کارآفرینی کارآفرینی

توضیحات

امروزه به کارآفرینی برخلاف گذشته که امری ذاتی و مبتکرانه بود، به منزله ی یک رشته ی علمی نگاه می شود و آموزش ویژگی های آن مبتنی بر دامنه ی وسیعی از شایستگی ها و توانمندی هاست که عرصه ی آن بسیار وسیع تر از کسب و کار است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":338,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"88a68f5da6a1e967","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/KXjkxcImNyFpEvzJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/bLiUwMVtYXdOPDML.jpg","blurred":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/zGTRARkLYBfsrGJn.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0006292979608206639,0.0004446137611048366,0.9985546180859921,0.9986735667797606]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.3155619502067566},{"x":0.5966736078262329,"y":0.31268012523651123},{"x":0.5987526178359985,"y":0.36743515729904175},{"x":0.4137214124202728,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.4116424024105072,0.3155619502067566,0.5987526178359985,0.36743515729904175]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.3155619502067566},{"x":0.5966736078262329,"y":0.31268012523651123},{"x":0.5987526178359985,"y":0.36743515729904175},{"x":0.4137214124202728,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4066424024105072,0.3085619502067566,0.6037526178359985,0.37443515729904175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.7046109437942505},{"x":0.530145525932312,"y":0.7046109437942505},{"x":0.530145525932312,"y":0.7319884896278381},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.4719334840774536,0.7046109437942505,0.530145525932312,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7435158491134644},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.5467775464057922,0.7420749068260193,0.6112266182899475,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7665706276893616},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احمدپور","boundary":[0.4573804438114166,0.7420749068260193,0.5405405163764954,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.740634024143219},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7420749068260193},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7651296854019165},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داریانی","boundary":[0.3887733817100525,0.740634024143219,0.45114344358444214,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.770893394947052},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7881844639778137},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5696465969085693,0.770893394947052,0.5987526178359985,0.7881844639778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.770893394947052},{"x":0.5675675868988037,"y":0.770893394947052},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7867435216903687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5322245359420776,0.770893394947052,0.5675675868988037,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5259875059127808,"y":0.770893394947052},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7867435216903687},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4927234947681427,0.7694524526596069,0.5259875059127808,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7867435216903687},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43866944313049316,0.7694524526596069,0.4864864945411682,0.7867435216903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7853025794029236},{"x":0.4033263921737671,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4033263921737671,0.7694524526596069,0.4324324429035187,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3991684019565582,"y":0.7838616967201233},{"x":0.395010381937027,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.395010381937027,0.7694524526596069,0.3991684019565582,0.7838616967201233]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ar","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7046109437942505},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7046109437942505},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7881844639778137},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38169440150260925,0.6976109437942505,0.6162266182899475,0.7951844639778137],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.789625346660614},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8069164156913757},{"x":0.5051975250244141,"y":0.8097983002662659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آصف","boundary":[0.5031185150146484,0.789625346660614,0.5571725368499756,0.8069164156913757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.7939481139183044},{"x":0.4989604949951172,"y":0.789625346660614},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8112391829490662},{"x":0.442827433347702,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.4407484531402588,0.7939481139183044,0.5010395050048828,0.8112391829490662]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.7939481139183044},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8069164156913757},{"x":0.442827433347702,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4357484531402588,0.7869481139183044,0.5621725368499756,0.8139164156913757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.819884717464447},{"x":0.602910578250885,"y":0.819884717464447},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8357348442077637},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5717255473136902,0.819884717464447,0.6008316278457642,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.819884717464447},{"x":0.5675675868988037,"y":0.819884717464447},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8357348442077637},{"x":0.5322245359420776,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5322245359420776,0.819884717464447,0.5675675868988037,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.819884717464447},{"x":0.5259875059127808,"y":0.819884717464447},{"x":0.5259875059127808,"y":0.8357348442077637},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4927234947681427,0.819884717464447,0.5259875059127808,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.818443775177002},{"x":0.4864864945411682,"y":0.819884717464447},{"x":0.4864864945411682,"y":0.8342939615249634},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43866944313049316,0.818443775177002,0.4864864945411682,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.818443775177002},{"x":0.4324324429035187,"y":0.818443775177002},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8342939615249634},{"x":0.4033263921737671,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4033263921737671,0.818443775177002,0.4324324429035187,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.818443775177002},{"x":0.3991684019565582,"y":0.818443775177002},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8328530192375183},{"x":0.395010381937027,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.395010381937027,0.818443775177002,0.3991684019565582,0.8328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.818443775177002},{"x":0.602910578250885,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8357348442077637},{"x":0.395010381937027,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.390010381937027,0.811443775177002,0.6058316278457642,0.8427348442077637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8775216341018677},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8775216341018677},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.6590436697006226,0.8775216341018677,0.6902287006378174,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.8775216341018677},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8775216341018677},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6174635887145996,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6174635887145996,0.8775216341018677,0.6548856496810913,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.8775216341018677},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8775216341018677},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8948127031326294},{"x":0.530145525932312,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.530145525932312,0.8775216341018677,0.6112266182899475,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.8775216341018677},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8775216341018677},{"x":0.5239084959030151,"y":0.8948127031326294},{"x":0.46569645404815674,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46569645404815674,0.8775216341018677,0.5239084959030151,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.8775216341018677},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8775216341018677},{"x":0.45945945382118225,"y":0.8948127031326294},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.4178794324398041,0.8775216341018677,0.45945945382118225,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.8775216341018677},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8775216341018677},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8948127031326294},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.37214136123657227,0.8775216341018677,0.4137214124202728,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.8775216341018677},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8775216341018677},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8948127031326294},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3076923191547394,0.8775216341018677,0.3679833710193634,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6798336505889893,"y":0.9135446548461914},{"x":0.6299376487731934,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6299376487731934,0.8948127031326294,0.6798336505889893,0.9135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8948127031326294},{"x":0.6237006187438965,"y":0.9135446548461914},{"x":0.5841996073722839,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستاره","boundary":[0.5841996073722839,0.8948127031326294,0.6237006187438965,0.9135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.8948127031326294},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8948127031326294},{"x":0.5779625773429871,"y":0.9135446548461914},{"x":0.5571725368499756,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5571725368499756,0.8948127031326294,0.5779625773429871,0.9135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.8948127031326294},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8948127031326294},{"x":0.5530145764350891,"y":0.9135446548461914},{"x":0.517671525478363,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"صرفا","boundary":[0.517671525478363,0.8948127031326294,0.5530145764350891,0.9135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.8948127031326294},{"x":0.5135135054588318,"y":0.8948127031326294},{"x":0.5135135054588318,"y":0.9135446548461914},{"x":0.4844074845314026,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4844074845314026,0.8948127031326294,0.5135135054588318,0.9135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.8948127031326294},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8948127031326294},{"x":0.4760914742946625,"y":0.9135446548461914},{"x":0.4261954128742218,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4261954128742218,0.8948127031326294,0.4760914742946625,0.9135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.8948127031326294},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8948127031326294},{"x":0.42203742265701294,"y":0.9135446548461914},{"x":0.3679833710193634,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.3679833710193634,0.8948127031326294,0.42203742265701294,0.9135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.8948127031326294},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8948127031326294},{"x":0.3617463707923889,"y":0.9135446548461914},{"x":0.32848232984542847,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32848232984542847,0.8948127031326294,0.3617463707923889,0.9135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.8948127031326294},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8948127031326294},{"x":0.3243243098258972,"y":0.9135446548461914},{"x":0.32016631960868835,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32016631960868835,0.8948127031326294,0.3243243098258972,0.9135446548461914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.8775216341018677},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8775216341018677},{"x":0.6902287006378174,"y":0.9135446548461914},{"x":0.3076923191547394,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3026923191547394,0.8705216341018677,0.6952287006378174,0.9205446548461914],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/eRxbSZMdHWPoMsSf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/OOkfWTbeUpIPwqXc.jpg","blurred":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/ZnfKVecsxsEQEWaq.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00022300647784667302,0.00009165012767747774,0.9981915490939562,0.9986673380084959]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.06916426867246628},{"x":0.8544698357582092,"y":0.06916426867246628},{"x":0.8544698357582092,"y":0.08789625018835068},{"x":0.8274428248405457,"y":0.08789625018835068}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.82536381483078,0.06916426867246628,0.8544698357582092,0.08789625018835068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.07060518860816956},{"x":0.8232848048210144,"y":0.07060518860816956},{"x":0.8232848048210144,"y":0.08789625018835068},{"x":0.8087317943572998,"y":0.08789625018835068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.8087317943572998,0.07060518860816956,0.8232848048210144,0.08789625018835068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.07060518860816956},{"x":0.8066527843475342,"y":0.06916426867246628},{"x":0.8066527843475342,"y":0.08789625018835068},{"x":0.7837837934494019,"y":0.08789625018835068}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7837837934494019,0.07060518860816956,0.8066527843475342,0.08789625018835068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.07060518860816956},{"x":0.7713097929954529,"y":0.07060518860816956},{"x":0.7733888030052185,"y":0.08789625018835068},{"x":0.7380457520484924,"y":0.08933717757463455}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"وفناور","boundary":[0.7380457520484924,0.07060518860816956,0.7733888030052185,0.08789625018835068]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.07060518860816956},{"x":0.8544698357582092,"y":0.06916426867246628},{"x":0.8544698357582092,"y":0.08789625018835068},{"x":0.7380457520484924,"y":0.08933717757463455}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.7330457520484924,0.06360518860816955,0.8594698357582092,0.09489625018835068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.07780979573726654},{"x":0.29729729890823364,"y":0.07780979573726654},{"x":0.29729729890823364,"y":0.09654178470373154},{"x":0.26819127798080444,"y":0.09510086476802826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.26819127798080444,0.07780979573726654,0.29729729890823364,0.09654178470373154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.07780979573726654},{"x":0.2661122679710388,"y":0.07780979573726654},{"x":0.2661122679710388,"y":0.09510086476802826},{"x":0.23700623214244843,"y":0.09510086476802826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.23700623214244843,0.07780979573726654,0.2661122679710388,0.09510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.07780979573726654},{"x":0.23284822702407837,"y":0.07780979573726654},{"x":0.23284822702407837,"y":0.09510086476802826},{"x":0.15800416469573975,"y":0.09510086476802826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.15800416469573975,0.07780979573726654,0.23284822702407837,0.09510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11226611584424973,"y":0.07780979573726654},{"x":0.15176714956760406,"y":0.07780979573726654},{"x":0.15176714956760406,"y":0.09510086476802826},{"x":0.11226611584424973,"y":0.09365994483232498}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۵۵۳","boundary":[0.11226611584424973,0.07780979573726654,0.15176714956760406,0.09510086476802826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11226611584424973,"y":0.07636887580156326},{"x":0.29729729890823364,"y":0.07780979573726654},{"x":0.29729729890823364,"y":0.09654178470373154},{"x":0.11226611584424973,"y":0.09510086476802826}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10726611584424972,0.06936887580156326,0.30229729890823365,0.10354178470373154],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.10662823915481567},{"x":0.191268190741539,"y":0.10806916654109955},{"x":0.191268190741539,"y":0.12247838824987411},{"x":0.13513512909412384,"y":0.12103746086359024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.13513512909412384,0.10662823915481567,0.191268190741539,0.12247838824987411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.10662823915481567},{"x":0.12889812886714935,"y":0.10662823915481567},{"x":0.12681913375854492,"y":0.11959654092788696},{"x":0.11226611584424973,"y":0.11959654092788696}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.11434511095285416,0.10662823915481567,0.12681913375854492,0.11959654092788696]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.1051873192191124},{"x":0.191268190741539,"y":0.10806916654109955},{"x":0.191268190741539,"y":0.12247838824987411},{"x":0.11226611584424973,"y":0.11959654092788696}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10934511095285415,0.09818731921911239,0.196268190741539,0.12947838824987412],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6715176701545715,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6798336505889893,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6528066396713257,"y":0.17002882063388824}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.644490659236908,0.15273775160312653,0.6798336505889893,0.16426512598991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6424116492271423,"y":0.15273775160312653},{"x":0.6486486196517944,"y":0.17002882063388824},{"x":0.6257796287536621,"y":0.17435158789157867}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.6195425987243652,0.15706051886081696,0.6486486196517944,0.17002882063388824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6715176701545715,"y":0.14697405695915222},{"x":0.6798336505889893,"y":0.16426512598991394},{"x":0.6257796287536621,"y":0.17435158789157867}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.6145425987243652,0.15006051886081695,0.6848336505889893,0.17126512598991395],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.1671469807624817},{"x":0.6777547001838684,"y":0.1671469807624817},{"x":0.6777547001838684,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6652806401252747,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6632016897201538,0.1671469807624817,0.6777547001838684,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.16858789324760437},{"x":0.6569646596908569,"y":0.1671469807624817},{"x":0.6569646596908569,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6299376487731934,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6299376487731934,0.16858789324760437,0.6569646596908569,0.18299712240695953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.16858789324760437},{"x":0.6777547001838684,"y":0.16570605337619781},{"x":0.6777547001838684,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6299376487731934,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6249376487731934,0.16158789324760436,0.6827547001838684,0.18999712240695954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.2348703145980835},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23342940211296082},{"x":0.8627858757972717,"y":0.25648415088653564},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2579250633716583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.7796257734298706,0.2348703145980835,0.8627858757972717,0.25648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.26801154017448425},{"x":0.8565488457679749,"y":0.26801154017448425},{"x":0.8565488457679749,"y":0.289625346660614},{"x":0.8274428248405457,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"تأليف","boundary":[0.8274428248405457,0.26801154017448425,0.8565488457679749,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.26801154017448425},{"x":0.8191268444061279,"y":0.26801154017448425},{"x":0.8191268444061279,"y":0.289625346660614},{"x":0.812889814376831,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.812889814376831,0.26801154017448425,0.8191268444061279,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.26801154017448425},{"x":0.8045738339424133,"y":0.26801154017448425},{"x":0.8045738339424133,"y":0.289625346660614},{"x":0.7588357329368591,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"محمود","boundary":[0.7588357329368591,0.26801154017448425,0.8045738339424133,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.26801154017448425},{"x":0.7505197525024414,"y":0.26801154017448425},{"x":0.7505197525024414,"y":0.289625346660614},{"x":0.692307710647583,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"احمدپور","boundary":[0.692307710647583,0.26801154017448425,0.7505197525024414,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.26801154017448425},{"x":0.6881496906280518,"y":0.26801154017448425},{"x":0.6881496906280518,"y":0.289625346660614},{"x":0.6465696692466736,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"داریانی","boundary":[0.6465696692466736,0.26801154017448425,0.6881496906280518,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.26801154017448425},{"x":0.6403326392173767,"y":0.26801154017448425},{"x":0.6403326392173767,"y":0.289625346660614},{"x":0.6361746191978455,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6361746191978455,0.26801154017448425,0.6403326392173767,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.26801154017448425},{"x":0.6299376487731934,"y":0.26801154017448425},{"x":0.6299376487731934,"y":0.289625346660614},{"x":0.5966736078262329,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"آصف","boundary":[0.5966736078262329,0.26801154017448425,0.6299376487731934,0.289625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.26801154017448425},{"x":0.5925155878067017,"y":0.26801154017448425},{"x":0.5925155878067017,"y":0.289625346660614},{"x":0.5488565564155579,"y":0.289625346660614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"کریمی","boundary":[0.5488565564155579,0.26801154017448425,0.5925155878067017,0.289625346660614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.7900000214576721},{"languageCode":"fa","confidence":0.20999999344348907}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.23775215446949005},{"x":0.8627858757972717,"y":0.23342940211296082},{"x":0.8648648858070374,"y":0.289625346660614},{"x":0.5488565564155579,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5417775464057922,0.23075215446949005,0.8698648858070374,0.296625346660614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3083573579788208},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3083573579788208},{"x":0.8503118753433228,"y":0.32276657223701477},{"x":0.8004158139228821,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.8004158139228821,0.3083573579788208,0.8503118753433228,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7962577939033508,"y":0.32276657223701477},{"x":0.790020763874054,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.790020763874054,0.3083573579788208,0.7962577939033508,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7858628034591675,"y":0.32276657223701477},{"x":0.7505197525024414,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7505197525024414,0.3083573579788208,0.7858628034591675,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7463617324829102,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7463617324829102,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7193347215652466,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7193347215652466,0.3083573579788208,0.7463617324829102,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7193347215652466,"y":0.32420748472213745},{"x":0.7151767015457153,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7151767015457153,0.3083573579788208,0.7193347215652466,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3083573579788208},{"x":0.7089397311210632,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6839916706085205,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهره","boundary":[0.6839916706085205,0.3083573579788208,0.7089397311210632,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.3083573579788208},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3083573579788208},{"x":0.6777547001838684,"y":0.32420748472213745},{"x":0.6424116492271423,"y":0.32420748472213745}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهیده","boundary":[0.6424116492271423,0.3083573579788208,0.6777547001838684,0.32420748472213745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3270893394947052},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3285302519798279},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3443804085254669},{"x":0.790020763874054,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.790020763874054,0.3270893394947052,0.8503118753433228,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3443804085254669},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7796257734298706,0.3270893394947052,0.7858628034591675,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3443804085254669},{"x":0.7359667420387268,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7359667420387268,0.3270893394947052,0.7754677534103394,0.3443804085254669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7338877320289612,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7338877320289612,"y":0.34293949604034424},{"x":0.7214137315750122,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7214137315750122,0.3270893394947052,0.7338877320289612,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7255717515945435,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7255717515945435,"y":0.34293949604034424},{"x":0.7193347215652466,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193347215652466,0.3270893394947052,0.7255717515945435,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7130976915359497,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6881496906280518,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکرم","boundary":[0.6881496906280518,0.3270893394947052,0.7130976915359497,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6839916706085205,"y":0.34293949604034424},{"x":0.6112266182899475,"y":0.34293949604034424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلاوردوست","boundary":[0.6112266182899475,0.3270893394947052,0.6839916706085205,0.34293949604034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8503118753433228,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8212057948112488,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.8212057948112488,0.35014408826828003,0.8503118753433228,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8149688243865967,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8149688243865967,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7920997738838196,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7920997738838196,0.35014408826828003,0.8149688243865967,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.35014408826828003},{"x":0.790020763874054,"y":0.35014408826828003},{"x":0.790020763874054,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7858628034591675,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7858628034591675,0.35014408826828003,0.790020763874054,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7796257734298706,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7796257734298706,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7380457520484924,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.7380457520484924,0.35014408826828003,0.7796257734298706,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7338877320289612,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7338877320289612,"y":0.36599424481391907},{"x":0.6943867206573486,"y":0.36599424481391907}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دربانی","boundary":[0.6943867206573486,0.35014408826828003,0.7338877320289612,0.36599424481391907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3876080811023712},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8232848048210144,0.3717579245567322,0.8503118753433228,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8212057948112488,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7941787838935852,0.3717579245567322,0.8212057948112488,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7858628034591675,0.3717579245567322,0.7920997738838196,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3703170120716095},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.7214137315750122,0.3717579245567322,0.7796257734298706,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3876080811023712},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دمیرچی","boundary":[0.6652806401252747,0.3717579245567322,0.7151767015457153,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8503118753433228,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8503118753433228,"y":0.409221887588501},{"x":0.8024948239326477,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.8024948239326477,0.39193084836006165,0.8503118753433228,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7962577939033508,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7962577939033508,"y":0.409221887588501},{"x":0.7629937529563904,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.7629937529563904,0.39193084836006165,0.7962577939033508,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7588357329368591,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7588357329368591,"y":0.409221887588501},{"x":0.7151767015457153,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7151767015457153,0.39193084836006165,0.7588357329368591,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7234927415847778,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7234927415847778,"y":0.409221887588501},{"x":0.6798336505889893,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6798336505889893,0.39193084836006165,0.7234927415847778,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6735966801643372,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6735966801643372,"y":0.409221887588501},{"x":0.6673596501350403,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6673596501350403,0.39193084836006165,0.6735966801643372,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6632016897201538,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6632016897201538,"y":0.409221887588501},{"x":0.6403326392173767,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6403326392173767,0.39193084836006165,0.6632016897201538,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6382536292076111,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6382536292076111,"y":0.409221887588501},{"x":0.6133056282997131,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6133056282997131,0.39193084836006165,0.6382536292076111,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6091476082801819,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6091476082801819,"y":0.409221887588501},{"x":0.5467775464057922,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5467775464057922,0.39193084836006165,0.6091476082801819,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8503118753433228,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8212057948112488,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8212057948112488,0.4149855971336365,0.8503118753433228,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8149688243865967,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7962577939033508,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7962577939033508,0.4149855971336365,0.8149688243865967,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4135446548461914},{"x":0.790020763874054,"y":0.4149855971336365},{"x":0.790020763874054,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7567567825317383,"y":0.42795389890670776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.7567567825317383,0.4135446548461914,0.790020763874054,0.42795389890670776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4365994334220886},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4524495601654053},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8232848048210144,0.43515849113464355,0.8503118753433228,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8170478343963623,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4510086476802826},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7837837934494019,0.43515849113464355,0.8149688243865967,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4337175786495209},{"x":0.777546763420105,"y":0.43515849113464355},{"x":0.777546763420105,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7505197525024414,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.752598762512207,0.4337175786495209,0.777546763420105,0.4495677351951599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4567723274230957},{"x":0.8523908257484436,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.8170478343963623,0.4567723274230957,0.8523908257484436,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.45821326971054077},{"x":0.812889814376831,"y":0.4567723274230957},{"x":0.812889814376831,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.790020763874054,0.45821326971054077,0.812889814376831,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8212057948112488,0.47694525122642517,0.8503118753433228,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8149688243865967,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8149688243865967,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8108108043670654,0.47694525122642517,0.8149688243865967,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8045738339424133,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4942363202571869},{"x":0.765072762966156,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.765072762966156,0.47694525122642517,0.8045738339424133,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7588357329368591,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.47694525122642517,0.7588357329368591,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7484407424926758,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7110186815261841,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7110186815261841,0.47694525122642517,0.7484407424926758,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7068607211112976,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6756756901741028,0.47694525122642517,0.7068607211112976,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6694386601448059,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6652806401252747,0.47694525122642517,0.6694386601448059,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6611226797103882,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6070685982704163,0.47694525122642517,0.6611226797103882,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6008316278457642,"y":0.47694525122642517},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4942363202571869},{"x":0.55509352684021,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.55509352684021,0.47694525122642517,0.6008316278457642,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5488565564155579,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5488565564155579,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوقاف","boundary":[0.5155925154685974,0.47694525122642517,0.5488565564155579,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5093554854393005,"y":0.47694525122642517},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5031185150146484,0.47694525122642517,0.5093554854393005,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4989604949951172,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4942363202571869},{"x":0.47401246428489685,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.47401246428489685,0.47694525122642517,0.4989604949951172,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4719334840774536,"y":0.47694525122642517},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4942363202571869},{"x":0.43659043312072754,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیریه","boundary":[0.43659043312072754,0.47694525122642517,0.4719334840774536,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.4985590875148773},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4985590875148773},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5129683017730713},{"x":0.8149688243865967,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۵۰۰۰","boundary":[0.8149688243865967,0.4985590875148773,0.8503118753433228,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.5},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4985590875148773},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5144092440605164},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7733888030052185,0.5,0.8108108043670654,0.5144092440605164]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.3083573579788208},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3083573579788208},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5144092440605164},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43159043312072753,0.3013573579788208,0.8573908257484436,0.5214092440605164],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5446686148643494},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.8170478343963623,0.5288184285163879,0.8565488457679749,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5288184285163879},{"x":0.812889814376831,"y":0.5288184285163879},{"x":0.812889814376831,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7588357329368591,0.5288184285163879,0.812889814376831,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5288184285163879},{"x":0.752598762512207,"y":0.5288184285163879},{"x":0.752598762512207,"y":0.5446686148643494},{"x":0.717255711555481,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.717255711555481,0.5288184285163879,0.752598762512207,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5446686148643494},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.5288184285163879,0.7130976915359497,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6569646596908569,0.5288184285163879,0.7027027010917664,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5446686148643494},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6153846383094788,0.5288184285163879,0.6507276296615601,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5446686148643494},{"x":0.602910578250885,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.602910578250885,0.5288184285163879,0.6070685982704163,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5738045573234558,0.5288184285163879,0.5966736078262329,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5467775464057922,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5467775464057922,0.5288184285163879,0.5717255473136902,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5446686148643494},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.49688148498535156,0.5288184285163879,0.5363825559616089,0.5446686148643494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5648415088653564},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.812889814376831,0.5475504398345947,0.8565488457679749,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5475504398345947},{"x":0.812889814376831,"y":0.5475504398345947},{"x":0.812889814376831,"y":0.5634005665779114},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8087317943572998,0.5475504398345947,0.812889814376831,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5648415088653564},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.7692307829856873,0.5475504398345947,0.8004158139228821,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.7255717515945435,0.5461094975471497,0.7629937529563904,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5461094975471497},{"x":0.717255711555481,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7110186815261841,0.5461094975471497,0.717255711555481,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6777547001838684,0.5461094975471497,0.7068607211112976,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6715176701545715,0.5461094975471497,0.6756756901741028,0.5619596838951111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.5945945978164673,0.5461094975471497,0.6652806401252747,0.5634005665779114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5862785577774048,0.5461094975471497,0.5883575677871704,0.5619596838951111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.5446686148643494},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.5072765350341797,0.5446686148643494,0.5800415873527527,0.5619596838951111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5720461010932922},{"x":0.8565488457679749,"y":0.5720461010932922},{"x":0.8565488457679749,"y":0.589337170124054},{"x":0.8191268444061279,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.8191268444061279,0.5720461010932922,0.8565488457679749,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5720461010932922},{"x":0.812889814376831,"y":0.5720461010932922},{"x":0.812889814376831,"y":0.590778112411499},{"x":0.7671517729759216,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7671517729759216,0.5720461010932922,0.812889814376831,0.590778112411499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7629937529563904,"y":0.589337170124054},{"x":0.7567567825317383,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7567567825317383,0.5720461010932922,0.7629937529563904,0.589337170124054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5720461010932922},{"x":0.7505197525024414,"y":0.589337170124054},{"x":0.6424116492271423,"y":0.589337170124054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"www.iup.ac.ir","boundary":[0.6424116492271423,0.5720461010932922,0.7505197525024414,0.589337170124054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8586278557777405,"y":0.590778112411499},{"x":0.49688148498535156,"y":0.590778112411499}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49188148498535156,0.5218184285163879,0.8636278557777405,0.597778112411499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.6023054718971252},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6023054718971252},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6152737736701965},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.8357588648796082,0.6023054718971252,0.8544698357582092,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6152737736701965},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8045738339424133,0.6008645296096802,0.8295218348503113,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7754677534103394,0.6008645296096802,0.7983368039131165,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7484407424926758,0.6008645296096802,0.7713097929954529,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7255717515945435,0.6008645296096802,0.7463617324829102,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6694386601448059,0.6008645296096802,0.7234927415847778,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6138328313827515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.6237006187438965,0.6008645296096802,0.6632016897201538,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6138328313827515},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6138328313827515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5925155878067017,0.6008645296096802,0.6174635887145996,0.6138328313827515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6311239004135132},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8149688243865967,0.6167147159576416,0.8544698357582092,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6311239004135132},{"x":0.777546763420105,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.777546763420105,0.6167147159576416,0.8108108043670654,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7463617324829102,0.6167147159576416,0.7733888030052185,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7338877320289612,0.6167147159576416,0.7401247620582581,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6964656710624695,0.6167147159576416,0.7318087220191956,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6486486196517944,0.6167147159576416,0.6943867206573486,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6167147159576416},{"x":0.644490659236908,"y":0.6167147159576416},{"x":0.644490659236908,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6237006187438965,0.6167147159576416,0.644490659236908,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5717255473136902,0.6167147159576416,0.6195425987243652,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5280665159225464,0.6167147159576416,0.5654885768890381,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4989604949951172,0.6167147159576416,0.5239084959030151,0.6311239004135132]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6325648427009583},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4939604949951172,0.5924236469268799,0.8594698357582092,0.6395648427009583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۰۱-۱۵۵۳-۴","boundary":[0.5571725368499756,0.7391930818557739,0.6611226797103882,0.7463976740837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7391930818557739},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5521725368499756,0.7321930818557739,0.6661226797103882,0.7533976740837097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6887608170509338},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8149688243865967,0.6772334575653076,0.8586278557777405,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6887608170509338},{"x":0.812889814376831,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.812889814376831,0.6772334575653076,0.8170478343963623,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدپور","boundary":[0.7692307829856873,0.6772334575653076,0.8087317943572998,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7713097929954529,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7692307829856873,0.6772334575653076,0.7713097929954529,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6772334575653076},{"x":0.765072762966156,"y":0.6772334575653076},{"x":0.765072762966156,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.7359667420387268,0.6772334575653076,0.765072762966156,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7297297120094299,0.6772334575653076,0.7318087220191956,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6887608170509338},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۵","boundary":[0.7027027010917664,0.6772334575653076,0.7255717515945435,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6887608170509338},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6985446810722351,0.6772334575653076,0.7006236910820007,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8336798548698425,0.6873198747634888,0.8586278557777405,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7017291188240051},{"x":0.82536381483078,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.82536381483078,0.6873198747634888,0.8295218348503113,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8108108043670654,0.6873198747634888,0.8212057948112488,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6873198747634888},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7754677534103394,0.6873198747634888,0.8066527843475342,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6873198747634888},{"x":0.777546763420105,"y":0.6873198747634888},{"x":0.777546763420105,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.6873198747634888,0.777546763420105,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.7297297120094299,0.6873198747634888,0.7692307829856873,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.7234927415847778,0.6873198747634888,0.7276507019996643,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7006236910820007,0.6873198747634888,0.7214137315750122,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6943867206573486,0.6873198747634888,0.6964656710624695,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6860706806182861,0.6873198747634888,0.6902287006378174,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.6590436697006226,0.6873198747634888,0.6819126605987549,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.6237006187438965,0.6873198747634888,0.6548856496810913,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"احمدپور","boundary":[0.5821205973625183,0.6873198747634888,0.6216216087341309,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6873198747634888},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6873198747634888},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داریانی","boundary":[0.5530145764350891,0.6873198747634888,0.5800415873527527,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.6873198747634888},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6873198747634888},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5446985363960266,0.6873198747634888,0.5509355664253235,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6873198747634888},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6873198747634888},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آصف","boundary":[0.5259875059127808,0.6873198747634888,0.5446985363960266,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.6873198747634888},{"x":0.517671525478363,"y":0.6873198747634888},{"x":0.517671525478363,"y":0.7017291188240051},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7017291188240051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.4948025047779083,0.6873198747634888,0.517671525478363,0.7017291188240051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7132564783096313},{"x":0.812889814376831,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.812889814376831,0.7002881765365601,0.8586278557777405,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8087317943572998,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7920997738838196,0.7002881765365601,0.8087317943572998,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.7002881765365601,0.7941787838935852,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7132564783096313},{"x":0.752598762512207,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.752598762512207,0.7002881765365601,0.7879418134689331,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.7255717515945435,0.7002881765365601,0.7484407424926758,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7132564783096313},{"x":0.692307710647583,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.692307710647583,0.7002881765365601,0.7214137315750122,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6673596501350403,0.7002881765365601,0.6985446810722351,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6590436697006226,0.7002881765365601,0.6632016897201538,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6340956091880798,0.7002881765365601,0.6569646596908569,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6299376487731934,0.7002881765365601,0.6340956091880798,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6091476082801819,0.7002881765365601,0.6257796287536621,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7132564783096313},{"x":0.590436577796936,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.590436577796936,0.7002881765365601,0.6070685982704163,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5467775464057922,0.7002881765365601,0.5883575677871704,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7002881765365601},{"x":0.542619526386261,"y":0.7002881765365601},{"x":0.542619526386261,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5405405163764954,0.7002881765365601,0.542619526386261,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7132564783096313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.5135135054588318,0.7002881765365601,0.5363825559616089,0.7132564783096313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7247838377952576},{"x":0.812889814376831,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.812889814376831,0.7132564783096313,0.8565488457679749,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7132564783096313},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7817047834396362,0.7132564783096313,0.8045738339424133,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7132564783096313},{"x":0.777546763420105,"y":0.7132564783096313},{"x":0.777546763420105,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.7132564783096313,0.777546763420105,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارده","boundary":[0.7401247620582581,0.7132564783096313,0.7692307829856873,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7359667420387268,0.7132564783096313,0.7380457520484924,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۲۴","boundary":[0.7110186815261841,0.7132564783096313,0.7297297120094299,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7132564783096313},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6943867206573486,0.7132564783096313,0.7068607211112976,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.7132564783096313},{"x":0.692307710647583,"y":0.7132564783096313},{"x":0.692307710647583,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6881496906280518,0.7132564783096313,0.692307710647583,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6611226797103882,0.7132564783096313,0.6839916706085205,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6590436697006226,0.7132564783096313,0.6590436697006226,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6299376487731934,0.7132564783096313,0.6528066396713257,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6237006187438965,0.7132564783096313,0.6257796287536621,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7132564783096313},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5925155878067017,0.7132564783096313,0.6195425987243652,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7132564783096313},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5883575677871704,0.7132564783096313,0.5925155878067017,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8274428248405457,0.7262247800827026,0.8586278557777405,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.7262247800827026,0.8274428248405457,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8024948239326477,0.7262247800827026,0.8191268444061279,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7837837934494019,0.7262247800827026,0.8004158139228821,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7401247620582581,0.7262247800827026,0.7796257734298706,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7338877320289612,0.7262247800827026,0.7380457520484924,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۵۵۳.","boundary":[0.7027027010917664,0.7262247800827026,0.7297297120094299,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6673596501350403,0.7262247800827026,0.6964656710624695,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6611226797103882,0.7262247800827026,0.6632016897201538,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.6486486196517944,0.7262247800827026,0.6569646596908569,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.7262247800827026},{"x":0.644490659236908,"y":0.7262247800827026},{"x":0.644490659236908,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7377521395683289}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6424116492271423,0.7262247800827026,0.644490659236908,0.7377521395683289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7478386163711548},{"x":0.837837815284729,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.837837815284729,0.7377521395683289,0.8586278557777405,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7478386163711548},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.7377521395683289,0.8316008448600769,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7377521395683289},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7478386163711548},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۴۱-۵۶۰۷-۶۰۰-۹۷۸","boundary":[0.7193347215652466,0.7377521395683289,0.8232848048210144,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8232848048210144,0.7507204413414001,0.8586278557777405,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7879418134689331,0.7507204413414001,0.8191268444061279,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7609147429466248,0.7507204413414001,0.7858628034591675,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.7507204413414001,0.7567567825317383,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7359667420387268,0.7507204413414001,0.7505197525024414,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8212057948112488,0.7622478604316711,0.8586278557777405,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7723342776298523},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8149688243865967,0.7622478604316711,0.8191268444061279,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7879418134689331,0.7622478604316711,0.8108108043670654,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7609147429466248,0.7622478604316711,0.7837837934494019,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7463617324829102,0.7622478604316711,0.7567567825317383,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7276507019996643,0.7622478604316711,0.7442827224731445,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7068607211112976,0.7622478604316711,0.7234927415847778,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6694386601448059,0.7622478604316711,0.7027027010917664,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7622478604316711},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7622478604316711},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6403326392173767,0.7622478604316711,0.6652806401252747,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7622478604316711},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7622478604316711},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشران","boundary":[0.6070685982704163,0.7622478604316711,0.6361746191978455,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7622478604316711},{"x":0.602910578250885,"y":0.7622478604316711},{"x":0.602910578250885,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.5717255473136902,0.7622478604316711,0.602910578250885,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.5405405163764954,0.7622478604316711,0.5675675868988037,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7723342776298523},{"x":0.517671525478363,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.517671525478363,0.7622478604316711,0.5363825559616089,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7622478604316711},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7723342776298523},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4948025047779083,0.7622478604316711,0.5135135054588318,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7622478604316711},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7622478604316711},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7723342776298523},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4906444847583771,0.7622478604316711,0.4906444847583771,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8191268444061279,0.7737752199172974,0.8586278557777405,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8149688243865967,0.7737752199172974,0.8191268444061279,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7737752199172974},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7754677534103394,0.7737752199172974,0.8108108043670654,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.7737752199172974,0.7754677534103394,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7567567825317383,0.7737752199172974,0.7692307829856873,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7853025794029236},{"x":0.752598762512207,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.752598762512207,0.7737752199172974,0.7546777725219727,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۲۳","boundary":[0.7276507019996643,0.7737752199172974,0.7463617324829102,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7853025794029236},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7193347215652466,0.7737752199172974,0.7234927415847778,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7737752199172974},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۰۷","boundary":[0.6964656710624695,0.7737752199172974,0.7151767015457153,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7737752199172974},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7853025794029236},{"x":0.692307710647583,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.692307710647583,0.7737752199172974,0.6943867206573486,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7867435216903687},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7997118234634399},{"x":0.82536381483078,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.7853025794029236,0.8586278557777405,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7853025794029236},{"x":0.82536381483078,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.7853025794029236,0.82536381483078,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7853025794029236},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.7817047834396362,0.7853025794029236,0.8191268444061279,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7997118234634399},{"x":0.8586278557777405,"y":0.7997118234634399},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8097983002662659},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.7997118234634399,0.8586278557777405,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7997118234634399},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7997118234634399},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8083573579788208},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.7997118234634399,0.8274428248405457,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7982708811759949},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7997118234634399},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Entrepreneurship","boundary":[0.7401247620582581,0.7982708811759949,0.8191268444061279,0.8097983002662659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8227665424346924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.8112391829490662,0.8586278557777405,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8213256597518921},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.8112391829490662,0.8274428248405457,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8112391829490662},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.7858628034591675,0.8112391829490662,0.8191268444061279,0.8227665424346924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7713097929954529,0.8112391829490662,0.7817047834396362,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.7463617324829102,0.8112391829490662,0.7671517729759216,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7380457520484924,0.8112391829490662,0.7401247620582581,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8112391829490662},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8213256597518921},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8213256597518921}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7214137315750122,0.8112391829490662,0.7338877320289612,0.8213256597518921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8242074847221375},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8242074847221375},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8342939615249634},{"x":0.82536381483078,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.8242074847221375,0.8565488457679749,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8242074847221375},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8242074847221375},{"x":0.82536381483078,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.8242074847221375,0.82536381483078,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.8213256597518921},{"x":0.765072762966156,"y":0.8213256597518921},{"x":0.765072762966156,"y":0.8314120769500732},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Success","boundary":[0.7318087220191956,0.8213256597518921,0.765072762966156,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8314120769500732},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"in","boundary":[0.7692307829856873,0.8227665424346924,0.7754677534103394,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8227665424346924},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"business","boundary":[0.7817047834396362,0.8227665424346924,0.8191268444061279,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8295218348503113,0.8342939615249634,0.8586278557777405,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.8342939615249634},{"x":0.82536381483078,"y":0.8342939615249634},{"x":0.82536381483078,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7983368039131165,0.8342939615249634,0.82536381483078,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.8342939615249634,0.7983368039131165,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.7692307829856873,0.8342939615249634,0.7920997738838196,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8342939615249634},{"x":0.765072762966156,"y":0.8342939615249634},{"x":0.765072762966156,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7609147429466248,0.8342939615249634,0.765072762966156,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آصف","boundary":[0.7359667420387268,0.8342939615249634,0.7567567825317383,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7318087220191956,0.8342939615249634,0.7338877320289612,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۰","boundary":[0.7068607211112976,0.8342939615249634,0.7276507019996643,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7006236910820007,0.8342939615249634,0.7027027010917664,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8443803787231445},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8274428248405457,0.8458213210105896,0.8565488457679749,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8443803787231445},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7962577939033508,0.8458213210105896,0.8232848048210144,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.8458213210105896,0.7983368039131165,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7567567825317383,0.8458213210105896,0.7920997738838196,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.8458213210105896},{"x":0.752598762512207,"y":0.8458213210105896},{"x":0.752598762512207,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.7297297120094299,0.8458213210105896,0.752598762512207,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6964656710624695,0.8458213210105896,0.7255717515945435,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6715176701545715,0.8458213210105896,0.7027027010917664,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8688760995864868},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8274428248405457,0.8573486804962158,0.8565488457679749,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8688760995864868},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7962577939033508,0.8573486804962158,0.8232848048210144,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.8587896227836609,0.7983368039131165,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7733888030052185,0.8587896227836609,0.7920997738838196,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7546777725219727,0.8587896227836609,0.7713097929954529,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.8587896227836609},{"x":0.752598762512207,"y":0.8587896227836609},{"x":0.752598762512207,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7089397311210632,0.8587896227836609,0.752598762512207,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8703169822692871},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8703169822692871},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8818444013595581},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8295218348503113,0.8703169822692871,0.8565488457679749,0.8818444013595581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.8703169822692871},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8703169822692871},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7983368039131165,0.8703169822692871,0.8274428248405457,0.8818444013595581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7941787838935852,0.8703169822692871,0.7983368039131165,0.8818444013595581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8818444013595581},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.6943867206573486,0.8703169822692871,0.7110186815261841,0.8818444013595581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8818444013595581},{"x":0.717255711555481,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.717255711555481,0.8703169822692871,0.7629937529563904,0.8818444013595581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8818444013595581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"Press","boundary":[0.7671517729759216,0.8703169822692871,0.7920997738838196,0.8818444013595581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8847262263298035},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8948127031326294},{"x":0.8440748453140259,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8440748453140259,0.8832852840423584,0.8586278557777405,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8948127031326294},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8948127031326294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8232848048210144,0.8832852840423584,0.8419958353042603,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.8832852840423584},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8832852840423584},{"x":0.812889814376831,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7941787838935852,0.8832852840423584,0.812889814376831,0.8948127031326294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7879418134689331,0.8832852840423584,0.7920997738838196,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8832852840423584},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8933717608451843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۱۵","boundary":[0.7671517729759216,0.8818444013595581,0.7817047834396362,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.8818444013595581},{"x":0.765072762966156,"y":0.8818444013595581},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8933717608451843},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8919308185577393}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"HB","boundary":[0.7463617324829102,0.8818444013595581,0.7629937529563904,0.8933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.8962535858154297},{"x":0.8586278557777405,"y":0.8962535858154297},{"x":0.8586278557777405,"y":0.9063400626182556},{"x":0.8440748453140259,"y":0.9063400626182556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8440748453140259,0.8962535858154297,0.8586278557777405,0.9063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8962535858154297},{"x":0.8419958353042603,"y":0.8962535858154297},{"x":0.8419958353042603,"y":0.9063400626182556},{"x":0.8212057948112488,"y":0.9063400626182556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8232848048210144,0.8962535858154297,0.8419958353042603,0.9063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8948127031326294},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8962535858154297},{"x":0.8149688243865967,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7920997738838196,"y":0.9048991203308105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7920997738838196,0.8948127031326294,0.8149688243865967,0.9063400626182556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7858628034591675,"y":0.9048991203308105},{"x":0.7837837934494019,"y":0.9048991203308105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7837837934494019,0.8948127031326294,0.7858628034591675,0.9048991203308105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7796257734298706,"y":0.8948127031326294},{"x":0.7796257734298706,"y":0.9048991203308105},{"x":0.7422037124633789,"y":0.9048991203308105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳۳۸/۰۴","boundary":[0.7422037124633789,0.8948127031326294,0.7796257734298706,0.9048991203308105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.9063400626182556},{"x":0.8586278557777405,"y":0.9063400626182556},{"x":0.8586278557777405,"y":0.9178674221038818},{"x":0.8316008448600769,"y":0.9178674221038818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8316008448600769,0.9063400626182556,0.8586278557777405,0.9178674221038818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.9063400626182556},{"x":0.8295218348503113,"y":0.9063400626182556},{"x":0.8295218348503113,"y":0.9178674221038818},{"x":0.7796257734298706,"y":0.9178674221038818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7796257734298706,0.9063400626182556,0.8295218348503113,0.9178674221038818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7754677534103394,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7754677534103394,"y":0.9178674221038818},{"x":0.7629937529563904,"y":0.9178674221038818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7629937529563904,0.9063400626182556,0.7754677534103394,0.9178674221038818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7588357329368591,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7588357329368591,"y":0.9178674221038818},{"x":0.7567567825317383,"y":0.9178674221038818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7567567825317383,0.9063400626182556,0.7588357329368591,0.9178674221038818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7505197525024414,"y":0.9063400626182556},{"x":0.7505197525024414,"y":0.9178674221038818},{"x":0.7110186815261841,"y":0.9178674221038818}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۸۰۲۴۸۱","boundary":[0.7110186815261841,0.9063400626182556,0.7505197525024414,0.9178674221038818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6772334575653076},{"x":0.8586278557777405,"y":0.9178674221038818},{"x":0.4906444847583771,"y":0.9178674221038818}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48564448475837707,0.6702334575653076,0.8636278557777405,0.9248674221038818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.9063400626182556},{"x":0.32640331983566284,"y":0.9063400626182556},{"x":0.32640331983566284,"y":0.9149855971336365},{"x":0.17047816514968872,"y":0.9149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"171671645310000711111","boundary":[0.17047816514968872,0.9063400626182556,0.32640331983566284,0.9149855971336365]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.9063400626182556},{"x":0.32640331983566284,"y":0.9063400626182556},{"x":0.32640331983566284,"y":0.9149855971336365},{"x":0.17047816514968872,"y":0.9149855971336365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.16547816514968872,0.8993400626182556,0.33140331983566285,0.9219855971336365],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/JrySRAksmTtKfSSj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/pDQKYMECxmsbkYXO.jpg","blurred":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/GcSTLimUauaMHQYN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005169832826662465,0.00022442042388712142,0.9988391356227778,0.9990071513086487]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5193277597427368,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5176470875740051,0.19358669221401215,0.6235294342041016,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.19596199691295624},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5428571701049805,"y":0.255344420671463},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آفرینی","boundary":[0.4084033668041229,0.19596199691295624,0.5428571701049805,0.255344420671463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4034033668041229,0.18896199691295623,0.6285294342041016,0.261156768321991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.5529412031173706,0.4774346649646759,0.6151260733604431,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.4941176474094391,0.4774346649646759,0.5428571701049805,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4605042040348053,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.462184876203537,0.4774346649646759,0.4907563030719757,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.47624704241752625},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4774346649646759},{"x":0.45210084319114685,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3848739564418793,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"داریانی","boundary":[0.3848739564418793,0.47624704241752625,0.45210084319114685,0.49881234765052795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5},{"x":0.3848739564418793,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.37987395644187927,0.46924704241752624,0.6201260733604431,0.507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5154394507408142},{"x":0.610084056854248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5764706134796143,0.5154394507408142,0.6084033846855164,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5344418287277222},{"x":0.534453809261322,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.534453809261322,0.5142517685890198,0.5680672526359558,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4907563030719757,0.5142517685890198,0.5260504484176636,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5142517685890198},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5142517685890198},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5344418287277222},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43361344933509827,0.5142517685890198,0.48235294222831726,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5142517685890198},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5332541465759277},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.38991597294807434,0.5130641460418701,0.42352941632270813,0.5332541465759277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5130641460418701},{"x":0.610084056854248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38491597294807434,0.5060641460418701,0.6134033846855164,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.570071280002594},{"x":0.561344563961029,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5109243988990784,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آصف","boundary":[0.5092437267303467,0.570071280002594,0.5630252361297607,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5902612805366516},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.43529412150382996,0.5748218297958374,0.5025210380554199,0.5902612805366516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5736342072486877},{"x":0.561344563961029,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5866983532905579},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43029412150382995,0.5666342072486877,0.5680252361297607,0.5936983532905579],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6104512810707092},{"x":0.610084056854248,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5764706134796143,0.6104512810707092,0.6084033846855164,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6270784139633179},{"x":0.534453809261322,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.534453809261322,0.6104512810707092,0.5680672526359558,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4907563030719757,0.6092636585235596,0.5260504484176636,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6092636585235596},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6092636585235596},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43361344933509827,0.6092636585235596,0.48235294222831726,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6092636585235596},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6247031092643738},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.38991597294807434,0.6092636585235596,0.42352941632270813,0.6247031092643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6080760359764099},{"x":0.610084056854248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.38491597294807434,0.6010760359764099,0.6134033846855164,0.6340784139633179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.6453781723976135,0.7577196955680847,0.6705882549285889,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6067227125167847,0.7577196955680847,0.6386554837226868,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5327731370925903,0.7577196955680847,0.6000000238418579,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7719715237617493},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48235294222831726,0.7577196955680847,0.5277311205863953,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.4436974823474884,0.7577196955680847,0.4756302535533905,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7577196955680847},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7577196955680847},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7719715237617493},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.40336135029792786,0.7577196955680847,0.43697479367256165,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7719715237617493},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.7577196955680847,0.3966386616230011,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3294117748737335,0.7577196955680847,0.3848739564418793,0.7719715237617493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3244117748737335,0.7507196955680847,0.6755882549285889,0.7789715237617493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.783847987651825},{"x":0.6672269105911255,"y":0.783847987651825},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6268907785415649,0.783847987651825,0.6672269105911255,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.783847987651825},{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستاره","boundary":[0.5865546464920044,0.783847987651825,0.6201680898666382,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.783847987651825},{"x":0.5848739743232727,"y":0.783847987651825},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5647059082984924,0.783847987651825,0.5848739743232727,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.783847987651825},{"x":0.5596638917922974,"y":0.783847987651825},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8016626834869385},{"x":0.529411792755127,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صرفا","boundary":[0.529411792755127,0.783847987651825,0.5596638917922974,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.783847987651825},{"x":0.5243697762489319,"y":0.783847987651825},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4957983195781708,0.783847987651825,0.5243697762489319,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.783847987651825},{"x":0.489075630903244,"y":0.783847987651825},{"x":0.489075630903244,"y":0.8016626834869385},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.45210084319114685,0.783847987651825,0.489075630903244,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.783847987651825},{"x":0.4453781545162201,"y":0.783847987651825},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.4000000059604645,0.783847987651825,0.4453781545162201,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.783847987651825},{"x":0.3949579894542694,"y":0.783847987651825},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8016626834869385},{"x":0.364705890417099,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.364705890417099,0.783847987651825,0.3949579894542694,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.783847987651825},{"x":0.35798320174217224,"y":0.783847987651825},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.783847987651825,0.35798320174217224,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.783847987651825},{"x":0.3462184965610504,"y":0.783847987651825},{"x":0.3462184965610504,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3310924470424652,0.783847987651825,0.3462184965610504,0.8016626834869385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.783847987651825},{"x":0.6672269105911255,"y":0.783847987651825},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3260924470424652,0.776847987651825,0.6722269105911255,0.8086626834869385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8289785981178284},{"x":0.63193279504776,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امتحانات","boundary":[0.63193279504776,0.8147268295288086,0.6857143044471741,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.5966386795043945,0.8147268295288086,0.6252101063728333,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترم","boundary":[0.5731092691421509,0.8147268295288086,0.5932773351669312,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8289785981178284},{"x":0.556302547454834,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.556302547454834,0.8147268295288086,0.5663865804672241,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8289785981178284},{"x":0.529411792755127,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.529411792755127,0.8147268295288086,0.5495798587799072,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8289785981178284},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.4789915978908539,0.8147268295288086,0.5226891040802002,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8301662802696228},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سؤالی","boundary":[0.43361344933509827,0.8147268295288086,0.4722689092159271,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8301662802696228},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.38991597294807434,0.8147268295288086,0.4268907606601715,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.8147268295288086},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8147268295288086},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8301662802696228},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخواهد","boundary":[0.3361344635486603,0.8147268295288086,0.3848739564418793,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.8147268295288086},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8147268295288086},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8301662802696228},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3126050531864166,0.8147268295288086,0.3294117748737335,0.8301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8289785981178284},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3076050531864166,0.8077268295288086,0.6907143044471741,0.8359785981178284],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/BqjTBWneuYXRNdQc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/sXLKgPWNNipUrVqs.jpg","blurred":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/vuduNvvOeYrGrytG.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036162700673111344,0.00045401049198917203,0.9986866040309939,0.998985004516334]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5478991866111755,0.3888228237628937,0.5714285969734192,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4042806327342987},{"x":0.529411792755127,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.529411792755127,0.3888228237628937,0.5428571701049805,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.3888228237628937,0.5226891040802002,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3888228237628937},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3888228237628937},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4285714328289032,0.3888228237628937,0.46722689270973206,0.4042806327342987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4235714328289032,0.38182282376289367,0.5764285969734192,0.4112806327342987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5277311205863953,"y":0.435196191072464},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4518430531024933},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.46890756487846375,0.43638524413108826,0.5277311205863953,0.4518430531024933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5277311205863953,"y":0.435196191072464},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4518430531024933},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.46390756487846374,0.42938524413108825,0.5327311205863953,0.4588430531024933],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7747899293899536,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.4589774012565613,0.7747899293899536,0.47324612736701965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7747899293899536,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.4519774012565613,0.7797899293899536,0.48024612736701966],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4589774012565613},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4589774012565613},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46967896819114685},{"x":0.2235294133424759,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.2235294133424759,0.4589774012565613,0.26218488812446594,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4589774012565613},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4589774012565613},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46967896819114685},{"x":0.2235294133424759,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4519774012565613,0.26718488812446595,0.47667896819114686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.22521008551120758,0.4910820424556732,0.2571428716182709,0.5017836093902588]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22021008551120758,0.4840820424556732,0.2621428716182709,0.5087836093902588],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.4851367473602295,0.7731092572212219,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6873949766159058,0.48632580041885376,0.7159664034843445,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.5077288746833801,0.7747899293899536,0.5208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.6941176652908325,0.5089179277420044,0.7344537973403931,0.5219976305961609]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6823949766159058,0.47932580041885375,0.7797899293899536,0.5278085775375366],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5089179277420044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5089179277420044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5184304118156433},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.2235294133424759,0.5089179277420044,0.22689075767993927,0.5184304118156433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5089179277420044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5089179277420044},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5184304118156433},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5019179277420044,0.23189075767993927,0.5254304118156433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5362663269042969},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5362663269042969},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5434007048606873},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳","boundary":[0.2235294133424759,0.5362663269042969,0.22689075767993927,0.5434007048606873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5362663269042969},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5362663269042969},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5434007048606873},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5292663269042969,0.23189075767993927,0.5504007048606873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.5338882207870483,0.7647058963775635,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7210084199905396,0.5338882207870483,0.7243697643280029,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7747899293899536,"y":0.571938157081604},{"x":0.7462185025215149,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7462185025215149,0.5552912950515747,0.7747899293899536,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7394958138465881,"y":0.571938157081604},{"x":0.7327731251716614,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.5552912950515747,0.7394958138465881,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7260504364967346,"y":0.571938157081604},{"x":0.6890756487846375,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6890756487846375,0.5552912950515747,0.7260504364967346,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6823529601097107,"y":0.571938157081604},{"x":0.6369748115539551,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.6369748115539551,0.5552912950515747,0.6823529601097107,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6302521228790283,"y":0.571938157081604},{"x":0.6235294342041016,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.5552912950515747,0.6302521228790283,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6184874176979065,"y":0.571938157081604},{"x":0.5865546464920044,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5865546464920044,0.5552912950515747,0.6184874176979065,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5552912950515747},{"x":0.583193302154541,"y":0.5552912950515747},{"x":0.583193302154541,"y":0.571938157081604},{"x":0.556302547454834,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.556302547454834,0.5552912950515747,0.583193302154541,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5445378422737122,"y":0.571938157081604},{"x":0.5176470875740051,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.5176470875740051,0.5552912950515747,0.5445378422737122,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5109243988990784,"y":0.571938157081604},{"x":0.4773109257221222,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.4773109257221222,0.5552912950515747,0.5109243988990784,0.571938157081604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4773109257221222,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4739915978908539,0.5221320085525513,0.7797899293899536,0.5848834819793701],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5564804077148438},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5564804077148438},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5636147260665894},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.2235294133424759,0.5564804077148438,0.22689075767993927,0.5636147260665894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5564804077148438},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5564804077148438},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5636147260665894},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5494804077148437,0.23189075767993927,0.5706147260665894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7428571581840515,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7428571581840515,0.5778834819793701,0.7764706015586853,0.5862069129943848]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7428571581840515,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7378571581840515,0.5708834819793701,0.7814706015586853,0.5932069129943848],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5778834819793701},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5778834819793701},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5850178599357605},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.2235294133424759,0.5778834819793701,0.22689075767993927,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5778834819793701},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5778834819793701},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5850178599357605},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5708834819793701,0.23189075767993927,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5992865562438965},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5992865562438965},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6076099872589111},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴","boundary":[0.2235294133424759,0.5992865562438965,0.23025210201740265,0.6076099872589111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5992865562438965},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5992865562438965},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6076099872589111},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5922865562438965,0.23525210201740265,0.6146099872589111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.642092764377594},{"x":0.23025210201740265,"y":0.642092764377594},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۷","boundary":[0.2218487411737442,0.642092764377594,0.23025210201740265,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.642092764377594},{"x":0.23025210201740265,"y":0.642092764377594},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.635092764377594,0.23525210201740265,0.6562270827293396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6634958386421204,0.2386554628610611,0.6706302165985107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6623067855834961},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6706302165985107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6564958386421204,0.2436554628610611,0.6776302165985107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6837098598480225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6932223439216614},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.2235294133424759,0.6848989129066467,0.2386554628610611,0.6932223439216614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6848989129066467},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6837098598480225},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6932223439216614},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6778989129066467,0.2436554628610611,0.7002223439216614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7647058963775635,0.5980975031852722,0.7731092572212219,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7176470756530762,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.7176470756530762,0.5980975031852722,0.7579832077026367,0.6111771464347839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7176470756530762,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.7126470756530762,0.5910975031852722,0.7781092572212219,0.6181771464347839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7327731251716614,0.6183115243911743,0.7478991746902466,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.6974790096282959,0.6195005774497986,0.7243697643280029,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.6195005774497986,0.6890756487846375,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6436975002288818,0.6195005774497986,0.6773109436035156,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.5915966629981995,0.6195005774497986,0.6369748115539551,0.6349583864212036]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.6113115243911743,0.7528991746902466,0.6419583864212036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7310924530029297,0.6397145986557007,0.7478991746902466,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چراهای","boundary":[0.6789916157722473,0.6397145986557007,0.7243697643280029,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.6268907785415649,0.6409037113189697,0.6722689270973206,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7647058963775635,0.6623067855834961,0.7731092572212219,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7260504364967346,0.6623067855834961,0.7579832077026367,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6941176652908325,0.6623067855834961,0.7243697643280029,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6571428775787354,0.6623067855834961,0.6857143044471741,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.6184874176979065,0.6623067855834961,0.6504201889038086,0.6777645945549011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6134874176979065,0.6327145986557007,0.7781092572212219,0.6835754818916321],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7327731251716614,0.6837098598480225,0.7495798468589783,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6756302714347839,0.6837098598480225,0.7260504364967346,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6369748115539551,0.6837098598480225,0.6672269105911255,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6084033846855164,0.6837098598480225,0.6302521228790283,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6991676688194275},{"x":0.578151285648346,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.578151285648346,0.6837098598480225,0.5966386795043945,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6991676688194275},{"x":0.534453809261322,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغلی","boundary":[0.534453809261322,0.6837098598480225,0.5663865804672241,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲۰۲","boundary":[0.7327731251716614,0.7027348279953003,0.7495798468589783,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6941176652908325,0.7027348279953003,0.7260504364967346,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7193816900253296},{"x":0.680672287940979,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.7027348279953003,0.6857143044471741,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرزو","boundary":[0.6487395167350769,0.7027348279953003,0.6739495992660522,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7310924530029297,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.7310924530029297,0.7253270149230957,0.7495798468589783,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.72651606798172},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7243697643280029,"y":0.740784764289856},{"x":0.6941176652908325,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6941176652908325,0.72651606798172,0.7243697643280029,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.72651606798172},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6957983374595642,"y":0.740784764289856},{"x":0.6672269105911255,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.6672269105911255,0.72651606798172,0.6957983374595642,0.740784764289856]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7495798468589783,"y":0.740784764289856},{"x":0.534453809261322,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.529453809261322,0.6767098598480225,0.7545798468589783,0.747784764289856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.7310924530029297,0.7431629300117493,0.7495798468589783,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6672269105911255,0.7431629300117493,0.7260504364967346,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521008610725403,0.7443519830703735,0.6605042219161987,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6117647290229797,0.7443519830703735,0.6453781723976135,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5865546464920044,0.7455410361289978,0.6067227125167847,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7455410361289978},{"x":0.578151285648346,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شغل","boundary":[0.5512605309486389,0.7455410361289978,0.5798319578170776,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7613445520401001,0.7669441103935242,0.7697479128837585,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7176470756530762,0.7669441103935242,0.7579832077026367,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژگان","boundary":[0.6705882549285889,0.7669441103935242,0.7092437148094177,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6084033846855164,0.7669441103935242,0.6655462384223938,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.7669441103935242,0.6000000238418579,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5546218752861023,0.7669441103935242,0.5882353186607361,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.7669441103935242,0.5529412031173706,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7824019193649292},{"x":0.529411792755127,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.529411792755127,0.7669441103935242,0.5411764979362488,0.7824019193649292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7824019193649292},{"x":0.529411792755127,"y":0.785969078540802}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5227311205863953,0.7385410361289978,0.7764285850524902,0.7894019193649292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7907253503799438},{"x":0.75126051902771,"y":0.7895362377166748},{"x":0.75126051902771,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7327731251716614,0.7907253503799438,0.75126051902771,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6924369931221008,0.7907253503799438,0.7260504364967346,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.7907253503799438,0.6907563209533691,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7919144034385681},{"x":0.680672287940979,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6672269105911255,0.7919144034385681,0.6823529601097107,0.8038049936294556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7919144034385681},{"x":0.75126051902771,"y":0.7895362377166748},{"x":0.75126051902771,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6622269105911255,0.7849144034385681,0.75626051902771,0.8096159405708313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7134363651275635},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹","boundary":[0.22521008551120758,0.7051129341125488,0.2386554628610611,0.7134363651275635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7134363651275635},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6981129341125488,0.2436554628610611,0.7204363651275635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7288941740989685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7288941740989685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"1","boundary":[0.2201680690050125,0.7360285520553589,0.2386554628610611,0.7288941740989685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7288941740989685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7288941740989685},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7290285520553589,0.2436554628610611,0.7358941740989685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7479191422462463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7479191422462463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7574316263198853},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.2235294133424759,0.7479191422462463,0.2386554628610611,0.7574316263198853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7479191422462463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7479191422462463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7574316263198853},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7409191422462463,0.2436554628610611,0.7644316263198853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.770511269569397},{"x":0.2386554628610611,"y":0.770511269569397},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.2235294133424759,0.770511269569397,0.2386554628610611,0.7776456475257874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.770511269569397},{"x":0.2386554628610611,"y":0.770511269569397},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.763511269569397,0.2436554628610611,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8002378344535828},{"x":0.2235294133424759,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.2235294133424759,0.7919144034385681,0.2386554628610611,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8002378344535828},{"x":0.2235294133424759,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7849144034385681,0.2436554628610611,0.8072378344535828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8466112017631531},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"سية","boundary":[0.4924369752407074,0.8394768238067627,0.507563054561615,0.8466112017631531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8394768238067627},{"x":0.507563054561615,"y":0.8466112017631531},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8324768238067627,0.512563054561615,0.8536112017631531],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/SZkKxkVaeancGOFY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/miATwaVnDfsUiFYo.jpg","blurred":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/qyUsLJxbqKRQddYm.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036445166583822555,0.00020658408121319928,0.9986837793718867,0.9989793490915605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.1807372123003006,0.7747899293899536,0.19619500637054443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1737372123003006,0.7797899293899536,0.20319500637054444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26386556029319763,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26386556029319763,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.2235294133424759,0.1807372123003006,0.26386556029319763,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26386556029319763,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26386556029319763,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.1737372123003006,0.26886556029319764,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.2235294133424759,0.21165280044078827,0.2369747906923294,0.22116528451442719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.20465280044078826,0.2419747906923294,0.2281652845144272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.23305588960647583},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۰","boundary":[0.2218487411737442,0.23305588960647583,0.23529411852359772,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.23305588960647583},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23186682164669037},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.22605588960647582,0.24029411852359772,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27586206793785095},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۰","boundary":[0.2235294133424759,0.27586206793785095,0.23529411852359772,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27586206793785095},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.26886206793785095,0.24029411852359772,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20451843738555908},{"x":0.75126051902771,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22235433757305145}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲۳","boundary":[0.7310924530029297,0.20570749044418335,0.75126051902771,0.22116528451442719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6672269105911255,0.20808561146259308,0.7260504364967346,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.22948870062828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.22948870062828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۳۰۳","boundary":[0.7310924530029297,0.22948870062828064,0.75126051902771,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارآفرین","boundary":[0.6739495992660522,0.2306777685880661,0.7260504364967346,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.25326991081237793},{"x":0.75126051902771,"y":0.25326991081237793},{"x":0.75126051902771,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۴۰۳","boundary":[0.7327731251716614,0.25326991081237793,0.75126051902771,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6991596817970276,0.25326991081237793,0.7260504364967346,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6638655662536621,0.25326991081237793,0.6924369931221008,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.25326991081237793},{"x":0.658823549747467,"y":0.25326991081237793},{"x":0.658823549747467,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.25326991081237793,0.658823549747467,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2699167728424072},{"x":0.63193279504776,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.63193279504776,0.25326991081237793,0.6487395167350769,0.2699167728424072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2746730148792267},{"x":0.75126051902771,"y":0.2746730148792267},{"x":0.75126051902771,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7310924530029297,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.7310924530029297,0.2746730148792267,0.75126051902771,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6991596817970276,0.2746730148792267,0.7260504364967346,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6941176652908325,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6638655662536621,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.6638655662536621,0.2746730148792267,0.6941176652908325,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6605042219161987,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6252101063728333,0.2746730148792267,0.6605042219161987,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2948870360851288},{"x":0.75126051902771,"y":0.2948870360851288},{"x":0.75126051902771,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.7310924530029297,0.2948870360851288,0.75126051902771,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6890756487846375,0.2948870360851288,0.7260504364967346,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.29607608914375305},{"x":0.680672287940979,"y":0.2948870360851288},{"x":0.680672287940979,"y":0.3103448152542114},{"x":0.653781533241272,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6521008610725403,0.29607608914375305,0.680672287940979,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.2972651720046997,0.6487395167350769,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6235294342041016,0.2972651720046997,0.6369748115539551,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3186682462692261},{"x":0.75126051902771,"y":0.3186682462692261},{"x":0.75126051902771,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷.۳","boundary":[0.7310924530029297,0.3186682462692261,0.75126051902771,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6873949766159058,0.3186682462692261,0.7260504364967346,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.3186682462692261,0.6823529601097107,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوپا","boundary":[0.6336134672164917,0.3186682462692261,0.6521008610725403,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7310924530029297,0.33888229727745056,0.7361344695091248,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7378151416778564,0.33888229727745056,0.7445378303527832,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7428571581840515,0.33888229727745056,0.7478991746902466,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرشتگان","boundary":[0.6756302714347839,0.33888229727745056,0.7243697643280029,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6369748115539551,0.33888229727745056,0.6672269105911255,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6336134672164917,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.33888229727745056,0.6336134672164917,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6084033846855164,0.33888229727745056,0.6218487620353699,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7495798468589783,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۳","boundary":[0.7310924530029297,0.35909631848335266,0.7495798468589783,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6857143044471741,0.35909631848335266,0.7277311086654663,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6823529601097107,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6487395167350769,0.35909631848335266,0.6823529601097107,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3745540976524353},{"x":0.583193302154541,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطرپذیر","boundary":[0.583193302154541,0.36028537154197693,0.6369748115539551,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.37931033968925476},{"x":0.75126051902771,"y":0.37931033968925476},{"x":0.75126051902771,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰.۳","boundary":[0.7243697643280029,0.37931033968925476,0.75126051902771,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6605042219161987,0.37931033968925476,0.7176470756530762,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3971462547779083},{"x":0.610084056854248,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناورانه","boundary":[0.610084056854248,0.38049939274787903,0.6521008610725403,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.7210084199905396,0.4007134437561035,0.7394958138465881,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7361344695091248,0.4007134437561035,0.7428571581840515,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4007134437561035},{"x":0.75126051902771,"y":0.4007134437561035},{"x":0.75126051902771,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7445378303527832,0.4007134437561035,0.75126051902771,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6655462384223938,0.4007134437561035,0.7159664034843445,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6067227125167847,0.4019024968147278,0.6554622054100037,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5899159908294678,0.4019024968147278,0.5966386795043945,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اطلافرینی","boundary":[0.5361344814300537,0.4019024968147278,0.5915966629981995,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4019024968147278},{"x":0.529411792755127,"y":0.4019024968147278},{"x":0.529411792755127,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5226891040802002,0.4019024968147278,0.529411792755127,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4244946539402008},{"x":0.75126051902771,"y":0.4244946539402008},{"x":0.75126051902771,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۲.۳","boundary":[0.7243697643280029,0.4244946539402008,0.75126051902771,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43995243310928345},{"x":0.680672287940979,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.680672287940979,0.4256837069988251,0.7176470756530762,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.4256837069988251,0.6739495992660522,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6235294342041016,0.4256837069988251,0.6453781723976135,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5882353186607361,0.4256837069988251,0.6117647290229797,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7647058963775635,0.4447086751461029,0.7731092572212219,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7277311086654663,0.4447086751461029,0.7579832077026367,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6941176652908325,0.4458977282047272,0.7260504364967346,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکالیف","boundary":[0.7327731251716614,0.46967896819114685,0.7747899293899536,0.48038050532341003]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7764706015586853,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5160084319114685,0.19870749044418334,0.7814706015586853,0.4897586114406586],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3483947813510895},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.2235294133424759,0.3412604033946991,0.2369747906923294,0.3483947813510895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3483947813510895},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3342604033946991,0.2419747906923294,0.3553947813510895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.435196191072464},{"x":0.2218487411737442,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۳","boundary":[0.2218487411737442,0.4256837069988251,0.2386554628610611,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2386554628610611,"y":0.435196191072464},{"x":0.2218487411737442,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.41868370699882507,0.2436554628610611,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7747899293899536,"y":0.512485146522522},{"x":0.7462185025215149,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7462185025215149,0.49702733755111694,0.7747899293899536,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7361344695091248,"y":0.512485146522522},{"x":0.7310924530029297,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7310924530029297,0.49702733755111694,0.7361344695091248,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7529411911964417,0.5196195244789124,0.7747899293899536,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7428571581840515,0.5196195244789124,0.7462185025215149,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6974790096282959,0.5196195244789124,0.7344537973403931,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.5196195244789124,0.6907563209533691,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6521008610725403,0.5196195244789124,0.6773109436035156,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6117647290229797,0.5196195244789124,0.6453781723976135,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.5196195244789124,0.6117647290229797,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5848739743232727,0.5196195244789124,0.6016806960105896,0.5362663269042969]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7764706015586853,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5798739743232727,0.49002733755111694,0.7797899293899536,0.5444554395675659],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2201680690050125,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.10999999940395355,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.3186682462692261,0.2201680690050125,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3412604033946991},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2201680690050125,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.15000000596046448,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.3412604033946991,0.2201680690050125,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3840665817260742},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3888228237628937},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.25999999046325684,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.3840665817260742,0.2201680690050125,0.3888228237628937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.405469685792923},{"x":0.24537815153598785,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2201680690050125,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2201680690050125,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.405469685792923,0.2201680690050125,0.41022592782974243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.428061842918396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2201680690050125,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.428061842918396,0.2201680690050125,0.4316290020942688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4482758641242981},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.4482758641242981,0.2201680690050125,0.4518430531024933]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.46967896819114685},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.46967896819114685,0.2201680690050125,0.4744352102279663]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5005945563316345},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5053507685661316},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5053507685661316},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.1599999964237213,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.5005945563316345,0.2201680690050125,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5219976305961609},{"x":0.24537815153598785,"y":0.526753842830658},{"x":0.2201680690050125,"y":0.526753842830658},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.2800000011920929,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.5219976305961609,0.2201680690050125,0.526753842830658]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5434007048606873},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5434007048606873}]},"confidence":0.17000000178813934,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.5434007048606873,0.2201680690050125,0.5481569766998291]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5636147260665894},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5683709979057312},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5683709979057312},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.3100000023841858,"str":"}","boundary":[0.24537815153598785,0.5636147260665894,0.2201680690050125,0.5683709979057312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.717003583908081},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2218487411737442,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":":","boundary":[0.24537815153598785,0.717003583908081,0.2218487411737442,0.7217597961425781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7217597961425781},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.31166824626922607,0.22516806900501252,0.7287597961425781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7747899293899536,"y":0.542211651802063},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7428571581840515,0.5434007048606873,0.7764706015586853,0.5517241358757019]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7747899293899536,"y":0.542211651802063},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7378571581840515,0.5364007048606872,0.7814706015586853,0.5587241358757019],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.542211651802063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.542211651802063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5505350828170776},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.2218487411737442,0.542211651802063,0.2386554628610611,0.5505350828170776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.542211651802063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.542211651802063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5505350828170776},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.535211651802063,0.2436554628610611,0.5575350828170776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2218487411737442,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۶","boundary":[0.2218487411737442,0.5636147260665894,0.2386554628610611,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2218487411737442,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.5566147260665893,0.2436554628610611,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.2235294133424759,0.5862069129943848,0.2386554628610611,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5945303440093994},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5792069129943848,0.2436554628610611,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6076099872589111},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.2218487411737442,0.6076099872589111,0.2386554628610611,0.6159334182739258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6076099872589111},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6159334182739258},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6006099872589111,0.2436554628610611,0.6229334182739258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7647058963775635,0.5624256730079651,0.7731092572212219,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7243697643280029,0.5612366199493408,0.7579832077026367,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همگانی","boundary":[0.6722689270973206,0.5612366199493408,0.7176470756530762,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6352941393852234,0.5612366199493408,0.6655462384223938,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5612366199493408},{"x":0.63193279504776,"y":0.5612366199493408},{"x":0.63193279504776,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.5612366199493408,0.63193279504776,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6067227125167847,0.5612366199493408,0.6218487620353699,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7731092572212219,"y":0.596908450126648},{"x":0.7647058963775635,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7647058963775635,0.5850178599357605,0.7731092572212219,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5850178599357605},{"x":0.756302535533905,"y":0.5838287472724915},{"x":0.756302535533905,"y":0.596908450126648},{"x":0.7193277478218079,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7193277478218079,0.5850178599357605,0.756302535533905,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7126050591468811,"y":0.596908450126648},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6789916157722473,0.5850178599357605,0.7126050591468811,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.5850178599357605,0.6789916157722473,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5980975031852722},{"x":0.653781533241272,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.653781533241272,0.5850178599357605,0.6655462384223938,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7647058963775635,0.6052318811416626,0.7747899293899536,0.6195005774497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7243697643280029,0.6052318811416626,0.7579832077026367,0.6195005774497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چهارگانه","boundary":[0.6655462384223938,0.6052318811416626,0.7176470756530762,0.6195005774497986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6285714507102966,0.6052318811416626,0.6571428775787354,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.6052318811416626,0.6252101063728333,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5983193516731262,0.6052318811416626,0.6134454011917114,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.626634955406189},{"x":0.7747899293899536,"y":0.626634955406189},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7663865685462952,0.626634955406189,0.7731092572212219,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.626634955406189},{"x":0.7579832077026367,"y":0.626634955406189},{"x":0.756302535533905,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.7394958138465881,0.626634955406189,0.756302535533905,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.626634955406189},{"x":0.7327731251716614,"y":0.626634955406189},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.6941176652908325,0.626634955406189,0.7327731251716614,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6873949766159058,"y":0.626634955406189},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6432818174362183},{"x":0.658823549747467,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.658823549747467,0.6254459023475647,0.6873949766159058,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6254459023475647},{"x":0.658823549747467,"y":0.6254459023475647},{"x":0.658823549747467,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.6386554837226868,0.6254459023475647,0.658823549747467,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6000000238418579,0.6254459023475647,0.6268907785415649,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5966386795043945,"y":0.642092764377594},{"x":0.5899159908294678,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.6254459023475647,0.5966386795043945,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6254459023475647},{"x":0.583193302154541,"y":0.642092764377594},{"x":0.5697479248046875,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5714285969734192,0.6254459023475647,0.583193302154541,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7647058963775635,0.6456599235534668,0.7747899293899536,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6468489766120911},{"x":0.756302535533905,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.7344537973403931,0.6468489766120911,0.7579832077026367,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6974790096282959,0.6468489766120911,0.7277311086654663,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.6480380296707153,0.6957983374595642,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارانه","boundary":[0.6554622054100037,0.6480380296707153,0.6873949766159058,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7647058963775635,0.6706302165985107,0.7747899293899536,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7277311086654663,0.6706302165985107,0.7579832077026367,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6848989129066467},{"x":0.702521026134491,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.702521026134491,0.6706302165985107,0.7243697643280029,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6638655662536621,0.6706302165985107,0.6941176652908325,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6235294342041016,0.6706302165985107,0.6571428775787354,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.6706302165985107,0.6218487620353699,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6706302165985107},{"x":0.610084056854248,"y":0.6706302165985107},{"x":0.610084056854248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5983193516731262,0.6706302165985107,0.610084056854248,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"7.","boundary":[0.7647058963775635,0.6920332908630371,0.7747899293899536,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.7142857313156128,0.6920332908630371,0.7579832077026367,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.6739495992660522,0.6920332908630371,0.7058823704719543,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.6920332908630371,0.6722689270973206,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6487395167350769,0.6920332908630371,0.6621848940849304,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7747899293899536,"y":0.72651606798172},{"x":0.7647058963775635,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7647058963775635,0.7110582590103149,0.7747899293899536,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7110582590103149},{"x":0.756302535533905,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7579832077026367,"y":0.72651606798172},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7277311086654663,0.7110582590103149,0.7579832077026367,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6941176652908325,0.7122473120689392,0.7260504364967346,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7336504459381104},{"x":0.778151273727417,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تكاليف","boundary":[0.7445378303527832,0.7348394989967346,0.778151273727417,0.7467300891876221]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279},{"languageCode":"ar","confidence":0.03999999910593033}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5612366199493408},{"x":0.778151273727417,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5647479248046875,0.5542366199493408,0.783151273727417,0.7549191422462463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6587395668029785},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.22521008551120758,0.6504161953926086,0.2369747906923294,0.6587395668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6504161953926086},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6587395668029785},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6434161953926086,0.2419747906923294,0.6657395668029785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7229488492012024},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.22521008551120758,0.7134363651275635,0.24369747936725616,0.7229488492012024]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7229488492012024},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7064363651275635,0.24869747936725617,0.7299488492012024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7360285520553589},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7348394989967346},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7443519830703735},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.22521008551120758,0.7360285520553589,0.24369747936725616,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7360285520553589},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7348394989967346},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7443519830703735},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7290285520553589,0.24869747936725617,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7462185025215149,0.7621878981590271,0.7747899293899536,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.729411780834198,0.7621878981590271,0.7361344695091248,0.7776456475257874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.724411780834198,0.7551878981590271,0.7797899293899536,0.7870237536430359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7728894352912903},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۳","boundary":[0.22521008551120758,0.7633769512176514,0.24705882370471954,0.7728894352912903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7728894352912903},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7563769512176514,0.25205882370471955,0.7798894352912903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7361344695091248,0.7847800254821777,0.7747899293899536,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7226890921592712,0.7847800254821777,0.7327731251716614,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.7847800254821777,0.7210084199905396,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7109243869781494,"y":0.801426887512207},{"x":0.6739495992660522,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6739495992660522,0.7835909724235535,0.7109243869781494,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6672269105911255,"y":0.801426887512207},{"x":0.6605042219161987,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.7835909724235535,0.6672269105911255,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7835909724235535},{"x":0.653781533241272,"y":0.7835909724235535},{"x":0.653781533241272,"y":0.801426887512207},{"x":0.6252101063728333,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6252101063728333,0.7835909724235535,0.653781533241272,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6184874176979065,"y":0.801426887512207},{"x":0.561344563961029,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.561344563961029,0.7835909724235535,0.6184874176979065,0.801426887512207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8026159405708313},{"x":0.561344563961029,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.556344563961029,0.7765909724235535,0.7797899293899536,0.8096159405708313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"چهار","boundary":[0.48739495873451233,0.8359096050262451,0.5126050710678101,0.8513674139976501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8513674139976501},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8289096050262451,0.5176050710678101,0.8583674139976502],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/TYkmsXJInSmLUfjq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/CeCUJIuYnWGdbViR.jpg","blurred":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/oSOZUvxWaroCtxOr.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003672763249453376,0.00020658408121319928,0.9986894286901009,0.9989722797397201]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.1807372123003006,0.7747899293899536,0.19619500637054443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1737372123003006,0.7797899293899536,0.20319500637054444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.2235294133424759,0.1807372123003006,0.26218488812446594,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.1737372123003006,0.26718488812446595,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7747899293899536,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.2104637324810028,0.7747899293899536,0.22116528451442719]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7747899293899536,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7361764860153198,0.2034637324810028,0.7797899293899536,0.2281652845144272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24873949587345123,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.2235294133424759,0.21165280044078827,0.24873949587345123,0.21997621655464172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24873949587345123,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.20465280044078826,0.25373949587345124,0.22697621655464173],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24256837368011475},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.22521008551120758,0.23305588960647583,0.24705882370471954,0.24256837368011475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24256837368011475},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.22605588960647582,0.25205882370471955,0.24956837368011475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2746730148792267},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28537455201148987},{"x":0.22521008551120758,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.22521008551120758,0.2746730148792267,0.24705882370471954,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2746730148792267},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28537455201148987},{"x":0.22521008551120758,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.2676730148792267,0.25205882370471955,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30558857321739197},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.22521008551120758,0.2972651720046997,0.24705882370471954,0.30558857321739197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30558857321739197},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.2902651720046997,0.25205882370471955,0.312588573217392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.328180730342865},{"x":0.22521008551120758,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.22521008551120758,0.3186682462692261,0.24705882370471954,0.328180730342865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.328180730342865},{"x":0.22521008551120758,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.31166824626922607,0.25205882370471955,0.335180730342865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3412604033946991},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3483947813510895},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.2235294133424759,0.3412604033946991,0.24705882370471954,0.3483947813510895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3412604033946991},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34007135033607483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3483947813510895},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3342604033946991,0.25205882370471955,0.3553947813510895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7714285850524902,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7647058963775635,0.22948870062828064,0.7714285850524902,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.22948870062828064},{"x":0.756302535533905,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7579832077026367,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7344537973403931,0.22948870062828064,0.7579832077026367,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22948870062828064},{"x":0.729411780834198,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6705882549285889,0.22948870062828064,0.729411780834198,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7731092572212219,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7680672407150269,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7680672407150269,0.25208085775375366,0.7731092572212219,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.7647058963775635,0.25208085775375366,0.7663865685462952,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7579832077026367,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7176470756530762,0.25208085775375366,0.7579832077026367,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7159664034843445,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.25208085775375366,0.7159664034843445,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6857143044471741,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6285714507102966,0.25208085775375366,0.6857143044471741,0.26634958386421204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6235714507102966,0.22248870062828063,0.7781092572212219,0.2745386369228363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7327731251716614,0.2734839618206024,0.7495798468589783,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7260504364967346,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6857143044471741,0.2734839618206024,0.7260504364967346,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عام","boundary":[0.6605042219161987,0.2734839618206024,0.6789916157722473,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2734839618206024},{"x":0.653781533241272,"y":0.2734839618206024},{"x":0.653781533241272,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5966386795043945,0.2734839618206024,0.653781533241272,0.2913198471069336]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7495798468589783,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5916386795043945,0.2664839618206024,0.7545798468589783,0.29950892996788026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7495798468589783,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲۰۲","boundary":[0.7327731251716614,0.2948870360851288,0.7495798468589783,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6857143044471741,0.2948870360851288,0.7260504364967346,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6789916157722473,"y":0.31272295117378235},{"x":0.653781533241272,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.653781533241272,0.2936979830265045,0.6789916157722473,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5915966629981995,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5915966629981995,0.2936979830265045,0.6470588445663452,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7647058963775635,0.3151010572910309,0.7747899293899536,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7579832077026367,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7193277478218079,0.3151010572910309,0.7579832077026367,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6571428775787354,0.3151010572910309,0.7126050591468811,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6352941393852234,0.3151010572910309,0.6487395167350769,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5932773351669312,0.3151010572910309,0.6285714507102966,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.5495798587799072,0.3151010572910309,0.5865546464920044,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7647058963775635,0.33888229727745056,0.7747899293899536,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7579832077026367,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7310924530029297,0.33888229727745056,0.7579832077026367,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6689075827598572,0.3376932144165039,0.7243697643280029,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6487395167350769,0.3376932144165039,0.6605042219161987,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.6033613681793213,0.3376932144165039,0.6403361558914185,0.3543400764465332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7747899293899536,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5495798587799072,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5445798587799072,0.28550892996788024,0.7797899293899536,0.3625291295051575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6773109436035156,0.36028537154197693,0.7176470756530762,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دگرگونی","boundary":[0.6201680898666382,0.36028537154197693,0.6689075827598572,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6084033846855164,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3781212866306305},{"x":0.556302547454834,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5579832196235657,0.35909631848335266,0.6067227125167847,0.3781212866306305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37931033968925476},{"x":0.556302547454834,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5529832196235657,0.35209631848335265,0.7226470756530762,0.38631033968925477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دگرگونی","boundary":[0.6655462384223938,0.38287752866744995,0.7193277478218079,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6252101063728333,0.38287752866744995,0.6605042219161987,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6218487620353699,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5932773351669312,0.38287752866744995,0.6218487620353699,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.38287752866744995},{"x":0.583193302154541,"y":0.38287752866744995},{"x":0.583193302154541,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5260504484176636,0.38287752866744995,0.583193302154541,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.38287752866744995,0.5193277597427368,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.38287752866744995},{"x":0.49915966391563416,"y":0.38287752866744995},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4722689092159271,0.38287752866744995,0.49915966391563416,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.38287752866744995},{"x":0.46554622054100037,"y":0.38287752866744995},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4019024968147278},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.43697479367256165,0.38287752866744995,0.46554622054100037,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.38287752866744995},{"x":0.43865546584129333,"y":0.38287752866744995},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گون","boundary":[0.4151260554790497,0.38287752866744995,0.43865546584129333,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.405469685792923},{"x":0.7747899293899536,"y":0.405469685792923},{"x":0.7747899293899536,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"7.","boundary":[0.7663865685462952,0.405469685792923,0.7747899293899536,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7579832077026367,"y":0.405469685792923},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چیستی","boundary":[0.7176470756530762,0.4042806327342987,0.7579832077026367,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42330560088157654},{"x":0.653781533241272,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.653781533241272,0.4042806327342987,0.7092437148094177,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7647058963775635,0.4256837069988251,0.7747899293899536,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4256837069988251},{"x":0.756302535533905,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7579832077026367,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.7344537973403931,0.4256837069988251,0.7579832077026367,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4256837069988251},{"x":0.729411780834198,"y":0.4244946539402008},{"x":0.729411780834198,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینانه","boundary":[0.6672269105911255,0.4256837069988251,0.729411780834198,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7714285850524902,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7647058963775635,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.44708681106567383,0.7714285850524902,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرین","boundary":[0.7058823704719543,0.44708681106567383,0.7579832077026367,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6638655662536621,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیست","boundary":[0.6638655662536621,0.44946491718292236,0.6991596817970276,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44946491718292236},{"x":0.658823549747467,"y":0.464922696352005},{"x":0.653781533241272,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.653781533241272,0.44946491718292236,0.658823549747467,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7714285850524902,"y":0.48632580041885376},{"x":0.756302535533905,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.756302535533905,0.4673008322715759,0.7714285850524902,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7126050591468811,0.4673008322715759,0.7478991746902466,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6873949766159058,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6873949766159058,0.4673008322715759,0.7058823704719543,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6521008610725403,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفرین","boundary":[0.6521008610725403,0.4673008322715759,0.6857143044471741,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6386554837226868,0.4673008322715759,0.6453781723976135,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4673008322715759},{"x":0.63193279504776,"y":0.4673008322715759},{"x":0.63193279504776,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.6033613681793213,0.4673008322715759,0.63193279504776,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.4673008322715759,0.5983193516731262,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مخترع","boundary":[0.5512605309486389,0.4673008322715759,0.5882353186607361,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5462185144424438,0.4673008322715759,0.5512605309486389,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48632580041885376},{"x":0.507563054561615,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوآور","boundary":[0.507563054561615,0.4673008322715759,0.5394958257675171,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5092437267303467,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5042017102241516,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.4673008322715759,0.5092437267303467,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4673008322715759},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4673008322715759},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4588235318660736,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.4588235318660736,0.4673008322715759,0.49747899174690247,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4673008322715759},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4673008322715759},{"x":0.45546218752861023,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4302521049976349,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.4302521049976349,0.4673008322715759,0.45546218752861023,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4673008322715759},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4673008322715759},{"x":0.42184874415397644,"y":0.48632580041885376},{"x":0.41680672764778137,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.4673008322715759,0.42184874415397644,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4084033668041229,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3831932842731476,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.3831932842731476,0.4673008322715759,0.4084033668041229,0.48632580041885376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7747899293899536,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3831932842731476,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3781932842731476,0.37587752866744994,0.7797899293899536,0.49332580041885377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48989298939704895},{"x":0.75126051902771,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰","boundary":[0.7226890921592712,0.4910820424556732,0.75126051902771,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.6890756487846375,0.4922710955142975,0.7159664034843445,0.5041617155075073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48989298939704895},{"x":0.75126051902771,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6840756487846374,0.4852710955142975,0.75626051902771,0.5099726624488831],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36979785561561584},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.22521008551120758,0.3614744246006012,0.24705882370471954,0.36979785561561584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3614744246006012},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36979785561561584},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3544744246006012,0.25205882370471955,0.37679785561561585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"السير","boundary":[0.7243697643280029,0.3674197494983673,0.7462185025215149,0.3745540976524353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.5600000023841858,"boundary":[0.7193697643280029,0.3604197494983673,0.7512185025215149,0.3815540976524353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".۶","boundary":[0.7529411911964417,0.38644471764564514,0.7630252242088318,0.3947681188583374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7630252242088318,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7479411911964416,0.37944471764564514,0.7680252242088318,0.4017681188583374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3840665817260742},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3840665817260742},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39357906579971313},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.22521008551120758,0.3840665817260742,0.24705882370471954,0.39357906579971313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3840665817260742},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3840665817260742},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39357906579971313},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3770665817260742,0.25205882370471955,0.40057906579971314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"سیر","boundary":[0.7243697643280029,0.39001187682151794,0.7462185025215149,0.3971462547779083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.38301187682151794,0.7512185025215149,0.40414625477790833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4078477919101715},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40665873885154724},{"x":0.24537815153598785,"y":0.41617122292518616},{"x":0.2235294133424759,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۹","boundary":[0.2235294133424759,0.4078477919101715,0.24537815153598785,0.41617122292518616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4078477919101715},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40665873885154724},{"x":0.24537815153598785,"y":0.41617122292518616},{"x":0.2235294133424759,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4008477919101715,0.25037815153598786,0.42317122292518616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.428061842918396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.428061842918396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4375743269920349},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.22521008551120758,0.428061842918396,0.24537815153598785,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.428061842918396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.428061842918396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4375743269920349},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.421061842918396,0.25037815153598786,0.4445743269920349],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4589774012565613},{"x":0.2235294133424759,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.2235294133424759,0.45065397024154663,0.24537815153598785,0.4589774012565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4589774012565613},{"x":0.2235294133424759,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4436539702415466,0.25037815153598786,0.4659774012565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4720570743083954},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4720570743083954},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48038050532341003},{"x":0.22521008551120758,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.22521008551120758,0.4720570743083954,0.24705882370471954,0.48038050532341003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4720570743083954},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4720570743083954},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48038050532341003},{"x":0.22521008551120758,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4650570743083954,0.25205882370471955,0.48738050532341004],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5017836093902588},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.22521008551120758,0.49346017837524414,0.24705882370471954,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5017836093902588},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.48646017837524413,0.25205882370471955,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5148632526397705},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5148632526397705},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.22521008551120758,0.5148632526397705,0.24705882370471954,0.5243757367134094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5148632526397705},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5148632526397705},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5078632526397705,0.25205882370471955,0.5313757367134094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5362663269042969},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5362663269042969},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5457788109779358},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.2235294133424759,0.5362663269042969,0.24705882370471954,0.5457788109779358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5362663269042969},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5362663269042969},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5457788109779358},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5292663269042969,0.25205882370471955,0.5527788109779358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7495798468589783,"y":0.512485146522522},{"x":0.75126051902771,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱۰","boundary":[0.7243697643280029,0.5136741995811462,0.75126051902771,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.517241358757019},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5291320085525513},{"x":0.680672287940979,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مخترع","boundary":[0.6789916157722473,0.517241358757019,0.7210084199905396,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰","boundary":[0.7226890921592712,0.5326991677284241,0.7478991746902466,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوآور","boundary":[0.6840336322784424,0.5338882207870483,0.7159664034843445,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱۰","boundary":[0.7226890921592712,0.5552912950515747,0.7478991746902466,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5707491040229797},{"x":0.680672287940979,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6789916157722473,0.5552912950515747,0.7176470756530762,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6504201889038086,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.6487395167350769,0.5564804077148438,0.6756302714347839,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5778834819793701},{"x":0.75126051902771,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵.۱۰","boundary":[0.7226890921592712,0.5790725350379944,0.75126051902771,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.6924369931221008,0.5802615880966187,0.7176470756530762,0.5909631252288818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.517241358757019},{"x":0.7495798468589783,"y":0.512485146522522},{"x":0.756302535533905,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6403781723976135,0.510241358757019,0.761302535533905,0.5979631252288818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.557669460773468},{"x":0.24705882370471954,"y":0.557669460773468},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.2235294133424759,0.557669460773468,0.24705882370471954,0.5671819448471069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.557669460773468},{"x":0.24705882370471954,"y":0.557669460773468},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.550669460773468,0.25205882370471955,0.5741819448471069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.587395966053009},{"x":0.2235294133424759,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.2235294133424759,0.5790725350379944,0.24537815153598785,0.587395966053009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5790725350379944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.587395966053009},{"x":0.2235294133424759,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5720725350379944,0.25037815153598786,0.594395966053009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6099880933761597},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.22521008551120758,0.6004756093025208,0.24705882370471954,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6004756093025208},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6099880933761597},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5934756093025207,0.25205882370471955,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.596908450126648},{"x":0.7714285850524902,"y":0.596908450126648},{"x":0.7714285850524902,"y":0.612366259098053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.7546218633651733,0.596908450126648,0.7714285850524902,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.596908450126648},{"x":0.7478991746902466,"y":0.596908450126648},{"x":0.7478991746902466,"y":0.612366259098053},{"x":0.7142857313156128,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7142857313156128,0.596908450126648,0.7478991746902466,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.596908450126648},{"x":0.707563042640686,"y":0.596908450126648},{"x":0.707563042640686,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.596908450126648,0.707563042640686,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.596908450126648},{"x":0.6773109436035156,"y":0.596908450126648},{"x":0.6773109436035156,"y":0.612366259098053},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارآفرینان","boundary":[0.6184874176979065,0.596908450126648,0.6773109436035156,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6349583864212036},{"x":0.756302535533905,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.756302535533905,0.6183115243911743,0.7731092572212219,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7277311086654663,0.6183115243911743,0.7495798468589783,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6349583864212036},{"x":0.707563042640686,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.707563042640686,0.6195005774497986,0.7260504364967346,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینان","boundary":[0.6369748115539551,0.6195005774497986,0.6957983374595642,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.6000000238418579,0.6195005774497986,0.6285714507102966,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7647058963775635,0.6409037113189697,0.7731092572212219,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6587395668029785},{"x":0.75126051902771,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.75126051902771,0.6409037113189697,0.7613445520401001,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6409037113189697,0.7495798468589783,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7159664034843445,0.6409037113189697,0.7394958138465881,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.6409037113189697,0.7142857313156128,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6521008610725403,0.6409037113189697,0.6840336322784424,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6067227125167847,0.6409037113189697,0.6453781723976135,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5899159908294678,0.6409037113189697,0.5983193516731262,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.5579832196235657,0.6409037113189697,0.5815126299858093,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینان","boundary":[0.4924369752407074,0.6409037113189697,0.5512605309486389,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6409037113189697},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6409037113189697},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4739495813846588,0.6409037113189697,0.48739495873451233,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6409037113189697},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6409037113189697},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6587395668029785},{"x":0.440336138010025,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.440336138010025,0.6409037113189697,0.46890756487846375,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6409037113189697},{"x":0.440336138010025,"y":0.6409037113189697},{"x":0.440336138010025,"y":0.6587395668029785},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.43361344933509827,0.6409037113189697,0.440336138010025,0.6587395668029785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.596908450126648},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5957193970680237},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6587395668029785},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.42861344933509826,0.5899084501266479,0.7781092572212219,0.6657395668029785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6206896305084229},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6206896305084229},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6313912272453308},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.22521008551120758,0.6206896305084229,0.24705882370471954,0.6313912272453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6206896305084229},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6206896305084229},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6313912272453308},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6136896305084228,0.25205882370471955,0.6383912272453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6527943015098572},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.22521008551120758,0.6432818174362183,0.24705882370471954,0.6527943015098572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6432818174362183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6527943015098572},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6362818174362183,0.25205882370471955,0.6597943015098572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8573127388954163},{"x":0.489075630903244,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.489075630903244,0.8359096050262451,0.5109243988990784,0.8573127388954163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8573127388954163},{"x":0.489075630903244,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8289096050262451,0.5159243988990784,0.8643127388954163],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/LJixsfOpseqBPrlq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/zLwBzZWLGBBiEGIo.jpg","blurred":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/ejwSPqleHvuTvzRT.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003559776885168893,0.00020658408121319928,0.9986809547127796,0.9989807629477538]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.1807372123003006,0.7747899293899536,0.19500593841075897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1737372123003006,0.7797899293899536,0.20200593841075898],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"صفحه","boundary":[0.2235294133424759,0.1807372123003006,0.26218488812446594,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.1737372123003006,0.26718488812446595,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25326991081237793},{"x":0.75126051902771,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱۴","boundary":[0.7226890921592712,0.25564804673194885,0.75126051902771,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6857143044471741,0.2568370997905731,0.7176470756530762,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.6504201889038086,0.25921520590782166,0.6789916157722473,0.26872771978378296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25326991081237793},{"x":0.75126051902771,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6454201889038086,0.25221520590782165,0.75626051902771,0.2721605308055878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7731092572212219,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22473245859146118},{"x":0.756302535533905,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۴.","boundary":[0.756302535533905,0.20808561146259308,0.7731092572212219,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7126050591468811,0.20808561146259308,0.7478991746902466,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6487395167350769,0.20808561146259308,0.7058823704719543,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6285714507102966,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.20808561146259308,0.6420168280601501,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.6016806960105896,0.20808561146259308,0.6218487620353699,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5546218752861023,0.20808561146259308,0.5915966629981995,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5378151535987854,0.20808561146259308,0.5512605309486389,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2306777685880661},{"x":0.75126051902771,"y":0.2306777685880661},{"x":0.75126051902771,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱۴","boundary":[0.7243697643280029,0.2306777685880661,0.75126051902771,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهادینه","boundary":[0.6789916157722473,0.2306777685880661,0.7159664034843445,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6420168280601501,0.2306777685880661,0.6722689270973206,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5949580073356628,0.2306777685880661,0.6352941393852234,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5310924649238586,0.2306777685880661,0.5882353186607361,0.2473246157169342]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شغلی","boundary":[0.6168067455291748,0.2544589638710022,0.6470588445663452,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2734839618206024},{"x":0.75126051902771,"y":0.2734839618206024},{"x":0.75126051902771,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7226890921592712,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱۴","boundary":[0.7226890921592712,0.2734839618206024,0.75126051902771,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توانمندسازی","boundary":[0.6403361558914185,0.2734839618206024,0.7159664034843445,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6285714507102966,0.2734839618206024,0.6336134672164917,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.5798319578170776,0.2734839618206024,0.6285714507102966,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5361344814300537,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5361344814300537,0.2734839618206024,0.5747899413108826,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2734839618206024},{"x":0.529411792755127,"y":0.2734839618206024},{"x":0.529411792755127,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5109243988990784,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5109243988990784,0.2734839618206024,0.529411792755127,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2734839618206024},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2734839618206024},{"x":0.49915966391563416,"y":0.28894174098968506},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نو","boundary":[0.4907563030719757,0.2734839618206024,0.49915966391563416,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2734839618206024},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2734839618206024},{"x":0.48739495873451233,"y":0.28894174098968506},{"x":0.48235294222831726,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48235294222831726,0.2734839618206024,0.48739495873451233,0.28894174098968506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.28894174098968506},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.47735294222831726,0.20108561146259307,0.7797899293899536,0.29594174098968506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.29607608914375305},{"x":0.75126051902771,"y":0.29607608914375305},{"x":0.75126051902771,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۱۴","boundary":[0.7243697643280029,0.29607608914375305,0.75126051902771,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3115338981151581},{"x":0.702521026134491,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.702521026134491,0.29607608914375305,0.7176470756530762,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6991596817970276,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.6621848940849304,0.29607608914375305,0.6991596817970276,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6554622054100037,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.29607608914375305,0.6554622054100037,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6420168280601501,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اداره","boundary":[0.6184874176979065,0.29607608914375305,0.6420168280601501,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.29607608914375305},{"x":0.610084056854248,"y":0.29607608914375305},{"x":0.610084056854248,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5815126299858093,0.29607608914375305,0.610084056854248,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5764706134796143,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.29607608914375305,0.5764706134796143,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5529412031173706,0.29607608914375305,0.5680672526359558,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3115338981151581},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.4941176474094391,0.29607608914375305,0.5428571701049805,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33293697237968445},{"x":0.756302535533905,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۵.","boundary":[0.756302535533905,0.3151010572910309,0.7747899293899536,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3151010572910309},{"x":0.75126051902771,"y":0.3151010572910309},{"x":0.75126051902771,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شایستگی","boundary":[0.6957983374595642,0.3151010572910309,0.75126051902771,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.3151010572910309,0.6941176652908325,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همیشگی","boundary":[0.6084033846855164,0.3151010572910309,0.6605042219161987,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5747899413108826,0.3151010572910309,0.6016806960105896,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5495798587799072,0.3151010572910309,0.5680672526359558,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5226891040802002,0.3151010572910309,0.5411764979362488,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرین","boundary":[0.4638655483722687,0.3151010572910309,0.5159664154052734,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7747899293899536,"y":0.35671818256378174},{"x":0.756302535533905,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۶.","boundary":[0.756302535533905,0.33888229727745056,0.7747899293899536,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.33888229727745056},{"x":0.75126051902771,"y":0.33888229727745056},{"x":0.75126051902771,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.7142857313156128,0.33888229727745056,0.75126051902771,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.33888229727745056},{"x":0.707563042640686,"y":0.33888229727745056},{"x":0.707563042640686,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.33888229727745056,0.707563042640686,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6554622054100037,0.33888229727745056,0.6773109436035156,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6218487620353699,0.33888229727745056,0.6470588445663452,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6151260733604431,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5697479248046875,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.5697479248046875,0.33888229727745056,0.6151260733604431,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5428571701049805,0.33888229727745056,0.5630252361297607,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرین","boundary":[0.48403361439704895,0.33888229727745056,0.5361344814300537,0.35671818256378174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7747899293899536,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7747899293899536,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4638655483722687,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4588655483722687,0.28907608914375305,0.7797899293899536,0.36371818256378174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۷.","boundary":[0.7411764860153198,0.3579072654247284,0.7663865685462952,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.680672287940979,0.35909631848335266,0.7394958138465881,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.35909631848335266,0.6756302714347839,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برند","boundary":[0.6386554837226868,0.35909631848335266,0.6621848940849304,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7747899293899536,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39595720171928406},{"x":0.756302535533905,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۸.","boundary":[0.756302535533905,0.38049939274787903,0.7747899293899536,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38049939274787903},{"x":0.75126051902771,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7193277478218079,0.38049939274787903,0.75126051902771,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6924369931221008,0.3816884756088257,0.7159664034843445,0.3971462547779083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7731092572212219,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6336554837226868,0.35209631848335265,0.7797899293899536,0.40295720171928406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4042806327342987},{"x":0.778151273727417,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکالیف","boundary":[0.7445378303527832,0.4042806327342987,0.7798319458961487,0.4149821698665619]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4042806327342987},{"x":0.778151273727417,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7395378303527832,0.3972806327342987,0.7848319458961487,0.4219821698665619],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6361474394798279},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6302021145820618},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6302021145820618},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"4","boundary":[0.21848739683628082,0.6361474394798279,0.26050421595573425,0.6302021145820618]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5731272101402283},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5636147260665894},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5636147260665894},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":"4","boundary":[0.21848739683628082,0.5731272101402283,0.26050421595573425,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5517241358757019},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5434007048606873},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5434007048606873},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.44999998807907104,"str":"4","boundary":[0.21848739683628082,0.5517241358757019,0.26218488812446594,0.5434007048606873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5291320085525513},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5208085775375366},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5208085775375366},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.3700000047683716,"str":"4","boundary":[0.21848739683628082,0.5291320085525513,0.26218488812446594,0.5208085775375366]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5077288746833801},{"x":0.21848739683628082,"y":0.49940547347068787},{"x":0.26218488812446594,"y":0.49940547347068787},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"4","boundary":[0.21848739683628082,0.5077288746833801,0.26218488812446594,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.487514853477478},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47919145226478577},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47919145226478577},{"x":0.26218488812446594,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":"4","boundary":[0.21848739683628082,0.487514853477478,0.26218488812446594,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.44233056902885437},{"x":0.21848739683628082,"y":0.435196191072464},{"x":0.26218488812446594,"y":0.435196191072464},{"x":0.26218488812446594,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.3100000023841858,"str":"4","boundary":[0.21848739683628082,0.44233056902885437,0.26218488812446594,0.435196191072464]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.4137931168079376},{"x":0.2201680690050125,"y":0.38644471764564514},{"x":0.26218488812446594,"y":0.38644471764564514},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":"4","boundary":[0.2201680690050125,0.4137931168079376,0.26218488812446594,0.38644471764564514]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.36979785561561584},{"x":0.2201680690050125,"y":0.36266350746154785},{"x":0.26218488812446594,"y":0.36266350746154785},{"x":0.26218488812446594,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"4","boundary":[0.2201680690050125,0.36979785561561584,0.26218488812446594,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.3483947813510895},{"x":0.2201680690050125,"y":0.34244945645332336},{"x":0.26386556029319763,"y":0.34244945645332336},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"4","boundary":[0.2201680690050125,0.3483947813510895,0.26386556029319763,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.2675386369228363},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2068965584039688},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2068965584039688},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.5,"str":"***","boundary":[0.2201680690050125,0.2675386369228363,0.26386556029319763,0.2068965584039688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6361474394798279},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2068965584039688},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2068965584039688},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6291474394798279,0.26886556029319764,0.21389655840396882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7462185025215149,0.4316290020942688,0.7747899293899536,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44708681106567383},{"x":0.729411780834198,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7310924530029297,0.43043994903564453,0.7361344695091248,0.44708681106567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7495798468589783,0.4542211592197418,0.7747899293899536,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6873949766159058,0.45303210616111755,0.7411764860153198,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6789916157722473,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.45303210616111755,0.6773109436035156,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6655462384223938,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4708680212497711},{"x":0.63193279504776,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6336134672164917,0.4518430531024933,0.6655462384223938,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6134454011917114,0.4518430531024933,0.6252101063728333,0.46967896819114685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.428061842918396},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6084454011917114,0.421061842918396,0.7797899293899536,0.48024612736701966],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7764706015586853,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7428571581840515,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7428571581840515,0.4780023694038391,0.7764706015586853,0.48632580041885376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7764706015586853,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7428571581840515,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7378571581840515,0.4710023694038391,0.7814706015586853,0.49332580041885377],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5303210616111755},{"x":0.583193302154541,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هدف","boundary":[0.583193302154541,0.5208085775375366,0.6084033846855164,0.5303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5303210616111755},{"x":0.583193302154541,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.5138085775375366,0.6134033846855164,0.5373210616111755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.6325802803039551,0.6672269105911255,0.6385255455970764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.6255802803039551,0.6722269105911255,0.6455255455970764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7714285850524902,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7647058963775635,0.49702733755111694,0.7714285850524902,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7579832077026367,"y":0.49702733755111694},{"x":0.756302535533905,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7327731251716614,0.49702733755111694,0.756302535533905,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6689075827598572,0.49702733755111694,0.7243697643280029,0.5136741995811462]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7714285850524902,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6639075827598572,0.49002733755111694,0.7764285850524902,0.5206741995811462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7327731251716614,0.5184304118156433,0.7478991746902466,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5326991677284241},{"x":0.702521026134491,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.7008403539657593,0.5196195244789124,0.7243697643280029,0.5326991677284241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6739495992660522,0.5208085775375366,0.7008403539657593,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برحسب","boundary":[0.6134454011917114,0.5231866836547852,0.6621848940849304,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۲۰۱","boundary":[0.7327731251716614,0.5398335456848145,0.7478991746902466,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6991596817970276,0.5398335456848145,0.7260504364967346,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.5398335456848145,0.6974790096282959,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.653781533241272,0.5398335456848145,0.6638655662536621,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6168067455291748,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.6168067455291748,0.5398335456848145,0.6504201889038086,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5398335456848145},{"x":0.610084056854248,"y":0.557669460773468},{"x":0.5815126299858093,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.5798319578170776,0.5410225987434387,0.610084056854248,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5410225987434387},{"x":0.578151285648346,"y":0.5410225987434387},{"x":0.578151285648346,"y":0.557669460773468},{"x":0.5462185144424438,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.5462185144424438,0.5410225987434387,0.578151285648346,0.557669460773468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5395378422737122,0.5149976305961609,0.7545798468589783,0.5634804077148438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7310924530029297,0.5624256730079651,0.7478991746902466,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6991596817970276,0.5624256730079651,0.7243697643280029,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.5624256730079651,0.6974790096282959,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6554622054100037,0.5636147260665894,0.6638655662536621,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.6168067455291748,0.5636147260665894,0.6504201889038086,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.5680672526359558,0.5636147260665894,0.6067227125167847,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7731092572212219,"y":0.596908450126648},{"x":0.7647058963775635,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7647058963775635,0.5814506411552429,0.7731092572212219,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5980975031852722},{"x":0.702521026134491,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.7008403539657593,0.5814506411552429,0.7596638798713684,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.6554622054100037,0.5838287472724915,0.6941176652908325,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7714285850524902,"y":0.61712247133255},{"x":0.7663865685462952,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7647058963775635,0.6028537750244141,0.7714285850524902,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6183115243911743},{"x":0.707563042640686,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.707563042640686,0.6028537750244141,0.7546218633651733,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.6504201889038086,0.6040428280830383,0.6957983374595642,0.6195005774497986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5630672526359558,0.5566147260665893,0.7797899293899536,0.6253115243911743],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6254459023475647},{"x":0.75126051902771,"y":0.6254459023475647},{"x":0.75126051902771,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۰۳","boundary":[0.7327731251716614,0.6254459023475647,0.75126051902771,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6756302714347839,0.6254459023475647,0.7260504364967346,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.6254459023475647,0.6689075827598572,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6168067455291748,0.6254459023475647,0.6554622054100037,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6254459023475647},{"x":0.610084056854248,"y":0.6254459023475647},{"x":0.610084056854248,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5529412031173706,0.6254459023475647,0.610084056854248,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6432818174362183},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.49915966391563416,0.6254459023475647,0.5445378422737122,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6468489766120911},{"x":0.75126051902771,"y":0.6468489766120911},{"x":0.75126051902771,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۳","boundary":[0.7327731251716614,0.6468489766120911,0.75126051902771,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تعريفها","boundary":[0.6739495992660522,0.6468489766120911,0.7260504364967346,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6646848917007446},{"x":0.658823549747467,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.6468489766120911,0.6655462384223938,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6151260733604431,0.6468489766120911,0.6521008610725403,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5512605309486389,0.6468489766120911,0.6084033846855164,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6646848917007446},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.49747899174690247,0.6468489766120911,0.5445378422737122,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6682521104812622},{"x":0.75126051902771,"y":0.6682521104812622},{"x":0.75126051902771,"y":0.686087965965271},{"x":0.7310924530029297,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۳۰۳","boundary":[0.7310924530029297,0.6682521104812622,0.75126051902771,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7260504364967346,"y":0.686087965965271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6890756487846375,0.6682521104812622,0.7260504364967346,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6857143044471741,"y":0.686087965965271},{"x":0.6621848940849304,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.6682521104812622,0.6857143044471741,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6554622054100037,"y":0.686087965965271},{"x":0.6033613681793213,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکردی","boundary":[0.6033613681793213,0.6682521104812622,0.6554622054100037,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5966386795043945,"y":0.686087965965271},{"x":0.5394958257675171,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5394958257675171,0.6682521104812622,0.5966386795043945,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5327731370925903,"y":0.686087965965271},{"x":0.48571428656578064,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.48571428656578064,0.6682521104812622,0.5327731370925903,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6682521104812622},{"x":0.4789915978908539,"y":0.686087965965271},{"x":0.4722689092159271,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4722689092159271,0.6682521104812622,0.4789915978908539,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6682521104812622},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6682521104812622},{"x":0.46554622054100037,"y":0.686087965965271},{"x":0.4084033668041229,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.4084033668041229,0.6682521104812622,0.46554622054100037,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6682521104812622},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6682521104812622},{"x":0.40168067812919617,"y":0.686087965965271},{"x":0.364705890417099,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.364705890417099,0.6682521104812622,0.40168067812919617,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6896551847457886},{"x":0.75126051902771,"y":0.6896551847457886},{"x":0.75126051902771,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴۰۳","boundary":[0.7310924530029297,0.6896551847457886,0.75126051902771,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6756302714347839,0.6896551847457886,0.7260504364967346,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.6470588445663452,0.6896551847457886,0.6705882549285889,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6117647290229797,0.6896551847457886,0.6453781723976135,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5462185144424438,0.6896551847457886,0.6033613681793213,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7063020467758179},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.4924369752407074,0.6896551847457886,0.5394958257675171,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6932223439216614},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6932223439216614},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4722689092159271,0.6932223439216614,0.48571428656578064,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4252100884914398,0.6920332908630371,0.46554622054100037,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6920332908630371},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6920332908630371},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4117647111415863,0.6920332908630371,0.42352941632270813,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7680672407150269,0.7098692059516907,0.7747899293899536,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7697479128837585,"y":0.72651606798172},{"x":0.7647058963775635,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7630252242088318,0.7110582590103149,0.7697479128837585,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7546218633651733,"y":0.72651606798172},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.7058823704719543,0.7110582590103149,0.7546218633651733,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6487395167350769,0.7122473120689392,0.6974790096282959,0.7277051210403442]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7288941740989685},{"x":0.364705890417099,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.359705890417099,0.6184459023475647,0.7797899293899536,0.7358941740989685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.7327731251716614,0.7324613332748413,0.7495798468589783,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6974790096282959,0.7324613332748413,0.7260504364967346,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7324613332748413},{"x":0.680672287940979,"y":0.7324613332748413},{"x":0.680672287940979,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.7324613332748413,0.680672287940979,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5966386795043945,0.7336504459381104,0.6521008610725403,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5378151535987854,0.7336504459381104,0.5882353186607361,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7538644671440125},{"x":0.75126051902771,"y":0.7538644671440125},{"x":0.75126051902771,"y":0.771700382232666},{"x":0.7327731251716614,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲۰۴","boundary":[0.7327731251716614,0.7538644671440125,0.75126051902771,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7260504364967346,"y":0.771700382232666},{"x":0.680672287940979,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنصرها","boundary":[0.680672287940979,0.7538644671440125,0.7260504364967346,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6739495992660522,"y":0.771700382232666},{"x":0.6672269105911255,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6672269105911255,0.7538644671440125,0.6739495992660522,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6605042219161987,"y":0.771700382232666},{"x":0.6302521228790283,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.6302521228790283,0.7538644671440125,0.6605042219161987,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.771700382232666},{"x":0.6084033846855164,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6084033846855164,0.7538644671440125,0.6285714507102966,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5983193516731262,"y":0.771700382232666},{"x":0.5411764979362488,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5411764979362488,0.7538644671440125,0.5983193516731262,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7538644671440125},{"x":0.534453809261322,"y":0.7538644671440125},{"x":0.534453809261322,"y":0.771700382232666},{"x":0.48403361439704895,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.48403361439704895,0.7538644671440125,0.534453809261322,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7752675414085388},{"x":0.75126051902771,"y":0.7752675414085388},{"x":0.75126051902771,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۴","boundary":[0.7310924530029297,0.7752675414085388,0.75126051902771,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6924369931221008,0.7752675414085388,0.7260504364967346,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6302521228790283,0.7752675414085388,0.6857143044471741,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5714285969734192,0.7752675414085388,0.6218487620353699,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7462185025215149,"y":0.810939371585846},{"x":0.7411764860153198,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.7954815626144409,0.7462185025215149,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7260504364967346,"y":0.810939371585846},{"x":0.7210084199905396,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7193277478218079,0.7954815626144409,0.7260504364967346,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7344537973403931,"y":0.810939371585846},{"x":0.7277311086654663,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"rtl","str":"٫","boundary":[0.7277311086654663,0.7954815626144409,0.7344537973403931,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7394958138465881,"y":0.810939371585846},{"x":0.7327731251716614,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7327731251716614,0.7954815626144409,0.7394958138465881,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7126050591468811,"y":0.810939371585846},{"x":0.6991596817970276,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6991596817970276,0.7954815626144409,0.7126050591468811,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آفرینان","boundary":[0.6554622054100037,0.7966706156730652,0.6974790096282959,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6000000238418579,0.7966706156730652,0.6521008610725403,0.8121284246444702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7495798468589783,"y":0.731272280216217},{"x":0.75126051902771,"y":0.8121284246444702},{"x":0.48571428656578064,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47735294222831726,0.7266504459381103,0.75626051902771,0.8191284246444702],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6492270827293396},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6492270827293396},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.2235294133424759,0.6492270827293396,0.24705882370471954,0.6587395668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6492270827293396},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6492270827293396},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6422270827293396,0.25205882370471955,0.6657395668029785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.671819269657135},{"x":0.24705882370471954,"y":0.671819269657135},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6801427006721497},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.22521008551120758,0.671819269657135,0.24705882370471954,0.6801427006721497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.671819269657135},{"x":0.24705882370471954,"y":0.671819269657135},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6801427006721497},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.664819269657135,0.25205882370471955,0.6871427006721497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24705882370471954,"y":0.701545774936676},{"x":0.22521008551120758,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۶","boundary":[0.22521008551120758,0.6932223439216614,0.24705882370471954,0.701545774936676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24705882370471954,"y":0.701545774936676},{"x":0.22521008551120758,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6862223439216614,0.25205882370471955,0.708545774936676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7229488492012024},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۱","boundary":[0.22521008551120758,0.7134363651275635,0.24369747936725616,0.7229488492012024]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7229488492012024},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7064363651275635,0.24869747936725617,0.7299488492012024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7360285520553589},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7348394989967346},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7443519830703735},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۴","boundary":[0.22521008551120758,0.7360285520553589,0.24705882370471954,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7360285520553589},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7348394989967346},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7443519830703735},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7290285520553589,0.25205882370471955,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.756242573261261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.756242573261261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7657550573348999},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.22521008551120758,0.756242573261261,0.24705882370471954,0.7657550573348999]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.756242573261261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.756242573261261},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7657550573348999},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.749242573261261,0.25205882370471955,0.7727550573348999],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7871581315994263},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۰","boundary":[0.22521008551120758,0.7776456475257874,0.24537815153598785,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7871581315994263},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7706456475257873,0.25037815153598786,0.7941581315994263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8085612654685974},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۱","boundary":[0.22521008551120758,0.8002378344535828,0.24369747936725616,0.8085612654685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8002378344535828},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8085612654685974},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7932378344535828,0.24869747936725617,0.8155612654685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8501783609390259},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شش","boundary":[0.4957983195781708,0.8359096050262451,0.5126050710678101,0.8501783609390259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8359096050262451},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8501783609390259},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.8289096050262451,0.5176050710678101,0.8571783609390259],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/qVYLfByqTiBcaVYT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/CElSkAZbKdRbkxMM.jpg","blurred":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/NxioawDDZoxBEGDg.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036445166583822555,0.00020658408121319928,0.9986866040309939,0.9989835906601406]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.1807372123003006,0.7747899293899536,0.19619500637054443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19500593841075897}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1737372123003006,0.7797899293899536,0.20319500637054444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"صفحه","boundary":[0.2235294133424759,0.1807372123003006,0.26218488812446594,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.1737372123003006,0.26718488812446595,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۳","boundary":[0.2235294133424759,0.21165280044078827,0.24705882370471954,0.21997621655464172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.20465280044078826,0.25205882370471955,0.22697621655464173],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2342449426651001},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۴","boundary":[0.2235294133424759,0.2342449426651001,0.24705882370471954,0.24256837368011475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2342449426651001},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24256837368011475},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2272449426651001,0.25205882370471955,0.24956837368011475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2568370997905731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2568370997905731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26516053080558777},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.2568370997905731,0.24537815153598785,0.26516053080558777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2568370997905731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2568370997905731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26516053080558777},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.24983709979057311,0.25037815153598786,0.2721605308055878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.7226890921592712,0.20927467942237854,0.7378151416778564,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6873949766159058,0.20927467942237854,0.7126050591468811,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20808561146259308},{"x":0.680672287940979,"y":0.20927467942237854},{"x":0.680672287940979,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کارآفرینان","boundary":[0.6218487620353699,0.20808561146259308,0.680672287940979,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5647059082984924,0.20808561146259308,0.6134454011917114,0.22592152655124664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2306777685880661},{"x":0.75126051902771,"y":0.2306777685880661},{"x":0.75126051902771,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7428571581840515,0.2306777685880661,0.75126051902771,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۶.۴","boundary":[0.7193277478218079,0.2306777685880661,0.7378151416778564,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.6605042219161987,0.23186682164669037,0.7126050591468811,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.23186682164669037},{"x":0.653781533241272,"y":0.23186682164669037},{"x":0.653781533241272,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5983193516731262,0.23186682164669037,0.653781533241272,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5394958257675171,0.23186682164669037,0.5899159908294678,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24851366877555847},{"x":0.507563054561615,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.507563054561615,0.23186682164669037,0.5327731370925903,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5008403658866882,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمانها","boundary":[0.4470588266849518,0.23186682164669037,0.5008403658866882,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7579832077026367,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7310924530029297,0.2580261528491974,0.7579832077026367,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7008403539657593,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7008403539657593,0.2580261528491974,0.7277311086654663,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7714285850524902,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.27586206793785095,0.7714285850524902,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.27586206793785095},{"x":0.756302535533905,"y":0.27586206793785095},{"x":0.756302535533905,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7243697643280029,0.27586206793785095,0.756302535533905,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6605042219161987,0.27586206793785095,0.7176470756530762,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7647058963775635,0.2972651720046997,0.7747899293899536,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.7226890921592712,0.2972651720046997,0.7579832077026367,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3139120042324066},{"x":0.680672287940979,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.680672287940979,0.2972651720046997,0.7142857313156128,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.6184874176979065,0.2972651720046997,0.6756302714347839,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6016806960105896,0.2972651720046997,0.6117647290229797,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5747899413108826,0.2972651720046997,0.5949580073356628,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بای","boundary":[0.5495798587799072,0.2972651720046997,0.5697479248046875,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گریو","boundary":[0.5142857432365417,0.2972651720046997,0.5428571701049805,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7731092572212219,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.7647058963775635,0.3186682462692261,0.7731092572212219,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7579832077026367,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنصرهای","boundary":[0.6991596817970276,0.3186682462692261,0.7579832077026367,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6605042219161987,0.3186682462692261,0.6924369931221008,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.5966386795043945,0.3186682462692261,0.6521008610725403,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7731092572212219,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7647058963775635,0.3412604033946991,0.7731092572212219,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7579832077026367,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7277311086654663,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7277311086654663,0.3412604033946991,0.7579832077026367,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6941176652908325,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6941176652908325,0.3412604033946991,0.7260504364967346,0.35552912950515747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20808561146259308},{"x":0.7747899293899536,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4470588266849518,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4420588266849518,0.20108561146259307,0.7797899293899536,0.3625291295051575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2782402038574219},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2782402038574219},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28656360507011414},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.2235294133424759,0.2782402038574219,0.24537815153598785,0.28656360507011414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2782402038574219},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2782402038574219},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28656360507011414},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28656360507011414}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.27124020385742187,0.25037815153598786,0.29356360507011414],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3079667091369629},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.2235294133424759,0.29964327812194824,0.24705882370471954,0.3079667091369629]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3079667091369629},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.29264327812194824,0.25205882370471955,0.3149667091369629],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.321046382188797},{"x":0.24537815153598785,"y":0.321046382188797},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3305588662624359},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۲","boundary":[0.22521008551120758,0.321046382188797,0.24537815153598785,0.3305588662624359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.321046382188797},{"x":0.24537815153598785,"y":0.321046382188797},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3305588662624359},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.314046382188797,0.25037815153598786,0.3375588662624359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.34363853931427},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34363853931427},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35315102338790894},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۵","boundary":[0.22521008551120758,0.34363853931427,0.24705882370471954,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.34363853931427},{"x":0.24705882370471954,"y":0.34363853931427},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35315102338790894},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.33663853931427,0.25205882370471955,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36979785561561584},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38049939274787903},{"x":0.22521008551120758,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۶","boundary":[0.2235294133424759,0.3709869086742401,0.24705882370471954,0.38049939274787903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36979785561561584},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38049939274787903},{"x":0.22521008551120758,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3639869086742401,0.25205882370471955,0.38749939274787903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7747899293899536,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7462185025215149,0.3709869086742401,0.7747899293899536,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3852556347846985},{"x":0.729411780834198,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7310924530029297,0.3709869086742401,0.7378151416778564,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7764706015586853,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7747899293899536,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7361344695091248,0.39239001274108887,0.7747899293899536,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7327731251716614,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7226890921592712,0.39239001274108887,0.7327731251716614,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4078477919101715},{"x":0.707563042640686,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.3912009596824646,0.7142857313156128,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3912009596824646},{"x":0.702521026134491,"y":0.3912009596824646},{"x":0.702521026134491,"y":0.4078477919101715},{"x":0.680672287940979,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.680672287940979,0.3912009596824646,0.702521026134491,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.3912009596824646,0.6789916157722473,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارآفرینانه","boundary":[0.5882353186607361,0.3912009596824646,0.6487395167350769,0.4078477919101715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7747899293899536,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.36279785561561584,0.7797899293899536,0.41722592782974244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40309154987335205},{"x":0.2235294133424759,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۶","boundary":[0.2235294133424759,0.3947681188583374,0.24537815153598785,0.40309154987335205]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24537815153598785,"y":0.40309154987335205},{"x":0.2235294133424759,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3877681188583374,0.25037815153598786,0.41009154987335206],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7764706015586853,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.41617122292518616,0.7764706015586853,0.4244946539402008]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7764706015586853,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7361764860153198,0.40917122292518615,0.7814706015586853,0.4314946539402008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24537815153598785,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۶","boundary":[0.2235294133424759,0.41617122292518616,0.24537815153598785,0.4244946539402008]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24537815153598785,"y":0.41617122292518616},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.40917122292518615,0.25037815153598786,0.4314946539402008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43638524413108826},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4458977282047272},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۷","boundary":[0.22521008551120758,0.4375743269920349,0.24705882370471954,0.4458977282047272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4375743269920349},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43638524413108826},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4458977282047272},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4305743269920349,0.25205882370471955,0.4528977282047272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7714285850524902,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7731092572212219,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7647058963775635,0.43638524413108826,0.7731092572212219,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7579832077026367,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7579832077026367,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7243697643280029,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7243697643280029,0.43638524413108826,0.7579832077026367,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7126050591468811,0.43638524413108826,0.7260504364967346,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4375743269920349},{"x":0.702521026134491,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6907563209533691,0.4375743269920349,0.702521026134491,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6453781723976135,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6436975002288818,0.4375743269920349,0.6857143044471741,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.457788348197937},{"x":0.7731092572212219,"y":0.457788348197937},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7647058963775635,0.457788348197937,0.7731092572212219,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.457788348197937},{"x":0.756302535533905,"y":0.457788348197937},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7176470756530762,0.457788348197937,0.7579832077026367,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6705882549285889,0.4589774012565613,0.7109243869781494,0.4720570743083954]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7731092572212219,"y":0.435196191072464},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6386975002288818,0.4305743269920349,0.7781092572212219,0.4790570743083954],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4589774012565613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4589774012565613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4684898853302002},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.2235294133424759,0.4589774012565613,0.24705882370471954,0.4684898853302002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4589774012565613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4589774012565613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4684898853302002},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4519774012565613,0.25205882370471955,0.4754898853302002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7630252242088318,0.47919145226478577,0.7764706015586853,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4815695583820343},{"x":0.756302535533905,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7361344695091248,0.4815695583820343,0.7596638798713684,0.4922710955142975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7311344695091248,0.4745695583820343,0.7814706015586853,0.4992710955142975],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5231866836547852},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5231866836547852},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5326991677284241},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۲","boundary":[0.2235294133424759,0.5231866836547852,0.24537815153598785,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5231866836547852},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5231866836547852},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5326991677284241},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5161866836547852,0.25037815153598786,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۲","boundary":[0.2235294133424759,0.5445897579193115,0.24705882370471954,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5375897579193115,0.25205882370471955,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5659928917884827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5659928917884827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5743162631988525},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.2235294133424759,0.5659928917884827,0.24705882370471954,0.5743162631988525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5659928917884827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5659928917884827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5743162631988525},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5589928917884827,0.25205882370471955,0.5813162631988525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۴","boundary":[0.2218487411737442,0.6087990403175354,0.24873949587345123,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6017990403175354,0.25373949587345124,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7647058963775635,0.5005945563316345,0.7731092572212219,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5005945563316345},{"x":0.756302535533905,"y":0.5005945563316345},{"x":0.756302535533905,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7193277478218079,0.5005945563316345,0.756302535533905,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6789916157722473,0.5005945563316345,0.7126050591468811,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6521008610725403,0.5005945563316345,0.6722689270973206,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.5017836093902588,0.6436975002288818,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.5899159908294678,0.5017836093902588,0.6302521228790283,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7647058963775635,0.5219976305961609,0.7747899293899536,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7310924530029297,0.5219976305961609,0.7579832077026367,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6840336322784424,0.5231866836547852,0.7243697643280029,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.542211651802063},{"x":0.7731092572212219,"y":0.542211651802063},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7647058963775635,0.542211651802063,0.7731092572212219,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.542211651802063},{"x":0.7579832077026367,"y":0.542211651802063},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7176470756530762,0.542211651802063,0.7579832077026367,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.542211651802063},{"x":0.7159664034843445,"y":0.542211651802063},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.542211651802063,0.7159664034843445,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.542211651802063},{"x":0.6840336322784424,"y":0.542211651802063},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآفرینانه","boundary":[0.6252101063728333,0.542211651802063,0.6840336322784424,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6201680898666382,0.5434007048606873,0.6252101063728333,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.5747899413108826,0.5434007048606873,0.6134454011917114,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شومپیتر","boundary":[0.5226891040802002,0.5434007048606873,0.5680672526359558,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"7.","boundary":[0.7647058963775635,0.5636147260665894,0.7747899293899536,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.7193277478218079,0.5636147260665894,0.7579832077026367,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6957983374595642,0.5636147260665894,0.7159664034843445,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینانه","boundary":[0.6235294342041016,0.5636147260665894,0.6857143044471741,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6201680898666382,0.5636147260665894,0.6268907785415649,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.5747899413108826,0.5636147260665894,0.6134454011917114,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرزنر","boundary":[0.5361344814300537,0.5636147260665894,0.5697479248046875,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.587395966053009},{"x":0.7747899293899536,"y":0.587395966053009},{"x":0.7747899293899536,"y":0.601664662361145},{"x":0.7647058963775635,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7663865685462952,0.587395966053009,0.7747899293899536,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7579832077026367,"y":0.587395966053009},{"x":0.756302535533905,"y":0.601664662361145},{"x":0.7193277478218079,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.7210084199905396,0.5862069129943848,0.756302535533905,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7126050591468811,"y":0.601664662361145},{"x":0.6756302714347839,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6756302714347839,0.5862069129943848,0.7126050591468811,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6638655662536621,0.5862069129943848,0.6739495992660522,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"9.","boundary":[0.7647058963775635,0.6076099872589111,0.7731092572212219,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7193277478218079,0.6076099872589111,0.7579832077026367,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6739495992660522,0.6076099872589111,0.7126050591468811,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.6076099872589111,0.6722689270973206,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.6067227125167847,0.6076099872589111,0.6420168280601501,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.5596638917922974,0.6076099872589111,0.6000000238418579,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.6087990403175354,0.5529412031173706,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلق","boundary":[0.5142857432365417,0.6087990403175354,0.5394958257675171,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6230677962303162},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.46554622054100037,0.6087990403175354,0.5058823823928833,0.6230677962303162]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6218787431716919},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46054622054100036,0.4935945563316345,0.7797899293899536,0.6288787431716919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7495798468589783,"y":0.642092764377594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۹","boundary":[0.7327731251716614,0.6290130615234375,0.7495798468589783,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.6907563209533691,0.6302021145820618,0.7260504364967346,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6436975002288818,0.6313912272453308,0.6840336322784424,0.6432818174362183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7495798468589783,"y":0.642092764377594},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6386975002288818,0.6243912272453308,0.7545798468589783,0.649092764377594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6516052484512329},{"x":0.75126051902771,"y":0.6504161953926086},{"x":0.75126051902771,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲۰۹","boundary":[0.7344537973403931,0.6516052484512329,0.75126051902771,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6646848917007446},{"x":0.707563042640686,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلق","boundary":[0.7058823704719543,0.6516052484512329,0.7243697643280029,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.653781533241272,0.6527943015098572,0.6941176652908325,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7714285850524902,"y":0.68727707862854},{"x":0.756302535533905,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.756302535533905,0.6730083227157593,0.7714285850524902,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7478991746902466,"y":0.68727707862854},{"x":0.6974790096282959,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6974790096282959,0.6730083227157593,0.7478991746902466,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6890756487846375,"y":0.68727707862854},{"x":0.6504201889038086,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6504201889038086,0.6730083227157593,0.6890756487846375,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7110582590103149},{"x":0.756302535533905,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.756302535533905,0.6920332908630371,0.7731092572212219,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7142857313156128,0.6920332908630371,0.7495798468589783,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6920332908630371},{"x":0.707563042640686,"y":0.6920332908630371},{"x":0.707563042640686,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارا","boundary":[0.6873949766159058,0.6920332908630371,0.707563042640686,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6672269105911255,0.6920332908630371,0.6789916157722473,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6084033846855164,0.6920332908630371,0.6605042219161987,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.5630252361297607,0.6920332908630371,0.6033613681793213,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5394958257675171,0.6920332908630371,0.5579832196235657,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7110582590103149},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارآفرینانه","boundary":[0.46722689270973206,0.6920332908630371,0.5277311205863953,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7731092572212219,"y":0.731272280216217},{"x":0.756302535533905,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.756302535533905,0.7158145308494568,0.7731092572212219,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7495798468589783,"y":0.731272280216217},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7226890921592712,0.7158145308494568,0.7495798468589783,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.717003583908081},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6756302714347839,0.717003583908081,0.7159664034843445,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7550535202026367},{"x":0.756302535533905,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳.","boundary":[0.756302535533905,0.7384066581726074,0.7747899293899536,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7243697643280029,0.7384066581726074,0.7495798468589783,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6756302714347839,0.7384066581726074,0.7159664034843445,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7728894352912903},{"x":0.756302535533905,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴.","boundary":[0.756302535533905,0.7586206793785095,0.7731092572212219,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.7126050591468811,0.7586206793785095,0.7478991746902466,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7586206793785095},{"x":0.702521026134491,"y":0.7586206793785095},{"x":0.702521026134491,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جست","boundary":[0.6705882549285889,0.7586206793785095,0.702521026134491,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.7586206793785095,0.6689075827598572,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7740784883499146},{"x":0.63193279504776,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوی","boundary":[0.63193279504776,0.7586206793785095,0.6554622054100037,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.5798319578170776,0.7586206793785095,0.6201680898666382,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7931034564971924},{"x":0.756302535533905,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵.","boundary":[0.756302535533905,0.7800237536430359,0.7747899293899536,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7942925095558167},{"x":0.707563042640686,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.707563042640686,0.7800237536430359,0.7495798468589783,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6605042219161987,0.7812128663063049,0.7008403539657593,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.801426887512207},{"x":0.7747899293899536,"y":0.801426887512207},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8168846368789673},{"x":0.756302535533905,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۶.","boundary":[0.756302535533905,0.801426887512207,0.7747899293899536,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.801426887512207},{"x":0.75126051902771,"y":0.801426887512207},{"x":0.75126051902771,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7243697643280029,0.801426887512207,0.75126051902771,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.801426887512207},{"x":0.7260504364967346,"y":0.801426887512207},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6890756487846375,0.801426887512207,0.7260504364967346,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.801426887512207},{"x":0.6773109436035156,"y":0.801426887512207},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6689075827598572,0.801426887512207,0.6773109436035156,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.801426887512207},{"x":0.6638655662536621,"y":0.801426887512207},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.6235294342041016,0.801426887512207,0.6638655662536621,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.801426887512207},{"x":0.6184874176979065,"y":0.801426887512207},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8168846368789673},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6067227125167847,0.801426887512207,0.6184874176979065,0.8168846368789673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8168846368789673},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46054622054100036,0.6469833545684814,0.7814706015586853,0.8238846368789673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6956004500389099},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6944113969802856},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7039238810539246},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۷","boundary":[0.2235294133424759,0.6956004500389099,0.24705882370471954,0.7039238810539246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6956004500389099},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6944113969802856},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7039238810539246},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6886004500389099,0.25205882370471955,0.7109238810539246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24537815153598785,"y":0.717003583908081},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7253270149230957},{"x":0.2235294133424759,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۹","boundary":[0.2235294133424759,0.7181926369667053,0.24537815153598785,0.7253270149230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24537815153598785,"y":0.717003583908081},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7253270149230957},{"x":0.2235294133424759,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7111926369667053,0.25037815153598786,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7479191422462463},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۲","boundary":[0.2235294133424759,0.7384066581726074,0.24705882370471954,0.7479191422462463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7384066581726074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7479191422462463},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7314066581726074,0.25205882370471955,0.7549191422462463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7598097324371338},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7598097324371338},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۲","boundary":[0.2235294133424759,0.7598097324371338,0.24705882370471954,0.7693222165107727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7598097324371338},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7598097324371338},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7693222165107727},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7528097324371338,0.25205882370471955,0.7763222165107727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8478002548217773},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8382877707481384,0.5126050710678101,0.8478002548217773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8478002548217773},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8312877707481384,0.5176050710678101,0.8548002548217773],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/nciJxKoomTxfTnqI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/hipEgEPYMGNilrdw.jpg","blurred":"/storage/books/88a68f5da6a1e967/pages/vVWvlyvFojLgsPWr.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00036445166583822555,0.00020658408121319928,0.9986894286901009,0.998985004516334]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.1807372123003006,0.7747899293899536,0.19619500637054443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1737372123003006,0.7797899293899536,0.20319500637054444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2218487411737442,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.2235294133424759,0.1807372123003006,0.26218488812446594,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.1807372123003006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19262781739234924},{"x":0.2218487411737442,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.1737372123003006,0.26718488812446595,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۶","boundary":[0.2218487411737442,0.21165280044078827,0.24705882370471954,0.22116528451442719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.21165280044078827},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2104637324810028},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22116528451442719}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.20465280044078826,0.25205882370471955,0.2281652845144272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۶","boundary":[0.2235294133424759,0.23305588960647583,0.24705882370471954,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.22605588960647582,0.25205882370471955,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2544589638710022},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2544589638710022},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۷","boundary":[0.2235294133424759,0.2544589638710022,0.24705882370471954,0.26278239488601685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2544589638710022},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2544589638710022},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2474589638710022,0.25205882370471955,0.26978239488601685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2770511209964752},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۸","boundary":[0.2235294133424759,0.27586206793785095,0.24705882370471954,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2770511209964752},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.26886206793785095,0.25205882370471955,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۸","boundary":[0.2235294133424759,0.2972651720046997,0.24705882370471954,0.3067776560783386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2972651720046997},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2902651720046997,0.25205882370471955,0.31377765607833863],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2235294133424759,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۹","boundary":[0.2235294133424759,0.3186682462692261,0.24537815153598785,0.32936978340148926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3186682462692261},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32936978340148926},{"x":0.2235294133424759,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.31166824626922607,0.25037815153598786,0.33636978340148926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3412604033946991},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3412604033946991},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۰","boundary":[0.2235294133424759,0.3412604033946991,0.24369747936725616,0.34958383440971375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3412604033946991},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3412604033946991},{"x":0.24369747936725616,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3342604033946991,0.24869747936725617,0.35658383440971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2218487411737442,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۱","boundary":[0.2218487411737442,0.38287752866744995,0.24705882370471954,0.39239001274108887]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.38287752866744995},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2218487411737442,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.37587752866744994,0.25205882370471955,0.3993900127410889],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24705882370471954,"y":0.435196191072464},{"x":0.2235294133424759,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۳","boundary":[0.2235294133424759,0.4256837069988251,0.24705882370471954,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24705882370471954,"y":0.435196191072464},{"x":0.2235294133424759,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.41868370699882507,0.25205882370471955,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4482758641242981},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2235294133424759,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۳","boundary":[0.2235294133424759,0.4482758641242981,0.24705882370471954,0.4554102122783661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4482758641242981},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44708681106567383},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2235294133424759,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4412758641242981,0.25205882370471955,0.4624102122783661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.46611177921295166},{"x":0.24873949587345123,"y":0.46611177921295166},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47919145226478577},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۴","boundary":[0.2235294133424759,0.46611177921295166,0.24705882370471954,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.46611177921295166},{"x":0.24873949587345123,"y":0.46611177921295166},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47919145226478577},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.45911177921295165,0.25205882370471955,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4910820424556732},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4910820424556732},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2235294133424759,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۴","boundary":[0.2235294133424759,0.4910820424556732,0.24705882370471954,0.49940547347068787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4910820424556732},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4910820424556732},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2235294133424759,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4840820424556732,0.25205882370471955,0.5064054734706879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7747899293899536,"y":0.22235433757305145},{"x":0.756302535533905,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۷.","boundary":[0.756302535533905,0.20927467942237854,0.7747899293899536,0.22235433757305145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2104637324810028},{"x":0.75126051902771,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7277311086654663,0.2104637324810028,0.7529411911964417,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.7092437148094177,0.2104637324810028,0.7260504364967346,0.22354340553283691]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7747899293899536,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7042437148094177,0.2034637324810028,0.7797899293899536,0.23054340553283692],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.23186682164669037},{"x":0.75126051902771,"y":0.23186682164669037},{"x":0.75126051902771,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱۷","boundary":[0.7243697643280029,0.23186682164669037,0.75126051902771,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6957983374595642,0.23186682164669037,0.7193277478218079,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.23186682164669037,0.6857143044471741,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خلق","boundary":[0.6268907785415649,0.23186682164669037,0.6521008610725403,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.5983193516731262,0.23186682164669037,0.6201680898666382,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.25326991081237793},{"x":0.75126051902771,"y":0.25326991081237793},{"x":0.75126051902771,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.۱۷","boundary":[0.7226890921592712,0.25326991081237793,0.75126051902771,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غربال","boundary":[0.6840336322784424,0.25326991081237793,0.7159664034843445,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6470588445663452,0.25326991081237793,0.6773109436035156,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6168067455291748,0.25326991081237793,0.6420168280601501,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6168067455291748,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2675386369228363},{"x":0.605042040348053,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.605042040348053,0.25326991081237793,0.6168067455291748,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.27586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳۰۱۷","boundary":[0.7226890921592712,0.27586206793785095,0.75126051902771,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.6991596817970276,0.27586206793785095,0.7159664034843445,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6504201889038086,0.27586206793785095,0.6907563209533691,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6436975002288818,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6218487620353699,0.27586206793785095,0.6436975002288818,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5966386795043945,0.27586206793785095,0.6201680898666382,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2901307940483093},{"x":0.556302547454834,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.556302547454834,0.27586206793785095,0.5899159908294678,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.27586206793785095,0.5546218752861023,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5327731370925903,0.27586206793785095,0.5445378422737122,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.2746730148792267,0.5226891040802002,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حذف","boundary":[0.4756302535533905,0.2746730148792267,0.5092437267303467,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2746730148792267},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2746730148792267},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.4453781545162201,0.2746730148792267,0.46890756487846375,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4252100884914398,0.2746730148792267,0.4436974823474884,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.2746730148792267},{"x":0.413445383310318,"y":0.2746730148792267},{"x":0.413445383310318,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامناسب","boundary":[0.3663865625858307,0.2746730148792267,0.413445383310318,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2948870360851288},{"x":0.75126051902771,"y":0.2936979830265045},{"x":0.75126051902771,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۱۷","boundary":[0.7226890921592712,0.2948870360851288,0.75126051902771,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.6873949766159058,0.29607608914375305,0.7159664034843445,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6739495992660522,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6621848940849304,0.2972651720046997,0.6756302714347839,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3174791932106018},{"x":0.75126051902771,"y":0.3174791932106018},{"x":0.75126051902771,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۱۷","boundary":[0.7226890921592712,0.3174791932106018,0.75126051902771,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.6773109436035156,0.3174791932106018,0.7193277478218079,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6504201889038086,0.3174791932106018,0.6722689270973206,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6168067455291748,0.3186682462692261,0.6369748115539551,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6134454011917114,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5899159908294678,0.3186682462692261,0.6134454011917114,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3186682462692261},{"x":0.583193302154541,"y":0.3186682462692261},{"x":0.583193302154541,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ابقا","boundary":[0.5680672526359558,0.3186682462692261,0.583193302154541,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5411764979362488,0.3186682462692261,0.5680672526359558,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.34007135033607483},{"x":0.75126051902771,"y":0.34007135033607483},{"x":0.75126051902771,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.۱۷","boundary":[0.7243697643280029,0.34007135033607483,0.75126051902771,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتب","boundary":[0.6840336322784424,0.34007135033607483,0.7159664034843445,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6470588445663452,0.34007135033607483,0.6773109436035156,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6436975002288818,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6184874176979065,0.34007135033607483,0.6436975002288818,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3543400764465332},{"x":0.605042040348053,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.605042040348053,0.34007135033607483,0.6168067455291748,0.3543400764465332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.23186682164669037},{"x":0.75126051902771,"y":0.2306777685880661},{"x":0.75126051902771,"y":0.3543400764465332},{"x":0.3663865625858307,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.359705890417099,0.22486682164669036,0.75626051902771,0.3613400764465332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.35909631848335266},{"x":0.75126051902771,"y":0.35909631848335266},{"x":0.75126051902771,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷.۱۷","boundary":[0.7226890921592712,0.35909631848335266,0.75126051902771,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.6857143044471741,0.35909631848335266,0.7193277478218079,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6504201889038086,0.35909631848335266,0.6857143044471741,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آغازی","boundary":[0.6033613681793213,0.36028537154197693,0.6403361558914185,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5966386795043945,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.36028537154197693,0.5966386795043945,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.36028537154197693},{"x":0.583193302154541,"y":0.36028537154197693},{"x":0.583193302154541,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزینش","boundary":[0.5411764979362488,0.36028537154197693,0.583193302154541,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.36028537154197693},{"x":0.534453809261322,"y":0.36028537154197693},{"x":0.534453809261322,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.5142857432365417,0.36028537154197693,0.534453809261322,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۸.","boundary":[0.7529411911964417,0.3816884756088257,0.7747899293899536,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.7058823704719543,0.38287752866744995,0.7478991746902466,0.3947681188583374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7747899293899536,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5092857432365417,0.3532853715419769,0.7797899293899536,0.40295720171928406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4042806327342987},{"x":0.75126051902771,"y":0.4042806327342987},{"x":0.75126051902771,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱.۱۸","boundary":[0.7243697643280029,0.4042806327342987,0.75126051902771,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6773109436035156,0.4042806327342987,0.7159664034843445,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.6218487620353699,0.4042806327342987,0.6689075827598572,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4256837069988251},{"x":0.75126051902771,"y":0.4256837069988251},{"x":0.75126051902771,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۸","boundary":[0.7226890921592712,0.4256837069988251,0.75126051902771,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6789916157722473,0.4256837069988251,0.7159664034843445,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6252101063728333,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.6252101063728333,0.4256837069988251,0.6722689270973206,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4458977282047272},{"x":0.75126051902771,"y":0.4447086751461029},{"x":0.75126051902771,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۱۸","boundary":[0.7226890921592712,0.4458977282047272,0.75126051902771,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.6789916157722473,0.4458977282047272,0.7176470756530762,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.4458977282047272,0.6773109436035156,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6084033846855164,0.44708681106567383,0.6453781723976135,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5915966629981995,0.44708681106567383,0.6000000238418579,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.44708681106567383},{"x":0.583193302154541,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5848739743232727,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5411764979362488,0.44708681106567383,0.5848739743232727,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4673008322715759},{"x":0.75126051902771,"y":0.4673008322715759},{"x":0.75126051902771,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۱۸","boundary":[0.7226890921592712,0.4673008322715759,0.75126051902771,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.6789916157722473,0.4673008322715759,0.7159664034843445,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48275861144065857},{"x":0.658823549747467,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.4684898853302002,0.6756302714347839,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6436975002288818,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6084033846855164,0.4684898853302002,0.6436975002288818,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5915966629981995,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5915966629981995,0.4684898853302002,0.6000000238418579,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4684898853302002},{"x":0.583193302154541,"y":0.4684898853302002},{"x":0.583193302154541,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.5361344814300537,0.4684898853302002,0.583193302154541,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.487514853477478},{"x":0.75126051902771,"y":0.487514853477478},{"x":0.75126051902771,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۱۸","boundary":[0.7226890921592712,0.487514853477478,0.75126051902771,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6823529601097107,0.4887039363384247,0.7176470756530762,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.4887039363384247,0.6773109436035156,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.6201680898666382,0.4887039363384247,0.6453781723976135,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.5798319578170776,0.4887039363384247,0.6134454011917114,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.512485146522522},{"x":0.75126051902771,"y":0.512485146522522},{"x":0.75126051902771,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.۱۸","boundary":[0.7243697643280029,0.512485146522522,0.75126051902771,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.512485146522522},{"x":0.7159664034843445,"y":0.512485146522522},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6840336322784424,0.512485146522522,0.7159664034843445,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.512485146522522},{"x":0.6773109436035156,"y":0.512485146522522},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.6302521228790283,0.512485146522522,0.6773109436035156,0.5255647897720337]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4042806327342987},{"x":0.75126051902771,"y":0.4042806327342987},{"x":0.75126051902771,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5311344814300537,0.3972806327342987,0.75626051902771,0.5325647897720337],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7327731251716614,0.5315101146697998,0.7445378303527832,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷.۱۸","boundary":[0.7126050591468811,0.5315101146697998,0.7394958138465881,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6705882549285889,0.5315101146697998,0.7058823704719543,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلبرشیت","boundary":[0.6134454011917114,0.5315101146697998,0.6638655662536621,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5541022419929504},{"x":0.75126051902771,"y":0.5541022419929504},{"x":0.75126051902771,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7428571581840515,0.5541022419929504,0.75126051902771,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸.۱۸","boundary":[0.7109243869781494,0.5541022419929504,0.7394958138465881,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6705882549285889,0.5541022419929504,0.7058823704719543,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمابلی","boundary":[0.6285714507102966,0.5541022419929504,0.6638655662536621,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5790725350379944},{"x":0.75126051902771,"y":0.5790725350379944},{"x":0.75126051902771,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7428571581840515,0.5790725350379944,0.75126051902771,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۹.۱۸","boundary":[0.7126050591468811,0.5790725350379944,0.7394958138465881,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5790725350379944},{"x":0.707563042640686,"y":0.5790725350379944},{"x":0.707563042640686,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.6924369931221008,0.5790725350379944,0.707563042640686,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.5790725350379944,0.6873949766159058,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5933412313461304},{"x":0.610084056854248,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاقیت","boundary":[0.610084056854248,0.5802615880966187,0.6571428775787354,0.5933412313461304]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5315101146697998},{"x":0.75126051902771,"y":0.5315101146697998},{"x":0.75126051902771,"y":0.5945303440093994},{"x":0.610084056854248,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.605084056854248,0.5245101146697998,0.75626051902771,0.6015303440093994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱۸","boundary":[0.7042016983032227,0.6004756093025208,0.7378151416778564,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.680672287940979,0.6004756093025208,0.6974790096282959,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توفان","boundary":[0.6436975002288818,0.6004756093025208,0.6739495992660522,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.601664662361145},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.6016806960105896,0.601664662361145,0.6369748115539551,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6242568492889404},{"x":0.75126051902771,"y":0.6242568492889404},{"x":0.75126051902771,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7428571581840515,0.6242568492889404,0.75126051902771,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۱.۱۸","boundary":[0.7042016983032227,0.6242568492889404,0.7394958138465881,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6352941393852234,0.6242568492889404,0.6974790096282959,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توفان","boundary":[0.5966386795043945,0.6242568492889404,0.6268907785415649,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6385255455970764},{"x":0.556302547454834,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.556302547454834,0.6254459023475647,0.5899159908294678,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6456599235534668},{"x":0.75126051902771,"y":0.6456599235534668},{"x":0.75126051902771,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.7428571581840515,0.6456599235534668,0.75126051902771,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۲.۱۸","boundary":[0.7042016983032227,0.6456599235534668,0.7394958138465881,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.658823549747467,0.6468489766120911,0.6974790096282959,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توفان","boundary":[0.6218487620353699,0.6468489766120911,0.6521008610725403,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.5798319578170776,0.6468489766120911,0.6151260733604431,0.6623067855834961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.601664662361145},{"x":0.75126051902771,"y":0.5992865562438965},{"x":0.75126051902771,"y":0.6611177325248718},{"x":0.556302547454834,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5496218752861023,0.594664662361145,0.75626051902771,0.6681177325248718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳.۱۸","boundary":[0.7042016983032227,0.6682521104812622,0.7378151416778564,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6837098598480225},{"x":0.658823549747467,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.658823549747467,0.6694411635398865,0.6957983374595642,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توفان","boundary":[0.6218487620353699,0.6694411635398865,0.6504201889038086,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.5798319578170776,0.6694411635398865,0.6134454011917114,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7478991746902466,"y":