طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان مرکزی طرح شناخت مناطق اکولوژیک کشور، تیپ های گیاهی استان مرکزی

توضیحات

طرح شناخت مناطق اکولوژیک که از سال 1368 در کشور به اجرا درامد. اجرای این طرح در محدوده استان مرکزی از سال 1389 اغاز شد. منطقه مورد بررسی با مساحتی بالغ بر 2917178 هکتار بین طول های جغرافیایی 48 درجه و 58 دقیقه تا 51 درجه و 05 دقیقه شرقی و عرض های جغرافیایی بین33 درجه و 23 دقیقه تا 35 درجه و 34 دقیقه شمالی واقع شده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":133,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2ae161520e0abd33","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/NakqeGgjRklKuVVG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/YFpixOHLlrrtSmIe.jpg","blurred":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/jLyTkBRelLRpMgvJ.jpg"},"info":{"width":578,"height":842,"margin":[0.0002727158362477708,0.00013696887133523574,0.9985306389727807,0.9989916356957724]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8010380864143372,"y":0.12351544201374054},{"x":0.8442906737327576,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8442906737327576,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7993079423904419,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.9891308546066284,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8010380864143372,0.12351544201374054,0.8442906737327576,0.13895486295223236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754325270652771,"y":0.12351544201374054},{"x":0.7941176295280457,"y":0.12351544201374054},{"x":0.7941176295280457,"y":0.1377672255039215},{"x":0.754325270652771,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.9945178031921387,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.754325270652771,0.12351544201374054,0.7941176295280457,0.1377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.745674729347229,"y":0.12351544201374054},{"x":0.7508650422096252,"y":0.12351544201374054},{"x":0.7508650422096252,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7439446449279785,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.9836777448654175,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.745674729347229,0.12351544201374054,0.7508650422096252,0.1377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076124548912048,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7387543320655823,"y":0.1223277896642685},{"x":0.7370242476463318,"y":0.1377672255039215},{"x":0.7076124548912048,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.7012368440628052,"dir":"rtl","str":"468","boundary":[0.7076124548912048,0.1223277896642685,0.7370242476463318,0.1377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076124548912048,"y":0.1223277896642685},{"x":0.8442906737327576,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8442906737327576,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7076124548912048,"y":0.1377672255039215}]},"confidence":0.9333432912826538,"dir":"ltr","boundary":[0.7026124548912048,0.11532778966426849,0.8492906737327576,0.14595486295223237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5138408541679382,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5640138387680054,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5640138387680054,"y":0.15795724093914032},{"x":0.512110710144043,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9911342859268188,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5138408541679382,0.14608076214790344,0.5640138387680054,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46712803840637207,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5069203972816467,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5051903128623962,"y":0.15795724093914032},{"x":0.46712803840637207,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9942595362663269,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.46712803840637207,0.1448931097984314,0.5051903128623962,0.15795724093914032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43598616123199463,"y":0.1448931097984314},{"x":0.46020761132240295,"y":0.1448931097984314},{"x":0.46020761132240295,"y":0.15676960349082947},{"x":0.43425604701042175,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9931421279907227,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.43598616123199463,0.1448931097984314,0.46020761132240295,0.15676960349082947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43598616123199463,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5640138387680054,"y":0.14608076214790344},{"x":0.5640138387680054,"y":0.15795724093914032},{"x":0.43425604701042175,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.992827832698822,"dir":"ltr","boundary":[0.4309861612319946,0.1378931097984314,0.5690138387680054,0.16495724093914033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5276816487312317,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5657439231872559,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5657439231872559,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5276816487312317,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9907965064048767,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5276816487312317,0.16864608228206635,0.5657439231872559,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49480968713760376,"y":0.16864608228206635},{"x":0.520761251449585,"y":0.16864608228206635},{"x":0.520761251449585,"y":0.17814727127552032},{"x":0.49480968713760376,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9951213002204895,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.49480968713760376,0.16864608228206635,0.520761251449585,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43425604701042175,"y":0.16864608228206635},{"x":0.48788926005363464,"y":0.16864608228206635},{"x":0.48788926005363464,"y":0.17814727127552032},{"x":0.43425604701042175,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9901964664459229,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.43425604701042175,0.16864608228206635,0.48788926005363464,0.17814727127552032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43425604701042175,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5657439231872559,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5657439231872559,"y":0.17814727127552032},{"x":0.43425604701042175,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9916151762008667,"dir":"ltr","boundary":[0.42925604701042175,0.16164608228206634,0.5707439231872559,0.18514727127552033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.612456738948822,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6591695547103882,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6591695547103882,"y":0.20546318590641022},{"x":0.612456738948822,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9910653233528137,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.612456738948822,0.18646080791950226,0.6591695547103882,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5501729846000671,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6020761132240295,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6020761132240295,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5501729846000671,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9917904734611511,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5501729846000671,0.1876484602689743,0.6020761132240295,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5380622744560242,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5449826717376709,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5449826717376709,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5380622744560242,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.981595516204834,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5380622744560242,0.1876484602689743,0.5449826717376709,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47923874855041504,"y":0.1876484602689743},{"x":0.529411792755127,"y":0.1876484602689743},{"x":0.529411792755127,"y":0.20546318590641022},{"x":0.47923874855041504,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9900572896003723,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.47923874855041504,0.1876484602689743,0.529411792755127,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636678099632263,"y":0.1876484602689743},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1876484602689743},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4636678099632263,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9972407817840576,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4636678099632263,0.1876484602689743,0.47058823704719543,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41522490978240967,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4550172984600067,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4550172984600067,"y":0.20546318590641022},{"x":0.41522490978240967,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9925855994224548,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.41522490978240967,0.1876484602689743,0.4550172984600067,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33910036087036133,"y":0.18883609771728516},{"x":0.40657439827919006,"y":0.1876484602689743},{"x":0.40657439827919006,"y":0.20665083825588226},{"x":0.33910036087036133,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9894006252288818,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.33910036087036133,0.18883609771728516,0.40657439827919006,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6107266545295715,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6695501804351807,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6695501804351807,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6107266545295715,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9881741404533386,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6107266545295715,0.2149643748998642,0.6695501804351807,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5276816487312317,"y":0.21615201234817505},{"x":0.600346028804779,"y":0.2149643748998642},{"x":0.600346028804779,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5276816487312317,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9690976738929749,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5276816487312317,0.21615201234817505,0.600346028804779,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4584774971008301,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5173010230064392,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5173010230064392,"y":0.2375296950340271},{"x":0.4584774971008301,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9917932748794556,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4584774971008301,0.21615201234817505,0.5173010230064392,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.439446359872818,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4480968713760376,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4480968713760376,"y":0.23871733248233795},{"x":0.439446359872818,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900217056274414,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.439446359872818,0.21615201234817505,0.4480968713760376,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.387543261051178,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4307958483695984,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4307958483695984,"y":0.23871733248233795},{"x":0.387543261051178,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9922451376914978,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.387543261051178,0.21615201234817505,0.4307958483695984,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32871973514556885,"y":0.21615201234817505},{"x":0.378892719745636,"y":0.21615201234817505},{"x":0.378892719745636,"y":0.23990498483181},{"x":0.32871973514556885,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9911924600601196,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.32871973514556885,0.21615201234817505,0.378892719745636,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32871973514556885,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6678200960159302,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6695501804351807,"y":0.2375296950340271},{"x":0.32871973514556885,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9883018732070923,"dir":"ltr","boundary":[0.32371973514556884,0.1806484602689743,0.6745501804351807,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401383876800537,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6833909749984741,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6833909749984741,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6401383876800537,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9956136345863342,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6401383876800537,0.2874109148979187,0.6833909749984741,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6280276775360107,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6280276775360107,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5588235259056091,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9950962662696838,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5588235259056091,0.2874109148979187,0.6280276775360107,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913494884967804,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5467128157615662,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5467128157615662,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4913494884967804,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.997115433216095,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4913494884967804,0.2874109148979187,0.5467128157615662,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4809688627719879,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4809688627719879,"y":0.31116390228271484},{"x":0.38235294818878174,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9926825761795044,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.38235294818878174,0.2874109148979187,0.4809688627719879,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166089951992035,"y":0.2874109148979187},{"x":0.37197232246398926,"y":0.2874109148979187},{"x":0.37197232246398926,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3166089951992035,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9938218593597412,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3166089951992035,0.2874109148979187,0.37197232246398926,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6539792418479919,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6522491574287415,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9725776314735413,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.6539792418479919,0.32897862792015076,0.7058823704719543,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5934256315231323,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5916954874992371,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9789963960647583,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5934256315231323,0.3277909755706787,0.6470588445663452,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4930795729160309,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5778546929359436,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5761245489120483,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4930795729160309,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9787667393684387,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.4930795729160309,0.3277909755706787,0.5761245489120483,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40657439827919006,"y":0.32660332322120667},{"x":0.47923874855041504,"y":0.3277909755706787},{"x":0.47750866413116455,"y":0.35866984724998474},{"x":0.40657439827919006,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9904425740242004,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.40657439827919006,0.32660332322120667,0.47750866413116455,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29584774374961853,"y":0.32660332322120667},{"x":0.38927334547042847,"y":0.32660332322120667},{"x":0.38927334547042847,"y":0.35866984724998474},{"x":0.29584774374961853,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9822676181793213,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.29584774374961853,0.32660332322120667,0.38927334547042847,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29584774374961853,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3598574697971344},{"x":0.29584774374961853,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9886251091957092,"dir":"ltr","boundary":[0.2908477437496185,0.27922329235076904,0.7108823704719544,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49480968713760376,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5069203972816467,"y":0.6187648177146912},{"x":0.508650541305542,"y":0.6318289637565613},{"x":0.49653980135917664,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9833160638809204,"str":"از","boundary":[0.49480968713760376,0.6199524998664856,0.508650541305542,0.6318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913494884967804,"y":0.6199524998664856},{"x":0.49480968713760376,"y":0.6199524998664856},{"x":0.49480968713760376,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4913494884967804,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.8948636054992676,"str":":","boundary":[0.4913494884967804,0.6199524998664856,0.49480968713760376,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913494884967804,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5069203972816467,"y":0.6187648177146912},{"x":0.508650541305542,"y":0.6318289637565613},{"x":0.4913494884967804,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9538319110870361,"dir":"ltr","boundary":[0.4863494884967804,0.6129524998664856,0.513650541305542,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5173010230064392,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5726643800735474,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5726643800735474,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5190311670303345,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9874581098556519,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5173010230064392,0.7719715237617493,0.5726643800735474,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46712803840637207,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5034602284431458,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5051903128623962,"y":0.7897862195968628},{"x":0.46885812282562256,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9844076037406921,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46712803840637207,0.7731591463088989,0.5051903128623962,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377162754535675,"y":0.7743467688560486},{"x":0.46020761132240295,"y":0.7743467688560486},{"x":0.46020761132240295,"y":0.7909738421440125},{"x":0.439446359872818,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9782382845878601,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4377162754535675,0.7743467688560486,0.46020761132240295,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4290657341480255,"y":0.775534451007843},{"x":0.43598616123199463,"y":0.775534451007843},{"x":0.43598616123199463,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4307958483695984,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9213767647743225,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4290657341480255,0.775534451007843,0.43598616123199463,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4290657341480255,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5726643800735474,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5726643800735474,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4307958483695984,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9801918864250183,"dir":"ltr","boundary":[0.4240657341480255,0.7673467688560486,0.5776643800735474,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5069203972816467,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5467128157615662,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5484429001808167,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5069203972816467,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9904263615608215,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5069203972816467,0.7969121336936951,0.5484429001808167,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46712803840637207,"y":0.7980997562408447},{"x":0.49480968713760376,"y":0.7980997562408447},{"x":0.49653980135917664,"y":0.8135392069816589},{"x":0.46885812282562256,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9794843196868896,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.46712803840637207,0.7980997562408447,0.49653980135917664,0.8135392069816589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46712803840637207,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5467128157615662,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5484429001808167,"y":0.8123515248298645},{"x":0.46885812282562256,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.984955370426178,"dir":"ltr","boundary":[0.46212803840637207,0.7910997562408447,0.5534429001808167,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1851211041212082,"y":0.13182897865772247},{"x":0.219723179936409,"y":0.13182897865772247},{"x":0.219723179936409,"y":0.13657957315444946},{"x":0.1851211041212082,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9468584060668945,"dir":"ltr","str":"R.I.F.R","boundary":[0.1851211041212082,0.13182897865772247,0.219723179936409,0.13657957315444946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1851211041212082,"y":0.13182897865772247},{"x":0.219723179936409,"y":0.13182897865772247},{"x":0.219723179936409,"y":0.13657957315444946},{"x":0.1851211041212082,"y":0.13657957315444946}]},"confidence":0.9468584060668945,"dir":"ltr","boundary":[0.1801211041212082,0.12482897865772247,0.224723179936409,0.14357957315444947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5034602284431458,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5847750902175903,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5847750902175903,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5034602284431458,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9673059582710266,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.5034602284431458,0.6496437191963196,0.5847750902175903,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41522490978240967,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4930795729160309,"y":0.6496437191963196},{"x":0.4930795729160309,"y":0.6662707924842834},{"x":0.41522490978240967,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9732191562652588,"dir":"rtl","str":"میرداودی","boundary":[0.41522490978240967,0.6496437191963196,0.4930795729160309,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41522490978240967,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5847750902175903,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5847750902175903,"y":0.6674584150314331},{"x":0.41522490978240967,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9704596996307373,"dir":"ltr","boundary":[0.41022490978240966,0.6426437191963196,0.5897750902175903,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5328719615936279,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5415225028991699,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5415225028991699,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5346021056175232,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9776664972305298,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5328719615936279,0.6864607930183411,0.5415225028991699,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46885812282562256,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5242214798927307,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5242214798927307,"y":0.7019002437591553},{"x":0.46885812282562256,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9868660569190979,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46885812282562256,0.6864607930183411,0.5242214798927307,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4584774971008301,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4653979241847992,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4653979241847992,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4584774971008301,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8875688314437866,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4584774971008301,0.6876484751701355,0.4653979241847992,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4584774971008301,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5415225028991699,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5415225028991699,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4584774971008301,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9737886786460876,"dir":"ltr","boundary":[0.4534774971008301,0.6794607930183411,0.5465225028991699,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766435980796814,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8079584836959839,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8079584836959839,"y":0.7280284762382507},{"x":0.766435980796814,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9895418882369995,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.766435980796814,0.7125890851020813,0.8079584836959839,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301037907600403,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7560553550720215,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7560553550720215,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7301037907600403,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9499107003211975,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.7301037907600403,0.7125890851020813,0.7560553550720215,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093425393104553,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7197231650352478,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7197231650352478,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7093425393104553,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.970900297164917,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7093425393104553,0.7125890851020813,0.7197231650352478,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643598675727844,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6989619135856628,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6989619135856628,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6643598675727844,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9902632236480713,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.6643598675727844,0.7125890851020813,0.6989619135856628,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6539792418479919,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6539792418479919,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9840234518051147,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.6176470518112183,0.7125890851020813,0.6539792418479919,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6055363416671753,"y":0.7125890851020813},{"x":0.612456738948822,"y":0.7125890851020813},{"x":0.612456738948822,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6055363416671753,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9736987352371216,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6055363416671753,0.7125890851020813,0.612456738948822,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5570934414863586,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5968858003616333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5968858003616333,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5570934414863586,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9945385456085205,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.5570934414863586,0.7125890851020813,0.5968858003616333,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49653980135917664,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5467128157615662,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5467128157615662,"y":0.7280284762382507},{"x":0.49653980135917664,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9867135882377625,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.49653980135917664,0.7125890851020813,0.5467128157615662,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844290614128113,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4913494884967804,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4913494884967804,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4844290614128113,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9722874760627747,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4844290614128113,0.7125890851020813,0.4913494884967804,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4463667869567871,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4740484356880188,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4740484356880188,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4463667869567871,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9756004810333252,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4463667869567871,0.7125890851020813,0.4740484356880188,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38062283396720886,"y":0.7125890851020813},{"x":0.43598616123199463,"y":0.7125890851020813},{"x":0.43598616123199463,"y":0.7280284762382507},{"x":0.38062283396720886,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9877657890319824,"dir":"rtl","str":"فرمهینی","boundary":[0.38062283396720886,0.7125890851020813,0.43598616123199463,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31833910942077637,"y":0.7125890851020813},{"x":0.37197232246398926,"y":0.7125890851020813},{"x":0.37197232246398926,"y":0.7280284762382507},{"x":0.31833910942077637,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.991180419921875,"dir":"rtl","str":"فراهانی","boundary":[0.31833910942077637,0.7125890851020813,0.37197232246398926,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2993079721927643,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3079584836959839,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3079584836959839,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2993079721927643,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9873928427696228,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2993079721927643,0.7125890851020813,0.3079584836959839,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7125890851020813},{"x":0.29238754510879517,"y":0.7125890851020813},{"x":0.29238754510879517,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9759315848350525,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.23529411852359772,0.7125890851020813,0.29238754510879517,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.193771630525589,"y":0.7125890851020813},{"x":0.22491349279880524,"y":0.7125890851020813},{"x":0.22491349279880524,"y":0.7280284762382507},{"x":0.193771630525589,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9890459179878235,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.193771630525589,0.7125890851020813,0.22491349279880524,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.193771630525589,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8079584836959839,"y":0.7125890851020813},{"x":0.8079584836959839,"y":0.7280284762382507},{"x":0.193771630525589,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9837814569473267,"dir":"ltr","boundary":[0.18877163052558898,0.7055890851020813,0.8129584836959839,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4740484356880188,"y":0.8289785981178284},{"x":0.520761251449585,"y":0.8289785981178284},{"x":0.520761251449585,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4740484356880188,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.6765273213386536,"str":"1394","boundary":[0.4740484356880188,0.8289785981178284,0.520761251449585,0.8420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4740484356880188,"y":0.8289785981178284},{"x":0.520761251449585,"y":0.8289785981178284},{"x":0.520761251449585,"y":0.8420427441596985},{"x":0.4740484356880188,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.6765273213386536,"dir":"ltr","boundary":[0.4690484356880188,0.8219785981178284,0.525761251449585,0.8490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740484356880188,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2647058963775635,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2647058963775635,"y":0.22565320134162903},{"x":0.24740484356880188,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9554348587989807,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.24740484356880188,0.21852731704711914,0.2647058963775635,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22491349279880524,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2456747442483902,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2456747442483902,"y":0.22565320134162903},{"x":0.22491349279880524,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.974392294883728,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.22491349279880524,0.21852731704711914,0.2456747442483902,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20761245489120483,"y":0.21852731704711914},{"x":0.219723179936409,"y":0.21852731704711914},{"x":0.219723179936409,"y":0.22565320134162903},{"x":0.20761245489120483,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9580173492431641,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.20761245489120483,0.21852731704711914,0.219723179936409,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2006920427083969,"y":0.21852731704711914},{"x":0.20415225625038147,"y":0.21852731704711914},{"x":0.20415225625038147,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2006920427083969,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9584798216819763,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2006920427083969,0.21852731704711914,0.20415225625038147,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.193771630525589,"y":0.21852731704711914},{"x":0.19723182916641235,"y":0.21852731704711914},{"x":0.19723182916641235,"y":0.22565320134162903},{"x":0.193771630525589,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9506229758262634,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.193771630525589,0.21852731704711914,0.19723182916641235,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17820069193840027,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1920415163040161,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1920415163040161,"y":0.22565320134162903},{"x":0.17820069193840027,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.888103187084198,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.17820069193840027,0.21852731704711914,0.1920415163040161,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16262975335121155,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1747404783964157,"y":0.21852731704711914},{"x":0.1747404783964157,"y":0.22565320134162903},{"x":0.16262975335121155,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9794718027114868,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.16262975335121155,0.21852731704711914,0.1747404783964157,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16262975335121155,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2647058963775635,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2647058963775635,"y":0.22565320134162903},{"x":0.16262975335121155,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9519991278648376,"dir":"ltr","boundary":[0.15762975335121154,0.21152731704711913,0.2697058963775635,0.23265320134162903],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/qRYYliAiDcrSAeIh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/ZDEDorPoLcHAecHV.jpg","blurred":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/xPICDMalWLLbTtRI.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/dSDwKobdfMSLnYpQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/FKKznsUkndoHgwZo.jpg","blurred":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/zEgwsiqpNAauGFIy.jpg"},"info":{"width":578,"height":842,"margin":[0.00032659451648025774,0.00012709531237563724,0.9985934974330519,0.9990170248676083]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.520761251449585,"y":0.1175771951675415},{"x":0.529411792755127,"y":0.11876484751701355},{"x":0.5259515643119812,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5190311670303345,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9868339896202087,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.520761251449585,0.1175771951675415,0.5259515643119812,0.13182897865772247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.11638955026865005},{"x":0.5138408541679382,"y":0.1175771951675415},{"x":0.512110710144043,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4982698857784271,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.9907155632972717,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5,0.11638955026865005,0.512110710144043,0.13064132630825043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.11401425302028656},{"x":0.4930795729160309,"y":0.11520189791917801},{"x":0.4896193742752075,"y":0.12945368885993958},{"x":0.46885812282562256,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.98968905210495,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.47058823704719543,0.11401425302028656,0.4896193742752075,0.12945368885993958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.11401425302028656},{"x":0.5276816487312317,"y":0.1175771951675415},{"x":0.5259515643119812,"y":0.13182897865772247},{"x":0.46885812282562256,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.9893602132797241,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.10701425302028655,0.5309515643119812,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5276816487312317,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5657439231872559,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5657439231872559,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5276816487312317,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9936873316764832,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5276816487312317,0.1401425153017044,0.5657439231872559,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49480968713760376,"y":0.1401425153017044},{"x":0.520761251449585,"y":0.1401425153017044},{"x":0.520761251449585,"y":0.1496437042951584},{"x":0.49480968713760376,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9942495822906494,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.49480968713760376,0.1401425153017044,0.520761251449585,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43425604701042175,"y":0.1401425153017044},{"x":0.48788926005363464,"y":0.1401425153017044},{"x":0.48788926005363464,"y":0.1496437042951584},{"x":0.43425604701042175,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9900099039077759,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.43425604701042175,0.1401425153017044,0.48788926005363464,0.1496437042951584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43425604701042175,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5657439231872559,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5657439231872559,"y":0.1496437042951584},{"x":0.43425604701042175,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9922190308570862,"dir":"ltr","boundary":[0.42925604701042175,0.1331425153017044,0.5707439231872559,0.1566437042951584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6193771362304688,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6712802648544312,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6712802648544312,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6193771362304688,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9913609027862549,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6193771362304688,0.15914489328861237,0.6712802648544312,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5519031286239624,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6107266545295715,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6107266545295715,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5519031286239624,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.991699755191803,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5519031286239624,0.15914489328861237,0.6107266545295715,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5415225028991699,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5484429001808167,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5484429001808167,"y":0.17814727127552032},{"x":0.5415225028991699,"y":0.17814727127552032}]},"confidence":0.9896537065505981,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5415225028991699,0.15914489328861237,0.5484429001808167,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47750866413116455,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5328719615936279,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5328719615936279,"y":0.17814727127552032},{"x":0.47750866413116455,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9922122359275818,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.47750866413116455,0.15914489328861237,0.5328719615936279,0.17814727127552032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46020761132240295,"y":0.1603325456380844},{"x":0.46885812282562256,"y":0.1603325456380844},{"x":0.46885812282562256,"y":0.17933492362499237},{"x":0.46020761132240295,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9951883554458618,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46020761132240295,0.1603325456380844,0.46885812282562256,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40830451250076294,"y":0.1603325456380844},{"x":0.45155709981918335,"y":0.1603325456380844},{"x":0.45155709981918335,"y":0.17933492362499237},{"x":0.40830451250076294,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9945865869522095,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.40830451250076294,0.1603325456380844,0.45155709981918335,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32698962092399597,"y":0.1603325456380844},{"x":0.39965397119522095,"y":0.1603325456380844},{"x":0.39965397119522095,"y":0.17933492362499237},{"x":0.32698962092399597,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9880605936050415,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.32698962092399597,0.1603325456380844,0.39965397119522095,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6107266545295715,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6695501804351807,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6695501804351807,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6107266545295715,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9858012199401855,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6107266545295715,0.18883609771728516,0.6695501804351807,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5276816487312317,"y":0.18883609771728516},{"x":0.600346028804779,"y":0.18883609771728516},{"x":0.600346028804779,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5276816487312317,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9735023975372314,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5276816487312317,0.18883609771728516,0.600346028804779,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46020761132240295,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5155709385871887,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5155709385871887,"y":0.2125890702009201},{"x":0.46020761132240295,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9903051853179932,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.46020761132240295,0.1900237500667572,0.5155709385871887,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.439446359872818,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4480968713760376,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4480968713760376,"y":0.2125890702009201},{"x":0.439446359872818,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9904225468635559,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.439446359872818,0.1900237500667572,0.4480968713760376,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.387543261051178,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4307958483695984,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4307958483695984,"y":0.2125890702009201},{"x":0.387543261051178,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9896203279495239,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.387543261051178,0.1900237500667572,0.4307958483695984,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33044981956481934,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3771626353263855,"y":0.1900237500667572},{"x":0.3771626353263855,"y":0.2125890702009201},{"x":0.33044981956481934,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.991447389125824,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.33044981956481934,0.1900237500667572,0.3771626353263855,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32698962092399597,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6712802648544312,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6712802648544312,"y":0.21140141785144806},{"x":0.32871973514556885,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9885832071304321,"dir":"ltr","boundary":[0.32198962092399597,0.1533325456380844,0.6762802648544312,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401383876800537,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6833909749984741,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6833909749984741,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6401383876800537,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.994556188583374,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6401383876800537,0.34085512161254883,0.6833909749984741,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6280276775360107,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6280276775360107,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5588235259056091,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9933715462684631,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5588235259056091,0.34085512161254883,0.6280276775360107,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913494884967804,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5467128157615662,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5467128157615662,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4913494884967804,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.997230052947998,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.4913494884967804,0.34085512161254883,0.5467128157615662,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.34085512161254883},{"x":0.47923874855041504,"y":0.34085512161254883},{"x":0.47923874855041504,"y":0.36342042684555054},{"x":0.38235294818878174,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9917713403701782,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.38235294818878174,0.34085512161254883,0.47923874855041504,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3166089951992035,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3702422082424164,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3702422082424164,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3166089951992035,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9938317537307739,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3166089951992035,0.34085512161254883,0.3702422082424164,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5934256315231323,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5934256315231323,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9843093156814575,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.5934256315231323,0.3800475001335144,0.7058823704719543,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49480968713760376,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5761245489120483,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5761245489120483,"y":0.4121140241622925},{"x":0.49480968713760376,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9856137633323669,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.49480968713760376,0.3800475001335144,0.5761245489120483,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40657439827919006,"y":0.37885984778404236},{"x":0.47750866413116455,"y":0.3800475001335144},{"x":0.47750866413116455,"y":0.4121140241622925},{"x":0.40657439827919006,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9948470592498779,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.40657439827919006,0.37885984778404236,0.47750866413116455,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2975778579711914,"y":0.37885984778404236},{"x":0.39100345969200134,"y":0.3800475001335144},{"x":0.39100345969200134,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2975778579711914,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9901739358901978,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.2975778579711914,0.37885984778404236,0.39100345969200134,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2975778579711914,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2975778579711914,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9914174675941467,"dir":"ltr","boundary":[0.2925778579711914,0.3326674692630768,0.7108823704719544,0.4191140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49653980135917664,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5069203972816467,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5069203972816467,"y":0.470308780670166},{"x":0.49653980135917664,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9809705018997192,"str":"از","boundary":[0.49653980135917664,0.4572446644306183,0.5069203972816467,0.470308780670166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913494884967804,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4930795729160309,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4930795729160309,"y":0.470308780670166},{"x":0.4913494884967804,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8838151097297668,"str":":","boundary":[0.4913494884967804,0.4572446644306183,0.4930795729160309,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913494884967804,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5069203972816467,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5069203972816467,"y":0.470308780670166},{"x":0.4913494884967804,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9485853314399719,"dir":"ltr","boundary":[0.4863494884967804,0.4502446644306183,0.5119203972816467,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5034602284431458,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5847750902175903,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5847750902175903,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5034602284431458,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.971642792224884,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.5034602284431458,0.4869358539581299,0.5847750902175903,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41522490978240967,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4930795729160309,"y":0.4869358539581299},{"x":0.4930795729160309,"y":0.5047506093978882},{"x":0.41522490978240967,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9729005694389343,"dir":"rtl","str":"میرداودی","boundary":[0.41522490978240967,0.48812350630760193,0.4930795729160309,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41522490978240967,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5847750902175903,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5847750902175903,"y":0.5035629272460938},{"x":0.41522490978240967,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9723135828971863,"dir":"ltr","boundary":[0.41022490978240966,0.4811235063076019,0.5897750902175903,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5346021056175232,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5415225028991699,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5415225028991699,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5346021056175232,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9850046634674072,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5346021056175232,0.5534442067146301,0.5415225028991699,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46885812282562256,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5242214798927307,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5242214798927307,"y":0.5688835978507996},{"x":0.46885812282562256,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9872848987579346,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.46885812282562256,0.5534442067146301,0.5242214798927307,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4584774971008301,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4653979241847992,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4653979241847992,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4584774971008301,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9006033539772034,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4584774971008301,0.5534442067146301,0.4653979241847992,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4584774971008301,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5415225028991699,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5415225028991699,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4584774971008301,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9771469235420227,"dir":"ltr","boundary":[0.4534774971008301,0.5464442067146301,0.5465225028991699,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766435980796814,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8079584836959839,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8079584836959839,"y":0.5985748171806335},{"x":0.766435980796814,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900752305984497,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.766435980796814,0.5843230485916138,0.8079584836959839,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7283737063407898,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7560553550720215,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7560553550720215,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7283737063407898,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9421578645706177,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.7283737063407898,0.5843230485916138,0.7560553550720215,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093425393104553,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7197231650352478,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7197231650352478,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7093425393104553,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9817019701004028,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7093425393104553,0.5843230485916138,0.7197231650352478,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6643598675727844,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6989619135856628,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6989619135856628,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6643598675727844,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9887992143630981,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.6643598675727844,0.5843230485916138,0.6989619135856628,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6193771362304688,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6557093262672424,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6557093262672424,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6193771362304688,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9790577292442322,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.6193771362304688,0.5843230485916138,0.6557093262672424,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6055363416671753,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6141868233680725,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6141868233680725,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6055363416671753,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9518264532089233,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6055363416671753,0.5843230485916138,0.6141868233680725,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5570934414863586,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5968858003616333,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5968858003616333,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5570934414863586,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9930902719497681,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.5570934414863586,0.5843230485916138,0.5968858003616333,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49480968713760376,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5467128157615662,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5467128157615662,"y":0.5985748171806335},{"x":0.49480968713760376,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.984580397605896,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.49480968713760376,0.5843230485916138,0.5467128157615662,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844290614128113,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4896193742752075,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4896193742752075,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4844290614128113,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9680373072624207,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4844290614128113,0.5843230485916138,0.4896193742752075,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4463667869567871,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4740484356880188,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4740484356880188,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4463667869567871,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.969470202922821,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4463667869567871,0.5843230485916138,0.4740484356880188,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38062283396720886,"y":0.5843230485916138},{"x":0.43598616123199463,"y":0.5843230485916138},{"x":0.43598616123199463,"y":0.5985748171806335},{"x":0.38062283396720886,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.987717866897583,"dir":"rtl","str":"فرمهینی","boundary":[0.38062283396720886,0.5843230485916138,0.43598616123199463,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31833910942077637,"y":0.5843230485916138},{"x":0.37197232246398926,"y":0.5843230485916138},{"x":0.37197232246398926,"y":0.5985748171806335},{"x":0.31833910942077637,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9896471500396729,"dir":"rtl","str":"فراهانی","boundary":[0.31833910942077637,0.5843230485916138,0.37197232246398926,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2993079721927643,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3079584836959839,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3079584836959839,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2993079721927643,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9865896701812744,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2993079721927643,0.5843230485916138,0.3079584836959839,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5843230485916138},{"x":0.29238754510879517,"y":0.5843230485916138},{"x":0.29238754510879517,"y":0.5985748171806335},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9731658697128296,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.23529411852359772,0.5843230485916138,0.29238754510879517,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.193771630525589,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22491349279880524,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22491349279880524,"y":0.5985748171806335},{"x":0.193771630525589,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.989992618560791,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.193771630525589,0.5843230485916138,0.22491349279880524,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.193771630525589,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8079584836959839,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8079584836959839,"y":0.5985748171806335},{"x":0.193771630525589,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.981461763381958,"dir":"ltr","boundary":[0.18877163052558898,0.5773230485916138,0.8129584836959839,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155709385871887,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5709342360496521,"y":0.716152012348175},{"x":0.5709342360496521,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5155709385871887,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9836718440055847,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.5155709385871887,0.7173396944999695,0.5709342360496521,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46885812282562256,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5069203972816467,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5069203972816467,"y":0.7327790856361389},{"x":0.46885812282562256,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9787722229957581,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.46885812282562256,0.7185273170471191,0.5069203972816467,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.439446359872818,"y":0.7185273170471191},{"x":0.46020761132240295,"y":0.7185273170471191},{"x":0.46020761132240295,"y":0.7339667677879333},{"x":0.439446359872818,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9723784327507019,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.439446359872818,0.7185273170471191,0.46020761132240295,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4290657341480255,"y":0.7197149395942688},{"x":0.43425604701042175,"y":0.7197149395942688},{"x":0.43598616123199463,"y":0.735154390335083},{"x":0.4290657341480255,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9091681241989136,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4290657341480255,0.7197149395942688,0.43598616123199463,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051903128623962,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5484429001808167,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5484429001808167,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5051903128623962,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9909672737121582,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5051903128623962,0.7410926222801208,0.5484429001808167,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7422803044319153},{"x":0.49480968713760376,"y":0.7422803044319153},{"x":0.49480968713760376,"y":0.7577196955680847},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9651628136634827,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.47058823704719543,0.7422803044319153,0.49480968713760376,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4290657341480255,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5709342360496521,"y":0.716152012348175},{"x":0.5726643800735474,"y":0.7565320730209351},{"x":0.4307958483695984,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9759441614151001,"dir":"ltr","boundary":[0.4240657341480255,0.7115273170471191,0.5776643800735474,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4740484356880188,"y":0.8076009750366211},{"x":0.520761251449585,"y":0.8076009750366211},{"x":0.520761251449585,"y":0.8206650614738464},{"x":0.4740484356880188,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.6134970188140869,"str":"1394","boundary":[0.4740484356880188,0.8076009750366211,0.520761251449585,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4740484356880188,"y":0.8076009750366211},{"x":0.520761251449585,"y":0.8076009750366211},{"x":0.520761251449585,"y":0.8206650614738464},{"x":0.4740484356880188,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.6134970188140869,"dir":"ltr","boundary":[0.4690484356880188,0.8006009750366211,0.525761251449585,0.8276650614738464],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/ZZJJaifLFZwgzTUO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/omZNqyruPKmKPtrn.jpg","blurred":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/klobvDDlSNKuxasg.jpg"},"info":{"width":578,"height":842,"margin":[0.00021584393037644224,0.00015248446651422494,0.9985276457471418,0.9990734451944076]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7993079423904419,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8442906737327576,"y":0.13895486295223236},{"x":0.8408304452896118,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7975778579711914,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9779529571533203,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7993079423904419,0.13539192080497742,0.8408304452896118,0.1496437042951584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7993079423904419,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8442906737327576,"y":0.13895486295223236},{"x":0.8408304452896118,"y":0.1496437042951584},{"x":0.7975778579711914,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9779529571533203,"dir":"ltr","boundary":[0.7943079423904419,0.1283919208049774,0.8458304452896118,0.1566437042951584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8166090250015259,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8408304452896118,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8408304452896118,"y":0.16864608228206635},{"x":0.8166090250015259,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9915100336074829,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8166090250015259,0.15558195114135742,0.8408304452896118,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062283992767334,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8096885681152344,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8096885681152344,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8062283992767334,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9832926392555237,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8062283992767334,0.15558195114135742,0.8096885681152344,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7889273166656494,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7993079423904419,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7993079423904419,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7889273166656494,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9954937696456909,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7889273166656494,0.15558195114135742,0.7993079423904419,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439446449279785,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7820069193840027,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7820069193840027,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7439446449279785,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9786772131919861,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7439446449279785,0.15558195114135742,0.7820069193840027,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439446449279785,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8408304452896118,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8408304452896118,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7439446449279785,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9861290454864502,"dir":"ltr","boundary":[0.7389446449279785,0.14858195114135742,0.8458304452896118,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923875451087952,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8408304452896118,"y":0.1923990547657013},{"x":0.8408304452896118,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7941176295280457,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9889180660247803,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7923875451087952,0.19358669221401215,0.8408304452896118,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7698962092399597,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7871972322463989,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7871972322463989,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7716262936592102,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9780886769294739,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7698962092399597,0.1947743445634842,0.7871972322463989,0.20190024375915527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7698962092399597,"y":0.19358669221401215},{"x":0.8408304452896118,"y":0.19121140241622925},{"x":0.8408304452896118,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7716262936592102,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9853082895278931,"dir":"ltr","boundary":[0.7648962092399597,0.18658669221401214,0.8458304452896118,0.2065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923875451087952,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8408304452896118,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8408304452896118,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7923875451087952,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9915726780891418,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7923875451087952,0.20902612805366516,0.8408304452896118,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754325270652771,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7871972322463989,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7871972322463989,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7560553550720215,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9805110692977905,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.754325270652771,0.20902612805366516,0.7871972322463989,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.754325270652771,"y":0.20902612805366516},{"x":0.8408304452896118,"y":0.20665083825588226},{"x":0.8408304452896118,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7560553550720215,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.986544668674469,"dir":"ltr","boundary":[0.749325270652771,0.20202612805366515,0.8458304452896118,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148788809776306,"y":0.22802850604057312},{"x":0.8408304452896118,"y":0.22802850604057312},{"x":0.8408304452896118,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8148788809776306,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9795031547546387,"str":"شابک","boundary":[0.8148788809776306,0.22802850604057312,0.8408304452896118,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148788809776306,"y":0.22802850604057312},{"x":0.8408304452896118,"y":0.22802850604057312},{"x":0.8408304452896118,"y":0.23634204268455505},{"x":0.8148788809776306,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9795031547546387,"dir":"ltr","boundary":[0.8098788809776306,0.22102850604057311,0.8458304452896118,0.24334204268455506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7993079423904419,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8408304452896118,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8408304452896118,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7993079423904419,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9790475368499756,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7993079423904419,0.24584323167800903,0.8408304452896118,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7993079423904419,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8408304452896118,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8408304452896118,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7993079423904419,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9790475368499756,"dir":"ltr","boundary":[0.7943079423904419,0.23884323167800903,0.8458304452896118,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062283992767334,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8408304452896118,"y":0.26128265261650085},{"x":0.8408304452896118,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8079584836959839,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9919959306716919,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8062283992767334,0.2624703049659729,0.8408304452896118,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8131487965583801,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8408304452896118,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8408304452896118,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8131487965583801,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9913936257362366,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8131487965583801,0.27909737825393677,0.8408304452896118,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7785466909408569,"y":0.2802850306034088},{"x":0.8062283992767334,"y":0.27909737825393677},{"x":0.8079584836959839,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7802768349647522,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9898990988731384,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7785466909408569,0.2802850306034088,0.8079584836959839,0.28859856724739075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7768166065216064,"y":0.2624703049659729},{"x":0.8408304452896118,"y":0.26128265261650085},{"x":0.8425605297088623,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7802768349647522,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9910213947296143,"dir":"ltr","boundary":[0.7718166065216064,0.2554703049659729,0.8475605297088623,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8269895911216736,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8425605297088623,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8408304452896118,"y":0.31116390228271484},{"x":0.8269895911216736,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9725626707077026,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8269895911216736,0.2992874085903168,0.8408304452896118,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8027681708335876,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8252595067024231,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8252595067024231,"y":0.3099762499332428},{"x":0.8027681708335876,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9870508909225464,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8027681708335876,0.2980997562408447,0.8252595067024231,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7698962092399597,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7958477735519409,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7958477735519409,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7698962092399597,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.981436014175415,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7698962092399597,0.2980997562408447,0.7958477735519409,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7698962092399597,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8425605297088623,"y":0.2992874085903168},{"x":0.8408304452896118,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7698962092399597,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9810892939567566,"dir":"ltr","boundary":[0.7648962092399597,0.2910997562408447,0.8458304452896118,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8269895911216736,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8460207581520081,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8460207581520081,"y":0.47149643301963806},{"x":0.8269895911216736,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9897569417953491,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8269895911216736,0.4524940550327301,0.8460207581520081,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8200691938400269,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8200691938400269,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7941176295280457,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9836742877960205,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7941176295280457,0.4524940550327301,0.8200691938400269,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8010380864143372,"y":0.47862231731414795},{"x":0.8408304452896118,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8408304452896118,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8027681708335876,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9506118297576904,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8010380864143372,0.47862231731414795,0.8408304452896118,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923875451087952,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8460207581520081,"y":0.45130640268325806},{"x":0.8460207581520081,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7941176295280457,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9714189171791077,"dir":"ltr","boundary":[0.7873875451087952,0.4454940550327301,0.8510207581520081,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730104088783264,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6730104088783264,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6730104088783264,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6730104088783264,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.8634860515594482,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6730104088783264,0.13895486295223236,0.6730104088783264,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6280276775360107,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6660899519920349,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6660899519920349,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6280276775360107,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9766517281532288,"dir":"rtl","str":"میرداودی","boundary":[0.6280276775360107,0.13895486295223236,0.6660899519920349,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.621107280254364,"y":0.13895486295223236},{"x":0.624567449092865,"y":0.13895486295223236},{"x":0.624567449092865,"y":0.1472684144973755},{"x":0.621107280254364,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.990053117275238,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.621107280254364,0.13895486295223236,0.624567449092865,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726643800735474,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6159169673919678,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6159169673919678,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5726643800735474,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9871904253959656,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.5726643800735474,0.13895486295223236,0.6159169673919678,0.1472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726643800735474,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6730104088783264,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6730104088783264,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5726643800735474,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9751227498054504,"dir":"ltr","boundary":[0.5676643800735474,0.13195486295223235,0.6780104088783264,0.15545605194568635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730104088783264,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6730104088783264,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6730104088783264,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6730104088783264,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.8568283915519714,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6730104088783264,0.15676960349082947,0.6730104088783264,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6435986161231995,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6660899519920349,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6660899519920349,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6435986161231995,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9952603578567505,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6435986161231995,0.15676960349082947,0.6660899519920349,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986159443855286,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6366782188415527,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6366782188415527,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5986159443855286,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9946765303611755,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5986159443855286,0.15676960349082947,0.6366782188415527,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622837543487549,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5916954874992371,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5916954874992371,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5622837543487549,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9966760277748108,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5622837543487549,0.15676960349082947,0.5916954874992371,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5069203972816467,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5553632974624634,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5553632974624634,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5069203972816467,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.987852931022644,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.5069203972816467,0.15676960349082947,0.5553632974624634,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4723183512687683,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5,"y":0.15676960349082947},{"x":0.5,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4723183512687683,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9968823790550232,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4723183512687683,0.15676960349082947,0.5,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46885812282562256,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4723183512687683,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4723183512687683,"y":0.1698337346315384},{"x":0.46885812282562256,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9917880296707153,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46885812282562256,0.15676960349082947,0.4723183512687683,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41868510842323303,"y":0.15676960349082947},{"x":0.46020761132240295,"y":0.15676960349082947},{"x":0.46020761132240295,"y":0.1698337346315384},{"x":0.41868510842323303,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9851929545402527,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.41868510842323303,0.15676960349082947,0.46020761132240295,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4134947955608368,"y":0.15676960349082947},{"x":0.4134947955608368,"y":0.1698337346315384},{"x":0.38235294818878174,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9830864667892456,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.38235294818878174,0.15676960349082947,0.4134947955608368,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512110710144043,"y":0.15676960349082947},{"x":0.3754325211048126,"y":0.15676960349082947},{"x":0.3754325211048126,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3512110710144043,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9939818382263184,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.3512110710144043,0.15676960349082947,0.3754325211048126,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31833910942077637,"y":0.15676960349082947},{"x":0.3425605595111847,"y":0.15676960349082947},{"x":0.3425605595111847,"y":0.1698337346315384},{"x":0.31833910942077637,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9955130219459534,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.31833910942077637,0.15676960349082947,0.3425605595111847,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785467207431793,"y":0.15676960349082947},{"x":0.31141868233680725,"y":0.15676960349082947},{"x":0.31141868233680725,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2785467207431793,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9904473423957825,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.2785467207431793,0.15676960349082947,0.31141868233680725,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2716262936592102,"y":0.15676960349082947},{"x":0.27681660652160645,"y":0.15676960349082947},{"x":0.27681660652160645,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2716262936592102,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9148853421211243,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.2716262936592102,0.15676960349082947,0.27681660652160645,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25778546929359436,"y":0.15676960349082947},{"x":0.26643598079681396,"y":0.15676960349082947},{"x":0.26643598079681396,"y":0.1698337346315384},{"x":0.25778546929359436,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9863502383232117,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.25778546929359436,0.15676960349082947,0.26643598079681396,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2560553550720215,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2560553550720215,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2560553550720215,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2560553550720215,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9321895837783813,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2560553550720215,0.15676960349082947,0.2560553550720215,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2006920427083969,"y":0.15676960349082947},{"x":0.24913494288921356,"y":0.15676960349082947},{"x":0.24913494288921356,"y":0.1698337346315384},{"x":0.2006920427083969,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9861488342285156,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.2006920427083969,0.15676960349082947,0.24913494288921356,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14186851680278778,"y":0.15676960349082947},{"x":0.193771630525589,"y":0.15676960349082947},{"x":0.193771630525589,"y":0.1698337346315384},{"x":0.14186851680278778,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9295853972434998,"dir":"rtl","str":"میرداودی","boundary":[0.14186851680278778,0.15676960349082947,0.193771630525589,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12975779175758362,"y":0.15676960349082947},{"x":0.13494808971881866,"y":0.15676960349082947},{"x":0.13494808971881866,"y":0.1698337346315384},{"x":0.12975779175758362,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9567714929580688,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12975779175758362,0.15676960349082947,0.13494808971881866,0.1698337346315384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12975779175758362,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6730104088783264,"y":0.15676960349082947},{"x":0.6730104088783264,"y":0.1698337346315384},{"x":0.12975779175758362,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.979781985282898,"dir":"ltr","boundary":[0.12475779175758361,0.14976960349082946,0.6780104088783264,0.1768337346315384],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6678200960159302,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6730104088783264,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6730104088783264,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6678200960159302,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9892624616622925,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6678200960159302,0.1722090244293213,0.6730104088783264,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6193771362304688,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6626297831535339,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6626297831535339,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6193771362304688,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9911382794380188,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6193771362304688,0.1722090244293213,0.6626297831535339,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5847750902175903,"y":0.1722090244293213},{"x":0.612456738948822,"y":0.1722090244293213},{"x":0.612456738948822,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5847750902175903,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9938420653343201,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5847750902175903,0.1722090244293213,0.612456738948822,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5778546929359436,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5778546929359436,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5588235259056091,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9808006286621094,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.5588235259056091,0.1722090244293213,0.5778546929359436,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5380622744560242,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5519031286239624,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5519031286239624,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5380622744560242,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9444488286972046,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5380622744560242,0.1722090244293213,0.5519031286239624,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5346021056175232,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5363321900367737,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5363321900367737,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5346021056175232,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9643227458000183,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5346021056175232,0.1722090244293213,0.5363321900367737,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259515643119812,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5328719615936279,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5328719615936279,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5259515643119812,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9824042320251465,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5259515643119812,0.1722090244293213,0.5328719615936279,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48788926005363464,"y":0.1722090244293213},{"x":0.520761251449585,"y":0.1722090244293213},{"x":0.520761251449585,"y":0.18646080791950226},{"x":0.48788926005363464,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.991500735282898,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.48788926005363464,0.1722090244293213,0.520761251449585,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809688627719879,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4844290614128113,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4844290614128113,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4809688627719879,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9827787280082703,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4809688627719879,0.1722090244293213,0.4844290614128113,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47750866413116455,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4809688627719879,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4809688627719879,"y":0.18646080791950226},{"x":0.47750866413116455,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9751628041267395,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.47750866413116455,0.1722090244293213,0.4809688627719879,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43425604701042175,"y":0.1722090244293213},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1722090244293213},{"x":0.47058823704719543,"y":0.18646080791950226},{"x":0.43425604701042175,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9925450086593628,"dir":"rtl","str":"هماهنگ","boundary":[0.43425604701042175,0.1722090244293213,0.47058823704719543,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39792388677597046,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4238754212856293,"y":0.1722090244293213},{"x":0.4238754212856293,"y":0.18646080791950226},{"x":0.39792388677597046,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.981135368347168,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.39792388677597046,0.1722090244293213,0.4238754212856293,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3944636583328247,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3944636583328247,"y":0.18646080791950226},{"x":0.38235294818878174,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9781258702278137,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.38235294818878174,0.1722090244293213,0.3944636583328247,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37370243668556213,"y":0.1722090244293213},{"x":0.378892719745636,"y":0.1722090244293213},{"x":0.378892719745636,"y":0.18646080791950226},{"x":0.37370243668556213,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9569884538650513,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37370243668556213,0.1722090244293213,0.378892719745636,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33910036087036133,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3685121238231659,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3685121238231659,"y":0.18646080791950226},{"x":0.33910036087036133,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9920061826705933,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.33910036087036133,0.1722090244293213,0.3685121238231659,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3131487965583801,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3321799337863922,"y":0.1722090244293213},{"x":0.3321799337863922,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3131487965583801,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9299939870834351,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.3131487965583801,0.1722090244293213,0.3321799337863922,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30103805661201477,"y":0.1722090244293213},{"x":0.306228369474411,"y":0.1722090244293213},{"x":0.306228369474411,"y":0.18646080791950226},{"x":0.30103805661201477,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9560520648956299,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30103805661201477,0.1722090244293213,0.306228369474411,0.18646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30103805661201477,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6730104088783264,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6730104088783264,"y":0.18646080791950226},{"x":0.30103805661201477,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9793832302093506,"dir":"ltr","boundary":[0.29603805661201477,0.16520902442932128,0.6780104088783264,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712802648544312,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6764705777168274,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6764705777168274,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6712802648544312,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.8889660835266113,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6712802648544312,0.19121140241622925,0.6764705777168274,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64532870054245,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6695501804351807,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6695501804351807,"y":0.20546318590641022},{"x":0.64532870054245,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9909950494766235,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.64532870054245,0.19121140241622925,0.6695501804351807,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6384083032608032,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6435986161231995,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6435986161231995,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6384083032608032,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9672946333885193,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6384083032608032,0.19121140241622925,0.6435986161231995,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020761132240295,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6349480748176575,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6349480748176575,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6020761132240295,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9954841732978821,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6020761132240295,0.19121140241622925,0.6349480748176575,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5605536103248596,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5968858003616333,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5968858003616333,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5605536103248596,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9911572933197021,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5605536103248596,0.19121140241622925,0.5968858003616333,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.520761251449585,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5484429001808167,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5484429001808167,"y":0.20546318590641022},{"x":0.520761251449585,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9927098155021667,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.520761251449585,0.19121140241622925,0.5484429001808167,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5103806257247925,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5155709385871887,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5155709385871887,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5103806257247925,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9924463033676147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5103806257247925,0.19121140241622925,0.5155709385871887,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844290614128113,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5069203972816467,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5069203972816467,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4844290614128113,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.994208574295044,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4844290614128113,0.19121140241622925,0.5069203972816467,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45155709981918335,"y":0.19121140241622925},{"x":0.47750866413116455,"y":0.19121140241622925},{"x":0.47750866413116455,"y":0.20546318590641022},{"x":0.45155709981918335,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9923158884048462,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.45155709981918335,0.19121140241622925,0.47750866413116455,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4480968713760376,"y":0.19121140241622925},{"x":0.45155709981918335,"y":0.19121140241622925},{"x":0.45155709981918335,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4480968713760376,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.988143265247345,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4480968713760376,0.19121140241622925,0.45155709981918335,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41695502400398254,"y":0.19121140241622925},{"x":0.44463667273521423,"y":0.19121140241622925},{"x":0.44463667273521423,"y":0.20546318590641022},{"x":0.41695502400398254,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.7160136103630066,"dir":"rtl","str":"1394","boundary":[0.41695502400398254,0.19121140241622925,0.44463667273521423,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4031141996383667,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4238754212856293,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4238754212856293,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4031141996383667,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.913520336151123,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4031141996383667,0.19121140241622925,0.4238754212856293,0.20546318590641022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4031141996383667,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6764705777168274,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6764705777168274,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4031141996383667,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9605240821838379,"dir":"ltr","boundary":[0.3981141996383667,0.18421140241622924,0.6814705777168274,0.21246318590641022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712802648544312,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6764705777168274,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6712802648544312,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8849431276321411,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6712802648544312,0.20783847570419312,0.6764705777168274,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487889289855957,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6660899519920349,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6660899519920349,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6487889289855957,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9046174883842468,"dir":"rtl","str":"۱۲۱","boundary":[0.6487889289855957,0.20783847570419312,0.6660899519920349,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633217990398407,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6435986161231995,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6435986161231995,"y":0.2197149693965912},{"x":0.633217990398407,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9852629899978638,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.633217990398407,0.20783847570419312,0.6435986161231995,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.621107280254364,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6297577619552612,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6297577619552612,"y":0.2197149693965912},{"x":0.621107280254364,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9117296934127808,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.621107280254364,0.20783847570419312,0.6297577619552612,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899654030799866,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6176470518112183,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899654030799866,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9903672933578491,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5899654030799866,0.20783847570419312,0.6176470518112183,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5813148617744446,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5847750902175903,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5847750902175903,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5813148617744446,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9859261512756348,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5813148617744446,0.20783847570419312,0.5847750902175903,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5795847773551941,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5795847773551941,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9828382134437561,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.5588235259056091,0.20783847570419312,0.5795847773551941,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5501729846000671,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5553632974624634,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5553632974624634,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5501729846000671,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9720881581306458,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5501729846000671,0.20783847570419312,0.5553632974624634,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484429001808167,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5501729846000671,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5501729846000671,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5484429001808167,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.965085506439209,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5484429001808167,0.20783847570419312,0.5501729846000671,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5173010230064392,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5415225028991699,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5415225028991699,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5173010230064392,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.994257926940918,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5173010230064392,0.20783847570419312,0.5415225028991699,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508650541305542,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5155709385871887,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5155709385871887,"y":0.2197149693965912},{"x":0.508650541305542,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9839862585067749,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.508650541305542,0.20783847570419312,0.5155709385871887,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4757785499095917,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5069203972816467,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5069203972816467,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4757785499095917,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9953655004501343,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4757785499095917,0.20783847570419312,0.5069203972816467,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4740484356880188,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4757785499095917,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4757785499095917,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4740484356880188,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9738366007804871,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4740484356880188,0.20783847570419312,0.4757785499095917,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4740484356880188,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6782007217407227,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6782007217407227,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4740484356880188,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9710162281990051,"dir":"ltr","boundary":[0.4690484356880188,0.2008384757041931,0.6832007217407227,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695501804351807,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6747404932975769,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6747404932975769,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6695501804351807,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9072415232658386,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6695501804351807,0.22446556389331818,0.6747404932975769,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5501729846000671,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6660899519920349,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6660899519920349,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5501729846000671,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.5963394641876221,"dir":"rtl","str":"978-964-473-۳۸۳-۳","boundary":[0.5501729846000671,0.22446556389331818,0.6660899519920349,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051903128623962,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5415225028991699,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5415225028991699,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5051903128623962,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9807606935501099,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5051903128623962,0.22565320134162903,0.5415225028991699,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636678099632263,"y":0.22565320134162903},{"x":0.49480968713760376,"y":0.22565320134162903},{"x":0.49480968713760376,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4636678099632263,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9880247116088867,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4636678099632263,0.22565320134162903,0.49480968713760376,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4307958483695984,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4584774971008301,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4584774971008301,"y":0.23990498483181},{"x":0.4307958483695984,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.976735532283783,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.4307958483695984,0.22565320134162903,0.4584774971008301,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238754212856293,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4290657341480255,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4290657341480255,"y":0.23990498483181},{"x":0.4238754212856293,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9023105502128601,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4238754212856293,0.22565320134162903,0.4290657341480255,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40657439827919006,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4204152226448059,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4204152226448059,"y":0.23990498483181},{"x":0.40657439827919006,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9538800716400146,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.40657439827919006,0.22565320134162903,0.4204152226448059,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40657439827919006,"y":0.22565320134162903},{"x":0.724913477897644,"y":0.22327791154384613},{"x":0.724913477897644,"y":0.2375296950340271},{"x":0.40657439827919006,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8023802042007446,"dir":"ltr","boundary":[0.40157439827919006,0.21865320134162902,0.729913477897644,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8166090250015259,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8408304452896118,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8408304452896118,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8166090250015259,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9922534227371216,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.8166090250015259,0.36579573154449463,0.8408304452896118,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820069193840027,"y":0.3669833838939667},{"x":0.8096885681152344,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8096885681152344,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7820069193840027,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9859788417816162,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.7820069193840027,0.3669833838939667,0.8096885681152344,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733563780784607,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7785466909408569,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7802768349647522,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7733563780784607,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9833394885063171,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7733563780784607,0.3669833838939667,0.7802768349647522,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439446449279785,"y":0.3669833838939667},{"x":0.766435980796814,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7681660652160645,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7439446449279785,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9909128546714783,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.7439446449279785,0.3669833838939667,0.7681660652160645,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6989619135856628,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7370242476463318,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7370242476463318,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6989619135856628,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9895619750022888,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6989619135856628,0.3681710362434387,0.7370242476463318,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8010380864143372,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8408304452896118,"y":0.3871733844280243},{"x":0.8408304452896118,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8010380864143372,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9636843800544739,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8010380864143372,0.3871733844280243,0.8408304452896118,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595155835151672,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7941176295280457,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7941176295280457,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7595155835151672,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9858672022819519,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.7595155835151672,0.38836103677749634,0.7941176295280457,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7508650422096252,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7560553550720215,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7560553550720215,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7508650422096252,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9697821736335754,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7508650422096252,0.38836103677749634,0.7560553550720215,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110726833343506,"y":0.38836103677749634},{"x":0.745674729347229,"y":0.38836103677749634},{"x":0.745674729347229,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7110726833343506,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9922543168067932,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.7110726833343506,0.38836103677749634,0.745674729347229,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6660899519920349,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7041522264480591,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7041522264480591,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6660899519920349,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.986783504486084,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6660899519920349,0.38836103677749634,0.7041522264480591,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8131487965583801,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8408304452896118,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8408304452896118,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8131487965583801,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9893192648887634,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.8131487965583801,0.4097387194633484,0.8408304452896118,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766435980796814,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8079584836959839,"y":0.4097387194633484},{"x":0.8079584836959839,"y":0.4204275608062744},{"x":0.766435980796814,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9852836728096008,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.766435980796814,0.4097387194633484,0.8079584836959839,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7595155835151672,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7629757523536682,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7629757523536682,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7595155835151672,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9852248430252075,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7595155835151672,0.4097387194633484,0.7629757523536682,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7179930806159973,"y":0.4097387194633484},{"x":0.754325270652771,"y":0.4097387194633484},{"x":0.754325270652771,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7179930806159973,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9902793169021606,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.7179930806159973,0.4097387194633484,0.754325270652771,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6747404932975769,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7128027677536011,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7128027677536011,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6747404932975769,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9891669750213623,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6747404932975769,0.4097387194633484,0.7128027677536011,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6660899519920349,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8408304452896118,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8408304452896118,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6678200960159302,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9865574836730957,"dir":"ltr","boundary":[0.6610899519920349,0.3587957315444946,0.8458304452896118,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7975778579711914,"y":0.43111640214920044},{"x":0.8408304452896118,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8408304452896118,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7975778579711914,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9797407388687134,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7975778579711914,0.43111640214920044,0.8408304452896118,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7975778579711914,"y":0.43111640214920044},{"x":0.8408304452896118,"y":0.4299287497997284},{"x":0.8408304452896118,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7975778579711914,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9797407388687134,"dir":"ltr","boundary":[0.7925778579711914,0.42411640214920043,0.8458304452896118,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8027681708335876,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8408304452896118,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8408304452896118,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8027681708335876,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9795153737068176,"str":"قیمت","boundary":[0.8027681708335876,0.7327790856361389,0.8408304452896118,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8027681708335876,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8408304452896118,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8408304452896118,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8027681708335876,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9795153737068176,"dir":"ltr","boundary":[0.7977681708335876,0.7257790856361389,0.8458304452896118,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8010380864143372,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8408304452896118,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8408304452896118,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8010380864143372,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.981036365032196,"str":"شابک","boundary":[0.8010380864143372,0.7589073777198792,0.8408304452896118,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8010380864143372,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8408304452896118,"y":0.7589073777198792},{"x":0.8408304452896118,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8010380864143372,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.981036365032196,"dir":"ltr","boundary":[0.7960380864143372,0.7519073777198791,0.8458304452896118,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712802648544312,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6730104088783264,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6730104088783264,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6712802648544312,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8908143043518066,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6712802648544312,0.24584323167800903,0.6730104088783264,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608996391296387,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6660899519920349,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6660899519920349,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6608996391296387,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9869980812072754,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6608996391296387,0.24584323167800903,0.6660899519920349,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6159169673919678,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6557093262672424,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6557093262672424,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6159169673919678,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9914318919181824,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6159169673919678,0.24584323167800903,0.6557093262672424,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6055363416671753,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6107266545295715,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6107266545295715,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6055363416671753,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9955507516860962,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6055363416671753,0.24584323167800903,0.6107266545295715,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5605536103248596,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5986159443855286,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5986159443855286,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5605536103248596,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9927896857261658,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5605536103248596,0.24584323167800903,0.5986159443855286,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5276816487312317,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5536332130432129,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5536332130432129,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5276816487312317,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9924882650375366,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5276816487312317,0.24584323167800903,0.5536332130432129,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5034602284431458,"y":0.24584323167800903},{"x":0.520761251449585,"y":0.24584323167800903},{"x":0.520761251449585,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5034602284431458,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9868689179420471,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.5034602284431458,0.24584323167800903,0.520761251449585,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913494884967804,"y":0.24584323167800903},{"x":0.49653980135917664,"y":0.24584323167800903},{"x":0.49653980135917664,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4913494884967804,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9822762608528137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4913494884967804,0.24584323167800903,0.49653980135917664,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46020761132240295,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4844290614128113,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4844290614128113,"y":0.2577197253704071},{"x":0.46020761132240295,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9920213222503662,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.46020761132240295,0.24584323167800903,0.4844290614128113,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43252596259117126,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4550172984600067,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4550172984600067,"y":0.2577197253704071},{"x":0.43252596259117126,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9818081855773926,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.43252596259117126,0.24584323167800903,0.4550172984600067,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4238754212856293,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4290657341480255,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4290657341480255,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4238754212856293,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9705444574356079,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4238754212856293,0.24584323167800903,0.4290657341480255,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3927335739135742,"y":0.24584323167800903},{"x":0.41868510842323303,"y":0.24584323167800903},{"x":0.41868510842323303,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3927335739135742,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9940300583839417,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.3927335739135742,0.24584323167800903,0.41868510842323303,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3858131468296051,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3858131468296051,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9874541759490967,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.3529411852359772,0.24584323167800903,0.3858131468296051,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34602075815200806,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3494809567928314,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3494809567928314,"y":0.2577197253704071},{"x":0.34602075815200806,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9802646636962891,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34602075815200806,0.24584323167800903,0.3494809567928314,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32006919384002686,"y":0.24584323167800903},{"x":0.33910036087036133,"y":0.24584323167800903},{"x":0.33910036087036133,"y":0.2577197253704071},{"x":0.32006919384002686,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.979128360748291,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.32006919384002686,0.24584323167800903,0.33910036087036133,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785467207431793,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3148788809776306,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3148788809776306,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2785467207431793,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9882033467292786,"dir":"rtl","str":"فرمهینی","boundary":[0.2785467207431793,0.24584323167800903,0.3148788809776306,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23875433206558228,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2733564078807831,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2733564078807831,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23875433206558228,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9924708604812622,"dir":"rtl","str":"فراهانی","boundary":[0.23875433206558228,0.24584323167800903,0.2733564078807831,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22664359211921692,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23183390498161316,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23183390498161316,"y":0.2577197253704071},{"x":0.22664359211921692,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9840565323829651,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22664359211921692,0.24584323167800903,0.23183390498161316,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1851211041212082,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22145329415798187,"y":0.24584323167800903},{"x":0.22145329415798187,"y":0.2577197253704071},{"x":0.1851211041212082,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9792883396148682,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.1851211041212082,0.24584323167800903,0.22145329415798187,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15916955471038818,"y":0.24584323167800903},{"x":0.17820069193840027,"y":0.24584323167800903},{"x":0.17820069193840027,"y":0.2577197253704071},{"x":0.15916955471038818,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9917664527893066,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.15916955471038818,0.24584323167800903,0.17820069193840027,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730104088783264,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6730104088783264,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6730104088783264,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6730104088783264,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.8560009002685547,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6730104088783264,0.26128265261650085,0.6730104088783264,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6366782188415527,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6660899519920349,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6660899519920349,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6366782188415527,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9923516511917114,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6366782188415527,0.26128265261650085,0.6660899519920349,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020761132240295,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6297577619552612,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6297577619552612,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6020761132240295,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9720684289932251,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6020761132240295,0.26128265261650085,0.6297577619552612,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5951557159423828,"y":0.26128265261650085},{"x":0.600346028804779,"y":0.26128265261650085},{"x":0.600346028804779,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5951557159423828,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.5462538003921509,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5951557159423828,0.26128265261650085,0.600346028804779,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5847750902175903,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5899654030799866,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5899654030799866,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5847750902175903,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.5289346575737,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5847750902175903,0.26128265261650085,0.5899654030799866,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5795847773551941,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5795847773551941,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5588235259056091,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9885603189468384,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5588235259056091,0.26128265261650085,0.5795847773551941,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484429001808167,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5536332130432129,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5536332130432129,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5484429001808167,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.4804099202156067,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5484429001808167,0.26128265261650085,0.5536332130432129,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363321900367737,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5415225028991699,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5415225028991699,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5363321900367737,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.5124830007553101,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5363321900367737,0.26128265261650085,0.5415225028991699,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508650541305542,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5328719615936279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5328719615936279,"y":0.27078384160995483},{"x":0.508650541305542,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9920929670333862,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.508650541305542,0.26128265261650085,0.5328719615936279,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4723183512687683,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5034602284431458,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5034602284431458,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4723183512687683,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9909769296646118,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.4723183512687683,0.26128265261650085,0.5034602284431458,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15916955471038818,"y":0.244655579328537},{"x":0.6730104088783264,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6730104088783264,"y":0.2719714939594269},{"x":0.15916955471038818,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9678075313568115,"dir":"ltr","boundary":[0.15416955471038818,0.23765557932853698,0.6780104088783264,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730104088783264,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6730104088783264,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6730104088783264,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6730104088783264,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.8605353236198425,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6730104088783264,0.27909737825393677,0.6730104088783264,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487889289855957,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6660899519920349,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6660899519920349,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6487889289855957,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9498146772384644,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.6487889289855957,0.27909737825393677,0.6660899519920349,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6384083032608032,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6435986161231995,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6435986161231995,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6384083032608032,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9891001582145691,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6384083032608032,0.27909737825393677,0.6435986161231995,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6072664260864258,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6314879059791565,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6314879059791565,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6072664260864258,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9940729141235352,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6072664260864258,0.27909737825393677,0.6314879059791565,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020761132240295,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6055363416671753,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6055363416671753,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6020761132240295,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9886667132377625,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6020761132240295,0.27909737825393677,0.6055363416671753,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5692041516304016,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5968858003616333,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5968858003616333,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5692041516304016,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9949346780776978,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5692041516304016,0.27909737825393677,0.5968858003616333,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5346021056175232,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5622837543487549,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5622837543487549,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5346021056175232,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9937514662742615,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5346021056175232,0.27909737825393677,0.5622837543487549,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311418771743774,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5328719615936279,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5328719615936279,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5311418771743774,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9596207141876221,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5311418771743774,0.27909737825393677,0.5328719615936279,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4930795729160309,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5259515643119812,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5259515643119812,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4930795729160309,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.993833601474762,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.4930795729160309,0.27909737825393677,0.5259515643119812,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4480968713760376,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48788926005363464,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48788926005363464,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4480968713760376,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9883452653884888,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4480968713760376,0.27909737825393677,0.48788926005363464,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100345969200134,"y":0.27909737825393677},{"x":0.44290658831596375,"y":0.27909737825393677},{"x":0.44290658831596375,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4100345969200134,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9918513894081116,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4100345969200134,0.27909737825393677,0.44290658831596375,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39965397119522095,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4048442840576172,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4048442840576172,"y":0.29097387194633484},{"x":0.39965397119522095,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9863983392715454,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39965397119522095,0.27909737825393677,0.4048442840576172,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37197232246398926,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3944636583328247,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3944636583328247,"y":0.29097387194633484},{"x":0.37197232246398926,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9931356310844421,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.37197232246398926,0.27909737825393677,0.3944636583328247,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3425605595111847,"y":0.27909737825393677},{"x":0.366782009601593,"y":0.27909737825393677},{"x":0.366782009601593,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3425605595111847,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9907928109169006,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3425605595111847,0.27909737825393677,0.366782009601593,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3425605595111847,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6730104088783264,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6730104088783264,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3425605595111847,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.985580325126648,"dir":"ltr","boundary":[0.3375605595111847,0.27209737825393676,0.6780104088783264,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6712802648544312,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6764705777168274,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6712802648544312,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.7445699572563171,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6712802648544312,0.2980997562408447,0.6764705777168274,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401383876800537,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6678200960159302,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6678200960159302,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6401383876800537,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.6908098459243774,"dir":"rtl","str":"١٣٩٤","boundary":[0.6401383876800537,0.2980997562408447,0.6678200960159302,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.624567449092865,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6349480748176575,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6349480748176575,"y":0.31116390228271484},{"x":0.624567449092865,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.6466202735900879,"dir":"rtl","str":"٣٤","boundary":[0.624567449092865,0.2980997562408447,0.6349480748176575,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5657439231872559,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6020761132240295,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6020761132240295,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5657439231872559,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.7060114741325378,"dir":"rtl","str":"SB٤٣٢","boundary":[0.5657439231872559,0.2980997562408447,0.6020761132240295,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020761132240295,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6072664260864258,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6072664260864258,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6020761132240295,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8802645206451416,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6020761132240295,0.2980997562408447,0.6072664260864258,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.612456738948822,"y":0.2980997562408447},{"x":0.621107280254364,"y":0.2980997562408447},{"x":0.621107280254364,"y":0.31116390228271484},{"x":0.612456738948822,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8193637728691101,"dir":"rtl","str":"٩","boundary":[0.612456738948822,0.2980997562408447,0.621107280254364,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363321900367737,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5536332130432129,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5536332130432129,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5363321900367737,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9387369751930237,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5363321900367737,0.2980997562408447,0.5536332130432129,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155709385871887,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5363321900367737,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5363321900367737,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5155709385871887,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9704806804656982,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5155709385871887,0.2980997562408447,0.5363321900367737,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4809688627719879,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5069203972816467,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5069203972816467,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4809688627719879,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.969670295715332,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.4809688627719879,0.2980997562408447,0.5069203972816467,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4723183512687683,"y":0.2980997562408447},{"x":0.47750866413116455,"y":0.2980997562408447},{"x":0.47750866413116455,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4723183512687683,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9360778331756592,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4723183512687683,0.2980997562408447,0.47750866413116455,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.387543261051178,"y":0.2980997562408447},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2980997562408447},{"x":0.47058823704719543,"y":0.31116390228271484},{"x":0.387543261051178,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.7817347049713135,"dir":"rtl","str":"635/964095513","boundary":[0.387543261051178,0.2980997562408447,0.47058823704719543,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3442906439304352,"y":0.2980997562408447},{"x":0.37197232246398926,"y":0.2980997562408447},{"x":0.37197232246398926,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3442906439304352,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9845491051673889,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3442906439304352,0.2980997562408447,0.37197232246398926,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2906574308872223,"y":0.2980997562408447},{"x":0.33737024664878845,"y":0.2980997562408447},{"x":0.33737024664878845,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2906574308872223,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9832640886306763,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.2906574308872223,0.2980997562408447,0.33737024664878845,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26989617943763733,"y":0.2980997562408447},{"x":0.28373703360557556,"y":0.2980997562408447},{"x":0.28373703360557556,"y":0.31116390228271484},{"x":0.26989617943763733,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9748240113258362,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.26989617943763733,0.2980997562408447,0.28373703360557556,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2612456679344177,"y":0.2980997562408447},{"x":0.26816609501838684,"y":0.2980997562408447},{"x":0.26816609501838684,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2612456679344177,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9667673707008362,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2612456679344177,0.2980997562408447,0.26816609501838684,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21280276775360107,"y":0.2980997562408447},{"x":0.25951558351516724,"y":0.2980997562408447},{"x":0.25951558351516724,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21280276775360107,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.7286142110824585,"dir":"rtl","str":"٤١٤١٦٠٧","boundary":[0.21280276775360107,0.2980997562408447,0.25951558351516724,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21280276775360107,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6816608905792236,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6816608905792236,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21280276775360107,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8529155254364014,"dir":"ltr","boundary":[0.20780276775360107,0.2910997562408447,0.6866608905792236,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6972318291664124,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6972318291664124,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6972318291664124,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6972318291664124,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8235375881195068,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6972318291664124,0.4524940550327301,0.6972318291664124,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6557093262672424,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6885812878608704,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6885812878608704,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6557093262672424,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9899824261665344,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6557093262672424,0.4524940550327301,0.6885812878608704,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5934256315231323,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5934256315231323,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9920274615287781,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.5934256315231323,0.4524940550327301,0.6470588445663452,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5432525873184204,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5847750902175903,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5847750902175903,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5432525873184204,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9970333576202393,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5432525873184204,0.4524940550327301,0.5847750902175903,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4653979241847992,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5363321900367737,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5363321900367737,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4653979241847992,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9823033213615417,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.4653979241847992,0.4524940550327301,0.5363321900367737,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4204152226448059,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4567474126815796,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4567474126815796,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4204152226448059,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9950423240661621,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4204152226448059,0.4524940550327301,0.4567474126815796,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4134947955608368,"y":0.4524940550327301},{"x":0.41868510842323303,"y":0.4524940550327301},{"x":0.41868510842323303,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4134947955608368,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9761746525764465,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4134947955608368,0.4524940550327301,0.41868510842323303,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34602075815200806,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4048442840576172,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4048442840576172,"y":0.46912112832069397},{"x":0.34602075815200806,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9889432787895203,"dir":"rtl","str":"تیپهای","boundary":[0.34602075815200806,0.4524940550327301,0.4048442840576172,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3356401324272156,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3356401324272156,"y":0.46912112832069397},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9829587936401367,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.29411765933036804,0.4524940550327301,0.3356401324272156,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24913494288921356,"y":0.4524940550327301},{"x":0.28546711802482605,"y":0.4524940550327301},{"x":0.28546711802482605,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24913494288921356,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9929009675979614,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.24913494288921356,0.4524940550327301,0.28546711802482605,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1920415163040161,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24048443138599396,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24048443138599396,"y":0.46912112832069397},{"x":0.1920415163040161,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9851003885269165,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.1920415163040161,0.4524940550327301,0.24048443138599396,0.46912112832069397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1920415163040161,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6972318291664124,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6972318291664124,"y":0.46912112832069397},{"x":0.1920415163040161,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9852504134178162,"dir":"ltr","boundary":[0.1870415163040161,0.4454940550327301,0.7022318291664124,0.476121128320694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955017447471619,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6972318291664124,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6972318291664124,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6955017447471619,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9182335734367371,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6955017447471619,0.48099762201309204,0.6972318291664124,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6159169673919678,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6851211190223694,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6851211190223694,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6159169673919678,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9511528611183167,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6159169673919678,0.48099762201309204,0.6851211190223694,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5397923588752747,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6055363416671753,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6055363416671753,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5397923588752747,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9624625444412231,"dir":"rtl","str":"میرداودی","boundary":[0.5397923588752747,0.48099762201309204,0.6055363416671753,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.520761251449585,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5276816487312317,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5276816487312317,"y":0.49643704295158386},{"x":0.520761251449585,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9964885115623474,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.520761251449585,0.48099762201309204,0.5276816487312317,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5034602284431458,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5103806257247925,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5103806257247925,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5034602284431458,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.993180513381958,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5034602284431458,0.48099762201309204,0.5103806257247925,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43252596259117126,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4913494884967804,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4913494884967804,"y":0.49643704295158386},{"x":0.43252596259117126,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9856287240982056,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.43252596259117126,0.48099762201309204,0.4913494884967804,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38062283396720886,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4204152226448059,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4204152226448059,"y":0.49643704295158386},{"x":0.38062283396720886,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9925972819328308,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.38062283396720886,0.48099762201309204,0.4204152226448059,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3425605595111847,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3685121238231659,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3685121238231659,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3425605595111847,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9901211857795715,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.3425605595111847,0.48099762201309204,0.3685121238231659,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3339100480079651,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3339100480079651,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3235294222831726,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9874813556671143,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3235294222831726,0.48099762201309204,0.3339100480079651,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27508649230003357,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3131487965583801,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3131487965583801,"y":0.49643704295158386},{"x":0.27508649230003357,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9926279783248901,"dir":"rtl","str":"هاجر","boundary":[0.27508649230003357,0.48099762201309204,0.3131487965583801,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23010380566120148,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2647058963775635,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2647058963775635,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23010380566120148,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9829630851745605,"dir":"rtl","str":"نعمتی","boundary":[0.23010380566120148,0.48099762201309204,0.2647058963775635,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.219723179936409,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22664359211921692,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22664359211921692,"y":0.49643704295158386},{"x":0.219723179936409,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9813042283058167,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.219723179936409,0.48099762201309204,0.22664359211921692,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16955018043518066,"y":0.48099762201309204},{"x":0.20761245489120483,"y":0.48099762201309204},{"x":0.20761245489120483,"y":0.49643704295158386},{"x":0.16955018043518066,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9939370155334473,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.16955018043518066,0.48099762201309204,0.20761245489120483,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16955018043518066,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6972318291664124,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6972318291664124,"y":0.49643704295158386},{"x":0.16955018043518066,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9784246683120728,"dir":"ltr","boundary":[0.16455018043518066,0.47399762201309203,0.7022318291664124,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837370038032532,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8442906737327576,"y":0.5368170738220215},{"x":0.8425605297088623,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7837370038032532,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9819431900978088,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7837370038032532,0.5356294512748718,0.8425605297088623,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439446449279785,"y":0.5356294512748718},{"x":0.775086522102356,"y":0.5356294512748718},{"x":0.775086522102356,"y":0.5522565245628357},{"x":0.742214560508728,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9790855646133423,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7439446449279785,0.5356294512748718,0.775086522102356,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439446449279785,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8442906737327576,"y":0.5368170738220215},{"x":0.8425605297088623,"y":0.5534442067146301},{"x":0.742214560508728,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9809906482696533,"dir":"ltr","boundary":[0.7389446449279785,0.5286294512748718,0.8475605297088623,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114187121391296,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8408304452896118,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8408304452896118,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8131487965583801,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.992561936378479,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8114187121391296,0.5641329884529114,0.8408304452896118,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802768349647522,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8044982552528381,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8044982552528381,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7820069193840027,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9854370355606079,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.7802768349647522,0.5641329884529114,0.8044982552528381,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7370242476463318,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7716262936592102,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7733563780784607,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7370242476463318,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9859803318977356,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7370242476463318,0.5653206706047058,0.7733563780784607,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955017447471619,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6955017447471619,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8909294009208679,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6955017447471619,0.5676959753036499,0.6972318291664124,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608996391296387,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6885812878608704,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6868512034416199,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6608996391296387,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9421563744544983,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6608996391296387,0.5676959753036499,0.6868512034416199,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6055363416671753,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6522491574287415,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6522491574287415,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6055363416671753,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.989501416683197,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6055363416671753,0.5665082931518555,0.6522491574287415,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5397923588752747,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5968858003616333,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5951557159423828,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5397923588752747,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9547097682952881,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.5397923588752747,0.5653206706047058,0.5951557159423828,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4982698857784271,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5328719615936279,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5328719615936279,"y":0.58076012134552},{"x":0.49653980135917664,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9899713397026062,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.4982698857784271,0.5641329884529114,0.5328719615936279,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49653980135917664,"y":0.5629453659057617},{"x":0.8408304452896118,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8408304452896118,"y":0.5843230485916138},{"x":0.49653980135917664,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9725089073181152,"dir":"ltr","boundary":[0.49153980135917663,0.5559453659057617,0.8458304452896118,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304498195648193,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8408304452896118,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6057007312774658},{"x":0.8304498195648193,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9936016798019409,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8304498195648193,0.5938242077827454,0.8408304452896118,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7612456679344177,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7612456679344177,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9885348677635193,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7612456679344177,0.5938242077827454,0.8235294222831726,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955017447471619,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6972318291664124,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6955017447471619,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.7938594222068787,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6955017447471619,0.5902612805366516,0.6972318291664124,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6366782188415527,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6868512034416199,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6868512034416199,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6366782188415527,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9866989850997925,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6366782188415527,0.5902612805366516,0.6868512034416199,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5657439231872559,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6280276775360107,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6280276775360107,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5657439231872559,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.98811274766922,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5657439231872559,0.5902612805366516,0.6280276775360107,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508650541305542,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5570934414863586,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5570934414863586,"y":0.6092636585235596},{"x":0.508650541305542,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9939514398574829,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.508650541305542,0.5902612805366516,0.5570934414863586,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913494884967804,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4913494884967804,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9913192391395569,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4913494884967804,0.5902612805366516,0.5,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4498269855976105,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4844290614128113,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4844290614128113,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4498269855976105,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9936566948890686,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4498269855976105,0.5902612805366516,0.4844290614128113,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013840854167938,"y":0.5902612805366516},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5902612805366516},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4013840854167938,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9924542307853699,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4013840854167938,0.5902612805366516,0.44117647409439087,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013840854167938,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8408304452896118,"y":0.589073657989502},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4013840854167938,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9854552149772644,"dir":"ltr","boundary":[0.3963840854167938,0.5832612805366516,0.8458304452896118,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8131487965583801,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6318289637565613},{"x":0.8148788809776306,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.992489218711853,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8131487965583801,0.6199524998664856,0.8408304452896118,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766435980796814,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8044982552528381,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8062283992767334,"y":0.6330166459083557},{"x":0.766435980796814,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9929218292236328,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.766435980796814,0.6199524998664856,0.8062283992767334,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766435980796814,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6330166459083557},{"x":0.766435980796814,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9927776455879211,"dir":"ltr","boundary":[0.761435980796814,0.6129524998664856,0.8458304452896118,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062283992767334,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6627078652381897},{"x":0.8062283992767334,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9748278856277466,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8062283992767334,0.6496437191963196,0.8408304452896118,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7612456679344177,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7958477735519409,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7958477735519409,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7612456679344177,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9687836170196533,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7612456679344177,0.6496437191963196,0.7958477735519409,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7612456679344177,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6496437191963196},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7612456679344177,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9722375273704529,"dir":"ltr","boundary":[0.7562456679344177,0.6426437191963196,0.8458304452896118,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820069193840027,"y":0.673396646976471},{"x":0.8425605297088623,"y":0.675771951675415},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7802768349647522,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9902734160423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7820069193840027,0.673396646976471,0.8408304452896118,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820069193840027,"y":0.673396646976471},{"x":0.8425605297088623,"y":0.675771951675415},{"x":0.8408304452896118,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7802768349647522,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9902734160423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7770069193840027,0.6663966469764709,0.8458304452896118,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871972322463989,"y":0.7019002437591553},{"x":0.8391003608703613,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8373702168464661,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7854671478271484,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9733308553695679,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7871972322463989,0.7019002437591553,0.8373702168464661,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871972322463989,"y":0.7019002437591553},{"x":0.8391003608703613,"y":0.7042755484580994},{"x":0.8373702168464661,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7854671478271484,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9733308553695679,"dir":"ltr","boundary":[0.7821972322463989,0.6949002437591553,0.8423702168464661,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487889289855957,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6487889289855957,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9785552620887756,"dir":"rtl","str":"عشوری","boundary":[0.6487889289855957,0.5095011591911316,0.6972318291664124,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6366782188415527,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6435986161231995,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6435986161231995,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6366782188415527,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9703889489173889,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6366782188415527,0.5095011591911316,0.6435986161231995,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020761132240295,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6280276775360107,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6280276775360107,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6020761132240295,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9670507311820984,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6020761132240295,0.5095011591911316,0.6280276775360107,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5380622744560242,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5916954874992371,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5916954874992371,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5380622744560242,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9841055870056152,"dir":"rtl","str":"فرمهینی","boundary":[0.5380622744560242,0.5095011591911316,0.5916954874992371,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47750866413116455,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5276816487312317,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5276816487312317,"y":0.5249406099319458},{"x":0.47750866413116455,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9874317646026611,"dir":"rtl","str":"فراهانی","boundary":[0.47750866413116455,0.5095011591911316,0.5276816487312317,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46193772554397583,"y":0.5095011591911316},{"x":0.46885812282562256,"y":0.5095011591911316},{"x":0.46885812282562256,"y":0.5249406099319458},{"x":0.46193772554397583,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.991090714931488,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46193772554397583,0.5095011591911316,0.46885812282562256,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39792388677597046,"y":0.5095011591911316},{"x":0.45328718423843384,"y":0.5095011591911316},{"x":0.45328718423843384,"y":0.5249406099319458},{"x":0.39792388677597046,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.975106954574585,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.39792388677597046,0.5095011591911316,0.45328718423843384,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3598615825176239,"y":0.5095011591911316},{"x":0.38927334547042847,"y":0.5095011591911316},{"x":0.38927334547042847,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3598615825176239,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9885432720184326,"dir":"rtl","str":"زارع","boundary":[0.3598615825176239,0.5095011591911316,0.38927334547042847,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3598615825176239,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3598615825176239,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9813902378082275,"dir":"ltr","boundary":[0.3548615825176239,0.5025011591911316,0.7022318291664124,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955017447471619,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6955017447471619,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9271916151046753,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6955017447471619,0.5368170738220215,0.6972318291664124,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.64532870054245,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6868512034416199,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6868512034416199,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6470588445663452,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9923607110977173,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.64532870054245,0.5368170738220215,0.6868512034416199,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986159443855286,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6384083032608032,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6384083032608032,"y":0.551068902015686},{"x":0.5986159443855286,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9868433475494385,"dir":"rtl","str":"فیاض","boundary":[0.5986159443855286,0.5380047559738159,0.6384083032608032,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986159443855286,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6972318291664124,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5986159443855286,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9826675057411194,"dir":"ltr","boundary":[0.5936159443855286,0.5298170738220215,0.7022318291664124,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487889289855957,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6851211190223694,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6851211190223694,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6487889289855957,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.7029986381530762,"str":"1394","boundary":[0.6487889289855957,0.6199524998664856,0.6851211190223694,0.6306413412094116]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955017447471619,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6972318291664124,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6972318291664124,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6955017447471619,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9070329070091248,"str":":","boundary":[0.6955017447471619,0.6211401224136353,0.6972318291664124,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487889289855957,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6972318291664124,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6972318291664124,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6487889289855957,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.743805468082428,"dir":"ltr","boundary":[0.6437889289855957,0.6129524998664856,0.7022318291664124,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955017447471619,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6972318291664124,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6972318291664124,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6955017447471619,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8651459813117981,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6955017447471619,0.6496437191963196,0.6972318291664124,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6384083032608032,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6868512034416199,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6868512034416199,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6384083032608032,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9839953780174255,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.6384083032608032,0.6496437191963196,0.6868512034416199,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6384083032608032,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6972318291664124,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6972318291664124,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6384083032608032,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.960225522518158,"dir":"ltr","boundary":[0.6334083032608032,0.6426437191963196,0.7022318291664124,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155709385871887,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5484429001808167,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5484429001808167,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5155709385871887,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9710745215415955,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5155709385871887,0.34323039650917053,0.5484429001808167,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45155709981918335,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5069203972816467,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5069203972816467,"y":0.3551068902015686},{"x":0.45155709981918335,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.988530158996582,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.45155709981918335,0.34323039650917053,0.5069203972816467,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45155709981918335,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5484429001808167,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5484429001808167,"y":0.3551068902015686},{"x":0.45155709981918335,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9818164706230164,"dir":"ltr","boundary":[0.44655709981918335,0.3362303965091705,0.5534429001808167,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761245489120483,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6055363416671753,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6072664260864258,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5778546929359436,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9830341339111328,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5761245489120483,0.36579573154449463,0.6072664260864258,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311418771743774,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5692041516304016,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5709342360496521,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5311418771743774,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.977300763130188,"dir":"rtl","str":"سفیدکن","boundary":[0.5311418771743774,0.3669833838939667,0.5709342360496521,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224913358688354,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5276816487312317,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5276816487312317,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5242214798927307,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9725258946418762,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5224913358688354,0.3669833838939667,0.5276816487312317,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4930795729160309,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5155709385871887,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5173010230064392,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4930795729160309,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9918822050094604,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4930795729160309,0.3669833838939667,0.5173010230064392,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4480968713760376,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48615917563438416,"y":0.3669833838939667},{"x":0.48615917563438416,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4480968713760376,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9873968362808228,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4480968713760376,0.3681710362434387,0.48615917563438416,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5657439231872559,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6055363416671753,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6055363416671753,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5657439231872559,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9620233774185181,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5657439231872559,0.3871733844280243,0.6055363416671753,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311418771743774,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5588235259056091,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5588235259056091,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5311418771743774,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9784252047538757,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.5311418771743774,0.38836103677749634,0.5588235259056091,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5242214798927307,"y":0.38836103677749634},{"x":0.529411792755127,"y":0.38836103677749634},{"x":0.529411792755127,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5242214798927307,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9818500280380249,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5242214798927307,0.38836103677749634,0.529411792755127,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49480968713760376,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5173010230064392,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5173010230064392,"y":0.39904987812042236},{"x":0.49480968713760376,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.991611897945404,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.49480968713760376,0.38836103677749634,0.5173010230064392,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4498269855976105,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48788926005363464,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48788926005363464,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4498269855976105,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9880433678627014,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4498269855976105,0.38836103677749634,0.48788926005363464,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5743944644927979,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6072664260864258,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6072664260864258,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5743944644927979,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9818755984306335,"dir":"rtl","str":"خسرو","boundary":[0.5743944644927979,0.40855106711387634,0.6072664260864258,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467128157615662,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5674740672111511,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5674740672111511,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5467128157615662,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9716119766235352,"dir":"rtl","str":"ثاقب","boundary":[0.5467128157615662,0.40855106711387634,0.5674740672111511,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155709385871887,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5415225028991699,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5415225028991699,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5155709385871887,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9865339398384094,"dir":"rtl","str":"طالبی","boundary":[0.5155709385871887,0.40855106711387634,0.5415225028991699,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051903128623962,"y":0.40855106711387634},{"x":0.512110710144043,"y":0.40855106711387634},{"x":0.512110710144043,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5051903128623962,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9790390133857727,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5051903128623962,0.40855106711387634,0.512110710144043,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46712803840637207,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5017300844192505,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5017300844192505,"y":0.4204275608062744},{"x":0.46712803840637207,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9919394850730896,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.46712803840637207,0.40855106711387634,0.5017300844192505,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4221453368663788,"y":0.40855106711387634},{"x":0.46020761132240295,"y":0.40855106711387634},{"x":0.46020761132240295,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4221453368663788,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9893822073936462,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4221453368663788,0.40855106711387634,0.46020761132240295,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4221453368663788,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6055363416671753,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6072664260864258,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4221453368663788,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9833527207374573,"dir":"ltr","boundary":[0.4171453368663788,0.3587957315444946,0.6122664260864258,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6539792418479919,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6539792418479919,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.3137860596179962,"str":")","boundary":[0.6470588445663452,0.6769596338272095,0.6539792418479919,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6591695547103882,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6660899519920349,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6660899519920349,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6574394702911377,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.2904618978500366,"str":".","boundary":[0.6591695547103882,0.6769596338272095,0.6660899519920349,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695501804351807,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6868512034416199,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6851211190223694,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6678200960159302,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.34885069727897644,"str":"**","boundary":[0.6695501804351807,0.6769596338272095,0.6851211190223694,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937716007232666,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6989619135856628,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6989619135856628,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6937716007232666,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8775718212127686,"str":":","boundary":[0.6937716007232666,0.6781472563743591,0.6989619135856628,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.675771951675415},{"x":0.6989619135856628,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6989619135856628,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.43590423464775085,"dir":"ltr","boundary":[0.6420588445663452,0.668771951675415,0.7039619135856628,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955017447471619,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6972318291664124,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6955017447471619,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6937716007232666,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9473136067390442,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6955017447471619,0.7030878663063049,0.6955017447471619,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6660899519920349,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6885812878608704,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6868512034416199,"y":0.716152012348175},{"x":0.6660899519920349,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9857249855995178,"dir":"rtl","str":"آبان","boundary":[0.6660899519920349,0.7007125616073608,0.6868512034416199,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6660899519920349,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6972318291664124,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6955017447471619,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6660899519920349,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.978042721748352,"dir":"ltr","boundary":[0.6610899519920349,0.6937125616073608,0.7005017447471619,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487889289855957,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6868512034416199,"y":0.735154390335083},{"x":0.6868512034416199,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6487889289855957,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.37216031551361084,"str":"****","boundary":[0.6487889289855957,0.7339667677879333,0.6868512034416199,0.7410926222801208]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937716007232666,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6989619135856628,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6989619135856628,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6920415163040161,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.621971845626831,"str":":","boundary":[0.6937716007232666,0.7363420724868774,0.6989619135856628,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487889289855957,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6989619135856628,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6989619135856628,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6487889289855957,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.42212262749671936,"dir":"ltr","boundary":[0.6437889289855957,0.7269667677879333,0.7039619135856628,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3615916967391968,"y":0.3669833838939667},{"x":0.39100345969200134,"y":0.3669833838939667},{"x":0.39100345969200134,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3615916967391968,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9860928058624268,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3615916967391968,0.3669833838939667,0.39100345969200134,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32871973514556885,"y":0.3669833838939667},{"x":0.35467126965522766,"y":0.3669833838939667},{"x":0.35467126965522766,"y":0.3776721954345703},{"x":0.32871973514556885,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9796627163887024,"dir":"rtl","str":"متینی","boundary":[0.32871973514556885,0.3669833838939667,0.35467126965522766,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.306228369474411,"y":0.3669833838939667},{"x":0.32698962092399597,"y":0.3669833838939667},{"x":0.32698962092399597,"y":0.3776721954345703},{"x":0.306228369474411,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9886184334754944,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.306228369474411,0.3669833838939667,0.32698962092399597,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30276817083358765,"y":0.3669833838939667},{"x":0.30449825525283813,"y":0.3669833838939667},{"x":0.30449825525283813,"y":0.3776721954345703},{"x":0.30276817083358765,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9746671319007874,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30276817083358765,0.3669833838939667,0.30449825525283813,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2612456679344177,"y":0.3669833838939667},{"x":0.29584774374961853,"y":0.3669833838939667},{"x":0.29584774374961853,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2612456679344177,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9920904040336609,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.2612456679344177,0.3669833838939667,0.29584774374961853,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21799308061599731,"y":0.3669833838939667},{"x":0.254325270652771,"y":0.3669833838939667},{"x":0.254325270652771,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21799308061599731,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9884759783744812,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.21799308061599731,0.3669833838939667,0.254325270652771,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37370243668556213,"y":0.3895486891269684},{"x":0.39100345969200134,"y":0.3895486891269684},{"x":0.39100345969200134,"y":0.4002375304698944},{"x":0.37370243668556213,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9782232046127319,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.37370243668556213,0.3895486891269684,0.39100345969200134,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33910036087036133,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3685121238231659,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3685121238231659,"y":0.4002375304698944},{"x":0.33910036087036133,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9890176057815552,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.33910036087036133,0.3895486891269684,0.3685121238231659,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29238754510879517,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3321799337863922,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3321799337863922,"y":0.4002375304698944},{"x":0.29238754510879517,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9574291110038757,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.29238754510879517,0.3895486891269684,0.3321799337863922,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2871972322463989,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2871972322463989,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2647058963775635,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9870471954345703,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.2647058963775635,0.3895486891269684,0.2871972322463989,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2612456679344177,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2647058963775635,"y":0.39904987812042236},{"x":0.2612456679344177,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9717150926589966,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2612456679344177,0.3895486891269684,0.2647058963775635,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2110726684331894,"y":0.3895486891269684},{"x":0.25778546929359436,"y":0.3895486891269684},{"x":0.25778546929359436,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2110726684331894,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9906532168388367,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.2110726684331894,0.3895486891269684,0.25778546929359436,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18166090548038483,"y":0.3895486891269684},{"x":0.20588235557079315,"y":0.3895486891269684},{"x":0.20588235557079315,"y":0.39904987812042236},{"x":0.18166090548038483,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9844180345535278,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.18166090548038483,0.3895486891269684,0.20588235557079315,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18166090548038483,"y":0.36579573154449463},{"x":0.39100345969200134,"y":0.36579573154449463},{"x":0.39100345969200134,"y":0.4002375304698944},{"x":0.18166090548038483,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9829237461090088,"dir":"ltr","boundary":[0.17666090548038482,0.3587957315444946,0.39600345969200135,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5899654030799866,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9530613422393799,"str":"ریال","boundary":[0.5882353186607361,0.7315914630889893,0.6176470518112183,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5899654030799866,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9530613422393799,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.7245914630889893,0.6226470518112183,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5103806257247925,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6868512034416199,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6868512034416199,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5103806257247925,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.6473880410194397,"str":"978-964-473۳-۳۸۳-۳","boundary":[0.5103806257247925,0.7600950002670288,0.6868512034416199,0.7695962190628052]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955017447471619,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6972318291664124,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6972318291664124,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6955017447471619,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9515565633773804,"str":":","boundary":[0.6955017447471619,0.7600950002670288,0.6972318291664124,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5103806257247925,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6972318291664124,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6972318291664124,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5103806257247925,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.6633968949317932,"dir":"ltr","boundary":[0.5053806257247925,0.7530950002670288,0.7022318291664124,0.7765962190628052],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/iQOcuWKPJmAFxRuP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/VSPTYURBxcKWAprN.jpg","blurred":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/TddhczfONvApeMkJ.jpg"},"info":{"width":594,"height":792,"margin":[0.00026649775228115044,0.00008362667036778998,0.9985829960938656,0.9989150596604204]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962962985038757,"y":0.10101009905338287},{"x":0.8282828330993652,"y":0.10101009905338287},{"x":0.8282828330993652,"y":0.11237373948097229},{"x":0.7962962985038757,"y":0.11237373948097229}]},"confidence":0.9939807057380676,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7962962985038757,0.10101009905338287,0.8282828330993652,0.11237373948097229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8030303120613098,"y":0.125},{"x":0.8350168466567993,"y":0.125},{"x":0.8350168466567993,"y":0.13383838534355164},{"x":0.8030303120613098,"y":0.13510100543498993}]},"confidence":0.9713184237480164,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8030303120613098,0.125,0.8350168466567993,0.13383838534355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962962985038757,"y":0.10101009905338287},{"x":0.8350168466567993,"y":0.10101009905338287},{"x":0.8367003202438354,"y":0.13510100543498993},{"x":0.7979797720909119,"y":0.13510100543498993}]},"confidence":0.982649564743042,"dir":"ltr","boundary":[0.7912962985038757,0.09401009905338287,0.8417003202438355,0.14210100543498994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7979797720909119,"y":0.14898990094661713},{"x":0.8333333134651184,"y":0.15025252103805542},{"x":0.8333333134651184,"y":0.16161616146564484},{"x":0.7979797720909119,"y":0.16161616146564484}]},"confidence":0.977789044380188,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7979797720909119,0.14898990094661713,0.8333333134651184,0.16161616146564484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7979797720909119,"y":0.14898990094661713},{"x":0.8333333134651184,"y":0.15025252103805542},{"x":0.8333333134651184,"y":0.16161616146564484},{"x":0.7979797720909119,"y":0.16161616146564484}]},"confidence":0.977789044380188,"dir":"ltr","boundary":[0.7929797720909119,0.14198990094661712,0.8383333134651184,0.16861616146564484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.819865345954895,"y":0.16919191181659698},{"x":0.8316498398780823,"y":0.16919191181659698},{"x":0.8316498398780823,"y":0.18813131749629974},{"x":0.819865345954895,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.9051311016082764,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.819865345954895,0.16919191181659698,0.8316498398780823,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861952781677246,"y":0.16919191181659698},{"x":0.8131313323974609,"y":0.16919191181659698},{"x":0.8131313323974609,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7861952781677246,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.9863885641098022,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7861952781677246,0.16919191181659698,0.8131313323974609,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373737096786499,"y":0.16919191181659698},{"x":0.7727272510528564,"y":0.16919191181659698},{"x":0.7727272510528564,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7373737096786499,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.9911143183708191,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.7373737096786499,0.16919191181659698,0.7727272510528564,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7020202279090881,"y":0.17045454680919647},{"x":0.7272727489471436,"y":0.17045454680919647},{"x":0.7272727489471436,"y":0.18813131749629974},{"x":0.7020202279090881,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.99655681848526,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7020202279090881,0.17045454680919647,0.7272727489471436,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6565656661987305,"y":0.17045454680919647},{"x":0.695286214351654,"y":0.17045454680919647},{"x":0.695286214351654,"y":0.18813131749629974},{"x":0.6565656661987305,"y":0.18813131749629974}]},"confidence":0.9931557774543762,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6565656661987305,0.17045454680919647,0.695286214351654,0.18813131749629974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6178451180458069,"y":0.17045454680919647},{"x":0.6481481194496155,"y":0.17045454680919647},{"x":0.6481481194496155,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6178451180458069,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9971719980239868,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.6178451180458069,0.17045454680919647,0.6481481194496155,0.18939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558922529220581,"y":0.17045454680919647},{"x":0.6094276309013367,"y":0.17045454680919647},{"x":0.6094276309013367,"y":0.18939393758773804},{"x":0.558922529220581,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9897640347480774,"dir":"rtl","str":"اکولوژیک","boundary":[0.558922529220581,0.17045454680919647,0.6094276309013367,0.18939393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.17045454680919647},{"x":0.5454545617103577,"y":0.17045454680919647},{"x":0.5454545617103577,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5185185074806213,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9942124485969543,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5185185074806213,0.17045454680919647,0.5454545617103577,0.18939393758773804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.16919191181659698},{"x":0.8316498398780823,"y":0.1679292917251587},{"x":0.8316498398780823,"y":0.18813131749629974},{"x":0.5185185074806213,"y":0.18939393758773804}]},"confidence":0.9874066710472107,"dir":"ltr","boundary":[0.5135185074806213,0.16219191181659698,0.8366498398780823,0.19513131749629975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.1957070678472519},{"x":0.8350168466567993,"y":0.1957070678472519},{"x":0.8350168466567993,"y":0.2083333283662796},{"x":0.819865345954895,"y":0.2095959633588791}]},"confidence":0.9311563968658447,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8181818127632141,0.1957070678472519,0.8350168466567993,0.2083333283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7912458181381226,"y":0.19696970283985138},{"x":0.8148148059844971,"y":0.1957070678472519},{"x":0.816498339176178,"y":0.2095959633588791},{"x":0.7929292917251587,"y":0.21085858345031738}]},"confidence":0.9955114722251892,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7912458181381226,0.19696970283985138,0.816498339176178,0.2095959633588791]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7424242496490479,"y":0.19949494302272797},{"x":0.7760942578315735,"y":0.19823232293128967},{"x":0.7777777910232544,"y":0.21212121844291687},{"x":0.7424242496490479,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9808140397071838,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7424242496490479,0.19949494302272797,0.7777777910232544,0.21212121844291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7424242496490479,"y":0.19949494302272797},{"x":0.8350168466567993,"y":0.1957070678472519},{"x":0.8350168466567993,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7424242496490479,"y":0.21338383853435516}]},"confidence":0.9752917289733887,"dir":"ltr","boundary":[0.7374242496490478,0.19249494302272796,0.8400168466567993,0.2153333283662796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962962985038757,"y":0.21590909361839294},{"x":0.8367003202438354,"y":0.21590909361839294},{"x":0.8367003202438354,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7962962985038757,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.8523484468460083,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.7962962985038757,0.21590909361839294,0.8367003202438354,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609427571296692,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7946127653121948,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7946127653121948,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7626262903213501,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.9932591915130615,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7609427571296692,0.21717171370983124,0.7946127653121948,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7154881954193115,"y":0.21717171370983124},{"x":0.7575757503509521,"y":0.21590909361839294},{"x":0.7575757503509521,"y":0.23358586430549622},{"x":0.7171717286109924,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.9858729839324951,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.7154881954193115,0.21717171370983124,0.7575757503509521,0.23358586430549622]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7154881954193115,"y":0.21717171370983124},{"x":0.8367003202438354,"y":0.21464645862579346},{"x":0.8367003202438354,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7171717286109924,"y":0.2348484843969345}]},"confidence":0.954800009727478,"dir":"ltr","boundary":[0.7104881954193115,0.21017171370983123,0.8417003202438355,0.23932322931289673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962962985038757,"y":0.24116161465644836},{"x":0.8367003202438354,"y":0.24116161465644836},{"x":0.8367003202438354,"y":0.25631314516067505},{"x":0.7962962985038757,"y":0.25631314516067505}]},"confidence":0.8372279405593872,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7962962985038757,0.24116161465644836,0.8367003202438354,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609427571296692,"y":0.24242424964904785},{"x":0.7962962985038757,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7962962985038757,"y":0.25631314516067505},{"x":0.7626262903213501,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9912711381912231,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7609427571296692,0.24242424964904785,0.7962962985038757,0.25631314516067505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7138047218322754,"y":0.24242424964904785},{"x":0.7575757503509521,"y":0.24242424964904785},{"x":0.7592592835426331,"y":0.25757575035095215},{"x":0.7138047218322754,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.9948017597198486,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.7138047218322754,0.24242424964904785,0.7592592835426331,0.25757575035095215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6599326729774475,"y":0.24368686974048615},{"x":0.7053872346878052,"y":0.24242424964904785},{"x":0.7053872346878052,"y":0.25757575035095215},{"x":0.6599326729774475,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.9918075203895569,"dir":"rtl","str":"صحرایی","boundary":[0.6599326729774475,0.24368686974048615,0.7053872346878052,0.25757575035095215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6599326729774475,"y":0.24242424964904785},{"x":0.8367003202438354,"y":0.24116161465644836},{"x":0.8367003202438354,"y":0.25631314516067505},{"x":0.6599326729774475,"y":0.25883838534355164}]},"confidence":0.9645329117774963,"dir":"ltr","boundary":[0.6549326729774475,0.23542424964904785,0.8417003202438355,0.26331314516067506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962962985038757,"y":0.2651515007019043},{"x":0.8350168466567993,"y":0.2651515007019043},{"x":0.8350168466567993,"y":0.280303031206131},{"x":0.7962962985038757,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.8527566194534302,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.7962962985038757,0.2651515007019043,0.8350168466567993,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643097639083862,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7962962985038757,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7962962985038757,"y":0.280303031206131},{"x":0.7643097639083862,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9933031797409058,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.7643097639083862,0.2651515007019043,0.7962962985038757,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7340067625045776,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7575757503509521,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7575757503509521,"y":0.280303031206131},{"x":0.7340067625045776,"y":0.280303031206131}]},"confidence":0.9625802040100098,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.7340067625045776,0.2651515007019043,0.7575757503509521,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767676472663879,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7222222089767456,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7222222089767456,"y":0.280303031206131},{"x":0.6767676472663879,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9934617280960083,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6767676472663879,0.2651515007019043,0.7222222089767456,0.280303031206131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616161465644836,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6666666865348816,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6616161465644836,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9918608069419861,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6616161465644836,0.2664141356945038,0.6666666865348816,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6228955984115601,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6548821330070496,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6548821330070496,"y":0.28156566619873047},{"x":0.6228955984115601,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9928075075149536,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6228955984115601,0.2664141356945038,0.6548821330070496,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824915766716003,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6094276309013367,"y":0.2664141356945038},{"x":0.6094276309013367,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5824915766716003,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9945982098579407,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.5824915766716003,0.2664141356945038,0.6094276309013367,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5404040217399597,"y":0.2664141356945038},{"x":0.567340075969696,"y":0.2664141356945038},{"x":0.567340075969696,"y":0.28156566619873047},{"x":0.5404040217399597,"y":0.28156566619873047}]},"confidence":0.9906190633773804,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5404040217399597,0.2664141356945038,0.567340075969696,0.28156566619873047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303030014038086,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5370370149612427,"y":0.26767677068710327},{"x":0.5370370149612427,"y":0.28282827138900757},{"x":0.5303030014038086,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9704414010047913,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5303030014038086,0.26767677068710327,0.5370370149612427,0.28282827138900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303030014038086,"y":0.2664141356945038},{"x":0.8350168466567993,"y":0.2638888955116272},{"x":0.8350168466567993,"y":0.280303031206131},{"x":0.5303030014038086,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9736078977584839,"dir":"ltr","boundary":[0.5253030014038086,0.2594141356945038,0.8400168466567993,0.287303031206131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8030303120613098,"y":0.2891414165496826},{"x":0.8350168466567993,"y":0.2891414165496826},{"x":0.8350168466567993,"y":0.3055555522441864},{"x":0.8030303120613098,"y":0.3055555522441864}]},"confidence":0.9254933595657349,"dir":"rtl","str":"٢-٤-","boundary":[0.8030303120613098,0.2891414165496826,0.8350168466567993,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7962962985038757,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7962962985038757,"y":0.3055555522441864},{"x":0.7491582632064819,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9737491011619568,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.7491582632064819,0.2891414165496826,0.7962962985038757,0.3055555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7154881954193115,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7457912564277649,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7457912564277649,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7154881954193115,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9898724555969238,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7154881954193115,0.2891414165496826,0.7457912564277649,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7020202279090881,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7070707082748413,"y":0.2891414165496826},{"x":0.7070707082748413,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7020202279090881,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9957078099250793,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7020202279090881,0.2891414165496826,0.7070707082748413,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6750841736793518,"y":0.2891414165496826},{"x":0.695286214351654,"y":0.2891414165496826},{"x":0.695286214351654,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6750841736793518,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9833950996398926,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6750841736793518,0.2891414165496826,0.695286214351654,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346801519393921,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6632996797561646,"y":0.2904040515422821},{"x":0.6632996797561646,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6346801519393921,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9954397678375244,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.6346801519393921,0.2904040515422821,0.6632996797561646,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5892255902290344,"y":0.2904040515422821},{"x":0.619528591632843,"y":0.2904040515422821},{"x":0.619528591632843,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5892255902290344,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.988053023815155,"dir":"rtl","str":"استانی","boundary":[0.5892255902290344,0.2904040515422821,0.619528591632843,0.3068181872367859]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5892255902290344,"y":0.2891414165496826},{"x":0.8350168466567993,"y":0.28787878155708313},{"x":0.8350168466567993,"y":0.3055555522441864},{"x":0.5892255902290344,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9778229594230652,"dir":"ltr","boundary":[0.5842255902290344,0.2821414165496826,0.8400168466567993,0.3125555522441864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.819865345954895,"y":0.3156565725803375},{"x":0.8350168466567993,"y":0.3156565725803375},{"x":0.8350168466567993,"y":0.3308080732822418},{"x":0.819865345954895,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.823189377784729,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.819865345954895,0.3156565725803375,0.8350168466567993,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794612646102905,"y":0.3156565725803375},{"x":0.8131313323974609,"y":0.3156565725803375},{"x":0.8131313323974609,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7794612646102905,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9851132035255432,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7794612646102905,0.3156565725803375,0.8131313323974609,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.744107723236084,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7710437774658203,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7710437774658203,"y":0.3308080732822418},{"x":0.744107723236084,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9933709502220154,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.744107723236084,0.3156565725803375,0.7710437774658203,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239057421684265,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7424242496490479,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7424242496490479,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7239057421684265,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.974919319152832,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7239057421684265,0.3156565725803375,0.7424242496490479,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.68855220079422,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7138047218322754,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7138047218322754,"y":0.3308080732822418},{"x":0.68855220079422,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9892763495445251,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.68855220079422,0.3156565725803375,0.7138047218322754,0.3308080732822418]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.68855220079422,"y":0.3156565725803375},{"x":0.8350168466567993,"y":0.3156565725803375},{"x":0.8350168466567993,"y":0.3308080732822418},{"x":0.68855220079422,"y":0.3308080732822418}]},"confidence":0.9684103727340698,"dir":"ltr","boundary":[0.68355220079422,0.3086565725803375,0.8400168466567993,0.3378080732822418],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548821330070496,"y":0.3169191777706146},{"x":0.680134654045105,"y":0.3169191777706146},{"x":0.680134654045105,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6548821330070496,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.96843022108078,"str":"نقشه","boundary":[0.6548821330070496,0.3169191777706146,0.680134654045105,0.32449495792388916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548821330070496,"y":0.3169191777706146},{"x":0.680134654045105,"y":0.3169191777706146},{"x":0.680134654045105,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6548821330070496,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.96843022108078,"dir":"ltr","boundary":[0.6498821330070496,0.3099191777706146,0.685134654045105,0.33149495792388917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282828330993652,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8333333134651184,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8316498398780823,"y":0.35479798913002014},{"x":0.8265992999076843,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.674242377281189,"dir":"rtl","str":"٤","boundary":[0.8282828330993652,0.33964645862579346,0.8316498398780823,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.816498339176178,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8215488195419312,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8215488195419312,"y":0.35479798913002014},{"x":0.816498339176178,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.5709066987037659,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.816498339176178,0.33964645862579346,0.8215488195419312,0.35479798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.33838382363319397},{"x":0.8097643256187439,"y":0.33964645862579346},{"x":0.808080792427063,"y":0.35606059432029724},{"x":0.7491582632064819,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9741768836975098,"dir":"rtl","str":"خصوصيات","boundary":[0.7491582632064819,0.33838382363319397,0.808080792427063,0.35606059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087541818618774,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7390572428703308,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7390572428703308,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7087541818618774,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9846850037574768,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.7087541818618774,0.33712121844291687,0.7390572428703308,0.35353535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087541818618774,"y":0.33712121844291687},{"x":0.8333333134651184,"y":0.33964645862579346},{"x":0.8316498398780823,"y":0.35606059432029724},{"x":0.7087541818618774,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9277008771896362,"dir":"ltr","boundary":[0.7037541818618774,0.33012121844291686,0.8366498398780823,0.36306059432029725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767676472663879,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7020202279090881,"y":0.344696968793869},{"x":0.7003366947174072,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6767676472663879,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9807060360908508,"str":"مورد","boundary":[0.6767676472663879,0.34343433380126953,0.7003366947174072,0.35353535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767676472663879,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7020202279090881,"y":0.344696968793869},{"x":0.7003366947174072,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6767676472663879,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9807060360908508,"dir":"ltr","boundary":[0.6717676472663879,0.3364343338012695,0.7053366947174072,0.36053535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8030303120613098,"y":0.3611111044883728},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3611111044883728},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3762626349925995},{"x":0.804713785648346,"y":0.3762626349925995}]},"confidence":0.8208394646644592,"dir":"rtl","str":"١-٤-","boundary":[0.8030303120613098,0.3611111044883728,0.8333333134651184,0.3762626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7962962985038757,"y":0.3611111044883728},{"x":0.7962962985038757,"y":0.3762626349925995},{"x":0.7575757503509521,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9505966305732727,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7575757503509521,0.3623737394809723,0.7962962985038757,0.3762626349925995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7424242496490479,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7457912564277649,"y":0.3623737394809723},{"x":0.747474730014801,"y":0.3775252401828766},{"x":0.7424242496490479,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9880213737487793,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7424242496490479,0.3623737394809723,0.747474730014801,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7003366947174072,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7340067625045776,"y":0.3623737394809723},{"x":0.7340067625045776,"y":0.3775252401828766},{"x":0.7003366947174072,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9951329231262207,"dir":"rtl","str":"وسعت","boundary":[0.7003366947174072,0.3636363744735718,0.7340067625045776,0.3775252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.68855220079422,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6936026811599731,"y":0.3636363744735718},{"x":0.6936026811599731,"y":0.3787878751754761},{"x":0.68855220079422,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.8609689474105835,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.68855220079422,0.3636363744735718,0.6936026811599731,0.3787878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.68855220079422,"y":0.3623737394809723},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3598484992980957},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3762626349925995},{"x":0.68855220079422,"y":0.3787878751754761}]},"confidence":0.9260287284851074,"dir":"ltr","boundary":[0.68355220079422,0.3553737394809723,0.8383333134651184,0.3832626349925995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8030303120613098,"y":0.38383838534355164},{"x":0.8350168466567993,"y":0.38257575035095215},{"x":0.8350168466567993,"y":0.39898988604545593},{"x":0.8030303120613098,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.8150194883346558,"dir":"rtl","str":"٣-٤-","boundary":[0.8030303120613098,0.38383838534355164,0.8350168466567993,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7979797720909119,"y":0.38383838534355164},{"x":0.7979797720909119,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7727272510528564,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.9377185702323914,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7727272510528564,0.3851010203361511,0.7979797720909119,0.4002525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289562225341797,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7626262903213501,"y":0.3851010203361511},{"x":0.7626262903213501,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7289562225341797,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9584103226661682,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7289562225341797,0.3863636255264282,0.7626262903213501,0.4002525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7188552021980286,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7239057421684265,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7239057421684265,"y":0.4015151560306549},{"x":0.7188552021980286,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.7014244794845581,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7188552021980286,0.3863636255264282,0.7239057421684265,0.4015151560306549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7188552021980286,"y":0.3851010203361511},{"x":0.8350168466567993,"y":0.38257575035095215},{"x":0.8350168466567993,"y":0.39898988604545593},{"x":0.7188552021980286,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.8931734561920166,"dir":"ltr","boundary":[0.7138552021980286,0.3781010203361511,0.8400168466567993,0.40598988604545594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804713785648346,"y":0.40909090638160706},{"x":0.8316498398780823,"y":0.40782827138900757},{"x":0.8316498398780823,"y":0.42297980189323425},{"x":0.804713785648346,"y":0.42297980189323425}]},"confidence":0.8710982799530029,"dir":"rtl","str":"٤-٤-","boundary":[0.804713785648346,0.40909090638160706,0.8316498398780823,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7845118045806885,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7979797720909119,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7979797720909119,"y":0.42297980189323425},{"x":0.7845118045806885,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.9654951095581055,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7845118045806885,0.40909090638160706,0.7979797720909119,0.42297980189323425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676767706871033,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7727272510528564,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7727272510528564,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7693602442741394,"y":0.42424243688583374}]},"confidence":0.987065315246582,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7676767706871033,0.41035354137420654,0.7727272510528564,0.42424243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7575757503509521,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7592592835426331,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7407407164573669,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9868180155754089,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.7407407164573669,0.41035354137420654,0.7592592835426331,0.42424243688583374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.41035354137420654},{"x":0.8316498398780823,"y":0.40782827138900757},{"x":0.8316498398780823,"y":0.42297980189323425},{"x":0.7407407164573669,"y":0.42550504207611084}]},"confidence":0.9362902641296387,"dir":"ltr","boundary":[0.7357407164573669,0.40335354137420654,0.8366498398780823,0.42997980189323426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804713785648346,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8316498398780823,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8333333134651184,"y":0.44949495792388916},{"x":0.804713785648346,"y":0.44949495792388916}]},"confidence":0.8673852682113647,"dir":"rtl","str":"٥-٤-","boundary":[0.804713785648346,0.4318181872367859,0.8333333134651184,0.44949495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7962962985038757,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7962962985038757,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7744107842445374,"y":0.45075756311416626}]},"confidence":0.9898274540901184,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7727272510528564,0.4330808222293854,0.7962962985038757,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323232293128967,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7659932374954224,"y":0.4330808222293854},{"x":0.7659932374954224,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7323232293128967,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.9132519364356995,"dir":"rtl","str":"اراضي","boundary":[0.7323232293128967,0.4343434274196625,0.7659932374954224,0.45075756311416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7289562225341797,"y":0.43560606241226196},{"x":0.7289562225341797,"y":0.45202019810676575},{"x":0.7222222089767456,"y":0.45202019810676575}]},"confidence":0.8192009329795837,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7222222089767456,0.43560606241226196,0.7289562225341797,0.45202019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8030303120613098,"y":0.4558080732822418},{"x":0.8316498398780823,"y":0.4558080732822418},{"x":0.8316498398780823,"y":0.4722222089767456},{"x":0.8030303120613098,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.8557348251342773,"dir":"rtl","str":"٥-٤-","boundary":[0.8030303120613098,0.4558080732822418,0.8316498398780823,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7962962985038757,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7962962985038757,"y":0.4722222089767456},{"x":0.7457912564277649,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9823074340820312,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.7457912564277649,0.4558080732822418,0.7962962985038757,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306397557258606,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7373737096786499,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7373737096786499,"y":0.4722222089767456},{"x":0.7306397557258606,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9950068593025208,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7306397557258606,0.4558080732822418,0.7373737096786499,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7239057421684265,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7239057421684265,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6986532211303711,"y":0.4722222089767456}]},"confidence":0.9935228228569031,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6986532211303711,0.4558080732822418,0.7239057421684265,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6397306323051453,"y":0.4558080732822418},{"x":0.6902356743812561,"y":0.4558080732822418},{"x":0.6902356743812561,"y":0.4722222089767456},{"x":0.6397306323051453,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9947883486747742,"dir":"rtl","str":"کاربریهای","boundary":[0.6397306323051453,0.4558080732822418,0.6902356743812561,0.4722222089767456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976430773735046,"y":0.4570707082748413},{"x":0.631313145160675,"y":0.4570707082748413},{"x":0.631313145160675,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5976430773735046,"y":0.4734848439693451}]},"confidence":0.9907591938972473,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.5976430773735046,0.4570707082748413,0.631313145160675,0.4734848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5959596037864685,"y":0.43560606241226196},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4305555522441864},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4722222089767456},{"x":0.5976430773735046,"y":0.47601011395454407}]},"confidence":0.9550937414169312,"dir":"ltr","boundary":[0.5909596037864685,0.42860606241226196,0.8383333134651184,0.4792222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.07323232293128967},{"x":0.5471380352973938,"y":0.07323232293128967},{"x":0.5471380352973938,"y":0.08838383853435516},{"x":0.5,"y":0.08712121099233627}]},"confidence":0.9876584410667419,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5,0.07323232293128967,0.5471380352973938,0.08838383853435516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4528619647026062,"y":0.07323232293128967},{"x":0.4932659864425659,"y":0.07323232293128967},{"x":0.4932659864425659,"y":0.08712121099233627},{"x":0.4528619647026062,"y":0.08712121099233627}]},"confidence":0.9875108599662781,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4528619647026062,0.07323232293128967,0.4932659864425659,0.08712121099233627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4528619647026062,"y":0.07323232293128967},{"x":0.5471380352973938,"y":0.07323232293128967},{"x":0.5471380352973938,"y":0.08838383853435516},{"x":0.4528619647026062,"y":0.08712121099233627}]},"confidence":0.98758465051651,"dir":"ltr","boundary":[0.4478619647026062,0.06623232293128967,0.5521380352973938,0.09538383853435517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346801519393921,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6717171669006348,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6717171669006348,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6346801519393921,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9792995452880859,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6346801519393921,0.33964645862579346,0.6717171669006348,0.3497474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346801519393921,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6717171669006348,"y":0.33964645862579346},{"x":0.6717171669006348,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6346801519393921,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9792995452880859,"dir":"ltr","boundary":[0.6296801519393921,0.33264645862579345,0.6767171669006348,0.3567474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.4835858643054962},{"x":0.8350168466567993,"y":0.4835858643054962},{"x":0.8350168466567993,"y":0.5},{"x":0.8181818127632141,"y":0.5}]},"confidence":0.8931887149810791,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.8181818127632141,0.4835858643054962,0.8350168466567993,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7811447978019714,"y":0.48232322931289673},{"x":0.8131313323974609,"y":0.4835858643054962},{"x":0.8131313323974609,"y":0.5},{"x":0.7794612646102905,"y":0.5}]},"confidence":0.9862046241760254,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.7811447978019714,0.48232322931289673,0.8131313323974609,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7542087435722351,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7710437774658203,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7710437774658203,"y":0.5},{"x":0.752525269985199,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9803972244262695,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7542087435722351,0.48232322931289673,0.7710437774658203,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7188552021980286,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7373737096786499,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7373737096786499,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7188552021980286,"y":0.4987373650074005}]},"confidence":0.9617937803268433,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7188552021980286,0.48232322931289673,0.7373737096786499,0.4987373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767676472663879,"y":0.48106059432029724},{"x":0.7070707082748413,"y":0.48232322931289673},{"x":0.7070707082748413,"y":0.4987373650074005},{"x":0.6767676472663879,"y":0.4974747598171234}]},"confidence":0.9848365783691406,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6767676472663879,0.48106059432029724,0.7070707082748413,0.4987373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7878788113594055,"y":0.5050504803657532},{"x":0.8181818127632141,"y":0.5050504803657532},{"x":0.8181818127632141,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7878788113594055,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.8444497585296631,"dir":"rtl","str":"١-٥-","boundary":[0.7878788113594055,0.5050504803657532,0.8181818127632141,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7659932374954224,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7828282713890076,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7828282713890076,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7659932374954224,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9656282067298889,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7659932374954224,0.5050504803657532,0.7828282713890076,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7340067625045776,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7508417367935181,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7508417367935181,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7340067625045776,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9571493268013,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7340067625045776,0.5050504803657532,0.7508417367935181,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695286214351654,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7205387353897095,"y":0.5050504803657532},{"x":0.7205387353897095,"y":0.5214646458625793},{"x":0.695286214351654,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9623627066612244,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.695286214351654,0.5050504803657532,0.7205387353897095,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548821330070496,"y":0.5050504803657532},{"x":0.680134654045105,"y":0.5050504803657532},{"x":0.680134654045105,"y":0.5214646458625793},{"x":0.6548821330070496,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.9495636224746704,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6548821330070496,0.5050504803657532,0.680134654045105,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353535413742065,"y":0.5037878751754761},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5037878751754761},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5214646458625793},{"x":0.5353535413742065,"y":0.5202020406723022}]},"confidence":0.9850600957870483,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5353535413742065,0.5037878751754761,0.5925925970077515,0.5214646458625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976430773735046,"y":0.5037878751754761},{"x":0.6430976390838623,"y":0.5050504803657532},{"x":0.6430976390838623,"y":0.5214646458625793},{"x":0.5976430773735046,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.980370044708252,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5976430773735046,0.5037878751754761,0.6430976390838623,0.5214646458625793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353535413742065,"y":0.47979798913002014},{"x":0.8350168466567993,"y":0.48232322931289673},{"x":0.8350168466567993,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5353535413742065,"y":0.5214646458625793}]},"confidence":0.961367666721344,"dir":"ltr","boundary":[0.5303535413742065,0.47279798913002014,0.8400168466567993,0.5322525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.5290403962135315},{"x":0.8249158263206482,"y":0.5303030014038086},{"x":0.8249158263206482,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7592592835426331,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":0.6314027309417725,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱-","boundary":[0.7592592835426331,0.5290403962135315,0.8249158263206482,0.5454545617103577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7643097639083862,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7643097639083862,"y":0.5441918969154358},{"x":0.747474730014801,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9542693495750427,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.5290403962135315,0.7643097639083862,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087541818618774,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7356902360916138,"y":0.5290403962135315},{"x":0.7356902360916138,"y":0.5441918969154358},{"x":0.7087541818618774,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9537617564201355,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7087541818618774,0.5290403962135315,0.7356902360916138,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5858585834503174,"y":0.5277777910232544},{"x":0.6447811722755432,"y":0.5290403962135315},{"x":0.6447811722755432,"y":0.5441918969154358},{"x":0.5858585834503174,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9810693264007568,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5858585834503174,0.5277777910232544,0.6447811722755432,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.5290403962135315},{"x":0.691919207572937,"y":0.5290403962135315},{"x":0.691919207572937,"y":0.5441918969154358},{"x":0.6481481194496155,"y":0.5441918969154358}]},"confidence":0.9782993197441101,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.6481481194496155,0.5290403962135315,0.691919207572937,0.5441918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.755892276763916,"y":0.5517676472663879},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5492424368858337},{"x":0.8265992999076843,"y":0.566919207572937},{"x":0.755892276763916,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.7259272336959839,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۲-","boundary":[0.755892276763916,0.5517676472663879,0.8265992999076843,0.566919207572937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.5517676472663879},{"x":0.7643097639083862,"y":0.5517676472663879},{"x":0.7643097639083862,"y":0.5681818127632141},{"x":0.747474730014801,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9762099981307983,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7457912564277649,0.5517676472663879,0.7643097639083862,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.5530303120613098},{"x":0.7340067625045776,"y":0.5517676472663879},{"x":0.7340067625045776,"y":0.5694444179534912},{"x":0.7070707082748413,"y":0.5694444179534912}]},"confidence":0.9710646271705627,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.5530303120613098,0.7340067625045776,0.5694444179534912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.5770202279090881},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5770202279090881},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5921717286109924},{"x":0.7575757503509521,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.7630308866500854,"dir":"ltr","str":"۵-۱-۳-","boundary":[0.7575757503509521,0.5770202279090881,0.8265992999076843,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7626262903213501,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7626262903213501,"y":0.5921717286109924},{"x":0.7491582632064819,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9103288054466248,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7491582632064819,0.5770202279090881,0.7626262903213501,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7323232293128967,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7323232293128967,"y":0.5921717286109924},{"x":0.7053872346878052,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9227434992790222,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.5770202279090881,0.7323232293128967,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44107744097709656,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5,"y":0.5921717286109924},{"x":0.44107744097709656,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9841678142547607,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.44107744097709656,0.5770202279090881,0.5,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5050504803657532,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5471380352973938,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5471380352973938,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5050504803657532,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9774768948554993,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.5050504803657532,0.5770202279090881,0.5471380352973938,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471380352973938,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5521885752677917,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5521885752677917,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5471380352973938,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9590727686882019,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5471380352973938,0.5770202279090881,0.5521885752677917,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5841751098632812,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5841751098632812,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9869882464408875,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.5555555820465088,0.5770202279090881,0.5841751098632812,0.5921717286109924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5909090638160706,"y":0.5770202279090881},{"x":0.68855220079422,"y":0.5770202279090881},{"x":0.68855220079422,"y":0.5921717286109924},{"x":0.5909090638160706,"y":0.5921717286109924}]},"confidence":0.9903131127357483,"dir":"ltr","str":"hohenackeriana","boundary":[0.5909090638160706,0.5770202279090881,0.68855220079422,0.5921717286109924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44107744097709656,"y":0.5290403962135315},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5265151262283325},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5921717286109924},{"x":0.44107744097709656,"y":0.5946969985961914}]},"confidence":0.9214723706245422,"dir":"ltr","boundary":[0.43607744097709655,0.5220403962135315,0.8315992999076843,0.5991717286109924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8131313323974609,"y":0.6351010203361511},{"x":0.8131313323974609,"y":0.6262626051902771},{"x":0.816498339176178,"y":0.6262626051902771},{"x":0.816498339176178,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.6748835444450378,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8131313323974609,0.6351010203361511,0.816498339176178,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804713785648346,"y":0.6351010203361511},{"x":0.804713785648346,"y":0.6262626051902771},{"x":0.808080792427063,"y":0.6262626051902771},{"x":0.808080792427063,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.2773776054382324,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.804713785648346,0.6351010203361511,0.808080792427063,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861952781677246,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7861952781677246,"y":0.6262626051902771},{"x":0.8013467788696289,"y":0.6262626051902771},{"x":0.8013467788696289,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.3731191158294678,"dir":"rtl","str":"۱ـ","boundary":[0.7861952781677246,0.6351010203361511,0.8013467788696289,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7710437774658203,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7845118045806885,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7845118045806885,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.3404707908630371,"dir":"rtl","str":"هـ","boundary":[0.7710437774658203,0.6351010203361511,0.7845118045806885,0.6262626051902771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7710437774658203,"y":0.6262626051902771},{"x":0.816498339176178,"y":0.6262626051902771},{"x":0.816498339176178,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.3965734839439392,"dir":"ltr","boundary":[0.7660437774658203,0.6281010203361511,0.821498339176178,0.6332626051902771],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43265992403030396,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4932659864425659,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4932659864425659,"y":0.5631313323974609},{"x":0.43265992403030396,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9896513223648071,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.43265992403030396,0.5555555820465088,0.4932659864425659,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4983164966106415,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5404040217399597,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5404040217399597,"y":0.5631313323974609},{"x":0.4983164966106415,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9907684922218323,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.4983164966106415,0.5555555820465088,0.5404040217399597,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471380352973938,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5538720488548279,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5538720488548279,"y":0.5631313323974609},{"x":0.5471380352973938,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.5991337299346924,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5471380352973938,0.5555555820465088,0.5538720488548279,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558922529220581,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6060606241226196,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6060606241226196,"y":0.5631313323974609},{"x":0.558922529220581,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.99034184217453,"dir":"ltr","str":"Eurotia","boundary":[0.558922529220581,0.5555555820465088,0.6060606241226196,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6767676472663879,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6767676472663879,"y":0.5631313323974609},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9945632815361023,"dir":"ltr","str":"ceratoides","boundary":[0.6111111044883728,0.5555555820465088,0.6767676472663879,0.5631313323974609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43265992403030396,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6767676472663879,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6767676472663879,"y":0.5631313323974609},{"x":0.43265992403030396,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9799823760986328,"dir":"ltr","boundary":[0.42765992403030395,0.5485555820465088,0.6817676472663879,0.5701313323974609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.6010100841522217},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6010100841522217},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7710437774658203,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.8440337181091309,"dir":"rtl","str":"٤-١-٥-","boundary":[0.7710437774658203,0.6010100841522217,0.8181818127632141,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6161616444587708},{"x":0.747474730014801,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9598481059074402,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.6010100841522217,0.7643097639083862,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7340067625045776,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7340067625045776,"y":0.6161616444587708},{"x":0.7070707082748413,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9382661581039429,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.6010100841522217,0.7340067625045776,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47306397557258606,"y":0.5997474789619446},{"x":0.7676767706871033,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7676767706871033,"y":0.6161616444587708},{"x":0.47306397557258606,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":0.9818630814552307,"dir":"rtl","str":".Artemisia","boundary":[0.47306397557258606,0.5997474789619446,0.7676767706871033,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5707070827484131,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6144781112670898,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6144781112670898,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5707070827484131,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":0.9824267625808716,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5707070827484131,0.5997474789619446,0.6144781112670898,0.6148989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6161616444587708,"y":0.5997474789619446},{"x":0.619528591632843,"y":0.5997474789619446},{"x":0.619528591632843,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6161616444587708,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":0.9450869560241699,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6161616444587708,0.5997474789619446,0.619528591632843,0.6148989796638489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212121248245239,"y":0.5997474789619446},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6212121248245239,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9739565253257751,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.6212121248245239,0.5997474789619446,0.6666666865348816,0.6161616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683501601219177,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6902356743812561,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6902356743812561,"y":0.6161616444587708},{"x":0.6683501601219177,"y":0.6161616444587708}]},"confidence":0.9869807362556458,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6683501601219177,0.6010100841522217,0.6902356743812561,0.6161616444587708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47306397557258606,"y":0.5997474789619446},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6010100841522217},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6161616444587708},{"x":0.47306397557258606,"y":0.6148989796638489}]},"confidence":0.953676700592041,"dir":"ltr","boundary":[0.46806397557258606,0.5927474789619446,0.8231818127632141,0.6231616444587708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.625},{"x":0.7777777910232544,"y":0.625},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6414141654968262},{"x":0.7710437774658203,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.7959461808204651,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7710437774658203,0.625,0.7777777910232544,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.625},{"x":0.7643097639083862,"y":0.625},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6414141654968262},{"x":0.7491582632064819,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9107075929641724,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7491582632064819,0.625,0.7643097639083862,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.625},{"x":0.7323232293128967,"y":0.625},{"x":0.7323232293128967,"y":0.6414141654968262},{"x":0.7070707082748413,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9300152063369751,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.625,0.7323232293128967,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4461279511451721,"y":0.6237373948097229},{"x":0.503367006778717,"y":0.6237373948097229},{"x":0.503367006778717,"y":0.6401515007019043},{"x":0.4461279511451721,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":0.9853603839874268,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.4461279511451721,0.6237373948097229,0.503367006778717,0.6401515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5101010203361511,"y":0.6237373948097229},{"x":0.5538720488548279,"y":0.6237373948097229},{"x":0.5538720488548279,"y":0.6401515007019043},{"x":0.5101010203361511,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":0.9828031063079834,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5101010203361511,0.6237373948097229,0.5538720488548279,0.6401515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538720488548279,"y":0.6237373948097229},{"x":0.5572390556335449,"y":0.6237373948097229},{"x":0.5572390556335449,"y":0.6401515007019043},{"x":0.5538720488548279,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":0.9655284881591797,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5538720488548279,0.6237373948097229,0.5572390556335449,0.6401515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558922529220581,"y":0.6237373948097229},{"x":0.627946138381958,"y":0.6237373948097229},{"x":0.627946138381958,"y":0.6414141654968262},{"x":0.558922529220581,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":0.985084593296051,"dir":"rtl","str":"Amygdalus","boundary":[0.558922529220581,0.6237373948097229,0.627946138381958,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.6237373948097229},{"x":0.6851851940155029,"y":0.625},{"x":0.6851851940155029,"y":0.6414141654968262},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6414141654968262}]},"confidence":0.9823582172393799,"dir":"rtl","str":"scoparia","boundary":[0.6296296119689941,0.6237373948097229,0.6851851940155029,0.6414141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436026930809021,"y":0.6237373948097229},{"x":0.44107744097709656,"y":0.6237373948097229},{"x":0.44107744097709656,"y":0.6401515007019043},{"x":0.436026930809021,"y":0.6401515007019043}]},"confidence":0.6830618381500244,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.436026930809021,0.6237373948097229,0.44107744097709656,0.6401515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.6489899158477783},{"x":0.819865345954895,"y":0.6489899158477783},{"x":0.819865345954895,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7710437774658203,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.7789281606674194,"dir":"rtl","str":"٦-١-٥-","boundary":[0.7710437774658203,0.6489899158477783,0.819865345954895,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.6477272510528564},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6477272510528564},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7491582632064819,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9767794013023376,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7491582632064819,0.6477272510528564,0.7643097639083862,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.6477272510528564},{"x":0.7340067625045776,"y":0.6477272510528564},{"x":0.7340067625045776,"y":0.6641414165496826},{"x":0.7070707082748413,"y":0.6641414165496826}]},"confidence":0.9607526063919067,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.6477272510528564,0.7340067625045776,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377104341983795,"y":0.6464646458625793},{"x":0.49494948983192444,"y":0.6464646458625793},{"x":0.49494948983192444,"y":0.6628788113594055},{"x":0.4377104341983795,"y":0.6628788113594055}]},"confidence":0.9816463589668274,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.4377104341983795,0.6464646458625793,0.49494948983192444,0.6628788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016834735870361,"y":0.6464646458625793},{"x":0.5437710285186768,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5437710285186768,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5016834735870361,"y":0.6628788113594055}]},"confidence":0.9803774952888489,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5016834735870361,0.6464646458625793,0.5437710285186768,0.6628788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488215684890747,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6477272510528564},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6628788113594055},{"x":0.5488215684890747,"y":0.6628788113594055}]},"confidence":0.5844020247459412,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.5488215684890747,0.6477272510528564,0.5555555820465088,0.6628788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563973069190979,"y":0.6477272510528564},{"x":0.619528591632843,"y":0.6477272510528564},{"x":0.619528591632843,"y":0.6641414165496826},{"x":0.563973069190979,"y":0.6628788113594055}]},"confidence":0.9971258640289307,"dir":"rtl","str":"Gundelia","boundary":[0.563973069190979,0.6477272510528564,0.619528591632843,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212121248245239,"y":0.6477272510528564},{"x":0.695286214351654,"y":0.6477272510528564},{"x":0.695286214351654,"y":0.6641414165496826},{"x":0.6212121248245239,"y":0.6628788113594055}]},"confidence":0.9755268096923828,"dir":"rtl","str":"tournefortii","boundary":[0.6212121248245239,0.6477272510528564,0.695286214351654,0.6641414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.755892276763916,"y":0.6729797720909119},{"x":0.8282828330993652,"y":0.6729797720909119},{"x":0.8282828330993652,"y":0.6881313323974609},{"x":0.755892276763916,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.806633472442627,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۷-","boundary":[0.755892276763916,0.6729797720909119,0.8282828330993652,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.6729797720909119},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6729797720909119},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6881313323974609},{"x":0.747474730014801,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9557881355285645,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.6729797720909119,0.7643097639083862,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.6729797720909119},{"x":0.7356902360916138,"y":0.6729797720909119},{"x":0.7356902360916138,"y":0.6881313323974609},{"x":0.7053872346878052,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9748464822769165,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.6729797720909119,0.7356902360916138,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45622894167900085,"y":0.6729797720909119},{"x":0.5151515007019043,"y":0.6729797720909119},{"x":0.5151515007019043,"y":0.6881313323974609},{"x":0.45622894167900085,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9846245646476746,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.45622894167900085,0.6729797720909119,0.5151515007019043,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218855142593384,"y":0.6729797720909119},{"x":0.5622895359992981,"y":0.6729797720909119},{"x":0.5622895359992981,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5218855142593384,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9793108701705933,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5218855142593384,0.6729797720909119,0.5622895359992981,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563973069190979,"y":0.6729797720909119},{"x":0.5690235495567322,"y":0.6729797720909119},{"x":0.5690235495567322,"y":0.6881313323974609},{"x":0.563973069190979,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9708988070487976,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.563973069190979,0.6729797720909119,0.5690235495567322,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723905563354492,"y":0.6729797720909119},{"x":0.6447811722755432,"y":0.6729797720909119},{"x":0.6447811722755432,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5723905563354492,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9890474677085876,"dir":"rtl","str":"Pteropyrum","boundary":[0.5723905563354492,0.6729797720909119,0.6447811722755432,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464646458625793,"y":0.6729797720909119},{"x":0.6969696879386902,"y":0.6729797720909119},{"x":0.6969696879386902,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6464646458625793,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9904541373252869,"dir":"rtl","str":"aucheri","boundary":[0.6464646458625793,0.6729797720909119,0.6969696879386902,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4461279511451721,"y":0.6729797720909119},{"x":0.4511784613132477,"y":0.6729797720909119},{"x":0.4511784613132477,"y":0.6881313323974609},{"x":0.4461279511451721,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.7634244561195374,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4461279511451721,0.6729797720909119,0.4511784613132477,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.6969696879386902},{"x":0.8249158263206482,"y":0.6969696879386902},{"x":0.8249158263206482,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7575757503509521,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.6629239916801453,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۸-","boundary":[0.7575757503509521,0.6969696879386902,0.8249158263206482,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7626262903213501,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7626262903213501,"y":0.7121211886405945},{"x":0.747474730014801,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.9110482931137085,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.6969696879386902,0.7626262903213501,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7340067625045776,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7340067625045776,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7053872346878052,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.9662653207778931,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.6969696879386902,0.7340067625045776,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47138047218322754,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5286195278167725,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5286195278167725,"y":0.7108585834503174},{"x":0.47138047218322754,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9841959476470947,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.47138047218322754,0.6957070827484131,0.5286195278167725,0.7108585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336700081825256,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5774410963058472,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5774410963058472,"y":0.7108585834503174},{"x":0.5336700081825256,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9781374335289001,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5336700081825256,0.6957070827484131,0.5774410963058472,0.7108585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5774410963058472,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5808081030845642,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5808081030845642,"y":0.7108585834503174},{"x":0.5774410963058472,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9459041953086853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5774410963058472,0.6957070827484131,0.5808081030845642,0.7108585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841751098632812,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6346801519393921,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6346801519393921,"y":0.7108585834503174},{"x":0.5841751098632812,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.9840103387832642,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5841751098632812,0.6957070827484131,0.6346801519393921,0.7108585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6414141654968262,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6986532211303711,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6986532211303711,"y":0.7121211886405945},{"x":0.6414141654968262,"y":0.7121211886405945}]},"confidence":0.9890092611312866,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.6414141654968262,0.6957070827484131,0.6986532211303711,0.7121211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8249158263206482,"y":0.7209596037864685},{"x":0.8249158263206482,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7592592835426331,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.7777101993560791,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۹-","boundary":[0.7592592835426331,0.7196969985961914,0.8249158263206482,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7643097639083862,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7643097639083862,"y":0.7361111044883728},{"x":0.747474730014801,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9603366255760193,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.7196969985961914,0.7643097639083862,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7356902360916138,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7356902360916138,"y":0.7361111044883728},{"x":0.7053872346878052,"y":0.7361111044883728}]},"confidence":0.9662244915962219,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.7196969985961914,0.7356902360916138,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41750842332839966,"y":0.7184343338012695},{"x":0.7811447978019714,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7811447978019714,"y":0.7361111044883728},{"x":0.41750842332839966,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9801718592643738,"dir":"rtl","str":".Artemisia","boundary":[0.41750842332839966,0.7184343338012695,0.7811447978019714,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235690474510193,"y":0.7196969985961914},{"x":0.567340075969696,"y":0.7196969985961914},{"x":0.567340075969696,"y":0.7348484992980957},{"x":0.5235690474510193,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9796366691589355,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5235690474510193,0.7196969985961914,0.567340075969696,0.7348484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567340075969696,"y":0.7196969985961914},{"x":0.5740740895271301,"y":0.7196969985961914},{"x":0.5740740895271301,"y":0.7348484992980957},{"x":0.567340075969696,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9456776976585388,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.567340075969696,0.7196969985961914,0.5740740895271301,0.7348484992980957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5757575631141663,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6616161465644836,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6616161465644836,"y":0.7361111044883728},{"x":0.5757575631141663,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.9857835173606873,"dir":"rtl","str":"Acantholimon","boundary":[0.5757575631141663,0.7196969985961914,0.6616161465644836,0.7361111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6649831533432007,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6868686676025391,"y":0.7196969985961914},{"x":0.6868686676025391,"y":0.7348484992980957},{"x":0.6649831533432007,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.984369695186615,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6649831533432007,0.7196969985961914,0.6868686676025391,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3232323229312897,"y":0.622474730014801},{"x":0.8299663066864014,"y":0.625},{"x":0.8299663066864014,"y":0.7361111044883728},{"x":0.3232323229312897,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.951036810874939,"dir":"ltr","boundary":[0.31823232293128967,0.615474730014801,0.8349663066864014,0.7431111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.743686854839325},{"x":0.8265992999076843,"y":0.743686854839325},{"x":0.8265992999076843,"y":0.7601010203361511},{"x":0.7457912564277649,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.7321619987487793,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۰-","boundary":[0.7457912564277649,0.743686854839325,0.8265992999076843,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.743686854839325},{"x":0.755892276763916,"y":0.743686854839325},{"x":0.755892276763916,"y":0.7601010203361511},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9604883193969727,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7407407164573669,0.743686854839325,0.755892276763916,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.743686854839325},{"x":0.7255892157554626,"y":0.743686854839325},{"x":0.7255892157554626,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6986532211303711,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9483538269996643,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6986532211303711,0.743686854839325,0.7255892157554626,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377104341983795,"y":0.743686854839325},{"x":0.7676767706871033,"y":0.743686854839325},{"x":0.7676767706871033,"y":0.7601010203361511},{"x":0.4377104341983795,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9797242879867554,"dir":"rtl","str":".Artemisia","boundary":[0.4377104341983795,0.743686854839325,0.7676767706871033,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5437710285186768,"y":0.743686854839325},{"x":0.5841751098632812,"y":0.743686854839325},{"x":0.5841751098632812,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5437710285186768,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9797295928001404,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5437710285186768,0.743686854839325,0.5841751098632812,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5858585834503174,"y":0.743686854839325},{"x":0.5909090638160706,"y":0.743686854839325},{"x":0.5909090638160706,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5858585834503174,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9691609144210815,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5858585834503174,0.743686854839325,0.5909090638160706,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.743686854839325},{"x":0.6582491397857666,"y":0.743686854839325},{"x":0.6582491397857666,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.981461226940155,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.5925925970077515,0.743686854839325,0.6582491397857666,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616161465644836,"y":0.743686854839325},{"x":0.6818181872367859,"y":0.743686854839325},{"x":0.6818181872367859,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6616161465644836,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.993793249130249,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6616161465644836,0.743686854839325,0.6818181872367859,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.466329962015152,"y":0.743686854839325},{"x":0.47306397557258606,"y":0.743686854839325},{"x":0.47306397557258606,"y":0.7601010203361511},{"x":0.466329962015152,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.5543021559715271,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.466329962015152,0.743686854839325,0.47306397557258606,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.744107723236084,"y":0.7689393758773804},{"x":0.8282828330993652,"y":0.7689393758773804},{"x":0.8282828330993652,"y":0.7840909361839294},{"x":0.744107723236084,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.7255087494850159,"dir":"rtl","str":"۵-۱-۱۱-","boundary":[0.744107723236084,0.7689393758773804,0.8282828330993652,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.7689393758773804},{"x":0.7575757503509521,"y":0.7689393758773804},{"x":0.7575757503509521,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9601771235466003,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7407407164573669,0.7689393758773804,0.7575757503509521,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.7689393758773804},{"x":0.7239057421684265,"y":0.7689393758773804},{"x":0.7239057421684265,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6969696879386902,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9749261140823364,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6969696879386902,0.7689393758773804,0.7239057421684265,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44949495792388916,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5067340135574341,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5067340135574341,"y":0.7828282713890076},{"x":0.44949495792388916,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9831994771957397,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.44949495792388916,0.7676767706871033,0.5067340135574341,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5134680271148682,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5134680271148682,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9822341203689575,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.5134680271148682,0.7676767706871033,0.5555555820465088,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7676767706871033},{"x":0.558922529220581,"y":0.7676767706871033},{"x":0.558922529220581,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9676376581192017,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5555555820465088,0.7676767706871033,0.558922529220581,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622895359992981,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5976430773735046,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5976430773735046,"y":0.7828282713890076},{"x":0.5622895359992981,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9901474118232727,"dir":"rtl","str":"Ajuga","boundary":[0.5622895359992981,0.7676767706871033,0.5976430773735046,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026936173439026,"y":0.7676767706871033},{"x":0.691919207572937,"y":0.7689393758773804},{"x":0.691919207572937,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6026936173439026,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9857487082481384,"dir":"rtl","str":"chamaescistus","boundary":[0.6026936173439026,0.7676767706871033,0.691919207572937,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377104341983795,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4427609443664551,"y":0.7676767706871033},{"x":0.4427609443664551,"y":0.7828282713890076},{"x":0.4377104341983795,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.3114417791366577,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4377104341983795,0.7676767706871033,0.4427609443664551,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861952781677246,"y":0.7916666865348816},{"x":0.819865345954895,"y":0.7916666865348816},{"x":0.819865345954895,"y":0.810606062412262},{"x":0.7861952781677246,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.782359778881073,"dir":"rtl","str":"٢-٥-","boundary":[0.7861952781677246,0.7916666865348816,0.819865345954895,0.810606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306397557258606,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7811447978019714,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7811447978019714,"y":0.810606062412262},{"x":0.7306397557258606,"y":0.810606062412262}]},"confidence":0.8922790288925171,"dir":"rtl","str":"تیپ¬های","boundary":[0.7306397557258606,0.7916666865348816,0.7811447978019714,0.810606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.68855220079422,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7138047218322754,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7138047218322754,"y":0.8093434572219849},{"x":0.68855220079422,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.9673795104026794,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.68855220079422,0.7904040217399597,0.7138047218322754,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6515151262283325,"y":0.7904040217399597},{"x":0.6750841736793518,"y":0.7904040217399597},{"x":0.6750841736793518,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6515151262283325,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.9830282330513,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6515151262283325,0.7904040217399597,0.6750841736793518,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336700081825256,"y":0.7891414165496826},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5925925970077515,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5336700081825256,"y":0.808080792427063}]},"confidence":0.9874100089073181,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5336700081825256,0.7891414165496826,0.5925925970077515,0.8093434572219849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976430773735046,"y":0.7904040217399597},{"x":0.6447811722755432,"y":0.7904040217399597},{"x":0.6447811722755432,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5976430773735046,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.9892985224723816,"dir":"rtl","str":"aucheri","boundary":[0.5976430773735046,0.7904040217399597,0.6447811722755432,0.8093434572219849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31986531615257263,"y":0.7424242496490479},{"x":0.8282828330993652,"y":0.743686854839325},{"x":0.8265992999076843,"y":0.8118686676025391},{"x":0.31986531615257263,"y":0.8093434572219849}]},"confidence":0.934940755367279,"dir":"ltr","boundary":[0.3148653161525726,0.7354242496490478,0.8315992999076843,0.8188686676025391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.8156565427780151},{"x":0.8249158263206482,"y":0.8156565427780151},{"x":0.8249158263206482,"y":0.8320707082748413},{"x":0.7592592835426331,"y":0.8320707082748413}]},"confidence":0.6641825437545776,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۱-","boundary":[0.7592592835426331,0.8156565427780151,0.8249158263206482,0.8320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7643097639083862,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7643097639083862,"y":0.8308081030845642},{"x":0.747474730014801,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.9757112264633179,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.8156565427780151,0.7643097639083862,0.8308081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7323232293128967,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7323232293128967,"y":0.8308081030845642},{"x":0.7053872346878052,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.9164743423461914,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.8156565427780151,0.7323232293128967,0.8308081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44107744097709656,"y":0.814393937587738},{"x":0.7794612646102905,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7794612646102905,"y":0.8320707082748413},{"x":0.44107744097709656,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.9847638010978699,"dir":"rtl","str":".Artemisia","boundary":[0.44107744097709656,0.814393937587738,0.7794612646102905,0.8320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.814393937587738},{"x":0.5942760705947876,"y":0.814393937587738},{"x":0.5942760705947876,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5454545617103577,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.989378809928894,"dir":"rtl","str":"aucheri","boundary":[0.5454545617103577,0.814393937587738,0.5942760705947876,0.8308081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942760705947876,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5976430773735046,"y":0.8156565427780151},{"x":0.5976430773735046,"y":0.8308081030845642},{"x":0.5942760705947876,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.9369349479675293,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5942760705947876,0.8156565427780151,0.5976430773735046,0.8308081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6010100841522217,"y":0.814393937587738},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8156565427780151},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8308081030845642},{"x":0.6010100841522217,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.9796034693717957,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.6010100841522217,0.814393937587738,0.6666666865348816,0.8308081030845642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683501601219177,"y":0.8156565427780151},{"x":0.691919207572937,"y":0.8156565427780151},{"x":0.691919207572937,"y":0.8308081030845642},{"x":0.6683501601219177,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.9935860633850098,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6683501601219177,0.8156565427780151,0.691919207572937,0.8308081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44107744097709656,"y":0.814393937587738},{"x":0.8249158263206482,"y":0.8156565427780151},{"x":0.8249158263206482,"y":0.8320707082748413},{"x":0.44107744097709656,"y":0.8308081030845642}]},"confidence":0.9329248666763306,"dir":"ltr","boundary":[0.43607744097709655,0.807393937587738,0.8299158263206482,0.8390707082748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.755892276763916,"y":0.8371211886405945},{"x":0.8249158263206482,"y":0.8358585834503174},{"x":0.8249158263206482,"y":0.8522727489471436},{"x":0.7575757503509521,"y":0.8535353541374207}]},"confidence":0.7105084657669067,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۲-","boundary":[0.755892276763916,0.8371211886405945,0.8249158263206482,0.8522727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.8383838534355164},{"x":0.7626262903213501,"y":0.8371211886405945},{"x":0.7643097639083862,"y":0.8535353541374207},{"x":0.747474730014801,"y":0.8535353541374207}]},"confidence":0.9754949808120728,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7457912564277649,0.8383838534355164,0.7643097639083862,0.8535353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.8383838534355164},{"x":0.7323232293128967,"y":0.8383838534355164},{"x":0.7323232293128967,"y":0.8547979593276978},{"x":0.7053872346878052,"y":0.8560606241226196}]},"confidence":0.9757289290428162,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7037037014961243,0.8383838534355164,0.7323232293128967,0.8547979593276978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.8383838534355164},{"x":0.8249158263206482,"y":0.8358585834503174},{"x":0.8249158263206482,"y":0.8522727489471436},{"x":0.7053872346878052,"y":0.8560606241226196}]},"confidence":0.8620128631591797,"dir":"ltr","boundary":[0.6987037014961243,0.8313838534355164,0.8299158263206482,0.8592727489471436],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781144857406616,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5387205481529236,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5387205481529236,"y":0.8497474789619446},{"x":0.4781144857406616,"y":0.8497474789619446}]},"confidence":0.9912735223770142,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.4781144857406616,0.8409090638160706,0.5387205481529236,0.8497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5437710285186768,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5925925970077515,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5925925970077515,"y":0.8497474789619446},{"x":0.5437710285186768,"y":0.8497474789619446}]},"confidence":0.9829075336456299,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.5437710285186768,0.8409090638160706,0.5925925970077515,0.8497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5959596037864685,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5959596037864685,"y":0.8497474789619446},{"x":0.5925925970077515,"y":0.8497474789619446}]},"confidence":0.9673693180084229,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5925925970077515,0.8409090638160706,0.5959596037864685,0.8497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976430773735046,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6397306323051453,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6397306323051453,"y":0.8497474789619446},{"x":0.5976430773735046,"y":0.8497474789619446}]},"confidence":0.9890777468681335,"dir":"ltr","str":"Rheum","boundary":[0.5976430773735046,0.8409090638160706,0.6397306323051453,0.8497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6447811722755432,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6767676472663879,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6767676472663879,"y":0.8497474789619446},{"x":0.6447811722755432,"y":0.8497474789619446}]},"confidence":0.9906904697418213,"dir":"ltr","str":"ribes","boundary":[0.6447811722755432,0.8409090638160706,0.6767676472663879,0.8497474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781144857406616,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6767676472663879,"y":0.8409090638160706},{"x":0.6767676472663879,"y":0.8497474789619446},{"x":0.4781144857406616,"y":0.8497474789619446}]},"confidence":0.9877046346664429,"dir":"ltr","boundary":[0.4731144857406616,0.8339090638160706,0.6817676472663879,0.8567474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.09974747151136398},{"x":0.2053872048854828,"y":0.10101009905338287},{"x":0.2053872048854828,"y":0.10984848439693451},{"x":0.1666666716337204,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9712585210800171,"str":"صفحه","boundary":[0.1666666716337204,0.09974747151136398,0.2053872048854828,0.10984848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.09974747151136398},{"x":0.2053872048854828,"y":0.10101009905338287},{"x":0.2053872048854828,"y":0.10984848439693451},{"x":0.1666666716337204,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9712585210800171,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.09274747151136398,0.2103872048854828,0.11684848439693452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.1262626200914383},{"x":0.17171716690063477,"y":0.1262626200914383},{"x":0.17171716690063477,"y":0.13257575035095215},{"x":0.1666666716337204,"y":0.13257575035095215}]},"confidence":0.68816077709198,"str":"1","boundary":[0.1666666716337204,0.1262626200914383,0.17171716690063477,0.13257575035095215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.1262626200914383},{"x":0.17171716690063477,"y":0.1262626200914383},{"x":0.17171716690063477,"y":0.13257575035095215},{"x":0.1666666716337204,"y":0.13257575035095215}]},"confidence":0.68816077709198,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.11926262009143829,0.17671716690063477,0.13957575035095215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.17424242198467255},{"x":0.1734006702899933,"y":0.17424242198467255},{"x":0.1734006702899933,"y":0.1805555522441864},{"x":0.16498316824436188,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.5391838550567627,"str":"۷","boundary":[0.16498316824436188,0.17424242198467255,0.1734006702899933,0.1805555522441864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17676767706871033,"y":0.17424242198467255},{"x":0.17676767706871033,"y":0.17424242198467255},{"x":0.17676767706871033,"y":0.1805555522441864},{"x":0.17676767706871033,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.5374767184257507,"str":".","boundary":[0.17676767706871033,0.17424242198467255,0.17676767706871033,0.1805555522441864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.17424242198467255},{"x":0.17676767706871033,"y":0.17424242198467255},{"x":0.17676767706871033,"y":0.1805555522441864},{"x":0.16498316824436188,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.5383303165435791,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.16724242198467254,0.18176767706871033,0.1875555522441864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.19823232293128967},{"x":0.1750841736793518,"y":0.19823232293128967},{"x":0.1750841736793518,"y":0.20454545319080353},{"x":0.16498316824436188,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.895463228225708,"str":"V","boundary":[0.16498316824436188,0.19823232293128967,0.1750841736793518,0.20454545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.19823232293128967},{"x":0.1750841736793518,"y":0.19823232293128967},{"x":0.1750841736793518,"y":0.20454545319080353},{"x":0.16498316824436188,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.895463228225708,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.19123232293128967,0.1800841736793518,0.21154545319080353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.2222222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2222222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.22853535413742065},{"x":0.16498316824436188,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.7427139282226562,"str":"۸۰","boundary":[0.16498316824436188,0.2222222238779068,0.17845118045806885,0.22853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.2222222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2222222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.22853535413742065},{"x":0.16498316824436188,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.7427139282226562,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.2152222238779068,0.18345118045806885,0.23553535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.24621212482452393},{"x":0.1734006702899933,"y":0.24621212482452393},{"x":0.1734006702899933,"y":0.2537878751754761},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.7581021189689636,"str":"۸","boundary":[0.16498316824436188,0.24621212482452393,0.1734006702899933,0.2537878751754761]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17845118045806885,"y":0.24621212482452393},{"x":0.17845118045806885,"y":0.24621212482452393},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2537878751754761},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.7122718095779419,"str":".","boundary":[0.17845118045806885,0.24621212482452393,0.17845118045806885,0.2537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.24621212482452393},{"x":0.17845118045806885,"y":0.24621212482452393},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2537878751754761},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.7351869344711304,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.23921212482452392,0.18345118045806885,0.2607878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.2929292917251587},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2929292917251587},{"x":0.17845118045806885,"y":0.30050504207611084},{"x":0.1666666716337204,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.6688521504402161,"str":"۹۰","boundary":[0.1666666716337204,0.2929292917251587,0.17845118045806885,0.30050504207611084]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.2929292917251587},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2929292917251587},{"x":0.17845118045806885,"y":0.30050504207611084},{"x":0.1666666716337204,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.6688521504402161,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.2859292917251587,0.18345118045806885,0.30750504207611085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.3169191777706146},{"x":0.17171716690063477,"y":0.3169191777706146},{"x":0.17171716690063477,"y":0.32449495792388916},{"x":0.1666666716337204,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.307411253452301,"str":"۹","boundary":[0.1666666716337204,0.3169191777706146,0.17171716690063477,0.32449495792388916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.3169191777706146},{"x":0.17171716690063477,"y":0.3169191777706146},{"x":0.17171716690063477,"y":0.32449495792388916},{"x":0.1666666716337204,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.307411253452301,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.3099191777706146,0.17671716690063477,0.33149495792388917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.33964645862579346},{"x":0.1818181872367859,"y":0.33964645862579346},{"x":0.1818181872367859,"y":0.3484848439693451},{"x":0.16498316824436188,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.8334327340126038,"str":"۱۲","boundary":[0.16498316824436188,0.33964645862579346,0.1818181872367859,0.3484848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.33964645862579346},{"x":0.1818181872367859,"y":0.33964645862579346},{"x":0.1818181872367859,"y":0.3484848439693451},{"x":0.16498316824436188,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.8334327340126038,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.33264645862579345,0.1868181872367859,0.3554848439693451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.3636363744735718},{"x":0.1818181872367859,"y":0.3636363744735718},{"x":0.1818181872367859,"y":0.3724747598171234},{"x":0.16498316824436188,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.7967743873596191,"str":"۱۲","boundary":[0.16498316824436188,0.3636363744735718,0.1818181872367859,0.3724747598171234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.3636363744735718},{"x":0.1818181872367859,"y":0.3636363744735718},{"x":0.1818181872367859,"y":0.3724747598171234},{"x":0.16498316824436188,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.7967743873596191,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.35663637447357177,0.1868181872367859,0.3794747598171234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.3863636255264282},{"x":0.18013468384742737,"y":0.3863636255264282},{"x":0.18013468384742737,"y":0.39646464586257935},{"x":0.1666666716337204,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.3251330852508545,"str":"١٤","boundary":[0.1666666716337204,0.3863636255264282,0.18013468384742737,0.39646464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.3863636255264282},{"x":0.18013468384742737,"y":0.3863636255264282},{"x":0.18013468384742737,"y":0.39646464586257935},{"x":0.1666666716337204,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.3251330852508545,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.3793636255264282,0.18513468384742737,0.40346464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16835017502307892,"y":0.41287878155708313},{"x":0.18013468384742737,"y":0.41287878155708313},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4204545319080353},{"x":0.16835017502307892,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.8500019311904907,"str":"۱۸","boundary":[0.16835017502307892,0.41287878155708313,0.18013468384742737,0.4204545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16835017502307892,"y":0.41287878155708313},{"x":0.18013468384742737,"y":0.41287878155708313},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4204545319080353},{"x":0.16835017502307892,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.8500019311904907,"dir":"ltr","boundary":[0.16335017502307891,0.4058787815570831,0.18513468384742737,0.4274545319080353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.43686869740486145},{"x":0.18013468384742737,"y":0.43686869740486145},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4431818127632141},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9167514443397522,"str":"۲۸","boundary":[0.1666666716337204,0.43686869740486145,0.18013468384742737,0.4431818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.43686869740486145},{"x":0.18013468384742737,"y":0.43686869740486145},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4431818127632141},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9167514443397522,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.42986869740486144,0.18513468384742737,0.4501818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.4608585834503174},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4608585834503174},{"x":0.18013468384742737,"y":0.46843433380126953},{"x":0.16498316824436188,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.3955651521682739,"str":"35","boundary":[0.16498316824436188,0.4608585834503174,0.18013468384742737,0.46843433380126953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.4608585834503174},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4608585834503174},{"x":0.18013468384742737,"y":0.46843433380126953},{"x":0.16498316824436188,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.3955651521682739,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.4538585834503174,0.18513468384742737,0.47543433380126954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16835017502307892,"y":0.4835858643054962},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4835858643054962},{"x":0.18013468384742737,"y":0.49242424964904785},{"x":0.16835017502307892,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.2561858892440796,"str":"36","boundary":[0.16835017502307892,0.4835858643054962,0.18013468384742737,0.49242424964904785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16835017502307892,"y":0.4835858643054962},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4835858643054962},{"x":0.18013468384742737,"y":0.49242424964904785},{"x":0.16835017502307892,"y":0.49242424964904785}]},"confidence":0.2561858892440796,"dir":"ltr","boundary":[0.16335017502307891,0.4765858643054962,0.18513468384742737,0.49942424964904786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.506313145160675},{"x":0.17845118045806885,"y":0.506313145160675},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5164141654968262},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.6175875067710876,"str":"٤٣","boundary":[0.16329966485500336,0.506313145160675,0.17845118045806885,0.5164141654968262]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18013468384742737,"y":0.506313145160675},{"x":0.18518517911434174,"y":0.506313145160675},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5164141654968262},{"x":0.18013468384742737,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.8118519186973572,"str":".","boundary":[0.18013468384742737,0.506313145160675,0.18518517911434174,0.5164141654968262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.506313145160675},{"x":0.18518517911434174,"y":0.506313145160675},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5164141654968262},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.6823422908782959,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.49931314516067504,0.19018517911434174,0.5234141654968262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5303030014038086},{"x":0.18013468384742737,"y":0.5303030014038086},{"x":0.18013468384742737,"y":0.5404040217399597},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.6431037187576294,"str":"٤٣","boundary":[0.16498316824436188,0.5303030014038086,0.18013468384742737,0.5404040217399597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5303030014038086},{"x":0.18013468384742737,"y":0.5303030014038086},{"x":0.18013468384742737,"y":0.5404040217399597},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.6431037187576294,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.5233030014038086,0.18513468384742737,0.5474040217399597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5555555820465088},{"x":0.17676767706871033,"y":0.5555555820465088},{"x":0.17676767706871033,"y":0.5631313323974609},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.8390639424324036,"str":"٤٤","boundary":[0.16498316824436188,0.5555555820465088,0.17676767706871033,0.5631313323974609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5555555820465088},{"x":0.17676767706871033,"y":0.5555555820465088},{"x":0.17676767706871033,"y":0.5631313323974609},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.8390639424324036,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.5485555820465088,0.18176767706871033,0.5701313323974609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.5782828330993652},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5795454382896423},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5871211886405945},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.8625390529632568,"str":"٤٥","boundary":[0.1666666716337204,0.5782828330993652,0.17845118045806885,0.5871211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.5782828330993652},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5795454382896423},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5871211886405945},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.8625390529632568,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.5712828330993652,0.18345118045806885,0.5941211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6035353541374207},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6035353541374207},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6123737096786499},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.4527340531349182,"str":"٤٦","boundary":[0.16498316824436188,0.6035353541374207,0.17845118045806885,0.6123737096786499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.6035353541374207},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6035353541374207},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6123737096786499},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.5121651887893677,"str":"..","boundary":[0.1818181872367859,0.6035353541374207,0.18855218589305878,0.6123737096786499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6035353541374207},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6035353541374207},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6123737096786499},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6123737096786499}]},"confidence":0.48244962096214294,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.5965353541374206,0.19355218589305878,0.6193737096786499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.627525269985199},{"x":0.17845118045806885,"y":0.627525269985199},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6351010203361511},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.4855117201805115,"str":"٤٦","boundary":[0.16498316824436188,0.627525269985199,0.17845118045806885,0.6351010203361511]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.627525269985199},{"x":0.18855218589305878,"y":0.627525269985199},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6351010203361511},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.6743890047073364,"str":"..","boundary":[0.1818181872367859,0.627525269985199,0.18855218589305878,0.6351010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.627525269985199},{"x":0.18855218589305878,"y":0.627525269985199},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6351010203361511},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.5799503326416016,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.620525269985199,0.19355218589305878,0.6421010203361511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6502525210380554},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6502525210380554},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6590909361839294},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.6918858289718628,"str":"٤٧","boundary":[0.16498316824436188,0.6502525210380554,0.17845118045806885,0.6590909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.6502525210380554},{"x":0.1835016906261444,"y":0.6502525210380554},{"x":0.1835016906261444,"y":0.6590909361839294},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.8488569259643555,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.6502525210380554,0.1835016906261444,0.6590909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6502525210380554},{"x":0.1835016906261444,"y":0.6502525210380554},{"x":0.1835016906261444,"y":0.6590909361839294},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.7442095279693604,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.6432525210380554,0.1885016906261444,0.6660909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6755050420761108},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6755050420761108},{"x":0.17845118045806885,"y":0.683080792427063},{"x":0.16498316824436188,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.6715231537818909,"str":"٤٨","boundary":[0.16498316824436188,0.6755050420761108,0.17845118045806885,0.683080792427063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1835016906261444,"y":0.6755050420761108},{"x":0.1902356892824173,"y":0.6755050420761108},{"x":0.1902356892824173,"y":0.683080792427063},{"x":0.1835016906261444,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.645368218421936,"str":"..","boundary":[0.1835016906261444,0.6755050420761108,0.1902356892824173,0.683080792427063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6755050420761108},{"x":0.1902356892824173,"y":0.6755050420761108},{"x":0.1902356892824173,"y":0.683080792427063},{"x":0.16498316824436188,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.6584456562995911,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.6685050420761108,0.1952356892824173,0.690080792427063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6994949579238892},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6994949579238892},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7070707082748413},{"x":0.16498316824436188,"y":0.7070707082748413}]},"confidence":0.8804378509521484,"str":"٤٨","boundary":[0.16498316824436188,0.6994949579238892,0.17845118045806885,0.7070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.6994949579238892},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6994949579238892},{"x":0.18855218589305878,"y":0.7070707082748413},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7070707082748413}]},"confidence":0.9311076402664185,"str":"..","boundary":[0.1818181872367859,0.6994949579238892,0.18855218589305878,0.7070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.7222222089767456},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7222222089767456},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7310606241226196},{"x":0.16498316824436188,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.6951174736022949,"str":"٤٩","boundary":[0.16498316824436188,0.7222222089767456,0.17845118045806885,0.7310606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6994949579238892},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6994949579238892},{"x":0.18855218589305878,"y":0.7310606241226196},{"x":0.16498316824436188,"y":0.7310606241226196}]},"confidence":0.835554301738739,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.6924949579238892,0.19355218589305878,0.7380606241226196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.7941918969154358},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7941918969154358},{"x":0.17676767706871033,"y":0.8017676472663879},{"x":0.16498316824436188,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.5805486440658569,"str":"اه","boundary":[0.16498316824436188,0.7941918969154358,0.17676767706871033,0.8017676472663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.7941918969154358},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7941918969154358},{"x":0.17676767706871033,"y":0.8017676472663879},{"x":0.16498316824436188,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.5805486440658569,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.7871918969154358,0.18176767706871033,0.808767647266388],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/olECJYatfcppwMlp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/lDbrOcocxdMbKPEO.jpg","blurred":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/mHJbFoNoxzYmtKYr.jpg"},"info":{"width":594,"height":792,"margin":[0.00026649775228115044,0.00007724977299721554,0.998551820155346,0.9989182481326239]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.06818182021379471},{"x":0.18013468384742737,"y":0.06818182021379471},{"x":0.18013468384742737,"y":0.08080808073282242},{"x":0.16498316824436188,"y":0.08080808073282242}]},"confidence":0.46963053941726685,"str":"٥٣","boundary":[0.16498316824436188,0.06818182021379471,0.18013468384742737,0.08080808073282242]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.06818182021379471},{"x":0.18013468384742737,"y":0.06818182021379471},{"x":0.18013468384742737,"y":0.08080808073282242},{"x":0.16498316824436188,"y":0.08080808073282242}]},"confidence":0.46963053941726685,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.06118182021379471,0.18513468384742737,0.08780808073282242],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.0972222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.0972222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.10479798167943954},{"x":0.16498316824436188,"y":0.10479798167943954}]},"confidence":0.751029372215271,"str":"٥٤","boundary":[0.16498316824436188,0.0972222238779068,0.17845118045806885,0.10479798167943954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.0972222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.0972222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.10479798167943954},{"x":0.16498316824436188,"y":0.10479798167943954}]},"confidence":0.751029372215271,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.0902222238779068,0.18345118045806885,0.11179798167943955],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.12121212482452393},{"x":0.17845118045806885,"y":0.12121212482452393},{"x":0.17676767706871033,"y":0.12878787517547607},{"x":0.16498316824436188,"y":0.12878787517547607}]},"confidence":0.8090773820877075,"str":"٥٤","boundary":[0.16498316824436188,0.12121212482452393,0.17676767706871033,0.12878787517547607]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.12121212482452393},{"x":0.17845118045806885,"y":0.12121212482452393},{"x":0.17676767706871033,"y":0.12878787517547607},{"x":0.16498316824436188,"y":0.12878787517547607}]},"confidence":0.8090773820877075,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.11421212482452392,0.18176767706871033,0.13578787517547608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.1679292917251587},{"x":0.17845118045806885,"y":0.1679292917251587},{"x":0.17845118045806885,"y":0.17550505697727203},{"x":0.16498316824436188,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.4386617839336395,"str":"56","boundary":[0.16498316824436188,0.1679292917251587,0.17845118045806885,0.17550505697727203]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.1679292917251587},{"x":0.17845118045806885,"y":0.1679292917251587},{"x":0.17845118045806885,"y":0.17550505697727203},{"x":0.16498316824436188,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.4386617839336395,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.16092929172515869,0.18345118045806885,0.18250505697727204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.19191919267177582},{"x":0.17845118045806885,"y":0.19191919267177582},{"x":0.17845118045806885,"y":0.19949494302272797},{"x":0.16498316824436188,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.6995775103569031,"str":"٥٦","boundary":[0.16498316824436188,0.19191919267177582,0.17845118045806885,0.19949494302272797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.19191919267177582},{"x":0.22727273404598236,"y":0.19191919267177582},{"x":0.22727273404598236,"y":0.19949494302272797},{"x":0.1818181872367859,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9737874865531921,"str":"..........","boundary":[0.1818181872367859,0.19191919267177582,0.22727273404598236,0.19949494302272797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.19191919267177582},{"x":0.22727273404598236,"y":0.19191919267177582},{"x":0.22727273404598236,"y":0.19949494302272797},{"x":0.16498316824436188,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.9280858039855957,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.1849191926717758,0.23227273404598237,0.20649494302272797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.21590909361839294},{"x":0.17845118045806885,"y":0.21590909361839294},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2234848439693451},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.2394009381532669,"str":"57","boundary":[0.16498316824436188,0.21590909361839294,0.17845118045806885,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.21590909361839294},{"x":0.1818181872367859,"y":0.21590909361839294},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2234848439693451},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.5298663377761841,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.21590909361839294,0.1818181872367859,0.2234848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.21590909361839294},{"x":0.1818181872367859,"y":0.21590909361839294},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2234848439693451},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.33622273802757263,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.20890909361839294,0.1868181872367859,0.2304848439693451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.23989899456501007},{"x":0.17845118045806885,"y":0.23989899456501007},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2487373799085617},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.5022700428962708,"str":"٥٨","boundary":[0.16498316824436188,0.23989899456501007,0.17845118045806885,0.2487373799085617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.23989899456501007},{"x":0.1835016906261444,"y":0.23989899456501007},{"x":0.1835016906261444,"y":0.2487373799085617},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.745341420173645,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.23989899456501007,0.1835016906261444,0.2487373799085617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.23989899456501007},{"x":0.1835016906261444,"y":0.23989899456501007},{"x":0.1835016906261444,"y":0.2487373799085617},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.5832938551902771,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.23289899456501006,0.1885016906261444,0.2557373799085617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.2638888955116272},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2638888955116272},{"x":0.17845118045806885,"y":0.27146464586257935},{"x":0.16498316824436188,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.2592715322971344,"str":"58","boundary":[0.16498316824436188,0.2638888955116272,0.17845118045806885,0.27146464586257935]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.2638888955116272},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2638888955116272},{"x":0.1835016906261444,"y":0.27146464586257935},{"x":0.1818181872367859,"y":0.27146464586257935}]},"confidence":0.43893423676490784,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.2638888955116272,0.1835016906261444,0.27146464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.2638888955116272},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2638888955116272},{"x":0.1835016906261444,"y":0.27146464586257935},{"x":0.16498316824436188,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.3191590905189514,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.2568888955116272,0.1885016906261444,0.27846464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.28787878155708313},{"x":0.17845118045806885,"y":0.28787878155708313},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2954545319080353},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.6026604175567627,"str":"59","boundary":[0.16498316824436188,0.28787878155708313,0.17845118045806885,0.2954545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.28787878155708313},{"x":0.17845118045806885,"y":0.28787878155708313},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2954545319080353},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.6026604175567627,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.2808787815570831,0.18345118045806885,0.3024545319080353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.31186869740486145},{"x":0.17171716690063477,"y":0.31186869740486145},{"x":0.17171716690063477,"y":0.3194444477558136},{"x":0.16329966485500336,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.43813273310661316,"str":"7","boundary":[0.16329966485500336,0.31186869740486145,0.17171716690063477,0.3194444477558136]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1734006702899933,"y":0.31186869740486145},{"x":0.17676767706871033,"y":0.31186869740486145},{"x":0.17676767706871033,"y":0.3194444477558136},{"x":0.1734006702899933,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.6075511574745178,"str":".","boundary":[0.1734006702899933,0.31186869740486145,0.17676767706871033,0.3194444477558136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.31186869740486145},{"x":0.17676767706871033,"y":0.31186869740486145},{"x":0.17676767706871033,"y":0.3194444477558136},{"x":0.16329966485500336,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.5228419303894043,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.30486869740486144,0.18176767706871033,0.3264444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.3358585834503174},{"x":0.1750841736793518,"y":0.3358585834503174},{"x":0.1750841736793518,"y":0.34343433380126953},{"x":0.16498316824436188,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.4522690176963806,"str":"٦٠","boundary":[0.16498316824436188,0.3358585834503174,0.1750841736793518,0.34343433380126953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.3358585834503174},{"x":0.1750841736793518,"y":0.3358585834503174},{"x":0.1750841736793518,"y":0.34343433380126953},{"x":0.16498316824436188,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.4522690176963806,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.3288585834503174,0.1800841736793518,0.35043433380126954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.3585858643054962},{"x":0.1750841736793518,"y":0.3585858643054962},{"x":0.1750841736793518,"y":0.36742424964904785},{"x":0.16498316824436188,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.4759417176246643,"str":"61","boundary":[0.16498316824436188,0.3585858643054962,0.1750841736793518,0.36742424964904785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.3585858643054962},{"x":0.1750841736793518,"y":0.3585858643054962},{"x":0.1750841736793518,"y":0.36742424964904785},{"x":0.16498316824436188,"y":0.36742424964904785}]},"confidence":0.4759417176246643,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.3515858643054962,0.1800841736793518,0.37442424964904786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.38257575035095215},{"x":0.17845118045806885,"y":0.38257575035095215},{"x":0.17845118045806885,"y":0.3914141356945038},{"x":0.16498316824436188,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.7108104228973389,"str":"٦٢","boundary":[0.16498316824436188,0.38257575035095215,0.17845118045806885,0.3914141356945038]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.38257575035095215},{"x":0.17845118045806885,"y":0.38257575035095215},{"x":0.17845118045806885,"y":0.3914141356945038},{"x":0.16498316824436188,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.7108104228973389,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.37557575035095214,0.18345118045806885,0.3984141356945038],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.40656566619873047},{"x":0.17676767706871033,"y":0.40656566619873047},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4141414165496826},{"x":0.16498316824436188,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.5434086322784424,"str":"٦٢","boundary":[0.16498316824436188,0.40656566619873047,0.17676767706871033,0.4141414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.40656566619873047},{"x":0.17676767706871033,"y":0.40656566619873047},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4141414165496826},{"x":0.16498316824436188,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.5434086322784424,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.39956566619873046,0.18176767706871033,0.4211414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.4292929172515869},{"x":0.17845118045806885,"y":0.4292929172515869},{"x":0.17845118045806885,"y":0.43939393758773804},{"x":0.16498316824436188,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.29149186611175537,"str":"63","boundary":[0.16498316824436188,0.4292929172515869,0.17845118045806885,0.43939393758773804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18013468384742737,"y":0.4292929172515869},{"x":0.18518517911434174,"y":0.4292929172515869},{"x":0.18518517911434174,"y":0.43813130259513855},{"x":0.18013468384742737,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.6766150593757629,"str":".","boundary":[0.18013468384742737,0.4292929172515869,0.18518517911434174,0.43813130259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.4292929172515869},{"x":0.18518517911434174,"y":0.4292929172515869},{"x":0.18518517911434174,"y":0.43939393758773804},{"x":0.16498316824436188,"y":0.43939393758773804}]},"confidence":0.41986626386642456,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.4222929172515869,0.19018517911434174,0.44639393758773804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.4545454680919647},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4545454680919647},{"x":0.17676767706871033,"y":0.46212121844291687},{"x":0.16498316824436188,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.5238460302352905,"str":"٦٤","boundary":[0.16498316824436188,0.4545454680919647,0.17676767706871033,0.46212121844291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.4545454680919647},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4545454680919647},{"x":0.17676767706871033,"y":0.46212121844291687},{"x":0.16498316824436188,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.5238460302352905,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.4475454680919647,0.18176767706871033,0.4691212184429169],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.47853535413742065},{"x":0.17845118045806885,"y":0.47853535413742065},{"x":0.17845118045806885,"y":0.4861111044883728},{"x":0.16498316824436188,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.5287972688674927,"str":"٦٤","boundary":[0.16498316824436188,0.47853535413742065,0.17845118045806885,0.4861111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.47853535413742065},{"x":0.17845118045806885,"y":0.47853535413742065},{"x":0.17845118045806885,"y":0.4861111044883728},{"x":0.16498316824436188,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.5287972688674927,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.47153535413742065,0.18345118045806885,0.4931111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.502525269985199},{"x":0.17845118045806885,"y":0.502525269985199},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5113636255264282},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.7077107429504395,"str":"66","boundary":[0.16498316824436188,0.502525269985199,0.17845118045806885,0.5113636255264282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1835016906261444,"y":0.502525269985199},{"x":0.18518517911434174,"y":0.502525269985199},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5113636255264282},{"x":0.1835016906261444,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.8542311191558838,"str":".","boundary":[0.1835016906261444,0.502525269985199,0.18518517911434174,0.5113636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.502525269985199},{"x":0.18518517911434174,"y":0.502525269985199},{"x":0.18518517911434174,"y":0.5113636255264282},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.7565509080886841,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.49552526998519897,0.19018517911434174,0.5183636255264282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5252525210380554},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5265151262283325},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5340909361839294},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.3732169568538666,"str":"٦٧","boundary":[0.16498316824436188,0.5252525210380554,0.17845118045806885,0.5340909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5252525210380554},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5265151262283325},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5340909361839294},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.3732169568538666,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.5182525210380554,0.18345118045806885,0.5410909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5505050420761108},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5505050420761108},{"x":0.17845118045806885,"y":0.558080792427063},{"x":0.16498316824436188,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.5521095991134644,"str":"67","boundary":[0.16498316824436188,0.5505050420761108,0.17845118045806885,0.558080792427063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.5505050420761108},{"x":0.1835016906261444,"y":0.5505050420761108},{"x":0.1835016906261444,"y":0.558080792427063},{"x":0.1818181872367859,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.839912474155426,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.5505050420761108,0.1835016906261444,0.558080792427063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5505050420761108},{"x":0.1835016906261444,"y":0.5505050420761108},{"x":0.1835016906261444,"y":0.558080792427063},{"x":0.16498316824436188,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.6480438709259033,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.5435050420761108,0.1885016906261444,0.565080792427063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5744949579238892},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5744949579238892},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5820707082748413},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.4793403446674347,"str":"68","boundary":[0.16498316824436188,0.5744949579238892,0.17845118045806885,0.5820707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.5744949579238892},{"x":0.1835016906261444,"y":0.5744949579238892},{"x":0.1835016906261444,"y":0.5820707082748413},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.7789833545684814,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.5744949579238892,0.1835016906261444,0.5820707082748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5744949579238892},{"x":0.1835016906261444,"y":0.5744949579238892},{"x":0.1835016906261444,"y":0.5820707082748413},{"x":0.16498316824436188,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.5792213678359985,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.5674949579238892,0.1885016906261444,0.5890707082748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5972222089767456},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5984848737716675},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6047979593276978},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.32696306705474854,"str":"M","boundary":[0.16498316824436188,0.5972222089767456,0.17845118045806885,0.6047979593276978]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18013468384742737,"y":0.5972222089767456},{"x":0.19528619945049286,"y":0.5984848737716675},{"x":0.19360269606113434,"y":0.6060606241226196},{"x":0.18013468384742737,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.9503055810928345,"str":"...","boundary":[0.18013468384742737,0.5972222089767456,0.19360269606113434,0.6060606241226196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6212121248245239},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6212121248245239},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6300504803657532},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6300504803657532}]},"confidence":0.7878129482269287,"str":"69","boundary":[0.16498316824436188,0.6212121248245239,0.17845118045806885,0.6300504803657532]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.6212121248245239},{"x":0.1835016906261444,"y":0.6212121248245239},{"x":0.1835016906261444,"y":0.6300504803657532},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6300504803657532}]},"confidence":0.8526270389556885,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.6212121248245239,0.1835016906261444,0.6300504803657532]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6452020406723022},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6452020406723022},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6540403962135315},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.7466706037521362,"str":"69","boundary":[0.16498316824436188,0.6452020406723022,0.17845118045806885,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.6452020406723022},{"x":0.19360269606113434,"y":0.6452020406723022},{"x":0.19360269606113434,"y":0.6527777910232544},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":0.9635515809059143,"str":"...","boundary":[0.1818181872367859,0.6452020406723022,0.19360269606113434,0.6527777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5972222089767456},{"x":0.19528619945049286,"y":0.5972222089767456},{"x":0.19360269606113434,"y":0.6540403962135315},{"x":0.16329966485500336,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.8325107097625732,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.5902222089767456,0.19860269606113434,0.6610403962135315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6691918969154358},{"x":0.1750841736793518,"y":0.6691918969154358},{"x":0.1750841736793518,"y":0.6767676472663879},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.8492435216903687,"str":"۷۰","boundary":[0.16498316824436188,0.6691918969154358,0.1750841736793518,0.6767676472663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6691918969154358},{"x":0.1750841736793518,"y":0.6691918969154358},{"x":0.1750841736793518,"y":0.6767676472663879},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.8492435216903687,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.6621918969154358,0.1800841736793518,0.683767647266388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6931818127632141},{"x":0.17676767706871033,"y":0.6931818127632141},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7007575631141663},{"x":0.16498316824436188,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.8746939897537231,"str":"۷۰","boundary":[0.16498316824436188,0.6931818127632141,0.17676767706871033,0.7007575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6931818127632141},{"x":0.17676767706871033,"y":0.6931818127632141},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7007575631141663},{"x":0.16498316824436188,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.8746939897537231,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.6861818127632141,0.18176767706871033,0.7077575631141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.7171717286109924},{"x":0.1750841736793518,"y":0.7171717286109924},{"x":0.1750841736793518,"y":0.7247474789619446},{"x":0.16498316824436188,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.8106046319007874,"str":"۷۱","boundary":[0.16498316824436188,0.7171717286109924,0.1750841736793518,0.7247474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.7171717286109924},{"x":0.1750841736793518,"y":0.7171717286109924},{"x":0.1750841736793518,"y":0.7247474789619446},{"x":0.16498316824436188,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.8106046319007874,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.7101717286109924,0.1800841736793518,0.7317474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.7411616444587708},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7411616444587708},{"x":0.17676767706871033,"y":0.747474730014801},{"x":0.16498316824436188,"y":0.747474730014801}]},"confidence":0.8182547092437744,"str":"۷۲","boundary":[0.16498316824436188,0.7411616444587708,0.17676767706871033,0.747474730014801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.7411616444587708},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7411616444587708},{"x":0.17676767706871033,"y":0.747474730014801},{"x":0.16498316824436188,"y":0.747474730014801}]},"confidence":0.8182547092437744,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.7341616444587707,0.18176767706871033,0.754474730014801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.7638888955116272},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7638888955116272},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7727272510528564},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.8781892657279968,"str":"۷۲","boundary":[0.16329966485500336,0.7638888955116272,0.17676767706871033,0.7727272510528564]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7727272510528564},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.779169499874115,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.7638888955116272,0.1818181872367859,0.7727272510528564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7638888955116272},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7727272510528564},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.8451826572418213,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.7568888955116272,0.1868181872367859,0.7797272510528565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.7878788113594055},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7878788113594055},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7954545617103577},{"x":0.16498316824436188,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.7236196994781494,"str":"۷۳","boundary":[0.16498316824436188,0.7878788113594055,0.17845118045806885,0.7954545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.7878788113594055},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7878788113594055},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7954545617103577},{"x":0.16498316824436188,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.7236196994781494,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.7808788113594055,0.18345118045806885,0.8024545617103577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.8131313323974609},{"x":0.17845118045806885,"y":0.8131313323974609},{"x":0.17845118045806885,"y":0.8207070827484131},{"x":0.16498316824436188,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":0.5954122543334961,"str":"٧٤","boundary":[0.16498316824436188,0.8131313323974609,0.17845118045806885,0.8207070827484131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.8131313323974609},{"x":0.1835016906261444,"y":0.8131313323974609},{"x":0.1835016906261444,"y":0.8207070827484131},{"x":0.1818181872367859,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":0.8291431069374084,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.8131313323974609,0.1835016906261444,0.8207070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.8131313323974609},{"x":0.1835016906261444,"y":0.8131313323974609},{"x":0.1835016906261444,"y":0.8207070827484131},{"x":0.16498316824436188,"y":0.8207070827484131}]},"confidence":0.6733225584030151,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.8061313323974609,0.1885016906261444,0.8277070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.8358585834503174},{"x":0.17845118045806885,"y":0.8358585834503174},{"x":0.17845118045806885,"y":0.8446969985961914},{"x":0.16498316824436188,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.43403133749961853,"str":"٧٤","boundary":[0.16498316824436188,0.8358585834503174,0.17845118045806885,0.8446969985961914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.8358585834503174},{"x":0.17845118045806885,"y":0.8358585834503174},{"x":0.17845118045806885,"y":0.8446969985961914},{"x":0.16498316824436188,"y":0.8446969985961914}]},"confidence":0.43403133749961853,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.8288585834503174,0.18345118045806885,0.8516969985961914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.755892276763916,"y":0.06818182021379471},{"x":0.8265992999076843,"y":0.06691919267177582},{"x":0.8265992999076843,"y":0.0833333358168602},{"x":0.755892276763916,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.6715373992919922,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۳-","boundary":[0.755892276763916,0.06818182021379471,0.8265992999076843,0.0833333358168602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.0694444477558136},{"x":0.7643097639083862,"y":0.06818182021379471},{"x":0.7643097639083862,"y":0.08459595590829849},{"x":0.747474730014801,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.9797753095626831,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7457912564277649,0.0694444477558136,0.7643097639083862,0.08459595590829849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.0694444477558136},{"x":0.7340067625045776,"y":0.0694444477558136},{"x":0.7340067625045776,"y":0.08712121099233627},{"x":0.7070707082748413,"y":0.08712121099233627}]},"confidence":0.9741358757019043,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.0694444477558136,0.7340067625045776,0.08712121099233627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.0694444477558136},{"x":0.8265992999076843,"y":0.06691919267177582},{"x":0.8265992999076843,"y":0.08459595590829849},{"x":0.7070707082748413,"y":0.08712121099233627}]},"confidence":0.8456592559814453,"dir":"ltr","boundary":[0.7020707082748413,0.0624444477558136,0.8315992999076843,0.0915959559082985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7811447978019714,"y":0.09469696879386902},{"x":0.8232323527336121,"y":0.09469696879386902},{"x":0.8232323527336121,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7811447978019714,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.8311874270439148,"dir":"rtl","str":"5-3-","boundary":[0.7811447978019714,0.09469696879386902,0.8232323527336121,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7794612646102905,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7794612646102905,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7272727489471436,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9005311131477356,"dir":"rtl","str":"تیپ¬های","boundary":[0.7272727489471436,0.09469696879386902,0.7794612646102905,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.68855220079422,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7138047218322754,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7138047218322754,"y":0.10984848439693451},{"x":0.68855220079422,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9848036766052246,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.68855220079422,0.09469696879386902,0.7138047218322754,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6498316526412964,"y":0.09469696879386902},{"x":0.6734007000923157,"y":0.09469696879386902},{"x":0.6734007000923157,"y":0.10984848439693451},{"x":0.6498316526412964,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9603402614593506,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6498316526412964,0.09469696879386902,0.6734007000923157,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5319865345954895,"y":0.09469696879386902},{"x":0.680134654045105,"y":0.09469696879386902},{"x":0.680134654045105,"y":0.10984848439693451},{"x":0.5319865345954895,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9748063087463379,"dir":"rtl","str":".Astragalus","boundary":[0.5319865345954895,0.09469696879386902,0.680134654045105,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6178451180458069,"y":0.09469696879386902},{"x":0.6397306323051453,"y":0.09469696879386902},{"x":0.6397306323051453,"y":0.10984848439693451},{"x":0.6178451180458069,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9912425875663757,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6178451180458069,0.09469696879386902,0.6397306323051453,0.10984848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5319865345954895,"y":0.09469696879386902},{"x":0.8232323527336121,"y":0.09469696879386902},{"x":0.8232323527336121,"y":0.10984848439693451},{"x":0.5319865345954895,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9438365697860718,"dir":"ltr","boundary":[0.5269865345954895,0.08769696879386901,0.8282323527336121,0.11684848439693452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8249158263206482,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8249158263206482,"y":0.13383838534355164},{"x":0.7592592835426331,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.692542314529419,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱-","boundary":[0.7592592835426331,0.11868686974048615,0.8249158263206482,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.11868686974048615},{"x":0.7626262903213501,"y":0.11868686974048615},{"x":0.7626262903213501,"y":0.13383838534355164},{"x":0.7491582632064819,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.9793152809143066,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7491582632064819,0.11868686974048615,0.7626262903213501,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.11868686974048615},{"x":0.7356902360916138,"y":0.11868686974048615},{"x":0.7356902360916138,"y":0.13383838534355164},{"x":0.7053872346878052,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.9543250203132629,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.11868686974048615,0.7356902360916138,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4983164966106415,"y":0.11868686974048615},{"x":0.563973069190979,"y":0.11868686974048615},{"x":0.563973069190979,"y":0.13383838534355164},{"x":0.4983164966106415,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.9891147613525391,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4983164966106415,0.11868686974048615,0.563973069190979,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567340075969696,"y":0.11868686974048615},{"x":0.5959596037864685,"y":0.11868686974048615},{"x":0.5959596037864685,"y":0.13383838534355164},{"x":0.567340075969696,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.9845295548439026,"dir":"rtl","str":"spp-","boundary":[0.567340075969696,0.11868686974048615,0.5959596037864685,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993266105651855,"y":0.11868686974048615},{"x":0.6447811722755432,"y":0.11868686974048615},{"x":0.6447811722755432,"y":0.13383838534355164},{"x":0.5993266105651855,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.9801360964775085,"dir":"rtl","str":"Annual","boundary":[0.5993266105651855,0.11868686974048615,0.6447811722755432,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6498316526412964,"y":0.11868686974048615},{"x":0.6969696879386902,"y":0.11868686974048615},{"x":0.6969696879386902,"y":0.13383838534355164},{"x":0.6498316526412964,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.9808043837547302,"dir":"rtl","str":"grasses","boundary":[0.6498316526412964,0.11868686974048615,0.6969696879386902,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4848484992980957,"y":0.11868686974048615},{"x":0.4915824830532074,"y":0.11868686974048615},{"x":0.4915824830532074,"y":0.13383838534355164},{"x":0.4848484992980957,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.6982172727584839,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4848484992980957,0.11868686974048615,0.4915824830532074,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.14141413569450378},{"x":0.8249158263206482,"y":0.14141413569450378},{"x":0.8249158263206482,"y":0.15782828629016876},{"x":0.7575757503509521,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.6730062961578369,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲-","boundary":[0.7575757503509521,0.14141413569450378,0.8249158263206482,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7626262903213501,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7626262903213501,"y":0.15782828629016876},{"x":0.7491582632064819,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9798267483711243,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7491582632064819,0.14141413569450378,0.7626262903213501,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7356902360916138,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7356902360916138,"y":0.15782828629016876},{"x":0.7053872346878052,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9368427395820618,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.14141413569450378,0.7356902360916138,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4747474789619446,"y":0.14141413569450378},{"x":0.5437710285186768,"y":0.14141413569450378},{"x":0.5437710285186768,"y":0.15782828629016876},{"x":0.4747474789619446,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9873881936073303,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4747474789619446,0.14141413569450378,0.5437710285186768,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.14141413569450378},{"x":0.567340075969696,"y":0.14141413569450378},{"x":0.567340075969696,"y":0.15782828629016876},{"x":0.5454545617103577,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9942924976348877,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5454545617103577,0.14141413569450378,0.567340075969696,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690235495567322,"y":0.14141413569450378},{"x":0.5723905563354492,"y":0.14141413569450378},{"x":0.5723905563354492,"y":0.15782828629016876},{"x":0.5690235495567322,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9712048768997192,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5690235495567322,0.14141413569450378,0.5723905563354492,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723905563354492,"y":0.14141413569450378},{"x":0.5774410963058472,"y":0.14141413569450378},{"x":0.5774410963058472,"y":0.15782828629016876},{"x":0.5723905563354492,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9391913414001465,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5723905563354492,0.14141413569450378,0.5774410963058472,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5808081030845642,"y":0.14141413569450378},{"x":0.6296296119689941,"y":0.14141413569450378},{"x":0.6296296119689941,"y":0.15782828629016876},{"x":0.5808081030845642,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9841120839118958,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5808081030845642,0.14141413569450378,0.6296296119689941,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6363636255264282,"y":0.14141413569450378},{"x":0.6969696879386902,"y":0.14141413569450378},{"x":0.6969696879386902,"y":0.15782828629016876},{"x":0.6363636255264282,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9910919666290283,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.6363636255264282,0.14141413569450378,0.6969696879386902,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8265992999076843,"y":0.1666666716337204},{"x":0.8265992999076843,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7575757503509521,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.6887001991271973,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۳-","boundary":[0.7575757503509521,0.1666666716337204,0.8265992999076843,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7626262903213501,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7626262903213501,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7457912564277649,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9049777388572693,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7457912564277649,0.1666666716337204,0.7626262903213501,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7340067625045776,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7340067625045776,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7070707082748413,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9611327648162842,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.1666666716337204,0.7340067625045776,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218855142593384,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7491582632064819,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7491582632064819,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5218855142593384,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9814889430999756,"dir":"rtl","str":".Astragalus","boundary":[0.5218855142593384,0.1666666716337204,0.7491582632064819,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.619528591632843,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6414141654968262,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6414141654968262,"y":0.1805555522441864},{"x":0.619528591632843,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9945202469825745,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.619528591632843,0.1666666716337204,0.6414141654968262,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6430976390838623,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6464646458625793,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6464646458625793,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6430976390838623,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9800472855567932,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6430976390838623,0.1666666716337204,0.6464646458625793,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6481481194496155,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6498316526412964,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6498316526412964,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6481481194496155,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.951238214969635,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6481481194496155,0.1666666716337204,0.6498316526412964,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6515151262283325,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6734007000923157,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6734007000923157,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6515151262283325,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9843156933784485,"dir":"rtl","str":"Iris","boundary":[0.6515151262283325,0.1666666716337204,0.6734007000923157,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767676472663879,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6902356743812561,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6902356743812561,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6767676472663879,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.985385537147522,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.6767676472663879,0.1666666716337204,0.6902356743812561,0.1805555522441864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39393940567970276,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8265992999076843,"y":0.11868686974048615},{"x":0.8265992999076843,"y":0.1805555522441864},{"x":0.39393940567970276,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9329881072044373,"dir":"ltr","boundary":[0.38893940567970275,0.11168686974048614,0.8315992999076843,0.1875555522441864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7693602442741394,"y":0.18939393758773804},{"x":0.819865345954895,"y":0.18939393758773804},{"x":0.819865345954895,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7693602442741394,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.8342189788818359,"dir":"rtl","str":"٤-٣-٥-","boundary":[0.7693602442741394,0.18939393758773804,0.819865345954895,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7643097639083862,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7643097639083862,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7457912564277649,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9476295113563538,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7457912564277649,0.18939393758773804,0.7643097639083862,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7323232293128967,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7323232293128967,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7070707082748413,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9644640684127808,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.18939393758773804,0.7323232293128967,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5471380352973938,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5471380352973938,"y":0.20454545319080353},{"x":0.48148149251937866,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9882224798202515,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.48148149251937866,0.18939393758773804,0.5471380352973938,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488215684890747,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5723905563354492,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5723905563354492,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5488215684890747,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9929969906806946,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5488215684890747,0.18939393758773804,0.5723905563354492,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723905563354492,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5757575631141663,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5757575631141663,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5723905563354492,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9814661741256714,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5723905563354492,0.18939393758773804,0.5757575631141663,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5774410963058472,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5824915766716003,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5824915766716003,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5774410963058472,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9783259034156799,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5774410963058472,0.18939393758773804,0.5824915766716003,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5858585834503174,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6430976390838623,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6430976390838623,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5858585834503174,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9887537360191345,"dir":"rtl","str":"Perennial","boundary":[0.5858585834503174,0.18939393758773804,0.6430976390838623,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6498316526412964,"y":0.18939393758773804},{"x":0.695286214351654,"y":0.18939393758773804},{"x":0.695286214351654,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6498316526412964,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9816235899925232,"dir":"rtl","str":"grasses","boundary":[0.6498316526412964,0.18939393758773804,0.695286214351654,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47138047218322754,"y":0.18939393758773804},{"x":0.4764309823513031,"y":0.18939393758773804},{"x":0.4764309823513031,"y":0.20454545319080353},{"x":0.47138047218322754,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.7430995106697083,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47138047218322754,0.18939393758773804,0.4764309823513031,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.21338383853435516},{"x":0.8249158263206482,"y":0.21338383853435516},{"x":0.8249158263206482,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7592592835426331,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.8228527903556824,"dir":"rtl","str":"5-3-5-","boundary":[0.7592592835426331,0.21338383853435516,0.8249158263206482,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7643097639083862,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7643097639083862,"y":0.22853535413742065},{"x":0.747474730014801,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.966157853603363,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.21338383853435516,0.7643097639083862,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7323232293128967,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7323232293128967,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7053872346878052,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9594348669052124,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.21338383853435516,0.7323232293128967,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4292929172515869,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7760942578315735,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7760942578315735,"y":0.22853535413742065},{"x":0.4292929172515869,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9813745617866516,"dir":"rtl","str":".Astragalus","boundary":[0.4292929172515869,0.21338383853435516,0.7760942578315735,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5420875549316406,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5622895359992981,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5622895359992981,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5420875549316406,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9958503842353821,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5420875549316406,0.21338383853435516,0.5622895359992981,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563973069190979,"y":0.21338383853435516},{"x":0.567340075969696,"y":0.21338383853435516},{"x":0.567340075969696,"y":0.22853535413742065},{"x":0.563973069190979,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9790979623794556,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.563973069190979,0.21338383853435516,0.567340075969696,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567340075969696,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5723905563354492,"y":0.21338383853435516},{"x":0.5723905563354492,"y":0.22853535413742065},{"x":0.567340075969696,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.966833770275116,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.567340075969696,0.21338383853435516,0.5723905563354492,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6616161465644836,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6616161465644836,"y":0.22853535413742065},{"x":0.5740740895271301,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9857927560806274,"dir":"rtl","str":"Acantholimon","boundary":[0.5740740895271301,0.21338383853435516,0.6616161465644836,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632996797561646,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6868686676025391,"y":0.21338383853435516},{"x":0.6868686676025391,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6632996797561646,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9684861302375793,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6632996797561646,0.21338383853435516,0.6868686676025391,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45622894167900085,"y":0.21338383853435516},{"x":0.4680134654045105,"y":0.21338383853435516},{"x":0.4680134654045105,"y":0.22853535413742065},{"x":0.45622894167900085,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.8806540966033936,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.45622894167900085,0.21338383853435516,0.4680134654045105,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.755892276763916,"y":0.2373737394809723},{"x":0.8282828330993652,"y":0.2373737394809723},{"x":0.8282828330993652,"y":0.2525252401828766},{"x":0.755892276763916,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.6451939344406128,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۷-","boundary":[0.755892276763916,0.2373737394809723,0.8282828330993652,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.2373737394809723},{"x":0.7643097639083862,"y":0.2373737394809723},{"x":0.7643097639083862,"y":0.2525252401828766},{"x":0.747474730014801,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9537098407745361,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.2373737394809723,0.7643097639083862,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.2373737394809723},{"x":0.7340067625045776,"y":0.2373737394809723},{"x":0.7340067625045776,"y":0.2525252401828766},{"x":0.7053872346878052,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9717671275138855,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.2373737394809723,0.7340067625045776,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39393940567970276,"y":0.2373737394809723},{"x":0.4579124450683594,"y":0.2373737394809723},{"x":0.4579124450683594,"y":0.2525252401828766},{"x":0.39393940567970276,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9866868257522583,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.39393940567970276,0.2373737394809723,0.4579124450683594,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46464645862579346,"y":0.2373737394809723},{"x":0.48653197288513184,"y":0.2373737394809723},{"x":0.48653197288513184,"y":0.2525252401828766},{"x":0.46464645862579346,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9940112829208374,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.46464645862579346,0.2373737394809723,0.48653197288513184,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48653197288513184,"y":0.2373737394809723},{"x":0.4898989796638489,"y":0.2373737394809723},{"x":0.4898989796638489,"y":0.2525252401828766},{"x":0.48653197288513184,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9813543558120728,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48653197288513184,0.2373737394809723,0.4898989796638489,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4898989796638489,"y":0.2373737394809723},{"x":0.49494948983192444,"y":0.2373737394809723},{"x":0.49494948983192444,"y":0.2525252401828766},{"x":0.4898989796638489,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9627981185913086,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4898989796638489,0.2373737394809723,0.49494948983192444,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2373737394809723},{"x":0.5993266105651855,"y":0.2373737394809723},{"x":0.5993266105651855,"y":0.2525252401828766},{"x":0.5,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9930798411369324,"dir":"rtl","str":"Acanthophyllum","boundary":[0.5,0.2373737394809723,0.5993266105651855,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6077440977096558,"y":0.2373737394809723},{"x":0.7003366947174072,"y":0.2373737394809723},{"x":0.7003366947174072,"y":0.2525252401828766},{"x":0.6077440977096558,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9921021461486816,"dir":"rtl","str":"microcephalum","boundary":[0.6077440977096558,0.2373737394809723,0.7003366947174072,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38383838534355164,"y":0.2373737394809723},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2373737394809723},{"x":0.3888888955116272,"y":0.2525252401828766},{"x":0.38383838534355164,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.4723644554615021,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38383838534355164,0.2373737394809723,0.3888888955116272,0.2525252401828766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2373737394809723,"y":0.18939393758773804},{"x":0.8552188277244568,"y":0.18939393758773804},{"x":0.8552188277244568,"y":0.2525252401828766},{"x":0.2373737394809723,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9501294493675232,"dir":"ltr","boundary":[0.23237373948097229,0.18239393758773803,0.8602188277244568,0.2595252401828766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8232323527336121,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8232323527336121,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7592592835426331,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.7425056099891663,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۸-","boundary":[0.7592592835426331,0.2613636255264282,0.8232323527336121,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7643097639083862,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7643097639083862,"y":0.2765151560306549},{"x":0.747474730014801,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.960470974445343,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.2613636255264282,0.7643097639083862,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7323232293128967,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7323232293128967,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7053872346878052,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9609612226486206,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.2613636255264282,0.7323232293128967,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4915824830532074,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2765151560306549},{"x":0.4915824830532074,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9876791834831238,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4915824830532074,0.2613636255264282,0.5555555820465088,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560606062412262,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5824915766716003,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5824915766716003,"y":0.2765151560306549},{"x":0.560606062412262,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9942453503608704,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.560606062412262,0.2613636255264282,0.5824915766716003,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824915766716003,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5858585834503174,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5858585834503174,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5824915766716003,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.967107892036438,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5824915766716003,0.2613636255264282,0.5858585834503174,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5858585834503174,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5909090638160706,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5909090638160706,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5858585834503174,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9540719985961914,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5858585834503174,0.2613636255264282,0.5909090638160706,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942760705947876,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6548821330070496,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6548821330070496,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5942760705947876,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9851917028427124,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5942760705947876,0.2613636255264282,0.6548821330070496,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6599326729774475,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7003366947174072,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7003366947174072,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6599326729774475,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9749553203582764,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.6599326729774475,0.2613636255264282,0.7003366947174072,0.2765151560306549]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4915824830532074,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8232323527336121,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8232323527336121,"y":0.2765151560306549},{"x":0.4915824830532074,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9469638466835022,"dir":"ltr","boundary":[0.4865824830532074,0.2543636255264282,0.8282323527336121,0.2835151560306549],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.28409090638160706},{"x":0.8249158263206482,"y":0.28409090638160706},{"x":0.8249158263206482,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7575757503509521,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.7840723395347595,"dir":"ltr","str":"۵-۳-۹-","boundary":[0.7575757503509521,0.28409090638160706,0.8249158263206482,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7626262903213501,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7626262903213501,"y":0.30050504207611084},{"x":0.747474730014801,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9451411366462708,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.28409090638160706,0.7626262903213501,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7323232293128967,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7323232293128967,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7053872346878052,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9640694856643677,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.28409090638160706,0.7323232293128967,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5235690474510193,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5235690474510193,"y":0.30050504207611084},{"x":0.4545454680919647,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9849793314933777,"dir":"ltr","str":"Astragalus","boundary":[0.4545454680919647,0.28409090638160706,0.5235690474510193,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5252525210380554,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5471380352973938,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5471380352973938,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5252525210380554,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9945247173309326,"dir":"ltr","str":"spp","boundary":[0.5252525210380554,0.28409090638160706,0.5471380352973938,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488215684890747,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5521885752677917,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5521885752677917,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5488215684890747,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9433282613754272,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5488215684890747,0.28409090638160706,0.5521885752677917,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538720488548279,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5572390556335449,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5572390556335449,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5538720488548279,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.8486821055412292,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5538720488548279,0.28409090638160706,0.5572390556335449,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558922529220581,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5892255902290344,"y":0.28409090638160706},{"x":0.5892255902290344,"y":0.30050504207611084},{"x":0.558922529220581,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.980804443359375,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.558922529220581,0.28409090638160706,0.5892255902290344,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976430773735046,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6969696879386902,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6969696879386902,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5976430773735046,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9872008562088013,"dir":"ltr","str":"hohenackeriana","boundary":[0.5976430773735046,0.28409090638160706,0.6969696879386902,0.30050504207611084]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.3093434274196625},{"x":0.819865345954895,"y":0.3093434274196625},{"x":0.819865345954895,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7710437774658203,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.6786295175552368,"str":"۵-۳-۱۰","boundary":[0.7710437774658203,0.3093434274196625,0.819865345954895,0.32449495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7643097639083862,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7643097639083862,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7575757503509521,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.4997306764125824,"str":"–","boundary":[0.7575757503509521,0.3093434274196625,0.7643097639083862,0.32449495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323232293128967,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7508417367935181,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7508417367935181,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7323232293128967,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.8985002040863037,"str":"تیپ","boundary":[0.7323232293128967,0.3093434274196625,0.7508417367935181,0.32449495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.691919207572937,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7222222089767456,"y":0.32449495792388916},{"x":0.691919207572937,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9573136568069458,"str":"گیاهی","boundary":[0.691919207572937,0.3093434274196625,0.7222222089767456,0.32449495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4107744097709656,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4764309823513031,"y":0.3093434274196625},{"x":0.4764309823513031,"y":0.32449495792388916},{"x":0.4107744097709656,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9869559407234192,"str":"Astragalus","boundary":[0.4107744097709656,0.3093434274196625,0.4764309823513031,0.32449495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5521885752677917,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5521885752677917,"y":0.32449495792388916},{"x":0.48148149251937866,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9884061217308044,"str":"gossypinus","boundary":[0.48148149251937866,0.3093434274196625,0.5521885752677917,0.32449495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3093434274196625},{"x":0.560606062412262,"y":0.3093434274196625},{"x":0.560606062412262,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5555555820465088,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.678448498249054,"str":"–","boundary":[0.5555555820465088,0.3093434274196625,0.560606062412262,0.32449495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690235495567322,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6329966187477112,"y":0.3093434274196625},{"x":0.6329966187477112,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5690235495567322,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9929550886154175,"str":"Centaurea","boundary":[0.5690235495567322,0.3093434274196625,0.6329966187477112,0.32449495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.624579131603241,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7373737096786499,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7373737096786499,"y":0.32449495792388916},{"x":0.624579131603241,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9821479320526123,"str":"virgata","boundary":[0.624579131603241,0.3093434274196625,0.7373737096786499,0.32449495792388916]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2946127951145172,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5151515007019043,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5151515007019043,"y":0.32449495792388916},{"x":0.2946127951145172,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9309365749359131,"str":".","boundary":[0.2946127951145172,0.3093434274196625,0.5151515007019043,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676767706871033,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8249158263206482,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8249158263206482,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7676767706871033,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.7993401885032654,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱-","boundary":[0.7676767706871033,0.3333333432674408,0.8249158263206482,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7592592835426331,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7710437774658203,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7710437774658203,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7592592835426331,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.7846033573150635,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.7592592835426331,0.3333333432674408,0.7710437774658203,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323232293128967,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7508417367935181,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7508417367935181,"y":0.3484848439693451},{"x":0.7323232293128967,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9282118678092957,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7323232293128967,0.3333333432674408,0.7508417367935181,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6936026811599731,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7222222089767456,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6936026811599731,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9653465747833252,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6936026811599731,0.3333333432674408,0.7222222089767456,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39225590229034424,"y":0.3333333432674408},{"x":0.45622894167900085,"y":0.3333333432674408},{"x":0.45622894167900085,"y":0.3484848439693451},{"x":0.39225590229034424,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9888985753059387,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.39225590229034424,0.3333333432674408,0.45622894167900085,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4612794518470764,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5319865345954895,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5319865345954895,"y":0.3484848439693451},{"x":0.4612794518470764,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9912996888160706,"dir":"rtl","str":"gossypinus","boundary":[0.4612794518470764,0.3333333432674408,0.5319865345954895,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5437710285186768,"y":0.3333333432674408},{"x":0.5437710285186768,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5370370149612427,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.59198397397995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5370370149612427,0.3333333432674408,0.5437710285186768,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538720488548279,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6060606241226196,"y":0.3333333432674408},{"x":0.6060606241226196,"y":0.3484848439693451},{"x":0.5538720488548279,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9923722743988037,"dir":"rtl","str":"Cousinia","boundary":[0.5538720488548279,0.3333333432674408,0.6060606241226196,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094276309013367,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7390572428703308,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7390572428703308,"y":0.3484848439693451},{"x":0.6094276309013367,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.9893687963485718,"dir":"rtl","str":"cylindracea","boundary":[0.6094276309013367,0.3333333432674408,0.7390572428703308,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3265993297100067,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4461279511451721,"y":0.3333333432674408},{"x":0.4461279511451721,"y":0.3484848439693451},{"x":0.3265993297100067,"y":0.3484848439693451}]},"confidence":0.8884046077728271,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3265993297100067,0.3333333432674408,0.4461279511451721,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7676767706871033,"y":0.35732322931289673},{"x":0.8232323527336121,"y":0.35732322931289673},{"x":0.8232323527336121,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7676767706871033,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.8170343637466431,"dir":"rtl","str":"۳-۱۲-","boundary":[0.7676767706871033,0.35732322931289673,0.8232323527336121,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7727272510528564,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7727272510528564,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7575757503509521,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.7870433330535889,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.7575757503509521,0.35732322931289673,0.7727272510528564,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356902360916138,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7508417367935181,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7508417367935181,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7356902360916138,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9715426564216614,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7356902360916138,0.35732322931289673,0.7508417367935181,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695286214351654,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7188552021980286,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7188552021980286,"y":0.3724747598171234},{"x":0.695286214351654,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9742389917373657,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.695286214351654,0.35732322931289673,0.7188552021980286,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4528619647026062,"y":0.35732322931289673},{"x":0.4528619647026062,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3888888955116272,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9860238432884216,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.3888888955116272,0.35732322931289673,0.4528619647026062,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46296295523643494,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5572390556335449,"y":0.35732322931289673},{"x":0.5572390556335449,"y":0.3724747598171234},{"x":0.46296295523643494,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9880900382995605,"dir":"rtl","str":"microcephalus-","boundary":[0.46296295523643494,0.35732322931289673,0.5572390556335449,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563973069190979,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6111111044883728,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6111111044883728,"y":0.3724747598171234},{"x":0.563973069190979,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9920074939727783,"dir":"rtl","str":"Daphne","boundary":[0.563973069190979,0.35732322931289673,0.6111111044883728,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.619528591632843,"y":0.35732322931289673},{"x":0.683501660823822,"y":0.35732322931289673},{"x":0.683501660823822,"y":0.3724747598171234},{"x":0.619528591632843,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9914716482162476,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.619528591632843,0.35732322931289673,0.683501660823822,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3787878751754761,"y":0.35732322931289673},{"x":0.38383838534355164,"y":0.35732322931289673},{"x":0.38383838534355164,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3787878751754761,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.2949616312980652,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3787878751754761,0.35732322931289673,0.38383838534355164,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.38131314516067505},{"x":0.8265992999076843,"y":0.38131314516067505},{"x":0.8265992999076843,"y":0.39646464586257935},{"x":0.747474730014801,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.7416684627532959,"dir":"rtl","str":"5-۳-۱۳-","boundary":[0.747474730014801,0.38131314516067505,0.8265992999076843,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.38131314516067505},{"x":0.755892276763916,"y":0.38131314516067505},{"x":0.755892276763916,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7390572428703308,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9693326354026794,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.38131314516067505,0.755892276763916,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7003366947174072,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7255892157554626,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7255892157554626,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7003366947174072,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9536274671554565,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7003366947174072,0.38131314516067505,0.7255892157554626,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45622894167900085,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7626262903213501,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7626262903213501,"y":0.39646464586257935},{"x":0.45622894167900085,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9819082617759705,"dir":"rtl","str":".Astragalus","boundary":[0.45622894167900085,0.38131314516067505,0.7626262903213501,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563973069190979,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5892255902290344,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5892255902290344,"y":0.39646464586257935},{"x":0.563973069190979,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9589624404907227,"dir":"rtl","str":"spp.","boundary":[0.563973069190979,0.38131314516067505,0.5892255902290344,0.39646464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2373737394809723,"y":0.28409090638160706},{"x":0.8350168466567993,"y":0.28409090638160706},{"x":0.8350168466567993,"y":0.39646464586257935},{"x":0.2373737394809723,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9419166445732117,"dir":"ltr","boundary":[0.23237373948097229,0.27709090638160705,0.8400168466567993,0.40346464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993266105651855,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6666666865348816,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6666666865348816,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5993266105651855,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9889044165611267,"dir":"rtl","str":"Euphorbia","boundary":[0.5993266105651855,0.38131314516067505,0.6666666865348816,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683501601219177,"y":0.38131314516067505},{"x":0.683501660823822,"y":0.38131314516067505},{"x":0.683501660823822,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6683501601219177,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9841324090957642,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.6683501601219177,0.38131314516067505,0.683501660823822,0.39646464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993266105651855,"y":0.38131314516067505},{"x":0.683501660823822,"y":0.38131314516067505},{"x":0.683501660823822,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5993266105651855,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9880368113517761,"dir":"ltr","boundary":[0.5943266105651855,0.37431314516067504,0.688501660823822,0.40346464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643097639083862,"y":0.4040403962135315},{"x":0.8181818127632141,"y":0.4040403962135315},{"x":0.8181818127632141,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7643097639083862,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.8073131442070007,"dir":"rtl","str":"١٤-٣-٥-","boundary":[0.7643097639083862,0.4040403962135315,0.8181818127632141,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373737096786499,"y":0.4040403962135315},{"x":0.755892276763916,"y":0.4040403962135315},{"x":0.755892276763916,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7373737096786499,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9381546974182129,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7373737096786499,0.4040403962135315,0.755892276763916,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7239057421684265,"y":0.4040403962135315},{"x":0.7239057421684265,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6986532211303711,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9626582860946655,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6986532211303711,0.4040403962135315,0.7239057421684265,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572389960289,"y":0.4040403962135315},{"x":0.47306397557258606,"y":0.4040403962135315},{"x":0.47306397557258606,"y":0.42171716690063477},{"x":0.40572389960289,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9863520860671997,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.40572389960289,0.4040403962135315,0.47306397557258606,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.4040403962135315},{"x":0.567340075969696,"y":0.4040403962135315},{"x":0.567340075969696,"y":0.4204545319080353},{"x":0.48148149251937866,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9915201663970947,"dir":"rtl","str":"microcephalus","boundary":[0.48148149251937866,0.4040403962135315,0.567340075969696,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5740740895271301,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5808081030845642,"y":0.4040403962135315},{"x":0.5808081030845642,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5740740895271301,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.47136548161506653,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5740740895271301,0.4040403962135315,0.5808081030845642,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5892255902290344,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6363636255264282,"y":0.4040403962135315},{"x":0.6363636255264282,"y":0.4204545319080353},{"x":0.5892255902290344,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9876102209091187,"dir":"rtl","str":"Phlomis","boundary":[0.5892255902290344,0.4040403962135315,0.6363636255264282,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6430976390838623,"y":0.4040403962135315},{"x":0.68855220079422,"y":0.4040403962135315},{"x":0.68855220079422,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6430976390838623,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9851639866828918,"dir":"rtl","str":"olivieri","boundary":[0.6430976390838623,0.4040403962135315,0.68855220079422,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3956229090690613,"y":0.405303031206131},{"x":0.402356892824173,"y":0.405303031206131},{"x":0.402356892824173,"y":0.42171716690063477},{"x":0.3956229090690613,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.7186508178710938,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3956229090690613,0.405303031206131,0.402356892824173,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.4280303120613098},{"x":0.8265992999076843,"y":0.4280303120613098},{"x":0.8265992999076843,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7457912564277649,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.775306224822998,"dir":"rtl","str":"5-3-15-","boundary":[0.7457912564277649,0.4280303120613098,0.8265992999076843,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.4280303120613098},{"x":0.755892276763916,"y":0.4280303120613098},{"x":0.755892276763916,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7390572428703308,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9552111625671387,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.4280303120613098,0.755892276763916,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7255892157554626,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7255892157554626,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6986532211303711,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9676113128662109,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6986532211303711,0.4280303120613098,0.7255892157554626,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7845118045806885,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7845118045806885,"y":0.4431818127632141},{"x":0.3888888955116272,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9859998226165771,"dir":"rtl","str":".Astragalus","boundary":[0.3888888955116272,0.4280303120613098,0.7845118045806885,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117844939231873,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6060606241226196,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6060606241226196,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5117844939231873,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.989305317401886,"dir":"rtl","str":"microcephalus-","boundary":[0.5117844939231873,0.4280303120613098,0.6060606241226196,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094276309013367,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6582491397857666,"y":0.4280303120613098},{"x":0.6582491397857666,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6094276309013367,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9919182062149048,"dir":"rtl","str":"Thymus","boundary":[0.6094276309013367,0.4280303120613098,0.6582491397857666,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6599326729774475,"y":0.4280303120613098},{"x":0.683501660823822,"y":0.4280303120613098},{"x":0.683501660823822,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6599326729774475,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9924448132514954,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6599326729774475,0.4280303120613098,0.683501660823822,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42592594027519226,"y":0.4280303120613098},{"x":0.43265992403030396,"y":0.4280303120613098},{"x":0.43265992403030396,"y":0.4431818127632141},{"x":0.42592594027519226,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.8359201550483704,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42592594027519226,0.4280303120613098,0.43265992403030396,0.4431818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2626262605190277,"y":0.4040403962135315},{"x":0.8350168466567993,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8350168466567993,"y":0.4431818127632141},{"x":0.2626262605190277,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.948654294013977,"dir":"ltr","boundary":[0.2576262605190277,0.3970403962135315,0.8400168466567993,0.4501818127632141],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.45202019810676575},{"x":0.8265992999076843,"y":0.45202019810676575},{"x":0.8265992999076843,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7457912564277649,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.645516574382782,"dir":"rtl","str":"5-3-16-","boundary":[0.7457912564277649,0.45202019810676575,0.8265992999076843,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.45202019810676575},{"x":0.7542087435722351,"y":0.45202019810676575},{"x":0.7542087435722351,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7407407164573669,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.9719038009643555,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7407407164573669,0.45202019810676575,0.7542087435722351,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.45202019810676575},{"x":0.7239057421684265,"y":0.45202019810676575},{"x":0.7239057421684265,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6969696879386902,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.9664671421051025,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6969696879386902,0.45202019810676575,0.7239057421684265,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4343434274196625,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4983164966106415,"y":0.45328283309936523},{"x":0.4983164966106415,"y":0.46843433380126953},{"x":0.4343434274196625,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9893537759780884,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4343434274196625,0.45328283309936523,0.4983164966106415,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503367006778717,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5252525210380554,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5252525210380554,"y":0.46843433380126953},{"x":0.503367006778717,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9955567717552185,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.503367006778717,0.45328283309936523,0.5252525210380554,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5252525210380554,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5286195278167725,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5286195278167725,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5252525210380554,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9526475667953491,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5252525210380554,0.45328283309936523,0.5286195278167725,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303030014038086,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5353535413742065,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5353535413742065,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5303030014038086,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.8787454962730408,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5303030014038086,0.45328283309936523,0.5353535413742065,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5387205481529236,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6026936173439026,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6026936173439026,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5387205481529236,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9885745644569397,"dir":"rtl","str":"Agropyron","boundary":[0.5387205481529236,0.45202019810676575,0.6026936173439026,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6077440977096558,"y":0.45202019810676575},{"x":0.68855220079422,"y":0.45202019810676575},{"x":0.68855220079422,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6077440977096558,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9901916980743408,"dir":"rtl","str":"intermedium","boundary":[0.6077440977096558,0.45202019810676575,0.68855220079422,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8265992999076843,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8265992999076843,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7457912564277649,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.7555031776428223,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱۷-","boundary":[0.7457912564277649,0.47601011395454407,0.8265992999076843,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7575757503509521,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7575757503509521,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7390572428703308,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9741588830947876,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.47601011395454407,0.7575757503509521,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7272727489471436,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7272727489471436,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6986532211303711,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.896241307258606,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6986532211303711,0.47601011395454407,0.7272727489471436,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46464645862579346,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5286195278167725,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5286195278167725,"y":0.49116161465644836},{"x":0.46464645862579346,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9860294461250305,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.46464645862579346,0.47601011395454407,0.5286195278167725,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5319865345954895,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5538720488548279,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5538720488548279,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5319865345954895,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9937189221382141,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5319865345954895,0.47601011395454407,0.5538720488548279,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.47601011395454407},{"x":0.560606062412262,"y":0.47601011395454407},{"x":0.560606062412262,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5555555820465088,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9662410020828247,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5555555820465088,0.47601011395454407,0.560606062412262,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558922529220581,"y":0.47601011395454407},{"x":0.563973069190979,"y":0.47601011395454407},{"x":0.563973069190979,"y":0.49116161465644836},{"x":0.558922529220581,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9014170169830322,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.558922529220581,0.47601011395454407,0.563973069190979,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567340075969696,"y":0.47601011395454407},{"x":0.624579131603241,"y":0.47601011395454407},{"x":0.624579131603241,"y":0.49116161465644836},{"x":0.567340075969696,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9895317554473877,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.567340075969696,0.47601011395454407,0.624579131603241,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631313145160675,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6784511804580688,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6784511804580688,"y":0.49116161465644836},{"x":0.631313145160675,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9865333437919617,"dir":"rtl","str":"aucheri","boundary":[0.631313145160675,0.47601011395454407,0.6784511804580688,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.5},{"x":0.8249158263206482,"y":0.5},{"x":0.8249158263206482,"y":0.5164141654968262},{"x":0.747474730014801,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.6920552253723145,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱۸-","boundary":[0.747474730014801,0.5,0.8249158263206482,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.5},{"x":0.7575757503509521,"y":0.5},{"x":0.7575757503509521,"y":0.5164141654968262},{"x":0.7390572428703308,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9685043692588806,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.5,0.7575757503509521,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.5},{"x":0.7239057421684265,"y":0.5},{"x":0.7239057421684265,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6986532211303711,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9039426445960999,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6986532211303711,0.5,0.7239057421684265,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.5},{"x":0.5202020406723022,"y":0.5},{"x":0.5202020406723022,"y":0.5164141654968262},{"x":0.4545454680919647,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9881013631820679,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4545454680919647,0.5,0.5202020406723022,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235690474510193,"y":0.5},{"x":0.5437710285186768,"y":0.5},{"x":0.5437710285186768,"y":0.5164141654968262},{"x":0.5235690474510193,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9935286641120911,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5235690474510193,0.5,0.5437710285186768,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5454545617103577,"y":0.5},{"x":0.5505050420761108,"y":0.5},{"x":0.5505050420761108,"y":0.5164141654968262},{"x":0.5454545617103577,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9467877149581909,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5454545617103577,0.5,0.5505050420761108,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5521885752677917,"y":0.5},{"x":0.5572390556335449,"y":0.5},{"x":0.5572390556335449,"y":0.5164141654968262},{"x":0.5521885752677917,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.6885488033294678,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5521885752677917,0.5,0.5572390556335449,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560606062412262,"y":0.5},{"x":0.6043770909309387,"y":0.5},{"x":0.6043770909309387,"y":0.5164141654968262},{"x":0.560606062412262,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9891707897186279,"dir":"rtl","str":"Bromus","boundary":[0.560606062412262,0.5,0.6043770909309387,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6077440977096558,"y":0.5},{"x":0.683501660823822,"y":0.5},{"x":0.683501660823822,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6077440977096558,"y":0.5164141654968262}]},"confidence":0.9785118103027344,"dir":"rtl","str":"tomentellus","boundary":[0.6077440977096558,0.5,0.683501660823822,0.5164141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.5239899158477783},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5239899158477783},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5391414165496826},{"x":0.747474730014801,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.7558807134628296,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱۹-","boundary":[0.747474730014801,0.5239899158477783,0.8265992999076843,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.5239899158477783},{"x":0.755892276763916,"y":0.5239899158477783},{"x":0.755892276763916,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7390572428703308,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9814342260360718,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.5239899158477783,0.755892276763916,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7255892157554626,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7255892157554626,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6969696879386902,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9737072587013245,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6969696879386902,0.5239899158477783,0.7255892157554626,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4747474789619446,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5404040217399597,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5404040217399597,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4747474789619446,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9874882698059082,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.4747474789619446,0.5239899158477783,0.5404040217399597,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5420875549316406,"y":0.5239899158477783},{"x":0.563973069190979,"y":0.5239899158477783},{"x":0.563973069190979,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5420875549316406,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9943824410438538,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5420875549316406,0.5239899158477783,0.563973069190979,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563973069190979,"y":0.5239899158477783},{"x":0.567340075969696,"y":0.5239899158477783},{"x":0.567340075969696,"y":0.5391414165496826},{"x":0.563973069190979,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9766332507133484,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.563973069190979,0.5239899158477783,0.567340075969696,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690235495567322,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5757575631141663,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5757575631141663,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5690235495567322,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9411084055900574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5690235495567322,0.5239899158477783,0.5757575631141663,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5791245698928833,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6144781112670898,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6144781112670898,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5791245698928833,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9801209568977356,"dir":"rtl","str":"Noaea","boundary":[0.5791245698928833,0.5239899158477783,0.6144781112670898,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212121248245239,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6851851940155029,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6851851940155029,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6212121248245239,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9876893162727356,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.6212121248245239,0.5239899158477783,0.6851851940155029,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7878788113594055,"y":0.5479797720909119},{"x":0.8181818127632141,"y":0.5479797720909119},{"x":0.8181818127632141,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7878788113594055,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.8372514843940735,"dir":"rtl","str":"٤-٥-","boundary":[0.7878788113594055,0.5479797720909119,0.8181818127632141,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7542087435722351,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7542087435722351,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9865879416465759,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7542087435722351,0.5479797720909119,0.7777777910232544,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695286214351654,"y":0.5479797720909119},{"x":0.747474730014801,"y":0.5479797720909119},{"x":0.747474730014801,"y":0.5631313323974609},{"x":0.695286214351654,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.892260730266571,"dir":"rtl","str":"تیپ¬های","boundary":[0.695286214351654,0.5479797720909119,0.747474730014801,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6565656661987305,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6818181872367859,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6818181872367859,"y":0.5631313323974609},{"x":0.6565656661987305,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9670392870903015,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6565656661987305,0.5479797720909119,0.6818181872367859,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117844939231873,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5437710285186768,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5437710285186768,"y":0.5631313323974609},{"x":0.5117844939231873,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9691759943962097,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.5117844939231873,0.5479797720909119,0.5437710285186768,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5505050420761108,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6481481194496155,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6481481194496155,"y":0.5631313323974609},{"x":0.5505050420761108,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9887557625770569,"dir":"rtl","str":"hohenackeriana","boundary":[0.5505050420761108,0.5479797720909119,0.6481481194496155,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.5719696879386902},{"x":0.819865345954895,"y":0.5719696879386902},{"x":0.819865345954895,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7710437774658203,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9131612777709961,"dir":"ltr","str":"١-٤-٥-","boundary":[0.7710437774658203,0.5719696879386902,0.819865345954895,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7626262903213501,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7626262903213501,"y":0.5871211886405945},{"x":0.747474730014801,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9465760588645935,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.5719696879386902,0.7626262903213501,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7340067625045776,"y":0.5719696879386902},{"x":0.7340067625045776,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7070707082748413,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9604601263999939,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.5719696879386902,0.7340067625045776,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4461279511451721,"y":0.5707070827484131},{"x":0.4764309823513031,"y":0.5707070827484131},{"x":0.4764309823513031,"y":0.5858585834503174},{"x":0.4461279511451721,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":0.9823232889175415,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.4461279511451721,0.5707070827484131,0.4764309823513031,0.5858585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5808081030845642,"y":0.5707070827484131},{"x":0.5808081030845642,"y":0.5871211886405945},{"x":0.48148149251937866,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":0.9905848503112793,"dir":"ltr","str":"hohenackeriana","boundary":[0.48148149251937866,0.5707070827484131,0.5808081030845642,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824915766716003,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5875421166419983,"y":0.5719696879386902},{"x":0.5875421166419983,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5824915766716003,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9720996618270874,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5824915766716003,0.5719696879386902,0.5875421166419983,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5892255902290344,"y":0.5707070827484131},{"x":0.6481481194496155,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6481481194496155,"y":0.5871211886405945},{"x":0.5892255902290344,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9883910417556763,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.5892255902290344,0.5707070827484131,0.6481481194496155,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531986594200134,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6969696879386902,"y":0.5719696879386902},{"x":0.6969696879386902,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6531986594200134,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9789410829544067,"dir":"ltr","str":"sieberi","boundary":[0.6531986594200134,0.5719696879386902,0.6969696879386902,0.5871211886405945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7693602442741394,"y":0.5959596037864685},{"x":0.819865345954895,"y":0.5959596037864685},{"x":0.819865345954895,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7693602442741394,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9208707809448242,"dir":"rtl","str":"٢-٤-٥-","boundary":[0.7693602442741394,0.5959596037864685,0.819865345954895,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7643097639083862,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6111111044883728},{"x":0.747474730014801,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.8460240960121155,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.5959596037864685,0.7643097639083862,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7323232293128967,"y":0.5959596037864685},{"x":0.7323232293128967,"y":0.6111111044883728},{"x":0.7070707082748413,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9005604386329651,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.5959596037864685,0.7323232293128967,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41582491993904114,"y":0.5959596037864685},{"x":0.4461279511451721,"y":0.5959596037864685},{"x":0.4461279511451721,"y":0.6111111044883728},{"x":0.41582491993904114,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9746543765068054,"dir":"rtl","str":"Stipa","boundary":[0.41582491993904114,0.5959596037864685,0.4461279511451721,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.5959596037864685},{"x":0.5538720488548279,"y":0.5959596037864685},{"x":0.5538720488548279,"y":0.6111111044883728},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9933152794837952,"dir":"rtl","str":"hohenackeriana","boundary":[0.4545454680919647,0.5959596037864685,0.5538720488548279,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538720488548279,"y":0.5959596037864685},{"x":0.558922529220581,"y":0.5959596037864685},{"x":0.558922529220581,"y":0.6111111044883728},{"x":0.5538720488548279,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9741095900535583,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5538720488548279,0.5959596037864685,0.558922529220581,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560606062412262,"y":0.5959596037864685},{"x":0.6346801519393921,"y":0.5959596037864685},{"x":0.6346801519393921,"y":0.6111111044883728},{"x":0.560606062412262,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9866777658462524,"dir":"rtl","str":"Stipagrostis","boundary":[0.560606062412262,0.5959596037864685,0.6346801519393921,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6397306323051453,"y":0.5959596037864685},{"x":0.691919207572937,"y":0.5959596037864685},{"x":0.691919207572937,"y":0.6111111044883728},{"x":0.6397306323051453,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9866948127746582,"dir":"rtl","str":"plumosa","boundary":[0.6397306323051453,0.5959596037864685,0.691919207572937,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7878788113594055,"y":0.6199495196342468},{"x":0.8030303120613098,"y":0.6199495196342468},{"x":0.8030303120613098,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7878788113594055,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.8153244256973267,"dir":"rtl","str":"5-","boundary":[0.7878788113594055,0.6199495196342468,0.8030303120613098,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643097639083862,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7811447978019714,"y":0.6199495196342468},{"x":0.7794612646102905,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7626262903213501,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9576619863510132,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7643097639083862,0.6199495196342468,0.7794612646102905,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289562225341797,"y":0.618686854839325},{"x":0.7457912564277649,"y":0.618686854839325},{"x":0.7457912564277649,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7289562225341797,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9559757709503174,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7289562225341797,0.618686854839325,0.7457912564277649,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6868686676025391,"y":0.618686854839325},{"x":0.7138047218322754,"y":0.618686854839325},{"x":0.7138047218322754,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6868686676025391,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9717139005661011,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6868686676025391,0.618686854839325,0.7138047218322754,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6498316526412964,"y":0.618686854839325},{"x":0.6767676472663879,"y":0.618686854839325},{"x":0.6750841736793518,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6498316526412964,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.9874091148376465,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6498316526412964,0.618686854839325,0.6750841736793518,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5269360542297363,"y":0.6161616444587708},{"x":0.5791245698928833,"y":0.6174242496490479},{"x":0.5791245698928833,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5269360542297363,"y":0.6325757503509521}]},"confidence":0.9778735637664795,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5269360542297363,0.6161616444587708,0.5791245698928833,0.6338383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875421166419983,"y":0.6174242496490479},{"x":0.6447811722755432,"y":0.618686854839325},{"x":0.6447811722755432,"y":0.6338383555412292},{"x":0.5858585834503174,"y":0.6338383555412292}]},"confidence":0.9889801740646362,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.5875421166419983,0.6174242496490479,0.6447811722755432,0.6338383555412292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41582491993904114,"y":0.45075756311416626},{"x":0.8400673270225525,"y":0.45202019810676575},{"x":0.8400673270225525,"y":0.6363636255264282},{"x":0.41582491993904114,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9498913884162903,"dir":"ltr","boundary":[0.41082491993904113,0.44375756311416625,0.8450673270225525,0.6433636255264282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.6426767706871033},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6426767706871033},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7727272510528564,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.8152589797973633,"dir":"ltr","str":"١-٥-٥-","boundary":[0.7727272510528564,0.6426767706871033,0.8181818127632141,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.6426767706871033},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6426767706871033},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7491582632064819,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.8499952554702759,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7491582632064819,0.6426767706871033,0.7643097639083862,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.6426767706871033},{"x":0.7356902360916138,"y":0.6426767706871033},{"x":0.7356902360916138,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7053872346878052,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9134349822998047,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.6426767706871033,0.7356902360916138,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42592594027519226,"y":0.6426767706871033},{"x":0.4781144857406616,"y":0.6426767706871033},{"x":0.4781144857406616,"y":0.6578282713890076},{"x":0.42592594027519226,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9814244508743286,"dir":"ltr","str":"Scariola","boundary":[0.42592594027519226,0.6426767706871033,0.4781144857406616,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5404040217399597,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5404040217399597,"y":0.6578282713890076},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.987720251083374,"dir":"ltr","str":"orientalis","boundary":[0.48148149251937866,0.6426767706871033,0.5404040217399597,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5420875549316406,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5471380352973938,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5471380352973938,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5420875549316406,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9129930734634399,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5420875549316406,0.6426767706871033,0.5471380352973938,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488215684890747,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5808081030845642,"y":0.6426767706871033},{"x":0.5808081030845642,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5488215684890747,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9815974235534668,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.5488215684890747,0.6426767706871033,0.5808081030845642,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875421166419983,"y":0.6426767706871033},{"x":0.6868686676025391,"y":0.6426767706871033},{"x":0.6868686676025391,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5875421166419983,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9904922246932983,"dir":"ltr","str":"hohenackeriana","boundary":[0.5875421166419983,0.6426767706871033,0.6868686676025391,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6679292917251587},{"x":0.8181818127632141,"y":0.683080792427063},{"x":0.7710437774658203,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.8781280517578125,"dir":"rtl","str":"٢-٥-٥-","boundary":[0.7710437774658203,0.6679292917251587,0.8181818127632141,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.6679292917251587},{"x":0.7643097639083862,"y":0.6679292917251587},{"x":0.7643097639083862,"y":0.683080792427063},{"x":0.747474730014801,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9466262459754944,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.6679292917251587,0.7643097639083862,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7323232293128967,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7323232293128967,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7053872346878052,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9737524390220642,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.6666666865348816,0.7323232293128967,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47138047218322754,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5218855142593384,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5218855142593384,"y":0.6818181872367859},{"x":0.47138047218322754,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9835700392723083,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.47138047218322754,0.6666666865348816,0.5218855142593384,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5269360542297363,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5858585834503174,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5858585834503174,"y":0.6818181872367859},{"x":0.5269360542297363,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9879719018936157,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.5269360542297363,0.6666666865348816,0.5858585834503174,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875421166419983,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6818181872367859},{"x":0.5875421166419983,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9498485326766968,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5875421166419983,0.6666666865348816,0.5925925970077515,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5959596037864685,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6515151262283325,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6515151262283325,"y":0.6818181872367859},{"x":0.5959596037864685,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9893721342086792,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.5959596037864685,0.6666666865348816,0.6515151262283325,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6582491397857666,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7003366947174072,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7003366947174072,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6582491397857666,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.9787978529930115,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.6582491397857666,0.6666666865348816,0.7003366947174072,0.6818181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46296295523643494,"y":0.6666666865348816},{"x":0.4680134654045105,"y":0.6666666865348816},{"x":0.4680134654045105,"y":0.6818181872367859},{"x":0.46296295523643494,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.24219970405101776,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46296295523643494,0.6666666865348816,0.4680134654045105,0.6818181872367859]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794612646102905,"y":0.6906565427780151},{"x":0.819865345954895,"y":0.6906565427780151},{"x":0.819865345954895,"y":0.7070707082748413},{"x":0.7794612646102905,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.547948956489563,"str":"٣-٥-٥","boundary":[0.7794612646102905,0.6906565427780151,0.819865345954895,0.7070707082748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.6906565427780151},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6906565427780151},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7710437774658203,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.5067914128303528,"str":"-","boundary":[0.7710437774658203,0.6906565427780151,0.7777777910232544,0.7058081030845642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7542087435722351,"y":0.689393937587738},{"x":0.7693602442741394,"y":0.689393937587738},{"x":0.7693602442741394,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7542087435722351,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9157425165176392,"str":"تیپ","boundary":[0.7542087435722351,0.689393937587738,0.7693602442741394,0.7058081030845642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121211886405945,"y":0.689393937587738},{"x":0.7373737096786499,"y":0.689393937587738},{"x":0.7373737096786499,"y":0.7058081030845642},{"x":0.7121211886405945,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9620012044906616,"str":"گیاهی","boundary":[0.7121211886405945,0.689393937587738,0.7373737096786499,0.7058081030845642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469696968793869,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5202020406723022,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5202020406723022,"y":0.7045454382896423},{"x":0.469696968793869,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.984317421913147,"str":"Scariola","boundary":[0.469696968793869,0.6881313323974609,0.5202020406723022,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5269360542297363,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5841751098632812,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5841751098632812,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5269360542297363,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9887534379959106,"str":"orientalis","boundary":[0.5269360542297363,0.6881313323974609,0.5841751098632812,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841751098632812,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6881313323974609},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7045454382896423},{"x":0.5841751098632812,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.941681981086731,"str":"-","boundary":[0.5841751098632812,0.6881313323974609,0.5925925970077515,0.7045454382896423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976430773735046,"y":0.6881313323974609},{"x":0.6329966187477112,"y":0.689393937587738},{"x":0.6329966187477112,"y":0.7058081030845642},{"x":0.5976430773735046,"y":0.7045454382896423}]},"confidence":0.9706648588180542,"str":"Noaea","boundary":[0.5976430773735046,0.6881313323974609,0.6329966187477112,0.7058081030845642]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6414141654968262,"y":0.689393937587738},{"x":0.7053872346878052,"y":0.689393937587738},{"x":0.7053872346878052,"y":0.7058081030845642},{"x":0.6414141654968262,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9939754009246826,"str":"mucronata","boundary":[0.6414141654968262,0.689393937587738,0.7053872346878052,0.7058081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35353535413742065,"y":0.6414141654968262},{"x":0.8316498398780823,"y":0.6426767706871033},{"x":0.8316498398780823,"y":0.7070707082748413},{"x":0.35353535413742065,"y":0.7058081030845642}]},"confidence":0.9423186779022217,"dir":"ltr","boundary":[0.34853535413742065,0.6344141654968262,0.8366498398780823,0.7140707082748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20033669471740723,"y":0.27146464586257935},{"x":0.2609427571296692,"y":0.27020201086997986},{"x":0.2626262605190277,"y":0.2954545319080353},{"x":0.20202019810676575,"y":0.29671716690063477}]},"confidence":0.11828360706567764,"str":"........","boundary":[0.20033669471740723,0.27146464586257935,0.2626262605190277,0.2954545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20033669471740723,"y":0.27146464586257935},{"x":0.2609427571296692,"y":0.27020201086997986},{"x":0.2626262605190277,"y":0.2954545319080353},{"x":0.20202019810676575,"y":0.29671716690063477}]},"confidence":0.11828360706567764,"dir":"ltr","boundary":[0.19533669471740722,0.26446464586257934,0.2676262605190277,0.3024545319080353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4141414165496826,"y":0.07196969538927078},{"x":0.4764309823513031,"y":0.07196969538927078},{"x":0.4764309823513031,"y":0.08207070827484131},{"x":0.4141414165496826,"y":0.08207070827484131}]},"confidence":0.9936533570289612,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.4141414165496826,0.07196969538927078,0.4764309823513031,0.08207070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.07196969538927078},{"x":0.5336700081825256,"y":0.07196969538927078},{"x":0.5336700081825256,"y":0.08207070827484131},{"x":0.48148149251937866,"y":0.08207070827484131}]},"confidence":0.9825959801673889,"dir":"ltr","str":"aucheri-","boundary":[0.48148149251937866,0.07196969538927078,0.5336700081825256,0.08207070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5387205481529236,"y":0.07196969538927078},{"x":0.5707070827484131,"y":0.07196969538927078},{"x":0.5707070827484131,"y":0.08207070827484131},{"x":0.5387205481529236,"y":0.08207070827484131}]},"confidence":0.9905880093574524,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.5387205481529236,0.07196969538927078,0.5707070827484131,0.08207070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5757575631141663,"y":0.07196969538927078},{"x":0.6767676472663879,"y":0.07196969538927078},{"x":0.6767676472663879,"y":0.08207070827484131},{"x":0.5757575631141663,"y":0.08207070827484131}]},"confidence":0.9932827949523926,"dir":"ltr","str":"hohenackeriana","boundary":[0.5757575631141663,0.07196969538927078,0.6767676472663879,0.08207070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4141414165496826,"y":0.07196969538927078},{"x":0.6767676472663879,"y":0.07196969538927078},{"x":0.6767676472663879,"y":0.08207070827484131},{"x":0.4141414165496826,"y":0.08207070827484131}]},"confidence":0.990626335144043,"dir":"ltr","boundary":[0.4091414165496826,0.06496969538927078,0.6817676472663879,0.08907070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8131313323974609,"y":0.6287878751754761},{"x":0.8131313323974609,"y":0.6212121248245239},{"x":0.816498339176178,"y":0.6212121248245239},{"x":0.816498339176178,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.6831369996070862,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8131313323974609,0.6287878751754761,0.816498339176178,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804713785648346,"y":0.6287878751754761},{"x":0.804713785648346,"y":0.6212121248245239},{"x":0.808080792427063,"y":0.6212121248245239},{"x":0.808080792427063,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.5592700242996216,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.804713785648346,0.6287878751754761,0.808080792427063,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7979797720909119,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7979797720909119,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7996633052825928,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7996633052825928,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.40005114674568176,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.7979797720909119,0.6287878751754761,0.7996633052825928,0.6212121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7895622849464417,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7895622849464417,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7912458181381226,"y":0.6212121248245239},{"x":0.7912458181381226,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.19238682091236115,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7895622849464417,0.6287878751754761,0.7912458181381226,0.6212121248245239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7895622849464417,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7895622849464417,"y":0.6212121248245239},{"x":0.816498339176178,"y":0.6212121248245239},{"x":0.816498339176178,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.4587112367153168,"dir":"ltr","boundary":[0.7845622849464416,0.6217878751754761,0.821498339176178,0.6282121248245239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.7146464586257935},{"x":0.8181818127632141,"y":0.7146464586257935},{"x":0.8181818127632141,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7710437774658203,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.7637139558792114,"dir":"rtl","str":"٤-٥-٥-","boundary":[0.7710437774658203,0.7146464586257935,0.8181818127632141,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7643097639083862,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7643097639083862,"y":0.7297979593276978},{"x":0.747474730014801,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9564820528030396,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.7146464586257935,0.7643097639083862,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7340067625045776,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7340067625045776,"y":0.7297979593276978},{"x":0.7070707082748413,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.967107892036438,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.7146464586257935,0.7340067625045776,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4141414165496826,"y":0.7121211886405945},{"x":0.7861952781677246,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7861952781677246,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4141414165496826,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.96390700340271,"dir":"rtl","str":".Scariola","boundary":[0.4141414165496826,0.7121211886405945,0.7861952781677246,0.7310606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5808081030845642,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5808081030845642,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5185185074806213,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9852197766304016,"dir":"rtl","str":"orientalis-","boundary":[0.5185185074806213,0.7133838534355164,0.5808081030845642,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875421166419983,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6750841736793518,"y":0.7133838534355164},{"x":0.6750841736793518,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5875421166419983,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9846737384796143,"dir":"rtl","str":"Acantholimon","boundary":[0.5875421166419983,0.7133838534355164,0.6750841736793518,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6397306323051453,"y":0.7133838534355164},{"x":0.7356902360916138,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7356902360916138,"y":0.7297979593276978},{"x":0.6397306323051453,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9767434597015381,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.6397306323051453,0.7133838534355164,0.7356902360916138,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36026936769485474,"y":0.7121211886405945},{"x":0.5471380352973938,"y":0.7133838534355164},{"x":0.5471380352973938,"y":0.7285353541374207},{"x":0.36026936769485474,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.8062719106674194,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36026936769485474,0.7121211886405945,0.5471380352973938,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.7373737096786499},{"x":0.8249158263206482,"y":0.7373737096786499},{"x":0.8249158263206482,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7575757503509521,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.811089038848877,"dir":"rtl","str":"5-5-6-","boundary":[0.7575757503509521,0.7373737096786499,0.8249158263206482,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7659932374954224,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7659932374954224,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7491582632064819,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9772914052009583,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7491582632064819,0.7373737096786499,0.7659932374954224,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7323232293128967,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7323232293128967,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7053872346878052,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9175601005554199,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.7373737096786499,0.7323232293128967,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4747474789619446,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5269360542297363,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5269360542297363,"y":0.752525269985199},{"x":0.4747474789619446,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9750455021858215,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.4747474789619446,0.7373737096786499,0.5269360542297363,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336700081825256,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5892255902290344,"y":0.7373737096786499},{"x":0.5892255902290344,"y":0.7537878751754761},{"x":0.5336700081825256,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9896432757377625,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.5336700081825256,0.7373737096786499,0.5892255902290344,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5976430773735046,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6026936173439026,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6026936173439026,"y":0.7537878751754761},{"x":0.5976430773735046,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.5481734275817871,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5976430773735046,0.7373737096786499,0.6026936173439026,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6077440977096558,"y":0.7373737096786499},{"x":0.627946138381958,"y":0.7373737096786499},{"x":0.627946138381958,"y":0.7537878751754761},{"x":0.6077440977096558,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9761823415756226,"dir":"rtl","str":"Iris","boundary":[0.6077440977096558,0.7373737096786499,0.627946138381958,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6346801519393921,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7390572428703308,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7390572428703308,"y":0.7537878751754761},{"x":0.6346801519393921,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9857369065284729,"dir":"rtl","str":"songarica","boundary":[0.6346801519393921,0.7373737096786499,0.7390572428703308,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3787878751754761,"y":0.7373737096786499},{"x":0.558922529220581,"y":0.7373737096786499},{"x":0.558922529220581,"y":0.7537878751754761},{"x":0.3787878751754761,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.6402374505996704,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3787878751754761,0.7373737096786499,0.558922529220581,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.7626262903213501},{"x":0.8265992999076843,"y":0.7626262903213501},{"x":0.8265992999076843,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7575757503509521,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.7988135814666748,"dir":"rtl","str":"5-5-7-","boundary":[0.7575757503509521,0.7626262903213501,0.8265992999076843,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7626262903213501,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7626262903213501,"y":0.7765151262283325},{"x":0.747474730014801,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9722428917884827,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.7626262903213501,0.7626262903213501,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7340067625045776,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7340067625045776,"y":0.7765151262283325},{"x":0.7053872346878052,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9099801778793335,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.7626262903213501,0.7340067625045776,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43939393758773804,"y":0.7613636255264282},{"x":0.7760942578315735,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7760942578315735,"y":0.7777777910232544},{"x":0.43939393758773804,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.974385678768158,"dir":"rtl","str":".Scariola","boundary":[0.43939393758773804,0.7613636255264282,0.7760942578315735,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6026936173439026,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6026936173439026,"y":0.7765151262283325},{"x":0.5370370149612427,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9817299842834473,"dir":"rtl","str":"orientalis-","boundary":[0.5370370149612427,0.7613636255264282,0.6026936173439026,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094276309013367,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6750841736793518,"y":0.7613636255264282},{"x":0.6750841736793518,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6094276309013367,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9866262078285217,"dir":"rtl","str":"Euphorbia","boundary":[0.6094276309013367,0.7613636255264282,0.6750841736793518,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784511804580688,"y":0.7613636255264282},{"x":0.691919207572937,"y":0.7613636255264282},{"x":0.691919207572937,"y":0.7765151262283325},{"x":0.6784511804580688,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9771847128868103,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.6784511804580688,0.7613636255264282,0.691919207572937,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47306397557258606,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4781144857406616,"y":0.7613636255264282},{"x":0.4781144857406616,"y":0.7752525210380554},{"x":0.47306397557258606,"y":0.7752525210380554}]},"confidence":0.20804104208946228,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47306397557258606,0.7613636255264282,0.4781144857406616,0.7752525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.7853535413742065},{"x":0.8181818127632141,"y":0.7866161465644836},{"x":0.8181818127632141,"y":0.8017676472663879},{"x":0.7710437774658203,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.7970268726348877,"dir":"rtl","str":"٨-٥-٥-","boundary":[0.7710437774658203,0.7853535413742065,0.8181818127632141,0.8017676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7643097639083862,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7643097639083862,"y":0.8017676472663879},{"x":0.747474730014801,"y":0.8017676472663879}]},"confidence":0.9542317390441895,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.7853535413742065,0.7643097639083862,0.8017676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7340067625045776,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7340067625045776,"y":0.8005050420761108},{"x":0.7070707082748413,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9334065914154053,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.7853535413742065,0.7340067625045776,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46464645862579346,"y":0.7840909361839294},{"x":0.7693602442741394,"y":0.7853535413742065},{"x":0.7693602442741394,"y":0.8017676472663879},{"x":0.46464645862579346,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":0.9758598804473877,"dir":"rtl","str":".Scariola","boundary":[0.46464645862579346,0.7840909361839294,0.7693602442741394,0.8017676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558922529220581,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6228955984115601,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6228955984115601,"y":0.8005050420761108},{"x":0.558922529220581,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9597749710083008,"dir":"rtl","str":"orientalis-","boundary":[0.558922529220581,0.7840909361839294,0.6228955984115601,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.627946138381958,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6750841736793518,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6750841736793518,"y":0.8005050420761108},{"x":0.627946138381958,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9691705107688904,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.627946138381958,0.7840909361839294,0.6750841736793518,0.8005050420761108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6767676472663879,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6902356743812561,"y":0.7853535413742065},{"x":0.6902356743812561,"y":0.8005050420761108},{"x":0.6767676472663879,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.978462815284729,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.6767676472663879,0.7853535413742065,0.6902356743812561,0.8005050420761108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36026936769485474,"y":0.7121211886405945},{"x":0.8265992999076843,"y":0.7146464586257935},{"x":0.8265992999076843,"y":0.8017676472663879},{"x":0.36026936769485474,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9388476014137268,"dir":"ltr","boundary":[0.35526936769485473,0.7051211886405945,0.8315992999076843,0.808767647266388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794612646102905,"y":0.8093434572219849},{"x":0.8232323527336121,"y":0.8093434572219849},{"x":0.8232323527336121,"y":0.8270202279090881},{"x":0.7794612646102905,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.8198785781860352,"dir":"rtl","str":"5-6-","boundary":[0.7794612646102905,0.8093434572219849,0.8232323527336121,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7794612646102905,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7794612646102905,"y":0.8270202279090881},{"x":0.7272727489471436,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.8885751366615295,"dir":"rtl","str":"تیپ¬های","boundary":[0.7272727489471436,0.8093434572219849,0.7794612646102905,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6868686676025391,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7171717286109924,"y":0.8093434572219849},{"x":0.7171717286109924,"y":0.8270202279090881},{"x":0.6868686676025391,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9781110882759094,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6868686676025391,0.8093434572219849,0.7171717286109924,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6515151262283325,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6750841736793518,"y":0.8093434572219849},{"x":0.6750841736793518,"y":0.8270202279090881},{"x":0.6515151262283325,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9905734658241272,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6515151262283325,0.8093434572219849,0.6750841736793518,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336700081825256,"y":0.808080792427063},{"x":0.5942760705947876,"y":0.8093434572219849},{"x":0.5942760705947876,"y":0.8270202279090881},{"x":0.5336700081825256,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9770137667655945,"dir":"rtl","str":"Hulthemia","boundary":[0.5336700081825256,0.808080792427063,0.5942760705947876,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6010100841522217,"y":0.808080792427063},{"x":0.6430976390838623,"y":0.808080792427063},{"x":0.6430976390838623,"y":0.8270202279090881},{"x":0.6010100841522217,"y":0.8270202279090881}]},"confidence":0.9865392446517944,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.6010100841522217,0.808080792427063,0.6430976390838623,0.8270202279090881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.8333333134651184},{"x":0.8181818127632141,"y":0.8333333134651184},{"x":0.8181818127632141,"y":0.8484848737716675},{"x":0.7710437774658203,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.7421055436134338,"dir":"rtl","str":"١-٦-٥-","boundary":[0.7710437774658203,0.8333333134651184,0.8181818127632141,0.8484848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7643097639083862,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7643097639083862,"y":0.8484848737716675},{"x":0.747474730014801,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.9712380766868591,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.8333333134651184,0.7643097639083862,0.8484848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7356902360916138,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7356902360916138,"y":0.8484848737716675},{"x":0.7053872346878052,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.9732382297515869,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.8333333134651184,0.7356902360916138,0.8484848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.8320707082748413},{"x":0.7828282713890076,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7828282713890076,"y":0.8484848737716675},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8472222089767456}]},"confidence":0.9865649938583374,"dir":"rtl","str":".Hulthemia","boundary":[0.4444444477558136,0.8320707082748413,0.7828282713890076,0.8484848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5521885752677917,"y":0.8320707082748413},{"x":0.5942760705947876,"y":0.8320707082748413},{"x":0.5942760705947876,"y":0.8484848737716675},{"x":0.5521885752677917,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.9862263202667236,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.5521885752677917,0.8320707082748413,0.5942760705947876,0.8484848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5959596037864685,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6026936173439026,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6026936173439026,"y":0.8484848737716675},{"x":0.5959596037864685,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.9605271220207214,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5959596037864685,0.8333333134651184,0.6026936173439026,0.8484848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6060606241226196,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6784511804580688,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6784511804580688,"y":0.8484848737716675},{"x":0.6060606241226196,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.9883776307106018,"dir":"rtl","str":"Halostachys","boundary":[0.6060606241226196,0.8333333134651184,0.6784511804580688,0.8484848737716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.683501660823822,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6969696879386902,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6969696879386902,"y":0.8484848737716675},{"x":0.683501660823822,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.9815459847450256,"dir":"rtl","str":"sp","boundary":[0.683501660823822,0.8333333134651184,0.6969696879386902,0.8484848737716675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.808080792427063},{"x":0.8232323527336121,"y":0.8093434572219849},{"x":0.8232323527336121,"y":0.8497474789619446},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8484848737716675}]},"confidence":0.9487510323524475,"dir":"ltr","boundary":[0.4394444477558136,0.801080792427063,0.8282323527336121,0.8567474789619446],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/HfuCThvizxxPshBE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/anHSKuVCQTRjHGjl.jpg","blurred":"/storage/books/2ae161520e0abd33/pages/IiVsKnnfYFddyAgr.jpg"},"info":{"width":594,"height":792,"margin":[0.00026649775228115044,0.00007724977299721554,0.9985574884165819,0.9989788287281991]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.07323232293128967},{"x":0.17845118045806885,"y":0.07449495047330856},{"x":0.17845118045806885,"y":0.07954545319080353},{"x":0.16329966485500336,"y":0.07954545319080353}]},"confidence":0.4995560348033905,"str":"VO","boundary":[0.16329966485500336,0.07323232293128967,0.17845118045806885,0.07954545319080353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18013468384742737,"y":0.07323232293128967},{"x":0.1835016906261444,"y":0.07323232293128967},{"x":0.1835016906261444,"y":0.07954545319080353},{"x":0.18013468384742737,"y":0.07954545319080353}]},"confidence":0.38632920384407043,"str":".","boundary":[0.18013468384742737,0.07323232293128967,0.1835016906261444,0.07954545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.07323232293128967},{"x":0.1835016906261444,"y":0.07323232293128967},{"x":0.1835016906261444,"y":0.07954545319080353},{"x":0.16329966485500336,"y":0.07954545319080353}]},"confidence":0.461813747882843,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.06623232293128967,0.1885016906261444,0.08654545319080353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.0972222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.0972222238779068},{"x":0.17845118045806885,"y":0.10353535413742065},{"x":0.16329966485500336,"y":0.10353535413742065}]},"confidence":0.553255021572113,"str":"VO","boundary":[0.16329966485500336,0.0972222238779068,0.17845118045806885,0.10353535413742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18013468384742737,"y":0.0972222238779068},{"x":0.1835016906261444,"y":0.0972222238779068},{"x":0.1835016906261444,"y":0.10353535413742065},{"x":0.18013468384742737,"y":0.10353535413742065}]},"confidence":0.5257775187492371,"str":".","boundary":[0.18013468384742737,0.0972222238779068,0.1835016906261444,0.10353535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.0972222238779068},{"x":0.1835016906261444,"y":0.0972222238779068},{"x":0.1835016906261444,"y":0.10353535413742065},{"x":0.16329966485500336,"y":0.10353535413742065}]},"confidence":0.5440958738327026,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.0902222238779068,0.1885016906261444,0.11053535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.12121212482452393},{"x":0.17845118045806885,"y":0.12121212482452393},{"x":0.17845118045806885,"y":0.12878787517547607},{"x":0.16329966485500336,"y":0.12878787517547607}]},"confidence":0.36889708042144775,"str":"76","boundary":[0.16498316824436188,0.12121212482452393,0.17845118045806885,0.12878787517547607]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.12121212482452393},{"x":0.1835016906261444,"y":0.12121212482452393},{"x":0.1818181872367859,"y":0.12878787517547607},{"x":0.1818181872367859,"y":0.12878787517547607}]},"confidence":0.7293851375579834,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.12121212482452393,0.1818181872367859,0.12878787517547607]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.14393939077854156},{"x":0.17845118045806885,"y":0.14393939077854156},{"x":0.17845118045806885,"y":0.1527777761220932},{"x":0.16329966485500336,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.5241050720214844,"str":"٧٦","boundary":[0.16329966485500336,0.14393939077854156,0.17845118045806885,0.1527777761220932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.14393939077854156},{"x":0.18855218589305878,"y":0.14393939077854156},{"x":0.18855218589305878,"y":0.1527777761220932},{"x":0.1818181872367859,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.9195047616958618,"str":"..","boundary":[0.1818181872367859,0.14393939077854156,0.18855218589305878,0.1527777761220932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.12121212482452393},{"x":0.18855218589305878,"y":0.12121212482452393},{"x":0.18855218589305878,"y":0.1527777761220932},{"x":0.16329966485500336,"y":0.1527777761220932}]},"confidence":0.6220570206642151,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.11421212482452392,0.19355218589305878,0.1597777761220932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.16919191181659698},{"x":0.17845118045806885,"y":0.16919191181659698},{"x":0.17845118045806885,"y":0.17550505697727203},{"x":0.16498316824436188,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.856086015701294,"str":"۷۷","boundary":[0.16498316824436188,0.16919191181659698,0.17845118045806885,0.17550505697727203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.16919191181659698},{"x":0.1835016906261444,"y":0.16919191181659698},{"x":0.1835016906261444,"y":0.17550505697727203},{"x":0.1818181872367859,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.9146398901939392,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.16919191181659698,0.1835016906261444,0.17550505697727203]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.16919191181659698},{"x":0.1835016906261444,"y":0.16919191181659698},{"x":0.1835016906261444,"y":0.17550505697727203},{"x":0.16498316824436188,"y":0.17550505697727203}]},"confidence":0.875603973865509,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.16219191181659698,0.1885016906261444,0.18250505697727204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.1931818127632141},{"x":0.17845118045806885,"y":0.1931818127632141},{"x":0.17845118045806885,"y":0.19949494302272797},{"x":0.16498316824436188,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.7832740545272827,"str":"۷۷","boundary":[0.16498316824436188,0.1931818127632141,0.17845118045806885,0.19949494302272797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.1931818127632141},{"x":0.18855218589305878,"y":0.1931818127632141},{"x":0.18855218589305878,"y":0.19949494302272797},{"x":0.1818181872367859,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.7989497184753418,"str":"..","boundary":[0.1818181872367859,0.1931818127632141,0.18855218589305878,0.19949494302272797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.1931818127632141},{"x":0.18855218589305878,"y":0.1931818127632141},{"x":0.18855218589305878,"y":0.19949494302272797},{"x":0.16498316824436188,"y":0.19949494302272797}]},"confidence":0.7911118865013123,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.1861818127632141,0.19355218589305878,0.20649494302272797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.21590909361839294},{"x":0.18013468384742737,"y":0.21590909361839294},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2234848439693451},{"x":0.16329966485500336,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9369320869445801,"str":"۷۸","boundary":[0.16498316824436188,0.21590909361839294,0.17845118045806885,0.2234848439693451]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.21590909361839294},{"x":0.1986531913280487,"y":0.21590909361839294},{"x":0.1986531913280487,"y":0.22474747896194458},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9739342331886292,"str":"....","boundary":[0.1818181872367859,0.21590909361839294,0.1986531913280487,0.22474747896194458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.21590909361839294},{"x":0.1986531913280487,"y":0.21590909361839294},{"x":0.1986531913280487,"y":0.22474747896194458},{"x":0.16329966485500336,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9616001844406128,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.20890909361839294,0.2036531913280487,0.2317474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.23989899456501007},{"x":0.17845118045806885,"y":0.23989899456501007},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2487373799085617},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.8489370346069336,"str":"۷۸","boundary":[0.16498316824436188,0.23989899456501007,0.17845118045806885,0.2487373799085617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.23989899456501007},{"x":0.18518517911434174,"y":0.23989899456501007},{"x":0.18518517911434174,"y":0.2487373799085617},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.8558886647224426,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.23989899456501007,0.18518517911434174,0.2487373799085617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.23989899456501007},{"x":0.18518517911434174,"y":0.23989899456501007},{"x":0.18518517911434174,"y":0.2487373799085617},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2487373799085617}]},"confidence":0.8512542247772217,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.23289899456501006,0.19018517911434174,0.2557373799085617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.2651515007019043},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2638888955116272},{"x":0.17845118045806885,"y":0.27272728085517883},{"x":0.16498316824436188,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.8385186195373535,"str":"۷۹","boundary":[0.16329966485500336,0.2651515007019043,0.17845118045806885,0.27272728085517883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.2651515007019043},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2638888955116272},{"x":0.17845118045806885,"y":0.27272728085517883},{"x":0.16498316824436188,"y":0.27272728085517883}]},"confidence":0.8385186195373535,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.2581515007019043,0.18345118045806885,0.27972728085517884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.28787878155708313},{"x":0.17845118045806885,"y":0.28787878155708313},{"x":0.17845118045806885,"y":0.2954545319080353},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.7401944398880005,"str":"۷۹","boundary":[0.16498316824436188,0.28787878155708313,0.17845118045806885,0.2954545319080353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.28787878155708313},{"x":0.18855218589305878,"y":0.28787878155708313},{"x":0.18855218589305878,"y":0.2954545319080353},{"x":0.1818181872367859,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.48310670256614685,"str":"..","boundary":[0.1818181872367859,0.28787878155708313,0.18855218589305878,0.2954545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.28787878155708313},{"x":0.18855218589305878,"y":0.28787878155708313},{"x":0.18855218589305878,"y":0.2954545319080353},{"x":0.16498316824436188,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.6116505861282349,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.2808787815570831,0.19355218589305878,0.3024545319080353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.3585858643054962},{"x":0.17676767706871033,"y":0.3585858643054962},{"x":0.17676767706871033,"y":0.36616161465644836},{"x":0.16329966485500336,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":0.784207820892334,"str":"۸۱","boundary":[0.16329966485500336,0.3585858643054962,0.17676767706871033,0.36616161465644836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.3585858643054962},{"x":0.17676767706871033,"y":0.3585858643054962},{"x":0.17676767706871033,"y":0.36616161465644836},{"x":0.16329966485500336,"y":0.36616161465644836}]},"confidence":0.784207820892334,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.3515858643054962,0.18176767706871033,0.37316161465644837],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.38383838534355164},{"x":0.17676767706871033,"y":0.38383838534355164},{"x":0.17676767706871033,"y":0.3914141356945038},{"x":0.16329966485500336,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.8492669463157654,"str":"۸۱","boundary":[0.16329966485500336,0.38383838534355164,0.17676767706871033,0.3914141356945038]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.38383838534355164},{"x":0.17676767706871033,"y":0.38383838534355164},{"x":0.17676767706871033,"y":0.3914141356945038},{"x":0.16329966485500336,"y":0.3914141356945038}]},"confidence":0.8492669463157654,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.37683838534355163,0.18176767706871033,0.3984141356945038],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.40656566619873047},{"x":0.17676767706871033,"y":0.40656566619873047},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4141414165496826},{"x":0.16329966485500336,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.7641688585281372,"str":"۸۲","boundary":[0.16329966485500336,0.40656566619873047,0.17676767706871033,0.4141414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.40656566619873047},{"x":0.17676767706871033,"y":0.40656566619873047},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4141414165496826},{"x":0.16329966485500336,"y":0.4141414165496826}]},"confidence":0.7641688585281372,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.39956566619873046,0.18176767706871033,0.4211414165496826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.4305555522441864},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4305555522441864},{"x":0.17676767706871033,"y":0.43813130259513855},{"x":0.16329966485500336,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.7862510681152344,"str":"۸۲","boundary":[0.16329966485500336,0.4305555522441864,0.17676767706871033,0.43813130259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.4305555522441864},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4305555522441864},{"x":0.17676767706871033,"y":0.43813130259513855},{"x":0.16329966485500336,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.7862510681152344,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.4235555522441864,0.18176767706871033,0.44513130259513856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.4545454680919647},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4545454680919647},{"x":0.17676767706871033,"y":0.46212121844291687},{"x":0.16329966485500336,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.7604376673698425,"str":"۸۲","boundary":[0.16329966485500336,0.4545454680919647,0.17676767706871033,0.46212121844291687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.4545454680919647},{"x":0.17676767706871033,"y":0.4545454680919647},{"x":0.17676767706871033,"y":0.46212121844291687},{"x":0.16329966485500336,"y":0.46212121844291687}]},"confidence":0.7604376673698425,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.4475454680919647,0.18176767706871033,0.4691212184429169],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.47727271914482117},{"x":0.18013468384742737,"y":0.47727271914482117},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4861111044883728},{"x":0.16329966485500336,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.8227777481079102,"str":"۸۳","boundary":[0.16329966485500336,0.47727271914482117,0.18013468384742737,0.4861111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.47727271914482117},{"x":0.18013468384742737,"y":0.47727271914482117},{"x":0.18013468384742737,"y":0.4861111044883728},{"x":0.16329966485500336,"y":0.4861111044883728}]},"confidence":0.8227777481079102,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.47027271914482116,0.18513468384742737,0.4931111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.5012626051902771},{"x":0.18013468384742737,"y":0.5012626051902771},{"x":0.18013468384742737,"y":0.5101010203361511},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.852216362953186,"str":"۸۳","boundary":[0.16329966485500336,0.5012626051902771,0.18013468384742737,0.5101010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.5012626051902771},{"x":0.18013468384742737,"y":0.5012626051902771},{"x":0.18013468384742737,"y":0.5101010203361511},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.852216362953186,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.4942626051902771,0.18513468384742737,0.5171010203361511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5265151262283325},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5265151262283325},{"x":0.17676767706871033,"y":0.5340909361839294},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.7846596240997314,"str":"٨٤","boundary":[0.16498316824436188,0.5265151262283325,0.17676767706871033,0.5340909361839294]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.5265151262283325},{"x":0.1835016906261444,"y":0.5265151262283325},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5340909361839294},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.7444636225700378,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.5265151262283325,0.1818181872367859,0.5340909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5265151262283325},{"x":0.1835016906261444,"y":0.5265151262283325},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5340909361839294},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.7712609767913818,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.5195151262283325,0.1868181872367859,0.5410909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.5492424368858337},{"x":0.17676767706871033,"y":0.5492424368858337},{"x":0.17676767706871033,"y":0.558080792427063},{"x":0.16329966485500336,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.2103622853755951,"str":"Λε","boundary":[0.16329966485500336,0.5492424368858337,0.17676767706871033,0.558080792427063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.5492424368858337},{"x":0.17676767706871033,"y":0.5492424368858337},{"x":0.17676767706871033,"y":0.558080792427063},{"x":0.16329966485500336,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.2103622853755951,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.5422424368858337,0.18176767706871033,0.565080792427063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.5744949579238892},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5744949579238892},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5808081030845642},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.6465872526168823,"str":"٨٥","boundary":[0.16329966485500336,0.5744949579238892,0.17845118045806885,0.5808081030845642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.5744949579238892},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5744949579238892},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5808081030845642},{"x":0.16329966485500336,"y":0.5808081030845642}]},"confidence":0.6465872526168823,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.5674949579238892,0.18345118045806885,0.5878081030845642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5984848737716675},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5984848737716675},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6047979593276978},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.6927778720855713,"str":"٨٥","boundary":[0.16498316824436188,0.5984848737716675,0.17845118045806885,0.6047979593276978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.5984848737716675},{"x":0.17845118045806885,"y":0.5984848737716675},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6047979593276978},{"x":0.16498316824436188,"y":0.6047979593276978}]},"confidence":0.6927778720855713,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.5914848737716675,0.18345118045806885,0.6117979593276978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6212121248245239},{"x":0.18013468384742737,"y":0.622474730014801},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6300504803657532},{"x":0.16329966485500336,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.7378990650177002,"str":"٨٦","boundary":[0.16498316824436188,0.6212121248245239,0.17845118045806885,0.6300504803657532]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.622474730014801},{"x":0.18855218589305878,"y":0.622474730014801},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6300504803657532},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6300504803657532}]},"confidence":0.907583475112915,"str":"..","boundary":[0.1818181872367859,0.622474730014801,0.18855218589305878,0.6300504803657532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16498316824436188,"y":0.6212121248245239},{"x":0.18855218589305878,"y":0.622474730014801},{"x":0.18855218589305878,"y":0.631313145160675},{"x":0.16329966485500336,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.8227412700653076,"dir":"ltr","boundary":[0.15998316824436187,0.6142121248245239,0.19355218589305878,0.638313145160675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.6452020406723022},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6452020406723022},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6540403962135315},{"x":0.16329966485500336,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.4770454168319702,"str":"86","boundary":[0.16329966485500336,0.6452020406723022,0.17845118045806885,0.6540403962135315]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.6452020406723022},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6452020406723022},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6527777910232544},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6527777910232544}]},"confidence":0.9414048194885254,"str":"..","boundary":[0.1818181872367859,0.6452020406723022,0.18855218589305878,0.6527777910232544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.6452020406723022},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6452020406723022},{"x":0.18855218589305878,"y":0.6540403962135315},{"x":0.16329966485500336,"y":0.6540403962135315}]},"confidence":0.7092251181602478,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.6382020406723022,0.19355218589305878,0.6610403962135315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.6691918969154358},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6691918969154358},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6767676472663879},{"x":0.16329966485500336,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.8936790227890015,"str":"۸۷","boundary":[0.16329966485500336,0.6691918969154358,0.17845118045806885,0.6767676472663879]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1818181872367859,"y":0.6691918969154358},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6691918969154358},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6767676472663879},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.8983451128005981,"str":".","boundary":[0.1818181872367859,0.6691918969154358,0.1818181872367859,0.6767676472663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.6691918969154358},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6691918969154358},{"x":0.1818181872367859,"y":0.6767676472663879},{"x":0.16329966485500336,"y":0.6767676472663879}]},"confidence":0.8952344059944153,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.6621918969154358,0.1868181872367859,0.683767647266388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.6931818127632141},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6931818127632141},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7007575631141663},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.8451342582702637,"str":"۸۷","boundary":[0.16329966485500336,0.6931818127632141,0.17845118045806885,0.7007575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.6931818127632141},{"x":0.17845118045806885,"y":0.6931818127632141},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7007575631141663},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7007575631141663}]},"confidence":0.8451342582702637,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.6861818127632141,0.18345118045806885,0.7077575631141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.7171717286109924},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7171717286109924},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7247474789619446},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.7821322679519653,"str":"۸۹","boundary":[0.16329966485500336,0.7171717286109924,0.17845118045806885,0.7247474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.7171717286109924},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7171717286109924},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7247474789619446},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7247474789619446}]},"confidence":0.7821322679519653,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.7101717286109924,0.18345118045806885,0.7317474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.7398989796638489},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7398989796638489},{"x":0.17676767706871033,"y":0.747474730014801},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.7863357067108154,"str":"۸۹","boundary":[0.16329966485500336,0.7398989796638489,0.17676767706871033,0.747474730014801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.7398989796638489},{"x":0.17676767706871033,"y":0.7398989796638489},{"x":0.17676767706871033,"y":0.747474730014801},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7487373948097229}]},"confidence":0.7863357067108154,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.7328989796638489,0.18176767706871033,0.754474730014801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.7638888955116272},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7638888955116272},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7727272510528564},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.8593189716339111,"str":"۸۹","boundary":[0.16329966485500336,0.7638888955116272,0.17845118045806885,0.7727272510528564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16329966485500336,"y":0.7638888955116272},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7638888955116272},{"x":0.17845118045806885,"y":0.7727272510528564},{"x":0.16329966485500336,"y":0.7727272510528564}]},"confidence":0.8593189716339111,"dir":"ltr","boundary":[0.15829966485500335,0.7568888955116272,0.18345118045806885,0.7797272510528565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.7878788113594055},{"x":0.18013468384742737,"y":0.7878788113594055},{"x":0.18013468384742737,"y":0.7954545617103577},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.7340248823165894,"str":"۹۷","boundary":[0.1666666716337204,0.7878788113594055,0.18013468384742737,0.7954545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.7878788113594055},{"x":0.18013468384742737,"y":0.7878788113594055},{"x":0.18013468384742737,"y":0.7954545617103577},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7954545617103577}]},"confidence":0.7340248823165894,"dir":"ltr","boundary":[0.1616666716337204,0.7808788113594055,0.18513468384742737,0.8024545617103577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7693602442741394,"y":0.0694444477558136},{"x":0.8181818127632141,"y":0.0694444477558136},{"x":0.8181818127632141,"y":0.08585858345031738},{"x":0.7693602442741394,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.8554631471633911,"dir":"rtl","str":"٢-٦-٥-","boundary":[0.7693602442741394,0.0694444477558136,0.8181818127632141,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.0694444477558136},{"x":0.7643097639083862,"y":0.0694444477558136},{"x":0.7643097639083862,"y":0.08585858345031738},{"x":0.7457912564277649,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.9723449945449829,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7457912564277649,0.0694444477558136,0.7643097639083862,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.0694444477558136},{"x":0.7356902360916138,"y":0.0694444477558136},{"x":0.7356902360916138,"y":0.08585858345031738},{"x":0.7037037014961243,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.9704715609550476,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7037037014961243,0.0694444477558136,0.7356902360916138,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47138047218322754,"y":0.0694444477558136},{"x":0.5319865345954895,"y":0.0694444477558136},{"x":0.5319865345954895,"y":0.08585858345031738},{"x":0.47138047218322754,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.9824004173278809,"dir":"rtl","str":"Hulthemia","boundary":[0.47138047218322754,0.0694444477558136,0.5319865345954895,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5387205481529236,"y":0.0694444477558136},{"x":0.5824915766716003,"y":0.0694444477558136},{"x":0.5824915766716003,"y":0.08585858345031738},{"x":0.5387205481529236,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.9927512407302856,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.5387205481529236,0.0694444477558136,0.5824915766716003,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875421166419983,"y":0.0694444477558136},{"x":0.6548821330070496,"y":0.0694444477558136},{"x":0.6548821330070496,"y":0.08585858345031738},{"x":0.5875421166419983,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.9798150062561035,"dir":"rtl","str":"-Artemisia","boundary":[0.5875421166419983,0.0694444477558136,0.6548821330070496,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6582491397857666,"y":0.0694444477558136},{"x":0.7020202279090881,"y":0.0694444477558136},{"x":0.7020202279090881,"y":0.08585858345031738},{"x":0.6582491397857666,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.9797372817993164,"dir":"rtl","str":"sieberi","boundary":[0.6582491397857666,0.0694444477558136,0.7020202279090881,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4579124450683594,"y":0.0694444477558136},{"x":0.46296295523643494,"y":0.0694444477558136},{"x":0.46296295523643494,"y":0.08585858345031738},{"x":0.4579124450683594,"y":0.08585858345031738}]},"confidence":0.3545212149620056,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4579124450683594,0.0694444477558136,0.46296295523643494,0.08585858345031738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.09469696879386902},{"x":0.8265992999076843,"y":0.09469696879386902},{"x":0.8265992999076843,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7575757503509521,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.8233778476715088,"dir":"rtl","str":"5-6-3-","boundary":[0.7575757503509521,0.09469696879386902,0.8265992999076843,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7643097639083862,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7643097639083862,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7457912564277649,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9374215006828308,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7457912564277649,0.09469696879386902,0.7643097639083862,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7323232293128967,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7323232293128967,"y":0.10984848439693451},{"x":0.7070707082748413,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9716140627861023,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.09469696879386902,0.7323232293128967,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4595959484577179,"y":0.09469696879386902},{"x":0.5168350338935852,"y":0.09469696879386902},{"x":0.5168350338935852,"y":0.10984848439693451},{"x":0.4595959484577179,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9780682921409607,"dir":"rtl","str":"Hulthemia","boundary":[0.4595959484577179,0.09469696879386902,0.5168350338935852,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5252525210380554,"y":0.09469696879386902},{"x":0.5707070827484131,"y":0.09469696879386902},{"x":0.5707070827484131,"y":0.10984848439693451},{"x":0.5252525210380554,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9865831136703491,"dir":"rtl","str":"persica","boundary":[0.5252525210380554,0.09469696879386902,0.5707070827484131,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723905563354492,"y":0.09469696879386902},{"x":0.5791245698928833,"y":0.09469696879386902},{"x":0.5791245698928833,"y":0.10984848439693451},{"x":0.5723905563354492,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.8879643082618713,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5723905563354492,0.09469696879386902,0.5791245698928833,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824915766716003,"y":0.09469696879386902},{"x":0.6346801519393921,"y":0.09469696879386902},{"x":0.6346801519393921,"y":0.10984848439693451},{"x":0.5824915766716003,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9814342260360718,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5824915766716003,0.09469696879386902,0.6346801519393921,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6397306323051453,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7003366947174072,"y":0.09469696879386902},{"x":0.7003366947174072,"y":0.10984848439693451},{"x":0.6397306323051453,"y":0.10984848439693451}]},"confidence":0.9899430274963379,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.6397306323051453,0.09469696879386902,0.7003366947174072,0.10984848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.11868686974048615},{"x":0.816498339176178,"y":0.11868686974048615},{"x":0.816498339176178,"y":0.13510100543498993},{"x":0.7710437774658203,"y":0.13510100543498993}]},"confidence":0.7878148555755615,"dir":"rtl","str":"٤-٦-٥-","boundary":[0.7710437774658203,0.11868686974048615,0.816498339176178,0.13510100543498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.11868686974048615},{"x":0.7626262903213501,"y":0.11868686974048615},{"x":0.7626262903213501,"y":0.13383838534355164},{"x":0.7457912564277649,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.9761968851089478,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7457912564277649,0.11868686974048615,0.7626262903213501,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.11868686974048615},{"x":0.7340067625045776,"y":0.11868686974048615},{"x":0.7340067625045776,"y":0.13383838534355164},{"x":0.7070707082748413,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.967642605304718,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.11868686974048615,0.7340067625045776,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43939393758773804,"y":0.11616161465644836},{"x":0.7845118045806885,"y":0.11868686974048615},{"x":0.7845118045806885,"y":0.13510100543498993},{"x":0.43939393758773804,"y":0.13257575035095215}]},"confidence":0.9862774610519409,"dir":"rtl","str":".Hulthemia","boundary":[0.43939393758773804,0.11616161465644836,0.7845118045806885,0.13510100543498993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471380352973938,"y":0.11742424219846725},{"x":0.5993266105651855,"y":0.11742424219846725},{"x":0.5993266105651855,"y":0.13383838534355164},{"x":0.5471380352973938,"y":0.13257575035095215}]},"confidence":0.9752972722053528,"dir":"rtl","str":"persica-","boundary":[0.5471380352973938,0.11742424219846725,0.5993266105651855,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6043770909309387,"y":0.11742424219846725},{"x":0.6683501601219177,"y":0.11742424219846725},{"x":0.6683501601219177,"y":0.13383838534355164},{"x":0.6043770909309387,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.9831488132476807,"dir":"rtl","str":"Astragalus","boundary":[0.6043770909309387,0.11742424219846725,0.6683501601219177,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6750841736793518,"y":0.11868686974048615},{"x":0.6969696879386902,"y":0.11868686974048615},{"x":0.6969696879386902,"y":0.13383838534355164},{"x":0.6750841736793518,"y":0.13383838534355164}]},"confidence":0.9901421070098877,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6750841736793518,0.11868686974048615,0.6969696879386902,0.13383838534355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7811447978019714,"y":0.14267677068710327},{"x":0.8232323527336121,"y":0.14267677068710327},{"x":0.8232323527336121,"y":0.15782828629016876},{"x":0.7811447978019714,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.7192466259002686,"dir":"rtl","str":"5-7-","boundary":[0.7811447978019714,0.14267677068710327,0.8232323527336121,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643097639083862,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7794612646102905,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7794612646102905,"y":0.15782828629016876},{"x":0.7643097639083862,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9479459524154663,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7643097639083862,0.14141413569450378,0.7794612646102905,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289562225341797,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7457912564277649,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7457912564277649,"y":0.15782828629016876},{"x":0.7289562225341797,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9596288800239563,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7289562225341797,0.14141413569450378,0.7457912564277649,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6868686676025391,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7138047218322754,"y":0.14141413569450378},{"x":0.7138047218322754,"y":0.15782828629016876},{"x":0.6868686676025391,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.9741114377975464,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6868686676025391,0.14141413569450378,0.7138047218322754,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6498316526412964,"y":0.14141413569450378},{"x":0.6750841736793518,"y":0.14141413569450378},{"x":0.6750841736793518,"y":0.15782828629016876},{"x":0.6498316526412964,"y":0.15782828629016876}]},"confidence":0.8632102012634277,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6498316526412964,0.14141413569450378,0.6750841736793518,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5286195278167725,"y":0.14141413569450378},{"x":0.5622895359992981,"y":0.14141413569450378},{"x":0.5622895359992981,"y":0.15656565129756927},{"x":0.5286195278167725,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.9523971080780029,"dir":"rtl","str":"Noaea","boundary":[0.5286195278167725,0.14141413569450378,0.5622895359992981,0.15656565129756927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690235495567322,"y":0.14141413569450378},{"x":0.6346801519393921,"y":0.14141413569450378},{"x":0.6346801519393921,"y":0.15782828629016876},{"x":0.5690235495567322,"y":0.15656565129756927}]},"confidence":0.984655499458313,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.5690235495567322,0.14141413569450378,0.6346801519393921,0.15782828629016876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794612646102905,"y":0.1654040366411209},{"x":0.8249158263206482,"y":0.1654040366411209},{"x":0.8249158263206482,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7794612646102905,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9045912027359009,"dir":"ltr","str":"۵-۷-۱","boundary":[0.7794612646102905,0.1654040366411209,0.8249158263206482,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643097639083862,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7845118045806885,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7845118045806885,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7643097639083862,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.8295194506645203,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7643097639083862,0.1654040366411209,0.7845118045806885,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7508417367935181,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7693602442741394,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7693602442741394,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7508417367935181,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9634183645248413,"dir":"ltr","str":"تیپ","boundary":[0.7508417367935181,0.1654040366411209,0.7693602442741394,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104377150535583,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7390572428703308,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7390572428703308,"y":0.1805555522441864},{"x":0.7104377150535583,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9666541814804077,"dir":"ltr","str":"گیاهی","boundary":[0.7104377150535583,0.1654040366411209,0.7390572428703308,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4545454680919647,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4898989796638489,"y":0.1654040366411209},{"x":0.4898989796638489,"y":0.1805555522441864},{"x":0.4545454680919647,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9697815179824829,"dir":"ltr","str":"Noaea","boundary":[0.4545454680919647,0.1654040366411209,0.4898989796638489,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49663299322128296,"y":0.1654040366411209},{"x":0.560606062412262,"y":0.1654040366411209},{"x":0.560606062412262,"y":0.1805555522441864},{"x":0.49663299322128296,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9914165735244751,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.49663299322128296,0.1654040366411209,0.560606062412262,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622895359992981,"y":0.1654040366411209},{"x":0.567340075969696,"y":0.1654040366411209},{"x":0.567340075969696,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5622895359992981,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9723514318466187,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5622895359992981,0.1654040366411209,0.567340075969696,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690235495567322,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5993266105651855,"y":0.1654040366411209},{"x":0.5993266105651855,"y":0.1805555522441864},{"x":0.5690235495567322,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9807462692260742,"dir":"ltr","str":"Stipa","boundary":[0.5690235495567322,0.1654040366411209,0.5993266105651855,0.1805555522441864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gn","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6060606241226196,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7037037014961243,"y":0.1654040366411209},{"x":0.7037037014961243,"y":0.1805555522441864},{"x":0.6060606241226196,"y":0.1805555522441864}]},"confidence":0.9908029437065125,"dir":"ltr","str":"hohenackeriana","boundary":[0.6060606241226196,0.1654040366411209,0.7037037014961243,0.1805555522441864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.18939393758773804},{"x":0.8249158263206482,"y":0.18939393758773804},{"x":0.8249158263206482,"y":0.20580808818340302},{"x":0.7575757503509521,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.7618415355682373,"str":"۵-۷-۲-","boundary":[0.7575757503509521,0.18939393758773804,0.8249158263206482,0.20580808818340302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7659932374954224,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7659932374954224,"y":0.20580808818340302},{"x":0.747474730014801,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.882671594619751,"str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.18939393758773804,0.7659932374954224,0.20580808818340302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070707082748413,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7356902360916138,"y":0.18939393758773804},{"x":0.7356902360916138,"y":0.20580808818340302},{"x":0.7070707082748413,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9701263904571533,"str":"گیاهی","boundary":[0.7070707082748413,0.18939393758773804,0.7356902360916138,0.20580808818340302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47138047218322754,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5050504803657532,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5050504803657532,"y":0.20454545319080353},{"x":0.47138047218322754,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9647887945175171,"str":"Noaea","boundary":[0.47138047218322754,0.18939393758773804,0.5050504803657532,0.20454545319080353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5134680271148682,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5774410963058472,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5774410963058472,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5134680271148682,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9935092329978943,"str":"mucronata","boundary":[0.5134680271148682,0.18939393758773804,0.5774410963058472,0.20454545319080353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5791245698928833,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5841751098632812,"y":0.18939393758773804},{"x":0.5841751098632812,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5791245698928833,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.965355634689331,"str":"-","boundary":[0.5791245698928833,0.18939393758773804,0.5841751098632812,0.20454545319080353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841751098632812,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6346801519393921,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6346801519393921,"y":0.20580808818340302},{"x":0.5841751098632812,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9824235439300537,"str":"Scariola","boundary":[0.5841751098632812,0.18939393758773804,0.6346801519393921,0.20580808818340302]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6414141654968262,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6986532211303711,"y":0.18939393758773804},{"x":0.6986532211303711,"y":0.20580808818340302},{"x":0.6414141654968262,"y":0.20580808818340302}]},"confidence":0.9911205172538757,"str":"orientalis","boundary":[0.6414141654968262,0.18939393758773804,0.6986532211303711,0.20580808818340302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.21338383853435516},{"x":0.8265992999076843,"y":0.21338383853435516},{"x":0.8265992999076843,"y":0.22979797422885895},{"x":0.7575757503509521,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.8145075440406799,"dir":"rtl","str":"5-۷-۳-","boundary":[0.7575757503509521,0.21338383853435516,0.8265992999076843,0.22979797422885895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7626262903213501,"y":0.21338383853435516},{"x":0.7626262903213501,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7491582632064819,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9406861066818237,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7491582632064819,0.21338383853435516,0.7626262903213501,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087541818618774,"y":0.21212121844291687},{"x":0.7323232293128967,"y":0.21212121844291687},{"x":0.7323232293128967,"y":0.22853535413742065},{"x":0.7087541818618774,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9620887041091919,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7087541818618774,0.21212121844291687,0.7323232293128967,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563973069190979,"y":0.21212121844291687},{"x":0.6178451180458069,"y":0.21212121844291687},{"x":0.6178451180458069,"y":0.22853535413742065},{"x":0.563973069190979,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9886234998703003,"dir":"rtl","str":"Cousinia","boundary":[0.563973069190979,0.21212121844291687,0.6178451180458069,0.22853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212121248245239,"y":0.21212121844291687},{"x":0.6969696879386902,"y":0.21212121844291687},{"x":0.6969696879386902,"y":0.22853535413742065},{"x":0.6212121248245239,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9900110960006714,"dir":"rtl","str":"cylindracea","boundary":[0.6212121248245239,0.21212121844291687,0.6969696879386902,0.22853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468013405799866,"y":0.06818182021379471},{"x":0.8333333134651184,"y":0.0694444477558136},{"x":0.8333333134651184,"y":0.22979797422885895},{"x":0.3468013405799866,"y":0.22853535413742065}]},"confidence":0.9526554346084595,"dir":"ltr","boundary":[0.34180134057998657,0.06118182021379471,0.8383333134651184,0.23679797422885895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7878788113594055,"y":0.2373737394809723},{"x":0.819865345954895,"y":0.2373737394809723},{"x":0.819865345954895,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7878788113594055,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8210369348526001,"dir":"rtl","str":"٨-٥-","boundary":[0.7878788113594055,0.2373737394809723,0.819865345954895,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.2373737394809723},{"x":0.7828282713890076,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7828282713890076,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7272727489471436,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.8948269486427307,"dir":"rtl","str":"تیپ¬های","boundary":[0.7272727489471436,0.2373737394809723,0.7828282713890076,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.68855220079422,"y":0.2373737394809723},{"x":0.7171717286109924,"y":0.2373737394809723},{"x":0.7171717286109924,"y":0.2537878751754761},{"x":0.68855220079422,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9752665162086487,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.68855220079422,0.2373737394809723,0.7171717286109924,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6498316526412964,"y":0.2373737394809723},{"x":0.6734007000923157,"y":0.2373737394809723},{"x":0.6734007000923157,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6498316526412964,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9943101406097412,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6498316526412964,0.2373737394809723,0.6734007000923157,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.2361111044883728},{"x":0.558922529220581,"y":0.2361111044883728},{"x":0.558922529220581,"y":0.2525252401828766},{"x":0.48148149251937866,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9905306100845337,"dir":"rtl","str":"Halocnemum","boundary":[0.48148149251937866,0.2361111044883728,0.558922529220581,0.2525252401828766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560606062412262,"y":0.2361111044883728},{"x":0.6447811722755432,"y":0.2373737394809723},{"x":0.6447811722755432,"y":0.2537878751754761},{"x":0.560606062412262,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9920486211776733,"dir":"rtl","str":"strobilaceum","boundary":[0.560606062412262,0.2361111044883728,0.6447811722755432,0.2537878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.2361111044883728},{"x":0.819865345954895,"y":0.2373737394809723},{"x":0.819865345954895,"y":0.25505051016807556},{"x":0.48148149251937866,"y":0.2525252401828766}]},"confidence":0.9574142694473267,"dir":"ltr","boundary":[0.47648149251937866,0.2291111044883728,0.824865345954895,0.26205051016807557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8249158263206482,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8249158263206482,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7575757503509521,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.7670167088508606,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۱-","boundary":[0.7575757503509521,0.2613636255264282,0.8249158263206482,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7626262903213501,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7626262903213501,"y":0.2765151560306549},{"x":0.747474730014801,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9755649566650391,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.2613636255264282,0.7626262903213501,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7323232293128967,"y":0.2613636255264282},{"x":0.7323232293128967,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7053872346878052,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9698923230171204,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.2613636255264282,0.7323232293128967,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973063826560974,"y":0.2613636255264282},{"x":0.47306397557258606,"y":0.2613636255264282},{"x":0.47306397557258606,"y":0.2765151560306549},{"x":0.3973063826560974,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9844884872436523,"dir":"rtl","str":"Halocnemum","boundary":[0.3973063826560974,0.2613636255264282,0.47306397557258606,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781144857406616,"y":0.2613636255264282},{"x":0.560606062412262,"y":0.2613636255264282},{"x":0.560606062412262,"y":0.2765151560306549},{"x":0.4781144857406616,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9930614829063416,"dir":"rtl","str":"strobilaceum","boundary":[0.4781144857406616,0.2613636255264282,0.560606062412262,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560606062412262,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5656565427780151,"y":0.2613636255264282},{"x":0.5656565427780151,"y":0.2765151560306549},{"x":0.560606062412262,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9440687894821167,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.560606062412262,0.2613636255264282,0.5656565427780151,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567340075969696,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6228955984115601,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6228955984115601,"y":0.2765151560306549},{"x":0.567340075969696,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9868502020835876,"dir":"rtl","str":"Seidlitzia","boundary":[0.567340075969696,0.2613636255264282,0.6228955984115601,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6986532211303711,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6986532211303711,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6296296119689941,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9793315529823303,"dir":"rtl","str":"rosmarinus","boundary":[0.6296296119689941,0.2613636255264282,0.6986532211303711,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.28409090638160706},{"x":0.8265992999076843,"y":0.28535354137420654},{"x":0.8265992999076843,"y":0.3017676770687103},{"x":0.7575757503509521,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.6860532760620117,"dir":"rtl","str":"۵-۸-۲-","boundary":[0.7575757503509521,0.28409090638160706,0.8265992999076843,0.3017676770687103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7491582632064819,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7626262903213501,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7626262903213501,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7491582632064819,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9699439406394958,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7491582632064819,0.28409090638160706,0.7626262903213501,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087541818618774,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7323232293128967,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7323232293128967,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7087541818618774,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9746379852294922,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7087541818618774,0.28409090638160706,0.7323232293128967,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40909090638160706,"y":0.28282827138900757},{"x":0.7929292917251587,"y":0.28409090638160706},{"x":0.7929292917251587,"y":0.30050504207611084},{"x":0.40909090638160706,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.986346960067749,"dir":"rtl","str":".Halocnemum","boundary":[0.40909090638160706,0.28282827138900757,0.7929292917251587,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5370370149612427,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6178451180458069,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6178451180458069,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5370370149612427,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9890992045402527,"dir":"rtl","str":"strobilaceum","boundary":[0.5370370149612427,0.28409090638160706,0.6178451180458069,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6178451180458069,"y":0.28409090638160706},{"x":0.624579131603241,"y":0.28409090638160706},{"x":0.624579131603241,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6178451180458069,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9444978833198547,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6178451180458069,0.28409090638160706,0.624579131603241,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6262626051902771,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6683501601219177,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6683501601219177,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6262626051902771,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9873875379562378,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.6262626051902771,0.28409090638160706,0.6683501601219177,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6734007000923157,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6969696879386902,"y":0.28409090638160706},{"x":0.6969696879386902,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6734007000923157,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9830085039138794,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6734007000923157,0.28409090638160706,0.6969696879386902,0.30050504207611084]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973063826560974,"y":0.2601010203361511},{"x":0.8518518805503845,"y":0.2613636255264282},{"x":0.8518518805503845,"y":0.3017676770687103},{"x":0.3973063826560974,"y":0.30050504207611084}]},"confidence":0.9539937973022461,"dir":"ltr","boundary":[0.3923063826560974,0.2531010203361511,0.8568518805503845,0.30876767706871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.3093434274196625},{"x":0.8265992999076843,"y":0.3093434274196625},{"x":0.8265992999076843,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7575757503509521,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.7506937980651855,"dir":"rtl","str":"5-8-3-","boundary":[0.7575757503509521,0.3093434274196625,0.8265992999076843,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7626262903213501,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7626262903213501,"y":0.32449495792388916},{"x":0.747474730014801,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9801297783851624,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.3093434274196625,0.7626262903213501,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7340067625045776,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7340067625045776,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7053872346878052,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9675686359405518,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.3093434274196625,0.7340067625045776,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353535413742065,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6144781112670898,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6144781112670898,"y":0.32449495792388916},{"x":0.5353535413742065,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9898669719696045,"dir":"rtl","str":"Halocnemum","boundary":[0.5353535413742065,0.3080808222293854,0.6144781112670898,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6178451180458069,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7003366947174072,"y":0.3093434274196625},{"x":0.7003366947174072,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6178451180458069,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9876102805137634,"dir":"rtl","str":"strobilaceum","boundary":[0.6178451180458069,0.3080808222293854,0.7003366947174072,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7811447978019714,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8215488195419312,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8215488195419312,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7811447978019714,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.7261359095573425,"dir":"rtl","str":"5-9-","boundary":[0.7811447978019714,0.3333333432674408,0.8215488195419312,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7828282713890076,"y":0.3333333432674408},{"x":0.7828282713890076,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7272727489471436,"y":0.35101011395454407}]},"confidence":0.9096951484680176,"dir":"rtl","str":"تیپ¬های","boundary":[0.7272727489471436,0.3333333432674408,0.7828282713890076,0.35101011395454407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.68855220079422,"y":0.3320707082748413},{"x":0.7154881954193115,"y":0.3320707082748413},{"x":0.7154881954193115,"y":0.3497474789619446},{"x":0.68855220079422,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9817655682563782,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.68855220079422,0.3320707082748413,0.7154881954193115,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6515151262283325,"y":0.3320707082748413},{"x":0.6767676472663879,"y":0.3320707082748413},{"x":0.6767676472663879,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6515151262283325,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9666956663131714,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6515151262283325,0.3320707082748413,0.6767676472663879,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488215684890747,"y":0.3308080732822418},{"x":0.6734007000923157,"y":0.3320707082748413},{"x":0.6734007000923157,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5488215684890747,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9770805239677429,"dir":"rtl","str":".Tamarix","boundary":[0.5488215684890747,0.3308080732822418,0.6734007000923157,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6178451180458069,"y":0.3320707082748413},{"x":0.6430976390838623,"y":0.3320707082748413},{"x":0.6430976390838623,"y":0.3497474789619446},{"x":0.6178451180458069,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9929890036582947,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6178451180458069,0.3320707082748413,0.6430976390838623,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3320707082748413},{"x":0.560606062412262,"y":0.3320707082748413},{"x":0.560606062412262,"y":0.3497474789619446},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.4251335561275482,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5555555820465088,0.3320707082748413,0.560606062412262,0.3497474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575757503509521,"y":0.35732322931289673},{"x":0.8249158263206482,"y":0.35732322931289673},{"x":0.8249158263206482,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7575757503509521,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.6878829002380371,"dir":"rtl","str":"5-۹-۱-","boundary":[0.7575757503509521,0.35732322931289673,0.8249158263206482,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7643097639083862,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7643097639083862,"y":0.3724747598171234},{"x":0.747474730014801,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9733121395111084,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.747474730014801,0.35732322931289673,0.7643097639083862,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7323232293128967,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7323232293128967,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7053872346878052,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9762332439422607,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.35732322931289673,0.7323232293128967,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6060606241226196,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7289562225341797,"y":0.35732322931289673},{"x":0.7289562225341797,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6060606241226196,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9774399995803833,"dir":"rtl","str":".Tamarix","boundary":[0.6060606241226196,0.35732322931289673,0.7289562225341797,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6750841736793518,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6969696879386902,"y":0.35732322931289673},{"x":0.6969696879386902,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6750841736793518,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9909837245941162,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6750841736793518,0.35732322931289673,0.6969696879386902,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.38131314516067505},{"x":0.8215488195419312,"y":0.38131314516067505},{"x":0.8215488195419312,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7727272510528564,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.7164135575294495,"dir":"rtl","str":"۹-۲-٥-","boundary":[0.7727272510528564,0.38131314516067505,0.8215488195419312,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7643097639083862,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7643097639083862,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7457912564277649,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.970771312713623,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7457912564277649,0.38131314516067505,0.7643097639083862,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7053872346878052,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7323232293128967,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7323232293128967,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7053872346878052,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9151360988616943,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7053872346878052,0.38131314516067505,0.7323232293128967,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4898989796638489,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5420875549316406,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5420875549316406,"y":0.39646464586257935},{"x":0.4898989796638489,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9890315532684326,"dir":"rtl","str":"Tamarix","boundary":[0.4898989796638489,0.38131314516067505,0.5420875549316406,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5437710285186768,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5656565427780151,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5656565427780151,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5437710285186768,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.995149552822113,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5437710285186768,0.38131314516067505,0.5656565427780151,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656565427780151,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5690235495567322,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5690235495567322,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5656565427780151,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9694471955299377,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5656565427780151,0.38131314516067505,0.5690235495567322,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723905563354492,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5774410963058472,"y":0.38131314516067505},{"x":0.5774410963058472,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5723905563354492,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9058741927146912,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5723905563354492,0.38131314516067505,0.5774410963058472,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5774410963058472,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6228955984115601,"y":0.38131314516067505},{"x":0.6228955984115601,"y":0.39646464586257935},{"x":0.5774410963058472,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9840540885925293,"dir":"rtl","str":"Suaeda","boundary":[0.5774410963058472,0.38131314516067505,0.6228955984115601,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6262626051902771,"y":0.38131314516067505},{"x":0.695286214351654,"y":0.38131314516067505},{"x":0.695286214351654,"y":0.39646464586257935},{"x":0.6262626051902771,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9796981811523438,"dir":"rtl","str":"aegyptiaca","boundary":[0.6262626051902771,0.38131314516067505,0.695286214351654,0.39646464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710437774658203,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8215488195419312,"y":0.4027777910232544},{"x":0.8215488195419312,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7710437774658203,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.5643548965454102,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-","boundary":[0.7710437774658203,0.4027777910232544,0.8215488195419312,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7205387353897095,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7727272510528564,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7727272510528564,"y":0.4204545319080353},{"x":0.7205387353897095,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9094483852386475,"dir":"rtl","str":"تیپ¬های","boundary":[0.7205387353897095,0.4027777910232544,0.7727272510528564,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680134654045105,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7070707082748413,"y":0.4027777910232544},{"x":0.7070707082748413,"y":0.4204545319080353},{"x":0.680134654045105,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9758871793746948,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.680134654045105,0.4027777910232544,0.7070707082748413,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6397306323051453,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6649831533432007,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6649831533432007,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6397306323051453,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9952636957168579,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6397306323051453,0.4027777910232544,0.6649831533432007,0.4204545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6077440977096558,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6380471587181091,"y":0.4027777910232544},{"x":0.6380471587181091,"y":0.4204545319080353},{"x":0.6077440977096558,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9925896525382996,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6077440977096558,0.4027777910232544,0.6380471587181091,0.4204545319080353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4898989796638489,"y":0.3080808222293854},{"x":0.8265992999076843,"y":0.3080808222293854},{"x":0.8265992999076843,"y":0.42171716690063477},{"x":0.4898989796638489,"y":0.4204545319080353}]},"confidence":0.9211500287055969,"dir":"ltr","boundary":[0.4848989796638489,0.30108082222938537,0.8315992999076843,0.42871716690063477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.744107723236084,"y":0.4280303120613098},{"x":0.8265992999076843,"y":0.4267676770687103},{"x":0.8265992999076843,"y":0.4419191777706146},{"x":0.744107723236084,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.6339184045791626,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۱-","boundary":[0.744107723236084,0.4280303120613098,0.8265992999076843,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.4280303120613098},{"x":0.755892276763916,"y":0.4267676770687103},{"x":0.755892276763916,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7390572428703308,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9727721214294434,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.4280303120613098,0.755892276763916,0.4431818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7239057421684265,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7239057421684265,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6986532211303711,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.975735068321228,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6969696879386902,0.4280303120613098,0.7239057421684265,0.4431818127632141]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.4280303120613098},{"x":0.8265992999076843,"y":0.4267676770687103},{"x":0.8265992999076843,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6986532211303711,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8156280517578125,"dir":"ltr","boundary":[0.6919696879386902,0.4210303120613098,0.8315992999076843,0.44891917777061463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43097642064094543,"y":0.21464645862579346},{"x":0.47138047218322754,"y":0.21590909361839294},{"x":0.47138047218322754,"y":0.22474747896194458},{"x":0.43097642064094543,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9831107258796692,"dir":"ltr","str":"Noaea","boundary":[0.43097642064094543,0.21464645862579346,0.47138047218322754,0.22474747896194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"id","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4764309823513031,"y":0.21590909361839294},{"x":0.5437710285186768,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5437710285186768,"y":0.22601009905338287},{"x":0.4764309823513031,"y":0.22474747896194458}]},"confidence":0.9930148720741272,"dir":"ltr","str":"mucronata","boundary":[0.4764309823513031,0.21590909361839294,0.5437710285186768,0.22601009905338287]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43097642064094543,"y":0.21464645862579346},{"x":0.5437710285186768,"y":0.21717171370983124},{"x":0.5437710285186768,"y":0.22601009905338287},{"x":0.43097642064094543,"y":0.2234848439693451}]},"confidence":0.9894776940345764,"dir":"ltr","boundary":[0.42597642064094543,0.20764645862579345,0.5487710285186768,0.23301009905338288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4898989796638489,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5925925970077515,"y":0.45328283309936523},{"x":0.5925925970077515,"y":0.46464645862579346},{"x":0.4898989796638489,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9861064553260803,"dir":"ltr","str":"Acanthophyllum","boundary":[0.4898989796638489,0.4545454680919647,0.5925925970077515,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5959596037864685,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6986532211303711,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6986532211303711,"y":0.46464645862579346},{"x":0.5959596037864685,"y":0.46464645862579346}]},"confidence":0.9878435134887695,"dir":"ltr","str":"microcephalum-","boundary":[0.5959596037864685,0.45328283309936523,0.6986532211303711,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7659932374954224,"y":0.45328283309936523},{"x":0.7659932374954224,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7037037014961243,"y":0.46464645862579346}]},"confidence":0.9903193712234497,"dir":"ltr","str":"Artemisia","boundary":[0.7037037014961243,0.45328283309936523,0.7659932374954224,0.46464645862579346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7693602442741394,"y":0.45328283309936523},{"x":0.8181818127632141,"y":0.45328283309936523},{"x":0.8181818127632141,"y":0.46464645862579346},{"x":0.7693602442741394,"y":0.46464645862579346}]},"confidence":0.9781322479248047,"dir":"ltr","str":"aucheri","boundary":[0.7693602442741394,0.45328283309936523,0.8181818127632141,0.46464645862579346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4898989796638489,"y":0.4545454680919647},{"x":0.8181818127632141,"y":0.45328283309936523},{"x":0.8181818127632141,"y":0.46464645862579346},{"x":0.4898989796638489,"y":0.46590909361839294}]},"confidence":0.9862522482872009,"dir":"ltr","boundary":[0.4848989796638489,0.4475454680919647,0.8231818127632141,0.47164645862579346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8282828330993652,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8282828330993652,"y":0.49116161465644836},{"x":0.747474730014801,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.7342312335968018,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۲-","boundary":[0.747474730014801,0.47601011395454407,0.8282828330993652,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.47601011395454407},{"x":0.755892276763916,"y":0.47601011395454407},{"x":0.755892276763916,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7390572428703308,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9708874225616455,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.47601011395454407,0.755892276763916,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7239057421684265,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7239057421684265,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6969696879386902,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.968925416469574,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6969696879386902,0.47601011395454407,0.7239057421684265,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4764309823513031,"y":0.47601011395454407},{"x":0.563973069190979,"y":0.47601011395454407},{"x":0.563973069190979,"y":0.49116161465644836},{"x":0.4764309823513031,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9901276230812073,"dir":"rtl","str":"Acantholimon","boundary":[0.4764309823513031,0.47601011395454407,0.563973069190979,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656565427780151,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5909090638160706,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5909090638160706,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5656565427780151,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9158958792686462,"dir":"rtl","str":"sp.-","boundary":[0.5656565427780151,0.47601011395454407,0.5909090638160706,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5959596037864685,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6430976390838623,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6430976390838623,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5959596037864685,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9666528105735779,"dir":"rtl","str":"Stachys","boundary":[0.5959596037864685,0.47601011395454407,0.6430976390838623,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6447811722755432,"y":0.47601011395454407},{"x":0.68855220079422,"y":0.47601011395454407},{"x":0.68855220079422,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6447811722755432,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9876180291175842,"dir":"rtl","str":"inflata","boundary":[0.6447811722755432,0.47601011395454407,0.68855220079422,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.466329962015152,"y":0.47601011395454407},{"x":0.47306397557258606,"y":0.47601011395454407},{"x":0.47306397557258606,"y":0.49116161465644836},{"x":0.466329962015152,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.7430012226104736,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.466329962015152,0.47601011395454407,0.47306397557258606,0.49116161465644836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3670033812522888,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8282828330993652,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8282828330993652,"y":0.49116161465644836},{"x":0.3670033812522888,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9318460822105408,"dir":"ltr","boundary":[0.3620033812522888,0.46901011395454406,0.8332828330993652,0.49816161465644837],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.5},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7457912564277649,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.7131555080413818,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۳-","boundary":[0.7457912564277649,0.5,0.8265992999076843,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.5},{"x":0.7575757503509521,"y":0.5},{"x":0.7575757503509521,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9676595330238342,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7407407164573669,0.5,0.7575757503509521,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.5},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6986532211303711,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9426709413528442,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6986532211303711,0.5,0.7272727489471436,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4461279511451721,"y":0.5},{"x":0.7643097639083862,"y":0.5},{"x":0.7643097639083862,"y":0.5151515007019043},{"x":0.4461279511451721,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.984107255935669,"dir":"rtl","str":".Aeluropus","boundary":[0.4461279511451721,0.5,0.7643097639083862,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538720488548279,"y":0.5},{"x":0.6043770909309387,"y":0.5},{"x":0.6043770909309387,"y":0.5151515007019043},{"x":0.5538720488548279,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9825471639633179,"dir":"rtl","str":"littoralis","boundary":[0.5538720488548279,0.5,0.6043770909309387,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6043770909309387,"y":0.5},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6043770909309387,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9180824160575867,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6043770909309387,0.5,0.6111111044883728,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127946376800537,"y":0.5},{"x":0.6565656661987305,"y":0.5},{"x":0.6565656661987305,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6127946376800537,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9788131713867188,"dir":"rtl","str":"Salsola","boundary":[0.6127946376800537,0.5,0.6565656661987305,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616161465644836,"y":0.5},{"x":0.683501660823822,"y":0.5},{"x":0.683501660823822,"y":0.5151515007019043},{"x":0.6616161465644836,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9885054230690002,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.6616161465644836,0.5,0.683501660823822,0.5151515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7626262903213501,"y":0.5239899158477783},{"x":0.816498339176178,"y":0.5239899158477783},{"x":0.816498339176178,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7626262903213501,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.6089034676551819,"dir":"rtl","str":"٤-١٠-٥-","boundary":[0.7626262903213501,0.5239899158477783,0.816498339176178,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.5239899158477783},{"x":0.755892276763916,"y":0.5239899158477783},{"x":0.755892276763916,"y":0.5404040217399597},{"x":0.7390572428703308,"y":0.5404040217399597}]},"confidence":0.8658268451690674,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.5239899158477783,0.755892276763916,0.5404040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7255892157554626,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7255892157554626,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6986532211303711,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9206044673919678,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6986532211303711,0.5227272510528564,0.7255892157554626,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4225589334964752,"y":0.5214646458625793},{"x":0.47979798913002014,"y":0.5214646458625793},{"x":0.47979798913002014,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4225589334964752,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.977205753326416,"dir":"rtl","str":"Launaea","boundary":[0.4225589334964752,0.5214646458625793,0.47979798913002014,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4831649959087372,"y":0.5214646458625793},{"x":0.5538720488548279,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5538720488548279,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4831649959087372,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.994286060333252,"dir":"rtl","str":"acanthodes","boundary":[0.4831649959087372,0.5214646458625793,0.5538720488548279,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538720488548279,"y":0.5227272510528564},{"x":0.560606062412262,"y":0.5227272510528564},{"x":0.560606062412262,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5538720488548279,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9567888379096985,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5538720488548279,0.5227272510528564,0.560606062412262,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563973069190979,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5993266105651855,"y":0.5227272510528564},{"x":0.5993266105651855,"y":0.5391414165496826},{"x":0.563973069190979,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9778937697410583,"dir":"rtl","str":"Noaea","boundary":[0.563973069190979,0.5227272510528564,0.5993266105651855,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6077440977096558,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6717171669006348,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6717171669006348,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6077440977096558,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9884531497955322,"dir":"rtl","str":"mucronata","boundary":[0.6077440977096558,0.5227272510528564,0.6717171669006348,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7626262903213501,"y":0.5479797720909119},{"x":0.816498339176178,"y":0.5479797720909119},{"x":0.816498339176178,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7626262903213501,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.47056302428245544,"dir":"rtl","str":"٥-١٠-٥-","boundary":[0.7626262903213501,0.5479797720909119,0.816498339176178,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7542087435722351,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7542087435722351,"y":0.5631313323974609},{"x":0.7390572428703308,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9600459337234497,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.5479797720909119,0.7542087435722351,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7239057421684265,"y":0.5479797720909119},{"x":0.7239057421684265,"y":0.5631313323974609},{"x":0.6969696879386902,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9708435535430908,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6969696879386902,0.5479797720909119,0.7239057421684265,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4528619647026062,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5252525210380554,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5252525210380554,"y":0.5631313323974609},{"x":0.4528619647026062,"y":0.564393937587738}]},"confidence":0.9869652986526489,"dir":"rtl","str":"Pteropyrum","boundary":[0.4528619647026062,0.5479797720909119,0.5252525210380554,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5286195278167725,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5505050420761108,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5505050420761108,"y":0.5631313323974609},{"x":0.5286195278167725,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9958014488220215,"dir":"rtl","str":"spp","boundary":[0.5286195278167725,0.5479797720909119,0.5505050420761108,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5521885752677917,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5479797720909119},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5631313323974609},{"x":0.5521885752677917,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9745817184448242,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5521885752677917,0.5479797720909119,0.5555555820465088,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5479797720909119},{"x":0.558922529220581,"y":0.5479797720909119},{"x":0.558922529220581,"y":0.5631313323974609},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9490271210670471,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5555555820465088,0.5479797720909119,0.558922529220581,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560606062412262,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6144781112670898,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6144781112670898,"y":0.5631313323974609},{"x":0.560606062412262,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9755354523658752,"dir":"rtl","str":"Launaea","boundary":[0.560606062412262,0.5479797720909119,0.6144781112670898,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6212121248245239,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6902356743812561,"y":0.5479797720909119},{"x":0.6902356743812561,"y":0.5631313323974609},{"x":0.6212121248245239,"y":0.5631313323974609}]},"confidence":0.9922723770141602,"dir":"rtl","str":"acanthodes","boundary":[0.6212121248245239,0.5479797720909119,0.6902356743812561,0.5631313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7626262903213501,"y":0.5694444179534912},{"x":0.819865345954895,"y":0.5694444179534912},{"x":0.819865345954895,"y":0.5845959782600403},{"x":0.7626262903213501,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":0.5206705331802368,"dir":"rtl","str":"٦-١٠-٥-","boundary":[0.7626262903213501,0.5694444179534912,0.819865345954895,0.5845959782600403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373737096786499,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7542087435722351,"y":0.5694444179534912},{"x":0.755892276763916,"y":0.5858585834503174},{"x":0.7390572428703308,"y":0.5858585834503174}]},"confidence":0.9712424874305725,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7373737096786499,0.5707070827484131,0.755892276763916,0.5858585834503174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7239057421684265,"y":0.5707070827484131},{"x":0.7255892157554626,"y":0.5871211886405945},{"x":0.6986532211303711,"y":0.5871211886405945}]},"confidence":0.9663294553756714,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6986532211303711,0.5707070827484131,0.7255892157554626,0.5871211886405945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4225589334964752,"y":0.5},{"x":0.8265992999076843,"y":0.4987373650074005},{"x":0.8265992999076843,"y":0.5871211886405945},{"x":0.4225589334964752,"y":0.5883838534355164}]},"confidence":0.9028982520103455,"dir":"ltr","boundary":[0.4175589334964752,0.493,0.8315992999076843,0.5941211886405945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4915824830532074,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5841751098632812,"y":0.5972222089767456},{"x":0.5841751098632812,"y":0.6073232293128967},{"x":0.4915824830532074,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9859728813171387,"dir":"ltr","str":"Camphorosma","boundary":[0.4915824830532074,0.5972222089767456,0.5841751098632812,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5875421166419983,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6784511804580688,"y":0.5972222089767456},{"x":0.6784511804580688,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5875421166419983,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9923239350318909,"dir":"ltr","str":"monspeliacum","boundary":[0.5875421166419983,0.5972222089767456,0.6784511804580688,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.683501660823822,"y":0.5972222089767456},{"x":0.691919207572937,"y":0.5972222089767456},{"x":0.691919207572937,"y":0.6073232293128967},{"x":0.683501660823822,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.42293328046798706,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.683501660823822,0.5972222089767456,0.691919207572937,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695286214351654,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7592592835426331,"y":0.5972222089767456},{"x":0.7592592835426331,"y":0.6073232293128967},{"x":0.695286214351654,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9900431036949158,"dir":"ltr","str":"Aeluropus","boundary":[0.695286214351654,0.5972222089767456,0.7592592835426331,0.6073232293128967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7626262903213501,"y":0.5972222089767456},{"x":0.8181818127632141,"y":0.5972222089767456},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7626262903213501,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9938071370124817,"dir":"ltr","str":"littoralis","boundary":[0.7626262903213501,0.5972222089767456,0.8181818127632141,0.6073232293128967]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4915824830532074,"y":0.5972222089767456},{"x":0.8181818127632141,"y":0.5972222089767456},{"x":0.8181818127632141,"y":0.6073232293128967},{"x":0.4915824830532074,"y":0.6073232293128967}]},"confidence":0.9773251414299011,"dir":"ltr","boundary":[0.4865824830532074,0.5902222089767456,0.8231818127632141,0.6143232293128967],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747474730014801,"y":0.618686854839325},{"x":0.8265992999076843,"y":0.618686854839325},{"x":0.8265992999076843,"y":0.6351010203361511},{"x":0.747474730014801,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.6673616170883179,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۷-","boundary":[0.747474730014801,0.618686854839325,0.8265992999076843,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.618686854839325},{"x":0.755892276763916,"y":0.618686854839325},{"x":0.755892276763916,"y":0.6351010203361511},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9203163385391235,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7407407164573669,0.618686854839325,0.755892276763916,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.618686854839325},{"x":0.7272727489471436,"y":0.618686854839325},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6969696879386902,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9643089771270752,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6969696879386902,0.618686854839325,0.7272727489471436,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43939393758773804,"y":0.618686854839325},{"x":0.4747474789619446,"y":0.618686854839325},{"x":0.4747474789619446,"y":0.6351010203361511},{"x":0.43939393758773804,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9860116839408875,"dir":"rtl","str":"Hertia","boundary":[0.43939393758773804,0.618686854839325,0.4747474789619446,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48148149251937866,"y":0.618686854839325},{"x":0.5521885752677917,"y":0.618686854839325},{"x":0.5521885752677917,"y":0.6351010203361511},{"x":0.48148149251937866,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9915702939033508,"dir":"rtl","str":"angustifolia","boundary":[0.48148149251937866,0.618686854839325,0.5521885752677917,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.558922529220581,"y":0.618686854839325},{"x":0.5656565427780151,"y":0.618686854839325},{"x":0.5656565427780151,"y":0.6351010203361511},{"x":0.558922529220581,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.6065832376480103,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.558922529220581,0.618686854839325,0.5656565427780151,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690235495567322,"y":0.618686854839325},{"x":0.6228955984115601,"y":0.618686854839325},{"x":0.6228955984115601,"y":0.6351010203361511},{"x":0.5690235495567322,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9770181775093079,"dir":"rtl","str":"Scariola","boundary":[0.5690235495567322,0.618686854839325,0.6228955984115601,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6262626051902771,"y":0.618686854839325},{"x":0.68855220079422,"y":0.618686854839325},{"x":0.68855220079422,"y":0.6351010203361511},{"x":0.6262626051902771,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.9912934303283691,"dir":"rtl","str":"orientalis","boundary":[0.6262626051902771,0.618686854839325,0.68855220079422,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42592594027519226,"y":0.618686854839325},{"x":0.43097642064094543,"y":0.618686854839325},{"x":0.43097642064094543,"y":0.6351010203361511},{"x":0.42592594027519226,"y":0.6351010203361511}]},"confidence":0.6412100195884705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42592594027519226,0.618686854839325,0.43097642064094543,0.6351010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.6439393758773804},{"x":0.8282828330993652,"y":0.6439393758773804},{"x":0.8282828330993652,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7457912564277649,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.5883125066757202,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۸-","boundary":[0.7457912564277649,0.6439393758773804,0.8282828330993652,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7575757503509521,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7575757503509521,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9477959275245667,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7407407164573669,0.6439393758773804,0.7575757503509521,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6986532211303711,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7255892157554626,"y":0.6439393758773804},{"x":0.7255892157554626,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6986532211303711,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9741561412811279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6986532211303711,0.6439393758773804,0.7255892157554626,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42424243688583374,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4848484992980957,"y":0.6439393758773804},{"x":0.4848484992980957,"y":0.6590909361839294},{"x":0.42424243688583374,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9893057942390442,"dir":"rtl","str":"Halimione","boundary":[0.42424243688583374,0.6439393758773804,0.4848484992980957,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4915824830532074,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5656565427780151,"y":0.6439393758773804},{"x":0.5656565427780151,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4915824830532074,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9872905611991882,"dir":"rtl","str":"verrucifera-","boundary":[0.4915824830532074,0.6439393758773804,0.5656565427780151,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5707070827484131,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6346801519393921,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6346801519393921,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5707070827484131,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900680780410767,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.5707070827484131,0.6439393758773804,0.6346801519393921,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380471587181091,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6902356743812561,"y":0.6439393758773804},{"x":0.6902356743812561,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6380471587181091,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9890473484992981,"dir":"rtl","str":"littoralis","boundary":[0.6380471587181091,0.6439393758773804,0.6902356743812561,0.6590909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3080808222293854,"y":0.618686854839325},{"x":0.8282828330993652,"y":0.618686854839325},{"x":0.8282828330993652,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3080808222293854,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9299119710922241,"dir":"ltr","boundary":[0.30308082222938537,0.611686854839325,0.8332828330993652,0.6660909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457912564277649,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8249158263206482,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8249158263206482,"y":0.683080792427063},{"x":0.7457912564277649,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.6766277551651001,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰-۹-","boundary":[0.7457912564277649,0.6666666865348816,0.8249158263206482,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7390572428703308,"y":0.6666666865348816},{"x":0.755892276763916,"y":0.6666666865348816},{"x":0.755892276763916,"y":0.683080792427063},{"x":0.7390572428703308,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9608204960823059,"dir":"rtl","str":"تیپ","boundary":[0.7390572428703308,0.6666666865348816,0.755892276763916,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6969696879386902,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7272727489471436,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7272727489471436,"y":0.683080792427063},{"x":0.6969696879386902,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9830852746963501,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6969696879386902,0.6666666865348816,0.7272727489471436,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4528619647026062,"y":0.6666666865348816},{"x":0.49663299322128296,"y":0.6666666865348816},{"x":0.49663299322128296,"y":0.683080792427063},{"x":0.4528619647026062,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9925134778022766,"dir":"rtl","str":"Juncus","boundary":[0.4528619647026062,0.6666666865348816,0.49663299322128296,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5050504803657532,"y":0.6666666865348816},{"x":0.563973069190979,"y":0.6666666865348816},{"x":0.563973069190979,"y":0.683080792427063},{"x":0.5050504803657532,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9789775013923645,"dir":"rtl","str":"maritima-","boundary":[0.5050504803657532,0.6666666865348816,0.563973069190979,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723905563354492,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6346801519393921,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6346801519393921,"y":0.683080792427063},{"x":0.5723905563354492,"y":0.683080792427063}]},"confidence":0.9889706969261169,"dir":"rtl","str":"Aeluropus","boundary":[0.5723905563354492,0.6666666865348816,0.6346801519393921,0.683080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":&q