الکتروشیمی خوردگی الکتروشیمی خوردگی

توضیحات

از این کتاب مقدمه ای بر اصول نوین الکتروشیمی با تکیه بر مفاهیم مورد استفاده برای متخصصان خوردگی است. با توجه به سالهای زیاد تجربه و تدریس، به جای جنبه های نظری، در نگارش این کتاب بر جنبه های عملی تکیه داشته و کاربرد آن برای کاردانها، مهندسان و دانشجویان در نظر گرفته شده است. روند تجربی در نظر گرفته شده در این کتاب، به استفاده کنندگان آن این فرصت را میدهد که مبانی خوردگی را با توجه به مشاهدات و پدیده های مشاهده شده مطالعه کنند..

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":344,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"519fb8b38f56b685","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/nokETcFhJZCcsXTB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/ceBOfUitWQGzanFO.jpg","blurred":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/APGauKvKfzpPFzVA.jpg"},"info":{"width":102,"height":160,"margin":[0.0022577854757215464,0.0012062500186264514,0.9934150324849522,0.9947218751490116]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6666666865348816,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6666666865348816,"y":0.23749999701976776},{"x":0.4313725531101227,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمی","boundary":[0.4313725531101227,0.20000000298023224,0.6666666865348816,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.20000000298023224},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20000000298023224},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23749999701976776},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.23529411852359772,0.20000000298023224,0.4117647111415863,0.23749999701976776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6666666865348816,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6666666865348816,"y":0.23749999701976776},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2302941185235977,0.19300000298023223,0.6716666865348816,0.24449999701976777],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.32499998807907104},{"x":0.5196078419685364,"y":0.32499998807907104},{"x":0.5196078419685364,"y":0.35624998807907104},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآورنده","boundary":[0.38235294818878174,0.32499998807907104,0.5196078419685364,0.35624998807907104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.32499998807907104},{"x":0.5196078419685364,"y":0.32499998807907104},{"x":0.5196078419685364,"y":0.35624998807907104},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37735294818878173,0.31799998807907104,0.5246078419685364,0.36324998807907105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.375},{"x":0.5098039507865906,"y":0.375},{"x":0.5098039507865906,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5,"y":0.39375001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.5,0.375,0.5098039507865906,0.39375001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.375},{"x":0.5,"y":0.375},{"x":0.5,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5,"y":0.39375001192092896}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5,0.375,0.5,0.39375001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.375},{"x":0.4803921580314636,"y":0.375},{"x":0.4803921580314636,"y":0.39375001192092896},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39375001192092896}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ل","boundary":[0.47058823704719543,0.375,0.4803921580314636,0.39375001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.375},{"x":0.47058823704719543,"y":0.375},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39375001192092896},{"x":0.46078431606292725,"y":0.39375001192092896}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46078431606292725,0.375,0.47058823704719543,0.39375001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.375},{"x":0.45098039507865906,"y":0.375},{"x":0.45098039507865906,"y":0.39375001192092896},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرون","boundary":[0.38235294818878174,0.375,0.45098039507865906,0.39375001192092896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.375},{"x":0.5098039507865906,"y":0.375},{"x":0.5098039507865906,"y":0.39375001192092896},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.37735294818878173,0.368,0.5148039507865906,0.40075001192092896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.42500001192092896},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47058823704719543,0.4124999940395355,0.5392156839370728,0.42500001192092896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.42500001192092896},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.46558823704719543,0.4054999940395355,0.5442156839370728,0.43200001192092896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.4124999940395355},{"x":0.47058823704719543,"y":0.41874998807907104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4312500059604645},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"پردو","boundary":[0.4313725531101227,0.4124999940395355,0.47058823704719543,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.4124999940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4124999940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4312500059604645},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.4313725531101227,0.4124999940395355,0.4313725531101227,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.4124999940395355},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4124999940395355},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4312500059604645},{"x":0.36274510622024536,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ایندیانا","boundary":[0.36274510622024536,0.4124999940395355,0.4215686321258545,0.4312500059604645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.4124999940395355},{"x":0.47058823704719543,"y":0.41874998807907104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4312500059604645},{"x":0.36274510622024536,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.35774510622024536,0.4054999940395355,0.47558823704719544,0.4382500059604645],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.550000011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5562499761581421},{"x":0.5098039507865906,"y":0.574999988079071},{"x":0.3921568691730499,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگرداننده","boundary":[0.3921568691730499,0.550000011920929,0.5098039507865906,0.574999988079071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.550000011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5562499761581421},{"x":0.5098039507865906,"y":0.574999988079071},{"x":0.3921568691730499,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3871568691730499,0.543000011920929,0.5148039507865906,0.581999988079071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.625},{"x":0.4901960790157318,"y":0.625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4901960790157318,0.6000000238418579,0.5588235259056091,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4803921580314636,"y":0.625},{"x":0.44117647409439087,"y":0.625}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.44117647409439087,0.6000000238418579,0.4803921580314636,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.625},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلعذار","boundary":[0.3529411852359772,0.6000000238418579,0.4215686321258545,0.625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.625},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.34794118523597717,0.5930000238418579,0.5638235259056091,0.632],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.637499988079071},{"x":0.5686274766921997,"y":0.637499988079071},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6499999761581421},{"x":0.529411792755127,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.529411792755127,0.637499988079071,0.5686274766921997,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.637499988079071},{"x":0.5196078419685364,"y":0.637499988079071},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6499999761581421},{"x":0.45098039507865906,"y":0.65625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.45098039507865906,0.637499988079071,0.5196078419685364,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.637499988079071},{"x":0.44117647409439087,"y":0.637499988079071},{"x":0.44117647409439087,"y":0.65625},{"x":0.37254902720451355,"y":0.65625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.37254902720451355,0.637499988079071,0.44117647409439087,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.637499988079071},{"x":0.36274510622024536,"y":0.637499988079071},{"x":0.37254902720451355,"y":0.65625},{"x":0.3333333432674408,"y":0.65625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.3333333432674408,0.637499988079071,0.37254902720451355,0.65625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.637499988079071},{"x":0.5686274766921997,"y":0.637499988079071},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6499999761581421},{"x":0.3333333432674408,"y":0.65625}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3283333432674408,0.630499988079071,0.5736274766921997,0.6569999761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.668749988079071},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6625000238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6812499761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4901960790157318,0.668749988079071,0.5490196347236633,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.668749988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.668749988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6812499761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6875}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4215686321258545,0.668749988079071,0.4803921580314636,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.668749988079071},{"x":0.4117647111415863,"y":0.668749988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6812499761581421},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3529411852359772,0.668749988079071,0.4215686321258545,0.6812499761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.668749988079071},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6625000238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6812499761581421},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6875}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34794118523597717,0.661749988079071,0.5540196347236633,0.6882499761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7124999761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7124999761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.737500011920929},{"x":0.5,"y":0.737500011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5,0.7124999761581421,0.5196078419685364,0.737500011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7124999761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7124999761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.737500011920929},{"x":0.3921568691730499,"y":0.737500011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.3921568691730499,0.7124999761581421,0.4901960790157318,0.737500011920929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7124999761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7124999761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.737500011920929},{"x":0.3921568691730499,"y":0.737500011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3871568691730499,0.7054999761581421,0.5246078419685364,0.744500011920929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7562500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7562500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7749999761581421},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7749999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.44117647409439087,0.7562500238418579,0.5490196347236633,0.7749999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7562500238418579},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7562500238418579},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7749999761581421},{"x":0.3529411852359772,"y":0.78125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاحی","boundary":[0.3529411852359772,0.7562500238418579,0.4313725531101227,0.7749999761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7562500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7562500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7749999761581421},{"x":0.3529411852359772,"y":0.78125}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34794118523597717,0.7492500238418579,0.5540196347236633,0.7819999761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.793749988079071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.793749988079071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.5098039507865906,0.793749988079071,0.5882353186607361,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.793749988079071},{"x":0.5098039507865906,"y":0.793749988079071},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8125},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.44117647409439087,0.793749988079071,0.5098039507865906,0.8125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.793749988079071},{"x":0.4313725531101227,"y":0.793749988079071},{"x":0.4313725531101227,"y":0.8125},{"x":0.36274510622024536,"y":0.8125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.36274510622024536,0.793749988079071,0.4313725531101227,0.8125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.793749988079071},{"x":0.3529411852359772,"y":0.793749988079071},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.8125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.3235294222831726,0.793749988079071,0.3529411852359772,0.8125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.793749988079071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.793749988079071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.8125}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3185294222831726,0.786749988079071,0.5932353186607361,0.8195],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.8187500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8187500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8374999761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4901960790157318,0.8187500238418579,0.5490196347236633,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.824999988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.824999988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8374999761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.84375}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4215686321258545,0.824999988079071,0.4803921580314636,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.824999988079071},{"x":0.4117647111415863,"y":0.824999988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.84375},{"x":0.3529411852359772,"y":0.84375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3529411852359772,0.824999988079071,0.4215686321258545,0.84375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.824999988079071},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8187500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8374999761581421},{"x":0.3529411852359772,"y":0.84375}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.34794118523597717,0.817999988079071,0.5540196347236633,0.8444999761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/fyVIHIiKeBBuZlqd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/avknAuCadXhvhUJV.jpg","blurred":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/BfYbbsewUPiYSfdR.jpg"},"info":{"width":102,"height":160,"margin":[0.001488850496563257,0.0009328124999999999,0.9915888122016309,0.9946437498509884]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.15625},{"x":0.8235294222831726,"y":0.15625},{"x":0.8235294222831726,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7941176295280457,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"عشرات","boundary":[0.7941176295280457,0.15625,0.8235294222831726,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.15625},{"x":0.7843137383460999,"y":0.15625},{"x":0.7941176295280457,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7647058963775635,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7647058963775635,0.15625,0.7941176295280457,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.15625},{"x":0.7647058963775635,"y":0.15625},{"x":0.7647058963775635,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7450980544090271,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7450980544090271,0.15625,0.7647058963775635,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.15625},{"x":0.7450980544090271,"y":0.15625},{"x":0.7450980544090271,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7156862616539001,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.7156862616539001,0.15625,0.7450980544090271,0.17499999701976776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.15625},{"x":0.8235294222831726,"y":0.15625},{"x":0.8235294222831726,"y":0.16875000298023224},{"x":0.7156862616539001,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.7106862616539001,0.14925,0.8285294222831726,0.17575000298023224],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.21875},{"x":0.7745097875595093,"y":0.21875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7745097875595093,0.20000000298023224,0.8235294222831726,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21250000596046448},{"x":0.7254902124404907,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7254902124404907,0.20000000298023224,0.7647058963775635,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7156862616539001,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7156862616539001,"y":0.21250000596046448},{"x":0.6960784196853638,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۷","boundary":[0.6960784196853638,0.20000000298023224,0.7156862616539001,0.21250000596046448]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.21875},{"x":0.6960784196853638,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6910784196853638,0.19300000298023223,0.8285294222831726,0.22575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.20000000298023224},{"x":0.37254902720451355,"y":0.20000000298023224},{"x":0.37254902720451355,"y":0.21250000596046448},{"x":0.3333333432674408,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.3333333432674408,0.20000000298023224,0.37254902720451355,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.20000000298023224},{"x":0.3235294222831726,"y":0.20000000298023224},{"x":0.3235294222831726,"y":0.21875},{"x":0.30392158031463623,"y":0.21875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.30392158031463623,0.20000000298023224,0.3235294222831726,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.20000000298023224},{"x":0.29411765933036804,"y":0.20000000298023224},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21875},{"x":0.28431373834609985,"y":0.21875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28431373834609985,0.20000000298023224,0.29411765933036804,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.20000000298023224},{"x":0.27450981736183167,"y":0.20000000298023224},{"x":0.27450981736183167,"y":0.21875},{"x":0.21568627655506134,"y":0.21875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.21568627655506134,0.20000000298023224,0.27450981736183167,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.20000000298023224},{"x":0.19607843458652496,"y":0.20000000298023224},{"x":0.19607843458652496,"y":0.21875},{"x":0.18627451360225677,"y":0.21875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۱","boundary":[0.18627451360225677,0.20000000298023224,0.19607843458652496,0.21875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.20000000298023224},{"x":0.37254902720451355,"y":0.20000000298023224},{"x":0.37254902720451355,"y":0.21250000596046448},{"x":0.18627451360225677,"y":0.21875}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18127451360225677,0.19300000298023223,0.37754902720451355,0.21950000596046448],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2562499940395355},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمی","boundary":[0.7156862616539001,0.23125000298023224,0.8235294222831726,0.2562499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.23125000298023224},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23125000298023224},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2562499940395355},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.6274510025978088,0.23125000298023224,0.7058823704719543,0.2562499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.26249998807907104},{"x":0.8235294222831726,"y":0.26249998807907104},{"x":0.8235294222831726,"y":0.28125},{"x":0.7549019455909729,"y":0.28125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پدیدآورنده","boundary":[0.7549019455909729,0.26249998807907104,0.8235294222831726,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.26249998807907104},{"x":0.7450980544090271,"y":0.26249998807907104},{"x":0.7450980544090271,"y":0.28125},{"x":0.7450980544090271,"y":0.28125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7450980544090271,0.26249998807907104,0.7450980544090271,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.28125},{"x":0.8235294222831726,"y":0.28125},{"x":0.8235294222831726,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7549019455909729,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگرداننده","boundary":[0.7549019455909729,0.28125,0.8235294222831726,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.28125},{"x":0.7549019455909729,"y":0.28125},{"x":0.7549019455909729,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7352941036224365,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7352941036224365,0.28125,0.7549019455909729,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8235294222831726,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3187499940395355},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3187499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.7745097875595093,0.30000001192092896,0.8235294222831726,0.3187499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7745097875595093,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3187499940395355},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3187499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.7450980544090271,0.30000001192092896,0.7745097875595093,0.3187499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7352941036224365,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3187499940395355},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3187499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7254902124404907,0.30000001192092896,0.7352941036224365,0.3187499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7156862616539001,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3187499940395355},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3187499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6764705777168274,0.30000001192092896,0.7156862616539001,0.3187499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6764705777168274,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3187499940395355},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3187499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.6372548937797546,0.30000001192092896,0.6666666865348816,0.3187499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.3187499940395355},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3187499940395355},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7745097875595093,0.3187499940395355,0.8235294222831726,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3187499940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3187499940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.3187499940395355,0.7647058963775635,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3375000059604645},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3375000059604645},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7647058963775635,0.3375000059604645,0.8235294222831726,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7549019455909729,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7549019455909729,0.3375000059604645,0.7647058963775635,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7450980544090271,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7156862616539001,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7156862616539001,0.3375000059604645,0.7450980544090271,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.35624998807907104},{"x":0.6960784196853638,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6960784196853638,0.3375000059604645,0.7058823704719543,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3375000059604645},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3375000059604645},{"x":0.6960784196853638,"y":0.35624998807907104},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.6470588445663452,0.3375000059604645,0.6960784196853638,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3375000059604645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3375000059604645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35624998807907104},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6372548937797546,0.3375000059604645,0.6470588445663452,0.35624998807907104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.35624998807907104},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35624998807907104},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3687500059604645},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3687500059604645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"ناشر","boundary":[0.7941176295280457,0.35624998807907104,0.8235294222831726,0.3687500059604645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3687500059604645},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3687500059604645}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6224510025978088,0.22425000298023223,0.8285294222831726,0.3757500059604645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3125},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3125}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.5686274766921997,0.3062500059604645,0.5686274766921997,0.3125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3125},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5636274766921997,0.29925000596046447,0.5736274766921997,0.3195],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.26875001192092896},{"x":0.5392156839370728,"y":0.26875001192092896},{"x":0.5392156839370728,"y":0.28125},{"x":0.529411792755127,"y":0.28125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.529411792755127,0.26875001192092896,0.5392156839370728,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.26875001192092896},{"x":0.529411792755127,"y":0.26875001192092896},{"x":0.529411792755127,"y":0.28125},{"x":0.529411792755127,"y":0.28125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.26875001192092896,0.529411792755127,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.26875001192092896},{"x":0.5196078419685364,"y":0.26875001192092896},{"x":0.5196078419685364,"y":0.28125},{"x":0.5098039507865906,"y":0.28125}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ل","boundary":[0.5098039507865906,0.26875001192092896,0.5196078419685364,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.26875001192092896},{"x":0.5098039507865906,"y":0.26875001192092896},{"x":0.5098039507865906,"y":0.28125},{"x":0.5098039507865906,"y":0.28125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5098039507865906,0.26875001192092896,0.5098039507865906,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.26875001192092896},{"x":0.5,"y":0.26875001192092896},{"x":0.5,"y":0.28125},{"x":0.46078431606292725,"y":0.28125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرون","boundary":[0.46078431606292725,0.26875001192092896,0.5,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.28125},{"x":0.5392156839370728,"y":0.28125},{"x":0.5392156839370728,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5098039507865906,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5098039507865906,0.28125,0.5392156839370728,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.28125},{"x":0.5098039507865906,"y":0.28125},{"x":0.5098039507865906,"y":0.30000001192092896},{"x":0.45098039507865906,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.45098039507865906,0.28125,0.5098039507865906,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.28125},{"x":0.44117647409439087,"y":0.28125},{"x":0.44117647409439087,"y":0.30000001192092896},{"x":0.4019607901573181,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلعذار","boundary":[0.4019607901573181,0.28125,0.44117647409439087,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.28125},{"x":0.3921568691730499,"y":0.28125},{"x":0.3921568691730499,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3921568691730499,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3921568691730499,0.28125,0.3921568691730499,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.28125},{"x":0.38235294818878174,"y":0.28125},{"x":0.38235294818878174,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3333333432674408,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.3333333432674408,0.28125,0.38235294818878174,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.28125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.28125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.30000001192092896},{"x":0.29411765933036804,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.29411765933036804,0.28125,0.3235294222831726,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.28125},{"x":0.29411765933036804,"y":0.28125},{"x":0.29411765933036804,"y":0.30000001192092896},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.23529411852359772,0.28125,0.29411765933036804,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.28125},{"x":0.22549019753932953,"y":0.28125},{"x":0.22549019753932953,"y":0.30000001192092896},{"x":0.18627451360225677,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاحی","boundary":[0.18627451360225677,0.28125,0.22549019753932953,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5392156839370728,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3187499940395355},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3187499940395355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زحل","boundary":[0.5098039507865906,0.30000001192092896,0.5392156839370728,0.3187499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5,"y":0.3187499940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3187499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیروانی","boundary":[0.45098039507865906,0.30000001192092896,0.5,0.3187499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3187499940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.32499998807907104},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3375000059604645},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4901960790157318,0.3187499940395355,0.5392156839370728,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.3187499940395355},{"x":0.4803921580314636,"y":0.32499998807907104},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3375000059604645},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیژن","boundary":[0.46078431606292725,0.3187499940395355,0.4803921580314636,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3187499940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3187499940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3375000059604645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیبائی","boundary":[0.4117647111415863,0.3187499940395355,0.45098039507865906,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3187499940395355},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3187499940395355},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3375000059604645},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.3921568691730499,0.3187499940395355,0.4117647111415863,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3375000059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3375000059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4901960790157318,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.4901960790157318,0.3375000059604645,0.5392156839370728,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.3375000059604645},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3375000059604645},{"x":0.4803921580314636,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4313725531101227,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4313725531101227,0.3375000059604645,0.4803921580314636,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3375000059604645},{"x":0.4215686321258545,"y":0.3375000059604645},{"x":0.4215686321258545,"y":0.35624998807907104},{"x":0.38235294818878174,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.38235294818878174,0.3375000059604645,0.4215686321258545,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.3375000059604645},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3375000059604645},{"x":0.37254902720451355,"y":0.35624998807907104},{"x":0.3235294222831726,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3235294222831726,0.3375000059604645,0.37254902720451355,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5392156839370728,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3687500059604645},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3687500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4803921580314636,0.35624998807907104,0.5392156839370728,0.3687500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.35624998807907104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35624998807907104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3687500059604645},{"x":0.4215686321258545,"y":0.3687500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4215686321258545,0.35624998807907104,0.47058823704719543,0.3687500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3687500059604645},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3687500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.37254902720451355,0.35624998807907104,0.4117647111415863,0.3687500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.35624998807907104},{"x":0.36274510622024536,"y":0.35624998807907104},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3687500059604645},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3687500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3137255012989044,0.35624998807907104,0.36274510622024536,0.3687500059604645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.26875001192092896},{"x":0.5392156839370728,"y":0.26249998807907104},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3687500059604645},{"x":0.18627451360225677,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18127451360225677,0.26175001192092895,0.5442156839370728,0.3757500059604645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.375},{"x":0.8235294222831726,"y":0.375},{"x":0.8235294222831726,"y":0.38749998807907104},{"x":0.7941176295280457,"y":0.39375001192092896}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7941176295280457,0.375,0.8235294222831726,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.375},{"x":0.7843137383460999,"y":0.375},{"x":0.7843137383460999,"y":0.39375001192092896},{"x":0.7549019455909729,"y":0.39375001192092896}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7450980544090271,0.375,0.7843137383460999,0.39375001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.375},{"x":0.7450980544090271,"y":0.375},{"x":0.7450980544090271,"y":0.39375001192092896},{"x":0.7450980544090271,"y":0.39375001192092896}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7450980544090271,0.375,0.7450980544090271,0.39375001192092896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.375},{"x":0.8235294222831726,"y":0.375},{"x":0.8235294222831726,"y":0.38749998807907104},{"x":0.7450980544090271,"y":0.39375001192092896}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7400980544090271,0.368,0.8285294222831726,0.39449998807907105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.375},{"x":0.5392156839370728,"y":0.375},{"x":0.5392156839370728,"y":0.38749998807907104},{"x":0.5098039507865906,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.5098039507865906,0.375,0.5392156839370728,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.375},{"x":0.5,"y":0.375},{"x":0.5,"y":0.38749998807907104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.47058823704719543,0.375,0.5,0.38749998807907104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.375},{"x":0.5392156839370728,"y":0.375},{"x":0.5392156839370728,"y":0.38749998807907104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46558823704719543,0.368,0.5442156839370728,0.39449998807907105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5392156839370728,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5392156839370728,"y":0.40625},{"x":0.529411792755127,"y":0.40625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.39375001192092896,0.5392156839370728,0.40625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.39375001192092896},{"x":0.529411792755127,"y":0.39375001192092896},{"x":0.529411792755127,"y":0.40625},{"x":0.5098039507865906,"y":0.40625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.5098039507865906,0.39375001192092896,0.529411792755127,0.40625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5,"y":0.40625},{"x":0.47058823704719543,"y":0.40625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.47058823704719543,0.39375001192092896,0.5,0.40625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5392156839370728,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5392156839370728,"y":0.40625},{"x":0.47058823704719543,"y":0.40625}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46558823704719543,0.38675001192092895,0.5442156839370728,0.41325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.39375001192092896},{"x":0.8235294222831726,"y":0.39375001192092896},{"x":0.8235294222831726,"y":0.40625},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7647058963775635,0.39375001192092896,0.8235294222831726,0.40625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4124999940395355},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4124999940395355},{"x":0.8235294222831726,"y":0.42500001192092896},{"x":0.7843137383460999,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7843137383460999,0.4124999940395355,0.8235294222831726,0.42500001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4124999940395355},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4124999940395355},{"x":0.7843137383460999,"y":0.42500001192092896},{"x":0.7843137383460999,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7843137383460999,0.4124999940395355,0.7843137383460999,0.42500001192092896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4312500059604645},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4312500059604645},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4437499940395355},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"قیمت","boundary":[0.7843137383460999,0.4312500059604645,0.8235294222831726,0.4437499940395355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.39375001192092896},{"x":0.8235294222831726,"y":0.39375001192092896},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4437499940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7597058963775635,0.38675001192092895,0.8285294222831726,0.45074999403953553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5686274766921997,"y":0.41874998807907104},{"x":0.5686274766921997,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.5686274766921997,0.4124999940395355,0.5686274766921997,0.41874998807907104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5686274766921997,"y":0.41874998807907104},{"x":0.5686274766921997,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5636274766921997,0.4054999940395355,0.5736274766921997,0.42574998807907105],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.42500001192092896},{"x":0.37254902720451355,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۶۰۲۹-۶۱-۳","boundary":[0.37254902720451355,0.4124999940395355,0.5392156839370728,0.42500001192092896]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.42500001192092896},{"x":0.37254902720451355,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.36754902720451355,0.4054999940395355,0.5442156839370728,0.43200001192092896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.4312500059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4312500059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4437499940395355},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۷۰۰۰۰","boundary":[0.4803921580314636,0.4312500059604645,0.5392156839370728,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4312500059604645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4312500059604645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4437499940395355},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.44117647409439087,0.4312500059604645,0.47058823704719543,0.4437499940395355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4312500059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4312500059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4437499940395355},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43617647409439086,0.42425000596046447,0.5442156839370728,0.45074999403953553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.4625000059604645},{"x":0.8333333134651184,"y":0.46875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7745097875595093,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7745097875595093,0.4625000059604645,0.8333333134651184,0.48124998807907104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.4625000059604645},{"x":0.8333333134651184,"y":0.46875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7745097875595093,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7695097875595093,0.45550000596046447,0.8383333134651184,0.48824998807907105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5687500238418579},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5687500238418579},{"x":0.6470588445663452,"y":0.581250011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.581250011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"978-964-6029-61-3","boundary":[0.5098039507865906,0.5687500238418579,0.6470588445663452,0.581250011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5687500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.5687500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.581250011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.581250011920929}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":":","boundary":[0.656862735748291,0.5687500238418579,0.656862735748291,0.581250011920929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5687500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.5687500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.581250011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.581250011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5048039507865906,0.5617500238418579,0.661862735748291,0.588250011920929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.46875},{"x":0.656862735748291,"y":0.46875},{"x":0.656862735748291,"y":0.48124998807907104},{"x":0.656862735748291,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.46875,0.656862735748291,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.46875},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46875},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48124998807907104},{"x":0.6176470518112183,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیرون","boundary":[0.6176470518112183,0.46875,0.6470588445663452,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.46875},{"x":0.6176470518112183,"y":0.46875},{"x":0.6078431606292725,"y":0.48124998807907104},{"x":0.6078431606292725,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6078431606292725,0.46875,0.6078431606292725,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5980392098426819,"y":0.46875},{"x":0.5980392098426819,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5588235259056091,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دومینک","boundary":[0.5588235259056091,0.4625000059604645,0.5980392098426819,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5490196347236633,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5490196347236633,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5490196347236633,0.4625000059604645,0.5490196347236633,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.48124998807907104},{"x":0.529411792755127,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5392156839370728,0.4625000059604645,0.5392156839370728,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5196078419685364,"y":0.48124998807907104},{"x":0.4901960790157318,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۱","boundary":[0.4901960790157318,0.4625000059604645,0.5196078419685364,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.48124998807907104},{"x":0.8333333134651184,"y":0.48124998807907104},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7941176295280457,0.48124998807907104,0.8333333134651184,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7941176295280457,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7843137383460999,0.48124998807907104,0.7941176295280457,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7745097875595093,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7647058963775635,0.48124998807907104,0.7745097875595093,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7549019455909729,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6960784196853638,0.48124998807907104,0.7549019455909729,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.48124998807907104},{"x":0.656862735748291,"y":0.48124998807907104},{"x":0.656862735748291,"y":0.5},{"x":0.656862735748291,"y":0.5}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.48124998807907104,0.656862735748291,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.48124998807907104},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48124998807907104},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الكتروشیمی","boundary":[0.5686274766921997,0.48124998807907104,0.6470588445663452,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5686274766921997,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5},{"x":0.5,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.5,0.48124998807907104,0.5686274766921997,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5,"y":0.5},{"x":0.5,"y":0.5}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5,0.48124998807907104,0.5,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5,"y":0.5},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.46078431606292725,0.48124998807907104,0.5,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.48124998807907104},{"x":0.45098039507865906,"y":0.48124998807907104},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"د.ل.","boundary":[0.4313725531101227,0.48124998807907104,0.45098039507865906,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.48124998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.48124998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرون","boundary":[0.38235294818878174,0.48124998807907104,0.4215686321258545,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.48124998807907104},{"x":0.38235294818878174,"y":0.48124998807907104},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38235294818878174,0.48124998807907104,0.38235294818878174,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.48124998807907104},{"x":0.37254902720451355,"y":0.48124998807907104},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.3333333432674408,0.48124998807907104,0.37254902720451355,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.48124998807907104},{"x":0.3235294222831726,"y":0.48124998807907104},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.2549019753932953,0.48124998807907104,0.3235294222831726,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.48124998807907104},{"x":0.2450980395078659,"y":0.48124998807907104},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلعذار","boundary":[0.20588235557079315,0.48124998807907104,0.2450980395078659,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.48124998807907104},{"x":0.20588235557079315,"y":0.48124998807907104},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.19607843458652496,0.48124998807907104,0.20588235557079315,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.48124998807907104},{"x":0.19607843458652496,"y":0.48124998807907104},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.18627451360225677,0.48124998807907104,0.19607843458652496,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.45625001192092896},{"x":0.8333333134651184,"y":0.46875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5062500238418579},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.18127451360225677,0.44925001192092895,0.8383333134651184,0.5132500238418579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.5},{"x":0.656862735748291,"y":0.5},{"x":0.656862735748291,"y":0.512499988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5980392098426819,0.5,0.656862735748291,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5},{"x":0.5980392098426819,"y":0.512499988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.529411792755127,0.5,0.5980392098426819,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5},{"x":0.529411792755127,"y":0.5},{"x":0.529411792755127,"y":0.512499988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاحی","boundary":[0.4803921580314636,0.5,0.529411792755127,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.518750011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.512499988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.53125},{"x":0.7647058963775635,"y":0.53125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7647058963775635,0.518750011920929,0.8333333134651184,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.518750011920929},{"x":0.7549019455909729,"y":0.518750011920929},{"x":0.7549019455909729,"y":0.53125},{"x":0.7352941036224365,"y":0.53125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7352941036224365,0.518750011920929,0.7549019455909729,0.53125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4937500059604645},{"x":0.8333333134651184,"y":0.53125},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4753921580314636,0.493,0.8383333134651184,0.53825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.518750011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.518750011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.53125},{"x":0.656862735748291,"y":0.53125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.518750011920929,0.656862735748291,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.518750011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.518750011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.53125},{"x":0.6078431606292725,"y":0.53125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.6078431606292725,0.518750011920929,0.6470588445663452,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.518750011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.518750011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.53125},{"x":0.5980392098426819,"y":0.53125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5980392098426819,0.518750011920929,0.6078431606292725,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.512499988079071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.512499988079071},{"x":0.5882353186607361,"y":0.53125},{"x":0.5392156839370728,"y":0.53125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5392156839370728,0.512499988079071,0.5882353186607361,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.512499988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.512499988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.53125},{"x":0.4901960790157318,"y":0.53125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4901960790157318,0.512499988079071,0.529411792755127,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.512499988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.512499988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.53125},{"x":0.4313725531101227,"y":0.53125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4313725531101227,0.512499988079071,0.4803921580314636,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.512499988079071},{"x":0.4313725531101227,"y":0.512499988079071},{"x":0.4313725531101227,"y":0.53125},{"x":0.4313725531101227,"y":0.53125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4313725531101227,0.512499988079071,0.4313725531101227,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.512499988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.512499988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.53125},{"x":0.37254902720451355,"y":0.53125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.37254902720451355,0.512499988079071,0.4215686321258545,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.512499988079071},{"x":0.36274510622024536,"y":0.512499988079071},{"x":0.36274510622024536,"y":0.53125},{"x":0.36274510622024536,"y":0.53125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36274510622024536,0.512499988079071,0.36274510622024536,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.512499988079071},{"x":0.3529411852359772,"y":0.512499988079071},{"x":0.3529411852359772,"y":0.53125},{"x":0.3137255012989044,"y":0.53125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۸","boundary":[0.3137255012989044,0.512499988079071,0.3529411852359772,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.512499988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.512499988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.53125},{"x":0.3137255012989044,"y":0.53125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.512499988079071,0.3137255012989044,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.53125},{"x":0.8333333134651184,"y":0.53125},{"x":0.8333333134651184,"y":0.543749988079071},{"x":0.7647058963775635,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7647058963775635,0.53125,0.8333333134651184,0.543749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.53125},{"x":0.7549019455909729,"y":0.53125},{"x":0.7647058963775635,"y":0.550000011920929},{"x":0.7156862616539001,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7156862616539001,0.53125,0.7647058963775635,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.53125},{"x":0.656862735748291,"y":0.53125},{"x":0.656862735748291,"y":0.550000011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.53125,0.656862735748291,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.53125},{"x":0.656862735748291,"y":0.53125},{"x":0.656862735748291,"y":0.550000011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.6078431606292725,0.53125,0.656862735748291,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.53125},{"x":0.6078431606292725,"y":0.53125},{"x":0.6078431606292725,"y":0.550000011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6078431606292725,0.53125,0.6078431606292725,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.53125},{"x":0.5980392098426819,"y":0.53125},{"x":0.5980392098426819,"y":0.550000011920929},{"x":0.5686274766921997,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۲۳","boundary":[0.5686274766921997,0.53125,0.5980392098426819,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.53125},{"x":0.5686274766921997,"y":0.53125},{"x":0.5686274766921997,"y":0.550000011920929},{"x":0.5490196347236633,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5490196347236633,0.53125,0.5686274766921997,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.53125},{"x":0.5392156839370728,"y":0.53125},{"x":0.5392156839370728,"y":0.550000011920929},{"x":0.5392156839370728,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5392156839370728,0.53125,0.5392156839370728,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.53125},{"x":0.5392156839370728,"y":0.53125},{"x":0.5392156839370728,"y":0.550000011920929},{"x":0.5,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5,0.53125,0.5392156839370728,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.53125},{"x":0.5,"y":0.53125},{"x":0.5,"y":0.550000011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.53125,0.5,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.53125},{"x":0.4901960790157318,"y":0.53125},{"x":0.4901960790157318,"y":0.550000011920929},{"x":0.45098039507865906,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.45098039507865906,0.53125,0.4901960790157318,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.53125},{"x":0.45098039507865906,"y":0.53125},{"x":0.45098039507865906,"y":0.550000011920929},{"x":0.44117647409439087,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44117647409439087,0.53125,0.45098039507865906,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.53125},{"x":0.4313725531101227,"y":0.53125},{"x":0.4313725531101227,"y":0.550000011920929},{"x":0.3921568691730499,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.3921568691730499,0.53125,0.4313725531101227,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.550000011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.550000011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5625},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7843137383460999,0.550000011920929,0.8333333134651184,0.5625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.512499988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.512499988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5625},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5625}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3087255012989044,0.505499988079071,0.8383333134651184,0.5695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.550000011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.550000011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.5625},{"x":0.656862735748291,"y":0.5625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.550000011920929,0.656862735748291,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.550000011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.550000011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5625},{"x":0.5980392098426819,"y":0.5625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5980392098426819,0.550000011920929,0.6470588445663452,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.550000011920929},{"x":0.5882353186607361,"y":0.550000011920929},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5625},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5490196347236633,0.550000011920929,0.5882353186607361,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.550000011920929},{"x":0.5392156839370728,"y":0.550000011920929},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5625},{"x":0.5,"y":0.5625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5,0.550000011920929,0.5392156839370728,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.550000011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.550000011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5625},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.550000011920929,0.4901960790157318,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.550000011920929},{"x":0.4803921580314636,"y":0.550000011920929},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5625},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4313725531101227,0.550000011920929,0.4803921580314636,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.550000011920929},{"x":0.4215686321258545,"y":0.550000011920929},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5625},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4215686321258545,0.550000011920929,0.4215686321258545,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.550000011920929},{"x":0.4117647111415863,"y":0.550000011920929},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5625},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۷.","boundary":[0.3921568691730499,0.550000011920929,0.4117647111415863,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.550000011920929},{"x":0.38235294818878174,"y":0.550000011920929},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5625},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.3529411852359772,0.550000011920929,0.38235294818878174,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.550000011920929},{"x":0.343137264251709,"y":0.550000011920929},{"x":0.343137264251709,"y":0.5625},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3235294222831726,0.550000011920929,0.343137264251709,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.550000011920929},{"x":0.3137255012989044,"y":0.550000011920929},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5625},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30392158031463623,0.550000011920929,0.3137255012989044,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.550000011920929},{"x":0.29411765933036804,"y":0.550000011920929},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5625},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2450980395078659,0.550000011920929,0.29411765933036804,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.550000011920929},{"x":0.23529411852359772,"y":0.550000011920929},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5625},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5625}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۱","boundary":[0.21568627655506134,0.550000011920929,0.23529411852359772,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.550000011920929},{"x":0.21568627655506134,"y":0.550000011920929},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5625},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21568627655506134,0.550000011920929,0.21568627655506134,0.5625]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.5687500238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5687500238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.581250011920929},{"x":0.7941176295280457,"y":0.581250011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.7941176295280457,0.5687500238418579,0.8333333134651184,0.581250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.581250011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.581250011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7843137383460999,0.581250011920929,0.8333333134651184,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.581250011920929},{"x":0.7745097875595093,"y":0.581250011920929},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7254902124404907,0.581250011920929,0.7745097875595093,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.581250011920929},{"x":0.7156862616539001,"y":0.581250011920929},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6764705777168274,0.581250011920929,0.7156862616539001,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.581250011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.581250011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.6000000238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.581250011920929,0.656862735748291,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.581250011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.581250011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5980392098426819,0.581250011920929,0.6470588445663452,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.581250011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.581250011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5588235259056091,0.581250011920929,0.5980392098426819,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.581250011920929},{"x":0.5490196347236633,"y":0.581250011920929},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.5196078419685364,0.581250011920929,0.5490196347236633,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.6000000238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6000000238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7745097875595093,0.6000000238418579,0.8333333134651184,0.6187499761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.550000011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.550000011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6187499761581421},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21068627655506134,0.543000011920929,0.8383333134651184,0.6257499761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6000000238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.6000000238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.6187499761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.6000000238418579,0.656862735748291,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6187499761581421},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6176470518112183,0.6000000238418579,0.6470588445663452,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5784313678741455,0.6000000238418579,0.6078431606292725,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5686274766921997,0.6000000238418579,0.5686274766921997,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1991","boundary":[0.5196078419685364,0.6000000238418579,0.5588235259056091,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5196078419685364,"y":0.612500011920929},{"x":0.5196078419685364,"y":0.612500011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5196078419685364,0.6000000238418579,0.5196078419685364,0.612500011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6000000238418579},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6000000238418579},{"x":0.29411765933036804,"y":0.612500011920929},{"x":0.2647058963775635,"y":0.612500011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"The","boundary":[0.2647058963775635,0.6000000238418579,0.29411765933036804,0.612500011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.612500011920929},{"x":0.29411765933036804,"y":0.612500011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"electrochemistry","boundary":[0.29411765933036804,0.6000000238418579,0.4215686321258545,0.612500011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.6000000238418579},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6000000238418579},{"x":0.44117647409439087,"y":0.612500011920929},{"x":0.4215686321258545,"y":0.612500011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.4215686321258545,0.6000000238418579,0.44117647409439087,0.612500011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6187499761581421},{"x":0.44117647409439087,"y":0.612500011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"corrosion","boundary":[0.44117647409439087,0.6000000238418579,0.5098039507865906,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.6187499761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6187499761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6312500238418579},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6312500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7745097875595093,0.6187499761581421,0.8333333134651184,0.6312500238418579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6000000238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6000000238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6312500238418579},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6312500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25970589637756347,0.5930000238418579,0.8383333134651184,0.6382500238418579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6187499761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.6187499761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.637499988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.637499988079071}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.6187499761581421,0.656862735748291,0.637499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6187499761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6187499761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.637499988079071},{"x":0.6176470518112183,"y":0.637499988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6176470518112183,0.6187499761581421,0.6470588445663452,0.637499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.6187499761581421},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6187499761581421},{"x":0.6078431606292725,"y":0.637499988079071},{"x":0.5784313678741455,"y":0.637499988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.5784313678741455,0.6187499761581421,0.6078431606292725,0.637499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6312500238418579},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6312500238418579}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5784313678741455,0.6187499761581421,0.5784313678741455,0.6312500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5686274766921997,"y":0.637499988079071},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6312500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمستان","boundary":[0.5196078419685364,0.6187499761581421,0.5686274766921997,0.637499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6312500238418579},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6312500238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۷","boundary":[0.47058823704719543,0.6187499761581421,0.5196078419685364,0.6312500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.637499988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6312500238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6499999761581421},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7745097875595093,0.637499988079071,0.8333333134651184,0.6499999761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6187499761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6187499761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6499999761581421},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46558823704719543,0.6117499761581421,0.8383333134651184,0.6569999761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.637499988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.637499988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.6499999761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.637499988079071,0.656862735748291,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.637499988079071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.637499988079071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6274510025978088,0.637499988079071,0.6470588445663452,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.637499988079071},{"x":0.6176470518112183,"y":0.637499988079071},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6499999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5980392098426819,0.637499988079071,0.6176470518112183,0.6499999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.668749988079071},{"x":0.7745097875595093,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7745097875595093,0.6499999761581421,0.8333333134651184,0.668749988079071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.637499988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.637499988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.668749988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6625000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5930392098426819,0.630499988079071,0.8383333134651184,0.675749988079071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6499999761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.6499999761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.668749988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.6499999761581421,0.656862735748291,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6499999761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.668749988079071},{"x":0.5686274766921997,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمی","boundary":[0.5686274766921997,0.6499999761581421,0.6470588445663452,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.668749988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.668749988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6812499761581421},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7843137383460999,0.668749988079071,0.8333333134651184,0.6812499761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6499999761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6875},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6875}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5636274766921997,0.6429999761581421,0.8383333134651184,0.6945],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.668749988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.668749988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.6812499761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.668749988079071,0.656862735748291,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.668749988079071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.668749988079071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6812499761581421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.5882353186607361,0.668749988079071,0.6470588445663452,0.6812499761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.668749988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.668749988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.6812499761581421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.661749988079071,0.661862735748291,0.6882499761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6875},{"x":0.656862735748291,"y":0.6875},{"x":0.656862735748291,"y":0.699999988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.6875,0.656862735748291,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.6875},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6812499761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.699999988079071},{"x":0.6078431606292725,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلعذار","boundary":[0.6078431606292725,0.6875,0.6470588445663452,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.6875},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6875},{"x":0.6078431606292725,"y":0.699999988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5980392098426819,0.6875,0.6078431606292725,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6875},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6875},{"x":0.5980392098426819,"y":0.699999988079071},{"x":0.5588235259056091,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5588235259056091,0.6875,0.5980392098426819,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6875},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6875},{"x":0.5490196347236633,"y":0.699999988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.529411792755127,0.6875,0.5490196347236633,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.6875},{"x":0.529411792755127,"y":0.6875},{"x":0.529411792755127,"y":0.699999988079071},{"x":0.5196078419685364,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5196078419685364,0.6875,0.529411792755127,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.6875},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6875},{"x":0.5196078419685364,"y":0.699999988079071},{"x":0.45098039507865906,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۹-","boundary":[0.45098039507865906,0.6875,0.5196078419685364,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.6875},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6875},{"x":0.47058823704719543,"y":0.699999988079071},{"x":0.46078431606292725,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46078431606292725,0.6875,0.47058823704719543,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6875},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6875},{"x":0.46078431606292725,"y":0.699999988079071},{"x":0.4117647111415863,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4117647111415863,0.6875,0.46078431606292725,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.699999988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.699999988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7124999761581421},{"x":0.7941176295280457,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7941176295280457,0.699999988079071,0.8333333134651184,0.7124999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.706250011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.699999988079071},{"x":0.7843137383460999,"y":0.71875},{"x":0.7450980544090271,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7450980544090271,0.706250011920929,0.7843137383460999,0.71875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6812499761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.71875},{"x":0.4117647111415863,"y":0.71875}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4067647111415863,0.6805,0.8383333134651184,0.72575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.706250011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.706250011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.71875},{"x":0.656862735748291,"y":0.71875}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.706250011920929,0.656862735748291,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.706250011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.706250011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.71875},{"x":0.6078431606292725,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاحی","boundary":[0.6078431606292725,0.706250011920929,0.6470588445663452,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.706250011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.706250011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.71875},{"x":0.5980392098426819,"y":0.71875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5980392098426819,0.706250011920929,0.6078431606292725,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.699999988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.699999988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.71875},{"x":0.529411792755127,"y":0.71875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.529411792755127,0.699999988079071,0.5980392098426819,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.699999988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.699999988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.71875},{"x":0.529411792755127,"y":0.71875}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.699999988079071,0.529411792755127,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.699999988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.699999988079071},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7124999761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7124999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5196078419685364,0.699999988079071,0.5196078419685364,0.7124999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.699999988079071},{"x":0.5098039507865906,"y":0.699999988079071},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7124999761581421},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7124999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۷","boundary":[0.47058823704719543,0.699999988079071,0.5098039507865906,0.7124999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.71875},{"x":0.656862735748291,"y":0.71875},{"x":0.656862735748291,"y":0.731249988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.71875,0.656862735748291,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.71875},{"x":0.6470588445663452,"y":0.71875},{"x":0.6470588445663452,"y":0.731249988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5980392098426819,0.71875,0.6470588445663452,0.731249988079071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.699999988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.706250011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.731249988079071},{"x":0.47058823704719543,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46558823704719543,0.692999988079071,0.661862735748291,0.738249988079071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.71875},{"x":0.5980392098426819,"y":0.71875},{"x":0.5980392098426819,"y":0.737500011920929},{"x":0.5490196347236633,"y":0.737500011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5490196347236633,0.71875,0.5980392098426819,0.737500011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.71875},{"x":0.5392156839370728,"y":0.71875},{"x":0.5392156839370728,"y":0.737500011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4901960790157318,0.71875,0.5392156839370728,0.737500011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.71875},{"x":0.4901960790157318,"y":0.71875},{"x":0.4901960790157318,"y":0.731249988079071},{"x":0.4901960790157318,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4901960790157318,0.71875,0.4901960790157318,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.71875},{"x":0.4803921580314636,"y":0.71875},{"x":0.4803921580314636,"y":0.731249988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4215686321258545,0.71875,0.4803921580314636,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.737500011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.737500011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7562500238418579},{"x":0.813725471496582,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.813725471496582,0.737500011920929,0.8333333134651184,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.737500011920929},{"x":0.8039215803146362,"y":0.737500011920929},{"x":0.8039215803146362,"y":0.75},{"x":0.7745097875595093,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7745097875595093,0.737500011920929,0.8039215803146362,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.737500011920929},{"x":0.7647058963775635,"y":0.737500011920929},{"x":0.7647058963775635,"y":0.75},{"x":0.7254902124404907,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7254902124404907,0.737500011920929,0.7647058963775635,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.737500011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.737500011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.75},{"x":0.656862735748291,"y":0.75}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.737500011920929,0.656862735748291,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.737500011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.737500011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.75},{"x":0.6078431606292725,"y":0.75}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۱۳۷۸","boundary":[0.6078431606292725,0.737500011920929,0.6470588445663452,0.75]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"ur","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.71875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7250000238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7562500238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4165686321258545,0.71175,0.8383333134651184,0.7632500238418579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.737500011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.737500011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.75},{"x":0.5980392098426819,"y":0.75}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":"۷","boundary":[0.5980392098426819,0.737500011920929,0.6078431606292725,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.737500011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.737500011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.75},{"x":0.5882353186607361,"y":0.75}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"الف","boundary":[0.5882353186607361,0.737500011920929,0.5980392098426819,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.737500011920929},{"x":0.5784313678741455,"y":0.737500011920929},{"x":0.5784313678741455,"y":0.75},{"x":0.529411792755127,"y":0.75}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"آپ","boundary":[0.529411792755127,0.737500011920929,0.5784313678741455,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.737500011920929},{"x":0.529411792755127,"y":0.737500011920929},{"x":0.529411792755127,"y":0.75},{"x":0.529411792755127,"y":0.75}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.529411792755127,0.737500011920929,0.529411792755127,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.737500011920929},{"x":0.5196078419685364,"y":0.737500011920929},{"x":0.5196078419685364,"y":0.75},{"x":0.5,"y":0.75}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"۵۵۳","boundary":[0.5,0.737500011920929,0.5196078419685364,0.75]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.737500011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.737500011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.75},{"x":0.5,"y":0.75}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.495,0.730500011920929,0.6128431606292725,0.757],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.737500011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.737500011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.75},{"x":0.47058823704719543,"y":0.75}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"QD","boundary":[0.47058823704719543,0.737500011920929,0.4901960790157318,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.7562500238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7562500238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.768750011920929},{"x":0.813725471496582,"y":0.768750011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.813725471496582,0.7562500238418579,0.8333333134651184,0.768750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.7562500238418579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.7562500238418579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.768750011920929},{"x":0.7745097875595093,"y":0.768750011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7745097875595093,0.7562500238418579,0.8039215803146362,0.768750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.7562500238418579},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7562500238418579},{"x":0.7647058963775635,"y":0.768750011920929},{"x":0.7254902124404907,"y":0.768750011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7254902124404907,0.7562500238418579,0.7647058963775635,0.768750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.768750011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.768750011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7875000238418579},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7875000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7941176295280457,0.768750011920929,0.8333333134651184,0.7875000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.768750011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.768750011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7875000238418579},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7875000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7156862616539001,0.768750011920929,0.7843137383460999,0.7875000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.768750011920929},{"x":0.7058823704719543,"y":0.768750011920929},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7875000238418579},{"x":0.686274528503418,"y":0.7875000238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.686274528503418,0.768750011920929,0.7058823704719543,0.7875000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.768750011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.768750011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.7875000238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.7875000238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.656862735748291,0.768750011920929,0.656862735748291,0.7875000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.768750011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.768750011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.7875000238418579},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7875000238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۰۴۰۹-۸۳م","boundary":[0.5686274766921997,0.768750011920929,0.656862735748291,0.7875000238418579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071},{"languageCode":"ur","confidence":0.05000000074505806}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.737500011920929},{"x":0.8333333134651184,"y":0.731249988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.7875000238418579},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7875000238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46558823704719543,0.730500011920929,0.8383333134651184,0.7945000238418579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.793749988079071},{"x":0.6960784196853638,"y":0.793749988079071},{"x":0.6960784196853638,"y":0.8062499761581421},{"x":0.6764705777168274,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6764705777168274,0.793749988079071,0.6960784196853638,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.793749988079071},{"x":0.6666666865348816,"y":0.793749988079071},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8062499761581421},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6372548937797546,0.793749988079071,0.6666666865348816,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.793749988079071},{"x":0.6372548937797546,"y":0.793749988079071},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8062499761581421},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6078431606292725,0.793749988079071,0.6372548937797546,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.793749988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.793749988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5490196347236633,0.793749988079071,0.5980392098426819,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.793749988079071},{"x":0.5392156839370728,"y":0.793749988079071},{"x":0.5392156839370728,"y":0.8062499761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4901960790157318,0.793749988079071,0.5392156839370728,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.793749988079071},{"x":0.4901960790157318,"y":0.793749988079071},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8062499761581421},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.45098039507865906,0.793749988079071,0.4901960790157318,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.793749988079071},{"x":0.44117647409439087,"y":0.793749988079071},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8062499761581421},{"x":0.4019607901573181,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.4019607901573181,0.793749988079071,0.44117647409439087,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.793749988079071},{"x":0.3921568691730499,"y":0.793749988079071},{"x":0.3921568691730499,"y":0.8062499761581421},{"x":0.343137264251709,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.343137264251709,0.793749988079071,0.3921568691730499,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.793749988079071},{"x":0.343137264251709,"y":0.793749988079071},{"x":0.343137264251709,"y":0.8062499761581421},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3137255012989044,0.793749988079071,0.343137264251709,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.793749988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.793749988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8062499761581421},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30392158031463623,0.793749988079071,0.3137255012989044,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.8062499761581421},{"x":0.8529411554336548,"y":0.8062499761581421},{"x":0.8529411554336548,"y":0.8187500238418579},{"x":0.813725471496582,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.813725471496582,0.8062499761581421,0.8529411554336548,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.8062499761581421},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8062499761581421},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8187500238418579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8039215803146362,0.8062499761581421,0.8039215803146362,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.8062499761581421},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8062499761581421},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8187500238418579},{"x":0.7549019455909729,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7549019455909729,0.8062499761581421,0.7941176295280457,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8062499761581421},{"x":0.7549019455909729,"y":0.8062499761581421},{"x":0.7549019455909729,"y":0.8187500238418579},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7254902124404907,0.8062499761581421,0.7549019455909729,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.8062499761581421},{"x":0.7156862616539001,"y":0.8062499761581421},{"x":0.7156862616539001,"y":0.8187500238418579},{"x":0.6764705777168274,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.6764705777168274,0.8062499761581421,0.7156862616539001,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.8062499761581421},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8062499761581421},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8187500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.656862735748291,0.8062499761581421,0.6666666865348816,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.8062499761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.8062499761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.8187500238418579},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6078431606292725,0.8062499761581421,0.656862735748291,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5980392098426819,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5980392098426819,"y":0.8187500238418579},{"x":0.5980392098426819,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5980392098426819,0.8062499761581421,0.5980392098426819,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8187500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کدپستی","boundary":[0.5490196347236633,0.8062499761581421,0.5882353186607361,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8187500238418579},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸۳۱۱۱-۸۴۱۵۶","boundary":[0.45098039507865906,0.8062499761581421,0.5490196347236633,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.8062499761581421},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8062499761581421},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8187500238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.4215686321258545,0.8062499761581421,0.45098039507865906,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.8062499761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8062499761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8187500238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4215686321258545,0.8062499761581421,0.4215686321258545,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.8062499761581421},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8062499761581421},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8187500238418579},{"x":0.343137264251709,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۹۱۲۹۵۲","boundary":[0.343137264251709,0.8062499761581421,0.4117647111415863,0.8187500238418579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.793749988079071},{"x":0.8529411554336548,"y":0.793749988079071},{"x":0.8529411554336548,"y":0.824999988079071},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2989215803146362,0.786749988079071,0.8579411554336548,0.831999988079071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.8062499761581421},{"x":0.343137264251709,"y":0.8062499761581421},{"x":0.343137264251709,"y":0.8187500238418579},{"x":0.3235294222831726,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۳۱","boundary":[0.3235294222831726,0.8062499761581421,0.343137264251709,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.8062499761581421},{"x":0.3235294222831726,"y":0.8062499761581421},{"x":0.3235294222831726,"y":0.8187500238418579},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3137255012989044,0.8062499761581421,0.3235294222831726,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.8062499761581421},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8062499761581421},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8187500238418579},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دورنگار","boundary":[0.27450981736183167,0.8062499761581421,0.3137255012989044,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.8062499761581421},{"x":0.2647058963775635,"y":0.8062499761581421},{"x":0.2647058963775635,"y":0.8187500238418579},{"x":0.2647058963775635,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2647058963775635,0.8062499761581421,0.2647058963775635,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.8062499761581421},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8062499761581421},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8187500238418579},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۳۹۱۲۵۵۲","boundary":[0.19607843458652496,0.8062499761581421,0.2549019753932953,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.8062499761581421},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8062499761581421},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8187500238418579},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.18627451360225677,0.8062499761581421,0.19607843458652496,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.8062499761581421},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8062499761581421},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8187500238418579},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۰۳۱","boundary":[0.1666666716337204,0.8062499761581421,0.18627451360225677,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.8062499761581421},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8062499761581421},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8187500238418579},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8187500238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1568627506494522,0.8062499761581421,0.1666666716337204,0.8187500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.8187500238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8187500238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8374999761581421},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8039215803146362,0.8187500238418579,0.8333333134651184,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.8187500238418579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8187500238418579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8374999761581421},{"x":0.7745097875595093,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرید","boundary":[0.7745097875595093,0.8187500238418579,0.8039215803146362,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8187500238418579},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8187500238418579},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8374999761581421},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7254902124404907,0.8187500238418579,0.7647058963775635,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.8187500238418579},{"x":0.7156862616539001,"y":0.8187500238418579},{"x":0.7156862616539001,"y":0.8374999761581421},{"x":0.6960784196853638,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کلبه","boundary":[0.6960784196853638,0.8187500238418579,0.7156862616539001,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.8187500238418579},{"x":0.686274528503418,"y":0.8187500238418579},{"x":0.686274528503418,"y":0.8374999761581421},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6666666865348816,0.8187500238418579,0.686274528503418,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.8187500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.8187500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.8374999761581421},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6372548937797546,0.8187500238418579,0.656862735748291,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.8187500238418579},{"x":0.6274510025978088,"y":0.8187500238418579},{"x":0.6274510025978088,"y":0.8374999761581421},{"x":0.5980392098426819,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتشره","boundary":[0.5980392098426819,0.8187500238418579,0.6274510025978088,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.8187500238418579},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8187500238418579},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8374999761581421},{"x":0.5392156839370728,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5392156839370728,0.8187500238418579,0.5882353186607361,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.8187500238418579},{"x":0.529411792755127,"y":0.8187500238418579},{"x":0.529411792755127,"y":0.8374999761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5196078419685364,0.8187500238418579,0.529411792755127,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.8187500238418579},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8187500238418579},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8374999761581421},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توانید","boundary":[0.4803921580314636,0.8187500238418579,0.5098039507865906,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8187500238418579},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8187500238418579},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8374999761581421},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.47058823704719543,0.8187500238418579,0.47058823704719543,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.8187500238418579},{"x":0.46078431606292725,"y":0.8187500238418579},{"x":0.46078431606292725,"y":0.8374999761581421},{"x":0.4313725531101227,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وبگاه","boundary":[0.4313725531101227,0.8187500238418579,0.46078431606292725,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.8187500238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8187500238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8374999761581421},{"x":0.2450980395078659,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"http://publication.iut.ac.ir","boundary":[0.2450980395078659,0.8187500238418579,0.4215686321258545,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.8187500238418579},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8187500238418579},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8374999761581421},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.19607843458652496,0.8187500238418579,0.23529411852359772,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.8187500238418579},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8187500238418579},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8374999761581421},{"x":0.18627451360225677,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18627451360225677,0.8187500238418579,0.19607843458652496,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.8187500238418579},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8187500238418579},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8374999761581421},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8374999761581421}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1764705926179886,0.8187500238418579,0.1764705926179886,0.8374999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.8374999761581421},{"x":0.843137264251709,"y":0.8374999761581421},{"x":0.843137264251709,"y":0.8500000238418579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مستقیما","boundary":[0.8039215803146362,0.8374999761581421,0.843137264251709,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.8374999761581421},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8374999761581421},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7843137383460999,0.8374999761581421,0.7941176295280457,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8374999761581421},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8374999761581421},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8500000238418579},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابفروشی","boundary":[0.7254902124404907,0.8374999761581421,0.7843137383460999,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.8374999761581421},{"x":0.7156862616539001,"y":0.8374999761581421},{"x":0.7156862616539001,"y":0.8500000238418579},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6666666865348816,0.8374999761581421,0.7156862616539001,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.8374999761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.8374999761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.8500000238418579},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.6372548937797546,0.8374999761581421,0.656862735748291,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.8374999761581421},{"x":0.6274510025978088,"y":0.8374999761581421},{"x":0.6274510025978088,"y":0.8500000238418579},{"x":0.6176470518112183,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6176470518112183,0.8374999761581421,0.6274510025978088,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.8374999761581421},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8374999761581421},{"x":0.6078431606292725,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5686274766921997,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.5686274766921997,0.8374999761581421,0.6078431606292725,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.8374999761581421},{"x":0.5588235259056091,"y":0.8374999761581421},{"x":0.5588235259056091,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5196078419685364,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5196078419685364,0.8374999761581421,0.5588235259056091,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8374999761581421},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8374999761581421},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8500000238418579},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47058823704719543,0.8374999761581421,0.5098039507865906,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.8374999761581421},{"x":0.46078431606292725,"y":0.8374999761581421},{"x":0.46078431606292725,"y":0.8500000238418579},{"x":0.4313725531101227,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4313725531101227,0.8374999761581421,0.46078431606292725,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.8374999761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8374999761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.8500000238418579},{"x":0.38235294818878174,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.38235294818878174,0.8374999761581421,0.4215686321258545,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.8374999761581421},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8374999761581421},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8500000238418579},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37254902720451355,0.8374999761581421,0.37254902720451355,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.8374999761581421},{"x":0.36274510622024536,"y":0.8374999761581421},{"x":0.36274510622024536,"y":0.8500000238418579},{"x":0.343137264251709,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.343137264251709,0.8374999761581421,0.36274510622024536,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.8374999761581421},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8374999761581421},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8500000238418579},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۳۹۱۳۹۵۲","boundary":[0.27450981736183167,0.8374999761581421,0.3333333432674408,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.8374999761581421},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8374999761581421},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8500000238418579},{"x":0.2647058963775635,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2647058963775635,0.8374999761581421,0.27450981736183167,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.8374999761581421},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8374999761581421},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8500000238418579},{"x":0.20588235557079315,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خریداری","boundary":[0.20588235557079315,0.8374999761581421,0.2549019753932953,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.8374999761581421},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8374999761581421},{"x":0.19607843458652496,"y":0.8500000238418579},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرمائید","boundary":[0.1666666716337204,0.8374999761581421,0.19607843458652496,0.8500000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.8374999761581421},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8374999761581421},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8500000238418579},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1568627506494522,0.8374999761581421,0.1666666716337204,0.8500000238418579]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.8062499761581421},{"x":0.843137264251709,"y":0.8062499761581421},{"x":0.843137264251709,"y":0.8500000238418579},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8500000238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1518627506494522,0.7992499761581421,0.848137264251709,0.8570000238418579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.6875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6812499761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.699999988079071},{"x":0.7941176295280457,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7941176295280457,0.6875,0.8333333134651184,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6875},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6875},{"x":0.7843137383460999,"y":0.699999988079071},{"x":0.7450980544090271,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7450980544090271,0.6875,0.7843137383460999,0.699999988079071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6812499761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.699999988079071},{"x":0.7450980544090271,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7400980544090271,0.6805,0.8383333134651184,0.706999988079071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.71875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.71875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.731249988079071},{"x":0.7941176295280457,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7941176295280457,0.71875,0.8333333134651184,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.71875},{"x":0.7843137383460999,"y":0.71875},{"x":0.7843137383460999,"y":0.737500011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.737500011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7450980544090271,0.71875,0.7843137383460999,0.737500011920929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.71875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.71875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.731249988079071},{"x":0.7450980544090271,"y":0.737500011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7400980544090271,0.71175,0.8383333134651184,0.738249988079071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.75},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7562500238418579},{"x":0.6470588445663452,"y":0.762499988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.762499988079071}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۴۱/۳۷","boundary":[0.5980392098426819,0.75,0.6470588445663452,0.762499988079071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7562500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.7562500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.762499988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.762499988079071}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.656862735748291,0.7562500238418579,0.656862735748291,0.762499988079071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.75},{"x":0.656862735748291,"y":0.7562500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.762499988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.762499988079071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5930392098426819,0.743,0.661862735748291,0.769499988079071],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/HKDgqcxyGaUksgqc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/DsSTkqvVMlPhYDDL.jpg","blurred":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/pmQtrQcUnxVyCFQt.jpg"},"info":{"width":102,"height":160,"margin":[0.0011043829339392045,0.0009328124999999999,0.9912043447120518,0.9985890625]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.15625},{"x":0.8921568393707275,"y":0.15625},{"x":0.8921568393707275,"y":0.18125000596046448},{"x":0.8235294222831726,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقديم","boundary":[0.8235294222831726,0.15625,0.8921568393707275,0.18125000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.16249999403953552},{"x":0.813725471496582,"y":0.15625},{"x":0.813725471496582,"y":0.18125000596046448},{"x":0.7843137383460999,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7843137383460999,0.16249999403953552,0.813725471496582,0.18125000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.19374999403953552},{"x":0.8921568393707275,"y":0.19374999403953552},{"x":0.8921568393707275,"y":0.21875},{"x":0.7745097875595093,"y":0.21875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشجويان","boundary":[0.7745097875595093,0.19374999403953552,0.8921568393707275,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.19374999403953552},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19374999403953552},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21875},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21875}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.7058823704719543,0.19374999403953552,0.7647058963775635,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.19374999403953552},{"x":0.6960784196853638,"y":0.19374999403953552},{"x":0.6960784196853638,"y":0.21875},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"كه","boundary":[0.6470588445663452,0.19374999403953552,0.6960784196853638,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.19374999403953552},{"x":0.6372548937797546,"y":0.19374999403953552},{"x":0.6372548937797546,"y":0.21875},{"x":0.529411792755127,"y":0.21875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.529411792755127,0.19374999403953552,0.6372548937797546,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.19374999403953552},{"x":0.529411792755127,"y":0.19374999403953552},{"x":0.529411792755127,"y":0.21875},{"x":0.5196078419685364,"y":0.21875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5196078419685364,0.19374999403953552,0.529411792755127,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.19374999403953552},{"x":0.5098039507865906,"y":0.19374999403953552},{"x":0.5098039507865906,"y":0.21875},{"x":0.38235294818878174,"y":0.21875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.38235294818878174,0.19374999403953552,0.5098039507865906,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.19374999403953552},{"x":0.37254902720451355,"y":0.19374999403953552},{"x":0.37254902720451355,"y":0.21875},{"x":0.36274510622024536,"y":0.21875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36274510622024536,0.19374999403953552,0.37254902720451355,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.1875},{"x":0.3529411852359772,"y":0.19374999403953552},{"x":0.3529411852359772,"y":0.21875},{"x":0.27450981736183167,"y":0.21875}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اساتید","boundary":[0.27450981736183167,0.1875,0.3529411852359772,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.1875},{"x":0.2647058963775635,"y":0.1875},{"x":0.2647058963775635,"y":0.21875},{"x":0.22549019753932953,"y":0.21875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فردا","boundary":[0.22549019753932953,0.1875,0.2647058963775635,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.1875},{"x":0.21568627655506134,"y":0.1875},{"x":0.21568627655506134,"y":0.21875},{"x":0.12745098769664764,"y":0.21875}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.12745098769664764,0.1875,0.21568627655506134,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.1875},{"x":0.12745098769664764,"y":0.1875},{"x":0.12745098769664764,"y":0.21875},{"x":0.11764705926179886,"y":0.21875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11764705926179886,0.1875,0.12745098769664764,0.21875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716},{"languageCode":"ar","confidence":0.12999999523162842}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.15625},{"x":0.8921568393707275,"y":0.15625},{"x":0.8921568393707275,"y":0.21875},{"x":0.11764705926179886,"y":0.21875}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11264705926179885,0.14925,0.8971568393707275,0.22575],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/hCqfuHPHrvSWLGHl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/RLMdXrREtPrCvxKT.jpg","blurred":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/ossaWGnokFIhOsvE.jpg"},"info":{"width":102,"height":160,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/HLdtyWMvpPMbgqMU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/VhzwNpKbExpnlROq.jpg","blurred":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/LOrAbPhTlBVUHYof.jpg"},"info":{"width":102,"height":160,"margin":[0.0011043829339392045,0.0014015625186264515,0.9913965784568413,0.9948000000745058]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.22499999403953552},{"x":0.8725489974021912,"y":0.24375000596046448},{"x":0.8235294222831726,"y":0.24375000596046448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8235294222831726,0.23125000298023224,0.8725489974021912,0.24375000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.24375000596046448},{"x":0.7549019455909729,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7549019455909729,0.23125000298023224,0.8235294222831726,0.24375000596046448]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.22499999403953552},{"x":0.8725489974021912,"y":0.24375000596046448},{"x":0.7549019455909729,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7499019455909729,0.22425000298023223,0.8775489974021912,0.2507500059604645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2562499940395355},{"x":0.843137264251709,"y":0.2562499940395355},{"x":0.843137264251709,"y":0.2750000059604645},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8235294222831726,0.2562499940395355,0.843137264251709,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.2562499940395355},{"x":0.813725471496582,"y":0.2562499940395355},{"x":0.813725471496582,"y":0.2750000059604645},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7843137383460999,0.2562499940395355,0.813725471496582,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.2562499940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2562499940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2750000059604645},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7156862616539001,0.2562499940395355,0.7647058963775635,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.2562499940395355},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2562499940395355},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2750000059604645},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6960784196853638,0.2562499940395355,0.7156862616539001,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.2562499940395355},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2562499940395355},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2750000059604645},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6666666865348816,0.2562499940395355,0.6764705777168274,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.2562499940395355},{"x":0.656862735748291,"y":0.2562499940395355},{"x":0.656862735748291,"y":0.2750000059604645},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6078431606292725,0.2562499940395355,0.656862735748291,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.2562499940395355},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2562499940395355},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2750000059604645},{"x":0.5686274766921997,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.5686274766921997,0.2562499940395355,0.6078431606292725,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.2562499940395355},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2562499940395355},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2750000059604645},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمی","boundary":[0.45098039507865906,0.2562499940395355,0.5588235259056091,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.2562499940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2562499940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.2750000059604645},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.44117647409439087,0.2562499940395355,0.45098039507865906,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.2562499940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2562499940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2750000059604645},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تکیه","boundary":[0.3921568691730499,0.2562499940395355,0.4313725531101227,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.2562499940395355},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2562499940395355},{"x":0.38235294818878174,"y":0.2750000059604645},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.36274510622024536,0.2562499940395355,0.38235294818878174,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.2562499940395355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2562499940395355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2750000059604645},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.29411765933036804,0.2562499940395355,0.3529411852359772,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.2562499940395355},{"x":0.28431373834609985,"y":0.2562499940395355},{"x":0.28431373834609985,"y":0.2750000059604645},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.2450980395078659,0.2562499940395355,0.28431373834609985,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.2562499940395355},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2562499940395355},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2750000059604645},{"x":0.1764705926179886,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.1764705926179886,0.2562499940395355,0.23529411852359772,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.2562499940395355},{"x":0.1666666716337204,"y":0.2562499940395355},{"x":0.1666666716337204,"y":0.2750000059604645},{"x":0.12745098769664764,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.12745098769664764,0.2562499940395355,0.1666666716337204,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.28125},{"x":0.8725489974021912,"y":0.28125},{"x":0.8725489974021912,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7843137383460999,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.7843137383460999,0.28125,0.8725489974021912,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.28125},{"x":0.7745097875595093,"y":0.28125},{"x":0.7745097875595093,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.7058823704719543,0.28125,0.7745097875595093,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.28125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6666666865348816,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6666666865348816,0.28125,0.7058823704719543,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.28125},{"x":0.6666666865348816,"y":0.28125},{"x":0.6666666865348816,"y":0.30000001192092896},{"x":0.656862735748291,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.656862735748291,0.28125,0.6666666865348816,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.28125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6470588445663452,0.28125,0.6470588445663452,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.28125},{"x":0.6372548937797546,"y":0.28125},{"x":0.6372548937797546,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5882353186607361,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5882353186607361,0.28125,0.6372548937797546,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.28125},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28125},{"x":0.5882353186607361,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5686274766921997,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5686274766921997,0.28125,0.5882353186607361,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.28125},{"x":0.5686274766921997,"y":0.28125},{"x":0.5686274766921997,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5098039507865906,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.5098039507865906,0.28125,0.5686274766921997,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.28125},{"x":0.5,"y":0.28125},{"x":0.5,"y":0.30000001192092896},{"x":0.47058823704719543,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.47058823704719543,0.28125,0.5,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.28125},{"x":0.46078431606292725,"y":0.28125},{"x":0.46078431606292725,"y":0.30000001192092896},{"x":0.4117647111415863,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.4117647111415863,0.28125,0.46078431606292725,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.28125},{"x":0.4117647111415863,"y":0.28125},{"x":0.4117647111415863,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3921568691730499,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3921568691730499,0.28125,0.4117647111415863,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.28125},{"x":0.3921568691730499,"y":0.28125},{"x":0.3921568691730499,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3529411852359772,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.3529411852359772,0.28125,0.3921568691730499,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.28125},{"x":0.3333333432674408,"y":0.28125},{"x":0.3333333432674408,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3235294222831726,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3235294222831726,0.28125,0.3333333432674408,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.28125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.28125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.30000001192092896},{"x":0.30392158031463623,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.30392158031463623,0.28125,0.3235294222831726,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.28125},{"x":0.30392158031463623,"y":0.28125},{"x":0.30392158031463623,"y":0.30000001192092896},{"x":0.2647058963775635,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.2647058963775635,0.28125,0.30392158031463623,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.28125},{"x":0.2549019753932953,"y":0.28125},{"x":0.2549019753932953,"y":0.30000001192092896},{"x":0.21568627655506134,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.21568627655506134,0.28125,0.2549019753932953,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.28125},{"x":0.21568627655506134,"y":0.28125},{"x":0.21568627655506134,"y":0.30000001192092896},{"x":0.18627451360225677,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.18627451360225677,0.28125,0.21568627655506134,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.28125},{"x":0.1764705926179886,"y":0.28125},{"x":0.1764705926179886,"y":0.30000001192092896},{"x":0.13725490868091583,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.13725490868091583,0.28125,0.1764705926179886,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.28125},{"x":0.12745098769664764,"y":0.28125},{"x":0.12745098769664764,"y":0.30000001192092896},{"x":0.12745098769664764,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12745098769664764,0.28125,0.12745098769664764,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.3062500059604645},{"x":0.8725489974021912,"y":0.3062500059604645},{"x":0.8725489974021912,"y":0.32499998807907104},{"x":0.8529411554336548,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8529411554336548,0.3062500059604645,0.8725489974021912,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.3062500059604645},{"x":0.8529411554336548,"y":0.3062500059604645},{"x":0.8529411554336548,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7941176295280457,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7941176295280457,0.3062500059604645,0.8529411554336548,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7843137383460999,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7647058963775635,0.3062500059604645,0.7843137383460999,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7549019455909729,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7549019455909729,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7254902124404907,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7254902124404907,0.3062500059604645,0.7549019455909729,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32499998807907104},{"x":0.686274528503418,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.686274528503418,0.3062500059604645,0.7058823704719543,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3062500059604645},{"x":0.686274528503418,"y":0.3062500059604645},{"x":0.686274528503418,"y":0.32499998807907104},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6470588445663452,0.3062500059604645,0.686274528503418,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3062500059604645},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3062500059604645},{"x":0.6372548937797546,"y":0.32499998807907104},{"x":0.6078431606292725,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6078431606292725,0.3062500059604645,0.6372548937797546,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5980392098426819,"y":0.32499998807907104},{"x":0.5490196347236633,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.5490196347236633,0.3062500059604645,0.5980392098426819,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5490196347236633,"y":0.32499998807907104},{"x":0.5098039507865906,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکیه","boundary":[0.5098039507865906,0.3062500059604645,0.5490196347236633,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5,"y":0.32499998807907104},{"x":0.46078431606292725,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.46078431606292725,0.3062500059604645,0.5,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3062500059604645},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3062500059604645},{"x":0.45098039507865906,"y":0.32499998807907104},{"x":0.44117647409439087,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44117647409439087,0.3062500059604645,0.45098039507865906,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3062500059604645},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3062500059604645},{"x":0.4313725531101227,"y":0.32499998807907104},{"x":0.38235294818878174,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.38235294818878174,0.3062500059604645,0.4313725531101227,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.3062500059604645},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3062500059604645},{"x":0.38235294818878174,"y":0.32499998807907104},{"x":0.36274510622024536,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.36274510622024536,0.3062500059604645,0.38235294818878174,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.3062500059604645},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3062500059604645},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32499998807907104},{"x":0.3137255012989044,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3137255012989044,0.3062500059604645,0.3529411852359772,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3062500059604645},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3062500059604645},{"x":0.3137255012989044,"y":0.32499998807907104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاردانها","boundary":[0.23529411852359772,0.3062500059604645,0.3137255012989044,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.3062500059604645},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3062500059604645},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32499998807907104},{"x":0.22549019753932953,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22549019753932953,0.3062500059604645,0.23529411852359772,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.3062500059604645},{"x":0.21568627655506134,"y":0.3062500059604645},{"x":0.21568627655506134,"y":0.32499998807907104},{"x":0.13725490868091583,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.13725490868091583,0.3062500059604645,0.21568627655506134,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.3062500059604645},{"x":0.13725490868091583,"y":0.3062500059604645},{"x":0.13725490868091583,"y":0.32499998807907104},{"x":0.11764705926179886,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11764705926179886,0.3062500059604645,0.13725490868091583,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.33125001192092896},{"x":0.8725489974021912,"y":0.33125001192092896},{"x":0.8725489974021912,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7843137383460999,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.7843137383460999,0.33125001192092896,0.8725489974021912,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.33125001192092896},{"x":0.7745097875595093,"y":0.33125001192092896},{"x":0.7745097875595093,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7647058963775635,0.33125001192092896,0.7745097875595093,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.33125001192092896},{"x":0.7549019455909729,"y":0.33125001192092896},{"x":0.7549019455909729,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7254902124404907,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7254902124404907,0.33125001192092896,0.7549019455909729,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.33125001192092896},{"x":0.7254902124404907,"y":0.33125001192092896},{"x":0.7254902124404907,"y":0.35624998807907104},{"x":0.6764705777168274,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6764705777168274,0.33125001192092896,0.7254902124404907,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.33125001192092896},{"x":0.6666666865348816,"y":0.33125001192092896},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35624998807907104},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6372548937797546,0.33125001192092896,0.6666666865348816,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.33125001192092896},{"x":0.6274510025978088,"y":0.33125001192092896},{"x":0.6274510025978088,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5980392098426819,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5980392098426819,0.33125001192092896,0.6274510025978088,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33125001192092896},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33125001192092896},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.33125001192092896,0.5882353186607361,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.33125001192092896},{"x":0.5784313678741455,"y":0.33125001192092896},{"x":0.5784313678741455,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5392156839370728,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.5392156839370728,0.33125001192092896,0.5784313678741455,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.33125001192092896},{"x":0.529411792755127,"y":0.33125001192092896},{"x":0.529411792755127,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4803921580314636,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.4803921580314636,0.33125001192092896,0.529411792755127,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.33125001192092896},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33125001192092896},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35624998807907104},{"x":0.45098039507865906,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45098039507865906,0.33125001192092896,0.47058823704719543,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.33125001192092896},{"x":0.45098039507865906,"y":0.33125001192092896},{"x":0.45098039507865906,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4215686321258545,0.33125001192092896,0.45098039507865906,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.33125001192092896},{"x":0.4117647111415863,"y":0.33125001192092896},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35624998807907104},{"x":0.37254902720451355,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.37254902720451355,0.33125001192092896,0.4117647111415863,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.33125001192092896},{"x":0.36274510622024536,"y":0.33125001192092896},{"x":0.36274510622024536,"y":0.35624998807907104},{"x":0.3333333432674408,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3333333432674408,0.33125001192092896,0.36274510622024536,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.33125001192092896},{"x":0.3235294222831726,"y":0.33125001192092896},{"x":0.3235294222831726,"y":0.35624998807907104},{"x":0.30392158031463623,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30392158031463623,0.33125001192092896,0.3235294222831726,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.33125001192092896},{"x":0.29411765933036804,"y":0.33125001192092896},{"x":0.29411765933036804,"y":0.35624998807907104},{"x":0.2450980395078659,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2450980395078659,0.33125001192092896,0.29411765933036804,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.33125001192092896},{"x":0.2647058963775635,"y":0.33125001192092896},{"x":0.2647058963775635,"y":0.35624998807907104},{"x":0.22549019753932953,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.22549019753932953,0.33125001192092896,0.2647058963775635,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.33125001192092896},{"x":0.22549019753932953,"y":0.33125001192092896},{"x":0.22549019753932953,"y":0.35624998807907104},{"x":0.21568627655506134,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21568627655506134,0.33125001192092896,0.22549019753932953,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.33125001192092896},{"x":0.20588235557079315,"y":0.33125001192092896},{"x":0.20588235557079315,"y":0.35624998807907104},{"x":0.19607843458652496,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19607843458652496,0.33125001192092896,0.20588235557079315,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.33125001192092896},{"x":0.18627451360225677,"y":0.33125001192092896},{"x":0.18627451360225677,"y":0.35624998807907104},{"x":0.11764705926179886,"y":0.35624998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.11764705926179886,0.33125001192092896,0.18627451360225677,0.35624998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.35624998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.35624998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.3812499940395355},{"x":0.813725471496582,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.813725471496582,0.35624998807907104,0.8725489974021912,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.35624998807907104},{"x":0.8039215803146362,"y":0.35624998807907104},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3812499940395355},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7843137383460999,0.35624998807907104,0.8039215803146362,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7745097875595093,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3812499940395355},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7450980544090271,0.35624998807907104,0.7745097875595093,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7450980544090271,"y":0.35624998807907104},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3812499940395355},{"x":0.686274528503418,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.686274528503418,0.35624998807907104,0.7450980544090271,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.35624998807907104},{"x":0.6764705777168274,"y":0.35624998807907104},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3812499940395355},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6666666865348816,0.35624998807907104,0.6764705777168274,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.35624998807907104},{"x":0.656862735748291,"y":0.35624998807907104},{"x":0.656862735748291,"y":0.3812499940395355},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6372548937797546,0.35624998807907104,0.656862735748291,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.35624998807907104},{"x":0.6372548937797546,"y":0.35624998807907104},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3812499940395355},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.6078431606292725,0.35624998807907104,0.6372548937797546,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5980392098426819,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3812499940395355},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5784313678741455,0.35624998807907104,0.5980392098426819,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5686274766921997,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5686274766921997,"y":0.3812499940395355},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5196078419685364,0.35624998807907104,0.5686274766921997,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5196078419685364,"y":0.35624998807907104},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3812499940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.45098039507865906,0.35624998807907104,0.5196078419685364,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.35624998807907104},{"x":0.44117647409439087,"y":0.35624998807907104},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3812499940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4313725531101227,0.35624998807907104,0.44117647409439087,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.3812499940395355},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4117647111415863,0.35624998807907104,0.4215686321258545,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4019607901573181,"y":0.35624998807907104},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3812499940395355},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.36274510622024536,0.35624998807907104,0.4019607901573181,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.35624998807907104},{"x":0.3529411852359772,"y":0.35624998807907104},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3812499940395355},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3333333432674408,0.35624998807907104,0.3529411852359772,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.35624998807907104},{"x":0.3235294222831726,"y":0.35624998807907104},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3812499940395355},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاهدات","boundary":[0.23529411852359772,0.35624998807907104,0.3235294222831726,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.35624998807907104},{"x":0.22549019753932953,"y":0.35624998807907104},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3812499940395355},{"x":0.21568627655506134,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21568627655506134,0.35624998807907104,0.22549019753932953,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.35624998807907104},{"x":0.20588235557079315,"y":0.35624998807907104},{"x":0.20588235557079315,"y":0.3812499940395355},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.1568627506494522,0.35624998807907104,0.20588235557079315,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.35624998807907104},{"x":0.1568627506494522,"y":0.35624998807907104},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3812499940395355},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3812499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.12745098769664764,0.35624998807907104,0.1568627506494522,0.3812499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.38749998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.38749998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.4000000059604645},{"x":0.813725471496582,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.813725471496582,0.38749998807907104,0.8725489974021912,0.4000000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.38749998807907104},{"x":0.8039215803146362,"y":0.38749998807907104},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7745097875595093,0.38749998807907104,0.8039215803146362,0.4000000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.38749998807907104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38749998807907104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.38749998807907104,0.7647058963775635,0.4000000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.38749998807907104},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38749998807907104},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.6764705777168274,0.38749998807907104,0.7058823704719543,0.4000000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.38749998807907104},{"x":0.6666666865348816,"y":0.38749998807907104},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4000000059604645},{"x":0.656862735748291,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.656862735748291,0.38749998807907104,0.6666666865348816,0.4000000059604645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.2562499940395355},{"x":0.8725489974021912,"y":0.2562499940395355},{"x":0.8725489974021912,"y":0.4000000059604645},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4000000059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11264705926179885,0.24924999403953552,0.8775489974021912,0.4070000059604645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4124999940395355},{"x":0.843137264251709,"y":0.4124999940395355},{"x":0.843137264251709,"y":0.4312500059604645},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.7843137383460999,0.4124999940395355,0.843137264251709,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4124999940395355},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4124999940395355},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4312500059604645},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقایق","boundary":[0.7156862616539001,0.4124999940395355,0.7745097875595093,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4124999940395355},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4124999940395355},{"x":0.7156862616539001,"y":0.4312500059604645},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.4124999940395355,0.7156862616539001,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4124999940395355},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4124999940395355},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4312500059604645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.6470588445663452,0.4124999940395355,0.6960784196853638,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.4124999940395355},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4124999940395355},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4312500059604645},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6274510025978088,0.4124999940395355,0.6470588445663452,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.4124999940395355},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4124999940395355},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4312500059604645},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5980392098426819,0.4124999940395355,0.6274510025978088,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4312500059604645},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5490196347236633,0.4124999940395355,0.5882353186607361,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4312500059604645},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5098039507865906,0.4124999940395355,0.5392156839370728,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5,"y":0.4124999940395355},{"x":0.5,"y":0.4312500059604645},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.46078431606292725,0.4124999940395355,0.5,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.4124999940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4124999940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4312500059604645},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.38235294818878174,0.4124999940395355,0.45098039507865906,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.4124999940395355},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4124999940395355},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4312500059604645},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.36274510622024536,0.4124999940395355,0.37254902720451355,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.4124999940395355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4124999940395355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4312500059604645},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.30392158031463623,0.4124999940395355,0.3529411852359772,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4124999940395355},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4124999940395355},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4312500059604645},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27450981736183167,0.4124999940395355,0.28431373834609985,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.4124999940395355},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4124999940395355},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4312500059604645},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.20588235557079315,0.4124999940395355,0.27450981736183167,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.4124999940395355},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4124999940395355},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4312500059604645},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.1666666716337204,0.4124999940395355,0.19607843458652496,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.4124999940395355},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4124999940395355},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4312500059604645},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4312500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.11764705926179886,0.4124999940395355,0.1666666716337204,0.4312500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.4375},{"x":0.8725489974021912,"y":0.4375},{"x":0.8725489974021912,"y":0.4625000059604645},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.8333333134651184,0.4375,0.8725489974021912,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.4375},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4375},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4625000059604645},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7745097875595093,0.4375,0.8333333134651184,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4375},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4375},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4625000059604645},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7450980544090271,0.4375,0.7647058963775635,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.4375},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4375},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4625000059604645},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6666666865348816,0.4375,0.7450980544090271,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4375},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4375},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4625000059604645},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.6078431606292725,0.4375,0.6666666865348816,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4375},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4375},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5686274766921997,0.4375,0.6078431606292725,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.4375},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4375},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5588235259056091,0.4375,0.5686274766921997,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4375},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4375},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4625000059604645},{"x":0.529411792755127,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.529411792755127,0.4375,0.5588235259056091,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.4375},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4375},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5098039507865906,0.4375,0.5196078419685364,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4375},{"x":0.5,"y":0.4375},{"x":0.5,"y":0.4625000059604645},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.44117647409439087,0.4375,0.5,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.4375},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4375},{"x":0.44117647409439087,"y":0.45625001192092896},{"x":0.4313725531101227,"y":0.45625001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4313725531101227,0.4375,0.44117647409439087,0.45625001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.4375},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4375},{"x":0.4215686321258545,"y":0.45625001192092896},{"x":0.38235294818878174,"y":0.45625001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.38235294818878174,0.4375,0.4215686321258545,0.45625001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.4375},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4375},{"x":0.37254902720451355,"y":0.45625001192092896},{"x":0.343137264251709,"y":0.45625001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.343137264251709,0.4375,0.37254902720451355,0.45625001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.4375},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4375},{"x":0.3333333432674408,"y":0.45625001192092896},{"x":0.28431373834609985,"y":0.45625001192092896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.28431373834609985,0.4375,0.3333333432674408,0.45625001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4375},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4375},{"x":0.28431373834609985,"y":0.45625001192092896},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45625001192092896}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عمدتا","boundary":[0.23529411852359772,0.4375,0.28431373834609985,0.45625001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4375},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4375},{"x":0.22549019753932953,"y":0.45625001192092896},{"x":0.18627451360225677,"y":0.45625001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.18627451360225677,0.4375,0.22549019753932953,0.45625001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.4375},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4375},{"x":0.1764705926179886,"y":0.45625001192092896},{"x":0.13725490868091583,"y":0.45625001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.13725490868091583,0.4375,0.1764705926179886,0.45625001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.4375},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4375},{"x":0.12745098769664764,"y":0.45625001192092896},{"x":0.11764705926179886,"y":0.45625001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11764705926179886,0.4375,0.12745098769664764,0.45625001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.4625000059604645},{"x":0.8725489974021912,"y":0.4625000059604645},{"x":0.8725489974021912,"y":0.48124998807907104},{"x":0.843137264251709,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.843137264251709,0.4625000059604645,0.8725489974021912,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4625000059604645},{"x":0.843137264251709,"y":0.4625000059604645},{"x":0.843137264251709,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7843137383460999,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.7843137383460999,0.4625000059604645,0.843137264251709,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4625000059604645},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4625000059604645},{"x":0.7843137383460999,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7647058963775635,0.4625000059604645,0.7843137383460999,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.4625000059604645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4625000059604645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48124998807907104},{"x":0.7549019455909729,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7549019455909729,0.4625000059604645,0.7647058963775635,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4625000059604645},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4625000059604645},{"x":0.7450980544090271,"y":0.48124998807907104},{"x":0.686274528503418,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.686274528503418,0.4625000059604645,0.7450980544090271,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4625000059604645},{"x":0.686274528503418,"y":0.4625000059604645},{"x":0.686274528503418,"y":0.48124998807907104},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.6470588445663452,0.4625000059604645,0.686274528503418,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4625000059604645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4625000059604645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48124998807907104},{"x":0.6078431606292725,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6078431606292725,0.4625000059604645,0.6470588445663452,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5980392098426819,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5784313678741455,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5784313678741455,0.4625000059604645,0.5980392098426819,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5686274766921997,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5686274766921997,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5490196347236633,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5490196347236633,0.4625000059604645,0.5686274766921997,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4625000059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.48124998807907104},{"x":0.5,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5,0.4625000059604645,0.5392156839370728,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4625000059604645},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4625000059604645},{"x":0.4901960790157318,"y":0.48124998807907104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.4625000059604645,0.4901960790157318,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4625000059604645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4625000059604645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.48124998807907104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4117647111415863,0.4625000059604645,0.47058823704719543,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4625000059604645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4625000059604645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.48124998807907104},{"x":0.3921568691730499,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3921568691730499,0.4625000059604645,0.4117647111415863,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.4625000059604645},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4625000059604645},{"x":0.38235294818878174,"y":0.48124998807907104},{"x":0.343137264251709,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.343137264251709,0.4625000059604645,0.38235294818878174,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.4625000059604645},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4625000059604645},{"x":0.3529411852359772,"y":0.48124998807907104},{"x":0.30392158031463623,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.30392158031463623,0.4625000059604645,0.3529411852359772,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4625000059604645},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4625000059604645},{"x":0.29411765933036804,"y":0.48124998807907104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روزانه","boundary":[0.23529411852359772,0.4625000059604645,0.29411765933036804,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.4625000059604645},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4625000059604645},{"x":0.22549019753932953,"y":0.48124998807907104},{"x":0.18627451360225677,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.18627451360225677,0.4625000059604645,0.22549019753932953,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.4625000059604645},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4625000059604645},{"x":0.1764705926179886,"y":0.48124998807907104},{"x":0.13725490868091583,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.13725490868091583,0.4625000059604645,0.1764705926179886,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.4625000059604645},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4625000059604645},{"x":0.12745098769664764,"y":0.48124998807907104},{"x":0.11764705926179886,"y":0.48124998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11764705926179886,0.4625000059604645,0.12745098769664764,0.48124998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.48750001192092896},{"x":0.8725489974021912,"y":0.48750001192092896},{"x":0.8725489974021912,"y":0.512499988079071},{"x":0.813725471496582,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجب","boundary":[0.813725471496582,0.48750001192092896,0.8725489974021912,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.48750001192092896},{"x":0.813725471496582,"y":0.48750001192092896},{"x":0.813725471496582,"y":0.512499988079071},{"x":0.7647058963775635,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسان","boundary":[0.7647058963775635,0.48750001192092896,0.813725471496582,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.48750001192092896},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48750001192092896},{"x":0.7647058963775635,"y":0.512499988079071},{"x":0.7254902124404907,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7254902124404907,0.48750001192092896,0.7647058963775635,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.48750001192092896},{"x":0.7156862616539001,"y":0.48750001192092896},{"x":0.7156862616539001,"y":0.512499988079071},{"x":0.6764705777168274,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6764705777168274,0.48750001192092896,0.7156862616539001,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.48750001192092896},{"x":0.6666666865348816,"y":0.48750001192092896},{"x":0.6666666865348816,"y":0.512499988079071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6470588445663452,0.48750001192092896,0.6666666865348816,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.48750001192092896},{"x":0.6372548937797546,"y":0.48750001192092896},{"x":0.6372548937797546,"y":0.512499988079071},{"x":0.5784313678741455,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.5784313678741455,0.48750001192092896,0.6372548937797546,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.48750001192092896},{"x":0.5686274766921997,"y":0.48750001192092896},{"x":0.5686274766921997,"y":0.512499988079071},{"x":0.5588235259056091,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5588235259056091,0.48750001192092896,0.5686274766921997,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.48750001192092896},{"x":0.5490196347236633,"y":0.48750001192092896},{"x":0.5490196347236633,"y":0.512499988079071},{"x":0.4901960790157318,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.4901960790157318,0.48750001192092896,0.5490196347236633,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.48750001192092896},{"x":0.4803921580314636,"y":0.48750001192092896},{"x":0.4803921580314636,"y":0.512499988079071},{"x":0.44117647409439087,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.44117647409439087,0.48750001192092896,0.4803921580314636,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.48750001192092896},{"x":0.4313725531101227,"y":0.48750001192092896},{"x":0.4313725531101227,"y":0.512499988079071},{"x":0.4019607901573181,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.4019607901573181,0.48750001192092896,0.4313725531101227,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.48750001192092896},{"x":0.4117647111415863,"y":0.48750001192092896},{"x":0.4117647111415863,"y":0.512499988079071},{"x":0.36274510622024536,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آوریها","boundary":[0.36274510622024536,0.48750001192092896,0.4117647111415863,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.48750001192092896},{"x":0.3529411852359772,"y":0.48750001192092896},{"x":0.3529411852359772,"y":0.512499988079071},{"x":0.3235294222831726,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3235294222831726,0.48750001192092896,0.3529411852359772,0.512499988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.48750001192092896},{"x":0.3235294222831726,"y":0.48750001192092896},{"x":0.3235294222831726,"y":0.512499988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.48750001192092896,0.3235294222831726,0.512499988079071]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.4124999940395355},{"x":0.8725489974021912,"y":0.4124999940395355},{"x":0.8725489974021912,"y":0.512499988079071},{"x":0.11764705926179886,"y":0.512499988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11264705926179885,0.4054999940395355,0.8775489974021912,0.519499988079071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.518750011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.518750011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.5375000238418579},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8333333134651184,0.518750011920929,0.843137264251709,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.518750011920929},{"x":0.8235294222831726,"y":0.518750011920929},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5375000238418579},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.7647058963775635,0.518750011920929,0.8235294222831726,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.518750011920929},{"x":0.7549019455909729,"y":0.518750011920929},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5375000238418579},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حقایق","boundary":[0.7058823704719543,0.518750011920929,0.7549019455909729,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.518750011920929},{"x":0.6960784196853638,"y":0.518750011920929},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5375000238418579},{"x":0.686274528503418,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.686274528503418,0.518750011920929,0.6960784196853638,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.518750011920929},{"x":0.6764705777168274,"y":0.518750011920929},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5375000238418579},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.6176470518112183,0.518750011920929,0.6764705777168274,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.518750011920929},{"x":0.6176470518112183,"y":0.518750011920929},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.5686274766921997,0.518750011920929,0.6176470518112183,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.518750011920929},{"x":0.5686274766921997,"y":0.518750011920929},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5490196347236633,0.518750011920929,0.5686274766921997,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.518750011920929},{"x":0.5490196347236633,"y":0.518750011920929},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5392156839370728,0.518750011920929,0.5490196347236633,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.518750011920929},{"x":0.5392156839370728,"y":0.518750011920929},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5375000238418579},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.4901960790157318,0.518750011920929,0.5392156839370728,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.518750011920929},{"x":0.4803921580314636,"y":0.518750011920929},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5375000238418579},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.4313725531101227,0.518750011920929,0.4803921580314636,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.518750011920929},{"x":0.4313725531101227,"y":0.518750011920929},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5375000238418579},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمیایی","boundary":[0.3137255012989044,0.518750011920929,0.4313725531101227,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.518750011920929},{"x":0.30392158031463623,"y":0.518750011920929},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5375000238418579},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.28431373834609985,0.518750011920929,0.30392158031463623,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.518750011920929},{"x":0.27450981736183167,"y":0.518750011920929},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5375000238418579},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفیدترین","boundary":[0.19607843458652496,0.518750011920929,0.27450981736183167,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.518750011920929},{"x":0.19607843458652496,"y":0.518750011920929},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5375000238418579},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.1568627506494522,0.518750011920929,0.19607843458652496,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.518750011920929},{"x":0.1568627506494522,"y":0.518750011920929},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5375000238418579},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5375000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.11764705926179886,0.518750011920929,0.1568627506494522,0.5375000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.543749988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.543749988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.5625},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.8039215803146362,0.543749988079071,0.8725489974021912,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.543749988079071},{"x":0.7941176295280457,"y":0.543749988079071},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5625},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7549019455909729,0.543749988079071,0.7941176295280457,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.543749988079071},{"x":0.7450980544090271,"y":0.543749988079071},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5625},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7352941036224365,0.543749988079071,0.7450980544090271,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5375000238418579},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5375000238418579},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5625},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7058823704719543,0.5375000238418579,0.7352941036224365,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5375000238418579},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5375000238418579},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5625},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6666666865348816,0.5375000238418579,0.7058823704719543,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5375000238418579},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5375000238418579},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5625},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6078431606292725,0.5375000238418579,0.6666666865348816,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5625},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.5686274766921997,0.5375000238418579,0.5882353186607361,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5625},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.5375000238418579,0.5686274766921997,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5625},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5196078419685364,0.5375000238418579,0.5588235259056091,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5375000238418579},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5625},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.4901960790157318,0.5375000238418579,0.5196078419685364,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5375000238418579},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5375000238418579},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5625},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47058823704719543,0.5375000238418579,0.4803921580314636,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5375000238418579},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5375000238418579},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5625},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.4019607901573181,0.5375000238418579,0.46078431606292725,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5375000238418579},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5375000238418579},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5625},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5625}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.3529411852359772,0.5375000238418579,0.3921568691730499,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.5375000238418579},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5375000238418579},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5625},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5625}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.30392158031463623,0.5375000238418579,0.3529411852359772,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5375000238418579},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5375000238418579},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5625},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناخته","boundary":[0.23529411852359772,0.5375000238418579,0.29411765933036804,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.5375000238418579},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5375000238418579},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5625},{"x":0.19607843458652496,"y":0.5625}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.19607843458652496,0.5375000238418579,0.22549019753932953,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5375000238418579},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5375000238418579},{"x":0.18627451360225677,"y":0.5625},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.11764705926179886,0.5375000238418579,0.18627451360225677,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.5687500238418579},{"x":0.8725489974021912,"y":0.5687500238418579},{"x":0.8725489974021912,"y":0.5874999761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.8333333134651184,0.5687500238418579,0.8725489974021912,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.5687500238418579},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5687500238418579},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5874999761581421},{"x":0.813725471496582,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.813725471496582,0.5687500238418579,0.8235294222831726,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5687500238418579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5687500238418579},{"x":0.8039215803146362,"y":0.5874999761581421},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.7450980544090271,0.5687500238418579,0.8039215803146362,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5687500238418579},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5687500238418579},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5874999761581421},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7254902124404907,0.5687500238418579,0.7450980544090271,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5687500238418579},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5687500238418579},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5874999761581421},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6666666865348816,0.5687500238418579,0.7156862616539001,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5687500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.5687500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.5874999761581421},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الکترونها","boundary":[0.5784313678741455,0.5687500238418579,0.656862735748291,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.5687500238418579},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5687500238418579},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5874999761581421},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5588235259056091,0.5687500238418579,0.5784313678741455,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.5687500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5687500238418579},{"x":0.5490196347236633,"y":0.5874999761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یونها","boundary":[0.5196078419685364,0.5687500238418579,0.5490196347236633,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.5687500238418579},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5687500238418579},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5874999761581421},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.46078431606292725,0.5687500238418579,0.5098039507865906,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.5687500238418579},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5687500238418579},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5874999761581421},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.3921568691730499,0.5687500238418579,0.45098039507865906,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5687500238418579},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5687500238418579},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5874999761581421},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.3333333432674408,0.5687500238418579,0.38235294818878174,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.5687500238418579},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5687500238418579},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5874999761581421},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.27450981736183167,0.5687500238418579,0.3235294222831726,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.5687500238418579},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5687500238418579},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5874999761581421},{"x":0.22549019753932953,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.22549019753932953,0.5687500238418579,0.2647058963775635,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.5687500238418579},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5687500238418579},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5874999761581421},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20588235557079315,0.5687500238418579,0.21568627655506134,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.5687500238418579},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5687500238418579},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5874999761581421},{"x":0.1568627506494522,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.1568627506494522,0.5687500238418579,0.20588235557079315,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5687500238418579},{"x":0.14705882966518402,"y":0.5687500238418579},{"x":0.14705882966518402,"y":0.5874999761581421},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5874999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.11764705926179886,0.5687500238418579,0.14705882966518402,0.5874999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.59375},{"x":0.8725489974021912,"y":0.59375},{"x":0.8725489974021912,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکترودها","boundary":[0.7941176295280457,0.59375,0.8725489974021912,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.59375},{"x":0.7843137383460999,"y":0.59375},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7745097875595093,0.59375,0.7843137383460999,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.59375},{"x":0.7745097875595093,"y":0.59375},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7254902124404907,0.59375,0.7745097875595093,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.59375},{"x":0.7254902124404907,"y":0.59375},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6187499761581421},{"x":0.686274528503418,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.686274528503418,0.59375,0.7254902124404907,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.59375},{"x":0.6666666865348816,"y":0.59375},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6187499761581421},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.6078431606292725,0.59375,0.6666666865348816,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.59375},{"x":0.5980392098426819,"y":0.59375},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5980392098426819,0.59375,0.5980392098426819,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.59375},{"x":0.5882353186607361,"y":0.59375},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.5392156839370728,0.59375,0.5882353186607361,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.59375},{"x":0.5392156839370728,"y":0.59375},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6187499761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میکند","boundary":[0.4901960790157318,0.59375,0.5392156839370728,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.59375},{"x":0.4901960790157318,"y":0.59375},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6187499761581421},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4803921580314636,0.59375,0.4901960790157318,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.59375},{"x":0.47058823704719543,"y":0.59375},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6187499761581421},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.44117647409439087,0.59375,0.47058823704719543,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.59375},{"x":0.4313725531101227,"y":0.59375},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6187499761581421},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.37254902720451355,0.59375,0.4313725531101227,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.59375},{"x":0.36274510622024536,"y":0.59375},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6187499761581421},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.30392158031463623,0.59375,0.36274510622024536,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.59375},{"x":0.30392158031463623,"y":0.59375},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6187499761581421},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.28431373834609985,0.59375,0.30392158031463623,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.59375},{"x":0.28431373834609985,"y":0.59375},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6187499761581421},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.2450980395078659,0.59375,0.28431373834609985,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.59375},{"x":0.2450980395078659,"y":0.59375},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6187499761581421},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21568627655506134,0.59375,0.2450980395078659,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.59375},{"x":0.20588235557079315,"y":0.59375},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6187499761581421},{"x":0.13725490868091583,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.13725490868091583,0.59375,0.20588235557079315,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.59375},{"x":0.12745098769664764,"y":0.59375},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6187499761581421},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6187499761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11764705926179886,0.59375,0.12745098769664764,0.6187499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6187499761581421},{"x":0.8627451062202454,"y":0.6187499761581421},{"x":0.8627451062202454,"y":0.643750011920929},{"x":0.8235294222831726,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.8235294222831726,0.6187499761581421,0.8627451062202454,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.6187499761581421},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6187499761581421},{"x":0.8235294222831726,"y":0.643750011920929},{"x":0.8039215803146362,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.8039215803146362,0.6187499761581421,0.8235294222831726,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7941176295280457,"y":0.643750011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7843137383460999,0.6187499761581421,0.7941176295280457,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7843137383460999,"y":0.643750011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.7450980544090271,0.6187499761581421,0.7843137383460999,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7450980544090271,"y":0.643750011920929},{"x":0.7156862616539001,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7156862616539001,0.6187499761581421,0.7450980544090271,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187499761581421},{"x":0.7058823704719543,"y":0.643750011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.656862735748291,0.6187499761581421,0.7058823704719543,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6187499761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6187499761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.643750011920929},{"x":0.5882353186607361,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.5882353186607361,0.6187499761581421,0.6470588445663452,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.643750011920929},{"x":0.5588235259056091,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.5588235259056091,0.6187499761581421,0.5882353186607361,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5490196347236633,"y":0.643750011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5098039507865906,0.6187499761581421,0.5490196347236633,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5098039507865906,"y":0.643750011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5098039507865906,0.6187499761581421,0.5098039507865906,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5,"y":0.6187499761581421},{"x":0.5,"y":0.643750011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.643750011920929}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4901960790157318,0.6187499761581421,0.5,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.6187499761581421},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6187499761581421},{"x":0.4803921580314636,"y":0.643750011920929},{"x":0.4313725531101227,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4313725531101227,0.6187499761581421,0.4803921580314636,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6187499761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6187499761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.643750011920929},{"x":0.3921568691730499,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.3921568691730499,0.6187499761581421,0.4215686321258545,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.6187499761581421},{"x":0.3921568691730499,"y":0.6187499761581421},{"x":0.3921568691730499,"y":0.643750011920929},{"x":0.38235294818878174,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38235294818878174,0.6187499761581421,0.3921568691730499,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.6187499761581421},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6187499761581421},{"x":0.37254902720451355,"y":0.643750011920929},{"x":0.343137264251709,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.343137264251709,0.6187499761581421,0.37254902720451355,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.6187499761581421},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6187499761581421},{"x":0.3333333432674408,"y":0.643750011920929},{"x":0.27450981736183167,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.27450981736183167,0.6187499761581421,0.3333333432674408,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.6187499761581421},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6187499761581421},{"x":0.2647058963775635,"y":0.643750011920929},{"x":0.22549019753932953,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.22549019753932953,0.6187499761581421,0.2647058963775635,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6187499761581421},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6187499761581421},{"x":0.21568627655506134,"y":0.643750011920929},{"x":0.18627451360225677,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.18627451360225677,0.6187499761581421,0.21568627655506134,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.6187499761581421},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6187499761581421},{"x":0.18627451360225677,"y":0.643750011920929},{"x":0.14705882966518402,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.14705882966518402,0.6187499761581421,0.18627451360225677,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6187499761581421},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6187499761581421},{"x":0.14705882966518402,"y":0.643750011920929},{"x":0.11764705926179886,"y":0.643750011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.11764705926179886,0.6187499761581421,0.14705882966518402,0.643750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.643750011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.643750011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.668749988079071},{"x":0.8529411554336548,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8529411554336548,0.643750011920929,0.8725489974021912,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.643750011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.643750011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.668749988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8333333134651184,0.643750011920929,0.843137264251709,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.643750011920929},{"x":0.8235294222831726,"y":0.643750011920929},{"x":0.8235294222831726,"y":0.668749988079071},{"x":0.7647058963775635,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7647058963775635,0.643750011920929,0.8235294222831726,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.643750011920929},{"x":0.7647058963775635,"y":0.643750011920929},{"x":0.7647058963775635,"y":0.668749988079071},{"x":0.7549019455909729,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7549019455909729,0.643750011920929,0.7647058963775635,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.643750011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.643750011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.668749988079071},{"x":0.6960784196853638,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آندهای","boundary":[0.6960784196853638,0.643750011920929,0.7450980544090271,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.643750011920929},{"x":0.6764705777168274,"y":0.643750011920929},{"x":0.6764705777168274,"y":0.668749988079071},{"x":0.6372548937797546,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.6372548937797546,0.643750011920929,0.6764705777168274,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.643750011920929},{"x":0.6274510025978088,"y":0.643750011920929},{"x":0.6274510025978088,"y":0.668749988079071},{"x":0.5980392098426819,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5980392098426819,0.643750011920929,0.6274510025978088,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.668749988079071},{"x":0.5686274766921997,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5686274766921997,0.6499999761581421,0.5882353186607361,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5686274766921997,"y":0.668749988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.529411792755127,0.6499999761581421,0.5686274766921997,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6499999761581421},{"x":0.5196078419685364,"y":0.668749988079071},{"x":0.47058823704719543,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.47058823704719543,0.6499999761581421,0.5196078419685364,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.6499999761581421},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6499999761581421},{"x":0.46078431606292725,"y":0.668749988079071},{"x":0.4019607901573181,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.4019607901573181,0.6499999761581421,0.46078431606292725,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6499999761581421},{"x":0.4019607901573181,"y":0.668749988079071},{"x":0.3529411852359772,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاتدی","boundary":[0.3529411852359772,0.6499999761581421,0.4019607901573181,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.6499999761581421},{"x":0.343137264251709,"y":0.6499999761581421},{"x":0.343137264251709,"y":0.668749988079071},{"x":0.30392158031463623,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.30392158031463623,0.6499999761581421,0.343137264251709,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6499999761581421},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6499999761581421},{"x":0.30392158031463623,"y":0.668749988079071},{"x":0.2647058963775635,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2647058963775635,0.6499999761581421,0.30392158031463623,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.6499999761581421},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6499999761581421},{"x":0.2549019753932953,"y":0.668749988079071},{"x":0.2450980395078659,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2450980395078659,0.6499999761581421,0.2549019753932953,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.6499999761581421},{"x":0.2450980395078659,"y":0.6499999761581421},{"x":0.2450980395078659,"y":0.668749988079071},{"x":0.22549019753932953,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22549019753932953,0.6499999761581421,0.2450980395078659,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6499999761581421},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6499999761581421},{"x":0.21568627655506134,"y":0.668749988079071},{"x":0.18627451360225677,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.18627451360225677,0.6499999761581421,0.21568627655506134,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6499999761581421},{"x":0.1764705926179886,"y":0.6499999761581421},{"x":0.1764705926179886,"y":0.668749988079071},{"x":0.11764705926179886,"y":0.668749988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.11764705926179886,0.6499999761581421,0.1764705926179886,0.668749988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.675000011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.675000011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.6937500238418579},{"x":0.8529411554336548,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.8529411554336548,0.675000011920929,0.8725489974021912,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.675000011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.675000011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.6937500238418579},{"x":0.843137264251709,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.843137264251709,0.675000011920929,0.843137264251709,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.675000011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.675000011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.6937500238418579},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8235294222831726,0.675000011920929,0.843137264251709,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.675000011920929},{"x":0.813725471496582,"y":0.675000011920929},{"x":0.813725471496582,"y":0.6937500238418579},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7941176295280457,0.675000011920929,0.813725471496582,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.675000011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.675000011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6937500238418579},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7450980544090271,0.675000011920929,0.7843137383460999,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.675000011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.675000011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6937500238418579},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7352941036224365,0.675000011920929,0.7450980544090271,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.675000011920929},{"x":0.7254902124404907,"y":0.675000011920929},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6937500238418579},{"x":0.686274528503418,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.686274528503418,0.675000011920929,0.7254902124404907,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.675000011920929},{"x":0.6764705777168274,"y":0.675000011920929},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6937500238418579},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6274510025978088,0.675000011920929,0.6764705777168274,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.675000011920929},{"x":0.6176470518112183,"y":0.675000011920929},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6937500238418579},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5980392098426819,0.675000011920929,0.6176470518112183,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.675000011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.675000011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6937500238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5588235259056091,0.675000011920929,0.5980392098426819,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.675000011920929},{"x":0.5588235259056091,"y":0.675000011920929},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6937500238418579},{"x":0.529411792755127,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.529411792755127,0.675000011920929,0.5588235259056091,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.675000011920929},{"x":0.529411792755127,"y":0.675000011920929},{"x":0.529411792755127,"y":0.6937500238418579},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4803921580314636,0.675000011920929,0.529411792755127,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.675000011920929},{"x":0.47058823704719543,"y":0.675000011920929},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6937500238418579},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46078431606292725,0.675000011920929,0.47058823704719543,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.675000011920929},{"x":0.45098039507865906,"y":0.675000011920929},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6937500238418579},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمترین","boundary":[0.38235294818878174,0.675000011920929,0.45098039507865906,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.675000011920929},{"x":0.38235294818878174,"y":0.675000011920929},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6937500238418579},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.29411765933036804,0.675000011920929,0.38235294818878174,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.675000011920929},{"x":0.28431373834609985,"y":0.675000011920929},{"x":0.28431373834609985,"y":0.6937500238418579},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.22549019753932953,0.675000011920929,0.28431373834609985,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.675000011920929},{"x":0.21568627655506134,"y":0.675000011920929},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6937500238418579},{"x":0.1568627506494522,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاشته","boundary":[0.1568627506494522,0.675000011920929,0.21568627655506134,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.675000011920929},{"x":0.14705882966518402,"y":0.675000011920929},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6937500238418579},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6937500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.11764705926179886,0.675000011920929,0.14705882966518402,0.6937500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.699999988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.699999988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.71875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.71875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8333333134651184,0.699999988079071,0.8725489974021912,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.699999988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.699999988079071},{"x":0.8333333134651184,"y":0.71875},{"x":0.8235294222831726,"y":0.71875}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8235294222831726,0.699999988079071,0.8333333134651184,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.699999988079071},{"x":0.813725471496582,"y":0.699999988079071},{"x":0.813725471496582,"y":0.71875},{"x":0.7843137383460999,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7843137383460999,0.699999988079071,0.813725471496582,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.699999988079071},{"x":0.7843137383460999,"y":0.699999988079071},{"x":0.7843137383460999,"y":0.71875},{"x":0.7254902124404907,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.7254902124404907,0.699999988079071,0.7843137383460999,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.699999988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.699999988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.71875},{"x":0.6470588445663452,"y":0.71875}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"E","boundary":[0.6470588445663452,0.699999988079071,0.656862735748291,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.699999988079071},{"x":0.686274528503418,"y":0.699999988079071},{"x":0.686274528503418,"y":0.71875},{"x":0.6764705777168274,"y":0.71875}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6764705777168274,0.699999988079071,0.686274528503418,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.699999988079071},{"x":0.7156862616539001,"y":0.699999988079071},{"x":0.7156862616539001,"y":0.71875},{"x":0.686274528503418,"y":0.71875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"pH","boundary":[0.686274528503418,0.699999988079071,0.7156862616539001,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.699999988079071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.699999988079071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.71875},{"x":0.6176470518112183,"y":0.71875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6176470518112183,0.699999988079071,0.6470588445663452,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.699999988079071},{"x":0.6078431606292725,"y":0.699999988079071},{"x":0.6078431606292725,"y":0.71875},{"x":0.5392156839370728,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5392156839370728,0.699999988079071,0.6078431606292725,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.699999988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.699999988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.71875},{"x":0.4803921580314636,"y":0.71875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.4803921580314636,0.699999988079071,0.529411792755127,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.699999988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.699999988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.71875},{"x":0.46078431606292725,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46078431606292725,0.699999988079071,0.4803921580314636,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.699999988079071},{"x":0.45098039507865906,"y":0.699999988079071},{"x":0.45098039507865906,"y":0.71875},{"x":0.4117647111415863,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.4117647111415863,0.699999988079071,0.45098039507865906,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.699999988079071},{"x":0.4117647111415863,"y":0.699999988079071},{"x":0.4117647111415863,"y":0.71875},{"x":0.4019607901573181,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4019607901573181,0.699999988079071,0.4117647111415863,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.699999988079071},{"x":0.3921568691730499,"y":0.699999988079071},{"x":0.3921568691730499,"y":0.71875},{"x":0.3235294222831726,"y":0.71875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.3235294222831726,0.699999988079071,0.3921568691730499,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.699999988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.699999988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.71875},{"x":0.30392158031463623,"y":0.71875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30392158031463623,0.699999988079071,0.3137255012989044,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.699999988079071},{"x":0.30392158031463623,"y":0.699999988079071},{"x":0.30392158031463623,"y":0.71875},{"x":0.23529411852359772,"y":0.71875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.23529411852359772,0.699999988079071,0.30392158031463623,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.699999988079071},{"x":0.22549019753932953,"y":0.699999988079071},{"x":0.22549019753932953,"y":0.71875},{"x":0.19607843458652496,"y":0.71875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.19607843458652496,0.699999988079071,0.22549019753932953,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.699999988079071},{"x":0.18627451360225677,"y":0.699999988079071},{"x":0.18627451360225677,"y":0.71875},{"x":0.1764705926179886,"y":0.71875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1764705926179886,0.699999988079071,0.18627451360225677,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.699999988079071},{"x":0.1666666716337204,"y":0.699999988079071},{"x":0.1666666716337204,"y":0.71875},{"x":0.11764705926179886,"y":0.71875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.11764705926179886,0.699999988079071,0.1666666716337204,0.71875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.71875},{"x":0.8725489974021912,"y":0.71875},{"x":0.8725489974021912,"y":0.75},{"x":0.813725471496582,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.813725471496582,0.71875,0.8725489974021912,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.71875},{"x":0.813725471496582,"y":0.71875},{"x":0.813725471496582,"y":0.75},{"x":0.8039215803146362,"y":0.75}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.8039215803146362,0.71875,0.813725471496582,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.71875},{"x":0.7352941036224365,"y":0.71875},{"x":0.7352941036224365,"y":0.75},{"x":0.6960784196853638,"y":0.75}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"E-","boundary":[0.6960784196853638,0.71875,0.7352941036224365,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.71875},{"x":0.7549019455909729,"y":0.71875},{"x":0.7549019455909729,"y":0.75},{"x":0.7254902124404907,"y":0.75}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"log","boundary":[0.7254902124404907,0.71875,0.7549019455909729,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.71875},{"x":0.7941176295280457,"y":0.71875},{"x":0.7941176295280457,"y":0.75},{"x":0.7647058963775635,"y":0.75}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"li","boundary":[0.7647058963775635,0.71875,0.7941176295280457,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.71875},{"x":0.686274528503418,"y":0.71875},{"x":0.686274528503418,"y":0.75},{"x":0.6666666865348816,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6666666865348816,0.71875,0.686274528503418,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.71875},{"x":0.6666666865348816,"y":0.71875},{"x":0.6666666865348816,"y":0.75},{"x":0.6176470518112183,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.6176470518112183,0.71875,0.6666666865348816,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.71875},{"x":0.6176470518112183,"y":0.71875},{"x":0.6176470518112183,"y":0.75},{"x":0.5980392098426819,"y":0.75}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5980392098426819,0.71875,0.6176470518112183,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.71875},{"x":0.5882353186607361,"y":0.71875},{"x":0.5882353186607361,"y":0.75},{"x":0.5490196347236633,"y":0.75}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5490196347236633,0.71875,0.5882353186607361,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.71875},{"x":0.5392156839370728,"y":0.71875},{"x":0.5392156839370728,"y":0.75},{"x":0.5,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.5,0.71875,0.5392156839370728,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.71875},{"x":0.4901960790157318,"y":0.71875},{"x":0.4901960790157318,"y":0.75},{"x":0.46078431606292725,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.46078431606292725,0.71875,0.4901960790157318,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.71875},{"x":0.44117647409439087,"y":0.71875},{"x":0.44117647409439087,"y":0.75},{"x":0.4019607901573181,"y":0.75}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.4019607901573181,0.71875,0.44117647409439087,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.71875},{"x":0.3921568691730499,"y":0.71875},{"x":0.3921568691730499,"y":0.75},{"x":0.38235294818878174,"y":0.75}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38235294818878174,0.71875,0.3921568691730499,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.71875},{"x":0.38235294818878174,"y":0.71875},{"x":0.38235294818878174,"y":0.75},{"x":0.3235294222831726,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.3235294222831726,0.71875,0.38235294818878174,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.71875},{"x":0.3137255012989044,"y":0.71875},{"x":0.3137255012989044,"y":0.75},{"x":0.2647058963775635,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.2647058963775635,0.71875,0.3137255012989044,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.71875},{"x":0.2549019753932953,"y":0.71875},{"x":0.2549019753932953,"y":0.75},{"x":0.23529411852359772,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23529411852359772,0.71875,0.2549019753932953,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.71875},{"x":0.22549019753932953,"y":0.71875},{"x":0.22549019753932953,"y":0.75},{"x":0.18627451360225677,"y":0.75}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.18627451360225677,0.71875,0.22549019753932953,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.71875},{"x":0.1764705926179886,"y":0.71875},{"x":0.1764705926179886,"y":0.75},{"x":0.11764705926179886,"y":0.75}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.11764705926179886,0.71875,0.1764705926179886,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.75},{"x":0.8725489974021912,"y":0.75},{"x":0.8725489974021912,"y":0.768750011920929},{"x":0.8627451062202454,"y":0.768750011920929}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8627451062202454,0.75,0.8725489974021912,0.768750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.75},{"x":0.8529411554336548,"y":0.75},{"x":0.8529411554336548,"y":0.768750011920929},{"x":0.8235294222831726,"y":0.768750011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آهنگ","boundary":[0.8235294222831726,0.75,0.8529411554336548,0.768750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.75},{"x":0.8039215803146362,"y":0.75},{"x":0.8039215803146362,"y":0.768750011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.768750011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7843137383460999,0.75,0.8039215803146362,0.768750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.75},{"x":0.7745097875595093,"y":0.75},{"x":0.7745097875595093,"y":0.768750011920929},{"x":0.7352941036224365,"y":0.768750011920929}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7352941036224365,0.75,0.7745097875595093,0.768750011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.75},{"x":0.7352941036224365,"y":0.75},{"x":0.7352941036224365,"y":0.768750011920929},{"x":0.7254902124404907,"y":0.768750011920929}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7254902124404907,0.75,0.7352941036224365,0.768750011920929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.518750011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.518750011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.768750011920929},{"x":0.11764705926179886,"y":0.768750011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11264705926179885,0.511750011920929,0.8775489974021912,0.775750011920929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5,"y":0.824999988079071},{"x":0.4901960790157318,"y":0.824999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"یک","boundary":[0.4901960790157318,0.8062499761581421,0.5,0.824999988079071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5,"y":0.824999988079071},{"x":0.4901960790157318,"y":0.824999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4851960790157318,0.7992499761581421,0.505,0.831999988079071],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/MbOpTvfjexnKPBCu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/FeEvZAdItYPdbSxb.jpg","blurred":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/bDvQIagHOKdTtJRH.jpg"},"info":{"width":102,"height":160,"margin":[0.0010082660615444183,0.00046406248137354845,0.9913965784568413,0.9942921874999999]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.07500000298023224},{"x":0.8333333134651184,"y":0.07500000298023224},{"x":0.8333333134651184,"y":0.09375},{"x":0.7843137383460999,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7843137383460999,0.07500000298023224,0.8333333134651184,0.09375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.07500000298023224},{"x":0.7745097875595093,"y":0.07500000298023224},{"x":0.7745097875595093,"y":0.10000000149011612},{"x":0.6470588445663452,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمیایی","boundary":[0.6470588445663452,0.07500000298023224,0.7745097875595093,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.07500000298023224},{"x":0.6372548937797546,"y":0.07500000298023224},{"x":0.6470588445663452,"y":0.10000000149011612},{"x":0.6274510025978088,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6274510025978088,0.07500000298023224,0.6470588445663452,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.07500000298023224},{"x":0.6176470518112183,"y":0.07500000298023224},{"x":0.6176470518112183,"y":0.10000000149011612},{"x":0.5882353186607361,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.5882353186607361,0.07500000298023224,0.6176470518112183,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.07500000298023224},{"x":0.5882353186607361,"y":0.07500000298023224},{"x":0.5882353186607361,"y":0.10000000149011612},{"x":0.5490196347236633,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5490196347236633,0.07500000298023224,0.5882353186607361,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.07500000298023224},{"x":0.5392156839370728,"y":0.07500000298023224},{"x":0.5392156839370728,"y":0.10000000149011612},{"x":0.5098039507865906,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5098039507865906,0.07500000298023224,0.5392156839370728,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.07500000298023224},{"x":0.5,"y":0.07500000298023224},{"x":0.5,"y":0.10000000149011612},{"x":0.47058823704719543,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.47058823704719543,0.07500000298023224,0.5,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.07500000298023224},{"x":0.46078431606292725,"y":0.07500000298023224},{"x":0.46078431606292725,"y":0.10000000149011612},{"x":0.4313725531101227,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4313725531101227,0.07500000298023224,0.46078431606292725,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.08124999701976776},{"x":0.4215686321258545,"y":0.08124999701976776},{"x":0.4215686321258545,"y":0.10000000149011612},{"x":0.4117647111415863,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.08124999701976776,0.4215686321258545,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.08124999701976776},{"x":0.4019607901573181,"y":0.08124999701976776},{"x":0.4019607901573181,"y":0.10000000149011612},{"x":0.36274510622024536,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.3529411852359772,0.08124999701976776,0.4019607901573181,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.08124999701976776},{"x":0.3529411852359772,"y":0.08124999701976776},{"x":0.3529411852359772,"y":0.10000000149011612},{"x":0.3333333432674408,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3333333432674408,0.08124999701976776,0.3529411852359772,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.08124999701976776},{"x":0.3235294222831726,"y":0.08124999701976776},{"x":0.3235294222831726,"y":0.10000000149011612},{"x":0.30392158031463623,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.30392158031463623,0.08124999701976776,0.3235294222831726,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.08124999701976776},{"x":0.29411765933036804,"y":0.08124999701976776},{"x":0.29411765933036804,"y":0.10000000149011612},{"x":0.2549019753932953,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.2549019753932953,0.08124999701976776,0.29411765933036804,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.08124999701976776},{"x":0.2450980395078659,"y":0.08124999701976776},{"x":0.2450980395078659,"y":0.10000000149011612},{"x":0.21568627655506134,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.21568627655506134,0.08124999701976776,0.2450980395078659,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.08124999701976776},{"x":0.20588235557079315,"y":0.08124999701976776},{"x":0.20588235557079315,"y":0.10000000149011612},{"x":0.19607843458652496,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.19607843458652496,0.08124999701976776,0.20588235557079315,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.08124999701976776},{"x":0.18627451360225677,"y":0.08124999701976776},{"x":0.19607843458652496,"y":0.10000000149011612},{"x":0.13725490868091583,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.13725490868091583,0.08124999701976776,0.19607843458652496,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10784313827753067,"y":0.08124999701976776},{"x":0.12745098769664764,"y":0.08124999701976776},{"x":0.12745098769664764,"y":0.10625000298023224},{"x":0.10784313827753067,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.10784313827753067,0.08124999701976776,0.12745098769664764,0.10625000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.10000000149011612},{"x":0.8725489974021912,"y":0.10000000149011612},{"x":0.8725489974021912,"y":0.11874999850988388},{"x":0.843137264251709,"y":0.11874999850988388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.843137264251709,0.10000000149011612,0.8725489974021912,0.11874999850988388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.10000000149011612},{"x":0.8333333134651184,"y":0.10000000149011612},{"x":0.8333333134651184,"y":0.11874999850988388},{"x":0.7843137383460999,"y":0.11874999850988388}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7843137383460999,0.10000000149011612,0.8333333134651184,0.11874999850988388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.10000000149011612},{"x":0.7745097875595093,"y":0.10000000149011612},{"x":0.7745097875595093,"y":0.11874999850988388},{"x":0.7647058963775635,"y":0.11874999850988388}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7647058963775635,0.10000000149011612,0.7745097875595093,0.11874999850988388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.10000000149011612},{"x":0.7549019455909729,"y":0.10000000149011612},{"x":0.7549019455909729,"y":0.11874999850988388},{"x":0.7058823704719543,"y":0.11874999850988388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7058823704719543,0.10000000149011612,0.7549019455909729,0.11874999850988388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.10000000149011612},{"x":0.7058823704719543,"y":0.10000000149011612},{"x":0.7058823704719543,"y":0.11874999850988388},{"x":0.686274528503418,"y":0.11874999850988388}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.686274528503418,0.10000000149011612,0.7058823704719543,0.11874999850988388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.10000000149011612},{"x":0.686274528503418,"y":0.10000000149011612},{"x":0.686274528503418,"y":0.11874999850988388},{"x":0.5980392098426819,"y":0.11874999850988388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهمترین","boundary":[0.5980392098426819,0.10000000149011612,0.686274528503418,0.11874999850988388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.10000000149011612},{"x":0.6078431606292725,"y":0.10000000149011612},{"x":0.6078431606292725,"y":0.11874999850988388},{"x":0.5392156839370728,"y":0.11874999850988388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5392156839370728,0.10000000149011612,0.6078431606292725,0.11874999850988388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.10000000149011612},{"x":0.5196078419685364,"y":0.10000000149011612},{"x":0.5196078419685364,"y":0.11874999850988388},{"x":0.47058823704719543,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.47058823704719543,0.10000000149011612,0.5196078419685364,0.11874999850988388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.10625000298023224},{"x":0.47058823704719543,"y":0.10625000298023224},{"x":0.47058823704719543,"y":0.125},{"x":0.45098039507865906,"y":0.125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45098039507865906,0.10625000298023224,0.47058823704719543,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.10625000298023224},{"x":0.45098039507865906,"y":0.10625000298023224},{"x":0.45098039507865906,"y":0.125},{"x":0.3921568691730499,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.3921568691730499,0.10625000298023224,0.45098039507865906,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.10625000298023224},{"x":0.38235294818878174,"y":0.10625000298023224},{"x":0.38235294818878174,"y":0.125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.3235294222831726,0.10625000298023224,0.38235294818878174,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.10625000298023224},{"x":0.3137255012989044,"y":0.10625000298023224},{"x":0.3137255012989044,"y":0.125},{"x":0.28431373834609985,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.28431373834609985,0.10625000298023224,0.3137255012989044,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.10625000298023224},{"x":0.28431373834609985,"y":0.10625000298023224},{"x":0.28431373834609985,"y":0.125},{"x":0.2450980395078659,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2450980395078659,0.10625000298023224,0.28431373834609985,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.10625000298023224},{"x":0.23529411852359772,"y":0.10625000298023224},{"x":0.23529411852359772,"y":0.125},{"x":0.23529411852359772,"y":0.125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.10625000298023224,0.23529411852359772,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.10625000298023224},{"x":0.22549019753932953,"y":0.10625000298023224},{"x":0.22549019753932953,"y":0.125},{"x":0.20588235557079315,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20588235557079315,0.10625000298023224,0.22549019753932953,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.10625000298023224},{"x":0.20588235557079315,"y":0.10625000298023224},{"x":0.20588235557079315,"y":0.125},{"x":0.1666666716337204,"y":0.125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.1666666716337204,0.10625000298023224,0.20588235557079315,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.10625000298023224},{"x":0.1568627506494522,"y":0.10625000298023224},{"x":0.1568627506494522,"y":0.125},{"x":0.13725490868091583,"y":0.125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.13725490868091583,0.10625000298023224,0.1568627506494522,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.10625000298023224},{"x":0.11764705926179886,"y":0.10625000298023224},{"x":0.11764705926179886,"y":0.125},{"x":0.11764705926179886,"y":0.125}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11764705926179886,0.10625000298023224,0.11764705926179886,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.125},{"x":0.8627451062202454,"y":0.125},{"x":0.8627451062202454,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8235294222831726,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8235294222831726,0.125,0.8627451062202454,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.125},{"x":0.813725471496582,"y":0.125},{"x":0.813725471496582,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7549019455909729,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.7549019455909729,0.125,0.813725471496582,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.125},{"x":0.7450980544090271,"y":0.125},{"x":0.7450980544090271,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7058823704719543,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7058823704719543,0.125,0.7450980544090271,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.125},{"x":0.7058823704719543,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6470588445663452,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6470588445663452,0.125,0.7058823704719543,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.125},{"x":0.6470588445663452,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6372548937797546,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6372548937797546,0.125,0.6470588445663452,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.125},{"x":0.6274510025978088,"y":0.125},{"x":0.6274510025978088,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5686274766921997,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5686274766921997,0.125,0.6274510025978088,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.13124999403953552},{"x":0.5588235259056091,"y":0.13124999403953552},{"x":0.5686274766921997,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5490196347236633,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5490196347236633,0.13124999403953552,0.5686274766921997,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.13124999403953552},{"x":0.5490196347236633,"y":0.13124999403953552},{"x":0.5490196347236633,"y":0.15000000596046448},{"x":0.4901960790157318,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4901960790157318,0.13124999403953552,0.5490196347236633,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.13124999403953552},{"x":0.4803921580314636,"y":0.13124999403953552},{"x":0.4803921580314636,"y":0.15000000596046448},{"x":0.4215686321258545,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.4215686321258545,0.13124999403953552,0.4803921580314636,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.13124999403953552},{"x":0.4215686321258545,"y":0.13124999403953552},{"x":0.4215686321258545,"y":0.15000000596046448},{"x":0.3235294222831726,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکترودهای","boundary":[0.3235294222831726,0.13124999403953552,0.4215686321258545,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.13124999403953552},{"x":0.3137255012989044,"y":0.13124999403953552},{"x":0.3137255012989044,"y":0.15000000596046448},{"x":0.2549019753932953,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.2549019753932953,0.13124999403953552,0.3137255012989044,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.13124999403953552},{"x":0.2549019753932953,"y":0.13124999403953552},{"x":0.2549019753932953,"y":0.15000000596046448},{"x":0.21568627655506134,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.21568627655506134,0.13124999403953552,0.2549019753932953,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.13124999403953552},{"x":0.20588235557079315,"y":0.13124999403953552},{"x":0.20588235557079315,"y":0.15000000596046448},{"x":0.1666666716337204,"y":0.15000000596046448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.1666666716337204,0.13124999403953552,0.20588235557079315,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.13124999403953552},{"x":0.1568627506494522,"y":0.13124999403953552},{"x":0.1568627506494522,"y":0.15000000596046448},{"x":0.12745098769664764,"y":0.15625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.12745098769664764,0.13124999403953552,0.1568627506494522,0.15000000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.13124999403953552},{"x":0.11764705926179886,"y":0.13124999403953552},{"x":0.11764705926179886,"y":0.15625},{"x":0.11764705926179886,"y":0.15625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11764705926179886,0.13124999403953552,0.11764705926179886,0.15625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8627451062202454,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8627451062202454,"y":0.17499999701976776},{"x":0.8039215803146362,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.8039215803146362,0.15000000596046448,0.8627451062202454,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8039215803146362,"y":0.15000000596046448},{"x":0.8039215803146362,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7941176295280457,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7941176295280457,0.15000000596046448,0.8039215803146362,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7843137383460999,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7843137383460999,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7450980544090271,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7450980544090271,0.15000000596046448,0.7843137383460999,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7352941036224365,"y":0.15000000596046448},{"x":0.7352941036224365,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7058823704719543,0.15000000596046448,0.7352941036224365,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6960784196853638,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6960784196853638,"y":0.17499999701976776},{"x":0.6666666865348816,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.6666666865348816,0.15000000596046448,0.6960784196853638,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6666666865348816,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6666666865348816,"y":0.17499999701976776},{"x":0.6176470518112183,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهمی","boundary":[0.6176470518112183,0.15000000596046448,0.6666666865348816,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6078431606292725,"y":0.15000000596046448},{"x":0.6078431606292725,"y":0.17499999701976776},{"x":0.5980392098426819,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5980392098426819,0.15000000596046448,0.6078431606292725,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5980392098426819,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5980392098426819,"y":0.17499999701976776},{"x":0.5392156839370728,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.5392156839370728,0.15000000596046448,0.5980392098426819,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5392156839370728,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5392156839370728,"y":0.17499999701976776},{"x":0.5196078419685364,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5196078419685364,0.15000000596046448,0.5392156839370728,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5098039507865906,"y":0.15000000596046448},{"x":0.5098039507865906,"y":0.17499999701976776},{"x":0.4901960790157318,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4901960790157318,0.15000000596046448,0.5098039507865906,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.15000000596046448},{"x":0.4901960790157318,"y":0.15000000596046448},{"x":0.4901960790157318,"y":0.17499999701976776},{"x":0.45098039507865906,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.45098039507865906,0.15000000596046448,0.4901960790157318,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.15625},{"x":0.44117647409439087,"y":0.15000000596046448},{"x":0.44117647409439087,"y":0.17499999701976776},{"x":0.38235294818878174,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیریهای","boundary":[0.38235294818878174,0.15625,0.44117647409439087,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.15625},{"x":0.36274510622024536,"y":0.15625},{"x":0.36274510622024536,"y":0.17499999701976776},{"x":0.30392158031463623,"y":0.17499999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.30392158031463623,0.15625,0.36274510622024536,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.15625},{"x":0.29411765933036804,"y":0.15625},{"x":0.30392158031463623,"y":0.17499999701976776},{"x":0.2549019753932953,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.2549019753932953,0.15625,0.30392158031463623,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.15625},{"x":0.2549019753932953,"y":0.15625},{"x":0.2549019753932953,"y":0.17499999701976776},{"x":0.22549019753932953,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.21568627655506134,0.15625,0.2549019753932953,0.17499999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.15625},{"x":0.21568627655506134,"y":0.15625},{"x":0.21568627655506134,"y":0.18125000596046448},{"x":0.1764705926179886,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1764705926179886,0.15625,0.21568627655506134,0.18125000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.15625},{"x":0.1764705926179886,"y":0.15625},{"x":0.1764705926179886,"y":0.18125000596046448},{"x":0.1666666716337204,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1666666716337204,0.15625,0.1764705926179886,0.18125000596046448]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10784313827753067,"y":0.08124999701976776},{"x":0.8627451062202454,"y":0.07500000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.17499999701976776},{"x":0.11764705926179886,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10284313827753067,0.07424999701976776,0.8775489974021912,0.18199999701976777],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.17499999701976776},{"x":0.8333333134651184,"y":0.17499999701976776},{"x":0.8333333134651184,"y":0.20000000298023224},{"x":0.813725471496582,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.813725471496582,0.17499999701976776,0.8333333134651184,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.17499999701976776},{"x":0.813725471496582,"y":0.17499999701976776},{"x":0.813725471496582,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7941176295280457,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7941176295280457,0.17499999701976776,0.813725471496582,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7843137383460999,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7843137383460999,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7352941036224365,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7352941036224365,0.17499999701976776,0.7843137383460999,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7352941036224365,"y":0.17499999701976776},{"x":0.7352941036224365,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6960784196853638,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.6960784196853638,0.17499999701976776,0.7352941036224365,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.17499999701976776},{"x":0.686274528503418,"y":0.17499999701976776},{"x":0.686274528503418,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6176470518112183,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوانهای","boundary":[0.6176470518112183,0.17499999701976776,0.686274528503418,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.18125000596046448},{"x":0.6078431606292725,"y":0.17499999701976776},{"x":0.6078431606292725,"y":0.20000000298023224},{"x":0.529411792755127,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انهدامهای","boundary":[0.529411792755127,0.18125000596046448,0.6078431606292725,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.18125000596046448},{"x":0.5196078419685364,"y":0.18125000596046448},{"x":0.5196078419685364,"y":0.20000000298023224},{"x":0.46078431606292725,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.46078431606292725,0.18125000596046448,0.5196078419685364,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.18125000596046448},{"x":0.45098039507865906,"y":0.18125000596046448},{"x":0.45098039507865906,"y":0.20000000298023224},{"x":0.45098039507865906,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44117647409439087,0.18125000596046448,0.45098039507865906,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.18125000596046448},{"x":0.44117647409439087,"y":0.18125000596046448},{"x":0.44117647409439087,"y":0.20000000298023224},{"x":0.3921568691730499,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"روبین","boundary":[0.3921568691730499,0.18125000596046448,0.44117647409439087,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.18125000596046448},{"x":0.38235294818878174,"y":0.18125000596046448},{"x":0.38235294818878174,"y":0.20000000298023224},{"x":0.343137264251709,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.343137264251709,0.18125000596046448,0.38235294818878174,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.18125000596046448},{"x":0.343137264251709,"y":0.18125000596046448},{"x":0.343137264251709,"y":0.20000000298023224},{"x":0.3333333432674408,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3235294222831726,0.18125000596046448,0.343137264251709,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.18125000596046448},{"x":0.3137255012989044,"y":0.18125000596046448},{"x":0.3137255012989044,"y":0.20000000298023224},{"x":0.2647058963775635,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.2647058963775635,0.18125000596046448,0.3137255012989044,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.18125000596046448},{"x":0.2549019753932953,"y":0.18125000596046448},{"x":0.2549019753932953,"y":0.20000000298023224},{"x":0.20588235557079315,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاتدی","boundary":[0.20588235557079315,0.18125000596046448,0.2549019753932953,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.18125000596046448},{"x":0.20588235557079315,"y":0.18125000596046448},{"x":0.20588235557079315,"y":0.20624999701976776},{"x":0.19607843458652496,"y":0.20624999701976776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19607843458652496,0.18125000596046448,0.20588235557079315,0.20624999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.18125000596046448},{"x":0.18627451360225677,"y":0.18125000596046448},{"x":0.18627451360225677,"y":0.20624999701976776},{"x":0.13725490868091583,"y":0.20624999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.13725490868091583,0.18125000596046448,0.18627451360225677,0.20624999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.18125000596046448},{"x":0.12745098769664764,"y":0.18125000596046448},{"x":0.12745098769664764,"y":0.20624999701976776},{"x":0.11764705926179886,"y":0.20624999701976776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11764705926179886,0.18125000596046448,0.12745098769664764,0.20624999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.21875},{"x":0.813725471496582,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.813725471496582,0.20000000298023224,0.8725489974021912,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8039215803146362,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8039215803146362,"y":0.22499999403953552},{"x":0.7941176295280457,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7941176295280457,0.20000000298023224,0.8039215803146362,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7843137383460999,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7941176295280457,"y":0.22499999403953552},{"x":0.7352941036224365,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7352941036224365,0.20000000298023224,0.7941176295280457,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7352941036224365,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7352941036224365,"y":0.22499999403953552},{"x":0.6176470518112183,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمیایی","boundary":[0.6176470518112183,0.20000000298023224,0.7352941036224365,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6078431606292725,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6078431606292725,"y":0.22499999403953552},{"x":0.5686274766921997,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.5686274766921997,0.20000000298023224,0.6078431606292725,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.20624999701976776},{"x":0.5588235259056091,"y":0.20000000298023224},{"x":0.5588235259056091,"y":0.22499999403953552},{"x":0.529411792755127,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.529411792755127,0.20624999701976776,0.5588235259056091,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.20624999701976776},{"x":0.5196078419685364,"y":0.20624999701976776},{"x":0.5196078419685364,"y":0.22499999403953552},{"x":0.4901960790157318,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4901960790157318,0.20624999701976776,0.5196078419685364,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.20624999701976776},{"x":0.4803921580314636,"y":0.20624999701976776},{"x":0.4803921580314636,"y":0.22499999403953552},{"x":0.4803921580314636,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4803921580314636,0.20624999701976776,0.4803921580314636,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.20624999701976776},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20624999701976776},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22499999403953552},{"x":0.46078431606292725,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45098039507865906,0.20624999701976776,0.47058823704719543,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.20624999701976776},{"x":0.45098039507865906,"y":0.20624999701976776},{"x":0.45098039507865906,"y":0.22499999403953552},{"x":0.4313725531101227,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4313725531101227,0.20624999701976776,0.45098039507865906,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.20624999701976776},{"x":0.4215686321258545,"y":0.20624999701976776},{"x":0.4215686321258545,"y":0.22499999403953552},{"x":0.37254902720451355,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصلها","boundary":[0.37254902720451355,0.20624999701976776,0.4215686321258545,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.20624999701976776},{"x":0.37254902720451355,"y":0.20624999701976776},{"x":0.37254902720451355,"y":0.22499999403953552},{"x":0.36274510622024536,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36274510622024536,0.20624999701976776,0.37254902720451355,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.20624999701976776},{"x":0.3529411852359772,"y":0.20624999701976776},{"x":0.36274510622024536,"y":0.22499999403953552},{"x":0.28431373834609985,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.28431373834609985,0.20624999701976776,0.36274510622024536,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.20624999701976776},{"x":0.28431373834609985,"y":0.20624999701976776},{"x":0.28431373834609985,"y":0.22499999403953552},{"x":0.2450980395078659,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2450980395078659,0.20624999701976776,0.28431373834609985,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.20624999701976776},{"x":0.2450980395078659,"y":0.20624999701976776},{"x":0.2450980395078659,"y":0.22499999403953552},{"x":0.18627451360225677,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.18627451360225677,0.20624999701976776,0.2450980395078659,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.20624999701976776},{"x":0.18627451360225677,"y":0.20624999701976776},{"x":0.18627451360225677,"y":0.22499999403953552},{"x":0.1666666716337204,"y":0.22499999403953552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1568627506494522,0.20624999701976776,0.18627451360225677,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.20624999701976776},{"x":0.1568627506494522,"y":0.20624999701976776},{"x":0.1568627506494522,"y":0.22499999403953552},{"x":0.11764705926179886,"y":0.23125000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.11764705926179886,0.20624999701976776,0.1568627506494522,0.22499999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.23125000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.25},{"x":0.7450980544090271,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمیایی","boundary":[0.7450980544090271,0.23125000298023224,0.8725489974021912,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.23125000298023224},{"x":0.7352941036224365,"y":0.23125000298023224},{"x":0.7352941036224365,"y":0.25},{"x":0.7156862616539001,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7156862616539001,0.23125000298023224,0.7352941036224365,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.23125000298023224},{"x":0.7156862616539001,"y":0.23125000298023224},{"x":0.7156862616539001,"y":0.25},{"x":0.6666666865348816,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6666666865348816,0.23125000298023224,0.7156862616539001,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.23125000298023224},{"x":0.656862735748291,"y":0.23125000298023224},{"x":0.6666666865348816,"y":0.25},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.23125000298023224,0.6666666865348816,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.23125000298023224},{"x":0.6372548937797546,"y":0.23125000298023224},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25},{"x":0.5784313678741455,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.5784313678741455,0.23125000298023224,0.6470588445663452,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.23125000298023224},{"x":0.5686274766921997,"y":0.23125000298023224},{"x":0.5686274766921997,"y":0.25},{"x":0.5392156839370728,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5392156839370728,0.23125000298023224,0.5686274766921997,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.23125000298023224},{"x":0.529411792755127,"y":0.23125000298023224},{"x":0.529411792755127,"y":0.25},{"x":0.4901960790157318,"y":0.25}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4901960790157318,0.23125000298023224,0.529411792755127,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.23125000298023224},{"x":0.4901960790157318,"y":0.23125000298023224},{"x":0.4901960790157318,"y":0.25},{"x":0.4901960790157318,"y":0.25}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.23125000298023224,0.4901960790157318,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.23125000298023224},{"x":0.4803921580314636,"y":0.23125000298023224},{"x":0.4803921580314636,"y":0.25},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.44117647409439087,0.23125000298023224,0.4803921580314636,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.23749999701976776},{"x":0.44117647409439087,"y":0.23125000298023224},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2562499940395355},{"x":0.37254902720451355,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.37254902720451355,0.23749999701976776,0.44117647409439087,0.2562499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.23749999701976776},{"x":0.36274510622024536,"y":0.23749999701976776},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2562499940395355},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.3235294222831726,0.23749999701976776,0.36274510622024536,0.2562499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.23749999701976776},{"x":0.3137255012989044,"y":0.23749999701976776},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2562499940395355},{"x":0.30392158031463623,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30392158031463623,0.23749999701976776,0.3137255012989044,0.2562499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.23749999701976776},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23749999701976776},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2562499940395355},{"x":0.21568627655506134,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبسوطی","boundary":[0.21568627655506134,0.23749999701976776,0.29411765933036804,0.2562499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.23749999701976776},{"x":0.21568627655506134,"y":0.23749999701976776},{"x":0.21568627655506134,"y":0.2562499940395355},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.19607843458652496,0.23749999701976776,0.21568627655506134,0.2562499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.23749999701976776},{"x":0.18627451360225677,"y":0.23749999701976776},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2562499940395355},{"x":0.14705882966518402,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.13725490868091583,0.23749999701976776,0.18627451360225677,0.2562499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.23749999701976776},{"x":0.13725490868091583,"y":0.23749999701976776},{"x":0.13725490868091583,"y":0.2562499940395355},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2562499940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.11764705926179886,0.23749999701976776,0.13725490868091583,0.2562499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.2562499940395355},{"x":0.8725489974021912,"y":0.2562499940395355},{"x":0.8725489974021912,"y":0.2750000059604645},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.8235294222831726,0.2562499940395355,0.8725489974021912,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2562499940395355},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2562499940395355},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2750000059604645},{"x":0.7745097875595093,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.7647058963775635,0.2562499940395355,0.8235294222831726,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.2562499940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2562499940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2750000059604645},{"x":0.6960784196853638,"y":0.28125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.6960784196853638,0.2562499940395355,0.7647058963775635,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.2562499940395355},{"x":0.686274528503418,"y":0.2562499940395355},{"x":0.6960784196853638,"y":0.28125},{"x":0.656862735748291,"y":0.28125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.656862735748291,0.2562499940395355,0.6960784196853638,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.2562499940395355},{"x":0.656862735748291,"y":0.2562499940395355},{"x":0.656862735748291,"y":0.28125},{"x":0.6176470518112183,"y":0.28125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.6176470518112183,0.2562499940395355,0.656862735748291,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.2562499940395355},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2562499940395355},{"x":0.6078431606292725,"y":0.28125},{"x":0.5686274766921997,"y":0.28125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5686274766921997,0.2562499940395355,0.6078431606292725,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.2562499940395355},{"x":0.5686274766921997,"y":0.2562499940395355},{"x":0.5686274766921997,"y":0.28125},{"x":0.5686274766921997,"y":0.28125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5686274766921997,0.2562499940395355,0.5686274766921997,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.2562499940395355},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2562499940395355},{"x":0.5588235259056091,"y":0.28125},{"x":0.5490196347236633,"y":0.28125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5490196347236633,0.2562499940395355,0.5588235259056091,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.2562499940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2562499940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.28125},{"x":0.4901960790157318,"y":0.28125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.4901960790157318,0.2562499940395355,0.5392156839370728,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.2562499940395355},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2562499940395355},{"x":0.4901960790157318,"y":0.28125},{"x":0.4901960790157318,"y":0.28125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.2562499940395355,0.4901960790157318,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.2562499940395355},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2562499940395355},{"x":0.4803921580314636,"y":0.28125},{"x":0.44117647409439087,"y":0.28125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.44117647409439087,0.2562499940395355,0.4803921580314636,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.2562499940395355},{"x":0.44117647409439087,"y":0.2562499940395355},{"x":0.44117647409439087,"y":0.28125},{"x":0.38235294818878174,"y":0.28125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.38235294818878174,0.2562499940395355,0.44117647409439087,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.2562499940395355},{"x":0.37254902720451355,"y":0.2562499940395355},{"x":0.37254902720451355,"y":0.28125},{"x":0.36274510622024536,"y":0.28125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.36274510622024536,0.2562499940395355,0.37254902720451355,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.2562499940395355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2562499940395355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.28125},{"x":0.2549019753932953,"y":0.28125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیچیدگیهای","boundary":[0.2549019753932953,0.2562499940395355,0.3529411852359772,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.26249998807907104},{"x":0.2549019753932953,"y":0.26249998807907104},{"x":0.2549019753932953,"y":0.28125},{"x":0.21568627655506134,"y":0.28125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.21568627655506134,0.26249998807907104,0.2549019753932953,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.26249998807907104},{"x":0.21568627655506134,"y":0.26249998807907104},{"x":0.21568627655506134,"y":0.28125},{"x":0.19607843458652496,"y":0.28125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.19607843458652496,0.26249998807907104,0.21568627655506134,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.26249998807907104},{"x":0.19607843458652496,"y":0.26249998807907104},{"x":0.19607843458652496,"y":0.28125},{"x":0.1666666716337204,"y":0.28125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.1666666716337204,0.26249998807907104,0.19607843458652496,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.26249998807907104},{"x":0.1666666716337204,"y":0.26249998807907104},{"x":0.1666666716337204,"y":0.28125},{"x":0.12745098769664764,"y":0.28125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.12745098769664764,0.26249998807907104,0.1666666716337204,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.26249998807907104},{"x":0.12745098769664764,"y":0.26249998807907104},{"x":0.12745098769664764,"y":0.28125},{"x":0.11764705926179886,"y":0.28125}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11764705926179886,0.26249998807907104,0.12745098769664764,0.28125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.28125},{"x":0.8725489974021912,"y":0.28125},{"x":0.8725489974021912,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8529411554336548,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8529411554336548,0.28125,0.8725489974021912,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.28125},{"x":0.843137264251709,"y":0.28125},{"x":0.8529411554336548,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8039215803146362,"y":0.30000001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.8039215803146362,0.28125,0.8529411554336548,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.28125},{"x":0.7941176295280457,"y":0.28125},{"x":0.7941176295280457,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7647058963775635,0.28125,0.7941176295280457,0.30000001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.28125},{"x":0.7549019455909729,"y":0.28125},{"x":0.7549019455909729,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7254902124404907,0.28125,0.7549019455909729,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.28125},{"x":0.7254902124404907,"y":0.28125},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3062500059604645},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6764705777168274,0.28125,0.7254902124404907,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.28125},{"x":0.6764705777168274,"y":0.28125},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمیایی","boundary":[0.5490196347236633,0.28125,0.6764705777168274,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.28125},{"x":0.5490196347236633,"y":0.28125},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3062500059604645},{"x":0.529411792755127,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.28125,0.5490196347236633,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.28125},{"x":0.5196078419685364,"y":0.28125},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3062500059604645},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.46078431606292725,0.28125,0.5196078419685364,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.28125},{"x":0.45098039507865906,"y":0.28125},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3062500059604645},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45098039507865906,0.28125,0.45098039507865906,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.28125},{"x":0.44117647409439087,"y":0.28125},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3062500059604645},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.4019607901573181,0.28125,0.44117647409439087,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.28125},{"x":0.3921568691730499,"y":0.28125},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3062500059604645},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.3529411852359772,0.28125,0.3921568691730499,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.2874999940395355},{"x":0.36274510622024536,"y":0.28125},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3062500059604645},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.3235294222831726,0.2874999940395355,0.36274510622024536,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.2874999940395355},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2874999940395355},{"x":0.3137255012989044,"y":0.3062500059604645},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.27450981736183167,0.2874999940395355,0.3137255012989044,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.2874999940395355},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2874999940395355},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3062500059604645},{"x":0.21568627655506134,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.21568627655506134,0.2874999940395355,0.27450981736183167,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.2874999940395355},{"x":0.20588235557079315,"y":0.2874999940395355},{"x":0.20588235557079315,"y":0.3062500059604645},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.1666666716337204,0.2874999940395355,0.20588235557079315,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.2874999940395355},{"x":0.1666666716337204,"y":0.2874999940395355},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3062500059604645},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.12745098769664764,0.2874999940395355,0.1666666716337204,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.2874999940395355},{"x":0.12745098769664764,"y":0.2874999940395355},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3062500059604645},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11764705926179886,0.2874999940395355,0.12745098769664764,0.3062500059604645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.18125000596046448},{"x":0.8725489974021912,"y":0.17499999701976776},{"x":0.8725489974021912,"y":0.30000001192092896},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3062500059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11264705926179885,0.17425000596046447,0.8775489974021912,0.30700001192092896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3062500059604645},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3062500059604645},{"x":0.843137264251709,"y":0.32499998807907104},{"x":0.8235294222831726,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8235294222831726,0.3062500059604645,0.843137264251709,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.3062500059604645},{"x":0.813725471496582,"y":0.3062500059604645},{"x":0.813725471496582,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7745097875595093,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7745097875595093,0.3062500059604645,0.813725471496582,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7745097875595093,"y":0.32499998807907104},{"x":0.7352941036224365,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آخر","boundary":[0.7352941036224365,0.3062500059604645,0.7745097875595093,0.32499998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7352941036224365,"y":0.33125001192092896},{"x":0.7254902124404907,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7254902124404907,0.3062500059604645,0.7352941036224365,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7254902124404907,"y":0.33125001192092896},{"x":0.656862735748291,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.656862735748291,0.3062500059604645,0.7254902124404907,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3062500059604645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3062500059604645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33125001192092896},{"x":0.6372548937797546,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6372548937797546,0.3062500059604645,0.6470588445663452,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3062500059604645},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3062500059604645},{"x":0.6274510025978088,"y":0.33125001192092896},{"x":0.5490196347236633,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.5490196347236633,0.3062500059604645,0.6274510025978088,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.33125001192092896},{"x":0.5098039507865906,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.5,0.3062500059604645,0.5392156839370728,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5,"y":0.3062500059604645},{"x":0.5,"y":0.33125001192092896},{"x":0.4803921580314636,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4803921580314636,0.3062500059604645,0.5,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.3062500059604645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3062500059604645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33125001192092896},{"x":0.4019607901573181,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.4019607901573181,0.3062500059604645,0.47058823704719543,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.3125},{"x":0.4019607901573181,"y":0.3125},{"x":0.4019607901573181,"y":0.33125001192092896},{"x":0.37254902720451355,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.37254902720451355,0.3125,0.4019607901573181,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.3125},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3125},{"x":0.36274510622024536,"y":0.33125001192092896},{"x":0.3333333432674408,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3235294222831726,0.3125,0.36274510622024536,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.3125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.3125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.33125001192092896},{"x":0.28431373834609985,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.28431373834609985,0.3125,0.3235294222831726,0.33125001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.3125},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3125},{"x":0.28431373834609985,"y":0.33125001192092896},{"x":0.27450981736183167,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27450981736183167,0.3125,0.28431373834609985,0.33125001192092896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.3125},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3062500059604645},{"x":0.843137264251709,"y":0.32499998807907104},{"x":0.27450981736183167,"y":0.33125001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26950981736183166,0.3055,0.848137264251709,0.33199998807907105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.39375001192092896},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39375001192092896},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4124999940395355},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4124999940395355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"د.ل.","boundary":[0.20588235557079315,0.39375001192092896,0.2450980395078659,0.4124999940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.39375001192092896},{"x":0.20588235557079315,"y":0.39375001192092896},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4124999940395355},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4124999940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیرون","boundary":[0.1568627506494522,0.39375001192092896,0.20588235557079315,0.4124999940395355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.39375001192092896},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39375001192092896},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4124999940395355},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4124999940395355}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1518627506494522,0.38675001192092895,0.2500980395078659,0.41949999403953553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.41874998807907104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.41874998807907104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4375},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مونترال","boundary":[0.1764705926179886,0.41874998807907104,0.23529411852359772,0.4375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.4437499940395355},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4437499940395355},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4625000059604645},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژانویه","boundary":[0.20588235557079315,0.4437499940395355,0.2549019753932953,0.4625000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.4437499940395355},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4437499940395355},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4625000059604645},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۱","boundary":[0.1568627506494522,0.4437499940395355,0.19607843458652496,0.4625000059604645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.41874998807907104},{"x":0.2549019753932953,"y":0.41874998807907104},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4625000059604645},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4625000059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1518627506494522,0.41174998807907104,0.2599019753932953,0.4695000059604645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.8999999761581421},{"x":0.5,"y":0.893750011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.90625},{"x":0.4901960790157318,"y":0.90625}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"در","boundary":[0.4803921580314636,0.8999999761581421,0.5098039507865906,0.90625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.8999999761581421},{"x":0.5,"y":0.893750011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.90625},{"x":0.4901960790157318,"y":0.90625}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.4753921580314636,0.8929999761581421,0.5148039507865906,0.91325],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/bAzSbvbVYIKMEigR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/wSESRmeVBdhsSBbW.jpg","blurred":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/lsdjOExKlgttjdUH.jpg"},"info":{"width":102,"height":160,"margin":[0.0011043829339392045,0.00042500001862645143,0.9913004612922669,0.9946046875745058]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.07500000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.07500000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.10000000149011612},{"x":0.8039215803146362,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8039215803146362,0.07500000298023224,0.8235294222831726,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.07500000298023224},{"x":0.7941176295280457,"y":0.07500000298023224},{"x":0.7941176295280457,"y":0.10000000149011612},{"x":0.7745097875595093,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7745097875595093,0.07500000298023224,0.7941176295280457,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.07500000298023224},{"x":0.7647058963775635,"y":0.07500000298023224},{"x":0.7647058963775635,"y":0.10000000149011612},{"x":0.6960784196853638,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.6960784196853638,0.07500000298023224,0.7647058963775635,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.07500000298023224},{"x":0.686274528503418,"y":0.07500000298023224},{"x":0.686274528503418,"y":0.10000000149011612},{"x":0.656862735748291,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لوح","boundary":[0.656862735748291,0.07500000298023224,0.686274528503418,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.07500000298023224},{"x":0.6470588445663452,"y":0.07500000298023224},{"x":0.6470588445663452,"y":0.10000000149011612},{"x":0.6372548937797546,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6372548937797546,0.07500000298023224,0.6470588445663452,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.07500000298023224},{"x":0.6274510025978088,"y":0.07500000298023224},{"x":0.6274510025978088,"y":0.10000000149011612},{"x":0.5784313678741455,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قلم","boundary":[0.5784313678741455,0.07500000298023224,0.6274510025978088,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.10625000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.10625000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.125},{"x":0.7647058963775635,"y":0.125}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"خدایی","boundary":[0.7647058963775635,0.10625000298023224,0.8235294222831726,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.10625000298023224},{"x":0.7549019455909729,"y":0.10625000298023224},{"x":0.7549019455909729,"y":0.125},{"x":0.7254902124404907,"y":0.125}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7254902124404907,0.10625000298023224,0.7549019455909729,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.10000000149011612},{"x":0.7156862616539001,"y":0.10000000149011612},{"x":0.7156862616539001,"y":0.125},{"x":0.6666666865348816,"y":0.125}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"راننده","boundary":[0.6666666865348816,0.10000000149011612,0.7156862616539001,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.10000000149011612},{"x":0.656862735748291,"y":0.10000000149011612},{"x":0.656862735748291,"y":0.125},{"x":0.6274510025978088,"y":0.125}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"راز","boundary":[0.6372548937797546,0.10000000149011612,0.656862735748291,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.10000000149011612},{"x":0.6176470518112183,"y":0.10000000149011612},{"x":0.6176470518112183,"y":0.125},{"x":0.5882353186607361,"y":0.125}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"هامد","boundary":[0.5882353186607361,0.10000000149011612,0.6176470518112183,0.125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.07500000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.07500000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.125},{"x":0.5784313678741455,"y":0.125}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.5734313678741455,0.06800000298023223,0.8285294222831726,0.132],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.07500000298023224},{"x":0.44117647409439087,"y":0.07500000298023224},{"x":0.45098039507865906,"y":0.10000000149011612},{"x":0.3921568691730499,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حقيقت","boundary":[0.38235294818878174,0.07500000298023224,0.45098039507865906,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.07500000298023224},{"x":0.38235294818878174,"y":0.07500000298023224},{"x":0.38235294818878174,"y":0.10000000149011612},{"x":0.3333333432674408,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نكار","boundary":[0.3333333432674408,0.07500000298023224,0.38235294818878174,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.08124999701976776},{"x":0.3235294222831726,"y":0.07500000298023224},{"x":0.3235294222831726,"y":0.10000000149011612},{"x":0.27450981736183167,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.27450981736183167,0.08124999701976776,0.3235294222831726,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.08124999701976776},{"x":0.2647058963775635,"y":0.08124999701976776},{"x":0.2647058963775635,"y":0.10000000149011612},{"x":0.2549019753932953,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2549019753932953,0.08124999701976776,0.2647058963775635,0.10000000149011612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.08124999701976776},{"x":0.2549019753932953,"y":0.08124999701976776},{"x":0.2549019753932953,"y":0.10625000298023224},{"x":0.21568627655506134,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.21568627655506134,0.08124999701976776,0.2549019753932953,0.10625000298023224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.08124999701976776},{"x":0.44117647409439087,"y":0.07500000298023224},{"x":0.45098039507865906,"y":0.10000000149011612},{"x":0.21568627655506134,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.21068627655506134,0.07424999701976776,0.45598039507865906,0.10700000149011613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.10000000149011612},{"x":0.44117647409439087,"y":0.10625000298023224},{"x":0.44117647409439087,"y":0.13124999403953552},{"x":0.38235294818878174,"y":0.13124999403953552}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نخستير","boundary":[0.38235294818878174,0.10000000149011612,0.44117647409439087,0.13124999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.10000000149011612},{"x":0.38235294818878174,"y":0.10000000149011612},{"x":0.38235294818878174,"y":0.13124999403953552},{"x":0.38235294818878174,"y":0.13124999403953552}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38235294818878174,0.10000000149011612,0.38235294818878174,0.13124999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.10000000149011612},{"x":0.37254902720451355,"y":0.10000000149011612},{"x":0.37254902720451355,"y":0.13124999403953552},{"x":0.3137255012989044,"y":0.125}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"سرآغاز","boundary":[0.3137255012989044,0.10000000149011612,0.37254902720451355,0.13124999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.10000000149011612},{"x":0.30392158031463623,"y":0.10000000149011612},{"x":0.30392158031463623,"y":0.125},{"x":0.2647058963775635,"y":0.125}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.2647058963775635,0.10000000149011612,0.30392158031463623,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.10000000149011612},{"x":0.2647058963775635,"y":0.10000000149011612},{"x":0.2647058963775635,"y":0.125},{"x":0.20588235557079315,"y":0.125}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"هاست","boundary":[0.21568627655506134,0.10000000149011612,0.2647058963775635,0.125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.09375},{"x":0.44117647409439087,"y":0.10000000149011612},{"x":0.44117647409439087,"y":0.13124999403953552},{"x":0.20588235557079315,"y":0.125}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.21068627655506134,0.08675,0.4461764740943909,0.13824999403953553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.29374998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.29374998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.3062500059604645},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8039215803146362,0.29374998807907104,0.8725489974021912,0.3062500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.29374998807907104},{"x":0.7941176295280457,"y":0.29374998807907104},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3125},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7450980544090271,0.29374998807907104,0.7941176295280457,0.3125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.29374998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.29374998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.3062500059604645},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3125}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7400980544090271,0.28674998807907104,0.8775489974021912,0.3132500059604645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.3187499940395355},{"x":0.843137264251709,"y":0.3187499940395355},{"x":0.843137264251709,"y":0.3375000059604645},{"x":0.843137264251709,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.843137264251709,0.3187499940395355,0.843137264251709,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.3187499940395355},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3187499940395355},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7843137383460999,0.3187499940395355,0.8333333134651184,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3187499940395355},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3187499940395355},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3375000059604645},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.7254902124404907,0.3187499940395355,0.7843137383460999,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3187499940395355},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3187499940395355},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3375000059604645},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.6666666865348816,0.3187499940395355,0.7058823704719543,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3187499940395355},{"x":0.656862735748291,"y":0.3187499940395355},{"x":0.656862735748291,"y":0.3375000059604645},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.3187499940395355,0.656862735748291,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3187499940395355},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3187499940395355},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3375000059604645},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5980392098426819,0.3187499940395355,0.6372548937797546,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3187499940395355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3187499940395355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3375000059604645},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.5490196347236633,0.3187499940395355,0.5882353186607361,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3187499940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3187499940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.3375000059604645},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.4901960790157318,0.3187499940395355,0.5392156839370728,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.3187499940395355},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3187499940395355},{"x":0.4803921580314636,"y":0.3375000059604645},{"x":0.46078431606292725,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.46078431606292725,0.3187499940395355,0.4803921580314636,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3187499940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3187499940395355},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3375000059604645},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44117647409439087,0.3187499940395355,0.45098039507865906,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3187499940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3187499940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3375000059604645},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.3921568691730499,0.3187499940395355,0.4313725531101227,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3187499940395355},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3187499940395355},{"x":0.3921568691730499,"y":0.3375000059604645},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3529411852359772,0.3187499940395355,0.3921568691730499,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3187499940395355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3187499940395355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3375000059604645},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.29411765933036804,0.3187499940395355,0.3529411852359772,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.3187499940395355},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3187499940395355},{"x":0.28431373834609985,"y":0.3375000059604645},{"x":0.21568627655506134,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.21568627655506134,0.3187499940395355,0.28431373834609985,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.3187499940395355},{"x":0.20588235557079315,"y":0.3187499940395355},{"x":0.20588235557079315,"y":0.3375000059604645},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19607843458652496,0.3187499940395355,0.20588235557079315,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3187499940395355},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3187499940395355},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3375000059604645},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3375000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.12745098769664764,0.3187499940395355,0.18627451360225677,0.3375000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.34375},{"x":0.8823529481887817,"y":0.34375},{"x":0.8823529481887817,"y":0.36250001192092896},{"x":0.8333333134651184,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8333333134651184,0.34375,0.8823529481887817,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.34375},{"x":0.8235294222831726,"y":0.34375},{"x":0.8235294222831726,"y":0.36250001192092896},{"x":0.7843137383460999,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.7843137383460999,0.34375,0.8235294222831726,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.34375},{"x":0.7843137383460999,"y":0.34375},{"x":0.7843137383460999,"y":0.36250001192092896},{"x":0.7745097875595093,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7745097875595093,0.34375,0.7843137383460999,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.34375},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34375},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36250001192092896},{"x":0.7549019455909729,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7549019455909729,0.34375,0.7647058963775635,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.34375},{"x":0.7549019455909729,"y":0.34375},{"x":0.7549019455909729,"y":0.36250001192092896},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالها","boundary":[0.7058823704719543,0.34375,0.7549019455909729,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.34375},{"x":0.6960784196853638,"y":0.34375},{"x":0.6960784196853638,"y":0.36250001192092896},{"x":0.6764705777168274,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6764705777168274,0.34375,0.6960784196853638,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.34375},{"x":0.6764705777168274,"y":0.34375},{"x":0.6764705777168274,"y":0.36250001192092896},{"x":0.6470588445663452,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6470588445663452,0.34375,0.6764705777168274,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.34375},{"x":0.6372548937797546,"y":0.34375},{"x":0.6372548937797546,"y":0.36250001192092896},{"x":0.6078431606292725,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.6078431606292725,0.34375,0.6372548937797546,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.34375},{"x":0.5980392098426819,"y":0.34375},{"x":0.5980392098426819,"y":0.36250001192092896},{"x":0.5490196347236633,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالی","boundary":[0.5490196347236633,0.34375,0.5980392098426819,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.34375},{"x":0.5392156839370728,"y":0.34375},{"x":0.5392156839370728,"y":0.36250001192092896},{"x":0.5196078419685364,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5196078419685364,0.34375,0.5392156839370728,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.34375},{"x":0.5098039507865906,"y":0.34375},{"x":0.5098039507865906,"y":0.36250001192092896},{"x":0.47058823704719543,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.47058823704719543,0.34375,0.5098039507865906,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.34375},{"x":0.46078431606292725,"y":0.34375},{"x":0.46078431606292725,"y":0.36250001192092896},{"x":0.38235294818878174,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.38235294818878174,0.34375,0.46078431606292725,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.34375},{"x":0.38235294818878174,"y":0.34375},{"x":0.38235294818878174,"y":0.36250001192092896},{"x":0.37254902720451355,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.37254902720451355,0.34375,0.38235294818878174,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.34375},{"x":0.36274510622024536,"y":0.34375},{"x":0.36274510622024536,"y":0.36250001192092896},{"x":0.3235294222831726,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تکیه","boundary":[0.3235294222831726,0.34375,0.36274510622024536,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.34375},{"x":0.3137255012989044,"y":0.34375},{"x":0.3137255012989044,"y":0.36250001192092896},{"x":0.30392158031463623,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.30392158031463623,0.34375,0.3137255012989044,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.34375},{"x":0.29411765933036804,"y":0.34375},{"x":0.29411765933036804,"y":0.36250001192092896},{"x":0.2549019753932953,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.2549019753932953,0.34375,0.29411765933036804,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.34375},{"x":0.2549019753932953,"y":0.34375},{"x":0.2549019753932953,"y":0.36250001192092896},{"x":0.22549019753932953,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22549019753932953,0.34375,0.2549019753932953,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.34375},{"x":0.21568627655506134,"y":0.34375},{"x":0.21568627655506134,"y":0.36250001192092896},{"x":0.1666666716337204,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.1666666716337204,0.34375,0.21568627655506134,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.34375},{"x":0.1568627506494522,"y":0.34375},{"x":0.1568627506494522,"y":0.36250001192092896},{"x":0.14705882966518402,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14705882966518402,0.34375,0.1568627506494522,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.34375},{"x":0.13725490868091583,"y":0.34375},{"x":0.13725490868091583,"y":0.36250001192092896},{"x":0.12745098769664764,"y":0.36250001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12745098769664764,0.34375,0.13725490868091583,0.36250001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.3687500059604645},{"x":0.8823529481887817,"y":0.3687500059604645},{"x":0.8823529481887817,"y":0.39375001192092896},{"x":0.843137264251709,"y":0.39375001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.843137264251709,0.3687500059604645,0.8823529481887817,0.39375001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.3687500059604645},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3687500059604645},{"x":0.8333333134651184,"y":0.38749998807907104},{"x":0.7745097875595093,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7745097875595093,0.3687500059604645,0.8333333134651184,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.3687500059604645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3687500059604645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.39375001192092896},{"x":0.6372548937797546,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمیایی","boundary":[0.6372548937797546,0.3687500059604645,0.7647058963775635,0.39375001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.3687500059604645},{"x":0.6372548937797546,"y":0.3687500059604645},{"x":0.6372548937797546,"y":0.38749998807907104},{"x":0.6176470518112183,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6176470518112183,0.3687500059604645,0.6372548937797546,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3687500059604645},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3687500059604645},{"x":0.6078431606292725,"y":0.38749998807907104},{"x":0.529411792755127,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.529411792755127,0.3687500059604645,0.6078431606292725,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3687500059604645},{"x":0.529411792755127,"y":0.3687500059604645},{"x":0.529411792755127,"y":0.38749998807907104},{"x":0.5,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5,0.3687500059604645,0.529411792755127,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3687500059604645},{"x":0.5,"y":0.3687500059604645},{"x":0.5,"y":0.38749998807907104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.47058823704719543,0.3687500059604645,0.5,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.3687500059604645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3687500059604645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38749998807907104},{"x":0.46078431606292725,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46078431606292725,0.3687500059604645,0.47058823704719543,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.3687500059604645},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3687500059604645},{"x":0.45098039507865906,"y":0.38749998807907104},{"x":0.4313725531101227,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4313725531101227,0.3687500059604645,0.45098039507865906,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.3687500059604645},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3687500059604645},{"x":0.4313725531101227,"y":0.38749998807907104},{"x":0.37254902720451355,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تماسها","boundary":[0.37254902720451355,0.3687500059604645,0.4313725531101227,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3687500059604645},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3687500059604645},{"x":0.36274510622024536,"y":0.38749998807907104},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3529411852359772,0.3687500059604645,0.36274510622024536,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.3687500059604645},{"x":0.343137264251709,"y":0.3687500059604645},{"x":0.343137264251709,"y":0.38749998807907104},{"x":0.2549019753932953,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحبتهای","boundary":[0.2549019753932953,0.3687500059604645,0.343137264251709,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.3687500059604645},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3687500059604645},{"x":0.2450980395078659,"y":0.38749998807907104},{"x":0.21568627655506134,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.21568627655506134,0.3687500059604645,0.2450980395078659,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.3687500059604645},{"x":0.20588235557079315,"y":0.3687500059604645},{"x":0.20588235557079315,"y":0.38749998807907104},{"x":0.13725490868091583,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.13725490868091583,0.3687500059604645,0.20588235557079315,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3687500059604645},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3687500059604645},{"x":0.12745098769664764,"y":0.38749998807907104},{"x":0.12745098769664764,"y":0.38749998807907104}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12745098769664764,0.3687500059604645,0.12745098769664764,0.38749998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.39375001192092896},{"x":0.8725489974021912,"y":0.39375001192092896},{"x":0.8725489974021912,"y":0.41874998807907104},{"x":0.8039215803146362,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.8039215803146362,0.39375001192092896,0.8725489974021912,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.39375001192092896},{"x":0.8039215803146362,"y":0.39375001192092896},{"x":0.8039215803146362,"y":0.41874998807907104},{"x":0.8039215803146362,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8039215803146362,0.39375001192092896,0.8039215803146362,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.39375001192092896},{"x":0.7941176295280457,"y":0.39375001192092896},{"x":0.7941176295280457,"y":0.41874998807907104},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.7058823704719543,0.39375001192092896,0.7941176295280457,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.39375001192092896},{"x":0.6960784196853638,"y":0.39375001192092896},{"x":0.6960784196853638,"y":0.41874998807907104},{"x":0.686274528503418,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.686274528503418,0.39375001192092896,0.6960784196853638,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.39375001192092896},{"x":0.6764705777168274,"y":0.39375001192092896},{"x":0.6764705777168274,"y":0.41874998807907104},{"x":0.6274510025978088,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6274510025978088,0.39375001192092896,0.6764705777168274,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.39375001192092896},{"x":0.6274510025978088,"y":0.39375001192092896},{"x":0.6274510025978088,"y":0.41874998807907104},{"x":0.5490196347236633,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموختگان","boundary":[0.5490196347236633,0.39375001192092896,0.6274510025978088,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5490196347236633,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5490196347236633,"y":0.41874998807907104},{"x":0.5196078419685364,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5196078419685364,0.39375001192092896,0.5490196347236633,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5098039507865906,"y":0.39375001192092896},{"x":0.5098039507865906,"y":0.41874998807907104},{"x":0.4803921580314636,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.4803921580314636,0.39375001192092896,0.5098039507865906,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.39375001192092896},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39375001192092896},{"x":0.47058823704719543,"y":0.41874998807907104},{"x":0.47058823704719543,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47058823704719543,0.39375001192092896,0.47058823704719543,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.39375001192092896},{"x":0.46078431606292725,"y":0.39375001192092896},{"x":0.46078431606292725,"y":0.41874998807907104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.4117647111415863,0.39375001192092896,0.46078431606292725,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.39375001192092896},{"x":0.4117647111415863,"y":0.39375001192092896},{"x":0.4117647111415863,"y":0.41874998807907104},{"x":0.37254902720451355,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.37254902720451355,0.39375001192092896,0.4117647111415863,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.39375001192092896},{"x":0.36274510622024536,"y":0.39375001192092896},{"x":0.36274510622024536,"y":0.41874998807907104},{"x":0.3235294222831726,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.3235294222831726,0.39375001192092896,0.36274510622024536,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.39375001192092896},{"x":0.3137255012989044,"y":0.39375001192092896},{"x":0.3137255012989044,"y":0.41874998807907104},{"x":0.27450981736183167,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارها","boundary":[0.27450981736183167,0.39375001192092896,0.3137255012989044,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.39375001192092896},{"x":0.2647058963775635,"y":0.39375001192092896},{"x":0.2647058963775635,"y":0.41874998807907104},{"x":0.22549019753932953,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.22549019753932953,0.39375001192092896,0.2647058963775635,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.39375001192092896},{"x":0.21568627655506134,"y":0.39375001192092896},{"x":0.21568627655506134,"y":0.41874998807907104},{"x":0.18627451360225677,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.18627451360225677,0.39375001192092896,0.21568627655506134,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.39375001192092896},{"x":0.18627451360225677,"y":0.39375001192092896},{"x":0.18627451360225677,"y":0.41874998807907104},{"x":0.18627451360225677,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18627451360225677,0.39375001192092896,0.18627451360225677,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.39375001192092896},{"x":0.1764705926179886,"y":0.39375001192092896},{"x":0.1764705926179886,"y":0.41874998807907104},{"x":0.1568627506494522,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1568627506494522,0.39375001192092896,0.1764705926179886,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.39375001192092896},{"x":0.14705882966518402,"y":0.39375001192092896},{"x":0.14705882966518402,"y":0.41874998807907104},{"x":0.12745098769664764,"y":0.41874998807907104}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.12745098769664764,0.39375001192092896,0.14705882966518402,0.41874998807907104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.42500001192092896},{"x":0.8725489974021912,"y":0.42500001192092896},{"x":0.8725489974021912,"y":0.4437499940395355},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همواره","boundary":[0.8235294222831726,0.42500001192092896,0.8725489974021912,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.42500001192092896},{"x":0.813725471496582,"y":0.42500001192092896},{"x":0.813725471496582,"y":0.4437499940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدنظر","boundary":[0.7647058963775635,0.42500001192092896,0.813725471496582,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.42500001192092896},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42500001192092896},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4437499940395355},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.6960784196853638,0.42500001192092896,0.7647058963775635,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.42500001192092896},{"x":0.686274528503418,"y":0.42500001192092896},{"x":0.686274528503418,"y":0.4437499940395355},{"x":0.656862735748291,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.656862735748291,0.42500001192092896,0.686274528503418,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.42500001192092896},{"x":0.656862735748291,"y":0.42500001192092896},{"x":0.656862735748291,"y":0.4437499940395355},{"x":0.656862735748291,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.656862735748291,0.42500001192092896,0.656862735748291,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.42500001192092896},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42500001192092896},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4437499940395355},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6372548937797546,0.42500001192092896,0.6470588445663452,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.42500001192092896},{"x":0.6372548937797546,"y":0.42500001192092896},{"x":0.6372548937797546,"y":0.4437499940395355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.5882353186607361,0.42500001192092896,0.6372548937797546,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.41874998807907104},{"x":0.5784313678741455,"y":0.41874998807907104},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4437499940395355},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5490196347236633,0.41874998807907104,0.5784313678741455,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.41874998807907104},{"x":0.529411792755127,"y":0.42500001192092896},{"x":0.529411792755127,"y":0.4437499940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمی","boundary":[0.4313725531101227,0.41874998807907104,0.529411792755127,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.41874998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.41874998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.4437499940395355},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.3529411852359772,0.41874998807907104,0.4215686321258545,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.41874998807907104},{"x":0.343137264251709,"y":0.41874998807907104},{"x":0.343137264251709,"y":0.4437499940395355},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.30392158031463623,0.41874998807907104,0.343137264251709,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.41874998807907104},{"x":0.29411765933036804,"y":0.41874998807907104},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4437499940395355},{"x":0.2549019753932953,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"د.ل.","boundary":[0.2549019753932953,0.41874998807907104,0.29411765933036804,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.41874998807907104},{"x":0.2450980395078659,"y":0.41874998807907104},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4437499940395355},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیرون","boundary":[0.20588235557079315,0.41874998807907104,0.2450980395078659,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.41874998807907104},{"x":0.19607843458652496,"y":0.41874998807907104},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4437499940395355},{"x":0.18627451360225677,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.18627451360225677,0.41874998807907104,0.19607843458652496,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.41874998807907104},{"x":0.1764705926179886,"y":0.41874998807907104},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4437499940395355},{"x":0.13725490868091583,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدم","boundary":[0.13725490868091583,0.41874998807907104,0.1764705926179886,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.41874998807907104},{"x":0.13725490868091583,"y":0.41874998807907104},{"x":0.13725490868091583,"y":0.4437499940395355},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4437499940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12745098769664764,0.41874998807907104,0.13725490868091583,0.4437499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8725489974021912,"y":0.46875},{"x":0.8627451062202454,"y":0.46875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.8627451062202454,0.44999998807907104,0.8725489974021912,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.44999998807907104},{"x":0.843137264251709,"y":0.44999998807907104},{"x":0.843137264251709,"y":0.46875},{"x":0.8333333134651184,"y":0.46875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8333333134651184,0.44999998807907104,0.843137264251709,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8235294222831726,"y":0.44999998807907104},{"x":0.8235294222831726,"y":0.46875},{"x":0.7745097875595093,"y":0.46875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7745097875595093,0.44999998807907104,0.8235294222831726,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.44999998807907104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44999998807907104},{"x":0.7647058963775635,"y":0.46875},{"x":0.7156862616539001,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.7156862616539001,0.44999998807907104,0.7647058963775635,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6960784196853638,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6960784196853638,"y":0.46875},{"x":0.656862735748291,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردم","boundary":[0.656862735748291,0.44999998807907104,0.6960784196853638,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.44999998807907104},{"x":0.656862735748291,"y":0.44999998807907104},{"x":0.656862735748291,"y":0.46875},{"x":0.6372548937797546,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6372548937797546,0.44999998807907104,0.656862735748291,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6274510025978088,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6274510025978088,"y":0.46875},{"x":0.5980392098426819,"y":0.46875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5980392098426819,0.44999998807907104,0.6274510025978088,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5980392098426819,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5980392098426819,"y":0.46875},{"x":0.5588235259056091,"y":0.46875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.5588235259056091,0.44999998807907104,0.5980392098426819,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5490196347236633,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5490196347236633,"y":0.46875},{"x":0.5196078419685364,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5196078419685364,0.44999998807907104,0.5490196347236633,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5,"y":0.46875},{"x":0.46078431606292725,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.46078431606292725,0.44999998807907104,0.5,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.44999998807907104},{"x":0.46078431606292725,"y":0.44999998807907104},{"x":0.46078431606292725,"y":0.46875},{"x":0.4313725531101227,"y":0.46875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4313725531101227,0.44999998807907104,0.46078431606292725,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.46875},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.44999998807907104,0.4215686321258545,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46875},{"x":0.37254902720451355,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.37254902720451355,0.44999998807907104,0.4117647111415863,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.44999998807907104},{"x":0.37254902720451355,"y":0.44999998807907104},{"x":0.37254902720451355,"y":0.46875},{"x":0.343137264251709,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.343137264251709,0.44999998807907104,0.37254902720451355,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3333333432674408,"y":0.44999998807907104},{"x":0.3333333432674408,"y":0.46875},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29411765933036804,0.44999998807907104,0.3333333432674408,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.44999998807907104},{"x":0.29411765933036804,"y":0.44999998807907104},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46875},{"x":0.28431373834609985,"y":0.46875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.28431373834609985,0.44999998807907104,0.29411765933036804,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.44999998807907104},{"x":0.28431373834609985,"y":0.44999998807907104},{"x":0.28431373834609985,"y":0.46875},{"x":0.2647058963775635,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2647058963775635,0.44999998807907104,0.28431373834609985,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.44999998807907104},{"x":0.2647058963775635,"y":0.44999998807907104},{"x":0.2647058963775635,"y":0.46875},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.23529411852359772,0.44999998807907104,0.2647058963775635,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.44999998807907104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44999998807907104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46875},{"x":0.19607843458652496,"y":0.46875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.19607843458652496,0.44999998807907104,0.23529411852359772,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.44999998807907104},{"x":0.18627451360225677,"y":0.44999998807907104},{"x":0.18627451360225677,"y":0.46875},{"x":0.1764705926179886,"y":0.46875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1764705926179886,0.44999998807907104,0.18627451360225677,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.44999998807907104},{"x":0.1666666716337204,"y":0.44999998807907104},{"x":0.1666666716337204,"y":0.46875},{"x":0.11764705926179886,"y":0.46875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.11764705926179886,0.44999998807907104,0.1666666716337204,0.46875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.4749999940395355},{"x":0.8823529481887817,"y":0.4749999940395355},{"x":0.8823529481887817,"y":0.4937500059604645},{"x":0.8627451062202454,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8627451062202454,0.4749999940395355,0.8823529481887817,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.4749999940395355},{"x":0.8529411554336548,"y":0.4749999940395355},{"x":0.8529411554336548,"y":0.4937500059604645},{"x":0.7941176295280457,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.7941176295280457,0.4749999940395355,0.8529411554336548,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.4749999940395355},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4749999940395355},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4937500059604645},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7745097875595093,0.4749999940395355,0.7843137383460999,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4749999940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4749999940395355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4937500059604645},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6960784196853638,0.4749999940395355,0.7647058963775635,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.4749999940395355},{"x":0.686274528503418,"y":0.4749999940395355},{"x":0.686274528503418,"y":0.4937500059604645},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.6274510025978088,0.4749999940395355,0.686274528503418,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.4749999940395355},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4749999940395355},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4937500059604645},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.5392156839370728,0.4749999940395355,0.6176470518112183,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4749999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4749999940395355},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4937500059604645},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشورت","boundary":[0.47058823704719543,0.4749999940395355,0.5392156839370728,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.4749999940395355},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4749999940395355},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4937500059604645},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.44117647409439087,0.4749999940395355,0.46078431606292725,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4749999940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4749999940395355},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4937500059604645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.4749999940395355,0.4313725531101227,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.4749999940395355},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4749999940395355},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4937500059604645},{"x":0.343137264251709,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درنهایت","boundary":[0.343137264251709,0.4749999940395355,0.4117647111415863,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.4749999940395355},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4749999940395355},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4937500059604645},{"x":0.3235294222831726,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3235294222831726,0.4749999940395355,0.3333333432674408,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.4749999940395355},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4749999940395355},{"x":0.3137255012989044,"y":0.4937500059604645},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.28431373834609985,0.4749999940395355,0.3137255012989044,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4749999940395355},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4749999940395355},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4937500059604645},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.23529411852359772,0.4749999940395355,0.28431373834609985,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.4749999940395355},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4749999940395355},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4937500059604645},{"x":0.1568627506494522,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسیدیم","boundary":[0.1568627506494522,0.4749999940395355,0.22549019753932953,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.4749999940395355},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4749999940395355},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4937500059604645},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4937500059604645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.11764705926179886,0.4749999940395355,0.14705882966518402,0.4937500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5},{"x":0.8725489974021912,"y":0.5},{"x":0.8725489974021912,"y":0.5249999761581421},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.8235294222831726,0.5,0.8725489974021912,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.5},{"x":0.813725471496582,"y":0.5},{"x":0.813725471496582,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7843137383460999,0.5,0.813725471496582,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.5},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7352941036224365,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.7352941036224365,0.5,0.7745097875595093,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5,0.7156862616539001,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.5},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5249999761581421},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6764705777168274,0.5,0.7058823704719543,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5249999761581421},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6372548937797546,0.5,0.6666666865348816,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5249999761581421},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6078431606292725,0.5,0.6274510025978088,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5249999761581421},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5784313678741455,0.5,0.6078431606292725,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5249999761581421},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5392156839370728,0.5,0.5784313678741455,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5},{"x":0.529411792755127,"y":0.5},{"x":0.529411792755127,"y":0.5249999761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.4901960790157318,0.5,0.529411792755127,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.5},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5249999761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4215686321258545,0.5,0.4803921580314636,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.5},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5249999761581421},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.38235294818878174,0.5,0.4215686321258545,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5249999761581421},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازی","boundary":[0.3333333432674408,0.5,0.37254902720451355,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5249999761581421},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29411765933036804,0.5,0.3333333432674408,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5249999761581421},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2647058963775635,0.5,0.28431373834609985,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.4937500059604645},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5249999761581421},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالها","boundary":[0.21568627655506134,0.4937500059604645,0.2549019753932953,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.4937500059604645},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4937500059604645},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5249999761581421},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.1764705926179886,0.4937500059604645,0.20588235557079315,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.4937500059604645},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4937500059604645},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5249999761581421},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5249999761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خالی","boundary":[0.11764705926179886,0.4937500059604645,0.1666666716337204,0.5249999761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.5249999761581421},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5249999761581421},{"x":0.8823529481887817,"y":0.550000011920929},{"x":0.8627451062202454,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.8627451062202454,0.5249999761581421,0.8823529481887817,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.5249999761581421},{"x":0.8529411554336548,"y":0.5249999761581421},{"x":0.8529411554336548,"y":0.550000011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.7843137383460999,0.5249999761581421,0.8529411554336548,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7745097875595093,"y":0.550000011920929},{"x":0.7549019455909729,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7549019455909729,0.5249999761581421,0.7745097875595093,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7549019455909729,"y":0.550000011920929},{"x":0.7254902124404907,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7254902124404907,0.5249999761581421,0.7549019455909729,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7254902124404907,"y":0.550000011920929},{"x":0.7156862616539001,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7156862616539001,0.5249999761581421,0.7254902124404907,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5249999761581421},{"x":0.7156862616539001,"y":0.550000011920929},{"x":0.6960784196853638,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6960784196853638,0.5249999761581421,0.7156862616539001,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5249999761581421},{"x":0.686274528503418,"y":0.5249999761581421},{"x":0.686274528503418,"y":0.550000011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.6470588445663452,0.5249999761581421,0.686274528503418,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.5249999761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5249999761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.550000011920929},{"x":0.5588235259056091,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمعبندی","boundary":[0.5588235259056091,0.5249999761581421,0.6470588445663452,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5249999761581421},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5249999761581421},{"x":0.5588235259056091,"y":0.550000011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5098039507865906,0.5249999761581421,0.5588235259056091,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5249999761581421},{"x":0.5,"y":0.5249999761581421},{"x":0.5,"y":0.550000011920929},{"x":0.4803921580314636,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4803921580314636,0.5249999761581421,0.5,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5249999761581421},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5249999761581421},{"x":0.47058823704719543,"y":0.550000011920929},{"x":0.44117647409439087,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.44117647409439087,0.5249999761581421,0.47058823704719543,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.5249999761581421},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5249999761581421},{"x":0.44117647409439087,"y":0.550000011920929},{"x":0.4215686321258545,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4215686321258545,0.5249999761581421,0.44117647409439087,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.5249999761581421},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5249999761581421},{"x":0.4117647111415863,"y":0.550000011920929},{"x":0.36274510622024536,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.36274510622024536,0.5249999761581421,0.4117647111415863,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5249999761581421},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5249999761581421},{"x":0.3529411852359772,"y":0.550000011920929},{"x":0.3333333432674408,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3333333432674408,0.5249999761581421,0.3529411852359772,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.5249999761581421},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5249999761581421},{"x":0.3235294222831726,"y":0.550000011920929},{"x":0.28431373834609985,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.28431373834609985,0.5249999761581421,0.3235294222831726,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.5249999761581421},{"x":0.27450981736183167,"y":0.5249999761581421},{"x":0.27450981736183167,"y":0.550000011920929},{"x":0.2450980395078659,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2450980395078659,0.5249999761581421,0.27450981736183167,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.5249999761581421},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5249999761581421},{"x":0.23529411852359772,"y":0.550000011920929},{"x":0.18627451360225677,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.18627451360225677,0.5249999761581421,0.23529411852359772,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5249999761581421},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5249999761581421},{"x":0.1764705926179886,"y":0.550000011920929},{"x":0.11764705926179886,"y":0.550000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکمل","boundary":[0.11764705926179886,0.5249999761581421,0.1764705926179886,0.550000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.550000011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.550000011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.574999988079071},{"x":0.8235294222831726,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.8235294222831726,0.550000011920929,0.8725489974021912,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.550000011920929},{"x":0.813725471496582,"y":0.550000011920929},{"x":0.813725471496582,"y":0.574999988079071},{"x":0.7843137383460999,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7843137383460999,0.550000011920929,0.813725471496582,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.550000011920929},{"x":0.7745097875595093,"y":0.550000011920929},{"x":0.7745097875595093,"y":0.574999988079071},{"x":0.7450980544090271,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7450980544090271,0.550000011920929,0.7745097875595093,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.550000011920929},{"x":0.7352941036224365,"y":0.550000011920929},{"x":0.7352941036224365,"y":0.574999988079071},{"x":0.7156862616539001,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7156862616539001,0.550000011920929,0.7352941036224365,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.550000011920929},{"x":0.7156862616539001,"y":0.550000011920929},{"x":0.7156862616539001,"y":0.574999988079071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6470588445663452,0.550000011920929,0.7156862616539001,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.550000011920929},{"x":0.6666666865348816,"y":0.550000011920929},{"x":0.6666666865348816,"y":0.574999988079071},{"x":0.6176470518112183,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.6176470518112183,0.550000011920929,0.6666666865348816,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.550000011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.550000011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.574999988079071},{"x":0.529411792755127,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.529411792755127,0.550000011920929,0.5980392098426819,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.550000011920929},{"x":0.5196078419685364,"y":0.550000011920929},{"x":0.5196078419685364,"y":0.574999988079071},{"x":0.4901960790157318,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.4901960790157318,0.550000011920929,0.5196078419685364,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.550000011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.550000011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.574999988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4803921580314636,0.550000011920929,0.4901960790157318,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.550000011920929},{"x":0.47058823704719543,"y":0.550000011920929},{"x":0.47058823704719543,"y":0.574999988079071},{"x":0.46078431606292725,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46078431606292725,0.550000011920929,0.47058823704719543,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.550000011920929},{"x":0.45098039507865906,"y":0.550000011920929},{"x":0.45098039507865906,"y":0.574999988079071},{"x":0.4313725531101227,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4313725531101227,0.550000011920929,0.45098039507865906,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.550000011920929},{"x":0.4215686321258545,"y":0.550000011920929},{"x":0.4215686321258545,"y":0.574999988079071},{"x":0.4019607901573181,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.4019607901573181,0.550000011920929,0.4215686321258545,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.550000011920929},{"x":0.4019607901573181,"y":0.550000011920929},{"x":0.4019607901573181,"y":0.574999988079071},{"x":0.4019607901573181,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4019607901573181,0.550000011920929,0.4019607901573181,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.550000011920929},{"x":0.3921568691730499,"y":0.550000011920929},{"x":0.3921568691730499,"y":0.574999988079071},{"x":0.3333333432674408,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.3333333432674408,0.550000011920929,0.3921568691730499,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.550000011920929},{"x":0.3235294222831726,"y":0.550000011920929},{"x":0.3235294222831726,"y":0.574999988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3137255012989044,0.550000011920929,0.3235294222831726,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.550000011920929},{"x":0.30392158031463623,"y":0.550000011920929},{"x":0.30392158031463623,"y":0.574999988079071},{"x":0.2549019753932953,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.2549019753932953,0.550000011920929,0.30392158031463623,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.550000011920929},{"x":0.2450980395078659,"y":0.550000011920929},{"x":0.2450980395078659,"y":0.574999988079071},{"x":0.22549019753932953,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.22549019753932953,0.550000011920929,0.2450980395078659,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.550000011920929},{"x":0.21568627655506134,"y":0.550000011920929},{"x":0.21568627655506134,"y":0.574999988079071},{"x":0.1764705926179886,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.1764705926179886,0.550000011920929,0.21568627655506134,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.550000011920929},{"x":0.1666666716337204,"y":0.550000011920929},{"x":0.1666666716337204,"y":0.574999988079071},{"x":0.11764705926179886,"y":0.574999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.11764705926179886,0.550000011920929,0.1666666716337204,0.574999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.581250011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.581250011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.6000000238418579},{"x":0.8529411554336548,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.8529411554336548,0.581250011920929,0.8725489974021912,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.581250011920929},{"x":0.8529411554336548,"y":0.581250011920929},{"x":0.8529411554336548,"y":0.6000000238418579},{"x":0.843137264251709,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.843137264251709,0.581250011920929,0.8529411554336548,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.581250011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.581250011920929},{"x":0.843137264251709,"y":0.6000000238418579},{"x":0.813725471496582,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.813725471496582,0.581250011920929,0.843137264251709,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.581250011920929},{"x":0.813725471496582,"y":0.581250011920929},{"x":0.813725471496582,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7941176295280457,0.581250011920929,0.813725471496582,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.581250011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.581250011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.7450980544090271,0.581250011920929,0.7843137383460999,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.581250011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.581250011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7450980544090271,0.581250011920929,0.7450980544090271,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.581250011920929},{"x":0.7352941036224365,"y":0.581250011920929},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6000000238418579},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7254902124404907,0.581250011920929,0.7352941036224365,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.581250011920929},{"x":0.7156862616539001,"y":0.581250011920929},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6000000238418579},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6764705777168274,0.581250011920929,0.7156862616539001,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.581250011920929},{"x":0.6666666865348816,"y":0.581250011920929},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6000000238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.656862735748291,0.581250011920929,0.6666666865348816,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.581250011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.581250011920929},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخصص","boundary":[0.5784313678741455,0.581250011920929,0.6470588445663452,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.581250011920929},{"x":0.5784313678741455,"y":0.581250011920929},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6000000238418579},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.5392156839370728,0.581250011920929,0.5784313678741455,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.581250011920929},{"x":0.529411792755127,"y":0.581250011920929},{"x":0.529411792755127,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکار","boundary":[0.4803921580314636,0.581250011920929,0.529411792755127,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.574999988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.574999988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6000000238418579},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرامی","boundary":[0.44117647409439087,0.574999988079071,0.4803921580314636,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.574999988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.574999988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6000000238418579},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.37254902720451355,0.574999988079071,0.4215686321258545,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.574999988079071},{"x":0.37254902720451355,"y":0.574999988079071},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6000000238418579},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.3333333432674408,0.574999988079071,0.37254902720451355,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.574999988079071},{"x":0.3235294222831726,"y":0.574999988079071},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6000000238418579},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.2647058963775635,0.574999988079071,0.3235294222831726,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.574999988079071},{"x":0.2647058963775635,"y":0.574999988079071},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6000000238418579},{"x":0.18627451360225677,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدرضا","boundary":[0.18627451360225677,0.574999988079071,0.2647058963775635,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.574999988079071},{"x":0.1764705926179886,"y":0.574999988079071},{"x":0.1764705926179886,"y":0.6000000238418579},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6000000238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاحی","boundary":[0.11764705926179886,0.574999988079071,0.1764705926179886,0.6000000238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.606249988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.606249988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.625},{"x":0.8529411554336548,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8529411554336548,0.606249988079071,0.8725489974021912,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.606249988079071},{"x":0.8529411554336548,"y":0.606249988079071},{"x":0.8529411554336548,"y":0.625},{"x":0.813725471496582,"y":0.625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.813725471496582,0.606249988079071,0.8529411554336548,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.606249988079071},{"x":0.8039215803146362,"y":0.606249988079071},{"x":0.8039215803146362,"y":0.625},{"x":0.7352941036224365,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.7352941036224365,0.606249988079071,0.8039215803146362,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.606249988079071},{"x":0.7352941036224365,"y":0.606249988079071},{"x":0.7352941036224365,"y":0.625},{"x":0.7254902124404907,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7254902124404907,0.606249988079071,0.7352941036224365,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.606249988079071},{"x":0.7156862616539001,"y":0.606249988079071},{"x":0.7156862616539001,"y":0.625},{"x":0.686274528503418,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.686274528503418,0.606249988079071,0.7156862616539001,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.606249988079071},{"x":0.686274528503418,"y":0.606249988079071},{"x":0.686274528503418,"y":0.625},{"x":0.6666666865348816,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6666666865348816,0.606249988079071,0.686274528503418,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.606249988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.606249988079071},{"x":0.656862735748291,"y":0.625},{"x":0.6372548937797546,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6372548937797546,0.606249988079071,0.656862735748291,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.606249988079071},{"x":0.6274510025978088,"y":0.606249988079071},{"x":0.6274510025978088,"y":0.625},{"x":0.5882353186607361,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.5882353186607361,0.606249988079071,0.6274510025978088,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.606249988079071},{"x":0.5784313678741455,"y":0.606249988079071},{"x":0.5784313678741455,"y":0.625},{"x":0.5588235259056091,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5588235259056091,0.606249988079071,0.5784313678741455,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.606249988079071},{"x":0.5588235259056091,"y":0.606249988079071},{"x":0.5588235259056091,"y":0.625},{"x":0.5,"y":0.625}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5,0.606249988079071,0.5588235259056091,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.606249988079071},{"x":0.5,"y":0.606249988079071},{"x":0.5,"y":0.625},{"x":0.47058823704719543,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.47058823704719543,0.606249988079071,0.5,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.606249988079071},{"x":0.47058823704719543,"y":0.606249988079071},{"x":0.47058823704719543,"y":0.625},{"x":0.4313725531101227,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4313725531101227,0.606249988079071,0.47058823704719543,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.606249988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.606249988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.625},{"x":0.4019607901573181,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرا","boundary":[0.4019607901573181,0.606249988079071,0.4215686321258545,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.606249988079071},{"x":0.3921568691730499,"y":0.606249988079071},{"x":0.3921568691730499,"y":0.625},{"x":0.3529411852359772,"y":0.625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.3529411852359772,0.606249988079071,0.3921568691730499,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.606249988079071},{"x":0.343137264251709,"y":0.606249988079071},{"x":0.343137264251709,"y":0.625},{"x":0.3137255012989044,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.3137255012989044,0.606249988079071,0.343137264251709,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.606249988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.606249988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.625},{"x":0.3137255012989044,"y":0.625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3137255012989044,0.606249988079071,0.3137255012989044,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.606249988079071},{"x":0.30392158031463623,"y":0.606249988079071},{"x":0.30392158031463623,"y":0.625},{"x":0.29411765933036804,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29411765933036804,0.606249988079071,0.30392158031463623,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.606249988079071},{"x":0.28431373834609985,"y":0.606249988079071},{"x":0.28431373834609985,"y":0.625},{"x":0.2450980395078659,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.2450980395078659,0.606249988079071,0.28431373834609985,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.606249988079071},{"x":0.23529411852359772,"y":0.606249988079071},{"x":0.23529411852359772,"y":0.625},{"x":0.20588235557079315,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.20588235557079315,0.606249988079071,0.23529411852359772,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.606249988079071},{"x":0.20588235557079315,"y":0.606249988079071},{"x":0.20588235557079315,"y":0.625},{"x":0.1666666716337204,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1666666716337204,0.606249988079071,0.20588235557079315,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.606249988079071},{"x":0.1568627506494522,"y":0.606249988079071},{"x":0.1568627506494522,"y":0.625},{"x":0.13725490868091583,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.13725490868091583,0.606249988079071,0.1568627506494522,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.606249988079071},{"x":0.13725490868091583,"y":0.606249988079071},{"x":0.13725490868091583,"y":0.625},{"x":0.11764705926179886,"y":0.625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11764705926179886,0.606249988079071,0.13725490868091583,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6312500238418579},{"x":0.8725489974021912,"y":0.6312500238418579},{"x":0.8725489974021912,"y":0.65625},{"x":0.7843137383460999,"y":0.65625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همکاریهای","boundary":[0.7843137383460999,0.6312500238418579,0.8725489974021912,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6312500238418579},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6312500238418579},{"x":0.7745097875595093,"y":0.65625},{"x":0.7058823704719543,"y":0.65625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.7058823704719543,0.6312500238418579,0.7745097875595093,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6312500238418579},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6312500238418579},{"x":0.6960784196853638,"y":0.65625},{"x":0.6470588445663452,"y":0.65625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.6470588445663452,0.6312500238418579,0.6960784196853638,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.6312500238418579},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6312500238418579},{"x":0.6372548937797546,"y":0.65625},{"x":0.6274510025978088,"y":0.65625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6274510025978088,0.6312500238418579,0.6372548937797546,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6312500238418579},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6312500238418579},{"x":0.6176470518112183,"y":0.65625},{"x":0.5882353186607361,"y":0.65625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.5882353186607361,0.6312500238418579,0.6176470518112183,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.6312500238418579},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6312500238418579},{"x":0.5784313678741455,"y":0.65625},{"x":0.5490196347236633,"y":0.65625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.5490196347236633,0.6312500238418579,0.5784313678741455,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6312500238418579},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6312500238418579},{"x":0.5392156839370728,"y":0.65625},{"x":0.5098039507865906,"y":0.65625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5098039507865906,0.6312500238418579,0.5392156839370728,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.6312500238418579},{"x":0.5,"y":0.6312500238418579},{"x":0.5,"y":0.65625},{"x":0.44117647409439087,"y":0.65625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.44117647409439087,0.6312500238418579,0.5,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.6312500238418579},{"x":0.44117647409439087,"y":0.6312500238418579},{"x":0.44117647409439087,"y":0.65625},{"x":0.3921568691730499,"y":0.65625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.3921568691730499,0.6312500238418579,0.44117647409439087,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.6312500238418579},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6312500238418579},{"x":0.38235294818878174,"y":0.65625},{"x":0.37254902720451355,"y":0.65625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37254902720451355,0.6312500238418579,0.38235294818878174,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.6312500238418579},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6312500238418579},{"x":0.37254902720451355,"y":0.65625},{"x":0.30392158031463623,"y":0.65625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.30392158031463623,0.6312500238418579,0.37254902720451355,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6312500238418579},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6312500238418579},{"x":0.29411765933036804,"y":0.65625},{"x":0.2647058963775635,"y":0.65625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2647058963775635,0.6312500238418579,0.29411765933036804,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.6312500238418579},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6312500238418579},{"x":0.2647058963775635,"y":0.65625},{"x":0.2549019753932953,"y":0.65625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2549019753932953,0.6312500238418579,0.2647058963775635,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6312500238418579},{"x":0.2549019753932953,"y":0.6312500238418579},{"x":0.2549019753932953,"y":0.65625},{"x":0.23529411852359772,"y":0.65625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23529411852359772,0.6312500238418579,0.2549019753932953,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.6312500238418579},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6312500238418579},{"x":0.22549019753932953,"y":0.65625},{"x":0.19607843458652496,"y":0.65625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.19607843458652496,0.6312500238418579,0.22549019753932953,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.6312500238418579},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6312500238418579},{"x":0.19607843458652496,"y":0.65625},{"x":0.18627451360225677,"y":0.65625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18627451360225677,0.6312500238418579,0.19607843458652496,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6312500238418579},{"x":0.1764705926179886,"y":0.6312500238418579},{"x":0.1764705926179886,"y":0.65625},{"x":0.11764705926179886,"y":0.65625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیشک","boundary":[0.11764705926179886,0.6312500238418579,0.1764705926179886,0.65625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.65625},{"x":0.8725489974021912,"y":0.65625},{"x":0.8725489974021912,"y":0.6812499761581421},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.8333333134651184,0.65625,0.8725489974021912,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.65625},{"x":0.8333333134651184,"y":0.65625},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6812499761581421},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.7941176295280457,0.65625,0.8333333134651184,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.65625},{"x":0.7745097875595093,"y":0.65625},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6812499761581421},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.65625,0.7745097875595093,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.65625},{"x":0.7549019455909729,"y":0.65625},{"x":0.7549019455909729,"y":0.6812499761581421},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.7156862616539001,0.65625,0.7549019455909729,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.65625},{"x":0.7156862616539001,"y":0.65625},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6812499761581421},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.6666666865348816,0.65625,0.7156862616539001,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.65625},{"x":0.656862735748291,"y":0.65625},{"x":0.656862735748291,"y":0.6812499761581421},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6078431606292725,0.65625,0.656862735748291,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.65625},{"x":0.5980392098426819,"y":0.65625},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6812499761581421},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.65625,0.5980392098426819,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.65625},{"x":0.5882353186607361,"y":0.65625},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6812499761581421},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5392156839370728,0.65625,0.5882353186607361,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.65625},{"x":0.529411792755127,"y":0.65625},{"x":0.529411792755127,"y":0.6812499761581421},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5098039507865906,0.65625,0.529411792755127,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.65625},{"x":0.5,"y":0.65625},{"x":0.5,"y":0.6812499761581421},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.47058823704719543,0.65625,0.5,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.65625},{"x":0.45098039507865906,"y":0.65625},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6812499761581421},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4313725531101227,0.65625,0.45098039507865906,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.65625},{"x":0.4313725531101227,"y":0.65625},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6812499761581421},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4117647111415863,0.65625,0.4313725531101227,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.65625},{"x":0.4019607901573181,"y":0.65625},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6812499761581421},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.3529411852359772,0.65625,0.4019607901573181,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.65625},{"x":0.3529411852359772,"y":0.65625},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6812499761581421},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امکانپذیر","boundary":[0.27450981736183167,0.65625,0.3529411852359772,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.65625},{"x":0.2647058963775635,"y":0.65625},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6812499761581421},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.23529411852359772,0.65625,0.2647058963775635,0.6812499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.65625},{"x":0.23529411852359772,"y":0.65625},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6812499761581421},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.65625,0.23529411852359772,0.6812499761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.3187499940395355},{"x":0.8823529481887817,"y":0.3187499940395355},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6812499761581421},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6812499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11264705926179885,0.3117499940395355,0.8873529481887817,0.6882499761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6875},{"x":0.843137264251709,"y":0.6875},{"x":0.843137264251709,"y":0.706250011920929},{"x":0.8235294222831726,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8235294222831726,0.6875,0.843137264251709,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6875},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6875},{"x":0.8235294222831726,"y":0.706250011920929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7843137383460999,0.6875,0.8235294222831726,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6875},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6875},{"x":0.7745097875595093,"y":0.706250011920929},{"x":0.7058823704719543,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7058823704719543,0.6875,0.7745097875595093,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6812499761581421},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6875},{"x":0.6960784196853638,"y":0.706250011920929},{"x":0.6372548937797546,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6372548937797546,0.6812499761581421,0.6960784196853638,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6812499761581421},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6812499761581421},{"x":0.6274510025978088,"y":0.706250011920929},{"x":0.5686274766921997,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5686274766921997,0.6812499761581421,0.6274510025978088,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6812499761581421},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6812499761581421},{"x":0.5588235259056091,"y":0.706250011920929},{"x":0.5,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5,0.6812499761581421,0.5588235259056091,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6812499761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6812499761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.706250011920929},{"x":0.4803921580314636,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4803921580314636,0.6812499761581421,0.4901960790157318,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.6812499761581421},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6812499761581421},{"x":0.47058823704719543,"y":0.706250011920929},{"x":0.4215686321258545,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.4215686321258545,0.6812499761581421,0.47058823704719543,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.6812499761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6812499761581421},{"x":0.4215686321258545,"y":0.706250011920929},{"x":0.37254902720451355,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.37254902720451355,0.6812499761581421,0.4215686321258545,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6812499761581421},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6812499761581421},{"x":0.37254902720451355,"y":0.706250011920929},{"x":0.3333333432674408,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.3333333432674408,0.6812499761581421,0.37254902720451355,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.6812499761581421},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6812499761581421},{"x":0.3235294222831726,"y":0.706250011920929},{"x":0.27450981736183167,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.27450981736183167,0.6812499761581421,0.3235294222831726,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.6812499761581421},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6812499761581421},{"x":0.2647058963775635,"y":0.706250011920929},{"x":0.21568627655506134,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.21568627655506134,0.6812499761581421,0.2647058963775635,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.6812499761581421},{"x":0.20588235557079315,"y":0.6812499761581421},{"x":0.20588235557079315,"y":0.706250011920929},{"x":0.1764705926179886,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1764705926179886,0.6812499761581421,0.20588235557079315,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6812499761581421},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6812499761581421},{"x":0.1666666716337204,"y":0.706250011920929},{"x":0.12745098769664764,"y":0.706250011920929}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.12745098769664764,0.6812499761581421,0.1666666716337204,0.706250011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.7124999761581421},{"x":0.8725489974021912,"y":0.7124999761581421},{"x":0.8725489974021912,"y":0.731249988079071},{"x":0.7745097875595093,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.7745097875595093,0.7124999761581421,0.8725489974021912,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.7124999761581421},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7124999761581421},{"x":0.7745097875595093,"y":0.731249988079071},{"x":0.7450980544090271,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7450980544090271,0.7124999761581421,0.7745097875595093,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7124999761581421},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7124999761581421},{"x":0.7450980544090271,"y":0.731249988079071},{"x":0.7058823704719543,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7058823704719543,0.7124999761581421,0.7450980544090271,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.7124999761581421},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7124999761581421},{"x":0.7058823704719543,"y":0.731249988079071},{"x":0.6960784196853638,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.7124999761581421,0.7058823704719543,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7124999761581421},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7124999761581421},{"x":0.6960784196853638,"y":0.731249988079071},{"x":0.6274510025978088,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6274510025978088,0.7124999761581421,0.6960784196853638,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.7124999761581421},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7124999761581421},{"x":0.6274510025978088,"y":0.731249988079071},{"x":0.6078431606292725,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6078431606292725,0.7124999761581421,0.6274510025978088,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.706250011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.706250011920929},{"x":0.6078431606292725,"y":0.731249988079071},{"x":0.5588235259056091,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکار","boundary":[0.5588235259056091,0.706250011920929,0.6078431606292725,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.706250011920929},{"x":0.5490196347236633,"y":0.706250011920929},{"x":0.5490196347236633,"y":0.731249988079071},{"x":0.5,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرامی","boundary":[0.5,0.706250011920929,0.5490196347236633,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.706250011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.706250011920929},{"x":0.4901960790157318,"y":0.731249988079071},{"x":0.44117647409439087,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.44117647409439087,0.706250011920929,0.4901960790157318,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.706250011920929},{"x":0.44117647409439087,"y":0.706250011920929},{"x":0.44117647409439087,"y":0.731249988079071},{"x":0.4019607901573181,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.4019607901573181,0.706250011920929,0.44117647409439087,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.706250011920929},{"x":0.3921568691730499,"y":0.706250011920929},{"x":0.3921568691730499,"y":0.731249988079071},{"x":0.3333333432674408,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.3333333432674408,0.706250011920929,0.3921568691730499,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.706250011920929},{"x":0.3235294222831726,"y":0.706250011920929},{"x":0.3235294222831726,"y":0.731249988079071},{"x":0.29411765933036804,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیژن","boundary":[0.29411765933036804,0.706250011920929,0.3235294222831726,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.706250011920929},{"x":0.28431373834609985,"y":0.706250011920929},{"x":0.28431373834609985,"y":0.731249988079071},{"x":0.23529411852359772,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیبایی","boundary":[0.23529411852359772,0.706250011920929,0.28431373834609985,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.706250011920929},{"x":0.23529411852359772,"y":0.706250011920929},{"x":0.23529411852359772,"y":0.731249988079071},{"x":0.21568627655506134,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.21568627655506134,0.706250011920929,0.23529411852359772,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.706250011920929},{"x":0.20588235557079315,"y":0.706250011920929},{"x":0.20588235557079315,"y":0.731249988079071},{"x":0.18627451360225677,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.18627451360225677,0.706250011920929,0.20588235557079315,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.706250011920929},{"x":0.1764705926179886,"y":0.706250011920929},{"x":0.1764705926179886,"y":0.731249988079071},{"x":0.1666666716337204,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1666666716337204,0.706250011920929,0.1764705926179886,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.706250011920929},{"x":0.1568627506494522,"y":0.706250011920929},{"x":0.1568627506494522,"y":0.731249988079071},{"x":0.11764705926179886,"y":0.731249988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.11764705926179886,0.706250011920929,0.1568627506494522,0.731249988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627451062202454,"y":0.737500011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.737500011920929},{"x":0.8725489974021912,"y":0.7562500238418579},{"x":0.8627451062202454,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8627451062202454,0.737500011920929,0.8725489974021912,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.737500011920929},{"x":0.8529411554336548,"y":0.737500011920929},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7562500238418579},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرفتاریها","boundary":[0.7745097875595093,0.737500011920929,0.8529411554336548,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.737500011920929},{"x":0.7647058963775635,"y":0.737500011920929},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7562500238418579},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7549019455909729,0.737500011920929,0.7647058963775635,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.737500011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.737500011920929},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7562500238418579},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشغله","boundary":[0.6960784196853638,0.737500011920929,0.7450980544090271,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.737500011920929},{"x":0.686274528503418,"y":0.737500011920929},{"x":0.686274528503418,"y":0.7562500238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.656862735748291,0.737500011920929,0.686274528503418,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.737500011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.737500011920929},{"x":0.656862735748291,"y":0.7562500238418579},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.6078431606292725,0.737500011920929,0.656862735748291,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.737500011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.737500011920929},{"x":0.5980392098426819,"y":0.7562500238418579},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستاری","boundary":[0.5196078419685364,0.737500011920929,0.5980392098426819,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.737500011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.737500011920929},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7562500238418579},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4901960790157318,0.737500011920929,0.5098039507865906,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.737500011920929},{"x":0.4803921580314636,"y":0.737500011920929},{"x":0.4803921580314636,"y":0.7562500238418579},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.44117647409439087,0.737500011920929,0.4803921580314636,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.737500011920929},{"x":0.4313725531101227,"y":0.737500011920929},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7562500238418579},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4215686321258545,0.737500011920929,0.4313725531101227,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.737500011920929},{"x":0.4117647111415863,"y":0.737500011920929},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7562500238418579},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3921568691730499,0.737500011920929,0.4117647111415863,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.737500011920929},{"x":0.38235294818878174,"y":0.737500011920929},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7562500238418579},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.3529411852359772,0.737500011920929,0.38235294818878174,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.737500011920929},{"x":0.343137264251709,"y":0.737500011920929},{"x":0.343137264251709,"y":0.7562500238418579},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.30392158031463623,0.737500011920929,0.343137264251709,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.737500011920929},{"x":0.29411765933036804,"y":0.737500011920929},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7562500238418579},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29411765933036804,0.737500011920929,0.29411765933036804,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.737500011920929},{"x":0.28431373834609985,"y":0.737500011920929},{"x":0.28431373834609985,"y":0.7562500238418579},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27450981736183167,0.737500011920929,0.28431373834609985,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.737500011920929},{"x":0.2647058963775635,"y":0.737500011920929},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7562500238418579},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.21568627655506134,0.737500011920929,0.2647058963775635,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.737500011920929},{"x":0.20588235557079315,"y":0.737500011920929},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7562500238418579},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.1666666716337204,0.737500011920929,0.20588235557079315,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.737500011920929},{"x":0.1666666716337204,"y":0.737500011920929},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7562500238418579},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7562500238418579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زحل","boundary":[0.11764705926179886,0.737500011920929,0.1666666716337204,0.7562500238418579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.762499988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.762499988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.78125},{"x":0.8039215803146362,"y":0.78125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیروانی","boundary":[0.8039215803146362,0.762499988079071,0.8725489974021912,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.762499988079071},{"x":0.7941176295280457,"y":0.762499988079071},{"x":0.7941176295280457,"y":0.78125},{"x":0.7843137383460999,"y":0.78125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7843137383460999,0.762499988079071,0.7941176295280457,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.762499988079071},{"x":0.7745097875595093,"y":0.762499988079071},{"x":0.7745097875595093,"y":0.78125},{"x":0.7254902124404907,"y":0.78125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.7254902124404907,0.762499988079071,0.7745097875595093,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.762499988079071},{"x":0.7254902124404907,"y":0.762499988079071},{"x":0.7254902124404907,"y":0.78125},{"x":0.686274528503418,"y":0.78125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تایپ","boundary":[0.686274528503418,0.762499988079071,0.7254902124404907,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.762499988079071},{"x":0.6764705777168274,"y":0.762499988079071},{"x":0.6764705777168274,"y":0.78125},{"x":0.6372548937797546,"y":0.78125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6372548937797546,0.762499988079071,0.6764705777168274,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.762499988079071},{"x":0.6274510025978088,"y":0.762499988079071},{"x":0.6274510025978088,"y":0.78125},{"x":0.5588235259056091,"y":0.78125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.5588235259056091,0.762499988079071,0.6274510025978088,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.762499988079071},{"x":0.5490196347236633,"y":0.762499988079071},{"x":0.5490196347236633,"y":0.78125},{"x":0.4803921580314636,"y":0.78125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.4803921580314636,0.762499988079071,0.5490196347236633,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.762499988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.762499988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.78125},{"x":0.46078431606292725,"y":0.78125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.46078431606292725,0.762499988079071,0.4803921580314636,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.762499988079071},{"x":0.45098039507865906,"y":0.762499988079071},{"x":0.45098039507865906,"y":0.78125},{"x":0.4215686321258545,"y":0.78125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4215686321258545,0.762499988079071,0.45098039507865906,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.762499988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.762499988079071},{"x":0.4215686321258545,"y":0.78125},{"x":0.4117647111415863,"y":0.78125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.762499988079071,0.4215686321258545,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.762499988079071},{"x":0.4019607901573181,"y":0.762499988079071},{"x":0.4019607901573181,"y":0.78125},{"x":0.38235294818878174,"y":0.78125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38235294818878174,0.762499988079071,0.4019607901573181,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.762499988079071},{"x":0.38235294818878174,"y":0.762499988079071},{"x":0.38235294818878174,"y":0.78125},{"x":0.343137264251709,"y":0.78125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.343137264251709,0.762499988079071,0.38235294818878174,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.762499988079071},{"x":0.3333333432674408,"y":0.762499988079071},{"x":0.3333333432674408,"y":0.78125},{"x":0.3235294222831726,"y":0.78125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3235294222831726,0.762499988079071,0.3333333432674408,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.762499988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.762499988079071},{"x":0.3137255012989044,"y":0.78125},{"x":0.28431373834609985,"y":0.78125}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.28431373834609985,0.762499988079071,0.3137255012989044,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.762499988079071},{"x":0.28431373834609985,"y":0.762499988079071},{"x":0.28431373834609985,"y":0.78125},{"x":0.21568627655506134,"y":0.78125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.21568627655506134,0.762499988079071,0.28431373834609985,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.762499988079071},{"x":0.20588235557079315,"y":0.762499988079071},{"x":0.20588235557079315,"y":0.78125},{"x":0.19607843458652496,"y":0.78125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19607843458652496,0.762499988079071,0.20588235557079315,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.762499988079071},{"x":0.19607843458652496,"y":0.762499988079071},{"x":0.19607843458652496,"y":0.78125},{"x":0.14705882966518402,"y":0.78125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.14705882966518402,0.762499988079071,0.19607843458652496,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.762499988079071},{"x":0.12745098769664764,"y":0.762499988079071},{"x":0.12745098769664764,"y":0.78125},{"x":0.11764705926179886,"y":0.78125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.11764705926179886,0.762499988079071,0.12745098769664764,0.78125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.793749988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.793749988079071},{"x":0.8725489974021912,"y":0.8062499761581421},{"x":0.8529411554336548,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8529411554336548,0.793749988079071,0.8725489974021912,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.793749988079071},{"x":0.8529411554336548,"y":0.793749988079071},{"x":0.8529411554336548,"y":0.8062499761581421},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نحوی","boundary":[0.8039215803146362,0.793749988079071,0.8529411554336548,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.793749988079071},{"x":0.7941176295280457,"y":0.793749988079071},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8062499761581421},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7843137383460999,0.793749988079071,0.7941176295280457,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.793749988079071},{"x":0.7745097875595093,"y":0.793749988079071},{"x":0.7745097875595093,"y":0.8062499761581421},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انحاء","boundary":[0.7352941036224365,0.793749988079071,0.7745097875595093,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7875000238418579},{"x":0.7254902124404907,"y":0.793749988079071},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8062499761581421},{"x":0.656862735748291,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.656862735748291,0.7875000238418579,0.7254902124404907,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7875000238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.7875000238418579},{"x":0.656862735748291,"y":0.8062499761581421},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6470588445663452,0.7875000238418579,0.656862735748291,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.7875000238418579},{"x":0.6372548937797546,"y":0.7875000238418579},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8062499761581421},{"x":0.6176470518112183,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6176470518112183,0.7875000238418579,0.6372548937797546,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7875000238418579},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7875000238418579},{"x":0.6176470518112183,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5588235259056091,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5588235259056091,0.7875000238418579,0.6176470518112183,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.7875000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7875000238418579},{"x":0.5588235259056091,"y":0.8062499761581421},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5490196347236633,0.7875000238418579,0.5588235259056091,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.7875000238418579},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7875000238418579},{"x":0.5392156839370728,"y":0.8062499761581421},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4901960790157318,0.7875000238418579,0.5392156839370728,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7875000238418579},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7875000238418579},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8062499761581421},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4803921580314636,0.7875000238418579,0.4901960790157318,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7875000238418579},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7875000238418579},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8062499761581421},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.44117647409439087,0.7875000238418579,0.47058823704719543,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7875000238418579},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7875000238418579},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8062499761581421},{"x":0.44117647409439087,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44117647409439087,0.7875000238418579,0.44117647409439087,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.7875000238418579},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7875000238418579},{"x":0.4313725531101227,"y":0.8062499761581421},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.37254902720451355,0.7875000238418579,0.4313725531101227,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.7875000238418579},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7875000238418579},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8062499761581421},{"x":0.36274510622024536,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36274510622024536,0.7875000238418579,0.37254902720451355,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.7875000238418579},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7875000238418579},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8062499761581421},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.30392158031463623,0.7875000238418579,0.3529411852359772,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.7875000238418579},{"x":0.30392158031463623,"y":0.7875000238418579},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8062499761581421},{"x":0.28431373834609985,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.28431373834609985,0.7875000238418579,0.30392158031463623,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7875000238418579},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7875000238418579},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8062499761581421},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.23529411852359772,0.7875000238418579,0.27450981736183167,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.7875000238418579},{"x":0.22549019753932953,"y":0.7875000238418579},{"x":0.22549019753932953,"y":0.8062499761581421},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.1764705926179886,0.7875000238418579,0.22549019753932953,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1568627506494522,"y":0.7875000238418579},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7875000238418579},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8062499761581421},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1568627506494522,0.7875000238418579,0.1666666716337204,0.8062499761581421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.7875000238418579},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7875000238418579},{"x":0.14705882966518402,"y":0.8062499761581421},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.11764705926179886,0.7875000238418579,0.14705882966518402,0.8062499761581421]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6812499761581421},{"x":0.8725489974021912,"y":0.6875},{"x":0.8725489974021912,"y":0.8062499761581421},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8062499761581421}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11264705926179885,0.6742499761581421,0.8775489974021912,0.8132499761581421],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5,"y":0.856249988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.856249988079071}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"سه","boundary":[0.4803921580314636,0.8500000238418579,0.5,0.856249988079071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5,"y":0.8500000238418579},{"x":0.5,"y":0.856249988079071},{"x":0.4803921580314636,"y":0.856249988079071}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4753921580314636,0.8430000238418579,0.505,0.863249988079071],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/xhBIzQxVsbMurSUy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/hHZzwlGegFRwQrKq.jpg","blurred":"/storage/books/519fb8b38f56b685/pages/FtQaIIwCsQZphfua.jpg"},"info":{"width":102,"height":160,"margin":[0.0011043829339392045,0.0005031249906867742,0.9913965784568413,0.9942140625745057]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.08749999850988388},{"x":0.8725489974021912,"y":0.08749999850988388},{"x":0.8725489974021912,"y":0.10625000298023224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.8235294222831726,0.08749999850988388,0.8725489974021912,0.10625000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.08749999850988388},{"x":0.8235294222831726,"y":0.08749999850988388},{"x":0.8235294222831726,"y":0.10625000298023224},{"x":0.7745097875595093,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.7745097875595093,0.08749999850988388,0.8235294222831726,0.10625000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.08749999850988388},{"x":0.7647058963775635,"y":0.08749999850988388},{"x":0.7647058963775635,"y":0.10625000298023224},{"x":0.7549019455909729,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7549019455909729,0.08749999850988388,0.7647058963775635,0.10625000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.08749999850988388},{"x":0.7450980544090271,"y":0.08749999850988388},{"x":0.7549019455909729,"y":0.10625000298023224},{"x":0.656862735748291,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.656862735748291,0.08749999850988388,0.7549019455909729,0.10625000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.08749999850988388},{"x":0.6470588445663452,"y":0.08749999850988388},{"x":0.6470588445663452,"y":0.10625000298023224},{"x":0.6274510025978088,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6274510025978088,0.08749999850988388,0.6470588445663452,0.10625000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.08749999850988388},{"x":0.6274510025978088,"y":0.08749999850988388},{"x":0.6274510025978088,"y":0.10625000298023224},{"x":0.5882353186607361,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5882353186607361,0.08749999850988388,0.6274510025978088,0.10625000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.08749999850988388},{"x":0.5882353186607361,"y":0.08749999850988388},{"x":0.5882353186607361,"y":0.10625000298023224},{"x":0.5784313678741455,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5784313678741455,0.08749999850988388,0.5882353186607361,0.10625000298023224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.08749999850988388},{"x":0.8725489974021912,"y":0.08749999850988388},{"x":0.8725489974021912,"y":0.10625000298023224},{"x":0.5784313678741455,"y":0.10625000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5734313678741455,0.08049999850988387,0.8775489974021912,0.11325000298023224],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.11249999701976776},{"x":0.843137264251709,"y":0.11249999701976776},{"x":0.843137264251709,"y":0.13124999403953552},{"x":0.813725471496582,"y":0.13124999403953552}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.813725471496582,0.11249999701976776,0.843137264251709,0.13124999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.11249999701976776},{"x":0.8039215803146362,"y":0.11249999701976776},{"x":0.8039215803146362,"y":0.13124999403953552},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13124999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7647058963775635,0.11249999701976776,0.8039215803146362,0.13124999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.11249999701976776},{"x":0.7549019455909729,"y":0.11249999701976776},{"x":0.7549019455909729,"y":0.13124999403953552},{"x":0.7058823704719543,"y":0.13124999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7058823704719543,0.11249999701976776,0.7549019455909729,0.13124999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.11249999701976776},{"x":0.7058823704719543,"y":0.11249999701976776},{"x":0.7058823704719543,"y":0.13124999403953552},{"x":0.686274528503418,"y":0.13124999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.686274528503418,0.11249999701976776,0.7058823704719543,0.13124999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.11249999701976776},{"x":0.6764705777168274,"y":0.11249999701976776},{"x":0.6764705777168274,"y":0.13124999403953552},{"x":0.6372548937797546,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6372548937797546,0.11249999701976776,0.6764705777168274,0.13124999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.11249999701976776},{"x":0.6176470518112183,"y":0.11249999701976776},{"x":0.6176470518112183,"y":0.13750000298023224},{"x":0.5784313678741455,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.5784313678741455,0.11249999701976776,0.6176470518112183,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.11249999701976776},{"x":0.5784313678741455,"y":0.11249999701976776},{"x":0.5784313678741455,"y":0.13750000298023224},{"x":0.5490196347236633,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.5490196347236633,0.11249999701976776,0.5784313678741455,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.11249999701976776},{"x":0.5392156839370728,"y":0.11249999701976776},{"x":0.5392156839370728,"y":0.13750000298023224},{"x":0.4803921580314636,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤثری","boundary":[0.4803921580314636,0.11249999701976776,0.5392156839370728,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.11249999701976776},{"x":0.47058823704719543,"y":0.11249999701976776},{"x":0.47058823704719543,"y":0.13750000298023224},{"x":0.46078431606292725,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46078431606292725,0.11249999701976776,0.47058823704719543,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.11249999701976776},{"x":0.45098039507865906,"y":0.11249999701976776},{"x":0.45098039507865906,"y":0.13750000298023224},{"x":0.3921568691730499,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.38235294818878174,0.11249999701976776,0.45098039507865906,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.11249999701976776},{"x":0.38235294818878174,"y":0.11249999701976776},{"x":0.38235294818878174,"y":0.13750000298023224},{"x":0.3137255012989044,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3137255012989044,0.11249999701976776,0.38235294818878174,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.11249999701976776},{"x":0.30392158031463623,"y":0.11249999701976776},{"x":0.30392158031463623,"y":0.13750000298023224},{"x":0.2549019753932953,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.2549019753932953,0.11249999701976776,0.30392158031463623,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.11249999701976776},{"x":0.2450980395078659,"y":0.11249999701976776},{"x":0.2450980395078659,"y":0.13750000298023224},{"x":0.23529411852359772,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23529411852359772,0.11249999701976776,0.2450980395078659,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.11249999701976776},{"x":0.22549019753932953,"y":0.11249999701976776},{"x":0.22549019753932953,"y":0.13750000298023224},{"x":0.1666666716337204,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمیقتر","boundary":[0.1666666716337204,0.11249999701976776,0.22549019753932953,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.11249999701976776},{"x":0.1568627506494522,"y":0.11249999701976776},{"x":0.1568627506494522,"y":0.13750000298023224},{"x":0.11764705926179886,"y":0.13750000298023224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.11764705926179886,0.11249999701976776,0.1568627506494522,0.13750000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.13750000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.13750000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.15625},{"x":0.8039215803146362,"y":0.15625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوردگی","boundary":[0.8039215803146362,0.13750000298023224,0.8725489974021912,0.15625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.13750000298023224},{"x":0.7941176295280457,"y":0.13750000298023224},{"x":0.7941176295280457,"y":0.15625},{"x":0.7843137383460999,"y":0.15625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7843137383460999,0.13750000298023224,0.7941176295280457,0.15625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.13750000298023224},{"x":0.7745097875595093,"y":0.13750000298023224},{"x":0.7745097875595093,"y":0.16249999403953552},{"x":0.7352941036224365,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.7352941036224365,0.13750000298023224,0.7745097875595093,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.13750000298023224},{"x":0.7254902124404907,"y":0.13750000298023224},{"x":0.7254902124404907,"y":0.16249999403953552},{"x":0.6960784196853638,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.6960784196853638,0.13750000298023224,0.7254902124404907,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.13750000298023224},{"x":0.686274528503418,"y":0.13750000298023224},{"x":0.686274528503418,"y":0.16249999403953552},{"x":0.6666666865348816,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6666666865348816,0.13750000298023224,0.686274528503418,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.13750000298023224},{"x":0.656862735748291,"y":0.13750000298023224},{"x":0.656862735748291,"y":0.16249999403953552},{"x":0.529411792755127,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الکتروشیمیایی","boundary":[0.529411792755127,0.13750000298023224,0.656862735748291,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.13750000298023224},{"x":0.5196078419685364,"y":0.13750000298023224},{"x":0.5196078419685364,"y":0.16249999403953552},{"x":0.5098039507865906,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5098039507865906,0.13750000298023224,0.5196078419685364,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.13750000298023224},{"x":0.4901960790157318,"y":0.13750000298023224},{"x":0.4901960790157318,"y":0.16249999403953552},{"x":0.46078431606292725,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.46078431606292725,0.13750000298023224,0.4901960790157318,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.13750000298023224},{"x":0.45098039507865906,"y":0.13750000298023224},{"x":0.45098039507865906,"y":0.16249999403953552},{"x":0.45098039507865906,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45098039507865906,0.13750000298023224,0.45098039507865906,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.13750000298023224},{"x":0.44117647409439087,"y":0.13750000298023224},{"x":0.44117647409439087,"y":0.16249999403953552},{"x":0.4117647111415863,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.4117647111415863,0.13750000298023224,0.44117647409439087,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.13750000298023224},{"x":0.4117647111415863,"y":0.13750000298023224},{"x":0.4117647111415863,"y":0.16249999403953552},{"x":0.38235294818878174,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.38235294818878174,0.13750000298023224,0.4117647111415863,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.14374999701976776},{"x":0.37254902720451355,"y":0.14374999701976776},{"x":0.37254902720451355,"y":0.16249999403953552},{"x":0.3529411852359772,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.3529411852359772,0.14374999701976776,0.37254902720451355,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.14374999701976776},{"x":0.343137264251709,"y":0.14374999701976776},{"x":0.343137264251709,"y":0.16249999403953552},{"x":0.29411765933036804,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.29411765933036804,0.14374999701976776,0.343137264251709,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.14374999701976776},{"x":0.29411765933036804,"y":0.14374999701976776},{"x":0.29411765933036804,"y":0.16249999403953552},{"x":0.2450980395078659,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.2450980395078659,0.14374999701976776,0.29411765933036804,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.14374999701976776},{"x":0.2450980395078659,"y":0.14374999701976776},{"x":0.2450980395078659,"y":0.16249999403953552},{"x":0.21568627655506134,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21568627655506134,0.14374999701976776,0.2450980395078659,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.14374999701976776},{"x":0.20588235557079315,"y":0.14374999701976776},{"x":0.20588235557079315,"y":0.16249999403953552},{"x":0.1764705926179886,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.1764705926179886,0.14374999701976776,0.20588235557079315,0.16249999403953552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.14374999701976776},{"x":0.1568627506494522,"y":0.14374999701976776},{"x":0.1568627506494522,"y":0.16249999403953552},{"x":0.11764705926179886,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.11764705926179886,0.14374999701976776,0.1568627506494522,0.16249999403953552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.11249999701976776},{"x":0.8725489974021912,"y":0.11249999701976776},{"x":0.8725489974021912,"y":0.15625},{"x":0.11764705926179886,"y":0.16249999403953552}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11264705926179885,0.10549999701976776,0.8775489974021912,0.16325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.16875000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.16875000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.18125000596046448},{"x":0.843137264251709,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"است","boundary":[0.843137264251709,0.16875000298023224,0.8725489974021912,0.18125000596046448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.16875000298023224},{"x":0.8333333134651184,"y":0.16875000298023224},{"x":0.8333333134651184,"y":0.18125000596046448},{"x":0.8333333134651184,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.8333333134651184,0.16875000298023224,0.8333333134651184,0.18125000596046448]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.16875000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.16875000298023224},{"x":0.8725489974021912,"y":0.18125000596046448},{"x":0.8333333134651184,"y":0.18125000596046448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8283333134651184,0.16175000298023223,0.8775489974021912,0.18825000596046448],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.1875},{"x":0.843137264251709,"y":0.1875},{"x":0.843137264251709,"y":0.21250000596046448},{"x":0.8235294222831726,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8235294222831726,0.1875,0.843137264251709,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1875},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1875},{"x":0.8235294222831726,"y":0.21250000596046448},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.7647058963775635,0.1875,0.8235294222831726,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.1875},{"x":0.7745097875595093,"y":0.1875},{"x":0.7745097875595093,"y":0.21250000596046448},{"x":0.7156862616539001,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.7156862616539001,0.1875,0.7745097875595093,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.1875},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1875},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21250000596046448},{"x":0.686274528503418,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.686274528503418,0.1875,0.7058823704719543,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.1875},{"x":0.6764705777168274,"y":0.1875},{"x":0.6764705777168274,"y":0.21250000596046448},{"x":0.6372548937797546,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.6372548937797546,0.1875,0.6764705777168274,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.19374999403953552},{"x":0.6274510025978088,"y":0.1875},{"x":0.6274510025978088,"y":0.21250000596046448},{"x":0.5784313678741455,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5784313678741455,0.19374999403953552,0.6274510025978088,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.19374999403953552},{"x":0.5686274766921997,"y":0.19374999403953552},{"x":0.5686274766921997,"y":0.21250000596046448},{"x":0.5490196347236633,"y":0.21250000596046448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5490196347236633,0.19374999403953552,0.5686274766921997,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.19374999403953552},{"x":0.5392156839370728,"y":0.19374999403953552},{"x":0.5392156839370728,"y":0.21250000596046448},{"x":0.5,"y":0.21875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5,0.19374999403953552,0.5392156839370728,0.21250000596046448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.19374999403953552},{"x":0.5,"y":0.19374999403953552},{"x":0.5,"y":0.21875},{"x":0.4901960790157318,"y":0.21875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.19374999403953552,0.5,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.19374999403953552},{"x":0.4803921580314636,"y":0.19374999403953552},{"x":0.4803921580314636,"y":0.21875},{"x":0.4117647111415863,"y":0.21875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکالات","boundary":[0.4117647111415863,0.19374999403953552,0.4803921580314636,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.19374999403953552},{"x":0.4019607901573181,"y":0.19374999403953552},{"x":0.4117647111415863,"y":0.21875},{"x":0.38235294818878174,"y":0.21875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.38235294818878174,0.19374999403953552,0.4117647111415863,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.19374999403953552},{"x":0.37254902720451355,"y":0.19374999403953552},{"x":0.38235294818878174,"y":0.21875},{"x":0.37254902720451355,"y":0.21875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.36274510622024536,0.19374999403953552,0.38235294818878174,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.19374999403953552},{"x":0.36274510622024536,"y":0.19374999403953552},{"x":0.36274510622024536,"y":0.21875},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.29411765933036804,0.19374999403953552,0.36274510622024536,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.19374999403953552},{"x":0.28431373834609985,"y":0.19374999403953552},{"x":0.28431373834609985,"y":0.21875},{"x":0.2549019753932953,"y":0.21875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.2549019753932953,0.19374999403953552,0.28431373834609985,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.19374999403953552},{"x":0.2450980395078659,"y":0.19374999403953552},{"x":0.2450980395078659,"y":0.21875},{"x":0.23529411852359772,"y":0.21875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23529411852359772,0.19374999403953552,0.2450980395078659,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.19374999403953552},{"x":0.22549019753932953,"y":0.19374999403953552},{"x":0.22549019753932953,"y":0.21875},{"x":0.19607843458652496,"y":0.21875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.19607843458652496,0.19374999403953552,0.22549019753932953,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.19374999403953552},{"x":0.18627451360225677,"y":0.19374999403953552},{"x":0.18627451360225677,"y":0.21875},{"x":0.11764705926179886,"y":0.21875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.11764705926179886,0.19374999403953552,0.18627451360225677,0.21875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.21875},{"x":0.8725489974021912,"y":0.21875},{"x":0.8725489974021912,"y":0.23749999701976776},{"x":0.8529411554336548,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8529411554336548,0.21875,0.8725489974021912,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.21875},{"x":0.8529411554336548,"y":0.21250000596046448},{"x":0.8529411554336548,"y":0.23749999701976776},{"x":0.7941176295280457,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپهای","boundary":[0.7941176295280457,0.21875,0.8529411554336548,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.21875},{"x":0.7843137383460999,"y":0.21875},{"x":0.7843137383460999,"y":0.23749999701976776},{"x":0.7352941036224365,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.7352941036224365,0.21875,0.7843137383460999,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.21875},{"x":0.7352941036224365,"y":0.21875},{"x":0.7352941036224365,"y":0.23749999701976776},{"x":0.7156862616539001,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7156862616539001,0.21875,0.7352941036224365,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.21875},{"x":0.7156862616539001,"y":0.21875},{"x":0.7156862616539001,"y":0.23749999701976776},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.6470588445663452,0.21875,0.7156862616539001,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.21875},{"x":0.6372548937797546,"y":0.21875},{"x":0.6372548937797546,"y":0.23749999701976776},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منعکس","boundary":[0.5882353186607361,0.21875,0.6372548937797546,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.21875},{"x":0.5686274766921997,"y":0.21875},{"x":0.5686274766921997,"y":0.23749999701976776},{"x":0.5490196347236633,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5490196347236633,0.21875,0.5686274766921997,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.21875},{"x":0.529411792755127,"y":0.21875},{"x":0.529411792755127,"y":0.23749999701976776},{"x":0.46078431606292725,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.46078431606292725,0.21875,0.529411792755127,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.21875},{"x":0.45098039507865906,"y":0.21875},{"x":0.45098039507865906,"y":0.23749999701976776},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.4117647111415863,0.21875,0.45098039507865906,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.21875},{"x":0.4019607901573181,"y":0.21875},{"x":0.4019607901573181,"y":0.23749999701976776},{"x":0.3921568691730499,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3921568691730499,0.21875,0.4019607901573181,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.21875},{"x":0.38235294818878174,"y":0.21875},{"x":0.38235294818878174,"y":0.23749999701976776},{"x":0.3235294222831726,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.3235294222831726,0.21875,0.38235294818878174,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.21875},{"x":0.3137255012989044,"y":0.21875},{"x":0.3137255012989044,"y":0.23749999701976776},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.29411765933036804,0.21875,0.3137255012989044,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.21875},{"x":0.29411765933036804,"y":0.21875},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23749999701976776},{"x":0.2549019753932953,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2549019753932953,0.21875,0.29411765933036804,0.23749999701976776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.21875},{"x":0.2549019753932953,"y":0.21875},{"x":0.2549019753932953,"y":0.23749999701976776},{"x":0.2450980395078659,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2450980395078659,0.21875,0.2549019753932953,0.23749999701976776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.19374999403953552},{"x":0.8725489974021912,"y":0.1875},{"x":0.8725489974021912,"y":0.23749999701976776},{"x":0.11764705926179886,"y":0.23749999701976776}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11264705926179885,0.18674999403953552,0.8775489974021912,0.24449999701976777],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.30000001192092896},{"x":0.343137264251709,"y":0.30000001192092896},{"x":0.343137264251709,"y":0.3187499940395355},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3187499940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.2647058963775635,0.30000001192092896,0.343137264251709,0.3187499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.30000001192092896},{"x":0.2647058963775635,"y":0.30000001192092896},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3187499940395355},{"x":0.20588235557079315,"y":0.3187499940395355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلعذار","boundary":[0.20588235557079315,0.30000001192092896,0.2647058963775635,0.3187499940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36274510622024536,"y":0.32499998807907104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.32499998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.34375},{"x":0.36274510622024536,"y":0.34375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.36274510622024536,0.32499998807907104,0.4215686321258545,0.34375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.32499998807907104},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32499998807907104},{"x":0.3529411852359772,"y":0.34375},{"x":0.27450981736183167,"y":0.34375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.27450981736183167,0.32499998807907104,0.3529411852359772,0.34375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18627451360225677,"y":0.32499998807907104},{"x":0.2647058963775635,"y":0.32499998807907104},{"x":0.2647058963775635,"y":0.34375},{"x":0.18627451360225677,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.18627451360225677,0.32499998807907104,0.2647058963775635,0.34375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.33125001192092896},{"x":0.1764705926179886,"y":0.33125001192092896},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3499999940395355},{"x":0.13725490868091583,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.13725490868091583,0.33125001192092896,0.1764705926179886,0.3499999940395355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.30000001192092896},{"x":0.4117647111415863,"y":0.29374998807907104},{"x":0.4215686321258545,"y":0.34375},{"x":0.13725490868091583,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13225490868091583,0.29300001192092895,0.4265686321258545,0.35075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.35624998807907104},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3499999940395355},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3687500059604645},{"x":0.30392158031463623,"y":0.3687500059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.30392158031463623,0.35624998807907104,0.37254902720451355,0.3687500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.35624998807907104},{"x":0.30392158031463623,"y":0.35624998807907104},{"x":0.30392158031463623,"y":0.3687500059604645},{"x":0.2450980395078659,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.2450980395078659,0.35624998807907104,0.30392158031463623,0.3687500059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.35624998807907104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35624998807907104},{"x":0.2450980395078659,"y":0.375},{"x":0.1764705926179886,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.1764705926179886,0.35624998807907104,0.2450980395078659,0.375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.35624998807907104},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3499999940395355},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3687500059604645},{"x":0.1764705926179886,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.17147059261798858,0.34924998807907104,0.37754902720451355,0.3757500059604645],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.38749998807907104},{"x":0.30392158031463623,"y":0.38749998807907104},{"x":0.30392158031463623,"y":0.40625},{"x":0.27450981736183167,"y":0.40625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهار","boundary":[0.27450981736183167,0.38749998807907104,0.30392158031463623,0.40625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753