فرهنگ فشرده استعارات سنتی انگلیسی فرهنگ فشرده استعارات سنتی انگلیسی

{"id":"3798508","title":"فرهنگ فشرده استعارات سنتی انگلیسی","price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2203eb7debc3a34c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2203eb7debc3a34c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2203eb7debc3a34c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2203eb7debc3a34c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2203eb7debc3a34c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2203eb7debc3a34c/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2203eb7debc3a34c/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2203eb7debc3a34c/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2203eb7debc3a34c/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2203eb7debc3a34c/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-622-6271-31-8","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۱","nobat_chap":"1","description":["این کتاب اثری جذاب و دستاورد فاضلانه بزرگی است و ارزش آن را دارد که در هر یک از بخش¬ها و زیربخش¬های آن تورق کرد و مطالب جذاب، سرگرم کننده و اعجاب¬آوری کشف کرد. این کتاب در بسیاری از کتابخانه¬های دانشگاهی و مرجع جای خود را باز خواهد کرد و برای همه کسانی که به تاریخ فرهنگی، لهجه شناسی، فولکلور، ادبیات، زبان و زبان¬شناسی انگلیسی علاقه دارند، جالب خواهد بود. \r","http://www.linguistlist.org\r","این مجموعه¬ی جالب استعارات شامل انواع اصطلاحات با معانی استعاری است: مثل تشبیهات، ضرب¬المثل¬ها، زبان عامیانه و تکیه کلام¬ها. این کتاب نتیجه¬ی یک عمر کار بر روی گویش¬ها و استعارات است و عقل جمعی را که در اصطلاحات استعاری به وضوح بیان شده، مرور می¬کند. مولف بالاخص از تماس وسیع خود با فرهنگ¬های Dorset، Cornwall، Yorkshire و Lancashire بهره می¬گیرد. اما یک سری از استعارات آمریکای شمالی، استرالیا، اسکاتلند و سایر کشورهای انگلیسی¬زبان را از نظر دور نمی‌دارد.\r","برای این چاپ فشرده، محتوای کتاب مورد تجدیدنظر قرار گرفته و نمایه آن اصلاح شده است تا پیدا کردن مداخل آن آسان¬تر باشد. از این کتاب می¬توان برای برسی معنی و اصل یک اصطلاح استفاده کرد و از استعارات آمیخته، ناسازگاری¬های تاریخی و غیر آن پرهیز کرد. بسیار لذت¬بخش است که مدت¬ها پس از کشف سوال خود، کتاب را تورق کرد.\r"," P.R.Wilkinson عضو بازنشسته کمیسیون جنگل¬داری است که در دانشگاه کمبریج، ادبیات روم و یونان باستان، انگلیسی باستان و نروژی باستان خواند. او که از سرچشمه گرفتن معانی امروزین بسیاری از واژگان و عبارات از استعارات حیرت‌زده شده بود، شروع به گردآوری آن‌ها کرد. این گنجینه حاصل یک‌عمر مطالعه زبان انگلیسی است."],"pages_count":"411","keywords":null,"token":"2203eb7debc3a34c","created_at":"2022-07-04 10:53:53","updated_at":"2022-07-04 11:19:53","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2022-07-04 11:07:21","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"3206","title":"محمدعلی مختاری اردکانی","firstname":"محمدعلی","lastname":"مختاری اردکانی","token":"3a8b1b6772e92251","created_at":"2018-02-20 11:32:07","updated_at":"2018-02-20 11:32:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1921527","title":"پی. آر. ویکینز","firstname":"پی. آر.","lastname":"ویکینز","token":"85607c0bd7bc612e","created_at":"2022-07-04 11:16:08","updated_at":"2022-07-04 11:16:08","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921527","title":"پی. آر. ویکینز","firstname":"پی. آر.","lastname":"ویکینز","token":"85607c0bd7bc612e","created_at":"2022-07-04 11:16:08","updated_at":"2022-07-04 11:16:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"3206","title":"محمدعلی مختاری اردکانی","firstname":"محمدعلی","lastname":"مختاری اردکانی","token":"3a8b1b6772e92251","created_at":"2018-02-20 11:32:07","updated_at":"2018-02-20 11:32:07","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":"787083","file":"62c287798c3039.29908281.pdf","book_id":"3798508","toc":null,"created_at":"2022-07-04 10:53:53","updated_at":"2022-07-04 11:19:58","process_started_at":"2022-07-04 10:53:55","process_done_at":"2022-07-04 10:54:01","process_failed_at":null,"pages_count":"411","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8379d4046844464cc93a2d39cdbbfc8ea86956a7390d966745c6d5ff6e725e68dda8539e9048a90143cb1ae3c49d95e543c53dd2b256da6c018b1e52daf84aee","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۱۱"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"8050","title":"آواشناسی انگلیسی","token":"b75d4dd9e22dcb11","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:44","updated_at":"2021-04-20 20:02:19","study_fields":[{"id":"1264","title":"مترجمی زبان انگلیسی","degree_id":"7","token":"5c97898673b73ef5","books_count":"27","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 16:03:52","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11407","title":"تاریخ ادبیات انگلیسی","token":"e7ec60b7b8c4e966","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:27:10","updated_at":"2017-10-07 11:27:10","study_fields":[{"id":"1267","title":"تربیت دبیر زبان انگلیسی","degree_id":"7","token":"4a1817ae16d9a7ae","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 17:12:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"24328","title":"سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۱","token":"977e3ef84f7af76b","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:37:39","updated_at":"2017-10-07 11:37:39","study_fields":[{"id":"559","title":"زبان و ادبیات انگلیسی","degree_id":"7","token":"68d9db49e1465f8e","books_count":"51","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-27 11:19:05","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"24331","title":"سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی ۲","token":"427a59daed35088e","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:37:39","updated_at":"2017-10-07 11:37:39","study_fields":[{"id":"559","title":"زبان و ادبیات انگلیسی","degree_id":"7","token":"68d9db49e1465f8e","books_count":"51","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-27 11:19:05","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"فرهنگ-فشرده-استعارات-سنتی-انگلیسی","urlify":"فرهنگ-فشرده-استعارات-سنتی-انگلیسی","pages_count_fa":"۴۱۱","authorTitle":"محمدعلی مختاری اردکانی, پی. آر. ویکینز","tocStr":"","url":"/preview/2203eb7debc3a34c/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19