حسابداری مدیریت پیشرفته حسابداری مدیریت پیشرفته

توضیحات

یکی از معتبرترین کتاب‌های حسابداری مدیریت در جهان است و در دانشگاه‌های برجسته دنیا تدریس می‌شود. مطالب این کتاب به شدت مورد نیاز استادان، دانشجویان، مدیران مالی و اجرایی حرفه‌ای است و مطالب حسابداری مدیریت را به گونه کمی و مبتنی بر مباحث ریاضی، آمار و مهندسی بیان نموده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":585,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"81af7dd7ab376569","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/wnNOgNHuhilkutYb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/rwFSdtmngabqBJJT.jpg","blurred":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/vOCIWOHsWyoCMITg.jpg"},"info":{"width":498,"height":650,"margin":[0.0003125352696721333,0.0001336094726048983,0.998675464856098,0.9986850887526]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100401639938354,"y":0.0923076942563057},{"x":0.5943775177001953,"y":0.0923076942563057},{"x":0.5943775177001953,"y":0.16307692229747772},{"x":0.5120481848716736,"y":0.16461537778377533}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"بالله","boundary":[0.5100401639938354,0.0923076942563057,0.5943775177001953,0.16307692229747772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4518072307109833,"y":0.0938461571931839},{"x":0.5020080208778381,"y":0.0923076942563057},{"x":0.5020080208778381,"y":0.16461537778377533},{"x":0.4538152515888214,"y":0.16461537778377533}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"التي","boundary":[0.4518072307109833,0.0938461571931839,0.5020080208778381,0.16461537778377533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4518072307109833,"y":0.0938461571931839},{"x":0.5943775177001953,"y":0.0923076942563057},{"x":0.5943775177001953,"y":0.16307692229747772},{"x":0.4538152515888214,"y":0.16461537778377533}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.44680723071098327,0.08684615719318389,0.5993775177001953,0.17007692229747773],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25100401043891907,"y":0.23692308366298676},{"x":0.3012048304080963,"y":0.23846153914928436},{"x":0.3012048304080963,"y":0.26769229769706726},{"x":0.25100401043891907,"y":0.26769229769706726}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"داث","boundary":[0.25100401043891907,0.23692308366298676,0.3012048304080963,0.26769229769706726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206827312707901,"y":0.23692308366298676},{"x":0.2329317331314087,"y":0.23692308366298676},{"x":0.23092369735240936,"y":0.26615384221076965},{"x":0.20481927692890167,"y":0.26615384221076965}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.206827312707901,0.23692308366298676,0.23092369735240936,0.26615384221076965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29718875885009766,"y":0.27230769395828247},{"x":0.3755020201206207,"y":0.27230769395828247},{"x":0.3755020201206207,"y":0.29384616017341614},{"x":0.29718875885009766,"y":0.29384616017341614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.29718875885009766,0.27230769395828247,0.3755020201206207,0.29384616017341614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2208835333585739,"y":0.27230769395828247},{"x":0.2871485948562622,"y":0.27230769395828247},{"x":0.2871485948562622,"y":0.29384616017341614},{"x":0.2208835333585739,"y":0.29384616017341614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2208835333585739,0.27230769395828247,0.2871485948562622,0.29384616017341614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15863454341888428,"y":0.27230769395828247},{"x":0.2128514051437378,"y":0.27230769395828247},{"x":0.2128514051437378,"y":0.29384616017341614},{"x":0.15863454341888428,"y":0.29384616017341614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.15863454341888428,0.27230769395828247,0.2128514051437378,0.29384616017341614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1606425642967224,"y":0.23692308366298676},{"x":0.3755020201206207,"y":0.23846153914928436},{"x":0.3755020201206207,"y":0.29538461565971375},{"x":0.15863454341888428,"y":0.29384616017341614}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.1556425642967224,0.22992308366298675,0.38050202012062073,0.30238461565971375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2329317331314087,"y":0.3046153783798218},{"x":0.27108433842658997,"y":0.3046153783798218},{"x":0.27108433842658997,"y":0.3199999928474426},{"x":0.2329317331314087,"y":0.3199999928474426}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"455","boundary":[0.2329317331314087,0.3046153783798218,0.27108433842658997,0.3199999928474426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2329317331314087,"y":0.3046153783798218},{"x":0.27108433842658997,"y":0.3046153783798218},{"x":0.27108433842658997,"y":0.3199999928474426},{"x":0.2329317331314087,"y":0.3199999928474426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2279317331314087,0.29761537837982177,0.27608433842658997,0.32699999284744263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060241222381592,"y":0.381538450717926},{"x":0.654618501663208,"y":0.381538450717926},{"x":0.654618501663208,"y":0.41999998688697815},{"x":0.5060241222381592,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.5060241222381592,0.381538450717926,0.654618501663208,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38955822587013245,"y":0.381538450717926},{"x":0.49799197912216187,"y":0.381538450717926},{"x":0.49799197912216187,"y":0.41999998688697815},{"x":0.38955822587013245,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.38955822587013245,0.381538450717926,0.49799197912216187,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2751004099845886,"y":0.381538450717926},{"x":0.379518061876297,"y":0.381538450717926},{"x":0.379518061876297,"y":0.41999998688697815},{"x":0.2751004099845886,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.2751004099845886,0.381538450717926,0.379518061876297,0.41999998688697815]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2751004099845886,"y":0.381538450717926},{"x":0.654618501663208,"y":0.381538450717926},{"x":0.654618501663208,"y":0.41999998688697815},{"x":0.2751004099845886,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2701004099845886,0.374538450717926,0.659618501663208,0.42699998688697816],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4196787178516388,"y":0.47999998927116394},{"x":0.5120481848716736,"y":0.47999998927116394},{"x":0.5120481848716736,"y":0.5015384554862976},{"x":0.4196787178516388,"y":0.5015384554862976}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.4196787178516388,0.47999998927116394,0.5120481848716736,0.5015384554862976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46385541558265686,"y":0.5153846144676208},{"x":0.5140562057495117,"y":0.5153846144676208},{"x":0.5140562057495117,"y":0.5384615659713745},{"x":0.46385541558265686,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.46385541558265686,0.5153846144676208,0.5140562057495117,0.5384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116465747356415,"y":0.5153846144676208},{"x":0.4538152515888214,"y":0.5153846144676208},{"x":0.4538152515888214,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4116465747356415,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مگی","boundary":[0.4116465747356415,0.5153846144676208,0.4538152515888214,0.5384615659713745]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116465747356415,"y":0.47999998927116394},{"x":0.5140562057495117,"y":0.47999998927116394},{"x":0.5140562057495117,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4116465747356415,"y":0.5384615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4066465747356415,0.47299998927116393,0.5190562057495117,0.5454615659713745],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39156627655029297,"y":0.5753846168518066},{"x":0.5341365337371826,"y":0.5753846168518066},{"x":0.5341365337371826,"y":0.6015384793281555},{"x":0.39156627655029297,"y":0.6015384793281555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگردانندگان","boundary":[0.39156627655029297,0.5753846168518066,0.5341365337371826,0.6015384793281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020080208778381,"y":0.6138461828231812},{"x":0.5481927990913391,"y":0.6138461828231812},{"x":0.5481927990913391,"y":0.6323077082633972},{"x":0.5020080208778381,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5020080208778381,0.6138461828231812,0.5481927990913391,0.6323077082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44377508759498596,"y":0.6138461828231812},{"x":0.49598392844200134,"y":0.6138461828231812},{"x":0.49598392844200134,"y":0.6323077082633972},{"x":0.44377508759498596,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.44377508759498596,0.6138461828231812,0.49598392844200134,0.6323077082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379518061876297,"y":0.6138461828231812},{"x":0.43775099515914917,"y":0.6138461828231812},{"x":0.43775099515914917,"y":0.6323077082633972},{"x":0.379518061876297,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمازی","boundary":[0.379518061876297,0.6138461828231812,0.43775099515914917,0.6323077082633972]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379518061876297,"y":0.5753846168518066},{"x":0.5481927990913391,"y":0.5753846168518066},{"x":0.5481927990913391,"y":0.6323077082633972},{"x":0.379518061876297,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.374518061876297,0.5683846168518066,0.5531927990913391,0.6393077082633972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481927990913391,"y":0.6461538672447205},{"x":0.5943775177001953,"y":0.6461538672447205},{"x":0.5943775177001953,"y":0.6646153926849365},{"x":0.5481927990913391,"y":0.6646153926849365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5481927990913391,0.6461538672447205,0.5943775177001953,0.6646153926849365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45783132314682007,"y":0.6461538672447205},{"x":0.5421686768531799,"y":0.6461538672447205},{"x":0.5421686768531799,"y":0.6646153926849365},{"x":0.45783132314682007,"y":0.6646153926849365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.45783132314682007,0.6461538672447205,0.5421686768531799,0.6646153926849365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38955822587013245,"y":0.6461538672447205},{"x":0.4518072307109833,"y":0.6461538672447205},{"x":0.4518072307109833,"y":0.6646153926849365},{"x":0.38955822587013245,"y":0.6646153926849365}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.38955822587013245,0.6461538672447205,0.4518072307109833,0.6646153926849365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6476923227310181},{"x":0.3815261125564575,"y":0.6461538672447205},{"x":0.3815261125564575,"y":0.6646153926849365},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6646153926849365}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.3333333432674408,0.6476923227310181,0.3815261125564575,0.6646153926849365]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6476923227310181},{"x":0.5943775177001953,"y":0.6461538672447205},{"x":0.5943775177001953,"y":0.6646153926849365},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6661538481712341}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3283333432674408,0.6406923227310181,0.5993775177001953,0.6716153926849365],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4859437644481659,"y":0.6984615325927734},{"x":0.5301204919815063,"y":0.6984615325927734},{"x":0.5301204919815063,"y":0.7200000286102295},{"x":0.4859437644481659,"y":0.7200000286102295}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهلا","boundary":[0.4859437644481659,0.6984615325927734,0.5301204919815063,0.7200000286102295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39558231830596924,"y":0.699999988079071},{"x":0.4819277226924896,"y":0.6984615325927734},{"x":0.4819277226924896,"y":0.7200000286102295},{"x":0.39558231830596924,"y":0.7200000286102295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.39558231830596924,0.699999988079071,0.4819277226924896,0.7200000286102295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5602409839630127,"y":0.7323076725006104},{"x":0.6385542154312134,"y":0.733846127986908},{"x":0.6385542154312134,"y":0.7523077130317688},{"x":0.5602409839630127,"y":0.7523077130317688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.5602409839630127,0.7323076725006104,0.6385542154312134,0.7523077130317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7323076725006104},{"x":0.5542168617248535,"y":0.7323076725006104},{"x":0.5542168617248535,"y":0.7523077130317688},{"x":0.5,"y":0.7523077130317688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.5,0.7323076725006104,0.5542168617248535,0.7523077130317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40963855385780334,"y":0.7323076725006104},{"x":0.4939759075641632,"y":0.7323076725006104},{"x":0.4939759075641632,"y":0.7523077130317688},{"x":0.40963855385780334,"y":0.7523077130317688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.40963855385780334,0.7323076725006104,0.4939759075641632,0.7523077130317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413654565811157,"y":0.7323076725006104},{"x":0.4056224822998047,"y":0.7323076725006104},{"x":0.4056224822998047,"y":0.7507692575454712},{"x":0.3413654565811157,"y":0.7507692575454712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3413654565811157,0.7323076725006104,0.4056224822998047,0.7507692575454712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2871485948562622,"y":0.7323076725006104},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7323076725006104},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7507692575454712},{"x":0.2871485948562622,"y":0.7507692575454712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.2871485948562622,0.7323076725006104,0.3333333432674408,0.7507692575454712]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2871485948562622,"y":0.6984615325927734},{"x":0.6385542154312134,"y":0.6984615325927734},{"x":0.6385542154312134,"y":0.7523077130317688},{"x":0.2871485948562622,"y":0.7523077130317688}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2821485948562622,0.6914615325927734,0.6435542154312134,0.7593077130317688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4658634662628174,"y":0.7969231009483337},{"x":0.5060241222381592,"y":0.7969231009483337},{"x":0.5060241222381592,"y":0.8199999928474426},{"x":0.4658634662628174,"y":0.8199999928474426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4658634662628174,0.7969231009483337,0.5060241222381592,0.8199999928474426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42369478940963745,"y":0.7984615564346313},{"x":0.4598393440246582,"y":0.7984615564346313},{"x":0.4598393440246582,"y":0.8199999928474426},{"x":0.42369478940963745,"y":0.8199999928474426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.42369478940963745,0.7984615564346313,0.4598393440246582,0.8199999928474426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42369478940963745,"y":0.7984615564346313},{"x":0.5060241222381592,"y":0.7969231009483337},{"x":0.5060241222381592,"y":0.8199999928474426},{"x":0.42369478940963745,"y":0.8199999928474426}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41869478940963745,0.7914615564346313,0.5110241222381592,0.8269999928474426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397590458393097,"y":0.8307692408561707},{"x":0.48995983600616455,"y":0.8307692408561707},{"x":0.48995983600616455,"y":0.8476923108100891},{"x":0.4397590458393097,"y":0.8476923108100891}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"1392","boundary":[0.4397590458393097,0.8307692408561707,0.48995983600616455,0.8476923108100891]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397590458393097,"y":0.8307692408561707},{"x":0.48995983600616455,"y":0.8307692408561707},{"x":0.48995983600616455,"y":0.8476923108100891},{"x":0.4397590458393097,"y":0.8476923108100891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4347590458393097,0.8237692408561706,0.49495983600616456,0.8546923108100891],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/JtZDXyDzoOyecAFs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/mnTnZeKbvZIgrKUg.jpg","blurred":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/uGmvEFedMUctqOxK.jpg"},"info":{"width":498,"height":650,"margin":[0.000280277726640663,0.0001123076895567087,0.9982883743397203,0.9986448520410979]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7851405739784241,"y":0.07999999821186066},{"x":0.8253012299537659,"y":0.08307692408561707},{"x":0.823293149471283,"y":0.0938461571931839},{"x":0.7831325531005859,"y":0.09076923131942749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7851405739784241,0.07999999821186066,0.823293149471283,0.0938461571931839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7851405739784241,"y":0.07999999821186066},{"x":0.8253012299537659,"y":0.08307692408561707},{"x":0.823293149471283,"y":0.0938461571931839},{"x":0.7831325531005859,"y":0.09076923131942749}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7801405739784241,0.07299999821186065,0.828293149471283,0.1008461571931839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285140514373779,"y":0.08153846114873886},{"x":0.6465863585472107,"y":0.07999999821186066},{"x":0.6465863585472107,"y":0.0938461571931839},{"x":0.6285140514373779,"y":0.0938461571931839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مگی","boundary":[0.6285140514373779,0.08153846114873886,0.6465863585472107,0.0938461571931839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244980096817017,"y":0.08153846114873886},{"x":0.6265060305595398,"y":0.08153846114873886},{"x":0.6265060305595398,"y":0.0938461571931839},{"x":0.6244980096817017,"y":0.0938461571931839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6244980096817017,0.08153846114873886,0.6265060305595398,0.0938461571931839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5943775177001953,"y":0.08153846114873886},{"x":0.6184738874435425,"y":0.08153846114873886},{"x":0.6184738874435425,"y":0.0938461571931839},{"x":0.5943775177001953,"y":0.0953846126794815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.5943775177001953,0.08153846114873886,0.6184738874435425,0.0938461571931839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763052105903625,"y":0.08307692408561707},{"x":0.5883533954620361,"y":0.08307692408561707},{"x":0.5903614163398743,"y":0.0953846126794815},{"x":0.5763052105903625,"y":0.0953846126794815}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.5763052105903625,0.08307692408561707,0.5903614163398743,0.0953846126794815]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763052105903625,"y":0.08307692408561707},{"x":0.6465863585472107,"y":0.07999999821186066},{"x":0.6465863585472107,"y":0.0938461571931839},{"x":0.5763052105903625,"y":0.0953846126794815}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5713052105903625,0.07607692408561706,0.6515863585472107,0.1008461571931839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481927990913391,"y":0.09846153855323792},{"x":0.5883533954620361,"y":0.09692307561635971},{"x":0.5883533954620361,"y":0.11076922714710236},{"x":0.5481927990913391,"y":0.11076922714710236}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Magee","boundary":[0.5481927990913391,0.09846153855323792,0.5883533954620361,0.11076922714710236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586345374584198,"y":0.09692307561635971},{"x":0.5903614163398743,"y":0.09692307561635971},{"x":0.5903614163398743,"y":0.10923077166080475},{"x":0.5883533954620361,"y":0.10923077166080475}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.586345374584198,0.09692307561635971,0.5903614163398743,0.10923077166080475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5963855385780334,"y":0.09692307561635971},{"x":0.6325300931930542,"y":0.0953846126794815},{"x":0.6345381736755371,"y":0.10923077166080475},{"x":0.5963855385780334,"y":0.10923077166080475}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Rober","boundary":[0.5963855385780334,0.09692307561635971,0.6345381736755371,0.10923077166080475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365461945533752,"y":0.09692307561635971},{"x":0.6465863585472107,"y":0.09692307561635971},{"x":0.6465863585472107,"y":0.10923077166080475},{"x":0.6385542154312134,"y":0.10923077166080475}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"P","boundary":[0.6365461945533752,0.09692307561635971,0.6465863585472107,0.10923077166080475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481927990913391,"y":0.09846153855323792},{"x":0.6465863585472107,"y":0.0953846126794815},{"x":0.6465863585472107,"y":0.10923077166080475},{"x":0.5481927990913391,"y":0.11076922714710236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5431927990913391,0.09146153855323791,0.6515863585472107,0.11623077166080475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807228922843933,"y":0.11384615302085876},{"x":0.6827309131622314,"y":0.11384615302085876},{"x":0.6827309131622314,"y":0.11999999731779099},{"x":0.6807228922843933,"y":0.11999999731779099}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":":","boundary":[0.6807228922843933,0.11384615302085876,0.6827309131622314,0.11999999731779099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807228922843933,"y":0.11384615302085876},{"x":0.6827309131622314,"y":0.11384615302085876},{"x":0.6827309131622314,"y":0.11999999731779099},{"x":0.6807228922843933,"y":0.11999999731779099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6757228922843933,0.10684615302085876,0.6877309131622314,0.126999997317791],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807228922843933,"y":0.13076923787593842},{"x":0.6827309131622314,"y":0.13076923787593842},{"x":0.6827309131622314,"y":0.13846154510974884},{"x":0.6807228922843933,"y":0.13846154510974884}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.6807228922843933,0.13076923787593842,0.6827309131622314,0.13846154510974884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807228922843933,"y":0.13076923787593842},{"x":0.6827309131622314,"y":0.13076923787593842},{"x":0.6827309131622314,"y":0.13846154510974884},{"x":0.6807228922843933,"y":0.13846154510974884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6757228922843933,0.12376923787593841,0.6877309131622314,0.14546154510974885],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6024096608161926,"y":0.11076922714710236},{"x":0.6465863585472107,"y":0.11076922714710236},{"x":0.6465863585472107,"y":0.1246153861284256},{"x":0.6024096608161926,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.6024096608161926,0.11076922714710236,0.6465863585472107,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622490048408508,"y":0.11076922714710236},{"x":0.5963855385780334,"y":0.11076922714710236},{"x":0.5963855385780334,"y":0.1246153861284256},{"x":0.5622490048408508,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5622490048408508,0.11076922714710236,0.5963855385780334,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5160642862319946,"y":0.11076922714710236},{"x":0.5562248826026917,"y":0.11076922714710236},{"x":0.5562248826026917,"y":0.1246153861284256},{"x":0.5160642862319946,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.5160642862319946,0.11076922714710236,0.5562248826026917,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080321431159973,"y":0.11076922714710236},{"x":0.5140562057495117,"y":0.11076922714710236},{"x":0.5140562057495117,"y":0.1246153861284256},{"x":0.5080321431159973,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5080321431159973,0.11076922714710236,0.5140562057495117,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4859437644481659,"y":0.11076922714710236},{"x":0.5040160417556763,"y":0.11076922714710236},{"x":0.5040160417556763,"y":0.1246153861284256},{"x":0.4859437644481659,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.4859437644481659,0.11076922714710236,0.5040160417556763,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4738955795764923,"y":0.11076922714710236},{"x":0.4799196720123291,"y":0.11076922714710236},{"x":0.4799196720123291,"y":0.1246153861284256},{"x":0.4738955795764923,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.4738955795764923,0.11076922714710236,0.4799196720123291,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44377508759498596,"y":0.11076922714710236},{"x":0.46385541558265686,"y":0.11076922714710236},{"x":0.46385541558265686,"y":0.1246153861284256},{"x":0.44377508759498596,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"مگی","boundary":[0.44377508759498596,0.11076922714710236,0.46385541558265686,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337349534034729,"y":0.11076922714710236},{"x":0.4397590458393097,"y":0.11076922714710236},{"x":0.4397590458393097,"y":0.1246153861284256},{"x":0.4337349534034729,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.4337349534034729,0.11076922714710236,0.4397590458393097,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42369478940963745,"y":0.11076922714710236},{"x":0.4277108311653137,"y":0.11076922714710236},{"x":0.4277108311653137,"y":0.1246153861284256},{"x":0.42369478940963745,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.42369478940963745,0.11076922714710236,0.4277108311653137,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379518061876297,"y":0.11076922714710236},{"x":0.4196787178516388,"y":0.11076922714710236},{"x":0.4196787178516388,"y":0.1246153861284256},{"x":0.379518061876297,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.379518061876297,0.11076922714710236,0.4196787178516388,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3413654565811157,"y":0.11076922714710236},{"x":0.3654618561267853,"y":0.11076922714710236},{"x":0.3654618561267853,"y":0.1246153861284256},{"x":0.3413654565811157,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3413654565811157,0.11076922714710236,0.3654618561267853,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30923694372177124,"y":0.11076922714710236},{"x":0.33534136414527893,"y":0.11076922714710236},{"x":0.33534136414527893,"y":0.1246153861284256},{"x":0.30923694372177124,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمازی","boundary":[0.30923694372177124,0.11076922714710236,0.33534136414527893,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30321285128593445,"y":0.11076922714710236},{"x":0.30321285128593445,"y":0.11076922714710236},{"x":0.30321285128593445,"y":0.1246153861284256},{"x":0.30321285128593445,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30321285128593445,0.11076922714710236,0.30321285128593445,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27710843086242676,"y":0.11076922714710236},{"x":0.29718875885009766,"y":0.11076922714710236},{"x":0.29718875885009766,"y":0.1246153861284256},{"x":0.27710843086242676,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهلا","boundary":[0.27710843086242676,0.11076922714710236,0.29718875885009766,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23092369735240936,"y":0.11076922714710236},{"x":0.2730923593044281,"y":0.11076922714710236},{"x":0.2730923593044281,"y":0.1246153861284256},{"x":0.23092369735240936,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.23092369735240936,0.11076922714710236,0.2730923593044281,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224899888038635,"y":0.127692312002182},{"x":0.6465863585472107,"y":0.127692312002182},{"x":0.6465863585472107,"y":0.14153845608234406},{"x":0.6224899888038635,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6224899888038635,0.127692312002182,0.6465863585472107,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164658665657043,"y":0.127692312002182},{"x":0.6184738874435425,"y":0.127692312002182},{"x":0.6184738874435425,"y":0.14153845608234406},{"x":0.6164658665657043,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6164658665657043,0.127692312002182,0.6184738874435425,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803213119506836,"y":0.127692312002182},{"x":0.6104417443275452,"y":0.127692312002182},{"x":0.6104417443275452,"y":0.14153845608234406},{"x":0.5803213119506836,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5803213119506836,0.127692312002182,0.6104417443275452,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5502008199691772,"y":0.127692312002182},{"x":0.5742971897125244,"y":0.127692312002182},{"x":0.5742971897125244,"y":0.14153845608234406},{"x":0.5502008199691772,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5502008199691772,0.127692312002182,0.5742971897125244,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441766977310181,"y":0.127692312002182},{"x":0.5461847186088562,"y":0.127692312002182},{"x":0.5461847186088562,"y":0.14153845608234406},{"x":0.5441766977310181,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5441766977310181,0.127692312002182,0.5461847186088562,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5180723071098328,"y":0.127692312002182},{"x":0.5381526350975037,"y":0.127692312002182},{"x":0.5381526350975037,"y":0.14153845608234406},{"x":0.5180723071098328,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5180723071098328,0.127692312002182,0.5381526350975037,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49799197912216187,"y":0.127692312002182},{"x":0.5160642862319946,"y":0.127692312002182},{"x":0.5160642862319946,"y":0.14153845608234406},{"x":0.49799197912216187,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.49799197912216187,0.127692312002182,0.5160642862319946,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4939759075641632,"y":0.127692312002182},{"x":0.5,"y":0.127692312002182},{"x":0.5,"y":0.14153845608234406},{"x":0.4939759075641632,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4939759075641632,0.127692312002182,0.5,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4658634662628174,"y":0.127692312002182},{"x":0.48995983600616455,"y":0.127692312002182},{"x":0.48995983600616455,"y":0.14153845608234406},{"x":0.4658634662628174,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"1392","boundary":[0.4658634662628174,0.127692312002182,0.48995983600616455,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4598393440246582,"y":0.127692312002182},{"x":0.4618473947048187,"y":0.127692312002182},{"x":0.4618473947048187,"y":0.14153845608234406},{"x":0.4598393440246582,"y":0.14153845608234406}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4598393440246582,0.127692312002182,0.4618473947048187,0.14153845608234406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244980096817017,"y":0.14615385234355927},{"x":0.6465863585472107,"y":0.14615385234355927},{"x":0.6465863585472107,"y":0.1584615409374237},{"x":0.6265060305595398,"y":0.1584615409374237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"580","boundary":[0.6244980096817017,0.14615385234355927,0.6465863585472107,0.1584615409374237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164658665657043,"y":0.14615385234355927},{"x":0.6204819083213806,"y":0.14615385234355927},{"x":0.6204819083213806,"y":0.1584615409374237},{"x":0.6164658665657043,"y":0.1584615409374237}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6164658665657043,0.14615385234355927,0.6204819083213806,0.1584615409374237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6024096608161926,"y":0.14615385234355927},{"x":0.6064257025718689,"y":0.14615385234355927},{"x":0.6064257025718689,"y":0.1584615409374237},{"x":0.6044176816940308,"y":0.1584615409374237}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6024096608161926,0.14615385234355927,0.6064257025718689,0.1584615409374237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702811479568481,"y":0.14615385234355927},{"x":0.5983935594558716,"y":0.14615385234355927},{"x":0.5983935594558716,"y":0.1584615409374237},{"x":0.5722891688346863,"y":0.1584615409374237}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5702811479568481,0.14615385234355927,0.5983935594558716,0.1584615409374237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662650465965271,"y":0.14615385234355927},{"x":0.5662650465965271,"y":0.14615385234355927},{"x":0.5662650465965271,"y":0.1584615409374237},{"x":0.5662650465965271,"y":0.1584615409374237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5662650465965271,0.14615385234355927,0.5662650465965271,0.1584615409374237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321285128593445,"y":0.14615385234355927},{"x":0.5602409839630127,"y":0.14615385234355927},{"x":0.5622490048408508,"y":0.1584615409374237},{"x":0.5341365337371826,"y":0.1599999964237213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5321285128593445,0.14615385234355927,0.5622490048408508,0.1584615409374237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5301204919815063,"y":0.14769230782985687},{"x":0.5341365337371826,"y":0.14769230782985687},{"x":0.5341365337371826,"y":0.1599999964237213},{"x":0.5321285128593445,"y":0.1599999964237213}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5301204919815063,0.14769230782985687,0.5341365337371826,0.1599999964237213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23092369735240936,"y":0.11076922714710236},{"x":0.6465863585472107,"y":0.11076922714710236},{"x":0.6465863585472107,"y":0.1599999964237213},{"x":0.23092369735240936,"y":0.1599999964237213}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22592369735240936,0.10376922714710235,0.6515863585472107,0.16699999642372132],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991967797279358,"y":0.11230769008398056},{"x":0.823293149471283,"y":0.11230769008398056},{"x":0.823293149471283,"y":0.1246153861284256},{"x":0.7991967797279358,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7991967797279358,0.11230769008398056,0.823293149471283,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911646366119385,"y":0.11230769008398056},{"x":0.7951807379722595,"y":0.11230769008398056},{"x":0.7951807379722595,"y":0.1246153861284256},{"x":0.7911646366119385,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7911646366119385,0.11230769008398056,0.7951807379722595,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751004099845886,"y":0.11230769008398056},{"x":0.7871485948562622,"y":0.11230769008398056},{"x":0.7871485948562622,"y":0.1246153861284256},{"x":0.7751004099845886,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7751004099845886,0.11230769008398056,0.7871485948562622,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.736947774887085,"y":0.11230769008398056},{"x":0.7710843086242676,"y":0.11230769008398056},{"x":0.7710843086242676,"y":0.1246153861284256},{"x":0.736947774887085,"y":0.1246153861284256}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.736947774887085,0.11230769008398056,0.7710843086242676,0.1246153861284256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781124472618103,"y":0.13076923787593842},{"x":0.823293149471283,"y":0.12923076748847961},{"x":0.823293149471283,"y":0.13846154510974884},{"x":0.781124472618103,"y":0.14000000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.781124472618103,0.13076923787593842,0.823293149471283,0.13846154510974884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759036123752594,"y":0.13076923787593842},{"x":0.7771084308624268,"y":0.13076923787593842},{"x":0.7771084308624268,"y":0.14000000059604645},{"x":0.759036123752594,"y":0.14000000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.759036123752594,0.13076923787593842,0.7771084308624268,0.14000000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781124472618103,"y":0.14615385234355927},{"x":0.823293149471283,"y":0.14461538195610046},{"x":0.823293149471283,"y":0.1553846150636673},{"x":0.781124472618103,"y":0.1584615409374237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.781124472618103,0.14615385234355927,0.823293149471283,0.1553846150636673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7449799180030823,"y":0.14769230782985687},{"x":0.7771084308624268,"y":0.14615385234355927},{"x":0.7771084308624268,"y":0.1584615409374237},{"x":0.7449799180030823,"y":0.1584615409374237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7449799180030823,0.14769230782985687,0.7771084308624268,0.1584615409374237]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991967797279358,"y":0.16461537778377533},{"x":0.823293149471283,"y":0.16461537778377533},{"x":0.823293149471283,"y":0.17538461089134216},{"x":0.7991967797279358,"y":0.17692308127880096}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.7991967797279358,0.16461537778377533,0.823293149471283,0.17538461089134216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911646366119385,"y":0.18153846263885498},{"x":0.823293149471283,"y":0.18153846263885498},{"x":0.823293149471283,"y":0.19384615123271942},{"x":0.7911646366119385,"y":0.19384615123271942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7911646366119385,0.18153846263885498,0.823293149471283,0.19384615123271942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530120611190796,"y":0.18153846263885498},{"x":0.7871485948562622,"y":0.18153846263885498},{"x":0.7871485948562622,"y":0.19384615123271942},{"x":0.7530120611190796,"y":0.19538462162017822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7530120611190796,0.18153846263885498,0.7871485948562622,0.19384615123271942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.718875527381897,"y":0.1830769181251526},{"x":0.7489959597587585,"y":0.18153846263885498},{"x":0.7489959597587585,"y":0.19538462162017822},{"x":0.718875527381897,"y":0.19538462162017822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.718875527381897,0.1830769181251526,0.7489959597587585,0.19538462162017822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871485948562622,"y":0.19846153259277344},{"x":0.823293149471283,"y":0.19846153259277344},{"x":0.823293149471283,"y":0.20923076570034027},{"x":0.7871485948562622,"y":0.20923076570034027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7871485948562622,0.19846153259277344,0.823293149471283,0.20923076570034027]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7168674468994141,"y":0.11230769008398056},{"x":0.823293149471283,"y":0.11076922714710236},{"x":0.827309250831604,"y":0.21076923608779907},{"x":0.7208835482597351,"y":0.21230769157409668}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7118674468994141,0.10530769008398055,0.832309250831604,0.21776923608779908],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5301204919815063,"y":0.16461537778377533},{"x":0.6465863585472107,"y":0.16461537778377533},{"x":0.6465863585472107,"y":0.17384615540504456},{"x":0.5301204919815063,"y":0.17384615540504456}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-964-462-447-6","boundary":[0.5301204919815063,0.16461537778377533,0.6465863585472107,0.17384615540504456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5301204919815063,"y":0.16461537778377533},{"x":0.6465863585472107,"y":0.16461537778377533},{"x":0.6465863585472107,"y":0.17384615540504456},{"x":0.5301204919815063,"y":0.17384615540504456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5251204919815063,0.15761537778377532,0.6515863585472107,0.18084615540504456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6325300931930542,"y":0.18153846263885498},{"x":0.6465863585472107,"y":0.18153846263885498},{"x":0.6465863585472107,"y":0.19230769574642181},{"x":0.6325300931930542,"y":0.19230769574642181}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"فیپا","boundary":[0.6325300931930542,0.18153846263885498,0.6465863585472107,0.19230769574642181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204819083213806,"y":0.19846153259277344},{"x":0.6445783376693726,"y":0.19846153259277344},{"x":0.6445783376693726,"y":0.21076923608779907},{"x":0.6204819083213806,"y":0.21076923608779907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6204819083213806,0.19846153259277344,0.6445783376693726,0.21076923608779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5943775177001953,"y":0.19846153259277344},{"x":0.6184738874435425,"y":0.19846153259277344},{"x":0.6184738874435425,"y":0.21076923608779907},{"x":0.5943775177001953,"y":0.21076923608779907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5943775177001953,0.19846153259277344,0.6184738874435425,0.21076923608779907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586345374584198,"y":0.19846153259277344},{"x":0.5903614163398743,"y":0.19846153259277344},{"x":0.5903614163398743,"y":0.21076923608779907},{"x":0.586345374584198,"y":0.21076923608779907}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.586345374584198,0.19846153259277344,0.5903614163398743,0.21076923608779907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7099999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586345374584198,"y":0.18153846263885498},{"x":0.6465863585472107,"y":0.18153846263885498},{"x":0.6465863585472107,"y":0.21076923608779907},{"x":0.5883533954620361,"y":0.21076923608779907}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.581345374584198,0.17453846263885497,0.6515863585472107,0.21776923608779908],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14457830786705017,"y":0.2138461470603943},{"x":0.20481927692890167,"y":0.2138461470603943},{"x":0.20481927692890167,"y":0.22769230604171753},{"x":0.14457830786705017,"y":0.22769230604171753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Advanced","boundary":[0.14457830786705017,0.2138461470603943,0.20481927692890167,0.22769230604171753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20883534848690033,"y":0.2138461470603943},{"x":0.27710843086242676,"y":0.2138461470603943},{"x":0.27710843086242676,"y":0.22769230604171753},{"x":0.20883534848690033,"y":0.22769230604171753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"managerial","boundary":[0.20883534848690033,0.2138461470603943,0.27710843086242676,0.22769230604171753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2811245024204254,"y":0.2138461470603943},{"x":0.3473895490169525,"y":0.2138461470603943},{"x":0.3473895490169525,"y":0.22769230604171753},{"x":0.2811245024204254,"y":0.22769230604171753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"accounting","boundary":[0.2811245024204254,0.2138461470603943,0.3473895490169525,0.22769230604171753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34939759969711304,"y":0.2153846174478531},{"x":0.3534136414527893,"y":0.2153846174478531},{"x":0.3534136414527893,"y":0.22769230604171753},{"x":0.34939759969711304,"y":0.22769230604171753}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.34939759969711304,0.2153846174478531,0.3534136414527893,0.22769230604171753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534136414527893,"y":0.2153846174478531},{"x":0.3855421543121338,"y":0.2153846174478531},{"x":0.3855421543121338,"y":0.22769230604171753},{"x":0.3534136414527893,"y":0.22769230604171753}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"c1986","boundary":[0.3534136414527893,0.2153846174478531,0.3855421543121338,0.22769230604171753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875502049922943,"y":0.2153846174478531},{"x":0.39156627655029297,"y":0.2153846174478531},{"x":0.39156627655029297,"y":0.22769230604171753},{"x":0.3875502049922943,"y":0.22769230604171753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3875502049922943,0.2153846174478531,0.39156627655029297,0.22769230604171753]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14457830786705017,"y":0.2138461470603943},{"x":0.39156627655029297,"y":0.2153846174478531},{"x":0.39156627655029297,"y":0.22769230604171753},{"x":0.14457830786705017,"y":0.22769230604171753}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13957830786705017,0.20684614706039428,0.396566276550293,0.23469230604171754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871485948562622,"y":0.23384615778923035},{"x":0.823293149471283,"y":0.23384615778923035},{"x":0.823293149471283,"y":0.24307692050933838},{"x":0.7871485948562622,"y":0.24307692050933838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7871485948562622,0.23384615778923035,0.823293149471283,0.24307692050933838]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871485948562622,"y":0.23384615778923035},{"x":0.823293149471283,"y":0.23384615778923035},{"x":0.823293149471283,"y":0.24307692050933838},{"x":0.7871485948562622,"y":0.24307692050933838}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7821485948562622,0.22684615778923034,0.828293149471283,0.2500769205093384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871485948562622,"y":0.2507692277431488},{"x":0.823293149471283,"y":0.2507692277431488},{"x":0.823293149471283,"y":0.25999999046325684},{"x":0.7871485948562622,"y":0.25999999046325684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7871485948562622,0.2507692277431488,0.823293149471283,0.25999999046325684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871485948562622,"y":0.2507692277431488},{"x":0.823293149471283,"y":0.2507692277431488},{"x":0.823293149471283,"y":0.25999999046325684},{"x":0.7871485948562622,"y":0.25999999046325684}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7821485948562622,0.2437692277431488,0.828293149471283,0.26699999046325684],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931727170944214,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8253012299537659,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8253012299537659,"y":0.2784615457057953},{"x":0.7931727170944214,"y":0.2784615457057953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7931727170944214,0.26923078298568726,0.8253012299537659,0.2784615457057953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931727170944214,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8253012299537659,"y":0.26923078298568726},{"x":0.8253012299537659,"y":0.2784615457057953},{"x":0.7931727170944214,"y":0.2784615457057953}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7881727170944214,0.26223078298568725,0.8303012299537659,0.2854615457057953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951807379722595,"y":0.2830769121646881},{"x":0.823293149471283,"y":0.2815384566783905},{"x":0.823293149471283,"y":0.29384616017341614},{"x":0.7971887588500977,"y":0.29538461565971375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7951807379722595,0.2830769121646881,0.823293149471283,0.29384616017341614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650602459907532,"y":0.2846153974533081},{"x":0.7931727170944214,"y":0.2830769121646881},{"x":0.7931727170944214,"y":0.29538461565971375},{"x":0.7650602459907532,"y":0.29692307114601135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7650602459907532,0.2846153974533081,0.7931727170944214,0.29538461565971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951807379722595,"y":0.30000001192092896},{"x":0.823293149471283,"y":0.29846152663230896},{"x":0.8253012299537659,"y":0.3107692301273346},{"x":0.7971887588500977,"y":0.3123076856136322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7951807379722595,0.30000001192092896,0.8253012299537659,0.3107692301273346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650602459907532,"y":0.30153846740722656},{"x":0.7931727170944214,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7931727170944214,"y":0.3138461410999298},{"x":0.7650602459907532,"y":0.3138461410999298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7650602459907532,0.30153846740722656,0.7931727170944214,0.3138461410999298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951807379722595,"y":0.318461537361145},{"x":0.823293149471283,"y":0.3169230818748474},{"x":0.8253012299537659,"y":0.32923075556755066},{"x":0.7971887588500977,"y":0.32923075556755066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7951807379722595,0.318461537361145,0.8253012299537659,0.32923075556755066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650602459907532,"y":0.3199999928474426},{"x":0.7931727170944214,"y":0.318461537361145},{"x":0.7931727170944214,"y":0.33076924085617065},{"x":0.7650602459907532,"y":0.33230769634246826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7650602459907532,0.3199999928474426,0.7931727170944214,0.33076924085617065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7610442042350769,"y":0.2846153974533081},{"x":0.823293149471283,"y":0.2815384566783905},{"x":0.827309250831604,"y":0.32923075556755066},{"x":0.7650602459907532,"y":0.33230769634246826}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7560442042350769,0.2776153974533081,0.832309250831604,0.33623075556755067],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6325300931930542,"y":0.23384615778923035},{"x":0.6465863585472107,"y":0.23384615778923035},{"x":0.6465863585472107,"y":0.2461538463830948},{"x":0.6325300931930542,"y":0.2461538463830948}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6325300931930542,0.23384615778923035,0.6465863585472107,0.2461538463830948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6144578456878662,"y":0.23384615778923035},{"x":0.6285140514373779,"y":0.23384615778923035},{"x":0.6285140514373779,"y":0.2461538463830948},{"x":0.6144578456878662,"y":0.2461538463830948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6144578456878662,0.23384615778923035,0.6285140514373779,0.2461538463830948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124498248100281,"y":0.2507692277431488},{"x":0.6485943794250488,"y":0.2507692277431488},{"x":0.6485943794250488,"y":0.26153847575187683},{"x":0.6124498248100281,"y":0.26153847575187683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6124498248100281,0.2507692277431488,0.6485943794250488,0.26153847575187683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6104417443275452,"y":0.2507692277431488},{"x":0.6124498248100281,"y":0.2507692277431488},{"x":0.6124498248100281,"y":0.26153847575187683},{"x":0.6104417443275452,"y":0.26153847575187683}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6104417443275452,0.2507692277431488,0.6124498248100281,0.26153847575187683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.26615384221076965},{"x":0.6465863585472107,"y":0.26615384221076965},{"x":0.6465863585472107,"y":0.2784615457057953},{"x":0.6024096608161926,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.6004015803337097,0.26615384221076965,0.6465863585472107,0.2784615457057953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622490048408508,"y":0.26769229769706726},{"x":0.5963855385780334,"y":0.26769229769706726},{"x":0.5963855385780334,"y":0.2784615457057953},{"x":0.5622490048408508,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5622490048408508,0.26769229769706726,0.5963855385780334,0.2784615457057953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244980096817017,"y":0.2846153974533081},{"x":0.6485943794250488,"y":0.2861538529396057},{"x":0.6465863585472107,"y":0.29692307114601135},{"x":0.6244980096817017,"y":0.29692307114601135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمازی","boundary":[0.6244980096817017,0.2846153974533081,0.6465863585472107,0.29692307114601135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184738874435425,"y":0.2846153974533081},{"x":0.6224899888038635,"y":0.2846153974533081},{"x":0.6224899888038635,"y":0.29692307114601135},{"x":0.6184738874435425,"y":0.29692307114601135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184738874435425,0.2846153974533081,0.6224899888038635,0.29692307114601135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5903614163398743,"y":0.2830769121646881},{"x":0.6124498248100281,"y":0.2846153974533081},{"x":0.6124498248100281,"y":0.29692307114601135},{"x":0.5883533954620361,"y":0.29538461565971375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5903614163398743,0.2830769121646881,0.6124498248100281,0.29692307114601135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843373537063599,"y":0.2830769121646881},{"x":0.586345374584198,"y":0.2830769121646881},{"x":0.5843373537063599,"y":0.29538461565971375},{"x":0.5823293328285217,"y":0.29538461565971375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5843373537063599,0.2830769121646881,0.5843373537063599,0.29538461565971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5542168617248535,"y":0.2815384566783905},{"x":0.5783132314682007,"y":0.2830769121646881},{"x":0.5783132314682007,"y":0.29384616017341614},{"x":0.5522088408470154,"y":0.29384616017341614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1331","boundary":[0.5542168617248535,0.2815384566783905,0.5783132314682007,0.29384616017341614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522088408470154,"y":0.23384615778923035},{"x":0.6485943794250488,"y":0.23384615778923035},{"x":0.6485943794250488,"y":0.29692307114601135},{"x":0.5522088408470154,"y":0.29692307114601135}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5472088408470154,0.22684615778923034,0.6535943794250488,0.30392307114601136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321285128593445,"y":0.2861538529396057},{"x":0.5321285128593445,"y":0.2861538529396057},{"x":0.5341365337371826,"y":0.29538461565971375},{"x":0.5321285128593445,"y":0.29538461565971375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5321285128593445,0.2861538529396057,0.5341365337371826,0.29538461565971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49598392844200134,"y":0.2876923084259033},{"x":0.5261043906211853,"y":0.2861538529396057},{"x":0.5261043906211853,"y":0.29538461565971375},{"x":0.49799197912216187,"y":0.29692307114601135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.49598392844200134,0.2876923084259033,0.5261043906211853,0.29538461565971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124498248100281,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6485943794250488,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6485943794250488,"y":0.3138461410999298},{"x":0.6124498248100281,"y":0.3138461410999298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.6124498248100281,0.30000001192092896,0.6485943794250488,0.3138461410999298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6064257025718689,"y":0.30000001192092896},{"x":0.608433723449707,"y":0.30000001192092896},{"x":0.608433723449707,"y":0.3138461410999298},{"x":0.6064257025718689,"y":0.3138461410999298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6064257025718689,0.30000001192092896,0.608433723449707,0.3138461410999298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5783132314682007,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6004015803337097,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6004015803337097,"y":0.3138461410999298},{"x":0.5783132314682007,"y":0.3138461410999298}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهلا","boundary":[0.5783132314682007,0.30000001192092896,0.6004015803337097,0.3138461410999298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763052105903625,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5803213119506836,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5803213119506836,"y":0.3138461410999298},{"x":0.5763052105903625,"y":0.3138461410999298}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5763052105903625,0.30000001192092896,0.5803213119506836,0.3138461410999298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481927990913391,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5722891688346863,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5722891688346863,"y":0.3138461410999298},{"x":0.5481927990913391,"y":0.3138461410999298}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"1362","boundary":[0.5481927990913391,0.30000001192092896,0.5722891688346863,0.3138461410999298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361445546150208,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5381526350975037,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5381526350975037,"y":0.3138461410999298},{"x":0.5361445546150208,"y":0.3138461410999298}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5361445546150208,0.30000001192092896,0.5381526350975037,0.3138461410999298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321285128593445,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5341365337371826,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5341365337371826,"y":0.3138461410999298},{"x":0.5321285128593445,"y":0.3138461410999298}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5321285128593445,0.30000001192092896,0.5341365337371826,0.3138461410999298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49799197912216187,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5281124711036682,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5281124711036682,"y":0.3138461410999298},{"x":0.49799197912216187,"y":0.3138461410999298}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.49799197912216187,0.30000001192092896,0.5281124711036682,0.3138461410999298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6144578456878662,"y":0.3169230818748474},{"x":0.6465863585472107,"y":0.3169230818748474},{"x":0.6465863585472107,"y":0.32769230008125305},{"x":0.6144578456878662,"y":0.32923075556755066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6144578456878662,0.3169230818748474,0.6465863585472107,0.32769230008125305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843373537063599,"y":0.318461537361145},{"x":0.608433723449707,"y":0.3169230818748474},{"x":0.608433723449707,"y":0.32923075556755066},{"x":0.5843373537063599,"y":0.32923075556755066}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5843373537063599,0.318461537361145,0.608433723449707,0.32923075556755066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823293328285217,"y":0.318461537361145},{"x":0.5843373537063599,"y":0.318461537361145},{"x":0.586345374584198,"y":0.32923075556755066},{"x":0.5823293328285217,"y":0.32923075556755066}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5823293328285217,0.318461537361145,0.586345374584198,0.32923075556755066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5562248826026917,"y":0.318461537361145},{"x":0.5763052105903625,"y":0.318461537361145},{"x":0.5783132314682007,"y":0.32923075556755066},{"x":0.5562248826026917,"y":0.33076924085617065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5562248826026917,0.318461537361145,0.5783132314682007,0.32923075556755066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.3199999928474426},{"x":0.5522088408470154,"y":0.318461537361145},{"x":0.5542168617248535,"y":0.33076924085617065},{"x":0.5361445546150208,"y":0.33076924085617065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5341365337371826,0.3199999928474426,0.5542168617248535,0.33076924085617065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204819083213806,"y":0.33384615182876587},{"x":0.6465863585472107,"y":0.33384615182876587},{"x":0.6465863585472107,"y":0.3476923108100891},{"x":0.6204819083213806,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"1392","boundary":[0.6204819083213806,0.33384615182876587,0.6465863585472107,0.3476923108100891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6104417443275452,"y":0.33384615182876587},{"x":0.6144578456878662,"y":0.33384615182876587},{"x":0.6144578456878662,"y":0.3476923108100891},{"x":0.6104417443275452,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.6104417443275452,0.33384615182876587,0.6144578456878662,0.3476923108100891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6024096608161926,"y":0.33384615182876587},{"x":0.6064257025718689,"y":0.33384615182876587},{"x":0.6064257025718689,"y":0.3476923108100891},{"x":0.6024096608161926,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"7","boundary":[0.6024096608161926,0.33384615182876587,0.6064257025718689,0.3476923108100891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5963855385780334,"y":0.33384615182876587},{"x":0.6004015803337097,"y":0.33384615182876587},{"x":0.6004015803337097,"y":0.3476923108100891},{"x":0.5963855385780334,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ح","boundary":[0.5963855385780334,0.33384615182876587,0.6004015803337097,0.3476923108100891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341365337371826,"y":0.33384615182876587},{"x":0.5823293328285217,"y":0.33384615182876587},{"x":0.5823293328285217,"y":0.3476923108100891},{"x":0.5341365337371826,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"HF5635","boundary":[0.5341365337371826,0.33384615182876587,0.5823293328285217,0.3476923108100891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823293328285217,"y":0.33384615182876587},{"x":0.586345374584198,"y":0.33384615182876587},{"x":0.586345374584198,"y":0.3476923108100891},{"x":0.5823293328285217,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5823293328285217,0.33384615182876587,0.586345374584198,0.3476923108100891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883533954620361,"y":0.33384615182876587},{"x":0.5923694968223572,"y":0.33384615182876587},{"x":0.5923694968223572,"y":0.3476923108100891},{"x":0.5883533954620361,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.5883533954620361,0.33384615182876587,0.5923694968223572,0.3476923108100891]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6800000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49598392844200134,"y":0.2861538529396057},{"x":0.6465863585472107,"y":0.2830769121646881},{"x":0.6485943794250488,"y":0.3476923108100891},{"x":0.49799197912216187,"y":0.3492307662963867}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49098392844200134,0.2791538529396057,0.6535943794250488,0.3546923108100891],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8112449645996094,"y":0.3369230628013611},{"x":0.8253012299537659,"y":0.3384615480899811},{"x":0.823293149471283,"y":0.3492307662963867},{"x":0.8112449645996094,"y":0.3492307662963867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8112449645996094,0.3369230628013611,0.823293149471283,0.3492307662963867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831325531005859,"y":0.3369230628013611},{"x":0.8072289228439331,"y":0.3369230628013611},{"x":0.805220901966095,"y":0.3492307662963867},{"x":0.7831325531005859,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7831325531005859,0.3369230628013611,0.805220901966095,0.3492307662963867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530120611190796,"y":0.3353846073150635},{"x":0.7791164517402649,"y":0.3369230628013611},{"x":0.7791164517402649,"y":0.3476923108100891},{"x":0.7530120611190796,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7530120611190796,0.3353846073150635,0.7791164517402649,0.3476923108100891]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530120611190796,"y":0.3353846073150635},{"x":0.8253012299537659,"y":0.3384615480899811},{"x":0.823293149471283,"y":0.3492307662963867},{"x":0.7530120611190796,"y":0.3476923108100891}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7480120611190796,0.32838460731506347,0.828293149471283,0.3562307662963867],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5943775177001953,"y":0.3507692217826843},{"x":0.6445783376693726,"y":0.3507692217826843},{"x":0.6445783376693726,"y":0.36000001430511475},{"x":0.5943775177001953,"y":0.36153846979141235}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"658/1511","boundary":[0.5943775177001953,0.3507692217826843,0.6445783376693726,0.36000001430511475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5943775177001953,"y":0.3507692217826843},{"x":0.6445783376693726,"y":0.3507692217826843},{"x":0.6445783376693726,"y":0.36000001430511475},{"x":0.5943775177001953,"y":0.36153846979141235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5893775177001953,0.3437692217826843,0.6495783376693726,0.36700001430511475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8092369437217712,"y":0.35538461804389954},{"x":0.823293149471283,"y":0.35538461804389954},{"x":0.823293149471283,"y":0.36461538076400757},{"x":0.8092369437217712,"y":0.36461538076400757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8092369437217712,0.35538461804389954,0.823293149471283,0.36461538076400757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781124472618103,"y":0.35538461804389954},{"x":0.805220901966095,"y":0.35538461804389954},{"x":0.805220901966095,"y":0.36461538076400757},{"x":0.781124472618103,"y":0.36461538076400757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.781124472618103,0.35538461804389954,0.805220901966095,0.36461538076400757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7510040402412415,"y":0.35538461804389954},{"x":0.7771084308624268,"y":0.35538461804389954},{"x":0.7771084308624268,"y":0.36461538076400757},{"x":0.7510040402412415,"y":0.36461538076400757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7510040402412415,0.35538461804389954,0.7771084308624268,0.36461538076400757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7971887588500977,"y":0.3692307770252228},{"x":0.823293149471283,"y":0.3692307770252228},{"x":0.823293149471283,"y":0.381538450717926},{"x":0.7971887588500977,"y":0.381538450717926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7971887588500977,0.3692307770252228,0.823293149471283,0.381538450717926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7429718971252441,"y":0.3692307770252228},{"x":0.7951807379722595,"y":0.3692307770252228},{"x":0.7951807379722595,"y":0.383076936006546},{"x":0.7429718971252441,"y":0.383076936006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7429718971252441,0.3692307770252228,0.7951807379722595,0.383076936006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228915691375732,"y":0.3707692325115204},{"x":0.7389557957649231,"y":0.3707692325115204},{"x":0.7389557957649231,"y":0.383076936006546},{"x":0.7228915691375732,"y":0.383076936006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7228915691375732,0.3707692325115204,0.7389557957649231,0.383076936006546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228915691375732,"y":0.35538461804389954},{"x":0.823293149471283,"y":0.35538461804389954},{"x":0.8253012299537659,"y":0.381538450717926},{"x":0.7228915691375732,"y":0.383076936006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7178915691375732,0.34838461804389953,0.8303012299537659,0.38853845071792603],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983935594558716,"y":0.3692307770252228},{"x":0.6465863585472107,"y":0.3692307770252228},{"x":0.6465863585472107,"y":0.3784615397453308},{"x":0.5983935594558716,"y":0.3784615397453308}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"3180034","boundary":[0.5983935594558716,0.3692307770252228,0.6465863585472107,0.3784615397453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983935594558716,"y":0.3692307770252228},{"x":0.6465863585472107,"y":0.3692307770252228},{"x":0.6465863585472107,"y":0.3784615397453308},{"x":0.5983935594558716,"y":0.3784615397453308}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5933935594558716,0.36223077702522277,0.6515863585472107,0.3854615397453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831325531005859,"y":0.39384615421295166},{"x":0.8473895788192749,"y":0.39384615421295166},{"x":0.8473895788192749,"y":0.4107692241668701},{"x":0.7831325531005859,"y":0.4107692241668701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.7831325531005859,0.39384615421295166,0.8473895788192749,0.4107692241668701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349397540092468,"y":0.39384615421295166},{"x":0.781124472618103,"y":0.39384615421295166},{"x":0.781124472618103,"y":0.4107692241668701},{"x":0.7349397540092468,"y":0.4107692241668701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7349397540092468,0.39384615421295166,0.781124472618103,0.4107692241668701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6867470145225525,"y":0.39384615421295166},{"x":0.7309237122535706,"y":0.39384615421295166},{"x":0.7309237122535706,"y":0.4107692241668701},{"x":0.6867470145225525,"y":0.4107692241668701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.6867470145225525,0.39384615421295166,0.7309237122535706,0.4107692241668701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831325531005859,"y":0.41999998688697815},{"x":0.8473895788192749,"y":0.41999998688697815},{"x":0.8473895788192749,"y":0.4338461458683014},{"x":0.7831325531005859,"y":0.4338461458683014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگردانندگان","boundary":[0.7831325531005859,0.41999998688697815,0.8473895788192749,0.4338461458683014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771084308624268,"y":0.41999998688697815},{"x":0.781124472618103,"y":0.41999998688697815},{"x":0.781124472618103,"y":0.4338461458683014},{"x":0.7771084308624268,"y":0.4338461458683014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7771084308624268,0.41999998688697815,0.781124472618103,0.4338461458683014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489959597587585,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7730923891067505,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7730923891067505,"y":0.4338461458683014},{"x":0.7489959597587585,"y":0.4338461458683014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7489959597587585,0.41999998688697815,0.7730923891067505,0.4338461458683014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7148594260215759,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7449799180030823,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7449799180030823,"y":0.4338461458683014},{"x":0.7148594260215759,"y":0.4338461458683014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7148594260215759,0.41999998688697815,0.7449799180030823,0.4338461458683014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6807228922843933,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7108433842658997,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7108433842658997,"y":0.4338461458683014},{"x":0.6807228922843933,"y":0.4338461458683014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمازی","boundary":[0.6807228922843933,0.41999998688697815,0.7108433842658997,0.4338461458683014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6686747074127197,"y":0.41999998688697815},{"x":0.6746987700462341,"y":0.41999998688697815},{"x":0.6746987700462341,"y":0.4338461458683014},{"x":0.6686747074127197,"y":0.4338461458683014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6686747074127197,0.41999998688697815,0.6746987700462341,0.4338461458683014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405622363090515,"y":0.41999998688697815},{"x":0.6646586060523987,"y":0.41999998688697815},{"x":0.6646586060523987,"y":0.4338461458683014},{"x":0.6405622363090515,"y":0.4338461458683014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهلا","boundary":[0.6405622363090515,0.41999998688697815,0.6646586060523987,0.4338461458683014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5923694968223572,"y":0.41999998688697815},{"x":0.6385542154312134,"y":0.41999998688697815},{"x":0.6385542154312134,"y":0.4338461458683014},{"x":0.5923694968223572,"y":0.4338461458683014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.5923694968223572,0.41999998688697815,0.6385542154312134,0.4338461458683014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8253012299537659,"y":0.4399999976158142},{"x":0.8473895788192749,"y":0.4399999976158142},{"x":0.8473895788192749,"y":0.45384615659713745},{"x":0.8253012299537659,"y":0.45384615659713745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.8253012299537659,0.4399999976158142,0.8473895788192749,0.45384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823293149471283,"y":0.4399999976158142},{"x":0.827309250831604,"y":0.4399999976158142},{"x":0.827309250831604,"y":0.45230770111083984},{"x":0.823293149471283,"y":0.45230770111083984}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.823293149471283,0.4399999976158142,0.827309250831604,0.45230770111083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751004099845886,"y":0.4399999976158142},{"x":0.8192771077156067,"y":0.4399999976158142},{"x":0.8192771077156067,"y":0.45384615659713745},{"x":0.7751004099845886,"y":0.45230770111083984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7751004099845886,0.4399999976158142,0.8192771077156067,0.45384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329317331314087,"y":0.4384615421295166},{"x":0.7690762877464294,"y":0.4399999976158142},{"x":0.7690762877464294,"y":0.45384615659713745},{"x":0.7329317331314087,"y":0.45230770111083984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7329317331314087,0.4384615421295166,0.7690762877464294,0.45384615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6987951993942261,"y":0.4384615421295166},{"x":0.7269076108932495,"y":0.4384615421295166},{"x":0.7269076108932495,"y":0.45230770111083984},{"x":0.6987951993942261,"y":0.45230770111083984}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6987951993942261,0.4384615421295166,0.7269076108932495,0.45230770111083984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8253012299537659,"y":0.46000000834465027},{"x":0.8473895788192749,"y":0.46000000834465027},{"x":0.845381498336792,"y":0.4738461673259735},{"x":0.823293149471283,"y":0.4738461673259735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8253012299537659,0.46000000834465027,0.845381498336792,0.4738461673259735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8092369437217712,"y":0.45846155285835266},{"x":0.8192771077156067,"y":0.46000000834465027},{"x":0.8192771077156067,"y":0.4738461673259735},{"x":0.8072289228439331,"y":0.4738461673259735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8092369437217712,0.45846155285835266,0.8192771077156067,0.4738461673259735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991967797279358,"y":0.45846155285835266},{"x":0.8032128810882568,"y":0.45846155285835266},{"x":0.8032128810882568,"y":0.4723076820373535},{"x":0.7991967797279358,"y":0.4723076820373535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7991967797279358,0.45846155285835266,0.8032128810882568,0.4723076820373535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650602459907532,"y":0.45692306756973267},{"x":0.7951807379722595,"y":0.45846155285835266},{"x":0.7931727170944214,"y":0.4723076820373535},{"x":0.7650602459907532,"y":0.4707692265510559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1392","boundary":[0.7650602459907532,0.45692306756973267,0.7931727170944214,0.4723076820373535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805220901966095,"y":0.47846153378486633},{"x":0.8473895788192749,"y":0.47999998927116394},{"x":0.845381498336792,"y":0.4953846037387848},{"x":0.805220901966095,"y":0.4938461482524872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.805220901966095,0.47846153378486633,0.845381498336792,0.4953846037387848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991967797279358,"y":0.47846153378486633},{"x":0.8032128810882568,"y":0.47846153378486633},{"x":0.8012048006057739,"y":0.4923076927661896},{"x":0.7971887588500977,"y":0.4923076927661896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7991967797279358,0.47846153378486633,0.8012048006057739,0.4923076927661896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650602459907532,"y":0.4769230782985687},{"x":0.7951807379722595,"y":0.47846153378486633},{"x":0.7931727170944214,"y":0.4923076927661896},{"x":0.7650602459907532,"y":0.4923076927661896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"1000","boundary":[0.7650602459907532,0.4769230782985687,0.7931727170944214,0.4923076927661896]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8172690868377686,"y":0.5},{"x":0.8473895788192749,"y":0.5},{"x":0.8473895788192749,"y":0.5123077034950256},{"x":0.8172690868377686,"y":0.5123077034950256}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.8172690868377686,0.5,0.8473895788192749,0.5123077034950256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5923694968223572,"y":0.39384615421295166},{"x":0.8473895788192749,"y":0.39384615421295166},{"x":0.8473895788192749,"y":0.5123077034950256},{"x":0.5923694968223572,"y":0.5123077034950256}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5873694968223572,0.38684615421295165,0.8523895788192749,0.5193077034950256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17670682072639465,"y":0.47999998927116394},{"x":0.17670682072639465,"y":0.48769229650497437},{"x":0.1606425642967224,"y":0.48769229650497437},{"x":0.1606425642967224,"y":0.47999998927116394}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"T","boundary":[0.17670682072639465,0.47999998927116394,0.1606425642967224,0.48769229650497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17670682072639465,"y":0.47999998927116394},{"x":0.17670682072639465,"y":0.48769229650497437},{"x":0.1606425642967224,"y":0.48769229650497437},{"x":0.1606425642967224,"y":0.47999998927116394}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.17170682072639465,0.47299998927116393,0.16564256429672242,0.49469229650497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.694779098033905,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7168674468994141,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7168674468994141,"y":0.5538461804389954},{"x":0.694779098033905,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.694779098033905,0.5384615659713745,0.7168674468994141,0.5538461804389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6887550354003906,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6887550354003906,"y":0.5538461804389954},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6666666865348816,0.5384615659713745,0.6887550354003906,0.5538461804389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6385542154312134,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6606425642967224,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6606425642967224,"y":0.5538461804389954},{"x":0.6385542154312134,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6385542154312134,0.5384615659713745,0.6606425642967224,0.5538461804389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6104417443275452,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6345381736755371,"y":0.5384615659713745},{"x":0.6345381736755371,"y":0.5538461804389954},{"x":0.6104417443275452,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6104417443275452,0.5384615659713745,0.6345381736755371,0.5538461804389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586345374584198,"y":0.5384615659713745},{"x":0.608433723449707,"y":0.5384615659713745},{"x":0.608433723449707,"y":0.5538461804389954},{"x":0.586345374584198,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.586345374584198,0.5384615659713745,0.608433723449707,0.5538461804389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5461847186088562,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5823293328285217,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5823293328285217,"y":0.5538461804389954},{"x":0.5461847186088562,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5461847186088562,0.5384615659713745,0.5823293328285217,0.5538461804389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120481848716736,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5401606559753418,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5401606559753418,"y":0.5538461804389954},{"x":0.5120481848716736,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5120481848716736,0.5384615659713745,0.5401606559753418,0.5538461804389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46987950801849365,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5080321431159973,"y":0.5384615659713745},{"x":0.5080321431159973,"y":0.5538461804389954},{"x":0.46987950801849365,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.46987950801849365,0.5384615659713745,0.5080321431159973,0.5538461804389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44979920983314514,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4658634662628174,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4658634662628174,"y":0.5538461804389954},{"x":0.44979920983314514,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.44979920983314514,0.5384615659713745,0.4658634662628174,0.5538461804389954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42369478940963745,"y":0.5384615659713745},{"x":0.44377508759498596,"y":0.5384615659713745},{"x":0.44377508759498596,"y":0.552307665348053},{"x":0.42369478940963745,"y":0.552307665348053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.42369478940963745,0.5384615659713745,0.44377508759498596,0.552307665348053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41767069697380066,"y":0.5384615659713745},{"x":0.42168673872947693,"y":0.5384615659713745},{"x":0.42168673872947693,"y":0.552307665348053},{"x":0.41767069697380066,"y":0.552307665348053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41767069697380066,0.5384615659713745,0.42168673872947693,0.552307665348053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41566264629364014,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4196787178516388,"y":0.5384615659713745},{"x":0.4196787178516388,"y":0.552307665348053},{"x":0.41566264629364014,"y":0.552307665348053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.41566264629364014,0.5384615659713745,0.4196787178516388,0.552307665348053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41566264629364014,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7168674468994141,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7168674468994141,"y":0.5538461804389954},{"x":0.41566264629364014,"y":0.5538461804389954}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41066264629364013,0.5314615659713745,0.7218674468994141,0.5608461804389954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8132529854774475,"y":0.5784615278244019},{"x":0.8473895788192749,"y":0.5784615278244019},{"x":0.8473895788192749,"y":0.5907692313194275},{"x":0.8132529854774475,"y":0.5907692313194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8132529854774475,0.5784615278244019,0.8473895788192749,0.5907692313194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650602459907532,"y":0.5784615278244019},{"x":0.8112449645996094,"y":0.5784615278244019},{"x":0.8112449645996094,"y":0.5907692313194275},{"x":0.7650602459907532,"y":0.5907692313194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7650602459907532,0.5784615278244019,0.8112449645996094,0.5907692313194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7208835482597351,"y":0.5784615278244019},{"x":0.759036123752594,"y":0.5784615278244019},{"x":0.759036123752594,"y":0.5907692313194275},{"x":0.7208835482597351,"y":0.5907692313194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7208835482597351,0.5784615278244019,0.759036123752594,0.5907692313194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847389340400696,"y":0.5784615278244019},{"x":0.7148594260215759,"y":0.5784615278244019},{"x":0.7148594260215759,"y":0.5907692313194275},{"x":0.6847389340400696,"y":0.5907692313194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6847389340400696,0.5784615278244019,0.7148594260215759,0.5907692313194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.5984615087509155},{"x":0.8473895788192749,"y":0.6000000238418579},{"x":0.845381498336792,"y":0.6138461828231812},{"x":0.8212851285934448,"y":0.6123076677322388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8212851285934448,0.5984615087509155,0.845381498336792,0.6138461828231812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7771084308624268,"y":0.5984615087509155},{"x":0.8172690868377686,"y":0.5984615087509155},{"x":0.8152610659599304,"y":0.6123076677322388},{"x":0.7751004099845886,"y":0.6123076677322388}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7771084308624268,0.5984615087509155,0.8152610659599304,0.6123076677322388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7349397540092468,"y":0.5969230532646179},{"x":0.7710843086242676,"y":0.5969230532646179},{"x":0.7710843086242676,"y":0.6123076677322388},{"x":0.7349397540092468,"y":0.6107692122459412}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعادت","boundary":[0.7349397540092468,0.5969230532646179,0.7710843086242676,0.6123076677322388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.618461549282074},{"x":0.845381498336792,"y":0.618461549282074},{"x":0.845381498336792,"y":0.6307692527770996},{"x":0.8212851285934448,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8212851285934448,0.618461549282074,0.845381498336792,0.6307692527770996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871485948562622,"y":0.618461549282074},{"x":0.8152610659599304,"y":0.618461549282074},{"x":0.8152610659599304,"y":0.6323077082633972},{"x":0.7871485948562622,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7871485948562622,0.618461549282074,0.8152610659599304,0.6323077082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7610442042350769,"y":0.6200000047683716},{"x":0.781124472618103,"y":0.618461549282074},{"x":0.781124472618103,"y":0.6323077082633972},{"x":0.7610442042350769,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7610442042350769,0.6200000047683716,0.781124472618103,0.6323077082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7269076108932495,"y":0.6200000047683716},{"x":0.7550200819969177,"y":0.6200000047683716},{"x":0.7550200819969177,"y":0.6323077082633972},{"x":0.7269076108932495,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنجبر","boundary":[0.7269076108932495,0.6200000047683716,0.7550200819969177,0.6323077082633972]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847389340400696,"y":0.5784615278244019},{"x":0.8473895788192749,"y":0.5784615278244019},{"x":0.8473895788192749,"y":0.6323077082633972},{"x":0.6847389340400696,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6797389340400696,0.5714615278244018,0.8523895788192749,0.6393077082633972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8192771077156067,"y":0.6384615302085876},{"x":0.845381498336792,"y":0.6384615302085876},{"x":0.845381498336792,"y":0.6523076891899109},{"x":0.8212851285934448,"y":0.6523076891899109}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8192771077156067,0.6384615302085876,0.845381498336792,0.6523076891899109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781124472618103,"y":0.6415384411811829},{"x":0.8172690868377686,"y":0.6399999856948853},{"x":0.8172690868377686,"y":0.6538461446762085},{"x":0.781124472618103,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.781124472618103,0.6415384411811829,0.8172690868377686,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7429718971252441,"y":0.6415384411811829},{"x":0.781124472618103,"y":0.6384615302085876},{"x":0.7831325531005859,"y":0.6507692337036133},{"x":0.7429718971252441,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.7429718971252441,0.6415384411811829,0.7831325531005859,0.6507692337036133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7429718971252441,"y":0.6415384411811829},{"x":0.845381498336792,"y":0.63692307472229},{"x":0.845381498336792,"y":0.6523076891899109},{"x":0.7429718971252441,"y":0.6569230556488037}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7379718971252441,0.6345384411811829,0.850381498336792,0.6593076891899109],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.6600000262260437},{"x":0.845381498336792,"y":0.6600000262260437},{"x":0.845381498336792,"y":0.6723076701164246},{"x":0.8212851285934448,"y":0.6723076701164246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8212851285934448,0.6600000262260437,0.845381498336792,0.6723076701164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7891566157341003,"y":0.6584615111351013},{"x":0.8152610659599304,"y":0.6584615111351013},{"x":0.8152610659599304,"y":0.6723076701164246},{"x":0.7891566157341003,"y":0.6723076701164246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظفر","boundary":[0.7891566157341003,0.6584615111351013,0.8152610659599304,0.6723076701164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7570281028747559,"y":0.6584615111351013},{"x":0.7871485948562622,"y":0.6600000262260437},{"x":0.7871485948562622,"y":0.6723076701164246},{"x":0.7570281028747559,"y":0.6723076701164246}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7570281028747559,0.6584615111351013,0.7871485948562622,0.6723076701164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823293149471283,"y":0.6800000071525574},{"x":0.8473895788192749,"y":0.6800000071525574},{"x":0.8473895788192749,"y":0.692307710647583},{"x":0.823293149471283,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.823293149471283,0.6800000071525574,0.8473895788192749,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7891566157341003,"y":0.6800000071525574},{"x":0.8152610659599304,"y":0.6800000071525574},{"x":0.8152610659599304,"y":0.692307710647583},{"x":0.7891566157341003,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7891566157341003,0.6800000071525574,0.8152610659599304,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7570281028747559,"y":0.6800000071525574},{"x":0.7851405739784241,"y":0.6800000071525574},{"x":0.7851405739784241,"y":0.692307710647583},{"x":0.7570281028747559,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امامی","boundary":[0.7570281028747559,0.6800000071525574,0.7851405739784241,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.699999988079071},{"x":0.845381498336792,"y":0.699999988079071},{"x":0.845381498336792,"y":0.7123076915740967},{"x":0.8212851285934448,"y":0.7123076915740967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8212851285934448,0.699999988079071,0.845381498336792,0.7123076915740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7891566157341003,"y":0.699999988079071},{"x":0.8172690868377686,"y":0.699999988079071},{"x":0.8172690868377686,"y":0.7123076915740967},{"x":0.7891566157341003,"y":0.7123076915740967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7891566157341003,0.699999988079071,0.8172690868377686,0.7123076915740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7530120611190796,"y":0.699999988079071},{"x":0.7851405739784241,"y":0.699999988079071},{"x":0.7851405739784241,"y":0.7123076915740967},{"x":0.7530120611190796,"y":0.7123076915740967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایزدی","boundary":[0.7530120611190796,0.699999988079071,0.7851405739784241,0.7123076915740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.7200000286102295},{"x":0.845381498336792,"y":0.7200000286102295},{"x":0.845381498336792,"y":0.733846127986908},{"x":0.8212851285934448,"y":0.733846127986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8212851285934448,0.7200000286102295,0.845381498336792,0.733846127986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871485948562622,"y":0.7200000286102295},{"x":0.8152610659599304,"y":0.7200000286102295},{"x":0.8152610659599304,"y":0.733846127986908},{"x":0.7871485948562622,"y":0.733846127986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7871485948562622,0.7200000286102295,0.8152610659599304,0.733846127986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759036123752594,"y":0.7200000286102295},{"x":0.781124472618103,"y":0.7200000286102295},{"x":0.781124472618103,"y":0.733846127986908},{"x":0.759036123752594,"y":0.733846127986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.759036123752594,0.7200000286102295,0.781124472618103,0.733846127986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7248995900154114,"y":0.7200000286102295},{"x":0.7530120611190796,"y":0.7200000286102295},{"x":0.7530120611190796,"y":0.733846127986908},{"x":0.7248995900154114,"y":0.733846127986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلمان","boundary":[0.7248995900154114,0.7200000286102295,0.7530120611190796,0.733846127986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048192620277405,"y":0.7200000286102295},{"x":0.718875527381897,"y":0.7200000286102295},{"x":0.718875527381897,"y":0.733846127986908},{"x":0.7048192620277405,"y":0.733846127986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.7048192620277405,0.7200000286102295,0.718875527381897,0.733846127986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.7400000095367432},{"x":0.845381498336792,"y":0.7400000095367432},{"x":0.845381498336792,"y":0.7538461685180664},{"x":0.8212851285934448,"y":0.7538461685180664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8212851285934448,0.7400000095367432,0.845381498336792,0.7538461685180664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7791164517402649,"y":0.7400000095367432},{"x":0.8172690868377686,"y":0.7400000095367432},{"x":0.8172690868377686,"y":0.7538461685180664},{"x":0.7791164517402649,"y":0.7538461685180664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نجفعلی","boundary":[0.7791164517402649,0.7400000095367432,0.8172690868377686,0.7538461685180664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7309237122535706,"y":0.7400000095367432},{"x":0.7751004099845886,"y":0.7400000095367432},{"x":0.7751004099845886,"y":0.7538461685180664},{"x":0.7309237122535706,"y":0.7538461685180664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمیان","boundary":[0.7309237122535706,0.7400000095367432,0.7751004099845886,0.7538461685180664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.7599999904632568},{"x":0.845381498336792,"y":0.7584615349769592},{"x":0.845381498336792,"y":0.7738461494445801},{"x":0.8212851285934448,"y":0.7738461494445801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8212851285934448,0.7599999904632568,0.845381498336792,0.7738461494445801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931727170944214,"y":0.7599999904632568},{"x":0.8192771077156067,"y":0.7584615349769592},{"x":0.8192771077156067,"y":0.7738461494445801},{"x":0.7931727170944214,"y":0.7738461494445801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایوب","boundary":[0.7931727170944214,0.7599999904632568,0.8192771077156067,0.7738461494445801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759036123752594,"y":0.7599999904632568},{"x":0.7871485948562622,"y":0.7599999904632568},{"x":0.7871485948562622,"y":0.7738461494445801},{"x":0.759036123752594,"y":0.7738461494445801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.759036123752594,0.7599999904632568,0.7871485948562622,0.7738461494445801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7208835482597351,"y":0.7599999904632568},{"x":0.7530120611190796,"y":0.7599999904632568},{"x":0.7530120611190796,"y":0.7738461494445801},{"x":0.7228915691375732,"y":0.7753846049308777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جشنی","boundary":[0.7208835482597351,0.7599999904632568,0.7530120611190796,0.7738461494445801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.7799999713897705},{"x":0.845381498336792,"y":0.7799999713897705},{"x":0.845381498336792,"y":0.7938461303710938},{"x":0.8212851285934448,"y":0.7938461303710938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8212851285934448,0.7799999713897705,0.845381498336792,0.7938461303710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7871485948562622,"y":0.7799999713897705},{"x":0.8152610659599304,"y":0.7799999713897705},{"x":0.8152610659599304,"y":0.7938461303710938},{"x":0.7871485948562622,"y":0.7938461303710938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7871485948562622,0.7799999713897705,0.8152610659599304,0.7938461303710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7610442042350769,"y":0.7799999713897705},{"x":0.781124472618103,"y":0.7799999713897705},{"x":0.781124472618103,"y":0.7938461303710938},{"x":0.7610442042350769,"y":0.7938461303710938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7610442042350769,0.7799999713897705,0.781124472618103,0.7938461303710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7168674468994141,"y":0.7799999713897705},{"x":0.7570281028747559,"y":0.7799999713897705},{"x":0.7570281028747559,"y":0.7938461303710938},{"x":0.7168674468994141,"y":0.7938461303710938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گودرزی","boundary":[0.7168674468994141,0.7799999713897705,0.7570281028747559,0.7938461303710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212851285934448,"y":0.8015384674072266},{"x":0.845381498336792,"y":0.8015384674072266},{"x":0.845381498336792,"y":0.8138461709022522},{"x":0.8212851285934448,"y":0.8138461709022522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8212851285934448,0.8015384674072266,0.845381498336792,0.8138461709022522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7851405739784241,"y":0.8015384674072266},{"x":0.8152610659599304,"y":0.8015384674072266},{"x":0.8152610659599304,"y":0.8153846263885498},{"x":0.7851405739784241,"y":0.8153846263885498}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.7851405739784241,0.8015384674072266,0.8152610659599304,0.8153846263885498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489959597587585,"y":0.8015384674072266},{"x":0.7791164517402649,"y":0.8015384674072266},{"x":0.7791164517402649,"y":0.8153846263885498},{"x":0.7489959597587585,"y":0.8153846263885498}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبی","boundary":[0.7489959597587585,0.8015384674072266,0.7791164517402649,0.8153846263885498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7228915691375732,"y":0.8015384674072266},{"x":0.7449799180030823,"y":0.8015384674072266},{"x":0.7449799180030823,"y":0.8153846263885498},{"x":0.7228915691375732,"y":0.8153846263885498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فانی","boundary":[0.7228915691375732,0.8015384674072266,0.7449799180030823,0.8153846263885498]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048192620277405,"y":0.6584615111351013},{"x":0.8473895788192749,"y":0.6584615111351013},{"x":0.8473895788192749,"y":0.8153846263885498},{"x":0.7048192620277405,"y":0.8153846263885498}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6998192620277405,0.6514615111351013,0.8523895788192749,0.8223846263885498],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124498248100281,"y":0.5984615087509155},{"x":0.6425702571868896,"y":0.5984615087509155},{"x":0.6425702571868896,"y":0.6123076677322388},{"x":0.6124498248100281,"y":0.6123076677322388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.6124498248100281,0.5984615087509155,0.6425702571868896,0.6123076677322388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.564257025718689,"y":0.5984615087509155},{"x":0.6064257025718689,"y":0.5984615087509155},{"x":0.6064257025718689,"y":0.6123076677322388},{"x":0.564257025718689,"y":0.6123076677322388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.564257025718689,0.5984615087509155,0.6064257025718689,0.6123076677322388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240963697433472,"y":0.5984615087509155},{"x":0.5602409839630127,"y":0.5984615087509155},{"x":0.5602409839630127,"y":0.6123076677322388},{"x":0.5240963697433472,"y":0.6123076677322388}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5240963697433472,0.5984615087509155,0.5602409839630127,0.6123076677322388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120481848716736,"y":0.5984615087509155},{"x":0.5160642862319946,"y":0.5984615087509155},{"x":0.5160642862319946,"y":0.6123076677322388},{"x":0.5120481848716736,"y":0.6123076677322388}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5120481848716736,0.5984615087509155,0.5160642862319946,0.6123076677322388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47791165113449097,"y":0.5984615087509155},{"x":0.5060241222381592,"y":0.5984615087509155},{"x":0.5060241222381592,"y":0.6123076677322388},{"x":0.47791165113449097,"y":0.6123076677322388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.47791165113449097,0.5984615087509155,0.5060241222381592,0.6123076677322388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397590458393097,"y":0.5984615087509155},{"x":0.4738955795764923,"y":0.5984615087509155},{"x":0.4738955795764923,"y":0.6123076677322388},{"x":0.4397590458393097,"y":0.6123076677322388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.4397590458393097,0.5984615087509155,0.4738955795764923,0.6123076677322388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39156627655029297,"y":0.5984615087509155},{"x":0.43574297428131104,"y":0.5984615087509155},{"x":0.43574297428131104,"y":0.6123076677322388},{"x":0.39156627655029297,"y":0.6123076677322388}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.39156627655029297,0.5984615087509155,0.43574297428131104,0.6123076677322388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6144578456878662,"y":0.6200000047683716},{"x":0.6425702571868896,"y":0.6215384602546692},{"x":0.6425702571868896,"y":0.6338461637496948},{"x":0.6124498248100281,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.6144578456878662,0.6200000047683716,0.6425702571868896,0.6338461637496948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843373537063599,"y":0.6200000047683716},{"x":0.608433723449707,"y":0.6200000047683716},{"x":0.608433723449707,"y":0.6323077082633972},{"x":0.5823293328285217,"y":0.6323077082633972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5843373537063599,0.6200000047683716,0.608433723449707,0.6323077082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5602409839630127,"y":0.618461549282074},{"x":0.5803213119506836,"y":0.618461549282074},{"x":0.5803213119506836,"y":0.6323077082633972},{"x":0.5602409839630127,"y":0.6307692527770996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5602409839630127,0.618461549282074,0.5803213119506836,0.6323077082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5180723071098328,"y":0.618461549282074},{"x":0.5562248826026917,"y":0.618461549282074},{"x":0.5562248826026917,"y":0.6323077082633972},{"x":0.5180723071098328,"y":0.6307692527770996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5180723071098328,0.618461549282074,0.5562248826026917,0.6323077082633972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.63692307472229},{"x":0.6405622363090515,"y":0.63692307472229},{"x":0.6405622363090515,"y":0.6507692337036133},{"x":0.6004015803337097,"y":0.6507692337036133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6004015803337097,0.63692307472229,0.6405622363090515,0.6507692337036133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.564257025718689,"y":0.63692307472229},{"x":0.5983935594558716,"y":0.63692307472229},{"x":0.5983935594558716,"y":0.6507692337036133},{"x":0.564257025718689,"y":0.6523076891899109}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.564257025718689,0.63692307472229,0.5983935594558716,0.6507692337036133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5602409839630127,"y":0.6384615302085876},{"x":0.564257025718689,"y":0.6384615302085876},{"x":0.564257025718689,"y":0.6523076891899109},{"x":0.5602409839630127,"y":0.6523076891899109}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5602409839630127,0.6384615302085876,0.564257025718689,0.6523076891899109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140562057495117,"y":0.6384615302085876},{"x":0.5542168617248535,"y":0.63692307472229},{"x":0.5542168617248535,"y":0.6523076891899109},{"x":0.5140562057495117,"y":0.6523076891899109}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5140562057495117,0.6384615302085876,0.5542168617248535,0.6523076891899109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020080208778381,"y":0.6384615302085876},{"x":0.5080321431159973,"y":0.6384615302085876},{"x":0.5080321431159973,"y":0.6523076891899109},{"x":0.5020080208778381,"y":0.6523076891899109}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5020080208778381,0.6384615302085876,0.5080321431159973,0.6523076891899109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47590360045433044,"y":0.6384615302085876},{"x":0.49799197912216187,"y":0.6384615302085876},{"x":0.49799197912216187,"y":0.6523076891899109},{"x":0.47590360045433044,"y":0.6523076891899109}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.47590360045433044,0.6384615302085876,0.49799197912216187,0.6523076891899109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4277108311653137,"y":0.6384615302085876},{"x":0.4738955795764923,"y":0.6384615302085876},{"x":0.4738955795764923,"y":0.6523076891899109},{"x":0.4277108311653137,"y":0.6523076891899109}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.4277108311653137,0.6384615302085876,0.4738955795764923,0.6523076891899109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.6584615111351013},{"x":0.6405622363090515,"y":0.6569230556488037},{"x":0.6425702571868896,"y":0.6692307591438293},{"x":0.6004015803337097,"y":0.670769214630127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6004015803337097,0.6584615111351013,0.6425702571868896,0.6692307591438293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5722891688346863,"y":0.6600000262260437},{"x":0.5943775177001953,"y":0.6584615111351013},{"x":0.5943775177001953,"y":0.670769214630127},{"x":0.5722891688346863,"y":0.6723076701164246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5722891688346863,0.6600000262260437,0.5943775177001953,0.670769214630127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.6800000071525574},{"x":0.6405622363090515,"y":0.6784615516662598},{"x":0.6425702571868896,"y":0.6907692551612854},{"x":0.6024096608161926,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6004015803337097,0.6800000071525574,0.6425702571868896,0.6907692551612854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.564257025718689,"y":0.681538462638855},{"x":0.5943775177001953,"y":0.6800000071525574},{"x":0.5963855385780334,"y":0.692307710647583},{"x":0.5662650465965271,"y":0.6938461661338806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.564257025718689,0.681538462638855,0.5963855385780334,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.6969230771064758},{"x":0.6405622363090515,"y":0.6953846216201782},{"x":0.6425702571868896,"y":0.7107692360877991},{"x":0.6004015803337097,"y":0.7107692360877991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6004015803337097,0.6969230771064758,0.6425702571868896,0.7107692360877991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763052105903625,"y":0.6984615325927734},{"x":0.5943775177001953,"y":0.6984615325927734},{"x":0.5963855385780334,"y":0.7107692360877991},{"x":0.5763052105903625,"y":0.7107692360877991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.5763052105903625,0.6984615325927734,0.5963855385780334,0.7107692360877991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662650465965271,"y":0.6984615325927734},{"x":0.5722891688346863,"y":0.6984615325927734},{"x":0.5722891688346863,"y":0.7123076915740967},{"x":0.5662650465965271,"y":0.7123076915740967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5662650465965271,0.6984615325927734,0.5722891688346863,0.7123076915740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.522088348865509,"y":0.699999988079071},{"x":0.5622490048408508,"y":0.6984615325927734},{"x":0.5622490048408508,"y":0.7123076915740967},{"x":0.522088348865509,"y":0.7123076915740967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.522088348865509,0.699999988079071,0.5622490048408508,0.7123076915740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.7184615135192871},{"x":0.6405622363090515,"y":0.7169230580329895},{"x":0.6425702571868896,"y":0.7323076725006104},{"x":0.6024096608161926,"y":0.7323076725006104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6004015803337097,0.7184615135192871,0.6425702571868896,0.7323076725006104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622490048408508,"y":0.7184615135192871},{"x":0.5983935594558716,"y":0.7184615135192871},{"x":0.5983935594558716,"y":0.7323076725006104},{"x":0.564257025718689,"y":0.7323076725006104}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.5622490048408508,0.7184615135192871,0.5983935594558716,0.7323076725006104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522088408470154,"y":0.7184615135192871},{"x":0.5562248826026917,"y":0.7184615135192871},{"x":0.5582329034805298,"y":0.7323076725006104},{"x":0.5522088408470154,"y":0.7323076725006104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5522088408470154,0.7184615135192871,0.5582329034805298,0.7323076725006104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240963697433472,"y":0.7200000286102295},{"x":0.5481927990913391,"y":0.7184615135192871},{"x":0.5481927990913391,"y":0.7323076725006104},{"x":0.5240963697433472,"y":0.733846127986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5240963697433472,0.7200000286102295,0.5481927990913391,0.7323076725006104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879518151283264,"y":0.7200000286102295},{"x":0.522088348865509,"y":0.7184615135192871},{"x":0.522088348865509,"y":0.733846127986908},{"x":0.4879518151283264,"y":0.733846127986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.4879518151283264,0.7200000286102295,0.522088348865509,0.733846127986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.7400000095367432},{"x":0.6405622363090515,"y":0.7384615540504456},{"x":0.6425702571868896,"y":0.7507692575454712},{"x":0.6004015803337097,"y":0.7523077130317688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6004015803337097,0.7400000095367432,0.6425702571868896,0.7507692575454712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481927990913391,"y":0.7415384650230408},{"x":0.5983935594558716,"y":0.7384615540504456},{"x":0.5983935594558716,"y":0.7523077130317688},{"x":0.5481927990913391,"y":0.7538461685180664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5481927990913391,0.7415384650230408,0.5983935594558716,0.7523077130317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.7615384459495544},{"x":0.6405622363090515,"y":0.7584615349769592},{"x":0.6425702571868896,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6024096608161926,"y":0.7707692384719849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6004015803337097,0.7615384459495544,0.6425702571868896,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5502008199691772,"y":0.7646153569221497},{"x":0.5943775177001953,"y":0.7615384459495544},{"x":0.5943775177001953,"y":0.7723076939582825},{"x":0.5522088408470154,"y":0.7738461494445801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5502008199691772,0.7646153569221497,0.5943775177001953,0.7723076939582825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.7799999713897705},{"x":0.6405622363090515,"y":0.7784615159034729},{"x":0.6405622363090515,"y":0.7938461303710938},{"x":0.6004015803337097,"y":0.7938461303710938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6004015803337097,0.7799999713897705,0.6405622363090515,0.7938461303710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5722891688346863,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5943775177001953,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5943775177001953,"y":0.7938461303710938},{"x":0.5722891688346863,"y":0.7938461303710938}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5722891688346863,0.7799999713897705,0.5943775177001953,0.7938461303710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5401606559753418,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5662650465965271,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5662650465965271,"y":0.7938461303710938},{"x":0.5401606559753418,"y":0.7938461303710938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.5401606559753418,0.7799999713897705,0.5662650465965271,0.7938461303710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5240963697433472,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5281124711036682,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5281124711036682,"y":0.7938461303710938},{"x":0.5240963697433472,"y":0.7938461303710938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5240963697433472,0.7799999713897705,0.5281124711036682,0.7938461303710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49799197912216187,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5180723071098328,"y":0.7799999713897705},{"x":0.5180723071098328,"y":0.7953845858573914},{"x":0.49799197912216187,"y":0.7953845858573914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.49799197912216187,0.7799999713897705,0.5180723071098328,0.7953845858573914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45582330226898193,"y":0.7799999713897705},{"x":0.4919678568840027,"y":0.7799999713897705},{"x":0.4919678568840027,"y":0.7938461303710938},{"x":0.45582330226898193,"y":0.7953845858573914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.45582330226898193,0.7799999713897705,0.4919678568840027,0.7938461303710938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004015803337097,"y":0.800000011920929},{"x":0.6405622363090515,"y":0.7984615564346313},{"x":0.6425702571868896,"y":0.8123077154159546},{"x":0.6004015803337097,"y":0.8123077154159546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6004015803337097,0.800000011920929,0.6425702571868896,0.8123077154159546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5421686768531799,"y":0.8015384674072266},{"x":0.5943775177001953,"y":0.800000011920929},{"x":0.5943775177001953,"y":0.8138461709022522},{"x":0.5421686768531799,"y":0.8153846263885498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دامپزشکی","boundary":[0.5421686768531799,0.8015384674072266,0.5943775177001953,0.8138461709022522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39156627655029297,"y":0.5984615087509155},{"x":0.6425702571868896,"y":0.5984615087509155},{"x":0.6425702571868896,"y":0.8153846263885498},{"x":0.39156627655029297,"y":0.8153846263885498}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38656627655029296,0.5914615087509155,0.6475702571868897,0.8223846263885498],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4919678568840027,"y":0.8399999737739563},{"x":0.5341365337371826,"y":0.8399999737739563},{"x":0.5341365337371826,"y":0.8523076772689819},{"x":0.4919678568840027,"y":0.8523076772689819}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"71946-","boundary":[0.4919678568840027,0.8399999737739563,0.5341365337371826,0.8523076772689819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5401606559753418,"y":0.8399999737739563},{"x":0.5803213119506836,"y":0.8399999737739563},{"x":0.5803213119506836,"y":0.8523076772689819},{"x":0.5401606559753418,"y":0.8523076772689819}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"85115","boundary":[0.5401606559753418,0.8399999737739563,0.5803213119506836,0.8523076772689819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4919678568840027,"y":0.8399999737739563},{"x":0.5803213119506836,"y":0.8399999737739563},{"x":0.5803213119506836,"y":0.8523076772689819},{"x":0.4919678568840027,"y":0.8523076772689819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4869678568840027,0.8329999737739563,0.5853213119506836,0.8593076772689819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8172690868377686,"y":0.8415384888648987},{"x":0.8473895788192749,"y":0.8415384888648987},{"x":0.8473895788192749,"y":0.8553845882415771},{"x":0.8172690868377686,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.8172690868377686,0.8415384888648987,0.8473895788192749,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8112449645996094,"y":0.8415384888648987},{"x":0.8132529854774475,"y":0.8415384888648987},{"x":0.8132529854774475,"y":0.8553845882415771},{"x":0.8112449645996094,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8112449645996094,0.8415384888648987,0.8132529854774475,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751004099845886,"y":0.8415384888648987},{"x":0.805220901966095,"y":0.8415384888648987},{"x":0.805220901966095,"y":0.8553845882415771},{"x":0.7751004099845886,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.7751004099845886,0.8415384888648987,0.805220901966095,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7570281028747559,"y":0.8415384888648987},{"x":0.7730923891067505,"y":0.8415384888648987},{"x":0.7730923891067505,"y":0.8553845882415771},{"x":0.7570281028747559,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارم","boundary":[0.7570281028747559,0.8415384888648987,0.7730923891067505,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550200819969177,"y":0.8415384888648987},{"x":0.7570281028747559,"y":0.8415384888648987},{"x":0.7570281028747559,"y":0.8553845882415771},{"x":0.7550200819969177,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7550200819969177,0.8415384888648987,0.7570281028747559,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7269076108932495,"y":0.8415384888648987},{"x":0.7510040402412415,"y":0.8415384888648987},{"x":0.7510040402412415,"y":0.8553845882415771},{"x":0.7269076108932495,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوی","boundary":[0.7269076108932495,0.8415384888648987,0.7510040402412415,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847389340400696,"y":0.8399999737739563},{"x":0.7208835482597351,"y":0.8415384888648987},{"x":0.7208835482597351,"y":0.8553845882415771},{"x":0.6847389340400696,"y":0.8538461327552795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6847389340400696,0.8399999737739563,0.7208835482597351,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485943794250488,"y":0.8399999737739563},{"x":0.6787148714065552,"y":0.8399999737739563},{"x":0.6787148714065552,"y":0.8553845882415771},{"x":0.6485943794250488,"y":0.8538461327552795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6485943794250488,0.8399999737739563,0.6787148714065552,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405622363090515,"y":0.8399999737739563},{"x":0.6445783376693726,"y":0.8399999737739563},{"x":0.6445783376693726,"y":0.8538461327552795},{"x":0.6405622363090515,"y":0.8538461327552795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6405622363090515,0.8399999737739563,0.6445783376693726,0.8538461327552795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224899888038635,"y":0.8399999737739563},{"x":0.6365461945533752,"y":0.8399999737739563},{"x":0.6365461945533752,"y":0.8538461327552795},{"x":0.6224899888038635,"y":0.8538461327552795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.6224899888038635,0.8399999737739563,0.6365461945533752,0.8538461327552795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6224899888038635,"y":0.8399999737739563},{"x":0.8473895788192749,"y":0.8415384888648987},{"x":0.8473895788192749,"y":0.8553845882415771},{"x":0.6224899888038635,"y":0.8538461327552795}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6174899888038635,0.8329999737739563,0.8523895788192749,0.8623845882415772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5903614163398743,"y":0.8430769443511963},{"x":0.6144578456878662,"y":0.8430769443511963},{"x":0.6144578456878662,"y":0.8553845882415771},{"x":0.5903614163398743,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"پستی","boundary":[0.5903614163398743,0.8430769443511963,0.6144578456878662,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823293328285217,"y":0.8615384697914124},{"x":0.6104417443275452,"y":0.8615384697914124},{"x":0.6104417443275452,"y":0.873846173286438},{"x":0.5823293328285217,"y":0.873846173286438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفکس","boundary":[0.5823293328285217,0.8615384697914124,0.6104417443275452,0.873846173286438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5722891688346863,"y":0.8600000143051147},{"x":0.5742971897125244,"y":0.8600000143051147},{"x":0.5742971897125244,"y":0.873846173286438},{"x":0.5722891688346863,"y":0.873846173286438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5722891688346863,0.8600000143051147,0.5742971897125244,0.873846173286438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4678714871406555,"y":0.8584615588188171},{"x":0.5742971897125244,"y":0.8600000143051147},{"x":0.5742971897125244,"y":0.873846173286438},{"x":0.4678714871406555,"y":0.8723077178001404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"6291001-0711","boundary":[0.4678714871406555,0.8584615588188171,0.5742971897125244,0.873846173286438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4678714871406555,"y":0.8415384888648987},{"x":0.6144578456878662,"y":0.8430769443511963},{"x":0.6144578456878662,"y":0.873846173286438},{"x":0.4678714871406555,"y":0.8723077178001404}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4628714871406555,0.8345384888648987,0.6194578456878662,0.880846173286438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4678714871406555,"y":0.8461538553237915},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8446153998374939},{"x":0.4859437644481659,"y":0.8538461327552795},{"x":0.46987950801849365,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"ص","boundary":[0.4678714871406555,0.8461538553237915,0.4859437644481659,0.8538461327552795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4538152515888214,"y":0.8461538553237915},{"x":0.4678714871406555,"y":0.8461538553237915},{"x":0.4678714871406555,"y":0.8553845882415771},{"x":0.45582330226898193,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.550000011920929,"str":".","boundary":[0.4538152515888214,0.8461538553237915,0.4678714871406555,0.8553845882415771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4538152515888214,"y":0.8461538553237915},{"x":0.48393574357032776,"y":0.8446153998374939},{"x":0.4859437644481659,"y":0.8538461327552795},{"x":0.45582330226898193,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.4488152515888214,0.8391538553237915,0.4909437644481659,0.8608461327552795],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42168673872947693,"y":0.8399999737739563},{"x":0.44979920983314514,"y":0.8399999737739563},{"x":0.44979920983314514,"y":0.8553845882415771},{"x":0.42168673872947693,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"1161","boundary":[0.42168673872947693,0.8399999737739563,0.44979920983314514,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40963855385780334,"y":0.8399999737739563},{"x":0.4116465747356415,"y":0.8399999737739563},{"x":0.4116465747356415,"y":0.8553845882415771},{"x":0.40963855385780334,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.40963855385780334,0.8399999737739563,0.4116465747356415,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3755020201206207,"y":0.8399999737739563},{"x":0.3995983898639679,"y":0.8399999737739563},{"x":0.3995983898639679,"y":0.8553845882415771},{"x":0.3755020201206207,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3755020201206207,0.8399999737739563,0.3995983898639679,0.8553845882415771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3132530152797699,"y":0.8399999737739563},{"x":0.36947789788246155,"y":0.8399999737739563},{"x":0.36947789788246155,"y":0.8553845882415771},{"x":0.3132530152797699,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"6273050","boundary":[0.3132530152797699,0.8399999737739563,0.36947789788246155,0.8553845882415771]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3132530152797699,"y":0.8399999737739563},{"x":0.44979920983314514,"y":0.8399999737739563},{"x":0.44979920983314514,"y":0.8553845882415771},{"x":0.3132530152797699,"y":0.8553845882415771}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3082530152797699,0.8329999737739563,0.45479920983314515,0.8623845882415772],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/ABEfUroLLTHgRUsZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/dEaynRjBWcuYXRQF.jpg","blurred":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/xpDkUjFCFPlRESOb.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.00022732871299969678,0.00022265306438718524,0.9981915490939562,0.9991451020315716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.16571427881717682},{"x":0.8648648858070374,"y":0.16571427881717682},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21714285016059875},{"x":0.7629937529563904,"y":0.21714285016059875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.7629937529563904,0.16571427881717682,0.8627858757972717,0.21714285016059875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.16428571939468384},{"x":0.7505197525024414,"y":0.16428571939468384},{"x":0.7505197525024414,"y":0.21571429073810577},{"x":0.7068607211112976,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7068607211112976,0.16428571939468384,0.7505197525024414,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.16428571939468384},{"x":0.6985446810722351,"y":0.16428571939468384},{"x":0.6964656710624695,"y":0.21714285016059875},{"x":0.5509355664253235,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5509355664253235,0.16428571939468384,0.6964656710624695,0.21714285016059875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.16285714507102966},{"x":0.5384615659713745,"y":0.16428571939468384},{"x":0.5384615659713745,"y":0.21571429073810577},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارجمند","boundary":[0.3887733817100525,0.16285714507102966,0.5384615659713745,0.21571429073810577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.16285714507102966},{"x":0.8648648858070374,"y":0.16571427881717682},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21714285016059875},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2142857164144516}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3837733817100525,0.15585714507102966,0.8677858757972717,0.22414285016059876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.28142857551574707},{"x":0.8648648858070374,"y":0.28142857551574707},{"x":0.8648648858070374,"y":0.31142857670783997},{"x":0.8066527843475342,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.8066527843475342,0.28142857551574707,0.8648648858070374,0.31142857670783997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.28142857551574707},{"x":0.7983368039131165,"y":0.28142857551574707},{"x":0.7983368039131165,"y":0.31142857670783997},{"x":0.7463617324829102,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.7463617324829102,0.28142857551574707,0.7983368039131165,0.31142857670783997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.28142857551574707},{"x":0.7380457520484924,"y":0.28142857551574707},{"x":0.7380457520484924,"y":0.31142857670783997},{"x":0.6798336505889893,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6798336505889893,0.28142857551574707,0.7380457520484924,0.31142857670783997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.28142857551574707},{"x":0.6715176701545715,"y":0.28142857551574707},{"x":0.6715176701545715,"y":0.31142857670783997},{"x":0.6195425987243652,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.6195425987243652,0.28142857551574707,0.6715176701545715,0.31142857670783997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.28142857551574707},{"x":0.6133056282997131,"y":0.28142857551574707},{"x":0.6133056282997131,"y":0.31142857670783997},{"x":0.5197505354881287,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمدپور","boundary":[0.5197505354881287,0.28142857551574707,0.6133056282997131,0.31142857670783997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.28142857551574707},{"x":0.5072765350341797,"y":0.28142857551574707},{"x":0.5072765350341797,"y":0.31142857670783997},{"x":0.4948025047779083,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4948025047779083,0.28142857551574707,0.5072765350341797,0.31142857670783997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.28142857551574707},{"x":0.48232847452163696,"y":0.28142857551574707},{"x":0.48232847452163696,"y":0.31142857670783997},{"x":0.43659043312072754,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.43659043312072754,0.28142857551574707,0.48232847452163696,0.31142857670783997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.28142857551574707},{"x":0.4282744228839874,"y":0.28142857551574707},{"x":0.4282744228839874,"y":0.31142857670783997},{"x":0.33264032006263733,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.33264032006263733,0.28142857551574707,0.4282744228839874,0.31142857670783997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.28142857551574707},{"x":0.32640331983566284,"y":0.28142857551574707},{"x":0.32640331983566284,"y":0.31142857670783997},{"x":0.2577962577342987,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2577962577342987,0.28142857551574707,0.32640331983566284,0.31142857670783997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.28142857551574707},{"x":0.2515592575073242,"y":0.28142857551574707},{"x":0.2515592575073242,"y":0.31142857670783997},{"x":0.1683991700410843,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مازندران","boundary":[0.1683991700410843,0.28142857551574707,0.2515592575073242,0.31142857670783997]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.28142857551574707},{"x":0.8648648858070374,"y":0.28142857551574707},{"x":0.8648648858070374,"y":0.31142857670783997},{"x":0.1683991700410843,"y":0.31142857670783997}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16339917004108429,0.27442857551574706,0.8698648858070374,0.31842857670783997],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.3400000035762787},{"x":0.8648648858070374,"y":0.3400000035762787},{"x":0.8648648858070374,"y":0.37285715341567993},{"x":0.8066527843475342,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.8066527843475342,0.3400000035762787,0.8648648858070374,0.37285715341567993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7983368039131165,"y":0.37285715341567993},{"x":0.7463617324829102,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.7463617324829102,0.3400000035762787,0.7983368039131165,0.37285715341567993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7380457520484924,"y":0.37285715341567993},{"x":0.6798336505889893,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6798336505889893,0.3400000035762787,0.7380457520484924,0.37285715341567993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6715176701545715,"y":0.37285715341567993},{"x":0.6070685982704163,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6070685982704163,0.3400000035762787,0.6715176701545715,0.37285715341567993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5987526178359985,"y":0.37285715341567993},{"x":0.5093554854393005,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اعتمادی","boundary":[0.5093554854393005,0.3400000035762787,0.5987526178359985,0.37285715341567993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5051975250244141,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5051975250244141,"y":0.37285715341567993},{"x":0.4906444847583771,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4906444847583771,0.3400000035762787,0.5051975250244141,0.37285715341567993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4802494943141937,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4802494943141937,"y":0.37285715341567993},{"x":0.4054054021835327,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.4054054021835327,0.3400000035762787,0.4802494943141937,0.37285715341567993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.3400000035762787},{"x":0.40124741196632385,"y":0.3400000035762787},{"x":0.40124741196632385,"y":0.37285715341567993},{"x":0.30561330914497375,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.30561330914497375,0.3400000035762787,0.40124741196632385,0.37285715341567993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.3400000035762787},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3400000035762787},{"x":0.29937630891799927,"y":0.37285715341567993},{"x":0.23076923191547394,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.23076923191547394,0.3400000035762787,0.29937630891799927,0.37285715341567993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.3400000035762787},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3400000035762787},{"x":0.22453223168849945,"y":0.37285715341567993},{"x":0.17047816514968872,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.17047816514968872,0.3400000035762787,0.22453223168849945,0.37285715341567993]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.3400000035762787},{"x":0.8648648858070374,"y":0.3400000035762787},{"x":0.8648648858070374,"y":0.37285715341567993},{"x":0.17047816514968872,"y":0.37285715341567993}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16547816514968872,0.3330000035762787,0.8698648858070374,0.37985715341567994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.39714285731315613},{"x":0.8648648858070374,"y":0.39714285731315613},{"x":0.8648648858070374,"y":0.43142858147621155},{"x":0.8066527843475342,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.8066527843475342,0.39714285731315613,0.8648648858070374,0.43142858147621155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.39714285731315613},{"x":0.7983368039131165,"y":0.39714285731315613},{"x":0.7983368039131165,"y":0.43142858147621155},{"x":0.7463617324829102,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.7463617324829102,0.39714285731315613,0.7983368039131165,0.43142858147621155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.39714285731315613},{"x":0.7380457520484924,"y":0.39714285731315613},{"x":0.7380457520484924,"y":0.43142858147621155},{"x":0.6798336505889893,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6798336505889893,0.39714285731315613,0.7380457520484924,0.43142858147621155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.39714285731315613},{"x":0.6715176701545715,"y":0.39714285731315613},{"x":0.6715176701545715,"y":0.43142858147621155},{"x":0.5634095668792725,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.5634095668792725,0.39714285731315613,0.6715176701545715,0.43142858147621155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.39714285731315613},{"x":0.55509352684021,"y":0.39714285731315613},{"x":0.55509352684021,"y":0.43142858147621155},{"x":0.4490644633769989,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نیکبخت-","boundary":[0.4490644633769989,0.39714285731315613,0.55509352684021,0.43142858147621155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.39714285731315613},{"x":0.43866944313049316,"y":0.39714285731315613},{"x":0.43866944313049316,"y":0.43142858147621155},{"x":0.3659043610095978,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.3659043610095978,0.39714285731315613,0.43866944313049316,0.43142858147621155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.39714285731315613},{"x":0.3617463707923889,"y":0.39714285731315613},{"x":0.3617463707923889,"y":0.43142858147621155},{"x":0.2661122679710388,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.2661122679710388,0.39714285731315613,0.3617463707923889,0.43142858147621155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.39714285731315613},{"x":0.2577962577342987,"y":0.39714285731315613},{"x":0.2577962577342987,"y":0.43142858147621155},{"x":0.191268190741539,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.191268190741539,0.39714285731315613,0.2577962577342987,0.43142858147621155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.39714285731315613},{"x":0.1829521805047989,"y":0.39714285731315613},{"x":0.1829521805047989,"y":0.43142858147621155},{"x":0.13097712397575378,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.13097712397575378,0.39714285731315613,0.1829521805047989,0.43142858147621155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.39714285731315613},{"x":0.8648648858070374,"y":0.39714285731315613},{"x":0.8648648858070374,"y":0.43142858147621155},{"x":0.13097712397575378,"y":0.43142858147621155}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12597712397575378,0.3901428573131561,0.8698648858070374,0.43842858147621155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.5099999904632568},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5099999904632568},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5385714173316956},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5385714173316956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8316008448600769,0.5099999904632568,0.8627858757972717,0.5385714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.5099999904632568},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5099999904632568},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5385714173316956},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5385714173316956}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7983368039131165,0.5099999904632568,0.8212057948112488,0.5385714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5099999904632568},{"x":0.790020763874054,"y":0.5099999904632568},{"x":0.790020763874054,"y":0.5385714173316956},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5385714173316956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7380457520484924,0.5099999904632568,0.790020763874054,0.5385714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5099999904632568},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5099999904632568},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5385714173316956},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5385714173316956}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.6652806401252747,0.5099999904632568,0.7193347215652466,0.5385714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5099999904632568},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5099999904632568},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5385714173316956},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5385714173316956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5384615659713745,0.5099999904632568,0.6507276296615601,0.5385714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5114285945892334},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5114285945892334},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5400000214576721},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5400000214576721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4719334840774536,0.5114285945892334,0.5239084959030151,0.5400000214576721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5114285945892334},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5114285945892334},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5385714173316956},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5400000214576721}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دکترای","boundary":[0.3742203712463379,0.5114285945892334,0.4573804438114166,0.5385714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5114285945892334},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5114285945892334},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5400000214576721},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5400000214576721}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.2515592575073242,0.5114285945892334,0.3596673607826233,0.5400000214576721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.5128571391105652},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5114285945892334},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5400000214576721},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5400000214576721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.15800416469573975,0.5128571391105652,0.23700623214244843,0.5400000214576721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.5128571391105652},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5128571391105652},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5400000214576721},{"x":0.11434511095285416,"y":0.5400000214576721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11434511095285416,0.5128571391105652,0.14553014934062958,0.5400000214576721]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.5128571391105652},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5099999904632568},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5385714173316956},{"x":0.11434511095285416,"y":0.5414285659790039}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.10934511095285415,0.5058571391105652,0.8677858757972717,0.5455714173316956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5614285469055176},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5600000023841858},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5914285778999329},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5914285778999329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7858628034591675,0.5614285469055176,0.8648648858070374,0.5914285778999329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5914285778999329},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5914285778999329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.7151767015457153,0.5614285469055176,0.7796257734298706,0.5914285778999329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5614285469055176},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5914285778999329},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.6403326392173767,0.5614285469055176,0.7068607211112976,0.5914285778999329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5614285469055176},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5614285469055176},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5928571224212646},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6091476082801819,0.5614285469055176,0.6340956091880798,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5628571510314941},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5628571510314941},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5928571224212646},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5738045573234558,0.5628571510314941,0.6049895882606506,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5628571510314941},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5614285469055176},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5928571224212646},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5928571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5135135054588318,0.5628571510314941,0.5675675868988037,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5628571510314941},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5628571510314941},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5928571224212646},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.43659043312072754,0.5628571510314941,0.5051975250244141,0.5928571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5628571510314941},{"x":0.4282744228839874,"y":0.5628571510314941},{"x":0.4282744228839874,"y":0.5942857265472412},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.36382535099983215,0.5628571510314941,0.4282744228839874,0.5942857265472412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.5642856955528259},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5642856955528259},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5942857265472412},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34927234053611755,0.5642856955528259,0.35758835077285767,0.5942857265472412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.5628571510314941},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5600000023841858},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5914285778999329},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5942857265472412}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.34427234053611755,0.5558571510314941,0.8698648858070374,0.5984285778999329],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/EqlYWPzrIEpBugQa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/UymkdSMnvQHfOQHG.jpg","blurred":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/JVoBSsDWcmpbhiWN.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.0002316509636424931,0.00016142856759684425,0.9981915490939562,0.998773673473767]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.11714285612106323},{"x":0.8607068657875061,"y":0.11428571492433548},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12999999523162842},{"x":0.8087317943572998,"y":0.13285714387893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8087317943572998,0.11714285612106323,0.8627858757972717,0.12999999523162842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.11999999731779099},{"x":0.8004158139228821,"y":0.11714285612106323},{"x":0.8004158139228821,"y":0.13285714387893677},{"x":0.7442827224731445,"y":0.13571429252624512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.7422037124633789,0.11999999731779099,0.8004158139228821,0.13285714387893677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.11999999731779099},{"x":0.8607068657875061,"y":0.11428571492433548},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12999999523162842},{"x":0.7442827224731445,"y":0.13571429252624512}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7372037124633789,0.11299999731779098,0.8677858757972717,0.13699999523162842],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.1728571355342865},{"x":0.8274428248405457,"y":0.1728571355342865},{"x":0.8274428248405457,"y":0.1899999976158142},{"x":0.777546763420105,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.777546763420105,0.1728571355342865,0.8274428248405457,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.1728571355342865},{"x":0.7671517729759216,"y":0.1728571355342865},{"x":0.7671517729759216,"y":0.1899999976158142},{"x":0.7255717515945435,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متعال","boundary":[0.7255717515945435,0.1728571355342865,0.7671517729759216,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.1728571355342865},{"x":0.7151767015457153,"y":0.1728571355342865},{"x":0.7151767015457153,"y":0.1899999976158142},{"x":0.7068607211112976,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7068607211112976,0.1728571355342865,0.7151767015457153,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.1728571355342865},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1728571355342865},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1899999976158142},{"x":0.6611226797103882,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاکر","boundary":[0.6611226797103882,0.1728571355342865,0.6964656710624695,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.1728571355342865},{"x":0.6507276296615601,"y":0.1728571355342865},{"x":0.6507276296615601,"y":0.1899999976158142},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.6008316278457642,0.1728571355342865,0.6507276296615601,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.1728571355342865},{"x":0.5925155878067017,"y":0.1728571355342865},{"x":0.5925155878067017,"y":0.1899999976158142},{"x":0.5758835673332214,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5758835673332214,0.1728571355342865,0.5925155878067017,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.1728571355342865},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1728571355342865},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1899999976158142},{"x":0.5530145764350891,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5530145764350891,0.1728571355342865,0.5654885768890381,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.1728571355342865},{"x":0.542619526386261,"y":0.1728571355342865},{"x":0.542619526386261,"y":0.1899999976158142},{"x":0.5322245359420776,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5322245359420776,0.1728571355342865,0.542619526386261,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.1728571355342865},{"x":0.5218295454978943,"y":0.1728571355342865},{"x":0.5218295454978943,"y":0.1899999976158142},{"x":0.4802494943141937,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توفیق","boundary":[0.4802494943141937,0.1728571355342865,0.5218295454978943,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.1728571355342865},{"x":0.4719334840774536,"y":0.1728571355342865},{"x":0.4719334840774536,"y":0.1899999976158142},{"x":0.42411643266677856,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.42411643266677856,0.1728571355342865,0.4719334840774536,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.1728571355342865},{"x":0.41580042243003845,"y":0.1728571355342865},{"x":0.41580042243003845,"y":0.1899999976158142},{"x":0.37837839126586914,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.37837839126586914,0.1728571355342865,0.41580042243003845,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.1728571355342865},{"x":0.3659043610095978,"y":0.1728571355342865},{"x":0.3659043610095978,"y":0.1899999976158142},{"x":0.3596673607826233,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.3596673607826233,0.1728571355342865,0.3659043610095978,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.1728571355342865},{"x":0.3534303605556488,"y":0.1728571355342865},{"x":0.3534303605556488,"y":0.1899999976158142},{"x":0.28274428844451904,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.28274428844451904,0.1728571355342865,0.3534303605556488,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.1728571355342865},{"x":0.2723492681980133,"y":0.1728571355342865},{"x":0.2723492681980133,"y":0.1899999976158142},{"x":0.21621622145175934,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.21621622145175934,0.1728571355342865,0.2723492681980133,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.1728571355342865},{"x":0.20790021121501923,"y":0.1728571355342865},{"x":0.20790021121501923,"y":0.1899999976158142},{"x":0.147609144449234,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.147609144449234,0.1728571355342865,0.20790021121501923,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.1728571355342865},{"x":0.14137214422225952,"y":0.1728571355342865},{"x":0.14137214422225952,"y":0.1899999976158142},{"x":0.13721413910388947,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.13721413910388947,0.1728571355342865,0.14137214422225952,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1728571355342865},{"x":0.12681913375854492,"y":0.1728571355342865},{"x":0.12681913375854492,"y":0.1899999976158142},{"x":0.11850311607122421,"y":0.1899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.11850311607122421,0.1728571355342865,0.12681913375854492,0.1899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.19857142865657806},{"x":0.8627858757972717,"y":0.19857142865657806},{"x":0.8627858757972717,"y":0.21571429073810577},{"x":0.8191268444061279,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنایت","boundary":[0.8191268444061279,0.19857142865657806,0.8627858757972717,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.19857142865657806},{"x":0.8087317943572998,"y":0.19857142865657806},{"x":0.8087317943572998,"y":0.21571429073810577},{"x":0.7713097929954529,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمود","boundary":[0.7713097929954529,0.19857142865657806,0.8087317943572998,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.19857142865657806},{"x":0.7692307829856873,"y":0.19857142865657806},{"x":0.7692307829856873,"y":0.21571429073810577},{"x":0.765072762966156,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.765072762966156,0.19857142865657806,0.7692307829856873,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.19857142865657806},{"x":0.752598762512207,"y":0.19857142865657806},{"x":0.752598762512207,"y":0.21571429073810577},{"x":0.717255711555481,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.717255711555481,0.19857142865657806,0.752598762512207,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.19857142865657806},{"x":0.7068607211112976,"y":0.19857142865657806},{"x":0.7068607211112976,"y":0.21571429073810577},{"x":0.6694386601448059,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6694386601448059,0.19857142865657806,0.7068607211112976,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.19857142865657806},{"x":0.6590436697006226,"y":0.19857142865657806},{"x":0.6590436697006226,"y":0.21571429073810577},{"x":0.6133056282997131,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6133056282997131,0.19857142865657806,0.6590436697006226,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.19857142865657806},{"x":0.6008316278457642,"y":0.19857142865657806},{"x":0.6008316278457642,"y":0.21571429073810577},{"x":0.5800415873527527,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5800415873527527,0.19857142865657806,0.6008316278457642,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.19857142865657806},{"x":0.5696465969085693,"y":0.19857142865657806},{"x":0.5696465969085693,"y":0.21571429073810577},{"x":0.5322245359420776,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5322245359420776,0.19857142865657806,0.5696465969085693,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.19857142865657806},{"x":0.5197505354881287,"y":0.19857142865657806},{"x":0.5197505354881287,"y":0.21571429073810577},{"x":0.4989604949951172,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4989604949951172,0.19857142865657806,0.5197505354881287,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.19857142865657806},{"x":0.48856547474861145,"y":0.19857142865657806},{"x":0.48856547474861145,"y":0.21571429073810577},{"x":0.4553014636039734,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4553014636039734,0.19857142865657806,0.48856547474861145,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.19857142865657806},{"x":0.44490644335746765,"y":0.19857142865657806},{"x":0.44490644335746765,"y":0.21571429073810577},{"x":0.4261954128742218,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4261954128742218,0.19857142865657806,0.44490644335746765,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.19857142865657806},{"x":0.41580042243003845,"y":0.19857142865657806},{"x":0.41580042243003845,"y":0.21571429073810577},{"x":0.3762993812561035,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.3762993812561035,0.19857142865657806,0.41580042243003845,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.19857142865657806},{"x":0.36382535099983215,"y":0.19857142865657806},{"x":0.36382535099983215,"y":0.21571429073810577},{"x":0.35758835077285767,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.35758835077285767,0.19857142865657806,0.36382535099983215,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.19857142865657806},{"x":0.3471933603286743,"y":0.19857142865657806},{"x":0.3471933603286743,"y":0.21571429073810577},{"x":0.29729729890823364,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.29729729890823364,0.19857142865657806,0.3471933603286743,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.19857142865657806},{"x":0.2869022786617279,"y":0.19857142865657806},{"x":0.2869022786617279,"y":0.21571429073810577},{"x":0.2557172477245331,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.2557172477245331,0.19857142865657806,0.2869022786617279,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.19857142865657806},{"x":0.24532224237918854,"y":0.19857142865657806},{"x":0.24532224237918854,"y":0.21571429073810577},{"x":0.2286902219057083,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2286902219057083,0.19857142865657806,0.24532224237918854,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.19857142865657806},{"x":0.21829521656036377,"y":0.19857142865657806},{"x":0.21829521656036377,"y":0.21571429073810577},{"x":0.17879417538642883,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.17879417538642883,0.19857142865657806,0.21829521656036377,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.19857142865657806},{"x":0.1683991700410843,"y":0.19857142865657806},{"x":0.1683991700410843,"y":0.21571429073810577},{"x":0.11850311607122421,"y":0.21571429073810577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.11850311607122421,0.19857142865657806,0.1683991700410843,0.21571429073810577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.22285714745521545},{"x":0.8648648858070374,"y":0.22285714745521545},{"x":0.8648648858070374,"y":0.24142856895923615},{"x":0.790020763874054,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.790020763874054,0.22285714745521545,0.8648648858070374,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.22285714745521545},{"x":0.7817047834396362,"y":0.22285714745521545},{"x":0.7817047834396362,"y":0.24142856895923615},{"x":0.7255717515945435,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7255717515945435,0.22285714745521545,0.7817047834396362,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.22285714745521545},{"x":0.7151767015457153,"y":0.22285714745521545},{"x":0.7151767015457153,"y":0.24142856895923615},{"x":0.6569646596908569,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.6569646596908569,0.22285714745521545,0.7151767015457153,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.22285714745521545},{"x":0.6424116492271423,"y":0.22285714745521545},{"x":0.6424116492271423,"y":0.24142856895923615},{"x":0.6278586387634277,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6278586387634277,0.22285714745521545,0.6424116492271423,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.22285714745521545},{"x":0.6195425987243652,"y":0.22285714745521545},{"x":0.6195425987243652,"y":0.24142856895923615},{"x":0.5821205973625183,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5821205973625183,0.22285714745521545,0.6195425987243652,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.22285714745521545},{"x":0.5738045573234558,"y":0.22285714745521545},{"x":0.5738045573234558,"y":0.24142856895923615},{"x":0.542619526386261,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.542619526386261,0.22285714745521545,0.5738045573234558,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.22285714745521545},{"x":0.5343035459518433,"y":0.22285714745521545},{"x":0.5343035459518433,"y":0.24142856895923615},{"x":0.4573804438114166,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.4573804438114166,0.22285714745521545,0.5343035459518433,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.22285714745521545},{"x":0.45114344358444214,"y":0.22285714745521545},{"x":0.45114344358444214,"y":0.24142856895923615},{"x":0.41580042243003845,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.41580042243003845,0.22285714745521545,0.45114344358444214,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.22285714745521545},{"x":0.40748441219329834,"y":0.22285714745521545},{"x":0.40748441219329834,"y":0.24142856895923615},{"x":0.40124741196632385,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40124741196632385,0.22285714745521545,0.40748441219329834,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.22285714745521545},{"x":0.39293140172958374,"y":0.22285714745521545},{"x":0.39293140172958374,"y":0.24142856895923615},{"x":0.34303534030914307,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.34303534030914307,0.22285714745521545,0.39293140172958374,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.22285714745521545},{"x":0.33471933007240295,"y":0.22285714745521545},{"x":0.33471933007240295,"y":0.24142856895923615},{"x":0.26195424795150757,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.26195424795150757,0.22285714745521545,0.33471933007240295,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.22285714745521545},{"x":0.25363826751708984,"y":0.22285714745521545},{"x":0.25363826751708984,"y":0.24142856895923615},{"x":0.23700623214244843,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23700623214244843,0.22285714745521545,0.25363826751708984,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.22285714745521545},{"x":0.23076923191547394,"y":0.22285714745521545},{"x":0.23076923191547394,"y":0.24142856895923615},{"x":0.19542619585990906,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.19542619585990906,0.22285714745521545,0.23076923191547394,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.22285714745521545},{"x":0.18711018562316895,"y":0.22285714745521545},{"x":0.18711018562316895,"y":0.24142856895923615},{"x":0.15592515468597412,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.15592515468597412,0.22285714745521545,0.18711018562316895,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.22285714745521545},{"x":0.147609144449234,"y":0.22285714745521545},{"x":0.147609144449234,"y":0.24142856895923615},{"x":0.14137214422225952,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14137214422225952,0.22285714745521545,0.147609144449234,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.22285714745521545},{"x":0.1330561339855194,"y":0.22285714745521545},{"x":0.1330561339855194,"y":0.24142856895923615},{"x":0.11850311607122421,"y":0.24142856895923615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11850311607122421,0.22285714745521545,0.1330561339855194,0.24142856895923615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.25},{"x":0.8627858757972717,"y":0.25},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2671428620815277},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.8191268444061279,0.25,0.8627858757972717,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.25},{"x":0.8087317943572998,"y":0.25},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2671428620815277},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.7713097929954529,0.25,0.8087317943572998,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.25},{"x":0.7671517729759216,"y":0.25},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2671428620815277},{"x":0.7193347215652466,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهان","boundary":[0.7193347215652466,0.25,0.7671517729759216,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.25},{"x":0.7068607211112976,"y":0.25},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2671428620815277},{"x":0.7006236910820007,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7006236910820007,0.25,0.7068607211112976,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.25},{"x":0.6902287006378174,"y":0.25},{"x":0.6902287006378174,"y":0.2671428620815277},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6133056282997131,0.25,0.6902287006378174,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.25},{"x":0.6008316278457642,"y":0.25},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2671428620815277},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966736078262329,0.25,0.6008316278457642,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.25},{"x":0.5841996073722839,"y":0.25},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2671428620815277},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشخاص","boundary":[0.5280665159225464,0.25,0.5841996073722839,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.25},{"x":0.517671525478363,"y":0.25},{"x":0.517671525478363,"y":0.2671428620815277},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.4802494943141937,0.25,0.517671525478363,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.25},{"x":0.4781704843044281,"y":0.25},{"x":0.4781704843044281,"y":0.2671428620815277},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4615384638309479,0.25,0.4781704843044281,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.25},{"x":0.4490644633769989,"y":0.25},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2671428620815277},{"x":0.42411643266677856,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.42411643266677856,0.25,0.4490644633769989,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.25},{"x":0.4137214124202728,"y":0.25},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2671428620815277},{"x":0.382536381483078,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.382536381483078,0.25,0.4137214124202728,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.25},{"x":0.382536381483078,"y":0.25},{"x":0.382536381483078,"y":0.2671428620815277},{"x":0.3762993812561035,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3762993812561035,0.25,0.382536381483078,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.25},{"x":0.36382535099983215,"y":0.25},{"x":0.36382535099983215,"y":0.2671428620815277},{"x":0.32640331983566284,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.32640331983566284,0.25,0.36382535099983215,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.25},{"x":0.31392931938171387,"y":0.25},{"x":0.31392931938171387,"y":0.2671428620815277},{"x":0.25363826751708984,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متعددی","boundary":[0.25363826751708984,0.25,0.31392931938171387,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.25},{"x":0.2432432472705841,"y":0.25},{"x":0.2432432472705841,"y":0.2671428620815277},{"x":0.21205821633338928,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.21205821633338928,0.25,0.2432432472705841,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.25},{"x":0.20166319608688354,"y":0.25},{"x":0.20166319608688354,"y":0.2671428620815277},{"x":0.15176714956760406,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.15176714956760406,0.25,0.20166319608688354,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.25},{"x":0.14137214422225952,"y":0.25},{"x":0.14137214422225952,"y":0.2671428620815277},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2671428620815277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.11850311607122421,0.25,0.14137214422225952,0.2671428620815277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.2742857038974762},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2742857038974762},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2914285659790039},{"x":0.82536381483078,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.82536381483078,0.2742857038974762,0.8648648858070374,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.2742857038974762},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2742857038974762},{"x":0.8170478343963623,"y":0.2914285659790039},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7817047834396362,0.2742857038974762,0.8170478343963623,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.2742857038974762},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2742857038974762},{"x":0.7713097929954529,"y":0.2914285659790039},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.7318087220191956,0.2742857038974762,0.7713097929954529,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.2742857038974762},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2742857038974762},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2914285659790039},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7255717515945435,0.2742857038974762,0.7297297120094299,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.2742857038974762},{"x":0.717255711555481,"y":0.2742857038974762},{"x":0.717255711555481,"y":0.2914285659790039},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهم","boundary":[0.6943867206573486,0.2742857038974762,0.717255711555481,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.2742857038974762},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2742857038974762},{"x":0.6860706806182861,"y":0.2914285659790039},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6632016897201538,0.2742857038974762,0.6860706806182861,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.2742857038974762},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2742857038974762},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2914285659790039},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.6153846383094788,0.2742857038974762,0.6548856496810913,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.2742857038974762},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2742857038974762},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2914285659790039},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5945945978164673,0.2742857038974762,0.6070685982704163,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.2742857038974762},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2742857038974762},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2914285659790039},{"x":0.55509352684021,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.55509352684021,0.2742857038974762,0.5862785577774048,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.2742857038974762},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2742857038974762},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2914285659790039},{"x":0.5239084959030151,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5239084959030151,0.2742857038974762,0.5446985363960266,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.2742857038974762},{"x":0.517671525478363,"y":0.2742857038974762},{"x":0.517671525478363,"y":0.2914285659790039},{"x":0.4864864945411682,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4864864945411682,0.2742857038974762,0.517671525478363,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.2742857038974762},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2742857038974762},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2914285659790039},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2914285659790039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4802494943141937,0.2742857038974762,0.4844074845314026,0.2914285659790039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8586278557777405,"y":0.30000001192092896},{"x":0.8586278557777405,"y":0.31857141852378845},{"x":0.8440748453140259,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.8440748453140259,0.30000001192092896,0.8586278557777405,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.30000001192092896},{"x":0.82536381483078,"y":0.30000001192092896},{"x":0.82536381483078,"y":0.31857141852378845},{"x":0.777546763420105,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.777546763420105,0.30000001192092896,0.82536381483078,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7629937529563904,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7629937529563904,"y":0.31857141852378845},{"x":0.7338877320289612,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.7338877320289612,0.30000001192092896,0.7629937529563904,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7193347215652466,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7193347215652466,"y":0.31857141852378845},{"x":0.6819126605987549,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6819126605987549,0.30000001192092896,0.7193347215652466,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6673596501350403,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6673596501350403,"y":0.31857141852378845},{"x":0.6153846383094788,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرجعی","boundary":[0.6153846383094788,0.30000001192092896,0.6673596501350403,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6008316278457642,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6008316278457642,"y":0.31857141852378845},{"x":0.5862785577774048,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5862785577774048,0.30000001192092896,0.6008316278457642,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5717255473136902,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5717255473136902,"y":0.31857141852378845},{"x":0.5343035459518433,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5343035459518433,0.30000001192092896,0.5717255473136902,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5197505354881287,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5197505354881287,"y":0.31857141852378845},{"x":0.5135135054588318,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5135135054588318,0.30000001192092896,0.5197505354881287,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5072765350341797,"y":0.30000001192092896},{"x":0.5072765350341797,"y":0.31857141852378845},{"x":0.43659043312072754,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.43659043312072754,0.30000001192092896,0.5072765350341797,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.30000001192092896},{"x":0.42203742265701294,"y":0.30000001192092896},{"x":0.42203742265701294,"y":0.31857141852378845},{"x":0.3659043610095978,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.3659043610095978,0.30000001192092896,0.42203742265701294,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3513513505458832,"y":0.30000001192092896},{"x":0.3513513505458832,"y":0.31857141852378845},{"x":0.29106029868125916,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.29106029868125916,0.30000001192092896,0.3513513505458832,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.30000001192092896},{"x":0.2869022786617279,"y":0.30000001192092896},{"x":0.2869022786617279,"y":0.31857141852378845},{"x":0.2806652784347534,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.2806652784347534,0.30000001192092896,0.2869022786617279,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.30000001192092896},{"x":0.26819127798080444,"y":0.30000001192092896},{"x":0.26819127798080444,"y":0.31857141852378845},{"x":0.2515592575073242,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2515592575073242,0.30000001192092896,0.26819127798080444,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.30000001192092896},{"x":0.23908524215221405,"y":0.30000001192092896},{"x":0.23908524215221405,"y":0.31857141852378845},{"x":0.2058212012052536,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.2058212012052536,0.30000001192092896,0.23908524215221405,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.30000001192092896},{"x":0.191268190741539,"y":0.30000001192092896},{"x":0.191268190741539,"y":0.31857141852378845},{"x":0.17463617026805878,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.17463617026805878,0.30000001192092896,0.191268190741539,0.31857141852378845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.30000001192092896},{"x":0.1621621549129486,"y":0.30000001192092896},{"x":0.1621621549129486,"y":0.31857141852378845},{"x":0.11850311607122421,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.11850311607122421,0.30000001192092896,0.1621621549129486,0.31857141852378845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1728571355342865},{"x":0.8648648858070374,"y":0.1728571355342865},{"x":0.8648648858070374,"y":0.31857141852378845},{"x":0.11850311607122421,"y":0.31857141852378845}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.1658571355342865,0.8698648858070374,0.32557141852378846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.3257142901420593},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3257142901420593},{"x":0.8274428248405457,"y":0.34285715222358704},{"x":0.7505197525024414,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.7505197525024414,0.3257142901420593,0.8274428248405457,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.3257142901420593},{"x":0.7401247620582581,"y":0.3257142901420593},{"x":0.7401247620582581,"y":0.34285715222358704},{"x":0.7359667420387268,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7359667420387268,0.3257142901420593,0.7401247620582581,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.3257142901420593},{"x":0.7255717515945435,"y":0.3257142901420593},{"x":0.7255717515945435,"y":0.34285715222358704},{"x":0.6881496906280518,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6881496906280518,0.3257142901420593,0.7255717515945435,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.3257142901420593},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3257142901420593},{"x":0.6860706806182861,"y":0.34285715222358704},{"x":0.6361746191978455,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهان","boundary":[0.6361746191978455,0.3257142901420593,0.6860706806182861,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3257142901420593},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3257142901420593},{"x":0.6278586387634277,"y":0.34285715222358704},{"x":0.6216216087341309,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6216216087341309,0.3257142901420593,0.6278586387634277,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3257142901420593},{"x":0.6133056282997131,"y":0.3257142901420593},{"x":0.6133056282997131,"y":0.34285715222358704},{"x":0.5571725368499756,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اشخاص","boundary":[0.5571725368499756,0.3257142901420593,0.6133056282997131,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.3257142901420593},{"x":0.5446985363960266,"y":0.3257142901420593},{"x":0.5446985363960266,"y":0.34285715222358704},{"x":0.5135135054588318,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.5135135054588318,0.3257142901420593,0.5446985363960266,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.3257142901420593},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3257142901420593},{"x":0.5114344954490662,"y":0.34285715222358704},{"x":0.49688148498535156,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.49688148498535156,0.3257142901420593,0.5114344954490662,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.3257142901420593},{"x":0.4844074845314026,"y":0.3257142901420593},{"x":0.4844074845314026,"y":0.34285715222358704},{"x":0.45945945382118225,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.45945945382118225,0.3257142901420593,0.4844074845314026,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.3257142901420593},{"x":0.45114344358444214,"y":0.3257142901420593},{"x":0.45114344358444214,"y":0.34285715222358704},{"x":0.4033263921737671,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.4033263921737671,0.3257142901420593,0.45114344358444214,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.3257142901420593},{"x":0.395010381937027,"y":0.3257142901420593},{"x":0.395010381937027,"y":0.34285715222358704},{"x":0.36382535099983215,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.36382535099983215,0.3257142901420593,0.395010381937027,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.3257142901420593},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3257142901420593},{"x":0.36382535099983215,"y":0.34285715222358704},{"x":0.3596673607826233,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3596673607826233,0.3257142901420593,0.36382535099983215,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.3257142901420593},{"x":0.3513513505458832,"y":0.3257142901420593},{"x":0.3513513505458832,"y":0.34285715222358704},{"x":0.30353429913520813,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.30353429913520813,0.3257142901420593,0.3513513505458832,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.3257142901420593},{"x":0.295218288898468,"y":0.3257142901420593},{"x":0.295218288898468,"y":0.34285715222358704},{"x":0.27442827820777893,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.27442827820777893,0.3257142901420593,0.295218288898468,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.3257142901420593},{"x":0.2640332579612732,"y":0.3257142901420593},{"x":0.2640332579612732,"y":0.34285715222358704},{"x":0.2286902219057083,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2286902219057083,0.3257142901420593,0.2640332579612732,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.3257142901420593},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3257142901420593},{"x":0.21829521656036377,"y":0.34285715222358704},{"x":0.1975051909685135,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.1975051909685135,0.3257142901420593,0.21829521656036377,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.3257142901420593},{"x":0.19542619585990906,"y":0.3257142901420593},{"x":0.19542619585990906,"y":0.34285715222358704},{"x":0.16424116492271423,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.16424116492271423,0.3257142901420593,0.19542619585990906,0.34285715222358704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3257142901420593},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3257142901420593},{"x":0.15592515468597412,"y":0.34285715222358704},{"x":0.11850311607122421,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گامی","boundary":[0.11850311607122421,0.3257142901420593,0.15592515468597412,0.34285715222358704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3257142901420593},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3257142901420593},{"x":0.8274428248405457,"y":0.34285715222358704},{"x":0.11850311607122421,"y":0.34285715222358704}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.3187142901420593,0.8324428248405457,0.34985715222358704],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.3514285683631897},{"x":0.82536381483078,"y":0.3514285683631897},{"x":0.82536381483078,"y":0.3685714304447174},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3685714304447174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.7858628034591675,0.3514285683631897,0.82536381483078,0.3685714304447174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.3514285683631897},{"x":0.777546763420105,"y":0.3514285683631897},{"x":0.777546763420105,"y":0.3685714304447174},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3685714304447174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7629937529563904,0.3514285683631897,0.777546763420105,0.3685714304447174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.3514285683631897},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3514285683631897},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3685714304447174},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3685714304447174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7318087220191956,0.3514285683631897,0.7546777725219727,0.3685714304447174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.3514285683631897},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3514285683631897},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3685714304447174},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3685714304447174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7068607211112976,0.3514285683631897,0.7234927415847778,0.3685714304447174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.3499999940395355},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3514285683631897},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3685714304447174},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3685714304447174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلمداد","boundary":[0.6528066396713257,0.3499999940395355,0.6985446810722351,0.3685714304447174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.3499999940395355},{"x":0.644490659236908,"y":0.3499999940395355},{"x":0.644490659236908,"y":0.3685714304447174},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3685714304447174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6174635887145996,0.3499999940395355,0.644490659236908,0.3685714304447174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.3499999940395355},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3499999940395355},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3685714304447174},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3685714304447174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6112266182899475,0.3499999940395355,0.6153846383094788,0.3685714304447174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.37285715341567993},{"x":0.8607068657875061,"y":0.37285715341567993},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3928571343421936},{"x":0.8419958353042603,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.8419958353042603,0.37285715341567993,0.8607068657875061,0.3928571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.37285715341567993},{"x":0.82536381483078,"y":0.37285715341567993},{"x":0.82536381483078,"y":0.3928571343421936},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"اصولا","boundary":[0.7879418134689331,0.37285715341567993,0.82536381483078,0.3928571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.37285715341567993},{"x":0.7796257734298706,"y":0.37285715341567993},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3928571343421936},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7629937529563904,0.37285715341567993,0.7796257734298706,0.3928571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.37285715341567993},{"x":0.7546777725219727,"y":0.37285715341567993},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3928571343421936},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3928571343421936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.7297297120094299,0.37285715341567993,0.7546777725219727,0.3928571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.37285715341567993},{"x":0.7214137315750122,"y":0.37285715341567993},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3942857086658478},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6881496906280518,0.37285715341567993,0.7214137315750122,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.37285715341567993},{"x":0.6819126605987549,"y":0.37285715341567993},{"x":0.6819126605987549,"y":0.3942857086658478},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6611226797103882,0.37285715341567993,0.6819126605987549,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.37285715341567993},{"x":0.6424116492271423,"y":0.37285715341567993},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3942857086658478},{"x":0.602910578250885,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.602910578250885,0.37285715341567993,0.6424116492271423,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.37285715341567993},{"x":0.5945945978164673,"y":0.37285715341567993},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3942857086658478},{"x":0.530145525932312,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدودی","boundary":[0.530145525932312,0.37285715341567993,0.5945945978164673,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.3742857277393341},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3742857277393341},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3942857086658478},{"x":0.5051975250244141,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5051975250244141,0.3742857277393341,0.5197505354881287,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.3742857277393341},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3742857277393341},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3942857086658478},{"x":0.4573804438114166,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.4573804438114166,0.3742857277393341,0.4948025047779083,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.3742857277393341},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3742857277393341},{"x":0.4345114231109619,"y":0.3942857086658478},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.37006238102912903,0.3742857277393341,0.4345114231109619,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.3742857277393341},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3742857277393341},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3942857086658478},{"x":0.29729729890823364,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.29729729890823364,0.3742857277393341,0.3534303605556488,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.3742857277393341},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3742857277393341},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3942857086658478},{"x":0.22661122679710388,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.22661122679710388,0.3742857277393341,0.2869022786617279,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.3742857277393341},{"x":0.22245322167873383,"y":0.3742857277393341},{"x":0.22245322167873383,"y":0.3942857086658478},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.21621622145175934,0.3742857277393341,0.22245322167873383,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.3742857277393341},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3742857277393341},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3942857086658478},{"x":0.17047816514968872,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.17047816514968872,0.3742857277393341,0.20790021121501923,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.3742857277393341},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3742857277393341},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3942857086658478},{"x":0.1330561339855194,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.1330561339855194,0.3742857277393341,0.16008315980434418,0.3942857086658478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.3742857277393341},{"x":0.1247401237487793,"y":0.3742857277393341},{"x":0.1247401237487793,"y":0.3942857086658478},{"x":0.11642411351203918,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11642411351203918,0.3742857277393341,0.1247401237487793,0.3942857086658478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.3499999940395355},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3499999940395355},{"x":0.8607068657875061,"y":0.3942857086658478},{"x":0.11642411351203918,"y":0.3942857086658478}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11142411351203918,0.3429999940395355,0.8657068657875061,0.4012857086658478],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4000000059604645},{"x":0.82536381483078,"y":0.4000000059604645},{"x":0.82536381483078,"y":0.41999998688697815},{"x":0.8045738339424133,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8045738339424133,0.4000000059604645,0.82536381483078,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7962577939033508,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7588357329368591,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7588357329368591,0.4000000059604645,0.7962577939033508,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7484407424926758,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7214137315750122,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7214137315750122,0.4000000059604645,0.7484407424926758,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7110186815261841,"y":0.41999998688697815},{"x":0.7027027010917664,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7027027010917664,0.4000000059604645,0.7110186815261841,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6943867206573486,"y":0.41999998688697815},{"x":0.644490659236908,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهترین","boundary":[0.644490659236908,0.4000000059604645,0.6943867206573486,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6361746191978455,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6361746191978455,"y":0.41999998688697815},{"x":0.6133056282997131,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6133056282997131,0.4000000059604645,0.6361746191978455,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4000000059604645},{"x":0.6049895882606506,"y":0.41999998688697815},{"x":0.5717255473136902,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5717255473136902,0.4000000059604645,0.6049895882606506,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4000000059604645},{"x":0.5634095668792725,"y":0.4000000059604645},{"x":0.5634095668792725,"y":0.41999998688697815},{"x":0.5571725368499756,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5571725368499756,0.4000000059604645,0.5634095668792725,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4000000059604645},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4000000059604645},{"x":0.5488565564155579,"y":0.41999998688697815},{"x":0.4989604949951172,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرجعی","boundary":[0.4989604949951172,0.4000000059604645,0.5488565564155579,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.4000000059604645},{"x":0.48856547474861145,"y":0.4000000059604645},{"x":0.48856547474861145,"y":0.41999998688697815},{"x":0.45945945382118225,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غنی","boundary":[0.45945945382118225,0.4000000059604645,0.48856547474861145,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.4000000059604645},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4000000059604645},{"x":0.45114344358444214,"y":0.41999998688697815},{"x":0.43659043312072754,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43659043312072754,0.4000000059604645,0.45114344358444214,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.4000000059604645},{"x":0.4282744228839874,"y":0.4000000059604645},{"x":0.4282744228839874,"y":0.41999998688697815},{"x":0.4054054021835327,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4054054021835327,0.4000000059604645,0.4282744228839874,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.4000000059604645},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4000000059604645},{"x":0.3970893919467926,"y":0.41999998688697815},{"x":0.35758835077285767,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.35758835077285767,0.4000000059604645,0.3970893919467926,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.4000000059604645},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4000000059604645},{"x":0.34927234053611755,"y":0.41999998688697815},{"x":0.29106029868125916,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محسوب","boundary":[0.29106029868125916,0.4000000059604645,0.34927234053611755,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.4000000059604645},{"x":0.28482329845428467,"y":0.4000000059604645},{"x":0.28482329845428467,"y":0.41999998688697815},{"x":0.2640332579612732,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2640332579612732,0.4000000059604645,0.28482329845428467,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.4000000059604645},{"x":0.2577962577342987,"y":0.4000000059604645},{"x":0.2577962577342987,"y":0.41999998688697815},{"x":0.22245322167873383,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.22245322167873383,0.4000000059604645,0.2577962577342987,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.4000000059604645},{"x":0.22245322167873383,"y":0.4000000059604645},{"x":0.22245322167873383,"y":0.41999998688697815},{"x":0.2141372114419937,"y":0.41999998688697815}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2141372114419937,0.4000000059604645,0.22245322167873383,0.41999998688697815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.42571428418159485},{"x":0.8627858757972717,"y":0.42571428418159485},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4457142949104309},{"x":0.8440748453140259,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8440748453140259,0.42571428418159485,0.8627858757972717,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.42571428418159485},{"x":0.82536381483078,"y":0.42571428418159485},{"x":0.82536381483078,"y":0.4457142949104309},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8045738339424133,0.42571428418159485,0.82536381483078,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.42571428418159485},{"x":0.7941787838935852,"y":0.42571428418159485},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4457142949104309},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7567567825317383,0.42571428418159485,0.7941787838935852,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.42571428418159485},{"x":0.7442827224731445,"y":0.42571428418159485},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4457142949104309},{"x":0.7338877320289612,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7338877320289612,0.42571428418159485,0.7442827224731445,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.42571428418159485},{"x":0.7234927415847778,"y":0.42571428418159485},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4457142949104309},{"x":0.6798336505889893,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.6798336505889893,0.42571428418159485,0.7234927415847778,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.42571428418159485},{"x":0.6694386601448059,"y":0.42571428418159485},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4457142949104309},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروفسور","boundary":[0.6112266182899475,0.42571428418159485,0.6694386601448059,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.42571428418159485},{"x":0.6008316278457642,"y":0.42571428418159485},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4457142949104309},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.5613305568695068,0.42571428418159485,0.6008316278457642,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.42571428418159485},{"x":0.5509355664253235,"y":0.42571428418159485},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4457142949104309},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مگی","boundary":[0.5259875059127808,0.42571428418159485,0.5509355664253235,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.42571428418159485},{"x":0.5197505354881287,"y":0.42571428418159485},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4457142949104309},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5135135054588318,0.42571428418159485,0.5197505354881287,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.42571428418159485},{"x":0.5031185150146484,"y":0.42571428418159485},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4457142949104309},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4864864945411682,0.42571428418159485,0.5031185150146484,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.42571428418159485},{"x":0.4760914742946625,"y":0.42571428418159485},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4457142949104309},{"x":0.4469854533672333,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.4469854533672333,0.42571428418159485,0.4760914742946625,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.42571428418159485},{"x":0.43659043312072754,"y":0.42571428418159485},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4457142949104309},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4261954128742218,0.42571428418159485,0.43659043312072754,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.42571428418159485},{"x":0.41580042243003845,"y":0.42571428418159485},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4457142949104309},{"x":0.3596673607826233,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.3596673607826233,0.42571428418159485,0.41580042243003845,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.42571428418159485},{"x":0.35758835077285767,"y":0.42571428418159485},{"x":0.35758835077285767,"y":0.4457142949104309},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.3243243098258972,0.42571428418159485,0.35758835077285767,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.42571428418159485},{"x":0.31392931938171387,"y":0.42571428418159485},{"x":0.31392931938171387,"y":0.4457142949104309},{"x":0.25987526774406433,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.25987526774406433,0.42571428418159485,0.31392931938171387,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.42571428418159485},{"x":0.2494802474975586,"y":0.42571428418159485},{"x":0.2494802474975586,"y":0.4457142949104309},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.24116423726081848,0.42571428418159485,0.2494802474975586,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.42571428418159485},{"x":0.23076923191547394,"y":0.42571428418159485},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4457142949104309},{"x":0.191268190741539,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سابقه","boundary":[0.191268190741539,0.42571428418159485,0.23076923191547394,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.42571428418159485},{"x":0.18087318539619446,"y":0.42571428418159485},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4457142949104309},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17463617026805878,0.42571428418159485,0.18087318539619446,0.4457142949104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.42571428418159485},{"x":0.16632016003131866,"y":0.42571428418159485},{"x":0.16632016003131866,"y":0.4457142949104309},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهور","boundary":[0.11850311607122421,0.42571428418159485,0.16632016003131866,0.4457142949104309]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4457142949104309},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4457142949104309}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.39300000596046447,0.8677858757972717,0.4527142949104309],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4514285624027252},{"x":0.82536381483078,"y":0.4514285624027252},{"x":0.82536381483078,"y":0.4714285731315613},{"x":0.752598762512207,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.752598762512207,0.4514285624027252,0.82536381483078,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.4514285624027252},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4514285624027252},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4714285731315613},{"x":0.6777547001838684,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6777547001838684,0.4514285624027252,0.7359667420387268,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.4514285624027252},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4514285624027252},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4714285731315613},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6465696692466736,0.4514285624027252,0.6611226797103882,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4514285624027252},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4514285624027252},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4714285731315613},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.5862785577774048,0.4514285624027252,0.6278586387634277,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.4514285624027252},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4514285624027252},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4714285731315613},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5363825559616089,0.4514285624027252,0.5675675868988037,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.4514285624027252},{"x":0.517671525478363,"y":0.4514285624027252},{"x":0.517671525478363,"y":0.4714285731315613},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5135135054588318,0.4514285624027252,0.517671525478363,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.4514285624027252},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4514285624027252},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4714285731315613},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.47401246428489685,0.4514285624027252,0.49688148498535156,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.4514285624027252},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4514285624027252},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4714285731315613},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.45114344358444214,0.4514285624027252,0.4615384638309479,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.4514285624027252},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4514285624027252},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4714285731315613},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40124741196632385,0.4514285624027252,0.4345114231109619,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.4514285624027252},{"x":0.382536381483078,"y":0.4514285624027252},{"x":0.382536381483078,"y":0.4714285731315613},{"x":0.3679833710193634,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3679833710193634,0.4514285624027252,0.382536381483078,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.4514285624027252},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4514285624027252},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4714285731315613},{"x":0.29729729890823364,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.29729729890823364,0.4514285624027252,0.3513513505458832,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.4514285624027252},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4514285624027252},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4714285731315613},{"x":0.24532224237918854,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نورث","boundary":[0.24532224237918854,0.4514285624027252,0.2806652784347534,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.4514285624027252},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4514285624027252},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4714285731315613},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسترن","boundary":[0.17879417538642883,0.4514285624027252,0.2286902219057083,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4514285624027252},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4514285624027252},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4714285731315613},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4714285731315613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.11850311607122421,0.4514285624027252,0.16008315980434418,0.4714285731315613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4757142961025238},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4757142961025238},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4928571283817291},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4928571283817291}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8212057948112488,0.4757142961025238,0.8274428248405457,0.4928571283817291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4757142961025238},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4757142961025238},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4942857027053833},{"x":0.5862785577774048,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Northwestern","boundary":[0.5862785577774048,0.4757142961025238,0.7089397311210632,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.4757142961025238},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4757142961025238},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4928571283817291},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.7214137315750122,0.4757142961025238,0.8170478343963623,0.4928571283817291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4757142961025238},{"x":0.590436577796936,"y":0.4757142961025238},{"x":0.590436577796936,"y":0.4942857027053833},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5821205973625183,0.4757142961025238,0.590436577796936,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.4757142961025238},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4757142961025238},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4942857027053833},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5592515468597412,0.4757142961025238,0.5675675868988037,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4757142961025238},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4757142961025238},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4942857027053833},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.5051975250244141,0.4757142961025238,0.5446985363960266,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.477142870426178},{"x":0.48232847452163696,"y":0.477142870426178},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4942857027053833},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.43866944313049316,0.477142870426178,0.48232847452163696,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.477142870426178},{"x":0.41580042243003845,"y":0.477142870426178},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4942857027053833},{"x":0.3908523917198181,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.3908523917198181,0.477142870426178,0.41580042243003845,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.477142870426178},{"x":0.38669440150260925,"y":0.477142870426178},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4942857027053833},{"x":0.3804573714733124,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3804573714733124,0.477142870426178,0.38669440150260925,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.477142870426178},{"x":0.37006238102912903,"y":0.477142870426178},{"x":0.37006238102912903,"y":0.4942857027053833},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3617463707923889,0.477142870426178,0.37006238102912903,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.477142870426178},{"x":0.34303534030914307,"y":0.477142870426178},{"x":0.34303534030914307,"y":0.4942857027053833},{"x":0.3097712993621826,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.3097712993621826,0.477142870426178,0.34303534030914307,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.477142870426178},{"x":0.29729729890823364,"y":0.477142870426178},{"x":0.29729729890823364,"y":0.4942857027053833},{"x":0.2577962577342987,"y":0.4942857027053833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحریر","boundary":[0.2577962577342987,0.477142870426178,0.29729729890823364,0.4942857027053833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.477142870426178},{"x":0.24532224237918854,"y":0.477142870426178},{"x":0.24532224237918854,"y":0.4957142770290375},{"x":0.191268190741539,"y":0.4957142770290375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درآمده","boundary":[0.191268190741539,0.477142870426178,0.24532224237918854,0.4957142770290375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.477142870426178},{"x":0.18087318539619446,"y":0.477142870426178},{"x":0.18087318539619446,"y":0.4957142770290375},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4957142770290375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17255717515945435,0.477142870426178,0.18087318539619446,0.4957142770290375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.477142870426178},{"x":0.16008315980434418,"y":0.477142870426178},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4957142770290375},{"x":0.11642411351203918,"y":0.4957142770290375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.11642411351203918,0.477142870426178,0.16008315980434418,0.4957142770290375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5014285445213318},{"x":0.82536381483078,"y":0.5014285445213318},{"x":0.82536381483078,"y":0.5199999809265137},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5199999809265137}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7733888030052185,0.5014285445213318,0.82536381483078,0.5199999809265137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5028571486473083},{"x":0.517671525478363,"y":0.5028571486473083},{"x":0.517671525478363,"y":0.5214285850524902},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Harper","boundary":[0.45322245359420776,0.5028571486473083,0.517671525478363,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5028571486473083},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5028571486473083},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5214285850524902},{"x":0.530145525932312,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.530145525932312,0.5028571486473083,0.5363825559616089,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5028571486473083},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5028571486473083},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5214285850524902},{"x":0.55509352684021,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Row","boundary":[0.55509352684021,0.5028571486473083,0.5925155878067017,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5028571486473083},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5028571486473083},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5214285850524902},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5966736078262329,0.5028571486473083,0.6049895882606506,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5028571486473083},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5014285445213318},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5199999809265137},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Publication","boundary":[0.6153846383094788,0.5028571486473083,0.7130976915359497,0.5199999809265137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5028571486473083},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5028571486473083},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5199999809265137},{"x":0.717255711555481,"y":0.5199999809265137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.717255711555481,0.5028571486473083,0.7234927415847778,0.5199999809265137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5028571486473083},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5028571486473083},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5199999809265137},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5199999809265137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Inc","boundary":[0.7338877320289612,0.5028571486473083,0.7609147429466248,0.5199999809265137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5028571486473083},{"x":0.442827433347702,"y":0.5028571486473083},{"x":0.442827433347702,"y":0.5214285850524902},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4261954128742218,0.5028571486473083,0.442827433347702,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.5028571486473083},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5028571486473083},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5214285850524902},{"x":0.382536381483078,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.382536381483078,0.5028571486473083,0.4137214124202728,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.5028571486473083},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5028571486473083},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5214285850524902},{"x":0.3617463707923889,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3617463707923889,0.5028571486473083,0.37214136123657227,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.5028571486473083},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5028571486473083},{"x":0.34927234053611755,"y":0.5214285850524902},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسات","boundary":[0.28482329845428467,0.5028571486473083,0.34927234053611755,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.5042856931686401},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5042856931686401},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5214285850524902},{"x":0.23284822702407837,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معتبر","boundary":[0.23284822702407837,0.5042856931686401,0.2723492681980133,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.5042856931686401},{"x":0.2203742265701294,"y":0.5042856931686401},{"x":0.2203742265701294,"y":0.5214285850524902},{"x":0.19542619585990906,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.19542619585990906,0.5042856931686401,0.2203742265701294,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.5042856931686401},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5042856931686401},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5214285850524902},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.14553014934062958,0.5042856931686401,0.1829521805047989,0.5214285850524902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.5042856931686401},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5042856931686401},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5214285850524902},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11642411351203918,0.5042856931686401,0.1330561339855194,0.5214285850524902]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.4514285624027252},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4514285624027252},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5214285850524902},{"x":0.11642411351203918,"y":0.5214285850524902}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11142411351203918,0.4444285624027252,0.8324428248405457,0.5284285850524902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5271428823471069},{"x":0.82536381483078,"y":0.5271428823471069},{"x":0.82536381483078,"y":0.5442857146263123},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.7837837934494019,0.5271428823471069,0.82536381483078,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5271428823471069},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5271428823471069},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5442857146263123},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7442827224731445,0.5271428823471069,0.7754677534103394,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5271428823471069},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5271428823471069},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5442857146263123},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7380457520484924,0.5271428823471069,0.7422037124633789,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5271428823471069},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5271428823471069},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5442857146263123},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6881496906280518,0.5271428823471069,0.7297297120094299,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5271428823471069},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5271428823471069},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5442857146263123},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.6465696692466736,0.5271428823471069,0.6798336505889893,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5271428823471069},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5271428823471069},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5442857146263123},{"x":0.632016658782959,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.632016658782959,0.5271428823471069,0.6382536292076111,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5271428823471069},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5271428823471069},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5442857146263123},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6070685982704163,0.5271428823471069,0.6237006187438965,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5271428823471069},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5271428823471069},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5442857146263123},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5634095668792725,0.5271428823471069,0.6008316278457642,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.5271428823471069},{"x":0.55509352684021,"y":0.5271428823471069},{"x":0.55509352684021,"y":0.5442857146263123},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5155925154685974,0.5271428823471069,0.55509352684021,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.5271428823471069},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5271428823471069},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5442857146263123},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.46777546405792236,0.5271428823471069,0.5051975250244141,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.5271428823471069},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5271428823471069},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5442857146263123},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.43035343289375305,0.5271428823471069,0.45945945382118225,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.5271428823471069},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5271428823471069},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5442857146263123},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3887733817100525,0.5271428823471069,0.42203742265701294,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.5271428823471069},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5271428823471069},{"x":0.3887733817100525,"y":0.5442857146263123},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5442857146263123}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38461539149284363,0.5271428823471069,0.3887733817100525,0.5442857146263123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.5542857050895691},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5542857050895691},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8440748453140259,0.5542857050895691,0.8627858757972717,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5542857050895691},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5542857050895691},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5714285969734192},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8045738339424133,0.5542857050895691,0.8274428248405457,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5542857050895691},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5542857050895691},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7567567825317383,0.5542857050895691,0.7941787838935852,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5542857050895691},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5542857050895691},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.7110186815261841,0.5542857050895691,0.7442827224731445,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.5542857050895691},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5542857050895691},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6902287006378174,0.5542857050895691,0.7027027010917664,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.5542857050895691},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5542857050895691},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6382536292076111,0.5542857050895691,0.6777547001838684,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5542857050895691},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5542857050895691},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.5987526178359985,0.5542857050895691,0.6278586387634277,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5542857050895691},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5542857050895691},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5714285969734192},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5779625773429871,0.5542857050895691,0.5862785577774048,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5542857050895691},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5542857050895691},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5714285969734192},{"x":0.530145525932312,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معتبر","boundary":[0.530145525932312,0.5542857050895691,0.5654885768890381,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5542857050895691},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5542857050895691},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.4948025047779083,0.5542857050895691,0.5239084959030151,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.5542857050895691},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5542857050895691},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5714285969734192},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.45114344358444214,0.5542857050895691,0.4781704843044281,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.5542857050895691},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5542857050895691},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5714285969734192},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4178794324398041,0.5542857050895691,0.43866944313049316,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.5542857050895691},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5542857050895691},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5714285969734192},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.32640331983566284,0.5542857050895691,0.40124741196632385,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.5542857050895691},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5542857050895691},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5714285969734192},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.25987526774406433,0.5542857050895691,0.3160083293914795,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.5542857050895691},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5542857050895691},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5714285969734192},{"x":0.234927237033844,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.234927237033844,0.5542857050895691,0.2494802474975586,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.5542857050895691},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5542857050895691},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5714285969734192},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.1829521805047989,0.5542857050895691,0.22245322167873383,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5542857050895691},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5542857050895691},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5714285969734192},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخته","boundary":[0.11850311607122421,0.5542857050895691,0.17255717515945435,0.5714285969734192]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5271428823471069},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5271428823471069},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5714285969734192},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.5201428823471069,0.8677858757972717,0.5784285969734192],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.5785714387893677},{"x":0.82536381483078,"y":0.5785714387893677},{"x":0.82536381483078,"y":0.5971428751945496},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7962577939033508,0.5785714387893677,0.82536381483078,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5971428751945496},{"x":0.777546763420105,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.777546763420105,0.5785714387893677,0.7837837934494019,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5971428751945496},{"x":0.752598762512207,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.752598762512207,0.5785714387893677,0.7671517729759216,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5785714387893677},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5971428751945496},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6881496906280518,0.5785714387893677,0.7422037124633789,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5785714387893677},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5785714387893677},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5971428751945496},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6652806401252747,0.5785714387893677,0.6839916706085205,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5785714387893677},{"x":0.644490659236908,"y":0.5785714387893677},{"x":0.644490659236908,"y":0.5971428751945496},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.5883575677871704,0.5785714387893677,0.644490659236908,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5785714387893677},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5785714387893677},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5971428751945496},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.5530145764350891,0.5785714387893677,0.5779625773429871,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5785714387893677},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5785714387893677},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5971428751945496},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5218295454978943,0.5785714387893677,0.5405405163764954,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5785714387893677},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5785714387893677},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5971428751945496},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4781704843044281,0.5785714387893677,0.5114344954490662,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5785714387893677},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5785714387893677},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5971428751945496},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4137214124202728,0.5785714387893677,0.46569645404815674,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.5785714387893677},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5785714387893677},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5971428751945496},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.3762993812561035,0.5785714387893677,0.40124741196632385,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5785714387893677},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5785714387893677},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5971428751945496},{"x":0.3513513505458832,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3513513505458832,0.5785714387893677,0.3659043610095978,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.5785714387893677},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5785714387893677},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5971428751945496},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.3097712993621826,0.5785714387893677,0.34303534030914307,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.5785714387893677},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5785714387893677},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5971428751945496},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3014552891254425,0.5785714387893677,0.3097712993621826,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5785714387893677},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5785714387893677},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5971428751945496},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.24532224237918854,0.5785714387893677,0.2931392788887024,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.5785714387893677},{"x":0.234927237033844,"y":0.5785714387893677},{"x":0.234927237033844,"y":0.5971428751945496},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.21621622145175934,0.5785714387893677,0.234927237033844,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.5785714387893677},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5785714387893677},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5971428751945496},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18918919563293457,0.5785714387893677,0.2058212012052536,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5785714387893677},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5785714387893677},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5971428751945496},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5971428751945496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگیرنده","boundary":[0.11850311607122421,0.5785714387893677,0.17879417538642883,0.5971428751945496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6057142615318298},{"x":0.82536381483078,"y":0.6057142615318298},{"x":0.82536381483078,"y":0.6228571534156799},{"x":0.790020763874054,"y":0.6228571534156799}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.790020763874054,0.6057142615318298,0.82536381483078,0.6228571534156799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6057142615318298},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6057142615318298},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6228571534156799},{"x":0.752598762512207,"y":0.6228571534156799}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.752598762512207,0.6057142615318298,0.7817047834396362,0.6228571534156799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6057142615318298},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6057142615318298},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6228571534156799},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6228571534156799}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.7234927415847778,0.6057142615318298,0.7442827224731445,0.6228571534156799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6057142615318298},{"x":0.717255711555481,"y":0.6057142615318298},{"x":0.717255711555481,"y":0.6228571534156799},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6228571534156799}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6985446810722351,0.6057142615318298,0.717255711555481,0.6228571534156799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.6057142615318298},{"x":0.692307710647583,"y":0.6057142615318298},{"x":0.692307710647583,"y":0.6228571534156799},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6228571534156799}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6632016897201538,0.6057142615318298,0.692307710647583,0.6228571534156799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6057142615318298},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6057142615318298},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6228571534156799},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6228571534156799}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6548856496810913,0.6057142615318298,0.6611226797103882,0.6228571534156799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6285714507102966},{"x":0.82536381483078,"y":0.6285714507102966},{"x":0.82536381483078,"y":0.645714282989502},{"x":0.8024948239326477,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8024948239326477,0.6285714507102966,0.82536381483078,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.6299999952316284},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6299999952316284},{"x":0.8004158139228821,"y":0.645714282989502},{"x":0.7920997738838196,"y":0.645714282989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7920997738838196,0.6299999952316284,0.8004158139228821,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6299999952316284},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6285714507102966},{"x":0.7858628034591675,"y":0.645714282989502},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6471428275108337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7359667420387268,0.6299999952316284,0.7858628034591675,0.645714282989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6299999952316284},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6299999952316284},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6471428275108337},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6471428275108337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7027027010917664,0.6299999952316284,0.7338877320289612,0.6471428275108337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6299999952316284},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6299999952316284},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6471428275108337},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6485714316368103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.6195425987243652,0.6299999952316284,0.6943867206573486,0.6471428275108337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.631428599357605},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6299999952316284},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6485714316368103},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6485714316368103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.55509352684021,0.631428599357605,0.6133056282997131,0.6485714316368103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6557142734527588},{"x":0.82536381483078,"y":0.6557142734527588},{"x":0.82536381483078,"y":0.6742857098579407},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ب-","boundary":[0.8004158139228821,0.6557142734527588,0.82536381483078,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6557142734527588},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6557142734527588},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6742857098579407},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.7463617324829102,0.6557142734527588,0.7962577939033508,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6557142734527588},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6557142734527588},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6742857098579407},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7068607211112976,0.6557142734527588,0.7401247620582581,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6557142734527588},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6557142734527588},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6742857098579407},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6694386601448059,0.6557142734527588,0.7006236910820007,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6557142734527588},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6557142734527588},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6742857098579407},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6742857098579407}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6049895882606506,0.6557142734527588,0.6611226797103882,0.6742857098579407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6814285516738892},{"x":0.82536381483078,"y":0.6814285516738892},{"x":0.82536381483078,"y":0.699999988079071},{"x":0.8004158139228821,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"پ-","boundary":[0.8004158139228821,0.6814285516738892,0.82536381483078,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.6814285516738892},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6814285516738892},{"x":0.7983368039131165,"y":0.699999988079071},{"x":0.7442827224731445,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.7442827224731445,0.6814285516738892,0.7983368039131165,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.6814285516738892},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6814285516738892},{"x":0.7401247620582581,"y":0.699999988079071},{"x":0.7214137315750122,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7214137315750122,0.6814285516738892,0.7401247620582581,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.6814285516738892},{"x":0.704781711101532,"y":0.6814285516738892},{"x":0.704781711101532,"y":0.699999988079071},{"x":0.6424116492271423,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6424116492271423,0.6814285516738892,0.704781711101532,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.6814285516738892},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6814285516738892},{"x":0.6340956091880798,"y":0.699999988079071},{"x":0.5779625773429871,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5779625773429871,0.6814285516738892,0.6340956091880798,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7071428298950195},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7071428298950195},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7242857217788696},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7242857217788696}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ت","boundary":[0.8108108043670654,0.7071428298950195,0.8274428248405457,0.7242857217788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7071428298950195},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7071428298950195},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7242857217788696},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7242857217788696}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.8024948239326477,0.7071428298950195,0.8087317943572998,0.7242857217788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7071428298950195},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7071428298950195},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7242857217788696},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7242857217788696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7567567825317383,0.7071428298950195,0.7962577939033508,0.7242857217788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7071428298950195},{"x":0.752598762512207,"y":0.7071428298950195},{"x":0.752598762512207,"y":0.7228571176528931},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7214137315750122,0.7071428298950195,0.752598762512207,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7071428298950195},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7071428298950195},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7228571176528931},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6735966801643372,0.7071428298950195,0.7068607211112976,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.7071428298950195},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7071428298950195},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7228571176528931},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7228571176528931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.6361746191978455,0.7071428298950195,0.6694386601448059,0.7228571176528931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7314285635948181},{"x":0.82536381483078,"y":0.7314285635948181},{"x":0.82536381483078,"y":0.7485714554786682},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ث","boundary":[0.8108108043670654,0.7314285635948181,0.82536381483078,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7314285635948181},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7314285635948181},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7485714554786682},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8024948239326477,0.7314285635948181,0.8087317943572998,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.7314285635948181},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7314285635948181},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7485714554786682},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7713097929954529,0.7314285635948181,0.7920997738838196,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7314285635948181},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7314285635948181},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7485714554786682},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.7318087220191956,0.7314285635948181,0.7588357329368591,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7314285635948181},{"x":0.717255711555481,"y":0.7314285635948181},{"x":0.717255711555481,"y":0.7485714554786682},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6756756901741028,0.7314285635948181,0.717255711555481,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7314285635948181},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7314285635948181},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7485714554786682},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6611226797103882,0.7314285635948181,0.6735966801643372,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7314285635948181},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7314285635948181},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7485714554786682},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6403326392173767,0.7314285635948181,0.6507276296615601,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7314285635948181},{"x":0.632016658782959,"y":0.7314285635948181},{"x":0.632016658782959,"y":0.7485714554786682},{"x":0.590436577796936,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.590436577796936,0.7314285635948181,0.632016658782959,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7314285635948181},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7314285635948181},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7485714554786682},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5467775464057922,0.7314285635948181,0.5821205973625183,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.7328571677207947},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7328571677207947},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7485714554786682},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5155925154685974,0.7328571677207947,0.5446985363960266,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.7328571677207947},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7314285635948181},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7485714554786682},{"x":0.442827433347702,"y":0.7485714554786682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.442827433347702,0.7328571677207947,0.5072765350341797,0.7485714554786682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.758571445941925},{"x":0.8274428248405457,"y":0.758571445941925},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7757142782211304},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ج-","boundary":[0.8045738339424133,0.758571445941925,0.8274428248405457,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.758571445941925},{"x":0.7983368039131165,"y":0.758571445941925},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7757142782211304},{"x":0.765072762966156,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.765072762966156,0.758571445941925,0.7983368039131165,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7571428418159485},{"x":0.7609147429466248,"y":0.758571445941925},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7757142782211304},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.7276507019996643,0.7571428418159485,0.7609147429466248,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7571428418159485},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7571428418159485},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7757142782211304},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7757142782211304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6798336505889893,0.7571428418159485,0.7214137315750122,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7742857336997986},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7742857336997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6652806401252747,0.7571428418159485,0.6777547001838684,0.7742857336997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7742857336997986},{"x":0.644490659236908,"y":0.7742857336997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.644490659236908,0.7571428418159485,0.6548856496810913,0.7742857336997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7571428418159485},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7757142782211304},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7742857336997986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.5945945978164673,0.7571428418159485,0.6361746191978455,0.7757142782211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.7557142972946167},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7571428418159485},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7742857336997986},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7742857336997986}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5197505354881287,0.7557142972946167,0.5862785577774048,0.7742857336997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7557142972946167},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7557142972946167},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7742857336997986},{"x":0.469854474067688,"y":0.7742857336997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.469854474067688,0.7557142972946167,0.5114344954490662,0.7742857336997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7842857241630554},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7842857241630554},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8014285564422607},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"چ-","boundary":[0.8045738339424133,0.7842857241630554,0.8274428248405457,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7828571200370789},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7842857241630554},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8028571605682373},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.7484407424926758,0.7828571200370789,0.7983368039131165,0.8028571605682373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7828571200370789},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7828571200370789},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8014285564422607},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.6798336505889893,0.7828571200370789,0.7401247620582581,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7828571200370789},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7828571200370789},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8014285564422607},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6652806401252747,0.7828571200370789,0.6715176701545715,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.7828571200370789},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7828571200370789},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8014285564422607},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8014285564422607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6195425987243652,0.7828571200370789,0.6569646596908569,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7814285755157471},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7828571200370789},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8014285564422607},{"x":0.5384615659713745,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.5384615659713745,0.7814285755157471,0.6112266182899475,0.8014285564422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7814285755157471},{"x":0.530145525932312,"y":0.7828571200370789},{"x":0.530145525932312,"y":0.800000011920929},{"x":0.4864864945411682,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.4864864945411682,0.7814285755157471,0.530145525932312,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.808571457862854},{"x":0.8274428248405457,"y":0.808571457862854},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8257142901420593},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ح-","boundary":[0.8045738339424133,0.808571457862854,0.8274428248405457,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.808571457862854},{"x":0.7983368039131165,"y":0.808571457862854},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8257142901420593},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7609147429466248,0.808571457862854,0.7983368039131165,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.808571457862854},{"x":0.7546777725219727,"y":0.808571457862854},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8257142901420593},{"x":0.7234927415847778,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7234927415847778,0.808571457862854,0.7546777725219727,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.808571457862854},{"x":0.7193347215652466,"y":0.808571457862854},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8257142901420593},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7130976915359497,0.808571457862854,0.7193347215652466,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.808571457862854},{"x":0.7068607211112976,"y":0.808571457862854},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8257142901420593},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رقابت","boundary":[0.6652806401252747,0.808571457862854,0.7068607211112976,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.808571457862854},{"x":0.6569646596908569,"y":0.808571457862854},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8257142901420593},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6528066396713257,0.808571457862854,0.6569646596908569,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.808571457862854},{"x":0.6424116492271423,"y":0.808571457862854},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8257142901420593},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6091476082801819,0.808571457862854,0.6424116492271423,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.808571457862854},{"x":0.6008316278457642,"y":0.808571457862854},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8257142901420593},{"x":0.542619526386261,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.542619526386261,0.808571457862854,0.6008316278457642,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.808571457862854},{"x":0.5343035459518433,"y":0.808571457862854},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8257142901420593},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.4906444847583771,0.808571457862854,0.5343035459518433,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.808571457862854},{"x":0.4802494943141937,"y":0.808571457862854},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8257142901420593},{"x":0.469854474067688,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.469854474067688,0.808571457862854,0.4802494943141937,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.808571457862854},{"x":0.45945945382118225,"y":0.808571457862854},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8257142901420593},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8257142901420593}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.4199584126472473,0.808571457862854,0.45945945382118225,0.8257142901420593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.8328571319580078},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8328571319580078},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8514285683631897},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8514285683631897}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"خ-","boundary":[0.8045738339424133,0.8328571319580078,0.8274428248405457,0.8514285683631897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8328571319580078},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8328571319580078},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8514285683631897},{"x":0.752598762512207,"y":0.8514285683631897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.752598762512207,0.8328571319580078,0.7983368039131165,0.8514285683631897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.8328571319580078},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8328571319580078},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8514285683631897},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8514285683631897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7401247620582581,0.8328571319580078,0.7442827224731445,0.8514285683631897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8328571319580078},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8328571319580078},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8514285683631897},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8514285683631897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انحرافات","boundary":[0.6694386601448059,0.8328571319580078,0.7297297120094299,0.8514285683631897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.8328571319580078},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8328571319580078},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8514285683631897},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8514285683631897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6070685982704163,0.8328571319580078,0.6611226797103882,0.8514285683631897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.8328571319580078},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8328571319580078},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8514285683631897},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8514285683631897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمانها","boundary":[0.5322245359420776,0.8328571319580078,0.5987526178359985,0.8514285683631897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5785714387893677},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5785714387893677},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8514285683631897},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8514285683631897}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.5715714387893677,0.8324428248405457,0.8584285683631897],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/qNbyrPhlfFxSzeCD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/wUVxMGKjYASKuCSH.jpg","blurred":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/IbPbHXnQMwKPcyNa.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.0002359732142852894,0.00011244898293699537,0.9981829046856093,0.9987920408153534]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.08571428805589676},{"x":0.82536381483078,"y":0.08571428805589676},{"x":0.82536381483078,"y":0.10285714268684387},{"x":0.8087317943572998,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"د-","boundary":[0.8087317943572998,0.08571428805589676,0.82536381483078,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.08571428805589676},{"x":0.8004158139228821,"y":0.08571428805589676},{"x":0.8004158139228821,"y":0.10285714268684387},{"x":0.752598762512207,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.752598762512207,0.08571428805589676,0.8004158139228821,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.08571428805589676},{"x":0.7442827224731445,"y":0.08571428805589676},{"x":0.7442827224731445,"y":0.10285714268684387},{"x":0.6839916706085205,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحرافات","boundary":[0.6839916706085205,0.08571428805589676,0.7442827224731445,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.08571428805589676},{"x":0.6756756901741028,"y":0.08571428805589676},{"x":0.6756756901741028,"y":0.10285714268684387},{"x":0.6694386601448059,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6694386601448059,0.08571428805589676,0.6756756901741028,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.08571428805589676},{"x":0.6611226797103882,"y":0.08571428805589676},{"x":0.6611226797103882,"y":0.10285714268684387},{"x":0.6133056282997131,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6133056282997131,0.08571428805589676,0.6611226797103882,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.08571428805589676},{"x":0.6049895882606506,"y":0.08571428805589676},{"x":0.6049895882606506,"y":0.10285714268684387},{"x":0.5488565564155579,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازخورد","boundary":[0.5488565564155579,0.08571428805589676,0.6049895882606506,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.08571428805589676},{"x":0.5405405163764954,"y":0.08571428805589676},{"x":0.5405405163764954,"y":0.10285714268684387},{"x":0.48232847452163696,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.48232847452163696,0.08571428805589676,0.5405405163764954,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.08571428805589676},{"x":0.47401246428489685,"y":0.08571428805589676},{"x":0.47401246428489685,"y":0.10285714268684387},{"x":0.3991684019565582,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.3991684019565582,0.08571428805589676,0.47401246428489685,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.08571428805589676},{"x":0.3908523917198181,"y":0.08571428805589676},{"x":0.3908523917198181,"y":0.10285714268684387},{"x":0.33471933007240295,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.33471933007240295,0.08571428805589676,0.3908523917198181,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.10999999940395355},{"x":0.8274428248405457,"y":0.10999999940395355},{"x":0.8274428248405457,"y":0.12857143580913544},{"x":0.8087317943572998,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ذ-","boundary":[0.8087317943572998,0.10999999940395355,0.8274428248405457,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.10999999940395355},{"x":0.8004158139228821,"y":0.10999999940395355},{"x":0.8004158139228821,"y":0.12857143580913544},{"x":0.752598762512207,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.752598762512207,0.10999999940395355,0.8004158139228821,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.10999999940395355},{"x":0.7442827224731445,"y":0.10999999940395355},{"x":0.7442827224731445,"y":0.12857143580913544},{"x":0.692307710647583,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.692307710647583,0.10999999940395355,0.7442827224731445,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.10999999940395355},{"x":0.6839916706085205,"y":0.10999999940395355},{"x":0.6839916706085205,"y":0.12857143580913544},{"x":0.6361746191978455,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6361746191978455,0.10999999940395355,0.6839916706085205,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.13857142627239227},{"x":0.82536381483078,"y":0.13857142627239227},{"x":0.82536381483078,"y":0.15571428835391998},{"x":0.8087317943572998,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"ر-","boundary":[0.8108108043670654,0.13857142627239227,0.82536381483078,0.15571428835391998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.1371428519487381},{"x":0.8045738339424133,"y":0.1371428519487381},{"x":0.8045738339424133,"y":0.1542857140302658},{"x":0.7567567825317383,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودجه","boundary":[0.7567567825317383,0.1371428519487381,0.8045738339424133,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.1371428519487381},{"x":0.7567567825317383,"y":0.1371428519487381},{"x":0.7567567825317383,"y":0.1542857140302658},{"x":0.7255717515945435,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7255717515945435,0.1371428519487381,0.7567567825317383,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.1371428519487381},{"x":0.7110186815261841,"y":0.1371428519487381},{"x":0.7110186815261841,"y":0.15285713970661163},{"x":0.704781711101532,"y":0.15285713970661163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.704781711101532,0.1371428519487381,0.7110186815261841,0.15285713970661163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.13428571820259094},{"x":0.6985446810722351,"y":0.13571429252624512},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1542857140302658},{"x":0.6361746191978455,"y":0.15285713970661163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.6361746191978455,0.13428571820259094,0.6964656710624695,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.1614285707473755},{"x":0.82536381483078,"y":0.1614285707473755},{"x":0.82536381483078,"y":0.1785714328289032},{"x":0.8108108043670654,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ز-","boundary":[0.8108108043670654,0.1614285707473755,0.82536381483078,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.1614285707473755},{"x":0.8024948239326477,"y":0.16285714507102966},{"x":0.8024948239326477,"y":0.1785714328289032},{"x":0.7297297120094299,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.7297297120094299,0.1614285707473755,0.8024948239326477,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.1614285707473755},{"x":0.7214137315750122,"y":0.1614285707473755},{"x":0.7214137315750122,"y":0.1785714328289032},{"x":0.6652806401252747,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6652806401252747,0.1614285707473755,0.7214137315750122,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.1614285707473755},{"x":0.6569646596908569,"y":0.1614285707473755},{"x":0.6569646596908569,"y":0.1785714328289032},{"x":0.590436577796936,"y":0.1785714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.590436577796936,0.1614285707473755,0.6569646596908569,0.1785714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.18714286386966705},{"x":0.8274428248405457,"y":0.18714286386966705},{"x":0.8274428248405457,"y":0.20428571105003357},{"x":0.8108108043670654,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"ژ-","boundary":[0.8108108043670654,0.18714286386966705,0.8274428248405457,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.18714286386966705},{"x":0.8024948239326477,"y":0.18714286386966705},{"x":0.8024948239326477,"y":0.20428571105003357},{"x":0.7401247620582581,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تخصیص","boundary":[0.7401247620582581,0.18714286386966705,0.8024948239326477,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.18714286386966705},{"x":0.7297297120094299,"y":0.18714286386966705},{"x":0.7297297120094299,"y":0.20428571105003357},{"x":0.692307710647583,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.692307710647583,0.18714286386966705,0.7297297120094299,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6860706806182861,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6860706806182861,"y":0.20428571105003357},{"x":0.6735966801643372,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6735966801643372,0.18714286386966705,0.6860706806182861,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6673596501350403,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6673596501350403,"y":0.20428571105003357},{"x":0.6528066396713257,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6528066396713257,0.18714286386966705,0.6673596501350403,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6424116492271423,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6424116492271423,"y":0.20428571105003357},{"x":0.6195425987243652,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.6195425987243652,0.18714286386966705,0.6424116492271423,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6091476082801819,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6091476082801819,"y":0.20428571105003357},{"x":0.5779625773429871,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5779625773429871,0.18714286386966705,0.6091476082801819,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.18714286386966705},{"x":0.5738045573234558,"y":0.18714286386966705},{"x":0.5738045573234558,"y":0.20428571105003357},{"x":0.5446985363960266,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5446985363960266,0.18714286386966705,0.5738045573234558,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.18714286386966705},{"x":0.5363825559616089,"y":0.18714286386966705},{"x":0.5363825559616089,"y":0.20428571105003357},{"x":0.4906444847583771,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متوالی","boundary":[0.4906444847583771,0.18714286386966705,0.5363825559616089,0.20428571105003357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.08571428805589676},{"x":0.8274428248405457,"y":0.08571428805589676},{"x":0.8274428248405457,"y":0.20428571105003357},{"x":0.33471933007240295,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.32971933007240295,0.07871428805589675,0.8324428248405457,0.21128571105003358],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.20999999344348907},{"x":0.8274428248405457,"y":0.20999999344348907},{"x":0.8274428248405457,"y":0.23000000417232513},{"x":0.8045738339424133,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8045738339424133,0.20999999344348907,0.8274428248405457,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7941787838935852,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7941787838935852,"y":0.23000000417232513},{"x":0.7463617324829102,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7463617324829102,0.20999999344348907,0.7941787838935852,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7359667420387268,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7359667420387268,"y":0.23000000417232513},{"x":0.7234927415847778,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7234927415847778,0.20999999344348907,0.7359667420387268,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7130976915359497,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7130976915359497,"y":0.23000000417232513},{"x":0.6735966801643372,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.6735966801643372,0.20999999344348907,0.7130976915359497,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.20999999344348907},{"x":0.6632016897201538,"y":0.20999999344348907},{"x":0.6632016897201538,"y":0.23000000417232513},{"x":0.6299376487731934,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6299376487731934,0.20999999344348907,0.6632016897201538,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.20999999344348907},{"x":0.6195425987243652,"y":0.20999999344348907},{"x":0.6195425987243652,"y":0.23000000417232513},{"x":0.5966736078262329,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5966736078262329,0.20999999344348907,0.6195425987243652,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5862785577774048,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5862785577774048,"y":0.23000000417232513},{"x":0.5322245359420776,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5322245359420776,0.20999999344348907,0.5862785577774048,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5218295454978943,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5218295454978943,"y":0.23000000417232513},{"x":0.5155925154685974,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5155925154685974,0.20999999344348907,0.5218295454978943,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5051975250244141,"y":0.20999999344348907},{"x":0.5051975250244141,"y":0.23000000417232513},{"x":0.4282744228839874,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4282744228839874,0.20999999344348907,0.5051975250244141,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.20999999344348907},{"x":0.4178794324398041,"y":0.20999999344348907},{"x":0.4178794324398041,"y":0.23000000417232513},{"x":0.38669440150260925,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.38669440150260925,0.20999999344348907,0.4178794324398041,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.20999999344348907},{"x":0.3762993812561035,"y":0.20999999344348907},{"x":0.3762993812561035,"y":0.23000000417232513},{"x":0.30561330914497375,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحصیلات","boundary":[0.30561330914497375,0.20999999344348907,0.3762993812561035,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.20999999344348907},{"x":0.295218288898468,"y":0.20999999344348907},{"x":0.295218288898468,"y":0.23000000417232513},{"x":0.24116423726081848,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.24116423726081848,0.20999999344348907,0.295218288898468,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.20999999344348907},{"x":0.23076923191547394,"y":0.20999999344348907},{"x":0.23076923191547394,"y":0.23000000417232513},{"x":0.22453223168849945,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22453223168849945,0.20999999344348907,0.23076923191547394,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.20999999344348907},{"x":0.2141372114419937,"y":0.20999999344348907},{"x":0.2141372114419937,"y":0.23000000417232513},{"x":0.1683991700410843,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محافل","boundary":[0.1683991700410843,0.20999999344348907,0.2141372114419937,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.20999999344348907},{"x":0.15800416469573975,"y":0.20999999344348907},{"x":0.15800416469573975,"y":0.23000000417232513},{"x":0.11850311607122421,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.11850311607122421,0.20999999344348907,0.15800416469573975,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.23714286088943481},{"x":0.8648648858070374,"y":0.23714286088943481},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2557142972946167},{"x":0.7941787838935852,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7941787838935852,0.23714286088943481,0.8648648858070374,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7837837934494019,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2557142972946167},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7796257734298706,0.23714286088943481,0.7837837934494019,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7692307829856873,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7692307829856873,"y":0.2557142972946167},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7068607211112976,0.23714286088943481,0.7692307829856873,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6985446810722351,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2557142972946167},{"x":0.6486486196517944,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.6486486196517944,0.23714286088943481,0.6985446810722351,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6403326392173767,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6403326392173767,"y":0.2557142972946167},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6091476082801819,0.23714286088943481,0.6403326392173767,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6008316278457642,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2557142972946167},{"x":0.5966736078262329,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966736078262329,0.23714286088943481,0.6008316278457642,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.23714286088943481},{"x":0.5862785577774048,"y":0.23714286088943481},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2557142972946167},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.5384615659713745,0.23714286088943481,0.5862785577774048,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.23714286088943481},{"x":0.5280665159225464,"y":0.23714286088943481},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2557142972946167},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.4948025047779083,0.23714286088943481,0.5280665159225464,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.23714286088943481},{"x":0.4948025047779083,"y":0.23714286088943481},{"x":0.4948025047779083,"y":0.2557142972946167},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4802494943141937,0.23714286088943481,0.4948025047779083,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.23714286088943481},{"x":0.46569645404815674,"y":0.23714286088943481},{"x":0.46569645404815674,"y":0.2557142972946167},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45114344358444214,0.23714286088943481,0.46569645404815674,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.23714286088943481},{"x":0.442827433347702,"y":0.23714286088943481},{"x":0.442827433347702,"y":0.2557142972946167},{"x":0.4116424024105072,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.4116424024105072,0.23714286088943481,0.442827433347702,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.23714286088943481},{"x":0.40124741196632385,"y":0.23714286088943481},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2557142972946167},{"x":0.3804573714733124,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3804573714733124,0.23714286088943481,0.40124741196632385,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.23714286088943481},{"x":0.37837839126586914,"y":0.23714286088943481},{"x":0.37837839126586914,"y":0.2557142972946167},{"x":0.34927234053611755,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.34927234053611755,0.23714286088943481,0.37837839126586914,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.23714286088943481},{"x":0.3471933603286743,"y":0.23714286088943481},{"x":0.3471933603286743,"y":0.2557142972946167},{"x":0.34303534030914307,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34303534030914307,0.23714286088943481,0.3471933603286743,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.25999999046325684},{"x":0.8627858757972717,"y":0.25999999046325684},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2800000011920929},{"x":0.8440748453140259,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8440748453140259,0.25999999046325684,0.8627858757972717,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.25999999046325684},{"x":0.82536381483078,"y":0.25999999046325684},{"x":0.82536381483078,"y":0.2800000011920929},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8045738339424133,0.25999999046325684,0.82536381483078,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.25999999046325684},{"x":0.7920997738838196,"y":0.25999999046325684},{"x":0.7920997738838196,"y":0.2800000011920929},{"x":0.752598762512207,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.752598762512207,0.25999999046325684,0.7920997738838196,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.25999999046325684},{"x":0.7401247620582581,"y":0.25999999046325684},{"x":0.7401247620582581,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6943867206573486,0.25999999046325684,0.7401247620582581,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.25999999046325684},{"x":0.6798336505889893,"y":0.25999999046325684},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2800000011920929},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.6070685982704163,0.25999999046325684,0.6798336505889893,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.25999999046325684},{"x":0.5945945978164673,"y":0.25999999046325684},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2800000011920929},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5384615659713745,0.25999999046325684,0.5945945978164673,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.25999999046325684},{"x":0.5259875059127808,"y":0.25999999046325684},{"x":0.5259875059127808,"y":0.2800000011920929},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5155925154685974,0.25999999046325684,0.5259875059127808,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.25999999046325684},{"x":0.5031185150146484,"y":0.25999999046325684},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2800000011920929},{"x":0.4906444847583771,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4906444847583771,0.25999999046325684,0.5031185150146484,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.25999999046325684},{"x":0.4781704843044281,"y":0.25999999046325684},{"x":0.4781704843044281,"y":0.2800000011920929},{"x":0.4490644633769989,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4490644633769989,0.25999999046325684,0.4781704843044281,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.25999999046325684},{"x":0.4345114231109619,"y":0.25999999046325684},{"x":0.4345114231109619,"y":0.2800000011920929},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.40124741196632385,0.25999999046325684,0.4345114231109619,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.25999999046325684},{"x":0.3887733817100525,"y":0.25999999046325684},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2800000011920929},{"x":0.382536381483078,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.382536381483078,0.25999999046325684,0.3887733817100525,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.25999999046325684},{"x":0.37006238102912903,"y":0.25999999046325684},{"x":0.37006238102912903,"y":0.2800000011920929},{"x":0.32640331983566284,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.32640331983566284,0.25999999046325684,0.37006238102912903,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.25999999046325684},{"x":0.31392931938171387,"y":0.25999999046325684},{"x":0.31392931938171387,"y":0.2800000011920929},{"x":0.3014552891254425,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3014552891254425,0.25999999046325684,0.31392931938171387,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.25999999046325684},{"x":0.28898128867149353,"y":0.25999999046325684},{"x":0.28898128867149353,"y":0.2800000011920929},{"x":0.23908524215221405,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.23908524215221405,0.25999999046325684,0.28898128867149353,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.25999999046325684},{"x":0.22661122679710388,"y":0.25999999046325684},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2800000011920929},{"x":0.18503119051456451,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.18503119051456451,0.25999999046325684,0.22661122679710388,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.25999999046325684},{"x":0.18087318539619446,"y":0.25999999046325684},{"x":0.18087318539619446,"y":0.2800000011920929},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17463617026805878,0.25999999046325684,0.18087318539619446,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.25999999046325684},{"x":0.1621621549129486,"y":0.25999999046325684},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2800000011920929},{"x":0.13721413910388947,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.13721413910388947,0.25999999046325684,0.1621621549129486,0.2800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.25999999046325684},{"x":0.1247401237487793,"y":0.25999999046325684},{"x":0.1247401237487793,"y":0.2800000011920929},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.25999999046325684,0.1247401237487793,0.2800000011920929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.20999999344348907},{"x":0.8648648858070374,"y":0.20999999344348907},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2800000011920929},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11350311607122421,0.20299999344348907,0.8698648858070374,0.2870000011920929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.28857141733169556},{"x":0.82536381483078,"y":0.28857141733169556},{"x":0.82536381483078,"y":0.30714285373687744},{"x":0.7629937529563904,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7629937529563904,0.28857141733169556,0.82536381483078,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.28857141733169556},{"x":0.752598762512207,"y":0.28857141733169556},{"x":0.752598762512207,"y":0.30714285373687744},{"x":0.7234927415847778,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7234927415847778,0.28857141733169556,0.752598762512207,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.28857141733169556},{"x":0.7110186815261841,"y":0.28857141733169556},{"x":0.7110186815261841,"y":0.30714285373687744},{"x":0.6715176701545715,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.6715176701545715,0.28857141733169556,0.7110186815261841,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.28857141733169556},{"x":0.6611226797103882,"y":0.28857141733169556},{"x":0.6611226797103882,"y":0.30714285373687744},{"x":0.6340956091880798,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6340956091880798,0.28857141733169556,0.6611226797103882,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.28857141733169556},{"x":0.6278586387634277,"y":0.28857141733169556},{"x":0.6278586387634277,"y":0.30714285373687744},{"x":0.6237006187438965,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6237006187438965,0.28857141733169556,0.6278586387634277,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.28857141733169556},{"x":0.6133056282997131,"y":0.28857141733169556},{"x":0.6133056282997131,"y":0.30714285373687744},{"x":0.5654885768890381,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.5654885768890381,0.28857141733169556,0.6133056282997131,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.28857141733169556},{"x":0.5613305568695068,"y":0.28857141733169556},{"x":0.5613305568695068,"y":0.30714285373687744},{"x":0.55509352684021,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.55509352684021,0.28857141733169556,0.5613305568695068,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.28857141733169556},{"x":0.5446985363960266,"y":0.28857141733169556},{"x":0.5446985363960266,"y":0.30714285373687744},{"x":0.5343035459518433,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5343035459518433,0.28857141733169556,0.5446985363960266,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.28857141733169556},{"x":0.5239084959030151,"y":0.28857141733169556},{"x":0.5239084959030151,"y":0.30714285373687744},{"x":0.4844074845314026,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.4844074845314026,0.28857141733169556,0.5239084959030151,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.28857141733169556},{"x":0.47401246428489685,"y":0.28857141733169556},{"x":0.47401246428489685,"y":0.30714285373687744},{"x":0.4345114231109619,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4345114231109619,0.28857141733169556,0.47401246428489685,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.28857141733169556},{"x":0.42411643266677856,"y":0.28857141733169556},{"x":0.42411643266677856,"y":0.30714285373687744},{"x":0.382536381483078,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"والایی","boundary":[0.382536381483078,0.28857141733169556,0.42411643266677856,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.28857141733169556},{"x":0.37006238102912903,"y":0.28857141733169556},{"x":0.37006238102912903,"y":0.30714285373687744},{"x":0.3076923191547394,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.3076923191547394,0.28857141733169556,0.37006238102912903,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.28857141733169556},{"x":0.29729729890823364,"y":0.28857141733169556},{"x":0.29729729890823364,"y":0.30714285373687744},{"x":0.2702702581882477,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2702702581882477,0.28857141733169556,0.29729729890823364,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.28857141733169556},{"x":0.2577962577342987,"y":0.28857141733169556},{"x":0.2577962577342987,"y":0.30714285373687744},{"x":0.2515592575073242,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2515592575073242,0.28857141733169556,0.2577962577342987,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.28857141733169556},{"x":0.24116423726081848,"y":0.28857141733169556},{"x":0.24116423726081848,"y":0.30714285373687744},{"x":0.20374220609664917,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.20374220609664917,0.28857141733169556,0.24116423726081848,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392931342124939,"y":0.28857141733169556},{"x":0.191268190741539,"y":0.28857141733169556},{"x":0.191268190741539,"y":0.30714285373687744},{"x":0.1392931342124939,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.1392931342124939,0.28857141733169556,0.191268190741539,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.28857141733169556},{"x":0.12681913375854492,"y":0.28857141733169556},{"x":0.12681913375854492,"y":0.30714285373687744},{"x":0.11850311607122421,"y":0.30714285373687744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11850311607122421,0.28857141733169556,0.12681913375854492,0.30714285373687744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3142857253551483},{"x":0.82536381483078,"y":0.3142857253551483},{"x":0.82536381483078,"y":0.33142855763435364},{"x":0.790020763874054,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.790020763874054,0.3142857253551483,0.82536381483078,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.3142857253551483},{"x":0.7733888030052185,"y":0.3142857253551483},{"x":0.7733888030052185,"y":0.33142855763435364},{"x":0.7359667420387268,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7359667420387268,0.3142857253551483,0.7733888030052185,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.3142857253551483},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3142857253551483},{"x":0.7214137315750122,"y":0.33142855763435364},{"x":0.6819126605987549,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معتبر","boundary":[0.6819126605987549,0.3142857253551483,0.7214137315750122,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.3142857253551483},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3142857253551483},{"x":0.6798336505889893,"y":0.33142855763435364},{"x":0.6756756901741028,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6756756901741028,0.3142857253551483,0.6798336505889893,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.3142857253551483},{"x":0.6611226797103882,"y":0.3142857253551483},{"x":0.6611226797103882,"y":0.33142855763435364},{"x":0.632016658782959,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.632016658782959,0.3142857253551483,0.6611226797103882,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.3142857253551483},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3142857253551483},{"x":0.6174635887145996,"y":0.33142855763435364},{"x":0.5634095668792725,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5634095668792725,0.3142857253551483,0.6174635887145996,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.3142857253551483},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3142857253551483},{"x":0.5488565564155579,"y":0.33142855763435364},{"x":0.517671525478363,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.517671525478363,0.3142857253551483,0.5488565564155579,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.3142857253551483},{"x":0.5031185150146484,"y":0.3142857253551483},{"x":0.5031185150146484,"y":0.33142855763435364},{"x":0.4261954128742218,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4261954128742218,0.3142857253551483,0.5031185150146484,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.3142857253551483},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3142857253551483},{"x":0.4116424024105072,"y":0.33142855763435364},{"x":0.3367983400821686,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.3367983400821686,0.3142857253551483,0.4116424024105072,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.3142857253551483},{"x":0.32016631960868835,"y":0.3142857253551483},{"x":0.32016631960868835,"y":0.33142855763435364},{"x":0.2869022786617279,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.2869022786617279,0.3142857253551483,0.32016631960868835,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.3142857253551483},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3142857253551483},{"x":0.2723492681980133,"y":0.33142855763435364},{"x":0.2661122679710388,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2661122679710388,0.3142857253551483,0.2723492681980133,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.3142857253551483},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3142857253551483},{"x":0.2515592575073242,"y":0.33142855763435364},{"x":0.20166319608688354,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.20166319608688354,0.3142857253551483,0.2515592575073242,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.3142857253551483},{"x":0.18711018562316895,"y":0.3142857253551483},{"x":0.18711018562316895,"y":0.33142855763435364},{"x":0.14968815445899963,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.14968815445899963,0.3142857253551483,0.18711018562316895,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3142857253551483},{"x":0.147609144449234,"y":0.3142857253551483},{"x":0.147609144449234,"y":0.33142855763435364},{"x":0.11850311607122421,"y":0.33142855763435364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.11850311607122421,0.3142857253551483,0.147609144449234,0.33142855763435364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.3400000035762787},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3400000035762787},{"x":0.8274428248405457,"y":0.35857143998146057},{"x":0.7567567825317383,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.7567567825317383,0.3400000035762787,0.8274428248405457,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3400000035762787},{"x":0.752598762512207,"y":0.3400000035762787},{"x":0.752598762512207,"y":0.35857143998146057},{"x":0.7484407424926758,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7484407424926758,0.3400000035762787,0.752598762512207,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7380457520484924,"y":0.35857143998146057},{"x":0.7130976915359497,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.7130976915359497,0.3400000035762787,0.7380457520484924,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7068607211112976,"y":0.3400000035762787},{"x":0.7068607211112976,"y":0.35857143998146057},{"x":0.7027027010917664,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7027027010917664,0.3400000035762787,0.7068607211112976,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.3400000035762787},{"x":0.692307710647583,"y":0.3400000035762787},{"x":0.692307710647583,"y":0.35857143998146057},{"x":0.6361746191978455,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6361746191978455,0.3400000035762787,0.692307710647583,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6257796287536621,"y":0.35857143998146057},{"x":0.6216216087341309,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6216216087341309,0.3400000035762787,0.6257796287536621,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3400000035762787},{"x":0.6112266182899475,"y":0.35857143998146057},{"x":0.5758835673332214,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.5758835673332214,0.3400000035762787,0.6112266182899475,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3400000035762787},{"x":0.5675675868988037,"y":0.35857143998146057},{"x":0.5031185150146484,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5031185150146484,0.3400000035762787,0.5675675868988037,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4948025047779083,"y":0.35857143998146057},{"x":0.45114344358444214,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.45114344358444214,0.3400000035762787,0.4948025047779083,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4407484531402588,"y":0.35857143998146057},{"x":0.43659043312072754,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43659043312072754,0.3400000035762787,0.4407484531402588,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3400000035762787},{"x":0.4261954128742218,"y":0.35857143998146057},{"x":0.395010381937027,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.395010381937027,0.3400000035762787,0.4261954128742218,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.3400000035762787},{"x":0.38669440150260925,"y":0.3400000035762787},{"x":0.38669440150260925,"y":0.35857143998146057},{"x":0.3471933603286743,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.3471933603286743,0.3400000035762787,0.38669440150260925,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3451143503189087,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3451143503189087,"y":0.35857143998146057},{"x":0.31392931938171387,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.31392931938171387,0.3400000035762787,0.3451143503189087,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3014552891254425,"y":0.3400000035762787},{"x":0.3014552891254425,"y":0.35857143998146057},{"x":0.28274428844451904,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.28274428844451904,0.3400000035762787,0.3014552891254425,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.3400000035762787},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3400000035762787},{"x":0.2723492681980133,"y":0.35857143998146057},{"x":0.26195424795150757,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26195424795150757,0.3400000035762787,0.2723492681980133,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.3400000035762787},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3400000035762787},{"x":0.2515592575073242,"y":0.35857143998146057},{"x":0.21621622145175934,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.21621622145175934,0.3400000035762787,0.2515592575073242,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.3400000035762787},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3400000035762787},{"x":0.20790021121501923,"y":0.35857143998146057},{"x":0.1995842009782791,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1995842009782791,0.3400000035762787,0.20790021121501923,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.3400000035762787},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3400000035762787},{"x":0.18918919563293457,"y":0.35857143998146057},{"x":0.14968815445899963,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.14968815445899963,0.3400000035762787,0.18918919563293457,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.3400000035762787},{"x":0.147609144449234,"y":0.3400000035762787},{"x":0.147609144449234,"y":0.35857143998146057},{"x":0.1330561339855194,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.1330561339855194,0.3400000035762787,0.147609144449234,0.35857143998146057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3400000035762787},{"x":0.1247401237487793,"y":0.3400000035762787},{"x":0.1247401237487793,"y":0.35857143998146057},{"x":0.11850311607122421,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.3400000035762787,0.1247401237487793,0.35857143998146057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.28857141733169556},{"x":0.8274428248405457,"y":0.28857141733169556},{"x":0.8274428248405457,"y":0.35857143998146057},{"x":0.11850311607122421,"y":0.35857143998146057}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.28157141733169555,0.8324428248405457,0.3655714399814606],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.3642857074737549},{"x":0.82536381483078,"y":0.3642857074737549},{"x":0.82536381483078,"y":0.3814285695552826},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3814285695552826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7754677534103394,0.3642857074737549,0.82536381483078,0.3814285695552826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3642857074737549},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3642857074737549},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3814285695552826},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3814285695552826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.6943867206573486,0.3642857074737549,0.7671517729759216,0.3814285695552826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.3642857074737549},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3642857074737549},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3814285695552826},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3814285695552826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6278586387634277,0.3642857074737549,0.6839916706085205,0.3814285695552826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.3642857074737549},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3642857074737549},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3814285695552826},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3814285695552826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.5758835673332214,0.3642857074737549,0.6195425987243652,0.3814285695552826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.3642857074737549},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3642857074737549},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3814285695552826},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3814285695552826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5363825559616089,0.3642857074737549,0.5675675868988037,0.3814285695552826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.3642857074737549},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3642857074737549},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3814285695552826},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3814285695552826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5280665159225464,0.3642857074737549,0.5343035459518433,0.3814285695552826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.3642857074737549},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3642857074737549},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3814285695552826},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3814285695552826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4989604949951172,0.3642857074737549,0.5197505354881287,0.3814285695552826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.3642857074737549},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3642857074737549},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3814285695552826},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3814285695552826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.46569645404815674,0.3642857074737549,0.49688148498535156,0.3814285695552826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.3642857074737549},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3642857074737549},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3814285695552826},{"x":0.45945945382118225,"y":0.3814285695552826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45945945382118225,0.3642857074737549,0.46569645404815674,0.3814285695552826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.38857144117355347},{"x":0.8627858757972717,"y":0.38857144117355347},{"x":0.8627858757972717,"y":0.4057142734527588},{"x":0.8440748453140259,"y":0.4057142734527588}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8440748453140259,0.38857144117355347,0.8627858757972717,0.4057142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.38857144117355347},{"x":0.82536381483078,"y":0.38857144117355347},{"x":0.82536381483078,"y":0.4057142734527588},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4057142734527588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8024948239326477,0.38857144117355347,0.82536381483078,0.4057142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7920997738838196,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4057142734527588},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4057142734527588}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7546777725219727,0.38857144117355347,0.7920997738838196,0.4057142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7442827224731445,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4057142734527588},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4057142734527588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7151767015457153,0.38857144117355347,0.7442827224731445,0.4057142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7110186815261841,"y":0.38857144117355347},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4057142734527588},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4057142734527588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6985446810722351,0.38857144117355347,0.7110186815261841,0.4057142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.38857144117355347},{"x":0.6881496906280518,"y":0.38857144117355347},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4057142734527588},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4057142734527588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6548856496810913,0.38857144117355347,0.6881496906280518,0.4057142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.38857144117355347},{"x":0.644490659236908,"y":0.38857144117355347},{"x":0.644490659236908,"y":0.4057142734527588},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4057142734527588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6278586387634277,0.38857144117355347,0.644490659236908,0.4057142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.38857144117355347},{"x":0.6153846383094788,"y":0.38857144117355347},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4057142734527588},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4057142734527588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6008316278457642,0.38857144117355347,0.6153846383094788,0.4057142734527588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.38857144117355347},{"x":0.590436577796936,"y":0.38857144117355347},{"x":0.590436577796936,"y":0.40714284777641296},{"x":0.5363825559616089,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5363825559616089,0.38857144117355347,0.590436577796936,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.38857144117355347},{"x":0.5343035459518433,"y":0.38857144117355347},{"x":0.5343035459518433,"y":0.40714284777641296},{"x":0.5051975250244141,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5051975250244141,0.38857144117355347,0.5343035459518433,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.38857144117355347},{"x":0.4948025047779083,"y":0.38857144117355347},{"x":0.4948025047779083,"y":0.40714284777641296},{"x":0.4573804438114166,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خارج","boundary":[0.4573804438114166,0.38857144117355347,0.4948025047779083,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.38857144117355347},{"x":0.4469854533672333,"y":0.38857144117355347},{"x":0.4469854533672333,"y":0.40714284777641296},{"x":0.43659043312072754,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43659043312072754,0.38857144117355347,0.4469854533672333,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.38999998569488525},{"x":0.4261954128742218,"y":0.38999998569488525},{"x":0.4261954128742218,"y":0.40714284777641296},{"x":0.38669440150260925,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.38669440150260925,0.38999998569488525,0.4261954128742218,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.38999998569488525},{"x":0.3762993812561035,"y":0.38999998569488525},{"x":0.3762993812561035,"y":0.40714284777641296},{"x":0.3243243098258972,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.3243243098258972,0.38999998569488525,0.3762993812561035,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.38999998569488525},{"x":0.31392931938171387,"y":0.38999998569488525},{"x":0.31392931938171387,"y":0.40714284777641296},{"x":0.2931392788887024,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2931392788887024,0.38999998569488525,0.31392931938171387,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.38999998569488525},{"x":0.29106029868125916,"y":0.38999998569488525},{"x":0.29106029868125916,"y":0.40714284777641296},{"x":0.2557172477245331,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.2557172477245331,0.38999998569488525,0.29106029868125916,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.38999998569488525},{"x":0.2577962577342987,"y":0.38999998569488525},{"x":0.2577962577342987,"y":0.40714284777641296},{"x":0.2515592575073242,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2515592575073242,0.38999998569488525,0.2577962577342987,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.38999998569488525},{"x":0.23908524215221405,"y":0.38999998569488525},{"x":0.23908524215221405,"y":0.40714284777641296},{"x":0.22453223168849945,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22453223168849945,0.38999998569488525,0.23908524215221405,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.38999998569488525},{"x":0.2141372114419937,"y":0.38999998569488525},{"x":0.2141372114419937,"y":0.40714284777641296},{"x":0.18087318539619446,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.18087318539619446,0.38999998569488525,0.2141372114419937,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.38999998569488525},{"x":0.17047816514968872,"y":0.38999998569488525},{"x":0.17047816514968872,"y":0.40714284777641296},{"x":0.14968815445899963,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.14968815445899963,0.38999998569488525,0.17047816514968872,0.40714284777641296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.38999998569488525},{"x":0.1392931342124939,"y":0.38999998569488525},{"x":0.1392931342124939,"y":0.40714284777641296},{"x":0.11850311607122421,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.11850311607122421,0.38999998569488525,0.1392931342124939,0.40714284777641296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3642857074737549},{"x":0.8627858757972717,"y":0.3642857074737549},{"x":0.8627858757972717,"y":0.40714284777641296},{"x":0.11850311607122421,"y":0.40714284777641296}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.3572857074737549,0.8677858757972717,0.41414284777641297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.41428571939468384},{"x":0.8274428248405457,"y":0.41428571939468384},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4328571557998657},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7879418134689331,0.41428571939468384,0.8274428248405457,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.41428571939468384},{"x":0.7796257734298706,"y":0.41428571939468384},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4328571557998657},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7629937529563904,0.41428571939468384,0.7796257734298706,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.41428571939468384},{"x":0.7546777725219727,"y":0.41428571939468384},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4328571557998657},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7255717515945435,0.41428571939468384,0.7546777725219727,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.41428571939468384},{"x":0.7151767015457153,"y":0.41428571939468384},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4328571557998657},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.6652806401252747,0.41428571939468384,0.7151767015457153,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.41428571939468384},{"x":0.6548856496810913,"y":0.41428571939468384},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4328571557998657},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.5821205973625183,0.41428571939468384,0.6548856496810913,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.41428571939468384},{"x":0.5717255473136902,"y":0.41428571939468384},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4328571557998657},{"x":0.517671525478363,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.517671525478363,0.41428571939468384,0.5717255473136902,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.41428571939468384},{"x":0.5155925154685974,"y":0.41428571939468384},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4328571557998657},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4864864945411682,0.41428571939468384,0.5155925154685974,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.41428571939468384},{"x":0.4760914742946625,"y":0.41428571939468384},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4328571557998657},{"x":0.4345114231109619,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.4345114231109619,0.41428571939468384,0.4760914742946625,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.41428571939468384},{"x":0.42411643266677856,"y":0.41428571939468384},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4328571557998657},{"x":0.3887733817100525,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.3887733817100525,0.41428571939468384,0.42411643266677856,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.41428571939468384},{"x":0.3762993812561035,"y":0.41428571939468384},{"x":0.3762993812561035,"y":0.4328571557998657},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37214136123657227,0.41428571939468384,0.3762993812561035,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.41428571939468384},{"x":0.3617463707923889,"y":0.41428571939468384},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4328571557998657},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3243243098258972,0.41428571939468384,0.3617463707923889,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.41428571939468384},{"x":0.31392931938171387,"y":0.41428571939468384},{"x":0.31392931938171387,"y":0.4328571557998657},{"x":0.3097712993621826,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3097712993621826,0.41428571939468384,0.31392931938171387,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.41428571939468384},{"x":0.29937630891799927,"y":0.41428571939468384},{"x":0.29937630891799927,"y":0.4328571557998657},{"x":0.25987526774406433,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.25987526774406433,0.41428571939468384,0.29937630891799927,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.41428571939468384},{"x":0.2494802474975586,"y":0.41428571939468384},{"x":0.2494802474975586,"y":0.4328571557998657},{"x":0.20790021121501923,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.20790021121501923,0.41428571939468384,0.2494802474975586,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.41428571939468384},{"x":0.1975051909685135,"y":0.41428571939468384},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4328571557998657},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.15176714956760406,0.41428571939468384,0.1975051909685135,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.41428571939468384},{"x":0.14137214422225952,"y":0.41428571939468384},{"x":0.14137214422225952,"y":0.4328571557998657},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4328571557998657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.11850311607122421,0.41428571939468384,0.14137214422225952,0.4328571557998657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.43857142329216003},{"x":0.82536381483078,"y":0.43857142329216003},{"x":0.82536381483078,"y":0.4585714340209961},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.8087317943572998,0.43857142329216003,0.82536381483078,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.43857142329216003},{"x":0.8004158139228821,"y":0.43857142329216003},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4585714340209961},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.7484407424926758,0.43857142329216003,0.8004158139228821,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.43857142329216003},{"x":0.7380457520484924,"y":0.43857142329216003},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4585714340209961},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7089397311210632,0.43857142329216003,0.7380457520484924,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.43857142329216003},{"x":0.6985446810722351,"y":0.43857142329216003},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4585714340209961},{"x":0.692307710647583,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.692307710647583,0.43857142329216003,0.6985446810722351,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.43857142329216003},{"x":0.6839916706085205,"y":0.43857142329216003},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4585714340209961},{"x":0.6237006187438965,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.6237006187438965,0.43857142329216003,0.6839916706085205,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.43857142329216003},{"x":0.6153846383094788,"y":0.43857142329216003},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4585714340209961},{"x":0.602910578250885,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.602910578250885,0.43857142329216003,0.6153846383094788,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.43857142329216003},{"x":0.5925155878067017,"y":0.43857142329216003},{"x":0.5925155878067017,"y":0.4585714340209961},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5530145764350891,0.43857142329216003,0.5925155878067017,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.43857142329216003},{"x":0.5446985363960266,"y":0.43857142329216003},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4585714340209961},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.5031185150146484,0.43857142329216003,0.5446985363960266,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.43857142329216003},{"x":0.4948025047779083,"y":0.43857142329216003},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4585714340209961},{"x":0.4573804438114166,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.4573804438114166,0.43857142329216003,0.4948025047779083,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.43857142329216003},{"x":0.4490644633769989,"y":0.43857142329216003},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4585714340209961},{"x":0.4282744228839874,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4282744228839874,0.43857142329216003,0.4490644633769989,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.43857142329216003},{"x":0.4199584126472473,"y":0.43857142329216003},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4585714340209961},{"x":0.3887733817100525,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3887733817100525,0.43857142329216003,0.4199584126472473,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.43857142329216003},{"x":0.37837839126586914,"y":0.43857142329216003},{"x":0.37837839126586914,"y":0.4585714340209961},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3243243098258972,0.43857142329216003,0.37837839126586914,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.43857142329216003},{"x":0.3160083293914795,"y":0.43857142329216003},{"x":0.3160083293914795,"y":0.4585714340209961},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.29106029868125916,0.43857142329216003,0.3160083293914795,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.43857142329216003},{"x":0.2806652784347534,"y":0.43857142329216003},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4585714340209961},{"x":0.25987526774406433,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.25987526774406433,0.43857142329216003,0.2806652784347534,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.43857142329216003},{"x":0.2577962577342987,"y":0.43857142329216003},{"x":0.2577962577342987,"y":0.4585714340209961},{"x":0.22661122679710388,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.22661122679710388,0.43857142329216003,0.2577962577342987,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.43857142329216003},{"x":0.22661122679710388,"y":0.43857142329216003},{"x":0.22661122679710388,"y":0.4585714340209961},{"x":0.2203742265701294,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2203742265701294,0.43857142329216003,0.22661122679710388,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.43857142329216003},{"x":0.21205821633338928,"y":0.43857142329216003},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4585714340209961},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استقبال","boundary":[0.1538461595773697,0.43857142329216003,0.21205821633338928,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.43857142329216003},{"x":0.14553014934062958,"y":0.43857142329216003},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4585714340209961},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4585714340209961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرم","boundary":[0.11850311607122421,0.43857142329216003,0.14553014934062958,0.4585714340209961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.4642857015132904},{"x":0.82536381483078,"y":0.4642857015132904},{"x":0.82536381483078,"y":0.48428571224212646},{"x":0.7484407424926758,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.7484407424926758,0.4642857015132904,0.82536381483078,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7380457520484924,"y":0.4642857015132904},{"x":0.7380457520484924,"y":0.48428571224212646},{"x":0.6694386601448059,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحصیلات","boundary":[0.6694386601448059,0.4642857015132904,0.7380457520484924,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6569646596908569,"y":0.4642857015132904},{"x":0.6569646596908569,"y":0.48428571224212646},{"x":0.6049895882606506,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.6049895882606506,0.4642857015132904,0.6569646596908569,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5945945978164673,"y":0.48428571224212646},{"x":0.5841996073722839,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5841996073722839,0.4642857015132904,0.5945945978164673,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4642857015132904},{"x":0.5738045573234558,"y":0.48428571224212646},{"x":0.5530145764350891,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5530145764350891,0.4642857015132904,0.5738045573234558,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.4642857015132904},{"x":0.542619526386261,"y":0.4642857015132904},{"x":0.542619526386261,"y":0.48428571224212646},{"x":0.5031185150146484,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5031185150146484,0.4642857015132904,0.542619526386261,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4948025047779083,"y":0.48428571224212646},{"x":0.48856547474861145,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48856547474861145,0.4642857015132904,0.4948025047779083,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4781704843044281,"y":0.48428571224212646},{"x":0.43035343289375305,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43035343289375305,0.4642857015132904,0.4781704843044281,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4642857015132904},{"x":0.4199584126472473,"y":0.48428571224212646},{"x":0.3679833710193634,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزنده","boundary":[0.3679833710193634,0.4642857015132904,0.4199584126472473,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.4642857015132904},{"x":0.35758835077285767,"y":0.4642857015132904},{"x":0.35758835077285767,"y":0.48428571224212646},{"x":0.34095633029937744,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.34095633029937744,0.4642857015132904,0.35758835077285767,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.4642857015132904},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4642857015132904},{"x":0.3367983400821686,"y":0.48428571224212646},{"x":0.33471933007240295,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33471933007240295,0.4642857015132904,0.3367983400821686,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.4642857015132904},{"x":0.3243243098258972,"y":0.4642857015132904},{"x":0.3243243098258972,"y":0.48428571224212646},{"x":0.28482329845428467,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگیزه","boundary":[0.28482329845428467,0.4642857015132904,0.3243243098258972,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.4642857015132904},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4642857015132904},{"x":0.2806652784347534,"y":0.48428571224212646},{"x":0.2640332579612732,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2640332579612732,0.4642857015132904,0.2806652784347534,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.4642857015132904},{"x":0.25363826751708984,"y":0.4642857015132904},{"x":0.25363826751708984,"y":0.48428571224212646},{"x":0.22453223168849945,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قوی","boundary":[0.22453223168849945,0.4642857015132904,0.25363826751708984,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.4642857015132904},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4642857015132904},{"x":0.2141372114419937,"y":0.48428571224212646},{"x":0.17463617026805878,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.17463617026805878,0.4642857015132904,0.2141372114419937,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4642857015132904},{"x":0.16424116492271423,"y":0.4642857015132904},{"x":0.16424116492271423,"y":0.48428571224212646},{"x":0.11850311607122421,"y":0.48428571224212646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.11850311607122421,0.4642857015132904,0.16424116492271423,0.48428571224212646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.49142858386039734},{"x":0.82536381483078,"y":0.49142858386039734},{"x":0.82536381483078,"y":0.5071428418159485},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5071428418159485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8045738339424133,0.49142858386039734,0.82536381483078,0.5071428418159485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.49142858386039734},{"x":0.7962577939033508,"y":0.49000000953674316},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5071428418159485},{"x":0.7588357329368591,"y":0.508571445941925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7588357329368591,0.49142858386039734,0.7962577939033508,0.5071428418159485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.49142858386039734},{"x":0.7484407424926758,"y":0.49142858386039734},{"x":0.7484407424926758,"y":0.508571445941925},{"x":0.7401247620582581,"y":0.508571445941925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7401247620582581,0.49142858386039734,0.7484407424926758,0.508571445941925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.49142858386039734},{"x":0.7318087220191956,"y":0.49142858386039734},{"x":0.7318087220191956,"y":0.508571445941925},{"x":0.692307710647583,"y":0.508571445941925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.692307710647583,0.49142858386039734,0.7318087220191956,0.508571445941925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.49142858386039734},{"x":0.6839916706085205,"y":0.49142858386039734},{"x":0.6839916706085205,"y":0.508571445941925},{"x":0.6548856496810913,"y":0.508571445941925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.6548856496810913,0.49142858386039734,0.6839916706085205,0.508571445941925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.49142858386039734},{"x":0.6528066396713257,"y":0.49142858386039734},{"x":0.6528066396713257,"y":0.508571445941925},{"x":0.6486486196517944,"y":0.508571445941925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6486486196517944,0.49142858386039734,0.6528066396713257,0.508571445941925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.41428571939468384},{"x":0.8274428248405457,"y":0.41428571939468384},{"x":0.8274428248405457,"y":0.508571445941925},{"x":0.11850311607122421,"y":0.508571445941925}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.40728571939468383,0.8324428248405457,0.515571445941925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.5185714364051819},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5185714364051819},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5357142686843872},{"x":0.790020763874054,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.790020763874054,0.5185714364051819,0.8045738339424133,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.5171428322792053},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5171428322792053},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5357142686843872},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7297297120094299,0.5171428322792053,0.7754677534103394,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5171428322792053},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5171428322792053},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6943867206573486,0.5171428322792053,0.7151767015457153,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5171428322792053},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5171428322792053},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6424116492271423,0.5171428322792053,0.6798336505889893,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5171428322792053},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5171428322792053},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5357142686843872},{"x":0.590436577796936,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.590436577796936,0.5171428322792053,0.6278586387634277,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5171428322792053},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5171428322792053},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5357142686843872},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5357142686843872}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.5280665159225464,0.5171428322792053,0.5758835673332214,0.5357142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.5171428322792053},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5171428322792053},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5342857241630554},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.46777546405792236,0.5171428322792053,0.5135135054588318,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5171428322792053},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5171428322792053},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5342857241630554},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4137214124202728,0.5171428322792053,0.4553014636039734,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.5171428322792053},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5171428322792053},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5342857241630554},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3679833710193634,0.5171428322792053,0.40124741196632385,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.5171428322792053},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5171428322792053},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5342857241630554},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3367983400821686,0.5171428322792053,0.35550934076309204,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.5157142877578735},{"x":0.322245329618454,"y":0.5157142877578735},{"x":0.322245329618454,"y":0.5342857241630554},{"x":0.2723492681980133,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.2723492681980133,0.5157142877578735,0.322245329618454,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.5157142877578735},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5157142877578735},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5342857241630554},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5342857241630554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.22245322167873383,0.5157142877578735,0.25987526774406433,0.5342857241630554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.5157142877578735},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5157142877578735},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5328571200370789},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5328571200370789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.17255717515945435,0.5157142877578735,0.20790021121501923,0.5328571200370789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.5157142877578735},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5157142877578735},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5328571200370789},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5328571200370789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.1247401237487793,0.5157142877578735,0.15800416469573975,0.5328571200370789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5157142877578735},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5157142877578735},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5328571200370789},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5328571200370789}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.5157142877578735,0.1247401237487793,0.5328571200370789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5371428728103638},{"x":0.866943895816803,"y":0.5371428728103638},{"x":0.866943895816803,"y":0.558571457862854},{"x":0.8274428248405457,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امانت","boundary":[0.8274428248405457,0.5371428728103638,0.866943895816803,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.5371428728103638},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5371428728103638},{"x":0.8232848048210144,"y":0.558571457862854},{"x":0.7941787838935852,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.7941787838935852,0.5371428728103638,0.8232848048210144,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5371428728103638},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5371428728103638},{"x":0.7796257734298706,"y":0.558571457862854},{"x":0.7484407424926758,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7484407424926758,0.5371428728103638,0.7796257734298706,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5371428728103638},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5371428728103638},{"x":0.7401247620582581,"y":0.558571457862854},{"x":0.7027027010917664,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7027027010917664,0.5371428728103638,0.7401247620582581,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.5371428728103638},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5371428728103638},{"x":0.6943867206573486,"y":0.558571457862854},{"x":0.6569646596908569,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.6569646596908569,0.5371428728103638,0.6943867206573486,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.5371428728103638},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5371428728103638},{"x":0.6486486196517944,"y":0.558571457862854},{"x":0.6049895882606506,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.6049895882606506,0.5371428728103638,0.6486486196517944,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.5371428728103638},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5371428728103638},{"x":0.5945945978164673,"y":0.558571457862854},{"x":0.5654885768890381,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5654885768890381,0.5371428728103638,0.5945945978164673,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5371428728103638},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5371428728103638},{"x":0.5654885768890381,"y":0.558571457862854},{"x":0.5592515468597412,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5592515468597412,0.5371428728103638,0.5654885768890381,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5371428728103638},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5371428728103638},{"x":0.5488565564155579,"y":0.558571457862854},{"x":0.5446985363960266,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5446985363960266,0.5371428728103638,0.5488565564155579,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5385714173316956},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5385714173316956},{"x":0.5343035459518433,"y":0.558571457862854},{"x":0.5280665159225464,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5280665159225464,0.5385714173316956,0.5343035459518433,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.5385714173316956},{"x":0.517671525478363,"y":0.5385714173316956},{"x":0.517671525478363,"y":0.558571457862854},{"x":0.48232847452163696,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.48232847452163696,0.5385714173316956,0.517671525478363,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.5385714173316956},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5385714173316956},{"x":0.4719334840774536,"y":0.558571457862854},{"x":0.45945945382118225,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45945945382118225,0.5385714173316956,0.4719334840774536,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.5385714173316956},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5385714173316956},{"x":0.4490644633769989,"y":0.558571457862854},{"x":0.395010381937027,"y":0.558571457862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصص","boundary":[0.395010381937027,0.5385714173316956,0.4490644633769989,0.558571457862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5385714173316956},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5385714173316956},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5600000023841858},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5600000023841858}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37837839126586914,0.5385714173316956,0.38461539149284363,0.5600000023841858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.5385714173316956},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5385714173316956},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5600000023841858},{"x":0.322245329618454,"y":0.5600000023841858}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجارب","boundary":[0.322245329618454,0.5385714173316956,0.37006238102912903,0.5600000023841858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.5385714173316956},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5385714173316956},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5600000023841858},{"x":0.27650728821754456,"y":0.5600000023841858}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.27650728821754456,0.5385714173316956,0.31185030937194824,0.5600000023841858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.5385714173316956},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5385714173316956},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5600000023841858},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5600000023841858}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2557172477245331,0.5385714173316956,0.27442827820777893,0.5600000023841858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.5385714173316956},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5385714173316956},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5600000023841858},{"x":0.2141372114419937,"y":0.5600000023841858}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.2141372114419937,0.5385714173316956,0.24532224237918854,0.5600000023841858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.5385714173316956},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5385714173316956},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5600000023841858},{"x":0.18918919563293457,"y":0.5600000023841858}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18918919563293457,0.5385714173316956,0.2058212012052536,0.5600000023841858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5385714173316956},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5385714173316956},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5600000023841858},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5600000023841858}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.1330561339855194,0.5385714173316956,0.17879417538642883,0.5600000023841858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5385714173316956},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5385714173316956},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5600000023841858},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5600000023841858}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.5385714173316956,0.12266112118959427,0.5600000023841858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.5671428442001343},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5671428442001343},{"x":0.8648648858070374,"y":0.5842857360839844},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8108108043670654,0.5671428442001343,0.8648648858070374,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5671428442001343},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5671428442001343},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5842857360839844},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7920997738838196,0.5671428442001343,0.8024948239326477,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5671428442001343},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5671428442001343},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5842857360839844},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.7422037124633789,0.5671428442001343,0.7837837934494019,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5671428442001343},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5671428442001343},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5842857360839844},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.6819126605987549,0.5671428442001343,0.7318087220191956,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5671428442001343},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5671428442001343},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5842857360839844},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.5671428442001343,0.6735966801643372,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5671428442001343},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5671428442001343},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5842857360839844},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6299376487731934,0.5671428442001343,0.6611226797103882,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5671428442001343},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5671428442001343},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5842857360839844},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6070685982704163,0.5671428442001343,0.6237006187438965,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5671428442001343},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5671428442001343},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5842857360839844},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.5696465969085693,0.5671428442001343,0.5987526178359985,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5671428442001343},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5671428442001343},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5842857360839844},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.48856547474861145,0.5671428442001343,0.5613305568695068,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5671428442001343},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5671428442001343},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5842857360839844},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.42411643266677856,0.5671428442001343,0.4802494943141937,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.5671428442001343},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5671428442001343},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5842857360839844},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4033263921737671,0.5671428442001343,0.4137214124202728,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5671428442001343},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5671428442001343},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5842857360839844},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.36382535099983215,0.5671428442001343,0.39293140172958374,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.5671428442001343},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5671428442001343},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5842857360839844},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکنواخت","boundary":[0.28898128867149353,0.5671428442001343,0.3534303605556488,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.5671428442001343},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5671428442001343},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5842857360839844},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27442827820777893,0.5671428442001343,0.2806652784347534,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.5671428442001343},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5671428442001343},{"x":0.2661122679710388,"y":0.5842857360839844},{"x":0.2141372114419937,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همسان","boundary":[0.2141372114419937,0.5671428442001343,0.2661122679710388,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.5671428442001343},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5671428442001343},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5842857360839844},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19334720075130463,0.5671428442001343,0.2058212012052536,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.5671428442001343},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5671428442001343},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5842857360839844},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.15176714956760406,0.5671428442001343,0.18503119051456451,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.5671428442001343},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5671428442001343},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5842857360839844},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.1247401237487793,0.5671428442001343,0.14345113933086395,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5671428442001343},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5671428442001343},{"x":0.1247401237487793,"y":0.5842857360839844},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5842857360839844}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11850311607122421,0.5671428442001343,0.1247401237487793,0.5842857360839844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5914285778999329},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5914285778999329},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6114285588264465},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.8004158139228821,0.5914285778999329,0.8627858757972717,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5914285778999329},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5914285778999329},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6114285588264465},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7754677534103394,0.5914285778999329,0.7920997738838196,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5914285778999329},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5914285778999329},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6114285588264465},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.7318087220191956,0.5914285778999329,0.7671517729759216,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5914285778999329},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5914285778999329},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6114285588264465},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.6943867206573486,0.5914285778999329,0.7214137315750122,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5914285778999329},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5914285778999329},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6114285588264465},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6777547001838684,0.5914285778999329,0.6839916706085205,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5914285778999329},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5914285778999329},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6114285588264465},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توضیحات","boundary":[0.5987526178359985,0.5914285778999329,0.6673596501350403,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5914285778999329},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5914285778999329},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6114285588264465},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اضافی","boundary":[0.5467775464057922,0.5914285778999329,0.5883575677871704,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5914285778999329},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5914285778999329},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6114285588264465},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4906444847583771,0.5914285778999329,0.5363825559616089,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.5914285778999329},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5914285778999329},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6114285588264465},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مبهم","boundary":[0.44490644335746765,0.5914285778999329,0.4802494943141937,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.5914285778999329},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5914285778999329},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6114285588264465},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4282744228839874,0.5914285778999329,0.43659043312072754,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.5914285778999329},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5914285778999329},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6114285588264465},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.37214136123657227,0.5914285778999329,0.4199584126472473,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.5914285778999329},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5914285778999329},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6114285588264465},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.29729729890823364,0.5914285778999329,0.36382535099983215,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.5914285778999329},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5914285778999329},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6114285588264465},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.23076923191547394,0.5914285778999329,0.28898128867149353,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.5914285778999329},{"x":0.22245322167873383,"y":0.5914285778999329},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6114285588264465},{"x":0.191268190741539,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.191268190741539,0.5914285778999329,0.22245322167873383,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.5914285778999329},{"x":0.1829521805047989,"y":0.5914285778999329},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6114285588264465},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.17463617026805878,0.5914285778999329,0.1829521805047989,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5914285778999329},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5914285778999329},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6114285588264465},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6114285588264465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.11850311607122421,0.5914285778999329,0.16632016003131866,0.6114285588264465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.618571400642395},{"x":0.8627858757972717,"y":0.618571400642395},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6357142925262451},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.8336798548698425,0.618571400642395,0.8627858757972717,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.618571400642395},{"x":0.8232848048210144,"y":0.618571400642395},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6357142925262451},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.7983368039131165,0.618571400642395,0.8232848048210144,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.618571400642395},{"x":0.7962577939033508,"y":0.618571400642395},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6357142925262451},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7817047834396362,0.618571400642395,0.7962577939033508,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.618571400642395},{"x":0.7713097929954529,"y":0.618571400642395},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6357142925262451},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7442827224731445,0.618571400642395,0.7713097929954529,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.618571400642395},{"x":0.7442827224731445,"y":0.618571400642395},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6357142925262451},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7380457520484924,0.618571400642395,0.7442827224731445,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.618571400642395},{"x":0.7276507019996643,"y":0.618571400642395},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6357142925262451},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7110186815261841,0.618571400642395,0.7276507019996643,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.618571400642395},{"x":0.7027027010917664,"y":0.618571400642395},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6357142925262451},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.6652806401252747,0.618571400642395,0.7027027010917664,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.618571400642395},{"x":0.6611226797103882,"y":0.618571400642395},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6357142925262451},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6569646596908569,0.618571400642395,0.6611226797103882,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.618571400642395},{"x":0.644490659236908,"y":0.618571400642395},{"x":0.644490659236908,"y":0.6357142925262451},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6340956091880798,0.618571400642395,0.644490659236908,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.618571400642395},{"x":0.6216216087341309,"y":0.618571400642395},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6357142925262451},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.5821205973625183,0.618571400642395,0.6216216087341309,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.618571400642395},{"x":0.5717255473136902,"y":0.618571400642395},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6357142925262451},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.5405405163764954,0.618571400642395,0.5717255473136902,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.618571400642395},{"x":0.530145525932312,"y":0.618571400642395},{"x":0.530145525932312,"y":0.6357142925262451},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4989604949951172,0.618571400642395,0.530145525932312,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.618571400642395},{"x":0.48856547474861145,"y":0.618571400642395},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6357142925262451},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4573804438114166,0.618571400642395,0.48856547474861145,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.618571400642395},{"x":0.4469854533672333,"y":0.618571400642395},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6357142925262451},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4282744228839874,0.618571400642395,0.4469854533672333,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.618571400642395},{"x":0.4178794324398041,"y":0.618571400642395},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6357142925262451},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.37006238102912903,0.618571400642395,0.4178794324398041,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.618571400642395},{"x":0.3596673607826233,"y":0.618571400642395},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6357142925262451},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.32848232984542847,0.618571400642395,0.3596673607826233,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.618571400642395},{"x":0.322245329618454,"y":0.618571400642395},{"x":0.322245329618454,"y":0.6357142925262451},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31808730959892273,0.618571400642395,0.322245329618454,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.618571400642395},{"x":0.30561330914497375,"y":0.618571400642395},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6357142925262451},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29106029868125916,0.618571400642395,0.30561330914497375,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.618571400642395},{"x":0.2806652784347534,"y":0.618571400642395},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6357142925262451},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.2515592575073242,0.618571400642395,0.2806652784347534,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.618571400642395},{"x":0.24116423726081848,"y":0.618571400642395},{"x":0.24116423726081848,"y":0.6357142925262451},{"x":0.21205821633338928,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.21205821633338928,0.618571400642395,0.24116423726081848,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.618571400642395},{"x":0.20166319608688354,"y":0.618571400642395},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6357142925262451},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.1829521805047989,0.618571400642395,0.20166319608688354,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.618571400642395},{"x":0.17255717515945435,"y":0.618571400642395},{"x":0.17255717515945435,"y":0.6357142925262451},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.16008315980434418,0.618571400642395,0.17255717515945435,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.618571400642395},{"x":0.14968815445899963,"y":0.618571400642395},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6357142925262451},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6357142925262451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.11850311607122421,0.618571400642395,0.14968815445899963,0.6357142925262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6442857384681702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6442857384681702},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6614285707473755},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.8170478343963623,0.6442857384681702,0.8627858757972717,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6442857384681702},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6442857384681702},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6614285707473755},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8024948239326477,0.6442857384681702,0.8087317943572998,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6442857384681702},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6442857384681702},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6614285707473755},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.7609147429466248,0.6442857384681702,0.7941787838935852,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6442857384681702},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6442857384681702},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6614285707473755},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7234927415847778,0.6442857384681702,0.7505197525024414,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6442857384681702},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6442857384681702},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6614285707473755},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6839916706085205,0.6442857384681702,0.7130976915359497,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6614285707473755},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6694386601448059,0.6442857384681702,0.6819126605987549,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6614285707473755},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6590436697006226,0.6442857384681702,0.6632016897201538,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6614285707473755},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6382536292076111,0.6442857384681702,0.6507276296615601,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6442857384681702},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6614285707473755},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.5841996073722839,0.6442857384681702,0.6299376487731934,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6442857384681702},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6442857384681702},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6614285707473755},{"x":0.542619526386261,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.542619526386261,0.6442857384681702,0.5758835673332214,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6442857384681702},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6442857384681702},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6614285707473755},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5259875059127808,0.6442857384681702,0.5322245359420776,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6442857384681702},{"x":0.517671525478363,"y":0.6442857384681702},{"x":0.517671525478363,"y":0.6614285707473755},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.4906444847583771,0.6442857384681702,0.517671525478363,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.6442857384681702},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6442857384681702},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6614285707473755},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.4553014636039734,0.6442857384681702,0.4802494943141937,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.6442857384681702},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6442857384681702},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6614285707473755},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.4261954128742218,0.6442857384681702,0.4469854533672333,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.6442857384681702},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6442857384681702},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6614285707473755},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3970893919467926,0.6442857384681702,0.4178794324398041,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6442857384681702},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6442857384681702},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6614285707473755},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.3617463707923889,0.6442857384681702,0.3887733817100525,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6442857384681702},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6442857384681702},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6614285707473755},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.31808730959892273,0.6442857384681702,0.3513513505458832,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.6442857384681702},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6442857384681702},{"x":0.31808730959892273,"y":0.6614285707473755},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31185030937194824,0.6442857384681702,0.31808730959892273,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6442857384681702},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6442857384681702},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6614285707473755},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.22661122679710388,0.6442857384681702,0.30353429913520813,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.6442857384681702},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6442857384681702},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6614285707473755},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.18918919563293457,0.6442857384681702,0.21621622145175934,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.6442857384681702},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6442857384681702},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6614285707473755},{"x":0.14345113933086395,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاتین","boundary":[0.14345113933086395,0.6442857384681702,0.18087318539619446,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6442857384681702},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6442857384681702},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6614285707473755},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6614285707473755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11850311607122421,0.6442857384681702,0.1330561339855194,0.6614285707473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.668571412563324},{"x":0.8627858757972717,"y":0.668571412563324},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6899999976158142},{"x":0.82536381483078,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مواقع","boundary":[0.82536381483078,0.668571412563324,0.8627858757972717,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.668571412563324},{"x":0.8149688243865967,"y":0.668571412563324},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6899999976158142},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.7629937529563904,0.668571412563324,0.8149688243865967,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.668571412563324},{"x":0.7505197525024414,"y":0.668571412563324},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6899999976158142},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7318087220191956,0.668571412563324,0.7505197525024414,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.668571412563324},{"x":0.7214137315750122,"y":0.668571412563324},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6899999976158142},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7068607211112976,0.668571412563324,0.7214137315750122,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.668571412563324},{"x":0.6964656710624695,"y":0.668571412563324},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6899999976158142},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پائین","boundary":[0.6611226797103882,0.668571412563324,0.6964656710624695,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.668571412563324},{"x":0.6507276296615601,"y":0.668571412563324},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6899999976158142},{"x":0.632016658782959,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.632016658782959,0.668571412563324,0.6507276296615601,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.668571412563324},{"x":0.6237006187438965,"y":0.668571412563324},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6899999976158142},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5800415873527527,0.668571412563324,0.6237006187438965,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.668571412563324},{"x":0.5696465969085693,"y":0.668571412563324},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6899999976158142},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارایه","boundary":[0.5405405163764954,0.668571412563324,0.5696465969085693,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.668571412563324},{"x":0.530145525932312,"y":0.668571412563324},{"x":0.530145525932312,"y":0.6899999976158142},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4989604949951172,0.668571412563324,0.530145525932312,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.668571412563324},{"x":0.4906444847583771,"y":0.668571412563324},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6899999976158142},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48232847452163696,0.668571412563324,0.4906444847583771,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.668571412563324},{"x":0.47401246428489685,"y":0.668571412563324},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6899999976158142},{"x":0.4199584126472473,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4199584126472473,0.668571412563324,0.47401246428489685,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.668571412563324},{"x":0.40748441219329834,"y":0.668571412563324},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6899999976158142},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.3305613398551941,0.668571412563324,0.40748441219329834,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.668571412563324},{"x":0.32016631960868835,"y":0.668571412563324},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6899999976158142},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.27442827820777893,0.668571412563324,0.32016631960868835,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.668571412563324},{"x":0.2640332579612732,"y":0.668571412563324},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6899999976158142},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2577962577342987,0.668571412563324,0.2640332579612732,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.668571412563324},{"x":0.24740125238895416,"y":0.668571412563324},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6899999976158142},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.18918919563293457,0.668571412563324,0.24740125238895416,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.668571412563324},{"x":0.17879417538642883,"y":0.668571412563324},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6899999976158142},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.15800416469573975,0.668571412563324,0.17879417538642883,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.668571412563324},{"x":0.14968815445899963,"y":0.668571412563324},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6899999976158142},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6899999976158142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.11850311607122421,0.668571412563324,0.14968815445899963,0.6899999976158142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.6942856907844543},{"x":0.866943895816803,"y":0.6942856907844543},{"x":0.866943895816803,"y":0.7099999785423279},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7099999785423279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8087317943572998,0.6942856907844543,0.866943895816803,0.7099999785423279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6942856907844543},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6942856907844543},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7099999785423279},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7114285826683044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.7463617324829102,0.6942856907844543,0.8045738339424133,0.7099999785423279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.6942856907844543},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6942856907844543},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7114285826683044},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7114285826683044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.6902287006378174,0.6942856907844543,0.7359667420387268,0.7114285826683044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6942856907844543},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6942856907844543},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7114285826683044},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7114285826683044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6507276296615601,0.6942856907844543,0.6819126605987549,0.7114285826683044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6942856907844543},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6942856907844543},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7114285826683044},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7114285826683044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6133056282997131,0.6942856907844543,0.6424116492271423,0.7114285826683044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.6942856907844543},{"x":0.602910578250885,"y":0.6942856907844543},{"x":0.602910578250885,"y":0.7114285826683044},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7114285826683044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5738045573234558,0.6942856907844543,0.602910578250885,0.7114285826683044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6942856907844543},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6942856907844543},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7114285826683044},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7114285826683044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5675675868988037,0.6942856907844543,0.5717255473136902,0.7114285826683044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5157142877578735},{"x":0.866943895816803,"y":0.5157142877578735},{"x":0.8690228462219238,"y":0.7114285826683044},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7114285826683044}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.5087142877578735,0.8740228462219238,0.7184285826683044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7200000286102295},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7200000286102295},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7385714054107666},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدینوسیله","boundary":[0.7318087220191956,0.7200000286102295,0.8045738339424133,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7200000286102295},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7200000286102295},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7385714054107666},{"x":0.692307710647583,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.692307710647583,0.7200000286102295,0.7214137315750122,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7200000286102295},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7200000286102295},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7385714054107666},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدانم","boundary":[0.6299376487731934,0.7200000286102295,0.6819126605987549,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7200000286102295},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7200000286102295},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7385714054107666},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6091476082801819,0.7200000286102295,0.6195425987243652,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7200000286102295},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7200000286102295},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7385714054107666},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5384615659713745,0.7200000286102295,0.5987526178359985,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7200000286102295},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7200000286102295},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7385714054107666},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزنده","boundary":[0.4864864945411682,0.7200000286102295,0.5280665159225464,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.7200000286102295},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7200000286102295},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7385714054107666},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.4324324429035187,0.7200000286102295,0.4760914742946625,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.7200000286102295},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7200000286102295},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7385714054107666},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.3887733817100525,0.7200000286102295,0.4199584126472473,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7200000286102295},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7200000286102295},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7385714054107666},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهلا","boundary":[0.34095633029937744,0.7200000286102295,0.3762993812561035,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.7200000286102295},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7200000286102295},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7385714054107666},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیمی","boundary":[0.27442827820777893,0.7200000286102295,0.3305613398551941,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.7200000286102295},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7200000286102295},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7385714054107666},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26195424795150757,0.7200000286102295,0.26819127798080444,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.7200000286102295},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7200000286102295},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7385714054107666},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.1829521805047989,0.7200000286102295,0.2515592575073242,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7200000286102295},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7200000286102295},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7385714054107666},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7385714054107666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکترای","boundary":[0.11850311607122421,0.7200000286102295,0.17047816514968872,0.7385714054107666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7428571581840515},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7428571581840515},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7614285945892334},{"x":0.790020763874054,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.790020763874054,0.7428571581840515,0.8648648858070374,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7428571581840515},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7428571581840515},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7614285945892334},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7276507019996643,0.7428571581840515,0.7796257734298706,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7428571581840515},{"x":0.717255711555481,"y":0.7428571581840515},{"x":0.717255711555481,"y":0.7614285945892334},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6798336505889893,0.7428571581840515,0.717255711555481,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7614285945892334},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6735966801643372,0.7428571581840515,0.6777547001838684,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7614285945892334},{"x":0.644490659236908,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.644490659236908,0.7428571581840515,0.6632016897201538,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7614285945892334},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6195425987243652,0.7428571581840515,0.6361746191978455,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7428571581840515},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7614285945892334},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5634095668792725,0.7428571581840515,0.6112266182899475,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.7428571581840515},{"x":0.55509352684021,"y":0.7428571581840515},{"x":0.55509352684021,"y":0.7614285945892334},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5322245359420776,0.7428571581840515,0.55509352684021,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7428571581840515},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7428571581840515},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7614285945892334},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4864864945411682,0.7428571581840515,0.5218295454978943,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.7428571581840515},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7428571581840515},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7614285945892334},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.4345114231109619,0.7428571581840515,0.4760914742946625,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7428571581840515},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7428571581840515},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7614285945892334},{"x":0.395010381937027,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.395010381937027,0.7428571581840515,0.42411643266677856,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7428571581840515},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7428571581840515},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7614285945892334},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38669440150260925,0.7428571581840515,0.3908523917198181,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.7428571581840515},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7428571581840515},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7614285945892334},{"x":0.3388773500919342,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.3388773500919342,0.7428571581840515,0.37837839126586914,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.7428571581840515},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7428571581840515},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7614285945892334},{"x":0.322245329618454,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.322245329618454,0.7428571581840515,0.3305613398551941,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.7428571581840515},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7428571581840515},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7614285945892334},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.25987526774406433,0.7428571581840515,0.31392931938171387,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.7428571581840515},{"x":0.24740125238895416,"y":0.7428571581840515},{"x":0.24740125238895416,"y":0.7614285945892334},{"x":0.2141372114419937,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.2141372114419937,0.7428571581840515,0.24740125238895416,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.7428571581840515},{"x":0.2141372114419937,"y":0.7428571581840515},{"x":0.2141372114419937,"y":0.7614285945892334},{"x":0.20166319608688354,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.20166319608688354,0.7428571581840515,0.2141372114419937,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.7428571581840515},{"x":0.18503119051456451,"y":0.7428571581840515},{"x":0.18503119051456451,"y":0.7614285945892334},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.17463617026805878,0.7428571581840515,0.18503119051456451,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7428571581840515},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7428571581840515},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7614285945892334},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7614285945892334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبذول","boundary":[0.11850311607122421,0.7428571581840515,0.16632016003131866,0.7614285945892334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7685714364051819},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7685714364051819},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7885714173316956},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.8232848048210144,0.7685714364051819,0.8627858757972717,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.7685714364051819},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7685714364051819},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7885714173316956},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.8066527843475342,0.7685714364051819,0.8232848048210144,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7685714364051819},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7685714364051819},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7885714173316956},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7962577939033508,0.7685714364051819,0.8045738339424133,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7685714364051819},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7685714364051819},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7885714173316956},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.7255717515945435,0.7685714364051819,0.7858628034591675,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7685714364051819},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7685714364051819},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7885714173316956},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6777547001838684,0.7685714364051819,0.7151767015457153,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.7685714364051819},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7685714364051819},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7885714173316956},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6632016897201538,0.7685714364051819,0.6694386601448059,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7685714364051819},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7685714364051819},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7885714173316956},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.5966736078262329,0.7685714364051819,0.6507276296615601,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7685714364051819},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7685714364051819},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7885714173316956},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایم","boundary":[0.5509355664253235,0.7685714364051819,0.5862785577774048,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7685714364051819},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7685714364051819},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7885714173316956},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5446985363960266,0.7685714364051819,0.5488565564155579,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.7685714364051819},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7685714364051819},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7885714173316956},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.48232847452163696,0.7685714364051819,0.5343035459518433,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.7685714364051819},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7685714364051819},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7885714173316956},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.4116424024105072,0.7685714364051819,0.47401246428489685,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.7685714364051819},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7685714364051819},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7885714173316956},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.3596673607826233,0.7685714364051819,0.40124741196632385,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.7685714364051819},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7685714364051819},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7885714173316956},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.3160083293914795,0.7685714364051819,0.34927234053611755,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.7685714364051819},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7685714364051819},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7885714173316956},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کبری","boundary":[0.2661122679710388,0.7685714364051819,0.3076923191547394,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7685714364051819},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7685714364051819},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7885714173316956},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدابراهیمی","boundary":[0.1538461595773697,0.7685714364051819,0.2557172477245331,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.7685714364051819},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7685714364051819},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7885714173316956},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14345113933086395,0.7685714364051819,0.14968815445899963,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7685714364051819},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7685714364051819},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7885714173316956},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7885714173316956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11850311607122421,0.7685714364051819,0.1330561339855194,0.7885714173316956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7942857146263123},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7942857146263123},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8128571510314941},{"x":0.82536381483078,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.82536381483078,0.7942857146263123,0.8648648858070374,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7942857146263123},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7942857146263123},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8128571510314941},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابداری","boundary":[0.7422037124633789,0.7942857146263123,0.8149688243865967,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7942857146263123},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7942857146263123},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8128571510314941},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6777547001838684,0.7942857146263123,0.7318087220191956,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8128571510314941},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.6299376487731934,0.7942857146263123,0.6694386601448059,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8128571510314941},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6237006187438965,0.7942857146263123,0.6299376487731934,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7942857146263123},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8128571510314941},{"x":0.5966736078262329,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5966736078262329,0.7942857146263123,0.6153846383094788,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7942857146263123},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7942857146263123},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8128571510314941},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.5218295454978943,0.7942857146263123,0.5883575677871704,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.7942857146263123},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7942857146263123},{"x":0.5114344954490662,"y":0.8128571510314941},{"x":0.4781704843044281,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایپ","boundary":[0.4781704843044281,0.7942857146263123,0.5114344954490662,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7942857146263123},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7942857146263123},{"x":0.46777546405792236,"y":0.8128571510314941},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4636174738407135,0.7942857146263123,0.46777546405792236,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7942857146263123},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7942857146263123},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8128571510314941},{"x":0.40956342220306396,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.40956342220306396,0.7942857146263123,0.45322245359420776,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.7942857146263123},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7942857146263123},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8128571510314941},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.37006238102912903,0.7942857146263123,0.4054054021835327,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7942857146263123},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7942857146263123},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8128571510314941},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3367983400821686,0.7942857146263123,0.3596673607826233,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.7942857146263123},{"x":0.32848232984542847,"y":0.7942857146263123},{"x":0.32848232984542847,"y":0.8128571510314941},{"x":0.29106029868125916,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.29106029868125916,0.7942857146263123,0.32848232984542847,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.7942857146263123},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7942857146263123},{"x":0.2806652784347534,"y":0.8128571510314941},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2723492681980133,0.7942857146263123,0.2806652784347534,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.7942857146263123},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7942857146263123},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8128571510314941},{"x":0.2494802474975586,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2494802474975586,0.7942857146263123,0.26195424795150757,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.7942857146263123},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7942857146263123},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8128571510314941},{"x":0.2058212012052536,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.2058212012052536,0.7942857146263123,0.23908524215221405,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.7942857146263123},{"x":0.19334720075130463,"y":0.7942857146263123},{"x":0.19334720075130463,"y":0.8128571510314941},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.1538461595773697,0.7942857146263123,0.19334720075130463,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.7942857146263123},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7942857146263123},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8128571510314941},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.13721413910388947,0.7942857146263123,0.15176714956760406,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7942857146263123},{"x":0.1247401237487793,"y":0.7942857146263123},{"x":0.1247401237487793,"y":0.8128571510314941},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8128571510314941}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.7942857146263123,0.1247401237487793,0.8128571510314941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.8185714483261108},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8185714483261108},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8385714292526245},{"x":0.812889814376831,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.812889814376831,0.8185714483261108,0.8648648858070374,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.8185714483261108},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8185714483261108},{"x":0.8045738339424133,"y":0.8385714292526245},{"x":0.765072762966156,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.765072762966156,0.8185714483261108,0.8045738339424133,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.8185714483261108},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8185714483261108},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8385714292526245},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7193347215652466,0.8185714483261108,0.7588357329368591,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.8185714483261108},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8185714483261108},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8385714292526245},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6756756901741028,0.8185714483261108,0.7110186815261841,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.8185714483261108},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8185714483261108},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8385714292526245},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6340956091880798,0.8185714483261108,0.6735966801643372,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.8185714483261108},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8185714483261108},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8385714292526245},{"x":0.602910578250885,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.602910578250885,0.8185714483261108,0.6257796287536621,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.8185714483261108},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8185714483261108},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8385714292526245},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5571725368499756,0.8185714483261108,0.5945945978164673,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.8185714483261108},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8185714483261108},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8385714292526245},{"x":0.5093554854393005,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.5093554854393005,0.8185714483261108,0.5488565564155579,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.8185714483261108},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8185714483261108},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8385714292526245},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.45945945382118225,0.8185714483261108,0.5031185150146484,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.8185714483261108},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8185714483261108},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8385714292526245},{"x":0.4490644633769989,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4490644633769989,0.8185714483261108,0.45322245359420776,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.8185714483261108},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8185714483261108},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8385714292526245},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4324324429035187,0.8185714483261108,0.4407484531402588,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.8185714483261108},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8185714483261108},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8385714292526245},{"x":0.4033263921737671,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4033263921737671,0.8185714483261108,0.42203742265701294,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.8185714483261108},{"x":0.3970893919467926,"y":0.8185714483261108},{"x":0.3970893919467926,"y":0.8385714292526245},{"x":0.3742203712463379,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارج","boundary":[0.3742203712463379,0.8185714483261108,0.3970893919467926,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.8185714483261108},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8185714483261108},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8385714292526245},{"x":0.34927234053611755,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.34927234053611755,0.8185714483261108,0.3659043610095978,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.8185714483261108},{"x":0.3451143503189087,"y":0.8185714483261108},{"x":0.3451143503189087,"y":0.8385714292526245},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نهیم","boundary":[0.3097712993621826,0.8185714483261108,0.3451143503189087,0.8385714292526245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.8185714483261108},{"x":0.31185030937194824,"y":0.8185714483261108},{"x":0.31185030937194824,"y":0.8385714292526245},{"x":0.30353429913520813,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30353429913520813,0.8185714483261108,0.31185030937194824,0.8385714292526245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7200000286102295},{"x":0.8648648858070374,"y":0.7200000286102295},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8385714292526245},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8385714292526245}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.7130000286102295,0.8698648858070374,0.8455714292526245],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/aaRaVbWlkAzHBlPO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/JqqWUTxYqdXeWrvS.jpg","blurred":"/storage/books/81af7dd7ab376569/pages/HDGXdfSiBKXDKmqK.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.0002359732142852894,0.00010836734201226915,0.9981915490939562,0.9992614285850525]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.1842857152223587},{"x":0.8024948239326477,"y":0.18142856657505035},{"x":0.8045738339424133,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7546777725219727,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مطمئنا","boundary":[0.752598762512207,0.1842857152223587,0.8045738339424133,0.20999999344348907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.1842857152223587},{"x":0.8024948239326477,"y":0.18142856657505035},{"x":0.8045738339424133,"y":0.20999999344348907},{"x":0.7546777725219727,"y":0.21285714209079742}]},"confidence":0.8299999833106995,"boundary":[0.747598762512207,0.1772857152223587,0.8095738339424133,0.21699999344348908],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.08285713940858841},{"x":0.8045738339424133,"y":0.08285713940858841},{"x":0.8045738339424133,"y":0.10285714268684387},{"x":0.7941787838935852,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7941787838935852,0.08285713940858841,0.8045738339424133,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.08285713940858841},{"x":0.7837837934494019,"y":0.08285713940858841},{"x":0.7837837934494019,"y":0.10285714268684387},{"x":0.7442827224731445,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.7442827224731445,0.08285713940858841,0.7837837934494019,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.08285713940858841},{"x":0.7318087220191956,"y":0.08285713940858841},{"x":0.7318087220191956,"y":0.10285714268684387},{"x":0.7006236910820007,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.7006236910820007,0.08285713940858841,0.7318087220191956,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.08285713940858841},{"x":0.6881496906280518,"y":0.08285713940858841},{"x":0.6881496906280518,"y":0.10285714268684387},{"x":0.6548856496810913,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6548856496810913,0.08285713940858841,0.6881496906280518,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.08285713940858841},{"x":0.6424116492271423,"y":0.08285713940858841},{"x":0.6424116492271423,"y":0.10285714268684387},{"x":0.602910578250885,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنجبر","boundary":[0.602910578250885,0.08285713940858841,0.6424116492271423,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.08285713940858841},{"x":0.5925155878067017,"y":0.08285713940858841},{"x":0.5925155878067017,"y":0.10285714268684387},{"x":0.5509355664253235,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.5509355664253235,0.08285713940858841,0.5925155878067017,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.08285713940858841},{"x":0.5384615659713745,"y":0.08285713940858841},{"x":0.5384615659713745,"y":0.10285714268684387},{"x":0.4927234947681427,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4927234947681427,0.08285713940858841,0.5384615659713745,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.08285713940858841},{"x":0.48232847452163696,"y":0.08285713940858841},{"x":0.48232847452163696,"y":0.10285714268684387},{"x":0.4469854533672333,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4469854533672333,0.08285713940858841,0.48232847452163696,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.08285713940858841},{"x":0.43659043312072754,"y":0.08285713940858841},{"x":0.43659043312072754,"y":0.10285714268684387},{"x":0.4116424024105072,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4116424024105072,0.08285713940858841,0.43659043312072754,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.08285713940858841},{"x":0.3991684019565582,"y":0.08285713940858841},{"x":0.3991684019565582,"y":0.10285714268684387},{"x":0.3471933603286743,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3471933603286743,0.08285713940858841,0.3991684019565582,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.08285713940858841},{"x":0.33471933007240295,"y":0.08285713940858841},{"x":0.33471933007240295,"y":0.10285714268684387},{"x":0.295218288898468,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.295218288898468,0.08285713940858841,0.33471933007240295,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.08285713940858841},{"x":0.28482329845428467,"y":0.08285713940858841},{"x":0.28482329845428467,"y":0.10285714268684387},{"x":0.2785862684249878,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2785862684249878,0.08285713940858841,0.28482329845428467,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.08285713940858841},{"x":0.26819127798080444,"y":0.08285713940858841},{"x":0.26819127798080444,"y":0.10285714268684387},{"x":0.2058212012052536,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئولان","boundary":[0.2058212012052536,0.08285713940858841,0.26819127798080444,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.08285713940858841},{"x":0.19334720075130463,"y":0.08285713940858841},{"x":0.19334720075130463,"y":0.10285714268684387},{"x":0.147609144449234,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.147609144449234,0.08285713940858841,0.19334720075130463,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.08285713940858841},{"x":0.13513512909412384,"y":0.08285713940858841},{"x":0.13513512909412384,"y":0.10285714268684387},{"x":0.11850311607122421,"y":0.10285714268684387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.11850311607122421,0.08285713940858841,0.13513512909412384,0.10285714268684387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.10857142508029938},{"x":0.8627858757972717,"y":0.10857142508029938},{"x":0.8627858757972717,"y":0.12857143580913544},{"x":0.8295218348503113,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8295218348503113,0.10857142508029938,0.8627858757972717,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.10857142508029938},{"x":0.8212057948112488,"y":0.10857142508029938},{"x":0.8212057948112488,"y":0.12857143580913544},{"x":0.8149688243865967,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8149688243865967,0.10857142508029938,0.8212057948112488,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.10857142508029938},{"x":0.8066527843475342,"y":0.10857142508029938},{"x":0.8066527843475342,"y":0.12857143580913544},{"x":0.7671517729759216,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.7671517729759216,0.10857142508029938,0.8066527843475342,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.10857142508029938},{"x":0.7588357329368591,"y":0.10857142508029938},{"x":0.7588357329368591,"y":0.12857143580913544},{"x":0.7255717515945435,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.7255717515945435,0.10857142508029938,0.7588357329368591,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.10857142508029938},{"x":0.717255711555481,"y":0.10857142508029938},{"x":0.717255711555481,"y":0.12857143580913544},{"x":0.6839916706085205,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6839916706085205,0.10857142508029938,0.717255711555481,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.10857142508029938},{"x":0.6756756901741028,"y":0.10857142508029938},{"x":0.6756756901741028,"y":0.12857143580913544},{"x":0.632016658782959,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.632016658782959,0.10857142508029938,0.6756756901741028,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.10857142508029938},{"x":0.6237006187438965,"y":0.10857142508029938},{"x":0.6237006187438965,"y":0.12857143580913544},{"x":0.5738045573234558,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.5738045573234558,0.10857142508029938,0.6237006187438965,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.10857142508029938},{"x":0.5696465969085693,"y":0.10857142508029938},{"x":0.5696465969085693,"y":0.12857143580913544},{"x":0.5654885768890381,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5654885768890381,0.10857142508029938,0.5696465969085693,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.10857142508029938},{"x":0.55509352684021,"y":0.10857142508029938},{"x":0.55509352684021,"y":0.12857143580913544},{"x":0.5051975250244141,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماینده","boundary":[0.5051975250244141,0.10857142508029938,0.55509352684021,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.10857142508029938},{"x":0.49688148498535156,"y":0.10857142508029938},{"x":0.49688148498535156,"y":0.12857143580913544},{"x":0.4490644633769989,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4490644633769989,0.10857142508029938,0.49688148498535156,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.10857142508029938},{"x":0.4407484531402588,"y":0.10857142508029938},{"x":0.4407484531402588,"y":0.12857143580913544},{"x":0.382536381483078,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.382536381483078,0.10857142508029938,0.4407484531402588,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.10857142508029938},{"x":0.3742203712463379,"y":0.10857142508029938},{"x":0.3742203712463379,"y":0.12857143580913544},{"x":0.3305613398551941,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.3305613398551941,0.10857142508029938,0.3742203712463379,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.10857142508029938},{"x":0.32640331983566284,"y":0.10857142508029938},{"x":0.32640331983566284,"y":0.12857143580913544},{"x":0.322245329618454,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.322245329618454,0.10857142508029938,0.32640331983566284,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.10857142508029938},{"x":0.31392931938171387,"y":0.10857142508029938},{"x":0.31392931938171387,"y":0.12857143580913544},{"x":0.2577962577342987,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2577962577342987,0.10857142508029938,0.31392931938171387,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.10857142508029938},{"x":0.2494802474975586,"y":0.10857142508029938},{"x":0.2494802474975586,"y":0.12857143580913544},{"x":0.2432432472705841,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2432432472705841,0.10857142508029938,0.2494802474975586,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.10857142508029938},{"x":0.234927237033844,"y":0.10857142508029938},{"x":0.234927237033844,"y":0.12857143580913544},{"x":0.20374220609664917,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.20374220609664917,0.10857142508029938,0.234927237033844,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.10857142508029938},{"x":0.19542619585990906,"y":0.10857142508029938},{"x":0.19542619585990906,"y":0.12857143580913544},{"x":0.1330561339855194,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.1330561339855194,0.10857142508029938,0.19542619585990906,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.10857142508029938},{"x":0.1247401237487793,"y":0.10857142508029938},{"x":0.1247401237487793,"y":0.12857143580913544},{"x":0.11850311607122421,"y":0.12857143580913544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11850311607122421,0.10857142508029938,0.1247401237487793,0.12857143580913544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.13571429252624512},{"x":0.8627858757972717,"y":0.13571429252624512},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1542857140302658},{"x":0.8316008448600769,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.8316008448600769,0.13571429252624512,0.8627858757972717,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.13571429252624512},{"x":0.8232848048210144,"y":0.13571429252624512},{"x":0.8232848048210144,"y":0.1542857140302658},{"x":0.7754677534103394,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیزان","boundary":[0.7754677534103394,0.13571429252624512,0.8232848048210144,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.13571429252624512},{"x":0.7671517729759216,"y":0.13571429252624512},{"x":0.7671517729759216,"y":0.1542857140302658},{"x":0.7214137315750122,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.7214137315750122,0.13571429252624512,0.7671517729759216,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.13571429252624512},{"x":0.7130976915359497,"y":0.13571429252624512},{"x":0.7130976915359497,"y":0.1542857140302658},{"x":0.6507276296615601,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6507276296615601,0.13571429252624512,0.7130976915359497,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.13571429252624512},{"x":0.6424116492271423,"y":0.13571429252624512},{"x":0.6424116492271423,"y":0.1542857140302658},{"x":0.6091476082801819,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6091476082801819,0.13571429252624512,0.6424116492271423,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.13571429252624512},{"x":0.6008316278457642,"y":0.13571429252624512},{"x":0.6008316278457642,"y":0.1542857140302658},{"x":0.5738045573234558,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5738045573234558,0.13571429252624512,0.6008316278457642,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.13571429252624512},{"x":0.5654885768890381,"y":0.13571429252624512},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1542857140302658},{"x":0.5114344954490662,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5114344954490662,0.13571429252624512,0.5654885768890381,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.13571429252624512},{"x":0.5031185150146484,"y":0.13571429252624512},{"x":0.5031185150146484,"y":0.1542857140302658},{"x":0.4636174738407135,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.4636174738407135,0.13571429252624512,0.5031185150146484,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.13571429252624512},{"x":0.4553014636039734,"y":0.13571429252624512},{"x":0.4553014636039734,"y":0.1542857140302658},{"x":0.43866944313049316,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.43866944313049316,0.13571429252624512,0.4553014636039734,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.13571429252624512},{"x":0.4282744228839874,"y":0.13571429252624512},{"x":0.4282744228839874,"y":0.1542857140302658},{"x":0.395010381937027,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.395010381937027,0.13571429252624512,0.4282744228839874,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.13571429252624512},{"x":0.38669440150260925,"y":0.13571429252624512},{"x":0.38669440150260925,"y":0.1542857140302658},{"x":0.36382535099983215,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.36382535099983215,0.13571429252624512,0.38669440150260925,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.13571429252624512},{"x":0.35550934076309204,"y":0.13571429252624512},{"x":0.35550934076309204,"y":0.1542857140302658},{"x":0.31808730959892273,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.31808730959892273,0.13571429252624512,0.35550934076309204,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.13571429252624512},{"x":0.3097712993621826,"y":0.13571429252624512},{"x":0.3097712993621826,"y":0.1542857140302658},{"x":0.29937630891799927,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.29937630891799927,0.13571429252624512,0.3097712993621826,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.13571429252624512},{"x":0.29106029868125916,"y":0.13571429252624512},{"x":0.29106029868125916,"y":0.1542857140302658},{"x":0.2577962577342987,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.2577962577342987,0.13571429252624512,0.29106029868125916,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.13571429252624512},{"x":0.2494802474975586,"y":0.13571429252624512},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1542857140302658},{"x":0.1975051909685135,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.1975051909685135,0.13571429252624512,0.2494802474975586,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.13571429252624512},{"x":0.18918919563293457,"y":0.13571429252624512},{"x":0.18918919563293457,"y":0.1542857140302658},{"x":0.16424116492271423,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.16424116492271423,0.13571429252624512,0.18918919563293457,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.13571429252624512},{"x":0.1538461595773697,"y":0.13571429252624512},{"x":0.1538461595773697,"y":0.1542857140302658},{"x":0.11850311607122421,"y":0.1542857140302658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.11850311607122421,0.13571429252624512,0.1538461595773697,0.1542857140302658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.1614285707473755},{"x":0.8627858757972717,"y":0.1614285707473755},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18000000715255737},{"x":0.8565488457679749,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8565488457679749,0.1614285707473755,0.8627858757972717,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.1614285707473755},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1614285707473755},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18000000715255737},{"x":0.790020763874054,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.790020763874054,0.1614285707473755,0.8503118753433228,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.1614285707473755},{"x":0.7817047834396362,"y":0.1614285707473755},{"x":0.7817047834396362,"y":0.18000000715255737},{"x":0.7546777725219727,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.7546777725219727,0.1614285707473755,0.7817047834396362,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.1614285707473755},{"x":0.7463617324829102,"y":0.1614285707473755},{"x":0.7463617324829102,"y":0.18000000715255737},{"x":0.7297297120094299,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7297297120094299,0.1614285707473755,0.7463617324829102,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.1614285707473755},{"x":0.7214137315750122,"y":0.1614285707473755},{"x":0.7214137315750122,"y":0.18000000715255737},{"x":0.7006236910820007,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7006236910820007,0.1614285707473755,0.7214137315750122,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.1614285707473755},{"x":0.692307710647583,"y":0.1614285707473755},{"x":0.692307710647583,"y":0.18000000715255737},{"x":0.6528066396713257,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6528066396713257,0.1614285707473755,0.692307710647583,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.1614285707473755},{"x":0.644490659236908,"y":0.1614285707473755},{"x":0.644490659236908,"y":0.18000000715255737},{"x":0.6340956091880798,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6340956091880798,0.1614285707473755,0.644490659236908,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.1614285707473755},{"x":0.6257796287536621,"y":0.1614285707473755},{"x":0.6257796287536621,"y":0.18000000715255737},{"x":0.6070685982704163,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6070685982704163,0.1614285707473755,0.6257796287536621,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.1614285707473755},{"x":0.5987526178359985,"y":0.1614285707473755},{"x":0.5987526178359985,"y":0.18000000715255737},{"x":0.5530145764350891,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبذول","boundary":[0.5530145764350891,0.1614285707473755,0.5987526178359985,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.1614285707473755},{"x":0.5446985363960266,"y":0.1614285707473755},{"x":0.5446985363960266,"y":0.18000000715255737},{"x":0.4989604949951172,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.4989604949951172,0.1614285707473755,0.5446985363960266,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.1614285707473755},{"x":0.4948025047779083,"y":0.1614285707473755},{"x":0.4948025047779083,"y":0.18000000715255737},{"x":0.4906444847583771,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.1614285707473755,0.4948025047779083,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.1614285707473755},{"x":0.48232847452163696,"y":0.1614285707473755},{"x":0.48232847452163696,"y":0.18000000715255737},{"x":0.42203742265701294,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.42203742265701294,0.1614285707473755,0.48232847452163696,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.1614285707473755},{"x":0.4137214124202728,"y":0.1614285707473755},{"x":0.4137214124202728,"y":0.18000000715255737},{"x":0.3742203712463379,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.3742203712463379,0.1614285707473755,0.4137214124202728,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.1614285707473755},{"x":0.3679833710193634,"y":0.1614285707473755},{"x":0.3679833710193634,"y":0.18000000715255737},{"x":0.3617463707923889,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3617463707923889,0.1614285707473755,0.3679833710193634,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.1614285707473755},{"x":0.3534303605556488,"y":0.1614285707473755},{"x":0.3534303605556488,"y":0.18000000715255737},{"x":0.29729729890823364,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.29729729890823364,0.1614285707473755,0.3534303605556488,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.1614285707473755},{"x":0.28898128867149353,"y":0.1614285707473755},{"x":0.28898128867149353,"y":0.18000000715255737},{"x":0.26819127798080444,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.26819127798080444,0.1614285707473755,0.28898128867149353,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.1614285707473755},{"x":0.2640332579612732,"y":0.1614285707473755},{"x":0.2640332579612732,"y":0.18000000715255737},{"x":0.2203742265701294,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمائیم","boundary":[0.2203742265701294,0.1614285707473755,0.2640332579612732,0.18000000715255737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.1614285707473755},{"x":0.22245322167873383,"y":0.1614285707473755},{"x":0.22245322167873383,"y":0.18000000715255737},{"x":0.21829521656036377,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21829521656036377,0.1614285707473755,0.22245322167873383,0.18000000715255737]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.08285713940858841},{"x":0.8627858757972717,"y":0.08285713940858841},{"x":0.8627858757972717,"y":0.18000000715255737},{"x":0.11850311607122421,"y":0.18000000715255737}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.0758571394085884,0.8677858757972717,0.18700000715255738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.18714286386966705},{"x":0.7422037124633789,"y":0.18714286386966705},{"x":0.7422037124633789,"y":0.20428571105003357},{"x":0.7068607211112976,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7068607211112976,0.18714286386966705,0.7422037124633789,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6964656710624695,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6964656710624695,"y":0.20428571105003357},{"x":0.6361746191978455,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6361746191978455,0.18714286386966705,0.6964656710624695,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6257796287536621,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6257796287536621,"y":0.20428571105003357},{"x":0.6195425987243652,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6195425987243652,0.18714286386966705,0.6257796287536621,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6091476082801819,"y":0.18714286386966705},{"x":0.6091476082801819,"y":0.20428571105003357},{"x":0.5696465969085693,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.5696465969085693,0.18714286386966705,0.6091476082801819,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.18714286386966705},{"x":0.5675675868988037,"y":0.18714286386966705},{"x":0.5675675868988037,"y":0.20428571105003357},{"x":0.5384615659713745,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5384615659713745,0.18714286386966705,0.5675675868988037,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.18714286386966705},{"x":0.5259875059127808,"y":0.18714286386966705},{"x":0.5259875059127808,"y":0.20428571105003357},{"x":0.4844074845314026,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.4844074845314026,0.18714286386966705,0.5259875059127808,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.18714286386966705},{"x":0.4719334840774536,"y":0.18714286386966705},{"x":0.4719334840774536,"y":0.20428571105003357},{"x":0.45114344358444214,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.45114344358444214,0.18714286386966705,0.4719334840774536,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.18714286386966705},{"x":0.43866944313049316,"y":0.18714286386966705},{"x":0.43866944313049316,"y":0.20428571105003357},{"x":0.395010381937027,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عزیزان","boundary":[0.395010381937027,0.18714286386966705,0.43866944313049316,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.18714286386966705},{"x":0.39293140172958374,"y":0.18714286386966705},{"x":0.39293140172958374,"y":0.20428571105003357},{"x":0.38669440150260925,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38669440150260925,0.18714286386966705,0.39293140172958374,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.18714286386966705},{"x":0.3762993812561035,"y":0.18714286386966705},{"x":0.3762993812561035,"y":0.20428571105003357},{"x":0.34095633029937744,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.34095633029937744,0.18714286386966705,0.3762993812561035,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.18714286386966705},{"x":0.32848232984542847,"y":0.18714286386966705},{"x":0.32848232984542847,"y":0.20428571105003357},{"x":0.28898128867149353,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.28898128867149353,0.18714286386966705,0.32848232984542847,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.18714286386966705},{"x":0.27650728821754456,"y":0.18714286386966705},{"x":0.27650728821754456,"y":0.20428571105003357},{"x":0.2557172477245331,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.2557172477245331,0.18714286386966705,0.27650728821754456,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.18714286386966705},{"x":0.24532224237918854,"y":0.18714286386966705},{"x":0.24532224237918854,"y":0.20428571105003357},{"x":0.20166319608688354,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگی","boundary":[0.20166319608688354,0.18714286386966705,0.24532224237918854,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.18714286386966705},{"x":0.18918919563293457,"y":0.18714286386966705},{"x":0.18918919563293457,"y":0.20428571105003357},{"x":0.15176714956760406,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.15176714956760406,0.18714286386966705,0.18918919563293457,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18714286386966705},{"x":0.147609144449234,"y":0.18714286386966705},{"x":0.147609144449234,"y":0.20428571105003357},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20428571105003357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.11850311607122421,0.18714286386966705,0.147609144449234,0.20428571105003357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.21142856776714325},{"x":0.8648648858070374,"y":0.21142856776714325},{"x":0.8648648858070374,"y":0.23000000417232513},{"x":0.837837815284729,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.837837815284729,0.21142856776714325,0.8648648858070374,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.21142856776714325},{"x":0.837837815284729,"y":0.21142856776714325},{"x":0.837837815284729,"y":0.23000000417232513},{"x":0.8316008448600769,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8316008448600769,0.21142856776714325,0.837837815284729,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.21142856776714325},{"x":0.8232848048210144,"y":0.21142856776714325},{"x":0.8232848048210144,"y":0.23000000417232513},{"x":0.7671517729759216,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.7671517729759216,0.21142856776714325,0.8232848048210144,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.21142856776714325},{"x":0.7588357329368591,"y":0.21142856776714325},{"x":0.7588357329368591,"y":0.23000000417232513},{"x":0.752598762512207,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.752598762512207,0.21142856776714325,0.7588357329368591,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.21142856776714325},{"x":0.7442827224731445,"y":0.21142856776714325},{"x":0.7442827224731445,"y":0.23000000417232513},{"x":0.6881496906280518,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.6881496906280518,0.21142856776714325,0.7442827224731445,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.21142856776714325},{"x":0.6798336505889893,"y":0.21142856776714325},{"x":0.6798336505889893,"y":0.23000000417232513},{"x":0.6735966801643372,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6735966801643372,0.21142856776714325,0.6798336505889893,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.21142856776714325},{"x":0.6652806401252747,"y":0.21142856776714325},{"x":0.6652806401252747,"y":0.23000000417232513},{"x":0.6133056282997131,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهروزی","boundary":[0.6133056282997131,0.21142856776714325,0.6652806401252747,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.21142856776714325},{"x":0.6049895882606506,"y":0.21142856776714325},{"x":0.6049895882606506,"y":0.23000000417232513},{"x":0.5821205973625183,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5821205973625183,0.21142856776714325,0.6049895882606506,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.21142856776714325},{"x":0.5738045573234558,"y":0.21142856776714325},{"x":0.5738045573234558,"y":0.23000000417232513},{"x":0.5634095668792725,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5634095668792725,0.21142856776714325,0.5738045573234558,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.21142856776714325},{"x":0.55509352684021,"y":0.21142856776714325},{"x":0.55509352684021,"y":0.23000000417232513},{"x":0.5363825559616089,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5363825559616089,0.21142856776714325,0.55509352684021,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.21142856776714325},{"x":0.5280665159225464,"y":0.21142856776714325},{"x":0.5280665159225464,"y":0.23000000417232513},{"x":0.517671525478363,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.517671525478363,0.21142856776714325,0.5280665159225464,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.21142856776714325},{"x":0.5114344954490662,"y":0.21142856776714325},{"x":0.5114344954490662,"y":0.23000000417232513},{"x":0.4719334840774536,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درگاه","boundary":[0.4719334840774536,0.21142856776714325,0.5114344954490662,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.21142856776714325},{"x":0.46569645404815674,"y":0.21142856776714325},{"x":0.46569645404815674,"y":0.23000000417232513},{"x":0.41580042243003845,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.41580042243003845,0.21142856776714325,0.46569645404815674,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.21142856776714325},{"x":0.40748441219329834,"y":0.21142856776714325},{"x":0.40748441219329834,"y":0.23000000417232513},{"x":0.3659043610095978,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متعال","boundary":[0.3659043610095978,0.21142856776714325,0.40748441219329834,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.21142856776714325},{"x":0.35550934076309204,"y":0.21142856776714325},{"x":0.35550934076309204,"y":0.23000000417232513},{"x":0.30561330914497375,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئلت","boundary":[0.30561330914497375,0.21142856776714325,0.35550934076309204,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.21142856776714325},{"x":0.295218288898468,"y":0.21142856776714325},{"x":0.295218288898468,"y":0.23000000417232513},{"x":0.2806652784347534,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2806652784347534,0.21142856776714325,0.295218288898468,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.21142856776714325},{"x":0.27650728821754456,"y":0.21142856776714325},{"x":0.27650728821754456,"y":0.23000000417232513},{"x":0.23076923191547394,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمائیم","boundary":[0.23076923191547394,0.21142856776714325,0.27650728821754456,0.23000000417232513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.21142856776714325},{"x":0.2286902219057083,"y":0.21142856776714325},{"x":0.2286902219057083,"y":0.23000000417232513},{"x":0.2203742265701294,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2203742265701294,0.21142856776714325,0.2286902219057083,0.23000000417232513]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.18714286386966705},{"x":0.8648648858070374,"y":0.18714286386966705},{"x":0.8648648858070374,"y":0.23000000417232513},{"x":0.11850311607122421,"y":0.23000000417232513}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.11350311607122421,0.18014286386966705,0.8698648858070374,0.23700000417232514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.23714286088943481},{"x":0.8045738339424133,"y":0.23714286088943481},{"x":0.8045738339424133,"y":0.2557142972946167},{"x":0.790020763874054,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.790020763874054,0.23714286088943481,0.8045738339424133,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7817047834396362,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2557142972946167},{"x":0.7484407424926758,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7484407424926758,0.23714286088943481,0.7817047834396362,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7380457520484924,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2557142972946167},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.7110186815261841,0.23714286088943481,0.7380457520484924,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7027027010917664,"y":0.23714286088943481},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2557142972946167},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6819126605987549,0.23714286088943481,0.7027027010917664,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6777547001838684,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6777547001838684,"y":0.2557142972946167},{"x":0.644490659236908,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانیم","boundary":[0.644490659236908,0.23714286088943481,0.6777547001838684,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6340956091880798,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6340956091880798,"y":0.2557142972946167},{"x":0.6237006187438965,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6237006187438965,0.23714286088943481,0.6340956091880798,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6174635887145996,"y":0.23714286088943481},{"x":0.6174635887145996,"y":0.2557142972946167},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.5862785577774048,0.23714286088943481,0.6174635887145996,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.23714286088943481},{"x":0.5779625773429871,"y":0.23714286088943481},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2557142972946167},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5010395050048828,0.23714286088943481,0.5779625773429871,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.23714286088943481},{"x":0.4906444847583771,"y":0.23714286088943481},{"x":0.4906444847583771,"y":0.2557142972946167},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیز","boundary":[0.4615384638309479,0.23714286088943481,0.4906444847583771,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.23714286088943481},{"x":0.45114344358444214,"y":0.23714286088943481},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2557142972946167},{"x":0.4407484531402588,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4407484531402588,0.23714286088943481,0.45114344358444214,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.23714286088943481},{"x":0.43035343289375305,"y":0.23714286088943481},{"x":0.43035343289375305,"y":0.2557142972946167},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.4033263921737671,0.23714286088943481,0.43035343289375305,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.23714286088943481},{"x":0.39293140172958374,"y":0.23714286088943481},{"x":0.39293140172958374,"y":0.2557142972946167},{"x":0.31808730959892273,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.31808730959892273,0.23714286088943481,0.39293140172958374,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.23714286088943481},{"x":0.3076923191547394,"y":0.23714286088943481},{"x":0.3076923191547394,"y":0.2557142972946167},{"x":0.2723492681980133,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکترا","boundary":[0.2723492681980133,0.23714286088943481,0.3076923191547394,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.23714286088943481},{"x":0.26195424795150757,"y":0.23714286088943481},{"x":0.26195424795150757,"y":0.2557142972946167},{"x":0.2557172477245331,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2557172477245331,0.23714286088943481,0.26195424795150757,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.23714286088943481},{"x":0.24740125238895416,"y":0.23714286088943481},{"x":0.24740125238895416,"y":0.2557142972946167},{"x":0.19334720075130463,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.19334720075130463,0.23714286088943481,0.24740125238895416,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.23714286088943481},{"x":0.18503119051456451,"y":0.23714286088943481},{"x":0.18503119051456451,"y":0.2557142972946167},{"x":0.14553014934062958,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معظم","boundary":[0.14553014934062958,0.23714286088943481,0.18503119051456451,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.23714286088943481},{"x":0.13513512909412384,"y":0.23714286088943481},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2557142972946167},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2557142972946167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.11850311607122421,0.23714286088943481,0.13513512909412384,0.2557142972946167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.261428564786911},{"x":0.8627858757972717,"y":0.261428564786911},{"x":0.8627858757972717,"y":0.28142857551574707},{"x":0.8170478343963623,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.8170478343963623,0.261428564786911,0.8627858757972717,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.261428564786911},{"x":0.8066527843475342,"y":0.261428564786911},{"x":0.8066527843475342,"y":0.28142857551574707},{"x":0.7858628034591675,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7858628034591675,0.261428564786911,0.8066527843475342,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.261428564786911},{"x":0.777546763420105,"y":0.261428564786911},{"x":0.777546763420105,"y":0.28142857551574707},{"x":0.7380457520484924,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7380457520484924,0.261428564786911,0.777546763420105,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.261428564786911},{"x":0.7297297120094299,"y":0.261428564786911},{"x":0.7297297120094299,"y":0.28142857551574707},{"x":0.7214137315750122,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7214137315750122,0.261428564786911,0.7297297120094299,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.261428564786911},{"x":0.7110186815261841,"y":0.261428564786911},{"x":0.7110186815261841,"y":0.28142857551574707},{"x":0.6798336505889893,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6798336505889893,0.261428564786911,0.7110186815261841,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.261428564786911},{"x":0.6694386601448059,"y":0.261428564786911},{"x":0.6694386601448059,"y":0.28142857551574707},{"x":0.6216216087341309,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6216216087341309,0.261428564786911,0.6694386601448059,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.261428564786911},{"x":0.6133056282997131,"y":0.261428564786911},{"x":0.6133056282997131,"y":0.28142857551574707},{"x":0.5883575677871704,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5883575677871704,0.261428564786911,0.6133056282997131,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.261428564786911},{"x":0.5800415873527527,"y":0.261428564786911},{"x":0.5800415873527527,"y":0.28142857551574707},{"x":0.5509355664253235,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5509355664253235,0.261428564786911,0.5800415873527527,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.261428564786911},{"x":0.542619526386261,"y":0.261428564786911},{"x":0.542619526386261,"y":0.28142857551574707},{"x":0.5363825559616089,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5363825559616089,0.261428564786911,0.542619526386261,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.261428564786911},{"x":0.5259875059127808,"y":0.261428564786911},{"x":0.5259875059127808,"y":0.28142857551574707},{"x":0.469854474067688,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.469854474067688,0.261428564786911,0.5259875059127808,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.261428564786911},{"x":0.45945945382118225,"y":0.261428564786911},{"x":0.45945945382118225,"y":0.28142857551574707},{"x":0.4137214124202728,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4137214124202728,0.261428564786911,0.45945945382118225,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.261428564786911},{"x":0.4054054021835327,"y":0.261428564786911},{"x":0.4054054021835327,"y":0.28142857551574707},{"x":0.3887733817100525,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3887733817100525,0.261428564786911,0.4054054021835327,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.261428564786911},{"x":0.37837839126586914,"y":0.261428564786911},{"x":0.37837839126586914,"y":0.28142857551574707},{"x":0.37006238102912903,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.37006238102912903,0.261428564786911,0.37837839126586914,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.261428564786911},{"x":0.3596673607826233,"y":0.261428564786911},{"x":0.3596673607826233,"y":0.28142857551574707},{"x":0.34927234053611755,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34927234053611755,0.261428564786911,0.3596673607826233,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.261428564786911},{"x":0.3388773500919342,"y":0.261428564786911},{"x":0.3388773500919342,"y":0.28142857551574707},{"x":0.32848232984542847,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.32848232984542847,0.261428564786911,0.3388773500919342,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.261428564786911},{"x":0.31808730959892273,"y":0.261428564786911},{"x":0.31808730959892273,"y":0.28142857551574707},{"x":0.29106029868125916,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارایه","boundary":[0.29106029868125916,0.261428564786911,0.31808730959892273,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.261428564786911},{"x":0.28274428844451904,"y":0.261428564786911},{"x":0.28274428844451904,"y":0.28142857551574707},{"x":0.2432432472705841,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.2432432472705841,0.261428564786911,0.28274428844451904,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.261428564786911},{"x":0.2432432472705841,"y":0.261428564786911},{"x":0.2432432472705841,"y":0.28142857551574707},{"x":0.22661122679710388,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.22661122679710388,0.261428564786911,0.2432432472705841,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.261428564786911},{"x":0.22453223168849945,"y":0.261428564786911},{"x":0.22453223168849945,"y":0.28142857551574707},{"x":0.21621622145175934,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21621622145175934,0.261428564786911,0.22453223168849945,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.261428564786911},{"x":0.20790021121501923,"y":0.261428564786911},{"x":0.20790021121501923,"y":0.28142857551574707},{"x":0.18918919563293457,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.18918919563293457,0.261428564786911,0.20790021121501923,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.261428564786911},{"x":0.17879417538642883,"y":0.261428564786911},{"x":0.17879417538642883,"y":0.28142857551574707},{"x":0.11850311607122421,"y":0.28142857551574707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.11850311607122421,0.261428564786911,0.17879417538642883,0.28142857551574707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.2871428430080414},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2871428430080414},{"x":0.8627858757972717,"y":0.30571427941322327},{"x":0.82536381483078,"y":0.30571427941322327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.82536381483078,0.2871428430080414,0.8627858757972717,0.30571427941322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2871428430080414},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2871428430080414},{"x":0.8149688243865967,"y":0.30571427941322327},{"x":0.7754677534103394,"y":0.30571427941322327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمائیم","boundary":[0.7754677534103394,0.2871428430080414,0.8149688243865967,0.30571427941322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.2871428430080414},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2871428430080414},{"x":0.7733888030052185,"y":0.30571427941322327},{"x":0.7692307829856873,"y":0.30571427941322327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7692307829856873,0.2871428430080414,0.7733888030052185,0.30571427941322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.2871428430080414},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2871428430080414},{"x":0.7588357329368591,"y":0.30571427941322327},{"