زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم از قفسه های انبار تا گسترش در جهان زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم از قفسه های انبار تا گسترش در جهان

توضیحات

اگر به شرکت هایی که دچار مشکل شده اند نگاهی انداخته و آنها را تحلیل کنید،احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ریشه اصلی همه مشکلات آن ها را در زنجیره تامین شان بیابید. بسیاری از شرکت ها فقط وقتی به فکر زنجیره تامین شان می افتند که ابرهای تیره در حال نزدیک شدن هستند؛ یعنی سودشان در حال کاهش است،سطح موجودی آنها بیش از حد زیاد است؛مشتریان از خدمات ضعیف شکایت می کنند یا تامین کنندگان در تحویل محموله های حیاتی تاخیر می کنند. تحقیقات نشان می دهند زنجیره تامین 4.0 می تواند منجر به کاهش هزینه های عملیاتی تا 30 درصد، کاهش 70 درصدی فروش از دست رفته و کاهش تا 75 درصدی موجودی شود. این کتاب راهنمایی جامع برای شرکت هایی است که قصد دارند زنجیره تامین خود را متناسب با اقتضایات موج چهارم توسعه صنعتی بهبود دهند

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797591","title":"زنجیره تامین در انقلاب صنعتی چهارم از قفسه های انبار تا گسترش در جهان","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/81b60fdb35a75d1b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/81b60fdb35a75d1b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/81b60fdb35a75d1b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/81b60fdb35a75d1b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/81b60fdb35a75d1b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/81b60fdb35a75d1b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/81b60fdb35a75d1b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/81b60fdb35a75d1b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/81b60fdb35a75d1b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/81b60fdb35a75d1b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-600-275-149-2","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["اگر به شرکت هایی که دچار مشکل شده اند نگاهی انداخته و آنها را تحلیل کنید،احتمال بسیار زیادی وجود دارد که ریشه اصلی همه مشکلات آن ها را در زنجیره تامین شان بیابید. بسیاری از شرکت ها فقط وقتی به فکر زنجیره تامین شان می افتند که ابرهای تیره در حال نزدیک شدن هستند؛ یعنی سودشان در حال کاهش است،سطح موجودی آنها بیش از حد زیاد است؛مشتریان از خدمات ضعیف شکایت می کنند یا تامین کنندگان در تحویل محموله های حیاتی تاخیر می کنند. تحقیقات نشان می دهند زنجیره تامین 4.0 می تواند منجر به کاهش هزینه های عملیاتی تا 30 درصد، کاهش 70 درصدی فروش از دست رفته و کاهش تا 75 درصدی موجودی شود. این کتاب راهنمایی جامع برای شرکت هایی است که قصد دارند زنجیره تامین خود را متناسب با اقتضایات موج چهارم توسعه صنعتی بهبود دهند"],"pages_count":"1","keywords":"null","token":"81b60fdb35a75d1b","created_at":"2021-06-05 19:17:18","updated_at":"2021-06-21 14:01:52","publisher_id":"181","deleted_at":null,"published_at":"2021-06-05 23:40:36","available_for_web":"1","publisher_title":"سازمان مدیریت صنعتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"4694","title":"مهندس محمدرضا کریمی","firstname":"مهندس","lastname":"محمدرضا کریمی","token":"8c990d0c1523fb6c","created_at":"2018-02-20 11:32:29","updated_at":"2018-02-20 11:32:29","role":"translator"},{"id":"1920421","title":"آلسدایر جیل کرایست","firstname":"آلسدایر جیل","lastname":"کرایست","token":"ccc906d21f5f6f62","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","role":"writer"},{"id":"1920427","title":"احمد جعفرنژاد","firstname":"احمد","lastname":"جعفرنژاد","token":"5876d9be28415395","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","role":"translator"},{"id":"1920429","title":"رامین ناجی زاده","firstname":"رامین ناجی","lastname":"زاده","token":"73b079e6cfd81f07","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920421","title":"آلسدایر جیل کرایست","firstname":"آلسدایر جیل","lastname":"کرایست","token":"ccc906d21f5f6f62","created_at":"2021-06-05 19:12:54","updated_at":"2021-06-05 19:12:54","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"4694","title":"مهندس محمدرضا کریمی","firstname":"مهندس","lastname":"محمدرضا کریمی","token":"8c990d0c1523fb6c","created_at":"2018-02-20 11:32:29","updated_at":"2018-02-20 11:32:29","role":"translator"},{"id":"1920427","title":"احمد جعفرنژاد","firstname":"احمد","lastname":"جعفرنژاد","token":"5876d9be28415395","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","role":"translator"},{"id":"1920429","title":"رامین ناجی زاده","firstname":"رامین ناجی","lastname":"زاده","token":"73b079e6cfd81f07","created_at":"2021-06-05 19:12:55","updated_at":"2021-06-05 19:12:55","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786250","file":"60bb8e76ae17c5.81790889.pdf","book_id":"3797591","toc":null,"created_at":"2021-06-05 19:17:18","updated_at":"2021-06-21 14:02:01","process_started_at":"2021-06-05 19:17:34","process_done_at":"2021-06-05 19:17:39","process_failed_at":null,"pages_count":"264","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"6d4c867a78fc79bd8a4f8ec631906aca7e61d41d2ecc75a1554c5bb5362b11e932241ebb00d43831da750950530f5577d72bc355819bc4305eb749aa6dfcab06","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۴"},"publisher":{"id":181,"title":"سازمان مدیریت صنعتی","manager":"ابوالفضل کیانی بختیاری","shaba":"IR0170000000112490779001","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":75,"rent_3_profit":75,"rent_6_profit":75,"rent_12_profit":75,"print_profit":75,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"5221c0f6fbfe92e2","slug":"imi","rent_1_week_profit":75,"account":{"title":"سازمان مدیریت صنعتی","email":"imitadbir@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"bb2fea6509a8ce9d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"rsp2ac","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-02-01 12:12:59","updated_at":"2021-02-01 12:12:59","bazaar_credit":0,"description":"imitadbir@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"4006","title":"اقتصاد و مدیریت صنعتی","token":"30b99ac77c36fffc","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"1099","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","degree_id":"7","token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1102","title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","degree_id":"7","token":"689b6c896800632c","books_count":"154","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"4009","title":"اقتصاد و مدیریت صنعتی","token":"a8cf90711ed5d8c5","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"892","title":"مهندسی مواد","degree_id":"7","token":"e34d6258cc09d659","books_count":"49","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-23 15:05:01","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"32518","title":"مبانی اقتصاد و مدیریت صنعتی","token":"4e5a8a91e33d9021","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:46:56","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"1201","title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","degree_id":"4","token":"2704702ff4172506","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"35224","title":"مدیریت صنعتی","token":"d3c21a3c9a4f64f2","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:52:26","updated_at":"2021-06-06 03:01:21","study_fields":[{"id":"223","title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","degree_id":"7","token":"86083871ac150cfc","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-10 22:26:24","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"763","title":"منبع طبیعی","degree_id":"7","token":"82e61d961a7cf67e","books_count":"27","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"زنجیره-تامین-در-انقلاب-صنعتی-چهارم-از-قفسه-های-انبار-تا-گسترش-در-جهان","urlify":"زنجیره-تامین-در-انقلاب-صنعتی-چهارم-از-قفسه-های-انبار-تا-گسترش-در-جهان","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"مهندس محمدرضا کریمی, آلسدایر جیل کرایست, احمد جعفرنژاد, رامین ناجی زاده","tocStr":"","url":"/preview/81b60fdb35a75d1b/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":264,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"81b60fdb35a75d1b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/gwBccccAxaSzbUUI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/HcAOrtDYktrmxxbS.jpg","blurred":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/HMaQYOXlyYAivjsg.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0003029071299299117,0.0002847419939398422,0.9989005592705742,0.9988542010605508]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.2046109437942505},{"x":0.3608871102333069,"y":0.2046109437942505},{"x":0.3608871102333069,"y":0.2161383330821991},{"x":0.2963709533214569,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"ltr","str":"انانا","boundary":[0.2963709533214569,0.2046109437942505,0.3608871102333069,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.2046109437942505},{"x":0.29032257199287415,"y":0.2046109437942505},{"x":0.29032257199287415,"y":0.2161383330821991},{"x":0.22580644488334656,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"ریت","boundary":[0.22580644488334656,0.2046109437942505,0.29032257199287415,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1552419364452362,"y":0.2046109437942505},{"x":0.22177419066429138,"y":0.2046109437942505},{"x":0.22177419066429138,"y":0.2161383330821991},{"x":0.1552419364452362,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"صنعتا","boundary":[0.1552419364452362,0.2046109437942505,0.22177419066429138,0.2161383330821991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1552419364452362,"y":0.2046109437942505},{"x":0.3608871102333069,"y":0.2046109437942505},{"x":0.3608871102333069,"y":0.2161383330821991},{"x":0.1552419364452362,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.4300000071525574,"boundary":[0.1502419364452362,0.19761094379425048,0.3658871102333069,0.2231383330821991],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802419364452362,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3286290466785431,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3286290466785431,"y":0.2348703145980835},{"x":0.2802419364452362,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.2802419364452362,0.21902017295360565,0.3286290466785431,0.2348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.21902017295360565},{"x":0.2782258093357086,"y":0.21902017295360565},{"x":0.2782258093357086,"y":0.2348703145980835},{"x":0.24596774578094482,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"آنمونت","boundary":[0.24596774578094482,0.21902017295360565,0.2782258093357086,0.2348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153225421905518,"y":0.22046110033988953},{"x":0.23185484111309052,"y":0.21902017295360565},{"x":0.23185484111309052,"y":0.2348703145980835},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.19153225421905518,0.22046110033988953,0.23185484111309052,0.2348703145980835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153225421905518,"y":0.22046110033988953},{"x":0.3286290466785431,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3286290466785431,"y":0.2348703145980835},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.18653225421905517,0.21346110033988952,0.3336290466785431,0.2418703145980835],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27217742800712585,"y":0.2651296854019165},{"x":0.36895161867141724,"y":0.2665705978870392},{"x":0.36693549156188965,"y":0.3011527359485626},{"x":0.27217742800712585,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.27217742800712585,0.2651296854019165,0.36693549156188965,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895161271095276,"y":0.2636887729167938},{"x":0.2620967626571655,"y":0.2651296854019165},{"x":0.26008063554763794,"y":0.29971182346343994},{"x":0.1875,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.1895161271095276,0.2636887729167938,0.26008063554763794,0.29971182346343994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895161271095276,"y":0.2636887729167938},{"x":0.36895161867141724,"y":0.2665705978870392},{"x":0.36693549156188965,"y":0.3011527359485626},{"x":0.1875,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.18451612710952758,0.2566887729167938,0.37193549156188965,0.30815273594856263],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5161290168762207,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5161290168762207,"y":0.35446685552597046},{"x":0.4818548262119293,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4818548262119293,0.3256484270095825,0.5161290168762207,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.3256484270095825},{"x":0.4717741906642914,"y":0.3256484270095825},{"x":0.4717741906642914,"y":0.35446685552597046},{"x":0.3870967626571655,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.3870967626571655,0.3256484270095825,0.4717741906642914,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.3256484270095825},{"x":0.3770161271095276,"y":0.3256484270095825},{"x":0.3770161271095276,"y":0.35446685552597046},{"x":0.2842741906642914,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.2842741906642914,0.3256484270095825,0.3770161271095276,0.35446685552597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.3270893394947052},{"x":0.27419355511665344,"y":0.3256484270095825},{"x":0.27419355511665344,"y":0.35590776801109314},{"x":0.1875,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.1875,0.3270893394947052,0.27419355511665344,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.3703170120716095},{"x":0.5403226017951965,"y":0.3703170120716095},{"x":0.5403226017951965,"y":0.394812673330307},{"x":0.5221773982048035,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5221773982048035,0.3703170120716095,0.5403226017951965,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.3703170120716095},{"x":0.5141128897666931,"y":0.3703170120716095},{"x":0.5141128897666931,"y":0.394812673330307},{"x":0.4697580635547638,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قفسه","boundary":[0.4697580635547638,0.3703170120716095,0.5141128897666931,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.3703170120716095},{"x":0.46169355511665344,"y":0.3703170120716095},{"x":0.46169355511665344,"y":0.394812673330307},{"x":0.4375,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4375,0.3703170120716095,0.46169355511665344,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.3717579245567322},{"x":0.4193548262119293,"y":0.3717579245567322},{"x":0.4193548262119293,"y":0.3962536156177521},{"x":0.3790322542190552,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انبار","boundary":[0.3790322542190552,0.3717579245567322,0.4193548262119293,0.3962536156177521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.3717579245567322},{"x":0.3709677457809448,"y":0.3717579245567322},{"x":0.3709677457809448,"y":0.3962536156177521},{"x":0.3588709533214569,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3588709533214569,0.3717579245567322,0.3709677457809448,0.3962536156177521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2782258093357086,"y":0.3717579245567322},{"x":0.35080644488334656,"y":0.3703170120716095},{"x":0.35080644488334656,"y":0.3962536156177521},{"x":0.2782258093357086,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.2782258093357086,0.3717579245567322,0.35080644488334656,0.3962536156177521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.3717579245567322},{"x":0.2681451737880707,"y":0.3717579245567322},{"x":0.2681451737880707,"y":0.3962536156177521},{"x":0.24596774578094482,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24596774578094482,0.3717579245567322,0.2681451737880707,0.3962536156177521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.3717579245567322},{"x":0.23790322244167328,"y":0.3717579245567322},{"x":0.23790322244167328,"y":0.3962536156177521},{"x":0.1875,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.1875,0.3717579245567322,0.23790322244167328,0.3962536156177521]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.3270893394947052},{"x":0.5403226017951965,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5403226017951965,"y":0.394812673330307},{"x":0.1875,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1825,0.3200893394947052,0.5453226017951965,0.401812673330307],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.4380403459072113},{"x":0.36693549156188965,"y":0.4365994334220886},{"x":0.36895161867141724,"y":0.46109509468078613},{"x":0.2963709533214569,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"السدایر","boundary":[0.2963709533214569,0.4380403459072113,0.36895161867141724,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.439481258392334},{"x":0.2842741906642914,"y":0.4380403459072113},{"x":0.2842741906642914,"y":0.46109509468078613},{"x":0.2620967626571655,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"جیل","boundary":[0.2620967626571655,0.439481258392334,0.2842741906642914,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17741934955120087,"y":0.439481258392334},{"x":0.24596774578094482,"y":0.4380403459072113},{"x":0.2479838728904724,"y":0.46109509468078613},{"x":0.17943547666072845,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"کرایست","boundary":[0.17741934955120087,0.439481258392334,0.2479838728904724,0.46109509468078613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17741934955120087,"y":0.439481258392334},{"x":0.36693549156188965,"y":0.4365994334220886},{"x":0.36895161867141724,"y":0.46109509468078613},{"x":0.17943547666072845,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.17241934955120086,0.432481258392334,0.37395161867141724,0.46809509468078614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.5100864768028259},{"x":0.30645161867141724,"y":0.5100864768028259},{"x":0.30645161867141724,"y":0.5288184285163879},{"x":0.2620967626571655,"y":0.530259370803833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.2620967626571655,0.5100864768028259,0.30645161867141724,0.5288184285163879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5129683017730713},{"x":0.2520161271095276,"y":0.5100864768028259},{"x":0.2520161271095276,"y":0.530259370803833},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفرنژاد","boundary":[0.1713709682226181,0.5129683017730713,0.2520161271095276,0.530259370803833]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5129683017730713},{"x":0.30645161867141724,"y":0.5100864768028259},{"x":0.30645161867141724,"y":0.5288184285163879},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5317003130912781}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1663709682226181,0.5059683017730713,0.31145161867141724,0.535818428516388],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27620968222618103,"y":0.5432276725769043},{"x":0.3104838728904724,"y":0.5417867302894592},{"x":0.3104838728904724,"y":0.5561959743499756},{"x":0.27620968222618103,"y":0.5576369166374207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.27620968222618103,0.5432276725769043,0.3104838728904724,0.5561959743499756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.5446686148643494},{"x":0.27016130089759827,"y":0.5432276725769043},{"x":0.27016130089759827,"y":0.5576369166374207},{"x":0.2177419364452362,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2177419364452362,0.5446686148643494,0.27016130089759827,0.5576369166374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5461094975471497},{"x":0.21169355511665344,"y":0.5446686148643494},{"x":0.21169355511665344,"y":0.559077799320221},{"x":0.1713709682226181,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.1713709682226181,0.5461094975471497,0.21169355511665344,0.559077799320221]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5446686148643494},{"x":0.3104838728904724,"y":0.5417867302894592},{"x":0.3104838728904724,"y":0.5561959743499756},{"x":0.1713709682226181,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1663709682226181,0.5376686148643494,0.3154838728904724,0.5631959743499756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2641128897666931,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3145161271095276,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3145161271095276,"y":0.5922189950942993},{"x":0.2641128897666931,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رامین","boundary":[0.2641128897666931,0.5720461010932922,0.3145161271095276,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.5720461010932922},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5720461010932922},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5922189950942993},{"x":0.2197580635547638,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناجی","boundary":[0.2197580635547638,0.5720461010932922,0.25604838132858276,0.5922189950942993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5720461010932922},{"x":0.20967741310596466,"y":0.5720461010932922},{"x":0.20967741310596466,"y":0.5922189950942993},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.1733870953321457,0.5720461010932922,0.20967741310596466,0.5922189950942993]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3145161271095276,"y":0.5720461010932922},{"x":0.3145161271095276,"y":0.5922189950942993},{"x":0.1733870953321457,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1683870953321457,0.5650461010932922,0.3195161271095276,0.5992189950942993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4193548262119293,"y":0.6066282391548157},{"x":0.44758063554763794,"y":0.6066282391548157},{"x":0.44758063554763794,"y":0.619596540927887},{"x":0.4193548262119293,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.4193548262119293,0.6066282391548157,0.44758063554763794,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.6066282391548157},{"x":0.41129031777381897,"y":0.6066282391548157},{"x":0.41129031777381897,"y":0.619596540927887},{"x":0.3790322542190552,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.3790322542190552,0.6066282391548157,0.41129031777381897,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33669355511665344,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3709677457809448,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3709677457809448,"y":0.619596540927887},{"x":0.33669355511665344,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.33669355511665344,0.6066282391548157,0.3709677457809448,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3306451737880707,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3306451737880707,"y":0.619596540927887},{"x":0.2822580635547638,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.2822580635547638,0.6066282391548157,0.3306451737880707,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.6066282391548157},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6066282391548157},{"x":0.27620968222618103,"y":0.619596540927887},{"x":0.22379031777381897,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.22379031777381897,0.6066282391548157,0.27620968222618103,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6066282391548157},{"x":0.21572580933570862,"y":0.6066282391548157},{"x":0.21572580933570862,"y":0.619596540927887},{"x":0.1713709682226181,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.1713709682226181,0.6066282391548157,0.21572580933570862,0.619596540927887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6066282391548157},{"x":0.44758063554763794,"y":0.6066282391548157},{"x":0.44758063554763794,"y":0.619596540927887},{"x":0.1713709682226181,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1663709682226181,0.5996282391548157,0.45258063554763794,0.626596540927887],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.6325648427009583},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6340057849884033},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6527377367019653},{"x":0.24193547666072845,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.24193547666072845,0.6325648427009583,0.27620968222618103,0.6527377367019653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6325648427009583},{"x":0.2338709682226181,"y":0.6325648427009583},{"x":0.2338709682226181,"y":0.6527377367019653},{"x":0.1733870953321457,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.1733870953321457,0.6325648427009583,0.2338709682226181,0.6527377367019653]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.6325648427009583},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6340057849884033},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6527377367019653},{"x":0.1733870953321457,"y":0.6527377367019653}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1683870953321457,0.6255648427009582,0.28120968222618103,0.6597377367019653],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4657258093357086,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5302419066429138,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5302419066429138,"y":0.680115282535553},{"x":0.4657258093357086,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.4657258093357086,0.6642651557922363,0.5302419066429138,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.6642651557922363},{"x":0.45967742800712585,"y":0.6642651557922363},{"x":0.45967742800712585,"y":0.680115282535553},{"x":0.41330644488334656,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکترای","boundary":[0.41330644488334656,0.6642651557922363,0.45967742800712585,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3709677457809448,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4072580635547638,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4072580635547638,"y":0.680115282535553},{"x":0.3709677457809448,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.3709677457809448,0.6642651557922363,0.4072580635547638,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.6642651557922363},{"x":0.36693549156188965,"y":0.6642651557922363},{"x":0.36693549156188965,"y":0.680115282535553},{"x":0.3608871102333069,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3608871102333069,0.6642651557922363,0.36693549156188965,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447580635547638,"y":0.6642651557922363},{"x":0.3608871102333069,"y":0.6642651557922363},{"x":0.3608871102333069,"y":0.680115282535553},{"x":0.3447580635547638,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.3447580635547638,0.6642651557922363,0.3608871102333069,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33467742800712585,"y":0.6642651557922363},{"x":0.3407258093357086,"y":0.6642651557922363},{"x":0.3407258093357086,"y":0.680115282535553},{"x":0.33467742800712585,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33467742800712585,0.6642651557922363,0.3407258093357086,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802419364452362,"y":0.6642651557922363},{"x":0.3306451737880707,"y":0.6642651557922363},{"x":0.3306451737880707,"y":0.681556224822998},{"x":0.2802419364452362,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.2802419364452362,0.6642651557922363,0.3306451737880707,0.681556224822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.6642651557922363},{"x":0.27419355511665344,"y":0.6642651557922363},{"x":0.27419355511665344,"y":0.681556224822998},{"x":0.22177419066429138,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.22177419066429138,0.6642651557922363,0.27419355511665344,0.681556224822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6642651557922363},{"x":0.21572580933570862,"y":0.6642651557922363},{"x":0.21572580933570862,"y":0.681556224822998},{"x":0.1713709682226181,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.1713709682226181,0.6642651557922363,0.21572580933570862,0.681556224822998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5302419066429138,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5302419066429138,"y":0.680115282535553},{"x":0.1713709682226181,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1663709682226181,0.6572651557922363,0.5352419066429138,0.687115282535553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5060483813285828,"y":0.7449567914009094},{"x":0.5060483813285828,"y":0.7622478604316711},{"x":0.4354838728904724,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4354838728904724,0.7463976740837097,0.5060483813285828,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36895161867141724,"y":0.7463976740837097},{"x":0.42943549156188965,"y":0.7463976740837097},{"x":0.42943549156188965,"y":0.7622478604316711},{"x":0.36895161867141724,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.36895161867141724,0.7463976740837097,0.42943549156188965,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.7463976740837097},{"x":0.3608871102333069,"y":0.7463976740837097},{"x":0.3608871102333069,"y":0.7622478604316711},{"x":0.2983871102333069,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2983871102333069,0.7463976740837097,0.3608871102333069,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23790322244167328,"y":0.7463976740837097},{"x":0.29032257199287415,"y":0.7463976740837097},{"x":0.29032257199287415,"y":0.7636887431144714},{"x":0.23790322244167328,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.23790322244167328,0.7463976740837097,0.29032257199287415,0.7636887431144714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23790322244167328,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5060483813285828,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5060483813285828,"y":0.7622478604316711},{"x":0.23790322244167328,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.23290322244167327,0.7393976740837097,0.5110483813285828,0.7692478604316711],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.7766570448875427},{"x":0.40120968222618103,"y":0.7766570448875427},{"x":0.40120968222618103,"y":0.7881844639778137},{"x":0.35483869910240173,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.35483869910240173,0.7766570448875427,0.40120968222618103,0.7881844639778137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.7766570448875427},{"x":0.40120968222618103,"y":0.7766570448875427},{"x":0.40120968222618103,"y":0.7881844639778137},{"x":0.35483869910240173,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.34983869910240173,0.7696570448875427,0.40620968222618103,0.7951844639778137],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/uaAdDdOMfjyAAUuZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/waLQxYuoHoDUxvjb.jpg","blurred":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/vZCScmzDIzkQkzag.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0003029071299299117,0.00016639537211797422,0.99827864849279,0.998769074548562]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.12247838824987411},{"x":0.8407257795333862,"y":0.12680114805698395},{"x":0.8387096524238586,"y":0.1412103772163391},{"x":0.7782257795333862,"y":0.13688760995864868}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7802419066429138,0.12247838824987411,0.8387096524238586,0.1412103772163391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.12247838824987411},{"x":0.8407257795333862,"y":0.12680114805698395},{"x":0.8387096524238586,"y":0.1412103772163391},{"x":0.7782257795333862,"y":0.13688760995864868}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7752419066429138,0.11547838824987411,0.8437096524238586,0.14821037721633912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6834677457809448,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6834677457809448,"y":0.13976944983005524},{"x":0.6814516186714172,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.12536023557186127,0.6834677457809448,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6693548560142517,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6693548560142517,"y":0.13976944983005524},{"x":0.6189516186714172,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیلکریست","boundary":[0.6189516186714172,0.12536023557186127,0.6693548560142517,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6169354915618896,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6169354915618896,"y":0.13976944983005524},{"x":0.6129032373428345,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6129032373428345,0.12536023557186127,0.6169354915618896,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6088709831237793,"y":0.12536023557186127},{"x":0.6088709831237793,"y":0.13976944983005524},{"x":0.5826612710952759,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"السدر","boundary":[0.5826612710952759,0.12536023557186127,0.6088709831237793,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5826612710952759,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5826612710952759,"y":0.13976944983005524},{"x":0.5806451439857483,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5806451439857483,0.12536023557186127,0.5826612710952759,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5725806355476379,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5725806355476379,"y":0.13976944983005524},{"x":0.538306474685669,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۰-","boundary":[0.538306474685669,0.12536023557186127,0.5725806355476379,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5342742204666138,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5342742204666138,"y":0.13976944983005524},{"x":0.5282257795333862,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5282257795333862,0.12536023557186127,0.5342742204666138,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5262096524238586,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5262096524238586,"y":0.13976944983005524},{"x":0.524193525314331,"y":0.13976944983005524}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.524193525314331,0.12536023557186127,0.5262096524238586,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.12391930818557739},{"x":0.44758063554763794,"y":0.12536023557186127},{"x":0.44758063554763794,"y":0.13976944983005524},{"x":0.3870967626571655,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Gilchrist","boundary":[0.3870967626571655,0.12391930818557739,0.44758063554763794,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.12536023557186127},{"x":0.4536290466785431,"y":0.12536023557186127},{"x":0.4536290466785431,"y":0.13832853734493256},{"x":0.4495967626571655,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4495967626571655,0.12536023557186127,0.4536290466785431,0.13832853734493256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.12391930818557739},{"x":0.5181451439857483,"y":0.12536023557186127},{"x":0.5181451439857483,"y":0.13976944983005524},{"x":0.45967742800712585,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Alasdair","boundary":[0.45967742800712585,0.12391930818557739,0.5181451439857483,0.13976944983005524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38306450843811035,"y":0.12391930818557739},{"x":0.3870967626571655,"y":0.12391930818557739},{"x":0.3870967626571655,"y":0.13832853734493256},{"x":0.38306450843811035,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.38306450843811035,0.12391930818557739,0.3870967626571655,0.13832853734493256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35080644488334656,"y":0.12391930818557739},{"x":0.375,"y":0.12391930818557739},{"x":0.375,"y":0.13832853734493256},{"x":0.35080644488334656,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۹۶۰","boundary":[0.35080644488334656,0.12391930818557739,0.375,0.13832853734493256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.12391930818557739},{"x":0.34879031777381897,"y":0.12391930818557739},{"x":0.34879031777381897,"y":0.13832853734493256},{"x":0.3427419364452362,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3427419364452362,0.12391930818557739,0.34879031777381897,0.13832853734493256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.14553314447402954},{"x":0.836693525314331,"y":0.14697405695915222},{"x":0.836693525314331,"y":0.16138328611850739},{"x":0.8084677457809448,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8084677457809448,0.14553314447402954,0.836693525314331,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.14553314447402954},{"x":0.8004032373428345,"y":0.14553314447402954},{"x":0.8004032373428345,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7963709831237793,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7963709831237793,0.14553314447402954,0.8004032373428345,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.14553314447402954},{"x":0.7903226017951965,"y":0.14553314447402954},{"x":0.7903226017951965,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7721773982048035,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.774193525314331,0.14553314447402954,0.7903226017951965,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.14553314447402954},{"x":0.7681451439857483,"y":0.14553314447402954},{"x":0.7661290168762207,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7237903475761414,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7237903475761414,0.14553314447402954,0.7661290168762207,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.14553314447402954},{"x":0.6834677457809448,"y":0.14553314447402954},{"x":0.6834677457809448,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6814516186714172,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.14553314447402954,0.6834677457809448,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.14553314447402954},{"x":0.6693548560142517,"y":0.14553314447402954},{"x":0.6693548560142517,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6370967626571655,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6370967626571655,0.14553314447402954,0.6693548560142517,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.14553314447402954},{"x":0.6330645084381104,"y":0.14553314447402954},{"x":0.6330645084381104,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6068548560142517,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تامین","boundary":[0.6068548560142517,0.14553314447402954,0.6330645084381104,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.14553314447402954},{"x":0.600806474685669,"y":0.14553314447402954},{"x":0.600806474685669,"y":0.1599423587322235},{"x":0.5907257795333862,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5907257795333862,0.14553314447402954,0.600806474685669,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.14553314447402954},{"x":0.5846773982048035,"y":0.14553314447402954},{"x":0.5846773982048035,"y":0.1599423587322235},{"x":0.5544354915618896,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5544354915618896,0.14553314447402954,0.5846773982048035,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.14553314447402954},{"x":0.5483871102333069,"y":0.14553314447402954},{"x":0.5483871102333069,"y":0.1599423587322235},{"x":0.5161290168762207,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5161290168762207,0.14553314447402954,0.5483871102333069,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.14553314447402954},{"x":0.5080645084381104,"y":0.14553314447402954},{"x":0.5080645084381104,"y":0.1599423587322235},{"x":0.4838709533214569,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.4838709533214569,0.14553314447402954,0.5080645084381104,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.14553314447402954},{"x":0.4818548262119293,"y":0.14553314447402954},{"x":0.4818548262119293,"y":0.1599423587322235},{"x":0.47782257199287415,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47782257199287415,0.14553314447402954,0.4818548262119293,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4657258093357086,"y":0.14553314447402954},{"x":0.4717741906642914,"y":0.14553314447402954},{"x":0.4717741906642914,"y":0.1599423587322235},{"x":0.4657258093357086,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4657258093357086,0.14553314447402954,0.4717741906642914,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.14553314447402954},{"x":0.45967742800712585,"y":0.14553314447402954},{"x":0.45967742800712585,"y":0.1599423587322235},{"x":0.4354838728904724,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قفسه","boundary":[0.4354838728904724,0.14553314447402954,0.45967742800712585,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.14553314447402954},{"x":0.4334677457809448,"y":0.14553314447402954},{"x":0.4334677457809448,"y":0.1599423587322235},{"x":0.41330644488334656,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41330644488334656,0.14553314447402954,0.4334677457809448,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38508063554763794,"y":0.14553314447402954},{"x":0.4072580635547638,"y":0.14553314447402954},{"x":0.4072580635547638,"y":0.1599423587322235},{"x":0.38508063554763794,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انبار","boundary":[0.38508063554763794,0.14553314447402954,0.4072580635547638,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36895161867141724,"y":0.14553314447402954},{"x":0.38104838132858276,"y":0.14553314447402954},{"x":0.38104838132858276,"y":0.1599423587322235},{"x":0.36895161867141724,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.36895161867141724,0.14553314447402954,0.38104838132858276,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.14553314447402954},{"x":0.3629032373428345,"y":0.14553314447402954},{"x":0.3629032373428345,"y":0.1599423587322235},{"x":0.31854838132858276,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.31854838132858276,0.14553314447402954,0.3629032373428345,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30241936445236206,"y":0.14553314447402954},{"x":0.3125,"y":0.14553314447402954},{"x":0.3125,"y":0.1599423587322235},{"x":0.30241936445236206,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30241936445236206,0.14553314447402954,0.3125,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661290466785431,"y":0.14553314447402954},{"x":0.2963709533214569,"y":0.14553314447402954},{"x":0.2963709533214569,"y":0.1599423587322235},{"x":0.2661290466785431,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.2661290466785431,0.14553314447402954,0.2963709533214569,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.14553314447402954},{"x":0.2641128897666931,"y":0.14553314447402954},{"x":0.2641128897666931,"y":0.1599423587322235},{"x":0.26008063554763794,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.26008063554763794,0.14553314447402954,0.2641128897666931,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21370968222618103,"y":0.14553314447402954},{"x":0.25604838132858276,"y":0.14553314447402954},{"x":0.25604838132858276,"y":0.1599423587322235},{"x":0.21370968222618103,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.21370968222618103,0.14553314447402954,0.25604838132858276,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.14553314447402954},{"x":0.20766128599643707,"y":0.14553314447402954},{"x":0.20766128599643707,"y":0.1599423587322235},{"x":0.15927419066429138,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آلاسدایر","boundary":[0.15927419066429138,0.14553314447402954,0.20766128599643707,0.1599423587322235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6600000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.3400000035762787}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.12247838824987411},{"x":0.836693525314331,"y":0.12680114805698395},{"x":0.836693525314331,"y":0.16426512598991394},{"x":0.15927419066429138,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15427419066429138,0.11547838824987411,0.8416935253143311,0.17126512598991395],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6693548560142517,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6693548560142517,"y":0.17579250037670135},{"x":0.6532257795333862,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.6532257795333862,0.16282421350479126,0.6693548560142517,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6512096524238586,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6512096524238586,"y":0.17579250037670135},{"x":0.6129032373428345,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرایست","boundary":[0.6129032373428345,0.16282421350479126,0.6512096524238586,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6108871102333069,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6108871102333069,"y":0.17579250037670135},{"x":0.6088709831237793,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6088709831237793,0.16282421350479126,0.6108871102333069,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.16282421350479126},{"x":0.600806474685669,"y":0.16282421350479126},{"x":0.600806474685669,"y":0.17579250037670135},{"x":0.5584677457809448,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.5584677457809448,0.16282421350479126,0.600806474685669,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5544354915618896,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5544354915618896,"y":0.17579250037670135},{"x":0.5322580933570862,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5322580933570862,0.16282421350479126,0.5544354915618896,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5262096524238586,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5262096524238586,"y":0.17579250037670135},{"x":0.4879032373428345,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفرنژاد","boundary":[0.4879032373428345,0.16282421350479126,0.5262096524238586,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.16282421350479126},{"x":0.4879032373428345,"y":0.16282421350479126},{"x":0.4879032373428345,"y":0.17579250037670135},{"x":0.4838709533214569,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4838709533214569,0.16282421350479126,0.4879032373428345,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.16282421350479126},{"x":0.47782257199287415,"y":0.16282421350479126},{"x":0.47782257199287415,"y":0.17579250037670135},{"x":0.4516128897666931,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رامین","boundary":[0.4516128897666931,0.16282421350479126,0.47782257199287415,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4193548262119293,"y":0.16282421350479126},{"x":0.44758063554763794,"y":0.16282421350479126},{"x":0.44758063554763794,"y":0.17579250037670135},{"x":0.4193548262119293,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4193548262119293,0.16282421350479126,0.44758063554763794,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38104838132858276,"y":0.16282421350479126},{"x":0.41330644488334656,"y":0.16282421350479126},{"x":0.41330644488334656,"y":0.17579250037670135},{"x":0.38104838132858276,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسینی","boundary":[0.38104838132858276,0.16282421350479126,0.41330644488334656,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.16282421350479126},{"x":0.375,"y":0.16282421350479126},{"x":0.375,"y":0.17579250037670135},{"x":0.3467741906642914,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناجی","boundary":[0.3467741906642914,0.16282421350479126,0.375,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.16282421350479126},{"x":0.3447580635547638,"y":0.16282421350479126},{"x":0.3447580635547638,"y":0.17579250037670135},{"x":0.3286290466785431,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.3286290466785431,0.16282421350479126,0.3447580635547638,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245967626571655,"y":0.16282421350479126},{"x":0.3266128897666931,"y":0.16282421350479126},{"x":0.3266128897666931,"y":0.17579250037670135},{"x":0.3245967626571655,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3245967626571655,0.16282421350479126,0.3266128897666931,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.16282421350479126},{"x":0.31854838132858276,"y":0.16282421350479126},{"x":0.31854838132858276,"y":0.17579250037670135},{"x":0.2963709533214569,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.2963709533214569,0.16282421350479126,0.31854838132858276,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.16282421350479126},{"x":0.29032257199287415,"y":0.16282421350479126},{"x":0.29032257199287415,"y":0.17579250037670135},{"x":0.2540322542190552,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.2540322542190552,0.16282421350479126,0.29032257199287415,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.16282421350479126},{"x":0.2520161271095276,"y":0.16282421350479126},{"x":0.2520161271095276,"y":0.17579250037670135},{"x":0.25,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.25,0.16282421350479126,0.2520161271095276,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23991934955120087,"y":0.16282421350479126},{"x":0.24395161867141724,"y":0.16282421350479126},{"x":0.24395161867141724,"y":0.17579250037670135},{"x":0.23991934955120087,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.23991934955120087,0.16282421350479126,0.24395161867141724,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21370968222618103,"y":0.16282421350479126},{"x":0.23991934955120087,"y":0.16282421350479126},{"x":0.23991934955120087,"y":0.17579250037670135},{"x":0.21370968222618103,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.21370968222618103,0.16282421350479126,0.23991934955120087,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16330644488334656,"y":0.16282421350479126},{"x":0.2016129046678543,"y":0.16282421350479126},{"x":0.2016129046678543,"y":0.17579250037670135},{"x":0.16330644488334656,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.16330644488334656,0.16282421350479126,0.2016129046678543,0.17579250037670135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.16282421350479126},{"x":0.15927419066429138,"y":0.16282421350479126},{"x":0.15927419066429138,"y":0.17579250037670135},{"x":0.15927419066429138,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.15927419066429138,0.16282421350479126,0.15927419066429138,0.17579250037670135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6693548560142517,"y":0.16282421350479126},{"x":0.6693548560142517,"y":0.17579250037670135},{"x":0.15927419066429138,"y":0.17579250037670135}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15427419066429138,0.15582421350479125,0.6743548560142517,0.18279250037670136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.18011526763439178},{"x":0.6693548560142517,"y":0.18011526763439178},{"x":0.6693548560142517,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6330645084381104,"y":0.19308356940746307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6330645084381104,0.18011526763439178,0.6693548560142517,0.19308356940746307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.18011526763439178},{"x":0.6270161271095276,"y":0.18011526763439178},{"x":0.6270161271095276,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5967742204666138,"y":0.19308356940746307}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5967742204666138,0.18011526763439178,0.6270161271095276,0.19308356940746307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.18011526763439178},{"x":0.5927419066429138,"y":0.18011526763439178},{"x":0.5927419066429138,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5907257795333862,"y":0.19308356940746307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5907257795333862,0.18011526763439178,0.5927419066429138,0.19308356940746307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5846773982048035,"y":0.18011526763439178},{"x":0.5846773982048035,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5524193644523621,"y":0.19308356940746307}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.5524193644523621,0.1786743551492691,0.5846773982048035,0.19308356940746307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5443548560142517,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5443548560142517,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5120967626571655,"y":0.19308356940746307}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5120967626571655,0.1786743551492691,0.5443548560142517,0.19308356940746307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5060483813285828,"y":0.1786743551492691},{"x":0.5060483813285828,"y":0.1916426569223404},{"x":0.47782257199287415,"y":0.1916426569223404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.47782257199287415,0.1786743551492691,0.5060483813285828,0.1916426569223404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.1786743551492691},{"x":0.47580644488334656,"y":0.1786743551492691},{"x":0.47580644488334656,"y":0.1916426569223404},{"x":0.4717741906642914,"y":0.1916426569223404}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4717741906642914,0.1786743551492691,0.47580644488334656,0.1916426569223404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.19884726405143738},{"x":0.8407257795333862,"y":0.1974063366651535},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2103746384382248},{"x":0.7862903475761414,"y":0.21181556582450867}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7842742204666138,0.19884726405143738,0.8407257795333862,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.20028819143772125},{"x":0.774193525314331,"y":0.19884726405143738},{"x":0.774193525314331,"y":0.21181556582450867},{"x":0.75,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.75,0.20028819143772125,0.774193525314331,0.21181556582450867]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.1786743551492691},{"x":0.8407257795333862,"y":0.1786743551492691},{"x":0.8407257795333862,"y":0.21325647830963135},{"x":0.4717741906642914,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4667741906642914,0.1716743551492691,0.8457257795333862,0.22025647830963135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6834677457809448,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6834677457809448,"y":0.21181556582450867},{"x":0.6814516186714172,"y":0.21181556582450867}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.20028819143772125,0.6834677457809448,0.21181556582450867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6693548560142517,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6693548560142517,"y":0.21181556582450867},{"x":0.6411290168762207,"y":0.21181556582450867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6411290168762207,0.20028819143772125,0.6693548560142517,0.21181556582450867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6370967626571655,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6370967626571655,"y":0.2103746384382248},{"x":0.6350806355476379,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6350806355476379,0.20028819143772125,0.6370967626571655,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6290322542190552,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6290322542190552,"y":0.2103746384382248},{"x":0.5947580933570862,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5947580933570862,0.20028819143772125,0.6290322542190552,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5887096524238586,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5887096524238586,"y":0.2103746384382248},{"x":0.5524193644523621,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5524193644523621,0.19884726405143738,0.5887096524238586,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5463709831237793,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5463709831237793,"y":0.2103746384382248},{"x":0.5181451439857483,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5181451439857483,0.19884726405143738,0.5463709831237793,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5141128897666931,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5141128897666931,"y":0.2103746384382248},{"x":0.5100806355476379,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5100806355476379,0.19884726405143738,0.5141128897666931,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5040322542190552,"y":0.19884726405143738},{"x":0.5040322542190552,"y":0.2103746384382248},{"x":0.4677419364452362,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4677419364452362,0.19884726405143738,0.5040322542190552,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.19884726405143738},{"x":0.4657258093357086,"y":0.19884726405143738},{"x":0.4657258093357086,"y":0.2103746384382248},{"x":0.46169355511665344,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46169355511665344,0.19884726405143738,0.4657258093357086,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.19884726405143738},{"x":0.4556451737880707,"y":0.19884726405143738},{"x":0.4556451737880707,"y":0.2103746384382248},{"x":0.42943549156188965,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.42943549156188965,0.19884726405143738,0.4556451737880707,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.19884726405143738},{"x":0.4254032373428345,"y":0.19884726405143738},{"x":0.4254032373428345,"y":0.2103746384382248},{"x":0.4254032373428345,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4254032373428345,0.19884726405143738,0.4254032373428345,0.2103746384382248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.2161383330821991},{"x":0.8387096524238586,"y":0.21469740569591522},{"x":0.8407257795333862,"y":0.22910663485527039},{"x":0.7822580933570862,"y":0.23054754734039307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7802419066429138,0.2161383330821991,0.8407257795333862,0.22910663485527039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.21757924556732178},{"x":0.7721773982048035,"y":0.2161383330821991},{"x":0.774193525314331,"y":0.23198847472667694},{"x":0.7318548560142517,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7318548560142517,0.21757924556732178,0.774193525314331,0.23198847472667694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145161271095276,"y":0.23775215446949005},{"x":0.8427419066429138,"y":0.23775215446949005},{"x":0.8427419066429138,"y":0.25072047114372253},{"x":0.8145161271095276,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.8145161271095276,0.23775215446949005,0.8427419066429138,0.25072047114372253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.2593660056591034},{"x":0.8427419066429138,"y":0.2593660056591034},{"x":0.8427419066429138,"y":0.27377521991729736},{"x":0.7983871102333069,"y":0.27377521991729736}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7983871102333069,0.2593660056591034,0.8427419066429138,0.27377521991729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7903226017951965,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7903226017951965,"y":0.27377521991729736},{"x":0.7439516186714172,"y":0.27377521991729736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7439516186714172,0.2593660056591034,0.7903226017951965,0.27377521991729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7358871102333069,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7358871102333069,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6975806355476379,"y":0.27377521991729736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6975806355476379,0.2593660056591034,0.7358871102333069,0.27377521991729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.2593660056591034},{"x":0.6834677457809448,"y":0.2593660056591034},{"x":0.6834677457809448,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6814516186714172,"y":0.27377521991729736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.2593660056591034,0.6834677457809448,0.27377521991729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.2593660056591034},{"x":0.6693548560142517,"y":0.2593660056591034},{"x":0.6693548560142517,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6552419066429138,"y":0.27377521991729736}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6552419066429138,0.2593660056591034,0.6693548560142517,0.27377521991729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.2780979871749878},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2795388996601105},{"x":0.8407257795333862,"y":0.29250720143318176},{"x":0.788306474685669,"y":0.29250720143318176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.788306474685669,0.2780979871749878,0.8407257795333862,0.29250720143318176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.19884726405143738},{"x":0.8427419066429138,"y":0.20028819143772125},{"x":0.8427419066429138,"y":0.29250720143318176},{"x":0.4254032373428345,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.42040323734283447,0.19184726405143737,0.8477419066429138,0.29950720143318177],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6875,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6875,"y":0.29394811391830444},{"x":0.6794354915618896,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.2766570746898651,0.6875,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6673387289047241,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6673387289047241,"y":0.29394811391830444},{"x":0.6391128897666931,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عنوان","boundary":[0.6391128897666931,0.2766570746898651,0.6673387289047241,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6330645084381104,"y":0.29394811391830444},{"x":0.6048387289047241,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"اصلی","boundary":[0.6048387289047241,0.2766570746898651,0.6330645084381104,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6028226017951965,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6028226017951965,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5887096524238586,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":":.","boundary":[0.5887096524238586,0.2766570746898651,0.6028226017951965,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16330644488334656,"y":0.2766570746898651},{"x":0.20967741310596466,"y":0.2766570746898651},{"x":0.20967741310596466,"y":0.29394811391830444},{"x":0.16330644488334656,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Supply","boundary":[0.16330644488334656,0.2766570746898651,0.20967741310596466,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.2766570746898651},{"x":0.25806450843811035,"y":0.2766570746898651},{"x":0.25806450843811035,"y":0.29394811391830444},{"x":0.22379031777381897,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"chain","boundary":[0.22379031777381897,0.2766570746898651,0.25806450843811035,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27016130089759827,"y":0.2766570746898651},{"x":0.28830644488334656,"y":0.2766570746898651},{"x":0.28830644488334656,"y":0.29394811391830444},{"x":0.27016130089759827,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"4.0","boundary":[0.27016130089759827,0.2766570746898651,0.28830644488334656,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.2766570746898651},{"x":0.3266128897666931,"y":0.2766570746898651},{"x":0.3266128897666931,"y":0.29394811391830444},{"x":0.3004032373428345,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"from","boundary":[0.3004032373428345,0.2766570746898651,0.3266128897666931,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.2766570746898651},{"x":0.40120968222618103,"y":0.2766570746898651},{"x":0.40120968222618103,"y":0.29394811391830444},{"x":0.3427419364452362,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"stocking","boundary":[0.3427419364452362,0.2766570746898651,0.40120968222618103,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.2766570746898651},{"x":0.46370968222618103,"y":0.2766570746898651},{"x":0.46370968222618103,"y":0.29394811391830444},{"x":0.41330644488334656,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"shelves","boundary":[0.41330644488334656,0.2766570746898651,0.46370968222618103,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.2766570746898651},{"x":0.4838709533214569,"y":0.2766570746898651},{"x":0.4838709533214569,"y":0.29394811391830444},{"x":0.4717741906642914,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"to","boundary":[0.4717741906642914,0.2766570746898651,0.4838709533214569,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5504032373428345,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5504032373428345,"y":0.29394811391830444},{"x":0.49395161867141724,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"running","boundary":[0.49395161867141724,0.2766570746898651,0.5504032373428345,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5806451439857483,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5806451439857483,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5564516186714172,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.5564516186714172,0.2766570746898651,0.5806451439857483,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1552419364452362,"y":0.2766570746898651},{"x":0.16330644488334656,"y":0.2766570746898651},{"x":0.16330644488334656,"y":0.29394811391830444},{"x":0.1552419364452362,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.1552419364452362,0.2766570746898651,0.16330644488334656,0.29394811391830444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1552419364452362,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6875,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6875,"y":0.29394811391830444},{"x":0.1552419364452362,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1502419364452362,0.2696570746898651,0.6925,0.30094811391830445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.21902017295360565},{"x":0.6814516186714172,"y":0.21902017295360565},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2276657074689865},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2276657074689865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.21902017295360565,0.6814516186714172,0.2276657074689865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6693548560142517,"y":0.21902017295360565},{"x":0.6693548560142517,"y":0.22910663485527039},{"x":0.649193525314331,"y":0.22910663485527039}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۶۴","boundary":[0.649193525314331,0.22046110033988953,0.6693548560142517,0.22910663485527039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6431451439857483,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6431451439857483,"y":0.23054754734039307},{"x":0.6270161271095276,"y":0.23054754734039307}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6270161271095276,0.2219020128250122,0.6431451439857483,0.23054754734039307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.2219020128250122},{"x":0.625,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6270161271095276,"y":0.23054754734039307},{"x":0.6209677457809448,"y":0.23054754734039307}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6209677457809448,0.2219020128250122,0.6270161271095276,0.23054754734039307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.22334294021129608},{"x":0.6149193644523621,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6149193644523621,"y":0.23198847472667694},{"x":0.586693525314331,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.586693525314331,0.22334294021129608,0.6149193644523621,0.23198847472667694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.22334294021129608},{"x":0.6814516186714172,"y":0.21902017295360565},{"x":0.6814516186714172,"y":0.22910663485527039},{"x":0.586693525314331,"y":0.23198847472667694}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.581693525314331,0.21634294021129608,0.6864516186714172,0.2361066348552704],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.23919308185577393},{"x":0.6673387289047241,"y":0.23919308185577393},{"x":0.6673387289047241,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5262096524238586,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-600-275-149-2","boundary":[0.5262096524238586,0.23919308185577393,0.6673387289047241,0.24783861637115479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.23919308185577393},{"x":0.6673387289047241,"y":0.23919308185577393},{"x":0.6673387289047241,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5262096524238586,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5212096524238586,0.23219308185577392,0.6723387289047241,0.2548386163711548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6834677457809448,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6834677457809448,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6814516186714172,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.24351584911346436,0.6834677457809448,0.24783861637115479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6834677457809448,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6834677457809448,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6814516186714172,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6764516186714172,0.23651584911346435,0.6884677457809448,0.2548386163711548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5,"y":0.30691641569137573},{"x":0.45766130089759827,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"world","boundary":[0.45766130089759827,0.29394811391830444,0.5,0.30691641569137573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5544354915618896,"y":0.2953890562057495},{"x":0.5544354915618896,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5060483813285828,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"fuelled","boundary":[0.5060483813285828,0.29394811391830444,0.5544354915618896,0.30691641569137573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.2953890562057495},{"x":0.5766128897666931,"y":0.2953890562057495},{"x":0.5766128897666931,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5604838728904724,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.5604838728904724,0.2953890562057495,0.5766128897666931,0.30691641569137573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.2953890562057495},{"x":0.6411290168762207,"y":0.2953890562057495},{"x":0.6411290168762207,"y":0.3083573579788208},{"x":0.5826612710952759,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"industry","boundary":[0.5826612710952759,0.2953890562057495,0.6411290168762207,0.3083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.2953890562057495},{"x":0.6673387289047241,"y":0.2953890562057495},{"x":0.6673387289047241,"y":0.3083573579788208},{"x":0.6471773982048035,"y":0.3083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4.0","boundary":[0.6471773982048035,0.2953890562057495,0.6673387289047241,0.3083573579788208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.29394811391830444},{"x":0.6673387289047241,"y":0.2953890562057495},{"x":0.6673387289047241,"y":0.3083573579788208},{"x":0.45766130089759827,"y":0.30691641569137573}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.45266130089759826,0.28694811391830444,0.6723387289047241,0.3153573579788208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.31268012523651123},{"x":0.6875,"y":0.31268012523651123},{"x":0.6854838728904724,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6814516186714172,"y":0.3270893394947052}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.31268012523651123,0.6854838728904724,0.3270893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.31123918294906616},{"x":0.6693548560142517,"y":0.31268012523651123},{"x":0.6693548560142517,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6350806355476379,"y":0.3270893394947052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تدارکات","boundary":[0.6350806355476379,0.31123918294906616,0.6693548560142517,0.3270893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.31123918294906616},{"x":0.6270161271095276,"y":0.31123918294906616},{"x":0.625,"y":0.3270893394947052},{"x":0.5887096524238586,"y":0.3270893394947052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازرگانی","boundary":[0.5907257795333862,0.31123918294906616,0.625,0.3270893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.3097982704639435},{"x":0.5181451439857483,"y":0.3097982704639435},{"x":0.5181451439857483,"y":0.3256484270095825},{"x":0.45766130089759827,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Business","boundary":[0.45967742800712585,0.3097982704639435,0.5181451439857483,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.3097982704639435},{"x":0.586693525314331,"y":0.31123918294906616},{"x":0.5846773982048035,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5262096524238586,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"logistics","boundary":[0.5262096524238586,0.3097982704639435,0.5846773982048035,0.3256484270095825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.3097982704639435},{"x":0.6875,"y":0.31268012523651123},{"x":0.6854838728904724,"y":0.3270893394947052},{"x":0.45766130089759827,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.45467742800712585,0.3027982704639435,0.6904838728904724,0.3340893394947052],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6814516186714172,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6814516186714172,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6814516186714172,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.3328530192375183,0.6814516186714172,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6673387289047241,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6673387289047241,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6310483813285828,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفرنژاد","boundary":[0.6310483813285828,0.3328530192375183,0.6673387289047241,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6290322542190552,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6290322542190552,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6270161271095276,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6270161271095276,0.3328530192375183,0.6290322542190552,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6209677457809448,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6209677457809448,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5987903475761414,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.5987903475761414,0.3328530192375183,0.6209677457809448,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5967742204666138,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5967742204666138,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5927419066429138,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5927419066429138,0.3328530192375183,0.5967742204666138,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.3342939615249634},{"x":0.5887096524238586,"y":0.3342939615249634},{"x":0.5887096524238586,"y":0.3443804085254669},{"x":0.5625,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۵","boundary":[0.5625,0.3342939615249634,0.5887096524238586,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.3342939615249634},{"x":0.5544354915618896,"y":0.3342939615249634},{"x":0.5544354915618896,"y":0.3443804085254669},{"x":0.5483871102333069,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5483871102333069,0.3342939615249634,0.5544354915618896,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.3342939615249634},{"x":0.5443548560142517,"y":0.3342939615249634},{"x":0.5443548560142517,"y":0.3443804085254669},{"x":0.5423387289047241,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5423387289047241,0.3342939615249634,0.5443548560142517,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.3342939615249634},{"x":0.5362903475761414,"y":0.3342939615249634},{"x":0.5362903475761414,"y":0.3443804085254669},{"x":0.5060483813285828,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5060483813285828,0.3342939615249634,0.5362903475761414,0.3443804085254669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6814516186714172,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6814516186714172,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5060483813285828,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5010483813285828,0.3258530192375183,0.6864516186714172,0.34993949604034424],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6834677457809448,"y":0.36599424481391907},{"x":0.6814516186714172,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.3530259430408478,0.6834677457809448,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6693548560142517,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6693548560142517,"y":0.36599424481391907},{"x":0.6411290168762207,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6411290168762207,0.3530259430408478,0.6693548560142517,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6330645084381104,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6330645084381104,"y":0.36599424481391907},{"x":0.6048387289047241,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حسینی","boundary":[0.6048387289047241,0.3530259430408478,0.6330645084381104,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.3530259430408478},{"x":0.600806474685669,"y":0.3530259430408478},{"x":0.600806474685669,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5826612710952759,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناجی","boundary":[0.5826612710952759,0.3530259430408478,0.600806474685669,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5766128897666931,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5766128897666931,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5584677457809448,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5584677457809448,0.3530259430408478,0.5766128897666931,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5584677457809448,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5584677457809448,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5544354915618896,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5544354915618896,0.3530259430408478,0.5584677457809448,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5504032373428345,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5504032373428345,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5262096524238586,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رامین","boundary":[0.5262096524238586,0.3530259430408478,0.5504032373428345,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.3530259430408478},{"x":0.524193525314331,"y":0.3530259430408478},{"x":0.524193525314331,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5201612710952759,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5201612710952759,0.3530259430408478,0.524193525314331,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5141128897666931,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5141128897666931,"y":0.36599424481391907},{"x":0.4717741906642914,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۳-","boundary":[0.4717741906642914,0.3530259430408478,0.5141128897666931,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.3530259430408478},{"x":0.47983869910240173,"y":0.3530259430408478},{"x":0.47983869910240173,"y":0.36599424481391907},{"x":0.47580644488334656,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47580644488334656,0.3530259430408478,0.47983869910240173,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.3530259430408478},{"x":0.4697580635547638,"y":0.3530259430408478},{"x":0.4697580635547638,"y":0.36599424481391907},{"x":0.4395161271095276,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4395161271095276,0.3530259430408478,0.4697580635547638,0.36599424481391907]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6834677457809448,"y":0.36599424481391907},{"x":0.4395161271095276,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4345161271095276,0.34602594304084777,0.6884677457809448,0.3729942448139191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.31268012523651123},{"x":0.8407257795333862,"y":0.31268012523651123},{"x":0.8407257795333862,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3270893394947052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8004032373428345,0.31268012523651123,0.8407257795333862,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8427419066429138,"y":0.32997119426727295},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3443804085254669},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8004032373428345,0.33141210675239563,0.8427419066429138,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7943548560142517,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7963709831237793,"y":0.3458213210105896},{"x":0.7600806355476379,"y":0.3472622334957123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7580645084381104,0.33141210675239563,0.7963709831237793,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8427419066429138,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8427419066429138,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8004032373428345,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8004032373428345,0.35014408826828003,0.8427419066429138,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7943548560142517,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7963709831237793,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7600806355476379,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7580645084381104,0.3515850007534027,0.7963709831237793,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8447580933570862,"y":0.3832853138446808},{"x":0.8024193644523621,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8004032373428345,0.3717579245567322,0.8447580933570862,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.3746397793292999},{"x":0.7943548560142517,"y":0.37319883704185486},{"x":0.7963709831237793,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7600806355476379,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7580645084381104,0.3746397793292999,0.7963709831237793,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8427419066429138,"y":0.40489915013313293},{"x":0.8024193644523621,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8004032373428345,0.39193084836006165,0.8427419066429138,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.3933717608451843},{"x":0.7943548560142517,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7963709831237793,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7600806355476379,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7580645084381104,0.3933717608451843,0.7963709831237793,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8427419066429138,"y":0.409221887588501},{"x":0.8427419066429138,"y":0.42507204413414},{"x":0.8024193644523621,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8004032373428345,0.41066282987594604,0.8427419066429138,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.4135446548461914},{"x":0.7943548560142517,"y":0.4121037423610687},{"x":0.7963709831237793,"y":0.4265129566192627},{"x":0.7600806355476379,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7580645084381104,0.4135446548461914,0.7963709831237793,0.4265129566192627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8245967626571655,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4365994334220886},{"x":0.8407257795333862,"y":0.4495677351951599},{"x":0.8225806355476379,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8245967626571655,0.43515849113464355,0.8407257795333862,0.4495677351951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8165322542190552,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8165322542190552,"y":0.4495677351951599},{"x":0.788306474685669,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.788306474685669,0.43515849113464355,0.8165322542190552,0.4495677351951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7822580933570862,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7802419066429138,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7479838728904724,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7479838728904724,0.43515849113464355,0.7802419066429138,0.4495677351951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8225806355476379,"y":0.455331414937973},{"x":0.8407257795333862,"y":0.455331414937973},{"x":0.8407257795333862,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8225806355476379,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8225806355476379,0.455331414937973,0.8407257795333862,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.455331414937973},{"x":0.8165322542190552,"y":0.455331414937973},{"x":0.8165322542190552,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7862903475761414,0.455331414937973,0.8165322542190552,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.455331414937973},{"x":0.7802419066429138,"y":0.455331414937973},{"x":0.7802419066429138,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7459677457809448,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7459677457809448,0.455331414937973,0.7802419066429138,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.4740633964538574},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4740633964538574},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4884726107120514},{"x":0.8024193644523621,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8024193644523621,0.4740633964538574,0.8427419066429138,0.4884726107120514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7983871102333069,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7983871102333069,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7318548560142517,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7318548560142517,0.4740633964538574,0.7983871102333069,0.4884726107120514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.4740633964538574},{"x":0.725806474685669,"y":0.4740633964538574},{"x":0.725806474685669,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7076612710952759,"y":0.4884726107120514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7076612710952759,0.4740633964538574,0.725806474685669,0.4884726107120514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.3141210377216339},{"x":0.8427419066429138,"y":0.31268012523651123},{"x":0.8487903475761414,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7076612710952759,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6966128897666931,0.3071210377216339,0.8537903475761414,0.4954726107120514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6814516186714172,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6814516186714172,"y":0.38472622632980347},{"x":0.6814516186714172,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.3746397793292999,0.6814516186714172,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6673387289047241,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6673387289047241,"y":0.38472622632980347},{"x":0.6391128897666931,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.6391128897666931,0.3746397793292999,0.6673387289047241,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6370967626571655,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6370967626571655,"y":0.38472622632980347},{"x":0.6330645084381104,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6330645084381104,0.3746397793292999,0.6370967626571655,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6270161271095276,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6270161271095276,"y":0.38472622632980347},{"x":0.6068548560142517,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.6068548560142517,0.3746397793292999,0.6270161271095276,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6108871102333069,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6108871102333069,"y":0.38472622632980347},{"x":0.6068548560142517,"y":0.38472622632980347}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6068548560142517,0.3746397793292999,0.6108871102333069,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.3746397793292999},{"x":0.600806474685669,"y":0.3746397793292999},{"x":0.600806474685669,"y":0.38472622632980347},{"x":0.5645161271095276,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷-","boundary":[0.5645161271095276,0.3746397793292999,0.600806474685669,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.3746397793292999},{"x":0.5625,"y":0.3746397793292999},{"x":0.5625,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5625,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5625,0.3746397793292999,0.5625,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.3746397793292999},{"x":0.5564516186714172,"y":0.3746397793292999},{"x":0.5564516186714172,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5262096524238586,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5262096524238586,0.3746397793292999,0.5564516186714172,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.3933717608451843},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3933717608451843},{"x":0.6834677457809448,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6814516186714172,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.3933717608451843,0.6834677457809448,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.3933717608451843},{"x":0.6693548560142517,"y":0.3933717608451843},{"x":0.6693548560142517,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6350806355476379,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6350806355476379,0.3933717608451843,0.6693548560142517,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.3933717608451843},{"x":0.6290322542190552,"y":0.3933717608451843},{"x":0.6290322542190552,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5927419066429138,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5927419066429138,0.3933717608451843,0.6290322542190552,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.3933717608451843},{"x":0.586693525314331,"y":0.3933717608451843},{"x":0.586693525314331,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5504032373428345,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5504032373428345,0.3933717608451843,0.586693525314331,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.3933717608451843},{"x":0.5443548560142517,"y":0.3933717608451843},{"x":0.5443548560142517,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5120967626571655,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.5120967626571655,0.3933717608451843,0.5443548560142517,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.3933717608451843},{"x":0.5060483813285828,"y":0.3933717608451843},{"x":0.5060483813285828,"y":0.40489915013313293},{"x":0.47379031777381897,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.47379031777381897,0.3933717608451843,0.5060483813285828,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.3933717608451843},{"x":0.4677419364452362,"y":0.3933717608451843},{"x":0.4677419364452362,"y":0.40489915013313293},{"x":0.4354838728904724,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.4354838728904724,0.3933717608451843,0.4677419364452362,0.40489915013313293]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.3760806918144226},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3746397793292999},{"x":0.6834677457809448,"y":0.40489915013313293},{"x":0.4354838728904724,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4304838728904724,0.3690806918144226,0.6884677457809448,0.41189915013313294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6834677457809448,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6834677457809448,"y":0.42507204413414},{"x":0.6814516186714172,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.4149855971336365,0.6834677457809448,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6693548560142517,"y":0.42507204413414},{"x":0.6350806355476379,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6350806355476379,0.4149855971336365,0.6693548560142517,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6290322542190552,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6290322542190552,"y":0.42507204413414},{"x":0.5927419066429138,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5927419066429138,0.4149855971336365,0.6290322542190552,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.4149855971336365},{"x":0.586693525314331,"y":0.4149855971336365},{"x":0.586693525314331,"y":0.42507204413414},{"x":0.5584677457809448,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5584677457809448,0.4149855971336365,0.586693525314331,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5544354915618896,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5544354915618896,"y":0.42507204413414},{"x":0.5504032373428345,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5504032373428345,0.4149855971336365,0.5544354915618896,0.42507204413414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5443548560142517,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5443548560142517,"y":0.42507204413414},{"x":0.5040322542190552,"y":0.42507204413414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5040322542190552,0.4149855971336365,0.5443548560142517,0.42507204413414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.4337175786495209},{"x":0.6834677457809448,"y":0.4337175786495209},{"x":0.6834677457809448,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6794354915618896,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6794354915618896,0.4337175786495209,0.6834677457809448,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6693548560142517,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6411290168762207,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.6411290168762207,0.4322766661643982,0.6693548560142517,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6330645084381104,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6330645084381104,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6290322542190552,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"۹","boundary":[0.6290322542190552,0.4322766661643982,0.6330645084381104,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6290322542190552,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6290322542190552,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6108871102333069,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"زیگ","boundary":[0.6108871102333069,0.4322766661643982,0.6290322542190552,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6028226017951965,"y":0.4322766661643982},{"x":0.6028226017951965,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5987903475761414,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"/","boundary":[0.5987903475761414,0.4322766661643982,0.6028226017951965,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5846773982048035,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5846773982048035,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5463709831237793,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"HD۳۸","boundary":[0.5463709831237793,0.4322766661643982,0.5846773982048035,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5907257795333862,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5907257795333862,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5846773982048035,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"/","boundary":[0.5846773982048035,0.4322766661643982,0.5907257795333862,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5947580933570862,"y":0.4322766661643982},{"x":0.5947580933570862,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5907257795333862,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.5907257795333862,0.4322766661643982,0.5947580933570862,0.44668588042259216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6834677457809448,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6834677457809448,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5040322542190552,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.49903225421905517,0.40798559713363647,0.6884677457809448,0.45512679290771485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.45389050245285034},{"x":0.6673387289047241,"y":0.45389050245285034},{"x":0.6673387289047241,"y":0.4639769494533539},{"x":0.6350806355476379,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵۸/۵","boundary":[0.6370967626571655,0.45389050245285034,0.6673387289047241,0.4639769494533539]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.455331414937973},{"x":0.6834677457809448,"y":0.455331414937973},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4639769494533539},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.455331414937973,0.6814516186714172,0.4639769494533539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.45389050245285034},{"x":0.6834677457809448,"y":0.455331414937973},{"x":0.6814516186714172,"y":0.4639769494533539},{"x":0.6350806355476379,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6320967626571655,0.44689050245285034,0.6864516186714172,0.4709769494533539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.4755043089389801},{"x":0.6693548560142517,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6693548560142517,"y":0.48559078574180603},{"x":0.6189516186714172,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۶۳۷۸۹۸","boundary":[0.6189516186714172,0.4755043089389801,0.6693548560142517,0.48559078574180603]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6834677457809448,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6834677457809448,"y":0.48559078574180603},{"x":0.6814516186714172,"y":0.48559078574180603}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6814516186714172,0.47694525122642517,0.6834677457809448,0.48559078574180603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.4755043089389801},{"x":0.6834677457809448,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6834677457809448,"y":0.48559078574180603},{"x":0.6189516186714172,"y":0.48414984345436096}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6139516186714172,0.4685043089389801,0.6884677457809448,0.49259078574180604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8407257795333862,"y":0.560518741607666},{"x":0.8084677457809448,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"انا","boundary":[0.8084677457809448,0.5518732070922852,0.8407257795333862,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8044354915618896,"y":0.560518741607666},{"x":0.7983871102333069,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"للا","boundary":[0.7983871102333069,0.5518732070922852,0.8044354915618896,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7943548560142517,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7943548560142517,"y":0.560518741607666},{"x":0.75,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"مریت","boundary":[0.75,0.5518732070922852,0.7943548560142517,0.560518741607666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7459677457809448,"y":0.560518741607666},{"x":0.7016128897666931,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7016128897666931,0.5518732070922852,0.7459677457809448,0.560518741607666]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8407257795333862,"y":0.560518741607666},{"x":0.7016128897666931,"y":0.560518741607666}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.6966128897666931,0.5448732070922852,0.8457257795333862,0.567518741607666],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8185483813285828,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8185483813285828,"y":0.5720461010932922},{"x":0.788306474685669,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.788306474685669,0.5619596838951111,0.8185483813285828,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.5619596838951111},{"x":0.788306474685669,"y":0.5619596838951111},{"x":0.788306474685669,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"آموز","boundary":[0.7701612710952759,0.5619596838951111,0.788306474685669,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.5619596838951111},{"x":0.7520161271095276,"y":0.5619596838951111},{"x":0.7520161271095276,"y":0.5720461010932922},{"x":0.725806474685669,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقيق","boundary":[0.725806474685669,0.5619596838951111,0.7520161271095276,0.5720461010932922]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8185483813285828,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8185483813285828,"y":0.5720461010932922},{"x":0.725806474685669,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.7208064746856689,0.5549596838951111,0.8235483813285828,0.5790461010932922],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.579250693321228},{"x":0.7862903475761414,"y":0.579250693321228},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5979827046394348},{"x":0.7419354915618896,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7419354915618896,0.579250693321228,0.7862903475761414,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.579250693321228},{"x":0.7358871102333069,"y":0.579250693321228},{"x":0.7358871102333069,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6995967626571655,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6995967626571655,0.579250693321228,0.7358871102333069,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.579250693321228},{"x":0.6915322542190552,"y":0.579250693321228},{"x":0.6915322542190552,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6794354915618896,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6794354915618896,0.579250693321228,0.6915322542190552,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.579250693321228},{"x":0.6733871102333069,"y":0.579250693321228},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6310483813285828,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6310483813285828,0.579250693321228,0.6733871102333069,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.579250693321228},{"x":0.625,"y":0.579250693321228},{"x":0.625,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5806451439857483,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5806451439857483,0.579250693321228,0.625,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.579250693321228},{"x":0.5725806355476379,"y":0.579250693321228},{"x":0.5725806355476379,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5322580933570862,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5322580933570862,0.579250693321228,0.5725806355476379,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.579250693321228},{"x":0.5322580933570862,"y":0.579250693321228},{"x":0.5322580933570862,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5262096524238586,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5262096524238586,0.579250693321228,0.5322580933570862,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.579250693321228},{"x":0.5201612710952759,"y":0.579250693321228},{"x":0.5201612710952759,"y":0.5979827046394348},{"x":0.5141128897666931,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5141128897666931,0.579250693321228,0.5201612710952759,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.579250693321228},{"x":0.5080645084381104,"y":0.579250693321228},{"x":0.5080645084381104,"y":0.5979827046394348},{"x":0.47983869910240173,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قفسه","boundary":[0.47983869910240173,0.579250693321228,0.5080645084381104,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.579250693321228},{"x":0.47782257199287415,"y":0.579250693321228},{"x":0.47782257199287415,"y":0.5979827046394348},{"x":0.45967742800712585,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45967742800712585,0.579250693321228,0.47782257199287415,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.579250693321228},{"x":0.4495967626571655,"y":0.579250693321228},{"x":0.4495967626571655,"y":0.5979827046394348},{"x":0.42943549156188965,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انبار","boundary":[0.42943549156188965,0.579250693321228,0.4495967626571655,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.579250693321228},{"x":0.4254032373428345,"y":0.579250693321228},{"x":0.4254032373428345,"y":0.5979827046394348},{"x":0.41733869910240173,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.41733869910240173,0.579250693321228,0.4254032373428345,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.579250693321228},{"x":0.41129031777381897,"y":0.579250693321228},{"x":0.41129031777381897,"y":0.5979827046394348},{"x":0.36693549156188965,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.36693549156188965,0.579250693321228,0.41129031777381897,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35080644488334656,"y":0.579250693321228},{"x":0.3608871102333069,"y":0.579250693321228},{"x":0.3608871102333069,"y":0.5979827046394348},{"x":0.35080644488334656,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35080644488334656,0.579250693321228,0.3608871102333069,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3165322542190552,"y":0.579250693321228},{"x":0.3447580635547638,"y":0.579250693321228},{"x":0.3447580635547638,"y":0.5979827046394348},{"x":0.3165322542190552,"y":0.5979827046394348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.3165322542190552,0.579250693321228,0.3447580635547638,0.5979827046394348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7862903475761414,"y":0.619596540927887},{"x":0.7459677457809448,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7459677457809448,0.6037464141845703,0.7862903475761414,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7459677457809448,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7459677457809448,"y":0.619596540927887},{"x":0.7419354915618896,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7419354915618896,0.6037464141845703,0.7459677457809448,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7379032373428345,"y":0.619596540927887},{"x":0.711693525314331,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.711693525314331,0.6037464141845703,0.7379032373428345,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7076612710952759,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7076612710952759,"y":0.619596540927887},{"x":0.6552419066429138,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جعفرنژاد-","boundary":[0.6552419066429138,0.6037464141845703,0.7076612710952759,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.6037464141845703},{"x":0.649193525314331,"y":0.6037464141845703},{"x":0.649193525314331,"y":0.619596540927887},{"x":0.6209677457809448,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رامین","boundary":[0.6209677457809448,0.6037464141845703,0.649193525314331,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6149193644523621,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6149193644523621,"y":0.619596540927887},{"x":0.5927419066429138,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناجی","boundary":[0.5927419066429138,0.6037464141845703,0.6149193644523621,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.6037464141845703},{"x":0.586693525314331,"y":0.6037464141845703},{"x":0.586693525314331,"y":0.619596540927887},{"x":0.5685483813285828,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5685483813285828,0.6037464141845703,0.586693525314331,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5645161271095276,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5645161271095276,"y":0.619596540927887},{"x":0.5584677457809448,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5584677457809448,0.6037464141845703,0.5645161271095276,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5524193644523621,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5524193644523621,"y":0.619596540927887},{"x":0.5342742204666138,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.5342742204666138,0.6037464141845703,0.5524193644523621,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5282257795333862,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5282257795333862,"y":0.619596540927887},{"x":0.49193549156188965,"y":0.619596540927887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.49193549156188965,0.6037464141845703,0.5282257795333862,0.619596540927887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.6253602504730225},{"x":0.788306474685669,"y":0.6253602504730225},{"x":0.788306474685669,"y":0.639769434928894},{"x":0.7580645084381104,"y":0.639769434928894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7580645084381104,0.6253602504730225,0.788306474685669,0.639769434928894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7580645084381104,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7600806355476379,"y":0.639769434928894},{"x":0.7540322542190552,"y":0.639769434928894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7540322542190552,0.6268011331558228,0.7600806355476379,0.639769434928894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7459677457809448,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7459677457809448,"y":0.639769434928894},{"x":0.7096773982048035,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7076612710952759,0.6268011331558228,0.7459677457809448,0.639769434928894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6268011331558228},{"x":0.7036290168762207,"y":0.6412103772163391},{"x":0.663306474685669,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6612903475761414,0.6282420754432678,0.7036290168762207,0.6412103772163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189516186714172,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6552419066429138,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6552419066429138,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6209677457809448,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6189516186714172,0.6282420754432678,0.6552419066429138,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.64985591173172},{"x":0.788306474685669,"y":0.64985591173172},{"x":0.788306474685669,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7580645084381104,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7580645084381104,0.64985591173172,0.788306474685669,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7520161271095276,"y":0.64985591173172},{"x":0.7520161271095276,"y":0.6628242135047913},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7318548560142517,0.6484149694442749,0.7520161271095276,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7298387289047241,"y":0.6628242135047913},{"x":0.725806474685669,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7278226017951965,0.6484149694442749,0.7298387289047241,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7217742204666138,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7197580933570862,"y":0.6628242135047913},{"x":0.6915322542190552,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.6915322542190552,0.6484149694442749,0.7197580933570862,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.670028805732727},{"x":0.788306474685669,"y":0.670028805732727},{"x":0.788306474685669,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7338709831237793,0.670028805732727,0.788306474685669,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.670028805732727},{"x":0.7318548560142517,"y":0.670028805732727},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6844380497932434},{"x":0.725806474685669,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.725806474685669,0.670028805732727,0.7318548560142517,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.6685879230499268},{"x":0.711693525314331,"y":0.670028805732727},{"x":0.711693525314331,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6854838728904724,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6854838728904724,0.6685879230499268,0.711693525314331,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6774193644523621,"y":0.670028805732727},{"x":0.6774193644523621,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6471773982048035,0.6685879230499268,0.6774193644523621,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.6902016997337341},{"x":0.788306474685669,"y":0.6902016997337341},{"x":0.788306474685669,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7580645084381104,0.6902016997337341,0.788306474685669,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.6902016997337341},{"x":0.75,"y":0.6902016997337341},{"x":0.75,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7459677457809448,0.6902016997337341,0.75,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7379032373428345,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7379032373428345,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱۴۹-۲۷۵-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.5987903475761414,0.6902016997337341,0.7379032373428345,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6028226017951965,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6028226017951965,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5987903475761414,0.6902016997337341,0.6028226017951965,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5907257795333862,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5907257795333862,"y":0.7074927687644958},{"x":0.44556450843811035,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"2-149-275-600-978","boundary":[0.44556450843811035,0.6902016997337341,0.5907257795333862,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4495967626571655,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4495967626571655,"y":0.7074927687644958},{"x":0.44354838132858276,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.44354838132858276,0.6902016997337341,0.4495967626571655,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4032258093357086,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4415322542190552,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4415322542190552,"y":0.7074927687644958},{"x":0.4032258093357086,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ISBN","boundary":[0.4032258093357086,0.6902016997337341,0.4415322542190552,0.7074927687644958]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3165322542190552,"y":0.579250693321228},{"x":0.788306474685669,"y":0.579250693321228},{"x":0.788306474685669,"y":0.7074927687644958},{"x":0.3165322542190552,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31153225421905517,0.572250693321228,0.793306474685669,0.7144927687644959],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7016128897666931,0.7146974205970764,0.7580645084381104,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6955645084381104,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6955645084381104,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6552419066429138,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6552419066429138,0.7146974205970764,0.6955645084381104,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6451612710952759,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6451612710952759,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6411290168762207,0.7146974205970764,0.6451612710952759,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6350806355476379,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6350806355476379,0.7146974205970764,0.6370967626571655,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6290322542190552,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6290322542190552,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5947580933570862,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5947580933570862,0.7146974205970764,0.6290322542190552,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5423387289047241,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ولیعصر","boundary":[0.5423387289047241,0.7146974205970764,0.5887096524238586,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5443548560142517,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5443548560142517,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5403226017951965,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5403226017951965,0.7146974205970764,0.5443548560142517,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5100806355476379,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.5100806355476379,0.7146974205970764,0.5342742204666138,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5040322542190552,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5040322542190552,"y":0.7276657223701477},{"x":0.4697580635547638,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.4697580635547638,0.7146974205970764,0.5040322542190552,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.7146974205970764},{"x":0.46370968222618103,"y":0.7146974205970764},{"x":0.46370968222618103,"y":0.7276657223701477},{"x":0.44556450843811035,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جام","boundary":[0.44556450843811035,0.7146974205970764,0.46370968222618103,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.7146974205970764},{"x":0.44354838132858276,"y":0.7146974205970764},{"x":0.44354838132858276,"y":0.7276657223701477},{"x":0.42741936445236206,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.42741936445236206,0.7146974205970764,0.44354838132858276,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4233871102333069,"y":0.7146974205970764},{"x":0.42741936445236206,"y":0.7146974205970764},{"x":0.42741936445236206,"y":0.7276657223701477},{"x":0.4233871102333069,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4233871102333069,0.7146974205970764,0.42741936445236206,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3709677457809448,"y":0.7146974205970764},{"x":0.41733869910240173,"y":0.7146974205970764},{"x":0.41733869910240173,"y":0.7276657223701477},{"x":0.3709677457809448,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.3709677457809448,0.7146974205970764,0.41733869910240173,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266128897666931,"y":0.7146974205970764},{"x":0.36491936445236206,"y":0.7146974205970764},{"x":0.36491936445236206,"y":0.7276657223701477},{"x":0.3266128897666931,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3266128897666931,0.7146974205970764,0.36491936445236206,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.7146974205970764},{"x":0.32056450843811035,"y":0.7146974205970764},{"x":0.32056450843811035,"y":0.7276657223701477},{"x":0.2822580635547638,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.2822580635547638,0.7146974205970764,0.32056450843811035,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.7146974205970764},{"x":0.27620968222618103,"y":0.7146974205970764},{"x":0.27620968222618103,"y":0.7276657223701477},{"x":0.2358870953321457,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2358870953321457,0.7146974205970764,0.27620968222618103,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.7146974205970764},{"x":0.22983871400356293,"y":0.7146974205970764},{"x":0.22983871400356293,"y":0.7276657223701477},{"x":0.19354838132858276,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.19354838132858276,0.7146974205970764,0.22983871400356293,0.7276657223701477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7146974205970764},{"x":0.7580645084381104,"y":0.7276657223701477},{"x":0.19354838132858276,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18854838132858276,0.7076974205970764,0.7630645084381104,0.7346657223701477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.740634024143219},{"x":0.5302419066429138,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5302419066429138,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5080645084381104,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5100806355476379,0.740634024143219,0.5302419066429138,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.740634024143219},{"x":0.5080645084381104,"y":0.740634024143219},{"x":0.5080645084381104,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5040322542190552,"y":0.7536023259162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5040322542190552,0.740634024143219,0.5080645084381104,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.7391930818557739},{"x":0.4959677457809448,"y":0.740634024143219},{"x":0.49395161867141724,"y":0.7536023259162903},{"x":0.4334677457809448,"y":0.7521613836288452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۲۰۴۰۴۴۰","boundary":[0.4354838728904724,0.7391930818557739,0.49395161867141724,0.7536023259162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.759365975856781},{"x":0.7459677457809448,"y":0.759365975856781},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6895161271095276,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6895161271095276,0.759365975856781,0.7459677457809448,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.759365975856781},{"x":0.6834677457809448,"y":0.759365975856781},{"x":0.6834677457809448,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6431451439857483,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6431451439857483,0.759365975856781,0.6834677457809448,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.759365975856781},{"x":0.6370967626571655,"y":0.759365975856781},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6270161271095276,0.759365975856781,0.6370967626571655,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.759365975856781},{"x":0.6270161271095276,"y":0.759365975856781},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6229838728904724,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6229838728904724,0.759365975856781,0.6270161271095276,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.759365975856781},{"x":0.6169354915618896,"y":0.759365975856781},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7737752199172974},{"x":0.5826612710952759,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5826612710952759,0.759365975856781,0.6169354915618896,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.759365975856781},{"x":0.5766128897666931,"y":0.759365975856781},{"x":0.5766128897666931,"y":0.7737752199172974},{"x":0.5544354915618896,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"شیخ","boundary":[0.5544354915618896,0.759365975856781,0.5766128897666931,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.759365975856781},{"x":0.5483871102333069,"y":0.759365975856781},{"x":0.5483871102333069,"y":0.7737752199172974},{"x":0.5201612710952759,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهایی","boundary":[0.5201612710952759,0.759365975856781,0.5483871102333069,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.759365975856781},{"x":0.5141128897666931,"y":0.759365975856781},{"x":0.5141128897666931,"y":0.7737752199172974},{"x":0.4818548262119293,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.4818548262119293,0.759365975856781,0.5141128897666931,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.759365975856781},{"x":0.47983869910240173,"y":0.759365975856781},{"x":0.47983869910240173,"y":0.7737752199172974},{"x":0.47580644488334656,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47580644488334656,0.759365975856781,0.47983869910240173,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.759365975856781},{"x":0.4697580635547638,"y":0.759365975856781},{"x":0.4697580635547638,"y":0.7737752199172974},{"x":0.4375,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.4375,0.759365975856781,0.4697580635547638,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.759365975856781},{"x":0.42943549156188965,"y":0.759365975856781},{"x":0.42943549156188965,"y":0.7737752199172974},{"x":0.375,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانشناسی","boundary":[0.375,0.759365975856781,0.42943549156188965,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36895161867141724,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3729838728904724,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3729838728904724,"y":0.7737752199172974},{"x":0.36895161867141724,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36895161867141724,0.7608069181442261,0.3729838728904724,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245967626571655,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3629032373428345,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3629032373428345,"y":0.7737752199172974},{"x":0.3245967626571655,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهرک","boundary":[0.3245967626571655,0.7608069181442261,0.3629032373428345,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28629031777381897,"y":0.7608069181442261},{"x":0.31854838132858276,"y":0.7608069181442261},{"x":0.31854838132858276,"y":0.7737752199172974},{"x":0.28629031777381897,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"والفجر","boundary":[0.28629031777381897,0.7608069181442261,0.31854838132858276,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.7608069181442261},{"x":0.28629031777381897,"y":0.7608069181442261},{"x":0.28629031777381897,"y":0.7737752199172974},{"x":0.2822580635547638,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2822580635547638,0.7608069181442261,0.28629031777381897,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.7608069181442261},{"x":0.27620968222618103,"y":0.7608069181442261},{"x":0.27620968222618103,"y":0.7737752199172974},{"x":0.24193547666072845,"y":0.7737752199172974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.24193547666072845,0.7608069181442261,0.27620968222618103,0.7737752199172974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.7608069181442261},{"x":0.2358870953321457,"y":0.7608069181442261},{"x":0.2358870953321457,"y":0.7752161622047424},{"x":0.2177419364452362,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.2177419364452362,0.7608069181442261,0.2358870953321457,0.7752161622047424]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7391930818557739},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7752161622047424},{"x":0.2177419364452362,"y":0.7752161622047424}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2127419364452362,0.7321930818557739,0.7509677457809448,0.7822161622047424],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7953890562057495},{"x":0.5604838728904724,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5604838728904724,0.7838616967201233,0.5987903475761414,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5564516186714172,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5564516186714172,"y":0.7953890562057495},{"x":0.5141128897666931,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5141128897666931,0.7824207544326782,0.5564516186714172,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5080645084381104,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5080645084381104,"y":0.7953890562057495},{"x":0.47580644488334656,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.47580644488334656,0.7824207544326782,0.5080645084381104,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4717741906642914,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4717741906642914,"y":0.7953890562057495},{"x":0.4677419364452362,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4677419364452362,0.7824207544326782,0.4717741906642914,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.7824207544326782},{"x":0.46169355511665344,"y":0.7824207544326782},{"x":0.46169355511665344,"y":0.7953890562057495},{"x":0.41532257199287415,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.41532257199287415,0.7824207544326782,0.46169355511665344,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4092741906642914,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4092741906642914,"y":0.7953890562057495},{"x":0.3790322542190552,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3790322542190552,0.7824207544326782,0.4092741906642914,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3709677457809448,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3709677457809448,"y":0.7953890562057495},{"x":0.36491936445236206,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.36491936445236206,0.7824207544326782,0.3709677457809448,0.7953890562057495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5987903475761414,"y":0.7968299984931946},{"x":0.36491936445236206,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35991936445236206,0.7754207544326782,0.6037903475761414,0.8038299984931946],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5302419066429138,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5302419066429138,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5100806355476379,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5100806355476379,0.8025936484336853,0.5302419066429138,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5080645084381104,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5060483813285828,"y":0.8155619502067566},{"x":0.5020161271095276,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5040322542190552,0.8025936484336853,0.5060483813285828,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.801152765750885},{"x":0.4959677457809448,"y":0.8025936484336853},{"x":0.49395161867141724,"y":0.8155619502067566},{"x":0.4334677457809448,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸۸۶۰۴۲۸۰","boundary":[0.4334677457809448,0.801152765750885,0.49395161867141724,0.8155619502067566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.801152765750885},{"x":0.5302419066429138,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5302419066429138,"y":0.8155619502067566},{"x":0.4334677457809448,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4284677457809448,0.794152765750885,0.5352419066429138,0.8225619502067566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5262096524238586,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5282257795333862,"y":0.8472622632980347},{"x":0.47983869910240173,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۶۵۰۰۰","boundary":[0.47782257199287415,0.8342939615249634,0.5282257795333862,0.8472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.8357348442077637},{"x":0.4717741906642914,"y":0.8342939615249634},{"x":0.4717741906642914,"y":0.8472622632980347},{"x":0.4354838728904724,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.4354838728904724,0.8357348442077637,0.4717741906642914,0.8472622632980347]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.8357348442077637},{"x":0.5262096524238586,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5282257795333862,"y":0.8472622632980347},{"x":0.4354838728904724,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4304838728904724,0.8287348442077637,0.5332257795333862,0.8542622632980347],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/UguQRGJAAVVPgIpX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/yRUwrtwJmXIxyJwA.jpg","blurred":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/DXeJjOSLjhPcPqSX.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0003069719023281528,0.00018300543240236616,0.9982908429301555,0.9987939896336208]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.13400577008724213},{"x":0.8407257795333862,"y":0.13400577008724213},{"x":0.8407257795333862,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7419354915618896,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7419354915618896,0.13400577008724213,0.8407257795333862,0.16426512598991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.13400577008724213},{"x":0.7318548560142517,"y":0.13400577008724213},{"x":0.7318548560142517,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6391128897666931,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6391128897666931,0.13400577008724213,0.7318548560142517,0.16426512598991394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.13400577008724213},{"x":0.8407257795333862,"y":0.1354466825723648},{"x":0.8407257795333862,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6391128897666931,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6341128897666931,0.12700577008724212,0.8457257795333862,0.17270605337619782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17540322244167328,"y":0.23342940211296082},{"x":0.17741934955120087,"y":0.23342940211296082},{"x":0.17741934955120087,"y":0.23631124198436737},{"x":0.17540322244167328,"y":0.23631124198436737}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.17540322244167328,0.23342940211296082,0.17741934955120087,0.23631124198436737]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17540322244167328,"y":0.23342940211296082},{"x":0.17741934955120087,"y":0.23342940211296082},{"x":0.17741934955120087,"y":0.23631124198436737},{"x":0.17540322244167328,"y":0.23631124198436737}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.17040322244167327,0.2264294021129608,0.18241934955120087,0.24331124198436738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.27377521991729736},{"x":0.17943547666072845,"y":0.27377521991729736},{"x":0.17943547666072845,"y":0.2838616669178009},{"x":0.15927419066429138,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.15927419066429138,0.27377521991729736,0.17943547666072845,0.2838616669178009]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.27377521991729736},{"x":0.1875,"y":0.27377521991729736},{"x":0.1875,"y":0.2838616669178009},{"x":0.18346774578094482,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":".","boundary":[0.18346774578094482,0.27377521991729736,0.1875,0.2838616669178009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.27377521991729736},{"x":0.1875,"y":0.27377521991729736},{"x":0.1875,"y":0.2838616669178009},{"x":0.15927419066429138,"y":0.2838616669178009}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.26677521991729736,0.1925,0.2908616669178009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3213256597518921},{"x":0.17943547666072845,"y":0.3213256597518921},{"x":0.17943547666072845,"y":0.33141210675239563},{"x":0.15927419066429138,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.15927419066429138,0.3213256597518921,0.17943547666072845,0.33141210675239563]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.3213256597518921},{"x":0.1875,"y":0.3213256597518921},{"x":0.1875,"y":0.33141210675239563},{"x":0.18346774578094482,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.18346774578094482,0.3213256597518921,0.1875,0.33141210675239563]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.3213256597518921},{"x":0.1875,"y":0.3213256597518921},{"x":0.1875,"y":0.33141210675239563},{"x":0.15927419066429138,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.3143256597518921,0.1925,0.33841210675239564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3443804085254669},{"x":0.17741934955120087,"y":0.34293949604034424},{"x":0.17741934955120087,"y":0.35446685552597046},{"x":0.1572580635547638,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۳۰","boundary":[0.1572580635547638,0.3443804085254669,0.17741934955120087,0.35446685552597046]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3443804085254669},{"x":0.17741934955120087,"y":0.34293949604034424},{"x":0.17741934955120087,"y":0.35446685552597046},{"x":0.1572580635547638,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.3373804085254669,0.18241934955120087,0.36146685552597047],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.36743515729904175},{"x":0.17741934955120087,"y":0.36743515729904175},{"x":0.17741934955120087,"y":0.37896254658699036},{"x":0.1713709682226181,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱","boundary":[0.1713709682226181,0.36743515729904175,0.17741934955120087,0.37896254658699036]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.36743515729904175},{"x":0.17741934955120087,"y":0.36743515729904175},{"x":0.17741934955120087,"y":0.37896254658699036},{"x":0.1713709682226181,"y":0.37896254658699036}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1663709682226181,0.36043515729904174,0.18241934955120087,0.38596254658699036],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.39193084836006165},{"x":0.17540322244167328,"y":0.39193084836006165},{"x":0.17540322244167328,"y":0.4020172953605652},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.15927419066429138,0.39193084836006165,0.17540322244167328,0.4020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1854838728904724,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4020172953605652},{"x":0.18145161867141724,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.18145161867141724,0.39193084836006165,0.1854838728904724,0.4020172953605652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1854838728904724,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4020172953605652},{"x":0.15927419066429138,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.38493084836006164,0.19048387289047242,0.4090172953605652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4380403459072113},{"x":0.17741934955120087,"y":0.4380403459072113},{"x":0.17741934955120087,"y":0.4495677351951599},{"x":0.1572580635547638,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۹۱","boundary":[0.1572580635547638,0.4380403459072113,0.17741934955120087,0.4495677351951599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.4380403459072113},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4380403459072113},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4495677351951599},{"x":0.18346774578094482,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.3400000035762787,"str":",","boundary":[0.18346774578094482,0.4380403459072113,0.1854838728904724,0.4495677351951599]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4380403459072113},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4380403459072113},{"x":0.1854838728904724,"y":0.4495677351951599},{"x":0.1572580635547638,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.4310403459072113,0.19048387289047242,0.4565677351951599],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.46109509468078613},{"x":0.17943547666072845,"y":0.46109509468078613},{"x":0.17943547666072845,"y":0.47262248396873474},{"x":0.1572580635547638,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.1572580635547638,0.46109509468078613,0.17943547666072845,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1875,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1875,"y":0.47262248396873474},{"x":0.18346774578094482,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.18346774578094482,0.46109509468078613,0.1875,0.47262248396873474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1875,"y":0.46109509468078613},{"x":0.1875,"y":0.47262248396873474},{"x":0.1572580635547638,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.4540950946807861,0.1925,0.47962248396873475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.48559078574180603},{"x":0.17943547666072845,"y":0.48559078574180603},{"x":0.17943547666072845,"y":0.49567723274230957},{"x":0.1572580635547638,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.1572580635547638,0.48559078574180603,0.17943547666072845,0.49567723274230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18346774578094482,"y":0.48559078574180603},{"x":0.1875,"y":0.48559078574180603},{"x":0.1875,"y":0.49567723274230957},{"x":0.18346774578094482,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.18346774578094482,0.48559078574180603,0.1875,0.49567723274230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.48559078574180603},{"x":0.1875,"y":0.48559078574180603},{"x":0.1875,"y":0.49567723274230957},{"x":0.1572580635547638,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.478590785741806,0.1925,0.5026772327423096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5086455345153809},{"x":0.19153225421905518,"y":0.5086455345153809},{"x":0.19153225421905518,"y":0.5201728940010071},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.15927419066429138,0.5086455345153809,0.19153225421905518,0.5201728940010071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.5086455345153809},{"x":0.22580644488334656,"y":0.5086455345153809},{"x":0.22580644488334656,"y":0.5201728940010071},{"x":0.19354838132858276,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".......","boundary":[0.19354838132858276,0.5086455345153809,0.22580644488334656,0.5201728940010071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5086455345153809},{"x":0.22580644488334656,"y":0.5086455345153809},{"x":0.22580644488334656,"y":0.5201728940010071},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.5016455345153809,0.23080644488334656,0.5271728940010071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.22478386759757996},{"x":0.8407257795333862,"y":0.22334294021129608},{"x":0.8407257795333862,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7983871102333069,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7983871102333069,0.22478386759757996,0.8407257795333862,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.2276657074689865},{"x":0.7903226017951965,"y":0.22478386759757996},{"x":0.7923387289047241,"y":0.2406340092420578},{"x":0.725806474685669,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.7237903475761414,0.2276657074689865,0.7923387289047241,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8064516186714172,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.2463976889848709,0.8407257795333862,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7963709831237793,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7963709831237793,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7923387289047241,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7923387289047241,0.2463976889848709,0.7963709831237793,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.2463976889848709},{"x":0.788306474685669,"y":0.2463976889848709},{"x":0.788306474685669,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7862903475761414,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862903475761414,0.2463976889848709,0.788306474685669,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7782257795333862,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7782257795333862,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7298387289047241,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7298387289047241,0.2463976889848709,0.7782257795333862,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7217742204666138,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7217742204666138,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6814516186714172,0.2463976889848709,0.7217742204666138,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6754032373428345,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6754032373428345,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.6330645084381104,0.2463976889848709,0.6754032373428345,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6270161271095276,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6270161271095276,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6169354915618896,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6169354915618896,0.2463976889848709,0.6270161271095276,0.2636887729167938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.2708933651447296},{"x":0.8427419066429138,"y":0.2723343074321747},{"x":0.8427419066429138,"y":0.289625346660614},{"x":0.8064516186714172,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.2708933651447296,0.8427419066429138,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.2708933651447296},{"x":0.8004032373428345,"y":0.2708933651447296},{"x":0.8004032373428345,"y":0.289625346660614},{"x":0.7903226017951965,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7903226017951965,0.2708933651447296,0.8004032373428345,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.2708933651447296},{"x":0.788306474685669,"y":0.2708933651447296},{"x":0.788306474685669,"y":0.289625346660614},{"x":0.7862903475761414,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862903475761414,0.2708933651447296,0.788306474685669,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7782257795333862,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7782257795333862,"y":0.289625346660614},{"x":0.7217742204666138,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7217742204666138,0.2708933651447296,0.7782257795333862,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7137096524238586,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7137096524238586,"y":0.28818443417549133},{"x":0.6653226017951965,"y":0.28818443417549133}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6653226017951965,0.2708933651447296,0.7137096524238586,0.28818443417549133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6572580933570862,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6572580933570862,"y":0.28818443417549133},{"x":0.6169354915618896,"y":0.28818443417549133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6169354915618896,0.2708933651447296,0.6572580933570862,0.28818443417549133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6108871102333069,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6108871102333069,"y":0.28818443417549133},{"x":0.6068548560142517,"y":0.28818443417549133}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6068548560142517,0.2708933651447296,0.6108871102333069,0.28818443417549133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.26945245265960693},{"x":0.6028226017951965,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6028226017951965,"y":0.28818443417549133},{"x":0.5564516186714172,"y":0.28818443417549133}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"SCM","boundary":[0.5564516186714172,0.26945245265960693,0.6028226017951965,0.28818443417549133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.26945245265960693},{"x":0.5544354915618896,"y":0.26945245265960693},{"x":0.5544354915618896,"y":0.28818443417549133},{"x":0.5504032373428345,"y":0.28818443417549133}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5504032373428345,0.26945245265960693,0.5544354915618896,0.28818443417549133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.26945245265960693},{"x":0.5483871102333069,"y":0.26945245265960693},{"x":0.5483871102333069,"y":0.28818443417549133},{"x":0.5443548560142517,"y":0.28818443417549133}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5443548560142517,0.26945245265960693,0.5483871102333069,0.28818443417549133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.29394811391830444},{"x":0.8407257795333862,"y":0.29394811391830444},{"x":0.8407257795333862,"y":0.31123918294906616},{"x":0.8064516186714172,"y":0.31123918294906616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.29394811391830444,0.8407257795333862,0.31123918294906616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.29394811391830444},{"x":0.8004032373428345,"y":0.29394811391830444},{"x":0.8004032373428345,"y":0.31123918294906616},{"x":0.7903226017951965,"y":0.31123918294906616}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.7903226017951965,0.29394811391830444,0.8004032373428345,0.31123918294906616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.29394811391830444},{"x":0.788306474685669,"y":0.29394811391830444},{"x":0.788306474685669,"y":0.31123918294906616},{"x":0.7862903475761414,"y":0.31123918294906616}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862903475761414,0.29394811391830444,0.788306474685669,0.31123918294906616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.29394811391830444},{"x":0.7782257795333862,"y":0.29394811391830444},{"x":0.7782257795333862,"y":0.31123918294906616},{"x":0.725806474685669,"y":0.31123918294906616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.725806474685669,0.29394811391830444,0.7782257795333862,0.31123918294906616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.29394811391830444},{"x":0.7197580933570862,"y":0.29394811391830444},{"x":0.7197580933570862,"y":0.31123918294906616},{"x":0.6693548560142517,"y":0.31123918294906616}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6693548560142517,0.29394811391830444,0.7197580933570862,0.31123918294906616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.29394811391830444},{"x":0.663306474685669,"y":0.29394811391830444},{"x":0.663306474685669,"y":0.31123918294906616},{"x":0.6229838728904724,"y":0.31123918294906616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6229838728904724,0.29394811391830444,0.663306474685669,0.31123918294906616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.29394811391830444},{"x":0.6149193644523621,"y":0.29394811391830444},{"x":0.6149193644523621,"y":0.31123918294906616},{"x":0.5745967626571655,"y":0.31123918294906616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5745967626571655,0.29394811391830444,0.6149193644523621,0.31123918294906616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5685483813285828,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5685483813285828,"y":0.31123918294906616},{"x":0.5625,"y":0.31123918294906616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5625,0.29394811391830444,0.5685483813285828,0.31123918294906616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.31844380497932434},{"x":0.8407257795333862,"y":0.31844380497932434},{"x":0.8407257795333862,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8064516186714172,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.31844380497932434,0.8407257795333862,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7983871102333069,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7983871102333069,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7903226017951965,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7903226017951965,0.31844380497932434,0.7983871102333069,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.31844380497932434},{"x":0.788306474685669,"y":0.31844380497932434},{"x":0.788306474685669,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7862903475761414,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862903475761414,0.31844380497932434,0.788306474685669,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7782257795333862,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7782257795333862,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7298387289047241,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7298387289047241,0.31844380497932434,0.7782257795333862,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7217742204666138,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7217742204666138,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7157257795333862,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7157257795333862,0.31844380497932434,0.7217742204666138,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7076612710952759,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7076612710952759,"y":0.33573487401008606},{"x":0.6693548560142517,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6693548560142517,0.31844380497932434,0.7076612710952759,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.31844380497932434},{"x":0.663306474685669,"y":0.31844380497932434},{"x":0.663306474685669,"y":0.33573487401008606},{"x":0.6310483813285828,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6310483813285828,0.31844380497932434,0.663306474685669,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.31844380497932434},{"x":0.6189516186714172,"y":0.31844380497932434},{"x":0.6189516186714172,"y":0.33573487401008606},{"x":0.5705645084381104,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.5705645084381104,0.31844380497932434,0.6189516186714172,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.31844380497932434},{"x":0.5625,"y":0.31844380497932434},{"x":0.5625,"y":0.33573487401008606},{"x":0.5282257795333862,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5282257795333862,0.31844380497932434,0.5625,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.31844380497932434},{"x":0.524193525314331,"y":0.31844380497932434},{"x":0.524193525314331,"y":0.33573487401008606},{"x":0.5181451439857483,"y":0.33573487401008606}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5181451439857483,0.31844380497932434,0.524193525314331,0.33573487401008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.34149855375289917},{"x":0.8407257795333862,"y":0.34149855375289917},{"x":0.8407257795333862,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8064516186714172,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.34149855375289917,0.8407257795333862,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7983871102333069,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7983871102333069,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7903226017951965,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"5","boundary":[0.7903226017951965,0.34149855375289917,0.7983871102333069,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.34149855375289917},{"x":0.788306474685669,"y":0.34149855375289917},{"x":0.788306474685669,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7862903475761414,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862903475761414,0.34149855375289917,0.788306474685669,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7782257795333862,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7782257795333862,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7298387289047241,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7298387289047241,0.34149855375289917,0.7782257795333862,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7217742204666138,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7217742204666138,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6814516186714172,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6814516186714172,0.34149855375289917,0.7217742204666138,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6754032373428345,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6754032373428345,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6552419066429138,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.6552419066429138,0.34149855375289917,0.6754032373428345,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6532257795333862,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6532257795333862,"y":0.3587896227836609},{"x":0.5786290168762207,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"........................................","boundary":[0.5786290168762207,0.34149855375289917,0.6532257795333862,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8427419066429138,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8427419066429138,"y":0.38472622632980347},{"x":0.8064516186714172,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.36599424481391907,0.8427419066429138,0.38472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8004032373428345,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7963709831237793,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"6","boundary":[0.7963709831237793,0.36599424481391907,0.8004032373428345,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7903226017951965,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7903226017951965,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7862903475761414,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862903475761414,0.36599424481391907,0.7903226017951965,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.364553302526474},{"x":0.7782257795333862,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7782257795333862,"y":0.3832853138446808},{"x":0.7217742204666138,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7217742204666138,0.364553302526474,0.7782257795333862,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6653226017951965,"y":0.364553302526474},{"x":0.7137096524238586,"y":0.364553302526474},{"x":0.7137096524238586,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6653226017951965,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6653226017951965,0.364553302526474,0.7137096524238586,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.364553302526474},{"x":0.6572580933570862,"y":0.364553302526474},{"x":0.6572580933570862,"y":0.3832853138446808},{"x":0.6169354915618896,"y":0.3832853138446808}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6169354915618896,0.364553302526474,0.6572580933570862,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.364553302526474},{"x":0.6108871102333069,"y":0.364553302526474},{"x":0.6108871102333069,"y":0.3832853138446808},{"x":0.5766128897666931,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چابک","boundary":[0.5766128897666931,0.364553302526474,0.6108871102333069,0.3832853138446808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.364553302526474},{"x":0.5705645084381104,"y":0.364553302526474},{"x":0.5705645084381104,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5645161271095276,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5645161271095276,0.364553302526474,0.5705645084381104,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.3876080811023712},{"x":0.8407257795333862,"y":0.3876080811023712},{"x":0.8407257795333862,"y":0.40489915013313293},{"x":0.8064516186714172,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.3876080811023712,0.8407257795333862,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7983871102333069,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7983871102333069,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7903226017951965,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7903226017951965,0.3890489935874939,0.7983871102333069,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.3890489935874939},{"x":0.788306474685669,"y":0.3890489935874939},{"x":0.788306474685669,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7862903475761414,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862903475761414,0.3890489935874939,0.788306474685669,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7782257795333862,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7782257795333862,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7399193644523621,"y":0.40489915013313293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.7399193644523621,0.3890489935874939,0.7782257795333862,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7318548560142517,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7318548560142517,"y":0.4063400626182556},{"x":0.725806474685669,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.725806474685669,0.3890489935874939,0.7318548560142517,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7177419066429138,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7177419066429138,"y":0.40489915013313293},{"x":0.663306474685669,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.663306474685669,0.3890489935874939,0.7177419066429138,0.40489915013313293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6592742204666138,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6592742204666138,"y":0.4063400626182556},{"x":0.6229838728904724,"y":0.4063400626182556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6229838728904724,0.3890489935874939,0.6592742204666138,0.4063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8407257795333862,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8407257795333862,"y":0.42795389890670776},{"x":0.8064516186714172,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.41066282987594604,0.8407257795333862,0.42795389890670776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7983871102333069,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7983871102333069,"y":0.42795389890670776},{"x":0.788306474685669,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.788306474685669,0.41066282987594604,0.7983871102333069,0.42795389890670776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.41066282987594604},{"x":0.788306474685669,"y":0.41066282987594604},{"x":0.788306474685669,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7862903475761414,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862903475761414,0.41066282987594604,0.788306474685669,0.42795389890670776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7782257795333862,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7782257795333862,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7399193644523621,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7399193644523621,0.41066282987594604,0.7782257795333862,0.42795389890670776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7318548560142517,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7318548560142517,"y":0.42795389890670776},{"x":0.6834677457809448,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6834677457809448,0.41066282987594604,0.7318548560142517,0.42795389890670776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6814516186714172,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6814516186714172,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6532257795333862,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6532257795333862,0.41066282987594604,0.6814516186714172,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6451612710952759,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6451612710952759,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6048387289047241,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6048387289047241,0.41066282987594604,0.6451612710952759,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5987903475761414,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5987903475761414,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5443548560142517,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.5443548560142517,0.41066282987594604,0.5987903475761414,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5423387289047241,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5423387289047241,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5141128897666931,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.5141128897666931,0.41066282987594604,0.5423387289047241,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5120967626571655,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5120967626571655,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5060483813285828,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5060483813285828,0.41066282987594604,0.5120967626571655,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8407257795333862,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8407257795333862,"y":0.4524495601654053},{"x":0.8064516186714172,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.43515849113464355,0.8407257795333862,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7983871102333069,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7983871102333069,"y":0.4524495601654053},{"x":0.7923387289047241,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.7923387289047241,0.43515849113464355,0.7983871102333069,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.43515849113464355},{"x":0.788306474685669,"y":0.43515849113464355},{"x":0.788306474685669,"y":0.4524495601654053},{"x":0.7862903475761414,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862903475761414,0.43515849113464355,0.788306474685669,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7782257795333862,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4524495601654053},{"x":0.7419354915618896,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7419354915618896,0.43515849113464355,0.7782257795333862,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7358871102333069,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7358871102333069,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6854838728904724,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6854838728904724,0.43515849113464355,0.7358871102333069,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6774193644523621,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6774193644523621,"y":0.4524495601654053},{"x":0.663306474685669,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.663306474685669,0.43515849113464355,0.6774193644523621,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6572580933570862,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6572580933570862,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6088709831237793,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6088709831237793,0.43515849113464355,0.6572580933570862,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.43515849113464355},{"x":0.600806474685669,"y":0.43515849113464355},{"x":0.600806474685669,"y":0.45389050245285034},{"x":0.5564516186714172,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5564516186714172,0.43515849113464355,0.600806474685669,0.45389050245285034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8407257795333862,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8407257795333862,"y":0.47838616371154785},{"x":0.8064516186714172,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.45821326971054077,0.8407257795333862,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7963709831237793,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7963709831237793,"y":0.47838616371154785},{"x":0.7802419066429138,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7802419066429138,0.45821326971054077,0.7963709831237793,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7762096524238586,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7762096524238586,"y":0.47838616371154785},{"x":0.774193525314331,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.45821326971054077,0.7762096524238586,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7661290168762207,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7661290168762207,"y":0.47838616371154785},{"x":0.725806474685669,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.725806474685669,0.45821326971054077,0.7661290168762207,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7237903475761414,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7237903475761414,"y":0.47838616371154785},{"x":0.6915322542190552,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6915322542190552,0.45821326971054077,0.7237903475761414,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6774193644523621,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6774193644523621,"y":0.47838616371154785},{"x":0.6290322542190552,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6290322542190552,0.45821326971054077,0.6774193644523621,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6209677457809448,"y":0.45821326971054077},{"x":0.6209677457809448,"y":0.47838616371154785},{"x":0.5887096524238586,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5887096524238586,0.45821326971054077,0.6209677457809448,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5826612710952759,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5826612710952759,"y":0.47838616371154785},{"x":0.5564516186714172,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5564516186714172,0.45821326971054077,0.5826612710952759,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.4812680184841156},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4812680184841156},{"x":0.8427419066429138,"y":0.5014409422874451},{"x":0.8064516186714172,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.4812680184841156,0.8427419066429138,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7963709831237793,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7963709831237793,"y":0.5014409422874451},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.7802419066429138,0.4812680184841156,0.7963709831237793,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7762096524238586,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5014409422874451},{"x":0.774193525314331,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.4812680184841156,0.7762096524238586,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7681451439857483,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7681451439857483,"y":0.5014409422874451},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7197580933570862,0.4812680184841156,0.7681451439857483,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7137096524238586,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6915322542190552,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6915322542190552,0.4812680184841156,0.7137096524238586,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6794354915618896,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6794354915618896,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6391128897666931,0.4812680184841156,0.6794354915618896,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6310483813285828,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6310483813285828,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5927419066429138,0.4812680184841156,0.6310483813285828,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.4812680184841156},{"x":0.586693525314331,"y":0.4812680184841156},{"x":0.586693525314331,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5725806355476379,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5725806355476379,0.4812680184841156,0.586693525314331,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5645161271095276,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5645161271095276,"y":0.5014409422874451},{"x":0.524193525314331,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.524193525314331,0.4812680184841156,0.5645161271095276,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.4812680184841156},{"x":0.524193525314331,"y":0.4812680184841156},{"x":0.524193525314331,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5201612710952759,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5201612710952759,0.4812680184841156,0.524193525314331,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.5028818249702454},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5028818249702454},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5230547785758972},{"x":0.8064516186714172,"y":0.5230547785758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.5028818249702454,0.8407257795333862,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.5028818249702454},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5028818249702454},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.7802419066429138,0.5028818249702454,0.7983871102333069,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5244956612586975},{"x":0.774193525314331,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.5043227672576904,0.7762096524238586,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7661290168762207,"y":0.5028818249702454},{"x":0.7661290168762207,"y":0.5230547785758972},{"x":0.7157257795333862,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.7157257795333862,0.5043227672576904,0.7661290168762207,0.5230547785758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5244956612586975},{"x":0.6693548560142517,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6693548560142517,0.5043227672576904,0.7096773982048035,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.5043227672576904},{"x":0.6572580933570862,"y":0.5043227672576904},{"x":0.6572580933570862,"y":0.5244956612586975},{"x":0.6088709831237793,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6088709831237793,0.5043227672576904,0.6572580933570862,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.5043227672576904},{"x":0.600806474685669,"y":0.5043227672576904},{"x":0.600806474685669,"y":0.5244956612586975},{"x":0.5564516186714172,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5564516186714172,0.5043227672576904,0.600806474685669,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8064516186714172,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.5288184285163879,0.8407257795333862,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8004032373428345,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8004032373428345,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.7802419066429138,0.5288184285163879,0.8004032373428345,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5475504398345947},{"x":0.774193525314331,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.5288184285163879,0.7762096524238586,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7681451439857483,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7681451439857483,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7278226017951965,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.7278226017951965,0.5288184285163879,0.7681451439857483,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7016128897666931,0.5288184285163879,0.7217742204666138,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6875,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6875,"y":0.5475504398345947},{"x":0.649193525314331,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.649193525314331,0.5288184285163879,0.6875,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6411290168762207,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6411290168762207,"y":0.5475504398345947},{"x":0.5907257795333862,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.5907257795333862,0.5288184285163879,0.6411290168762207,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5826612710952759,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5826612710952759,"y":0.5475504398345947},{"x":0.5786290168762207,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5786290168762207,0.5288184285163879,0.5826612710952759,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5518732070922852},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5691642761230469},{"x":0.8064516186714172,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.5518732070922852,0.8407257795333862,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"14","boundary":[0.7802419066429138,0.5518732070922852,0.7983871102333069,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5691642761230469},{"x":0.774193525314331,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.5518732070922852,0.7762096524238586,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7661290168762207,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7661290168762207,"y":0.5706051588058472},{"x":0.7197580933570862,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7197580933570862,0.5518732070922852,0.7661290168762207,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.5533141493797302},{"x":0.711693525314331,"y":0.5533141493797302},{"x":0.711693525314331,"y":0.5706051588058472},{"x":0.7036290168762207,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.7036290168762207,0.5533141493797302,0.711693525314331,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.5533141493797302},{"x":0.6955645084381104,"y":0.5533141493797302},{"x":0.6955645084381104,"y":0.5706051588058472},{"x":0.6895161271095276,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6895161271095276,0.5533141493797302,0.6955645084381104,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.5533141493797302},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5533141493797302},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5706051588058472},{"x":0.6330645084381104,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6330645084381104,0.5533141493797302,0.6834677457809448,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.5533141493797302},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5533141493797302},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5706051588058472},{"x":0.586693525314331,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.586693525314331,0.5533141493797302,0.6270161271095276,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5181451439857483,"y":0.5533141493797302},{"x":0.5786290168762207,"y":0.5533141493797302},{"x":0.5786290168762207,"y":0.5706051588058472},{"x":0.5181451439857483,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هوشمند","boundary":[0.5181451439857483,0.5533141493797302,0.5786290168762207,0.5706051588058472]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.5778098106384277},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5778098106384277},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5951008796691895},{"x":0.8064516186714172,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.5778098106384277,0.8407257795333862,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.7802419066429138,0.5778098106384277,0.7983871102333069,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5951008796691895},{"x":0.774193525314331,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.5778098106384277,0.7762096524238586,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7661290168762207,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7661290168762207,"y":0.5951008796691895},{"x":0.7096773982048035,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7096773982048035,0.5763688683509827,0.7661290168762207,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6532257795333862,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6532257795333862,0.5763688683509827,0.7016128897666931,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6048387289047241,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6048387289047241,0.5763688683509827,0.6451612710952759,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5987903475761414,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5987903475761414,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5927419066429138,0.5763688683509827,0.5987903475761414,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5846773982048035,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5846773982048035,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5201612710952759,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لجستیک","boundary":[0.5201612710952759,0.5763688683509827,0.5846773982048035,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5080645084381104,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.5080645084381104,0.5763688683509827,0.5120967626571655,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5040322542190552,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5040322542190552,"y":0.5936599373817444},{"x":0.45766130089759827,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"..............","boundary":[0.45766130089759827,0.5763688683509827,0.5040322542190552,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6181555986404419},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.6008645296096802,0.8407257795333862,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8004032373428345,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8004032373428345,"y":0.6181555986404419},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"16","boundary":[0.7802419066429138,0.6008645296096802,0.8004032373428345,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6181555986404419},{"x":0.774193525314331,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.6008645296096802,0.7762096524238586,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6181555986404419},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7177419066429138,0.6008645296096802,0.7661290168762207,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7096773982048035,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7096773982048035,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6693548560142517,0.6008645296096802,0.7096773982048035,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6532257795333862,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.6532257795333862,0.6008645296096802,0.6612903475761414,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6181555986404419},{"x":0.6411290168762207,"y":0.6181555986404419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6411290168762207,0.6008645296096802,0.6471773982048035,0.6181555986404419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.6253602504730225},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6253602504730225},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6426513195037842},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.6253602504730225,0.8407257795333862,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.6239193081855774},{"x":0.8004032373428345,"y":0.6239193081855774},{"x":0.8004032373428345,"y":0.6426513195037842},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6426513195037842}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۷","boundary":[0.7802419066429138,0.6239193081855774,0.8004032373428345,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.6239193081855774},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6239193081855774},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6412103772163391},{"x":0.774193525314331,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.6239193081855774,0.7762096524238586,0.6412103772163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.6239193081855774},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6239193081855774},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6915322542190552,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکوسیستم","boundary":[0.6915322542190552,0.6239193081855774,0.7661290168762207,0.6426513195037842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.6239193081855774},{"x":0.6854838728904724,"y":0.6239193081855774},{"x":0.6854838728904724,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6350806355476379,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6350806355476379,0.6239193081855774,0.6854838728904724,0.6412103772163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.6239193081855774},{"x":0.6270161271095276,"y":0.6239193081855774},{"x":0.6270161271095276,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5887096524238586,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5887096524238586,0.6239193081855774,0.6270161271095276,0.6412103772163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5806451439857483,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5806451439857483,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5725806355476379,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.5725806355476379,0.6239193081855774,0.5806451439857483,0.6412103772163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5725806355476379,"y":0.6239193081855774},{"x":0.5725806355476379,"y":0.6412103772163391},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6412103772163391}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"................","boundary":[0.5141128897666931,0.6239193081855774,0.5725806355476379,0.6412103772163391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104838728904724,"y":0.6455331444740295},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6455331444740295},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6642651557922363},{"x":0.8104838728904724,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8104838728904724,0.6455331444740295,0.8427419066429138,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.6455331444740295},{"x":0.8044354915618896,"y":0.6455331444740295},{"x":0.8044354915618896,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7862903475761414,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.7862903475761414,0.6455331444740295,0.8044354915618896,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7802419066429138,0.6455331444740295,0.7822580933570862,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318548560142517,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6455331444740295},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7318548560142517,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7318548560142517,0.6455331444740295,0.7762096524238586,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.6455331444740295},{"x":0.725806474685669,"y":0.6455331444740295},{"x":0.725806474685669,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6895161271095276,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6895161271095276,0.6455331444740295,0.725806474685669,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6754032373428345,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6754032373428345,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6693548560142517,0.6455331444740295,0.6754032373428345,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6290322542190552,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6290322542190552,0.6455331444740295,0.6673387289047241,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6028226017951965,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6169354915618896,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6169354915618896,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6028226017951965,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6028226017951965,0.6455331444740295,0.6169354915618896,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.6455331444740295},{"x":0.5887096524238586,"y":0.6455331444740295},{"x":0.5887096524238586,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5201612710952759,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توانمندساز","boundary":[0.5201612710952759,0.6455331444740295,0.5887096524238586,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.6455331444740295},{"x":0.5201612710952759,"y":0.6455331444740295},{"x":0.5201612710952759,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5141128897666931,0.6455331444740295,0.5201612710952759,0.6642651557922363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8064516186714172,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.6685879230499268,0.8407257795333862,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7802419066429138,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"19","boundary":[0.7802419066429138,0.6685879230499268,0.7983871102333069,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6873198747634888},{"x":0.774193525314331,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.6685879230499268,0.7762096524238586,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7177419066429138,0.6685879230499268,0.7661290168762207,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7096773982048035,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7096773982048035,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6693548560142517,0.6685879230499268,0.7096773982048035,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6532257795333862,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"2","boundary":[0.6532257795333862,0.6685879230499268,0.6612903475761414,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6310483813285828,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6310483813285828,0.6685879230499268,0.6451612710952759,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.6685879230499268},{"x":0.625,"y":0.6685879230499268},{"x":0.625,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5846773982048035,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5846773982048035,0.6685879230499268,0.625,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.670028805732727},{"x":0.5826612710952759,"y":0.670028805732727},{"x":0.5826612710952759,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5483871102333069,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5483871102333069,0.670028805732727,0.5826612710952759,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.670028805732727},{"x":0.5342742204666138,"y":0.670028805732727},{"x":0.5342742204666138,"y":0.6887608170509338},{"x":0.5282257795333862,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5282257795333862,0.670028805732727,0.5342742204666138,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.670028805732727},{"x":0.5221773982048035,"y":0.670028805732727},{"x":0.5221773982048035,"y":0.6887608170509338},{"x":0.49193549156188965,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.49193549156188965,0.670028805732727,0.5221773982048035,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.670028805732727},{"x":0.4959677457809448,"y":0.670028805732727},{"x":0.4959677457809448,"y":0.6887608170509338},{"x":0.49193549156188965,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.49193549156188965,0.670028805732727,0.4959677457809448,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.6945244669914246},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6945244669914246},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7118155360221863},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.6945244669914246,0.8407257795333862,0.7118155360221863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7963709831237793,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.7782257795333862,0.6945244669914246,0.7963709831237793,0.7118155360221863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7118155360221863},{"x":0.774193525314331,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.6945244669914246,0.7762096524238586,0.7118155360221863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7661290168762207,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7118155360221863},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7177419066429138,0.6945244669914246,0.7661290168762207,0.7118155360221863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7096773982048035,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6693548560142517,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6693548560142517,0.6945244669914246,0.7096773982048035,0.7118155360221863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6612903475761414,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.6532257795333862,0.6945244669914246,0.6612903475761414,0.7118155360221863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6471773982048035,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6471773982048035,"y":0.7118155360221863},{"x":0.6310483813285828,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6310483813285828,0.6945244669914246,0.6471773982048035,0.7118155360221863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.6945244669914246},{"x":0.625,"y":0.6945244669914246},{"x":0.625,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5685483813285828,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تدارکات","boundary":[0.5685483813285828,0.6945244669914246,0.625,0.7118155360221863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5645161271095276,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5645161271095276,"y":0.7118155360221863},{"x":0.5584677457809448,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5584677457809448,0.6945244669914246,0.5645161271095276,0.7118155360221863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.7175792455673218},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7175792455673218},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7348703145980835},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.7175792455673218,0.8407257795333862,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7348703145980835},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۱","boundary":[0.7782257795333862,0.7175792455673218,0.7963709831237793,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7348703145980835},{"x":0.774193525314331,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.7175792455673218,0.7762096524238586,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7348703145980835},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7177419066429138,0.7175792455673218,0.7661290168762207,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6693548560142517,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6693548560142517,0.7175792455673218,0.7096773982048035,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6612903475761414,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6612903475761414,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.6532257795333862,0.7175792455673218,0.6612903475761414,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6512096524238586,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6512096524238586,"y":0.7348703145980835},{"x":0.649193525314331,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.649193525314331,0.7175792455673218,0.6512096524238586,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5766128897666931,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لجستیک","boundary":[0.5766128897666931,0.7175792455673218,0.6411290168762207,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.5342742204666138,0.7175792455673218,0.5705645084381104,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5262096524238586,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5262096524238586,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5201612710952759,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5201612710952759,0.7175792455673218,0.5262096524238586,0.7348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.7420749068260193},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7420749068260193},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7579250931739807},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.7420749068260193,0.8407257795333862,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7579250931739807},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.7782257795333862,0.7420749068260193,0.7983871102333069,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7762096524238586,"y":0.7579250931739807},{"x":0.7721773982048035,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7721773982048035,0.7420749068260193,0.7762096524238586,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7661290168762207,"y":0.759365975856781},{"x":0.7137096524238586,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.7137096524238586,0.7420749068260193,0.7661290168762207,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.7435158491134644},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7435158491134644},{"x":0.7056451439857483,"y":0.759365975856781},{"x":0.6512096524238586,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوشمند","boundary":[0.6512096524238586,0.7435158491134644,0.7056451439857483,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.7435158491134644},{"x":0.649193525314331,"y":0.7435158491134644},{"x":0.649193525314331,"y":0.759365975856781},{"x":0.5927419066429138,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"............","boundary":[0.5927419066429138,0.7435158491134644,0.649193525314331,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8427419066429138,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8427419066429138,"y":0.7824207544326782},{"x":0.8064516186714172,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.7680115103721619,0.8427419066429138,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7802419066429138,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲۳","boundary":[0.7802419066429138,0.7680115103721619,0.8004032373428345,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7824207544326782},{"x":0.774193525314331,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.7680115103721619,0.7782257795333862,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7358871102333069,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.7358871102333069,0.7680115103721619,0.7661290168762207,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.7016128897666931,0.7680115103721619,0.7338709831237793,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6935483813285828,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6875,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6875,0.7680115103721619,0.6935483813285828,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7824207544326782},{"x":0.625,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لجستیک","boundary":[0.625,0.7680115103721619,0.6794354915618896,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6129032373428345,0.7680115103721619,0.6169354915618896,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.7881844639778137},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7881844639778137},{"x":0.8407257795333862,"y":0.8054755330085754},{"x":0.8064516186714172,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.7881844639778137,0.8407257795333862,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7983871102333069,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۶","boundary":[0.7802419066429138,0.7881844639778137,0.7983871102333069,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8054755330085754},{"x":0.774193525314331,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.7881844639778137,0.7782257795333862,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7661290168762207,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7661290168762207,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7177419066429138,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7177419066429138,0.7881844639778137,0.7661290168762207,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7096773982048035,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6693548560142517,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6693548560142517,0.7881844639778137,0.7096773982048035,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.7881844639778137},{"x":0.663306474685669,"y":0.7881844639778137},{"x":0.663306474685669,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6129032373428345,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6129032373428345,0.7881844639778137,0.663306474685669,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6048387289047241,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6048387289047241,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5947580933570862,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5947580933570862,0.7881844639778137,0.6048387289047241,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.7881844639778137},{"x":0.586693525314331,"y":0.7881844639778137},{"x":0.586693525314331,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5362903475761414,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.5362903475761414,0.7881844639778137,0.586693525314331,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5282257795333862,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5282257795333862,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5,0.7881844639778137,0.5282257795333862,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.7881844639778137},{"x":0.49395161867141724,"y":0.7881844639778137},{"x":0.49395161867141724,"y":0.8054755330085754},{"x":0.4818548262119293,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4818548262119293,0.7881844639778137,0.49395161867141724,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.7881844639778137},{"x":0.47580644488334656,"y":0.7881844639778137},{"x":0.47580644488334656,"y":0.8054755330085754},{"x":0.4254032373428345,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.4254032373428345,0.7881844639778137,0.47580644488334656,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.8141210079193115},{"x":0.8407257795333862,"y":0.8141210079193115},{"x":0.8407257795333862,"y":0.829971194267273},{"x":0.8064516186714172,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8064516186714172,0.8141210079193115,0.8407257795333862,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7983871102333069,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7983871102333069,"y":0.829971194267273},{"x":0.7782257795333862,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲۵","boundary":[0.7782257795333862,0.8141210079193115,0.7983871102333069,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7762096524238586,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7762096524238586,"y":0.829971194267273},{"x":0.774193525314331,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.774193525314331,0.8141210079193115,0.7762096524238586,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7661290168762207,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7661290168762207,"y":0.829971194267273},{"x":0.7177419066429138,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7177419066429138,0.8141210079193115,0.7661290168762207,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.8141210079193115},{"x":0.711693525314331,"y":0.8141210079193115},{"x":0.711693525314331,"y":0.829971194267273},{"x":0.6693548560142517,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6693548560142517,0.8141210079193115,0.711693525314331,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6592742204666138,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6592742204666138,"y":0.829971194267273},{"x":0.6532257795333862,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.6532257795333862,0.8141210079193115,0.6592742204666138,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6451612710952759,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6451612710952759,"y":0.829971194267273},{"x":0.6370967626571655,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6370967626571655,0.8141210079193115,0.6451612710952759,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6310483813285828,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6310483813285828,"y":0.829971194267273},{"x":0.5927419066429138,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5927419066429138,0.8141210079193115,0.6310483813285828,0.829971194267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5987903475761414,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5987903475761414,"y":0.829971194267273},{"x":0.5927419066429138,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5927419066429138,0.8141210079193115,0.5987903475761414,0.829971194267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.22334294021129608},{"x":0.8427419066429138,"y":0.22334294021129608},{"x":0.8427419066429138,"y":0.829971194267273},{"x":0.4254032373428345,"y":0.829971194267273}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.42040323734283447,0.21634294021129608,0.8477419066429138,0.836971194267273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.530259370803833},{"x":0.19153225421905518,"y":0.5331411957740784},{"x":0.1895161271095276,"y":0.5446686148643494},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5432276725769043}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۳","boundary":[0.16129031777381897,0.530259370803833,0.1895161271095276,0.5446686148643494]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.5331411957740784},{"x":0.21169355511665344,"y":0.5345821380615234},{"x":0.20967741310596466,"y":0.5475504398345947},{"x":0.19354838132858276,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"....","boundary":[0.19556452333927155,0.5331411957740784,0.20967741310596466,0.5475504398345947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.530259370803833},{"x":0.21169355511665344,"y":0.5345821380615234},{"x":0.20967741310596466,"y":0.5475504398345947},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5432276725769043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.15629031777381897,0.523259370803833,0.21467741310596467,0.5545504398345947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5547550320625305},{"x":0.19153225421905518,"y":0.5561959743499756},{"x":0.19153225421905518,"y":0.5677233338356018},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.15927419066429138,0.5547550320625305,0.19153225421905518,0.5677233338356018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.5561959743499756},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5561959743499756},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5677233338356018},{"x":0.19354838132858276,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.550000011920929,"str":".","boundary":[0.19354838132858276,0.5561959743499756,0.19556452333927155,0.5677233338356018]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.5547550320625305},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5561959743499756},{"x":0.19556452333927155,"y":0.5677233338356018},{"x":0.15927419066429138,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.5477550320625305,0.20056452333927155,0.5747233338356018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5778098106384277},{"x":0.19153225421905518,"y":0.5778098106384277},{"x":0.19153225421905518,"y":0.590778112411499},{"x":0.15927419066429138,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۱۶۱","boundary":[0.1572580635547638,0.5778098106384277,0.19153225421905518,0.590778112411499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153225421905518,"y":0.5778098106384277},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5763688683509827},{"x":0.25604838132858276,"y":0.590778112411499},{"x":0.19354838132858276,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".............","boundary":[0.19153225421905518,0.5778098106384277,0.25604838132858276,0.590778112411499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5778098106384277},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5763688683509827},{"x":0.25604838132858276,"y":0.590778112411499},{"x":0.15927419066429138,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.5708098106384277,0.26104838132858277,0.597778112411499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.6008645296096802},{"x":0.19153225421905518,"y":0.6037464141845703},{"x":0.1895161271095276,"y":0.6152737736701965},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6138328313827515}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۶۳","boundary":[0.16129031777381897,0.6008645296096802,0.1895161271095276,0.6152737736701965]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.6037464141845703},{"x":0.21169355511665344,"y":0.6051872968673706},{"x":0.20967741310596466,"y":0.6181555986404419},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6167147159576416}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"....","boundary":[0.19556452333927155,0.6037464141845703,0.20967741310596466,0.6181555986404419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.6008645296096802},{"x":0.21169355511665344,"y":0.6051872968673706},{"x":0.20967741310596466,"y":0.6181555986404419},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6138328313827515}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.15629031777381897,0.5938645296096802,0.21467741310596467,0.6251555986404419],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.6239193081855774},{"x":0.19153225421905518,"y":0.6253602504730225},{"x":0.1895161271095276,"y":0.639769434928894},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱۰۳","boundary":[0.16129031777381897,0.6239193081855774,0.1895161271095276,0.639769434928894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.6253602504730225},{"x":0.24193547666072845,"y":0.6282420754432678},{"x":0.24193547666072845,"y":0.6426513195037842},{"x":0.19354838132858276,"y":0.639769434928894}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..........","boundary":[0.19556452333927155,0.6253602504730225,0.24193547666072845,0.6426513195037842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16129031777381897,"y":0.6239193081855774},{"x":0.24193547666072845,"y":0.6282420754432678},{"x":0.24193547666072845,"y":0.6426513195037842},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.15629031777381897,0.6169193081855774,0.24693547666072846,0.6496513195037842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.651296854019165},{"x":0.1895161271095276,"y":0.651296854019165},{"x":0.1895161271095276,"y":0.6613832712173462},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.15927419066429138,0.651296854019165,0.1895161271095276,0.6613832712173462]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.651296854019165},{"x":0.19556452333927155,"y":0.651296854019165},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6613832712173462},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.19354838132858276,0.651296854019165,0.19556452333927155,0.6613832712173462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.651296854019165},{"x":0.19556452333927155,"y":0.651296854019165},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6613832712173462},{"x":0.15927419066429138,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.644296854019165,0.20056452333927155,0.6683832712173462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6714697480201721},{"x":0.1895161271095276,"y":0.6714697480201721},{"x":0.1895161271095276,"y":0.6873198747634888},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲۱۵","boundary":[0.1572580635547638,0.6714697480201721,0.1895161271095276,0.6873198747634888]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.6714697480201721},{"x":0.2782258093357086,"y":0.6743515729904175},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6887608170509338},{"x":0.19354838132858276,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".................","boundary":[0.19556452333927155,0.6714697480201721,0.27620968222618103,0.6887608170509338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6714697480201721},{"x":0.2782258093357086,"y":0.6743515729904175},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6887608170509338},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.6644697480201721,0.28120968222618103,0.6957608170509338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6974063515663147},{"x":0.19153225421905518,"y":0.6974063515663147},{"x":0.19153225421905518,"y":0.7074927687644958},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۹","boundary":[0.15927419066429138,0.6974063515663147,0.19153225421905518,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.6974063515663147},{"x":0.25,"y":0.6974063515663147},{"x":0.25,"y":0.7074927687644958},{"x":0.19354838132858276,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"............","boundary":[0.19354838132858276,0.6974063515663147,0.25,0.7074927687644958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.6974063515663147},{"x":0.25,"y":0.6974063515663147},{"x":0.25,"y":0.7074927687644958},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.6904063515663147,0.255,0.7144927687644959],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7204610705375671},{"x":0.19153225421905518,"y":0.7204610705375671},{"x":0.19153225421905518,"y":0.7319884896278381},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۷","boundary":[0.15927419066429138,0.7204610705375671,0.19153225421905518,0.7319884896278381]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.7204610705375671},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7204610705375671},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7319884896278381},{"x":0.19354838132858276,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.19354838132858276,0.7204610705375671,0.19758065044879913,0.7319884896278381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7204610705375671},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7204610705375671},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7319884896278381},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7134610705375671,0.20258065044879914,0.7389884896278381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7449567914009094},{"x":0.1875,"y":0.7449567914009094},{"x":0.1875,"y":0.7550432085990906},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.15927419066429138,0.7449567914009094,0.1875,0.7550432085990906]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.7449567914009094},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7449567914009094},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7550432085990906},{"x":0.19354838132858276,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.19354838132858276,0.7449567914009094,0.19556452333927155,0.7550432085990906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7449567914009094},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7449567914009094},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7550432085990906},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7550432085990906}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7379567914009094,0.20056452333927155,0.7620432085990906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7680115103721619},{"x":0.19153225421905518,"y":0.7680115103721619},{"x":0.19153225421905518,"y":0.7795389294624329},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.15927419066429138,0.7680115103721619,0.19153225421905518,0.7795389294624329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.7680115103721619},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7680115103721619},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7795389294624329},{"x":0.19354838132858276,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.19354838132858276,0.7680115103721619,0.19758065044879913,0.7795389294624329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7680115103721619},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7680115103721619},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7795389294624329},{"x":0.15927419066429138,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7610115103721619,0.20258065044879914,0.7865389294624329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7910662889480591},{"x":0.19153225421905518,"y":0.7910662889480591},{"x":0.19153225421905518,"y":0.8025936484336853},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۲۶۳","boundary":[0.15927419066429138,0.7910662889480591,0.19153225421905518,0.8025936484336853]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.7910662889480591},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7910662889480591},{"x":0.19758065044879913,"y":0.8025936484336853},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.19354838132858276,0.7910662889480591,0.19758065044879913,0.8025936484336853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.7910662889480591},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7910662889480591},{"x":0.19758065044879913,"y":0.8025936484336853},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.7840662889480591,0.20258065044879914,0.8095936484336853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8155619502067566},{"x":0.1895161271095276,"y":0.8155619502067566},{"x":0.1895161271095276,"y":0.8256484270095825},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۰۱","boundary":[0.15927419066429138,0.8155619502067566,0.1895161271095276,0.8256484270095825]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19354838132858276,"y":0.8155619502067566},{"x":0.20766128599643707,"y":0.8155619502067566},{"x":0.20766128599643707,"y":0.8256484270095825},{"x":0.19354838132858276,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"...","boundary":[0.19354838132858276,0.8155619502067566,0.20766128599643707,0.8256484270095825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927419066429138,"y":0.8155619502067566},{"x":0.20766128599643707,"y":0.8155619502067566},{"x":0.20766128599643707,"y":0.8256484270095825},{"x":0.15927419066429138,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.15427419066429138,0.8085619502067566,0.21266128599643708,0.8326484270095825],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/wIbYaecyBrWBmcMG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/WkWZPcXxSSIqrCef.jpg","blurred":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/ymlILFJoPcvfaMoR.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0003069719023281528,0.00017677666113768254,0.9982908429301555,0.998704710636084]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.19596542418003082},{"x":0.788306474685669,"y":0.19596542418003082},{"x":0.788306474685669,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7842742204666138,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"ت","boundary":[0.7842742204666138,0.19596542418003082,0.788306474685669,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.19596542418003082},{"x":0.8427419066429138,"y":0.19596542418003082},{"x":0.8427419066429138,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7963709831237793,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.7963709831237793,0.19596542418003082,0.8427419066429138,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7822580933570862,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7822580933570862,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7782257795333862,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"أ","boundary":[0.7782257795333862,0.19596542418003082,0.7822580933570862,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.19596542418003082},{"x":0.1895161271095276,"y":0.19596542418003082},{"x":0.1895161271095276,"y":0.21325647830963135},{"x":0.1572580635547638,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"شقن","boundary":[0.1572580635547638,0.19596542418003082,0.1895161271095276,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19758065044879913,"y":0.19596542418003082},{"x":0.20967741310596466,"y":0.19596542418003082},{"x":0.20967741310596466,"y":0.21325647830963135},{"x":0.19758065044879913,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.19758065044879913,0.19596542418003082,0.20967741310596466,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177419364452362,"y":0.19596542418003082},{"x":0.25604838132858276,"y":0.19596542418003082},{"x":0.25604838132858276,"y":0.21325647830963135},{"x":0.2177419364452362,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"يتند","boundary":[0.2177419364452362,0.19596542418003082,0.25604838132858276,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2641128897666931,"y":0.19596542418003082},{"x":0.3004032373428345,"y":0.19596542418003082},{"x":0.3004032373428345,"y":0.21325647830963135},{"x":0.2641128897666931,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.2641128897666931,0.19596542418003082,0.3004032373428345,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.19596542418003082},{"x":0.3165322542190552,"y":0.19596542418003082},{"x":0.3165322542190552,"y":0.21325647830963135},{"x":0.30645161867141724,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.30645161867141724,0.19596542418003082,0.3165322542190552,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245967626571655,"y":0.19596542418003082},{"x":0.3306451737880707,"y":0.19596542418003082},{"x":0.3306451737880707,"y":0.21325647830963135},{"x":0.3245967626571655,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3245967626571655,0.19596542418003082,0.3306451737880707,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.19596542418003082},{"x":0.36895161867141724,"y":0.19596542418003082},{"x":0.36895161867141724,"y":0.21325647830963135},{"x":0.33870968222618103,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"تدا","boundary":[0.33870968222618103,0.19596542418003082,0.36895161867141724,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770161271095276,"y":0.19596542418003082},{"x":0.4052419364452362,"y":0.19596542418003082},{"x":0.4052419364452362,"y":0.21325647830963135},{"x":0.3770161271095276,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.3770161271095276,0.19596542418003082,0.4052419364452362,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.19596542418003082},{"x":0.4395161271095276,"y":0.19596542418003082},{"x":0.4395161271095276,"y":0.21325647830963135},{"x":0.41330644488334656,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"عقاو","boundary":[0.41330644488334656,0.19596542418003082,0.4395161271095276,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.19596542418003082},{"x":0.48991936445236206,"y":0.19596542418003082},{"x":0.48991936445236206,"y":0.21325647830963135},{"x":0.44758063554763794,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"يگرزب","boundary":[0.44758063554763794,0.19596542418003082,0.48991936445236206,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.19596542418003082},{"x":0.5564516186714172,"y":0.19596542418003082},{"x":0.5564516186714172,"y":0.21325647830963135},{"x":0.4979838728904724,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"تسوحت","boundary":[0.4979838728904724,0.19596542418003082,0.5564516186714172,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.19596542418003082},{"x":0.6310483813285828,"y":0.19596542418003082},{"x":0.6310483813285828,"y":0.21325647830963135},{"x":0.5625,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"روختدد","boundary":[0.5625,0.19596542418003082,0.6310483813285828,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.19596542418003082},{"x":0.6834677457809448,"y":0.19596542418003082},{"x":0.6834677457809448,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6391128897666931,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"هتشذگ","boundary":[0.6391128897666931,0.19596542418003082,0.6834677457809448,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7177419066429138,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7177419066429138,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6915322542190552,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"ههد","boundary":[0.6915322542190552,0.19596542418003082,0.7177419066429138,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7399193644523621,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7399193644523621,"y":0.21325647830963135},{"x":0.725806474685669,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.725806474685669,0.19596542418003082,0.7399193644523621,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7762096524238586,"y":0.19596542418003082},{"x":0.7762096524238586,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7479838728904724,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":1,"str":"نیم","boundary":[0.7479838728904724,0.19596542418003082,0.7762096524238586,0.21325647830963135]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7560483813285828,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7560483813285828,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7157257795333862,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"بسك","boundary":[0.7157257795333862,0.2219020128250122,0.7560483813285828,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7923387289047241,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7923387289047241,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7620967626571655,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"يارب","boundary":[0.7620967626571655,0.2219020128250122,0.7923387289047241,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.2219020128250122},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2219020128250122},{"x":0.8407257795333862,"y":0.23919308185577393},{"x":0.8024193644523621,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"يتایح","boundary":[0.8024193644523621,0.2219020128250122,0.8407257795333862,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6774193644523621,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6774193644523621,"y":0.23919308185577393},{"x":0.6330645084381104,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.6330645084381104,0.2219020128250122,0.6774193644523621,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7137096524238586,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7137096524238586,"y":0.23919308185577393},{"x":0.6854838728904724,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"راكو","boundary":[0.6854838728904724,0.2219020128250122,0.7137096524238586,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6088709831237793,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6088709831237793,"y":0.23919308185577393},{"x":0.5685483813285828,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"لیدبت","boundary":[0.5685483813285828,0.2219020128250122,0.6088709831237793,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6310483813285828,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6310483813285828,"y":0.23919308185577393},{"x":0.6169354915618896,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6169354915618896,0.2219020128250122,0.6310483813285828,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.2219020128250122},{"x":0.47983869910240173,"y":0.2219020128250122},{"x":0.47983869910240173,"y":0.23919308185577393},{"x":0.44354838132858276,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"تیزم","boundary":[0.44354838132858276,0.2219020128250122,0.47983869910240173,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.2219020128250122},{"x":0.524193525314331,"y":0.2219020128250122},{"x":0.524193525314331,"y":0.23919308185577393},{"x":0.4879032373428345,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":".تدا","boundary":[0.4879032373428345,0.2219020128250122,0.524193525314331,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5604838728904724,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5604838728904724,"y":0.23919308185577393},{"x":0.5322580933570862,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"هدش","boundary":[0.5322580933570862,0.2219020128250122,0.5604838728904724,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.2219020128250122},{"x":0.2842741906642914,"y":0.2219020128250122},{"x":0.2842741906642914,"y":0.23919308185577393},{"x":0.24193547666072845,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"يناهن","boundary":[0.24193547666072845,0.2219020128250122,0.2842741906642914,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.2219020128250122},{"x":0.3467741906642914,"y":0.2219020128250122},{"x":0.3467741906642914,"y":0.23919308185577393},{"x":0.30645161867141724,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"وچمه","boundary":[0.30645161867141724,0.2219020128250122,0.3467741906642914,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.2219020128250122},{"x":0.40120968222618103,"y":0.2219020128250122},{"x":0.40120968222618103,"y":0.23919308185577393},{"x":0.35483869910240173,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"يروانف","boundary":[0.35483869910240173,0.2219020128250122,0.40120968222618103,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.2219020128250122},{"x":0.4395161271095276,"y":0.2219020128250122},{"x":0.4395161271095276,"y":0.23919308185577393},{"x":0.41129031777381897,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.41129031777381897,0.2219020128250122,0.4395161271095276,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.2219020128250122},{"x":0.1875,"y":0.2219020128250122},{"x":0.1875,"y":0.23919308185577393},{"x":0.1572580635547638,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"نایا","boundary":[0.1572580635547638,0.2219020128250122,0.1875,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.2219020128250122},{"x":0.23991934955120087,"y":0.2219020128250122},{"x":0.23991934955120087,"y":0.23919308185577393},{"x":0.19556452333927155,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":1,"str":"،يزاد","boundary":[0.19556452333927155,0.2219020128250122,0.23991934955120087,0.23919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.24783861637115479},{"x":0.19758065044879913,"y":0.24783861637115479},{"x":0.19758065044879913,"y":0.2651296854019165},{"x":0.1572580635547638,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"رایییت","boundary":[0.1572580635547638,0.24783861637115479,0.19758065044879913,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20564515888690948,"y":0.24783861637115479},{"x":0.2479838728904724,"y":0.24783861637115479},{"x":0.2479838728904724,"y":0.2651296854019165},{"x":0.20564515888690948,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":".تادا","boundary":[0.20564515888690948,0.24783861637115479,0.2479838728904724,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25604838132858276,"y":0.24783861637115479},{"x":0.3004032373428345,"y":0.24783861637115479},{"x":0.3004032373428345,"y":0.2651296854019165},{"x":0.25604838132858276,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"هاتفرگ","boundary":[0.25604838132858276,0.24783861637115479,0.3004032373428345,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.24783861637115479},{"x":0.33467742800712585,"y":0.24783861637115479},{"x":0.33467742800712585,"y":0.2651296854019165},{"x":0.3104838728904724,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"رارق","boundary":[0.3104838728904724,0.24783861637115479,0.33467742800712585,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.24783861637115479},{"x":0.4032258093357086,"y":0.24783861637115479},{"x":0.4032258093357086,"y":0.2651296854019165},{"x":0.3427419364452362,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"ينوگرگد","boundary":[0.3427419364452362,0.24783861637115479,0.4032258093357086,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.24783861637115479},{"x":0.4334677457809448,"y":0.24783861637115479},{"x":0.4334677457809448,"y":0.2651296854019165},{"x":0.41129031777381897,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.41129031777381897,0.24783861637115479,0.4334677457809448,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4415322542190552,"y":0.24783861637115479},{"x":0.4677419364452362,"y":0.24783861637115479},{"x":0.4677419364452362,"y":0.2651296854019165},{"x":0.4415322542190552,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"بلق","boundary":[0.4415322542190552,0.24783861637115479,0.4677419364452362,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.24783861637115479},{"x":0.48991936445236206,"y":0.24783861637115479},{"x":0.48991936445236206,"y":0.2651296854019165},{"x":0.47580644488334656,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.47580644488334656,0.24783861637115479,0.48991936445236206,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5584677457809448,"y":0.24783861637115479},{"x":0.5584677457809448,"y":0.2651296854019165},{"x":0.4979838728904724,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"يلاتیجید","boundary":[0.4979838728904724,0.24783861637115479,0.5584677457809448,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.24783861637115479},{"x":0.625,"y":0.24783861637115479},{"x":0.625,"y":0.2651296854019165},{"x":0.5685483813285828,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"تسوحت","boundary":[0.5685483813285828,0.24783861637115479,0.625,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6370967626571655,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6370967626571655,"y":0.2651296854019165},{"x":0.6310483813285828,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6310483813285828,0.24783861637115479,0.6370967626571655,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6814516186714172,"y":0.24783861637115479},{"x":0.6814516186714172,"y":0.2651296854019165},{"x":0.6451612710952759,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"هدومن","boundary":[0.6451612710952759,0.24783861637115479,0.6814516186714172,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.24783861637115479},{"x":0.725806474685669,"y":0.24783861637115479},{"x":0.725806474685669,"y":0.2651296854019165},{"x":0.6975806355476379,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"ينغ","boundary":[0.6975806355476379,0.24783861637115479,0.725806474685669,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7439516186714172,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7439516186714172,"y":0.2651296854019165},{"x":0.7338709831237793,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7338709831237793,0.24783861637115479,0.7439516186714172,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7862903475761414,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7862903475761414,"y":0.2651296854019165},{"x":0.7520161271095276,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"عیرد","boundary":[0.7520161271095276,0.24783861637115479,0.7862903475761414,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.24783861637115479},{"x":0.8407257795333862,"y":0.24783861637115479},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2651296854019165},{"x":0.7943548560142517,"y":0.2651296854019165}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.7943548560142517,0.24783861637115479,0.8407257795333862,0.2651296854019165]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.27377521991729736},{"x":0.7943548560142517,"y":0.27377521991729736},{"x":0.7943548560142517,"y":0.2910662889480591},{"x":0.7540322542190552,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"بسك","boundary":[0.7540322542190552,0.27377521991729736,0.7943548560142517,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.27377521991729736},{"x":0.8407257795333862,"y":0.27377521991729736},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2910662889480591},{"x":0.8004032373428345,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"هفسلف","boundary":[0.8004032373428345,0.27377521991729736,0.8407257795333862,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6975806355476379,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6975806355476379,"y":0.2910662889480591},{"x":0.6391128897666931,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"لوصحم","boundary":[0.6391128897666931,0.27377521991729736,0.6975806355476379,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.27377521991729736},{"x":0.7157257795333862,"y":0.27377521991729736},{"x":0.7157257795333862,"y":0.2910662889480591},{"x":0.7056451439857483,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7056451439857483,0.27377521991729736,0.7157257795333862,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.27377521991729736},{"x":0.7520161271095276,"y":0.27377521991729736},{"x":0.7520161271095276,"y":0.2910662889480591},{"x":0.7237903475761414,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"راكو","boundary":[0.7237903475761414,0.27377521991729736,0.7520161271095276,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.27377521991729736},{"x":0.524193525314331,"y":0.27377521991729736},{"x":0.524193525314331,"y":0.2910662889480591},{"x":0.47379031777381897,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"يرتشم","boundary":[0.47379031777381897,0.27377521991729736,0.524193525314331,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.27377521991729736},{"x":0.5685483813285828,"y":0.27377521991729736},{"x":0.5685483813285828,"y":0.2910662889480591},{"x":0.5322580933570862,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"يود","boundary":[0.5322580933570862,0.27377521991729736,0.5685483813285828,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5766128897666931,"y":0.27377521991729736},{"x":0.5887096524238586,"y":0.27377521991729736},{"x":0.5887096524238586,"y":0.2910662889480591},{"x":0.5766128897666931,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5766128897666931,0.27377521991729736,0.5887096524238586,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6370967626571655,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6370967626571655,"y":0.2910662889480591},{"x":0.5967742204666138,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"يیارگ","boundary":[0.5967742204666138,0.27377521991729736,0.6370967626571655,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733870953321457,"y":0.27377521991729736},{"x":0.2197580635547638,"y":0.27377521991729736},{"x":0.2197580635547638,"y":0.2910662889480591},{"x":0.1733870953321457,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.1733870953321457,0.27377521991729736,0.2197580635547638,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22782258689403534,"y":0.27377521991729736},{"x":0.25806450843811035,"y":0.27377521991729736},{"x":0.25806450843811035,"y":0.2910662889480591},{"x":0.22782258689403534,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"يارب","boundary":[0.22782258689403534,0.27377521991729736,0.25806450843811035,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661290466785431,"y":0.27377521991729736},{"x":0.30241936445236206,"y":0.27377521991729736},{"x":0.30241936445236206,"y":0.2910662889480591},{"x":0.2661290466785431,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"يهار","boundary":[0.2661290466785431,0.27377521991729736,0.30241936445236206,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4052419364452362,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4052419364452362,"y":0.2910662889480591},{"x":0.3084677457809448,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"،يروحماضاقت","boundary":[0.3084677457809448,0.27377521991729736,0.4052419364452362,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4193548262119293,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4193548262119293,"y":0.2910662889480591},{"x":0.41330644488334656,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.41330644488334656,0.27377521991729736,0.4193548262119293,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4717741906642914,"y":0.27377521991729736},{"x":0.4717741906642914,"y":0.2910662889480591},{"x":0.42741936445236206,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"يرادم","boundary":[0.42741936445236206,0.27377521991729736,0.4717741906642914,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.27377521991729736},{"x":0.1713709682226181,"y":0.27377521991729736},{"x":0.1713709682226181,"y":0.2910662889480591},{"x":0.1572580635547638,"y":0.2910662889480591}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.1572580635547638,0.27377521991729736,0.1713709682226181,0.2910662889480591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5423387289047241,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5423387289047241,"y":0.31700289249420166},{"x":0.524193525314331,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"باچ","boundary":[0.524193525314331,0.29971182346343994,0.5423387289047241,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5907257795333862,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5907257795333862,"y":0.31700289249420166},{"x":0.5524193644523621,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.5524193644523621,0.29971182346343994,0.5907257795333862,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6451612710952759,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6451612710952759,"y":0.31700289249420166},{"x":0.5987903475761414,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.5987903475761414,0.29971182346343994,0.6451612710952759,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6774193644523621,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6774193644523621,"y":0.31700289249420166},{"x":0.6512096524238586,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.6512096524238586,0.29971182346343994,0.6774193644523621,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7197580933570862,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7197580933570862,"y":0.31700289249420166},{"x":0.6854838728904724,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"داجیا","boundary":[0.6854838728904724,0.29971182346343994,0.7197580933570862,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7358871102333069,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7358871102333069,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7278226017951965,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7278226017951965,0.29971182346343994,0.7358871102333069,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7540322542190552,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7540322542190552,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7439516186714172,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.7439516186714172,0.29971182346343994,0.7540322542190552,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7983871102333069,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7983871102333069,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7620967626571655,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"هدومن","boundary":[0.7620967626571655,0.29971182346343994,0.7983871102333069,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.29971182346343994},{"x":0.8407257795333862,"y":0.29971182346343994},{"x":0.8407257795333862,"y":0.31700289249420166},{"x":0.8064516186714172,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"داجیا","boundary":[0.8064516186714172,0.29971182346343994,0.8407257795333862,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.29971182346343994},{"x":0.2036290317773819,"y":0.29971182346343994},{"x":0.2036290317773819,"y":0.31700289249420166},{"x":0.1572580635547638,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"دانیامن","boundary":[0.1572580635547638,0.29971182346343994,0.2036290317773819,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21169355511665344,"y":0.29971182346343994},{"x":0.2479838728904724,"y":0.29971182346343994},{"x":0.2479838728904724,"y":0.31700289249420166},{"x":0.21169355511665344,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"داجیا","boundary":[0.21169355511665344,0.29971182346343994,0.2479838728904724,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.29971182346343994},{"x":0.2802419364452362,"y":0.29971182346343994},{"x":0.2802419364452362,"y":0.31700289249420166},{"x":0.2540322542190552,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"دوخ","boundary":[0.2540322542190552,0.29971182346343994,0.2802419364452362,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.29971182346343994},{"x":0.32056450843811035,"y":0.29971182346343994},{"x":0.32056450843811035,"y":0.31700289249420166},{"x":0.28830644488334656,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"يارب","boundary":[0.28830644488334656,0.29971182346343994,0.32056450843811035,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.29971182346343994},{"x":0.3709677457809448,"y":0.29971182346343994},{"x":0.3709677457809448,"y":0.31700289249420166},{"x":0.3286290466785431,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"يتباقر","boundary":[0.3286290466785431,0.29971182346343994,0.3709677457809448,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.29971182346343994},{"x":0.41733869910240173,"y":0.29971182346343994},{"x":0.41733869910240173,"y":0.31700289249420166},{"x":0.3790322542190552,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"تیزم","boundary":[0.3790322542190552,0.29971182346343994,0.41733869910240173,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.29971182346343994},{"x":0.47983869910240173,"y":0.29971182346343994},{"x":0.47983869910240173,"y":0.31700289249420166},{"x":0.4254032373428345,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"دنمشوه","boundary":[0.4254032373428345,0.29971182346343994,0.47983869910240173,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4879032373428345,"y":0.29971182346343994},{"x":0.49395161867141724,"y":0.29971182346343994},{"x":0.49395161867141724,"y":0.31700289249420166},{"x":0.4879032373428345,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4879032373428345,0.29971182346343994,0.49395161867141724,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5221773982048035,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5221773982048035,"y":0.31700289249420166},{"x":0.5020161271095276,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":1,"str":"ک","boundary":[0.5020161271095276,0.29971182346343994,0.5221773982048035,0.31700289249420166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6391128897666931,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6391128897666931,"y":0.34293949604034424},{"x":0.5947580933570862,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":1,"str":".دنشابن","boundary":[0.5947580933570862,0.3256484270095825,0.6391128897666931,0.34293949604034424]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7056451439857483,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7056451439857483,"y":0.34293949604034424},{"x":0.649193525314331,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":1,"str":"رادروخرب","boundary":[0.649193525314331,0.3256484270095825,0.7056451439857483,0.34293949604034424]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7298387289047241,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7298387289047241,"y":0.34293949604034424},{"x":0.7278226017951965,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":1,"str":"لا","boundary":[0.7278226017951965,0.3256484270095825,0.7298387289047241,0.34293949604034424]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7479838728904724,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7479838728904724,"y":0.34293949604034424},{"x":0.7379032373428345,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7379032373428345,0.3256484270095825,0.7479838728904724,0.34293949604034424]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7802419066429138,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7802419066429138,"y":0.34293949604034424},{"x":0.7560483813285828,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":1,"str":"ابقر","boundary":[0.7560483813285828,0.3256484270095825,0.7802419066429138,0.34293949604034424]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8165322542190552,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8165322542190552,"y":0.34293949604034424},{"x":0.7862903475761414,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":1,"str":"ریاد","boundary":[0.7862903475761414,0.3256484270095825,0.8165322542190552,0.34293949604034424]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8245967626571655,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8427419066429138,"y":0.34293949604034424},{"x":0.8245967626571655,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.8245967626571655,0.3256484270095825,0.8427419066429138,0.34293949604034424]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.3530259430408478},{"x":0.8145161271095276,"y":0.3530259430408478},{"x":0.8145161271095276,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7721773982048035,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"طیحم","boundary":[0.7721773982048035,0.3530259430408478,0.8145161271095276,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8225806355476379,"y":0.3530259430408478},{"x":0.8346773982048035,"y":0.3530259430408478},{"x":0.8346773982048035,"y":0.3703170120716095},{"x":0.8225806355476379,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.8225806355476379,0.3530259430408478,0.8346773982048035,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.3530259430408478},{"x":0.7338709831237793,"y":0.3530259430408478},{"x":0.7338709831237793,"y":0.3703170120716095},{"x":0.6935483813285828,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"بسك","boundary":[0.6935483813285828,0.3530259430408478,0.7338709831237793,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.3530259430408478},{"x":0.7701612710952759,"y":0.3530259430408478},{"x":0.7701612710952759,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7399193644523621,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.7399193644523621,0.3530259430408478,0.7701612710952759,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3530259430408478},{"x":0.1733870953321457,"y":0.3530259430408478},{"x":0.1733870953321457,"y":0.3703170120716095},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.1572580635547638,0.3530259430408478,0.1733870953321457,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18145161867141724,"y":0.3530259430408478},{"x":0.24193547666072845,"y":0.3530259430408478},{"x":0.24193547666072845,"y":0.3703170120716095},{"x":0.18145161867141724,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"يیورایور","boundary":[0.18145161867141724,0.3530259430408478,0.24193547666072845,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.3530259430408478},{"x":0.2540322542190552,"y":0.3530259430408478},{"x":0.2540322542190552,"y":0.3703170120716095},{"x":0.2479838728904724,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2479838728904724,0.3530259430408478,0.2540322542190552,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.3530259430408478},{"x":0.3104838728904724,"y":0.3530259430408478},{"x":0.3104838728904724,"y":0.3703170120716095},{"x":0.2620967626571655,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"يروانف","boundary":[0.2620967626571655,0.3530259430408478,0.3104838728904724,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.3530259430408478},{"x":0.35483869910240173,"y":0.3530259430408478},{"x":0.35483869910240173,"y":0.3703170120716095},{"x":0.31854838132858276,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"عیرد","boundary":[0.31854838132858276,0.3530259430408478,0.35483869910240173,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.3530259430408478},{"x":0.41532257199287415,"y":0.3530259430408478},{"x":0.41532257199287415,"y":0.3703170120716095},{"x":0.3608871102333069,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"تاریییت","boundary":[0.3608871102333069,0.3530259430408478,0.41532257199287415,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.3530259430408478},{"x":0.44758063554763794,"y":0.3530259430408478},{"x":0.44758063554763794,"y":0.3703170120716095},{"x":0.4213709533214569,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"جوم","boundary":[0.4213709533214569,0.3530259430408478,0.44758063554763794,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.3530259430408478},{"x":0.46370968222618103,"y":0.3530259430408478},{"x":0.46370968222618103,"y":0.3703170120716095},{"x":0.4556451737880707,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4556451737880707,0.3530259430408478,0.46370968222618103,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5221773982048035,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5221773982048035,"y":0.3703170120716095},{"x":0.4717741906642914,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"يزورما","boundary":[0.4717741906642914,0.3530259430408478,0.5221773982048035,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5786290168762207,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5786290168762207,"y":0.3703170120716095},{"x":0.5302419066429138,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"هدیچیپ","boundary":[0.5302419066429138,0.3530259430408478,0.5786290168762207,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5907257795333862,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5907257795333862,"y":0.3703170120716095},{"x":0.5846773982048035,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5846773982048035,0.3530259430408478,0.5907257795333862,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6572580933570862,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6572580933570862,"y":0.3703170120716095},{"x":0.5987903475761414,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"مطلاترپ","boundary":[0.5987903475761414,0.3530259430408478,0.6572580933570862,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6915322542190552,"y":0.3530259430408478},{"x":0.6915322542190552,"y":0.3703170120716095},{"x":0.663306474685669,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":1,"str":"راكو","boundary":[0.663306474685669,0.3530259430408478,0.6915322542190552,0.3703170120716095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447580635547638,"y":0.37896254658699036},{"x":0.3729838728904724,"y":0.37896254658699036},{"x":0.3729838728904724,"y":0.3962536156177521},{"x":0.3447580635547638,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"يام","boundary":[0.3447580635547638,0.37896254658699036,0.3729838728904724,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38104838132858276,"y":0.37896254658699036},{"x":0.42943549156188965,"y":0.37896254658699036},{"x":0.42943549156188965,"y":0.3962536156177521},{"x":0.38104838132858276,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"مرااهچ","boundary":[0.38104838132858276,0.37896254658699036,0.42943549156188965,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.37896254658699036},{"x":0.49193549156188965,"y":0.37896254658699036},{"x":0.49193549156188965,"y":0.3962536156177521},{"x":0.4375,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"يتعناص","boundary":[0.4375,0.37896254658699036,0.49193549156188965,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5463709831237793,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5463709831237793,"y":0.3962536156177521},{"x":0.5,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.5,0.37896254658699036,0.5463709831237793,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5665322542190552,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5665322542190552,"y":0.3962536156177521},{"x":0.5544354915618896,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5544354915618896,0.37896254658699036,0.5665322542190552,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5846773982048035,"y":0.37896254658699036},{"x":0.5846773982048035,"y":0.3962536156177521},{"x":0.5745967626571655,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5745967626571655,0.37896254658699036,0.5846773982048035,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6088709831237793,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6088709831237793,"y":0.3962536156177521},{"x":0.6068548560142517,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"لا","boundary":[0.6068548560142517,0.37896254658699036,0.6088709831237793,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6290322542190552,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6290322542190552,"y":0.3962536156177521},{"x":0.6169354915618896,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"ام","boundary":[0.6169354915618896,0.37896254658699036,0.6290322542190552,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6552419066429138,"y":0.37896254658699036},{"x":0.6552419066429138,"y":0.3962536156177521},{"x":0.6370967626571655,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.6370967626571655,0.37896254658699036,0.6552419066429138,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7056451439857483,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7056451439857483,"y":0.3962536156177521},{"x":0.663306474685669,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"تعنص","boundary":[0.663306474685669,0.37896254658699036,0.7056451439857483,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7560483813285828,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7560483813285828,"y":0.3962536156177521},{"x":0.7157257795333862,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"هعدوت","boundary":[0.7157257795333862,0.37896254658699036,0.7560483813285828,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.37896254658699036},{"x":0.8044354915618896,"y":0.37896254658699036},{"x":0.8044354915618896,"y":0.3962536156177521},{"x":0.7641128897666931,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.7641128897666931,0.37896254658699036,0.8044354915618896,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145161271095276,"y":0.37896254658699036},{"x":0.8407257795333862,"y":0.37896254658699036},{"x":0.8407257795333862,"y":0.3962536156177521},{"x":0.8145161271095276,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"جوم","boundary":[0.8145161271095276,0.37896254658699036,0.8407257795333862,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.37896254658699036},{"x":0.27016130089759827,"y":0.37896254658699036},{"x":0.27016130089759827,"y":0.3962536156177521},{"x":0.22580644488334656,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"لاماع","boundary":[0.22580644488334656,0.37896254658699036,0.27016130089759827,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2782258093357086,"y":0.37896254658699036},{"x":0.3427419364452362,"y":0.37896254658699036},{"x":0.3427419364452362,"y":0.3962536156177521},{"x":0.2782258093357086,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"،میادانش","boundary":[0.2782258093357086,0.37896254658699036,0.3427419364452362,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.37896254658699036},{"x":0.2177419364452362,"y":0.37896254658699036},{"x":0.2177419364452362,"y":0.3962536156177521},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3962536156177521}]},"confidence":1,"str":"تایقفوم","boundary":[0.1572580635547638,0.37896254658699036,0.2177419364452362,0.3962536156177521]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.40489915013313293},{"x":0.8427419066429138,"y":0.40489915013313293},{"x":0.8427419066429138,"y":0.42219018936157227},{"x":0.7963709831237793,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.7963709831237793,0.40489915013313293,0.8427419066429138,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266128897666931,"y":0.40489915013313293},{"x":0.34879031777381897,"y":0.40489915013313293},{"x":0.34879031777381897,"y":0.42219018936157227},{"x":0.3266128897666931,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.3266128897666931,0.40489915013313293,0.34879031777381897,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3568548262119293,"y":0.40489915013313293},{"x":0.4032258093357086,"y":0.40489915013313293},{"x":0.4032258093357086,"y":0.42219018936157227},{"x":0.3568548262119293,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"هدیچیپ","boundary":[0.3568548262119293,0.40489915013313293,0.4032258093357086,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.40489915013313293},{"x":0.41733869910240173,"y":0.40489915013313293},{"x":0.41733869910240173,"y":0.42219018936157227},{"x":0.41129031777381897,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.41129031777381897,0.40489915013313293,0.41733869910240173,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.40489915013313293},{"x":0.46169355511665344,"y":0.40489915013313293},{"x":0.46169355511665344,"y":0.42219018936157227},{"x":0.4254032373428345,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"عیرد","boundary":[0.4254032373428345,0.40489915013313293,0.46169355511665344,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5262096524238586,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5262096524238586,"y":0.42219018936157227},{"x":0.4697580635547638,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"تسوحت","boundary":[0.4697580635547638,0.40489915013313293,0.5262096524238586,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5564516186714172,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5564516186714172,"y":0.42219018936157227},{"x":0.5342742204666138,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.5342742204666138,0.40489915013313293,0.5564516186714172,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5645161271095276,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5725806355476379,"y":0.40489915013313293},{"x":0.5725806355476379,"y":0.42219018936157227},{"x":0.5645161271095276,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5645161271095276,0.40489915013313293,0.5725806355476379,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6411290168762207,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6411290168762207,"y":0.42219018936157227},{"x":0.5806451439857483,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"يراگزاد","boundary":[0.5806451439857483,0.40489915013313293,0.6411290168762207,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6955645084381104,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6955645084381104,"y":0.42219018936157227},{"x":0.649193525314331,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"تعرد","boundary":[0.649193525314331,0.40489915013313293,0.6955645084381104,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7540322542190552,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7540322542190552,"y":0.42219018936157227},{"x":0.7056451439857483,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"ماگشیپ","boundary":[0.7056451439857483,0.40489915013313293,0.7540322542190552,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7923387289047241,"y":0.40489915013313293},{"x":0.7923387289047241,"y":0.42219018936157227},{"x":0.7620967626571655,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.7620967626571655,0.40489915013313293,0.7923387289047241,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.40489915013313293},{"x":0.21169355511665344,"y":0.40489915013313293},{"x":0.21169355511665344,"y":0.42219018936157227},{"x":0.1572580635547638,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"يتعناص","boundary":[0.1572580635547638,0.40489915013313293,0.21169355511665344,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.40489915013313293},{"x":0.27419355511665344,"y":0.40489915013313293},{"x":0.27419355511665344,"y":0.42219018936157227},{"x":0.22177419066429138,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":"بلااقنا","boundary":[0.22177419066429138,0.40489915013313293,0.27419355511665344,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.40489915013313293},{"x":0.3245967626571655,"y":0.40489915013313293},{"x":0.3245967626571655,"y":0.42219018936157227},{"x":0.2822580635547638,"y":0.42219018936157227}]},"confidence":1,"str":".داشاب","boundary":[0.2822580635547638,0.40489915013313293,0.3245967626571655,0.42219018936157227]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.4308357238769531},{"x":0.2520161271095276,"y":0.4308357238769531},{"x":0.2520161271095276,"y":0.44812679290771484},{"x":0.22379031777381897,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"يام","boundary":[0.22379031777381897,0.4308357238769531,0.2520161271095276,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.4308357238769531},{"x":0.30443549156188965,"y":0.4308357238769531},{"x":0.30443549156188965,"y":0.44812679290771484},{"x":0.26008063554763794,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"لکاش","boundary":[0.26008063554763794,0.4308357238769531,0.30443549156188965,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.4308357238769531},{"x":0.35282257199287415,"y":0.4308357238769531},{"x":0.35282257199287415,"y":0.44812679290771484},{"x":0.3125,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"دایلوت","boundary":[0.3125,0.4308357238769531,0.35282257199287415,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.4308357238769531},{"x":0.4092741906642914,"y":0.4308357238769531},{"x":0.4092741906642914,"y":0.44812679290771484},{"x":0.3608871102333069,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"طیاحم","boundary":[0.3608871102333069,0.4308357238769531,0.4092741906642914,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.4308357238769531},{"x":0.43145161867141724,"y":0.4308357238769531},{"x":0.43145161867141724,"y":0.44812679290771484},{"x":0.41733869910240173,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.41733869910240173,0.4308357238769531,0.43145161867141724,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.4308357238769531},{"x":0.4717741906642914,"y":0.4308357238769531},{"x":0.4717741906642914,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4395161271095276,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"ایاشا","boundary":[0.4395161271095276,0.4308357238769531,0.4717741906642914,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.4308357238769531},{"x":0.538306474685669,"y":0.4308357238769531},{"x":0.538306474685669,"y":0.44812679290771484},{"x":0.47983869910240173,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"تانرتنیا","boundary":[0.47983869910240173,0.4308357238769531,0.538306474685669,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.4308357238769531},{"x":0.5907257795333862,"y":0.4308357238769531},{"x":0.5907257795333862,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5463709831237793,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"يفرعم","boundary":[0.5463709831237793,0.4308357238769531,0.5907257795333862,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6068548560142517,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6068548560142517,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5987903475761414,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5987903475761414,0.4308357238769531,0.6068548560142517,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6330645084381104,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6330645084381104,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6149193644523621,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.6149193644523621,0.4308357238769531,0.6330645084381104,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6713709831237793,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6713709831237793,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6411290168762207,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"تدا","boundary":[0.6411290168762207,0.4308357238769531,0.6713709831237793,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7298387289047241,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7298387289047241,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6794354915618896,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"يدیدن","boundary":[0.6794354915618896,0.4308357238769531,0.7298387289047241,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7923387289047241,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7923387289047241,"y":0.44812679290771484},{"x":0.7399193644523621,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"هراووگلا","boundary":[0.7399193644523621,0.4308357238769531,0.7923387289047241,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.4308357238769531},{"x":0.8407257795333862,"y":0.4308357238769531},{"x":0.8407257795333862,"y":0.44812679290771484},{"x":0.8004032373428345,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.8004032373428345,0.4308357238769531,0.8407257795333862,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4308357238769531},{"x":0.1713709682226181,"y":0.4308357238769531},{"x":0.1713709682226181,"y":0.44812679290771484},{"x":0.1572580635547638,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.1572580635547638,0.4308357238769531,0.1713709682226181,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17943547666072845,"y":0.4308357238769531},{"x":0.2197580635547638,"y":0.4308357238769531},{"x":0.2197580635547638,"y":0.44812679290771484},{"x":0.17943547666072845,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":1,"str":".درایگ","boundary":[0.17943547666072845,0.4308357238769531,0.2197580635547638,0.44812679290771484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8064516186714172,"y":0.4567723274230957},{"x":0.8407257795333862,"y":0.4567723274230957},{"x":0.8407257795333862,"y":0.4740633964538574},{"x":0.8064516186714172,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"مشچ","boundary":[0.8064516186714172,0.4567723274230957,0.8407257795333862,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.4567723274230957},{"x":0.4959677457809448,"y":0.4567723274230957},{"x":0.4959677457809448,"y":0.4740633964538574},{"x":0.45766130089759827,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"هکبش","boundary":[0.45766130089759827,0.4567723274230957,0.4959677457809448,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5463709831237793,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5463709831237793,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5040322542190552,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"موهفم","boundary":[0.5040322542190552,0.4567723274230957,0.5463709831237793,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5645161271095276,"y":0.4567723274230957},{"x":0.5645161271095276,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5544354915618896,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.5544354915618896,0.4567723274230957,0.5645161271095276,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6068548560142517,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6068548560142517,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5725806355476379,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"دیكات","boundary":[0.5725806355476379,0.4567723274230957,0.6068548560142517,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6592742204666138,"y":0.4567723274230957},{"x":0.6592742204666138,"y":0.4740633964538574},{"x":0.6149193644523621,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"،مراهچ","boundary":[0.6149193644523621,0.4567723274230957,0.6592742204666138,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.4567723274230957},{"x":0.7157257795333862,"y":0.4567723274230957},{"x":0.7157257795333862,"y":0.4740633964538574},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"يتعنص","boundary":[0.6693548560142517,0.4567723274230957,0.7157257795333862,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.4567723274230957},{"x":0.7701612710952759,"y":0.4567723274230957},{"x":0.7701612710952759,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7237903475761414,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.7237903475761414,0.4567723274230957,0.7701612710952759,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.4567723274230957},{"x":0.8044354915618896,"y":0.4567723274230957},{"x":0.8044354915618896,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"زادنا","boundary":[0.7782257795333862,0.4567723274230957,0.8044354915618896,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.4567723274230957},{"x":0.3588709533214569,"y":0.4567723274230957},{"x":0.3588709533214569,"y":0.4740633964538574},{"x":0.3084677457809448,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"نیاشام","boundary":[0.3084677457809448,0.4567723274230957,0.3588709533214569,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.4567723274230957},{"x":0.41733869910240173,"y":0.4567723274230957},{"x":0.41733869910240173,"y":0.4740633964538574},{"x":0.36693549156188965,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"ينااهن","boundary":[0.36693549156188965,0.4567723274230957,0.41733869910240173,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.4567723274230957},{"x":0.4556451737880707,"y":0.4567723274230957},{"x":0.4556451737880707,"y":0.4740633964538574},{"x":0.4254032373428345,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.4254032373428345,0.4567723274230957,0.4556451737880707,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19758065044879913,"y":0.4567723274230957},{"x":0.25604838132858276,"y":0.4567723274230957},{"x":0.25604838132858276,"y":0.4740633964538574},{"x":0.19758065044879913,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"هاناخراك","boundary":[0.19758065044879913,0.4567723274230957,0.25604838132858276,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.4567723274230957},{"x":0.27620968222618103,"y":0.4567723274230957},{"x":0.27620968222618103,"y":0.4740633964538574},{"x":0.2620967626571655,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2620967626571655,0.4567723274230957,0.27620968222618103,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.4567723274230957},{"x":0.30645161867141724,"y":0.4567723274230957},{"x":0.30645161867141724,"y":0.4740633964538574},{"x":0.2842741906642914,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"ااه","boundary":[0.2842741906642914,0.4567723274230957,0.30645161867141724,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4567723274230957},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4567723274230957},{"x":0.19556452333927155,"y":0.4740633964538574},{"x":0.1572580635547638,"y":0.4740633964538574}]},"confidence":1,"str":"يااه","boundary":[0.1572580635547638,0.4567723274230957,0.19556452333927155,0.4740633964538574]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.4827089309692383},{"x":0.8407257795333862,"y":0.4827089309692383},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5},{"x":0.7862903475761414,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"دنمشوه","boundary":[0.7862903475761414,0.4827089309692383,0.8407257795333862,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.4827089309692383},{"x":0.4677419364452362,"y":0.4827089309692383},{"x":0.4677419364452362,"y":0.5},{"x":0.4556451737880707,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4556451737880707,0.4827089309692383,0.4677419364452362,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5302419066429138,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5302419066429138,"y":0.5},{"x":0.47580644488334656,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"كرتشم","boundary":[0.47580644488334656,0.4827089309692383,0.5302419066429138,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5826612710952759,"y":0.4827089309692383},{"x":0.5826612710952759,"y":0.5},{"x":0.538306474685669,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"تیلاعف","boundary":[0.538306474685669,0.4827089309692383,0.5826612710952759,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.4827089309692383},{"x":0.6270161271095276,"y":0.4827089309692383},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5},{"x":0.5907257795333862,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"ماجنا","boundary":[0.5907257795333862,0.4827089309692383,0.6270161271095276,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.4827089309692383},{"x":0.6653226017951965,"y":0.4827089309692383},{"x":0.6653226017951965,"y":0.5},{"x":0.6330645084381104,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"يارب","boundary":[0.6330645084381104,0.4827089309692383,0.6653226017951965,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733871102333069,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7137096524238586,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"دنرداق","boundary":[0.6733871102333069,0.4827089309692383,0.7137096524238586,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7399193644523621,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.7217742204666138,0.4827089309692383,0.7399193644523621,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7782257795333862,"y":0.4827089309692383},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"تدا","boundary":[0.7459677457809448,0.4827089309692383,0.7782257795333862,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4827089309692383},{"x":0.16330644488334656,"y":0.4827089309692383},{"x":0.16330644488334656,"y":0.5},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.1572580635547638,0.4827089309692383,0.16330644488334656,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.4827089309692383},{"x":0.23991934955120087,"y":0.4827089309692383},{"x":0.23991934955120087,"y":0.5},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"تااعلاطا","boundary":[0.1713709682226181,0.4827089309692383,0.23991934955120087,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.4827089309692383},{"x":0.29233869910240173,"y":0.4827089309692383},{"x":0.29233869910240173,"y":0.5},{"x":0.2479838728904724,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"لداابت","boundary":[0.2479838728904724,0.4827089309692383,0.29233869910240173,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.4827089309692383},{"x":0.3911290466785431,"y":0.4827089309692383},{"x":0.3911290466785431,"y":0.5},{"x":0.3004032373428345,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"هاناراتخمدوخ","boundary":[0.3004032373428345,0.4827089309692383,0.3911290466785431,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39919355511665344,"y":0.4827089309692383},{"x":0.4516128897666931,"y":0.4827089309692383},{"x":0.4516128897666931,"y":0.5},{"x":0.39919355511665344,"y":0.5}]},"confidence":1,"str":"ترواص","boundary":[0.39919355511665344,0.4827089309692383,0.4516128897666931,0.5]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.5086455345153809},{"x":0.3427419364452362,"y":0.5086455345153809},{"x":0.3427419364452362,"y":0.5259366035461426},{"x":0.32258063554763794,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.32258063554763794,0.5086455345153809,0.3427419364452362,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35080644488334656,"y":0.5086455345153809},{"x":0.39717742800712585,"y":0.5086455345153809},{"x":0.39717742800712585,"y":0.5259366035461426},{"x":0.35080644488334656,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"نیمأات","boundary":[0.35080644488334656,0.5086455345153809,0.39717742800712585,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.5086455345153809},{"x":0.45967742800712585,"y":0.5086455345153809},{"x":0.45967742800712585,"y":0.5259366035461426},{"x":0.4052419364452362,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"هرایجنز","boundary":[0.4052419364452362,0.5086455345153809,0.45967742800712585,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5040322542190552,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5040322542190552,"y":0.5259366035461426},{"x":0.4677419364452362,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"يتند","boundary":[0.4677419364452362,0.5086455345153809,0.5040322542190552,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5086455345153809},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.5120967626571655,0.5086455345153809,0.5483871102333069,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6028226017951965,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6028226017951965,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5564516186714172,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"،هزورما","boundary":[0.5564516186714172,0.5086455345153809,0.6028226017951965,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6552419066429138,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6552419066429138,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6108871102333069,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":".دنیامن","boundary":[0.6108871102333069,0.5086455345153809,0.6552419066429138,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7056451439857483,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7056451439857483,"y":0.5259366035461426},{"x":0.663306474685669,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"لرتنك","boundary":[0.663306474685669,0.5086455345153809,0.7056451439857483,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137096524238586,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7217742204666138,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7137096524238586,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7137096524238586,0.5086455345153809,0.7217742204666138,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5086455345153809},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7298387289047241,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"رگیدکی","boundary":[0.7298387289047241,0.5086455345153809,0.7822580933570862,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5086455345153809},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5086455345153809},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5259366035461426},{"x":0.788306474685669,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"تامادقا","boundary":[0.788306474685669,0.5086455345153809,0.8407257795333862,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5086455345153809},{"x":0.16330644488334656,"y":0.5086455345153809},{"x":0.16330644488334656,"y":0.5259366035461426},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.1572580635547638,0.5086455345153809,0.16330644488334656,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.5086455345153809},{"x":0.20766128599643707,"y":0.5086455345153809},{"x":0.20766128599643707,"y":0.5259366035461426},{"x":0.1713709682226181,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"هداش","boundary":[0.1713709682226181,0.5086455345153809,0.20766128599643707,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22782258689403534,"y":0.5086455345153809},{"x":0.2782258093357086,"y":0.5086455345153809},{"x":0.2782258093357086,"y":0.5259366035461426},{"x":0.22782258689403534,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"واگرگد","boundary":[0.22782258689403534,0.5086455345153809,0.2782258093357086,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28629031777381897,"y":0.5086455345153809},{"x":0.32258063554763794,"y":0.5086455345153809},{"x":0.32258063554763794,"y":0.5259366035461426},{"x":0.28629031777381897,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"str":"يالك","boundary":[0.28629031777381897,0.5086455345153809,0.32258063554763794,0.5259366035461426]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.5345821380615234},{"x":0.8427419066429138,"y":0.5345821380615234},{"x":0.8427419066429138,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7963709831237793,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.7963709831237793,0.5345821380615234,0.8427419066429138,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.5345821380615234},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5345821380615234},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5518732070922852},{"x":0.5887096524238586,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"تیزم","boundary":[0.5887096524238586,0.5345821380615234,0.6270161271095276,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6350806355476379,"y":0.5345821380615234},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5345821380615234},{"x":0.6451612710952759,"y":0.5518732070922852},{"x":0.6350806355476379,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6350806355476379,0.5345821380615234,0.6451612710952759,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.5345821380615234},{"x":0.725806474685669,"y":0.5345821380615234},{"x":0.725806474685669,"y":0.5518732070922852},{"x":0.6532257795333862,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"يرادروخرب","boundary":[0.6532257795333862,0.5345821380615234,0.725806474685669,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.5345821380615234},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5345821380615234},{"x":0.7701612710952759,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7338709831237793,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"تهن","boundary":[0.7338709831237793,0.5345821380615234,0.7701612710952759,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.5345821380615234},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5345821380615234},{"x":0.7923387289047241,"y":0.5518732070922852},{"x":0.7802419066429138,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7802419066429138,0.5345821380615234,0.7923387289047241,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.5345821380615234},{"x":0.4959677457809448,"y":0.5345821380615234},{"x":0.4959677457809448,"y":0.5518732070922852},{"x":0.4838709533214569,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4838709533214569,0.5345821380615234,0.4959677457809448,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.5345821380615234},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5345821380615234},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5518732070922852},{"x":0.5060483813285828,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"يتباقر","boundary":[0.5060483813285828,0.5345821380615234,0.5483871102333069,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.5345821380615234},{"x":0.586693525314331,"y":0.5345821380615234},{"x":0.586693525314331,"y":0.5518732070922852},{"x":0.5564516186714172,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.5564516186714172,0.5345821380615234,0.586693525314331,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5345821380615234},{"x":0.21169355511665344,"y":0.5345821380615234},{"x":0.21169355511665344,"y":0.5518732070922852},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"هرایجنز","boundary":[0.1572580635547638,0.5345821380615234,0.21169355511665344,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.5345821380615234},{"x":0.2338709682226181,"y":0.5345821380615234},{"x":0.2338709682226181,"y":0.5518732070922852},{"x":0.2197580635547638,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2197580635547638,0.5345821380615234,0.2338709682226181,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.5345821380615234},{"x":0.30443549156188965,"y":0.5345821380615234},{"x":0.30443549156188965,"y":0.5518732070922852},{"x":0.24193547666072845,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"لااتیجید","boundary":[0.24193547666072845,0.5345821380615234,0.30443549156188965,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.5345821380615234},{"x":0.3608871102333069,"y":0.5345821380615234},{"x":0.3608871102333069,"y":0.5518732070922852},{"x":0.3145161271095276,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"لواحت","boundary":[0.3145161271095276,0.5345821380615234,0.3608871102333069,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36895161867141724,"y":0.5345821380615234},{"x":0.4072580635547638,"y":0.5345821380615234},{"x":0.4072580635547638,"y":0.5518732070922852},{"x":0.36895161867141724,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"تمد","boundary":[0.36895161867141724,0.5345821380615234,0.4072580635547638,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.5345821380615234},{"x":0.42741936445236206,"y":0.5345821380615234},{"x":0.42741936445236206,"y":0.5518732070922852},{"x":0.41532257199287415,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.41532257199287415,0.5345821380615234,0.42741936445236206,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.5345821380615234},{"x":0.4818548262119293,"y":0.5345821380615234},{"x":0.4818548262119293,"y":0.5518732070922852},{"x":0.4354838728904724,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":1,"str":"تعرد","boundary":[0.4354838728904724,0.5345821380615234,0.4818548262119293,0.5518732070922852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.560518741607666},{"x":0.7399193644523621,"y":0.560518741607666},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6935483813285828,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.6935483813285828,0.560518741607666,0.7399193644523621,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.560518741607666},{"x":0.7822580933570862,"y":0.560518741607666},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7459677457809448,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"str":"داجیا","boundary":[0.7459677457809448,0.560518741607666,0.7822580933570862,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.560518741607666},{"x":0.7963709831237793,"y":0.560518741607666},{"x":0.7963709831237793,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7903226017951965,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7903226017951965,0.560518741607666,0.7963709831237793,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.560518741607666},{"x":0.8427419066429138,"y":0.560518741607666},{"x":0.8427419066429138,"y":0.5778098106384277},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.8044354915618896,0.560518741607666,0.8427419066429138,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.560518741607666},{"x":0.6854838728904724,"y":0.560518741607666},{"x":0.6854838728904724,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6471773982048035,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.6471773982048035,0.560518741607666,0.6854838728904724,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.560518741607666},{"x":0.6391128897666931,"y":0.560518741607666},{"x":0.6391128897666931,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6310483813285828,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.6310483813285828,0.560518741607666,0.6391128897666931,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.560518741607666},{"x":0.5705645084381104,"y":0.560518741607666},{"x":0.5705645084381104,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.5483871102333069,0.560518741607666,0.5705645084381104,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.560518741607666},{"x":0.6209677457809448,"y":0.560518741607666},{"x":0.6209677457809448,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5786290168762207,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"str":"تكرح","boundary":[0.5786290168762207,0.560518741607666,0.6209677457809448,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.560518741607666},{"x":0.5483871102333069,"y":0.560518741607666},{"x":0.5483871102333069,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5141128897666931,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"str":".دننك","boundary":[0.5141128897666931,0.560518741607666,0.5483871102333069,0.5778098106384277]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7822580933570862,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6051872968673706},{"x":0.7439516186714172,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.7439516186714172,0.5878962278366089,0.7822580933570862,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.5878962278366089},{"x":0.836693525314331,"y":0.5878962278366089},{"x":0.836693525314331,"y":0.6051872968673706},{"x":0.788306474685669,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.788306474685669,0.5878962278366089,0.836693525314331,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7338709831237793,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6051872968673706},{"x":0.725806474685669,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.725806474685669,0.5878962278366089,0.7338709831237793,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.5878962278366089},{"x":0.4072580635547638,"y":0.5878962278366089},{"x":0.4072580635547638,"y":0.6051872968673706},{"x":0.36491936445236206,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"تعنص","boundary":[0.36491936445236206,0.5878962278366089,0.4072580635547638,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.5878962278366089},{"x":0.47379031777381897,"y":0.5878962278366089},{"x":0.47379031777381897,"y":0.6051872968673706},{"x":0.41733869910240173,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"بوچراچ","boundary":[0.41733869910240173,0.5878962278366089,0.47379031777381897,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5080645084381104,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5080645084381104,"y":0.6051872968673706},{"x":0.4818548262119293,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"ردار","boundary":[0.4818548262119293,0.5878962278366089,0.5080645084381104,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5524193644523621,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5524193644523621,"y":0.6051872968673706},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.5141128897666931,0.5878962278366089,0.5524193644523621,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6068548560142517,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6068548560142517,"y":0.6051872968673706},{"x":0.5604838728904724,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.5604838728904724,0.5878962278366089,0.6068548560142517,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6149193644523621,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6673387289047241,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6673387289047241,"y":0.6051872968673706},{"x":0.6149193644523621,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"تیریدم","boundary":[0.6149193644523621,0.5878962278366089,0.6673387289047241,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7177419066429138,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6051872968673706},{"x":0.6754032373428345,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"موهفم","boundary":[0.6754032373428345,0.5878962278366089,0.7177419066429138,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34879031777381897,"y":0.5878962278366089},{"x":0.3568548262119293,"y":0.5878962278366089},{"x":0.3568548262119293,"y":0.6051872968673706},{"x":0.34879031777381897,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.34879031777381897,0.5878962278366089,0.3568548262119293,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5878962278366089},{"x":0.20564515888690948,"y":0.5878962278366089},{"x":0.20564515888690948,"y":0.6051872968673706},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"مرااهچ","boundary":[0.1572580635547638,0.5878962278366089,0.20564515888690948,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21370968222618103,"y":0.5878962278366089},{"x":0.2681451737880707,"y":0.5878962278366089},{"x":0.2681451737880707,"y":0.6051872968673706},{"x":0.21370968222618103,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"يتعناص","boundary":[0.21370968222618103,0.5878962278366089,0.2681451737880707,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27620968222618103,"y":0.5878962278366089},{"x":0.32258063554763794,"y":0.5878962278366089},{"x":0.32258063554763794,"y":0.6051872968673706},{"x":0.27620968222618103,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.27620968222618103,0.5878962278366089,0.32258063554763794,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3306451737880707,"y":0.5878962278366089},{"x":0.3407258093357086,"y":0.5878962278366089},{"x":0.3407258093357086,"y":0.6051872968673706},{"x":0.3306451737880707,"y":0.6051872968673706}]},"confidence":1,"str":"ای","boundary":[0.3306451737880707,0.5878962278366089,0.3407258093357086,0.6051872968673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.7701612710952759,0.6138328313827515,0.7903226017951965,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.6138328313827515},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6138328313827515},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"ققحم","boundary":[0.7983871102333069,0.6138328313827515,0.8407257795333862,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.6138328313827515},{"x":0.600806474685669,"y":0.6138328313827515},{"x":0.600806474685669,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5725806355476379,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"لاد","boundary":[0.5725806355476379,0.6138328313827515,0.600806474685669,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088709831237793,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6209677457809448,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6209677457809448,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6088709831237793,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6088709831237793,0.6138328313827515,0.6209677457809448,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.6138328313827515},{"x":0.649193525314331,"y":0.6138328313827515},{"x":0.649193525314331,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6310483813285828,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.6310483813285828,0.6138328313827515,0.649193525314331,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6935483813285828,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6935483813285828,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6552419066429138,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"رضاح","boundary":[0.6552419066429138,0.6138328313827515,0.6935483813285828,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016128897666931,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7681451439857483,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7681451439857483,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"باتك.دنك","boundary":[0.7016128897666931,0.6138328313827515,0.7681451439857483,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5625,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5625,"y":0.6311239004135132},{"x":0.524193525314331,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"2۱۰۱","boundary":[0.524193525314331,0.6138328313827515,0.5625,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6138328313827515},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6138328313827515},{"x":0.1713709682226181,"y":0.6311239004135132},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.1572580635547638,0.6138328313827515,0.1713709682226181,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17943547666072845,"y":0.6138328313827515},{"x":0.2358870953321457,"y":0.6138328313827515},{"x":0.2358870953321457,"y":0.6311239004135132},{"x":0.17943547666072845,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"تسوحت","boundary":[0.17943547666072845,0.6138328313827515,0.2358870953321457,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24395161867141724,"y":0.6138328313827515},{"x":0.3104838728904724,"y":0.6138328313827515},{"x":0.3104838728904724,"y":0.6311239004135132},{"x":0.24395161867141724,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"نیرتدیدن","boundary":[0.24395161867141724,0.6138328313827515,0.3104838728904724,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.6138328313827515},{"x":0.3629032373428345,"y":0.6138328313827515},{"x":0.3629032373428345,"y":0.6311239004135132},{"x":0.32056450843811035,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"باتزاب","boundary":[0.32056450843811035,0.6138328313827515,0.3629032373428345,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3709677457809448,"y":0.6138328313827515},{"x":0.4072580635547638,"y":0.6138328313827515},{"x":0.4072580635547638,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3709677457809448,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"،تدا","boundary":[0.3709677457809448,0.6138328313827515,0.4072580635547638,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.6138328313827515},{"x":0.4556451737880707,"y":0.6138328313827515},{"x":0.4556451737880707,"y":0.6311239004135132},{"x":0.41532257199287415,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"هدیدر","boundary":[0.41532257199287415,0.6138328313827515,0.4556451737880707,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46370968222618103,"y":0.6138328313827515},{"x":0.49395161867141724,"y":0.6138328313827515},{"x":0.49395161867141724,"y":0.6311239004135132},{"x":0.46370968222618103,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"پاچ","boundary":[0.46370968222618103,0.6138328313827515,0.49395161867141724,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5020161271095276,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5020161271095276,0.6138328313827515,0.5141128897666931,0.6311239004135132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.639769434928894},{"x":0.8427419066429138,"y":0.639769434928894},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7963709831237793,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.7963709831237793,0.639769434928894,0.8427419066429138,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.639769434928894},{"x":0.7076612710952759,"y":0.639769434928894},{"x":0.7076612710952759,"y":0.6570605039596558},{"x":0.663306474685669,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.663306474685669,0.639769434928894,0.7076612710952759,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.639769434928894},{"x":0.7560483813285828,"y":0.639769434928894},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7157257795333862,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.7157257795333862,0.639769434928894,0.7560483813285828,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.639769434928894},{"x":0.7923387289047241,"y":0.639769434928894},{"x":0.7923387289047241,"y":0.6570605039596558},{"x":0.7620967626571655,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.7620967626571655,0.639769434928894,0.7923387289047241,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.639769434928894},{"x":0.5342742204666138,"y":0.639769434928894},{"x":0.5342742204666138,"y":0.6570605039596558},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.5141128897666931,0.639769434928894,0.5342742204666138,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.639769434928894},{"x":0.5645161271095276,"y":0.639769434928894},{"x":0.5645161271095276,"y":0.6570605039596558},{"x":0.5423387289047241,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"ایند","boundary":[0.5423387289047241,0.639769434928894,0.5645161271095276,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.639769434928894},{"x":0.6229838728904724,"y":0.639769434928894},{"x":0.6229838728904724,"y":0.6570605039596558},{"x":0.5725806355476379,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"ماگشیپ","boundary":[0.5725806355476379,0.639769434928894,0.6229838728904724,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.639769434928894},{"x":0.6592742204666138,"y":0.639769434928894},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6570605039596558},{"x":0.6310483813285828,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.6310483813285828,0.639769434928894,0.6592742204666138,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.639769434928894},{"x":0.30645161867141724,"y":0.639769434928894},{"x":0.30645161867141724,"y":0.6570605039596558},{"x":0.29233869910240173,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"یاپ","boundary":[0.29233869910240173,0.639769434928894,0.30645161867141724,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.639769434928894},{"x":0.3608871102333069,"y":0.639769434928894},{"x":0.3608871102333069,"y":0.6570605039596558},{"x":0.3145161271095276,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"میهافم","boundary":[0.3145161271095276,0.639769434928894,0.3608871102333069,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.639769434928894},{"x":0.4213709533214569,"y":0.639769434928894},{"x":0.4213709533214569,"y":0.6570605039596558},{"x":0.375,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"حیرشت","boundary":[0.375,0.639769434928894,0.4213709533214569,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.639769434928894},{"x":0.47379031777381897,"y":0.639769434928894},{"x":0.47379031777381897,"y":0.6570605039596558},{"x":0.42741936445236206,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"نمضو","boundary":[0.42741936445236206,0.639769434928894,0.47379031777381897,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.639769434928894},{"x":0.5100806355476379,"y":0.639769434928894},{"x":0.5100806355476379,"y":0.6570605039596558},{"x":0.4818548262119293,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"دشاب","boundary":[0.4818548262119293,0.639769434928894,0.5100806355476379,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19758065044879913,"y":0.639769434928894},{"x":0.2520161271095276,"y":0.639769434928894},{"x":0.2520161271095276,"y":0.6570605039596558},{"x":0.19758065044879913,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"هرایجنز","boundary":[0.19758065044879913,0.639769434928894,0.2520161271095276,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.639769434928894},{"x":0.27217742800712585,"y":0.639769434928894},{"x":0.27217742800712585,"y":0.6570605039596558},{"x":0.26008063554763794,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.26008063554763794,0.639769434928894,0.27217742800712585,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.639769434928894},{"x":0.29032257199287415,"y":0.639769434928894},{"x":0.29032257199287415,"y":0.6570605039596558},{"x":0.2822580635547638,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.2822580635547638,0.639769434928894,0.29032257199287415,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.639769434928894},{"x":0.19556452333927155,"y":0.639769434928894},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6570605039596558},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":1,"str":"يااه","boundary":[0.1572580635547638,0.639769434928894,0.19556452333927155,0.6570605039596558]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.6657060384750366},{"x":0.663306474685669,"y":0.6657060384750366},{"x":0.663306474685669,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6229838728904724,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.6229838728904724,0.6657060384750366,0.663306474685669,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7177419066429138,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6693548560142517,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.6693548560142517,0.6657060384750366,0.7177419066429138,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7701612710952759,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7237903475761414,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"حیرشت","boundary":[0.7237903475761414,0.6657060384750366,0.7701612710952759,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7782257795333862,0.6657060384750366,0.7903226017951965,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.6657060384750366},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6657060384750366},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6829971075057983},{"x":0.7983871102333069,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"،نیمأت","boundary":[0.7983871102333069,0.6657060384750366,0.8427419066429138,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6149193644523621,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6149193644523621,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6068548560142517,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.6068548560142517,0.6657060384750366,0.6149193644523621,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.6657060384750366},{"x":0.46169355511665344,"y":0.6657060384750366},{"x":0.46169355511665344,"y":0.6829971075057983},{"x":0.41733869910240173,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"لکاش","boundary":[0.41733869910240173,0.6657060384750366,0.46169355511665344,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4838709533214569,"y":0.6657060384750366},{"x":0.4838709533214569,"y":0.6829971075057983},{"x":0.4697580635547638,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4697580635547638,0.6657060384750366,0.4838709533214569,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5282257795333862,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5282257795333862,"y":0.6829971075057983},{"x":0.49193549156188965,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"ررثام","boundary":[0.49193549156188965,0.6657060384750366,0.5282257795333862,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5846773982048035,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5846773982048035,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5362903475761414,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"میهافم","boundary":[0.5362903475761414,0.6657060384750366,0.5846773982048035,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5987903475761414,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5987903475761414,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5927419066429138,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5927419066429138,0.6657060384750366,0.5987903475761414,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2036290317773819,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2036290317773819,"y":0.6829971075057983},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"نیمأات","boundary":[0.1572580635547638,0.6657060384750366,0.2036290317773819,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21169355511665344,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2661290466785431,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2661290466785431,"y":0.6829971075057983},{"x":0.21169355511665344,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"هرایجنز","boundary":[0.21169355511665344,0.6657060384750366,0.2661290466785431,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28629031777381897,"y":0.6657060384750366},{"x":0.33467742800712585,"y":0.6657060384750366},{"x":0.33467742800712585,"y":0.6829971075057983},{"x":0.28629031777381897,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"واچمه","boundary":[0.28629031777381897,0.6657060384750366,0.33467742800712585,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3568548262119293,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3588709533214569,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3588709533214569,"y":0.6829971075057983},{"x":0.3568548262119293,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"لا","boundary":[0.3568548262119293,0.6657060384750366,0.3588709533214569,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36895161867141724,"y":0.6657060384750366},{"x":0.41330644488334656,"y":0.6657060384750366},{"x":0.41330644488334656,"y":0.6829971075057983},{"x":0.36895161867141724,"y":0.6829971075057983}]},"confidence":1,"str":"يرایگ","boundary":[0.36895161867141724,0.6657060384750366,0.41330644488334656,0.6829971075057983]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7096773982048035,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6572580933570862,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"يرتشم","boundary":[0.6572580933570862,0.6916426420211792,0.7096773982048035,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7560483813285828,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7560483813285828,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.7177419066429138,0.6916426420211792,0.7560483813285828,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7641128897666931,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7641128897666931,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"هریجنز،بان","boundary":[0.7641128897666931,0.6916426420211792,0.8407257795333862,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34879031777381897,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4032258093357086,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4032258093357086,"y":0.7089337110519409},{"x":0.34879031777381897,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"هچراپکی","boundary":[0.34879031777381897,0.6916426420211792,0.4032258093357086,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41129031777381897,"y":0.6916426420211792},{"x":0.41733869910240173,"y":0.6916426420211792},{"x":0.41733869910240173,"y":0.7089337110519409},{"x":0.41129031777381897,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.41129031777381897,0.6916426420211792,0.41733869910240173,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.6916426420211792},{"x":0.46169355511665344,"y":0.6916426420211792},{"x":0.46169355511665344,"y":0.7089337110519409},{"x":0.4254032373428345,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"طباور","boundary":[0.4254032373428345,0.6916426420211792,0.46169355511665344,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4697580635547638,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5141128897666931,"y":0.7089337110519409},{"x":0.4697580635547638,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"،کباچ","boundary":[0.4697580635547638,0.6916426420211792,0.5141128897666931,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5625,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5625,"y":0.7089337110519409},{"x":0.524193525314331,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.524193525314331,0.6916426420211792,0.5625,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.6916426420211792},{"x":0.6169354915618896,"y":0.6916426420211792},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7089337110519409},{"x":0.5685483813285828,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.5685483813285828,0.6916426420211792,0.6169354915618896,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.6916426420211792},{"x":0.6552419066429138,"y":0.6916426420211792},{"x":0.6552419066429138,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6229838728904724,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"،رادم","boundary":[0.6229838728904724,0.6916426420211792,0.6552419066429138,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22782258689403534,"y":0.6916426420211792},{"x":0.2520161271095276,"y":0.6916426420211792},{"x":0.2520161271095276,"y":0.7089337110519409},{"x":0.22782258689403534,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"لاك","boundary":[0.22782258689403534,0.6916426420211792,0.2520161271095276,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25806450843811035,"y":0.6916426420211792},{"x":0.2661290466785431,"y":0.6916426420211792},{"x":0.2661290466785431,"y":0.7089337110519409},{"x":0.25806450843811035,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.25806450843811035,0.6916426420211792,0.2661290466785431,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.6916426420211792},{"x":0.2943548262119293,"y":0.6916426420211792},{"x":0.2943548262119293,"y":0.7089337110519409},{"x":0.27419355511665344,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"راك","boundary":[0.27419355511665344,0.6916426420211792,0.2943548262119293,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30241936445236206,"y":0.6916426420211792},{"x":0.3467741906642914,"y":0.6916426420211792},{"x":0.3467741906642914,"y":0.7089337110519409},{"x":0.30241936445236206,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"،يزاد","boundary":[0.30241936445236206,0.6916426420211792,0.3467741906642914,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1854838728904724,"y":0.6916426420211792},{"x":0.21169355511665344,"y":0.6916426420211792},{"x":0.21169355511665344,"y":0.7089337110519409},{"x":0.1854838728904724,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.1854838728904724,0.6916426420211792,0.21169355511665344,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6916426420211792},{"x":0.18346774578094482,"y":0.6916426420211792},{"x":0.18346774578094482,"y":0.7089337110519409},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":1,"str":"،ااه","boundary":[0.1572580635547638,0.6916426420211792,0.18346774578094482,0.7089337110519409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7842742204666138,"y":0.7175792455673218},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7175792455673218},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7348703145980835},{"x":0.7842742204666138,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"لاتیجید","boundary":[0.7842742204666138,0.7175792455673218,0.8407257795333862,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27016130089759827,"y":0.7175792455673218},{"x":0.32056450843811035,"y":0.7175792455673218},{"x":0.32056450843811035,"y":0.7348703145980835},{"x":0.27016130089759827,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"تنرتنیا","boundary":[0.27016130089759827,0.7175792455673218,0.32056450843811035,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.7175792455673218},{"x":0.3790322542190552,"y":0.7175792455673218},{"x":0.3790322542190552,"y":0.7348703145980835},{"x":0.3286290466785431,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"،نیشام","boundary":[0.3286290466785431,0.7175792455673218,0.3790322542190552,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.7175792455673218},{"x":0.44556450843811035,"y":0.7175792455673218},{"x":0.44556450843811035,"y":0.7348703145980835},{"x":0.3870967626571655,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"يریگدای","boundary":[0.3870967626571655,0.7175792455673218,0.44556450843811035,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4536290466785431,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5060483813285828,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5060483813285828,"y":0.7348703145980835},{"x":0.4536290466785431,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"،کیتابر","boundary":[0.4536290466785431,0.7175792455673218,0.5060483813285828,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5141128897666931,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5806451439857483,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5806451439857483,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5141128897666931,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"،يعونصم","boundary":[0.5141128897666931,0.7175792455673218,0.5806451439857483,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5887096524238586,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6270161271095276,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"روه","boundary":[0.5887096524238586,0.7175792455673218,0.6270161271095276,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6370967626571655,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"،نیمأت","boundary":[0.6370967626571655,0.7175792455673218,0.6794354915618896,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7338709831237793,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6875,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.6875,0.7175792455673218,0.7338709831237793,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7419354915618896,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7822580933570862,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7822580933570862,"y":0.7348703145980835},{"x":0.7419354915618896,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"يزاد","boundary":[0.7419354915618896,0.7175792455673218,0.7822580933570862,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7175792455673218},{"x":0.22379031777381897,"y":0.7175792455673218},{"x":0.22379031777381897,"y":0.7348703145980835},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"،نیچكلاب","boundary":[0.1572580635547638,0.7175792455673218,0.22379031777381897,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23185484111309052,"y":0.7175792455673218},{"x":0.2620967626571655,"y":0.7175792455673218},{"x":0.2620967626571655,"y":0.7348703145980835},{"x":0.23185484111309052,"y":0.7348703145980835}]},"confidence":1,"str":"،ایشا","boundary":[0.23185484111309052,0.7175792455673218,0.2620967626571655,0.7348703145980835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7435158491134644},{"x":0.21169355511665344,"y":0.7435158491134644},{"x":0.21169355511665344,"y":0.7608069181442261},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"تایعقاو","boundary":[0.1572580635547638,0.7435158491134644,0.21169355511665344,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.7435158491134644},{"x":0.2822580635547638,"y":0.7435158491134644},{"x":0.2822580635547638,"y":0.7608069181442261},{"x":0.22177419066429138,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"،يزااجم","boundary":[0.22177419066429138,0.7435158491134644,0.2822580635547638,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29032257199287415,"y":0.7435158491134644},{"x":0.3447580635547638,"y":0.7435158491134644},{"x":0.3447580635547638,"y":0.7608069181442261},{"x":0.29032257199287415,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"تایعقاو","boundary":[0.29032257199287415,0.7435158491134644,0.3447580635547638,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.7435158491134644},{"x":0.3568548262119293,"y":0.7435158491134644},{"x":0.3568548262119293,"y":0.7608069181442261},{"x":0.35483869910240173,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.35483869910240173,0.7435158491134644,0.3568548262119293,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3729838728904724,"y":0.7435158491134644},{"x":0.4092741906642914,"y":0.7435158491134644},{"x":0.4092741906642914,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3729838728904724,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"اردوخ","boundary":[0.3729838728904724,0.7435158491134644,0.4092741906642914,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.7435158491134644},{"x":0.47580644488334656,"y":0.7435158491134644},{"x":0.47580644488334656,"y":0.7608069181442261},{"x":0.41733869910240173,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"يوردوخ","boundary":[0.41733869910240173,0.7435158491134644,0.47580644488334656,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.7435158491134644},{"x":0.5443548560142517,"y":0.7435158491134644},{"x":0.5443548560142517,"y":0.7608069181442261},{"x":0.4838709533214569,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"،دنمشوه","boundary":[0.4838709533214569,0.7435158491134644,0.5443548560142517,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.7435158491134644},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7435158491134644},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5524193644523621,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"يرادرابنا","boundary":[0.5524193644523621,0.7435158491134644,0.6129032373428345,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.7435158491134644},{"x":0.6814516186714172,"y":0.7435158491134644},{"x":0.6814516186714172,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6209677457809448,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"،دنمشوه","boundary":[0.6209677457809448,0.7435158491134644,0.6814516186714172,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.7435158491134644},{"x":0.7419354915618896,"y":0.7435158491134644},{"x":0.7419354915618896,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6895161271095276,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"هناخراك","boundary":[0.6895161271095276,0.7435158491134644,0.7419354915618896,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.7435158491134644},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7435158491134644},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7479838728904724,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"،يربا","boundary":[0.7479838728904724,0.7435158491134644,0.7862903475761414,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.7435158491134644},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7435158491134644},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7943548560142517,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"str":"شنایار","boundary":[0.7943548560142517,0.7435158491134644,0.8407257795333862,0.7608069181442261]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.770893394947052},{"x":0.6995967626571655,"y":0.770893394947052},{"x":0.6995967626571655,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":1,"str":"هد","boundary":[0.6794354915618896,0.770893394947052,0.6995967626571655,0.7881844639778137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.770893394947052},{"x":0.7782257795333862,"y":0.770893394947052},{"x":0.7782257795333862,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7076612710952759,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":1,"str":"ياهرگپاچ","boundary":[0.7076612710952759,0.770893394947052,0.7782257795333862,0.7881844639778137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.770893394947052},{"x":0.7923387289047241,"y":0.770893394947052},{"x":0.7923387289047241,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7862903475761414,0.770893394947052,0.7923387289047241,0.7881844639778137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004032373428345,"y":0.770893394947052},{"x":0.8427419066429138,"y":0.770893394947052},{"x":0.8427419066429138,"y":0.7881844639778137},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":1,"str":"هدوزفا","boundary":[0.8004032373428345,0.770893394947052,0.8427419066429138,0.7881844639778137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6129032373428345,"y":0.770893394947052},{"x":0.6330645084381104,"y":0.770893394947052},{"x":0.6330645084381104,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6129032373428345,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.6129032373428345,0.770893394947052,0.6330645084381104,0.7881844639778137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.770893394947052},{"x":0.6774193644523621,"y":0.770893394947052},{"x":0.6774193644523621,"y":0.7881844639778137},{"x":0.6411290168762207,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":1,"str":"يدعب","boundary":[0.6411290168762207,0.770893394947052,0.6774193644523621,0.7881844639778137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.770893394947052},{"x":0.6108871102333069,"y":0.770893394947052},{"x":0.6108871102333069,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5665322542190552,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":1,"str":".دزادرپ","boundary":[0.5665322542190552,0.770893394947052,0.6108871102333069,0.7881844639778137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7560483813285828,"y":0.7968299984931946},{"x":0.7681451439857483,"y":0.7968299984931946},{"x":0.7681451439857483,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7560483813285828,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7560483813285828,0.7968299984931946,0.7681451439857483,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.7968299984931946},{"x":0.8125,"y":0.7968299984931946},{"x":0.8125,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7762096524238586,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"باتك","boundary":[0.7762096524238586,0.7968299984931946,0.8125,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205645084381104,"y":0.7968299984931946},{"x":0.8427419066429138,"y":0.7968299984931946},{"x":0.8427419066429138,"y":0.8141210079193115},{"x":0.8205645084381104,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.8205645084381104,0.7968299984931946,0.8427419066429138,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.7968299984931946},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7968299984931946},{"x":0.6088709831237793,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5745967626571655,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"ربتعم","boundary":[0.5745967626571655,0.7968299984931946,0.6088709831237793,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.7968299984931946},{"x":0.649193525314331,"y":0.7968299984931946},{"x":0.649193525314331,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6169354915618896,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"عبانم","boundary":[0.6169354915618896,0.7968299984931946,0.649193525314331,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.7968299984931946},{"x":0.6673387289047241,"y":0.7968299984931946},{"x":0.6673387289047241,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6572580933570862,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6572580933570862,0.7968299984931946,0.6673387289047241,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754032373428345,"y":0.7968299984931946},{"x":0.7056451439857483,"y":0.7968299984931946},{"x":0.7056451439857483,"y":0.8141210079193115},{"x":0.6754032373428345,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"يکی","boundary":[0.6754032373428345,0.7968299984931946,0.7056451439857483,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.7968299984931946},{"x":0.7540322542190552,"y":0.7968299984931946},{"x":0.7540322542190552,"y":0.8141210079193115},{"x":0.725806474685669,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"اونع","boundary":[0.725806474685669,0.7968299984931946,0.7540322542190552,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42943549156188965,"y":0.7968299984931946},{"x":0.47580644488334656,"y":0.7968299984931946},{"x":0.47580644488334656,"y":0.8141210079193115},{"x":0.42943549156188965,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.42943549156188965,0.7968299984931946,0.47580644488334656,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5262096524238586,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5262096524238586,"y":0.8141210079193115},{"x":0.4818548262119293,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"تكرح","boundary":[0.4818548262119293,0.7968299984931946,0.5262096524238586,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5665322542190552,"y":0.7968299984931946},{"x":0.5665322542190552,"y":0.8141210079193115},{"x":0.5342742204666138,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"يارب","boundary":[0.5342742204666138,0.7968299984931946,0.5665322542190552,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7968299984931946},{"x":0.2983871102333069,"y":0.7968299984931946},{"x":0.2983871102333069,"y":0.8141210079193115},{"x":0.25,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.25,0.7968299984931946,0.2983871102333069,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30443549156188965,"y":0.7968299984931946},{"x":0.3407258093357086,"y":0.7968299984931946},{"x":0.3407258093357086,"y":0.8141210079193115},{"x":0.30443549156188965,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"داجیا","boundary":[0.30443549156188965,0.7968299984931946,0.3407258093357086,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.7968299984931946},{"x":0.38508063554763794,"y":0.7968299984931946},{"x":0.38508063554763794,"y":0.8141210079193115},{"x":0.3467741906642914,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"تمد","boundary":[0.3467741906642914,0.7968299984931946,0.38508063554763794,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3931451737880707,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4052419364452362,"y":0.7968299984931946},{"x":0.4052419364452362,"y":0.8141210079193115},{"x":0.3931451737880707,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.3931451737880707,0.7968299984931946,0.4052419364452362,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.7968299984931946},{"x":0.42741936445236206,"y":0.7968299984931946},{"x":0.42741936445236206,"y":0.8141210079193115},{"x":0.41330644488334656,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.41330644488334656,0.7968299984931946,0.42741936445236206,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7968299984931946},{"x":0.2036290317773819,"y":0.7968299984931946},{"x":0.2036290317773819,"y":0.8141210079193115},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"نیمأات","boundary":[0.1572580635547638,0.7968299984931946,0.2036290317773819,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21169355511665344,"y":0.7968299984931946},{"x":0.2479838728904724,"y":0.7968299984931946},{"x":0.2479838728904724,"y":0.8141210079193115},{"x":0.21169355511665344,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":1,"str":"يااه","boundary":[0.21169355511665344,0.7968299984931946,0.2479838728904724,0.8141210079193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4516128897666931,"y":0.8227665424346924},{"x":0.4838709533214569,"y":0.8227665424346924},{"x":0.4838709533214569,"y":0.8400576114654541},{"x":0.4516128897666931,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"لاثم","boundary":[0.4516128897666931,0.8227665424346924,0.4838709533214569,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5181451439857483,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5181451439857483,"y":0.8400576114654541},{"x":0.49193549156188965,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"هئارا","boundary":[0.49193549156188965,0.8227665424346924,0.5181451439857483,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5625,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5625,"y":0.8400576114654541},{"x":0.5262096524238586,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"نمض","boundary":[0.5262096524238586,0.8227665424346924,0.5625,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5786290168762207,"y":0.8227665424346924},{"x":0.5786290168762207,"y":0.8400576114654541},{"x":0.5725806355476379,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5725806355476379,0.8227665424346924,0.5786290168762207,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6129032373428345,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6129032373428345,"y":0.8400576114654541},{"x":0.5846773982048035,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"هدوب","boundary":[0.5846773982048035,0.8227665424346924,0.6129032373428345,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6612903475761414,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6612903475761414,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6209677457809448,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"مراهچ","boundary":[0.6209677457809448,0.8227665424346924,0.6612903475761414,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7157257795333862,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7157257795333862,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6693548560142517,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"يتعنص","boundary":[0.6693548560142517,0.8227665424346924,0.7157257795333862,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7701612710952759,"y":0.8400576114654541},{"x":0.725806474685669,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"بلاقنا","boundary":[0.725806474685669,0.8227665424346924,0.7701612710952759,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8400576114654541},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7782257795333862,0.8227665424346924,0.7862903475761414,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7943548560142517,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8407257795333862,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8407257795333862,"y":0.8400576114654541},{"x":0.7943548560142517,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"قبطنم","boundary":[0.7943548560142517,0.8227665424346924,0.8407257795333862,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.8227665424346924},{"x":0.21169355511665344,"y":0.8227665424346924},{"x":0.21169355511665344,"y":0.8400576114654541},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"هرایجنز","boundary":[0.1572580635547638,0.8227665424346924,0.21169355511665344,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.8227665424346924},{"x":0.3306451737880707,"y":0.8227665424346924},{"x":0.3306451737880707,"y":0.8400576114654541},{"x":0.2197580635547638,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"ياهزااددنمناوت","boundary":[0.2197580635547638,0.8227665424346924,0.3306451737880707,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33669355511665344,"y":0.8227665424346924},{"x":0.3467741906642914,"y":0.8227665424346924},{"x":0.3467741906642914,"y":0.8400576114654541},{"x":0.33669355511665344,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.33669355511665344,0.8227665424346924,0.3467741906642914,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.8227665424346924},{"x":0.41330644488334656,"y":0.8227665424346924},{"x":0.41330644488334656,"y":0.8400576114654541},{"x":0.35483869910240173,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"يدربراك","boundary":[0.35483869910240173,0.8227665424346924,0.41330644488334656,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4193548262119293,"y":0.8227665424346924},{"x":0.4495967626571655,"y":0.8227665424346924},{"x":0.4495967626571655,"y":0.8400576114654541},{"x":0.4193548262119293,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.4193548262119293,0.8227665424346924,0.4495967626571655,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.848703145980835},{"x":0.8427419066429138,"y":0.848703145980835},{"x":0.8427419066429138,"y":0.8659942150115967},{"x":0.8044354915618896,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.8044354915618896,0.848703145980835,0.8427419066429138,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862903475761414,"y":0.848703145980835},{"x":0.7943548560142517,"y":0.848703145980835},{"x":0.7943548560142517,"y":0.8659942150115967},{"x":0.7862903475761414,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.7862903475761414,0.848703145980835,0.7943548560142517,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.848703145980835},{"x":0.7580645084381104,"y":0.848703145980835},{"x":0.7580645084381104,"y":0.8659942150115967},{"x":0.711693525314331,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.711693525314331,0.848703145980835,0.7580645084381104,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.848703145980835},{"x":0.7782257795333862,"y":0.848703145980835},{"x":0.7782257795333862,"y":0.8659942150115967},{"x":0.7661290168762207,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7661290168762207,0.848703145980835,0.7782257795333862,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.848703145980835},{"x":0.6149193644523621,"y":0.848703145980835},{"x":0.6149193644523621,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5907257795333862,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"اهن","boundary":[0.5907257795333862,0.848703145980835,0.6149193644523621,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.848703145980835},{"x":0.6733871102333069,"y":0.848703145980835},{"x":0.6733871102333069,"y":0.8659942150115967},{"x":0.6229838728904724,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"ماگشیپ","boundary":[0.6229838728904724,0.848703145980835,0.6733871102333069,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.848703145980835},{"x":0.7096773982048035,"y":0.848703145980835},{"x":0.7096773982048035,"y":0.8659942150115967},{"x":0.6794354915618896,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.6794354915618896,0.848703145980835,0.7096773982048035,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5725806355476379,"y":0.848703145980835},{"x":0.5745967626571655,"y":0.848703145980835},{"x":0.5745967626571655,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5725806355476379,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5725806355476379,0.848703145980835,0.5745967626571655,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5080645084381104,"y":0.848703145980835},{"x":0.5443548560142517,"y":0.848703145980835},{"x":0.5443548560142517,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5080645084381104,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"لکش","boundary":[0.5080645084381104,0.848703145980835,0.5443548560142517,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.848703145980835},{"x":0.5645161271095276,"y":0.848703145980835},{"x":0.5645161271095276,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5524193644523621,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5524193644523621,0.848703145980835,0.5645161271095276,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.848703145980835},{"x":0.4959677457809448,"y":0.848703145980835},{"x":0.4959677457809448,"y":0.8659942150115967},{"x":0.46169355511665344,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"هژایو","boundary":[0.46169355511665344,0.848703145980835,0.4959677457809448,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.848703145980835},{"x":0.16330644488334656,"y":0.848703145980835},{"x":0.16330644488334656,"y":0.8659942150115967},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.1572580635547638,0.848703145980835,0.16330644488334656,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.848703145980835},{"x":0.2358870953321457,"y":0.848703145980835},{"x":0.2358870953321457,"y":0.8659942150115967},{"x":0.1713709682226181,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"لااتیجید","boundary":[0.1713709682226181,0.848703145980835,0.2358870953321457,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24395161867141724,"y":0.848703145980835},{"x":0.3084677457809448,"y":0.848703145980835},{"x":0.3084677457809448,"y":0.8659942150115967},{"x":0.24395161867141724,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"تسواحت","boundary":[0.24395161867141724,0.848703145980835,0.3084677457809448,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3165322542190552,"y":0.848703145980835},{"x":0.3245967626571655,"y":0.848703145980835},{"x":0.3245967626571655,"y":0.8659942150115967},{"x":0.3165322542190552,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3165322542190552,0.848703145980835,0.3245967626571655,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33266130089759827,"y":0.848703145980835},{"x":0.38508063554763794,"y":0.848703145980835},{"x":0.38508063554763794,"y":0.8659942150115967},{"x":0.33266130089759827,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"رواصتم","boundary":[0.33266130089759827,0.848703145980835,0.38508063554763794,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.848703145980835},{"x":0.43145161867141724,"y":0.848703145980835},{"x":0.43145161867141724,"y":0.8659942150115967},{"x":0.3911290466785431,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"هدانیلا","boundary":[0.3911290466785431,0.848703145980835,0.43145161867141724,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.848703145980835},{"x":0.45766130089759827,"y":0.848703145980835},{"x":0.45766130089759827,"y":0.8659942150115967},{"x":0.4395161271095276,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.4395161271095276,0.848703145980835,0.45766130089759827,0.8659942150115967]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.8746397495269775},{"x":0.6854838728904724,"y":0.8746397495269775},{"x":0.6854838728904724,"y":0.8919308185577393},{"x":0.6391128897666931,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"هریجنز","boundary":[0.6391128897666931,0.8746397495269775,0.6854838728904724,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.8746397495269775},{"x":0.7237903475761414,"y":0.8746397495269775},{"x":0.7237903475761414,"y":0.8919308185577393},{"x":0.6935483813285828,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"يور","boundary":[0.6935483813285828,0.8746397495269775,0.7237903475761414,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298387289047241,"y":0.8746397495269775},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8746397495269775},{"x":0.7419354915618896,"y":0.8919308185577393},{"x":0.7298387289047241,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.7298387289047241,0.8746397495269775,0.7419354915618896,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.8746397495269775},{"x":0.7600806355476379,"y":0.8746397495269775},{"x":0.7600806355476379,"y":0.8919308185577393},{"x":0.75,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.75,0.8746397495269775,0.7600806355476379,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7802419066429138,"y":0.8746397495269775},{"x":0.7822580933570862,"y":0.8746397495269775},{"x":0.7822580933570862,"y":0.8919308185577393},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"لا","boundary":[0.7802419066429138,0.8746397495269775,0.7822580933570862,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.8746397495269775},{"x":0.8427419066429138,"y":0.8746397495269775},{"x":0.8427419066429138,"y":0.8919308185577393},{"x":0.7923387289047241,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"تاریرأت","boundary":[0.7923387289047241,0.8746397495269775,0.8427419066429138,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.8746397495269775},{"x":0.5524193644523621,"y":0.8746397495269775},{"x":0.5524193644523621,"y":0.8919308185577393},{"x":0.538306474685669,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"ایب","boundary":[0.538306474685669,0.8746397495269775,0.5524193644523621,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.8746397495269775},{"x":0.5987903475761414,"y":0.8746397495269775},{"x":0.5987903475761414,"y":0.8919308185577393},{"x":0.5604838728904724,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.5604838728904724,0.8746397495269775,0.5987903475761414,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.8746397495269775},{"x":0.6370967626571655,"y":0.8746397495269775},{"x":0.6370967626571655,"y":0.8919308185577393},{"x":0.6068548560142517,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.6068548560142517,0.8746397495269775,0.6370967626571655,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.8746397495269775},{"x":0.4717741906642914,"y":0.8746397495269775},{"x":0.4717741906642914,"y":0.8919308185577393},{"x":0.4375,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":".تدا","boundary":[0.4375,0.8746397495269775,0.4717741906642914,0.8919308185577393]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.8746397495269775},{"x":0.5161290168762207,"y":0.8746397495269775},{"x":0.5161290168762207,"y":0.8919308185577393},{"x":0.47983869910240173,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"str":"هدومن","boundary":[0.47983869910240173,0.8746397495269775,0.5161290168762207,0.8919308185577393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.19596542418003082},{"x":0.8427419066429138,"y":0.19596542418003082},{"x":0.8427419066429138,"y":0.8919308185577393},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.18896542418003082,0.8477419066429138,0.8989308185577393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.1296830028295517},{"x":0.7479838728904724,"y":0.1296830028295517},{"x":0.7479838728904724,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6229838728904724,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"str":"نامجرتم","boundary":[0.6229838728904724,0.1296830028295517,0.7479838728904724,0.15706051886081696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.1296830028295517},{"x":0.8427419066429138,"y":0.1296830028295517},{"x":0.8427419066429138,"y":0.15706051886081696},{"x":0.7580645084381104,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"str":"همدقم","boundary":[0.7580645084381104,0.1296830028295517,0.8427419066429138,0.15706051886081696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.1296830028295517},{"x":0.8427419066429138,"y":0.1296830028295517},{"x":0.8427419066429138,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6229838728904724,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6179838728904724,0.12268300282955169,0.8477419066429138,0.16406051886081696],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/VkQCtKADYIJLHXdm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/RdoxBKbnQOUHcnJO.jpg","blurred":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/XbtjnElhwYaUuBeW.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0003069719023281528,0.00017677666113768254,0.9982908429301555,0.9987067868359152]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8407257795333862,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8407257795333862,"y":0.2103746384382248},{"x":0.7903226017951965,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":1,"str":"همدقم","boundary":[0.7903226017951965,0.19308356940746307,0.8407257795333862,0.2103746384382248]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7358871102333069,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7358871102333069,"y":0.2103746384382248},{"x":0.6875,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":1,"str":"ريجنز","boundary":[0.6875,0.19308356940746307,0.7358871102333069,0.2103746384382248]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7600806355476379,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7600806355476379,"y":0.2103746384382248},{"x":0.7439516186714172,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":1,"str":"رب","boundary":[0.7439516186714172,0.19308356940746307,0.7600806355476379,0.2103746384382248]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7903226017951965,"y":0.19308356940746307},{"x":0.7903226017951965,"y":0.2103746384382248},{"x":0.7661290168762207,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.7661290168762207,0.19308356940746307,0.7903226017951965,0.2103746384382248]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6774193644523621,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6854838728904724,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6854838728904724,"y":0.2103746384382248},{"x":0.6774193644523621,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.6774193644523621,0.19308356940746307,0.6854838728904724,0.2103746384382248]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6693548560142517,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6693548560142517,"y":0.2103746384382248},{"x":0.6209677457809448,"y":0.2103746384382248}]},"confidence":1,"str":"نيمأت","boundary":[0.6209677457809448,0.19308356940746307,0.6693548560142517,0.2103746384382248]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.711693525314331,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7459677457809448,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7459677457809448,"y":0.23775215446949005},{"x":0.711693525314331,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":1,"str":"زورما","boundary":[0.711693525314331,0.22046110033988953,0.7459677457809448,0.23775215446949005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7963709831237793,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7963709831237793,"y":0.23775215446949005},{"x":0.7520161271095276,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":1,"str":"يتباقر","boundary":[0.7520161271095276,0.22046110033988953,0.7963709831237793,0.23775215446949005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.22046110033988953},{"x":0.8407257795333862,"y":0.22046110033988953},{"x":0.8407257795333862,"y":0.23775215446949005},{"x":0.8024193644523621,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":1,"str":"تیزم","boundary":[0.8024193644523621,0.22046110033988953,0.8407257795333862,0.23775215446949005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7076612710952759,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7076612710952759,"y":0.23775215446949005},{"x":0.7056451439857483,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7056451439857483,0.22046110033988953,0.7076612710952759,0.23775215446949005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6169354915618896,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6169354915618896,"y":0.23775215446949005},{"x":0.5625,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":1,"str":"تدادرف","boundary":[0.5625,0.22046110033988953,0.6169354915618896,0.23775215446949005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6552419066429138,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6552419066429138,"y":0.23775215446949005},{"x":0.6270161271095276,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":1,"str":"دورو","boundary":[0.6270161271095276,0.22046110033988953,0.6552419066429138,0.23775215446949005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6975806355476379,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6975806355476379,"y":0.23775215446949005},{"x":0.663306474685669,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":1,"str":"ياهب","boundary":[0.663306474685669,0.22046110033988953,0.6975806355476379,0.23775215446949005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584677457809448,"y":0.22046110033988953},{"x":0.5604838728904724,"y":0.22046110033988953},{"x":0.5604838728904724,"y":0.23775215446949005},{"x":0.5584677457809448,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5584677457809448,0.22046110033988953,0.5604838728904724,0.23775215446949005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7943548560142517,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7943548560142517,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7479838728904724,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.7479838728904724,0.2463976889848709,0.7943548560142517,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8125,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8125,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8024193644523621,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.8024193644523621,0.2463976889848709,0.8125,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8225806355476379,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8427419066429138,"y":0.2463976889848709},{"x":0.8427419066429138,"y":0.2636887729167938},{"x":0.8225806355476379,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"رگا","boundary":[0.8225806355476379,0.2463976889848709,0.8427419066429138,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7076612710952759,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7076612710952759,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6612903475761414,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"لکشم","boundary":[0.6612903475761414,0.2463976889848709,0.7076612710952759,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7459677457809448,"y":0.2463976889848709},{"x":0.7459677457809448,"y":0.2636887729167938},{"x":0.7157257795333862,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.7157257795333862,0.2463976889848709,0.7459677457809448,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068548560142517,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6068548560142517,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"هاگن","boundary":[0.6068548560142517,0.2463976889848709,0.6330645084381104,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6592742204666138,"y":0.2463976889848709},{"x":0.6592742204666138,"y":0.2636887729167938},{"x":0.6431451439857483,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.6431451439857483,0.2463976889848709,0.6592742204666138,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665322542190552,"y":0.2463976889848709},{"x":0.600806474685669,"y":0.2463976889848709},{"x":0.600806474685669,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5665322542190552,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"هدرك","boundary":[0.5665322542190552,0.2463976889848709,0.600806474685669,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5584677457809448,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5584677457809448,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5524193644523621,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5524193644523621,0.2463976889848709,0.5584677457809448,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5443548560142517,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5443548560142517,"y":0.2636887729167938},{"x":0.524193525314331,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"ادم","boundary":[0.524193525314331,0.2463976889848709,0.5443548560142517,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.2463976889848709},{"x":0.524193525314331,"y":0.2463976889848709},{"x":0.524193525314331,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5161290168762207,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.5161290168762207,0.2463976889848709,0.524193525314331,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5060483813285828,"y":0.2463976889848709},{"x":0.5060483813285828,"y":0.2636887729167938},{"x":0.5040322542190552,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"لا","boundary":[0.5040322542190552,0.2463976889848709,0.5060483813285828,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.2463976889848709},{"x":0.4677419364452362,"y":0.2463976889848709},{"x":0.4677419364452362,"y":0.2636887729167938},{"x":0.45766130089759827,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.45766130089759827,0.2463976889848709,0.4677419364452362,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47379031777381897,"y":0.2463976889848709},{"x":0.4879032373428345,"y":0.2463976889848709},{"x":0.4879032373428345,"y":0.2636887729167938},{"x":0.47379031777381897,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.47379031777381897,0.2463976889848709,0.4879032373428345,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.2463976889848709},{"x":0.4495967626571655,"y":0.2463976889848709},{"x":0.4495967626571655,"y":0.2636887729167938},{"x":0.4072580635547638,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"لیلحت","boundary":[0.4072580635547638,0.2463976889848709,0.4495967626571655,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2338709682226181,"y":0.2463976889848709},{"x":0.2620967626571655,"y":0.2463976889848709},{"x":0.2620967626571655,"y":0.2636887729167938},{"x":0.2338709682226181,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"يام","boundary":[0.2338709682226181,0.2463976889848709,0.2620967626571655,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27016130089759827,"y":0.2463976889848709},{"x":0.32056450843811035,"y":0.2463976889848709},{"x":0.32056450843811035,"y":0.2636887729167938},{"x":0.27016130089759827,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"هانوتم","boundary":[0.27016130089759827,0.2463976889848709,0.32056450843811035,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3286290466785431,"y":0.2463976889848709},{"x":0.3568548262119293,"y":0.2463976889848709},{"x":0.3568548262119293,"y":0.2636887729167938},{"x":0.3286290466785431,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"ابلاغ","boundary":[0.3286290466785431,0.2463976889848709,0.3568548262119293,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.2463976889848709},{"x":0.39919355511665344,"y":0.2463976889848709},{"x":0.39919355511665344,"y":0.2636887729167938},{"x":0.36491936445236206,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"،دینك","boundary":[0.36491936445236206,0.2463976889848709,0.39919355511665344,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.2463976889848709},{"x":0.18346774578094482,"y":0.2463976889848709},{"x":0.18346774578094482,"y":0.2636887729167938},{"x":0.1572580635547638,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"هاك","boundary":[0.1572580635547638,0.2463976889848709,0.18346774578094482,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895161271095276,"y":0.2463976889848709},{"x":0.23185484111309052,"y":0.2463976889848709},{"x":0.23185484111309052,"y":0.2636887729167938},{"x":0.1895161271095276,"y":0.2636887729167938}]},"confidence":1,"str":"دیواش","boundary":[0.1895161271095276,0.2463976889848709,0.23185484111309052,0.2636887729167938]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.2723343074321747},{"x":0.8427419066429138,"y":0.2723343074321747},{"x":0.8427419066429138,"y":0.289625346660614},{"x":0.8024193644523621,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.8024193644523621,0.2723343074321747,0.8427419066429138,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.2723343074321747},{"x":0.8024193644523621,"y":0.2723343074321747},{"x":0.8024193644523621,"y":0.289625346660614},{"x":0.7963709831237793,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.7963709831237793,0.2723343074321747,0.8024193644523621,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322580933570862,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5967742204666138,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5967742204666138,"y":0.289625346660614},{"x":0.5322580933570862,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"تلاکشم","boundary":[0.5322580933570862,0.2723343074321747,0.5967742204666138,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.2723343074321747},{"x":0.6330645084381104,"y":0.2723343074321747},{"x":0.6330645084381104,"y":0.289625346660614},{"x":0.6048387289047241,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"مامت","boundary":[0.6048387289047241,0.2723343074321747,0.6330645084381104,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.2723343074321747},{"x":0.6774193644523621,"y":0.2723343074321747},{"x":0.6774193644523621,"y":0.289625346660614},{"x":0.6411290168762207,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"يلصا","boundary":[0.6411290168762207,0.2723343074321747,0.6774193644523621,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.2723343074321747},{"x":0.7157257795333862,"y":0.2723343074321747},{"x":0.7157257795333862,"y":0.289625346660614},{"x":0.6854838728904724,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"تلع","boundary":[0.6854838728904724,0.2723343074321747,0.7157257795333862,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.2723343074321747},{"x":0.788306474685669,"y":0.2723343074321747},{"x":0.788306474685669,"y":0.289625346660614},{"x":0.7379032373428345,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"اشنیمأت","boundary":[0.7379032373428345,0.2723343074321747,0.788306474685669,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.2723343074321747},{"x":0.524193525314331,"y":0.2723343074321747},{"x":0.524193525314331,"y":0.289625346660614},{"x":0.5221773982048035,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"لا","boundary":[0.5221773982048035,0.2723343074321747,0.524193525314331,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5060483813285828,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5060483813285828,"y":0.289625346660614},{"x":0.4979838728904724,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.4979838728904724,0.2723343074321747,0.5060483813285828,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45766130089759827,"y":0.2723343074321747},{"x":0.4959677457809448,"y":0.2723343074321747},{"x":0.4959677457809448,"y":0.289625346660614},{"x":0.45766130089759827,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":".تدا","boundary":[0.45766130089759827,0.2723343074321747,0.4959677457809448,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39919355511665344,"y":0.2723343074321747},{"x":0.4495967626571655,"y":0.2723343074321747},{"x":0.4495967626571655,"y":0.289625346660614},{"x":0.39919355511665344,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"يرایسب","boundary":[0.39919355511665344,0.2723343074321747,0.4495967626571655,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266128897666931,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3729838728904724,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3729838728904724,"y":0.289625346660614},{"x":0.3266128897666931,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.3266128897666931,0.2723343074321747,0.3729838728904724,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38104838132858276,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3911290466785431,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3911290466785431,"y":0.289625346660614},{"x":0.38104838132858276,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.38104838132858276,0.2723343074321747,0.3911290466785431,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.2723343074321747},{"x":0.1895161271095276,"y":0.2723343074321747},{"x":0.1895161271095276,"y":0.289625346660614},{"x":0.1572580635547638,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"راکف","boundary":[0.1572580635547638,0.2723343074321747,0.1895161271095276,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19758065044879913,"y":0.2723343074321747},{"x":0.2177419364452362,"y":0.2723343074321747},{"x":0.2177419364452362,"y":0.289625346660614},{"x":0.19758065044879913,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.19758065044879913,0.2723343074321747,0.2177419364452362,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.2723343074321747},{"x":0.2681451737880707,"y":0.2723343074321747},{"x":0.2681451737880707,"y":0.289625346660614},{"x":0.22580644488334656,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"ياتقو","boundary":[0.22580644488334656,0.2723343074321747,0.2681451737880707,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27620968222618103,"y":0.2723343074321747},{"x":0.30241936445236206,"y":0.2723343074321747},{"x":0.30241936445236206,"y":0.289625346660614},{"x":0.27620968222618103,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"طقف","boundary":[0.27620968222618103,0.2723343074321747,0.30241936445236206,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3245967626571655,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3245967626571655,"y":0.289625346660614},{"x":0.3104838728904724,"y":0.289625346660614}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.3104838728904724,0.2723343074321747,0.3245967626571655,0.289625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8427419066429138,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3155619502067566},{"x":0.8024193644523621,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.8024193644523621,0.2982708811759949,0.8427419066429138,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8024193644523621,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8024193644523621,"y":0.3155619502067566},{"x":0.7963709831237793,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.7963709831237793,0.2982708811759949,0.8024193644523621,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7157257795333862,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7157257795333862,"y":0.3155619502067566},{"x":0.6955645084381104,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.6955645084381104,0.2982708811759949,0.7157257795333862,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7379032373428345,"y":0.2982708811759949},{"x":0.788306474685669,"y":0.2982708811759949},{"x":0.788306474685669,"y":0.3155619502067566},{"x":0.7379032373428345,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"اشنیمأت","boundary":[0.7379032373428345,0.2982708811759949,0.788306474685669,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.2982708811759949},{"x":0.4818548262119293,"y":0.2982708811759949},{"x":0.4818548262119293,"y":0.3155619502067566},{"x":0.4354838728904724,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"کیدزن","boundary":[0.4354838728904724,0.2982708811759949,0.4818548262119293,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5181451439857483,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5181451439857483,"y":0.3155619502067566},{"x":0.48991936445236206,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"لاح","boundary":[0.48991936445236206,0.2982708811759949,0.5181451439857483,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5262096524238586,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5403226017951965,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5403226017951965,"y":0.3155619502067566},{"x":0.5262096524238586,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5262096524238586,0.2982708811759949,0.5403226017951965,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5745967626571655,"y":0.2982708811759949},{"x":0.5745967626571655,"y":0.3155619502067566},{"x":0.5483871102333069,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"هریت","boundary":[0.5483871102333069,0.2982708811759949,0.5745967626571655,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5826612710952759,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6290322542190552,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6290322542190552,"y":0.3155619502067566},{"x":0.5826612710952759,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"ياهربا","boundary":[0.5826612710952759,0.2982708811759949,0.6290322542190552,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6552419066429138,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6552419066429138,"y":0.3155619502067566},{"x":0.6370967626571655,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.6370967626571655,0.2982708811759949,0.6552419066429138,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6935483813285828,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6935483813285828,"y":0.3155619502067566},{"x":0.663306474685669,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"دنتفا","boundary":[0.663306474685669,0.2982708811759949,0.6935483813285828,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.2982708811759949},{"x":0.42741936445236206,"y":0.2982708811759949},{"x":0.42741936445236206,"y":0.3155619502067566},{"x":0.4072580635547638,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"دش","boundary":[0.4072580635547638,0.2982708811759949,0.42741936445236206,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33669355511665344,"y":0.2982708811759949},{"x":0.38508063554763794,"y":0.2982708811759949},{"x":0.38508063554763794,"y":0.3155619502067566},{"x":0.33669355511665344,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"؛دنتسه","boundary":[0.33669355511665344,0.2982708811759949,0.38508063554763794,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.2982708811759949},{"x":0.19153225421905518,"y":0.2982708811759949},{"x":0.19153225421905518,"y":0.3155619502067566},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"لااح","boundary":[0.1572580635547638,0.2982708811759949,0.19153225421905518,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2016129046678543,"y":0.2982708811759949},{"x":0.21370968222618103,"y":0.2982708811759949},{"x":0.21370968222618103,"y":0.3155619502067566},{"x":0.2016129046678543,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2016129046678543,0.2982708811759949,0.21370968222618103,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.2982708811759949},{"x":0.28830644488334656,"y":0.2982708811759949},{"x":0.28830644488334656,"y":0.3155619502067566},{"x":0.2358870953321457,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"ااشدود","boundary":[0.2358870953321457,0.2982708811759949,0.28830644488334656,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.2982708811759949},{"x":0.3286290466785431,"y":0.2982708811759949},{"x":0.3286290466785431,"y":0.3155619502067566},{"x":0.2963709533214569,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":1,"str":"ينعی","boundary":[0.2963709533214569,0.2982708811759949,0.3286290466785431,0.3155619502067566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6995967626571655,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6995967626571655,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6391128897666931,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"يدونوم","boundary":[0.6391128897666931,0.32420748472213745,0.6995967626571655,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7439516186714172,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7439516186714172,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7076612710952759,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"حطد","boundary":[0.7076612710952759,0.32420748472213745,0.7439516186714172,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.32420748472213745},{"x":0.788306474685669,"y":0.32420748472213745},{"x":0.788306474685669,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7520161271095276,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"،تدا","boundary":[0.7520161271095276,0.32420748472213745,0.788306474685669,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.32420748472213745},{"x":0.8427419066429138,"y":0.32420748472213745},{"x":0.8427419066429138,"y":0.34149855375289917},{"x":0.7963709831237793,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"شهاك","boundary":[0.7963709831237793,0.32420748472213745,0.8427419066429138,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6310483813285828,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6310483813285828,"y":0.34149855375289917},{"x":0.6290322542190552,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"لا","boundary":[0.6290322542190552,0.32420748472213745,0.6310483813285828,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987903475761414,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6129032373428345,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6129032373428345,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5987903475761414,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5987903475761414,0.32420748472213745,0.6129032373428345,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5161290168762207,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5342742204666138,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5342742204666138,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5161290168762207,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"دح","boundary":[0.5161290168762207,0.32420748472213745,0.5342742204666138,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5524193644523621,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5524193644523621,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5423387289047241,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5423387289047241,0.32420748472213745,0.5524193644523621,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604838728904724,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5907257795333862,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5907257795333862,"y":0.34149855375289917},{"x":0.5604838728904724,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"شیب","boundary":[0.5604838728904724,0.32420748472213745,0.5907257795333862,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5080645084381104,"y":0.32420748472213745},{"x":0.5080645084381104,"y":0.34149855375289917},{"x":0.4838709533214569,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"دایز","boundary":[0.4838709533214569,0.32420748472213745,0.5080645084381104,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.32420748472213745},{"x":0.21572580933570862,"y":0.32420748472213745},{"x":0.21572580933570862,"y":0.34149855375289917},{"x":0.1572580635547638,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"تیاکاش","boundary":[0.1572580635547638,0.32420748472213745,0.21572580933570862,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.32420748472213745},{"x":0.27419355511665344,"y":0.32420748472213745},{"x":0.27419355511665344,"y":0.34149855375289917},{"x":0.22379031777381897,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"کیعاض","boundary":[0.22379031777381897,0.32420748472213745,0.27419355511665344,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.32420748472213745},{"x":0.33870968222618103,"y":0.32420748472213745},{"x":0.33870968222618103,"y":0.34149855375289917},{"x":0.2822580635547638,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"تامداخ","boundary":[0.2822580635547638,0.32420748472213745,0.33870968222618103,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.32420748472213745},{"x":0.3568548262119293,"y":0.32420748472213745},{"x":0.3568548262119293,"y":0.34149855375289917},{"x":0.3467741906642914,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3467741906642914,0.32420748472213745,0.3568548262119293,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.32420748472213745},{"x":0.43145161867141724,"y":0.32420748472213745},{"x":0.43145161867141724,"y":0.34149855375289917},{"x":0.3790322542190552,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"ایرتاشم","boundary":[0.3790322542190552,0.32420748472213745,0.43145161867141724,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.32420748472213745},{"x":0.47580644488334656,"y":0.32420748472213745},{"x":0.47580644488334656,"y":0.34149855375289917},{"x":0.4395161271095276,"y":0.34149855375289917}]},"confidence":1,"str":"،تدا","boundary":[0.4395161271095276,0.32420748472213745,0.47580644488334656,0.34149855375289917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205645084381104,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8407257795333862,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8407257795333862,"y":0.36743515729904175},{"x":0.8205645084381104,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.8205645084381104,0.35014408826828003,0.8407257795333862,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7641128897666931,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7641128897666931,"y":0.36743515729904175},{"x":0.725806474685669,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.725806474685669,0.35014408826828003,0.7641128897666931,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7822580933570862,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7822580933570862,"y":0.36743515729904175},{"x":0.7721773982048035,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"ای","boundary":[0.7721773982048035,0.35014408826828003,0.7822580933570862,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8185483813285828,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8185483813285828,"y":0.36743515729904175},{"x":0.7903226017951965,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"دننك","boundary":[0.7903226017951965,0.35014408826828003,0.8185483813285828,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.35014408826828003},{"x":0.5826612710952759,"y":0.35014408826828003},{"x":0.5826612710952759,"y":0.36743515729904175},{"x":0.5302419066429138,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"هلومحم","boundary":[0.5302419066429138,0.35014408826828003,0.5826612710952759,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.35014408826828003},{"x":0.6370967626571655,"y":0.35014408826828003},{"x":0.6370967626571655,"y":0.36743515729904175},{"x":0.5907257795333862,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"لیوحت","boundary":[0.5907257795333862,0.35014408826828003,0.6370967626571655,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.35014408826828003},{"x":0.6592742204666138,"y":0.35014408826828003},{"x":0.6592742204666138,"y":0.36743515729904175},{"x":0.6451612710952759,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6451612710952759,0.35014408826828003,0.6592742204666138,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.35014408826828003},{"x":0.725806474685669,"y":0.35014408826828003},{"x":0.725806474685669,"y":0.36743515729904175},{"x":0.6814516186714172,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"اگدننك","boundary":[0.6814516186714172,0.35014408826828003,0.725806474685669,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.35014408826828003},{"x":0.48991936445236206,"y":0.35014408826828003},{"x":0.48991936445236206,"y":0.36743515729904175},{"x":0.4495967626571655,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"يتایح","boundary":[0.4495967626571655,0.35014408826828003,0.48991936445236206,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.35014408826828003},{"x":0.5282257795333862,"y":0.35014408826828003},{"x":0.5282257795333862,"y":0.36743515729904175},{"x":0.4979838728904724,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.4979838728904724,0.35014408826828003,0.5282257795333862,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3709677457809448,"y":0.35014408826828003},{"x":0.39919355511665344,"y":0.35014408826828003},{"x":0.39919355511665344,"y":0.36743515729904175},{"x":0.3709677457809448,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"يام","boundary":[0.3709677457809448,0.35014408826828003,0.39919355511665344,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.35014408826828003},{"x":0.44354838132858276,"y":0.35014408826828003},{"x":0.44354838132858276,"y":0.36743515729904175},{"x":0.4072580635547638,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"ریخأت","boundary":[0.4072580635547638,0.35014408826828003,0.44354838132858276,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.35014408826828003},{"x":0.1875,"y":0.35014408826828003},{"x":0.1875,"y":0.36743515729904175},{"x":0.1572580635547638,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"نایا","boundary":[0.1572580635547638,0.35014408826828003,0.1875,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.35014408826828003},{"x":0.20766128599643707,"y":0.35014408826828003},{"x":0.20766128599643707,"y":0.36743515729904175},{"x":0.19556452333927155,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.19556452333927155,0.35014408826828003,0.20766128599643707,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.35014408826828003},{"x":0.2520161271095276,"y":0.35014408826828003},{"x":0.2520161271095276,"y":0.36743515729904175},{"x":0.21572580933570862,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"طاقف","boundary":[0.21572580933570862,0.35014408826828003,0.2520161271095276,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.35014408826828003},{"x":0.32056450843811035,"y":0.35014408826828003},{"x":0.32056450843811035,"y":0.36743515729904175},{"x":0.26008063554763794,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":"،ساامتحا","boundary":[0.26008063554763794,0.35014408826828003,0.32056450843811035,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266128897666931,"y":0.35014408826828003},{"x":0.36895161867141724,"y":0.35014408826828003},{"x":0.36895161867141724,"y":0.36743515729904175},{"x":0.3266128897666931,"y":0.36743515729904175}]},"confidence":1,"str":".داننك","boundary":[0.3266128897666931,0.35014408826828003,0.36895161867141724,0.36743515729904175]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7358871102333069,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7358871102333069,"y":0.3933717608451843},{"x":0.7237903475761414,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7237903475761414,0.3760806918144226,0.7358871102333069,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7620967626571655,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7620967626571655,"y":0.3933717608451843},{"x":0.7439516186714172,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.7439516186714172,0.3760806918144226,0.7620967626571655,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.3760806918144226},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3760806918144226},{"x":0.8004032373428345,"y":0.3933717608451843},{"x":0.7701612710952759,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"تدا","boundary":[0.7701612710952759,0.3760806918144226,0.8004032373428345,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8225806355476379,"y":0.3760806918144226},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3760806918144226},{"x":0.8427419066429138,"y":0.3933717608451843},{"x":0.8225806355476379,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"امز","boundary":[0.8225806355476379,0.3760806918144226,0.8427419066429138,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5967742204666138,"y":0.3760806918144226},{"x":0.6310483813285828,"y":0.3760806918144226},{"x":0.6310483813285828,"y":0.3933717608451843},{"x":0.5967742204666138,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"هنیهب","boundary":[0.5967742204666138,0.3760806918144226,0.6310483813285828,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391128897666931,"y":0.3760806918144226},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3760806918144226},{"x":0.6834677457809448,"y":0.3933717608451843},{"x":0.6391128897666931,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"لیلحت","boundary":[0.6391128897666931,0.3760806918144226,0.6834677457809448,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7157257795333862,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7157257795333862,"y":0.3933717608451843},{"x":0.6895161271095276,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"رکف","boundary":[0.6895161271095276,0.3760806918144226,0.7157257795333862,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282257795333862,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5483871102333069,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5483871102333069,"y":0.3933717608451843},{"x":0.5282257795333862,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.5282257795333862,0.3760806918144226,0.5483871102333069,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5947580933570862,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5947580933570862,"y":0.3933717608451843},{"x":0.5564516186714172,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"هناواك","boundary":[0.5564516186714172,0.3760806918144226,0.5947580933570862,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5262096524238586,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5262096524238586,"y":0.3933717608451843},{"x":0.4959677457809448,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"دنتفا","boundary":[0.4959677457809448,0.3760806918144226,0.5262096524238586,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3568548262119293,"y":0.3760806918144226},{"x":0.38508063554763794,"y":0.3760806918144226},{"x":0.38508063554763794,"y":0.3933717608451843},{"x":0.3568548262119293,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"يام","boundary":[0.3568548262119293,0.3760806918144226,0.38508063554763794,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3931451737880707,"y":0.3760806918144226},{"x":0.4375,"y":0.3760806918144226},{"x":0.4375,"y":0.3933717608451843},{"x":0.3931451737880707,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"موالعم","boundary":[0.3931451737880707,0.3760806918144226,0.4375,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.3760806918144226},{"x":0.4717741906642914,"y":0.3760806918144226},{"x":0.4717741906642914,"y":0.3933717608451843},{"x":0.44556450843811035,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"داعب","boundary":[0.44556450843811035,0.3760806918144226,0.4717741906642914,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.3760806918144226},{"x":0.4858871102333069,"y":0.3760806918144226},{"x":0.4858871102333069,"y":0.3933717608451843},{"x":0.47983869910240173,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.47983869910240173,0.3760806918144226,0.4858871102333069,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16532258689403534,"y":0.3760806918144226},{"x":0.21169355511665344,"y":0.3760806918144226},{"x":0.21169355511665344,"y":0.3933717608451843},{"x":0.16532258689403534,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"رایجنز","boundary":[0.16532258689403534,0.3760806918144226,0.21169355511665344,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.3760806918144226},{"x":0.2782258093357086,"y":0.3760806918144226},{"x":0.2782258093357086,"y":0.3933717608451843},{"x":0.2197580635547638,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"دراکلمع","boundary":[0.2197580635547638,0.3760806918144226,0.2782258093357086,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28629031777381897,"y":0.3760806918144226},{"x":0.3125,"y":0.3760806918144226},{"x":0.3125,"y":0.3933717608451843},{"x":0.28629031777381897,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"هاك","boundary":[0.28629031777381897,0.3760806918144226,0.3125,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.3760806918144226},{"x":0.35483869910240173,"y":0.3760806918144226},{"x":0.35483869910240173,"y":0.3933717608451843},{"x":0.31854838132858276,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"دواش","boundary":[0.31854838132858276,0.3760806918144226,0.35483869910240173,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.3760806918144226},{"x":0.16330644488334656,"y":0.3760806918144226},{"x":0.16330644488334656,"y":0.3933717608451843},{"x":0.1572580635547638,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.1572580635547638,0.3760806918144226,0.16330644488334656,0.3933717608451843]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6512096524238586,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6512096524238586,"y":0.4193083643913269},{"x":0.6310483813285828,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"مه","boundary":[0.6310483813285828,0.4020172953605652,0.6512096524238586,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6995967626571655,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6995967626571655,"y":0.4193083643913269},{"x":0.6592742204666138,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"يابقر","boundary":[0.6592742204666138,0.4020172953605652,0.6995967626571655,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7177419066429138,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7177419066429138,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7076612710952759,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7076612710952759,0.4020172953605652,0.7177419066429138,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7278226017951965,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7661290168762207,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7661290168762207,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7278226017951965,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"تبسن","boundary":[0.7278226017951965,0.4020172953605652,0.7661290168762207,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.774193525314331,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7762096524238586,"y":0.4020172953605652},{"x":0.7762096524238586,"y":0.4193083643913269},{"x":0.774193525314331,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.774193525314331,0.4020172953605652,0.7762096524238586,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7923387289047241,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"اشنیمأت","boundary":[0.7923387289047241,0.4020172953605652,0.8427419066429138,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6270161271095276,"y":0.4020172953605652},{"x":0.6270161271095276,"y":0.4193083643913269},{"x":0.586693525314331,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"،کنص","boundary":[0.586693525314331,0.4020172953605652,0.6270161271095276,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5806451439857483,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5806451439857483,"y":0.4193083643913269},{"x":0.5564516186714172,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"تمك","boundary":[0.5564516186714172,0.4020172953605652,0.5806451439857483,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.4020172953605652},{"x":0.4536290466785431,"y":0.4020172953605652},{"x":0.4536290466785431,"y":0.4193083643913269},{"x":0.41733869910240173,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":".تدا","boundary":[0.41733869910240173,0.4020172953605652,0.4536290466785431,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.4020172953605652},{"x":0.49395161867141724,"y":0.4020172953605652},{"x":0.49395161867141724,"y":0.4193083643913269},{"x":0.45967742800712585,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"هنیهب","boundary":[0.45967742800712585,0.4020172953605652,0.49395161867141724,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5201612710952759,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5201612710952759,"y":0.4193083643913269},{"x":0.5020161271095276,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"دح","boundary":[0.5020161271095276,0.4020172953605652,0.5201612710952759,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.4020172953605652},{"x":0.538306474685669,"y":0.4020172953605652},{"x":0.538306474685669,"y":0.4193083643913269},{"x":0.5302419066429138,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5302419066429138,0.4020172953605652,0.538306474685669,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5463709831237793,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5524193644523621,"y":0.4020172953605652},{"x":0.5524193644523621,"y":0.4193083643913269},{"x":0.5463709831237793,"y":0.4193083643913269}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.5463709831237793,0.4020172953605652,0.5524193644523621,0.4193083643913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5302419066429138,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5302419066429138,"y":0.44668588042259216},{"x":0.48991936445236206,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.48991936445236206,0.42939481139183044,0.5302419066429138,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5483871102333069,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5483871102333069,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5362903475761414,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5362903475761414,0.42939481139183044,0.5483871102333069,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6088709831237793,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6088709831237793,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5564516186714172,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"فوطعم","boundary":[0.5564516186714172,0.42939481139183044,0.6088709831237793,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6512096524238586,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6512096524238586,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6169354915618896,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"يتقو","boundary":[0.6169354915618896,0.42939481139183044,0.6512096524238586,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6854838728904724,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6854838728904724,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6592742204666138,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"طقف","boundary":[0.6592742204666138,0.42939481139183044,0.6854838728904724,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.42939481139183044},{"x":0.711693525314331,"y":0.42939481139183044},{"x":0.711693525314331,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6935483813285828,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.6935483813285828,0.42939481139183044,0.711693525314331,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7197580933570862,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7701612710952759,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7701612710952759,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7197580933570862,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"،يلاعفنا","boundary":[0.7197580933570862,0.42939481139183044,0.7701612710952759,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8125,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8125,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7782257795333862,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"خداپ","boundary":[0.7782257795333862,0.42939481139183044,0.8125,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8185483813285828,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8407257795333862,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8407257795333862,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8185483813285828,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.8185483813285828,0.42939481139183044,0.8407257795333862,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4818548262119293,"y":0.42939481139183044},{"x":0.4879032373428345,"y":0.42939481139183044},{"x":0.4879032373428345,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4818548262119293,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.4818548262119293,0.42939481139183044,0.4879032373428345,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072580635547638,"y":0.42939481139183044},{"x":0.42943549156188965,"y":0.42939481139183044},{"x":0.42943549156188965,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4072580635547638,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.4072580635547638,0.42939481139183044,0.42943549156188965,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.42939481139183044},{"x":0.47580644488334656,"y":0.42939481139183044},{"x":0.47580644488334656,"y":0.44668588042259216},{"x":0.4375,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.4375,0.42939481139183044,0.47580644488334656,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.42939481139183044},{"x":0.1875,"y":0.42939481139183044},{"x":0.1875,"y":0.44668588042259216},{"x":0.1572580635547638,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"،دراد","boundary":[0.1572580635547638,0.42939481139183044,0.1875,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.42939481139183044},{"x":0.23790322244167328,"y":0.42939481139183044},{"x":0.23790322244167328,"y":0.44668588042259216},{"x":0.19556452333927155,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"دوانو","boundary":[0.19556452333927155,0.42939481139183044,0.23790322244167328,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24596774578094482,"y":0.42939481139183044},{"x":0.29032257199287415,"y":0.42939481139183044},{"x":0.29032257199287415,"y":0.44668588042259216},{"x":0.24596774578094482,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"يدااح","boundary":[0.24596774578094482,0.42939481139183044,0.29032257199287415,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004032373428345,"y":0.42939481139183044},{"x":0.3447580635547638,"y":0.42939481139183044},{"x":0.3447580635547638,"y":0.44668588042259216},{"x":0.3004032373428345,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"لکشم","boundary":[0.3004032373428345,0.42939481139183044,0.3447580635547638,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35282257199287415,"y":0.42939481139183044},{"x":0.3709677457809448,"y":0.42939481139183044},{"x":0.3709677457809448,"y":0.44668588042259216},{"x":0.35282257199287415,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.35282257199287415,0.42939481139183044,0.3709677457809448,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.42939481139183044},{"x":0.4052419364452362,"y":0.42939481139183044},{"x":0.4052419364452362,"y":0.44668588042259216},{"x":0.3790322542190552,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":1,"str":"دوش","boundary":[0.3790322542190552,0.42939481139183044,0.4052419364452362,0.44668588042259216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205645084381104,"y":0.455331414937973},{"x":0.8407257795333862,"y":0.455331414937973},{"x":0.8407257795333862,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8205645084381104,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"اشن","boundary":[0.8205645084381104,0.455331414937973,0.8407257795333862,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.455331414937973},{"x":0.7983871102333069,"y":0.455331414937973},{"x":0.7983871102333069,"y":0.47262248396873474},{"x":0.7782257795333862,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.7782257795333862,0.455331414937973,0.7983871102333069,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.455331414937973},{"x":0.7762096524238586,"y":0.455331414937973},{"x":0.7762096524238586,"y":0.47262248396873474},{"x":0.75,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"دهد","boundary":[0.75,0.455331414937973,0.7762096524238586,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.455331414937973},{"x":0.6774193644523621,"y":0.455331414937973},{"x":0.6774193644523621,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6310483813285828,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"رایجنز","boundary":[0.6310483813285828,0.455331414937973,0.6774193644523621,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.455331414937973},{"x":0.7399193644523621,"y":0.455331414937973},{"x":0.7399193644523621,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6995967626571655,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"اریدام","boundary":[0.6995967626571655,0.455331414937973,0.7399193644523621,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229838728904724,"y":0.455331414937973},{"x":0.6290322542190552,"y":0.455331414937973},{"x":0.6290322542190552,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6229838728904724,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.6229838728904724,0.455331414937973,0.6290322542190552,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.455331414937973},{"x":0.40120968222618103,"y":0.455331414937973},{"x":0.40120968222618103,"y":0.47262248396873474},{"x":0.36693549156188965,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"يامن","boundary":[0.36693549156188965,0.455331414937973,0.40120968222618103,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.455331414937973},{"x":0.4879032373428345,"y":0.455331414937973},{"x":0.4879032373428345,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4092741906642914,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"يدنماشزرا","boundary":[0.4092741906642914,0.455331414937973,0.4879032373428345,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.455331414937973},{"x":0.5443548560142517,"y":0.455331414937973},{"x":0.5443548560142517,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4959677457809448,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"يایاراد","boundary":[0.4959677457809448,0.455331414937973,0.5443548560142517,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.455331414937973},{"x":0.5625,"y":0.455331414937973},{"x":0.5625,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5524193644523621,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5524193644523621,0.455331414937973,0.5625,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5685483813285828,"y":0.455331414937973},{"x":0.6149193644523621,"y":0.455331414937973},{"x":0.6149193644523621,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5685483813285828,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"نیمأات","boundary":[0.5685483813285828,0.455331414937973,0.6149193644523621,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.455331414937973},{"x":0.2782258093357086,"y":0.455331414937973},{"x":0.2782258093357086,"y":0.47262248396873474},{"x":0.25,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"نایا","boundary":[0.25,0.455331414937973,0.2782258093357086,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28629031777381897,"y":0.455331414937973},{"x":0.3145161271095276,"y":0.455331414937973},{"x":0.3145161271095276,"y":0.47262248396873474},{"x":0.28629031777381897,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"راگا","boundary":[0.28629031777381897,0.455331414937973,0.3145161271095276,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.455331414937973},{"x":0.36491936445236206,"y":0.455331414937973},{"x":0.36491936445236206,"y":0.47262248396873474},{"x":0.32258063554763794,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":".داننیب","boundary":[0.32258063554763794,0.455331414937973,0.36491936445236206,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.455331414937973},{"x":0.19959677755832672,"y":0.455331414937973},{"x":0.19959677755832672,"y":0.47262248396873474},{"x":0.1572580635547638,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"،داشاب","boundary":[0.1572580635547638,0.455331414937973,0.19959677755832672,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20766128599643707,"y":0.455331414937973},{"x":0.24193547666072845,"y":0.455331414937973},{"x":0.24193547666072845,"y":0.47262248396873474},{"x":0.20766128599643707,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":1,"str":"رواط","boundary":[0.20766128599643707,0.455331414937973,0.24193547666072845,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.4812680184841156},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4812680184841156},{"x":0.8427419066429138,"y":0.4985590875148773},{"x":0.7963709831237793,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.7963709831237793,0.4812680184841156,0.8427419066429138,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6693548560142517,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7096773982048035,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7096773982048035,"y":0.4985590875148773},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.6693548560142517,0.4812680184841156,0.7096773982048035,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177419066429138,"y":0.4812680184841156},{"x":0.725806474685669,"y":0.4812680184841156},{"x":0.725806474685669,"y":0.4985590875148773},{"x":0.7177419066429138,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7177419066429138,0.4812680184841156,0.725806474685669,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7520161271095276,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7520161271095276,"y":0.4985590875148773},{"x":0.7338709831237793,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.7338709831237793,0.4812680184841156,0.7520161271095276,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7943548560142517,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7943548560142517,"y":0.4985590875148773},{"x":0.7600806355476379,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"يیاه","boundary":[0.7600806355476379,0.4812680184841156,0.7943548560142517,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663306474685669,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6693548560142517,"y":0.4985590875148773},{"x":0.663306474685669,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.663306474685669,0.4812680184841156,0.6693548560142517,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5826612710952759,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5826612710952759,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5705645084381104,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5705645084381104,0.4812680184841156,0.5826612710952759,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6552419066429138,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6552419066429138,"y":0.4985590875148773},{"x":0.6048387289047241,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"اشنیمأت","boundary":[0.6048387289047241,0.4812680184841156,0.6552419066429138,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.4812680184841156},{"x":0.3407258093357086,"y":0.4812680184841156},{"x":0.3407258093357086,"y":0.4985590875148773},{"x":0.31854838132858276,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.31854838132858276,0.4812680184841156,0.3407258093357086,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34879031777381897,"y":0.4812680184841156},{"x":0.39717742800712585,"y":0.4812680184841156},{"x":0.39717742800712585,"y":0.4985590875148773},{"x":0.34879031777381897,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"هدافتدا","boundary":[0.34879031777381897,0.4812680184841156,0.39717742800712585,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.4812680184841156},{"x":0.46370968222618103,"y":0.4812680184841156},{"x":0.46370968222618103,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4052419364452362,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"يدربهار","boundary":[0.4052419364452362,0.4812680184841156,0.46370968222618103,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5141128897666931,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5141128897666931,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4717741906642914,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"يرازبا","boundary":[0.4717741906642914,0.4812680184841156,0.5141128897666931,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5625,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5625,"y":0.4985590875148773},{"x":0.5362903475761414,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"اونع","boundary":[0.5362903475761414,0.4812680184841156,0.5625,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802419364452362,"y":0.4812680184841156},{"x":0.31854838132858276,"y":0.4812680184841156},{"x":0.31854838132858276,"y":0.4985590875148773},{"x":0.2802419364452362,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"داننك","boundary":[0.2802419364452362,0.4812680184841156,0.31854838132858276,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.4812680184841156},{"x":0.27620968222618103,"y":0.4812680184841156},{"x":0.27620968222618103,"y":0.4985590875148773},{"x":0.27419355511665344,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.27419355511665344,0.4812680184841156,0.27620968222618103,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.4812680184841156},{"x":0.21169355511665344,"y":0.4812680184841156},{"x":0.21169355511665344,"y":0.4985590875148773},{"x":0.1572580635547638,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"دانهاوخ","boundary":[0.1572580635547638,0.4812680184841156,0.21169355511665344,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22177419066429138,"y":0.4812680184841156},{"x":0.2661290466785431,"y":0.4812680184841156},{"x":0.2661290466785431,"y":0.4985590875148773},{"x":0.22177419066429138,"y":0.4985590875148773}]},"confidence":1,"str":"تایزم","boundary":[0.22177419066429138,0.4812680184841156,0.2661290466785431,0.4985590875148773]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.5072045922279358},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5072045922279358},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":1,"str":".تشاد","boundary":[0.7983871102333069,0.5072045922279358,0.8407257795333862,0.5244956612586975]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.5331411957740784},{"x":0.8427419066429138,"y":0.5331411957740784},{"x":0.8427419066429138,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8024193644523621,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.8024193644523621,0.5331411957740784,0.8427419066429138,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.5331411957740784},{"x":0.8024193644523621,"y":0.5331411957740784},{"x":0.8024193644523621,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7963709831237793,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.7963709831237793,0.5331411957740784,0.8024193644523621,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.5331411957740784},{"x":0.788306474685669,"y":0.5331411957740784},{"x":0.788306474685669,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7782257795333862,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"أت","boundary":[0.7782257795333862,0.5331411957740784,0.788306474685669,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6290322542190552,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6290322542190552,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"لسك","boundary":[0.5927419066429138,0.5331411957740784,0.6290322542190552,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6370967626571655,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5331411957740784},{"x":0.6834677457809448,"y":0.5504322648048401},{"x":0.6370967626571655,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"کیاظو","boundary":[0.6370967626571655,0.5331411957740784,0.6834677457809448,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6915322542190552,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7016128897666931,"y":0.5504322648048401},{"x":0.6915322542190552,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6915322542190552,0.5331411957740784,0.7016128897666931,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7399193644523621,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"رگید","boundary":[0.7076612710952759,0.5331411957740784,0.7399193644523621,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5331411957740784},{"x":0.7762096524238586,"y":0.5504322648048401},{"x":0.75,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"نیم","boundary":[0.75,0.5331411957740784,0.7762096524238586,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5625,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"دننك","boundary":[0.5625,0.5331411957740784,0.5927419066429138,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5604838728904724,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5604838728904724,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5544354915618896,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.5544354915618896,0.5331411957740784,0.5604838728904724,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495967626571655,"y":0.5331411957740784},{"x":0.48991936445236206,"y":0.5331411957740784},{"x":0.48991936445236206,"y":0.5504322648048401},{"x":0.4495967626571655,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"تسین","boundary":[0.4495967626571655,0.5331411957740784,0.48991936445236206,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5463709831237793,"y":0.5331411957740784},{"x":0.5463709831237793,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5120967626571655,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"اریدم","boundary":[0.5120967626571655,0.5331411957740784,0.5463709831237793,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.5331411957740784},{"x":0.33870968222618103,"y":0.5331411957740784},{"x":0.33870968222618103,"y":0.5504322648048401},{"x":0.31854838132858276,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.31854838132858276,0.5331411957740784,0.33870968222618103,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.5331411957740784},{"x":0.39717742800712585,"y":0.5331411957740784},{"x":0.39717742800712585,"y":0.5504322648048401},{"x":0.3467741906642914,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.3467741906642914,0.5331411957740784,0.39717742800712585,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4052419364452362,"y":0.5331411957740784},{"x":0.42741936445236206,"y":0.5331411957740784},{"x":0.42741936445236206,"y":0.5504322648048401},{"x":0.4052419364452362,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.4052419364452362,0.5331411957740784,0.42741936445236206,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4354838728904724,"y":0.5331411957740784},{"x":0.4415322542190552,"y":0.5331411957740784},{"x":0.4415322542190552,"y":0.5504322648048401},{"x":0.4354838728904724,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4354838728904724,0.5331411957740784,0.4415322542190552,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5331411957740784},{"x":0.22782258689403534,"y":0.5331411957740784},{"x":0.22782258689403534,"y":0.5504322648048401},{"x":0.1572580635547638,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"ياسیونزاب","boundary":[0.1572580635547638,0.5331411957740784,0.22782258689403534,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.5331411957740784},{"x":0.2479838728904724,"y":0.5331411957740784},{"x":0.2479838728904724,"y":0.5504322648048401},{"x":0.2358870953321457,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2358870953321457,0.5331411957740784,0.2479838728904724,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25604838132858276,"y":0.5331411957740784},{"x":0.3104838728904724,"y":0.5331411957740784},{"x":0.3104838728904724,"y":0.5504322648048401},{"x":0.25604838132858276,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"str":"يناشور","boundary":[0.25604838132858276,0.5331411957740784,0.3104838728904724,0.5504322648048401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.559077799320221},{"x":0.7479838728904724,"y":0.559077799320221},{"x":0.7479838728904724,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7076612710952759,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"يفنص","boundary":[0.7076612710952759,0.559077799320221,0.7479838728904724,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580645084381104,"y":0.559077799320221},{"x":0.7983871102333069,"y":0.559077799320221},{"x":0.7983871102333069,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7580645084381104,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"تباقر","boundary":[0.7580645084381104,0.559077799320221,0.7983871102333069,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.559077799320221},{"x":0.8407257795333862,"y":0.559077799320221},{"x":0.8407257795333862,"y":0.5763688683509827},{"x":0.8044354915618896,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"دعاوق","boundary":[0.8044354915618896,0.559077799320221,0.8407257795333862,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036290168762207,"y":0.559077799320221},{"x":0.7056451439857483,"y":0.559077799320221},{"x":0.7056451439857483,"y":0.5763688683509827},{"x":0.7036290168762207,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7036290168762207,0.559077799320221,0.7056451439857483,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6270161271095276,"y":0.559077799320221},{"x":0.6733871102333069,"y":0.559077799320221},{"x":0.6733871102333069,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6270161271095276,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.6270161271095276,0.559077799320221,0.6733871102333069,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.559077799320221},{"x":0.6955645084381104,"y":0.559077799320221},{"x":0.6955645084381104,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6814516186714172,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6814516186714172,0.559077799320221,0.6955645084381104,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.559077799320221},{"x":0.5846773982048035,"y":0.559077799320221},{"x":0.5846773982048035,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5786290168762207,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.5786290168762207,0.559077799320221,0.5846773982048035,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927419066429138,"y":0.559077799320221},{"x":0.625,"y":0.559077799320221},{"x":0.625,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5927419066429138,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"يیاه","boundary":[0.5927419066429138,0.559077799320221,0.625,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.559077799320221},{"x":0.5766128897666931,"y":0.559077799320221},{"x":0.5766128897666931,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5524193644523621,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"دننا","boundary":[0.5524193644523621,0.559077799320221,0.5766128897666931,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.559077799320221},{"x":0.3125,"y":0.559077799320221},{"x":0.3125,"y":0.5763688683509827},{"x":0.29233869910240173,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.29233869910240173,0.559077799320221,0.3125,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.559077799320221},{"x":0.35080644488334656,"y":0.559077799320221},{"x":0.35080644488334656,"y":0.5763688683509827},{"x":0.32056450843811035,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"هدید","boundary":[0.32056450843811035,0.559077799320221,0.35080644488334656,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.559077799320221},{"x":0.4072580635547638,"y":0.559077799320221},{"x":0.4072580635547638,"y":0.5763688683509827},{"x":0.3588709533214569,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"سابریا","boundary":[0.3588709533214569,0.559077799320221,0.4072580635547638,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.559077799320221},{"x":0.4213709533214569,"y":0.559077799320221},{"x":0.4213709533214569,"y":0.5763688683509827},{"x":0.41532257199287415,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.41532257199287415,0.559077799320221,0.4213709533214569,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.559077799320221},{"x":0.4536290466785431,"y":0.559077799320221},{"x":0.4536290466785431,"y":0.5763688683509827},{"x":0.42741936445236206,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"لش","boundary":[0.42741936445236206,0.559077799320221,0.4536290466785431,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46169355511665344,"y":0.559077799320221},{"x":0.46370968222618103,"y":0.559077799320221},{"x":0.46370968222618103,"y":0.5763688683509827},{"x":0.46169355511665344,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.46169355511665344,0.559077799320221,0.46370968222618103,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47983869910240173,"y":0.559077799320221},{"x":0.5100806355476379,"y":0.559077799320221},{"x":0.5100806355476379,"y":0.5763688683509827},{"x":0.47983869910240173,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"وزاملا","boundary":[0.47983869910240173,0.559077799320221,0.5100806355476379,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.559077799320221},{"x":0.5443548560142517,"y":0.559077799320221},{"x":0.5443548560142517,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5201612710952759,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":"،لد","boundary":[0.5201612710952759,0.559077799320221,0.5443548560142517,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26008063554763794,"y":0.559077799320221},{"x":0.29032257199287415,"y":0.559077799320221},{"x":0.29032257199287415,"y":0.5763688683509827},{"x":0.26008063554763794,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":1,"str":".دوش","boundary":[0.26008063554763794,0.559077799320221,0.29032257199287415,0.5763688683509827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.5850144028663635},{"x":0.8427419066429138,"y":0.5850144028663635},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7963709831237793,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.7963709831237793,0.5850144028663635,0.8427419066429138,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6532257795333862,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6532257795333862,"y":0.6023054718971252},{"x":0.6108871102333069,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"اشدوخ","boundary":[0.6108871102333069,0.5850144028663635,0.6532257795333862,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6875,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6875,"y":0.6023054718971252},{"x":0.6612903475761414,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"رازاب","boundary":[0.6612903475761414,0.5850144028663635,0.6875,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6955645084381104,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7278226017951965,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7278226017951965,"y":0.6023054718971252},{"x":0.6955645084381104,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"ربهر","boundary":[0.6955645084381104,0.5850144028663635,0.7278226017951965,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7520161271095276,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7520161271095276,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.7338709831237793,0.5850144028663635,0.7520161271095276,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7943548560142517,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7943548560142517,"y":0.6023054718971252},{"x":0.7600806355476379,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"يیاه","boundary":[0.7600806355476379,0.5850144028663635,0.7943548560142517,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.5850144028663635},{"x":0.4697580635547638,"y":0.5850144028663635},{"x":0.4697580635547638,"y":0.6023054718971252},{"x":0.44556450843811035,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"لاو","boundary":[0.44556450843811035,0.5850144028663635,0.4697580635547638,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47782257199287415,"y":0.5850144028663635},{"x":0.47983869910240173,"y":0.5850144028663635},{"x":0.47983869910240173,"y":0.6023054718971252},{"x":0.47782257199287415,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.47782257199287415,0.5850144028663635,0.47983869910240173,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4959677457809448,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5262096524238586,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5262096524238586,"y":0.6023054718971252},{"x":0.4959677457809448,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"وزاملا","boundary":[0.4959677457809448,0.5850144028663635,0.5262096524238586,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5362903475761414,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5645161271095276,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5645161271095276,"y":0.6023054718971252},{"x":0.5362903475761414,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"ریظن","boundary":[0.5362903475761414,0.5850144028663635,0.5645161271095276,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5947580933570862,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5947580933570862,"y":0.6023054718971252},{"x":0.5745967626571655,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"،دنا","boundary":[0.5745967626571655,0.5850144028663635,0.5947580933570862,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.5850144028663635},{"x":0.35282257199287415,"y":0.5850144028663635},{"x":0.35282257199287415,"y":0.6023054718971252},{"x":0.33870968222618103,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"یخ","boundary":[0.33870968222618103,0.5850144028663635,0.35282257199287415,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3629032373428345,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3870967626571655,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3870967626571655,"y":0.6023054718971252},{"x":0.3629032373428345,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"،لد","boundary":[0.3629032373428345,0.5850144028663635,0.3870967626571655,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39516130089759827,"y":0.5850144028663635},{"x":0.40120968222618103,"y":0.5850144028663635},{"x":0.40120968222618103,"y":0.6023054718971252},{"x":0.39516130089759827,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.39516130089759827,0.5850144028663635,0.40120968222618103,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.5850144028663635},{"x":0.44354838132858276,"y":0.5850144028663635},{"x":0.44354838132858276,"y":0.6023054718971252},{"x":0.4092741906642914,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"ترام","boundary":[0.4092741906642914,0.5850144028663635,0.44354838132858276,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.5850144028663635},{"x":0.18346774578094482,"y":0.5850144028663635},{"x":0.18346774578094482,"y":0.6023054718971252},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"هاك","boundary":[0.1572580635547638,0.5850144028663635,0.18346774578094482,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1895161271095276,"y":0.5850144028663635},{"x":0.23185484111309052,"y":0.5850144028663635},{"x":0.23185484111309052,"y":0.6023054718971252},{"x":0.1895161271095276,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"دنداش","boundary":[0.1895161271095276,0.5850144028663635,0.23185484111309052,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23991934955120087,"y":0.5850144028663635},{"x":0.2822580635547638,"y":0.5850144028663635},{"x":0.2822580635547638,"y":0.6023054718971252},{"x":0.23991934955120087,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"هنوتم","boundary":[0.23991934955120087,0.5850144028663635,0.2822580635547638,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29032257199287415,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3125,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3125,"y":0.6023054718971252},{"x":0.29032257199287415,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"دوز","boundary":[0.29032257199287415,0.5850144028663635,0.3125,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31854838132858276,"y":0.5850144028663635},{"x":0.33870968222618103,"y":0.5850144028663635},{"x":0.33870968222618103,"y":0.6023054718971252},{"x":0.31854838132858276,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":1,"str":"يل","boundary":[0.31854838132858276,0.5850144028663635,0.33870968222618103,0.6023054718971252]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6296830177307129},{"x":0.8024193644523621,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.8024193644523621,0.6123919486999512,0.8427419066429138,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8024193644523621,"y":0.6123919486999512},{"x":0.8024193644523621,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7963709831237793,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.7963709831237793,0.6123919486999512,0.8024193644523621,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782257795333862,"y":0.6123919486999512},{"x":0.788306474685669,"y":0.6123919486999512},{"x":0.788306474685669,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7782257795333862,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"أت","boundary":[0.7782257795333862,0.6123919486999512,0.788306474685669,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.6123919486999512},{"x":0.38508063554763794,"y":0.6123919486999512},{"x":0.38508063554763794,"y":0.6296830177307129},{"x":0.3608871102333069,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.3608871102333069,0.6123919486999512,0.38508063554763794,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911290466785431,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4254032373428345,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4254032373428345,"y":0.6296830177307129},{"x":0.3911290466785431,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":".دشاب","boundary":[0.3911290466785431,0.6123919486999512,0.4254032373428345,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5141128897666931,"y":0.6296830177307129},{"x":0.44758063554763794,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"اشیدربهار","boundary":[0.44758063554763794,0.6123919486999512,0.5141128897666931,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221773982048035,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5564516186714172,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5564516186714172,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5221773982048035,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"زیامت","boundary":[0.5221773982048035,0.6123919486999512,0.5564516186714172,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5967742204666138,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5967742204666138,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5625,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"هونو","boundary":[0.5625,0.6123919486999512,0.5967742204666138,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6129032373428345,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6129032373428345,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6048387289047241,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6048387289047241,0.6123919486999512,0.6129032373428345,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209677457809448,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6512096524238586,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6512096524238586,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6209677457809448,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"يکی","boundary":[0.6209677457809448,0.6123919486999512,0.6512096524238586,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6592742204666138,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6915322542190552,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6915322542190552,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6592742204666138,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"تدا","boundary":[0.6592742204666138,0.6123919486999512,0.6915322542190552,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975806355476379,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7399193644523621,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6975806355476379,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"نکمم","boundary":[0.6975806355476379,0.6123919486999512,0.7399193644523621,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7479838728904724,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6123919486999512},{"x":0.7762096524238586,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7479838728904724,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"نیم","boundary":[0.7479838728904724,0.6123919486999512,0.7762096524238586,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3084677457809448,"y":0.6123919486999512},{"x":0.35483869910240173,"y":0.6123919486999512},{"x":0.35483869910240173,"y":0.6296830177307129},{"x":0.3084677457809448,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.3084677457809448,0.6123919486999512,0.35483869910240173,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6123919486999512},{"x":0.19959677755832672,"y":0.6123919486999512},{"x":0.19959677755832672,"y":0.6296830177307129},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"لاابند","boundary":[0.1572580635547638,0.6123919486999512,0.19959677755832672,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20967741310596466,"y":0.6123919486999512},{"x":0.22782258689403534,"y":0.6123919486999512},{"x":0.22782258689403534,"y":0.6296830177307129},{"x":0.20967741310596466,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.20967741310596466,0.6123919486999512,0.22782258689403534,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.6123919486999512},{"x":0.2842741906642914,"y":0.6123919486999512},{"x":0.2842741906642914,"y":0.6296830177307129},{"x":0.2358870953321457,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"هشیمه","boundary":[0.2358870953321457,0.6123919486999512,0.2842741906642914,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29233869910240173,"y":0.6123919486999512},{"x":0.30645161867141724,"y":0.6123919486999512},{"x":0.30645161867141724,"y":0.6296830177307129},{"x":0.29233869910240173,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.29233869910240173,0.6123919486999512,0.30645161867141724,0.6296830177307129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8245967626571655,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6556196212768555},{"x":0.8245967626571655,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"هار","boundary":[0.8245967626571655,0.6383285522460938,0.8427419066429138,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8225806355476379,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8225806355476379,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7923387289047241,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.7923387289047241,0.6383285522460938,0.8225806355476379,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7842742204666138,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7600806355476379,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"یدن","boundary":[0.7600806355476379,0.6383285522460938,0.7842742204666138,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.649193525314331,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6875,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6875,"y":0.6556196212768555},{"x":0.649193525314331,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"رزرا","boundary":[0.649193525314331,0.6383285522460938,0.6875,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.6383285522460938},{"x":0.725806474685669,"y":0.6383285522460938},{"x":0.725806474685669,"y":0.6556196212768555},{"x":0.6935483813285828,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"يارب","boundary":[0.6935483813285828,0.6383285522460938,0.725806474685669,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338709831237793,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7580645084381104,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7580645084381104,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7338709831237793,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"يد","boundary":[0.7338709831237793,0.6383285522460938,0.7580645084381104,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.6383285522460938},{"x":0.4052419364452362,"y":0.6383285522460938},{"x":0.4052419364452362,"y":0.6556196212768555},{"x":0.36693549156188965,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.36693549156188965,0.6383285522460938,0.4052419364452362,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41330644488334656,"y":0.6383285522460938},{"x":0.46370968222618103,"y":0.6383285522460938},{"x":0.46370968222618103,"y":0.6556196212768555},{"x":0.41330644488334656,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"درکلمع","boundary":[0.41330644488334656,0.6383285522460938,0.46370968222618103,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4717741906642914,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5080645084381104,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5080645084381104,"y":0.6556196212768555},{"x":0.4717741906642914,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"حطد","boundary":[0.4717741906642914,0.6383285522460938,0.5080645084381104,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5302419066429138,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5483871102333069,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5483871102333069,"y":0.6556196212768555},{"x":0.5302419066429138,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"درب","boundary":[0.5302419066429138,0.6383285522460938,0.5483871102333069,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5786290168762207,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5786290168762207,"y":0.6556196212768555},{"x":0.5564516186714172,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"ساب","boundary":[0.5564516186714172,0.6383285522460938,0.5786290168762207,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5927419066429138,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5927419066429138,"y":0.6556196212768555},{"x":0.586693525314331,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.586693525314331,0.6383285522460938,0.5927419066429138,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.600806474685669,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6451612710952759,"y":0.6556196212768555},{"x":0.600806474685669,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"ينیرفلا","boundary":[0.600806474685669,0.6383285522460938,0.6451612710952759,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.6383285522460938},{"x":0.36491936445236206,"y":0.6383285522460938},{"x":0.36491936445236206,"y":0.6556196212768555},{"x":0.3588709533214569,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.3588709533214569,0.6383285522460938,0.36491936445236206,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3427419364452362,"y":0.6383285522460938},{"x":0.35282257199287415,"y":0.6383285522460938},{"x":0.35282257199287415,"y":0.6556196212768555},{"x":0.3427419364452362,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"تأ","boundary":[0.3427419364452362,0.6383285522460938,0.35282257199287415,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.6383285522460938},{"x":0.33870968222618103,"y":0.6383285522460938},{"x":0.33870968222618103,"y":0.6556196212768555},{"x":0.3125,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"نیم","boundary":[0.3125,0.6383285522460938,0.33870968222618103,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3104838728904724,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3104838728904724,"y":0.6556196212768555},{"x":0.2822580635547638,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":".دانا","boundary":[0.2822580635547638,0.6383285522460938,0.3104838728904724,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2540322542190552,"y":0.6383285522460938},{"x":0.27419355511665344,"y":0.6383285522460938},{"x":0.27419355511665344,"y":0.6556196212768555},{"x":0.2540322542190552,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.2540322542190552,0.6383285522460938,0.27419355511665344,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19959677755832672,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2479838728904724,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2479838728904724,"y":0.6556196212768555},{"x":0.19959677755832672,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"هولااع","boundary":[0.19959677755832672,0.6383285522460938,0.2479838728904724,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6383285522460938},{"x":0.1875,"y":0.6383285522460938},{"x":0.1875,"y":0.6556196212768555},{"x":0.1572580635547638,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"نایا","boundary":[0.1572580635547638,0.6383285522460938,0.1875,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.6383285522460938},{"x":0.19758065044879913,"y":0.6383285522460938},{"x":0.19758065044879913,"y":0.6556196212768555},{"x":0.19556452333927155,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.19556452333927155,0.6383285522460938,0.19758065044879913,0.6556196212768555]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.6642651557922363},{"x":0.8427419066429138,"y":0.6642651557922363},{"x":0.8427419066429138,"y":0.681556224822998},{"x":0.8044354915618896,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"اربهار","boundary":[0.8044354915618896,0.6642651557922363,0.8427419066429138,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7822580933570862,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7822580933570862,"y":0.681556224822998},{"x":0.7520161271095276,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"مادم","boundary":[0.7520161271095276,0.6642651557922363,0.7822580933570862,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7056451439857483,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7459677457809448,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7459677457809448,"y":0.681556224822998},{"x":0.7056451439857483,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.7056451439857483,0.6642651557922363,0.7459677457809448,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995967626571655,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7056451439857483,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7056451439857483,"y":0.681556224822998},{"x":0.6995967626571655,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.6995967626571655,0.6642651557922363,0.7056451439857483,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6915322542190552,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6915322542190552,"y":0.681556224822998},{"x":0.6814516186714172,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"أت","boundary":[0.6814516186714172,0.6642651557922363,0.6915322542190552,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5443548560142517,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5443548560142517,"y":0.681556224822998},{"x":0.524193525314331,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.524193525314331,0.6642651557922363,0.5443548560142517,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524193644523621,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6048387289047241,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6048387289047241,"y":0.681556224822998},{"x":0.5524193644523621,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"شیساپ","boundary":[0.5524193644523621,0.6642651557922363,0.6048387289047241,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6209677457809448,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6209677457809448,"y":0.681556224822998},{"x":0.6108871102333069,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.6108871102333069,0.6642651557922363,0.6209677457809448,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6794354915618896,"y":0.6642651557922363},{"x":0.6794354915618896,"y":0.681556224822998},{"x":0.6431451439857483,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"اشنیم","boundary":[0.6431451439857483,0.6642651557922363,0.6794354915618896,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21370968222618103,"y":0.6642651557922363},{"x":0.25604838132858276,"y":0.6642651557922363},{"x":0.25604838132858276,"y":0.681556224822998},{"x":0.21370968222618103,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":".دننامب","boundary":[0.21370968222618103,0.6642651557922363,0.25604838132858276,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2641128897666931,"y":0.6642651557922363},{"x":0.28830644488334656,"y":0.6642651557922363},{"x":0.28830644488334656,"y":0.681556224822998},{"x":0.2641128897666931,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"ابقر","boundary":[0.2641128897666931,0.6642651557922363,0.28830644488334656,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2963709533214569,"y":0.6642651557922363},{"x":0.30443549156188965,"y":0.6642651557922363},{"x":0.30443549156188965,"y":0.681556224822998},{"x":0.2963709533214569,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.2963709533214569,0.6642651557922363,0.30443549156188965,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.6642651557922363},{"x":0.34879031777381897,"y":0.6642651557922363},{"x":0.34879031777381897,"y":0.681556224822998},{"x":0.3125,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"رتولن","boundary":[0.3125,0.6642651557922363,0.34879031777381897,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3568548262119293,"y":0.6642651557922363},{"x":0.3790322542190552,"y":0.6642651557922363},{"x":0.3790322542190552,"y":0.681556224822998},{"x":0.3568548262119293,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"ماگ","boundary":[0.3568548262119293,0.6642651557922363,0.3790322542190552,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3870967626571655,"y":0.6642651557922363},{"x":0.41330644488334656,"y":0.6642651557922363},{"x":0.41330644488334656,"y":0.681556224822998},{"x":0.3870967626571655,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"کی","boundary":[0.3870967626571655,0.6642651557922363,0.41330644488334656,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4677419364452362,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4677419364452362,"y":0.681556224822998},{"x":0.4213709533214569,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"هشیمه","boundary":[0.4213709533214569,0.6642651557922363,0.4677419364452362,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47580644488334656,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4858871102333069,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4858871102333069,"y":0.681556224822998},{"x":0.47580644488334656,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.47580644488334656,0.6642651557922363,0.4858871102333069,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5221773982048035,"y":0.6642651557922363},{"x":0.5221773982048035,"y":0.681556224822998},{"x":0.49193549156188965,"y":0.681556224822998}]},"confidence":1,"str":"دننك","boundary":[0.49193549156188965,0.6642651557922363,0.5221773982048035,0.681556224822998]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048387289047241,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6431451439857483,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6431451439857483,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6048387289047241,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"بسك","boundary":[0.6048387289047241,0.6902016997337341,0.6431451439857483,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7016128897666931,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6512096524238586,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"ماگشیپ","boundary":[0.6512096524238586,0.6902016997337341,0.7016128897666931,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7439516186714172,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7076612710952759,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"رتشیب","boundary":[0.7076612710952759,0.6902016997337341,0.7439516186714172,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7620967626571655,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7620967626571655,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7540322542190552,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7540322542190552,0.6902016997337341,0.7620967626571655,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7903226017951965,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7903226017951965,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7701612710952759,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"لد","boundary":[0.7701612710952759,0.6902016997337341,0.7903226017951965,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983871102333069,"y":0.6902016997337341},{"x":0.8407257795333862,"y":0.6902016997337341},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7983871102333069,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"لکیام","boundary":[0.7983871102333069,0.6902016997337341,0.8407257795333862,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49193549156188965,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5262096524238586,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5262096524238586,"y":0.7074927687644958},{"x":0.49193549156188965,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"هنایار","boundary":[0.49193549156188965,0.6902016997337341,0.5262096524238586,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342742204666138,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5665322542190552,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5665322542190552,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"دیلوت","boundary":[0.5342742204666138,0.6902016997337341,0.5665322542190552,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6028226017951965,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6028226017951965,"y":0.7074927687644958},{"x":0.5745967626571655,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"راكو","boundary":[0.5745967626571655,0.6902016997337341,0.6028226017951965,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3891128897666931,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3891128897666931,"y":0.7074927687644958},{"x":0.3588709533214569,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"ياپ(","boundary":[0.3588709533214569,0.6902016997337341,0.3891128897666931,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39717742800712585,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4516128897666931,"y":0.6902016997337341},{"x":0.4516128897666931,"y":0.7074927687644958},{"x":0.39717742800712585,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"يصخش","boundary":[0.39717742800712585,0.6902016997337341,0.4516128897666931,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.6902016997337341},{"x":0.48991936445236206,"y":0.6902016997337341},{"x":0.48991936445236206,"y":0.7074927687644958},{"x":0.45967742800712585,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.45967742800712585,0.6902016997337341,0.48991936445236206,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802419364452362,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3104838728904724,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3104838728904724,"y":0.7074927687644958},{"x":0.2802419364452362,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"يام","boundary":[0.2802419364452362,0.6902016997337341,0.3104838728904724,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32258063554763794,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3568548262119293,"y":0.6902016997337341},{"x":0.3568548262119293,"y":0.7074927687644958},{"x":0.32258063554763794,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"ياد","boundary":[0.32258063554763794,0.6902016997337341,0.3568548262119293,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.6902016997337341},{"x":0.16733871400356293,"y":0.6902016997337341},{"x":0.16733871400356293,"y":0.7074927687644958},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.1572580635547638,0.6902016997337341,0.16733871400356293,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17540322244167328,"y":0.6902016997337341},{"x":0.18346774578094482,"y":0.6902016997337341},{"x":0.18346774578094482,"y":0.7074927687644958},{"x":0.17540322244167328,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.17540322244167328,0.6902016997337341,0.18346774578094482,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19153225421905518,"y":0.6902016997337341},{"x":0.21169355511665344,"y":0.6902016997337341},{"x":0.21169355511665344,"y":0.7074927687644958},{"x":0.19153225421905518,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"لد","boundary":[0.19153225421905518,0.6902016997337341,0.21169355511665344,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2197580635547638,"y":0.6902016997337341},{"x":0.22983871400356293,"y":0.6902016997337341},{"x":0.22983871400356293,"y":0.7074927687644958},{"x":0.2197580635547638,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":"وا","boundary":[0.2197580635547638,0.6902016997337341,0.22983871400356293,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2358870953321457,"y":0.6902016997337341},{"x":0.2782258093357086,"y":0.6902016997337341},{"x":0.2782258093357086,"y":0.7074927687644958},{"x":0.2358870953321457,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":1,"str":".دانناد","boundary":[0.2358870953321457,0.6902016997337341,0.2782258093357086,0.7074927687644958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8044354915618896,"y":0.7161383032798767},{"x":0.8427419066429138,"y":0.7161383032798767},{"x":0.8427419066429138,"y":0.7334293723106384},{"x":0.8044354915618896,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"دنزاد","boundary":[0.8044354915618896,0.7161383032798767,0.8427419066429138,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.7161383032798767},{"x":0.8024193644523621,"y":0.7161383032798767},{"x":0.8024193644523621,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.7963709831237793,0.7161383032798767,0.8024193644523621,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7016128897666931,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6854838728904724,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"اما","boundary":[0.6854838728904724,0.7161383032798767,0.7016128897666931,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7096773982048035,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7096773982048035,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"قفوم","boundary":[0.7096773982048035,0.7161383032798767,0.7459677457809448,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.7161383032798767},{"x":0.788306474685669,"y":0.7161383032798767},{"x":0.788306474685669,"y":0.7334293723106384},{"x":0.7540322542190552,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"رایسب","boundary":[0.7540322542190552,0.7161383032798767,0.788306474685669,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814516186714172,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6834677457809448,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6834677457809448,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6814516186714172,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6814516186714172,0.7161383032798767,0.6834677457809448,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6612903475761414,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6713709831237793,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6713709831237793,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6612903475761414,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6612903475761414,0.7161383032798767,0.6713709831237793,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6088709831237793,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5786290168762207,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"يلام","boundary":[0.5786290168762207,0.7161383032798767,0.6088709831237793,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169354915618896,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6532257795333862,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"ظاحل","boundary":[0.6169354915618896,0.7161383032798767,0.6532257795333862,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5766128897666931,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5766128897666931,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5745967626571655,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5745967626571655,0.7161383032798767,0.5766128897666931,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5201612710952759,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5665322542190552,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5665322542190552,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5201612710952759,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"لکشم","boundary":[0.5201612710952759,0.7161383032798767,0.5665322542190552,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.7161383032798767},{"x":0.49395161867141724,"y":0.7161383032798767},{"x":0.49395161867141724,"y":0.7334293723106384},{"x":0.45967742800712585,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"هنایار","boundary":[0.45967742800712585,0.7161383032798767,0.49395161867141724,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5020161271095276,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5181451439857483,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5181451439857483,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5020161271095276,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.5020161271095276,0.7161383032798767,0.5181451439857483,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7161383032798767},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7161383032798767},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7334293723106384},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":".دراك","boundary":[0.1572580635547638,0.7161383032798767,0.19556452333927155,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2016129046678543,"y":0.7161383032798767},{"x":0.25,"y":0.7161383032798767},{"x":0.25,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2016129046678543,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"لیدابت","boundary":[0.2016129046678543,0.7161383032798767,0.25,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25604838132858276,"y":0.7161383032798767},{"x":0.29032257199287415,"y":0.7161383032798767},{"x":0.29032257199287415,"y":0.7334293723106384},{"x":0.25604838132858276,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"رازااب","boundary":[0.25604838132858276,0.7161383032798767,0.29032257199287415,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2983871102333069,"y":0.7161383032798767},{"x":0.33669355511665344,"y":0.7161383032798767},{"x":0.33669355511665344,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2983871102333069,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"رابهر","boundary":[0.2983871102333069,0.7161383032798767,0.33669355511665344,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447580635547638,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3568548262119293,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3568548262119293,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3447580635547638,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.3447580635547638,0.7161383032798767,0.3568548262119293,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36491936445236206,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4193548262119293,"y":0.7161383032798767},{"x":0.4193548262119293,"y":0.7334293723106384},{"x":0.36491936445236206,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"يصخش","boundary":[0.36491936445236206,0.7161383032798767,0.4193548262119293,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.7161383032798767},{"x":0.45766130089759827,"y":0.7161383032798767},{"x":0.45766130089759827,"y":0.7334293723106384},{"x":0.42741936445236206,"y":0.7334293723106384}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.42741936445236206,0.7161383032798767,0.45766130089759827,0.7334293723106384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5423387289047241,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5625,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5625,"y":0.759365975856781},{"x":0.5423387289047241,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"لد","boundary":[0.5423387289047241,0.7420749068260193,0.5625,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705645084381104,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6169354915618896,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6169354915618896,"y":0.759365975856781},{"x":0.5705645084381104,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"لکشم","boundary":[0.5705645084381104,0.7420749068260193,0.6169354915618896,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6391128897666931,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6391128897666931,"y":0.759365975856781},{"x":0.625,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"اما","boundary":[0.625,0.7420749068260193,0.6391128897666931,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6471773982048035,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6854838728904724,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6854838728904724,"y":0.759365975856781},{"x":0.6471773982048035,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"،ددرب","boundary":[0.6471773982048035,0.7420749068260193,0.6854838728904724,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6935483813285828,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7177419066429138,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7177419066429138,"y":0.759365975856781},{"x":0.6935483813285828,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"رظن","boundary":[0.6935483813285828,0.7420749068260193,0.7177419066429138,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.725806474685669,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7379032373428345,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7379032373428345,"y":0.759365975856781},{"x":0.725806474685669,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.725806474685669,0.7420749068260193,0.7379032373428345,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7459677457809448,"y":0.7420749068260193},{"x":0.8024193644523621,"y":0.7420749068260193},{"x":0.8024193644523621,"y":0.759365975856781},{"x":0.7459677457809448,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"ضقانتم","boundary":[0.7459677457809448,0.7420749068260193,0.8024193644523621,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104838728904724,"y":0.7420749068260193},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7420749068260193},{"x":0.8407257795333862,"y":0.759365975856781},{"x":0.8104838728904724,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"دیاش","boundary":[0.8104838728904724,0.7420749068260193,0.8407257795333862,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39919355511665344,"y":0.7420749068260193},{"x":0.4516128897666931,"y":0.7420749068260193},{"x":0.4516128897666931,"y":0.759365975856781},{"x":0.39919355511665344,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"ررافد","boundary":[0.39919355511665344,0.7420749068260193,0.4516128897666931,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45967742800712585,"y":0.7420749068260193},{"x":0.47782257199287415,"y":0.7420749068260193},{"x":0.47782257199287415,"y":0.759365975856781},{"x":0.45967742800712585,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.45967742800712585,0.7420749068260193,0.47782257199287415,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4838709533214569,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5040322542190552,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5040322542190552,"y":0.759365975856781},{"x":0.4838709533214569,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"دوب","boundary":[0.4838709533214569,0.7420749068260193,0.5040322542190552,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5120967626571655,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5342742204666138,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5342742204666138,"y":0.759365975856781},{"x":0.5120967626571655,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.5120967626571655,0.7420749068260193,0.5342742204666138,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.7420749068260193},{"x":0.3588709533214569,"y":0.7420749068260193},{"x":0.3588709533214569,"y":0.759365975856781},{"x":0.30645161867141724,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"يتفایرد","boundary":[0.30645161867141724,0.7420749068260193,0.3588709533214569,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36693549156188965,"y":0.7420749068260193},{"x":0.39717742800712585,"y":0.7420749068260193},{"x":0.39717742800712585,"y":0.759365975856781},{"x":0.36693549156188965,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.36693549156188965,0.7420749068260193,0.39717742800712585,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.7420749068260193},{"x":0.30645161867141724,"y":0.7420749068260193},{"x":0.30645161867141724,"y":0.759365975856781},{"x":0.2822580635547638,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"را","boundary":[0.2822580635547638,0.7420749068260193,0.30645161867141724,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7420749068260193},{"x":0.1895161271095276,"y":0.7420749068260193},{"x":0.1895161271095276,"y":0.759365975856781},{"x":0.1572580635547638,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"داایز","boundary":[0.1572580635547638,0.7420749068260193,0.1895161271095276,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19758065044879913,"y":0.7420749068260193},{"x":0.21572580933570862,"y":0.7420749068260193},{"x":0.21572580933570862,"y":0.759365975856781},{"x":0.19758065044879913,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"دح","boundary":[0.19758065044879913,0.7420749068260193,0.21572580933570862,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22379031777381897,"y":0.7420749068260193},{"x":0.2338709682226181,"y":0.7420749068260193},{"x":0.2338709682226181,"y":0.759365975856781},{"x":0.22379031777381897,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.22379031777381897,0.7420749068260193,0.2338709682226181,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.7420749068260193},{"x":0.27217742800712585,"y":0.7420749068260193},{"x":0.27217742800712585,"y":0.759365975856781},{"x":0.24193547666072845,"y":0.759365975856781}]},"confidence":1,"str":"شیب","boundary":[0.24193547666072845,0.7420749068260193,0.27217742800712585,0.759365975856781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8225806355476379,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8225806355476379,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"دوب","boundary":[0.8225806355476379,0.7680115103721619,0.8407257795333862,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8185483813285828,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8205645084381104,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8205645084381104,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8185483813285828,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8185483813285828,0.7680115103721619,0.8205645084381104,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963709831237793,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8084677457809448,"y":0.7680115103721619},{"x":0.8084677457809448,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7963709831237793,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7963709831237793,0.7680115103721619,0.8084677457809448,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7358871102333069,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7358871102333069,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7237903475761414,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7237903475761414,0.7680115103721619,0.7358871102333069,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7439516186714172,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7862903475761414,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7439516186714172,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"،هجیتن","boundary":[0.7439516186714172,0.7680115103721619,0.7862903475761414,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5846773982048035,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6209677457809448,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6209677457809448,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5846773982048035,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"يدقن","boundary":[0.5846773982048035,0.7680115103721619,0.6209677457809448,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431451439857483,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6713709831237793,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6713709831237793,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6431451439857483,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"ایرن","boundary":[0.6431451439857483,0.7680115103721619,0.6713709831237793,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794354915618896,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7157257795333862,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7157257795333862,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6794354915618896,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"ظاحل","boundary":[0.6794354915618896,0.7680115103721619,0.7157257795333862,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5806451439857483,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5826612710952759,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5826612710952759,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5806451439857483,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5806451439857483,0.7680115103721619,0.5826612710952759,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19758065044879913,"y":0.7680115103721619},{"x":0.2520161271095276,"y":0.7680115103721619},{"x":0.2520161271095276,"y":0.7853025794029236},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"يرولاوان","boundary":[0.19758065044879913,0.7680115103721619,0.2520161271095276,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2620967626571655,"y":0.7680115103721619},{"x":0.3125,"y":0.7680115103721619},{"x":0.3125,"y":0.7853025794029236},{"x":0.2620967626571655,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"يافرعم","boundary":[0.2620967626571655,0.7680115103721619,0.3125,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.7680115103721619},{"x":0.33669355511665344,"y":0.7680115103721619},{"x":0.33669355511665344,"y":0.7853025794029236},{"x":0.32056450843811035,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.32056450843811035,0.7680115103721619,0.33669355511665344,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447580635547638,"y":0.7680115103721619},{"x":0.3770161271095276,"y":0.7680115103721619},{"x":0.3770161271095276,"y":0.7853025794029236},{"x":0.3447580635547638,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"،لاح","boundary":[0.3447580635547638,0.7680115103721619,0.3770161271095276,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38508063554763794,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4072580635547638,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4072580635547638,"y":0.7853025794029236},{"x":0.38508063554763794,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.38508063554763794,0.7680115103721619,0.4072580635547638,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41532257199287415,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4233871102333069,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4233871102333069,"y":0.7853025794029236},{"x":0.41532257199287415,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.41532257199287415,0.7680115103721619,0.4233871102333069,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43145161867141724,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4556451737880707,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4556451737880707,"y":0.7853025794029236},{"x":0.43145161867141724,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":".دملا","boundary":[0.43145161867141724,0.7680115103721619,0.4556451737880707,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46370968222618103,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4979838728904724,"y":0.7680115103721619},{"x":0.4979838728904724,"y":0.7853025794029236},{"x":0.46370968222618103,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"شیپ","boundary":[0.46370968222618103,0.7680115103721619,0.4979838728904724,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5705645084381104,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5060483813285828,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"يتلاکشم","boundary":[0.5060483813285828,0.7680115103721619,0.5705645084381104,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7680115103721619},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7680115103721619},{"x":0.19556452333927155,"y":0.7853025794029236},{"x":0.1572580635547638,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":1,"str":"يااه","boundary":[0.1572580635547638,0.7680115103721619,0.19556452333927155,0.7853025794029236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8165322542190552,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8407257795333862,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8407257795333862,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8165322542190552,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"زوح","boundary":[0.8165322542190552,0.7939481139183044,0.8407257795333862,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084677457809448,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8145161271095276,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8145161271095276,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8084677457809448,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.8084677457809448,0.7939481139183044,0.8145161271095276,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8004032373428345,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8004032373428345,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7620967626571655,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.7620967626571655,0.7939481139183044,0.8004032373428345,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7540322542190552,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7600806355476379,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7600806355476379,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7540322542190552,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.7540322542190552,0.7939481139183044,0.7600806355476379,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.7939481139183044},{"x":0.625,"y":0.7939481139183044},{"x":0.625,"y":0.8112391829490662},{"x":0.5907257795333862,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"هنایار","boundary":[0.5907257795333862,0.7939481139183044,0.625,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6754032373428345,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6754032373428345,"y":0.8112391829490662},{"x":0.6330645084381104,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"تعنص","boundary":[0.6330645084381104,0.7939481139183044,0.6754032373428345,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6854838728904724,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6995967626571655,"y":0.7939481139183044},{"x":0.6995967626571655,"y":0.8112391829490662},{"x":0.6854838728904724,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6854838728904724,0.7939481139183044,0.6995967626571655,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7459677457809448,"y":0.7939481139183044},{"x":0.7459677457809448,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.7076612710952759,0.7939481139183044,0.7459677457809448,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5887096524238586,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5887096524238586,"y":0.8112391829490662},{"x":0.5443548560142517,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"،يزاد","boundary":[0.5443548560142517,0.7939481139183044,0.5887096524238586,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5362903475761414,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5362903475761414,"y":0.8112391829490662},{"x":0.5060483813285828,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"دننام","boundary":[0.5060483813285828,0.7939481139183044,0.5362903475761414,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28629031777381897,"y":0.7939481139183044},{"x":0.3427419364452362,"y":0.7939481139183044},{"x":0.3427419364452362,"y":0.8112391829490662},{"x":0.28629031777381897,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"فراصم","boundary":[0.28629031777381897,0.7939481139183044,0.3427419364452362,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35080644488334656,"y":0.7939481139183044},{"x":0.36895161867141724,"y":0.7939481139183044},{"x":0.36895161867141724,"y":0.8112391829490662},{"x":0.35080644488334656,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.35080644488334656,0.7939481139183044,0.36895161867141724,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790322542190552,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4375,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4375,"y":0.8112391829490662},{"x":0.3790322542190552,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"میقتاسم","boundary":[0.3790322542190552,0.7939481139183044,0.4375,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44556450843811035,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4959677457809448,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4959677457809448,"y":0.8112391829490662},{"x":0.44556450843811035,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"روراف","boundary":[0.44556450843811035,0.7939481139183044,0.4959677457809448,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.7939481139183044},{"x":0.19758065044879913,"y":0.7939481139183044},{"x":0.19758065044879913,"y":0.8112391829490662},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"دایلوت","boundary":[0.1572580635547638,0.7939481139183044,0.19758065044879913,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20564515888690948,"y":0.7939481139183044},{"x":0.21169355511665344,"y":0.7939481139183044},{"x":0.21169355511665344,"y":0.8112391829490662},{"x":0.20564515888690948,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.20564515888690948,0.7939481139183044,0.21169355511665344,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2338709682226181,"y":0.7939481139183044},{"x":0.2842741906642914,"y":0.7939481139183044},{"x":0.2842741906642914,"y":0.8112391829490662},{"x":0.2338709682226181,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":1,"str":"اگداننك","boundary":[0.2338709682226181,0.7939481139183044,0.2842741906642914,0.8112391829490662]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5665322542190552,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5665322542190552,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5564516186714172,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5564516186714172,0.8213256597518921,0.5665322542190552,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745967626571655,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5826612710952759,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5826612710952759,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5745967626571655,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5745967626571655,0.8213256597518921,0.5826612710952759,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5907257795333862,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6370967626571655,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6370967626571655,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5907257795333862,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"تكرش","boundary":[0.5907257795333862,0.8213256597518921,0.6370967626571655,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6451612710952759,"y":0.8213256597518921},{"x":0.663306474685669,"y":0.8213256597518921},{"x":0.663306474685669,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6451612710952759,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"لد","boundary":[0.6451612710952759,0.8213256597518921,0.663306474685669,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6713709831237793,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7157257795333862,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7157257795333862,"y":0.8386167287826538},{"x":0.6713709831237793,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"لکیام","boundary":[0.6713709831237793,0.8213256597518921,0.7157257795333862,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7802419066429138,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7237903475761414,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"،ررافد","boundary":[0.7237903475761414,0.8213256597518921,0.7802419066429138,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788306474685669,"y":0.8213256597518921},{"x":0.8407257795333862,"y":0.8213256597518921},{"x":0.8407257795333862,"y":0.8386167287826538},{"x":0.788306474685669,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"بسحرب","boundary":[0.788306474685669,0.8213256597518921,0.8407257795333862,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40120968222618103,"y":0.8213256597518921},{"x":0.4395161271095276,"y":0.8213256597518921},{"x":0.4395161271095276,"y":0.8386167287826538},{"x":0.40120968222618103,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.40120968222618103,0.8213256597518921,0.4395161271095276,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5020161271095276,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5020161271095276,"y":0.8386167287826538},{"x":0.44758063554763794,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"تیریدم","boundary":[0.44758063554763794,0.8213256597518921,0.5020161271095276,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5100806355476379,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5483871102333069,"y":0.8213256597518921},{"x":0.5483871102333069,"y":0.8386167287826538},{"x":0.5100806355476379,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"قیرط","boundary":[0.5100806355476379,0.8213256597518921,0.5483871102333069,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3931451737880707,"y":0.8213256597518921},{"x":0.39919355511665344,"y":0.8213256597518921},{"x":0.39919355511665344,"y":0.8386167287826538},{"x":0.3931451737880707,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.3931451737880707,0.8213256597518921,0.39919355511665344,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32056450843811035,"y":0.8213256597518921},{"x":0.3407258093357086,"y":0.8213256597518921},{"x":0.3407258093357086,"y":0.8386167287826538},{"x":0.32056450843811035,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"ریز","boundary":[0.32056450843811035,0.8213256597518921,0.3407258093357086,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3467741906642914,"y":0.8213256597518921},{"x":0.3870967626571655,"y":0.8213256597518921},{"x":0.3870967626571655,"y":0.8386167287826538},{"x":0.3467741906642914,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.3467741906642914,0.8213256597518921,0.3870967626571655,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30645161867141724,"y":0.8213256597518921},{"x":0.3125,"y":0.8213256597518921},{"x":0.3125,"y":0.8386167287826538},{"x":0.30645161867141724,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.30645161867141724,0.8213256597518921,0.3125,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.8213256597518921},{"x":0.19959677755832672,"y":0.8213256597518921},{"x":0.19959677755832672,"y":0.8386167287826538},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"مااجنا","boundary":[0.1572580635547638,0.8213256597518921,0.19959677755832672,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20766128599643707,"y":0.8213256597518921},{"x":0.23991934955120087,"y":0.8213256597518921},{"x":0.23991934955120087,"y":0.8386167287826538},{"x":0.20766128599643707,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"يارب","boundary":[0.20766128599643707,0.8213256597518921,0.23991934955120087,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2479838728904724,"y":0.8213256597518921},{"x":0.27620968222618103,"y":0.8213256597518921},{"x":0.27620968222618103,"y":0.8386167287826538},{"x":0.2479838728904724,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":".درك","boundary":[0.2479838728904724,0.8213256597518921,0.27620968222618103,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2842741906642914,"y":0.8213256597518921},{"x":0.2983871102333069,"y":0.8213256597518921},{"x":0.2983871102333069,"y":0.8386167287826538},{"x":0.2842741906642914,"y":0.8386167287826538}]},"confidence":1,"str":"ور","boundary":[0.2842741906642914,0.8213256597518921,0.2983871102333069,0.8386167287826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205645084381104,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8427419066429138,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8427419066429138,"y":0.8645533323287964},{"x":0.8205645084381104,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.8205645084381104,0.8472622632980347,0.8427419066429138,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721773982048035,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8125,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8125,"y":0.8645533323287964},{"x":0.7721773982048035,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"لوحت","boundary":[0.7721773982048035,0.8472622632980347,0.8125,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411290168762207,"y":0.8472622632980347},{"x":0.6794354915618896,"y":0.8472622632980347},{"x":0.6794354915618896,"y":0.8645533323287964},{"x":0.6411290168762207,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.6411290168762207,0.8472622632980347,0.6794354915618896,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6875,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7076612710952759,"y":0.8645533323287964},{"x":0.6875,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"لد","boundary":[0.6875,0.8472622632980347,0.7076612710952759,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7157257795333862,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7580645084381104,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7580645084381104,"y":0.8645533323287964},{"x":0.7157257795333862,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"لکیام","boundary":[0.7157257795333862,0.8472622632980347,0.7580645084381104,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661290168762207,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7681451439857483,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7681451439857483,"y":0.8645533323287964},{"x":0.7661290168762207,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7661290168762207,0.8472622632980347,0.7681451439857483,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.8472622632980347},{"x":0.6391128897666931,"y":0.8472622632980347},{"x":0.6391128897666931,"y":0.8645533323287964},{"x":0.6330645084381104,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.6330645084381104,0.8472622632980347,0.6391128897666931,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5443548560142517,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5786290168762207,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5786290168762207,"y":0.8645533323287964},{"x":0.5443548560142517,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"هنیهب","boundary":[0.5443548560142517,0.8472622632980347,0.5786290168762207,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586693525314331,"y":0.8472622632980347},{"x":0.625,"y":0.8472622632980347},{"x":0.625,"y":0.8645533323287964},{"x":0.586693525314331,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.586693525314331,0.8472622632980347,0.625,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677419364452362,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5,"y":0.8645533323287964},{"x":0.4677419364452362,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"هدایپ","boundary":[0.4677419364452362,0.8472622632980347,0.5,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5060483813285828,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5161290168762207,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5161290168762207,"y":0.8645533323287964},{"x":0.5060483813285828,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5060483813285828,0.8472622632980347,0.5161290168762207,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.524193525314331,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5423387289047241,"y":0.8472622632980347},{"x":0.5423387289047241,"y":0.8645533323287964},{"x":0.524193525314331,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.524193525314331,0.8472622632980347,0.5423387289047241,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.8472622632980347},{"x":0.2177419364452362,"y":0.8472622632980347},{"x":0.2177419364452362,"y":0.8645533323287964},{"x":0.1572580635547638,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"باسحرب","boundary":[0.1572580635547638,0.8472622632980347,0.2177419364452362,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.8472622632980347},{"x":0.2661290466785431,"y":0.8472622632980347},{"x":0.2661290466785431,"y":0.8645533323287964},{"x":0.22580644488334656,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"دایلوت","boundary":[0.22580644488334656,0.8472622632980347,0.2661290466785431,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27419355511665344,"y":0.8472622632980347},{"x":0.3306451737880707,"y":0.8472622632980347},{"x":0.3306451737880707,"y":0.8645533323287964},{"x":0.27419355511665344,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"،میقتسم","boundary":[0.27419355511665344,0.8472622632980347,0.3306451737880707,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33870968222618103,"y":0.8472622632980347},{"x":0.38104838132858276,"y":0.8472622632980347},{"x":0.38104838132858276,"y":0.8645533323287964},{"x":0.33870968222618103,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"رورف","boundary":[0.33870968222618103,0.8472622632980347,0.38104838132858276,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891128897666931,"y":0.8472622632980347},{"x":0.4193548262119293,"y":0.8472622632980347},{"x":0.4193548262119293,"y":0.8645533323287964},{"x":0.3891128897666931,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":":درك","boundary":[0.3891128897666931,0.8472622632980347,0.4193548262119293,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42741936445236206,"y":0.8472622632980347},{"x":0.4657258093357086,"y":0.8472622632980347},{"x":0.4657258093357086,"y":0.8645533323287964},{"x":0.42741936445236206,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":1,"str":"يزاد","boundary":[0.42741936445236206,0.8472622632980347,0.4657258093357086,0.8645533323287964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7822580933570862,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7822580933570862,"y":0.890489935874939},{"x":0.7762096524238586,"y":0.890489935874939}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7762096524238586,0.8731988668441772,0.7822580933570862,0.890489935874939]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7903226017951965,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8427419066429138,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8427419066429138,"y":0.890489935874939},{"x":0.7903226017951965,"y":0.890489935874939}]},"confidence":1,"str":"ررافد","boundary":[0.7903226017951965,0.8731988668441772,0.8427419066429138,0.890489935874939]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572580933570862,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7137096524238586,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7137096524238586,"y":0.890489935874939},{"x":0.6572580933570862,"y":0.890489935874939}]},"confidence":1,"str":".میقتسم","boundary":[0.6572580933570862,0.8731988668441772,0.7137096524238586,0.890489935874939]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7681451439857483,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7681451439857483,"y":0.890489935874939},{"x":0.7217742204666138,"y":0.890489935874939}]},"confidence":1,"str":"لیوحت","boundary":[0.7217742204666138,0.8731988668441772,0.7681451439857483,0.890489935874939]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8427419066429138,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8427419066429138,"y":0.890489935874939},{"x":0.1572580635547638,"y":0.890489935874939}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1522580635547638,0.18608356940746307,0.8477419066429138,0.897489935874939],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7762096524238586,"y":0.1296830028295517},{"x":0.8427419066429138,"y":0.1296830028295517},{"x":0.8427419066429138,"y":0.15706051886081696},{"x":0.7762096524238586,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"str":"لصﻓ","boundary":[0.7762096524238586,0.1296830028295517,0.8427419066429138,0.15706051886081696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520161271095276,"y":0.1296830028295517},{"x":0.7661290168762207,"y":0.1296830028295517},{"x":0.7661290168762207,"y":0.15706051886081696},{"x":0.7520161271095276,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7520161271095276,0.1296830028295517,0.7661290168762207,0.15706051886081696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512096524238586,"y":0.1296830028295517},{"x":0.7298387289047241,"y":0.1296830028295517},{"x":0.7298387289047241,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6512096524238586,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.6512096524238586,0.1296830028295517,0.7298387289047241,0.15706051886081696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7399193644523621,"y":0.1296830028295517},{"x":0.75,"y":0.1296830028295517},{"x":0.75,"y":0.15706051886081696},{"x":0.7399193644523621,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7399193644523621,0.1296830028295517,0.75,0.15706051886081696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330645084381104,"y":0.1296830028295517},{"x":0.649193525314331,"y":0.1296830028295517},{"x":0.649193525314331,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6330645084381104,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.6330645084381104,0.1296830028295517,0.649193525314331,0.15706051886081696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.1296830028295517},{"x":0.5403226017951965,"y":0.1296830028295517},{"x":0.5403226017951965,"y":0.15706051886081696},{"x":0.44354838132858276,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"str":"يمیدق","boundary":[0.44354838132858276,0.1296830028295517,0.5403226017951965,0.15706051886081696]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.1296830028295517},{"x":0.6229838728904724,"y":0.1296830028295517},{"x":0.6229838728904724,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5483871102333069,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.5483871102333069,0.1296830028295517,0.6229838728904724,0.15706051886081696]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44354838132858276,"y":0.1296830028295517},{"x":0.8427419066429138,"y":0.1296830028295517},{"x":0.8427419066429138,"y":0.15706051886081696},{"x":0.44354838132858276,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.43854838132858276,0.12268300282955169,0.8477419066429138,0.16406051886081696],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/PAPoOEBRCELzcgge-sec.webp","jpeg":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/bPhNfHWILEgoYSWg.jpg","blurred":"/storage/books/81b60fdb35a75d1b/pages/nICoLUSgmnjlzKtF.jpg"},"info":{"width":496,"height":694,"margin":[0.0003069719023281528,0.00009372638118713664,0.9982908429301555,0.9986714904940438]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822580933570862,"y":0.12103746086359024},{"x":0.8104838728904724,"y":0.12103746086359024},{"x":0.8104838728904724,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7822580933570862,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"وتلاو","boundary":[0.7822580933570862,0.12103746086359024,0.8104838728904724,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205645084381104,"y":0.12103746086359024},{"x":0.8427419066429138,"y":0.12103746086359024},{"x":0.8427419066429138,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8205645084381104,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"مد","boundary":[0.8205645084381104,0.12103746086359024,0.8427419066429138,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7620967626571655,"y":0.12247838824987411},{"x":0.7661290168762207,"y":0.12247838824987411},{"x":0.7661290168762207,"y":0.13400577008724213},{"x":0.7620967626571655,"y":0.13400577008724213}]},"confidence":1,"str":"۰","boundary":[0.7620967626571655,0.12247838824987411,0.7661290168762207,0.13400577008724213]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483871102333069,"y":0.12103746086359024},{"x":0.5725806355476379,"y":0.12103746086359024},{"x":0.5725806355476379,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5483871102333069,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"زوح","boundary":[0.5483871102333069,0.12103746086359024,0.5725806355476379,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947580933570862,"y":0.12103746086359024},{"x":0.6592742204666138,"y":0.12103746086359024},{"x":0.6592742204666138,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5947580933570862,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"اشیدنارود","boundary":[0.5947580933570862,0.12103746086359024,0.6592742204666138,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673387289047241,"y":0.12103746086359024},{"x":0.6754032373428345,"y":0.12103746086359024},{"x":0.6754032373428345,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6673387289047241,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6673387289047241,0.12103746086359024,0.6754032373428345,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6834677457809448,"y":0.12103746086359024},{"x":0.7157257795333862,"y":0.12103746086359024},{"x":0.7157257795333862,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6834677457809448,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"رگید","boundary":[0.6834677457809448,0.12103746086359024,0.7157257795333862,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.12103746086359024},{"x":0.7540322542190552,"y":0.12103746086359024},{"x":0.7540322542190552,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7237903475761414,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"يکی","boundary":[0.7237903475761414,0.12103746086359024,0.7540322542190552,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.12103746086359024},{"x":0.5463709831237793,"y":0.12103746086359024},{"x":0.5463709831237793,"y":0.13832853734493256},{"x":0.5403226017951965,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.5403226017951965,0.12103746086359024,0.5463709831237793,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.12103746086359024},{"x":0.5342742204666138,"y":0.12103746086359024},{"x":0.5342742204666138,"y":0.13832853734493256},{"x":0.49395161867141724,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"ریجنز","boundary":[0.49395161867141724,0.12103746086359024,0.5342742204666138,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4858871102333069,"y":0.12103746086359024},{"x":0.49193549156188965,"y":0.12103746086359024},{"x":0.49193549156188965,"y":0.13832853734493256},{"x":0.4858871102333069,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.4858871102333069,0.12103746086359024,0.49193549156188965,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.12103746086359024},{"x":0.20766128599643707,"y":0.12103746086359024},{"x":0.20766128599643707,"y":0.13832853734493256},{"x":0.1572580635547638,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"تكارش","boundary":[0.1572580635547638,0.12103746086359024,0.20766128599643707,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21572580933570862,"y":0.12103746086359024},{"x":0.2641128897666931,"y":0.12103746086359024},{"x":0.2641128897666931,"y":0.13832853734493256},{"x":0.21572580933570862,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"كرحم","boundary":[0.21572580933570862,0.12103746086359024,0.2641128897666931,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27016130089759827,"y":0.12103746086359024},{"x":0.2802419364452362,"y":0.12103746086359024},{"x":0.2802419364452362,"y":0.13832853734493256},{"x":0.27016130089759827,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"وا","boundary":[0.27016130089759827,0.12103746086359024,0.2802419364452362,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.12103746086359024},{"x":0.30645161867141724,"y":0.12103746086359024},{"x":0.30645161867141724,"y":0.13832853734493256},{"x":0.28830644488334656,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"هك","boundary":[0.28830644488334656,0.12103746086359024,0.30645161867141724,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.12103746086359024},{"x":0.3447580635547638,"y":0.12103746086359024},{"x":0.3447580635547638,"y":0.13832853734493256},{"x":0.3145161271095276,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"تدا","boundary":[0.3145161271095276,0.12103746086359024,0.3447580635547638,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35282257199287415,"y":0.12103746086359024},{"x":0.40120968222618103,"y":0.12103746086359024},{"x":0.40120968222618103,"y":0.13832853734493256},{"x":0.35282257199287415,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"فورعم","boundary":[0.35282257199287415,0.12103746086359024,0.40120968222618103,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4092741906642914,"y":0.12103746086359024},{"x":0.43145161867141724,"y":0.12103746086359024},{"x":0.43145161867141724,"y":0.13832853734493256},{"x":0.4092741906642914,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":".دوب","boundary":[0.4092741906642914,0.12103746086359024,0.43145161867141724,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4395161271095276,"y":0.12103746086359024},{"x":0.47983869910240173,"y":0.12103746086359024},{"x":0.47983869910240173,"y":0.13832853734493256},{"x":0.4395161271095276,"y":0.13832853734493256}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.4395161271095276,0.12103746086359024,0.47983869910240173,0.13832853734493256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024193644523621,"y":0.14697405695915222},{"x":0.8407257795333862,"y":0.14697405695915222},{"x":0.8407257795333862,"y":0.16426512598991394},{"x":0.8024193644523621,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"نارولاون","boundary":[0.8024193644523621,0.14697405695915222,0.8407257795333862,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923387289047241,"y":0.14697405695915222},{"x":0.8004032373428345,"y":0.14697405695915222},{"x":0.8004032373428345,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7923387289047241,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"ۀ","boundary":[0.7923387289047241,0.14697405695915222,0.8004032373428345,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7600806355476379,"y":0.14697405695915222},{"x":0.7842742204666138,"y":0.14697405695915222},{"x":0.7842742204666138,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7600806355476379,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"لاو","boundary":[0.7600806355476379,0.14697405695915222,0.7842742204666138,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6310483813285828,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6471773982048035,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6471773982048035,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6310483813285828,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"دنا","boundary":[0.6310483813285828,0.14697405695915222,0.6471773982048035,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552419066429138,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6995967626571655,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6995967626571655,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6552419066429138,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"رتكورپ","boundary":[0.6552419066429138,0.14697405695915222,0.6995967626571655,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7076612710952759,"y":0.14697405695915222},{"x":0.7137096524238586,"y":0.14697405695915222},{"x":0.7137096524238586,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7076612710952759,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7076612710952759,0.14697405695915222,0.7137096524238586,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237903475761414,"y":0.14697405695915222},{"x":0.7580645084381104,"y":0.14697405695915222},{"x":0.7580645084381104,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7237903475761414,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"ترام","boundary":[0.7237903475761414,0.14697405695915222,0.7580645084381104,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5564516186714172,"y":0.14697405695915222},{"x":0.5705645084381104,"y":0.14697405695915222},{"x":0.5705645084381104,"y":0.16426512598991394},{"x":0.5564516186714172,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"ارب","boundary":[0.5564516186714172,0.14697405695915222,0.5705645084381104,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5786290168762207,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6209677457809448,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6209677457809448,"y":0.16426512598991394},{"x":0.5786290168762207,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"،لبمگ","boundary":[0.5786290168762207,0.14697405695915222,0.6209677457809448,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403226017951965,"y":0.14697405695915222},{"x":0.5544354915618896,"y":0.14697405695915222},{"x":0.5544354915618896,"y":0.16426512598991394},{"x":0.5403226017951965,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5403226017951965,0.14697405695915222,0.5544354915618896,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5040322542190552,"y":0.14697405695915222},{"x":0.5322580933570862,"y":0.14697405695915222},{"x":0.5322580933570862,"y":0.16426512598991394},{"x":0.5040322542190552,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"دجت","boundary":[0.5040322542190552,0.14697405695915222,0.5322580933570862,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48991936445236206,"y":0.14697405695915222},{"x":0.5040322542190552,"y":0.14697405695915222},{"x":0.5040322542190552,"y":0.16426512598991394},{"x":0.48991936445236206,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"ید","boundary":[0.48991936445236206,0.14697405695915222,0.5040322542190552,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38306450843811035,"y":0.14697405695915222},{"x":0.4254032373428345,"y":0.14697405695915222},{"x":0.4254032373428345,"y":0.16426512598991394},{"x":0.38306450843811035,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"دونوم","boundary":[0.38306450843811035,0.14697405695915222,0.4254032373428345,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334677457809448,"y":0.14697405695915222},{"x":0.47983869910240173,"y":0.14697405695915222},{"x":0.47983869910240173,"y":0.16426512598991394},{"x":0.4334677457809448,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"راكدوخ","boundary":[0.4334677457809448,0.14697405695915222,0.47983869910240173,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3608871102333069,"y":0.14697405695915222},{"x":0.38104838132858276,"y":0.14697405695915222},{"x":0.38104838132858276,"y":0.16426512598991394},{"x":0.3608871102333069,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"ي،","boundary":[0.3608871102333069,0.14697405695915222,0.38104838132858276,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822580635547638,"y":0.14697405695915222},{"x":0.31854838132858276,"y":0.14697405695915222},{"x":0.31854838132858276,"y":0.16426512598991394},{"x":0.2822580635547638,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":".تدا","boundary":[0.2822580635547638,0.14697405695915222,0.31854838132858276,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245967626571655,"y":0.14697405695915222},{"x":0.35282257199287415,"y":0.14697405695915222},{"x":0.35282257199287415,"y":0.16426512598991394},{"x":0.3245967626571655,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"هدوب","boundary":[0.3245967626571655,0.14697405695915222,0.35282257199287415,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1713709682226181,"y":0.14697405695915222},{"x":0.19153225421905518,"y":0.14697405695915222},{"x":0.19153225421905518,"y":0.16426512598991394},{"x":0.1713709682226181,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"اشن","boundary":[0.1713709682226181,0.14697405695915222,0.19153225421905518,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2016129046678543,"y":0.14697405695915222},{"x":0.24395161867141724,"y":0.14697405695915222},{"x":0.24395161867141724,"y":0.16426512598991394},{"x":0.2016129046678543,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"دربهار","boundary":[0.2016129046678543,0.14697405695915222,0.24395161867141724,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2520161271095276,"y":0.14697405695915222},{"x":0.27419355511665344,"y":0.14697405695915222},{"x":0.27419355511665344,"y":0.16426512598991394},{"x":0.2520161271095276,"y":0.16426512598991394}]},"confidence":1,"str":"نیا","boundary":[0.2520161271095276,0.14697405695915222,0.27419355511665344,0.16426512598991394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8225806355476379,"y":0.1729106605052948},{"x":0.8407257795333862,"y":0.1729106605052948},{"x":0.8407257795333862,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8225806355476379,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"داد","boundary":[0.8225806355476379,0.1729106605052948,0.8407257795333862,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895161271095276,"y":0.1729106605052948},{"x":0.7137096524238586,"y":0.1729106605052948},{"x":0.7137096524238586,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6895161271095276,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"طخ","boundary":[0.6895161271095276,0.1729106605052948,0.7137096524238586,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217742204666138,"y":0.1729106605052948},{"x":0.7278226017951965,"y":0.1729106605052948},{"x":0.7278226017951965,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7217742204666138,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7217742204666138,0.1729106605052948,0.7278226017951965,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7358871102333069,"y":0.1729106605052948},{"x":0.7620967626571655,"y":0.1729106605052948},{"x":0.7620967626571655,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7358871102333069,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"هداد","boundary":[0.7358871102333069,0.1729106605052948,0.7620967626571655,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701612710952759,"y":0.1729106605052948},{"x":0.8165322542190552,"y":0.1729106605052948},{"x":0.8165322542190552,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7701612710952759,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"میهست","boundary":[0.7701612710952759,0.1729106605052948,0.8165322542190552,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49395161867141724,"y":0.1729106605052948},{"x":0.5322580933570862,"y":0.1729106605052948},{"x":0.5322580933570862,"y":0.19020172953605652},{"x":0.49395161867141724,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"نیمأت","boundary":[0.49395161867141724,0.1729106605052948,0.5322580933570862,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.538306474685669,"y":0.1729106605052948},{"x":0.5463709831237793,"y":0.1729106605052948},{"x":0.5463709831237793,"y":0.19020172953605652},{"x":0.538306474685669,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.538306474685669,0.1729106605052948,0.5463709831237793,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5544354915618896,"y":0.1729106605052948},{"x":0.6028226017951965,"y":0.1729106605052948},{"x":0.6028226017951965,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5544354915618896,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"هناربدم","boundary":[0.5544354915618896,0.1729106605052948,0.6028226017951965,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108871102333069,"y":0.1729106605052948},{"x":0.6451612710952759,"y":0.1729106605052948},{"x":0.6451612710952759,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6108871102333069,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"ماغدا","boundary":[0.6108871102333069,0.1729106605052948,0.6451612710952759,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6532257795333862,"y":0.1729106605052948},{"x":0.6875,"y":0.1729106605052948},{"x":0.6875,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6532257795333862,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"يشم","boundary":[0.6532257795333862,0.1729106605052948,0.6875,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33669355511665344,"y":0.1729106605052948},{"x":0.3729838728904724,"y":0.1729106605052948},{"x":0.3729838728904724,"y":0.19020172953605652},{"x":0.33669355511665344,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"رور","boundary":[0.33669355511665344,0.1729106605052948,0.3729838728904724,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38104838132858276,"y":0.1729106605052948},{"x":0.42741936445236206,"y":0.1729106605052948},{"x":0.42741936445236206,"y":0.19020172953605652},{"x":0.38104838132858276,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"يدیلك","boundary":[0.38104838132858276,0.1729106605052948,0.42741936445236206,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44758063554763794,"y":0.1729106605052948},{"x":0.49193549156188965,"y":0.1729106605052948},{"x":0.49193549156188965,"y":0.19020172953605652},{"x":0.44758063554763794,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"اگدننك","boundary":[0.44758063554763794,0.1729106605052948,0.49193549156188965,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19556452333927155,"y":0.1729106605052948},{"x":0.2177419364452362,"y":0.1729106605052948},{"x":0.2177419364452362,"y":0.19020172953605652},{"x":0.19556452333927155,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"لاو","boundary":[0.19556452333927155,0.1729106605052948,0.2177419364452362,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22580644488334656,"y":0.1729106605052948},{"x":0.2620967626571655,"y":0.1729106605052948},{"x":0.2620967626571655,"y":0.19020172953605652},{"x":0.22580644488334656,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":".تدا","boundary":[0.22580644488334656,0.1729106605052948,0.2620967626571655,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27016130089759827,"y":0.1729106605052948},{"x":0.3306451737880707,"y":0.1729106605052948},{"x":0.3306451737880707,"y":0.19020172953605652},{"x":0.27016130089759827,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":1,"str":"يدملاراك","boundary":[0.27016130089759827,0.1729106605052948,0.3306451737880707,0.19020172953605652]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1572580635547638,"y":0.17291066050