گیاهان خانواده چتریان در ایران، کلید شناسایی و پراکنش گیاهان خانواده چتریان در ایران، کلید شناسایی و پراکنش

{"id":3796129,"title":"گیاهان خانواده چتریان در ایران، کلید شناسایی و پراکنش","price":"۴۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۱‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/91040a8fd0f08d01/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/91040a8fd0f08d01/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/91040a8fd0f08d01/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/91040a8fd0f08d01/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/91040a8fd0f08d01/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/91040a8fd0f08d01/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/91040a8fd0f08d01/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/91040a8fd0f08d01/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/91040a8fd0f08d01/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/91040a8fd0f08d01/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۶۲","nobat_chap":1,"description":["در این کتاب سعی شده است از فلورهای مختلف به ویژه فلور کشورهای همجوار استفاده و آنها را به عنوان کلیدی در تشخیص و شناسایی جنس و گونه های خانواده چتریان در اختیار علاقه مندان قرار دهد",""],"pages_count":400,"keywords":"null","token":"91040a8fd0f08d01","created_at":"2020-08-10 14:29:10","updated_at":"2022-12-25 16:29:57","publisher_id":175,"deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 14:43:25","available_for_web":1,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":1918279,"title":"ولی الله مظفریان","meta_title":"ولی الله مظفریان","meta_description":"ولی الله مظفریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولی الله","lastname":"مظفریان","token":"90f89d588d82421a","created_at":"2020-08-02 14:36:03","updated_at":"2020-08-02 14:36:03","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1918279,"title":"ولی الله مظفریان","meta_title":"ولی الله مظفریان","meta_description":"ولی الله مظفریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ولی الله","lastname":"مظفریان","token":"90f89d588d82421a","created_at":"2020-08-02 14:36:03","updated_at":"2020-08-02 14:36:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":784809,"file":"5f311a6e3ad5f9.27369905.pdf","book_id":3796129,"toc":null,"created_at":"2020-08-10 14:29:12","updated_at":"2022-08-14 11:01:21","process_started_at":"2020-08-10 14:29:15","process_done_at":"2020-08-10 14:29:24","process_failed_at":null,"pages_count":400,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"25e55270a7e5cda56534cbd64d87cf0302de32a11f84a92592b22dccf681e08295a92a5abff4f9be87d49dd4e59e873bb1b22e4e9a80f739864fd22dac78abb0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۰"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":19039,"title":"دیرینه گیاه شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":166,"created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2023-06-25 13:24:54","study_fields":[{"id":2014,"title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":172,"created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2023-06-25 13:24:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1002,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 14:35:16"}]}]}],"titleLink":"%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4","ebook_price_en":61500,"urlify":"%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4","pages_count_fa":"۴۰۰","authorTitle":"ولی الله مظفریان","tocStr":"","url":"/preview/91040a8fd0f08d01/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19