مقدمه‌ای بر مهار سیلابها و بهره‌وری بهینه از آنها مقدمه‌ای بر مهار سیلابها و بهره‌وری بهینه از آنها

توضیحات

کتاب حاضر در چهار دفتر کلیات، آبیاری سیلابی، کاربرد گسترش سیلاب در تغذیه مصنوعی آبخوان هاو بندهای کوتاه خاکی تدوین شده است.غرض نویسنده از تالیف این کتاب طرح مسایلی چند و کوشش در نمایاندن راههایی ساده برای حل آنها می باشد. هرچند با پیشرفت روزافزون آب شناسی و دانش آبیاری و حضور کارشناسانی ارزشمند در ایران ممکن است کاربرد آبیاری سیلابی بازگشت به تاریکی قلمداد شود،‌لکن با توجه به تنگناهای موجود در تهیه و نگاهداری آب، احتمالاً این قدم کوچک راهگشای گامهای سترگ آیندگان خواهد بود,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796128","title":"مقدمه‌ای بر مهار سیلابها و بهره‌وری بهینه از آنها","price":"۵۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۱‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/80c9d7e09d5048d1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/80c9d7e09d5048d1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/80c9d7e09d5048d1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/80c9d7e09d5048d1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/80c9d7e09d5048d1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/80c9d7e09d5048d1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/80c9d7e09d5048d1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/80c9d7e09d5048d1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/80c9d7e09d5048d1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/80c9d7e09d5048d1/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۵","nobat_chap":"1","description":["کتاب حاضر در چهار دفتر کلیات، آبیاری سیلابی، کاربرد گسترش سیلاب در تغذیه مصنوعی آبخوان هاو بندهای کوتاه خاکی تدوین شده است.غرض نویسنده از تالیف این کتاب طرح مسایلی چند و کوشش در نمایاندن راههایی ساده برای حل آنها می باشد. هرچند با پیشرفت روزافزون آب شناسی و دانش آبیاری و حضور کارشناسانی ارزشمند در ایران ممکن است کاربرد آبیاری سیلابی بازگشت به تاریکی قلمداد شود،‌لکن با توجه به تنگناهای موجود در تهیه و نگاهداری آب، احتمالاً این قدم کوچک راهگشای گامهای سترگ آیندگان خواهد بود",""],"pages_count":"522","keywords":"null","token":"80c9d7e09d5048d1","created_at":"2020-08-10 14:28:13","updated_at":"2022-08-14 10:36:07","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 15:22:08","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918167","title":"سید آهنگ کوثر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سید","lastname":"آهنگ کوثر","token":"1449918eea655eb4","created_at":"2020-04-14 13:47:43","updated_at":"2020-04-14 13:47:43","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918167","title":"سید آهنگ کوثر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"سید","lastname":"آهنگ کوثر","token":"1449918eea655eb4","created_at":"2020-04-14 13:47:43","updated_at":"2020-04-14 13:47:43","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784808","file":"5f311a35e94279.37202082.pdf","book_id":"3796128","toc":null,"created_at":"2020-08-10 14:28:15","updated_at":"2022-08-14 10:36:07","process_started_at":"2020-08-10 14:28:17","process_done_at":"2020-08-10 14:28:28","process_failed_at":null,"pages_count":"558","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"39918ee2e20e0bc3861503455f218b77e6ebab1ad3b9aa4bbcfd530543caab0b512366cac064c05deb2daadf77663c0bdb9e07ebf1f652f154f71479d6acf787","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"164","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-10-25 12:38:45","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":"71500","urlify":"%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۵۲۲","authorTitle":"سید آهنگ کوثر","tocStr":"","url":"/preview/80c9d7e09d5048d1/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":558,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"80c9d7e09d5048d1","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/rPbVjPtYLQxAfRqU.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/TWWHmNxRAPLejxkp.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/MXlPbOpwhVpexAhK-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":678,"margin":[0.0003425782180132986,0.00010714752378716933,0.9982814595879627,0.9985974147509685]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.07817108929157257},{"x":0.6428571343421936,"y":0.07669616490602493},{"x":0.6428571343421936,"y":0.12094395607709885},{"x":0.598739504814148,"y":0.12094395607709885}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.598739504814148,0.07817108929157257,0.6428571343421936,0.12094395607709885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.07817108929157257},{"x":0.5945377945899963,"y":0.07817108929157257},{"x":0.5945377945899963,"y":0.12094395607709885},{"x":0.5462185144424438,"y":0.12094395607709885}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5462185144424438,0.07817108929157257,0.5945377945899963,0.12094395607709885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4432772994041443,"y":0.07817108929157257},{"x":0.5441176295280457,"y":0.07817108929157257},{"x":0.5441176295280457,"y":0.12094395607709885},{"x":0.4432772994041443,"y":0.12241888046264648}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4432772994041443,0.07817108929157257,0.5441176295280457,0.12094395607709885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3403361439704895,"y":0.0796460211277008},{"x":0.4327731132507324,"y":0.07817108929157257},{"x":0.43487393856048584,"y":0.12241888046264648},{"x":0.3424369692802429,"y":0.12241888046264648}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.3403361439704895,0.0796460211277008,0.43487393856048584,0.12241888046264648]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3403361439704895,"y":0.0796460211277008},{"x":0.6428571343421936,"y":0.07669616490602493},{"x":0.6428571343421936,"y":0.12094395607709885},{"x":0.3424369692802429,"y":0.12389380484819412}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.3353361439704895,0.0726460211277008,0.6478571343421936,0.12794395607709885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.18436577916145325},{"x":0.5735294222831726,"y":0.18436577916145325},{"x":0.5735294222831726,"y":0.19911503791809082},{"x":0.5357142686843872,"y":0.19911503791809082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5357142686843872,0.18436577916145325,0.5735294222831726,0.19911503791809082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49369746446609497,"y":0.18436577916145325},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18436577916145325},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19911503791809082},{"x":0.49369746446609497,"y":0.19911503791809082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.49369746446609497,0.18436577916145325,0.5210084319114685,0.19911503791809082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4327731132507324,"y":0.18436577916145325},{"x":0.4852941036224365,"y":0.18436577916145325},{"x":0.4852941036224365,"y":0.19911503791809082},{"x":0.4327731132507324,"y":0.19911503791809082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازندگی","boundary":[0.4327731132507324,0.18436577916145325,0.4852941036224365,0.19911503791809082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5525209903717041,"y":0.20943953096866608},{"x":0.6092436909675598,"y":0.20943953096866608},{"x":0.6092436909675598,"y":0.2300885021686554},{"x":0.5525209903717041,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5525209903717041,0.20943953096866608,0.6092436909675598,0.2300885021686554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48949578404426575,"y":0.20943953096866608},{"x":0.5420168042182922,"y":0.20943953096866608},{"x":0.5420168042182922,"y":0.2300885021686554},{"x":0.48949578404426575,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48949578404426575,0.20943953096866608,0.5420168042182922,0.2300885021686554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.20943953096866608},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20943953096866608},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2300885021686554},{"x":0.4642857015132904,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4642857015132904,0.20943953096866608,0.47058823704719543,0.2300885021686554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3886554539203644,"y":0.20943953096866608},{"x":0.45798319578170776,"y":0.20943953096866608},{"x":0.45798319578170776,"y":0.2300885021686554},{"x":0.3886554539203644,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3886554539203644,0.20943953096866608,0.45798319578170776,0.2300885021686554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.575630247592926,"y":0.23598819971084595},{"x":0.6407563090324402,"y":0.2345132678747177},{"x":0.6428571343421936,"y":0.25958701968193054},{"x":0.575630247592926,"y":0.2610619366168976}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.575630247592926,0.23598819971084595,0.6428571343421936,0.25958701968193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49369746446609497,"y":0.23598819971084595},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23598819971084595},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2610619366168976},{"x":0.49369746446609497,"y":0.2610619366168976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.49369746446609497,0.23598819971084595,0.5735294222831726,0.2610619366168976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159663915634155,"y":0.23746313154697418},{"x":0.4768907427787781,"y":0.23746313154697418},{"x":0.4768907427787781,"y":0.2610619366168976},{"x":0.4159663915634155,"y":0.262536883354187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4159663915634155,0.23746313154697418,0.4768907427787781,0.2610619366168976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39915966987609863,"y":0.23746313154697418},{"x":0.4096638560295105,"y":0.23746313154697418},{"x":0.4096638560295105,"y":0.262536883354187},{"x":0.40126049518585205,"y":0.262536883354187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39915966987609863,0.23746313154697418,0.4096638560295105,0.262536883354187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34873950481414795,"y":0.23893804848194122},{"x":0.3949579894542694,"y":0.23746313154697418},{"x":0.3949579894542694,"y":0.262536883354187},{"x":0.34873950481414795,"y":0.262536883354187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.34873950481414795,0.23893804848194122,0.3949579894542694,0.262536883354187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34873950481414795,"y":0.18436577916145325},{"x":0.6428571343421936,"y":0.18436577916145325},{"x":0.6428571343421936,"y":0.262536883354187},{"x":0.34873950481414795,"y":0.262536883354187}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34373950481414794,0.17736577916145324,0.6478571343421936,0.269536883354187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4768907427787781,"y":0.34808260202407837},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3451327383518219},{"x":0.5567227005958557,"y":0.37905603647232056},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38348081707954407}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.4768907427787781,0.34808260202407837,0.5567227005958557,0.37905603647232056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.35103243589401245},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34808260202407837},{"x":0.4831932783126831,"y":0.38348081707954407},{"x":0.4474789798259735,"y":0.3849557638168335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4453781545162201,0.35103243589401245,0.4831932783126831,0.38348081707954407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4096638560295105,"y":0.3525073826313019},{"x":0.424369752407074,"y":0.35103243589401245},{"x":0.4264705777168274,"y":0.38643068075180054},{"x":0.4138655364513397,"y":0.3879055976867676}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4096638560295105,0.3525073826313019,0.4264705777168274,0.38643068075180054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4096638560295105,"y":0.3525073826313019},{"x":0.5525209903717041,"y":0.3451327383518219},{"x":0.5567227005958557,"y":0.37905603647232056},{"x":0.4138655364513397,"y":0.3879055976867676}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.4046638560295105,0.3455073826313019,0.5617227005958557,0.38605603647232056],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7415966391563416,"y":0.40265485644340515},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4041298031806946},{"x":0.8130252361297607,"y":0.4852507412433624},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4852507412433624}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"مهار","boundary":[0.7415966391563416,0.40265485644340515,0.8130252361297607,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.40265485644340515},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4041298031806946},{"x":0.7373949289321899,"y":0.4852507412433624},{"x":0.5420168042182922,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سیلابها","boundary":[0.5441176295280457,0.40265485644340515,0.7373949289321899,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5084033608436584,"y":0.4011799395084381},{"x":0.5420168042182922,"y":0.40265485644340515},{"x":0.5420168042182922,"y":0.4837758243083954},{"x":0.506302535533905,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5084033608436584,0.4011799395084381,0.5420168042182922,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4600840210914612,"y":0.4011799395084381},{"x":0.506302535533905,"y":0.4011799395084381},{"x":0.506302535533905,"y":0.4837758243083954},{"x":0.45798319578170776,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.4600840210914612,0.4011799395084381,0.506302535533905,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739495873451233,"y":0.4011799395084381},{"x":0.4495798349380493,"y":0.4011799395084381},{"x":0.4474789798259735,"y":0.4837758243083954},{"x":0.3718487322330475,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.3739495873451233,0.4011799395084381,0.4474789798259735,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4011799395084381},{"x":0.3214285671710968,"y":0.4011799395084381},{"x":0.3193277418613434,"y":0.48230087757110596},{"x":0.2836134433746338,"y":0.48230087757110596}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.2857142984867096,0.4011799395084381,0.3193277418613434,0.48230087757110596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.39970502257347107},{"x":0.2731092572212219,"y":0.39970502257347107},{"x":0.2710084021091461,"y":0.48230087757110596},{"x":0.2478991597890854,"y":0.48230087757110596}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.25,0.39970502257347107,0.2710084021091461,0.48230087757110596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.39970502257347107},{"x":0.23739495873451233,"y":0.39970502257347107},{"x":0.23529411852359772,"y":0.48230087757110596},{"x":0.16806723177433014,"y":0.48230087757110596}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.16806723177433014,0.39970502257347107,0.23529411852359772,0.48230087757110596]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.39970502257347107},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4041298031806946},{"x":0.8130252361297607,"y":0.48672565817832947},{"x":0.16806723177433014,"y":0.48230087757110596}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.16306723177433013,0.39270502257347106,0.8180252361297607,0.4937256581783295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.508849561214447},{"x":0.7478991746902466,"y":0.508849561214447},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5722714066505432},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6722689270973206,0.508849561214447,0.7478991746902466,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5903361439704895,"y":0.508849561214447},{"x":0.6617646813392639,"y":0.508849561214447},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5722714066505432},{"x":0.5903361439704895,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.5903361439704895,0.508849561214447,0.6617646813392639,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.508849561214447},{"x":0.598739504814148,"y":0.508849561214447},{"x":0.598739504814148,"y":0.5722714066505432},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5735294222831726,0.508849561214447,0.598739504814148,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.508849561214447},{"x":0.5714285969734192,"y":0.508849561214447},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5722714066505432},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5147058963775635,0.508849561214447,0.5714285969734192,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4432772994041443,"y":0.508849561214447},{"x":0.5084033608436584,"y":0.508849561214447},{"x":0.5084033608436584,"y":0.5722714066505432},{"x":0.4432772994041443,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"مصنوئی","boundary":[0.4432772994041443,0.508849561214447,0.5084033608436584,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075630307197571,"y":0.508849561214447},{"x":0.43487393856048584,"y":0.508849561214447},{"x":0.43487393856048584,"y":0.5722714066505432},{"x":0.4075630307197571,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4075630307197571,0.508849561214447,0.43487393856048584,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3424369692802429,"y":0.508849561214447},{"x":0.4096638560295105,"y":0.508849561214447},{"x":0.4096638560295105,"y":0.5722714066505432},{"x":0.3424369692802429,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"مهدهای","boundary":[0.3424369692802429,0.508849561214447,0.4096638560295105,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28151261806488037,"y":0.508849561214447},{"x":0.3382352888584137,"y":0.508849561214447},{"x":0.3382352888584137,"y":0.5722714066505432},{"x":0.28151261806488037,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.28151261806488037,0.508849561214447,0.3382352888584137,0.5722714066505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22899159789085388,"y":0.508849561214447},{"x":0.2710084021091461,"y":0.508849561214447},{"x":0.2710084021091461,"y":0.5722714066505432},{"x":0.22899159789085388,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تاگی","boundary":[0.22899159789085388,0.508849561214447,0.2710084021091461,0.5722714066505432]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22899159789085388,"y":0.508849561214447},{"x":0.7478991746902466,"y":0.508849561214447},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5722714066505432},{"x":0.22899159789085388,"y":0.5722714066505432}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.22399159789085388,0.501849561214447,0.7528991746902466,0.5792714066505432],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5525209903717041,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5504201650619507,"y":0.8451327681541443},{"x":0.5,"y":0.8451327681541443}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"یانگ","boundary":[0.5,0.7920354008674622,0.5504201650619507,0.8451327681541443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.7905604839324951},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7905604839324951},{"x":0.4432772994041443,"y":0.8436577916145325},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8436577916145325}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کوثر","boundary":[0.3970588147640228,0.7905604839324951,0.4432772994041443,0.8436577916145325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.7905604839324951},{"x":0.5525209903717041,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5504201650619507,"y":0.8451327681541443},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8436577916145325}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.3920588147640228,0.7835604839324951,0.5554201650619507,0.8521327681541443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49159663915634155,"y":0.9306784868240356},{"x":0.5105041861534119,"y":0.9306784868240356},{"x":0.5105041861534119,"y":0.9439527988433838},{"x":0.49159663915634155,"y":0.9439527988433838}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"الف","boundary":[0.49159663915634155,0.9306784868240356,0.5105041861534119,0.9439527988433838]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49159663915634155,"y":0.9306784868240356},{"x":0.5105041861534119,"y":0.9306784868240356},{"x":0.5105041861534119,"y":0.9439527988433838},{"x":0.49159663915634155,"y":0.9439527988433838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.48659663915634155,0.9236784868240356,0.5155041861534119,0.9509527988433838],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/ocNzQRddHPJffPGc.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/NvLsOIwhBpnyQnlN.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/EUQIOwhEFWUkRHOY-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":678,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/FxxiqceJnsOaTCOS.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/xPGlUdcZVidyyyXg.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/GquutGmOznhfikmt-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":678,"margin":[0.0005941494197404685,0.00008974426422147273,0.9981976026146352,0.9985908884819279]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105041861534119,"y":0.06932153552770615},{"x":0.5546218752861023,"y":0.07079645991325378},{"x":0.5546218752861023,"y":0.08702065050601959},{"x":0.5105041861534119,"y":0.08554572612047195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.5105041861534119,0.06932153552770615,0.5546218752861023,0.08702065050601959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4432772994041443,"y":0.06784661114215851},{"x":0.5,"y":0.06932153552770615},{"x":0.5,"y":0.08554572612047195},{"x":0.4432772994041443,"y":0.08554572612047195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4432772994041443,0.06784661114215851,0.5,0.08554572612047195]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4432772994041443,"y":0.06784661114215851},{"x":0.5546218752861023,"y":0.06932153552770615},{"x":0.5546218752861023,"y":0.08702065050601959},{"x":0.4432772994041443,"y":0.08554572612047195}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4382772994041443,0.06084661114215851,0.5596218752861023,0.0940206505060196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6575630307197571,"y":0.12094395607709885},{"x":0.7037814855575562,"y":0.12094395607709885},{"x":0.7037814855575562,"y":0.13569322228431702},{"x":0.6575630307197571,"y":0.13716813921928406}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6575630307197571,0.12094395607709885,0.7037814855575562,0.13569322228431702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.12241888046264648},{"x":0.6428571343421936,"y":0.12094395607709885},{"x":0.6428571343421936,"y":0.13716813921928406},{"x":0.605042040348053,"y":0.13716813921928406}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.6029411554336548,0.12241888046264648,0.6428571343421936,0.13716813921928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.14601770043373108},{"x":0.7016806602478027,"y":0.14601770043373108},{"x":0.7037814855575562,"y":0.1622418910264969},{"x":0.6827731132507324,"y":0.16371680796146393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6827731132507324,0.14601770043373108,0.7037814855575562,0.1622418910264969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407563090324402,"y":0.14749263226985931},{"x":0.674369752407074,"y":0.14601770043373108},{"x":0.674369752407074,"y":0.16371680796146393},{"x":0.6428571343421936,"y":0.16371680796146393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6407563090324402,0.14749263226985931,0.674369752407074,0.16371680796146393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.14749263226985931},{"x":0.6344537734985352,"y":0.14601770043373108},{"x":0.6344537734985352,"y":0.16371680796146393},{"x":0.581932783126831,"y":0.16519173979759216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.581932783126831,0.14749263226985931,0.6344537734985352,0.16371680796146393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.17404130101203918},{"x":0.7016806602478027,"y":0.17404130101203918},{"x":0.7016806602478027,"y":0.190265491604805},{"x":0.6701680421829224,"y":0.18879055976867676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.6722689270973206,0.17404130101203918,0.7016806602478027,0.190265491604805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113445162773132,"y":0.17256636917591095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.17256636917591095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.18879055976867676},{"x":0.6113445162773132,"y":0.18879055976867676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.6113445162773132,0.17256636917591095,0.6638655662536621,0.18879055976867676]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.12094395607709885},{"x":0.7037814855575562,"y":0.12094395607709885},{"x":0.7037814855575562,"y":0.190265491604805},{"x":0.581932783126831,"y":0.190265491604805}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.576932783126831,0.11394395607709884,0.7087814855575562,0.197265491604805],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3424369692802429,"y":0.12094395607709885},{"x":0.36974790692329407,"y":0.12094395607709885},{"x":0.3718487322330475,"y":0.13569322228431702},{"x":0.3424369692802429,"y":0.13569322228431702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.3424369692802429,0.12094395607709885,0.3718487322330475,0.13569322228431702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29621848464012146,"y":0.12094395607709885},{"x":0.32773110270500183,"y":0.12094395607709885},{"x":0.32773110270500183,"y":0.13569322228431702},{"x":0.29621848464012146,"y":0.13716813921928406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.29621848464012146,0.12094395607709885,0.32773110270500183,0.13569322228431702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.14601770043373108},{"x":0.44117647409439087,"y":0.14601770043373108},{"x":0.44117647409439087,"y":0.1622418910264969},{"x":0.36974790692329407,"y":0.16371680796146393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.36974790692329407,0.14601770043373108,0.44117647409439087,0.1622418910264969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.325630247592926,"y":0.14601770043373108},{"x":0.3592436909675598,"y":0.14601770043373108},{"x":0.3592436909675598,"y":0.16371680796146393},{"x":0.325630247592926,"y":0.16371680796146393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.325630247592926,0.14601770043373108,0.3592436909675598,0.16371680796146393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2899159789085388,"y":0.14749263226985931},{"x":0.3172268867492676,"y":0.14749263226985931},{"x":0.3172268867492676,"y":0.16371680796146393},{"x":0.2899159789085388,"y":0.16371680796146393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.2899159789085388,0.14749263226985931,0.3172268867492676,0.16371680796146393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.287815123796463,"y":0.12094395607709885},{"x":0.44117647409439087,"y":0.12094395607709885},{"x":0.44117647409439087,"y":0.1622418910264969},{"x":0.2899159789085388,"y":0.16371680796146393}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.282815123796463,0.11394395607709884,0.4461764740943909,0.1692418910264969],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36344537138938904,"y":0.16961652040481567},{"x":0.3949579894542694,"y":0.16961652040481567},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18731562793254852},{"x":0.36344537138938904,"y":0.18731562793254852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.36344537138938904,0.16961652040481567,0.3949579894542694,0.18731562793254852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.16961652040481567},{"x":0.3550420105457306,"y":0.16961652040481567},{"x":0.3550420105457306,"y":0.18731562793254852},{"x":0.3361344635486603,"y":0.18731562793254852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.3361344635486603,0.16961652040481567,0.3550420105457306,0.18731562793254852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29831933975219727,"y":0.16814158856868744},{"x":0.32983192801475525,"y":0.16814158856868744},{"x":0.32983192801475525,"y":0.18731562793254852},{"x":0.29831933975219727,"y":0.18731562793254852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.29831933975219727,0.16814158856868744,0.32983192801475525,0.18731562793254852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29831933975219727,"y":0.16814158856868744},{"x":0.3949579894542694,"y":0.16961652040481567},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18879055976867676},{"x":0.29831933975219727,"y":0.18731562793254852}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.29331933975219726,0.16114158856868743,0.3999579894542694,0.19579055976867676],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008403301239014,"y":0.21976400911808014},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21976400911808014},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23746313154697418},{"x":0.6008403301239014,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6008403301239014,0.21976400911808014,0.6470588445663452,0.23746313154697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.21976400911808014},{"x":0.5903361439704895,"y":0.21976400911808014},{"x":0.5903361439704895,"y":0.23746313154697418},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.5714285969734192,0.21976400911808014,0.5903361439704895,0.23746313154697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.21976400911808014},{"x":0.5651260614395142,"y":0.21976400911808014},{"x":0.5651260614395142,"y":0.23746313154697418},{"x":0.5588235259056091,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5588235259056091,0.21976400911808014,0.5651260614395142,0.23746313154697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.21976400911808014},{"x":0.5525209903717041,"y":0.21976400911808014},{"x":0.5525209903717041,"y":0.23746313154697418},{"x":0.5210084319114685,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5210084319114685,0.21976400911808014,0.5525209903717041,0.23746313154697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.21976400911808014},{"x":0.5147058963775635,"y":0.21976400911808014},{"x":0.5147058963775635,"y":0.23746313154697418},{"x":0.4642857015132904,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.4642857015132904,0.21976400911808014,0.5147058963775635,0.23746313154697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45798319578170776,"y":0.21976400911808014},{"x":0.4642857015132904,"y":0.21976400911808014},{"x":0.4642857015132904,"y":0.23746313154697418},{"x":0.45798319578170776,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45798319578170776,0.21976400911808014,0.4642857015132904,0.23746313154697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159663915634155,"y":0.21976400911808014},{"x":0.45798319578170776,"y":0.21976400911808014},{"x":0.45798319578170776,"y":0.23746313154697418},{"x":0.4159663915634155,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسوؤل","boundary":[0.4159663915634155,0.21976400911808014,0.45798319578170776,0.23746313154697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.21976400911808014},{"x":0.4075630307197571,"y":0.21976400911808014},{"x":0.4075630307197571,"y":0.23746313154697418},{"x":0.3529411852359772,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3529411852359772,0.21976400911808014,0.4075630307197571,0.23746313154697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3424369692802429,"y":0.21976400911808014},{"x":0.34873950481414795,"y":0.21976400911808014},{"x":0.34873950481414795,"y":0.23746313154697418},{"x":0.3424369692802429,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3424369692802429,0.21976400911808014,0.34873950481414795,0.23746313154697418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3424369692802429,"y":0.21976400911808014},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21976400911808014},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23746313154697418},{"x":0.3424369692802429,"y":0.23746313154697418}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3374369692802429,0.21276400911808013,0.6520588445663452,0.2444631315469742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674369752407074,"y":0.7109144330024719},{"x":0.720588207244873,"y":0.7109144330024719},{"x":0.720588207244873,"y":0.7256637215614319},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷۴","boundary":[0.674369752407074,0.7109144330024719,0.720588207244873,0.7256637215614319]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7123894095420837},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7123894095420837},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7256637215614319},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.7123894095420837,0.7394958138465881,0.7256637215614319]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674369752407074,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7123894095420837},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7271386384963989},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7256637215614319}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.669369752407074,0.7039144330024719,0.7444958138465881,0.7341386384963989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8298319578170776,"y":0.5870206356048584},{"x":0.8508403301239014,"y":0.5870206356048584},{"x":0.8508403301239014,"y":0.6032448410987854},{"x":0.8298319578170776,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8298319578170776,0.5870206356048584,0.8508403301239014,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.5870206356048584},{"x":0.825630247592926,"y":0.5870206356048584},{"x":0.825630247592926,"y":0.6032448410987854},{"x":0.7941176295280457,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7941176295280457,0.5870206356048584,0.825630247592926,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.5855457186698914},{"x":0.743697464466095,"y":0.5855457186698914},{"x":0.743697464466095,"y":0.6032448410987854},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.5855457186698914,0.743697464466095,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.5855457186698914},{"x":0.720588207244873,"y":0.5855457186698914},{"x":0.720588207244873,"y":0.6032448410987854},{"x":0.6827731132507324,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6827731132507324,0.5855457186698914,0.720588207244873,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668067216873169,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6827731132507324,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6827731132507324,"y":0.6032448410987854},{"x":0.668067216873169,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.668067216873169,0.5855457186698914,0.6827731132507324,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6032448410987854},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6470588445663452,0.5855457186698914,0.6554622054100037,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113445162773132,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6344537734985352,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6344537734985352,"y":0.6032448410987854},{"x":0.6113445162773132,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهار","boundary":[0.6113445162773132,0.5855457186698914,0.6344537734985352,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567227005958557,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5855457186698914},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6032448410987854},{"x":0.5567227005958557,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلابها","boundary":[0.5567227005958557,0.5855457186698914,0.6029411554336548,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5525209903717041,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5525209903717041,"y":0.6032448410987854},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.5855457186698914,0.5525209903717041,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105041861534119,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6032448410987854},{"x":0.5105041861534119,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5105041861534119,0.5855457186698914,0.5378151535987854,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5084033608436584,"y":0.5855457186698914},{"x":0.5084033608436584,"y":0.6032448410987854},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.4852941036224365,0.5855457186698914,0.5084033608436584,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4327731132507324,"y":0.5855457186698914},{"x":0.47268906235694885,"y":0.5855457186698914},{"x":0.47268906235694885,"y":0.6032448410987854},{"x":0.4327731132507324,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.4327731132507324,0.5855457186698914,0.47268906235694885,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159663915634155,"y":0.5855457186698914},{"x":0.424369752407074,"y":0.5855457186698914},{"x":0.424369752407074,"y":0.6032448410987854},{"x":0.4159663915634155,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4159663915634155,0.5855457186698914,0.424369752407074,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3718487322330475,"y":0.5855457186698914},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5855457186698914},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6032448410987854},{"x":0.3718487322330475,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3718487322330475,0.5855457186698914,0.40336135029792786,0.6032448410987854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36554622650146484,"y":0.5855457186698914},{"x":0.3718487322330475,"y":0.5855457186698914},{"x":0.3718487322330475,"y":0.6032448410987854},{"x":0.36554622650146484,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36554622650146484,0.5855457186698914,0.3718487322330475,0.6032448410987854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36554622650146484,"y":0.5855457186698914},{"x":0.8508403301239014,"y":0.5855457186698914},{"x":0.8508403301239014,"y":0.6047197580337524},{"x":0.36554622650146484,"y":0.6032448410987854}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36054622650146484,0.5785457186698914,0.8558403301239014,0.6117197580337524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.6106194853782654},{"x":0.720588207244873,"y":0.6106194853782654},{"x":0.720588207244873,"y":0.6297935247421265},{"x":0.6827731132507324,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6827731132507324,0.6106194853782654,0.720588207244873,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6106194853782654},{"x":0.668067216873169,"y":0.6106194853782654},{"x":0.668067216873169,"y":0.6297935247421265},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.6302521228790283,0.6106194853782654,0.668067216873169,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6106194853782654},{"x":0.6239495873451233,"y":0.6106194853782654},{"x":0.6239495873451233,"y":0.6297935247421265},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6176470518112183,0.6106194853782654,0.6239495873451233,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6106194853782654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6106194853782654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6297935247421265},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.5798319578170776,0.6106194853782654,0.6134454011917114,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5189075469970703,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6297935247421265},{"x":0.5189075469970703,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.5189075469970703,0.6106194853782654,0.5714285969734192,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5084033608436584,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6297935247421265},{"x":0.5084033608436584,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5084033608436584,0.6106194853782654,0.5147058963775635,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4600840210914612,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5021008253097534,"y":0.6106194853782654},{"x":0.5021008253097534,"y":0.6297935247421265},{"x":0.4600840210914612,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.4600840210914612,0.6106194853782654,0.5021008253097534,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159663915634155,"y":0.6106194853782654},{"x":0.4474789798259735,"y":0.6106194853782654},{"x":0.4474789798259735,"y":0.6297935247421265},{"x":0.4159663915634155,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.4159663915634155,0.6106194853782654,0.4474789798259735,0.6297935247421265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739495873451233,"y":0.6106194853782654},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6106194853782654},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6297935247421265},{"x":0.3739495873451233,"y":0.6297935247421265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.3739495873451233,0.6106194853782654,0.40336135029792786,0.6297935247421265]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8172268867492676,"y":0.6356931924819946},{"x":0.848739504814148,"y":0.6371681690216064},{"x":0.848739504814148,"y":0.6548672318458557},{"x":0.8172268867492676,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مؤلف","boundary":[0.8172268867492676,0.6356931924819946,0.848739504814148,0.6548672318458557]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739495873451233,"y":0.6106194853782654},{"x":0.848739504814148,"y":0.6106194853782654},{"x":0.848739504814148,"y":0.6548672318458557},{"x":0.3739495873451233,"y":0.6548672318458557}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3689495873451233,0.6036194853782654,0.853739504814148,0.6618672318458557],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6356931924819946},{"x":0.7415966391563416,"y":0.6356931924819946},{"x":0.7415966391563416,"y":0.6533923149108887},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.6356931924819946,0.7415966391563416,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016806602478027,"y":0.6356931924819946},{"x":0.720588207244873,"y":0.6356931924819946},{"x":0.720588207244873,"y":0.6533923149108887},{"x":0.7016806602478027,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.7016806602478027,0.6356931924819946,0.720588207244873,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6575630307197571,"y":0.6356931924819946},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6356931924819946},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6533923149108887},{"x":0.6575630307197571,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آهنگ","boundary":[0.6575630307197571,0.6356931924819946,0.6890756487846375,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113445162773132,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6371681690216064},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6533923149108887},{"x":0.6113445162773132,"y":0.6533923149108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوثر","boundary":[0.6113445162773132,0.6371681690216064,0.6386554837226868,0.6533923149108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6622418761253357},{"x":0.848739504814148,"y":0.6622418761253357},{"x":0.848739504814148,"y":0.6799409985542297},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6784660816192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7899159789085388,0.6622418761253357,0.848739504814148,0.6799409985542297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113445162773132,"y":0.6356931924819946},{"x":0.848739504814148,"y":0.6356931924819946},{"x":0.848739504814148,"y":0.6799409985542297},{"x":0.6113445162773132,"y":0.6799409985542297}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6063445162773132,0.6286931924819946,0.853739504814148,0.6869409985542297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6622418761253357},{"x":0.7415966391563416,"y":0.6622418761253357},{"x":0.7415966391563416,"y":0.6769911646842957},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6769911646842957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.6622418761253357,0.7415966391563416,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6637167930603027},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6622418761253357},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6769911646842957},{"x":0.674369752407074,"y":0.6784660816192627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسماعیل","boundary":[0.6722689270973206,0.6637167930603027,0.7226890921592712,0.6769911646842957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6651917695999146},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6637167930603027},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6784660816192627},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6784660816192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهبر","boundary":[0.6323529481887817,0.6651917695999146,0.6638655662536621,0.6784660816192627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.819327712059021,"y":0.6873156428337097},{"x":0.848739504814148,"y":0.6858407258987427},{"x":0.848739504814148,"y":0.7020648717880249},{"x":0.819327712059021,"y":0.7020648717880249}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"ناشر","boundary":[0.819327712059021,0.6873156428337097,0.848739504814148,0.7020648717880249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7331932783126831,"y":0.6873156428337097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6873156428337097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7035398483276367},{"x":0.7331932783126831,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7331932783126831,0.6873156428337097,0.7394958138465881,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.6873156428337097},{"x":0.720588207244873,"y":0.6873156428337097},{"x":0.720588207244873,"y":0.7035398483276367},{"x":0.6785714030265808,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6785714030265808,0.6873156428337097,0.720588207244873,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6873156428337097},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6873156428337097},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7035398483276367},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6176470518112183,0.6873156428337097,0.6722689270973206,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651260614395142,"y":0.6873156428337097},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6873156428337097},{"x":0.6029411554336548,"y":0.7035398483276367},{"x":0.5651260614395142,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5651260614395142,0.6873156428337097,0.6029411554336548,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504201650619507,"y":0.6873156428337097},{"x":0.5567227005958557,"y":0.6873156428337097},{"x":0.5567227005958557,"y":0.7035398483276367},{"x":0.5504201650619507,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5504201650619507,0.6873156428337097,0.5567227005958557,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.6873156428337097},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6873156428337097},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7035398483276367},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7035398483276367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5147058963775635,0.6873156428337097,0.5441176295280457,0.7035398483276367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825630247592926,"y":0.7123894095420837},{"x":0.848739504814148,"y":0.7123894095420837},{"x":0.848739504814148,"y":0.728613555431366},{"x":0.825630247592926,"y":0.728613555431366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.825630247592926,0.7123894095420837,0.848739504814148,0.728613555431366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7752100825309753,"y":0.7123894095420837},{"x":0.8130252361297607,"y":0.7123894095420837},{"x":0.8130252361297607,"y":0.728613555431366},{"x":0.7752100825309753,"y":0.728613555431366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7752100825309753,0.7123894095420837,0.8130252361297607,0.728613555431366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.735988199710846},{"x":0.8445377945899963,"y":0.735988199710846},{"x":0.8445377945899963,"y":0.75368732213974},{"x":0.8088235259056091,"y":0.75368732213974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.8088235259056091,0.735988199710846,0.8445377945899963,0.75368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7605041861534119,"y":0.735988199710846},{"x":0.7899159789085388,"y":0.735988199710846},{"x":0.7899159789085388,"y":0.75368732213974},{"x":0.7605041861534119,"y":0.75368732213974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.7605041861534119,0.735988199710846,0.7899159789085388,0.75368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.735988199710846},{"x":0.7415966391563416,"y":0.735988199710846},{"x":0.7415966391563416,"y":0.75368732213974},{"x":0.7352941036224365,"y":0.75368732213974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.735988199710846,0.7415966391563416,0.75368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.735988199710846},{"x":0.720588207244873,"y":0.735988199710846},{"x":0.720588207244873,"y":0.75368732213974},{"x":0.6785714030265808,"y":0.75368732213974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6785714030265808,0.735988199710846,0.720588207244873,0.75368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.735988199710846},{"x":0.6722689270973206,"y":0.735988199710846},{"x":0.6722689270973206,"y":0.75368732213974},{"x":0.6176470518112183,"y":0.75368732213974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6176470518112183,0.735988199710846,0.6722689270973206,0.75368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.735988199710846},{"x":0.6071428656578064,"y":0.735988199710846},{"x":0.6071428656578064,"y":0.75368732213974},{"x":0.5630252361297607,"y":0.75368732213974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5630252361297607,0.735988199710846,0.6071428656578064,0.75368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5525209903717041,"y":0.735988199710846},{"x":0.5588235259056091,"y":0.735988199710846},{"x":0.5588235259056091,"y":0.75368732213974},{"x":0.5525209903717041,"y":0.75368732213974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5525209903717041,0.735988199710846,0.5588235259056091,0.75368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.735988199710846},{"x":0.5462185144424438,"y":0.735988199710846},{"x":0.5462185144424438,"y":0.75368732213974},{"x":0.5147058963775635,"y":0.75368732213974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5147058963775635,0.735988199710846,0.5462185144424438,0.75368732213974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8025209903717041,"y":0.76106196641922},{"x":0.8466386795043945,"y":0.7595870494842529},{"x":0.848739504814148,"y":0.7758111953735352},{"x":0.8025209903717041,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8025209903717041,0.76106196641922,0.848739504814148,0.7758111953735352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.76106196641922},{"x":0.8004201650619507,"y":0.76106196641922},{"x":0.8004201650619507,"y":0.7772861123085022},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7772861123085022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.779411792755127,0.76106196641922,0.8004201650619507,0.7772861123085022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.762536883354187},{"x":0.7415966391563416,"y":0.762536883354187},{"x":0.743697464466095,"y":0.778761088848114},{"x":0.7373949289321899,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.762536883354187,0.743697464466095,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.764011800289154},{"x":0.7226890921592712,"y":0.762536883354187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.778761088848114},{"x":0.6785714030265808,"y":0.778761088848114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاهرخ","boundary":[0.6764705777168274,0.764011800289154,0.7226890921592712,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6344537734985352,"y":0.764011800289154},{"x":0.668067216873169,"y":0.764011800289154},{"x":0.668067216873169,"y":0.778761088848114},{"x":0.6344537734985352,"y":0.780236005783081}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.6344537734985352,0.764011800289154,0.668067216873169,0.778761088848114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.7876105904579163},{"x":0.848739504814148,"y":0.7876105904579163},{"x":0.848739504814148,"y":0.8038347959518433},{"x":0.779411792755127,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.779411792755127,0.7876105904579163,0.848739504814148,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920168042182922,"y":0.8126843571662903},{"x":0.8445377945899963,"y":0.8126843571662903},{"x":0.8445377945899963,"y":0.8289085626602173},{"x":0.7920168042182922,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7920168042182922,0.8126843571662903,0.8445377945899963,0.8289085626602173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8130252361297607,"y":0.8377581238746643},{"x":0.8508403301239014,"y":0.8377581238746643},{"x":0.8508403301239014,"y":0.8539823293685913},{"x":0.8130252361297607,"y":0.8539823293685913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8130252361297607,0.8377581238746643,0.8508403301239014,0.8539823293685913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710084319114685,"y":0.8377581238746643},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8377581238746643},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8539823293685913},{"x":0.7710084319114685,"y":0.8539823293685913}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7710084319114685,0.8377581238746643,0.7983193397521973,0.8539823293685913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8362832069396973},{"x":0.7415966391563416,"y":0.8362832069396973},{"x":0.7415966391563416,"y":0.8525073528289795},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8525073528289795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.8362832069396973,0.7415966391563416,0.8525073528289795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016806602478027,"y":0.8362832069396973},{"x":0.720588207244873,"y":0.8362832069396973},{"x":0.720588207244873,"y":0.8525073528289795},{"x":0.7016806602478027,"y":0.8525073528289795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7016806602478027,0.8362832069396973,0.720588207244873,0.8525073528289795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.8598819971084595},{"x":0.8466386795043945,"y":0.8613569140434265},{"x":0.8466386795043945,"y":0.8790560364723206},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8775811195373535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.8151260614395142,0.8598819971084595,0.8466386795043945,0.8790560364723206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773109078407288,"y":0.8598819971084595},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8598819971084595},{"x":0.8046218752861023,"y":0.8775811195373535},{"x":0.7773109078407288,"y":0.8775811195373535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سخ","boundary":[0.7773109078407288,0.8598819971084595,0.8046218752861023,0.8775811195373535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8628318309783936},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8628318309783936},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8761062026023865},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8761062026023865}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.8628318309783936,0.7394958138465881,0.8761062026023865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701680421829224,"y":0.8628318309783936},{"x":0.720588207244873,"y":0.8613569140434265},{"x":0.720588207244873,"y":0.8746312856674194},{"x":0.6701680421829224,"y":0.8761062026023865}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.6701680421829224,0.8628318309783936,0.720588207244873,0.8746312856674194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407563090324402,"y":0.8628318309783936},{"x":0.6596638560295105,"y":0.8628318309783936},{"x":0.6596638560295105,"y":0.8761062026023865},{"x":0.6407563090324402,"y":0.8761062026023865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6407563090324402,0.8628318309783936,0.6596638560295105,0.8761062026023865]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.8864306807518005},{"x":0.848739504814148,"y":0.8864306807518005},{"x":0.848739504814148,"y":0.9011799693107605},{"x":0.8088235259056091,"y":0.9011799693107605}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"قیمت","boundary":[0.8088235259056091,0.8864306807518005,0.848739504814148,0.9011799693107605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8864306807518005},{"x":0.7415966391563416,"y":0.8864306807518005},{"x":0.7415966391563416,"y":0.9011799693107605},{"x":0.7352941036224365,"y":0.9011799693107605}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.8864306807518005,0.7415966391563416,0.9011799693107605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596638560295105,"y":0.8864306807518005},{"x":0.7184873819351196,"y":0.8864306807518005},{"x":0.720588207244873,"y":0.9011799693107605},{"x":0.6596638560295105,"y":0.9026548862457275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰۰","boundary":[0.6596638560295105,0.8864306807518005,0.720588207244873,0.9011799693107605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8879055976867676},{"x":0.6533613204956055,"y":0.8879055976867676},{"x":0.6554622054100037,"y":0.9026548862457275},{"x":0.6302521228790283,"y":0.9026548862457275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6302521228790283,0.8879055976867676,0.6554622054100037,0.9026548862457275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6637167930603027},{"x":0.848739504814148,"y":0.6607669591903687},{"x":0.8529411554336548,"y":0.9011799693107605},{"x":0.5168067216873169,"y":0.9041298031806946}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.6567167930603027,0.8579411554336548,0.9081799693107605],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7876105904579163},{"x":0.7415966391563416,"y":0.7876105904579163},{"x":0.743697464466095,"y":0.8023598790168762},{"x":0.7373949289321899,"y":0.8023598790168762}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.7876105904579163,0.743697464466095,0.8023598790168762]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.7890855669975281},{"x":0.720588207244873,"y":0.7890855669975281},{"x":0.720588207244873,"y":0.8038347959518433},{"x":0.6995798349380493,"y":0.8038347959518433}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.6995798349380493,0.7890855669975281,0.720588207244873,0.8038347959518433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8126843571662903},{"x":0.7415966391563416,"y":0.8112094402313232},{"x":0.7415966391563416,"y":0.8274336457252502},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8289085626602173}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.8126843571662903,0.7415966391563416,0.8274336457252502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.8141592741012573},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8126843571662903},{"x":0.7247899174690247,"y":0.8289085626602173},{"x":0.6932772994041443,"y":0.8303834795951843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الوان","boundary":[0.6911764740943909,0.8141592741012573,0.7247899174690247,0.8289085626602173]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.6000000238418579},{"languageCode":"fa","confidence":0.4000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7890855669975281},{"x":0.7415966391563416,"y":0.7876105904579163},{"x":0.7457982897758484,"y":0.8289085626602173},{"x":0.6911764740943909,"y":0.8303834795951843}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6840756487846374,0.7820855669975281,0.7507982897758484,0.8359085626602173],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49159663915634155,"y":0.9395280480384827},{"x":0.49159663915634155,"y":0.9424778819084167},{"x":0.47268906235694885,"y":0.9424778819084167},{"x":0.47268906235694885,"y":0.9395280480384827}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":")","boundary":[0.49159663915634155,0.9395280480384827,0.47268906235694885,0.9424778819084167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49159663915634155,"y":0.9454277157783508},{"x":0.49159663915634155,"y":0.9498525261878967},{"x":0.47268906235694885,"y":0.9483776092529297},{"x":0.47268906235694885,"y":0.9454277157783508}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۰","boundary":[0.49159663915634155,0.9454277157783508,0.47268906235694885,0.9483776092529297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49159663915634155,"y":0.9395280480384827},{"x":0.49159663915634155,"y":0.9498525261878967},{"x":0.47268906235694885,"y":0.9483776092529297},{"x":0.47268906235694885,"y":0.9395280480384827}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.48659663915634155,0.9325280480384827,0.47768906235694886,0.9553776092529297],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/iMRvGCSsLYHhUxZo.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/kGBFnSUgqCsnVVtK.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/nolYkShBmOFMDXwc-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":678,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/TRReMvRZAnCPUrdE.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/NVVhlpThaYSGWuHS.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/envTeyQGUAgFzHXj-sec.webp"},"info":{"width":478,"height":678,"margin":[0.00027840022387364916,0.0011295890287663733,0.9984927172341607,0.9985930639635497]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857740640640259,"y":0.7728613615036011},{"x":0.6380752921104431,"y":0.7728613615036011},{"x":0.6380752921104431,"y":0.7979351282119751},{"x":0.5857740640640259,"y":0.7979351282119751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.5857740640640259,0.7728613615036011,0.6380752921104431,0.7979351282119751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523012280464172,"y":0.7728613615036011},{"x":0.5774058699607849,"y":0.7728613615036011},{"x":0.5774058699607849,"y":0.7979351282119751},{"x":0.5523012280464172,"y":0.7979351282119751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.5523012280464172,0.7728613615036011,0.5774058699607849,0.7979351282119751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7728613615036011},{"x":0.5355648398399353,"y":0.7728613615036011},{"x":0.5355648398399353,"y":0.7979351282119751},{"x":0.5,"y":0.7979351282119751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاج","boundary":[0.5,0.7728613615036011,0.5355648398399353,0.7979351282119751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330543875694275,"y":0.7728613615036011},{"x":0.49163180589675903,"y":0.7728613615036011},{"x":0.49163180589675903,"y":0.7979351282119751},{"x":0.4330543875694275,"y":0.7979351282119751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4330543875694275,0.7728613615036011,0.49163180589675903,0.7979351282119751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35983264446258545,"y":0.7728613615036011},{"x":0.41631799936294556,"y":0.7728613615036011},{"x":0.41631799936294556,"y":0.7979351282119751},{"x":0.35983264446258545,"y":0.7979351282119751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاشالی","boundary":[0.35983264446258545,0.7728613615036011,0.41631799936294556,0.7979351282119751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945606470108032,"y":0.7949852347373962},{"x":0.715481162071228,"y":0.7949852347373962},{"x":0.715481162071228,"y":0.8215339183807373},{"x":0.6966527104377747,"y":0.8215339183807373}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"ابر","boundary":[0.6945606470108032,0.7949852347373962,0.715481162071228,0.8215339183807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359832882881165,"y":0.7949852347373962},{"x":0.6820083856582642,"y":0.7949852347373962},{"x":0.6820083856582642,"y":0.8215339183807373},{"x":0.6359832882881165,"y":0.8215339183807373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردی","boundary":[0.6359832882881165,0.7949852347373962,0.6820083856582642,0.8215339183807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.7949852347373962},{"x":0.6213389039039612,"y":0.7949852347373962},{"x":0.6213389039039612,"y":0.8215339183807373},{"x":0.6004183888435364,"y":0.8215339183807373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6004183888435364,0.7949852347373962,0.6213389039039612,0.8215339183807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460250973701477,"y":0.7949852347373962},{"x":0.589958131313324,"y":0.7949852347373962},{"x":0.589958131313324,"y":0.8215339183807373},{"x":0.5460250973701477,"y":0.8215339183807373}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"جهاډ","boundary":[0.5460250973701477,0.7949852347373962,0.589958131313324,0.8215339183807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188284516334534,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5397489666938782,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5397489666938782,"y":0.8215339183807373},{"x":0.5188284516334534,"y":0.8215339183807373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5188284516334534,0.7964601516723633,0.5397489666938782,0.8215339183807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47698745131492615,"y":0.7964601516723633},{"x":0.5146443247795105,"y":0.7949852347373962},{"x":0.5146443247795105,"y":0.8215339183807373},{"x":0.47698745131492615,"y":0.8215339183807373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهار","boundary":[0.47698745131492615,0.7964601516723633,0.5146443247795105,0.8215339183807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4581589996814728,"y":0.7964601516723633},{"x":0.4686192572116852,"y":0.7964601516723633},{"x":0.4686192572116852,"y":0.8215339183807373},{"x":0.4581589996814728,"y":0.8215339183807373}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4581589996814728,0.7964601516723633,0.4686192572116852,0.8215339183807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933054506778717,"y":0.7964601516723633},{"x":0.4497908055782318,"y":0.7964601516723633},{"x":0.45188283920288086,"y":0.8215339183807373},{"x":0.3933054506778717,"y":0.8230088353157043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.3933054506778717,0.7964601516723633,0.45188283920288086,0.8215339183807373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3179916441440582,"y":0.7979351282119751},{"x":0.37029287219047546,"y":0.7964601516723633},{"x":0.37029287219047546,"y":0.8230088353157043},{"x":0.3200836777687073,"y":0.8230088353157043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.3179916441440582,0.7979351282119751,0.37029287219047546,0.8230088353157043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2698744833469391,"y":0.7979351282119751},{"x":0.3012552261352539,"y":0.7979351282119751},{"x":0.3012552261352539,"y":0.8230088353157043},{"x":0.2698744833469391,"y":0.8230088353157043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.2698744833469391,0.7979351282119751,0.3012552261352539,0.8230088353157043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2698744833469391,"y":0.7728613615036011},{"x":0.715481162071228,"y":0.7728613615036011},{"x":0.715481162071228,"y":0.8230088353157043},{"x":0.2698744833469391,"y":0.8230088353157043}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2648744833469391,0.7658613615036011,0.720481162071228,0.8300088353157044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564853549003601,"y":0.8274336457252502},{"x":0.581589937210083,"y":0.8289085626602173},{"x":0.581589937210083,"y":0.8436577916145325},{"x":0.5564853549003601,"y":0.8436577916145325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۳","boundary":[0.5564853549003601,0.8274336457252502,0.581589937210083,0.8436577916145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5376569032669067,"y":0.8274336457252502},{"x":0.5502092242240906,"y":0.8274336457252502},{"x":0.5481171607971191,"y":0.8436577916145325},{"x":0.5355648398399353,"y":0.8436577916145325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیر","boundary":[0.5376569032669067,0.8274336457252502,0.5481171607971191,0.8436577916145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4748953878879547,"y":0.8259587287902832},{"x":0.5230125784873962,"y":0.8274336457252502},{"x":0.5230125784873962,"y":0.8436577916145325},{"x":0.47280335426330566,"y":0.8421828746795654}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۰۸","boundary":[0.4748953878879547,0.8259587287902832,0.5230125784873962,0.8436577916145325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46234309673309326,"y":0.8259587287902832},{"x":0.46652719378471375,"y":0.8259587287902832},{"x":0.46652719378471375,"y":0.8421828746795654},{"x":0.4602510333061218,"y":0.8421828746795654}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46234309673309326,0.8259587287902832,0.46652719378471375,0.8421828746795654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4079498052597046,"y":0.8259587287902832},{"x":0.45606693625450134,"y":0.8259587287902832},{"x":0.4539749026298523,"y":0.8421828746795654},{"x":0.4079498052597046,"y":0.8407079577445984}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاشکند","boundary":[0.4079498052597046,0.8259587287902832,0.4539749026298523,0.8421828746795654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5774058699607849,"y":0.8495575189590454},{"x":0.5857740640640259,"y":0.8495575189590454},{"x":0.5857740640640259,"y":0.8702064752578735},{"x":0.5774058699607849,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5774058699607849,0.8495575189590454,0.5857740640640259,0.8702064752578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460250973701477,"y":0.8495575189590454},{"x":0.5711296796798706,"y":0.8495575189590454},{"x":0.5711296796798706,"y":0.8702064752578735},{"x":0.5460250973701477,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آذر","boundary":[0.5460250973701477,0.8495575189590454,0.5711296796798706,0.8702064752578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48326361179351807,"y":0.8495575189590454},{"x":0.5355648398399353,"y":0.8495575189590454},{"x":0.5355648398399353,"y":0.8702064752578735},{"x":0.48326361179351807,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۲","boundary":[0.48326361179351807,0.8495575189590454,0.5355648398399353,0.8702064752578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47071129083633423,"y":0.8495575189590454},{"x":0.4790794849395752,"y":0.8495575189590454},{"x":0.4790794849395752,"y":0.8702064752578735},{"x":0.47071129083633423,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47071129083633423,0.8495575189590454,0.4790794849395752,0.8702064752578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4497908055782318,"y":0.8495575189590454},{"x":0.4602510333061218,"y":0.8495575189590454},{"x":0.4602510333061218,"y":0.8702064752578735},{"x":0.4497908055782318,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گر","boundary":[0.4497908055782318,0.8495575189590454,0.4602510333061218,0.8702064752578735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40167364478111267,"y":0.8495575189590454},{"x":0.44560670852661133,"y":0.8495575189590454},{"x":0.44560670852661133,"y":0.8702064752578735},{"x":0.40167364478111267,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بایگان","boundary":[0.40167364478111267,0.8495575189590454,0.44560670852661133,0.8702064752578735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40167364478111267,"y":0.8244837522506714},{"x":0.5857740640640259,"y":0.8289085626602173},{"x":0.5857740640640259,"y":0.8731563687324524},{"x":0.39958158135414124,"y":0.8702064752578735}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.39667364478111267,0.8174837522506714,0.5907740640640259,0.8801563687324524],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2656903862953186,"y":0.8761062026023865},{"x":0.3075313866138458,"y":0.8761062026023865},{"x":0.3075313866138458,"y":0.8938053250312805},{"x":0.26778241991996765,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نگارگر","boundary":[0.2656903862953186,0.8761062026023865,0.3075313866138458,0.8938053250312805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25732216238975525,"y":0.8775811195373535},{"x":0.26359832286834717,"y":0.8775811195373535},{"x":0.26359832286834717,"y":0.8952802419662476},{"x":0.25732216238975525,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.25732216238975525,0.8775811195373535,0.26359832286834717,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2301255166530609,"y":0.8775811195373535},{"x":0.25313806533813477,"y":0.8775811195373535},{"x":0.25313806533813477,"y":0.8952802419662476},{"x":0.23221758008003235,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیکی","boundary":[0.2301255166530609,0.8775811195373535,0.25313806533813477,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882845163345337,"y":0.8775811195373535},{"x":0.21757322549819946,"y":0.8775811195373535},{"x":0.21757322549819946,"y":0.8952802419662476},{"x":0.1882845163345337,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوایی","boundary":[0.1882845163345337,0.8775811195373535,0.21757322549819946,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.8790560364723206},{"x":0.18200837075710297,"y":0.8790560364723206},{"x":0.18200837075710297,"y":0.8952802419662476},{"x":0.17573221027851105,"y":0.8952802419662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.17573221027851105,0.8790560364723206,0.18200837075710297,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14644351601600647,"y":0.8790560364723206},{"x":0.16736401617527008,"y":0.8790560364723206},{"x":0.16736401617527008,"y":0.8952802419662476},{"x":0.14644351601600647,"y":0.8967551589012146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوثر","boundary":[0.14644351601600647,0.8790560364723206,0.16736401617527008,0.8952802419662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1380753070116043,"y":0.8790560364723206},{"x":0.14435146749019623,"y":0.8790560364723206},{"x":0.14435146749019623,"y":0.8967551589012146},{"x":0.1380753070116043,"y":0.8967551589012146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1380753070116043,0.8790560364723206,0.14435146749019623,0.8967551589012146]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1380753070116043,"y":0.8790560364723206},{"x":0.3075313866138458,"y":0.8761062026023865},{"x":0.3075313866138458,"y":0.8938053250312805},{"x":0.1380753070116043,"y":0.8967551589012146}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1330753070116043,0.8720560364723206,0.31253138661384583,0.9008053250312805],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49163180589675903,"y":0.9336283206939697},{"x":0.4958159029483795,"y":0.9336283206939697},{"x":0.4958159029483795,"y":0.9469026327133179},{"x":0.49163180589675903,"y":0.9469026327133179}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"ج","boundary":[0.49163180589675903,0.9336283206939697,0.4958159029483795,0.9469026327133179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49163180589675903,"y":0.9336283206939697},{"x":0.4958159029483795,"y":0.9336283206939697},{"x":0.4958159029483795,"y":0.9469026327133179},{"x":0.49163180589675903,"y":0.9469026327133179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.48663180589675903,0.9266283206939697,0.5008159029483795,0.9539026327133179],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/oioYPcehOokSWEuj.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/oldUcHXVrWyqvZBj.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/VqwKGRQtcrHZhZnn-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":678,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/lWKRolEHjuUNTjXA.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/UPNvaTFtKNkbYPLl.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/OltyINPiipZwpowI-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":678,"margin":[0.00021458583656980209,0.0002572506347940383,0.9982593919699934,0.9991717222946584]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.18141593039035797},{"x":0.6974790096282959,"y":0.18141593039035797},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3008849620819092},{"x":0.3970588147640228,"y":0.3008849620819092}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"بيتي","boundary":[0.3970588147640228,0.18141593039035797,0.6974790096282959,0.3008849620819092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.18141593039035797},{"x":0.4285714328289032,"y":0.18141593039035797},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3008849620819092},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3008849620819092}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"التي","boundary":[0.3613445460796356,0.18141593039035797,0.4285714328289032,0.3008849620819092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27521008253097534,"y":0.18141593039035797},{"x":0.325630247592926,"y":0.18141593039035797},{"x":0.325630247592926,"y":0.3008849620819092},{"x":0.27521008253097534,"y":0.3008849620819092}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"لم","boundary":[0.27521008253097534,0.18141593039035797,0.325630247592926,0.3008849620819092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.34365782141685486},{"x":0.8172268867492676,"y":0.3421829044818878},{"x":0.819327712059021,"y":0.44985249638557434},{"x":0.7079831957817078,"y":0.45132744312286377}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"بانی","boundary":[0.7058823704719543,0.34365782141685486,0.819327712059021,0.44985249638557434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3907563090324402,"y":0.34808260202407837},{"x":0.6911764740943909,"y":0.34365782141685486},{"x":0.6932772994041443,"y":0.45132744312286377},{"x":0.3928571343421936,"y":0.4557522237300873}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"اسگمندی","boundary":[0.3907563090324402,0.34808260202407837,0.6932772994041443,0.45132744312286377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1071428582072258,"y":0.35103243589401245},{"x":0.39915966987609863,"y":0.34808260202407837},{"x":0.40126049518585205,"y":0.4557522237300873},{"x":0.10924369841814041,"y":0.45870205760002136}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"بواقيع","boundary":[0.1071428582072258,0.35103243589401245,0.40126049518585205,0.4557522237300873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.3700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1071428582072258,"y":0.18141593039035797},{"x":0.819327712059021,"y":0.18141593039035797},{"x":0.819327712059021,"y":0.45870205760002136},{"x":0.1071428582072258,"y":0.45870205760002136}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.1021428582072258,0.17441593039035796,0.824327712059021,0.46570205760002137],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457982897758484,"y":0.4528023600578308},{"x":0.8214285969734192,"y":0.4528023600578308},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5117993950843811},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"پروردگارا","boundary":[0.7457982897758484,0.4528023600578308,0.8235294222831726,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.4528023600578308},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4528023600578308},{"x":0.7373949289321899,"y":0.5117993950843811},{"x":0.720588207244873,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"دن","boundary":[0.720588207244873,0.4528023600578308,0.7373949289321899,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6869747638702393,"y":0.4528023600578308},{"x":0.7121848464012146,"y":0.4528023600578308},{"x":0.7121848464012146,"y":0.5117993950843811},{"x":0.6869747638702393,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"منی","boundary":[0.6869747638702393,0.4528023600578308,0.7121848464012146,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4528023600578308},{"x":0.6785714030265808,"y":0.4528023600578308},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5117993950843811},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6638655662536621,0.4528023600578308,0.6785714030265808,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.45427727699279785},{"x":0.6533613204956055,"y":0.45427727699279785},{"x":0.6533613204956055,"y":0.5117993950843811},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زندان","boundary":[0.6029411554336548,0.45427727699279785,0.6533613204956055,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.45427727699279785},{"x":0.5945377945899963,"y":0.45427727699279785},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5117993950843811},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.45427727699279785,0.5966386795043945,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.45427727699279785},{"x":0.569327712059021,"y":0.45427727699279785},{"x":0.569327712059021,"y":0.5117993950843811},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5462185144424438,0.45427727699279785,0.569327712059021,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.45427727699279785},{"x":0.5357142686843872,"y":0.45427727699279785},{"x":0.5357142686843872,"y":0.5117993950843811},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5126050710678101,0.45427727699279785,0.5357142686843872,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.45427727699279785},{"x":0.5021008253097534,"y":0.45427727699279785},{"x":0.5021008253097534,"y":0.5117993950843811},{"x":0.4432772994041443,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"بیشت","boundary":[0.44117647409439087,0.45427727699279785,0.5021008253097534,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.45427727699279785},{"x":0.4285714328289032,"y":0.45427727699279785},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5117993950843811},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5117993950843811}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4117647111415863,0.45427727699279785,0.4285714328289032,0.5117993950843811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.45427727699279785},{"x":0.40126049518585205,"y":0.45427727699279785},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5132743120193481},{"x":0.34663864970207214,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"کارخان","boundary":[0.3445378243923187,0.45427727699279785,0.40336135029792786,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.45427727699279785},{"x":0.3340336084365845,"y":0.45427727699279785},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5132743120193481},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"روایات","boundary":[0.2689075767993927,0.45427727699279785,0.3361344635486603,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22899159789085388,"y":0.45427727699279785},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45427727699279785},{"x":0.26260504126548767,"y":0.5132743120193481},{"x":0.22899159789085388,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.22899159789085388,0.45427727699279785,0.26260504126548767,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.45427727699279785},{"x":0.21848739683628082,"y":0.45427727699279785},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5132743120193481},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"دادم","boundary":[0.1785714328289032,0.45427727699279785,0.21848739683628082,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12815126776695251,"y":0.4557522237300873},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4557522237300873},{"x":0.15336135029792786,"y":0.5132743120193481},{"x":0.12815126776695251,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.12815126776695251,0.4557522237300873,0.15336135029792786,0.5132743120193481]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12815126776695251,"y":0.4528023600578308},{"x":0.8214285969734192,"y":0.45132744312286377},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5117993950843811},{"x":0.12815126776695251,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.12315126776695251,0.4458023600578308,0.8285294222831726,0.5187993950843811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2478991597890854,"y":0.5221238732337952},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5221238732337952},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5545722842216492},{"x":0.25,"y":0.5560472011566162}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.2478991597890854,0.5221238732337952,0.2857142984867096,0.5545722842216492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22899159789085388,"y":0.5221238732337952},{"x":0.24579831957817078,"y":0.5221238732337952},{"x":0.2478991597890854,"y":0.5560472011566162},{"x":0.22899159789085388,"y":0.5560472011566162}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"کنید","boundary":[0.22899159789085388,0.5221238732337952,0.2478991597890854,0.5560472011566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.523598849773407},{"x":0.2331932783126831,"y":0.5221238732337952},{"x":0.2331932783126831,"y":0.5560472011566162},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5560472011566162}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.523598849773407,0.2331932783126831,0.5560472011566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20378151535987854,"y":0.523598849773407},{"x":0.21848739683628082,"y":0.523598849773407},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5560472011566162},{"x":0.20588235557079315,"y":0.5575221180915833}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.20378151535987854,0.523598849773407,0.21848739683628082,0.5560472011566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16386555135250092,"y":0.523598849773407},{"x":0.1953781545162201,"y":0.523598849773407},{"x":0.1974789947271347,"y":0.5575221180915833},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5575221180915833}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.16386555135250092,0.523598849773407,0.1974789947271347,0.5575221180915833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.525073766708374},{"x":0.16596639156341553,"y":0.523598849773407},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5575221180915833},{"x":0.15336135029792786,"y":0.5575221180915833}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15126051008701324,0.525073766708374,0.16596639156341553,0.5575221180915833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1239495798945427,"y":0.525073766708374},{"x":0.15126051008701324,"y":0.525073766708374},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5575221180915833},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5589970350265503}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۷","boundary":[0.1239495798945427,0.525073766708374,0.15126051008701324,0.5575221180915833]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1239495798945427,"y":0.525073766708374},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5221238732337952},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5545722842216492},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5589970350265503}]},"confidence":0.47999998927116394,"boundary":[0.11894957989454269,0.518073766708374,0.2907142984867096,0.5615722842216492],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/SjSjbsxkIUpbusrG.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/nMQKyMWJFyCLALHQ.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/QrKuWhUAJiaQpkTy-sec.webp"},"info":{"width":478,"height":679,"margin":[0.00028715359615980333,0.0003345624282188022,0.9982782602210424,0.9986080348656702]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4539749026298523,"y":0.2341678887605667},{"x":0.5209205150604248,"y":0.2076583206653595},{"x":0.5523012280464172,"y":0.2503681778907776},{"x":0.4853556454181671,"y":0.27540501952171326}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"شتی","boundary":[0.4539749026298523,0.2341678887605667,0.5523012280464172,0.2503681778907776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4539749026298523,"y":0.2341678887605667},{"x":0.5209205150604248,"y":0.2076583206653595},{"x":0.5523012280464172,"y":0.2503681778907776},{"x":0.4853556454181671,"y":0.27540501952171326}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4489749026298523,0.2271678887605667,0.5573012280464172,0.2573681778907776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7426778078079224,"y":0.2812960147857666},{"x":0.7907949686050415,"y":0.2812960147857666},{"x":0.7887029051780701,"y":0.34756994247436523},{"x":0.7426778078079224,"y":0.34756994247436523}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.7426778078079224,0.2812960147857666,0.7887029051780701,0.34756994247436523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.27835050225257874},{"x":0.723849356174469,"y":0.27982327342033386},{"x":0.7217572927474976,"y":0.34756994247436523},{"x":0.5523012280464172,"y":0.3460972011089325}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"لبنان","boundary":[0.5543932914733887,0.27835050225257874,0.7217572927474976,0.34756994247436523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4853556454181671,"y":0.27835050225257874},{"x":0.5523012280464172,"y":0.27835050225257874},{"x":0.5502092242240906,"y":0.3460972011089325},{"x":0.4853556454181671,"y":0.34462445974349976}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"مسلمان","boundary":[0.4853556454181671,0.27835050225257874,0.5502092242240906,0.3460972011089325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476987421512604,"y":0.27835050225257874},{"x":0.46652719378471375,"y":0.27835050225257874},{"x":0.4644351601600647,"y":0.34462445974349976},{"x":0.44560670852661133,"y":0.34462445974349976}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4476987421512604,0.27835050225257874,0.4644351601600647,0.34462445974349976]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476987421512604,"y":0.276877760887146},{"x":0.7907949686050415,"y":0.2812960147857666},{"x":0.7887029051780701,"y":0.34904271364212036},{"x":0.44560670852661133,"y":0.34462445974349976}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.44269874215126037,0.269877760887146,0.7937029051780701,0.35604271364212037],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410041928291321,"y":0.27540501952171326},{"x":0.4602510333061218,"y":0.276877760887146},{"x":0.4602510333061218,"y":0.34462445974349976},{"x":0.33891212940216064,"y":0.34315168857574463}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.3410041928291321,0.27540501952171326,0.4602510333061218,0.34462445974349976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24686191976070404,"y":0.27540501952171326},{"x":0.30334728956222534,"y":0.27540501952171326},{"x":0.30334728956222534,"y":0.34315168857574463},{"x":0.24686191976070404,"y":0.34315168857574463}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"شادی","boundary":[0.24686191976070404,0.27540501952171326,0.30334728956222534,0.34315168857574463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1987447738647461,"y":0.27540501952171326},{"x":0.23640167713165283,"y":0.27540501952171326},{"x":0.23640167713165283,"y":0.3416789472103119},{"x":0.1987447738647461,"y":0.3416789472103119}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ہوئی","boundary":[0.1987447738647461,0.27540501952171326,0.23640167713165283,0.3416789472103119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17154811322689056,"y":0.27540501952171326},{"x":0.1882845163345337,"y":0.27540501952171326},{"x":0.1882845163345337,"y":0.3416789472103119},{"x":0.16945606470108032,"y":0.3416789472103119}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"تو","boundary":[0.17154811322689056,0.27540501952171326,0.1882845163345337,0.3416789472103119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.36082473397254944},{"x":0.6945606470108032,"y":0.36082473397254944},{"x":0.6945606470108032,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6569037437438965,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","str":"کی","boundary":[0.6569037437438965,0.36082473397254944,0.6945606470108032,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.36082473397254944},{"x":0.6464434862136841,"y":0.36082473397254944},{"x":0.6464434862136841,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5983263850212097,"y":0.42709866166114807}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","str":"ایران","boundary":[0.6004183888435364,0.36082473397254944,0.6464434862136841,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523012280464172,"y":0.36082473397254944},{"x":0.589958131313324,"y":0.36082473397254944},{"x":0.5878661274909973,"y":0.42709866166114807},{"x":0.5502092242240906,"y":0.42709866166114807}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"دم","boundary":[0.5523012280464172,0.36082473397254944,0.5878661274909973,0.42709866166114807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47071129083633423,"y":0.3593519926071167},{"x":0.5585774183273315,"y":0.3593519926071167},{"x":0.5564853549003601,"y":0.42709866166114807},{"x":0.4686192572116852,"y":0.42709866166114807}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.47071129083633423,0.3593519926071167,0.5564853549003601,0.42709866166114807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4246861934661865,"y":0.3593519926071167},{"x":0.4748953878879547,"y":0.3593519926071167},{"x":0.4748953878879547,"y":0.42709866166114807},{"x":0.4225941300392151,"y":0.42562592029571533}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":"بیان","boundary":[0.4246861934661865,0.3593519926071167,0.4748953878879547,0.42709866166114807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891213536262512,"y":0.3593519926071167},{"x":0.4079498052597046,"y":0.3593519926071167},{"x":0.4079498052597046,"y":0.42562592029571533},{"x":0.3891213536262512,"y":0.42562592029571533}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"پر","boundary":[0.3891213536262512,0.3593519926071167,0.4079498052597046,0.42562592029571533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29288703203201294,"y":0.3578792214393616},{"x":0.37029287219047546,"y":0.3593519926071167},{"x":0.37029287219047546,"y":0.42562592029571533},{"x":0.2907949686050415,"y":0.42562592029571533}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"بات","boundary":[0.29288703203201294,0.3578792214393616,0.37029287219047546,0.42562592029571533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0.6100000143051147},{"languageCode":"fa","confidence":0.38999998569488525}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16945606470108032,"y":0.27393224835395813},{"x":0.6966527104377747,"y":0.27835050225257874},{"x":0.6945606470108032,"y":0.4285714328289032},{"x":0.16736401617527008,"y":0.4241531789302826}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.16445606470108032,0.2669322483539581,0.6995606470108032,0.4355714328289032],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46234309673309326,"y":0.4374079406261444},{"x":0.5460250973701477,"y":0.4374079406261444},{"x":0.5481171607971191,"y":0.5036818981170654},{"x":0.46234309673309326,"y":0.5051546096801758}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرثیه","boundary":[0.46234309673309326,0.4374079406261444,0.5481171607971191,0.5036818981170654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38493722677230835,"y":0.43888071179389954},{"x":0.45188283920288086,"y":0.4374079406261444},{"x":0.45188283920288086,"y":0.5051546096801758},{"x":0.3870292901992798,"y":0.5051546096801758}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"سرایان","boundary":[0.38493722677230835,0.43888071179389954,0.45188283920288086,0.5051546096801758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087865829467773,"y":0.5419734716415405},{"x":0.6234309673309326,"y":0.5419734716415405},{"x":0.6234309673309326,"y":0.5817378759384155},{"x":0.6087865829467773,"y":0.5817378759384155}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"بلے","boundary":[0.6087865829467773,0.5419734716415405,0.6234309673309326,0.5817378759384155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49790793657302856,"y":0.5419734716415405},{"x":0.5125523209571838,"y":0.5419734716415405},{"x":0.5125523209571838,"y":0.5802651047706604},{"x":0.4958159029483795,"y":0.5802651047706604}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"ے","boundary":[0.49790793657302856,0.5419734716415405,0.5125523209571838,0.5802651047706604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2656903862953186,"y":0.539027988910675},{"x":0.428870290517807,"y":0.5405007600784302},{"x":0.428870290517807,"y":0.5802651047706604},{"x":0.2656903862953186,"y":0.5787923336029053}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"نے","boundary":[0.2656903862953186,0.539027988910675,0.428870290517807,0.5802651047706604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527196764945984,"y":0.5743740797042847},{"x":0.6903765797615051,"y":0.5743740797042847},{"x":0.6903765797615051,"y":0.6391752362251282},{"x":0.6527196764945984,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","str":"تحت","boundary":[0.6527196764945984,0.5743740797042847,0.6903765797615051,0.6391752362251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983263850212097,"y":0.5743740797042847},{"x":0.6443514823913574,"y":0.5743740797042847},{"x":0.642259418964386,"y":0.6391752362251282},{"x":0.5983263850212097,"y":0.6391752362251282}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","str":"باشا","boundary":[0.5983263850212097,0.5743740797042847,0.642259418964386,0.6391752362251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0.5400000214576721},{"languageCode":"fa","confidence":0.46000000834465027}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2656903862953186,"y":0.43593519926071167},{"x":0.6924686431884766,"y":0.4374079406261444},{"x":0.6903765797615051,"y":0.6391752362251282},{"x":0.2656903862953186,"y":0.6377025246620178}]},"confidence":0.5,"boundary":[0.2606903862953186,0.42893519926071166,0.6953765797615051,0.6461752362251282],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5794979333877563,"y":0.5743740797042847},{"x":0.6066945791244507,"y":0.5743740797042847},{"x":0.6066945791244507,"y":0.6377025246620178},{"x":0.5794979333877563,"y":0.6377025246620178}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5794979333877563,0.5743740797042847,0.6066945791244507,0.6377025246620178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560669481754303,"y":0.5743740797042847},{"x":0.5794979333877563,"y":0.5743740797042847},{"x":0.5794979333877563,"y":0.6377025246620178},{"x":0.560669481754303,"y":0.6377025246620178}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","str":"اب","boundary":[0.560669481754303,0.5743740797042847,0.5794979333877563,0.6377025246620178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5251045823097229,"y":0.5729013085365295},{"x":0.5523012280464172,"y":0.5729013085365295},{"x":0.5502092242240906,"y":0.6377025246620178},{"x":0.5230125784873962,"y":0.6377025246620178}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"ltr","str":"ایم","boundary":[0.5251045823097229,0.5729013085365295,0.5502092242240906,0.6377025246620178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4790794849395752,"y":0.5729013085365295},{"x":0.5146443247795105,"y":0.5729013085365295},{"x":0.5125523209571838,"y":0.6377025246620178},{"x":0.4790794849395752,"y":0.6377025246620178}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"ltr","str":"پایا","boundary":[0.4790794849395752,0.5729013085365295,0.5125523209571838,0.6377025246620178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4602510333061218,"y":0.5729013085365295},{"x":0.48744770884513855,"y":0.5729013085365295},{"x":0.4853556454181671,"y":0.6377025246620178},{"x":0.4602510333061218,"y":0.6377025246620178}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.4602510333061218,0.5729013085365295,0.4853556454181671,0.6377025246620178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4435146450996399,"y":0.5729013085365295},{"x":0.4602510333061218,"y":0.5729013085365295},{"x":0.4581589996814728,"y":0.6377025246620178},{"x":0.44142258167266846,"y":0.6377025246620178}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"اس","boundary":[0.4435146450996399,0.5729013085365295,0.4581589996814728,0.6377025246620178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39539748430252075,"y":0.5729013085365295},{"x":0.4330543875694275,"y":0.5729013085365295},{"x":0.43096235394477844,"y":0.6377025246620178},{"x":0.39539748430252075,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"میں","boundary":[0.39539748430252075,0.5729013085365295,0.43096235394477844,0.6377025246620178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3682008385658264,"y":0.5729013085365295},{"x":0.38493722677230835,"y":0.5729013085365295},{"x":0.38493722677230835,"y":0.6362297534942627},{"x":0.3682008385658264,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":"جا","boundary":[0.3682008385658264,0.5729013085365295,0.38493722677230835,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3326359689235687,"y":0.5729013085365295},{"x":0.34937238693237305,"y":0.5729013085365295},{"x":0.34937238693237305,"y":0.6362297534942627},{"x":0.3305439352989197,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","str":"کر","boundary":[0.3326359689235687,0.5729013085365295,0.34937238693237305,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26359832286834717,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3221757411956787,"y":0.5714285969734192},{"x":0.3221757411956787,"y":0.6362297534942627},{"x":0.2615062892436981,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","str":"علیٹا","boundary":[0.26359832286834717,0.5714285969734192,0.3221757411956787,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2447698712348938,"y":0.5714285969734192},{"x":0.27196651697158813,"y":0.5714285969734192},{"x":0.2698744833469391,"y":0.6362297534942627},{"x":0.24267782270908356,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.2447698712348938,0.5714285969734192,0.2698744833469391,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8012552261352539,"y":0.6450662612915039},{"x":0.8179916143417358,"y":0.6450662612915039},{"x":0.8200836777687073,"y":0.7142857313156128},{"x":0.8012552261352539,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"کہ","boundary":[0.8012552261352539,0.6450662612915039,0.8200836777687073,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7573221921920776,"y":0.6450662612915039},{"x":0.7928870320320129,"y":0.6450662612915039},{"x":0.7928870320320129,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7573221921920776,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.7573221921920776,0.6450662612915039,0.7928870320320129,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196652889251709,"y":0.6450662612915039},{"x":0.7468619346618652,"y":0.6450662612915039},{"x":0.7489539980888367,"y":0.7142857313156128},{"x":0.7196652889251709,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"اور","boundary":[0.7196652889251709,0.6450662612915039,0.7489539980888367,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297070980072021,"y":0.6450662612915039},{"x":0.7092050313949585,"y":0.6450662612915039},{"x":0.7092050313949585,"y":0.7142857313156128},{"x":0.6317991614341736,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"راحت","boundary":[0.6297070980072021,0.6450662612915039,0.7092050313949585,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087865829467773,"y":0.6450662612915039},{"x":0.6276150345802307,"y":0.6450662612915039},{"x":0.6276150345802307,"y":0.7157584428787231},{"x":0.6108786463737488,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6087865829467773,0.6450662612915039,0.6276150345802307,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753138065338135,"y":0.6450662612915039},{"x":0.6004183888435364,"y":0.6450662612915039},{"x":0.6004183888435364,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5774058699607849,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5753138065338135,0.6450662612915039,0.6004183888435364,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188284516334534,"y":0.6450662612915039},{"x":0.5669456124305725,"y":0.6450662612915039},{"x":0.5669456124305725,"y":0.7157584428787231},{"x":0.5188284516334534,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"علومی","boundary":[0.5188284516334534,0.6450662612915039,0.5669456124305725,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4602510333061218,"y":0.6450662612915039},{"x":0.5041841268539429,"y":0.6450662612915039},{"x":0.5062761306762695,"y":0.7157584428787231},{"x":0.46234309673309326,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4602510333061218,0.6450662612915039,0.5062761306762695,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41004183888435364,"y":0.6450662612915039},{"x":0.4476987421512604,"y":0.6450662612915039},{"x":0.4476987421512604,"y":0.7157584428787231},{"x":0.41004183888435364,"y":0.7157584428787231}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.41004183888435364,0.6450662612915039,0.4476987421512604,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29916319251060486,"y":0.646539032459259},{"x":0.366108775138855,"y":0.6450662612915039},{"x":0.366108775138855,"y":0.7157584428787231},{"x":0.29916319251060486,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"بیابانی","boundary":[0.29916319251060486,0.646539032459259,0.366108775138855,0.7157584428787231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25732216238975525,"y":0.646539032459259},{"x":0.28870293498039246,"y":0.646539032459259},{"x":0.2907949686050415,"y":0.7172312140464783},{"x":0.25732216238975525,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.25732216238975525,0.646539032459259,0.2907949686050415,0.7172312140464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21757322549819946,"y":0.646539032459259},{"x":0.24686191976070404,"y":0.646539032459259},{"x":0.24686191976070404,"y":0.7172312140464783},{"x":0.2196652740240097,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.21757322549819946,0.646539032459259,0.24686191976070404,0.7172312140464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.646539032459259},{"x":0.2092050164937973,"y":0.646539032459259},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7172312140464783},{"x":0.16527196764945984,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"rtl","str":"کالا","boundary":[0.1631799191236496,0.646539032459259,0.2092050164937973,0.7172312140464783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"ur","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1631799191236496,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8200836777687073,"y":0.5729013085365295},{"x":0.8179916143417358,"y":0.7187039852142334},{"x":0.1631799191236496,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.5600000023841858,"boundary":[0.1581799191236496,0.5644285969734192,0.8229916143417358,0.7257039852142334],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47280335426330566,"y":0.723122239112854},{"x":0.5376569032669067,"y":0.7260677218437195},{"x":0.5334727764129639,"y":0.7835051417350769},{"x":0.4686192572116852,"y":0.7820324301719666}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":"میدان","boundary":[0.47280335426330566,0.723122239112854,0.5334727764129639,0.7835051417350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330543875694275,"y":0.7216494679450989},{"x":0.4497908055782318,"y":0.723122239112854},{"x":0.44560670852661133,"y":0.7805596590042114},{"x":0.428870290517807,"y":0.7805596590042114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.4330543875694275,0.7216494679450989,0.44560670852661133,0.7805596590042114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39958158135414124,"y":0.7201767563819885},{"x":0.41631799936294556,"y":0.7216494679450989},{"x":0.4121339023113251,"y":0.7805596590042114},{"x":0.39539748430252075,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"زر","boundary":[0.39958158135414124,0.7201767563819885,0.4121339023113251,0.7805596590042114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39958158135414124,"y":0.7201767563819885},{"x":0.5376569032669067,"y":0.7260677218437195},{"x":0.5334727764129639,"y":0.784977912902832},{"x":0.39539748430252075,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.39458158135414123,0.7131767563819885,0.5384727764129639,0.791977912902832],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18619246780872345,"y":0.6185566782951355},{"x":0.24267782270908356,"y":0.6229749917984009},{"x":0.23640167713165283,"y":0.677466869354248},{"x":0.17991632223129272,"y":0.6745213270187378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ندی","boundary":[0.18619246780872345,0.6185566782951355,0.23640167713165283,0.677466869354248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.142259418964386,"y":0.6170839667320251},{"x":0.18200837075710297,"y":0.6185566782951355},{"x":0.17573221027851105,"y":0.6730486154556274},{"x":0.13389120995998383,"y":0.6715758442878723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.142259418964386,0.6170839667320251,0.17573221027851105,0.6730486154556274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.142259418964386,"y":0.6170839667320251},{"x":0.24267782270908356,"y":0.6229749917984009},{"x":0.23640167713165283,"y":0.677466869354248},{"x":0.13389120995998383,"y":0.6715758442878723}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.13725941896438598,0.6100839667320251,0.24140167713165284,0.684466869354248],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48117154836654663,"y":0.9263622760772705},{"x":0.48117154836654663,"y":0.9263622760772705},{"x":0.48117154836654663,"y":0.938144326210022},{"x":0.48117154836654663,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"ه","boundary":[0.48117154836654663,0.9263622760772705,0.48117154836654663,0.938144326210022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48117154836654663,"y":0.9263622760772705},{"x":0.48117154836654663,"y":0.9263622760772705},{"x":0.48117154836654663,"y":0.938144326210022},{"x":0.48117154836654663,"y":0.938144326210022}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4761715483665466,0.9193622760772705,0.48617154836654664,0.945144326210022],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/telPJKYwrzSmcBNM.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/RTOECPcHdCIbfiSy.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/RIZZXhNVxMQtnpUk-sec.webp"},"info":{"width":478,"height":680,"margin":[0.0002652702122053841,0.00007621107298661681,0.9982082333674491,0.9986878027361983]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4644351601600647,"y":0.05882352963089943},{"x":0.5334727764129639,"y":0.06029411777853966},{"x":0.5313807725906372,"y":0.08382353186607361},{"x":0.46234309673309326,"y":0.08088235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4644351601600647,0.05882352963089943,0.5313807725906372,0.08382353186607361]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4644351601600647,"y":0.05882352963089943},{"x":0.5334727764129639,"y":0.06029411777853966},{"x":0.5313807725906372,"y":0.08382353186607361},{"x":0.46234309673309326,"y":0.08088235557079315}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4594351601600647,0.05182352963089943,0.5363807725906372,0.09082353186607361],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.08970588445663452},{"x":0.849372386932373,"y":0.08970588445663452},{"x":0.8472803235054016,"y":0.10735294222831726},{"x":0.8054393529891968,"y":0.10588235408067703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8054393529891968,0.08970588445663452,0.8472803235054016,0.10735294222831726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054393529891968,"y":0.08970588445663452},{"x":0.849372386932373,"y":0.08970588445663452},{"x":0.8472803235054016,"y":0.10735294222831726},{"x":0.8054393529891968,"y":0.10588235408067703}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8004393529891968,0.08270588445663452,0.8522803235054016,0.11435294222831727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14016737043857574,"y":0.08529412001371384},{"x":0.19246861338615417,"y":0.08529412001371384},{"x":0.19246861338615417,"y":0.10000000149011612},{"x":0.14016737043857574,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.14016737043857574,0.08529412001371384,0.19246861338615417,0.10000000149011612]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14016737043857574,"y":0.08529412001371384},{"x":0.19246861338615417,"y":0.08529412001371384},{"x":0.19246861338615417,"y":0.10000000149011612},{"x":0.14016737043857574,"y":0.10000000149011612}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.13516737043857574,0.07829412001371383,0.19746861338615418,0.10700000149011613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.13970588147640228},{"x":0.7887029051780701,"y":0.13970588147640228},{"x":0.7887029051780701,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7071129679679871,"y":0.15882353484630585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.7071129679679871,0.13970588147640228,0.7887029051780701,0.15882353484630585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76778244972229,"y":0.16470588743686676},{"x":0.7907949686050415,"y":0.16470588743686676},{"x":0.7907949686050415,"y":0.18382352590560913},{"x":0.76778244972229,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.76778244972229,0.16470588743686676,0.7907949686050415,0.18382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.16470588743686676},{"x":0.7510460019111633,"y":0.16470588743686676},{"x":0.7510460019111633,"y":0.18382352590560913},{"x":0.715481162071228,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.715481162071228,0.16470588743686676,0.7510460019111633,0.18382352590560913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.13970588147640228},{"x":0.7907949686050415,"y":0.13970588147640228},{"x":0.7907949686050415,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7071129679679871,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7021129679679871,0.13270588147640228,0.7957949686050415,0.19082352590560914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6589958071708679,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7280334830284119,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7280334830284119,"y":0.20735293626785278},{"x":0.6589958071708679,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبخیزداری","boundary":[0.6589958071708679,0.18970587849617004,0.7280334830284119,0.20735293626785278]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6589958071708679,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7280334830284119,"y":0.18970587849617004},{"x":0.7280334830284119,"y":0.20735293626785278},{"x":0.6589958071708679,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6539958071708679,0.18270587849617004,0.7330334830284119,0.2143529362678528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14016737043857574,"y":0.18970587849617004},{"x":0.14644351601600647,"y":0.18970587849617004},{"x":0.14644351601600647,"y":0.2029411792755127},{"x":0.14016737043857574,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴","boundary":[0.14016737043857574,0.18970587849617004,0.14644351601600647,0.2029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527196615934372,"y":0.18970587849617004},{"x":0.19246861338615417,"y":0.18970587849617004},{"x":0.19246861338615417,"y":0.20441175997257233},{"x":0.15062761306762695,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"....","boundary":[0.1527196615934372,0.18970587849617004,0.19246861338615417,0.20441175997257233]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14016737043857574,"y":0.1882352977991104},{"x":0.19246861338615417,"y":0.18970587849617004},{"x":0.19246861338615417,"y":0.20441175997257233},{"x":0.14016737043857574,"y":0.2029411792755127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13516737043857574,0.1812352977991104,0.19746861338615418,0.21141175997257233],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158996105194092,"y":0.23676469922065735},{"x":0.8514644503593445,"y":0.23823529481887817},{"x":0.849372386932373,"y":0.26323530077934265},{"x":0.8138075470924377,"y":0.2617647051811218}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.8158996105194092,0.23676469922065735,0.849372386932373,0.26323530077934265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7719665169715881,"y":0.23676469922065735},{"x":0.8033472895622253,"y":0.23676469922065735},{"x":0.8012552261352539,"y":0.2617647051811218},{"x":0.7719665169715881,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7719665169715881,0.23676469922065735,0.8012552261352539,0.2617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7552301287651062,"y":0.23529411852359772},{"x":0.7635983228683472,"y":0.23676469922065735},{"x":0.7635983228683472,"y":0.260294109582901},{"x":0.7531380653381348,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7552301287651062,0.23529411852359772,0.7635983228683472,0.260294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6966527104377747,"y":0.2338235229253769},{"x":0.7405857443809509,"y":0.23529411852359772},{"x":0.7405857443809509,"y":0.260294109582901},{"x":0.6945606470108032,"y":0.25882354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.6966527104377747,0.2338235229253769,0.7405857443809509,0.260294109582901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6966527104377747,"y":0.2338235229253769},{"x":0.8514644503593445,"y":0.23823529481887817},{"x":0.849372386932373,"y":0.26323530077934265},{"x":0.6945606470108032,"y":0.260294109582901}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.6916527104377747,0.22682352292537689,0.854372386932373,0.27023530077934266],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1380753070116043,"y":0.2397058755159378},{"x":0.18619246780872345,"y":0.2397058755159378},{"x":0.18619246780872345,"y":0.2544117569923401},{"x":0.1380753070116043,"y":0.2544117569923401}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۱۰۰","boundary":[0.1380753070116043,0.2397058755159378,0.18619246780872345,0.2544117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1380753070116043,"y":0.2647058963775635},{"x":0.1631799191236496,"y":0.2647058963775635},{"x":0.1631799191236496,"y":0.27794116735458374},{"x":0.1380753070116043,"y":0.27794116735458374}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.1380753070116043,0.2647058963775635,0.1631799191236496,0.27794116735458374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16736401617527008,"y":0.26323530077934265},{"x":0.19665272533893585,"y":0.26323530077934265},{"x":0.19665272533893585,"y":0.27794116735458374},{"x":0.16736401617527008,"y":0.27794116735458374}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"...","boundary":[0.16736401617527008,0.26323530077934265,0.19665272533893585,0.27794116735458374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1380753070116043,"y":0.2397058755159378},{"x":0.19665272533893585,"y":0.2397058755159378},{"x":0.19665272533893585,"y":0.27794116735458374},{"x":0.1380753070116043,"y":0.27794116735458374}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1330753070116043,0.2327058755159378,0.20165272533893586,0.28494116735458375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13598325848579407,"y":0.28970587253570557},{"x":0.16527196764945984,"y":0.28970587253570557},{"x":0.16527196764945984,"y":0.30441176891326904},{"x":0.13598325848579407,"y":0.3029411733150482}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۲۱","boundary":[0.13598325848579407,0.28970587253570557,0.16527196764945984,0.30441176891326904]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16736401617527008,"y":0.28970587253570557},{"x":0.19665272533893585,"y":0.28970587253570557},{"x":0.19665272533893585,"y":0.30441176891326904},{"x":0.16736401617527008,"y":0.30441176891326904}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"...","boundary":[0.16736401617527008,0.28970587253570557,0.19665272533893585,0.30441176891326904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13598325848579407,"y":0.28823530673980713},{"x":0.19665272533893585,"y":0.28970587253570557},{"x":0.19665272533893585,"y":0.30441176891326904},{"x":0.13598325848579407,"y":0.3029411733150482}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.13098325848579406,0.2812353067398071,0.20165272533893586,0.31141176891326905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13598325848579407,"y":0.3397058844566345},{"x":0.16736401617527008,"y":0.3397058844566345},{"x":0.16527196764945984,"y":0.3544117510318756},{"x":0.13598325848579407,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۲۹","boundary":[0.13598325848579407,0.3397058844566345,0.16527196764945984,0.3544117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16736401617527008,"y":0.3397058844566345},{"x":0.1841004192829132,"y":0.34117648005485535},{"x":0.1841004192829132,"y":0.3544117510318756},{"x":0.16527196764945984,"y":0.3544117510318756}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"..","boundary":[0.16736401617527008,0.3397058844566345,0.1841004192829132,0.3544117510318756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13598325848579407,"y":0.3397058844566345},{"x":0.1841004192829132,"y":0.34117648005485535},{"x":0.1841004192829132,"y":0.35588234663009644},{"x":0.13598325848579407,"y":0.3529411852359772}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.13098325848579406,0.3327058844566345,0.1891004192829132,0.36288234663009644],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7552301287651062,"y":0.28970587253570557},{"x":0.7887029051780701,"y":0.28970587253570557},{"x":0.7866109013557434,"y":0.3117647171020508},{"x":0.7552301287651062,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7552301287651062,0.28970587253570557,0.7866109013557434,0.3117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196652889251709,"y":0.28970587253570557},{"x":0.7405857443809509,"y":0.28970587253570557},{"x":0.7384937405586243,"y":0.31029412150382996},{"x":0.7175732254981995,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.7196652889251709,0.28970587253570557,0.7384937405586243,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008368372917175,"y":0.28970587253570557},{"x":0.7092050313949585,"y":0.28970587253570557},{"x":0.7092050313949585,"y":0.31029412150382996},{"x":0.7008368372917175,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7008368372917175,0.28970587253570557,0.7092050313949585,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.28823530673980713},{"x":0.6924686431884766,"y":0.28970587253570557},{"x":0.6903765797615051,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6569037437438965,"y":0.31029412150382996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.6569037437438965,0.28823530673980713,0.6903765797615051,0.31029412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401673555374146,"y":0.28823530673980713},{"x":0.6485355496406555,"y":0.28823530673980713},{"x":0.6485355496406555,"y":0.30882352590560913},{"x":0.6401673555374146,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6401673555374146,0.28823530673980713,0.6485355496406555,0.30882352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5836820006370544,"y":0.28823530673980713},{"x":0.633891224861145,"y":0.28823530673980713},{"x":0.633891224861145,"y":0.30882352590560913},{"x":0.5836820006370544,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آبرفتی","boundary":[0.5836820006370544,0.28823530673980713,0.633891224861145,0.30882352590560913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5836820006370544,"y":0.28823530673980713},{"x":0.7887029051780701,"y":0.28970587253570557},{"x":0.7866109013557434,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5836820006370544,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5786820006370544,0.2812353067398071,0.7916109013557434,0.3187647171020508],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133890986442566,"y":0.31617647409439087},{"x":0.73221755027771,"y":0.31617647409439087},{"x":0.73221755027771,"y":0.3323529362678528},{"x":0.7133890986442566,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7133890986442566,0.31617647409439087,0.73221755027771,0.3323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.31617647409439087},{"x":0.6987447738647461,"y":0.31617647409439087},{"x":0.6987447738647461,"y":0.3323529362678528},{"x":0.6924686431884766,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6924686431884766,0.31617647409439087,0.6987447738647461,0.3323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.31617647409439087},{"x":0.6861924529075623,"y":0.31617647409439087},{"x":0.6861924529075623,"y":0.3323529362678528},{"x":0.6569037437438965,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6569037437438965,0.31617647409439087,0.6861924529075623,0.3323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276150345802307,"y":0.31617647409439087},{"x":0.6485355496406555,"y":0.31617647409439087},{"x":0.6485355496406555,"y":0.3323529362678528},{"x":0.6276150345802307,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6276150345802307,0.31617647409439087,0.6485355496406555,0.3323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108786463737488,"y":0.31617647409439087},{"x":0.6171548366546631,"y":0.31617647409439087},{"x":0.6171548366546631,"y":0.3323529362678528},{"x":0.6108786463737488,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6108786463737488,0.31617647409439087,0.6171548366546631,0.3323529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.3426470458507538},{"x":0.7217572927474976,"y":0.3426470458507538},{"x":0.7217572927474976,"y":0.3588235378265381},{"x":0.715481162071228,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.715481162071228,0.3426470458507538,0.7217572927474976,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.3426470458507538},{"x":0.6987447738647461,"y":0.3426470458507538},{"x":0.6987447738647461,"y":0.3588235378265381},{"x":0.6924686431884766,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6924686431884766,0.3426470458507538,0.6987447738647461,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.3426470458507538},{"x":0.6861924529075623,"y":0.3426470458507538},{"x":0.6841003894805908,"y":0.3588235378265381},{"x":0.6569037437438965,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6569037437438965,0.3426470458507538,0.6841003894805908,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129707098007202,"y":0.34117648005485535},{"x":0.6443514823913574,"y":0.3426470458507538},{"x":0.6443514823913574,"y":0.3588235378265381},{"x":0.6129707098007202,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.6129707098007202,0.34117648005485535,0.6443514823913574,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.34117648005485535},{"x":0.6066945791244507,"y":0.34117648005485535},{"x":0.6066945791244507,"y":0.35735294222831726},{"x":0.6004183888435364,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6004183888435364,0.34117648005485535,0.6066945791244507,0.35735294222831726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.31470587849617004},{"x":0.73221755027771,"y":0.31617647409439087},{"x":0.7301255464553833,"y":0.3588235378265381},{"x":0.6004183888435364,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5954183888435364,0.30770587849617004,0.7351255464553833,0.3658235378265381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.36764705181121826},{"x":0.723849356174469,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7217572927474976,"y":0.3867647051811218},{"x":0.715481162071228,"y":0.3867647051811218}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.715481162071228,0.36764705181121826,0.7217572927474976,0.3867647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6966527104377747,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7050209045410156,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7029288411140442,"y":0.385294109582901},{"x":0.6966527104377747,"y":0.385294109582901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6966527104377747,0.36764705181121826,0.7029288411140442,0.385294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631799340248108,"y":0.36617645621299744},{"x":0.6882845163345337,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6882845163345337,"y":0.385294109582901},{"x":0.6631799340248108,"y":0.385294109582901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6631799340248108,0.36617645621299744,0.6882845163345337,0.385294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087865829467773,"y":0.364705890417099},{"x":0.6485355496406555,"y":0.36617645621299744},{"x":0.6485355496406555,"y":0.385294109582901},{"x":0.6087865829467773,"y":0.385294109582901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبرفتی","boundary":[0.6087865829467773,0.364705890417099,0.6485355496406555,0.385294109582901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175732254981995,"y":0.38823530077934265},{"x":0.7866109013557434,"y":0.38823530077934265},{"x":0.7887029051780701,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7175732254981995,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشکسالی","boundary":[0.7175732254981995,0.38823530077934265,0.7887029051780701,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008368372917175,"y":0.3897058963775635},{"x":0.7092050313949585,"y":0.3897058963775635},{"x":0.7092050313949585,"y":0.40882351994514465},{"x":0.7029288411140442,"y":0.40882351994514465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7008368372917175,0.3897058963775635,0.7092050313949585,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694560647010803,"y":0.3897058963775635},{"x":0.6966527104377747,"y":0.3897058963775635},{"x":0.6966527104377747,"y":0.40882351994514465},{"x":0.6694560647010803,"y":0.4102941155433655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیل","boundary":[0.6694560647010803,0.3897058963775635,0.6966527104377747,0.40882351994514465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548117399215698,"y":0.3897058963775635},{"x":0.6631799340248108,"y":0.3897058963775635},{"x":0.6631799340248108,"y":0.4102941155433655},{"x":0.6569037437438965,"y":0.4102941155433655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6548117399215698,0.3897058963775635,0.6631799340248108,0.4102941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6046025156974792,"y":0.3897058963775635},{"x":0.6527196764945984,"y":0.3897058963775635},{"x":0.6527196764945984,"y":0.4102941155433655},{"x":0.6066945791244507,"y":0.4102941155433655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قحطی","boundary":[0.6046025156974792,0.3897058963775635,0.6527196764945984,0.4102941155433655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635983228683472,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7866109013557434,"y":0.4176470637321472},{"x":0.784518837928772,"y":0.4367647171020508},{"x":0.7635983228683472,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7635983228683472,0.4176470637321472,0.784518837928772,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217572927474976,"y":0.4161764681339264},{"x":0.7510460019111633,"y":0.4176470637321472},{"x":0.7510460019111633,"y":0.4367647171020508},{"x":0.7217572927474976,"y":0.4367647171020508}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.7217572927474976,0.4161764681339264,0.7510460019111633,0.4367647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401673555374146,"y":0.41470587253570557},{"x":0.7050209045410156,"y":0.4161764681339264},{"x":0.7050209045410156,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6380752921104431,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"خشکیپیالی","boundary":[0.6401673555374146,0.41470587253570557,0.7050209045410156,0.43529412150382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108786463737488,"y":0.41323530673980713},{"x":0.6213389039039612,"y":0.41470587253570557},{"x":0.6192468404769897,"y":0.43382352590560913},{"x":0.6108786463737488,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6108786463737488,0.41323530673980713,0.6192468404769897,0.43382352590560913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280334830284119,"y":0.43970587849617004},{"x":0.7907949686050415,"y":0.43970587849617004},{"x":0.7907949686050415,"y":0.46029412746429443},{"x":0.7280334830284119,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7280334830284119,0.43970587849617004,0.7907949686050415,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673640012741089,"y":0.43970587849617004},{"x":0.7196652889251709,"y":0.43970587849617004},{"x":0.7196652889251709,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6673640012741089,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"عملیه","boundary":[0.6673640012741089,0.43970587849617004,0.7196652889251709,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6150627732276917,"y":0.43970587849617004},{"x":0.6652719378471375,"y":0.43970587849617004},{"x":0.6652719378471375,"y":0.46029412746429443},{"x":0.6150627732276917,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.6150627732276917,0.43970587849617004,0.6652719378471375,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983263850212097,"y":0.43970587849617004},{"x":0.6046025156974792,"y":0.43970587849617004},{"x":0.6046025156974792,"y":0.4588235318660736},{"x":0.5983263850212097,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983263850212097,0.43970587849617004,0.6046025156974792,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439330339431763,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5920501947402954,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5920501947402954,"y":0.4588235318660736},{"x":0.5439330339431763,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"آبرفت","boundary":[0.5439330339431763,0.43970587849617004,0.5920501947402954,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5313807725906372,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5397489666938782,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5397489666938782,"y":0.4588235318660736},{"x":0.5313807725906372,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5313807725906372,0.43970587849617004,0.5397489666938782,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46234309673309326,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5271966457366943,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5271966457366943,"y":0.4588235318660736},{"x":0.46234309673309326,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"ووقعيت","boundary":[0.46234309673309326,0.43970587849617004,0.5271966457366943,0.4588235318660736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870292901992798,"y":0.43970587849617004},{"x":0.4581589996814728,"y":0.43970587849617004},{"x":0.4581589996814728,"y":0.4588235318660736},{"x":0.3870292901992798,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ناشناخته","boundary":[0.3870292901992798,0.43970587849617004,0.4581589996814728,0.4588235318660736]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891213536262512,"y":0.364705890417099},{"x":0.7928870320320129,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7907949686050415,"y":0.46176469326019287},{"x":0.3870292901992798,"y":0.4588235318660736}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.3841213536262512,0.357705890417099,0.7957949686050415,0.4687646932601929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.364705890417099},{"x":0.16527196764945984,"y":0.364705890417099},{"x":0.16527196764945984,"y":0.3794117569923401},{"x":0.13389120995998383,"y":0.3794117569923401}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.13389120995998383,0.364705890417099,0.16527196764945984,0.3794117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16945606470108032,"y":0.364705890417099},{"x":0.19665272533893585,"y":0.364705890417099},{"x":0.19665272533893585,"y":0.3808823525905609},{"x":0.16945606470108032,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"...","boundary":[0.16945606470108032,0.364705890417099,0.19665272533893585,0.3808823525905609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.364705890417099},{"x":0.19665272533893585,"y":0.364705890417099},{"x":0.19665272533893585,"y":0.3808823525905609},{"x":0.13389120995998383,"y":0.3808823525905609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12889120995998382,0.357705890417099,0.20165272533893586,0.3878823525905609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.41470587253570557},{"x":0.1631799191236496,"y":0.41470587253570557},{"x":0.1631799191236496,"y":0.4279411733150482},{"x":0.13389120995998383,"y":0.4279411733150482}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴","boundary":[0.13389120995998383,0.41470587253570557,0.1631799191236496,0.4279411733150482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.41470587253570557},{"x":0.1631799191236496,"y":0.41470587253570557},{"x":0.1631799191236496,"y":0.4279411733150482},{"x":0.13389120995998383,"y":0.4279411733150482}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12889120995998382,0.40770587253570556,0.1681799191236496,0.4349411733150482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.4382352828979492},{"x":0.16527196764945984,"y":0.43970587849617004},{"x":0.1631799191236496,"y":0.45588234066963196},{"x":0.13389120995998383,"y":0.4544117748737335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.13389120995998383,0.4382352828979492,0.1631799191236496,0.45588234066963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17154811322689056,"y":0.43970587849617004},{"x":0.22175732254981995,"y":0.4426470696926117},{"x":0.2196652740240097,"y":0.4588235318660736},{"x":0.17154811322689056,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".....","boundary":[0.17154811322689056,0.43970587849617004,0.2196652740240097,0.4588235318660736]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.4382352828979492},{"x":0.22175732254981995,"y":0.44117647409439087},{"x":0.2196652740240097,"y":0.4588235318660736},{"x":0.13389120995998383,"y":0.4544117748737335}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.12889120995998382,0.4312352828979492,0.2246652740240097,0.4658235318660736],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117154836654663,"y":0.4882352948188782},{"x":0.8535565137863159,"y":0.4882352948188782},{"x":0.8514644503593445,"y":0.5132352709770203},{"x":0.8096234202384949,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.8117154836654663,0.4882352948188782,0.8514644503593445,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7594142556190491,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7991631627082825,"y":0.4882352948188782},{"x":0.7991631627082825,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7594142556190491,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7594142556190491,0.48676469922065735,0.7991631627082825,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7531380653381348,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7635983228683472,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7615062594413757,"y":0.5117647051811218},{"x":0.7510460019111633,"y":0.5117647051811218}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7531380653381348,0.48676469922065735,0.7615062594413757,0.5117647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6861924529075623,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7447698712348938,"y":0.48676469922065735},{"x":0.7426778078079224,"y":0.5132352709770203},{"x":0.6861924529075623,"y":0.5117647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6861924529075623,0.48676469922065735,0.7426778078079224,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108786463737488,"y":0.4852941036224365},{"x":0.6673640012741089,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6673640012741089,"y":0.5117647051811218},{"x":0.6108786463737488,"y":0.5117647051811218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.6108786463737488,0.4852941036224365,0.6673640012741089,0.5117647051811218]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108786463737488,"y":0.4852941036224365},{"x":0.8535565137863159,"y":0.4882352948188782},{"x":0.8514644503593445,"y":0.5147058963775635},{"x":0.6108786463737488,"y":0.5117647051811218}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.6058786463737488,0.4782941036224365,0.8564644503593445,0.5217058963775635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364016771316528,"y":0.5176470875740051},{"x":0.7866109013557434,"y":0.5176470875740051},{"x":0.7866109013557434,"y":0.529411792755127},{"x":0.7364016771316528,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7364016771316528,0.5176470875740051,0.7866109013557434,0.529411792755127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364016771316528,"y":0.5176470875740051},{"x":0.7866109013557434,"y":0.5176470875740051},{"x":0.7866109013557434,"y":0.529411792755127},{"x":0.7364016771316528,"y":0.529411792755127}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7314016771316528,0.5106470875740051,0.7916109013557434,0.536411792755127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13598325848579407,"y":0.5411764979362488},{"x":0.16108787059783936,"y":0.5426470637321472},{"x":0.16108787059783936,"y":0.5558823347091675},{"x":0.13598325848579407,"y":0.5558823347091675}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۹۴","boundary":[0.13598325848579407,0.5411764979362488,0.16108787059783936,0.5558823347091675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13598325848579407,"y":0.5411764979362488},{"x":0.16108787059783936,"y":0.5426470637321472},{"x":0.16108787059783936,"y":0.5558823347091675},{"x":0.13598325848579407,"y":0.5558823347091675}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.13098325848579406,0.5341764979362488,0.16608787059783936,0.5628823347091675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13598325848579407,"y":0.5676470398902893},{"x":0.16108787059783936,"y":0.5661764740943909},{"x":0.16108787059783936,"y":0.5794117450714111},{"x":0.13598325848579407,"y":0.5794117450714111}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۹۵","boundary":[0.13598325848579407,0.5676470398902893,0.16108787059783936,0.5794117450714111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13598325848579407,"y":0.5676470398902893},{"x":0.16108787059783936,"y":0.5661764740943909},{"x":0.16108787059783936,"y":0.5794117450714111},{"x":0.13598325848579407,"y":0.5794117450714111}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13098325848579406,0.5606470398902893,0.16608787059783936,0.5864117450714111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.591176450252533},{"x":0.16108787059783936,"y":0.591176450252533},{"x":0.16108787059783936,"y":0.604411780834198},{"x":0.13389120995998383,"y":0.604411780834198}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.13389120995998383,0.591176450252533,0.16108787059783936,0.604411780834198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.591176450252533},{"x":0.16108787059783936,"y":0.591176450252533},{"x":0.16108787059783936,"y":0.604411780834198},{"x":0.13389120995998383,"y":0.604411780834198}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12889120995998382,0.584176450252533,0.16608787059783936,0.611411780834198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527196615934372,"y":0.6176470518112183},{"x":0.15690375864505768,"y":0.6176470518112183},{"x":0.15690375864505768,"y":0.6294117569923401},{"x":0.15062761306762695,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۸","boundary":[0.1527196615934372,0.6176470518112183,0.15690375864505768,0.6294117569923401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1527196615934372,"y":0.6176470518112183},{"x":0.15690375864505768,"y":0.6176470518112183},{"x":0.15690375864505768,"y":0.6294117569923401},{"x":0.15062761306762695,"y":0.6294117569923401}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.1477196615934372,0.6106470518112183,0.16190375864505768,0.6364117569923401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.6397058963775635},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6411764621734619},{"x":0.16108787059783936,"y":0.6558823585510254},{"x":0.13179916143417358,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۷۹","boundary":[0.13389120995998383,0.6397058963775635,0.16108787059783936,0.6558823585510254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.6397058963775635},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6411764621734619},{"x":0.16108787059783936,"y":0.6558823585510254},{"x":0.13179916143417358,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.12889120995998382,0.6327058963775635,0.16608787059783936,0.6628823585510254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13179916143417358,"y":0.6691176295280457},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6676470637321472},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6808823347091675},{"x":0.13179916143417358,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.13179916143417358,0.6691176295280457,0.1631799191236496,0.6808823347091675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13179916143417358,"y":0.6691176295280457},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6676470637321472},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6808823347091675},{"x":0.13179916143417358,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12679916143417358,0.6621176295280456,0.1681799191236496,0.6878823347091675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.6926470398902893},{"x":0.16108787059783936,"y":0.6926470398902893},{"x":0.16108787059783936,"y":0.7058823704719543},{"x":0.13389120995998383,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۹","boundary":[0.13389120995998383,0.6926470398902893,0.16108787059783936,0.7058823704719543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.6926470398902893},{"x":0.16108787059783936,"y":0.6926470398902893},{"x":0.16108787059783936,"y":0.7058823704719543},{"x":0.13389120995998383,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12889120995998382,0.6856470398902893,0.16608787059783936,0.7128823704719544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6966527104377747,"y":0.5426470637321472},{"x":0.7259414196014404,"y":0.5426470637321472},{"x":0.7259414196014404,"y":0.5573529601097107},{"x":0.6966527104377747,"y":0.5573529601097107}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6966527104377747,0.5426470637321472,0.7259414196014404,0.5573529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405857443809509,"y":0.5661764740943909},{"x":0.7866109013557434,"y":0.5661764740943909},{"x":0.7866109013557434,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7405857443809509,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگرشی","boundary":[0.7405857443809509,0.5661764740943909,0.7866109013557434,0.5838235020637512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133890986442566,"y":0.5661764740943909},{"x":0.7259414196014404,"y":0.5661764740943909},{"x":0.7259414196014404,"y":0.5852941274642944},{"x":0.7133890986442566,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7133890986442566,0.5661764740943909,0.7259414196014404,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652719378471375,"y":0.5676470398902893},{"x":0.7029288411140442,"y":0.5676470398902893},{"x":0.7029288411140442,"y":0.5852941274642944},{"x":0.6652719378471375,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.6652719378471375,0.5676470398902893,0.7029288411140442,0.5852941274642944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652719378471375,"y":0.5426470637321472},{"x":0.7866109013557434,"y":0.5426470637321472},{"x":0.7866109013557434,"y":0.5852941274642944},{"x":0.6652719378471375,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6602719378471374,0.5356470637321472,0.7916109013557434,0.5922941274642944],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133890986442566,"y":0.591176450252533},{"x":0.7259414196014404,"y":0.591176450252533},{"x":0.7259414196014404,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7133890986442566,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7133890986442566,0.591176450252533,0.7259414196014404,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.591176450252533},{"x":0.6945606470108032,"y":0.591176450252533},{"x":0.6945606470108032,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6882845163345337,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6882845163345337,0.591176450252533,0.6945606470108032,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.591176450252533},{"x":0.6861924529075623,"y":0.591176450252533},{"x":0.6861924529075623,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6569037437438965,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.6569037437438965,0.591176450252533,0.6861924529075623,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192468404769897,"y":0.591176450252533},{"x":0.6443514823913574,"y":0.591176450252533},{"x":0.6443514823913574,"y":0.6088235378265381},{"x":0.6192468404769897,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6192468404769897,0.591176450252533,0.6443514823913574,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5962343215942383,"y":0.591176450252533},{"x":0.6129707098007202,"y":0.591176450252533},{"x":0.6129707098007202,"y":0.6088235378265381},{"x":0.5962343215942383,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5962343215942383,0.591176450252533,0.6129707098007202,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5585774183273315,"y":0.591176450252533},{"x":0.589958131313324,"y":0.591176450252533},{"x":0.589958131313324,"y":0.6088235378265381},{"x":0.5585774183273315,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.5585774183273315,0.591176450252533,0.589958131313324,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5146443247795105,"y":0.591176450252533},{"x":0.5460250973701477,"y":0.591176450252533},{"x":0.5460250973701477,"y":0.6088235378265381},{"x":0.5146443247795105,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیم","boundary":[0.5146443247795105,0.591176450252533,0.5460250973701477,0.6088235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133890986442566,"y":0.6176470518112183},{"x":0.7217572927474976,"y":0.6176470518112183},{"x":0.7217572927474976,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7133890986442566,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7133890986442566,0.6176470518112183,0.7217572927474976,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6903765797615051,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6966527104377747,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6966527104377747,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6903765797615051,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6903765797615051,0.6176470518112183,0.6966527104377747,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464434862136841,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6882845163345337,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6882845163345337,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6464434862136841,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6464434862136841,0.6176470518112183,0.6882845163345337,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941422581672668,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6317991614341736,"y":0.6176470518112183},{"x":0.6317991614341736,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5941422581672668,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.5941422581672668,0.6176470518112183,0.6317991614341736,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648535490036011,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5836820006370544,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5836820006370544,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5648535490036011,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5648535490036011,0.6176470518112183,0.5836820006370544,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5376569032669067,"y":0.6176470518112183},{"x":0.560669481754303,"y":0.6176470518112183},{"x":0.560669481754303,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5376569032669067,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.5376569032669067,0.6176470518112183,0.560669481754303,0.6338235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5313807725906372,"y":0.6176470518112183},{"x":0.5313807725906372,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.5,0.6176470518112183,0.5313807725906372,0.6338235139846802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.591176450252533},{"x":0.7259414196014404,"y":0.591176450252533},{"x":0.7259414196014404,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5,"y":0.6338235139846802}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.495,0.584176450252533,0.7309414196014404,0.6408235139846802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7217572927474976,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7217572927474976,"y":0.658823549747467},{"x":0.715481162071228,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.715481162071228,0.6441176533699036,0.7217572927474976,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945606470108032,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7008368372917175,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7008368372917175,"y":0.658823549747467},{"x":0.6945606470108032,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6945606470108032,0.6441176533699036,0.7008368372917175,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.6426470875740051},{"x":0.6903765797615051,"y":0.6441176533699036},{"x":0.6903765797615051,"y":0.658823549747467},{"x":0.650627613067627,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زراعت","boundary":[0.650627613067627,0.6426470875740051,0.6903765797615051,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025104522705078,"y":0.6426470875740051},{"x":0.6380752921104431,"y":0.6426470875740051},{"x":0.6380752921104431,"y":0.658823549747467},{"x":0.6025104522705078,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.6025104522705078,0.6426470875740051,0.6380752921104431,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573221743106842,"y":0.6426470875740051},{"x":0.5878661274909973,"y":0.6426470875740051},{"x":0.5878661274909973,"y":0.658823549747467},{"x":0.573221743106842,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.573221743106842,0.6426470875740051,0.5878661274909973,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355648398399353,"y":0.6426470875740051},{"x":0.5669456124305725,"y":0.6426470875740051},{"x":0.5669456124305725,"y":0.658823549747467},{"x":0.5355648398399353,"y":0.658823549747467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5355648398399353,0.6426470875740051,0.5669456124305725,0.658823549747467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7468619346618652,"y":0.6661764979362488},{"x":0.7887029051780701,"y":0.6661764979362488},{"x":0.7887029051780701,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7468619346618652,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.7468619346618652,0.6661764979362488,0.7887029051780701,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259414196014404,"y":0.6661764979362488},{"x":0.7468619346618652,"y":0.6661764979362488},{"x":0.7468619346618652,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7259414196014404,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7259414196014404,0.6661764979362488,0.7468619346618652,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008368372917175,"y":0.6661764979362488},{"x":0.7112970948219299,"y":0.6661764979362488},{"x":0.7112970948219299,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7008368372917175,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7008368372917175,0.6661764979362488,0.7112970948219299,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6527196764945984,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6966527104377747,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6966527104377747,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6527196764945984,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6527196764945984,0.6661764979362488,0.6966527104377747,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6401673555374146,"y":0.6661764979362488},{"x":0.6401673555374146,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6004183888435364,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6004183888435364,0.6661764979362488,0.6401673555374146,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5397489666938782,"y":0.6661764979362488},{"x":0.5878661274909973,"y":0.6661764979362488},{"x":0.5878661274909973,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5397489666938782,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5397489666938782,0.6661764979362488,0.5878661274909973,0.6867647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47280335426330566,"y":0.6661764979362488},{"x":0.5188284516334534,"y":0.6661764979362488},{"x":0.5188284516334534,"y":0.6852940917015076},{"x":0.47280335426330566,"y":0.6852940917015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.47280335426330566,0.6661764979362488,0.5188284516334534,0.6852940917015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7635983228683472,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7866109013557434,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7866109013557434,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7635983228683472,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.7635983228683472,0.6911764740943909,0.7866109013557434,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301255464553833,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7552301287651062,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7552301287651062,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7301255464553833,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.7301255464553833,0.6911764740943909,0.7552301287651062,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.6911764740943909},{"x":0.715481162071228,"y":0.6911764740943909},{"x":0.715481162071228,"y":0.7117646932601929},{"x":0.7071129679679871,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7071129679679871,0.6911764740943909,0.715481162071228,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631799340248108,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7050209045410156,"y":0.6911764740943909},{"x":0.7050209045410156,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6631799340248108,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6631799340248108,0.6911764740943909,0.7050209045410156,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066945791244507,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6548117399215698,"y":0.6911764740943909},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7117646932601929},{"x":0.6066945791244507,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6066945791244507,0.6911764740943909,0.6548117399215698,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573221743106842,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5941422581672668,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5941422581672668,"y":0.7117646932601929},{"x":0.573221743106842,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.573221743106842,0.6911764740943909,0.5941422581672668,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188284516334534,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5669456124305725,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5669456124305725,"y":0.7117646932601929},{"x":0.5188284516334534,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.5188284516334534,0.6911764740943909,0.5669456124305725,0.7117646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45606693625450134,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5062761306762695,"y":0.6911764740943909},{"x":0.5062761306762695,"y":0.7117646932601929},{"x":0.45606693625450134,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.45606693625450134,0.6911764740943909,0.5062761306762695,0.7117646932601929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45606693625450134,"y":0.6426470875740051},{"x":0.7887029051780701,"y":0.6441176533699036},{"x":0.7866109013557434,"y":0.7132353186607361},{"x":0.45606693625450134,"y":0.7117646932601929}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.45106693625450134,0.6356470875740051,0.7916109013557434,0.7202353186607361],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133890986442566,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7280334830284119,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7280334830284119,"y":0.7338235378265381},{"x":0.7133890986442566,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7133890986442566,0.7176470756530762,0.7280334830284119,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6945606470108032,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6945606470108032,"y":0.7338235378265381},{"x":0.6882845163345337,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6882845163345337,0.7176470756530762,0.6945606470108032,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652719378471375,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6841003894805908,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6841003894805908,"y":0.7338235378265381},{"x":0.6652719378471375,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6652719378471375,0.7176470756530762,0.6841003894805908,0.7338235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359832882881165,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7338235378265381},{"x":0.6359832882881165,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6359832882881165,0.7176470756530762,0.6548117399215698,0.7338235378265381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359832882881165,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7280334830284119,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7280334830284119,"y":0.7338235378265381},{"x":0.6359832882881165,"y":0.7338235378265381}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6309832882881165,0.7106470756530762,0.7330334830284119,0.7408235378265381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133890986442566,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7196652889251709,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7196652889251709,"y":0.7617647051811218},{"x":0.7133890986442566,"y":0.7617647051811218}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7133890986442566,0.7441176176071167,0.7196652889251709,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6903765797615051,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6966527104377747,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6966527104377747,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6903765797615051,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6903765797615051,0.7441176176071167,0.6966527104377747,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548117399215698,"y":0.7426470518112183},{"x":0.6882845163345337,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6882845163345337,"y":0.7617647051811218},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6548117399215698,0.7426470518112183,0.6882845163345337,0.7617647051811218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6087865829467773,"y":0.7426470518112183},{"x":0.6464434862136841,"y":0.7426470518112183},{"x":0.6464434862136841,"y":0.7602941393852234},{"x":0.6087865829467773,"y":0.7602941393852234}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6087865829467773,0.7426470518112183,0.6464434862136841,0.7602941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941422581672668,"y":0.7426470518112183},{"x":0.6004183888435364,"y":0.7426470518112183},{"x":0.6004183888435364,"y":0.7588235139846802},{"x":0.5941422581672668,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5941422581672668,0.7426470518112183,0.6004183888435364,0.7588235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301255464553833,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7803347110748291,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7803347110748291,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7301255464553833,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"الرفيت","boundary":[0.7301255464553833,0.7647058963775635,0.7803347110748291,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443514823913574,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7175732254981995,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7175732254981995,"y":0.7867646813392639},{"x":0.6443514823913574,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"نگاهداری","boundary":[0.6443514823913574,0.7647058963775635,0.7175732254981995,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066945791244507,"y":0.7647058963775635},{"x":0.633891224861145,"y":0.7647058963775635},{"x":0.633891224861145,"y":0.7867646813392639},{"x":0.6066945791244507,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6066945791244507,0.7647058963775635,0.633891224861145,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569037675857544,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5920501947402954,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5920501947402954,"y":0.7867646813392639},{"x":0.569037675857544,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.569037675857544,0.7647058963775635,0.5920501947402954,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958159029483795,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5585774183273315,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5585774183273315,"y":0.7867646813392639},{"x":0.4958159029483795,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4958159029483795,0.7647058963775635,0.5585774183273315,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47071129083633423,"y":0.7647058963775635},{"x":0.48744770884513855,"y":0.7647058963775635},{"x":0.48744770884513855,"y":0.7867646813392639},{"x":0.47071129083633423,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47071129083633423,0.7647058963775635,0.48744770884513855,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4246861934661865,"y":0.7647058963775635},{"x":0.46234309673309326,"y":0.7647058963775635},{"x":0.46234309673309326,"y":0.7867646813392639},{"x":0.4246861934661865,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.4246861934661865,0.7647058963775635,0.46234309673309326,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.7647058963775635},{"x":0.4184100329875946,"y":0.7647058963775635},{"x":0.4184100329875946,"y":0.7867646813392639},{"x":0.3974895477294922,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3974895477294922,0.7647058963775635,0.4184100329875946,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33891212940216064,"y":0.7647058963775635},{"x":0.3933054506778717,"y":0.7647058963775635},{"x":0.3933054506778717,"y":0.7867646813392639},{"x":0.33891212940216064,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.33891212940216064,0.7647058963775635,0.3933054506778717,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32426777482032776,"y":0.7647058963775635},{"x":0.3326359689235687,"y":0.7647058963775635},{"x":0.3326359689235687,"y":0.7867646813392639},{"x":0.32426777482032776,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32426777482032776,0.7647058963775635,0.3326359689235687,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26778241991996765,"y":0.7647058963775635},{"x":0.3179916441440582,"y":0.7647058963775635},{"x":0.3179916441440582,"y":0.7867646813392639},{"x":0.26778241991996765,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"زراعت","boundary":[0.26778241991996765,0.7647058963775635,0.3179916441440582,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2092050164937973,"y":0.7647058963775635},{"x":0.25732216238975525,"y":0.7647058963775635},{"x":0.25732216238975525,"y":0.7867646813392639},{"x":0.2092050164937973,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.2092050164937973,0.7647058963775635,0.25732216238975525,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16945606470108032,"y":0.7647058963775635},{"x":0.20083682239055634,"y":0.7647058963775635},{"x":0.20083682239055634,"y":0.7867646813392639},{"x":0.16945606470108032,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.16945606470108032,0.7647058963775635,0.20083682239055634,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.7647058963775635},{"x":0.16108787059783936,"y":0.7647058963775635},{"x":0.16108787059783936,"y":0.7867646813392639},{"x":0.13389120995998383,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۹","boundary":[0.13389120995998383,0.7647058963775635,0.16108787059783936,0.7867646813392639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.7911764979362488},{"x":0.7824267745018005,"y":0.7911764979362488},{"x":0.7824267745018005,"y":0.8117647171020508},{"x":0.715481162071228,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.715481162071228,0.7911764979362488,0.7824267745018005,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6589958071708679,"y":0.7911764979362488},{"x":0.7008368372917175,"y":0.7911764979362488},{"x":0.7008368372917175,"y":0.8117647171020508},{"x":0.6589958071708679,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.6589958071708679,0.7911764979362488,0.7008368372917175,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6234309673309326,"y":0.7911764979362488},{"x":0.6485355496406555,"y":0.7911764979362488},{"x":0.6485355496406555,"y":0.8117647171020508},{"x":0.6234309673309326,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6234309673309326,0.7911764979362488,0.6485355496406555,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6046025156974792,"y":0.7911764979362488},{"x":0.6129707098007202,"y":0.7911764979362488},{"x":0.6129707098007202,"y":0.8117647171020508},{"x":0.6046025156974792,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6046025156974792,0.7911764979362488,0.6129707098007202,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560669481754303,"y":0.7911764979362488},{"x":0.5962343215942383,"y":0.7911764979362488},{"x":0.5962343215942383,"y":0.8117647171020508},{"x":0.560669481754303,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.560669481754303,0.7911764979362488,0.5962343215942383,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5104602575302124,"y":0.7911764979362488},{"x":0.5543932914733887,"y":0.7911764979362488},{"x":0.5543932914733887,"y":0.8117647171020508},{"x":0.5104602575302124,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.5104602575302124,0.7911764979362488,0.5543932914733887,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4748953878879547,"y":0.7911764979362488},{"x":0.49790793657302856,"y":0.7911764979362488},{"x":0.49790793657302856,"y":0.8117647171020508},{"x":0.4748953878879547,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4748953878879547,0.7911764979362488,0.49790793657302856,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42050209641456604,"y":0.7911764979362488},{"x":0.47071129083633423,"y":0.7911764979362488},{"x":0.47071129083633423,"y":0.8117647171020508},{"x":0.42050209641456604,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.42050209641456604,0.7911764979362488,0.47071129083633423,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3619246780872345,"y":0.7911764979362488},{"x":0.4079498052597046,"y":0.7911764979362488},{"x":0.4079498052597046,"y":0.8117647171020508},{"x":0.3619246780872345,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.3619246780872345,0.7911764979362488,0.4079498052597046,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3410041928291321,"y":0.7911764979362488},{"x":0.34937238693237305,"y":0.7911764979362488},{"x":0.34937238693237305,"y":0.8117647171020508},{"x":0.3410041928291321,"y":0.8117647171020508}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3410041928291321,0.7911764979362488,0.34937238693237305,0.8117647171020508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782427072525024,"y":0.8176470398902893},{"x":0.7866109013557434,"y":0.8176470398902893},{"x":0.7866109013557434,"y":0.8367646932601929},{"x":0.7782427072525024,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7782427072525024,0.8176470398902893,0.7866109013557434,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217572927474976,"y":0.8176470398902893},{"x":0.776150643825531,"y":0.8176470398902893},{"x":0.776150643825531,"y":0.8367646932601929},{"x":0.7217572927474976,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"یوگاوی","boundary":[0.7217572927474976,0.8176470398902893,0.776150643825531,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987447738647461,"y":0.8176470398902893},{"x":0.7071129679679871,"y":0.8176470398902893},{"x":0.7071129679679871,"y":0.8367646932601929},{"x":0.6987447738647461,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6987447738647461,0.8176470398902893,0.7071129679679871,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548117399215698,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6903765797615051,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6903765797615051,"y":0.8367646932601929},{"x":0.6548117399215698,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.6548117399215698,0.8176470398902893,0.6903765797615051,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625523030757904,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6485355496406555,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6485355496406555,"y":0.8367646932601929},{"x":0.625523030757904,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"قبی","boundary":[0.625523030757904,0.8176470398902893,0.6485355496406555,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129707098007202,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6213389039039612,"y":0.8176470398902893},{"x":0.6213389039039612,"y":0.8367646932601929},{"x":0.6129707098007202,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6129707098007202,0.8176470398902893,0.6213389039039612,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481171607971191,"y":0.8176470398902893},{"x":0.5920501947402954,"y":0.8176470398902893},{"x":0.5920501947402954,"y":0.8367646932601929},{"x":0.5481171607971191,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5481171607971191,0.8176470398902893,0.5920501947402954,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5251045823097229,"y":0.8176470398902893},{"x":0.5355648398399353,"y":0.8176470398902893},{"x":0.5355648398399353,"y":0.8367646932601929},{"x":0.5251045823097229,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5251045823097229,0.8176470398902893,0.5355648398399353,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476987421512604,"y":0.8176470398902893},{"x":0.5188284516334534,"y":0.8176470398902893},{"x":0.5188284516334534,"y":0.8367646932601929},{"x":0.4476987421512604,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"دیوارها","boundary":[0.4476987421512604,0.8176470398902893,0.5188284516334534,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42677825689315796,"y":0.8176470398902893},{"x":0.4435146450996399,"y":0.8176470398902893},{"x":0.4435146450996399,"y":0.8367646932601929},{"x":0.42677825689315796,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42677825689315796,0.8176470398902893,0.4435146450996399,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34309622645378113,"y":0.8176470398902893},{"x":0.4225941300392151,"y":0.8176470398902893},{"x":0.4225941300392151,"y":0.8367646932601929},{"x":0.34309622645378113,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"کشتزارهای","boundary":[0.34309622645378113,0.8176470398902893,0.4225941300392151,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28242677450180054,"y":0.8176470398902893},{"x":0.32845187187194824,"y":0.8176470398902893},{"x":0.32845187187194824,"y":0.8367646932601929},{"x":0.28242677450180054,"y":0.8367646932601929}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.28242677450180054,0.8176470398902893,0.32845187187194824,0.8367646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259414196014404,"y":0.841176450252533},{"x":0.7824267745018005,"y":0.841176450252533},{"x":0.7824267745018005,"y":0.8617647290229797},{"x":0.7259414196014404,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.7259414196014404,0.841176450252533,0.7824267745018005,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6841003894805908,"y":0.841176450252533},{"x":0.7175732254981995,"y":0.841176450252533},{"x":0.7175732254981995,"y":0.8617647290229797},{"x":0.6841003894805908,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تغيير","boundary":[0.6841003894805908,0.841176450252533,0.7175732254981995,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6317991614341736,"y":0.841176450252533},{"x":0.6736401915550232,"y":0.841176450252533},{"x":0.6736401915550232,"y":0.8617647290229797},{"x":0.6317991614341736,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"قناوب","boundary":[0.6317991614341736,0.841176450252533,0.6736401915550232,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5794979333877563,"y":0.841176450252533},{"x":0.6213389039039612,"y":0.841176450252533},{"x":0.6213389039039612,"y":0.8617647290229797},{"x":0.5794979333877563,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"گندم","boundary":[0.5794979333877563,0.841176450252533,0.6213389039039612,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.841176450252533},{"x":0.5753138065338135,"y":0.841176450252533},{"x":0.5753138065338135,"y":0.8617647290229797},{"x":0.5669456124305725,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5669456124305725,0.841176450252533,0.5753138065338135,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439330339431763,"y":0.841176450252533},{"x":0.560669481754303,"y":0.841176450252533},{"x":0.560669481754303,"y":0.8617647290229797},{"x":0.5439330339431763,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5439330339431763,0.841176450252533,0.560669481754303,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5334727764129639,"y":0.841176450252533},{"x":0.5418410301208496,"y":0.841176450252533},{"x":0.5418410301208496,"y":0.8617647290229797},{"x":0.5334727764129639,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5334727764129639,0.841176450252533,0.5418410301208496,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167363882064819,"y":0.841176450252533},{"x":0.5251045823097229,"y":0.841176450252533},{"x":0.5251045823097229,"y":0.8617647290229797},{"x":0.5167363882064819,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"=","boundary":[0.5167363882064819,0.841176450252533,0.5251045823097229,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48744770884513855,"y":0.841176450252533},{"x":0.5125523209571838,"y":0.841176450252533},{"x":0.5125523209571838,"y":0.8617647290229797},{"x":0.48744770884513855,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"آیش","boundary":[0.48744770884513855,0.841176450252533,0.5125523209571838,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45188283920288086,"y":0.841176450252533},{"x":0.47071129083633423,"y":0.841176450252533},{"x":0.47071129083633423,"y":0.8617647290229797},{"x":0.45188283920288086,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45188283920288086,0.841176450252533,0.47071129083633423,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40585774183273315,"y":0.841176450252533},{"x":0.4497908055782318,"y":0.841176450252533},{"x":0.4497908055782318,"y":0.8617647290229797},{"x":0.40585774183273315,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.40585774183273315,0.841176450252533,0.4497908055782318,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39539748430252075,"y":0.841176450252533},{"x":0.4037656784057617,"y":0.841176450252533},{"x":0.4037656784057617,"y":0.8617647290229797},{"x":0.39539748430252075,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.39539748430252075,0.841176450252533,0.4037656784057617,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3723849356174469,"y":0.841176450252533},{"x":0.3891213536262512,"y":0.841176450252533},{"x":0.3891213536262512,"y":0.8617647290229797},{"x":0.3723849356174469,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.3723849356174469,0.841176450252533,0.3891213536262512,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35983264446258545,"y":0.841176450252533},{"x":0.3682008385658264,"y":0.841176450252533},{"x":0.3682008385658264,"y":0.8617647290229797},{"x":0.35983264446258545,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.35983264446258545,0.841176450252533,0.3682008385658264,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3472803235054016,"y":0.841176450252533},{"x":0.35564854741096497,"y":0.841176450252533},{"x":0.35564854741096497,"y":0.8617647290229797},{"x":0.3472803235054016,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"=","boundary":[0.3472803235054016,0.841176450252533,0.35564854741096497,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.284518837928772,"y":0.841176450252533},{"x":0.34518828988075256,"y":0.841176450252533},{"x":0.34518828988075256,"y":0.8617647290229797},{"x":0.284518837928772,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"وقعت","boundary":[0.284518837928772,0.841176450252533,0.34518828988075256,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2510460317134857,"y":0.841176450252533},{"x":0.2761506140232086,"y":0.841176450252533},{"x":0.2761506140232086,"y":0.8617647290229797},{"x":0.2510460317134857,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"علع","boundary":[0.2510460317134857,0.841176450252533,0.2761506140232086,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23221758008003235,"y":0.841176450252533},{"x":0.24895396828651428,"y":0.841176450252533},{"x":0.24895396828651428,"y":0.8617647290229797},{"x":0.23221758008003235,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"فه","boundary":[0.23221758008003235,0.841176450252533,0.24895396828651428,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21338912844657898,"y":0.841176450252533},{"x":0.2301255166530609,"y":0.841176450252533},{"x":0.2301255166530609,"y":0.8617647290229797},{"x":0.21338912844657898,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.21338912844657898,0.841176450252533,0.2301255166530609,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18200837075710297,"y":0.841176450252533},{"x":0.20502091944217682,"y":0.841176450252533},{"x":0.20502091944217682,"y":0.8617647290229797},{"x":0.18200837075710297,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18200837075710297,0.841176450252533,0.20502091944217682,0.8617647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7364016771316528,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7887029051780701,"y":0.8661764860153198},{"x":0.7887029051780701,"y":0.8838235139846802},{"x":0.7364016771316528,"y":0.8838235139846802}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"زراعت","boundary":[0.7364016771316528,0.8661764860153198,0.7887029051780701,0.8838235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799163222312927,"y":0.8661764860153198},{"x":0.723849356174469,"y":0.8661764860153198},{"x":0.723849356174469,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6799163222312927,"y":0.8838235139846802}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.6799163222312927,0.8661764860153198,0.723849356174469,0.8838235139846802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610878705978394,"y":0.8676470518112183},{"x":0.6673640012741089,"y":0.8676470518112183},{"x":0.6673640012741089,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6610878705978394,"y":0.8838235139846802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6610878705978394,0.8676470518112183,0.6673640012741089,0.8838235139846802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.7397058606147766},{"x":0.7907949686050415,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7887029051780701,"y":0.8852941393852234},{"x":0.13179916143417358,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.12889120995998382,0.7327058606147766,0.7937029051780701,0.8922941393852234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13179916143417358,"y":0.7176470756530762},{"x":0.16108787059783936,"y":0.7176470756530762},{"x":0.16108787059783936,"y":0.7308823466300964},{"x":0.13179916143417358,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۹۰","boundary":[0.13179916143417358,0.7176470756530762,0.16108787059783936,0.7308823466300964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13179916143417358,"y":0.7176470756530762},{"x":0.16108787059783936,"y":0.7176470756530762},{"x":0.16108787059783936,"y":0.7308823466300964},{"x":0.13179916143417358,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.12679916143417358,0.7106470756530762,0.16608787059783936,0.7378823466300964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13179916143417358,"y":0.7426470518112183},{"x":0.1631799191236496,"y":0.7426470518112183},{"x":0.1631799191236496,"y":0.7558823823928833},{"x":0.13179916143417358,"y":0.7558823823928833}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.13179916143417358,0.7426470518112183,0.1631799191236496,0.7558823823928833]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13179916143417358,"y":0.7426470518112183},{"x":0.1631799191236496,"y":0.7426470518112183},{"x":0.1631799191236496,"y":0.7558823823928833},{"x":0.13179916143417358,"y":0.7558823823928833}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12679916143417358,0.7356470518112183,0.1681799191236496,0.7628823823928833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13598325848579407,"y":0.7941176295280457},{"x":0.17573221027851105,"y":0.7941176295280457},{"x":0.17573221027851105,"y":0.8088235259056091},{"x":0.13598325848579407,"y":0.8088235259056091}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۸","boundary":[0.13598325848579407,0.7941176295280457,0.17573221027851105,0.8088235259056091]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.8176470398902893},{"x":0.17573221027851105,"y":0.8176470398902893},{"x":0.17573221027851105,"y":0.8338235020637512},{"x":0.13389120995998383,"y":0.8323529362678528}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۱۹","boundary":[0.13389120995998383,0.8176470398902893,0.17573221027851105,0.8338235020637512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841004192829132,"y":0.8176470398902893},{"x":0.2343096286058426,"y":0.8191176652908325},{"x":0.2343096286058426,"y":0.8338235020637512},{"x":0.1841004192829132,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".....","boundary":[0.1841004192829132,0.8176470398902893,0.2343096286058426,0.8338235020637512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.7941176295280457},{"x":0.2343096286058426,"y":0.7941176295280457},{"x":0.2343096286058426,"y":0.8338235020637512},{"x":0.13389120995998383,"y":0.8338235020637512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.12889120995998382,0.7871176295280456,0.2393096286058426,0.8408235020637512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.8691176176071167},{"x":0.17573221027851105,"y":0.8676470518112183},{"x":0.17573221027851105,"y":0.8823529481887817},{"x":0.13389120995998383,"y":0.8823529481887817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.13389120995998383,0.8691176176071167,0.17573221027851105,0.8823529481887817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13389120995998383,"y":0.8691176176071167},{"x":0.17573221027851105,"y":0.8676470518112183},{"x":0.17573221027851105,"y":0.8823529481887817},{"x":0.13389120995998383,"y":0.8823529481887817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12889120995998382,0.8621176176071167,0.18073221027851105,0.8893529481887817],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/SbQkkuflvMvprcoL.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/bkEDwqtojhGvdkrY.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/OdxwoEloyCLBVIFK-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":677,"margin":[0.00021899936642466472,0.00007911565631319889,0.9983653166865101,0.9986216472987763]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.09158050268888474},{"x":0.15126051008701324,"y":0.0901033952832222},{"x":0.15336135029792786,"y":0.10487444698810577},{"x":0.10924369841814041,"y":0.10487444698810577}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۲۹","boundary":[0.10924369841814041,0.09158050268888474,0.15336135029792786,0.10487444698810577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.09158050268888474},{"x":0.15126051008701324,"y":0.0901033952832222},{"x":0.15336135029792786,"y":0.10487444698810577},{"x":0.10924369841814041,"y":0.10487444698810577}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.08458050268888473,0.15836135029792786,0.11187444698810578],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.060561299324035645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.060561299324035645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.08271787315607071},{"x":0.720588207244873,"y":0.08271787315607071}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.720588207244873,0.060561299324035645,0.7647058963775635,0.08271787315607071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701680421829224,"y":0.060561299324035645},{"x":0.7016806602478027,"y":0.060561299324035645},{"x":0.7016806602478027,"y":0.08271787315607071},{"x":0.6701680421829224,"y":0.08271787315607071}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"پاره","boundary":[0.6701680421829224,0.060561299324035645,0.7016806602478027,0.08271787315607071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651260495185852,"y":0.060561299324035645},{"x":0.668067216873169,"y":0.060561299324035645},{"x":0.668067216873169,"y":0.08271787315607071},{"x":0.651260495185852,"y":0.08271787315607071}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.651260495185852,0.060561299324035645,0.668067216873169,0.08271787315607071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239495873451233,"y":0.060561299324035645},{"x":0.6407563090324402,"y":0.060561299324035645},{"x":0.6407563090324402,"y":0.08271787315607071},{"x":0.6239495873451233,"y":0.08271787315607071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6239495873451233,0.060561299324035645,0.6407563090324402,0.08271787315607071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.060561299324035645},{"x":0.6176470518112183,"y":0.060561299324035645},{"x":0.6176470518112183,"y":0.08271787315607071},{"x":0.5714285969734192,"y":0.08271787315607071}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کیارشان","boundary":[0.5714285969734192,0.060561299324035645,0.6176470518112183,0.08271787315607071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.06203840300440788},{"x":0.5609243512153625,"y":0.06203840300440788},{"x":0.5609243512153625,"y":0.08271787315607071},{"x":0.5210084319114685,"y":0.08271787315607071}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5210084319114685,0.06203840300440788,0.5609243512153625,0.08271787315607071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.06203840300440788},{"x":0.5168067216873169,"y":0.06203840300440788},{"x":0.5168067216873169,"y":0.08419498056173325},{"x":0.45168066024780273,"y":0.08419498056173325}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.45168066024780273,0.06203840300440788,0.5168067216873169,0.08419498056173325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.06203840300440788},{"x":0.4495798349380493,"y":0.06203840300440788},{"x":0.4495798349380493,"y":0.08419498056173325},{"x":0.4264705777168274,"y":0.08419498056173325}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4264705777168274,0.06203840300440788,0.4495798349380493,0.08419498056173325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38025209307670593,"y":0.06203840300440788},{"x":0.42226889729499817,"y":0.06203840300440788},{"x":0.42226889729499817,"y":0.08419498056173325},{"x":0.38025209307670593,"y":0.08419498056173325}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.38025209307670593,0.06203840300440788,0.42226889729499817,0.08419498056173325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.06203840300440788},{"x":0.38025209307670593,"y":0.06203840300440788},{"x":0.38025209307670593,"y":0.08419498056173325},{"x":0.3529411852359772,"y":0.08419498056173325}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3529411852359772,0.06203840300440788,0.38025209307670593,0.08419498056173325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2899159789085388,"y":0.06203840300440788},{"x":0.3403361439704895,"y":0.06203840300440788},{"x":0.3403361439704895,"y":0.08419498056173325},{"x":0.2899159789085388,"y":0.08419498056173325}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.2899159789085388,0.06203840300440788,0.3403361439704895,0.08419498056173325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22478991746902466,"y":0.06203840300440788},{"x":0.2710084021091461,"y":0.06203840300440788},{"x":0.2710084021091461,"y":0.08419498056173325},{"x":0.22478991746902466,"y":0.08419498056173325}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.22478991746902466,0.06203840300440788,0.2710084021091461,0.08419498056173325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.06351550668478012},{"x":0.2163865566253662,"y":0.06351550668478012},{"x":0.2163865566253662,"y":0.08419498056173325},{"x":0.19327731430530548,"y":0.08419498056173325}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.19327731430530548,0.06351550668478012,0.2163865566253662,0.08419498056173325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.06351550668478012},{"x":0.18907563388347626,"y":0.06351550668478012},{"x":0.18907563388347626,"y":0.08419498056173325},{"x":0.1596638709306717,"y":0.08419498056173325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.1596638709306717,0.06351550668478012,0.18907563388347626,0.08419498056173325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121848464012146,"y":0.08714918792247772},{"x":0.7647058963775635,"y":0.08714918792247772},{"x":0.7647058963775635,"y":0.10487444698810577},{"x":0.7142857313156128,"y":0.10487444698810577}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"شواية","boundary":[0.7121848464012146,0.08714918792247772,0.7647058963775635,0.10487444698810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6848739385604858,"y":0.08862629532814026},{"x":0.7121848464012146,"y":0.08862629532814026},{"x":0.7142857313156128,"y":0.10487444698810577},{"x":0.6848739385604858,"y":0.10635155439376831}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"مارق","boundary":[0.6848739385604858,0.08862629532814026,0.7142857313156128,0.10487444698810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596638560295105,"y":0.08862629532814026},{"x":0.6785714030265808,"y":0.08862629532814026},{"x":0.680672287940979,"y":0.10635155439376831},{"x":0.6596638560295105,"y":0.10635155439376831}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6596638560295105,0.08862629532814026,0.680672287940979,0.10635155439376831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.1137370765209198},{"x":0.7605041861534119,"y":0.1137370765209198},{"x":0.7605041861534119,"y":0.13441655039787292},{"x":0.7184873819351196,"y":0.1329394429922104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزینش","boundary":[0.720588207244873,0.1137370765209198,0.7605041861534119,0.13441655039787292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.11225996911525726},{"x":0.6995798349380493,"y":0.1137370765209198},{"x":0.6995798349380493,"y":0.1329394429922104},{"x":0.6617646813392639,"y":0.1329394429922104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.6617646813392639,0.11225996911525726,0.6995798349380493,0.1329394429922104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.11225996911525726},{"x":0.6533613204956055,"y":0.11225996911525726},{"x":0.6533613204956055,"y":0.1329394429922104},{"x":0.6029411554336548,"y":0.1329394429922104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.605042040348053,0.11225996911525726,0.6533613204956055,0.1329394429922104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.11225996911525726},{"x":0.5840336084365845,"y":0.11225996911525726},{"x":0.5840336084365845,"y":0.13146233558654785},{"x":0.5378151535987854,"y":0.13146233558654785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.5378151535987854,0.11225996911525726,0.5840336084365845,0.13146233558654785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"ar","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.060561299324035645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.060561299324035645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13441655039787292},{"x":0.1596638709306717,"y":0.13441655039787292}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.1546638709306717,0.053561299324035645,0.7697058963775635,0.14141655039787293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.14180207252502441},{"x":0.7016806602478027,"y":0.14032496511936188},{"x":0.7037814855575562,"y":0.15509600937366486},{"x":0.6638655662536621,"y":0.15509600937366486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هشدار","boundary":[0.6617646813392639,0.14180207252502441,0.7037814855575562,0.15509600937366486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.16543574631214142},{"x":0.7058823704719543,"y":0.16543574631214142},{"x":0.7058823704719543,"y":0.18168389797210693},{"x":0.6911764740943909,"y":0.18168389797210693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6911764740943909,0.16543574631214142,0.7058823704719543,0.18168389797210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701680421829224,"y":0.16543574631214142},{"x":0.6764705777168274,"y":0.16543574631214142},{"x":0.6764705777168274,"y":0.18168389797210693},{"x":0.6701680421829224,"y":0.18168389797210693}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6701680421829224,0.16543574631214142,0.6764705777168274,0.18168389797210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239495873451233,"y":0.16543574631214142},{"x":0.6659663915634155,"y":0.16543574631214142},{"x":0.6659663915634155,"y":0.18168389797210693},{"x":0.6239495873451233,"y":0.18168389797210693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6239495873451233,0.16543574631214142,0.6659663915634155,0.18168389797210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6197478771209717,"y":0.16543574631214142},{"x":0.6260504126548767,"y":0.16543574631214142},{"x":0.6260504126548767,"y":0.18316100537776947},{"x":0.6197478771209717,"y":0.18316100537776947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6197478771209717,0.16543574631214142,0.6260504126548767,0.18316100537776947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.16543574631214142},{"x":0.6134454011917114,"y":0.16543574631214142},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18168389797210693},{"x":0.5798319578170776,"y":0.18316100537776947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.5798319578170776,0.16543574631214142,0.6134454011917114,0.18168389797210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.16543574631214142},{"x":0.5777310729026794,"y":0.16543574631214142},{"x":0.5777310729026794,"y":0.18316100537776947},{"x":0.5714285969734192,"y":0.18316100537776947}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.16543574631214142,0.5777310729026794,0.18316100537776947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.16691285371780396},{"x":0.5651260614395142,"y":0.16691285371780396},{"x":0.5651260614395142,"y":0.18316100537776947},{"x":0.5588235259056091,"y":0.18316100537776947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5588235259056091,0.16691285371780396,0.5651260614395142,0.18316100537776947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.16691285371780396},{"x":0.5504201650619507,"y":0.16543574631214142},{"x":0.5504201650619507,"y":0.18316100537776947},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18316100537776947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.5126050710678101,0.16691285371780396,0.5504201650619507,0.18316100537776947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.16691285371780396},{"x":0.4978991448879242,"y":0.16691285371780396},{"x":0.4978991448879242,"y":0.18316100537776947},{"x":0.45168066024780273,"y":0.184638112783432}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بارندگی","boundary":[0.45168066024780273,0.16691285371780396,0.4978991448879242,0.18316100537776947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43487393856048584,"y":0.16691285371780396},{"x":0.4432772994041443,"y":0.16691285371780396},{"x":0.4432772994041443,"y":0.184638112783432},{"x":0.43487393856048584,"y":0.184638112783432}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43487393856048584,0.16691285371780396,0.4432772994041443,0.184638112783432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.19054652750492096},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19054652750492096},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20679467916488647},{"x":0.6911764740943909,"y":0.20679467916488647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6911764740943909,0.19054652750492096,0.6974790096282959,0.20679467916488647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.19054652750492096},{"x":0.6785714030265808,"y":0.19054652750492096},{"x":0.6785714030265808,"y":0.20679467916488647},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20679467916488647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6722689270973206,0.19054652750492096,0.6785714030265808,0.20679467916488647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.19054652750492096},{"x":0.668067216873169,"y":0.19054652750492096},{"x":0.668067216873169,"y":0.20679467916488647},{"x":0.6323529481887817,"y":0.20679467916488647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6323529481887817,0.19054652750492096,0.668067216873169,0.20679467916488647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092436909675598,"y":0.19054652750492096},{"x":0.6281512379646301,"y":0.19054652750492096},{"x":0.6281512379646301,"y":0.20679467916488647},{"x":0.6092436909675598,"y":0.20679467916488647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6092436909675598,0.19054652750492096,0.6281512379646301,0.20679467916488647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504201650619507,"y":0.19054652750492096},{"x":0.5945377945899963,"y":0.19054652750492096},{"x":0.5945377945899963,"y":0.20679467916488647},{"x":0.5504201650619507,"y":0.208271786570549}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازگشت","boundary":[0.5504201650619507,0.19054652750492096,0.5945377945899963,0.20679467916488647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5189075469970703,"y":0.1920236349105835},{"x":0.5399159789085388,"y":0.1920236349105835},{"x":0.5399159789085388,"y":0.208271786570549},{"x":0.5189075469970703,"y":0.208271786570549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیل","boundary":[0.5189075469970703,0.1920236349105835,0.5399159789085388,0.208271786570549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.1920236349105835},{"x":0.506302535533905,"y":0.1920236349105835},{"x":0.506302535533905,"y":0.208271786570549},{"x":0.5,"y":0.208271786570549}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5,0.1920236349105835,0.506302535533905,0.208271786570549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45798319578170776,"y":0.1920236349105835},{"x":0.49159663915634155,"y":0.1920236349105835},{"x":0.49159663915634155,"y":0.208271786570549},{"x":0.45798319578170776,"y":0.208271786570549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.45798319578170776,0.1920236349105835,0.49159663915634155,0.208271786570549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4138655364513397,"y":0.1920236349105835},{"x":0.45378151535987854,"y":0.1920236349105835},{"x":0.45378151535987854,"y":0.208271786570549},{"x":0.4138655364513397,"y":0.208271786570549}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.4138655364513397,0.1920236349105835,0.45378151535987854,0.208271786570549]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4138655364513397,"y":0.14327917993068695},{"x":0.7037814855575562,"y":0.14032496511936188},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20679467916488647},{"x":0.4138655364513397,"y":0.208271786570549}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4088655364513397,0.13627917993068694,0.7108823704719544,0.21379467916488648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21270310878753662},{"x":0.6428571343421936,"y":0.21270310878753662},{"x":0.6428571343421936,"y":0.23338256776332855},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23338256776332855}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.6218487620353699,0.21270310878753662,0.6428571343421936,0.23338256776332855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.575630247592926,"y":0.21270310878753662},{"x":0.6197478771209717,"y":0.21270310878753662},{"x":0.6197478771209717,"y":0.23338256776332855},{"x":0.575630247592926,"y":0.23338256776332855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.575630247592926,0.21270310878753662,0.6197478771209717,0.23338256776332855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.21270310878753662},{"x":0.5651260614395142,"y":0.21270310878753662},{"x":0.5651260614395142,"y":0.23338256776332855},{"x":0.5210084319114685,"y":0.23338256776332855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.5210084319114685,0.21270310878753662,0.5651260614395142,0.23338256776332855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47268906235694885,"y":0.21270310878753662},{"x":0.5126050710678101,"y":0.21270310878753662},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23338256776332855},{"x":0.47268906235694885,"y":0.23338256776332855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلات","boundary":[0.47268906235694885,0.21270310878753662,0.5126050710678101,0.23338256776332855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.21270310878753662},{"x":0.462184876203537,"y":0.21270310878753662},{"x":0.462184876203537,"y":0.23338256776332855},{"x":0.45378151535987854,"y":0.23338256776332855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45378151535987854,0.21270310878753662,0.462184876203537,0.23338256776332855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4096638560295105,"y":0.21270310878753662},{"x":0.4474789798259735,"y":0.21270310878753662},{"x":0.4474789798259735,"y":0.23338256776332855},{"x":0.4096638560295105,"y":0.23338256776332855}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"علوفه","boundary":[0.4096638560295105,0.21270310878753662,0.4474789798259735,0.23338256776332855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3550420105457306,"y":0.21270310878753662},{"x":0.40126049518585205,"y":0.21270310878753662},{"x":0.40126049518585205,"y":0.23338256776332855},{"x":0.3550420105457306,"y":0.23338256776332855}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.3550420105457306,0.21270310878753662,0.40126049518585205,0.23338256776332855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239495873451233,"y":0.23781388998031616},{"x":0.644957959651947,"y":0.23781388998031616},{"x":0.644957959651947,"y":0.25701624155044556},{"x":0.6239495873451233,"y":0.25701624155044556}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6239495873451233,0.23781388998031616,0.644957959651947,0.25701624155044556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777310729026794,"y":0.23781388998031616},{"x":0.6176470518112183,"y":0.23781388998031616},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2584933638572693},{"x":0.5777310729026794,"y":0.2584933638572693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.5777310729026794,0.23781388998031616,0.6176470518112183,0.2584933638572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231092572212219,"y":0.2392909824848175},{"x":0.5672268867492676,"y":0.2392909824848175},{"x":0.5672268867492676,"y":0.2584933638572693},{"x":0.5231092572212219,"y":0.2584933638572693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.5231092572212219,0.2392909824848175,0.5672268867492676,0.2584933638572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46848738193511963,"y":0.2392909824848175},{"x":0.5084033608436584,"y":0.2392909824848175},{"x":0.5084033608436584,"y":0.2584933638572693},{"x":0.46848738193511963,"y":0.2584933638572693}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.46848738193511963,0.2392909824848175,0.5084033608436584,0.2584933638572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40126049518585205,"y":0.2392909824848175},{"x":0.45588234066963196,"y":0.2392909824848175},{"x":0.45588234066963196,"y":0.2584933638572693},{"x":0.40126049518585205,"y":0.2584933638572693}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چندساله","boundary":[0.40126049518585205,0.2392909824848175,0.45588234066963196,0.2584933638572693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2392909824848175},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2392909824848175},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2584933638572693},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2584933638572693}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.2392909824848175,0.40336135029792786,0.2584933638572693]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3550420105457306,"y":0.21270310878753662},{"x":0.644957959651947,"y":0.21270310878753662},{"x":0.644957959651947,"y":0.2584933638572693},{"x":0.3550420105457306,"y":0.2584933638572693}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3500420105457306,0.20570310878753661,0.649957959651947,0.2654933638572693],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11134453862905502,"y":0.19350074231624603},{"x":0.15126051008701324,"y":0.1920236349105835},{"x":0.15126051008701324,"y":0.20679467916488647},{"x":0.11134453862905502,"y":0.208271786570549}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.11134453862905502,0.19350074231624603,0.15126051008701324,0.20679467916488647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.19350074231624603},{"x":0.16806723177433014,"y":0.19350074231624603},{"x":0.16806723177433014,"y":0.20679467916488647},{"x":0.1617647111415863,"y":0.20679467916488647}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.1617647111415863,0.19350074231624603,0.16806723177433014,0.20679467916488647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11134453862905502,"y":0.21713441610336304},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2156573086977005},{"x":0.15126051008701324,"y":0.23042836785316467},{"x":0.11134453862905502,"y":0.23190546035766602}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.11134453862905502,0.21713441610336304,0.15126051008701324,0.23042836785316467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11134453862905502,"y":0.24224519729614258},{"x":0.15336135029792786,"y":0.24076808989048004},{"x":0.15336135029792786,"y":0.2555391490459442},{"x":0.11344537883996964,"y":0.25701624155044556}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.11134453862905502,0.24224519729614258,0.15336135029792786,0.2555391490459442]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.26883310079574585},{"x":0.15336135029792786,"y":0.2673559784889221},{"x":0.15336135029792786,"y":0.2821270227432251},{"x":0.11344537883996964,"y":0.28360414505004883}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۴۰","boundary":[0.11344537883996964,0.26883310079574585,0.15336135029792786,0.2821270227432251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.19350074231624603},{"x":0.16806723177433014,"y":0.1920236349105835},{"x":0.17016807198524475,"y":0.2821270227432251},{"x":0.11344537883996964,"y":0.28360414505004883}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.18650074231624603,0.17516807198524476,0.2891270227432251],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239495873451233,"y":0.2629246711730957},{"x":0.6407563090324402,"y":0.2629246711730957},{"x":0.6428571343421936,"y":0.2791728079319},{"x":0.6239495873451233,"y":0.28064993023872375}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.6239495873451233,0.2629246711730957,0.6428571343421936,0.2791728079319]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.2658788859844208},{"x":0.6197478771209717,"y":0.26440176367759705},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28064993023872375},{"x":0.5840336084365845,"y":0.2821270227432251}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.581932783126831,0.2658788859844208,0.6218487620353699,0.28064993023872375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5189075469970703,"y":0.2673559784889221},{"x":0.5777310729026794,"y":0.26440176367759705},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2821270227432251},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28508123755455017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.5189075469970703,0.2673559784889221,0.5798319578170776,0.2821270227432251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5189075469970703,"y":0.2673559784889221},{"x":0.6407563090324402,"y":0.261447548866272},{"x":0.6428571343421936,"y":0.2791728079319},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28508123755455017}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5139075469970703,0.2603559784889221,0.6478571343421936,0.28617280793190003],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11134453862905502,"y":0.2939438819885254},{"x":0.15546219050884247,"y":0.29246675968170166},{"x":0.15546219050884247,"y":0.30723780393600464},{"x":0.11344537883996964,"y":0.30871492624282837}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۴۰","boundary":[0.11134453862905502,0.2939438819885254,0.15546219050884247,0.30723780393600464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11134453862905502,"y":0.2939438819885254},{"x":0.15546219050884247,"y":0.29246675968170166},{"x":0.15546219050884247,"y":0.30723780393600464},{"x":0.11344537883996964,"y":0.30871492624282837}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.10634453862905502,0.2869438819885254,0.16046219050884247,0.31423780393600464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.2939438819885254},{"x":0.6995798349380493,"y":0.2939438819885254},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30871492624282837},{"x":0.6932772994041443,"y":0.30871492624282837}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6932772994041443,0.2939438819885254,0.6974790096282959,0.30871492624282837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.2939438819885254},{"x":0.6827731132507324,"y":0.2939438819885254},{"x":0.6827731132507324,"y":0.30871492624282837},{"x":0.6764705777168274,"y":0.30871492624282837}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6764705777168274,0.2939438819885254,0.6827731132507324,0.30871492624282837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365545988082886,"y":0.2939438819885254},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2939438819885254},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30871492624282837},{"x":0.6344537734985352,"y":0.30871492624282837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6365545988082886,0.2939438819885254,0.6722689270973206,0.30871492624282837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5840336084365845,"y":0.29246675968170166},{"x":0.6239495873451233,"y":0.2939438819885254},{"x":0.6239495873451233,"y":0.30723780393600464},{"x":0.5840336084365845,"y":0.30723780393600464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.5840336084365845,0.29246675968170166,0.6239495873451233,0.30723780393600464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.3175775408744812},{"x":0.7037814855575562,"y":0.3175775408744812},{"x":0.7037814855575562,"y":0.3338257074356079},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3338257074356079}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"د-","boundary":[0.6785714030265808,0.3175775408744812,0.7037814855575562,0.3338257074356079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008403301239014,"y":0.3175775408744812},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3175775408744812},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3338257074356079},{"x":0.6008403301239014,"y":0.3338257074356079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"رسوبگذاری","boundary":[0.6008403301239014,0.3175775408744812,0.6785714030265808,0.3338257074356079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5840336084365845,"y":0.3175775408744812},{"x":0.5924369692802429,"y":0.3175775408744812},{"x":0.5924369692802429,"y":0.3338257074356079},{"x":0.5840336084365845,"y":0.3338257074356079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5840336084365845,0.3175775408744812,0.5924369692802429,0.3338257074356079]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5},{"languageCode":"ps","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5840336084365845,"y":0.29246675968170166},{"x":0.7037814855575562,"y":0.2939438819885254},{"x":0.7037814855575562,"y":0.33530279994010925},{"x":0.581932783126831,"y":0.3338257074356079}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5790336084365845,0.28546675968170165,0.7087814855575562,0.34230279994010926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.31905466318130493},{"x":0.15756303071975708,"y":0.31905466318130493},{"x":0.15756303071975708,"y":0.3338257074356079},{"x":0.11344537883996964,"y":0.3338257074356079}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۱","boundary":[0.11344537883996964,0.31905466318130493,0.15756303071975708,0.3338257074356079]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.31905466318130493},{"x":0.15756303071975708,"y":0.31905466318130493},{"x":0.15756303071975708,"y":0.3338257074356079},{"x":0.11344537883996964,"y":0.3338257074356079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.10844537883996963,0.3120546631813049,0.16256303071975708,0.3408257074356079],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.3441654443740845},{"x":0.6995798349380493,"y":0.3441654443740845},{"x":0.6995798349380493,"y":0.3574593663215637},{"x":0.6953781247138977,"y":0.3574593663215637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.6953781247138977,0.3441654443740845,0.6995798349380493,0.3574593663215637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365545988082886,"y":0.3441654443740845},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3441654443740845},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3574593663215637},{"x":0.6365545988082886,"y":0.3574593663215637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.6365545988082886,0.3441654443740845,0.6785714030265808,0.3574593663215637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3441654443740845},{"x":0.6239495873451233,"y":0.3441654443740845},{"x":0.6239495873451233,"y":0.3574593663215637},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3574593663215637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.5882353186607361,0.3441654443740845,0.6239495873451233,0.3574593663215637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3441654443740845},{"x":0.6995798349380493,"y":0.3441654443740845},{"x":0.6995798349380493,"y":0.3574593663215637},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3574593663215637}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5832353186607361,0.33716544437408447,0.7045798349380493,0.3644593663215637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11134453862905502,"y":0.3441654443740845},{"x":0.15546219050884247,"y":0.34268832206726074},{"x":0.15546219050884247,"y":0.3574593663215637},{"x":0.11344537883996964,"y":0.35893648862838745}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.11134453862905502,0.3441654443740845,0.15546219050884247,0.3574593663215637]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.3441654443740845},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3441654443740845},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3574593663215637},{"x":0.1617647111415863,"y":0.3574593663215637}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.1617647111415863,0.3441654443740845,0.16806723177433014,0.3574593663215637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11134453862905502,"y":0.3441654443740845},{"x":0.16806723177433014,"y":0.34268832206726074},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3574593663215637},{"x":0.11344537883996964,"y":0.35893648862838745}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10634453862905502,0.33716544437408447,0.17306723177433014,0.3644593663215637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11134453862905502,"y":0.369276225566864},{"x":0.15546219050884247,"y":0.3677991032600403},{"x":0.15546219050884247,"y":0.38257017731666565},{"x":0.11344537883996964,"y":0.384047269821167}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.11134453862905502,0.369276225566864,0.15546219050884247,0.38257017731666565]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.369276225566864},{"x":0.16806723177433014,"y":0.369276225566864},{"x":0.16806723177433014,"y":0.38257017731666565},{"x":0.16386555135250092,"y":0.38257017731666565}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":".","boundary":[0.1617647111415863,0.369276225566864,0.16806723177433014,0.38257017731666565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11134453862905502,"y":0.369276225566864},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3677991032600403},{"x":0.16806723177433014,"y":0.38257017731666565},{"x":0.11344537883996964,"y":0.384047269821167}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.10634453862905502,0.362276225566864,0.17306723177433014,0.38957017731666566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.39438700675964355},{"x":0.15546219050884247,"y":0.3929098844528198},{"x":0.15546219050884247,"y":0.4076809585094452},{"x":0.11344537883996964,"y":0.40915805101394653}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۹","boundary":[0.11344537883996964,0.39438700675964355,0.15546219050884247,0.4076809585094452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.39438700675964355},{"x":0.15546219050884247,"y":0.3929098844528198},{"x":0.15546219050884247,"y":0.4076809585094452},{"x":0.11344537883996964,"y":0.40915805101394653}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.10844537883996963,0.38738700675964355,0.16046219050884247,0.4146809585094452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.4268833100795746},{"x":0.14915966987609863,"y":0.4268833100795746},{"x":0.14915966987609863,"y":0.431314617395401},{"x":0.14705882966518402,"y":0.431314617395401}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":"0","boundary":[0.14705882966518402,0.4268833100795746,0.14915966987609863,0.431314617395401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.4268833100795746},{"x":0.14915966987609863,"y":0.4268833100795746},{"x":0.14915966987609863,"y":0.431314617395401},{"x":0.14705882966518402,"y":0.431314617395401}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.4198833100795746,0.15415966987609864,0.438314617395401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14915966987609863,"y":0.4519940912723541},{"x":0.14915966987609863,"y":0.4519940912723541},{"x":0.14915966987609863,"y":0.45642539858818054},{"x":0.14915966987609863,"y":0.45642539858818054}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":"0","boundary":[0.14915966987609863,0.4519940912723541,0.14915966987609863,0.45642539858818054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14915966987609863,"y":0.4519940912723541},{"x":0.14915966987609863,"y":0.4519940912723541},{"x":0.14915966987609863,"y":0.45642539858818054},{"x":0.14915966987609863,"y":0.45642539858818054}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14415966987609863,0.4449940912723541,0.15415966987609864,0.46342539858818055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.369276225566864},{"x":0.7016806602478027,"y":0.369276225566864},{"x":0.7016806602478027,"y":0.38552436232566833},{"x":0.6953781247138977,"y":0.38552436232566833}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6953781247138977,0.369276225566864,0.7016806602478027,0.38552436232566833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.369276225566864},{"x":0.6890756487846375,"y":0.369276225566864},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38552436232566833},{"x":0.6827731132507324,"y":0.38552436232566833}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6827731132507324,0.369276225566864,0.6890756487846375,0.38552436232566833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407563090324402,"y":0.369276225566864},{"x":0.6764705777168274,"y":0.369276225566864},{"x":0.674369752407074,"y":0.38552436232566833},{"x":0.6386554837226868,"y":0.384047269821167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6407563090324402,0.369276225566864,0.674369752407074,0.38552436232566833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.3677991032600403},{"x":0.6260504126548767,"y":0.3677991032600403},{"x":0.6260504126548767,"y":0.384047269821167},{"x":0.6029411554336548,"y":0.38257017731666565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6029411554336548,0.3677991032600403,0.6260504126548767,0.384047269821167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3929098844528198},{"x":0.7037814855575562,"y":0.3929098844528198},{"x":0.7037814855575562,"y":0.40915805101394653},{"x":0.680672287940979,"y":0.40915805101394653}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ز-","boundary":[0.680672287940979,0.3929098844528198,0.7037814855575562,0.40915805101394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365545988082886,"y":0.3929098844528198},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3929098844528198},{"x":0.6764705777168274,"y":0.40915805101394653},{"x":0.6365545988082886,"y":0.40915805101394653}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عوارض","boundary":[0.6365545988082886,0.3929098844528198,0.6764705777168274,0.40915805101394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.39438700675964355},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39438700675964355},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40915805101394653},{"x":0.6155462265014648,"y":0.40915805101394653}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6155462265014648,0.39438700675964355,0.6218487620353699,0.40915805101394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39438700675964355},{"x":0.6092436909675598,"y":0.39438700675964355},{"x":0.6092436909675598,"y":0.40915805101394653},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4106351435184479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.5798319578170776,0.39438700675964355,0.6092436909675598,0.40915805101394653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.39438700675964355},{"x":0.569327712059021,"y":0.39438700675964355},{"x":0.569327712059021,"y":0.4106351435184479},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4106351435184479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5378151535987854,0.39438700675964355,0.569327712059021,0.4106351435184479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.41802066564559937},{"x":0.6995798349380493,"y":0.41802066564559937},{"x":0.6995798349380493,"y":0.4342688322067261},{"x":0.6932772994041443,"y":0.4342688322067261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ح","boundary":[0.6932772994041443,0.41802066564559937,0.6995798349380493,0.4342688322067261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.41802066564559937},{"x":0.6827731132507324,"y":0.41802066564559937},{"x":0.6827731132507324,"y":0.4342688322067261},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4342688322067261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6764705777168274,0.41802066564559937,0.6827731132507324,0.4342688322067261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.41802066564559937},{"x":0.6701680421829224,"y":0.41802066564559937},{"x":0.6701680421829224,"y":0.4342688322067261},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4342688322067261}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عمق","boundary":[0.6470588445663452,0.41802066564559937,0.6701680421829224,0.4342688322067261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.41802066564559937},{"x":0.6344537734985352,"y":0.41802066564559937},{"x":0.6344537734985352,"y":0.4342688322067261},{"x":0.605042040348053,"y":0.4342688322067261}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"سفره","boundary":[0.605042040348053,0.41802066564559937,0.6344537734985352,0.4342688322067261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.575630247592926,"y":0.41802066564559937},{"x":0.598739504814148,"y":0.41802066564559937},{"x":0.598739504814148,"y":0.4342688322067261},{"x":0.575630247592926,"y":0.4342688322067261}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.575630247592926,0.41802066564559937,0.598739504814148,0.4342688322067261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651260614395142,"y":0.41802066564559937},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41802066564559937},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4342688322067261},{"x":0.5651260614395142,"y":0.4342688322067261}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5651260614395142,0.41802066564559937,0.5714285969734192,0.4342688322067261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.4431314766407013},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4431314766407013},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46085673570632935},{"x":0.6911764740943909,"y":0.46085673570632935}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ط","boundary":[0.6911764740943909,0.4431314766407013,0.6974790096282959,0.46085673570632935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4431314766407013},{"x":0.6827731132507324,"y":0.4431314766407013},{"x":0.6827731132507324,"y":0.46085673570632935},{"x":0.6764705777168274,"y":0.46085673570632935}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6764705777168274,0.4431314766407013,0.6827731132507324,0.46085673570632935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.44460856914520264},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4431314766407013},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46085673570632935},{"x":0.6428571343421936,"y":0.46085673570632935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لغزش","boundary":[0.6428571343421936,0.44460856914520264,0.6722689270973206,0.46085673570632935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.44460856914520264},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44460856914520264},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46085673570632935},{"x":0.598739504814148,"y":0.4623338282108307}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.598739504814148,0.44460856914520264,0.6302521228790283,0.46085673570632935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5861344337463379,"y":0.44460856914520264},{"x":0.5924369692802429,"y":0.44460856914520264},{"x":0.5924369692802429,"y":0.4623338282108307},{"x":0.5861344337463379,"y":0.4623338282108307}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5861344337463379,0.44460856914520264,0.5924369692802429,0.4623338282108307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.4667651355266571},{"x":0.7016806602478027,"y":0.4667651355266571},{"x":0.7016806602478027,"y":0.48449039459228516},{"x":0.6953781247138977,"y":0.48449039459228516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6953781247138977,0.4667651355266571,0.7016806602478027,0.48449039459228516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674369752407074,"y":0.4667651355266571},{"x":0.680672287940979,"y":0.4667651355266571},{"x":0.680672287940979,"y":0.48449039459228516},{"x":0.674369752407074,"y":0.48449039459228516}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.674369752407074,0.4667651355266571,0.680672287940979,0.48449039459228516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6197478771209717,"y":0.4667651355266571},{"x":0.668067216873169,"y":0.4667651355266571},{"x":0.668067216873169,"y":0.48449039459228516},{"x":0.6197478771209717,"y":0.48449039459228516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آبرسانی","boundary":[0.6197478771209717,0.4667651355266571,0.668067216873169,0.48449039459228516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.4667651355266571},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4667651355266571},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48449039459228516},{"x":0.6071428656578064,"y":0.48449039459228516}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6071428656578064,0.4667651355266571,0.6134454011917114,0.48449039459228516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3677991032600403},{"x":0.7037814855575562,"y":0.3677991032600403},{"x":0.7037814855575562,"y":0.48449039459228516},{"x":0.5378151535987854,"y":0.48449039459228516}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5328151535987854,0.3607991032600403,0.7087814855575562,0.49149039459228516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.4933530390262604},{"x":0.6995798349380493,"y":0.4933530390262604},{"x":0.6995798349380493,"y":0.5110782980918884},{"x":0.6932772994041443,"y":0.5110782980918884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.6932772994041443,0.4933530390262604,0.6995798349380493,0.5110782980918884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4933530390262604},{"x":0.6785714030265808,"y":0.4933530390262604},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5110782980918884},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5110782980918884}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6722689270973206,0.4933530390262604,0.6785714030265808,0.5110782980918884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945377945899963,"y":0.4933530390262604},{"x":0.6659663915634155,"y":0.4933530390262604},{"x":0.6659663915634155,"y":0.5110782980918884},{"x":0.5945377945899963,"y":0.5110782980918884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازگرداندن","boundary":[0.5945377945899963,0.4933530390262604,0.6659663915634155,0.5110782980918884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5672268867492676,"y":0.4933530390262604},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4933530390262604},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5110782980918884},{"x":0.5672268867492676,"y":0.5110782980918884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5672268867492676,0.4933530390262604,0.5882353186607361,0.5110782980918884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4933530390262604},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4933530390262604},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5110782980918884},{"x":0.529411792755127,"y":0.5110782980918884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مازاد","boundary":[0.529411792755127,0.4933530390262604,0.5588235259056091,0.5110782980918884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105041861534119,"y":0.4933530390262604},{"x":0.5189075469970703,"y":0.4933530390262604},{"x":0.5189075469970703,"y":0.5110782980918884},{"x":0.5105041861534119,"y":0.5110782980918884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5105041861534119,0.4933530390262604,0.5189075469970703,0.5110782980918884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495798349380493,"y":0.4933530390262604},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4933530390262604},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5110782980918884},{"x":0.4495798349380493,"y":0.5110782980918884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رودخانه","boundary":[0.4495798349380493,0.4933530390262604,0.5042017102241516,0.5110782980918884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4933530390262604},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4933530390262604},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5110782980918884},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5110782980918884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.4933530390262604,0.4453781545162201,0.5110782980918884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7584033608436584,"y":0.5155096054077148},{"x":0.7689075469970703,"y":0.5155096054077148},{"x":0.7689075469970703,"y":0.5347119569778442},{"x":0.7584033608436584,"y":0.5347119569778442}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.7584033608436584,0.5155096054077148,0.7689075469970703,0.5347119569778442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121848464012146,"y":0.5155096054077148},{"x":0.7542017102241516,"y":0.5155096054077148},{"x":0.7542017102241516,"y":0.5347119569778442},{"x":0.7121848464012146,"y":0.5347119569778442}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"آووى","boundary":[0.7121848464012146,0.5155096054077148,0.7542017102241516,0.5347119569778442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6533613204956055,"y":0.5155096054077148},{"x":0.7037814855575562,"y":0.5155096054077148},{"x":0.7037814855575562,"y":0.536189079284668},{"x":0.6533613204956055,"y":0.536189079284668}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"آبلویی","boundary":[0.6533613204956055,0.5155096054077148,0.7037814855575562,0.536189079284668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924369692802429,"y":0.5155096054077148},{"x":0.6344537734985352,"y":0.5155096054077148},{"x":0.6344537734985352,"y":0.536189079284668},{"x":0.5924369692802429,"y":0.536189079284668}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"څیشگاه","boundary":[0.5924369692802429,0.5155096054077148,0.6344537734985352,0.536189079284668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315126180648804,"y":0.5155096054077148},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5155096054077148},{"x":0.5882353186607361,"y":0.536189079284668},{"x":0.5315126180648804,"y":0.536189079284668}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"رویا","boundary":[0.5315126180648804,0.5155096054077148,0.5882353186607361,0.536189079284668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5169867277145386},{"x":0.5315126180648804,"y":0.5169867277145386},{"x":0.5315126180648804,"y":0.536189079284668},{"x":0.5126050710678101,"y":0.536189079284668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5126050710678101,0.5169867277145386,0.5315126180648804,0.536189079284668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4933530390262604},{"x":0.7689075469970703,"y":0.4933530390262604},{"x":0.7689075469970703,"y":0.536189079284668},{"x":0.43697479367256165,"y":0.536189079284668}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.43197479367256164,0.48635303902626037,0.7739075469970703,0.543189079284668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668067216873169,"y":0.5435745716094971},{"x":0.7079831957817078,"y":0.5435745716094971},{"x":0.7079831957817078,"y":0.5598227381706238},{"x":0.668067216873169,"y":0.5612998604774475}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"الف-","boundary":[0.668067216873169,0.5435745716094971,0.7079831957817078,0.5598227381706238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407563090324402,"y":0.5435745716094971},{"x":0.6701680421829224,"y":0.5435745716094971},{"x":0.6701680421829224,"y":0.5598227381706238},{"x":0.6428571343421936,"y":0.5612998604774475}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6407563090324402,0.5435745716094971,0.6701680421829224,0.5598227381706238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5435745716094971},{"x":0.6281512379646301,"y":0.5435745716094971},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5612998604774475},{"x":0.6239495873451233,"y":0.5612998604774475}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6218487620353699,0.5435745716094971,0.6302521228790283,0.5612998604774475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.5435745716094971},{"x":0.6197478771209717,"y":0.5435745716094971},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5612998604774475},{"x":0.5840336084365845,"y":0.5612998604774475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.581932783126831,0.5435745716094971,0.6218487620353699,0.5612998604774475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569327712059021,"y":0.5450516939163208},{"x":0.575630247592926,"y":0.5450516939163208},{"x":0.5777310729026794,"y":0.5612998604774475},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5612998604774475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.569327712059021,0.5450516939163208,0.5777310729026794,0.5612998604774475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.5686853528022766},{"x":0.6995798349380493,"y":0.5686853528022766},{"x":0.6995798349380493,"y":0.5834563970565796},{"x":0.6932772994041443,"y":0.5834563970565796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6932772994041443,0.5686853528022766,0.6995798349380493,0.5834563970565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674369752407074,"y":0.5686853528022766},{"x":0.680672287940979,"y":0.5686853528022766},{"x":0.680672287940979,"y":0.5849335193634033},{"x":0.674369752407074,"y":0.5849335193634033}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.674369752407074,0.5686853528022766,0.680672287940979,0.5849335193634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644957959651947,"y":0.5686853528022766},{"x":0.6701680421829224,"y":0.5686853528022766},{"x":0.6701680421829224,"y":0.5834563970565796},{"x":0.644957959651947,"y":0.5849335193634033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.644957959651947,0.5686853528022766,0.6701680421829224,0.5834563970565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239495873451233,"y":0.5686853528022766},{"x":0.6281512379646301,"y":0.5686853528022766},{"x":0.6281512379646301,"y":0.5849335193634033},{"x":0.6239495873451233,"y":0.5849335193634033}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6239495873451233,0.5686853528022766,0.6281512379646301,0.5849335193634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945377945899963,"y":0.5686853528022766},{"x":0.6239495873451233,"y":0.5686853528022766},{"x":0.6239495873451233,"y":0.5849335193634033},{"x":0.5945377945899963,"y":0.5849335193634033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.5945377945899963,0.5686853528022766,0.6239495873451233,0.5849335193634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.575630247592926,"y":0.5701624751091003},{"x":0.581932783126831,"y":0.5701624751091003},{"x":0.581932783126831,"y":0.5849335193634033},{"x":0.575630247592926,"y":0.5849335193634033}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.575630247592926,0.5701624751091003,0.581932783126831,0.5849335193634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5399159789085388,"y":0.5701624751091003},{"x":0.569327712059021,"y":0.5686853528022766},{"x":0.569327712059021,"y":0.5849335193634033},{"x":0.5399159789085388,"y":0.5849335193634033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.5399159789085388,0.5701624751091003,0.569327712059021,0.5849335193634033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.5701624751091003},{"x":0.5336134433746338,"y":0.5701624751091003},{"x":0.5336134433746338,"y":0.5849335193634033},{"x":0.5273109078407288,"y":0.5849335193634033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5273109078407288,0.5701624751091003,0.5336134433746338,0.5849335193634033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.5435745716094971},{"x":0.7079831957817078,"y":0.5420975089073181},{"x":0.7079831957817078,"y":0.5849335193634033},{"x":0.5273109078407288,"y":0.586410641670227}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5223109078407288,0.5365745716094971,0.7129831957817078,0.5919335193634033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.5937961339950562},{"x":0.7016806602478027,"y":0.5937961339950562},{"x":0.7016806602478027,"y":0.6100443005561829},{"x":0.6953781247138977,"y":0.6100443005561829}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6953781247138977,0.5937961339950562,0.7016806602478027,0.6100443005561829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.5937961339950562},{"x":0.6848739385604858,"y":0.5937961339950562},{"x":0.6848739385604858,"y":0.6100443005561829},{"x":0.6785714030265808,"y":0.6100443005561829}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6785714030265808,0.5937961339950562,0.6848739385604858,0.6100443005561829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491596698760986,"y":0.5937961339950562},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5937961339950562},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6100443005561829},{"x":0.6491596698760986,"y":0.6100443005561829}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6491596698760986,0.5937961339950562,0.6764705777168274,0.6100443005561829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.5937961339950562},{"x":0.6344537734985352,"y":0.5937961339950562},{"x":0.6344537734985352,"y":0.6100443005561829},{"x":0.598739504814148,"y":0.6100443005561829}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.598739504814148,0.5937961339950562,0.6344537734985352,0.6100443005561829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5937961339950562},{"x":0.5924369692802429,"y":0.5937961339950562},{"x":0.5924369692802429,"y":0.6100443005561829},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6100443005561829}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5714285969734192,0.5937961339950562,0.5924369692802429,0.6100443005561829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5937961339950562},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5937961339950562},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6100443005561829},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6100443005561829}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.5210084319114685,0.5937961339950562,0.5588235259056091,0.6100443005561829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47268906235694885,"y":0.5937961339950562},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5937961339950562},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6100443005561829},{"x":0.47268906235694885,"y":0.6100443005561829}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلهای","boundary":[0.47268906235694885,0.5937961339950562,0.5147058963775635,0.6100443005561829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.5937961339950562},{"x":0.462184876203537,"y":0.5937961339950562},{"x":0.462184876203537,"y":0.6100443005561829},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6100443005561829}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.4264705777168274,0.5937961339950562,0.462184876203537,0.6100443005561829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5937961339950562},{"x":0.424369752407074,"y":0.5937961339950562},{"x":0.424369752407074,"y":0.6100443005561829},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6100443005561829}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4117647111415863,0.5937961339950562,0.424369752407074,0.6100443005561829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163865566253662,"y":0.615952730178833},{"x":0.7605041861534119,"y":0.615952730178833},{"x":0.7605041861534119,"y":0.6381093263626099},{"x":0.7163865566253662,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7163865566253662,0.615952730178833,0.7605041861534119,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596638560295105,"y":0.615952730178833},{"x":0.6995798349380493,"y":0.615952730178833},{"x":0.6995798349380493,"y":0.6381093263626099},{"x":0.6596638560295105,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6596638560295105,0.615952730178833,0.6995798349380493,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.615952730178833},{"x":0.6554622054100037,"y":0.615952730178833},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6381093263626099},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.615952730178833,0.6554622054100037,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5672268867492676,"y":0.615952730178833},{"x":0.6155462265014648,"y":0.615952730178833},{"x":0.6155462265014648,"y":0.6381093263626099},{"x":0.5672268867492676,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5672268867492676,0.615952730178833,0.6155462265014648,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.615952730178833},{"x":0.5483193397521973,"y":0.615952730178833},{"x":0.5483193397521973,"y":0.6381093263626099},{"x":0.5,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.5,0.615952730178833,0.5483193397521973,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.615952730178833},{"x":0.48949578404426575,"y":0.615952730178833},{"x":0.48949578404426575,"y":0.6381093263626099},{"x":0.462184876203537,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.462184876203537,0.615952730178833,0.48949578404426575,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6174298524856567},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6174298524856567},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6381093263626099},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.3949579894542694,0.6174298524856567,0.4453781545162201,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3739495873451233,"y":0.6174298524856567},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6174298524856567},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6381093263626099},{"x":0.3739495873451233,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3739495873451233,0.6174298524856567,0.38235294818878174,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.6174298524856567},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6174298524856567},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6381093263626099},{"x":0.3214285671710968,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.3214285671710968,0.6174298524856567,0.36974790692329407,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2542016804218292,"y":0.6174298524856567},{"x":0.31512606143951416,"y":0.6174298524856567},{"x":0.31512606143951416,"y":0.6381093263626099},{"x":0.2542016804218292,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.2542016804218292,0.6174298524856567,0.31512606143951416,0.6381093263626099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.645494818687439},{"x":0.7079831957817078,"y":0.645494818687439},{"x":0.7079831957817078,"y":0.6617429852485657},{"x":0.6932772994041443,"y":0.6617429852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6932772994041443,0.645494818687439,0.7079831957817078,0.6617429852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674369752407074,"y":0.645494818687439},{"x":0.680672287940979,"y":0.645494818687439},{"x":0.680672287940979,"y":0.6617429852485657},{"x":0.674369752407074,"y":0.6617429852485657}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.674369752407074,0.645494818687439,0.680672287940979,0.6617429852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365545988082886,"y":0.645494818687439},{"x":0.668067216873169,"y":0.645494818687439},{"x":0.668067216873169,"y":0.6617429852485657},{"x":0.6365545988082886,"y":0.6617429852485657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گزینش","boundary":[0.6365545988082886,0.645494818687439,0.668067216873169,0.6617429852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.645494818687439},{"x":0.6176470518112183,"y":0.645494818687439},{"x":0.6176470518112183,"y":0.6617429852485657},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6617429852485657}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بده","boundary":[0.5966386795043945,0.645494818687439,0.6176470518112183,0.6617429852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6469719409942627},{"x":0.5945377945899963,"y":0.6469719409942627},{"x":0.5945377945899963,"y":0.6617429852485657},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6617429852485657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.6469719409942627,0.5945377945899963,0.6617429852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2542016804218292,"y":0.5937961339950562},{"x":0.7605041861534119,"y":0.5937961339950562},{"x":0.7605041861534119,"y":0.6617429852485657},{"x":0.2542016804218292,"y":0.6617429852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24920168042182922,0.5867961339950561,0.7655041861534119,0.6687429852485657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6676514148712158},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6676514148712158},{"x":0.6428571343421936,"y":0.6868537664413452},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6868537664413452}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.6302521228790283,0.6676514148712158,0.6428571343421936,0.6868537664413452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.6676514148712158},{"x":0.6239495873451233,"y":0.6676514148712158},{"x":0.6239495873451233,"y":0.6868537664413452},{"x":0.581932783126831,"y":0.6868537664413452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.581932783126831,0.6676514148712158,0.6239495873451233,0.6868537664413452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336134433746338,"y":0.6676514148712158},{"x":0.569327712059021,"y":0.6676514148712158},{"x":0.569327712059021,"y":0.6868537664413452},{"x":0.5336134433746338,"y":0.6868537664413452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلات","boundary":[0.5336134433746338,0.6676514148712158,0.569327712059021,0.6868537664413452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.6676514148712158},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6676514148712158},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6868537664413452},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6868537664413452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5147058963775635,0.6676514148712158,0.5210084319114685,0.6868537664413452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6676514148712158},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6676514148712158},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6868537664413452},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6868537664413452}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علوفه","boundary":[0.47058823704719543,0.6676514148712158,0.5042017102241516,0.6868537664413452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6676514148712158},{"x":0.4600840210914612,"y":0.6676514148712158},{"x":0.4600840210914612,"y":0.6868537664413452},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6868537664413452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.4285714328289032,0.6676514148712158,0.4600840210914612,0.6868537664413452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6676514148712158},{"x":0.4159663915634155,"y":0.6676514148712158},{"x":0.4159663915634155,"y":0.6868537664413452},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6868537664413452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.3781512677669525,0.6676514148712158,0.4159663915634155,0.6868537664413452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6281512379646301,"y":0.6912850737571716},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6912850737571716},{"x":0.6491596698760986,"y":0.7090103626251221},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7090103626251221}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6281512379646301,0.6912850737571716,0.6491596698760986,0.7090103626251221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6927621960639954},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6912850737571716},{"x":0.6239495873451233,"y":0.7090103626251221},{"x":0.581932783126831,"y":0.710487425327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.5798319578170776,0.6927621960639954,0.6239495873451233,0.7090103626251221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.6942393183708191},{"x":0.569327712059021,"y":0.6927621960639954},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7119645476341248},{"x":0.529411792755127,"y":0.7119645476341248}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.5273109078407288,0.6942393183708191,0.5714285969734192,0.7119645476341248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4810924232006073,"y":0.695716381072998},{"x":0.5147058963775635,"y":0.695716381072998},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7134416699409485},{"x":0.4831932783126831,"y":0.7149187326431274}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4810924232006073,0.695716381072998,0.5147058963775635,0.7134416699409485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6971935033798218},{"x":0.4789915978908539,"y":0.695716381072998},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7149187326431274},{"x":0.4642857015132904,"y":0.7149187326431274}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.462184876203537,0.6971935033798218,0.4789915978908539,0.7149187326431274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7163958549499512},{"x":0.644957959651947,"y":0.7163958549499512},{"x":0.644957959651947,"y":0.7370753288269043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.6302521228790283,0.7163958549499512,0.644957959651947,0.7370753288269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.7163958549499512},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7163958549499512},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7370753288269043},{"x":0.581932783126831,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.581932783126831,0.7163958549499512,0.6218487620353699,0.7370753288269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7163958549499512},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7163958549499512},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7370753288269043},{"x":0.529411792755127,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیلابی","boundary":[0.529411792755127,0.7163958549499512,0.5714285969734192,0.7370753288269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7163958549499512},{"x":0.5105041861534119,"y":0.7163958549499512},{"x":0.5105041861534119,"y":0.7370753288269043},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلهای","boundary":[0.45378151535987854,0.7163958549499512,0.5105041861534119,0.7370753288269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075630307197571,"y":0.7163958549499512},{"x":0.4432772994041443,"y":0.7163958549499512},{"x":0.4432772994041443,"y":0.7370753288269043},{"x":0.4075630307197571,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.4075630307197571,0.7163958549499512,0.4432772994041443,0.7370753288269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592436909675598,"y":0.7163958549499512},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7163958549499512},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7370753288269043},{"x":0.3592436909675598,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.3592436909675598,0.7163958549499512,0.3970588147640228,0.7370753288269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34663864970207214,"y":0.7163958549499512},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7163958549499512},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7370753288269043},{"x":0.34663864970207214,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34663864970207214,0.7163958549499512,0.3529411852359772,0.7370753288269043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340336084365845,"y":0.7163958549499512},{"x":0.3424369692802429,"y":0.7163958549499512},{"x":0.3424369692802429,"y":0.7370753288269043},{"x":0.3340336084365845,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3340336084365845,0.7163958549499512,0.3424369692802429,0.7370753288269043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340336084365845,"y":0.6676514148712158},{"x":0.6491596698760986,"y":0.6676514148712158},{"x":0.6491596698760986,"y":0.7370753288269043},{"x":0.3340336084365845,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.32903360843658447,0.6606514148712158,0.6541596698760986,0.7440753288269043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.5465288162231445},{"x":0.15546219050884247,"y":0.5450516939163208},{"x":0.15756303071975708,"y":0.5598227381706238},{"x":0.11554621905088425,"y":0.5598227381706238}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.11344537883996964,0.5465288162231445,0.15756303071975708,0.5598227381706238]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16596639156341553,"y":0.5450516939163208},{"x":0.17016807198524475,"y":0.5450516939163208},{"x":0.17226891219615936,"y":0.5583456158638},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5583456158638}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.16596639156341553,0.5450516939163208,0.17226891219615936,0.5583456158638]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.5465288162231445},{"x":0.17016807198524475,"y":0.5450516939163208},{"x":0.17226891219615936,"y":0.5583456158638},{"x":0.11554621905088425,"y":0.5598227381706238}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.10844537883996963,0.5395288162231445,0.17726891219615937,0.5653456158638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.5716395974159241},{"x":0.15546219050884247,"y":0.5716395974159241},{"x":0.15546219050884247,"y":0.5849335193634033},{"x":0.11554621905088425,"y":0.586410641670227}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۸","boundary":[0.11344537883996964,0.5716395974159241,0.15546219050884247,0.5849335193634033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16386555135250092,"y":0.5716395974159241},{"x":0.17016807198524475,"y":0.5716395974159241},{"x":0.17016807198524475,"y":0.5849335193634033},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5849335193634033}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.16386555135250092,0.5716395974159241,0.17016807198524475,0.5849335193634033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.5716395974159241},{"x":0.17016807198524475,"y":0.5716395974159241},{"x":0.17016807198524475,"y":0.5849335193634033},{"x":0.11554621905088425,"y":0.586410641670227}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.10844537883996963,0.5646395974159241,0.17516807198524476,0.5919335193634033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.6218611598014832},{"x":0.15336135029792786,"y":0.6218611598014832},{"x":0.15336135029792786,"y":0.6366322040557861},{"x":0.11554621905088425,"y":0.6366322040557861}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۱۵","boundary":[0.11554621905088425,0.6218611598014832,0.15336135029792786,0.6366322040557861]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16386555135250092,"y":0.6218611598014832},{"x":0.20378151535987854,"y":0.6218611598014832},{"x":0.20378151535987854,"y":0.6381093263626099},{"x":0.16386555135250092,"y":0.6381093263626099}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"....","boundary":[0.16386555135250092,0.6218611598014832,0.20378151535987854,0.6381093263626099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.6469719409942627},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6469719409942627},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6602658629417419},{"x":0.11554621905088425,"y":0.6602658629417419}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"۱۹۹","boundary":[0.11554621905088425,0.6469719409942627,0.1596638709306717,0.6602658629417419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.6218611598014832},{"x":0.20378151535987854,"y":0.6218611598014832},{"x":0.20378151535987854,"y":0.6602658629417419},{"x":0.11554621905088425,"y":0.6602658629417419}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.11054621905088424,0.6148611598014831,0.20878151535987854,0.667265862941742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.6720827221870422},{"x":0.15756303071975708,"y":0.6720827221870422},{"x":0.15756303071975708,"y":0.6868537664413452},{"x":0.11554621905088425,"y":0.6868537664413452}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"166","boundary":[0.11554621905088425,0.6720827221870422,0.15756303071975708,0.6868537664413452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16596639156341553,"y":0.6720827221870422},{"x":0.17226891219615936,"y":0.6720827221870422},{"x":0.17226891219615936,"y":0.6868537664413452},{"x":0.16596639156341553,"y":0.6868537664413452}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.16596639156341553,0.6720827221870422,0.17226891219615936,0.6868537664413452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.6971935033798218},{"x":0.15546219050884247,"y":0.6971935033798218},{"x":0.15756303071975708,"y":0.7119645476341248},{"x":0.11554621905088425,"y":0.7134416699409485}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹۷","boundary":[0.11554621905088425,0.6971935033798218,0.15756303071975708,0.7119645476341248]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16596639156341553,"y":0.6971935033798218},{"x":0.17226891219615936,"y":0.6971935033798218},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7119645476341248},{"x":0.16596639156341553,"y":0.7119645476341248}]},"confidence":0.75,"str":".","boundary":[0.16596639156341553,0.6971935033798218,0.17226891219615936,0.7119645476341248]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.723781406879425},{"x":0.15756303071975708,"y":0.7223042845726013},{"x":0.15756303071975708,"y":0.7370753288269043},{"x":0.11554621905088425,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۹۷","boundary":[0.11554621905088425,0.723781406879425,0.15756303071975708,0.7370753288269043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16596639156341553,"y":0.7223042845726013},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7223042845726013},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7370753288269043},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.800000011920929,"str":".","boundary":[0.16596639156341553,0.7223042845726013,0.17226891219615936,0.7370753288269043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.6720827221870422},{"x":0.17226891219615936,"y":0.6720827221870422},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7370753288269043},{"x":0.11554621905088425,"y":0.7370753288269043}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.11054621905088424,0.6650827221870422,0.17726891219615937,0.7440753288269043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7415066361427307},{"x":0.644957959651947,"y":0.7415066361427307},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7577548027038574},{"x":0.6407563090324402,"y":0.7592319250106812}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.6386554837226868,0.7415066361427307,0.6470588445663452,0.7577548027038574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6281512379646301,"y":0.7429837584495544},{"x":0.6344537734985352,"y":0.7415066361427307},{"x":0.6365545988082886,"y":0.7592319250106812},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7592319250106812}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6281512379646301,0.7429837584495544,0.6365545988082886,0.7592319250106812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7429837584495544},{"x":0.6239495873451233,"y":0.7415066361427307},{"x":0.6260504126548767,"y":0.7592319250106812},{"x":0.5903361439704895,"y":0.7621861100196838}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.5882353186607361,0.7429837584495544,0.6260504126548767,0.7592319250106812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231092572212219,"y":0.7474150657653809},{"x":0.5777310729026794,"y":0.7444608807563782},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7621861100196838},{"x":0.5252100825309753,"y":0.7651403546333313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.5231092572212219,0.7474150657653809,0.5798319578170776,0.7621861100196838]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231092572212219,"y":0.7474150657653809},{"x":0.644957959651947,"y":0.7415066361427307},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7592319250106812},{"x":0.5252100825309753,"y":0.7651403546333313}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5181092572212219,0.7404150657653809,0.6520588445663452,0.7662319250106812],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.7474150657653809},{"x":0.15756303071975708,"y":0.7474150657653809},{"x":0.15756303071975708,"y":0.7621861100196838},{"x":0.11554621905088425,"y":0.7621861100196838}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۹۷","boundary":[0.11554621905088425,0.7474150657653809,0.15756303071975708,0.7621861100196838]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.7474150657653809},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7474150657653809},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7621861100196838},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7621861100196838}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":".","boundary":[0.16806723177433014,0.7474150657653809,0.17226891219615936,0.7621861100196838]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.7474150657653809},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7474150657653809},{"x":0.17226891219615936,"y":0.7621861100196838},{"x":0.11554621905088425,"y":0.7621861100196838}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.11054621905088424,0.7404150657653809,0.17726891219615937,0.7691861100196838],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.7695716619491577},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7695716619491577},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7872968912124634},{"x":0.6995798349380493,"y":0.7872968912124634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6995798349380493,0.7695716619491577,0.7058823704719543,0.7872968912124634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7695716619491577},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7695716619491577},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7872968912124634},{"x":0.680672287940979,"y":0.7872968912124634}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.680672287940979,0.7695716619491577,0.6890756487846375,0.7872968912124634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6281512379646301,"y":0.7695716619491577},{"x":0.6764705777168274,"y":0.768094539642334},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7872968912124634},{"x":0.6281512379646301,"y":0.7872968912124634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6281512379646301,0.7695716619491577,0.6764705777168274,0.7872968912124634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924369692802429,"y":0.7695716619491577},{"x":0.6239495873451233,"y":0.7695716619491577},{"x":0.6239495873451233,"y":0.7872968912124634},{"x":0.5924369692802429,"y":0.7872968912124634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5924369692802429,0.7695716619491577,0.6239495873451233,0.7872968912124634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483193397521973,"y":0.7695716619491577},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7695716619491577},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7872968912124634},{"x":0.5483193397521973,"y":0.7872968912124634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.5483193397521973,0.7695716619491577,0.5798319578170776,0.7872968912124634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336134433746338,"y":0.7710487246513367},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7710487246513367},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7872968912124634},{"x":0.5336134433746338,"y":0.7872968912124634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5336134433746338,0.7710487246513367,0.5441176295280457,0.7872968912124634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5252100825309753,"y":0.7710487246513367},{"x":0.5315126180648804,"y":0.7710487246513367},{"x":0.5315126180648804,"y":0.7872968912124634},{"x":0.5252100825309753,"y":0.7872968912124634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5252100825309753,0.7710487246513367,0.5315126180648804,0.7872968912124634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7932053208351135},{"x":0.7710084319114685,"y":0.7932053208351135},{"x":0.7710084319114685,"y":0.8109305500984192},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8109305500984192}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7352941036224365,0.7932053208351135,0.7710084319114685,0.8109305500984192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7932053208351135},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7932053208351135},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8109305500984192},{"x":0.680672287940979,"y":0.8124076724052429}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.680672287940979,0.7932053208351135,0.7310924530029297,0.8109305500984192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7932053208351135},{"x":0.6701680421829224,"y":0.7932053208351135},{"x":0.6701680421829224,"y":0.8124076724052429},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8124076724052429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7932053208351135,0.6701680421829224,0.8124076724052429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373949289321899,"y":0.8168389797210693},{"x":0.7710084319114685,"y":0.8168389797210693},{"x":0.7710084319114685,"y":0.8360413312911987},{"x":0.7373949289321899,"y":0.8360413312911987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7373949289321899,0.8168389797210693,0.7710084319114685,0.8360413312911987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659663915634155,"y":0.8168389797210693},{"x":0.720588207244873,"y":0.8168389797210693},{"x":0.720588207244873,"y":0.8360413312911987},{"x":0.6659663915634155,"y":0.8360413312911987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.6659663915634155,0.8168389797210693,0.720588207244873,0.8360413312911987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.8168389797210693},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8168389797210693},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8360413312911987},{"x":0.6155462265014648,"y":0.8375184535980225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6155462265014648,0.8168389797210693,0.6554622054100037,0.8360413312911987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8168389797210693},{"x":0.6071428656578064,"y":0.8168389797210693},{"x":0.6071428656578064,"y":0.8375184535980225},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8375184535980225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5882353186607361,0.8168389797210693,0.6071428656578064,0.8375184535980225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231092572212219,"y":0.8183161020278931},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8168389797210693},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8375184535980225},{"x":0.5231092572212219,"y":0.8375184535980225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5231092572212219,0.8183161020278931,0.5714285969734192,0.8375184535980225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4600840210914612,"y":0.8183161020278931},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8168389797210693},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8375184535980225},{"x":0.4600840210914612,"y":0.8375184535980225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.4600840210914612,0.8183161020278931,0.5042017102241516,0.8375184535980225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8449040055274963},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8449040055274963},{"x":0.7731092572212219,"y":0.862629234790802},{"x":0.756302535533905,"y":0.862629234790802}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"قه","boundary":[0.756302535533905,0.8449040055274963,0.7731092572212219,0.862629234790802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184873819351196,"y":0.8449040055274963},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8449040055274963},{"x":0.7478991746902466,"y":0.862629234790802},{"x":0.7184873819351196,"y":0.862629234790802}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7184873819351196,0.8449040055274963,0.7478991746902466,0.862629234790802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644957959651947,"y":0.8449040055274963},{"x":0.7016806602478027,"y":0.8449040055274963},{"x":0.7016806602478027,"y":0.862629234790802},{"x":0.644957959651947,"y":0.8611521124839783}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گسترشی","boundary":[0.644957959651947,0.8449040055274963,0.7016806602478027,0.862629234790802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4600840210914612,"y":0.7695716619491577},{"x":0.7731092572212219,"y":0.768094539642334},{"x":0.7731092572212219,"y":0.862629234790802},{"x":0.4600840210914612,"y":0.8641063570976257}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4550840210914612,0.7625716619491577,0.7781092572212219,0.869629234790802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8700147867202759},{"x":0.7121848464012146,"y":0.8700147867202759},{"x":0.7121848464012146,"y":0.8862629532814026},{"x":0.674369752407074,"y":0.8862629532814026}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"الف-","boundary":[0.6722689270973206,0.8700147867202759,0.7121848464012146,0.8862629532814026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8700147867202759},{"x":0.6701680421829224,"y":0.8700147867202759},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8862629532814026},{"x":0.6491596698760986,"y":0.8862629532814026}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"بدۂ","boundary":[0.6470588445663452,0.8700147867202759,0.6722689270973206,0.8862629532814026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8700147867202759},{"x":0.6428571343421936,"y":0.8700147867202759},{"x":0.6428571343421936,"y":0.8862629532814026},{"x":0.605042040348053,"y":0.8862629532814026}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.605042040348053,0.8700147867202759,0.6428571343421936,0.8862629532814026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924369692802429,"y":0.8700147867202759},{"x":0.598739504814148,"y":0.8700147867202759},{"x":0.598739504814148,"y":0.8862629532814026},{"x":0.5924369692802429,"y":0.8862629532814026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5924369692802429,0.8700147867202759,0.598739504814148,0.8862629532814026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924369692802429,"y":0.8700147867202759},{"x":0.7121848464012146,"y":0.8685376644134521},{"x":0.7121848464012146,"y":0.8862629532814026},{"x":0.5924369692802429,"y":0.8862629532814026}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.5874369692802429,0.8630147867202759,0.7171848464012146,0.8932629532814026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.7725258469581604},{"x":0.15756303071975708,"y":0.7710487246513367},{"x":0.15756303071975708,"y":0.7872968912124634},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7887740135192871}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۹۸","boundary":[0.11554621905088425,0.7725258469581604,0.15756303071975708,0.7872968912124634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.7710487246513367},{"x":0.18487395346164703,"y":0.7710487246513367},{"x":0.18487395346164703,"y":0.7872968912124634},{"x":0.16806723177433014,"y":0.7872968912124634}]},"confidence":0.75,"str":"..","boundary":[0.16806723177433014,0.7710487246513367,0.18487395346164703,0.7872968912124634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.7991137504577637},{"x":0.15756303071975708,"y":0.7976366281509399},{"x":0.15756303071975708,"y":0.8124076724052429},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8124076724052429}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۷۰","boundary":[0.11554621905088425,0.7991137504577637,0.15756303071975708,0.8124076724052429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.8212702870368958},{"x":0.15546219050884247,"y":0.8212702870368958},{"x":0.15546219050884247,"y":0.8345642685890198},{"x":0.11554621905088425,"y":0.8360413312911987}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۳","boundary":[0.11554621905088425,0.8212702870368958,0.15546219050884247,0.8345642685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11344537883996964,"y":0.7725258469581604},{"x":0.18487395346164703,"y":0.7710487246513367},{"x":0.18697479367256165,"y":0.8345642685890198},{"x":0.11554621905088425,"y":0.8360413312911987}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.10844537883996963,0.7655258469581604,0.19197479367256165,0.8415642685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.847858190536499},{"x":0.1596638709306717,"y":0.847858190536499},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8611521124839783},{"x":0.11764705926179886,"y":0.862629234790802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.11554621905088425,0.847858190536499,0.1596638709306717,0.8611521124839783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11554621905088425,"y":0.847858190536499},{"x":0.1596638709306717,"y":0.847858190536499},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8611521124839783},{"x":0.11764705926179886,"y":0.862629234790802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11054621905088424,0.840858190536499,0.1646638709306717,0.8681521124839783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.8744460940361023},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8729689717292786},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8862629532814026},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8877400159835815}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.11764705926179886,0.8744460940361023,0.1596638709306717,0.8862629532814026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.8744460940361023},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8729689717292786},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8862629532814026},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8877400159835815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.8674460940361023,0.1646638709306717,0.8932629532814026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.9394387006759644},{"x":0.4642857015132904,"y":0.9261447787284851},{"x":0.4831932783126831,"y":0.9261447787284851},{"x":0.4831932783126831,"y":0.9394387006759644}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"وما","boundary":[0.4642857015132904,0.9394387006759644,0.4831932783126831,0.9261447787284851]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.9394387006759644},{"x":0.4642857015132904,"y":0.9261447787284851},{"x":0.4831932783126831,"y":0.9261447787284851},{"x":0.4831932783126831,"y":0.9394387006759644}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.4592857015132904,0.9324387006759643,0.4881932783126831,0.9331447787284851],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/XFZMqHlPrNODPJFc.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/wwBOPdErwvTzwVnl.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/onUWbiaGpLWrKVrK-sec.webp"},"info":{"width":478,"height":678,"margin":[0.0002433868438379535,0.00007886722424564812,0.9983482869499398,0.9986017655383873]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12970711290836334,"y":0.06194690242409706},{"x":0.16945606470108032,"y":0.06047197803854942},{"x":0.16945606470108032,"y":0.07669616490602493},{"x":0.12970711290836334,"y":0.07817108929157257}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.12970711290836334,0.06194690242409706,0.16945606470108032,0.07669616490602493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.06047197803854942},{"x":0.2092050164937973,"y":0.06047197803854942},{"x":0.2092050164937973,"y":0.07669616490602493},{"x":0.17782427370548248,"y":0.07669616490602493}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...","boundary":[0.17782427370548248,0.06047197803854942,0.2092050164937973,0.07669616490602493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.08849557489156723},{"x":0.16945606470108032,"y":0.08849557489156723},{"x":0.16945606470108032,"y":0.1032448410987854},{"x":0.1276150643825531,"y":0.1032448410987854}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۷۵","boundary":[0.1276150643825531,0.08849557489156723,0.16945606470108032,0.1032448410987854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17991632223129272,"y":0.08702065050601959},{"x":0.1987447738647461,"y":0.08702065050601959},{"x":0.1987447738647461,"y":0.1032448410987854},{"x":0.17991632223129272,"y":0.1032448410987854}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"..","boundary":[0.17991632223129272,0.08702065050601959,0.1987447738647461,0.1032448410987854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.06047197803854942},{"x":0.2092050164937973,"y":0.06047197803854942},{"x":0.2092050164937973,"y":0.10176990926265717},{"x":0.12970711290836334,"y":0.1032448410987854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1226150643825531,0.053471978038549424,0.2142050164937973,0.10876990926265717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.11356931924819946},{"x":0.17154811322689056,"y":0.11356931924819946},{"x":0.17154811322689056,"y":0.12831857800483704},{"x":0.12970711290836334,"y":0.12831857800483704}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۹","boundary":[0.1276150643825531,0.11356931924819946,0.17154811322689056,0.12831857800483704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.11356931924819946},{"x":0.17154811322689056,"y":0.11356931924819946},{"x":0.17154811322689056,"y":0.12831857800483704},{"x":0.12970711290836334,"y":0.12831857800483704}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1226150643825531,0.10656931924819946,0.17654811322689057,0.13531857800483704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12970711290836334,"y":0.1386430710554123},{"x":0.17154811322689056,"y":0.14011798799037933},{"x":0.17154811322689056,"y":0.1548672616481781},{"x":0.1276150643825531,"y":0.1548672616481781}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۹","boundary":[0.12970711290836334,0.1386430710554123,0.17154811322689056,0.1548672616481781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.16371680796146393},{"x":0.17154811322689056,"y":0.16371680796146393},{"x":0.17154811322689056,"y":0.1784660816192627},{"x":0.1276150643825531,"y":0.1784660816192627}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.1276150643825531,0.16371680796146393,0.17154811322689056,0.1784660816192627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.16371680796146393},{"x":0.1841004192829132,"y":0.16371680796146393},{"x":0.1841004192829132,"y":0.1784660816192627},{"x":0.17782427370548248,"y":0.1784660816192627}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":",","boundary":[0.17782427370548248,0.16371680796146393,0.1841004192829132,0.1784660816192627]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.18879055976867676},{"x":0.16736401617527008,"y":0.18731562793254852},{"x":0.16945606470108032,"y":0.2020649015903473},{"x":0.12552301585674286,"y":0.2020649015903473}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۷۹","boundary":[0.12552301585674286,0.18879055976867676,0.16945606470108032,0.2020649015903473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.1386430710554123},{"x":0.1841004192829132,"y":0.1386430710554123},{"x":0.1841004192829132,"y":0.2020649015903473},{"x":0.12552301585674286,"y":0.2020649015903473}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.12052301585674285,0.1316430710554123,0.1891004192829132,0.2090649015903473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.2138643115758896},{"x":0.16736401617527008,"y":0.2138643115758896},{"x":0.16736401617527008,"y":0.22861357033252716},{"x":0.1276150643825531,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.1276150643825531,0.2138643115758896,0.16736401617527008,0.22861357033252716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.2138643115758896},{"x":0.20502091944217682,"y":0.21238937973976135},{"x":0.20502091944217682,"y":0.22861357033252716},{"x":0.17573221027851105,"y":0.22861357033252716}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"...","boundary":[0.17573221027851105,0.2138643115758896,0.20502091944217682,0.22861357033252716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.2138643115758896},{"x":0.20502091944217682,"y":0.21238937973976135},{"x":0.20502091944217682,"y":0.22861357033252716},{"x":0.1276150643825531,"y":0.2300885021686554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1226150643825531,0.20686431157588958,0.21002091944217682,0.23561357033252717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.24041298031806946},{"x":0.16945606470108032,"y":0.24041298031806946},{"x":0.16945606470108032,"y":0.25516223907470703},{"x":0.1276150643825531,"y":0.25516223907470703}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۸۰","boundary":[0.1276150643825531,0.24041298031806946,0.16945606470108032,0.25516223907470703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.24041298031806946},{"x":0.16945606470108032,"y":0.24041298031806946},{"x":0.16945606470108032,"y":0.25516223907470703},{"x":0.1276150643825531,"y":0.25516223907470703}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1226150643825531,0.23341298031806945,0.17445606470108033,0.26216223907470704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092050313949585,"y":0.06489675492048264},{"x":0.715481162071228,"y":0.06489675492048264},{"x":0.715481162071228,"y":0.08112094551324844},{"x":0.7092050313949585,"y":0.08112094551324844}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7092050313949585,0.06489675492048264,0.715481162071228,0.08112094551324844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.06489675492048264},{"x":0.6987447738647461,"y":0.06489675492048264},{"x":0.6987447738647461,"y":0.08112094551324844},{"x":0.6924686431884766,"y":0.08112094551324844}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6924686431884766,0.06489675492048264,0.6987447738647461,0.08112094551324844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.06489675492048264},{"x":0.6861924529075623,"y":0.06489675492048264},{"x":0.6861924529075623,"y":0.08259586989879608},{"x":0.6569037437438965,"y":0.08259586989879608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6569037437438965,0.06489675492048264,0.6861924529075623,0.08259586989879608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625523030757904,"y":0.06489675492048264},{"x":0.650627613067627,"y":0.06489675492048264},{"x":0.650627613067627,"y":0.08259586989879608},{"x":0.625523030757904,"y":0.08259586989879608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معلق","boundary":[0.625523030757904,0.06489675492048264,0.650627613067627,0.08259586989879608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112970948219299,"y":0.0914454311132431},{"x":0.7175732254981995,"y":0.0914454311132431},{"x":0.7175732254981995,"y":0.10766961425542831},{"x":0.7112970948219299,"y":0.10766961425542831}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7112970948219299,0.0914454311132431,0.7175732254981995,0.10766961425542831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945606470108032,"y":0.08997049927711487},{"x":0.7008368372917175,"y":0.08997049927711487},{"x":0.7008368372917175,"y":0.10619468986988068},{"x":0.6945606470108032,"y":0.10619468986988068}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6945606470108032,0.08997049927711487,0.7008368372917175,0.10619468986988068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.08997049927711487},{"x":0.6903765797615051,"y":0.08997049927711487},{"x":0.6903765797615051,"y":0.10619468986988068},{"x":0.650627613067627,"y":0.10619468986988068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.650627613067627,0.08997049927711487,0.6903765797615051,0.10619468986988068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129707098007202,"y":0.08849557489156723},{"x":0.6464434862136841,"y":0.08849557489156723},{"x":0.6464434862136841,"y":0.10619468986988068},{"x":0.6129707098007202,"y":0.10471976548433304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلات","boundary":[0.6129707098007202,0.08849557489156723,0.6464434862136841,0.10619468986988068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6966527104377747,"y":0.1150442510843277},{"x":0.7217572927474976,"y":0.1150442510843277},{"x":0.7217572927474976,"y":0.1312684416770935},{"x":0.6966527104377747,"y":0.1312684416770935}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"د-","boundary":[0.6966527104377747,0.1150442510843277,0.7217572927474976,0.1312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631799340248108,"y":0.11651917546987534},{"x":0.6945606470108032,"y":0.1150442510843277},{"x":0.6945606470108032,"y":0.1312684416770935},{"x":0.6652719378471375,"y":0.13274335861206055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ارزش","boundary":[0.6631799340248108,0.11651917546987534,0.6945606470108032,0.1312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192468404769897,"y":0.11651917546987534},{"x":0.650627613067627,"y":0.11651917546987534},{"x":0.650627613067627,"y":0.13274335861206055},{"x":0.6213389039039612,"y":0.13274335861206055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"زمین","boundary":[0.6192468404769897,0.11651917546987534,0.650627613067627,0.13274335861206055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945606470108032,"y":0.1386430710554123},{"x":0.7196652889251709,"y":0.1386430710554123},{"x":0.7196652889251709,"y":0.15634217858314514},{"x":0.6945606470108032,"y":0.15634217858314514}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"هه","boundary":[0.6945606470108032,0.1386430710554123,0.7196652889251709,0.15634217858314514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6589958071708679,"y":0.1386430710554123},{"x":0.6924686431884766,"y":0.1386430710554123},{"x":0.6924686431884766,"y":0.15634217858314514},{"x":0.6589958071708679,"y":0.15634217858314514}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.6589958071708679,0.1386430710554123,0.6924686431884766,0.15634217858314514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633891224861145,"y":0.1386430710554123},{"x":0.6527196764945984,"y":0.1386430710554123},{"x":0.6527196764945984,"y":0.15634217858314514},{"x":0.633891224861145,"y":0.15634217858314514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نهر","boundary":[0.633891224861145,0.1386430710554123,0.6527196764945984,0.15634217858314514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192468404769897,"y":0.1386430710554123},{"x":0.6276150345802307,"y":0.1386430710554123},{"x":0.6276150345802307,"y":0.15634217858314514},{"x":0.6192468404769897,"y":0.15634217858314514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6192468404769897,0.1386430710554123,0.6276150345802307,0.15634217858314514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753138065338135,"y":0.1386430710554123},{"x":0.6129707098007202,"y":0.1386430710554123},{"x":0.6129707098007202,"y":0.15634217858314514},{"x":0.5753138065338135,"y":0.15634217858314514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابتدای","boundary":[0.5753138065338135,0.1386430710554123,0.6129707098007202,0.15634217858314514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5334727764129639,"y":0.1386430710554123},{"x":0.5627614855766296,"y":0.1386430710554123},{"x":0.5627614855766296,"y":0.15634217858314514},{"x":0.5334727764129639,"y":0.15634217858314514}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.5334727764129639,0.1386430710554123,0.5627614855766296,0.15634217858314514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47698745131492615,"y":0.1386430710554123},{"x":0.5167363882064819,"y":0.1386430710554123},{"x":0.5167363882064819,"y":0.15634217858314514},{"x":0.47698745131492615,"y":0.15634217858314514}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.47698745131492615,0.1386430710554123,0.5167363882064819,0.15634217858314514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46652719378471375,"y":0.1386430710554123},{"x":0.47280335426330566,"y":0.1386430710554123},{"x":0.47280335426330566,"y":0.15634217858314514},{"x":0.46652719378471375,"y":0.15634217858314514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46652719378471375,0.1386430710554123,0.47280335426330566,0.15634217858314514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7196652889251709,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7196652889251709,"y":0.1828908622264862},{"x":0.715481162071228,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.715481162071228,0.1666666716337204,0.7196652889251709,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987447738647461,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7050209045410156,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7050209045410156,"y":0.1828908622264862},{"x":0.6987447738647461,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6987447738647461,0.1666666716337204,0.7050209045410156,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6924686431884766,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6924686431884766,"y":0.1828908622264862},{"x":0.650627613067627,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترازیابی","boundary":[0.650627613067627,0.1666666716337204,0.6924686431884766,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715481162071228,"y":0.19174040853977203},{"x":0.723849356174469,"y":0.19174040853977203},{"x":0.7217572927474976,"y":0.2064896821975708},{"x":0.715481162071228,"y":0.2064896821975708}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.715481162071228,0.19174040853977203,0.7217572927474976,0.2064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6589958071708679,"y":0.19174040853977203},{"x":0.6945606470108032,"y":0.19174040853977203},{"x":0.6924686431884766,"y":0.2064896821975708},{"x":0.6589958071708679,"y":0.2064896821975708}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تعدیل","boundary":[0.6589958071708679,0.19174040853977203,0.6924686431884766,0.2064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108786463737488,"y":0.190265491604805},{"x":0.6464434862136841,"y":0.19174040853977203},{"x":0.6464434862136841,"y":0.2064896821975708},{"x":0.6087865829467773,"y":0.2064896821975708}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قوسها","boundary":[0.6108786463737488,0.190265491604805,0.6464434862136841,0.2064896821975708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6046025156974792,"y":0.190265491604805},{"x":0.6108786463737488,"y":0.190265491604805},{"x":0.6087865829467773,"y":0.20501475036144257},{"x":0.6046025156974792,"y":0.20501475036144257}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6046025156974792,0.190265491604805,0.6087865829467773,0.20501475036144257]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"ar","confidence":0.11999999731779099},{"languageCode":"ps","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46652719378471375,"y":0.06194690242409706},{"x":0.723849356174469,"y":0.063421830534935},{"x":0.7217572927474976,"y":0.2064896821975708},{"x":0.4644351601600647,"y":0.2064896821975708}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.46152719378471374,0.05494690242409706,0.7267572927474976,0.2134896821975708],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642259418964386,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6610878705978394,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6610878705978394,"y":0.23156341910362244},{"x":0.642259418964386,"y":0.23156341910362244}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.642259418964386,0.21238937973976135,0.6610878705978394,0.23156341910362244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6150627732276917,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6359832882881165,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6359832882881165,"y":0.23156341910362244},{"x":0.6150627732276917,"y":0.23156341910362244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6150627732276917,0.21238937973976135,0.6359832882881165,0.23156341910362244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564853549003601,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6066945791244507,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6066945791244507,"y":0.23156341910362244},{"x":0.5564853549003601,"y":0.23156341910362244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرأسها","boundary":[0.5564853549003601,0.21238937973976135,0.6066945791244507,0.23156341910362244]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564853549003601,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6610878705978394,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6610878705978394,"y":0.23156341910362244},{"x":0.5564853549003601,"y":0.23156341910362244}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5514853549003601,0.20538937973976135,0.6660878705978394,0.23856341910362244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401673555374146,"y":0.24041298031806946},{"x":0.6631799340248108,"y":0.24041298031806946},{"x":0.6631799340248108,"y":0.2566371560096741},{"x":0.642259418964386,"y":0.2566371560096741}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6401673555374146,0.24041298031806946,0.6631799340248108,0.2566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6150627732276917,"y":0.24041298031806946},{"x":0.6359832882881165,"y":0.24041298031806946},{"x":0.6359832882881165,"y":0.2566371560096741},{"x":0.6150627732276917,"y":0.2566371560096741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.6150627732276917,0.24041298031806946,0.6359832882881165,0.2566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5543932914733887,"y":0.24041298031806946},{"x":0.6066945791244507,"y":0.24041298031806946},{"x":0.6087865829467773,"y":0.2566371560096741},{"x":0.5543932914733887,"y":0.2581121027469635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"القعرها","boundary":[0.5543932914733887,0.24041298031806946,0.6087865829467773,0.2566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481171607971191,"y":0.2418879121541977},{"x":0.5564853549003601,"y":0.2418879121541977},{"x":0.5564853549003601,"y":0.2581121027469635},{"x":0.5502092242240906,"y":0.2581121027469635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5481171607971191,0.2418879121541977,0.5564853549003601,0.2581121027469635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092050313949585,"y":0.2654867172241211},{"x":0.715481162071228,"y":0.2654867172241211},{"x":0.715481162071228,"y":0.2817109227180481},{"x":0.7092050313949585,"y":0.2817109227180481}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ح","boundary":[0.7092050313949585,0.2654867172241211,0.715481162071228,0.2817109227180481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.2654867172241211},{"x":0.6987447738647461,"y":0.2654867172241211},{"x":0.6987447738647461,"y":0.2817109227180481},{"x":0.6924686431884766,"y":0.2817109227180481}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6924686431884766,0.2654867172241211,0.6987447738647461,0.2817109227180481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642259418964386,"y":0.2654867172241211},{"x":0.6903765797615051,"y":0.2654867172241211},{"x":0.6903765797615051,"y":0.28318583965301514},{"x":0.642259418964386,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دروازه","boundary":[0.642259418964386,0.2654867172241211,0.6903765797615051,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625523030757904,"y":0.2669616639614105},{"x":0.6380752921104431,"y":0.2669616639614105},{"x":0.6380752921104431,"y":0.28318583965301514},{"x":0.625523030757904,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.625523030757904,0.2669616639614105,0.6380752921104431,0.28318583965301514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941422581672668,"y":0.2669616639614105},{"x":0.6213389039039612,"y":0.2669616639614105},{"x":0.6213389039039612,"y":0.28318583965301514},{"x":0.5941422581672668,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5941422581672668,0.2669616639614105,0.6213389039039612,0.28318583965301514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5199999809265137},{"languageCode":"ar","confidence":0.47999998927116394}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481171607971191,"y":0.24041298031806946},{"x":0.715481162071228,"y":0.23893804848194122},{"x":0.715481162071228,"y":0.2817109227180481},{"x":0.5502092242240906,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5431171607971191,0.23341298031806945,0.720481162071228,0.2887109227180481],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.29203540086746216},{"x":0.7133890986442566,"y":0.29203540086746216},{"x":0.7133890986442566,"y":0.3097345232963562},{"x":0.7071129679679871,"y":0.3097345232963562}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ط","boundary":[0.7071129679679871,0.29203540086746216,0.7133890986442566,0.3097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.29203540086746216},{"x":0.6987447738647461,"y":0.29203540086746216},{"x":0.6987447738647461,"y":0.3097345232963562},{"x":0.6924686431884766,"y":0.3097345232963562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6924686431884766,0.29203540086746216,0.6987447738647461,0.3097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464434862136841,"y":0.29203540086746216},{"x":0.6882845163345337,"y":0.2905604839324951},{"x":0.6882845163345337,"y":0.3097345232963562},{"x":0.6464434862136841,"y":0.3097345232963562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فواصل","boundary":[0.6464434862136841,0.29203540086746216,0.6882845163345337,0.3097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025104522705078,"y":0.29203540086746216},{"x":0.6380752921104431,"y":0.29203540086746216},{"x":0.6401673555374146,"y":0.3097345232963562},{"x":0.6025104522705078,"y":0.3097345232963562}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نهرها","boundary":[0.6025104522705078,0.29203540086746216,0.6401673555374146,0.3097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5502092242240906,"y":0.29203540086746216},{"x":0.6025104522705078,"y":0.29203540086746216},{"x":0.6025104522705078,"y":0.3097345232963562},{"x":0.5502092242240906,"y":0.3097345232963562}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.5502092242240906,0.29203540086746216,0.6025104522705078,0.3097345232963562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7510460019111633,"y":0.31563422083854675},{"x":0.784518837928772,"y":0.31563422083854675},{"x":0.784518837928772,"y":0.33480826020240784},{"x":0.7510460019111633,"y":0.33480826020240784}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7510460019111633,0.31563422083854675,0.784518837928772,0.33480826020240784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799163222312927,"y":0.31563422083854675},{"x":0.7301255464553833,"y":0.31563422083854675},{"x":0.7301255464553833,"y":0.33480826020240784},{"x":0.6799163222312927,"y":0.33480826020240784}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.6799163222312927,0.31563422083854675,0.7301255464553833,0.33480826020240784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6171548366546631,"y":0.31563422083854675},{"x":0.6715481281280518,"y":0.31563422083854675},{"x":0.6715481281280518,"y":0.33480826020240784},{"x":0.6171548366546631,"y":0.33480826020240784}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فهرهای","boundary":[0.6171548366546631,0.31563422083854675,0.6715481281280518,0.33480826020240784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418410301208496,"y":0.31563422083854675},{"x":0.6004183888435364,"y":0.31563422083854675},{"x":0.6004183888435364,"y":0.33480826020240784},{"x":0.5418410301208496,"y":0.33480826020240784}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"گسترشی","boundary":[0.5418410301208496,0.31563422083854675,0.6004183888435364,0.33480826020240784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5230125784873962,"y":0.31563422083854675},{"x":0.5271966457366943,"y":0.31563422083854675},{"x":0.5271966457366943,"y":0.33480826020240784},{"x":0.5230125784873962,"y":0.33480826020240784}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5230125784873962,0.31563422083854675,0.5271966457366943,0.33480826020240784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686192572116852,"y":0.31563422083854675},{"x":0.5146443247795105,"y":0.31563422083854675},{"x":0.5146443247795105,"y":0.33480826020240784},{"x":0.4686192572116852,"y":0.33480826020240784}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.4686192572116852,0.31563422083854675,0.5146443247795105,0.33480826020240784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.31563422083854675},{"x":0.46234309673309326,"y":0.31563422083854675},{"x":0.46234309673309326,"y":0.33480826020240784},{"x":0.3974895477294922,"y":0.33480826020240784}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"بولدوزر","boundary":[0.3974895477294922,0.31563422083854675,0.46234309673309326,0.33480826020240784]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3974895477294922,"y":0.2935103178024292},{"x":0.7824267745018005,"y":0.2890855371952057},{"x":0.784518837928772,"y":0.33480826020240784},{"x":0.3974895477294922,"y":0.3377581238746643}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.3924895477294922,0.2865103178024292,0.789518837928772,0.34180826020240784],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.34365782141685486},{"x":0.7217572927474976,"y":0.3421829044818878},{"x":0.7217572927474976,"y":0.3569321632385254},{"x":0.7071129679679871,"y":0.3569321632385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7071129679679871,0.34365782141685486,0.7217572927474976,0.3569321632385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6841003894805908,"y":0.34365782141685486},{"x":0.6882845163345337,"y":0.34365782141685486},{"x":0.6882845163345337,"y":0.35840708017349243},{"x":0.6841003894805908,"y":0.35840708017349243}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6841003894805908,0.34365782141685486,0.6882845163345337,0.35840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464434862136841,"y":0.34365782141685486},{"x":0.6778242588043213,"y":0.34365782141685486},{"x":0.6799163222312927,"y":0.35840708017349243},{"x":0.6485355496406555,"y":0.35840708017349243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شخم","boundary":[0.6464434862136841,0.34365782141685486,0.6799163222312927,0.35840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192468404769897,"y":0.3451327383518219},{"x":0.6443514823913574,"y":0.34365782141685486},{"x":0.6443514823913574,"y":0.35840708017349243},{"x":0.6192468404769897,"y":0.35840708017349243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زدن","boundary":[0.6192468404769897,0.3451327383518219,0.6443514823913574,0.35840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.3687315583229065},{"x":0.7133890986442566,"y":0.3687315583229065},{"x":0.7133890986442566,"y":0.3849557638168335},{"x":0.7071129679679871,"y":0.3849557638168335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7071129679679871,0.3687315583229065,0.7133890986442566,0.3849557638168335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.36725664138793945},{"x":0.6945606470108032,"y":0.36725664138793945},{"x":0.6945606470108032,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6882845163345337,"y":0.3849557638168335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6882845163345337,0.36725664138793945,0.6945606470108032,0.3849557638168335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108786463737488,"y":0.36725664138793945},{"x":0.6799163222312927,"y":0.36725664138793945},{"x":0.6799163222312927,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6108786463737488,"y":0.3849557638168335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاکبرداری","boundary":[0.6108786463737488,0.36725664138793945,0.6799163222312927,0.3849557638168335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920501947402954,"y":0.36725664138793945},{"x":0.5983263850212097,"y":0.36725664138793945},{"x":0.5983263850212097,"y":0.3849557638168335},{"x":0.5920501947402954,"y":0.3849557638168335}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5920501947402954,0.36725664138793945,0.5983263850212097,0.3849557638168335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5313807725906372,"y":0.36725664138793945},{"x":0.5857740640640259,"y":0.36725664138793945},{"x":0.5857740640640259,"y":0.3849557638168335},{"x":0.5313807725906372,"y":0.3849557638168335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خاکریزی","boundary":[0.5313807725906372,0.36725664138793945,0.5857740640640259,0.3849557638168335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167363882064819,"y":0.36725664138793945},{"x":0.5230125784873962,"y":0.36725664138793945},{"x":0.5230125784873962,"y":0.38348081707954407},{"x":0.5167363882064819,"y":0.38348081707954407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5167363882064819,0.36725664138793945,0.5230125784873962,0.38348081707954407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5167363882064819,"y":0.34365782141685486},{"x":0.7217572927474976,"y":0.3421829044818878},{"x":0.723849356174469,"y":0.3849557638168335},{"x":0.5167363882064819,"y":0.38643068075180054}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5117363882064819,0.33665782141685485,0.728849356174469,0.3919557638168335],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092050313949585,"y":0.39380529522895813},{"x":0.715481162071228,"y":0.39380529522895813},{"x":0.7133890986442566,"y":0.41002950072288513},{"x":0.7071129679679871,"y":0.41002950072288513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7092050313949585,0.39380529522895813,0.7133890986442566,0.41002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.39380529522895813},{"x":0.6987447738647461,"y":0.39380529522895813},{"x":0.6987447738647461,"y":0.4085545837879181},{"x":0.6924686431884766,"y":0.4085545837879181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6924686431884766,0.39380529522895813,0.6987447738647461,0.4085545837879181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.3923303782939911},{"x":0.6861924529075623,"y":0.39380529522895813},{"x":0.6861924529075623,"y":0.41002950072288513},{"x":0.650627613067627,"y":0.4085545837879181}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیرایش","boundary":[0.650627613067627,0.3923303782939911,0.6861924529075623,0.41002950072288513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.3923303782939911},{"x":0.6359832882881165,"y":0.3923303782939911},{"x":0.6359832882881165,"y":0.4085545837879181},{"x":0.6004183888435364,"y":0.4085545837879181}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نهرها","boundary":[0.6004183888435364,0.3923303782939911,0.6359832882881165,0.4085545837879181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941422581672668,"y":0.3923303782939911},{"x":0.5983263850212097,"y":0.3923303782939911},{"x":0.5983263850212097,"y":0.40707963705062866},{"x":0.5920501947402954,"y":0.40707963705062866}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5941422581672668,0.3923303782939911,0.5983263850212097,0.40707963705062866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280334830284119,"y":0.4159291982650757},{"x":0.7824267745018005,"y":0.4159291982650757},{"x":0.7824267745018005,"y":0.4365781843662262},{"x":0.7280334830284119,"y":0.4365781843662262}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فهرهای","boundary":[0.7280334830284119,0.4159291982650757,0.7824267745018005,0.4365781843662262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569037437438965,"y":0.41445428133010864},{"x":0.7133890986442566,"y":0.4159291982650757},{"x":0.7112970948219299,"y":0.4365781843662262},{"x":0.6569037437438965,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"آبرسانی","boundary":[0.6569037437438965,0.41445428133010864,0.7112970948219299,0.4365781843662262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6317991614341736,"y":0.41445428133010864},{"x":0.6401673555374146,"y":0.41445428133010864},{"x":0.6401673555374146,"y":0.43510323762893677},{"x":0.6317991614341736,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"=","boundary":[0.6317991614341736,0.41445428133010864,0.6401673555374146,0.43510323762893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.41445428133010864},{"x":0.6276150345802307,"y":0.41445428133010864},{"x":0.6276150345802307,"y":0.43510323762893677},{"x":0.5669456124305725,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گسترشی","boundary":[0.5669456124305725,0.41445428133010864,0.6276150345802307,0.43510323762893677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.3923303782939911},{"x":0.7824267745018005,"y":0.39380529522895813},{"x":0.7824267745018005,"y":0.4365781843662262},{"x":0.5669456124305725,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5619456124305725,0.3853303782939911,0.7874267745018005,0.4435781843662262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.4410029351711273},{"x":0.7196652889251709,"y":0.4395280182361603},{"x":0.7217572927474976,"y":0.4572271406650543},{"x":0.7071129679679871,"y":0.4572271406650543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7071129679679871,0.4410029351711273,0.7217572927474976,0.4572271406650543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6820083856582642,"y":0.4410029351711273},{"x":0.6882845163345337,"y":0.4410029351711273},{"x":0.6882845163345337,"y":0.4572271406650543},{"x":0.6820083856582642,"y":0.4572271406650543}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6820083856582642,0.4410029351711273,0.6882845163345337,0.4572271406650543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625523030757904,"y":0.44247788190841675},{"x":0.6757321953773499,"y":0.4410029351711273},{"x":0.6757321953773499,"y":0.45870205760002136},{"x":0.6276150345802307,"y":0.4601770043373108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیریابی","boundary":[0.625523030757904,0.44247788190841675,0.6757321953773499,0.45870205760002136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.47050148248672485},{"x":0.7133890986442566,"y":0.47050148248672485},{"x":0.7133890986442566,"y":0.4852507412433624},{"x":0.7071129679679871,"y":0.4852507412433624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7071129679679871,0.47050148248672485,0.7133890986442566,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882845163345337,"y":0.4690265357494354},{"x":0.6945606470108032,"y":0.4690265357494354},{"x":0.6945606470108032,"y":0.4852507412433624},{"x":0.6882845163345337,"y":0.4852507412433624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6882845163345337,0.4690265357494354,0.6945606470108032,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.650627613067627,"y":0.4675516188144684},{"x":0.6820083856582642,"y":0.4690265357494354},{"x":0.6820083856582642,"y":0.4852507412433624},{"x":0.650627613067627,"y":0.4852507412433624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.650627613067627,0.4675516188144684,0.6820083856582642,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359832882881165,"y":0.4675516188144684},{"x":0.642259418964386,"y":0.4675516188144684},{"x":0.6401673555374146,"y":0.4837758243083954},{"x":0.633891224861145,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6359832882881165,0.4675516188144684,0.6401673555374146,0.4837758243083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025104522705078,"y":0.4675516188144684},{"x":0.6297070980072021,"y":0.4675516188144684},{"x":0.6276150345802307,"y":0.4852507412433624},{"x":0.6025104522705078,"y":0.4837758243083954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.6025104522705078,0.4675516188144684,0.6276150345802307,0.4852507412433624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.49410030245780945},{"x":0.7112970948219299,"y":0.49410030245780945},{"x":0.7112970948219299,"y":0.508849561214447},{"x":0.7071129679679871,"y":0.508849561214447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7071129679679871,0.49410030245780945,0.7112970948219299,0.508849561214447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6903765797615051,"y":0.49410030245780945},{"x":0.6945606470108032,"y":0.49410030245780945},{"x":0.6945606470108032,"y":0.508849561214447},{"x":0.6903765797615051,"y":0.508849561214447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6903765797615051,0.49410030245780945,0.6945606470108032,0.508849561214447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610878705978394,"y":0.49410030245780945},{"x":0.6882845163345337,"y":0.49410030245780945},{"x":0.6882845163345337,"y":0.508849561214447},{"x":0.6610878705978394,"y":0.508849561214447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6610878705978394,0.49410030245780945,0.6882845163345337,0.508849561214447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6025104522705078,"y":0.49410030245780945},{"x":0.6464434862136841,"y":0.49410030245780945},{"x":0.6464434862136841,"y":0.508849561214447},{"x":0.6025104522705078,"y":0.508849561214447}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.6025104522705078,0.49410030245780945,0.6464434862136841,0.508849561214447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.589958131313324,"y":0.49410030245780945},{"x":0.5962343215942383,"y":0.49410030245780945},{"x":0.5962343215942383,"y":0.508849561214447},{"x":0.589958131313324,"y":0.508849561214447}]},"confidence":0.05000000074505806,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.589958131313324,0.49410030245780945,0.5962343215942383,0.508849561214447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6600000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.3400000035762787}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920501947402954,"y":0.4395280182361603},{"x":0.7217572927474976,"y":0.4410029351711273},{"x":0.7196652889251709,"y":0.508849561214447},{"x":0.589958131313324,"y":0.508849561214447}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5870501947402954,0.43252801823616027,0.7246652889251709,0.515849561214447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924686431884766,"y":0.517699122428894},{"x":0.715481162071228,"y":0.517699122428894},{"x":0.715481162071228,"y":0.5353982448577881},{"x":0.6924686431884766,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"د-","boundary":[0.6924686431884766,0.517699122428894,0.715481162071228,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464434862136841,"y":0.517699122428894},{"x":0.6882845163345337,"y":0.517699122428894},{"x":0.6882845163345337,"y":0.5353982448577881},{"x":0.6464434862136841,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.6464434862136841,0.517699122428894,0.6882845163345337,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297070980072021,"y":0.517699122428894},{"x":0.6380752921104431,"y":0.517699122428894},{"x":0.6380752921104431,"y":0.5353982448577881},{"x":0.6297070980072021,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6297070980072021,0.517699122428894,0.6380752921104431,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5878661274909973,"y":0.517699122428894},{"x":0.625523030757904,"y":0.517699122428894},{"x":0.625523030757904,"y":0.5353982448577881},{"x":0.5878661274909973,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرمت","boundary":[0.5878661274909973,0.517699122428894,0.625523030757904,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355648398399353,"y":0.517699122428894},{"x":0.5794979333877563,"y":0.517699122428894},{"x":0.5794979333877563,"y":0.5353982448577881},{"x":0.5355648398399353,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهرهای","boundary":[0.5355648398399353,0.517699122428894,0.5794979333877563,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4748953878879547,"y":0.517699122428894},{"x":0.5230125784873962,"y":0.517699122428894},{"x":0.5230125784873962,"y":0.5353982448577881},{"x":0.4748953878879547,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبرسانی","boundary":[0.4748953878879547,0.517699122428894,0.5230125784873962,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45606693625450134,"y":0.517699122428894},{"x":0.46234309673309326,"y":0.517699122428894},{"x":0.46234309673309326,"y":0.5353982448577881},{"x":0.45606693625450134,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.45606693625450134,0.517699122428894,0.46234309673309326,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40167364478111267,"y":0.517699122428894},{"x":0.45188283920288086,"y":0.517699122428894},{"x":0.45188283920288086,"y":0.5353982448577881},{"x":0.40167364478111267,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گسترشی","boundary":[0.40167364478111267,0.517699122428894,0.45188283920288086,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3828451931476593,"y":0.517699122428894},{"x":0.39121338725090027,"y":0.517699122428894},{"x":0.39121338725090027,"y":0.5353982448577881},{"x":0.3828451931476593,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3828451931476593,0.517699122428894,0.39121338725090027,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35564854741096497,"y":0.517699122428894},{"x":0.3765690326690674,"y":0.517699122428894},{"x":0.3765690326690674,"y":0.5353982448577881},{"x":0.35564854741096497,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراز","boundary":[0.35564854741096497,0.517699122428894,0.3765690326690674,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3326359689235687,"y":0.517699122428894},{"x":0.3472803235054016,"y":0.517699122428894},{"x":0.3472803235054016,"y":0.5353982448577881},{"x":0.3326359689235687,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3326359689235687,0.517699122428894,0.3472803235054016,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28870293498039246,"y":0.517699122428894},{"x":0.3263598382472992,"y":0.517699122428894},{"x":0.3263598382472992,"y":0.5353982448577881},{"x":0.28870293498039246,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اراضی","boundary":[0.28870293498039246,0.517699122428894,0.3263598382472992,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2552301287651062,"y":0.517699122428894},{"x":0.27824267745018005,"y":0.517699122428894},{"x":0.27824267745018005,"y":0.5353982448577881},{"x":0.2552301287651062,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شنی","boundary":[0.2552301287651062,0.517699122428894,0.27824267745018005,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7426778078079224,"y":0.5427728891372681},{"x":0.7740585803985596,"y":0.5442478060722351},{"x":0.7740585803985596,"y":0.5619469285011292},{"x":0.7426778078079224,"y":0.5619469285011292}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ضربه","boundary":[0.7426778078079224,0.5427728891372681,0.7740585803985596,0.5619469285011292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112970948219299,"y":0.5427728891372681},{"x":0.73221755027771,"y":0.5427728891372681},{"x":0.73221755027771,"y":0.5604719519615173},{"x":0.7112970948219299,"y":0.5604719519615173}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیر","boundary":[0.7112970948219299,0.5427728891372681,0.73221755027771,0.5604719519615173]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2552301287651062,"y":0.517699122428894},{"x":0.7740585803985596,"y":0.517699122428894},{"x":0.7740585803985596,"y":0.5619469285011292},{"x":0.2552301287651062,"y":0.5619469285011292}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2502301287651062,0.510699122428894,0.7790585803985596,0.5689469285011292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050209045410156,"y":0.5663716793060303},{"x":0.7175732254981995,"y":0.5648967623710632},{"x":0.7196652889251709,"y":0.5825958847999573},{"x":0.7071129679679871,"y":0.5825958847999573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7050209045410156,0.5663716793060303,0.7196652889251709,0.5825958847999573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799163222312927,"y":0.5678465962409973},{"x":0.6861924529075623,"y":0.5663716793060303},{"x":0.6861924529075623,"y":0.5840708017349243},{"x":0.6799163222312927,"y":0.5840708017349243}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6799163222312927,0.5678465962409973,0.6861924529075623,0.5840708017349243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213389039039612,"y":0.5693215131759644},{"x":0.6757321953773499,"y":0.5663716793060303},{"x":0.6778242588043213,"y":0.5840708017349243},{"x":0.6213389039039612,"y":0.5870206356048584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیریابی","boundary":[0.6213389039039612,0.5693215131759644,0.6778242588043213,0.5840708017349243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213389039039612,"y":0.5693215131759644},{"x":0.7175732254981995,"y":0.5648967623710632},{"x":0.7196652889251709,"y":0.5825958847999573},{"x":0.6213389039039612,"y":0.5870206356048584}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6163389039039612,0.5623215131759643,0.7246652889251709,0.5895958847999573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7071129679679871,"y":0.5943952798843384},{"x":0.7133890986442566,"y":0.5943952798843384},{"x":0.7112970948219299,"y":0.6106194853782654},{"x":0.7050209045410156,"y":0.6106194853782654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7071129679679871,0.5943952798843384,0.7112970948219299,0.6106194853782654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6861924529075623,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6924686431884766,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6924686431884766,"y":0.6106194853782654},{"x":0.6861924529075623,"y":0.6106194853782654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6861924529075623,0.5943952798843384,0.6924686431884766,0.6106194853782654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625523030757904,"y":0.5929203629493713},{"x":0.6820083856582642,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6820083856582642,"y":0.6106194853782654},{"x":0.625523030757904,"y":0.6106194853782654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.625523030757904,0.5929203629493713,0.6820083856582642,0.6106194853782654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945606470108032,"y":0.6194690465927124},{"x":0.7782427072525024,"y":0.6224188804626465},{"x":0.776150643825531,"y":0.6415929198265076},{"x":0.6945606470108032,"y":0.6401180028915405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگرداندن","boundary":[0.6945606470108032,0.6194690465927124,0.776150643825531,0.6415929198265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652719378471375,"y":0.6179941296577454},{"x":0.6861924529075623,"y":0.6194690465927124},{"x":0.6841003894805908,"y":0.6386430859565735},{"x":0.6652719378471375,"y":0.6386430859565735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6652719378471375,0.6179941296577454,0.6841003894805908,0.6386430859565735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73221755027771,"y":0.6401180028915405},{"x":0.776150643825531,"y":0.6401180028915405},{"x":0.776150643825531,"y":0.6622418761253357},{"x":0.73221755027771,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"فيهانه","boundary":[0.73221755027771,0.6401180028915405,0.776150643825531,0.6622418761253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029288411140442,"y":0.6401180028915405},{"x":0.7259414196014404,"y":0.6401180028915405},{"x":0.7259414196014404,"y":0.6622418761253357},{"x":0.7029288411140442,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7029288411140442,0.6401180028915405,0.7259414196014404,0.6622418761253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464434862136841,"y":0.6401180028915405},{"x":0.6882845163345337,"y":0.6401180028915405},{"x":0.6882845163345337,"y":0.6622418761253357},{"x":0.6464434862136841,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آبگير","boundary":[0.6464434862136841,0.6401180028915405,0.6882845163345337,0.6622418761253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6317991614341736,"y":0.6401180028915405},{"x":0.642259418964386,"y":0.6401180028915405},{"x":0.642259418964386,"y":0.6622418761253357},{"x":0.6317991614341736,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6317991614341736,0.6401180028915405,0.642259418964386,0.6622418761253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753138065338135,"y":0.6401180028915405},{"x":0.625523030757904,"y":0.6401180028915405},{"x":0.625523030757904,"y":0.6622418761253357},{"x":0.5753138065338135,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهرهای","boundary":[0.5753138065338135,0.6401180028915405,0.625523030757904,0.6622418761253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020920634269714,"y":0.6401180028915405},{"x":0.560669481754303,"y":0.6401180028915405},{"x":0.560669481754303,"y":0.6622418761253357},{"x":0.5020920634269714,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبرسانی","boundary":[0.5020920634269714,0.6401180028915405,0.560669481754303,0.6622418761253357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041841268539429,"y":0.5899705290794373},{"x":0.7803347110748291,"y":0.5958701968193054},{"x":0.776150643825531,"y":0.6681416034698486},{"x":0.5020920634269714,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.49918412685394287,0.5829705290794372,0.781150643825531,0.6751416034698486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050209045410156,"y":0.6681416034698486},{"x":0.7196652889251709,"y":0.6681416034698486},{"x":0.7196652889251709,"y":0.6858407258987427},{"x":0.7050209045410156,"y":0.6858407258987427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7050209045410156,0.6681416034698486,0.7196652889251709,0.6858407258987427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799163222312927,"y":0.6681416034698486},{"x":0.6861924529075623,"y":0.6681416034698486},{"x":0.6861924529075623,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6799163222312927,"y":0.6858407258987427}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6799163222312927,0.6681416034698486,0.6861924529075623,0.6858407258987427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380752921104431,"y":0.6681416034698486},{"x":0.6778242588043213,"y":0.6681416034698486},{"x":0.6778242588043213,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6380752921104431,"y":0.6858407258987427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهانه","boundary":[0.6380752921104431,0.6681416034698486,0.6778242588043213,0.6858407258987427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6171548366546631,"y":0.6681416034698486},{"x":0.633891224861145,"y":0.6681416034698486},{"x":0.633891224861145,"y":0.6858407258987427},{"x":0.6171548366546631,"y":0.6858407258987427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6171548366546631,0.6681416034698486,0.633891224861145,0.6858407258987427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.6681416034698486},{"x":0.6025104522705078,"y":0.6681416034698486},{"x":0.6025104522705078,"y":0.6858407258987427},{"x":0.5669456124305725,"y":0.6858407258987427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبگیر","boundary":[0.5669456124305725,0.6681416034698486,0.6025104522705078,0.6858407258987427]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669456124305725,"y":0.6681416034698486},{"x":0.7196652889251709,"y":0.6681416034698486},{"x":0.7196652889251709,"y":0.6858407258987427},{"x":0.5669456124305725,"y":0.6858407258987427}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5619456124305725,0.6611416034698486,0.7246652889251709,0.6928407258987427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029288411140442,"y":0.6946902871131897},{"x":0.7092050313949585,"y":0.6946902871131897},{"x":0.7092050313949585,"y":0.7123894095420837},{"x":0.7029288411140442,"y":0.7123894095420837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7029288411140442,0.6946902871131897,0.7092050313949585,0.7123894095420837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6841003894805908,"y":0.6932153105735779},{"x":0.6924686431884766,"y":0.6932153105735779},{"x":0.6903765797615051,"y":0.7123894095420837},{"x":0.6841003894805908,"y":0.7123894095420837}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6841003894805908,0.6932153105735779,0.6903765797615051,0.7123894095420837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380752921104431,"y":0.6932153105735779},{"x":0.6841003894805908,"y":0.6932153105735779},{"x":0.6820083856582642,"y":0.7123894095420837},{"x":0.6380752921104431,"y":0.7123894095420837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهرهای","boundary":[0.6380752921104431,0.6932153105735779,0.6820083856582642,0.7123894095420837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753138065338135,"y":0.6917403936386108},{"x":0.625523030757904,"y":0.6932153105735779},{"x":0.625523030757904,"y":0.7109144330024719},{"x":0.573221743106842,"y":0.7109144330024719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبرسانی","boundary":[0.5753138065338135,0.6917403936386108,0.625523030757904,0.7109144330024719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217572927474976,"y":0.7168141603469849},{"x":0.7740585803985596,"y":0.7182890772819519},{"x":0.7740585803985596,"y":0.737463116645813},{"x":0.7217572927474976,"y":0.737463116645813}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.7217572927474976,0.7168141603469849,0.7740585803985596,0.737463116645813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6631799340248108,"y":0.7168141603469849},{"x":0.7071129679679871,"y":0.7168141603469849},{"x":0.7071129679679871,"y":0.737463116645813},{"x":0.6631799340248108,"y":0.737463116645813}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.6631799340248108,0.7168141603469849,0.7071129679679871,0.737463116645813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297070980072021,"y":0.7168141603469849},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7168141603469849},{"x":0.6548117399215698,"y":0.735988199710846},{"x":0.6297070980072021,"y":0.735988199710846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6297070980072021,0.7168141603469849,0.6548117399215698,0.735988199710846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564853549003601,"y":0.7153392434120178},{"x":0.6213389039039612,"y":0.7168141603469849},{"x":0.6213389039039612,"y":0.737463116645813},{"x":0.5564853549003601,"y":0.735988199710846}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"برگردان","boundary":[0.5564853549003601,0.7153392434120178,0.6213389039039612,0.737463116645813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5439330339431763,"y":0.7153392434120178},{"x":0.5523012280464172,"y":0.7153392434120178},{"x":0.5523012280464172,"y":0.735988199710846},{"x":0.5439330339431763,"y":0.735988199710846}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5439330339431763,0.7153392434120178,0.5523012280464172,0.735988199710846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008368372917175,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7175732254981995,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7175732254981995,"y":0.7595870494842529},{"x":0.7008368372917175,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7008368372917175,0.7433628439903259,0.7175732254981995,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799163222312927,"y":0.7433628439903259},{"x":0.6861924529075623,"y":0.7433628439903259},{"x":0.6861924529075623,"y":0.7595870494842529},{"x":0.6799163222312927,"y":0.7595870494842529}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6799163222312927,0.7433628439903259,0.6861924529075623,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6297070980072021,"y":0.7433628439903259},{"x":0.6736401915550232,"y":0.7433628439903259},{"x":0.6736401915550232,"y":0.7595870494842529},{"x":0.6297070980072021,"y":0.76106196641922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.6297070980072021,0.7433628439903259,0.6736401915550232,0.7595870494842529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560669481754303,"y":0.7433628439903259},{"x":0.6150627732276917,"y":0.7433628439903259},{"x":0.6150627732276917,"y":0.76106196641922},{"x":0.560669481754303,"y":0.76106196641922}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تورسنگی","boundary":[0.560669481754303,0.7433628439903259,0.6150627732276917,0.76106196641922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5146443247795105,"y":0.744837760925293},{"x":0.5481171607971191,"y":0.7433628439903259},{"x":0.5481171607971191,"y":0.76106196641922},{"x":0.5146443247795105,"y":0.76106196641922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلکانی","boundary":[0.5146443247795105,0.744837760925293,0.5481171607971191,0.76106196641922]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5146443247795105,"y":0.6917403936386108},{"x":0.7740585803985596,"y":0.6932153105735779},{"x":0.7740585803985596,"y":0.762536883354187},{"x":0.5146443247795105,"y":0.76106196641922}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5096443247795105,0.6847403936386108,0.7790585803985596,0.769536883354187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380752921104431,"y":0.7669616341590881},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7669616341590881},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7890855669975281},{"x":0.6380752921104431,"y":0.7890855669975281}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.6380752921104431,0.7669616341590881,0.6548117399215698,0.7890855669975281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.7669616341590881},{"x":0.6317991614341736,"y":0.7669616341590881},{"x":0.6297070980072021,"y":0.7890855669975281},{"x":0.6004183888435364,"y":0.7890855669975281}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6004183888435364,0.7669616341590881,0.6297070980072021,0.7890855669975281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5857740640640259,"y":0.7669616341590881},{"x":0.5941422581672668,"y":0.7669616341590881},{"x":0.5941422581672668,"y":0.7876105904579163},{"x":0.5857740640640259,"y":0.7876105904579163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5857740640640259,0.7669616341590881,0.5941422581672668,0.7876105904579163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5313807725906372,"y":0.7669616341590881},{"x":0.5794979333877563,"y":0.7669616341590881},{"x":0.5794979333877563,"y":0.7876105904579163},{"x":0.5313807725906372,"y":0.7876105904579163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.5313807725906372,0.7669616341590881,0.5794979333877563,0.7876105904579163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4790794849395752,"y":0.7654867172241211},{"x":0.5209205150604248,"y":0.7669616341590881},{"x":0.5209205150604248,"y":0.7876105904579163},{"x":0.4790794849395752,"y":0.7876105904579163}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.4790794849395752,0.7654867172241211,0.5209205150604248,0.7876105904579163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4539749026298523,"y":0.7654867172241211},{"x":0.47071129083633423,"y":0.7654867172241211},{"x":0.47071129083633423,"y":0.7861356735229492},{"x":0.4539749026298523,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4539749026298523,0.7654867172241211,0.47071129083633423,0.7861356735229492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41631799936294556,"y":0.7654867172241211},{"x":0.437238484621048,"y":0.7654867172241211},{"x":0.437238484621048,"y":0.7861356735229492},{"x":0.41631799936294556,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تور","boundary":[0.41631799936294556,0.7654867172241211,0.437238484621048,0.7861356735229492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37447699904441833,"y":0.764011800289154},{"x":0.4142259359359741,"y":0.7654867172241211},{"x":0.4142259359359741,"y":0.7861356735229492},{"x":0.3723849356174469,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنگی","boundary":[0.37447699904441833,0.764011800289154,0.4142259359359741,0.7861356735229492]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37447699904441833,"y":0.764011800289154},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7669616341590881},{"x":0.6548117399215698,"y":0.7890855669975281},{"x":0.3723849356174469,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.36947699904441833,0.757011800289154,0.6598117399215698,0.7960855669975281],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380752921104431,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6589958071708679,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6589958071708679,"y":0.8126843571662903},{"x":0.6380752921104431,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6380752921104431,0.7920354008674622,0.6589958071708679,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.7920354008674622},{"x":0.633891224861145,"y":0.7920354008674622},{"x":0.633891224861145,"y":0.8126843571662903},{"x":0.6004183888435364,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.6004183888435364,0.7920354008674622,0.633891224861145,0.8126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560669481754303,"y":0.7920354008674622},{"x":0.581589937210083,"y":0.7920354008674622},{"x":0.581589937210083,"y":0.8112094402313232},{"x":0.560669481754303,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.560669481754303,0.7920354008674622,0.581589937210083,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508368194103241,"y":0.7905604839324951},{"x":0.5523012280464172,"y":0.7905604839324951},{"x":0.5523012280464172,"y":0.8112094402313232},{"x":0.508368194103241,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.508368194103241,0.7905604839324951,0.5523012280464172,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4790794849395752,"y":0.7905604839324951},{"x":0.5020920634269714,"y":0.7905604839324951},{"x":0.5020920634269714,"y":0.8112094402313232},{"x":0.4790794849395752,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تور","boundary":[0.4790794849395752,0.7905604839324951,0.5020920634269714,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44560670852661133,"y":0.7905604839324951},{"x":0.47280335426330566,"y":0.7905604839324951},{"x":0.47280335426330566,"y":0.8112094402313232},{"x":0.44560670852661133,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.44560670852661133,0.7905604839324951,0.47280335426330566,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39958158135414124,"y":0.7905604839324951},{"x":0.428870290517807,"y":0.7905604839324951},{"x":0.428870290517807,"y":0.8112094402313232},{"x":0.39958158135414124,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.39958158135414124,0.7905604839324951,0.428870290517807,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870292901992798,"y":0.7905604839324951},{"x":0.39539748430252075,"y":0.7905604839324951},{"x":0.39539748430252075,"y":0.8112094402313232},{"x":0.3870292901992798,"y":0.8112094402313232}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3870292901992798,0.7905604839324951,0.39539748430252075,0.8112094402313232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029288411140442,"y":0.8200590014457703},{"x":0.7092050313949585,"y":0.8200590014457703},{"x":0.7092050313949585,"y":0.8362832069396973},{"x":0.7029288411140442,"y":0.8362832069396973}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7029288411140442,0.8200590014457703,0.7092050313949585,0.8362832069396973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799163222312927,"y":0.8200590014457703},{"x":0.6861924529075623,"y":0.8200590014457703},{"x":0.6861924529075623,"y":0.8362832069396973},{"x":0.6799163222312927,"y":0.8362832069396973}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6799163222312927,0.8200590014457703,0.6861924529075623,0.8362832069396973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6317991614341736,"y":0.8200590014457703},{"x":0.6736401915550232,"y":0.8200590014457703},{"x":0.6736401915550232,"y":0.8362832069396973},{"x":0.6317991614341736,"y":0.8362832069396973}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.6317991614341736,0.8200590014457703,0.6736401915550232,0.8362832069396973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627614855766296,"y":0.8200590014457703},{"x":0.6192468404769897,"y":0.8200590014457703},{"x":0.6192468404769897,"y":0.8362832069396973},{"x":0.5627614855766296,"y":0.8362832069396973}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تورسنگی","boundary":[0.5627614855766296,0.8200590014457703,0.6192468404769897,0.8362832069396973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49163180589675903,"y":0.8200590014457703},{"x":0.5481171607971191,"y":0.8200590014457703},{"x":0.5481171607971191,"y":0.8362832069396973},{"x":0.49163180589675903,"y":0.8362832069396973}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرسرهای","boundary":[0.49163180589675903,0.8200590014457703,0.5481171607971191,0.8362832069396973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7050209045410156,"y":0.8451327681541443},{"x":0.7112970948219299,"y":0.8451327681541443},{"x":0.7112970948219299,"y":0.8613569140434265},{"x":0.7050209045410156,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7050209045410156,0.8451327681541443,0.7112970948219299,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6841003894805908,"y":0.8451327681541443},{"x":0.6903765797615051,"y":0.8451327681541443},{"x":0.6903765797615051,"y":0.8613569140434265},{"x":0.6841003894805908,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6841003894805908,0.8451327681541443,0.6903765797615051,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359832882881165,"y":0.8451327681541443},{"x":0.6799163222312927,"y":0.8451327681541443},{"x":0.6799163222312927,"y":0.8613569140434265},{"x":0.6359832882881165,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.6359832882881165,0.8451327681541443,0.6799163222312927,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5920501947402954,"y":0.8451327681541443},{"x":0.6234309673309326,"y":0.8451327681541443},{"x":0.6234309673309326,"y":0.8613569140434265},{"x":0.5920501947402954,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"سنگی","boundary":[0.5920501947402954,0.8451327681541443,0.6234309673309326,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753138065338135,"y":0.8451327681541443},{"x":0.581589937210083,"y":0.8451327681541443},{"x":0.581589937210083,"y":0.8613569140434265},{"x":0.5753138065338135,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5753138065338135,0.8451327681541443,0.581589937210083,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5271966457366943,"y":0.8451327681541443},{"x":0.5669456124305725,"y":0.8451327681541443},{"x":0.5669456124305725,"y":0.8613569140434265},{"x":0.5271966457366943,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیمانی","boundary":[0.5271966457366943,0.8451327681541443,0.5669456124305725,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5062761306762695,"y":0.8451327681541443},{"x":0.5125523209571838,"y":0.8451327681541443},{"x":0.5125523209571838,"y":0.8613569140434265},{"x":0.5062761306762695,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5062761306762695,0.8451327681541443,0.5125523209571838,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4748953878879547,"y":0.8436577916145325},{"x":0.5062761306762695,"y":0.8436577916145325},{"x":0.5062761306762695,"y":0.8613569140434265},{"x":0.4748953878879547,"y":0.8613569140434265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتونی","boundary":[0.4748953878879547,0.8436577916145325,0.5062761306762695,0.8613569140434265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428870290517807,"y":0.8436577916145325},{"x":0.46234309673309326,"y":0.8436577916145325},{"x":0.46234309673309326,"y":0.8598819971084595},{"x":0.428870290517807,"y":0.8598819971084595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.428870290517807,0.8436577916145325,0.46234309673309326,0.8598819971084595]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870292901992798,"y":0.7905604839324951},{"x":0.7112970948219299,"y":0.7920354008674622},{"x":0.7112970948219299,"y":0.8613569140434265},{"x":0.3870292901992798,"y":0.8598819971084595}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3820292901992798,0.7835604839324951,0.7162970948219299,0.8683569140434265],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359832882881165,"y":0.8687315583229065},{"x":0.642259418964386,"y":0.8687315583229065},{"x":0.6443514823913574,"y":0.8879055976867676},{"x":0.6359832882881165,"y":0.8879055976867676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6359832882881165,0.8687315583229065,0.6443514823913574,0.8879055976867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.8687315583229065},{"x":0.6276150345802307,"y":0.8687315583229065},{"x":0.6297070980072021,"y":0.8879055976867676},{"x":0.6025104522705078,"y":0.8879055976867676}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6004183888435364,0.8687315583229065,0.6297070980072021,0.8879055976867676]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004183888435364,"y":0.8687315583229065},{"x":0.642259418964386,"y":0.8672566413879395},{"x":0.6443514823913574,"y":0.8879055976867676},{"x":0.6025104522705078,"y":0.8879055976867676}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5954183888435364,0.8617315583229065,0.6493514823913574,0.8949055976867676],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.2654867172241211},{"x":0.17154811322689056,"y":0.2654867172241211},{"x":0.17154811322689056,"y":0.28023597598075867},{"x":0.1276150643825531,"y":0.28023597598075867}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۱","boundary":[0.1276150643825531,0.2654867172241211,0.17154811322689056,0.28023597598075867]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.2905604839324951},{"x":0.16736401617527008,"y":0.2905604839324951},{"x":0.16736401617527008,"y":0.30383479595184326},{"x":0.12552301585674286,"y":0.3053097426891327}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.12552301585674286,0.2905604839324951,0.16736401617527008,0.30383479595184326]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.3141593039035797},{"x":0.17154811322689056,"y":0.31563422083854675},{"x":0.16945606470108032,"y":0.33185839653015137},{"x":0.12552301585674286,"y":0.3303834795951843}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۸۹","boundary":[0.12552301585674286,0.3141593039035797,0.16945606470108032,0.33185839653015137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.3141593039035797},{"x":0.20502091944217682,"y":0.31563422083854675},{"x":0.20502091944217682,"y":0.3333333432674408},{"x":0.1736401617527008,"y":0.33185839653015137}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"...","boundary":[0.17573221027851105,0.3141593039035797,0.20502091944217682,0.3333333432674408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.3407079577445984},{"x":0.16945606470108032,"y":0.3407079577445984},{"x":0.16945606470108032,"y":0.35545721650123596},{"x":0.12552301585674286,"y":0.35545721650123596}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۸۹","boundary":[0.12552301585674286,0.3407079577445984,0.16945606470108032,0.35545721650123596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.3407079577445984},{"x":0.18200837075710297,"y":0.3407079577445984},{"x":0.18200837075710297,"y":0.35545721650123596},{"x":0.17782427370548248,"y":0.35545721650123596}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.17782427370548248,0.3407079577445984,0.18200837075710297,0.35545721650123596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.3657817244529724},{"x":0.16736401617527008,"y":0.3657817244529724},{"x":0.16736401617527008,"y":0.38053098320961},{"x":0.1276150643825531,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.1276150643825531,0.3657817244529724,0.16736401617527008,0.38053098320961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17782427370548248,"y":0.3657817244529724},{"x":0.1841004192829132,"y":0.3657817244529724},{"x":0.1841004192829132,"y":0.38053098320961},{"x":0.17782427370548248,"y":0.38053098320961}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.17782427370548248,0.3657817244529724,0.1841004192829132,0.38053098320961]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.39085546135902405},{"x":0.16736401617527008,"y":0.39085546135902405},{"x":0.16736401617527008,"y":0.40707963705062866},{"x":0.1276150643825531,"y":0.40707963705062866}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.1276150643825531,0.39085546135902405,0.16736401617527008,0.40707963705062866]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1276150643825531,"y":0.41445428133010864},{"x":0.16736401617527008,"y":0.41445428133010864},{"x":0.16736401617527008,"y":0.43067845702171326},{"x":0.1276150643825531,"y":0.43067845702171326}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹۹","boundary":[0.1276150643825531,0.41445428133010864,0.16736401617527008,0.43067845702171326]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.4410029351711273},{"x":0.16736401617527008,"y":0.4410029351711273},{"x":0.16736401617527008,"y":0.4557522237300873},{"x":0.12552301585674286,"y":0.4557522237300873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۷","boundary":[0.12552301585674286,0.4410029351711273,0.16736401617527008,0.4557522237300873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.4410029351711273},{"x":0.18200837075710297,"y":0.4410029351711273},{"x":0.18200837075710297,"y":0.4557522237300873},{"x":0.17573221027851105,"y":0.4557522237300873}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.17573221027851105,0.4410029351711273,0.18200837075710297,0.4557522237300873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.46607670187950134},{"x":0.16736401617527008,"y":0.46607670187950134},{"x":0.16736401617527008,"y":0.4808259606361389},{"x":0.12552301585674286,"y":0.4808259606361389}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.12552301585674286,0.46607670187950134,0.16736401617527008,0.4808259606361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.46607670187950134},{"x":0.18200837075710297,"y":0.46607670187950134},{"x":0.18200837075710297,"y":0.4808259606361389},{"x":0.17573221027851105,"y":0.4808259606361389}]},"confidence":0.800000011920929,"str":".","boundary":[0.17573221027851105,0.46607670187950134,0.18200837075710297,0.4808259606361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.491150438785553},{"x":0.16736401617527008,"y":0.491150438785553},{"x":0.16736401617527008,"y":0.5044247508049011},{"x":0.12552301585674286,"y":0.5044247508049011}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۹","boundary":[0.12552301585674286,0.491150438785553,0.16736401617527008,0.5044247508049011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.2654867172241211},{"x":0.20502091944217682,"y":0.2654867172241211},{"x":0.20502091944217682,"y":0.5044247508049011},{"x":0.12552301585674286,"y":0.5044247508049011}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.12052301585674285,0.2584867172241211,0.21002091944217682,0.5114247508049011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.517699122428894},{"x":0.16527196764945984,"y":0.517699122428894},{"x":0.16527196764945984,"y":0.5309734344482422},{"x":0.12343095988035202,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۰۴","boundary":[0.12343095988035202,0.517699122428894,0.16527196764945984,0.5309734344482422]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.517699122428894},{"x":0.16527196764945984,"y":0.517699122428894},{"x":0.16527196764945984,"y":0.5309734344482422},{"x":0.12343095988035202,"y":0.5309734344482422}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11843095988035202,0.510699122428894,0.17027196764945984,0.5379734344482422],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.5427728891372681},{"x":0.1631799191236496,"y":0.5427728891372681},{"x":0.1631799191236496,"y":0.5560472011566162},{"x":0.12133891135454178,"y":0.5560472011566162}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۲۰۵","boundary":[0.12343095988035202,0.5427728891372681,0.1631799191236496,0.5560472011566162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.5427728891372681},{"x":0.1631799191236496,"y":0.5427728891372681},{"x":0.1631799191236496,"y":0.5560472011566162},{"x":0.12133891135454178,"y":0.5560472011566162}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11843095988035202,0.5357728891372681,0.1681799191236496,0.5630472011566162],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.5663716793060303},{"x":0.16736401617527008,"y":0.5678465962409973},{"x":0.16527196764945984,"y":0.5811209678649902},{"x":0.12343095988035202,"y":0.5796459913253784}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۰۹","boundary":[0.12343095988035202,0.5663716793060303,0.16527196764945984,0.5811209678649902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.5663716793060303},{"x":0.16736401617527008,"y":0.5678465962409973},{"x":0.16527196764945984,"y":0.5811209678649902},{"x":0.12343095988035202,"y":0.5796459913253784}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.11843095988035202,0.5593716793060303,0.17027196764945984,0.5881209678649902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.5929203629493713},{"x":0.1631799191236496,"y":0.5929203629493713},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6061946749687195},{"x":0.12343095988035202,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۲۰۷","boundary":[0.12343095988035202,0.5929203629493713,0.1631799191236496,0.6061946749687195]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.5929203629493713},{"x":0.1631799191236496,"y":0.5929203629493713},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6061946749687195},{"x":0.12343095988035202,"y":0.6061946749687195}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.11843095988035202,0.5859203629493713,0.1681799191236496,0.6131946749687195],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12133891135454178,"y":0.6179941296577454},{"x":0.16736401617527008,"y":0.6179941296577454},{"x":0.16736401617527008,"y":0.6342182755470276},{"x":0.12133891135454178,"y":0.6327433586120605}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۲۱۱","boundary":[0.12133891135454178,0.6179941296577454,0.16736401617527008,0.6342182755470276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12133891135454178,"y":0.6179941296577454},{"x":0.16736401617527008,"y":0.6179941296577454},{"x":0.16736401617527008,"y":0.6342182755470276},{"x":0.12133891135454178,"y":0.6327433586120605}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.11633891135454177,0.6109941296577454,0.17236401617527009,0.6412182755470276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.6386430859565735},{"x":0.20502091944217682,"y":0.6445427536964417},{"x":0.20083682239055634,"y":0.6622418761253357},{"x":0.12133891135454178,"y":0.6563422083854675}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۲۱۳۰۰۰","boundary":[0.12552301585674286,0.6386430859565735,0.20083682239055634,0.6622418761253357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12552301585674286,"y":0.6386430859565735},{"x":0.20502091944217682,"y":0.6445427536964417},{"x":0.20083682239055634,"y":0.6622418761253357},{"x":0.12133891135454178,"y":0.6563422083854675}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.12052301585674285,0.6316430859565735,0.20583682239055634,0.6692418761253357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12133891135454178,"y":0.6666666865348816},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6666666865348816},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6814159154891968},{"x":0.12133891135454178,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲۱۳","boundary":[0.12133891135454178,0.6666666865348816,0.1631799191236496,0.6814159154891968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12133891135454178,"y":0.6666666865348816},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6666666865348816},{"x":0.1631799191236496,"y":0.6814159154891968},{"x":0.12133891135454178,"y":0.6814159154891968}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.11633891135454177,0.6596666865348816,0.1681799191236496,0.6884159154891968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12133891135454178,"y":0.7182890772819519},{"x":0.16527196764945984,"y":0.7168141603469849},{"x":0.16527196764945984,"y":0.7315634489059448},{"x":0.12133891135454178,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۲۴","boundary":[0.12133891135454178,0.7182890772819519,0.16527196764945984,0.7315634489059448]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12133891135454178,"y":0.7182890772819519},{"x":0.16527196764945984,"y":0.7168141603469849},{"x":0.16527196764945984,"y":0.7315634489059448},{"x":0.12133891135454178,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11633891135454177,0.7112890772819519,0.17027196764945984,0.7385634489059448],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.7654867172241211},{"x":0.21338912844657898,"y":0.771386444568634},{"x":0.21129706501960754,"y":0.7890855669975281},{"x":0.12133891135454178,"y":0.7817109227180481}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۲۷۰۰۰۰","boundary":[0.12343095988035202,0.7654867172241211,0.21129706501960754,0.7890855669975281]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.7654867172241211},{"x":0.21338912844657898,"y":0.771386444568634},{"x":0.21129706501960754,"y":0.7890855669975281},{"x":0.12133891135454178,"y":0.7817109227180481}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11843095988035202,0.7584867172241211,0.21629706501960755,0.7960855669975281],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.7935103178024292},{"x":0.16527196764945984,"y":0.7935103178024292},{"x":0.16527196764945984,"y":0.8082596063613892},{"x":0.12343095988035202,"y":0.8082596063613892}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۸","boundary":[0.12343095988035202,0.7935103178024292,0.16527196764945984,0.8082596063613892]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17573221027851105,"y":0.7935103178024292},{"x":0.1945606768131256,"y":0.7935103178024292},{"x":0.1945606768131256,"y":0.8082596063613892},{"x":0.17573221027851105,"y":0.8082596063613892}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..","boundary":[0.17573221027851105,0.7935103178024292,0.1945606768131256,0.8082596063613892]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.8171091675758362},{"x":0.16527196764945984,"y":0.8171091675758362},{"x":0.16527196764945984,"y":0.8303834795951843},{"x":0.12343095988035202,"y":0.8303834795951843}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۳۲","boundary":[0.12343095988035202,0.8171091675758362,0.16527196764945984,0.8303834795951843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12343095988035202,"y":0.7935103178024292},{"x":0.1945606768131256,"y":0.7935103178024292},{"x":0.1945606768131256,"y":0.8303834795951843},{"x":0.12343095988035202,"y":0.8303834795951843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11843095988035202,0.7865103178024292,0.19956067681312561,0.8373834795951843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12133891135454178,"y":0.8672566413879395},{"x":0.16736401617527008,"y":0.8672566413879395},{"x":0.16736401617527008,"y":0.8820058703422546},{"x":0.12133891135454178,"y":0.8820058703422546}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۳۴","boundary":[0.12133891135454178,0.8672566413879395,0.16736401617527008,0.8820058703422546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12133891135454178,"y":0.8672566413879395},{"x":0.16736401617527008,"y":0.8672566413879395},{"x":0.16736401617527008,"y":0.8820058703422546},{"x":0.12133891135454178,"y":0.8820058703422546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11633891135454177,0.8602566413879394,0.17236401617527009,0.8890058703422546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47280335426330566,"y":0.9277285933494568},{"x":0.47698745131492615,"y":0.9277285933494568},{"x":0.47698745131492615,"y":0.9410029649734497},{"x":0.47280335426330566,"y":0.9410029649734497}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ح","boundary":[0.47280335426330566,0.9277285933494568,0.47698745131492615,0.9410029649734497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47280335426330566,"y":0.9277285933494568},{"x":0.47698745131492615,"y":0.9277285933494568},{"x":0.47698745131492615,"y":0.9410029649734497},{"x":0.47280335426330566,"y":0.9410029649734497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.46780335426330566,0.9207285933494568,0.48198745131492615,0.9480029649734497],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/nKSkvLiYdmpmNogD.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/VXbgWgowPDfnEnDF.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/kIjqeQEYGvTPDpFz-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":678,"margin":[0.00023665348584411524,0.00008756884853396796,0.9982284972297043,0.9986039409320967]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.06637167930603027},{"x":0.1617647111415863,"y":0.06637167930603027},{"x":0.1617647111415863,"y":0.08259586989879608},{"x":0.11974789947271347,"y":0.08259586989879608}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲۳۵","boundary":[0.11974789947271347,0.06637167930603027,0.1617647111415863,0.08259586989879608]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17016807198524475,"y":0.06637167930603027},{"x":0.1974789947271347,"y":0.06637167930603027},{"x":0.1974789947271347,"y":0.08259586989879608},{"x":0.17016807198524475,"y":0.08259586989879608}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"...","boundary":[0.17016807198524475,0.06637167930603027,0.1974789947271347,0.08259586989879608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.06637167930603027},{"x":0.1974789947271347,"y":0.06637167930603027},{"x":0.1974789947271347,"y":0.08259586989879608},{"x":0.11974789947271347,"y":0.08259586989879608}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.059371679306030274,0.2024789947271347,0.08959586989879609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.09292035549879074},{"x":0.16386555135250092,"y":0.09292035549879074},{"x":0.16386555135250092,"y":0.10766961425542831},{"x":0.11974789947271347,"y":0.10766961425542831}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۹","boundary":[0.11974789947271347,0.09292035549879074,0.16386555135250092,0.10766961425542831]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17226891219615936,"y":0.09292035549879074},{"x":0.1764705926179886,"y":0.09292035549879074},{"x":0.1764705926179886,"y":0.10766961425542831},{"x":0.17226891219615936,"y":0.10766961425542831}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.17226891219615936,0.09292035549879074,0.1764705926179886,0.10766961425542831]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.09292035549879074},{"x":0.1764705926179886,"y":0.09292035549879074},{"x":0.1764705926179886,"y":0.10766961425542831},{"x":0.11974789947271347,"y":0.10766961425542831}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.08592035549879073,0.1814705926179886,0.11466961425542832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6344537734985352,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6533613204956055,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6533613204956055,"y":0.08407079428434372},{"x":0.6344537734985352,"y":0.08407079428434372}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6344537734985352,0.06932153552770615,0.6533613204956055,0.08407079428434372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008403301239014,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6302521228790283,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6302521228790283,"y":0.08407079428434372},{"x":0.6008403301239014,"y":0.08407079428434372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6008403301239014,0.06932153552770615,0.6302521228790283,0.08407079428434372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.06932153552770615},{"x":0.5840336084365845,"y":0.06932153552770615},{"x":0.5840336084365845,"y":0.08407079428434372},{"x":0.5273109078407288,"y":0.08407079428434372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.5273109078407288,0.06932153552770615,0.5840336084365845,0.08407079428434372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6533613204956055,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6533613204956055,"y":0.08407079428434372},{"x":0.5273109078407288,"y":0.08407079428434372}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5223109078407288,0.06232153552770615,0.6583613204956055,0.09107079428434373],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.09439527988433838},{"x":0.6491596698760986,"y":0.09292035549879074},{"x":0.6491596698760986,"y":0.10914454609155655},{"x":0.6323529481887817,"y":0.10914454609155655}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.6323529481887817,0.09439527988433838,0.6491596698760986,0.10914454609155655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.09439527988433838},{"x":0.6260504126548767,"y":0.09439527988433838},{"x":0.6281512379646301,"y":0.10914454609155655},{"x":0.5882353186607361,"y":0.10914454609155655}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هشدار","boundary":[0.5882353186607361,0.09439527988433838,0.6281512379646301,0.10914454609155655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5399159789085388,"y":0.09587020426988602},{"x":0.581932783126831,"y":0.09439527988433838},{"x":0.581932783126831,"y":0.10914454609155655},{"x":0.5420168042182922,"y":0.11061947047710419}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۰۰۰۰","boundary":[0.5399159789085388,0.09587020426988602,0.581932783126831,0.10914454609155655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336134433746338,"y":0.09587020426988602},{"x":0.5378151535987854,"y":0.09587020426988602},{"x":0.5399159789085388,"y":0.11061947047710419},{"x":0.5336134433746338,"y":0.11061947047710419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5336134433746338,0.09587020426988602,0.5399159789085388,0.11061947047710419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.11946902424097061},{"x":0.7752100825309753,"y":0.11946902424097061},{"x":0.7752100825309753,"y":0.1386430710554123},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1386430710554123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7394958138465881,0.11946902424097061,0.7752100825309753,0.1386430710554123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7079831957817078,"y":0.11946902424097061},{"x":0.7310924530029297,"y":0.11946902424097061},{"x":0.7310924530029297,"y":0.1386430710554123},{"x":0.7079831957817078,"y":0.1386430710554123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7079831957817078,0.11946902424097061,0.7310924530029297,0.1386430710554123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6533613204956055,"y":0.11799409985542297},{"x":0.6953781247138977,"y":0.11946902424097061},{"x":0.6953781247138977,"y":0.1386430710554123},{"x":0.6533613204956055,"y":0.1386430710554123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6533613204956055,0.11799409985542297,0.6953781247138977,0.1386430710554123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.11799409985542297},{"x":0.6386554837226868,"y":0.11799409985542297},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1386430710554123},{"x":0.598739504814148,"y":0.1386430710554123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.598739504814148,0.11799409985542297,0.6386554837226868,0.1386430710554123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.11799409985542297},{"x":0.5903361439704895,"y":0.11799409985542297},{"x":0.5903361439704895,"y":0.1386430710554123},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1386430710554123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.11799409985542297,0.5903361439704895,0.1386430710554123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5189075469970703,"y":0.11799409985542297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.11799409985542297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.13716813921928406},{"x":0.5189075469970703,"y":0.13716813921928406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.5189075469970703,0.11799409985542297,0.5546218752861023,0.13716813921928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.11799409985542297},{"x":0.5021008253097534,"y":0.11799409985542297},{"x":0.5021008253097534,"y":0.1386430710554123},{"x":0.45378151535987854,"y":0.13716813921928406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.45378151535987854,0.11799409985542297,0.5021008253097534,0.1386430710554123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.14454276859760284},{"x":0.7163865566253662,"y":0.14454276859760284},{"x":0.7163865566253662,"y":0.16076695919036865},{"x":0.6995798349380493,"y":0.16076695919036865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6995798349380493,0.14454276859760284,0.7163865566253662,0.16076695919036865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.14454276859760284},{"x":0.6827731132507324,"y":0.14454276859760284},{"x":0.6827731132507324,"y":0.16076695919036865},{"x":0.6764705777168274,"y":0.16076695919036865}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6764705777168274,0.14454276859760284,0.6827731132507324,0.16076695919036865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.14454276859760284},{"x":0.6701680421829224,"y":0.14454276859760284},{"x":0.6701680421829224,"y":0.16076695919036865},{"x":0.6323529481887817,"y":0.16076695919036865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.6323529481887817,0.14454276859760284,0.6701680421829224,0.16076695919036865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5903361439704895,"y":0.14601770043373108},{"x":0.6260504126548767,"y":0.14454276859760284},{"x":0.6260504126548767,"y":0.16076695919036865},{"x":0.5903361439704895,"y":0.16076695919036865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.5903361439704895,0.14601770043373108,0.6260504126548767,0.16076695919036865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777310729026794,"y":0.14601770043373108},{"x":0.5840336084365845,"y":0.14601770043373108},{"x":0.5840336084365845,"y":0.1622418910264969},{"x":0.5777310729026794,"y":0.1622418910264969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5777310729026794,0.14601770043373108,0.5840336084365845,0.1622418910264969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.14601770043373108},{"x":0.569327712059021,"y":0.14601770043373108},{"x":0.569327712059021,"y":0.1622418910264969},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1622418910264969}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نهر","boundary":[0.5546218752861023,0.14601770043373108,0.569327712059021,0.1622418910264969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5189075469970703,"y":0.14601770043373108},{"x":0.5483193397521973,"y":0.14601770043373108},{"x":0.5483193397521973,"y":0.1622418910264969},{"x":0.5189075469970703,"y":0.1622418910264969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چپ","boundary":[0.5189075469970703,0.14601770043373108,0.5483193397521973,0.1622418910264969]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.09439527988433838},{"x":0.7752100825309753,"y":0.09292035549879074},{"x":0.7752100825309753,"y":0.16076695919036865},{"x":0.45378151535987854,"y":0.1622418910264969}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.44878151535987854,0.08739527988433837,0.7802100825309753,0.16776695919036866],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5189075469970703,"y":0.14454276859760284},{"x":0.5231092572212219,"y":0.14454276859760284},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16076695919036865},{"x":0.5168067216873169,"y":0.16076695919036865}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5189075469970703,0.14454276859760284,0.5210084319114685,0.16076695919036865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49159663915634155,"y":0.1430678516626358},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1430678516626358},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1592920422554016},{"x":0.48949578404426575,"y":0.1592920422554016}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.49159663915634155,0.1430678516626358,0.5126050710678101,0.1592920422554016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.1430678516626358},{"x":0.4852941036224365,"y":0.1430678516626358},{"x":0.4852941036224365,"y":0.1592920422554016},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1592920422554016}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.1430678516626358,0.4852941036224365,0.1592920422554016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037814855575562,"y":0.1710914522409439},{"x":0.7100840210914612,"y":0.1710914522409439},{"x":0.7100840210914612,"y":0.18584071099758148},{"x":0.7037814855575562,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7037814855575562,0.1710914522409439,0.7100840210914612,0.18584071099758148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6848739385604858,"y":0.1710914522409439},{"x":0.6911764740943909,"y":0.1710914522409439},{"x":0.6911764740943909,"y":0.18584071099758148},{"x":0.6848739385604858,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6848739385604858,0.1710914522409439,0.6911764740943909,0.18584071099758148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6344537734985352,"y":0.1710914522409439},{"x":0.680672287940979,"y":0.1710914522409439},{"x":0.680672287940979,"y":0.18584071099758148},{"x":0.6344537734985352,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیواره","boundary":[0.6344537734985352,0.1710914522409439,0.680672287940979,0.18584071099758148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.1710914522409439},{"x":0.6323529481887817,"y":0.1710914522409439},{"x":0.6323529481887817,"y":0.18584071099758148},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6134454011917114,0.1710914522409439,0.6323529481887817,0.18584071099758148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567227005958557,"y":0.1710914522409439},{"x":0.5945377945899963,"y":0.1710914522409439},{"x":0.5945377945899963,"y":0.18584071099758148},{"x":0.5567227005958557,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طرفین","boundary":[0.5567227005958557,0.1710914522409439,0.5945377945899963,0.18584071099758148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168067216873169,"y":0.1710914522409439},{"x":0.5504201650619507,"y":0.1710914522409439},{"x":0.5504201650619507,"y":0.18584071099758148},{"x":0.5168067216873169,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.5168067216873169,0.1710914522409439,0.5504201650619507,0.18584071099758148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105041861534119,"y":0.1710914522409439},{"x":0.5168067216873169,"y":0.1710914522409439},{"x":0.5168067216873169,"y":0.18584071099758148},{"x":0.5105041861534119,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5105041861534119,0.1710914522409439,0.5168067216873169,0.18584071099758148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.1430678516626358},{"x":0.7100840210914612,"y":0.14601770043373108},{"x":0.7079831957817078,"y":0.18879055976867676},{"x":0.4768907427787781,"y":0.18584071099758148}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4739915978908539,0.1360678516626358,0.7129831957817078,0.19579055976867676],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.1946902722120285},{"x":0.7121848464012146,"y":0.1946902722120285},{"x":0.7121848464012146,"y":0.2138643115758896},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2138643115758896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7058823704719543,0.1946902722120285,0.7121848464012146,0.2138643115758896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.1946902722120285},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1946902722120285},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21238937973976135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6911764740943909,0.1946902722120285,0.6974790096282959,0.21238937973976135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659663915634155,"y":0.1946902722120285},{"x":0.6848739385604858,"y":0.1946902722120285},{"x":0.6848739385604858,"y":0.2138643115758896},{"x":0.6659663915634155,"y":0.21238937973976135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نهر","boundary":[0.6659663915634155,0.1946902722120285,0.6848739385604858,0.2138643115758896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260504126548767,"y":0.19321534037590027},{"x":0.6596638560295105,"y":0.1946902722120285},{"x":0.6596638560295105,"y":0.21238937973976135},{"x":0.6260504126548767,"y":0.21238937973976135}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.6260504126548767,0.19321534037590027,0.6596638560295105,0.21238937973976135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777310729026794,"y":0.19321534037590027},{"x":0.6197478771209717,"y":0.1946902722120285},{"x":0.6176470518112183,"y":0.21238937973976135},{"x":0.575630247592926,"y":0.21238937973976135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.5777310729026794,0.19321534037590027,0.6176470518112183,0.21238937973976135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121848464012146,"y":0.21976400911808014},{"x":0.7731092572212219,"y":0.21976400911808014},{"x":0.7731092572212219,"y":0.24041298031806946},{"x":0.7121848464012146,"y":0.24041298031806946}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهسازی","boundary":[0.7121848464012146,0.21976400911808014,0.7731092572212219,0.24041298031806946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.21976400911808014},{"x":0.6953781247138977,"y":0.21976400911808014},{"x":0.6953781247138977,"y":0.23893804848194122},{"x":0.680672287940979,"y":0.23893804848194122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.21976400911808014,0.6953781247138977,0.23893804848194122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6344537734985352,"y":0.21976400911808014},{"x":0.6701680421829224,"y":0.21976400911808014},{"x":0.6701680421829224,"y":0.23893804848194122},{"x":0.6344537734985352,"y":0.23893804848194122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6344537734985352,0.21976400911808014,0.6701680421829224,0.23893804848194122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008403301239014,"y":0.2182890921831131},{"x":0.6260504126548767,"y":0.2182890921831131},{"x":0.6260504126548767,"y":0.23893804848194122},{"x":0.6008403301239014,"y":0.23893804848194122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6008403301239014,0.2182890921831131,0.6260504126548767,0.23893804848194122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.2182890921831131},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2182890921831131},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23893804848194122},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23893804848194122}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5378151535987854,0.2182890921831131,0.5882353186607361,0.23893804848194122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47268906235694885,"y":0.2182890921831131},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2182890921831131},{"x":0.5210084319114685,"y":0.23893804848194122},{"x":0.47268906235694885,"y":0.23893804848194122}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.47268906235694885,0.2182890921831131,0.5210084319114685,0.23893804848194122]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47268906235694885,"y":0.19174040853977203},{"x":0.7752100825309753,"y":0.1946902722120285},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2418879121541977},{"x":0.47268906235694885,"y":0.23893804848194122}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46768906235694885,0.18474040853977203,0.7781092572212219,0.2488879121541977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15336135029792786,"y":0.16961652040481567},{"x":0.15756303071975708,"y":0.16961652040481567},{"x":0.15756303071975708,"y":0.1828908622264862},{"x":0.15336135029792786,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"و","boundary":[0.15336135029792786,0.16961652040481567,0.15756303071975708,0.1828908622264862]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.16961652040481567},{"x":0.14705882966518402,"y":0.16961652040481567},{"x":0.14705882966518402,"y":0.1828908622264862},{"x":0.11974789947271347,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۴","boundary":[0.11974789947271347,0.16961652040481567,0.14705882966518402,0.1828908622264862]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.16961652040481567},{"x":0.15756303071975708,"y":0.16961652040481567},{"x":0.15756303071975708,"y":0.1828908622264862},{"x":0.11974789947271347,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.16261652040481567,0.16256303071975708,0.1898908622264862],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.1946902722120285},{"x":0.16596639156341553,"y":0.1946902722120285},{"x":0.16596639156341553,"y":0.20943953096866608},{"x":0.11764705926179886,"y":0.20943953096866608}]},"confidence":0.75,"str":"۲۴۱","boundary":[0.11764705926179886,0.1946902722120285,0.16596639156341553,0.20943953096866608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.1946902722120285},{"x":0.16596639156341553,"y":0.1946902722120285},{"x":0.16596639156341553,"y":0.20943953096866608},{"x":0.11764705926179886,"y":0.20943953096866608}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.1876902722120285,0.17096639156341553,0.21643953096866608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.21976400911808014},{"x":0.1617647111415863,"y":0.21976400911808014},{"x":0.1617647111415863,"y":0.2345132678747177},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2345132678747177}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۴۵","boundary":[0.11764705926179886,0.21976400911808014,0.1617647111415863,0.2345132678747177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.21976400911808014},{"x":0.1617647111415863,"y":0.21976400911808014},{"x":0.1617647111415863,"y":0.2345132678747177},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2345132678747177}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.21276400911808013,0.1667647111415863,0.24151326787471772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7521008253097534,"y":0.24041298031806946},{"x":0.7710084319114685,"y":0.23893804848194122},{"x":0.7731092572212219,"y":0.262536883354187},{"x":0.7542017102241516,"y":0.262536883354187}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.7521008253097534,0.24041298031806946,0.7731092572212219,0.262536883354187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2418879121541977},{"x":0.7457982897758484,"y":0.24041298031806946},{"x":0.7478991746902466,"y":0.262536883354187},{"x":0.7079831957817078,"y":0.26401180028915405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.7058823704719543,0.2418879121541977,0.7478991746902466,0.262536883354187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.24336282908916473},{"x":0.6911764740943909,"y":0.2418879121541977},{"x":0.6932772994041443,"y":0.2654867172241211},{"x":0.6659663915634155,"y":0.2654867172241211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6638655662536621,0.24336282908916473,0.6932772994041443,0.2654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260504126548767,"y":0.24483776092529297},{"x":0.6533613204956055,"y":0.24483776092529297},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2654867172241211},{"x":0.6281512379646301,"y":0.2669616639614105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6260504126548767,0.24483776092529297,0.6554622054100037,0.2654867172241211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260504126548767,"y":0.24483776092529297},{"x":0.7710084319114685,"y":0.24041298031806946},{"x":0.7731092572212219,"y":0.262536883354187},{"x":0.6281512379646301,"y":0.26843658089637756}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6210504126548767,0.23783776092529296,0.7781092572212219,0.269536883354187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.24483776092529297},{"x":0.16386555135250092,"y":0.24483776092529297},{"x":0.16386555135250092,"y":0.25958701968193054},{"x":0.11974789947271347,"y":0.25958701968193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۴۸","boundary":[0.11974789947271347,0.24483776092529297,0.16386555135250092,0.25958701968193054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.2699114978313446},{"x":0.1617647111415863,"y":0.2699114978313446},{"x":0.1617647111415863,"y":0.2846607565879822},{"x":0.11974789947271347,"y":0.28318583965301514}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۹","boundary":[0.11974789947271347,0.2699114978313446,0.1617647111415863,0.2846607565879822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.24483776092529297},{"x":0.16386555135250092,"y":0.24483776092529297},{"x":0.16386555135250092,"y":0.2846607565879822},{"x":0.11974789947271347,"y":0.2846607565879822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.23783776092529296,0.16886555135250092,0.2916607565879822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.26843658089637756},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26843658089637756},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2890855371952057},{"x":0.6995798349380493,"y":0.2890855371952057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاهداری","boundary":[0.6995798349380493,0.26843658089637756,0.7731092572212219,0.2890855371952057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.26843658089637756},{"x":0.6848739385604858,"y":0.26843658089637756},{"x":0.6848739385604858,"y":0.2890855371952057},{"x":0.6428571343421936,"y":0.2890855371952057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6428571343421936,0.26843658089637756,0.6848739385604858,0.2890855371952057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.26843658089637756},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26843658089637756},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2890855371952057},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2890855371952057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6134454011917114,0.26843658089637756,0.6386554837226868,0.2890855371952057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.26843658089637756},{"x":0.6008403301239014,"y":0.26843658089637756},{"x":0.6008403301239014,"y":0.2890855371952057},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2890855371952057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.5546218752861023,0.26843658089637756,0.6008403301239014,0.2890855371952057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.26843658089637756},{"x":0.5315126180648804,"y":0.26843658089637756},{"x":0.5315126180648804,"y":0.2890855371952057},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2890855371952057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.48739495873451233,0.26843658089637756,0.5315126180648804,0.2890855371952057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.29498526453971863},{"x":0.7731092572212219,"y":0.29498526453971863},{"x":0.7731092572212219,"y":0.31563422083854675},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3141593039035797}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7310924530029297,0.29498526453971863,0.7731092572212219,0.31563422083854675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6869747638702393,"y":0.29498526453971863},{"x":0.7163865566253662,"y":0.29498526453971863},{"x":0.7163865566253662,"y":0.3141593039035797},{"x":0.6869747638702393,"y":0.3141593039035797}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6869747638702393,0.29498526453971863,0.7163865566253662,0.3141593039035797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6344537734985352,"y":0.2935103178024292},{"x":0.6785714030265808,"y":0.29498526453971863},{"x":0.6785714030265808,"y":0.3141593039035797},{"x":0.6344537734985352,"y":0.3141593039035797}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"ویرانی","boundary":[0.6344537734985352,0.2935103178024292,0.6785714030265808,0.3141593039035797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777310729026794,"y":0.2935103178024292},{"x":0.6197478771209717,"y":0.2935103178024292},{"x":0.6197478771209717,"y":0.3141593039035797},{"x":0.5777310729026794,"y":0.3141593039035797}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.5777310729026794,0.2935103178024292,0.6197478771209717,0.3141593039035797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2935103178024292},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2935103178024292},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3141593039035797},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3141593039035797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5462185144424438,0.2935103178024292,0.5714285969734192,0.3141593039035797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.2935103178024292},{"x":0.5357142686843872,"y":0.2935103178024292},{"x":0.5357142686843872,"y":0.3141593039035797},{"x":0.4852941036224365,"y":0.3141593039035797}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.4852941036224365,0.2935103178024292,0.5357142686843872,0.3141593039035797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43487393856048584,"y":0.2935103178024292},{"x":0.46848738193511963,"y":0.2935103178024292},{"x":0.46848738193511963,"y":0.3126843571662903},{"x":0.43487393856048584,"y":0.3126843571662903}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سيلا","boundary":[0.43487393856048584,0.2935103178024292,0.46848738193511963,0.3126843571662903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7289915680885315,"y":0.32005900144577026},{"x":0.7752100825309753,"y":0.3215339183807373},{"x":0.7731092572212219,"y":0.33923304080963135},{"x":0.7289915680885315,"y":0.3377581238746643}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"ترمیم","boundary":[0.7289915680885315,0.32005900144577026,0.7731092572212219,0.33923304080963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659663915634155,"y":0.32005900144577026},{"x":0.7184873819351196,"y":0.32005900144577026},{"x":0.7184873819351196,"y":0.3377581238746643},{"x":0.6659663915634155,"y":0.3377581238746643}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"خافيها","boundary":[0.6659663915634155,0.32005900144577026,0.7184873819351196,0.3377581238746643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6575630307197571,"y":0.32005900144577026},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32005900144577026},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3362831771373749},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3362831771373749}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6575630307197571,0.32005900144577026,0.6638655662536621,0.3362831771373749]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43487393856048584,"y":0.26843658089637756},{"x":0.7752100825309753,"y":0.26843658089637756},{"x":0.7752100825309753,"y":0.33923304080963135},{"x":0.43487393856048584,"y":0.33923304080963135}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.42987393856048584,0.26143658089637756,0.7802100825309753,0.34623304080963135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15336135029792786,"y":0.29498526453971863},{"x":0.15756303071975708,"y":0.29498526453971863},{"x":0.15756303071975708,"y":0.3097345232963562},{"x":0.15336135029792786,"y":0.3097345232963562}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"و","boundary":[0.15336135029792786,0.29498526453971863,0.15756303071975708,0.3097345232963562]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.29646018147468567},{"x":0.1449579894542694,"y":0.29498526453971863},{"x":0.1449579894542694,"y":0.3097345232963562},{"x":0.11974789947271347,"y":0.3097345232963562}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.11974789947271347,0.29646018147468567,0.1449579894542694,0.3097345232963562]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.29646018147468567},{"x":0.15756303071975708,"y":0.29498526453971863},{"x":0.15756303071975708,"y":0.3097345232963562},{"x":0.11974789947271347,"y":0.3097345232963562}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.28946018147468566,0.16256303071975708,0.3167345232963562],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.32005900144577026},{"x":0.1617647111415863,"y":0.32005900144577026},{"x":0.1617647111415863,"y":0.33480826020240784},{"x":0.11974789947271347,"y":0.33480826020240784}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۵۴","boundary":[0.11974789947271347,0.32005900144577026,0.1617647111415863,0.33480826020240784]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.32005900144577026},{"x":0.1617647111415863,"y":0.32005900144577026},{"x":0.1617647111415863,"y":0.33480826020240784},{"x":0.11974789947271347,"y":0.33480826020240784}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.31305900144577026,0.1667647111415863,0.34180826020240784],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962185144424438,"y":0.36725664138793945},{"x":0.8382353186607361,"y":0.36725664138793945},{"x":0.8382353186607361,"y":0.3923303782939911},{"x":0.7962185144424438,"y":0.3923303782939911}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7962185144424438,0.36725664138793945,0.8382353186607361,0.3923303782939911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743697464466095,"y":0.36725664138793945},{"x":0.7836134433746338,"y":0.36725664138793945},{"x":0.7836134433746338,"y":0.3923303782939911},{"x":0.743697464466095,"y":0.3923303782939911}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.743697464466095,0.36725664138793945,0.7836134433746338,0.3923303782939911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373949289321899,"y":0.36725664138793945},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36725664138793945},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3923303782939911},{"x":0.7373949289321899,"y":0.3923303782939911}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7373949289321899,0.36725664138793945,0.7478991746902466,0.3923303782939911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668067216873169,"y":0.36725664138793945},{"x":0.7268907427787781,"y":0.36725664138793945},{"x":0.7268907427787781,"y":0.3923303782939911},{"x":0.668067216873169,"y":0.3923303782939911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.668067216873169,0.36725664138793945,0.7268907427787781,0.3923303782939911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.36725664138793945},{"x":0.6596638560295105,"y":0.36725664138793945},{"x":0.6596638560295105,"y":0.39085546135902405},{"x":0.6029411554336548,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6029411554336548,0.36725664138793945,0.6596638560295105,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231092572212219,"y":0.3657817244529724},{"x":0.581932783126831,"y":0.3657817244529724},{"x":0.581932783126831,"y":0.39085546135902405},{"x":0.5231092572212219,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.5231092572212219,0.3657817244529724,0.581932783126831,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48949578404426575,"y":0.3657817244529724},{"x":0.5105041861534119,"y":0.3657817244529724},{"x":0.5105041861534119,"y":0.39085546135902405},{"x":0.48949578404426575,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48949578404426575,0.3657817244529724,0.5105041861534119,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4306722581386566,"y":0.3657817244529724},{"x":0.4810924232006073,"y":0.3657817244529724},{"x":0.4810924232006073,"y":0.39085546135902405},{"x":0.4306722581386566,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.4306722581386566,0.3657817244529724,0.4810924232006073,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34663864970207214,"y":0.3657817244529724},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3657817244529724},{"x":0.42016807198524475,"y":0.39085546135902405},{"x":0.34663864970207214,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.34663864970207214,0.3657817244529724,0.42016807198524475,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24579831957817078,"y":0.3657817244529724},{"x":0.33193278312683105,"y":0.3657817244529724},{"x":0.33193278312683105,"y":0.39085546135902405},{"x":0.24579831957817078,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبخوانها","boundary":[0.24579831957817078,0.3657817244529724,0.33193278312683105,0.39085546135902405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24579831957817078,"y":0.364306777715683},{"x":0.8382353186607361,"y":0.36725664138793945},{"x":0.8382353186607361,"y":0.3923303782939911},{"x":0.24579831957817078,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.24079831957817077,0.357306777715683,0.8432353186607361,0.3993303782939911],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.37020647525787354},{"x":0.16386555135250092,"y":0.37020647525787354},{"x":0.16386555135250092,"y":0.3849557638168335},{"x":0.11974789947271347,"y":0.38643068075180054}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۵","boundary":[0.11974789947271347,0.37020647525787354,0.16386555135250092,0.3849557638168335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17226891219615936,"y":0.37020647525787354},{"x":0.19957983493804932,"y":0.37020647525787354},{"x":0.19957983493804932,"y":0.3849557638168335},{"x":0.17226891219615936,"y":0.3849557638168335}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"...","boundary":[0.17226891219615936,0.37020647525787354,0.19957983493804932,0.3849557638168335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.37020647525787354},{"x":0.19957983493804932,"y":0.37020647525787354},{"x":0.19957983493804932,"y":0.3849557638168335},{"x":0.11974789947271347,"y":0.38643068075180054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.36320647525787353,0.20457983493804932,0.3919557638168335],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3967551589012146},{"x":0.7752100825309753,"y":0.39823007583618164},{"x":0.7752100825309753,"y":0.41002950072288513},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7226890921592712,0.3967551589012146,0.7752100825309753,0.41002950072288513]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3967551589012146},{"x":0.7752100825309753,"y":0.39823007583618164},{"x":0.7752100825309753,"y":0.41002950072288513},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41002950072288513}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7176890921592712,0.3897551589012146,0.7802100825309753,0.41702950072288514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.39528024196624756},{"x":0.1617647111415863,"y":0.39528024196624756},{"x":0.1617647111415863,"y":0.41002950072288513},{"x":0.11974789947271347,"y":0.4085545837879181}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۷","boundary":[0.11974789947271347,0.39528024196624756,0.1617647111415863,0.41002950072288513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.39528024196624756},{"x":0.1617647111415863,"y":0.39528024196624756},{"x":0.1617647111415863,"y":0.41002950072288513},{"x":0.11974789947271347,"y":0.4085545837879181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.38828024196624755,0.1667647111415863,0.41702950072288514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.4203539788722992},{"x":0.1617647111415863,"y":0.4203539788722992},{"x":0.1617647111415863,"y":0.4336283206939697},{"x":0.11974789947271347,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۲۵۹","boundary":[0.11974789947271347,0.4203539788722992,0.1617647111415863,0.4336283206939697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.4203539788722992},{"x":0.1617647111415863,"y":0.4203539788722992},{"x":0.1617647111415863,"y":0.4336283206939697},{"x":0.11974789947271347,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.4133539788722992,0.1667647111415863,0.44062832069396973],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.4439527988433838},{"x":0.1596638709306717,"y":0.44542771577835083},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4601770043373108},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4601770043373108}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۰","boundary":[0.11764705926179886,0.4439527988433838,0.1596638709306717,0.4601770043373108]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.44542771577835083},{"x":0.20798319578170776,"y":0.44542771577835083},{"x":0.20798319578170776,"y":0.46165192127227783},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4601770043373108}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"....","boundary":[0.16806723177433014,0.44542771577835083,0.20798319578170776,0.46165192127227783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.4439527988433838},{"x":0.20798319578170776,"y":0.44542771577835083},{"x":0.20798319578170776,"y":0.46165192127227783},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4601770043373108}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.4369527988433838,0.21298319578170777,0.46865192127227784],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.49705013632774353},{"x":0.16386555135250092,"y":0.4955752193927765},{"x":0.16386555135250092,"y":0.5103244781494141},{"x":0.11974789947271347,"y":0.5103244781494141}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۱","boundary":[0.11974789947271347,0.49705013632774353,0.16386555135250092,0.5103244781494141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.5206489562988281},{"x":0.16386555135250092,"y":0.5206489562988281},{"x":0.16386555135250092,"y":0.5353982448577881},{"x":0.11974789947271347,"y":0.5368731617927551}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۵","boundary":[0.11974789947271347,0.5206489562988281,0.16386555135250092,0.5353982448577881]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17016807198524475,"y":0.5206489562988281},{"x":0.1974789947271347,"y":0.5206489562988281},{"x":0.19957983493804932,"y":0.5353982448577881},{"x":0.17226891219615936,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"...","boundary":[0.17016807198524475,0.5206489562988281,0.19957983493804932,0.5353982448577881]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5457227230072021},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5457227230072021},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5619469285011292},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5619469285011292}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۷۱","boundary":[0.11764705926179886,0.5457227230072021,0.16596639156341553,0.5619469285011292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.49705013632774353},{"x":0.1974789947271347,"y":0.4955752193927765},{"x":0.19957983493804932,"y":0.5604719519615173},{"x":0.11974789947271347,"y":0.5619469285011292}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.4900501363277435,0.20457983493804932,0.5674719519615173],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5722714066505432},{"x":0.1617647111415863,"y":0.5707964897155762},{"x":0.1617647111415863,"y":0.5855457186698914},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5855457186698914}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۲۷۳","boundary":[0.11764705926179886,0.5722714066505432,0.1617647111415863,0.5855457186698914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.5722714066505432},{"x":0.1617647111415863,"y":0.5707964897155762},{"x":0.1617647111415863,"y":0.5855457186698914},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5855457186698914}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.5652714066505432,0.1667647111415863,0.5925457186698914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6209439635276794},{"x":0.1617647111415863,"y":0.6224188804626465},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6342182755470276},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6342182755470276}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۷۵","boundary":[0.11764705926179886,0.6209439635276794,0.1596638709306717,0.6342182755470276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6209439635276794},{"x":0.1617647111415863,"y":0.6224188804626465},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6342182755470276},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6342182755470276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.6139439635276794,0.1646638709306717,0.6412182755470276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.42182889580726624},{"x":0.7121848464012146,"y":0.42182889580726624},{"x":0.7121848464012146,"y":0.4365781843662262},{"x":0.6827731132507324,"y":0.4365781843662262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6827731132507324,0.42182889580726624,0.7121848464012146,0.4365781843662262]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.42182889580726624},{"x":0.7121848464012146,"y":0.42182889580726624},{"x":0.7121848464012146,"y":0.4365781843662262},{"x":0.6827731132507324,"y":0.4365781843662262}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6777731132507324,0.41482889580726623,0.7171848464012146,0.4435781843662262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659663915634155,"y":0.4439527988433838},{"x":0.7100840210914612,"y":0.4439527988433838},{"x":0.7121848464012146,"y":0.46165192127227783},{"x":0.6659663915634155,"y":0.4631268382072449}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدفهای","boundary":[0.6659663915634155,0.4439527988433838,0.7121848464012146,0.46165192127227783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6197478771209717,"y":0.4439527988433838},{"x":0.6533613204956055,"y":0.4439527988433838},{"x":0.6533613204956055,"y":0.4631268382072449},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4631268382072449}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6197478771209717,0.4439527988433838,0.6533613204956055,0.4631268382072449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567227005958557,"y":0.44542771577835083},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4439527988433838},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4631268382072449},{"x":0.5567227005958557,"y":0.4631268382072449}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.5567227005958557,0.44542771577835083,0.6134454011917114,0.4631268382072449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373949289321899,"y":0.4675516188144684},{"x":0.7773109078407288,"y":0.4675516188144684},{"x":0.7773109078407288,"y":0.491150438785553},{"x":0.7373949289321899,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.7373949289321899,0.4675516188144684,0.7773109078407288,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6869747638702393,"y":0.4675516188144684},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4675516188144684},{"x":0.7310924530029297,"y":0.491150438785553},{"x":0.6869747638702393,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6869747638702393,0.4675516188144684,0.7310924530029297,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4675516188144684},{"x":0.6827731132507324,"y":0.4675516188144684},{"x":0.6827731132507324,"y":0.491150438785553},{"x":0.6176470518112183,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6176470518112183,0.4675516188144684,0.6827731132507324,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.4675516188144684},{"x":0.6113445162773132,"y":0.4675516188144684},{"x":0.6113445162773132,"y":0.491150438785553},{"x":0.598739504814148,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.598739504814148,0.4675516188144684,0.6113445162773132,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5420168042182922,"y":0.4675516188144684},{"x":0.5861344337463379,"y":0.4675516188144684},{"x":0.5861344337463379,"y":0.491150438785553},{"x":0.5420168042182922,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.5420168042182922,0.4675516188144684,0.5861344337463379,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4675516188144684},{"x":0.5399159789085388,"y":0.4675516188144684},{"x":0.5399159789085388,"y":0.491150438785553},{"x":0.4957983195781708,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.4957983195781708,0.4675516188144684,0.5399159789085388,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43907561898231506,"y":0.4675516188144684},{"x":0.47268906235694885,"y":0.4675516188144684},{"x":0.47268906235694885,"y":0.491150438785553},{"x":0.43907561898231506,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.43907561898231506,0.4675516188144684,0.47268906235694885,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3592436909675598,"y":0.4675516188144684},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4675516188144684},{"x":0.4285714328289032,"y":0.491150438785553},{"x":0.3592436909675598,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.3592436909675598,0.4675516188144684,0.4285714328289032,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.4675516188144684},{"x":0.35084033012390137,"y":0.4675516188144684},{"x":0.35084033012390137,"y":0.491150438785553},{"x":0.3235294222831726,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.3235294222831726,0.4675516188144684,0.35084033012390137,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4675516188144684},{"x":0.31302520632743835,"y":0.4675516188144684},{"x":0.31302520632743835,"y":0.491150438785553},{"x":0.29411765933036804,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29411765933036804,0.4675516188144684,0.31302520632743835,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.4675516188144684},{"x":0.2899159789085388,"y":0.4675516188144684},{"x":0.2899159789085388,"y":0.491150438785553},{"x":0.25,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.25,0.4675516188144684,0.2899159789085388,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.4675516188144684},{"x":0.22899159789085388,"y":0.4675516188144684},{"x":0.22899159789085388,"y":0.491150438785553},{"x":0.19327731430530548,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.19327731430530548,0.4675516188144684,0.22899159789085388,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16596639156341553,"y":0.4675516188144684},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4675516188144684},{"x":0.1764705926179886,"y":0.491150438785553},{"x":0.16596639156341553,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16596639156341553,0.4675516188144684,0.1764705926179886,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743697464466095,"y":0.49410030245780945},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49410030245780945},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5132743120193481},{"x":0.743697464466095,"y":0.5132743120193481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.743697464466095,0.49410030245780945,0.7731092572212219,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.49410030245780945},{"x":0.7373949289321899,"y":0.49410030245780945},{"x":0.7373949289321899,"y":0.5132743120193481},{"x":0.6995798349380493,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.6995798349380493,0.49410030245780945,0.7373949289321899,0.5132743120193481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239495873451233,"y":0.4955752193927765},{"x":0.6848739385604858,"y":0.49410030245780945},{"x":0.6848739385604858,"y":0.51474928855896},{"x":0.6239495873451233,"y":0.51474928855896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.6239495873451233,0.4955752193927765,0.6848739385604858,0.51474928855896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7331932783126831,"y":0.517699122428894},{"x":0.7773109078407288,"y":0.517699122428894},{"x":0.7773109078407288,"y":0.5398229956626892},{"x":0.7331932783126831,"y":0.5398229956626892}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.7331932783126831,0.517699122428894,0.7773109078407288,0.5398229956626892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.517699122428894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.517699122428894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5398229956626892},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5398229956626892}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7142857313156128,0.517699122428894,0.7310924530029297,0.5398229956626892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.517699122428894},{"x":0.7016806602478027,"y":0.517699122428894},{"x":0.7016806602478027,"y":0.5398229956626892},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5398229956626892}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6890756487846375,0.517699122428894,0.7016806602478027,0.5398229956626892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.517699122428894},{"x":0.6827731132507324,"y":0.517699122428894},{"x":0.6827731132507324,"y":0.5398229956626892},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5398229956626892}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6386554837226868,0.517699122428894,0.6827731132507324,0.5398229956626892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5191740393638611},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5191740393638611},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5412979125976562},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5412979125976562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5882353186607361,0.5191740393638611,0.6302521228790283,0.5412979125976562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.5191740393638611},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5191740393638611},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5412979125976562},{"x":0.5273109078407288,"y":0.5412979125976562}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.5273109078407288,0.5191740393638611,0.5735294222831726,0.5412979125976562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.5191740393638611},{"x":0.5189075469970703,"y":0.5191740393638611},{"x":0.5189075469970703,"y":0.5412979125976562},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5412979125976562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.45588234066963196,0.5191740393638611,0.5189075469970703,0.5412979125976562]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16596639156341553,"y":0.44690266251564026},{"x":0.7752100825309753,"y":0.44247788190841675},{"x":0.7773109078407288,"y":0.5398229956626892},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5442478060722351}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16096639156341552,0.43990266251564025,0.7823109078407288,0.5468229956626892],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016806602478027,"y":0.5486725568771362},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5486725568771362},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5663716793060303},{"x":0.7016806602478027,"y":0.5663716793060303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7016806602478027,0.5486725568771362,0.7142857313156128,0.5663716793060303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.5486725568771362},{"x":0.6827731132507324,"y":0.5486725568771362},{"x":0.6827731132507324,"y":0.5648967623710632},{"x":0.674369752407074,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6764705777168274,0.5486725568771362,0.6827731132507324,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5486725568771362},{"x":0.6701680421829224,"y":0.5486725568771362},{"x":0.6701680421829224,"y":0.5663716793060303},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6302521228790283,0.5486725568771362,0.6701680421829224,0.5663716793060303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113445162773132,"y":0.5486725568771362},{"x":0.6197478771209717,"y":0.5486725568771362},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5648967623710632},{"x":0.6092436909675598,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6113445162773132,0.5486725568771362,0.6176470518112183,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.5471976399421692},{"x":0.6008403301239014,"y":0.5486725568771362},{"x":0.598739504814148,"y":0.5648967623710632},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.5588235259056091,0.5471976399421692,0.598739504814148,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.5471976399421692},{"x":0.5483193397521973,"y":0.5471976399421692},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5648967623710632},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5634218454360962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5147058963775635,0.5471976399421692,0.5462185144424438,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4768907427787781,"y":0.5471976399421692},{"x":0.506302535533905,"y":0.5471976399421692},{"x":0.506302535533905,"y":0.5634218454360962},{"x":0.4768907427787781,"y":0.5634218454360962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4768907427787781,0.5471976399421692,0.506302535533905,0.5634218454360962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.5752212405204773},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5752212405204773},{"x":0.7037814855575562,"y":0.5899705290794373},{"x":0.6995798349380493,"y":0.5899705290794373}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6995798349380493,0.5752212405204773,0.7037814855575562,0.5899705290794373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.5737463235855103},{"x":0.6848739385604858,"y":0.5737463235855103},{"x":0.6848739385604858,"y":0.5899705290794373},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5899705290794373}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6785714030265808,0.5737463235855103,0.6848739385604858,0.5899705290794373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5737463235855103},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5737463235855103},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5899705290794373},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5899705290794373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گزینش","boundary":[0.6386554837226868,0.5737463235855103,0.6722689270973206,0.5899705290794373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924369692802429,"y":0.5722714066505432},{"x":0.6239495873451233,"y":0.5737463235855103},{"x":0.6239495873451233,"y":0.5884955525398254},{"x":0.5924369692802429,"y":0.5884955525398254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکان","boundary":[0.5924369692802429,0.5722714066505432,0.6239495873451233,0.5884955525398254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016806602478027,"y":0.6017699241638184},{"x":0.7079831957817078,"y":0.6017699241638184},{"x":0.7079831957817078,"y":0.6165191531181335},{"x":0.7016806602478027,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7016806602478027,0.6017699241638184,0.7079831957817078,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6002950072288513},{"x":0.6869747638702393,"y":0.6002950072288513},{"x":0.6869747638702393,"y":0.6165191531181335},{"x":0.680672287940979,"y":0.6165191531181335}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.680672287940979,0.6002950072288513,0.6869747638702393,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491596698760986,"y":0.5988200306892395},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6002950072288513},{"x":0.674369752407074,"y":0.6165191531181335},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6150442361831665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6491596698760986,0.5988200306892395,0.674369752407074,0.6165191531181335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.5973451137542725},{"x":0.6344537734985352,"y":0.5988200306892395},{"x":0.6344537734985352,"y":0.6135693192481995},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6135693192481995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6155462265014648,0.5973451137542725,0.6344537734985352,0.6135693192481995]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4768907427787781,"y":0.5457227230072021},{"x":0.7163865566253662,"y":0.5501474738121033},{"x":0.7121848464012146,"y":0.6165191531181335},{"x":0.47478991746902466,"y":0.6120944023132324}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47189074277877807,0.5387227230072021,0.7171848464012146,0.6235191531181336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6224188804626465},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6224188804626465},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6401180028915405},{"x":0.680672287940979,"y":0.6401180028915405}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"د-","boundary":[0.680672287940979,0.6224188804626465,0.7142857313156128,0.6401180028915405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.6224188804626465},{"x":0.6827731132507324,"y":0.6224188804626465},{"x":0.6827731132507324,"y":0.6401180028915405},{"x":0.6323529481887817,"y":0.6401180028915405}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6323529481887817,0.6224188804626465,0.6827731132507324,0.6401180028915405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5861344337463379,"y":0.6224188804626465},{"x":0.6197478771209717,"y":0.6224188804626465},{"x":0.6197478771209717,"y":0.6401180028915405},{"x":0.5861344337463379,"y":0.6401180028915405}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.5861344337463379,0.6224188804626465,0.6197478771209717,0.6401180028915405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6224188804626465},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6224188804626465},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6401180028915405},{"x":0.529411792755127,"y":0.6401180028915405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.529411792755127,0.6224188804626465,0.5798319578170776,0.6401180028915405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.6460176706314087},{"x":0.7773109078407288,"y":0.6474926471710205},{"x":0.7752100825309753,"y":0.6681416034698486},{"x":0.6932772994041443,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"رسوبگیری","boundary":[0.6953781247138977,0.6460176706314087,0.7752100825309753,0.6681416034698486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.6460176706314087},{"x":0.6869747638702393,"y":0.6460176706314087},{"x":0.6869747638702393,"y":0.6651917695999146},{"x":0.6785714030265808,"y":0.6651917695999146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6785714030265808,0.6460176706314087,0.6869747638702393,0.6651917695999146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7331932783126831,"y":0.6725663542747498},{"x":0.7773109078407288,"y":0.6725663542747498},{"x":0.7773109078407288,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7331932783126831,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.7331932783126831,0.6725663542747498,0.7773109078407288,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121848464012146,"y":0.6725663542747498},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6725663542747498},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6902654767036438},{"x":0.7121848464012146,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7121848464012146,0.6725663542747498,0.7310924530029297,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6869747638702393,"y":0.6725663542747498},{"x":0.6995798349380493,"y":0.6725663542747498},{"x":0.6995798349380493,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6869747638702393,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6869747638702393,0.6725663542747498,0.6995798349380493,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6725663542747498},{"x":0.6827731132507324,"y":0.6725663542747498},{"x":0.6827731132507324,"y":0.6902654767036438},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6386554837226868,0.6725663542747498,0.6827731132507324,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5861344337463379,"y":0.6725663542747498},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6725663542747498},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6902654767036438},{"x":0.5861344337463379,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.5861344337463379,0.6725663542747498,0.6302521228790283,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49369746446609497,"y":0.6725663542747498},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6725663542747498},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6902654767036438},{"x":0.49369746446609497,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"رسوبگیری","boundary":[0.49369746446609497,0.6725663542747498,0.5735294222831726,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4768907427787781,"y":0.6725663542747498},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6725663542747498},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6902654767036438},{"x":0.4768907427787781,"y":0.6902654767036438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4768907427787781,0.6725663542747498,0.4852941036224365,0.6902654767036438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743697464466095,"y":0.6991150379180908},{"x":0.7752100825309753,"y":0.6991150379180908},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7182890772819519},{"x":0.7415966391563416,"y":0.7168141603469849}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","str":"وفيه","boundary":[0.743697464466095,0.6991150379180908,0.7731092572212219,0.7182890772819519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6961652040481567},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6976401209831238},{"x":0.7373949289321899,"y":0.7168141603469849},{"x":0.6869747638702393,"y":0.7153392434120178}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"وگیرها","boundary":[0.6890756487846375,0.6961652040481567,0.7373949289321899,0.7168141603469849]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563},{"languageCode":"sd","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4768907427787781,"y":0.6224188804626465},{"x":0.7773109078407288,"y":0.6224188804626465},{"x":0.7773109078407288,"y":0.7182890772819519},{"x":0.4768907427787781,"y":0.7182890772819519}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.47189074277877807,0.6154188804626465,0.7823109078407288,0.7252890772819519],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.7241888046264648},{"x":0.7163865566253662,"y":0.7241888046264648},{"x":0.7163865566253662,"y":0.7404129505157471},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7404129505157471}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"الف-","boundary":[0.6764705777168274,0.7241888046264648,0.7163865566253662,0.7404129505157471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7241888046264648},{"x":0.674369752407074,"y":0.7241888046264648},{"x":0.674369752407074,"y":0.7404129505157471},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7404129505157471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رسوبگیر","boundary":[0.6218487620353699,0.7241888046264648,0.674369752407074,0.7404129505157471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.7241888046264648},{"x":0.6113445162773132,"y":0.7241888046264648},{"x":0.6113445162773132,"y":0.7404129505157471},{"x":0.6071428656578064,"y":0.7404129505157471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6071428656578064,0.7241888046264648,0.6113445162773132,0.7404129505157471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567227005958557,"y":0.7241888046264648},{"x":0.6008403301239014,"y":0.7241888046264648},{"x":0.6008403301239014,"y":0.7404129505157471},{"x":0.5567227005958557,"y":0.7404129505157471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیواره","boundary":[0.5567227005958557,0.7241888046264648,0.6008403301239014,0.7404129505157471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336134433746338,"y":0.7241888046264648},{"x":0.5504201650619507,"y":0.7241888046264648},{"x":0.5504201650619507,"y":0.7404129505157471},{"x":0.5336134433746338,"y":0.7404129505157471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5336134433746338,0.7241888046264648,0.5504201650619507,0.7404129505157471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7241888046264648},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7241888046264648},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7404129505157471},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7404129505157471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنگی","boundary":[0.4852941036224365,0.7241888046264648,0.5210084319114685,0.7404129505157471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.7492625117301941},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7492625117301941},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7669616341590881},{"x":0.6995798349380493,"y":0.7669616341590881}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6995798349380493,0.7492625117301941,0.7058823704719543,0.7669616341590881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7492625117301941},{"x":0.6869747638702393,"y":0.7492625117301941},{"x":0.6869747638702393,"y":0.7669616341590881},{"x":0.680672287940979,"y":0.7669616341590881}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.680672287940979,0.7492625117301941,0.6869747638702393,0.7669616341590881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260504126548767,"y":0.7492625117301941},{"x":0.6785714030265808,"y":0.7492625117301941},{"x":0.6785714030265808,"y":0.7669616341590881},{"x":0.6260504126548767,"y":0.7654867172241211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسوبگیر","boundary":[0.6260504126548767,0.7492625117301941,0.6785714030265808,0.7669616341590881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092436909675598,"y":0.7492625117301941},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7492625117301941},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7654867172241211},{"x":0.6092436909675598,"y":0.7654867172241211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6092436909675598,0.7492625117301941,0.6176470518112183,0.7654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7492625117301941},{"x":0.605042040348053,"y":0.7492625117301941},{"x":0.605042040348053,"y":0.7669616341590881},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7654867172241211}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیواره","boundary":[0.5588235259056091,0.7492625117301941,0.605042040348053,0.7669616341590881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.7492625117301941},{"x":0.5525209903717041,"y":0.7492625117301941},{"x":0.5525209903717041,"y":0.7654867172241211},{"x":0.5357142686843872,"y":0.7654867172241211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5357142686843872,0.7492625117301941,0.5525209903717041,0.7654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7492625117301941},{"x":0.5168067216873169,"y":0.7492625117301941},{"x":0.5168067216873169,"y":0.7654867172241211},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7654867172241211}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.48739495873451233,0.7492625117301941,0.5168067216873169,0.7654867172241211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.7743362784385681},{"x":0.7079831957817078,"y":0.7743362784385681},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6995798349380493,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6995798349380493,0.7743362784385681,0.7058823704719543,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6848739385604858,"y":0.7743362784385681},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7743362784385681},{"x":0.6911764740943909,"y":0.7920354008674622},{"x":0.6827731132507324,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6848739385604858,0.7743362784385681,0.6911764740943909,0.7920354008674622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6281512379646301,"y":0.7728613615036011},{"x":0.680672287940979,"y":0.7743362784385681},{"x":0.680672287940979,"y":0.7935103178024292},{"x":0.6260504126548767,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسوبگیر","boundary":[0.6281512379646301,0.7728613615036011,0.680672287940979,0.7935103178024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7728613615036011},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7728613615036011},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7920354008674622},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7920354008674622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبراههای","boundary":[0.5630252361297607,0.7728613615036011,0.6176470518112183,0.7920354008674622]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7241888046264648},{"x":0.7163865566253662,"y":0.7241888046264648},{"x":0.7163865566253662,"y":0.7935103178024292},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7935103178024292}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4802941036224365,0.7171888046264648,0.7213865566253662,0.8005103178024292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6848739385604858,"y":0.8008849620819092},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8008849620819092},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8171091675758362},{"x":0.6848739385604858,"y":0.8171091675758362}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"د-","boundary":[0.6848739385604858,0.8008849620819092,0.7142857313156128,0.8171091675758362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6197478771209717,"y":0.8008849620819092},{"x":0.6869747638702393,"y":0.8008849620819092},{"x":0.6869747638702393,"y":0.8171091675758362},{"x":0.6197478771209717,"y":0.8171091675758362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسوبگیری","boundary":[0.6197478771209717,0.8008849620819092,0.6869747638702393,0.8171091675758362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924369692802429,"y":0.8008849620819092},{"x":0.6092436909675598,"y":0.8008849620819092},{"x":0.6092436909675598,"y":0.8156341910362244},{"x":0.5924369692802429,"y":0.8156341910362244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5924369692802429,0.8008849620819092,0.6092436909675598,0.8156341910362244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7994100451469421},{"x":0.5903361439704895,"y":0.8008849620819092},{"x":0.5903361439704895,"y":0.8156341910362244},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8156341910362244}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.5462185144424438,0.7994100451469421,0.5903361439704895,0.8156341910362244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49369746446609497,"y":0.7994100451469421},{"x":0.5357142686843872,"y":0.7994100451469421},{"x":0.5357142686843872,"y":0.8156341910362244},{"x":0.49369746446609497,"y":0.8156341910362244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.49369746446609497,0.7994100451469421,0.5357142686843872,0.8156341910362244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4474789798259735,"y":0.7994100451469421},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7994100451469421},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8156341910362244},{"x":0.4474789798259735,"y":0.8156341910362244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.4474789798259735,0.7994100451469421,0.4789915978908539,0.8156341910362244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075630307197571,"y":0.7994100451469421},{"x":0.43487393856048584,"y":0.7994100451469421},{"x":0.43487393856048584,"y":0.8156341910362244},{"x":0.4075630307197571,"y":0.8156341910362244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.4075630307197571,0.7994100451469421,0.43487393856048584,0.8156341910362244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8215339183807373},{"x":0.7752100825309753,"y":0.8200590014457703},{"x":0.7752100825309753,"y":0.8407079577445984},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8407079577445984}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.7394958138465881,0.8215339183807373,0.7752100825309753,0.8407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8215339183807373},{"x":0.7247899174690247,"y":0.8215339183807373},{"x":0.7247899174690247,"y":0.8407079577445984},{"x":0.6995798349380493,"y":0.8407079577445984}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اوي","boundary":[0.6974790096282959,0.8215339183807373,0.7247899174690247,0.8407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491596698760986,"y":0.8230088353157043},{"x":0.6932772994041443,"y":0.8230088353157043},{"x":0.6953781247138977,"y":0.8407079577445984},{"x":0.651260495185852,"y":0.8421828746795654}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"وه","boundary":[0.6491596698760986,0.8230088353157043,0.6953781247138977,0.8407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.8230088353157043},{"x":0.651260495185852,"y":0.8230088353157043},{"x":0.651260495185852,"y":0.8421828746795654},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8421828746795654}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"بگیرها","boundary":[0.6029411554336548,0.8230088353157043,0.651260495185852,0.8421828746795654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5840336084365845,"y":0.8230088353157043},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8230088353157043},{"x":0.6029411554336548,"y":0.8421828746795654},{"x":0.5840336084365845,"y":0.8421828746795654}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5840336084365845,0.8230088353157043,0.6029411554336548,0.8421828746795654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8480826020240784},{"x":0.7752100825309753,"y":0.8480826020240784},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8687315583229065},{"x":0.6953781247138977,"y":0.8672566413879395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استخرهای","boundary":[0.6974790096282959,0.8480826020240784,0.7731092572212219,0.8687315583229065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8466076850891113},{"x":0.680672287940979,"y":0.8466076850891113},{"x":0.680672287940979,"y":0.8657817244529724},{"x":0.6365545988082886,"y":0.8657817244529724}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6386554837226868,0.8466076850891113,0.680672287940979,0.8657817244529724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260504126548767,"y":0.8466076850891113},{"x":0.6323529481887817,"y":0.8466076850891113},{"x":0.6323529481887817,"y":0.8657817244529724},{"x":0.6239495873451233,"y":0.8657817244529724}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6260504126548767,0.8466076850891113,0.6323529481887817,0.8657817244529724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743697464466095,"y":0.8731563687324524},{"x":0.7773109078407288,"y":0.8731563687324524},{"x":0.7773109078407288,"y":0.8908554315567017},{"x":0.743697464466095,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.743697464466095,0.8731563687324524,0.7773109078407288,0.8908554315567017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701680421829224,"y":0.8731563687324524},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8731563687324524},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8908554315567017},{"x":0.6701680421829224,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.6701680421829224,0.8731563687324524,0.7226890921592712,0.8908554315567017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.8716813921928406},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8731563687324524},{"x":0.6617646813392639,"y":0.8908554315567017},{"x":0.581932783126831,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"استخرهای","boundary":[0.581932783126831,0.8716813921928406,0.6617646813392639,0.8908554315567017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231092572212219,"y":0.8716813921928406},{"x":0.5672268867492676,"y":0.8716813921928406},{"x":0.5672268867492676,"y":0.8908554315567017},{"x":0.5231092572212219,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"قفقيه","boundary":[0.5231092572212219,0.8716813921928406,0.5672268867492676,0.8908554315567017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4075630307197571,"y":0.7994100451469421},{"x":0.7773109078407288,"y":0.7994100451469421},{"x":0.7773109078407288,"y":0.8908554315567017},{"x":0.4075630307197571,"y":0.8908554315567017}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4025630307197571,0.7924100451469421,0.7823109078407288,0.8978554315567017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12184873968362808,"y":0.6460176706314087},{"x":0.1617647111415863,"y":0.6460176706314087},{"x":0.1617647111415863,"y":0.6622418761253357},{"x":0.12184873968362808,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۷","boundary":[0.12184873968362808,0.6460176706314087,0.1617647111415863,0.6622418761253357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17016807198524475,"y":0.6460176706314087},{"x":0.18907563388347626,"y":0.6445427536964417},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6607669591903687},{"x":0.17016807198524475,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..","boundary":[0.17016807198524475,0.6460176706314087,0.19117647409439087,0.6607669591903687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.6710914373397827},{"x":0.1617647111415863,"y":0.6710914373397827},{"x":0.1617647111415863,"y":0.6858407258987427},{"x":0.11974789947271347,"y":0.6858407258987427}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۹","boundary":[0.11974789947271347,0.6710914373397827,0.1617647111415863,0.6858407258987427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.6460176706314087},{"x":0.18907563388347626,"y":0.6445427536964417},{"x":0.19117647409439087,"y":0.6858407258987427},{"x":0.11974789947271347,"y":0.6873156428337097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.6390176706314087,0.19617647409439087,0.6928407258987427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6976401209831238},{"x":0.1617647111415863,"y":0.6976401209831238},{"x":0.1617647111415863,"y":0.7109144330024719},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7109144330024719}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸۳","boundary":[0.11764705926179886,0.6976401209831238,0.1617647111415863,0.7109144330024719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6976401209831238},{"x":0.1617647111415863,"y":0.6976401209831238},{"x":0.1617647111415863,"y":0.7109144330024719},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7109144330024719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.6906401209831238,0.1667647111415863,0.7179144330024719],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.7227138876914978},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7227138876914978},{"x":0.1596638709306717,"y":0.735988199710846},{"x":0.11764705926179886,"y":0.735988199710846}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۳","boundary":[0.11764705926179886,0.7227138876914978,0.1596638709306717,0.735988199710846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.7227138876914978},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7227138876914978},{"x":0.1596638709306717,"y":0.735988199710846},{"x":0.11764705926179886,"y":0.735988199710846}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.7157138876914978,0.1646638709306717,0.742988199710846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.747787594795227},{"x":0.1617647111415863,"y":0.747787594795227},{"x":0.1617647111415863,"y":0.76106196641922},{"x":0.11974789947271347,"y":0.76106196641922}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۲۸۴","boundary":[0.11974789947271347,0.747787594795227,0.1617647111415863,0.76106196641922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.747787594795227},{"x":0.1617647111415863,"y":0.747787594795227},{"x":0.1617647111415863,"y":0.76106196641922},{"x":0.11974789947271347,"y":0.76106196641922}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.740787594795227,0.1667647111415863,0.76806196641922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.7728613615036011},{"x":0.16386555135250092,"y":0.7728613615036011},{"x":0.16386555135250092,"y":0.7876105904579163},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۲۸۹","boundary":[0.11764705926179886,0.7728613615036011,0.16386555135250092,0.7876105904579163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.7728613615036011},{"x":0.16386555135250092,"y":0.7728613615036011},{"x":0.16386555135250092,"y":0.7876105904579163},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7861356735229492}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.7658613615036011,0.16886555135250092,0.7946105904579163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.7979351282119751},{"x":0.16596639156341553,"y":0.7979351282119751},{"x":0.16596639156341553,"y":0.8126843571662903},{"x":0.11974789947271347,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۸۹","boundary":[0.11974789947271347,0.7979351282119751,0.16596639156341553,0.8126843571662903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17016807198524475,"y":0.7979351282119751},{"x":0.19957983493804932,"y":0.7979351282119751},{"x":0.19957983493804932,"y":0.8126843571662903},{"x":0.17016807198524475,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"...","boundary":[0.17016807198524475,0.7979351282119751,0.19957983493804932,0.8126843571662903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.7979351282119751},{"x":0.19957983493804932,"y":0.7979351282119751},{"x":0.19957983493804932,"y":0.8126843571662903},{"x":0.11974789947271347,"y":0.8126843571662903}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.7909351282119751,0.20457983493804932,0.8196843571662903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.8200590014457703},{"x":0.19957983493804932,"y":0.8259587287902832},{"x":0.1974789947271347,"y":0.8421828746795654},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۸۸۰۰۰","boundary":[0.11974789947271347,0.8200590014457703,0.1974789947271347,0.8421828746795654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.8200590014457703},{"x":0.19957983493804932,"y":0.8259587287902832},{"x":0.1974789947271347,"y":0.8421828746795654},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8348082304000854}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.8130590014457703,0.2024789947271347,0.8491828746795654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.8716813921928406},{"x":0.16596639156341553,"y":0.8716813921928406},{"x":0.16596639156341553,"y":0.8864306807518005},{"x":0.11974789947271347,"y":0.8864306807518005}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۹۹","boundary":[0.11974789947271347,0.8716813921928406,0.16596639156341553,0.8864306807518005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11974789947271347,"y":0.8716813921928406},{"x":0.16596639156341553,"y":0.8716813921928406},{"x":0.16596639156341553,"y":0.8864306807518005},{"x":0.11974789947271347,"y":0.8864306807518005}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.11474789947271347,0.8646813921928406,0.17096639156341553,0.8934306807518005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47478991746902466,"y":0.9247787594795227},{"x":0.4768907427787781,"y":0.9247787594795227},{"x":0.4768907427787781,"y":0.9395280480384827},{"x":0.47478991746902466,"y":0.9395280480384827}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ط","boundary":[0.47478991746902466,0.9247787594795227,0.4768907427787781,0.9395280480384827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47478991746902466,"y":0.9247787594795227},{"x":0.4768907427787781,"y":0.9247787594795227},{"x":0.4768907427787781,"y":0.9395280480384827},{"x":0.47478991746902466,"y":0.9395280480384827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.46978991746902465,0.9177787594795227,0.4818907427787781,0.9465280480384827],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/enjAagPJSlDkYGPk.jpg","blurred":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/iqZKReRHRqAmKeub.jpg","webpSec":"/storage/books/80c9d7e09d5048d1/pages/nYmYjKdNuwzRdQZT-sec.webp"},"info":{"width":476,"height":678,"margin":[0.0002675482104806339,0.00009191966891992057,0.9981887754923155,0.9986713785766501]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14075630903244019,"y":0.06932153552770615},{"x":0.18277311325073242,"y":0.06932153552770615},{"x":0.18277311325073242,"y":0.08407079428434372},{"x":0.14075630903244019,"y":0.08407079428434372}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۹","boundary":[0.14075630903244019,0.06932153552770615,0.18277311325073242,0.08407079428434372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14075630903244019,"y":0.06932153552770615},{"x":0.18277311325073242,"y":0.06932153552770615},{"x":0.18277311325073242,"y":0.08407079428434372},{"x":0.14075630903244019,"y":0.08407079428434372}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13575630903244018,0.06232153552770615,0.18777311325073243,0.09107079428434373],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184873819351196,"y":0.06932153552770615},{"x":0.7941176295280457,"y":0.06932153552770615},{"x":0.7941176295280457,"y":0.08849557489156723},{"x":0.7184873819351196,"y":0.08849557489156723}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"بارداری","boundary":[0.7184873819351196,0.06932153552770615,0.7941176295280457,0.08849557489156723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6575630307197571,"y":0.06932153552770615},{"x":0.7079831957817078,"y":0.06932153552770615},{"x":0.7079831957817078,"y":0.08849557489156723},{"x":0.6575630307197571,"y":0.08849557489156723}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"استخر","boundary":[0.6575630307197571,0.06932153552770615,0.7079831957817078,0.08849557489156723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239495873451233,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6470588445663452,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6470588445663452,"y":0.08849557489156723},{"x":0.6239495873451233,"y":0.08849557489156723}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6239495873451233,0.06932153552770615,0.6470588445663452,0.08849557489156723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651260614395142,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6113445162773132,"y":0.06932153552770615},{"x":0.6113445162773132,"y":0.08849557489156723},{"x":0.5651260614395142,"y":0.08849557489156723}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"قفقيه","boundary":[0.5651260614395142,0.06932153552770615,0.6113445162773132,0.08849557489156723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7457982897758484,"y":0.09439527988433838},{"x":0.7941176295280457,"y":0.09439527988433838},{"x":0.7941176295280457,"y":0.1150442510843277},{"x":0.7457982897758484,"y":0.1150442510843277}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سیراب","boundary":[0.7457982897758484,0.09439527988433838,0.7941176295280457,0.1150442510843277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.09439527988433838},{"x":0.7352941036224365,"y":0.09439527988433838},{"x":0.7352941036224365,"y":0.1150442510843277},{"x":0.6932772994041443,"y":0.1150442510843277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6932772994041443,0.09439527988433838,0.7352941036224365,0.1150442510843277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.09439527988433838},{"x":0.6827731132507324,"y":0.09439527988433838},{"x":0.6827731132507324,"y":0.1150442510843277},{"x":0.6071428656578064,"y":0.1150442510843277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آبخوانهای","boundary":[0.6071428656578064,0.09439527988433838,0.6827731132507324,0.1150442510843277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336134433746338,"y":0.09439527988433838},{"x":0.5924369692802429,"y":0.09439527988433838},{"x":0.5924369692802429,"y":0.1150442510843277},{"x":0.5336134433746338,"y":0.1150442510843277}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"گاویزها","boundary":[0.5336134433746338,0.09439527988433838,0.5924369692802429,0.1150442510843277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7247899174690247,"y":0.12094395607709885},{"x":0.7920168042182922,"y":0.12094395607709885},{"x":0.7920168042182922,"y":0.14159291982650757},{"x":0.7247899174690247,"y":0.14159291982650757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلوگیری","boundary":[0.7247899174690247,0.12094395607709885,0.7920168042182922,0.14159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995798349380493,"y":0.12094395607709885},{"x":0.7121848464012146,"y":0.12094395607709885},{"x":0.7121848464012146,"y":0.14159291982650757},{"x":0.6995798349380493,"y":0.14159291982650757}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6995798349380493,0.12094395607709885,0.7121848464012146,0.14159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6344537734985352,"y":0.12094395607709885},{"x":0.6911764740943909,"y":0.12094395607709885},{"x":0.6911764740943909,"y":0.14159291982650757},{"x":0.6344537734985352,"y":0.14159291982650757}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیشروی","boundary":[0.6344537734985352,0.12094395607709885,0.6911764740943909,0.14159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945377945899963,"y":0.12094395607709885},{"x":0.6218487620353699,"y":0.12094395607709885},{"x":0.6218487620353699,"y":0.14159291982650757},{"x":0.5945377945899963,"y":0.14159291982650757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5945377945899963,0.12094395607709885,0.6218487620353699,0.14159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5525209903717041,"y":0.12094395607709885},{"x":0.581932783126831,"y":0.12094395607709885},{"x":0.581932783126831,"y":0.14159291982650757},{"x":0.5525209903717041,"y":0.14159291982650757}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شور","boundary":[0.5525209903717041,0.12094395607709885,0.581932783126831,0.14159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.12094395607709885},{"x":0.5462185144424438,"y":0.12094395607709885},{"x":0.5462185144424438,"y":0.14159291982650757},{"x":0.529411792755127,"y":0.14159291982650757}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.12094395607709885,0.5462185144424438,0.14159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4432772994041443,"y":0.11946902424097061},{"x":0.5189075469970703,"y":0.12094395607709885},{"x":0.5189075469970703,"y":0.14159291982650757},{"x":0.4432772994041443,"y":0.14159291982650757}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"آبخوانهای","boundary":[0.4432772994041443,0.11946902424097061,0.5189075469970703,0.14159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3886554539203644,"y":0.11946902424097061},{"x":0.41806721687316895,"y":0.11946902424097061},{"x":0.41806721687316895,"y":0.14011798799037933},{"x":0.3886554539203644,"y":0.14011798799037933}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"باحال","boundary":[0.3886554539203644,0.11946902424097061,0.41806721687316895,0.14011798799037933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7605041861534119,"y":0.14601770043373108},{"x":0.7962185144424438,"y":0.14601770043373108},{"x":0.7962185144424438,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7605041861534119,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7605041861534119,0.14601770043373108,0.7962185144424438,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037814855575562,"y":0.14601770043373108},{"x":0.7584033608436584,"y":0.14601770043373108},{"x":0.7584033608436584,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7037814855575562,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.7037814855575562,0.14601770043373108,0.7584033608436584,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6533613204956055,"y":0.14601770043373108},{"x":0.6953781247138977,"y":0.14601770043373108},{"x":0.6953781247138977,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6533613204956055,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6533613204956055,0.14601770043373108,0.6953781247138977,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365545988082886,"y":0.14601770043373108},{"x":0.6470588445663452,"y":0.14601770043373108},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6365545988082886,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6365545988082886,0.14601770043373108,0.6470588445663452,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5861344337463379,"y":0.14601770043373108},{"x":0.6281512379646301,"y":0.14601770043373108},{"x":0.6281512379646301,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5861344337463379,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.5861344337463379,0.14601770043373108,0.6281512379646301,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.14454276859760284},{"x":0.5777310729026794,"y":0.14601770043373108},{"x":0.5777310729026794,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.5042017102241516,0.14454276859760284,0.5777310729026794,0.1666666716337204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3886554539203644,"y":0.06932153552770615},{"x":0.7962185144424438,"y":0.06932153552770615},{"x":0.7962185144424438,"y":0.1666666716337204},{"x":0.3886554539203644,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.3836554539203644,0.06232153552770615,0.8012185144424439,0.1736666716337204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.12831857800483704},{"x":0.1596638709306717,"y":0.12831857800483704},{"x":0.1596638709306717,"y":0.13274335861206055},{"x":0.15756303071975708,"y":0.13274335861206055}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":"0","boundary":[0.15756303071975708,0.12831857800483704,0.1596638709306717,0.13274335861206055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.12831857800483704},{"x":0.1596638709306717,"y":0.12831857800483704},{"x":0.1596638709306717,"y":0.13274335861206055},{"x":0.15756303071975708,"y":0.13274335861206055}]},"confidence":0.30000001192092896,"dir":"ltr","boundary":[0.15256303071975708,0.12131857800483703,0.1646638709306717,0.13974335861206055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.19321534037590027},{"x":0.8571428656578064,"y":0.1946902722120285},{"x":0.8571428656578064,"y":0.21976400911808014},{"x":0.8151260614395142,"y":0.2182890921831131}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.8151260614395142,0.19321534037590027,0.8571428656578064,0.21976400911808014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743697464466095,"y":0.19321534037590027},{"x":0.8025209903717041,"y":0.19321534037590027},{"x":0.8025209903717041,"y":0.2182890921831131},{"x":0.743697464466095,"y":0.2182890921831131}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.743697464466095,0.19321534037590027,0.8025209903717041,0.2182890921831131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659663915634155,"y":0.19321534037590027},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19321534037590027},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2182890921831131},{"x":0.6659663915634155,"y":0.2182890921831131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.6659663915634155,0.19321534037590027,0.7310924530029297,0.2182890921831131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.19174040853977203},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19321534037590027},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2182890921831131},{"x":0.598739504814148,"y":0.21681416034698486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.598739504814148,0.19174040853977203,0.6470588445663452,0.2182890921831131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.19174040853977203},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19174040853977203},{"x":0.5861344337463379,"y":0.21681416034698486},{"x":0.5378151535987854,"y":0.21681416034698486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.5378151535987854,0.19174040853977203,0.5861344337463379,0.21681416034698486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168067216873169,"y":0.19174040853977203},{"x":0.5252100825309753,"y":0.19174040853977203},{"x":0.5252100825309753,"y":0.21681416034698486},{"x":0.5147058963775635,"y":0.21681416034698486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5168067216873169,0.19174040853977203,0.5252100825309753,0.21681416034698486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168067216873169,"y":0.19174040853977203},{"x":0.8571428656578064,"y":0.1946902722120285},{"x":0.8571428656578064,"y":0.21976400911808014},{"x":0.5147058963775635,"y":0.21681416034698486}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5118067216873169,0.18474040853977203,0.8621428656578064,0.22676400911808015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13865546882152557,"y":0.19321534037590027},{"x":0.1806722730398178,"y":0.1946902722120285},{"x":0.1785714328289032,"y":0.21238937973976135},{"x":0.13655462861061096,"y":0.20943953096866608}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"۳۰۵","boundary":[0.13865546882152557,0.19321534037590027,0.1785714328289032,0.21238937973976135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19117647409439087,"y":0.19616518914699554},{"x":0.22899159789085388,"y":0.19764012098312378},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21533922851085663},{"x":0.18907563388347626,"y":0.21238937973976135}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"....","boundary":[0.19117647409439087,0.19616518914699554,0.22689075767993927,0.21533922851085663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13865546882152557,"y":0.19321534037590027},{"x":0.22899159789085388,"y":0.19764012098312378},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21533922851085663},{"x":0.13655462861061096,"y":0.20943953096866608}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.13365546882152557,0.18621534037590026,0.23189075767993927,0.22233922851085663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7415966391563416,"y":0.22271385788917542},{"x":0.7920168042182922,"y":0.22271385788917542},{"x":0.7920168042182922,"y":0.23598819971084595},{"x":0.7415966391563416,"y":0.23598819971084595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7415966391563416,0.22271385788917542,0.7920168042182922,0.23598819971084595]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7415966391563416,"y":0.22271385788917542},{"x":0.7920168042182922,"y":0.22271385788917542},{"x":0.7920168042182922,"y":0.23598819971084595},{"x":0.7415966391563416,"y":0.23598819971084595}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7365966391563415,0.2157138578891754,0.7970168042182922,0.24298819971084595],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13655462861061096,"y":0.22123894095420837},{"x":0.1806722730398178,"y":0.22271385788917542},{"x":0.1806722730398178,"y":0.23598819971084595},{"x":0.13655462861061096,"y":0.23598819971084595}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۰۷","boundary":[0.13655462861061096,0.22123894095420837,0.1806722730398178,0.23598819971084595]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13655462861061096,"y":0.22123894095420837},{"x":0.1806722730398178,"y":0.22271385788917542},{"x":0.1806722730398178,"y":0.23598819971084595},{"x":0.13655462861061096,"y":0.23598819971084595}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.13155462861061096,0.21423894095420837,0.18567227303981781,0.24298819971084595],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.24631267786026},{"x":0.1785714328289032,"y":0.24778760969638824},{"x":0.1785714328289032,"y":0.2610619366168976},{"x":0.13445378839969635,"y":0.25958701968193054}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۳۰۸","boundary":[0.13445378839969635,0.24631267786026,0.1785714328289032,0.2610619366168976]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.24631267786026},{"x":0.1785714328289032,"y":0.24778760969638824},{"x":0.1785714328289032,"y":0.2610619366168976},{"x":0.13445378839969635,"y":0.25958701968193054}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.23931267786026,0.1835714328289032,0.2680619366168976],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13655462861061096,"y":0.2728613615036011},{"x":0.1785714328289032,"y":0.2728613615036011},{"x":0.1806722730398178,"y":0.2861357033252716},{"x":0.13655462861061096,"y":0.28761062026023865}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۳۰۹","boundary":[0.13655462861061096,0.2728613615036011,0.1806722730398178,0.2861357033252716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13655462861061096,"y":0.2728613615036011},{"x":0.1785714328289032,"y":0.2728613615036011},{"x":0.1806722730398178,"y":0.2861357033252716},{"x":0.13655462861061096,"y":0.28761062026023865}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.13155462861061096,0.26586136150360107,0.18567227303981781,0.2931357033252716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13655462861061096,"y":0.2979350984096527},{"x":0.1785714328289032,"y":0.2979350984096527},{"x":0.1806722730398178,"y":0.31120944023132324},{"x":0.13655462861061096,"y":0.31120944023132324}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۳۰۹","boundary":[0.13655462861061096,0.2979350984096527,0.1806722730398178,0.31120944023132324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13655462861061096,"y":0.2979350984096527},{"x":0.1785714328289032,"y":0.2979350984096527},{"x":0.1806722730398178,"y":0.31120944023132324},{"x":0.13655462861061096,"y":0.31120944023132324}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.13155462861061096,0.2909350984096527,0.18567227303981781,0.31820944023132325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.32300883531570435},{"x":0.1806722730398178,"y":0.32300883531570435},{"x":0.1806722730398178,"y":0.3362831771373749},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3362831771373749}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۳۰۹","boundary":[0.13445378839969635,0.32300883531570435,0.1806722730398178,0.3362831771373749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.32300883531570435},{"x":0.1806722730398178,"y":0.32300883531570435},{"x":0.1806722730398178,"y":0.3362831771373749},{"x":0.13445378839969635,"y":0.3362831771373749}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.31600883531570434,0.18567227303981781,0.3432831771373749],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13655462861061096,"y":0.3495575189590454},{"x":0.1806722730398178,"y":0.35103243589401245},{"x":0.1806722730398178,"y":0.364306777715683},{"x":0.13655462861061096,"y":0.364306777715683}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۳۱۰","boundary":[0.13655462861061096,0.3495575189590454,0.1806722730398178,0.364306777715683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13655462861061096,"y":0.37315633893013},{"x":0.1785714328289032,"y":0.37315633893013},{"x":0.1785714328289032,"y":0.3879055976867676},{"x":0.13655462861061096,"y":0.389380544424057}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳۱۰","boundary":[0.13655462861061096,0.37315633893013,0.1785714328289032,0.3879055976867676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.39823007583618164},{"x":0.18277311325073242,"y":0.39823007583618164},{"x":0.18277311325073242,"y":0.4129793643951416},{"x":0.13445378839969635,"y":0.4129793643951416}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۳۱۱","boundary":[0.13445378839969635,0.39823007583618164,0.18277311325073242,0.4129793643951416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13655462861061096,"y":0.3495575189590454},{"x":0.18487395346164703,"y":0.3495575189590454},{"x":0.18277311325073242,"y":0.4129793643951416},{"x":0.13445378839969635,"y":0.4129793643951416}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.13155462861061096,0.3425575189590454,0.18777311325073243,0.4199793643951416],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.44985249638557434},{"x":0.1785714328289032,"y":0.44985249638557434},{"x":0.1785714328289032,"y":0.4631268382072449},{"x":0.13445378839969635,"y":0.4631268382072449}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۱۳","boundary":[0.13445378839969635,0.44985249638557434,0.1785714328289032,0.4631268382072449]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.44985249638557434},{"x":0.1785714328289032,"y":0.44985249638557434},{"x":0.1785714328289032,"y":0.4631268382072449},{"x":0.13445378839969635,"y":0.4631268382072449}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.44285249638557433,0.1835714328289032,0.4701268382072449],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.5501474738121033},{"x":0.1806722730398178,"y":0.5516223907470703},{"x":0.1806722730398178,"y":0.5648967623710632},{"x":0.13235294818878174,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۵","boundary":[0.13445378839969635,0.5501474738121033,0.1806722730398178,0.5648967623710632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13445378839969635,"y":0.5501474738121033},{"x":0.1806722730398178,"y":0.5516223907470703},{"x":0.1806722730398178,"y":0.5648967623710632},{"x":0.13235294818878174,"y":0.5648967623710632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12945378839969635,0.5431474738121033,0.18567227303981781,0.5718967623710632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.24926254153251648},{"x":0.7331932783126831,"y":0.24778760969638824},{"x":0.7331932783126831,"y":0.262536883354187},{"x":0.6911764740943909,"y":0.26401180028915405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هشدار","boundary":[0.6911764740943909,0.24926254153251648,0.7331932783126831,0.262536883354187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.2728613615036011},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2728613615036011},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2935103178024292},{"x":0.75,"y":0.2935103178024292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.75,0.2728613615036011,0.7899159789085388,0.2935103178024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.2728613615036011},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2728613615036011},{"x":0.7310924530029297,"y":0.29203540086746216},{"x":0.6785714030265808,"y":0.29203540086746216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.6785714030265808,0.2728613615036011,0.7310924530029297,0.29203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.2728613615036011},{"x":0.6701680421829224,"y":0.2728613615036011},{"x":0.6701680421829224,"y":0.29203540086746216},{"x":0.6155462265014648,"y":0.29203540086746216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندهای","boundary":[0.6155462265014648,0.2728613615036011,0.6701680421829224,0.29203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5609243512153625,"y":0.2728613615036011},{"x":0.6029411554336548,"y":0.2728613615036011},{"x":0.6029411554336548,"y":0.29203540086746216},{"x":0.5609243512153625,"y":0.29203540086746216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5609243512153625,0.2728613615036011,0.6029411554336548,0.29203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2728613615036011},{"x":0.5483193397521973,"y":0.2728613615036011},{"x":0.5483193397521973,"y":0.29203540086746216},{"x":0.5126050710678101,"y":0.29203540086746216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.5126050710678101,0.2728613615036011,0.5483193397521973,0.29203540086746216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7415966391563416,"y":0.2979350984096527},{"x":0.7962185144424438,"y":0.2979350984096527},{"x":0.7962185144424438,"y":0.31120944023132324},{"x":0.7415966391563416,"y":0.3126843571662903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7415966391563416,0.2979350984096527,0.7962185144424438,0.31120944023132324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.24778760969638824},{"x":0.7962185144424438,"y":0.24778760969638824},{"x":0.7962185144424438,"y":0.3126843571662903},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3126843571662903}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.50760507106781,0.24078760969638824,0.8012185144424439,0.3196843571662903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3244837820529938},{"x":0.7331932783126831,"y":0.3259586989879608},{"x":0.7331932783126831,"y":0.3421829044818878},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3421829044818878}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7142857313156128,0.3244837820529938,0.7331932783126831,0.3421829044818878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.3244837820529938},{"x":0.7016806602478027,"y":0.3244837820529938},{"x":0.7016806602478027,"y":0.3407079577445984},{"x":0.6953781247138977,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6953781247138977,0.3244837820529938,0.7016806602478027,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596638560295105,"y":0.32300883531570435},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3244837820529938},{"x":0.6869747638702393,"y":0.3407079577445984},{"x":0.6596638560295105,"y":0.33923304080963135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6596638560295105,0.32300883531570435,0.6869747638702393,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644957959651947,"y":0.32300883531570435},{"x":0.651260495185852,"y":0.32300883531570435},{"x":0.651260495185852,"y":0.33923304080963135},{"x":0.644957959651947,"y":0.33923304080963135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.644957959651947,0.32300883531570435,0.651260495185852,0.33923304080963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35103243589401245},{"x":0.7331932783126831,"y":0.35103243589401245},{"x":0.7331932783126831,"y":0.36725664138793945},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36725664138793945}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7058823704719543,0.35103243589401245,0.7331932783126831,0.36725664138793945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.3495575189590454},{"x":0.6995798349380493,"y":0.3495575189590454},{"x":0.6995798349380493,"y":0.3657817244529724},{"x":0.6911764740943909,"y":0.3657817244529724}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6932772994041443,0.3495575189590454,0.6995798349380493,0.3657817244529724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6428571343421936,"y":0.3495575189590454},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3495575189590454},{"x":0.6869747638702393,"y":0.36725664138793945},{"x":0.6428571343421936,"y":0.3657817244529724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.6428571343421936,0.3495575189590454,0.6869747638702393,0.36725664138793945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113445162773132,"y":0.34808260202407837},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3495575189590454},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3657817244529724},{"x":0.6092436909675598,"y":0.364306777715683}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6113445162773132,0.34808260202407837,0.6302521228790283,0.3657817244529724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569327712059021,"y":0.34808260202407837},{"x":0.6008403301239014,"y":0.34808260202407837},{"x":0.6008403301239014,"y":0.364306777715683},{"x":0.569327712059021,"y":0.364306777715683}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.569327712059021,0.34808260202407837,0.6008403301239014,0.364306777715683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037814855575562,"y":0.37463125586509705},{"x":0.7352941036224365,"y":0.37463125586509705},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3923303782939911},{"x":0.7037814855575562,"y":0.3923303782939911}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7037814855575562,0.37463125586509705,0.7352941036224365,0.3923303782939911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.37463125586509705},{"x":0.6953781247138977,"y":0.37463125586509705},{"x":0.6953781247138977,"y":0.3923303782939911},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3923303782939911}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.6890756487846375,0.37463125586509705,0.6953781247138977,0.3923303782939911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596638560295105,"y":0.37463125586509705},{"x":0.6848739385604858,"y":0.37463125586509705},{"x":0.6848739385604858,"y":0.3923303782939911},{"x":0.6596638560295105,"y":0.3923303782939911}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6596638560295105,0.37463125586509705,0.6848739385604858,0.3923303782939911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092436909675598,"y":0.37463125586509705},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37463125586509705},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3923303782939911},{"x":0.6092436909675598,"y":0.3923303782939911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکسهای","boundary":[0.6092436909675598,0.37463125586509705,0.6554622054100037,0.3923303782939911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.37463125586509705},{"x":0.5903361439704895,"y":0.37463125586509705},{"x":0.5903361439704895,"y":0.39085546135902405},{"x":0.5588235259056091,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.5588235259056091,0.37463125586509705,0.5903361439704895,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.37463125586509705},{"x":0.5504201650619507,"y":0.37463125586509705},{"x":0.5504201650619507,"y":0.39085546135902405},{"x":0.5441176295280457,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5441176295280457,0.37463125586509705,0.5504201650619507,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105041861534119,"y":0.37463125586509705},{"x":0.5399159789085388,"y":0.37463125586509705},{"x":0.5399159789085388,"y":0.39085546135902405},{"x":0.5105041861534119,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.5105041861534119,0.37463125586509705,0.5399159789085388,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.37315633893013},{"x":0.506302535533905,"y":0.37315633893013},{"x":0.506302535533905,"y":0.39085546135902405},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4957983195781708,0.37315633893013,0.506302535533905,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49159663915634155,"y":0.37315633893013},{"x":0.4978991448879242,"y":0.37315633893013},{"x":0.4978991448879242,"y":0.39085546135902405},{"x":0.49159663915634155,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49159663915634155,0.37315633893013,0.4978991448879242,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37315633893013},{"x":0.4852941036224365,"y":0.37315633893013},{"x":0.4852941036224365,"y":0.39085546135902405},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.37315633893013,0.4852941036224365,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.37315633893013},{"x":0.47478991746902466,"y":0.37463125586509705},{"x":0.47478991746902466,"y":0.39085546135902405},{"x":0.42016807198524475,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارشهای","boundary":[0.42016807198524475,0.37315633893013,0.47478991746902466,0.39085546135902405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.37315633893013},{"x":0.4054621756076813,"y":0.37315633893013},{"x":0.4054621756076813,"y":0.39085546135902405},{"x":0.3613445460796356,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.3613445460796356,0.37315633893013,0.4054621756076813,0.39085546135902405]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.32005900144577026},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3244837820529938},{"x":0.7331932783126831,"y":0.39528024196624756},{"x":0.3592436909675598,"y":0.39085546135902405}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3563445460796356,0.31305900144577026,0.7381932783126831,0.40228024196624756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.3967551589012146},{"x":0.674369752407074,"y":0.3967551589012146},{"x":0.674369752407074,"y":0.4159291982650757},{"x":0.6344537734985352,"y":0.4159291982650757}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"الف-","boundary":[0.6323529481887817,0.3967551589012146,0.674369752407074,0.4159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.39823007583618164},{"x":0.6323529481887817,"y":0.3967551589012146},{"x":0.6344537734985352,"y":0.4159291982650757},{"x":0.6008403301239014,"y":0.4159291982650757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.598739504814148,0.39823007583618164,0.6344537734985352,0.4159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.39823007583618164},{"x":0.5903361439704895,"y":0.39823007583618164},{"x":0.5903361439704895,"y":0.4159291982650757},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4159291982650757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.39823007583618164,0.5903361439704895,0.4159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.39823007583618164},{"x":0.5567227005958557,"y":0.39823007583618164},{"x":0.5567227005958557,"y":0.4159291982650757},{"x":0.5168067216873169,"y":0.4159291982650757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوارض","boundary":[0.5147058963775635,0.39823007583618164,0.5567227005958557,0.4159291982650757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.39823007583618164},{"x":0.4978991448879242,"y":0.39823007583618164},{"x":0.4978991448879242,"y":0.4174041152000427},{"x":0.45168066024780273,"y":0.4174041152000427}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.45168066024780273,0.39823007583618164,0.4978991448879242,0.4174041152000427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6575630307197571,"y":0.4247787594795227},{"x":0.6659663915634155,"y":0.4247787594795227},{"x":0.6659663915634155,"y":0.44247788190841675},{"x":0.6575630307197571,"y":0.44247788190841675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6575630307197571,0.4247787594795227,0.6659663915634155,0.44247788190841675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365545988082886,"y":0.4247787594795227},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4247787594795227},{"x":0.6428571343421936,"y":0.44247788190841675},{"x":0.6365545988082886,"y":0.44247788190841675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6365545988082886,0.4247787594795227,0.6428571343421936,0.44247788190841675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.4247787594795227},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4247787594795227},{"x":0.6323529481887817,"y":0.44247788190841675},{"x":0.6029411554336548,"y":0.44247788190841675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6029411554336548,0.4247787594795227,0.6323529481887817,0.44247788190841675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.575630247592926,"y":0.4247787594795227},{"x":0.5945377945899963,"y":0.4247787594795227},{"x":0.5945377945899963,"y":0.44247788190841675},{"x":0.575630247592926,"y":0.44247788190841675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.575630247592926,0.4247787594795227,0.5945377945899963,0.44247788190841675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4247787594795227},{"x":0.5609243512153625,"y":0.4247787594795227},{"x":0.5609243512153625,"y":0.44247788190841675},{"x":0.529411792755127,"y":0.44247788190841675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.529411792755127,0.4247787594795227,0.5609243512153625,0.44247788190841675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4247787594795227},{"x":0.5168067216873169,"y":0.4247787594795227},{"x":0.5168067216873169,"y":0.44247788190841675},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44247788190841675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4789915978908539,0.4247787594795227,0.5168067216873169,0.44247788190841675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596638560295105,"y":0.45132744312286377},{"x":0.6659663915634155,"y":0.45132744312286377},{"x":0.6659663915634155,"y":0.4690265357494354},{"x":0.6596638560295105,"y":0.4690265357494354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6596638560295105,0.45132744312286377,0.6659663915634155,0.4690265357494354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644957959651947,"y":0.45132744312286377},{"x":0.651260495185852,"y":0.45132744312286377},{"x":0.651260495185852,"y":0.4690265357494354},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4690265357494354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.644957959651947,0.45132744312286377,0.651260495185852,0.4690265357494354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.45132744312286377},{"x":0.6407563090324402,"y":0.45132744312286377},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4690265357494354},{"x":0.6071428656578064,"y":0.4690265357494354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6071428656578064,0.45132744312286377,0.6386554837226868,0.4690265357494354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.44985249638557434},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45132744312286377},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4690265357494354},{"x":0.5777310729026794,"y":0.4690265357494354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5798319578170776,0.44985249638557434,0.5966386795043945,0.4690265357494354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.44985249638557434},{"x":0.5609243512153625,"y":0.44985249638557434},{"x":0.5609243512153625,"y":0.4690265357494354},{"x":0.5357142686843872,"y":0.4690265357494354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5357142686843872,0.44985249638557434,0.5609243512153625,0.4690265357494354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47478991746902466,"y":0.44985249638557434},{"x":0.5168067216873169,"y":0.44985249638557434},{"x":0.5168067216873169,"y":0.4675516188144684},{"x":0.47478991746902466,"y":0.4675516188144684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.47478991746902466,0.44985249638557434,0.5168067216873169,0.4675516188144684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.3967551589012146},{"x":0.674369752407074,"y":0.3967551589012146},{"x":0.674369752407074,"y":0.4690265357494354},{"x":0.4495798349380493,"y":0.4690265357494354}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44668066024780273,0.3897551589012146,0.679369752407074,0.47602653574943543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491596698760986,"y":0.47345131635665894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47345131635665894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48967552185058594},{"x":0.6491596698760986,"y":0.48967552185058594}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6491596698760986,0.47345131635665894,0.6554622054100037,0.48967552185058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092436909675598,"y":0.47345131635665894},{"x":0.644957959651947,"y":0.47345131635665894},{"x":0.644957959651947,"y":0.491150438785553},{"x":0.6092436909675598,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6092436909675598,0.47345131635665894,0.644957959651947,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.47345131635665894},{"x":0.6008403301239014,"y":0.47345131635665894},{"x":0.6008403301239014,"y":0.491150438785553},{"x":0.581932783126831,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.581932783126831,0.47345131635665894,0.6008403301239014,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336134433746338,"y":0.47345131635665894},{"x":0.5672268867492676,"y":0.47345131635665894},{"x":0.5672268867492676,"y":0.491150438785553},{"x":0.5336134433746338,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمایش","boundary":[0.5336134433746338,0.47345131635665894,0.5672268867492676,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663865566253662,"y":0.47345131635665894},{"x":0.5189075469970703,"y":0.47345131635665894},{"x":0.5189075469970703,"y":0.491150438785553},{"x":0.4663865566253662,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سرزمین","boundary":[0.4663865566253662,0.47345131635665894,0.5189075469970703,0.491150438785553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.47492626309394836},{"x":0.4600840210914612,"y":0.47492626309394836},{"x":0.4600840210914612,"y":0.491150438785553},{"x":0.45168066024780273,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45168066024780273,0.47492626309394836,0.4600840210914612,0.491150438785553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.47345131635665894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4719763994216919},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48967552185058594},{"x":0.45168066024780273,"y":0.491150438785553}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.44668066024780273,0.46645131635665893,0.6604622054100037,0.49667552185058594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651260495185852,"y":0.5},{"x":0.6659663915634155,"y":0.5},{"x":0.6659663915634155,"y":0.517699122428894},{"x":0.651260495185852,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.651260495185852,0.5,0.6659663915634155,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.5},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5},{"x":0.6470588445663452,"y":0.517699122428894},{"x":0.6155462265014648,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6155462265014648,0.5,0.6470588445663452,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945377945899963,"y":0.5},{"x":0.6092436909675598,"y":0.5},{"x":0.6092436909675598,"y":0.517699122428894},{"x":0.5945377945899963,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5945377945899963,0.5,0.6092436909675598,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5840336084365845,"y":0.5},{"x":0.5903361439704895,"y":0.5},{"x":0.5903361439704895,"y":0.517699122428894},{"x":0.5840336084365845,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5840336084365845,0.5,0.5903361439704895,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315126180648804,"y":0.5},{"x":0.569327712059021,"y":0.5},{"x":0.569327712059021,"y":0.517699122428894},{"x":0.5315126180648804,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداول","boundary":[0.5315126180648804,0.5,0.569327712059021,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.5},{"x":0.5168067216873169,"y":0.5},{"x":0.5168067216873169,"y":0.517699122428894},{"x":0.45168066024780273,"y":0.517699122428894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هواشناسی","boundary":[0.45168066024780273,0.5,0.5168067216873169,0.517699122428894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.5265486836433411},{"x":0.7289915680885315,"y":0.5265486836433411},{"x":0.7289915680885315,"y":0.5457227230072021},{"x":0.6932772994041443,"y":0.5457227230072021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6953781247138977,0.5265486836433411,0.7289915680885315,0.5457227230072021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6848739385604858,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6848739385604858,"y":0.5442478060722351},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5442478060722351}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6785714030265808,0.5265486836433411,0.6848739385604858,0.5442478060722351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5265486836433411},{"x":0.674369752407074,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5457227230072021},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5442478060722351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گزینش","boundary":[0.6386554837226868,0.5265486836433411,0.6722689270973206,0.5457227230072021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5903361439704895,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6260504126548767,"y":0.5265486836433411},{"x":0.6239495873451233,"y":0.5442478060722351},{"x":0.5903361439704895,"y":0.5442478060722351}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"مكان","boundary":[0.5903361439704895,0.5265486836433411,0.6239495873451233,0.5442478060722351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.525073766708374},{"x":0.5882353186607361,"y":0.525073766708374},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5427728891372681},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5427728891372681}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.581932783126831,0.525073766708374,0.5882353186607361,0.5427728891372681]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.5},{"x":0.7289915680885315,"y":0.5},{"x":0.7289915680885315,"y":0.5457227230072021},{"x":0.45168066024780273,"y":0.5457227230072021}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.44668066024780273,0.493,0.7339915680885315,0.5527227230072022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5501474738121033},{"x":0.674369752407074,"y":0.5501474738121033},{"x":0.674369752407074,"y":0.5663716793060303},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5663716793060303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6554622054100037,0.5501474738121033,0.674369752407074,0.5663716793060303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5663716793060303},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5663716793060303}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6323529481887817,0.5516223907470703,0.6386554837226868,0.5663716793060303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6239495873451233,"y":0.5516223907470703},{"x":0.6260504126548767,"y":0.5663716793060303},{"x":0.598739504814148,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.598739504814148,0.5516223907470703,0.6260504126548767,0.5663716793060303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569327712059021,"y":0.5516223907470703},{"x":0.5861344337463379,"y":0.5516223907470703},{"x":0.5861344337463379,"y":0.5678465962409973},{"x":0.569327712059021,"y":0.5693215131759644}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.569327712059021,0.5516223907470703,0.5861344337463379,0.5678465962409973]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569327712059021,"y":0.5516223907470703},{"x":0.674369752407074,"y":0.5486725568771362},{"x":0.674369752407074,"y":0.5663716793060303},{"x":0.569327712059021,"y":0.5693215131759644}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.564327712059021,0.5446223907470703,0.679369752407074,0.5733716793060303],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5766961574554443},{"x":0.6701680421829224,"y":0.5766961574554443},{"x":0.6701680421829224,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6638655662536621,0.5766961574554443,0.6701680421829224,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407563090324402,"y":0.5766961574554443},{"x":0.6491596698760986,"y":0.5766961574554443},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6407563090324402,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6407563090324402,0.5766961574554443,0.6470588445663452,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113445162773132,"y":0.5752212405204773},{"x":0.6407563090324402,"y":0.5766961574554443},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6113445162773132,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.6113445162773132,0.5752212405204773,0.6386554837226868,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5752212405204773},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5752212405204773},{"x":0.5945377945899963,"y":0.5943952798843384},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرریز","boundary":[0.5546218752861023,0.5752212405204773,0.5945377945899963,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4831932783126831,"y":0.5752212405204773},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5752212405204773},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5943952798843384},{"x":0.4831932783126831,"y":0.5929203629493713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اضطراری","boundary":[0.4831932783126831,0.5752212405204773,0.5462185144424438,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.5737463235855103},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5737463235855103},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5929203629493713},{"x":0.462184876203537,"y":0.5929203629493713}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4642857015132904,0.5737463