فلور (فارسی) ایران شماره 14: تیره بارهنگ فلور (فارسی) ایران شماره 14: تیره بارهنگ

توضیحات

مخاطبان در این کتاب با تیره بارهنگ، گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. مطالب کتاب که گاه به انگلیسی تدوین شده با طرح‌هایی سیاه و سپید از گونه‌های معرفی شده، در هم آمیخته است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796050","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 14: تیره بارهنگ","price":"۴۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/28faabaa9dc4c622/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/28faabaa9dc4c622/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/28faabaa9dc4c622/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/28faabaa9dc4c622/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/28faabaa9dc4c622/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/28faabaa9dc4c622/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/28faabaa9dc4c622/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/28faabaa9dc4c622/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/28faabaa9dc4c622/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/28faabaa9dc4c622/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۴","nobat_chap":"1","description":["مخاطبان در این کتاب با تیره بارهنگ، گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. مطالب کتاب که گاه به انگلیسی تدوین شده با طرح‌هایی سیاه و سپید از گونه‌های معرفی شده، در هم آمیخته است.",""],"pages_count":"55","keywords":"null","token":"28faabaa9dc4c622","created_at":"2020-07-28 20:58:04","updated_at":"2022-08-03 11:04:17","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 13:33:42","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918183","title":"مهین جانی قربان","firstname":"مهین","lastname":"جانی قربان","token":"85240d08fe467cb9","created_at":"2020-04-19 13:36:20","updated_at":"2020-04-19 13:36:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918183","title":"مهین جانی قربان","firstname":"مهین","lastname":"جانی قربان","token":"85240d08fe467cb9","created_at":"2020-04-19 13:36:20","updated_at":"2020-04-19 13:36:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784730","file":"5f2052144bba47.86476200.pdf","book_id":"3796050","toc":null,"created_at":"2020-07-28 20:58:04","updated_at":"2022-08-03 11:04:18","process_started_at":"2020-07-28 20:58:06","process_done_at":"2020-07-28 20:58:09","process_failed_at":null,"pages_count":"57","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"13dfdcdb60f881044c752a2434092e8015c090945bc244ce6bf7004e4d75d62bccb9bb16f015ea3f6db735632006268810467a76c9e633a876130199f5d9ba29","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۷"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"31852","title":"گیاهشناسی","token":"c4f6af6606c9a26a","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:46:09","updated_at":"2020-09-23 13:50:32","study_fields":[{"id":"388","title":"مدیریت مناطق خشک و بیابانی","degree_id":"7","token":"a96bb2f4c88566f2","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-14-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF","ebook_price_en":"8000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-14-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF","pages_count_fa":"۵۵","authorTitle":"مهین جانی قربان","tocStr":"","url":"/preview/28faabaa9dc4c622/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-14-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF"}
{"toc":null,"pages_count":57,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"28faabaa9dc4c622","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/gdMqiDYqVBpUjKMO.jpg","blurred":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/iDRRQCIeLKtFTmPg.jpg","webpSec":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/KEzUbeGvDlULkudI-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":670,"margin":[0.0005419753220346239,0.00010316328441918786,0.9982456789970398,0.9986863666940092]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.07611940056085587},{"x":0.6111111044883728,"y":0.07761193811893463},{"x":0.6111111044883728,"y":0.09850746393203735},{"x":0.5355555415153503,"y":0.09850746393203735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5377777814865112,0.07611940056085587,0.6111111044883728,0.09850746393203735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.07611940056085587},{"x":0.5222222208976746,"y":0.07611940056085587},{"x":0.5222222208976746,"y":0.09701492637395859},{"x":0.46000000834465027,"y":0.09701492637395859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.46000000834465027,0.07611940056085587,0.5222222208976746,0.09701492637395859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40444445610046387,"y":0.07611940056085587},{"x":0.4466666579246521,"y":0.07611940056085587},{"x":0.4466666579246521,"y":0.09701492637395859},{"x":0.402222216129303,"y":0.09701492637395859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.40444445610046387,0.07611940056085587,0.4466666579246521,0.09701492637395859]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40444445610046387,"y":0.07611940056085587},{"x":0.6111111044883728,"y":0.07761193811893463},{"x":0.6111111044883728,"y":0.09850746393203735},{"x":0.402222216129303,"y":0.09701492637395859}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.39944445610046386,0.06911940056085586,0.6161111044883728,0.10550746393203736],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.10895522683858871},{"x":0.5822222232818604,"y":0.10895522683858871},{"x":0.5822222232818604,"y":0.12537313997745514},{"x":0.5444444417953491,"y":0.12537313997745514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5444444417953491,0.10895522683858871,0.5822222232818604,0.12537313997745514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.10895522683858871},{"x":0.5288888812065125,"y":0.10895522683858871},{"x":0.5288888812065125,"y":0.12537313997745514},{"x":0.4399999976158142,"y":0.1268656700849533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهادسازندگی","boundary":[0.4399999976158142,0.10895522683858871,0.5288888812065125,0.12537313997745514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.13432836532592773},{"x":0.6266666650772095,"y":0.13432836532592773},{"x":0.6266666650772095,"y":0.15522387623786926},{"x":0.5711110830307007,"y":0.15522387623786926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5711110830307007,0.13432836532592773,0.6266666650772095,0.15522387623786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.13432836532592773},{"x":0.5533333420753479,"y":0.13432836532592773},{"x":0.5533333420753479,"y":0.15522387623786926},{"x":0.5,"y":0.15522387623786926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5,0.13432836532592773,0.5533333420753479,0.15522387623786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.13432836532592773},{"x":0.47999998927116394,"y":0.13432836532592773},{"x":0.47999998927116394,"y":0.15522387623786926},{"x":0.47111111879348755,"y":0.15522387623786926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47111111879348755,0.13432836532592773,0.47999998927116394,0.15522387623786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955555558204651,"y":0.13432836532592773},{"x":0.46444445848464966,"y":0.13432836532592773},{"x":0.46444445848464966,"y":0.15522387623786926},{"x":0.3955555558204651,"y":0.15671642124652863}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3955555558204651,0.13432836532592773,0.46444445848464966,0.15522387623786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5955555438995361,"y":0.16119402647018433},{"x":0.6688888669013977,"y":0.16119402647018433},{"x":0.6688888669013977,"y":0.18656715750694275},{"x":0.5955555438995361,"y":0.1880597025156021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5955555438995361,0.16119402647018433,0.6688888669013977,0.18656715750694275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5111111402511597,"y":0.1626865714788437},{"x":0.5933333039283752,"y":0.16119402647018433},{"x":0.5933333039283752,"y":0.1880597025156021},{"x":0.5111111402511597,"y":0.1880597025156021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5111111402511597,0.1626865714788437,0.5933333039283752,0.1880597025156021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.1626865714788437},{"x":0.4888888895511627,"y":0.1626865714788437},{"x":0.4888888895511627,"y":0.1880597025156021},{"x":0.4266666769981384,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4266666769981384,0.1626865714788437,0.4888888895511627,0.1880597025156021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.16417910158634186},{"x":0.42222222685813904,"y":0.16417910158634186},{"x":0.42222222685813904,"y":0.18955223262310028},{"x":0.41111111640930176,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41111111640930176,0.16417910158634186,0.42222222685813904,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35333332419395447,"y":0.16417910158634186},{"x":0.40666666626930237,"y":0.16417910158634186},{"x":0.40666666626930237,"y":0.18955223262310028},{"x":0.35555556416511536,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.35333332419395447,0.16417910158634186,0.40666666626930237,0.18955223262310028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35333332419395447,"y":0.11044776439666748},{"x":0.6688888669013977,"y":0.10746268928050995},{"x":0.6688888669013977,"y":0.1880597025156021},{"x":0.35555556416511536,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34833332419395446,0.10344776439666747,0.6738888669013977,0.19505970251560212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.3865671753883362},{"x":0.6088888645172119,"y":0.3850746154785156},{"x":0.6088888645172119,"y":0.43134328722953796},{"x":0.5311111211776733,"y":0.43283581733703613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5288888812065125,0.3865671753883362,0.6088888645172119,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.38805970549583435},{"x":0.5222222208976746,"y":0.3865671753883362},{"x":0.5222222208976746,"y":0.43283581733703613},{"x":0.4266666769981384,"y":0.4343283474445343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.42444443702697754,0.38805970549583435,0.5222222208976746,0.43283581733703613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.3865671753883362},{"x":0.6088888645172119,"y":0.3850746154785156},{"x":0.6088888645172119,"y":0.43134328722953796},{"x":0.4266666769981384,"y":0.4343283474445343}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41944443702697753,0.3795671753883362,0.6138888645172119,0.43834328722953797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7488889098167419,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7488889098167419,"y":0.483582079410553},{"x":0.6688888669013977,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6688888669013977,0.45373135805130005,0.7488889098167419,0.483582079410553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.4552238881587982},{"x":0.653333306312561,"y":0.45373135805130005},{"x":0.6555555462837219,"y":0.483582079410553},{"x":0.6311110854148865,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.6288889050483704,0.4552238881587982,0.6555555462837219,0.483582079410553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6200000047683716,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6333333253860474,"y":0.48507463932037354},{"x":0.6200000047683716,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6200000047683716,0.4552238881587982,0.6333333253860474,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6133333444595337,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6133333444595337,"y":0.48507463932037354},{"x":0.5644444227218628,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5644444227218628,0.4552238881587982,0.6133333444595337,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.4567164182662964},{"x":0.5577777624130249,"y":0.4552238881587982},{"x":0.5577777624130249,"y":0.48507463932037354},{"x":0.48222222924232483,"y":0.4865671694278717}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"بارهنگ","boundary":[0.47999998927116394,0.4567164182662964,0.5577777624130249,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.4567164182662964},{"x":0.4555555582046509,"y":0.4567164182662964},{"x":0.4577777683734894,"y":0.4865671694278717},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4865671694278717}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4444444477558136,0.4567164182662964,0.4577777683734894,0.4865671694278717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.45820894837379456},{"x":0.4466666579246521,"y":0.4567164182662964},{"x":0.4466666579246521,"y":0.4865671694278717},{"x":0.2866666615009308,"y":0.4880596995353699}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Plantaginaceae","boundary":[0.2866666615009308,0.45820894837379456,0.4466666579246521,0.4865671694278717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.45820894837379456},{"x":0.2888889014720917,"y":0.45820894837379456},{"x":0.2888889014720917,"y":0.4880596995353699},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4880596995353699}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2755555510520935,0.45820894837379456,0.2888889014720917,0.4880596995353699]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.45820894837379456},{"x":0.7488889098167419,"y":0.4522387981414795},{"x":0.7488889098167419,"y":0.483582079410553},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4880596995353699}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2705555510520935,0.45120894837379455,0.753888909816742,0.490582079410553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5805970430374146},{"x":0.6044444441795349,"y":0.5820895433425903},{"x":0.6044444441795349,"y":0.6089552044868469},{"x":0.5533333420753479,"y":0.6074627041816711}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.5555555820465088,0.5805970430374146,0.6044444441795349,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.579104483127594},{"x":0.5377777814865112,"y":0.5805970430374146},{"x":0.5355555415153503,"y":0.6074627041816711},{"x":0.4955555498600006,"y":0.6074627041816711}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانی","boundary":[0.4955555498600006,0.579104483127594,0.5355555415153503,0.6074627041816711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.579104483127594},{"x":0.48444443941116333,"y":0.579104483127594},{"x":0.48444443941116333,"y":0.6059701442718506},{"x":0.4333333373069763,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قربان","boundary":[0.4355555474758148,0.579104483127594,0.48444443941116333,0.6059701442718506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.579104483127594},{"x":0.6044444441795349,"y":0.5805970430374146},{"x":0.6044444441795349,"y":0.6089552044868469},{"x":0.4333333373069763,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4305555474758148,0.572104483127594,0.6094444441795349,0.6159552044868469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.7865671515464783},{"x":0.5755555629730225,"y":0.7895522117614746},{"x":0.5755555629730225,"y":0.8149253726005554},{"x":0.46444445848464966,"y":0.8119403123855591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.46666666865348816,0.7865671515464783,0.5755555629730225,0.8149253726005554]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.7865671515464783},{"x":0.5755555629730225,"y":0.7895522117614746},{"x":0.5755555629730225,"y":0.8149253726005554},{"x":0.46444445848464966,"y":0.8119403123855591}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46166666865348815,0.7795671515464783,0.5805555629730225,0.8219253726005554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.816417932510376},{"x":0.7822222113609314,"y":0.816417932510376},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8388059735298157},{"x":0.7133333086967468,"y":0.8388059735298157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7133333086967468,0.816417932510376,0.7822222113609314,0.8388059735298157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.8179104328155518},{"x":0.7022222280502319,"y":0.816417932510376},{"x":0.7022222280502319,"y":0.8388059735298157},{"x":0.6466666460037231,"y":0.8402985334396362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6466666460037231,0.8179104328155518,0.7022222280502319,0.8388059735298157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.8477612137794495},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8462686538696289},{"x":0.7844444513320923,"y":0.8686566948890686},{"x":0.753333330154419,"y":0.8701492547988892}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.753333330154419,0.8477612137794495,0.7844444513320923,0.8686566948890686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.8492537140846252},{"x":0.7444444298744202,"y":0.8477612137794495},{"x":0.746666669845581,"y":0.8701492547988892},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8716418147087097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6888889074325562,0.8492537140846252,0.746666669845581,0.8701492547988892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.8522388339042664},{"x":0.6822222471237183,"y":0.8492537140846252},{"x":0.6844444274902344,"y":0.8731343150138855},{"x":0.6133333444595337,"y":0.874626874923706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.6111111044883728,0.8522388339042664,0.6844444274902344,0.8731343150138855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.8179104328155518},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8149253726005554},{"x":0.7844444513320923,"y":0.8701492547988892},{"x":0.6111111044883728,"y":0.874626874923706}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6038888645172119,0.8109104328155518,0.7894444513320923,0.8771492547988892],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3422222137451172,"y":0.8223880529403687},{"x":0.402222216129303,"y":0.8223880529403687},{"x":0.402222216129303,"y":0.8462686538696289},{"x":0.3422222137451172,"y":0.8462686538696289}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.3422222137451172,0.8223880529403687,0.402222216129303,0.8462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.8223880529403687},{"x":0.324444442987442,"y":0.8223880529403687},{"x":0.324444442987442,"y":0.8462686538696289},{"x":0.2866666615009308,"y":0.8462686538696289}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.2866666615009308,0.8223880529403687,0.324444442987442,0.8462686538696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24888889491558075,"y":0.8223880529403687},{"x":0.2822222113609314,"y":0.8223880529403687},{"x":0.2822222113609314,"y":0.8447760939598083},{"x":0.24888889491558075,"y":0.8447760939598083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.24888889491558075,0.8223880529403687,0.2822222113609314,0.8447760939598083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.8492537140846252},{"x":0.40444445610046387,"y":0.8492537140846252},{"x":0.40444445610046387,"y":0.8731343150138855},{"x":0.3777777850627899,"y":0.8731343150138855}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.3777777850627899,0.8492537140846252,0.40444445610046387,0.8731343150138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.8492537140846252},{"x":0.36666667461395264,"y":0.8492537140846252},{"x":0.36666667461395264,"y":0.8731343150138855},{"x":0.3400000035762787,"y":0.8731343150138855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.3400000035762787,0.8492537140846252,0.36666667461395264,0.8731343150138855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.8492537140846252},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8492537140846252},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8731343150138855},{"x":0.25777778029441833,"y":0.8731343150138855}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.25777778029441833,0.8492537140846252,0.3333333432674408,0.8731343150138855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24888889491558075,"y":0.8223880529403687},{"x":0.40666666626930237,"y":0.8223880529403687},{"x":0.40444445610046387,"y":0.8731343150138855},{"x":0.24888889491558075,"y":0.8731343150138855}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24388889491558075,0.8153880529403686,0.40944445610046387,0.8801343150138855],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/jXHrnymHJSRSMqLz.jpg","blurred":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/OzdLeEVCZLurFuSs.jpg","webpSec":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/wWjBzmgZEiBaDohn-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":669,"margin":[0.00022098765373229978,0.00007444124990692766,0.9980333333439297,0.9985729699612378]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155555605888367,"y":0.05979073420166969},{"x":0.5711110830307007,"y":0.06128549948334694},{"x":0.5688889026641846,"y":0.08221225440502167},{"x":0.5133333206176758,"y":0.08221225440502167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.5155555605888367,0.05979073420166969,0.5688889026641846,0.08221225440502167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.056801196187734604},{"x":0.5,"y":0.05979073420166969},{"x":0.4977777898311615,"y":0.08071748912334442},{"x":0.41777777671813965,"y":0.07922272384166718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.41777777671813965,0.056801196187734604,0.4977777898311615,0.08071748912334442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.09118086844682693},{"x":0.851111114025116,"y":0.09118086844682693},{"x":0.851111114025116,"y":0.11210761964321136},{"x":0.7799999713897705,"y":0.11210761964321136}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7799999713897705,0.09118086844682693,0.851111114025116,0.11210761964321136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044444680213928,"y":0.09118086844682693},{"x":0.7622222304344177,"y":0.09118086844682693},{"x":0.7622222304344177,"y":0.11210761964321136},{"x":0.7044444680213928,"y":0.11210761964321136}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.7044444680213928,0.09118086844682693,0.7622222304344177,0.11210761964321136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.056801196187734604},{"x":0.8533333539962769,"y":0.06128549948334694},{"x":0.851111114025116,"y":0.11360239237546921},{"x":0.41777777671813965,"y":0.11061285436153412}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41277777671813964,0.049801196187734605,0.856111114025116,0.12060239237546921],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.0866965651512146},{"x":0.46444445848464966,"y":0.08520179241895676},{"x":0.46444445848464966,"y":0.10612855106592178},{"x":0.40666666626930237,"y":0.10762331634759903}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":"محبت","boundary":[0.40666666626930237,0.0866965651512146,0.46444445848464966,0.10612855106592178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.0866965651512146},{"x":0.4000000059604645,"y":0.0866965651512146},{"x":0.4000000059604645,"y":0.10762331634759903},{"x":0.3911111056804657,"y":0.10762331634759903}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"اور","boundary":[0.3911111056804657,0.0866965651512146,0.4000000059604645,0.10762331634759903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30444443225860596,"y":0.08819133043289185},{"x":0.3400000035762787,"y":0.0866965651512146},{"x":0.3422222137451172,"y":0.10911808907985687},{"x":0.30444443225860596,"y":0.10911808907985687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عادل","boundary":[0.30444443225860596,0.08819133043289185,0.3422222137451172,0.10911808907985687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.08968609571456909},{"x":0.2844444513320923,"y":0.08819133043289185},{"x":0.2844444513320923,"y":0.11061285436153412},{"x":0.23777778446674347,"y":0.11061285436153412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"جلیلی","boundary":[0.23555555939674377,0.08968609571456909,0.2844444513320923,0.11061285436153412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.12107623368501663},{"x":0.8444444537162781,"y":0.12107623368501663},{"x":0.8444444537162781,"y":0.14200298488140106},{"x":0.8199999928474426,"y":0.1434977650642395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.8177777528762817,0.12107623368501663,0.8444444537162781,0.14200298488140106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.12257099896669388},{"x":0.8111110925674438,"y":0.12107623368501663},{"x":0.8111110925674438,"y":0.1434977650642395},{"x":0.7599999904632568,"y":0.1434977650642395}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.7599999904632568,0.12257099896669388,0.8111110925674438,0.1434977650642395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.12556053698062897},{"x":0.7511110901832581,"y":0.12257099896669388},{"x":0.7511110901832581,"y":0.14499253034591675},{"x":0.6711111068725586,"y":0.146487295627594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.6711111068725586,0.12556053698062897,0.7511110901832581,0.14499253034591675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0.550000011920929},{"languageCode":"fa","confidence":0.44999998807907104}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.08968609571456909},{"x":0.8422222137451172,"y":0.07623318582773209},{"x":0.8444444537162781,"y":0.1434977650642395},{"x":0.23777778446674347,"y":0.15545590221881866}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.23055555939674377,0.08268609571456909,0.8494444537162781,0.1504977650642395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.11958146840333939},{"x":0.3422222137451172,"y":0.11958146840333939},{"x":0.3422222137451172,"y":0.14200298488140106},{"x":0.3177777826786041,"y":0.14200298488140106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عبد","boundary":[0.3177777826786041,0.11958146840333939,0.3422222137451172,0.14200298488140106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.11958146840333939},{"x":0.30888888239860535,"y":0.11958146840333939},{"x":0.30888888239860535,"y":0.14200298488140106},{"x":0.23999999463558197,"y":0.14200298488140106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.23999999463558197,0.11958146840333939,0.30888888239860535,0.14200298488140106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.11958146840333939},{"x":0.2244444489479065,"y":0.11958146840333939},{"x":0.2244444489479065,"y":0.14200298488140106},{"x":0.1733333319425583,"y":0.14200298488140106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.1733333319425583,0.11958146840333939,0.2244444489479065,0.14200298488140106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.11958146840333939},{"x":0.1711111068725586,"y":0.11958146840333939},{"x":0.1711111068725586,"y":0.14200298488140106},{"x":0.13555555045604706,"y":0.14200298488140106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.13555555045604706,0.11958146840333939,0.1711111068725586,0.14200298488140106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.14050821959972382},{"x":0.6000000238418579,"y":0.14050821959972382},{"x":0.602222204208374,"y":0.16591928899288177},{"x":0.5866666436195374,"y":0.16591928899288177}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"فات","boundary":[0.5866666436195374,0.14050821959972382,0.602222204208374,0.16591928899288177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.14050821959972382},{"x":0.5799999833106995,"y":0.14050821959972382},{"x":0.5822222232818604,"y":0.16591928899288177},{"x":0.5600000023841858,"y":0.16591928899288177}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"التي","boundary":[0.5577777624130249,0.14050821959972382,0.5822222232818604,0.16591928899288177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.14200298488140106},{"x":0.5555555820465088,"y":0.14050821959972382},{"x":0.5577777624130249,"y":0.16591928899288177},{"x":0.5244444608688354,"y":0.16741405427455902}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"قضية","boundary":[0.5222222208976746,0.14200298488140106,0.5577777624130249,0.16591928899288177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.1434977650642395},{"x":0.5266666412353516,"y":0.14200298488140106},{"x":0.5288888812065125,"y":0.16741405427455902},{"x":0.47777777910232544,"y":0.16890881955623627}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"عنا","boundary":[0.47555556893348694,0.1434977650642395,0.5288888812065125,0.16741405427455902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3799999952316284,"y":0.14499253034591675},{"x":0.47111111879348755,"y":0.1434977650642395},{"x":0.47333332896232605,"y":0.16890881955623627},{"x":0.3822222352027893,"y":0.1704035848379135}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"بعيدة","boundary":[0.3799999952316284,0.14499253034591675,0.47333332896232605,0.16890881955623627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3799999952316284,"y":0.14499253034591675},{"x":0.3955555558204651,"y":0.14499253034591675},{"x":0.3955555558204651,"y":0.1704035848379135},{"x":0.3822222352027893,"y":0.1704035848379135}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"عن","boundary":[0.3799999952316284,0.14499253034591675,0.3955555558204651,0.1704035848379135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.146487295627594},{"x":0.3377777636051178,"y":0.146487295627594},{"x":0.3400000035762787,"y":0.17189835011959076},{"x":0.29555556178092957,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.2933333218097687,0.146487295627594,0.3400000035762787,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.14798206090927124},{"x":0.2888889014720917,"y":0.146487295627594},{"x":0.2888889014720917,"y":0.17189835011959076},{"x":0.2800000011920929,"y":0.1733931303024292}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.2777777910232544,0.14798206090927124,0.2888889014720917,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.14798206090927124},{"x":0.2800000011920929,"y":0.14798206090927124},{"x":0.2800000011920929,"y":0.1733931303024292},{"x":0.25777778029441833,"y":0.1733931303024292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.25777778029441833,0.14798206090927124,0.2800000011920929,0.1733931303024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20666666328907013,"y":0.1494768261909485},{"x":0.25111111998558044,"y":0.14798206090927124},{"x":0.25333333015441895,"y":0.1733931303024292},{"x":0.20666666328907013,"y":0.17488789558410645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.20666666328907013,0.1494768261909485,0.25333333015441895,0.1733931303024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.1733931303024292},{"x":0.746666669845581,"y":0.1733931303024292},{"x":0.746666669845581,"y":0.2032884955406189},{"x":0.6822222471237183,"y":0.2032884955406189}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6822222471237183,0.1733931303024292,0.746666669845581,0.2032884955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.17488789558410645},{"x":0.6644444465637207,"y":0.17488789558410645},{"x":0.6644444465637207,"y":0.2032884955406189},{"x":0.6399999856948853,"y":0.2032884955406189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6399999856948853,0.17488789558410645,0.6644444465637207,0.2032884955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6200000047683716,"y":0.17488789558410645},{"x":0.6333333253860474,"y":0.17488789558410645},{"x":0.6333333253860474,"y":0.2032884955406189},{"x":0.6200000047683716,"y":0.2032884955406189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6200000047683716,0.17488789558410645,0.6333333253860474,0.2032884955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.17488789558410645},{"x":0.6111111044883728,"y":0.17488789558410645},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2032884955406189},{"x":0.5666666626930237,"y":0.2032884955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5666666626930237,0.17488789558410645,0.6111111044883728,0.2032884955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888888895511627,"y":0.17488789558410645},{"x":0.5577777624130249,"y":0.17488789558410645},{"x":0.5577777624130249,"y":0.2032884955406189},{"x":0.4888888895511627,"y":0.2032884955406189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.4888888895511627,0.17488789558410645,0.5577777624130249,0.2032884955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.17488789558410645},{"x":0.48222222924232483,"y":0.17488789558410645},{"x":0.48222222924232483,"y":0.2032884955406189},{"x":0.47111111879348755,"y":0.2032884955406189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.47111111879348755,0.17488789558410645,0.48222222924232483,0.2032884955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41555556654930115,"y":0.17488789558410645},{"x":0.47555556893348694,"y":0.17488789558410645},{"x":0.47555556893348694,"y":0.20478326082229614},{"x":0.41555556654930115,"y":0.20478326082229614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئول","boundary":[0.41555556654930115,0.17488789558410645,0.47555556893348694,0.20478326082229614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.17488789558410645},{"x":0.3955555558204651,"y":0.17488789558410645},{"x":0.3955555558204651,"y":0.20478326082229614},{"x":0.35777777433395386,"y":0.20478326082229614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.35777777433395386,0.17488789558410645,0.3955555558204651,0.20478326082229614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311111032962799,"y":0.17488789558410645},{"x":0.3422222137451172,"y":0.17488789558410645},{"x":0.3422222137451172,"y":0.20478326082229614},{"x":0.3311111032962799,"y":0.20478326082229614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3311111032962799,0.17488789558410645,0.3422222137451172,0.20478326082229614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24888889491558075,"y":0.17488789558410645},{"x":0.324444442987442,"y":0.17488789558410645},{"x":0.324444442987442,"y":0.20478326082229614},{"x":0.24888889491558075,"y":0.20478326082229614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.24888889491558075,0.17488789558410645,0.324444442987442,0.20478326082229614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.17488789558410645},{"x":0.24222221970558167,"y":0.17488789558410645},{"x":0.24222221970558167,"y":0.20478326082229614},{"x":0.2288888841867447,"y":0.20478326082229614}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2288888841867447,0.17488789558410645,0.24222221970558167,0.20478326082229614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.11958146840333939},{"x":0.746666669845581,"y":0.11958146840333939},{"x":0.746666669845581,"y":0.20478326082229614},{"x":0.13555555045604706,"y":0.20478326082229614}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.13055555045604705,0.11258146840333938,0.7516666698455811,0.21178326082229615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.15246637165546417},{"x":0.851111114025116,"y":0.15396113693714142},{"x":0.8488888740539551,"y":0.17787742614746094},{"x":0.8022222518920898,"y":0.17488789558410645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.804444432258606,0.15246637165546417,0.8488888740539551,0.17787742614746094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.14798206090927124},{"x":0.7955555319786072,"y":0.15097160637378693},{"x":0.7911111116409302,"y":0.17488789558410645},{"x":0.7200000286102295,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.7222222089767456,0.14798206090927124,0.7911111116409302,0.17488789558410645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.14798206090927124},{"x":0.851111114025116,"y":0.15246637165546417},{"x":0.8488888740539551,"y":0.1763826608657837},{"x":0.7200000286102295,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7172222089767456,0.14098206090927123,0.8538888740539551,0.1833826608657837],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.23916293680667877},{"x":0.5866666436195374,"y":0.23916293680667877},{"x":0.5866666436195374,"y":0.26158446073532104},{"x":0.5,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکیلات","boundary":[0.5,0.23916293680667877,0.5866666436195374,0.26158446073532104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.23916293680667877},{"x":0.4866666793823242,"y":0.23916293680667877},{"x":0.4866666793823242,"y":0.2630792260169983},{"x":0.4444444477558136,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4444444477558136,0.23916293680667877,0.4866666793823242,0.2630792260169983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.24065770208835602},{"x":0.4399999976158142,"y":0.23916293680667877},{"x":0.4422222077846527,"y":0.2630792260169983},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4000000059604645,0.24065770208835602,0.4422222077846527,0.2630792260169983]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.24065770208835602},{"x":0.5866666436195374,"y":0.23916293680667877},{"x":0.5866666436195374,"y":0.26158446073532104},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2630792260169983}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3950000059604645,0.233657702088356,0.5916666436195374,0.26858446073532105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.26756352186203003},{"x":0.5288888812065125,"y":0.27802690863609314},{"x":0.5244444608688354,"y":0.29446935653686523},{"x":0.4466666579246521,"y":0.2840059697628021}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.4511111080646515,0.26756352186203003,0.5244444608688354,0.29446935653686523]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.26756352186203003},{"x":0.5288888812065125,"y":0.27802690863609314},{"x":0.5244444608688354,"y":0.29446935653686523},{"x":0.4466666579246521,"y":0.2840059697628021}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4461111080646515,0.26056352186203,0.5294444608688355,0.30146935653686524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.39760836958885193},{"x":0.5333333611488342,"y":0.3991031348705292},{"x":0.5311111211776733,"y":0.4424514174461365},{"x":0.47333332896232605,"y":0.44095665216445923}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"اهدا","boundary":[0.47555556893348694,0.39760836958885193,0.5311111211776733,0.4424514174461365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.39760836958885193},{"x":0.4377777874469757,"y":0.39760836958885193},{"x":0.4355555474758148,"y":0.44095665216445923},{"x":0.40666666626930237,"y":0.44095665216445923}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"میل","boundary":[0.40888887643814087,0.39760836958885193,0.4355555474758148,0.44095665216445923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.39760836958885193},{"x":0.5333333611488342,"y":0.3991031348705292},{"x":0.5311111211776733,"y":0.4424514174461365},{"x":0.40666666626930237,"y":0.44095665216445923}]},"confidence":0.5,"boundary":[0.40388887643814086,0.3906083695888519,0.5361111211776733,0.4494514174461365],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.3004484176635742},{"x":0.7888888716697693,"y":0.3004484176635742},{"x":0.7888888716697693,"y":0.3258594870567322},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3258594870567322}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7777777910232544,0.3004484176635742,0.7888888716697693,0.3258594870567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742222249507904,"y":0.3004484176635742},{"x":0.7799999713897705,"y":0.3004484176635742},{"x":0.7799999713897705,"y":0.3258594870567322},{"x":0.742222249507904,"y":0.3258594870567322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.742222249507904,0.3004484176635742,0.7799999713897705,0.3258594870567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.3004484176635742},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3004484176635742},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3258594870567322},{"x":0.6399999856948853,"y":0.3258594870567322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6399999856948853,0.3004484176635742,0.7222222089767456,0.3258594870567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5266666412353516,"y":0.298953652381897},{"x":0.6266666650772095,"y":0.3004484176635742},{"x":0.6266666650772095,"y":0.3258594870567322},{"x":0.5266666412353516,"y":0.3258594870567322}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.5266666412353516,0.298953652381897,0.6266666650772095,0.3258594870567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.298953652381897},{"x":0.5066666603088379,"y":0.298953652381897},{"x":0.5066666603088379,"y":0.3258594870567322},{"x":0.4399999976158142,"y":0.3258594870567322}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4399999976158142,0.298953652381897,0.5066666603088379,0.3258594870567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36000001430511475,"y":0.298953652381897},{"x":0.4377777874469757,"y":0.298953652381897},{"x":0.4377777874469757,"y":0.3258594870567322},{"x":0.36000001430511475,"y":0.3258594870567322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.36000001430511475,0.298953652381897,0.4377777874469757,0.3258594870567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.298953652381897},{"x":0.3377777636051178,"y":0.298953652381897},{"x":0.3377777636051178,"y":0.32436472177505493},{"x":0.2755555510520935,"y":0.32436472177505493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.2755555510520935,0.298953652381897,0.3377777636051178,0.32436472177505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.298953652381897},{"x":0.2688888907432556,"y":0.298953652381897},{"x":0.2688888907432556,"y":0.32436472177505493},{"x":0.25777778029441833,"y":0.32436472177505493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25777778029441833,0.298953652381897,0.2688888907432556,0.32436472177505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.298953652381897},{"x":0.25111111998558044,"y":0.298953652381897},{"x":0.25111111998558044,"y":0.32436472177505493},{"x":0.20222222805023193,"y":0.32436472177505493}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.20222222805023193,0.298953652381897,0.25111111998558044,0.32436472177505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19111111760139465,"y":0.298953652381897},{"x":0.20222222805023193,"y":0.298953652381897},{"x":0.20222222805023193,"y":0.32436472177505493},{"x":0.19111111760139465,"y":0.32436472177505493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.19111111760139465,0.298953652381897,0.20222222805023193,0.32436472177505493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19111111760139465,"y":0.2974588871002197},{"x":0.7888888716697693,"y":0.3004484176635742},{"x":0.7888888716697693,"y":0.3258594870567322},{"x":0.19111111760139465,"y":0.32436472177505493}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18611111760139465,0.2904588871002197,0.7938888716697693,0.3328594870567322],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5266666412353516,"y":0.33183857798576355},{"x":0.5666666626930237,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5666666626930237,"y":0.3527653217315674},{"x":0.5266666412353516,"y":0.3527653217315674}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5266666412353516,0.33183857798576355,0.5666666626930237,0.3527653217315674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.3303437829017639},{"x":0.5088889002799988,"y":0.33183857798576355},{"x":0.5088889002799988,"y":0.3527653217315674},{"x":0.41111111640930176,"y":0.35127055644989014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.41333332657814026,0.3303437829017639,0.5088889002799988,0.3527653217315674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.36173394322395325},{"x":0.8799999952316284,"y":0.36173394322395325},{"x":0.8799999952316284,"y":0.3826606869697571},{"x":0.8133333325386047,"y":0.3826606869697571}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8111110925674438,0.36173394322395325,0.8799999952316284,0.3826606869697571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.36173394322395325},{"x":0.7977777719497681,"y":0.36173394322395325},{"x":0.7977777719497681,"y":0.3841554522514343},{"x":0.746666669845581,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7444444298744202,0.36173394322395325,0.7977777719497681,0.3841554522514343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.3303437829017639},{"x":0.8799999952316284,"y":0.33183857798576355},{"x":0.8799999952316284,"y":0.3841554522514343},{"x":0.41111111640930176,"y":0.3826606869697571}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40611111640930175,0.3233437829017639,0.8849999952316284,0.39115545225143433],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.3602391481399536},{"x":0.3222222328186035,"y":0.36173394322395325},{"x":0.3222222328186035,"y":0.3856502175331116},{"x":0.25333333015441895,"y":0.3856502175331116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.25333333015441895,0.3602391481399536,0.3222222328186035,0.3856502175331116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3602391481399536},{"x":0.23999999463558197,"y":0.3602391481399536},{"x":0.23999999463558197,"y":0.3841554522514343},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.20000000298023224,0.3602391481399536,0.23999999463558197,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1644444465637207,"y":0.35874438285827637},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3602391481399536},{"x":0.19777777791023254,"y":0.3841554522514343},{"x":0.1644444465637207,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.1644444465637207,0.35874438285827637,0.19777777791023254,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.846666693687439,"y":0.39162930846214294},{"x":0.8777777552604675,"y":0.3901345431804657},{"x":0.8777777552604675,"y":0.41106128692626953},{"x":0.846666693687439,"y":0.4125560522079468}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.846666693687439,0.39162930846214294,0.8777777552604675,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.3931240737438202},{"x":0.8377777934074402,"y":0.39162930846214294},{"x":0.8399999737739563,"y":0.4125560522079468},{"x":0.7911111116409302,"y":0.414050817489624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.7888888716697693,0.3931240737438202,0.8399999737739563,0.4125560522079468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.3961136043071747},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3931240737438202},{"x":0.7799999713897705,"y":0.414050817489624},{"x":0.7044444680213928,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.7022222280502319,0.3961136043071747,0.7799999713897705,0.414050817489624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1644444465637207,"y":0.35874438285827637},{"x":0.8777777552604675,"y":0.3527653217315674},{"x":0.8799999952316284,"y":0.41554558277130127},{"x":0.1644444465637207,"y":0.42152467370033264}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1594444465637207,0.35174438285827636,0.8849999952316284,0.4225455827713013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911111116409302,"y":0.38863974809646606},{"x":0.3177777826786041,"y":0.38863974809646606},{"x":0.3177777826786041,"y":0.41106128692626953},{"x":0.2911111116409302,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.2911111116409302,0.38863974809646606,0.3177777826786041,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.38863974809646606},{"x":0.2844444513320923,"y":0.38863974809646606},{"x":0.2844444513320923,"y":0.41106128692626953},{"x":0.25111111998558044,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.25111111998558044,0.38863974809646606,0.2844444513320923,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.38863974809646606},{"x":0.24444444477558136,"y":0.38863974809646606},{"x":0.24444444477558136,"y":0.41106128692626953},{"x":0.1711111068725586,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.1711111068725586,0.38863974809646606,0.24444444477558136,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8355555534362793,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8822222352027893,"y":0.42451420426368713},{"x":0.8777777552604675,"y":0.44843047857284546},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4469357132911682}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.8355555534362793,0.4230194389820099,0.8777777552604675,0.44843047857284546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.41853511333465576},{"x":0.8266666531562805,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8244444727897644,"y":0.4469357132911682},{"x":0.7444444298744202,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.746666669845581,0.41853511333465576,0.8244444727897644,0.4469357132911682]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.3856502175331116},{"x":0.8822222352027893,"y":0.3991031348705292},{"x":0.8799999952316284,"y":0.44843047857284546},{"x":0.1711111068725586,"y":0.43497759103775024}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1661111068725586,0.37865021753311157,0.8849999952316284,0.45543047857284547],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.4200299084186554},{"x":0.3177777826786041,"y":0.42152467370033264},{"x":0.31555554270744324,"y":0.4439461827278137},{"x":0.2755555510520935,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.2755555510520935,0.4200299084186554,0.31555554270744324,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177777737379074,"y":0.41853511333465576},{"x":0.2688888907432556,"y":0.4200299084186554},{"x":0.2666666805744171,"y":0.4424514174461365},{"x":0.21555554866790771,"y":0.4424514174461365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.2177777737379074,0.41853511333465576,0.2666666805744171,0.4424514174461365]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177777737379074,"y":0.41853511333465576},{"x":0.3177777826786041,"y":0.42152467370033264},{"x":0.31555554270744324,"y":0.4439461827278137},{"x":0.21555554866790771,"y":0.4424514174461365}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2127777737379074,0.41153511333465576,0.32055554270744324,0.4509461827278137],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.44843047857284546},{"x":0.5777778029441833,"y":0.4499252736568451},{"x":0.5755555629730225,"y":0.4738415479660034},{"x":0.47555556893348694,"y":0.47234678268432617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.47555556893348694,0.44843047857284546,0.5755555629730225,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.4469357132911682},{"x":0.46444445848464966,"y":0.44843047857284546},{"x":0.46444445848464966,"y":0.4708520174026489},{"x":0.40666666626930237,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.40666666626930237,0.4469357132911682,0.46444445848464966,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.47533631324768066},{"x":0.8822222352027893,"y":0.47533631324768066},{"x":0.8822222352027893,"y":0.5052316784858704},{"x":0.8222222328186035,"y":0.5052316784858704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8222222328186035,0.47533631324768066,0.8822222352027893,0.5052316784858704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.47533631324768066},{"x":0.8133333325386047,"y":0.47533631324768066},{"x":0.8133333325386047,"y":0.5052316784858704},{"x":0.757777750492096,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صانعی","boundary":[0.757777750492096,0.47533631324768066,0.8133333325386047,0.5052316784858704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.47533631324768066},{"x":0.7444444298744202,"y":0.47533631324768066},{"x":0.7444444298744202,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6800000071525574,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.6800000071525574,0.47533631324768066,0.7444444298744202,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.4738415479660034},{"x":0.6733333468437195,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6733333468437195,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6244444251060486,0.4738415479660034,0.6733333468437195,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.4738415479660034},{"x":0.6177777647972107,"y":0.4738415479660034},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6066666841506958,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6066666841506958,0.4738415479660034,0.6177777647972107,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.4738415479660034},{"x":0.6088888645172119,"y":0.4738415479660034},{"x":0.6088888645172119,"y":0.5037369132041931},{"x":0.5355555415153503,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5355555415153503,0.4738415479660034,0.6088888645172119,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.4738415479660034},{"x":0.5333333611488342,"y":0.4738415479660034},{"x":0.5333333611488342,"y":0.5037369132041931},{"x":0.4911110997200012,"y":0.5037369132041931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4911110997200012,0.4738415479660034,0.5333333611488342,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733333349227905,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4577777683734894,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4577777683734894,"y":0.5037369132041931},{"x":0.3733333349227905,"y":0.5022421479225159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.3733333349227905,0.4738415479660034,0.4577777683734894,0.5037369132041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4738415479660034},{"x":0.36888888478279114,"y":0.4738415479660034},{"x":0.36888888478279114,"y":0.5022421479225159},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5022421479225159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.3333333432674408,0.4738415479660034,0.36888888478279114,0.5022421479225159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.4738415479660034},{"x":0.3288888931274414,"y":0.4738415479660034},{"x":0.3288888931274414,"y":0.5022421479225159},{"x":0.3177777826786041,"y":0.5022421479225159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3177777826786041,0.4738415479660034,0.3288888931274414,0.5022421479225159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.47234678268432617},{"x":0.31555554270744324,"y":0.4738415479660034},{"x":0.31555554270744324,"y":0.5022421479225159},{"x":0.24222221970558167,"y":0.5022421479225159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.24222221970558167,0.47234678268432617,0.31555554270744324,0.5022421479225159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.47234678268432617},{"x":0.2288888841867447,"y":0.47234678268432617},{"x":0.2288888841867447,"y":0.5022421479225159},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5022421479225159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.18666666746139526,0.47234678268432617,0.2288888841867447,0.5022421479225159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.5097159743309021},{"x":0.8799999952316284,"y":0.5112107396125793},{"x":0.8799999952316284,"y":0.5321375131607056},{"x":0.8244444727897644,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8244444727897644,0.5097159743309021,0.8799999952316284,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.5097159743309021},{"x":0.8088889122009277,"y":0.5097159743309021},{"x":0.8088889122009277,"y":0.5321375131607056},{"x":0.7644444704055786,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7644444704055786,0.5097159743309021,0.8088889122009277,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.5097159743309021},{"x":0.753333330154419,"y":0.5097159743309021},{"x":0.753333330154419,"y":0.5321375131607056},{"x":0.7111111283302307,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.7111111283302307,0.5097159743309021,0.753333330154419,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.5097159743309021},{"x":0.7044444680213928,"y":0.5097159743309021},{"x":0.7044444680213928,"y":0.5306427478790283},{"x":0.695555567741394,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.695555567741394,0.5097159743309021,0.7044444680213928,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177777647972107,"y":0.5082212090492249},{"x":0.6888889074325562,"y":0.5097159743309021},{"x":0.6888889074325562,"y":0.5321375131607056},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6177777647972107,0.5082212090492249,0.6888889074325562,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.5082212090492249},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5082212090492249},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5306427478790283},{"x":0.5622222423553467,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5622222423553467,0.5082212090492249,0.6111111044883728,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41999998688697815,"y":0.5052316784858704},{"x":0.46000000834465027,"y":0.5052316784858704},{"x":0.46000000834465027,"y":0.5291479825973511},{"x":0.42222222685813904,"y":0.5291479825973511}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دينا","boundary":[0.41999998688697815,0.5052316784858704,0.46000000834465027,0.5291479825973511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3466666638851166,"y":0.5052316784858704},{"x":0.41555556654930115,"y":0.5052316784858704},{"x":0.41555556654930115,"y":0.5291479825973511},{"x":0.3466666638851166,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.3466666638851166,0.5052316784858704,0.41555556654930115,0.5291479825973511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311111032962799,"y":0.5067264437675476},{"x":0.3422222137451172,"y":0.5067264437675476},{"x":0.3422222137451172,"y":0.5306427478790283},{"x":0.3311111032962799,"y":0.5306427478790283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3311111032962799,0.5067264437675476,0.3422222137451172,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.5067264437675476},{"x":0.3266666531562805,"y":0.5067264437675476},{"x":0.3266666531562805,"y":0.5306427478790283},{"x":0.25111111998558044,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.25111111998558044,0.5067264437675476,0.3266666531562805,0.5306427478790283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.5067264437675476},{"x":0.24888889491558075,"y":0.5067264437675476},{"x":0.24888889491558075,"y":0.5321375131607056},{"x":0.20222222805023193,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.20222222805023193,0.5067264437675476,0.24888889491558075,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.5082212090492249},{"x":0.18888889253139496,"y":0.5082212090492249},{"x":0.18888889253139496,"y":0.5321375131607056},{"x":0.13555555045604706,"y":0.5321375131607056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.13555555045604706,0.5082212090492249,0.18888889253139496,0.5321375131607056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311111330986023,"y":0.5396113395690918},{"x":0.8777777552604675,"y":0.5396113395690918},{"x":0.8755555748939514,"y":0.566517174243927},{"x":0.8288888931274414,"y":0.566517174243927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.8311111330986023,0.5396113395690918,0.8755555748939514,0.566517174243927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.5396113395690918},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5396113395690918},{"x":0.8311111330986023,"y":0.566517174243927},{"x":0.7799999713897705,"y":0.5650224089622498}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.7822222113609314,0.5396113395690918,0.8311111330986023,0.566517174243927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.5381165742874146},{"x":0.7755555510520935,"y":0.5381165742874146},{"x":0.7755555510520935,"y":0.5650224089622498},{"x":0.6977777481079102,"y":0.5650224089622498}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.699999988079071,0.5381165742874146,0.7755555510520935,0.5650224089622498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.5381165742874146},{"x":0.6911110877990723,"y":0.5381165742874146},{"x":0.6911110877990723,"y":0.5635276436805725},{"x":0.6800000071525574,"y":0.5635276436805725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6800000071525574,0.5381165742874146,0.6911110877990723,0.5635276436805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.5366218090057373},{"x":0.6777777671813965,"y":0.5381165742874146},{"x":0.6777777671813965,"y":0.5635276436805725},{"x":0.6088888645172119,"y":0.5635276436805725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6088888645172119,0.5366218090057373,0.6777777671813965,0.5635276436805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.5366218090057373},{"x":0.6066666841506958,"y":0.5366218090057373},{"x":0.6066666841506958,"y":0.5635276436805725},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5635276436805725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5577777624130249,0.5366218090057373,0.6066666841506958,0.5635276436805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.5366218090057373},{"x":0.4555555582046509,"y":0.5381165742874146},{"x":0.4555555582046509,"y":0.5635276436805725},{"x":0.35777777433395386,"y":0.5635276436805725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.35777777433395386,0.5366218090057373,0.4555555582046509,0.5635276436805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.5366218090057373},{"x":0.36444443464279175,"y":0.5366218090057373},{"x":0.36444443464279175,"y":0.5635276436805725},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.30000001192092896,0.5366218090057373,0.36444443464279175,0.5635276436805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25999999046325684,"y":0.5366218090057373},{"x":0.2888889014720917,"y":0.5366218090057373},{"x":0.2888889014720917,"y":0.5620328783988953},{"x":0.25999999046325684,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.25999999046325684,0.5366218090057373,0.2888889014720917,0.5620328783988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24444444477558136,"y":0.5366218090057373},{"x":0.25555557012557983,"y":0.5366218090057373},{"x":0.25555557012557983,"y":0.5620328783988953},{"x":0.24444444477558136,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24444444477558136,0.5366218090057373,0.25555557012557983,0.5620328783988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.5351270437240601},{"x":0.24888889491558075,"y":0.5366218090057373},{"x":0.24888889491558075,"y":0.5620328783988953},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.1733333319425583,0.5351270437240601,0.24888889491558075,0.5620328783988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.5351270437240601},{"x":0.1733333319425583,"y":0.5351270437240601},{"x":0.1733333319425583,"y":0.5620328783988953},{"x":0.10222221910953522,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.10444444417953491,0.5351270437240601,0.1733333319425583,0.5620328783988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.5695067048072815},{"x":0.8777777552604675,"y":0.5695067048072815},{"x":0.8777777552604675,"y":0.5949177742004395},{"x":0.8244444727897644,"y":0.5934230089187622}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.8244444727897644,0.5695067048072815,0.8777777552604675,0.5949177742004395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.5680119395256042},{"x":0.8244444727897644,"y":0.5695067048072815},{"x":0.8222222328186035,"y":0.5934230089187622},{"x":0.7733333110809326,"y":0.5934230089187622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.7733333110809326,0.5680119395256042,0.8222222328186035,0.5934230089187622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.5680119395256042},{"x":0.7666666507720947,"y":0.5680119395256042},{"x":0.7644444704055786,"y":0.591928243637085},{"x":0.7555555701255798,"y":0.591928243637085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7555555701255798,0.5680119395256042,0.7644444704055786,0.591928243637085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.566517174243927},{"x":0.746666669845581,"y":0.5680119395256042},{"x":0.7444444298744202,"y":0.591928243637085},{"x":0.6777777671813965,"y":0.591928243637085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6777777671813965,0.566517174243927,0.7444444298744202,0.591928243637085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266666650772095,"y":0.566517174243927},{"x":0.6711111068725586,"y":0.566517174243927},{"x":0.6688888669013977,"y":0.591928243637085},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5904334783554077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6266666650772095,0.566517174243927,0.6688888669013977,0.591928243637085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.44544094800949097},{"x":0.8822222352027893,"y":0.4499252736568451},{"x":0.8799999952316284,"y":0.5934230089187622},{"x":0.10222221910953522,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09944444417953491,0.43844094800949096,0.8849999952316284,0.6004230089187622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888888478279114,"y":0.5680119395256042},{"x":0.46000000834465027,"y":0.5680119395256042},{"x":0.4577777683734894,"y":0.591928243637085},{"x":0.36666667461395264,"y":0.591928243637085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.36888888478279114,0.5680119395256042,0.4577777683734894,0.591928243637085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2844444513320923,"y":0.566517174243927},{"x":0.35333332419395447,"y":0.566517174243927},{"x":0.35111111402511597,"y":0.5904334783554077},{"x":0.2844444513320923,"y":0.5904334783554077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رجامند","boundary":[0.2844444513320923,0.566517174243927,0.35111111402511597,0.5904334783554077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.566517174243927},{"x":0.2844444513320923,"y":0.566517174243927},{"x":0.2822222113609314,"y":0.5904334783554077},{"x":0.273333340883255,"y":0.5904334783554077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.273333340883255,0.566517174243927,0.2822222113609314,0.5904334783554077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19555555284023285,"y":0.566517174243927},{"x":0.2644444406032562,"y":0.566517174243927},{"x":0.2644444406032562,"y":0.5904334783554077},{"x":0.19333332777023315,"y":0.5904334783554077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.19555555284023285,0.566517174243927,0.2644444406032562,0.5904334783554077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.566517174243927},{"x":0.18666666746139526,"y":0.566517174243927},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5904334783554077},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5889387130737305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.13111111521720886,0.566517174243927,0.18666666746139526,0.5904334783554077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.5964125394821167},{"x":0.804444432258606,"y":0.5964125394821167},{"x":0.804444432258606,"y":0.6263079047203064},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7400000095367432,0.5964125394821167,0.804444432258606,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.5964125394821167},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5964125394821167},{"x":0.7266666889190674,"y":0.6263079047203064},{"x":0.695555567741394,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قلی","boundary":[0.695555567741394,0.5964125394821167,0.7266666889190674,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.5964125394821167},{"x":0.6888889074325562,"y":0.5964125394821167},{"x":0.6888889074325562,"y":0.6263079047203064},{"x":0.6244444251060486,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.6244444251060486,0.5964125394821167,0.6888889074325562,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.5964125394821167},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5964125394821167},{"x":0.6177777647972107,"y":0.6263079047203064},{"x":0.6044444441795349,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6044444441795349,0.5964125394821167,0.6177777647972107,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.5964125394821167},{"x":0.597777783870697,"y":0.5964125394821167},{"x":0.597777783870697,"y":0.6263079047203064},{"x":0.5622222423553467,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5622222423553467,0.5964125394821167,0.597777783870697,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47777777910232544,"y":0.5964125394821167},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5964125394821167},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6263079047203064},{"x":0.47777777910232544,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.47777777910232544,0.5964125394821167,0.5555555820465088,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.5964125394821167},{"x":0.46222221851348877,"y":0.5964125394821167},{"x":0.46222221851348877,"y":0.6263079047203064},{"x":0.41777777671813965,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.41777777671813965,0.5964125394821167,0.46222221851348877,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35111111402511597,"y":0.5964125394821167},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5964125394821167},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6263079047203064},{"x":0.35111111402511597,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.35111111402511597,0.5964125394821167,0.4000000059604645,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.5964125394821167},{"x":0.3400000035762787,"y":0.5964125394821167},{"x":0.3400000035762787,"y":0.6263079047203064},{"x":0.3266666531562805,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3266666531562805,0.5964125394821167,0.3400000035762787,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.5964125394821167},{"x":0.3199999928474426,"y":0.5964125394821167},{"x":0.3199999928474426,"y":0.6263079047203064},{"x":0.2800000011920929,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.2800000011920929,0.5964125394821167,0.3199999928474426,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24666666984558105,"y":0.5964125394821167},{"x":0.2711111009120941,"y":0.5964125394821167},{"x":0.2711111009120941,"y":0.6263079047203064},{"x":0.24666666984558105,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.24666666984558105,0.5964125394821167,0.2711111009120941,0.6263079047203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.5964125394821167},{"x":0.24222221970558167,"y":0.5964125394821167},{"x":0.24222221970558167,"y":0.6263079047203064},{"x":0.1733333319425583,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.1733333319425583,0.5964125394821167,0.24222221970558167,0.6263079047203064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.566517174243927},{"x":0.8066666722297668,"y":0.5695067048072815},{"x":0.804444432258606,"y":0.6292974352836609},{"x":0.13111111521720886,"y":0.6263079047203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12611111521720886,0.559517174243927,0.809444432258606,0.6362974352836609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.6890881657600403},{"x":0.8755555748939514,"y":0.6890881657600403},{"x":0.8755555748939514,"y":0.7055306434631348},{"x":0.7888888716697693,"y":0.7055306434631348}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7888888716697693,0.6890881657600403,0.8755555748939514,0.7055306434631348]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.6890881657600403},{"x":0.8755555748939514,"y":0.6890881657600403},{"x":0.8755555748939514,"y":0.7055306434631348},{"x":0.7888888716697693,"y":0.7055306434631348}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7838888716697693,0.6820881657600403,0.8805555748939514,0.7125306434631348],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.71898353099823},{"x":0.8799999952316284,"y":0.71898353099823},{"x":0.8777777552604675,"y":0.7443946003913879},{"x":0.851111114025116,"y":0.7443946003913879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.851111114025116,0.71898353099823,0.8777777552604675,0.7443946003913879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.7174887657165527},{"x":0.8444444537162781,"y":0.71898353099823},{"x":0.8422222137451172,"y":0.7443946003913879},{"x":0.8088889122009277,"y":0.7443946003913879}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8088889122009277,0.7174887657165527,0.8422222137451172,0.7443946003913879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.7174887657165527},{"x":0.800000011920929,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7977777719497681,"y":0.7443946003913879},{"x":0.7888888716697693,"y":0.7443946003913879}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7888888716697693,0.7174887657165527,0.7977777719497681,0.7443946003913879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7822222113609314,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7799999713897705,"y":0.7443946003913879},{"x":0.7444444298744202,"y":0.7443946003913879}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.746666669845581,0.7174887657165527,0.7799999713897705,0.7443946003913879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7377777695655823,"y":0.7174887657165527},{"x":0.7377777695655823,"y":0.7443946003913879},{"x":0.699999988079071,"y":0.7428998351097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7022222280502319,0.7174887657165527,0.7377777695655823,0.7443946003913879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.7174887657165527},{"x":0.6888889074325562,"y":0.7174887657165527},{"x":0.6866666674613953,"y":0.7428998351097107},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7428998351097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6288889050483704,0.7174887657165527,0.6866666674613953,0.7428998351097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.7174887657165527},{"x":0.6200000047683716,"y":0.7174887657165527},{"x":0.6200000047683716,"y":0.7428998351097107},{"x":0.5911111235618591,"y":0.7428998351097107}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.5933333039283752,0.7174887657165527,0.6200000047683716,0.7428998351097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.7174887657165527},{"x":0.5955555438995361,"y":0.7174887657165527},{"x":0.5955555438995361,"y":0.7428998351097107},{"x":0.5844444632530212,"y":0.7428998351097107}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5844444632530212,0.7174887657165527,0.5955555438995361,0.7428998351097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.7159940004348755},{"x":0.5777778029441833,"y":0.7174887657165527},{"x":0.5777778029441833,"y":0.7428998351097107},{"x":0.5422222018241882,"y":0.7428998351097107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5422222018241882,0.7159940004348755,0.5777778029441833,0.7428998351097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.7159940004348755},{"x":0.5377777814865112,"y":0.7159940004348755},{"x":0.5377777814865112,"y":0.7428998351097107},{"x":0.47555556893348694,"y":0.7428998351097107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بارهنگ","boundary":[0.47555556893348694,0.7159940004348755,0.5377777814865112,0.7428998351097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448888897895813,"y":0.7159940004348755},{"x":0.46000000834465027,"y":0.7159940004348755},{"x":0.46000000834465027,"y":0.7414050698280334},{"x":0.448888897895813,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.448888897895813,0.7159940004348755,0.46000000834465027,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.7144992351531982},{"x":0.4466666579246521,"y":0.7159940004348755},{"x":0.4466666579246521,"y":0.7414050698280334},{"x":0.2933333218097687,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Plantaginaceae","boundary":[0.2933333218097687,0.7144992351531982,0.4466666579246521,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2844444513320923,"y":0.7144992351531982},{"x":0.29555556178092957,"y":0.7144992351531982},{"x":0.29555556178092957,"y":0.7399103045463562},{"x":0.2844444513320923,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2844444513320923,0.7144992351531982,0.29555556178092957,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.7503737211227417},{"x":0.8822222352027893,"y":0.7503737211227417},{"x":0.8799999952316284,"y":0.7772794961929321},{"x":0.7977777719497681,"y":0.7757847309112549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7977777719497681,0.7503737211227417,0.8799999952316284,0.7772794961929321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.7503737211227417},{"x":0.8022222518920898,"y":0.7503737211227417},{"x":0.8022222518920898,"y":0.7742899656295776},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7742899656295776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7911111116409302,0.7503737211227417,0.8022222518920898,0.7742899656295776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.7488788962364197},{"x":0.7866666913032532,"y":0.7503737211227417},{"x":0.7844444513320923,"y":0.7757847309112549},{"x":0.746666669845581,"y":0.7742899656295776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.7488889098167419,0.7488788962364197,0.7844444513320923,0.7757847309112549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.7488788962364197},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7488788962364197},{"x":0.7288888692855835,"y":0.7742899656295776},{"x":0.695555567741394,"y":0.7742899656295776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانی","boundary":[0.695555567741394,0.7488788962364197,0.7288888692855835,0.7742899656295776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6844444274902344,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6822222471237183,"y":0.7742899656295776},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7742899656295776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قربان","boundary":[0.6355555653572083,0.7488788962364197,0.6822222471237183,0.7742899656295776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7742899656295776},{"x":0.6244444251060486,"y":0.7742899656295776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6244444251060486,0.7488788962364197,0.6355555653572083,0.7742899656295776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6244444251060486,"y":0.7488788962364197},{"x":0.6222222447395325,"y":0.7742899656295776},{"x":0.602222204208374,"y":0.7742899656295776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.602222204208374,0.7488788962364197,0.6222222447395325,0.7742899656295776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.7488788962364197},{"x":0.597777783870697,"y":0.7488788962364197},{"x":0.5955555438995361,"y":0.7742899656295776},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7727952003479004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5577777624130249,0.7488788962364197,0.5955555438995361,0.7742899656295776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5533333420753479,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5533333420753479,"y":0.7727952003479004},{"x":0.47333332896232605,"y":0.7727952003479004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.47333332896232605,0.7473841309547424,0.5533333420753479,0.7727952003479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.7473841309547424},{"x":0.4555555582046509,"y":0.7473841309547424},{"x":0.4555555582046509,"y":0.7727952003479004},{"x":0.41333332657814026,"y":0.7727952003479004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.41333332657814026,0.7473841309547424,0.4555555582046509,0.7727952003479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3488888740539551,"y":0.7473841309547424},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7473841309547424},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7727952003479004},{"x":0.3488888740539551,"y":0.7727952003479004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.3488888740539551,0.7473841309547424,0.4000000059604645,0.7727952003479004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.7458893656730652},{"x":0.3355555534362793,"y":0.7458893656730652},{"x":0.3355555534362793,"y":0.7713004350662231},{"x":0.324444442987442,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3266666531562805,0.7458893656730652,0.3355555534362793,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.7458893656730652},{"x":0.3199999928474426,"y":0.7458893656730652},{"x":0.3199999928474426,"y":0.7713004350662231},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.2777777910232544,0.7458893656730652,0.3199999928474426,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24444444477558136,"y":0.7458893656730652},{"x":0.273333340883255,"y":0.7458893656730652},{"x":0.2711111009120941,"y":0.7713004350662231},{"x":0.24444444477558136,"y":0.7713004350662231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.24444444477558136,0.7458893656730652,0.2711111009120941,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.7458893656730652},{"x":0.23777778446674347,"y":0.7458893656730652},{"x":0.23555555939674377,"y":0.7713004350662231},{"x":0.18666666746139526,"y":0.7698056697845459}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.18888889253139496,0.7458893656730652,0.23555555939674377,0.7713004350662231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1066666692495346,"y":0.7443946003913879},{"x":0.17777778208255768,"y":0.7443946003913879},{"x":0.17555555701255798,"y":0.7698056697845459},{"x":0.1066666692495346,"y":0.7698056697845459}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.1066666692495346,0.7443946003913879,0.17555555701255798,0.7698056697845459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8600000143051147,"y":0.7742899656295776},{"x":0.8755555748939514,"y":0.7742899656295776},{"x":0.8755555748939514,"y":0.8026905655860901},{"x":0.8600000143051147,"y":0.8026905655860901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8600000143051147,0.7742899656295776,0.8755555748939514,0.8026905655860901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.7742899656295776},{"x":0.8533333539962769,"y":0.7742899656295776},{"x":0.8533333539962769,"y":0.8026905655860901},{"x":0.7799999713897705,"y":0.8026905655860901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7799999713897705,0.7742899656295776,0.8533333539962769,0.8026905655860901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.7742899656295776},{"x":0.7733333110809326,"y":0.7742899656295776},{"x":0.7733333110809326,"y":0.8026905655860901},{"x":0.7599999904632568,"y":0.8026905655860901}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7599999904632568,0.7742899656295776,0.7733333110809326,0.8026905655860901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.7742899656295776},{"x":0.753333330154419,"y":0.7742899656295776},{"x":0.753333330154419,"y":0.8026905655860901},{"x":0.6866666674613953,"y":0.8026905655860901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6866666674613953,0.7742899656295776,0.753333330154419,0.8026905655860901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.7742899656295776},{"x":0.6800000071525574,"y":0.7742899656295776},{"x":0.6800000071525574,"y":0.8026905655860901},{"x":0.6044444441795349,"y":0.8026905655860901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6044444441795349,0.7742899656295776,0.6800000071525574,0.8026905655860901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.7742899656295776},{"x":0.5844444632530212,"y":0.7742899656295776},{"x":0.5844444632530212,"y":0.8026905655860901},{"x":0.5222222208976746,"y":0.8026905655860901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5222222208976746,0.7742899656295776,0.5844444632530212,0.8026905655860901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022222399711609,"y":0.7742899656295776},{"x":0.5155555605888367,"y":0.7742899656295776},{"x":0.5155555605888367,"y":0.8026905655860901},{"x":0.5022222399711609,"y":0.8026905655860901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5022222399711609,0.7742899656295776,0.5155555605888367,0.8026905655860901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.7742899656295776},{"x":0.4933333396911621,"y":0.7742899656295776},{"x":0.4933333396911621,"y":0.8026905655860901},{"x":0.4511111080646515,"y":0.8026905655860901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4511111080646515,0.7742899656295776,0.4933333396911621,0.8026905655860901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8355555534362793,"y":0.8086696267127991},{"x":0.8688889145851135,"y":0.8101644515991211},{"x":0.8688889145851135,"y":0.8310911655426025},{"x":0.8355555534362793,"y":0.8310911655426025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8355555534362793,0.8086696267127991,0.8688889145851135,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7933333516120911,"y":0.8086696267127991},{"x":0.8222222328186035,"y":0.8086696267127991},{"x":0.8222222328186035,"y":0.8310911655426025},{"x":0.7933333516120911,"y":0.8310911655426025}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7933333516120911,0.8086696267127991,0.8222222328186035,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.8086696267127991},{"x":0.7866666913032532,"y":0.8086696267127991},{"x":0.7844444513320923,"y":0.8295964002609253},{"x":0.7755555510520935,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7777777910232544,0.8086696267127991,0.7844444513320923,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.8071748614311218},{"x":0.7711111307144165,"y":0.8086696267127991},{"x":0.7711111307144165,"y":0.8310911655426025},{"x":0.7155555486679077,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۴","boundary":[0.7155555486679077,0.8071748614311218,0.7711111307144165,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399999737739563,"y":0.8400598168373108},{"x":0.8755555748939514,"y":0.841554582118988},{"x":0.8733333349227905,"y":0.8579970002174377},{"x":0.8377777934074402,"y":0.8579970002174377}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8399999737739563,0.8400598168373108,0.8733333349227905,0.8579970002174377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.8400598168373108},{"x":0.8355555534362793,"y":0.8400598168373108},{"x":0.8355555534362793,"y":0.8565022349357605},{"x":0.8288888931274414,"y":0.8565022349357605}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8288888931274414,0.8400598168373108,0.8355555534362793,0.8565022349357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.8385650515556335},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8400598168373108},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8565022349357605},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8550074696540833}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.7644444704055786,0.8385650515556335,0.8199999928474426,0.8565022349357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.8370702266693115},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8385650515556335},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8550074696540833},{"x":0.7200000286102295,"y":0.8550074696540833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7200000286102295,0.8370702266693115,0.7511110901832581,0.8550074696540833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.8669655919075012},{"x":0.8799999952316284,"y":0.8669655919075012},{"x":0.8799999952316284,"y":0.8893871307373047},{"x":0.8222222328186035,"y":0.8893871307373047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.8222222328186035,0.8669655919075012,0.8799999952316284,0.8893871307373047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.8669655919075012},{"x":0.8177777528762817,"y":0.8669655919075012},{"x":0.8177777528762817,"y":0.8893871307373047},{"x":0.8066666722297668,"y":0.8893871307373047}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8066666722297668,0.8669655919075012,0.8177777528762817,0.8893871307373047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.8669655919075012},{"x":0.8022222518920898,"y":0.8669655919075012},{"x":0.8022222518920898,"y":0.8893871307373047},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8893871307373047}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یوسف","boundary":[0.7555555701255798,0.8669655919075012,0.8022222518920898,0.8893871307373047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.8669655919075012},{"x":0.7355555295944214,"y":0.8669655919075012},{"x":0.7355555295944214,"y":0.8893871307373047},{"x":0.6777777671813965,"y":0.8893871307373047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضائی","boundary":[0.6777777671813965,0.8669655919075012,0.7355555295944214,0.8893871307373047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.8968609571456909},{"x":0.8711110949516296,"y":0.8953661918640137},{"x":0.8711110949516296,"y":0.9177877306938171},{"x":0.800000011920929,"y":0.9177877306938171}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.800000011920929,0.8968609571456909,0.8711110949516296,0.9177877306938171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.8968609571456909},{"x":0.800000011920929,"y":0.8968609571456909},{"x":0.800000011920929,"y":0.9177877306938171},{"x":0.7911111116409302,"y":0.9177877306938171}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7911111116409302,0.8968609571456909,0.800000011920929,0.9177877306938171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.8968609571456909},{"x":0.7844444513320923,"y":0.8968609571456909},{"x":0.7844444513320923,"y":0.9177877306938171},{"x":0.7288888692855835,"y":0.9192824959754944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامیاب","boundary":[0.7288888692855835,0.8968609571456909,0.7844444513320923,0.9177877306938171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.9267563819885254},{"x":0.8733333349227905,"y":0.9282511472702026},{"x":0.8733333349227905,"y":0.9461883306503296},{"x":0.8266666531562805,"y":0.9461883306503296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8266666531562805,0.9267563819885254,0.8733333349227905,0.9461883306503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.9267563819885254},{"x":0.8199999928474426,"y":0.9267563819885254},{"x":0.8199999928474426,"y":0.9461883306503296},{"x":0.8111110925674438,"y":0.9461883306503296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8111110925674438,0.9267563819885254,0.8199999928474426,0.9461883306503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.9267563819885254},{"x":0.8022222518920898,"y":0.9267563819885254},{"x":0.8022222518920898,"y":0.9461883306503296},{"x":0.746666669845581,"y":0.9461883306503296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.746666669845581,0.9267563819885254,0.8022222518920898,0.9461883306503296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.9267563819885254},{"x":0.7377777695655823,"y":0.9267563819885254},{"x":0.7377777695655823,"y":0.9461883306503296},{"x":0.7088888883590698,"y":0.9461883306503296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7088888883590698,0.9267563819885254,0.7377777695655823,0.9461883306503296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1066666692495346,"y":0.7115097045898438},{"x":0.8822222352027893,"y":0.71898353099823},{"x":0.8777777552604675,"y":0.9476830959320068},{"x":0.10444444417953491,"y":0.9417040348052979}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1016666692495346,0.7045097045898437,0.8827777552604675,0.9546830959320068],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/iCFbvaPclbSCkRWa.jpg","blurred":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/TwwNIfqaHcCirkqo.jpg","webpSec":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/LXfnjxAYnmPHLZSH-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":669,"margin":[0.00018148147993617586,0.0003984194511077151,0.9980827160570357,0.9985930789112154]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.2735426127910614},{"x":0.5888888835906982,"y":0.2735426127910614},{"x":0.5888888835906982,"y":0.3139013350009918},{"x":0.5444444417953491,"y":0.3139013350009918}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5444444417953491,0.2735426127910614,0.5888888835906982,0.3139013350009918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.2735426127910614},{"x":0.5422222018241882,"y":0.2735426127910614},{"x":0.5444444417953491,"y":0.31539610028266907},{"x":0.5133333206176758,"y":0.31539610028266907}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5133333206176758,0.2735426127910614,0.5444444417953491,0.31539610028266907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422222077846527,"y":0.2735426127910614},{"x":0.5066666603088379,"y":0.2735426127910614},{"x":0.5066666603088379,"y":0.3139013350009918},{"x":0.4422222077846527,"y":0.31539610028266907}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4422222077846527,0.2735426127910614,0.5066666603088379,0.3139013350009918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.2735426127910614},{"x":0.4333333373069763,"y":0.2735426127910614},{"x":0.4333333373069763,"y":0.31539610028266907},{"x":0.36666667461395264,"y":0.31539610028266907}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.36666667461395264,0.2735426127910614,0.4333333373069763,0.31539610028266907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.2735426127910614},{"x":0.5888888835906982,"y":0.27204781770706177},{"x":0.5888888835906982,"y":0.31539610028266907},{"x":0.36666667461395264,"y":0.31539610028266907}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.36166667461395263,0.2665426127910614,0.5938888835906982,0.3223961002826691],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.4125560522079468},{"x":0.3377777636051178,"y":0.4125560522079468},{"x":0.3377777636051178,"y":0.42899850010871887},{"x":0.09555555880069733,"y":0.42899850010871887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"PLANTAGINACEAE","boundary":[0.09555555880069733,0.4125560522079468,0.3377777636051178,0.42899850010871887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.4125560522079468},{"x":0.3377777636051178,"y":0.4125560522079468},{"x":0.3377777636051178,"y":0.42899850010871887},{"x":0.09555555880069733,"y":0.42899850010871887}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.09055555880069732,0.40555605220794677,0.3427777636051178,0.4359985001087189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09333333373069763,"y":0.4499252736568451},{"x":0.13555555045604706,"y":0.45142003893852234},{"x":0.13555555045604706,"y":0.4708520174026489},{"x":0.09111110866069794,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"M.","boundary":[0.09333333373069763,0.4499252736568451,0.13555555045604706,0.4708520174026489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.45142003893852234},{"x":0.2822222113609314,"y":0.45142003893852234},{"x":0.2800000011920929,"y":0.47234678268432617},{"x":0.14000000059604645,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Janighorban","boundary":[0.14222222566604614,0.45142003893852234,0.2800000011920929,0.47234678268432617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09333333373069763,"y":0.4499252736568451},{"x":0.2822222113609314,"y":0.45142003893852234},{"x":0.2800000011920929,"y":0.47234678268432617},{"x":0.09111110866069794,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.08833333373069763,0.4429252736568451,0.2850000011920929,0.4793467826843262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09111110866069794,"y":0.49177876114845276},{"x":0.18666666746139526,"y":0.49177876114845276},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5082212090492249},{"x":0.09111110866069794,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"Ledebour","boundary":[0.09111110866069794,0.49177876114845276,0.18666666746139526,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.49177876114845276},{"x":0.19333332777023315,"y":0.49177876114845276},{"x":0.19333332777023315,"y":0.5082212090492249},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.18666666746139526,0.49177876114845276,0.19333332777023315,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20666666328907013,"y":0.49177876114845276},{"x":0.2288888841867447,"y":0.49177876114845276},{"x":0.2288888841867447,"y":0.5082212090492249},{"x":0.20666666328907013,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.20666666328907013,0.49177876114845276,0.2288888841867447,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23777778446674347,"y":0.49177876114845276},{"x":0.3266666531562805,"y":0.49177876114845276},{"x":0.3266666531562805,"y":0.5082212090492249},{"x":0.23777778446674347,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"18461851","boundary":[0.23777778446674347,0.49177876114845276,0.3266666531562805,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3422222137451172,"y":0.49177876114845276},{"x":0.36000001430511475,"y":0.49177876114845276},{"x":0.36000001430511475,"y":0.5082212090492249},{"x":0.3422222137451172,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.3422222137451172,0.49177876114845276,0.36000001430511475,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.49177876114845276},{"x":0.36444443464279175,"y":0.49177876114845276},{"x":0.36444443464279175,"y":0.5082212090492249},{"x":0.35777777433395386,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.35777777433395386,0.49177876114845276,0.36444443464279175,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37555554509162903,"y":0.49177876114845276},{"x":0.4422222077846527,"y":0.49177876114845276},{"x":0.4422222077846527,"y":0.5082212090492249},{"x":0.37555554509162903,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Rossica","boundary":[0.37555554509162903,0.49177876114845276,0.4422222077846527,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555555582046509,"y":0.49177876114845276},{"x":0.48444443941116333,"y":0.49177876114845276},{"x":0.48444443941116333,"y":0.5082212090492249},{"x":0.4555555582046509,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.4555555582046509,0.49177876114845276,0.48444443941116333,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.49177876114845276},{"x":0.4888888895511627,"y":0.49177876114845276},{"x":0.4888888895511627,"y":0.5082212090492249},{"x":0.48222222924232483,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.48222222924232483,0.49177876114845276,0.4888888895511627,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.49177876114845276},{"x":0.5066666603088379,"y":0.49177876114845276},{"x":0.5066666603088379,"y":0.5082212090492249},{"x":0.5,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.5,0.49177876114845276,0.5066666603088379,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066666603088379,"y":0.49177876114845276},{"x":0.5133333206176758,"y":0.49177876114845276},{"x":0.5133333206176758,"y":0.5082212090492249},{"x":0.5066666603088379,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5066666603088379,0.49177876114845276,0.5133333206176758,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.49177876114845276},{"x":0.5799999833106995,"y":0.49177876114845276},{"x":0.5799999833106995,"y":0.5082212090492249},{"x":0.5222222208976746,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"474-90","boundary":[0.5222222208976746,0.49177876114845276,0.5799999833106995,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.49177876114845276},{"x":0.5911111235618591,"y":0.49177876114845276},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5082212090492249},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5844444632530212,0.49177876114845276,0.5911111235618591,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.49177876114845276},{"x":0.6800000071525574,"y":0.49177876114845276},{"x":0.6800000071525574,"y":0.5082212090492249},{"x":0.6066666841506958,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Boissier","boundary":[0.6066666841506958,0.49177876114845276,0.6800000071525574,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.49177876114845276},{"x":0.6888889074325562,"y":0.49177876114845276},{"x":0.6888889074325562,"y":0.5082212090492249},{"x":0.6822222471237183,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6822222471237183,0.49177876114845276,0.6888889074325562,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.49177876114845276},{"x":0.7200000286102295,"y":0.49177876114845276},{"x":0.7200000286102295,"y":0.5082212090492249},{"x":0.699999988079071,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.699999988079071,0.49177876114845276,0.7200000286102295,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.49177876114845276},{"x":0.7666666507720947,"y":0.49177876114845276},{"x":0.7666666507720947,"y":0.5082212090492249},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1879","boundary":[0.7266666889190674,0.49177876114845276,0.7666666507720947,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.49177876114845276},{"x":0.7777777910232544,"y":0.49177876114845276},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5082212090492249},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7711111307144165,0.49177876114845276,0.7777777910232544,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.49177876114845276},{"x":0.8066666722297668,"y":0.49177876114845276},{"x":0.8066666722297668,"y":0.5082212090492249},{"x":0.7888888716697693,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.7888888716697693,0.49177876114845276,0.8066666722297668,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.49177876114845276},{"x":0.8111110925674438,"y":0.49177876114845276},{"x":0.8111110925674438,"y":0.5082212090492249},{"x":0.804444432258606,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.804444432258606,0.49177876114845276,0.8111110925674438,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.49177876114845276},{"x":0.846666693687439,"y":0.49177876114845276},{"x":0.846666693687439,"y":0.5082212090492249},{"x":0.8222222328186035,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Or","boundary":[0.8222222328186035,0.49177876114845276,0.846666693687439,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.49177876114845276},{"x":0.851111114025116,"y":0.49177876114845276},{"x":0.851111114025116,"y":0.5082212090492249},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5082212090492249}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8444444537162781,0.49177876114845276,0.851111114025116,0.5082212090492249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.5156950950622559},{"x":0.12222222238779068,"y":0.5156950950622559},{"x":0.12222222238779068,"y":0.5336322784423828},{"x":0.09555555880069733,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.09555555880069733,0.5156950950622559,0.12222222238779068,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12444444745779037,"y":0.5156950950622559},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5156950950622559},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5336322784423828},{"x":0.12444444745779037,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.12444444745779037,0.5156950950622559,0.13111111521720886,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.5156950950622559},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5156950950622559},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5336322784423828},{"x":0.14222222566604614,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.14222222566604614,0.5156950950622559,0.14888888597488403,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.5156950950622559},{"x":0.15777777135372162,"y":0.5156950950622559},{"x":0.15777777135372162,"y":0.5336322784423828},{"x":0.15111111104488373,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.15111111104488373,0.5156950950622559,0.15777777135372162,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1688888818025589,"y":0.5156950950622559},{"x":0.24222221970558167,"y":0.5156950950622559},{"x":0.24222221970558167,"y":0.5336322784423828},{"x":0.1688888818025589,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"876-893","boundary":[0.1688888818025589,0.5156950950622559,0.24222221970558167,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.5156950950622559},{"x":0.2644444406032562,"y":0.5156950950622559},{"x":0.2644444406032562,"y":0.5336322784423828},{"x":0.23999999463558197,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.23999999463558197,0.5156950950622559,0.2644444406032562,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.5156950950622559},{"x":0.3288888931274414,"y":0.5156950950622559},{"x":0.3288888931274414,"y":0.5336322784423828},{"x":0.273333340883255,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"Pilger","boundary":[0.273333340883255,0.5156950950622559,0.3288888931274414,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.5156950950622559},{"x":0.3355555534362793,"y":0.5156950950622559},{"x":0.3355555534362793,"y":0.5336322784423828},{"x":0.3266666531562805,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3266666531562805,0.5156950950622559,0.3355555534362793,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3444444537162781,"y":0.5156950950622559},{"x":0.36888888478279114,"y":0.5156950950622559},{"x":0.36888888478279114,"y":0.5336322784423828},{"x":0.3444444537162781,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.3444444537162781,0.5156950950622559,0.36888888478279114,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3799999952316284,"y":0.5156950950622559},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5156950950622559},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5336322784423828},{"x":0.3799999952316284,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.3799999952316284,0.5156950950622559,0.3888888955116272,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.5156950950622559},{"x":0.46888887882232666,"y":0.5156950950622559},{"x":0.46888887882232666,"y":0.5336322784423828},{"x":0.40888887643814087,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Engler","boundary":[0.40888887643814087,0.5156950950622559,0.46888887882232666,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.5156950950622559},{"x":0.47777777910232544,"y":0.5156950950622559},{"x":0.47777777910232544,"y":0.5336322784423828},{"x":0.47111111879348755,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.47111111879348755,0.5156950950622559,0.47777777910232544,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.5156950950622559},{"x":0.5088889002799988,"y":0.5156950950622559},{"x":0.5088889002799988,"y":0.5336322784423828},{"x":0.4911110997200012,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.4911110997200012,0.5156950950622559,0.5088889002799988,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244444608688354,"y":0.5156950950622559},{"x":0.5533333420753479,"y":0.5156950950622559},{"x":0.5533333420753479,"y":0.5336322784423828},{"x":0.5244444608688354,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5244444608688354,0.5156950950622559,0.5533333420753479,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.5156950950622559},{"x":0.6266666650772095,"y":0.5156950950622559},{"x":0.6266666650772095,"y":0.5336322784423828},{"x":0.5688889026641846,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"Prantl","boundary":[0.5688889026641846,0.5156950950622559,0.6266666650772095,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.5156950950622559},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5156950950622559},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5336322784423828},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6244444251060486,0.5156950950622559,0.6333333253860474,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.5156950950622559},{"x":0.6644444465637207,"y":0.5156950950622559},{"x":0.6644444465637207,"y":0.5336322784423828},{"x":0.644444465637207,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.644444465637207,0.5156950950622559,0.6644444465637207,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.5156950950622559},{"x":0.7177777886390686,"y":0.5156950950622559},{"x":0.7177777886390686,"y":0.5336322784423828},{"x":0.6755555272102356,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1897","boundary":[0.6755555272102356,0.5156950950622559,0.7177777886390686,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.5156950950622559},{"x":0.7244444489479065,"y":0.5156950950622559},{"x":0.7244444489479065,"y":0.5336322784423828},{"x":0.7155555486679077,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7155555486679077,0.5156950950622559,0.7244444489479065,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.5156950950622559},{"x":0.846666693687439,"y":0.5156950950622559},{"x":0.846666693687439,"y":0.5336322784423828},{"x":0.7355555295944214,"y":0.5336322784423828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Natürlichen","boundary":[0.7355555295944214,0.5156950950622559,0.846666693687439,0.5336322784423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.5426008701324463},{"x":0.25111111998558044,"y":0.5426008701324463},{"x":0.25111111998558044,"y":0.560538113117218},{"x":0.09777777642011642,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pflanzenfamilien","boundary":[0.09777777642011642,0.5426008701324463,0.25111111998558044,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.5426008701324463},{"x":0.2622222304344177,"y":0.5426008701324463},{"x":0.2622222304344177,"y":0.560538113117218},{"x":0.25333333015441895,"y":0.560538113117218}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.25333333015441895,0.5426008701324463,0.2622222304344177,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2711111009120941,"y":0.5426008701324463},{"x":0.30222222208976746,"y":0.5426008701324463},{"x":0.30222222208976746,"y":0.560538113117218},{"x":0.2711111009120941,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.2711111009120941,0.5426008701324463,0.30222222208976746,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.5426008701324463},{"x":0.30666667222976685,"y":0.5426008701324463},{"x":0.30666667222976685,"y":0.560538113117218},{"x":0.30000001192092896,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.30000001192092896,0.5426008701324463,0.30666667222976685,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.5426008701324463},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5426008701324463},{"x":0.3333333432674408,"y":0.560538113117218},{"x":0.3199999928474426,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"IV","boundary":[0.3199999928474426,0.5426008701324463,0.3333333432674408,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.5426008701324463},{"x":0.3466666638851166,"y":0.5426008701324463},{"x":0.3466666638851166,"y":0.560538113117218},{"x":0.3400000035762787,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3400000035762787,0.5426008701324463,0.3466666638851166,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.5426008701324463},{"x":0.37555554509162903,"y":0.5426008701324463},{"x":0.37555554509162903,"y":0.560538113117218},{"x":0.35555556416511536,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"3a","boundary":[0.35555556416511536,0.5426008701324463,0.37555554509162903,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.5426008701324463},{"x":0.3844444453716278,"y":0.5426008701324463},{"x":0.3844444453716278,"y":0.560538113117218},{"x":0.3777777850627899,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3777777850627899,0.5426008701324463,0.3844444453716278,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.5426008701324463},{"x":0.40444445610046387,"y":0.5426008701324463},{"x":0.40444445610046387,"y":0.560538113117218},{"x":0.3844444453716278,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"3b","boundary":[0.3844444453716278,0.5426008701324463,0.40444445610046387,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.5426008701324463},{"x":0.41333332657814026,"y":0.5426008701324463},{"x":0.41333332657814026,"y":0.560538113117218},{"x":0.40666666626930237,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.40666666626930237,0.5426008701324463,0.41333332657814026,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.5426008701324463},{"x":0.47555556893348694,"y":0.5426008701324463},{"x":0.47555556893348694,"y":0.560538113117218},{"x":0.4266666769981384,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"363.-","boundary":[0.4266666769981384,0.5426008701324463,0.47555556893348694,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48444443941116333,"y":0.5426008701324463},{"x":0.5377777814865112,"y":0.5426008701324463},{"x":0.5377777814865112,"y":0.560538113117218},{"x":0.48444443941116333,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Pilger","boundary":[0.48444443941116333,0.5426008701324463,0.5377777814865112,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.5426008701324463},{"x":0.54666668176651,"y":0.5426008701324463},{"x":0.54666668176651,"y":0.560538113117218},{"x":0.5377777814865112,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5377777814865112,0.5426008701324463,0.54666668176651,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5426008701324463},{"x":0.5799999833106995,"y":0.5426008701324463},{"x":0.5799999833106995,"y":0.560538113117218},{"x":0.5555555820465088,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.5555555820465088,0.5426008701324463,0.5799999833106995,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.5426008701324463},{"x":0.6266666650772095,"y":0.5426008701324463},{"x":0.6266666650772095,"y":0.560538113117218},{"x":0.5911111235618591,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1924","boundary":[0.5911111235618591,0.5426008701324463,0.6266666650772095,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.5426008701324463},{"x":0.6377778053283691,"y":0.5426008701324463},{"x":0.6377778053283691,"y":0.560538113117218},{"x":0.6288889050483704,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6288889050483704,0.5426008701324463,0.6377778053283691,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.5426008701324463},{"x":0.7111111283302307,"y":0.5426008701324463},{"x":0.7111111283302307,"y":0.560538113117218},{"x":0.6466666460037231,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Feddes","boundary":[0.6466666460037231,0.5426008701324463,0.7111111283302307,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.5426008701324463},{"x":0.7599999904632568,"y":0.5426008701324463},{"x":0.7599999904632568,"y":0.560538113117218},{"x":0.7244444489479065,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rep","boundary":[0.7244444489479065,0.5426008701324463,0.7599999904632568,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.5426008701324463},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5426008701324463},{"x":0.7711111307144165,"y":0.560538113117218},{"x":0.7644444704055786,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7644444704055786,0.5426008701324463,0.7711111307144165,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.5426008701324463},{"x":0.8088889122009277,"y":0.5426008701324463},{"x":0.8088889122009277,"y":0.560538113117218},{"x":0.7799999713897705,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.7799999713897705,0.5426008701324463,0.8088889122009277,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.5426008701324463},{"x":0.8133333325386047,"y":0.5426008701324463},{"x":0.8133333325386047,"y":0.560538113117218},{"x":0.8066666722297668,"y":0.560538113117218}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8066666722297668,0.5426008701324463,0.8133333325386047,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.5426008701324463},{"x":0.8399999737739563,"y":0.5426008701324463},{"x":0.8399999737739563,"y":0.560538113117218},{"x":0.8266666531562805,"y":0.560538113117218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"19","boundary":[0.8266666531562805,0.5426008701324463,0.8399999737739563,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fy","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.5426008701324463},{"x":0.851111114025116,"y":0.5426008701324463},{"x":0.851111114025116,"y":0.560538113117218},{"x":0.8444444537162781,"y":0.560538113117218}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8444444537162781,0.5426008701324463,0.851111114025116,0.560538113117218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.5680119395256042},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5680119395256042},{"x":0.1666666716337204,"y":0.585949182510376},{"x":0.09555555880069733,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"105-114","boundary":[0.09555555880069733,0.5680119395256042,0.1666666716337204,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.5680119395256042},{"x":0.2133333384990692,"y":0.5680119395256042},{"x":0.2133333384990692,"y":0.585949182510376},{"x":0.18000000715255737,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.18000000715255737,0.5680119395256042,0.2133333384990692,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.5680119395256042},{"x":0.2688888907432556,"y":0.5680119395256042},{"x":0.2688888907432556,"y":0.585949182510376},{"x":0.2266666740179062,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1925","boundary":[0.2266666740179062,0.5680119395256042,0.2688888907432556,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.5680119395256042},{"x":0.30666667222976685,"y":0.5680119395256042},{"x":0.30666667222976685,"y":0.585949182510376},{"x":0.2822222113609314,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.2822222113609314,0.5680119395256042,0.30666667222976685,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30666667222976685,"y":0.5680119395256042},{"x":0.31333333253860474,"y":0.5680119395256042},{"x":0.31333333253860474,"y":0.585949182510376},{"x":0.30666667222976685,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.30666667222976685,0.5680119395256042,0.31333333253860474,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.324444442987442,"y":0.5680119395256042},{"x":0.3444444537162781,"y":0.5680119395256042},{"x":0.3444444537162781,"y":0.585949182510376},{"x":0.324444442987442,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"21","boundary":[0.324444442987442,0.5680119395256042,0.3444444537162781,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3444444537162781,"y":0.5680119395256042},{"x":0.35111111402511597,"y":0.5680119395256042},{"x":0.35111111402511597,"y":0.585949182510376},{"x":0.3444444537162781,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3444444537162781,0.5680119395256042,0.35111111402511597,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.5680119395256042},{"x":0.41999998688697815,"y":0.5680119395256042},{"x":0.41999998688697815,"y":0.585949182510376},{"x":0.36444443464279175,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"98-101","boundary":[0.36444443464279175,0.5680119395256042,0.41999998688697815,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377777874469757,"y":0.5680119395256042},{"x":0.46888887882232666,"y":0.5680119395256042},{"x":0.46888887882232666,"y":0.585949182510376},{"x":0.4377777874469757,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.4377777874469757,0.5680119395256042,0.46888887882232666,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48444443941116333,"y":0.5680119395256042},{"x":0.5222222208976746,"y":0.5680119395256042},{"x":0.5222222208976746,"y":0.585949182510376},{"x":0.48444443941116333,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1930","boundary":[0.48444443941116333,0.5680119395256042,0.5222222208976746,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.5680119395256042},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5680119395256042},{"x":0.5666666626930237,"y":0.585949182510376},{"x":0.5355555415153503,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.5355555415153503,0.5680119395256042,0.5666666626930237,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.5680119395256042},{"x":0.5711110830307007,"y":0.5680119395256042},{"x":0.5711110830307007,"y":0.585949182510376},{"x":0.5644444227218628,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5644444227218628,0.5680119395256042,0.5711110830307007,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.5680119395256042},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5680119395256042},{"x":0.6000000238418579,"y":0.585949182510376},{"x":0.5799999833106995,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"28","boundary":[0.5799999833106995,0.5680119395256042,0.6000000238418579,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5680119395256042},{"x":0.6066666841506958,"y":0.5680119395256042},{"x":0.6066666841506958,"y":0.585949182510376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6000000238418579,0.5680119395256042,0.6066666841506958,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177777647972107,"y":0.5680119395256042},{"x":0.6377778053283691,"y":0.5680119395256042},{"x":0.6377778053283691,"y":0.585949182510376},{"x":0.6177777647972107,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"58","boundary":[0.6177777647972107,0.5680119395256042,0.6377778053283691,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.5680119395256042},{"x":0.6555555462837219,"y":0.5680119395256042},{"x":0.6555555462837219,"y":0.585949182510376},{"x":0.6422222256660461,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.6422222256660461,0.5680119395256042,0.6555555462837219,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.5680119395256042},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5680119395256042},{"x":0.7222222089767456,"y":0.585949182510376},{"x":0.6711111068725586,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Pilger","boundary":[0.6711111068725586,0.5680119395256042,0.7222222089767456,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.5680119395256042},{"x":0.7311111092567444,"y":0.5680119395256042},{"x":0.7311111092567444,"y":0.585949182510376},{"x":0.7222222089767456,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7222222089767456,0.5680119395256042,0.7311111092567444,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742222249507904,"y":0.5680119395256042},{"x":0.7622222304344177,"y":0.5680119395256042},{"x":0.7622222304344177,"y":0.585949182510376},{"x":0.742222249507904,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.742222249507904,0.5680119395256042,0.7622222304344177,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.5680119395256042},{"x":0.8133333325386047,"y":0.5680119395256042},{"x":0.8133333325386047,"y":0.585949182510376},{"x":0.7711111307144165,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"1937","boundary":[0.7711111307144165,0.5680119395256042,0.8133333325386047,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.5680119395256042},{"x":0.8222222328186035,"y":0.5680119395256042},{"x":0.8222222328186035,"y":0.585949182510376},{"x":0.8133333325386047,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8133333325386047,0.5680119395256042,0.8222222328186035,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8311111330986023,"y":0.5680119395256042},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5680119395256042},{"x":0.8444444537162781,"y":0.585949182510376},{"x":0.8311111330986023,"y":0.585949182510376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.8311111330986023,0.5680119395256042,0.8444444537162781,0.585949182510376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.591928243637085},{"x":0.15777777135372162,"y":0.591928243637085},{"x":0.15777777135372162,"y":0.6113602519035339},{"x":0.09555555880069733,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Engler","boundary":[0.09555555880069733,0.591928243637085,0.15777777135372162,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.591928243637085},{"x":0.1666666716337204,"y":0.591928243637085},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6113602519035339},{"x":0.1599999964237213,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1599999964237213,0.591928243637085,0.1666666716337204,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17555555701255798,"y":0.591928243637085},{"x":0.19555555284023285,"y":0.591928243637085},{"x":0.19555555284023285,"y":0.6113602519035339},{"x":0.17555555701255798,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.17555555701255798,0.591928243637085,0.19555555284023285,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.591928243637085},{"x":0.3488888740539551,"y":0.591928243637085},{"x":0.3488888740539551,"y":0.6113602519035339},{"x":0.20444443821907043,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Pflanzenreichen","boundary":[0.20444443821907043,0.591928243637085,0.3488888740539551,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35333332419395447,"y":0.591928243637085},{"x":0.36000001430511475,"y":0.591928243637085},{"x":0.36000001430511475,"y":0.6113602519035339},{"x":0.35333332419395447,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35333332419395447,0.591928243637085,0.36000001430511475,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888888478279114,"y":0.591928243637085},{"x":0.504444420337677,"y":0.591928243637085},{"x":0.504444420337677,"y":0.6113602519035339},{"x":0.36888888478279114,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Plantaginaceae","boundary":[0.36888888478279114,0.591928243637085,0.504444420337677,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.591928243637085},{"x":0.5111111402511597,"y":0.591928243637085},{"x":0.5111111402511597,"y":0.6113602519035339},{"x":0.504444420337677,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.504444420337677,0.591928243637085,0.5111111402511597,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.591928243637085},{"x":0.5377777814865112,"y":0.591928243637085},{"x":0.5377777814865112,"y":0.6113602519035339},{"x":0.5177778005599976,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.5177778005599976,0.591928243637085,0.5377777814865112,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5400000214576721,"y":0.591928243637085},{"x":0.5488888621330261,"y":0.591928243637085},{"x":0.5488888621330261,"y":0.6113602519035339},{"x":0.5400000214576721,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5400000214576721,0.591928243637085,0.5488888621330261,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.591928243637085},{"x":0.5733333230018616,"y":0.591928243637085},{"x":0.5733333230018616,"y":0.6113602519035339},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"IV","boundary":[0.5577777624130249,0.591928243637085,0.5733333230018616,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.591928243637085},{"x":0.6155555844306946,"y":0.591928243637085},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6113602519035339},{"x":0.5888888835906982,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"269","boundary":[0.5888888835906982,0.591928243637085,0.6155555844306946,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6200000047683716,"y":0.591928243637085},{"x":0.6266666650772095,"y":0.591928243637085},{"x":0.6266666650772095,"y":0.6113602519035339},{"x":0.6200000047683716,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6200000047683716,0.591928243637085,0.6266666650772095,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.591928243637085},{"x":0.6800000071525574,"y":0.591928243637085},{"x":0.6800000071525574,"y":0.6113602519035339},{"x":0.6377778053283691,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1-466","boundary":[0.6377778053283691,0.591928243637085,0.6800000071525574,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.591928243637085},{"x":0.6911110877990723,"y":0.591928243637085},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6113602519035339},{"x":0.6844444274902344,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6844444274902344,0.591928243637085,0.6911110877990723,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.591928243637085},{"x":0.699999988079071,"y":0.591928243637085},{"x":0.699999988079071,"y":0.6113602519035339},{"x":0.6911110877990723,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6911110877990723,0.591928243637085,0.699999988079071,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.591928243637085},{"x":0.7555555701255798,"y":0.591928243637085},{"x":0.7555555701255798,"y":0.6113602519035339},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Parsa","boundary":[0.7088888883590698,0.591928243637085,0.7555555701255798,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.591928243637085},{"x":0.7666666507720947,"y":0.591928243637085},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6113602519035339},{"x":0.7599999904632568,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7599999904632568,0.591928243637085,0.7666666507720947,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.591928243637085},{"x":0.7955555319786072,"y":0.591928243637085},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6113602519035339},{"x":0.7733333110809326,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.7733333110809326,0.591928243637085,0.7955555319786072,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.591928243637085},{"x":0.8422222137451172,"y":0.591928243637085},{"x":0.8422222137451172,"y":0.6113602519035339},{"x":0.8022222518920898,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1949","boundary":[0.8022222518920898,0.591928243637085,0.8422222137451172,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.591928243637085},{"x":0.851111114025116,"y":0.591928243637085},{"x":0.851111114025116,"y":0.6113602519035339},{"x":0.8444444537162781,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8444444537162781,0.591928243637085,0.851111114025116,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.6188340783119202},{"x":0.11555555462837219,"y":0.6188340783119202},{"x":0.11555555462837219,"y":0.6367713212966919},{"x":0.09555555880069733,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.09555555880069733,0.6188340783119202,0.11555555462837219,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1133333370089531,"y":0.6188340783119202},{"x":0.11999999731779099,"y":0.6188340783119202},{"x":0.11999999731779099,"y":0.6367713212966919},{"x":0.1133333370089531,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1133333370089531,0.6188340783119202,0.11999999731779099,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12888889014720917,"y":0.6188340783119202},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6188340783119202},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6367713212966919},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.12888889014720917,0.6188340783119202,0.14888888597488403,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.6188340783119202},{"x":0.2133333384990692,"y":0.6188340783119202},{"x":0.2133333384990692,"y":0.6367713212966919},{"x":0.1599999964237213,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.1599999964237213,0.6188340783119202,0.2133333384990692,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6188340783119202},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6188340783119202},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6367713212966919},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.2222222238779068,0.6188340783119202,0.25333333015441895,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.6188340783119202},{"x":0.25777778029441833,"y":0.6188340783119202},{"x":0.25777778029441833,"y":0.6367713212966919},{"x":0.25111111998558044,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.25111111998558044,0.6188340783119202,0.25777778029441833,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2644444406032562,"y":0.6188340783119202},{"x":0.2711111009120941,"y":0.6188340783119202},{"x":0.2711111009120941,"y":0.6367713212966919},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.2644444406032562,0.6188340783119202,0.2711111009120941,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.6188340783119202},{"x":0.2822222113609314,"y":0.6188340783119202},{"x":0.2822222113609314,"y":0.6367713212966919},{"x":0.2755555510520935,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2755555510520935,0.6188340783119202,0.2822222113609314,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911111116409302,"y":0.6188340783119202},{"x":0.3777777850627899,"y":0.6188340783119202},{"x":0.3777777850627899,"y":0.6367713212966919},{"x":0.2911111116409302,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"941-957.-","boundary":[0.2911111116409302,0.6188340783119202,0.3777777850627899,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.6188340783119202},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6188340783119202},{"x":0.4444444477558136,"y":0.6367713212966919},{"x":0.3844444453716278,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Agnew","boundary":[0.3844444453716278,0.6188340783119202,0.4444444477558136,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448888897895813,"y":0.6188340783119202},{"x":0.4555555582046509,"y":0.6188340783119202},{"x":0.4555555582046509,"y":0.6367713212966919},{"x":0.448888897895813,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.448888897895813,0.6188340783119202,0.4555555582046509,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.6188340783119202},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6188340783119202},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6367713212966919},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.46444445848464966,0.6188340783119202,0.4866666793823242,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4933333396911621,"y":0.6188340783119202},{"x":0.5177778005599976,"y":0.6188340783119202},{"x":0.5177778005599976,"y":0.6367713212966919},{"x":0.4933333396911621,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"D.","boundary":[0.4933333396911621,0.6188340783119202,0.5177778005599976,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244444608688354,"y":0.6188340783119202},{"x":0.5533333420753479,"y":0.6188340783119202},{"x":0.5533333420753479,"y":0.6367713212966919},{"x":0.5244444608688354,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5244444608688354,0.6188340783119202,0.5533333420753479,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.6188340783119202},{"x":0.6399999856948853,"y":0.6188340783119202},{"x":0.6399999856948853,"y":0.6367713212966919},{"x":0.5644444227218628,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Chalabi","boundary":[0.5644444227218628,0.6188340783119202,0.6399999856948853,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.6188340783119202},{"x":0.644444465637207,"y":0.6188340783119202},{"x":0.644444465637207,"y":0.6367713212966919},{"x":0.6377778053283691,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6377778053283691,0.6188340783119202,0.644444465637207,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.6188340783119202},{"x":0.699999988079071,"y":0.6188340783119202},{"x":0.699999988079071,"y":0.6367713212966919},{"x":0.6466666460037231,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"Ka'bi","boundary":[0.6466666460037231,0.6188340783119202,0.699999988079071,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.6188340783119202},{"x":0.7022222280502319,"y":0.6188340783119202},{"x":0.7022222280502319,"y":0.6367713212966919},{"x":0.695555567741394,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.695555567741394,0.6188340783119202,0.7022222280502319,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.6188340783119202},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6188340783119202},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6367713212966919},{"x":0.7111111283302307,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Z.","boundary":[0.7111111283302307,0.6188340783119202,0.7333333492279053,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.6188340783119202},{"x":0.7822222113609314,"y":0.6188340783119202},{"x":0.7822222113609314,"y":0.6367713212966919},{"x":0.7400000095367432,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1963","boundary":[0.7400000095367432,0.6188340783119202,0.7822222113609314,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.6188340783119202},{"x":0.7888888716697693,"y":0.6188340783119202},{"x":0.7888888716697693,"y":0.6367713212966919},{"x":0.7822222113609314,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7822222113609314,0.6188340783119202,0.7888888716697693,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"haw","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.6188340783119202},{"x":0.851111114025116,"y":0.6188340783119202},{"x":0.851111114025116,"y":0.6367713212966919},{"x":0.7955555319786072,"y":0.6367713212966919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Notes","boundary":[0.7955555319786072,0.6188340783119202,0.851111114025116,0.6367713212966919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.6442451477050781},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6442451477050781},{"x":0.12888889014720917,"y":0.6636771559715271},{"x":0.09555555880069733,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Roy","boundary":[0.09555555880069733,0.6442451477050781,0.12888889014720917,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13333334028720856,"y":0.6442451477050781},{"x":0.14222222566604614,"y":0.6442451477050781},{"x":0.14222222566604614,"y":0.6636771559715271},{"x":0.13333334028720856,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.13333334028720856,0.6442451477050781,0.14222222566604614,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.6442451477050781},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6442451477050781},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6636771559715271},{"x":0.15111111104488373,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bot","boundary":[0.15111111104488373,0.6442451477050781,0.18222221732139587,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18222221732139587,"y":0.6442451477050781},{"x":0.18888889253139496,"y":0.6442451477050781},{"x":0.18888889253139496,"y":0.6636771559715271},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.18222221732139587,0.6442451477050781,0.18888889253139496,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19555555284023285,"y":0.6442451477050781},{"x":0.23999999463558197,"y":0.6442451477050781},{"x":0.23999999463558197,"y":0.6636771559715271},{"x":0.19555555284023285,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gard","boundary":[0.19555555284023285,0.6442451477050781,0.23999999463558197,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24444444477558136,"y":0.6442451477050781},{"x":0.25111111998558044,"y":0.6442451477050781},{"x":0.25111111998558044,"y":0.6636771559715271},{"x":0.24444444477558136,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.24444444477558136,0.6442451477050781,0.25111111998558044,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.6442451477050781},{"x":0.31111112236976624,"y":0.6442451477050781},{"x":0.31111112236976624,"y":0.6636771559715271},{"x":0.25777778029441833,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Edinb","boundary":[0.25777778029441833,0.6442451477050781,0.31111112236976624,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31333333253860474,"y":0.6442451477050781},{"x":0.3222222328186035,"y":0.6442451477050781},{"x":0.3222222328186035,"y":0.6636771559715271},{"x":0.31333333253860474,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.31333333253860474,0.6442451477050781,0.3222222328186035,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.6442451477050781},{"x":0.35777777433395386,"y":0.6442451477050781},{"x":0.35777777433395386,"y":0.6636771559715271},{"x":0.3266666531562805,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.3266666531562805,0.6442451477050781,0.35777777433395386,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.6442451477050781},{"x":0.36444443464279175,"y":0.6442451477050781},{"x":0.36444443464279175,"y":0.6636771559715271},{"x":0.35555556416511536,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.35555556416511536,0.6442451477050781,0.36444443464279175,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888888478279114,"y":0.6442451477050781},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6442451477050781},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6636771559715271},{"x":0.36888888478279114,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"25","boundary":[0.36888888478279114,0.6442451477050781,0.3888888955116272,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.6442451477050781},{"x":0.3977777659893036,"y":0.6442451477050781},{"x":0.3977777659893036,"y":0.6636771559715271},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3888888955116272,0.6442451477050781,0.3977777659893036,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.6442451477050781},{"x":0.4533333480358124,"y":0.6442451477050781},{"x":0.4533333480358124,"y":0.6636771559715271},{"x":0.40666666626930237,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"55-59","boundary":[0.40666666626930237,0.6442451477050781,0.4533333480358124,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4577777683734894,"y":0.6442451477050781},{"x":0.47333332896232605,"y":0.6442451477050781},{"x":0.47333332896232605,"y":0.6636771559715271},{"x":0.4577777683734894,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.4577777683734894,0.6442451477050781,0.47333332896232605,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.6442451477050781},{"x":0.5400000214576721,"y":0.6442451477050781},{"x":0.5400000214576721,"y":0.6636771559715271},{"x":0.48222222924232483,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Patzak","boundary":[0.48222222924232483,0.6442451477050781,0.5400000214576721,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5400000214576721,"y":0.6442451477050781},{"x":0.5488888621330261,"y":0.6442451477050781},{"x":0.5488888621330261,"y":0.6636771559715271},{"x":0.5400000214576721,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5400000214576721,0.6442451477050781,0.5488888621330261,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600000023841858,"y":0.6442451477050781},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6442451477050781},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6636771559715271},{"x":0.5600000023841858,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.5600000023841858,0.6442451477050781,0.5799999833106995,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.6442451477050781},{"x":0.6200000047683716,"y":0.6442451477050781},{"x":0.6200000047683716,"y":0.6636771559715271},{"x":0.5844444632530212,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5844444632530212,0.6442451477050781,0.6200000047683716,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.6442451477050781},{"x":0.7288888692855835,"y":0.6442451477050781},{"x":0.7288888692855835,"y":0.6636771559715271},{"x":0.6288889050483704,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.6288889050483704,0.6442451477050781,0.7288888692855835,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.6442451477050781},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6442451477050781},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6636771559715271},{"x":0.7266666889190674,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7266666889190674,0.6442451477050781,0.7333333492279053,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742222249507904,"y":0.6442451477050781},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6442451477050781},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6636771559715271},{"x":0.742222249507904,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.742222249507904,0.6442451477050781,0.7622222304344177,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.6442451477050781},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6442451477050781},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6636771559715271},{"x":0.7711111307144165,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.7711111307144165,0.6442451477050781,0.7977777719497681,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.6442451477050781},{"x":0.8399999737739563,"y":0.6442451477050781},{"x":0.8399999737739563,"y":0.6636771559715271},{"x":0.804444432258606,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"1965","boundary":[0.804444432258606,0.6442451477050781,0.8399999737739563,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.6442451477050781},{"x":0.851111114025116,"y":0.6442451477050781},{"x":0.851111114025116,"y":0.6636771559715271},{"x":0.8444444537162781,"y":0.6636771559715271}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8444444537162781,0.6442451477050781,0.851111114025116,0.6636771559715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.6711509823799133},{"x":0.1088888868689537,"y":0.6711509823799133},{"x":0.1088888868689537,"y":0.6890881657600403},{"x":0.09555555880069733,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.09555555880069733,0.6711509823799133,0.1088888868689537,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.6711509823799133},{"x":0.1711111068725586,"y":0.6711509823799133},{"x":0.1711111068725586,"y":0.6890881657600403},{"x":0.12666666507720947,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Rech","boundary":[0.12666666507720947,0.6711509823799133,0.1711111068725586,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.6711509823799133},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6711509823799133},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6890881657600403},{"x":0.1711111068725586,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1711111068725586,0.6711509823799133,0.18000000715255737,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.6711509823799133},{"x":0.18666666746139526,"y":0.6711509823799133},{"x":0.18666666746139526,"y":0.6890881657600403},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.18000000715255737,0.6711509823799133,0.18666666746139526,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19555555284023285,"y":0.6711509823799133},{"x":0.2199999988079071,"y":0.6711509823799133},{"x":0.2199999988079071,"y":0.6890881657600403},{"x":0.19555555284023285,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.19555555284023285,0.6711509823799133,0.2199999988079071,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.6711509823799133},{"x":0.25555557012557983,"y":0.6711509823799133},{"x":0.25555557012557983,"y":0.6890881657600403},{"x":0.23111110925674438,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.23111110925674438,0.6711509823799133,0.25555557012557983,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2644444406032562,"y":0.6711509823799133},{"x":0.273333340883255,"y":0.6711509823799133},{"x":0.273333340883255,"y":0.6890881657600403},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.2644444406032562,0.6711509823799133,0.273333340883255,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.6711509823799133},{"x":0.2911111116409302,"y":0.6711509823799133},{"x":0.2911111116409302,"y":0.6890881657600403},{"x":0.273333340883255,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.273333340883255,0.6711509823799133,0.2911111116409302,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.6711509823799133},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6711509823799133},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6890881657600403},{"x":0.2933333218097687,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2933333218097687,0.6711509823799133,0.30000001192092896,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.6711509823799133},{"x":0.30888888239860535,"y":0.6711509823799133},{"x":0.30888888239860535,"y":0.6890881657600403},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.30000001192092896,0.6711509823799133,0.30888888239860535,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3222222328186035,"y":0.6711509823799133},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6711509823799133},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6890881657600403},{"x":0.3222222328186035,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.3222222328186035,0.6711509823799133,0.3377777636051178,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3400000035762787,"y":0.6711509823799133},{"x":0.3466666638851166,"y":0.6711509823799133},{"x":0.3466666638851166,"y":0.6890881657600403},{"x":0.3400000035762787,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3400000035762787,0.6711509823799133,0.3466666638851166,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.6711509823799133},{"x":0.41777777671813965,"y":0.6711509823799133},{"x":0.41777777671813965,"y":0.6890881657600403},{"x":0.35555556416511536,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Iranica","boundary":[0.35555556416511536,0.6711509823799133,0.41777777671813965,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43111109733581543,"y":0.6711509823799133},{"x":0.4555555582046509,"y":0.6711509823799133},{"x":0.4555555582046509,"y":0.6890881657600403},{"x":0.43111109733581543,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.43111109733581543,0.6711509823799133,0.4555555582046509,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4577777683734894,"y":0.6711509823799133},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6711509823799133},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6890881657600403},{"x":0.4577777683734894,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4577777683734894,0.6711509823799133,0.46444445848464966,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47777777910232544,"y":0.6711509823799133},{"x":0.5,"y":0.6711509823799133},{"x":0.5,"y":0.6890881657600403},{"x":0.47777777910232544,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"15.","boundary":[0.47777777910232544,0.6711509823799133,0.5,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.6711509823799133},{"x":0.5199999809265137,"y":0.6711509823799133},{"x":0.5199999809265137,"y":0.6890881657600403},{"x":0.5133333206176758,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5133333206176758,0.6711509823799133,0.5199999809265137,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.6711509823799133},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6711509823799133},{"x":0.6155555844306946,"y":0.6890881657600403},{"x":0.5288888812065125,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Feinbrum","boundary":[0.5288888812065125,0.6711509823799133,0.6155555844306946,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.6711509823799133},{"x":0.6288889050483704,"y":0.6711509823799133},{"x":0.6288889050483704,"y":0.6890881657600403},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6222222447395325,0.6711509823799133,0.6288889050483704,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.6711509823799133},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6711509823799133},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6890881657600403},{"x":0.6288889050483704,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Danthan","boundary":[0.6288889050483704,0.6711509823799133,0.7088888883590698,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.6711509823799133},{"x":0.7200000286102295,"y":0.6711509823799133},{"x":0.7200000286102295,"y":0.6890881657600403},{"x":0.7133333086967468,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7133333086967468,0.6711509823799133,0.7200000286102295,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.6711509823799133},{"x":0.757777750492096,"y":0.6711509823799133},{"x":0.757777750492096,"y":0.6890881657600403},{"x":0.7333333492279053,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"N.","boundary":[0.7333333492279053,0.6711509823799133,0.757777750492096,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.6711509823799133},{"x":0.804444432258606,"y":0.6711509823799133},{"x":0.804444432258606,"y":0.6890881657600403},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1978","boundary":[0.7666666507720947,0.6711509823799133,0.804444432258606,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.6711509823799133},{"x":0.8155555725097656,"y":0.6711509823799133},{"x":0.8155555725097656,"y":0.6890881657600403},{"x":0.8088889122009277,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8088889122009277,0.6711509823799133,0.8155555725097656,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.6711509823799133},{"x":0.846666693687439,"y":0.6711509823799133},{"x":0.846666693687439,"y":0.6890881657600403},{"x":0.8266666531562805,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.8266666531562805,0.6711509823799133,0.846666693687439,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.6711509823799133},{"x":0.851111114025116,"y":0.6711509823799133},{"x":0.851111114025116,"y":0.6890881657600403},{"x":0.8444444537162781,"y":0.6890881657600403}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8444444537162781,0.6711509823799133,0.851111114025116,0.6890881657600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.6965620517730713},{"x":0.19111111760139465,"y":0.6965620517730713},{"x":0.19111111760139465,"y":0.7144992351531982},{"x":0.09555555880069733,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Palaestina","boundary":[0.09555555880069733,0.6965620517730713,0.19111111760139465,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19111111760139465,"y":0.6965620517730713},{"x":0.19777777791023254,"y":0.6965620517730713},{"x":0.19777777791023254,"y":0.7144992351531982},{"x":0.19111111760139465,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.19111111760139465,0.6965620517730713,0.19777777791023254,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20666666328907013,"y":0.6965620517730713},{"x":0.23333333432674408,"y":0.6965620517730713},{"x":0.23333333432674408,"y":0.7144992351531982},{"x":0.20666666328907013,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.20666666328907013,0.6965620517730713,0.23333333432674408,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.6965620517730713},{"x":0.23999999463558197,"y":0.6965620517730713},{"x":0.23999999463558197,"y":0.7144992351531982},{"x":0.23111110925674438,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.23111110925674438,0.6965620517730713,0.23999999463558197,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24888889491558075,"y":0.6965620517730713},{"x":0.25555557012557983,"y":0.6965620517730713},{"x":0.25555557012557983,"y":0.7144992351531982},{"x":0.24888889491558075,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.24888889491558075,0.6965620517730713,0.25555557012557983,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25555557012557983,"y":0.6965620517730713},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6965620517730713},{"x":0.2644444406032562,"y":0.7144992351531982},{"x":0.25555557012557983,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.25555557012557983,0.6965620517730713,0.2644444406032562,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2711111009120941,"y":0.6965620517730713},{"x":0.3400000035762787,"y":0.6965620517730713},{"x":0.3400000035762787,"y":0.7144992351531982},{"x":0.2711111009120941,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"220-232","boundary":[0.2711111009120941,0.6965620517730713,0.3400000035762787,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3422222137451172,"y":0.6965620517730713},{"x":0.3488888740539551,"y":0.6965620517730713},{"x":0.3488888740539551,"y":0.7144992351531982},{"x":0.3422222137451172,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3422222137451172,0.6965620517730713,0.3488888740539551,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.6965620517730713},{"x":0.36222222447395325,"y":0.6965620517730713},{"x":0.36222222447395325,"y":0.7144992351531982},{"x":0.35555556416511536,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.35555556416511536,0.6965620517730713,0.36222222447395325,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888888478279114,"y":0.6965620517730713},{"x":0.42222222685813904,"y":0.6965620517730713},{"x":0.42222222685813904,"y":0.7144992351531982},{"x":0.36888888478279114,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"Kund","boundary":[0.36888888478279114,0.6965620517730713,0.42222222685813904,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41999998688697815,"y":0.6965620517730713},{"x":0.42888888716697693,"y":0.6965620517730713},{"x":0.42888888716697693,"y":0.7144992351531982},{"x":0.41999998688697815,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41999998688697815,0.6965620517730713,0.42888888716697693,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.6965620517730713},{"x":0.46000000834465027,"y":0.6965620517730713},{"x":0.46000000834465027,"y":0.7144992351531982},{"x":0.4355555474758148,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.4355555474758148,0.6965620517730713,0.46000000834465027,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.6965620517730713},{"x":0.5066666603088379,"y":0.6965620517730713},{"x":0.5066666603088379,"y":0.7144992351531982},{"x":0.46888887882232666,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1978","boundary":[0.46888887882232666,0.6965620517730713,0.5066666603088379,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.6965620517730713},{"x":0.5155555605888367,"y":0.6965620517730713},{"x":0.5155555605888367,"y":0.7144992351531982},{"x":0.5088889002799988,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5088889002799988,0.6965620517730713,0.5155555605888367,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.6965620517730713},{"x":0.6644444465637207,"y":0.6965620517730713},{"x":0.6644444465637207,"y":0.7144992351531982},{"x":0.5222222208976746,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nomenclatural","boundary":[0.5222222208976746,0.6965620517730713,0.6644444465637207,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733333468437195,"y":0.6965620517730713},{"x":0.746666669845581,"y":0.6965620517730713},{"x":0.746666669845581,"y":0.7144992351531982},{"x":0.6733333468437195,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"changes","boundary":[0.6733333468437195,0.6965620517730713,0.746666669845581,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.6965620517730713},{"x":0.8088889122009277,"y":0.6965620517730713},{"x":0.8088889122009277,"y":0.7144992351531982},{"x":0.753333330154419,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"within","boundary":[0.753333330154419,0.6965620517730713,0.8088889122009277,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.6965620517730713},{"x":0.851111114025116,"y":0.6965620517730713},{"x":0.851111114025116,"y":0.7144992351531982},{"x":0.8222222328186035,"y":0.7144992351531982}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.8222222328186035,0.6965620517730713,0.851111114025116,0.7144992351531982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.7204782962799072},{"x":0.15555556118488312,"y":0.7204782962799072},{"x":0.15555556118488312,"y":0.7399103045463562},{"x":0.09555555880069733,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"genus","boundary":[0.09555555880069733,0.7204782962799072,0.15555556118488312,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.7204782962799072},{"x":0.25111111998558044,"y":0.7204782962799072},{"x":0.25111111998558044,"y":0.7399103045463562},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plantago","boundary":[0.1666666716337204,0.7204782962799072,0.25111111998558044,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25999999046325684,"y":0.7204782962799072},{"x":0.2844444513320923,"y":0.7204782962799072},{"x":0.2844444513320923,"y":0.7399103045463562},{"x":0.25999999046325684,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.25999999046325684,0.7204782962799072,0.2844444513320923,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.7204782962799072},{"x":0.2888889014720917,"y":0.7204782962799072},{"x":0.2888889014720917,"y":0.7399103045463562},{"x":0.2822222113609314,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2822222113609314,0.7204782962799072,0.2888889014720917,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.7204782962799072},{"x":0.42222222685813904,"y":0.7204782962799072},{"x":0.42222222685813904,"y":0.7399103045463562},{"x":0.29555556178092957,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"infrespecific","boundary":[0.29555556178092957,0.7204782962799072,0.42222222685813904,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.7204782962799072},{"x":0.47555556893348694,"y":0.7204782962799072},{"x":0.47555556893348694,"y":0.7399103045463562},{"x":0.4333333373069763,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"taxa","boundary":[0.4333333373069763,0.7204782962799072,0.47555556893348694,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.7204782962799072},{"x":0.5177778005599976,"y":0.7204782962799072},{"x":0.5177778005599976,"y":0.7399103045463562},{"x":0.48222222924232483,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.48222222924232483,0.7204782962799072,0.5177778005599976,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5266666412353516,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6577777862548828,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6577777862548828,"y":0.7399103045463562},{"x":0.5266666412353516,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"subdivisions","boundary":[0.5266666412353516,0.7204782962799072,0.6577777862548828,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6844444274902344,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6844444274902344,"y":0.7399103045463562},{"x":0.6644444465637207,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6644444465637207,0.7204782962799072,0.6844444274902344,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.7204782962799072},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7204782962799072},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7399103045463562},{"x":0.6911110877990723,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.6911110877990723,0.7204782962799072,0.7222222089767456,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.7204782962799072},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7204782962799072},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"genus","boundary":[0.7311111092567444,0.7204782962799072,0.7911111116409302,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8022222518920898,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8022222518920898,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7955555319786072,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7955555319786072,0.7204782962799072,0.8022222518920898,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8444444537162781,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8444444537162781,"y":0.7399103045463562},{"x":0.8066666722297668,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Bot","boundary":[0.8066666722297668,0.7204782962799072,0.8444444537162781,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8533333539962769,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8533333539962769,"y":0.7399103045463562},{"x":0.8444444537162781,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8444444537162781,0.7204782962799072,0.8533333539962769,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09777777642011642,"y":0.7473841309547424},{"x":0.18222221732139587,"y":0.7473841309547424},{"x":0.18222221732139587,"y":0.7653213739395142},{"x":0.09777777642011642,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"Tideskrift","boundary":[0.09777777642011642,0.7473841309547424,0.18222221732139587,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19333332777023315,"y":0.7473841309547424},{"x":0.2133333384990692,"y":0.7473841309547424},{"x":0.2133333384990692,"y":0.7653213739395142},{"x":0.19333332777023315,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"73","boundary":[0.19333332777023315,0.7473841309547424,0.2133333384990692,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21555554866790771,"y":0.7473841309547424},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7473841309547424},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7653213739395142},{"x":0.21555554866790771,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.21555554866790771,0.7473841309547424,0.2222222238779068,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7473841309547424},{"x":0.23111110925674438,"y":0.7473841309547424},{"x":0.23111110925674438,"y":0.7653213739395142},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.2222222238779068,0.7473841309547424,0.23111110925674438,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.7473841309547424},{"x":0.23999999463558197,"y":0.7473841309547424},{"x":0.23999999463558197,"y":0.7653213739395142},{"x":0.23333333432674408,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.23333333432674408,0.7473841309547424,0.23999999463558197,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.7473841309547424},{"x":0.24888889491558075,"y":0.7473841309547424},{"x":0.24888889491558075,"y":0.7653213739395142},{"x":0.24222221970558167,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.24222221970558167,0.7473841309547424,0.24888889491558075,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.7473841309547424},{"x":0.3355555534362793,"y":0.7473841309547424},{"x":0.3355555534362793,"y":0.7653213739395142},{"x":0.25777778029441833,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"106111.","boundary":[0.25777778029441833,0.7473841309547424,0.3355555534362793,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.7473841309547424},{"x":0.40666666626930237,"y":0.7473841309547424},{"x":0.40666666626930237,"y":0.7653213739395142},{"x":0.3377777636051178,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"-Tutel","boundary":[0.3377777636051178,0.7473841309547424,0.40666666626930237,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402222216129303,"y":0.7473841309547424},{"x":0.41111111640930176,"y":0.7473841309547424},{"x":0.41111111640930176,"y":0.7653213739395142},{"x":0.402222216129303,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.402222216129303,0.7473841309547424,0.41111111640930176,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.7473841309547424},{"x":0.4422222077846527,"y":0.7473841309547424},{"x":0.4422222077846527,"y":0.7653213739395142},{"x":0.41777777671813965,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"B.","boundary":[0.41777777671813965,0.7473841309547424,0.4422222077846527,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7473841309547424},{"x":0.4577777683734894,"y":0.7473841309547424},{"x":0.4577777683734894,"y":0.7653213739395142},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4444444477558136,0.7473841309547424,0.4577777683734894,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5177778005599976,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5177778005599976,"y":0.7653213739395142},{"x":0.47111111879348755,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Davis","boundary":[0.47111111879348755,0.7473841309547424,0.5177778005599976,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5288888812065125,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5288888812065125,"y":0.7653213739395142},{"x":0.5222222208976746,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5222222208976746,0.7473841309547424,0.5288888812065125,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7653213739395142},{"x":0.5377777814865112,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.5377777814865112,0.7473841309547424,0.5555555820465088,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5888888835906982,"y":0.7473841309547424},{"x":0.5888888835906982,"y":0.7653213739395142},{"x":0.5622222423553467,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.5622222423553467,0.7473841309547424,0.5888888835906982,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7653213739395142},{"x":0.5911111235618591,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5911111235618591,0.7473841309547424,0.6000000238418579,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6200000047683716,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6200000047683716,"y":0.7653213739395142},{"x":0.602222204208374,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.602222204208374,0.7473841309547424,0.6200000047683716,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7653213739395142},{"x":0.6222222447395325,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6222222447395325,0.7473841309547424,0.6288889050483704,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7653213739395142},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6288889050483704,0.7473841309547424,0.6355555653572083,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6888889074325562,"y":0.7473841309547424},{"x":0.6888889074325562,"y":0.7653213739395142},{"x":0.6466666460037231,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1982","boundary":[0.6466666460037231,0.7473841309547424,0.6888889074325562,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.7473841309547424},{"x":0.695555567741394,"y":0.7473841309547424},{"x":0.695555567741394,"y":0.7653213739395142},{"x":0.6866666674613953,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6866666674613953,0.7473841309547424,0.695555567741394,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.7473841309547424},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7473841309547424},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7653213739395142},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.7022222280502319,0.7473841309547424,0.7222222089767456,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.7473841309547424},{"x":0.7266666889190674,"y":0.7473841309547424},{"x":0.7266666889190674,"y":0.7653213739395142},{"x":0.7200000286102295,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7200000286102295,0.7473841309547424,0.7266666889190674,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.7473841309547424},{"x":0.800000011920929,"y":0.7473841309547424},{"x":0.800000011920929,"y":0.7653213739395142},{"x":0.7377777695655823,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Turkey","boundary":[0.7377777695655823,0.7473841309547424,0.800000011920929,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7473841309547424},{"x":0.8066666722297668,"y":0.7473841309547424},{"x":0.8066666722297668,"y":0.7653213739395142},{"x":0.800000011920929,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.800000011920929,0.7473841309547424,0.8066666722297668,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8155555725097656,"y":0.7473841309547424},{"x":0.8422222137451172,"y":0.7473841309547424},{"x":0.8422222137451172,"y":0.7653213739395142},{"x":0.8155555725097656,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.8155555725097656,0.7473841309547424,0.8422222137451172,0.7653213739395142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.7473841309547424},{"x":0.851111114025116,"y":0.7473841309547424},{"x":0.851111114025116,"y":0.7653213739395142},{"x":0.8444444537162781,"y":0.7653213739395142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8444444537162781,0.7473841309547424,0.851111114025116,0.7653213739395142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.7742899656295776},{"x":0.10222221910953522,"y":0.7742899656295776},{"x":0.10222221910953522,"y":0.7877429127693176},{"x":0.09555555880069733,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"7","boundary":[0.09555555880069733,0.7742899656295776,0.10222221910953522,0.7877429127693176]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.7742899656295776},{"x":0.1088888868689537,"y":0.7742899656295776},{"x":0.1088888868689537,"y":0.7877429127693176},{"x":0.10444444417953491,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.10444444417953491,0.7742899656295776,0.1088888868689537,0.7877429127693176]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.7742899656295776},{"x":0.18888889253139496,"y":0.7742899656295776},{"x":0.18888889253139496,"y":0.7877429127693176},{"x":0.11999999731779099,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"504-521","boundary":[0.11999999731779099,0.7742899656295776,0.18888889253139496,0.7877429127693176]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19111111760139465,"y":0.7742899656295776},{"x":0.19777777791023254,"y":0.7742899656295776},{"x":0.19777777791023254,"y":0.7877429127693176},{"x":0.19111111760139465,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.19111111760139465,0.7742899656295776,0.19777777791023254,0.7877429127693176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.3499999940395355},{"languageCode":"mt","confidence":0.18000000715255737},{"languageCode":"lb","confidence":0.10000000149011612},{"languageCode":"fy","confidence":0.09000000357627869},{"languageCode":"haw","confidence":0.09000000357627869},{"languageCode":"co","confidence":0.09000000357627869},{"languageCode":"de","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09111110866069794,"y":0.49177876114845276},{"x":0.8533333539962769,"y":0.49177876114845276},{"x":0.8533333539962769,"y":0.7877429127693176},{"x":0.09111110866069794,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.08611110866069793,0.48477876114845275,0.8583333539962769,0.7947429127693176],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.8071748614311218},{"x":0.3488888740539551,"y":0.8071748614311218},{"x":0.3488888740539551,"y":0.8266068696975708},{"x":0.30888888239860535,"y":0.8251121044158936}]},"confidence":0.05999999865889549,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.31111112236976624,0.8071748614311218,0.3488888740539551,0.8266068696975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25999999046325684,"y":0.8056800961494446},{"x":0.31111112236976624,"y":0.8071748614311218},{"x":0.30888888239860535,"y":0.8251121044158936},{"x":0.25999999046325684,"y":0.8251121044158936}]},"confidence":0.05999999865889549,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.25999999046325684,0.8056800961494446,0.30888888239860535,0.8251121044158936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.8041853308677673},{"x":0.25999999046325684,"y":0.8056800961494446},{"x":0.25999999046325684,"y":0.8251121044158936},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8236173391342163}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.20000000298023224,0.8041853308677673,0.25999999046325684,0.8251121044158936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08666666597127914,"y":0.8026905655860901},{"x":0.1733333319425583,"y":0.8041853308677673},{"x":0.1711111068725586,"y":0.8236173391342163},{"x":0.08444444090127945,"y":0.8206278085708618}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"برج","boundary":[0.08666666597127914,0.8026905655860901,0.1711111068725586,0.8236173391342163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.8071748614311218},{"x":0.851111114025116,"y":0.8071748614311218},{"x":0.8488888740539551,"y":0.8310911655426025},{"x":0.8199999928474426,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8199999928474426,0.8071748614311218,0.8488888740539551,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.8056800961494446},{"x":0.8155555725097656,"y":0.8071748614311218},{"x":0.8133333325386047,"y":0.8295964002609253},{"x":0.753333330154419,"y":0.828101634979248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارهنگ","boundary":[0.7555555701255798,0.8056800961494446,0.8133333325386047,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.8370702266693115},{"x":0.851111114025116,"y":0.8370702266693115},{"x":0.851111114025116,"y":0.8579970002174377},{"x":0.8088889122009277,"y":0.8579970002174377}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهین","boundary":[0.8111110925674438,0.8370702266693115,0.851111114025116,0.8579970002174377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.8355754613876343},{"x":0.800000011920929,"y":0.8370702266693115},{"x":0.7977777719497681,"y":0.8579970002174377},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8579970002174377}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانی","boundary":[0.7644444704055786,0.8355754613876343,0.7977777719497681,0.8579970002174377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.834080696105957},{"x":0.7444444298744202,"y":0.8355754613876343},{"x":0.7444444298744202,"y":0.8565022349357605},{"x":0.7022222280502319,"y":0.8565022349357605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قربان","boundary":[0.7022222280502319,0.834080696105957,0.7444444298744202,0.8565022349357605]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08666666597127914,"y":0.7922272086143494},{"x":0.8533333539962769,"y":0.8071748614311218},{"x":0.851111114025116,"y":0.859491765499115},{"x":0.08444444090127945,"y":0.8445441126823425}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.08166666597127914,0.7852272086143494,0.856111114025116,0.866491765499115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.8550074696540833},{"x":0.7799999713897705,"y":0.8550074696540833},{"x":0.7799999713897705,"y":0.8819133043289185},{"x":0.7311111092567444,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7311111092567444,0.8550074696540833,0.7799999713897705,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.8550074696540833},{"x":0.7177777886390686,"y":0.8550074696540833},{"x":0.7177777886390686,"y":0.8819133043289185},{"x":0.6844444274902344,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.6844444274902344,0.8550074696540833,0.7177777886390686,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.8550074696540833},{"x":0.6755555272102356,"y":0.8550074696540833},{"x":0.6755555272102356,"y":0.8819133043289185},{"x":0.6600000262260437,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6600000262260437,0.8550074696540833,0.6755555272102356,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.8550074696540833},{"x":0.6600000262260437,"y":0.8550074696540833},{"x":0.6600000262260437,"y":0.8819133043289185},{"x":0.6288889050483704,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.6288889050483704,0.8550074696540833,0.6600000262260437,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.8550074696540833},{"x":0.6288889050483704,"y":0.8550074696540833},{"x":0.6288889050483704,"y":0.8819133043289185},{"x":0.6133333444595337,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6133333444595337,0.8550074696540833,0.6288889050483704,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.8550074696540833},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8550074696540833},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8819133043289185},{"x":0.5644444227218628,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5644444227218628,0.8550074696540833,0.6000000238418579,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533333420753479,"y":0.8550074696540833},{"x":0.5644444227218628,"y":0.8550074696540833},{"x":0.5644444227218628,"y":0.8819133043289185},{"x":0.5533333420753479,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5533333420753479,0.8550074696540833,0.5644444227218628,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.8550074696540833},{"x":0.5533333420753479,"y":0.8550074696540833},{"x":0.5533333420753479,"y":0.8819133043289185},{"x":0.5,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خاکزی","boundary":[0.5,0.8550074696540833,0.5533333420753479,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.8550074696540833},{"x":0.4977777898311615,"y":0.8550074696540833},{"x":0.4977777898311615,"y":0.8819133043289185},{"x":0.4866666793823242,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4866666793823242,0.8550074696540833,0.4977777898311615,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.8550074696540833},{"x":0.4866666793823242,"y":0.8550074696540833},{"x":0.4866666793823242,"y":0.8819133043289185},{"x":0.4399999976158142,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.4399999976158142,0.8550074696540833,0.4866666793823242,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.8550074696540833},{"x":0.4422222077846527,"y":0.8550074696540833},{"x":0.4422222077846527,"y":0.8819133043289185},{"x":0.40666666626930237,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.40666666626930237,0.8550074696540833,0.4422222077846527,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3977777659893036,"y":0.8550074696540833},{"x":0.40888887643814087,"y":0.8550074696540833},{"x":0.40888887643814087,"y":0.8819133043289185},{"x":0.3977777659893036,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3977777659893036,0.8550074696540833,0.40888887643814087,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.8550074696540833},{"x":0.3955555558204651,"y":0.8550074696540833},{"x":0.3955555558204651,"y":0.8819133043289185},{"x":0.3377777636051178,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.3377777636051178,0.8550074696540833,0.3955555558204651,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.8550074696540833},{"x":0.3311111032962799,"y":0.8550074696540833},{"x":0.3311111032962799,"y":0.8819133043289185},{"x":0.2822222113609314,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"طوقهای","boundary":[0.2822222113609314,0.8550074696540833,0.3311111032962799,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688888907432556,"y":0.8550074696540833},{"x":0.2800000011920929,"y":0.8550074696540833},{"x":0.2800000011920929,"y":0.8819133043289185},{"x":0.2688888907432556,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2688888907432556,0.8550074696540833,0.2800000011920929,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.8550074696540833},{"x":0.2644444406032562,"y":0.8550074696540833},{"x":0.2644444406032562,"y":0.8819133043289185},{"x":0.2288888841867447,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.2288888841867447,0.8550074696540833,0.2644444406032562,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.8550074696540833},{"x":0.2199999988079071,"y":0.8550074696540833},{"x":0.2199999988079071,"y":0.8819133043289185},{"x":0.18444444239139557,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.18444444239139557,0.8550074696540833,0.2199999988079071,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1688888818025589,"y":0.8550074696540833},{"x":0.18444444239139557,"y":0.8550074696540833},{"x":0.18444444239139557,"y":0.8819133043289185},{"x":0.1688888818025589,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.1688888818025589,0.8550074696540833,0.18444444239139557,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.8550074696540833},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8550074696540833},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8819133043289185},{"x":0.15555556118488312,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.15555556118488312,0.8550074696540833,0.1666666716337204,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.8550074696540833},{"x":0.15111111104488373,"y":0.8550074696540833},{"x":0.15111111104488373,"y":0.8819133043289185},{"x":0.10222221910953522,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.10222221910953522,0.8550074696540833,0.15111111104488373,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.8834080696105957},{"x":0.8488888740539551,"y":0.8834080696105957},{"x":0.8488888740539551,"y":0.9073243737220764},{"x":0.7977777719497681,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساقهای","boundary":[0.7977777719497681,0.8834080696105957,0.8488888740539551,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.8834080696105957},{"x":0.7866666913032532,"y":0.8834080696105957},{"x":0.7866666913032532,"y":0.9073243737220764},{"x":0.7444444298744202,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.7444444298744202,0.8834080696105957,0.7866666913032532,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.8834080696105957},{"x":0.7333333492279053,"y":0.8834080696105957},{"x":0.7333333492279053,"y":0.9073243737220764},{"x":0.7200000286102295,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7200000286102295,0.8834080696105957,0.7333333492279053,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.8834080696105957},{"x":0.7155555486679077,"y":0.8834080696105957},{"x":0.7155555486679077,"y":0.9073243737220764},{"x":0.6644444465637207,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.6644444465637207,0.8834080696105957,0.7155555486679077,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.8834080696105957},{"x":0.6600000262260437,"y":0.8834080696105957},{"x":0.6600000262260437,"y":0.9073243737220764},{"x":0.6511111259460449,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6511111259460449,0.8834080696105957,0.6600000262260437,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.8834080696105957},{"x":0.6511111259460449,"y":0.8834080696105957},{"x":0.6511111259460449,"y":0.9073243737220764},{"x":0.597777783870697,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.597777783870697,0.8834080696105957,0.6511111259460449,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.8834080696105957},{"x":0.5866666436195374,"y":0.8834080696105957},{"x":0.5866666436195374,"y":0.9073243737220764},{"x":0.5333333611488342,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.5333333611488342,0.8834080696105957,0.5866666436195374,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888888895511627,"y":0.8834080696105957},{"x":0.5222222208976746,"y":0.8834080696105957},{"x":0.5222222208976746,"y":0.9073243737220764},{"x":0.4888888895511627,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.4888888895511627,0.8834080696105957,0.5222222208976746,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377777874469757,"y":0.8834080696105957},{"x":0.47777777910232544,"y":0.8834080696105957},{"x":0.47777777910232544,"y":0.9073243737220764},{"x":0.4377777874469757,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آغوش","boundary":[0.4377777874469757,0.8834080696105957,0.47777777910232544,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.8834080696105957},{"x":0.4266666769981384,"y":0.8834080696105957},{"x":0.4266666769981384,"y":0.9073243737220764},{"x":0.41777777671813965,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41777777671813965,0.8834080696105957,0.4266666769981384,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3799999952316284,"y":0.8834080696105957},{"x":0.41999998688697815,"y":0.8834080696105957},{"x":0.41999998688697815,"y":0.9073243737220764},{"x":0.3799999952316284,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3799999952316284,0.8834080696105957,0.41999998688697815,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30222222208976746,"y":0.8834080696105957},{"x":0.36888888478279114,"y":0.8834080696105957},{"x":0.36888888478279114,"y":0.9073243737220764},{"x":0.30222222208976746,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.30222222208976746,0.8834080696105957,0.36888888478279114,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.8834080696105957},{"x":0.2933333218097687,"y":0.8834080696105957},{"x":0.2933333218097687,"y":0.9073243737220764},{"x":0.2822222113609314,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2822222113609314,0.8834080696105957,0.2933333218097687,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.8834080696105957},{"x":0.2844444513320923,"y":0.8834080696105957},{"x":0.2844444513320923,"y":0.9073243737220764},{"x":0.2666666805744171,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.2666666805744171,0.8834080696105957,0.2844444513320923,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2199999988079071,"y":0.8834080696105957},{"x":0.25555557012557983,"y":0.8834080696105957},{"x":0.25555557012557983,"y":0.9073243737220764},{"x":0.2199999988079071,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.2199999988079071,0.8834080696105957,0.25555557012557983,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.8834080696105957},{"x":0.2133333384990692,"y":0.8834080696105957},{"x":0.2133333384990692,"y":0.9073243737220764},{"x":0.1733333319425583,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.1733333319425583,0.8834080696105957,0.2133333384990692,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1644444465637207,"y":0.8834080696105957},{"x":0.1733333319425583,"y":0.8834080696105957},{"x":0.1733333319425583,"y":0.9073243737220764},{"x":0.1644444465637207,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1644444465637207,0.8834080696105957,0.1733333319425583,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.8834080696105957},{"x":0.15777777135372162,"y":0.8834080696105957},{"x":0.15777777135372162,"y":0.9073243737220764},{"x":0.1111111119389534,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.1111111119389534,0.8834080696105957,0.15777777135372162,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09555555880069733,"y":0.8834080696105957},{"x":0.1066666692495346,"y":0.8834080696105957},{"x":0.1066666692495346,"y":0.9073243737220764},{"x":0.09555555880069733,"y":0.9073243737220764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.09555555880069733,0.8834080696105957,0.1066666692495346,0.9073243737220764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.9043348431587219},{"x":0.8577777743339539,"y":0.9043348431587219},{"x":0.8577777743339539,"y":0.9342302083969116},{"x":0.7822222113609314,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7822222113609314,0.9043348431587219,0.8577777743339539,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.9043348431587219},{"x":0.7822222113609314,"y":0.9043348431587219},{"x":0.7822222113609314,"y":0.9342302083969116},{"x":0.7688888907432556,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7688888907432556,0.9043348431587219,0.7822222113609314,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.9043348431587219},{"x":0.7755555510520935,"y":0.9043348431587219},{"x":0.7755555510520935,"y":0.9342302083969116},{"x":0.7088888883590698,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"كلها","boundary":[0.7088888883590698,0.9043348431587219,0.7755555510520935,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.9043348431587219},{"x":0.7111111283302307,"y":0.9043348431587219},{"x":0.7111111283302307,"y":0.9342302083969116},{"x":0.6399999856948853,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.6399999856948853,0.9043348431587219,0.7111111283302307,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.9043348431587219},{"x":0.6422222256660461,"y":0.9043348431587219},{"x":0.6422222256660461,"y":0.9342302083969116},{"x":0.6288889050483704,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6288889050483704,0.9043348431587219,0.6422222256660461,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.9043348431587219},{"x":0.6377778053283691,"y":0.9043348431587219},{"x":0.6377778053283691,"y":0.9342302083969116},{"x":0.5377777814865112,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.5377777814865112,0.9043348431587219,0.6377778053283691,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.9043348431587219},{"x":0.5377777814865112,"y":0.9043348431587219},{"x":0.5377777814865112,"y":0.9342302083969116},{"x":0.41777777671813965,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هرمافرودیت","boundary":[0.41777777671813965,0.9043348431587219,0.5377777814865112,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3799999952316284,"y":0.9043348431587219},{"x":0.41333332657814026,"y":0.9043348431587219},{"x":0.41333332657814026,"y":0.9342302083969116},{"x":0.3799999952316284,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3799999952316284,0.9043348431587219,0.41333332657814026,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.9043348431587219},{"x":0.3822222352027893,"y":0.9043348431587219},{"x":0.3822222352027893,"y":0.9342302083969116},{"x":0.3177777826786041,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.3177777826786041,0.9043348431587219,0.3822222352027893,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.9043348431587219},{"x":0.31111112236976624,"y":0.9043348431587219},{"x":0.31111112236976624,"y":0.9342302083969116},{"x":0.2866666615009308,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.2866666615009308,0.9043348431587219,0.31111112236976624,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20888888835906982,"y":0.9043348431587219},{"x":0.2755555510520935,"y":0.9043348431587219},{"x":0.2755555510520935,"y":0.9342302083969116},{"x":0.20888888835906982,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.20888888835906982,0.9043348431587219,0.2755555510520935,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.9043348431587219},{"x":0.2133333384990692,"y":0.9043348431587219},{"x":0.2133333384990692,"y":0.9342302083969116},{"x":0.20000000298023224,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20000000298023224,0.9043348431587219,0.2133333384990692,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1644444465637207,"y":0.9043348431587219},{"x":0.19555555284023285,"y":0.9043348431587219},{"x":0.19555555284023285,"y":0.9342302083969116},{"x":0.1644444465637207,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.1644444465637207,0.9043348431587219,0.19555555284023285,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.9043348431587219},{"x":0.15111111104488373,"y":0.9043348431587219},{"x":0.15111111104488373,"y":0.9342302083969116},{"x":0.10000000149011612,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.10000000149011612,0.9043348431587219,0.15111111104488373,0.9342302083969116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08666666597127914,"y":0.9043348431587219},{"x":0.10000000149011612,"y":0.9043348431587219},{"x":0.10000000149011612,"y":0.9342302083969116},{"x":0.08666666597127914,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.08666666597127914,0.9043348431587219,0.10000000149011612,0.9342302083969116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08666666597127914,"y":0.8550074696540833},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8550074696540833},{"x":0.8577777743339539,"y":0.9342302083969116},{"x":0.08666666597127914,"y":0.9342302083969116}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.08166666597127914,0.8480074696540832,0.8627777743339539,0.9412302083969116],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/UhjErMltQVRxTncu.jpg","blurred":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/rvEXbWczjXokZDWA.jpg","webpSec":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/hmNnVpCNFXVAgpFL-sec.webp"},"info":{"width":450,"height":670,"margin":[0.00030000000132454765,0.00011430162440485028,0.9979839506308238,0.9985705279136773]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.0835820883512497},{"x":0.902222216129303,"y":0.08208955079317093},{"x":0.902222216129303,"y":0.10298507660627365},{"x":0.8266666531562805,"y":0.10298507660627365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلورایران","boundary":[0.8266666531562805,0.0835820883512497,0.902222216129303,0.10298507660627365]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.0835820883512497},{"x":0.902222216129303,"y":0.08208955079317093},{"x":0.902222216129303,"y":0.10298507660627365},{"x":0.8266666531562805,"y":0.10298507660627365}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8216666531562805,0.07658208835124969,0.907222216129303,0.10998507660627366],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022222399711609,"y":0.08507462590932846},{"x":0.5355555415153503,"y":0.0835820883512497},{"x":0.5377777814865112,"y":0.09850746393203735},{"x":0.504444420337677,"y":0.10149253904819489}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"4۴","boundary":[0.5022222399711609,0.08507462590932846,0.5377777814865112,0.09850746393203735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022222399711609,"y":0.08507462590932846},{"x":0.5355555415153503,"y":0.0835820883512497},{"x":0.5377777814865112,"y":0.09850746393203735},{"x":0.504444420337677,"y":0.10149253904819489}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4972222399711609,0.07807462590932845,0.5427777814865112,0.10550746393203736],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.08507462590932846},{"x":0.162222221493721,"y":0.08507462590932846},{"x":0.162222221493721,"y":0.10149253904819489},{"x":0.14444445073604584,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.14444445073604584,0.08507462590932846,0.162222221493721,0.10149253904819489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.08507462590932846},{"x":0.25111111998558044,"y":0.08656716346740723},{"x":0.24888889491558075,"y":0.10149253904819489},{"x":0.1688888818025589,"y":0.10149253904819489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plantago","boundary":[0.1711111068725586,0.08507462590932846,0.24888889491558075,0.10149253904819489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.08507462590932846},{"x":0.25111111998558044,"y":0.08507462590932846},{"x":0.24888889491558075,"y":0.10149253904819489},{"x":0.14444445073604584,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13944445073604583,0.07807462590932845,0.25388889491558075,0.10849253904819489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.12537313997745514},{"x":0.8955555558204651,"y":0.12537313997745514},{"x":0.8955555558204651,"y":0.14776119589805603},{"x":0.8266666531562805,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.8266666531562805,0.12537313997745514,0.8955555558204651,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.12537313997745514},{"x":0.8199999928474426,"y":0.12537313997745514},{"x":0.8199999928474426,"y":0.14776119589805603},{"x":0.8111110925674438,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8111110925674438,0.12537313997745514,0.8199999928474426,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.12537313997745514},{"x":0.8066666722297668,"y":0.12537313997745514},{"x":0.8066666722297668,"y":0.14776119589805603},{"x":0.7733333110809326,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.7733333110809326,0.12537313997745514,0.8066666722297668,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.12537313997745514},{"x":0.7777777910232544,"y":0.12537313997745514},{"x":0.7777777910232544,"y":0.14776119589805603},{"x":0.7688888907432556,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7688888907432556,0.12537313997745514,0.7777777910232544,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.12537313997745514},{"x":0.7644444704055786,"y":0.12537313997745514},{"x":0.7644444704055786,"y":0.14776119589805603},{"x":0.7311111092567444,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7311111092567444,0.12537313997745514,0.7644444704055786,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.12537313997745514},{"x":0.7177777886390686,"y":0.12537313997745514},{"x":0.7177777886390686,"y":0.14776119589805603},{"x":0.7088888883590698,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7088888883590698,0.12537313997745514,0.7177777886390686,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.12537313997745514},{"x":0.7044444680213928,"y":0.12537313997745514},{"x":0.7044444680213928,"y":0.14776119589805603},{"x":0.695555567741394,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.695555567741394,0.12537313997745514,0.7044444680213928,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.12537313997745514},{"x":0.6888889074325562,"y":0.12537313997745514},{"x":0.6888889074325562,"y":0.14776119589805603},{"x":0.6755555272102356,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6755555272102356,0.12537313997745514,0.6888889074325562,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.12537313997745514},{"x":0.6755555272102356,"y":0.12537313997745514},{"x":0.6755555272102356,"y":0.14776119589805603},{"x":0.6288889050483704,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.6288889050483704,0.12537313997745514,0.6755555272102356,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.12537313997745514},{"x":0.6155555844306946,"y":0.12537313997745514},{"x":0.6155555844306946,"y":0.14776119589805603},{"x":0.6066666841506958,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6066666841506958,0.12537313997745514,0.6155555844306946,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.12537313997745514},{"x":0.6066666841506958,"y":0.12537313997745514},{"x":0.6066666841506958,"y":0.14776119589805603},{"x":0.5866666436195374,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.5866666436195374,0.12537313997745514,0.6066666841506958,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.12537313997745514},{"x":0.5777778029441833,"y":0.12537313997745514},{"x":0.5777778029441833,"y":0.14776119589805603},{"x":0.5688889026641846,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5688889026641846,0.12537313997745514,0.5777778029441833,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.551111102104187,"y":0.12537313997745514},{"x":0.5711110830307007,"y":0.12537313997745514},{"x":0.5711110830307007,"y":0.14776119589805603},{"x":0.551111102104187,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.551111102104187,0.12537313997745514,0.5711110830307007,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.12537313997745514},{"x":0.5377777814865112,"y":0.12537313997745514},{"x":0.5377777814865112,"y":0.14776119589805603},{"x":0.5088889002799988,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5088889002799988,0.12537313997745514,0.5377777814865112,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.12537313997745514},{"x":0.4955555498600006,"y":0.12537313997745514},{"x":0.4955555498600006,"y":0.14776119589805603},{"x":0.46000000834465027,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.46000000834465027,0.12537313997745514,0.4955555498600006,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.12537313997745514},{"x":0.4555555582046509,"y":0.12537313997745514},{"x":0.4555555582046509,"y":0.14776119589805603},{"x":0.4333333373069763,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.4333333373069763,0.12537313997745514,0.4555555582046509,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.12537313997745514},{"x":0.4355555474758148,"y":0.12537313997745514},{"x":0.4355555474758148,"y":0.14776119589805603},{"x":0.4266666769981384,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4266666769981384,0.12537313997745514,0.4355555474758148,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.12537313997745514},{"x":0.42444443702697754,"y":0.12537313997745514},{"x":0.42444443702697754,"y":0.14776119589805603},{"x":0.35555556416511536,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.35555556416511536,0.12537313997745514,0.42444443702697754,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.12537313997745514},{"x":0.35111111402511597,"y":0.12537313997745514},{"x":0.35111111402511597,"y":0.14776119589805603},{"x":0.30000001192092896,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.30000001192092896,0.12537313997745514,0.35111111402511597,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.12537313997745514},{"x":0.30000001192092896,"y":0.12537313997745514},{"x":0.30000001192092896,"y":0.14776119589805603},{"x":0.2888889014720917,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2888889014720917,0.12537313997745514,0.30000001192092896,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.12537313997745514},{"x":0.2888889014720917,"y":0.12537313997745514},{"x":0.2888889014720917,"y":0.14776119589805603},{"x":0.2288888841867447,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.2288888841867447,0.12537313997745514,0.2888889014720917,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21111111342906952,"y":0.12537313997745514},{"x":0.2244444489479065,"y":0.12537313997745514},{"x":0.2244444489479065,"y":0.14776119589805603},{"x":0.21111111342906952,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21111111342906952,0.12537313997745514,0.2244444489479065,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18222221732139587,"y":0.12537313997745514},{"x":0.20888888835906982,"y":0.12537313997745514},{"x":0.20888888835906982,"y":0.14776119589805603},{"x":0.18222221732139587,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.18222221732139587,0.12537313997745514,0.20888888835906982,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.12537313997745514},{"x":0.1733333319425583,"y":0.12537313997745514},{"x":0.1733333319425583,"y":0.14776119589805603},{"x":0.14666666090488434,"y":0.14776119589805603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.14666666090488434,0.12537313997745514,0.1733333319425583,0.14776119589805603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.15223880112171173},{"x":0.8999999761581421,"y":0.15223880112171173},{"x":0.8999999761581421,"y":0.17462687194347382},{"x":0.8488888740539551,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وبساک","boundary":[0.8488888740539551,0.15223880112171173,0.8999999761581421,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.15223880112171173},{"x":0.8355555534362793,"y":0.15223880112171173},{"x":0.8355555534362793,"y":0.17462687194347382},{"x":0.8088889122009277,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.8088889122009277,0.15223880112171173,0.8355555534362793,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.15223880112171173},{"x":0.7977777719497681,"y":0.15223880112171173},{"x":0.7977777719497681,"y":0.17462687194347382},{"x":0.753333330154419,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رویت","boundary":[0.753333330154419,0.15223880112171173,0.7977777719497681,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742222249507904,"y":0.15223880112171173},{"x":0.7511110901832581,"y":0.15223880112171173},{"x":0.7511110901832581,"y":0.17462687194347382},{"x":0.742222249507904,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.742222249507904,0.15223880112171173,0.7511110901832581,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.15223880112171173},{"x":0.742222249507904,"y":0.15223880112171173},{"x":0.742222249507904,"y":0.17462687194347382},{"x":0.6822222471237183,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.6822222471237183,0.15223880112171173,0.742222249507904,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6711111068725586,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6711111068725586,"y":0.17462687194347382},{"x":0.6244444251060486,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.6244444251060486,0.15223880112171173,0.6711111068725586,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6155555844306946,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6155555844306946,"y":0.17462687194347382},{"x":0.602222204208374,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.602222204208374,0.15223880112171173,0.6155555844306946,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6044444441795349,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6044444441795349,"y":0.17462687194347382},{"x":0.5577777624130249,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تمكن","boundary":[0.5577777624130249,0.15223880112171173,0.6044444441795349,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.15223880112171173},{"x":0.551111102104187,"y":0.15223880112171173},{"x":0.551111102104187,"y":0.17462687194347382},{"x":0.4911110997200012,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.4911110997200012,0.15223880112171173,0.551111102104187,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.15223880112171173},{"x":0.48444443941116333,"y":0.15223880112171173},{"x":0.48444443941116333,"y":0.17462687194347382},{"x":0.47111111879348755,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.47111111879348755,0.15223880112171173,0.48444443941116333,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.15223880112171173},{"x":0.46222221851348877,"y":0.15223880112171173},{"x":0.46222221851348877,"y":0.17462687194347382},{"x":0.42444443702697754,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.42444443702697754,0.15223880112171173,0.46222221851348877,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.15223880112171173},{"x":0.42444443702697754,"y":0.15223880112171173},{"x":0.42444443702697754,"y":0.17462687194347382},{"x":0.40666666626930237,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.40666666626930237,0.15223880112171173,0.42444443702697754,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933333456516266,"y":0.15223880112171173},{"x":0.402222216129303,"y":0.15223880112171173},{"x":0.402222216129303,"y":0.17462687194347382},{"x":0.3933333456516266,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3933333456516266,0.15223880112171173,0.402222216129303,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36000001430511475,"y":0.15223880112171173},{"x":0.3911111056804657,"y":0.15223880112171173},{"x":0.3911111056804657,"y":0.17462687194347382},{"x":0.36000001430511475,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.36000001430511475,0.15223880112171173,0.3911111056804657,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.15223880112171173},{"x":0.3444444537162781,"y":0.15223880112171173},{"x":0.3444444537162781,"y":0.17462687194347382},{"x":0.3333333432674408,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.3333333432674408,0.15223880112171173,0.3444444537162781,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.15223880112171173},{"x":0.3311111032962799,"y":0.15223880112171173},{"x":0.3311111032962799,"y":0.17462687194347382},{"x":0.3199999928474426,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3199999928474426,0.15223880112171173,0.3311111032962799,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30444443225860596,"y":0.15223880112171173},{"x":0.31333333253860474,"y":0.15223880112171173},{"x":0.31333333253860474,"y":0.17462687194347382},{"x":0.30444443225860596,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.30444443225860596,0.15223880112171173,0.31333333253860474,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.15223880112171173},{"x":0.30000001192092896,"y":0.15223880112171173},{"x":0.30000001192092896,"y":0.17462687194347382},{"x":0.25333333015441895,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حجره","boundary":[0.25333333015441895,0.15223880112171173,0.30000001192092896,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24666666984558105,"y":0.15223880112171173},{"x":0.25555557012557983,"y":0.15223880112171173},{"x":0.25555557012557983,"y":0.17462687194347382},{"x":0.24666666984558105,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.24666666984558105,0.15223880112171173,0.25555557012557983,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.15223880112171173},{"x":0.23999999463558197,"y":0.15223880112171173},{"x":0.23999999463558197,"y":0.17462687194347382},{"x":0.20444443821907043,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.20444443821907043,0.15223880112171173,0.23999999463558197,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.15223880112171173},{"x":0.20444443821907043,"y":0.15223880112171173},{"x":0.20444443821907043,"y":0.17462687194347382},{"x":0.15333333611488342,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کپسول","boundary":[0.15333333611488342,0.15223880112171173,0.20444443821907043,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.15223880112171173},{"x":0.15333333611488342,"y":0.15223880112171173},{"x":0.15333333611488342,"y":0.17462687194347382},{"x":0.14444445073604584,"y":0.17462687194347382}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14444445073604584,0.15223880112171173,0.15333333611488342,0.17462687194347382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.846666693687439,"y":0.17611940205097198},{"x":0.902222216129303,"y":0.17611940205097198},{"x":0.902222216129303,"y":0.19850745797157288},{"x":0.846666693687439,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.846666693687439,0.17611940205097198,0.902222216129303,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.17611940205097198},{"x":0.846666693687439,"y":0.17611940205097198},{"x":0.846666693687439,"y":0.19850745797157288},{"x":0.8377777934074402,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8377777934074402,0.17611940205097198,0.846666693687439,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.17611940205097198},{"x":0.8355555534362793,"y":0.17611940205097198},{"x":0.8355555534362793,"y":0.19850745797157288},{"x":0.8111110925674438,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.8111110925674438,0.17611940205097198,0.8355555534362793,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.17611940205097198},{"x":0.8022222518920898,"y":0.17611940205097198},{"x":0.8022222518920898,"y":0.19850745797157288},{"x":0.7911111116409302,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7911111116409302,0.17611940205097198,0.8022222518920898,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7866666913032532,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7866666913032532,"y":0.19850745797157288},{"x":0.7755555510520935,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7755555510520935,0.17611940205097198,0.7866666913032532,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7711111307144165,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7711111307144165,"y":0.19850745797157288},{"x":0.7288888692855835,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7288888692855835,0.17611940205097198,0.7711111307144165,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7222222089767456,"y":0.17611940205097198},{"x":0.7222222089767456,"y":0.19850745797157288},{"x":0.6933333277702332,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.6933333277702332,0.17611940205097198,0.7222222089767456,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.17611940205097198},{"x":0.6844444274902344,"y":0.17611940205097198},{"x":0.6844444274902344,"y":0.19850745797157288},{"x":0.6688888669013977,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6688888669013977,0.17611940205097198,0.6844444274902344,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.17611940205097198},{"x":0.6600000262260437,"y":0.17611940205097198},{"x":0.6600000262260437,"y":0.19850745797157288},{"x":0.6422222256660461,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6422222256660461,0.17611940205097198,0.6600000262260437,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.17611940205097198},{"x":0.6333333253860474,"y":0.17611940205097198},{"x":0.6333333253860474,"y":0.19850745797157288},{"x":0.5844444632530212,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حجره","boundary":[0.5844444632530212,0.17611940205097198,0.6333333253860474,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5866666436195374,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5866666436195374,"y":0.19850745797157288},{"x":0.5777778029441833,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5777778029441833,0.17611940205097198,0.5866666436195374,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5755555629730225,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5755555629730225,"y":0.19850745797157288},{"x":0.5377777814865112,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.5377777814865112,0.17611940205097198,0.5755555629730225,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5266666412353516,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5266666412353516,"y":0.19850745797157288},{"x":0.5088889002799988,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5088889002799988,0.17611940205097198,0.5266666412353516,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5066666603088379,"y":0.17611940205097198},{"x":0.5066666603088379,"y":0.19850745797157288},{"x":0.48222222924232483,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.48222222924232483,0.17611940205097198,0.5066666603088379,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43111109733581543,"y":0.17611940205097198},{"x":0.47111111879348755,"y":0.17611940205097198},{"x":0.47111111879348755,"y":0.19850745797157288},{"x":0.43111109733581543,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.43111109733581543,0.17611940205097198,0.47111111879348755,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.17611940205097198},{"x":0.4266666769981384,"y":0.17611940205097198},{"x":0.4266666769981384,"y":0.19850745797157288},{"x":0.3844444453716278,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لعاب","boundary":[0.3844444453716278,0.17611940205097198,0.4266666769981384,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.17611940205097198},{"x":0.36888888478279114,"y":0.17611940205097198},{"x":0.36888888478279114,"y":0.19850745797157288},{"x":0.31111112236976624,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میکنند","boundary":[0.31111112236976624,0.17611940205097198,0.36888888478279114,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29777777194976807,"y":0.17611940205097198},{"x":0.30666667222976685,"y":0.17611940205097198},{"x":0.30666667222976685,"y":0.19850745797157288},{"x":0.29777777194976807,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29777777194976807,0.17611940205097198,0.30666667222976685,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.17611940205097198},{"x":0.2933333218097687,"y":0.17611940205097198},{"x":0.2933333218097687,"y":0.19850745797157288},{"x":0.2822222113609314,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2822222113609314,0.17611940205097198,0.2933333218097687,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.17611940205097198},{"x":0.2688888907432556,"y":0.17611940205097198},{"x":0.2688888907432556,"y":0.19850745797157288},{"x":0.23111110925674438,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.23111110925674438,0.17611940205097198,0.2688888907432556,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.17611940205097198},{"x":0.2199999988079071,"y":0.17611940205097198},{"x":0.2199999988079071,"y":0.19850745797157288},{"x":0.18444444239139557,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.18444444239139557,0.17611940205097198,0.2199999988079071,0.19850745797157288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.17611940205097198},{"x":0.1711111068725586,"y":0.17611940205097198},{"x":0.1711111068725586,"y":0.19850745797157288},{"x":0.15333333611488342,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.15333333611488342,0.17611940205097198,0.1711111068725586,0.19850745797157288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.12537313997745514},{"x":0.902222216129303,"y":0.12537313997745514},{"x":0.902222216129303,"y":0.19850745797157288},{"x":0.14444445073604584,"y":0.19850745797157288}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.13944445073604583,0.11837313997745513,0.907222216129303,0.20550745797157288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711110949516296,"y":0.20895522832870483},{"x":0.8955555558204651,"y":0.20746268332004547},{"x":0.8955555558204651,"y":0.22238805890083313},{"x":0.8733333349227905,"y":0.2238806039094925}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"جنس","boundary":[0.8711110949516296,0.20895522832870483,0.8955555558204651,0.22238805890083313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.20895522832870483},{"x":0.8533333539962769,"y":0.20895522832870483},{"x":0.855555534362793,"y":0.2238806039094925},{"x":0.851111114025116,"y":0.2238806039094925}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.8488888740539551,0.20895522832870483,0.855555534362793,0.2238806039094925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.20895522832870483},{"x":0.8955555558204651,"y":0.20746268332004547},{"x":0.8955555558204651,"y":0.22238805890083313},{"x":0.851111114025116,"y":0.2238806039094925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8438888740539551,0.20195522832870483,0.9005555558204651,0.22938805890083314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.2552238702774048},{"x":0.1644444465637207,"y":0.2552238702774048},{"x":0.1644444465637207,"y":0.2716417908668518},{"x":0.14666666090488434,"y":0.2716417908668518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.14666666090488434,0.2552238702774048,0.1644444465637207,0.2716417908668518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17777778208255768,"y":0.2552238702774048},{"x":0.273333340883255,"y":0.2552238702774048},{"x":0.273333340883255,"y":0.27313432097435},{"x":0.17777778208255768,"y":0.27313432097435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plantago","boundary":[0.17777778208255768,0.2552238702774048,0.273333340883255,0.27313432097435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.25671643018722534},{"x":0.30222222208976746,"y":0.25671643018722534},{"x":0.30222222208976746,"y":0.27313432097435},{"x":0.2888889014720917,"y":0.27313432097435}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.2888889014720917,0.25671643018722534,0.30222222208976746,0.27313432097435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.2552238702774048},{"x":0.30222222208976746,"y":0.25671643018722534},{"x":0.30222222208976746,"y":0.27313432097435},{"x":0.14666666090488434,"y":0.27313432097435}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.14166666090488433,0.24822387027740478,0.30722222208976746,0.28013432097435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.25223881006240845},{"x":0.902222216129303,"y":0.2537313401699066},{"x":0.902222216129303,"y":0.27462685108184814},{"x":0.8444444537162781,"y":0.27462685108184814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بارهنگ","boundary":[0.8444444537162781,0.25223881006240845,0.902222216129303,0.27462685108184814]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.25223881006240845},{"x":0.902222216129303,"y":0.2537313401699066},{"x":0.902222216129303,"y":0.27462685108184814},{"x":0.8444444537162781,"y":0.27462685108184814}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8394444537162781,0.24523881006240844,0.907222216129303,0.28162685108184815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.2761194109916687},{"x":0.8333333134651184,"y":0.2761194109916687},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3014925420284271},{"x":0.7822222113609314,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7822222113609314,0.2761194109916687,0.8333333134651184,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.2761194109916687},{"x":0.7711111307144165,"y":0.2761194109916687},{"x":0.7711111307144165,"y":0.3014925420284271},{"x":0.7133333086967468,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.7133333086967468,0.2761194109916687,0.7711111307144165,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.2761194109916687},{"x":0.7088888883590698,"y":0.2761194109916687},{"x":0.7088888883590698,"y":0.3014925420284271},{"x":0.695555567741394,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.695555567741394,0.2761194109916687,0.7088888883590698,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.2761194109916687},{"x":0.6866666674613953,"y":0.2761194109916687},{"x":0.6866666674613953,"y":0.3014925420284271},{"x":0.6644444465637207,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6644444465637207,0.2761194109916687,0.6866666674613953,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.2761194109916687},{"x":0.653333306312561,"y":0.2761194109916687},{"x":0.653333306312561,"y":0.3014925420284271},{"x":0.6222222447395325,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.6222222447395325,0.2761194109916687,0.653333306312561,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.2761194109916687},{"x":0.6244444251060486,"y":0.2761194109916687},{"x":0.6244444251060486,"y":0.3014925420284271},{"x":0.6133333444595337,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6133333444595337,0.2761194109916687,0.6244444251060486,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.2761194109916687},{"x":0.6111111044883728,"y":0.2761194109916687},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3014925420284271},{"x":0.5711110830307007,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5711110830307007,0.2761194109916687,0.6111111044883728,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.2761194109916687},{"x":0.5644444227218628,"y":0.2761194109916687},{"x":0.5644444227218628,"y":0.3014925420284271},{"x":0.5133333206176758,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.5133333206176758,0.2761194109916687,0.5644444227218628,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2761194109916687},{"x":0.5111111402511597,"y":0.2761194109916687},{"x":0.5111111402511597,"y":0.3014925420284271},{"x":0.5,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5,0.2761194109916687,0.5111111402511597,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.2761194109916687},{"x":0.4955555498600006,"y":0.2761194109916687},{"x":0.4955555498600006,"y":0.3014925420284271},{"x":0.46000000834465027,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.46000000834465027,0.2761194109916687,0.4955555498600006,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.2761194109916687},{"x":0.4466666579246521,"y":0.2761194109916687},{"x":0.4466666579246521,"y":0.3014925420284271},{"x":0.4399999976158142,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4399999976158142,0.2761194109916687,0.4466666579246521,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.2761194109916687},{"x":0.4333333373069763,"y":0.2761194109916687},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3014925420284271},{"x":0.3911111056804657,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.3911111056804657,0.2761194109916687,0.4333333373069763,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3466666638851166,"y":0.2761194109916687},{"x":0.3844444453716278,"y":0.2761194109916687},{"x":0.3844444453716278,"y":0.3014925420284271},{"x":0.3466666638851166,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.3466666638851166,0.2761194109916687,0.3844444453716278,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311111032962799,"y":0.2761194109916687},{"x":0.3466666638851166,"y":0.2761194109916687},{"x":0.3466666638851166,"y":0.3014925420284271},{"x":0.3311111032962799,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3311111032962799,0.2761194109916687,0.3466666638851166,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.2761194109916687},{"x":0.3288888931274414,"y":0.2761194109916687},{"x":0.3288888931274414,"y":0.3014925420284271},{"x":0.3177777826786041,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3177777826786041,0.2761194109916687,0.3288888931274414,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.2761194109916687},{"x":0.31555554270744324,"y":0.2761194109916687},{"x":0.31555554270744324,"y":0.3014925420284271},{"x":0.273333340883255,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.273333340883255,0.2761194109916687,0.31555554270744324,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.2761194109916687},{"x":0.2711111009120941,"y":0.2761194109916687},{"x":0.2711111009120941,"y":0.3014925420284271},{"x":0.2133333384990692,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بریدگی","boundary":[0.2133333384990692,0.2761194109916687,0.2711111009120941,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19333332777023315,"y":0.2761194109916687},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2761194109916687},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3014925420284271},{"x":0.19333332777023315,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.19333332777023315,0.2761194109916687,0.20000000298023224,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.2761194109916687},{"x":0.18666666746139526,"y":0.2761194109916687},{"x":0.18666666746139526,"y":0.3014925420284271},{"x":0.14888888597488403,"y":0.3014925420284271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.14888888597488403,0.2761194109916687,0.18666666746139526,0.3014925420284271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.305970162153244},{"x":0.8999999761581421,"y":0.305970162153244},{"x":0.8999999761581421,"y":0.3283582031726837},{"x":0.8222222328186035,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بریدگیهای","boundary":[0.8222222328186035,0.305970162153244,0.8999999761581421,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.305970162153244},{"x":0.8088889122009277,"y":0.305970162153244},{"x":0.8088889122009277,"y":0.3283582031726837},{"x":0.7711111307144165,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.7711111307144165,0.305970162153244,0.8088889122009277,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.305970162153244},{"x":0.7644444704055786,"y":0.305970162153244},{"x":0.7644444704055786,"y":0.3283582031726837},{"x":0.7511110901832581,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7511110901832581,0.305970162153244,0.7644444704055786,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.305970162153244},{"x":0.746666669845581,"y":0.305970162153244},{"x":0.746666669845581,"y":0.3283582031726837},{"x":0.6911110877990723,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لبهای","boundary":[0.6911110877990723,0.305970162153244,0.746666669845581,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555555462837219,"y":0.305970162153244},{"x":0.6822222471237183,"y":0.305970162153244},{"x":0.6822222471237183,"y":0.3283582031726837},{"x":0.6555555462837219,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6555555462837219,0.305970162153244,0.6822222471237183,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.305970162153244},{"x":0.6422222256660461,"y":0.305970162153244},{"x":0.6422222256660461,"y":0.3283582031726837},{"x":0.6222222447395325,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.6222222447395325,0.305970162153244,0.6422222256660461,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.305970162153244},{"x":0.6222222447395325,"y":0.305970162153244},{"x":0.6222222447395325,"y":0.3283582031726837},{"x":0.6133333444595337,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6133333444595337,0.305970162153244,0.6222222447395325,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5755555629730225,"y":0.305970162153244},{"x":0.6088888645172119,"y":0.305970162153244},{"x":0.6088888645172119,"y":0.3283582031726837},{"x":0.5755555629730225,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5755555629730225,0.305970162153244,0.6088888645172119,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888888895511627,"y":0.305970162153244},{"x":0.5600000023841858,"y":0.305970162153244},{"x":0.5600000023841858,"y":0.3283582031726837},{"x":0.4888888895511627,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رگبرگهای","boundary":[0.4888888895511627,0.305970162153244,0.5600000023841858,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.305970162153244},{"x":0.47777777910232544,"y":0.305970162153244},{"x":0.47777777910232544,"y":0.3283582031726837},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موازی","boundary":[0.4333333373069763,0.305970162153244,0.47777777910232544,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.305970162153244},{"x":0.4266666769981384,"y":0.305970162153244},{"x":0.4266666769981384,"y":0.3283582031726837},{"x":0.41777777671813965,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41777777671813965,0.305970162153244,0.4266666769981384,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.305970162153244},{"x":0.41555556654930115,"y":0.305970162153244},{"x":0.41555556654930115,"y":0.3283582031726837},{"x":0.3844444453716278,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.3844444453716278,0.305970162153244,0.41555556654930115,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.305970162153244},{"x":0.3777777850627899,"y":0.305970162153244},{"x":0.3777777850627899,"y":0.3283582031726837},{"x":0.3266666531562805,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"پلیگام","boundary":[0.3266666531562805,0.305970162153244,0.3777777850627899,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30888888239860535,"y":0.305970162153244},{"x":0.3222222328186035,"y":0.305970162153244},{"x":0.3222222328186035,"y":0.3283582031726837},{"x":0.30888888239860535,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.30888888239860535,0.305970162153244,0.3222222328186035,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.305970162153244},{"x":0.30222222208976746,"y":0.305970162153244},{"x":0.30222222208976746,"y":0.3283582031726837},{"x":0.20444443821907043,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرمافرودیت","boundary":[0.20444443821907043,0.305970162153244,0.30222222208976746,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19111111760139465,"y":0.305970162153244},{"x":0.20000000298023224,"y":0.305970162153244},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3283582031726837},{"x":0.19111111760139465,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19111111760139465,0.305970162153244,0.20000000298023224,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.305970162153244},{"x":0.18888889253139496,"y":0.305970162153244},{"x":0.18888889253139496,"y":0.3283582031726837},{"x":0.14666666090488434,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.14666666090488434,0.305970162153244,0.18888889253139496,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.305970162153244},{"x":0.15111111104488373,"y":0.305970162153244},{"x":0.15111111104488373,"y":0.3283582031726837},{"x":0.14000000059604645,"y":0.3283582031726837}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14000000059604645,0.305970162153244,0.15111111104488373,0.3283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8866666555404663,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8999999761581421,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8999999761581421,"y":0.3552238941192627},{"x":0.8866666555404663,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8866666555404663,0.33134329319000244,0.8999999761581421,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399999737739563,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8822222352027893,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8822222352027893,"y":0.3552238941192627},{"x":0.8399999737739563,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.8399999737739563,0.33134329319000244,0.8822222352027893,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8311111330986023,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8311111330986023,"y":0.3552238941192627},{"x":0.8133333325386047,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.8133333325386047,0.33134329319000244,0.8311111330986023,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8088889122009277,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8088889122009277,"y":0.3552238941192627},{"x":0.7955555319786072,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7955555319786072,0.33134329319000244,0.8088889122009277,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.33134329319000244},{"x":0.7911111116409302,"y":0.33134329319000244},{"x":0.7911111116409302,"y":0.3552238941192627},{"x":0.7644444704055786,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.7644444704055786,0.33134329319000244,0.7911111116409302,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.33134329319000244},{"x":0.757777750492096,"y":0.33134329319000244},{"x":0.757777750492096,"y":0.3552238941192627},{"x":0.746666669845581,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.746666669845581,0.33134329319000244,0.757777750492096,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.33134329319000244},{"x":0.7511110901832581,"y":0.33134329319000244},{"x":0.7511110901832581,"y":0.3552238941192627},{"x":0.699999988079071,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.699999988079071,0.33134329319000244,0.7511110901832581,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733333468437195,"y":0.33134329319000244},{"x":0.6933333277702332,"y":0.33134329319000244},{"x":0.6933333277702332,"y":0.3552238941192627},{"x":0.6733333468437195,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6733333468437195,0.33134329319000244,0.6933333277702332,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653333306312561,"y":0.33134329319000244},{"x":0.6644444465637207,"y":0.33134329319000244},{"x":0.6644444465637207,"y":0.3552238941192627},{"x":0.653333306312561,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.653333306312561,0.33134329319000244,0.6644444465637207,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.33134329319000244},{"x":0.6399999856948853,"y":0.33134329319000244},{"x":0.6399999856948853,"y":0.3552238941192627},{"x":0.6088888645172119,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.6088888645172119,0.33134329319000244,0.6399999856948853,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.33134329319000244},{"x":0.597777783870697,"y":0.33134329319000244},{"x":0.597777783870697,"y":0.3552238941192627},{"x":0.5777778029441833,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.5777778029441833,0.33134329319000244,0.597777783870697,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.33134329319000244},{"x":0.5755555629730225,"y":0.33134329319000244},{"x":0.5755555629730225,"y":0.3552238941192627},{"x":0.5622222423553467,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5622222423553467,0.33134329319000244,0.5755555629730225,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.33134329319000244},{"x":0.551111102104187,"y":0.33134329319000244},{"x":0.551111102104187,"y":0.3552238941192627},{"x":0.5377777814865112,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5377777814865112,0.33134329319000244,0.551111102104187,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.33134329319000244},{"x":0.5333333611488342,"y":0.33134329319000244},{"x":0.5333333611488342,"y":0.3552238941192627},{"x":0.47999998927116394,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.47999998927116394,0.33134329319000244,0.5333333611488342,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.33134329319000244},{"x":0.47777777910232544,"y":0.33134329319000244},{"x":0.47777777910232544,"y":0.3552238941192627},{"x":0.46444445848464966,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.46444445848464966,0.33134329319000244,0.47777777910232544,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.33134329319000244},{"x":0.4533333480358124,"y":0.33134329319000244},{"x":0.4533333480358124,"y":0.3552238941192627},{"x":0.40888887643814087,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.40888887643814087,0.33134329319000244,0.4533333480358124,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955555558204651,"y":0.33134329319000244},{"x":0.40444445610046387,"y":0.33134329319000244},{"x":0.40444445610046387,"y":0.3552238941192627},{"x":0.3955555558204651,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3955555558204651,0.33134329319000244,0.40444445610046387,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.33134329319000244},{"x":0.3977777659893036,"y":0.33134329319000244},{"x":0.3977777659893036,"y":0.3552238941192627},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3888888955116272,0.33134329319000244,0.3977777659893036,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3488888740539551,"y":0.33134329319000244},{"x":0.3844444453716278,"y":0.33134329319000244},{"x":0.3844444453716278,"y":0.3552238941192627},{"x":0.3488888740539551,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.3488888740539551,0.33134329319000244,0.3844444453716278,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.33134329319000244},{"x":0.3444444537162781,"y":0.33134329319000244},{"x":0.3444444537162781,"y":0.3552238941192627},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3333333432674408,0.33134329319000244,0.3444444537162781,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30222222208976746,"y":0.33134329319000244},{"x":0.3266666531562805,"y":0.33134329319000244},{"x":0.3266666531562805,"y":0.3552238941192627},{"x":0.30222222208976746,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.30222222208976746,0.33134329319000244,0.3266666531562805,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911111116409302,"y":0.33134329319000244},{"x":0.30000001192092896,"y":0.33134329319000244},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3552238941192627},{"x":0.2911111116409302,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2911111116409302,0.33134329319000244,0.30000001192092896,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.33134329319000244},{"x":0.2844444513320923,"y":0.33134329319000244},{"x":0.2844444513320923,"y":0.3552238941192627},{"x":0.25111111998558044,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.25111111998558044,0.33134329319000244,0.2844444513320923,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19777777791023254,"y":0.33134329319000244},{"x":0.23999999463558197,"y":0.33134329319000244},{"x":0.23999999463558197,"y":0.3552238941192627},{"x":0.19777777791023254,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوقات","boundary":[0.19777777791023254,0.33134329319000244,0.23999999463558197,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.33134329319000244},{"x":0.18666666746139526,"y":0.33134329319000244},{"x":0.18666666746139526,"y":0.3552238941192627},{"x":0.15333333611488342,"y":0.3552238941192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قایقی","boundary":[0.15333333611488342,0.33134329319000244,0.18666666746139526,0.3552238941192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8888888955116272,"y":0.35373133420944214},{"x":0.8999999761581421,"y":0.35373133420944214},{"x":0.8999999761581421,"y":0.37910446524620056},{"x":0.8888888955116272,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8888888955116272,0.35373133420944214,0.8999999761581421,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.35373133420944214},{"x":0.8888888955116272,"y":0.35373133420944214},{"x":0.8888888955116272,"y":0.37910446524620056},{"x":0.8444444537162781,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاشده","boundary":[0.8444444537162781,0.35373133420944214,0.8888888955116272,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8355555534362793,"y":0.35373133420944214},{"x":0.846666693687439,"y":0.35373133420944214},{"x":0.846666693687439,"y":0.37910446524620056},{"x":0.8355555534362793,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8355555534362793,0.35373133420944214,0.846666693687439,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.35373133420944214},{"x":0.8333333134651184,"y":0.35373133420944214},{"x":0.8333333134651184,"y":0.37910446524620056},{"x":0.7955555319786072,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7955555319786072,0.35373133420944214,0.8333333134651184,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.35373133420944214},{"x":0.7844444513320923,"y":0.35373133420944214},{"x":0.7844444513320923,"y":0.37910446524620056},{"x":0.7377777695655823,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگبرگ","boundary":[0.7377777695655823,0.35373133420944214,0.7844444513320923,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.35373133420944214},{"x":0.7244444489479065,"y":0.35373133420944214},{"x":0.7244444489479065,"y":0.37910446524620056},{"x":0.6844444274902344,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.6844444274902344,0.35373133420944214,0.7244444489479065,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733333468437195,"y":0.35373133420944214},{"x":0.6844444274902344,"y":0.35373133420944214},{"x":0.6844444274902344,"y":0.37910446524620056},{"x":0.6733333468437195,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6733333468437195,0.35373133420944214,0.6844444274902344,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.35373133420944214},{"x":0.6711111068725586,"y":0.35373133420944214},{"x":0.6711111068725586,"y":0.37910446524620056},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.6000000238418579,0.35373133420944214,0.6711111068725586,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533333420753479,"y":0.35373133420944214},{"x":0.5955555438995361,"y":0.35373133420944214},{"x":0.5955555438995361,"y":0.37910446524620056},{"x":0.5533333420753479,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.5533333420753479,0.35373133420944214,0.5955555438995361,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.35373133420944214},{"x":0.5422222018241882,"y":0.35373133420944214},{"x":0.5422222018241882,"y":0.37910446524620056},{"x":0.4911110997200012,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مساوی","boundary":[0.4911110997200012,0.35373133420944214,0.5422222018241882,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.35373133420944214},{"x":0.47999998927116394,"y":0.35373133420944214},{"x":0.47999998927116394,"y":0.37910446524620056},{"x":0.46888887882232666,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.46888887882232666,0.35373133420944214,0.47999998927116394,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933333456516266,"y":0.35373133420944214},{"x":0.46888887882232666,"y":0.35373133420944214},{"x":0.46888887882232666,"y":0.37910446524620056},{"x":0.3933333456516266,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.3933333456516266,0.35373133420944214,0.46888887882232666,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37555554509162903,"y":0.35373133420944214},{"x":0.3844444453716278,"y":0.35373133420944214},{"x":0.3844444453716278,"y":0.37910446524620056},{"x":0.37555554509162903,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37555554509162903,0.35373133420944214,0.3844444453716278,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.35373133420944214},{"x":0.3733333349227905,"y":0.35373133420944214},{"x":0.3733333349227905,"y":0.37910446524620056},{"x":0.36444443464279175,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.36444443464279175,0.35373133420944214,0.3733333349227905,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.35373133420944214},{"x":0.36444443464279175,"y":0.35373133420944214},{"x":0.36444443464279175,"y":0.37910446524620056},{"x":0.2800000011920929,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناکوچک","boundary":[0.2800000011920929,0.35373133420944214,0.36444443464279175,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.35373133420944214},{"x":0.2688888907432556,"y":0.35373133420944214},{"x":0.2688888907432556,"y":0.37910446524620056},{"x":0.25777778029441833,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25777778029441833,0.35373133420944214,0.2688888907432556,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.35373133420944214},{"x":0.24888889491558075,"y":0.35373133420944214},{"x":0.24888889491558075,"y":0.37910446524620056},{"x":0.23999999463558197,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.23999999463558197,0.35373133420944214,0.24888889491558075,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.35373133420944214},{"x":0.23333333432674408,"y":0.35373133420944214},{"x":0.23333333432674408,"y":0.37910446524620056},{"x":0.2133333384990692,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2133333384990692,0.35373133420944214,0.23333333432674408,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1688888818025589,"y":0.35373133420944214},{"x":0.2133333384990692,"y":0.35373133420944214},{"x":0.2133333384990692,"y":0.37910446524620056},{"x":0.1688888818025589,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.1688888818025589,0.35373133420944214,0.2133333384990692,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.35373133420944214},{"x":0.15777777135372162,"y":0.35373133420944214},{"x":0.15777777135372162,"y":0.37910446524620056},{"x":0.14888888597488403,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.14888888597488403,0.35373133420944214,0.15777777135372162,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.35373133420944214},{"x":0.15111111104488373,"y":0.35373133420944214},{"x":0.15111111104488373,"y":0.37910446524620056},{"x":0.14000000059604645,"y":0.37910446524620056}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14000000059604645,0.35373133420944214,0.15111111104488373,0.37910446524620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8799999952316284,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8999999761581421,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8999999761581421,"y":0.40597015619277954},{"x":0.8799999952316284,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.8799999952316284,0.3820895552635193,0.8999999761581421,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8733333349227905,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8733333349227905,"y":0.40597015619277954},{"x":0.8444444537162781,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.8444444537162781,0.3820895552635193,0.8733333349227905,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8333333134651184,"y":0.40597015619277954},{"x":0.8222222328186035,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8222222328186035,0.3820895552635193,0.8333333134651184,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8199999928474426,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8199999928474426,"y":0.40597015619277954},{"x":0.7844444513320923,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قایقی","boundary":[0.7844444513320923,0.3820895552635193,0.8199999928474426,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.3820895552635193},{"x":0.7799999713897705,"y":0.3820895552635193},{"x":0.7799999713897705,"y":0.40597015619277954},{"x":0.7688888907432556,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7688888907432556,0.3820895552635193,0.7799999713897705,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.3820895552635193},{"x":0.7688888907432556,"y":0.3820895552635193},{"x":0.7688888907432556,"y":0.40597015619277954},{"x":0.7488889098167419,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7488889098167419,0.3820895552635193,0.7688888907432556,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.3820895552635193},{"x":0.7444444298744202,"y":0.3820895552635193},{"x":0.7444444298744202,"y":0.40597015619277954},{"x":0.699999988079071,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.699999988079071,0.3820895552635193,0.7444444298744202,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.3820895552635193},{"x":0.695555567741394,"y":0.3820895552635193},{"x":0.695555567741394,"y":0.40597015619277954},{"x":0.6622222065925598,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6622222065925598,0.3820895552635193,0.695555567741394,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3820895552635193},{"x":0.6466666460037231,"y":0.3820895552635193},{"x":0.6466666460037231,"y":0.40597015619277954},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رگبرگ","boundary":[0.6000000238418579,0.3820895552635193,0.6466666460037231,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.551111102104187,"y":0.3820895552635193},{"x":0.5866666436195374,"y":0.3820895552635193},{"x":0.5866666436195374,"y":0.40597015619277954},{"x":0.551111102104187,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.551111102104187,0.3820895552635193,0.5866666436195374,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.3820895552635193},{"x":0.54666668176651,"y":0.3820895552635193},{"x":0.54666668176651,"y":0.40597015619277954},{"x":0.5355555415153503,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5355555415153503,0.3820895552635193,0.54666668176651,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47777777910232544,"y":0.3820895552635193},{"x":0.5355555415153503,"y":0.3820895552635193},{"x":0.5355555415153503,"y":0.40597015619277954},{"x":0.47777777910232544,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.47777777910232544,0.3820895552635193,0.5355555415153503,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.3820895552635193},{"x":0.46888887882232666,"y":0.3820895552635193},{"x":0.46888887882232666,"y":0.40597015619277954},{"x":0.41777777671813965,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.41777777671813965,0.3820895552635193,0.46888887882232666,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.3820895552635193},{"x":0.41555556654930115,"y":0.3820895552635193},{"x":0.41555556654930115,"y":0.40597015619277954},{"x":0.40666666626930237,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40666666626930237,0.3820895552635193,0.41555556654930115,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.371111124753952,"y":0.3820895552635193},{"x":0.402222216129303,"y":0.3820895552635193},{"x":0.402222216129303,"y":0.40597015619277954},{"x":0.371111124753952,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.371111124753952,0.3820895552635193,0.402222216129303,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35111111402511597,"y":0.3820895552635193},{"x":0.36444443464279175,"y":0.3820895552635193},{"x":0.36444443464279175,"y":0.40597015619277954},{"x":0.35111111402511597,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.35111111402511597,0.3820895552635193,0.36444443464279175,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29777777194976807,"y":0.3820895552635193},{"x":0.3355555534362793,"y":0.3820895552635193},{"x":0.3355555534362793,"y":0.40597015619277954},{"x":0.29777777194976807,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.29777777194976807,0.3820895552635193,0.3355555534362793,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.3820895552635193},{"x":0.29777777194976807,"y":0.3820895552635193},{"x":0.29777777194976807,"y":0.40597015619277954},{"x":0.2888889014720917,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2888889014720917,0.3820895552635193,0.29777777194976807,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.3820895552635193},{"x":0.2866666615009308,"y":0.3820895552635193},{"x":0.2866666615009308,"y":0.40597015619277954},{"x":0.25111111998558044,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.25111111998558044,0.3820895552635193,0.2866666615009308,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.3820895552635193},{"x":0.23777778446674347,"y":0.3820895552635193},{"x":0.23777778446674347,"y":0.40597015619277954},{"x":0.2288888841867447,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.2288888841867447,0.3820895552635193,0.23777778446674347,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.3820895552635193},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3820895552635193},{"x":0.2222222238779068,"y":0.40597015619277954},{"x":0.20444443821907043,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.20444443821907043,0.3820895552635193,0.2222222238779068,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1644444465637207,"y":0.3820895552635193},{"x":0.19333332777023315,"y":0.3820895552635193},{"x":0.19333332777023315,"y":0.40597015619277954},{"x":0.1644444465637207,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.1644444465637207,0.3820895552635193,0.19333332777023315,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.3820895552635193},{"x":0.15555556118488312,"y":0.3820895552635193},{"x":0.15555556118488312,"y":0.40597015619277954},{"x":0.14222222566604614,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.14222222566604614,0.3820895552635193,0.15555556118488312,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.4089552164077759},{"x":0.897777795791626,"y":0.4089552164077759},{"x":0.897777795791626,"y":0.43134328722953796},{"x":0.8444444537162781,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگشته","boundary":[0.8444444537162781,0.4089552164077759,0.897777795791626,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.4089552164077759},{"x":0.8422222137451172,"y":0.4089552164077759},{"x":0.8422222137451172,"y":0.43134328722953796},{"x":0.8333333134651184,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8333333134651184,0.4089552164077759,0.8422222137451172,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.4089552164077759},{"x":0.8288888931274414,"y":0.4089552164077759},{"x":0.8288888931274414,"y":0.43134328722953796},{"x":0.7711111307144165,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.7711111307144165,0.4089552164077759,0.8288888931274414,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.4089552164077759},{"x":0.7622222304344177,"y":0.4089552164077759},{"x":0.7622222304344177,"y":0.43134328722953796},{"x":0.7488889098167419,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7488889098167419,0.4089552164077759,0.7622222304344177,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.4089552164077759},{"x":0.7400000095367432,"y":0.4089552164077759},{"x":0.7400000095367432,"y":0.43134328722953796},{"x":0.7088888883590698,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.7088888883590698,0.4089552164077759,0.7400000095367432,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888889074325562,"y":0.4089552164077759},{"x":0.699999988079071,"y":0.4089552164077759},{"x":0.699999988079071,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6888889074325562,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6888889074325562,0.4089552164077759,0.699999988079071,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.4089552164077759},{"x":0.6888889074325562,"y":0.4089552164077759},{"x":0.6888889074325562,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6800000071525574,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6800000071525574,0.4089552164077759,0.6888889074325562,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.4089552164077759},{"x":0.6777777671813965,"y":0.4089552164077759},{"x":0.6777777671813965,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6399999856948853,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.6399999856948853,0.4089552164077759,0.6777777671813965,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5955555438995361,"y":0.4089552164077759},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4089552164077759},{"x":0.6333333253860474,"y":0.43134328722953796},{"x":0.5955555438995361,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5955555438995361,0.4089552164077759,0.6333333253860474,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.4089552164077759},{"x":0.5888888835906982,"y":0.4089552164077759},{"x":0.5888888835906982,"y":0.43134328722953796},{"x":0.5333333611488342,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انشعاب","boundary":[0.5333333611488342,0.4089552164077759,0.5888888835906982,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155555605888367,"y":0.4089552164077759},{"x":0.5244444608688354,"y":0.4089552164077759},{"x":0.5244444608688354,"y":0.43134328722953796},{"x":0.5155555605888367,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5155555605888367,0.4089552164077759,0.5244444608688354,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466666579246521,"y":0.4089552164077759},{"x":0.5111111402511597,"y":0.4089552164077759},{"x":0.5111111402511597,"y":0.43134328722953796},{"x":0.4466666579246521,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرنیزهای","boundary":[0.4466666579246521,0.4089552164077759,0.5111111402511597,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.4089552164077759},{"x":0.42888888716697693,"y":0.4089552164077759},{"x":0.42888888716697693,"y":0.43134328722953796},{"x":0.3911111056804657,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.3911111056804657,0.4089552164077759,0.42888888716697693,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733333349227905,"y":0.4089552164077759},{"x":0.3822222352027893,"y":0.4089552164077759},{"x":0.3822222352027893,"y":0.43134328722953796},{"x":0.3733333349227905,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3733333349227905,0.4089552164077759,0.3822222352027893,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.4089552164077759},{"x":0.37555554509162903,"y":0.4089552164077759},{"x":0.37555554509162903,"y":0.43134328722953796},{"x":0.30000001192092896,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.30000001192092896,0.4089552164077759,0.37555554509162903,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.4089552164077759},{"x":0.2933333218097687,"y":0.4089552164077759},{"x":0.2933333218097687,"y":0.43134328722953796},{"x":0.24222221970558167,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.24222221970558167,0.4089552164077759,0.2933333218097687,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.4089552164077759},{"x":0.23555555939674377,"y":0.4089552164077759},{"x":0.23555555939674377,"y":0.43134328722953796},{"x":0.2266666740179062,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2266666740179062,0.4089552164077759,0.23555555939674377,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.4089552164077759},{"x":0.2199999988079071,"y":0.4089552164077759},{"x":0.2199999988079071,"y":0.43134328722953796},{"x":0.14666666090488434,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باتمکن","boundary":[0.14666666090488434,0.4089552164077759,0.2199999988079071,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8999999761581421,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8999999761581421,"y":0.45373135805130005},{"x":0.8422222137451172,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.8422222137451172,0.4343283474445343,0.8999999761581421,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8355555534362793,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8355555534362793,"y":0.45373135805130005},{"x":0.8288888931274414,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8288888931274414,0.4343283474445343,0.8355555534362793,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8222222328186035,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8222222328186035,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7911111116409302,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7911111116409302,0.4343283474445343,0.8222222328186035,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.43582090735435486},{"x":0.7755555510520935,"y":0.43582090735435486},{"x":0.7755555510520935,"y":0.4552238881587982},{"x":0.7666666507720947,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7666666507720947,0.43582090735435486,0.7755555510520935,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7111111283302307,"y":0.43582090735435486},{"x":0.7599999904632568,"y":0.43582090735435486},{"x":0.7599999904632568,"y":0.4552238881587982},{"x":0.7111111283302307,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حجره","boundary":[0.7111111283302307,0.43582090735435486,0.7599999904632568,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044444680213928,"y":0.43582090735435486},{"x":0.7133333086967468,"y":0.43582090735435486},{"x":0.7133333086967468,"y":0.4552238881587982},{"x":0.7044444680213928,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7044444680213928,0.43582090735435486,0.7133333086967468,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.43582090735435486},{"x":0.699999988079071,"y":0.43582090735435486},{"x":0.699999988079071,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6777777671813965,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.6777777671813965,0.43582090735435486,0.699999988079071,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.43582090735435486},{"x":0.6666666865348816,"y":0.43582090735435486},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6577777862548828,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6577777862548828,0.43582090735435486,0.6666666865348816,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.43582090735435486},{"x":0.653333306312561,"y":0.43582090735435486},{"x":0.653333306312561,"y":0.4552238881587982},{"x":0.644444465637207,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.644444465637207,0.43582090735435486,0.653333306312561,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.43582090735435486},{"x":0.6399999856948853,"y":0.43582090735435486},{"x":0.6399999856948853,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6244444251060486,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6244444251060486,0.43582090735435486,0.6399999856948853,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.43582090735435486},{"x":0.6200000047683716,"y":0.43582090735435486},{"x":0.6200000047683716,"y":0.4552238881587982},{"x":0.5777778029441833,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.5777778029441833,0.43582090735435486,0.6200000047683716,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.43582090735435486},{"x":0.5733333230018616,"y":0.43582090735435486},{"x":0.5733333230018616,"y":0.4552238881587982},{"x":0.5288888812065125,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.5288888812065125,0.43582090735435486,0.5733333230018616,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.43582090735435486},{"x":0.5199999809265137,"y":0.43582090735435486},{"x":0.5199999809265137,"y":0.4552238881587982},{"x":0.504444420337677,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.504444420337677,0.43582090735435486,0.5199999809265137,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47777777910232544,"y":0.43582090735435486},{"x":0.4933333396911621,"y":0.43582090735435486},{"x":0.4933333396911621,"y":0.4552238881587982},{"x":0.47777777910232544,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.47777777910232544,0.43582090735435486,0.4933333396911621,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.43582090735435486},{"x":0.46666666865348816,"y":0.43582090735435486},{"x":0.46666666865348816,"y":0.4552238881587982},{"x":0.42222222685813904,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حجره","boundary":[0.42222222685813904,0.43582090735435486,0.46666666865348816,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.43582090735435486},{"x":0.42222222685813904,"y":0.43582090735435486},{"x":0.42222222685813904,"y":0.4552238881587982},{"x":0.41333332657814026,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41333332657814026,0.43582090735435486,0.42222222685813904,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.43582090735435486},{"x":0.41111111640930176,"y":0.43582090735435486},{"x":0.41111111640930176,"y":0.4552238881587982},{"x":0.3777777850627899,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.3777777850627899,0.43582090735435486,0.41111111640930176,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.43582090735435486},{"x":0.371111124753952,"y":0.43582090735435486},{"x":0.371111124753952,"y":0.4552238881587982},{"x":0.3266666531562805,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجری","boundary":[0.3266666531562805,0.43582090735435486,0.371111124753952,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2711111009120941,"y":0.43582090735435486},{"x":0.31333333253860474,"y":0.43582090735435486},{"x":0.31333333253860474,"y":0.4552238881587982},{"x":0.2711111009120941,"y":0.4552238881587982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.2711111009120941,0.43582090735435486,0.31333333253860474,0.4552238881587982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8866666555404663,"y":0.4701492488384247},{"x":0.8955555558204651,"y":0.4701492488384247},{"x":0.8955555558204651,"y":0.49253731966018677},{"x":0.8866666555404663,"y":0.49253731966018677}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"١","boundary":[0.8866666555404663,0.4701492488384247,0.8955555558204651,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777777552604675,"y":0.4701492488384247},{"x":0.8866666555404663,"y":0.4701492488384247},{"x":0.8866666555404663,"y":0.49253731966018677},{"x":0.8777777552604675,"y":0.49253731966018677}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8777777552604675,0.4701492488384247,0.8866666555404663,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.4701492488384247},{"x":0.8688889145851135,"y":0.4701492488384247},{"x":0.8688889145851135,"y":0.49253731966018677},{"x":0.8444444537162781,"y":0.49253731966018677}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.8444444537162781,0.4701492488384247,0.8688889145851135,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.4701492488384247},{"x":0.8399999737739563,"y":0.4701492488384247},{"x":0.8399999737739563,"y":0.49253731966018677},{"x":0.7977777719497681,"y":0.49253731966018677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7977777719497681,0.4701492488384247,0.8399999737739563,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.47164177894592285},{"x":0.7911111116409302,"y":0.47164177894592285},{"x":0.7911111116409302,"y":0.49253731966018677},{"x":0.757777750492096,"y":0.49253731966018677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.757777750492096,0.47164177894592285,0.7911111116409302,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.47164177894592285},{"x":0.753333330154419,"y":0.47164177894592285},{"x":0.753333330154419,"y":0.49253731966018677},{"x":0.699999988079071,"y":0.49253731966018677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.699999988079071,0.47164177894592285,0.753333330154419,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777777671813965,"y":0.47164177894592285},{"x":0.6866666674613953,"y":0.47164177894592285},{"x":0.6866666674613953,"y":0.49253731966018677},{"x":0.6777777671813965,"y":0.49253731966018677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6777777671813965,0.47164177894592285,0.6866666674613953,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6311110854148865,"y":0.47164177894592285},{"x":0.6755555272102356,"y":0.47164177894592285},{"x":0.6755555272102356,"y":0.49253731966018677},{"x":0.6311110854148865,"y":0.49402984976768494}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.6311110854148865,0.47164177894592285,0.6755555272102356,0.49253731966018677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.47164177894592285},{"x":0.6222222447395325,"y":0.47164177894592285},{"x":0.6222222447395325,"y":0.49402984976768494},{"x":0.5733333230018616,"y":0.49402984976768494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طوقهای","boundary":[0.5733333230018616,0.47164177894592285,0.6222222447395325,0.49402984976768494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8644444346427917,"y":0.49850746989250183},{"x":0.8999999761581421,"y":0.49850746989250183},{"x":0.8999999761581421,"y":0.5179104208946228},{"x":0.8644444346427917,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".گیاه","boundary":[0.8644444346427917,0.49850746989250183,0.8999999761581421,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.49850746989250183},{"x":0.855555534362793,"y":0.49850746989250183},{"x":0.855555534362793,"y":0.5179104208946228},{"x":0.8222222328186035,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.8222222328186035,0.49850746989250183,0.855555534362793,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.49850746989250183},{"x":0.8066666722297668,"y":0.49850746989250183},{"x":0.8066666722297668,"y":0.5179104208946228},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7711111307144165,0.49850746989250183,0.8066666722297668,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742222249507904,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7644444704055786,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7644444704055786,"y":0.5179104208946228},{"x":0.742222249507904,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.742222249507904,0.49850746989250183,0.7644444704055786,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7288888692855835,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7288888692855835,"y":0.5179104208946228},{"x":0.6800000071525574,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.6800000071525574,0.49850746989250183,0.7288888692855835,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555555462837219,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6644444465637207,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6644444465637207,"y":0.5179104208946228},{"x":0.6555555462837219,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6555555462837219,0.49850746989250183,0.6644444465637207,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.49850746989250183},{"x":0.653333306312561,"y":0.49850746989250183},{"x":0.653333306312561,"y":0.5179104208946228},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.6133333444595337,0.49850746989250183,0.653333306312561,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6088888645172119,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6088888645172119,"y":0.5179104208946228},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساقهای","boundary":[0.5555555820465088,0.49850746989250183,0.6088888645172119,0.5179104208946228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8755555748939514,"y":0.5223880410194397},{"x":0.8999999761581421,"y":0.5223880410194397},{"x":0.8999999761581421,"y":0.5447761416435242},{"x":0.8755555748939514,"y":0.5447761416435242}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8755555748939514,0.5223880410194397,0.8999999761581421,0.5447761416435242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.5223880410194397},{"x":0.8733333349227905,"y":0.5223880410194397},{"x":0.8733333349227905,"y":0.5462686419487},{"x":0.8444444537162781,"y":0.5462686419487}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.8444444537162781,0.5223880410194397,0.8733333349227905,0.5462686419487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.5238806009292603},{"x":0.8311111330986023,"y":0.5238806009292603},{"x":0.8311111330986023,"y":0.5462686419487},{"x":0.8088889122009277,"y":0.5462686419487}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.8088889122009277,0.5238806009292603,0.8311111330986023,0.5462686419487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.5238806009292603},{"x":0.800000011920929,"y":0.5238806009292603},{"x":0.800000011920929,"y":0.5462686419487},{"x":0.7888888716697693,"y":0.5462686419487}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7888888716697693,0.5238806009292603,0.800000011920929,0.5462686419487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.5238806009292603},{"x":0.7755555510520935,"y":0.5223880410194397},{"x":0.7755555510520935,"y":0.5462686419487},{"x":0.7200000286102295,"y":0.5462686419487}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.7200000286102295,0.5238806009292603,0.7755555510520935,0.5462686419487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8911111354827881,"y":0.5492537021636963},{"x":0.8999999761581421,"y":0.5492537021636963},{"x":0.8999999761581421,"y":0.5716418027877808},{"x":0.8911111354827881,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8911111354827881,0.5492537021636963,0.8999999761581421,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.5492537021636963},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5492537021636963},{"x":0.8888888955116272,"y":0.5716418027877808},{"x":0.8577777743339539,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.8577777743339539,0.5492537021636963,0.8888888955116272,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.5492537021636963},{"x":0.846666693687439,"y":0.5492537021636963},{"x":0.846666693687439,"y":0.5716418027877808},{"x":0.8222222328186035,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.8222222328186035,0.5492537021636963,0.846666693687439,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.5492537021636963},{"x":0.8155555725097656,"y":0.5492537021636963},{"x":0.8155555725097656,"y":0.5716418027877808},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8022222518920898,0.5492537021636963,0.8155555725097656,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.5492537021636963},{"x":0.7911111116409302,"y":0.5492537021636963},{"x":0.7911111116409302,"y":0.5716418027877808},{"x":0.7511110901832581,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7511110901832581,0.5492537021636963,0.7911111116409302,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.5492537021636963},{"x":0.742222249507904,"y":0.5492537021636963},{"x":0.742222249507904,"y":0.5716418027877808},{"x":0.7133333086967468,"y":0.5716418027877808}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.7133333086967468,0.5492537021636963,0.742222249507904,0.5716418027877808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8733333349227905,"y":0.5746268630027771},{"x":0.897777795791626,"y":0.5746268630027771},{"x":0.897777795791626,"y":0.6000000238418579},{"x":0.8733333349227905,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8733333349227905,0.5746268630027771,0.897777795791626,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.5746268630027771},{"x":0.8711110949516296,"y":0.5746268630027771},{"x":0.8711110949516296,"y":0.6000000238418579},{"x":0.8288888931274414,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.8288888931274414,0.5746268630027771,0.8711110949516296,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.5746268630027771},{"x":0.8244444727897644,"y":0.5746268630027771},{"x":0.8244444727897644,"y":0.5985074639320374},{"x":0.804444432258606,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.804444432258606,0.5746268630027771,0.8244444727897644,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.5746268630027771},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5746268630027771},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5985074639320374},{"x":0.7888888716697693,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7888888716697693,0.5746268630027771,0.8022222518920898,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.5746268630027771},{"x":0.7822222113609314,"y":0.5746268630027771},{"x":0.7822222113609314,"y":0.5985074639320374},{"x":0.7711111307144165,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7711111307144165,0.5746268630027771,0.7822222113609314,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.5746268630027771},{"x":0.7688888907432556,"y":0.5746268630027771},{"x":0.7688888907432556,"y":0.5985074639320374},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.7266666889190674,0.5746268630027771,0.7688888907432556,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.5746268630027771},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5746268630027771},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5985074639320374},{"x":0.7133333086967468,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7133333086967468,0.5746268630027771,0.7222222089767456,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.5746268630027771},{"x":0.7088888883590698,"y":0.5746268630027771},{"x":0.7088888883590698,"y":0.5985074639320374},{"x":0.695555567741394,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.695555567741394,0.5746268630027771,0.7088888883590698,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.5746268630027771},{"x":0.6933333277702332,"y":0.5746268630027771},{"x":0.6933333277702332,"y":0.5985074639320374},{"x":0.6622222065925598,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.6622222065925598,0.5746268630027771,0.6933333277702332,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.5746268630027771},{"x":0.653333306312561,"y":0.5746268630027771},{"x":0.653333306312561,"y":0.5985074639320374},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6111111044883728,0.5746268630027771,0.653333306312561,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.5746268630027771},{"x":0.602222204208374,"y":0.5746268630027771},{"x":0.602222204208374,"y":0.5985074639320374},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5911111235618591,0.5746268630027771,0.602222204208374,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.5746268630027771},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5746268630027771},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5985074639320374},{"x":0.5577777624130249,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.5577777624130249,0.5746268630027771,0.5911111235618591,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.5746268630027771},{"x":0.5533333420753479,"y":0.5746268630027771},{"x":0.5533333420753479,"y":0.5985074639320374},{"x":0.5288888812065125,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.5288888812065125,0.5746268630027771,0.5533333420753479,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.5746268630027771},{"x":0.5288888812065125,"y":0.5746268630027771},{"x":0.5288888812065125,"y":0.5985074639320374},{"x":0.5177778005599976,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5177778005599976,0.5746268630027771,0.5288888812065125,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.5746268630027771},{"x":0.5155555605888367,"y":0.5746268630027771},{"x":0.5155555605888367,"y":0.5985074639320374},{"x":0.4866666793823242,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.4866666793823242,0.5746268630027771,0.5155555605888367,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.5731343030929565},{"x":0.4888888895511627,"y":0.5731343030929565},{"x":0.4888888895511627,"y":0.5985074639320374},{"x":0.46888887882232666,"y":0.5985074639320374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.46888887882232666,0.5731343030929565,0.4888888895511627,0.5985074639320374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555555582046509,"y":0.5731343030929565},{"x":0.46666666865348816,"y":0.5731343030929565},{"x":0.46666666865348816,"y":0.5970149040222168},{"x":0.4555555582046509,"y":0.5970149040222168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.4555555582046509,0.5731343030929565,0.46666666865348816,0.5970149040222168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41999998688697815,"y":0.5731343030929565},{"x":0.4511111080646515,"y":0.5731343030929565},{"x":0.4511111080646515,"y":0.5970149040222168},{"x":0.41999998688697815,"y":0.5970149040222168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.41999998688697815,0.5731343030929565,0.4511111080646515,0.5970149040222168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8911111354827881,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8999999761581421,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8999999761581421,"y":0.620895504951477},{"x":0.8911111354827881,"y":0.620895504951477}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8911111354827881,0.6014925241470337,0.8999999761581421,0.620895504951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8444444537162781,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8888888955116272,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8888888955116272,"y":0.620895504951477},{"x":0.8444444537162781,"y":0.620895504951477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.8444444537162781,0.6014925241470337,0.8888888955116272,0.620895504951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8355555534362793,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8355555534362793,"y":0.620895504951477},{"x":0.8244444727897644,"y":0.620895504951477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8244444727897644,0.6014925241470337,0.8355555534362793,0.620895504951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8111110925674438,"y":0.6014925241470337},{"x":0.8111110925674438,"y":0.620895504951477},{"x":0.7644444704055786,"y":0.620895504951477}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7644444704055786,0.6014925241470337,0.8111110925674438,0.620895504951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.6014925241470337},{"x":0.7599999904632568,"y":0.6014925241470337},{"x":0.7599999904632568,"y":0.620895504951477},{"x":0.7177777886390686,"y":0.620895504951477}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.7177777886390686,0.6014925241470337,0.7599999904632568,0.620895504951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.6014925241470337},{"x":0.7155555486679077,"y":0.6014925241470337},{"x":0.7155555486679077,"y":0.620895504951477},{"x":0.6666666865348816,"y":0.620895504951477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6666666865348816,0.6014925241470337,0.7155555486679077,0.620895504951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6577777862548828,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6577777862548828,"y":0.620895504951477},{"x":0.6088888645172119,"y":0.620895504951477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوقات","boundary":[0.6088888645172119,0.6000000238418579,0.6577777862548828,0.620895504951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6194030046463013},{"x":0.5644444227218628,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5644444227218628,0.6000000238418579,0.6000000238418579,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5444444417953491,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5533333420753479,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5533333420753479,"y":0.6194030046463013},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5444444417953491,0.6000000238418579,0.5533333420753479,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888888895511627,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5400000214576721,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5400000214576721,"y":0.6194030046463013},{"x":0.4888888895511627,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.4888888895511627,0.6000000238418579,0.5400000214576721,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.6000000238418579},{"x":0.47777777910232544,"y":0.6000000238418579},{"x":0.47777777910232544,"y":0.6194030046463013},{"x":0.4533333480358124,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4533333480358124,0.6000000238418579,0.47777777910232544,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4466666579246521,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4466666579246521,"y":0.6194030046463013},{"x":0.41111111640930176,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.41111111640930176,0.6000000238418579,0.4466666579246521,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3977777659893036,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3977777659893036,"y":0.6194030046463013},{"x":0.3911111056804657,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.3911111056804657,0.6000000238418579,0.3977777659893036,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3844444453716278,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3844444453716278,"y":0.6194030046463013},{"x":0.36444443464279175,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.36444443464279175,0.6000000238418579,0.3844444453716278,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3466666638851166,"y":0.6000000238418579},{"x":0.35333332419395447,"y":0.6000000238418579},{"x":0.35333332419395447,"y":0.6194030046463013},{"x":0.3466666638851166,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.3466666638851166,0.6000000238418579,0.35333332419395447,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933333218097687,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3444444537162781,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3444444537162781,"y":0.6194030046463013},{"x":0.2933333218097687,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.2933333218097687,0.6000000238418579,0.3444444537162781,0.6194030046463013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2644444406032562,"y":0.6000000238418579},{"x":0.2844444513320923,"y":0.6000000238418579},{"x":0.2844444513320923,"y":0.6179104447364807},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.2644444406032562,0.6000000238418579,0.2844444513320923,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25555557012557983,"y":0.6000000238418579},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6000000238418579},{"x":0.2644444406032562,"y":0.6179104447364807},{"x":0.25555557012557983,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25555557012557983,0.6000000238418579,0.2644444406032562,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21555554866790771,"y":0.6000000238418579},{"x":0.25111111998558044,"y":0.6000000238418579},{"x":0.25111111998558044,"y":0.6179104447364807},{"x":0.21555554866790771,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.21555554866790771,0.6000000238418579,0.25111111998558044,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6000000238418579},{"x":0.21111111342906952,"y":0.6000000238418579},{"x":0.21111111342906952,"y":0.6179104447364807},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.20000000298023224,0.6000000238418579,0.21111111342906952,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18222221732139587,"y":0.5985074639320374},{"x":0.19111111760139465,"y":0.5985074639320374},{"x":0.19111111760139465,"y":0.6179104447364807},{"x":0.18222221732139587,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.18222221732139587,0.5985074639320374,0.19111111760139465,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.5985074639320374},{"x":0.18000000715255737,"y":0.5985074639320374},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6179104447364807},{"x":0.1599999964237213,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.1599999964237213,0.5985074639320374,0.18000000715255737,0.6179104447364807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.5985074639320374},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5985074639320374},{"x":0.14888888597488403,"y":0.6179104447364807},{"x":0.14222222566604614,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.14222222566604614,0.5985074639320374,0.14888888597488403,0.6179104447364807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.2761194109916687},{"x":0.8999999761581421,"y":0.2761194109916687},{"x":0.8999999761581421,"y":0.620895504951477},{"x":0.14000000059604645,"y":0.620895504951477}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.13500000059604644,0.2691194109916687,0.9049999761581421,0.6278955049514771],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.47611939907073975},{"x":0.14888888597488403,"y":0.47611939907073975},{"x":0.14888888597488403,"y":0.4865671694278717},{"x":0.14444445073604584,"y":0.4865671694278717}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.14444445073604584,0.47611939907073975,0.14888888597488403,0.4865671694278717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.47611939907073975},{"x":0.14888888597488403,"y":0.47611939907073975},{"x":0.14888888597488403,"y":0.4865671694278717},{"x":0.14444445073604584,"y":0.4865671694278717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13944445073604583,0.46911939907073974,0.15388888597488404,0.4935671694278717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.5268656611442566},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5268656611442566},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5373134613037109},{"x":0.14444445073604584,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.14444445073604584,0.5268656611442566,0.14666666090488434,0.5373134613037109]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.5268656611442566},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5268656611442566},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5373134613037109},{"x":0.14444445073604584,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.13944445073604583,0.5198656611442566,0.15166666090488434,0.5443134613037109],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.5746268630027771},{"x":0.17777778208255768,"y":0.5746268630027771},{"x":0.17777778208255768,"y":0.5910447835922241},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5910447835922241}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"17.","boundary":[0.14666666090488434,0.5746268630027771,0.17777778208255768,0.5910447835922241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.5746268630027771},{"x":0.20888888835906982,"y":0.5746268630027771},{"x":0.20888888835906982,"y":0.5910447835922241},{"x":0.18666666746139526,"y":0.5910447835922241}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"P.","boundary":[0.18666666746139526,0.5746268630027771,0.20888888835906982,0.5910447835922241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2199999988079071,"y":0.5746268630027771},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5746268630027771},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5910447835922241},{"x":0.2199999988079071,"y":0.5910447835922241}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"evacina","boundary":[0.2199999988079071,0.5746268630027771,0.30000001192092896,0.5910447835922241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.5746268630027771},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5746268630027771},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5910447835922241},{"x":0.14666666090488434,"y":0.5910447835922241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.14166666090488433,0.5676268630027771,0.30500001192092896,0.5980447835922241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.6313433051109314},{"x":0.8955555558204651,"y":0.6298507452011108},{"x":0.8955555558204651,"y":0.641791045665741},{"x":0.8688889145851135,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"علد","boundary":[0.8666666746139526,0.6313433051109314,0.8955555558204651,0.641791045665741]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.6313433051109314},{"x":0.8955555558204651,"y":0.6298507452011108},{"x":0.8955555558204651,"y":0.641791045665741},{"x":0.8688889145851135,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.8616666746139526,0.6243433051109314,0.9005555558204651,0.648791045665741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.6776119470596313},{"x":0.1644444465637207,"y":0.6776119470596313},{"x":0.1644444465637207,"y":0.6925373077392578},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6925373077392578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"3.","boundary":[0.14666666090488434,0.6776119470596313,0.1644444465637207,0.6925373077392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.6776119470596313},{"x":0.19555555284023285,"y":0.6776119470596313},{"x":0.19555555284023285,"y":0.6925373077392578},{"x":0.1733333319425583,"y":0.6925373077392578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.1733333319425583,0.6776119470596313,0.19555555284023285,0.6925373077392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.6776119470596313},{"x":0.31111112236976624,"y":0.6776119470596313},{"x":0.31111112236976624,"y":0.6925373077392578},{"x":0.20222222805023193,"y":0.6925373077392578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"maritima","boundary":[0.20222222805023193,0.6776119470596313,0.31111112236976624,0.6925373077392578]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.6776119470596313},{"x":0.31111112236976624,"y":0.6776119470596313},{"x":0.31111112236976624,"y":0.6925373077392578},{"x":0.14666666090488434,"y":0.6925373077392578}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14166666090488433,0.6706119470596313,0.31611112236976624,0.6995373077392578],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.7268656492233276},{"x":0.1644444465637207,"y":0.7283582091331482},{"x":0.1644444465637207,"y":0.746268630027771},{"x":0.14000000059604645,"y":0.7447761297225952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.14222222566604614,0.7268656492233276,0.1644444465637207,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.7283582091331482},{"x":0.19777777791023254,"y":0.7283582091331482},{"x":0.19555555284023285,"y":0.746268630027771},{"x":0.1733333319425583,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.1733333319425583,0.7283582091331482,0.19555555284023285,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20666666328907013,"y":0.7283582091331482},{"x":0.324444442987442,"y":0.7313432693481445},{"x":0.3222222328186035,"y":0.7492537498474121},{"x":0.20666666328907013,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"coronopus","boundary":[0.20666666328907013,0.7283582091331482,0.3222222328186035,0.7492537498474121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.7268656492233276},{"x":0.324444442987442,"y":0.7313432693481445},{"x":0.3222222328186035,"y":0.7492537498474121},{"x":0.14000000059604645,"y":0.7447761297225952}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13722222566604614,0.7198656492233276,0.3272222328186035,0.7562537498474121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8733333349227905,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8999999761581421,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8999999761581421,"y":0.674626886844635},{"x":0.8733333349227905,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8733333349227905,0.6492537260055542,0.8999999761581421,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8711110949516296,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8711110949516296,"y":0.674626886844635},{"x":0.8422222137451172,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.8422222137451172,0.6492537260055542,0.8711110949516296,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8333333134651184,"y":0.674626886844635},{"x":0.8088889122009277,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.8088889122009277,0.6492537260055542,0.8333333134651184,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.6492537260055542},{"x":0.800000011920929,"y":0.6492537260055542},{"x":0.800000011920929,"y":0.674626886844635},{"x":0.7666666507720947,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.7666666507720947,0.6492537260055542,0.800000011920929,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.6492537260055542},{"x":0.7688888907432556,"y":0.6492537260055542},{"x":0.7688888907432556,"y":0.674626886844635},{"x":0.757777750492096,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.757777750492096,0.6492537260055542,0.7688888907432556,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.6492537260055542},{"x":0.753333330154419,"y":0.6492537260055542},{"x":0.753333330154419,"y":0.674626886844635},{"x":0.7133333086967468,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7133333086967468,0.6492537260055542,0.753333330154419,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688888669013977,"y":0.6492537260055542},{"x":0.7088888883590698,"y":0.6492537260055542},{"x":0.7088888883590698,"y":0.674626886844635},{"x":0.6688888669013977,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6688888669013977,0.6492537260055542,0.7088888883590698,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.6492537260055542},{"x":0.6622222065925598,"y":0.6492537260055542},{"x":0.6622222065925598,"y":0.674626886844635},{"x":0.6111111044883728,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بریدگی","boundary":[0.6111111044883728,0.6492537260055542,0.6622222065925598,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.6492537260055542},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6492537260055542},{"x":0.6000000238418579,"y":0.674626886844635},{"x":0.5911111235618591,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5911111235618591,0.6492537260055542,0.6000000238418579,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.6492537260055542},{"x":0.5866666436195374,"y":0.6492537260055542},{"x":0.5866666436195374,"y":0.674626886844635},{"x":0.5577777624130249,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.5577777624130249,0.6492537260055542,0.5866666436195374,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.6492537260055542},{"x":0.551111102104187,"y":0.6492537260055542},{"x":0.551111102104187,"y":0.674626886844635},{"x":0.5422222018241882,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5422222018241882,0.6492537260055542,0.551111102104187,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.6492537260055542},{"x":0.5444444417953491,"y":0.6492537260055542},{"x":0.5444444417953491,"y":0.674626886844635},{"x":0.5333333611488342,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5333333611488342,0.6492537260055542,0.5444444417953491,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6492537260055542},{"x":0.5288888812065125,"y":0.6492537260055542},{"x":0.5288888812065125,"y":0.674626886844635},{"x":0.5,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.5,0.6492537260055542,0.5288888812065125,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4911110997200012,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4911110997200012,"y":0.674626886844635},{"x":0.46000000834465027,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حول","boundary":[0.46000000834465027,0.6492537260055542,0.4911110997200012,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40444445610046387,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4533333480358124,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4533333480358124,"y":0.674626886844635},{"x":0.40444445610046387,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.40444445610046387,0.6492537260055542,0.4533333480358124,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4000000059604645,"y":0.674626886844635},{"x":0.35777777433395386,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.35777777433395386,0.6492537260055542,0.4000000059604645,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.6492537260055542},{"x":0.35333332419395447,"y":0.6492537260055542},{"x":0.35333332419395447,"y":0.674626886844635},{"x":0.3377777636051178,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3377777636051178,0.6492537260055542,0.35333332419395447,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911111116409302,"y":0.6492537260055542},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6492537260055542},{"x":0.3377777636051178,"y":0.674626886844635},{"x":0.2911111116409302,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.2911111116409302,0.6492537260055542,0.3377777636051178,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2666666805744171,"y":0.6492537260055542},{"x":0.2866666615009308,"y":0.6492537260055542},{"x":0.2866666615009308,"y":0.674626886844635},{"x":0.2666666805744171,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.2666666805744171,0.6492537260055542,0.2866666615009308,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.6492537260055542},{"x":0.2688888907432556,"y":0.6492537260055542},{"x":0.2688888907432556,"y":0.674626886844635},{"x":0.25777778029441833,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.25777778029441833,0.6492537260055542,0.2688888907432556,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.6492537260055542},{"x":0.25333333015441895,"y":0.6492537260055542},{"x":0.25333333015441895,"y":0.674626886844635},{"x":0.20222222805023193,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.20222222805023193,0.6492537260055542,0.25333333015441895,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.6492537260055542},{"x":0.18666666746139526,"y":0.6492537260055542},{"x":0.18666666746139526,"y":0.674626886844635},{"x":0.14888888597488403,"y":0.674626886844635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قایقی","boundary":[0.14888888597488403,0.6492537260055542,0.18666666746139526,0.674626886844635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.6791045069694519},{"x":0.8999999761581421,"y":0.6791045069694519},{"x":0.8999999761581421,"y":0.6985074877738953},{"x":0.8666666746139526,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8666666746139526,0.6791045069694519,0.8999999761581421,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.6791045069694519},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6791045069694519},{"x":0.8577777743339539,"y":0.6985074877738953},{"x":0.851111114025116,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.851111114025116,0.6791045069694519,0.8577777743339539,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.6791045069694519},{"x":0.8488888740539551,"y":0.6791045069694519},{"x":0.8488888740539551,"y":0.6985074877738953},{"x":0.8088889122009277,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.8088889122009277,0.6791045069694519,0.8488888740539551,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.6791045069694519},{"x":0.800000011920929,"y":0.6791045069694519},{"x":0.800000011920929,"y":0.6985074877738953},{"x":0.7822222113609314,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.7822222113609314,0.6791045069694519,0.800000011920929,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8622221946716309,"y":0.7014925479888916},{"x":0.902222216129303,"y":0.7014925479888916},{"x":0.902222216129303,"y":0.7253731489181519},{"x":0.8622221946716309,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".گیاه","boundary":[0.8622221946716309,0.7014925479888916,0.902222216129303,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.7014925479888916},{"x":0.8533333539962769,"y":0.7014925479888916},{"x":0.8533333539962769,"y":0.7253731489181519},{"x":0.8133333325386047,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.8133333325386047,0.7014925479888916,0.8533333539962769,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.7014925479888916},{"x":0.8066666722297668,"y":0.7014925479888916},{"x":0.8066666722297668,"y":0.7253731489181519},{"x":0.7622222304344177,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اوقات","boundary":[0.7622222304344177,0.7014925479888916,0.8066666722297668,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7511110901832581,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7511110901832581,"y":0.7253731489181519},{"x":0.695555567741394,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.695555567741394,0.7014925479888916,0.7511110901832581,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.7014925479888916},{"x":0.695555567741394,"y":0.7014925479888916},{"x":0.695555567741394,"y":0.7253731489181519},{"x":0.6866666674613953,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6866666674613953,0.7014925479888916,0.695555567741394,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.7014925479888916},{"x":0.6844444274902344,"y":0.7014925479888916},{"x":0.6844444274902344,"y":0.7253731489181519},{"x":0.6422222256660461,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.6422222256660461,0.7014925479888916,0.6844444274902344,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602222204208374,"y":0.7014925479888916},{"x":0.6377778053283691,"y":0.7014925479888916},{"x":0.6377778053283691,"y":0.7253731489181519},{"x":0.602222204208374,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.602222204208374,0.7014925479888916,0.6377778053283691,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5888888835906982,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5888888835906982,"y":0.7253731489181519},{"x":0.5355555415153503,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بریدگی","boundary":[0.5355555415153503,0.7014925479888916,0.5888888835906982,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5311111211776733,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5311111211776733,"y":0.7253731489181519},{"x":0.5199999809265137,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5199999809265137,0.7014925479888916,0.5311111211776733,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5177778005599976,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5177778005599976,"y":0.7253731489181519},{"x":0.47999998927116394,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.47999998927116394,0.7014925479888916,0.5177778005599976,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43111109733581543,"y":0.7014925479888916},{"x":0.46222221851348877,"y":0.7014925479888916},{"x":0.46222221851348877,"y":0.7253731489181519},{"x":0.43111109733581543,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حول","boundary":[0.43111109733581543,0.7014925479888916,0.46222221851348877,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.7014925479888916},{"x":0.42444443702697754,"y":0.7014925479888916},{"x":0.42444443702697754,"y":0.7253731489181519},{"x":0.3777777850627899,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.3777777850627899,0.7014925479888916,0.42444443702697754,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.7014925479888916},{"x":0.371111124753952,"y":0.7014925479888916},{"x":0.371111124753952,"y":0.7253731489181519},{"x":0.3288888931274414,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.3288888931274414,0.7014925479888916,0.371111124753952,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.7014925479888916},{"x":0.3199999928474426,"y":0.7014925479888916},{"x":0.3199999928474426,"y":0.7253731489181519},{"x":0.2822222113609314,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.2822222113609314,0.7014925479888916,0.3199999928474426,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.7014925479888916},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7014925479888916},{"x":0.2777777910232544,"y":0.7253731489181519},{"x":0.2266666740179062,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.2266666740179062,0.7014925479888916,0.2777777910232544,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21111111342906952,"y":0.7014925479888916},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7014925479888916},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7253731489181519},{"x":0.21111111342906952,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21111111342906952,0.7014925479888916,0.2222222238779068,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.7014925479888916},{"x":0.20888888835906982,"y":0.7014925479888916},{"x":0.20888888835906982,"y":0.7253731489181519},{"x":0.15111111104488373,"y":0.7253731489181519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.15111111104488373,0.7014925479888916,0.20888888835906982,0.7253731489181519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711110949516296,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8999999761581421,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8999999761581421,"y":0.7507462501525879},{"x":0.8711110949516296,"y":0.7507462501525879}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.8711110949516296,0.7283582091331482,0.8999999761581421,0.7507462501525879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8755555748939514,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8755555748939514,"y":0.7507462501525879},{"x":0.8666666746139526,"y":0.7507462501525879}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.8666666746139526,0.7283582091331482,0.8755555748939514,0.7507462501525879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8600000143051147,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8600000143051147,"y":0.7507462501525879},{"x":0.8088889122009277,"y":0.7507462501525879}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.8088889122009277,0.7283582091331482,0.8600000143051147,0.7507462501525879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7507462501525879},{"x":0.757777750492096,"y":0.7507462501525879}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قایقی","boundary":[0.757777750492096,0.7283582091331482,0.7911111116409302,0.7507462501525879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7444444298744202,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7444444298744202,"y":0.7492537498474121},{"x":0.7088888883590698,"y":0.7492537498474121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7088888883590698,0.7283582091331482,0.7444444298744202,0.7492537498474121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7022222280502319,"y":0.7492537498474121},{"x":0.695555567741394,"y":0.7492537498474121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.695555567741394,0.7283582091331482,0.7022222280502319,0.7492537498474121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.7283582091331482},{"x":0.6933333277702332,"y":0.7283582091331482},{"x":0.6933333277702332,"y":0.7492537498474121},{"x":0.6755555272102356,"y":0.7492537498474121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6755555272102356,0.7283582091331482,0.6933333277702332,0.7492537498474121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6200000047683716,"y":0.7283582091331482},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7283582091331482},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7492537498474121},{"x":0.6200000047683716,"y":0.7492537498474121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.6200000047683716,0.7283582091331482,0.6666666865348816,0.7492537498474121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.7283582091331482},{"x":0.6088888645172119,"y":0.7283582091331482},{"x":0.6088888645172119,"y":0.7492537498474121},{"x":0.5688889026641846,"y":0.7492537498474121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.5688889026641846,0.7283582091331482,0.6088888645172119,0.7492537498474121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.7283582091331482},{"x":0.5622222423553467,"y":0.7283582091331482},{"x":0.5622222423553467,"y":0.7492537498474121},{"x":0.5222222208976746,"y":0.7492537498474121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالدار","boundary":[0.5222222208976746,0.7283582091331482,0.5622222423553467,0.7492537498474121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8866666555404663,"y":0.7567164301872253},{"x":0.8933333158493042,"y":0.7567164301872253},{"x":0.8933333158493042,"y":0.7731343507766724},{"x":0.8866666555404663,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8866666555404663,0.7567164301872253,0.8933333158493042,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.7567164301872253},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7567164301872253},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7731343507766724},{"x":0.8377777934074402,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.8377777934074402,0.7567164301872253,0.8688889145851135,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7977777719497681,"y":0.7567164301872253},{"x":0.8311111330986023,"y":0.7567164301872253},{"x":0.8311111330986023,"y":0.7731343507766724},{"x":0.7955555319786072,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7977777719497681,0.7567164301872253,0.8311111330986023,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7822222113609314,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7799999713897705,"y":0.7716417908668518},{"x":0.7733333110809326,"y":0.7716417908668518}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7755555510520935,0.7552238702774048,0.7799999713897705,0.7716417908668518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7688888907432556,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7688888907432556,"y":0.7716417908668518},{"x":0.742222249507904,"y":0.7716417908668518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.7444444298744202,0.7552238702774048,0.7688888907432556,0.7716417908668518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8911111354827881,"y":0.7820895314216614},{"x":0.897777795791626,"y":0.7820895314216614},{"x":0.897777795791626,"y":0.800000011920929},{"x":0.8911111354827881,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8911111354827881,0.7820895314216614,0.897777795791626,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8533333539962769,"y":0.7820895314216614},{"x":0.8866666555404663,"y":0.7820895314216614},{"x":0.8866666555404663,"y":0.800000011920929},{"x":0.8533333539962769,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.8533333539962769,0.7820895314216614,0.8866666555404663,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.7820895314216614},{"x":0.846666693687439,"y":0.7820895314216614},{"x":0.846666693687439,"y":0.7985074520111084},{"x":0.8133333325386047,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.8133333325386047,0.7820895314216614,0.846666693687439,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7977777719497681,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7977777719497681,"y":0.7985074520111084},{"x":0.7911111116409302,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7911111116409302,0.7820895314216614,0.7977777719497681,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733333110809326,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7844444513320923,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7844444513320923,"y":0.7985074520111084},{"x":0.7733333110809326,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7733333110809326,0.7820895314216614,0.7844444513320923,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7688888907432556,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7688888907432556,"y":0.7985074520111084},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7311111092567444,0.7820895314216614,0.7688888907432556,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7985074520111084},{"x":0.6822222471237183,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.6822222471237183,0.7820895314216614,0.7222222089767456,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6422222256660461,"y":0.7805970311164856},{"x":0.6688888669013977,"y":0.7805970311164856},{"x":0.6688888669013977,"y":0.7985074520111084},{"x":0.6422222256660461,"y":0.7985074520111084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.6422222256660461,0.7805970311164856,0.6688888669013977,0.7985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8844444155693054,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8933333158493042,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8955555558204651,"y":0.825373113155365},{"x":0.8866666555404663,"y":0.825373113155365}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.8844444155693054,0.8044776320457458,0.8955555558204651,0.825373113155365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8755555748939514,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8844444155693054,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8844444155693054,"y":0.825373113155365},{"x":0.8777777552604675,"y":0.825373113155365}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8755555748939514,0.8044776320457458,0.8844444155693054,0.825373113155365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7933333516120911,"y":0.8059701323509216},{"x":0.8688889145851135,"y":0.8044776320457458},{"x":0.8688889145851135,"y":0.825373113155365},{"x":0.7933333516120911,"y":0.825373113155365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسبرگهای","boundary":[0.7933333516120911,0.8059701323509216,0.8688889145851135,0.825373113155365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7288888692855835,"y":0.8059701323509216},{"x":0.7755555510520935,"y":0.8059701323509216},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8268656730651855},{"x":0.7288888692855835,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشین","boundary":[0.7288888692855835,0.8059701323509216,0.7777777910232544,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.8059701323509216},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8059701323509216},{"x":0.7222222089767456,"y":0.8268656730651855},{"x":0.6800000071525574,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"متصل","boundary":[0.6800000071525574,0.8059701323509216,0.7222222089767456,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.8074626922607422},{"x":0.6733333468437195,"y":0.8059701323509216},{"x":0.6755555272102356,"y":0.8268656730651855},{"x":0.644444465637207,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.644444465637207,0.8074626922607422,0.6755555272102356,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.8298507332801819},{"x":0.8999999761581421,"y":0.8283582329750061},{"x":0.902222216129303,"y":0.8492537140846252},{"x":0.8066666722297668,"y":0.8507462739944458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".کاسبرگهای","boundary":[0.8066666722297668,0.8298507332801819,0.902222216129303,0.8492537140846252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.8313432931900024},{"x":0.7955555319786072,"y":0.8313432931900024},{"x":0.7955555319786072,"y":0.8522388339042664},{"x":0.7488889098167419,"y":0.8522388339042664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشین","boundary":[0.7488889098167419,0.8313432931900024,0.7955555319786072,0.8522388339042664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.8328357934951782},{"x":0.7355555295944214,"y":0.8313432931900024},{"x":0.7355555295944214,"y":0.8522388339042664},{"x":0.7088888883590698,"y":0.8522388339042664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.7088888883590698,0.8328357934951782,0.7355555295944214,0.8522388339042664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.8328357934951782},{"x":0.7066666483879089,"y":0.8328357934951782},{"x":0.7066666483879089,"y":0.8522388339042664},{"x":0.695555567741394,"y":0.8522388339042664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.695555567741394,0.8328357934951782,0.7066666483879089,0.8522388339042664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.8328357934951782},{"x":0.6844444274902344,"y":0.8328357934951782},{"x":0.6844444274902344,"y":0.8522388339042664},{"x":0.6622222065925598,"y":0.8537313342094421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6622222065925598,0.8328357934951782,0.6844444274902344,0.8522388339042664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8777777552604675,"y":0.8522388339042664},{"x":0.8999999761581421,"y":0.8522388339042664},{"x":0.8999999761581421,"y":0.8776119351387024},{"x":0.8777777552604675,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.8777777552604675,0.8522388339042664,0.8999999761581421,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8355555534362793,"y":0.8522388339042664},{"x":0.8711110949516296,"y":0.8522388339042664},{"x":0.8711110949516296,"y":0.8776119351387024},{"x":0.8355555534362793,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.8355555534362793,0.8522388339042664,0.8711110949516296,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.8522388339042664},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8522388339042664},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8776119351387024},{"x":0.8222222328186035,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8222222328186035,0.8522388339042664,0.8333333134651184,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.8522388339042664},{"x":0.8155555725097656,"y":0.8522388339042664},{"x":0.8155555725097656,"y":0.8776119351387024},{"x":0.7599999904632568,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.7599999904632568,0.8522388339042664,0.8155555725097656,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.8522388339042664},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8522388339042664},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8776119351387024},{"x":0.7066666483879089,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7066666483879089,0.8522388339042664,0.7511110901832581,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.8522388339042664},{"x":0.6977777481079102,"y":0.8522388339042664},{"x":0.6977777481079102,"y":0.8776119351387024},{"x":0.6711111068725586,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.6711111068725586,0.8522388339042664,0.6977777481079102,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.8522388339042664},{"x":0.6600000262260437,"y":0.8522388339042664},{"x":0.6600000262260437,"y":0.8776119351387024},{"x":0.644444465637207,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.644444465637207,0.8522388339042664,0.6600000262260437,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.8522388339042664},{"x":0.6399999856948853,"y":0.8522388339042664},{"x":0.6399999856948853,"y":0.8776119351387024},{"x":0.6044444441795349,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.6044444441795349,0.8522388339042664,0.6399999856948853,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.8522388339042664},{"x":0.602222204208374,"y":0.8522388339042664},{"x":0.602222204208374,"y":0.8776119351387024},{"x":0.5911111235618591,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5911111235618591,0.8522388339042664,0.602222204208374,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.8522388339042664},{"x":0.5844444632530212,"y":0.8522388339042664},{"x":0.5844444632530212,"y":0.8776119351387024},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.5555555820465088,0.8522388339042664,0.5844444632530212,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.8522388339042664},{"x":0.5488888621330261,"y":0.8522388339042664},{"x":0.5488888621330261,"y":0.8776119351387024},{"x":0.5,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انحنای","boundary":[0.5,0.8522388339042664,0.5488888621330261,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.8522388339042664},{"x":0.4888888895511627,"y":0.8522388339042664},{"x":0.4888888895511627,"y":0.8776119351387024},{"x":0.4511111080646515,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.4511111080646515,0.8522388339042664,0.4888888895511627,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43111109733581543,"y":0.8522388339042664},{"x":0.4399999976158142,"y":0.8522388339042664},{"x":0.4399999976158142,"y":0.8776119351387024},{"x":0.43111109733581543,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.43111109733581543,0.8522388339042664,0.4399999976158142,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37555554509162903,"y":0.8522388339042664},{"x":0.41999998688697815,"y":0.8522388339042664},{"x":0.41999998688697815,"y":0.8776119351387024},{"x":0.37555554509162903,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.37555554509162903,0.8522388339042664,0.41999998688697815,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.8522388339042664},{"x":0.36666667461395264,"y":0.8522388339042664},{"x":0.36666667461395264,"y":0.8776119351387024},{"x":0.3199999928474426,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.3199999928474426,0.8522388339042664,0.36666667461395264,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.8522388339042664},{"x":0.31111112236976624,"y":0.8522388339042664},{"x":0.31111112236976624,"y":0.8776119351387024},{"x":0.25111111998558044,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.25111111998558044,0.8522388339042664,0.31111112236976624,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.8522388339042664},{"x":0.23777778446674347,"y":0.8522388339042664},{"x":0.23777778446674347,"y":0.8776119351387024},{"x":0.20222222805023193,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.20222222805023193,0.8522388339042664,0.23777778446674347,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.8522388339042664},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8522388339042664},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8776119351387024},{"x":0.18888889253139496,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18888889253139496,0.8522388339042664,0.20000000298023224,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15777777135372162,"y":0.8522388339042664},{"x":0.18888889253139496,"y":0.8522388339042664},{"x":0.18888889253139496,"y":0.8776119351387024},{"x":0.15777777135372162,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.15777777135372162,0.8522388339042664,0.18888889253139496,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.8805969953536987},{"x":0.8955555558204651,"y":0.8805969953536987},{"x":0.8955555558204651,"y":0.8999999761581421},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کرکی","boundary":[0.8577777743339539,0.8805969953536987,0.8955555558204651,0.8999999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.846666693687439,"y":0.8805969953536987},{"x":0.8533333539962769,"y":0.8805969953536987},{"x":0.8533333539962769,"y":0.8999999761581421},{"x":0.846666693687439,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.846666693687439,0.8805969953536987,0.8533333539962769,0.8999999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.8805969953536987},{"x":0.8444444537162781,"y":0.8805969953536987},{"x":0.8444444537162781,"y":0.8999999761581421},{"x":0.8244444727897644,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.8244444727897644,0.8805969953536987,0.8444444537162781,0.8999999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.8805969953536987},{"x":0.8111110925674438,"y":0.8805969953536987},{"x":0.8111110925674438,"y":0.8999999761581421},{"x":0.753333330154419,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلبرگها","boundary":[0.753333330154419,0.8805969953536987,0.8111110925674438,0.8999999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.8805969953536987},{"x":0.7488889098167419,"y":0.8805969953536987},{"x":0.7488889098167419,"y":0.8999999761581421},{"x":0.7200000286102295,"y":0.8999999761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.7200000286102295,0.8805969953536987,0.7488889098167419,0.8999999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.8805969953536987},{"x":0.7088888883590698,"y":0.8805969953536987},{"x":0.7088888883590698,"y":0.9014925360679626},{"x":0.6822222471237183,"y":0.9014925360679626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6822222471237183,0.8805969953536987,0.7088888883590698,0.9014925360679626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.8805969953536987},{"x":0.6711111068725586,"y":0.8805969953536987},{"x":0.6711111068725586,"y":0.9014925360679626},{"x":0.6511111259460449,"y":0.9014925360679626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.6511111259460449,0.8805969953536987,0.6711111068725586,0.9014925360679626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8911111354827881,"y":0.904477596282959},{"x":0.8999999761581421,"y":0.904477596282959},{"x":0.8999999761581421,"y":0.9298507571220398},{"x":0.8911111354827881,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8911111354827881,0.904477596282959,0.8999999761581421,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8533333539962769,"y":0.904477596282959},{"x":0.8866666555404663,"y":0.904477596282959},{"x":0.8866666555404663,"y":0.9298507571220398},{"x":0.8533333539962769,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.8533333539962769,0.904477596282959,0.8866666555404663,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.904477596282959},{"x":0.851111114025116,"y":0.904477596282959},{"x":0.851111114025116,"y":0.9298507571220398},{"x":0.8422222137451172,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8422222137451172,0.904477596282959,0.851111114025116,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.904477596282959},{"x":0.8355555534362793,"y":0.904477596282959},{"x":0.8355555534362793,"y":0.9298507571220398},{"x":0.7822222113609314,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.7822222113609314,0.904477596282959,0.8355555534362793,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.904477596282959},{"x":0.7666666507720947,"y":0.904477596282959},{"x":0.7666666507720947,"y":0.9298507571220398},{"x":0.7088888883590698,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.7088888883590698,0.904477596282959,0.7666666507720947,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.904477596282959},{"x":0.7088888883590698,"y":0.904477596282959},{"x":0.7088888883590698,"y":0.9298507571220398},{"x":0.6977777481079102,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6977777481079102,0.904477596282959,0.7088888883590698,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.904477596282959},{"x":0.6888889074325562,"y":0.904477596282959},{"x":0.6888889074325562,"y":0.9298507571220398},{"x":0.644444465637207,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موهای","boundary":[0.644444465637207,0.904477596282959,0.6888889074325562,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.904477596282959},{"x":0.6288889050483704,"y":0.904477596282959},{"x":0.6288889050483704,"y":0.9298507571220398},{"x":0.6000000238418579,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6000000238418579,0.904477596282959,0.6288889050483704,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.904477596282959},{"x":0.597777783870697,"y":0.904477596282959},{"x":0.597777783870697,"y":0.9298507571220398},{"x":0.5888888835906982,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5888888835906982,0.904477596282959,0.597777783870697,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.904477596282959},{"x":0.5844444632530212,"y":0.904477596282959},{"x":0.5844444632530212,"y":0.9298507571220398},{"x":0.5333333611488342,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محكم","boundary":[0.5333333611488342,0.904477596282959,0.5844444632530212,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244444608688354,"y":0.904477596282959},{"x":0.5333333611488342,"y":0.904477596282959},{"x":0.5333333611488342,"y":0.9298507571220398},{"x":0.5244444608688354,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5244444608688354,0.904477596282959,0.5333333611488342,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066666603088379,"y":0.904477596282959},{"x":0.5266666412353516,"y":0.904477596282959},{"x":0.5266666412353516,"y":0.9298507571220398},{"x":0.5066666603088379,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.5066666603088379,0.904477596282959,0.5266666412353516,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.904477596282959},{"x":0.4955555498600006,"y":0.904477596282959},{"x":0.4955555498600006,"y":0.9298507571220398},{"x":0.4355555474758148,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.4355555474758148,0.904477596282959,0.4955555498600006,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3977777659893036,"y":0.904477596282959},{"x":0.4333333373069763,"y":0.904477596282959},{"x":0.4333333373069763,"y":0.9298507571220398},{"x":0.3977777659893036,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3977777659893036,0.904477596282959,0.4333333373069763,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.904477596282959},{"x":0.3844444453716278,"y":0.904477596282959},{"x":0.3844444453716278,"y":0.9298507571220398},{"x":0.35777777433395386,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.35777777433395386,0.904477596282959,0.3844444453716278,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30666667222976685,"y":0.904477596282959},{"x":0.3466666638851166,"y":0.904477596282959},{"x":0.3466666638851166,"y":0.9298507571220398},{"x":0.30666667222976685,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.30666667222976685,0.904477596282959,0.3466666638851166,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.904477596282959},{"x":0.2911111116409302,"y":0.904477596282959},{"x":0.2911111116409302,"y":0.9298507571220398},{"x":0.23999999463558197,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.23999999463558197,0.904477596282959,0.2911111116409302,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20888888835906982,"y":0.904477596282959},{"x":0.21555554866790771,"y":0.904477596282959},{"x":0.21555554866790771,"y":0.9298507571220398},{"x":0.20888888835906982,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.20888888835906982,0.904477596282959,0.21555554866790771,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17555555701255798,"y":0.904477596282959},{"x":0.20222222805023193,"y":0.904477596282959},{"x":0.20222222805023193,"y":0.9298507571220398},{"x":0.17555555701255798,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.17555555701255798,0.904477596282959,0.20222222805023193,0.9298507571220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.904477596282959},{"x":0.1644444465637207,"y":0.904477596282959},{"x":0.1644444465637207,"y":0.9298507571220398},{"x":0.14444445073604584,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.14444445073604584,0.904477596282959,0.1644444465637207,0.9298507571220398]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.6492537260055542},{"x":0.902222216129303,"y":0.6492537260055542},{"x":0.902222216129303,"y":0.9298507571220398},{"x":0.14444445073604584,"y":0.9298507571220398}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.13944445073604583,0.6422537260055542,0.907222216129303,0.9368507571220398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.7805970311164856},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7805970311164856},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7940298318862915},{"x":0.14444445073604584,"y":0.7940298318862915}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۸","boundary":[0.14444445073604584,0.7805970311164856,0.1599999964237213,0.7940298318862915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.7805970311164856},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7805970311164856},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7940298318862915},{"x":0.14444445073604584,"y":0.7940298318862915}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.13944445073604583,0.7735970311164856,0.16499999642372132,0.8010298318862915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.8074626922607422},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8074626922607422},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8194029927253723},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8194029927253723}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۷","boundary":[0.14222222566604614,0.8074626922607422,0.14666666090488434,0.8194029927253723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14222222566604614,"y":0.8074626922607422},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8074626922607422},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8194029927253723},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8194029927253723}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.13722222566604614,0.8004626922607422,0.15166666090488434,0.8264029927253723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.8328357934951782},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8328357934951782},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8447760939598083},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8447760939598083}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸","boundary":[0.14000000059604645,0.8328357934951782,0.14666666090488434,0.8447760939598083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14000000059604645,"y":0.8328357934951782},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8328357934951782},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8447760939598083},{"x":0.14222222566604614,"y":0.8447760939598083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.13500000059604644,0.8258357934951782,0.15166666090488434,0.8517760939598084],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.8805969953536987},{"x":0.17777778208255768,"y":0.8805969953536987},{"x":0.17777778208255768,"y":0.89552241563797},{"x":0.14444445073604584,"y":0.89552241563797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"10.","boundary":[0.14444445073604584,0.8805969953536987,0.17777778208255768,0.89552241563797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.8805969953536987},{"x":0.21111111342906952,"y":0.8805969953536987},{"x":0.21111111342906952,"y":0.89552241563797},{"x":0.18666666746139526,"y":0.89552241563797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.18666666746139526,0.8805969953536987,0.21111111342906952,0.89552241563797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2199999988079071,"y":0.8805969953536987},{"x":0.3288888931274414,"y":0.8805969953536987},{"x":0.3288888931274414,"y":0.89552241563797},{"x":0.2199999988079071,"y":0.89552241563797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lanceolata","boundary":[0.2199999988079071,0.8805969953536987,0.3288888931274414,0.89552241563797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.879104495048523},{"x":0.3288888931274414,"y":0.8805969953536987},{"x":0.3288888931274414,"y":0.89552241563797},{"x":0.14444445073604584,"y":0.89552241563797}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13944445073604583,0.8721044950485229,0.3338888931274414,0.90252241563797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.9283581972122192},{"x":0.18000000715255737,"y":0.9298507571220398},{"x":0.17777778208255768,"y":0.9492537379264832},{"x":0.14666666090488434,"y":0.9477611780166626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"11.","boundary":[0.14666666090488434,0.9283581972122192,0.17777778208255768,0.9492537379264832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.9298507571220398},{"x":0.2133333384990692,"y":0.9298507571220398},{"x":0.2133333384990692,"y":0.9492537379264832},{"x":0.18666666746139526,"y":0.9492537379264832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.18666666746139526,0.9298507571220398,0.2133333384990692,0.9492537379264832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.9298507571220398},{"x":0.31111112236976624,"y":0.9313432574272156},{"x":0.30888888239860535,"y":0.9507462978363037},{"x":0.2199999988079071,"y":0.9492537379264832}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"lagopus","boundary":[0.2222222238779068,0.9298507571220398,0.30888888239860535,0.9507462978363037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14666666090488434,"y":0.9283581972122192},{"x":0.31111112236976624,"y":0.9313432574272156},{"x":0.30888888239860535,"y":0.9507462978363037},{"x":0.14666666090488434,"y":0.9477611780166626}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14166666090488433,0.9213581972122192,0.31388888239860535,0.9577462978363037],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/LnSXydOKXEVTLPFz.jpg","blurred":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/eoNMROzkKDRBKOXO.jpg","webpSec":"/storage/books/28faabaa9dc4c622/pages/jZXIlXqaLBDrdhyr-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":670,"margin":[0.00019540218714864184,0.0001298953003847777,0.9980911843686834,0.9985772109287889]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.09552238881587982},{"x":0.762749433517456,"y":0.09552238881587982},{"x":0.762749433517456,"y":0.11194030195474625},{"x":0.7494456768035889,"y":0.11194030195474625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.7494456768035889,0.09552238881587982,0.762749433517456,0.11194030195474625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.09552238881587982},{"x":0.8514412641525269,"y":0.09701492637395859},{"x":0.8514412641525269,"y":0.11343283951282501},{"x":0.7716186046600342,"y":0.11194030195474625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plantago","boundary":[0.7716186046600342,0.09552238881587982,0.8514412641525269,0.11343283951282501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.09552238881587982},{"x":0.8514412641525269,"y":0.09701492637395859},{"x":0.8514412641525269,"y":0.11343283951282501},{"x":0.7494456768035889,"y":0.11194030195474625}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7444456768035889,0.08852238881587982,0.8564412641525269,0.12043283951282502],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46341463923454285,"y":0.09402985125780106},{"x":0.4878048896789551,"y":0.09402985125780106},{"x":0.4878048896789551,"y":0.10746268928050995},{"x":0.46341463923454285,"y":0.10746268928050995}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"5/6","boundary":[0.46341463923454285,0.09402985125780106,0.4878048896789551,0.10746268928050995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46341463923454285,"y":0.09402985125780106},{"x":0.4878048896789551,"y":0.09402985125780106},{"x":0.4878048896789551,"y":0.10746268928050995},{"x":0.46341463923454285,"y":0.10746268928050995}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.45841463923454284,0.08702985125780105,0.4928048896789551,0.11446268928050995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09977827221155167,"y":0.09402985125780106},{"x":0.2993348240852356,"y":0.09402985125780106},{"x":0.2993348240852356,"y":0.10895522683858871},{"x":0.09977827221155167,"y":0.10895522683858871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"PLANTAGINACEAE","boundary":[0.09977827221155167,0.09402985125780106,0.2993348240852356,0.10895522683858871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09977827221155167,"y":0.09402985125780106},{"x":0.2993348240852356,"y":0.09402985125780106},{"x":0.2993348240852356,"y":0.10895522683858871},{"x":0.09977827221155167,"y":0.10895522683858871}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.09477827221155166,0.08702985125780105,0.3043348240852356,0.11595522683858872],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8359201550483704,"y":0.13432836532592773},{"x":0.8492239713668823,"y":0.13432836532592773},{"x":0.8492239713668823,"y":0.1582089513540268},{"x":0.8359201550483704,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.8359201550483704,0.13432836532592773,0.8492239713668823,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915742993354797,"y":0.13432836532592773},{"x":0.8248336911201477,"y":0.13432836532592773},{"x":0.8248336911201477,"y":0.1582089513540268},{"x":0.7915742993354797,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7915742993354797,0.13432836532592773,0.8248336911201477,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7738358974456787,"y":0.13432836532592773},{"x":0.7871397137641907,"y":0.13432836532592773},{"x":0.7871397137641907,"y":0.1582089513540268},{"x":0.7738358974456787,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7738358974456787,0.13432836532592773,0.7871397137641907,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.13432836532592773},{"x":0.7671840190887451,"y":0.13432836532592773},{"x":0.7671840190887451,"y":0.1582089513540268},{"x":0.7405765056610107,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7405765056610107,0.13432836532592773,0.7671840190887451,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7161862254142761,"y":0.13432836532592773},{"x":0.7272727489471436,"y":0.13432836532592773},{"x":0.7272727489471436,"y":0.1582089513540268},{"x":0.7161862254142761,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7161862254142761,0.13432836532592773,0.7272727489471436,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6984478831291199,"y":0.13432836532592773},{"x":0.7117516398429871,"y":0.13432836532592773},{"x":0.7117516398429871,"y":0.1582089513540268},{"x":0.6984478831291199,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6984478831291199,0.13432836532592773,0.7117516398429871,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6829268336296082,"y":0.13432836532592773},{"x":0.6917960047721863,"y":0.13432836532592773},{"x":0.6917960047721863,"y":0.1582089513540268},{"x":0.6829268336296082,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.6829268336296082,0.13432836532592773,0.6917960047721863,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.13432836532592773},{"x":0.6807095408439636,"y":0.13432836532592773},{"x":0.6807095408439636,"y":0.1582089513540268},{"x":0.669623076915741,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.669623076915741,0.13432836532592773,0.6807095408439636,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6097561120986938,"y":0.13432836532592773},{"x":0.6629711985588074,"y":0.13432836532592773},{"x":0.6629711985588074,"y":0.1582089513540268},{"x":0.6097561120986938,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.6097561120986938,0.13432836532592773,0.6629711985588074,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.13432836532592773},{"x":0.5986696481704712,"y":0.13432836532592773},{"x":0.5986696481704712,"y":0.1582089513540268},{"x":0.5853658318519592,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5853658318519592,0.13432836532592773,0.5986696481704712,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.13432836532592773},{"x":0.5764966607093811,"y":0.13432836532592773},{"x":0.5764966607093811,"y":0.1582089513540268},{"x":0.5454545617103577,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5454545617103577,0.13432836532592773,0.5764966607093811,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5077605247497559,"y":0.13432836532592773},{"x":0.534368097782135,"y":0.13432836532592773},{"x":0.534368097782135,"y":0.1582089513540268},{"x":0.5077605247497559,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴/۵","boundary":[0.5077605247497559,0.13432836532592773,0.534368097782135,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49223947525024414,"y":0.13432836532592773},{"x":0.5055432319641113,"y":0.13432836532592773},{"x":0.5055432319641113,"y":0.1582089513540268},{"x":0.49223947525024414,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.49223947525024414,0.13432836532592773,0.5055432319641113,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47671839594841003,"y":0.13432836532592773},{"x":0.4878048896789551,"y":0.13432836532592773},{"x":0.4878048896789551,"y":0.1582089513540268},{"x":0.47671839594841003,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.47671839594841003,0.13432836532592773,0.4878048896789551,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44124168157577515,"y":0.13432836532592773},{"x":0.47006651759147644,"y":0.13432836532592773},{"x":0.47006651759147644,"y":0.1582089513540268},{"x":0.44124168157577515,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.44124168157577515,0.13432836532592773,0.47006651759147644,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.13432836532592773},{"x":0.4390243887901306,"y":0.13432836532592773},{"x":0.4390243887901306,"y":0.1582089513540268},{"x":0.4168514311313629,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.4168514311313629,0.13432836532592773,0.4390243887901306,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.13432836532592773},{"x":0.41241684556007385,"y":0.13432836532592773},{"x":0.41241684556007385,"y":0.1582089513540268},{"x":0.4013303816318512,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4013303816318512,0.13432836532592773,0.41241684556007385,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36141908168792725,"y":0.13432836532592773},{"x":0.4013303816318512,"y":0.13432836532592773},{"x":0.4013303816318512,"y":0.1582089513540268},{"x":0.36141908168792725,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتهای","boundary":[0.36141908168792725,0.13432836532592773,0.4013303816318512,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3015521168708801,"y":0.13432836532592773},{"x":0.34811529517173767,"y":0.13432836532592773},{"x":0.34811529517173767,"y":0.1582089513540268},{"x":0.3015521168708801,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.3015521168708801,0.13432836532592773,0.34811529517173767,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25277161598205566,"y":0.13432836532592773},{"x":0.28824833035469055,"y":0.13432836532592773},{"x":0.28824833035469055,"y":0.1582089513540268},{"x":0.25277161598205566,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بساک","boundary":[0.25277161598205566,0.13432836532592773,0.28824833035469055,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1973392516374588,"y":0.13432836532592773},{"x":0.23725055158138275,"y":0.13432836532592773},{"x":0.23725055158138275,"y":0.1582089513540268},{"x":0.1973392516374588,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.1973392516374588,0.13432836532592773,0.23725055158138275,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16407983005046844,"y":0.13432836532592773},{"x":0.19512194395065308,"y":0.13432836532592773},{"x":0.19512194395065308,"y":0.1582089513540268},{"x":0.16407983005046844,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.16407983005046844,0.13432836532592773,0.19512194395065308,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14855876564979553,"y":0.13432836532592773},{"x":0.1596452295780182,"y":0.13432836532592773},{"x":0.1596452295780182,"y":0.1582089513540268},{"x":0.14855876564979553,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.14855876564979553,0.13432836532592773,0.1596452295780182,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10864745080471039,"y":0.13432836532592773},{"x":0.14855876564979553,"y":0.13432836532592773},{"x":0.14855876564979553,"y":0.1582089513540268},{"x":0.10864745080471039,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالدار","boundary":[0.10864745080471039,0.13432836532592773,0.14855876564979553,0.1582089513540268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09977827221155167,"y":0.13432836532592773},{"x":0.10864745080471039,"y":0.13432836532592773},{"x":0.10864745080471039,"y":0.1582089513540268},{"x":0.09977827221155167,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.09977827221155167,0.13432836532592773,0.10864745080471039,0.1582089513540268]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09977827221155167,"y":0.13432836532592773},{"x":0.8492239713668823,"y":0.13432836532592773},{"x":0.8492239713668823,"y":0.1582089513540268},{"x":0.09977827221155167,"y":0.1582089513540268}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.09477827221155166,0.12732836532592773,0.8542239713668823,0.1652089513540268],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10421285778284073,"y":0.16119402647018433},{"x":0.13303770124912262,"y":0.16119402647018433},{"x":0.13303770124912262,"y":0.17910447716712952},{"x":0.10421285778284073,"y":0.17910447716712952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"19.","boundary":[0.10421285778284073,0.16119402647018433,0.13303770124912262,0.17910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14412416517734528,"y":0.16119402647018433},{"x":0.1685144156217575,"y":0.16119402647018433},{"x":0.1685144156217575,"y":0.17910447716712952},{"x":0.14412416517734528,"y":0.17910447716712952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.14412416517734528,0.16119402647018433,0.1685144156217575,0.17910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.16119402647018433},{"x":0.26607540249824524,"y":0.16119402647018433},{"x":0.26607540249824524,"y":0.17910447716712952},{"x":0.17294900119304657,"y":0.17910447716712952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"bellardi","boundary":[0.17294900119304657,0.16119402647018433,0.26607540249824524,0.17910447716712952]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10421285778284073,"y":0.16119402647018433},{"x":0.26607540249824524,"y":0.16119402647018433},{"x":0.26607540249824524,"y":0.17910447716712952},{"x":0.10421285778284073,"y":0.17910447716712952}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.09921285778284072,0.15419402647018432,0.27107540249824524,0.18610447716712952],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8447893857955933,"y":0.1880597025156021},{"x":0.8536585569381714,"y":0.1880597025156021},{"x":0.8536585569381714,"y":0.210447758436203},{"x":0.8447893857955933,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8447893857955933,0.1880597025156021,0.8536585569381714,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.1880597025156021},{"x":0.8381374478340149,"y":0.1880597025156021},{"x":0.8381374478340149,"y":0.210447758436203},{"x":0.8048780560493469,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.8048780560493469,0.1880597025156021,0.8381374478340149,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7827051281929016,"y":0.1880597025156021},{"x":0.8004434704780579,"y":0.1880597025156021},{"x":0.8004434704780579,"y":0.210447758436203},{"x":0.7827051281929016,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7827051281929016,0.1880597025156021,0.8004434704780579,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.1880597025156021},{"x":0.7782704830169678,"y":0.1880597025156021},{"x":0.7782704830169678,"y":0.210447758436203},{"x":0.7494456768035889,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7494456768035889,0.1880597025156021,0.7782704830169678,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707317054271698,"y":0.1880597025156021},{"x":0.7317073345184326,"y":0.1880597025156021},{"x":0.7317073345184326,"y":0.210447758436203},{"x":0.707317054271698,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲/۵","boundary":[0.707317054271698,0.1880597025156021,0.7317073345184326,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917960047721863,"y":0.1880597025156021},{"x":0.7050997614860535,"y":0.1880597025156021},{"x":0.7050997614860535,"y":0.210447758436203},{"x":0.6917960047721863,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6917960047721863,0.1880597025156021,0.7050997614860535,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762749552726746,"y":0.1880597025156021},{"x":0.6851441264152527,"y":0.1880597025156021},{"x":0.6851441264152527,"y":0.210447758436203},{"x":0.6762749552726746,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6762749552726746,0.1880597025156021,0.6851441264152527,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.1880597025156021},{"x":0.6718403697013855,"y":0.1880597025156021},{"x":0.6718403697013855,"y":0.210447758436203},{"x":0.6629711985588074,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6629711985588074,0.1880597025156021,0.6718403697013855,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031042337417603,"y":0.1880597025156021},{"x":0.6585366129875183,"y":0.1880597025156021},{"x":0.6585366129875183,"y":0.210447758436203},{"x":0.6031042337417603,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.6031042337417603,0.1880597025156021,0.6585366129875183,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764966607093811,"y":0.1880597025156021},{"x":0.5898004174232483,"y":0.1880597025156021},{"x":0.5898004174232483,"y":0.210447758436203},{"x":0.5764966607093811,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5764966607093811,0.1880597025156021,0.5898004174232483,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5365853905677795,"y":0.1880597025156021},{"x":0.5654101967811584,"y":0.1880597025156021},{"x":0.5654101967811584,"y":0.210447758436203},{"x":0.5365853905677795,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5365853905677795,0.1880597025156021,0.5654101967811584,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49889135360717773,"y":0.1880597025156021},{"x":0.5188469886779785,"y":0.1880597025156021},{"x":0.5188469886779785,"y":0.210447758436203},{"x":0.49889135360717773,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.49889135360717773,0.1880597025156021,0.5188469886779785,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.1880597025156021},{"x":0.49223947525024414,"y":0.1880597025156021},{"x":0.49223947525024414,"y":0.210447758436203},{"x":0.4811529815196991,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4811529815196991,0.1880597025156021,0.49223947525024414,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4656319320201874,"y":0.1880597025156021},{"x":0.4745011031627655,"y":0.1880597025156021},{"x":0.4745011031627655,"y":0.210447758436203},{"x":0.4656319320201874,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.4656319320201874,0.1880597025156021,0.4745011031627655,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.432372510433197,"y":0.1880597025156021},{"x":0.45676276087760925,"y":0.1880597025156021},{"x":0.45676276087760925,"y":0.210447758436203},{"x":0.432372510433197,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.432372510433197,0.1880597025156021,0.45676276087760925,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.1880597025156021},{"x":0.421286016702652,"y":0.1880597025156021},{"x":0.421286016702652,"y":0.210447758436203},{"x":0.4013303816318512,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.4013303816318512,0.1880597025156021,0.421286016702652,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946785032749176,"y":0.1880597025156021},{"x":0.4035476744174957,"y":0.1880597025156021},{"x":0.4035476744174957,"y":0.210447758436203},{"x":0.3946785032749176,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3946785032749176,0.1880597025156021,0.4035476744174957,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3503325879573822,"y":0.1880597025156021},{"x":0.3880265951156616,"y":0.1880597025156021},{"x":0.3880265951156616,"y":0.210447758436203},{"x":0.3503325879573822,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتهای","boundary":[0.3503325879573822,0.1880597025156021,0.3880265951156616,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29711753129959106,"y":0.1880597025156021},{"x":0.3348115384578705,"y":0.1880597025156021},{"x":0.3348115384578705,"y":0.210447758436203},{"x":0.29711753129959106,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بساک","boundary":[0.29711753129959106,0.1880597025156021,0.3348115384578705,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24168513715267181,"y":0.1880597025156021},{"x":0.286031037569046,"y":0.1880597025156021},{"x":0.286031037569046,"y":0.210447758436203},{"x":0.24168513715267181,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.24168513715267181,0.1880597025156021,0.286031037569046,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.1880597025156021},{"x":0.24390244483947754,"y":0.1880597025156021},{"x":0.24390244483947754,"y":0.210447758436203},{"x":0.17294900119304657,"y":0.210447758436203}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.17294900119304657,0.1880597025156021,0.24390244483947754,0.210447758436203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8337028622627258,"y":0.21343283355236053},{"x":0.8492239713668823,"y":0.21343283355236053},{"x":0.8492239713668823,"y":0.2328358143568039},{"x":0.8337028622627258,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"9-","boundary":[0.8337028622627258,0.21343283355236053,0.8492239713668823,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960088849067688,"y":0.21343283355236053},{"x":0.8226163983345032,"y":0.21343283355236053},{"x":0.8226163983345032,"y":0.2328358143568039},{"x":0.7960088849067688,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.7960088849067688,0.21343283355236053,0.8226163983345032,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450110912322998,"y":0.21343283355236053},{"x":0.7893570065498352,"y":0.21343283355236053},{"x":0.7893570065498352,"y":0.2328358143568039},{"x":0.7450110912322998,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انحنای","boundary":[0.7450110912322998,0.21343283355236053,0.7893570065498352,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.21343283355236053},{"x":0.7272727489471436,"y":0.21343283355236053},{"x":0.7272727489471436,"y":0.2328358143568039},{"x":0.6873614192008972,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.6873614192008972,0.21343283355236053,0.7272727489471436,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297117471694946,"y":0.21343283355236053},{"x":0.6784922480583191,"y":0.21343283355236053},{"x":0.6784922480583191,"y":0.2328358143568039},{"x":0.6297117471694946,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.6297117471694946,0.21343283355236053,0.6784922480583191,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5853658318519592,"y":0.21343283355236053},{"x":0.6119734048843384,"y":0.21343283355236053},{"x":0.6119734048843384,"y":0.2328358143568039},{"x":0.5853658318519592,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.5853658318519592,0.21343283355236053,0.6119734048843384,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.21343283355236053},{"x":0.5764966607093811,"y":0.21343283355236053},{"x":0.5764966607093811,"y":0.2328358143568039},{"x":0.5587583184242249,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5587583184242249,0.21343283355236053,0.5764966607093811,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011086463928223,"y":0.21343283355236053},{"x":0.5521064400672913,"y":0.21343283355236053},{"x":0.5521064400672913,"y":0.2328358143568039},{"x":0.5011086463928223,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.5011086463928223,0.21343283355236053,0.5521064400672913,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.21343283355236053},{"x":0.4878048896789551,"y":0.21343283355236053},{"x":0.4878048896789551,"y":0.2328358143568039},{"x":0.4545454680919647,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.4545454680919647,0.21343283355236053,0.4878048896789551,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3946785032749176,"y":0.21343283355236053},{"x":0.4434589743614197,"y":0.21343283355236053},{"x":0.4434589743614197,"y":0.2328358143568039},{"x":0.3946785032749176,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.3946785032749176,0.21343283355236053,0.4434589743614197,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33924612402915955,"y":0.21343283355236053},{"x":0.3725055456161499,"y":0.21343283355236053},{"x":0.3725055456161499,"y":0.2328358143568039},{"x":0.33924612402915955,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.33924612402915955,0.21343283355236053,0.3725055456161499,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32372504472732544,"y":0.21343283355236053},{"x":0.33259424567222595,"y":0.21343283355236053},{"x":0.33259424567222595,"y":0.2328358143568039},{"x":0.32372504472732544,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32372504472732544,0.21343283355236053,0.33259424567222595,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29490020871162415,"y":0.21343283355236053},{"x":0.31707316637039185,"y":0.21343283355236053},{"x":0.31707316637039185,"y":0.2328358143568039},{"x":0.29490020871162415,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.29490020871162415,0.21343283355236053,0.31707316637039185,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549889087677002,"y":0.21343283355236053},{"x":0.2926829159259796,"y":0.21343283355236053},{"x":0.2926829159259796,"y":0.2328358143568039},{"x":0.2549889087677002,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"فقط","boundary":[0.2549889087677002,0.21343283355236053,0.2926829159259796,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18403548002243042,"y":0.21343283355236053},{"x":0.2483370304107666,"y":0.21343283355236053},{"x":0.2483370304107666,"y":0.2328358143568039},{"x":0.18403548002243042,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تانیمه","boundary":[0.18403548002243042,0.21343283355236053,0.2483370304107666,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.21343283355236053},{"x":0.17960087954998016,"y":0.21343283355236053},{"x":0.17960087954998016,"y":0.2328358143568039},{"x":0.15521064400672913,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.15521064400672913,0.21343283355236053,0.17960087954998016,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10421285778284073,"y":0.21343283355236053},{"x":0.14190687239170074,"y":0.21343283355236053},{"x":0.14190687239170074,"y":0.2328358143568039},{"x":0.10421285778284073,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.10421285778284073,0.21343283355236053,0.14190687239170074,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7937915921211243,"y":0.24029850959777832},{"x":0.8492239713668823,"y":0.24029850959777832},{"x":0.8492239713668823,"y":0.2582089602947235},{"x":0.7937915921211243,"y":0.2582089602947235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.7937915921211243,0.24029850959777832,0.8492239713668823,0.2582089602947235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405765056610107,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7804877758026123,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7804877758026123,"y":0.2582089602947235},{"x":0.7405765056610107,"y":0.2582089602947235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.7405765056610107,0.24029850959777832,0.7804877758026123,0.2582089602947235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7161862254142761,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7317073345184326,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7317073345184326,"y":0.2582089602947235},{"x":0.7161862254142761,"y":0.2582089602947235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7161862254142761,0.24029850959777832,0.7317073345184326,0.2582089602947235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6851441264152527,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7050997614860535,"y":0.24029850959777832},{"x":0.7050997614860535,"y":0.2582089602947235},{"x":0.6851441264152527,"y":0.2582089602947235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.6851441264152527,0.24029850959777832,0.7050997614860535,0.2582089602947235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10421285778284073,"y":0.1880597025156021},{"x":0.8536585569381714,"y":0.1880597025156021},{"x":0.8536585569381714,"y":0.2582089602947235},{"x":0.10421285778284073,"y":0.2582089602947235}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.09921285778284072,0.1810597025156021,0.8586585569381714,0.2652089602947235],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20177383720874786,"y":0.24029850959777832},{"x":0.2195121943950653,"y":0.24029850959777832},{"x":0.2195121943950653,"y":0.2582089602947235},{"x":0.20177383720874786,"y":0.2582089602947235}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20177383720874786,0.24029850959777832,0.2195121943950653,0.2582089602947235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1685144156217575,"y":0.24029850959777832},{"x":0.190687358379364,"y":0.24029850959777832},{"x":0.190687358379364,"y":0.2582089602947235},{"x":0.1685144156217575,"y":0.2582089602947235}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1685144156217575,0.24029850959777832,0.190687358379364,0.2582089602947235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470066785812378,"y":0.2626865804195404},{"x":0.8558758497238159,"y":0.2626865804195404},{"x":0.8558758497238159,"y":0.28656715154647827},{"x":0.8470066785812378,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8470066785812378,0.2626865804195404,0.8558758497238159,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.2626865804195404},{"x":0.8447893857955933,"y":0.2626865804195404},{"x":0.8447893857955933,"y":0.28656715154647827},{"x":0.8115299344062805,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.8115299344062805,0.2626865804195404,0.8447893857955933,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7605321407318115,"y":0.2626865804195404},{"x":0.8048780560493469,"y":0.2626865804195404},{"x":0.8048780560493469,"y":0.28656715154647827},{"x":0.7605321407318115,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحنای","boundary":[0.7605321407318115,0.2626865804195404,0.8048780560493469,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.2626865804195404},{"x":0.7516629695892334,"y":0.2626865804195404},{"x":0.7516629695892334,"y":0.28656715154647827},{"x":0.7095343470573425,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.7095343470573425,0.2626865804195404,0.7516629695892334,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452327966690063,"y":0.2626865804195404},{"x":0.7006651759147644,"y":0.2626865804195404},{"x":0.7006651759147644,"y":0.28656715154647827},{"x":0.6452327966690063,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.6452327966690063,0.2626865804195404,0.7006651759147644,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.2626865804195404},{"x":0.6319290399551392,"y":0.2626865804195404},{"x":0.6319290399551392,"y":0.28656715154647827},{"x":0.5942350625991821,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.5942350625991821,0.2626865804195404,0.6319290399551392,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5388026833534241,"y":0.2626865804195404},{"x":0.5898004174232483,"y":0.2626865804195404},{"x":0.5898004174232483,"y":0.28656715154647827},{"x":0.5388026833534241,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5388026833534241,0.2626865804195404,0.5898004174232483,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5099778175354004,"y":0.2626865804195404},{"x":0.5188469886779785,"y":0.2626865804195404},{"x":0.5188469886779785,"y":0.28656715154647827},{"x":0.5099778175354004,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5099778175354004,0.2626865804195404,0.5188469886779785,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900221824645996,"y":0.2626865804195404},{"x":0.5033259391784668,"y":0.2626865804195404},{"x":0.5033259391784668,"y":0.28656715154647827},{"x":0.4900221824645996,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4900221824645996,0.2626865804195404,0.5033259391784668,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4589800536632538,"y":0.2626865804195404},{"x":0.48558759689331055,"y":0.2626865804195404},{"x":0.48558759689331055,"y":0.28656715154647827},{"x":0.4589800536632538,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.4589800536632538,0.2626865804195404,0.48558759689331055,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39246121048927307,"y":0.2626865804195404},{"x":0.4434589743614197,"y":0.2626865804195404},{"x":0.4434589743614197,"y":0.28656715154647827},{"x":0.39246121048927307,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.39246121048927307,0.2626865804195404,0.4434589743614197,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3414634168148041,"y":0.2626865804195404},{"x":0.37694013118743896,"y":0.2626865804195404},{"x":0.37694013118743896,"y":0.28656715154647827},{"x":0.3414634168148041,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.3414634168148041,0.2626865804195404,0.37694013118743896,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3215077519416809,"y":0.2626865804195404},{"x":0.3348115384578705,"y":0.2626865804195404},{"x":0.3348115384578705,"y":0.28656715154647827},{"x":0.3215077519416809,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3215077519416809,0.2626865804195404,0.3348115384578705,0.28656715154647827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28824833035469055,"y":0.2626865804195404},{"x":0.3126385807991028,"y":0.2626865804195404},{"x":0.3126385807991028,"y":0.28656715154647827},{"x":0.28824833035469055,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.28824833035469055,0.2626865804195404,0.3126385807991028,0.28656715154647827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1685144156217575,"y":0.24029850959777832},{"x":0.8580931425094604,"y":0.24328358471393585},{"x":0.8558758497238159,"y":0.289552241563797},{"x":0.1685144156217575,"y":0.28656715154647827}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.1635144156217575,0.23329850959777831,0.8608758497238159,0.296552241563797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.2671641707420349},{"x":0.16407983005046844,"y":0.2671641707420349},{"x":0.16186252236366272,"y":0.28358209133148193},{"x":0.1529933512210846,"y":0.28358209133148193}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.15521064400672913,0.2671641707420349,0.16186252236366272,0.28358209133148193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09977827221155167,"y":0.26567164063453674},{"x":0.11751662939786911,"y":0.26567164063453674},{"x":0.11529933661222458,"y":0.28208956122398376},{"x":0.09756097197532654,"y":0.28208956122398376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.09977827221155167,0.26567164063453674,0.11529933661222458,0.28208956122398376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813747227191925,"y":0.289552241563797},{"x":0.8536585569381714,"y":0.289552241563797},{"x":0.8536585569381714,"y":0.3164179027080536},{"x":0.813747227191925,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۰-","boundary":[0.813747227191925,0.289552241563797,0.8536585569381714,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.289552241563797},{"x":0.8159645199775696,"y":0.289552241563797},{"x":0.8159645199775696,"y":0.3164179027080536},{"x":0.7849224209785461,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7849224209785461,0.289552241563797,0.8159645199775696,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.289552241563797},{"x":0.7760531902313232,"y":0.289552241563797},{"x":0.7760531902313232,"y":0.3164179027080536},{"x":0.7472283840179443,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7472283840179443,0.289552241563797,0.7760531902313232,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.289552241563797},{"x":0.7405765056610107,"y":0.289552241563797},{"x":0.7405765056610107,"y":0.3164179027080536},{"x":0.7095343470573425,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.7095343470573425,0.289552241563797,0.7405765056610107,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6984478831291199,"y":0.289552241563797},{"x":0.7095343470573425,"y":0.289552241563797},{"x":0.7095343470573425,"y":0.3164179027080536},{"x":0.6984478831291199,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6984478831291199,0.289552241563797,0.7095343470573425,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.289552241563797},{"x":0.7006651759147644,"y":0.289552241563797},{"x":0.7006651759147644,"y":0.3164179027080536},{"x":0.6807095408439636,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.6807095408439636,0.289552241563797,0.7006651759147644,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031042337417603,"y":0.289552241563797},{"x":0.6629711985588074,"y":0.289552241563797},{"x":0.6629711985588074,"y":0.3164179027080536},{"x":0.6031042337417603,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.6031042337417603,0.289552241563797,0.6629711985588074,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.289552241563797},{"x":0.6031042337417603,"y":0.289552241563797},{"x":0.6031042337417603,"y":0.3164179027080536},{"x":0.5587583184242249,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نیزهای","boundary":[0.5587583184242249,0.289552241563797,0.6031042337417603,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5144124031066895,"y":0.289552241563797},{"x":0.5476718544960022,"y":0.289552241563797},{"x":0.5476718544960022,"y":0.3164179027080536},{"x":0.5144124031066895,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.5144124031066895,0.289552241563797,0.5476718544960022,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900221824645996,"y":0.289552241563797},{"x":0.5099778175354004,"y":0.289552241563797},{"x":0.5099778175354004,"y":0.3164179027080536},{"x":0.4900221824645996,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4900221824645996,0.289552241563797,0.5099778175354004,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.289552241563797},{"x":0.4900221824645996,"y":0.289552241563797},{"x":0.4900221824645996,"y":0.3164179027080536},{"x":0.4456762671470642,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.4456762671470642,0.289552241563797,0.4900221824645996,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.289552241563797},{"x":0.44124168157577515,"y":0.289552241563797},{"x":0.44124168157577515,"y":0.3164179027080536},{"x":0.4013303816318512,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.4013303816318512,0.289552241563797,0.44124168157577515,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348115384578705,"y":0.289552241563797},{"x":0.3946785032749176,"y":0.289552241563797},{"x":0.3946785032749176,"y":0.3164179027080536},{"x":0.3348115384578705,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.3348115384578705,0.289552241563797,0.3946785032749176,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31042128801345825,"y":0.289552241563797},{"x":0.33259424567222595,"y":0.289552241563797},{"x":0.33259424567222595,"y":0.3164179027080536},{"x":0.31042128801345825,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31042128801345825,0.289552241563797,0.33259424567222595,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26829269528388977,"y":0.289552241563797},{"x":0.3015521168708801,"y":0.289552241563797},{"x":0.3015521168708801,"y":0.3164179027080536},{"x":0.26829269528388977,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.26829269528388977,0.289552241563797,0.3015521168708801,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22394677996635437,"y":0.289552241563797},{"x":0.25277161598205566,"y":0.289552241563797},{"x":0.25277161598205566,"y":0.3164179027080536},{"x":0.22394677996635437,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.22394677996635437,0.289552241563797,0.25277161598205566,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19512194395065308,"y":0.289552241563797},{"x":0.20177383720874786,"y":0.289552241563797},{"x":0.20177383720874786,"y":0.3164179027080536},{"x":0.19512194395065308,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.19512194395065308,0.289552241563797,0.20177383720874786,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17073170840740204,"y":0.289552241563797},{"x":0.1818181872367859,"y":0.289552241563797},{"x":0.1818181872367859,"y":0.3164179027080536},{"x":0.17073170840740204,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.17073170840740204,0.289552241563797,0.1818181872367859,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12860310077667236,"y":0.289552241563797},{"x":0.16629712283611298,"y":0.289552241563797},{"x":0.16629712283611298,"y":0.3164179027080536},{"x":0.12860310077667236,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.12860310077667236,0.289552241563797,0.16629712283611298,0.3164179027080536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09977827221155167,"y":0.289552241563797},{"x":0.11973392218351364,"y":0.289552241563797},{"x":0.11973392218351364,"y":0.3164179027080536},{"x":0.09977827221155167,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.09977827221155167,0.289552241563797,0.11973392218351364,0.3164179027080536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09977827221155167,"y":0.26567164063453674},{"x":0.8558758497238159,"y":0.28656715154647827},{"x":0.8536585569381714,"y":0.3373134434223175},{"x":0.095343679189682,"y":0.3164179027080536}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.09477827221155166,0.25867164063453674,0.8586585569381714,0.3443134434223175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.3149253726005554},{"x":0.11751662939786911,"y":0.3149253726005554},{"x":0.11751662939786911,"y":0.3298507332801819},{"x":0.09756097197532654,"y":0.3298507332801819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"5.","boundary":[0.09756097197532654,0.3149253726005554,0.11751662939786911,0.3298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12860310077667236,"y":0.3149253726005554},{"x":0.15077605843544006,"y":0.3149253726005554},{"x":0.15077605843544006,"y":0.3298507332801819},{"x":0.12860310077667236,"y":0.3298507332801819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.12860310077667236,0.3149253726005554,0.15077605843544006,0.3298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16186252236366272,"y":0.3149253726005554},{"x":0.22394677996635437,"y":0.3164179027080536},{"x":0.22394677996635437,"y":0.3298507332801819},{"x":0.16186252236366272,"y":0.3298507332801819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"atrata","boundary":[0.16186252236366272,0.3149253726005554,0.22394677996635437,0.3298507332801819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.3149253726005554},{"x":0.22394677996635437,"y":0.3164179027080536},{"x":0.22394677996635437,"y":0.3298507332801819},{"x":0.09756097197532654,"y":0.3298507332801819}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.09256097197532653,0.3079253726005554,0.22894677996635437,0.3368507332801819],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8447893857955933,"y":0.34029850363731384},{"x":0.8558758497238159,"y":0.34029850363731384},{"x":0.8558758497238159,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8447893857955933,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8447893857955933,0.34029850363731384,0.8558758497238159,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.34029850363731384},{"x":0.842572033405304,"y":0.34029850363731384},{"x":0.842572033405304,"y":0.3641791045665741},{"x":0.8115299344062805,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.8115299344062805,0.34029850363731384,0.842572033405304,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560975551605225,"y":0.34029850363731384},{"x":0.809312641620636,"y":0.34029850363731384},{"x":0.809312641620636,"y":0.3641791045665741},{"x":0.7560975551605225,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.7560975551605225,0.34029850363731384,0.809312641620636,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472283840179443,"y":0.34029850363731384},{"x":0.7560975551605225,"y":0.34029850363731384},{"x":0.7560975551605225,"y":0.3641791045665741},{"x":0.7472283840179443,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7472283840179443,0.34029850363731384,0.7560975551605225,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.34029850363731384},{"x":0.7450110912322998,"y":0.34029850363731384},{"x":0.7450110912322998,"y":0.3641791045665741},{"x":0.725055456161499,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.725055456161499,0.34029850363731384,0.7450110912322998,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6518846750259399,"y":0.34029850363731384},{"x":0.7139689326286316,"y":0.34029850363731384},{"x":0.7139689326286316,"y":0.3641791045665741},{"x":0.6518846750259399,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.6518846750259399,0.34029850363731384,0.7139689326286316,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618625283241272,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6563193202018738,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6563193202018738,"y":0.3641791045665741},{"x":0.618625283241272,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.618625283241272,0.34029850363731384,0.6563193202018738,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5742793679237366,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6097561120986938,"y":0.34029850363731384},{"x":0.6097561120986938,"y":0.3641791045665741},{"x":0.5742793679237366,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.5742793679237366,0.34029850363731384,0.6097561120986938,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5121951103210449,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5631929039955139,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5631929039955139,"y":0.3641791045665741},{"x":0.5121951103210449,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.5121951103210449,0.34029850363731384,0.5631929039955139,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5077605247497559,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5077605247497559,"y":0.3641791045665741},{"x":0.49445676803588867,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.49445676803588867,0.34029850363731384,0.5077605247497559,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.34029850363731384},{"x":0.49223947525024414,"y":0.34029850363731384},{"x":0.49223947525024414,"y":0.3641791045665741},{"x":0.4545454680919647,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.4545454680919647,0.34029850363731384,0.49223947525024414,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.34029850363731384},{"x":0.45676276087760925,"y":0.34029850363731384},{"x":0.45676276087760925,"y":0.3641791045665741},{"x":0.4146341383457184,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.4146341383457184,0.34029850363731384,0.45676276087760925,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39689579606056213,"y":0.34029850363731384},{"x":0.4079822599887848,"y":0.34029850363731384},{"x":0.4079822599887848,"y":0.3641791045665741},{"x":0.39689579606056213,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.39689579606056213,0.34029850363731384,0.4079822599887848,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592017590999603,"y":0.34029850363731384},{"x":0.3946785032749176,"y":0.34029850363731384},{"x":0.3946785032749176,"y":0.3641791045665741},{"x":0.3592017590999603,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.3592017590999603,0.34029850363731384,0.3946785032749176,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436807096004486,"y":0.34029850363731384},{"x":0.3569844663143158,"y":0.34029850363731384},{"x":0.3569844663143158,"y":0.3641791045665741},{"x":0.3436807096004486,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3436807096004486,0.34029850363731384,0.3569844663143158,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31707316637039185,"y":0.34029850363731384},{"x":0.3303769528865814,"y":0.34029850363731384},{"x":0.3303769528865814,"y":0.3641791045665741},{"x":0.31707316637039185,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31707316637039185,0.34029850363731384,0.3303769528865814,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28159645199775696,"y":0.34029850363731384},{"x":0.31042128801345825,"y":0.34029850363731384},{"x":0.31042128801345825,"y":0.3641791045665741},{"x":0.28159645199775696,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.28159645199775696,0.34029850363731384,0.31042128801345825,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2328159660100937,"y":0.34029850363731384},{"x":0.27272728085517883,"y":0.34029850363731384},{"x":0.27272728085517883,"y":0.3641791045665741},{"x":0.2328159660100937,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.2328159660100937,0.34029850363731384,0.27272728085517883,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2195121943950653,"y":0.34029850363731384},{"x":0.2261640727519989,"y":0.34029850363731384},{"x":0.2261640727519989,"y":0.3641791045665741},{"x":0.2195121943950653,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2195121943950653,0.34029850363731384,0.2261640727519989,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1973392516374588,"y":0.34029850363731384},{"x":0.20842571556568146,"y":0.34029850363731384},{"x":0.20842571556568146,"y":0.3641791045665741},{"x":0.1973392516374588,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.1973392516374588,0.34029850363731384,0.20842571556568146,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16186252236366272,"y":0.34029850363731384},{"x":0.190687358379364,"y":0.34029850363731384},{"x":0.190687358379364,"y":0.3641791045665741},{"x":0.16186252236366272,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.16186252236366272,0.34029850363731384,0.190687358379364,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1308203935623169,"y":0.34029850363731384},{"x":0.1529933512210846,"y":0.34029850363731384},{"x":0.1529933512210846,"y":0.3641791045665741},{"x":0.1308203935623169,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.1308203935623169,0.34029850363731384,0.1529933512210846,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095343679189682,"y":0.34029850363731384},{"x":0.11751662939786911,"y":0.34029850363731384},{"x":0.11751662939786911,"y":0.3641791045665741},{"x":0.095343679189682,"y":0.3641791045665741}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.095343679189682,0.34029850363731384,0.11751662939786911,0.3641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115299344062805,"y":0.36567163467407227},{"x":0.8536585569381714,"y":0.36567163467407227},{"x":0.8536585569381714,"y":0.3895522356033325},{"x":0.8115299344062805,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۱-","boundary":[0.8115299344062805,0.36567163467407227,0.8536585569381714,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7804877758026123,"y":0.36567163467407227},{"x":0.813747227191925,"y":0.36567163467407227},{"x":0.813747227191925,"y":0.3895522356033325},{"x":0.7804877758026123,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7804877758026123,0.36567163467407227,0.813747227191925,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.36567163467407227},{"x":0.7738358974456787,"y":0.36567163467407227},{"x":0.7738358974456787,"y":0.3895522356033325},{"x":0.7117516398429871,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وکاسبرگ","boundary":[0.7117516398429871,0.36567163467407227,0.7738358974456787,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541019678115845,"y":0.36567163467407227},{"x":0.6962305903434753,"y":0.36567163467407227},{"x":0.6962305903434753,"y":0.3895522356033325},{"x":0.6541019678115845,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6541019678115845,0.36567163467407227,0.6962305903434753,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623059868812561,"y":0.36567163467407227},{"x":0.6474500894546509,"y":0.36567163467407227},{"x":0.6474500894546509,"y":0.3895522356033325},{"x":0.623059868812561,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.623059868812561,0.36567163467407227,0.6474500894546509,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075388193130493,"y":0.36567163467407227},{"x":0.618625283241272,"y":0.36567163467407227},{"x":0.618625283241272,"y":0.3895522356033325},{"x":0.6075388193130493,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6075388193130493,0.36567163467407227,0.618625283241272,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631929039955139,"y":0.36567163467407227},{"x":0.6031042337417603,"y":0.36567163467407227},{"x":0.6031042337417603,"y":0.3895522356033325},{"x":0.5631929039955139,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5631929039955139,0.36567163467407227,0.6031042337417603,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299334526062012,"y":0.36567163467407227},{"x":0.5565410256385803,"y":0.36567163467407227},{"x":0.5565410256385803,"y":0.3895522356033325},{"x":0.5299334526062012,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مژه","boundary":[0.5299334526062012,0.36567163467407227,0.5565410256385803,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.36567163467407227},{"x":0.5254988670349121,"y":0.36567163467407227},{"x":0.5254988670349121,"y":0.3895522356033325},{"x":0.5188469886779785,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5188469886779785,0.36567163467407227,0.5254988670349121,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055432319641113,"y":0.36567163467407227},{"x":0.5121951103210449,"y":0.36567163467407227},{"x":0.5121951103210449,"y":0.3895522356033325},{"x":0.5055432319641113,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5055432319641113,0.36567163467407227,0.5121951103210449,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434589743614197,"y":0.36567163467407227},{"x":0.49445676803588867,"y":0.36567163467407227},{"x":0.49445676803588867,"y":0.3895522356033325},{"x":0.4434589743614197,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مژههای","boundary":[0.4434589743614197,0.36567163467407227,0.49445676803588867,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.36567163467407227},{"x":0.43458980321884155,"y":0.36567163467407227},{"x":0.43458980321884155,"y":0.3895522356033325},{"x":0.4146341383457184,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.4146341383457184,0.36567163467407227,0.43458980321884155,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40576496720314026,"y":0.36567163467407227},{"x":0.4168514311313629,"y":0.36567163467407227},{"x":0.4168514311313629,"y":0.3895522356033325},{"x":0.40576496720314026,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40576496720314026,0.36567163467407227,0.4168514311313629,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880265951156616,"y":0.36567163467407227},{"x":0.4079822599887848,"y":0.36567163467407227},{"x":0.4079822599887848,"y":0.3895522356033325},{"x":0.3880265951156616,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.3880265951156616,0.36567163467407227,0.4079822599887848,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31707316637039185,"y":0.36567163467407227},{"x":0.3725055456161499,"y":0.36567163467407227},{"x":0.3725055456161499,"y":0.3895522356033325},{"x":0.31707316637039185,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.31707316637039185,0.36567163467407227,0.3725055456161499,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2771618664264679,"y":0.36567163467407227},{"x":0.3126385807991028,"y":0.36567163467407227},{"x":0.3126385807991028,"y":0.3895522356033325},{"x":0.2771618664264679,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.2771618664264679,0.36567163467407227,0.3126385807991028,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725055158138275,"y":0.36567163467407227},{"x":0.2793791592121124,"y":0.36567163467407227},{"x":0.2793791592121124,"y":0.3895522356033325},{"x":0.23725055158138275,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.23725055158138275,0.36567163467407227,0.2793791592121124,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1751662939786911,"y":0.36567163467407227},{"x":0.2261640727519989,"y":0.36567163467407227},{"x":0.2261640727519989,"y":0.3895522356033325},{"x":0.1751662939786911,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.1751662939786911,0.36567163467407227,0.2261640727519989,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1685144156217575,"y":0.36567163467407227},{"x":0.17738358676433563,"y":0.36567163467407227},{"x":0.17738358676433563,"y":0.3895522356033325},{"x":0.1685144156217575,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1685144156217575,0.36567163467407227,0.17738358676433563,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15521064400672913,"y":0.36567163467407227},{"x":0.1685144156217575,"y":0.36567163467407227},{"x":0.1685144156217575,"y":0.3895522356033325},{"x":0.15521064400672913,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.15521064400672913,0.36567163467407227,0.1685144156217575,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11751662939786911,"y":0.36567163467407227},{"x":0.14190687239170074,"y":0.36567163467407227},{"x":0.14190687239170074,"y":0.3895522356033325},{"x":0.11751662939786911,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.11751662939786911,0.36567163467407227,0.14190687239170074,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095343679189682,"y":0.36567163467407227},{"x":0.10421285778284073,"y":0.36567163467407227},{"x":0.10421285778284073,"y":0.3895522356033325},{"x":0.095343679189682,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.095343679189682,0.36567163467407227,0.10421285778284073,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.3910447657108307},{"x":0.8492239713668823,"y":0.3910447657108307},{"x":0.8492239713668823,"y":0.41492536664009094},{"x":0.8203991055488586,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.8203991055488586,0.3910447657108307,0.8492239713668823,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915742993354797,"y":0.3910447657108307},{"x":0.813747227191925,"y":0.3910447657108307},{"x":0.813747227191925,"y":0.41492536664009094},{"x":0.7915742993354797,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.7915742993354797,0.3910447657108307,0.813747227191925,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7804877758026123,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7893570065498352,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7893570065498352,"y":0.41492536664009094},{"x":0.7804877758026123,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7804877758026123,0.3910447657108307,0.7893570065498352,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427937984466553,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7827051281929016,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7827051281929016,"y":0.41492536664009094},{"x":0.7427937984466553,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بساک","boundary":[0.7427937984466553,0.3910447657108307,0.7827051281929016,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7161862254142761,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7272727489471436,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7272727489471436,"y":0.41492536664009094},{"x":0.7161862254142761,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7161862254142761,0.3910447657108307,0.7272727489471436,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.67405766248703,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7050997614860535,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7050997614860535,"y":0.41492536664009094},{"x":0.67405766248703,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.67405766248703,0.3910447657108307,0.7050997614860535,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.3910447657108307},{"x":0.6651884913444519,"y":0.3910447657108307},{"x":0.6651884913444519,"y":0.41492536664009094},{"x":0.6363636255264282,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۰/۵","boundary":[0.6363636255264282,0.3910447657108307,0.6651884913444519,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008869409561157,"y":0.3910447657108307},{"x":0.6297117471694946,"y":0.3910447657108307},{"x":0.6297117471694946,"y":0.41492536664009094},{"x":0.6008869409561157,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.6008869409561157,0.3910447657108307,0.6297117471694946,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5742793679237366,"y":0.3910447657108307},{"x":0.5942350625991821,"y":0.3910447657108307},{"x":0.5942350625991821,"y":0.41492536664009094},{"x":0.5742793679237366,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.5742793679237366,0.3910447657108307,0.5942350625991821,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609756112098694,"y":0.3910447657108307},{"x":0.5698447823524475,"y":0.3910447657108307},{"x":0.5698447823524475,"y":0.41492536664009094},{"x":0.5609756112098694,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5609756112098694,0.3910447657108307,0.5698447823524475,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188469886779785,"y":0.3910447657108307},{"x":0.5565410256385803,"y":0.3910447657108307},{"x":0.5565410256385803,"y":0.41492536664009094},{"x":0.5188469886779785,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.5188469886779785,0.3910447657108307,0.5565410256385803,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46341463923454285,"y":0.3910447657108307},{"x":0.5077605247497559,"y":0.3910447657108307},{"x":0.5077605247497559,"y":0.41492536664009094},{"x":0.46341463923454285,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.46341463923454285,0.3910447657108307,0.5077605247497559,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44789355993270874,"y":0.3910447657108307},{"x":0.4545454680919647,"y":0.3910447657108307},{"x":0.4545454680919647,"y":0.41492536664009094},{"x":0.44789355993270874,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44789355993270874,0.3910447657108307,0.4545454680919647,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41241684556007385,"y":0.3910447657108307},{"x":0.4301552176475525,"y":0.3910447657108307},{"x":0.4301552176475525,"y":0.41492536664009094},{"x":0.41241684556007385,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.41241684556007385,0.3910447657108307,0.4301552176475525,0.41492536664009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38359200954437256,"y":0.3910447657108307},{"x":0.4035476744174957,"y":0.3910447657108307},{"x":0.4035476744174957,"y":0.41492536664009094},{"x":0.38359200954437256,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.38359200954437256,0.3910447657108307,0.4035476744174957,0.41492536664009094]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095343679189682,"y":0.34029850363731384},{"x":0.8558758497238159,"y":0.34029850363731384},{"x":0.8558758497238159,"y":0.41492536664009094},{"x":0.095343679189682,"y":0.41492536664009094}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.090343679189682,0.33329850363731384,0.8608758497238159,0.42192536664009095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.4164178967475891},{"x":0.11751662939786911,"y":0.4164178967475891},{"x":0.11751662939786911,"y":0.43582090735435486},{"x":0.09756097197532654,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"6.","boundary":[0.09756097197532654,0.4164178967475891,0.11751662939786911,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12860310077667236,"y":0.4164178967475891},{"x":0.15077605843544006,"y":0.4164178967475891},{"x":0.14855876564979553,"y":0.43582090735435486},{"x":0.12860310077667236,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.12860310077667236,0.4164178967475891,0.14855876564979553,0.43582090735435486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16407983005046844,"y":0.4164178967475891},{"x":0.25942349433898926,"y":0.41791045665740967},{"x":0.25942349433898926,"y":0.437313437461853},{"x":0.16407983005046844,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"loeflingii","boundary":[0.16407983005046844,0.4164178967475891,0.25942349433898926,0.437313437461853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.4164178967475891},{"x":0.25942349433898926,"y":0.41791045665740967},{"x":0.25942349433898926,"y":0.437313437461853},{"x":0.09756097197532654,"y":0.43582090735435486}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.09256097197532653,0.4094178967475891,0.26442349433898926,0.44431343746185303],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.842572033405304,"y":0.4417910575866699},{"x":0.8536585569381714,"y":0.4417910575866699},{"x":0.8536585569381714,"y":0.4656716287136078},{"x":0.842572033405304,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.842572033405304,0.4417910575866699,0.8536585569381714,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8048780560493469,"y":0.4417910575866699},{"x":0.8403547406196594,"y":0.4417910575866699},{"x":0.8403547406196594,"y":0.4656716287136078},{"x":0.8048780560493469,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.8048780560493469,0.4417910575866699,0.8403547406196594,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450110912322998,"y":0.4417910575866699},{"x":0.8004434704780579,"y":0.4417910575866699},{"x":0.8004434704780579,"y":0.4656716287136078},{"x":0.7450110912322998,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.7450110912322998,0.4417910575866699,0.8004434704780579,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.4417910575866699},{"x":0.7405765056610107,"y":0.4417910575866699},{"x":0.7405765056610107,"y":0.4656716287136078},{"x":0.7272727489471436,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7272727489471436,0.4417910575866699,0.7405765056610107,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651884913444519,"y":0.4417910575866699},{"x":0.7139689326286316,"y":0.4417910575866699},{"x":0.7139689326286316,"y":0.4656716287136078},{"x":0.6651884913444519,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.6651884913444519,0.4417910575866699,0.7139689326286316,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297117471694946,"y":0.4417910575866699},{"x":0.6541019678115845,"y":0.4417910575866699},{"x":0.6541019678115845,"y":0.4656716287136078},{"x":0.6297117471694946,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6297117471694946,0.4417910575866699,0.6541019678115845,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.4417910575866699},{"x":0.6208425760269165,"y":0.4417910575866699},{"x":0.6208425760269165,"y":0.4656716287136078},{"x":0.5942350625991821,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5942350625991821,0.4417910575866699,0.6208425760269165,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764966607093811,"y":0.4417910575866699},{"x":0.5853658318519592,"y":0.4417910575866699},{"x":0.5853658318519592,"y":0.4656716287136078},{"x":0.5764966607093811,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764966607093811,0.4417910575866699,0.5853658318519592,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5365853905677795,"y":0.4417910575866699},{"x":0.5698447823524475,"y":0.4417910575866699},{"x":0.5698447823524475,"y":0.4656716287136078},{"x":0.5365853905677795,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5365853905677795,0.4417910575866699,0.5698447823524475,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4966740608215332,"y":0.4417910575866699},{"x":0.521064281463623,"y":0.4417910575866699},{"x":0.521064281463623,"y":0.4656716287136078},{"x":0.4966740608215332,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مژه","boundary":[0.4966740608215332,0.4417910575866699,0.521064281463623,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4656319320201874,"y":0.4417910575866699},{"x":0.49223947525024414,"y":0.4417910575866699},{"x":0.49223947525024414,"y":0.4656716287136078},{"x":0.4656319320201874,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4656319320201874,0.4417910575866699,0.49223947525024414,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42793792486190796,"y":0.4417910575866699},{"x":0.4545454680919647,"y":0.4417910575866699},{"x":0.4545454680919647,"y":0.4656716287136078},{"x":0.42793792486190796,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.42793792486190796,0.4417910575866699,0.4545454680919647,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4146341383457184,"y":0.4417910575866699},{"x":0.4257206320762634,"y":0.4417910575866699},{"x":0.4257206320762634,"y":0.4656716287136078},{"x":0.4146341383457184,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4146341383457184,0.4417910575866699,0.4257206320762634,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3503325879573822,"y":0.4417910575866699},{"x":0.4146341383457184,"y":0.4417910575866699},{"x":0.4146341383457184,"y":0.4656716287136078},{"x":0.3503325879573822,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.3503325879573822,0.4417910575866699,0.4146341383457184,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31707316637039185,"y":0.4417910575866699},{"x":0.3436807096004486,"y":0.4417910575866699},{"x":0.3436807096004486,"y":0.4656716287136078},{"x":0.31707316637039185,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.31707316637039185,0.4417910575866699,0.3436807096004486,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.4417910575866699},{"x":0.3148558735847473,"y":0.4417910575866699},{"x":0.3148558735847473,"y":0.4656716287136078},{"x":0.2793791592121124,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مژه","boundary":[0.2793791592121124,0.4417910575866699,0.3148558735847473,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549889087677002,"y":0.4417910575866699},{"x":0.28159645199775696,"y":0.4417910575866699},{"x":0.28159645199775696,"y":0.4656716287136078},{"x":0.2549889087677002,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2549889087677002,0.4417910575866699,0.28159645199775696,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20842571556568146,"y":0.4417910575866699},{"x":0.24168513715267181,"y":0.4417910575866699},{"x":0.24168513715267181,"y":0.4656716287136078},{"x":0.20842571556568146,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.20842571556568146,0.4417910575866699,0.24168513715267181,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19512194395065308,"y":0.4417910575866699},{"x":0.20620842278003693,"y":0.4417910575866699},{"x":0.20620842278003693,"y":0.4656716287136078},{"x":0.19512194395065308,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19512194395065308,0.4417910575866699,0.20620842278003693,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.4417910575866699},{"x":0.19512194395065308,"y":0.4417910575866699},{"x":0.19512194395065308,"y":0.4656716287136078},{"x":0.17294900119304657,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.17294900119304657,0.4417910575866699,0.19512194395065308,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.4417910575866699},{"x":0.16407983005046844,"y":0.4417910575866699},{"x":0.16407983005046844,"y":0.4656716287136078},{"x":0.09756097197532654,"y":0.4656716287136078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.09756097197532654,0.4417910575866699,0.16407983005046844,0.4656716287136078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.4686567187309265},{"x":0.8536585569381714,"y":0.4686567187309265},{"x":0.8536585569381714,"y":0.4910447895526886},{"x":0.8159645199775696,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.8159645199775696,0.4686567187309265,0.8536585569381714,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.4686567187309265},{"x":0.8159645199775696,"y":0.4686567187309265},{"x":0.8159645199775696,"y":0.4910447895526886},{"x":0.7760531902313232,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7760531902313232,0.4686567187309265,0.8159645199775696,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758314847946167,"y":0.4686567187309265},{"x":0.7671840190887451,"y":0.4686567187309265},{"x":0.7671840190887451,"y":0.4910447895526886},{"x":0.758314847946167,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.758314847946167,0.4686567187309265,0.7671840190887451,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184035181999207,"y":0.4686567187309265},{"x":0.7560975551605225,"y":0.4686567187309265},{"x":0.7560975551605225,"y":0.4910447895526886},{"x":0.7184035181999207,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.7184035181999207,0.4686567187309265,0.7560975551605225,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707317054271698,"y":0.4686567187309265},{"x":0.7184035181999207,"y":0.4686567187309265},{"x":0.7184035181999207,"y":0.4910447895526886},{"x":0.707317054271698,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.707317054271698,0.4686567187309265,0.7184035181999207,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873614192008972,"y":0.4686567187309265},{"x":0.6962305903434753,"y":0.4686567187309265},{"x":0.6962305903434753,"y":0.4910447895526886},{"x":0.6873614192008972,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873614192008972,0.4686567187309265,0.6962305903434753,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541019678115845,"y":0.4686567187309265},{"x":0.6829268336296082,"y":0.4686567187309265},{"x":0.6829268336296082,"y":0.4910447895526886},{"x":0.6541019678115845,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.6541019678115845,0.4686567187309265,0.6829268336296082,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6341463327407837,"y":0.4686567187309265},{"x":0.6474500894546509,"y":0.4686567187309265},{"x":0.6474500894546509,"y":0.4910447895526886},{"x":0.6341463327407837,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6341463327407837,0.4686567187309265,0.6474500894546509,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942350625991821,"y":0.46716418862342834},{"x":0.6252771615982056,"y":0.46716418862342834},{"x":0.6252771615982056,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5942350625991821,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5942350625991821,0.46716418862342834,0.6252771615982056,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565410256385803,"y":0.46716418862342834},{"x":0.5809312462806702,"y":0.46716418862342834},{"x":0.5809312462806702,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5565410256385803,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۱۷","boundary":[0.5565410256385803,0.46716418862342834,0.5809312462806702,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254988670349121,"y":0.46716418862342834},{"x":0.5521064400672913,"y":0.46716418862342834},{"x":0.5521064400672913,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5254988670349121,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.5254988670349121,0.46716418862342834,0.5521064400672913,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.46716418862342834},{"x":0.5121951103210449,"y":0.46716418862342834},{"x":0.5121951103210449,"y":0.4910447895526886},{"x":0.49445676803588867,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.49445676803588867,0.46716418862342834,0.5121951103210449,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48558759689331055,"y":0.46716418862342834},{"x":0.49445676803588867,"y":0.46716418862342834},{"x":0.49445676803588867,"y":0.4910447895526886},{"x":0.48558759689331055,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48558759689331055,0.46716418862342834,0.49445676803588867,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.46716418862342834},{"x":0.48337027430534363,"y":0.46716418862342834},{"x":0.48337027430534363,"y":0.4910447895526886},{"x":0.4456762671470642,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بساک","boundary":[0.4456762671470642,0.46716418862342834,0.48337027430534363,0.4910447895526886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41906872391700745,"y":0.46716418862342834},{"x":0.432372510433197,"y":0.46716418862342834},{"x":0.432372510433197,"y":0.48955222964286804},{"x":0.41906872391700745,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.41906872391700745,0.46716418862342834,0.432372510433197,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3791574239730835,"y":0.46716418862342834},{"x":0.4079822599887848,"y":0.46716418862342834},{"x":0.4079822599887848,"y":0.48955222964286804},{"x":0.3791574239730835,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.3791574239730835,0.46716418862342834,0.4079822599887848,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436807096004486,"y":0.46716418862342834},{"x":0.3725055456161499,"y":0.46716418862342834},{"x":0.3725055456161499,"y":0.48955222964286804},{"x":0.3436807096004486,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱/۵","boundary":[0.3436807096004486,0.46716418862342834,0.3725055456161499,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31042128801345825,"y":0.46716418862342834},{"x":0.337028831243515,"y":0.46716418862342834},{"x":0.337028831243515,"y":0.48955222964286804},{"x":0.31042128801345825,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.31042128801345825,0.46716418862342834,0.337028831243515,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2793791592121124,"y":0.46716418862342834},{"x":0.2993348240852356,"y":0.46716418862342834},{"x":0.2993348240852356,"y":0.48955222964286804},{"x":0.2793791592121124,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.2793791592121124,0.46716418862342834,0.2993348240852356,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26829269528388977,"y":0.46716418862342834},{"x":0.2771618664264679,"y":0.46716418862342834},{"x":0.2771618664264679,"y":0.48955222964286804},{"x":0.26829269528388977,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26829269528388977,0.46716418862342834,0.2771618664264679,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22838138043880463,"y":0.46716418862342834},{"x":0.2638580799102783,"y":0.46716418862342834},{"x":0.2638580799102783,"y":0.48955222964286804},{"x":0.22838138043880463,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.22838138043880463,0.46716418862342834,0.2638580799102783,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.46716418862342834},{"x":0.22172948718070984,"y":0.46716418862342834},{"x":0.22172948718070984,"y":0.48955222964286804},{"x":0.1818181872367859,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.1818181872367859,0.46716418862342834,0.22172948718070984,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16407983005046844,"y":0.46716418862342834},{"x":0.17073170840740204,"y":0.46716418862342834},{"x":0.17073170840740204,"y":0.48955222964286804},{"x":0.16407983005046844,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.16407983005046844,0.46716418862342834,0.17073170840740204,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.46716418862342834},{"x":0.15077605843544006,"y":0.46716418862342834},{"x":0.15077605843544006,"y":0.48955222964286804},{"x":0.12638580799102783,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.12638580799102783,0.46716418862342834,0.15077605843544006,0.48955222964286804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10421285778284073,"y":0.46716418862342834},{"x":0.11751662939786911,"y":0.46716418862342834},{"x":0.11751662939786911,"y":0.48955222964286804},{"x":0.10421285778284073,"y":0.48955222964286804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.10421285778284073,0.46716418862342834,0.11751662939786911,0.48955222964286804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.4417910575866699},{"x":0.8536585569381714,"y":0.4417910575866699},{"x":0.8536585569381714,"y":0.4910447895526886},{"x":0.09756097197532654,"y":0.4910447895526886}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.09256097197532653,0.4347910575866699,0.8586585569381714,0.4980447895526886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.49402984976768494},{"x":0.11751662939786911,"y":0.49402984976768494},{"x":0.11751662939786911,"y":0.5104477405548096},{"x":0.09756097197532654,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"7.","boundary":[0.09756097197532654,0.49402984976768494,0.11751662939786911,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12638580799102783,"y":0.49402984976768494},{"x":0.1529933512210846,"y":0.49402984976768494},{"x":0.1529933512210846,"y":0.5104477405548096},{"x":0.12638580799102783,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.12638580799102783,0.49402984976768494,0.1529933512210846,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596452295780182,"y":0.49402984976768494},{"x":0.22838138043880463,"y":0.49402984976768494},{"x":0.22838138043880463,"y":0.5104477405548096},{"x":0.1596452295780182,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"notata","boundary":[0.1596452295780182,0.49402984976768494,0.22838138043880463,0.5104477405548096]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.49402984976768494},{"x":0.22838138043880463,"y":0.49402984976768494},{"x":0.22838138043880463,"y":0.5104477405548096},{"x":0.09756097197532654,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.09256097197532653,0.48702984976768493,0.23338138043880463,0.5174477405548096],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.595522403717041},{"x":0.1308203935623169,"y":0.595522403717041},{"x":0.1308203935623169,"y":0.6104477643966675},{"x":0.09756097197532654,"y":0.6104477643966675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"18.","boundary":[0.09756097197532654,0.595522403717041,0.1308203935623169,0.6104477643966675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14190687239170074,"y":0.595522403717041},{"x":0.16186252236366272,"y":0.595522403717041},{"x":0.16186252236366272,"y":0.6104477643966675},{"x":0.14190687239170074,"y":0.6104477643966675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.14190687239170074,0.595522403717041,0.16186252236366272,0.6104477643966675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17294900119304657,"y":0.595522403717041},{"x":0.23725055158138275,"y":0.595522403717041},{"x":0.23725055158138275,"y":0.6104477643966675},{"x":0.17294900119304657,"y":0.6104477643966675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ciliata","boundary":[0.17294900119304657,0.595522403717041,0.23725055158138275,0.6104477643966675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.595522403717041},{"x":0.23725055158138275,"y":0.595522403717041},{"x":0.23725055158138275,"y":0.6104477643966675},{"x":0.09756097197532654,"y":0.6104477643966675}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.09256097197532653,0.588522403717041,0.24225055158138276,0.6174477643966675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.6492537260055542},{"x":0.11529933661222458,"y":0.6492537260055542},{"x":0.11529933661222458,"y":0.6626865863800049},{"x":0.09756097197532654,"y":0.6626865863800049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.09756097197532654,0.6492537260055542,0.11529933661222458,0.6626865863800049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09756097197532654,"y":0.6492537260055542},{"x":0.11529933661222458,"y":0.6492537260055542},{"x":0.11529933661222458,"y":0.6626865863800049},{"x":0.09756097197532654,"y":0.6626865863800049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09256097197532653,0.6422537260055542,0.12029933661222458,0.6696865863800049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813747227191925,"y":0.5208955407142639},{"x":0.8514412641525269,"y":0.5208955407142639},{"x":0.8514412641525269,"y":0.5417910218238831},{"x":0.813747227191925,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۲-","boundary":[0.813747227191925,0.5208955407142639,0.8514412641525269,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716186046600342,"y":0.5208955407142639},{"x":0.8115299344062805,"y":0.5208955407142639},{"x":0.8115299344062805,"y":0.5417910218238831},{"x":0.7716186046600342,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.7716186046600342,0.5208955407142639,0.8115299344062805,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7427937984466553,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7605321407318115,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7605321407318115,"y":0.5417910218238831},{"x":0.7427937984466553,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.7427937984466553,0.5208955407142639,0.7605321407318115,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725055456161499,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7383592128753662,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7383592128753662,"y":0.5417910218238831},{"x":0.725055456161499,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.725055456161499,0.5208955407142639,0.7383592128753662,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7117516398429871,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7117516398429871,"y":0.5417910218238831},{"x":0.7006651759147644,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7006651759147644,0.5208955407142639,0.7117516398429871,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563193202018738,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6940132975578308,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6940132975578308,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6563193202018738,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.6563193202018738,0.5208955407142639,0.6940132975578308,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6208425760269165,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6563193202018738,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6563193202018738,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6208425760269165,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.6208425760269165,0.5208955407142639,0.6563193202018738,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986696481704712,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6075388193130493,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6075388193130493,"y":0.5417910218238831},{"x":0.5986696481704712,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5986696481704712,0.5208955407142639,0.6075388193130493,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5388026833534241,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5920177102088928,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5920177102088928,"y":0.5417910218238831},{"x":0.5388026833534241,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.5388026833534241,0.5208955407142639,0.5920177102088928,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254988670349121,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5365853905677795,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5365853905677795,"y":0.5417910218238831},{"x":0.5254988670349121,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5254988670349121,0.5208955407142639,0.5365853905677795,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5099778175354004,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5188469886779785,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5188469886779785,"y":0.5417910218238831},{"x":0.5099778175354004,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5099778175354004,0.5208955407142639,0.5188469886779785,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523281455039978,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5055432319641113,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5055432319641113,"y":0.5417910218238831},{"x":0.4523281455039978,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.4523281455039978,0.5208955407142639,0.5055432319641113,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.432372510433197,"y":0.5208955407142639},{"x":0.45011085271835327,"y":0.5208955407142639},{"x":0.45011085271835327,"y":0.5417910218238831},{"x":0.432372510433197,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.432372510433197,0.5208955407142639,0.45011085271835327,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381374716758728,"y":0.5208955407142639},{"x":0.4235033392906189,"y":0.5208955407142639},{"x":0.4235033392906189,"y":0.5417910218238831},{"x":0.381374716758728,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.381374716758728,0.5208955407142639,0.4235033392906189,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35476717352867126,"y":0.5208955407142639},{"x":0.3636363744735718,"y":0.5208955407142639},{"x":0.3636363744735718,"y":0.5417910218238831},{"x":0.35476717352867126,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35476717352867126,0.5208955407142639,0.3636363744735718,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348115384578705,"y":0.5208955407142639},{"x":0.34589800238609314,"y":0.5208955407142639},{"x":0.34589800238609314,"y":0.5417910218238831},{"x":0.3348115384578705,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3348115384578705,0.5208955407142639,0.34589800238609314,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2616407871246338,"y":0.5208955407142639},{"x":0.3281596601009369,"y":0.5208955407142639},{"x":0.3281596601009369,"y":0.5417910218238831},{"x":0.2616407871246338,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مستطیلی","boundary":[0.2616407871246338,0.5208955407142639,0.3281596601009369,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24611973762512207,"y":0.5208955407142639},{"x":0.2549889087677002,"y":0.5208955407142639},{"x":0.2549889087677002,"y":0.5417910218238831},{"x":0.24611973762512207,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.24611973762512207,0.5208955407142639,0.2549889087677002,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18847006559371948,"y":0.5208955407142639},{"x":0.24390244483947754,"y":0.5208955407142639},{"x":0.24390244483947754,"y":0.5417910218238831},{"x":0.18847006559371948,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.18847006559371948,0.5208955407142639,0.24390244483947754,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1751662939786911,"y":0.5208955407142639},{"x":0.18847006559371948,"y":0.5208955407142639},{"x":0.18847006559371948,"y":0.5417910218238831},{"x":0.1751662939786911,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.1751662939786911,0.5208955407142639,0.18847006559371948,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596452295780182,"y":0.5208955407142639},{"x":0.16629712283611298,"y":0.5208955407142639},{"x":0.16629712283611298,"y":0.5417910218238831},{"x":0.1596452295780182,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1596452295780182,0.5208955407142639,0.16629712283611298,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10421285778284073,"y":0.5208955407142639},{"x":0.15742793679237366,"y":0.5208955407142639},{"x":0.15742793679237366,"y":0.5417910218238831},{"x":0.10421285778284073,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لبهای","boundary":[0.10421285778284073,0.5208955407142639,0.15742793679237366,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8203991055488586,"y":0.5462686419487},{"x":0.8470066785812378,"y":0.5462686419487},{"x":0.8470066785812378,"y":0.5671641826629639},{"x":0.8203991055488586,"y":0.5671641826629639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.8203991055488586,0.5462686419487,0.8470066785812378,0.5671641826629639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.5462686419487},{"x":0.813747227191925,"y":0.5462686419487},{"x":0.813747227191925,"y":0.5671641826629639},{"x":0.8026607632637024,"y":0.5671641826629639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8026607632637024,0.5462686419487,0.813747227191925,0.5671641826629639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494456768035889,"y":0.5447761416435242},{"x":0.7893570065498352,"y":0.5462686419487},{"x":0.7893570065498352,"y":0.5671641826629639},{"x":0.7494456768035889,"y":0.5671641826629639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7494456768035889,0.5447761416435242,0.7893570065498352,0.5671641826629639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117516398429871,"y":0.5447761416435242},{"x":0.7405765056610107,"y":0.5447761416435242},{"x":0.7405765056610107,"y":0.5671641826629639},{"x":0.7117516398429871,"y":0.5671641826629639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.7117516398429871,0.5447761416435242,0.7405765056610107,0.5671641826629639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760531902313232,"y":0.5701492428779602},{"x":0.8447893857955933,"y":0.5701492428779602},{"x":0.8447893857955933,"y":0.595522403717041},{"x":0.7760531902313232,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.7760531902313232,0.5701492428779602,0.8447893857955933,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7760531902313232,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7760531902313232,"y":0.595522403717041},{"x":0.7228381633758545,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.7228381633758545,0.5701492428779602,0.7760531902313232,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7184035181999207,"y":0.5701492428779602},{"x":0.7184035181999207,"y":0.595522403717041},{"x":0.6807095408439636,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.6807095408439636,0.5701492428779602,0.7184035181999207,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407982110977173,"y":0.5701492428779602},{"x":0.67405766248703,"y":0.5701492428779602},{"x":0.67405766248703,"y":0.595522403717041},{"x":0.6407982110977173,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6407982110977173,0.5701492428779602,0.67405766248703,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875831246376038,"y":0.5701492428779602},{"x":0.6452327966690063,"y":0.5701492428779602},{"x":0.6452327966690063,"y":0.595522403717041},{"x":0.5875831246376038,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.5875831246376038,0.5701492428779602,0.6452327966690063,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543237328529358,"y":0.5701492428779602},{"x":0.5898004174232483,"y":0.5701492428779602},{"x":0.5898004174232483,"y":0.595522403717041},{"x":0.5543237328529358,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.5543237328529358,0.5701492428779602,0.5898004174232483,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5299334526062012,"y":0.5701492428779602},{"x":0.5410199761390686,"y":0.5701492428779602},{"x":0.5410199761390686,"y":0.595522403717041},{"x":0.5299334526062012,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5299334526062012,0.5701492428779602,0.5410199761390686,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4656319320201874,"y":0.5701492428779602},{"x":0.5254988670349121,"y":0.5701492428779602},{"x":0.5254988670349121,"y":0.595522403717041},{"x":0.4656319320201874,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"بیضی","boundary":[0.4656319320201874,0.5701492428779602,0.5254988670349121,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45676276087760925,"y":0.5701492428779602},{"x":0.4678492248058319,"y":0.5701492428779602},{"x":0.4678492248058319,"y":0.595522403717041},{"x":0.45676276087760925,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45676276087760925,0.5701492428779602,0.4678492248058319,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880265951156616,"y":0.5701492428779602},{"x":0.45676276087760925,"y":0.5701492428779602},{"x":0.45676276087760925,"y":0.595522403717041},{"x":0.3880265951156616,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لبهای","boundary":[0.3880265951156616,0.5701492428779602,0.45676276087760925,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348115384578705,"y":0.5701492428779602},{"x":0.37694013118743896,"y":0.5701492428779602},{"x":0.37694013118743896,"y":0.595522403717041},{"x":0.3348115384578705,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.3348115384578705,0.5701492428779602,0.37694013118743896,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2904656231403351,"y":0.5701492428779602},{"x":0.3303769528865814,"y":0.5701492428779602},{"x":0.3303769528865814,"y":0.595522403717041},{"x":0.2904656231403351,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.2904656231403351,0.5701492428779602,0.3303769528865814,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24611973762512207,"y":0.5701492428779602},{"x":0.2838137447834015,"y":0.5701492428779602},{"x":0.2838137447834015,"y":0.595522403717041},{"x":0.24611973762512207,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.24611973762512207,0.5701492428779602,0.2838137447834015,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15742793679237366,"y":0.5701492428779602},{"x":0.24168513715267181,"y":0.5701492428779602},{"x":0.24168513715267181,"y":0.595522403717041},{"x":0.15742793679237366,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.15742793679237366,0.5701492428779602,0.24168513715267181,0.595522403717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10421285778284073,"y":0.5701492428779602},{"x":0.14855876564979553,"y":0.5701492428779602},{"x":0.14855876564979553,"y":0.595522403717041},{"x":0.10421285778284073,"y":0.595522403717041}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.10421285778284073,0.5701492428779602,0.14855876564979553,0.595522403717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8026607632637024,"y":0.5970149040222168},{"x":0.8558758497238159,"y":0.5970149040222168},{"x":0.8558758497238159,"y":0.6194030046463013},{"x":0.8026607632637024,"y":0.6179104447364807}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"محکم","boundary":[0.8026607632637024,0.5970149040222168,0.8558758497238159,0.6194030046463013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10421285778284073,"y":0.5208955407142639},{"x":0.8558758497238159,"y":0.5208955407142639},{"x":0.8558758497238159,"y":0.6194030046463013},{"x":0.10421285778284073,"y":0.6194030046463013}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.09921285778284072,0.5138955407142639,0.8608758497238159,0.6264030046463013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292682766914368,"y":0.620895504951477},{"x":0.8447893857955933,"y":0.620895504951477},{"x":0.8447893857955933,"y":0.6402984857559204},{"x":0.8292682766914368,"y":0.6402984857559204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.8292682766914368,0.620895504951477,0.8447893857955933,0.6402984857559204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159645199775696,"y":0.620895504951477},{"x":0.8248336911201477,"y":0.620895504951477},{"x":0.8248336911201477,"y":0.6402984857559204},{"x":0.8159645199775696,"y":0.6402984857559204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8159645199775696,0.620895504951477,0.8248336911201477,0.6402984857559204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228381633758545,"y":0.620895504951477},{"x":0.8070953488349915,"y":0.620895504951477},{"x":0.8070953488349915,"y":0.641791045665741},{"x":0.7228381633758545,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسبرگهای","boundary":[0.7228381633758545,0.620895504951477,0.8070953488349915,0.641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.669623076915741,"y":0.620895504951477},{"x":0.7028824687004089,"y":0.620895504951477},{"x":0.7028824687004089,"y":0.641791045665741},{"x":0.669623076915741,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.669623076915741,0.620895504951477,0.7028824687004089,0.641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407982110977173,"y":0.620895504951477},{"x":0.6563193202018738,"y":0.620895504951477},{"x":0.6563193202018738,"y":0.641791045665741},{"x":0.6407982110977173,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6407982110977173,0.620895504951477,0.6563193202018738,0.641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5831485390663147,"y":0.6223880648612976},{"x":0.6252771615982056,"y":0.620895504951477},{"x":0.6252771615982056,"y":0.641791045665741},{"x":0.5831485390663147,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.5831485390663147,0.6223880648612976,0.6252771615982056,0.641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476718544960022,"y":0.6223880648612976},{"x":0.5764966607093811,"y":0.6223880648612976},{"x":0.5764966607093811,"y":0.6432836055755615},{"x":0.5476718544960022,"y":0.6432836055755615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مژه","boundary":[0.5476718544960022,0.6223880648612976,0.5764966607093811,0.6432836055755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321508049964905,"y":0.6223880648612976},{"x":0.5476718544960022,"y":0.6223880648612976},{"x":0.5476718544960022,"y":0.6432836055755615},{"x":0.5321508049964905,"y":0.6432836055755615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5321508049964905,0.6223880648612976,0.5476718544960022,0.6432836055755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560975551605225,"y":0.6477611660957336},{"x":0.8536585569381714,"y":0.6477611660957336},{"x":0.8536585569381714,"y":0.6671642065048218},{"x":0.7560975551605225,"y":0.6671642065048218}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".کاسبرگها","boundary":[0.7560975551605225,0.6477611660957336,0.8536585569381714,0.6671642065048218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7028824687004089,"y":0.6477611660957336},{"x":0.7538802623748779,"y":0.6477611660957336},{"x":0.7538802623748779,"y":0.6671642065048218},{"x":0.7028824687004089,"y":0.6671642065048218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.7028824687004089,0.6477611660957336,0.7538802623748779,0.6671642065048218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807095408439636,"y":0.6477611660957336},{"x":0.6917960047721863,"y":0.6477611660957336},{"x":0.6917960047721863,"y":0.6671642065048218},{"x":0.6807095408439636,"y":0.6671642065048218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6807095408439636,0.6477611660957336,0.6917960047721863,0.6671642065048218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385809183120728,"y":0.6477611660957336},{"x":0.6762749552726746,"y":0.6477611660957336},{"x":0.6762749552726746,"y":0.6671642065048218},{"x":0.6385809183120728,"y":0.6671642065048218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6385809183120728,0.6477611660957336,0.6762749552726746,0.6671642065048218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6031042337417603,"y":0.6477611660957336},{"x":0.6319290399551392,"y":0.6477611660957336},{"x":0.6319290399551392,"y":0.6671642065048218},{"x":0.6031042337417603,"y":0.6671642065048218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.6031042337417603,0.6477611660957336,0.6319290399551392,0.6671642065048218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8270509839057922,"y":0.6701492667198181},{"x":0.8514412641525269,"y":0.6701492667198181},{"x":0.8514412641525269,"y":0.6940298676490784},{"x":0.8270509839057922,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.8270509839057922,0.6701492667198181,0.8514412641525269,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.6701492667198181},{"x":0.8270509839057922,"y":0.6701492667198181},{"x":0.8270509839057922,"y":0.6940298676490784},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8181818127632141,0.6701492667198181,0.8270509839057922,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7849224209785461,"y":0.6701492667198181},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6701492667198181},{"x":0.8115299344062805,"y":0.6940298676490784},{"x":0.7849224209785461,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7849224209785461,0.6701492667198181,0.8115299344062805,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516629695892334,"y":0.6701492667198181},{"x":0.7738358974456787,"y":0.6701492667198181},{"x":0.7738358974456787,"y":0.6940298676490784},{"x":0.7516629695892334,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7516629695892334,0.6701492667198181,0.7738358974456787,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7095343470573425,"y":0.6701492667198181},{"x":0.7405765056610107,"y":0.6701492667198181},{"x":0.7405765056610107,"y":0.6940298676490784},{"x":0.7095343470573425,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.7095343470573425,0.6701492667198181,0.7405765056610107,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006651759147644,"y":0.6716417670249939},{"x":0.7095343470573425,"y":0.6716417670249939},{"x":0.7095343470573425,"y":0.6940298676490784},{"x":0.7006651759147644,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7006651759147644,0.6716417670249939,0.7095343470573425,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629711985588074,"y":0.6716417670249939},{"x":0.6984478831291199,"y":0.6716417670249939},{"x":0.6984478831291199,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6629711985588074,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.6629711985588074,0.6716417670249939,0.6984478831291199,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474500894546509,"y":0.6716417670249939},{"x":0.6607539057731628,"y":0.6716417670249939},{"x":0.6607539057731628,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6474500894546509,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6474500894546509,0.6716417670249939,0.6607539057731628,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075388193130493,"y":0.6716417670249939},{"x":0.6385809183120728,"y":0.6716417670249939},{"x":0.6385809183120728,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6075388193130493,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6075388193130493,0.6716417670249939,0.6385809183120728,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875831246376038,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5964523553848267,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5964523553848267,"y":0.6940298676490784},{"x":0.5875831246376038,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5875831246376038,0.6716417670249939,0.5964523553848267,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5742793679237366,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5853658318519592,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5853658318519592,"y":0.6940298676490784},{"x":0.5742793679237366,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5742793679237366,0.6716417670249939,0.5853658318519592,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565410256385803,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5654101967811584,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5654101967811584,"y":0.6940298676490784},{"x":0.5565410256385803,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5565410256385803,0.6716417670249939,0.5654101967811584,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5232815742492676,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5521064400672913,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5521064400672913,"y":0.6940298676490784},{"x":0.5232815742492676,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.5232815742492676,0.6716417670249939,0.5521064400672913,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49445676803588867,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5121951103210449,"y":0.6716417670249939},{"x":0.5121951103210449,"y":0.6940298676490784},{"x":0.49445676803588867,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.49445676803588867,0.6716417670249939,0.5121951103210449,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.6716417670249939},{"x":0.49223947525024414,"y":0.6716417670249939},{"x":0.49223947525024414,"y":0.6940298676490784},{"x":0.48337027430534363,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48337027430534363,0.6716417670249939,0.49223947525024414,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4301552176475525,"y":0.6716417670249939},{"x":0.4811529815196991,"y":0.6716417670249939},{"x":0.4811529815196991,"y":0.6940298676490784},{"x":0.4301552176475525,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لبهای","boundary":[0.4301552176475525,0.6716417670249939,0.4811529815196991,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3880265951156616,"y":0.6716417670249939},{"x":0.41241684556007385,"y":0.6716417670249939},{"x":0.41241684556007385,"y":0.6940298676490784},{"x":0.3880265951156616,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.3880265951156616,0.6716417670249939,0.41241684556007385,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36807096004486084,"y":0.6731343269348145},{"x":0.381374716758728,"y":0.6731343269348145},{"x":0.381374716758728,"y":0.6955223679542542},{"x":0.36807096004486084,"y":0.6955223679542542}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.36807096004486084,0.6731343269348145,0.381374716758728,0.6955223679542542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281596601009369,"y":0.6731343269348145},{"x":0.35476717352867126,"y":0.6731343269348145},{"x":0.35476717352867126,"y":0.6955223679542542},{"x":0.3281596601009369,"y":0.6955223679542542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیزه","boundary":[0.3281596601009369,0.6731343269348145,0.35476717352867126,0.6955223679542542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3082039952278137,"y":0.6731343269348145},{"x":0.32594233751296997,"y":0.6731343269348145},{"x":0.32594233751296997,"y":0.6955223679542542},{"x":0.3082039952278137,"y":0.6955223679542542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3082039952278137,0.6731343269348145,0.32594233751296997,0.6955223679542542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2904656231403351,"y":0.6731343269348145},{"x":0.2993348240852356,"y":0.6731343269348145},{"x":0.2993348240852356,"y":0.6955223679542542},{"x":0.2904656231403351,"y":0.6955223679542542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2904656231403351,0.6731343269348145,0.2993348240852356,0.6955223679542542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2483370304107666,"y":0.6731343269348145},{"x":0.2838137447834015,"y":0.6731343269348145},{"x":0.2838137447834015,"y":0.6955223679542542},{"x":0.2483370304107666,"y":0.6955223679542542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.2483370304107666,0.6731343269348145,0.2838137447834015,0.6955223679542542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.210643008351326,"y":0.6731343269348145},{"x":0.2483370304107666,"y":0.6731343269348145},{"x":0.2483370304107666,"y":0.6955223679542542},{"x":0.210643008351326,"y":0.6955223679542542}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.210643008351326,0.6731343269348145,0.2483370304107666,0.6955223679542542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19512194395065308,"y":0.6731343269348145},{"x":0.2039911299943924,"y":0.6731343269348145},{"x":0.2039911299943924,"y":0.6955223679542542},{"x":0.19512194395065308,"y":0.6955223679542542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19512194395065308,0.6731343269348145,0.2039911299943924,0.6955223679542542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa&quo