مبانی نگارش و پژوهش مبانی نگارش و پژوهش

{"id":"3795027","title":"مبانی نگارش و پژوهش","price":"۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/447aff2922d82e83/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/447aff2922d82e83/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/447aff2922d82e83/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/447aff2922d82e83/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/447aff2922d82e83/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/447aff2922d82e83/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/447aff2922d82e83/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/447aff2922d82e83/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/447aff2922d82e83/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/447aff2922d82e83/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010797","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["آنچه در پیش روی دارید، مجموعهای مختصر از قواعد آیین نگارش و ویرایش است که هدف از فراهم آوردن آن، آشنایی بیشتر مخاطبان با اصول و قوانین نوشتن و افزایش مهارت آنان در درست نویسی است."],"pages_count":"345","keywords":null,"token":"447aff2922d82e83","created_at":"2018-12-11 17:28:39","updated_at":"2022-07-26 13:33:38","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2018-12-11 17:31:56","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1916952","title":"دکتر احمد امیری خراسانی","firstname":"دکتر احمد","lastname":"امیری خراسانی","token":"703a10d7451b1189","created_at":"2018-12-11 17:07:17","updated_at":"2018-12-11 17:07:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916953","title":"دکتر مهین دخت فرخ نیا","firstname":"دکتر مهین دخت","lastname":"فرخ نیا","token":"0d39a6673033e7a2","created_at":"2018-12-11 17:07:36","updated_at":"2018-12-11 17:07:36","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916952","title":"دکتر احمد امیری خراسانی","firstname":"دکتر احمد","lastname":"امیری خراسانی","token":"703a10d7451b1189","created_at":"2018-12-11 17:07:17","updated_at":"2018-12-11 17:07:17","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1916953","title":"دکتر مهین دخت فرخ نیا","firstname":"دکتر مهین دخت","lastname":"فرخ نیا","token":"0d39a6673033e7a2","created_at":"2018-12-11 17:07:36","updated_at":"2018-12-11 17:07:36","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783715","file":"5c0fc290001c53.21426616.pdf","book_id":"3795027","toc":[{"title":"بخش اول: زبان فارسی و گونه های ان","page":"22"}],"created_at":"2018-12-11 17:28:40","updated_at":"2022-07-26 13:33:40","process_started_at":"2018-12-11 17:28:40","process_done_at":"2018-12-11 17:40:06","process_failed_at":null,"pages_count":"345","version":"6.15.5","dir":"rtl","password":"2def71deb0da58cd256ac4bd6b191d53fe5fe66cdb3cf8452774d292b443cb44ce9ee62ff39329e8850be2bdc14010a58127df18f7b813613e562f59039c1532","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۵"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"3166","title":"اصول نگارش","token":"93439c9388df4629","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2018-12-11 17:31:56","study_fields":[{"id":"1255","title":"مترجمی خبر انگلیسی","degree_id":"7","token":"da59fa14985bab53","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3190","title":"اصول و آموزش نگارش مقاله","token":"653ebf64e1485fe0","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2021-02-17 17:00:03","study_fields":[{"id":"1258","title":"ایمنی شناسی","degree_id":"10","token":"3a57b3b2faf4bcc8","books_count":"60","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-10-03 14:11:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"8143","title":"آیین نگارش فارسی","token":"b74140b83aa67e40","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:46","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_fields":[{"id":"1801","title":"مترجمی زبان عربی","degree_id":"10","token":"41a114479b636744","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:23:05","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8146","title":"آیین نگارش و اصول ویرایش ","token":"652ea24c8f4c46aa","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:46","updated_at":"2018-12-11 17:31:56","study_fields":[{"id":"1330","title":"مترجمی زبان فرانسه","degree_id":"10","token":"a3eb308b9ca443e1","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-12-23 16:03:52","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8197","title":"آئین نگارش زبان ارمنی ۱ و ۲","token":"5ac7eca4dfe9a970","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:47","updated_at":"2018-12-11 17:31:56","study_fields":[{"id":"577","title":"زبان و ادبیات ارمنی","degree_id":"7","token":"5588b68f7a069e7b","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-23 04:31:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8203","title":"آئین نگارش و ویرایش","token":"d513070a8468e156","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:47","updated_at":"2018-12-11 17:31:56","study_fields":[{"id":"568","title":"زبان و ادبیات فارسی","degree_id":"7","token":"aa2af123f6a0a5f0","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-03-07 17:50:16","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1723","title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","degree_id":"7","token":"f54c87396f6434c8","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2021-12-27 11:19:05","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"مبانی-نگارش-و-پژوهش","urlify":"مبانی-نگارش-و-پژوهش","pages_count_fa":"۳۴۵","authorTitle":"دکتر احمد امیری خراسانی, دکتر مهین دخت فرخ نیا","tocStr":"بخش اول: زبان فارسی و گونه های ان","url":"/preview/447aff2922d82e83/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19