هنر و علم خلاقیت هنر و علم خلاقیت

توضیحات

در این کتاب سعی شده به برخی از مفاهم اخیر آفرینش‌گری، جنبه‌ای نظری داده شودو فزون بر آن، راه‌هایی ارایه شود که آفرینش‌گری را بتوان در آموزش و پرورش ترغیب کرد و در کلاس درس مورد بررسی قرار داد. همچنین بتوان از نیروهای محرک فرایند آفرینش‌گری یعنی نیروهای آغازگری، تقویت و به کمال رساندن آن، ایده روشن‌تری به دست آورد و موقعیت بهتری برای ارتقای این فرایند در نوجوانان در پیش رو داشت.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798405","title":"هنر و علم خلاقیت","price":"۵۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۷‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4b62100c2bb8423b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4b62100c2bb8423b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4b62100c2bb8423b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4b62100c2bb8423b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4b62100c2bb8423b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4b62100c2bb8423b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4b62100c2bb8423b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4b62100c2bb8423b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4b62100c2bb8423b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4b62100c2bb8423b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-462-157-3","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"3","description":["در این کتاب سعی شده به برخی از مفاهم اخیر آفرینش‌گری، جنبه‌ای نظری داده شودو فزون بر آن، راه‌هایی ارایه شود که آفرینش‌گری را بتوان در آموزش و پرورش ترغیب کرد و در کلاس درس مورد بررسی قرار داد. همچنین بتوان از نیروهای محرک فرایند آفرینش‌گری یعنی نیروهای آغازگری، تقویت و به کمال رساندن آن، ایده روشن‌تری به دست آورد و موقعیت بهتری برای ارتقای این فرایند در نوجوانان در پیش رو داشت."],"pages_count":"128","keywords":null,"token":"4b62100c2bb8423b","created_at":"2022-03-03 14:48:35","updated_at":"2022-03-03 15:07:53","publisher_id":"186","deleted_at":null,"published_at":"2022-03-03 14:50:25","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شیراز","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1921379","title":"دکتر سید علی اصغر مسدد","firstname":"دکتر سید علی اصغر","lastname":"مسدد","token":"a6af5af59bc78a80","created_at":"2022-03-03 15:04:04","updated_at":"2022-03-03 15:04:04","role":"translator"},{"id":"1921380","title":"جورج اف. نلر","firstname":"جورج اف.","lastname":"نلر","token":"1e44131b59043806","created_at":"2022-03-03 15:05:45","updated_at":"2022-03-03 15:05:45","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921380","title":"جورج اف. نلر","firstname":"جورج اف.","lastname":"نلر","token":"1e44131b59043806","created_at":"2022-03-03 15:05:45","updated_at":"2022-03-03 15:05:45","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1921379","title":"دکتر سید علی اصغر مسدد","firstname":"دکتر سید علی اصغر","lastname":"مسدد","token":"a6af5af59bc78a80","created_at":"2022-03-03 15:04:04","updated_at":"2022-03-03 15:04:04","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786980","file":"6220a40c054f71.40752250.pdf","book_id":"3798405","toc":null,"created_at":"2022-03-03 14:48:36","updated_at":"2022-03-03 15:07:54","process_started_at":"2022-03-03 14:48:36","process_done_at":"2022-03-03 14:48:39","process_failed_at":null,"pages_count":"128","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"8164ea766bbe5d6025b51f304af8b207e73b5effc1793955f54e0a54c691a8dfd054a5f79805178b67c0d3c4fdd3363c1c87b136d5f53f4508885339cd3d3150","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۸"},"publisher":{"id":186,"title":"دانشگاه شیراز","manager":"دکتر سید مجتبی زبرجد","shaba":"5298274193","bank_name":"ملت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"/storage/publisher/logo/186.png","token":"e1b8c5d2339382f2","slug":"su","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شیراز","email":"markaz.nashr.2@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":"9173399194","token":"3d2c915862bdbc89","oauth_provider":null,"address":"شیراز ابتدای بلوار جمهوری جام جم ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز","postal_code":"7194684471","invite_code":"rzcv6e","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-02 12:05:59","updated_at":"2021-06-02 12:09:39","bazaar_credit":0,"description":"markaz.nashr.2@gmail.com"},"city":{"title":"شیراز","token":"0ae6b5d3dfc02177"}},"study_subjects":[{"id":"19735","title":"روان شناسی خلاقیت","token":"f7fe6a6881159059","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:32:51","updated_at":"2021-12-04 11:20:30","study_fields":[{"id":"874","title":"صنایع دستی","degree_id":"10","token":"754f48f9032cdc05","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-04 11:20:30","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"35020","title":"مدیریت خلاقیت و نوآوری منابع انسانی","token":"c5f1c81bca3e22cd","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:51:41","updated_at":"2021-12-23 17:20:01","study_fields":[{"id":"814","title":"مدیریت منابع انسانی گرایش عملکرد و بهره برداری منابع انسانی","degree_id":"10","token":"5ff0693c5996931a","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-01-09 16:22:25","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"هنر-و-علم-خلاقیت","urlify":"هنر-و-علم-خلاقیت","pages_count_fa":"۱۲۸","authorTitle":"دکتر سید علی اصغر مسدد, جورج اف. نلر","tocStr":"","url":"/preview/4b62100c2bb8423b/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA"}
{"toc":null,"pages_count":128,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4b62100c2bb8423b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/QfvrkkxVrJmGmnCi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/vlfgskXDfPWDSLuu.jpg","blurred":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/jyLAjfwRXjLBckkH.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/WcpkKbZDAnQfAtqB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/VlmNAwPeqlTLiaYp.jpg","blurred":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/wLeOYCrONxUhjMzI.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/ICXNgaSlFSUdLorG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/CzyiGLHWmBXEfxPH.jpg","blurred":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/YbYGtODwRGSUqnNR.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002705512039378874,0.00018473010371019552,0.9986669966336843,0.999252626487187]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.14148351550102234},{"x":0.30353429913520813,"y":0.14148351550102234},{"x":0.30353429913520813,"y":0.15521977841854095},{"x":0.24116423726081848,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.24116423726081848,0.14148351550102234,0.30353429913520813,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.14148351550102234},{"x":0.234927237033844,"y":0.14148351550102234},{"x":0.234927237033844,"y":0.15521977841854095},{"x":0.18087318539619446,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.18087318539619446,0.14148351550102234,0.234927237033844,0.15521977841854095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.14148351550102234},{"x":0.17463617026805878,"y":0.14148351550102234},{"x":0.17463617026805878,"y":0.15521977841854095},{"x":0.13513512909412384,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.13513512909412384,0.14148351550102234,0.17463617026805878,0.15521977841854095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.14148351550102234},{"x":0.30353429913520813,"y":0.14148351550102234},{"x":0.30353429913520813,"y":0.15521977841854095},{"x":0.13513512909412384,"y":0.15521977841854095}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.13013512909412384,0.13448351550102233,0.30853429913520813,0.16221977841854096],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.16346153616905212},{"x":0.2286902219057083,"y":0.16483516991138458},{"x":0.22661122679710388,"y":0.17445054650306702},{"x":0.1995842009782791,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.20166319608688354,0.16346153616905212,0.22661122679710388,0.17445054650306702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.16346153616905212},{"x":0.2286902219057083,"y":0.16483516991138458},{"x":0.22661122679710388,"y":0.17445054650306702},{"x":0.1995842009782791,"y":0.17445054650306702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19666319608688354,0.15646153616905212,0.2316112267971039,0.18145054650306702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.24175824224948883},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6361746191978455,"y":0.27335163950920105},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.5862785577774048,0.24175824224948883,0.6361746191978455,0.27335163950920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.24175824224948883},{"x":0.5738045573234558,"y":0.24175824224948883},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2719780206680298},{"x":0.55509352684021,"y":0.2719780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571725368499756,0.24175824224948883,0.5717255473136902,0.2719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.2390109896659851},{"x":0.5446985363960266,"y":0.24038460850715637},{"x":0.542619526386261,"y":0.2719780206680298},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4906444847583771,0.2390109896659851,0.542619526386261,0.2719780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.23626373708248138},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2390109896659851},{"x":0.4781704843044281,"y":0.2706044018268585},{"x":0.3617463707923889,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.36382535099983215,0.23626373708248138,0.4781704843044281,0.2706044018268585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.23626373708248138},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2431318610906601},{"x":0.6361746191978455,"y":0.2747252881526947},{"x":0.3617463707923889,"y":0.2678571343421936}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35882535099983215,0.22926373708248138,0.6411746191978455,0.2817252881526947],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.40521979331970215},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5093554854393005,"y":0.42994505167007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"جورج","boundary":[0.5114344954490662,0.40521979331970215,0.5654885768890381,0.4326923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.4038461446762085},{"x":0.5010395050048828,"y":0.40521979331970215},{"x":0.4989604949951172,"y":0.42994505167007446},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"اف","boundary":[0.47401246428489685,0.4038461446762085,0.4989604949951172,0.42994505167007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.4038461446762085},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4038461446762085},{"x":0.469854474067688,"y":0.4285714328289032},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.469854474067688,0.4038461446762085,0.469854474067688,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4573804438114166,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4285714328289032},{"x":0.4324324429035187,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"نلر","boundary":[0.4345114231109619,0.40247252583503723,0.4573804438114166,0.4285714328289032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4326923191547394},{"x":0.4324324429035187,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4295114231109619,0.3954725258350372,0.5704885768890381,0.4396923191547394],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.49038460850715637},{"x":0.530145525932312,"y":0.49038460850715637},{"x":0.530145525932312,"y":0.5068681240081787},{"x":0.469854474067688,"y":0.5068681240081787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.469854474067688,0.49038460850715637,0.530145525932312,0.5068681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5370879173278809},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5925155878067017,0.5178571343421936,0.6361746191978455,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5370879173278809},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5405405163764954,0.5178571343421936,0.5821205973625183,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5178571343421936},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5370879173278809},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4927234947681427,0.5178571343421936,0.5322245359420776,0.5370879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.5178571343421936},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5178571343421936},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5370879173278809},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.43035343289375305,0.5178571343421936,0.48232847452163696,0.5370879173278809]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5206043720245361},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5206043720245361},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5329670310020447},{"x":0.36382535099983215,"y":0.531593382358551}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"مدد","boundary":[0.36382535099983215,0.5206043720245361,0.42203742265701294,0.5329670310020447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6361746191978455,"y":0.49038460850715637},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5370879173278809},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35882535099983215,0.48338460850715637,0.6411746191978455,0.5440879173278809],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/lhwaIYBIeRAicWvs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/cGgzwyxjbiKSkgXp.jpg","blurred":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/PLhBiiDKCdQAjydl.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.00030080697392723414,0.00012812462465448693,0.9981569710888138,0.9988828039830858]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.10027472674846649},{"x":0.8690228462219238,"y":0.10302197933197021},{"x":0.8690228462219238,"y":0.11538461595773697},{"x":0.812889814376831,"y":0.11263736337423325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.812889814376831,0.10027472674846649,0.8690228462219238,0.11538461595773697]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.10027472674846649},{"x":0.8690228462219238,"y":0.10302197933197021},{"x":0.8690228462219238,"y":0.11538461595773697},{"x":0.812889814376831,"y":0.11263736337423325}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.807889814376831,0.09327472674846649,0.8740228462219238,0.12238461595773698],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.10576923191547394},{"x":0.7110186815261841,"y":0.10576923191547394},{"x":0.7110186815261841,"y":0.11126373708248138},{"x":0.7089397311210632,"y":0.11126373708248138}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.10576923191547394,0.7110186815261841,0.11126373708248138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.10576923191547394},{"x":0.7110186815261841,"y":0.10576923191547394},{"x":0.7110186815261841,"y":0.11126373708248138},{"x":0.7089397311210632,"y":0.11126373708248138}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.09876923191547393,0.7160186815261841,0.11826373708248139],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.10164835304021835},{"x":0.6798336505889893,"y":0.10164835304021835},{"x":0.6798336505889893,"y":0.11538461595773697},{"x":0.6652806401252747,"y":0.11538461595773697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"نلر","boundary":[0.6652806401252747,0.10164835304021835,0.6798336505889893,0.11538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.10164835304021835},{"x":0.6632016897201538,"y":0.10164835304021835},{"x":0.6632016897201538,"y":0.11538461595773697},{"x":0.6590436697006226,"y":0.11538461595773697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6590436697006226,0.10164835304021835,0.6632016897201538,0.11538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.10027472674846649},{"x":0.6507276296615601,"y":0.10027472674846649},{"x":0.6507276296615601,"y":0.11538461595773697},{"x":0.6216216087341309,"y":0.11538461595773697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"جورج","boundary":[0.6216216087341309,0.10027472674846649,0.6507276296615601,0.11538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.10027472674846649},{"x":0.6153846383094788,"y":0.10164835304021835},{"x":0.6153846383094788,"y":0.11538461595773697},{"x":0.5717255473136902,"y":0.11401098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"فردریک","boundary":[0.5717255473136902,0.10027472674846649,0.6153846383094788,0.11538461595773697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.10027472674846649},{"x":0.5654885768890381,"y":0.10027472674846649},{"x":0.5654885768890381,"y":0.11401098966598511},{"x":0.5592515468597412,"y":0.11401098966598511}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5592515468597412,0.10027472674846649,0.5654885768890381,0.11401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.10027472674846649},{"x":0.55509352684021,"y":0.10027472674846649},{"x":0.55509352684021,"y":0.11401098966598511},{"x":0.517671525478363,"y":0.11401098966598511}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۱۹۰۸","boundary":[0.517671525478363,0.10027472674846649,0.55509352684021,0.11401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.10027472674846649},{"x":0.5093554854393005,"y":0.10027472674846649},{"x":0.5093554854393005,"y":0.11401098966598511},{"x":0.5031185150146484,"y":0.11401098966598511}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5031185150146484,0.10027472674846649,0.5093554854393005,0.11401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.10027472674846649},{"x":0.49688148498535156,"y":0.10027472674846649},{"x":0.49688148498535156,"y":0.11401098966598511},{"x":0.4906444847583771,"y":0.11401098966598511}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"م","boundary":[0.4906444847583771,0.10027472674846649,0.49688148498535156,0.11401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.10027472674846649},{"x":0.4906444847583771,"y":0.10027472674846649},{"x":0.4906444847583771,"y":0.11401098966598511},{"x":0.4864864945411682,"y":0.11401098966598511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4864864945411682,0.10027472674846649,0.4906444847583771,0.11401098966598511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.10027472674846649},{"x":0.6798336505889893,"y":0.10164835304021835},{"x":0.6798336505889893,"y":0.11538461595773697},{"x":0.4864864945411682,"y":0.11401098966598511}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4814864945411682,0.09327472674846649,0.6848336505889893,0.12238461595773698],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.11813186854124069},{"x":0.5218295454978943,"y":0.11813186854124069},{"x":0.5218295454978943,"y":0.13324175775051117},{"x":0.4615384638309479,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kneller","boundary":[0.4615384638309479,0.11813186854124069,0.5218295454978943,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.11813186854124069},{"x":0.5259875059127808,"y":0.11813186854124069},{"x":0.5259875059127808,"y":0.13324175775051117},{"x":0.5239084959030151,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5239084959030151,0.11813186854124069,0.5259875059127808,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.11813186854124069},{"x":0.5925155878067017,"y":0.11675824224948883},{"x":0.5925155878067017,"y":0.13324175775051117},{"x":0.5343035459518433,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"George","boundary":[0.5343035459518433,0.11813186854124069,0.5925155878067017,0.13324175775051117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.11675824224948883},{"x":0.6777547001838684,"y":0.11675824224948883},{"x":0.6777547001838684,"y":0.1318681389093399},{"x":0.6008316278457642,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Frederick","boundary":[0.6008316278457642,0.11675824224948883,0.6777547001838684,0.1318681389093399]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.11813186854124069},{"x":0.6777547001838684,"y":0.11675824224948883},{"x":0.6777547001838684,"y":0.13324175775051117},{"x":0.4615384638309479,"y":0.13324175775051117}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.45653846383094787,0.11113186854124069,0.6827547001838684,0.14024175775051118],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8690228462219238,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8690228462219238,"y":0.15247252583503723},{"x":0.8357588648796082,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8357588648796082,0.1359890103340149,0.8690228462219238,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8295218348503113,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8274428248405457,"y":0.15109890699386597},{"x":0.8232848048210144,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8232848048210144,0.1359890103340149,0.8274428248405457,0.15109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8170478343963623,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8170478343963623,"y":0.15109890699386597},{"x":0.8024948239326477,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8024948239326477,0.1359890103340149,0.8170478343963623,0.15109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.1359890103340149},{"x":0.7962577939033508,"y":0.1359890103340149},{"x":0.7941787838935852,"y":0.15109890699386597},{"x":0.7484407424926758,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7505197525024414,0.1359890103340149,0.7941787838935852,0.15109890699386597]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8690228462219238,"y":0.13736264407634735},{"x":0.8690228462219238,"y":0.15247252583503723},{"x":0.7484407424926758,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7455197525024414,0.1289890103340149,0.8740228462219238,0.15947252583503724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7089397311210632,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.14148351550102234,0.7110186815261841,0.14697802066802979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.14148351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.14697802066802979},{"x":0.7089397311210632,"y":0.14697802066802979}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.13448351550102233,0.7160186815261841,0.1539780206680298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.15934066474437714},{"x":0.866943895816803,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8690228462219238,"y":0.1675824224948883},{"x":0.8087317943572998,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8087317943572998,0.15934066474437714,0.8690228462219238,0.1675824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8024948239326477,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8024948239326477,"y":0.17032967507839203},{"x":0.7796257734298706,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7796257734298706,0.15934066474437714,0.8024948239326477,0.17032967507839203]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.15934066474437714},{"x":0.866943895816803,"y":0.1565934121608734},{"x":0.8690228462219238,"y":0.1675824224948883},{"x":0.7796257734298706,"y":0.17032967507839203}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7746257734298706,0.15234066474437713,0.8740228462219238,0.1745824224948883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7110186815261841,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7110186815261841,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7089397311210632,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.16208791732788086,0.7110186815261841,0.16620878875255585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7110186815261841,"y":0.16208791732788086},{"x":0.7110186815261841,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7089397311210632,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.15508791732788085,0.7160186815261841,0.17320878875255585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6777547001838684,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6777547001838684,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6590436697006226,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.6590436697006226,0.13736264407634735,0.6777547001838684,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6507276296615601,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6507276296615601,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6465696692466736,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6465696692466736,0.13736264407634735,0.6507276296615601,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6403326392173767,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6403326392173767,"y":0.15247252583503723},{"x":0.6195425987243652,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6195425987243652,0.13736264407634735,0.6403326392173767,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6112266182899475,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6112266182899475,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5654885768890381,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.5654885768890381,0.13736264407634735,0.6112266182899475,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5634095668792725,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5634095668792725,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5592515468597412,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.5592515468597412,0.13736264407634735,0.5634095668792725,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5530145764350891,"y":0.13736264407634735},{"x":0.5530145764350891,"y":0.15247252583503723},{"x":0.5051975250244141,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.5051975250244141,0.13736264407634735,0.5530145764350891,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4989604949951172,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4989604949951172,"y":0.15247252583503723},{"x":0.46569645404815674,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جورج","boundary":[0.46569645404815674,0.13736264407634735,0.4989604949951172,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4636174738407135,"y":0.13736264407634735},{"x":0.4636174738407135,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4469854533672333,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.4469854533672333,0.13736264407634735,0.4636174738407135,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.13736264407634735},{"x":0.44490644335746765,"y":0.13736264407634735},{"x":0.44490644335746765,"y":0.15247252583503723},{"x":0.44490644335746765,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44490644335746765,0.13736264407634735,0.44490644335746765,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.13736264407634735},{"x":0.43659043312072754,"y":0.13736264407634735},{"x":0.43659043312072754,"y":0.15247252583503723},{"x":0.42203742265701294,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نلر","boundary":[0.42203742265701294,0.13736264407634735,0.43659043312072754,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.13736264407634735},{"x":0.41580042243003845,"y":0.13736264407634735},{"x":0.41580042243003845,"y":0.15247252583503723},{"x":0.4137214124202728,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4137214124202728,0.13736264407634735,0.41580042243003845,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.13736264407634735},{"x":0.40748441219329834,"y":0.13736264407634735},{"x":0.40748441219329834,"y":0.15247252583503723},{"x":0.3596673607826233,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.3596673607826233,0.13736264407634735,0.40748441219329834,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.13736264407634735},{"x":0.3534303605556488,"y":0.13736264407634735},{"x":0.3534303605556488,"y":0.15247252583503723},{"x":0.3451143503189087,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3451143503189087,0.13736264407634735,0.3534303605556488,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.13736264407634735},{"x":0.3367983400821686,"y":0.13736264407634735},{"x":0.3367983400821686,"y":0.15247252583503723},{"x":0.3160083293914795,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3160083293914795,0.13736264407634735,0.3367983400821686,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.13736264407634735},{"x":0.31392931938171387,"y":0.13736264407634735},{"x":0.31392931938171387,"y":0.15247252583503723},{"x":0.28482329845428467,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.28482329845428467,0.13736264407634735,0.31392931938171387,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.13736264407634735},{"x":0.2785862684249878,"y":0.13736264407634735},{"x":0.2785862684249878,"y":0.15247252583503723},{"x":0.24532224237918854,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مسدد","boundary":[0.24532224237918854,0.13736264407634735,0.2785862684249878,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.13736264407634735},{"x":0.2432432472705841,"y":0.13736264407634735},{"x":0.2432432472705841,"y":0.15247252583503723},{"x":0.24116423726081848,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24116423726081848,0.13736264407634735,0.2432432472705841,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6798336505889893,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6798336505889893,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6465696692466736,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6465696692466736,0.15934066474437714,0.6798336505889893,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6465696692466736,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6465696692466736,"y":0.17307692766189575},{"x":0.6424116492271423,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6424116492271423,0.15934066474437714,0.6465696692466736,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6382536292076111,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6382536292076111,"y":0.17307692766189575},{"x":0.5945945978164673,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5945945978164673,0.15934066474437714,0.6382536292076111,0.17307692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5841996073722839,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5841996073722839,"y":0.1717032939195633},{"x":0.55509352684021,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.55509352684021,0.15934066474437714,0.5841996073722839,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5530145764350891,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5530145764350891,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5467775464057922,0.15934066474437714,0.5530145764350891,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5384615659713745,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5384615659713745,"y":0.1717032939195633},{"x":0.5031185150146484,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۰","boundary":[0.5031185150146484,0.15934066474437714,0.5384615659713745,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5031185150146484,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5031185150146484,"y":0.1717032939195633},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1717032939195633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4989604949951172,0.15934066474437714,0.5031185150146484,0.1717032939195633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6798336505889893,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6798336505889893,"y":0.19368131458759308},{"x":0.6735966801643372,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.6735966801643372,0.1785714328289032,0.6798336505889893,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6694386601448059,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6715176701545715,"y":0.19368131458759308},{"x":0.644490659236908,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۲۷","boundary":[0.644490659236908,0.1785714328289032,0.6715176701545715,0.19368131458759308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.17994505167007446},{"x":0.644490659236908,"y":0.17994505167007446},{"x":0.644490659236908,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6382536292076111,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6382536292076111,0.17994505167007446,0.644490659236908,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6299376487731934,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6299376487731934,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6237006187438965,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6237006187438965,0.17994505167007446,0.6299376487731934,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6153846383094788,"y":0.17994505167007446},{"x":0.6174635887145996,"y":0.19505494832992554},{"x":0.6112266182899475,"y":0.19505494832992554}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6091476082801819,0.17994505167007446,0.6174635887145996,0.19505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6798336505889893,"y":0.21703296899795532},{"x":0.632016658782959,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.632016658782959,0.2032967060804367,0.6798336505889893,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6195425987243652,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6195425987243652,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5779625773429871,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5779625773429871,0.2032967060804367,0.6195425987243652,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.2032967060804367},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2032967060804367},{"x":0.5717255473136902,"y":0.21703296899795532},{"x":0.5384615659713745,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5384615659713745,0.2032967060804367,0.5717255473136902,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.2032967060804367},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2032967060804367},{"x":0.5363825559616089,"y":0.21703296899795532},{"x":0.530145525932312,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.530145525932312,0.2032967060804367,0.5363825559616089,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.2032967060804367},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2032967060804367},{"x":0.5239084959030151,"y":0.21703296899795532},{"x":0.49688148498535156,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۵۸","boundary":[0.49688148498535156,0.2032967060804367,0.5239084959030151,0.21703296899795532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.2032967060804367},{"x":0.49688148498535156,"y":0.2032967060804367},{"x":0.49688148498535156,"y":0.21703296899795532},{"x":0.4927234947681427,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4927234947681427,0.2032967060804367,0.49688148498535156,0.21703296899795532]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142},{"languageCode":"ar","confidence":0.05999999865889549}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6798336505889893,"y":0.13736264407634735},{"x":0.6798336505889893,"y":0.21703296899795532},{"x":0.24116423726081848,"y":0.21703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.23616423726081848,0.13036264407634734,0.6848336505889893,0.22403296899795533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.17994505167007446},{"x":0.866943895816803,"y":0.1785714328289032},{"x":0.8690228462219238,"y":0.19093406200408936},{"x":0.8087317943572998,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8087317943572998,0.17994505167007446,0.8690228462219238,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.18131868541240692},{"x":0.8024948239326477,"y":0.17994505167007446},{"x":0.8024948239326477,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7588357329368591,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7588357329368591,0.18131868541240692,0.8024948239326477,0.19230769574642181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.18131868541240692},{"x":0.866943895816803,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8690228462219238,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7588357329368591,"y":0.19368131458759308}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7538357329368591,0.17431868541240692,0.8740228462219238,0.19793406200408936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7110186815261841,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7110186815261841,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7089397311210632,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.18406593799591064,0.7110186815261841,0.1895604431629181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7110186815261841,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7110186815261841,"y":0.1895604431629181},{"x":0.7089397311210632,"y":0.1895604431629181}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.17706593799591064,0.7160186815261841,0.1965604431629181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8690228462219238,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8690228462219238,"y":0.2142857164144516},{"x":0.82536381483078,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.82536381483078,0.20192307233810425,0.8690228462219238,0.2142857164144516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8690228462219238,"y":0.20192307233810425},{"x":0.8690228462219238,"y":0.2142857164144516},{"x":0.82536381483078,"y":0.21565933525562286}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.82036381483078,0.19492307233810424,0.8740228462219238,0.2212857164144516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7110186815261841,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7110186815261841,"y":0.21153846383094788},{"x":0.7089397311210632,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.20604395866394043,0.7110186815261841,0.21153846383094788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7110186815261841,"y":0.20604395866394043},{"x":0.7110186815261841,"y":0.21153846383094788},{"x":0.7089397311210632,"y":0.21153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.19904395866394042,0.7160186815261841,0.21853846383094788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7089397311210632,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.22802197933197021,0.7110186815261841,0.23351648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.22802197933197021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7089397311210632,"y":0.23351648449897766}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.2210219793319702,0.7160186815261841,0.24051648449897767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.22390109300613403},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6777547001838684,"y":0.23489010334014893},{"x":0.5613305568695068,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۶۴-۴۶۲-۱۵۷-۳","boundary":[0.5613305568695068,0.22390109300613403,0.6777547001838684,0.23489010334014893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.22390109300613403},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6777547001838684,"y":0.23489010334014893},{"x":0.5613305568695068,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5563305568695068,0.21690109300613403,0.6827547001838684,0.24189010334014893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7110186815261841,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.24862636625766754,0.7110186815261841,0.2541208863258362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7110186815261841,"y":0.24862636625766754},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7089397311210632,"y":0.2541208863258362}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.24162636625766754,0.7160186815261841,0.2611208863258362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6798336505889893,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6798336505889893,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6548856496810913,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برون","boundary":[0.6548856496810913,0.24587911367416382,0.6798336505889893,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6528066396713257,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6528066396713257,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6133056282997131,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سپاری","boundary":[0.6133056282997131,0.24587911367416382,0.6528066396713257,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6091476082801819,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6091476082801819,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6049895882606506,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6049895882606506,0.24587911367416382,0.6091476082801819,0.25824177265167236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.24450549483299255},{"x":0.6798336505889893,"y":0.24587911367416382},{"x":0.6798336505889893,"y":0.25824177265167236},{"x":0.6049895882606506,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5999895882606506,0.23750549483299255,0.6848336505889893,0.26524177265167237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8690228462219238,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8690228462219238,"y":0.23626373708248138},{"x":0.8336798548698425,"y":0.23626373708248138}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شابک","boundary":[0.8336798548698425,0.2252747267484665,0.8690228462219238,0.23626373708248138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.24450549483299255},{"x":0.8690228462219238,"y":0.24587911367416382},{"x":0.8690228462219238,"y":0.25961539149284363},{"x":0.8232848048210144,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8232848048210144,0.24450549483299255,0.8690228462219238,0.25961539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.24450549483299255},{"x":0.8170478343963623,"y":0.24450549483299255},{"x":0.8170478343963623,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7733888030052185,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7733888030052185,0.24450549483299255,0.8170478343963623,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.2678571343421936},{"x":0.8690228462219238,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8690228462219238,"y":0.27747252583503723},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.8295218348503113,0.2678571343421936,0.8690228462219238,0.27747252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.2857142984867096},{"x":0.8690228462219238,"y":0.2857142984867096},{"x":0.8690228462219238,"y":0.29807692766189575},{"x":0.8170478343963623,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8170478343963623,0.2857142984867096,0.8690228462219238,0.29807692766189575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8500000238418579}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8711018562316895,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8690228462219238,"y":0.29807692766189575},{"x":0.7713097929954529,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7683888030052185,0.21827472674846649,0.8740228462219238,0.30507692766189576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7089397311210632,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.2898351550102234,0.7110186815261841,0.29532966017723083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2898351550102234},{"x":0.7110186815261841,"y":0.29532966017723083},{"x":0.7089397311210632,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.2828351550102234,0.7160186815261841,0.30232966017723084],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6777547001838684,"y":0.30219781398773193},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6569646596908569,0.2884615361690521,0.6777547001838684,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6486486196517944,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3008241653442383},{"x":0.632016658782959,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6340956091880798,0.28708791732788086,0.6486486196517944,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6278586387634277,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3008241653442383},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6216216087341309,0.28708791732788086,0.6257796287536621,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6174635887145996,"y":0.28708791732788086},{"x":0.6174635887145996,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.55509352684021,0.28708791732788086,0.6174635887145996,0.30219781398773193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.2857142984867096},{"x":0.5446985363960266,"y":0.28708791732788086},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3008241653442383},{"x":0.5093554854393005,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۹","boundary":[0.5093554854393005,0.2857142984867096,0.5446985363960266,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.28708791732788086},{"x":0.5093554854393005,"y":0.28708791732788086},{"x":0.5093554854393005,"y":0.299450546503067},{"x":0.5031185150146484,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5051975250244141,0.28708791732788086,0.5093554854393005,0.299450546503067]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.2857142984867096},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2884615361690521},{"x":0.6777547001838684,"y":0.30219781398773193},{"x":0.5031185150146484,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5001975250244141,0.2787142984867096,0.6827547001838684,0.30919781398773194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3118131756782532},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3118131756782532},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3186813294887543},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.3118131756782532,0.7110186815261841,0.3186813294887543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3118131756782532},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3118131756782532},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3186813294887543},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3186813294887543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.30481317567825317,0.7160186815261841,0.3256813294887543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.30906593799591064},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6798336505889893,"y":0.32005494832992554},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6507276296615601,0.30906593799591064,0.6798336505889893,0.32005494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3104395568370819},{"x":0.644490659236908,"y":0.3104395568370819},{"x":0.644490659236908,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6237006187438965,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6216216087341309,0.3104395568370819,0.644490659236908,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6216216087341309,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6216216087341309,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6195425987243652,0.3104395568370819,0.6216216087341309,0.32280218601226807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.3104395568370819},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6798336505889893,"y":0.32005494832992554},{"x":0.6216216087341309,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6145425987243652,0.3034395568370819,0.6848336505889893,0.32705494832992554],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8690228462219238,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8690228462219238,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8170478343963623,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8170478343963623,0.30906593799591064,0.8690228462219238,0.32005494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8690228462219238,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8690228462219238,"y":0.34065935015678406},{"x":0.8170478343963623,"y":0.34065935015678406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8170478343963623,0.3282966911792755,0.8690228462219238,0.34065935015678406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8690228462219238,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8690228462219238,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8170478343963623,0.34890109300613403,0.8690228462219238,0.3598901033401489]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8690228462219238,"y":0.30906593799591064},{"x":0.8690228462219238,"y":0.3598901033401489},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3598901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8120478343963623,0.30206593799591064,0.8740228462219238,0.36689010334014893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7110186815261841,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7089397311210632,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.3530219793319702,0.7110186815261841,0.35851648449897766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3530219793319702},{"x":0.7110186815261841,"y":0.35851648449897766},{"x":0.7089397311210632,"y":0.35851648449897766}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.3460219793319702,0.7160186815261841,0.36551648449897767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.375},{"x":0.7110186815261841,"y":0.375},{"x":0.7110186815261841,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7089397311210632,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.375,0.7110186815261841,0.38049450516700745]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.375},{"x":0.7110186815261841,"y":0.375},{"x":0.7110186815261841,"y":0.38049450516700745},{"x":0.7089397311210632,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.368,0.7160186815261841,0.38749450516700745],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.3722527325153351},{"x":0.8690228462219238,"y":0.3722527325153351},{"x":0.8690228462219238,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8274428248405457,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.3722527325153351,0.8690228462219238,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.3901098966598511},{"x":0.866943895816803,"y":0.3887362778186798},{"x":0.8690228462219238,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4038461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8295218348503113,0.3901098966598511,0.8690228462219238,0.40247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.39148351550102234},{"x":0.8232848048210144,"y":0.39148351550102234},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4038461446762085},{"x":0.7879418134689331,"y":0.40521979331970215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7858628034591675,0.39148351550102234,0.8232848048210144,0.4038461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.41208791732788086},{"x":0.866943895816803,"y":0.4107142984867096},{"x":0.8690228462219238,"y":0.424450546503067},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8295218348503113,0.41208791732788086,0.8690228462219238,0.424450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.4134615361690521},{"x":0.8232848048210144,"y":0.41208791732788086},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4258241653442383},{"x":0.7879418134689331,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7858628034591675,0.4134615361690521,0.8232848048210144,0.4258241653442383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.37362638115882874},{"x":0.8690228462219238,"y":0.3708791136741638},{"x":0.8731808662414551,"y":0.424450546503067},{"x":0.7879418134689331,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7787837934494019,0.36662638115882873,0.8781808662414551,0.431450546503067],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6777547001838684,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6569646596908569,0.32967033982276917,0.6777547001838684,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6548856496810913,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6548856496810913,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6361746191978455,0.32967033982276917,0.6548856496810913,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6361746191978455,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3420329689979553},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3420329689979553}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6299376487731934,0.32967033982276917,0.6361746191978455,0.3420329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.3502747118473053},{"x":0.6777547001838684,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6798336505889893,"y":0.36263737082481384},{"x":0.632016658782959,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6299376487731934,0.3502747118473053,0.6798336505889893,0.36263737082481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.3502747118473053},{"x":0.632016658782959,"y":0.3502747118473053},{"x":0.632016658782959,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3640109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6278586387634277,0.3502747118473053,0.632016658782959,0.3640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3502747118473053},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3640109896659851},{"x":0.6049895882606506,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6049895882606506,0.35164836049079895,0.6216216087341309,0.3640109896659851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.35164836049079895},{"x":0.602910578250885,"y":0.35164836049079895},{"x":0.602910578250885,"y":0.36538460850715637},{"x":0.602910578250885,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6008316278457642,0.35164836049079895,0.602910578250885,0.36538460850715637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5945945978164673,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5945945978164673,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5883575677871704,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"[","boundary":[0.5883575677871704,0.34752747416496277,0.5945945978164673,0.36263737082481384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5862785577774048,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5862785577774048,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5592515468597412,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.5592515468597412,0.34752747416496277,0.5862785577774048,0.36263737082481384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5530145764350891,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5530145764350891,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5467775464057922,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"-","boundary":[0.5467775464057922,0.34752747416496277,0.5530145764350891,0.36263737082481384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5405405163764954,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5405405163764954,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5135135054588318,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۲۷","boundary":[0.5135135054588318,0.34752747416496277,0.5405405163764954,0.36263737082481384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5114344954490662,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5114344954490662,"y":0.36263737082481384},{"x":0.5051975250244141,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"]","boundary":[0.5051975250244141,0.34752747416496277,0.5114344954490662,0.36263737082481384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5031185150146484,"y":0.34752747416496277},{"x":0.5031185150146484,"y":0.36263737082481384},{"x":0.49688148498535156,"y":0.36263737082481384}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"؛","boundary":[0.49688148498535156,0.34752747416496277,0.5031185150146484,0.36263737082481384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6798336505889893,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6798336505889893,"y":0.36538460850715637},{"x":0.49688148498535156,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.49188148498535156,0.32267033982276916,0.6848336505889893,0.3723846085071564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5010395050048828,"y":0.35164836049079895},{"x":0.5010395050048828,"y":0.36538460850715637},{"x":0.4989604949951172,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4989604949951172,0.35164836049079895,0.5010395050048828,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4906444847583771,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4906444847583771,"y":0.36538460850715637},{"x":0.43866944313049316,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.43866944313049316,0.35164836049079895,0.4906444847583771,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4324324429035187,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4324324429035187,"y":0.36538460850715637},{"x":0.42203742265701294,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42203742265701294,0.35164836049079895,0.4324324429035187,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4137214124202728,"y":0.35164836049079895},{"x":0.4137214124202728,"y":0.36538460850715637},{"x":0.3762993812561035,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.3762993812561035,0.35164836049079895,0.4137214124202728,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.35164836049079895},{"x":0.37006238102912903,"y":0.35164836049079895},{"x":0.37006238102912903,"y":0.36538460850715637},{"x":0.32848232984542847,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زیرنویس","boundary":[0.32848232984542847,0.35164836049079895,0.37006238102912903,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.35164836049079895},{"x":0.31808730959892273,"y":0.35164836049079895},{"x":0.31808730959892273,"y":0.36538460850715637},{"x":0.31392931938171387,"y":0.36538460850715637}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31392931938171387,0.35164836049079895,0.31808730959892273,0.36538460850715637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.3708791136741638},{"x":0.6777547001838684,"y":0.36950549483299255},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3818681240081787},{"x":0.632016658782959,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.6299376487731934,0.3708791136741638,0.6777547001838684,0.3818681240081787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.3928571343421936},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3928571343421936},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4065934121608734},{"x":0.644490659236908,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسدد","boundary":[0.644490659236908,0.3928571343421936,0.6777547001838684,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.3928571343421936},{"x":0.644490659236908,"y":0.3928571343421936},{"x":0.644490659236908,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403326392173767,0.3928571343421936,0.644490659236908,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.3928571343421936},{"x":0.632016658782959,"y":0.3928571343421936},{"x":0.632016658782959,"y":0.4065934121608734},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6174635887145996,0.3928571343421936,0.632016658782959,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.3928571343421936},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3928571343421936},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5800415873527527,0.3928571343421936,0.6112266182899475,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5738045573234558,0.3928571343421936,0.5800415873527527,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3928571343421936},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۳","boundary":[0.5322245359420776,0.3928571343421936,0.5675675868988037,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5239084959030151,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4065934121608734},{"x":0.517671525478363,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.517671525478363,0.39423078298568726,0.5239084959030151,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5155925154685974,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4065934121608734},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5093554854393005,0.39423078298568726,0.5155925154685974,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5010395050048828,"y":0.39423078298568726},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4065934121608734},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4065934121608734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4636174738407135,0.39423078298568726,0.5010395050048828,0.4065934121608734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4107142984867096},{"x":0.6777547001838684,"y":0.424450546503067},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4258241653442383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6340956091880798,0.41208791732788086,0.6777547001838684,0.424450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6278586387634277,"y":0.41208791732788086},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4258241653442383},{"x":0.5945945978164673,"y":0.42719781398773193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5945945978164673,0.4134615361690521,0.6278586387634277,0.4258241653442383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6902287006378174,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸۰","boundary":[0.6548856496810913,0.43406593799591064,0.6902287006378174,0.4491758346557617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6424116492271423,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6424116492271423,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۹","boundary":[0.6361746191978455,0.43406593799591064,0.6424116492271423,0.4491758346557617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.43406593799591064},{"x":0.6340956091880798,"y":0.43406593799591064},{"x":0.632016658782959,"y":0.4491758346557617},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"همن","boundary":[0.6091476082801819,0.43406593799591064,0.632016658782959,0.4491758346557617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.43406593799591064},{"x":0.602910578250885,"y":0.43406593799591064},{"x":0.602910578250885,"y":0.44780218601226807},{"x":0.5966736078262329,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.5966736078262329,0.43406593799591064,0.602910578250885,0.44780218601226807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4326923191547394},{"x":0.5945945978164673,"y":0.44780218601226807},{"x":0.5446985363960266,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"BF۴۰۸","boundary":[0.5446985363960266,0.4326923191547394,0.5945945978164673,0.44780218601226807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6902287006378174,"y":0.35164836049079895},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4491758346557617},{"x":0.31392931938171387,"y":0.4491758346557617}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.30892931938171386,0.34464836049079894,0.6952287006378174,0.4561758346557617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7110186815261841,"y":0.40109890699386597},{"x":0.7089397311210632,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.3956044018268585,0.7110186815261841,0.40109890699386597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3956044018268585},{"x":0.7110186815261841,"y":0.40109890699386597},{"x":0.7089397311210632,"y":0.40109890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.3886044018268585,0.7160186815261841,0.408098906993866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7110186815261841,"y":0.424450546503067},{"x":0.7089397311210632,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.4175824224948883,0.7110186815261841,0.424450546503067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4175824224948883},{"x":0.7110186815261841,"y":0.424450546503067},{"x":0.7089397311210632,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.4105824224948883,0.7160186815261841,0.431450546503067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8503118753433228,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8690228462219238,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8690228462219238,"y":0.4491758346557617},{"x":0.8503118753433228,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8503118753433228,0.4354395568370819,0.8690228462219238,0.4491758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8440748453140259,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8419958353042603,"y":0.44780218601226807},{"x":0.812889814376831,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.812889814376831,0.43406593799591064,0.8419958353042603,0.44780218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8066527843475342,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8045738339424133,"y":0.44780218601226807},{"x":0.7692307829856873,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7692307829856873,0.43406593799591064,0.8045738339424133,0.44780218601226807]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.43406593799591064},{"x":0.8690228462219238,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8690228462219238,"y":0.4491758346557617},{"x":0.7692307829856873,"y":0.44780218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7642307829856873,0.42706593799591064,0.8740228462219238,0.4561758346557617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4381868243217468},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4381868243217468},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.4381868243217468,0.7110186815261841,0.4423076808452606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4381868243217468},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4381868243217468},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4423076808452606},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4423076808452606}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.4311868243217468,0.7160186815261841,0.4493076808452606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8503118753433228,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8690228462219238,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8690228462219238,"y":0.46978020668029785},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8503118753433228,0.4574175775051117,0.8690228462219238,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8419958353042603,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8419958353042603,"y":0.46978020668029785},{"x":0.8108108043670654,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8108108043670654,0.45879119634628296,0.8419958353042603,0.46978020668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8045738339424133,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8045738339424133,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7692307829856873,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7692307829856873,0.45879119634628296,0.8045738339424133,0.46978020668029785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.45879119634628296},{"x":0.8690228462219238,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8690228462219238,"y":0.46978020668029785},{"x":0.7692307829856873,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7642307829856873,0.45179119634628295,0.8740228462219238,0.47678020668029786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7110186815261841,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7089397311210632,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.4615384638309479,0.7110186815261841,0.46565935015678406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7110186815261841,"y":0.46565935015678406},{"x":0.7089397311210632,"y":0.46565935015678406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.45453846383094787,0.7160186815261841,0.47265935015678406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6777547001838684,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۵۳/۳۵","boundary":[0.6299376487731934,0.45879119634628296,0.6777547001838684,0.4684065878391266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6777547001838684,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4684065878391266},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4684065878391266}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.6249376487731934,0.45179119634628295,0.6827547001838684,0.4754065878391266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7110186815261841,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4890109896659851},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.48351648449897766,0.7110186815261841,0.4890109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7110186815261841,"y":0.48351648449897766},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4890109896659851},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7039397311210632,0.47651648449897765,0.7160186815261841,0.4960109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4890109896659851},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸۳۲۲۵۱","boundary":[0.6133056282997131,0.4793955981731415,0.6756756901741028,0.4890109896659851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4793955981731415},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4890109896659851},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4890109896659851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6083056282997131,0.4723955981731415,0.6806756901741028,0.4960109896659851],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8690228462219238,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8690228462219238,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8336798548698425,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8336798548698425,0.4780219793319702,0.8690228462219238,0.49175822734832764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8274428248405457,"y":0.49175822734832764},{"x":0.7588357329368591,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7588357329368591,0.4780219793319702,0.8274428248405457,0.49175822734832764]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.5},{"x":0.8690228462219238,"y":0.5},{"x":0.8711018562316895,"y":0.5123626589775085},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ملی","boundary":[0.8523908257484436,0.5,0.8711018562316895,0.5123626589775085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8711018562316895,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8711018562316895,"y":0.5123626589775085},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5123626589775085}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7538357329368591,0.4710219793319702,0.8761018562316895,0.5193626589775086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6208791136741638},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6208791136741638},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6277472376823425},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"شیر","boundary":[0.14968815445899963,0.6208791136741638,0.17879417538642883,0.6277472376823425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6208791136741638},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6208791136741638},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6277472376823425},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6277472376823425}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.6138791136741638,0.18379417538642884,0.6347472376823425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5810439586639404},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8544698357582092,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.8544698357582092,0.5796703100204468,0.8814969062805176,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5961538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8399168252944946,0.5796703100204468,0.8482328653335571,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8357588648796082,"y":0.5796703100204468},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5947802066802979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.8087317943572998,0.5782967209815979,0.8336798548698425,0.5961538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5947802066802979},{"x":0.7442827224731445,"y":0.593406617641449}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.7442827224731445,0.5769230723381042,0.8024948239326477,0.5947802066802979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6208791136741638},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"جورج","boundary":[0.8419958353042603,0.6043956279754639,0.8814969062805176,0.6208791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6043956279754639},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6195054650306702},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"اف","boundary":[0.8191268444061279,0.6030219793319702,0.8357588648796082,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6195054650306702},{"x":0.812889814376831,"y":0.6195054650306702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.812889814376831,0.6030219793319702,0.8149688243865967,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6195054650306702},{"x":0.790020763874054,"y":0.6181318759918213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"نلر","boundary":[0.790020763874054,0.6030219793319702,0.8066527843475342,0.6195054650306702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.8316008448600769,0.6263736486434937,0.8814969062805176,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.6263736486434937,0.8295218348503113,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7879418134689331,0.6263736486434937,0.8170478343963623,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.7567567825317383,0.6263736486434937,0.7817047834396362,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7276507019996643,0.6263736486434937,0.7484407424926758,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6263736486434937},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6401098966598511},{"x":0.692307710647583,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.692307710647583,0.6263736486434937,0.7193347215652466,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6263736486434937},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6263736486434937},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسدد","boundary":[0.6507276296615601,0.6263736486434937,0.6860706806182861,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.6456043720245361},{"x":0.879417896270752,"y":0.6442307829856873},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6620879173278809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8399168252944946,0.6456043720245361,0.8814969062805176,0.6607142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6456043720245361},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6620879173278809},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.8004158139228821,0.6456043720245361,0.8336798548698425,0.6620879173278809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.6469780206680298,0.7983368039131165,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6634615659713745},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6634615659713745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7546777725219727,0.6469780206680298,0.7858628034591675,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6469780206680298},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6634615659713745},{"x":0.704781711101532,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقانی","boundary":[0.704781711101532,0.6469780206680298,0.7484407424926758,0.6634615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8482328653335571,0.6703296899795532,0.8814969062805176,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6813187003135681},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8357588648796082,0.6703296899795532,0.8399168252944946,0.6813187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6689560413360596},{"x":0.82536381483078,"y":0.6703296899795532},{"x":0.82536381483078,"y":0.682692289352417},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۱۵۷-۴۶۲-۹۶۴","boundary":[0.7089397311210632,0.6689560413360596,0.82536381483078,0.682692289352417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853},{"languageCode":"ps","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5769230723381042},{"x":0.8835758566856384,"y":0.5782967209815979},{"x":0.8814969062805176,"y":0.682692289352417},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6813187003135681}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.64572762966156,0.5699230723381042,0.8864969062805176,0.689692289352417],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7280219793319702},{"x":0.644490659236908,"y":0.7280219793319702},{"x":0.644490659236908,"y":0.7417582273483276},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6299376487731934,0.7280219793319702,0.644490659236908,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7280219793319702},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5966736078262329,0.7280219793319702,0.6216216087341309,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7266483306884766},{"x":0.590436577796936,"y":0.7266483306884766},{"x":0.590436577796936,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5675675868988037,0.7266483306884766,0.590436577796936,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5343035459518433,0.7266483306884766,0.5613305568695068,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7417582273483276},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5093554854393005,0.7266483306884766,0.5280665159225464,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7266483306884766},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7403846383094788},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4636174738407135,0.7266483306884766,0.5031185150146484,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.7266483306884766},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7266483306884766},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7403846383094788},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.4282744228839874,0.7266483306884766,0.4573804438114166,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.7266483306884766},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7266483306884766},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7403846383094788},{"x":0.382536381483078,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.382536381483078,0.7266483306884766,0.42203742265701294,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.7266483306884766},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7266483306884766},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7403846383094788},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3534303605556488,0.7266483306884766,0.3762993812561035,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.7266483306884766},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7266483306884766},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7403846383094788},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3471933603286743,0.7266483306884766,0.3513513505458832,0.7403846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.7266483306884766},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7266483306884766},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7403846383094788},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.34303534030914307,0.7266483306884766,0.3471933603286743,0.7403846383094788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.7266483306884766},{"x":0.644490659236908,"y":0.7280219793319702},{"x":0.644490659236908,"y":0.7417582273483276},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7403846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33803534030914306,0.7196483306884766,0.649490659236908,0.7487582273483276],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7747252583503723},{"x":0.752598762512207,"y":0.7747252583503723},{"x":0.752598762512207,"y":0.7884615659713745},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.7255717515945435,0.7747252583503723,0.752598762512207,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.7747252583503723},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7747252583503723},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7884615659713745},{"x":0.717255711555481,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.717255711555481,0.7747252583503723,0.7234927415847778,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.7747252583503723},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7747252583503723},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6839916706085205,0.7747252583503723,0.7151767015457153,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.6611226797103882,0.7747252583503723,0.6756756901741028,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7884615659713745},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6548856496810913,0.7747252583503723,0.6611226797103882,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7884615659713745},{"x":0.632016658782959,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.632016658782959,0.7747252583503723,0.6486486196517944,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7747252583503723},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5800415873527527,0.7747252583503723,0.6216216087341309,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5467775464057922,0.7747252583503723,0.5717255473136902,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5322245359420776,0.7747252583503723,0.5384615659713745,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7884615659713745},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5155925154685974,0.7747252583503723,0.5280665159225464,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7747252583503723},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7884615659713745},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.48232847452163696,0.7747252583503723,0.5072765350341797,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.7747252583503723},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7747252583503723},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7884615659713745},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۵۱۱۵","boundary":[0.4261954128742218,0.7747252583503723,0.46777546405792236,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.7747252583503723},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7747252583503723},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7884615659713745},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4137214124202728,0.7747252583503723,0.4199584126472473,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7747252583503723},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7747252583503723},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7884615659713745},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷۱۹۴۶","boundary":[0.3679833710193634,0.7747252583503723,0.40956342220306396,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7747252583503723},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7747252583503723},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7884615659713745},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.32640331983566284,0.7747252583503723,0.3617463707923889,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.7747252583503723},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7747252583503723},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7884615659713745},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.28898128867149353,0.7747252583503723,0.3160083293914795,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.7747252583503723},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7747252583503723},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7884615659713745},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱۶۱","boundary":[0.24532224237918854,0.7747252583503723,0.2785862684249878,0.7884615659713745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.7747252583503723},{"x":0.752598762512207,"y":0.7747252583503723},{"x":0.752598762512207,"y":0.7884615659713745},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24032224237918853,0.7677252583503723,0.757598762512207,0.7954615659713745],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.7939560413360596},{"x":0.590436577796936,"y":0.7939560413360596},{"x":0.590436577796936,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5696465969085693,0.7939560413360596,0.590436577796936,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7925823926925659},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7925823926925659},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8063187003135681},{"x":0.55509352684021,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571725368499756,0.7925823926925659,0.5613305568695068,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.7925823926925659},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7939560413360596},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5197505354881287,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5197505354881287,0.7925823926925659,0.5488565564155579,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7925823926925659},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7925823926925659},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8063187003135681},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8063187003135681}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5072765350341797,0.7925823926925659,0.5114344954490662,0.8063187003135681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.791208803653717},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7925823926925659},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۰۷۱۳۶۲۷۳۰۵۰","boundary":[0.4054054021835327,0.791208803653717,0.4989604949951172,0.8063187003135681]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.791208803653717},{"x":0.590436577796936,"y":0.7939560413360596},{"x":0.590436577796936,"y":0.8063187003135681},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8049450516700745}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4004054021835327,0.784208803653717,0.595436577796936,0.8133187003135681],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/XXzAwWFSeXqmHWao-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/dbKFHChBZXlZJNfL.jpg","blurred":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/DWYcpkXsvxqNWUoy.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002359732142852894,0.00016774847022779695,0.9981569710888138,0.9989771465095846]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1675824224948883},{"x":0.1247401237487793,"y":0.1675824224948883},{"x":0.1247401237487793,"y":0.17582418024539948},{"x":0.11850311607122421,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.1675824224948883,0.1247401237487793,0.17582418024539948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1675824224948883},{"x":0.1247401237487793,"y":0.1675824224948883},{"x":0.1247401237487793,"y":0.17582418024539948},{"x":0.11850311607122421,"y":0.17582418024539948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.1605824224948883,0.1297401237487793,0.18282418024539948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.13324175775051117},{"x":0.879417896270752,"y":0.13324175775051117},{"x":0.879417896270752,"y":0.15109890699386597},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8523908257484436,0.13324175775051117,0.879417896270752,0.15109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.13461539149284363},{"x":0.837837815284729,"y":0.13324175775051117},{"x":0.837837815284729,"y":0.15109890699386597},{"x":0.8004158139228821,"y":0.15247252583503723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8004158139228821,0.13461539149284363,0.837837815284729,0.15109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.1359890103340149},{"x":0.790020763874054,"y":0.13461539149284363},{"x":0.7920997738838196,"y":0.15247252583503723},{"x":0.7359667420387268,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7359667420387268,0.1359890103340149,0.7920997738838196,0.15247252583503723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8814969062805176,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8814969062805176,"y":0.17719779908657074},{"x":0.837837815284729,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.837837815284729,0.15934066474437714,0.8814969062805176,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8357588648796082,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8357588648796082,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7796257734298706,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسان","boundary":[0.7796257734298706,0.15934066474437714,0.8357588648796082,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7692307829856873,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7692307829856873,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7276507019996643,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7276507019996643,0.15934066474437714,0.7692307829856873,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7214137315750122,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7214137315750122,"y":0.17719779908657074},{"x":0.717255711555481,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.717255711555481,0.15934066474437714,0.7214137315750122,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7089397311210632,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7089397311210632,"y":0.17719779908657074},{"x":0.692307710647583,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.692307710647583,0.15934066474437714,0.7089397311210632,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6839916706085205,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6839916706085205,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6528066396713257,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6528066396713257,0.15934066474437714,0.6839916706085205,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6424116492271423,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6424116492271423,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6049895882606506,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.6049895882606506,0.15934066474437714,0.6424116492271423,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5945945978164673,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5945945978164673,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5883575677871704,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5883575677871704,0.15934066474437714,0.5945945978164673,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5800415873527527,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5800415873527527,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5384615659713745,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5384615659713745,0.15934066474437714,0.5800415873527527,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5280665159225464,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5280665159225464,"y":0.17719779908657074},{"x":0.517671525478363,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.517671525478363,0.15934066474437714,0.5280665159225464,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5093554854393005,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5093554854393005,"y":0.17719779908657074},{"x":0.4989604949951172,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4989604949951172,0.15934066474437714,0.5093554854393005,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4906444847583771,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4906444847583771,"y":0.17719779908657074},{"x":0.469854474067688,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.469854474067688,0.15934066474437714,0.4906444847583771,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4615384638309479,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4615384638309479,"y":0.17719779908657074},{"x":0.41580042243003845,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.41580042243003845,0.15934066474437714,0.4615384638309479,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4054054021835327,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4054054021835327,"y":0.17719779908657074},{"x":0.3908523917198181,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3908523917198181,0.15934066474437714,0.4054054021835327,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.15934066474437714},{"x":0.3804573714733124,"y":0.15934066474437714},{"x":0.3804573714733124,"y":0.17719779908657074},{"x":0.3534303605556488,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.3534303605556488,0.15934066474437714,0.3804573714733124,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.15934066474437714},{"x":0.34927234053611755,"y":0.15934066474437714},{"x":0.34927234053611755,"y":0.17719779908657074},{"x":0.34303534030914307,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34303534030914307,0.15934066474437714,0.34927234053611755,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.15934066474437714},{"x":0.33471933007240295,"y":0.15934066474437714},{"x":0.33471933007240295,"y":0.17719779908657074},{"x":0.29729729890823364,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.29729729890823364,0.15934066474437714,0.33471933007240295,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.15934066474437714},{"x":0.2869022786617279,"y":0.15934066474437714},{"x":0.2869022786617279,"y":0.17719779908657074},{"x":0.2806652784347534,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2806652784347534,0.15934066474437714,0.2869022786617279,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.15934066474437714},{"x":0.2723492681980133,"y":0.15934066474437714},{"x":0.2723492681980133,"y":0.17719779908657074},{"x":0.2286902219057083,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.2286902219057083,0.15934066474437714,0.2723492681980133,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.15934066474437714},{"x":0.2203742265701294,"y":0.15934066474437714},{"x":0.2203742265701294,"y":0.17719779908657074},{"x":0.19542619585990906,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پویا","boundary":[0.19542619585990906,0.15934066474437714,0.2203742265701294,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.15934066474437714},{"x":0.18711018562316895,"y":0.15934066474437714},{"x":0.18711018562316895,"y":0.17719779908657074},{"x":0.18087318539619446,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18087318539619446,0.15934066474437714,0.18711018562316895,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.15934066474437714},{"x":0.17047816514968872,"y":0.15934066474437714},{"x":0.17047816514968872,"y":0.17719779908657074},{"x":0.1330561339855194,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.1330561339855194,0.15934066474437714,0.17047816514968872,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.18406593799591064},{"x":0.879417896270752,"y":0.18406593799591064},{"x":0.879417896270752,"y":0.20192307233810425},{"x":0.837837815284729,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.837837815284729,0.18406593799591064,0.879417896270752,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8295218348503113,"y":0.18406593799591064},{"x":0.8295218348503113,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7920997738838196,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایستا","boundary":[0.7920997738838196,0.18406593799591064,0.8295218348503113,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7941787838935852,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7941787838935852,"y":0.20192307233810425},{"x":0.790020763874054,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.790020763874054,0.18406593799591064,0.7941787838935852,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7796257734298706,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7796257734298706,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7629937529563904,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7629937529563904,0.18406593799591064,0.7796257734298706,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7546777725219727,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7546777725219727,"y":0.20192307233810425},{"x":0.717255711555481,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.717255711555481,0.18406593799591064,0.7546777725219727,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7089397311210632,"y":0.18406593799591064},{"x":0.7089397311210632,"y":0.20192307233810425},{"x":0.7027027010917664,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7027027010917664,0.18406593799591064,0.7089397311210632,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.18406593799591064},{"x":0.692307710647583,"y":0.18406593799591064},{"x":0.692307710647583,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6507276296615601,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.6507276296615601,0.18406593799591064,0.692307710647583,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6403326392173767,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6174635887145996,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پویا","boundary":[0.6174635887145996,0.18406593799591064,0.6403326392173767,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6174635887145996,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6174635887145996,"y":0.20192307233810425},{"x":0.6112266182899475,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6112266182899475,0.18406593799591064,0.6174635887145996,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6008316278457642,"y":0.18406593799591064},{"x":0.6008316278457642,"y":0.20192307233810425},{"x":0.5717255473136902,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5717255473136902,0.18406593799591064,0.6008316278457642,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5613305568695068,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5613305568695068,"y":0.20192307233810425},{"x":0.5135135054588318,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5135135054588318,0.18406593799591064,0.5613305568695068,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5051975250244141,"y":0.18406593799591064},{"x":0.5051975250244141,"y":0.20192307233810425},{"x":0.48856547474861145,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48856547474861145,0.18406593799591064,0.5051975250244141,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.18406593799591064},{"x":0.4802494943141937,"y":0.18406593799591064},{"x":0.4802494943141937,"y":0.20192307233810425},{"x":0.4615384638309479,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.4615384638309479,0.18406593799591064,0.4802494943141937,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.18406593799591064},{"x":0.45114344358444214,"y":0.18406593799591064},{"x":0.45114344358444214,"y":0.20192307233810425},{"x":0.3887733817100525,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دگرگونی","boundary":[0.3887733817100525,0.18406593799591064,0.45114344358444214,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.18406593799591064},{"x":0.37837839126586914,"y":0.18406593799591064},{"x":0.37837839126586914,"y":0.20192307233810425},{"x":0.33471933007240295,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دایمی","boundary":[0.33471933007240295,0.18406593799591064,0.37837839126586914,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.18406593799591064},{"x":0.32640331983566284,"y":0.18406593799591064},{"x":0.32640331983566284,"y":0.20192307233810425},{"x":0.30353429913520813,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.30353429913520813,0.18406593799591064,0.32640331983566284,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.18406593799591064},{"x":0.2931392788887024,"y":0.18406593799591064},{"x":0.2931392788887024,"y":0.20192307233810425},{"x":0.2869022786617279,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2869022786617279,0.18406593799591064,0.2931392788887024,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.18406593799591064},{"x":0.2785862684249878,"y":0.18406593799591064},{"x":0.2785862684249878,"y":0.20192307233810425},{"x":0.234927237033844,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.234927237033844,0.18406593799591064,0.2785862684249878,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.18406593799591064},{"x":0.22453223168849945,"y":0.18406593799591064},{"x":0.22453223168849945,"y":0.20192307233810425},{"x":0.19542619585990906,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.19542619585990906,0.18406593799591064,0.22453223168849945,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.18406593799591064},{"x":0.19334720075130463,"y":0.18406593799591064},{"x":0.19334720075130463,"y":0.20192307233810425},{"x":0.18918919563293457,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18918919563293457,0.18406593799591064,0.19334720075130463,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.18406593799591064},{"x":0.17879417538642883,"y":0.18406593799591064},{"x":0.17879417538642883,"y":0.20192307233810425},{"x":0.1621621549129486,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1621621549129486,0.18406593799591064,0.17879417538642883,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18406593799591064},{"x":0.1538461595773697,"y":0.18406593799591064},{"x":0.1538461595773697,"y":0.20192307233810425},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.11850311607122421,0.18406593799591064,0.1538461595773697,0.20192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8814969062805176,"y":0.22664834558963776},{"x":0.8627858757972717,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8627858757972717,0.2074175775051117,0.8814969062805176,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8523908257484436,"y":0.22664834558963776},{"x":0.837837815284729,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.837837815284729,0.2074175775051117,0.8523908257484436,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8274428248405457,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7920997738838196,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.7920997738838196,0.2074175775051117,0.8274428248405457,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7796257734298706,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7754677534103394,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7754677534103394,0.2074175775051117,0.7796257734298706,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.2074175775051117},{"x":0.765072762966156,"y":0.2074175775051117},{"x":0.765072762966156,"y":0.22664834558963776},{"x":0.7234927415847778,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.7234927415847778,0.2074175775051117,0.765072762966156,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7130976915359497,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7130976915359497,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6756756901741028,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایستا","boundary":[0.6756756901741028,0.2074175775051117,0.7130976915359497,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6777547001838684,"y":0.22664834558963776},{"x":0.6735966801643372,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6735966801643372,0.2074175775051117,0.6777547001838684,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6632016897201538,"y":0.22664834558963776},{"x":0.632016658782959,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.632016658782959,0.2074175775051117,0.6632016897201538,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6216216087341309,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6216216087341309,"y":0.22664834558963776},{"x":0.5800415873527527,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5800415873527527,0.2074175775051117,0.6216216087341309,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5738045573234558,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5738045573234558,"y":0.22664834558963776},{"x":0.5696465969085693,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5696465969085693,0.2074175775051117,0.5738045573234558,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5592515468597412,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5592515468597412,"y":0.22664834558963776},{"x":0.542619526386261,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.542619526386261,0.2074175775051117,0.5592515468597412,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5343035459518433,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5343035459518433,"y":0.22664834558963776},{"x":0.5155925154685974,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.5155925154685974,0.2074175775051117,0.5343035459518433,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5051975250244141,"y":0.22664834558963776},{"x":0.469854474067688,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.469854474067688,0.2074175775051117,0.5051975250244141,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.2074175775051117},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2074175775051117},{"x":0.45945945382118225,"y":0.22664834558963776},{"x":0.43659043312072754,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.43659043312072754,0.2074175775051117,0.45945945382118225,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.2074175775051117},{"x":0.4261954128742218,"y":0.2074175775051117},{"x":0.4261954128742218,"y":0.22664834558963776},{"x":0.4199584126472473,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4199584126472473,0.2074175775051117,0.4261954128742218,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.2074175775051117},{"x":0.40956342220306396,"y":0.2074175775051117},{"x":0.40956342220306396,"y":0.22664834558963776},{"x":0.3679833710193634,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.3679833710193634,0.2074175775051117,0.40956342220306396,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.2074175775051117},{"x":0.3659043610095978,"y":0.2074175775051117},{"x":0.3659043610095978,"y":0.22664834558963776},{"x":0.3617463707923889,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3617463707923889,0.2074175775051117,0.3659043610095978,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.2074175775051117},{"x":0.3513513505458832,"y":0.2074175775051117},{"x":0.3513513505458832,"y":0.22664834558963776},{"x":0.30353429913520813,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچنان","boundary":[0.30353429913520813,0.2074175775051117,0.3513513505458832,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.2074175775051117},{"x":0.2931392788887024,"y":0.2074175775051117},{"x":0.2931392788887024,"y":0.22664834558963776},{"x":0.27650728821754456,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.27650728821754456,0.2074175775051117,0.2931392788887024,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.2074175775051117},{"x":0.2661122679710388,"y":0.2074175775051117},{"x":0.2661122679710388,"y":0.22664834558963776},{"x":0.2286902219057083,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هست","boundary":[0.2286902219057083,0.2074175775051117,0.2661122679710388,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.2074175775051117},{"x":0.22453223168849945,"y":0.2074175775051117},{"x":0.22453223168849945,"y":0.22664834558963776},{"x":0.2203742265701294,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2203742265701294,0.2074175775051117,0.22453223168849945,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.2074175775051117},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2074175775051117},{"x":0.20997920632362366,"y":0.22664834558963776},{"x":0.19542619585990906,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.19542619585990906,0.2074175775051117,0.20997920632362366,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.2074175775051117},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2074175775051117},{"x":0.18918919563293457,"y":0.22664834558963776},{"x":0.15592515468597412,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.15592515468597412,0.2074175775051117,0.18918919563293457,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.2074175775051117},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2074175775051117},{"x":0.15592515468597412,"y":0.22664834558963776},{"x":0.14968815445899963,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14968815445899963,0.2074175775051117,0.15592515468597412,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2074175775051117},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2074175775051117},{"x":0.14137214422225952,"y":0.22664834558963776},{"x":0.11850311607122421,"y":0.22664834558963776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.11850311607122421,0.2074175775051117,0.14137214422225952,0.22664834558963776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8503118753433228,"y":0.2321428507566452},{"x":0.879417896270752,"y":0.2321428507566452},{"x":0.879417896270752,"y":0.25},{"x":0.8503118753433228,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8503118753433228,0.2321428507566452,0.879417896270752,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8357588648796082,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8357588648796082,"y":0.25},{"x":0.7983368039131165,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.7983368039131165,0.2321428507566452,0.8357588648796082,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7858628034591675,"y":0.25},{"x":0.7796257734298706,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7796257734298706,0.2321428507566452,0.7858628034591675,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7671517729759216,"y":0.25},{"x":0.7276507019996643,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.7276507019996643,0.2321428507566452,0.7671517729759216,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7234927415847778,"y":0.25},{"x":0.7193347215652466,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7193347215652466,0.2321428507566452,0.7234927415847778,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7068607211112976,"y":0.25},{"x":0.6943867206573486,"y":0.25}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6943867206573486,0.2321428507566452,0.7068607211112976,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6819126605987549,"y":0.25},{"x":0.6548856496810913,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.6548856496810913,0.2321428507566452,0.6819126605987549,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6424116492271423,"y":0.25},{"x":0.5841996073722839,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوششی","boundary":[0.5841996073722839,0.2321428507566452,0.6424116492271423,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5696465969085693,"y":0.25},{"x":0.55509352684021,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.55509352684021,0.2321428507566452,0.5696465969085693,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.2321428507566452},{"x":0.542619526386261,"y":0.2321428507566452},{"x":0.542619526386261,"y":0.25},{"x":0.5031185150146484,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5031185150146484,0.2321428507566452,0.542619526386261,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.2321428507566452},{"x":0.4906444847583771,"y":0.2321428507566452},{"x":0.4906444847583771,"y":0.25},{"x":0.4282744228839874,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.4282744228839874,0.2321428507566452,0.4906444847583771,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.2321428507566452},{"x":0.41580042243003845,"y":0.2321428507566452},{"x":0.41580042243003845,"y":0.25},{"x":0.40956342220306396,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40956342220306396,0.2321428507566452,0.41580042243003845,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.2321428507566452},{"x":0.3970893919467926,"y":0.2321428507566452},{"x":0.3970893919467926,"y":0.25},{"x":0.34927234053611755,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باروری","boundary":[0.34927234053611755,0.2321428507566452,0.3970893919467926,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.2321428507566452},{"x":0.3367983400821686,"y":0.2321428507566452},{"x":0.3367983400821686,"y":0.25},{"x":0.2806652784347534,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استعداد","boundary":[0.2806652784347534,0.2321428507566452,0.3367983400821686,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.2321428507566452},{"x":0.2702702581882477,"y":0.2321428507566452},{"x":0.2702702581882477,"y":0.25},{"x":0.23076923191547394,"y":0.25}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.23076923191547394,0.2321428507566452,0.2702702581882477,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.2321428507566452},{"x":0.22245322167873383,"y":0.2321428507566452},{"x":0.22245322167873383,"y":0.25},{"x":0.21205821633338928,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.21205821633338928,0.2321428507566452,0.22245322167873383,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.2321428507566452},{"x":0.1995842009782791,"y":0.2321428507566452},{"x":0.1995842009782791,"y":0.25},{"x":0.1683991700410843,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.1683991700410843,0.2321428507566452,0.1995842009782791,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.2321428507566452},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2321428507566452},{"x":0.16632016003131866,"y":0.25},{"x":0.16008315980434418,"y":0.25}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16008315980434418,0.2321428507566452,0.16632016003131866,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2321428507566452},{"x":0.147609144449234,"y":0.2321428507566452},{"x":0.147609144449234,"y":0.25},{"x":0.11850311607122421,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.11850311607122421,0.2321428507566452,0.147609144449234,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.2541208863258362},{"x":0.879417896270752,"y":0.2541208863258362},{"x":0.879417896270752,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7941787838935852,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعدادهای","boundary":[0.7941787838935852,0.2541208863258362,0.879417896270752,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7837837934494019,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7110186815261841,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودجوش","boundary":[0.7110186815261841,0.2541208863258362,0.7837837934494019,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7027027010917664,"y":0.27609890699386597},{"x":0.692307710647583,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.692307710647583,0.2541208863258362,0.7027027010917664,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6839916706085205,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6652806401252747,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6652806401252747,0.2541208863258362,0.6839916706085205,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6569646596908569,"y":0.27609890699386597},{"x":0.6174635887145996,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.6174635887145996,0.2541208863258362,0.6569646596908569,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6091476082801819,"y":0.27609890699386597},{"x":0.5758835673332214,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5758835673332214,0.2541208863258362,0.6091476082801819,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5675675868988037,"y":0.2541208863258362},{"x":0.5675675868988037,"y":0.27609890699386597},{"x":0.49688148498535156,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استعدادها","boundary":[0.49688148498535156,0.2541208863258362,0.5675675868988037,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.2541208863258362},{"x":0.49688148498535156,"y":0.2541208863258362},{"x":0.49688148498535156,"y":0.27609890699386597},{"x":0.4927234947681427,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4927234947681427,0.2541208863258362,0.49688148498535156,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4844074845314026,"y":0.27609890699386597},{"x":0.4407484531402588,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شکلی","boundary":[0.4407484531402588,0.2541208863258362,0.4844074845314026,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4324324429035187,"y":0.2541208863258362},{"x":0.4324324429035187,"y":0.27609890699386597},{"x":0.395010381937027,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قالبی","boundary":[0.395010381937027,0.2541208863258362,0.4324324429035187,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.2541208863258362},{"x":0.38669440150260925,"y":0.2541208863258362},{"x":0.38669440150260925,"y":0.27609890699386597},{"x":0.3804573714733124,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3804573714733124,0.2541208863258362,0.38669440150260925,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.2541208863258362},{"x":0.37214136123657227,"y":0.2541208863258362},{"x":0.37214136123657227,"y":0.27609890699386597},{"x":0.34095633029937744,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"بعضا","boundary":[0.34095633029937744,0.2541208863258362,0.37214136123657227,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.2541208863258362},{"x":0.33264032006263733,"y":0.2541208863258362},{"x":0.33264032006263733,"y":0.27609890699386597},{"x":0.3160083293914795,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3160083293914795,0.2541208863258362,0.33264032006263733,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3076923191547394,"y":0.2541208863258362},{"x":0.3076923191547394,"y":0.27609890699386597},{"x":0.2557172477245331,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.2557172477245331,0.2541208863258362,0.3076923191547394,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.2541208863258362},{"x":0.24740125238895416,"y":0.2541208863258362},{"x":0.24740125238895416,"y":0.27609890699386597},{"x":0.2141372114419937,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.2141372114419937,0.2541208863258362,0.24740125238895416,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.2541208863258362},{"x":0.21205821633338928,"y":0.2541208863258362},{"x":0.21205821633338928,"y":0.27609890699386597},{"x":0.20790021121501923,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20790021121501923,0.2541208863258362,0.21205821633338928,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1995842009782791,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1995842009782791,"y":0.27609890699386597},{"x":0.15176714956760406,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.15176714956760406,0.2541208863258362,0.1995842009782791,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.2541208863258362},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2541208863258362},{"x":0.14553014934062958,"y":0.27609890699386597},{"x":0.14137214422225952,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.2541208863258362,0.14553014934062958,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2541208863258362},{"x":0.1330561339855194,"y":0.27609890699386597},{"x":0.11850311607122421,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11850311607122421,0.2541208863258362,0.1330561339855194,0.27609890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2829670310020447},{"x":0.879417896270752,"y":0.3008241653442383},{"x":0.837837815284729,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8399168252944946,0.2829670310020447,0.879417896270752,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8399168252944946,"y":0.2829670310020447},{"x":0.837837815284729,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8357588648796082,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8357588648796082,0.2829670310020447,0.837837815284729,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2829670310020447},{"x":0.82536381483078,"y":0.3008241653442383},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.8066527843475342,0.2829670310020447,0.82536381483078,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7983368039131165,"y":0.2829670310020447},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7754677534103394,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.7754677534103394,0.2815934121608734,0.7983368039131165,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7671517729759216,"y":0.299450546503067},{"x":0.7609147429466248,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7609147429466248,0.2815934121608734,0.7671517729759216,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.2815934121608734},{"x":0.752598762512207,"y":0.2815934121608734},{"x":0.752598762512207,"y":0.299450546503067},{"x":0.7318087220191956,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7338877320289612,0.2815934121608734,0.752598762512207,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2815934121608734},{"x":0.7234927415847778,"y":0.299450546503067},{"x":0.6819126605987549,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6819126605987549,0.28021979331970215,0.7234927415847778,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6735966801643372,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6715176701545715,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6632016897201538,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.6632016897201538,0.28021979331970215,0.6715176701545715,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6548856496810913,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6548856496810913,"y":0.29807692766189575},{"x":0.6237006187438965,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راکد","boundary":[0.6257796287536621,0.28021979331970215,0.6548856496810913,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.2788461446762085},{"x":0.6174635887145996,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6153846383094788,"y":0.29807692766189575},{"x":0.5800415873527527,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.5821205973625183,0.2788461446762085,0.6153846383094788,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5717255473136902,"y":0.29807692766189575},{"x":0.5675675868988037,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5675675868988037,0.2788461446762085,0.5717255473136902,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5592515468597412,"y":0.2788461446762085},{"x":0.5571725368499756,"y":0.29807692766189575},{"x":0.517671525478363,"y":0.2967033088207245}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"طبعا","boundary":[0.517671525478363,0.2788461446762085,0.5571725368499756,0.29807692766189575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12912088632583618},{"x":0.8835758566856384,"y":0.13324175775051117},{"x":0.879417896270752,"y":0.30219781398773193},{"x":0.11642411351203918,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.12212088632583618,0.884417896270752,0.30919781398773194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.2857142984867096},{"x":0.517671525478363,"y":0.2857142984867096},{"x":0.517671525478363,"y":0.29807692766189575},{"x":0.5010395050048828,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.4989604949951172,0.2857142984867096,0.517671525478363,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.28708791732788086},{"x":0.4927234947681427,"y":0.2857142984867096},{"x":0.4927234947681427,"y":0.29807692766189575},{"x":0.4760914742946625,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4760914742946625,0.28708791732788086,0.4927234947681427,0.29807692766189575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.28708791732788086},{"x":0.469854474067688,"y":0.28708791732788086},{"x":0.469854474067688,"y":0.29807692766189575},{"x":0.4469854533672333,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4469854533672333,0.28708791732788086,0.469854474067688,0.29807692766189575]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.28708791732788086},{"x":0.517671525478363,"y":0.2857142984867096},{"x":0.517671525478363,"y":0.29807692766189575},{"x":0.4469854533672333,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44198545336723327,0.28008791732788085,0.522671525478363,0.30507692766189576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.2829670310020447},{"x":0.442827433347702,"y":0.2829670310020447},{"x":0.442827433347702,"y":0.29532966017723083},{"x":0.40748441219329834,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گندند","boundary":[0.40748441219329834,0.2829670310020447,0.442827433347702,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2829670310020447},{"x":0.4033263921737671,"y":0.29532966017723083},{"x":0.3970893919467926,"y":0.29532966017723083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3970893919467926,0.2829670310020447,0.4033263921737671,0.29532966017723083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8503118753433228,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3241758346557617},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8399168252944946,0.30494505167007446,0.8503118753433228,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8316008448600769,"y":0.30494505167007446},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.7962577939033508,0.30494505167007446,0.8316008448600769,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7858628034591675,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3241758346557617},{"x":0.752598762512207,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.752598762512207,0.30494505167007446,0.7858628034591675,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7442827224731445,"y":0.30494505167007446},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.7068607211112976,0.30494505167007446,0.7442827224731445,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6985446810722351,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3241758346557617},{"x":0.692307710647583,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.692307710647583,0.30494505167007446,0.6985446810722351,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6819126605987549,"y":0.30494505167007446},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.6403326392173767,0.30494505167007446,0.6819126605987549,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.30494505167007446},{"x":0.632016658782959,"y":0.30494505167007446},{"x":0.632016658782959,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پویا","boundary":[0.6070685982704163,0.30494505167007446,0.632016658782959,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5987526178359985,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3241758346557617},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5821205973625183,0.30494505167007446,0.5987526178359985,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5738045573234558,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3241758346557617},{"x":0.55509352684021,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.55509352684021,0.30494505167007446,0.5738045573234558,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5467775464057922,"y":0.30494505167007446},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3241758346557617},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.5072765350341797,0.30494505167007446,0.5467775464057922,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.30494505167007446},{"x":0.49688148498535156,"y":0.30494505167007446},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3241758346557617},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4906444847583771,0.30494505167007446,0.49688148498535156,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.30494505167007446},{"x":0.48232847452163696,"y":0.30494505167007446},{"x":0.48232847452163696,"y":0.3241758346557617},{"x":0.43659043312072754,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروری","boundary":[0.43659043312072754,0.30494505167007446,0.48232847452163696,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.30494505167007446},{"x":0.4282744228839874,"y":0.30494505167007446},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3241758346557617},{"x":0.34095633029937744,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعدادهای","boundary":[0.34095633029937744,0.30494505167007446,0.4282744228839874,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.30494505167007446},{"x":0.33264032006263733,"y":0.30494505167007446},{"x":0.33264032006263733,"y":0.3241758346557617},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهفته","boundary":[0.2931392788887024,0.30494505167007446,0.33264032006263733,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2931392788887024,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3241758346557617},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.28898128867149353,0.30494505167007446,0.2931392788887024,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2785862684249878,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3241758346557617},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2723492681980133,0.30494505167007446,0.2785862684249878,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2640332579612732,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2640332579612732,"y":0.3241758346557617},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2515592575073242,0.30494505167007446,0.2640332579612732,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2432432472705841,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2432432472705841,"y":0.3241758346557617},{"x":0.2141372114419937,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.2141372114419937,0.30494505167007446,0.2432432472705841,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2058212012052536,"y":0.30494505167007446},{"x":0.2058212012052536,"y":0.3241758346557617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعدادهای","boundary":[0.11850311607122421,0.30494505167007446,0.2058212012052536,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.3282966911792755},{"x":0.879417896270752,"y":0.3282966911792755},{"x":0.879417896270752,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8419958353042603,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.8419958353042603,0.3282966911792755,0.879417896270752,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3282966911792755},{"x":0.8316008448600769,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7920997738838196,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.7920997738838196,0.3282966911792755,0.8316008448600769,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7817047834396362,"y":0.34890109300613403},{"x":0.752598762512207,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.752598762512207,0.3282966911792755,0.7817047834396362,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7505197525024414,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7463617324829102,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7463617324829102,0.3282966911792755,0.7505197525024414,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3282966911792755},{"x":0.7359667420387268,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7130976915359497,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7130976915359497,0.3282966911792755,0.7359667420387268,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.3282966911792755},{"x":0.704781711101532,"y":0.3282966911792755},{"x":0.704781711101532,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6735966801643372,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6735966801643372,0.3282966911792755,0.704781711101532,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6632016897201538,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6257796287536621,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.6257796287536621,0.3282966911792755,0.6632016897201538,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3282966911792755},{"x":0.6153846383094788,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6091476082801819,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6091476082801819,0.3282966911792755,0.6153846383094788,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5571725368499756,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5571725368499756,0.3282966911792755,0.5987526178359985,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5467775464057922,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5322245359420776,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5322245359420776,0.3282966911792755,0.5467775464057922,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3282966911792755},{"x":0.5218295454978943,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4927234947681427,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خور","boundary":[0.4927234947681427,0.3282966911792755,0.5218295454978943,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4844074845314026,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4844074845314026,"y":0.34890109300613403},{"x":0.44490644335746765,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.44490644335746765,0.3282966911792755,0.4844074845314026,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4345114231109619,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4282744228839874,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4282744228839874,0.3282966911792755,0.4345114231109619,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4199584126472473,"y":0.3282966911792755},{"x":0.4199584126472473,"y":0.34890109300613403},{"x":0.38669440150260925,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"عملا","boundary":[0.38669440150260925,0.3282966911792755,0.4199584126472473,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.3282966911792755},{"x":0.37837839126586914,"y":0.3282966911792755},{"x":0.37837839126586914,"y":0.34890109300613403},{"x":0.3451143503189087,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقید","boundary":[0.3451143503189087,0.3282966911792755,0.37837839126586914,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.3282966911792755},{"x":0.33471933007240295,"y":0.3282966911792755},{"x":0.33471933007240295,"y":0.34890109300613403},{"x":0.322245329618454,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.322245329618454,0.3282966911792755,0.33471933007240295,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.3282966911792755},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3282966911792755},{"x":0.31185030937194824,"y":0.34890109300613403},{"x":0.2723492681980133,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.2723492681980133,0.3282966911792755,0.31185030937194824,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3282966911792755},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3282966911792755},{"x":0.2702702581882477,"y":0.34890109300613403},{"x":0.23076923191547394,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.23076923191547394,0.3282966911792755,0.2702702581882477,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.3282966911792755},{"x":0.2203742265701294,"y":0.3282966911792755},{"x":0.2203742265701294,"y":0.34890109300613403},{"x":0.18711018562316895,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.18711018562316895,0.3282966911792755,0.2203742265701294,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.3282966911792755},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3282966911792755},{"x":0.17879417538642883,"y":0.34890109300613403},{"x":0.17255717515945435,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17255717515945435,0.3282966911792755,0.17879417538642883,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3282966911792755},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3282966911792755},{"x":0.1621621549129486,"y":0.34890109300613403},{"x":0.11850311607122421,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.11850311607122421,0.3282966911792755,0.1621621549129486,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.3543955981731415},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3543955981731415},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3722527325153351},{"x":0.82536381483078,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انسانها","boundary":[0.82536381483078,0.3543955981731415,0.8814969062805176,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.3543955981731415},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3543955981731415},{"x":0.8170478343963623,"y":0.3722527325153351},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8087317943572998,0.3543955981731415,0.8170478343963623,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.3543955981731415},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3543955981731415},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3722527325153351},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8024948239326477,0.3543955981731415,0.8045738339424133,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.3543955981731415},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3543955981731415},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3722527325153351},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.7817047834396362,0.3543955981731415,0.7941787838935852,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.3543955981731415},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3543955981731415},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3722527325153351},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7609147429466248,0.3543955981731415,0.7733888030052185,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.3543955981731415},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3543955981731415},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3722527325153351},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7276507019996643,0.3543955981731415,0.7505197525024414,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.3543955981731415},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3543955981731415},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3722527325153351},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6819126605987549,0.3543955981731415,0.7193347215652466,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.3543955981731415},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3543955981731415},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3722527325153351},{"x":0.6673596501350403,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.3543955981731415,0.6735966801643372,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.3543955981731415},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3543955981731415},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3722527325153351},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.6299376487731934,0.3543955981731415,0.6590436697006226,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3543955981731415},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3543955981731415},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3722527325153351},{"x":0.6216216087341309,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6216216087341309,0.3543955981731415,0.6257796287536621,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.3543955981731415},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3543955981731415},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3722527325153351},{"x":0.5841996073722839,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.5841996073722839,0.3543955981731415,0.6112266182899475,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3543955981731415},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3543955981731415},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3722527325153351},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5571725368499756,0.3543955981731415,0.5738045573234558,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.3543955981731415},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3543955981731415},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3722527325153351},{"x":0.517671525478363,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کس","boundary":[0.517671525478363,0.3543955981731415,0.5488565564155579,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.3543955981731415},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3543955981731415},{"x":0.5093554854393005,"y":0.3722527325153351},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4989604949951172,0.3543955981731415,0.5093554854393005,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3543955981731415},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3543955981731415},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3722527325153351},{"x":0.47401246428489685,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47401246428489685,0.3543955981731415,0.4906444847583771,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.3543955981731415},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3543955981731415},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3722527325153351},{"x":0.43866944313049316,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرتو","boundary":[0.43866944313049316,0.3543955981731415,0.46569645404815674,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.3543955981731415},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3543955981731415},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3722527325153351},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعدادی","boundary":[0.3596673607826233,0.3543955981731415,0.43035343289375305,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.3543955981731415},{"x":0.3513513505458832,"y":0.3543955981731415},{"x":0.3513513505458832,"y":0.3722527325153351},{"x":0.33264032006263733,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.33264032006263733,0.3543955981731415,0.3513513505458832,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.3543955981731415},{"x":0.3243243098258972,"y":0.3543955981731415},{"x":0.3243243098258972,"y":0.3722527325153351},{"x":0.27442827820777893,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.27442827820777893,0.3543955981731415,0.3243243098258972,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.3543955981731415},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3543955981731415},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3722527325153351},{"x":0.2494802474975586,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2494802474975586,0.3543955981731415,0.2661122679710388,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3543955981731415},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3543955981731415},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3722527325153351},{"x":0.23076923191547394,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.23076923191547394,0.3543955981731415,0.24116423726081848,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.3543955981731415},{"x":0.22245322167873383,"y":0.3543955981731415},{"x":0.22245322167873383,"y":0.3722527325153351},{"x":0.21205821633338928,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21205821633338928,0.3543955981731415,0.22245322167873383,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.3543955981731415},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3543955981731415},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3722527325153351},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ودیعه","boundary":[0.1621621549129486,0.3543955981731415,0.20166319608688354,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3543955981731415},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3543955981731415},{"x":0.15176714956760406,"y":0.3722527325153351},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهاده","boundary":[0.11850311607122421,0.3543955981731415,0.15176714956760406,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.3777472674846649},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3777472674846649},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8523908257484436,0.3777472674846649,0.8814969062805176,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.3777472674846649},{"x":0.8461538553237915,"y":0.3777472674846649},{"x":0.8461538553237915,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8440748453140259,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8440748453140259,0.3777472674846649,0.8461538553237915,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.3777472674846649},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3777472674846649},{"x":0.8336798548698425,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8191268444061279,0.3777472674846649,0.8336798548698425,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.3777472674846649},{"x":0.812889814376831,"y":0.3777472674846649},{"x":0.812889814376831,"y":0.3969780206680298},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پروراند","boundary":[0.7671517729759216,0.3777472674846649,0.812889814376831,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3969780206680298},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546777725219727,0.3777472674846649,0.7629937529563904,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3969780206680298},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7401247620582581,0.3777472674846649,0.7505197525024414,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3777472674846649},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شگفتی","boundary":[0.6798336505889893,0.3777472674846649,0.7318087220191956,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6465696692466736,0.3777472674846649,0.6756756901741028,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6382536292076111,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5821205973625183,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.5821205973625183,0.3777472674846649,0.6382536292076111,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالق","boundary":[0.5384615659713745,0.3777472674846649,0.5717255473136902,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3969780206680298},{"x":0.4864864945411682,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعال","boundary":[0.4864864945411682,0.3777472674846649,0.5280665159225464,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4781704843044281,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4781704843044281,"y":0.3969780206680298},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4553014636039734,0.3777472674846649,0.4781704843044281,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3969780206680298},{"x":0.4137214124202728,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4137214124202728,0.3777472674846649,0.4469854533672333,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3969780206680298},{"x":0.38669440150260925,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.38669440150260925,0.3777472674846649,0.4054054021835327,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.3777472674846649},{"x":0.37837839126586914,"y":0.3777472674846649},{"x":0.37837839126586914,"y":0.3969780206680298},{"x":0.34927234053611755,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.34927234053611755,0.3777472674846649,0.37837839126586914,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.3777472674846649},{"x":0.3388773500919342,"y":0.3777472674846649},{"x":0.3388773500919342,"y":0.3969780206680298},{"x":0.31392931938171387,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چیز","boundary":[0.31392931938171387,0.3777472674846649,0.3388773500919342,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.3777472674846649},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3777472674846649},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3969780206680298},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3076923191547394,0.3777472674846649,0.31185030937194824,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.3777472674846649},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3777472674846649},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3969780206680298},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"حتى","boundary":[0.2661122679710388,0.3777472674846649,0.29937630891799927,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.3777472674846649},{"x":0.2557172477245331,"y":0.3777472674846649},{"x":0.2557172477245331,"y":0.3969780206680298},{"x":0.1683991700410843,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعدادهای","boundary":[0.1683991700410843,0.3777472674846649,0.2557172477245331,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3777472674846649},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3777472674846649},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3969780206680298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.11850311607122421,0.3777472674846649,0.16008315980434418,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.40247252583503723},{"x":0.879417896270752,"y":0.40247252583503723},{"x":0.879417896270752,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8711018562316895,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8711018562316895,0.40247252583503723,0.879417896270752,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8607068657875061,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8607068657875061,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.8191268444061279,0.40247252583503723,0.8607068657875061,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8066527843475342,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفریده","boundary":[0.7629937529563904,0.40247252583503723,0.8066527843475342,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7505197525024414,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7193347215652466,0.40247252583503723,0.7505197525024414,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7068607211112976,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7006236910820007,0.40247252583503723,0.7068607211112976,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6902287006378174,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4217033088207245},{"x":0.644490659236908,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.644490659236908,0.40247252583503723,0.6902287006378174,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6403326392173767,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6278586387634277,0.40247252583503723,0.6403326392173767,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6174635887145996,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6008316278457642,0.40247252583503723,0.6174635887145996,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5883575677871704,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5717255473136902,0.40247252583503723,0.5883575677871704,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5592515468597412,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.5280665159225464,0.40247252583503723,0.5592515468597412,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.40247252583503723},{"x":0.517671525478363,"y":0.40247252583503723},{"x":0.517671525478363,"y":0.4217033088207245},{"x":0.43035343289375305,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعدادهای","boundary":[0.43035343289375305,0.40247252583503723,0.517671525478363,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4178794324398041,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4217033088207245},{"x":0.3742203712463379,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.3742203712463379,0.40247252583503723,0.4178794324398041,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.40247252583503723},{"x":0.3617463707923889,"y":0.40247252583503723},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4217033088207245},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3534303605556488,0.40247252583503723,0.3617463707923889,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.40247252583503723},{"x":0.34095633029937744,"y":0.40247252583503723},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4217033088207245},{"x":0.30561330914497375,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.30561330914497375,0.40247252583503723,0.34095633029937744,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.40247252583503723},{"x":0.2931392788887024,"y":0.40247252583503723},{"x":0.2931392788887024,"y":0.4217033088207245},{"x":0.25987526774406433,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.25987526774406433,0.40247252583503723,0.2931392788887024,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.40247252583503723},{"x":0.24740125238895416,"y":0.40247252583503723},{"x":0.24740125238895416,"y":0.4217033088207245},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24116423726081848,0.40247252583503723,0.24740125238895416,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.40247252583503723},{"x":0.23076923191547394,"y":0.40247252583503723},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4217033088207245},{"x":0.20166319608688354,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانع","boundary":[0.20166319608688354,0.40247252583503723,0.23076923191547394,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.40247252583503723},{"x":0.18918919563293457,"y":0.40247252583503723},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4217033088207245},{"x":0.1621621549129486,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بروز","boundary":[0.1621621549129486,0.40247252583503723,0.18918919563293457,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.40247252583503723},{"x":0.15176714956760406,"y":0.40247252583503723},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4217033088207245},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.11850311607122421,0.40247252583503723,0.15176714956760406,0.4217033088207245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2829670310020447},{"x":0.8814969062805176,"y":0.4217033088207245},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.27596703100204467,0.8864969062805176,0.4287033088207245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.3131868243217468},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3131868243217468},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3214285671710968},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.2723492681980133,0.3131868243217468,0.2785862684249878,0.3214285671710968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.3131868243217468},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3131868243217468},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3214285671710968},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3214285671710968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2673492681980133,0.3061868243217468,0.2835862684249878,0.3284285671710968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7068607211112976,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7006236910820007,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.7006236910820007,0.4107142984867096,0.7068607211112976,0.41895604133605957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4107142984867096},{"x":0.7068607211112976,"y":0.41895604133605957},{"x":0.7006236910820007,"y":0.41895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6956236910820007,0.4037142984867096,0.7118607211112976,0.4259560413360596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.4326923191547394},{"x":0.879417896270752,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8814969062805176,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نشویم","boundary":[0.8316008448600769,0.4326923191547394,0.8814969062805176,0.4423076808452606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.4326923191547394},{"x":0.879417896270752,"y":0.42994505167007446},{"x":0.8814969062805176,"y":0.4423076808452606},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8266008448600769,0.4256923191547394,0.8864969062805176,0.4493076808452606],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4848901033401489},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4848901033401489},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4931318759918213},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.4848901033401489,0.1247401237487793,0.4931318759918213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4848901033401489},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4848901033401489},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4931318759918213},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4931318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4778901033401489,0.1297401237487793,0.5001318759918213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4711538553237915},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فزون","boundary":[0.8170478343963623,0.4532966911792755,0.8523908257484436,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7941787838935852,0.4532966911792755,0.8066527843475342,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4711538553237915},{"x":0.765072762966156,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.765072762966156,0.4532966911792755,0.7837837934494019,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7567567825317383,0.4532966911792755,0.7629937529563904,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4532966911792755},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4711538553237915},{"x":0.7027027010917664,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7027027010917664,0.4532966911792755,0.7442827224731445,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6819126605987549,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6819126605987549,0.4532966911792755,0.6985446810722351,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6528066396713257,0.4532966911792755,0.6715176701545715,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6424116492271423,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6424116492271423,"y":0.4711538553237915},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6174635887145996,0.4532966911792755,0.6424116492271423,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4532966911792755},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5738045573234558,0.4532966911792755,0.6049895882606506,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5530145764350891,0.4532966911792755,0.5634095668792725,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4711538553237915},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پای","boundary":[0.5155925154685974,0.4532966911792755,0.5405405163764954,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4532966911792755},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4760914742946625,0.4532966911792755,0.5051975250244141,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4711538553237915},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بایستد","boundary":[0.42203742265701294,0.4532966911792755,0.4636174738407135,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4532966911792755},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4711538553237915},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4137214124202728,0.4532966911792755,0.4178794324398041,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3991684019565582,"y":0.4711538553237915},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38669440150260925,0.4532966911792755,0.3991684019565582,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3762993812561035,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3762993812561035,"y":0.4711538553237915},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بایستی","boundary":[0.3367983400821686,0.4532966911792755,0.3762993812561035,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3160083293914795,"y":0.4532966911792755},{"x":0.3160083293914795,"y":0.4711538553237915},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3076923191547394,0.4532966911792755,0.3160083293914795,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.4532966911792755},{"x":0.29729729890823364,"y":0.4532966911792755},{"x":0.29729729890823364,"y":0.4711538553237915},{"x":0.20997920632362366,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعدادهای","boundary":[0.20997920632362366,0.4532966911792755,0.29729729890823364,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.4532966911792755},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4532966911792755},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4711538553237915},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.16008315980434418,0.4532966911792755,0.1975051909685135,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4532966911792755},{"x":0.147609144449234,"y":0.4532966911792755},{"x":0.147609144449234,"y":0.4711538553237915},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4711538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.11850311607122421,0.4532966911792755,0.147609144449234,0.4711538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.4780219793319702},{"x":0.879417896270752,"y":0.4780219793319702},{"x":0.879417896270752,"y":0.4972527325153351},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.8523908257484436,0.4780219793319702,0.879417896270752,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4972527325153351},{"x":0.8461538553237915,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8461538553237915,0.4780219793319702,0.8523908257484436,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4780219793319702},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4972527325153351},{"x":0.7754677534103394,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشترین","boundary":[0.7754677534103394,0.4780219793319702,0.8357588648796082,0.4972527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7359667420387268,0.4780219793319702,0.7629937529563904,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4780219793319702},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7151767015457153,0.4780219793319702,0.7255717515945435,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.4780219793319702},{"x":0.704781711101532,"y":0.4780219793319702},{"x":0.704781711101532,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بگیرد","boundary":[0.6715176701545715,0.4780219793319702,0.704781711101532,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6673596501350403,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6632016897201538,0.4780219793319702,0.6673596501350403,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6216216087341309,0.4780219793319702,0.6528066396713257,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4780219793319702},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5883575677871704,0.4780219793319702,0.6112266182899475,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5800415873527527,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5613305568695068,0.47664836049079895,0.5800415873527527,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5571725368499756,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5530145764350891,0.47664836049079895,0.5571725368499756,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.47664836049079895},{"x":0.542619526386261,"y":0.47664836049079895},{"x":0.542619526386261,"y":0.4958791136741638},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.5135135054588318,0.47664836049079895,0.542619526386261,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5031185150146484,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4958791136741638},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48232847452163696,0.47664836049079895,0.5031185150146484,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.47664836049079895},{"x":0.4802494943141937,"y":0.47664836049079895},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4958791136741638},{"x":0.43035343289375305,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بایستی","boundary":[0.43035343289375305,0.47664836049079895,0.4802494943141937,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.47664836049079895},{"x":0.4199584126472473,"y":0.47664836049079895},{"x":0.4199584126472473,"y":0.49450549483299255},{"x":0.3970893919467926,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3970893919467926,0.47664836049079895,0.4199584126472473,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.47664836049079895},{"x":0.38669440150260925,"y":0.47664836049079895},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4958791136741638},{"x":0.3160083293914795,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استعدادها","boundary":[0.3160083293914795,0.47664836049079895,0.38669440150260925,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.47664836049079895},{"x":0.30561330914497375,"y":0.47664836049079895},{"x":0.30561330914497375,"y":0.49450549483299255},{"x":0.295218288898468,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.295218288898468,0.47664836049079895,0.30561330914497375,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.4752747118473053},{"x":0.28482329845428467,"y":0.4752747118473053},{"x":0.28482329845428467,"y":0.49450549483299255},{"x":0.234927237033844,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.234927237033844,0.4752747118473053,0.28482329845428467,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.4752747118473053},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4752747118473053},{"x":0.2286902219057083,"y":0.49450549483299255},{"x":0.22453223168849945,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22453223168849945,0.4752747118473053,0.2286902219057083,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.4752747118473053},{"x":0.21621622145175934,"y":0.4752747118473053},{"x":0.21621622145175934,"y":0.49450549483299255},{"x":0.16424116492271423,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.16424116492271423,0.4752747118473053,0.21621622145175934,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.4752747118473053},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4752747118473053},{"x":0.1538461595773697,"y":0.49450549483299255},{"x":0.13513512909412384,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.13513512909412384,0.4752747118473053,0.1538461595773697,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5013736486434937},{"x":0.879417896270752,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.8399168252944946,0.5013736486434937,0.879417896270752,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8212057948112488,0.5013736486434937,0.8295218348503113,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5013736486434937},{"x":0.812889814376831,"y":0.5013736486434937},{"x":0.812889814376831,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7796257734298706,0.5013736486434937,0.812889814376831,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7442827224731445,0.5013736486434937,0.7713097929954529,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5192307829856873},{"x":0.692307710647583,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جست","boundary":[0.692307710647583,0.5,0.7338877320289612,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5},{"x":0.692307710647583,"y":0.5},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5178571343421936},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6881496906280518,0.5,0.6902287006378174,0.5178571343421936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8814969062805176,"y":0.4532966911792755},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5192307829856873},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.4462966911792755,0.8864969062805176,0.5262307829856873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5425823926925659},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8440748453140259,0.5247252583503723,0.8503118753433228,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7983368039131165,0.5247252583503723,0.8336798548698425,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5247252583503723},{"x":0.790020763874054,"y":0.5247252583503723},{"x":0.790020763874054,"y":0.5425823926925659},{"x":0.777546763420105,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.777546763420105,0.5247252583503723,0.790020763874054,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5425823926925659},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7463617324829102,0.5247252583503723,0.7692307829856873,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6881496906280518,0.5247252583503723,0.7359667420387268,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5425823926925659},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6590436697006226,0.5247252583503723,0.6777547001838684,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5425823926925659},{"x":0.632016658782959,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.632016658782959,0.5247252583503723,0.6486486196517944,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5841996073722839,0.5247252583503723,0.6237006187438965,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5425823926925659},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5488565564155579,0.5247252583503723,0.5758835673332214,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5425823926925659},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4948025047779083,0.5247252583503723,0.5405405163764954,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.5247252583503723},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5247252583503723},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5425823926925659},{"x":0.3970893919467926,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینشگری","boundary":[0.3970893919467926,0.5247252583503723,0.4802494943141937,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5247252583503723},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5247252583503723},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5425823926925659},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.37837839126586914,0.5247252583503723,0.38669440150260925,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.5247252583503723},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5247252583503723},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5425823926925659},{"x":0.322245329618454,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.322245329618454,0.5247252583503723,0.3679833710193634,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.5247252583503723},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5247252583503723},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5425823926925659},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30561330914497375,0.5247252583503723,0.31185030937194824,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.5247252583503723},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5247252583503723},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5425823926925659},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.2640332579612732,0.5247252583503723,0.29729729890823364,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.5247252583503723},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5247252583503723},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5425823926925659},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.23700623214244843,0.5247252583503723,0.25363826751708984,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.5247252583503723},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5247252583503723},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5425823926925659},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21829521656036377,0.5247252583503723,0.22661122679710388,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.5247252583503723},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5247252583503723},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5425823926925659},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1975051909685135,0.5247252583503723,0.20790021121501923,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5247252583503723},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5247252583503723},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5425823926925659},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.15176714956760406,0.5247252583503723,0.18711018562316895,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5247252583503723},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5247252583503723},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5425823926925659},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5425823926925659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.11850311607122421,0.5247252583503723,0.14345113933086395,0.5425823926925659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5494505763053894},{"x":0.879417896270752,"y":0.5494505763053894},{"x":0.879417896270752,"y":0.5659340620040894},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.8274428248405457,0.5494505763053894,0.879417896270752,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.7588357329368591,0.5494505763053894,0.8170478343963623,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردم","boundary":[0.7151767015457153,0.5494505763053894,0.7505197525024414,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5659340620040894},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7110186815261841,0.5494505763053894,0.7151767015457153,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6943867206573486,0.5494505763053894,0.7027027010917664,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6486486196517944,0.5494505763053894,0.6839916706085205,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5659340620040894},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6278586387634277,0.5494505763053894,0.6424116492271423,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5987526178359985,0.5494505763053894,0.6216216087341309,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.5494505763053894},{"x":0.590436577796936,"y":0.5494505763053894},{"x":0.590436577796936,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5717255473136902,0.5494505763053894,0.590436577796936,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5659340620040894},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.5280665159225464,0.5494505763053894,0.5634095668792725,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5659340620040894},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.4781704843044281,0.5494505763053894,0.5197505354881287,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.5494505763053894},{"x":0.469854474067688,"y":0.5494505763053894},{"x":0.469854474067688,"y":0.5659340620040894},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4553014636039734,0.5494505763053894,0.469854474067688,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5494505763053894},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5494505763053894},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5659340620040894},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.42411643266677856,0.5494505763053894,0.4469854533672333,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.5494505763053894},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5494505763053894},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5659340620040894},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.3762993812561035,0.5494505763053894,0.4137214124202728,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5659340620040894},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3534303605556488,0.5494505763053894,0.3659043610095978,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5659340620040894},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.3160083293914795,0.5494505763053894,0.3451143503189087,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5659340620040894},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.26195424795150757,0.5494505763053894,0.3076923191547394,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.5494505763053894},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5494505763053894},{"x":0.25363826751708984,"y":0.5659340620040894},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سراغ","boundary":[0.21829521656036377,0.5494505763053894,0.25363826751708984,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.5494505763053894},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5494505763053894},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5659340620040894},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشتم","boundary":[0.1683991700410843,0.5494505763053894,0.20997920632362366,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.5494505763053894},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5494505763053894},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5659340620040894},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16008315980434418,0.5494505763053894,0.16424116492271423,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5494505763053894},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5494505763053894},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5659340620040894},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5659340620040894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.11850311607122421,0.5494505763053894,0.15176714956760406,0.5659340620040894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8752598762512207,"y":0.5741758346557617},{"x":0.879417896270752,"y":0.5741758346557617},{"x":0.879417896270752,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8752598762512207,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8752598762512207,0.5741758346557617,0.879417896270752,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8399168252944946,0.5741758346557617,0.8648648858070374,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5741758346557617},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5920329689979553},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.8087317943572998,0.5741758346557617,0.8274428248405457,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7879418134689331,0.5741758346557617,0.7983368039131165,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5741758346557617},{"x":0.777546763420105,"y":0.5741758346557617},{"x":0.777546763420105,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7463617324829102,0.5741758346557617,0.777546763420105,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5741758346557617},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5920329689979553},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6590436697006226,0.5741758346557617,0.7359667420387268,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5741758346557617},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5920329689979553},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6070685982704163,0.5741758346557617,0.6465696692466736,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5654885768890381,0.5741758346557617,0.5966736078262329,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5155925154685974,0.5741758346557617,0.5634095668792725,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5741758346557617},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5920329689979553},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5051975250244141,0.5741758346557617,0.5114344954490662,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.5741758346557617},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5741758346557617},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5920329689979553},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4636174738407135,0.5741758346557617,0.4948025047779083,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.5741758346557617},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5741758346557617},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5920329689979553},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.4054054021835327,0.5741758346557617,0.45114344358444214,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.5741758346557617},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5741758346557617},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5920329689979553},{"x":0.38669440150260925,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38669440150260925,0.5741758346557617,0.39293140172958374,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.5741758346557617},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5741758346557617},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5920329689979553},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.3367983400821686,0.5741758346557617,0.37837839126586914,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.5741758346557617},{"x":0.3388773500919342,"y":0.5741758346557617},{"x":0.3388773500919342,"y":0.5920329689979553},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندرکاران","boundary":[0.2723492681980133,0.5741758346557617,0.3388773500919342,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.5741758346557617},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5741758346557617},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5920329689979553},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعلیم","boundary":[0.22245322167873383,0.5741758346557617,0.2577962577342987,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.5741758346557617},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5741758346557617},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5920329689979553},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20374220609664917,0.5741758346557617,0.20997920632362366,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5741758346557617},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5741758346557617},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5920329689979553},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.15176714956760406,0.5741758346557617,0.19334720075130463,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.5741758346557617},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5741758346557617},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5920329689979553},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14553014934062958,0.5741758346557617,0.14968815445899963,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5741758346557617},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5920329689979553},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5920329689979553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11850311607122421,0.5741758346557617,0.1330561339855194,0.5920329689979553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6002747416496277},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6167582273483276},{"x":0.837837815284729,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.837837815284729,0.6002747416496277,0.8814969062805176,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.598901093006134},{"x":0.8295218348503113,"y":0.598901093006134},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7837837934494019,0.598901093006134,0.8295218348503113,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.598901093006134},{"x":0.7754677534103394,"y":0.598901093006134},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.7359667420387268,0.598901093006134,0.7754677534103394,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.598901093006134},{"x":0.7276507019996643,"y":0.598901093006134},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7234927415847778,0.598901093006134,0.7276507019996643,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.598901093006134},{"x":0.717255711555481,"y":0.598901093006134},{"x":0.717255711555481,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7027027010917664,0.598901093006134,0.717255711555481,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.598901093006134},{"x":0.6943867206573486,"y":0.598901093006134},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فایده","boundary":[0.6590436697006226,0.598901093006134,0.6943867206573486,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.598901093006134},{"x":0.6507276296615601,"y":0.598901093006134},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندیدیم","boundary":[0.6049895882606506,0.598901093006134,0.6507276296615601,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.598901093006134},{"x":0.602910578250885,"y":0.598901093006134},{"x":0.602910578250885,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5987526178359985,0.598901093006134,0.602910578250885,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.598901093006134},{"x":0.590436577796936,"y":0.598901093006134},{"x":0.590436577796936,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5821205973625183,0.598901093006134,0.590436577796936,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.598901093006134},{"x":0.5717255473136902,"y":0.598901093006134},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5509355664253235,0.598901093006134,0.5717255473136902,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.598901093006134},{"x":0.5446985363960266,"y":0.598901093006134},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قبول","boundary":[0.5093554854393005,0.598901093006134,0.5446985363960266,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.598901093006134},{"x":0.5010395050048828,"y":0.598901093006134},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6167582273483276},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.47401246428489685,0.598901093006134,0.5010395050048828,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.598901093006134},{"x":0.46569645404815674,"y":0.598901093006134},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6153846383094788},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45945945382118225,0.598901093006134,0.46569645404815674,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.598901093006134},{"x":0.45114344358444214,"y":0.598901093006134},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6153846383094788},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.43035343289375305,0.598901093006134,0.45114344358444214,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.598901093006134},{"x":0.42203742265701294,"y":0.598901093006134},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6153846383094788},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40748441219329834,0.598901093006134,0.42203742265701294,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.598901093006134},{"x":0.3991684019565582,"y":0.598901093006134},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6153846383094788},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.3742203712463379,0.598901093006134,0.3991684019565582,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.598901093006134},{"x":0.3659043610095978,"y":0.598901093006134},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6153846383094788},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.34927234053611755,0.598901093006134,0.3659043610095978,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.598901093006134},{"x":0.3471933603286743,"y":0.598901093006134},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6153846383094788},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34095633029937744,0.598901093006134,0.3471933603286743,0.6153846383094788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6167582273483276},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.5177252583503723,0.8864969062805176,0.6237582273483276],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6414835453033447},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8357588648796082,0.6236263513565063,0.8503118753433228,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7983368039131165,0.6236263513565063,0.8274428248405457,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7879418134689331,0.6236263513565063,0.7941787838935852,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6414835453033447},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتب","boundary":[0.7380457520484924,0.6236263513565063,0.7796257734298706,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.6839916706085205,0.6236263513565063,0.7297297120094299,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6715176701545715,0.6236263513565063,0.6756756901741028,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6414835453033447},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.6049895882606506,0.6236263513565063,0.6611226797103882,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6414835453033447},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5675675868988037,0.6236263513565063,0.5966736078262329,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6414835453033447},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5509355664253235,0.6236263513565063,0.5592515468597412,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6414835453033447},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5322245359420776,0.6236263513565063,0.5405405163764954,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6236263513565063},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6414835453033447},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.4927234947681427,0.6236263513565063,0.5218295454978943,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.6236263513565063},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6236263513565063},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6414835453033447},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ابوطالب","boundary":[0.4282744228839874,0.6236263513565063,0.4844074845314026,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.6236263513565063},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6236263513565063},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6414835453033447},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فنایی","boundary":[0.3804573714733124,0.6236263513565063,0.4199584126472473,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6236263513565063},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6236263513565063},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6414835453033447},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35550934076309204,0.6236263513565063,0.3742203712463379,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.6236263513565063},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6236263513565063},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6414835453033447},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3160083293914795,0.6236263513565063,0.3471933603286743,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.6236263513565063},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6236263513565063},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6414835453033447},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابله","boundary":[0.26819127798080444,0.6236263513565063,0.3076923191547394,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.6236263513565063},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6236263513565063},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6414835453033447},{"x":0.234927237033844,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.234927237033844,0.6236263513565063,0.25987526774406433,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.6236263513565063},{"x":0.2286902219057083,"y":0.6236263513565063},{"x":0.2286902219057083,"y":0.6414835453033447},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22453223168849945,0.6236263513565063,0.2286902219057083,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.6236263513565063},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6236263513565063},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6414835453033447},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.16424116492271423,0.6236263513565063,0.21829521656036377,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6236263513565063},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6236263513565063},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6414835453033447},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6414835453033447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.11850311607122421,0.6236263513565063,0.1538461595773697,0.6414835453033447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8731808662414551,"y":0.6483516693115234},{"x":0.879417896270752,"y":0.6483516693115234},{"x":0.879417896270752,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8731808662414551,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8731808662414551,0.6483516693115234,0.879417896270752,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8399168252944946,0.6483516693115234,0.8648648858070374,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزینی","boundary":[0.7837837934494019,0.6483516693115234,0.8295218348503113,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7505197525024414,0.6483516693115234,0.7733888030052185,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6483516693115234},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7027027010917664,0.6483516693115234,0.7401247620582581,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6483516693115234},{"x":0.692307710647583,"y":0.6483516693115234},{"x":0.692307710647583,"y":0.6648351550102234},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متحمل","boundary":[0.6403326392173767,0.6483516693115234,0.692307710647583,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6483516693115234},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6648351550102234},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.5779625773429871,0.6483516693115234,0.6278586387634277,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.6483516693115234},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6483516693115234},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6648351550102234},{"x":0.517671525478363,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.517671525478363,0.6483516693115234,0.5675675868988037,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6483516693115234},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6483516693115234},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6648351550102234},{"x":0.469854474067688,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدند","boundary":[0.469854474067688,0.6483516693115234,0.5072765350341797,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6483516693115234},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6483516693115234},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6648351550102234},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45322245359420776,0.6483516693115234,0.45945945382118225,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.6483516693115234},{"x":0.442827433347702,"y":0.6483516693115234},{"x":0.442827433347702,"y":0.6648351550102234},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.3804573714733124,0.6483516693115234,0.442827433347702,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.6483516693115234},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6483516693115234},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6648351550102234},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.3367983400821686,0.6483516693115234,0.37006238102912903,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.6483516693115234},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6483516693115234},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6648351550102234},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ربابه","boundary":[0.29729729890823364,0.6483516693115234,0.32640331983566284,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.6483516693115234},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6483516693115234},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6648351550102234},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لطف","boundary":[0.25363826751708984,0.6483516693115234,0.2869022786617279,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6483516693115234},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6483516693115234},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6648351550102234},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهی","boundary":[0.2203742265701294,0.6483516693115234,0.2515592575073242,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.6483516693115234},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6483516693115234},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6648351550102234},{"x":0.19334720075130463,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.19334720075130463,0.6483516693115234,0.20997920632362366,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.6483516693115234},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6483516693115234},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6648351550102234},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.16008315980434418,0.6483516693115234,0.1829521805047989,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6483516693115234},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6483516693115234},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6648351550102234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایپ","boundary":[0.11850311607122421,0.6483516693115234,0.15176714956760406,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6895604133605957},{"x":0.8440748453140259,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8440748453140259,0.6730769276618958,0.8814969062805176,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6895604133605957},{"x":0.82536381483078,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.82536381483078,0.6730769276618958,0.8357588648796082,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6895604133605957},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8108108043670654,0.6730769276618958,0.8170478343963623,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظرافت","boundary":[0.7588357329368591,0.6730769276618958,0.8024948239326477,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7484407424926758,0.6730769276618958,0.7546777725219727,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6730769276618958},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6895604133605957},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بردباری","boundary":[0.6860706806182861,0.6730769276618958,0.7401247620582581,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6895604133605957},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6735966801643372,0.6730769276618958,0.6777547001838684,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6895604133605957},{"x":0.632016658782959,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.632016658782959,0.6730769276618958,0.6632016897201538,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6730769276618958},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.5945945978164673,0.6730769276618958,0.6237006187438965,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5509355664253235,0.6730769276618958,0.5841996073722839,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6730769276618958},{"x":0.542619526386261,"y":0.6730769276618958},{"x":0.542619526386261,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5135135054588318,0.6730769276618958,0.542619526386261,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6730769276618958},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6895604133605957},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.49688148498535156,0.6730769276618958,0.5114344954490662,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6730769276618958},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6730769276618958},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6895604133605957},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.6730769276618958,0.4927234947681427,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.6730769276618958},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6730769276618958},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6895604133605957},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعلام","boundary":[0.4469854533672333,0.6730769276618958,0.4802494943141937,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.6730769276618958},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6730769276618958},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6895604133605957},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.42411643266677856,0.6730769276618958,0.43659043312072754,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.6730769276618958},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6730769276618958},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6895604133605957},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.3887733817100525,0.6730769276618958,0.4116424024105072,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6730769276618958},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6730769276618958},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6895604133605957},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37837839126586914,0.6730769276618958,0.38669440150260925,0.6895604133605957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6895604133605957},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.6166263513565063,0.8864969062805176,0.6965604133605957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7225274443626404},{"x":0.602910578250885,"y":0.7225274443626404},{"x":0.602910578250885,"y":0.7376373410224915},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5675675868988037,0.7225274443626404,0.602910578250885,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.7211538553237915},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7225274443626404},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7376373410224915},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5280665159225464,0.7211538553237915,0.5613305568695068,0.7376373410224915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7211538553237915},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7211538553237915},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7362637519836426},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4906444847583771,0.7211538553237915,0.5218295454978943,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7211538553237915},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7211538553237915},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7362637519836426},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7362637519836426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.4490644633769989,0.7211538553237915,0.4844074845314026,0.7362637519836426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7211538553237915},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7211538553237915},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7362637519836426},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسدد","boundary":[0.3970893919467926,0.7211538553237915,0.4407484531402588,0.7362637519836426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7197802066802979},{"x":0.602910578250885,"y":0.7225274443626404},{"x":0.602910578250885,"y":0.7376373410224915},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7348901033401489}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3920893919467926,0.7127802066802978,0.607910578250885,0.7446373410224915],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/azjXnhiVYnSOSdFK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/XPTPRSaDkJtMthUf.jpg","blurred":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/lGdBArzPAVyZkIzj.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0002316509636424931,0.00017529586743522476,0.9981526489465995,0.9990092228965446]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.13461539149284363},{"x":0.8814969062805176,"y":0.13461539149284363},{"x":0.8814969062805176,"y":0.15109890699386597},{"x":0.8544698357582092,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8544698357582092,0.13461539149284363,0.8814969062805176,0.15109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.13461539149284363},{"x":0.8399168252944946,"y":0.13461539149284363},{"x":0.8399168252944946,"y":0.15109890699386597},{"x":0.7983368039131165,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.7983368039131165,0.13461539149284363,0.8399168252944946,0.15109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.13461539149284363},{"x":0.790020763874054,"y":0.13461539149284363},{"x":0.790020763874054,"y":0.15109890699386597},{"x":0.7214137315750122,"y":0.15109890699386597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7214137315750122,0.13461539149284363,0.790020763874054,0.15109890699386597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.15934066474437714},{"x":0.879417896270752,"y":0.15934066474437714},{"x":0.879417896270752,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8648648858070374,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8648648858070374,0.15934066474437714,0.879417896270752,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8565488457679749,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8565488457679749,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8274428248405457,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.8274428248405457,0.15934066474437714,0.8565488457679749,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8191268444061279,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8191268444061279,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8066527843475342,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.8066527843475342,0.15934066474437714,0.8191268444061279,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8066527843475342,"y":0.15934066474437714},{"x":0.8066527843475342,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8024948239326477,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8024948239326477,0.15934066474437714,0.8066527843475342,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7920997738838196,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7920997738838196,"y":0.17719779908657074},{"x":0.7463617324829102,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7463617324829102,0.15934066474437714,0.7920997738838196,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7359667420387268,"y":0.15934066474437714},{"x":0.7359667420387268,"y":0.17719779908657074},{"x":0.692307710647583,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.692307710647583,0.15934066474437714,0.7359667420387268,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6735966801643372,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6735966801643372,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6528066396713257,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6528066396713257,0.15934066474437714,0.6735966801643372,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6465696692466736,"y":0.15934066474437714},{"x":0.6465696692466736,"y":0.17719779908657074},{"x":0.6382536292076111,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6382536292076111,0.15934066474437714,0.6465696692466736,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.15934066474437714},{"x":0.632016658782959,"y":0.15934066474437714},{"x":0.632016658782959,"y":0.17719779908657074},{"x":0.5758835673332214,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذابیت","boundary":[0.5758835673332214,0.15934066474437714,0.632016658782959,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5675675868988037,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5675675868988037,"y":0.17719779908657074},{"x":0.517671525478363,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فزاینده","boundary":[0.517671525478363,0.15934066474437714,0.5675675868988037,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5155925154685974,"y":0.15934066474437714},{"x":0.5155925154685974,"y":0.17719779908657074},{"x":0.49688148498535156,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.49688148498535156,0.15934066474437714,0.5155925154685974,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.15934066474437714},{"x":0.48856547474861145,"y":0.15934066474437714},{"x":0.48856547474861145,"y":0.17719779908657074},{"x":0.4802494943141937,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4802494943141937,0.15934066474437714,0.48856547474861145,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.15934066474437714},{"x":0.469854474067688,"y":0.15934066474437714},{"x":0.469854474067688,"y":0.17719779908657074},{"x":0.4553014636039734,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4553014636039734,0.15934066474437714,0.469854474067688,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4469854533672333,"y":0.15934066474437714},{"x":0.4469854533672333,"y":0.17719779908657074},{"x":0.4054054021835327,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بردارد","boundary":[0.4054054021835327,0.15934066474437714,0.4469854533672333,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.15934066474437714},{"x":0.40748441219329834,"y":0.15934066474437714},{"x":0.40748441219329834,"y":0.17719779908657074},{"x":0.4033263921737671,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4033263921737671,0.15934066474437714,0.40748441219329834,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.15934066474437714},{"x":0.39293140172958374,"y":0.15934066474437714},{"x":0.39293140172958374,"y":0.17719779908657074},{"x":0.36382535099983215,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.36382535099983215,0.15934066474437714,0.39293140172958374,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.15934066474437714},{"x":0.35550934076309204,"y":0.15934066474437714},{"x":0.35550934076309204,"y":0.17719779908657074},{"x":0.3451143503189087,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3451143503189087,0.15934066474437714,0.35550934076309204,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.15934066474437714},{"x":0.3367983400821686,"y":0.15934066474437714},{"x":0.3367983400821686,"y":0.17719779908657074},{"x":0.29729729890823364,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.29729729890823364,0.15934066474437714,0.3367983400821686,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.15934066474437714},{"x":0.28898128867149353,"y":0.15934066474437714},{"x":0.28898128867149353,"y":0.17719779908657074},{"x":0.2723492681980133,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2723492681980133,0.15934066474437714,0.28898128867149353,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.15934066474437714},{"x":0.26195424795150757,"y":0.15934066474437714},{"x":0.26195424795150757,"y":0.17719779908657074},{"x":0.24116423726081848,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.24116423726081848,0.15934066474437714,0.26195424795150757,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.15934066474437714},{"x":0.23284822702407837,"y":0.15934066474437714},{"x":0.23284822702407837,"y":0.17719779908657074},{"x":0.20166319608688354,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.20166319608688354,0.15934066474437714,0.23284822702407837,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.15934066474437714},{"x":0.19334720075130463,"y":0.15934066474437714},{"x":0.19334720075130463,"y":0.17719779908657074},{"x":0.17463617026805878,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.17463617026805878,0.15934066474437714,0.19334720075130463,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.15934066474437714},{"x":0.16632016003131866,"y":0.15934066474437714},{"x":0.16632016003131866,"y":0.17719779908657074},{"x":0.11850311607122421,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.11850311607122421,0.15934066474437714,0.16632016003131866,0.17719779908657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8835758566856384,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8835758566856384,"y":0.20054945349693298},{"x":0.8357588648796082,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.8357588648796082,0.18269230425357819,0.8835758566856384,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8212057948112488,"y":0.18269230425357819},{"x":0.8212057948112488,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7941787838935852,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7941787838935852,0.18269230425357819,0.8212057948112488,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.18269230425357819},{"x":0.790020763874054,"y":0.18269230425357819},{"x":0.790020763874054,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7817047834396362,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7817047834396362,0.18269230425357819,0.790020763874054,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7754677534103394,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7754677534103394,"y":0.20054945349693298},{"x":0.7359667420387268,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7359667420387268,0.18269230425357819,0.7754677534103394,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7318087220191956,"y":0.18269230425357819},{"x":0.7318087220191956,"y":0.20054945349693298},{"x":0.704781711101532,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.704781711101532,0.18269230425357819,0.7318087220191956,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.18269230425357819},{"x":0.692307710647583,"y":0.18269230425357819},{"x":0.692307710647583,"y":0.20054945349693298},{"x":0.6528066396713257,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نادری","boundary":[0.6528066396713257,0.18269230425357819,0.692307710647583,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.18269230425357819},{"x":0.6424116492271423,"y":0.18269230425357819},{"x":0.6424116492271423,"y":0.20054945349693298},{"x":0.632016658782959,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.632016658782959,0.18269230425357819,0.6424116492271423,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.18269230425357819},{"x":0.6237006187438965,"y":0.18269230425357819},{"x":0.6237006187438965,"y":0.20054945349693298},{"x":0.5717255473136902,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.5717255473136902,0.18269230425357819,0.6237006187438965,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.18269230425357819},{"x":0.5634095668792725,"y":0.18269230425357819},{"x":0.5634095668792725,"y":0.20054945349693298},{"x":0.5384615659713745,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5384615659713745,0.18269230425357819,0.5634095668792725,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.18269230425357819},{"x":0.5280665159225464,"y":0.18269230425357819},{"x":0.5280665159225464,"y":0.20054945349693298},{"x":0.5239084959030151,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5239084959030151,0.18269230425357819,0.5280665159225464,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.18269230425357819},{"x":0.5135135054588318,"y":0.18269230425357819},{"x":0.5135135054588318,"y":0.20054945349693298},{"x":0.4864864945411682,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.4864864945411682,0.18269230425357819,0.5135135054588318,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.18269230425357819},{"x":0.4781704843044281,"y":0.18269230425357819},{"x":0.4781704843044281,"y":0.20054945349693298},{"x":0.469854474067688,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.469854474067688,0.18269230425357819,0.4781704843044281,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.18269230425357819},{"x":0.45945945382118225,"y":0.18269230425357819},{"x":0.45945945382118225,"y":0.20054945349693298},{"x":0.4199584126472473,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.4199584126472473,0.18269230425357819,0.45945945382118225,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.18269230425357819},{"x":0.40956342220306396,"y":0.18269230425357819},{"x":0.40956342220306396,"y":0.20054945349693298},{"x":0.395010381937027,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.395010381937027,0.18269230425357819,0.40956342220306396,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.18269230425357819},{"x":0.3804573714733124,"y":0.18269230425357819},{"x":0.3804573714733124,"y":0.20054945349693298},{"x":0.36382535099983215,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.36382535099983215,0.18269230425357819,0.3804573714733124,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.18269230425357819},{"x":0.34927234053611755,"y":0.18269230425357819},{"x":0.34927234053611755,"y":0.20054945349693298},{"x":0.33264032006263733,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.33264032006263733,0.18269230425357819,0.34927234053611755,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.18269230425357819},{"x":0.322245329618454,"y":0.18269230425357819},{"x":0.322245329618454,"y":0.20054945349693298},{"x":0.3097712993621826,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3097712993621826,0.18269230425357819,0.322245329618454,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.18269230425357819},{"x":0.30353429913520813,"y":0.18269230425357819},{"x":0.30353429913520813,"y":0.20054945349693298},{"x":0.2661122679710388,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.2661122679710388,0.18269230425357819,0.30353429913520813,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.18269230425357819},{"x":0.26195424795150757,"y":0.18269230425357819},{"x":0.26195424795150757,"y":0.20054945349693298},{"x":0.1995842009782791,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندرکاران","boundary":[0.1995842009782791,0.18269230425357819,0.26195424795150757,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.18269230425357819},{"x":0.18503119051456451,"y":0.18269230425357819},{"x":0.18503119051456451,"y":0.20054945349693298},{"x":0.1683991700410843,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.1683991700410843,0.18269230425357819,0.18503119051456451,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.18269230425357819},{"x":0.16008315980434418,"y":0.18269230425357819},{"x":0.16008315980434418,"y":0.20054945349693298},{"x":0.1330561339855194,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.1330561339855194,0.18269230425357819,0.16008315980434418,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18269230425357819},{"x":0.1247401237487793,"y":0.18269230425357819},{"x":0.1247401237487793,"y":0.20054945349693298},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20054945349693298}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.18269230425357819,0.1247401237487793,0.20054945349693298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2252747267484665},{"x":0.8419958353042603,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.8419958353042603,0.2074175775051117,0.8814969062805176,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2074175775051117},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.7796257734298706,0.2074175775051117,0.8274428248405457,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.7255717515945435,0.2074175775051117,0.7671517729759216,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7130976915359497,"y":0.2074175775051117},{"x":0.7130976915359497,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجمالی","boundary":[0.6611226797103882,0.2074175775051117,0.7130976915359497,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2252747267484665},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6403326392173767,0.2074175775051117,0.6486486196517944,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2074175775051117},{"x":0.6257796287536621,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5841996073722839,0.2074175775051117,0.6257796287536621,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2074175775051117},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5571725368499756,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5571725368499756,0.2074175775051117,0.5696465969085693,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.2074175775051117},{"x":0.542619526386261,"y":0.2074175775051117},{"x":0.542619526386261,"y":0.2252747267484665},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.5072765350341797,0.2074175775051117,0.542619526386261,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.2074175775051117},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2074175775051117},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.4615384638309479,0.2074175775051117,0.4948025047779083,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.2074175775051117},{"x":0.4469854533672333,"y":0.2074175775051117},{"x":0.4469854533672333,"y":0.2252747267484665},{"x":0.4261954128742218,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4261954128742218,0.2074175775051117,0.4469854533672333,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.2074175775051117},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2074175775051117},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2252747267484665},{"x":0.3970893919467926,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.3970893919467926,0.2074175775051117,0.42411643266677856,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.2074175775051117},{"x":0.39293140172958374,"y":0.2074175775051117},{"x":0.39293140172958374,"y":0.2252747267484665},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3908523917198181,0.2074175775051117,0.39293140172958374,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.2074175775051117},{"x":0.3762993812561035,"y":0.2074175775051117},{"x":0.3762993812561035,"y":0.2252747267484665},{"x":0.34303534030914307,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.34303534030914307,0.2074175775051117,0.3762993812561035,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.2074175775051117},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2074175775051117},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2252747267484665},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.29729729890823364,0.2074175775051117,0.32848232984542847,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.2074175775051117},{"x":0.28274428844451904,"y":0.2074175775051117},{"x":0.28274428844451904,"y":0.2252747267484665},{"x":0.2661122679710388,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2661122679710388,0.2074175775051117,0.28274428844451904,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.2074175775051117},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2074175775051117},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2252747267484665},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26195424795150757,0.2074175775051117,0.26195424795150757,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.2074175775051117},{"x":0.2494802474975586,"y":0.2074175775051117},{"x":0.2494802474975586,"y":0.2252747267484665},{"x":0.2141372114419937,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اغفال","boundary":[0.2141372114419937,0.2074175775051117,0.2494802474975586,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.2074175775051117},{"x":0.2058212012052536,"y":0.2074175775051117},{"x":0.2058212012052536,"y":0.2252747267484665},{"x":0.18087318539619446,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.18087318539619446,0.2074175775051117,0.2058212012052536,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2074175775051117},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2074175775051117},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2252747267484665},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.11850311607122421,0.2074175775051117,0.16008315980434418,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8835758566856384,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8835758566856384,"y":0.25137361884117126},{"x":0.8357588648796082,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.8357588648796082,0.2321428507566452,0.8835758566856384,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2321428507566452},{"x":0.8191268444061279,"y":0.25137361884117126},{"x":0.7941787838935852,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7941787838935852,0.2321428507566452,0.8191268444061279,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.2321428507566452},{"x":0.777546763420105,"y":0.2321428507566452},{"x":0.777546763420105,"y":0.25137361884117126},{"x":0.7463617324829102,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7463617324829102,0.2321428507566452,0.777546763420105,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7338877320289612,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7338877320289612,"y":0.25137361884117126},{"x":0.7151767015457153,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7151767015457153,0.2321428507566452,0.7338877320289612,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.2321428507566452},{"x":0.704781711101532,"y":0.2321428507566452},{"x":0.704781711101532,"y":0.25137361884117126},{"x":0.6735966801643372,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.6735966801643372,0.2321428507566452,0.704781711101532,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2321428507566452},{"x":0.6611226797103882,"y":0.25137361884117126},{"x":0.6070685982704163,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاوشگر","boundary":[0.6070685982704163,0.2321428507566452,0.6611226797103882,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5966736078262329,"y":0.25137361884117126},{"x":0.5862785577774048,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5862785577774048,0.2321428507566452,0.5966736078262329,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5758835673332214,"y":0.25137361884117126},{"x":0.530145525932312,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریفته","boundary":[0.530145525932312,0.2321428507566452,0.5758835673332214,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.2321428507566452},{"x":0.517671525478363,"y":0.2321428507566452},{"x":0.517671525478363,"y":0.25137361884117126},{"x":0.5114344954490662,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5114344954490662,0.2321428507566452,0.517671525478363,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2321428507566452},{"x":0.5010395050048828,"y":0.25137361884117126},{"x":0.4615384638309479,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.4615384638309479,0.2321428507566452,0.5010395050048828,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.2321428507566452},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2321428507566452},{"x":0.4490644633769989,"y":0.25137361884117126},{"x":0.37006238102912903,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزاداندیشی","boundary":[0.37006238102912903,0.2321428507566452,0.4490644633769989,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.2321428507566452},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2321428507566452},{"x":0.3596673607826233,"y":0.25137361884117126},{"x":0.32640331983566284,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.32640331983566284,0.2321428507566452,0.3596673607826233,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.2321428507566452},{"x":0.31392931938171387,"y":0.2321428507566452},{"x":0.31392931938171387,"y":0.25137361884117126},{"x":0.30561330914497375,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.30561330914497375,0.2321428507566452,0.31392931938171387,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.2321428507566452},{"x":0.2931392788887024,"y":0.2321428507566452},{"x":0.2931392788887024,"y":0.25137361884117126},{"x":0.2723492681980133,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.2723492681980133,0.2321428507566452,0.2931392788887024,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.2321428507566452},{"x":0.25987526774406433,"y":0.2321428507566452},{"x":0.25987526774406433,"y":0.25137361884117126},{"x":0.21205821633338928,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.21205821633338928,0.2321428507566452,0.25987526774406433,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.2321428507566452},{"x":0.1995842009782791,"y":0.2321428507566452},{"x":0.1995842009782791,"y":0.25137361884117126},{"x":0.191268190741539,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.191268190741539,0.2321428507566452,0.1995842009782791,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.2321428507566452},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2321428507566452},{"x":0.17879417538642883,"y":0.25137361884117126},{"x":0.1683991700410843,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1683991700410843,0.2321428507566452,0.17879417538642883,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2321428507566452},{"x":0.15592515468597412,"y":0.2321428507566452},{"x":0.15592515468597412,"y":0.25137361884117126},{"x":0.11850311607122421,"y":0.25137361884117126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.11850311607122421,0.2321428507566452,0.15592515468597412,0.25137361884117126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8607068657875061,0.2568681240081787,0.8814969062805176,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2568681240081787},{"x":0.8565488457679749,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.8295218348503113,0.2568681240081787,0.8565488457679749,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.2568681240081787},{"x":0.82536381483078,"y":0.2568681240081787},{"x":0.82536381483078,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2747252881526947}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8232848048210144,0.2568681240081787,0.82536381483078,0.2747252881526947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.28021979331970215},{"x":0.879417896270752,"y":0.28021979331970215},{"x":0.879417896270752,"y":0.299450546503067},{"x":0.8648648858070374,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.8648648858070374,0.28021979331970215,0.879417896270752,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8523908257484436,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8523908257484436,"y":0.299450546503067},{"x":0.8191268444061279,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.8191268444061279,0.28021979331970215,0.8523908257484436,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8087317943572998,"y":0.28021979331970215},{"x":0.8087317943572998,"y":0.299450546503067},{"x":0.7713097929954529,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.7713097929954529,0.28021979331970215,0.8087317943572998,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7588357329368591,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7588357329368591,"y":0.299450546503067},{"x":0.7380457520484924,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7380457520484924,0.28021979331970215,0.7588357329368591,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7255717515945435,"y":0.28021979331970215},{"x":0.7255717515945435,"y":0.299450546503067},{"x":0.692307710647583,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.692307710647583,0.28021979331970215,0.7255717515945435,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6819126605987549,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6819126605987549,"y":0.299450546503067},{"x":0.6652806401252747,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6652806401252747,0.28021979331970215,0.6819126605987549,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6528066396713257,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6528066396713257,"y":0.299450546503067},{"x":0.6112266182899475,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.6112266182899475,0.28021979331970215,0.6528066396713257,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6008316278457642,"y":0.28021979331970215},{"x":0.6008316278457642,"y":0.299450546503067},{"x":0.5883575677871704,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5883575677871704,0.28021979331970215,0.6008316278457642,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.28021979331970215},{"x":0.5758835673332214,"y":0.28021979331970215},{"x":0.5758835673332214,"y":0.299450546503067},{"x":0.5446985363960266,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5446985363960266,0.28021979331970215,0.5758835673332214,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.28021979331970215},{"x":0.5322245359420776,"y":0.28021979331970215},{"x":0.5322245359420776,"y":0.299450546503067},{"x":0.5218295454978943,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5218295454978943,0.28021979331970215,0.5322245359420776,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.28021979331970215},{"x":0.5114344954490662,"y":0.28021979331970215},{"x":0.5114344954490662,"y":0.299450546503067},{"x":0.4948025047779083,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.4948025047779083,0.28021979331970215,0.5114344954490662,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.28021979331970215},{"x":0.4844074845314026,"y":0.28021979331970215},{"x":0.4844074845314026,"y":0.299450546503067},{"x":0.45114344358444214,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.45114344358444214,0.28021979331970215,0.4844074845314026,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.28021979331970215},{"x":0.43866944313049316,"y":0.28021979331970215},{"x":0.43866944313049316,"y":0.299450546503067},{"x":0.3908523917198181,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.3908523917198181,0.28021979331970215,0.43866944313049316,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.28021979331970215},{"x":0.37837839126586914,"y":0.28021979331970215},{"x":0.37837839126586914,"y":0.299450546503067},{"x":0.3534303605556488,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.3534303605556488,0.28021979331970215,0.37837839126586914,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.28021979331970215},{"x":0.34303534030914307,"y":0.28021979331970215},{"x":0.34303534030914307,"y":0.299450546503067},{"x":0.33264032006263733,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.33264032006263733,0.28021979331970215,0.34303534030914307,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.28021979331970215},{"x":0.32016631960868835,"y":0.28021979331970215},{"x":0.32016631960868835,"y":0.299450546503067},{"x":0.2702702581882477,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.2702702581882477,0.28021979331970215,0.32016631960868835,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.28021979331970215},{"x":0.2577962577342987,"y":0.28021979331970215},{"x":0.2577962577342987,"y":0.299450546503067},{"x":0.2515592575073242,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2515592575073242,0.28021979331970215,0.2577962577342987,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.28021979331970215},{"x":0.24116423726081848,"y":0.28021979331970215},{"x":0.24116423726081848,"y":0.299450546503067},{"x":0.191268190741539,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.191268190741539,0.28021979331970215,0.24116423726081848,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.28021979331970215},{"x":0.17879417538642883,"y":0.28021979331970215},{"x":0.17879417538642883,"y":0.299450546503067},{"x":0.1392931342124939,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.1392931342124939,0.28021979331970215,0.17879417538642883,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.28021979331970215},{"x":0.12681913375854492,"y":0.28021979331970215},{"x":0.12681913375854492,"y":0.299450546503067},{"x":0.11850311607122421,"y":0.299450546503067}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.11850311607122421,0.28021979331970215,0.12681913375854492,0.299450546503067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8814969062805176,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8295218348503113,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافته","boundary":[0.8295218348503113,0.3076923191547394,0.8814969062805176,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8274428248405457,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8108108043670654,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.8108108043670654,0.3076923191547394,0.8274428248405457,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3076923191547394},{"x":0.8087317943572998,"y":0.32280218601226807},{"x":0.8045738339424133,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8045738339424133,0.3076923191547394,0.8087317943572998,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3076923191547394},{"x":0.790020763874054,"y":0.3076923191547394},{"x":0.790020763874054,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7484407424926758,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.7484407424926758,0.3076923191547394,0.790020763874054,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7359667420387268,"y":0.32280218601226807},{"x":0.717255711555481,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.717255711555481,0.3076923191547394,0.7359667420387268,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7027027010917664,"y":0.3076923191547394},{"x":0.7027027010917664,"y":0.32280218601226807},{"x":0.692307710647583,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.692307710647583,0.3076923191547394,0.7027027010917664,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3076923191547394},{"x":0.6756756901741028,"y":0.32280218601226807},{"x":0.6174635887145996,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6174635887145996,0.3076923191547394,0.6756756901741028,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.3076923191547394},{"x":0.602910578250885,"y":0.3076923191547394},{"x":0.602910578250885,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5654885768890381,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5654885768890381,0.3076923191547394,0.602910578250885,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5509355664253235,"y":0.32280218601226807},{"x":0.5218295454978943,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.5218295454978943,0.3076923191547394,0.5509355664253235,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3076923191547394},{"x":0.5072765350341797,"y":0.32280218601226807},{"x":0.45322245359420776,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملاحظه","boundary":[0.45322245359420776,0.3076923191547394,0.5072765350341797,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4490644633769989,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4490644633769989,"y":0.32280218601226807},{"x":0.43035343289375305,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.43035343289375305,0.3076923191547394,0.4490644633769989,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4178794324398041,"y":0.3076923191547394},{"x":0.4178794324398041,"y":0.32280218601226807},{"x":0.40748441219329834,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.40748441219329834,0.3076923191547394,0.4178794324398041,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.3076923191547394},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3076923191547394},{"x":0.39293140172958374,"y":0.32280218601226807},{"x":0.3534303605556488,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.3534303605556488,0.3076923191547394,0.39293140172958374,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3388773500919342,"y":0.3076923191547394},{"x":0.3388773500919342,"y":0.32280218601226807},{"x":0.30561330914497375,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.30561330914497375,0.3076923191547394,0.3388773500919342,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.3076923191547394},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3076923191547394},{"x":0.29106029868125916,"y":0.32280218601226807},{"x":0.24532224237918854,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.24532224237918854,0.3076923191547394,0.29106029868125916,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.3076923191547394},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3076923191547394},{"x":0.23284822702407837,"y":0.32280218601226807},{"x":0.19334720075130463,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.19334720075130463,0.3076923191547394,0.23284822702407837,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.3076923191547394},{"x":0.1767151802778244,"y":0.3076923191547394},{"x":0.1767151802778244,"y":0.32280218601226807},{"x":0.14345113933086395,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.14345113933086395,0.3076923191547394,0.1767151802778244,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.3076923191547394},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3076923191547394},{"x":0.14553014934062958,"y":0.32280218601226807},{"x":0.1247401237487793,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.1247401237487793,0.3076923191547394,0.14553014934062958,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.3076923191547394},{"x":0.1247401237487793,"y":0.3076923191547394},{"x":0.1247401237487793,"y":0.32280218601226807},{"x":0.11642411351203918,"y":0.32280218601226807}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11642411351203918,0.3076923191547394,0.1247401237487793,0.32280218601226807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.32967033982276917},{"x":0.885654866695404,"y":0.32967033982276917},{"x":0.885654866695404,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8232848048210144,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.8232848048210144,0.32967033982276917,0.885654866695404,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8232848048210144,"y":0.32967033982276917},{"x":0.8232848048210144,"y":0.34890109300613403},{"x":0.8087317943572998,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8087317943572998,0.32967033982276917,0.8232848048210144,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7941787838935852,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7941787838935852,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7754677534103394,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7754677534103394,0.32967033982276917,0.7941787838935852,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7713097929954529,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7713097929954529,"y":0.34890109300613403},{"x":0.7214137315750122,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7214137315750122,0.32967033982276917,0.7713097929954529,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7089397311210632,"y":0.32967033982276917},{"x":0.7089397311210632,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6839916706085205,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6839916706085205,0.32967033982276917,0.7089397311210632,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6756756901741028,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6756756901741028,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6694386601448059,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6694386601448059,0.32967033982276917,0.6756756901741028,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6632016897201538,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6632016897201538,"y":0.34890109300613403},{"x":0.6278586387634277,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6278586387634277,0.32967033982276917,0.6632016897201538,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6195425987243652,"y":0.32967033982276917},{"x":0.6195425987243652,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5675675868988037,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیهمتا","boundary":[0.5675675868988037,0.32967033982276917,0.6195425987243652,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5592515468597412,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5592515468597412,"y":0.34890109300613403},{"x":0.5530145764350891,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5530145764350891,0.32967033982276917,0.5592515468597412,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5446985363960266,"y":0.32967033982276917},{"x":0.5446985363960266,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4781704843044281,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرانبهایی","boundary":[0.4781704843044281,0.32967033982276917,0.5446985363960266,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.32967033982276917},{"x":0.46777546405792236,"y":0.32967033982276917},{"x":0.46777546405792236,"y":0.34890109300613403},{"x":0.45945945382118225,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45945945382118225,0.32967033982276917,0.46777546405792236,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.32967033982276917},{"x":0.45114344358444214,"y":0.32967033982276917},{"x":0.45114344358444214,"y":0.34890109300613403},{"x":0.4324324429035187,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4324324429035187,0.32967033982276917,0.45114344358444214,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4261954128742218,"y":0.32967033982276917},{"x":0.4261954128742218,"y":0.34890109300613403},{"x":0.41580042243003845,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.41580042243003845,0.32967033982276917,0.4261954128742218,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.32967033982276917},{"x":0.40748441219329834,"y":0.32967033982276917},{"x":0.40748441219329834,"y":0.34890109300613403},{"x":0.35758835077285767,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.35758835077285767,0.32967033982276917,0.40748441219329834,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.32967033982276917},{"x":0.34927234053611755,"y":0.32967033982276917},{"x":0.34927234053611755,"y":0.34890109300613403},{"x":0.32640331983566284,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32640331983566284,0.32967033982276917,0.34927234053611755,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.32967033982276917},{"x":0.3243243098258972,"y":0.32967033982276917},{"x":0.3243243098258972,"y":0.34890109300613403},{"x":0.29729729890823364,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.29729729890823364,0.32967033982276917,0.3243243098258972,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.32967033982276917},{"x":0.2931392788887024,"y":0.32967033982276917},{"x":0.2931392788887024,"y":0.34890109300613403},{"x":0.29106029868125916,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29106029868125916,0.32967033982276917,0.2931392788887024,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.32967033982276917},{"x":0.28274428844451904,"y":0.32967033982276917},{"x":0.28274428844451904,"y":0.34890109300613403},{"x":0.23076923191547394,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.23076923191547394,0.32967033982276917,0.28274428844451904,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.32967033982276917},{"x":0.22245322167873383,"y":0.32967033982276917},{"x":0.22245322167873383,"y":0.34890109300613403},{"x":0.21829521656036377,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21829521656036377,0.32967033982276917,0.22245322167873383,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.32967033982276917},{"x":0.20997920632362366,"y":0.32967033982276917},{"x":0.20997920632362366,"y":0.34890109300613403},{"x":0.17047816514968872,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروری","boundary":[0.17047816514968872,0.32967033982276917,0.20997920632362366,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.32967033982276917},{"x":0.1621621549129486,"y":0.32967033982276917},{"x":0.1621621549129486,"y":0.34890109300613403},{"x":0.16008315980434418,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16008315980434418,0.32967033982276917,0.1621621549129486,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.32967033982276917},{"x":0.15176714956760406,"y":0.32967033982276917},{"x":0.15176714956760406,"y":0.34890109300613403},{"x":0.11850311607122421,"y":0.34890109300613403}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.11850311607122421,0.32967033982276917,0.15176714956760406,0.34890109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8835758566856384,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8835758566856384,"y":0.3722527325153351},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.8565488457679749,0.35576921701431274,0.8835758566856384,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8523908257484436,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3722527325153351},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.8232848048210144,0.35576921701431274,0.8523908257484436,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8087317943572998,"y":0.35576921701431274},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3722527325153351},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7796257734298706,0.35576921701431274,0.8087317943572998,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7692307829856873,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3722527325153351},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7609147429466248,0.35576921701431274,0.7692307829856873,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7505197525024414,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3722527325153351},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7380457520484924,0.35576921701431274,0.7505197525024414,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7297297120094299,"y":0.35576921701431274},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3722527325153351},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.6943867206573486,0.35576921701431274,0.7297297120094299,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6839916706085205,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3722527325153351},{"x":0.6237006187438965,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6237006187438965,0.35576921701431274,0.6839916706085205,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6112266182899475,"y":0.35576921701431274},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3722527325153351},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوطی","boundary":[0.5758835673332214,0.35576921701431274,0.6112266182899475,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5634095668792725,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5634095668792725,"y":0.3722527325153351},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وار","boundary":[0.5509355664253235,0.35576921701431274,0.5634095668792725,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5384615659713745,"y":0.35576921701431274},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3722527325153351},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.4906444847583771,0.35576921701431274,0.5384615659713745,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4802494943141937,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4802494943141937,"y":0.3722527325153351},{"x":0.4573804438114166,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4573804438114166,0.35576921701431274,0.4802494943141937,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.35576921701431274},{"x":0.45322245359420776,"y":0.35576921701431274},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3722527325153351},{"x":0.45114344358444214,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45114344358444214,0.35576921701431274,0.45322245359420776,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4407484531402588,"y":0.35576921701431274},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3722527325153351},{"x":0.38669440150260925,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطلعین","boundary":[0.38669440150260925,0.35576921701431274,0.4407484531402588,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.35576921701431274},{"x":0.38461539149284363,"y":0.35576921701431274},{"x":0.38461539149284363,"y":0.3722527325153351},{"x":0.37837839126586914,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37837839126586914,0.35576921701431274,0.38461539149284363,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.35576921701431274},{"x":0.37006238102912903,"y":0.35576921701431274},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3722527325153351},{"x":0.33264032006263733,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصرار","boundary":[0.33264032006263733,0.35576921701431274,0.37006238102912903,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.35576921701431274},{"x":0.322245329618454,"y":0.35576921701431274},{"x":0.322245329618454,"y":0.3722527325153351},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.28898128867149353,0.35576921701431274,0.322245329618454,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.35576921701431274},{"x":0.2785862684249878,"y":0.35576921701431274},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3722527325153351},{"x":0.26195424795150757,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.26195424795150757,0.35576921701431274,0.2785862684249878,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.35576921701431274},{"x":0.2515592575073242,"y":0.35576921701431274},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3722527325153351},{"x":0.20166319608688354,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربیانی","boundary":[0.20166319608688354,0.35576921701431274,0.2515592575073242,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.35576921701431274},{"x":0.191268190741539,"y":0.35576921701431274},{"x":0.191268190741539,"y":0.3722527325153351},{"x":0.18087318539619446,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.18087318539619446,0.35576921701431274,0.191268190741539,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.35576921701431274},{"x":0.17255717515945435,"y":0.35576921701431274},{"x":0.17255717515945435,"y":0.3722527325153351},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.1538461595773697,0.35576921701431274,0.17255717515945435,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.35576921701431274},{"x":0.14553014934062958,"y":0.35576921701431274},{"x":0.14553014934062958,"y":0.3722527325153351},{"x":0.1247401237487793,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.1247401237487793,0.35576921701431274,0.14553014934062958,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.35576921701431274},{"x":0.12266112118959427,"y":0.35576921701431274},{"x":0.12266112118959427,"y":0.3722527325153351},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3722527325153351}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.35576921701431274,0.12266112118959427,0.3722527325153351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.3791208863258362},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3791208863258362},{"x":0.8814969062805176,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8586278557777405,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.8586278557777405,0.3791208863258362,0.8814969062805176,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.3791208863258362},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3791208863258362},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3969780206680298},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سومی","boundary":[0.8066527843475342,0.3791208863258362,0.8503118753433228,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.3791208863258362},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3791208863258362},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3969780206680298},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7879418134689331,0.3791208863258362,0.7983368039131165,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.3791208863258362},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3791208863258362},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3969780206680298},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7692307829856873,0.3791208863258362,0.7796257734298706,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.3791208863258362},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3791208863258362},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3969780206680298},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.7151767015457153,0.3791208863258362,0.7609147429466248,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.3791208863258362},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3791208863258362},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6777547001838684,0.3791208863258362,0.7089397311210632,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3969780206680298},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیفزایند","boundary":[0.6153846383094788,0.3777472674846649,0.6694386601448059,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3777472674846649},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5883575677871704,0.3777472674846649,0.6070685982704163,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.5446985363960266,0.3777472674846649,0.5800415873527527,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3969780206680298},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3969780206680298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.5072765350341797,0.3777472674846649,0.5405405163764954,0.3969780206680298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3777472674846649},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3956044018268585},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.4553014636039734,0.3777472674846649,0.5010395050048828,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3956044018268585},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.43035343289375305,0.3777472674846649,0.4469854533672333,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3777472674846649},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3956044018268585},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42411643266677856,0.3777472674846649,0.4282744228839874,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.3777472674846649},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3777472674846649},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3956044018268585},{"x":0.3659043610095978,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.3659043610095978,0.3777472674846649,0.41580042243003845,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.3777472674846649},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3777472674846649},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3956044018268585},{"x":0.31392931938171387,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.31392931938171387,0.3777472674846649,0.3596673607826233,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.3777472674846649},{"x":0.29729729890823364,"y":0.3777472674846649},{"x":0.29729729890823364,"y":0.3956044018268585},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.2723492681980133,0.3777472674846649,0.29729729890823364,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.3777472674846649},{"x":0.25987526774406433,"y":0.3777472674846649},{"x":0.25987526774406433,"y":0.3956044018268585},{"x":0.2286902219057083,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2286902219057083,0.3777472674846649,0.25987526774406433,0.3956044018268585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.3777472674846649},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3777472674846649},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3956044018268585},{"x":0.22245322167873383,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22245322167873383,0.3777472674846649,0.22453223168849945,0.3956044018268585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.13461539149284363},{"x":0.885654866695404,"y":0.1359890103340149},{"x":0.8835758566856384,"y":0.3969780206680298},{"x":0.11642411351203918,"y":0.3956044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.12761539149284362,0.8885758566856384,0.4039780206680298],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8523908257484436,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8357588648796082,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8357588648796082,0.40247252583503723,0.8523908257484436,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.40247252583503723},{"x":0.82536381483078,"y":0.40247252583503723},{"x":0.82536381483078,"y":0.4217033088207245},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8024948239326477,0.40247252583503723,0.82536381483078,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7941787838935852,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7567567825317383,0.40247252583503723,0.7941787838935852,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7463617324829102,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4217033088207245},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.7110186815261841,0.40247252583503723,0.7463617324829102,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7006236910820007,"y":0.40247252583503723},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.6715176701545715,0.40247252583503723,0.7006236910820007,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6611226797103882,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4217033088207245},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6216216087341309,0.40247252583503723,0.6611226797103882,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6133056282997131,"y":0.40247252583503723},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4217033088207245},{"x":0.602910578250885,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.602910578250885,0.40247252583503723,0.6133056282997131,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5925155878067017,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفاهم","boundary":[0.5509355664253235,0.40247252583503723,0.5925155878067017,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5405405163764954,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4217033088207245},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.5093554854393005,0.40247252583503723,0.5405405163764954,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5031185150146484,"y":0.40247252583503723},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4217033088207245},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.45322245359420776,0.40247252583503723,0.5031185150146484,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4407484531402588,"y":0.40247252583503723},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4217033088207245},{"x":0.4116424024105072,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.4116424024105072,0.40247252583503723,0.4407484531402588,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.40247252583503723},{"x":0.3970893919467926,"y":0.40247252583503723},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4217033088207245},{"x":0.3887733817100525,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3887733817100525,0.40247252583503723,0.3970893919467926,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.40247252583503723},{"x":0.37837839126586914,"y":0.40247252583503723},{"x":0.37837839126586914,"y":0.4217033088207245},{"x":0.322245329618454,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبهای","boundary":[0.322245329618454,0.40247252583503723,0.37837839126586914,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.40247252583503723},{"x":0.31185030937194824,"y":0.40247252583503723},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4217033088207245},{"x":0.2723492681980133,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.2723492681980133,0.40247252583503723,0.31185030937194824,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.40247252583503723},{"x":0.26195424795150757,"y":0.40247252583503723},{"x":0.26195424795150757,"y":0.4217033088207245},{"x":0.234927237033844,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.234927237033844,0.40247252583503723,0.26195424795150757,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.40247252583503723},{"x":0.22245322167873383,"y":0.40247252583503723},{"x":0.22245322167873383,"y":0.4217033088207245},{"x":0.21829521656036377,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21829521656036377,0.40247252583503723,0.22245322167873383,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.40247252583503723},{"x":0.20790021121501923,"y":0.40247252583503723},{"x":0.20790021121501923,"y":0.4217033088207245},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فزون","boundary":[0.17255717515945435,0.40247252583503723,0.20790021121501923,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.40247252583503723},{"x":0.1621621549129486,"y":0.40247252583503723},{"x":0.1621621549129486,"y":0.4217033088207245},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.15176714956760406,0.40247252583503723,0.1621621549129486,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.40247252583503723},{"x":0.14137214422225952,"y":0.40247252583503723},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4217033088207245},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.1247401237487793,0.40247252583503723,0.14137214422225952,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.40247252583503723},{"x":0.12058211863040924,"y":0.40247252583503723},{"x":0.12058211863040924,"y":0.4217033088207245},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4217033088207245}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.40247252583503723,0.12058211863040924,0.4217033088207245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8648648858070374,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8814969062805176,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8814969062805176,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8648648858070374,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.8648648858070374,0.42719781398773193,0.8814969062805176,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8565488457679749,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8565488457679749,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8336798548698425,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.8336798548698425,0.42719781398773193,0.8565488457679749,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8170478343963623,"y":0.42719781398773193},{"x":0.8170478343963623,"y":0.44505494832992554},{"x":0.8066527843475342,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8066527843475342,0.42719781398773193,0.8170478343963623,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7962577939033508,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7962577939033508,"y":0.44505494832992554},{"x":0.7692307829856873,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7692307829856873,0.42719781398773193,0.7962577939033508,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7588357329368591,"y":0.42719781398773193},{"x":0.7588357329368591,"y":0.44505494832992554},{"x":0.7276507019996643,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.7276507019996643,0.42719781398773193,0.7588357329368591,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.42719781398773193},{"x":0.717255711555481,"y":0.42719781398773193},{"x":0.717255711555481,"y":0.44505494832992554},{"x":0.7006236910820007,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7006236910820007,0.42719781398773193,0.717255711555481,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6902287006378174,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6902287006378174,"y":0.44505494832992554},{"x":0.6340956091880798,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.6340956091880798,0.42719781398773193,0.6902287006378174,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6299376487731934,"y":0.42719781398773193},{"x":0.6299376487731934,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5987526178359985,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.5987526178359985,0.42719781398773193,0.6299376487731934,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5883575677871704,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5883575677871704,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5779625773429871,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5779625773429871,0.42719781398773193,0.5883575677871704,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5675675868988037,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5675675868988037,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5322245359420776,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتوان","boundary":[0.5322245359420776,0.42719781398773193,0.5675675868988037,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5218295454978943,"y":0.42719781398773193},{"x":0.5218295454978943,"y":0.44505494832992554},{"x":0.5051975250244141,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5051975250244141,0.42719781398773193,0.5218295454978943,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4948025047779083,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4948025047779083,"y":0.44505494832992554},{"x":0.44490644335746765,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.44490644335746765,0.42719781398773193,0.4948025047779083,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4345114231109619,"y":0.42719781398773193},{"x":0.4345114231109619,"y":0.44505494832992554},{"x":0.4261954128742218,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4261954128742218,0.42719781398773193,0.4345114231109619,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.42719781398773193},{"x":0.41580042243003845,"y":0.42719781398773193},{"x":0.41580042243003845,"y":0.44505494832992554},{"x":0.3659043610095978,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.3659043610095978,0.42719781398773193,0.41580042243003845,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.42719781398773193},{"x":0.35550934076309204,"y":0.42719781398773193},{"x":0.35550934076309204,"y":0.44505494832992554},{"x":0.3097712993621826,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترغیب","boundary":[0.3097712993621826,0.42719781398773193,0.35550934076309204,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.42719781398773193},{"x":0.29937630891799927,"y":0.42719781398773193},{"x":0.29937630891799927,"y":0.44505494832992554},{"x":0.28274428844451904,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.28274428844451904,0.42719781398773193,0.29937630891799927,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.42719781398773193},{"x":0.2723492681980133,"y":0.42719781398773193},{"x":0.2723492681980133,"y":0.44505494832992554},{"x":0.2286902219057083,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاس","boundary":[0.2286902219057083,0.42719781398773193,0.2723492681980133,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.42719781398773193},{"x":0.21829521656036377,"y":0.42719781398773193},{"x":0.21829521656036377,"y":0.44505494832992554},{"x":0.1829521805047989,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.1829521805047989,0.42719781398773193,0.21829521656036377,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.42719781398773193},{"x":0.17047816514968872,"y":0.42719781398773193},{"x":0.17047816514968872,"y":0.44505494832992554},{"x":0.1621621549129486,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1621621549129486,0.42719781398773193,0.17047816514968872,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.42719781398773193},{"x":0.15176714956760406,"y":0.42719781398773193},{"x":0.15176714956760406,"y":0.44505494832992554},{"x":0.11850311607122421,"y":0.44505494832992554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.11850311607122421,0.42719781398773193,0.15176714956760406,0.44505494832992554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.45192307233810425},{"x":0.879417896270752,"y":0.45192307233810425},{"x":0.879417896270752,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8336798548698425,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.8336798548698425,0.45192307233810425,0.879417896270752,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.45192307233810425},{"x":0.82536381483078,"y":0.45192307233810425},{"x":0.82536381483078,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8004158139228821,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.8004158139228821,0.45192307233810425,0.82536381483078,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.45192307233810425},{"x":0.790020763874054,"y":0.45192307233810425},{"x":0.790020763874054,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7609147429466248,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.7609147429466248,0.45192307233810425,0.790020763874054,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7609147429466248,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7609147429466248,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7567567825317383,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7567567825317383,0.45192307233810425,0.7609147429466248,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7484407424926758,"y":0.45192307233810425},{"x":0.7484407424926758,"y":0.47252747416496277},{"x":0.7276507019996643,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.7276507019996643,0.45192307233810425,0.7484407424926758,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.45192307233810425},{"x":0.717255711555481,"y":0.45192307233810425},{"x":0.717255711555481,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6715176701545715,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتوانیم","boundary":[0.6715176701545715,0.45192307233810425,0.717255711555481,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6632016897201538,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6632016897201538,"y":0.47252747416496277},{"x":0.6528066396713257,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6528066396713257,0.45192307233810425,0.6632016897201538,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.45192307233810425},{"x":0.644490659236908,"y":0.45192307233810425},{"x":0.644490659236908,"y":0.47252747416496277},{"x":0.5841996073722839,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.5841996073722839,0.45192307233810425,0.644490659236908,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.45192307233810425},{"x":0.5758835673332214,"y":0.45192307233810425},{"x":0.5758835673332214,"y":0.47252747416496277},{"x":0.5259875059127808,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محرک","boundary":[0.5259875059127808,0.45192307233810425,0.5758835673332214,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.45192307233810425},{"x":0.517671525478363,"y":0.45192307233810425},{"x":0.517671525478363,"y":0.47252747416496277},{"x":0.4760914742946625,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.4760914742946625,0.45192307233810425,0.517671525478363,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.45192307233810425},{"x":0.46777546405792236,"y":0.45192307233810425},{"x":0.46777546405792236,"y":0.47252747416496277},{"x":0.4116424024105072,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.4116424024105072,0.45192307233810425,0.46777546405792236,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.45192307233810425},{"x":0.40748441219329834,"y":0.45192307233810425},{"x":0.40748441219329834,"y":0.47252747416496277},{"x":0.3762993812561035,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.3762993812561035,0.45192307233810425,0.40748441219329834,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.45192307233810425},{"x":0.3659043610095978,"y":0.45192307233810425},{"x":0.3659043610095978,"y":0.47252747416496277},{"x":0.3305613398551941,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.3305613398551941,0.45192307233810425,0.3659043610095978,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.45192307233810425},{"x":0.322245329618454,"y":0.45192307233810425},{"x":0.322245329618454,"y":0.47252747416496277},{"x":0.2640332579612732,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.2640332579612732,0.45192307233810425,0.322245329618454,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.45192307233810425},{"x":0.25363826751708984,"y":0.45192307233810425},{"x":0.25363826751708984,"y":0.47252747416496277},{"x":0.19542619585990906,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آغازگری","boundary":[0.19542619585990906,0.45192307233810425,0.25363826751708984,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.45192307233810425},{"x":0.19334720075130463,"y":0.45192307233810425},{"x":0.19334720075130463,"y":0.47252747416496277},{"x":0.18711018562316895,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18711018562316895,0.45192307233810425,0.19334720075130463,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.45192307233810425},{"x":0.17879417538642883,"y":0.45192307233810425},{"x":0.17879417538642883,"y":0.47252747416496277},{"x":0.1330561339855194,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.1330561339855194,0.45192307233810425,0.17879417538642883,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.45192307233810425},{"x":0.1247401237487793,"y":0.45192307233810425},{"x":0.1247401237487793,"y":0.47252747416496277},{"x":0.11850311607122421,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.45192307233810425,0.1247401237487793,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8690228462219238,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8814969062805176,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8814969062805176,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8690228462219238,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8690228462219238,0.47664836049079895,0.8814969062805176,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8586278557777405,"y":0.47664836049079895},{"x":0.8586278557777405,"y":0.49450549483299255},{"x":0.8212057948112488,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمال","boundary":[0.8212057948112488,0.47664836049079895,0.8586278557777405,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.47664836049079895},{"x":0.812889814376831,"y":0.47664836049079895},{"x":0.812889814376831,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7588357329368591,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رساندن","boundary":[0.7588357329368591,0.47664836049079895,0.812889814376831,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7505197525024414,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7505197525024414,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7318087220191956,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7318087220191956,0.47664836049079895,0.7505197525024414,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7297297120094299,"y":0.47664836049079895},{"x":0.7297297120094299,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7276507019996643,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7276507019996643,0.47664836049079895,0.7297297120094299,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.47664836049079895},{"x":0.717255711555481,"y":0.47664836049079895},{"x":0.717255711555481,"y":0.49450549483299255},{"x":0.692307710647583,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.692307710647583,0.47664836049079895,0.717255711555481,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6839916706085205,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6839916706085205,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6403326392173767,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.6403326392173767,0.47664836049079895,0.6839916706085205,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6382536292076111,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6382536292076111,"y":0.49450549483299255},{"x":0.6091476082801819,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.6091476082801819,0.47664836049079895,0.6382536292076111,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6008316278457642,"y":0.47664836049079895},{"x":0.6008316278457642,"y":0.49450549483299255},{"x":0.5571725368499756,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدست","boundary":[0.5571725368499756,0.47664836049079895,0.6008316278457642,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5467775464057922,"y":0.47664836049079895},{"x":0.5467775464057922,"y":0.49450549483299255},{"x":0.5072765350341797,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوریم","boundary":[0.5072765350341797,0.47664836049079895,0.5467775464057922,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.47664836049079895},{"x":0.4989604949951172,"y":0.47664836049079895},{"x":0.4989604949951172,"y":0.49450549483299255},{"x":0.442827433347702,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.442827433347702,0.47664836049079895,0.4989604949951172,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.47664836049079895},{"x":0.4345114231109619,"y":0.47664836049079895},{"x":0.4345114231109619,"y":0.49450549483299255},{"x":0.3887733817100525,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهتری","boundary":[0.3887733817100525,0.47664836049079895,0.4345114231109619,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.47664836049079895},{"x":0.3804573714733124,"y":0.47664836049079895},{"x":0.3804573714733124,"y":0.49450549483299255},{"x":0.34927234053611755,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.34927234053611755,0.47664836049079895,0.3804573714733124,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.47664836049079895},{"x":0.34095633029937744,"y":0.47664836049079895},{"x":0.34095633029937744,"y":0.49450549483299255},{"x":0.295218288898468,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.295218288898468,0.47664836049079895,0.34095633029937744,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.47664836049079895},{"x":0.2869022786617279,"y":0.47664836049079895},{"x":0.2869022786617279,"y":0.49450549483299255},{"x":0.2640332579612732,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2640332579612732,0.47664836049079895,0.2869022786617279,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.47664836049079895},{"x":0.25363826751708984,"y":0.47664836049079895},{"x":0.25363826751708984,"y":0.49450549483299255},{"x":0.21205821633338928,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.21205821633338928,0.47664836049079895,0.25363826751708984,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.47664836049079895},{"x":0.20166319608688354,"y":0.47664836049079895},{"x":0.20166319608688354,"y":0.49450549483299255},{"x":0.18918919563293457,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18918919563293457,0.47664836049079895,0.20166319608688354,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.47664836049079895},{"x":0.17879417538642883,"y":0.47664836049079895},{"x":0.17879417538642883,"y":0.49450549483299255},{"x":0.11850311607122421,"y":0.49450549483299255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوجوانان","boundary":[0.11850311607122421,0.47664836049079895,0.17879417538642883,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5027472376823425},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواهیم","boundary":[0.8274428248405457,0.5013736486434937,0.8814969062805176,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.7796257734298706,0.5013736486434937,0.8191268444061279,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5013736486434937},{"x":0.777546763420105,"y":0.5013736486434937},{"x":0.777546763420105,"y":0.5164835453033447},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5164835453033447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7733888030052185,0.5013736486434937,0.777546763420105,0.5164835453033447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8814969062805176,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5192307829856873},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.3954725258350372,0.8864969062805176,0.5262307829856873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.526098906993866},{"x":0.8523908257484436,"y":0.526098906993866},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5439560413360596},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8295218348503113,0.526098906993866,0.8523908257484436,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.526098906993866},{"x":0.8212057948112488,"y":0.526098906993866},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7629937529563904,0.526098906993866,0.8212057948112488,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.526098906993866},{"x":0.7609147429466248,"y":0.526098906993866},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5439560413360596},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7567567825317383,0.526098906993866,0.7609147429466248,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.526098906993866},{"x":0.7484407424926758,"y":0.526098906993866},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5439560413360596},{"x":0.717255711555481,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.717255711555481,0.526098906993866,0.7484407424926758,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.526098906993866},{"x":0.7089397311210632,"y":0.526098906993866},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مربیان","boundary":[0.6652806401252747,0.526098906993866,0.7089397311210632,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.526098906993866},{"x":0.6632016897201538,"y":0.526098906993866},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5439560413360596},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6590436697006226,0.526098906993866,0.6632016897201538,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.526098906993866},{"x":0.6507276296615601,"y":0.526098906993866},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5439560413360596},{"x":0.602910578250885,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.602910578250885,0.526098906993866,0.6507276296615601,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.526098906993866},{"x":0.5945945978164673,"y":0.526098906993866},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5439560413360596},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5883575677871704,0.526098906993866,0.5945945978164673,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.526098906993866},{"x":0.5800415873527527,"y":0.526098906993866},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگانی","boundary":[0.4989604949951172,0.526098906993866,0.5800415873527527,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.526098906993866},{"x":0.4906444847583771,"y":0.526098906993866},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5439560413360596},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.45114344358444214,0.526098906993866,0.4906444847583771,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.526098906993866},{"x":0.442827433347702,"y":0.526098906993866},{"x":0.442827433347702,"y":0.5439560413360596},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4137214124202728,0.526098906993866,0.442827433347702,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.526098906993866},{"x":0.4033263921737671,"y":0.526098906993866},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5439560413360596},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37214136123657227,0.526098906993866,0.4033263921737671,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.526098906993866},{"x":0.36382535099983215,"y":0.526098906993866},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5439560413360596},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3451143503189087,0.526098906993866,0.36382535099983215,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.526098906993866},{"x":0.3367983400821686,"y":0.526098906993866},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5439560413360596},{"x":0.295218288898468,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایلند","boundary":[0.295218288898468,0.526098906993866,0.3367983400821686,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.526098906993866},{"x":0.2869022786617279,"y":0.526098906993866},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5439560413360596},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.27650728821754456,0.526098906993866,0.2869022786617279,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.526098906993866},{"x":0.2702702581882477,"y":0.526098906993866},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5439560413360596},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضع","boundary":[0.23700623214244843,0.526098906993866,0.2702702581882477,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.526098906993866},{"x":0.2286902219057083,"y":0.526098906993866},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5439560413360596},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنونی","boundary":[0.18503119051456451,0.526098906993866,0.2286902219057083,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.526098906993866},{"x":0.1767151802778244,"y":0.526098906993866},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5439560413360596},{"x":0.13721413910388947,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.13721413910388947,0.526098906993866,0.1767151802778244,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.526098906993866},{"x":0.13097712397575378,"y":0.526098906993866},{"x":0.13097712397575378,"y":0.5439560413360596},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5439560413360596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.11850311607122421,0.526098906993866,0.13097712397575378,0.5439560413360596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8814969062805176,"y":0.567307710647583},{"x":0.8399168252944946,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.8399168252944946,0.5494505763053894,0.8814969062805176,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5494505763053894},{"x":0.8336798548698425,"y":0.567307710647583},{"x":0.7879418134689331,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7879418134689331,0.5494505763053894,0.8336798548698425,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7692307829856873,"y":0.567307710647583},{"x":0.7463617324829102,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7463617324829102,0.5494505763053894,0.7692307829856873,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5494505763053894},{"x":0.7318087220191956,"y":0.567307710647583},{"x":0.704781711101532,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آگاه","boundary":[0.704781711101532,0.5494505763053894,0.7318087220191956,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6964656710624695,"y":0.567307710647583},{"x":0.6652806401252747,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.6652806401252747,0.5494505763053894,0.6964656710624695,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6611226797103882,"y":0.567307710647583},{"x":0.6548856496810913,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6548856496810913,0.5494505763053894,0.6611226797103882,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6465696692466736,"y":0.567307710647583},{"x":0.6257796287536621,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6257796287536621,0.5494505763053894,0.6465696692466736,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5494505763053894},{"x":0.6153846383094788,"y":0.567307710647583},{"x":0.5779625773429871,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5779625773429871,0.5494505763053894,0.6153846383094788,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5494505763053894},{"x":0.5696465969085693,"y":0.567307710647583},{"x":0.5530145764350891,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5530145764350891,0.5494505763053894,0.5696465969085693,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5494505763053894},{"x":0.542619526386261,"y":0.5494505763053894},{"x":0.542619526386261,"y":0.567307710647583},{"x":0.4989604949951172,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4989604949951172,0.5494505763053894,0.542619526386261,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5494505763053894},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5494505763053894},{"x":0.4948025047779083,"y":0.567307710647583},{"x":0.4781704843044281,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4781704843044281,0.5494505763053894,0.4948025047779083,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.5494505763053894},{"x":0.469854474067688,"y":0.5494505763053894},{"x":0.469854474067688,"y":0.567307710647583},{"x":0.45945945382118225,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45945945382118225,0.5494505763053894,0.469854474067688,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.5494505763053894},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5494505763053894},{"x":0.45114344358444214,"y":0.567307710647583},{"x":0.38461539149284363,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میلیونها","boundary":[0.38461539149284363,0.5494505763053894,0.45114344358444214,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5494505763053894},{"x":0.3762993812561035,"y":0.567307710647583},{"x":0.3513513505458832,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.3513513505458832,0.5494505763053894,0.3762993812561035,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.5494505763053894},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5494505763053894},{"x":0.34303534030914307,"y":0.567307710647583},{"x":0.32016631960868835,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.32016631960868835,0.5494505763053894,0.34303534030914307,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.5494505763053894},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5494505763053894},{"x":0.31808730959892273,"y":0.567307710647583},{"x":0.3160083293914795,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3160083293914795,0.5494505763053894,0.31808730959892273,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.5494505763053894},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5494505763053894},{"x":0.30561330914497375,"y":0.567307710647583},{"x":0.2785862684249878,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2785862684249878,0.5494505763053894,0.30561330914497375,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5494505763053894},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5494505763053894},{"x":0.27442827820777893,"y":0.567307710647583},{"x":0.24532224237918854,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24532224237918854,0.5494505763053894,0.27442827820777893,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.5494505763053894},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5494505763053894},{"x":0.23700623214244843,"y":0.567307710647583},{"x":0.1767151802778244,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.1767151802778244,0.5494505763053894,0.23700623214244843,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5494505763053894},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5494505763053894},{"x":0.1683991700410843,"y":0.567307710647583},{"x":0.15800416469573975,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.15800416469573975,0.5494505763053894,0.1683991700410843,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5494505763053894},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5494505763053894},{"x":0.14968815445899963,"y":0.567307710647583},{"x":0.11850311607122421,"y":0.567307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.11850311607122421,0.5494505763053894,0.14968815445899963,0.567307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5906593203544617},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.8419958353042603,0.5728021860122681,0.8814969062805176,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5728021860122681},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.7941787838935852,0.5728021860122681,0.8336798548698425,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5728021860122681},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5906593203544617},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.7255717515945435,0.5728021860122681,0.7837837934494019,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5728021860122681},{"x":0.717255711555481,"y":0.5728021860122681},{"x":0.717255711555481,"y":0.5906593203544617},{"x":0.692307710647583,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.692307710647583,0.5728021860122681,0.717255711555481,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6715176701545715,0.5728021860122681,0.6881496906280518,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6507276296615601,0.5728021860122681,0.6632016897201538,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5906593203544617},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6133056282997131,0.5728021860122681,0.6424116492271423,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5728021860122681},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5906593203544617},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.5675675868988037,0.5728021860122681,0.6049895882606506,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5906593203544617},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5509355664253235,0.5728021860122681,0.5592515468597412,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5728021860122681},{"x":0.542619526386261,"y":0.5728021860122681},{"x":0.542619526386261,"y":0.5906593203544617},{"x":0.530145525932312,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.530145525932312,0.5728021860122681,0.542619526386261,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5728021860122681},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5906593203544617},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.4781704843044281,0.5728021860122681,0.5218295454978943,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5728021860122681},{"x":0.469854474067688,"y":0.5728021860122681},{"x":0.469854474067688,"y":0.5906593203544617},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.45322245359420776,0.5728021860122681,0.469854474067688,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.5728021860122681},{"x":0.442827433347702,"y":0.5728021860122681},{"x":0.442827433347702,"y":0.5906593203544617},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بتوان","boundary":[0.40748441219329834,0.5728021860122681,0.442827433347702,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5728021860122681},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5728021860122681},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5906593203544617},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.3534303605556488,0.5728021860122681,0.3991684019565582,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.5728021860122681},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5728021860122681},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5906593203544617},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.3014552891254425,0.5728021860122681,0.3451143503189087,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5728021860122681},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5728021860122681},{"x":0.29729729890823364,"y":0.5906593203544617},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.24532224237918854,0.5728021860122681,0.29729729890823364,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.5728021860122681},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5728021860122681},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5906593203544617},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.2058212012052536,0.5728021860122681,0.23076923191547394,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5728021860122681},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5728021860122681},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5906593203544617},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.17879417538642883,0.5728021860122681,0.19334720075130463,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5728021860122681},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5906593203544617},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5906593203544617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.11850311607122421,0.5728021860122681,0.1683991700410843,0.5906593203544617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8752598762512207,"y":0.598901093006134},{"x":0.8814969062805176,"y":0.598901093006134},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8752598762512207,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8752598762512207,0.598901093006134,0.8814969062805176,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.598901093006134},{"x":0.8648648858070374,"y":0.598901093006134},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6167582273483276},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.8149688243865967,0.598901093006134,0.8648648858070374,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.598901093006134},{"x":0.8024948239326477,"y":0.598901093006134},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7920997738838196,0.598901093006134,0.8024948239326477,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.598901093006134},{"x":0.7817047834396362,"y":0.598901093006134},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.7546777725219727,0.598901093006134,0.7817047834396362,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.598901093006134},{"x":0.7442827224731445,"y":0.598901093006134},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.7214137315750122,0.598901093006134,0.7442827224731445,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.598901093006134},{"x":0.7193347215652466,"y":0.598901093006134},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6167582273483276},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7151767015457153,0.598901093006134,0.7193347215652466,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.598901093006134},{"x":0.7027027010917664,"y":0.598901093006134},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6694386601448059,0.598901093006134,0.7027027010917664,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.598901093006134},{"x":0.6590436697006226,"y":0.598901093006134},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6167582273483276},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6216216087341309,0.598901093006134,0.6590436697006226,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.598901093006134},{"x":0.6112266182899475,"y":0.598901093006134},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5945945978164673,0.598901093006134,0.6112266182899475,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6167582273483276},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5446985363960266,0.5975274443626404,0.5841996073722839,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5975274443626404},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6167582273483276},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48232847452163696,0.5975274443626404,0.5322245359420776,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5975274443626404},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5975274443626404},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6167582273483276},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46569645404815674,0.5975274443626404,0.4719334840774536,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5975274443626404},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5975274443626404},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6167582273483276},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6167582273483276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.4137214124202728,0.5975274443626404,0.45322245359420776,0.6167582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.5975274443626404},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5975274443626404},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6153846383094788},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3991684019565582,0.5975274443626404,0.4033263921737671,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.5975274443626404},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5975274443626404},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6153846383094788},{"x":0.3762993812561035,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.3762993812561035,0.5975274443626404,0.3887733817100525,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.5975274443626404},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5975274443626404},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6153846383094788},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.3388773500919342,0.5975274443626404,0.3659043610095978,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.5975274443626404},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5975274443626404},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6153846383094788},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.29937630891799927,0.5975274443626404,0.3305613398551941,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.5975274443626404},{"x":0.29937630891799927,"y":0.5975274443626404},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6153846383094788},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.2557172477245331,0.5975274443626404,0.29937630891799927,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.5975274443626404},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5975274443626404},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6153846383094788},{"x":0.191268190741539,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالبی","boundary":[0.191268190741539,0.5975274443626404,0.2432432472705841,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5975274443626404},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5975274443626404},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6153846383094788},{"x":0.147609144449234,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.147609144449234,0.5975274443626404,0.17879417538642883,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5975274443626404},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5975274443626404},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6153846383094788},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6153846383094788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.11850311607122421,0.5975274443626404,0.13513512909412384,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6401098966598511},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.8399168252944946,0.6236263513565063,0.8814969062805176,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6236263513565063},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7962577939033508,0.6236263513565063,0.8295218348503113,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7401247620582581,0.6236263513565063,0.7858628034591675,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6236263513565063},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6401098966598511},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7027027010917664,0.6236263513565063,0.7255717515945435,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6694386601448059,0.6236263513565063,0.6839916706085205,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6401098966598511},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6174635887145996,0.6236263513565063,0.6590436697006226,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6236263513565063},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.5654885768890381,0.6236263513565063,0.6049895882606506,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6236263513565063},{"x":0.55509352684021,"y":0.6236263513565063},{"x":0.55509352684021,"y":0.6401098966598511},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5051975250244141,0.6236263513565063,0.55509352684021,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.6236263513565063},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6236263513565063},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6401098966598511},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48856547474861145,0.6236263513565063,0.4948025047779083,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6236263513565063},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6236263513565063},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6401098966598511},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.4178794324398041,0.6236263513565063,0.4781704843044281,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6236263513565063},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6236263513565063},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6401098966598511},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38669440150260925,0.6236263513565063,0.40748441219329834,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6236263513565063},{"x":0.382536381483078,"y":0.6236263513565063},{"x":0.382536381483078,"y":0.6401098966598511},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانیم","boundary":[0.3513513505458832,0.6236263513565063,0.382536381483078,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.6236263513565063},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6236263513565063},{"x":0.34927234053611755,"y":0.6401098966598511},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34303534030914307,0.6236263513565063,0.34927234053611755,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.6236263513565063},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6236263513565063},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6401098966598511},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.30561330914497375,0.6236263513565063,0.33264032006263733,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.6236263513565063},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6236263513565063},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6401098966598511},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.25363826751708984,0.6236263513565063,0.2931392788887024,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6236263513565063},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6236263513565063},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6401098966598511},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.2203742265701294,0.6236263513565063,0.2432432472705841,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.6236263513565063},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6236263513565063},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6401098966598511},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خودم","boundary":[0.17047816514968872,0.6236263513565063,0.20790021121501923,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6236263513565063},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6236263513565063},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6401098966598511},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6401098966598511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.11850311607122421,0.6236263513565063,0.16008315980434418,0.6401098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6469780206680298},{"x":0.879417896270752,"y":0.6469780206680298},{"x":0.879417896270752,"y":0.6648351550102234},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.8212057948112488,0.6469780206680298,0.879417896270752,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6469780206680298},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6648351550102234},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.7609147429466248,0.6469780206680298,0.8108108043670654,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6469780206680298},{"x":0.752598762512207,"y":0.6469780206680298},{"x":0.752598762512207,"y":0.6648351550102234},{"x":0.704781711101532,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.704781711101532,0.6469780206680298,0.752598762512207,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.6469780206680298},{"x":0.692307710647583,"y":0.6469780206680298},{"x":0.692307710647583,"y":0.6648351550102234},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6652806401252747,0.6469780206680298,0.692307710647583,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6648351550102234},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6361746191978455,0.6469780206680298,0.6507276296615601,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6469780206680298},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6648351550102234},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5945945978164673,0.6469780206680298,0.6257796287536621,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6648351550102234},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدرسه","boundary":[0.5343035459518433,0.6469780206680298,0.5862785577774048,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6648351550102234},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5239084959030151,0.6469780206680298,0.5363825559616089,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6469780206680298},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6648351550102234},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.4719334840774536,0.6469780206680298,0.5072765350341797,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.6469780206680298},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6469780206680298},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6648351550102234},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4407484531402588,0.6469780206680298,0.4636174738407135,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.6469780206680298},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6469780206680298},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6648351550102234},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.40748441219329834,0.6469780206680298,0.43866944313049316,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6469780206680298},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6469780206680298},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6648351550102234},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4033263921737671,0.6469780206680298,0.40748441219329834,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6469780206680298},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6469780206680298},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6648351550102234},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37837839126586914,0.6469780206680298,0.39293140172958374,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.6469780206680298},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6469780206680298},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6648351550102234},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.33471933007240295,0.6469780206680298,0.3679833710193634,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.6469780206680298},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6469780206680298},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6648351550102234},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.2869022786617279,0.6469780206680298,0.32640331983566284,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6469780206680298},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6469780206680298},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6648351550102234},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.28274428844451904,0.6469780206680298,0.28898128867149353,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.6469780206680298},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6469780206680298},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6648351550102234},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.2515592575073242,0.6469780206680298,0.2723492681980133,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.6469780206680298},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6469780206680298},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6648351550102234},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.20997920632362366,0.6469780206680298,0.24116423726081848,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6469780206680298},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6469780206680298},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6648351550102234},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1767151802778244,0.6469780206680298,0.20166319608688354,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.6469780206680298},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6469780206680298},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6648351550102234},{"x":0.13721413910388947,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.13721413910388947,0.6469780206680298,0.1683991700410843,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6469780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.6469780206680298},{"x":0.12681913375854492,"y":0.6648351550102234},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6648351550102234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.11850311607122421,0.6469780206680298,0.12681913375854492,0.6648351550102234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6895604133605957},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدیهی","boundary":[0.8357588648796082,0.6717032790184021,0.8814969062805176,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6717032790184021},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6895604133605957},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.8004158139228821,0.6717032790184021,0.8295218348503113,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرم","boundary":[0.7609147429466248,0.6717032790184021,0.7962577939033508,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6717032790184021},{"x":0.765072762966156,"y":0.6717032790184021},{"x":0.765072762966156,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7588357329368591,0.6717032790184021,0.765072762966156,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6895604133605957},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7359667420387268,0.6717032790184021,0.7505197525024414,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6717032790184021},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6895604133605957},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عوض","boundary":[0.6985446810722351,0.6717032790184021,0.7255717515945435,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6717032790184021},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6717032790184021},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6895604133605957},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6819126605987549,0.6717032790184021,0.6881496906280518,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6717032790184021},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6717032790184021},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6895604133605957},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتقاد","boundary":[0.6340956091880798,0.6717032790184021,0.6756756901741028,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6717032790184021},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6717032790184021},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.5717255473136902,0.6717032790184021,0.6237006187438965,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5322245359420776,0.6717032790184021,0.5613305568695068,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6895604133605957},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5135135054588318,0.6717032790184021,0.5239084959030151,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6717032790184021},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6895604133605957},{"x":0.469854474067688,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبنی","boundary":[0.469854474067688,0.6717032790184021,0.5072765350341797,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6895604133605957},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.45114344358444214,0.6717032790184021,0.4615384638309479,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6717032790184021},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6895604133605957},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.3804573714733124,0.6717032790184021,0.4407484531402588,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.6717032790184021},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6717032790184021},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6895604133605957},{"x":0.322245329618454,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.322245329618454,0.6717032790184021,0.37214136123657227,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6717032790184021},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6717032790184021},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6895604133605957},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرمانی","boundary":[0.2702702581882477,0.6717032790184021,0.31392931938171387,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.6717032790184021},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6717032790184021},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6895604133605957},{"x":0.2141372114419937,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.2141372114419937,0.6717032790184021,0.26195424795150757,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6717032790184021},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6717032790184021},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6895604133605957},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.1767151802778244,0.6717032790184021,0.1975051909685135,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6717032790184021},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6717032790184021},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6895604133605957},{"x":0.147609144449234,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.147609144449234,0.6717032790184021,0.1621621549129486,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.6717032790184021},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6717032790184021},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6895604133605957},{"x":0.11642411351203918,"y":0.6895604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.11642411351203918,0.6717032790184021,0.14968815445899963,0.6895604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6964285969734192},{"x":0.879417896270752,"y":0.6964285969734192},{"x":0.879417896270752,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوانان","boundary":[0.8336798548698425,0.6964285969734192,0.879417896270752,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6964285969734192},{"x":0.82536381483078,"y":0.6964285969734192},{"x":0.82536381483078,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8087317943572998,0.6964285969734192,0.82536381483078,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6964285969734192},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثمره","boundary":[0.7692307829856873,0.6964285969734192,0.8004158139228821,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6964285969734192},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعمقی","boundary":[0.7130976915359497,0.6964285969734192,0.7609147429466248,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6964285969734192},{"x":0.704781711101532,"y":0.6964285969734192},{"x":0.704781711101532,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طولانی","boundary":[0.6548856496810913,0.6964285969734192,0.704781711101532,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6153846383094788,0.6964285969734192,0.6465696692466736,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6091476082801819,0.6964285969734192,0.6133056282997131,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6964285969734192},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.5675675868988037,0.6964285969734192,0.6008316278457642,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7142857313156128},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهم","boundary":[0.5135135054588318,0.6964285969734192,0.5592515468597412,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7142857313156128},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.4844074845314026,0.6964285969734192,0.5051975250244141,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.6964285969734192},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6964285969734192},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7142857313156128},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4802494943141937,0.6964285969734192,0.48232847452163696,0.7142857313156128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.526098906993866},{"x":0.8814969062805176,"y":0.526098906993866},{"x":0.8814969062805176,"y":0.7142857313156128},{"x":0.11642411351203918,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11142411351203918,0.519098906993866,0.8864969062805176,0.7212857313156128],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/xrcwQxgFQGReNxFB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/iTvyOlUnCTLOxLKR.jpg","blurred":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/zzxGzdfpfeUbYgku.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0008929551416028314,0.00010359558373034654,0.9981569710888138,0.9987544982714968]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.08241758495569229},{"x":0.5675675868988037,"y":0.08379121124744415},{"x":0.5654885768890381,"y":0.10164835304021835},{"x":0.49688148498535156,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4989604949951172,0.08241758495569229,0.5654885768890381,0.10164835304021835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.08241758495569229},{"x":0.4906444847583771,"y":0.08241758495569229},{"x":0.48856547474861145,"y":0.10027472674846649},{"x":0.4324324429035187,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4345114231109619,0.08241758495569229,0.48856547474861145,0.10027472674846649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.08241758495569229},{"x":0.5675675868988037,"y":0.08379121124744415},{"x":0.5654885768890381,"y":0.10164835304021835},{"x":0.4324324429035187,"y":0.10027472674846649}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4295114231109619,0.07541758495569229,0.5704885768890381,0.10864835304021836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8752598762512207,"y":0.16620878875255585},{"x":0.879417896270752,"y":0.16620878875255585},{"x":0.879417896270752,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8752598762512207,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.8752598762512207,0.16620878875255585,0.879417896270752,0.17719779908657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8752598762512207,"y":0.16620878875255585},{"x":0.879417896270752,"y":0.16620878875255585},{"x":0.879417896270752,"y":0.17719779908657074},{"x":0.8752598762512207,"y":0.17719779908657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.8702598762512207,0.15920878875255584,0.884417896270752,0.18419779908657075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8731808662414551,"y":0.1895604431629181},{"x":0.8773388862609863,"y":0.1895604431629181},{"x":0.8773388862609863,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8731808662414551,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.8731808662414551,0.1895604431629181,0.8773388862609863,0.19917581975460052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8731808662414551,"y":0.1895604431629181},{"x":0.8773388862609863,"y":0.1895604431629181},{"x":0.8773388862609863,"y":0.19917581975460052},{"x":0.8731808662414551,"y":0.19917581975460052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8681808662414551,0.18256044316291808,0.8823388862609863,0.20617581975460053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8731808662414551,"y":0.21291208267211914},{"x":0.8773388862609863,"y":0.21291208267211914},{"x":0.8773388862609863,"y":0.2211538404226303},{"x":0.8731808662414551,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳","boundary":[0.8731808662414551,0.21291208267211914,0.8773388862609863,0.2211538404226303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8731808662414551,"y":0.21291208267211914},{"x":0.8773388862609863,"y":0.21291208267211914},{"x":0.8773388862609863,"y":0.2211538404226303},{"x":0.8731808662414551,"y":0.2211538404226303}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.8681808662414551,0.20591208267211913,0.8823388862609863,0.22815384042263032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.23489010334014893},{"x":0.879417896270752,"y":0.23489010334014893},{"x":0.879417896270752,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8711018562316895,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.8711018562316895,0.23489010334014893,0.879417896270752,0.2431318610906601]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.23489010334014893},{"x":0.879417896270752,"y":0.23489010334014893},{"x":0.879417896270752,"y":0.2431318610906601},{"x":0.8711018562316895,"y":0.2431318610906601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8661018562316894,0.22789010334014892,0.884417896270752,0.2501318610906601],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.16346153616905212},{"x":0.82536381483078,"y":0.16346153616905212},{"x":0.82536381483078,"y":0.18131868541240692},{"x":0.790020763874054,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.790020763874054,0.16346153616905212,0.82536381483078,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7837837934494019,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7837837934494019,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7588357329368591,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7588357329368591,0.16346153616905212,0.7837837934494019,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7567567825317383,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7567567825317383,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7546777725219727,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.16346153616905212,0.7567567825317383,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7463617324829102,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7463617324829102,"y":0.18131868541240692},{"x":0.7068607211112976,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معانی","boundary":[0.7068607211112976,0.16346153616905212,0.7463617324829102,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7006236910820007,"y":0.16346153616905212},{"x":0.7006236910820007,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6507276296615601,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.6507276296615601,0.16346153616905212,0.7006236910820007,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6361746191978455,"y":0.16346153616905212},{"x":0.6361746191978455,"y":0.18131868541240692},{"x":0.6091476082801819,"y":0.18131868541240692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6091476082801819,0.16346153616905212,0.6361746191978455,0.18131868541240692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.18681319057941437},{"x":0.82536381483078,"y":0.18681319057941437},{"x":0.82536381483078,"y":0.2032967060804367},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.7817047834396362,0.18681319057941437,0.82536381483078,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7713097929954529,"y":0.18681319057941437},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2032967060804367},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2032967060804367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرینشگری","boundary":[0.6985446810722351,0.18681319057941437,0.7713097929954529,0.2032967060804367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.20879121124744415},{"x":0.82536381483078,"y":0.20879121124744415},{"x":0.82536381483078,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7733888030052185,0.20879121124744415,0.82536381483078,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7713097929954529,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7422037124633789,0.20879121124744415,0.7713097929954529,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7359667420387268,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7359667420387268,"y":0.2252747267484665},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7297297120094299,0.20879121124744415,0.7359667420387268,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7214137315750122,"y":0.20879121124744415},{"x":0.7214137315750122,"y":0.2252747267484665},{"x":0.692307710647583,"y":0.2252747267484665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابداع","boundary":[0.692307710647583,0.20879121124744415,0.7214137315750122,0.2252747267484665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.2321428507566452},{"x":0.82536381483078,"y":0.23351648449897766},{"x":0.82536381483078,"y":0.25},{"x":0.777546763420105,"y":0.25}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پذیرش","boundary":[0.7796257734298706,0.2321428507566452,0.82536381483078,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2321428507566452},{"x":0.7713097929954529,"y":0.25},{"x":0.7276507019996643,"y":0.25}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7276507019996643,0.2321428507566452,0.7713097929954529,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.2321428507566452},{"x":0.717255711555481,"y":0.2321428507566452},{"x":0.717255711555481,"y":0.25},{"x":0.6902287006378174,"y":0.24862636625766754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6902287006378174,0.2321428507566452,0.717255711555481,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.2541208863258362},{"x":0.82536381483078,"y":0.2541208863258362},{"x":0.82536381483078,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7733888030052185,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسبت","boundary":[0.7713097929954529,0.2541208863258362,0.82536381483078,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7629937529563904,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7505197525024414,"y":0.26923078298568726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7505197525024414,0.2541208863258362,0.7629937529563904,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2541208863258362},{"x":0.7442827224731445,"y":0.26923078298568726},{"x":0.7006236910820007,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7006236910820007,0.2541208863258362,0.7442827224731445,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.25549450516700745},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2541208863258362},{"x":0.6881496906280518,"y":0.26923078298568726},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2706044018268585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6652806401252747,0.25549450516700745,0.6881496906280518,0.26923078298568726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8274428248405457,"y":0.27609890699386597},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7858628034591675,"y":0.2925824224948883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7837837934494019,0.27609890699386597,0.8295218348503113,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7713097929954529,"y":0.27609890699386597},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2925824224948883},{"x":0.7484407424926758,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7484407424926758,0.27747252583503723,0.7713097929954529,0.2925824224948883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7338877320289612,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7338877320289612,"y":0.29395604133605957},{"x":0.7276507019996643,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7276507019996643,0.27747252583503723,0.7338877320289612,0.29395604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7214137315750122,"y":0.27747252583503723},{"x":0.7214137315750122,"y":0.29395604133605957},{"x":0.6860706806182861,"y":0.29395604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6860706806182861,0.27747252583503723,0.7214137315750122,0.29395604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.299450546503067},{"x":0.82536381483078,"y":0.299450546503067},{"x":0.82536381483078,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7733888030052185,0.299450546503067,0.82536381483078,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.299450546503067},{"x":0.7713097929954529,"y":0.299450546503067},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7422037124633789,0.299450546503067,0.7713097929954529,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.299450546503067},{"x":0.7338877320289612,"y":0.299450546503067},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3145604431629181},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7297297120094299,0.299450546503067,0.7338877320289612,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.299450546503067},{"x":0.7214137315750122,"y":0.299450546503067},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3145604431629181},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3145604431629181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهیابی","boundary":[0.6756756901741028,0.299450546503067,0.7214137315750122,0.3145604431629181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.32005494832992554},{"x":0.82536381483078,"y":0.32005494832992554},{"x":0.82536381483078,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3365384638309479}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.790020763874054,0.32005494832992554,0.82536381483078,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.3214285671710968},{"x":0.7858628034591675,"y":0.32005494832992554},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3365384638309479},{"x":0.7442827224731445,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7422037124633789,0.3214285671710968,0.7858628034591675,0.3365384638309479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.32280218601226807},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3214285671710968},{"x":0.7297297120094299,"y":0.33791208267211914},{"x":0.7068607211112976,"y":0.33791208267211914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.704781711101532,0.32280218601226807,0.7297297120094299,0.33791208267211914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8274428248405457,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8295218348503113,"y":0.33791208267211914},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3392857015132904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6041476082801819,0.15646153616905212,0.8345218348503113,0.34491208267211915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8731808662414551,"y":0.2568681240081787},{"x":0.879417896270752,"y":0.2568681240081787},{"x":0.879417896270752,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8731808662414551,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.8731808662414551,0.2568681240081787,0.879417896270752,0.26648351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8731808662414551,"y":0.2568681240081787},{"x":0.879417896270752,"y":0.2568681240081787},{"x":0.879417896270752,"y":0.26648351550102234},{"x":0.8731808662414551,"y":0.26648351550102234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.8681808662414551,0.2498681240081787,0.884417896270752,0.27348351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.2788461446762085},{"x":0.879417896270752,"y":0.2788461446762085},{"x":0.879417896270752,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8711018562316895,"y":0.28708791732788086}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷","boundary":[0.8711018562316895,0.2788461446762085,0.879417896270752,0.28708791732788086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.2788461446762085},{"x":0.879417896270752,"y":0.2788461446762085},{"x":0.879417896270752,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8711018562316895,"y":0.28708791732788086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.8661018562316894,0.2718461446762085,0.884417896270752,0.29408791732788087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.3008241653442383},{"x":0.879417896270752,"y":0.3008241653442383},{"x":0.879417896270752,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3118131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.8627858757972717,0.3008241653442383,0.879417896270752,0.3118131756782532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.3008241653442383},{"x":0.879417896270752,"y":0.3008241653442383},{"x":0.879417896270752,"y":0.3118131756782532},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3118131756782532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.2938241653442383,0.884417896270752,0.3188131756782532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.3241758346557617},{"x":0.879417896270752,"y":0.3241758346557617},{"x":0.879417896270752,"y":0.3324175775051117},{"x":0.8607068657875061,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.8607068657875061,0.3241758346557617,0.879417896270752,0.3324175775051117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.3241758346557617},{"x":0.879417896270752,"y":0.3241758346557617},{"x":0.879417896270752,"y":0.3324175775051117},{"x":0.8607068657875061,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.3171758346557617,0.884417896270752,0.3394175775051117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.3681318759918213},{"x":0.879417896270752,"y":0.3681318759918213},{"x":0.879417896270752,"y":0.3791208863258362},{"x":0.8648648858070374,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.8627858757972717,0.3681318759918213,0.879417896270752,0.3791208863258362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.3681318759918213},{"x":0.879417896270752,"y":0.3681318759918213},{"x":0.879417896270752,"y":0.3791208863258362},{"x":0.8648648858070374,"y":0.38049450516700745}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.3611318759918213,0.884417896270752,0.3861208863258362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.39148351550102234},{"x":0.879417896270752,"y":0.39148351550102234},{"x":0.879417896270752,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.8627858757972717,0.39148351550102234,0.879417896270752,0.40247252583503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.39148351550102234},{"x":0.879417896270752,"y":0.39148351550102234},{"x":0.879417896270752,"y":0.40247252583503723},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40247252583503723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.38448351550102233,0.884417896270752,0.40947252583503724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.4148351550102234},{"x":0.879417896270752,"y":0.4134615361690521},{"x":0.879417896270752,"y":0.424450546503067},{"x":0.8627858757972717,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.8627858757972717,0.4148351550102234,0.879417896270752,0.424450546503067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.4148351550102234},{"x":0.879417896270752,"y":0.4134615361690521},{"x":0.879417896270752,"y":0.424450546503067},{"x":0.8627858757972717,"y":0.424450546503067}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.4078351550102234,0.884417896270752,0.431450546503067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.4368131756782532},{"x":0.879417896270752,"y":0.4368131756782532},{"x":0.879417896270752,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹","boundary":[0.8627858757972717,0.4368131756782532,0.879417896270752,0.4464285671710968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.4368131756782532},{"x":0.879417896270752,"y":0.4368131756782532},{"x":0.879417896270752,"y":0.4464285671710968},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4464285671710968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.42981317567825317,0.884417896270752,0.4534285671710968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.45879119634628296},{"x":0.879417896270752,"y":0.45879119634628296},{"x":0.879417896270752,"y":0.46978020668029785},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.8627858757972717,0.45879119634628296,0.879417896270752,0.46978020668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.45879119634628296},{"x":0.879417896270752,"y":0.45879119634628296},{"x":0.879417896270752,"y":0.46978020668029785},{"x":0.8627858757972717,"y":0.46978020668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.45179119634628295,0.884417896270752,0.47678020668029786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8773388862609863,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8607068657875061,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.8607068657875061,0.4821428656578064,0.8773388862609863,0.49175822734832764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8773388862609863,"y":0.4821428656578064},{"x":0.8773388862609863,"y":0.49175822734832764},{"x":0.8607068657875061,"y":0.49175822734832764}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.4751428656578064,0.8823388862609863,0.49875822734832764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.5041208863258362},{"x":0.879417896270752,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5137362480163574},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.8586278557777405,0.5041208863258362,0.8814969062805176,0.5137362480163574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.5041208863258362},{"x":0.879417896270752,"y":0.5041208863258362},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5137362480163574},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5137362480163574}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8536278557777405,0.4971208863258362,0.8864969062805176,0.5207362480163574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.526098906993866},{"x":0.879417896270752,"y":0.526098906993866},{"x":0.879417896270752,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.8607068657875061,0.526098906993866,0.879417896270752,0.5370879173278809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.526098906993866},{"x":0.879417896270752,"y":0.526098906993866},{"x":0.879417896270752,"y":0.5370879173278809},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5370879173278809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.519098906993866,0.884417896270752,0.5440879173278809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.5480769276618958},{"x":0.879417896270752,"y":0.5480769276618958},{"x":0.879417896270752,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.8627858757972717,0.5480769276618958,0.879417896270752,0.5590659379959106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.5480769276618958},{"x":0.879417896270752,"y":0.5480769276618958},{"x":0.879417896270752,"y":0.5590659379959106},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5590659379959106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.5410769276618957,0.884417896270752,0.5660659379959107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.5714285969734192},{"x":0.879417896270752,"y":0.5714285969734192},{"x":0.879417896270752,"y":0.5810439586639404},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.8607068657875061,0.5714285969734192,0.879417896270752,0.5810439586639404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.5714285969734192},{"x":0.879417896270752,"y":0.5714285969734192},{"x":0.879417896270752,"y":0.5810439586639404},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5810439586639404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.5644285969734192,0.884417896270752,0.5880439586639404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.36675822734832764},{"x":0.82536381483078,"y":0.3681318759918213},{"x":0.82536381483078,"y":0.38461539149284363},{"x":0.790020763874054,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.790020763874054,0.36675822734832764,0.82536381483078,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7837837934494019,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7837837934494019,"y":0.38461539149284363},{"x":0.7567567825317383,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7567567825317383,0.36675822734832764,0.7837837934494019,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7546777725219727,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7546777725219727,"y":0.38461539149284363},{"x":0.752598762512207,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.752598762512207,0.36675822734832764,0.7546777725219727,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7463617324829102,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7463617324829102,"y":0.38461539149284363},{"x":0.704781711101532,"y":0.38461539149284363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.704781711101532,0.36675822734832764,0.7463617324829102,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7006236910820007,"y":0.36675822734832764},{"x":0.7006236910820007,"y":0.38324177265167236},{"x":0.6777547001838684,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6777547001838684,0.36675822734832764,0.7006236910820007,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6611226797103882,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6611226797103882,"y":0.38461539149284363},{"x":0.6133056282997131,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.6133056282997131,0.36675822734832764,0.6611226797103882,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6008316278457642,"y":0.36675822734832764},{"x":0.6008316278457642,"y":0.38324177265167236},{"x":0.5738045573234558,"y":0.38324177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.5738045573234558,0.36675822734832764,0.6008316278457642,0.38324177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3901098966598511},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7796257734298706,0.3901098966598511,0.8274428248405457,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7484407424926758,0.3901098966598511,0.7858628034591675,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4079670310020447},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7234927415847778,0.3901098966598511,0.7422037124633789,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3901098966598511},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4079670310020447},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.6694386601448059,0.3901098966598511,0.7089397311210632,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.3901098966598511},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3901098966598511},{"x":0.6590436697006226,"y":0.4079670310020447},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.6133056282997131,0.3901098966598511,0.6590436697006226,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.3901098966598511},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3901098966598511},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4079670310020447},{"x":0.5800415873527527,"y":0.4079670310020447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.5800415873527527,0.3901098966598511,0.6008316278457642,0.4079670310020447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4134615361690521},{"x":0.82536381483078,"y":0.41208791732788086},{"x":0.82536381483078,"y":0.4285714328289032},{"x":0.752598762512207,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۱-","boundary":[0.752598762512207,0.4134615361690521,0.82536381483078,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.4134615361690521},{"x":0.765072762966156,"y":0.4134615361690521},{"x":0.765072762966156,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7255717515945435,0.4134615361690521,0.765072762966156,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4134615361690521},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7027027010917664,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7027027010917664,0.4134615361690521,0.7214137315750122,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.6569646596908569,0.4134615361690521,0.6860706806182861,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4134615361690521},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باستان","boundary":[0.6049895882606506,0.4134615361690521,0.6465696692466736,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.4354395568370819},{"x":0.82536381483078,"y":0.4354395568370819},{"x":0.82536381483078,"y":0.450549453496933},{"x":0.8108108043670654,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8108108043670654,0.4354395568370819,0.82536381483078,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4354395568370819},{"x":0.8004158139228821,"y":0.450549453496933},{"x":0.7962577939033508,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7962577939033508,0.4354395568370819,0.8004158139228821,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7879418134689331,"y":0.450549453496933},{"x":0.7380457520484924,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7380457520484924,0.4354395568370819,0.7879418134689331,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4354395568370819},{"x":0.7359667420387268,"y":0.450549453496933},{"x":0.704781711101532,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.704781711101532,0.4354395568370819,0.7359667420387268,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6985446810722351,"y":0.450549453496933},{"x":0.6881496906280518,"y":0.450549453496933}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6881496906280518,0.4354395568370819,0.6985446810722351,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6798336505889893,"y":0.450549453496933},{"x":0.6424116492271423,"y":0.450549453496933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6424116492271423,0.4354395568370819,0.6798336505889893,0.450549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4354395568370819},{"x":0.6340956091880798,"y":0.45192307233810425},{"x":0.6070685982704163,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.6070685982704163,0.4354395568370819,0.6340956091880798,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4354395568370819},{"x":0.5987526178359985,"y":0.45192307233810425},{"x":0.55509352684021,"y":0.45192307233810425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدایی","boundary":[0.55509352684021,0.4354395568370819,0.5987526178359985,0.45192307233810425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4574175775051117},{"x":0.82536381483078,"y":0.4574175775051117},{"x":0.82536381483078,"y":0.47252747416496277},{"x":0.812889814376831,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.812889814376831,0.4574175775051117,0.82536381483078,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8087317943572998,"y":0.47252747416496277},{"x":0.8045738339424133,"y":0.47252747416496277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8045738339424133,0.4574175775051117,0.8087317943572998,0.47252747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4574175775051117},{"x":0.8004158139228821,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7567567825317383,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7567567825317383,0.4574175775051117,0.8004158139228821,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7422037124633789,"y":0.47390109300613403},{"x":0.7193347215652466,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7193347215652466,0.4574175775051117,0.7422037124633789,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4574175775051117},{"x":0.7068607211112976,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6943867206573486,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6943867206573486,0.4574175775051117,0.7068607211112976,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6881496906280518,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6881496906280518,"y":0.47390109300613403},{"x":0.6507276296615601,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6507276296615601,0.45879119634628296,0.6881496906280518,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6424116492271423,"y":0.45879119634628296},{"x":0.6424116492271423,"y":0.47390109300613403},{"x":0.5925155878067017,"y":0.47390109300613403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوانگی","boundary":[0.5925155878067017,0.45879119634628296,0.6424116492271423,0.47390109300613403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.48076921701431274},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4793955981731415},{"x":0.8295218348503113,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۲-","boundary":[0.752598762512207,0.48076921701431274,0.8295218348503113,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.48076921701431274},{"x":0.765072762966156,"y":0.4793955981731415},{"x":0.765072762966156,"y":0.49450549483299255},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7255717515945435,0.48076921701431274,0.765072762966156,0.49450549483299255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7214137315750122,"y":0.48076921701431274},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4958791136741638},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7006236910820007,0.48076921701431274,0.7214137315750122,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6860706806182861,"y":0.48076921701431274},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4958791136741638}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6548856496810913,0.48076921701431274,0.6881496906280518,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.4821428656578064},{"x":0.644490659236908,"y":0.48076921701431274},{"x":0.644490659236908,"y":0.4958791136741638},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4972527325153351}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.6070685982704163,0.4821428656578064,0.644490659236908,0.4958791136741638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5013736486434937},{"x":0.82536381483078,"y":0.5013736486434937},{"x":0.82536381483078,"y":0.5178571343421936},{"x":0.812889814376831,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.812889814376831,0.5013736486434937,0.82536381483078,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5013736486434937},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7962577939033508,0.5013736486434937,0.8004158139228821,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5013736486434937},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5178571343421936},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5178571343421936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7505197525024414,0.5013736486434937,0.7920997738838196,0.5178571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5027472376823425},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5192307829856873},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7130976915359497,0.5027472376823425,0.7359667420387268,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6881496906280518,0.5027472376823425,0.6985446810722351,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6424116492271423,0.5027472376823425,0.6798336505889893,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5027472376823425},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5192307829856873},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبوغ","boundary":[0.6070685982704163,0.5027472376823425,0.6340956091880798,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5041208863258362},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5027472376823425},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5192307829856873},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهودی","boundary":[0.5488565564155579,0.5041208863258362,0.5987526178359985,0.5192307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5247252583503723},{"x":0.82536381483078,"y":0.5247252583503723},{"x":0.82536381483078,"y":0.541208803653717},{"x":0.812889814376831,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.812889814376831,0.5247252583503723,0.82536381483078,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5247252583503723},{"x":0.8087317943572998,"y":0.541208803653717},{"x":0.8045738339424133,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8045738339424133,0.5247252583503723,0.8087317943572998,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5233516693115234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.541208803653717},{"x":0.7588357329368591,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7588357329368591,0.5247252583503723,0.7983368039131165,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7442827224731445,"y":0.541208803653717},{"x":0.7193347215652466,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7193347215652466,0.5247252583503723,0.7442827224731445,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5247252583503723},{"x":0.7068607211112976,"y":0.541208803653717},{"x":0.6943867206573486,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6943867206573486,0.5247252583503723,0.7068607211112976,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6881496906280518,"y":0.541208803653717},{"x":0.6507276296615601,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6507276296615601,0.5247252583503723,0.6881496906280518,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5247252583503723},{"x":0.6424116492271423,"y":0.541208803653717},{"x":0.602910578250885,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.602910578250885,0.5247252583503723,0.6424116492271423,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.526098906993866},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5247252583503723},{"x":0.5945945978164673,"y":0.541208803653717},{"x":0.55509352684021,"y":0.541208803653717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.55509352684021,0.526098906993866,0.5945945978164673,0.541208803653717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5467032790184021},{"x":0.82536381483078,"y":0.5467032790184021},{"x":0.82536381483078,"y":0.5645604133605957},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8170478343963623,0.5467032790184021,0.82536381483078,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5467032790184021},{"x":0.812889814376831,"y":0.5467032790184021},{"x":0.812889814376831,"y":0.5645604133605957},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8087317943572998,0.5467032790184021,0.812889814376831,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5467032790184021},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5645604133605957},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7609147429466248,0.5467032790184021,0.8045738339424133,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5645604133605957},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.7234927415847778,0.5467032790184021,0.7484407424926758,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5467032790184021},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5645604133605957},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7006236910820007,0.5467032790184021,0.7110186815261841,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5467032790184021},{"x":0.692307710647583,"y":0.5467032790184021},{"x":0.692307710647583,"y":0.5645604133605957},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6548856496810913,0.5467032790184021,0.692307710647583,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5645604133605957},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6070685982704163,0.5467032790184021,0.6465696692466736,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5467032790184021},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5645604133605957},{"x":0.55509352684021,"y":0.5645604133605957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیهانی","boundary":[0.55509352684021,0.5467032790184021,0.6008316278457642,0.5645604133605957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5700549483299255},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7796257734298706,0.5700549483299255,0.8274428248405457,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7442827224731445,0.5700549483299255,0.7837837934494019,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5851648449897766},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7214137315750122,0.5700549483299255,0.7422037124633789,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5700549483299255},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5851648449897766},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6839916706085205,0.5700549483299255,0.7089397311210632,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5700549483299255},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5851648449897766},{"x":0.632016658782959,"y":0.5851648449897766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.632016658782959,0.5700549483299255,0.6777547001838684,0.5851648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5920329689979553},{"x":0.82536381483078,"y":0.5906593203544617},{"x":0.82536381483078,"y":0.6071428656578064},{"x":0.752598762512207,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۱-","boundary":[0.7505197525024414,0.5920329689979553,0.82536381483078,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6071428656578064},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6071428656578064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تداعی","boundary":[0.7297297120094299,0.5920329689979553,0.7629937529563904,0.6071428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5920329689979553},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6085164546966553},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6085164546966553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروی","boundary":[0.6819126605987549,0.5920329689979553,0.7130976915359497,0.6085164546966553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6126373410224915},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6277472376823425},{"x":0.752598762512207,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۲-","boundary":[0.752598762512207,0.6153846383094788,0.8295218348503113,0.6277472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6140109896659851},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6291208863258362},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6304945349693298}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7255717515945435,0.6153846383094788,0.7671517729759216,0.6291208863258362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.36675822734832764},{"x":0.8295218348503113,"y":0.3640109896659851},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6291208863258362},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6318681240081787}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5417775464057922,0.35975822734832763,0.8366008448600769,0.6361208863258362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.6153846383094788},{"x":0.717255711555481,"y":0.6153846383094788},{"x":0.717255711555481,"y":0.6263736486434937},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گشتالت","boundary":[0.6652806401252747,0.6153846383094788,0.717255711555481,0.6263736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6359890103340149},{"x":0.8316008448600769,"y":0.651098906993866},{"x":0.752598762512207,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۳-","boundary":[0.752598762512207,0.6359890103340149,0.8316008448600769,0.651098906993866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6359890103340149},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6524725556373596},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6524725556373596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روانکاوی","boundary":[0.7089397311210632,0.6359890103340149,0.7629937529563904,0.6524725556373596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.6593406796455383},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6579670310020447},{"x":0.82536381483078,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6758241653442383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روانکاوی","boundary":[0.7671517729759216,0.6593406796455383,0.82536381483078,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6593406796455383},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6758241653442383},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6771978139877319}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7234927415847778,0.6607142686843872,0.7609147429466248,0.6758241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.682692289352417},{"x":0.82536381483078,"y":0.682692289352417},{"x":0.82536381483078,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.7796257734298706,0.682692289352417,0.82536381483078,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.682692289352417},{"x":0.7733888030052185,"y":0.682692289352417},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6978021860122681},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فروید","boundary":[0.7401247620582581,0.682692289352417,0.7733888030052185,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.682692289352417},{"x":0.7338877320289612,"y":0.682692289352417},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6978021860122681},{"x":0.704781711101532,"y":0.6978021860122681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.704781711101532,0.682692289352417,0.7338877320289612,0.6978021860122681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7046703100204468},{"x":0.82536381483078,"y":0.7046703100204468},{"x":0.82536381483078,"y":0.7211538553237915},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8087317943572998,0.7046703100204468,0.82536381483078,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7211538553237915},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8066527843475342,0.7046703100204468,0.8066527843475342,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7211538553237915},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.7817047834396362,0.7046703100204468,0.7962577939033508,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7211538553237915},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7713097929954529,0.7046703100204468,0.7733888030052185,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7046703100204468},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7211538553237915},{"x":0.704781711101532,"y":0.7211538553237915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسکاکتل","boundary":[0.7068607211112976,0.7046703100204468,0.7629937529563904,0.7211538553237915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7280219793319702},{"x":0.82536381483078,"y":0.7266483306884766},{"x":0.82536381483078,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7417582273483276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارل","boundary":[0.7920997738838196,0.7280219793319702,0.82536381483078,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.7280219793319702},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7266483306884766},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7417582273483276},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7431318759918213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راجرز","boundary":[0.7505197525024414,0.7280219793319702,0.7858628034591675,0.7417582273483276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.75},{"x":0.82536381483078,"y":0.75},{"x":0.82536381483078,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واکاوی","boundary":[0.7817047834396362,0.75,0.82536381483078,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7651098966598511},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7651098966598511}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7338877320289612,0.7486263513565063,0.7733888030052185,0.7651098966598511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7486263513565063},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7637362480163574},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیل","boundary":[0.7006236910820007,0.7486263513565063,0.7276507019996643,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7486263513565063},{"x":0.692307710647583,"y":0.7486263513565063},{"x":0.692307710647583,"y":0.7637362480163574},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7637362480163574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فورد","boundary":[0.6652806401252747,0.7486263513565063,0.692307710647583,0.7637362480163574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7719780206680298},{"x":0.82536381483078,"y":0.7706043720245361},{"x":0.82536381483078,"y":0.7870879173278809},{"x":0.777546763420105,"y":0.7870879173278809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوستلر","boundary":[0.7754677534103394,0.7719780206680298,0.82536381483078,0.7870879173278809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6140109896659851},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7870879173278809},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6582016897201538,0.6083846383094788,0.8386798548698425,0.7940879173278809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.593406617641449},{"x":0.8773388862609863,"y":0.593406617641449},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.8627858757972717,0.593406617641449,0.8773388862609863,0.6030219793319702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.593406617641449},{"x":0.8773388862609863,"y":0.593406617641449},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6030219793319702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6030219793319702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.586406617641449,0.8823388862609863,0.6100219793319702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6153846383094788},{"x":0.879417896270752,"y":0.6153846383094788},{"x":0.879417896270752,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.8607068657875061,0.6153846383094788,0.879417896270752,0.6263736486434937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6153846383094788},{"x":0.879417896270752,"y":0.6153846383094788},{"x":0.879417896270752,"y":0.6263736486434937},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6263736486434937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.6083846383094788,0.884417896270752,0.6333736486434937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.8607068657875061,0.6373626589775085,0.8773388862609863,0.6483516693115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6373626589775085},{"x":0.8773388862609863,"y":0.6483516693115234},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6483516693115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.6303626589775085,0.8823388862609863,0.6553516693115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6607142686843872},{"x":0.879417896270752,"y":0.6607142686843872},{"x":0.879417896270752,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.8607068657875061,0.6607142686843872,0.879417896270752,0.6703296899795532]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.6607142686843872},{"x":0.879417896270752,"y":0.6607142686843872},{"x":0.879417896270752,"y":0.6703296899795532},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6703296899795532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.6537142686843872,0.884417896270752,0.6773296899795532],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.682692289352417},{"x":0.879417896270752,"y":0.682692289352417},{"x":0.879417896270752,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.8607068657875061,0.682692289352417,0.879417896270752,0.6936812996864319]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.682692289352417},{"x":0.879417896270752,"y":0.682692289352417},{"x":0.879417896270752,"y":0.6936812996864319},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6936812996864319}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.675692289352417,0.884417896270752,0.7006812996864319],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7046703100204468},{"x":0.879417896270752,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8814969062805176,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.8607068657875061,0.7046703100204468,0.8814969062805176,0.7156593203544617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7046703100204468},{"x":0.879417896270752,"y":0.7046703100204468},{"x":0.8814969062805176,"y":0.7156593203544617},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7156593203544617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.6976703100204468,0.8864969062805176,0.7226593203544617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.8607068657875061,0.7266483306884766,0.8773388862609863,0.7362637519836426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7266483306884766},{"x":0.8773388862609863,"y":0.7362637519836426},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7376373410224915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.7196483306884766,0.8823388862609863,0.7432637519836426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.75},{"x":0.879417896270752,"y":0.7486263513565063},{"x":0.879417896270752,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۲","boundary":[0.8627858757972717,0.75,0.879417896270752,0.7596153616905212]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.75},{"x":0.879417896270752,"y":0.7486263513565063},{"x":0.879417896270752,"y":0.7596153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7596153616905212}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.743,0.884417896270752,0.7666153616905212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7719780206680298},{"x":0.879417896270752,"y":0.7719780206680298},{"x":0.879417896270752,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.8607068657875061,0.7719780206680298,0.879417896270752,0.7829670310020447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.7719780206680298},{"x":0.879417896270752,"y":0.7719780206680298},{"x":0.879417896270752,"y":0.7829670310020447},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7829670310020447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.7649780206680298,0.884417896270752,0.7899670310020447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.8942307829856873},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8543956279754639},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8543956279754639},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8942307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"우우","boundary":[0.8586278557777405,0.8942307829856873,0.8814969062805176,0.8543956279754639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.8516483306884766},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8516483306884766}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"으으","boundary":[0.8586278557777405,0.8516483306884766,0.8814969062805176,0.8145604133605957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.8942307829856873},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8145604133605957},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8942307829856873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8536278557777405,0.8872307829856872,0.8864969062805176,0.8215604133605957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.817307710647583},{"x":0.82536381483078,"y":0.817307710647583},{"x":0.82536381483078,"y":0.833791196346283},{"x":0.790020763874054,"y":0.833791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7920997738838196,0.817307710647583,0.82536381483078,0.833791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7837837934494019,"y":0.817307710647583},{"x":0.7817047834396362,"y":0.833791196346283},{"x":0.7505197525024414,"y":0.833791196346283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7505197525024414,0.8159340620040894,0.7817047834396362,0.833791196346283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7463617324829102,0.8159340620040894,0.7484407424926758,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8159340620040894},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8324176073074341},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.7006236910820007,0.8159340620040894,0.7401247620582581,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.8145604133605957},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8159340620040894},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8324176073074341},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8324176073074341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.6340956091880798,0.8145604133605957,0.6943867206573486,0.8324176073074341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.8392857313156128},{"x":0.82536381483078,"y":0.8406593203544617},{"x":0.82536381483078,"y":0.8557692170143127},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7817047834396362,0.8392857313156128,0.82536381483078,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8557692170143127},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7318087220191956,0.8392857313156128,0.7754677534103394,0.8557692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8543956279754639},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8543956279754639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6964656710624695,0.8392857313156128,0.7193347215652466,0.8543956279754639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8626373410224915},{"x":0.82536381483078,"y":0.8626373410224915},{"x":0.82536381483078,"y":0.8763736486434937},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.7920997738838196,0.8626373410224915,0.82536381483078,0.8763736486434937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8640109896659851},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8777472376823425},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8777472376823425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینش","boundary":[0.7463617324829102,0.8640109896659851,0.7837837934494019,0.8777472376823425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.8846153616905212},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8832417726516724},{"x":0.82536381483078,"y":0.8983516693115234},{"x":0.777546763420105,"y":0.8983516693115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمادگی","boundary":[0.777546763420105,0.8846153616905212,0.82536381483078,0.8983516693115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.8145604133605957},{"x":0.82536381483078,"y":0.8159340620040894},{"x":0.82536381483078,"y":0.8997252583503723},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8983516693115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6290956091880798,0.8075604133605957,0.83036381483078,0.9067252583503723],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/XnenZveHrhrEDeux-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/WPyktrbZyaEswdZk.jpg","blurred":"/storage/books/4b62100c2bb8423b/pages/qrvahWkwFrdgmwck.jpg"},"info":{"width":481,"height":728,"margin":[0.0012517018675060629,0.00013755887116377168,0.9981569710888138,0.9987412902752122]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.10851648449897766},{"x":0.879417896270752,"y":0.10851648449897766},{"x":0.879417896270752,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8607068657875061,"y":0.11950549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.8607068657875061,0.10851648449897766,0.879417896270752,0.11950549483299255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.10851648449897766},{"x":0.879417896270752,"y":0.10851648449897766},{"x":0.879417896270752,"y":0.11950549483299255},{"x":0.8607068657875061,"y":0.11950549483299255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.10151648449897765,0.884417896270752,0.12650549483299256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.1318681389093399},{"x":0.879417896270752,"y":0.13049450516700745},{"x":0.879417896270752,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8607068657875061,"y":0.14148351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.8607068657875061,0.1318681389093399,0.879417896270752,0.14148351550102234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.1318681389093399},{"x":0.879417896270752,"y":0.13049450516700745},{"x":0.879417896270752,"y":0.14148351550102234},{"x":0.8607068657875061,"y":0.14148351550102234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.1248681389093399,0.884417896270752,0.14848351550102235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.15247252583503723},{"x":0.8773388862609863,"y":0.15247252583503723},{"x":0.8773388862609863,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16346153616905212}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۰","boundary":[0.8607068657875061,0.15247252583503723,0.8773388862609863,0.16346153616905212]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.15247252583503723},{"x":0.8773388862609863,"y":0.15247252583503723},{"x":0.8773388862609863,"y":0.16346153616905212},{"x":0.8627858757972717,"y":0.16346153616905212}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.14547252583503723,0.8823388862609863,0.17046153616905213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.17582418024539948},{"x":0.879417896270752,"y":0.17582418024539948},{"x":0.879417896270752,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.8627858757972717,0.17582418024539948,0.879417896270752,0.18681319057941437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.17582418024539948},{"x":0.879417896270752,"y":0.17582418024539948},{"x":0.879417896270752,"y":0.18681319057941437},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18681319057941437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.16882418024539947,0.884417896270752,0.19381319057941437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.19780220091342926},{"x":0.879417896270752,"y":0.19780220091342926},{"x":0.879417896270752,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۳","boundary":[0.8627858757972717,0.19780220091342926,0.879417896270752,0.20879121124744415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.19780220091342926},{"x":0.879417896270752,"y":0.19780220091342926},{"x":0.879417896270752,"y":0.20879121124744415},{"x":0.8627858757972717,"y":0.20879121124744415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.19080220091342925,0.884417896270752,0.21579121124744416],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8773388862609863,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8773388862609863,"y":0.23076923191547394},{"x":0.8607068657875061,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.8607068657875061,0.21978022158145905,0.8773388862609863,0.23076923191547394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8773388862609863,"y":0.21978022158145905},{"x":0.8773388862609863,"y":0.23076923191547394},{"x":0.8607068657875061,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.21278022158145904,0.8823388862609863,0.23776923191547394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.10851648449897766},{"x":0.82536381483078,"y":0.10851648449897766},{"x":0.82536381483078,"y":0.125},{"x":0.7962577939033508,"y":0.12362637370824814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7962577939033508,0.10851648449897766,0.82536381483078,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.1071428582072258},{"x":0.790020763874054,"y":0.10851648449897766},{"x":0.790020763874054,"y":0.12362637370824814},{"x":0.7401247620582581,"y":0.12362637370824814}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهفتگی","boundary":[0.7401247620582581,0.1071428582072258,0.790020763874054,0.12362637370824814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.13049450516700745},{"x":0.82536381483078,"y":0.13049450516700745},{"x":0.82536381483078,"y":0.14423076808452606},{"x":0.7879418134689331,"y":0.14423076808452606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشراق","boundary":[0.7858628034591675,0.13049450516700745,0.82536381483078,0.14423076808452606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.1538461595773697},{"x":0.82536381483078,"y":0.1538461595773697},{"x":0.82536381483078,"y":0.16620878875255585},{"x":0.7920997738838196,"y":0.16620878875255585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.7920997738838196,0.1538461595773697,0.82536381483078,0.16620878875255585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.17445054650306702},{"x":0.82536381483078,"y":0.17445054650306702},{"x":0.82536381483078,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7837837934494019,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7837837934494019,0.17445054650306702,0.82536381483078,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7754677534103394,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7754677534103394,"y":0.19093406200408936},{"x":0.7255717515945435,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینش","boundary":[0.7255717515945435,0.17445054650306702,0.7754677534103394,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7214137315750122,"y":0.17445054650306702},{"x":0.7214137315750122,"y":0.19093406200408936},{"x":0.692307710647583,"y":0.19093406200408936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.692307710647583,0.17445054650306702,0.7214137315750122,0.19093406200408936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.19780220091342926},{"x":0.82536381483078,"y":0.19780220091342926},{"x":0.82536381483078,"y":0.21291208267211914},{"x":0.7609147429466248,"y":0.21291208267211914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیرندگی","boundary":[0.7609147429466248,0.19780220091342926,0.82536381483078,0.21291208267211914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.21978022158145905},{"x":0.82536381483078,"y":0.21978022158145905},{"x":0.82536381483078,"y":0.23351648449897766},{"x":0.7733888030052185,"y":0.23489010334014893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"استغراق","boundary":[0.7733888030052185,0.21978022158145905,0.82536381483078,0.23351648449897766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.24450549483299255},{"x":0.82536381483078,"y":0.24450549483299255},{"x":0.82536381483078,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7962577939033508,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعهد","boundary":[0.7962577939033508,0.24450549483299255,0.82536381483078,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7879418134689331,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7879418134689331,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7817047834396362,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7817047834396362,0.24450549483299255,0.7879418134689331,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7754677534103394,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7754677534103394,"y":0.25824177265167236},{"x":0.7505197525024414,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7505197525024414,0.24450549483299255,0.7754677534103394,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7484407424926758,"y":0.24450549483299255},{"x":0.7484407424926758,"y":0.25824177265167236},{"x":0.704781711101532,"y":0.25824177265167236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشینی","boundary":[0.704781711101532,0.24450549483299255,0.7484407424926758,0.25824177265167236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.2651098966598511},{"x":0.82536381483078,"y":0.2637362778186798},{"x":0.82536381483078,"y":0.2788461446762085},{"x":0.790020763874054,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تخیل","boundary":[0.790020763874054,0.2651098966598511,0.82536381483078,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7754677534103394,0.2651098966598511,0.7817047834396362,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2651098966598511},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2788461446762085},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2788461446762085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.7297297120094299,0.2651098966598511,0.7692307829856873,0.2788461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.28708791732788086},{"x":0.82536381483078,"y":0.28708791732788086},{"x":0.82536381483078,"y":0.3008241653442383},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3008241653442383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استفهام","boundary":[0.7733888030052185,0.28708791732788086,0.82536381483078,0.3008241653442383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.30906593799591064},{"x":0.82536381483078,"y":0.3104395568370819},{"x":0.82536381483078,"y":0.325549453496933},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.8004158139228821,0.30906593799591064,0.82536381483078,0.325549453496933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7983368039131165,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7609147429466248,0.30906593799591064,0.7962577939033508,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.30906593799591064},{"x":0.752598762512207,"y":0.30906593799591064},{"x":0.752598762512207,"y":0.3241758346557617},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7442827224731445,0.30906593799591064,0.752598762512207,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7380457520484924,"y":0.30906593799591064},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3241758346557617},{"x":0.6735966801643372,"y":0.3241758346557617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتباهات","boundary":[0.6735966801643372,0.30906593799591064,0.7359667420387268,0.3241758346557617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.33104395866394043},{"x":0.82536381483078,"y":0.33104395866394043},{"x":0.82536381483078,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7817047834396362,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابعیت","boundary":[0.7817047834396362,0.33104395866394043,0.82536381483078,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7754677534103394,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7754677534103394,"y":0.34752747416496277},{"x":0.765072762966156,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.765072762966156,0.33104395866394043,0.7754677534103394,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7588357329368591,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7588357329368591,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7422037124633789,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7422037124633789,0.33104395866394043,0.7588357329368591,0.34752747416496277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7359667420387268,"y":0.33104395866394043},{"x":0.7359667420387268,"y":0.34752747416496277},{"x":0.7006236910820007,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.7006236910820007,0.33104395866394043,0.7359667420387268,0.34752747416496277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.05999999865889549},{"languageCode":"ur","confidence":0.05999999865889549}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.1071428582072258},{"x":0.8274428248405457,"y":0.1071428582072258},{"x":0.82536381483078,"y":0.34752747416496277},{"x":0.6735966801643372,"y":0.34752747416496277}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6706756901741028,0.1001428582072258,0.83036381483078,0.3545274741649628],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.2431318610906601},{"x":0.879417896270752,"y":0.24175824224948883},{"x":0.879417896270752,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.8627858757972717,0.2431318610906601,0.879417896270752,0.2527472674846649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.2431318610906601},{"x":0.879417896270752,"y":0.24175824224948883},{"x":0.879417896270752,"y":0.2527472674846649},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2527472674846649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.2361318610906601,0.884417896270752,0.2597472674846649],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8607068657875061,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.8607068657875061,0.2651098966598511,0.8814969062805176,0.2747252881526947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2651098966598511},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2747252881526947},{"x":0.8607068657875061,"y":0.27609890699386597}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.25810989665985107,0.8864969062805176,0.2817252881526947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8814969062805176,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8607068657875061,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.8607068657875061,0.28708791732788086,0.8814969062805176,0.2967033088207245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8814969062805176,"y":0.28708791732788086},{"x":0.8814969062805176,"y":0.2967033088207245},{"x":0.8607068657875061,"y":0.29807692766189575}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.28008791732788085,0.8864969062805176,0.3037033088207245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.3104395568370819},{"x":0.879417896270752,"y":0.3104395568370819},{"x":0.879417896270752,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8607068657875061,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵","boundary":[0.8607068657875061,0.3104395568370819,0.879417896270752,0.32005494832992554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.3104395568370819},{"x":0.879417896270752,"y":0.3104395568370819},{"x":0.879417896270752,"y":0.32005494832992554},{"x":0.8607068657875061,"y":0.32005494832992554}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.3034395568370819,0.884417896270752,0.32705494832992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.3324175775051117},{"x":0.879417896270752,"y":0.3324175775051117},{"x":0.879417896270752,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.8627858757972717,0.3324175775051117,0.879417896270752,0.3434065878391266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.3324175775051117},{"x":0.879417896270752,"y":0.3324175775051117},{"x":0.879417896270752,"y":0.3434065878391266},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3434065878391266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8577858757972717,0.3254175775051117,0.884417896270752,0.3504065878391266],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.879417896270752,"y":0.33379119634628296},{"x":0.879417896270752,"y":0.34065935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.34065935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"د","boundary":[0.879417896270752,0.33379119634628296,0.8627858757972717,0.34065935015678406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.879417896270752,"y":0.33379119634628296},{"x":0.879417896270752,"y":0.34065935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.34065935015678406},{"x":0.8627858757972717,"y":0.33379119634628296}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.874417896270752,0.32679119634628295,0.8677858757972717,0.34765935015678406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,&