مهارت ها و قوانین کسب و کار مهارت ها و قوانین کسب و کار

توضیحات

کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای کوچک بخش بزرگی از جامعه هستند که در عصر رقابتی امروز با پیچیدگی های بسیاری در عرصه ی کسب و کار مواجه اند لذا به منظور غلبه بر این پیچیدگی ها و مشکلات نیازمند فراگیری برخی مهارت ها و آشنایی با قوانین پایه هستند تا هزینه ی تجربه مجدد آزموده ها را نپردازند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":170,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"26e3e55c0fa6a695","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/XPmzhRCosaGYuakg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/vSDvoGaeZiAcmypB.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/jnVfebjyQfSkIMjn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00037292564315956177,0.00020749431522894924,0.9986950780083151,0.9992060330367145]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6722689270973206,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6722689270973206,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4605042040348053,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":1,"str":"ترﺎﻬﻣ","boundary":[0.4605042040348053,0.18171021342277527,0.6722689270973206,0.25059381127357483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3680672347545624,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3680672347545624,"y":0.25059381127357483},{"x":0.32773110270500183,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.32773110270500183,0.18171021342277527,0.3680672347545624,0.25059381127357483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4605042040348053,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4605042040348053,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3949579894542694,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3949579894542694,0.18171021342277527,0.4605042040348053,0.25059381127357483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3420427441596985},{"x":0.583193302154541,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻴﻧاﻮﻗ","boundary":[0.583193302154541,0.2731591463088989,0.7714285850524902,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﻛ","boundary":[0.3764705955982208,0.2731591463088989,0.5546218752861023,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2731591463088989},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2731591463088989},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻛو","boundary":[0.22689075767993927,0.2731591463088989,0.37478992342948914,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.17471021342277526,0.7764285850524902,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6453781723976135,0.5166270732879639,0.6504201889038086,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻤﻠﻋ","boundary":[0.5243697762489319,0.5166270732879639,0.5596638917922974,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺌﻴﻫ","boundary":[0.5680672526359558,0.5166270732879639,0.6033613681793213,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5308788418769836},{"x":0.610084056854248,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻀﻋ","boundary":[0.610084056854248,0.5166270732879639,0.6436975002288818,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5308788418769836},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.46554622054100037,0.5166270732879639,0.5159664154052734,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5308788418769836},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻳﺎﺒﻃﺎﺒﻃ","boundary":[0.35630252957344055,0.5166270732879639,0.4151260554790497,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5308788418769836},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻣﻼﻋ","boundary":[0.42184874415397644,0.5166270732879639,0.4588235318660736,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.3478991687297821,0.5166270732879639,0.3529411852359772,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3428991687297821,0.5096270732879639,0.6554201889038086,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6128265857696533},{"x":0.63193279504776,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.63193279504776,0.5985748171806335,0.6369748115539551,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻤﻠﻋ","boundary":[0.5109243988990784,0.5985748171806335,0.5478991866111755,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺌﻴﻫ","boundary":[0.5546218752861023,0.5985748171806335,0.5899159908294678,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻀﻋ","boundary":[0.5966386795043945,0.5985748171806335,0.6302521228790283,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6128265857696533},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.45378151535987854,0.5985748171806335,0.5042017102241516,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5985748171806335},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5985748171806335},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻬﻔﺻا","boundary":[0.3680672347545624,0.5985748171806335,0.41680672764778137,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻨﻫ","boundary":[0.4252100884914398,0.5985748171806335,0.4453781545162201,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.3613445460796356,0.5985748171806335,0.3663865625858307,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3563445460796356,0.5915748171806335,0.6419748115539551,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6437054872512817},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6437054872512817},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻟا","boundary":[0.4302521049976349,0.6437054872512817,0.45210084319114685,0.6615201830863953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮕﻧ","boundary":[0.4605042040348053,0.6437054872512817,0.4941176474094391,0.6615201830863953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":"،ﻲﻤﺷﺎﻫ","boundary":[0.5025210380554199,0.6437054872512817,0.5747899413108826,0.6615201830863953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6615201830863953},{"x":0.583193302154541,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻴﻤﺳ","boundary":[0.583193302154541,0.6437054872512817,0.6268907785415649,0.6615201830863953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6615201830863953},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"str":"يدرو","boundary":[0.37310925126075745,0.6437054872512817,0.4285714328289032,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6615201830863953},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.6367054872512817,0.631890778541565,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻴﺳ","boundary":[0.5596638917922974,0.4774346649646759,0.5949580073356628,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4952494204044342},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"يﺪﺣاوﺮﻴﻣ","boundary":[0.40504202246665955,0.4774346649646759,0.5058823823928833,0.4952494204044342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻴﻌﺳ","boundary":[0.5126050710678101,0.4774346649646759,0.5579832196235657,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4952494204044342},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.40004202246665954,0.4704346649646759,0.5999580073356628,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5617577433586121},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5617577433586121},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻳاﺮﻐﻃ","boundary":[0.4151260554790497,0.5617577433586121,0.48403361439704895,0.5795724391937256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻘﺗﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.4924369752407074,0.5617577433586121,0.5848739743232727,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.554757743358612,0.5898739743232727,0.5865724391937256],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/onBWSONDMqyAYKdT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/FDeTtqubNqUKdbWm.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/ydmJtSgljJeDmpgt.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003672763249453376,0.0003394874315908207,0.9986866040309939,0.9989793490915605]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7764706015586853,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7764706015586853,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﻨﻋ","boundary":[0.7411764860153198,0.38049939274787903,0.7764706015586853,0.39357906579971313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.38049939274787903},{"x":0.26218488812446594,"y":0.38049939274787903},{"x":0.26218488812446594,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2235294133424759,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺤﻔﺻ","boundary":[0.2235294133424759,0.38049939274787903,0.26218488812446594,0.39357906579971313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7764706015586853,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7764706015586853,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2235294133424759,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.373499392747879,0.7814706015586853,0.40057906579971314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4411414861679077},{"x":0.702521026134491,"y":0.4411414861679077},{"x":0.702521026134491,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":1,"str":"ترﺎﻬﻣ","boundary":[0.6621848940849304,0.4411414861679077,0.702521026134491,0.4542211592197418]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":1,"str":":لوا","boundary":[0.7109243869781494,0.4411414861679077,0.7361344695091248,0.4542211592197418]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.7428571581840515,0.4411414861679077,0.7747899293899536,0.4542211592197418]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.5529412031173706,0.4411414861679077,0.5731092691421509,0.4542211592197418]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.4411414861679077,0.5865546464920044,0.4542211592197418]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4542211592197418},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﮐ","boundary":[0.5949580073356628,0.4411414861679077,0.6285714507102966,0.4542211592197418]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6352941393852234,0.4411414861679077,0.6621848940849304,0.4542211592197418]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.43995243310928345},{"x":0.26218488812446594,"y":0.43995243310928345},{"x":0.26218488812446594,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2554621994495392,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.2554621994495392,0.43995243310928345,0.26218488812446594,0.45303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.5647059082984924,0.46373364329338074,0.5848739743232727,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.46373364329338074,0.5983193516731262,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47681331634521484},{"x":0.605042040348053,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﮐ","boundary":[0.605042040348053,0.46373364329338074,0.6403361558914185,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺻا","boundary":[0.6470588445663452,0.46373364329338074,0.6823529601097107,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":":لوا","boundary":[0.6890756487846375,0.46373364329338074,0.7142857313156128,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.46373364329338074},{"x":0.75126051902771,"y":0.46373364329338074},{"x":0.75126051902771,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7210084199905396,0.46373364329338074,0.75126051902771,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.46373364329338074},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46373364329338074},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2554621994495392,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.2554621994495392,0.46373364329338074,0.26218488812446594,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7210084199905396,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7210084199905396,0.48632580041885376,0.7277311086654663,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.48632580041885376},{"x":0.610084056854248,"y":0.48632580041885376},{"x":0.610084056854248,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.5932773351669312,0.48632580041885376,0.610084056854248,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6235294342041016,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.48632580041885376,0.6235294342041016,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﮐ","boundary":[0.6302521228790283,0.48632580041885376,0.6638655662536621,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾﺮﻌﺗ","boundary":[0.6705882549285889,0.48632580041885376,0.7109243869781494,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.48632580041885376,0.7193277478218079,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.48632580041885376},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48632580041885376},{"x":0.26218488812446594,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2554621994495392,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.2554621994495392,0.48632580041885376,0.26218488812446594,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7210084199905396,0.5077288746833801,0.7277311086654663,0.5208085775375366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.6067227125167847,0.5077288746833801,0.6252101063728333,0.5208085775375366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5208085775375366},{"x":0.63193279504776,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.5077288746833801,0.6386554837226868,0.5208085775375366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﮐ","boundary":[0.6453781723976135,0.5077288746833801,0.6773109436035156,0.5208085775375366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":1,"str":"عاﻮﻧا","boundary":[0.6840336322784424,0.5077288746833801,0.7109243869781494,0.5208085775375366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.5077288746833801,0.7193277478218079,0.5208085775375366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5077288746833801},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5077288746833801},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.2554621994495392,0.5077288746833801,0.26218488812446594,0.5208085775375366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7277311086654663,"y":0.542211651802063},{"x":0.7210084199905396,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7210084199905396,0.5291320085525513,0.7277311086654663,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6067227125167847,"y":0.542211651802063},{"x":0.5731092691421509,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"شزرا","boundary":[0.5731092691421509,0.5291320085525513,0.6067227125167847,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6571428775787354,"y":0.542211651802063},{"x":0.6134454011917114,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫرﺎﮐ","boundary":[0.6134454011917114,0.5291320085525513,0.6571428775787354,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6705882549285889,"y":0.542211651802063},{"x":0.6638655662536621,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.5291320085525513,0.6705882549285889,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7109243869781494,"y":0.542211651802063},{"x":0.6773109436035156,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﮐ","boundary":[0.6773109436035156,0.5291320085525513,0.7109243869781494,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7193277478218079,"y":0.542211651802063},{"x":0.7176470756530762,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.5291320085525513,0.7193277478218079,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5714285969734192,"y":0.542211651802063},{"x":0.5378151535987854,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﻓآ","boundary":[0.5378151535987854,0.5291320085525513,0.5714285969734192,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5291320085525513},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5291320085525513},{"x":0.26218488812446594,"y":0.542211651802063},{"x":0.24537815153598785,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"14","boundary":[0.24537815153598785,0.5291320085525513,0.26218488812446594,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺳﺮﭘ","boundary":[0.6890756487846375,0.5505350828170776,0.7277311086654663,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻣزآدﻮﺧ","boundary":[0.5546218752861023,0.5505350828170776,0.6184874176979065,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6268907785415649,0.5505350828170776,0.6521008610725403,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5636147260665894},{"x":0.658823549747467,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.658823549747467,0.5505350828170776,0.6873949766159058,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5505350828170776},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5505350828170776},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5636147260665894},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.24537815153598785,0.5505350828170776,0.26218488812446594,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.571938157081604},{"x":0.7277311086654663,"y":0.571938157081604},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.7008403539657593,0.571938157081604,0.7277311086654663,0.5850178599357605]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.571938157081604},{"x":0.26218488812446594,"y":0.571938157081604},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5850178599357605},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":1,"str":"16","boundary":[0.24537815153598785,0.571938157081604,0.26218488812446594,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7747899293899536,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5850178599357605},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.43295243310928344,0.7797899293899536,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.601664662361145},{"x":0.5899159908294678,"y":0.601664662361145},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.5697479248046875,0.601664662361145,0.5899159908294678,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.601664662361145},{"x":0.6033613681793213,"y":0.601664662361145},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.601664662361145,0.6033613681793213,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.601664662361145},{"x":0.6453781723976135,"y":0.601664662361145},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6147443652153015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﮐ","boundary":[0.610084056854248,0.601664662361145,0.6453781723976135,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.601664662361145},{"x":0.680672287940979,"y":0.601664662361145},{"x":0.680672287940979,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.6521008610725403,0.601664662361145,0.680672287940979,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.601664662361145},{"x":0.7142857313156128,"y":0.601664662361145},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":":مود","boundary":[0.6873949766159058,0.601664662361145,0.7142857313156128,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.601664662361145},{"x":0.75126051902771,"y":0.601664662361145},{"x":0.75126051902771,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7210084199905396,0.601664662361145,0.75126051902771,0.6147443652153015]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6004756093025208},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6004756093025208},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6135553121566772},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"18","boundary":[0.24537815153598785,0.6004756093025208,0.26218488812446594,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7210084199905396,0.6230677962303162,0.7277311086654663,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6361474394798279},{"x":0.529411792755127,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.529411792755127,0.6230677962303162,0.5428571701049805,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ياﺰﺟا","boundary":[0.5495798587799072,0.6230677962303162,0.5865546464920044,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.6230677962303162,0.6000000238418579,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.6067227125167847,0.6230677962303162,0.6235294342041016,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.6230677962303162,0.6369748115539551,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﮐ","boundary":[0.6436975002288818,0.6230677962303162,0.6773109436035156,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.6840336322784424,0.6230677962303162,0.7092437148094177,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.6230677962303162,0.7193277478218079,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6230677962303162},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6230677962303162},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":1,"str":"18","boundary":[0.24537815153598785,0.6230677962303162,0.26218488812446594,0.6361474394798279]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7210084199905396,0.6444708704948425,0.7277311086654663,0.6575505137443542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.6444708704948425,0.7193277478218079,0.6575505137443542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":1,"str":"نﺎﮑﻣا","boundary":[0.6789916157722473,0.6444708704948425,0.7109243869781494,0.6575505137443542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":1,"str":"يدﺎﺼﺘﻗا","boundary":[0.4941176474094391,0.6444708704948425,0.5445378422737122,0.6575505137443542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":1,"str":"ﻪﯿﺟﻮﺗ","boundary":[0.5512605309486389,0.6444708704948425,0.5865546464920044,0.6575505137443542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.5915966629981995,0.6444708704948425,0.6184874176979065,0.6575505137443542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":1,"str":"ﺎﯾ","boundary":[0.6252101063728333,0.6444708704948425,0.6336134672164917,0.6575505137443542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺠﻨﺳ","boundary":[0.6403361558914185,0.6444708704948425,0.6773109436035156,0.6575505137443542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6444708704948425},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6444708704948425},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6575505137443542},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":1,"str":"31","boundary":[0.24537815153598785,0.6444708704948425,0.26218488812446594,0.6575505137443542]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺳﺮﭘ","boundary":[0.6890756487846375,0.6670629978179932,0.7277311086654663,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻣزآدﻮﺧ","boundary":[0.5546218752861023,0.6670629978179932,0.6184874176979065,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6268907785415649,0.6670629978179932,0.6521008610725403,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6801427006721497},{"x":0.658823549747467,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.658823549747467,0.6670629978179932,0.6873949766159058,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6670629978179932},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6670629978179932},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6801427006721497},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":1,"str":"37","boundary":[0.24537815153598785,0.6670629978179932,0.26218488812446594,0.6801427006721497]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7277311086654663,"y":0.701545774936676},{"x":0.7008403539657593,"y":0.701545774936676}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.7008403539657593,0.6884661316871643,0.7277311086654663,0.701545774936676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6884661316871643},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6884661316871643},{"x":0.26218488812446594,"y":0.701545774936676},{"x":0.24537815153598785,"y":0.701545774936676}]},"confidence":1,"str":"38","boundary":[0.24537815153598785,0.6884661316871643,0.26218488812446594,0.701545774936676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.717003583908081},{"x":0.6773109436035156,"y":0.717003583908081},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":1,"str":"ترﺎﻬﻣ","boundary":[0.6352941393852234,0.717003583908081,0.6773109436035156,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.717003583908081},{"x":0.7142857313156128,"y":0.717003583908081},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":1,"str":":مﻮﺳ","boundary":[0.6840336322784424,0.717003583908081,0.7142857313156128,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.717003583908081},{"x":0.75126051902771,"y":0.717003583908081},{"x":0.75126051902771,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7210084199905396,0.717003583908081,0.75126051902771,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.717003583908081},{"x":0.49915966391563416,"y":0.717003583908081},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":1,"str":"هﺮﮐاﺬﻣ","boundary":[0.4588235318660736,0.717003583908081,0.49915966391563416,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.717003583908081},{"x":0.534453809261322,"y":0.717003583908081},{"x":0.534453809261322,"y":0.7300832271575928},{"x":0.507563054561615,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﻓ","boundary":[0.507563054561615,0.717003583908081,0.534453809261322,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.717003583908081},{"x":0.5478991866111755,"y":0.717003583908081},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.717003583908081,0.5478991866111755,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.717003583908081},{"x":0.6016806960105896,"y":0.717003583908081},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻃﺎﺒﺗرا","boundary":[0.5546218752861023,0.717003583908081,0.6016806960105896,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.717003583908081},{"x":0.6352941393852234,"y":0.717003583908081},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7300832271575928},{"x":0.610084056854248,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.610084056854248,0.717003583908081,0.6352941393852234,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.717003583908081},{"x":0.26218488812446594,"y":0.717003583908081},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":1,"str":"39","boundary":[0.24537815153598785,0.717003583908081,0.26218488812446594,0.7300832271575928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7210084199905396,0.7395957112312317,0.7277311086654663,0.7526754140853882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7526754140853882},{"x":0.610084056854248,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻃﺎﺒﺗرا","boundary":[0.610084056854248,0.7395957112312317,0.6638655662536621,0.7526754140853882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾﺮﻌﺗ","boundary":[0.6705882549285889,0.7395957112312317,0.7109243869781494,0.7526754140853882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.7395957112312317,0.7193277478218079,0.7526754140853882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7395957112312317},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7395957112312317},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7526754140853882},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":1,"str":"39","boundary":[0.24537815153598785,0.7395957112312317,0.26218488812446594,0.7526754140853882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7210084199905396,0.7609987854957581,0.7277311086654663,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮔﮋﯾو","boundary":[0.6722689270973206,0.7609987854957581,0.7109243869781494,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.7609987854957581,0.7193277478218079,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻃﺎﺒﺗرا","boundary":[0.5865546464920044,0.7609987854957581,0.6386554837226868,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6453781723976135,0.7609987854957581,0.6705882549285889,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7609987854957581},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7609987854957581},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"41","boundary":[0.24537815153598785,0.7609987854957581,0.26218488812446594,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7210084199905396,0.7824019193649292,0.7277311086654663,0.7954815626144409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻃﺎﺒﺗرا","boundary":[0.6252101063728333,0.7824019193649292,0.6773109436035156,0.7954815626144409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"str":"عاﻮﻧا","boundary":[0.6840336322784424,0.7824019193649292,0.7109243869781494,0.7954815626144409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.7824019193649292,0.7193277478218079,0.7954815626144409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7824019193649292},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7824019193649292},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"str":"41","boundary":[0.24537815153598785,0.7824019193649292,0.26218488812446594,0.7954815626144409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6004756093025208},{"x":0.75126051902771,"y":0.6004756093025208},{"x":0.75126051902771,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.5934756093025207,0.75626051902771,0.8024815626144409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"str":"زﺎﻏآﺮﺳ","boundary":[0.7310924530029297,0.4114149808883667,0.7747899293899536,0.4244946539402008]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.41022592782974243},{"x":0.26218488812446594,"y":0.41022592782974243},{"x":0.26218488812446594,"y":0.42330560088157654},{"x":0.2554621994495392,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.2554621994495392,0.41022592782974243,0.26218488812446594,0.42330560088157654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7747899293899536,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.4032259278297424,0.7797899293899536,0.4314946539402008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.29250892996788025},{"x":0.462184876203537,"y":0.29250892996788025},{"x":0.462184876203537,"y":0.3079667091369629},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﺣﺮﻟا","boundary":[0.41848739981651306,0.29250892996788025,0.462184876203537,0.3079667091369629]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5226891040802002,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3079667091369629},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":1,"str":"ﻦﻤﺣﺮﻟا","boundary":[0.47058823704719543,0.29250892996788025,0.5226891040802002,0.3079667091369629]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5462185144424438,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3079667091369629},{"x":0.529411792755127,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":1,"str":"ﷲا","boundary":[0.529411792755127,0.29250892996788025,0.5462185144424438,0.3079667091369629]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5815126299858093,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺴﺑ","boundary":[0.5546218752861023,0.29250892996788025,0.5815126299858093,0.3079667091369629]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5815126299858093,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3079667091369629},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.28550892996788024,0.5865126299858093,0.3149667091369629],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3376932144165039},{"x":0.529411792755127,"y":0.3376932144165039},{"x":0.529411792755127,"y":0.35315102338790894},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳﺮﻬﻓ","boundary":[0.47058823704719543,0.3376932144165039,0.529411792755127,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3376932144165039},{"x":0.529411792755127,"y":0.3376932144165039},{"x":0.529411792755127,"y":0.35315102338790894},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.3306932144165039,0.534411792755127,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8513674139976501},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":1,"str":"ﺳﻪ","boundary":[0.4924369752407074,0.8394768238067627,0.507563054561615,0.8513674139976501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8513674139976501},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8324768238067627,0.512563054561615,0.8583674139976502],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/EbUinzsiIQRRZRpW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/TJXZKjSHzjhAKaAr.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/RmvLKxFaiJceuMkj.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003672763249453376,0.00020234249491470465,0.9986866040309939,0.9989864184434009]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﻨﻋ","boundary":[0.7411764860153198,0.1771700382232666,0.7764706015586853,0.19024969637393951]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1771700382232666},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1771700382232666},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19024969637393951},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺤﻔﺻ","boundary":[0.2235294133424759,0.1771700382232666,0.26218488812446594,0.19024969637393951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.19024969637393951},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.1701700382232666,0.7814706015586853,0.19724969637393952],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.7210084199905396,0.2068965584039688,0.7277311086654663,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"ترﺎﻬﻣ","boundary":[0.6705882549285889,0.2068965584039688,0.7092437148094177,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.2068965584039688,0.7193277478218079,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5848739743232727,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"طﺎﺒﺗرا","boundary":[0.5495798587799072,0.2068965584039688,0.5848739743232727,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5915966629981995,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"يراﺮﻗﺮﺑ","boundary":[0.5915966629981995,0.2068965584039688,0.6386554837226868,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6453781723976135,0.2068965584039688,0.6705882549285889,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2068965584039688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2068965584039688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"43","boundary":[0.24537815153598785,0.2068965584039688,0.26218488812446594,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7210084199905396,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.7210084199905396,0.22829964756965637,0.7277311086654663,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5210084319114685,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.5210084319114685,0.22829964756965637,0.5394958257675171,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.22829964756965637,0.5529412031173706,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﮐ","boundary":[0.5579832196235657,0.22829964756965637,0.5915966629981995,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.22829964756965637},{"x":0.63193279504776,"y":0.22829964756965637},{"x":0.63193279504776,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ﻂﯿﺤﻣ","boundary":[0.5983193516731262,0.22829964756965637,0.63193279504776,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6386554837226868,0.22829964756965637,0.6504201889038086,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻃﺎﺒﺗرا","boundary":[0.6571428775787354,0.22829964756965637,0.7109243869781494,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.22829964756965637,0.7193277478218079,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.22829964756965637},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22829964756965637},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"44","boundary":[0.24537815153598785,0.22829964756965637,0.26218488812446594,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7210084199905396,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.7210084199905396,0.24970273673534393,0.7277311086654663,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﯾﺪﻣ","boundary":[0.6117647290229797,0.24970273673534393,0.6504201889038086,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26278239488601685},{"x":0.658823549747467,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻃﺎﺒﺗرا","boundary":[0.658823549747467,0.24970273673534393,0.7109243869781494,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.24970273673534393,0.7193277478218079,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"يذ","boundary":[0.5731092691421509,0.24970273673534393,0.5915966629981995,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.24970273673534393},{"x":0.605042040348053,"y":0.24970273673534393},{"x":0.605042040348053,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5983193516731262,0.24970273673534393,0.605042040348053,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻌﻔﻧ","boundary":[0.5411764979362488,0.24970273673534393,0.5714285969734192,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.24970273673534393},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24970273673534393},{"x":0.26218488812446594,"y":0.26278239488601685},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"45","boundary":[0.24537815153598785,0.24970273673534393,0.26218488812446594,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.7210084199905396,0.2711058259010315,0.7277311086654663,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ترﺎﻬﻣ","boundary":[0.6705882549285889,0.2711058259010315,0.7092437148094177,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.2711058259010315,0.7193277478218079,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﺮﺘﺸﻣ","boundary":[0.5361344814300537,0.2711058259010315,0.5815126299858093,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.5899159908294678,0.2711058259010315,0.5966386795043945,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"طﺎﺒﺗرا","boundary":[0.6033613681793213,0.2711058259010315,0.6386554837226868,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6453781723976135,0.2711058259010315,0.6705882549285889,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2711058259010315},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2711058259010315},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"46","boundary":[0.24537815153598785,0.2711058259010315,0.26218488812446594,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.7210084199905396,0.29250892996788025,0.7277311086654663,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7092437148094177,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6705882549285889,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"ترﺎﻬﻣ","boundary":[0.6705882549285889,0.29250892996788025,0.7092437148094177,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.29250892996788025,0.7193277478218079,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.29250892996788025},{"x":0.47058823704719543,"y":0.29250892996788025},{"x":0.47058823704719543,"y":0.30558857321739197},{"x":0.43865546584129333,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎﺳر","boundary":[0.43865546584129333,0.29250892996788025,0.47058823704719543,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5277311205863953,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5277311205863953,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫراﺰﺑا","boundary":[0.4773109257221222,0.29250892996788025,0.5277311205863953,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30558857321739197},{"x":0.534453809261322,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.534453809261322,0.29250892996788025,0.5428571701049805,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5899159908294678,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻔﺘﺳا","boundary":[0.5495798587799072,0.29250892996788025,0.5899159908294678,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6386554837226868,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﻮﻤﻋ","boundary":[0.5966386795043945,0.29250892996788025,0.6386554837226868,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6453781723976135,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6453781723976135,0.29250892996788025,0.6689075827598572,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.29250892996788025},{"x":0.43697479367256165,"y":0.29250892996788025},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30558857321739197},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.42184874415397644,0.29250892996788025,0.43697479367256165,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.29250892996788025},{"x":0.26218488812446594,"y":0.29250892996788025},{"x":0.26218488812446594,"y":0.30558857321739197},{"x":0.24537815153598785,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"49","boundary":[0.24537815153598785,0.29250892996788025,0.26218488812446594,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7277311086654663,"y":0.328180730342865},{"x":0.7210084199905396,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.7210084199905396,0.3151010572910309,0.7277311086654663,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6235294342041016,"y":0.328180730342865},{"x":0.5865546464920044,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"هﺮﮐاﺬﻣ","boundary":[0.5865546464920044,0.3151010572910309,0.6235294342041016,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6571428775787354,"y":0.328180730342865},{"x":0.6302521228790283,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻨﻓ","boundary":[0.6302521228790283,0.3151010572910309,0.6571428775787354,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6705882549285889,"y":0.328180730342865},{"x":0.6638655662536621,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.3151010572910309,0.6705882549285889,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7109243869781494,"y":0.328180730342865},{"x":0.6773109436035156,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺻا","boundary":[0.6773109436035156,0.3151010572910309,0.7109243869781494,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7193277478218079,"y":0.328180730342865},{"x":0.7176470756530762,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.3151010572910309,0.7193277478218079,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3151010572910309},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3151010572910309},{"x":0.26218488812446594,"y":0.328180730342865},{"x":0.24537815153598785,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"51","boundary":[0.24537815153598785,0.3151010572910309,0.26218488812446594,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺳﺮﭘ","boundary":[0.6890756487846375,0.33650416135787964,0.7277311086654663,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6184874176979065,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻣزآدﻮﺧ","boundary":[0.5546218752861023,0.33650416135787964,0.6184874176979065,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6521008610725403,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6268907785415649,0.33650416135787964,0.6521008610725403,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34958383440971375},{"x":0.658823549747467,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.658823549747467,0.33650416135787964,0.6873949766159058,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.33650416135787964},{"x":0.26218488812446594,"y":0.33650416135787964},{"x":0.26218488812446594,"y":0.34958383440971375},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"59","boundary":[0.24537815153598785,0.33650416135787964,0.26218488812446594,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.7008403539657593,0.3579072654247284,0.7277311086654663,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3579072654247284},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3579072654247284},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":"59","boundary":[0.24537815153598785,0.3579072654247284,0.26218488812446594,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39952436089515686},{"x":0.583193302154541,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.583193302154541,0.38644471764564514,0.6033613681793213,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39952436089515686},{"x":0.610084056854248,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.38644471764564514,0.6168067455291748,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.38644471764564514},{"x":0.658823549747467,"y":0.38644471764564514},{"x":0.658823549747467,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6235294342041016,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺴﮐ","boundary":[0.6235294342041016,0.38644471764564514,0.658823549747467,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.38644471764564514},{"x":0.702521026134491,"y":0.38644471764564514},{"x":0.702521026134491,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6655462384223938,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻧاﻮﻗ","boundary":[0.6655462384223938,0.38644471764564514,0.702521026134491,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":":مود","boundary":[0.7092437148094177,0.38644471764564514,0.7361344695091248,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7747899293899536,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.7428571581840515,0.38644471764564514,0.7747899293899536,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.38644471764564514},{"x":0.26218488812446594,"y":0.38644471764564514},{"x":0.26218488812446594,"y":0.39952436089515686},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"61","boundary":[0.24537815153598785,0.38644471764564514,0.26218488812446594,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5428571701049805,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.5428571701049805,0.41022592782974243,0.5630252361297607,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻧﺎﻗ","boundary":[0.5697479248046875,0.41022592782974243,0.6016806960105896,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6151260733604431,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6084033846855164,0.41022592782974243,0.6151260733604431,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻨﺷآ","boundary":[0.6218487620353699,0.41022592782974243,0.6638655662536621,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":":مرﺎﻬﭼ","boundary":[0.6722689270973206,0.41022592782974243,0.7142857313156128,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.41022592782974243},{"x":0.75126051902771,"y":0.41022592782974243},{"x":0.75126051902771,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7210084199905396,0.41022592782974243,0.75126051902771,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.40903687477111816},{"x":0.26218488812446594,"y":0.40903687477111816},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4221165180206299},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":1,"str":"62","boundary":[0.24537815153598785,0.40903687477111816,0.26218488812446594,0.4221165180206299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7210084199905396,0.4316290020942688,0.7277311086654663,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.5798319578170776,0.4316290020942688,0.5966386795043945,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻧﺎﻗ","boundary":[0.6033613681793213,0.4316290020942688,0.6336134672164917,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"لﻮﻤﺷ","boundary":[0.6403361558914185,0.4316290020942688,0.6773109436035156,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ةﺮﯾاد","boundary":[0.6840336322784424,0.4316290020942688,0.7092437148094177,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.4316290020942688,0.7193277478218079,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4316290020942688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4316290020942688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4447086751461029},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"62","boundary":[0.24537815153598785,0.4316290020942688,0.26218488812446594,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7210084199905396,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7210084199905396,0.45303210616111755,0.7277311086654663,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.45303210616111755},{"x":0.658823549747467,"y":0.45303210616111755},{"x":0.658823549747467,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﮐ","boundary":[0.6369748115539551,0.45303210616111755,0.658823549747467,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾرﺎﻌﺗ","boundary":[0.6655462384223938,0.45303210616111755,0.7109243869781494,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.45303210616111755,0.7193277478218079,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.5747899413108826,0.45303210616111755,0.5932773351669312,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻧﺎﻗ","boundary":[0.6000000238418579,0.45303210616111755,0.6302521228790283,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.45303210616111755},{"x":0.26218488812446594,"y":0.45303210616111755},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46611177921295166},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"63","boundary":[0.24537815153598785,0.45303210616111755,0.26218488812446594,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7277311086654663,"y":0.487514853477478},{"x":0.7210084199905396,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7210084199905396,0.4744352102279663,0.7277311086654663,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6403361558914185,"y":0.487514853477478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.6201680898666382,0.4744352102279663,0.6403361558914185,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6705882549285889,"y":0.487514853477478},{"x":0.6470588445663452,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"داﻮﻣ","boundary":[0.6470588445663452,0.4744352102279663,0.6705882549285889,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7109243869781494,"y":0.487514853477478},{"x":0.6773109436035156,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺧﺮﺑ","boundary":[0.6773109436035156,0.4744352102279663,0.7109243869781494,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7193277478218079,"y":0.487514853477478},{"x":0.7176470756530762,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.4744352102279663,0.7193277478218079,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5764706134796143,"y":0.487514853477478},{"x":0.5579832196235657,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.5579832196235657,0.4744352102279663,0.5764706134796143,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6134454011917114,"y":0.487514853477478},{"x":0.583193302154541,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻧﺎﻗ","boundary":[0.583193302154541,0.4744352102279663,0.6134454011917114,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4744352102279663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4744352102279663},{"x":0.26218488812446594,"y":0.487514853477478},{"x":0.24537815153598785,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"66","boundary":[0.24537815153598785,0.4744352102279663,0.26218488812446594,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.7210084199905396,0.4958382844924927,0.7277311086654663,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻣﺮﻓرﺎﮐ","boundary":[0.5731092691421509,0.4958382844924927,0.6134454011917114,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.4958382844924927,0.6268907785415649,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮔرﺎﮐ","boundary":[0.6336134672164917,0.4958382844924927,0.6672269105911255,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"قﻮﻘﺣ","boundary":[0.6739495992660522,0.4958382844924927,0.7092437148094177,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.4958382844924927,0.7193277478218079,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4958382844924927},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4958382844924927},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5089179277420044},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"67","boundary":[0.24537815153598785,0.4958382844924927,0.26218488812446594,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.7210084199905396,0.5184304118156433,0.7277311086654663,0.5315101146697998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.6470588445663452,0.5184304118156433,0.6638655662536621,0.5315101146697998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":1,"str":"دادراﺮﻗ","boundary":[0.6705882549285889,0.5184304118156433,0.7109243869781494,0.5315101146697998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.5184304118156433,0.7193277478218079,0.5315101146697998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5184304118156433},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5184304118156433},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5315101146697998},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":1,"str":"69","boundary":[0.24537815153598785,0.5184304118156433,0.26218488812446594,0.5315101146697998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.7210084199905396,0.5398335456848145,0.7277311086654663,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5398335456848145},{"x":0.578151285648346,"y":0.5398335456848145},{"x":0.578151285648346,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5647059082984924,0.5398335456848145,0.578151285648346,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾرﺎﻌﺗ","boundary":[0.5848739743232727,0.5398335456848145,0.6302521228790283,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.5398335456848145,0.6420168280601501,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.6487395167350769,0.5398335456848145,0.6655462384223938,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"str":"ﻂﯾاﺮﺷ","boundary":[0.6722689270973206,0.5398335456848145,0.7109243869781494,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.5398335456848145,0.7193277478218079,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5398335456848145},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5398335456848145},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5529131889343262},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":1,"str":"74","boundary":[0.24537815153598785,0.5398335456848145,0.26218488812446594,0.5529131889343262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.7210084199905396,0.5612366199493408,0.7277311086654663,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻧز","boundary":[0.6184874176979065,0.5612366199493408,0.6420168280601501,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.6487395167350769,0.5612366199493408,0.6655462384223938,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"ﻂﯾاﺮﺷ","boundary":[0.6739495992660522,0.5612366199493408,0.7109243869781494,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.5612366199493408,0.7193277478218079,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5612366199493408},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5612366199493408},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5743162631988525},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":1,"str":"79","boundary":[0.24537815153598785,0.5612366199493408,0.26218488812446594,0.5743162631988525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"8.","boundary":[0.7176470756530762,0.5826396942138672,0.7277311086654663,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ","boundary":[0.5899159908294678,0.5826396942138672,0.6420168280601501,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.6487395167350769,0.5826396942138672,0.6655462384223938,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"ﻂﯾاﺮﺷ","boundary":[0.6722689270973206,0.5826396942138672,0.7109243869781494,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5826396942138672},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5826396942138672},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5957193970680237},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":1,"str":"80","boundary":[0.24537815153598785,0.5826396942138672,0.26218488812446594,0.5957193970680237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7277311086654663,"y":0.61712247133255},{"x":0.7210084199905396,"y":0.61712247133255}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.7210084199905396,0.6040428280830383,0.7277311086654663,0.61712247133255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6369748115539551,"y":0.61712247133255},{"x":0.6184874176979065,"y":0.61712247133255}]},"confidence":1,"str":"رﺎﮐ","boundary":[0.6184874176979065,0.6040428280830383,0.6369748115539551,0.61712247133255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6823529601097107,"y":0.61712247133255},{"x":0.6436975002288818,"y":0.61712247133255}]},"confidence":1,"str":"يوﺎﻋد","boundary":[0.6436975002288818,0.6040428280830383,0.6823529601097107,0.61712247133255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7092437148094177,"y":0.61712247133255},{"x":0.6890756487846375,"y":0.61712247133255}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺣ","boundary":[0.6890756487846375,0.6040428280830383,0.7092437148094177,0.61712247133255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7193277478218079,"y":0.61712247133255},{"x":0.7176470756530762,"y":0.61712247133255}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.6040428280830383,0.7193277478218079,0.61712247133255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6040428280830383},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6040428280830383},{"x":0.26218488812446594,"y":0.61712247133255},{"x":0.24537815153598785,"y":0.61712247133255}]},"confidence":1,"str":"80","boundary":[0.24537815153598785,0.6040428280830383,0.26218488812446594,0.61712247133255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"10","boundary":[0.7126050591468811,0.6254459023475647,0.7277311086654663,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6385255455970764},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻋﺎﻤﺘﺟا","boundary":[0.47058823704719543,0.6254459023475647,0.5210084319114685,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻣﺄﺗ","boundary":[0.5277311205863953,0.6254459023475647,0.5579832196235657,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻧﺎﻗ","boundary":[0.5647059082984924,0.6254459023475647,0.5949580073356628,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﻠﮐ","boundary":[0.6016806960105896,0.6254459023475647,0.6369748115539551,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.6254459023475647,0.6504201889038086,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6254459023475647},{"x":0.702521026134491,"y":0.6254459023475647},{"x":0.702521026134491,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"ﻒﯾرﺎﻌﺗ","boundary":[0.6571428775787354,0.6254459023475647,0.702521026134491,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6385255455970764},{"x":0.707563042640686,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6254459023475647,0.7092437148094177,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6254459023475647},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6254459023475647},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6385255455970764},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":1,"str":"82","boundary":[0.24537815153598785,0.6254459023475647,0.26218488812446594,0.6385255455970764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":1,"str":"11","boundary":[0.7126050591468811,0.6468489766120911,0.7277311086654663,0.6599286794662476]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":1,"str":"يرﺎﻤﯿﺑ","boundary":[0.5983193516731262,0.6468489766120911,0.6386554837226868,0.6599286794662476]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.6468489766120911,0.6521008610725403,0.6599286794662476]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":1,"str":"ثداﻮﺣ","boundary":[0.6571428775787354,0.6468489766120911,0.7008403539657593,0.6599286794662476]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6468489766120911,0.7109243869781494,0.6599286794662476]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5848739743232727,0.6468489766120911,0.5966386795043945,0.6599286794662476]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6468489766120911},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6468489766120911},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6599286794662476},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":1,"str":"85","boundary":[0.24537815153598785,0.6468489766120911,0.26218488812446594,0.6599286794662476]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.7126050591468811,0.6682521104812622,0.7277311086654663,0.6813317537307739]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6682521104812622},{"x":0.702521026134491,"y":0.6682521104812622},{"x":0.702521026134491,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮔدﺎﺘﻓارﺎﮐزا","boundary":[0.6285714507102966,0.6682521104812622,0.702521026134491,0.6813317537307739]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6682521104812622,0.7109243869781494,0.6813317537307739]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6682521104812622},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6682521104812622},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6813317537307739},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":1,"str":"87","boundary":[0.24537815153598785,0.6682521104812622,0.26218488812446594,0.6813317537307739]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":1,"str":"13","boundary":[0.7126050591468811,0.6896551847457886,0.7277311086654663,0.7027348279953003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6896551847457886},{"x":0.702521026134491,"y":0.6896551847457886},{"x":0.702521026134491,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ","boundary":[0.6352941393852234,0.6896551847457886,0.702521026134491,0.7027348279953003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6896551847457886,0.7109243869781494,0.7027348279953003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6896551847457886},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6896551847457886},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7027348279953003},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":1,"str":"88","boundary":[0.24537815153598785,0.6896551847457886,0.26218488812446594,0.7027348279953003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"14","boundary":[0.7126050591468811,0.7110582590103149,0.7277311086654663,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺴﻣ","boundary":[0.6823529601097107,0.7110582590103149,0.7008403539657593,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.7110582590103149,0.7109243869781494,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮔﺪﻧﺎﻣزﺎﺑ","boundary":[0.5865546464920044,0.7110582590103149,0.6453781723976135,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7110582590103149},{"x":0.680672287940979,"y":0.7110582590103149},{"x":0.680672287940979,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻤ","boundary":[0.6521008610725403,0.7110582590103149,0.680672287940979,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7110582590103149},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7110582590103149},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7241379022598267},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"90","boundary":[0.24537815153598785,0.7110582590103149,0.26218488812446594,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺳﺮﭘ","boundary":[0.6890756487846375,0.7336504459381104,0.7277311086654663,0.7467300891876221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻣزآدﻮﺧ","boundary":[0.5546218752861023,0.7336504459381104,0.6184874176979065,0.7467300891876221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6268907785415649,0.7336504459381104,0.6521008610725403,0.7467300891876221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7467300891876221},{"x":0.658823549747467,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.658823549747467,0.7336504459381104,0.6873949766159058,0.7467300891876221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7336504459381104},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7467300891876221},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":1,"str":"91","boundary":[0.24537815153598785,0.7336504459381104,0.26218488812446594,0.7467300891876221]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.7008403539657593,0.7550535202026367,0.7277311086654663,0.7681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7550535202026367},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7550535202026367},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7681331634521484},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":1,"str":"92","boundary":[0.24537815153598785,0.7550535202026367,0.26218488812446594,0.7681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7966706156730652},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﻧﺎﺑ","boundary":[0.4773109257221222,0.7835909724235535,0.5109243988990784,0.7966706156730652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.7835909724235535,0.5243697762489319,0.7966706156730652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮐﺮﻤﮔ","boundary":[0.5310924649238586,0.7835909724235535,0.5764706134796143,0.7966706156730652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7966706156730652},{"x":0.583193302154541,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":1,"str":"،يرﺎﺠﺗ","boundary":[0.583193302154541,0.7835909724235535,0.6302521228790283,0.7966706156730652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻧاﻮﻗ","boundary":[0.6369748115539551,0.7835909724235535,0.6739495992660522,0.7966706156730652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7966706156730652},{"x":0.680672287940979,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":1,"str":":ﻢﺠﻨﭘ","boundary":[0.680672287940979,0.7835909724235535,0.7142857313156128,0.7966706156730652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7835909724235535},{"x":0.75126051902771,"y":0.7835909724235535},{"x":0.75126051902771,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7210084199905396,0.7835909724235535,0.75126051902771,0.7966706156730652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7835909724235535},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7835909724235535},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7966706156730652},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":1,"str":"93","boundary":[0.24537815153598785,0.7835909724235535,0.26218488812446594,0.7966706156730652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7966706156730652},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.1998965584039688,0.7797899293899536,0.8036706156730652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5142857432365417,"y":0.845422089099884},{"x":0.48571428656578064,"y":0.845422089099884}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻬﭼ","boundary":[0.48571428656578064,0.8335314989089966,0.5142857432365417,0.845422089099884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8335314989089966},{"x":0.5142857432365417,"y":0.845422089099884},{"x":0.48571428656578064,"y":0.845422089099884}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8265314989089966,0.5192857432365418,0.852422089099884],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/GdHQTfxoQYgeLSWz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/DTjlQVNnczaJixMh.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/xsTDJMxKknlWroFN.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003672763249453376,0.00020234249491470465,0.9986866040309939,0.9989864184434009]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":1,"str":"ناﻮﻨﻋ","boundary":[0.7411764860153198,0.1771700382232666,0.7764706015586853,0.19024969637393951]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1771700382232666},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1771700382232666},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19024969637393951},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺤﻔﺻ","boundary":[0.2235294133424759,0.1771700382232666,0.26218488812446594,0.19024969637393951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7764706015586853,"y":0.19024969637393951},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.1701700382232666,0.7814706015586853,0.19724969637393952],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7210084199905396,0.2068965584039688,0.7277311086654663,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6302521228790283,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"ترﺎﺠﺗ","boundary":[0.6302521228790283,0.2068965584039688,0.6739495992660522,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21997621655464172},{"x":0.680672287940979,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻧﺎﻗ","boundary":[0.680672287940979,0.2068965584039688,0.7109243869781494,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7176470756530762,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.2068965584039688,0.7193277478218079,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2068965584039688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2068965584039688},{"x":0.26218488812446594,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":1,"str":"93","boundary":[0.24537815153598785,0.2068965584039688,0.26218488812446594,0.21997621655464172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7210084199905396,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7210084199905396,0.22829964756965637,0.7277311086654663,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ﺖﮐﺮﺷ","boundary":[0.6369748115539551,0.22829964756965637,0.6773109436035156,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"عاﻮﻧا","boundary":[0.6840336322784424,0.22829964756965637,0.7109243869781494,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.22829964756965637,0.7193277478218079,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.22829964756965637},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22829964756965637},{"x":0.48067227005958557,"y":0.24137930572032928},{"x":0.462184876203537,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻬﻧآ","boundary":[0.462184876203537,0.22829964756965637,0.48067227005958557,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24137930572032928},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺛ","boundary":[0.48739495873451233,0.22829964756965637,0.5109243988990784,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5176470875740051,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ةﻮﺤﻧ","boundary":[0.5176470875740051,0.22829964756965637,0.5445378422737122,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.22829964756965637,0.5596638917922974,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.22829964756965637},{"x":0.605042040348053,"y":0.22829964756965637},{"x":0.605042040348053,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5647059082984924,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"يرﺎﺠﺗ","boundary":[0.5647059082984924,0.22829964756965637,0.605042040348053,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6117647290229797,0.22829964756965637,0.6369748115539551,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.22829964756965637},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22829964756965637},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24137930572032928},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"94","boundary":[0.24537815153598785,0.22829964756965637,0.26218488812446594,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7277311086654663,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7210084199905396,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7210084199905396,0.24970273673534393,0.7277311086654663,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24970273673534393},{"x":0.680672287940979,"y":0.24970273673534393},{"x":0.680672287940979,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"ﺖﮐﺮﺷ","boundary":[0.6420168280601501,0.24970273673534393,0.680672287940979,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7109243869781494,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺛ","boundary":[0.6873949766159058,0.24970273673534393,0.7109243869781494,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.24970273673534393,0.7193277478218079,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.24970273673534393},{"x":0.610084056854248,"y":0.24970273673534393},{"x":0.610084056854248,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"يرﺎﺠﺗ","boundary":[0.5680672526359558,0.24970273673534393,0.610084056854248,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6403361558914185,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6151260733604431,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6151260733604431,0.24970273673534393,0.6403361558914185,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.24970273673534393},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24970273673534393},{"x":0.26218488812446594,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"100","boundary":[0.2369747906923294,0.24970273673534393,0.26218488812446594,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.7210084199905396,0.2711058259010315,0.7277311086654663,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻃ","boundary":[0.5546218752861023,0.2711058259010315,0.5815126299858093,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.2711058259010315,0.5966386795043945,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"يرﺎﺠﺗ","boundary":[0.6016806960105896,0.2711058259010315,0.6420168280601501,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺋﻼﻋ","boundary":[0.6487395167350769,0.2711058259010315,0.6823529601097107,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺒﺛ","boundary":[0.6873949766159058,0.2711058259010315,0.7109243869781494,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.2711058259010315,0.7193277478218079,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2841854989528656},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﻌﻨﺻ","boundary":[0.48235294222831726,0.2711058259010315,0.5226891040802002,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2841854989528656},{"x":0.529411792755127,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.529411792755127,0.2711058259010315,0.5546218752861023,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2711058259010315},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2711058259010315},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"101","boundary":[0.2369747906923294,0.2711058259010315,0.26218488812446594,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7277311086654663,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.7210084199905396,0.29250892996788025,0.7277311086654663,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6369748115539551,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"يرﺎﺠﺗ","boundary":[0.6369748115539551,0.29250892996788025,0.6773109436035156,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7092437148094177,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗﺎﻓد","boundary":[0.6823529601097107,0.29250892996788025,0.7092437148094177,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.29250892996788025,0.7193277478218079,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.29250892996788025},{"x":0.26218488812446594,"y":0.29250892996788025},{"x":0.26218488812446594,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2369747906923294,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"103","boundary":[0.2369747906923294,0.29250892996788025,0.26218488812446594,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7277311086654663,"y":0.328180730342865},{"x":0.7210084199905396,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.7210084199905396,0.3151010572910309,0.7277311086654663,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.328180730342865},{"x":0.583193302154541,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﻧﺎﺑ","boundary":[0.583193302154541,0.3151010572910309,0.6168067455291748,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6302521228790283,"y":0.328180730342865},{"x":0.6235294342041016,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.3151010572910309,0.6302521228790283,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6773109436035156,"y":0.328180730342865},{"x":0.6352941393852234,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"يرﺎﺠﺗ","boundary":[0.6352941393852234,0.3151010572910309,0.6773109436035156,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7109243869781494,"y":0.328180730342865},{"x":0.6823529601097107,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"دﺎﻨﺳا","boundary":[0.6823529601097107,0.3151010572910309,0.7109243869781494,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7193277478218079,"y":0.328180730342865},{"x":0.7176470756530762,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.3151010572910309,0.7193277478218079,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3151010572910309},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3151010572910309},{"x":0.26218488812446594,"y":0.328180730342865},{"x":0.2369747906923294,"y":0.328180730342865}]},"confidence":1,"str":"104","boundary":[0.2369747906923294,0.3151010572910309,0.26218488812446594,0.328180730342865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.7210084199905396,0.33650416135787964,0.7277311086654663,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.33650416135787964,0.7193277478218079,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6689075827598572,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮐﺮﻤﮔ","boundary":[0.6252101063728333,0.33650416135787964,0.6689075827598572,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻧاﻮﻗ","boundary":[0.6756302714347839,0.33650416135787964,0.7109243869781494,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.33650416135787964},{"x":0.26218488812446594,"y":0.33650416135787964},{"x":0.26218488812446594,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"107","boundary":[0.2369747906923294,0.33650416135787964,0.26218488812446594,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.7210084199905396,0.3579072654247284,0.7277311086654663,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﯿﺑ","boundary":[0.6873949766159058,0.3579072654247284,0.7109243869781494,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.3579072654247284,0.7193277478218079,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗرﺎﺠﺗ","boundary":[0.6117647290229797,0.3579072654247284,0.6554622054100037,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6621848940849304,0.3579072654247284,0.6873949766159058,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3579072654247284},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3579072654247284},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3709869086742401},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":"111","boundary":[0.2369747906923294,0.3579072654247284,0.26218488812446594,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺳﺮﭘ","boundary":[0.6890756487846375,0.37931033968925476,0.7277311086654663,0.39239001274108887]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6184874176979065,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻣزآدﻮﺧ","boundary":[0.5546218752861023,0.37931033968925476,0.6184874176979065,0.39239001274108887]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6268907785415649,0.37931033968925476,0.6521008610725403,0.39239001274108887]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6873949766159058,"y":0.39239001274108887},{"x":0.658823549747467,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.658823549747467,0.37931033968925476,0.6873949766159058,0.39239001274108887]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.37931033968925476},{"x":0.26218488812446594,"y":0.37931033968925476},{"x":0.26218488812446594,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":1,"str":"114","boundary":[0.2369747906923294,0.37931033968925476,0.26218488812446594,0.39239001274108887]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.7008403539657593,0.4007134437561035,0.7277311086654663,0.4137931168079376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4007134437561035},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4007134437561035},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"str":"115","boundary":[0.2369747906923294,0.4007134437561035,0.26218488812446594,0.4137931168079376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.1998965584039688,0.7327311086654663,0.42079311680793763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.43043994903564453},{"x":0.561344563961029,"y":0.43043994903564453},{"x":0.561344563961029,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5210084319114685,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗﺎﯿﻟﺎﻣ","boundary":[0.5210084319114685,0.43043994903564453,0.561344563961029,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"تارﺮﻘﻣ","boundary":[0.5680672526359558,0.43043994903564453,0.6151260733604431,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.43043994903564453,0.6285714507102966,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6722689270973206,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻧاﻮﻗ","boundary":[0.6352941393852234,0.43043994903564453,0.6722689270973206,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44351962208747864},{"x":0.680672287940979,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":":ﻢﺸﺷ","boundary":[0.680672287940979,0.43043994903564453,0.7142857313156128,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.43043994903564453},{"x":0.75126051902771,"y":0.43043994903564453},{"x":0.75126051902771,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7210084199905396,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7210084199905396,0.43043994903564453,0.75126051902771,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.42925089597702026},{"x":0.26218488812446594,"y":0.42925089597702026},{"x":0.26218488812446594,"y":0.44233056902885437},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"116","boundary":[0.2369747906923294,0.42925089597702026,0.26218488812446594,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7277311086654663,"y":0.464922696352005},{"x":0.7210084199905396,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7210084199905396,0.4518430531024933,0.7277311086654663,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6201680898666382,"y":0.464922696352005},{"x":0.6067227125167847,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.6067227125167847,0.4518430531024933,0.6201680898666382,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4518430531024933},{"x":0.653781533241272,"y":0.4518430531024933},{"x":0.653781533241272,"y":0.464922696352005},{"x":0.6268907785415649,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"عاﻮﻧا","boundary":[0.6268907785415649,0.4518430531024933,0.653781533241272,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6672269105911255,"y":0.464922696352005},{"x":0.6605042219161987,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.4518430531024933,0.6672269105911255,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7092437148094177,"y":0.464922696352005},{"x":0.6739495992660522,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﻟﺎﻣ","boundary":[0.6739495992660522,0.4518430531024933,0.7092437148094177,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.464922696352005},{"x":0.7176470756530762,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.4518430531024933,0.7193277478218079,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4518430531024933},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4518430531024933},{"x":0.26218488812446594,"y":0.464922696352005},{"x":0.2369747906923294,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"116","boundary":[0.2369747906923294,0.4518430531024933,0.26218488812446594,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7210084199905396,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7210084199905396,0.47324612736701965,0.7277311086654663,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.47324612736701965},{"x":0.556302547454834,"y":0.47324612736701965},{"x":0.556302547454834,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5428571701049805,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5428571701049805,0.47324612736701965,0.556302547454834,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻈﻨﺗ","boundary":[0.5630252361297607,0.47324612736701965,0.5949580073356628,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.47324612736701965,0.6067227125167847,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗﺎﯿﻟﺎﻣ","boundary":[0.6134454011917114,0.47324612736701965,0.6504201889038086,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48632580041885376},{"x":0.658823549747467,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻣﺎﻧرﺎﻬﻇا","boundary":[0.658823549747467,0.47324612736701965,0.7109243869781494,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.47324612736701965,0.7193277478218079,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.47324612736701965},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47324612736701965},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48632580041885376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"125","boundary":[0.2369747906923294,0.47324612736701965,0.26218488812446594,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺳﺮﭘ","boundary":[0.6890756487846375,0.4946492314338684,0.7277311086654663,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻣزآدﻮﺧ","boundary":[0.5546218752861023,0.4946492314338684,0.6184874176979065,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6268907785415649,0.4946492314338684,0.6521008610725403,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5077288746833801},{"x":0.658823549747467,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.658823549747467,0.4946492314338684,0.6873949766159058,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4946492314338684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4946492314338684},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":1,"str":"155","boundary":[0.2369747906923294,0.4946492314338684,0.26218488812446594,0.5077288746833801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.517241358757019},{"x":0.7277311086654663,"y":0.517241358757019},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.7008403539657593,0.517241358757019,0.7277311086654663,0.5303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.517241358757019},{"x":0.26218488812446594,"y":0.517241358757019},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5303210616111755},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":1,"str":"155","boundary":[0.2369747906923294,0.517241358757019,0.26218488812446594,0.5303210616111755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"str":"هﺮﻬﺑ","boundary":[0.6756302714347839,0.5457788109779358,0.6991596817970276,0.5588585138320923]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"str":":مﻮﺳ","boundary":[0.7058823704719543,0.5457788109779358,0.7361344695091248,0.5588585138320923]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.7428571581840515,0.5457788109779358,0.7747899293899536,0.5588585138320923]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5378151535987854,0.5457788109779358,0.5512605309486389,0.5588585138320923]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"str":"ﮥﯾﺎﭘ","boundary":[0.5579832196235657,0.5457788109779358,0.5798319578170776,0.5588585138320923]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫﺎﻔﻣ","boundary":[0.5865546464920044,0.5457788109779358,0.6235294342041016,0.5588585138320923]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.5457788109779358,0.6386554837226868,0.5588585138320923]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"str":"يرو","boundary":[0.6453781723976135,0.5457788109779358,0.6739495992660522,0.5588585138320923]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5457788109779358},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5457788109779358},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5588585138320923},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"str":"156","boundary":[0.2369747906923294,0.5457788109779358,0.26218488812446594,0.5588585138320923]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":1,"str":":ﻢﺘﻔﻫ","boundary":[0.6823529601097107,0.5683709979057312,0.7142857313156128,0.5814506411552429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5683709979057312},{"x":0.75126051902771,"y":0.5683709979057312},{"x":0.75126051902771,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺼﻓ","boundary":[0.7210084199905396,0.5683709979057312,0.75126051902771,0.5814506411552429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":1,"str":"هﺮﻬﺑ","boundary":[0.6521008610725403,0.5683709979057312,0.6756302714347839,0.5814506411552429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":1,"str":"يرو","boundary":[0.6235294342041016,0.5683709979057312,0.6504201889038086,0.5814506411552429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5683709979057312},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5683709979057312},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5814506411552429},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":1,"str":"157","boundary":[0.2369747906923294,0.5683709979057312,0.26218488812446594,0.5814506411552429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7210084199905396,0.5909631252288818,0.7277311086654663,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"ﮥﭽﺨﯾرﺎﺗ","boundary":[0.6605042219161987,0.5909631252288818,0.7109243869781494,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.5909631252288818,0.7193277478218079,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5909631252288818},{"x":0.653781533241272,"y":0.5909631252288818},{"x":0.653781533241272,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"هﺮﻬﺑ","boundary":[0.6302521228790283,0.5909631252288818,0.653781533241272,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"يرو","boundary":[0.6016806960105896,0.5909631252288818,0.6285714507102966,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5909631252288818},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5909631252288818},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":1,"str":"158","boundary":[0.2369747906923294,0.5909631252288818,0.26218488812446594,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.612366259098053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.612366259098053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7210084199905396,0.612366259098053,0.7277311086654663,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.612366259098053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.612366259098053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"هﺮﻬﺑ","boundary":[0.6000000238418579,0.612366259098053,0.6218487620353699,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.612366259098053},{"x":0.6705882549285889,"y":0.612366259098053},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ﻒﻠﺘﺨﻣ","boundary":[0.6285714507102966,0.612366259098053,0.6705882549285889,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.612366259098053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.612366259098053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"هﻮﺟو","boundary":[0.6789916157722473,0.612366259098053,0.7109243869781494,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.612366259098053},{"x":0.7193277478218079,"y":0.612366259098053},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.612366259098053,0.7193277478218079,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.612366259098053},{"x":0.5983193516731262,"y":0.612366259098053},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"يرو","boundary":[0.5697479248046875,0.612366259098053,0.5983193516731262,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.612366259098053},{"x":0.26218488812446594,"y":0.612366259098053},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6254459023475647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"158","boundary":[0.2369747906923294,0.612366259098053,0.26218488812446594,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7210084199905396,0.6337693333625793,0.7277311086654663,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"هﺮﻬﺑ","boundary":[0.6436975002288818,0.6337693333625793,0.6655462384223938,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"توﺎﻔﺗ","boundary":[0.6722689270973206,0.6337693333625793,0.7109243869781494,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.6337693333625793,0.7193277478218079,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻟﻮﺗ","boundary":[0.5663865804672241,0.6337693333625793,0.5949580073356628,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.6337693333625793,0.6084033846855164,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"يرو","boundary":[0.6151260733604431,0.6337693333625793,0.6420168280601501,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6337693333625793},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6337693333625793},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"159","boundary":[0.2369747906923294,0.6337693333625793,0.26218488812446594,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.7210084199905396,0.6551724076271057,0.7277311086654663,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾارﺎﮐ","boundary":[0.6722689270973206,0.6551724076271057,0.7109243869781494,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.6551724076271057,0.7193277478218079,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6551724076271057},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6551724076271057},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6682521104812622},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":1,"str":"159","boundary":[0.2369747906923294,0.6551724076271057,0.26218488812446594,0.6682521104812622]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.7210084199905396,0.6765754818916321,0.7277311086654663,0.6896551847457886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6896551847457886},{"x":0.658823549747467,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺸﺨﺑﺮﺛا","boundary":[0.658823549747467,0.6765754818916321,0.7109243869781494,0.6896551847457886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.6765754818916321,0.7193277478218079,0.6896551847457886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6765754818916321},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6765754818916321},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6896551847457886},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":1,"str":"160","boundary":[0.2369747906923294,0.6765754818916321,0.26218488812446594,0.6896551847457886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.7210084199905396,0.6979786157608032,0.7277311086654663,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺒﻬﺑ","boundary":[0.5882353186607361,0.6979786157608032,0.6168067455291748,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6235294342041016,0.6979786157608032,0.6369748115539551,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺛﺆﻣ","boundary":[0.6436975002288818,0.6979786157608032,0.6672269105911255,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"str":"ﻞﻣاﻮﻋ","boundary":[0.6756302714347839,0.6979786157608032,0.7109243869781494,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.6979786157608032,0.7193277478218079,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"str":"هﺮﻬﺑ","boundary":[0.5579832196235657,0.6979786157608032,0.5815126299858093,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6979786157608032},{"x":0.556302547454834,"y":0.6979786157608032},{"x":0.556302547454834,"y":0.7110582590103149},{"x":0.529411792755127,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"str":"يرو","boundary":[0.529411792755127,0.6979786157608032,0.556302547454834,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6979786157608032},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6979786157608032},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7110582590103149},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"str":"160","boundary":[0.2369747906923294,0.6979786157608032,0.26218488812446594,0.7110582590103149]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺳﺮﭘ","boundary":[0.6890756487846375,0.7205707430839539,0.7277311086654663,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻣزآدﻮﺧ","boundary":[0.5546218752861023,0.7205707430839539,0.6184874176979065,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6268907785415649,0.7205707430839539,0.6521008610725403,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7336504459381104},{"x":0.658823549747467,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.658823549747467,0.7205707430839539,0.6873949766159058,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7205707430839539},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7205707430839539},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7336504459381104},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":1,"str":"164","boundary":[0.2369747906923294,0.7205707430839539,0.26218488812446594,0.7336504459381104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"ﻊﺑﺎﻨﻣ","boundary":[0.7008403539657593,0.7419738173484802,0.7277311086654663,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7419738173484802},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7419738173484802},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"164","boundary":[0.2369747906923294,0.7419738173484802,0.26218488812446594,0.7550535202026367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7747899293899536,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.42225089597702026,0.7797899293899536,0.7620535202026367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8335314989089966},{"x":0.507563054561615,"y":0.8335314989089966},{"x":0.507563054561615,"y":0.845422089099884},{"x":0.4907563030719757,"y":0.845422089099884}]},"confidence":1,"str":"ﺞﻨﭘ","boundary":[0.4907563030719757,0.8335314989089966,0.507563054561615,0.845422089099884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8335314989089966},{"x":0.507563054561615,"y":0.8335314989089966},{"x":0.507563054561615,"y":0.845422089099884},{"x":0.4907563030719757,"y":0.845422089099884}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8265314989089966,0.512563054561615,0.852422089099884],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/VSsYEoEBYQtiAQaS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/diCAwpsSrjaKkOFe.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/KYDTQZhNyBFwPAtX.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/UPnGneXlPYsERmEE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/ohelDVbchyBlyljn.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/AHCvzOCSvboEUwEJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0004639075562163,0.9986724807354582,0.9990344898374697]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41260403394699097},{"x":0.729411780834198,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":1,"str":"صبغآشس","boundary":[0.729411780834198,0.3971462547779083,0.7848739624023438,0.41260403394699097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6201680898666382,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6201680898666382,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5848739743232727,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.5848739743232727,0.42925089597702026,0.6201680898666382,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"زَٔٔيډ","boundary":[0.6352941393852234,0.42925089597702026,0.6873949766159058,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.42925089597702026},{"x":0.707563042640686,"y":0.42925089597702026},{"x":0.707563042640686,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7008403539657593,0.42925089597702026,0.707563042640686,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ٓىَٔٵآٍبٽ","boundary":[0.7226890921592712,0.42925089597702026,0.7831932902336121,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5697479248046875,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5630252361297607,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5630252361297607,0.42925089597702026,0.5697479248046875,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.42925089597702026},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42925089597702026},{"x":0.48571428656578064,"y":0.44351962208747864},{"x":0.462184876203537,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ڃبٕ","boundary":[0.462184876203537,0.42925089597702026,0.48571428656578064,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44351962208747864},{"x":0.5008403658866882,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.5008403658866882,0.42925089597702026,0.5159664154052734,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5478991866111755,"y":0.44351962208747864},{"x":0.529411792755127,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.529411792755127,0.42925089597702026,0.5478991866111755,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.42925089597702026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44351962208747864},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.21512605249881744,0.42925089597702026,0.22521008551120758,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2857142984867096,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2857142984867096,"y":0.44351962208747864},{"x":0.2386554628610611,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ٍْبٕٖث","boundary":[0.2386554628610611,0.42925089597702026,0.2857142984867096,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3008403480052948,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ٍػًس","boundary":[0.3008403480052948,0.42925089597702026,0.3327731192111969,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3781512677669525,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3478991687297821,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ىًٍډ","boundary":[0.3478991687297821,0.42925089597702026,0.3781512677669525,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.42925089597702026},{"x":0.41848739981651306,"y":0.42925089597702026},{"x":0.41848739981651306,"y":0.44351962208747864},{"x":0.39159664511680603,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"َٕها","boundary":[0.39159664511680603,0.42925089597702026,0.41848739981651306,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4588235318660736,"y":0.44351962208747864},{"x":0.43361344933509827,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.43361344933509827,0.42925089597702026,0.4588235318660736,0.44351962208747864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"زٕبٕٕ","boundary":[0.7361344695091248,0.4518430531024933,0.7848739624023438,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4518430531024933},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4518430531024933},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46611177921295166},{"x":0.32268908619880676,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ربؼو","boundary":[0.32268908619880676,0.4518430531024933,0.35966387391090393,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4518430531024933},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4518430531024933},{"x":0.40672269463539124,"y":0.46611177921295166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ّوٖو","boundary":[0.37142857909202576,0.4518430531024933,0.40672269463539124,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4518430531024933},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46611177921295166},{"x":0.41848739981651306,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ٓ٭ًو","boundary":[0.41848739981651306,0.4518430531024933,0.45210084319114685,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4739495813846588,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4638655483722687,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.4638655483722687,0.4518430531024933,0.4739495813846588,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46611177921295166},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ٓىَٔٵآٍبٽ","boundary":[0.48739495873451233,0.4518430531024933,0.5478991866111755,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5949580073356628,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5596638917922974,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.5596638917922974,0.4518430531024933,0.5949580073356628,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4518430531024933},{"x":0.63193279504776,"y":0.4518430531024933},{"x":0.63193279504776,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ٌىًث","boundary":[0.6067227125167847,0.4518430531024933,0.63193279504776,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ًٍٚٽ","boundary":[0.6436975002288818,0.4518430531024933,0.6789916157722473,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ناٍاٌځ","boundary":[0.6924369931221008,0.4518430531024933,0.7344537973403931,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46611177921295166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.21512605249881744,0.4518430531024933,0.2218487411737442,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4518430531024933},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4518430531024933},{"x":0.27394959330558777,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23361344635486603,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"ىبٞشٹا","boundary":[0.23361344635486603,0.4518430531024933,0.27394959330558777,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3210084140300751,"y":0.46611177921295166},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":1,"str":"٘وث","boundary":[0.2857142984867096,0.4518430531024933,0.3210084140300751,0.46611177921295166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4887039363384247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"هٕواًٹ","boundary":[0.21512605249881744,0.4744352102279663,0.2537815272808075,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4744352102279663},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4744352102279663},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4887039363384247},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.26218488812446594,0.4744352102279663,0.27731093764305115,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4887039363384247},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ٍٽ","boundary":[0.2840336263179779,0.4744352102279663,0.2974790036678314,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4744352102279663},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4744352102279663},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4887039363384247},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"يٕٽأس","boundary":[0.30756303668022156,0.4744352102279663,0.33949580788612366,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"هٔا","boundary":[0.3478991687297821,0.4744352102279663,0.3663865625858307,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4887039363384247},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.3764705955982208,0.4744352102279663,0.4100840389728546,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4887039363384247},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ٌيٙ","boundary":[0.41848739981651306,0.4744352102279663,0.4436974823474884,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4887039363384247},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ٓٵَٮډ","boundary":[0.45378151535987854,0.4744352102279663,0.4941176474094391,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ٍْبپٕث","boundary":[0.5025210380554199,0.4744352102279663,0.5478991866111755,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4887039363384247},{"x":0.556302547454834,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"َٕ٪و","boundary":[0.556302547454834,0.4744352102279663,0.5815126299858093,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ٓسلا٢ٮډ","boundary":[0.5899159908294678,0.4744352102279663,0.6504201889038086,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4887039363384247},{"x":0.658823549747467,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"نبډٍى","boundary":[0.658823549747467,0.4744352102279663,0.6957983374595642,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4887039363384247},{"x":0.702521026134491,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ْاَث","boundary":[0.702521026134491,0.4744352102279663,0.7310924530029297,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":1,"str":"ٓٔيٍاى","boundary":[0.7394958138465881,0.4744352102279663,0.7848739624023438,0.4887039363384247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"زٕا","boundary":[0.5764706134796143,0.49702733755111694,0.6067227125167847,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"ٍشٵبٔ","boundary":[0.6151260733604431,0.49702733755111694,0.6420168280601501,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"ىًمو","boundary":[0.6504201889038086,0.49702733755111694,0.6773109436035156,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7210084199905396,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"ًٍٚٽ","boundary":[0.6857143044471741,0.49702733755111694,0.7210084199905396,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5112960934638977},{"x":0.729411780834198,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"ٓشٕىلابث","boundary":[0.729411780834198,0.49702733755111694,0.7848739624023438,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2218487411737442,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5112960934638977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.21512605249881744,0.49702733755111694,0.2218487411737442,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2655462324619293,"y":0.49702733755111694},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5112960934638977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.23025210201740265,0.49702733755111694,0.2655462324619293,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.49702733755111694},{"x":0.3025210201740265,"y":0.49702733755111694},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5112960934638977},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"يٍٙ","boundary":[0.27394959330558777,0.49702733755111694,0.3025210201740265,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.49702733755111694},{"x":0.31596639752388,"y":0.49702733755111694},{"x":0.31596639752388,"y":0.5112960934638977},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.30924370884895325,0.49702733755111694,0.31596639752388,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.49702733755111694},{"x":0.38655462861061096,"y":0.49702733755111694},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5112960934638977},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"ٓىَٔٵآٍبٽ","boundary":[0.32436975836753845,0.49702733755111694,0.38655462861061096,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.49702733755111694},{"x":0.45546218752861023,"y":0.49702733755111694},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"نيِٵاُيٍ","boundary":[0.3949579894542694,0.49702733755111694,0.45546218752861023,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5058823823928833,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5112960934638977},{"x":0.462184876203537,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"زٕمَا","boundary":[0.462184876203537,0.49702733755111694,0.5058823823928833,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.5126050710678101,0.49702733755111694,0.5226891040802002,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"ٓٽبك","boundary":[0.5310924649238586,0.49702733755111694,0.5680672526359558,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5338882207870483},{"x":0.489075630903244,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"نبډُبٕ","boundary":[0.489075630903244,0.5196195244789124,0.5327731370925903,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"،يٍ","boundary":[0.5428571701049805,0.5196195244789124,0.5630252361297607,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"هٕمَ","boundary":[0.5731092691421509,0.5196195244789124,0.6067227125167847,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.6168067455291748,0.5196195244789124,0.6268907785415649,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.6369748115539551,0.5196195244789124,0.6705882549285889,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5338882207870483},{"x":0.680672287940979,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"ټؿًٽ","boundary":[0.680672287940979,0.5196195244789124,0.7260504364967346,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"ْبٍَبٽ","boundary":[0.7378151416778564,0.5196195244789124,0.7831932902336121,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5338882207870483},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"ًٌُك","boundary":[0.3478991687297821,0.5196195244789124,0.3815126121044159,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5196195244789124},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5196195244789124},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5338882207870483},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.39159664511680603,0.5196195244789124,0.40672269463539124,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5196195244789124},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5196195244789124},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"ڄٕهى","boundary":[0.4151260554790497,0.5196195244789124,0.45210084319114685,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5196195244789124},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5196195244789124},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.4605042040348053,0.5196195244789124,0.48739495873451233,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5196195244789124},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5196195244789124},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5338882207870483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"تچٱا","boundary":[0.21512605249881744,0.5196195244789124,0.24873949587345123,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5196195244789124},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5196195244789124},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5338882207870483},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"ًُٓٙډآ","boundary":[0.25882354378700256,0.5196195244789124,0.30924370884895325,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5338882207870483},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.3193277418613434,0.5196195244789124,0.3462184965610504,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.542211651802063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.542211651802063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ٌيًٕٙٽ","boundary":[0.7378151416778564,0.542211651802063,0.7848739624023438,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.542211651802063},{"x":0.6487395167350769,"y":0.542211651802063},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ٌٍيى","boundary":[0.6184874176979065,0.542211651802063,0.6487395167350769,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.542211651802063},{"x":0.6621848940849304,"y":0.542211651802063},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6554622054100037,0.542211651802063,0.6621848940849304,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.542211651802063},{"x":0.7126050591468811,"y":0.542211651802063},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ٓيٍى","boundary":[0.6689075827598572,0.542211651802063,0.7126050591468811,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.542211651802063},{"x":0.7344537973403931,"y":0.542211651802063},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"يوا","boundary":[0.7193277478218079,0.542211651802063,0.7344537973403931,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.542211651802063},{"x":0.27731093764305115,"y":0.542211651802063},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5564804077148438},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ٍډبوَث","boundary":[0.24369747936725616,0.542211651802063,0.27731093764305115,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.542211651802063},{"x":0.29411765933036804,"y":0.542211651802063},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5564804077148438},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.2840336263179779,0.542211651802063,0.29411765933036804,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.542211651802063},{"x":0.3126050531864166,"y":0.542211651802063},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.3025210201740265,0.542211651802063,0.3126050531864166,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.542211651802063},{"x":0.33781513571739197,"y":0.542211651802063},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.3193277418613434,0.542211651802063,0.33781513571739197,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.542211651802063},{"x":0.3529411852359772,"y":0.542211651802063},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3462184965610504,0.542211651802063,0.3529411852359772,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.542211651802063},{"x":0.3949579894542694,"y":0.542211651802063},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5564804077148438},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.35966387391090393,0.542211651802063,0.3949579894542694,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.542211651802063},{"x":0.4100840389728546,"y":0.542211651802063},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5564804077148438},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.40336135029792786,0.542211651802063,0.4100840389728546,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.542211651802063},{"x":0.4789915978908539,"y":0.542211651802063},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5564804077148438},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ٓىَٔٵآٍبٽ","boundary":[0.41680672764778137,0.542211651802063,0.4789915978908539,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.542211651802063},{"x":0.5210084319114685,"y":0.542211651802063},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5564804077148438},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ًُِك","boundary":[0.48571428656578064,0.542211651802063,0.5210084319114685,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.542211651802063},{"x":0.534453809261322,"y":0.542211651802063},{"x":0.534453809261322,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.5277311205863953,0.542211651802063,0.534453809261322,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.542211651802063},{"x":0.5798319578170776,"y":0.542211651802063},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"٤جسَډ","boundary":[0.5428571701049805,0.542211651802063,0.5798319578170776,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.542211651802063},{"x":0.6168067455291748,"y":0.542211651802063},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ٓٔبَ","boundary":[0.5865546464920044,0.542211651802063,0.6168067455291748,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.542211651802063},{"x":0.24033613502979279,"y":0.542211651802063},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5564804077148438},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.21512605249881744,0.542211651802063,0.24033613502979279,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"٘واى","boundary":[0.7058823704719543,0.5648037791252136,0.7411764860153198,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ٍٕٓى","boundary":[0.7462185025215149,0.5648037791252136,0.7848739624023438,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5790725350379944},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":".يىىٽ","boundary":[0.4924369752407074,0.5648037791252136,0.5226891040802002,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ٍٵب١ا","boundary":[0.5310924649238586,0.5648037791252136,0.5647059082984924,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"نبًٔؼٚواى","boundary":[0.5731092691421509,0.5648037791252136,0.6420168280601501,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6487395167350769,0.5648037791252136,0.6554622054100037,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"ناًُډآ","boundary":[0.6621848940849304,0.5648037791252136,0.7042016983032227,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.587395966053009},{"x":0.7613445520401001,"y":0.587395966053009},{"x":0.7613445520401001,"y":0.601664662361145},{"x":0.7445378303527832,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ٌاٍ","boundary":[0.7445378303527832,0.587395966053009,0.7613445520401001,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.587395966053009},{"x":0.6302521228790283,"y":0.587395966053009},{"x":0.6302521228790283,"y":0.601664662361145},{"x":0.6201680898666382,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"بٽ","boundary":[0.6201680898666382,0.587395966053009,0.6302521228790283,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.587395966053009},{"x":0.6470588445663452,"y":0.587395966053009},{"x":0.6470588445663452,"y":0.601664662361145},{"x":0.6403361558914185,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6403361558914185,0.587395966053009,0.6470588445663452,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.587395966053009},{"x":0.6924369931221008,"y":0.587395966053009},{"x":0.6924369931221008,"y":0.601664662361145},{"x":0.6571428775787354,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.6571428775787354,0.587395966053009,0.6924369931221008,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.587395966053009},{"x":0.7428571581840515,"y":0.587395966053009},{"x":0.7428571581840515,"y":0.601664662361145},{"x":0.7008403539657593,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ُْايوا","boundary":[0.7008403539657593,0.587395966053009,0.7428571581840515,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.587395966053009},{"x":0.48571428656578064,"y":0.587395966053009},{"x":0.48571428656578064,"y":0.601664662361145},{"x":0.4588235318660736,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ٌىبٕ","boundary":[0.4588235318660736,0.587395966053009,0.48571428656578064,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.587395966053009},{"x":0.5142857432365417,"y":0.587395966053009},{"x":0.5142857432365417,"y":0.601664662361145},{"x":0.4957983195781708,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.4957983195781708,0.587395966053009,0.5142857432365417,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.587395966053009},{"x":0.5848739743232727,"y":0.587395966053009},{"x":0.5848739743232727,"y":0.601664662361145},{"x":0.5243697762489319,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ٓىَٔٵآٍبٽ","boundary":[0.5243697762489319,0.587395966053009,0.5848739743232727,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.587395966053009},{"x":0.6016806960105896,"y":0.587395966053009},{"x":0.6016806960105896,"y":0.601664662361145},{"x":0.5949580073356628,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5949580073356628,0.587395966053009,0.6016806960105896,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.587395966053009},{"x":0.6184874176979065,"y":0.587395966053009},{"x":0.6184874176979065,"y":0.601664662361145},{"x":0.6117647290229797,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.6117647290229797,0.587395966053009,0.6184874176979065,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.587395966053009},{"x":0.2504201829433441,"y":0.587395966053009},{"x":0.2504201829433441,"y":0.601664662361145},{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ٓهَث","boundary":[0.21512605249881744,0.587395966053009,0.2504201829433441,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.587395966053009},{"x":0.267226904630661,"y":0.587395966053009},{"x":0.267226904630661,"y":0.601664662361145},{"x":0.26050421595573425,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.26050421595573425,0.587395966053009,0.267226904630661,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.587395966053009},{"x":0.3193277418613434,"y":0.587395966053009},{"x":0.3193277418613434,"y":0.601664662361145},{"x":0.27563026547431946,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ٓٔبىٙآ","boundary":[0.27563026547431946,0.587395966053009,0.3193277418613434,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.587395966053009},{"x":0.33781513571739197,"y":0.587395966053009},{"x":0.33781513571739197,"y":0.601664662361145},{"x":0.32773110270500183,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.32773110270500183,0.587395966053009,0.33781513571739197,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.587395966053009},{"x":0.3680672347545624,"y":0.587395966053009},{"x":0.3680672347545624,"y":0.601664662361145},{"x":0.3478991687297821,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ُبٕو","boundary":[0.3478991687297821,0.587395966053009,0.3680672347545624,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.587395966053009},{"x":0.3848739564418793,"y":0.587395966053009},{"x":0.3848739564418793,"y":0.601664662361145},{"x":0.3781512677669525,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3781512677669525,0.587395966053009,0.3848739564418793,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.587395966053009},{"x":0.4302521049976349,"y":0.587395966053009},{"x":0.4302521049976349,"y":0.601664662361145},{"x":0.3932773172855377,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"زٖٕو","boundary":[0.3932773172855377,0.587395966053009,0.4302521049976349,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.587395966053009},{"x":0.45546218752861023,"y":0.587395966053009},{"x":0.45546218752861023,"y":0.601664662361145},{"x":0.440336138010025,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ْا","boundary":[0.440336138010025,0.587395966053009,0.45546218752861023,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"رٍبُډ","boundary":[0.7411764860153198,0.6099880933761597,0.7848739624023438,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6099880933761597},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6242568492889404},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"ٍُٕس","boundary":[0.21512605249881744,0.6099880933761597,0.24033613502979279,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6099880933761597},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6099880933761597},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6242568492889404},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"ِِٔ٭","boundary":[0.24537815153598785,0.6099880933761597,0.27563026547431946,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6242568492889404},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"نبًٔؼٚواى","boundary":[0.2823529541492462,0.6099880933761597,0.3512605130672455,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6099880933761597},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6099880933761597},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6242568492889404},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"ْاَث","boundary":[0.35798320174217224,0.6099880933761597,0.38655462861061096,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6099880933761597},{"x":0.413445383310318,"y":0.6099880933761597},{"x":0.413445383310318,"y":0.6242568492889404},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"ُبٕو","boundary":[0.3932773172855377,0.6099880933761597,0.413445383310318,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6099880933761597},{"x":0.440336138010025,"y":0.6099880933761597},{"x":0.440336138010025,"y":0.6242568492889404},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"هٔا","boundary":[0.42184874415397644,0.6099880933761597,0.440336138010025,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6099880933761597},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6099880933761597},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6242568492889404},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"هٕډأس","boundary":[0.44873949885368347,0.6099880933761597,0.48235294222831726,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6242568492889404},{"x":0.489075630903244,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"ٳيَ","boundary":[0.489075630903244,0.6099880933761597,0.5226891040802002,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6099880933761597},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.5310924649238586,0.6099880933761597,0.5378151535987854,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6099880933761597},{"x":0.583193302154541,"y":0.6099880933761597},{"x":0.583193302154541,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"َ١بك","boundary":[0.5445378422737122,0.6099880933761597,0.583193302154541,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"ةبشٽ","boundary":[0.5899159908294678,0.6099880933761597,0.6235294342041016,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":".ىٍاى","boundary":[0.6302521228790283,0.6099880933761597,0.6605042219161987,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"هٕواًٹ","boundary":[0.6672269105911255,0.6099880933761597,0.7058823704719543,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7126050591468811,0.6099880933761597,0.7193277478218079,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"بَ","boundary":[0.7277311086654663,0.6099880933761597,0.7394958138465881,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6325802803039551},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6325802803039551},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"رٍبُډ","boundary":[0.3831932842731476,0.6325802803039551,0.4268907606601715,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6325802803039551},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6325802803039551},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6468489766120911},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ٓهَث","boundary":[0.43697479367256165,0.6325802803039551,0.4722689092159271,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6325802803039551},{"x":0.507563054561615,"y":0.6325802803039551},{"x":0.507563054561615,"y":0.6468489766120911},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ّئاٍا","boundary":[0.48235294222831726,0.6325802803039551,0.507563054561615,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.5176470875740051,0.6325802803039551,0.5277311205863953,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"٘وث","boundary":[0.5378151535987854,0.6325802803039551,0.5731092691421509,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6468489766120911},{"x":0.583193302154541,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ٍٕ","boundary":[0.583193302154541,0.6325802803039551,0.6000000238418579,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6468489766120911},{"x":0.610084056854248,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.610084056854248,0.6325802803039551,0.6252101063728333,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6336134672164917,0.6325802803039551,0.6403361558914185,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"زٕا","boundary":[0.6504201889038086,0.6325802803039551,0.6823529601097107,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ٌيٙ","boundary":[0.6907563209533691,0.6325802803039551,0.7159664034843445,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"هٔييس","boundary":[0.7277311086654663,0.6325802803039551,0.7680672407150269,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7764706015586853,0.6325802803039551,0.7831932902336121,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6325802803039551},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6325802803039551},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6468489766120911},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"،ٍبٽ","boundary":[0.21512605249881744,0.6325802803039551,0.2386554628610611,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6325802803039551},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6325802803039551},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6468489766120911},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.24873949587345123,0.6325802803039551,0.2554621994495392,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.2655462324619293,0.6325802803039551,0.3008403480052948,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6468489766120911},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ًُِك","boundary":[0.31092438101768494,0.6325802803039551,0.3462184965610504,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6468489766120911},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.35462185740470886,0.6325802803039551,0.3815126121044159,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"ٌَُث","boundary":[0.5159664154052734,0.6551724076271057,0.5394958257675171,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"ڈَٕبٶډ","boundary":[0.5478991866111755,0.6551724076271057,0.5899159908294678,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5949580073356628,0.6551724076271057,0.6016806960105896,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6694411635398865},{"x":0.610084056854248,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"نبىَٔٵآٍبٽ","boundary":[0.610084056854248,0.6551724076271057,0.6739495992660522,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6694411635398865},{"x":0.680672287940979,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"ُبٕو","boundary":[0.680672287940979,0.6551724076271057,0.7008403539657593,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"ىًٍډ","boundary":[0.7092437148094177,0.6551724076271057,0.7394958138465881,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"هٕواًٹ","boundary":[0.7462185025215149,0.6551724076271057,0.7848739624023438,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6694411635398865},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"هاىَد","boundary":[0.4436974823474884,0.6551724076271057,0.4789915978908539,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6694411635398865},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"ٍْي","boundary":[0.48403361439704895,0.6551724076271057,0.5126050710678101,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6551724076271057},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6551724076271057},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6694411635398865},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.38823530077934265,0.6551724076271057,0.42184874415397644,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6694411635398865},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":1,"str":"ٍش","boundary":[0.4302521049976349,0.6551724076271057,0.4420168101787567,0.6694411635398865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"رٍبُډ","boundary":[0.6268907785415649,0.6777645945549011,0.6689075827598572,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"،ڃيا","boundary":[0.6739495992660522,0.6777645945549011,0.6991596817970276,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"٘وث","boundary":[0.7058823704719543,0.6777645945549011,0.7411764860153198,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.7478991746902466,0.6777645945549011,0.7613445520401001,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6777645945549011},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6777645945549011},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6920332908630371},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"رٍبُډ","boundary":[0.24201680719852448,0.6777645945549011,0.2840336263179779,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6777645945549011},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6777645945549011},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6920332908630371},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.29075631499290466,0.6777645945549011,0.2974790036678314,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6777645945549011},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6777645945549011},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"،ٍبٽ","boundary":[0.3042016923427582,0.6777645945549011,0.32605043053627014,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6777645945549011},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6777645945549011},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3344537913799286,0.6777645945549011,0.34117648005485535,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6777645945549011},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.3478991687297821,0.6777645945549011,0.3831932842731476,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6777645945549011},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6777645945549011},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6920332908630371},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"فَ٥","boundary":[0.38991597294807434,0.6777645945549011,0.41848739981651306,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6777645945549011},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6777645945549011},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"ُّٕس","boundary":[0.4252100884914398,0.6777645945549011,0.44873949885368347,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6920332908630371},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"،ڃًٝا","boundary":[0.45546218752861023,0.6777645945549011,0.4941176474094391,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.5025210380554199,0.6777645945549011,0.5092437267303467,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6777645945549011},{"x":0.556302547454834,"y":0.6777645945549011},{"x":0.556302547454834,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"ٓٔبىٙآ","boundary":[0.5159664154052734,0.6777645945549011,0.556302547454834,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"َٕ٪و","boundary":[0.5630252361297607,0.6777645945549011,0.5882353186607361,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"ٓٔبَ","boundary":[0.5949580073356628,0.6777645945549011,0.6252101063728333,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6920332908630371},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.21512605249881744,0.6777645945549011,0.24033613502979279,0.6920332908630371]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7003567218780518},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7003567218780518},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7146254181861877},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"هٕواًٹ","boundary":[0.21512605249881744,0.7003567218780518,0.2521008551120758,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7003567218780518},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7003567218780518},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7146254181861877},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ٓهَث","boundary":[0.26050421595573425,0.7003567218780518,0.29411765933036804,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7146254181861877},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ڄډبٙ","boundary":[0.3042016923427582,0.7003567218780518,0.3361344635486603,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7146254181861877},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ڇيى","boundary":[0.3445378243923187,0.7003567218780518,0.3680672347545624,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7146254181861877},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"٘وث","boundary":[0.37478992342948914,0.7003567218780518,0.4084033668041229,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7003567218780518},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7003567218780518},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7146254181861877},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.41848739981651306,0.7003567218780518,0.45210084319114685,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ٍشٵَځ","boundary":[0.4605042040348053,0.7003567218780518,0.4924369752407074,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ٍاَٹ","boundary":[0.5025210380554199,0.7003567218780518,0.5243697762489319,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ضلث","boundary":[0.5327731370925903,0.7003567218780518,0.5647059082984924,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ىًٍډ","boundary":[0.5731092691421509,0.7003567218780518,0.6033613681793213,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7003567218780518},{"x":0.653781533241272,"y":0.7003567218780518},{"x":0.653781533241272,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ٍْبؼس","boundary":[0.6117647290229797,0.7003567218780518,0.653781533241272,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"راَٽاٌډ","boundary":[0.6621848940849304,0.7003567218780518,0.7159664034843445,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7003567218780518},{"x":0.729411780834198,"y":0.7003567218780518},{"x":0.729411780834198,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7226890921592712,0.7003567218780518,0.729411780834198,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":1,"str":"ٓ٥بجسٍا","boundary":[0.7394958138465881,0.7003567218780518,0.7848739624023438,0.7146254181861877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7229488492012024},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7229488492012024},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7372176051139832},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"ٓسبٕڅبډ","boundary":[0.21512605249881744,0.7229488492012024,0.2554621994495392,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7372176051139832},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"هٕواًٹ","boundary":[0.26386556029319763,0.7229488492012024,0.3008403480052948,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7229488492012024},{"x":0.31596639752388,"y":0.7229488492012024},{"x":0.31596639752388,"y":0.7372176051139832},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.30924370884895325,0.7229488492012024,0.31596639752388,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7229488492012024},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7229488492012024},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7372176051139832},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"ٓٽَمځ","boundary":[0.32605043053627014,0.7229488492012024,0.36974790692329407,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7372176051139832},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3781512677669525,0.7229488492012024,0.3848739564418793,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7372176051139832},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"ٓپوبث","boundary":[0.3949579894542694,0.7229488492012024,0.4285714328289032,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7372176051139832},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"هٕواًٹ","boundary":[0.43865546584129333,0.7229488492012024,0.4739495813846588,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7372176051139832},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"،ٍبٽ","boundary":[0.48403361439704895,0.7229488492012024,0.5058823823928833,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"نًوبٹ","boundary":[0.5159664154052734,0.7229488492012024,0.5478991866111755,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7372176051139832},{"x":0.556302547454834,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"َٕ٪و","boundary":[0.556302547454834,0.7229488492012024,0.5815126299858093,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7229488492012024},{"x":0.63193279504776,"y":0.7229488492012024},{"x":0.63193279504776,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"نأَيډ","boundary":[0.5915966629981995,0.7229488492012024,0.63193279504776,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6403361558914185,0.7229488492012024,0.6470588445663452,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"نبىَٔٵآٍبٽ","boundary":[0.6571428775787354,0.7229488492012024,0.7176470756530762,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"ُبٕو","boundary":[0.7277311086654663,0.7229488492012024,0.7462185025215149,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7372176051139832},{"x":0.756302535533905,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"ىًٍډ","boundary":[0.756302535533905,0.7229488492012024,0.7848739624023438,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ًٕ","boundary":[0.6655462384223938,0.7455410361289978,0.6840336322784424,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"٘وث","boundary":[0.6907563209533691,0.7455410361289978,0.7243697643280029,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.7310924530029297,0.7455410361289978,0.7462185025215149,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7598097324371338},{"x":0.75126051902771,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.75126051902771,0.7455410361289978,0.7848739624023438,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ٌَُث","boundary":[0.5596638917922974,0.7455410361289978,0.5848739743232727,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ضلجډ","boundary":[0.5915966629981995,0.7455410361289978,0.6302521228790283,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ِٕو","boundary":[0.6369748115539551,0.7455410361289978,0.6504201889038086,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7598097324371338},{"x":0.658823549747467,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ڇ","boundary":[0.658823549747467,0.7455410361289978,0.6655462384223938,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7455410361289978},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7455410361289978},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7598097324371338},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.30924370884895325,0.7455410361289978,0.34285715222358704,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7455410361289978},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7455410361289978},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ٌيٙ","boundary":[0.3495798408985138,0.7455410361289978,0.37310925126075745,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7455410361289978},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7455410361289978},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ٍئاٍا","boundary":[0.3798319399356842,0.7455410361289978,0.40504202246665955,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7455410361289978},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7455410361289978},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ٓڅبمػا","boundary":[0.4117647111415863,0.7455410361289978,0.45546218752861023,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7455410361289978},{"x":0.507563054561615,"y":0.7455410361289978},{"x":0.507563054561615,"y":0.7598097324371338},{"x":0.462184876203537,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"رًٍٝ","boundary":[0.462184876203537,0.7455410361289978,0.507563054561615,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.5142857432365417,0.7455410361289978,0.5243697762489319,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":1,"str":"ٍْي","boundary":[0.5310924649238586,0.7455410361289978,0.5579832196235657,0.7598097324371338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7824019193649292},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ڃبظډ","boundary":[0.24369747936725616,0.7681331634521484,0.2689075767993927,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7681331634521484},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7824019193649292},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.27731093764305115,0.7681331634521484,0.2840336263179779,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7681331634521484},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7681331634521484},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7824019193649292},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ٌاَمَ","boundary":[0.29243698716163635,0.7681331634521484,0.32773110270500183,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ٌىبٕ","boundary":[0.3361344635486603,0.7681331634521484,0.3630252182483673,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7681331634521484},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7824019193649292},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"نبٕث","boundary":[0.37142857909202576,0.7681331634521484,0.3949579894542694,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7681331634521484},{"x":0.413445383310318,"y":0.7681331634521484},{"x":0.413445383310318,"y":0.7824019193649292},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.40336135029792786,0.7681331634521484,0.413445383310318,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.7681331634521484},{"x":0.440336138010025,"y":0.7681331634521484},{"x":0.440336138010025,"y":0.7824019193649292},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.42184874415397644,0.7681331634521484,0.440336138010025,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7681331634521484},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7681331634521484},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7824019193649292},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.44873949885368347,0.7681331634521484,0.45546218752861023,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7824019193649292},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.46554622054100037,0.7681331634521484,0.5008403658866882,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ًُِك","boundary":[0.5092437267303467,0.7681331634521484,0.5428571701049805,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ڄئبٖډ","boundary":[0.5512605309486389,0.7681331634521484,0.5915966629981995,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ٌيٙ","boundary":[0.5983193516731262,0.7681331634521484,0.6235294342041016,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ٗلاس","boundary":[0.6336134672164917,0.7681331634521484,0.6689075827598572,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ةبشٽ","boundary":[0.6773109436035156,0.7681331634521484,0.7092437148094177,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"هٔا","boundary":[0.7176470756530762,0.7681331634521484,0.7378151416778564,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.7462185025215149,0.7681331634521484,0.7613445520401001,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7681331634521484},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7681331634521484},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.21512605249881744,0.7681331634521484,0.24033613502979279,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7907253503799438},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8049940466880798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":".ىًٙ","boundary":[0.21512605249881744,0.7907253503799438,0.24369747936725616,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8049940466880798},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"ٌىبٕ","boundary":[0.2521008551120758,0.7907253503799438,0.2806722819805145,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7907253503799438},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7907253503799438},{"x":0.35462185740470886,"y":0.8049940466880798},{"x":0.289075642824173,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"نبځيىواًه","boundary":[0.289075642824173,0.7907253503799438,0.35462185740470886,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7907253503799438},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7907253503799438},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8049940466880798},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"ْاَث","boundary":[0.3630252182483673,0.7907253503799438,0.38991597294807434,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7907253503799438},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7907253503799438},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8049940466880798},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"هٕواًٹ","boundary":[0.3983193337917328,0.7907253503799438,0.43697479367256165,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7907253503799438},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7907253503799438},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8049940466880798},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"ًُِك","boundary":[0.4436974823474884,0.7907253503799438,0.4789915978908539,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8049940466880798},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.48571428656578064,0.7907253503799438,0.5008403658866882,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8049940466880798},{"x":0.507563054561615,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"ڄٕٺط","boundary":[0.507563054561615,0.7907253503799438,0.5327731370925903,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"ٌبځ","boundary":[0.5411764979362488,0.7907253503799438,0.5596638917922974,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7907253503799438},{"x":0.610084056854248,"y":0.7907253503799438},{"x":0.610084056854248,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"تڅب٦ډ","boundary":[0.5663865804672241,0.7907253503799438,0.610084056854248,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"ٻٍى","boundary":[0.6168067455291748,0.7907253503799438,0.6470588445663452,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8049940466880798},{"x":0.653781533241272,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"بس","boundary":[0.653781533241272,0.7907253503799438,0.6621848940849304,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"ىىَځ","boundary":[0.6689075827598572,0.7907253503799438,0.7008403539657593,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8049940466880798},{"x":0.707563042640686,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"فَ٥","boundary":[0.707563042640686,0.7907253503799438,0.7378151416778564,0.8049940466880798]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"str":"هٙيٍ","boundary":[0.7445378303527832,0.7907253503799438,0.7848739624023438,0.8049940466880798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8049940466880798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3901462547779083,0.7898739624023438,0.8119940466880798],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/FsDQDmCAZXiHsdjR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/IuBsBGSVuMsvIjxm.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/VAKhZmEKkCWIMMVO.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00016275427344296123,0.9986724807354582,0.9995434812918288]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3831932842731476,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3831932842731476,"y":0.19619500637054443},{"x":0.35966387391090393,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ڈُډ","boundary":[0.35966387391090393,0.18192628026008606,0.3831932842731476,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.18192628026008606},{"x":0.40336135029792786,"y":0.18192628026008606},{"x":0.40336135029792786,"y":0.19619500637054443},{"x":0.38991597294807434,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٍٽ","boundary":[0.38991597294807434,0.18192628026008606,0.40336135029792786,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.18192628026008606},{"x":0.43697479367256165,"y":0.18192628026008606},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19619500637054443},{"x":0.4117647111415863,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٌىًث","boundary":[0.4117647111415863,0.18192628026008606,0.43697479367256165,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.18192628026008606},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18192628026008606},{"x":0.46554622054100037,"y":0.19619500637054443},{"x":0.4453781545162201,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"هٔا","boundary":[0.4453781545162201,0.18192628026008606,0.46554622054100037,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.18192628026008606},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18192628026008606},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19619500637054443},{"x":0.4722689092159271,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"َث","boundary":[0.4722689092159271,0.18192628026008606,0.48403361439704895,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19619500637054443},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٓٮٕ","boundary":[0.4907563030719757,0.18192628026008606,0.5210084319114685,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5478991866111755,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5478991866111755,"y":0.19619500637054443},{"x":0.529411792755127,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.529411792755127,0.18192628026008606,0.5478991866111755,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19619500637054443},{"x":0.556302547454834,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.556302547454834,0.18192628026008606,0.5630252361297607,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6067227125167847,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6067227125167847,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.5714285969734192,0.18192628026008606,0.6067227125167847,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6252101063728333,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6252101063728333,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6151260733604431,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.6151260733604431,0.18192628026008606,0.6252101063728333,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"٣ًثَډ","boundary":[0.6336134672164917,0.18192628026008606,0.6739495992660522,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7210084199905396,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6823529601097107,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"هٕواًٹ","boundary":[0.6823529601097107,0.18192628026008606,0.7210084199905396,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7630252242088318,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7630252242088318,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ًُِك","boundary":[0.7277311086654663,0.18192628026008606,0.7630252242088318,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7697479128837585,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.7697479128837585,0.18192628026008606,0.7848739624023438,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18192628026008606},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18192628026008606},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19619500637054443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ُبٕو","boundary":[0.21512605249881744,0.18192628026008606,0.23529411852359772,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.18192628026008606},{"x":0.27394959330558777,"y":0.18192628026008606},{"x":0.27394959330558777,"y":0.19619500637054443},{"x":0.24369747936725616,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ىًٍډ","boundary":[0.24369747936725616,0.18192628026008606,0.27394959330558777,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3193277418613434,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3193277418613434,"y":0.19619500637054443},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"هٕواًٹ","boundary":[0.2806722819805145,0.18192628026008606,0.3193277418613434,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.18192628026008606},{"x":0.35798320174217224,"y":0.18192628026008606},{"x":0.35798320174217224,"y":0.19619500637054443},{"x":0.32773110270500183,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"هَٔس","boundary":[0.32773110270500183,0.18192628026008606,0.35798320174217224,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3983193337917328,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3983193337917328,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3680672347545624,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":".ىًٙ","boundary":[0.3680672347545624,0.20451843738555908,0.3983193337917328,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.20451843738555908},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20451843738555908},{"x":0.46722689270973206,"y":0.21878716349601746},{"x":0.40672269463539124,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ٍْاىىًه","boundary":[0.40672269463539124,0.20451843738555908,0.46722689270973206,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4739495813846588,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ٓٹًٺك","boundary":[0.4739495813846588,0.20451843738555908,0.5193277597427368,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5714285969734192,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ضكبجډ","boundary":[0.5260504484176636,0.20451843738555908,0.5714285969734192,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21878716349601746},{"x":0.578151285648346,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.578151285648346,0.20451843738555908,0.5882353186607361,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ىيٍي","boundary":[0.5949580073356628,0.20451843738555908,0.6268907785415649,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6436975002288818,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6336134672164917,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.6336134672164917,0.20451843738555908,0.6436975002288818,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6504201889038086,0.20451843738555908,0.6571428775787354,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.20451843738555908},{"x":0.702521026134491,"y":0.20451843738555908},{"x":0.702521026134491,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"فَ٦ډ","boundary":[0.6655462384223938,0.20451843738555908,0.702521026134491,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ٌىبٕ","boundary":[0.7092437148094177,0.20451843738555908,0.7361344695091248,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7663865685462952,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7663865685462952,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"نبٕث","boundary":[0.7445378303527832,0.20451843738555908,0.7663865685462952,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7747899293899536,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.7747899293899536,0.20451843738555908,0.7848739624023438,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"بس","boundary":[0.21512605249881744,0.2271105796098709,0.2235294133424759,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2689075767993927,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"يوبٍٕ","boundary":[0.23193277418613434,0.2271105796098709,0.2689075767993927,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.2271105796098709},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2271105796098709},{"x":0.30924370884895325,"y":0.24137930572032928},{"x":0.27899160981178284,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ٍْبٔ","boundary":[0.27899160981178284,0.2271105796098709,0.30924370884895325,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24137930572032928},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"نبٍٙبٽ","boundary":[0.3176470696926117,0.2271105796098709,0.3630252182483673,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24137930572032928},{"x":0.37310925126075745,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.37310925126075745,0.2271105796098709,0.3798319399356842,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4252100884914398,"y":0.24137930572032928},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.38991597294807434,0.2271105796098709,0.4252100884914398,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2271105796098709},{"x":0.462184876203537,"y":0.2271105796098709},{"x":0.462184876203537,"y":0.24137930572032928},{"x":0.43529412150382996,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ٍِاىا","boundary":[0.43529412150382996,0.2271105796098709,0.462184876203537,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2271105796098709},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2271105796098709},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24137930572032928},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.47058823704719543,0.2271105796098709,0.48571428656578064,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24137930572032928},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ِِٔ٭","boundary":[0.4941176474094391,0.2271105796098709,0.5243697762489319,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"نبىَٔٵآٍبٽ","boundary":[0.5327731370925903,0.2271105796098709,0.5966386795043945,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.6067227125167847,0.2271105796098709,0.6168067455291748,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2271105796098709},{"x":0.658823549747467,"y":0.2271105796098709},{"x":0.658823549747467,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ةبشٽ","boundary":[0.6252101063728333,0.2271105796098709,0.658823549747467,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"هٔا","boundary":[0.6689075827598572,0.2271105796098709,0.6873949766159058,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"زٕا","boundary":[0.6974790096282959,0.2271105796098709,0.7277311086654663,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"يٕډا","boundary":[0.7361344695091248,0.2271105796098709,0.7596638798713684,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ََ","boundary":[0.7277311086654663,0.24970273673534393,0.7445378303527832,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2639714479446411},{"x":0.75126051902771,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ٓډيٹ","boundary":[0.75126051902771,0.24970273673534393,0.7848739624023438,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.24970273673534393},{"x":0.289075642824173,"y":0.24970273673534393},{"x":0.289075642824173,"y":0.2639714479446411},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".ىًٙ","boundary":[0.25882354378700256,0.24970273673534393,0.289075642824173,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.24970273673534393},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24970273673534393},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2639714479446411},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ٍشٙاىَث","boundary":[0.2974790036678314,0.24970273673534393,0.34285715222358704,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.24970273673534393},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24970273673534393},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"نبډِِٔ٭","boundary":[0.3495798408985138,0.24970273673534393,0.40168067812919617,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4436974823474884,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ًٍٚٽ","boundary":[0.4084033668041229,0.24970273673534393,0.4436974823474884,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.24970273673534393},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24970273673534393},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2639714479446411},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.45210084319114685,0.24970273673534393,0.46554622054100037,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.24970273673534393},{"x":0.534453809261322,"y":0.24970273673534393},{"x":0.534453809261322,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ٓىَٔٵآٍبٽ","boundary":[0.4722689092159271,0.24970273673534393,0.534453809261322,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ّٮًٕس","boundary":[0.5411764979362488,0.24970273673534393,0.5815126299858093,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"َٕٖډ","boundary":[0.5882353186607361,0.24970273673534393,0.6201680898666382,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.6268907785415649,0.24970273673534393,0.6403361558914185,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ټؿًٽ","boundary":[0.6470588445663452,0.24970273673534393,0.6924369931221008,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"يىؿ","boundary":[0.7008403539657593,0.24970273673534393,0.7260504364967346,0.2639714479446411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2639714479446411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17492628026008605,0.7898739624023438,0.2709714479446411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29607608914375305},{"x":0.27899160981178284,"y":0.29607608914375305},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30915576219558716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ٕسحاٍط٘ه","boundary":[0.21512605249881744,0.29607608914375305,0.27899160981178284,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.29607608914375305},{"x":0.31596639752388,"y":0.29607608914375305},{"x":0.31596639752388,"y":0.30915576219558716},{"x":0.2857142984867096,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"س٘ؼس","boundary":[0.2857142984867096,0.29607608914375305,0.31596639752388,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3462184965610504,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3462184965610504,"y":0.30915576219558716},{"x":0.32268908619880676,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"س٘س","boundary":[0.32268908619880676,0.29607608914375305,0.3462184965610504,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3815126121044159,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3815126121044159,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3529411852359772,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"طتکز","boundary":[0.3529411852359772,0.29607608914375305,0.3815126121044159,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3317479193210602},{"x":0.289075642824173,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"متسوحه","boundary":[0.289075642824173,0.3186682462692261,0.3344537913799286,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3186682462692261},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3186682462692261},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3317479193210602},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"طتکز","boundary":[0.34117648005485535,0.3186682462692261,0.36974790692329407,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3317479193210602},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ٖٗاطغع","boundary":[0.2235294133424759,0.3186682462692261,0.2689075767993927,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3186682462692261},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3317479193210602},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ٖ","boundary":[0.27563026547431946,0.3186682462692261,0.2873949706554413,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.34007135033607483},{"x":0.29243698716163635,"y":0.34007135033607483},{"x":0.29243698716163635,"y":0.35315102338790894},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ٖوضبّ","boundary":[0.24873949587345123,0.34007135033607483,0.29243698716163635,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3294117748737335,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3294117748737335,"y":0.35315102338790894},{"x":0.2991596758365631,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":1,"str":"ِ٘وس","boundary":[0.2991596758365631,0.34007135033607483,0.3294117748737335,0.35315102338790894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3638525605201721},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3638525605201721},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ضبگً","boundary":[0.3176470696926117,0.3638525605201721,0.34285715222358704,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3638525605201721},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3638525605201721},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3769322335720062},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ِلا","boundary":[0.29579833149909973,0.3638525605201721,0.30924370884895325,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3638525605201721},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3638525605201721},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3769322335720062},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ٕزضٍ","boundary":[0.25882354378700256,0.3638525605201721,0.29411765933036804,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3638525605201721},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3638525605201721},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3769322335720062},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ُزاظ","boundary":[0.23361344635486603,0.3638525605201721,0.2571428716182709,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3815126121044159,"y":0.29607608914375305},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28907608914375305,0.3865126121044159,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7764706015586853,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7764706015586853,0.1438763439655304,0.7848739624023438,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7613445520401001,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7260504364967346,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"تضبْه","boundary":[0.7260504364967346,0.1474435180425644,0.7613445520401001,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7243697643280029,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7243697643280029,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7159664034843445,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"بّ","boundary":[0.7159664034843445,0.1474435180425644,0.7243697643280029,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6991596817970276,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6991596817970276,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6672269105911255,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"يً٘اَل","boundary":[0.6672269105911255,0.1474435180425644,0.6991596817970276,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7092437148094177,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.7042016983032227,0.1474435180425644,0.7092437148094177,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6151260733604431,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5983193516731262,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"ضبک","boundary":[0.5983193516731262,0.1474435180425644,0.6151260733604431,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6252101063728333,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6201680898666382,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.6201680898666382,0.1474435180425644,0.6252101063728333,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6605042219161987,"y":0.15814507007598877},{"x":0.63193279504776,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"تسک","boundary":[0.63193279504776,0.1474435180425644,0.6605042219161987,0.15814507007598877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5983193516731262,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.1368763439655304,0.7898739624023438,0.16514507007598878],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/qNojWIgwVIGiwvWJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/yQPqmINYpbDySapB.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/mSGIQOhmZCsXLCXq.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0008456511735632643,0.999220464652326,0.9990698364549245]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7181926369667053},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7181926369667053},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"لٍا","boundary":[0.21512605249881744,0.7181926369667053,0.2554621994495392,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7384066581726074},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"صخث","boundary":[0.26386556029319763,0.7181926369667053,0.3193277418613434,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7752675414085388},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":1,"str":"تسبْه","boundary":[0.39159664511680603,0.7550535202026367,0.4588235318660736,0.7752675414085388]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7550535202026367},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7550535202026367},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7752675414085388},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":1,"str":"سبک","boundary":[0.21512605249881744,0.7550535202026367,0.24873949587345123,0.7752675414085388]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7550535202026367},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7752675414085388},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.25882354378700256,0.7550535202026367,0.2705882489681244,0.7752675414085388]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7752675414085388},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":1,"str":"تسک","boundary":[0.27731093764305115,0.7550535202026367,0.3344537913799286,0.7752675414085388]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7550535202026367},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7550535202026367},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7752675414085388},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":1,"str":"ٕبّ","boundary":[0.3445378243923187,0.7550535202026367,0.38991597294807434,0.7752675414085388]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7752675414085388},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7111926369667053,0.4638235318660736,0.7822675414085388],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/wAMakVdHmibWkPWa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/lvieexciichvwjth.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/XQpdAMendgyAushY.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/OgODDDSMEwffQJJZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/ccsaudYUxFDkllML.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/udrDQkrTxhyWdoLT.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00044694117558555284,0.9986724807354582,0.9990189372775955]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"لػف","boundary":[0.6722689270973206,0.43043994903564453,0.7058823704719543,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"يٗا","boundary":[0.7126050591468811,0.43043994903564453,0.7327731251716614,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"فاسّا","boundary":[0.7411764860153198,0.43043994903564453,0.7831932902336121,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4744352102279663},{"x":0.610084056854248,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":1,"str":"ٓډ","boundary":[0.610084056854248,0.46016645431518555,0.6285714507102966,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":1,"str":"ڄٞٵ","boundary":[0.6352941393852234,0.46016645431518555,0.6655462384223938,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":1,"str":"هٔا","boundary":[0.6739495992660522,0.46016645431518555,0.6924369931221008,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":1,"str":"ّٮڅب٦ډ","boundary":[0.7008403539657593,0.46016645431518555,0.7411764860153198,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.46016645431518555},{"x":0.756302535533905,"y":0.46016645431518555},{"x":0.756302535533905,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.7478991746902466,0.46016645431518555,0.756302535533905,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":1,"str":"يٮث","boundary":[0.7647058963775635,0.46016645431518555,0.7848739624023438,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":1,"str":":يٕواًس","boundary":[0.5680672526359558,0.46016645431518555,0.6084033846855164,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4958382844924927},{"x":0.778151273727417,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":1,"str":"•","boundary":[0.778151273727417,0.4839476943016052,0.7848739624023438,0.4958382844924927]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.48275861144065857},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48275861144065857},{"x":0.48739495873451233,"y":0.49702733755111694},{"x":0.42352941632270813,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":".ئٍبمَٙث","boundary":[0.42352941632270813,0.48275861144065857,0.48739495873451233,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.4941176474094391,0.48275861144065857,0.5042017102241516,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5260504484176636,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.5126050710678101,0.48275861144065857,0.5260504484176636,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.48275861144065857},{"x":0.561344563961029,"y":0.48275861144065857},{"x":0.561344563961029,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"٫اًوا","boundary":[0.5327731370925903,0.48275861144065857,0.561344563961029,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5747899413108826,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5680672526359558,0.48275861144065857,0.5747899413108826,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49702733755111694},{"x":0.583193302154541,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"يٕىٽ","boundary":[0.583193302154541,0.48275861144065857,0.6084033846855164,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6605042219161987,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"ٴَٔٮس","boundary":[0.6168067455291748,0.48275861144065857,0.6605042219161987,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.6672269105911255,0.48275861144065857,0.6773109436035156,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.48275861144065857},{"x":0.702521026134491,"y":0.48275861144065857},{"x":0.702521026134491,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6840336322784424,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.6840336322784424,0.48275861144065857,0.702521026134491,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7109243869781494,0.48275861144065857,0.7176470756530762,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7596638798713684,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.7243697643280029,0.48275861144065857,0.7596638798713684,0.49702733755111694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5196195244789124},{"x":0.778151273727417,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"•","boundary":[0.778151273727417,0.5077288746833801,0.7848739624023438,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ريبٶس","boundary":[0.7193277478218079,0.5053507685661316,0.7613445520401001,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.6067227125167847,0.5053507685661316,0.6420168280601501,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ٓچٝا","boundary":[0.6504201889038086,0.5053507685661316,0.6840336322784424,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.6924369931221008,0.5053507685661316,0.7176470756530762,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5053507685661316},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5053507685661316},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5196195244789124},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":".يٕىٽ","boundary":[0.46890756487846375,0.5053507685661316,0.49915966391563416,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5053507685661316},{"x":0.529411792755127,"y":0.5053507685661316},{"x":0.529411792755127,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"َٽً","boundary":[0.5058823823928833,0.5053507685661316,0.529411792755127,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.5361344814300537,0.5053507685661316,0.5462185144424438,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"بٍَبٽ","boundary":[0.5529412031173706,0.5053507685661316,0.5848739743232727,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5932773351669312,0.5053507685661316,0.6000000238418579,0.5196195244789124]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.542211651802063},{"x":0.778151273727417,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"•","boundary":[0.778151273727417,0.5303210616111755,0.7848739624023438,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6722689270973206,"y":0.542211651802063},{"x":0.6352941393852234,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"ٍُٗا","boundary":[0.6352941393852234,0.5279428958892822,0.6722689270973206,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6991596817970276,"y":0.542211651802063},{"x":0.680672287940979,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.680672287940979,0.5279428958892822,0.6991596817970276,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7159664034843445,"y":0.542211651802063},{"x":0.7092437148094177,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7092437148094177,0.5279428958892822,0.7159664034843445,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7596638798713684,"y":0.542211651802063},{"x":0.7243697643280029,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.7243697643280029,0.5279428958892822,0.7596638798713684,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5279428958892822},{"x":0.24537815153598785,"y":0.542211651802063},{"x":0.21512605249881744,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"ٻٍى","boundary":[0.21512605249881744,0.5279428958892822,0.24537815153598785,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2857142984867096,"y":0.542211651802063},{"x":0.2537815272808075,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"بٍَبٽ","boundary":[0.2537815272808075,0.5279428958892822,0.2857142984867096,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5279428958892822},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5279428958892822},{"x":0.3025210201740265,"y":0.542211651802063},{"x":0.29579833149909973,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.29579833149909973,0.5279428958892822,0.3025210201740265,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5279428958892822},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5279428958892822},{"x":0.3478991687297821,"y":0.542211651802063},{"x":0.3126050531864166,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.3126050531864166,0.5279428958892822,0.3478991687297821,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5279428958892822},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5279428958892822},{"x":0.3848739564418793,"y":0.542211651802063},{"x":0.35630252957344055,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"َٔبٕ","boundary":[0.35630252957344055,0.5279428958892822,0.3848739564418793,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5279428958892822},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5279428958892822},{"x":0.40168067812919617,"y":0.542211651802063},{"x":0.3932773172855377,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.3932773172855377,0.5279428958892822,0.40168067812919617,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5279428958892822},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5279428958892822},{"x":0.42016807198524475,"y":0.542211651802063},{"x":0.4100840389728546,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.4100840389728546,0.5279428958892822,0.42016807198524475,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4420168101787567,"y":0.542211651802063},{"x":0.4285714328289032,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.4285714328289032,0.5279428958892822,0.4420168101787567,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4941176474094391,"y":0.542211651802063},{"x":0.45210084319114685,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"ريبٶس","boundary":[0.45210084319114685,0.5279428958892822,0.4941176474094391,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5092437267303467,"y":0.542211651802063},{"x":0.5025210380554199,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5025210380554199,0.5279428958892822,0.5092437267303467,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5680672526359558,"y":0.542211651802063},{"x":0.5176470875740051,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"يٕٕبىٚث","boundary":[0.5176470875740051,0.5279428958892822,0.5680672526359558,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5882353186607361,"y":0.542211651802063},{"x":0.578151285648346,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.578151285648346,0.5279428958892822,0.5882353186607361,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5279428958892822},{"x":0.63193279504776,"y":0.5279428958892822},{"x":0.63193279504776,"y":0.542211651802063},{"x":0.5966386795043945,"y":0.542211651802063}]},"confidence":1,"str":"هَٔٵآ","boundary":[0.5966386795043945,0.5279428958892822,0.63193279504776,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":1,"str":".يٕىٽ","boundary":[0.7310924530029297,0.5505350828170776,0.7596638798713684,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5648037791252136},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4234399490356445,0.7898739624023438,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7848739624023438,"y":0.601664662361145},{"x":0.7747899293899536,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7747899293899536,0.5862069129943848,0.7848739624023438,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7731092572212219,"y":0.601664662361145},{"x":0.7697479128837585,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.5862069129943848,0.7731092572212219,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6369748115539551,"y":0.601664662361145},{"x":0.610084056854248,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"سبک","boundary":[0.610084056854248,0.5862069129943848,0.6369748115539551,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6521008610725403,"y":0.601664662361145},{"x":0.6436975002288818,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.6436975002288818,0.5862069129943848,0.6521008610725403,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7042016983032227,"y":0.601664662361145},{"x":0.658823549747467,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"تسک","boundary":[0.658823549747467,0.5862069129943848,0.7042016983032227,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7630252242088318,"y":0.601664662361145},{"x":0.7109243869781494,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"فٗشؼت","boundary":[0.7109243869781494,0.5862069129943848,0.7630252242088318,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.61712247133255},{"x":0.7663865685462952,"y":0.61712247133255},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"زٕڅبٮٵ","boundary":[0.7243697643280029,0.61712247133255,0.7663865685462952,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.61712247133255},{"x":0.7848739624023438,"y":0.61712247133255},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.7747899293899536,0.61712247133255,0.7848739624023438,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.61712247133255},{"x":0.5579832196235657,"y":0.61712247133255},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ئَه","boundary":[0.5226891040802002,0.61712247133255,0.5579832196235657,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.61712247133255},{"x":0.5714285969734192,"y":0.61712247133255},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5647059082984924,0.61712247133255,0.5714285969734192,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.61712247133255},{"x":0.6302521228790283,"y":0.61712247133255},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ٓسبډيه","boundary":[0.5798319578170776,0.61712247133255,0.6302521228790283,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.61712247133255},{"x":0.6873949766159058,"y":0.61712247133255},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"،ْيٕڅًس","boundary":[0.6369748115539551,0.61712247133255,0.6873949766159058,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.61712247133255},{"x":0.7210084199905396,"y":0.61712247133255},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.6957983374595642,0.61712247133255,0.7210084199905396,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.61712247133255},{"x":0.5159664154052734,"y":0.61712247133255},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5092437267303467,0.61712247133255,0.5159664154052734,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.61712247133255},{"x":0.45378151535987854,"y":0.61712247133255},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6313912272453308},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"بَلابٽ","boundary":[0.41848739981651306,0.61712247133255,0.45378151535987854,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.61712247133255},{"x":0.5025210380554199,"y":0.61712247133255},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6313912272453308},{"x":0.462184876203537,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ٗيَٵ","boundary":[0.462184876203537,0.61712247133255,0.5025210380554199,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.61712247133255},{"x":0.2806722819805145,"y":0.61712247133255},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6313912272453308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"،ٍْيآىًٕ","boundary":[0.21512605249881744,0.61712247133255,0.2806722819805145,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.61712247133255},{"x":0.32436975836753845,"y":0.61712247133255},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6313912272453308},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ٳيَ","boundary":[0.29075631499290466,0.61712247133255,0.32436975836753845,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.61712247133255},{"x":0.33949580788612366,"y":0.61712247133255},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6313912272453308},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.3310924470424652,0.61712247133255,0.33949580788612366,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.61712247133255},{"x":0.3966386616230011,"y":0.61712247133255},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6313912272453308},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ربډيه","boundary":[0.3462184965610504,0.61712247133255,0.3966386616230011,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.61712247133255},{"x":0.4100840389728546,"y":0.61712247133255},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6313912272453308},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.40336135029792786,0.61712247133255,0.4100840389728546,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.7042016983032227,0.6397145986557007,0.7243697643280029,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7327731251716614,0.6397145986557007,0.7394958138465881,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.7495798468589783,0.6397145986557007,0.7848739624023438,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.6991596817970276,0.6373364925384521,0.7042016983032227,0.6468489766120911]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ٓډ","boundary":[0.6722689270973206,0.6397145986557007,0.6907563209533691,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6397145986557007},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6397145986557007},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6539833545684814},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ډ","boundary":[0.3008403480052948,0.6397145986557007,0.30588236451148987,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6539833545684814},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"يٕڅًس","boundary":[0.3142857253551483,0.6397145986557007,0.3462184965610504,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6397145986557007},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6397145986557007},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6539833545684814},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ّوبهٍبٽ","boundary":[0.3529411852359772,0.6397145986557007,0.40168067812919617,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6397145986557007},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"،ٓڂوبه","boundary":[0.4117647111415863,0.6397145986557007,0.4588235318660736,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6397145986557007},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6397145986557007},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6539833545684814},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ڇُاًڅ","boundary":[0.46722689270973206,0.6397145986557007,0.49915966391563416,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6539833545684814},{"x":0.507563054561615,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ٗيَٵ","boundary":[0.507563054561615,0.6397145986557007,0.5478991866111755,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6539833545684814},{"x":0.556302547454834,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ُِبٲډ","boundary":[0.556302547454834,0.6397145986557007,0.5899159908294678,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"لاظډ","boundary":[0.5983193516731262,0.6397145986557007,0.6218487620353699,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":".يىًٔځ","boundary":[0.6302521228790283,0.6397145986557007,0.6705882549285889,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6539833545684814},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"بٔ","boundary":[0.21512605249881744,0.6397145986557007,0.2235294133424759,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6539833545684814},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ٓٔاٌٱ","boundary":[0.23193277418613434,0.6397145986557007,0.2705882489681244,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6539833545684814},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ىاً","boundary":[0.27899160981178284,0.6397145986557007,0.2991596758365631,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6765754818916321},{"x":0.707563042640686,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ٍئاٍا","boundary":[0.707563042640686,0.6623067855834961,0.7327731251716614,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"زٽَٙ","boundary":[0.7411764860153198,0.6623067855834961,0.7848739624023438,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6623067855834961},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6623067855834961},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6765754818916321},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ڃبظډ","boundary":[0.42352941632270813,0.6623067855834961,0.45042017102241516,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6623067855834961},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6623067855834961},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ٓڂمَ","boundary":[0.4571428596973419,0.6623067855834961,0.49747899174690247,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ٓشوَشىٔا","boundary":[0.5058823823928833,0.6623067855834961,0.5529412031173706,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6765754818916321},{"x":0.561344563961029,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ٖٓٽبس","boundary":[0.561344563961029,0.6623067855834961,0.6033613681793213,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ربډيه","boundary":[0.6117647290229797,0.6623067855834961,0.6605042219161987,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ِيىَى","boundary":[0.6689075827598572,0.6623067855834961,0.7058823704719543,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6765754818916321},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.21512605249881744,0.6623067855834961,0.2235294133424759,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6623067855834961},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6623067855834961},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6765754818916321},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":".يىشَٖ","boundary":[0.23361344635486603,0.6623067855834961,0.27563026547431946,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6765754818916321},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.2857142984867096,0.6623067855834961,0.3042016923427582,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6765754818916321},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3126050531864166,0.6623067855834961,0.3193277418613434,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6765754818916321},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.32773110270500183,0.6623067855834961,0.3630252182483673,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6765754818916321},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.37310925126075745,0.6623067855834961,0.3815126121044159,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6623067855834961},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6623067855834961},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6765754818916321},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":1,"str":"ٓٔبَ","boundary":[0.39159664511680603,0.6623067855834961,0.42184874415397644,0.6765754818916321]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ٓځْٔي","boundary":[0.7008403539657593,0.6848989129066467,0.7428571581840515,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6991676688194275},{"x":0.75126051902771,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ّچمػ","boundary":[0.75126051902771,0.6848989129066467,0.7848739624023438,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6848989129066467},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6848989129066467},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6991676688194275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ٍاَپس","boundary":[0.21512605249881744,0.6848989129066467,0.24873949587345123,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6991676688194275},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"،ٍُٗا","boundary":[0.2571428716182709,0.6848989129066467,0.2991596758365631,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6991676688194275},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.30756303668022156,0.6848989129066467,0.3445378243923187,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6991676688194275},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ْاَث","boundary":[0.3529411852359772,0.6848989129066467,0.3815126121044159,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6848989129066467},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6848989129066467},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6991676688194275},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ربډيه","boundary":[0.38991597294807434,0.6848989129066467,0.43865546584129333,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6848989129066467},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6848989129066467},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4470588266849518,0.6848989129066467,0.45378151535987854,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6848989129066467},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6848989129066467},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"بَلابٽ","boundary":[0.4638655483722687,0.6848989129066467,0.49915966391563416,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6991676688194275},{"x":0.507563054561615,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ّچډبٮډ","boundary":[0.507563054561615,0.6848989129066467,0.5462185144424438,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6848989129066467},{"x":0.578151285648346,"y":0.6848989129066467},{"x":0.578151285648346,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"،ٍبٽ","boundary":[0.5546218752861023,0.6848989129066467,0.578151285648346,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5865546464920044,0.6848989129066467,0.5932773351669312,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.6033613681793213,0.6848989129066467,0.6386554837226868,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ََ","boundary":[0.6470588445663452,0.6848989129066467,0.6621848940849304,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.6722689270973206,0.6848989129066467,0.6974790096282959,0.6991676688194275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"ڈُډ(","boundary":[0.6000000238418579,0.7074910998344421,0.6302521228790283,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"ىًٕ","boundary":[0.6403361558914185,0.7074910998344421,0.6672269105911255,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"ِِٕڂوا","boundary":[0.6773109436035156,0.7074910998344421,0.7142857313156128,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"،رلاډبٮډ","boundary":[0.7260504364967346,0.7074910998344421,0.7848739624023438,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7074910998344421},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7074910998344421},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.3949579894542694,0.7074910998344421,0.4302521049976349,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7074910998344421},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7074910998344421},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"ًٍډا","boundary":[0.4420168101787567,0.7074910998344421,0.46722689270973206,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"ٍِاىا","boundary":[0.4773109257221222,0.7074910998344421,0.5042017102241516,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"ٻَلډ","boundary":[0.5159664154052734,0.7074910998344421,0.5579832196235657,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"هَٔس","boundary":[0.5680672526359558,0.7074910998344421,0.5983193516731262,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7074910998344421},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7074910998344421},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7217597961425781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.21512605249881744,0.7074910998344421,0.2218487411737442,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7074910998344421},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7074910998344421},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7217597961425781},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"ڇأًس","boundary":[0.23193277418613434,0.7074910998344421,0.25882354378700256,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7074910998344421},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7074910998344421},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"زٕڅبٮٵ","boundary":[0.2689075767993927,0.7074910998344421,0.31092438101768494,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7217597961425781},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.32268908619880676,0.7074910998344421,0.3294117748737335,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7217597961425781},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":")ٍبٽ","boundary":[0.34117648005485535,0.7074910998344421,0.3663865625858307,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7074910998344421},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3764705955982208,0.7074910998344421,0.3831932842731476,0.7217597961425781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ٌَْٔدَ٦ه","boundary":[0.7126050591468811,0.7300832271575928,0.7848739624023438,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7058823704719543,0.7277051210403442,0.7109243869781494,0.7372176051139832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ِٕڂوا","boundary":[0.6268907785415649,0.7300832271575928,0.6554622054100037,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.6655462384223938,0.7300832271575928,0.6991596817970276,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7300832271575928},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7300832271575928},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7443519830703735},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ٓځْٔي","boundary":[0.4420168101787567,0.7300832271575928,0.48571428656578064,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7443519830703735},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ِٕو","boundary":[0.4941176474094391,0.7300832271575928,0.5092437267303467,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ٍٮًٕس","boundary":[0.5193277597427368,0.7300832271575928,0.5596638917922974,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7443519830703735},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5663865804672241,0.7300832271575928,0.5731092691421509,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7443519830703735},{"x":0.583193302154541,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"يٍٙ","boundary":[0.583193302154541,0.7300832271575928,0.6117647290229797,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ِ","boundary":[0.6201680898666382,0.7300832271575928,0.6252101063728333,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7300832271575928},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.21512605249881744,0.7300832271575928,0.24873949587345123,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7300832271575928},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7300832271575928},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7443519830703735},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.25882354378700256,0.7300832271575928,0.27731093764305115,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7300832271575928},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7300832271575928},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7443519830703735},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.2857142984867096,0.7300832271575928,0.29243698716163635,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7300832271575928},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7300832271575928},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7443519830703735},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.3025210201740265,0.7300832271575928,0.33781513571739197,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7443519830703735},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ََ","boundary":[0.3462184965610504,0.7300832271575928,0.3630252182483673,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7300832271575928},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7300832271575928},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7443519830703735},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"َڂٔى","boundary":[0.37142857909202576,0.7300832271575928,0.40168067812919617,0.7443519830703735]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7300832271575928},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7300832271575928},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7443519830703735},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"str":"ڈُډ","boundary":[0.4100840389728546,0.7300832271575928,0.43361344933509827,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5792069129943848,0.7898739624023438,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.7907253503799438,0.2235294133424759,0.8002378344535828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8002378344535828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":1,"str":"business","boundary":[0.23025210201740265,0.7907253503799438,0.2806722819805145,0.8002378344535828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.8085612654685974,0.2235294133424759,0.8180737495422363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8180737495422363},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"str":"risk","boundary":[0.23025210201740265,0.8085612654685974,0.2521008551120758,0.8180737495422363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7837253503799438,0.28567228198051453,0.8250737495422363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4007134437561035},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"سبک","boundary":[0.4941176474094391,0.38287752866744995,0.5243697762489319,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5428571701049805,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.5327731370925903,0.38287752866744995,0.5428571701049805,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"تسک","boundary":[0.5512605309486389,0.38287752866744995,0.6016806960105896,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6201680898666382,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4007134437561035},{"x":0.610084056854248,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.610084056854248,0.38287752866744995,0.6201680898666382,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"لَصا","boundary":[0.6268907785415649,0.38287752866744995,0.6823529601097107,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":":لٍا","boundary":[0.6907563209533691,0.38287752866744995,0.7327731251716614,0.4007134437561035]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"str":"لصف","boundary":[0.7411764860153198,0.38287752866744995,0.7848739624023438,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.37587752866744994,0.7898739624023438,0.4077134437561035],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/GGwQbeTidzNzmqlf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/njCUNAETVTCoXNQR.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/baOFvZdsYETMSASy.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00016275427344296123,0.9986724807354582,0.9990189372775955]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3294117748737335,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3294117748737335,"y":0.19619500637054443},{"x":0.2840336263179779,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"نبىٕم٥ا","boundary":[0.2840336263179779,0.18192628026008606,0.3294117748737335,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3630252182483673,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3630252182483673,"y":0.19619500637054443},{"x":0.33949580788612366,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ڇي٭","boundary":[0.33949580788612366,0.18192628026008606,0.3630252182483673,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4000000059604645,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4000000059604645,"y":0.19619500637054443},{"x":0.37310925126075745,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ىًه","boundary":[0.37310925126075745,0.18192628026008606,0.4000000059604645,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.18192628026008606},{"x":0.42184874415397644,"y":0.18192628026008606},{"x":0.42184874415397644,"y":0.19619500637054443},{"x":0.4084033668041229,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٍٽ","boundary":[0.4084033668041229,0.18192628026008606,0.42184874415397644,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.18192628026008606},{"x":0.462184876203537,"y":0.18192628026008606},{"x":0.462184876203537,"y":0.19619500637054443},{"x":0.4319327771663666,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"زٕا","boundary":[0.4319327771663666,0.18192628026008606,0.462184876203537,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.18192628026008606},{"x":0.49915966391563416,"y":0.18192628026008606},{"x":0.49915966391563416,"y":0.19619500637054443},{"x":0.47058823704719543,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٌيىٔآ","boundary":[0.47058823704719543,0.18192628026008606,0.49915966391563416,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.5092437267303467,0.18192628026008606,0.5193277597427368,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5529412031173706,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5277311205863953,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٌبڂو","boundary":[0.5277311205863953,0.18192628026008606,0.5529412031173706,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5680672526359558,"y":0.19619500637054443},{"x":0.561344563961029,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.561344563961029,0.18192628026008606,0.5680672526359558,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6184874176979065,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5764706134796143,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٍٮًٕس","boundary":[0.5764706134796143,0.18192628026008606,0.6184874176979065,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.18192628026008606},{"x":0.63193279504776,"y":0.18192628026008606},{"x":0.63193279504776,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6252101063728333,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6252101063728333,0.18192628026008606,0.63193279504776,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6705882549285889,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"يٍٙ","boundary":[0.6420168280601501,0.18192628026008606,0.6705882549285889,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"َٕٖډ","boundary":[0.6789916157722473,0.18192628026008606,0.7092437148094177,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7176470756530762,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.7176470756530762,0.18192628026008606,0.7327731251716614,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7394958138465881,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"زٽَك","boundary":[0.7394958138465881,0.18192628026008606,0.7848739624023438,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2823529541492462,"y":0.17954815924167633},{"x":0.2823529541492462,"y":0.18906064331531525},{"x":0.27731093764305115,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.27731093764305115,0.17954815924167633,0.2823529541492462,0.18906064331531525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18192628026008606},{"x":0.24873949587345123,"y":0.18192628026008606},{"x":0.24873949587345123,"y":0.19619500637054443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٌاَمَ","boundary":[0.21512605249881744,0.18192628026008606,0.24873949587345123,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.18192628026008606},{"x":0.2689075767993927,"y":0.18192628026008606},{"x":0.2689075767993927,"y":0.19619500637054443},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.2571428716182709,0.18192628026008606,0.2689075767993927,0.19619500637054443]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.20451843738555908},{"x":0.37310925126075745,"y":0.20451843738555908},{"x":0.37310925126075745,"y":0.21878716349601746},{"x":0.35462185740470886,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ٓډ","boundary":[0.35462185740470886,0.20451843738555908,0.37310925126075745,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.20451843738555908},{"x":0.41680672764778137,"y":0.20451843738555908},{"x":0.41680672764778137,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"نبٔبمو","boundary":[0.3798319399356842,0.20451843738555908,0.41680672764778137,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20451843738555908},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20451843738555908},{"x":0.43361344933509827,"y":0.21878716349601746},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.42352941632270813,0.20451843738555908,0.43361344933509827,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.20451843738555908},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20451843738555908},{"x":0.46890756487846375,"y":0.21878716349601746},{"x":0.440336138010025,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ىًه","boundary":[0.440336138010025,0.20451843738555908,0.46890756487846375,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20451843738555908},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4756302535533905,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ِٕو","boundary":[0.4756302535533905,0.20451843738555908,0.4907563030719757,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5277311205863953,"y":0.21878716349601746},{"x":0.49747899174690247,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"بؼىٔا","boundary":[0.49747899174690247,0.20451843738555908,0.5277311205863953,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21878716349601746},{"x":0.534453809261322,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.534453809261322,0.20451843738555908,0.5495798587799072,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21878716349601746},{"x":0.556302547454834,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"بٍَبٽ","boundary":[0.556302547454834,0.20451843738555908,0.5882353186607361,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5966386795043945,0.20451843738555908,0.6033613681793213,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21878716349601746},{"x":0.610084056854248,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.610084056854248,0.20451843738555908,0.6453781723976135,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21878716349601746},{"x":0.653781533241272,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"ٌَْٔدَ٦ه","boundary":[0.653781533241272,0.20451843738555908,0.7260504364967346,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7327731251716614,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"اٌڅ","boundary":[0.7327731251716614,0.20451843738555908,0.7478991746902466,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7546218633651733,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":".ىٍاى","boundary":[0.7546218633651733,0.20451843738555908,0.7848739624023438,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3512605130672455,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3512605130672455,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3176470696926117,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":".ىُبٕ","boundary":[0.3176470696926117,0.20451843738555908,0.3512605130672455,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.6504201889038086,0.2271105796098709,0.6605042219161987,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"بٍَبٽ","boundary":[0.6689075827598572,0.2271105796098709,0.7008403539657593,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7092437148094177,0.2271105796098709,0.7159664034843445,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.7243697643280029,0.2271105796098709,0.7596638798713684,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4000000059604645,"y":0.24137930572032928},{"x":0.35462185740470886,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"٤ًٕشډ","boundary":[0.35462185740470886,0.2271105796098709,0.4000000059604645,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2271105796098709},{"x":0.413445383310318,"y":0.2271105796098709},{"x":0.413445383310318,"y":0.24137930572032928},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.40672269463539124,0.2271105796098709,0.413445383310318,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2271105796098709},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2271105796098709},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24137930572032928},{"x":0.42184874415397644,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ټؿًٽ","boundary":[0.42184874415397644,0.2271105796098709,0.46722689270973206,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24137930572032928},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ْبٍَبٽ","boundary":[0.4756302535533905,0.2271105796098709,0.5226891040802002,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5310924649238586,0.2271105796098709,0.5378151535987854,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.5462185144424438,0.2271105796098709,0.5815126299858093,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ًٛٞه","boundary":[0.5899159908294678,0.2271105796098709,0.6487395167350769,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.22473245859146118},{"x":0.3529411852359772,"y":0.22473245859146118},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.3478991687297821,0.22473245859146118,0.3529411852359772,0.2342449426651001]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2271105796098709},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2271105796098709},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"بشهبٕ","boundary":[0.2235294133424759,0.2271105796098709,0.25882354378700256,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3025210201740265,"y":0.24137930572032928},{"x":0.267226904630661,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ٓچٝا","boundary":[0.267226904630661,0.2271105796098709,0.3025210201740265,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.2271105796098709},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2271105796098709},{"x":0.33949580788612366,"y":0.24137930572032928},{"x":0.30924370884895325,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"تڅبٹ","boundary":[0.30924370884895325,0.2271105796098709,0.33949580788612366,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2218487411737442,"y":0.24137930572032928},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.21512605249881744,0.2271105796098709,0.2218487411737442,0.24137930572032928]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24970273673534393},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24970273673534393},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2639714479446411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"َث","boundary":[0.21512605249881744,0.24970273673534393,0.22521008551120758,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2689075767993927,"y":0.24970273673534393},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2639714479446411},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ٌيلا٭","boundary":[0.23361344635486603,0.24970273673534393,0.2689075767993927,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3193277418613434,"y":0.24970273673534393},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2639714479446411},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"،ٍٮډبػ","boundary":[0.27563026547431946,0.24970273673534393,0.3193277418613434,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.24970273673534393},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24970273673534393},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2639714479446411},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ََ","boundary":[0.32605043053627014,0.24970273673534393,0.34117648005485535,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.24970273673534393},{"x":0.364705890417099,"y":0.24970273673534393},{"x":0.364705890417099,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.3495798408985138,0.24970273673534393,0.364705890417099,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.24970273673534393},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24970273673534393},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2639714479446411},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ٴچشوډ","boundary":[0.37142857909202576,0.24970273673534393,0.41848739981651306,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4722689092159271,"y":0.24970273673534393},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ْبٍَبٽ","boundary":[0.4252100884914398,0.24970273673534393,0.4722689092159271,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.24970273673534393},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24970273673534393},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2639714479446411},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.48067227005958557,0.24970273673534393,0.48739495873451233,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24970273673534393},{"x":0.529411792755127,"y":0.24970273673534393},{"x":0.529411792755127,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.4941176474094391,0.24970273673534393,0.529411792755127,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ىيٮس","boundary":[0.5378151535987854,0.24970273673534393,0.5680672526359558,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":".يىشَٖ","boundary":[0.5747899413108826,0.24970273673534393,0.6184874176979065,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"بًٍَٚٽ","boundary":[0.6252101063728333,0.24970273673534393,0.6739495992660522,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ْىبٞشٹا","boundary":[0.6823529601097107,0.24970273673534393,0.7361344695091248,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ّٮًٕس","boundary":[0.7445378303527832,0.24970273673534393,0.7848739624023438,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3966386616230011,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3966386616230011,"y":0.28656360507011414},{"x":0.37478992342948914,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ًْ","boundary":[0.37478992342948914,0.27229487895965576,0.3966386616230011,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4100840389728546,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4100840389728546,"y":0.28656360507011414},{"x":0.40336135029792786,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.40336135029792786,0.27229487895965576,0.4100840389728546,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.27229487895965576},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27229487895965576},{"x":0.46722689270973206,"y":0.28656360507011414},{"x":0.41680672764778137,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"نبجكبٝ","boundary":[0.41680672764778137,0.27229487895965576,0.46722689270973206,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5025210380554199,"y":0.28656360507011414},{"x":0.4756302535533905,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ْاَث","boundary":[0.4756302535533905,0.27229487895965576,0.5025210380554199,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5243697762489319,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5109243988990784,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ٍٽ","boundary":[0.5109243988990784,0.27229487895965576,0.5243697762489319,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5327731370925903,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ْىبډَٕٱ","boundary":[0.5327731370925903,0.27229487895965576,0.5865546464920044,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5932773351669312,0.27229487895965576,0.6000000238418579,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ْىبډ","boundary":[0.6084033846855164,0.27229487895965576,0.6403361558914185,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6739495992660522,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6739495992660522,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ىًٕ","boundary":[0.6470588445663452,0.27229487895965576,0.6739495992660522,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6873949766159058,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28656360507011414},{"x":0.680672287940979,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.680672287940979,0.27229487895965576,0.6873949766159058,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7327731251716614,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6957983374595642,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"يډآٍى","boundary":[0.6957983374595642,0.27229487895965576,0.7327731251716614,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7394958138465881,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"٘ٔاِٵا","boundary":[0.7394958138465881,0.27229487895965576,0.7848739624023438,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27229487895965576},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27229487895965576},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28656360507011414},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"،ىٍاى","boundary":[0.21512605249881744,0.27229487895965576,0.24537815153598785,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2873949706554413,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2873949706554413,"y":0.28656360507011414},{"x":0.2521008551120758,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ٌاَمَ","boundary":[0.2521008551120758,0.27229487895965576,0.2873949706554413,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3042016923427582,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3042016923427582,"y":0.28656360507011414},{"x":0.29411765933036804,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.29411765933036804,0.27229487895965576,0.3042016923427582,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3327731192111969,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3327731192111969,"y":0.28656360507011414},{"x":0.3126050531864166,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"بُوآ","boundary":[0.3126050531864166,0.27229487895965576,0.3327731192111969,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.27229487895965576},{"x":0.37310925126075745,"y":0.27229487895965576},{"x":0.37310925126075745,"y":0.28656360507011414},{"x":0.34117648005485535,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":1,"str":"نبٮٶو","boundary":[0.34117648005485535,0.27229487895965576,0.37310925126075745,0.28656360507011414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.30915576219558716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"٬ډاًػ","boundary":[0.21512605249881744,0.2948870360851288,0.2554621994495392,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3193277418613434,"y":0.30915576219558716},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ْىبډَٕٱ","boundary":[0.2655462324619293,0.2948870360851288,0.3193277418613434,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2948870360851288},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2948870360851288},{"x":0.33781513571739197,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3310924470424652,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3310924470424652,0.2948870360851288,0.33781513571739197,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3815126121044159,"y":0.30915576219558716},{"x":0.3495798408985138,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ْىبډ","boundary":[0.3495798408985138,0.2948870360851288,0.3815126121044159,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4453781545162201,"y":0.30915576219558716},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"زٵَٕٚد","boundary":[0.39159664511680603,0.2948870360851288,0.4453781545162201,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2948870360851288},{"x":0.462184876203537,"y":0.2948870360851288},{"x":0.462184876203537,"y":0.30915576219558716},{"x":0.45546218752861023,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.45546218752861023,0.2948870360851288,0.462184876203537,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30915576219558716},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"يٍٙ","boundary":[0.4739495813846588,0.2948870360851288,0.5025210380554199,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5277311205863953,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5126050710678101,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ِٕو","boundary":[0.5126050710678101,0.2948870360851288,0.5277311205863953,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5394958257675171,0.2948870360851288,0.5462185144424438,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ْىبٞشٹا","boundary":[0.5579832196235657,0.2948870360851288,0.6117647290229797,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ّٮًٕس","boundary":[0.6235294342041016,0.2948870360851288,0.6638655662536621,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2948870360851288},{"x":0.680672287940979,"y":0.2948870360851288},{"x":0.680672287940979,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6739495992660522,0.2948870360851288,0.680672287940979,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"يٍٙ","boundary":[0.6924369931221008,0.2948870360851288,0.7210084199905396,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.7310924530029297,0.2948870360851288,0.7411764860153198,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7529411911964417,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":1,"str":"َؼىډ","boundary":[0.7529411911964417,0.2948870360851288,0.7848739624023438,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ٓډ","boundary":[0.7663865685462952,0.3174791932106018,0.7848739624023438,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ث","boundary":[0.5731092691421509,0.3174791932106018,0.5747899413108826,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3174791932106018},{"x":0.63193279504776,"y":0.3174791932106018},{"x":0.63193279504776,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ٓثبٕشٕى","boundary":[0.5815126299858093,0.3174791932106018,0.63193279504776,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ْاَث","boundary":[0.6386554837226868,0.3174791932106018,0.6672269105911255,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"،هٔاَثبىث","boundary":[0.6756302714347839,0.3174791932106018,0.7260504364967346,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":".ىًٙ","boundary":[0.7344537973403931,0.3174791932106018,0.7647058963775635,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"زٕٺٵًډ","boundary":[0.4789915978908539,0.3174791932106018,0.5277311205863953,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3174791932106018},{"x":0.556302547454834,"y":0.3174791932106018},{"x":0.556302547454834,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"هٔا","boundary":[0.5361344814300537,0.3174791932106018,0.556302547454834,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.5630252361297607,0.3174791932106018,0.5697479248046875,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3317479193210602},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"زڅيى","boundary":[0.32605043053627014,0.3174791932106018,0.3630252182483673,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3317479193210602},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ٍٽ","boundary":[0.37142857909202576,0.3174791932106018,0.3848739564418793,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3174791932106018},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3174791932106018},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"زٕا","boundary":[0.3932773172855377,0.3174791932106018,0.42352941632270813,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3174791932106018},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3174791932106018},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3317479193210602},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ڇُلا","boundary":[0.4319327771663666,0.3174791932106018,0.45546218752861023,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3174791932106018},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3317479193210602},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"بَ","boundary":[0.46554622054100037,0.3174791932106018,0.4773109257221222,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3174791932106018},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3174791932106018},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3317479193210602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"تٕبىډ","boundary":[0.21512605249881744,0.3174791932106018,0.25882354378700256,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3174791932106018},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3317479193210602},{"x":0.267226904630661,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"ْب٢ٵ","boundary":[0.267226904630661,0.3174791932106018,0.3042016923427582,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3174791932106018},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3174791932106018},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"str":"بَ","boundary":[0.3126050531864166,0.3174791932106018,0.32436975836753845,0.3317479193210602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3543400764465332},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"بٍَبٽ","boundary":[0.21512605249881744,0.34007135033607483,0.24705882370471954,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.34007135033607483},{"x":0.26386556029319763,"y":0.34007135033607483},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.2571428716182709,0.34007135033607483,0.26386556029319763,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.34007135033607483},{"x":0.30756303668022156,"y":0.34007135033607483},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.2722689211368561,0.34007135033607483,0.30756303668022156,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3613445460796356,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3543400764465332},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"زٕڅبٮٵ","boundary":[0.3176470696926117,0.34007135033607483,0.3613445460796356,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4117647111415863,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3543400764465332},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"زًٔٺس","boundary":[0.36974790692329407,0.34007135033607483,0.4117647111415863,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4268907606601715,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3543400764465332},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.42016807198524475,0.34007135033607483,0.4268907606601715,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3543400764465332},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"فلاٝا","boundary":[0.43697479367256165,0.34007135033607483,0.4789915978908539,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3543400764465332},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":".يوُبٕ","boundary":[0.48739495873451233,0.34007135033607483,0.5277311205863953,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"ڈَاَٵ","boundary":[0.5378151535987854,0.34007135033607483,0.5731092691421509,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.5815126299858093,0.34007135033607483,0.5915966629981995,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"بٍَبٽ","boundary":[0.6000000238418579,0.34007135033607483,0.6336134672164917,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6420168280601501,0.34007135033607483,0.6487395167350769,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3543400764465332},{"x":0.658823549747467,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.658823549747467,0.34007135033607483,0.6941176652908325,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"زٕڅبٮٵ","boundary":[0.7042016983032227,0.34007135033607483,0.7462185025215149,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3543400764465332},{"x":0.756302535533905,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":1,"str":"ْاَث","boundary":[0.756302535533905,0.34007135033607483,0.7831932902336121,0.3543400764465332]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36266350746154785},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36266350746154785},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.21512605249881744,0.36266350746154785,0.23025210201740265,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.36266350746154785},{"x":0.2974790036678314,"y":0.36266350746154785},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ًٓٝٞه","boundary":[0.2369747906923294,0.36266350746154785,0.2974790036678314,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.36266350746154785},{"x":0.33949580788612366,"y":0.36266350746154785},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3769322335720062},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"٘وث","boundary":[0.30588236451148987,0.36266350746154785,0.33949580788612366,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36266350746154785},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"َشٕٚث","boundary":[0.3478991687297821,0.36266350746154785,0.3798319399356842,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4436974823474884,"y":0.36266350746154785},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3769322335720062},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"زٽٍبٚډ","boundary":[0.38823530077934265,0.36266350746154785,0.4436974823474884,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3769322335720062},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"،ربډيه","boundary":[0.45042017102241516,0.36266350746154785,0.5042017102241516,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5378151535987854,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ّئاٍا","boundary":[0.5126050710678101,0.36266350746154785,0.5378151535987854,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5445378422737122,0.36266350746154785,0.5512605309486389,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"يٕڅًس","boundary":[0.5596638917922974,0.36266350746154785,0.5915966629981995,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ْب٢ٵ","boundary":[0.5983193516731262,0.36266350746154785,0.6352941393852234,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ٸويٍ","boundary":[0.6436975002288818,0.36266350746154785,0.6756302714347839,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6823529601097107,0.36266350746154785,0.6890756487846375,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ىًجُث","boundary":[0.6957983374595642,0.36266350746154785,0.7277311086654663,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.7361344695091248,0.36266350746154785,0.7462185025215149,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"َؼىډ","boundary":[0.7529411911964417,0.36266350746154785,0.7848739624023438,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3852556347846985},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3852556347846985},{"x":0.42016807198524475,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3781512677669525,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ٍٔبډَٕ","boundary":[0.3781512677669525,0.3852556347846985,0.42016807198524475,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3852556347846985},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3852556347846985},{"x":0.4605042040348053,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4302521049976349,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ىيٍي","boundary":[0.4302521049976349,0.3852556347846985,0.4605042040348053,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3852556347846985},{"x":0.507563054561615,"y":0.3852556347846985},{"x":0.507563054561615,"y":0.39952436089515686},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"زٔبُو","boundary":[0.46890756487846375,0.3852556347846985,0.507563054561615,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5159664154052734,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.5159664154052734,0.3852556347846985,0.5310924649238586,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5378151535987854,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5378151535987854,0.3852556347846985,0.5445378422737122,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5949580073356628,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ڃبٲشٙا","boundary":[0.5529412031173706,0.3852556347846985,0.5949580073356628,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ق٦ٕ","boundary":[0.6033613681793213,0.3852556347846985,0.6352941393852234,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ْبٺسٍا","boundary":[0.6436975002288818,0.3852556347846985,0.6857143044471741,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"،ىبٞشٹا","boundary":[0.6924369931221008,0.3852556347846985,0.7378151416778564,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"َّٝ٭","boundary":[0.7462185025215149,0.3852556347846985,0.7848739624023438,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3852556347846985},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3852556347846985},{"x":0.32605043053627014,"y":0.39952436089515686},{"x":0.31092438101768494,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"به","boundary":[0.31092438101768494,0.3852556347846985,0.32605043053627014,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3852556347846985},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3852556347846985},{"x":0.3764705955982208,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3344537913799286,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ناٍاٌځ","boundary":[0.3344537913799286,0.3852556347846985,0.3764705955982208,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3852556347846985},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3852556347846985},{"x":0.2504201829433441,"y":0.39952436089515686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ًٍٚٽ","boundary":[0.21512605249881744,0.3852556347846985,0.2504201829433441,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3852556347846985},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3852556347846985},{"x":0.2689075767993927,"y":0.39952436089515686},{"x":0.25882354378700256,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.25882354378700256,0.3852556347846985,0.2689075767993927,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3852556347846985},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3852556347846985},{"x":0.30924370884895325,"y":0.39952436089515686},{"x":0.27731093764305115,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ٓػٍ","boundary":[0.27731093764305115,0.3852556347846985,0.30924370884895325,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":1,"str":"ٓډ","boundary":[0.7663865685462952,0.4078477919101715,0.7848739624023438,0.4221165180206299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4221165180206299},{"x":0.729411780834198,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":1,"str":".ىىَځ","boundary":[0.729411780834198,0.4078477919101715,0.7647058963775635,0.4221165180206299]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ٌاٍ","boundary":[0.6453781723976135,0.43043994903564453,0.6621848940849304,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"،تٕسَس","boundary":[0.6705882549285889,0.43043994903564453,0.7142857313156128,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"هٔا","boundary":[0.7226890921592712,0.43043994903564453,0.7428571581840515,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.7495798468589783,0.43043994903564453,0.7613445520401001,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4924369752407074,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4447086751461029},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.48235294222831726,0.43043994903564453,0.4924369752407074,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5327731370925903,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"بٍَبٽ","boundary":[0.5008403658866882,0.43043994903564453,0.5327731370925903,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5428571701049805,0.43043994903564453,0.5495798587799072,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.5579832196235657,0.43043994903564453,0.5932773351669312,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6436975002288818,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ُْايوا","boundary":[0.6016806960105896,0.43043994903564453,0.6436975002288818,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43043994903564453},{"x":0.26050421595573425,"y":0.43043994903564453},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"٤ًٕشډ","boundary":[0.21512605249881744,0.43043994903564453,0.26050421595573425,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.43043994903564453},{"x":0.27394959330558777,"y":0.43043994903564453},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4447086751461029},{"x":0.267226904630661,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.267226904630661,0.43043994903564453,0.27394959330558777,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3294117748737335,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ټؿًٽ","boundary":[0.2823529541492462,0.43043994903564453,0.3294117748737335,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3848739564418793,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4447086751461029},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ْبٍَبٽ","boundary":[0.33781513571739197,0.43043994903564453,0.3848739564418793,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4000000059604645,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3932773172855377,0.43043994903564453,0.4000000059604645,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4436974823474884,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.4084033668041229,0.43043994903564453,0.4436974823474884,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4789915978908539,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4447086751461029},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":1,"str":"ٌْٔي","boundary":[0.45210084319114685,0.43043994903564453,0.4789915978908539,0.4447086751461029]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ٓډ","boundary":[0.2991596758365631,0.45303210616111755,0.3176470696926117,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3310924470424652,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4673008322715759},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.32436975836753845,0.45303210616111755,0.3310924470424652,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.45303210616111755},{"x":0.36974790692329407,"y":0.45303210616111755},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4673008322715759},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"زٕا","boundary":[0.33781513571739197,0.45303210616111755,0.36974790692329407,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4084033668041229,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4673008322715759},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ٍبٕٖث","boundary":[0.3764705955982208,0.45303210616111755,0.4084033668041229,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4588235318660736,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"زٕمَا","boundary":[0.4151260554790497,0.45303210616111755,0.4588235318660736,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5008403658866882,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4673008322715759},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ْاٍاى","boundary":[0.46554622054100037,0.45303210616111755,0.5008403658866882,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4673008322715759},{"x":0.507563054561615,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.507563054561615,0.45303210616111755,0.5142857432365417,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"بًٍَٚٽ","boundary":[0.5226891040802002,0.45303210616111755,0.5714285969734192,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6336134672164917,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4673008322715759},{"x":0.578151285648346,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ْىبٞشٹا","boundary":[0.578151285648346,0.45303210616111755,0.6336134672164917,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.45303210616111755},{"x":0.680672287940979,"y":0.45303210616111755},{"x":0.680672287940979,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ّٮًٕس","boundary":[0.6403361558914185,0.45303210616111755,0.680672287940979,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ربډاِڅا","boundary":[0.6873949766159058,0.45303210616111755,0.7327731251716614,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.7411764860153198,0.45303210616111755,0.7495798468589783,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ٓپٔ","boundary":[0.7579832077026367,0.45303210616111755,0.7848739624023438,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45303210616111755},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45303210616111755},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4673008322715759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"ٓٔبٔاِډ","boundary":[0.21512605249881744,0.45303210616111755,0.26050421595573425,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2974790036678314,"y":0.45303210616111755},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4673008322715759},{"x":0.267226904630661,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":1,"str":"يواًس","boundary":[0.267226904630661,0.45303210616111755,0.2974790036678314,0.4673008322715759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3495798408985138,"y":0.48989298939704895},{"x":0.31092438101768494,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ٍهَؿ","boundary":[0.31092438101768494,0.4756242632865906,0.3495798408985138,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3966386616230011,"y":0.48989298939704895},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ّٮًٕس","boundary":[0.35630252957344055,0.4756242632865906,0.3966386616230011,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4100840389728546,"y":0.48989298939704895},{"x":0.40336135029792786,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.40336135029792786,0.4756242632865906,0.4100840389728546,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4756242632865906},{"x":0.4470588266849518,"y":0.48989298939704895},{"x":0.41848739981651306,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"يٍٙ","boundary":[0.41848739981651306,0.4756242632865906,0.4470588266849518,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4756242632865906},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4756242632865906},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48989298939704895},{"x":0.45378151535987854,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"،ٔٶو","boundary":[0.45378151535987854,0.4756242632865906,0.48739495873451233,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5058823823928833,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4957983195781708,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.4957983195781708,0.4756242632865906,0.5058823823928833,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5142857432365417,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ىبمش٭ا","boundary":[0.5142857432365417,0.4756242632865906,0.5512605309486389,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5579832196235657,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"٘ٔاِٵا","boundary":[0.5579832196235657,0.4756242632865906,0.6033613681793213,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48989298939704895},{"x":0.610084056854248,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"،ْىبٞشٹا","boundary":[0.610084056854248,0.4756242632865906,0.6689075827598572,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ڃلاٺشٕا","boundary":[0.6773109436035156,0.4756242632865906,0.7260504364967346,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7663865685462952,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ٍچمػ","boundary":[0.7327731251716614,0.4756242632865906,0.7663865685462952,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.7747899293899536,0.4756242632865906,0.7848739624023438,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2218487411737442,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.21512605249881744,0.4756242632865906,0.2218487411737442,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4756242632865906},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4756242632865906},{"x":0.27563026547431946,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ْيٕڅًس","boundary":[0.23025210201740265,0.4756242632865906,0.27563026547431946,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4756242632865906},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4756242632865906},{"x":0.30756303668022156,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2823529541492462,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.2823529541492462,0.4756242632865906,0.30756303668022156,0.48989298939704895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7848739624023438,"y":0.512485146522522},{"x":0.7344537973403931,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"ٓسبډيه","boundary":[0.7344537973403931,0.4982164204120636,0.7848739624023438,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4982164204120636},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4982164204120636},{"x":0.49747899174690247,"y":0.512485146522522},{"x":0.4571428596973419,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"ڃبٲشٙا","boundary":[0.4571428596973419,0.4982164204120636,0.49747899174690247,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5546218752861023,"y":0.512485146522522},{"x":0.5092437267303467,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"،ٓچهاى","boundary":[0.5092437267303467,0.4982164204120636,0.5546218752861023,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6168067455291748,"y":0.512485146522522},{"x":0.5647059082984924,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"رايٕڅًس","boundary":[0.5647059082984924,0.4982164204120636,0.6168067455291748,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6722689270973206,"y":0.512485146522522},{"x":0.6268907785415649,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"٘ٔاِٵا","boundary":[0.6268907785415649,0.4982164204120636,0.6722689270973206,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7226890921592712,"y":0.512485146522522},{"x":0.6823529601097107,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"،ًٍٚٽ","boundary":[0.6823529601097107,0.4982164204120636,0.7226890921592712,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4982164204120636},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4982164204120636},{"x":0.27899160981178284,"y":0.512485146522522},{"x":0.24369747936725616,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"تٕٕآ","boundary":[0.24369747936725616,0.4982164204120636,0.27899160981178284,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4982164204120636},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4982164204120636},{"x":0.2974790036678314,"y":0.512485146522522},{"x":0.29075631499290466,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.29075631499290466,0.4982164204120636,0.2974790036678314,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3462184965610504,"y":0.512485146522522},{"x":0.30924370884895325,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"ڈٔاَػ","boundary":[0.30924370884895325,0.4982164204120636,0.3462184965610504,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3966386616230011,"y":0.512485146522522},{"x":0.35798320174217224,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"َ٘بٽ","boundary":[0.35798320174217224,0.4982164204120636,0.3966386616230011,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4151260554790497,"y":0.512485146522522},{"x":0.4084033668041229,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.4084033668041229,0.4982164204120636,0.4151260554790497,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4982164204120636},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4982164204120636},{"x":0.45546218752861023,"y":0.512485146522522},{"x":0.4268907606601715,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"ٓٔاُ","boundary":[0.4268907606601715,0.4982164204120636,0.45546218752861023,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24033613502979279,"y":0.512485146522522},{"x":0.21512605249881744,"y":0.512485146522522}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.21512605249881744,0.4982164204120636,0.24033613502979279,0.512485146522522]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"زٕبٕٕ","boundary":[0.4739495813846588,0.5208085775375366,0.5210084319114685,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.5327731370925903,0.5208085775375366,0.5478991866111755,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5350772738456726},{"x":0.556302547454834,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":".يٙبث","boundary":[0.556302547454834,0.5208085775375366,0.5899159908294678,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ٍشٙاى","boundary":[0.6000000238418579,0.5208085775375366,0.6336134672164917,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ٌاَمَ","boundary":[0.6436975002288818,0.5208085775375366,0.6789916157722473,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.6890756487846375,0.5208085775375366,0.6991596817970276,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.7092437148094177,0.5208085775375366,0.7193277478218079,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5350772738456726},{"x":0.729411780834198,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ٓ٭بمشػا","boundary":[0.729411780834198,0.5208085775375366,0.7848739624023438,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5350772738456726},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ّٮًٕس","boundary":[0.21512605249881744,0.5208085775375366,0.2554621994495392,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5208085775375366},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5208085775375366},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ڈٚٙ","boundary":[0.2655462324619293,0.5208085775375366,0.29579833149909973,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5208085775375366},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5208085775375366},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5350772738456726},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.30756303668022156,0.5208085775375366,0.3142857253551483,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5208085775375366},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5208085775375366},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5350772738456726},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ڈؼىد","boundary":[0.32436975836753845,0.5208085775375366,0.35630252957344055,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5350772738456726},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ّډبوَث","boundary":[0.3663865625858307,0.5208085775375366,0.4000000059604645,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5208085775375366},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5208085775375366},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ٓچٽ","boundary":[0.4100840389728546,0.5208085775375366,0.43529412150382996,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.4453781545162201,0.5208085775375366,0.4722689092159271,0.5350772738456726]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5434007048606873},{"x":0.22521008551120758,"y":0.557669460773468},{"x":0.21512605249881744,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.21512605249881744,0.5434007048606873,0.22521008551120758,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5434007048606873},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5434007048606873},{"x":0.27394959330558777,"y":0.557669460773468},{"x":0.24033613502979279,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ٍػًس","boundary":[0.24033613502979279,0.5434007048606873,0.27394959330558777,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3478991687297821,"y":0.557669460773468},{"x":0.289075642824173,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"،ْىبٞشٹا","boundary":[0.289075642824173,0.5434007048606873,0.3478991687297821,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5434007048606873},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5434007048606873},{"x":0.39159664511680603,"y":0.557669460773468},{"x":0.3630252182483673,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"نلاٽ","boundary":[0.3630252182483673,0.5434007048606873,0.39159664511680603,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4453781545162201,"y":0.557669460773468},{"x":0.40672269463539124,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"٤ٕلډ","boundary":[0.40672269463539124,0.5434007048606873,0.4453781545162201,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5434007048606873},{"x":0.489075630903244,"y":0.5434007048606873},{"x":0.489075630903244,"y":0.557669460773468},{"x":0.4588235318660736,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ربجط","boundary":[0.4588235318660736,0.5434007048606873,0.489075630903244,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5277311205863953,"y":0.557669460773468},{"x":0.5042017102241516,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"،ٍبٽ","boundary":[0.5042017102241516,0.5434007048606873,0.5277311205863953,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5495798587799072,"y":0.557669460773468},{"x":0.5428571701049805,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5428571701049805,0.5434007048606873,0.5495798587799072,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6016806960105896,"y":0.557669460773468},{"x":0.5647059082984924,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.5647059082984924,0.5434007048606873,0.6016806960105896,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5434007048606873},{"x":0.653781533241272,"y":0.5434007048606873},{"x":0.653781533241272,"y":0.557669460773468},{"x":0.6168067455291748,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ْب٢ٵ","boundary":[0.6168067455291748,0.5434007048606873,0.653781533241272,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5434007048606873},{"x":0.702521026134491,"y":0.5434007048606873},{"x":0.702521026134491,"y":0.557669460773468},{"x":0.6705882549285889,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ىًجُث","boundary":[0.6705882549285889,0.5434007048606873,0.702521026134491,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7327731251716614,"y":0.557669460773468},{"x":0.7176470756530762,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ِٕو","boundary":[0.7176470756530762,0.5434007048606873,0.7327731251716614,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7831932902336121,"y":0.557669460773468},{"x":0.7478991746902466,"y":0.557669460773468}]},"confidence":1,"str":"ًٍٚٽ","boundary":[0.7478991746902466,0.5434007048606873,0.7831932902336121,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"زهبَُٕٔ","boundary":[0.7193277478218079,0.5659928917884827,0.7848739624023438,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5659928917884827},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5659928917884827},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5802615880966187},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"ٵ","boundary":[0.3512605130672455,0.5659928917884827,0.35462185740470886,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5659928917884827},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5659928917884827},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5802615880966187},{"x":0.364705890417099,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.364705890417099,0.5659928917884827,0.37142857909202576,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5659928917884827},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5659928917884827},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5802615880966187},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"ٓمچ٭","boundary":[0.3815126121044159,0.5659928917884827,0.41680672764778137,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5802615880966187},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"،ٓٹًٺك","boundary":[0.4268907606601715,0.5659928917884827,0.4773109257221222,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5802615880966187},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"،ٓسب٭لا٥ا","boundary":[0.48571428656578064,0.5659928917884827,0.5478991866111755,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5659928917884827},{"x":0.610084056854248,"y":0.5659928917884827},{"x":0.610084056854248,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"،ٓ٥بجسٍا","boundary":[0.5579832196235657,0.5659928917884827,0.610084056854248,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"ُبٕو","boundary":[0.6201680898666382,0.5659928917884827,0.6403361558914185,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5659928917884827},{"x":0.680672287940979,"y":0.5659928917884827},{"x":0.680672287940979,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"ىًٍډ","boundary":[0.6504201889038086,0.5659928917884827,0.680672287940979,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.6907563209533691,0.5659928917884827,0.7159664034843445,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5659928917884827},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5659928917884827},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5802615880966187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"َ٘بٽ","boundary":[0.21512605249881744,0.5659928917884827,0.2537815272808075,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5659928917884827},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5659928917884827},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5802615880966187},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"ِٕو","boundary":[0.2655462324619293,0.5659928917884827,0.2806722819805145,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5659928917884827},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5659928917884827},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5802615880966187},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.29075631499290466,0.5659928917884827,0.2974790036678314,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5659928917884827},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5659928917884827},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5802615880966187},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"ٍواٍيبى","boundary":[0.30756303668022156,0.5659928917884827,0.3495798408985138,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5885850191116333},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5885850191116333},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6028537750244141},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"زٕبٕٕ","boundary":[0.45042017102241516,0.5885850191116333,0.49747899174690247,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"نلاًئٖډ","boundary":[0.5058823823928833,0.5885850191116333,0.5579832196235657,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"َ٪و","boundary":[0.5647059082984924,0.5885850191116333,0.5848739743232727,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"يډ","boundary":[0.5932773351669312,0.5885850191116333,0.6084033846855164,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"بٍَبٽ","boundary":[0.6151260733604431,0.5885850191116333,0.6470588445663452,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6554622054100037,0.5885850191116333,0.6621848940849304,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.6689075827598572,0.5885850191116333,0.7058823704719543,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"ٌَْٔدَ٦ه","boundary":[0.7126050591468811,0.5885850191116333,0.7848739624023438,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5885850191116333},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5885850191116333},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.3042016923427582,0.5885850191116333,0.33949580788612366,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6028537750244141},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"ٍشٵَځ","boundary":[0.3462184965610504,0.5885850191116333,0.3798319399356842,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6028537750244141},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"ٍاَٹ","boundary":[0.38823530077934265,0.5885850191116333,0.4117647111415863,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6028537750244141},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"ٍاٌځ","boundary":[0.41848739981651306,0.5885850191116333,0.4470588266849518,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6111771464347839},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6254459023475647},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ّډُلا","boundary":[0.21512605249881744,0.6111771464347839,0.24537815153598785,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6254459023475647},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ٓ٭ًو","boundary":[0.2554621994495392,0.6111771464347839,0.2873949706554413,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6111771464347839},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6111771464347839},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6254459023475647},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.29579833149909973,0.6111771464347839,0.30588236451148987,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6111771464347839},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6111771464347839},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6254459023475647},{"x":0.31596639752388,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ىًٕ","boundary":[0.31596639752388,0.6111771464347839,0.34117648005485535,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6111771464347839},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6111771464347839},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6254459023475647},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":".زٖٕو","boundary":[0.3495798408985138,0.6111771464347839,0.39159664511680603,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6111771464347839},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6111771464347839},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ْىبٞشٹا","boundary":[0.4000000059604645,0.6111771464347839,0.45378151535987854,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6111771464347839},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6111771464347839},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6254459023475647},{"x":0.462184876203537,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ىًٕ","boundary":[0.462184876203537,0.6111771464347839,0.48739495873451233,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6111771464347839},{"x":0.534453809261322,"y":0.6111771464347839},{"x":0.534453809261322,"y":0.6254459023475647},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"نىٍيآ","boundary":[0.4957983195781708,0.6111771464347839,0.534453809261322,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"زٕى","boundary":[0.5428571701049805,0.6111771464347839,0.5798319578170776,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.5865546464920044,0.6111771464347839,0.5966386795043945,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6254459023475647},{"x":0.605042040348053,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"٤ٺٵ","boundary":[0.605042040348053,0.6111771464347839,0.6302521228790283,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.6386554837226868,0.6111771464347839,0.6571428775787354,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6655462384223938,0.6111771464347839,0.6722689270973206,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.6823529601097107,0.6111771464347839,0.7176470756530762,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"ٳيَ","boundary":[0.7260504364967346,0.6111771464347839,0.7596638798713684,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6337693333625793},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6337693333625793},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6480380296707153},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.21512605249881744,0.6337693333625793,0.2218487411737442,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6337693333625793},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6337693333625793},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6480380296707153},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.22857142984867096,0.6337693333625793,0.2655462324619293,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6337693333625793},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6337693333625793},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6480380296707153},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"،ٍٝلاه","boundary":[0.2722689211368561,0.6337693333625793,0.32268908619880676,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6337693333625793},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6337693333625793},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6480380296707153},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ًٍ٥","boundary":[0.3310924470424652,0.6337693333625793,0.35630252957344055,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6337693333625793},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6337693333625793},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6480380296707153},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.3630252182483673,0.6337693333625793,0.37310925126075745,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6337693333625793},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6337693333625793},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6480380296707153},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":".زٖٕو","boundary":[0.3815126121044159,0.6337693333625793,0.42184874415397644,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6480380296707153},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ٓٵبٽ","boundary":[0.4302521049976349,0.6337693333625793,0.4588235318660736,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6337693333625793},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6337693333625793},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6480380296707153},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.46722689270973206,0.6337693333625793,0.48067227005958557,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6480380296707153},{"x":0.489075630903244,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"يٍٙ","boundary":[0.489075630903244,0.6337693333625793,0.5159664154052734,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ْاَث","boundary":[0.5243697762489319,0.6337693333625793,0.5512605309486389,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ٓڅي","boundary":[0.5596638917922974,0.6337693333625793,0.5815126299858093,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"،زٕا","boundary":[0.5899159908294678,0.6337693333625793,0.6252101063728333,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ٍبٽ","boundary":[0.6336134672164917,0.6337693333625793,0.6521008610725403,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6480380296707153},{"x":0.658823549747467,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.658823549747467,0.6337693333625793,0.6655462384223938,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.6739495992660522,0.6337693333625793,0.7092437148094177,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ْبٺث","boundary":[0.7176470756530762,0.6337693333625793,0.7445378303527832,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"٨ٶك","boundary":[0.7529411911964417,0.6337693333625793,0.7848739624023438,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.65636146068573},{"x":0.5495798587799072,"y":0.65636146068573},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"تٖٽ","boundary":[0.5142857432365417,0.65636146068573,0.5495798587799072,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.65636146068573},{"x":0.5932773351669312,"y":0.65636146068573},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"َٕ٪و(","boundary":[0.5596638917922974,0.65636146068573,0.5932773351669312,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.65636146068573},{"x":0.6571428775787354,"y":0.65636146068573},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"ْىبٞشٹا","boundary":[0.6033613681793213,0.65636146068573,0.6571428775787354,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.65636146068573},{"x":0.707563042640686,"y":0.65636146068573},{"x":0.707563042640686,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"ٳايَا","boundary":[0.6672269105911255,0.65636146068573,0.707563042640686,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.65636146068573},{"x":0.7411764860153198,"y":0.65636146068573},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"ئبث","boundary":[0.7193277478218079,0.65636146068573,0.7411764860153198,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.65636146068573},{"x":0.7831932902336121,"y":0.65636146068573},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6706302165985107},{"x":0.75126051902771,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"بٍَبٽ","boundary":[0.75126051902771,0.65636146068573,0.7831932902336121,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.65636146068573},{"x":0.24873949587345123,"y":0.65636146068573},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6706302165985107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"ٍشٙاى","boundary":[0.21512605249881744,0.65636146068573,0.24873949587345123,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.65636146068573},{"x":0.30756303668022156,"y":0.65636146068573},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6706302165985107},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"ٓڂىََٵ","boundary":[0.25882354378700256,0.65636146068573,0.30756303668022156,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.65636146068573},{"x":0.32605043053627014,"y":0.65636146068573},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6706302165985107},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3193277418613434,0.65636146068573,0.32605043053627014,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.65636146068573},{"x":0.39159664511680603,"y":0.65636146068573},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6706302165985107},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"ٓ٭بمشػا","boundary":[0.3361344635486603,0.65636146068573,0.39159664511680603,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.65636146068573},{"x":0.4420168101787567,"y":0.65636146068573},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6706302165985107},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"ٳايَا","boundary":[0.40168067812919617,0.65636146068573,0.4420168101787567,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.65636146068573},{"x":0.4588235318660736,"y":0.65636146068573},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6706302165985107},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.45210084319114685,0.65636146068573,0.4588235318660736,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.65636146068573},{"x":0.5025210380554199,"y":0.65636146068573},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6706302165985107},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":1,"str":")ىًٕ","boundary":[0.47058823704719543,0.65636146068573,0.5025210380554199,0.6706302165985107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ٓډ","boundary":[0.6067227125167847,0.6789536476135254,0.6252101063728333,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6932223439216614},{"x":0.63193279504776,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ٓ٭بمشػا","boundary":[0.63193279504776,0.6789536476135254,0.6873949766159058,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"يٮث","boundary":[0.6957983374595642,0.6789536476135254,0.7159664034843445,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.7243697643280029,0.6789536476135254,0.7394958138465881,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":".يىٙبث","boundary":[0.7462185025215149,0.6789536476135254,0.7848739624023438,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6789536476135254},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6789536476135254},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.4268907606601715,0.6789536476135254,0.43361344933509827,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"رلاًٞلډ","boundary":[0.4420168101787567,0.6789536476135254,0.5109243988990784,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"يٕڅًس","boundary":[0.5193277597427368,0.6789536476135254,0.5512605309486389,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.5596638917922974,0.6789536476135254,0.5697479248046875,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6789536476135254},{"x":0.605042040348053,"y":0.6789536476135254},{"x":0.605042040348053,"y":0.6932223439216614},{"x":0.578151285648346,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ناًس","boundary":[0.578151285648346,0.6789536476135254,0.605042040348053,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6789536476135254},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6789536476135254},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6932223439216614},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ٌٍبٙا","boundary":[0.21512605249881744,0.6789536476135254,0.24705882370471954,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6932223439216614},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"زٮٕج٥","boundary":[0.2554621994495392,0.6789536476135254,0.2991596758365631,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6932223439216614},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ٍايشٕيى","boundary":[0.30756303668022156,0.6789536476135254,0.3613445460796356,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6789536476135254},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6789536476135254},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6932223439216614},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.3680672347545624,0.6789536476135254,0.37478992342948914,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6789536476135254},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6789536476135254},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6932223439216614},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":1,"str":"زٕٶٕٽ","boundary":[0.3831932842731476,0.6789536476135254,0.42352941632270813,0.6932223439216614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.701545774936676},{"x":0.26050421595573425,"y":0.701545774936676},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7158145308494568},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ڈٕٺشٖډ","boundary":[0.21512605249881744,0.701545774936676,0.26050421595573425,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.701545774936676},{"x":0.33781513571739197,"y":0.701545774936676},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7158145308494568},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ٍْاٌځَٕطأس","boundary":[0.2655462324619293,0.701545774936676,0.33781513571739197,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.701545774936676},{"x":0.3798319399356842,"y":0.701545774936676},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ٸَٔ٥","boundary":[0.3445378243923187,0.701545774936676,0.3798319399356842,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.701545774936676},{"x":0.3966386616230011,"y":0.701545774936676},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7158145308494568},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.38655462861061096,0.701545774936676,0.3966386616230011,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.701545774936676},{"x":0.4420168101787567,"y":0.701545774936676},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7158145308494568},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ٍٮډبػ","boundary":[0.40336135029792786,0.701545774936676,0.4420168101787567,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.701545774936676},{"x":0.4756302535533905,"y":0.701545774936676},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7158145308494568},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ىاَٵا","boundary":[0.44873949885368347,0.701545774936676,0.4756302535533905,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.701545774936676},{"x":0.5277311205863953,"y":0.701545774936676},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7158145308494568},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ڀىََٵ","boundary":[0.48403361439704895,0.701545774936676,0.5277311205863953,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.701545774936676},{"x":0.5680672526359558,"y":0.701545774936676},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ق٦ٕ","boundary":[0.5361344814300537,0.701545774936676,0.5680672526359558,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.701545774936676},{"x":0.6168067455291748,"y":0.701545774936676},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ْبٺسٍا","boundary":[0.5747899413108826,0.701545774936676,0.6168067455291748,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.701545774936676},{"x":0.6336134672164917,"y":0.701545774936676},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.6235294342041016,0.701545774936676,0.6336134672164917,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.701545774936676},{"x":0.6907563209533691,"y":0.701545774936676},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ٓڂىََٵ","boundary":[0.6420168280601501,0.701545774936676,0.6907563209533691,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.701545774936676},{"x":0.7176470756530762,"y":0.701545774936676},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"يٮث","boundary":[0.6974790096282959,0.701545774936676,0.7176470756530762,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.701545774936676},{"x":0.7411764860153198,"y":0.701545774936676},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.7260504364967346,0.701545774936676,0.7411764860153198,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.701545774936676},{"x":0.7546218633651733,"y":0.701545774936676},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.7478991746902466,0.701545774936676,0.7546218633651733,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.701545774936676},{"x":0.7831932902336121,"y":0.701545774936676},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":1,"str":"ىَٽ","boundary":[0.7613445520401001,0.701545774936676,0.7831932902336121,0.7158145308494568]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7241379022598267},{"x":0.534453809261322,"y":0.7241379022598267},{"x":0.534453809261322,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"نبپډ","boundary":[0.5025210380554199,0.7241379022598267,0.534453809261322,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ىبؼٔا","boundary":[0.5411764979362488,0.7241379022598267,0.5731092691421509,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5815126299858093,0.7241379022598267,0.5882353186607361,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ٍٓايډ","boundary":[0.5949580073356628,0.7241379022598267,0.6420168280601501,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"هشهبٕ","boundary":[0.6487395167350769,0.7241379022598267,0.6924369931221008,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":".ڈٕٺشٖډَٕٱ","boundary":[0.6991596817970276,0.7241379022598267,0.7697479128837585,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7384066581726074},{"x":0.778151273727417,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.778151273727417,0.7241379022598267,0.7848739624023438,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7241379022598267},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7241379022598267},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7384066581726074},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ٺشٖډ","boundary":[0.34285715222358704,0.7241379022598267,0.37142857909202576,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"َٕطأس(","boundary":[0.3781512677669525,0.7241379022598267,0.4100840389728546,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7241379022598267},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7241379022598267},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7384066581726074},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ٓڂىََٵ","boundary":[0.41848739981651306,0.7241379022598267,0.46722689270973206,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.4756302535533905,0.7241379022598267,0.5008403658866882,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7241379022598267},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7241379022598267},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ڀىََٵ","boundary":[0.2537815272808075,0.7241379022598267,0.2974790036678314,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7241379022598267},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7241379022598267},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7384066581726074},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.30588236451148987,0.7241379022598267,0.3126050531864166,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7241379022598267},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7241379022598267},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":")ڈٕ","boundary":[0.3193277418613434,0.7241379022598267,0.34117648005485535,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7241379022598267},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7241379022598267},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":1,"str":"ُْبٕ","boundary":[0.21512605249881744,0.7241379022598267,0.2504201829433441,0.7384066581726074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7467300891876221},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7467300891876221},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7609987854957581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.21512605249881744,0.7467300891876221,0.2218487411737442,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7467300891876221},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7467300891876221},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7609987854957581},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"بَلابٽ","boundary":[0.22857142984867096,0.7467300891876221,0.26386556029319763,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7467300891876221},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7467300891876221},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7609987854957581},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ٓهَث","boundary":[0.2722689211368561,0.7467300891876221,0.30756303668022156,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7467300891876221},{"x":0.364705890417099,"y":0.7467300891876221},{"x":0.364705890417099,"y":0.7609987854957581},{"x":0.31596639752388,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ربٲٕچجس","boundary":[0.31596639752388,0.7467300891876221,0.364705890417099,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7467300891876221},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7467300891876221},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7609987854957581},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ٍى","boundary":[0.37142857909202576,0.7467300891876221,0.38655462861061096,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7467300891876221},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7467300891876221},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ٍٽ","boundary":[0.3932773172855377,0.7467300891876221,0.40672269463539124,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ْيويَُٙ","boundary":[0.4151260554790497,0.7467300891876221,0.4773109257221222,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7609987854957581},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ٴٔب٩ي","boundary":[0.48571428656578064,0.7467300891876221,0.5310924649238586,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ڇبؼوا","boundary":[0.5394958257675171,0.7467300891876221,0.5714285969734192,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7609987854957581},{"x":0.578151285648346,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"بٔ","boundary":[0.578151285648346,0.7467300891876221,0.5865546464920044,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ڈڅبٕ","boundary":[0.5949580073356628,0.7467300891876221,0.6218487620353699,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ْبَاٌٱ","boundary":[0.6302521228790283,0.7467300891876221,0.6789916157722473,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.6873949766159058,0.7467300891876221,0.6974790096282959,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ٌىبٶشٕا","boundary":[0.7042016983032227,0.7467300891876221,0.7478991746902466,0.7609987854957581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7609987854957581},{"x":0.756302535533905,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"str":"ْاَث","boundary":[0.756302535533905,0.7467300891876221,0.7831932902336121,0.7609987854957581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7609987854957581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17254815924167632,0.7898739624023438,0.7679987854957581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.7907253503799438,0.2235294133424759,0.8002378344535828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7907253503799438},{"x":0.2974790036678314,"y":0.8002378344535828},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":1,"str":"uncertainty","boundary":[0.23025210201740265,0.7907253503799438,0.2974790036678314,0.8002378344535828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.8085612654685974,0.2235294133424759,0.8180737495422363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2655462324619293,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2655462324619293,"y":0.8180737495422363},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"str":"Small","boundary":[0.23025210201740265,0.8085612654685974,0.2655462324619293,0.8180737495422363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.8085612654685974},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8085612654685974},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2689075767993927,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.2689075767993927,0.8085612654685974,0.29075631499290466,0.8180737495422363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8085612654685974},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8180737495422363},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"str":"Medium-sized","boundary":[0.29579833149909973,0.8085612654685974,0.3815126121044159,0.8180737495422363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8085612654685974},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8085612654685974},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8180737495422363},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"str":"Enterprises","boundary":[0.38655462861061096,0.8085612654685974,0.45378151535987854,0.8180737495422363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"str":"(SMEs)","boundary":[0.4588235318660736,0.8085612654685974,0.5042017102241516,0.8180737495422363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7837253503799438,0.5092017102241516,0.8250737495422363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7764706015586853,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.7764706015586853,0.1438763439655304,0.7848739624023438,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.1474435180425644},{"x":0.75126051902771,"y":0.1474435180425644},{"x":0.75126051902771,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7176470756530762,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"تضبْه","boundary":[0.7176470756530762,0.1474435180425644,0.75126051902771,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6420168280601501,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6268907785415649,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"ضبک","boundary":[0.6268907785415649,0.1474435180425644,0.6420168280601501,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1474435180425644},{"x":0.653781533241272,"y":0.1474435180425644},{"x":0.653781533241272,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6487395167350769,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"ٍ","boundary":[0.6487395167350769,0.1474435180425644,0.653781533241272,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1474435180425644},{"x":0.6890756487846375,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6605042219161987,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"تسک","boundary":[0.6605042219161987,0.1474435180425644,0.6890756487846375,0.15814507007598877]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1474435180425644},{"x":0.7159664034843445,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6957983374595642,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"str":"ٕبّ","boundary":[0.6957983374595642,0.1474435180425644,0.7159664034843445,0.15814507007598877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1438763439655304},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6268907785415649,"y":0.15814507007598877}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.1368763439655304,0.7898739624023438,0.16514507007598878],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/gLBjmYBHUkGKgNjI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/OcAPTHPMDuKcFuSl.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/gITikXowAtxyEolD.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.0001684097336532103,0.9986724807354582,0.9990189372775955]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.14982163906097412},{"x":0.35630252957344055,"y":0.14982163906097412},{"x":0.35630252957344055,"y":0.16290131211280823},{"x":0.32773110270500183,"y":0.16290131211280823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.32773110270500183,0.14982163906097412,0.35630252957344055,0.16290131211280823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.14982163906097412},{"x":0.3210084140300751,"y":0.14982163906097412},{"x":0.3210084140300751,"y":0.16290131211280823},{"x":0.3142857253551483,"y":0.16290131211280823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3142857253551483,0.14982163906097412,0.3210084140300751,0.16290131211280823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.14982163906097412},{"x":0.30924370884895325,"y":0.14982163906097412},{"x":0.30924370884895325,"y":0.16290131211280823},{"x":0.2806722819805145,"y":0.16290131211280823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.2806722819805145,0.14982163906097412,0.30924370884895325,0.16290131211280823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.14982163906097412},{"x":0.27394959330558777,"y":0.14982163906097412},{"x":0.27394959330558777,"y":0.16290131211280823},{"x":0.2689075767993927,"y":0.16290131211280823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2689075767993927,0.14982163906097412,0.27394959330558777,0.16290131211280823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.14982163906097412},{"x":0.26218488812446594,"y":0.14982163906097412},{"x":0.26218488812446594,"y":0.16290131211280823},{"x":0.24705882370471954,"y":0.16290131211280823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.24705882370471954,0.14982163906097412,0.26218488812446594,0.16290131211280823]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.14982163906097412},{"x":0.35630252957344055,"y":0.14982163906097412},{"x":0.35630252957344055,"y":0.16290131211280823},{"x":0.24705882370471954,"y":0.16290131211280823}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.24205882370471954,0.14282163906097411,0.36130252957344056,0.16990131211280823],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.14863258600234985},{"x":0.2218487411737442,"y":0.14863258600234985},{"x":0.2218487411737442,"y":0.1569560021162033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.14863258600234985,0.2218487411737442,0.1569560021162033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.14863258600234985},{"x":0.2218487411737442,"y":0.14863258600234985},{"x":0.2218487411737442,"y":0.1569560021162033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1569560021162033}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.14163258600234985,0.2268487411737442,0.16395600211620331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.7361344695091248,0.18192628026008606,0.7848739624023438,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7277311086654663,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20332936942577362},{"x":0.680672287940979,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.680672287940979,0.18192628026008606,0.7277311086654663,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6722689270973206,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6554622054100037,0.18192628026008606,0.6722689270973206,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6521008610725403,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6521008610725403,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6268907785415649,0.18192628026008606,0.6521008610725403,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6184874176979065,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6117647290229797,0.18192628026008606,0.6184874176979065,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.18192628026008606},{"x":0.610084056854248,"y":0.18192628026008606},{"x":0.610084056854248,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5848739743232727,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثير","boundary":[0.5848739743232727,0.18192628026008606,0.610084056854248,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5596638917922974,0.18192628026008606,0.5747899413108826,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5546218752861023,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.5142857432365417,0.18192628026008606,0.5546218752861023,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5042017102241516,0.18192628026008606,0.5126050710678101,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4957983195781708,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4957983195781708,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.4722689092159271,0.18192628026008606,0.4957983195781708,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.18192628026008606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.18192628026008606},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20332936942577362},{"x":0.43865546584129333,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.43865546584129333,0.18192628026008606,0.46890756487846375,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4302521049976349,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4302521049976349,"y":0.20332936942577362},{"x":0.42016807198524475,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42016807198524475,0.18192628026008606,0.4302521049976349,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4117647111415863,"y":0.18192628026008606},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20332936942577362},{"x":0.37142857909202576,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.37142857909202576,0.18192628026008606,0.4117647111415863,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3630252182483673,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20332936942577362},{"x":0.3142857253551483,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.3142857253551483,0.18192628026008606,0.3630252182483673,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.18192628026008606},{"x":0.30588236451148987,"y":0.18192628026008606},{"x":0.30588236451148987,"y":0.20332936942577362},{"x":0.27899160981178284,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.27899160981178284,0.18192628026008606,0.30588236451148987,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.18192628026008606},{"x":0.27394959330558777,"y":0.18192628026008606},{"x":0.27394959330558777,"y":0.20332936942577362},{"x":0.2722689211368561,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2722689211368561,0.18192628026008606,0.27394959330558777,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.20332936942577362},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.21512605249881744,0.18192628026008606,0.26218488812446594,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7680672407150269,0.20570749044418335,0.7831932902336121,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7344537973403931,0.20570749044418335,0.7613445520401001,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7159664034843445,0.20570749044418335,0.7260504364967346,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6672269105911255,0.20570749044418335,0.7092437148094177,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6369748115539551,0.20570749044418335,0.6605042219161987,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5932773351669312,0.20570749044418335,0.6302521228790283,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.20570749044418335,0.5865546464920044,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5529412031173706,0.20570749044418335,0.5714285969734192,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5142857432365417,0.20570749044418335,0.5445378422737122,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.20570749044418335},{"x":0.507563054561615,"y":0.20570749044418335},{"x":0.507563054561615,"y":0.22473245859146118},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4941176474094391,0.20570749044418335,0.507563054561615,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.20570749044418335},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20570749044418335},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22473245859146118},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4756302535533905,0.20570749044418335,0.48571428656578064,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.20570749044418335},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20570749044418335},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22473245859146118},{"x":0.43529412150382996,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.43529412150382996,0.20570749044418335,0.46722689270973206,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22473245859146118},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضامن","boundary":[0.38991597294807434,0.20570749044418335,0.4268907606601715,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.20570749044418335},{"x":0.3815126121044159,"y":0.20570749044418335},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22473245859146118},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوام","boundary":[0.35630252957344055,0.20570749044418335,0.3815126121044159,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.20570749044418335},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20570749044418335},{"x":0.3495798408985138,"y":0.22473245859146118},{"x":0.29243698716163635,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.29243698716163635,0.20570749044418335,0.3495798408985138,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.20570749044418335},{"x":0.2857142984867096,"y":0.20570749044418335},{"x":0.2857142984867096,"y":0.22473245859146118},{"x":0.2722689211368561,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2722689211368561,0.20570749044418335,0.2857142984867096,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.20570749044418335},{"x":0.26386556029319763,"y":0.20570749044418335},{"x":0.26386556029319763,"y":0.22473245859146118},{"x":0.2504201829433441,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2504201829433441,0.20570749044418335,0.26386556029319763,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20570749044418335},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20570749044418335},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22473245859146118},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.21512605249881744,0.20570749044418335,0.24201680719852448,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24613554775714874},{"x":0.756302535533905,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.756302535533905,0.2271105796098709,0.7848739624023438,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24613554775714874},{"x":0.75126051902771,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.2271105796098709,0.7546218633651733,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7109243869781494,0.2271105796098709,0.7428571581840515,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6638655662536621,0.2271105796098709,0.7042016983032227,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.2271105796098709,0.6571428775787354,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6436975002288818,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.5983193516731262,0.2271105796098709,0.6436975002288818,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5798319578170776,0.2271105796098709,0.5899159908294678,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5378151535987854,0.2271105796098709,0.5731092691421509,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2271105796098709},{"x":0.529411792755127,"y":0.2271105796098709},{"x":0.529411792755127,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.2271105796098709,0.529411792755127,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24613554775714874},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.48403361439704895,0.2271105796098709,0.5159664154052734,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24613554775714874},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قادر","boundary":[0.45042017102241516,0.2271105796098709,0.4756302535533905,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4436974823474884,"y":0.24613554775714874},{"x":0.43361344933509827,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43361344933509827,0.2271105796098709,0.4436974823474884,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2271105796098709},{"x":0.4252100884914398,"y":0.24613554775714874},{"x":0.3983193337917328,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.3983193337917328,0.2271105796098709,0.4252100884914398,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.2271105796098709},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2271105796098709},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24613554775714874},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.3478991687297821,0.2271105796098709,0.38991597294807434,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2271105796098709},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2271105796098709},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24613554775714874},{"x":0.29075631499290466,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخواهند","boundary":[0.29075631499290466,0.2271105796098709,0.34117648005485535,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2823529541492462,"y":0.24613554775714874},{"x":0.26386556029319763,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.26386556029319763,0.2271105796098709,0.2823529541492462,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.2271105796098709},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2271105796098709},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24613554775714874},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.2271105796098709,0.26218488812446594,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2271105796098709},{"x":0.2521008551120758,"y":0.24613554775714874},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاتلر","boundary":[0.21512605249881744,0.2271105796098709,0.2521008551120758,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معتقد","boundary":[0.7495798468589783,0.24970273673534393,0.7831932902336121,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7109243869781494,0.24970273673534393,0.7411764860153198,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6689075827598572,0.24970273673534393,0.7042016983032227,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2675386369228363},{"x":0.653781533241272,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.2508918046951294,0.6605042219161987,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6268907785415649,0.2508918046951294,0.6470588445663452,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"عملا","boundary":[0.5899159908294678,0.2508918046951294,0.6184874176979065,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5731092691421509,0.2508918046951294,0.5815126299858093,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2675386369228363},{"x":0.529411792755127,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.529411792755127,0.2508918046951294,0.5647059082984924,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5210084319114685,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4739495813846588,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.4739495813846588,0.2508918046951294,0.5210084319114685,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2508918046951294},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2508918046951294},{"x":0.46554622054100037,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4588235318660736,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4588235318660736,0.2508918046951294,0.46554622054100037,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.2508918046951294},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2508918046951294},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3983193337917328,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازاریابی","boundary":[0.3983193337917328,0.2508918046951294,0.45042017102241516,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2508918046951294},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2508918046951294},{"x":0.38991597294807434,"y":0.26872771978378296},{"x":0.35966387391090393,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35966387391090393,0.2508918046951294,0.38991597294807434,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3512605130672455,"y":0.26872771978378296},{"x":0.3445378243923187,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3445378243923187,0.2508918046951294,0.3512605130672455,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2508918046951294},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2508918046951294},{"x":0.33781513571739197,"y":0.26872771978378296},{"x":0.30588236451148987,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.30588236451148987,0.2508918046951294,0.33781513571739197,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2991596758365631,"y":0.26872771978378296},{"x":0.27899160981178284,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.27899160981178284,0.2508918046951294,0.2991596758365631,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2508918046951294},{"x":0.2705882489681244,"y":0.26872771978378296},{"x":0.2571428716182709,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.2571428716182709,0.2508918046951294,0.2705882489681244,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2508918046951294},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2508918046951294},{"x":0.24873949587345123,"y":0.26872771978378296},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنصر","boundary":[0.21344538033008575,0.2508918046951294,0.24873949587345123,0.26872771978378296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7697479128837585,0.27586206793785095,0.7848739624023438,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7613445520401001,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.7260504364967346,0.27586206793785095,0.7613445520401001,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.27586206793785095,0.7176470756530762,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.6722689270973206,0.27586206793785095,0.7042016983032227,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محکوم","boundary":[0.6201680898666382,0.27586206793785095,0.6638655662536621,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6016806960105896,0.27586206793785095,0.6117647290229797,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نابودی","boundary":[0.5529412031173706,0.27586206793785095,0.5932773351669312,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5193277597427368,0.27586206793785095,0.5445378422737122,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.27586206793785095,0.5142857432365417,0.2936979830265045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2936979830265045},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.17492628026008605,0.7898739624023438,0.3006979830265045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7697479128837585,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7697479128837585,0.3115338981151581,0.7831932902336121,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7630252242088318,"y":0.328180730342865},{"x":0.7210084199905396,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7210084199905396,0.3115338981151581,0.7630252242088318,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7142857313156128,"y":0.328180730342865},{"x":0.6689075827598572,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6689075827598572,0.3115338981151581,0.7142857313156128,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6605042219161987,"y":0.328180730342865},{"x":0.653781533241272,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.653781533241272,0.3115338981151581,0.6605042219161987,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6453781723976135,"y":0.328180730342865},{"x":0.6201680898666382,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6201680898666382,0.3115338981151581,0.6453781723976135,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7495798468589783,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.7495798468589783,0.34007135033607483,0.7848739624023438,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.34007135033607483,0.7411764860153198,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.6941176652908325,0.34007135033607483,0.7260504364967346,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6571428775787354,0.34007135033607483,0.6857143044471741,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.6016806960105896,0.34007135033607483,0.6487395167350769,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5630252361297607,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5630252361297607,0.34007135033607483,0.5932773351669312,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5411764979362488,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5411764979362488,0.34007135033607483,0.5546218752861023,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.34007135033607483},{"x":0.534453809261322,"y":0.34007135033607483},{"x":0.534453809261322,"y":0.36028537154197693},{"x":0.507563054561615,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.507563054561615,0.34007135033607483,0.534453809261322,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.4756302535533905,0.34007135033607483,0.5042017102241516,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.34007135033607483},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34007135033607483},{"x":0.46554622054100037,"y":0.36028537154197693},{"x":0.43697479367256165,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.43697479367256165,0.34007135033607483,0.46554622054100037,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.34007135033607483},{"x":0.43361344933509827,"y":0.34007135033607483},{"x":0.43361344933509827,"y":0.36028537154197693},{"x":0.40336135029792786,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.40336135029792786,0.34007135033607483,0.43361344933509827,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3966386616230011,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3966386616230011,"y":0.36028537154197693},{"x":0.37478992342948914,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.37478992342948914,0.34007135033607483,0.3966386616230011,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3663865625858307,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3663865625858307,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3529411852359772,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3529411852359772,0.34007135033607483,0.3663865625858307,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3445378243923187,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3445378243923187,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3126050531864166,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.3126050531864166,0.34007135033607483,0.3445378243923187,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3008403480052948,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3008403480052948,"y":0.36028537154197693},{"x":0.2840336263179779,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۰۱","boundary":[0.2840336263179779,0.34007135033607483,0.3008403480052948,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.34007135033607483},{"x":0.27563026547431946,"y":0.34007135033607483},{"x":0.27563026547431946,"y":0.36028537154197693},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.24537815153598785,0.34007135033607483,0.27563026547431946,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36028537154197693},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.21512605249881744,0.34007135033607483,0.2386554628610611,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7596638798713684,0.3638525605201721,0.7831932902336121,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3638525605201721},{"x":0.75126051902771,"y":0.3638525605201721},{"x":0.75126051902771,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7226890921592712,0.3638525605201721,0.75126051902771,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.3638525605201721,0.7193277478218079,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6957983374595642,0.3638525605201721,0.7092437148094177,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.6605042219161987,0.3638525605201721,0.6873949766159058,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6436975002288818,0.3638525605201721,0.6521008610725403,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.5915966629981995,0.3638525605201721,0.6352941393852234,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3638525605201721},{"x":0.583193302154541,"y":0.3638525605201721},{"x":0.583193302154541,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5647059082984924,0.3638525605201721,0.583193302154541,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5226891040802002,0.3638525605201721,0.5579832196235657,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3816884756088257},{"x":0.507563054561615,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.3638525605201721,0.5142857432365417,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3816884756088257},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارها","boundary":[0.46722689270973206,0.3638525605201721,0.5008403658866882,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4588235318660736,"y":0.38287752866744995},{"x":0.4117647111415863,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهیم","boundary":[0.4117647111415863,0.3650416135787964,0.4588235318660736,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3650416135787964},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3650416135787964},{"x":0.40504202246665955,"y":0.38287752866744995},{"x":0.35630252957344055,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرداخت","boundary":[0.35630252957344055,0.3650416135787964,0.40504202246665955,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3495798408985138,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.3650416135787964,0.3529411852359772,0.38287752866744995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3816884756088257},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.3045338981151581,0.7898739624023438,0.3886884756088257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.7310924530029297,0.44233056902885437,0.7378151416778564,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6873949766159058,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفارشی","boundary":[0.6873949766159058,0.4447086751461029,0.7277311086654663,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6823529601097107,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6840336322784424,"y":0.457788348197937},{"x":0.6655462384223938,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.6638655662536621,0.4447086751461029,0.6840336322784424,0.457788348197937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6655462384223938,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6588655662536621,0.4377086751461029,0.7428151416778564,0.4624102122783661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3294117748737335,"y":0.44233056902885437},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4554102122783661},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.32436975836753845,0.44233056902885437,0.32773110270500183,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3210084140300751,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.2823529541492462,0.4411414861679077,0.3210084140300751,0.4554102122783661]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3294117748737335,"y":0.44233056902885437},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2773529541492462,0.4341414861679077,0.33273110270500184,0.4624102122783661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.464922696352005},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.7327731251716614,0.464922696352005,0.7378151416778564,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.464922696352005},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلیقه","boundary":[0.702521026134491,0.46611177921295166,0.7277311086654663,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4673008322715759},{"x":0.702521026134491,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6756302714347839,0.4673008322715759,0.7042016983032227,0.4780023694038391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6706302714347839,0.4603008322715759,0.7428151416778564,0.4826242632865906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.46254459023475647},{"x":0.32268908619880676,"y":0.464922696352005},{"x":0.3210084140300751,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.289075642824173,0.46254459023475647,0.3210084140300751,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4851367473602295},{"x":0.32605043053627014,"y":0.49940547347068787},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.32268908619880676,0.4839476943016052,0.32605043053627014,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4815695583820343},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4982164204120636},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.29075631499290466,0.4815695583820343,0.3176470696926117,0.4982164204120636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5},{"languageCode":"fa","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46611177921295166},{"x":0.32605043053627014,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28407564282417297,0.45554459023475646,0.33105043053627015,0.5064054734706879],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.5882353186607361,0.5089179277420044,0.5949580073356628,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.5529412031173706,0.5089179277420044,0.5815126299858093,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5226891040802002,0.5112960934638977,0.5495798587799072,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5042017102241516,0.5112960934638977,0.5142857432365417,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.5731092691421509,0.5255647897720337,0.5983193516731262,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.526753842830658},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.5394958257675171,0.526753842830658,0.5596638917922974,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.526753842830658},{"x":0.5327731370925903,"y":0.526753842830658},{"x":0.534453809261322,"y":0.5386444926261902},{"x":0.507563054561615,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5058823823928833,0.526753842830658,0.534453809261322,0.5386444926261902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4992017102241516,0.5031070404052734,0.6033193516731262,0.5456444926261902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5089179277420044},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5089179277420044},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5208085775375366},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.4588235318660736,0.5089179277420044,0.46722689270973206,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5101070404052734},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5089179277420044},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5219976305961609},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.42352941632270813,0.5101070404052734,0.45210084319114685,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5112960934638977},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5101070404052734},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.3966386616230011,0.5112960934638977,0.42184874415397644,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5231866836547852},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.37478992342948914,0.5112960934638977,0.3848739564418793,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.526753842830658},{"x":0.46890756487846375,"y":0.526753842830658},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5386444926261902},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.43697479367256165,0.526753842830658,0.46890756487846375,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.526753842830658},{"x":0.4319327771663666,"y":0.526753842830658},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.3983193337917328,0.526753842830658,0.4319327771663666,0.5386444926261902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5112960934638977},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5089179277420044},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36978992342948913,0.5042960934638977,0.47390756487846375,0.5456444926261902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.5865546464920044,0.5671819448471069,0.5966386795043945,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.5529412031173706,0.5683709979057312,0.5798319578170776,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5226891040802002,0.5683709979057312,0.5478991866111755,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5025210380554199,0.5695600509643555,0.5126050710678101,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5966386795043945,"y":0.596908450126648},{"x":0.5647059082984924,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.5647059082984924,0.5850178599357605,0.5966386795043945,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5596638917922974,"y":0.596908450126648},{"x":0.5327731370925903,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.5327731370925903,0.5850178599357605,0.5596638917922974,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5260504484176636,"y":0.596908450126648},{"x":0.5210084319114685,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.5850178599357605,0.5260504484176636,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.601664662361145},{"x":0.5966386795043945,"y":0.601664662361145},{"x":0.5966386795043945,"y":0.612366259098053},{"x":0.556302547454834,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.556302547454834,0.601664662361145,0.5966386795043945,0.612366259098053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5983193516731262,"y":0.612366259098053},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4975210380554199,0.5625600509643555,0.6033193516731262,0.619366259098053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5683709979057312},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5671819448471069},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5802615880966187},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.4571428596973419,0.5683709979057312,0.46722689270973206,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5683709979057312},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5671819448471069},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5802615880966187},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.42016807198524475,0.5683709979057312,0.45210084319114685,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5695600509643555},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5683709979057312},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5814506411552429},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.38991597294807434,0.5695600509643555,0.41848739981651306,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5814506411552429},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.37310925126075745,0.5695600509643555,0.3848739564418793,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5862069129943848},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5850178599357605},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5980975031852722},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.43529412150382996,0.5862069129943848,0.46722689270973206,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.587395966053009},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.4084033668041229,0.587395966053009,0.4302521049976349,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6028537750244141},{"x":0.46722689270973206,"y":0.601664662361145},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.4302521049976349,0.6028537750244141,0.46722689270973206,0.6135553121566772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5695600509643555},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5671819448471069},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6135553121566772},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36810925126075744,0.5625600509643555,0.47390756487846375,0.6205553121566773],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.7260504364967346,0.6076099872589111,0.7327731251716614,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانگی","boundary":[0.6873949766159058,0.6099880933761597,0.7210084199905396,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.7277311086654663,0.6290130615234375,0.7327731251716614,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانوادگی","boundary":[0.6722689270973206,0.6302021145820618,0.7210084199905396,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.7277311086654663,0.6527943015098572,0.7327731251716614,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روستایی","boundary":[0.6857143044471741,0.6539833545684814,0.7243697643280029,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7327731251716614,"y":0.686087965965271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.7277311086654663,0.6730083227157593,0.7327731251716614,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7243697643280029,"y":0.686087965965271},{"x":0.6924369931221008,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.6907563209533691,0.6741973757743835,0.7243697643280029,0.686087965965271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7378151416778564,"y":0.686087965965271},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6655882549285889,0.6029880933761597,0.7428151416778564,0.693087965965271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6218787431716919},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6218787431716919},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6337693333625793},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.3008403480052948,0.6218787431716919,0.30756303668022156,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6242568492889404},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6218787431716919},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6349583864212036},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.26050421595573425,0.6242568492889404,0.29579833149909973,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.642092764377594},{"x":0.30756303668022156,"y":0.642092764377594},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3025210201740265,0.642092764377594,0.30924370884895325,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6456599235534668},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6432818174362183},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6539833545684814},{"x":0.26050421595573425,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدماتی","boundary":[0.25882354378700256,0.6456599235534668,0.2974790036678314,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.2991596758365631,0.6623067855834961,0.3042016923427582,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6741973757743835},{"x":0.267226904630661,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.267226904630661,0.6646848917007446,0.2991596758365631,0.6741973757743835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6242568492889404},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6218787431716919},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6730083227157593},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2504621994495392,0.6172568492889404,0.31760505318641663,0.6800083227157593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.686087965965271},{"x":0.3025210201740265,"y":0.686087965965271},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.2991596758365631,0.686087965965271,0.3042016923427582,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6884661316871643},{"x":0.29243698716163635,"y":0.686087965965271},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6956004500389099},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.267226904630661,0.6884661316871643,0.29411765933036804,0.6956004500389099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3025210201740265,"y":0.686087965965271},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.262226904630661,0.6814661316871643,0.3092016923427582,0.7014113969802857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6016806960105896,0.7550535202026367,0.6302521228790283,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7728894352912903},{"x":0.578151285648346,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"1.1","boundary":[0.578151285648346,0.7550535202026367,0.5915966629981995,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.5462185144424438,0.7550535202026367,0.5697479248046875,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5092437267303467,0.7550535202026367,0.5394958257675171,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7728894352912903},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.7550535202026367,0.5025210380554199,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4739495813846588,0.7550535202026367,0.4907563030719757,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7550535202026367},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7550535202026367},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7728894352912903},{"x":0.462184876203537,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.7550535202026367,0.46890756487846375,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.4252100884914398,0.7550535202026367,0.4571428596973419,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4000000059604645,0.7550535202026367,0.4252100884914398,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3798319399356842,0.7550535202026367,0.3966386616230011,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3478991687297821,0.7550535202026367,0.3680672347545624,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.7550535202026367,0.3512605130672455,0.7728894352912903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3412184965610504,0.7480535202026367,0.6352521228790283,0.7798894352912903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8085612654685974},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.8085612654685974,0.2235294133424759,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8085612654685974},{"x":0.267226904630661,"y":0.8085612654685974},{"x":0.267226904630661,"y":0.8180737495422363},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kotler","boundary":[0.23025210201740265,0.8085612654685974,0.267226904630661,0.8180737495422363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8085612654685974},{"x":0.267226904630661,"y":0.8085612654685974},{"x":0.267226904630661,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.8015612654685974,0.272226904630661,0.8250737495422363],"dir":"ltr","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":12,"image":{"webpSec":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/zHRwIvFATSvFbwZC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/ghgImOAPmXgGIdil.jpg","blurred":"/storage/books/26e3e55c0fa6a695/pages/pQSSDJIllTUJEKzl.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00016275427344296123,0.9986724807354582,0.9990189372775955]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"str":"َُجًا","boundary":[0.7176470756530762,0.21165280044078827,0.7428571581840515,0.22473245859146118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21165280044078827},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"str":"س٘لَت","boundary":[0.7546218633651733,0.21165280044078827,0.7848739624023438,0.22473245859146118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22473245859146118},{"x":0.707563042640686,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"str":"1:","boundary":[0.707563042640686,0.2104637324810028,0.7159664034843445,0.22473245859146118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2840336263179779,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22592152655124664},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":".زٕا","boundary":[0.24873949587345123,0.21165280044078827,0.2840336263179779,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3193277418613434,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3193277418613434,"y":0.22592152655124664},{"x":0.29579833149909973,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ىبُٔ","boundary":[0.29579833149909973,0.21165280044078827,0.3193277418613434,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3630252182483673,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3630252182483673,"y":0.22592152655124664},{"x":0.3310924470424652,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ىايٮس","boundary":[0.3310924470424652,0.21165280044078827,0.3630252182483673,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3848739564418793,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3848739564418793,"y":0.22592152655124664},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.37478992342948914,0.21165280044078827,0.3848739564418793,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4302521049976349,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4302521049976349,"y":0.22592152655124664},{"x":0.3949579894542694,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ٍثبٚډ","boundary":[0.3949579894542694,0.21165280044078827,0.4302521049976349,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ْبَلابٽ","boundary":[0.4420168101787567,0.21165280044078827,0.4907563030719757,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"زهبٕ","boundary":[0.5025210380554199,0.21165280044078827,0.5462185144424438,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ْبىٮډ","boundary":[0.5579832196235657,0.21165280044078827,0.5949580073356628,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6151260733604431,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22592152655124664},{"x":0.605042040348053,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.605042040348053,0.21165280044078827,0.6151260733604431,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.21165280044078827},{"x":0.653781533241272,"y":0.21165280044078827},{"x":0.653781533241272,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ًٌجوا","boundary":[0.6268907785415649,0.21165280044078827,0.653781533241272,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"يٕڅًس","boundary":[0.6638655662536621,0.21165280044078827,0.6957983374595642,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22592152655124664},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"لاظډ","boundary":[0.21512605249881744,0.21165280044078827,0.2386554628610611,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ٍوبهٍبٽ","boundary":[0.7361344695091248,0.2342449426651001,0.7848739624023438,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2342449426651001},{"x":0.561344563961029,"y":0.2342449426651001},{"x":0.561344563961029,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5210084319114685,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ًٓٙځ","boundary":[0.5210084319114685,0.2342449426651001,0.561344563961029,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2342449426651001},{"x":0.578151285648346,"y":0.2342449426651001},{"x":0.578151285648346,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ُا","boundary":[0.5680672526359558,0.2342449426651001,0.578151285648346,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ٛبه","boundary":[0.5865546464920044,0.2342449426651001,0.6252101063728333,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2342449426651001},{"x":0.658823549747467,"y":0.2342449426651001},{"x":0.658823549747467,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ڃيډ","boundary":[0.6336134672164917,0.2342449426651001,0.658823549747467,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ټٔ","boundary":[0.6672269105911255,0.2342449426651001,0.6890756487846375,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ٍٽ","boundary":[0.6974790096282959,0.2342449426651001,0.7109243869781494,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ْا","boundary":[0.7193277478218079,0.2342449426651001,0.7344537973403931,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3495798408985138,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ٓډ","boundary":[0.3495798408985138,0.2342449426651001,0.3680672347545624,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2342449426651001},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2342449426651001},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24851366877555847},{"x":0.37478992342948914,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"يٕڅًس","boundary":[0.37478992342948914,0.2342449426651001,0.40672269463539124,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4252100884914398,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"اٍ","boundary":[0.4151260554790497,0.2342449426651001,0.4252100884914398,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2342449426651001},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2342449426651001},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"يىمًَٙ","boundary":[0.4319327771663666,0.2342449426651001,0.48403361439704895,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5176470875740051,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ْبَ","boundary":[0.4924369752407074,0.2342449426651001,0.5176470875740051,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2342449426651001},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2342449426651001},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24851366877555847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"يٕڅًس","boundary":[0.21512605249881744,0.2342449426651001,0.24705882370471954,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3025210201740265,"y":0.24851366877555847},{"x":0.2537815272808075,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"ّوبهٍبٽ","boundary":[0.2537815272808075,0.2342449426651001,0.3025210201740265,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3193277418613434,"y":0.24851366877555847},{"x":0.31092438101768494,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"بٔ","boundary":[0.31092438101768494,0.2342449426651001,0.3193277418613434,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24851366877555847},{"x":0.32605043053627014,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":1,"str":"يىٽ","boundary":[0.32605043053627014,0.2342449426651001,0.3478991687297821,0.24851366877555847]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2568370997905731},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2568370997905731},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2711058259010315},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"ىبُٔ","boundary":[0.21512605249881744,0.2568370997905731,0.2386554628610611,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2568370997905731},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2568370997905731},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2711058259010315},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"ىايٮس","boundary":[0.24705882370471954,0.2568370997905731,0.2806722819805145,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2568370997905731},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2568370997905731},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2711058259010315},{"x":0.289075642824173,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.289075642824173,0.2568370997905731,0.2991596758365631,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2711058259010315},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"لابٽ","boundary":[0.30756303668022156,0.2568370997905731,0.3294117748737335,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2711058259010315},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"ټٔ","boundary":[0.33781513571739197,0.2568370997905731,0.3613445460796356,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2711058259010315},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"ًٌجوا","boundary":[0.36974790692329407,0.2568370997905731,0.3949579894542694,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.2568370997905731},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2568370997905731},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2711058259010315},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"يٕڅًس","boundary":[0.40504202246665955,0.2568370997905731,0.43529412150382996,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2568370997905731},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2568370997905731},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"ٍث","boundary":[0.4436974823474884,0.2568370997905731,0.45378151535987854,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2711058259010315},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"ٛبه","boundary":[0.4638655483722687,0.2568370997905731,0.5025210380554199,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"ٍْبؼس","boundary":[0.5109243988990784,0.2568370997905731,0.5546218752861023,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2568370997905731},{"x":0.578151285648346,"y":0.2568370997905731},{"x":0.578151285648346,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"ڇبو","boundary":[0.5630252361297607,0.2568370997905731,0.578151285648346,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"بث","boundary":[0.5865546464920044,0.2568370997905731,0.5932773351669312,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":1,"str":"زًٔپٖٕث","boundary":[0.6033613681793213,0.2568370997905731,0.6638655662536621,0.2711058259010315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2568370997905731},{"x":0.702521026134491,"y":0.2568370997905731},{"x":0.702521026134491,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6739495992660522,"y":