بوم شناسی عمومی بوم شناسی عمومی

{"id":"3798477","title":"بوم شناسی عمومی","price":"۷۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1cf88c07dd1214c5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1cf88c07dd1214c5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1cf88c07dd1214c5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1cf88c07dd1214c5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1cf88c07dd1214c5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1cf88c07dd1214c5/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1cf88c07dd1214c5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1cf88c07dd1214c5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1cf88c07dd1214c5/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1cf88c07dd1214c5/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-462-544-2","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["بشر بعد از حضور روی زمین، برای رفع نیازها و احتیاجات خود ناگزیر بوده با محیط پیرامونش ارتباط داشته باشد. این رابطه هم‌چنان ادامه دارد و تا ابد ادامه خواهد داشت. اما این ارتباط، روز به روز تبدیل به ارتباط خصمانه‌تری شده و مشکلات بی¬شماری را پدید آورده است. نتیجه نهایی استفاده بشر از تکنولوژی، پیامدهای رضایت¬بخشی را به همراه نداشته است. \r","حفظ محیط زیست از مهم‌ترین مسایل برای تداوم حیات انسان بر روی کره زمین است و در همین راستا، تمام رشته‌های تحصیلی مرتبط با محیط زیست که در این امر خطیر سهیم می‌باشند، ملزم به شناخت بیشتر طبیعت و روابط بین اجزا آن شده¬اند. علم بوم‌شناسی، در مقایسه با سایر شاخه‌های زیست‌شناسی، نقش بیشتری در مطالعه و بررسی این موضوعات دارد. این کتاب در این راستا می‌تواند یاریگر پژوهشگران باشد.\r","\""],"pages_count":"194","keywords":null,"token":"1cf88c07dd1214c5","created_at":"2022-06-06 13:59:23","updated_at":"2022-06-06 14:51:20","publisher_id":"186","deleted_at":null,"published_at":"2022-06-06 14:02:32","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921489","title":"دکتر منصور تقوایی","firstname":"دکتر منصور","lastname":"تقوایی","token":"269d2daefcbd4950","created_at":"2022-06-06 14:46:31","updated_at":"2022-06-06 14:46:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921490","title":"دکتر غلامرضا محسن آبادی","firstname":"دکتر غلامرضا","lastname":"محسن آبادی","token":"ec4ae16648706f95","created_at":"2022-06-06 14:46:46","updated_at":"2022-06-06 14:46:46","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921489","title":"دکتر منصور تقوایی","firstname":"دکتر منصور","lastname":"تقوایی","token":"269d2daefcbd4950","created_at":"2022-06-06 14:46:31","updated_at":"2022-06-06 14:46:31","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921490","title":"دکتر غلامرضا محسن آبادی","firstname":"دکتر غلامرضا","lastname":"محسن آبادی","token":"ec4ae16648706f95","created_at":"2022-06-06 14:46:46","updated_at":"2022-06-06 14:46:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787052","file":"629dc8f3a6d120.64790757.pdf","book_id":"3798477","toc":null,"created_at":"2022-06-06 13:59:24","updated_at":"2022-06-06 14:51:22","process_started_at":"2022-06-06 13:59:25","process_done_at":"2022-06-06 13:59:28","process_failed_at":null,"pages_count":"194","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"46d5309dd3f195a4344aa2f8271616a384e68608d1f0db216df13dd38b6958298b62f811ce857932f728d4597375473102196f29c96d8aa994b6be7693297223","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۹۴"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","description":null,"token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su"},"study_subjects":[{"id":"9742","title":"بوم شناسی","token":"a02865d2baf2dc49","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:26:23","updated_at":"2022-08-01 14:53:41","study_fields":[{"id":"811","title":"مهندسی محیط زیست","degree_id":"7","token":"b49fbd4602853387","books_count":"118","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-19 22:29:17","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9745","title":"بوم شناسی تالابها","token":"8469602807ad66fb","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:23","updated_at":"2021-12-23 17:38:26","study_fields":[{"id":"811","title":"مهندسی محیط زیست","degree_id":"7","token":"b49fbd4602853387","books_count":"118","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-19 22:29:17","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9748","title":"بوم شناسی حیات وحش تکمیلی","token":"ae87d1ad418e85d3","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:23","updated_at":"2021-12-23 17:38:26","study_fields":[{"id":"541","title":"علوم مهندسی محیط زیست","degree_id":"10","token":"31450591018ab0a8","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-02-13 16:21:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9751","title":"بوم شناسی صنعتی","token":"239a967861d3f778","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:23","updated_at":"2021-12-23 17:38:26","study_fields":[{"id":"541","title":"علوم مهندسی محیط زیست","degree_id":"10","token":"31450591018ab0a8","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-02-13 16:21:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9754","title":"بوم شناسی طبیعی و انسانی","token":"61cda7f27415deec","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:24","updated_at":"2021-12-23 17:38:26","study_fields":[{"id":"1405","title":"مهندسی شهرسازی","degree_id":"7","token":"08dda385eb753bc8","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-25 17:59:42","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"9757","title":"بوم شناسی منطقه ای","token":"df862c9c5b651e83","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:24","updated_at":"2021-12-23 17:38:26","study_fields":[{"id":"745","title":"برنامه ریزی منطقه ای","degree_id":"10","token":"c17d112b8624236d","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:38:26","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"19006","title":"دیرینه بوم شناسی","token":"a9132e3e6090708c","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:32:17","updated_at":"2021-12-23 17:38:26","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"19009","title":"دیرینه بوم شناسی","token":"ddda8b0999641afb","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:32:17","updated_at":"2017-10-07 11:32:17","study_fields":[{"id":"2017","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"7f9df77aa2d90ee0","books_count":"54","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"بوم-شناسی-عمومی","urlify":"بوم-شناسی-عمومی","pages_count_fa":"۱۹۴","authorTitle":"دکتر منصور تقوایی, دکتر غلامرضا محسن آبادی","tocStr":"","url":"/preview/1cf88c07dd1214c5/%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19