راهنمای سریع بیماری های میکروبی و انگلی اسب راهنمای سریع بیماری های میکروبی و انگلی اسب

{"id":"3795093","title":"راهنمای سریع بیماری های میکروبی و انگلی اسب","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/98f93c366ab65caa/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/98f93c366ab65caa/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/98f93c366ab65caa/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/98f93c366ab65caa/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/98f93c366ab65caa/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/98f93c366ab65caa/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/98f93c366ab65caa/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/98f93c366ab65caa/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/98f93c366ab65caa/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/98f93c366ab65caa/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786942500925","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["کتاب حاضر در واقع استخراجی از کتاب Animal Health نوشته Fort Dodge می باشد. این ویرایش جدید که نام آن تغییر نموده است، توسط دو تن از متخصصین مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف اولیه کتاب فراهم نمودن یک منبع فشرده از نکات برجسته بیماری‌های میکربی و انگلی اسب، برای استفاده دامپزشکان، مخصوصا دامپزشکان بالینی، دانشجویان دامپزشکی و سایر خوانندگان می‌باشد. این کتاب شامل تشخیص بیماری‌های ایجاد شده به وسیله باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها، تک یاخته‌ها، کرم‌ها و بندپایان است.\r","کتاب حاضر بر اساس دستیابی سریع، دسته‌بندی، خلاصه و ارایه شده است بنابراین برای تکنسین‌های آزمایشگاه و نیز دانشجویان دامپزشکی که خود را برای امتحان جامع آماده می کنند نیز مفید است. بیماری‌ها بر اساس اندام‌های درگیر نیز دسته‌بندی شده است. خواننده‌ها می‌توانند با یک نگاه سریع بر اندام‌ها، بیماری با بیماری‌های مورد نظر خود را بیابد. در انتهای هر بیماری نکات خلاصه ای آورده شده تا انتخاب راحت تر شود. فهرست الفبایی بیماری های میکروبی بحث شده در کتاب آورده شده است. بیماری های انگلی در بخش 2 مورد بحث قرار گرفته است. انتخاب، جمع آوری و ارایه نمونه ها جهت تشخیص، با ارایه جزییات در بخش 3 آورده شده است. این جنیه مهم از تشخیص معمولاً مورد غفلت واقع شده است. تمام بیماری‌های شایع مورد بحث در این کتاب با تاکید بر بیماری‌های شایع در آمریکای شمالی مورد بحث واقع شده است، گرچه اغلب این بیماری ها در سایر نقاط دنیا نیز وجود دارند."],"pages_count":"228","keywords":"null","token":"98f93c366ab65caa","created_at":"2019-02-06 11:40:10","updated_at":"2022-07-04 15:01:27","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-02-06 11:51:44","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917052","title":"سکینه خنامانی فلاحتی‌پور","firstname":"سکینه","lastname":"خنامانی فلاحتی‌پور","token":"f61dad5888177609","created_at":"2019-01-26 12:31:13","updated_at":"2019-01-26 12:31:13","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917364","title":"جی. آر. کارتر","firstname":"جی. آر.","lastname":"کارتر","token":"0e61b6832609bb75","created_at":"2019-02-06 11:29:30","updated_at":"2019-02-06 11:29:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917365","title":"پی. آ. پین","firstname":"پی. آ.","lastname":"پین","token":"001d370910063f8b","created_at":"2019-02-06 11:29:44","updated_at":"2019-02-06 11:29:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917366","title":"ای. دیویس","firstname":"ای.","lastname":"دیویس","token":"2e9285d71e8a8c07","created_at":"2019-02-06 11:30:46","updated_at":"2019-02-06 11:30:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917367","title":"محمد خلیلی","firstname":"محمد","lastname":"خلیلی","token":"18d98019317c3f5b","created_at":"2019-02-06 11:30:57","updated_at":"2019-02-06 11:30:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917368","title":"سعیدرضا نوراللهی فرد","firstname":"سعیدرضا","lastname":"نوراللهی فرد","token":"bd96a43ebc2492f3","created_at":"2019-02-06 11:31:09","updated_at":"2019-02-06 11:31:09","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917364","title":"جی. آر. کارتر","firstname":"جی. آر.","lastname":"کارتر","token":"0e61b6832609bb75","created_at":"2019-02-06 11:29:30","updated_at":"2019-02-06 11:29:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917365","title":"پی. آ. پین","firstname":"پی. آ.","lastname":"پین","token":"001d370910063f8b","created_at":"2019-02-06 11:29:44","updated_at":"2019-02-06 11:29:44","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917366","title":"ای. دیویس","firstname":"ای.","lastname":"دیویس","token":"2e9285d71e8a8c07","created_at":"2019-02-06 11:30:46","updated_at":"2019-02-06 11:30:46","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917052","title":"سکینه خنامانی فلاحتی‌پور","firstname":"سکینه","lastname":"خنامانی فلاحتی‌پور","token":"f61dad5888177609","created_at":"2019-01-26 12:31:13","updated_at":"2019-01-26 12:31:13","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917367","title":"محمد خلیلی","firstname":"محمد","lastname":"خلیلی","token":"18d98019317c3f5b","created_at":"2019-02-06 11:30:57","updated_at":"2019-02-06 11:30:57","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917368","title":"سعیدرضا نوراللهی فرد","firstname":"سعیدرضا","lastname":"نوراللهی فرد","token":"bd96a43ebc2492f3","created_at":"2019-02-06 11:31:09","updated_at":"2019-02-06 11:31:09","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"783781","file":"5c5a966283a4b6.06348190.pdf","book_id":"3795093","toc":[{"page":5,"title":"مقدمه مولفان"},{"page":6,"title":"فصل 1: عفونت‌های میکروبی"},{"page":144,"title":"فصل 2: بیماری‌های انگلی"},{"page":203,"title":"فصل 3: انتخاب، جمع‌آوری و ارایه نمونه‌ها به منظور تشخیص"},{"page":213,"title":"راهنمای دسترسی به بیماری‌ها براساس اندام‌های بدن"},{"page":217,"title":"ضمیمه"}],"created_at":"2019-02-06 11:40:10","updated_at":"2022-07-11 11:28:10","process_started_at":"2019-02-06 11:40:12","process_done_at":"2019-02-06 11:46:15","process_failed_at":null,"pages_count":"225","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6050bddc3f022297c601c9a423e80cc28e60300fc86d7e5df0cbcfa0046c9673e40c68cd29c3d0dd42d45661f1fd17b2b5a189ee4e2c51ae0248810cb917c4e4","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۵"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"9859","title":"بیماری‌های دام","token":"45e4c5155e2a43e2","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2019-02-06 11:51:44","study_fields":[{"id":"1162","title":"تکنولوژی پرورش دام","degree_id":"4","token":"75dff3dd36a243c3","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 14:16:20","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9862","title":"بیماری‌های دام و طیور","token":"78cc986e765fb00c","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2020-08-11 16:20:32","study_fields":[{"id":"1000","title":"مهندسی علوم دامی","degree_id":"7","token":"c08e4b4d2019c224","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 14:16:20","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1003","title":"دامپروری","degree_id":"7","token":"2452850bfba756c3","books_count":"83","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9865","title":"بیماری‌های درونی دام","token":"414d5051cf432950","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:27","updated_at":"2019-02-06 11:51:44","study_fields":[{"id":"1090","title":"رشته دامپزشکی","degree_id":"4","token":"76e9cc1169ab024d","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-12 10:27:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"10798","title":"پرورش اسب","token":"5109aba33a4946bc","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:57","updated_at":"2019-02-06 11:51:44","study_fields":[{"id":"1162","title":"تکنولوژی پرورش دام","degree_id":"4","token":"75dff3dd36a243c3","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 14:16:20","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8","ebook_price_en":"10000","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8","pages_count_fa":"۲۲۸","authorTitle":"سکینه خنامانی فلاحتی‌پور, جی. آر. کارتر, پی. آ. پین, ای. دیویس, محمد خلیلی, سعیدرضا نوراللهی فرد","tocStr":"مقدمه مولفان, فصل 1: عفونت‌های میکروبی, فصل 2: بیماری‌های انگلی, فصل 3: انتخاب، جمع‌آوری و ارایه نمونه‌ها به منظور تشخیص, راهنمای دسترسی به بیماری‌ها براساس اندام‌های بدن, ضمیمه","url":"/preview/98f93c366ab65caa/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A8"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19