0.22661122679710388,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22661122679710388,0.1565934121608734,0.23284822702407837,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.1565934121608734},{"x":0.21829521656036377,"y":0.1565934121608734},{"x":0.21829521656036377,"y":0.17445054650306702},{"x":0.17255717515945435,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.17255717515945435,0.1565934121608734,0.21829521656036377,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1565934121608734},{"x":0.17047816514968872,"y":0.1565934121608734},{"x":0.17047816514968872,"y":0.17445054650306702},{"x":0.11850311607122421,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.11850311607122421,0.1565934121608734,0.17047816514968872,0.17445054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8170478343963623,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.8170478343963623,0.18131868541240692,0.8627858757972717,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8087317943572998,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8087317943572998,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8024948239326477,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8024948239326477,0.18131868541240692,0.8087317943572998,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7920997738838196,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7920997738838196,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7422037124633789,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.7422037124633789,0.18131868541240692,0.7920997738838196,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7359667420387268,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7359667420387268,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7297297120094299,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7297297120094299,0.18131868541240692,0.7359667420387268,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7193347215652466,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7193347215652466,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6756756901741028,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.6756756901741028,0.18131868541240692,0.7193347215652466,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6652806401252747,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6652806401252747,"y":0.19917581975460052},{"x":0.6590436697006226,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6590436697006226,0.18131868541240692,0.6652806401252747,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6507276296615601,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6507276296615601,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5841996073722839,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوشیمی","boundary":[0.5841996073722839,0.18131868541240692,0.6507276296615601,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5758835673332214,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5758835673332214,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5696465969085693,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5696465969085693,0.18131868541240692,0.5758835673332214,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5613305568695068,"y":0.18131868541240692},{"x":0.5613305568695068,"y":0.19917581975460052},{"x":0.45945945382118225,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوانفورماتیک","boundary":[0.45945945382118225,0.18131868541240692,0.5613305568695068,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.18131868541240692},{"x":0.45114344358444214,"y":0.18131868541240692},{"x":0.45114344358444214,"y":0.19917581975460052},{"x":0.43866944313049316,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43866944313049316,0.18131868541240692,0.45114344358444214,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.18131868541240692},{"x":0.43035343289375305,"y":0.18131868541240692},{"x":0.43035343289375305,"y":0.19917581975460052},{"x":0.3908523917198181,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.3908523917198181,0.18131868541240692,0.43035343289375305,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.18131868541240692},{"x":0.382536381483078,"y":0.18131868541240692},{"x":0.382536381483078,"y":0.19917581975460052},{"x":0.35758835077285767,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.35758835077285767,0.18131868541240692,0.382536381483078,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.18131868541240692},{"x":0.34927234053611755,"y":0.18131868541240692},{"x":0.34927234053611755,"y":0.19917581975460052},{"x":0.2931392788887024,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.2931392788887024,0.18131868541240692,0.34927234053611755,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.18131868541240692},{"x":0.28274428844451904,"y":0.18131868541240692},{"x":0.28274428844451904,"y":0.19917581975460052},{"x":0.2432432472705841,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.2432432472705841,0.18131868541240692,0.28274428844451904,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.18131868541240692},{"x":0.23284822702407837,"y":0.18131868541240692},{"x":0.23284822702407837,"y":0.19917581975460052},{"x":0.21829521656036377,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21829521656036377,0.18131868541240692,0.23284822702407837,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.18131868541240692},{"x":0.20790021121501923,"y":0.18131868541240692},{"x":0.20790021121501923,"y":0.19917581975460052},{"x":0.16424116492271423,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.16424116492271423,0.18131868541240692,0.20790021121501923,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18131868541240692},{"x":0.1538461595773697,"y":0.18131868541240692},{"x":0.1538461595773697,"y":0.19917581975460052},{"x":0.11850311607122421,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.11850311607122421,0.18131868541240692,0.1538461595773697,0.19917581975460052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.20467032492160797},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20467032492160797},{"x":0.8627858757972717,"y":0.22390109300613403},{"x":0.812889814376831,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.812889814376831,0.20467032492160797,0.8627858757972717,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.20467032492160797},{"x":0.8024948239326477,"y":0.20467032492160797},{"x":0.8024948239326477,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7962577939033508,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7962577939033508,0.20467032492160797,0.8024948239326477,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7879418134689331,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7879418134689331,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7318087220191956,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.7318087220191956,0.20467032492160797,0.7879418134689331,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7214137315750122,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7214137315750122,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7006236910820007,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7006236910820007,0.20467032492160797,0.7214137315750122,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6902287006378174,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6902287006378174,"y":0.22390109300613403},{"x":0.6839916706085205,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6839916706085205,0.20467032492160797,0.6902287006378174,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6756756901741028,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6756756901741028,"y":0.22390109300613403},{"x":0.632016658782959,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.632016658782959,0.20467032492160797,0.6756756901741028,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6237006187438965,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6237006187438965,"y":0.22390109300613403},{"x":0.6112266182899475,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6112266182899475,0.20467032492160797,0.6237006187438965,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6091476082801819,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6091476082801819,"y":0.22390109300613403},{"x":0.5800415873527527,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.5800415873527527,0.20467032492160797,0.6091476082801819,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.20467032492160797},{"x":0.5717255473136902,"y":0.20467032492160797},{"x":0.5717255473136902,"y":0.22390109300613403},{"x":0.5031185150146484,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درخشانی","boundary":[0.5031185150146484,0.20467032492160797,0.5717255473136902,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4927234947681427,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4927234947681427,"y":0.22390109300613403},{"x":0.4844074845314026,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.4844074845314026,0.20467032492160797,0.4927234947681427,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.20467032492160797},{"x":0.47401246428489685,"y":0.20467032492160797},{"x":0.47401246428489685,"y":0.22390109300613403},{"x":0.4636174738407135,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4636174738407135,0.20467032492160797,0.47401246428489685,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.20467032492160797},{"x":0.45322245359420776,"y":0.20467032492160797},{"x":0.45322245359420776,"y":0.22390109300613403},{"x":0.4137214124202728,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.4137214124202728,0.20467032492160797,0.45322245359420776,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4033263921737671,"y":0.20467032492160797},{"x":0.4033263921737671,"y":0.22390109300613403},{"x":0.34927234053611755,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گذاشته","boundary":[0.34927234053611755,0.20467032492160797,0.4033263921737671,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.20467032492160797},{"x":0.3388773500919342,"y":0.20467032492160797},{"x":0.3388773500919342,"y":0.22390109300613403},{"x":0.33264032006263733,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33264032006263733,0.20467032492160797,0.3388773500919342,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.20467032492160797},{"x":0.3243243098258972,"y":0.20467032492160797},{"x":0.3243243098258972,"y":0.22390109300613403},{"x":0.28274428844451904,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.28274428844451904,0.20467032492160797,0.3243243098258972,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.20467032492160797},{"x":0.2723492681980133,"y":0.20467032492160797},{"x":0.2723492681980133,"y":0.22390109300613403},{"x":0.22661122679710388,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.22661122679710388,0.20467032492160797,0.2723492681980133,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.20467032492160797},{"x":0.21621622145175934,"y":0.20467032492160797},{"x":0.21621622145175934,"y":0.22390109300613403},{"x":0.1995842009782791,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.1995842009782791,0.20467032492160797,0.21621622145175934,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.20467032492160797},{"x":0.19542619585990906,"y":0.20467032492160797},{"x":0.19542619585990906,"y":0.22390109300613403},{"x":0.15800416469573975,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سابقه","boundary":[0.15800416469573975,0.20467032492160797,0.19542619585990906,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.20467032492160797},{"x":0.15592515468597412,"y":0.20467032492160797},{"x":0.15592515468597412,"y":0.22390109300613403},{"x":0.13721413910388947,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.13721413910388947,0.20467032492160797,0.15592515468597412,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.20467032492160797},{"x":0.12681913375854492,"y":0.20467032492160797},{"x":0.12681913375854492,"y":0.22390109300613403},{"x":0.11850311607122421,"y":0.22390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.11850311607122421,0.20467032492160797,0.12681913375854492,0.22390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8627858757972717,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24862636625766754},{"x":0.8316008448600769,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8316008448600769,0.22939559817314148,0.8627858757972717,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8212057948112488,"y":0.22939559817314148},{"x":0.8212057948112488,"y":0.24862636625766754},{"x":0.752598762512207,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستورزی","boundary":[0.752598762512207,0.22939559817314148,0.8212057948112488,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7422037124633789,"y":0.22939559817314148},{"x":0.7422037124633789,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6902287006378174,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6902287006378174,0.22939559817314148,0.7422037124633789,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6860706806182861,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6860706806182861,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6569646596908569,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6569646596908569,0.22939559817314148,0.6860706806182861,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6465696692466736,"y":0.22939559817314148},{"x":0.6465696692466736,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5738045573234558,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیولوژیکی","boundary":[0.5738045573234558,0.22939559817314148,0.6465696692466736,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5634095668792725,"y":0.22939559817314148},{"x":0.5634095668792725,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5280665159225464,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5280665159225464,0.22939559817314148,0.5634095668792725,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.22939559817314148},{"x":0.517671525478363,"y":0.22939559817314148},{"x":0.517671525478363,"y":0.24862636625766754},{"x":0.4844074845314026,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.4844074845314026,0.22939559817314148,0.517671525478363,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4719334840774536,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4719334840774536,"y":0.24862636625766754},{"x":0.442827433347702,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.442827433347702,0.22939559817314148,0.4719334840774536,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4407484531402588,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4407484531402588,"y":0.24862636625766754},{"x":0.43659043312072754,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43659043312072754,0.22939559817314148,0.4407484531402588,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4261954128742218,"y":0.22939559817314148},{"x":0.4261954128742218,"y":0.24862636625766754},{"x":0.4178794324398041,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4178794324398041,0.22939559817314148,0.4261954128742218,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.22939559817314148},{"x":0.40748441219329834,"y":0.22939559817314148},{"x":0.40748441219329834,"y":0.24862636625766754},{"x":0.3679833710193634,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.3679833710193634,0.22939559817314148,0.40748441219329834,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.22939559817314148},{"x":0.35758835077285767,"y":0.22939559817314148},{"x":0.35758835077285767,"y":0.24862636625766754},{"x":0.3513513505458832,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3513513505458832,0.22939559817314148,0.35758835077285767,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.22939559817314148},{"x":0.34095633029937744,"y":0.22939559817314148},{"x":0.34095633029937744,"y":0.24862636625766754},{"x":0.28898128867149353,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.28898128867149353,0.22939559817314148,0.34095633029937744,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.22939559817314148},{"x":0.2785862684249878,"y":0.22939559817314148},{"x":0.2785862684249878,"y":0.24862636625766754},{"x":0.2286902219057083,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.2286902219057083,0.22939559817314148,0.2785862684249878,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.22939559817314148},{"x":0.22661122679710388,"y":0.22939559817314148},{"x":0.22661122679710388,"y":0.24862636625766754},{"x":0.21205821633338928,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.21205821633338928,0.22939559817314148,0.22661122679710388,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.22939559817314148},{"x":0.20166319608688354,"y":0.22939559817314148},{"x":0.20166319608688354,"y":0.24862636625766754},{"x":0.19542619585990906,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19542619585990906,0.22939559817314148,0.20166319608688354,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.22939559817314148},{"x":0.18503119051456451,"y":0.22939559817314148},{"x":0.18503119051456451,"y":0.24862636625766754},{"x":0.14968815445899963,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.14968815445899963,0.22939559817314148,0.18503119051456451,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.22939559817314148},{"x":0.147609144449234,"y":0.22939559817314148},{"x":0.147609144449234,"y":0.24862636625766754},{"x":0.11850311607122421,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.11850311607122421,0.22939559817314148,0.147609144449234,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8627858757972717,"y":0.27335163950920105},{"x":0.8212057948112488,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزنده","boundary":[0.8212057948112488,0.2541208863258362,0.8627858757972717,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2541208863258362},{"x":0.8108108043670654,"y":0.27335163950920105},{"x":0.7941787838935852,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7941787838935852,0.2541208863258362,0.8108108043670654,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7837837934494019,"y":0.27335163950920105},{"x":0.7609147429466248,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7609147429466248,0.2541208863258362,0.7837837934494019,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7505197525024414,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7505197525024414,"y":0.27335163950920105},{"x":0.717255711555481,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.717255711555481,0.2541208863258362,0.7505197525024414,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7130976915359497,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7130976915359497,"y":0.27335163950920105},{"x":0.7089397311210632,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7089397311210632,0.2541208863258362,0.7130976915359497,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6985446810722351,"y":0.27335163950920105},{"x":0.6548856496810913,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودجه","boundary":[0.6548856496810913,0.2541208863258362,0.6985446810722351,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6507276296615601,"y":0.27335163950920105},{"x":0.6216216087341309,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6216216087341309,0.2541208863258362,0.6507276296615601,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6112266182899475,"y":0.27335163950920105},{"x":0.5800415873527527,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.5800415873527527,0.2541208863258362,0.6112266182899475,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5696465969085693,"y":0.27335163950920105},{"x":0.5280665159225464,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلانی","boundary":[0.5280665159225464,0.2541208863258362,0.5696465969085693,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5155925154685974,"y":0.27335163950920105},{"x":0.4989604949951172,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4989604949951172,0.2541208863258362,0.5155925154685974,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.2541208863258362},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2541208863258362},{"x":0.48856547474861145,"y":0.27335163950920105},{"x":0.43866944313049316,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.43866944313049316,0.2541208863258362,0.48856547474861145,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4261954128742218,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4261954128742218,"y":0.27335163950920105},{"x":0.3762993812561035,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.3762993812561035,0.2541208863258362,0.4261954128742218,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.2541208863258362},{"x":0.36382535099983215,"y":0.2541208863258362},{"x":0.36382535099983215,"y":0.27335163950920105},{"x":0.3513513505458832,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3513513505458832,0.2541208863258362,0.36382535099983215,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.2541208863258362},{"x":0.34095633029937744,"y":0.2541208863258362},{"x":0.34095633029937744,"y":0.27335163950920105},{"x":0.29729729890823364,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.29729729890823364,0.2541208863258362,0.34095633029937744,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.2541208863258362},{"x":0.28482329845428467,"y":0.2541208863258362},{"x":0.28482329845428467,"y":0.27335163950920105},{"x":0.26195424795150757,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.26195424795150757,0.2541208863258362,0.28482329845428467,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.2541208863258362},{"x":0.2515592575073242,"y":0.2541208863258362},{"x":0.2515592575073242,"y":0.27335163950920105},{"x":0.22661122679710388,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.22661122679710388,0.2541208863258362,0.2515592575073242,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.2541208863258362},{"x":0.2141372114419937,"y":0.2541208863258362},{"x":0.2141372114419937,"y":0.27335163950920105},{"x":0.1995842009782791,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1995842009782791,0.2541208863258362,0.2141372114419937,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2541208863258362},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2541208863258362},{"x":0.18918919563293457,"y":0.27335163950920105},{"x":0.11850311607122421,"y":0.27335163950920105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.11850311607122421,0.2541208863258362,0.18918919563293457,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8627858757972717,"y":0.29395604133605957},{"x":0.8108108043670654,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.8108108043670654,0.2747252881526947,0.8627858757972717,0.29395604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7983368039131165,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7983368039131165,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7588357329368591,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7588357329368591,0.27609890699386597,0.7983368039131165,0.29395604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7463617324829102,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7463617324829102,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7089397311210632,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.7089397311210632,0.27609890699386597,0.7463617324829102,0.29395604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6964656710624695,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6964656710624695,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6652806401252747,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6652806401252747,0.27609890699386597,0.6964656710624695,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6528066396713257,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6528066396713257,"y":0.29532966017723083},{"x":0.6361746191978455,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6361746191978455,0.27609890699386597,0.6528066396713257,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6237006187438965,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6237006187438965,"y":0.29532966017723083},{"x":0.5883575677871704,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.5883575677871704,0.27609890699386597,0.6237006187438965,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5738045573234558,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5738045573234558,"y":0.29532966017723083},{"x":0.5218295454978943,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.5218295454978943,0.27609890699386597,0.5738045573234558,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5072765350341797,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5072765350341797,"y":0.29532966017723083},{"x":0.442827433347702,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مؤسسات","boundary":[0.442827433347702,0.27609890699386597,0.5072765350341797,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.27609890699386597},{"x":0.43035343289375305,"y":0.27609890699386597},{"x":0.43035343289375305,"y":0.29532966017723083},{"x":0.4261954128742218,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4261954128742218,0.27609890699386597,0.43035343289375305,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.27609890699386597},{"x":0.4116424024105072,"y":0.27609890699386597},{"x":0.4116424024105072,"y":0.29532966017723083},{"x":0.3659043610095978,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.3659043610095978,0.27609890699386597,0.4116424024105072,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.27609890699386597},{"x":0.36382535099983215,"y":0.27609890699386597},{"x":0.36382535099983215,"y":0.29532966017723083},{"x":0.33471933007240295,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.33471933007240295,0.27609890699386597,0.36382535099983215,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.27609890699386597},{"x":0.322245329618454,"y":0.27609890699386597},{"x":0.322245329618454,"y":0.29532966017723083},{"x":0.2640332579612732,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.2640332579612732,0.27609890699386597,0.322245329618454,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.27747252583503723},{"x":0.2515592575073242,"y":0.27747252583503723},{"x":0.2515592575073242,"y":0.2967033088207245},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23700623214244843,0.27747252583503723,0.2515592575073242,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.27747252583503723},{"x":0.22245322167873383,"y":0.27747252583503723},{"x":0.22245322167873383,"y":0.2967033088207245},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.16632016003131866,0.27747252583503723,0.22245322167873383,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1538461595773697,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1538461595773697,"y":0.2967033088207245},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.11850311607122421,0.27747252583503723,0.1538461595773697,0.2967033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3214285671710968},{"x":0.812889814376831,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراورده","boundary":[0.812889814376831,0.3035714328289032,0.8627858757972717,0.3214285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3035714328289032},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3214285671710968},{"x":0.7754677534103394,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7754677534103394,0.3035714328289032,0.8045738339424133,0.3214285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.30219781398773193},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3035714328289032},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6777547001838684,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6777547001838684,0.30219781398773193,0.7671517729759216,0.3214285671710968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6694386601448059,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6694386601448059,"y":0.32005494832992554},{"x":0.6382536292076111,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6403326392173767,0.30219781398773193,0.6694386601448059,0.32005494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.30219781398773193},{"x":0.632016658782959,"y":0.30219781398773193},{"x":0.632016658782959,"y":0.32005494832992554},{"x":0.602910578250885,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.602910578250885,0.30219781398773193,0.632016658782959,0.32005494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5987526178359985,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3186813294887543},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5945945978164673,0.30219781398773193,0.5987526178359985,0.3186813294887543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8336798548698425,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3461538553237915},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8191268444061279,0.32692307233810425,0.8336798548698425,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8087317943572998,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3461538553237915},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7692307829856873,0.32692307233810425,0.8087317943572998,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7588357329368591,"y":0.32692307233810425},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3461538553237915},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.7068607211112976,0.32692307233810425,0.7588357329368591,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6985446810722351,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3461538553237915},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6091476082801819,0.32692307233810425,0.6985446810722351,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6008316278457642,"y":0.32692307233810425},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3461538553237915},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5530145764350891,0.32692307233810425,0.6008316278457642,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5446985363960266,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3461538553237915},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5280665159225464,0.32692307233810425,0.5446985363960266,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5197505354881287,"y":0.32692307233810425},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3461538553237915},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسات","boundary":[0.45322245359420776,0.32692307233810425,0.5197505354881287,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.32692307233810425},{"x":0.44490644335746765,"y":0.32692307233810425},{"x":0.44490644335746765,"y":0.3461538553237915},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.39293140172958374,0.32692307233810425,0.44490644335746765,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.32692307233810425},{"x":0.382536381483078,"y":0.32692307233810425},{"x":0.382536381483078,"y":0.3461538553237915},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.3534303605556488,0.32692307233810425,0.382536381483078,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.32692307233810425},{"x":0.34303534030914307,"y":0.32692307233810425},{"x":0.34303534030914307,"y":0.3461538553237915},{"x":0.30561330914497375,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.30561330914497375,0.32692307233810425,0.34303534030914307,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.32692307233810425},{"x":0.30353429913520813,"y":0.32692307233810425},{"x":0.30353429913520813,"y":0.3461538553237915},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29937630891799927,0.32692307233810425,0.30353429913520813,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.32692307233810425},{"x":0.28898128867149353,"y":0.32692307233810425},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3461538553237915},{"x":0.2203742265701294,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.2203742265701294,0.32692307233810425,0.28898128867149353,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.32692307233810425},{"x":0.21205821633338928,"y":0.32692307233810425},{"x":0.21205821633338928,"y":0.3461538553237915},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.1683991700410843,0.32692307233810425,0.21205821633338928,0.3461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.32692307233810425},{"x":0.15800416469573975,"y":0.32692307233810425},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3461538553237915},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.11850311607122421,0.32692307233810425,0.15800416469573975,0.3461538553237915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3461538553237915},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.1495934121608734,0.8677858757972717,0.3531538553237915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.32692307233810425},{"x":0.30561330914497375,"y":0.32692307233810425},{"x":0.30561330914497375,"y":0.34478020668029785},{"x":0.29937630891799927,"y":0.34478020668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29937630891799927,0.32692307233810425,0.30561330914497375,0.34478020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8627858757972717,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3708791136741638},{"x":0.82536381483078,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.82536381483078,0.35164836049079895,0.8627858757972717,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8170478343963623,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7879418134689331,0.35164836049079895,0.8170478343963623,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7858628034591675,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7837837934494019,0.35164836049079895,0.7858628034591675,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7733888030052185,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.7484407424926758,0.35164836049079895,0.7733888030052185,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7401247620582581,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3708791136741638},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7276507019996643,0.35164836049079895,0.7401247620582581,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7193347215652466,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3708791136741638},{"x":0.692307710647583,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.692307710647583,0.35164836049079895,0.7193347215652466,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6860706806182861,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6715176701545715,0.35164836049079895,0.6860706806182861,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6632016897201538,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3708791136741638},{"x":0.632016658782959,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.632016658782959,0.35164836049079895,0.6632016897201538,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6216216087341309,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3708791136741638},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5841996073722839,0.35164836049079895,0.6216216087341309,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5738045573234558,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3708791136741638},{"x":0.517671525478363,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.517671525478363,0.35164836049079895,0.5738045573234558,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5093554854393005,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3708791136741638},{"x":0.4760914742946625,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4760914742946625,0.35164836049079895,0.5093554854393005,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.35164836049079895},{"x":0.46569645404815674,"y":0.35164836049079895},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3708791136741638},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4345114231109619,0.35164836049079895,0.46569645404815674,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4261954128742218,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3708791136741638},{"x":0.3908523917198181,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.3908523917198181,0.35164836049079895,0.4261954128742218,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.35164836049079895},{"x":0.3804573714733124,"y":0.35164836049079895},{"x":0.3804573714733124,"y":0.3708791136741638},{"x":0.3513513505458832,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.3513513505458832,0.35164836049079895,0.3804573714733124,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.35164836049079895},{"x":0.34303534030914307,"y":0.35164836049079895},{"x":0.34303534030914307,"y":0.3708791136741638},{"x":0.32016631960868835,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.32016631960868835,0.35164836049079895,0.34303534030914307,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.35164836049079895},{"x":0.3097712993621826,"y":0.35164836049079895},{"x":0.3097712993621826,"y":0.3708791136741638},{"x":0.2203742265701294,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.2203742265701294,0.35164836049079895,0.3097712993621826,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.35164836049079895},{"x":0.21205821633338928,"y":0.35164836049079895},{"x":0.21205821633338928,"y":0.3708791136741638},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.16632016003131866,0.35164836049079895,0.21205821633338928,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.35164836049079895},{"x":0.15592515468597412,"y":0.35164836049079895},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3708791136741638},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3708791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.11850311607122421,0.35164836049079895,0.15592515468597412,0.3708791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.375},{"x":0.8627858757972717,"y":0.375},{"x":0.8627858757972717,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8336798548698425,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8336798548698425,0.375,0.8627858757972717,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.375},{"x":0.8295218348503113,"y":0.375},{"x":0.8295218348503113,"y":0.39423078298568726},{"x":0.8274428248405457,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8274428248405457,0.375,0.8295218348503113,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.375},{"x":0.812889814376831,"y":0.375},{"x":0.812889814376831,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7629937529563904,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7629937529563904,0.375,0.812889814376831,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.375},{"x":0.7609147429466248,"y":0.375},{"x":0.7609147429466248,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7546777725219727,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7546777725219727,0.375,0.7609147429466248,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.375},{"x":0.7422037124633789,"y":0.375},{"x":0.7422037124633789,"y":0.39423078298568726},{"x":0.7297297120094299,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7297297120094299,0.375,0.7422037124633789,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.375},{"x":0.7151767015457153,"y":0.375},{"x":0.7151767015457153,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6673596501350403,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6673596501350403,0.375,0.7151767015457153,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.375},{"x":0.6548856496810913,"y":0.375},{"x":0.6548856496810913,"y":0.39423078298568726},{"x":0.6424116492271423,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6424116492271423,0.375,0.6548856496810913,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.375},{"x":0.6278586387634277,"y":0.375},{"x":0.6278586387634277,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5945945978164673,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.5945945978164673,0.375,0.6278586387634277,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.375},{"x":0.590436577796936,"y":0.375},{"x":0.590436577796936,"y":0.39423078298568726},{"x":0.55509352684021,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.55509352684021,0.375,0.590436577796936,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.375},{"x":0.5405405163764954,"y":0.375},{"x":0.5405405163764954,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5343035459518433,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5343035459518433,0.375,0.5405405163764954,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.375},{"x":0.5218295454978943,"y":0.375},{"x":0.5218295454978943,"y":0.39423078298568726},{"x":0.4781704843044281,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4781704843044281,0.375,0.5218295454978943,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.375},{"x":0.46569645404815674,"y":0.375},{"x":0.46569645404815674,"y":0.39423078298568726},{"x":0.4178794324398041,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4178794324398041,0.375,0.46569645404815674,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.375},{"x":0.4033263921737671,"y":0.375},{"x":0.4033263921737671,"y":0.39423078298568726},{"x":0.3659043610095978,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.3659043610095978,0.375,0.4033263921737671,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.375},{"x":0.3513513505458832,"y":0.375},{"x":0.3513513505458832,"y":0.39423078298568726},{"x":0.3451143503189087,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3451143503189087,0.375,0.3513513505458832,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.375},{"x":0.33264032006263733,"y":0.375},{"x":0.33264032006263733,"y":0.39423078298568726},{"x":0.295218288898468,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقاء","boundary":[0.295218288898468,0.375,0.33264032006263733,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.375},{"x":0.28274428844451904,"y":0.375},{"x":0.28274428844451904,"y":0.39423078298568726},{"x":0.24532224237918854,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.24532224237918854,0.375,0.28274428844451904,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.375},{"x":0.23076923191547394,"y":0.375},{"x":0.23076923191547394,"y":0.39423078298568726},{"x":0.17463617026805878,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.17463617026805878,0.375,0.23076923191547394,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.375},{"x":0.1621621549129486,"y":0.375},{"x":0.1621621549129486,"y":0.39423078298568726},{"x":0.11850311607122421,"y":0.39423078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.11850311607122421,0.375,0.1621621549129486,0.39423078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.3997252881526947},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3997252881526947},{"x":0.8627858757972717,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7733888030052185,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.7733888030052185,0.3997252881526947,0.8627858757972717,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7629937529563904,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7588357329368591,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7588357329368591,0.3997252881526947,0.7629937529563904,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3997252881526947},{"x":0.7484407424926758,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6860706806182861,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6860706806182861,0.3997252881526947,0.7484407424926758,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6756756901741028,"y":0.41895604133605957},{"x":0.6278586387634277,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.6278586387634277,0.3997252881526947,0.6756756901741028,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3997252881526947},{"x":0.6195425987243652,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5738045573234558,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5738045573234558,0.3997252881526947,0.6195425987243652,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5634095668792725,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5634095668792725,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5155925154685974,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفتیم","boundary":[0.5155925154685974,0.3997252881526947,0.5634095668792725,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3997252881526947},{"x":0.5135135054588318,"y":0.41895604133605957},{"x":0.5072765350341797,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5072765350341797,0.3997252881526947,0.5135135054588318,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3997252881526947},{"x":0.4989604949951172,"y":0.41895604133605957},{"x":0.4760914742946625,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4760914742946625,0.3997252881526947,0.4989604949951172,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3997252881526947},{"x":0.46777546405792236,"y":0.3997252881526947},{"x":0.46777546405792236,"y":0.41895604133605957},{"x":0.4282744228839874,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4282744228839874,0.3997252881526947,0.46777546405792236,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.3997252881526947},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3997252881526947},{"x":0.41580042243003845,"y":0.41895604133605957},{"x":0.38669440150260925,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.38669440150260925,0.3997252881526947,0.41580042243003845,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.3997252881526947},{"x":0.3804573714733124,"y":0.3997252881526947},{"x":0.3804573714733124,"y":0.41895604133605957},{"x":0.3596673607826233,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3596673607826233,0.3997252881526947,0.3804573714733124,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.3997252881526947},{"x":0.34095633029937744,"y":0.3997252881526947},{"x":0.34095633029937744,"y":0.41895604133605957},{"x":0.28898128867149353,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.28898128867149353,0.3997252881526947,0.34095633029937744,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.3997252881526947},{"x":0.2806652784347534,"y":0.3997252881526947},{"x":0.2806652784347534,"y":0.41895604133605957},{"x":0.23908524215221405,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.23908524215221405,0.3997252881526947,0.2806652784347534,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.3997252881526947},{"x":0.2286902219057083,"y":0.3997252881526947},{"x":0.2286902219057083,"y":0.41895604133605957},{"x":0.20997920632362366,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.20997920632362366,0.3997252881526947,0.2286902219057083,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.3997252881526947},{"x":0.1995842009782791,"y":0.3997252881526947},{"x":0.1995842009782791,"y":0.41895604133605957},{"x":0.1767151802778244,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.1767151802778244,0.3997252881526947,0.1995842009782791,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.3997252881526947},{"x":0.16632016003131866,"y":0.3997252881526947},{"x":0.16632016003131866,"y":0.41895604133605957},{"x":0.15800416469573975,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.15800416469573975,0.3997252881526947,0.16632016003131866,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3997252881526947},{"x":0.147609144449234,"y":0.3997252881526947},{"x":0.147609144449234,"y":0.41895604133605957},{"x":0.11850311607122421,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.11850311607122421,0.3997252881526947,0.147609144449234,0.41895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناقل","boundary":[0.8357588648796082,0.42307692766189575,0.8627858757972717,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8316008448600769,"y":0.42307692766189575},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8024948239326477,0.42307692766189575,0.8316008448600769,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7879418134689331,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7484407424926758,0.42307692766189575,0.7879418134689331,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7338877320289612,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7276507019996643,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7276507019996643,0.42307692766189575,0.7338877320289612,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7130976915359497,"y":0.42307692766189575},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6839916706085205,0.42307692766189575,0.7130976915359497,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.42307692766189575},{"x":0.6694386601448059,"y":0.42307692766189575},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4423076808452606},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6632016897201538,0.42307692766189575,0.6694386601448059,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.42307692766189575},{"x":0.6507276296615601,"y":0.42307692766189575},{"x":0.6507276296615601,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.5862785577774048,0.42307692766189575,0.6507276296615601,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5717255473136902,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5384615659713745,0.42307692766189575,0.5717255473136902,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5343035459518433,"y":0.42307692766189575},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5051975250244141,0.42307692766189575,0.5343035459518433,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.42307692766189575},{"x":0.4906444847583771,"y":0.42307692766189575},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4423076808452606},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.45114344358444214,0.42307692766189575,0.4906444847583771,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.42307692766189575},{"x":0.43659043312072754,"y":0.42307692766189575},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4423076808452606},{"x":0.43035343289375305,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43035343289375305,0.42307692766189575,0.43659043312072754,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.42307692766189575},{"x":0.41580042243003845,"y":0.42307692766189575},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4423076808452606},{"x":0.3804573714733124,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تأیید","boundary":[0.3804573714733124,0.42307692766189575,0.41580042243003845,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.42307692766189575},{"x":0.3659043610095978,"y":0.42307692766189575},{"x":0.3659043610095978,"y":0.4423076808452606},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراریختگی","boundary":[0.29106029868125916,0.42307692766189575,0.3659043610095978,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.42307692766189575},{"x":0.27650728821754456,"y":0.42307692766189575},{"x":0.27650728821754456,"y":0.4423076808452606},{"x":0.24740125238895416,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.24740125238895416,0.42307692766189575,0.27650728821754456,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.42307692766189575},{"x":0.23284822702407837,"y":0.42307692766189575},{"x":0.23284822702407837,"y":0.4423076808452606},{"x":0.21829521656036377,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21829521656036377,0.42307692766189575,0.23284822702407837,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.42307692766189575},{"x":0.20374220609664917,"y":0.42307692766189575},{"x":0.20374220609664917,"y":0.4423076808452606},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.16632016003131866,0.42307692766189575,0.20374220609664917,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.42307692766189575},{"x":0.15176714956760406,"y":0.42307692766189575},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4423076808452606},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ژنوم","boundary":[0.1247401237487793,0.42307692766189575,0.15176714956760406,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.42307692766189575},{"x":0.12266112118959427,"y":0.42307692766189575},{"x":0.12266112118959427,"y":0.4423076808452606},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.42307692766189575,0.12266112118959427,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.450549453496933},{"x":0.8627858757972717,"y":0.450549453496933},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4684065878391266},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترانسکریپتوم","boundary":[0.7692307829856873,0.450549453496933,0.8627858757972717,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.450549453496933},{"x":0.7588357329368591,"y":0.450549453496933},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4684065878391266},{"x":0.752598762512207,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.752598762512207,0.450549453496933,0.7588357329368591,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.450549453496933},{"x":0.7422037124633789,"y":0.450549453496933},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتئوم","boundary":[0.6902287006378174,0.450549453496933,0.7422037124633789,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.450549453496933},{"x":0.6798336505889893,"y":0.450549453496933},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6715176701545715,0.450549453496933,0.6798336505889893,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.450549453496933},{"x":0.6611226797103882,"y":0.450549453496933},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.6278586387634277,0.450549453496933,0.6611226797103882,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.450549453496933},{"x":0.6195425987243652,"y":0.450549453496933},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4684065878391266},{"x":0.602910578250885,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.602910578250885,0.450549453496933,0.6195425987243652,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.450549453496933},{"x":0.5987526178359985,"y":0.450549453496933},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4684065878391266},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.5675675868988037,0.450549453496933,0.5987526178359985,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.450549453496933},{"x":0.5675675868988037,"y":0.450549453496933},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4684065878391266},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5592515468597412,0.450549453496933,0.5675675868988037,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.450549453496933},{"x":0.5530145764350891,"y":0.450549453496933},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4684065878391266},{"x":0.517671525478363,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.517671525478363,0.450549453496933,0.5530145764350891,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.450549453496933},{"x":0.5072765350341797,"y":0.450549453496933},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4684065878391266},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4948025047779083,0.450549453496933,0.5072765350341797,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.450549453496933},{"x":0.4844074845314026,"y":0.450549453496933},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4684065878391266},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.46569645404815674,0.450549453496933,0.4844074845314026,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.450549453496933},{"x":0.4636174738407135,"y":0.450549453496933},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4684065878391266},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4573804438114166,0.450549453496933,0.4636174738407135,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.450549453496933},{"x":0.4490644633769989,"y":0.450549453496933},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4684065878391266},{"x":0.4116424024105072,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4116424024105072,0.450549453496933,0.4490644633769989,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.450549453496933},{"x":0.40124741196632385,"y":0.450549453496933},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4684065878391266},{"x":0.3596673607826233,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.3596673607826233,0.450549453496933,0.40124741196632385,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.450549453496933},{"x":0.3617463707923889,"y":0.450549453496933},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4684065878391266},{"x":0.35758835077285767,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35758835077285767,0.450549453496933,0.3617463707923889,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.450549453496933},{"x":0.34927234053611755,"y":0.450549453496933},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4684065878391266},{"x":0.30353429913520813,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.30353429913520813,0.450549453496933,0.34927234053611755,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.450549453496933},{"x":0.29106029868125916,"y":0.450549453496933},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4684065878391266},{"x":0.2723492681980133,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2723492681980133,0.450549453496933,0.29106029868125916,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.450549453496933},{"x":0.2557172477245331,"y":0.450549453496933},{"x":0.2557172477245331,"y":0.4684065878391266},{"x":0.20166319608688354,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.20166319608688354,0.450549453496933,0.2557172477245331,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.450549453496933},{"x":0.19334720075130463,"y":0.450549453496933},{"x":0.19334720075130463,"y":0.4684065878391266},{"x":0.18503119051456451,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18503119051456451,0.450549453496933,0.19334720075130463,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.450549453496933},{"x":0.1767151802778244,"y":0.450549453496933},{"x":0.1767151802778244,"y":0.4684065878391266},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرکاربرد","boundary":[0.11850311607122421,0.450549453496933,0.1767151802778244,0.4684065878391266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8627858757972717,"y":0.47390109300613403},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8004158139228821,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.8004158139228821,0.47390109300613403,0.8627858757972717,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7920997738838196,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7920997738838196,"y":0.49175822734832764},{"x":0.7463617324829102,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.7463617324829102,0.47390109300613403,0.7920997738838196,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7359667420387268,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7359667420387268,"y":0.49175822734832764},{"x":0.7151767015457153,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.7151767015457153,0.47390109300613403,0.7359667420387268,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.47390109300613403},{"x":0.704781711101532,"y":0.47390109300613403},{"x":0.704781711101532,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6943867206573486,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6943867206573486,0.47390109300613403,0.704781711101532,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6881496906280518,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6881496906280518,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6486486196517944,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.6486486196517944,0.47390109300613403,0.6881496906280518,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6424116492271423,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6424116492271423,"y":0.49175822734832764},{"x":0.6361746191978455,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6361746191978455,0.47390109300613403,0.6424116492271423,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6278586387634277,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6278586387634277,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5987526178359985,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.5987526178359985,0.47390109300613403,0.6278586387634277,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5883575677871704,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5883575677871704,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5717255473136902,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5717255473136902,0.47390109300613403,0.5883575677871704,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5696465969085693,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5696465969085693,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5675675868988037,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5675675868988037,0.47390109300613403,0.5696465969085693,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5571725368499756,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5571725368499756,"y":0.49175822734832764},{"x":0.5135135054588318,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهش","boundary":[0.5135135054588318,0.47390109300613403,0.5571725368499756,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5114344954490662,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5114344954490662,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4802494943141937,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.4802494943141937,0.47390109300613403,0.5114344954490662,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.47390109300613403},{"x":0.4719334840774536,"y":0.47390109300613403},{"x":0.4719334840774536,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4178794324398041,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدفمند","boundary":[0.4178794324398041,0.47390109300613403,0.4719334840774536,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.47390109300613403},{"x":0.41580042243003845,"y":0.47390109300613403},{"x":0.41580042243003845,"y":0.49175822734832764},{"x":0.4116424024105072,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4116424024105072,0.47390109300613403,0.41580042243003845,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.47390109300613403},{"x":0.4033263921737671,"y":0.47390109300613403},{"x":0.4033263921737671,"y":0.49175822734832764},{"x":0.34095633029937744,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاموشی","boundary":[0.34095633029937744,0.47390109300613403,0.4033263921737671,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.47390109300613403},{"x":0.33264032006263733,"y":0.47390109300613403},{"x":0.33264032006263733,"y":0.49175822734832764},{"x":0.31185030937194824,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.31185030937194824,0.47390109300613403,0.33264032006263733,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.47390109300613403},{"x":0.3097712993621826,"y":0.47390109300613403},{"x":0.3097712993621826,"y":0.49175822734832764},{"x":0.3076923191547394,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3076923191547394,0.47390109300613403,0.3097712993621826,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.47390109300613403},{"x":0.29937630891799927,"y":0.47390109300613403},{"x":0.29937630891799927,"y":0.49175822734832764},{"x":0.24532224237918854,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.24532224237918854,0.47390109300613403,0.29937630891799927,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.47390109300613403},{"x":0.23700623214244843,"y":0.47390109300613403},{"x":0.23700623214244843,"y":0.49175822734832764},{"x":0.2058212012052536,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژنوم","boundary":[0.2058212012052536,0.47390109300613403,0.23700623214244843,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.47390109300613403},{"x":0.20790021121501923,"y":0.47390109300613403},{"x":0.20790021121501923,"y":0.49175822734832764},{"x":0.20374220609664917,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20374220609664917,0.47390109300613403,0.20790021121501923,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.47390109300613403},{"x":0.19542619585990906,"y":0.47390109300613403},{"x":0.19542619585990906,"y":0.49175822734832764},{"x":0.11850311607122421,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.11850311607122421,0.47390109300613403,0.19542619585990906,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8627858757972717,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.8004158139228821,0.49862638115882874,0.8627858757972717,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.49862638115882874},{"x":0.790020763874054,"y":0.49862638115882874},{"x":0.790020763874054,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.7442827224731445,0.49862638115882874,0.790020763874054,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7338877320289612,"y":0.49862638115882874},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6881496906280518,0.49862638115882874,0.7338877320289612,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6777547001838684,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6715176701545715,0.49862638115882874,0.6777547001838684,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6611226797103882,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5164835453033447},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.6174635887145996,0.49862638115882874,0.6611226797103882,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6153846383094788,"y":0.49862638115882874},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5738045573234558,0.49862638115882874,0.6153846383094788,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5634095668792725,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.5072765350341797,0.49862638115882874,0.5634095668792725,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5051975250244141,"y":0.49862638115882874},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5164835453033447},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4760914742946625,0.49862638115882874,0.5051975250244141,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.49862638115882874},{"x":0.46569645404815674,"y":0.49862638115882874},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5164835453033447},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوترکیب","boundary":[0.4033263921737671,0.49862638115882874,0.46569645404815674,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.49862638115882874},{"x":0.39293140172958374,"y":0.49862638115882874},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5164835453033447},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.38461539149284363,0.49862638115882874,0.39293140172958374,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.49862638115882874},{"x":0.3742203712463379,"y":0.49862638115882874},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5164835453033447},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3471933603286743,0.49862638115882874,0.3742203712463379,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.49862638115882874},{"x":0.3367983400821686,"y":0.49862638115882874},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5164835453033447},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3160083293914795,0.49862638115882874,0.3367983400821686,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.49862638115882874},{"x":0.31392931938171387,"y":0.49862638115882874},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5164835453033447},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.28482329845428467,0.49862638115882874,0.31392931938171387,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.49862638115882874},{"x":0.27442827820777893,"y":0.49862638115882874},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5164835453033447},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2557172477245331,0.49862638115882874,0.27442827820777893,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.49862638115882874},{"x":0.24532224237918854,"y":0.49862638115882874},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5164835453033447},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.20790021121501923,0.49862638115882874,0.24532224237918854,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.49862638115882874},{"x":0.1975051909685135,"y":0.49862638115882874},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5164835453033447},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.16632016003131866,0.49862638115882874,0.1975051909685135,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.49862638115882874},{"x":0.15592515468597412,"y":0.49862638115882874},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5164835453033447},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.11850311607122421,0.49862638115882874,0.15592515468597412,0.5164835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5219780206680298},{"x":0.8627858757972717,"y":0.541208803653717},{"x":0.7817047834396362,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.7817047834396362,0.5219780206680298,0.8627858757972717,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7733888030052185,"y":0.541208803653717},{"x":0.7505197525024414,"y":0.541208803653717}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7505197525024414,0.5219780206680298,0.7733888030052185,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5219780206680298},{"x":0.7422037124633789,"y":0.541208803653717},{"x":0.7068607211112976,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7068607211112976,0.5219780206680298,0.7422037124633789,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6985446810722351,"y":0.541208803653717},{"x":0.6819126605987549,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6819126605987549,0.5219780206680298,0.6985446810722351,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6735966801643372,"y":0.541208803653717},{"x":0.6424116492271423,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6424116492271423,0.5219780206680298,0.6735966801643372,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6424116492271423,"y":0.541208803653717},{"x":0.6340956091880798,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6340956091880798,0.5219780206680298,0.6424116492271423,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6299376487731934,"y":0.541208803653717},{"x":0.6174635887145996,"y":0.541208803653717}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6174635887145996,0.5219780206680298,0.6299376487731934,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5219780206680298},{"x":0.6091476082801819,"y":0.541208803653717},{"x":0.5862785577774048,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5862785577774048,0.5219780206680298,0.6091476082801819,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5779625773429871,"y":0.541208803653717},{"x":0.5488565564155579,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.5488565564155579,0.5219780206680298,0.5779625773429871,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5363825559616089,"y":0.541208803653717},{"x":0.5322245359420776,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5322245359420776,0.5219780206680298,0.5363825559616089,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5219780206680298},{"x":0.5239084959030151,"y":0.541208803653717},{"x":0.4844074845314026,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4844074845314026,0.5219780206680298,0.5239084959030151,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5219780206680298},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5219780206680298},{"x":0.4760914742946625,"y":0.541208803653717},{"x":0.4324324429035187,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.4324324429035187,0.5219780206680298,0.4760914742946625,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5219780206680298},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5219780206680298},{"x":0.42411643266677856,"y":0.541208803653717},{"x":0.38669440150260925,"y":0.541208803653717}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.38669440150260925,0.5219780206680298,0.42411643266677856,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.5219780206680298},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5219780206680298},{"x":0.37837839126586914,"y":0.541208803653717},{"x":0.37214136123657227,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37214136123657227,0.5219780206680298,0.37837839126586914,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.5219780206680298},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5219780206680298},{"x":0.3659043610095978,"y":0.541208803653717},{"x":0.322245329618454,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاملی","boundary":[0.322245329618454,0.5219780206680298,0.3659043610095978,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.5219780206680298},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5219780206680298},{"x":0.31392931938171387,"y":0.541208803653717},{"x":0.28274428844451904,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.28274428844451904,0.5219780206680298,0.31392931938171387,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.5219780206680298},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5219780206680298},{"x":0.27442827820777893,"y":0.541208803653717},{"x":0.1975051909685135,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.1975051909685135,0.5219780206680298,0.27442827820777893,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5219780206680298},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5219780206680298},{"x":0.18918919563293457,"y":0.541208803653717},{"x":0.11850311607122421,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحصیلات","boundary":[0.11850311607122421,0.5219780206680298,0.18918919563293457,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.8087317943572998,0.5467032790184021,0.8627858757972717,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7837837934494019,0.5467032790184021,0.8004158139228821,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7380457520484924,0.5467032790184021,0.7754677534103394,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.6943867206573486,0.5467032790184021,0.7297297120094299,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.6548856496810913,0.5467032790184021,0.6860706806182861,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6424116492271423,0.5467032790184021,0.6486486196517944,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقاء","boundary":[0.5966736078262329,0.5467032790184021,0.6340956091880798,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5467032790184021},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5509355664253235,0.5467032790184021,0.5883575677871704,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5467032790184021},{"x":0.542619526386261,"y":0.5467032790184021},{"x":0.542619526386261,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5031185150146484,0.5467032790184021,0.542619526386261,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5467032790184021},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5467032790184021},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5659340620040894},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.45114344358444214,0.5467032790184021,0.4948025047779083,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5467032790184021},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5467032790184021},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5659340620040894},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.42203742265701294,0.5467032790184021,0.4407484531402588,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.5467032790184021},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5467032790184021},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5659340620040894},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41580042243003845,0.5467032790184021,0.4199584126472473,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.5467032790184021},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5467032790184021},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5659340620040894},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3970893919467926,0.5467032790184021,0.40748441219329834,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.5467032790184021},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5467032790184021},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5659340620040894},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.3617463707923889,0.5467032790184021,0.3887733817100525,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.5467032790184021},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5467032790184021},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5659340620040894},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3367983400821686,0.5467032790184021,0.3534303605556488,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.5467032790184021},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5467032790184021},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5659340620040894},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.28898128867149353,0.5467032790184021,0.32640331983566284,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.5467032790184021},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5467032790184021},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5659340620040894},{"x":0.191268190741539,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.191268190741539,0.5467032790184021,0.2806652784347534,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.5467032790184021},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5467032790184021},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5659340620040894},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.13721413910388947,0.5467032790184021,0.1829521805047989,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5467032790184021},{"x":0.12889812886714935,"y":0.5467032790184021},{"x":0.12889812886714935,"y":0.5659340620040894},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11850311607122421,0.5467032790184021,0.12889812886714935,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5892857313156128},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سکون","boundary":[0.8191268444061279,0.5728021860122681,0.8627858757972717,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.7858628034591675,0.5728021860122681,0.8087317943572998,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.5728021860122681},{"x":0.777546763420105,"y":0.5728021860122681},{"x":0.777546763420105,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.7359667420387268,0.5728021860122681,0.777546763420105,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5892857313156128},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7297297120094299,0.5728021860122681,0.7338877320289612,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امیدواریم","boundary":[0.6548856496810913,0.5728021860122681,0.7214137315750122,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5892857313156128},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6278586387634277,0.5728021860122681,0.6465696692466736,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5892857313156128},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5446985363960266,0.5728021860122681,0.6195425987243652,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5892857313156128},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.48856547474861145,0.5728021860122681,0.5343035459518433,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5728021860122681},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5728021860122681},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5892857313156128},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47401246428489685,0.5728021860122681,0.4802494943141937,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5728021860122681},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5728021860122681},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5892857313156128},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرامی","boundary":[0.42203742265701294,0.5728021860122681,0.46569645404815674,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.5728021860122681},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5728021860122681},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5892857313156128},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4054054021835327,0.5728021860122681,0.4116424024105072,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5728021860122681},{"x":0.395010381937027,"y":0.5728021860122681},{"x":0.395010381937027,"y":0.5892857313156128},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.3534303605556488,0.5728021860122681,0.395010381937027,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.5728021860122681},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5728021860122681},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5892857313156128},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.32640331983566284,0.5728021860122681,0.34303534030914307,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.5728021860122681},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5728021860122681},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5892857313156128},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3076923191547394,0.5728021860122681,0.3160083293914795,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.5728021860122681},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5728021860122681},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5892857313156128},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.2785862684249878,0.5728021860122681,0.29937630891799927,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.5728021860122681},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5728021860122681},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5892857313156128},{"x":0.234927237033844,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شوق","boundary":[0.234927237033844,0.5728021860122681,0.2702702581882477,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.5728021860122681},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5728021860122681},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5892857313156128},{"x":0.2141372114419937,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2141372114419937,0.5728021860122681,0.22661122679710388,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.5728021860122681},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5728021860122681},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5892857313156128},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.14968815445899963,0.5728021860122681,0.2058212012052536,0.5892857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5728021860122681},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5728021860122681},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5892857313156128},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5892857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.11850311607122421,0.5728021860122681,0.14137214422225952,0.5892857313156128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8627858757972717,"y":0.325549453496933},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5892857313156128},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11142411351203918,0.31992307233810424,0.8698648858070374,0.5962857313156128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5975274443626404},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازند","boundary":[0.7463617324829102,0.5961538553237915,0.7879418134689331,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7380457520484924,0.5961538553237915,0.7442827224731445,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5961538553237915},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصمم","boundary":[0.6860706806182861,0.5961538553237915,0.7297297120094299,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6652806401252747,0.5961538553237915,0.6777547001838684,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6140109896659851},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6133056282997131,0.5961538553237915,0.6569646596908569,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5961538553237915},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6140109896659851},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5613305568695068,0.5961538553237915,0.6049895882606506,0.6140109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6126373410224915},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.5239084959030151,0.5961538553237915,0.5509355664253235,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5961538553237915},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6126373410224915},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.4781704843044281,0.5961538553237915,0.5155925154685974,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5961538553237915},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5961538553237915},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6126373410224915},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6126373410224915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4719334840774536,0.5961538553237915,0.4760914742946625,0.6126373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.8212057948112488,0.6208791136741638,0.8336798548698425,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.7733888030052185,0.6208791136741638,0.8108108043670654,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6208791136741638},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6373626589775085},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرسند","boundary":[0.7110186815261841,0.6208791136741638,0.7629937529563904,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهیم","boundary":[0.6465696692466736,0.6208791136741638,0.6985446810722351,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6373626589775085},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6133056282997131,0.6208791136741638,0.6340956091880798,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6208791136741638},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6373626589775085},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.5800415873527527,0.6208791136741638,0.6008316278457642,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6208791136741638},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6373626589775085},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادها","boundary":[0.49688148498535156,0.6208791136741638,0.5696465969085693,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.6208791136741638},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6208791136741638},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6373626589775085},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4927234947681427,0.6208791136741638,0.49688148498535156,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6373626589775085},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقادها","boundary":[0.4282744228839874,0.6208791136741638,0.4802494943141937,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6208791136741638},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6373626589775085},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4116424024105072,0.6208791136741638,0.4178794324398041,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6208791136741638},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6208791136741638},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6373626589775085},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.39293140172958374,0.6208791136741638,0.40124741196632385,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.6208791136741638},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6208791136741638},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6373626589775085},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتباهات","boundary":[0.31185030937194824,0.6208791136741638,0.3804573714733124,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.6208791136741638},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6208791136741638},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6373626589775085},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2640332579612732,0.6208791136741638,0.3014552891254425,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.6208791136741638},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6208791136741638},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6373626589775085},{"x":0.2141372114419937,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.2141372114419937,0.6208791136741638,0.25363826751708984,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.6208791136741638},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6208791136741638},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6373626589775085},{"x":0.19334720075130463,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.19334720075130463,0.6208791136741638,0.20166319608688354,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.6208791136741638},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6208791136741638},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6373626589775085},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16632016003131866,0.6208791136741638,0.1829521805047989,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6208791136741638},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6208791136741638},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6373626589775085},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6373626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.11850311607122421,0.6208791136741638,0.15592515468597412,0.6373626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6620879173278809},{"x":0.82536381483078,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتقاء","boundary":[0.82536381483078,0.6456043720245361,0.8627858757972717,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6620879173278809},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7733888030052185,0.6456043720245361,0.8149688243865967,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6456043720245361},{"x":0.765072762966156,"y":0.6456043720245361},{"x":0.765072762966156,"y":0.6620879173278809},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7276507019996643,0.6456043720245361,0.765072762966156,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6456043720245361},{"x":0.717255711555481,"y":0.6456043720245361},{"x":0.717255711555481,"y":0.6620879173278809},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محتوا","boundary":[0.6756756901741028,0.6456043720245361,0.717255711555481,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6620879173278809},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6507276296615601,0.6456043720245361,0.6652806401252747,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6620879173278809},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیارمان","boundary":[0.5717255473136902,0.6456043720245361,0.6403326392173767,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.6456043720245361},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6456043720245361},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6620879173278809},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5343035459518433,0.6456043720245361,0.5613305568695068,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6456043720245361},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6456043720245361},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6620879173278809},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهید","boundary":[0.4906444847583771,0.6456043720245361,0.5239084959030151,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.6456043720245361},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6456043720245361},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6620879173278809},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4844074845314026,0.6456043720245361,0.48856547474861145,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.6456043720245361},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6456043720245361},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6620879173278809},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنایت","boundary":[0.43035343289375305,0.6456043720245361,0.47401246428489685,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6456043720245361},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6456043720245361},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6620879173278809},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.39293140172958374,0.6456043720245361,0.4199584126472473,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.6456043720245361},{"x":0.382536381483078,"y":0.6456043720245361},{"x":0.382536381483078,"y":0.6620879173278809},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3659043610095978,0.6456043720245361,0.382536381483078,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.6456043720245361},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6456043720245361},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6620879173278809},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.31392931938171387,0.6456043720245361,0.35758835077285767,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.6456043720245361},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6456043720245361},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6620879173278809},{"x":0.27650728821754456,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.27650728821754456,0.6456043720245361,0.29937630891799927,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6456043720245361},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6456043720245361},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6620879173278809},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.22245322167873383,0.6456043720245361,0.26195424795150757,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.6456043720245361},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6456043720245361},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6620879173278809},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.17463617026805878,0.6456043720245361,0.21205821633338928,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6456043720245361},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6456043720245361},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6620879173278809},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.1330561339855194,0.6456043720245361,0.16424116492271423,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6456043720245361},{"x":0.1247401237487793,"y":0.6456043720245361},{"x":0.1247401237487793,"y":0.6620879173278809},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.6456043720245361,0.1247401237487793,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6868131756782532},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازنده","boundary":[0.8149688243865967,0.6689560413360596,0.8627858757972717,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6689560413360596},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6868131756782532},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.7629937529563904,0.6689560413360596,0.8066527843475342,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6868131756782532},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7338877320289612,0.6689560413360596,0.7546777725219727,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6868131756782532},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7193347215652466,0.6689560413360596,0.7255717515945435,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6689560413360596},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشاپیش","boundary":[0.6424116492271423,0.6689560413360596,0.7110186815261841,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6237006187438965,0.6689560413360596,0.6340956091880798,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6868131756782532},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.6049895882606506,0.6689560413360596,0.6174635887145996,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6868131756782532},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5779625773429871,0.6689560413360596,0.5925155878067017,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6868131756782532},{"x":0.530145525932312,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.530145525932312,0.6689560413360596,0.5571725368499756,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6868131756782532},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاریم","boundary":[0.43659043312072754,0.6689560413360596,0.5218295454978943,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.6689560413360596},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6689560413360596},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6868131756782532},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6868131756782532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4324324429035187,0.6689560413360596,0.43866944313049316,0.6868131756782532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8191268444061279,0.6950549483299255,0.8357588648796082,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6950549483299255},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.7671517729759216,0.6950549483299255,0.8087317943572998,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7463617324829102,0.6950549483299255,0.7588357329368591,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6950549483299255},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودمان","boundary":[0.6798336505889893,0.6950549483299255,0.7359667420387268,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6950549483299255},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6950549483299255},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7115384340286255},{"x":0.644490659236908,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.644490659236908,0.6950549483299255,0.6715176701545715,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.6950549483299255},{"x":0.632016658782959,"y":0.6950549483299255},{"x":0.632016658782959,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6112266182899475,0.6950549483299255,0.632016658782959,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.6950549483299255},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6950549483299255},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانیم","boundary":[0.5738045573234558,0.6950549483299255,0.6091476082801819,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7115384340286255},{"x":0.55509352684021,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.55509352684021,0.6950549483299255,0.5634095668792725,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7115384340286255},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5239084959030151,0.6950549483299255,0.5446985363960266,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6950549483299255},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7115384340286255},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.47401246428489685,0.6950549483299255,0.5135135054588318,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6950549483299255},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6950549483299255},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7115384340286255},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4573804438114166,0.6950549483299255,0.46569645404815674,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.6950549483299255},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6950549483299255},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7115384340286255},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4345114231109619,0.6950549483299255,0.4469854533672333,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6950549483299255},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6950549483299255},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7115384340286255},{"x":0.395010381937027,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.395010381937027,0.6950549483299255,0.4261954128742218,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.6950549483299255},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6950549483299255},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7115384340286255},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.33264032006263733,0.6950549483299255,0.38669440150260925,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6950549483299255},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6950549483299255},{"x":0.32848232984542847,"y":0.7115384340286255},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3243243098258972,0.6950549483299255,0.32848232984542847,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.6950549483299255},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6950549483299255},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7115384340286255},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.23284822702407837,0.6950549483299255,0.31392931938171387,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.6950549483299255},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6950549483299255},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7115384340286255},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21621622145175934,0.6950549483299255,0.22245322167873383,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6950549483299255},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6950549483299255},{"x":0.20790021121501923,"y":0.7115384340286255},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.15176714956760406,0.6950549483299255,0.20790021121501923,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6950549483299255},{"x":0.14345113933086395,"y":0.6950549483299255},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7115384340286255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.11850311607122421,0.6950549483299255,0.14345113933086395,0.7115384340286255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.593406617641449},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7156593203544617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.586406617641449,0.8677858757972717,0.7226593203544617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.6978021860122681},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6978021860122681},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7101648449897766},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7101648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"و","boundary":[0.21829521656036377,0.6978021860122681,0.22245322167873383,0.7101648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.718406617641449},{"x":0.8627858757972717,"y":0.718406617641449},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7348901033401489},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.7733888030052185,0.718406617641449,0.8627858757972717,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.718406617641449},{"x":0.765072762966156,"y":0.718406617641449},{"x":0.765072762966156,"y":0.7348901033401489},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7193347215652466,0.718406617641449,0.765072762966156,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.718406617641449},{"x":0.7089397311210632,"y":0.718406617641449},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7348901033401489},{"x":0.704781711101532,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.704781711101532,0.718406617641449,0.7089397311210632,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.718406617641449},{"x":0.6964656710624695,"y":0.718406617641449},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7348901033401489},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6569646596908569,0.718406617641449,0.6964656710624695,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.718406617641449},{"x":0.6486486196517944,"y":0.718406617641449},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7348901033401489},{"x":0.590436577796936,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزمان","boundary":[0.590436577796936,0.718406617641449,0.6486486196517944,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.718406617641449},{"x":0.5821205973625183,"y":0.718406617641449},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7348901033401489},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5488565564155579,0.718406617641449,0.5821205973625183,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.718406617641449},{"x":0.5384615659713745,"y":0.718406617641449},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7348901033401489},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.4989604949951172,0.718406617641449,0.5384615659713745,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.718406617641449},{"x":0.48856547474861145,"y":0.718406617641449},{"x":0.48856547474861145,"y":0.7348901033401489},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داریم","boundary":[0.45322245359420776,0.718406617641449,0.48856547474861145,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.718406617641449},{"x":0.442827433347702,"y":0.718406617641449},{"x":0.442827433347702,"y":0.7348901033401489},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43659043312072754,0.718406617641449,0.442827433347702,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.718406617641449},{"x":0.4282744228839874,"y":0.718406617641449},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7348901033401489},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.3908523917198181,0.718406617641449,0.4282744228839874,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.718406617641449},{"x":0.382536381483078,"y":0.718406617641449},{"x":0.382536381483078,"y":0.7348901033401489},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.32640331983566284,0.718406617641449,0.382536381483078,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.718406617641449},{"x":0.31808730959892273,"y":0.718406617641449},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7348901033401489},{"x":0.29729729890823364,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29729729890823364,0.718406617641449,0.31808730959892273,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.718406617641449},{"x":0.28274428844451904,"y":0.718406617641449},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7348901033401489},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.2557172477245331,0.718406617641449,0.28274428844451904,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.718406617641449},{"x":0.24532224237918854,"y":0.718406617641449},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7348901033401489},{"x":0.20997920632362366,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"العاده","boundary":[0.20997920632362366,0.718406617641449,0.24532224237918854,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.718406617641449},{"x":0.2058212012052536,"y":0.718406617641449},{"x":0.2058212012052536,"y":0.7348901033401489},{"x":0.18918919563293457,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.18918919563293457,0.718406617641449,0.2058212012052536,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.718406617641449},{"x":0.18087318539619446,"y":0.718406617641449},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7348901033401489},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16424116492271423,0.718406617641449,0.18087318539619446,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.718406617641449},{"x":0.15592515468597412,"y":0.718406617641449},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7348901033401489},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.11850311607122421,0.718406617641449,0.15592515468597412,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.8191268444061279,0.7445054650306702,0.8627858757972717,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7445054650306702},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7596153616905212},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.7692307829856873,0.7445054650306702,0.8087317943572998,0.7596153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7445054650306702},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7596153616905212},{"x":0.765072762966156,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.765072762966156,0.7445054650306702,0.7713097929954529,0.7596153616905212]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6978021860122681},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7596153616905212},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.6908021860122681,0.8677858757972717,0.7666153616905212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.598901093006134},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5947802066802979},{"x":0.866943895816803,"y":0.6098901033401489},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6140109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8232848048210144,0.598901093006134,0.866943895816803,0.6098901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8170478343963623,"y":0.598901093006134},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7941787838935852,0.6016483306884766,0.8191268444061279,0.6140109896659851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.6016483306884766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5947802066802979},{"x":0.866943895816803,"y":0.6098901033401489},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7891787838935852,0.5946483306884766,0.871943895816803,0.6168901033401489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6257796287536621,0.8159340620040894,0.6569646596908569,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازی","boundary":[0.5841996073722839,0.8159340620040894,0.6195425987243652,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8324176073074341},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5738045573234558,0.8159340620040894,0.5800415873527527,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8159340620040894},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8324176073074341},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدصادق","boundary":[0.4802494943141937,0.8159340620040894,0.5675675868988037,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.8159340620040894},{"x":0.469854474067688,"y":0.8159340620040894},{"x":0.469854474067688,"y":0.8324176073074341},{"x":0.4490644633769989,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.4490644633769989,0.8159340620040894,0.469854474067688,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.8159340620040894},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8159340620040894},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8324176073074341},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4137214124202728,0.8159340620040894,0.4407484531402588,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.8159340620040894},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8159340620040894},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8324176073074341},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4054054021835327,0.8159340620040894,0.4137214124202728,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.8159340620040894},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8159340620040894},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8324176073074341},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.37006238102912903,0.8159340620040894,0.3991684019565582,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.8159340620040894},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8159340620040894},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8324176073074341},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدم","boundary":[0.3243243098258972,0.8159340620040894,0.3617463707923889,0.8324176073074341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8324176073074341},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3193243098258972,0.8089340620040893,0.6619646596908569,0.8394176073074341],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8557692170143127},{"x":0.49688148498535156,"y":0.8557692170143127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.49688148498535156,0.8406593203544617,0.5259875059127808,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.8392857313156128},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8406593203544617},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8557692170143127},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.4553014636039734,0.8392857313156128,0.4864864945411682,0.8557692170143127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8406593203544617},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8571428656578064},{"x":0.4553014636039734,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4503014636039734,0.8322857313156128,0.5309875059127808,0.8641428656578064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.9052197933197021},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9052197933197021},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9175823926925659},{"x":0.48856547474861145,"y":0.9175823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ز","boundary":[0.48856547474861145,0.9052197933197021,0.4948025047779083,0.9175823926925659]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.9052197933197021},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9052197933197021},{"x":0.4948025047779083,"y":0.9175823926925659},{"x":0.48856547474861145,"y":0.9175823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48356547474861145,0.8982197933197021,0.49980250477790833,0.9245823926925659],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/RRMwkOMCbahbwgwa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/TqQvJduLDPPZOHuq.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/GZJrwpLsapfDSzyg.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/QwKPIwCpOCbBuqnk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/wGMpHDcwqJszNKVk.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/PvCuWMpcUJnsNKbO.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.00018473010371019552,0.9981915490939562,0.9988148774491562]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5488565564155579,"y":0.14423076808452606},{"x":0.5488565564155579,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4906444847583771,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4927234947681427,0.1428571492433548,0.5488565564155579,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.14148351550102234},{"x":0.4844074845314026,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4844074845314026,"y":0.15796703100204468},{"x":0.4324324429035187,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4324324429035187,0.14148351550102234,0.4844074845314026,0.15796703100204468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.14148351550102234},{"x":0.5488565564155579,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5488565564155579,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4324324429035187,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4274324429035187,0.13448351550102233,0.5538565564155579,0.16634066474437714],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.20192307233810425},{"x":0.12681913375854492,"y":0.20192307233810425},{"x":0.12681913375854492,"y":0.21291208267211914},{"x":0.12266112118959427,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"1","boundary":[0.12266112118959427,0.20192307233810425,0.12681913375854492,0.21291208267211914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.20192307233810425},{"x":0.14553014934062958,"y":0.20192307233810425},{"x":0.14553014934062958,"y":0.21291208267211914},{"x":0.13097712397575378,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"....","boundary":[0.13097712397575378,0.20192307233810425,0.14553014934062958,0.21291208267211914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12266112118959427,"y":0.20192307233810425},{"x":0.14553014934062958,"y":0.20192307233810425},{"x":0.14553014934062958,"y":0.21291208267211914},{"x":0.12266112118959427,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.11766112118959426,0.19492307233810424,0.15053014934062958,0.21991208267211915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.2252747267484665},{"x":0.1247401237487793,"y":0.2252747267484665},{"x":0.1247401237487793,"y":0.23489010334014893},{"x":0.12058211863040924,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.12058211863040924,0.2252747267484665,0.1247401237487793,0.23489010334014893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.2252747267484665},{"x":0.1247401237487793,"y":0.2252747267484665},{"x":0.1247401237487793,"y":0.23489010334014893},{"x":0.12058211863040924,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.21827472674846649,0.1297401237487793,0.24189010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.24725274741649628},{"x":0.12681913375854492,"y":0.24725274741649628},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2568681240081787},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.11850311607122421,0.24725274741649628,0.12681913375854492,0.2568681240081787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.24725274741649628},{"x":0.12681913375854492,"y":0.24725274741649628},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2568681240081787},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2568681240081787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.24025274741649627,0.13181913375854493,0.2638681240081787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.26923078298568726},{"x":0.12681913375854492,"y":0.26923078298568726},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2788461446762085},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.11850311607122421,0.26923078298568726,0.12681913375854492,0.2788461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.26923078298568726},{"x":0.12681913375854492,"y":0.26923078298568726},{"x":0.12681913375854492,"y":0.2788461446762085},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.26223078298568725,0.13181913375854493,0.2858461446762085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.3145604431629181},{"x":0.1247401237487793,"y":0.3145604431629181},{"x":0.1247401237487793,"y":0.32280218601226807},{"x":0.12058211863040924,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.1899999976158142,"str":"1","boundary":[0.12058211863040924,0.3145604431629181,0.1247401237487793,0.32280218601226807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.3145604431629181},{"x":0.1247401237487793,"y":0.3145604431629181},{"x":0.1247401237487793,"y":0.32280218601226807},{"x":0.12058211863040924,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.3075604431629181,0.1297401237487793,0.3298021860122681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21703296899795532},{"x":0.8274428248405457,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8274428248405457,0.19917581975460052,0.8627858757972717,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8212057948112488,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8212057948112488,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7962577939033508,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7962577939033508,0.19917581975460052,0.8212057948112488,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7941787838935852,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7941787838935852,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7920997738838196,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.19917581975460052,0.7941787838935852,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7837837934494019,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7837837934494019,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7422037124633789,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7422037124633789,0.19917581975460052,0.7837837934494019,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7401247620582581,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7401247620582581,"y":0.21703296899795532},{"x":0.7255717515945435,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7255717515945435,0.19917581975460052,0.7401247620582581,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7110186815261841,"y":0.19917581975460052},{"x":0.7110186815261841,"y":0.21703296899795532},{"x":0.6985446810722351,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6985446810722351,0.19917581975460052,0.7110186815261841,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.19917581975460052},{"x":0.692307710647583,"y":0.19917581975460052},{"x":0.692307710647583,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5987526178359985,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.5987526178359985,0.19917581975460052,0.692307710647583,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.19917581975460052},{"x":0.590436577796936,"y":0.19917581975460052},{"x":0.590436577796936,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5841996073722839,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5841996073722839,0.19917581975460052,0.590436577796936,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5779625773429871,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5779625773429871,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5135135054588318,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.5135135054588318,0.19917581975460052,0.5779625773429871,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5072765350341797,"y":0.19917581975460052},{"x":0.5072765350341797,"y":0.21703296899795532},{"x":0.48856547474861145,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.48856547474861145,0.19917581975460052,0.5072765350341797,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.19917581975460052},{"x":0.4844074845314026,"y":0.19917581975460052},{"x":0.4844074845314026,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4802494943141937,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4802494943141937,0.19917581975460052,0.4844074845314026,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8627858757972717,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8627858757972717,"y":0.24038460850715637},{"x":0.812889814376831,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.812889814376831,0.22390109300613403,0.8627858757972717,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8045738339424133,"y":0.22390109300613403},{"x":0.8045738339424133,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7983368039131165,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7983368039131165,0.22390109300613403,0.8045738339424133,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7920997738838196,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7920997738838196,"y":0.24038460850715637},{"x":0.7505197525024414,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7505197525024414,0.22390109300613403,0.7920997738838196,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7422037124633789,"y":0.22390109300613403},{"x":0.7422037124633789,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6611226797103882,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6611226797103882,0.22390109300613403,0.7422037124633789,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.22390109300613403},{"x":0.6548856496810913,"y":0.22390109300613403},{"x":0.6548856496810913,"y":0.24038460850715637},{"x":0.6548856496810913,"y":0.24038460850715637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6548856496810913,0.22390109300613403,0.6548856496810913,0.24038460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8648648858070374,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2609890103340149},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.8316008448600769,0.24725274741649628,0.8648648858070374,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8232848048210144,"y":0.24725274741649628},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.7422037124633789,0.24725274741649628,0.8232848048210144,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7380457520484924,"y":0.24725274741649628},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2609890103340149},{"x":0.7359667420387268,"y":0.2609890103340149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7359667420387268,0.24725274741649628,0.7380457520484924,0.2609890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8627858757972717,"y":0.28434064984321594},{"x":0.8316008448600769,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.8316008448600769,0.26923078298568726,0.8627858757972717,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8232848048210144,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8232848048210144,"y":0.28434064984321594},{"x":0.7671517729759216,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7671517729759216,0.26923078298568726,0.8232848048210144,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7588357329368591,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7588357329368591,"y":0.28434064984321594},{"x":0.717255711555481,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.717255711555481,0.26923078298568726,0.7588357329368591,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7110186815261841,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7110186815261841,"y":0.28434064984321594},{"x":0.7110186815261841,"y":0.28434064984321594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7110186815261841,0.26923078298568726,0.7110186815261841,0.28434064984321594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.8191268444061279,0.29120880365371704,0.8627858757972717,0.30494505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.29120880365371704},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2898351550102234},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3063186705112457},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3063186705112457}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.7297297120094299,0.29120880365371704,0.8108108043670654,0.3063186705112457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3131868243217468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.7941787838935852,0.3131868243217468,0.8627858757972717,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3131868243217468},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3282966911792755},{"x":0.704781711101532,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.704781711101532,0.3131868243217468,0.7858628034591675,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6964656710624695,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6819126605987549,0.3131868243217468,0.6964656710624695,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3131868243217468},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3282966911792755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6133056282997131,0.3131868243217468,0.6756756901741028,0.3282966911792755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.3351648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3351648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.35164836049079895},{"x":0.8274428248405457,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.8274428248405457,0.3351648449897766,0.8627858757972717,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.3351648449897766},{"x":0.82536381483078,"y":0.3351648449897766},{"x":0.82536381483078,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7983368039131165,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7983368039131165,0.3351648449897766,0.82536381483078,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.3351648449897766},{"x":0.790020763874054,"y":0.3351648449897766},{"x":0.790020763874054,"y":0.35164836049079895},{"x":0.7276507019996643,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.7276507019996643,0.3351648449897766,0.790020763874054,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.3351648449897766},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3351648449897766},{"x":0.7214137315750122,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6382536292076111,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6382536292076111,0.3351648449897766,0.7214137315750122,0.35164836049079895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.3351648449897766},{"x":0.632016658782959,"y":0.3351648449897766},{"x":0.632016658782959,"y":0.35164836049079895},{"x":0.632016658782959,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.632016658782959,0.3351648449897766,0.632016658782959,0.35164836049079895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8648648858070374,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8648648858070374,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4802494943141937,"y":0.35164836049079895}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4752494943141937,0.19217581975460052,0.8698648858070374,0.35864836049079896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8399168252944946,"y":0.37362638115882874},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ژنومیکس","boundary":[0.7713097929954529,0.35851648449897766,0.8399168252944946,0.37362638115882874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8399168252944946,"y":0.38049450516700745},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متاژنومیکس","boundary":[0.7567567825317383,0.38049450516700745,0.8399168252944946,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.38049450516700745},{"x":0.752598762512207,"y":0.38049450516700745},{"x":0.752598762512207,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7505197525024414,0.38049450516700745,0.752598762512207,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8399168252944946,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4175824224948883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترانسکریپتومیکس","boundary":[0.7110186815261841,0.40247252583503723,0.8399168252944946,0.4175824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.424450546503067},{"x":0.8399168252944946,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7546777725219727,"y":0.44093406200408936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئومیکس","boundary":[0.7567567825317383,0.424450546503067,0.8399168252944946,0.4423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.424450546503067},{"x":0.7484407424926758,"y":0.424450546503067},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4395604431629181},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4395604431629181}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7484407424926758,0.424450546503067,0.7484407424926758,0.4395604431629181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8419958353042603,"y":0.35851648449897766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7080976915359497,0.35151648449897765,0.8449168252944946,0.4493076808452606],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4615384638309479},{"x":0.752598762512207,"y":0.4615384638309479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولومیکس","boundary":[0.752598762512207,0.4464285671710968,0.8399168252944946,0.4615384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4684065878391266},{"x":0.8627858757972717,"y":0.48351648449897766},{"x":0.8295218348503113,"y":0.48351648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.8295218348503113,0.4684065878391266,0.8627858757972717,0.48351648449897766]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8627858757972717,"y":0.48351648449897766},{"x":0.752598762512207,"y":0.4848901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.747598762512207,0.4394285671710968,0.8677858757972717,0.49051648449897767],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.3282966911792755},{"x":0.2141372114419937,"y":0.3282966911792755},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3461538553237915},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.17000000178813934,"str":"۔۔۔۔۔","boundary":[0.17879417538642883,0.3282966911792755,0.21621622145175934,0.3461538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.3282966911792755},{"x":0.2141372114419937,"y":0.3282966911792755},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3461538553237915},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"ltr","boundary":[0.17379417538642883,0.3212966911792755,0.22121622145175934,0.3531538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.3365384638309479},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3365384638309479},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3461538553237915},{"x":0.12058211863040924,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۴","boundary":[0.12058211863040924,0.3365384638309479,0.13721413910388947,0.3461538553237915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.3365384638309479},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3365384638309479},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3461538553237915},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.3365384638309479,0.14137214422225952,0.3461538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.3365384638309479},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3365384638309479},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3461538553237915},{"x":0.12058211863040924,"y":0.3461538553237915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.32953846383094787,0.14637214422225953,0.3531538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.35851648449897766},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3571428656578064},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3681318759918213},{"x":0.12058211863040924,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.11850311607122421,0.35851648449897766,0.13721413910388947,0.3681318759918213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3571428656578064},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3571428656578064},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3681318759918213},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.3571428656578064,0.14345113933086395,0.3681318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.35851648449897766},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3571428656578064},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3681318759918213},{"x":0.12058211863040924,"y":0.3681318759918213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.35151648449897765,0.14845113933086396,0.3751318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.38049450516700745},{"x":0.13721413910388947,"y":0.38049450516700745},{"x":0.13721413910388947,"y":0.39148351550102234},{"x":0.12058211863040924,"y":0.39148351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.12058211863040924,0.38049450516700745,0.13721413910388947,0.39148351550102234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.38049450516700745},{"x":0.14137214422225952,"y":0.38049450516700745},{"x":0.14137214422225952,"y":0.39148351550102234},{"x":0.1392931342124939,"y":0.39148351550102234}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.38049450516700745,0.14137214422225952,0.39148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.38049450516700745},{"x":0.14137214422225952,"y":0.38049450516700745},{"x":0.14137214422225952,"y":0.39148351550102234},{"x":0.12058211863040924,"y":0.39148351550102234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.37349450516700744,0.14637214422225953,0.39848351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.4038461446762085},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4038461446762085},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4134615361690521},{"x":0.12058211863040924,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.12058211863040924,0.4038461446762085,0.13721413910388947,0.4134615361690521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.4038461446762085},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4038461446762085},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4134615361690521},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.4038461446762085,0.14137214422225952,0.4134615361690521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.4038461446762085},{"x":0.14137214422225952,"y":0.40247252583503723},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4134615361690521},{"x":0.12058211863040924,"y":0.4134615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.3968461446762085,0.14637214422225953,0.42046153616905213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.4258241653442383},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4258241653442383},{"x":0.13721413910388947,"y":0.43406593799591064},{"x":0.12058211863040924,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۸","boundary":[0.12058211863040924,0.4258241653442383,0.13721413910388947,0.43406593799591064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.4258241653442383},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4258241653442383},{"x":0.13721413910388947,"y":0.43406593799591064},{"x":0.12058211863040924,"y":0.43406593799591064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.4188241653442383,0.14221413910388947,0.44106593799591065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.44780218601226807},{"x":0.13721413910388947,"y":0.44780218601226807},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4574175775051117},{"x":0.11642411351203918,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰","boundary":[0.11642411351203918,0.44780218601226807,0.13721413910388947,0.4574175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.44780218601226807},{"x":0.13721413910388947,"y":0.44780218601226807},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4574175775051117},{"x":0.11642411351203918,"y":0.4574175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11142411351203918,0.44080218601226806,0.14221413910388947,0.4644175775051117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4711538553237915},{"x":0.13513512909412384,"y":0.46978020668029785},{"x":0.13513512909412384,"y":0.48076921701431274},{"x":0.11850311607122421,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.11850311607122421,0.4711538553237915,0.13513512909412384,0.48076921701431274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4711538553237915},{"x":0.13513512909412384,"y":0.46978020668029785},{"x":0.13513512909412384,"y":0.48076921701431274},{"x":0.11850311607122421,"y":0.48076921701431274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4641538553237915,0.14013512909412384,0.48776921701431275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5288461446762085},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5288461446762085}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.11850311607122421,0.5178571343421936,0.1392931342124939,0.5288461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5178571343421936},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5288461446762085},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5288461446762085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5108571343421936,0.1442931342124939,0.5358461446762085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.541208803653717},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5398351550102234},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5508241653442383},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5508241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۴","boundary":[0.11850311607122421,0.541208803653717,0.1392931342124939,0.5508241653442383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5398351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5398351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5508241653442383},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5508241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.5398351550102234,0.14137214422225952,0.5508241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.541208803653717},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5398351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5508241653442383},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5508241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.534208803653717,0.14637214422225953,0.5578241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5631868243217468},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5631868243217468},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5741758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵","boundary":[0.11850311607122421,0.5631868243217468,0.13721413910388947,0.5741758346557617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5631868243217468},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5631868243217468},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5741758346557617},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.5631868243217468,0.14137214422225952,0.5741758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5631868243217468},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5631868243217468},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5741758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5741758346557617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5561868243217468,0.14637214422225953,0.5811758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5851648449897766},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5851648449897766},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5961538553237915},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.11850311607122421,0.5851648449897766,0.13513512909412384,0.5961538553237915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5851648449897766},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5851648449897766},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5961538553237915},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.5851648449897766,0.14137214422225952,0.5961538553237915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5851648449897766},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5851648449897766},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5961538553237915},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5781648449897766,0.14637214422225953,0.6031538553237915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.6071428656578064},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6071428656578064},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6181318759918213},{"x":0.11642411351203918,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.11642411351203918,0.6071428656578064,0.13721413910388947,0.6181318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.6071428656578064},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6071428656578064},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6181318759918213},{"x":0.11642411351203918,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11142411351203918,0.6001428656578064,0.14221413910388947,0.6251318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6291208863258362},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6291208863258362},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6401098966598511},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.11850311607122421,0.6291208863258362,0.13513512909412384,0.6401098966598511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6291208863258362},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6291208863258362},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6401098966598511},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6221208863258362,0.14013512909412384,0.6471098966598511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6524725556373596},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6524725556373596},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6634615659713745},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.11850311607122421,0.6524725556373596,0.13721413910388947,0.6634615659713745]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.6524725556373596},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6524725556373596},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6634615659713745},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.14137214422225952,0.6524725556373596,0.14553014934062958,0.6634615659713745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6524725556373596},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6524725556373596},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6634615659713745},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6454725556373596,0.15053014934062958,0.6704615659713745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5329670310020447},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8274428248405457,0.5164835453033447,0.8627858757972717,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5329670310020447},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7941787838935852,0.5164835453033447,0.8212057948112488,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5329670310020447},{"x":0.790020763874054,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.790020763874054,0.5164835453033447,0.7920997738838196,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5329670310020447},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7567567825317383,0.5164835453033447,0.7837837934494019,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5329670310020447},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7214137315750122,0.5164835453033447,0.7422037124633789,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5329670310020447},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.6403326392173767,0.5164835453033447,0.7068607211112976,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5164835453033447},{"x":0.632016658782959,"y":0.5164835453033447},{"x":0.632016658782959,"y":0.5329670310020447},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسیدهای","boundary":[0.5654885768890381,0.5164835453033447,0.632016658782959,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5329670310020447},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5329670310020447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوکلئیک","boundary":[0.4927234947681427,0.5164835453033447,0.5571725368499756,0.5329670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.5398351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5398351550102234},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5549450516700745},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.8066527843475342,0.5398351550102234,0.8627858757972717,0.5549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5549450516700745},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلاسمید","boundary":[0.7422037124633789,0.5398351550102234,0.7983368039131165,0.5549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5549450516700745},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7276507019996643,0.5398351550102234,0.7359667420387268,0.5549450516700745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5398351550102234},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5549450516700745},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باکتری","boundary":[0.6735966801643372,0.5398351550102234,0.7193347215652466,0.5549450516700745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5164835453033447},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5549450516700745},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5549450516700745}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4877234947681427,0.5094835453033447,0.8677858757972717,0.5619450516700745],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5782967209815979},{"x":0.777546763420105,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.777546763420105,0.5631868243217468,0.8399168252944946,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5782967209815979},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاسمید","boundary":[0.7151767015457153,0.5631868243217468,0.7692307829856873,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5631868243217468},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6964656710624695,0.5631868243217468,0.7068607211112976,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6507276296615601,0.5631868243217468,0.6881496906280518,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5631868243217468},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5782967209815979},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6091476082801819,0.5631868243217468,0.6424116492271423,0.5782967209815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5631868243217468},{"x":0.602910578250885,"y":0.5631868243217468},{"x":0.602910578250885,"y":0.5782967209815979},{"x":0.602910578250885,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.602910578250885,0.5631868243217468,0.602910578250885,0.5782967209815979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5631868243217468},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5782967209815979},{"x":0.602910578250885,"y":0.5782967209815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.597910578250885,0.5561868243217468,0.8449168252944946,0.5852967209815979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6016483306884766},{"x":0.777546763420105,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.777546763420105,0.5851648449897766,0.8399168252944946,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6016483306884766},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاسمید","boundary":[0.7151767015457153,0.5851648449897766,0.7692307829856873,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6016483306884766},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6964656710624695,0.5851648449897766,0.7068607211112976,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6016483306884766},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.6507276296615601,0.5851648449897766,0.6881496906280518,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6016483306884766},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6112266182899475,0.5851648449897766,0.6424116492271423,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5851648449897766},{"x":0.602910578250885,"y":0.5851648449897766},{"x":0.602910578250885,"y":0.6016483306884766},{"x":0.55509352684021,"y":0.6016483306884766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.55509352684021,0.5851648449897766,0.602910578250885,0.6016483306884766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6057692170143127},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.8066527843475342,0.6057692170143127,0.8627858757972717,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.7505197525024414,0.6057692170143127,0.7983368039131165,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6222527623176575},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژنومی","boundary":[0.7006236910820007,0.6071428656578064,0.7442827224731445,0.6222527623176575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5851648449897766},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6222527623176575},{"x":0.55509352684021,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.55009352684021,0.5781648449897766,0.8677858757972717,0.6292527623176575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6085164546966553},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6222527623176575},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6222527623176575}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6985446810722351,0.6085164546966553,0.7006236910820007,0.6222527623176575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6277472376823425},{"x":0.837837815284729,"y":0.6277472376823425},{"x":0.837837815284729,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8232848048210144,0.6277472376823425,0.837837815284729,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6277472376823425},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6277472376823425},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6456043720245361},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.7588357329368591,0.6277472376823425,0.8149688243865967,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6277472376823425},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6277472376823425},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6456043720245361},{"x":0.704781711101532,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.704781711101532,0.6277472376823425,0.7505197525024414,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6277472376823425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6277472376823425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنومی","boundary":[0.6590436697006226,0.6277472376823425,0.6964656710624695,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6277472376823425},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6277472376823425},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6456043720245361},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6403326392173767,0.6277472376823425,0.6507276296615601,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.6277472376823425},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6277472376823425},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6456043720245361},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6456043720245361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باکتری","boundary":[0.5883575677871704,0.6277472376823425,0.6340956091880798,0.6456043720245361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6497252583503723},{"x":0.837837815284729,"y":0.6497252583503723},{"x":0.837837815284729,"y":0.6675823926925659},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8212057948112488,0.6497252583503723,0.837837815284729,0.6675823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.651098906993866},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6497252583503723},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6675823926925659},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.7588357329368591,0.651098906993866,0.8149688243865967,0.6675823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.651098906993866},{"x":0.7505197525024414,"y":0.651098906993866},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6675823926925659},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.7027027010917664,0.651098906993866,0.7505197525024414,0.6675823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.651098906993866},{"x":0.6964656710624695,"y":0.651098906993866},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6675823926925659},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنومی","boundary":[0.6569646596908569,0.651098906993866,0.6964656710624695,0.6675823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.651098906993866},{"x":0.6486486196517944,"y":0.651098906993866},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6675823926925659},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6675823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6403326392173767,0.651098906993866,0.6486486196517944,0.6675823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.651098906993866},{"x":0.6340956091880798,"y":0.651098906993866},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6689560413360596},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6070685982704163,0.651098906993866,0.6340956091880798,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.651098906993866},{"x":0.6008316278457642,"y":0.651098906993866},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5945945978164673,0.651098906993866,0.6008316278457642,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.651098906993866},{"x":0.5862785577774048,"y":0.651098906993866},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6689560413360596},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مخمر","boundary":[0.5488565564155579,0.651098906993866,0.5862785577774048,0.6689560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6895604133605957},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8212057948112488,0.6717032790184021,0.8399168252944946,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.7588357329368591,0.6730769276618958,0.8149688243865967,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.7027027010917664,0.6730769276618958,0.7505197525024414,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6895604133605957},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنومی","boundary":[0.6569646596908569,0.6730769276618958,0.6964656710624695,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6895604133605957},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6403326392173767,0.6730769276618958,0.6486486196517944,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6895604133605957},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6070685982704163,0.6730769276618958,0.6361746191978455,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5738045573234558,0.6730769276618958,0.5966736078262329,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیوانی","boundary":[0.5135135054588318,0.6730769276618958,0.5613305568695068,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6964285969734192},{"x":0.837837815284729,"y":0.6964285969734192},{"x":0.837837815284729,"y":0.7115384340286255},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8212057948112488,0.6964285969734192,0.837837815284729,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیت","boundary":[0.7858628034591675,0.6964285969734192,0.8149688243865967,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7505197525024414,0.6964285969734192,0.7817047834396362,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7115384340286255},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7338877320289612,0.6964285969734192,0.7442827224731445,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7115384340286255},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.6860706806182861,0.6964285969734192,0.7255717515945435,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستون","boundary":[0.6403326392173767,0.6964285969734192,0.6777547001838684,0.7129120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7129120826721191},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6112266182899475,0.6964285969734192,0.6382536292076111,0.7129120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6964285969734192},{"x":0.602910578250885,"y":0.6964285969734192},{"x":0.602910578250885,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیلیس","boundary":[0.5530145764350891,0.6964285969734192,0.602910578250885,0.7129120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6978021860122681},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6978021860122681},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7129120826721191},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7129120826721191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5467775464057922,0.6978021860122681,0.5467775464057922,0.7129120826721191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8232848048210144,0.7197802066802979,0.8399168252944946,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.718406617641449},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7197802066802979},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7348901033401489},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رزین","boundary":[0.7858628034591675,0.718406617641449,0.8149688243865967,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.718406617641449},{"x":0.7817047834396362,"y":0.718406617641449},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7348901033401489},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7546777725219727,0.718406617641449,0.7817047834396362,0.7348901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7156593203544617},{"x":0.7484407424926758,"y":0.718406617641449},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7335164546966553},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Startaclean","boundary":[0.6486486196517944,0.7156593203544617,0.7463617324829102,0.7335164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7403846383094788},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7403846383094788},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7568681240081787},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8232848048210144,0.7403846383094788,0.8399168252944946,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7403846383094788},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7403846383094788},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهره","boundary":[0.7858628034591675,0.7403846383094788,0.8170478343963623,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7568681240081787},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7567567825317383,0.7403846383094788,0.7837837934494019,0.7568681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7403846383094788},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7568681240081787},{"x":0.692307710647583,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آهنربایی","boundary":[0.692307710647583,0.7403846383094788,0.7505197525024414,0.7568681240081787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6085164546966553},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7568681240081787},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7568681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5085135054588318,0.6015164546966553,0.8449168252944946,0.7638681240081787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7788461446762085},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"7-","boundary":[0.8212057948112488,0.7623626589775085,0.8399168252944946,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7788461446762085},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.7588357329368591,0.7623626589775085,0.8149688243865967,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7788461446762085},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.7027027010917664,0.7623626589775085,0.7505197525024414,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7788461446762085},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6881496906280518,0.7623626589775085,0.6964656710624695,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7788461446762085},{"x":0.602910578250885,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باکتریوفاژها","boundary":[0.602910578250885,0.7623626589775085,0.6798336505889893,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7623626589775085},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7788461446762085},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7788461446762085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5945945978164673,0.7623626589775085,0.5945945978164673,0.7788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8021978139877319},{"x":0.8066527843475342,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.8066527843475342,0.7857142686843872,0.8627858757972717,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8021978139877319},{"x":0.752598762512207,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"RNA","boundary":[0.752598762512207,0.7843406796455383,0.7983368039131165,0.8021978139877319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8008241653442383},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7359667420387268,0.7843406796455383,0.7463617324829102,0.8008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7843406796455383},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8008241653442383},{"x":0.704781711101532,"y":0.8008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.704781711101532,0.7843406796455383,0.7297297120094299,0.8008241653442383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8021978139877319},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8021978139877319}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5895945978164673,0.7553626589775085,0.8677858757972717,0.8091978139877319],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.807692289352417},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8090659379959106},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8255494236946106},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8255494236946106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.8087317943572998,0.807692289352417,0.8399168252944946,0.8255494236946106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8063187003135681},{"x":0.8004158139228821,"y":0.807692289352417},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8241758346557617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"cDNA","boundary":[0.7422037124633789,0.8063187003135681,0.8004158139228821,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8063187003135681},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8241758346557617},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8228021860122681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7255717515945435,0.8063187003135681,0.7359667420387268,0.8241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.8296703100204468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8296703100204468},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8461538553237915},{"x":0.82536381483078,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.82536381483078,0.8296703100204468,0.8627858757972717,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.8296703100204468},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8296703100204468},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.7713097929954529,0.8296703100204468,0.8170478343963623,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.8296703100204468},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8296703100204468},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7588357329368591,0.8296703100204468,0.7629937529563904,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.8296703100204468},{"x":0.752598762512207,"y":0.8296703100204468},{"x":0.752598762512207,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.7110186815261841,0.8296703100204468,0.752598762512207,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.8296703100204468},{"x":0.6403326392173767,"y":0.8296703100204468},{"x":0.6403326392173767,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"RNA","boundary":[0.5945945978164673,0.8296703100204468,0.6403326392173767,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.8296703100204468},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8296703100204468},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6486486196517944,0.8296703100204468,0.6548856496810913,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.8296703100204468},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8296703100204468},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6528066396713257,0.8296703100204468,0.7006236910820007,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.8296703100204468},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8296703100204468},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5841996073722839,0.8296703100204468,0.5883575677871704,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.8296703100204468},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8296703100204468},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8461538553237915},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاسمید","boundary":[0.5197505354881287,0.8296703100204468,0.5758835673332214,0.8461538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.8296703100204468},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8296703100204468},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8461538553237915},{"x":0.442827433347702,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراجی","boundary":[0.442827433347702,0.8296703100204468,0.5135135054588318,0.8461538553237915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.7994505763053894},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8090659379959106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8557692170143127},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8461538553237915}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43990644335746765,0.7924505763053894,0.8677858757972717,0.8627692170143128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6744505763053894},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6744505763053894},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6854395866394043},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.11850311607122421,0.6744505763053894,0.13721413910388947,0.6854395866394043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6744505763053894},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6744505763053894},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6854395866394043},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.13721413910388947,0.6744505763053894,0.14137214422225952,0.6854395866394043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6744505763053894},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6744505763053894},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6854395866394043},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6854395866394043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6674505763053894,0.14637214422225953,0.6924395866394043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6978021860122681},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6978021860122681},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7074176073074341},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.11850311607122421,0.6978021860122681,0.13721413910388947,0.7074176073074341]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6978021860122681},{"x":0.14345113933086395,"y":0.6978021860122681},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7074176073074341},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.6978021860122681,0.14345113933086395,0.7074176073074341]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6978021860122681},{"x":0.14345113933086395,"y":0.6978021860122681},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7074176073074341},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7074176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6908021860122681,0.14845113933086396,0.7144176073074341],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.718406617641449},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7197802066802979},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7307692170143127},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۶","boundary":[0.12058211863040924,0.718406617641449,0.13513512909412384,0.7307692170143127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7197802066802979},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7197802066802979},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7307692170143127},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.7197802066802979,0.14345113933086395,0.7307692170143127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.718406617641449},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7197802066802979},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7307692170143127},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7293956279754639}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.711406617641449,0.14845113933086396,0.7377692170143128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7431318759918213},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7417582273483276},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7527472376823425},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.11850311607122421,0.7431318759918213,0.13721413910388947,0.7527472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7431318759918213},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7417582273483276},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7527472376823425},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7541208863258362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7361318759918213,0.14221413910388947,0.7597472376823425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7651098966598511},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7651098966598511},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7747252583503723},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7747252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.11850311607122421,0.7651098966598511,0.13513512909412384,0.7747252583503723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.7651098966598511},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7651098966598511},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7747252583503723},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7747252583503723}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.7651098966598511,0.14345113933086395,0.7747252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7651098966598511},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7651098966598511},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7747252583503723},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7747252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7581098966598511,0.14845113933086396,0.7817252583503723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7870879173278809},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7870879173278809},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7967032790184021},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.11850311607122421,0.7870879173278809,0.13721413910388947,0.7967032790184021]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7870879173278809},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7870879173278809},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7967032790184021},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.7870879173278809,0.14137214422225952,0.7967032790184021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7870879173278809},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7870879173278809},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7967032790184021},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7967032790184021}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7800879173278809,0.14637214422225953,0.8037032790184021],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8241758346557617},{"x":0.692307710647583,"y":0.8228021860122681}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"روی","boundary":[0.692307710647583,0.8131868243217468,0.7193347215652466,0.8241758346557617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8131868243217468},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8145604133605957},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8241758346557617},{"x":0.692307710647583,"y":0.8228021860122681}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.687307710647583,0.8061868243217468,0.7243347215652466,0.8311758346557617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.807692289352417},{"x":0.6839916706085205,"y":0.807692289352417},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8200549483299255},{"x":0.632016658782959,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":".RNA","boundary":[0.632016658782959,0.807692289352417,0.6839916706085205,0.8200549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.807692289352417},{"x":0.6839916706085205,"y":0.807692289352417},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8200549483299255},{"x":0.632016658782959,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.627016658782959,0.800692289352417,0.6889916706085205,0.8270549483299255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8090659379959106},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8090659379959106},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8200549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.11850311607122421,0.8090659379959106,0.13721413910388947,0.8200549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8090659379959106},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8090659379959106},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8200549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8200549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.8020659379959106,0.14221413910388947,0.8270549483299255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.8310439586639404},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8310439586639404},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8420329689979553},{"x":0.12058211863040924,"y":0.8420329689979553}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۶","boundary":[0.12058211863040924,0.8310439586639404,0.13513512909412384,0.8420329689979553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.8310439586639404},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8310439586639404},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8420329689979553},{"x":0.1392931342124939,"y":0.8420329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.8310439586639404,0.14345113933086395,0.8420329689979553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.8310439586639404},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8310439586639404},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8420329689979553},{"x":0.12058211863040924,"y":0.8420329689979553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11558211863040924,0.8240439586639404,0.14845113933086396,0.8490329689979553],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/FHRweerFkuAfBDdZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/gwoMnhTlXYsMyrpZ.jpg","blurred":"/storage/books/0739e5e76b45c090/pages/mtLBmVDjrPGvOKfO.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.00015076681627677037,0.9981958713600888,0.9987903484184664]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12087912112474442},{"x":0.1392931342124939,"y":0.12087912112474442},{"x":0.1392931342124939,"y":0.13324175775051117},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.11850311607122421,0.12087912112474442,0.1392931342124939,0.13324175775051117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.12087912112474442},{"x":0.14968815445899963,"y":0.12087912112474442},{"x":0.14968815445899963,"y":0.13324175775051117},{"x":0.14345113933086395,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"..","boundary":[0.14345113933086395,0.12087912112474442,0.14968815445899963,0.13324175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12087912112474442},{"x":0.14968815445899963,"y":0.12087912112474442},{"x":0.14968815445899963,"y":0.13324175775051117},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.11387912112474441,0.15468815445899964,0.14024175775051118],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.14423076808452606},{"x":0.13721413910388947,"y":0.14423076808452606},{"x":0.13721413910388947,"y":0.15521977841854095},{"x":0.11850311607122421,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۹","boundary":[0.11850311607122421,0.14423076808452606,0.13721413910388947,0.15521977841854095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.14423076808452606},{"x":0.18711018562316895,"y":0.14423076808452606},{"x":0.18711018562316895,"y":0.15521977841854095},{"x":0.14137214422225952,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".............","boundary":[0.14137214422225952,0.14423076808452606,0.18711018562316895,0.15521977841854095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.14423076808452606},{"x":0.18711018562316895,"y":0.14423076808452606},{"x":0.18711018562316895,"y":0.15521977841854095},{"x":0.11850311607122421,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.13723076808452606,0.19211018562316895,0.16221977841854096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16620878875255585},{"x":0.13721413910388947,"y":0.16620878875255585},{"x":0.13721413910388947,"y":0.17719779908657074},{"x":0.11850311607122421,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.11850311607122421,0.16620878875255585,0.13721413910388947,0.17719779908657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.16620878875255585},{"x":0.14137214422225952,"y":0.16620878875255585},{"x":0.14137214422225952,"y":0.17719779908657074},{"x":0.1392931342124939,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.16620878875255585,0.14137214422225952,0.17719779908657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16620878875255585},{"x":0.14137214422225952,"y":0.16620878875255585},{"x":0.14137214422225952,"y":0.17719779908657074},{"x":0.11850311607122421,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.15920878875255584,0.14637214422225953,0.18419779908657075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.19093406200408936},{"x":0.13513512909412384,"y":0.19093406200408936},{"x":0.13513512909412384,"y":0.20054945349693298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.11850311607122421,0.19093406200408936,0.13513512909412384,0.20054945349693298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.19093406200408936},{"x":0.13513512909412384,"y":0.19093406200408936},{"x":0.13513512909412384,"y":0.20054945349693298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.18393406200408935,0.14013512909412384,0.207549453496933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.21153846383094788},{"x":0.13513512909412384,"y":0.21153846383094788},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2211538404226303},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.11850311607122421,0.21153846383094788,0.13513512909412384,0.2211538404226303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.21153846383094788},{"x":0.13513512909412384,"y":0.21153846383094788},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2211538404226303},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.20453846383094787,0.14013512909412384,0.22815384042263032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.2211538404226303},{"x":0.13721413910388947,"y":0.22390109300613403},{"x":0.12058211863040924,"y":0.22390109300613403},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"a","boundary":[0.13721413910388947,0.2211538404226303,0.12058211863040924,0.22390109300613403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.2211538404226303},{"x":0.13721413910388947,"y":0.22390109300613403},{"x":0.12058211863040924,"y":0.22390109300613403},{"x":0.12058211863040924,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13221413910388946,0.2141538404226303,0.12558211863040925,0.23090109300613404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.23489010334014893},{"x":0.13513512909412384,"y":0.23489010334014893},{"x":0.13513512909412384,"y":0.24450549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.11850311607122421,0.23489010334014893,0.13513512909412384,0.24450549483299255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14345113933086395,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14345113933086395,"y":0.24450549483299255},{"x":0.1392931342124939,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.23489010334014893,0.14345113933086395,0.24450549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14345113933086395,"y":0.23489010334014893},{"x":0.14345113933086395,"y":0.24450549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.24450549483299255}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.22789010334014892,0.14845113933086396,0.25150549483299256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2568681240081787},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2568681240081787},{"x":0.13721413910388947,"y":0.26648351550102234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.11850311607122421,0.2568681240081787,0.13721413910388947,0.26648351550102234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.2568681240081787},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2568681240081787},{"x":0.14137214422225952,"y":0.26648351550102234},{"x":0.1392931342124939,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.2568681240081787,0.14137214422225952,0.26648351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2568681240081787},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2568681240081787},{"x":0.14137214422225952,"y":0.26648351550102234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2498681240081787,0.14637214422225953,0.27348351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.27747252583503723},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2788461446762085},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2898351550102234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.11850311607122421,0.27747252583503723,0.13721413910388947,0.2898351550102234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.2788461446762085},{"x":0.14345113933086395,"y":0.2788461446762085},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2898351550102234},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2898351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.2788461446762085,0.14137214422225952,0.2898351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.27747252583503723},{"x":0.14345113933086395,"y":0.2788461446762085},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2898351550102234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2884615361690521}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2704725258350372,0.14637214422225953,0.2968351550102234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8295218348503113,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8295218348503113,0.11950549483299255,0.8627858757972717,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8212057948112488,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8212057948112488,"y":0.13736264407634735},{"x":0.7920997738838196,"y":0.13736264407634735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7920997738838196,0.11950549483299255,0.8212057948112488,0.13736264407634735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7879418134689331,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7879418134689331,"y":0.1359890103340149},{"x":0.7837837934494019,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7837837934494019,0.11950549483299255,0.7879418134689331,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.11950549483299255},{"x":0.777546763420105,"y":0.11950549483299255},{"x":0.777546763420105,"y":0.1359890103340149},{"x":0.7588357329368591,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.7588357329368591,0.11950549483299255,0.777546763420105,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.11950549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.1359890103340149},{"x":0.7276507019996643,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.7276507019996643,0.11950549483299255,0.7546777725219727,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.11813186854124069},{"x":0.7255717515945435,"y":0.11813186854124069},{"x":0.7255717515945435,"y":0.1359890103340149},{"x":0.7110186815261841,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آر","boundary":[0.7110186815261841,0.11813186854124069,0.7255717515945435,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.11813186854124069},{"x":0.7089397311210632,"y":0.11813186854124069},{"x":0.7089397311210632,"y":0.1359890103340149},{"x":0.7068607211112976,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7068607211112976,0.11813186854124069,0.7089397311210632,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.11813186854124069},{"x":0.6985446810722351,"y":0.11813186854124069},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1359890103340149},{"x":0.6652806401252747,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6652806401252747,0.11813186854124069,0.6985446810722351,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.11813186854124069},{"x":0.6569646596908569,"y":0.11813186854124069},{"x":0.6569646596908569,"y":0.1359890103340149},{"x":0.6382536292076111,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6382536292076111,0.11813186854124069,0.6569646596908569,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.11813186854124069},{"x":0.632016658782959,"y":0.11813186854124069},{"x":0.632016658782959,"y":0.1359890103340149},{"x":0.6237006187438965,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6237006187438965,0.11813186854124069,0.632016658782959,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.11813186854124069},{"x":0.6174635887145996,"y":0.11813186854124069},{"x":0.6174635887145996,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5530145764350891,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.5530145764350891,0.11813186854124069,0.6174635887145996,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.11813186854124069},{"x":0.55509352684021,"y":0.11813186854124069},{"x":0.55509352684021,"y":0.1359890103340149},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1359890103340149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5467775464057922,0.11813186854124069,0.55509352684021,0.1359890103340149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16208791732788086},{"x":0.8087317943572998,"y":0.1607142835855484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.8087317943572998,0.14423076808452606,0.8627858757972717,0.16208791732788086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.1428571492433548},{"x":0.8024948239326477,"y":0.14423076808452606},{"x":0.8004158139228821,"y":0.1607142835855484},{"x":0.7546777725219727,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.7567567825317383,0.1428571492433548,0.8004158139228821,0.1607142835855484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7484407424926758,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7484407424926758,"y":0.15934066474437714},{"x":0.704781711101532,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7068607211112976,0.14148351550102234,0.7484407424926758,0.15934066474437714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7006236910820007,"y":0.1428571492433548},{"x":0.7006236910820007,"y":0.15796703100204468},{"x":0.6985446810722351,"y":0.15796703100204468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6985446810722351,0.1428571492433548,0.7006236910820007,0.15796703100204468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.11675824224948883},{"x":0.8627858757972717,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16208791732788086},{"x":0.5446985363960266,"y":0.15934066474437714}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5417775464057922,0.10975824224948882,0.8677858757972717,0.16908791732788087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.16483516991138458},{"x":0.837837815284729,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8399168252944946,"y":0.1785714328289032},{"x":0.8232848048210144,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8212057948112488,0.16483516991138458,0.8399168252944946,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8149688243865967,"y":0.16483516991138458},{"x":0.8149688243865967,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7671517729759216,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.7671517729759216,0.16483516991138458,0.8149688243865967,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.16483516991138458},{"x":0.7629937529563904,"y":0.16483516991138458},{"x":0.765072762966156,"y":0.17994505167007446},{"x":0.7380457520484924,"y":0.17994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگو","boundary":[0.7380457520484924,0.16483516991138458,0.765072762966156,0.17994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.18681319057941437},{"x":0.837837815284729,"y":0.18681319057941437},{"x":0.837837815284729,"y":0.2032967060804367},{"x":0.8212057948112488,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8212057948112488,0.18681319057941437,0.837837815284729,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8149688243865967,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8149688243865967,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7817047834396362,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.7817047834396362,0.18681319057941437,0.8149688243865967,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7754677534103394,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7754677534103394,"y":0.20467032492160797},{"x":0.7255717515945435,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.7255717515945435,0.18818680942058563,0.7754677534103394,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7193347215652466,"y":0.18818680942058563},{"x":0.7193347215652466,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6756756901741028,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلیمراز","boundary":[0.6756756901741028,0.18818680942058563,0.7193347215652466,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6715176701545715,"y":0.18818680942058563},{"x":0.6715176701545715,"y":0.20467032492160797},{"x":0.6694386601448059,"y":0.20467032492160797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6694386601448059,0.18818680942058563,0.6715176701545715,0.20467032492160797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8399168252944946,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8399168252944946,"y":0.22664834558963776},{"x":0.8232848048210144,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8232848048210144,0.21153846383094788,0.8399168252944946,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8149688243865967,"y":0.21153846383094788},{"x":0.8149688243865967,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7484407424926758,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرایمرهای","boundary":[0.7484407424926758,0.21153846383094788,0.8149688243865967,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.21153846383094788},{"x":0.7401247620582581,"y":0.21153846383094788},{"x":0.7401247620582581,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6299376487731934,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الیگونوکلئوتیدی","boundary":[0.6299376487731934,0.21153846383094788,0.7401247620582581,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6257796287536621,"y":0.21153846383094788},{"x":0.6257796287536621,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6237006187438965,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6237006187438965,0.21153846383094788,0.6257796287536621,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.25},{"x":0.8232848048210144,"y":0.25}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8232848048210144,0.23351648449897766,0.8399168252944946,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.23351648449897766},{"x":0.8149688243865967,"y":0.25},{"x":0.7962577939033508,"y":0.25}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دئو","boundary":[0.7962577939033508,0.23351648449897766,0.8149688243865967,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7962577939033508,"y":0.25},{"x":0.765072762966156,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسی","boundary":[0.765072762966156,0.23351648449897766,0.7962577939033508,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.23351648449897766},{"x":0.752598762512207,"y":0.23351648449897766},{"x":0.752598762512207,"y":0.25},{"x":0.6902287006378174,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوکلئوتید","boundary":[0.6902287006378174,0.23351648449897766,0.752598762512207,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6839916706085205,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6569646596908569,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.6569646596908569,0.2321428507566452,0.6839916706085205,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6486486196517944,"y":0.24862636625766754},{"x":0.6049895882606506,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فسفات","boundary":[0.6049895882606506,0.2321428507566452,0.6486486196517944,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5966736078262329,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5925155878067017,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5925155878067017,0.2321428507566452,0.5966736078262329,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5883575677871704,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5883575677871704,"y":0.24862636625766754},{"x":0.5322245359420776,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"dNTP","boundary":[0.5322245359420776,0.2321428507566452,0.5883575677871704,0.24862636625766754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5239084959030151,"y":0.24725274741649628},{"x":0.5239084959030151,"y":0.24725274741649628}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5239084959030151,0.2321428507566452,0.5239084959030151,0.24725274741649628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8399168252944946,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8399168252944946,"y":0.25},{"x":0.5239084959030151,"y":0.25}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5189084959030151,0.15646153616905212,0.8449168252944946,0.257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8399168252944946,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8399168252944946,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8212057948112488,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8212057948112488,0.25549450516700745,0.8399168252944946,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8149688243865967,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8170478343963623,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافر","boundary":[0.7941787838935852,0.2568681240081787,0.8170478343963623,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2788461446762085},{"x":0.8627858757972717,"y":0.29532966017723083},{"x":0.8212057948112488,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.8212057948112488,0.2788461446762085,0.8627858757972717,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.27747252583503723},{"x":0.812889814376831,"y":0.2788461446762085},{"x":0.812889814376831,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7671517729759216,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.7692307829856873,0.27747252583503723,0.812889814376831,0.29395604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7609147429466248,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2925824224948883},{"x":0.717255711555481,"y":0.29120880365371704}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7193347215652466,0.27609890699386597,0.7588357329368591,0.2925824224948883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.25549450516700745},{"x":0.8627858757972717,"y":0.29532966017723083},{"x":0.717255711555481,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.712255711555481,0.24849450516700744,0.8677858757972717,0.30232966017723084],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.3008241653442383},{"x":0.837837815284729,"y":0.3008241653442383},{"x":0.837837815284729,"y":0.31593406200408936},{"x":0.8232848048210144,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8232848048210144,0.3008241653442383,0.837837815284729,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8149688243865967,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7754677534103394,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7754677534103394,0.3008241653442383,0.8149688243865967,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7671517729759216,"y":0.31593406200408936},{"x":0.7110186815261841,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسرشته","boundary":[0.7110186815261841,0.3008241653442383,0.7671517729759216,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7068607211112976,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6777547001838684,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6777547001838684,0.3008241653442383,0.7068607211112976,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6652806401252747,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6361746191978455,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6361746191978455,0.3008241653442383,0.6652806401252747,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6299376487731934,"y":0.31593406200408936},{"x":0.6299376487731934,"y":0.31593406200408936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6299376487731934,0.3008241653442383,0.6299376487731934,0.31593406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.32280218601226807},{"x":0.837837815284729,"y":0.32280218601226807},{"x":0.837837815284729,"y":0.33791208267211914},{"x":0.8212057948112488,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8212057948112488,0.32280218601226807,0.837837815284729,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8149688243865967,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8149688243865967,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7754677534103394,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7754677534103394,0.32280218601226807,0.8149688243865967,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7671517729759216,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7671517729759216,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7110186815261841,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واسرشته","boundary":[0.7110186815261841,0.32280218601226807,0.7671517729759216,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7089397311210632,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7089397311210632,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6715176701545715,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6715176701545715,0.32280218601226807,0.7089397311210632,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6652806401252747,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6652806401252747,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6652806401252747,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6652806401252747,0.32280218601226807,0.6652806401252747,0.33791208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8399168252944946,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8212057948112488,0.34478020668029785,0.8399168252944946,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8149688243865967,"y":0.34478020668029785},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7754677534103394,0.34478020668029785,0.8149688243865967,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.3461538553237915},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3461538553237915},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3598901033401489},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.7297297120094299,0.3461538553237915,0.7671517729759216,0.3598901033401489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.3461538553237915},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3461538553237915},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3612637221813202},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3612637221813202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرایمر","boundary":[0.6777547001838684,0.3461538553237915,0.7214137315750122,0.3612637221813202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.3681318759918213},{"x":0.837837815284729,"y":0.3681318759918213},{"x":0.837837815284729,"y":0.3818681240081787},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8212057948112488,0.3681318759918213,0.837837815284729,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3681318759918213},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7754677534103394,0.3681318759918213,0.8149688243865967,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3818681240081787},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3818681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.7130976915359497,0.3681318759918213,0.7671517729759216,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3681318759918213},{"x":0.7068607211112976,"y":0.38324177265167236},{"x":0.7068607211112976,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7068607211112976,0.3681318759918213,0.7068607211112976,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4038461446762085},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8212057948112488,0.3901098966598511,0.8399168252944946,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8149688243865967,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7754677534103394,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7754677534103394,0.3901098966598511,0.8149688243865967,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7671517729759216,"y":0.40521979331970215},{"x":0.7110186815261841,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.7110186815261841,0.3901098966598511,0.7671517729759216,0.40521979331970215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.39148351550102234},{"x":0.704781711101532,"y":0.39148351550102234},{"x":0.704781711101532,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6694386601448059,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.6694386601448059,0.39148351550102234,0.704781711101532,0.40521979331970215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8399168252944946,"y":0.40521979331970215},{"x":0.6299376487731934,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6249376487731934,0.2938241653442383,0.8449168252944946,0.41221979331970215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۶-","boundary":[0.8232848048210144,0.4134615361690521,0.8399168252944946,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"مرحله","boundary":[0.7754677534103394,0.4134615361690521,0.8170478343963623,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7130976915359497,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"نگهداری","boundary":[0.7130976915359497,0.4134615361690521,0.7692307829856873,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4134615361690521},{"x":0.704781711101532,"y":0.4134615361690521},{"x":0.704781711101532,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"نهایی","boundary":[0.6694386601448059,0.4134615361690521,0.704781711101532,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8627858757972717,"y":0.44780218601226807},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.8170478343963623,0.43406593799591064,0.8627858757972717,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4326923191547394},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7380457520484924,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.7359667420387268,0.43406593799591064,0.8087317943572998,0.4491758346557617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"fa","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8627858757972717,"y":0.450549453496933},{"x":0.6694386601448059,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6644386601448059,0.4064615361690521,0.8677858757972717,0.457549453496933],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3008241653442383},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3008241653442383},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3118131756782532},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3118131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.11850311607122421,0.3008241653442383,0.13721413910388947,0.3118131756782532]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3008241653442383},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3008241653442383},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3118131756782532},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3118131756782532}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.1392931342124939,0.3008241653442383,0.14553014934062958,0.3118131756782532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3008241653442383},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3008241653442383},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3118131756782532},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3118131756782532}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2938241653442383,0.15053014934062958,0.3188131756782532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3241758346557617},{"x":0.1392931342124939,"y":0.32280218601226807},{"x":0.1392931342124939,"y":0.33379119634628296},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.11850311607122421,0.3241758346557617,0.1392931342124939,0.33379119634628296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.32280218601226807},{"x":0.14345113933086395,"y":0.32280218601226807},{"x":0.14345113933086395,"y":0.33379119634628296},{"x":0.1392931342124939,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.32280218601226807,0.14345113933086395,0.33379119634628296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3241758346557617},{"x":0.14345113933086395,"y":0.32280218601226807},{"x":0.14345113933086395,"y":0.33379119634628296},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3351648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.3171758346557617,0.14845113933086396,0.34079119634628297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3461538553237915},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3461538553237915},{"x":0.13721413910388947,"y":0.35576921701431274},{"x":0.11850311607122421,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.11850311607122421,0.3461538553237915,0.13721413910388947,0.35576921701431274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3461538553237915},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3461538553237915},{"x":0.14137214422225952,"y":0.35576921701431274},{"x":0.1392931342124939,"y":0.35576921701431274}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.3461538553237915,0.14137214422225952,0.35576921701431274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3461538553237915},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3461538553237915},{"x":0.14137214422225952,"y":0.35576921701431274},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3571428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.3391538553237915,0.14637214422225953,0.36276921701431275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.36675822734832764},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3681318759918213},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3791208863258362},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.11850311607122421,0.36675822734832764,0.13721413910388947,0.3791208863258362]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3681318759918213},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3681318759918213},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3791208863258362},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3791208863258362}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.3681318759918213,0.14345113933086395,0.3791208863258362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.36675822734832764},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3681318759918213},{"x":0.14345113933086395,"y":0.3791208863258362},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3777472674846649}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.35975822734832763,0.14845113933086396,0.3861208863258362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3901098966598511},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3901098966598511},{"x":0.13721413910388947,"y":0.40109890699386597},{"x":0.11850311607122421,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.11850311607122421,0.3901098966598511,0.13721413910388947,0.40109890699386597]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.3901098966598511},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3901098966598511},{"x":0.14137214422225952,"y":0.40109890699386597},{"x":0.1392931342124939,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.3901098966598511,0.14137214422225952,0.40109890699386597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3901098966598511},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3901098966598511},{"x":0.14137214422225952,"y":0.40109890699386597},{"x":0.11850311607122421,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.38310989665985107,0.14637214422225953,0.408098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4134615361690521},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4134615361690521},{"x":0.13721413910388947,"y":0.42307692766189575},{"x":0.11850311607122421,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.11850311607122421,0.4134615361690521,0.13721413910388947,0.42307692766189575]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.4134615361690521},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4134615361690521},{"x":0.14137214422225952,"y":0.42307692766189575},{"x":0.1392931342124939,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.4134615361690521,0.14137214422225952,0.42307692766189575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4134615361690521},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4134615361690521},{"x":0.14137214422225952,"y":0.42307692766189575},{"x":0.11850311607122421,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4064615361690521,0.14637214422225953,0.43007692766189576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.40247252583503723},{"x":0.41580042243003845,"y":0.40247252583503723},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4258241653442383},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.28999999165534973,"str":"۔۔۔","boundary":[0.40124741196632385,0.40247252583503723,0.41580042243003845,0.4258241653442383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.40247252583503723},{"x":0.41580042243003845,"y":0.40247252583503723},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4258241653442383},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","boundary":[0.39624741196632385,0.3954725258350372,0.42080042243003846,0.4328241653442383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4354395568370819},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4354395568370819},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4464285671710968},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.11850311607122421,0.4354395568370819,0.13513512909412384,0.4464285671710968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4354395568370819},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4354395568370819},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4464285671710968},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4284395568370819,0.14013512909412384,0.4534285671710968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4574175775051117},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4574175775051117},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4684065878391266},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.11850311607122421,0.4574175775051117,0.13513512909412384,0.4684065878391266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4574175775051117},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4574175775051117},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4684065878391266},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4504175775051117,0.14013512909412384,0.4754065878391266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8627858757972717,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8357588648796082,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.837837815284729,0.45604395866394043,0.8627858757972717,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8295218348503113,"y":0.45604395866394043},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7858628034591675,0.4532966911792755,0.8274428248405457,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4684065878391266},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7817047834396362,0.4532966911792755,0.7817047834396362,0.4684065878391266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8627858757972717,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7767047834396362,0.4462966911792755,0.8677858757972717,0.4795274741649628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4793955981731415},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4793955981731415},{"x":0.13513512909412384,"y":0.49038460850715637},{"x":0.11850311607122421,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱","boundary":[0.11850311607122421,0.4793955981731415,0.13513512909412384,0.49038460850715637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4793955981731415},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4793955981731415},{"x":0.13513512909412384,"y":0.49038460850715637},{"x":0.11850311607122421,"y":0.49038460850715637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4723955981731415,0.14013512909412384,0.4973846085071564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4958791136741638},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8212057948112488,0.4780219793319702,0.8399168252944946,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4780219793319702},{"x":0.812889814376831,"y":0.4780219793319702},{"x":0.812889814376831,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7754677534103394,0.4780219793319702,0.812889814376831,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7692307829856873,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7027027010917664,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختصاصی","boundary":[0.7027027010917664,0.4780219793319702,0.7692307829856873,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آلل","boundary":[0.6777547001838684,0.4780219793319702,0.6943867206573486,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6611226797103882,0.4780219793319702,0.6673596501350403,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"AS","boundary":[0.5800415873527527,0.4780219793319702,0.6091476082801819,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6091476082801819,0.4780219793319702,0.6174635887145996,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.6153846383094788,0.4780219793319702,0.6569646596908569,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.4780219793319702},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4780219793319702},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5717255473136902,0.4780219793319702,0.5800415873527527,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.4780219793319702},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4780219793319702},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5654885768890381,0.4780219793319702,0.5738045573234558,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5},{"x":0.8399168252944946,"y":0.49862638115882874},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5137362480163574},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8191268444061279,0.5,0.8399168252944946,0.5137362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5},{"x":0.812889814376831,"y":0.5151098966598511},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5151098966598511}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7733888030052185,0.5013736486434937,0.812889814376831,0.5151098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5013736486434937},{"x":0.765072762966156,"y":0.5},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5151098966598511},{"x":0.717255711555481,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامتقارن","boundary":[0.717255711555481,0.5013736486434937,0.7671517729759216,0.5151098966598511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5164835453033447},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5604885768890381,0.4710219793319702,0.8449168252944946,0.5234835453033447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.5027472376823425},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5027472376823425},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5123626589775085},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.11642411351203918,0.5027472376823425,0.13721413910388947,0.5123626589775085]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5123626589775085},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.5027472376823425,0.14137214422225952,0.5123626589775085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5027472376823425},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5123626589775085},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11142411351203918,0.4957472376823425,0.14637214422225953,0.5193626589775086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.5247252583503723},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5247252583503723},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5357142686843872},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.11642411351203918,0.5247252583503723,0.13721413910388947,0.5357142686843872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.5247252583503723},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5247252583503723},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5357142686843872},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11142411351203918,0.5177252583503723,0.14221413910388947,0.5427142686843872],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".Hot","boundary":[0.6798336505889893,0.5233516693115234,0.7193347215652466,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7214137315750122,0.5233516693115234,0.7276507019996643,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"start","boundary":[0.7297297120094299,0.5233516693115234,0.7671517729759216,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PCR","boundary":[0.7733888030052185,0.5233516693115234,0.8149688243865967,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5357142686843872},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"-۳","boundary":[0.8232848048210144,0.5233516693115234,0.8399168252944946,0.5357142686843872]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5233516693115234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6748336505889893,0.5163516693115234,0.8449168252944946,0.5427142686843872],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.5480769276618958},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5480769276618958},{"x":0.13721413910388947,"y":0.557692289352417},{"x":0.11642411351203918,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۴","boundary":[0.11642411351203918,0.5480769276618958,0.13721413910388947,0.557692289352417]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14137214422225952,"y":0.557692289352417},{"x":0.1392931342124939,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.5480769276618958,0.14137214422225952,0.557692289352417]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5480769276618958},{"x":0.14137214422225952,"y":0.557692289352417},{"x":0.11642411351203918,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11142411351203918,0.5410769276618957,0.14637214422225953,0.564692289352417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5700549483299255},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5700549483299255},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5796703100204468},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.11850311607122421,0.5700549483299255,0.13513512909412384,0.5796703100204468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5700549483299255},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5700549483299255},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5796703100204468},{"x":0.1392931342124939,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.5700549483299255,0.14137214422225952,0.5796703100204468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5700549483299255},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5700549483299255},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5796703100204468},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5796703100204468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5630549483299255,0.14637214422225953,0.5866703100204468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5439560413360596},{"x":0.837837815284729,"y":0.5439560413360596},{"x":0.837837815284729,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8232848048210144,0.5439560413360596,0.837837815284729,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5453296899795532},{"x":0.812889814376831,"y":0.5453296899795532},{"x":0.812889814376831,"y":0.5590659379959106},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7713097929954529,0.5453296899795532,0.812889814376831,0.5590659379959106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5453296899795532},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5604395866394043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشیانه","boundary":[0.7255717515945435,0.5453296899795532,0.7692307829856873,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5604395866394043},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5618131756782532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7130976915359497,0.5467032790184021,0.7255717515945435,0.5604395866394043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.567307710647583},{"x":0.837837815284729,"y":0.567307710647583},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5824176073074341},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5824176073074341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8191268444061279,0.567307710647583,0.8399168252944946,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.567307710647583},{"x":0.812889814376831,"y":0.567307710647583},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5824176073074341},{"x":0.7754677534103394,"y":0.583791196346283}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7733888030052185,0.567307710647583,0.8149688243865967,0.5824176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5686812996864319},{"x":0.7629937529563904,"y":0.567307710647583},{"x":0.7629937529563904,"y":0.583791196346283},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.7151767015457153,0.5686812996864319,0.7629937529563904,0.583791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7068607211112976,0.5700549483299255,0.7110186815261841,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.5892857313156128},{"x":0.837837815284729,"y":0.5879120826721191},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8212057948112488,0.5892857313156128,0.8399168252944946,0.6030219793319702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5892857313156128},{"x":0.812889814376831,"y":0.6043956279754639},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6057692170143127}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7754677534103394,0.5906593203544617,0.812889814376831,0.6043956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6057692170143127},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.7255717515945435,0.5920329689979553,0.7671517729759216,0.6057692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7110186815261841,0.5920329689979553,0.7151767015457153,0.6071428656578064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5467032790184021},{"x":0.837837815284729,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6043956279754639},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.699781711101532,0.5397032790184021,0.8449168252944946,0.6113956279754639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5920329689979553},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5920329689979553},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6030219793319702},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.11850311607122421,0.5920329689979553,0.13513512909412384,0.6030219793319702]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.5920329689979553},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5920329689979553},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6030219793319702},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.5920329689979553,0.14137214422225952,0.6030219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5920329689979553},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5920329689979553},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6030219793319702},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5850329689979553,0.14637214422225953,0.6100219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6140109896659851},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6140109896659851},{"x":0.13513512909412384,"y":0.625},{"x":0.11850311607122421,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.11850311607122421,0.6140109896659851,0.13513512909412384,0.625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6140109896659851},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6140109896659851},{"x":0.13513512909412384,"y":0.625},{"x":0.11850311607122421,"y":0.625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6070109896659851,0.14013512909412384,0.632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6126373410224915},{"x":0.704781711101532,"y":0.6126373410224915},{"x":0.704781711101532,"y":0.625},{"x":0.704781711101532,"y":0.625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.704781711101532,0.6126373410224915,0.704781711101532,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6126373410224915},{"x":0.7276507019996643,"y":0.625},{"x":0.7089397311210632,"y":0.625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"In","boundary":[0.7089397311210632,0.6126373410224915,0.7276507019996643,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6126373410224915},{"x":0.765072762966156,"y":0.6126373410224915},{"x":0.765072762966156,"y":0.625},{"x":0.7338877320289612,"y":0.625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"situ","boundary":[0.7338877320289612,0.6126373410224915,0.765072762966156,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8149688243865967,"y":0.625},{"x":0.7754677534103394,"y":0.625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PCR","boundary":[0.7754677534103394,0.6126373410224915,0.8149688243865967,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8399168252944946,"y":0.625},{"x":0.8232848048210144,"y":0.625}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"-۷","boundary":[0.8232848048210144,0.6126373410224915,0.8399168252944946,0.625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8399168252944946,"y":0.625},{"x":0.704781711101532,"y":0.625}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.699781711101532,0.6056373410224914,0.8449168252944946,0.632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6359890103340149},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6359890103340149},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6469780206680298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.11850311607122421,0.6359890103340149,0.13513512909412384,0.6469780206680298]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.6359890103340149},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6359890103340149},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6469780206680298},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.6359890103340149,0.14137214422225952,0.6469780206680298]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6359890103340149},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6359890103340149},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6469780206680298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6469780206680298}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6289890103340149,0.14637214422225953,0.6539780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6593406796455383},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6593406796455383},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6689560413360596},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۹","boundary":[0.11850311607122421,0.6593406796455383,0.13513512909412384,0.6689560413360596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6593406796455383},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6593406796455383},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6689560413360596},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6689560413360596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6523406796455383,0.14013512909412384,0.6759560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6813187003135681},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6813187003135681},{"x":0.13513512909412384,"y":0.692307710647583},{"x":0.11850311607122421,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.11850311607122421,0.6813187003135681,0.13513512909412384,0.692307710647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6813187003135681},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6813187003135681},{"x":0.13513512909412384,"y":0.692307710647583},{"x":0.11850311607122421,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6743187003135681,0.14013512909412384,0.699307710647583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7032967209815979},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7032967209815979},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7129120826721191},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.11850311607122421,0.7032967209815979,0.13721413910388947,0.7129120826721191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.7032967209815979},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7032967209815979},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7142857313156128},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.1392931342124939,0.7032967209815979,0.14137214422225952,0.7142857313156128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7032967209815979},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7032967209815979},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7142857313156128},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.6962967209815979,0.14637214422225953,0.7212857313156128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7252747416496277},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7266483306884766},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7376373410224915},{"x":0.11642411351203918,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.11850311607122421,0.7252747416496277,0.13513512909412384,0.7376373410224915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7266483306884766},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7266483306884766},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7376373410224915},{"x":0.1392931342124939,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.7266483306884766,0.14137214422225952,0.7376373410224915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7252747416496277},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7266483306884766},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7376373410224915},{"x":0.11642411351203918,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7182747416496277,0.14637214422225953,0.7446373410224915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.723901093006134},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7376373410224915},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PCR","boundary":[0.7629937529563904,0.723901093006134,0.8045738339424133,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7252747416496277},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7252747416496277},{"x":0.837837815284729,"y":0.7390109896659851},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-۱۲","boundary":[0.812889814376831,0.7252747416496277,0.837837815284729,0.7390109896659851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.723901093006134},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7252747416496277},{"x":0.837837815284729,"y":0.7390109896659851},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7579937529563904,0.716901093006134,0.842837815284729,0.7460109896659851],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7486263513565063},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7486263513565063},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7596153616905212},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۴","boundary":[0.11850311607122421,0.7486263513565063,0.13721413910388947,0.7596153616905212]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7486263513565063},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7486263513565063},{"x":0.13721413910388947,"y":0.7596153616905212},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7416263513565063,0.14221413910388947,0.7666153616905212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6524725556373596},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.8232848048210144,0.6359890103340149,0.8399168252944946,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.7796257734298706,0.6359890103340149,0.8149688243865967,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7380457520484924,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروب","boundary":[0.7380457520484924,0.6359890103340149,0.7733888030052185,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6524725556373596},{"x":0.6881496906280518,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.6881496906280518,0.6359890103340149,0.7297297120094299,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6819126605987549,"y":0.651098906993866},{"x":0.6694386601448059,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6694386601448059,0.6359890103340149,0.6819126605987549,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6359890103340149},{"x":0.6611226797103882,"y":0.651098906993866},{"x":0.6257796287536621,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6257796287536621,0.6346153616905212,0.6611226797103882,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6174635887145996,"y":0.651098906993866},{"x":0.5634095668792725,"y":0.651098906993866}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.5634095668792725,0.6346153616905212,0.6174635887145996,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6346153616905212},{"x":0.55509352684021,"y":0.6346153616905212},{"x":0.55509352684021,"y":0.6497252583503723},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5509355664253235,0.6346153616905212,0.55509352684021,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.6346153616905212},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6346153616905212},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6497252583503723},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"MLPA","boundary":[0.4864864945411682,0.6346153616905212,0.5488565564155579,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.6346153616905212},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6346153616905212},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6497252583503723},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48232847452163696,0.6346153616905212,0.4844074845314026,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.6346153616905212},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6346153616905212},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6497252583503723},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6497252583503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47401246428489685,0.6346153616905212,0.4760914742946625,0.6497252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6579670310020447},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6744505763053894},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۹-","boundary":[0.8212057948112488,0.6579670310020447,0.8399168252944946,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6579670310020447},{"x":0.812889814376831,"y":0.6579670310020447},{"x":0.812889814376831,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7713097929954529,0.6579670310020447,0.812889814376831,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6744505763053894},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7588357329368591,0.6579670310020447,0.7671517729759216,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6744505763053894},{"x":0.704781711101532,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.704781711101532,0.6579670310020447,0.7505197525024414,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6579670310020447},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6673596501350403,0.6579670310020447,0.7006236910820007,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6579670310020447},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6579670310020447},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6486486196517944,0.6579670310020447,0.6548856496810913,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"LM","boundary":[0.5634095668792725,0.6579670310020447,0.5862785577774048,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.6579670310020447},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6579670310020447},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5987526178359985,0.6579670310020447,0.6049895882606506,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6579670310020447},{"x":0.644490659236908,"y":0.6579670310020447},{"x":0.644490659236908,"y":0.6744505763053894},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.6049895882606506,0.6579670310020447,0.644490659236908,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6579670310020447},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5571725368499756,0.6579670310020447,0.5654885768890381,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6579670310020447},{"x":0.55509352684021,"y":0.6579670310020447},{"x":0.55509352684021,"y":0.6744505763053894},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6744505763053894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5509355664253235,0.6579670310020447,0.55509352684021,0.6744505763053894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰-","boundary":[0.8066527843475342,0.6799450516700745,0.8419958353042603,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6799450516700745},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7609147429466248,0.6799450516700745,0.8004158139228821,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6799450516700745},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختصاصی","boundary":[0.6964656710624695,0.6799450516700745,0.7588357329368591,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متیلاسیون","boundary":[0.6133056282997131,0.6799450516700745,0.6819126605987549,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6799450516700745},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5987526178359985,0.6799450516700745,0.6049895882606506,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"MS","boundary":[0.5093554854393005,0.6799450516700745,0.5509355664253235,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6799450516700745},{"x":0.55509352684021,"y":0.6799450516700745},{"x":0.55509352684021,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5467775464057922,0.6799450516700745,0.55509352684021,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.5509355664253235,0.6799450516700745,0.5945945978164673,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5072765350341797,0.6799450516700745,0.5155925154685974,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6799450516700745},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6964285969734192}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5010395050048828,0.6799450516700745,0.5072765350341797,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7019230723381042},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7019230723381042},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7170329689979553},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7170329689979553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱-","boundary":[0.8108108043670654,0.7019230723381042,0.8357588648796082,0.7170329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7032967209815979},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7019230723381042},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7170329689979553},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7170329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.7692307829856873,0.7032967209815979,0.8045738339424133,0.7170329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7170329689979553},{"x":0.7193347215652466,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.7193347215652466,0.7032967209815979,0.7609147429466248,0.7170329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7032967209815979},{"x":0.7110186815261841,"y":0.718406617641449},{"x":0.7006236910820007,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7006236910820007,0.7032967209815979,0.7110186815261841,0.718406617641449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.7032967209815979},{"x":0.692307710647583,"y":0.7032967209815979},{"x":0.692307710647583,"y":0.718406617641449},{"x":0.6507276296615601,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هلیکاز","boundary":[0.6507276296615601,0.7032967209815979,0.692307710647583,0.718406617641449]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8419958353042603,"y":0.718406617641449},{"x":0.47401246428489685,"y":0.718406617641449}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46901246428489685,0.6276153616905212,0.8469958353042603,0.725406617641449],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7252747416496277},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7431318759918213},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رونویسی","boundary":[0.6985446810722351,0.7252747416496277,0.7567567825317383,0.7431318759918213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.723901093006134},{"x":0.692307710647583,"y":0.7252747416496277},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7417582273483276},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.6403326392173767,0.723901093006134,0.6902287006378174,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.723901093006134},{"x":0.632016658782959,"y":0.723901093006134},{"x":0.632016658782959,"y":0.7403846383094788},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6278586387634277,0.723901093006134,0.632016658782959,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"RT","boundary":[0.5509355664253235,0.7225274443626404,0.5738045573234558,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.723901093006134},{"x":0.5841996073722839,"y":0.723901093006134},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5779625773429871,0.723901093006134,0.5821205973625183,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.723901093006134},{"x":0.6237006187438965,"y":0.723901093006134},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7403846383094788},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.5841996073722839,0.723901093006134,0.6237006187438965,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.542619526386261,0.7225274443626404,0.5467775464057922,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7390109896659851},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7390109896659851}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5363825559616089,0.7225274443626404,0.5363825559616089,0.7390109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7623626589775085},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳-","boundary":[0.8087317943572998,0.7458791136741638,0.8399168252944946,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7458791136741638},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7629937529563904,0.7458791136741638,0.8024948239326477,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7623626589775085},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.7234927415847778,0.7458791136741638,0.7567567825317383,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7458791136741638},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سریع","boundary":[0.6798336505889893,0.7458791136741638,0.7130976915359497,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.7458791136741638},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7458791136741638},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7623626589775085},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتهاهای","boundary":[0.6216216087341309,0.7458791136741638,0.6715176701545715,0.7623626589775085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7458791136741638},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7458791136741638},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7623626589775085},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7623626589775085}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"RACE","boundary":[0.4199584126472473,0.7458791136741638,0.4781704843044281,0.762