اسانسهای طبیعی - استخراج، شناسایی کمی و کیفی و کاربرد اسانسهای طبیعی - استخراج، شناسایی کمی و کیفی و کاربرد

توضیحات

فصل آغازین کتاب شامل تشریح روش‌های مختلف اسانس‌گیری، نیز بررسی معایب و مزایای هر روش است. در فصل دوم، روش‌های دستگاهی در خصوص تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اسانس‌ها معرفی شده است. در این فصل درباره کروماتوگرافی مایع و گازی، هم چننی طیف سنجی جرمی و روش‌های دستگاهی در تجزیه و تحلیل و شناسایی ترکیب‌های اسانس‌ها توضیح داده می‌شود. فصل سوم شامل نتایج تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اسانس تعدادی از گیاهان بومی دارویی و معطر ایران است که در قالب تحقیقات مختلف در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع انجام گرفته است. فصل چهارم به مطالعه خواص و کاربرد برخی ترکیب‌های عمده در اسانس‌ها اختصاص دارد,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796124","title":"اسانسهای طبیعی - استخراج، شناسایی کمی و کیفی و کاربرد","price":"۲۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9c0328b47c79cf34/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9c0328b47c79cf34/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9c0328b47c79cf34/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9c0328b47c79cf34/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9c0328b47c79cf34/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9c0328b47c79cf34/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9c0328b47c79cf34/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9c0328b47c79cf34/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9c0328b47c79cf34/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9c0328b47c79cf34/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۵","nobat_chap":"1","description":["فصل آغازین کتاب شامل تشریح روش‌های مختلف اسانس‌گیری، نیز بررسی معایب و مزایای هر روش است. در فصل دوم، روش‌های دستگاهی در خصوص تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اسانس‌ها معرفی شده است. در این فصل درباره کروماتوگرافی مایع و گازی، هم چننی طیف سنجی جرمی و روش‌های دستگاهی در تجزیه و تحلیل و شناسایی ترکیب‌های اسانس‌ها توضیح داده می‌شود. فصل سوم شامل نتایج تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اسانس تعدادی از گیاهان بومی دارویی و معطر ایران است که در قالب تحقیقات مختلف در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع انجام گرفته است. فصل چهارم به مطالعه خواص و کاربرد برخی ترکیب‌های عمده در اسانس‌ها اختصاص دارد",""],"pages_count":"205","keywords":"null","token":"9c0328b47c79cf34","created_at":"2020-08-10 14:21:03","updated_at":"2022-08-14 10:41:17","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 15:28:08","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918159","title":"مهدی میرزا","firstname":"مهدی","lastname":"میرزا","token":"b33f70ae86f6dea5","created_at":"2020-04-14 12:04:46","updated_at":"2020-04-14 12:04:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918160","title":"فاطمه سفید کن","firstname":"فاطمه","lastname":"سفید کن","token":"fc86f01913056fa7","created_at":"2020-04-14 12:04:52","updated_at":"2020-04-14 12:04:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918161","title":"لطیفه احمدی","firstname":"لطیفه","lastname":"احمدی","token":"dd57465c6ffdbba7","created_at":"2020-04-14 12:05:01","updated_at":"2020-04-14 12:05:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918159","title":"مهدی میرزا","firstname":"مهدی","lastname":"میرزا","token":"b33f70ae86f6dea5","created_at":"2020-04-14 12:04:46","updated_at":"2020-04-14 12:04:46","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918160","title":"فاطمه سفید کن","firstname":"فاطمه","lastname":"سفید کن","token":"fc86f01913056fa7","created_at":"2020-04-14 12:04:52","updated_at":"2020-04-14 12:04:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918161","title":"لطیفه احمدی","firstname":"لطیفه","lastname":"احمدی","token":"dd57465c6ffdbba7","created_at":"2020-04-14 12:05:01","updated_at":"2020-04-14 12:05:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784804","file":"5f311887360980.82411580.pdf","book_id":"3796124","toc":null,"created_at":"2020-08-10 14:21:03","updated_at":"2022-08-14 10:41:17","process_started_at":"2020-08-10 14:21:05","process_done_at":"2020-08-10 14:21:09","process_failed_at":null,"pages_count":"208","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d4ddd912244fd148c8bcbe38cb1d179b2afa12b98df729dd736bd33e6daa677220b76f827fa1b284cb6800fad8c963a94dc420749888d1c56c39938e1fa18215","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C---%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF","ebook_price_en":"29000","urlify":"%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C---%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF","pages_count_fa":"۲۰۵","authorTitle":"مهدی میرزا, فاطمه سفید کن, لطیفه احمدی","tocStr":"","url":"/preview/9c0328b47c79cf34/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C---%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF"}
{"toc":null,"pages_count":208,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"9c0328b47c79cf34","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/PpufxgPncMumsytx.jpg","blurred":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/WNUdEIQIJqTMJLVI.jpg","webpSec":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/gMjTxvMSrSYolHqY-sec.webp"},"info":{"width":451,"height":657,"margin":[0.0005248007475668998,0.00017004788856346675,0.9984500813801379,0.9986039606483379]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5587583184242249,"y":0.11872146278619766},{"x":0.5964523553848267,"y":0.11872146278619766},{"x":0.5964523553848267,"y":0.14611871540546417},{"x":0.5587583184242249,"y":0.14611871540546417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5587583184242249,0.11872146278619766,0.5964523553848267,0.14611871540546417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254988670349121,"y":0.11872146278619766},{"x":0.5565410256385803,"y":0.11872146278619766},{"x":0.5565410256385803,"y":0.14611871540546417},{"x":0.5254988670349121,"y":0.14611871540546417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5254988670349121,0.11872146278619766,0.5565410256385803,0.14611871540546417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4456762671470642,"y":0.11872146278619766},{"x":0.521064281463623,"y":0.11872146278619766},{"x":0.521064281463623,"y":0.14611871540546417},{"x":0.4456762671470642,"y":0.14611871540546417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4456762671470642,0.11872146278619766,0.521064281463623,0.14611871540546417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381374716758728,"y":0.11872146278619766},{"x":0.4434589743614197,"y":0.11872146278619766},{"x":0.4434589743614197,"y":0.14611871540546417},{"x":0.381374716758728,"y":0.14611871540546417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الرحیم","boundary":[0.381374716758728,0.11872146278619766,0.4434589743614197,0.14611871540546417]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381374716758728,"y":0.11872146278619766},{"x":0.5964523553848267,"y":0.11872146278619766},{"x":0.5964523553848267,"y":0.14611871540546417},{"x":0.381374716758728,"y":0.14611871540546417}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.376374716758728,0.11172146278619766,0.6014523553848267,0.15311871540546418],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5365853905677795,"y":0.24353119730949402},{"x":0.5964523553848267,"y":0.24353119730949402},{"x":0.5964523553848267,"y":0.2678843140602112},{"x":0.5365853905677795,"y":0.2678843140602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5365853905677795,0.24353119730949402,0.5964523553848267,0.2678843140602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38359200954437256,"y":0.24353119730949402},{"x":0.5188469886779785,"y":0.24353119730949402},{"x":0.5188469886779785,"y":0.2678843140602112},{"x":0.38359200954437256,"y":0.2663622498512268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهادسازندگی","boundary":[0.38359200954437256,0.24353119730949402,0.5188469886779785,0.2678843140602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5476718544960022,"y":0.2770167291164398},{"x":0.6119734048843384,"y":0.2770167291164398},{"x":0.6119734048843384,"y":0.29832571744918823},{"x":0.5476718544960022,"y":0.29680365324020386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5476718544960022,0.2770167291164398,0.6119734048843384,0.29832571744918823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811529815196991,"y":0.2770167291164398},{"x":0.5388026833534241,"y":0.2770167291164398},{"x":0.5388026833534241,"y":0.29680365324020386},{"x":0.4811529815196991,"y":0.29680365324020386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4811529815196991,0.2770167291164398,0.5388026833534241,0.29680365324020386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4523281455039978,"y":0.2770167291164398},{"x":0.4611973464488983,"y":0.2770167291164398},{"x":0.4611973464488983,"y":0.29680365324020386},{"x":0.4523281455039978,"y":0.29680365324020386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4523281455039978,0.2770167291164398,0.4611973464488983,0.29680365324020386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3658536672592163,"y":0.27549466490745544},{"x":0.44789355993270874,"y":0.2770167291164398},{"x":0.44789355993270874,"y":0.29680365324020386},{"x":0.3658536672592163,"y":0.29680365324020386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3658536672592163,0.27549466490745544,0.44789355993270874,0.29680365324020386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5698447823524475,"y":0.30898022651672363},{"x":0.6430155038833618,"y":0.30898022651672363},{"x":0.6430155038833618,"y":0.3272450566291809},{"x":0.5698447823524475,"y":0.3272450566291809}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5698447823524475,0.30898022651672363,0.6430155038833618,0.3272450566291809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.30898022651672363},{"x":0.5654101967811584,"y":0.30898022651672363},{"x":0.5654101967811584,"y":0.3287671208381653},{"x":0.48337027430534363,"y":0.3272450566291809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48337027430534363,0.30898022651672363,0.5654101967811584,0.3287671208381653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4013303816318512,"y":0.30898022651672363},{"x":0.47006651759147644,"y":0.30898022651672363},{"x":0.47006651759147644,"y":0.3272450566291809},{"x":0.4013303816318512,"y":0.3272450566291809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4013303816318512,0.30898022651672363,0.47006651759147644,0.3272450566291809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858093023300171,"y":0.30745813250541687},{"x":0.3946785032749176,"y":0.30745813250541687},{"x":0.3946785032749176,"y":0.3272450566291809},{"x":0.3858093023300171,"y":0.3272450566291809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3858093023300171,0.30745813250541687,0.3946785032749176,0.3272450566291809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281596601009369,"y":0.30745813250541687},{"x":0.37694013118743896,"y":0.30745813250541687},{"x":0.37694013118743896,"y":0.3272450566291809},{"x":0.3281596601009369,"y":0.3272450566291809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3281596601009369,0.30745813250541687,0.37694013118743896,0.3272450566291809]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281596601009369,"y":0.24353119730949402},{"x":0.6452327966690063,"y":0.24353119730949402},{"x":0.6430155038833618,"y":0.3287671208381653},{"x":0.3281596601009369,"y":0.3272450566291809}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3231596601009369,0.236531197309494,0.6480155038833618,0.3357671208381653],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47893568873405457,"y":0.476407915353775},{"x":0.6075388193130493,"y":0.47488585114479065},{"x":0.6075388193130493,"y":0.5053272247314453},{"x":0.47893568873405457,"y":0.5053272247314453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانسهای","boundary":[0.47893568873405457,0.476407915353775,0.6075388193130493,0.5053272247314453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.4779299795627594},{"x":0.45011085271835327,"y":0.476407915353775},{"x":0.4523281455039978,"y":0.5068492889404297},{"x":0.37472283840179443,"y":0.5068492889404297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.37472283840179443,0.4779299795627594,0.4523281455039978,0.5068492889404297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472283840179443,"y":0.4779299795627594},{"x":0.6075388193130493,"y":0.47488585114479065},{"x":0.6075388193130493,"y":0.5053272247314453},{"x":0.37472283840179443,"y":0.5068492889404297}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36972283840179443,0.4709299795627594,0.6125388193130493,0.5123272247314453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964523553848267,"y":0.5768645405769348},{"x":0.6940132975578308,"y":0.5768645405769348},{"x":0.6940132975578308,"y":0.6073059439659119},{"x":0.5964523553848267,"y":0.6057838797569275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.5964523553848267,0.5768645405769348,0.6940132975578308,0.6073059439659119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5787139534950256,"y":0.5753424763679504},{"x":0.5920177102088928,"y":0.5753424763679504},{"x":0.5920177102088928,"y":0.6057838797569275},{"x":0.5787139534950256,"y":0.6057838797569275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5787139534950256,0.5753424763679504,0.5920177102088928,0.6057838797569275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48337027430534363,"y":0.5738204121589661},{"x":0.5698447823524475,"y":0.5753424763679504},{"x":0.5698447823524475,"y":0.6057838797569275},{"x":0.48337027430534363,"y":0.6042618155479431}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.48337027430534363,0.5738204121589661,0.5698447823524475,0.6057838797569275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42793792486190796,"y":0.5738204121589661},{"x":0.47006651759147644,"y":0.5738204121589661},{"x":0.47006651759147644,"y":0.6042618155479431},{"x":0.42793792486190796,"y":0.6027397513389587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.42793792486190796,0.5738204121589661,0.47006651759147644,0.6042618155479431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39689579606056213,"y":0.5738204121589661},{"x":0.4079822599887848,"y":0.5738204121589661},{"x":0.4079822599887848,"y":0.6027397513389587},{"x":0.3946785032749176,"y":0.6027397513389587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39689579606056213,0.5738204121589661,0.4079822599887848,0.6027397513389587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34589800238609314,"y":0.5722983479499817},{"x":0.39024388790130615,"y":0.5738204121589661},{"x":0.39024388790130615,"y":0.6027397513389587},{"x":0.34589800238609314,"y":0.6027397513389587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.34589800238609314,0.5722983479499817,0.39024388790130615,0.6027397513389587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32372504472732544,"y":0.5722983479499817},{"x":0.3348115384578705,"y":0.5722983479499817},{"x":0.3348115384578705,"y":0.6012176275253296},{"x":0.32372504472732544,"y":0.6012176275253296}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32372504472732544,0.5722983479499817,0.3348115384578705,0.6012176275253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24168513715267181,"y":0.5707762837409973},{"x":0.31042128801345825,"y":0.5722983479499817},{"x":0.31042128801345825,"y":0.6012176275253296},{"x":0.24168513715267181,"y":0.6012176275253296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.24168513715267181,0.5707762837409973,0.31042128801345825,0.6012176275253296]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24168513715267181,"y":0.5707762837409973},{"x":0.6940132975578308,"y":0.5768645405769348},{"x":0.6940132975578308,"y":0.6073059439659119},{"x":0.24168513715267181,"y":0.6012176275253296}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2366851371526718,0.5637762837409973,0.6990132975578308,0.6143059439659119],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.7366818785667419},{"x":0.5654101967811584,"y":0.7397260069847107},{"x":0.5631929039955139,"y":0.7686453461647034},{"x":0.4146341383457184,"y":0.767123281955719}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.4168514311313629,0.7366818785667419,0.5631929039955139,0.7686453461647034]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.7366818785667419},{"x":0.5654101967811584,"y":0.7397260069847107},{"x":0.5631929039955139,"y":0.7686453461647034},{"x":0.4146341383457184,"y":0.767123281955719}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4118514311313629,0.7296818785667419,0.5681929039955139,0.7756453461647034],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4878048896789551,"y":0.8158295154571533},{"x":0.5410199761390686,"y":0.8158295154571533},{"x":0.5410199761390686,"y":0.8401826620101929},{"x":0.4878048896789551,"y":0.8386605978012085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4878048896789551,0.8158295154571533,0.5410199761390686,0.8401826620101929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42793792486190796,"y":0.8158295154571533},{"x":0.4745011031627655,"y":0.8158295154571533},{"x":0.4745011031627655,"y":0.8401826620101929},{"x":0.42793792486190796,"y":0.8386605978012085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میرزا","boundary":[0.42793792486190796,0.8158295154571533,0.4745011031627655,0.8401826620101929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42793792486190796,"y":0.8158295154571533},{"x":0.5410199761390686,"y":0.8158295154571533},{"x":0.5410199761390686,"y":0.8401826620101929},{"x":0.42793792486190796,"y":0.8386605978012085}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42293792486190795,0.8088295154571533,0.5460199761390686,0.8471826620101929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49889135360717773,"y":0.8508371114730835},{"x":0.5543237328529358,"y":0.8493150472640991},{"x":0.5565410256385803,"y":0.8706240653991699},{"x":0.5011086463928223,"y":0.8721461296081543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.49889135360717773,0.8508371114730835,0.5565410256385803,0.8706240653991699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.853881299495697},{"x":0.4900221824645996,"y":0.8523592352867126},{"x":0.49223947525024414,"y":0.8736681938171387},{"x":0.41906872391700745,"y":0.8767123222351074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفیدکن","boundary":[0.4168514311313629,0.853881299495697,0.49223947525024414,0.8736681938171387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4168514311313629,"y":0.853881299495697},{"x":0.5543237328529358,"y":0.8493150472640991},{"x":0.5565410256385803,"y":0.8706240653991699},{"x":0.41906872391700745,"y":0.8767123222351074}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4118514311313629,0.846881299495697,0.5615410256385803,0.8776240653991699],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49889135360717773,"y":0.8888888955116272},{"x":0.5498891472816467,"y":0.8888888955116272},{"x":0.5498891472816467,"y":0.9086757898330688},{"x":0.49889135360717773,"y":0.9101978540420532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لطيفه","boundary":[0.49889135360717773,0.8888888955116272,0.5498891472816467,0.9086757898330688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.8904109597206116},{"x":0.4966740608215332,"y":0.8888888955116272},{"x":0.4966740608215332,"y":0.9101978540420532},{"x":0.4235033392906189,"y":0.9101978540420532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.4235033392906189,0.8904109597206116,0.4966740608215332,0.9101978540420532]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4235033392906189,"y":0.8904109597206116},{"x":0.5498891472816467,"y":0.8888888955116272},{"x":0.5498891472816467,"y":0.9101978540420532},{"x":0.4235033392906189,"y":0.9101978540420532}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4185033392906189,0.8834109597206116,0.5548891472816467,0.9171978540420532],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/UXypbHrQUZdSaEKF.jpg","blurred":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/ZxNFEOVcIWVtLPan.jpg","webpSec":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/skEsuSuIYqVzPbjv-sec.webp"},"info":{"width":440,"height":651,"margin":[0.00039669419825077057,0.0002157687214296168,0.9978863636092706,0.9985923653088408]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5568181872367859,"y":0.14746543765068054},{"x":0.6227272748947144,"y":0.14746543765068054},{"x":0.6227272748947144,"y":0.17204301059246063},{"x":0.5568181872367859,"y":0.17204301059246063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.5568181872367859,0.14746543765068054,0.6227272748947144,0.17204301059246063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431818127632141,"y":0.14746543765068054},{"x":0.5386363863945007,"y":0.14746543765068054},{"x":0.5386363863945007,"y":0.17204301059246063},{"x":0.4431818127632141,"y":0.17204301059246063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4431818127632141,0.14746543765068054,0.5386363863945007,0.17204301059246063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431818127632141,"y":0.14746543765068054},{"x":0.6227272748947144,"y":0.14746543765068054},{"x":0.6227272748947144,"y":0.17204301059246063},{"x":0.4431818127632141,"y":0.17204301059246063}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4381818127632141,0.14046543765068054,0.6277272748947144,0.17904301059246064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863636374473572,"y":0.27342548966407776},{"x":0.7568181753158569,"y":0.27342548966407776},{"x":0.7568181753158569,"y":0.29646697640419006},{"x":0.6863636374473572,"y":0.29646697640419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6863636374473572,0.27342548966407776,0.7568181753158569,0.29646697640419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045454740524292,"y":0.27342548966407776},{"x":0.668181836605072,"y":0.27342548966407776},{"x":0.668181836605072,"y":0.29646697640419006},{"x":0.6045454740524292,"y":0.29646697640419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.6045454740524292,0.27342548966407776,0.668181836605072,0.29646697640419006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045454740524292,"y":0.27342548966407776},{"x":0.7568181753158569,"y":0.27342548966407776},{"x":0.7568181753158569,"y":0.29646697640419006},{"x":0.6045454740524292,"y":0.29646697640419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5995454740524292,0.26642548966407775,0.7618181753158569,0.30346697640419007],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39772728085517883,"y":0.2688172161579132},{"x":0.4363636374473572,"y":0.26728111505508423},{"x":0.4386363625526428,"y":0.29032257199287415},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2918586730957031}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.39772728085517883,0.2688172161579132,0.4386363625526428,0.29032257199287415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.334090918302536,"y":0.2703533172607422},{"x":0.37727272510528564,"y":0.2688172161579132},{"x":0.3795454502105713,"y":0.2918586730957031},{"x":0.334090918302536,"y":0.2933947741985321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.334090918302536,0.2703533172607422,0.3795454502105713,0.2918586730957031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7386363744735718,"y":0.30568355321884155},{"x":0.7681818008422852,"y":0.3041474521160126},{"x":0.7681818008422852,"y":0.32872503995895386},{"x":0.7386363744735718,"y":0.32872503995895386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7386363744735718,0.30568355321884155,0.7681818008422852,0.32872503995895386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.675000011920929,"y":0.30568355321884155},{"x":0.7272727489471436,"y":0.30568355321884155},{"x":0.7295454740524292,"y":0.32872503995895386},{"x":0.675000011920929,"y":0.33026114106178284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.675000011920929,0.30568355321884155,0.7295454740524292,0.32872503995895386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581818163394928,"y":0.30721965432167053},{"x":0.6613636612892151,"y":0.30568355321884155},{"x":0.6613636612892151,"y":0.32872503995895386},{"x":0.5840908885002136,"y":0.33026114106178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.581818163394928,0.30721965432167053,0.6613636612892151,0.32872503995895386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.334090918302536,"y":0.2703533172607422},{"x":0.7659090757369995,"y":0.2626728117465973},{"x":0.7681818008422852,"y":0.32872503995895386},{"x":0.334090918302536,"y":0.3348694443702698}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.329090918302536,0.2633533172607422,0.7731818008422852,0.33572503995895386],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3840909004211426,"y":0.301075279712677},{"x":0.4909090995788574,"y":0.302611380815506},{"x":0.4909090995788574,"y":0.3271889388561249},{"x":0.3840909004211426,"y":0.3256528377532959}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.3840909004211426,0.301075279712677,0.4909090995788574,0.3271889388561249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136363625526428,"y":0.301075279712677},{"x":0.36818182468414307,"y":0.301075279712677},{"x":0.36818182468414307,"y":0.3256528377532959},{"x":0.3136363625526428,"y":0.3241167366504669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3136363625526428,0.301075279712677,0.36818182468414307,0.3256528377532959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26818183064460754,"y":0.299539178609848},{"x":0.3113636374473572,"y":0.301075279712677},{"x":0.30909091234207153,"y":0.3241167366504669},{"x":0.26818183064460754,"y":0.3241167366504669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.26818183064460754,0.299539178609848,0.30909091234207153,0.3241167366504669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977272629737854,"y":0.33640551567077637},{"x":0.7522727251052856,"y":0.3394777178764343},{"x":0.7477272748947144,"y":0.3640553057193756},{"x":0.6954545378684998,"y":0.36098310351371765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.6977272629737854,0.33640551567077637,0.7477272748947144,0.3640553057193756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6022727489471436,"y":0.3317972421646118},{"x":0.6909090876579285,"y":0.33640551567077637},{"x":0.6886363625526428,"y":0.36098310351371765},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3579109013080597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.6022727489471436,0.3317972421646118,0.6886363625526428,0.36098310351371765]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26818183064460754,"y":0.29800307750701904},{"x":0.7522727251052856,"y":0.3102918565273285},{"x":0.75,"y":0.3640553057193756},{"x":0.2659091055393219,"y":0.35176652669906616}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.26318183064460754,0.29100307750701904,0.755,0.3710553057193756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40454545617103577,"y":0.33026114106178284},{"x":0.4522727131843567,"y":0.3317972421646118},{"x":0.4522727131843567,"y":0.3563748002052307},{"x":0.40454545617103577,"y":0.35483869910240173}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حبیب","boundary":[0.40454545617103577,0.33026114106178284,0.4522727131843567,0.3563748002052307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.33026114106178284},{"x":0.3954545557498932,"y":0.33026114106178284},{"x":0.3954545557498932,"y":0.35483869910240173},{"x":0.375,"y":0.35483869910240173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.375,0.33026114106178284,0.3954545557498932,0.35483869910240173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136363625526428,"y":0.33026114106178284},{"x":0.3636363744735718,"y":0.33026114106178284},{"x":0.3636363744735718,"y":0.35483869910240173},{"x":0.3136363625526428,"y":0.35483869910240173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.3136363625526428,0.33026114106178284,0.3636363744735718,0.35483869910240173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5636363625526428,"y":0.3655914068222046},{"x":0.6136363744735718,"y":0.36712750792503357},{"x":0.6136363744735718,"y":0.3901689648628235},{"x":0.5613636374473572,"y":0.3886328637599945}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5636363625526428,0.3655914068222046,0.6136363744735718,0.3901689648628235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4840908944606781,"y":0.3640553057193756},{"x":0.550000011920929,"y":0.3655914068222046},{"x":0.550000011920929,"y":0.3886328637599945},{"x":0.48181816935539246,"y":0.3870967626571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.4840908944606781,0.3640553057193756,0.550000011920929,0.3886328637599945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.36251920461654663},{"x":0.47045454382896423,"y":0.3640553057193756},{"x":0.4681818187236786,"y":0.3870967626571655},{"x":0.4000000059604645,"y":0.38556066155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.4000000059604645,0.36251920461654663,0.4681818187236786,0.3870967626571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7090908885002136,"y":0.3963133692741394},{"x":0.7772727012634277,"y":0.3963133692741394},{"x":0.7772727012634277,"y":0.4208909273147583},{"x":0.7090908885002136,"y":0.4193548262119293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.7090908885002136,0.3963133692741394,0.7772727012634277,0.4208909273147583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668181836605072,"y":0.3947772681713104},{"x":0.6954545378684998,"y":0.3963133692741394},{"x":0.6954545378684998,"y":0.4193548262119293},{"x":0.668181836605072,"y":0.4193548262119293}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.668181836605072,0.3947772681713104,0.6954545378684998,0.4193548262119293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6545454263687134,"y":0.3947772681713104},{"x":0.6659091114997864,"y":0.3947772681713104},{"x":0.6636363863945007,"y":0.4193548262119293},{"x":0.6545454263687134,"y":0.4193548262119293}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6545454263687134,0.3947772681713104,0.6636363863945007,0.4193548262119293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954545736312866,"y":0.3947772681713104},{"x":0.6431818008422852,"y":0.3947772681713104},{"x":0.6431818008422852,"y":0.4193548262119293},{"x":0.5954545736312866,"y":0.41781875491142273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.5954545736312866,0.3947772681713104,0.6431818008422852,0.4193548262119293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090909004211426,"y":0.3947772681713104},{"x":0.5886363387107849,"y":0.3947772681713104},{"x":0.5863636136054993,"y":0.4193548262119293},{"x":0.5090909004211426,"y":0.41781875491142273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سالارنیا","boundary":[0.5090909004211426,0.3947772681713104,0.5863636136054993,0.4193548262119293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886363744735718,"y":0.39324116706848145},{"x":0.49772727489471436,"y":0.39324116706848145},{"x":0.49772727489471436,"y":0.41781875491142273},{"x":0.4886363744735718,"y":0.41781875491142273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4886363744735718,0.39324116706848145,0.49772727489471436,0.41781875491142273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42954546213150024,"y":0.39324116706848145},{"x":0.4886363744735718,"y":0.39324116706848145},{"x":0.4886363744735718,"y":0.41781875491142273},{"x":0.42954546213150024,"y":0.41781875491142273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئول","boundary":[0.42954546213150024,0.39324116706848145,0.4886363744735718,0.41781875491142273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37272727489471436,"y":0.39324116706848145},{"x":0.4113636314868927,"y":0.39324116706848145},{"x":0.4113636314868927,"y":0.41628265380859375},{"x":0.37272727489471436,"y":0.41628265380859375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.37272727489471436,0.39324116706848145,0.4113636314868927,0.41628265380859375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34545454382896423,"y":0.39324116706848145},{"x":0.3545454442501068,"y":0.39324116706848145},{"x":0.3545454442501068,"y":0.41628265380859375},{"x":0.3431818187236786,"y":0.41628265380859375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34545454382896423,0.39324116706848145,0.3545454442501068,0.41628265380859375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25227272510528564,"y":0.39170506596565247},{"x":0.3386363685131073,"y":0.39324116706848145},{"x":0.3386363685131073,"y":0.41628265380859375},{"x":0.25,"y":0.41628265380859375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.25227272510528564,0.39170506596565247,0.3386363685131073,0.41628265380859375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23636363446712494,"y":0.39170506596565247},{"x":0.2454545497894287,"y":0.39170506596565247},{"x":0.2454545497894287,"y":0.41474655270576477},{"x":0.2340909093618393,"y":0.41474655270576477}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23636363446712494,0.39170506596565247,0.2454545497894287,0.41474655270576477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23636363446712494,"y":0.32872503995895386},{"x":0.7795454263687134,"y":0.3348694443702698},{"x":0.7772727012634277,"y":0.4224270284175873},{"x":0.2340909093618393,"y":0.41628265380859375}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23136363446712493,0.32172503995895385,0.7822727012634277,0.4294270284175873],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831818163394928,"y":0.5929339528083801},{"x":0.9227272868156433,"y":0.5913978219032288},{"x":0.9227272868156433,"y":0.6082949042320251},{"x":0.831818163394928,"y":0.6113671064376831}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.831818163394928,0.5929339528083801,0.9227272868156433,0.6082949042320251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831818163394928,"y":0.5929339528083801},{"x":0.9227272868156433,"y":0.5913978219032288},{"x":0.9227272868156433,"y":0.6082949042320251},{"x":0.831818163394928,"y":0.6113671064376831}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.826818163394928,0.5859339528083801,0.9277272868156433,0.6152949042320252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8931818008422852,"y":0.6298003196716309},{"x":0.9204545617103577,"y":0.6298003196716309},{"x":0.9204545617103577,"y":0.6559139490127563},{"x":0.8931818008422852,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8931818008422852,0.6298003196716309,0.9204545617103577,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8477272987365723,"y":0.6313363909721375},{"x":0.8863636255264282,"y":0.6313363909721375},{"x":0.8863636255264282,"y":0.6559139490127563},{"x":0.8477272987365723,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8477272987365723,0.6313363909721375,0.8863636255264282,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681818008422852,"y":0.6282641887664795},{"x":0.7795454263687134,"y":0.6282641887664795},{"x":0.7795454263687134,"y":0.6543778777122498},{"x":0.7681818008422852,"y":0.6543778777122498}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7681818008422852,0.6282641887664795,0.7795454263687134,0.6543778777122498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6613636612892151,"y":0.6282641887664795},{"x":0.75,"y":0.6282641887664795},{"x":0.75,"y":0.6543778777122498},{"x":0.6613636612892151,"y":0.6543778777122498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانسهای","boundary":[0.6613636612892151,0.6282641887664795,0.75,0.6543778777122498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5886363387107849,"y":0.6282641887664795},{"x":0.6386363506317139,"y":0.6282641887664795},{"x":0.6386363506317139,"y":0.6559139490127563},{"x":0.5886363387107849,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.5886363387107849,0.6282641887664795,0.6386363506317139,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4840908944606781,"y":0.6282641887664795},{"x":0.5636363625526428,"y":0.6282641887664795},{"x":0.5636363625526428,"y":0.6559139490127563},{"x":0.4840908944606781,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.4840908944606781,0.6282641887664795,0.5636363625526428,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46590909361839294,"y":0.6282641887664795},{"x":0.47727271914482117,"y":0.6282641887664795},{"x":0.47727271914482117,"y":0.6559139490127563},{"x":0.46590909361839294,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46590909361839294,0.6282641887664795,0.47727271914482117,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3795454502105713,"y":0.6282641887664795},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6282641887664795},{"x":0.4545454680919647,"y":0.6559139490127563},{"x":0.3795454502105713,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.3795454502105713,0.6282641887664795,0.4545454680919647,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33181819319725037,"y":0.6282641887664795},{"x":0.3659090995788574,"y":0.6282641887664795},{"x":0.3659090995788574,"y":0.6559139490127563},{"x":0.33181819319725037,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.33181819319725037,0.6282641887664795,0.3659090995788574,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3022727370262146,"y":0.6282641887664795},{"x":0.3136363625526428,"y":0.6282641887664795},{"x":0.3136363625526428,"y":0.6559139490127563},{"x":0.3022727370262146,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3022727370262146,0.6282641887664795,0.3136363625526428,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545454502105713,"y":0.6282641887664795},{"x":0.2954545319080353,"y":0.6282641887664795},{"x":0.2954545319080353,"y":0.6559139490127563},{"x":0.2545454502105713,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.2545454502105713,0.6282641887664795,0.2954545319080353,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23863635957241058,"y":0.6298003196716309},{"x":0.25,"y":0.6298003196716309},{"x":0.25,"y":0.6559139490127563},{"x":0.23863635957241058,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23863635957241058,0.6298003196716309,0.25,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17954544723033905,"y":0.6298003196716309},{"x":0.23181818425655365,"y":0.6298003196716309},{"x":0.23181818425655365,"y":0.6559139490127563},{"x":0.17954544723033905,"y":0.6559139490127563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.17954544723033905,0.6298003196716309,0.23181818425655365,0.6559139490127563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8818181753158569,"y":0.6620583534240723},{"x":0.9204545617103577,"y":0.6620583534240723},{"x":0.9227272868156433,"y":0.6866359710693359},{"x":0.8840909004211426,"y":0.6866359710693359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8818181753158569,0.6620583534240723,0.9227272868156433,0.6866359710693359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17954544723033905,"y":0.6282641887664795},{"x":0.9227272868156433,"y":0.6267281174659729},{"x":0.9227272868156433,"y":0.6866359710693359},{"x":0.17954544723033905,"y":0.6881720423698425}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.17454544723033905,0.6212641887664795,0.9277272868156433,0.6936359710693359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.6682027578353882},{"x":0.7818182110786438,"y":0.6682027578353882},{"x":0.7818182110786438,"y":0.6927803158760071},{"x":0.7727272510528564,"y":0.6927803158760071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7727272510528564,0.6682027578353882,0.7818182110786438,0.6927803158760071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022727131843567,"y":0.6682027578353882},{"x":0.7522727251052856,"y":0.6682027578353882},{"x":0.7522727251052856,"y":0.6927803158760071},{"x":0.7022727131843567,"y":0.6927803158760071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.7022727131843567,0.6682027578353882,0.7522727251052856,0.6927803158760071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386363506317139,"y":0.6697388887405396},{"x":0.6863636374473572,"y":0.6697388887405396},{"x":0.6863636374473572,"y":0.6927803158760071},{"x":0.6386363506317139,"y":0.6927803158760071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میرزا","boundary":[0.6386363506317139,0.6697388887405396,0.6863636374473572,0.6927803158760071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318181753158569,"y":0.6697388887405396},{"x":0.6431818008422852,"y":0.6697388887405396},{"x":0.6431818008422852,"y":0.6927803158760071},{"x":0.6318181753158569,"y":0.6927803158760071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6318181753158569,0.6697388887405396,0.6431818008422852,0.6927803158760071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5727272629737854,"y":0.6697388887405396},{"x":0.6272727251052856,"y":0.6697388887405396},{"x":0.6272727251052856,"y":0.6927803158760071},{"x":0.5727272629737854,"y":0.6927803158760071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5727272629737854,0.6697388887405396,0.6272727251052856,0.6927803158760071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886363744735718,"y":0.6697388887405396},{"x":0.5636363625526428,"y":0.6697388887405396},{"x":0.5636363625526428,"y":0.6927803158760071},{"x":0.4886363744735718,"y":0.6927803158760071}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سفیدکن","boundary":[0.4886363744735718,0.6697388887405396,0.5636363625526428,0.6927803158760071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749999940395355,"y":0.6697388887405396},{"x":0.4840908944606781,"y":0.6697388887405396},{"x":0.4840908944606781,"y":0.6927803158760071},{"x":0.4749999940395355,"y":0.6927803158760071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4749999940395355,0.6697388887405396,0.4840908944606781,0.6927803158760071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.415909081697464,"y":0.6697388887405396},{"x":0.47045454382896423,"y":0.6697388887405396},{"x":0.47045454382896423,"y":0.6927803158760071},{"x":0.415909081697464,"y":0.6927803158760071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لطيفه","boundary":[0.415909081697464,0.6697388887405396,0.47045454382896423,0.6927803158760071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3431818187236786,"y":0.6697388887405396},{"x":0.41363635659217834,"y":0.6697388887405396},{"x":0.41363635659217834,"y":0.6943164467811584},{"x":0.3431818187236786,"y":0.6943164467811584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.3431818187236786,0.6697388887405396,0.41363635659217834,0.6943164467811584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9045454263687134,"y":0.701996922492981},{"x":0.925000011920929,"y":0.701996922492981},{"x":0.925000011920929,"y":0.7281106114387512},{"x":0.9045454263687134,"y":0.7281106114387512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.9045454263687134,0.701996922492981,0.925000011920929,0.7281106114387512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159090876579285,"y":0.701996922492981},{"x":0.8999999761581421,"y":0.701996922492981},{"x":0.9022727012634277,"y":0.7281106114387512},{"x":0.8181818127632141,"y":0.7281106114387512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8159090876579285,0.701996922492981,0.9022727012634277,0.7281106114387512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.701996922492981},{"x":0.7818182110786438,"y":0.701996922492981},{"x":0.7840909361839294,"y":0.7281106114387512},{"x":0.7727272510528564,"y":0.7281106114387512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7727272510528564,0.701996922492981,0.7840909361839294,0.7281106114387512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6795454621315002,"y":0.7035330533981323},{"x":0.7545454502105713,"y":0.701996922492981},{"x":0.7545454502105713,"y":0.7281106114387512},{"x":0.6795454621315002,"y":0.7281106114387512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6795454621315002,0.7035330533981323,0.7545454502105713,0.7281106114387512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954545736312866,"y":0.7035330533981323},{"x":0.6772727370262146,"y":0.7035330533981323},{"x":0.6772727370262146,"y":0.7296466827392578},{"x":0.5954545736312866,"y":0.7296466827392578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5954545736312866,0.7035330533981323,0.6772727370262146,0.7296466827392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113636255264282,"y":0.7035330533981323},{"x":0.574999988079071,"y":0.7035330533981323},{"x":0.574999988079071,"y":0.7296466827392578},{"x":0.5113636255264282,"y":0.7296466827392578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5113636255264282,0.7035330533981323,0.574999988079071,0.7296466827392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4954545497894287,"y":0.7035330533981323},{"x":0.5068181753158569,"y":0.7035330533981323},{"x":0.5068181753158569,"y":0.7296466827392578},{"x":0.4954545497894287,"y":0.7296466827392578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4954545497894287,0.7035330533981323,0.5068181753158569,0.7296466827392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44090908765792847,"y":0.7035330533981323},{"x":0.4840908944606781,"y":0.7035330533981323},{"x":0.4840908944606781,"y":0.7296466827392578},{"x":0.44090908765792847,"y":0.7311828136444092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.44090908765792847,0.7035330533981323,0.4840908944606781,0.7296466827392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8863636255264282,"y":0.7419354915618896},{"x":0.9227272868156433,"y":0.7419354915618896},{"x":0.9227272868156433,"y":0.7634408473968506},{"x":0.8863636255264282,"y":0.7634408473968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8863636255264282,0.7419354915618896,0.9227272868156433,0.7634408473968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8181818127632141,"y":0.7419354915618896},{"x":0.875,"y":0.7419354915618896},{"x":0.875,"y":0.7634408473968506},{"x":0.8181818127632141,"y":0.7634408473968506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8181818127632141,0.7419354915618896,0.875,0.7634408473968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.7434715628623962},{"x":0.7818182110786438,"y":0.7434715628623962},{"x":0.7818182110786438,"y":0.7634408473968506},{"x":0.7727272510528564,"y":0.7634408473968506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7727272510528564,0.7434715628623962,0.7818182110786438,0.7634408473968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6954545378684998,"y":0.7434715628623962},{"x":0.7477272748947144,"y":0.7419354915618896},{"x":0.7477272748947144,"y":0.7634408473968506},{"x":0.6954545378684998,"y":0.7634408473968506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۵","boundary":[0.6954545378684998,0.7434715628623962,0.7477272748947144,0.7634408473968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8795454502105713,"y":0.780337929725647},{"x":0.925000011920929,"y":0.780337929725647},{"x":0.925000011920929,"y":0.8018433451652527},{"x":0.8795454502105713,"y":0.8018433451652527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8795454502105713,0.780337929725647,0.925000011920929,0.8018433451652527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8227272629737854,"y":0.7788018584251404},{"x":0.8590909242630005,"y":0.7788018584251404},{"x":0.8590909242630005,"y":0.8018433451652527},{"x":0.8227272629737854,"y":0.8018433451652527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8227272629737854,0.7788018584251404,0.8590909242630005,0.8018433451652527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.7788018584251404},{"x":0.7818182110786438,"y":0.7788018584251404},{"x":0.7818182110786438,"y":0.8018433451652527},{"x":0.7727272510528564,"y":0.8018433451652527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7727272510528564,0.7788018584251404,0.7818182110786438,0.8018433451652527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295454740524292,"y":0.7788018584251404},{"x":0.7522727251052856,"y":0.7788018584251404},{"x":0.7522727251052856,"y":0.8018433451652527},{"x":0.7295454740524292,"y":0.8018433451652527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7295454740524292,0.7788018584251404,0.7522727251052856,0.8018433451652527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8818181753158569,"y":0.8172042965888977},{"x":0.9204545617103577,"y":0.8187404274940491},{"x":0.9204545617103577,"y":0.8387096524238586},{"x":0.8818181753158569,"y":0.837173581123352}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8818181753158569,0.8172042965888977,0.9204545617103577,0.8387096524238586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7749999761581421,"y":0.8187404274940491},{"x":0.7818182110786438,"y":0.8187404274940491},{"x":0.7818182110786438,"y":0.8356375098228455},{"x":0.7749999761581421,"y":0.8356375098228455}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7749999761581421,0.8187404274940491,0.7818182110786438,0.8356375098228455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6954545378684998,"y":0.8172042965888977},{"x":0.7522727251052856,"y":0.8172042965888977},{"x":0.7522727251052856,"y":0.8356375098228455},{"x":0.6954545378684998,"y":0.8356375098228455}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.6954545378684998,0.8172042965888977,0.7522727251052856,0.8356375098228455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6522727012634277,"y":0.8172042965888977},{"x":0.6818181872367859,"y":0.8172042965888977},{"x":0.6818181872367859,"y":0.8356375098228455},{"x":0.6522727012634277,"y":0.8341013789176941}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6522727012634277,0.8172042965888977,0.6818181872367859,0.8356375098228455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8477272987365723,"y":0.8509984612464905},{"x":0.9159091114997864,"y":0.8509984612464905},{"x":0.9159091114997864,"y":0.8740399479866028},{"x":0.8477272987365723,"y":0.8740399479866028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.8477272987365723,0.8509984612464905,0.9159091114997864,0.8740399479866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.8509984612464905},{"x":0.7818182110786438,"y":0.8509984612464905},{"x":0.7818182110786438,"y":0.8740399479866028},{"x":0.7727272510528564,"y":0.8740399479866028}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7727272510528564,0.8509984612464905,0.7818182110786438,0.8740399479866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7204545736312866,"y":0.8509984612464905},{"x":0.7522727251052856,"y":0.8509984612464905},{"x":0.7522727251052856,"y":0.8740399479866028},{"x":0.7204545736312866,"y":0.8740399479866028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیک","boundary":[0.7204545736312866,0.8509984612464905,0.7522727251052856,0.8740399479866028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6636363863945007,"y":0.8509984612464905},{"x":0.7045454382896423,"y":0.8509984612464905},{"x":0.7045454382896423,"y":0.8740399479866028},{"x":0.6636363863945007,"y":0.8740399479866028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6636363863945007,0.8509984612464905,0.7045454382896423,0.8740399479866028]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8878648281097412},{"x":0.9227272868156433,"y":0.8894008994102478},{"x":0.9204545617103577,"y":0.9093701839447021},{"x":0.875,"y":0.9093701839447021}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"قیمت","boundary":[0.875,0.8878648281097412,0.9204545617103577,0.9093701839447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7749999761581421,"y":0.8909370303153992},{"x":0.7818182110786438,"y":0.8909370303153992},{"x":0.7818182110786438,"y":0.9093701839447021},{"x":0.7749999761581421,"y":0.9093701839447021}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7749999761581421,0.8909370303153992,0.7818182110786438,0.9093701839447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863636374473572,"y":0.8909370303153992},{"x":0.7454545497894287,"y":0.8909370303153992},{"x":0.7454545497894287,"y":0.9093701839447021},{"x":0.6863636374473572,"y":0.9093701839447021}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰","boundary":[0.6863636374473572,0.8909370303153992,0.7454545497894287,0.9093701839447021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6522727012634277,"y":0.8909370303153992},{"x":0.6818181872367859,"y":0.8909370303153992},{"x":0.6818181872367859,"y":0.9093701839447021},{"x":0.6522727012634277,"y":0.9093701839447021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6522727012634277,0.8909370303153992,0.6818181872367859,0.9093701839447021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3431818187236786,"y":0.6682027578353882},{"x":0.925000011920929,"y":0.6682027578353882},{"x":0.925000011920929,"y":0.9093701839447021},{"x":0.3431818187236786,"y":0.9109063148498535}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3381818187236786,0.6612027578353882,0.930000011920929,0.9163701839447022],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/xzXVsRZHBowAztNC.jpg","blurred":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/IPyxSYbQuHzkorHc.jpg","webpSec":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/MamLhmVNWMKtJZXV-sec.webp"},"info":{"width":440,"height":649,"margin":[0.0003243801498954946,0.0008557837887427473,0.9978915288936008,0.9985409744979789]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8795454502105713,"y":0.562403678894043},{"x":0.8909090757369995,"y":0.562403678894043},{"x":0.8909090757369995,"y":0.5901386737823486},{"x":0.8795454502105713,"y":0.5901386737823486}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8795454502105713,0.562403678894043,0.8909090757369995,0.5901386737823486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8204545378684998,"y":0.562403678894043},{"x":0.8704545497894287,"y":0.562403678894043},{"x":0.8704545497894287,"y":0.5901386737823486},{"x":0.8204545378684998,"y":0.5901386737823486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.8204545378684998,0.562403678894043,0.8704545497894287,0.5901386737823486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045454621315002,"y":0.562403678894043},{"x":0.8159090876579285,"y":0.562403678894043},{"x":0.8159090876579285,"y":0.5901386737823486},{"x":0.8045454621315002,"y":0.5901386737823486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8045454621315002,0.562403678894043,0.8159090876579285,0.5901386737823486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7522727251052856,"y":0.562403678894043},{"x":0.793181836605072,"y":0.562403678894043},{"x":0.793181836605072,"y":0.5901386737823486},{"x":0.7522727251052856,"y":0.5901386737823486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.7522727251052856,0.562403678894043,0.793181836605072,0.5901386737823486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668181836605072,"y":0.562403678894043},{"x":0.7272727489471436,"y":0.562403678894043},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5901386737823486},{"x":0.668181836605072,"y":0.5901386737823486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.668181836605072,0.562403678894043,0.7272727489471436,0.5901386737823486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454545259475708,"y":0.562403678894043},{"x":0.6613636612892151,"y":0.562403678894043},{"x":0.6613636612892151,"y":0.5901386737823486},{"x":0.6454545259475708,"y":0.5901386737823486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6454545259475708,0.562403678894043,0.6613636612892151,0.5901386737823486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454545259475708,"y":0.562403678894043},{"x":0.8909090757369995,"y":0.562403678894043},{"x":0.8909090757369995,"y":0.5901386737823486},{"x":0.6454545259475708,"y":0.5901386737823486}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6404545259475708,0.555403678894043,0.8959090757369995,0.5971386737823486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8818181753158569,"y":0.6009244918823242},{"x":0.8931818008422852,"y":0.6009244918823242},{"x":0.8931818008422852,"y":0.6302003264427185},{"x":0.8818181753158569,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8818181753158569,0.6009244918823242,0.8931818008422852,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8159090876579285,"y":0.6009244918823242},{"x":0.8772727251052856,"y":0.6009244918823242},{"x":0.8772727251052856,"y":0.6302003264427185},{"x":0.8159090876579285,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.8159090876579285,0.6009244918823242,0.8772727251052856,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7409090995788574,"y":0.6009244918823242},{"x":0.8045454621315002,"y":0.6009244918823242},{"x":0.8045454621315002,"y":0.6302003264427185},{"x":0.7409090995788574,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.7409090995788574,0.6009244918823242,0.8045454621315002,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6613636612892151,"y":0.6009244918823242},{"x":0.7386363744735718,"y":0.6009244918823242},{"x":0.7386363744735718,"y":0.6302003264427185},{"x":0.6613636612892151,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6613636612892151,0.6009244918823242,0.7386363744735718,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581818163394928,"y":0.6009244918823242},{"x":0.6613636612892151,"y":0.6009244918823242},{"x":0.6613636612892151,"y":0.6302003264427185},{"x":0.581818163394928,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.581818163394928,0.6009244918823242,0.6613636612892151,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4954545497894287,"y":0.6009244918823242},{"x":0.5613636374473572,"y":0.6009244918823242},{"x":0.5613636374473572,"y":0.6302003264427185},{"x":0.4954545497894287,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4954545497894287,0.6009244918823242,0.5613636374473572,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749999940395355,"y":0.6009244918823242},{"x":0.4886363744735718,"y":0.6009244918823242},{"x":0.4886363744735718,"y":0.6302003264427185},{"x":0.4749999940395355,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4749999940395355,0.6009244918823242,0.4886363744735718,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4272727370262146,"y":0.6009244918823242},{"x":0.4727272689342499,"y":0.6009244918823242},{"x":0.4727272689342499,"y":0.6302003264427185},{"x":0.4272727370262146,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4272727370262146,0.6009244918823242,0.4727272689342499,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659090995788574,"y":0.6009244918823242},{"x":0.40909090638160706,"y":0.6009244918823242},{"x":0.40909090638160706,"y":0.6302003264427185},{"x":0.3659090995788574,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.3659090995788574,0.6009244918823242,0.40909090638160706,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136363625526428,"y":0.6009244918823242},{"x":0.3545454442501068,"y":0.6009244918823242},{"x":0.3545454442501068,"y":0.6302003264427185},{"x":0.3136363625526428,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.3136363625526428,0.6009244918823242,0.3545454442501068,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2590909004211426,"y":0.6009244918823242},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6009244918823242},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6302003264427185},{"x":0.2590909004211426,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.2590909004211426,0.6009244918823242,0.30000001192092896,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19090908765792847,"y":0.6009244918823242},{"x":0.2454545497894287,"y":0.6009244918823242},{"x":0.2454545497894287,"y":0.6302003264427185},{"x":0.19090908765792847,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.19090908765792847,0.6009244918823242,0.2454545497894287,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15454545617103577,"y":0.6009244918823242},{"x":0.17045454680919647,"y":0.6009244918823242},{"x":0.17045454680919647,"y":0.6302003264427185},{"x":0.15454545617103577,"y":0.6302003264427185}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.15454545617103577,0.6009244918823242,0.17045454680919647,0.6302003264427185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9090909361839294,"y":0.6425269842147827},{"x":0.9227272868156433,"y":0.6425269842147827},{"x":0.9227272868156433,"y":0.6671802997589111},{"x":0.9090909361839294,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.9090909361839294,0.6425269842147827,0.9227272868156433,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295454382896423,"y":0.6425269842147827},{"x":0.9022727012634277,"y":0.6425269842147827},{"x":0.9022727012634277,"y":0.6671802997589111},{"x":0.8295454382896423,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشتیبانی","boundary":[0.8295454382896423,0.6425269842147827,0.9022727012634277,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7749999761581421,"y":0.6425269842147827},{"x":0.8136363625526428,"y":0.6425269842147827},{"x":0.8136363625526428,"y":0.6671802997589111},{"x":0.7749999761581421,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7749999761581421,0.6425269842147827,0.8136363625526428,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7204545736312866,"y":0.6425269842147827},{"x":0.7613636255264282,"y":0.6425269842147827},{"x":0.7613636255264282,"y":0.6671802997589111},{"x":0.7204545736312866,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبه","boundary":[0.7204545736312866,0.6425269842147827,0.7613636255264282,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6886363625526428,"y":0.6425269842147827},{"x":0.7136363387107849,"y":0.6425269842147827},{"x":0.7136363387107849,"y":0.6671802997589111},{"x":0.6886363625526428,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6886363625526428,0.6425269842147827,0.7136363387107849,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6477272510528564,"y":0.6425269842147827},{"x":0.6818181872367859,"y":0.6425269842147827},{"x":0.6818181872367859,"y":0.6671802997589111},{"x":0.6477272510528564,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6477272510528564,0.6425269842147827,0.6818181872367859,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5727272629737854,"y":0.6425269842147827},{"x":0.6409090757369995,"y":0.6425269842147827},{"x":0.6409090757369995,"y":0.6671802997589111},{"x":0.5727272629737854,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکانات","boundary":[0.5727272629737854,0.6425269842147827,0.6409090757369995,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113636255264282,"y":0.6425269842147827},{"x":0.5545454621315002,"y":0.6425269842147827},{"x":0.5545454621315002,"y":0.6671802997589111},{"x":0.5113636255264282,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5113636255264282,0.6425269842147827,0.5545454621315002,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749999940395355,"y":0.6425269842147827},{"x":0.5045454502105713,"y":0.6425269842147827},{"x":0.5045454502105713,"y":0.6671802997589111},{"x":0.4749999940395355,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.4749999940395355,0.6425269842147827,0.5045454502105713,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43409091234207153,"y":0.6425269842147827},{"x":0.4681818187236786,"y":0.6425269842147827},{"x":0.4681818187236786,"y":0.6671802997589111},{"x":0.43409091234207153,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.43409091234207153,0.6425269842147827,0.4681818187236786,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36818182468414307,"y":0.6425269842147827},{"x":0.4204545319080353,"y":0.6425269842147827},{"x":0.4204545319080353,"y":0.6671802997589111},{"x":0.36818182468414307,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.36818182468414307,0.6425269842147827,0.4204545319080353,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136363625526428,"y":0.6425269842147827},{"x":0.36136364936828613,"y":0.6425269842147827},{"x":0.36136364936828613,"y":0.6671802997589111},{"x":0.3136363625526428,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.3136363625526428,0.6425269842147827,0.36136364936828613,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27954545617103577,"y":0.6425269842147827},{"x":0.30909091234207153,"y":0.6425269842147827},{"x":0.30909091234207153,"y":0.6671802997589111},{"x":0.27954545617103577,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.27954545617103577,0.6425269842147827,0.30909091234207153,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18636363744735718,"y":0.6425269842147827},{"x":0.2659091055393219,"y":0.6425269842147827},{"x":0.2659091055393219,"y":0.6671802997589111},{"x":0.18636363744735718,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.18636363744735718,0.6425269842147827,0.2659091055393219,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.6425269842147827},{"x":0.17045454680919647,"y":0.6425269842147827},{"x":0.17045454680919647,"y":0.6671802997589111},{"x":0.15000000596046448,"y":0.6671802997589111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.15000000596046448,0.6425269842147827,0.17045454680919647,0.6671802997589111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9068182110786438,"y":0.6825885772705078},{"x":0.9204545617103577,"y":0.6825885772705078},{"x":0.9204545617103577,"y":0.7057010531425476},{"x":0.9068182110786438,"y":0.7057010531425476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.9068182110786438,0.6825885772705078,0.9204545617103577,0.7057010531425476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8613636493682861,"y":0.6825885772705078},{"x":0.8977272510528564,"y":0.6825885772705078},{"x":0.8977272510528564,"y":0.7057010531425476},{"x":0.8613636493682861,"y":0.7057010531425476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.8613636493682861,0.6825885772705078,0.8977272510528564,0.7057010531425476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8272727131843567,"y":0.6825885772705078},{"x":0.8477272987365723,"y":0.6825885772705078},{"x":0.8477272987365723,"y":0.7057010531425476},{"x":0.8272727131843567,"y":0.7057010531425476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8272727131843567,0.6825885772705078,0.8477272987365723,0.7057010531425476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6825885772705078},{"x":0.8159090876579285,"y":0.6825885772705078},{"x":0.8159090876579285,"y":0.7057010531425476},{"x":0.75,"y":0.7057010531425476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرمایند","boundary":[0.75,0.6825885772705078,0.8159090876579285,0.7057010531425476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7386363744735718,"y":0.6825885772705078},{"x":0.7477272748947144,"y":0.6825885772705078},{"x":0.7477272748947144,"y":0.7057010531425476},{"x":0.7386363744735718,"y":0.7057010531425476}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7386363744735718,0.6825885772705078,0.7477272748947144,0.7057010531425476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.6009244918823242},{"x":0.9227272868156433,"y":0.6009244918823242},{"x":0.9227272868156433,"y":0.7057010531425476},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7057010531425476}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14500000596046447,0.5939244918823242,0.9277272868156433,0.7127010531425476],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.7211093902587891},{"x":0.8863636255264282,"y":0.7211093902587891},{"x":0.8863636255264282,"y":0.7473035454750061},{"x":0.875,"y":0.7473035454750061}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.875,0.7211093902587891,0.8863636255264282,0.7473035454750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.7211093902587891},{"x":0.8704545497894287,"y":0.7211093902587891},{"x":0.8704545497894287,"y":0.7473035454750061},{"x":0.800000011920929,"y":0.7473035454750061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.800000011920929,0.7211093902587891,0.8704545497894287,0.7473035454750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295454740524292,"y":0.7211093902587891},{"x":0.7863636612892151,"y":0.7211093902587891},{"x":0.7863636612892151,"y":0.7473035454750061},{"x":0.7295454740524292,"y":0.7473035454750061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.7295454740524292,0.7211093902587891,0.7863636612892151,0.7473035454750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386363506317139,"y":0.7211093902587891},{"x":0.7159090638160706,"y":0.7211093902587891},{"x":0.7159090638160706,"y":0.7473035454750061},{"x":0.6386363506317139,"y":0.7457627058029175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.6386363506317139,0.7211093902587891,0.7159090638160706,0.7473035454750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5545454621315002,"y":0.7195685505867004},{"x":0.6227272748947144,"y":0.7211093902587891},{"x":0.6227272748947144,"y":0.7457627058029175},{"x":0.5545454621315002,"y":0.7457627058029175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5545454621315002,0.7195685505867004,0.6227272748947144,0.7457627058029175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49772727489471436,"y":0.7195685505867004},{"x":0.5409091114997864,"y":0.7195685505867004},{"x":0.5409091114997864,"y":0.7457627058029175},{"x":0.49772727489471436,"y":0.7457627058029175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.49772727489471436,0.7195685505867004,0.5409091114997864,0.7457627058029175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431818127632141,"y":0.7195685505867004},{"x":0.4795454442501068,"y":0.7195685505867004},{"x":0.4795454442501068,"y":0.7457627058029175},{"x":0.4431818127632141,"y":0.7457627058029175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.4431818127632141,0.7195685505867004,0.4795454442501068,0.7457627058029175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3909091055393219,"y":0.7195685505867004},{"x":0.42500001192092896,"y":0.7195685505867004},{"x":0.42500001192092896,"y":0.7457627058029175},{"x":0.3909091055393219,"y":0.7457627058029175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3909091055393219,0.7195685505867004,0.42500001192092896,0.7457627058029175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3295454680919647,"y":0.7195685505867004},{"x":0.3704545497894287,"y":0.7195685505867004},{"x":0.3704545497894287,"y":0.7457627058029175},{"x":0.3295454680919647,"y":0.7457627058029175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.3295454680919647,0.7195685505867004,0.3704545497894287,0.7457627058029175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2818181812763214,"y":0.7195685505867004},{"x":0.30909091234207153,"y":0.7195685505867004},{"x":0.30909091234207153,"y":0.7457627058029175},{"x":0.2818181812763214,"y":0.7457627058029175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2818181812763214,0.7195685505867004,0.30909091234207153,0.7457627058029175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15909090638160706,"y":0.7195685505867004},{"x":0.2750000059604645,"y":0.7195685505867004},{"x":0.2750000059604645,"y":0.7457627058029175},{"x":0.15909090638160706,"y":0.7457627058029175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهنمودهای","boundary":[0.15909090638160706,0.7195685505867004,0.2750000059604645,0.7457627058029175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522727489471436,"y":0.7596302032470703},{"x":0.9227272868156433,"y":0.7596302032470703},{"x":0.9227272868156433,"y":0.7858243584632874},{"x":0.8522727489471436,"y":0.7858243584632874}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سازنده","boundary":[0.8522727489471436,0.7596302032470703,0.9227272868156433,0.7858243584632874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7954545617103577,"y":0.7596302032470703},{"x":0.8477272987365723,"y":0.7596302032470703},{"x":0.8477272987365723,"y":0.7858243584632874},{"x":0.7954545617103577,"y":0.7858243584632874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.7954545617103577,0.7596302032470703,0.8477272987365723,0.7858243584632874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7181817889213562,"y":0.7596302032470703},{"x":0.7818182110786438,"y":0.7596302032470703},{"x":0.7818182110786438,"y":0.7858243584632874},{"x":0.7181817889213562,"y":0.7858243584632874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همواره","boundary":[0.7181817889213562,0.7596302032470703,0.7818182110786438,0.7858243584632874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386363506317139,"y":0.7596302032470703},{"x":0.7136363387107849,"y":0.7596302032470703},{"x":0.7136363387107849,"y":0.7858243584632874},{"x":0.6386363506317139,"y":0.7858243584632874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشنگر","boundary":[0.6386363506317139,0.7596302032470703,0.7136363387107849,0.7858243584632874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068181991577148,"y":0.7596302032470703},{"x":0.6295454502105713,"y":0.7596302032470703},{"x":0.6295454502105713,"y":0.7858243584632874},{"x":0.6068181991577148,"y":0.7858243584632874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6068181991577148,0.7596302032470703,0.6295454502105713,0.7858243584632874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5840908885002136,"y":0.7596302032470703},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7596302032470703},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7858243584632874},{"x":0.5840908885002136,"y":0.7858243584632874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5840908885002136,0.7596302032470703,0.6000000238418579,0.7858243584632874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5568181872367859,"y":0.7596302032470703},{"x":0.5772727131843567,"y":0.7596302032470703},{"x":0.5772727131843567,"y":0.7858243584632874},{"x":0.5568181872367859,"y":0.7858243584632874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5568181872367859,0.7596302032470703,0.5772727131843567,0.7858243584632874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49772727489471436,"y":0.7596302032470703},{"x":0.543181836605072,"y":0.7596302032470703},{"x":0.543181836605072,"y":0.7858243584632874},{"x":0.49772727489471436,"y":0.7858243584632874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.49772727489471436,0.7596302032470703,0.543181836605072,0.7858243584632874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886363744735718,"y":0.7596302032470703},{"x":0.5,"y":0.7596302032470703},{"x":0.5,"y":0.7858243584632874},{"x":0.4886363744735718,"y":0.7858243584632874}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4886363744735718,0.7596302032470703,0.5,0.7858243584632874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15909090638160706,"y":0.7195685505867004},{"x":0.9227272868156433,"y":0.7211093902587891},{"x":0.9227272868156433,"y":0.787365198135376},{"x":0.15909090638160706,"y":0.7842835187911987}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15409090638160705,0.7125685505867004,0.9277272868156433,0.794365198135376],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.7966101765632629},{"x":0.8886363506317139,"y":0.7966101765632629},{"x":0.8886363506317139,"y":0.8258859515190125},{"x":0.875,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.875,0.7966101765632629,0.8886363506317139,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045454621315002,"y":0.7966101765632629},{"x":0.8704545497894287,"y":0.7966101765632629},{"x":0.8704545497894287,"y":0.8258859515190125},{"x":0.8045454621315002,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.8045454621315002,0.7966101765632629,0.8704545497894287,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7386363744735718,"y":0.7966101765632629},{"x":0.7954545617103577,"y":0.7966101765632629},{"x":0.7954545617103577,"y":0.8258859515190125},{"x":0.7386363744735718,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.7386363744735718,0.7966101765632629,0.7954545617103577,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6886363625526428,"y":0.7966101765632629},{"x":0.7318181991577148,"y":0.7966101765632629},{"x":0.7318181991577148,"y":0.8258859515190125},{"x":0.6886363625526428,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6886363625526428,0.7966101765632629,0.7318181991577148,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204545497894287,"y":0.7966101765632629},{"x":0.668181836605072,"y":0.7966101765632629},{"x":0.668181836605072,"y":0.8258859515190125},{"x":0.6204545497894287,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.6204545497894287,0.7966101765632629,0.668181836605072,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5909090638160706,"y":0.7966101765632629},{"x":0.6022727489471436,"y":0.7966101765632629},{"x":0.6022727489471436,"y":0.8258859515190125},{"x":0.5909090638160706,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5909090638160706,0.7966101765632629,0.6022727489471436,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7966101765632629},{"x":0.5840908885002136,"y":0.7966101765632629},{"x":0.5840908885002136,"y":0.8258859515190125},{"x":0.5,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیزیولوژی","boundary":[0.5,0.7966101765632629,0.5840908885002136,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42954546213150024,"y":0.7966101765632629},{"x":0.4749999940395355,"y":0.7966101765632629},{"x":0.4749999940395355,"y":0.8258859515190125},{"x":0.42954546213150024,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.42954546213150024,0.7966101765632629,0.4749999940395355,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3795454502105713,"y":0.7966101765632629},{"x":0.41818180680274963,"y":0.7966101765632629},{"x":0.41818180680274963,"y":0.8258859515190125},{"x":0.3795454502105713,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.3795454502105713,0.7966101765632629,0.41818180680274963,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3068181872367859,"y":0.7966101765632629},{"x":0.36818182468414307,"y":0.7966101765632629},{"x":0.36818182468414307,"y":0.8258859515190125},{"x":0.3068181872367859,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.3068181872367859,0.7966101765632629,0.36818182468414307,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24772727489471436,"y":0.7966101765632629},{"x":0.28409090638160706,"y":0.7966101765632629},{"x":0.28409090638160706,"y":0.8258859515190125},{"x":0.24772727489471436,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حاج","boundary":[0.24772727489471436,0.7966101765632629,0.28409090638160706,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18636363744735718,"y":0.7966101765632629},{"x":0.24772727489471436,"y":0.7966101765632629},{"x":0.24772727489471436,"y":0.8258859515190125},{"x":0.18636363744735718,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجاری","boundary":[0.18636363744735718,0.7966101765632629,0.24772727489471436,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15454545617103577,"y":0.7966101765632629},{"x":0.17045454680919647,"y":0.7966101765632629},{"x":0.17045454680919647,"y":0.8258859515190125},{"x":0.15454545617103577,"y":0.8258859515190125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.15454545617103577,0.7966101765632629,0.17045454680919647,0.8258859515190125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8977272510528564,"y":0.8382126092910767},{"x":0.9204545617103577,"y":0.8382126092910767},{"x":0.9204545617103577,"y":0.8644067645072937},{"x":0.8977272510528564,"y":0.8644067645072937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8977272510528564,0.8382126092910767,0.9204545617103577,0.8644067645072937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8545454740524292,"y":0.8382126092910767},{"x":0.8931818008422852,"y":0.8382126092910767},{"x":0.8931818008422852,"y":0.8644067645072937},{"x":0.8545454740524292,"y":0.8644067645072937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.8545454740524292,0.8382126092910767,0.8931818008422852,0.8644067645072937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886363863945007,"y":0.8382126092910767},{"x":0.8454545736312866,"y":0.8382126092910767},{"x":0.8454545736312866,"y":0.8628659248352051},{"x":0.7886363863945007,"y":0.8628659248352051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7886363863945007,0.8382126092910767,0.8454545736312866,0.8628659248352051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7272727489471436,"y":0.8382126092910767},{"x":0.7749999761581421,"y":0.8382126092910767},{"x":0.7749999761581421,"y":0.8628659248352051},{"x":0.7272727489471436,"y":0.8628659248352051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.7272727489471436,0.8382126092910767,0.7749999761581421,0.8628659248352051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431818008422852,"y":0.8382126092910767},{"x":0.7113636136054993,"y":0.8382126092910767},{"x":0.7113636136054993,"y":0.8628659248352051},{"x":0.6431818008422852,"y":0.8628659248352051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طرحهای","boundary":[0.6431818008422852,0.8382126092910767,0.7113636136054993,0.8628659248352051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.8366718292236328},{"x":0.625,"y":0.8382126092910767},{"x":0.625,"y":0.8628659248352051},{"x":0.550000011920929,"y":0.8628659248352051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.550000011920929,0.8366718292236328,0.625,0.8628659248352051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4522727131843567,"y":0.8366718292236328},{"x":0.5318182110786438,"y":0.8366718292236328},{"x":0.5318182110786438,"y":0.8628659248352051},{"x":0.4522727131843567,"y":0.8628659248352051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دلسوزانه","boundary":[0.4522727131843567,0.8366718292236328,0.5318182110786438,0.8628659248352051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4204545319080353,"y":0.8366718292236328},{"x":0.44090908765792847,"y":0.8366718292236328},{"x":0.44090908765792847,"y":0.8628659248352051},{"x":0.4204545319080353,"y":0.8628659248352051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4204545319080353,0.8366718292236328,0.44090908765792847,0.8628659248352051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38181817531585693,"y":0.8366718292236328},{"x":0.41363635659217834,"y":0.8366718292236328},{"x":0.41363635659217834,"y":0.8628659248352051},{"x":0.38181817531585693,"y":0.8628659248352051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.38181817531585693,0.8366718292236328,0.41363635659217834,0.8628659248352051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35227271914482117,"y":0.8366718292236328},{"x":0.37272727489471436,"y":0.8366718292236328},{"x":0.37272727489471436,"y":0.8628659248352051},{"x":0.35227271914482117,"y":0.8628659248352051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.35227271914482117,0.8366718292236328,0.37272727489471436,0.8628659248352051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3272727131843567,"y":0.8366718292236328},{"x":0.3477272689342499,"y":0.8366718292236328},{"x":0.3477272689342499,"y":0.8628659248352051},{"x":0.3272727131843567,"y":0.8628659248352051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3272727131843567,0.8366718292236328,0.3477272689342499,0.8628659248352051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2659091055393219,"y":0.8366718292236328},{"x":0.32045453786849976,"y":0.8366718292236328},{"x":0.32045453786849976,"y":0.8613251447677612},{"x":0.2659091055393219,"y":0.8613251447677612}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.2659091055393219,0.8366718292236328,0.32045453786849976,0.8613251447677612]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545454502105713,"y":0.8366718292236328},{"x":0.26363635063171387,"y":0.8366718292236328},{"x":0.26363635063171387,"y":0.8613251447677612},{"x":0.2545454502105713,"y":0.8613251447677612}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2545454502105713,0.8366718292236328,0.26363635063171387,0.8613251447677612]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15454545617103577,"y":0.7966101765632629},{"x":0.9204545617103577,"y":0.7966101765632629},{"x":0.9204545617103577,"y":0.8644067645072937},{"x":0.15454545617103577,"y":0.8644067645072937}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14954545617103576,0.7896101765632629,0.9254545617103577,0.8714067645072937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875,"y":0.8751925826072693},{"x":0.8863636255264282,"y":0.8751925826072693},{"x":0.8863636255264282,"y":0.9013867378234863},{"x":0.875,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.875,0.8751925826072693,0.8863636255264282,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8477272987365723,"y":0.8751925826072693},{"x":0.8590909242630005,"y":0.8751925826072693},{"x":0.8590909242630005,"y":0.9013867378234863},{"x":0.8477272987365723,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8477272987365723,0.8751925826072693,0.8590909242630005,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7772727012634277,"y":0.8751925826072693},{"x":0.8431817889213562,"y":0.8751925826072693},{"x":0.8431817889213562,"y":0.9013867378234863},{"x":0.7772727012634277,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.7772727012634277,0.8751925826072693,0.8431817889213562,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7045454382896423,"y":0.8751925826072693},{"x":0.7636363506317139,"y":0.8751925826072693},{"x":0.7636363506317139,"y":0.9013867378234863},{"x":0.7045454382896423,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.7045454382896423,0.8751925826072693,0.7636363506317139,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6545454263687134,"y":0.8751925826072693},{"x":0.699999988079071,"y":0.8751925826072693},{"x":0.699999988079071,"y":0.9013867378234863},{"x":0.6545454263687134,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6545454263687134,0.8751925826072693,0.699999988079071,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.574999988079071,"y":0.8751925826072693},{"x":0.6318181753158569,"y":0.8751925826072693},{"x":0.6318181753158569,"y":0.9013867378234863},{"x":0.574999988079071,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.574999988079071,0.8751925826072693,0.6318181753158569,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022727251052856,"y":0.8751925826072693},{"x":0.5636363625526428,"y":0.8751925826072693},{"x":0.5636363625526428,"y":0.9013867378234863},{"x":0.5022727251052856,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.5022727251052856,0.8751925826072693,0.5636363625526428,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4386363625526428,"y":0.8751925826072693},{"x":0.4840908944606781,"y":0.8751925826072693},{"x":0.4840908944606781,"y":0.9013867378234863},{"x":0.4386363625526428,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.4386363625526428,0.8751925826072693,0.4840908944606781,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3795454502105713,"y":0.8751925826072693},{"x":0.42500001192092896,"y":0.8751925826072693},{"x":0.42500001192092896,"y":0.9013867378234863},{"x":0.3795454502105713,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.3795454502105713,0.8751925826072693,0.42500001192092896,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2977272868156433,"y":0.8751925826072693},{"x":0.3659090995788574,"y":0.8751925826072693},{"x":0.3659090995788574,"y":0.9013867378234863},{"x":0.2977272868156433,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.2977272868156433,0.8751925826072693,0.3659090995788574,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1931818127632141,"y":0.8751925826072693},{"x":0.2772727310657501,"y":0.8751925826072693},{"x":0.2772727310657501,"y":0.9013867378234863},{"x":0.1931818127632141,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.1931818127632141,0.8751925826072693,0.2772727310657501,0.9013867378234863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14772726595401764,"y":0.8751925826072693},{"x":0.1818181872367859,"y":0.8751925826072693},{"x":0.1818181872367859,"y":0.9013867378234863},{"x":0.14772726595401764,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.14772726595401764,0.8751925826072693,0.1818181872367859,0.9013867378234863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14772726595401764,"y":0.8751925826072693},{"x":0.8863636255264282,"y":0.8751925826072693},{"x":0.8863636255264282,"y":0.9013867378234863},{"x":0.14772726595401764,"y":0.9013867378234863}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14272726595401763,0.8681925826072693,0.8913636255264282,0.9083867378234863],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8431817889213562,"y":0.9183359146118164},{"x":0.9204545617103577,"y":0.9183359146118164},{"x":0.9204545617103577,"y":0.9399075508117676},{"x":0.8431817889213562,"y":0.9399075508117676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربیات","boundary":[0.8431817889213562,0.9183359146118164,0.9204545617103577,0.9399075508117676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7477272748947144,"y":0.9183359146118164},{"x":0.8295454382896423,"y":0.9183359146118164},{"x":0.8295454382896423,"y":0.9399075508117676},{"x":0.7477272748947144,"y":0.938366711139679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفیدشان","boundary":[0.7477272748947144,0.9183359146118164,0.8295454382896423,0.9399075508117676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6727272868156433,"y":0.9167950749397278},{"x":0.7340909242630005,"y":0.9183359146118164},{"x":0.7340909242630005,"y":0.938366711139679},{"x":0.6727272868156433,"y":0.938366711139679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همواره","boundary":[0.6727272868156433,0.9167950749397278,0.7340909242630005,0.938366711139679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5954545736312866,"y":0.9167950749397278},{"x":0.6636363863945007,"y":0.9167950749397278},{"x":0.6636363863945007,"y":0.938366711139679},{"x":0.5954545736312866,"y":0.938366711139679}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پشتوانه","boundary":[0.5954545736312866,0.9167950749397278,0.6636363863945007,0.938366711139679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5659090876579285,"y":0.9167950749397278},{"x":0.5886363387107849,"y":0.9167950749397278},{"x":0.5886363387107849,"y":0.938366711139679},{"x":0.5659090876579285,"y":0.938366711139679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5659090876579285,0.9167950749397278,0.5886363387107849,0.938366711139679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.9167950749397278},{"x":0.5522727370262146,"y":0.9167950749397278},{"x":0.5522727370262146,"y":0.938366711139679},{"x":0.5,"y":0.938366711139679}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ماست","boundary":[0.5,0.9167950749397278,0.5522727370262146,0.938366711139679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48636364936828613,"y":0.9167950749397278},{"x":0.49318182468414307,"y":0.9167950749397278},{"x":0.49318182468414307,"y":0.9368258714675903},{"x":0.48636364936828613,"y":0.9368258714675903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48636364936828613,0.9167950749397278,0.49318182468414307,0.9368258714675903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48636364936828613,"y":0.9167950749397278},{"x":0.9204545617103577,"y":0.9183359146118164},{"x":0.9204545617103577,"y":0.9399075508117676},{"x":0.48636364936828613,"y":0.938366711139679}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48136364936828613,0.9097950749397278,0.9254545617103577,0.9469075508117676],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/vmEqXlJmwZEIdMtX.jpg","blurred":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/wsRUTaUGtKgSFknX.jpg","webpSec":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/sULlDZGFfBOPOBNm-sec.webp"},"info":{"width":442,"height":653,"margin":[0.00031116276709742136,0.00015344188808482054,0.9979105157442223,0.9984578866768761]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8710407018661499,"y":0.10719755291938782},{"x":0.918552041053772,"y":0.10719755291938782},{"x":0.918552041053772,"y":0.12251148372888565},{"x":0.8710407018661499,"y":0.12251148372888565}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8710407018661499,0.10719755291938782,0.918552041053772,0.12251148372888565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848416268825531,"y":0.10719755291938782},{"x":0.8687782883644104,"y":0.10719755291938782},{"x":0.8687782883644104,"y":0.12251148372888565},{"x":0.848416268825531,"y":0.12251148372888565}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.848416268825531,0.10719755291938782,0.8687782883644104,0.12251148372888565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848416268825531,"y":0.10719755291938782},{"x":0.918552041053772,"y":0.10719755291938782},{"x":0.918552041053772,"y":0.12251148372888565},{"x":0.848416268825531,"y":0.12251148372888565}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.843416268825531,0.10019755291938781,0.923552041053772,0.12951148372888566],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1515837162733078,"y":0.10872894525527954},{"x":0.15610860288143158,"y":0.10872894525527954},{"x":0.15610860288143158,"y":0.12098009139299393},{"x":0.1515837162733078,"y":0.12098009139299393}]},"confidence":0.23000000417232513,"str":"4","boundary":[0.1515837162733078,0.10872894525527954,0.15610860288143158,0.12098009139299393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1515837162733078,"y":0.10872894525527954},{"x":0.15610860288143158,"y":0.10872894525527954},{"x":0.15610860288143158,"y":0.12098009139299393},{"x":0.1515837162733078,"y":0.12098009139299393}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"ltr","boundary":[0.1465837162733078,0.10172894525527953,0.16110860288143158,0.12798009139299393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8687782883644104,"y":0.14088821411132812},{"x":0.918552041053772,"y":0.14088821411132812},{"x":0.9208144545555115,"y":0.1715160757303238},{"x":0.8687782883644104,"y":0.1715160757303238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8687782883644104,0.14088821411132812,0.9208144545555115,0.1715160757303238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.14241960644721985},{"x":0.8506787419319153,"y":0.14088821411132812},{"x":0.8506787419319153,"y":0.1715160757303238},{"x":0.807692289352417,"y":0.1715160757303238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.807692289352417,0.14241960644721985,0.8506787419319153,0.1715160757303238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7873303294181824,"y":0.14241960644721985},{"x":0.7986425161361694,"y":0.14241960644721985},{"x":0.7986425161361694,"y":0.1715160757303238},{"x":0.7873303294181824,"y":0.1715160757303238}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7873303294181824,0.14241960644721985,0.7986425161361694,0.1715160757303238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968325972557068,"y":0.14241960644721985},{"x":0.7850678563117981,"y":0.14241960644721985},{"x":0.7850678563117981,"y":0.1715160757303238},{"x":0.6968325972557068,"y":0.1715160757303238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانسهای","boundary":[0.6968325972557068,0.14241960644721985,0.7850678563117981,0.1715160757303238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266968250274658,"y":0.14241960644721985},{"x":0.6742081642150879,"y":0.14241960644721985},{"x":0.6742081642150879,"y":0.1715160757303238},{"x":0.6266968250274658,"y":0.1715160757303238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6266968250274658,0.14241960644721985,0.6742081642150879,0.1715160757303238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995475053787231,"y":0.14395099878311157},{"x":0.610859751701355,"y":0.14395099878311157},{"x":0.610859751701355,"y":0.17304746806621552},{"x":0.5995475053787231,"y":0.17304746806621552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5995475053787231,0.14395099878311157,0.610859751701355,0.17304746806621552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5180995464324951,"y":0.14395099878311157},{"x":0.5927602052688599,"y":0.14241960644721985},{"x":0.5950226187705994,"y":0.17304746806621552},{"x":0.5180995464324951,"y":0.17304746806621552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5180995464324951,0.14395099878311157,0.5950226187705994,0.17304746806621552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42081448435783386,"y":0.14395099878311157},{"x":0.5045248866081238,"y":0.14395099878311157},{"x":0.5045248866081238,"y":0.17304746806621552},{"x":0.42081448435783386,"y":0.17304746806621552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.42081448435783386,0.14395099878311157,0.5045248866081238,0.17304746806621552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42081448435783386,"y":0.14395099878311157},{"x":0.918552041053772,"y":0.14088821411132812},{"x":0.918552041053772,"y":0.1715160757303238},{"x":0.42081448435783386,"y":0.17304746806621552}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41581448435783386,0.13695099878311157,0.923552041053772,0.1785160757303238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8438913822174072,"y":0.1852986216545105},{"x":0.8506787419319153,"y":0.1852986216545105},{"x":0.8506787419319153,"y":0.20367534458637238},{"x":0.8438913822174072,"y":0.20367534458637238}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8438913822174072,0.1852986216545105,0.8506787419319153,0.20367534458637238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766968309879303,"y":0.18683001399040222},{"x":0.8393664956092834,"y":0.1852986216545105},{"x":0.8393664956092834,"y":0.2052067369222641},{"x":0.766968309879303,"y":0.2052067369222641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانسهای","boundary":[0.766968309879303,0.18683001399040222,0.8393664956092834,0.2052067369222641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104072570800781,"y":0.18683001399040222},{"x":0.7488687634468079,"y":0.18683001399040222},{"x":0.7488687634468079,"y":0.2052067369222641},{"x":0.7104072570800781,"y":0.20673812925815582}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.7104072570800781,0.18683001399040222,0.7488687634468079,0.2052067369222641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104072570800781,"y":0.18683001399040222},{"x":0.8506787419319153,"y":0.18376722931861877},{"x":0.8506787419319153,"y":0.20367534458637238},{"x":0.7104072570800781,"y":0.20673812925815582}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7054072570800781,0.17983001399040222,0.8556787419319153,0.21067534458637238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416289687156677,"y":0.22664624452590942},{"x":0.8506787419319153,"y":0.22664624452590942},{"x":0.8506787419319153,"y":0.2511485517024994},{"x":0.8416289687156677,"y":0.2511485517024994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8416289687156677,0.22664624452590942,0.8506787419319153,0.2511485517024994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773755669593811,"y":0.2251148521900177},{"x":0.8393664956092834,"y":0.22664624452590942},{"x":0.8393664956092834,"y":0.2511485517024994},{"x":0.773755669593811,"y":0.24961714446544647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.773755669593811,0.2251148521900177,0.8393664956092834,0.2511485517024994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036198973655701,"y":0.22358345985412598},{"x":0.766968309879303,"y":0.2251148521900177},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24961714446544647},{"x":0.7013574838638306,"y":0.24961714446544647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روغنهای","boundary":[0.7036198973655701,0.22358345985412598,0.7647058963775635,0.24961714446544647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334841847419739,"y":0.22358345985412598},{"x":0.6900452375411987,"y":0.22358345985412598},{"x":0.6900452375411987,"y":0.24961714446544647},{"x":0.6312217116355896,"y":0.24961714446544647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانسی","boundary":[0.6334841847419739,0.22358345985412598,0.6900452375411987,0.24961714446544647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334841847419739,"y":0.22358345985412598},{"x":0.8506787419319153,"y":0.2251148521900177},{"x":0.8506787419319153,"y":0.2511485517024994},{"x":0.6312217116355896,"y":0.24961714446544647}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6284841847419739,0.21658345985412597,0.8556787419319153,0.2581485517024994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8438913822174072,"y":0.2649310827255249},{"x":0.8529411554336548,"y":0.2649310827255249},{"x":0.8529411554336548,"y":0.2848392128944397},{"x":0.8438913822174072,"y":0.2848392128944397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8438913822174072,0.2649310827255249,0.8529411554336548,0.2848392128944397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.2649310827255249},{"x":0.8348416090011597,"y":0.2649310827255249},{"x":0.8348416090011597,"y":0.2848392128944397},{"x":0.7963801026344299,"y":0.2848392128944397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تقطیر","boundary":[0.7963801026344299,0.2649310827255249,0.8348416090011597,0.2848392128944397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.2649310827255249},{"x":0.8529411554336548,"y":0.2649310827255249},{"x":0.8529411554336548,"y":0.2848392128944397},{"x":0.7963801026344299,"y":0.2848392128944397}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7913801026344299,0.2579310827255249,0.8579411554336548,0.2918392128944397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8438913822174072,"y":0.30627870559692383},{"x":0.8506787419319153,"y":0.30627870559692383},{"x":0.8506787419319153,"y":0.3246554434299469},{"x":0.8438913822174072,"y":0.3246554434299469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8438913822174072,0.30627870559692383,0.8506787419319153,0.3246554434299469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782805562019348,"y":0.3047473132610321},{"x":0.837104082107544,"y":0.3047473132610321},{"x":0.837104082107544,"y":0.3246554434299469},{"x":0.7782805562019348,"y":0.3246554434299469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7782805562019348,0.3047473132610321,0.837104082107544,0.3246554434299469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217194437980652,"y":0.3047473132610321},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3047473132610321},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3246554434299469},{"x":0.7217194437980652,"y":0.3246554434299469}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تقطیر","boundary":[0.7217194437980652,0.3047473132610321,0.7647058963775635,0.3246554434299469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217194437980652,"y":0.3047473132610321},{"x":0.8506787419319153,"y":0.30627870559692383},{"x":0.8506787419319153,"y":0.3246554434299469},{"x":0.7217194437980652,"y":0.3246554434299469}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7167194437980652,0.2977473132610321,0.8556787419319153,0.3316554434299469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416289687156677,"y":0.3430321514606476},{"x":0.8506787419319153,"y":0.3430321514606476},{"x":0.8506787419319153,"y":0.3629402816295624},{"x":0.8416289687156677,"y":0.3629402816295624}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8416289687156677,0.3430321514606476,0.8506787419319153,0.3629402816295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7805429697036743,"y":0.3430321514606476},{"x":0.8348416090011597,"y":0.3430321514606476},{"x":0.8348416090011597,"y":0.3629402816295624},{"x":0.7805429697036743,"y":0.3629402816295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7805429697036743,0.3430321514606476,0.8348416090011597,0.3629402816295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7624434232711792,"y":0.3430321514606476},{"x":0.7782805562019348,"y":0.3430321514606476},{"x":0.7782805562019348,"y":0.3644716739654541},{"x":0.7624434232711792,"y":0.3644716739654541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7624434232711792,0.3430321514606476,0.7782805562019348,0.3644716739654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217194437980652,"y":0.3430321514606476},{"x":0.7579185366630554,"y":0.3430321514606476},{"x":0.7579185366630554,"y":0.3629402816295624},{"x":0.7217194437980652,"y":0.3644716739654541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7217194437980652,0.3430321514606476,0.7579185366630554,0.3629402816295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.3430321514606476},{"x":0.7013574838638306,"y":0.3430321514606476},{"x":0.7013574838638306,"y":0.3644716739654541},{"x":0.6312217116355896,"y":0.3644716739654541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.6312217116355896,0.3430321514606476,0.7013574838638306,0.3644716739654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927602052688599,"y":0.3445635437965393},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3445635437965393},{"x":0.6153846383094788,"y":0.3644716739654541},{"x":0.5927602052688599,"y":0.3644716739654541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5927602052688599,0.3445635437965393,0.6153846383094788,0.3644716739654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361990928649902,"y":0.3445635437965393},{"x":0.5746606588363647,"y":0.3430321514606476},{"x":0.5746606588363647,"y":0.3644716739654541},{"x":0.5361990928649902,"y":0.3644716739654541}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تقطیر","boundary":[0.5361990928649902,0.3445635437965393,0.5746606588363647,0.3644716739654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5248869061470032,"y":0.3445635437965393},{"x":0.5339366793632507,"y":0.3445635437965393},{"x":0.5339366793632507,"y":0.3644716739654541},{"x":0.5248869061470032,"y":0.3644716739654541}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5248869061470032,0.3445635437965393,0.5339366793632507,0.3644716739654541]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5248869061470032,"y":0.3445635437965393},{"x":0.8506787419319153,"y":0.34150075912475586},{"x":0.8506787419319153,"y":0.3629402816295624},{"x":0.5248869061470032,"y":0.3660030663013458}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5198869061470032,0.3375635437965393,0.8556787419319153,0.3699402816295624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1493212729692459,"y":0.3445635437965393},{"x":0.1742081493139267,"y":0.3445635437965393},{"x":0.1742081493139267,"y":0.3583461046218872},{"x":0.1493212729692459,"y":0.35987749695777893}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۵","boundary":[0.1493212729692459,0.3445635437965393,0.1742081493139267,0.3583461046218872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1493212729692459,"y":0.3445635437965393},{"x":0.1742081493139267,"y":0.3445635437965393},{"x":0.1742081493139267,"y":0.3583461046218872},{"x":0.1493212729692459,"y":0.35987749695777893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1443212729692459,0.3375635437965393,0.1792081493139267,0.3653461046218872],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416289687156677,"y":0.38131698966026306},{"x":0.8506787419319153,"y":0.38131698966026306},{"x":0.8506787419319153,"y":0.405819296836853},{"x":0.8416289687156677,"y":0.405819296836853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8416289687156677,0.38131698966026306,0.8506787419319153,0.405819296836853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986425161361694,"y":0.38131698966026306},{"x":0.8348416090011597,"y":0.38131698966026306},{"x":0.8348416090011597,"y":0.405819296836853},{"x":0.7986425161361694,"y":0.405819296836853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.7986425161361694,0.38131698966026306,0.8348416090011597,0.405819296836853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579185366630554,"y":0.38131698966026306},{"x":0.7986425161361694,"y":0.38131698966026306},{"x":0.7986425161361694,"y":0.405819296836853},{"x":0.7579185366630554,"y":0.405819296836853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7579185366630554,0.38131698966026306,0.7986425161361694,0.405819296836853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013574838638306,"y":0.38131698966026306},{"x":0.7443438768386841,"y":0.38131698966026306},{"x":0.7443438768386841,"y":0.4042879045009613},{"x":0.7013574838638306,"y":0.4042879045009613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7013574838638306,0.38131698966026306,0.7443438768386841,0.4042879045009613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.38131698966026306},{"x":0.6945701241493225,"y":0.38131698966026306},{"x":0.6945701241493225,"y":0.4042879045009613},{"x":0.6538461446762085,"y":0.4042879045009613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.6538461446762085,0.38131698966026306,0.6945701241493225,0.4042879045009613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6085972785949707,"y":0.38131698966026306},{"x":0.6402714848518372,"y":0.38131698966026306},{"x":0.6402714848518372,"y":0.4042879045009613},{"x":0.6085972785949707,"y":0.4042879045009613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6085972785949707,0.38131698966026306,0.6402714848518372,0.4042879045009613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5791855454444885,"y":0.38131698966026306},{"x":0.5927602052688599,"y":0.38131698966026306},{"x":0.5927602052688599,"y":0.4042879045009613},{"x":0.5791855454444885,"y":0.4042879045009613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5791855454444885,0.38131698966026306,0.5927602052688599,0.4042879045009613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540723979473114,"y":0.38131698966026306},{"x":0.5723981857299805,"y":0.38131698966026306},{"x":0.5723981857299805,"y":0.4042879045009613},{"x":0.540723979473114,"y":0.4042879045009613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.540723979473114,0.38131698966026306,0.5723981857299805,0.4042879045009613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479638010263443,"y":0.38131698966026306},{"x":0.5226244330406189,"y":0.38131698966026306},{"x":0.5226244330406189,"y":0.4042879045009613},{"x":0.479638010263443,"y":0.4042879045009613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تقطیر","boundary":[0.479638010263443,0.38131698966026306,0.5226244330406189,0.4042879045009613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46380090713500977,"y":0.37978559732437134},{"x":0.47058823704719543,"y":0.37978559732437134},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4042879045009613},{"x":0.46380090713500977,"y":0.4042879045009613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.46380090713500977,0.37978559732437134,0.47058823704719543,0.4042879045009613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.418552041053772,"y":0.37978559732437134},{"x":0.4615384638309479,"y":0.37978559732437134},{"x":0.4615384638309479,"y":0.4042879045009613},{"x":0.418552041053772,"y":0.4042879045009613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخار","boundary":[0.418552041053772,0.37978559732437134,0.4615384638309479,0.4042879045009613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.418552041053772,"y":0.37978559732437134},{"x":0.8506787419319153,"y":0.38131698966026306},{"x":0.8506787419319153,"y":0.405819296836853},{"x":0.418552041053772,"y":0.4042879045009613}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41355204105377197,0.37278559732437133,0.8556787419319153,0.41281929683685303],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.3843797743320465},{"x":0.1742081493139267,"y":0.3843797743320465},{"x":0.1742081493139267,"y":0.39969372749328613},{"x":0.14705882966518402,"y":0.39969372749328613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۶","boundary":[0.14705882966518402,0.3843797743320465,0.1742081493139267,0.39969372749328613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.3843797743320465},{"x":0.1742081493139267,"y":0.3843797743320465},{"x":0.1742081493139267,"y":0.39969372749328613},{"x":0.14705882966518402,"y":0.39969372749328613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.3773797743320465,0.1792081493139267,0.40669372749328614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8438913822174072,"y":0.4241960048675537},{"x":0.8506787419319153,"y":0.4241960048675537},{"x":0.8506787419319153,"y":0.4425727427005768},{"x":0.8438913822174072,"y":0.4425727427005768}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8438913822174072,0.4241960048675537,0.8506787419319153,0.4425727427005768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054298758506775,"y":0.4241960048675537},{"x":0.837104082107544,"y":0.4241960048675537},{"x":0.837104082107544,"y":0.4425727427005768},{"x":0.8054298758506775,"y":0.4425727427005768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8054298758506775,0.4241960048675537,0.837104082107544,0.4425727427005768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.4241960048675537},{"x":0.7850678563117981,"y":0.4241960048675537},{"x":0.7850678563117981,"y":0.4425727427005768},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4425727427005768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشردن","boundary":[0.7352941036224365,0.4241960048675537,0.7850678563117981,0.4425727427005768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.4241960048675537},{"x":0.8506787419319153,"y":0.4241960048675537},{"x":0.8506787419319153,"y":0.4425727427005768},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4425727427005768}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7302941036224365,0.4171960048675537,0.8556787419319153,0.4495727427005768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8438913822174072,"y":0.4640122652053833},{"x":0.8529411554336548,"y":0.4640122652053833},{"x":0.8506787419319153,"y":0.48545175790786743},{"x":0.8416289687156677,"y":0.48545175790786743}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8438913822174072,0.4640122652053833,0.8506787419319153,0.48545175790786743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054298758506775,"y":0.4624808430671692},{"x":0.8348416090011597,"y":0.4640122652053833},{"x":0.8348416090011597,"y":0.48545175790786743},{"x":0.8031674027442932,"y":0.4839203655719757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8054298758506775,0.4624808430671692,0.8348416090011597,0.48545175790786743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7375565767288208,"y":0.46094945073127747},{"x":0.7850678563117981,"y":0.4624808430671692},{"x":0.7850678563117981,"y":0.4839203655719757},{"x":0.7375565767288208,"y":0.482388973236084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.7375565767288208,0.46094945073127747,0.7850678563117981,0.4839203655719757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013574838638306,"y":0.46094945073127747},{"x":0.733031690120697,"y":0.46094945073127747},{"x":0.733031690120697,"y":0.482388973236084},{"x":0.7013574838638306,"y":0.48085758090019226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7013574838638306,0.46094945073127747,0.733031690120697,0.482388973236084]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013574838638306,"y":0.46094945073127747},{"x":0.8529411554336548,"y":0.4640122652053833},{"x":0.8506787419319153,"y":0.48545175790786743},{"x":0.7013574838638306,"y":0.482388973236084}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6963574838638306,0.45394945073127746,0.8556787419319153,0.49245175790786744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416289687156677,"y":0.5007656812667847},{"x":0.8506787419319153,"y":0.5007656812667847},{"x":0.8506787419319153,"y":0.5222052335739136},{"x":0.8416289687156677,"y":0.5222052335739136}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8416289687156677,0.5007656812667847,0.8506787419319153,0.5222052335739136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7805429697036743,"y":0.5007656812667847},{"x":0.8348416090011597,"y":0.5007656812667847},{"x":0.8348416090011597,"y":0.5222052335739136},{"x":0.7805429697036743,"y":0.5222052335739136}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آنفلوراز","boundary":[0.7805429697036743,0.5007656812667847,0.8348416090011597,0.5222052335739136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6561086177825928,"y":0.5007656812667847},{"x":0.766968309879303,"y":0.5007656812667847},{"x":0.766968309879303,"y":0.5222052335739136},{"x":0.6561086177825928,"y":0.5222052335739136}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Enfleurage","boundary":[0.6561086177825928,0.5007656812667847,0.766968309879303,0.5222052335739136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6561086177825928,"y":0.5007656812667847},{"x":0.8506787419319153,"y":0.5007656812667847},{"x":0.8506787419319153,"y":0.5222052335739136},{"x":0.6561086177825928,"y":0.5222052335739136}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6511086177825928,0.49376568126678466,0.8556787419319153,0.5292052335739136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.5022971034049988},{"x":0.1742081493139267,"y":0.5022971034049988},{"x":0.1742081493139267,"y":0.517611026763916},{"x":0.14705882966518402,"y":0.517611026763916}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.14705882966518402,0.5022971034049988,0.1742081493139267,0.517611026763916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.5022971034049988},{"x":0.1742081493139267,"y":0.5022971034049988},{"x":0.1742081493139267,"y":0.517611026763916},{"x":0.14705882966518402,"y":0.517611026763916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.4952971034049988,0.1792081493139267,0.524611026763916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416289687156677,"y":0.5421133041381836},{"x":0.8506787419319153,"y":0.5421133041381836},{"x":0.848416268825531,"y":0.5635528564453125},{"x":0.8416289687156677,"y":0.5635528564453125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8416289687156677,0.5421133041381836,0.848416268825531,0.5635528564453125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7624434232711792,"y":0.5405819416046143},{"x":0.837104082107544,"y":0.5421133041381836},{"x":0.8348416090011597,"y":0.5635528564453125},{"x":0.7624434232711792,"y":0.5620214343070984}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ماسریشن","boundary":[0.7624434232711792,0.5405819416046143,0.8348416090011597,0.5635528564453125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266968250274658,"y":0.5375191569328308},{"x":0.7466063499450684,"y":0.5405819416046143},{"x":0.7466063499450684,"y":0.5620214343070984},{"x":0.6266968250274658,"y":0.560490071773529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Maceration","boundary":[0.6266968250274658,0.5375191569328308,0.7466063499450684,0.5620214343070984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622171938419342,"y":0.5375191569328308},{"x":0.6312217116355896,"y":0.5375191569328308},{"x":0.6312217116355896,"y":0.5589586496353149},{"x":0.622171938419342,"y":0.5589586496353149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.622171938419342,0.5375191569328308,0.6312217116355896,0.5589586496353149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622171938419342,"y":0.5375191569328308},{"x":0.8506787419319153,"y":0.5421133041381836},{"x":0.848416268825531,"y":0.5635528564453125},{"x":0.622171938419342,"y":0.560490071773529}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.617171938419342,0.5305191569328308,0.853416268825531,0.5705528564453125],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8393664956092834,"y":0.5819295644760132},{"x":0.848416268825531,"y":0.5819295644760132},{"x":0.848416268825531,"y":0.6033690571784973},{"x":0.8393664956092834,"y":0.6033690571784973}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8393664956092834,0.5819295644760132,0.848416268825531,0.6033690571784973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714931964874268,"y":0.5803981423377991},{"x":0.837104082107544,"y":0.5803981423377991},{"x":0.8348416090011597,"y":0.6033690571784973},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6033690571784973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.7714931964874268,0.5803981423377991,0.8348416090011597,0.6033690571784973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488687634468079,"y":0.5803981423377991},{"x":0.7601810097694397,"y":0.5803981423377991},{"x":0.7601810097694397,"y":0.601837694644928},{"x":0.7488687634468079,"y":0.601837694644928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7488687634468079,0.5803981423377991,0.7601810097694397,0.601837694644928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6877828240394592,"y":0.5788667798042297},{"x":0.7398189902305603,"y":0.5803981423377991},{"x":0.7398189902305603,"y":0.601837694644928},{"x":0.6877828240394592,"y":0.601837694644928}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حلالهای","boundary":[0.6877828240394592,0.5788667798042297,0.7398189902305603,0.601837694644928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6493212580680847,"y":0.5788667798042297},{"x":0.6696832776069641,"y":0.5788667798042297},{"x":0.6696832776069641,"y":0.601837694644928},{"x":0.6493212580680847,"y":0.6003062725067139}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرار","boundary":[0.6493212580680847,0.5788667798042297,0.6696832776069641,0.601837694644928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.5788667798042297},{"x":0.6425339579582214,"y":0.5788667798042297},{"x":0.6402714848518372,"y":0.6003062725067139},{"x":0.6312217116355896,"y":0.6003062725067139}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6312217116355896,0.5788667798042297,0.6402714848518372,0.6003062725067139]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.5788667798042297},{"x":0.848416268825531,"y":0.5803981423377991},{"x":0.848416268825531,"y":0.6033690571784973},{"x":0.6312217116355896,"y":0.6003062725067139}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6262217116355896,0.5718667798042297,0.853416268825531,0.6103690571784973],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14479638636112213,"y":0.5819295644760132},{"x":0.1742081493139267,"y":0.5834609270095825},{"x":0.1742081493139267,"y":0.5957121253013611},{"x":0.14479638636112213,"y":0.5957121253013611}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.14479638636112213,0.5819295644760132,0.1742081493139267,0.5957121253013611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14479638636112213,"y":0.5819295644760132},{"x":0.1742081493139267,"y":0.5834609270095825},{"x":0.1742081493139267,"y":0.5957121253013611},{"x":0.14479638636112213,"y":0.5957121253013611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13979638636112213,0.5749295644760132,0.1792081493139267,0.6027121253013611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416289687156677,"y":0.621745765209198},{"x":0.8506787419319153,"y":0.621745765209198},{"x":0.848416268825531,"y":0.6431853175163269},{"x":0.8393664956092834,"y":0.6431853175163269}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8416289687156677,0.621745765209198,0.848416268825531,0.6431853175163269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773755669593811,"y":0.6202144026756287},{"x":0.8348416090011597,"y":0.621745765209198},{"x":0.8348416090011597,"y":0.6431853175163269},{"x":0.773755669593811,"y":0.6431853175163269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.773755669593811,0.6202144026756287,0.8348416090011597,0.6431853175163269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217194437980652,"y":0.6186829805374146},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6202144026756287},{"x":0.7624434232711792,"y":0.6431853175163269},{"x":0.7217194437980652,"y":0.6416538953781128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.7217194437980652,0.6186829805374146,0.7624434232711792,0.6431853175163269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6186829805374146},{"x":0.7036198973655701,"y":0.6186829805374146},{"x":0.7036198973655701,"y":0.6401225328445435},{"x":0.692307710647583,"y":0.6401225328445435}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.692307710647583,0.6186829805374146,0.7036198973655701,0.6401225328445435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6447963714599609,"y":0.6186829805374146},{"x":0.685520350933075,"y":0.6186829805374146},{"x":0.6832579374313354,"y":0.6416538953781128},{"x":0.6447963714599609,"y":0.6401225328445435}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بوتان","boundary":[0.6447963714599609,0.6186829805374146,0.6832579374313354,0.6416538953781128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334841847419739,"y":0.6186829805374146},{"x":0.6425339579582214,"y":0.6186829805374146},{"x":0.6425339579582214,"y":0.6401225328445435},{"x":0.6334841847419739,"y":0.6401225328445435}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6334841847419739,0.6186829805374146,0.6425339579582214,0.6401225328445435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334841847419739,"y":0.6186829805374146},{"x":0.8506787419319153,"y":0.621745765209198},{"x":0.848416268825531,"y":0.6447166800498962},{"x":0.6334841847419739,"y":0.6401225328445435}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6284841847419739,0.6116829805374145,0.853416268825531,0.6517166800498962],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.6202144026756287},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6202144026756287},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6339969635009766},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6339969635009766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.14705882966518402,0.6202144026756287,0.1719457060098648,0.6339969635009766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.6202144026756287},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6202144026756287},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6339969635009766},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6339969635009766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.6132144026756287,0.1769457060098648,0.6409969635009766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8393664956092834,"y":0.6615620255470276},{"x":0.848416268825531,"y":0.6615620255470276},{"x":0.848416268825531,"y":0.6830015182495117},{"x":0.8393664956092834,"y":0.6830015182495117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8393664956092834,0.6615620255470276,0.848416268825531,0.6830015182495117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773755669593811,"y":0.6600306034088135},{"x":0.8348416090011597,"y":0.6615620255470276},{"x":0.8325791954994202,"y":0.6830015182495117},{"x":0.7714931964874268,"y":0.6814701557159424}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.773755669593811,0.6600306034088135,0.8325791954994202,0.6830015182495117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239819169044495,"y":0.6584992408752441},{"x":0.7624434232711792,"y":0.6600306034088135},{"x":0.7601810097694397,"y":0.6814701557159424},{"x":0.7239819169044495,"y":0.6814701557159424}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.7239819169044495,0.6584992408752441,0.7601810097694397,0.6814701557159424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6584992408752441},{"x":0.7036198973655701,"y":0.6584992408752441},{"x":0.7013574838638306,"y":0.6799387335777283},{"x":0.6900452375411987,"y":0.6799387335777283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.692307710647583,0.6584992408752441,0.7013574838638306,0.6799387335777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651583909988403,"y":0.65696781873703},{"x":0.6832579374313354,"y":0.6584992408752441},{"x":0.6832579374313354,"y":0.6799387335777283},{"x":0.662895917892456,"y":0.6799387335777283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.6651583909988403,0.65696781873703,0.6832579374313354,0.6799387335777283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6199095249176025,"y":0.65696781873703},{"x":0.6561086177825928,"y":0.65696781873703},{"x":0.6561086177825928,"y":0.6799387335777283},{"x":0.6199095249176025,"y":0.6784073710441589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Co2","boundary":[0.6199095249176025,0.65696781873703,0.6561086177825928,0.6799387335777283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6199095249176025,"y":0.65696781873703},{"x":0.848416268825531,"y":0.6615620255470276},{"x":0.848416268825531,"y":0.6830015182495117},{"x":0.6199095249176025,"y":0.6784073710441589}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6149095249176025,0.64996781873703,0.853416268825531,0.6900015182495117],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.6600306034088135},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6600306034088135},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6738131642341614},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6738131642341614}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.14705882966518402,0.6600306034088135,0.1719457060098648,0.6738131642341614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.6600306034088135},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6600306034088135},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6738131642341614},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6738131642341614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14205882966518402,0.6530306034088135,0.1769457060098648,0.6808131642341614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.7381317019462585},{"x":0.1742081493139267,"y":0.7381317019462585},{"x":0.1742081493139267,"y":0.7519142627716064},{"x":0.14253394305706024,"y":0.7519142627716064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.14253394305706024,0.7381317019462585,0.1742081493139267,0.7519142627716064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.7381317019462585},{"x":0.1742081493139267,"y":0.7381317019462585},{"x":0.1742081493139267,"y":0.7519142627716064},{"x":0.14253394305706024,"y":0.7519142627716064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13753394305706024,0.7311317019462585,0.1792081493139267,0.7589142627716065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8393664956092834,"y":0.6998468637466431},{"x":0.848416268825531,"y":0.6998468637466431},{"x":0.848416268825531,"y":0.7243491411209106},{"x":0.8393664956092834,"y":0.7243491411209106}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8393664956092834,0.6998468637466431,0.848416268825531,0.7243491411209106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.698315441608429},{"x":0.837104082107544,"y":0.6998468637466431},{"x":0.837104082107544,"y":0.7243491411209106},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7228177785873413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.7692307829856873,0.698315441608429,0.837104082107544,0.7243491411209106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194570302963257,"y":0.698315441608429},{"x":0.7624434232711792,"y":0.6998468637466431},{"x":0.7624434232711792,"y":0.7228177785873413},{"x":0.7194570302963257,"y":0.7228177785873413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.7194570302963257,0.698315441608429,0.7624434232711792,0.7228177785873413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6900452375411987,"y":0.698315441608429},{"x":0.7036198973655701,"y":0.698315441608429},{"x":0.7013574838638306,"y":0.7212863564491272},{"x":0.6877828240394592,"y":0.7212863564491272}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6900452375411987,0.698315441608429,0.7013574838638306,0.7212863564491272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651583731174469,"y":0.6967840790748596},{"x":0.692307710647583,"y":0.698315441608429},{"x":0.692307710647583,"y":0.7212863564491272},{"x":0.651583731174469,"y":0.7212863564491272}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Co2","boundary":[0.651583731174469,0.6967840790748596,0.692307710647583,0.7212863564491272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610859751701355,"y":0.6967840790748596},{"x":0.6425339579582214,"y":0.6967840790748596},{"x":0.6425339579582214,"y":0.7212863564491272},{"x":0.610859751701355,"y":0.7197549939155579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.610859751701355,0.6967840790748596,0.6425339579582214,0.7212863564491272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416289687156677,"y":0.7381317019462585},{"x":0.8506787419319153,"y":0.7381317019462585},{"x":0.8506787419319153,"y":0.7611026167869568},{"x":0.8393664956092834,"y":0.7611026167869568}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8416289687156677,0.7381317019462585,0.8506787419319153,0.7611026167869568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714931964874268,"y":0.7381317019462585},{"x":0.8348416090011597,"y":0.7381317019462585},{"x":0.8325791954994202,"y":0.7626339793205261},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7611026167869568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.7714931964874268,0.7381317019462585,0.8325791954994202,0.7626339793205261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217194437980652,"y":0.7366002798080444},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7381317019462585},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7611026167869568},{"x":0.7217194437980652,"y":0.7611026167869568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.7217194437980652,0.7366002798080444,0.7647058963775635,0.7611026167869568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7366002798080444},{"x":0.7013574838638306,"y":0.7366002798080444},{"x":0.7013574838638306,"y":0.7611026167869568},{"x":0.6900452375411987,"y":0.7611026167869568}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.692307710647583,0.7366002798080444,0.7013574838638306,0.7611026167869568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6447963714599609,"y":0.7366002798080444},{"x":0.6832579374313354,"y":0.7366002798080444},{"x":0.6832579374313354,"y":0.7611026167869568},{"x":0.6447963714599609,"y":0.7595711946487427}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"Co2","boundary":[0.6447963714599609,0.7366002798080444,0.6832579374313354,0.7611026167869568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7366002798080444},{"x":0.6357465982437134,"y":0.7366002798080444},{"x":0.6357465982437134,"y":0.7595711946487427},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7595711946487427}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"متراكم","boundary":[0.5882353186607361,0.7366002798080444,0.6357465982437134,0.7595711946487427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5746606588363647,"y":0.7366002798080444},{"x":0.5859728455543518,"y":0.7366002798080444},{"x":0.5859728455543518,"y":0.7595711946487427},{"x":0.5746606588363647,"y":0.7595711946487427}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5746606588363647,0.7366002798080444,0.5859728455543518,0.7595711946487427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8393664956092834,"y":0.7733537554740906},{"x":0.848416268825531,"y":0.7733537554740906},{"x":0.848416268825531,"y":0.7993874549865723},{"x":0.8393664956092834,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8393664956092834,0.7733537554740906,0.848416268825531,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986425161361694,"y":0.7733537554740906},{"x":0.8303167223930359,"y":0.7733537554740906},{"x":0.8303167223930359,"y":0.7993874549865723},{"x":0.7986425161361694,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7986425161361694,0.7733537554740906,0.8303167223930359,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533936500549316,"y":0.7733537554740906},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7733537554740906},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7993874549865723},{"x":0.7533936500549316,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7533936500549316,0.7733537554740906,0.7941176295280457,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7733537554740906},{"x":0.7420814633369446,"y":0.7733537554740906},{"x":0.7420814633369446,"y":0.7993874549865723},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7352941036224365,0.7733537554740906,0.7420814633369446,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.7733537554740906},{"x":0.7239819169044495,"y":0.7733537554740906},{"x":0.7239819169044495,"y":0.7993874549865723},{"x":0.6764705777168274,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6764705777168274,0.7733537554740906,0.7239819169044495,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334841847419739,"y":0.7733537554740906},{"x":0.6674208045005798,"y":0.7733537554740906},{"x":0.6674208045005798,"y":0.7993874549865723},{"x":0.6334841847419739,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6334841847419739,0.7733537554740906,0.6674208045005798,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581447958946228,"y":0.7733537554740906},{"x":0.622171938419342,"y":0.7733537554740906},{"x":0.622171938419342,"y":0.7993874549865723},{"x":0.581447958946228,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقطیر","boundary":[0.581447958946228,0.7733537554740906,0.622171938419342,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5633484125137329,"y":0.7733537554740906},{"x":0.5723981857299805,"y":0.7733537554740906},{"x":0.5723981857299805,"y":0.7993874549865723},{"x":0.5633484125137329,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5633484125137329,0.7733537554740906,0.5723981857299805,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49095022678375244,"y":0.7733537554740906},{"x":0.5520362257957458,"y":0.7733537554740906},{"x":0.5520362257957458,"y":0.7993874549865723},{"x":0.49095022678375244,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.49095022678375244,0.7733537554740906,0.5520362257957458,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42307692766189575,"y":0.7733537554740906},{"x":0.4773755669593811,"y":0.7733537554740906},{"x":0.4773755669593811,"y":0.7993874549865723},{"x":0.42307692766189575,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.42307692766189575,0.7733537554740906,0.4773755669593811,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40045249462127686,"y":0.7733537554740906},{"x":0.42081448435783386,"y":0.7733537554740906},{"x":0.42081448435783386,"y":0.7993874549865723},{"x":0.40045249462127686,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40045249462127686,0.7733537554740906,0.42081448435783386,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.7733537554740906},{"x":0.3959276080131531,"y":0.7733537554740906},{"x":0.3959276080131531,"y":0.7993874549865723},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانسهای","boundary":[0.3235294222831726,0.7733537554740906,0.3959276080131531,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2850678861141205,"y":0.7733537554740906},{"x":0.30995476245880127,"y":0.7733537554740906},{"x":0.30995476245880127,"y":0.7993874549865723},{"x":0.2850678861141205,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرار","boundary":[0.2850678861141205,0.7733537554740906,0.30995476245880127,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1945701390504837,"y":0.7733537554740906},{"x":0.2782805562019348,"y":0.7733537554740906},{"x":0.2782805562019348,"y":0.7993874549865723},{"x":0.1945701390504837,"y":0.7993874549865723}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.1945701390504837,0.7733537554740906,0.2782805562019348,0.7993874549865723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8393664956092834,"y":0.811638593673706},{"x":0.848416268825531,"y":0.811638593673706},{"x":0.848416268825531,"y":0.8361408710479736},{"x":0.8393664956092834,"y":0.8361408710479736}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8393664956092834,0.811638593673706,0.848416268825531,0.8361408710479736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986425161361694,"y":0.811638593673706},{"x":0.8325791954994202,"y":0.811638593673706},{"x":0.8325791954994202,"y":0.8361408710479736},{"x":0.7986425161361694,"y":0.8361408710479736}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7986425161361694,0.811638593673706,0.8325791954994202,0.8361408710479736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511312365531921,"y":0.8131699562072754},{"x":0.7918552160263062,"y":0.8131699562072754},{"x":0.7918552160263062,"y":0.8361408710479736},{"x":0.7511312365531921,"y":0.8361408710479736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7511312365531921,0.8131699562072754,0.7918552160263062,0.8361408710479736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104072570800781,"y":0.8131699562072754},{"x":0.7443438768386841,"y":0.8131699562072754},{"x":0.7443438768386841,"y":0.8361408710479736},{"x":0.7104072570800781,"y":0.8361408710479736}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7104072570800781,0.8131699562072754,0.7443438768386841,0.8361408710479736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6583710312843323,"y":0.8131699562072754},{"x":0.7036198973655701,"y":0.8131699562072754},{"x":0.7036198973655701,"y":0.8361408710479736},{"x":0.6583710312843323,"y":0.8361408710479736}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقطیر","boundary":[0.6583710312843323,0.8131699562072754,0.7036198973655701,0.8361408710479736]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1968325823545456,"y":0.6937212944030762},{"x":0.8506787419319153,"y":0.698315441608429},{"x":0.848416268825531,"y":0.8376722931861877},{"x":0.1945701390504837,"y":0.8330780863761902}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1918325823545456,0.6867212944030762,0.853416268825531,0.8446722931861878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14479638636112213,"y":0.8162328004837036},{"x":0.1719457060098648,"y":0.8162328004837036},{"x":0.1719457060098648,"y":0.8315467238426208},{"x":0.14479638636112213,"y":0.8315467238426208}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.14479638636112213,0.8162328004837036,0.1719457060098648,0.8315467238426208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14479638636112213,"y":0.8162328004837036},{"x":0.1719457060098648,"y":0.8162328004837036},{"x":0.1719457060098648,"y":0.8315467238426208},{"x":0.14479638636112213,"y":0.8315467238426208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13979638636112213,0.8092328004837036,0.1769457060098648,0.8385467238426209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416289687156677,"y":0.8575804233551025},{"x":0.848416268825531,"y":0.8575804233551025},{"x":0.848416268825531,"y":0.8759571313858032},{"x":0.8416289687156677,"y":0.8759571313858032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8416289687156677,0.8575804233551025,0.848416268825531,0.8759571313858032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773755669593811,"y":0.8575804233551025},{"x":0.8325791954994202,"y":0.8575804233551025},{"x":0.8325791954994202,"y":0.8759571313858032},{"x":0.773755669593811,"y":0.8759571313858032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسیدیته","boundary":[0.773755669593811,0.8575804233551025,0.8325791954994202,0.8759571313858032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7171945571899414,"y":0.8560490012168884},{"x":0.766968309879303,"y":0.8560490012168884},{"x":0.766968309879303,"y":0.8759571313858032},{"x":0.7171945571899414,"y":0.8759571313858032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرفی","boundary":[0.7171945571899414,0.8560490012168884,0.766968309879303,0.8759571313858032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6832579374313354,"y":0.8560490012168884},{"x":0.7036198973655701,"y":0.8560490012168884},{"x":0.7036198973655701,"y":0.8759571313858032},{"x":0.6832579374313354,"y":0.8759571313858032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6832579374313354,0.8560490012168884,0.7036198973655701,0.8759571313858032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8560490012168884},{"x":0.6787330508232117,"y":0.8560490012168884},{"x":0.6787330508232117,"y":0.8759571313858032},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8759571313858032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6470588445663452,0.8560490012168884,0.6787330508232117,0.8759571313858032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5950226187705994,"y":0.8560490012168884},{"x":0.6334841847419739,"y":0.8560490012168884},{"x":0.6334841847419739,"y":0.8744257092475891},{"x":0.5950226187705994,"y":0.8744257092475891}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقطیر","boundary":[0.5950226187705994,0.8560490012168884,0.6334841847419739,0.8744257092475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8393664956092834,"y":0.8897396922111511},{"x":0.8506787419319153,"y":0.8897396922111511},{"x":0.8506787419319153,"y":0.9142419695854187},{"x":0.8393664956092834,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8393664956092834,0.8897396922111511,0.8506787419319153,0.9142419695854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.8897396922111511},{"x":0.8325791954994202,"y":0.8897396922111511},{"x":0.8325791954994202,"y":0.9142419695854187},{"x":0.7963801026344299,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7963801026344299,0.8897396922111511,0.8325791954994202,0.9142419695854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488687634468079,"y":0.8897396922111511},{"x":0.7918552160263062,"y":0.8897396922111511},{"x":0.7918552160263062,"y":0.9142419695854187},{"x":0.7488687634468079,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.7488687634468079,0.8897396922111511,0.7918552160263062,0.9142419695854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968325972557068,"y":0.8897396922111511},{"x":0.7375565767288208,"y":0.8897396922111511},{"x":0.7375565767288208,"y":0.9142419695854187},{"x":0.6968325972557068,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرارت","boundary":[0.6968325972557068,0.8897396922111511,0.7375565767288208,0.9142419695854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6742081642150879,"y":0.8897396922111511},{"x":0.6832579374313354,"y":0.8897396922111511},{"x":0.6832579374313354,"y":0.9142419695854187},{"x":0.6742081642150879,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6742081642150879,0.8897396922111511,0.6832579374313354,0.9142419695854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.8897396922111511},{"x":0.6583710312843323,"y":0.8897396922111511},{"x":0.6583710312843323,"y":0.9142419695854187},{"x":0.6312217116355896,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"pH","boundary":[0.6312217116355896,0.8897396922111511,0.6583710312843323,0.9142419695854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610859751701355,"y":0.8897396922111511},{"x":0.6266968250274658,"y":0.8897396922111511},{"x":0.6266968250274658,"y":0.9142419695854187},{"x":0.610859751701355,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.610859751701355,0.8897396922111511,0.6266968250274658,0.9142419695854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723981857299805,"y":0.8897396922111511},{"x":0.5995475053787231,"y":0.8897396922111511},{"x":0.5995475053787231,"y":0.9142419695854187},{"x":0.5723981857299805,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.5723981857299805,0.8897396922111511,0.5995475053787231,0.9142419695854187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090497732162476,"y":0.8897396922111511},{"x":0.5656108856201172,"y":0.8897396922111511},{"x":0.5656108856201172,"y":0.9142419695854187},{"x":0.5090497732162476,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5090497732162476,0.8897396922111511,0.5656108856201172,0.9142419695854187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090497732162476,"y":0.8560490012168884},{"x":0.8506787419319153,"y":0.8575804233551025},{"x":0.8506787419319153,"y":0.915773332118988},{"x":0.5090497732162476,"y":0.9142419695854187}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5040497732162476,0.8490490012168884,0.8556787419319153,0.922773332118988],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4954751133918762,"y":0.9862174391746521},{"x":0.5158371329307556,"y":0.9862174391746521},{"x":0.5135746598243713,"y":1},{"x":0.4954751133918762,"y":0.9984685778617859}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":"Iv","boundary":[0.4954751133918762,0.9862174391746521,0.5135746598243713,1]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4954751133918762,"y":0.9862174391746521},{"x":0.5158371329307556,"y":0.9862174391746521},{"x":0.5135746598243713,"y":1},{"x":0.4954751133918762,"y":0.9984685778617859}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4904751133918762,0.9792174391746521,0.5185746598243713,1.007],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/YFRKLTrsHseSRpTC.jpg","blurred":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/BczTHqwWgiWEMdxh.jpg","webpSec":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/VpKmaPZITlLIxzyx-sec.webp"},"info":{"width":440,"height":651,"margin":[0.0002985537282445214,0.00017093635768201858,0.9979121900309216,0.9984885429903843]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8431817889213562,"y":0.11827956885099411},{"x":0.8522727489471436,"y":0.11827956885099411},{"x":0.8522727489471436,"y":0.13824884593486786},{"x":0.8431817889213562,"y":0.13824884593486786}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8431817889213562,0.11827956885099411,0.8522727489471436,0.13824884593486786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7954545617103577,"y":0.11827956885099411},{"x":0.8363636136054993,"y":0.11827956885099411},{"x":0.8363636136054993,"y":0.13824884593486786},{"x":0.7954545617103577,"y":0.13824884593486786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7954545617103577,0.11827956885099411,0.8363636136054993,0.13824884593486786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7227272987365723,"y":0.11827956885099411},{"x":0.7818182110786438,"y":0.11827956885099411},{"x":0.7818182110786438,"y":0.13824884593486786},{"x":0.7227272987365723,"y":0.13824884593486786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.7227272987365723,0.11827956885099411,0.7818182110786438,0.13824884593486786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454545259475708,"y":0.11827956885099411},{"x":0.7113636136054993,"y":0.11827956885099411},{"x":0.7113636136054993,"y":0.13824884593486786},{"x":0.6454545259475708,"y":0.13824884593486786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانسها","boundary":[0.6454545259475708,0.11827956885099411,0.7113636136054993,0.13824884593486786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454545259475708,"y":0.11827956885099411},{"x":0.8522727489471436,"y":0.11827956885099411},{"x":0.8522727489471436,"y":0.13824884593486786},{"x":0.6454545259475708,"y":0.13824884593486786}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6404545259475708,0.1112795688509941,0.8572727489471436,0.14524884593486787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.2380952388048172},{"x":0.17045454680919647,"y":0.2380952388048172},{"x":0.17045454680919647,"y":0.2519201338291168},{"x":0.1409090906381607,"y":0.2519201338291168}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۵","boundary":[0.1409090906381607,0.2380952388048172,0.17045454680919647,0.2519201338291168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.2380952388048172},{"x":0.17045454680919647,"y":0.2380952388048172},{"x":0.17045454680919647,"y":0.2519201338291168},{"x":0.1409090906381607,"y":0.2519201338291168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1359090906381607,0.2310952388048172,0.17545454680919648,0.2589201338291168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8613636493682861,"y":0.19354838132858276},{"x":0.9159091114997864,"y":0.19354838132858276},{"x":0.9159091114997864,"y":0.2211981564760208},{"x":0.8613636493682861,"y":0.2211981564760208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8613636493682861,0.19354838132858276,0.9159091114997864,0.2211981564760208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7954545617103577,"y":0.19201229512691498},{"x":0.8431817889213562,"y":0.19201229512691498},{"x":0.8431817889213562,"y":0.2211981564760208},{"x":0.7954545617103577,"y":0.2211981564760208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7954545617103577,0.19201229512691498,0.8431817889213562,0.2211981564760208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7818182110786438,"y":0.19201229512691498},{"x":0.7954545617103577,"y":0.19201229512691498},{"x":0.7954545617103577,"y":0.2211981564760208},{"x":0.7818182110786438,"y":0.2211981564760208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7818182110786438,0.19201229512691498,0.7954545617103577,0.2211981564760208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7045454382896423,"y":0.19201229512691498},{"x":0.7772727012634277,"y":0.19201229512691498},{"x":0.7772727012634277,"y":0.2211981564760208},{"x":0.7045454382896423,"y":0.2211981564760208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7045454382896423,0.19201229512691498,0.7772727012634277,0.2211981564760208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6022727489471436,"y":0.19201229512691498},{"x":0.6931818127632141,"y":0.19201229512691498},{"x":0.6931818127632141,"y":0.2211981564760208},{"x":0.6022727489471436,"y":0.21966205537319183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستگاهی","boundary":[0.6022727489471436,0.19201229512691498,0.6931818127632141,0.2211981564760208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5045454502105713,"y":0.19201229512691498},{"x":0.5931817889213562,"y":0.19201229512691498},{"x":0.5931817889213562,"y":0.2211981564760208},{"x":0.5045454502105713,"y":0.21966205537319183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.5045454502105713,0.19201229512691498,0.5931817889213562,0.2211981564760208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4886363744735718,"y":0.19201229512691498},{"x":0.5,"y":0.19201229512691498},{"x":0.5,"y":0.21966205537319183},{"x":0.4886363744735718,"y":0.21966205537319183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4886363744735718,0.19201229512691498,0.5,0.21966205537319183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.19201229512691498},{"x":0.4795454442501068,"y":0.19201229512691498},{"x":0.4795454442501068,"y":0.21966205537319183},{"x":0.4000000059604645,"y":0.21966205537319183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.4000000059604645,0.19201229512691498,0.4795454442501068,0.21966205537319183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136363625526428,"y":0.190476194024086},{"x":0.39318183064460754,"y":0.19201229512691498},{"x":0.39318183064460754,"y":0.21966205537319183},{"x":0.3136363625526428,"y":0.21966205537319183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.3136363625526428,0.190476194024086,0.39318183064460754,0.21966205537319183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24090908467769623,"y":0.190476194024086},{"x":0.30909091234207153,"y":0.190476194024086},{"x":0.30909091234207153,"y":0.21966205537319183},{"x":0.24090908467769623,"y":0.21966205537319183}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.24090908467769623,0.190476194024086,0.30909091234207153,0.21966205537319183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18409091234207153,"y":0.190476194024086},{"x":0.24090908467769623,"y":0.190476194024086},{"x":0.24090908467769623,"y":0.21966205537319183},{"x":0.18409091234207153,"y":0.21966205537319183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.18409091234207153,0.190476194024086,0.24090908467769623,0.21966205537319183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7749999761581421,"y":0.23195084929466248},{"x":0.8522727489471436,"y":0.23195084929466248},{"x":0.8522727489471436,"y":0.25960060954093933},{"x":0.7749999761581421,"y":0.25960060954093933}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.7749999761581421,0.23195084929466248,0.8522727489471436,0.25960060954093933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136363387107849,"y":0.23195084929466248},{"x":0.7818182110786438,"y":0.23195084929466248},{"x":0.7818182110786438,"y":0.25960060954093933},{"x":0.7136363387107849,"y":0.25960060954093933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7136363387107849,0.23195084929466248,0.7818182110786438,0.25960060954093933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5727272629737854,"y":0.23195084929466248},{"x":0.6954545378684998,"y":0.23195084929466248},{"x":0.6954545378684998,"y":0.25960060954093933},{"x":0.5727272629737854,"y":0.25960060954093933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5727272629737854,0.23195084929466248,0.6954545378684998,0.25960060954093933]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18409091234207153,"y":0.190476194024086},{"x":0.9159091114997864,"y":0.19201229512691498},{"x":0.9136363863945007,"y":0.25960060954093933},{"x":0.18409091234207153,"y":0.25806450843811035}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.17909091234207153,0.183476194024086,0.9186363863945007,0.26660060954093934],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.27496159076690674},{"x":0.7818182110786438,"y":0.27496159076690674},{"x":0.7818182110786438,"y":0.29800307750701904},{"x":0.7727272510528564,"y":0.29800307750701904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7727272510528564,0.27496159076690674,0.7818182110786438,0.29800307750701904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7250000238418579,"y":0.27496159076690674},{"x":0.7704545259475708,"y":0.27342548966407776},{"x":0.7704545259475708,"y":0.29800307750701904},{"x":0.7250000238418579,"y":0.299539178609848}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7250000238418579,0.27496159076690674,0.7704545259475708,0.29800307750701904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.706818163394928,"y":0.27496159076690674},{"x":0.7159090638160706,"y":0.27496159076690674},{"x":0.7181817889213562,"y":0.299539178609848},{"x":0.706818163394928,"y":0.299539178609848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.706818163394928,0.27496159076690674,0.7181817889213562,0.299539178609848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6613636612892151,"y":0.27496159076690674},{"x":0.6954545378684998,"y":0.27496159076690674},{"x":0.6977272629737854,"y":0.299539178609848},{"x":0.6613636612892151,"y":0.299539178609848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6613636612892151,0.27496159076690674,0.6977272629737854,0.299539178609848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522727370262146,"y":0.27496159076690674},{"x":0.6499999761581421,"y":0.27496159076690674},{"x":0.6499999761581421,"y":0.299539178609848},{"x":0.5522727370262146,"y":0.299539178609848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5522727370262146,0.27496159076690674,0.6499999761581421,0.299539178609848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068181753158569,"y":0.2764976918697357},{"x":0.5409091114997864,"y":0.27496159076690674},{"x":0.5409091114997864,"y":0.299539178609848},{"x":0.5090909004211426,"y":0.301075279712677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.5068181753158569,0.2764976918697357,0.5409091114997864,0.299539178609848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.31490015983581543},{"x":0.7818182110786438,"y":0.31490015983581543},{"x":0.7840909361839294,"y":0.33640551567077637},{"x":0.7749999761581421,"y":0.33640551567077637}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7727272510528564,0.31490015983581543,0.7840909361839294,0.33640551567077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668181836605072,"y":0.31490015983581543},{"x":0.7681818008422852,"y":0.31336405873298645},{"x":0.7704545259475708,"y":0.33640551567077637},{"x":0.668181836605072,"y":0.33640551567077637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.668181836605072,0.31490015983581543,0.7704545259475708,0.33640551567077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6159090995788574,"y":0.31490015983581543},{"x":0.6545454263687134,"y":0.31490015983581543},{"x":0.6545454263687134,"y":0.33640551567077637},{"x":0.6159090995788574,"y":0.33794161677360535}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جذبی","boundary":[0.6159090995788574,0.31490015983581543,0.6545454263687134,0.33640551567077637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068181753158569,"y":0.27496159076690674},{"x":0.7818182110786438,"y":0.27342548966407776},{"x":0.7840909361839294,"y":0.33640551567077637},{"x":0.5090909004211426,"y":0.33794161677360535}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5018181753158569,0.26796159076690673,0.7890909361839294,0.3434055156707764],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.2780337929725647},{"x":0.16818182170391083,"y":0.2780337929725647},{"x":0.16818182170391083,"y":0.2918586730957031},{"x":0.1409090906381607,"y":0.2933947741985321}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.1409090906381607,0.2780337929725647,0.16818182170391083,0.2918586730957031]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1772727221250534,"y":0.2780337929725647},{"x":0.2181818187236786,"y":0.2780337929725647},{"x":0.2181818187236786,"y":0.2918586730957031},{"x":0.1772727221250534,"y":0.2918586730957031}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"....","boundary":[0.1772727221250534,0.2780337929725647,0.2181818187236786,0.2918586730957031]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.2780337929725647},{"x":0.2181818187236786,"y":0.2764976918697357},{"x":0.2181818187236786,"y":0.2918586730957031},{"x":0.1409090906381607,"y":0.2933947741985321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1359090906381607,0.2710337929725647,0.2231818187236786,0.29885867309570313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.3179723620414734},{"x":0.17045454680919647,"y":0.3179723620414734},{"x":0.17272727191448212,"y":0.3317972421646118},{"x":0.14318181574344635,"y":0.3317972421646118}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.1409090906381607,0.3179723620414734,0.17272727191448212,0.3317972421646118]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.3179723620414734},{"x":0.17045454680919647,"y":0.3179723620414734},{"x":0.17272727191448212,"y":0.3317972421646118},{"x":0.14318181574344635,"y":0.3317972421646118}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1359090906381607,0.3109723620414734,0.17772727191448212,0.3387972421646118],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7749999761581421,"y":0.35483869910240173},{"x":0.7840909361839294,"y":0.35483869910240173},{"x":0.7840909361839294,"y":0.3748079836368561},{"x":0.7749999761581421,"y":0.3748079836368561}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7749999761581421,0.35483869910240173,0.7840909361839294,0.3748079836368561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6704545617103577,"y":0.35483869910240173},{"x":0.7681818008422852,"y":0.35330259799957275},{"x":0.7681818008422852,"y":0.3748079836368561},{"x":0.6704545617103577,"y":0.37634408473968506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.6704545617103577,0.35483869910240173,0.7681818008422852,0.3748079836368561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977272987365723,"y":0.35483869910240173},{"x":0.6568182110786438,"y":0.35483869910240173},{"x":0.6568182110786438,"y":0.37634408473968506},{"x":0.5977272987365723,"y":0.37634408473968506}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تقسیمی","boundary":[0.5977272987365723,0.35483869910240173,0.6568182110786438,0.37634408473968506]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977272987365723,"y":0.35483869910240173},{"x":0.7840909361839294,"y":0.35330259799957275},{"x":0.7840909361839294,"y":0.3748079836368561},{"x":0.5977272987365723,"y":0.37634408473968506}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5927272987365723,0.3478386991024017,0.7890909361839294,0.3818079836368561],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.3563748002052307},{"x":0.17045454680919647,"y":0.3563748002052307},{"x":0.17045454680919647,"y":0.3732718825340271},{"x":0.1409090906381607,"y":0.3717357814311981}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۱","boundary":[0.1409090906381607,0.3563748002052307,0.17045454680919647,0.3732718825340271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17499999701976776,"y":0.3563748002052307},{"x":0.20909090340137482,"y":0.3579109013080597},{"x":0.20681817829608917,"y":0.3732718825340271},{"x":0.17499999701976776,"y":0.3717357814311981}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.17499999701976776,0.3563748002052307,0.20681817829608917,0.3732718825340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.3563748002052307},{"x":0.20909090340137482,"y":0.3579109013080597},{"x":0.20681817829608917,"y":0.3732718825340271},{"x":0.1409090906381607,"y":0.3717357814311981}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1359090906381607,0.3493748002052307,0.21181817829608918,0.3802718825340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.39324116706848145},{"x":0.7818182110786438,"y":0.39324116706848145},{"x":0.7818182110786438,"y":0.41474655270576477},{"x":0.7727272510528564,"y":0.41474655270576477}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7727272510528564,0.39324116706848145,0.7818182110786438,0.41474655270576477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668181836605072,"y":0.39324116706848145},{"x":0.7659090757369995,"y":0.39324116706848145},{"x":0.7681818008422852,"y":0.41474655270576477},{"x":0.668181836605072,"y":0.41628265380859375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.668181836605072,0.39324116706848145,0.7681818008422852,0.41474655270576477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113636493682861,"y":0.3947772681713104},{"x":0.6545454263687134,"y":0.39324116706848145},{"x":0.6545454263687134,"y":0.41628265380859375},{"x":0.6113636493682861,"y":0.41628265380859375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعویض","boundary":[0.6113636493682861,0.3947772681713104,0.6545454263687134,0.41628265380859375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5568181872367859,"y":0.3947772681713104},{"x":0.5909090638160706,"y":0.3947772681713104},{"x":0.5909090638160706,"y":0.41628265380859375},{"x":0.5568181872367859,"y":0.41781875491142273}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یونی","boundary":[0.5568181872367859,0.3947772681713104,0.5909090638160706,0.41628265380859375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5568181872367859,"y":0.3947772681713104},{"x":0.7818182110786438,"y":0.39170506596565247},{"x":0.7818182110786438,"y":0.41474655270576477},{"x":0.5568181872367859,"y":0.41781875491142273}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5518181872367859,0.3877772681713104,0.7868182110786438,0.4217465527057648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.3963133692741394},{"x":0.17045454680919647,"y":0.3963133692741394},{"x":0.17045454680919647,"y":0.4116743505001068},{"x":0.1409090906381607,"y":0.4116743505001068}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷۲","boundary":[0.1409090906381607,0.3963133692741394,0.17045454680919647,0.4116743505001068]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1772727221250534,"y":0.3963133692741394},{"x":0.18409091234207153,"y":0.3963133692741394},{"x":0.18409091234207153,"y":0.4116743505001068},{"x":0.1772727221250534,"y":0.4116743505001068}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.1772727221250534,0.3963133692741394,0.18409091234207153,0.4116743505001068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.3963133692741394},{"x":0.18409091234207153,"y":0.3963133692741394},{"x":0.18409091234207153,"y":0.4116743505001068},{"x":0.1409090906381607,"y":0.4116743505001068}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1359090906381607,0.3893133692741394,0.18909091234207154,0.4186743505001068],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.43471580743789673},{"x":0.7795454263687134,"y":0.43471580743789673},{"x":0.7795454263687134,"y":0.4546850919723511},{"x":0.7727272510528564,"y":0.4546850919723511}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7727272510528564,0.43471580743789673,0.7795454263687134,0.4546850919723511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6704545617103577,"y":0.43471580743789673},{"x":0.7636363506317139,"y":0.43471580743789673},{"x":0.7636363506317139,"y":0.4546850919723511},{"x":0.6704545617103577,"y":0.4546850919723511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.6704545617103577,0.43471580743789673,0.7636363506317139,0.4546850919723511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272727251052856,"y":0.43471580743789673},{"x":0.6477272510528564,"y":0.43471580743789673},{"x":0.6477272510528564,"y":0.4546850919723511},{"x":0.6272727251052856,"y":0.4546850919723511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طرد","boundary":[0.6272727251052856,0.43471580743789673,0.6477272510528564,0.4546850919723511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522727370262146,"y":0.43471580743789673},{"x":0.6181818246841431,"y":0.43471580743789673},{"x":0.6181818246841431,"y":0.4546850919723511},{"x":0.5522727370262146,"y":0.4546850919723511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.5522727370262146,0.43471580743789673,0.6181818246841431,0.4546850919723511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49318182468414307,"y":0.43471580743789673},{"x":0.5386363863945007,"y":0.43471580743789673},{"x":0.5386363863945007,"y":0.4546850919723511},{"x":0.49318182468414307,"y":0.4546850919723511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.49318182468414307,0.43471580743789673,0.5386363863945007,0.4546850919723511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318181872367859,"y":0.43471580743789673},{"x":0.4749999940395355,"y":0.43471580743789673},{"x":0.4749999940395355,"y":0.4546850919723511},{"x":0.4318181872367859,"y":0.4546850919723511}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.4318181872367859,0.43471580743789673,0.4749999940395355,0.4546850919723511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3545454442501068,"y":0.43471580743789673},{"x":0.42500001192092896,"y":0.43471580743789673},{"x":0.42500001192092896,"y":0.4546850919723511},{"x":0.3545454442501068,"y":0.4546850919723511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مولکولها","boundary":[0.3545454442501068,0.43471580743789673,0.42500001192092896,0.4546850919723511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3545454442501068,"y":0.43471580743789673},{"x":0.7795454263687134,"y":0.43471580743789673},{"x":0.7795454263687134,"y":0.4546850919723511},{"x":0.3545454442501068,"y":0.4546850919723511}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3495454442501068,0.4277158074378967,0.7845454263687134,0.4616850919723511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704545259475708,"y":0.47158217430114746},{"x":0.7795454263687134,"y":0.47158217430114746},{"x":0.7795454263687134,"y":0.4976958632469177},{"x":0.7704545259475708,"y":0.4976958632469177}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7704545259475708,0.47158217430114746,0.7795454263687134,0.4976958632469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7227272987365723,"y":0.47158217430114746},{"x":0.7659090757369995,"y":0.47158217430114746},{"x":0.7659090757369995,"y":0.4976958632469177},{"x":0.7227272987365723,"y":0.4976958632469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.7227272987365723,0.47158217430114746,0.7659090757369995,0.4976958632469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6613636612892151,"y":0.47158217430114746},{"x":0.7204545736312866,"y":0.47158217430114746},{"x":0.7204545736312866,"y":0.4976958632469177},{"x":0.6613636612892151,"y":0.4976958632469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6613636612892151,0.47158217430114746,0.7204545736312866,0.4976958632469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613636374473572,"y":0.47158217430114746},{"x":0.6545454263687134,"y":0.47158217430114746},{"x":0.6545454263687134,"y":0.4976958632469177},{"x":0.5613636374473572,"y":0.4976958632469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5613636374473572,0.47158217430114746,0.6545454263687134,0.4976958632469177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159090757369995,"y":0.47158217430114746},{"x":0.543181836605072,"y":0.47158217430114746},{"x":0.543181836605072,"y":0.4976958632469177},{"x":0.5159090757369995,"y":0.4976958632469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.5159090757369995,0.47158217430114746,0.543181836605072,0.4976958632469177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159090757369995,"y":0.47158217430114746},{"x":0.7795454263687134,"y":0.47158217430114746},{"x":0.7795454263687134,"y":0.4976958632469177},{"x":0.5159090757369995,"y":0.4976958632469177}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5109090757369995,0.46458217430114745,0.7845454263687134,0.5046958632469177],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.5145929455757141},{"x":0.7795454263687134,"y":0.5145929455757141},{"x":0.7795454263687134,"y":0.5314900279045105},{"x":0.7727272510528564,"y":0.5314900279045105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7727272510528564,0.5145929455757141,0.7795454263687134,0.5314900279045105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7295454740524292,"y":0.5145929455757141},{"x":0.7659090757369995,"y":0.5145929455757141},{"x":0.7659090757369995,"y":0.5314900279045105},{"x":0.7295454740524292,"y":0.5314900279045105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7295454740524292,0.5145929455757141,0.7659090757369995,0.5314900279045105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6727272868156433,"y":0.5145929455757141},{"x":0.7204545736312866,"y":0.5145929455757141},{"x":0.7204545736312866,"y":0.5314900279045105},{"x":0.6727272868156433,"y":0.5314900279045105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازداری","boundary":[0.6727272868156433,0.5145929455757141,0.7204545736312866,0.5314900279045105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6545454263687134,"y":0.5145929455757141},{"x":0.6613636612892151,"y":0.5145929455757141},{"x":0.6613636612892151,"y":0.5314900279045105},{"x":0.6545454263687134,"y":0.5314900279045105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6545454263687134,0.5145929455757141,0.6613636612892151,0.5314900279045105]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6545454263687134,"y":0.5145929455757141},{"x":0.7795454263687134,"y":0.5130568146705627},{"x":0.7795454263687134,"y":0.5314900279045105},{"x":0.6545454263687134,"y":0.5314900279045105}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6495454263687134,0.5075929455757141,0.7845454263687134,0.5384900279045105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.5145929455757141},{"x":0.16818182170391083,"y":0.5161290168762207},{"x":0.16590909659862518,"y":0.5299538969993591},{"x":0.1409090906381607,"y":0.5299538969993591}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷۷","boundary":[0.1409090906381607,0.5145929455757141,0.16590909659862518,0.5299538969993591]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1772727221250534,"y":0.5161290168762207},{"x":0.18409091234207153,"y":0.5161290168762207},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5299538969993591},{"x":0.1772727221250534,"y":0.5299538969993591}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.1772727221250534,0.5161290168762207,0.1818181872367859,0.5299538969993591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.5145929455757141},{"x":0.18409091234207153,"y":0.5161290168762207},{"x":0.1818181872367859,"y":0.5299538969993591},{"x":0.1409090906381607,"y":0.5299538969993591}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1359090906381607,0.5075929455757141,0.1868181872367859,0.5369538969993591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681818008422852,"y":0.5514593124389648},{"x":0.7772727012634277,"y":0.5499231815338135},{"x":0.7795454263687134,"y":0.5698924660682678},{"x":0.7704545259475708,"y":0.5714285969734192}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7681818008422852,0.5514593124389648,0.7795454263687134,0.5698924660682678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7250000238418579,"y":0.5529953837394714},{"x":0.7636363506317139,"y":0.5514593124389648},{"x":0.7659090757369995,"y":0.5714285969734192},{"x":0.7272727489471436,"y":0.5729646682739258}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.7250000238418579,0.5529953837394714,0.7659090757369995,0.5714285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668181836605072,"y":0.5545315146446228},{"x":0.7113636136054993,"y":0.5529953837394714},{"x":0.7136363387107849,"y":0.5729646682739258},{"x":0.6704545617103577,"y":0.5745007395744324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ستون","boundary":[0.668181836605072,0.5545315146446228,0.7136363387107849,0.5729646682739258]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668181836605072,"y":0.5545315146446228},{"x":0.7772727012634277,"y":0.5499231815338135},{"x":0.7795454263687134,"y":0.5714285969734192},{"x":0.6704545617103577,"y":0.5760368704795837}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.663181836605072,0.5475315146446228,0.7845454263687134,0.5784285969734192],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13863636553287506,"y":0.5529953837394714},{"x":0.16818182170391083,"y":0.5529953837394714},{"x":0.16818182170391083,"y":0.5683563947677612},{"x":0.13863636553287506,"y":0.5683563947677612}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۹","boundary":[0.13863636553287506,0.5529953837394714,0.16818182170391083,0.5683563947677612]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17272727191448212,"y":0.5529953837394714},{"x":0.2136363685131073,"y":0.5529953837394714},{"x":0.2136363685131073,"y":0.5683563947677612},{"x":0.17272727191448212,"y":0.5683563947677612}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"....","boundary":[0.17272727191448212,0.5529953837394714,0.2136363685131073,0.5683563947677612]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13863636553287506,"y":0.5529953837394714},{"x":0.2136363685131073,"y":0.5529953837394714},{"x":0.2136363685131073,"y":0.5683563947677612},{"x":0.13863636553287506,"y":0.5683563947677612}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.13363636553287506,0.5459953837394714,0.2186363685131073,0.5753563947677612],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704545259475708,"y":0.5883256793022156},{"x":0.7795454263687134,"y":0.5883256793022156},{"x":0.7818182110786438,"y":0.6113671064376831},{"x":0.7727272510528564,"y":0.6113671064376831}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7704545259475708,0.5883256793022156,0.7818182110786438,0.6113671064376831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668181836605072,"y":0.5883256793022156},{"x":0.7613636255264282,"y":0.5883256793022156},{"x":0.7636363506317139,"y":0.6113671064376831},{"x":0.668181836605072,"y":0.6113671064376831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.668181836605072,0.5883256793022156,0.7636363506317139,0.6113671064376831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6090909242630005,"y":0.5913978219032288},{"x":0.6522727012634277,"y":0.5898617506027222},{"x":0.6522727012634277,"y":0.6129032373428345},{"x":0.6090909242630005,"y":0.6129032373428345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ستونی","boundary":[0.6090909242630005,0.5913978219032288,0.6522727012634277,0.6129032373428345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613636374473572,"y":0.5913978219032288},{"x":0.5954545736312866,"y":0.5913978219032288},{"x":0.5954545736312866,"y":0.6129032373428345},{"x":0.5613636374473572,"y":0.6129032373428345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.5613636374473572,0.5913978219032288,0.5954545736312866,0.6129032373428345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.543181836605072,"y":0.5913978219032288},{"x":0.5522727370262146,"y":0.5913978219032288},{"x":0.5545454621315002,"y":0.6144393086433411},{"x":0.5454545617103577,"y":0.6144393086433411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.543181836605072,0.5913978219032288,0.5545454621315002,0.6144393086433411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.543181836605072,"y":0.5913978219032288},{"x":0.7795454263687134,"y":0.5883256793022156},{"x":0.7818182110786438,"y":0.6113671064376831},{"x":0.5454545617103577,"y":0.6144393086433411}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.538181836605072,0.5843978219032288,0.7868182110786438,0.6183671064376831],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13863636553287506,"y":0.5929339528083801},{"x":0.16818182170391083,"y":0.5929339528083801},{"x":0.16818182170391083,"y":0.6082949042320251},{"x":0.13863636553287506,"y":0.6082949042320251}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.13863636553287506,0.5929339528083801,0.16818182170391083,0.6082949042320251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17499999701976776,"y":0.5929339528083801},{"x":0.21590909361839294,"y":0.5929339528083801},{"x":0.21590909361839294,"y":0.6082949042320251},{"x":0.17499999701976776,"y":0.6082949042320251}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"....","boundary":[0.17499999701976776,0.5929339528083801,0.21590909361839294,0.6082949042320251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13863636553287506,"y":0.5929339528083801},{"x":0.21590909361839294,"y":0.5929339528083801},{"x":0.21590909361839294,"y":0.6082949042320251},{"x":0.13863636553287506,"y":0.6082949042320251}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.13363636553287506,0.5859339528083801,0.22090909361839295,0.6152949042320252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.6328725218772888},{"x":0.16590909659862518,"y":0.6328725218772888},{"x":0.16590909659862518,"y":0.6466974020004272},{"x":0.1409090906381607,"y":0.6466974020004272}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.1409090906381607,0.6328725218772888,0.16590909659862518,0.6466974020004272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1409090906381607,"y":0.6328725218772888},{"x":0.16590909659862518,"y":0.6328725218772888},{"x":0.16590909659862518,"y":0.6466974020004272},{"x":0.1409090906381607,"y":0.6466974020004272}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1359090906381607,0.6258725218772888,0.1709090965986252,0.6536974020004273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681818008422852,"y":0.6282641887664795},{"x":0.7795454263687134,"y":0.6282641887664795},{"x":0.7795454263687134,"y":0.6528418064117432},{"x":0.7681818008422852,"y":0.6528418064117432}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7681818008422852,0.6282641887664795,0.7795454263687134,0.6528418064117432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668181836605072,"y":0.6282641887664795},{"x":0.7636363506317139,"y":0.6282641887664795},{"x":0.7636363506317139,"y":0.6528418064117432},{"x":0.668181836605072,"y":0.6528418064117432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.668181836605072,0.6282641887664795,0.7636363506317139,0.6528418064117432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6227272748947144,"y":0.6282641887664795},{"x":0.6522727012634277,"y":0.6282641887664795},{"x":0.6522727012634277,"y":0.6528418064117432},{"x":0.6227272748947144,"y":0.6528418064117432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.6227272748947144,0.6282641887664795,0.6522727012634277,0.6528418064117432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6282641887664795},{"x":0.6136363744735718,"y":0.6282641887664795},{"x":0.6136363744735718,"y":0.6528418064117432},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6528418064117432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6000000238418579,0.6282641887664795,0.6136363744735718,0.6528418064117432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5386363863945007,"y":0.6282641887664795},{"x":0.5931817889213562,"y":0.6282641887664795},{"x":0.5931817889213562,"y":0.6543778777122498},{"x":0.5386363863945007,"y":0.6543778777122498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5386363863945007,0.6282641887664795,0.5931817889213562,0.6543778777122498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068181753158569,"y":0.6298003196716309},{"x":0.5272727012634277,"y":0.6298003196716309},{"x":0.5272727012634277,"y":0.6543778777122498},{"x":0.5068181753158569,"y":0.6543778777122498}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5068181753158569,0.6298003196716309,0.5272727012634277,0.6543778777122498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704545259475708,"y":0.6697388887405396},{"x":0.7818182110786438,"y":0.6697388887405396},{"x":0.7818182110786438,"y":0.6943164467811584},{"x":0.7704545259475708,"y":0.6943164467811584}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7704545259475708,0.6697388887405396,0.7818182110786438,0.6943164467811584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022727131843567,"y":0.6697388887405396},{"x":0.7636363506317139,"y":0.6697388887405396},{"x":0.7636363506317139,"y":0.6943164467811584},{"x":0.7022727131843567,"y":0.6943164467811584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستونهای","boundary":[0.7022727131843567,0.6697388887405396,0.7636363506317139,0.6943164467811584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931817889213562,"y":0.6697388887405396},{"x":0.6886363625526428,"y":0.6697388887405396},{"x":0.6886363625526428,"y":0.6943164467811584},{"x":0.5931817889213562,"y":0.6943164467811584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5931817889213562,0.6697388887405396,0.6886363625526428,0.6943164467811584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5477272868156433,"y":0.6712749600410461},{"x":0.5772727131843567,"y":0.6712749600410461},{"x":0.5772727131843567,"y":0.6943164467811584},{"x":0.5477272868156433,"y":0.6943164467811584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.5477272868156433,0.6712749600410461,0.5772727131843567,0.6943164467811584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5318182110786438,"y":0.6712749600410461},{"x":0.5409091114997864,"y":0.6712749600410461},{"x":0.5409091114997864,"y":0.6943164467811584},{"x":0.5318182110786438,"y":0.6943164467811584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5318182110786438,0.6712749600410461,0.5409091114997864,0.6943164467811584]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068181753158569,"y":0.6282641887664795},{"x":0.7818182110786438,"y":0.6282641887664795},{"x":0.7818182110786438,"y":0.6943164467811584},{"x":0.5068181753158569,"y":0.6943164467811584}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5018181753158569,0.6212641887664795,0.7868182110786438,0.7013164467811585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13863636553287506,"y":0.6712749600410461},{"x":0.16590909659862518,"y":0.6712749600410461},{"x":0.16590909659862518,"y":0.6866359710693359},{"x":0.13863636553287506,"y":0.6866359710693359}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۹","boundary":[0.13863636553287506,0.6712749600410461,0.16590909659862518,0.6866359710693359]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17499999701976776,"y":0.6712749600410461},{"x":0.22727273404598236,"y":0.6712749600410461},{"x":0.22727273404598236,"y":0.6866359710693359},{"x":0.17499999701976776,"y":0.6866359710693359}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".....","boundary":[0.17499999701976776,0.6712749600410461,0.22727273404598236,0.6866359710693359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13863636553287506,"y":0.6712749600410461},{"x":0.22727273404598236,"y":0.6712749600410461},{"x":0.22727273404598236,"y":0.6866359710693359},{"x":0.13863636553287506,"y":0.6866359710693359}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.13363636553287506,0.6642749600410461,0.23227273404598237,0.6936359710693359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7727272510528564,"y":0.7112135291099548},{"x":0.7795454263687134,"y":0.7112135291099548},{"x":0.7795454263687134,"y":0.7296466827392578},{"x":0.7704545259475708,"y":0.7296466827392578}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7727272510528564,0.7112135291099548,0.7795454263687134,0.7296466827392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7227272987365723,"y":0.7112135291099548},{"x":0.7613636255264282,"y":0.7112135291099548},{"x":0.7613636255264282,"y":0.7296466827392578},{"x":0.7227272987365723,"y":0.7281106114387512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تزریق","boundary":[0.7227272987365723,0.7112135291099548,0.7613636255264282,0.7296466827392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6704545617103577,"y":0.7096773982048035},{"x":0.7113636136054993,"y":0.7112135291099548},{"x":0.7113636136054993,"y":0.7281106114387512},{"x":0.6704545617103577,"y":0.7281106114387512}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6704545617103577,0.7096773982048035,0.7113636136054993,0.7281106114387512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272727251052856,"y":0.7096773982048035},{"x":0.6636363863945007,"y":0.7096773982048035},{"x":0.6636363863945007,"y":0.7281106114387512},{"x":0.625,"y":0.7281106114387512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6272727251052856,0.7096773982048035,0.6636363863945007,0.7281106114387512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272727251052856,"y":0.7096773982048035},{"x":0.7795454263687134,"y":0.7112135291099548},{"x":0.7795454263687134,"y":0.7296466827392578},{"x":0.625,"y":0.7281106114387512}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6222727251052856,0.7026773982048035,0.7845454263687134,0.7366466827392578],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13863636553287506,"y":0.7112135291099548},{"x":0.16590909659862518,"y":0.7112135291099548},{"x":0.16590909659862518,"y":0.7250384092330933},{"x":0.13863636553287506,"y":0.7250384092330933}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.13863636553287506,0.7112135291099548,0.16590909659862518,0.7250384092330933]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17499999701976776,"y":0.7112135291099548},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7112135291099548},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7250384092330933},{"x":0.17499999701976776,"y":0.7250384092330933}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.17499999701976776,0.7112135291099548,0.1818181872367859,0.7250384092330933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13863636553287506,"y":0.7112135291099548},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7112135291099548},{"x":0.1818181872367859,"y":0.7250384092330933},{"x":0.13863636553287506,"y":0.7250384092330933}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.13363636553287506,0.7042135291099548,0.1868181872367859,0.7320384092330933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681818008422852,"y":0.7450076937675476},{"x":0.7772727012634277,"y":0.7450076937675476},{"x":0.7772727012634277,"y":0.7665130496025085},{"x":0.7681818008422852,"y":0.7665130496025085}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7681818008422852,0.7450076937675476,0.7772727012634277,0.7665130496025085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659091114997864,"y":0.7450076937675476},{"x":0.7613636255264282,"y":0.7450076937675476},{"x":0.7613636255264282,"y":0.7665130496025085},{"x":0.6659091114997864,"y":0.7680491805076599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارسازها","boundary":[0.6659091114997864,0.7450076937675476,0.7613636255264282,0.7665130496025085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659091114997864,"y":0.7450076937675476},{"x":0.7772727012634277,"y":0.7450076937675476},{"x":0.7772727012634277,"y":0.7665130496025085},{"x":0.6659091114997864,"y":0.7680491805076599}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6609091114997864,0.7380076937675476,0.7822727012634277,0.7735130496025086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.7496159672737122},{"x":0.16590909659862518,"y":0.7496159672737122},{"x":0.16590909659862518,"y":0.764976978302002},{"x":0.13636364042758942,"y":0.764976978302002}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.13636364042758942,0.7496159672737122,0.16590909659862518,0.764976978302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17499999701976776,"y":0.7496159672737122},{"x":0.20227272808551788,"y":0.7496159672737122},{"x":0.20227272808551788,"y":0.764976978302002},{"x":0.17499999701976776,"y":0.764976978302002}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"...","boundary":[0.17499999701976776,0.7496159672737122,0.20227272808551788,0.764976978302002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.7496159672737122},{"x":0.20227272808551788,"y":0.7496159672737122},{"x":0.20227272808551788,"y":0.764976978302002},{"x":0.13636364042758942,"y":0.764976978302002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1313636404275894,0.7426159672737122,0.2072727280855179,0.771976978302002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681818008422852,"y":0.7849462628364563},{"x":0.7772727012634277,"y":0.7849462628364563},{"x":0.7772727012634277,"y":0.8079876899719238},{"x":0.7681818008422852,"y":0.8079876899719238}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7681818008422852,0.7849462628364563,0.7772727012634277,0.8079876899719238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6636363863945007,"y":0.7849462628364563},{"x":0.7636363506317139,"y":0.7849462628364563},{"x":0.7636363506317139,"y":0.8079876899719238},{"x":0.6636363863945007,"y":0.8079876899719238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.6636363863945007,0.7849462628364563,0.7636363506317139,0.8079876899719238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181818246841431,"y":0.7849462628364563},{"x":0.6522727012634277,"y":0.7849462628364563},{"x":0.6522727012634277,"y":0.8079876899719238},{"x":0.6181818246841431,"y":0.8079876899719238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.6181818246841431,0.7849462628364563,0.6522727012634277,0.8079876899719238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181818246841431,"y":0.7849462628364563},{"x":0.7772727012634277,"y":0.7849462628364563},{"x":0.7772727012634277,"y":0.8079876899719238},{"x":0.6181818246841431,"y":0.8079876899719238}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6131818246841431,0.7779462628364563,0.7822727012634277,0.8149876899719238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7681818008422852,"y":0.8264209032058716},{"x":0.7772727012634277,"y":0.8264209032058716},{"x":0.7772727012634277,"y":0.8479262590408325},{"x":0.7681818008422852,"y":0.8479262590408325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7681818008422852,0.8264209032058716,0.7772727012634277,0.8479262590408325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659091114997864,"y":0.8248847723007202},{"x":0.7636363506317139,"y":0.8264209032058716},{"x":0.7636363506317139,"y":0.8479262590408325},{"x":0.6659091114997864,"y":0.8479262590408325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.6659091114997864,0.8248847723007202,0.7636363506317139,0.8479262590408325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5568181872367859,"y":0.8248847723007202},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8248847723007202},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8479262590408325},{"x":0.5568181872367859,"y":0.8463901877403259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5568181872367859,0.8248847723007202,0.6499999761581421,0.8479262590408325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5136363506317139,"y":0.8248847723007202},{"x":0.543181836605072,"y":0.8248847723007202},{"x":0.543181836605072,"y":0.8463901877403259},{"x":0.5136363506317139,"y":0.8463901877403259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.5136363506317139,0.8248847723007202,0.543181836605072,0.8463901877403259]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5136363506317139,"y":0.8248847723007202},{"x":0.7772727012634277,"y":0.8264209032058716},{"x":0.7772727012634277,"y":0.8479262590408325},{"x":0.5136363506317139,"y":0.8463901877403259}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5086363506317139,0.8178847723007202,0.7822727012634277,0.8549262590408325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.8279569745063782},{"x":0.16590909659862518,"y":0.8279569745063782},{"x":0.16590909659862518,"y":0.843317985534668},{"x":0.13636364042758942,"y":0.843317985534668}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷","boundary":[0.13636364042758942,0.8279569745063782,0.16590909659862518,0.843317985534668]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17045454680919647,"y":0.8279569745063782},{"x":0.22499999403953552,"y":0.8279569745063782},{"x":0.22499999403953552,"y":0.843317985534668},{"x":0.17045454680919647,"y":0.843317985534668}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".....","boundary":[0.17045454680919647,0.8279569745063782,0.22499999403953552,0.843317985534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.8279569745063782},{"x":0.22499999403953552,"y":0.8279569745063782},{"x":0.22499999403953552,"y":0.843317985534668},{"x":0.13636364042758942,"y":0.843317985534668}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1313636404275894,0.8209569745063782,0.22999999403953553,0.850317985534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7659090757369995,"y":0.8663594722747803},{"x":0.7749999761581421,"y":0.8663594722747803},{"x":0.7749999761581421,"y":0.8847926259040833},{"x":0.7659090757369995,"y":0.8847926259040833}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7659090757369995,0.8663594722747803,0.7749999761581421,0.8847926259040833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7227272987365723,"y":0.8663594722747803},{"x":0.7636363506317139,"y":0.8663594722747803},{"x":0.7636363506317139,"y":0.8847926259040833},{"x":0.7227272987365723,"y":0.8847926259040833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7227272987365723,0.8663594722747803,0.7636363506317139,0.8847926259040833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022727131843567,"y":0.8663594722747803},{"x":0.7090908885002136,"y":0.8663594722747803},{"x":0.7090908885002136,"y":0.8847926259040833},{"x":0.7022727131843567,"y":0.8847926259040833}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7022727131843567,0.8663594722747803,0.7090908885002136,0.8847926259040833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6568182110786438,"y":0.8663594722747803},{"x":0.6909090876579285,"y":0.8663594722747803},{"x":0.6909090876579285,"y":0.8847926259040833},{"x":0.6568182110786438,"y":0.8863286972045898}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6568182110786438,0.8663594722747803,0.6909090876579285,0.8847926259040833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6409090757369995,"y":0.8663594722747803},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8663594722747803},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8863286972045898},{"x":0.6409090757369995,"y":0.8863286972045898}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6409090757369995,0.8663594722747803,0.6499999761581421,0.8863286972045898]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6409090757369995,"y":0.8663594722747803},{"x":0.7749999761581421,"y":0.8663594722747803},{"x":0.7749999761581421,"y":0.8847926259040833},{"x":0.6409090757369995,"y":0.8863286972045898}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6359090757369995,0.8593594722747803,0.7799999761581421,0.8917926259040833],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.8663594722747803},{"x":0.16590909659862518,"y":0.8663594722747803},{"x":0.16363635659217834,"y":0.8832565546035767},{"x":0.13409091532230377,"y":0.8817204236984253}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۸","boundary":[0.13636364042758942,0.8663594722747803,0.16363635659217834,0.8832565546035767]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17272727191448212,"y":0.8663594722747803},{"x":0.19090908765792847,"y":0.8663594722747803},{"x":0.18863636255264282,"y":0.8817204236984253},{"x":0.17272727191448212,"y":0.8817204236984253}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.17272727191448212,0.8663594722747803,0.18863636255264282,0.8817204236984253]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13636364042758942,"y":0.8663594722747803},{"x":0.19090908765792847,"y":0.8663594722747803},{"x":0.18863636255264282,"y":0.8832565546035767},{"x":0.13409091532230377,"y":0.8817204236984253}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1313636404275894,0.8593594722747803,0.19363636255264283,0.8902565546035767],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704545259475708,"y":0.9016897082328796},{"x":0.7795454263687134,"y":0.9016897082328796},{"x":0.7795454263687134,"y":0.9247311949729919},{"x":0.7704545259475708,"y":0.9247311949729919}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7704545259475708,0.9016897082328796,0.7795454263687134,0.9247311949729919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022727131843567,"y":0.9016897082328796},{"x":0.7613636255264282,"y":0.9016897082328796},{"x":0.7613636255264282,"y":0.9247311949729919},{"x":0.7022727131843567,"y":0.9247311949729919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دینامیک","boundary":[0.7022727131843567,0.9016897082328796,0.7613636255264282,0.9247311949729919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931817889213562,"y":0.9016897082328796},{"x":0.6863636374473572,"y":0.9016897082328796},{"x":0.6863636374473572,"y":0.9247311949729919},{"x":0.5931817889213562,"y":0.9247311949729919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5931817889213562,0.9016897082328796,0.6863636374473572,0.9247311949729919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.9016897082328796},{"x":0.5795454382896423,"y":0.9016897082328796},{"x":0.5795454382896423,"y":0.9247311949729919},{"x":0.550000011920929,"y":0.9247311949729919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.550000011920929,0.9016897082328796,0.5795454382896423,0.9247311949729919]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.9016897082328796},{"x":0.7795454263687134,"y":0.9016897082328796},{"x":0.7795454263687134,"y":0.9247311949729919},{"x":0.550000011920929,"y":0.9247311949729919}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.545000011920929,0.8946897082328796,0.7845454263687134,0.931731194972992],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227272510528564,"y":0.9662058353424072},{"x":0.5272727012634277,"y":0.9662058353424072},{"x":0.5272727012634277,"y":0.9769585132598877},{"x":0.5227272510528564,"y":0.9769585132598877}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"V","boundary":[0.5227272510528564,0.9662058353424072,0.5272727012634277,0.9769585132598877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227272510528564,"y":0.9662058353424072},{"x":0.5272727012634277,"y":0.9662058353424072},{"x":0.5272727012634277,"y":0.9769585132598877},{"x":0.5227272510528564,"y":0.9769585132598877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5177272510528564,0.9592058353424072,0.5322727012634277,0.9839585132598877],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/AYXIKQXEgNdGnNHU.jpg","blurred":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/cosWaYuhLpYcWLvk.jpg","webpSec":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/VroGqfoIiPghwpUv-sec.webp"},"info":{"width":442,"height":652,"margin":[0.0004800782174006846,0.000177453048115859,0.9978798038441671,0.9985637303225102]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8574660420417786,"y":0.12269938737154007},{"x":0.8665158152580261,"y":0.12269938737154007},{"x":0.8665158152580261,"y":0.14417177438735962},{"x":0.8574660420417786,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8574660420417786,0.12269938737154007,0.8665158152580261,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054298758506775,"y":0.12269938737154007},{"x":0.848416268825531,"y":0.12269938737154007},{"x":0.848416268825531,"y":0.14417177438735962},{"x":0.8054298758506775,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.8054298758506775,0.12269938737154007,0.848416268825531,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.12269938737154007},{"x":0.7918552160263062,"y":0.12269938737154007},{"x":0.7918552160263062,"y":0.14417177438735962},{"x":0.7692307829856873,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.7692307829856873,0.12269938737154007,0.7918552160263062,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217194437980652,"y":0.12269938737154007},{"x":0.7624434232711792,"y":0.12269938737154007},{"x":0.7624434232711792,"y":0.14417177438735962},{"x":0.7217194437980652,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.7217194437980652,0.12269938737154007,0.7624434232711792,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.685520350933075,"y":0.12269938737154007},{"x":0.7171945571899414,"y":0.12269938737154007},{"x":0.7171945571899414,"y":0.14417177438735962},{"x":0.685520350933075,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیکر","boundary":[0.685520350933075,0.12269938737154007,0.7171945571899414,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696832776069641,"y":0.12269938737154007},{"x":0.6809954643249512,"y":0.12269938737154007},{"x":0.6809954643249512,"y":0.14417177438735962},{"x":0.6696832776069641,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6696832776069641,0.12269938737154007,0.6809954643249512,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6425339579582214,"y":0.12269938737154007},{"x":0.6606335043907166,"y":0.12269938737154007},{"x":0.6606335043907166,"y":0.14417177438735962},{"x":0.6425339579582214,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6425339579582214,0.12269938737154007,0.6606335043907166,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6085972785949707,"y":0.12269938737154007},{"x":0.6334841847419739,"y":0.12269938737154007},{"x":0.6334841847419739,"y":0.14417177438735962},{"x":0.6085972785949707,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6085972785949707,0.12269938737154007,0.6334841847419739,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5950226187705994,"y":0.12269938737154007},{"x":0.6063348650932312,"y":0.12269938737154007},{"x":0.6063348650932312,"y":0.14417177438735962},{"x":0.5950226187705994,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5950226187705994,0.12269938737154007,0.6063348650932312,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5248869061470032,"y":0.12269938737154007},{"x":0.5859728455543518,"y":0.12269938737154007},{"x":0.5859728455543518,"y":0.14417177438735962},{"x":0.5248869061470032,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5248869061470032,0.12269938737154007,0.5859728455543518,0.14417177438735962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773755669593811,"y":0.12269938737154007},{"x":0.5180995464324951,"y":0.12269938737154007},{"x":0.5180995464324951,"y":0.14417177438735962},{"x":0.4773755669593811,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ستون","boundary":[0.4773755669593811,0.12269938737154007,0.5180995464324951,0.14417177438735962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773755669593811,"y":0.12269938737154007},{"x":0.8665158152580261,"y":0.12269938737154007},{"x":0.8665158152580261,"y":0.14417177438735962},{"x":0.4773755669593811,"y":0.14417177438735962}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4723755669593811,0.11569938737154006,0.8715158152580261,0.15117177438735963],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8597285151481628,"y":0.16411042213439941},{"x":0.8665158152580261,"y":0.16411042213439941},{"x":0.8665158152580261,"y":0.1809815913438797},{"x":0.8597285151481628,"y":0.1809815913438797}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8597285151481628,0.16411042213439941,0.8665158152580261,0.1809815913438797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.16411042213439941},{"x":0.848416268825531,"y":0.16411042213439941},{"x":0.848416268825531,"y":0.1809815913438797},{"x":0.807692289352417,"y":0.1809815913438797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.807692289352417,0.16411042213439941,0.848416268825531,0.1809815913438797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511312365531921,"y":0.16564416885375977},{"x":0.7963801026344299,"y":0.16411042213439941},{"x":0.7963801026344299,"y":0.1809815913438797},{"x":0.7511312365531921,"y":0.18251533806324005}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.7511312365531921,0.16564416885375977,0.7963801026344299,0.1809815913438797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.16564416885375977},{"x":0.7352941036224365,"y":0.16411042213439941},{"x":0.7352941036224365,"y":0.18251533806324005},{"x":0.692307710647583,"y":0.18251533806324005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ستون","boundary":[0.692307710647583,0.16564416885375977,0.7352941036224365,0.18251533806324005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6809954643249512,"y":0.16564416885375977},{"x":0.6877828240394592,"y":0.16564416885375977},{"x":0.6877828240394592,"y":0.18251533806324005},{"x":0.6809954643249512,"y":0.18251533806324005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6809954643249512,0.16564416885375977,0.6877828240394592,0.18251533806324005]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6809954643249512,"y":0.16564416885375977},{"x":0.8665158152580261,"y":0.16411042213439941},{"x":0.8665158152580261,"y":0.18251533806324005},{"x":0.6809954643249512,"y":0.18251533806324005}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6759954643249512,0.15864416885375976,0.8715158152580261,0.18951533806324006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.16564416885375977},{"x":0.26923078298568726,"y":0.16564416885375977},{"x":0.26923078298568726,"y":0.18251533806324005},{"x":0.23076923191547394,"y":0.18251533806324005}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.23076923191547394,0.16564416885375977,0.26923078298568726,0.18251533806324005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805429995059967,"y":0.16717791557312012},{"x":0.29638010263442993,"y":0.16717791557312012},{"x":0.29638010263442993,"y":0.18251533806324005},{"x":0.2782805562019348,"y":0.18251533806324005}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"..","boundary":[0.2805429995059967,0.16717791557312012,0.29638010263442993,0.18251533806324005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.16564416885375977},{"x":0.29638010263442993,"y":0.16717791557312012},{"x":0.29638010263442993,"y":0.18251533806324005},{"x":0.23076923191547394,"y":0.18251533806324005}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.22576923191547393,0.15864416885375976,0.30138010263442994,0.18951533806324006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8574660420417786,"y":0.2009202390909195},{"x":0.8665158152580261,"y":0.2009202390909195},{"x":0.8665158152580261,"y":0.22392638027668},{"x":0.8574660420417786,"y":0.22392638027668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8574660420417786,0.2009202390909195,0.8665158152580261,0.22392638027668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7624434232711792,"y":0.2009202390909195},{"x":0.8529411554336548,"y":0.2009202390909195},{"x":0.8529411554336548,"y":0.22392638027668},{"x":0.7624434232711792,"y":0.22392638027668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستگاهوری","boundary":[0.7624434232711792,0.2009202390909195,0.8529411554336548,0.22392638027668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651583731174469,"y":0.2009202390909195},{"x":0.7488687634468079,"y":0.2009202390909195},{"x":0.7488687634468079,"y":0.22392638027668},{"x":0.651583731174469,"y":0.22392638027668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.651583731174469,0.2009202390909195,0.7488687634468079,0.22392638027668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6063348650932312,"y":0.2009202390909195},{"x":0.6402714848518372,"y":0.2009202390909195},{"x":0.6402714848518372,"y":0.22392638027668},{"x":0.6063348650932312,"y":0.22392638027668}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.6063348650932312,0.2009202390909195,0.6402714848518372,0.22392638027668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927602052688599,"y":0.2009202390909195},{"x":0.6018099784851074,"y":0.2009202390909195},{"x":0.6018099784851074,"y":0.22392638027668},{"x":0.5927602052688599,"y":0.22392638027668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5927602052688599,0.2009202390909195,0.6018099784851074,0.22392638027668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927602052688599,"y":0.2009202390909195},{"x":0.8665158152580261,"y":0.2009202390909195},{"x":0.8665158152580261,"y":0.22392638027668},{"x":0.5927602052688599,"y":0.22392638027668}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5877602052688599,0.1939202390909195,0.8715158152580261,0.23092638027668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8574660420417786,"y":0.2438650280237198},{"x":0.8642534017562866,"y":0.2438650280237198},{"x":0.8642534017562866,"y":0.2638036906719208},{"x":0.8574660420417786,"y":0.2638036906719208}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8574660420417786,0.2438650280237198,0.8642534017562866,0.2638036906719208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7895927429199219,"y":0.2438650280237198},{"x":0.8506787419319153,"y":0.2438650280237198},{"x":0.8506787419319153,"y":0.2638036906719208},{"x":0.7895927429199219,"y":0.2638036906719208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستونهای","boundary":[0.7895927429199219,0.2438650280237198,0.8506787419319153,0.2638036906719208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6787330508232117,"y":0.24233128130435944},{"x":0.773755669593811,"y":0.2438650280237198},{"x":0.773755669593811,"y":0.2638036906719208},{"x":0.6787330508232117,"y":0.2638036906719208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.6787330508232117,0.24233128130435944,0.773755669593811,0.2638036906719208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357465982437134,"y":0.24233128130435944},{"x":0.6674208045005798,"y":0.24233128130435944},{"x":0.6674208045005798,"y":0.2622699439525604},{"x":0.6357465982437134,"y":0.2622699439525604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.6357465982437134,0.24233128130435944,0.6674208045005798,0.2622699439525604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357465982437134,"y":0.24233128130435944},{"x":0.8642534017562866,"y":0.2438650280237198},{"x":0.8642534017562866,"y":0.2638036906719208},{"x":0.6357465982437134,"y":0.2622699439525604}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6307465982437134,0.23533128130435943,0.8692534017562866,0.2708036906719208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.2438650280237198},{"x":0.26923078298568726,"y":0.2438650280237198},{"x":0.26923078298568726,"y":0.2592024505138397},{"x":0.22624434530735016,"y":0.2592024505138397}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.22624434530735016,0.2438650280237198,0.26923078298568726,0.2592024505138397]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760181128978729,"y":0.2438650280237198},{"x":0.29638010263442993,"y":0.2438650280237198},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2607361972332001},{"x":0.2760181128978729,"y":0.2592024505138397}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"..","boundary":[0.2760181128978729,0.2438650280237198,0.29411765933036804,0.2607361972332001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.2438650280237198},{"x":0.29638010263442993,"y":0.2438650280237198},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2607361972332001},{"x":0.22624434530735016,"y":0.2592024505138397}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.22124434530735015,0.23686502802371978,0.29911765933036805,0.2677361972332001],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8597285151481628,"y":0.28374233841896057},{"x":0.8665158152580261,"y":0.28374233841896057},{"x":0.8665158152580261,"y":0.30368098616600037},{"x":0.8597285151481628,"y":0.30368098616600037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8597285151481628,0.28374233841896057,0.8665158152580261,0.30368098616600037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190045356750488,"y":0.28374233841896057},{"x":0.848416268825531,"y":0.28374233841896057},{"x":0.848416268825531,"y":0.30368098616600037},{"x":0.8190045356750488,"y":0.30368098616600037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.8190045356750488,0.28374233841896057,0.848416268825531,0.30368098616600037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7850678563117981,"y":0.28374233841896057},{"x":0.8122171759605408,"y":0.28374233841896057},{"x":0.8122171759605408,"y":0.30368098616600037},{"x":0.7850678563117981,"y":0.30368098616600037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7850678563117981,0.28374233841896057,0.8122171759605408,0.30368098616600037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601810097694397,"y":0.28374233841896057},{"x":0.7760180830955505,"y":0.28374233841896057},{"x":0.7760180830955505,"y":0.30368098616600037},{"x":0.7601810097694397,"y":0.30368098616600037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7601810097694397,0.28374233841896057,0.7760180830955505,0.30368098616600037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945701241493225,"y":0.2822085916996002},{"x":0.7533936500549316,"y":0.28374233841896057},{"x":0.7533936500549316,"y":0.30368098616600037},{"x":0.6945701241493225,"y":0.30368098616600037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستونهای","boundary":[0.6945701241493225,0.2822085916996002,0.7533936500549316,0.30368098616600037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5837104320526123,"y":0.2822085916996002},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2822085916996002},{"x":0.6764705777168274,"y":0.30368098616600037},{"x":0.5837104320526123,"y":0.30214723944664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5837104320526123,0.2822085916996002,0.6764705777168274,0.30368098616600037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361990928649902,"y":0.2822085916996002},{"x":0.5678732991218567,"y":0.2822085916996002},{"x":0.5678732991218567,"y":0.30214723944664},{"x":0.5361990928649902,"y":0.30214723944664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.5361990928649902,0.2822085916996002,0.5678732991218567,0.30214723944664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5158371329307556,"y":0.2822085916996002},{"x":0.5248869061470032,"y":0.2822085916996002},{"x":0.5248869061470032,"y":0.30214723944664},{"x":0.5158371329307556,"y":0.30214723944664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5158371329307556,0.2822085916996002,0.5248869061470032,0.30214723944664]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5158371329307556,"y":0.28067484498023987},{"x":0.8665158152580261,"y":0.28374233841896057},{"x":0.8665158152580261,"y":0.30368098616600037},{"x":0.5158371329307556,"y":0.30214723944664}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5108371329307556,0.27367484498023986,0.8715158152580261,0.3106809861660004],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8574660420417786,"y":0.32361963391304016},{"x":0.8665158152580261,"y":0.32361963391304016},{"x":0.8665158152580261,"y":0.3420245349407196},{"x":0.8574660420417786,"y":0.3420245349407196}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8574660420417786,0.32361963391304016,0.8665158152580261,0.3420245349407196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054298758506775,"y":0.32361963391304016},{"x":0.848416268825531,"y":0.3220858871936798},{"x":0.848416268825531,"y":0.34049078822135925},{"x":0.8054298758506775,"y":0.3420245349407196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فازهای","boundary":[0.8054298758506775,0.32361963391304016,0.848416268825531,0.34049078822135925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488687634468079,"y":0.32361963391304016},{"x":0.7895927429199219,"y":0.32361963391304016},{"x":0.7895927429199219,"y":0.3420245349407196},{"x":0.7488687634468079,"y":0.3420245349407196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساکن","boundary":[0.7488687634468079,0.32361963391304016,0.7895927429199219,0.3420245349407196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488687634468079,"y":0.32361963391304016},{"x":0.8665158152580261,"y":0.3220858871936798},{"x":0.8665158152580261,"y":0.3420245349407196},{"x":0.7488687634468079,"y":0.3420245349407196}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7438687634468079,0.31661963391304015,0.8715158152580261,0.3490245349407196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22850678861141205,"y":0.3220858871936798},{"x":0.26696833968162537,"y":0.3220858871936798},{"x":0.26696833968162537,"y":0.3389570415019989},{"x":0.22850678861141205,"y":0.3389570415019989}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.22850678861141205,0.3220858871936798,0.26696833968162537,0.3389570415019989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760181128978729,"y":0.3220858871936798},{"x":0.29638010263442993,"y":0.3220858871936798},{"x":0.29638010263442993,"y":0.3389570415019989},{"x":0.2760181128978729,"y":0.3389570415019989}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"..","boundary":[0.2760181128978729,0.3220858871936798,0.29638010263442993,0.3389570415019989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22850678861141205,"y":0.3220858871936798},{"x":0.29638010263442993,"y":0.32361963391304016},{"x":0.29638010263442993,"y":0.3389570415019989},{"x":0.22850678861141205,"y":0.3389570415019989}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.22350678861141204,0.3150858871936798,0.30138010263442994,0.3459570415019989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8574660420417786,"y":0.3650306761264801},{"x":0.8642534017562866,"y":0.3650306761264801},{"x":0.8642534017562866,"y":0.3819018304347992},{"x":0.8574660420417786,"y":0.3819018304347992}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8574660420417786,0.3650306761264801,0.8642534017562866,0.3819018304347992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8190045356750488,"y":0.3650306761264801},{"x":0.8506787419319153,"y":0.3650306761264801},{"x":0.8506787419319153,"y":0.3819018304347992},{"x":0.8190045356750488,"y":0.3819018304347992}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.8190045356750488,0.3650306761264801,0.8506787419319153,0.3819018304347992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.3650306761264801},{"x":0.8122171759605408,"y":0.3650306761264801},{"x":0.8122171759605408,"y":0.3819018304347992},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3819018304347992}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستون","boundary":[0.7692307829856873,0.3650306761264801,0.8122171759605408,0.3819018304347992]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.3650306761264801},{"x":0.8642534017562866,"y":0.3650306761264801},{"x":0.8642534017562866,"y":0.3819018304347992},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3819018304347992}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7642307829856873,0.3580306761264801,0.8692534017562866,0.3889018304347992],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.36042943596839905},{"x":0.26696833968162537,"y":0.3619631826877594},{"x":0.26696833968162537,"y":0.3773006200790405},{"x":0.22624434530735016,"y":0.3757668733596802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.22624434530735016,0.36042943596839905,0.26696833968162537,0.3773006200790405]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27375566959381104,"y":0.3619631826877594},{"x":0.3280543088912964,"y":0.3619631826877594},{"x":0.3280543088912964,"y":0.3773006200790405},{"x":0.27375566959381104,"y":0.3773006200790405}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".....","boundary":[0.27375566959381104,0.3619631826877594,0.3280543088912964,0.3773006200790405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.36042943596839905},{"x":0.3280543088912964,"y":0.3619631826877594},{"x":0.3280543088912964,"y":0.3773006200790405},{"x":0.22624434530735016,"y":0.3757668733596802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22124434530735015,0.35342943596839904,0.3330543088912964,0.38430062007904053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552036285400391,"y":0.4049079716205597},{"x":0.8642534017562866,"y":0.4049079716205597},{"x":0.8619909286499023,"y":0.42331287264823914},{"x":0.8552036285400391,"y":0.42331287264823914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8552036285400391,0.4049079716205597,0.8619909286499023,0.42331287264823914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.4049079716205597},{"x":0.8506787419319153,"y":0.4049079716205597},{"x":0.848416268825531,"y":0.4248466193675995},{"x":0.7941176295280457,"y":0.42331287264823914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7963801026344299,0.4049079716205597,0.848416268825531,0.4248466193675995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420814633369446,"y":0.40337422490119934},{"x":0.7895927429199219,"y":0.4049079716205597},{"x":0.7895927429199219,"y":0.42331287264823914},{"x":0.7420814633369446,"y":0.42177915573120117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورودی","boundary":[0.7420814633369446,0.40337422490119934,0.7895927429199219,0.42331287264823914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7149321436882019,"y":0.40337422490119934},{"x":0.726244330406189,"y":0.40337422490119934},{"x":0.7239819169044495,"y":0.42177915573120117},{"x":0.7149321436882019,"y":0.42177915573120117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7149321436882019,0.40337422490119934,0.7239819169044495,0.42177915573120117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.662895917892456,"y":0.401840478181839},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40337422490119934},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42177915573120117},{"x":0.662895917892456,"y":0.4202454090118408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ستون","boundary":[0.662895917892456,0.401840478181839,0.7058823704719543,0.42177915573120117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.662895917892456,"y":0.401840478181839},{"x":0.8642534017562866,"y":0.4049079716205597},{"x":0.8619909286499023,"y":0.4248466193675995},{"x":0.662895917892456,"y":0.42177915573120117}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.657895917892456,0.394840478181839,0.8669909286499023,0.4318466193675995],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22850678861141205,"y":0.400306761264801},{"x":0.26923078298568726,"y":0.401840478181839},{"x":0.26923078298568726,"y":0.4171779155731201},{"x":0.22624434530735016,"y":0.41564416885375977}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.22850678861141205,0.400306761264801,0.26923078298568726,0.4171779155731201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27375566959381104,"y":0.401840478181839},{"x":0.29638010263442993,"y":0.401840478181839},{"x":0.29638010263442993,"y":0.4171779155731201},{"x":0.27375566959381104,"y":0.4171779155731201}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"..","boundary":[0.27375566959381104,0.401840478181839,0.29638010263442993,0.4171779155731201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22850678861141205,"y":0.400306761264801},{"x":0.29638010263442993,"y":0.401840478181839},{"x":0.29638010263442993,"y":0.4171779155731201},{"x":0.22624434530735016,"y":0.41564416885375977}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22350678861141204,0.393306761264801,0.30138010263442994,0.4241779155731201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552036285400391,"y":0.4371165633201599},{"x":0.8665158152580261,"y":0.4371165633201599},{"x":0.8665158152580261,"y":0.4601227045059204},{"x":0.8552036285400391,"y":0.4601227045059204}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8552036285400391,0.4371165633201599,0.8665158152580261,0.4601227045059204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488687634468079,"y":0.4371165633201599},{"x":0.8506787419319153,"y":0.4371165633201599},{"x":0.8506787419319153,"y":0.4601227045059204},{"x":0.7488687634468079,"y":0.4601227045059204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارسازهای","boundary":[0.7488687634468079,0.4371165633201599,0.8506787419319153,0.4601227045059204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6809954643249512,"y":0.4371165633201599},{"x":0.733031690120697,"y":0.4371165633201599},{"x":0.733031690120697,"y":0.4601227045059204},{"x":0.6809954643249512,"y":0.4601227045059204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.6809954643249512,0.4371165633201599,0.733031690120697,0.4601227045059204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.4371165633201599},{"x":0.6696832776069641,"y":0.4371165633201599},{"x":0.6696832776069641,"y":0.4601227045059204},{"x":0.6538461446762085,"y":0.4601227045059204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6538461446762085,0.4371165633201599,0.6696832776069641,0.4601227045059204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5520362257957458,"y":0.4371165633201599},{"x":0.6493212580680847,"y":0.4371165633201599},{"x":0.6493212580680847,"y":0.4601227045059204},{"x":0.5520362257957458,"y":0.4601227045059204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5520362257957458,0.4371165633201599,0.6493212580680847,0.4601227045059204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5067873597145081,"y":0.4371165633201599},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4371165633201599},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4601227045059204},{"x":0.5067873597145081,"y":0.4601227045059204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.5067873597145081,0.4371165633201599,0.5384615659713745,0.4601227045059204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49095022678375244,"y":0.4371165633201599},{"x":0.5022624731063843,"y":0.4371165633201599},{"x":0.5022624731063843,"y":0.4601227045059204},{"x":0.49095022678375244,"y":0.4601227045059204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49095022678375244,0.4371165633201599,0.5022624731063843,0.4601227045059204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49095022678375244,"y":0.4371165633201599},{"x":0.8665158152580261,"y":0.4371165633201599},{"x":0.8665158152580261,"y":0.4601227045059204},{"x":0.49095022678375244,"y":0.4601227045059204}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.48595022678375244,0.4301165633201599,0.8715158152580261,0.4671227045059204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.43865031003952026},{"x":0.2647058963775635,"y":0.43865031003952026},{"x":0.2647058963775635,"y":0.45552146434783936},{"x":0.22624434530735016,"y":0.45552146434783936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.22624434530735016,0.43865031003952026,0.2647058963775635,0.45552146434783936]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2782805562019348,"y":0.43865031003952026},{"x":0.29185521602630615,"y":0.43865031003952026},{"x":0.29185521602630615,"y":0.45552146434783936},{"x":0.2782805562019348,"y":0.45552146434783936}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.2782805562019348,0.43865031003952026,0.29185521602630615,0.45552146434783936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.43865031003952026},{"x":0.29185521602630615,"y":0.43865031003952026},{"x":0.29185521602630615,"y":0.45552146434783936},{"x":0.22624434530735016,"y":0.45552146434783936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22124434530735015,0.43165031003952026,0.29685521602630616,0.46252146434783936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552036285400391,"y":0.4769938588142395},{"x":0.8619909286499023,"y":0.4769938588142395},{"x":0.8642534017562866,"y":0.4969325065612793},{"x":0.8552036285400391,"y":0.4969325065612793}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8552036285400391,0.4769938588142395,0.8642534017562866,0.4969325065612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466063499450684,"y":0.4769938588142395},{"x":0.8506787419319153,"y":0.47546011209487915},{"x":0.8506787419319153,"y":0.4969325065612793},{"x":0.7466063499450684,"y":0.49846625328063965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارسازهای","boundary":[0.7466063499450684,0.4769938588142395,0.8506787419319153,0.4969325065612793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6832579374313354,"y":0.47852760553359985},{"x":0.733031690120697,"y":0.4769938588142395},{"x":0.733031690120697,"y":0.49846625328063965},{"x":0.6832579374313354,"y":0.49846625328063965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.6832579374313354,0.47852760553359985,0.733031690120697,0.49846625328063965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244344115257263,"y":0.47852760553359985},{"x":0.6742081642150879,"y":0.47852760553359985},{"x":0.6742081642150879,"y":0.49846625328063965},{"x":0.6244344115257263,"y":0.5}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6244344115257263,0.47852760553359985,0.6742081642150879,0.49846625328063965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244344115257263,"y":0.47852760553359985},{"x":0.8619909286499023,"y":0.47546011209487915},{"x":0.8642534017562866,"y":0.4969325065612793},{"x":0.6244344115257263,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6194344115257263,0.47152760553359985,0.8692534017562866,0.5039325065612793],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.47852760553359985},{"x":0.26696833968162537,"y":0.47852760553359985},{"x":0.26696833968162537,"y":0.49539875984191895},{"x":0.22398190200328827,"y":0.49539875984191895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.22398190200328827,0.47852760553359985,0.26696833968162537,0.49539875984191895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27375566959381104,"y":0.47852760553359985},{"x":0.29185521602630615,"y":0.47852760553359985},{"x":0.29185521602630615,"y":0.49539875984191895},{"x":0.27375566959381104,"y":0.49539875984191895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..","boundary":[0.27375566959381104,0.47852760553359985,0.29185521602630615,0.49539875984191895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.47852760553359985},{"x":0.29185521602630615,"y":0.47852760553359985},{"x":0.29185521602630615,"y":0.49539875984191895},{"x":0.22398190200328827,"y":0.49539875984191895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21898190200328826,0.47152760553359985,0.29685521602630616,0.502398759841919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552036285400391,"y":0.5168711543083191},{"x":0.8619909286499023,"y":0.5168711543083191},{"x":0.8619909286499023,"y":0.5383435487747192},{"x":0.8552036285400391,"y":0.5383435487747192}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8552036285400391,0.5168711543083191,0.8619909286499023,0.5383435487747192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466063499450684,"y":0.5168711543083191},{"x":0.8506787419319153,"y":0.5168711543083191},{"x":0.8506787419319153,"y":0.5383435487747192},{"x":0.7466063499450684,"y":0.5383435487747192}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارسازهای","boundary":[0.7466063499450684,0.5168711543083191,0.8506787419319153,0.5383435487747192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968325972557068,"y":0.5168711543083191},{"x":0.7285068035125732,"y":0.5168711543083191},{"x":0.7285068035125732,"y":0.5383435487747192},{"x":0.6968325972557068,"y":0.5383435487747192}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یونش","boundary":[0.6968325972557068,0.5168711543083191,0.7285068035125732,0.5383435487747192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674208045005798,"y":0.5168711543083191},{"x":0.6787330508232117,"y":0.5168711543083191},{"x":0.6787330508232117,"y":0.5383435487747192},{"x":0.6674208045005798,"y":0.5383435487747192}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6674208045005798,0.5168711543083191,0.6787330508232117,0.5383435487747192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244344115257263,"y":0.5168711543083191},{"x":0.6606335043907166,"y":0.5168711543083191},{"x":0.6606335043907166,"y":0.5383435487747192},{"x":0.6244344115257263,"y":0.5383435487747192}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شعله","boundary":[0.6244344115257263,0.5168711543083191,0.6606335043907166,0.5383435487747192]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244344115257263,"y":0.5168711543083191},{"x":0.8619909286499023,"y":0.5168711543083191},{"x":0.8619909286499023,"y":0.5383435487747192},{"x":0.6244344115257263,"y":0.5383435487747192}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6194344115257263,0.5098711543083191,0.8669909286499023,0.5453435487747192],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.5184049010276794},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5184049010276794},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5352760553359985},{"x":0.22624434530735016,"y":0.5352760553359985}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.22624434530735016,0.5184049010276794,0.2647058963775635,0.5352760553359985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760181128978729,"y":0.5184049010276794},{"x":0.29185521602630615,"y":0.5184049010276794},{"x":0.29185521602630615,"y":0.5352760553359985},{"x":0.2760181128978729,"y":0.5352760553359985}]},"confidence":0.75,"str":"...","boundary":[0.2760181128978729,0.5184049010276794,0.29185521602630615,0.5352760553359985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.5184049010276794},{"x":0.29185521602630615,"y":0.5184049010276794},{"x":0.29185521602630615,"y":0.5352760553359985},{"x":0.22624434530735016,"y":0.5352760553359985}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.22124434530735015,0.5114049010276794,0.29685521602630616,0.5422760553359985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552036285400391,"y":0.5552147030830383},{"x":0.8642534017562866,"y":0.5552147030830383},{"x":0.8642534017562866,"y":0.5766870975494385},{"x":0.8552036285400391,"y":0.5766870975494385}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8552036285400391,0.5552147030830383,0.8642534017562866,0.5766870975494385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466063499450684,"y":0.5552147030830383},{"x":0.848416268825531,"y":0.5552147030830383},{"x":0.848416268825531,"y":0.5766870975494385},{"x":0.7466063499450684,"y":0.5766870975494385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارسازهای","boundary":[0.7466063499450684,0.5552147030830383,0.848416268825531,0.5766870975494385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945701241493225,"y":0.5552147030830383},{"x":0.7285068035125732,"y":0.5552147030830383},{"x":0.7285068035125732,"y":0.5766870975494385},{"x":0.6945701241493225,"y":0.5766870975494385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ربایش","boundary":[0.6945701241493225,0.5552147030830383,0.7285068035125732,0.5766870975494385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6131221652030945,"y":0.5552147030830383},{"x":0.6742081642150879,"y":0.5552147030830383},{"x":0.6742081642150879,"y":0.5766870975494385},{"x":0.6131221652030945,"y":0.5782208442687988}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الکترون","boundary":[0.6131221652030945,0.5552147030830383,0.6742081642150879,0.5766870975494385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6131221652030945,"y":0.5552147030830383},{"x":0.8642534017562866,"y":0.553680956363678},{"x":0.8642534017562866,"y":0.5766870975494385},{"x":0.6131221652030945,"y":0.5782208442687988}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6081221652030945,0.5482147030830383,0.8692534017562866,0.5836870975494385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.5567484498023987},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5567484498023987},{"x":0.2624434530735016,"y":0.5720859169960022},{"x":0.22624434530735016,"y":0.5720859169960022}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.22624434530735016,0.5567484498023987,0.2624434530735016,0.5720859169960022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27375566959381104,"y":0.5567484498023987},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5567484498023987},{"x":0.29185521602630615,"y":0.5720859169960022},{"x":0.27375566959381104,"y":0.5720859169960022}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"..","boundary":[0.27375566959381104,0.5567484498023987,0.29185521602630615,0.5720859169960022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.5567484498023987},{"x":0.29411765933036804,"y":0.558282196521759},{"x":0.29185521602630615,"y":0.5736196041107178},{"x":0.22624434530735016,"y":0.5720859169960022}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22124434530735015,0.5497484498023987,0.29685521602630616,0.5806196041107178],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.599693238735199},{"x":0.8619909286499023,"y":0.599693238735199},{"x":0.8619909286499023,"y":0.6180981397628784},{"x":0.8529411554336548,"y":0.6180981397628784}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8529411554336548,0.599693238735199,0.8619909286499023,0.6180981397628784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8009049892425537,"y":0.5981594920158386},{"x":0.848416268825531,"y":0.5981594920158386},{"x":0.848416268825531,"y":0.6180981397628784},{"x":0.8009049892425537,"y":0.6180981397628784}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.8009049892425537,0.5981594920158386,0.848416268825531,0.6180981397628784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773755669593811,"y":0.5981594920158386},{"x":0.7986425161361694,"y":0.5981594920158386},{"x":0.7986425161361694,"y":0.6180981397628784},{"x":0.773755669593811,"y":0.6180981397628784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.773755669593811,0.5981594920158386,0.7986425161361694,0.6180981397628784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307692170143127,"y":0.5981594920158386},{"x":0.7601810097694397,"y":0.5981594920158386},{"x":0.7601810097694397,"y":0.6180981397628784},{"x":0.7307692170143127,"y":0.6180981397628784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.7307692170143127,0.5981594920158386,0.7601810097694397,0.6180981397628784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7081447839736938,"y":0.5981594920158386},{"x":0.7149321436882019,"y":0.5981594920158386},{"x":0.7149321436882019,"y":0.6180981397628784},{"x":0.7081447839736938,"y":0.6180981397628784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7081447839736938,0.5981594920158386,0.7149321436882019,0.6180981397628784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696832776069641,"y":0.5981594920158386},{"x":0.7013574838638306,"y":0.5981594920158386},{"x":0.7013574838638306,"y":0.6165643930435181},{"x":0.6696832776069641,"y":0.6165643930435181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6696832776069641,0.5981594920158386,0.7013574838638306,0.6165643930435181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696832776069641,"y":0.5981594920158386},{"x":0.8619909286499023,"y":0.599693238735199},{"x":0.8619909286499023,"y":0.6180981397628784},{"x":0.6696832776069641,"y":0.6180981397628784}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6646832776069641,0.5911594920158386,0.8669909286499023,0.6250981397628784],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.5966257452964783},{"x":0.26696833968162537,"y":0.5966257452964783},{"x":0.26696833968162537,"y":0.6119632124900818},{"x":0.22171945869922638,"y":0.6119632124900818}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.22398190200328827,0.5966257452964783,0.26696833968162537,0.6119632124900818]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27149322628974915,"y":0.5966257452964783},{"x":0.33484163880348206,"y":0.5981594920158386},{"x":0.33257919549942017,"y":0.6134969592094421},{"x":0.27149322628974915,"y":0.6119632124900818}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"......","boundary":[0.27149322628974915,0.5966257452964783,0.33257919549942017,0.6134969592094421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.5966257452964783},{"x":0.33484163880348206,"y":0.5981594920158386},{"x":0.33257919549942017,"y":0.6134969592094421},{"x":0.22171945869922638,"y":0.6119632124900818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21898190200328826,0.5896257452964783,0.33757919549942017,0.6204969592094421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8506787419319153,"y":0.6334356069564819},{"x":0.929864227771759,"y":0.6319018602371216},{"x":0.9321267008781433,"y":0.657975435256958},{"x":0.8529411554336548,"y":0.6595091819763184}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.8506787419319153,0.6334356069564819,0.9321267008781433,0.657975435256958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8280543088912964,"y":0.6334356069564819},{"x":0.8552036285400391,"y":0.6334356069564819},{"x":0.8574660420417786,"y":0.6595091819763184},{"x":0.8303167223930359,"y":0.6595091819763184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8280543088912964,0.6334356069564819,0.8574660420417786,0.6595091819763184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579185366630554,"y":0.6349693536758423},{"x":0.8122171759605408,"y":0.6334356069564819},{"x":0.8122171759605408,"y":0.6610429286956787},{"x":0.7579185366630554,"y":0.6610429286956787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7579185366630554,0.6349693536758423,0.8122171759605408,0.6610429286956787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6877828240394592,"y":0.6365030407905579},{"x":0.7375565767288208,"y":0.6349693536758423},{"x":0.7375565767288208,"y":0.6625766754150391},{"x":0.6877828240394592,"y":0.6625766754150391}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جرمی","boundary":[0.6877828240394592,0.6365030407905579,0.7375565767288208,0.6625766754150391]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6877828240394592,"y":0.6365030407905579},{"x":0.929864227771759,"y":0.6319018602371216},{"x":0.9321267008781433,"y":0.657975435256958},{"x":0.6877828240394592,"y":0.6625766754150391}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6827828240394592,0.6295030407905579,0.9371267008781433,0.664975435256958],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.6349693536758423},{"x":0.26696833968162537,"y":0.6349693536758423},{"x":0.26696833968162537,"y":0.650306761264801},{"x":0.22171945869922638,"y":0.650306761264801}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.22398190200328827,0.6349693536758423,0.26696833968162537,0.650306761264801]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27149322628974915,"y":0.6349693536758423},{"x":0.29185521602630615,"y":0.6365030407905579},{"x":0.28959277272224426,"y":0.6518405079841614},{"x":0.26923078298568726,"y":0.650306761264801}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..","boundary":[0.27149322628974915,0.6349693536758423,0.28959277272224426,0.6518405079841614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.6349693536758423},{"x":0.29185521602630615,"y":0.6365030407905579},{"x":0.28959277272224426,"y":0.6518405079841614},{"x":0.22171945869922638,"y":0.650306761264801}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21898190200328826,0.6279693536758423,0.29459277272224427,0.6588405079841614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8506787419319153,"y":0.6748466491699219},{"x":0.8574660420417786,"y":0.6733129024505615},{"x":0.8597285151481628,"y":0.6932515501976013},{"x":0.8529411554336548,"y":0.6932515501976013}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8506787419319153,0.6748466491699219,0.8597285151481628,0.6932515501976013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.6763803958892822},{"x":0.8461538553237915,"y":0.6748466491699219},{"x":0.848416268825531,"y":0.6932515501976013},{"x":0.7963801026344299,"y":0.696319043636322}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الكانها","boundary":[0.7941176295280457,0.6763803958892822,0.848416268825531,0.6932515501976013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.6763803958892822},{"x":0.8574660420417786,"y":0.6733129024505615},{"x":0.8597285151481628,"y":0.6932515501976013},{"x":0.7963801026344299,"y":0.696319043636322}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7891176295280456,0.6693803958892822,0.8647285151481628,0.7002515501976013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.6748466491699219},{"x":0.2624434530735016,"y":0.6763803958892822},{"x":0.2624434530735016,"y":0.691717803478241},{"x":0.22398190200328827,"y":0.6901840567588806}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.22398190200328827,0.6748466491699219,0.2624434530735016,0.691717803478241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27375566959381104,"y":0.6763803958892822},{"x":0.28959277272224426,"y":0.6763803958892822},{"x":0.28959277272224426,"y":0.691717803478241},{"x":0.27375566959381104,"y":0.691717803478241}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.27375566959381104,0.6763803958892822,0.28959277272224426,0.691717803478241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.6748466491699219},{"x":0.28959277272224426,"y":0.6763803958892822},{"x":0.28959277272224426,"y":0.691717803478241},{"x":0.22398190200328827,"y":0.6901840567588806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21898190200328826,0.6678466491699219,0.29459277272224427,0.698717803478241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848416268825531,"y":0.7116564512252808},{"x":0.8552036285400391,"y":0.7101227045059204},{"x":0.8597285151481628,"y":0.7285276055335999},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7300613522529602}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.848416268825531,0.7116564512252808,0.8597285151481628,0.7285276055335999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.7162576913833618},{"x":0.8393664956092834,"y":0.7116564512252808},{"x":0.8438913822174072,"y":0.7300613522529602},{"x":0.8009049892425537,"y":0.7346625924110413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الكنها","boundary":[0.7963801026344299,0.7162576913833618,0.8438913822174072,0.7300613522529602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.7162576913833618},{"x":0.8552036285400391,"y":0.7101227045059204},{"x":0.8597285151481628,"y":0.7285276055335999},{"x":0.8009049892425537,"y":0.7346625924110413}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.7913801026344299,0.7092576913833618,0.8647285151481628,0.7355276055335999],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.7131901979446411},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7147239446640015},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7300613522529602},{"x":0.22398190200328827,"y":0.7285276055335999}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.22398190200328827,0.7131901979446411,0.2647058963775635,0.7300613522529602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27149322628974915,"y":0.7147239446640015},{"x":0.29185521602630615,"y":0.7147239446640015},{"x":0.29185521602630615,"y":0.7285276055335999},{"x":0.27149322628974915,"y":0.7285276055335999}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"..","boundary":[0.27149322628974915,0.7147239446640015,0.29185521602630615,0.7285276055335999]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.7131901979446411},{"x":0.29185521602630615,"y":0.7147239446640015},{"x":0.29185521602630615,"y":0.7300613522529602},{"x":0.22398190200328827,"y":0.7285276055335999}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21898190200328826,0.7061901979446411,0.29685521602630616,0.7370613522529602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848416268825531,"y":0.7515337467193604},{"x":0.8552036285400391,"y":0.7515337467193604},{"x":0.8574660420417786,"y":0.7699386477470398},{"x":0.8506787419319153,"y":0.7714723944664001}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.848416268825531,0.7515337467193604,0.8574660420417786,0.7699386477470398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7895927429199219,"y":0.7561349868774414},{"x":0.8416289687156677,"y":0.7515337467193604},{"x":0.8461538553237915,"y":0.7714723944664001},{"x":0.7918552160263062,"y":0.7760736346244812}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الكينها","boundary":[0.7895927429199219,0.7561349868774414,0.8461538553237915,0.7714723944664001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7805429697036743,"y":0.7561349868774414},{"x":0.7873303294181824,"y":0.7561349868774414},{"x":0.7918552160263062,"y":0.7745398879051208},{"x":0.7828054428100586,"y":0.7760736346244812}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7805429697036743,0.7561349868774414,0.7918552160263062,0.7745398879051208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7805429697036743,"y":0.7561349868774414},{"x":0.8552036285400391,"y":0.7515337467193604},{"x":0.8574660420417786,"y":0.7714723944664001},{"x":0.7828054428100586,"y":0.7760736346244812}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7755429697036743,0.7491349868774414,0.8624660420417786,0.7784723944664002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22171945869922638,"y":0.7515337467193604},{"x":0.2624434530735016,"y":0.7530674934387207},{"x":0.2601810097694397,"y":0.7684049010276794},{"x":0.22171945869922638,"y":0.7684049010276794}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.22171945869922638,0.7515337467193604,0.2601810097694397,0.7684049010276794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27149322628974915,"y":0.7530674934387207},{"x":0.2873303294181824,"y":0.7530674934387207},{"x":0.2873303294181824,"y":0.7699386477470398},{"x":0.27149322628974915,"y":0.7684049010276794}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.27149322628974915,0.7530674934387207,0.2873303294181824,0.7699386477470398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22171945869922638,"y":0.7515337467193604},{"x":0.2873303294181824,"y":0.7530674934387207},{"x":0.2873303294181824,"y":0.7699386477470398},{"x":0.22171945869922638,"y":0.7684049010276794}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21671945869922637,0.7445337467193603,0.2923303294181824,0.7769386477470398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8506787419319153,"y":0.7929447889328003},{"x":0.8574660420417786,"y":0.7929447889328003},{"x":0.8597285151481628,"y":0.8113496899604797},{"x":0.8529411554336548,"y":0.8113496899604797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8506787419319153,0.7929447889328003,0.8597285151481628,0.8113496899604797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986425161361694,"y":0.7944785356521606},{"x":0.8416289687156677,"y":0.7929447889328003},{"x":0.8438913822174072,"y":0.8113496899604797},{"x":0.7986425161361694,"y":0.8128834366798401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الكلها","boundary":[0.7986425161361694,0.7944785356521606,0.8438913822174072,0.8113496899604797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.796012282371521},{"x":0.7963801026344299,"y":0.7944785356521606},{"x":0.7963801026344299,"y":0.8128834366798401},{"x":0.7714931964874268,"y":0.8144171833992004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7692307829856873,0.796012282371521,0.7963801026344299,0.8128834366798401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.796012282371521},{"x":0.8574660420417786,"y":0.7929447889328003},{"x":0.8597285151481628,"y":0.8113496899604797},{"x":0.7714931964874268,"y":0.8144171833992004}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7642307829856873,0.789012282371521,0.8647285151481628,0.8183496899604797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22171945869922638,"y":0.7914110422134399},{"x":0.2624434530735016,"y":0.7929447889328003},{"x":0.2624434530735016,"y":0.808282196521759},{"x":0.22171945869922638,"y":0.8067484498023987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.22171945869922638,0.7914110422134399,0.2624434530735016,0.808282196521759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.7929447889328003},{"x":0.28959277272224426,"y":0.7929447889328003},{"x":0.28959277272224426,"y":0.808282196521759},{"x":0.26696833968162537,"y":0.808282196521759}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"..","boundary":[0.26923078298568726,0.7929447889328003,0.28959277272224426,0.808282196521759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22171945869922638,"y":0.7914110422134399},{"x":0.28959277272224426,"y":0.7929447889328003},{"x":0.28959277272224426,"y":0.808282196521759},{"x":0.22171945869922638,"y":0.8067484498023987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21671945869922637,0.7844110422134399,0.29459277272224427,0.815282196521759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848416268825531,"y":0.8358895778656006},{"x":0.8552036285400391,"y":0.8358895778656006},{"x":0.8552036285400391,"y":0.8527607321739197},{"x":0.848416268825531,"y":0.8527607321739197}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.848416268825531,0.8358895778656006,0.8552036285400391,0.8527607321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054298758506775,"y":0.8358895778656006},{"x":0.8438913822174072,"y":0.8358895778656006},{"x":0.8438913822174072,"y":0.8527607321739197},{"x":0.8054298758506775,"y":0.8527607321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اترها","boundary":[0.8054298758506775,0.8358895778656006,0.8438913822174072,0.8527607321739197]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054298758506775,"y":0.8358895778656006},{"x":0.8552036285400391,"y":0.8358895778656006},{"x":0.8552036285400391,"y":0.8527607321739197},{"x":0.8054298758506775,"y":0.8527607321739197}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8004298758506775,0.8288895778656006,0.8602036285400391,0.8597607321739197],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22171945869922638,"y":0.8312883377075195},{"x":0.2601810097694397,"y":0.8328220844268799},{"x":0.2601810097694397,"y":0.8481594920158386},{"x":0.22171945869922638,"y":0.8466257452964783}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.22171945869922638,0.8312883377075195,0.2601810097694397,0.8481594920158386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27149322628974915,"y":0.8328220844268799},{"x":0.2873303294181824,"y":0.8328220844268799},{"x":0.2873303294181824,"y":0.8481594920158386},{"x":0.26923078298568726,"y":0.8481594920158386}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.27149322628974915,0.8328220844268799,0.2873303294181824,0.8481594920158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22171945869922638,"y":0.8312883377075195},{"x":0.2873303294181824,"y":0.8328220844268799},{"x":0.2873303294181824,"y":0.8481594920158386},{"x":0.22171945869922638,"y":0.8466257452964783}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21671945869922637,0.8242883377075195,0.2923303294181824,0.8551594920158386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.8696318864822388},{"x":0.8552036285400391,"y":0.8696318864822388},{"x":0.8552036285400391,"y":0.8895705342292786},{"x":0.848416268825531,"y":0.8895705342292786}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8461538553237915,0.8696318864822388,0.8552036285400391,0.8895705342292786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.8696318864822388},{"x":0.8416289687156677,"y":0.8696318864822388},{"x":0.8416289687156677,"y":0.8895705342292786},{"x":0.7986425161361694,"y":0.8911042809486389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلدئید","boundary":[0.7963801026344299,0.8696318864822388,0.8416289687156677,0.8895705342292786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7873303294181824,"y":0.8711656332015991},{"x":0.7963801026344299,"y":0.8711656332015991},{"x":0.7963801026344299,"y":0.8911042809486389},{"x":0.7873303294181824,"y":0.8911042809486389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7873303294181824,0.8711656332015991,0.7963801026344299,0.8911042809486389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8711656332015991},{"x":0.7805429697036743,"y":0.8711656332015991},{"x":0.7828054428100586,"y":0.8911042809486389},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8911042809486389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استنها","boundary":[0.7352941036224365,0.8711656332015991,0.7828054428100586,0.8911042809486389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285068035125732,"y":0.8711656332015991},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8711656332015991},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8911042809486389},{"x":0.7285068035125732,"y":0.8911042809486389}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7285068035125732,0.8711656332015991,0.7352941036224365,0.8911042809486389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6742081642150879,"y":0.8711656332015991},{"x":0.7217194437980652,"y":0.8711656332015991},{"x":0.7217194437980652,"y":0.8911042809486389},{"x":0.6742081642150879,"y":0.8926380276679993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استرها","boundary":[0.6742081642150879,0.8711656332015991,0.7217194437980652,0.8911042809486389]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6742081642150879,"y":0.8711656332015991},{"x":0.8552036285400391,"y":0.8696318864822388},{"x":0.8552036285400391,"y":0.8895705342292786},{"x":0.6742081642150879,"y":0.8926380276679993}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6692081642150879,0.8641656332015991,0.8602036285400391,0.8965705342292786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2171945720911026,"y":0.8696318864822388},{"x":0.2601810097694397,"y":0.8696318864822388},{"x":0.2601810097694397,"y":0.8849693536758423},{"x":0.2171945720911026,"y":0.8849693536758423}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.2171945720911026,0.8696318864822388,0.2601810097694397,0.8849693536758423]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.8696318864822388},{"x":0.2873303294181824,"y":0.8696318864822388},{"x":0.2873303294181824,"y":0.8849693536758423},{"x":0.26923078298568726,"y":0.8849693536758423}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"..","boundary":[0.26923078298568726,0.8696318864822388,0.2873303294181824,0.8849693536758423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2171945720911026,"y":0.8696318864822388},{"x":0.2873303294181824,"y":0.8696318864822388},{"x":0.2873303294181824,"y":0.8849693536758423},{"x":0.2171945720911026,"y":0.8849693536758423}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2121945720911026,0.8626318864822388,0.2923303294181824,0.8919693536758423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.907975435256958},{"x":0.8552036285400391,"y":0.907975435256958},{"x":0.8552036285400391,"y":0.9294478297233582},{"x":0.8461538553237915,"y":0.9294478297233582}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8461538553237915,0.907975435256958,0.8552036285400391,0.9294478297233582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8009049892425537,"y":0.907975435256958},{"x":0.8393664956092834,"y":0.907975435256958},{"x":0.8393664956092834,"y":0.9294478297233582},{"x":0.8009049892425537,"y":0.9294478297233582}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آمینها","boundary":[0.8009049892425537,0.907975435256958,0.8393664956092834,0.9294478297233582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7873303294181824,"y":0.907975435256958},{"x":0.7963801026344299,"y":0.907975435256958},{"x":0.7963801026344299,"y":0.9294478297233582},{"x":0.7873303294181824,"y":0.9294478297233582}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7873303294181824,0.907975435256958,0.7963801026344299,0.9294478297233582]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7873303294181824,"y":0.907975435256958},{"x":0.8552036285400391,"y":0.907975435256958},{"x":0.8552036285400391,"y":0.9294478297233582},{"x":0.7873303294181824,"y":0.9294478297233582}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.7823303294181824,0.900975435256958,0.8602036285400391,0.9364478297233582],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2194570153951645,"y":0.907975435256958},{"x":0.2579185664653778,"y":0.9095091819763184},{"x":0.2579185664653778,"y":0.9248466491699219},{"x":0.2194570153951645,"y":0.9248466491699219}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.2194570153951645,0.907975435256958,0.2579185664653778,0.9248466491699219]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.9095091819763184},{"x":0.2760181128978729,"y":0.9095091819763184},{"x":0.2760181128978729,"y":0.9248466491699219},{"x":0.26923078298568726,"y":0.9248466491699219}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.26923078298568726,0.9095091819763184,0.2760181128978729,0.9248466491699219]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2194570153951645,"y":0.907975435256958},{"x":0.2760181128978729,"y":0.9095091819763184},{"x":0.2760181128978729,"y":0.9248466491699219},{"x":0.2194570153951645,"y":0.9248466491699219}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21445701539516449,0.900975435256958,0.28101811289787293,0.9318466491699219],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/VkygEdVxICQVWMnI.jpg","blurred":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/wEmEcOpcoLjeVCpB.jpg","webpSec":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/sCmmYycoJrgoUfjn-sec.webp"},"info":{"width":442,"height":653,"margin":[0.00029068816706066217,0.00017923870760302814,0.997930990344259,0.99846726733437]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714931964874268,"y":0.12404287606477737},{"x":0.7805429697036743,"y":0.12404287606477737},{"x":0.7805429697036743,"y":0.14701378345489502},{"x":0.7714931964874268,"y":0.14701378345489502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7714931964874268,0.12404287606477737,0.7805429697036743,0.14701378345489502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7149321436882019,"y":0.12404287606477737},{"x":0.7647058963775635,"y":0.12404287606477737},{"x":0.7647058963775635,"y":0.14701378345489502},{"x":0.7149321436882019,"y":0.14701378345489502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمیدها","boundary":[0.7149321436882019,0.12404287606477737,0.7647058963775635,0.14701378345489502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7149321436882019,"y":0.12404287606477737},{"x":0.7805429697036743,"y":0.12404287606477737},{"x":0.7805429697036743,"y":0.14701378345489502},{"x":0.7149321436882019,"y":0.14701378345489502}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7099321436882019,0.11704287606477737,0.7855429697036743,0.15401378345489503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.12710566818714142},{"x":0.18552036583423615,"y":0.12863706052303314},{"x":0.18552036583423615,"y":0.14395099878311157},{"x":0.14253394305706024,"y":0.14395099878311157}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.14253394305706024,0.12710566818714142,0.18552036583423615,0.14395099878311157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1945701390504837,"y":0.12863706052303314},{"x":0.2556561231613159,"y":0.12863706052303314},{"x":0.2556561231613159,"y":0.14395099878311157},{"x":0.1945701390504837,"y":0.14395099878311157}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"......","boundary":[0.1945701390504837,0.12863706052303314,0.2556561231613159,0.14395099878311157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.12710566818714142},{"x":0.2556561231613159,"y":0.12863706052303314},{"x":0.2556561231613159,"y":0.14395099878311157},{"x":0.14253394305706024,"y":0.14395099878311157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13753394305706024,0.12010566818714141,0.2606561231613159,0.15095099878311158],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714931964874268,"y":0.16692189872264862},{"x":0.7805429697036743,"y":0.16692189872264862},{"x":0.7805429697036743,"y":0.1852986216545105},{"x":0.7714931964874268,"y":0.1852986216545105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7714931964874268,0.16692189872264862,0.7805429697036743,0.1852986216545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7285068035125732,"y":0.16692189872264862},{"x":0.7647058963775635,"y":0.16692189872264862},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1852986216545105},{"x":0.7285068035125732,"y":0.1852986216545105}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الكيد","boundary":[0.7285068035125732,0.16692189872264862,0.7647058963775635,0.1852986216545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6583710312843323,"y":0.16692189872264862},{"x":0.7171945571899414,"y":0.1653905063867569},{"x":0.7171945571899414,"y":0.1852986216545105},{"x":0.6583710312843323,"y":0.1852986216545105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هالیدها","boundary":[0.6583710312843323,0.16692189872264862,0.7171945571899414,0.1852986216545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.16692189872264862},{"x":0.6538461446762085,"y":0.16692189872264862},{"x":0.6538461446762085,"y":0.1852986216545105},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1852986216545105}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6470588445663452,0.16692189872264862,0.6538461446762085,0.1852986216545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.16692189872264862},{"x":0.6447963714599609,"y":0.16692189872264862},{"x":0.6447963714599609,"y":0.1852986216545105},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1852986216545105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5882353186607361,0.16692189872264862,0.6447963714599609,0.1852986216545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203620195388794,"y":0.16692189872264862},{"x":0.570135772228241,"y":0.16692189872264862},{"x":0.570135772228241,"y":0.18683001399040222},{"x":0.5203620195388794,"y":0.18683001399040222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هالوژن","boundary":[0.5203620195388794,0.16692189872264862,0.570135772228241,0.18683001399040222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.16692189872264862},{"x":0.5203620195388794,"y":0.16692189872264862},{"x":0.5203620195388794,"y":0.18683001399040222},{"x":0.5,"y":0.18683001399040222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5,0.16692189872264862,0.5203620195388794,0.18683001399040222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48868778347969055,"y":0.16692189872264862},{"x":0.4977375566959381,"y":0.16692189872264862},{"x":0.4977375566959381,"y":0.18683001399040222},{"x":0.48868778347969055,"y":0.18683001399040222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48868778347969055,0.16692189872264862,0.4977375566959381,0.18683001399040222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48868778347969055,"y":0.16692189872264862},{"x":0.7805429697036743,"y":0.1653905063867569},{"x":0.7805429697036743,"y":0.1852986216545105},{"x":0.48868778347969055,"y":0.18683001399040222}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.48368778347969055,0.15992189872264861,0.7855429697036743,0.1922986216545105],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14479638636112213,"y":0.16692189872264862},{"x":0.18552036583423615,"y":0.16692189872264862},{"x":0.18552036583423615,"y":0.18223583698272705},{"x":0.14479638636112213,"y":0.18223583698272705}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.14479638636112213,0.16692189872264862,0.18552036583423615,0.18223583698272705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.16692189872264862},{"x":0.23303167521953583,"y":0.16845329105854034},{"x":0.23303167521953583,"y":0.18223583698272705},{"x":0.19230769574642181,"y":0.18223583698272705}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"....","boundary":[0.19230769574642181,0.16692189872264862,0.23303167521953583,0.18223583698272705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14479638636112213,"y":0.16692189872264862},{"x":0.23303167521953583,"y":0.16692189872264862},{"x":0.23303167521953583,"y":0.18223583698272705},{"x":0.14479638636112213,"y":0.18223583698272705}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.13979638636112213,0.15992189872264861,0.23803167521953583,0.18923583698272706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714931964874268,"y":0.2052067369222641},{"x":0.7805429697036743,"y":0.2052067369222641},{"x":0.7782805562019348,"y":0.22664624452590942},{"x":0.7692307829856873,"y":0.22664624452590942}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7714931964874268,0.2052067369222641,0.7782805562019348,0.22664624452590942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036198973655701,"y":0.20367534458637238},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20367534458637238},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22664624452590942},{"x":0.7036198973655701,"y":0.22664624452590942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.7036198973655701,0.20367534458637238,0.7647058963775635,0.22664624452590942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266968250274658,"y":0.20061255991458893},{"x":0.692307710647583,"y":0.20367534458637238},{"x":0.692307710647583,"y":0.2251148521900177},{"x":0.6244344115257263,"y":0.22358345985412598}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آروماتیک","boundary":[0.6266968250274658,0.20061255991458893,0.692307710647583,0.2251148521900177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6040723919868469,"y":0.20061255991458893},{"x":0.6131221652030945,"y":0.20061255991458893},{"x":0.6131221652030945,"y":0.22358345985412598},{"x":0.6040723919868469,"y":0.22358345985412598}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6040723919868469,0.20061255991458893,0.6131221652030945,0.22358345985412598]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6040723919868469,"y":0.20061255991458893},{"x":0.7805429697036743,"y":0.2052067369222641},{"x":0.7782805562019348,"y":0.22817763686180115},{"x":0.6040723919868469,"y":0.22358345985412598}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5990723919868469,0.19361255991458892,0.7832805562019348,0.23517763686180115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.20673812925815582},{"x":0.18325792253017426,"y":0.2052067369222641},{"x":0.18552036583423615,"y":0.22052067518234253},{"x":0.14479638636112213,"y":0.22205206751823425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۲","boundary":[0.14253394305706024,0.20673812925815582,0.18552036583423615,0.22052067518234253]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19004525244235992,"y":0.2052067369222641},{"x":0.23076923191547394,"y":0.2052067369222641},{"x":0.23076923191547394,"y":0.22052067518234253},{"x":0.19230769574642181,"y":0.22052067518234253}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"....","boundary":[0.19004525244235992,0.2052067369222641,0.23076923191547394,0.22052067518234253]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.20673812925815582},{"x":0.23076923191547394,"y":0.2052067369222641},{"x":0.23076923191547394,"y":0.22052067518234253},{"x":0.14479638636112213,"y":0.22205206751823425}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.13753394305706024,0.19973812925815582,0.23576923191547394,0.22752067518234254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.24349157512187958},{"x":0.7805429697036743,"y":0.24349157512187958},{"x":0.7805429697036743,"y":0.2633996903896332},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2633996903896332}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7647058963775635,0.24349157512187958,0.7805429697036743,0.2633996903896332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733031690120697,"y":0.24349157512187958},{"x":0.7398189902305603,"y":0.24349157512187958},{"x":0.7420814633369446,"y":0.2633996903896332},{"x":0.733031690120697,"y":0.2633996903896332}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.733031690120697,0.24349157512187958,0.7420814633369446,0.2633996903896332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6900452375411987,"y":0.2450229674577713},{"x":0.726244330406189,"y":0.24349157512187958},{"x":0.7285068035125732,"y":0.2633996903896332},{"x":0.6900452375411987,"y":0.2649310827255249}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الكيل","boundary":[0.6900452375411987,0.2450229674577713,0.7285068035125732,0.2633996903896332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334841847419739,"y":0.2450229674577713},{"x":0.6719456911087036,"y":0.2450229674577713},{"x":0.6742081642150879,"y":0.2649310827255249},{"x":0.6334841847419739,"y":0.2664624750614166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بنزنها","boundary":[0.6334841847419739,0.2450229674577713,0.6742081642150879,0.2649310827255249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266968250274658,"y":0.24655435979366302},{"x":0.6334841847419739,"y":0.24655435979366302},{"x":0.6334841847419739,"y":0.2664624750614166},{"x":0.6266968250274658,"y":0.2664624750614166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6266968250274658,0.24655435979366302,0.6334841847419739,0.2664624750614166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266968250274658,"y":0.2450229674577713},{"x":0.7805429697036743,"y":0.24196018278598785},{"x":0.7805429697036743,"y":0.2633996903896332},{"x":0.6266968250274658,"y":0.2664624750614166}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6216968250274658,0.2380229674577713,0.7855429697036743,0.2703996903896332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14027149975299835,"y":0.2848392128944397},{"x":0.18325792253017426,"y":0.2848392128944397},{"x":0.18325792253017426,"y":0.30015313625335693},{"x":0.14027149975299835,"y":0.30015313625335693}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.14027149975299835,0.2848392128944397,0.18325792253017426,0.30015313625335693]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19230769574642181,"y":0.2848392128944397},{"x":0.20814479887485504,"y":0.2848392128944397},{"x":0.20814479887485504,"y":0.30015313625335693},{"x":0.19230769574642181,"y":0.30015313625335693}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"..","boundary":[0.19230769574642181,0.2848392128944397,0.20814479887485504,0.30015313625335693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14027149975299835,"y":0.2848392128944397},{"x":0.20814479887485504,"y":0.2848392128944397},{"x":0.20814479887485504,"y":0.30015313625335693},{"x":0.14027149975299835,"y":0.30015313625335693}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.13527149975299835,0.2778392128944397,0.21314479887485505,0.30715313625335694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766968309879303,"y":0.283307820558548},{"x":0.7760180830955505,"y":0.283307820558548},{"x":0.7760180830955505,"y":0.30627870559692383},{"x":0.766968309879303,"y":0.30627870559692383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.766968309879303,0.283307820558548,0.7760180830955505,0.30627870559692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7443438768386841,"y":0.283307820558548},{"x":0.7533936500549316,"y":0.283307820558548},{"x":0.7533936500549316,"y":0.30627870559692383},{"x":0.7443438768386841,"y":0.30627870559692383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7443438768386841,0.283307820558548,0.7533936500549316,0.30627870559692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194570302963257,"y":0.283307820558548},{"x":0.7398189902305603,"y":0.283307820558548},{"x":0.7375565767288208,"y":0.30627870559692383},{"x":0.7194570302963257,"y":0.30627870559692383}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فنل","boundary":[0.7194570302963257,0.283307820558548,0.7375565767288208,0.30627870559692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.283307820558548},{"x":0.7081447839736938,"y":0.283307820558548},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30627870559692383},{"x":0.6900452375411987,"y":0.3047473132610321}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.692307710647583,0.283307820558548,0.7058823704719543,0.30627870559692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6787330508232117,"y":0.283307820558548},{"x":0.6877828240394592,"y":0.283307820558548},{"x":0.6877828240394592,"y":0.3047473132610321},{"x":0.6787330508232117,"y":0.3047473132610321}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6787330508232117,0.283307820558548,0.6877828240394592,0.3047473132610321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6199095249176025,"y":0.28177642822265625},{"x":0.6719456911087036,"y":0.28177642822265625},{"x":0.6696832776069641,"y":0.30627870559692383},{"x":0.6199095249176025,"y":0.3047473132610321}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"الکلهای","boundary":[0.6199095249176025,0.28177642822265625,0.6696832776069641,0.30627870559692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361990928649902,"y":0.2802450358867645},{"x":0.6040723919868469,"y":0.28177642822265625},{"x":0.6040723919868469,"y":0.3047473132610321},{"x":0.5361990928649902,"y":0.3032159209251404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آروماتیک","boundary":[0.5361990928649902,0.2802450358867645,0.6040723919868469,0.3047473132610321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552036285400391,"y":0.31852987408638},{"x":0.9095022678375244,"y":0.31852987408638},{"x":0.9095022678375244,"y":0.3506891131401062},{"x":0.8552036285400391,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8552036285400391,0.31852987408638,0.9095022678375244,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167420625686646,"y":0.31852987408638},{"x":0.8303167223930359,"y":0.31852987408638},{"x":0.8303167223930359,"y":0.3506891131401062},{"x":0.8167420625686646,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.8167420625686646,0.31852987408638,0.8303167223930359,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986425161361694,"y":0.31852987408638},{"x":0.8122171759605408,"y":0.31852987408638},{"x":0.8122171759605408,"y":0.3506891131401062},{"x":0.7986425161361694,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7986425161361694,0.31852987408638,0.8122171759605408,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7375565767288208,"y":0.31852987408638},{"x":0.7963801026344299,"y":0.31852987408638},{"x":0.7963801026344299,"y":0.3506891131401062},{"x":0.7375565767288208,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7375565767288208,0.31852987408638,0.7963801026344299,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194570302963257,"y":0.31852987408638},{"x":0.733031690120697,"y":0.31852987408638},{"x":0.733031690120697,"y":0.3506891131401062},{"x":0.7194570302963257,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7194570302963257,0.31852987408638,0.733031690120697,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357465982437134,"y":0.31852987408638},{"x":0.7126696705818176,"y":0.31852987408638},{"x":0.7126696705818176,"y":0.3506891131401062},{"x":0.6357465982437134,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6357465982437134,0.31852987408638,0.7126696705818176,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5520362257957458,"y":0.31852987408638},{"x":0.6289592981338501,"y":0.31852987408638},{"x":0.6289592981338501,"y":0.3506891131401062},{"x":0.5520362257957458,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5520362257957458,0.31852987408638,0.6289592981338501,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4728506803512573,"y":0.31852987408638},{"x":0.540723979473114,"y":0.31852987408638},{"x":0.540723979473114,"y":0.3506891131401062},{"x":0.4728506803512573,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.4728506803512573,0.31852987408638,0.540723979473114,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4547511339187622,"y":0.31852987408638},{"x":0.4728506803512573,"y":0.31852987408638},{"x":0.4728506803512573,"y":0.3506891131401062},{"x":0.4547511339187622,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4547511339187622,0.31852987408638,0.4728506803512573,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40271493792533875,"y":0.31852987408638},{"x":0.4524886906147003,"y":0.31852987408638},{"x":0.4524886906147003,"y":0.3506891131401062},{"x":0.40271493792533875,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.40271493792533875,0.31852987408638,0.4524886906147003,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3303167521953583,"y":0.31852987408638},{"x":0.38009050488471985,"y":0.31852987408638},{"x":0.38009050488471985,"y":0.3506891131401062},{"x":0.3303167521953583,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.3303167521953583,0.31852987408638,0.38009050488471985,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601810097694397,"y":0.31852987408638},{"x":0.31674209237098694,"y":0.31852987408638},{"x":0.31674209237098694,"y":0.3506891131401062},{"x":0.2601810097694397,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.2601810097694397,0.31852987408638,0.31674209237098694,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1945701390504837,"y":0.31852987408638},{"x":0.24886877834796906,"y":0.31852987408638},{"x":0.24886877834796906,"y":0.3506891131401062},{"x":0.1945701390504837,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معطر","boundary":[0.1945701390504837,0.31852987408638,0.24886877834796906,0.3506891131401062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1493212729692459,"y":0.31852987408638},{"x":0.19004525244235992,"y":0.31852987408638},{"x":0.19004525244235992,"y":0.3506891131401062},{"x":0.1493212729692459,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.1493212729692459,0.31852987408638,0.19004525244235992,0.3506891131401062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1515837162733078,"y":0.2725880444049835},{"x":0.9117646813392639,"y":0.2863706052303314},{"x":0.9095022678375244,"y":0.3644716739654541},{"x":0.14705882966518402,"y":0.3506891131401062}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1465837162733078,0.2655880444049835,0.9145022678375244,0.3714716739654541],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8348416090011597,"y":0.3644716739654541},{"x":0.8393664956092834,"y":0.3644716739654541},{"x":0.8393664956092834,"y":0.3782542049884796},{"x":0.8348416090011597,"y":0.3782542049884796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8348416090011597,0.3644716739654541,0.8393664956092834,0.3782542049884796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760180830955505,"y":0.3644716739654541},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3644716739654541},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3782542049884796},{"x":0.7760180830955505,"y":0.3782542049884796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7760180830955505,0.3644716739654541,0.8235294222831726,0.3782542049884796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760180830955505,"y":0.3644716739654541},{"x":0.8393664956092834,"y":0.3644716739654541},{"x":0.8393664956092834,"y":0.3782542049884796},{"x":0.7760180830955505,"y":0.3782542049884796}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7710180830955505,0.3574716739654541,0.8443664956092835,0.3852542049884796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303167223930359,"y":0.4027565121650696},{"x":0.8393664956092834,"y":0.4027565121650696},{"x":0.8393664956092834,"y":0.42572739720344543},{"x":0.8303167223930359,"y":0.42572739720344543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8303167223930359,0.4027565121650696,0.8393664956092834,0.42572739720344543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.40122511982917786},{"x":0.8280543088912964,"y":0.4027565121650696},{"x":0.8257918357849121,"y":0.42572739720344543},{"x":0.7624434232711792,"y":0.4241960048675537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.7647058963775635,0.40122511982917786,0.8257918357849121,0.42572739720344543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126696705818176,"y":0.40122511982917786},{"x":0.7579185366630554,"y":0.40122511982917786},{"x":0.7556561231613159,"y":0.4241960048675537},{"x":0.7126696705818176,"y":0.4241960048675537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.7126696705818176,0.40122511982917786,0.7556561231613159,0.4241960048675537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126696705818176,"y":0.39969372749328613},{"x":0.8393664956092834,"y":0.4027565121650696},{"x":0.8393664956092834,"y":0.42572739720344543},{"x":0.7126696705818176,"y":0.4241960048675537}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7076696705818176,0.3926937274932861,0.8443664956092835,0.43272739720344544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13800905644893646,"y":0.4027565121650696},{"x":0.17873303592205048,"y":0.4027565121650696},{"x":0.17873303592205048,"y":0.4180704355239868},{"x":0.13800905644893646,"y":0.4180704355239868}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.13800905644893646,0.4027565121650696,0.17873303592205048,0.4180704355239868]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13800905644893646,"y":0.4027565121650696},{"x":0.17873303592205048,"y":0.4027565121650696},{"x":0.17873303592205048,"y":0.4180704355239868},{"x":0.13800905644893646,"y":0.4180704355239868}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.13300905644893646,0.3957565121650696,0.18373303592205048,0.4250704355239868],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303167223930359,"y":0.43950995802879333},{"x":0.8393664956092834,"y":0.43950995802879333},{"x":0.8393664956092834,"y":0.46094945073127747},{"x":0.8303167223930359,"y":0.46094945073127747}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8303167223930359,0.43950995802879333,0.8393664956092834,0.46094945073127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533936500549316,"y":0.43950995802879333},{"x":0.8190045356750488,"y":0.43950995802879333},{"x":0.8190045356750488,"y":0.46094945073127747},{"x":0.7533936500549316,"y":0.4624808430671692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.7533936500549316,0.43950995802879333,0.8190045356750488,0.46094945073127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.43950995802879333},{"x":0.7420814633369446,"y":0.43950995802879333},{"x":0.7420814633369446,"y":0.4624808430671692},{"x":0.692307710647583,"y":0.4624808430671692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.692307710647583,0.43950995802879333,0.7420814633369446,0.4624808430671692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927602052688599,"y":0.44104135036468506},{"x":0.685520350933075,"y":0.43950995802879333},{"x":0.685520350933075,"y":0.4624808430671692},{"x":0.5927602052688599,"y":0.4624808430671692}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.5927602052688599,0.44104135036468506,0.685520350933075,0.4624808430671692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5316742062568665,"y":0.44104135036468506},{"x":0.5791855454444885,"y":0.44104135036468506},{"x":0.5791855454444885,"y":0.4624808430671692},{"x":0.5316742062568665,"y":0.4624808430671692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستونی","boundary":[0.5316742062568665,0.44104135036468506,0.5791855454444885,0.4624808430671692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5316742062568665,"y":0.44104135036468506},{"x":0.8393664956092834,"y":0.43950995802879333},{"x":0.8393664956092834,"y":0.46094945073127747},{"x":0.5316742062568665,"y":0.4624808430671692}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5266742062568665,0.43404135036468505,0.8443664956092835,0.46794945073127747],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325791954994202,"y":0.48085758090019226},{"x":0.8416289687156677,"y":0.48085758090019226},{"x":0.8416289687156677,"y":0.5022971034049988},{"x":0.8325791954994202,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8325791954994202,0.48085758090019226,0.8416289687156677,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7556561231613159,"y":0.47932618856430054},{"x":0.8235294222831726,"y":0.48085758090019226},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5022971034049988},{"x":0.7556561231613159,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.7556561231613159,0.47932618856430054,0.8235294222831726,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733031690120697,"y":0.47932618856430054},{"x":0.7420814633369446,"y":0.47932618856430054},{"x":0.7420814633369446,"y":0.5007656812667847},{"x":0.733031690120697,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.733031690120697,0.47932618856430054,0.7420814633369446,0.5007656812667847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.662895917892456,"y":0.47932618856430054},{"x":0.726244330406189,"y":0.47932618856430054},{"x":0.726244330406189,"y":0.5022971034049988},{"x":0.662895917892456,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.662895917892456,0.47932618856430054,0.726244330406189,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018099784851074,"y":0.47932618856430054},{"x":0.651583731174469,"y":0.47932618856430054},{"x":0.651583731174469,"y":0.5007656812667847},{"x":0.6018099784851074,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6018099784851074,0.47932618856430054,0.651583731174469,0.5007656812667847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5678732991218567,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5904977321624756,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5904977321624756,"y":0.5007656812667847},{"x":0.5678732991218567,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"GC","boundary":[0.5678732991218567,0.47932618856430054,0.5904977321624756,0.5007656812667847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5520362257957458,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5610859990119934,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5610859990119934,"y":0.5007656812667847},{"x":0.5520362257957458,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5520362257957458,0.47932618856430054,0.5610859990119934,0.5007656812667847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4819004535675049,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5045248866081238,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5045248866081238,"y":0.5007656812667847},{"x":0.4819004535675049,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"GC","boundary":[0.4819004535675049,0.47932618856430054,0.5045248866081238,0.5007656812667847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4819004535675049,"y":0.47932618856430054},{"x":0.8416289687156677,"y":0.48085758090019226},{"x":0.8416289687156677,"y":0.5022971034049988},{"x":0.4819004535675049,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4769004535675049,0.47232618856430053,0.8466289687156677,0.5092971034049988],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5045248866081238,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5135746598243713,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5135746598243713,"y":0.5007656812667847},{"x":0.5045248866081238,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5045248866081238,0.47932618856430054,0.5135746598243713,0.5007656812667847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113122463226318,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5452488660812378,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5452488660812378,"y":0.5007656812667847},{"x":0.5113122463226318,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"MS","boundary":[0.5113122463226318,0.47932618856430054,0.5452488660812378,0.5007656812667847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4502262473106384,"y":0.47932618856430054},{"x":0.4819004535675049,"y":0.47932618856430054},{"x":0.4819004535675049,"y":0.5007656812667847},{"x":0.4502262473106384,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.4502262473106384,0.47932618856430054,0.4819004535675049,0.5007656812667847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4502262473106384,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5452488660812378,"y":0.47932618856430054},{"x":0.5452488660812378,"y":0.5007656812667847},{"x":0.4502262473106384,"y":0.5007656812667847}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4452262473106384,0.47232618856430053,0.5502488660812378,0.5077656812667847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.48085758090019226},{"x":0.18099547922611237,"y":0.48085758090019226},{"x":0.18099547922611237,"y":0.4977028965950012},{"x":0.14253394305706024,"y":0.4977028965950012}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.14253394305706024,0.48085758090019226,0.18099547922611237,0.4977028965950012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.48085758090019226},{"x":0.22850678861141205,"y":0.48085758090019226},{"x":0.22850678861141205,"y":0.4961715042591095},{"x":0.18778280913829803,"y":0.4977028965950012}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"....","boundary":[0.18778280913829803,0.48085758090019226,0.22850678861141205,0.4961715042591095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.48085758090019226},{"x":0.22850678861141205,"y":0.48085758090019226},{"x":0.22850678861141205,"y":0.4977028965950012},{"x":0.14253394305706024,"y":0.4977028965950012}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.13753394305706024,0.47385758090019225,0.23350678861141205,0.5047028965950012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.5206738114356995},{"x":0.18099547922611237,"y":0.5191424489021301},{"x":0.18099547922611237,"y":0.5375191569328308},{"x":0.14253394305706024,"y":0.5375191569328308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.14253394305706024,0.5206738114356995,0.18099547922611237,0.5375191569328308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.5191424489021301},{"x":0.2171945720911026,"y":0.5191424489021301},{"x":0.2171945720911026,"y":0.5359877347946167},{"x":0.19004525244235992,"y":0.5375191569328308}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"...","boundary":[0.18778280913829803,0.5191424489021301,0.2171945720911026,0.5359877347946167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14253394305706024,"y":0.5206738114356995},{"x":0.2171945720911026,"y":0.5191424489021301},{"x":0.2171945720911026,"y":0.5359877347946167},{"x":0.14253394305706024,"y":0.5375191569328308}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.13753394305706024,0.5136738114356995,0.2221945720911026,0.5429877347946167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325791954994202,"y":0.517611026763916},{"x":0.8416289687156677,"y":0.517611026763916},{"x":0.8416289687156677,"y":0.5390505194664001},{"x":0.8325791954994202,"y":0.5390505194664001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8325791954994202,0.517611026763916,0.8416289687156677,0.5390505194664001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398189902305603,"y":0.517611026763916},{"x":0.8257918357849121,"y":0.517611026763916},{"x":0.8257918357849121,"y":0.5390505194664001},{"x":0.7398189902305603,"y":0.5390505194664001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاههای","boundary":[0.7398189902305603,0.517611026763916,0.8257918357849121,0.5390505194664001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.517611026763916},{"x":0.7285068035125732,"y":0.517611026763916},{"x":0.7285068035125732,"y":0.5390505194664001},{"x":0.692307710647583,"y":0.5390505194664001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.692307710647583,0.517611026763916,0.7285068035125732,0.5390505194664001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.517611026763916},{"x":0.685520350933075,"y":0.517611026763916},{"x":0.685520350933075,"y":0.5390505194664001},{"x":0.6312217116355896,"y":0.5390505194664001}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6312217116355896,0.517611026763916,0.685520350933075,0.5390505194664001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.517611026763916},{"x":0.6289592981338501,"y":0.517611026763916},{"x":0.6289592981338501,"y":0.5390505194664001},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5390505194664001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5882353186607361,0.517611026763916,0.6289592981338501,0.5390505194664001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303167223930359,"y":0.5558958649635315},{"x":0.8416289687156677,"y":0.5558958649635315},{"x":0.8416289687156677,"y":0.5788667798042297},{"x":0.8303167223930359,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8303167223930359,0.5558958649635315,0.8416289687156677,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.5558958649635315},{"x":0.8167420625686646,"y":0.5558958649635315},{"x":0.8167420625686646,"y":0.5788667798042297},{"x":0.7963801026344299,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7963801026344299,0.5558958649635315,0.8167420625686646,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601810097694397,"y":0.5558958649635315},{"x":0.7782805562019348,"y":0.5558958649635315},{"x":0.7782805562019348,"y":0.5788667798042297},{"x":0.7601810097694397,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7601810097694397,0.5558958649635315,0.7782805562019348,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6606335043907166,"y":0.5558958649635315},{"x":0.7488687634468079,"y":0.5558958649635315},{"x":0.7488687634468079,"y":0.5788667798042297},{"x":0.6606335043907166,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگراف","boundary":[0.6606335043907166,0.5558958649635315,0.7488687634468079,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334841847419739,"y":0.5558958649635315},{"x":0.6447963714599609,"y":0.5558958649635315},{"x":0.6447963714599609,"y":0.5788667798042297},{"x":0.6334841847419739,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6334841847419739,0.5558958649635315,0.6447963714599609,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5633484125137329,"y":0.5558958649635315},{"x":0.6244344115257263,"y":0.5558958649635315},{"x":0.6244344115257263,"y":0.5788667798042297},{"x":0.5633484125137329,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5633484125137329,0.5558958649635315,0.6244344115257263,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49095022678375244,"y":0.5558958649635315},{"x":0.5542986392974854,"y":0.5558958649635315},{"x":0.5542986392974854,"y":0.5788667798042297},{"x":0.49095022678375244,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.49095022678375244,0.5558958649635315,0.5542986392974854,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44570136070251465,"y":0.5558958649635315},{"x":0.48868778347969055,"y":0.5558958649635315},{"x":0.48868778347969055,"y":0.5788667798042297},{"x":0.44570136070251465,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.44570136070251465,0.5558958649635315,0.48868778347969055,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40045249462127686,"y":0.5558958649635315},{"x":0.42760181427001953,"y":0.5558958649635315},{"x":0.42760181427001953,"y":0.5788667798042297},{"x":0.40045249462127686,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.40045249462127686,0.5558958649635315,0.42760181427001953,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2624434530735016,"y":0.5558958649635315},{"x":0.2986425459384918,"y":0.5558958649635315},{"x":0.2986425459384918,"y":0.5788667798042297},{"x":0.2624434530735016,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Rosa","boundary":[0.2624434530735016,0.5558958649635315,0.2986425459384918,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.5558958649635315},{"x":0.3936651647090912,"y":0.5558958649635315},{"x":0.3936651647090912,"y":0.5788667798042297},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"damascena","boundary":[0.3076923191547394,0.5558958649635315,0.3936651647090912,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19004525244235992,"y":0.5558958649635315},{"x":0.25339367985725403,"y":0.5558958649635315},{"x":0.25339367985725403,"y":0.5788667798042297},{"x":0.19004525244235992,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"......","boundary":[0.19004525244235992,0.5558958649635315,0.25339367985725403,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13800905644893646,"y":0.5558958649635315},{"x":0.18325792253017426,"y":0.5558958649635315},{"x":0.18325792253017426,"y":0.5788667798042297},{"x":0.13800905644893646,"y":0.5788667798042297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۶۰","boundary":[0.13800905644893646,0.5558958649635315,0.18325792253017426,0.5788667798042297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303167223930359,"y":0.5972434878349304},{"x":0.8393664956092834,"y":0.5972434878349304},{"x":0.8393664956092834,"y":0.6202144026756287},{"x":0.8303167223930359,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8303167223930359,0.5972434878349304,0.8393664956092834,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.5972434878349304},{"x":0.8212669491767883,"y":0.5972434878349304},{"x":0.8212669491767883,"y":0.6202144026756287},{"x":0.7963801026344299,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7963801026344299,0.5972434878349304,0.8212669491767883,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7556561231613159,"y":0.5972434878349304},{"x":0.7782805562019348,"y":0.5972434878349304},{"x":0.7782805562019348,"y":0.6202144026756287},{"x":0.7556561231613159,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7556561231613159,0.5972434878349304,0.7782805562019348,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6606335043907166,"y":0.5957121253013611},{"x":0.7466063499450684,"y":0.5972434878349304},{"x":0.7466063499450684,"y":0.6202144026756287},{"x":0.6606335043907166,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کروماتوگراف","boundary":[0.6606335043907166,0.5957121253013611,0.7466063499450684,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334841847419739,"y":0.5957121253013611},{"x":0.6425339579582214,"y":0.5957121253013611},{"x":0.6425339579582214,"y":0.6186829805374146},{"x":0.6334841847419739,"y":0.6186829805374146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6334841847419739,0.5957121253013611,0.6425339579582214,0.6186829805374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5678732991218567,"y":0.5957121253013611},{"x":0.6266968250274658,"y":0.5957121253013611},{"x":0.6266968250274658,"y":0.6186829805374146},{"x":0.5678732991218567,"y":0.6186829805374146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5678732991218567,0.5957121253013611,0.6266968250274658,0.6186829805374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4954751133918762,"y":0.5957121253013611},{"x":0.5542986392974854,"y":0.5957121253013611},{"x":0.5542986392974854,"y":0.6186829805374146},{"x":0.4954751133918762,"y":0.6186829805374146}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.4954751133918762,0.5957121253013611,0.5542986392974854,0.6186829805374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4502262473106384,"y":0.5957121253013611},{"x":0.48642534017562866,"y":0.5957121253013611},{"x":0.48642534017562866,"y":0.6186829805374146},{"x":0.4502262473106384,"y":0.6186829805374146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.4502262473106384,0.5957121253013611,0.48642534017562866,0.6186829805374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40045249462127686,"y":0.5957121253013611},{"x":0.42760181427001953,"y":0.5957121253013611},{"x":0.42760181427001953,"y":0.6186829805374146},{"x":0.40045249462127686,"y":0.6186829805374146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.40045249462127686,0.5957121253013611,0.42760181427001953,0.6186829805374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19909502565860748,"y":0.5957121253013611},{"x":0.2782805562019348,"y":0.5957121253013611},{"x":0.2782805562019348,"y":0.6186829805374146},{"x":0.19909502565860748,"y":0.6186829805374146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.19909502565860748,0.5957121253013611,0.2782805562019348,0.6186829805374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28959277272224426,"y":0.5957121253013611},{"x":0.3959276080131531,"y":0.5957121253013611},{"x":0.3959276080131531,"y":0.6186829805374146},{"x":0.28959277272224426,"y":0.6186829805374146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Lehmaniana","boundary":[0.28959277272224426,0.5957121253013611,0.3959276080131531,0.6186829805374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.5957121253013611},{"x":0.1968325823545456,"y":0.5957121253013611},{"x":0.1968325823545456,"y":0.6186829805374146},{"x":0.18778280913829803,"y":0.6186829805374146}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.18778280913829803,0.5957121253013611,0.1968325823545456,0.6186829805374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13800905644893646,"y":0.5957121253013611},{"x":0.18099547922611237,"y":0.5957121253013611},{"x":0.18099547922611237,"y":0.6186829805374146},{"x":0.13800905644893646,"y":0.6186829805374146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶۲","boundary":[0.13800905644893646,0.5957121253013611,0.18099547922611237,0.6186829805374146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325791954994202,"y":0.6355283260345459},{"x":0.8416289687156677,"y":0.6355283260345459},{"x":0.8416289687156677,"y":0.6600306034088135},{"x":0.8325791954994202,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8325791954994202,0.6355283260345459,0.8416289687156677,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.6355283260345459},{"x":0.8167420625686646,"y":0.6355283260345459},{"x":0.8167420625686646,"y":0.6600306034088135},{"x":0.7963801026344299,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طيف","boundary":[0.7963801026344299,0.6355283260345459,0.8167420625686646,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533936500549316,"y":0.6355283260345459},{"x":0.7760180830955505,"y":0.6355283260345459},{"x":0.7760180830955505,"y":0.6600306034088135},{"x":0.7533936500549316,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7533936500549316,0.6355283260345459,0.7760180830955505,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.662895917892456,"y":0.6355283260345459},{"x":0.7443438768386841,"y":0.6355283260345459},{"x":0.7443438768386841,"y":0.6600306034088135},{"x":0.662895917892456,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کروماتوگراف","boundary":[0.662895917892456,0.6355283260345459,0.7443438768386841,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.6355283260345459},{"x":0.6425339579582214,"y":0.6355283260345459},{"x":0.6425339579582214,"y":0.6600306034088135},{"x":0.6312217116355896,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6312217116355896,0.6355283260345459,0.6425339579582214,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656108856201172,"y":0.6355283260345459},{"x":0.6244344115257263,"y":0.6355283260345459},{"x":0.6244344115257263,"y":0.6600306034088135},{"x":0.5656108856201172,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5656108856201172,0.6355283260345459,0.6244344115257263,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4954751133918762,"y":0.6355283260345459},{"x":0.5497737526893616,"y":0.6355283260345459},{"x":0.5497737526893616,"y":0.6600306034088135},{"x":0.4954751133918762,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.4954751133918762,0.6355283260345459,0.5497737526893616,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44570136070251465,"y":0.6355283260345459},{"x":0.48642534017562866,"y":0.6355283260345459},{"x":0.48642534017562866,"y":0.6600306034088135},{"x":0.44570136070251465,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.44570136070251465,0.6355283260345459,0.48642534017562866,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40045249462127686,"y":0.6355283260345459},{"x":0.42533937096595764,"y":0.6355283260345459},{"x":0.42533937096595764,"y":0.6600306034088135},{"x":0.40045249462127686,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.40045249462127686,0.6355283260345459,0.42533937096595764,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22624434530735016,"y":0.6355283260345459},{"x":0.3031674325466156,"y":0.6355283260345459},{"x":0.3031674325466156,"y":0.6600306034088135},{"x":0.22624434530735016,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Cuminum","boundary":[0.22624434530735016,0.6355283260345459,0.3031674325466156,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31674209237098694,"y":0.6355283260345459},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6355283260345459},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6600306034088135},{"x":0.31674209237098694,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"cyminum","boundary":[0.31674209237098694,0.6355283260345459,0.38461539149284363,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.6355283260345459},{"x":0.2194570153951645,"y":0.6355283260345459},{"x":0.2194570153951645,"y":0.6600306034088135},{"x":0.18778280913829803,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.18778280913829803,0.6355283260345459,0.2194570153951645,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13800905644893646,"y":0.6355283260345459},{"x":0.17873303592205048,"y":0.6355283260345459},{"x":0.17873303592205048,"y":0.6600306034088135},{"x":0.13800905644893646,"y":0.6600306034088135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶۴","boundary":[0.13800905644893646,0.6355283260345459,0.17873303592205048,0.6600306034088135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303167223930359,"y":0.6738131642341614},{"x":0.8393664956092834,"y":0.6738131642341614},{"x":0.8393664956092834,"y":0.698315441608429},{"x":0.8303167223930359,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8303167223930359,0.6738131642341614,0.8393664956092834,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.6738131642341614},{"x":0.8212669491767883,"y":0.6738131642341614},{"x":0.8212669491767883,"y":0.698315441608429},{"x":0.7941176295280457,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7941176295280457,0.6738131642341614,0.8212669491767883,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7556561231613159,"y":0.6738131642341614},{"x":0.7760180830955505,"y":0.6738131642341614},{"x":0.7760180830955505,"y":0.698315441608429},{"x":0.7556561231613159,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7556561231613159,0.6738131642341614,0.7760180830955505,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6583710312843323,"y":0.6738131642341614},{"x":0.7488687634468079,"y":0.6738131642341614},{"x":0.7488687634468079,"y":0.698315441608429},{"x":0.6583710312843323,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگراف","boundary":[0.6583710312843323,0.6738131642341614,0.7488687634468079,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.6738131642341614},{"x":0.6425339579582214,"y":0.6738131642341614},{"x":0.6425339579582214,"y":0.698315441608429},{"x":0.6312217116355896,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6312217116355896,0.6738131642341614,0.6425339579582214,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656108856201172,"y":0.6738131642341614},{"x":0.622171938419342,"y":0.6738131642341614},{"x":0.622171938419342,"y":0.698315441608429},{"x":0.5656108856201172,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5656108856201172,0.6738131642341614,0.622171938419342,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49321267008781433,"y":0.6738131642341614},{"x":0.5497737526893616,"y":0.6738131642341614},{"x":0.5497737526893616,"y":0.698315441608429},{"x":0.49321267008781433,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.49321267008781433,0.6738131642341614,0.5497737526893616,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44796380400657654,"y":0.6738131642341614},{"x":0.48642534017562866,"y":0.6738131642341614},{"x":0.48642534017562866,"y":0.698315441608429},{"x":0.44796380400657654,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.44796380400657654,0.6738131642341614,0.48642534017562866,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40045249462127686,"y":0.6738131642341614},{"x":0.42533937096595764,"y":0.6738131642341614},{"x":0.42533937096595764,"y":0.698315441608429},{"x":0.40045249462127686,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.40045249462127686,0.6738131642341614,0.42533937096595764,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2556561231613159,"y":0.6738131642341614},{"x":0.3257918655872345,"y":0.6738131642341614},{"x":0.3257918655872345,"y":0.698315441608429},{"x":0.2556561231613159,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Mentha","boundary":[0.2556561231613159,0.6738131642341614,0.3257918655872345,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33710408210754395,"y":0.6738131642341614},{"x":0.3891402781009674,"y":0.6738131642341614},{"x":0.3891402781009674,"y":0.698315441608429},{"x":0.33710408210754395,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"spicata","boundary":[0.33710408210754395,0.6738131642341614,0.3891402781009674,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.6738131642341614},{"x":0.2624434530735016,"y":0.6738131642341614},{"x":0.2624434530735016,"y":0.698315441608429},{"x":0.18778280913829803,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.18778280913829803,0.6738131642341614,0.2624434530735016,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13574661314487457,"y":0.6738131642341614},{"x":0.18099547922611237,"y":0.6738131642341614},{"x":0.18099547922611237,"y":0.698315441608429},{"x":0.13574661314487457,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶۶","boundary":[0.13574661314487457,0.6738131642341614,0.18099547922611237,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303167223930359,"y":0.7151607871055603},{"x":0.8393664956092834,"y":0.7151607871055603},{"x":0.8393664956092834,"y":0.7381317019462585},{"x":0.8303167223930359,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8303167223930359,0.7151607871055603,0.8393664956092834,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.7151607871055603},{"x":0.814479649066925,"y":0.7151607871055603},{"x":0.814479649066925,"y":0.7381317019462585},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طيف","boundary":[0.7941176295280457,0.7151607871055603,0.814479649066925,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533936500549316,"y":0.7151607871055603},{"x":0.7760180830955505,"y":0.7151607871055603},{"x":0.7760180830955505,"y":0.7381317019462585},{"x":0.7533936500549316,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7533936500549316,0.7151607871055603,0.7760180830955505,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6606335043907166,"y":0.7151607871055603},{"x":0.7466063499450684,"y":0.7151607871055603},{"x":0.7466063499450684,"y":0.7381317019462585},{"x":0.6606335043907166,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگراف","boundary":[0.6606335043907166,0.7151607871055603,0.7466063499450684,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.7151607871055603},{"x":0.6425339579582214,"y":0.7151607871055603},{"x":0.6425339579582214,"y":0.7381317019462585},{"x":0.6312217116355896,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6312217116355896,0.7151607871055603,0.6425339579582214,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656108856201172,"y":0.7151607871055603},{"x":0.622171938419342,"y":0.7151607871055603},{"x":0.622171938419342,"y":0.7381317019462585},{"x":0.5656108856201172,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5656108856201172,0.7151607871055603,0.622171938419342,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49095022678375244,"y":0.7151607871055603},{"x":0.5497737526893616,"y":0.7151607871055603},{"x":0.5497737526893616,"y":0.7381317019462585},{"x":0.49095022678375244,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.49095022678375244,0.7151607871055603,0.5497737526893616,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44343891739845276,"y":0.7151607871055603},{"x":0.48642534017562866,"y":0.7151607871055603},{"x":0.48642534017562866,"y":0.7381317019462585},{"x":0.44343891739845276,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.44343891739845276,0.7151607871055603,0.48642534017562866,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40271493792533875,"y":0.7151607871055603},{"x":0.42533937096595764,"y":0.7151607871055603},{"x":0.42533937096595764,"y":0.7381317019462585},{"x":0.40271493792533875,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.40271493792533875,0.7151607871055603,0.42533937096595764,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2149321287870407,"y":0.7151607871055603},{"x":0.2782805562019348,"y":0.7151607871055603},{"x":0.2782805562019348,"y":0.7381317019462585},{"x":0.2149321287870407,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"Thymus","boundary":[0.2149321287870407,0.7151607871055603,0.2782805562019348,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2850678861141205,"y":0.7151607871055603},{"x":0.3914027214050293,"y":0.7151607871055603},{"x":0.3914027214050293,"y":0.7381317019462585},{"x":0.2850678861141205,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"fedtschenkoi","boundary":[0.2850678861141205,0.7151607871055603,0.3914027214050293,0.7381317019462585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13574661314487457,"y":0.517611026763916},{"x":0.8416289687156677,"y":0.517611026763916},{"x":0.8416289687156677,"y":0.7381317019462585},{"x":0.13574661314487457,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.13074661314487457,0.510611026763916,0.8466289687156677,0.7451317019462586],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13348416984081268,"y":0.7151607871055603},{"x":0.20814479887485504,"y":0.7151607871055603},{"x":0.20814479887485504,"y":0.7381317019462585},{"x":0.13348416984081268,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..۱۶۸","boundary":[0.13348416984081268,0.7151607871055603,0.20814479887485504,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8280543088912964,"y":0.7534456253051758},{"x":0.837104082107544,"y":0.7534456253051758},{"x":0.837104082107544,"y":0.776416540145874},{"x":0.8280543088912964,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8280543088912964,0.7534456253051758,0.837104082107544,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398189902305603,"y":0.7534456253051758},{"x":0.8348416090011597,"y":0.7534456253051758},{"x":0.8348416090011597,"y":0.776416540145874},{"x":0.7398189902305603,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7398189902305603,0.7534456253051758,0.8348416090011597,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6447963714599609,"y":0.7534456253051758},{"x":0.7398189902305603,"y":0.7534456253051758},{"x":0.7398189902305603,"y":0.776416540145874},{"x":0.6447963714599609,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.6447963714599609,0.7534456253051758,0.7398189902305603,0.776416540145874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13348416984081268,"y":0.7151607871055603},{"x":0.837104082107544,"y":0.7151607871055603},{"x":0.837104082107544,"y":0.776416540145874},{"x":0.13348416984081268,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.12848416984081268,0.7081607871055603,0.842104082107544,0.783416540145874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135746598243713,"y":0.7534456253051758},{"x":0.6561086177825928,"y":0.7534456253051758},{"x":0.6561086177825928,"y":0.776416540145874},{"x":0.5135746598243713,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگراف","boundary":[0.5135746598243713,0.7534456253051758,0.6561086177825928,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4841628968715668,"y":0.7534456253051758},{"x":0.49321267008781433,"y":0.7534456253051758},{"x":0.49321267008781433,"y":0.776416540145874},{"x":0.4841628968715668,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4841628968715668,0.7534456253051758,0.49321267008781433,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891402781009674,"y":0.7534456253051758},{"x":0.4819004535675049,"y":0.7534456253051758},{"x":0.4819004535675049,"y":0.776416540145874},{"x":0.3891402781009674,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.3891402781009674,0.7534456253051758,0.4819004535675049,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29185521602630615,"y":0.7534456253051758},{"x":0.38009050488471985,"y":0.7534456253051758},{"x":0.38009050488471985,"y":0.776416540145874},{"x":0.29185521602630615,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.29185521602630615,0.7534456253051758,0.38009050488471985,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2194570153951645,"y":0.7534456253051758},{"x":0.2828054428100586,"y":0.7534456253051758},{"x":0.2828054428100586,"y":0.776416540145874},{"x":0.2194570153951645,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.2194570153951645,0.7534456253051758,0.2828054428100586,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14479638636112213,"y":0.7534456253051758},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7534456253051758},{"x":0.20588235557079315,"y":0.776416540145874},{"x":0.14479638636112213,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.14479638636112213,0.7534456253051758,0.20588235557079315,0.776416540145874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14479638636112213,"y":0.7534456253051758},{"x":0.6561086177825928,"y":0.7534456253051758},{"x":0.6561086177825928,"y":0.776416540145874},{"x":0.14479638636112213,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.13979638636112213,0.7464456253051758,0.6611086177825928,0.783416540145874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6787330508232117,"y":0.7963246703147888},{"x":0.7941176295280457,"y":0.7963246703147888},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8131699562072754},{"x":0.6787330508232117,"y":0.8131699562072754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Cinnamomum","boundary":[0.6787330508232117,0.7963246703147888,0.7941176295280457,0.8131699562072754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8099547624588013,"y":0.7963246703147888},{"x":0.8959276080131531,"y":0.7978560328483582},{"x":0.8959276080131531,"y":0.8147013783454895},{"x":0.8099547624588013,"y":0.8131699562072754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"zeylanicum","boundary":[0.8099547624588013,0.7963246703147888,0.8959276080131531,0.8147013783454895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6787330508232117,"y":0.7963246703147888},{"x":0.8959276080131531,"y":0.7978560328483582},{"x":0.8959276080131531,"y":0.8147013783454895},{"x":0.6787330508232117,"y":0.8131699562072754}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6737330508232117,0.7893246703147888,0.9009276080131531,0.8217013783454895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13574661314487457,"y":0.7963246703147888},{"x":0.17873303592205048,"y":0.7963246703147888},{"x":0.17873303592205048,"y":0.811638593673706},{"x":0.13574661314487457,"y":0.811638593673706}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۰","boundary":[0.13574661314487457,0.7963246703147888,0.17873303592205048,0.811638593673706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.7963246703147888},{"x":0.1945701390504837,"y":0.7963246703147888},{"x":0.1945701390504837,"y":0.811638593673706},{"x":0.18778280913829803,"y":0.811638593673706}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.18778280913829803,0.7963246703147888,0.1945701390504837,0.811638593673706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13574661314487457,"y":0.7963246703147888},{"x":0.1945701390504837,"y":0.7963246703147888},{"x":0.1945701390504837,"y":0.811638593673706},{"x":0.13574661314487457,"y":0.811638593673706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.13074661314487457,0.7893246703147888,0.1995701390504837,0.8186385936737061],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8280543088912964,"y":0.8315467238426208},{"x":0.8393664956092834,"y":0.8315467238426208},{"x":0.8393664956092834,"y":0.8545176386833191},{"x":0.8280543088912964,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8280543088912964,0.8315467238426208,0.8393664956092834,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.8315467238426208},{"x":0.8167420625686646,"y":0.8315467238426208},{"x":0.8167420625686646,"y":0.8545176386833191},{"x":0.7963801026344299,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"طيف","boundary":[0.7963801026344299,0.8315467238426208,0.8167420625686646,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7556561231613159,"y":0.8315467238426208},{"x":0.773755669593811,"y":0.8315467238426208},{"x":0.773755669593811,"y":0.8545176386833191},{"x":0.7556561231613159,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7556561231613159,0.8315467238426208,0.773755669593811,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6561086177825928,"y":0.8315467238426208},{"x":0.7466063499450684,"y":0.8315467238426208},{"x":0.7466063499450684,"y":0.8545176386833191},{"x":0.6561086177825928,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کروماتوگراف","boundary":[0.6561086177825928,0.8315467238426208,0.7466063499450684,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.8315467238426208},{"x":0.6402714848518372,"y":0.8315467238426208},{"x":0.6402714848518372,"y":0.8545176386833191},{"x":0.6312217116355896,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6312217116355896,0.8315467238426208,0.6402714848518372,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5633484125137329,"y":0.8315467238426208},{"x":0.622171938419342,"y":0.8315467238426208},{"x":0.622171938419342,"y":0.8545176386833191},{"x":0.5633484125137329,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5633484125137329,0.8315467238426208,0.622171938419342,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49095022678375244,"y":0.8315467238426208},{"x":0.5497737526893616,"y":0.8315467238426208},{"x":0.5497737526893616,"y":0.8545176386833191},{"x":0.49095022678375244,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.49095022678375244,0.8315467238426208,0.5497737526893616,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44570136070251465,"y":0.8315467238426208},{"x":0.48642534017562866,"y":0.8315467238426208},{"x":0.48642534017562866,"y":0.8545176386833191},{"x":0.44570136070251465,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.44570136070251465,0.8315467238426208,0.48642534017562866,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39819005131721497,"y":0.8315467238426208},{"x":0.42533937096595764,"y":0.8315467238426208},{"x":0.42533937096595764,"y":0.8545176386833191},{"x":0.39819005131721497,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.39819005131721497,0.8315467238426208,0.42533937096595764,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.8315467238426208},{"x":0.31674209237098694,"y":0.8315467238426208},{"x":0.31674209237098694,"y":0.8545176386833191},{"x":0.2647058963775635,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Ferula","boundary":[0.2647058963775635,0.8315467238426208,0.31674209237098694,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3280543088912964,"y":0.8315467238426208},{"x":0.3914027214050293,"y":0.8315467238426208},{"x":0.3914027214050293,"y":0.8545176386833191},{"x":0.3280543088912964,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"gumosa","boundary":[0.3280543088912964,0.8315467238426208,0.3914027214050293,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18552036583423615,"y":0.8315467238426208},{"x":0.2601810097694397,"y":0.8315467238426208},{"x":0.2601810097694397,"y":0.8545176386833191},{"x":0.18552036583423615,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.18552036583423615,0.8315467238426208,0.2601810097694397,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13800905644893646,"y":0.8315467238426208},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8315467238426208},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8545176386833191},{"x":0.13800905644893646,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۲","boundary":[0.13800905644893646,0.8315467238426208,0.1764705926179886,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303167223930359,"y":0.8698315620422363},{"x":0.8393664956092834,"y":0.8698315620422363},{"x":0.8393664956092834,"y":0.8943338394165039},{"x":0.8303167223930359,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8303167223930359,0.8698315620422363,0.8393664956092834,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.8698315620422363},{"x":0.814479649066925,"y":0.8698315620422363},{"x":0.814479649066925,"y":0.8943338394165039},{"x":0.7941176295280457,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"طيف","boundary":[0.7941176295280457,0.8698315620422363,0.814479649066925,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533936500549316,"y":0.8698315620422363},{"x":0.7760180830955505,"y":0.8698315620422363},{"x":0.7760180830955505,"y":0.8943338394165039},{"x":0.7533936500549316,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7533936500549316,0.8698315620422363,0.7760180830955505,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6561086177825928,"y":0.8698315620422363},{"x":0.7466063499450684,"y":0.8698315620422363},{"x":0.7466063499450684,"y":0.8943338394165039},{"x":0.6561086177825928,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگراف","boundary":[0.6561086177825928,0.8698315620422363,0.7466063499450684,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.8698315620422363},{"x":0.6425339579582214,"y":0.8698315620422363},{"x":0.6425339579582214,"y":0.8943338394165039},{"x":0.6312217116355896,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6312217116355896,0.8698315620422363,0.6425339579582214,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656108856201172,"y":0.8698315620422363},{"x":0.622171938419342,"y":0.8698315620422363},{"x":0.622171938419342,"y":0.8943338394165039},{"x":0.5656108856201172,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5656108856201172,0.8698315620422363,0.622171938419342,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49095022678375244,"y":0.8698315620422363},{"x":0.5497737526893616,"y":0.8698315620422363},{"x":0.5497737526893616,"y":0.8943338394165039},{"x":0.49095022678375244,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.49095022678375244,0.8698315620422363,0.5497737526893616,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44343891739845276,"y":0.8698315620422363},{"x":0.48642534017562866,"y":0.8698315620422363},{"x":0.48642534017562866,"y":0.8943338394165039},{"x":0.44343891739845276,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.44343891739845276,0.8698315620422363,0.48642534017562866,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40271493792533875,"y":0.8698315620422363},{"x":0.42533937096595764,"y":0.8698315620422363},{"x":0.42533937096595764,"y":0.8943338394165039},{"x":0.40271493792533875,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.40271493792533875,0.8698315620422363,0.42533937096595764,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.8698315620422363},{"x":0.28959277272224426,"y":0.8698315620422363},{"x":0.28959277272224426,"y":0.8943338394165039},{"x":0.22398190200328827,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"pycnocy","boundary":[0.22398190200328827,0.8698315620422363,0.28959277272224426,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2986425459384918,"y":0.8698315620422363},{"x":0.31900453567504883,"y":0.8698315620422363},{"x":0.31900453567504883,"y":0.8943338394165039},{"x":0.2986425459384918,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"cla","boundary":[0.2986425459384918,0.8698315620422363,0.31900453567504883,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3257918655872345,"y":0.8698315620422363},{"x":0.3891402781009674,"y":0.8698315620422363},{"x":0.3891402781009674,"y":0.8943338394165039},{"x":0.3257918655872345,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"spinosa","boundary":[0.3257918655872345,0.8698315620422363,0.3891402781009674,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.8698315620422363},{"x":0.22398190200328827,"y":0.8698315620422363},{"x":0.22398190200328827,"y":0.8943338394165039},{"x":0.18778280913829803,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.18778280913829803,0.8698315620422363,0.22398190200328827,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14027149975299835,"y":0.8698315620422363},{"x":0.18099547922611237,"y":0.8698315620422363},{"x":0.18099547922611237,"y":0.8943338394165039},{"x":0.14027149975299835,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۴","boundary":[0.14027149975299835,0.8698315620422363,0.18099547922611237,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8280543088912964,"y":0.9081164002418518},{"x":0.837104082107544,"y":0.9081164002418518},{"x":0.837104082107544,"y":0.9326186776161194},{"x":0.8280543088912964,"y":0.9326186776161194}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8280543088912964,0.9081164002418518,0.837104082107544,0.9326186776161194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.9081164002418518},{"x":0.8167420625686646,"y":0.9081164002418518},{"x":0.8167420625686646,"y":0.9326186776161194},{"x":0.7963801026344299,"y":0.9326186776161194}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طيف","boundary":[0.7963801026344299,0.9081164002418518,0.8167420625686646,0.9326186776161194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7556561231613159,"y":0.9081164002418518},{"x":0.7760180830955505,"y":0.9081164002418518},{"x":0.7760180830955505,"y":0.9326186776161194},{"x":0.7556561231613159,"y":0.9326186776161194}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7556561231613159,0.9081164002418518,0.7760180830955505,0.9326186776161194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6583710312843323,"y":0.9065849781036377},{"x":0.7443438768386841,"y":0.9081164002418518},{"x":0.7443438768386841,"y":0.9326186776161194},{"x":0.6583710312843323,"y":0.9326186776161194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرام","boundary":[0.6583710312843323,0.9065849781036377,0.7443438768386841,0.9326186776161194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6402714848518372,"y":0.9065849781036377},{"x":0.6493212580680847,"y":0.9065849781036377},{"x":0.6493212580680847,"y":0.9326186776161194},{"x":0.6402714848518372,"y":0.9326186776161194}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6402714848518372,0.9065849781036377,0.6493212580680847,0.9326186776161194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5746606588363647,"y":0.9065849781036377},{"x":0.6312217116355896,"y":0.9065849781036377},{"x":0.6312217116355896,"y":0.9326186776161194},{"x":0.5746606588363647,"y":0.9326186776161194}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5746606588363647,0.9065849781036377,0.6312217116355896,0.9326186776161194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022624731063843,"y":0.9065849781036377},{"x":0.5610859990119934,"y":0.9065849781036377},{"x":0.5610859990119934,"y":0.93108731508255},{"x":0.5022624731063843,"y":0.93108731508255}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.5022624731063843,0.9065849781036377,0.5610859990119934,0.93108731508255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4570135772228241,"y":0.9065849781036377},{"x":0.4977375566959381,"y":0.9065849781036377},{"x":0.4977375566959381,"y":0.93108731508255},{"x":0.4570135772228241,"y":0.93108731508255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.4570135772228241,0.9065849781036377,0.4977375566959381,0.93108731508255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4072398245334625,"y":0.9065849781036377},{"x":0.4366515874862671,"y":0.9065849781036377},{"x":0.4366515874862671,"y":0.93108731508255},{"x":0.4072398245334625,"y":0.93108731508255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.4072398245334625,0.9065849781036377,0.4366515874862671,0.93108731508255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21040724217891693,"y":0.9050536155700684},{"x":0.28959277272224426,"y":0.9050536155700684},{"x":0.28959277272224426,"y":0.93108731508255},{"x":0.21040724217891693,"y":0.93108731508255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Artemisia","boundary":[0.21040724217891693,0.9050536155700684,0.28959277272224426,0.93108731508255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3009049892425537,"y":0.9050536155700684},{"x":0.40271493792533875,"y":0.9065849781036377},{"x":0.40271493792533875,"y":0.93108731508255},{"x":0.3009049892425537,"y":0.93108731508255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"dracunculus","boundary":[0.3009049892425537,0.9050536155700684,0.40271493792533875,0.93108731508255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.9050536155700684},{"x":0.20814479887485504,"y":0.9050536155700684},{"x":0.20814479887485504,"y":0.93108731508255},{"x":0.18778280913829803,"y":0.93108731508255}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.18778280913829803,0.9050536155700684,0.20814479887485504,0.93108731508255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13574661314487457,"y":0.9050536155700684},{"x":0.17873303592205048,"y":0.9050536155700684},{"x":0.17873303592205048,"y":0.93108731508255},{"x":0.13574661314487457,"y":0.93108731508255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۶","boundary":[0.13574661314487457,0.9050536155700684,0.17873303592205048,0.93108731508255]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13574661314487457,"y":0.8315467238426208},{"x":0.8393664956092834,"y":0.8315467238426208},{"x":0.8393664956092834,"y":0.9326186776161194},{"x":0.13574661314487457,"y":0.9326186776161194}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.13074661314487457,0.8245467238426208,0.8443664956092835,0.9396186776161194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135746598243713,"y":0.9800918698310852},{"x":0.540723979473114,"y":0.9816232919692993},{"x":0.540723979473114,"y":0.9938744306564331},{"x":0.5135746598243713,"y":0.992343008518219}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"VII","boundary":[0.5135746598243713,0.9800918698310852,0.540723979473114,0.9938744306564331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135746598243713,"y":0.9800918698310852},{"x":0.540723979473114,"y":0.9816232919692993},{"x":0.540723979473114,"y":0.9938744306564331},{"x":0.5135746598243713,"y":0.992343008518219}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5085746598243713,0.9730918698310852,0.545723979473114,1.000874430656433],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/bLkpHLulPaldRhZy.jpg","blurred":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/YSYARkSIFxCHFTar.jpg","webpSec":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/atwTJZTjXxlAhemH-sec.webp"},"info":{"width":449,"height":657,"margin":[0.00032120377820955885,0.00017004788856346675,0.9979650646275561,0.998474225559554]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.11872146278619766},{"x":0.8418708443641663,"y":0.11872146278619766},{"x":0.8418708443641663,"y":0.14307458698749542},{"x":0.832962155342102,"y":0.14307458698749542}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.11872146278619766,0.8418708443641663,0.14307458698749542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8040089011192322,"y":0.11872146278619766},{"x":0.8240534663200378,"y":0.11872146278619766},{"x":0.8240534663200378,"y":0.14307458698749542},{"x":0.8040089011192322,"y":0.14307458698749542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8040089011192322,0.11872146278619766,0.8240534663200378,0.14307458698749542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7572383284568787,"y":0.11872146278619766},{"x":0.7795100212097168,"y":0.11872146278619766},{"x":0.7795100212097168,"y":0.14307458698749542},{"x":0.7572383284568787,"y":0.14307458698749542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7572383284568787,0.11872146278619766,0.7795100212097168,0.14307458698749542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6636971235275269,"y":0.11872146278619766},{"x":0.7527839541435242,"y":0.11872146278619766},{"x":0.7527839541435242,"y":0.14307458698749542},{"x":0.6636971235275269,"y":0.14307458698749542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروماتوگراف","boundary":[0.6636971235275269,0.11872146278619766,0.7527839541435242,0.14307458698749542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369710564613342,"y":0.11872146278619766},{"x":0.6458797454833984,"y":0.11872146278619766},{"x":0.6458797454833984,"y":0.14307458698749542},{"x":0.6369710564613342,"y":0.14307458698749542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369710564613342,0.11872146278619766,0.6458797454833984,0.14307458698749542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5723830461502075,"y":0.11872146278619766},{"x":0.6302895545959473,"y":0.11872146278619766},{"x":0.6302895545959473,"y":0.14307458698749542},{"x":0.5723830461502075,"y":0.14307458698749542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.5723830461502075,0.11872146278619766,0.6302895545959473,0.14307458698749542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011135935783386,"y":0.11872146278619766},{"x":0.5567928552627563,"y":0.11872146278619766},{"x":0.5567928552627563,"y":0.14307458698749542},{"x":0.5011135935783386,"y":0.14307458698749542}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.5011135935783386,0.11872146278619766,0.5567928552627563,0.14307458698749542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543429911136627,"y":0.11872146278619766},{"x":0.4966592490673065,"y":0.11872146278619766},{"x":0.4966592490673065,"y":0.14307458698749542},{"x":0.4543429911136627,"y":0.14307458698749542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.4543429911136627,0.11872146278619766,0.4966592490673065,0.14307458698749542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.11872146278619766},{"x":0.43875277042388916,"y":0.11872146278619766},{"x":0.43875277042388916,"y":0.14307458698749542},{"x":0.4097995460033417,"y":0.14307458698749542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.4097995460033417,0.11872146278619766,0.43875277042388916,0.14307458698749542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2204899787902832,"y":0.12024353444576263},{"x":0.2962138056755066,"y":0.12024353444576263},{"x":0.2962138056755066,"y":0.1445966511964798},{"x":0.2204899787902832,"y":0.1445966511964798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"perovskia","boundary":[0.2204899787902832,0.12024353444576263,0.2962138056755066,0.1445966511964798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2204899787902832,"y":0.11872146278619766},{"x":0.8418708443641663,"y":0.11719939112663269},{"x":0.8418708443641663,"y":0.14307458698749542},{"x":0.2204899787902832,"y":0.1445966511964798}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2154899787902832,0.11172146278619766,0.8468708443641663,0.15007458698749543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1737193763256073,"y":0.12024353444576263},{"x":0.4365256130695343,"y":0.11872146278619766},{"x":0.4365256130695343,"y":0.14307458698749542},{"x":0.1737193763256073,"y":0.1445966511964798}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"atriplicifolia.۰","boundary":[0.1737193763256073,0.12024353444576263,0.4365256130695343,0.14307458698749542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1737193763256073,"y":0.12024353444576263},{"x":0.4365256130695343,"y":0.11872146278619766},{"x":0.4365256130695343,"y":0.14307458698749542},{"x":0.1737193763256073,"y":0.1445966511964798}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.1687193763256073,0.11324353444576263,0.4415256130695343,0.15007458698749543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.12024353444576263},{"x":0.19376392662525177,"y":0.12024353444576263},{"x":0.19376392662525177,"y":0.1445966511964798},{"x":0.15367482602596283,"y":0.1445966511964798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۷۸","boundary":[0.15367482602596283,0.12024353444576263,0.19376392662525177,0.1445966511964798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8574610352516174,"y":0.155251145362854},{"x":0.9064587950706482,"y":0.155251145362854},{"x":0.9064587950706482,"y":0.18569254875183105},{"x":0.8574610352516174,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8574610352516174,0.155251145362854,0.9064587950706482,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173719644546509,"y":0.155251145362854},{"x":0.8307349681854248,"y":0.155251145362854},{"x":0.8307349681854248,"y":0.18569254875183105},{"x":0.8173719644546509,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8173719644546509,0.155251145362854,0.8307349681854248,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8040089011192322,"y":0.155251145362854},{"x":0.8173719644546509,"y":0.155251145362854},{"x":0.8173719644546509,"y":0.18569254875183105},{"x":0.8040089011192322,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8040089011192322,0.155251145362854,0.8173719644546509,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7461024522781372,"y":0.155251145362854},{"x":0.7973273992538452,"y":0.155251145362854},{"x":0.7973273992538452,"y":0.18569254875183105},{"x":0.7461024522781372,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.7461024522781372,0.155251145362854,0.7973273992538452,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126948833465576,"y":0.155251145362854},{"x":0.7260578870773315,"y":0.155251145362854},{"x":0.7260578870773315,"y":0.18569254875183105},{"x":0.7126948833465576,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126948833465576,0.155251145362854,0.7260578870773315,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503340601921082,"y":0.155251145362854},{"x":0.7082405090332031,"y":0.155251145362854},{"x":0.7082405090332031,"y":0.18569254875183105},{"x":0.6503340601921082,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6503340601921082,0.155251145362854,0.7082405090332031,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5946547985076904,"y":0.155251145362854},{"x":0.6391982436180115,"y":0.155251145362854},{"x":0.6391982436180115,"y":0.18569254875183105},{"x":0.5946547985076904,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.5946547985076904,0.155251145362854,0.6391982436180115,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5657015442848206,"y":0.155251145362854},{"x":0.5812917351722717,"y":0.155251145362854},{"x":0.5812917351722717,"y":0.18569254875183105},{"x":0.5657015442848206,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5657015442848206,0.155251145362854,0.5812917351722717,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4788418710231781,"y":0.155251145362854},{"x":0.5545657277107239,"y":0.155251145362854},{"x":0.5545657277107239,"y":0.18569254875183105},{"x":0.4788418710231781,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.4788418710231781,0.155251145362854,0.5545657277107239,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4097995460033417,"y":0.155251145362854},{"x":0.4654788374900818,"y":0.155251145362854},{"x":0.4654788374900818,"y":0.18569254875183105},{"x":0.4097995460033417,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.4097995460033417,0.155251145362854,0.4654788374900818,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340757191181183,"y":0.155251145362854},{"x":0.39643651247024536,"y":0.155251145362854},{"x":0.39643651247024536,"y":0.18569254875183105},{"x":0.3340757191181183,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.3340757191181183,0.155251145362854,0.39643651247024536,0.18569254875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25612473487854004,"y":0.155251145362854},{"x":0.3318485617637634,"y":0.155251145362854},{"x":0.3318485617637634,"y":0.18569254875183105},{"x":0.25612473487854004,"y":0.18569254875183105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اسانسها","boundary":[0.25612473487854004,0.155251145362854,0.3318485617637634,0.18569254875183105]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.12024353444576263},{"x":0.9064587950706482,"y":0.11872146278619766},{"x":0.9086859822273254,"y":0.18569254875183105},{"x":0.15590199828147888,"y":0.18721461296081543}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14867482602596283,0.11324353444576263,0.9136859822273254,0.19269254875183106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.19786910712718964},{"x":0.8418708443641663,"y":0.19786910712718964},{"x":0.8418708443641663,"y":0.21917808055877686},{"x":0.832962155342102,"y":0.21917808055877686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.19786910712718964,0.8418708443641663,0.21917808055877686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8040089011192322,"y":0.19786910712718964},{"x":0.8262805938720703,"y":0.19786910712718964},{"x":0.8285077810287476,"y":0.21917808055877686},{"x":0.8040089011192322,"y":0.21917808055877686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلفا","boundary":[0.8040089011192322,0.19786910712718964,0.8285077810287476,0.21917808055877686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7861915230751038,"y":0.19786910712718964},{"x":0.795100212097168,"y":0.19786910712718964},{"x":0.795100212097168,"y":0.21917808055877686},{"x":0.7861915230751038,"y":0.21917808055877686}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7861915230751038,0.19786910712718964,0.795100212097168,0.21917808055877686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483296394348145,"y":0.19786910712718964},{"x":0.7772828340530396,"y":0.19786910712718964},{"x":0.7772828340530396,"y":0.21917808055877686},{"x":0.7483296394348145,"y":0.21917808055877686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پینن","boundary":[0.7483296394348145,0.19786910712718964,0.7772828340530396,0.21917808055877686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6681514382362366,"y":0.199391171336174},{"x":0.7394209504127502,"y":0.19786910712718964},{"x":0.7394209504127502,"y":0.21917808055877686},{"x":0.6703786253929138,"y":0.22070014476776123}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"pinene","boundary":[0.6681514382362366,0.199391171336174,0.7394209504127502,0.21917808055877686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503340601921082,"y":0.199391171336174},{"x":0.6592427492141724,"y":0.199391171336174},{"x":0.6592427492141724,"y":0.22070014476776123},{"x":0.6503340601921082,"y":0.22070014476776123}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6503340601921082,0.199391171336174,0.6592427492141724,0.22070014476776123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169264912605286,"y":0.199391171336174},{"x":0.6236079931259155,"y":0.199391171336174},{"x":0.6258351802825928,"y":0.22070014476776123},{"x":0.6169264912605286,"y":0.22070014476776123}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6169264912605286,0.199391171336174,0.6258351802825928,0.22070014476776123]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6169264912605286,"y":0.199391171336174},{"x":0.8418708443641663,"y":0.19634702801704407},{"x":0.8418708443641663,"y":0.21917808055877686},{"x":0.6169264912605286,"y":0.22070014476776123}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6119264912605286,0.192391171336174,0.8468708443641663,0.22617808055877686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8351892828941345,"y":0.2389649897813797},{"x":0.8418708443641663,"y":0.2389649897813797},{"x":0.8418708443641663,"y":0.25875189900398254},{"x":0.8351892828941345,"y":0.25875189900398254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8351892828941345,0.2389649897813797,0.8418708443641663,0.25875189900398254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7683741450309753,"y":0.2389649897813797},{"x":0.8262805938720703,"y":0.2389649897813797},{"x":0.8262805938720703,"y":0.2602739632129669},{"x":0.7661470174789429,"y":0.25875189900398254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ترپینولن","boundary":[0.7683741450309753,0.2389649897813797,0.8262805938720703,0.2602739632129669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6325166821479797,"y":0.23744292557239532},{"x":0.7550111413002014,"y":0.2389649897813797},{"x":0.7550111413002014,"y":0.25875189900398254},{"x":0.6325166821479797,"y":0.25722983479499817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Terpinolene","boundary":[0.6325166821479797,0.23744292557239532,0.7550111413002014,0.25875189900398254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6191536784172058,"y":0.23744292557239532},{"x":0.62806236743927,"y":0.23744292557239532},{"x":0.6258351802825928,"y":0.25722983479499817},{"x":0.6191536784172058,"y":0.25722983479499817}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6191536784172058,0.23744292557239532,0.6258351802825928,0.25722983479499817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6191536784172058,"y":0.23744292557239532},{"x":0.8418708443641663,"y":0.2389649897813797},{"x":0.8418708443641663,"y":0.2602739632129669},{"x":0.6191536784172058,"y":0.25875189900398254}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6141536784172058,0.23044292557239532,0.8468708443641663,0.2672739632129669],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.24200913310050964},{"x":0.19376392662525177,"y":0.24200913310050964},{"x":0.19376392662525177,"y":0.25875189900398254},{"x":0.15144766867160797,"y":0.25875189900398254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.15144766867160797,0.24200913310050964,0.19376392662525177,0.25875189900398254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044542849063873,"y":0.24200913310050964},{"x":0.24276168644428253,"y":0.24200913310050964},{"x":0.24276168644428253,"y":0.25875189900398254},{"x":0.20044542849063873,"y":0.25875189900398254}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"....","boundary":[0.20044542849063873,0.24200913310050964,0.24276168644428253,0.25875189900398254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.24200913310050964},{"x":0.24276168644428253,"y":0.24200913310050964},{"x":0.24276168644428253,"y":0.25875189900398254},{"x":0.15144766867160797,"y":0.25875189900398254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.23500913310050964,0.24776168644428254,0.26575189900398255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.28158295154571533},{"x":0.8418708443641663,"y":0.2831050157546997},{"x":0.839643657207489,"y":0.30136987566947937},{"x":0.832962155342102,"y":0.30136987566947937}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.28158295154571533,0.839643657207489,0.30136987566947937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7772828340530396,"y":0.28006088733673096},{"x":0.8262805938720703,"y":0.28158295154571533},{"x":0.8262805938720703,"y":0.30136987566947937},{"x":0.7750557065010071,"y":0.2998477816581726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میرسن","boundary":[0.7772828340530396,0.28006088733673096,0.8262805938720703,0.30136987566947937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6726058125495911,"y":0.27549466490745544},{"x":0.7639198303222656,"y":0.2785388231277466},{"x":0.7639198303222656,"y":0.29832571744918823},{"x":0.6703786253929138,"y":0.2952815890312195}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Myrcene","boundary":[0.6726058125495911,0.27549466490745544,0.7639198303222656,0.29832571744918823]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6726058125495911,"y":0.27549466490745544},{"x":0.8418708443641663,"y":0.28158295154571533},{"x":0.839643657207489,"y":0.30136987566947937},{"x":0.6703786253929138,"y":0.2952815890312195}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6676058125495911,0.26849466490745544,0.844643657207489,0.3083698756694794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.28006088733673096},{"x":0.19153675436973572,"y":0.28006088733673096},{"x":0.19153675436973572,"y":0.2952815890312195},{"x":0.15367482602596283,"y":0.2952815890312195}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۸۳","boundary":[0.15144766867160797,0.28006088733673096,0.19153675436973572,0.2952815890312195]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.28006088733673096},{"x":0.19153675436973572,"y":0.28006088733673096},{"x":0.19153675436973572,"y":0.2952815890312195},{"x":0.15367482602596283,"y":0.2952815890312195}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.27306088733673095,0.19653675436973572,0.3022815890312195],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8351892828941345,"y":0.31811264157295227},{"x":0.8440979719161987,"y":0.31811264157295227},{"x":0.8418708443641663,"y":0.3378995358943939},{"x":0.8351892828941345,"y":0.3378995358943939}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8351892828941345,0.31811264157295227,0.8418708443641663,0.3378995358943939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750557065010071,"y":0.3165905773639679},{"x":0.8262805938720703,"y":0.31811264157295227},{"x":0.8262805938720703,"y":0.3394216001033783},{"x":0.7750557065010071,"y":0.3378995358943939}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"لیمونن","boundary":[0.7750557065010071,0.3165905773639679,0.8262805938720703,0.3394216001033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6614699363708496,"y":0.31506848335266113},{"x":0.7661470174789429,"y":0.3165905773639679},{"x":0.7639198303222656,"y":0.3378995358943939},{"x":0.6614699363708496,"y":0.33485540747642517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Limonene","boundary":[0.6614699363708496,0.31506848335266113,0.7639198303222656,0.3378995358943939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.31506848335266113},{"x":0.6592427492141724,"y":0.31506848335266113},{"x":0.6570155620574951,"y":0.33485540747642517},{"x":0.6369710564613342,"y":0.33485540747642517}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.6391982436180115,0.31506848335266113,0.6570155620574951,0.33485540747642517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.31506848335266113},{"x":0.8440979719161987,"y":0.31811264157295227},{"x":0.8418708443641663,"y":0.3394216001033783},{"x":0.6369710564613342,"y":0.33485540747642517}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6341982436180115,0.3080684833526611,0.8468708443641663,0.3464216001033783],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.31963470578193665},{"x":0.19153675436973572,"y":0.31963470578193665},{"x":0.19153675436973572,"y":0.3378995358943939},{"x":0.15144766867160797,"y":0.3378995358943939}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.15144766867160797,0.31963470578193665,0.19153675436973572,0.3378995358943939]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044542849063873,"y":0.31963470578193665},{"x":0.24053451418876648,"y":0.31963470578193665},{"x":0.24053451418876648,"y":0.33637747168540955},{"x":0.20044542849063873,"y":0.33637747168540955}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"....","boundary":[0.20044542849063873,0.31963470578193665,0.24053451418876648,0.33637747168540955]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.31963470578193665},{"x":0.24053451418876648,"y":0.31963470578193665},{"x":0.24053451418876648,"y":0.33637747168540955},{"x":0.15144766867160797,"y":0.3378995358943939}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.31263470578193664,0.24553451418876648,0.34337747168540955],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8351892828941345,"y":0.35920852422714233},{"x":0.8418708443641663,"y":0.35920852422714233},{"x":0.8418708443641663,"y":0.37595129013061523},{"x":0.832962155342102,"y":0.37595129013061523}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8351892828941345,0.35920852422714233,0.8418708443641663,0.37595129013061523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750557065010071,"y":0.35768646001815796},{"x":0.8262805938720703,"y":0.35920852422714233},{"x":0.8262805938720703,"y":0.3774733543395996},{"x":0.7750557065010071,"y":0.37595129013061523}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"سینشول","boundary":[0.7750557065010071,0.35768646001815796,0.8262805938720703,0.3774733543395996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837416291236877,"y":0.3561643958091736},{"x":0.7594654560089111,"y":0.35768646001815796},{"x":0.7572383284568787,"y":0.37595129013061523},{"x":0.6837416291236877,"y":0.37442922592163086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cineole","boundary":[0.6837416291236877,0.3561643958091736,0.7572383284568787,0.37595129013061523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748329401016235,"y":0.3561643958091736},{"x":0.6815145015716553,"y":0.3561643958091736},{"x":0.6815145015716553,"y":0.37442922592163086},{"x":0.6748329401016235,"y":0.37442922592163086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6748329401016235,0.3561643958091736,0.6815145015716553,0.37442922592163086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458797454833984,"y":0.3546423017978668},{"x":0.6703786253929138,"y":0.3561643958091736},{"x":0.6703786253929138,"y":0.37442922592163086},{"x":0.6458797454833984,"y":0.3729071617126465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"1,8","boundary":[0.6458797454833984,0.3546423017978668,0.6703786253929138,0.37442922592163086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6458797454833984,"y":0.3546423017978668},{"x":0.8418708443641663,"y":0.35920852422714233},{"x":0.8418708443641663,"y":0.3774733543395996},{"x":0.6458797454833984,"y":0.37442922592163086}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6408797454833984,0.3476423017978668,0.8468708443641663,0.3844733543395996],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.35920852422714233},{"x":0.19153675436973572,"y":0.35768646001815796},{"x":0.19153675436973572,"y":0.3729071617126465},{"x":0.15367482602596283,"y":0.37442922592163086}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۸۵","boundary":[0.15144766867160797,0.35920852422714233,0.19153675436973572,0.3729071617126465]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.35920852422714233},{"x":0.19153675436973572,"y":0.35768646001815796},{"x":0.19153675436973572,"y":0.3729071617126465},{"x":0.15367482602596283,"y":0.37442922592163086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.35220852422714233,0.19653675436973572,0.3799071617126465],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.39726027846336365},{"x":0.8418708443641663,"y":0.39726027846336365},{"x":0.839643657207489,"y":0.4170471727848053},{"x":0.832962155342102,"y":0.4170471727848053}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.39726027846336365,0.839643657207489,0.4170471727848053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7906458973884583,"y":0.39726027846336365},{"x":0.8285077810287476,"y":0.39726027846336365},{"x":0.8285077810287476,"y":0.4170471727848053},{"x":0.7906458973884583,"y":0.4170471727848053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"کامفر","boundary":[0.7906458973884583,0.39726027846336365,0.8285077810287476,0.4170471727848053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.685968816280365,"y":0.3957382142543793},{"x":0.781737208366394,"y":0.39726027846336365},{"x":0.7795100212097168,"y":0.4170471727848053},{"x":0.685968816280365,"y":0.4155251085758209}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Camphor","boundary":[0.685968816280365,0.3957382142543793,0.7795100212097168,0.4170471727848053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.685968816280365,"y":0.3957382142543793},{"x":0.8418708443641663,"y":0.39726027846336365},{"x":0.839643657207489,"y":0.4170471727848053},{"x":0.685968816280365,"y":0.4155251085758209}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.680968816280365,0.38873821425437927,0.844643657207489,0.4240471727848053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.39726027846336365},{"x":0.19153675436973572,"y":0.398782342672348},{"x":0.19153675436973572,"y":0.41400304436683655},{"x":0.15367482602596283,"y":0.4124809801578522}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.15367482602596283,0.39726027846336365,0.19153675436973572,0.41400304436683655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.39726027846336365},{"x":0.19153675436973572,"y":0.398782342672348},{"x":0.19153675436973572,"y":0.41400304436683655},{"x":0.15367482602596283,"y":0.4124809801578522}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14867482602596283,0.39026027846336364,0.19653675436973572,0.42100304436683655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8351892828941345,"y":0.4337899684906006},{"x":0.8440979719161987,"y":0.4337899684906006},{"x":0.8418708443641663,"y":0.4550989270210266},{"x":0.832962155342102,"y":0.4550989270210266}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8351892828941345,0.4337899684906006,0.8418708443641663,0.4550989270210266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7683741450309753,"y":0.4322678744792938},{"x":0.8262805938720703,"y":0.4337899684906006},{"x":0.8240534663200378,"y":0.4550989270210266},{"x":0.7683741450309753,"y":0.4550989270210266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"پولگون","boundary":[0.7683741450309753,0.4322678744792938,0.8240534663200378,0.4550989270210266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6636971235275269,"y":0.4322678744792938},{"x":0.7594654560089111,"y":0.4322678744792938},{"x":0.7594654560089111,"y":0.4550989270210266},{"x":0.6636971235275269,"y":0.4550989270210266}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Pulegone","boundary":[0.6636971235275269,0.4322678744792938,0.7594654560089111,0.4550989270210266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.4322678744792938},{"x":0.6570155620574951,"y":0.4322678744792938},{"x":0.6570155620574951,"y":0.45357686281204224},{"x":0.6391982436180115,"y":0.45357686281204224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.6391982436180115,0.4322678744792938,0.6570155620574951,0.45357686281204224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.4322678744792938},{"x":0.8440979719161987,"y":0.4337899684906006},{"x":0.8418708443641663,"y":0.456620991230011},{"x":0.6391982436180115,"y":0.4550989270210266}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6341982436180115,0.4252678744792938,0.8468708443641663,0.463620991230011],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15590199828147888,"y":0.43683409690856934},{"x":0.19376392662525177,"y":0.43531203269958496},{"x":0.19376392662525177,"y":0.45205479860305786},{"x":0.15590199828147888,"y":0.45205479860305786}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.15590199828147888,0.43683409690856934,0.19376392662525177,0.45205479860305786]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044542849063873,"y":0.43683409690856934},{"x":0.262806236743927,"y":0.43531203269958496},{"x":0.262806236743927,"y":0.45205479860305786},{"x":0.20044542849063873,"y":0.45205479860305786}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"......","boundary":[0.20044542849063873,0.43683409690856934,0.262806236743927,0.45205479860305786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15590199828147888,"y":0.43683409690856934},{"x":0.262806236743927,"y":0.43531203269958496},{"x":0.262806236743927,"y":0.45205479860305786},{"x":0.15590199828147888,"y":0.45205479860305786}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.15090199828147888,0.42983409690856933,0.267806236743927,0.45905479860305787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8351892828941345,"y":0.476407915353775},{"x":0.8418708443641663,"y":0.476407915353775},{"x":0.8418708443641663,"y":0.49771690368652344},{"x":0.832962155342102,"y":0.49619483947753906}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8351892828941345,0.476407915353775,0.8418708443641663,0.49771690368652344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781737208366394,"y":0.47488585114479065},{"x":0.8262805938720703,"y":0.476407915353775},{"x":0.8262805938720703,"y":0.49619483947753906},{"x":0.781737208366394,"y":0.4946727454662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"منتون","boundary":[0.781737208366394,0.47488585114479065,0.8262805938720703,0.49619483947753906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6636971235275269,"y":0.47031962871551514},{"x":0.7706013321876526,"y":0.4733637869358063},{"x":0.7683741450309753,"y":0.4946727454662323},{"x":0.6636971235275269,"y":0.4901065528392792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Menthone","boundary":[0.6636971235275269,0.47031962871551514,0.7683741450309753,0.4946727454662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302895545959473,"y":0.46879756450653076},{"x":0.6659242510795593,"y":0.47031962871551514},{"x":0.6659242510795593,"y":0.4901065528392792},{"x":0.62806236743927,"y":0.4901065528392792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"....","boundary":[0.6302895545959473,0.46879756450653076,0.6659242510795593,0.4901065528392792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302895545959473,"y":0.46879756450653076},{"x":0.8418708443641663,"y":0.476407915353775},{"x":0.8418708443641663,"y":0.49771690368652344},{"x":0.62806236743927,"y":0.4901065528392792}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6252895545959473,0.46179756450653076,0.8468708443641663,0.5047169036865234],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.47488585114479065},{"x":0.19376392662525177,"y":0.476407915353775},{"x":0.19376392662525177,"y":0.49162861704826355},{"x":0.15367482602596283,"y":0.49162861704826355}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۰","boundary":[0.15367482602596283,0.47488585114479065,0.19376392662525177,0.49162861704826355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20267260074615479,"y":0.476407915353775},{"x":0.2071269452571869,"y":0.476407915353775},{"x":0.2071269452571869,"y":0.49162861704826355},{"x":0.20267260074615479,"y":0.49162861704826355}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":",","boundary":[0.20267260074615479,0.476407915353775,0.2071269452571869,0.49162861704826355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.47488585114479065},{"x":0.2071269452571869,"y":0.476407915353775},{"x":0.2071269452571869,"y":0.49162861704826355},{"x":0.15367482602596283,"y":0.49162861704826355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14867482602596283,0.46788585114479064,0.2121269452571869,0.49862861704826356],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.5144596695899963},{"x":0.8418708443641663,"y":0.5144596695899963},{"x":0.839643657207489,"y":0.5327244997024536},{"x":0.832962155342102,"y":0.5327244997024536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.5144596695899963,0.839643657207489,0.5327244997024536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7839643359184265,"y":0.5144596695899963},{"x":0.8262805938720703,"y":0.5144596695899963},{"x":0.8262805938720703,"y":0.5327244997024536},{"x":0.781737208366394,"y":0.5327244997024536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیمول","boundary":[0.7839643359184265,0.5144596695899963,0.8262805938720703,0.5327244997024536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692650318145752,"y":0.512937605381012},{"x":0.7706013321876526,"y":0.5144596695899963},{"x":0.7683741450309753,"y":0.5327244997024536},{"x":0.692650318145752,"y":0.5312024354934692}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Thymol","boundary":[0.692650318145752,0.512937605381012,0.7683741450309753,0.5327244997024536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692650318145752,"y":0.512937605381012},{"x":0.8418708443641663,"y":0.5144596695899963},{"x":0.839643657207489,"y":0.534246563911438},{"x":0.692650318145752,"y":0.5312024354934692}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.687650318145752,0.505937605381012,0.844643657207489,0.541246563911438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.5144596695899963},{"x":0.19376392662525177,"y":0.512937605381012},{"x":0.19376392662525177,"y":0.5281583070755005},{"x":0.15144766867160797,"y":0.5296803712844849}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹۱","boundary":[0.15144766867160797,0.5144596695899963,0.19376392662525177,0.5281583070755005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.5144596695899963},{"x":0.19376392662525177,"y":0.512937605381012},{"x":0.19376392662525177,"y":0.5281583070755005},{"x":0.15144766867160797,"y":0.5296803712844849}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.5074596695899963,0.19876392662525177,0.5351583070755005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.5540334582328796},{"x":0.839643657207489,"y":0.5540334582328796},{"x":0.839643657207489,"y":0.5722983479499817},{"x":0.8307349681854248,"y":0.5722983479499817}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.5540334582328796,0.839643657207489,0.5722983479499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781737208366394,"y":0.5509893298149109},{"x":0.8262805938720703,"y":0.5540334582328796},{"x":0.8240534663200378,"y":0.5707762837409973},{"x":0.7795100212097168,"y":0.5692541599273682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیترال","boundary":[0.781737208366394,0.5509893298149109,0.8240534663200378,0.5707762837409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126948833465576,"y":0.5479452013969421},{"x":0.7706013321876526,"y":0.5509893298149109},{"x":0.7683741450309753,"y":0.5692541599273682},{"x":0.7104676961898804,"y":0.5662100315093994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Citral","boundary":[0.7126948833465576,0.5479452013969421,0.7683741450309753,0.5692541599273682]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126948833465576,"y":0.5479452013969421},{"x":0.839643657207489,"y":0.5540334582328796},{"x":0.839643657207489,"y":0.5722983479499817},{"x":0.7104676961898804,"y":0.5662100315093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7076948833465576,0.5409452013969421,0.844643657207489,0.5792983479499817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14922049641609192,"y":0.5525113940238953},{"x":0.19153675436973572,"y":0.5525113940238953},{"x":0.19153675436973572,"y":0.5692541599273682},{"x":0.14922049641609192,"y":0.5677320957183838}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.14922049641609192,0.5525113940238953,0.19153675436973572,0.5692541599273682]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19821825623512268,"y":0.5525113940238953},{"x":0.26057907938957214,"y":0.5525113940238953},{"x":0.26057907938957214,"y":0.5692541599273682},{"x":0.19821825623512268,"y":0.5692541599273682}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"......","boundary":[0.19821825623512268,0.5525113940238953,0.26057907938957214,0.5692541599273682]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14922049641609192,"y":0.5525113940238953},{"x":0.26057907938957214,"y":0.5525113940238953},{"x":0.26057907938957214,"y":0.5692541599273682},{"x":0.14922049641609192,"y":0.5677320957183838}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.14422049641609191,0.5455113940238953,0.26557907938957215,0.5762541599273682],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.5951293706893921},{"x":0.839643657207489,"y":0.5951293706893921},{"x":0.839643657207489,"y":0.6133942008018494},{"x":0.8307349681854248,"y":0.6133942008018494}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.5951293706893921,0.839643657207489,0.6133942008018494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7706013321876526,"y":0.5920852422714233},{"x":0.8240534663200378,"y":0.5936073064804077},{"x":0.8240534663200378,"y":0.6133942008018494},{"x":0.7706013321876526,"y":0.611872136592865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"توجون","boundary":[0.7706013321876526,0.5920852422714233,0.8240534663200378,0.6133942008018494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6770601272583008,"y":0.590563178062439},{"x":0.7616926431655884,"y":0.5936073064804077},{"x":0.7616926431655884,"y":0.611872136592865},{"x":0.6770601272583008,"y":0.6088280081748962}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Thujone","boundary":[0.6770601272583008,0.590563178062439,0.7616926431655884,0.611872136592865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6770601272583008,"y":0.590563178062439},{"x":0.839643657207489,"y":0.5951293706893921},{"x":0.839643657207489,"y":0.6133942008018494},{"x":0.6770601272583008,"y":0.6088280081748962}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6720601272583008,0.583563178062439,0.844643657207489,0.6203942008018494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.5920852422714233},{"x":0.19376392662525177,"y":0.590563178062439},{"x":0.19376392662525177,"y":0.6073059439659119},{"x":0.15144766867160797,"y":0.6088280081748962}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۹۴","boundary":[0.15144766867160797,0.5920852422714233,0.19376392662525177,0.6073059439659119]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044542849063873,"y":0.590563178062439},{"x":0.262806236743927,"y":0.590563178062439},{"x":0.262806236743927,"y":0.6073059439659119},{"x":0.20044542849063873,"y":0.6073059439659119}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"......","boundary":[0.20044542849063873,0.590563178062439,0.262806236743927,0.6073059439659119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.5920852422714233},{"x":0.262806236743927,"y":0.590563178062439},{"x":0.262806236743927,"y":0.6073059439659119},{"x":0.15144766867160797,"y":0.6088280081748962}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.5850852422714233,0.267806236743927,0.6143059439659119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.6331811547279358},{"x":0.839643657207489,"y":0.6331811547279358},{"x":0.839643657207489,"y":0.6514459848403931},{"x":0.832962155342102,"y":0.6514459848403931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.6331811547279358,0.839643657207489,0.6514459848403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.781737208366394,"y":0.6316590309143066},{"x":0.8262805938720703,"y":0.6331811547279358},{"x":0.8262805938720703,"y":0.6514459848403931},{"x":0.7795100212097168,"y":0.6499239206314087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارون","boundary":[0.781737208366394,0.6316590309143066,0.8262805938720703,0.6514459848403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6904231905937195,"y":0.6286149024963379},{"x":0.7728285193443298,"y":0.6316590309143066},{"x":0.7706013321876526,"y":0.6499239206314087},{"x":0.6881960034370422,"y":0.6484017968177795}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Carvone","boundary":[0.6904231905937195,0.6286149024963379,0.7706013321876526,0.6499239206314087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6570155620574951,"y":0.6286149024963379},{"x":0.6881960034370422,"y":0.6286149024963379},{"x":0.6881960034370422,"y":0.6484017968177795},{"x":0.6570155620574951,"y":0.6468797326087952}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6570155620574951,0.6286149024963379,0.6881960034370422,0.6484017968177795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6570155620574951,"y":0.6286149024963379},{"x":0.839643657207489,"y":0.6331811547279358},{"x":0.839643657207489,"y":0.6514459848403931},{"x":0.6570155620574951,"y":0.6468797326087952}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6520155620574951,0.6216149024963379,0.844643657207489,0.6584459848403931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.6301369667053223},{"x":0.19153675436973572,"y":0.6301369667053223},{"x":0.19153675436973572,"y":0.6468797326087952},{"x":0.15144766867160797,"y":0.6468797326087952}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱۹۵","boundary":[0.15144766867160797,0.6301369667053223,0.19153675436973572,0.6468797326087952]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19821825623512268,"y":0.6301369667053223},{"x":0.22717149555683136,"y":0.6301369667053223},{"x":0.22717149555683136,"y":0.6468797326087952},{"x":0.19821825623512268,"y":0.6468797326087952}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"...","boundary":[0.19821825623512268,0.6301369667053223,0.22717149555683136,0.6468797326087952]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.6301369667053223},{"x":0.22717149555683136,"y":0.6301369667053223},{"x":0.22717149555683136,"y":0.6468797326087952},{"x":0.15144766867160797,"y":0.6468797326087952}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.6231369667053223,0.23217149555683136,0.6538797326087952],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.6727549433708191},{"x":0.839643657207489,"y":0.6727549433708191},{"x":0.839643657207489,"y":0.689497709274292},{"x":0.832962155342102,"y":0.689497709274292}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.6727549433708191,0.839643657207489,0.689497709274292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661470174789429,"y":0.6697108149528503},{"x":0.8285077810287476,"y":0.6712328791618347},{"x":0.8262805938720703,"y":0.689497709274292},{"x":0.7639198303222656,"y":0.6864535808563232}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"اوسيمن","boundary":[0.7661470174789429,0.6697108149528503,0.8262805938720703,0.689497709274292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659242510795593,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7572383284568787,"y":0.6697108149528503},{"x":0.7550111413002014,"y":0.6864535808563232},{"x":0.6659242510795593,"y":0.6834094524383545}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Ocimene","boundary":[0.6659242510795593,0.6666666865348816,0.7550111413002014,0.6864535808563232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659242510795593,"y":0.6666666865348816},{"x":0.839643657207489,"y":0.6727549433708191},{"x":0.839643657207489,"y":0.689497709274292},{"x":0.6659242510795593,"y":0.6834094524383545}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6609242510795593,0.6596666865348816,0.844643657207489,0.696497709274292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.6697108149528503},{"x":0.19153675436973572,"y":0.6697108149528503},{"x":0.19153675436973572,"y":0.6849315166473389},{"x":0.15367482602596283,"y":0.6849315166473389}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۶","boundary":[0.15367482602596283,0.6697108149528503,0.19153675436973572,0.6849315166473389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15367482602596283,"y":0.6697108149528503},{"x":0.19153675436973572,"y":0.6697108149528503},{"x":0.19153675436973572,"y":0.6849315166473389},{"x":0.15367482602596283,"y":0.6849315166473389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14867482602596283,0.6627108149528503,0.19653675436973572,0.6919315166473389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.7092846035957336},{"x":0.839643657207489,"y":0.7092846035957336},{"x":0.839643657207489,"y":0.7275494933128357},{"x":0.8307349681854248,"y":0.7275494933128357}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8307349681854248,0.7092846035957336,0.839643657207489,0.7275494933128357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750557065010071,"y":0.7092846035957336},{"x":0.8262805938720703,"y":0.7092846035957336},{"x":0.8262805938720703,"y":0.7290715575218201},{"x":0.7750557065010071,"y":0.7275494933128357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"اوگنول","boundary":[0.7750557065010071,0.7092846035957336,0.8262805938720703,0.7290715575218201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679287314414978,"y":0.7077625393867493},{"x":0.7683741450309753,"y":0.7077625393867493},{"x":0.7683741450309753,"y":0.7275494933128357},{"x":0.679287314414978,"y":0.7275494933128357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Eugenol","boundary":[0.679287314414978,0.7077625393867493,0.7683741450309753,0.7275494933128357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679287314414978,"y":0.7077625393867493},{"x":0.839643657207489,"y":0.7092846035957336},{"x":0.839643657207489,"y":0.7290715575218201},{"x":0.679287314414978,"y":0.7275494933128357}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.674287314414978,0.7007625393867493,0.844643657207489,0.7360715575218201],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.7077625393867493},{"x":0.19153675436973572,"y":0.7077625393867493},{"x":0.19153675436973572,"y":0.7245053052902222},{"x":0.15144766867160797,"y":0.7245053052902222}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۹۷","boundary":[0.15144766867160797,0.7077625393867493,0.19153675436973572,0.7245053052902222]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044542849063873,"y":0.7092846035957336},{"x":0.2293986678123474,"y":0.7092846035957336},{"x":0.2293986678123474,"y":0.7245053052902222},{"x":0.20044542849063873,"y":0.7245053052902222}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"...","boundary":[0.20044542849063873,0.7092846035957336,0.2293986678123474,0.7245053052902222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.7077625393867493},{"x":0.2293986678123474,"y":0.7092846035957336},{"x":0.2293986678123474,"y":0.7245053052902222},{"x":0.15144766867160797,"y":0.7245053052902222}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.7007625393867493,0.23439866781234742,0.7315053052902222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832962155342102,"y":0.7503805160522461},{"x":0.839643657207489,"y":0.7503805160522461},{"x":0.8374164700508118,"y":0.7656012177467346},{"x":0.8307349681854248,"y":0.7656012177467346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.832962155342102,0.7503805160522461,0.8374164700508118,0.7656012177467346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7772828340530396,"y":0.7488584518432617},{"x":0.8240534663200378,"y":0.7488584518432617},{"x":0.8240534663200378,"y":0.7656012177467346},{"x":0.7772828340530396,"y":0.7656012177467346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"فارنزن","boundary":[0.7772828340530396,0.7488584518432617,0.8240534663200378,0.7656012177467346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6636971235275269,"y":0.745814323425293},{"x":0.7683741450309753,"y":0.7488584518432617},{"x":0.7683741450309753,"y":0.7656012177467346},{"x":0.6636971235275269,"y":0.7625570893287659}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Faresene","boundary":[0.6636971235275269,0.745814323425293,0.7683741450309753,0.7656012177467346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"da","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6636971235275269,"y":0.745814323425293},{"x":0.839643657207489,"y":0.7503805160522461},{"x":0.8374164700508118,"y":0.767123281955719},{"x":0.6636971235275269,"y":0.7640791535377502}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6586971235275269,0.738814323425293,0.8424164700508118,0.774123281955719],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.7473363876342773},{"x":0.18930958211421967,"y":0.7473363876342773},{"x":0.18930958211421967,"y":0.7640791535377502},{"x":0.15144766867160797,"y":0.7640791535377502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.15144766867160797,0.7473363876342773,0.18930958211421967,0.7640791535377502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19821825623512268,"y":0.7473363876342773},{"x":0.2494432032108307,"y":0.7473363876342773},{"x":0.2494432032108307,"y":0.7640791535377502},{"x":0.19821825623512268,"y":0.7640791535377502}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".....","boundary":[0.19821825623512268,0.7473363876342773,0.2494432032108307,0.7640791535377502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.7473363876342773},{"x":0.2494432032108307,"y":0.7473363876342773},{"x":0.2494432032108307,"y":0.7640791535377502},{"x":0.15144766867160797,"y":0.7640791535377502}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.7403363876342773,0.2544432032108307,0.7710791535377503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.7869101762771606},{"x":0.839643657207489,"y":0.7869101762771606},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8066971302032471},{"x":0.8285077810287476,"y":0.8066971302032471}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8307349681854248,0.7869101762771606,0.8374164700508118,0.8066971302032471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.7853881120681763},{"x":0.8262805938720703,"y":0.7869101762771606},{"x":0.8240534663200378,"y":0.8082191944122314},{"x":0.7550111413002014,"y":0.8066971302032471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"کاریوفیلن","boundary":[0.7550111413002014,0.7853881120681763,0.8240534663200378,0.8082191944122314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5946547985076904,"y":0.7838660478591919},{"x":0.7416480779647827,"y":0.7853881120681763},{"x":0.7416480779647827,"y":0.8066971302032471},{"x":0.5946547985076904,"y":0.8051750659942627}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Caryophyllene","boundary":[0.5946547985076904,0.7838660478591919,0.7416480779647827,0.8066971302032471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5946547985076904,"y":0.7838660478591919},{"x":0.839643657207489,"y":0.7869101762771606},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8082191944122314},{"x":0.5946547985076904,"y":0.8051750659942627}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5896547985076904,0.7768660478591919,0.8424164700508118,0.8152191944122315],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.7853881120681763},{"x":0.19153675436973572,"y":0.7853881120681763},{"x":0.19153675436973572,"y":0.8021308779716492},{"x":0.15144766867160797,"y":0.8021308779716492}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۹","boundary":[0.15144766867160797,0.7853881120681763,0.19153675436973572,0.8021308779716492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19821825623512268,"y":0.7853881120681763},{"x":0.24053451418876648,"y":0.7853881120681763},{"x":0.24053451418876648,"y":0.8021308779716492},{"x":0.19821825623512268,"y":0.8021308779716492}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"....","boundary":[0.19821825623512268,0.7853881120681763,0.24053451418876648,0.8021308779716492]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15144766867160797,"y":0.7853881120681763},{"x":0.24053451418876648,"y":0.7838660478591919},{"x":0.24053451418876648,"y":0.8021308779716492},{"x":0.15144766867160797,"y":0.8021308779716492}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.14644766867160797,0.7783881120681763,0.24553451418876648,0.8091308779716492],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8307349681854248,"y":0.8264840245246887},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8264840245246887},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8432267904281616},{"x":0.8307349681854248,"y":0.8432267904281616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8307349681854248,0.8264840245246887,0.8374164700508118,0.8432267904281616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661470174789429,"y":0.8249619603157043},{"x":0.8262805938720703,"y":0.8264840245246887},{"x":0.8262805938720703,"y":0.8432267904281616},{"x":0.7661470174789429,"y":0.8417047262191772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلاندرن","boundary":[0.7661470174789429,0.8249619603157043,0.8262805938720703,0.8432267904281616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213808655738831,"y":0.8219178318977356},{"x":0.7550111413002014,"y":0.8249619603157043},{"x":0.7550111413002014,"y":0.8417047262191772},{"x":0.6213808655738831,"y":0.8386605978012085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Phellandrene","boundary":[0.6213808655738831,0.8219178318977356,0.7550111413002014,0.8417047262191772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6213808655738831,"y":0.8219178318977356},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8264840245246887},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8432267904281616},{"x":0.6213808655738831,"y":0.8386605978012085}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.616380865573883,0.8149178318977356,0.8424164700508118,0.8502267904281616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285077810287476,"y":0.8645357489585876},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8645357489585876},{"x":0.8351892828941345,"y":0.8843227028846741},{"x":0.8285077810287476,"y":0.8843227028846741}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8285077810287476,0.8645357489585876,0.8351892828941345,0.8843227028846741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7550111413002014,"y":0.8630136847496033},{"x":0.8240534663200378,"y":0.8645357489585876},{"x":0.8218262791633606,"y":0.8843227028846741},{"x":0.7527839541435242,"y":0.8828005790710449}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اودسمول","boundary":[0.7550111413002014,0.8630136847496033,0.8218262791633606,0.8843227028846741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391982436180115,"y":0.8599695563316345},{"x":0.74387526512146,"y":0.8630136847496033},{"x":0.7416480779647827,"y":0.8812785148620605},{"x":0.6391982436180115,"y":0.8797564506530762}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Eudesmol","boundary":[0.6391982436180115,0.8599695563316345,0.7416480779647827,0.8812785148620605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302895545959473,"y":0.8599695563316345},{"x":0.6369710564613342,"y":0.8599695563316345},{"x":0.6369710564613342,"y":0.8782343864440918},{"x":0.62806236743927,"y":0.8782343864440918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302895545959473,0.8599695563316345,0.6369710564613342,0.8782343864440918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302895545959473,"y":0.8599695563316345},{"x":0.8374164700508118,"y":0.8645357489585876},{"x":0.8351892828941345,"y":0.8843227028846741},{"x":0.62806236743927,"y":0.8782343864440918}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6252895545959473,0.8529695563316345,0.8401892828941345,0.8913227028846741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285077810287476,"y":0.901065468788147},{"x":0.839643657207489,"y":0.901065468788147},{"x":0.8374164700508118,"y":0.922374427318573},{"x":0.8285077810287476,"y":0.922374427318573}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.8285077810287476,0.901065468788147,0.8374164700508118,0.922374427318573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.788418710231781,"y":0.8995434045791626},{"x":0.8240534663200378,"y":0.901065468788147},{"x":0.8240534663200378,"y":0.922374427318573},{"x":0.7861915230751038,"y":0.922374427318573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"آنتول","boundary":[0.788418710231781,0.8995434045791626,0.8240534663200378,0.922374427318573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679287314414978,"y":0.8964992165565491},{"x":0.7706013321876526,"y":0.8980212807655334},{"x":0.7683741450309753,"y":0.9208523631095886},{"x":0.679287314414978,"y":0.9193302989006042}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Anethole","boundary":[0.679287314414978,0.8964992165565491,0.7683741450309753,0.9208523631095886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.679287314414978,"y":0.8964992165565491},{"x":0.839643657207489,"y":0.901065468788147},{"x":0.8374164700508118,"y":0.922374427318573},{"x":0.679287314414978,"y":0.9193302989006042}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.674287314414978,0.8894992165565491,0.8424164700508118,0.929374427318573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5122494697570801,"y":0.9802131056785583},{"x":0.5501113533973694,"y":0.978691041469574},{"x":0.5501113533973694,"y":0.9954338073730469},{"x":0.5122494697570801,"y":0.9954338073730469}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"VIII","boundary":[0.5122494697570801,0.9802131056785583,0.5501113533973694,0.9954338073730469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5122494697570801,"y":0.9802131056785583},{"x":0.5501113533973694,"y":0.978691041469574},{"x":0.5501113533973694,"y":0.9954338073730469},{"x":0.5122494697570801,"y":0.9954338073730469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5072494697570801,0.9732131056785583,0.5551113533973694,1.0024338073730468],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/hDnlJEpiktuHeWts.jpg","blurred":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/PLxHQrJyyMLnNwOq.jpg","webpSec":"/storage/books/9c0328b47c79cf34/pages/fltdYokjeZBMYwCn-sec.webp"},"info":{"width":442,"height":653,"margin":[0.0003265187171249907,0.0002449033671097222,0.997874685261584,0.9985071351743585]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8348416090011597,"y":0.16692189872264862},{"x":0.9253393411636353,"y":0.1653905063867569},{"x":0.9276018142700195,"y":0.1791730523109436},{"x":0.837104082107544,"y":0.18070444464683533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8348416090011597,0.16692189872264862,0.9276018142700195,0.1791730523109436]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8348416090011597,"y":0.16692189872264862},{"x":0.9253393411636353,"y":0.1653905063867569},{"x":0.9276018142700195,"y":0.1791730523109436},{"x":0.837104082107544,"y":0.18070444464683533}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8298416090011597,0.15992189872264861,0.9326018142700195,0.1861730523109436],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8280543088912964,"y":0.20061255991458893},{"x":0.889140248298645,"y":0.1990811675786972},{"x":0.889140248298645,"y":0.22358345985412598},{"x":0.8303167223930359,"y":0.2251148521900177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.8280543088912964,0.20061255991458893,0.889140248298645,0.22358345985412598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398189902305603,"y":0.20061255991458893},{"x":0.8235294222831726,"y":0.20061255991458893},{"x":0.8235294222831726,"y":0.2251148521900177},{"x":0.7398189902305603,"y":0.2251148521900177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آروماتیک","boundary":[0.7398189902305603,0.20061255991458893,0.8235294222831726,0.2251148521900177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7104072570800781,"y":0.20061255991458893},{"x":0.7239819169044495,"y":0.20061255991458893},{"x":0.7239819169044495,"y":0.2251148521900177},{"x":0.7104072570800781,"y":0.2251148521900177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7104072570800781,0.20061255991458893,0.7239819169044495,0.2251148521900177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6493212580680847,"y":0.20061255991458893},{"x":0.6990950107574463,"y":0.20061255991458893},{"x":0.6990950107574463,"y":0.2251148521900177},{"x":0.651583731174469,"y":0.22664624452590942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6493212580680847,0.20061255991458893,0.6990950107574463,0.2251148521900177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.20214395225048065},{"x":0.651583731174469,"y":0.20214395225048065},{"x":0.651583731174469,"y":0.22664624452590942},{"x":0.6312217116355896,"y":0.22664624452590942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6312217116355896,0.20214395225048065,0.651583731174469,0.22664624452590942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6040723919868469,"y":0.20214395225048065},{"x":0.6176470518112183,"y":0.20214395225048065},{"x":0.6176470518112183,"y":0.22664624452590942},{"x":0.6040723919868469,"y":0.22664624452590942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6040723919868469,0.20214395225048065,0.6176470518112183,0.22664624452590942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5429864525794983,"y":0.20214395225048065},{"x":0.5972850918769836,"y":0.20214395225048065},{"x":0.5972850918769836,"y":0.22664624452590942},{"x":0.5429864525794983,"y":0.22664624452590942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5429864525794983,0.20214395225048065,0.5972850918769836,0.22664624452590942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773755669593811,"y":0.20214395225048065},{"x":0.5316742062568665,"y":0.20214395225048065},{"x":0.5339366793632507,"y":0.22664624452590942},{"x":0.4773755669593811,"y":0.22664624452590942}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاق","boundary":[0.4773755669593811,0.20214395225048065,0.5339366793632507,0.22664624452590942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.20367534458637238},{"x":0.46606335043907166,"y":0.20367534458637238},{"x":0.46606335043907166,"y":0.22664624452590942},{"x":0.44343891739845276,"y":0.22664624452590942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.44117647409439087,0.20367534458637238,0.46606335043907166,0.22664624452590942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3936651647090912,"y":0.20367534458637238},{"x":0.4343891441822052,"y":0.20214395225048065},{"x":0.4343891441822052,"y":0.22664624452590942},{"x":0.3936651647090912,"y":0.22817763686180115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3936651647090912,0.20367534458637238,0.4343891441822052,0.22664624452590942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3665158450603485,"y":0.20367534458637238},{"x":0.38461539149284363,"y":0.20367534458637238},{"x":0.3868778347969055,"y":0.22817763686180115},{"x":0.3665158450603485,"y":0.22817763686180115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3665158450603485,0.20367534458637238,0.3868778347969055,0.22817763686180115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30995476245880127,"y":0.20367534458637238},{"x":0.3529411852359772,"y":0.20367534458637238},{"x":0.3529411852359772,"y":0.22817763686180115},{"x":0.31221720576286316,"y":0.22817763686180115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.30995476245880127,0.20367534458637238,0.3529411852359772,0.22817763686180115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2194570153951645,"y":0.20367534458637238},{"x":0.29411765933036804,"y":0.20367534458637238},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22817763686180115},{"x":0.2194570153951645,"y":0.22817763686180115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.2194570153951645,0.20367534458637238,0.29411765933036804,0.22817763686180115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15837104618549347,"y":0.2052067369222641},{"x":0.20361991226673126,"y":0.20367534458637238},{"x":0.20361991226673126,"y":0.22817763686180115},{"x":0.15837104618549347,"y":0.22970902919769287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معطر","boundary":[0.15837104618549347,0.2052067369222641,0.20361991226673126,0.22817763686180115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9162895679473877,"y":0.23736600577831268},{"x":0.9276018142700195,"y":0.23736600577831268},{"x":0.929864227771759,"y":0.2649310827255249},{"x":0.9162895679473877,"y":0.2649310827255249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.9162895679473877,0.23736600577831268,0.929864227771759,0.2649310827255249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8936651349067688,"y":0.23736600577831268},{"x":0.9072397947311401,"y":0.23736600577831268},{"x":0.9095022678375244,"y":0.2664624750614166},{"x":0.8936651349067688,"y":0.2664624750614166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8936651349067688,0.23736600577831268,0.9095022678375244,0.2664624750614166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8710407018661499,"y":0.23736600577831268},{"x":0.8868778347969055,"y":0.23736600577831268},{"x":0.889140248298645,"y":0.2664624750614166},{"x":0.8733031749725342,"y":0.2664624750614166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8710407018661499,0.23736600577831268,0.889140248298645,0.2664624750614166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8054298758506775,"y":0.23736600577831268},{"x":0.8642534017562866,"y":0.23736600577831268},{"x":0.8642534017562866,"y":0.2664624750614166},{"x":0.8054298758506775,"y":0.2664624750614166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.8054298758506775,0.23736600577831268,0.8642534017562866,0.2664624750614166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466063499450684,"y":0.2388973981142044},{"x":0.7963801026344299,"y":0.23736600577831268},{"x":0.7963801026344299,"y":0.2664624750614166},{"x":0.7488687634468079,"y":0.2664624750614166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7466063499450684,0.2388973981142044,0.7963801026344299,0.2664624750614166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6719456911087036,"y":0.2388973981142044},{"x":0.7375565767288208,"y":0.2388973981142044},{"x":0.7375565767288208,"y":0.2664624750614166},{"x":0.6719456911087036,"y":0.26799386739730835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.6719456911087036,0.2388973981142044,0.7375565767288208,0.2664624750614166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904977321624756,"y":0.2388973981142044},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2388973981142044},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26799386739730835},{"x":0.5904977321624756,"y":0.26799386739730835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5904977321624756,0.2388973981142044,0.6470588445663452,0.26799386739730835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565611124038696,"y":0.2388973981142044},{"x":0.581447958946228,"y":0.2388973981142044},{"x":0.581447958946228,"y":0.26799386739730835},{"x":0.5565611124038696,"y":0.26799386739730835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5565611124038696,0.2388973981142044,0.581447958946228,0.26799386739730835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113122463226318,"y":0.24042879045009613},{"x":0.5497737526893616,"y":0.2388973981142044},{"x":0.5497737526893616,"y":0.26799386739730835},{"x":0.5135746598243713,"y":0.26799386739730835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.5113122463226318,0.24042879045009613,0.5497737526893616,0.26799386739730835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.24042879045009613},{"x":0.4954751133918762,"y":0.24042879045009613},{"x":0.4977375566959381,"y":0.2695252597332001},{"x":0.44343891739845276,"y":0.2695252597332001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.44117647409439087,0.24042879045009613,0.4977375566959381,0.2695252597332001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4162895977497101,"y":0.24042879045009613},{"x":0.4321267008781433,"y":0.24042879045009613},{"x":0.4321267008781433,"y":0.2695252597332001},{"x":0.4162895977497101,"y":0.2695252597332001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4162895977497101,0.24042879045009613,0.4321267008781433,0.2695252597332001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733031749725342,"y":0.24042879045009613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.24042879045009613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2695252597332001},{"x":0.3733031749725342,"y":0.2695252597332001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.3733031749725342,0.24042879045009613,0.4117647111415863,0.2695252597332001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.24196018278598785},{"x":0.3642534017562866,"y":0.24042879045009613},{"x":0.3642534017562866,"y":0.2695252597332001},{"x":0.30995476245880127,"y":0.2695252597332001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.3076923191547394,0.24196018278598785,0.3642534017562866,0.2695252597332001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2782805562019348,"y":0.24196018278598785},{"x":0.3031674325466156,"y":0.24196018278598785},{"x":0.3031674325466156,"y":0.2710566520690918},{"x":0.2805429995059967,"y":0.2710566520690918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2782805562019348,0.24196018278598785,0.3031674325466156,0.2710566520690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.24196018278598785},{"x":0.2760181128978729,"y":0.24196018278598785},{"x":0.2782805562019348,"y":0.2695252597332001},{"x":0.23303167521953583,"y":0.2710566520690918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.23076923191547394,0.24196018278598785,0.2782805562019348,0.2695252597332001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.24196018278598785},{"x":0.22850678861141205,"y":0.24196018278598785},{"x":0.23076923191547394,"y":0.2710566520690918},{"x":0.1764705926179886,"y":0.2710566520690918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.1764705926179886,0.24196018278598785,0.23076923191547394,0.2710566520690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1515837162733078,"y":0.24349157512187958},{"x":0.16742081940174103,"y":0.24349157512187958},{"x":0.16742081940174103,"y":0.2710566520690918},{"x":0.1538461595773697,"y":0.2710566520690918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.1515837162733078,0.24349157512187958,0.16742081940174103,0.2710566520690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8506787419319153,"y":0.2771822214126587},{"x":0.9253393411636353,"y":0.2771822214126587},{"x":0.9276018142700195,"y":0.3047473132610321},{"x":0.8529411554336548,"y":0.3047473132610321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.8506787419319153,0.2771822214126587,0.9276018142700195,0.3047473132610321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.2771822214126587},{"x":0.8461538553237915,"y":0.2771822214126587},{"x":0.848416268825531,"y":0.3047473132610321},{"x":0.807692289352417,"y":0.3047473132610321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.807692289352417,0.2771822214126587,0.848416268825531,0.3047473132610321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7805429697036743,"y":0.2771822214126587},{"x":0.8054298758506775,"y":0.2771822214126587},{"x":0.8054298758506775,"y":0.3047473132610321},{"x":0.7805429697036743,"y":0.3047473132610321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7805429697036743,0.2771822214126587,0.8054298758506775,0.3047473132610321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.2771822214126587},{"x":0.7805429697036743,"y":0.2771822214126587},{"x":0.7805429697036743,"y":0.3047473132610321},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3047473132610321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7692307829856873,0.2771822214126587,0.7805429697036743,0.3047473132610321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036198973655701,"y":0.2787136435508728},{"x":0.766968309879303,"y":0.2771822214126587},{"x":0.766968309879303,"y":0.3047473132610321},{"x":0.7036198973655701,"y":0.30627870559692383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.7036198973655701,0.2787136435508728,0.766968309879303,0.3047473132610321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6289592981338501,"y":0.2787136435508728},{"x":0.7036198973655701,"y":0.2771822214126587},{"x":0.7036198973655701,"y":0.30627870559692383},{"x":0.6289592981338501,"y":0.30627870559692383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6289592981338501,0.2787136435508728,0.7036198973655701,0.30627870559692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610859751701355,"y":0.2787136435508728},{"x":0.6244344115257263,"y":0.2787136435508728},{"x":0.6266968250274658,"y":0.30627870559692383},{"x":0.610859751701355,"y":0.30627870559692383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.610859751701355,0.2787136435508728,0.6266968250274658,0.30627870559692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5316742062568665,"y":0.2787136435508728},{"x":0.6063348650932312,"y":0.2787136435508728},{"x":0.6063348650932312,"y":0.30627870559692383},{"x":0.5316742062568665,"y":0.30781009793281555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روغنهای","boundary":[0.5316742062568665,0.2787136435508728,0.6063348650932312,0.30627870559692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44570136070251465,"y":0.2802450358867645},{"x":0.5203620195388794,"y":0.2787136435508728},{"x":0.5203620195388794,"y":0.30781009793281555},{"x":0.44570136070251465,"y":0.30781009793281555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.44570136070251465,0.2802450358867645,0.5203620195388794,0.30781009793281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4140271544456482,"y":0.2802450358867645},{"x":0.4366515874862671,"y":0.2802450358867645},{"x":0.4366515874862671,"y":0.30781009793281555},{"x":0.4140271544456482,"y":0.30781009793281555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4140271544456482,0.2802450358867645,0.4366515874862671,0.30781009793281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3484162986278534,"y":0.2802450358867645},{"x":0.40497738122940063,"y":0.2802450358867645},{"x":0.40497738122940063,"y":0.30781009793281555},{"x":0.3484162986278534,"y":0.30781009793281555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.3484162986278534,0.2802450358867645,0.40497738122940063,0.30781009793281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26696833968162537,"y":0.2802450358867645},{"x":0.3461538553237915,"y":0.2802450358867645},{"x":0.3461538553237915,"y":0.30781009793281555},{"x":0.26923078298568726,"y":0.30781009793281555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهداشتی","boundary":[0.26696833968162537,0.2802450358867645,0.3461538553237915,0.30781009793281555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398190051317215,"y":0.28177642822265625},{"x":0.25113123655319214,"y":0.28177642822265625},{"x":0.25113123655319214,"y":0.3093414902687073},{"x":0.2398190051317215,"y":0.3093414902687073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2398190051317215,0.28177642822265625,0.25113123655319214,0.3093414902687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1719457060098648,"y":0.28177642822265625},{"x":0.23303167521953583,"y":0.2802450358867645},{"x":0.23303167521953583,"y":0.3093414902687073},{"x":0.1742081493139267,"y":0.3093414902687073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرایشی","boundary":[0.1719457060098648,0.28177642822265625,0.23303167521953583,0.3093414902687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1515837162733078,"y":0.28177642822265625},{"x":0.16515837609767914,"y":0.28177642822265625},{"x":0.16515837609767914,"y":0.3093414902687073},{"x":0.1538461595773697,"y":0.3093414902687073}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1515837162733078,0.28177642822265625,0.16515837609767914,0.3093414902687073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8642534017562866,"y":0.32006126642227173},{"x":0.9276018142700195,"y":0.32006126642227173},{"x":0.9276018142700195,"y":0.3522205352783203},{"x":0.8642534017562866,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.8642534017562866,0.32006126642227173,0.9276018142700195,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8438913822174072,"y":0.32006126642227173},{"x":0.8574660420417786,"y":0.32006126642227173},{"x":0.8574660420417786,"y":0.3522205352783203},{"x":0.8438913822174072,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8438913822174072,0.32006126642227173,0.8574660420417786,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760180830955505,"y":0.32006126642227173},{"x":0.8393664956092834,"y":0.32006126642227173},{"x":0.8393664956092834,"y":0.3522205352783203},{"x":0.7760180830955505,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارویی","boundary":[0.7760180830955505,0.32006126642227173,0.8393664956092834,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466063499450684,"y":0.32006126642227173},{"x":0.7647058963775635,"y":0.32006126642227173},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3522205352783203},{"x":0.7466063499450684,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7466063499450684,0.32006126642227173,0.7647058963775635,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968325972557068,"y":0.32006126642227173},{"x":0.7398189902305603,"y":0.32006126642227173},{"x":0.7398189902305603,"y":0.3522205352783203},{"x":0.6968325972557068,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدری","boundary":[0.6968325972557068,0.32006126642227173,0.7398189902305603,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.32006126642227173},{"x":0.6832579374313354,"y":0.32006126642227173},{"x":0.6832579374313354,"y":0.3522205352783203},{"x":0.6312217116355896,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وسیع","boundary":[0.6312217116355896,0.32006126642227173,0.6832579374313354,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5791855454444885,"y":0.32006126642227173},{"x":0.6289592981338501,"y":0.32006126642227173},{"x":0.6289592981338501,"y":0.3522205352783203},{"x":0.5791855454444885,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5791855454444885,0.32006126642227173,0.6289592981338501,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5475113391876221,"y":0.32006126642227173},{"x":0.5656108856201172,"y":0.32006126642227173},{"x":0.5656108856201172,"y":0.3522205352783203},{"x":0.5475113391876221,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5475113391876221,0.32006126642227173,0.5656108856201172,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5158371329307556,"y":0.32006126642227173},{"x":0.5429864525794983,"y":0.32006126642227173},{"x":0.5429864525794983,"y":0.3522205352783203},{"x":0.5158371329307556,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5158371329307556,0.32006126642227173,0.5429864525794983,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4524886906147003,"y":0.32006126642227173},{"x":0.5158371329307556,"y":0.32006126642227173},{"x":0.5158371329307556,"y":0.3522205352783203},{"x":0.4524886906147003,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.4524886906147003,0.32006126642227173,0.5158371329307556,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.418552041053772,"y":0.32006126642227173},{"x":0.4366515874862671,"y":0.32006126642227173},{"x":0.4366515874862671,"y":0.3522205352783203},{"x":0.418552041053772,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.418552041053772,0.32006126642227173,0.4366515874862671,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3438914120197296,"y":0.32006126642227173},{"x":0.418552041053772,"y":0.32006126642227173},{"x":0.418552041053772,"y":0.3522205352783203},{"x":0.3438914120197296,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.3438914120197296,0.32006126642227173,0.418552041053772,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2782805562019348,"y":0.32006126642227173},{"x":0.33710408210754395,"y":0.32006126642227173},{"x":0.33710408210754395,"y":0.3522205352783203},{"x":0.2782805562019348,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.2782805562019348,0.32006126642227173,0.33710408210754395,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.32006126642227173},{"x":0.27149322628974915,"y":0.32006126642227173},{"x":0.27149322628974915,"y":0.3522205352783203},{"x":0.22398190200328827,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.22398190200328827,0.32006126642227173,0.27149322628974915,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1945701390504837,"y":0.32006126642227173},{"x":0.21266968548297882,"y":0.32006126642227173},{"x":0.21266968548297882,"y":0.3522205352783203},{"x":0.1945701390504837,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1945701390504837,0.32006126642227173,0.21266968548297882,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15837104618549347,"y":0.32006126642227173},{"x":0.18778280913829803,"y":0.32006126642227173},{"x":0.18778280913829803,"y":0.3522205352783203},{"x":0.15837104618549347,"y":0.3522205352783203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.15837104618549347,0.32006126642227173,0.18778280913829803,0.3522205352783203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848416268825531,"y":0.3522205352783203},{"x":0.9276018142700195,"y":0.3522205352783203},{"x":0.9276018142700195,"y":0.37978559732437134},{"x":0.848416268825531,"y":0.38131698966026306}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسانسها","boundary":[0.848416268825531,0.3522205352783203,0.9276018142700195,0.37978559732437134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303167223930359,"y":0.35375192761421204},{"x":0.8416289687156677,"y":0.35375192761421204},{"x":0.8416289687156677,"y":0.38131698966026306},{"x":0.8303167223930359,"y":0.38131698966026306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8303167223930359,0.35375192761421204,0.8416289687156677,0.38131698966026306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.35375192761421204},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35375192761421204},{"x":0.8235294222831726,"y":0.38131698966026306},{"x":0.807692289352417,"y":0.38131698966026306}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.807692289352417,0.35375192761421204,0.8235294222831726,0.38131698966026306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239819169044495,"y":0.35375192761421204},{"x":0.7986425161361694,"y":0.35375192761421204},{"x":0.7986425161361694,"y":0.38131698966026306},{"x":0.7239819169044495,"y":0.38131698966026306}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.7239819169044495,0.35375192761421204,0.7986425161361694,0.38131698966026306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6425339579582214,"y":0.35528331995010376},{"x":0.7081447839736938,"y":0.35375192761421204},{"x":0.7081447839736938,"y":0.3828483819961548},{"x":0.6425339579582214,"y":0.3828483819961548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6425339579582214,0.35528331995010376,0.7081447839736938,0.3828483819961548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565611124038696,"y":0.35528331995010376},{"x":0.6266968250274658,"y":0.35528331995010376},{"x":0.6266968250274658,"y":0.3828483819961548},{"x":0.5565611124038696,"y":0.3828483819961548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.5565611124038696,0.35528331995010376,0.6266968250274658,0.3828483819961548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5158371329307556,"y":0.35528331995010376},{"x":0.5542986392974854,"y":0.35528331995010376},{"x":0.5542986392974854,"y":0.3828483819961548},{"x":0.5158371329307556,"y":0.3843797743320465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5158371329307556,0.35528331995010376,0.5542986392974854,0.3828483819961548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773755669593811,"y":0.3568147122859955},{"x":0.5067873597145081,"y":0.35528331995010376},{"x":0.5090497732162476,"y":0.3843797743320465},{"x":0.4773755669593811,"y":0.3843797743320465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4773755669593811,0.3568147122859955,0.5090497732162476,0.3843797743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40271493792533875,"y":0.3568147122859955},{"x":0.4751131236553192,"y":0.35528331995010376},{"x":0.4751131236553192,"y":0.3843797743320465},{"x":0.40497738122940063,"y":0.3843797743320465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.40271493792533875,0.3568147122859955,0.4751131236553192,0.3843797743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.3583461046218872},{"x":0.3914027214050293,"y":0.3568147122859955},{"x":0.3936651647090912,"y":0.3843797743320465},{"x":0.3235294222831726,"y":0.38591116666793823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتزی","boundary":[0.3235294222831726,0.3583461046218872,0.3936651647090912,0.3843797743320465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2624434530735016,"y":0.3583461046218872},{"x":0.30995476245880127,"y":0.3583461046218872},{"x":0.30995476245880127,"y":0.38591116666793823},{"x":0.2624434530735016,"y":0.38591116666793823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.2624434530735016,0.3583461046218872,0.30995476245880127,0.38591116666793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22171945869922638,"y":0.3583461046218872},{"x":0.2556561231613159,"y":0.3583461046218872},{"x":0.2556561231613159,"y":0.38591116666793823},{"x":0.22398190200328827,"y":0.38591116666793823}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.22171945869922638,0.3583461046218872,0.2556561231613159,0.38591116666793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16742081940174103,"y":0.35987749695777893},{"x":0.2149321287870407,"y":0.3583461046218872},{"x":0.2149321287870407,"y":0.38744255900382996},{"x":0.16742081940174103,"y":0.38744255900382996}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.16742081940174103,0.35987749695777893,0.2149321287870407,0.38744255900382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1515837162733078,"y":0.35987749695777893},{"x":0.16515837609767914,"y":0.35987749695777893},{"x":0.16515837609767914,"y":0.38744255900382996},{"x":0.1538461595773697,"y":0.38744255900382996}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1515837162733078,0.35987749695777893,0.16515837609767914,0.38744255900382996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8393664956092834,"y":0.39509955048561096},{"x":0.9276018142700195,"y":0.39356815814971924},{"x":0.9276018142700195,"y":0.42113322019577026},{"x":0.8393664956092834,"y":0.42113322019577026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانسهای","boundary":[0.8393664956092834,0.39509955048561096,0.9276018142700195,0.42113322019577026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.773755669593811,"y":0.39509955048561096},{"x":0.8167420625686646,"y":0.39509955048561096},{"x":0.8167420625686646,"y":0.42113322019577026},{"x":0.773755669593811,"y":0.422664612531662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.773755669593811,0.39509955048561096,0.8167420625686646,0.42113322019577026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.39509955048561096},{"x":0.7579185366630554,"y":0.39509955048561096},{"x":0.7579185366630554,"y":0.422664612531662},{"x":0.7352941036224365,"y":0.422664612531662}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7352941036224365,0.39509955048561096,0.7579185366630554,0.422664612531662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968325972557068,"y":0.3966309428215027},{"x":0.733031690120697,"y":0.39509955048561096},{"x":0.733031690120697,"y":0.422664612531662},{"x":0.6968325972557068,"y":0.422664612531662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6968325972557068,0.3966309428215027,0.733031690120697,0.422664612531662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380090713500977,"y":0.3966309428215027},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3966309428215027},{"x":0.6764705777168274,"y":0.422664612531662},{"x":0.6380090713500977,"y":0.422664612531662}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.6380090713500977,0.3966309428215027,0.6764705777168274,0.422664612531662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656108856201172,"y":0.3966309428215027},{"x":0.6312217116355896,"y":0.3966309428215027},{"x":0.6312217116355896,"y":0.422664612531662},{"x":0.5656108856201172,"y":0.4241960048675537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطرات","boundary":[0.5656108856201172,0.3966309428215027,0.6312217116355896,0.422664612531662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5045248866081238,"y":0.3966309428215027},{"x":0.5497737526893616,"y":0.3966309428215027},{"x":0.5497737526893616,"y":0.4241960048675537},{"x":0.5045248866081238,"y":0.4241960048675537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5045248866081238,0.3966309428215027,0.5497737526893616,0.4241960048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479638010263443,"y":0.3966309428215027},{"x":0.49321267008781433,"y":0.3966309428215027},{"x":0.49321267008781433,"y":0.4241960048675537},{"x":0.4819004535675049,"y":0.4241960048675537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.479638010263443,0.3966309428215027,0.49321267008781433,0.4241960048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4140271544456482,"y":0.3966309428215027},{"x":0.4751131236553192,"y":0.3966309428215027},{"x":0.4751131236553192,"y":0.4241960048675537},{"x":0.4140271544456482,"y":0.4241960048675537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلودگی","boundary":[0.4140271544456482,0.3966309428215027,0.4751131236553192,0.4241960048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3868778347969055,"y":0.3981623351573944},{"x":0.40271493792533875,"y":0.3981623351573944},{"x":0.40271493792533875,"y":0.4241960048675537},{"x":0.3891402781009674,"y":0.4241960048675537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3868778347969055,0.3981623351573944,0.40271493792533875,0.4241960048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3438914120197296,"y":0.3981623351573944},{"x":0.38009050488471985,"y":0.3981623351573944},{"x":0.38009050488471985,"y":0.4241960048675537},{"x":0.3438914120197296,"y":0.4241960048675537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.3438914120197296,0.3981623351573944,0.38009050488471985,0.4241960048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2579185664653778,"y":0.3981623351573944},{"x":0.33257919549942017,"y":0.3981623351573944},{"x":0.33257919549942017,"y":0.4241960048675537},{"x":0.2601810097694397,"y":0.42572739720344543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.2579185664653778,0.3981623351573944,0.33257919549942017,0.4241960048675537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23303167521953583,"y":0.3981623351573944},{"x":0.24434389173984528,"y":0.3981623351573944},{"x":0.24434389173984528,"y":0.42572739720344543},{"x":0.23303167521953583,"y":0.42572739720344543}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23303167521953583,0.3981623351573944,0.24434389173984528,0.42572739720344543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361991226673126,"y":0.3981623351573944},{"x":0.22398190200328827,"y":0.3981623351573944},{"x":0.22624434530735016,"y":0.42572739720344543},{"x":0.20361991226673126,"y":0.42572739720344543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.20361991226673126,0.3981623351573944,0.22624434530735016,0.42572739720344543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17873303592205048,"y":0.3981623351573944},{"x":0.19230769574642181,"y":0.3981623351573944},{"x":0.1945701390504837,"y":0.42572739720344543},{"x":0.17873303592205048,"y":0.42572739720344543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بو","boundary":[0.17873303592205048,0.3981623351573944,0.1945701390504837,0.42572739720344543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15610860288143158,"y":0.39969372749328613},{"x":0.16742081940174103,"y":0.39969372749328613},{"x":0.16742081940174103,"y":0.42572739720344543},{"x":0.15837104618549347,"y":0.42572739720344543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15610860288143158,0.39969372749328613,0.16742081940174103,0.42572739720344543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9049773812294006,"y":0.4379785656929016},{"x":0.9276018142700195,"y":0.4379785656929016},{"x":0.9276018142700195,"y":0.45941805839538574},{"x":0.9049773812294006,"y":0.45941805839538574}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.9049773812294006,0.4379785656929016,0.9276018142700195,0.45941805839538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552036285400391,"y":0.4379785656929016},{"x":0.8936651349067688,"y":0.4379785656929016},{"x":0.8936651349067688,"y":0.45941805839538574},{"x":0.8552036285400391,"y":0.45941805839538574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.8552036285400391,0.4379785656929016,0.8936651349067688,0.45941805839538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257918357849121,"y":0.4379785656929016},{"x":0.8438913822174072,"y":0.4379785656929016},{"x":0.8438913822174072,"y":0.45941805839538574},{"x":0.8257918357849121,"y":0.45941805839538574}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8257918357849121,0.4379785656929016,0.8438913822174072,0.45941805839538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986425161361694,"y":0.4379785656929016},{"x":0.814479649066925,"y":0.4379785656929016},{"x":0.814479649066925,"y":0.45941805839538574},{"x":0.7986425161361694,"y":0.45941805839538574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7986425161361694,0.4379785656929016,0.814479649066925,0.45941805839538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126696705818176,"y":0.4379785656929016},{"x":0.7850678563117981,"y":0.4379785656929016},{"x":0.7850678563117981,"y":0.45941805839538574},{"x":0.7126696705818176,"y":0.45941805839538574}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.7126696705818176,0.4379785656929016,0.7850678563117981,0.45941805839538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6380090713500977,"y":0.4379785656929016},{"x":0.6945701241493225,"y":0.4379785656929016},{"x":0.6945701241493225,"y":0.45941805839538574},{"x":0.6380090713500977,"y":0.46094945073127747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنتزی","boundary":[0.6380090713500977,0.4379785656929016,0.6945701241493225,0.45941805839538574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6040723919868469,"y":0.43950995802879333},{"x":0.622171938419342,"y":0.43950995802879333},{"x":0.622171938419342,"y":0.46094945073127747},{"x":0.6040723919868469,"y":0.46094945073127747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6040723919868469,0.43950995802879333,0.622171938419342,0.46094945073127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5429864525794983,"y":0.43950995802879333},{"x":0.5972850918769836,"y":0.43950995802879333},{"x":0.5972850918769836,"y":0.46094945073127747},{"x":0.5429864525794983,"y":0.46094945073127747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راحتی","boundary":[0.5429864525794983,0.43950995802879333,0.5972850918769836,0.46094945073127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4954751133918762,"y":0.43950995802879333},{"x":0.5226244330406189,"y":0.43950995802879333},{"x":0.5226244330406189,"y":0.46094945073127747},{"x":0.4954751133918762,"y":0.46094945073127747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.4954751133918762,0.43950995802879333,0.5226244330406189,0.46094945073127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39819005131721497,"y":0.44104135036468506},{"x":0.4773755669593811,"y":0.43950995802879333},{"x":0.4773755669593811,"y":0.46094945073127747},{"x":0.39819005131721497,"y":0.4624808430671692}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.39819005131721497,0.44104135036468506,0.4773755669593811,0.46094945073127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3280543088912964,"y":0.44104135036468506},{"x":0.38461539149284363,"y":0.44104135036468506},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4624808430671692},{"x":0.3280543088912964,"y":0.4624808430671692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.3280543088912964,0.44104135036468506,0.38461539149284363,0.4624808430671692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26696833968162537,"y":0.44104135036468506},{"x":0.31674209237098694,"y":0.44104135036468506},{"x":0.31674209237098694,"y":0.4624808430671692},{"x":0.26696833968162537,"y":0.4624808430671692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.26696833968162537,0.44104135036468506,0.31674209237098694,0.4624808430671692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22398190200328827,"y":0.44104135036468506},{"x":0.2579185664653778,"y":0.44104135036468506},{"x":0.2579185664653778,"y":0.4624808430671692},{"x":0.22398190200328827,"y":0.4624808430671692}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.22398190200328827,0.44104135036468506,0.2579185664653778,0.4624808430671692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15837104618549347,"y":0.44104135036468506},{"x":0.20588235557079315,"y":0.44104135036468506},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4624808430671692},{"x":0.15837104618549347,"y":0.4640122652053833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.15837104618549347,0.44104135036468506,0.20588235557079315,0.4624808430671692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8710407018661499,"y":0.47320061922073364},{"x":0.9276018142700195,"y":0.47320061922073364},{"x":0.9276018142700195,"y":0.5007656812667847},{"x":0.8710407018661499,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.8710407018661499,0.47320061922073364,0.9276018142700195,0.5007656812667847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8552036285400391,"y":0.47320061922073364},{"x":0.8665158152580261,"y":0.47320061922073364},{"x":0.8665158152580261,"y":0.5022971034049988},{"x":0.8552036285400391,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8552036285400391,0.47320061922073364,0.8665158152580261,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303167223930359,"y":0.47320061922073364},{"x":0.8461538553237915,"y":0.47320061922073364},{"x":0.848416268825531,"y":0.5022971034049988},{"x":0.8325791954994202,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8303167223930359,0.47320061922073364,0.848416268825531,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.47320061922073364},{"x":0.8235294222831726,"y":0.47320061922073364},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5022971034049988},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7692307829856873,0.47320061922073364,0.8235294222831726,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7443438768386841,"y":0.47320061922073364},{"x":0.7601810097694397,"y":0.47320061922073364},{"x":0.7601810097694397,"y":0.5022971034049988},{"x":0.7443438768386841,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7443438768386841,0.47320061922073364,0.7601810097694397,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239819169044495,"y":0.47320061922073364},{"x":0.7398189902305603,"y":0.47320061922073364},{"x":0.7398189902305603,"y":0.5022971034049988},{"x":0.7239819169044495,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7239819169044495,0.47320061922073364,0.7398189902305603,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6606335043907166,"y":0.47320061922073364},{"x":0.7171945571899414,"y":0.47320061922073364},{"x":0.7171945571899414,"y":0.5022971034049988},{"x":0.662895917892456,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6606335043907166,0.47320061922073364,0.7171945571899414,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6131221652030945,"y":0.47473201155662537},{"x":0.6538461446762085,"y":0.47473201155662537},{"x":0.6538461446762085,"y":0.5022971034049988},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5022971034049988}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.6131221652030945,0.47473201155662537,0.6538461446762085,0.5022971034049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5837104320526123,"y":0.47473201155662537},{"x":0.6063348650932312,"y":0.47473201155662537},{"x":0.6063348650932312,"y":0.5038284659385681},{"x":0.5837104320526123,"y":0.5038284659385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5837104320526123,0.47473201155662537,0.6063348650932312,0.5038284659385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5520362257957458,"y":0.47473201155662537},{"x":0.5633484125137329,"y":0.47473201155662537},{"x":0.5656108856201172,"y":0.5038284659385681},{"x":0.5520362257957458,"y":0.5038284659385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5520362257957458,0.47473201155662537,0.5656108856201172,0.5038284659385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49321267008781433,"y":0.47473201155662537},{"x":0.5475113391876221,"y":0.47473201155662537},{"x":0.5475113391876221,"y":0.5038284659385681},{"x":0.4954751133918762,"y":0.5038284659385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.49321267008781433,0.47473201155662537,0.5475113391876221,0.5038284659385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46606335043907166,"y":0.47473201155662537},{"x":0.4773755669593811,"y":0.47473201155662537},{"x":0.4773755669593811,"y":0.5038284659385681},{"x":0.46606335043907166,"y":0.5038284659385681}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46606335043907166,0.47473201155662537,0.4773755669593811,0.5038284659385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40271493792533875,"y":0.47473201155662537},{"x":0.4615384638309479,"y":0.47473201155662537},{"x":0.46380090713500977,"y":0.5038284659385681},{"x":0.40271493792533875,"y":0.5038284659385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.40271493792533875,0.47473201155662537,0.46380090713500977,0.5038284659385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3257918655872345,"y":0.47473201155662537},{"x":0.3891402781009674,"y":0.47473201155662537},{"x":0.3891402781009674,"y":0.5038284659385681},{"x":0.3257918655872345,"y":0.5038284659385681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.3257918655872345,0.47473201155662537,0.3891402781009674,0.5038284659385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2556561231613159,"y":0.4762634038925171},{"x":0.30995476245880127,"y":0.47473201155662537},{"x":0.30995476245880127,"y":0.5038284659385681},{"x":0.2556561231613159,"y":0.5053598880767822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.2556561231613159,0.4762634038925171,0.30995476245880127,0.5038284659385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23303167521953583,"y":0.4762634038925171},{"x":0.24434389173984528,"y":0.4762634038925171},{"x":0.24660633504390717,"y":0.5053598880767822},{"x":0.23303167521953583,"y":0.5053598880767822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23303167521953583,0.4762634038925171,0.24660633504390717,0.5053598880767822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742081493139267,"y":0.4762634038925171},{"x":0.22624434530735016,"y":0.4762634038925171},{"x":0.22624434530735016,"y":0.5053598880767822},{"x":0.1742081493139267,"y":0.5053598880767822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.1742081493139267,0.4762634038925171,0.22624434530735016,0.5053598880767822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8642534017562866,"y":0.5130168199539185},{"x":0.9208144545555115,"y":0.5130168199539185},{"x":0.9230769276618958,"y":0.5405819416046143},{"x":0.8642534017562866,"y":0.5405819416046143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.8642534017562866,0.5130168199539185,0.9230769276618958,0.5405819416046143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.5130168199539185},{"x":0.8574660420417786,"y":0.5130168199539185},{"x":0.8574660420417786,"y":0.5405819416046143},{"x":0.807692289352417,"y":0.5405819416046143}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معطر","boundary":[0.807692289352417,0.5130168199539185,0.8574660420417786,0.5405819416046143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963801026344299,"y":0.5130168199539185},{"x":0.807692289352417,"y":0.5130168199539185},{"x":0.8099547624588013,"y":0.5405819416046143},{"x":0.7986425161361694,"y":0.5405819416046143}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7963801026344299,0.5130168199539185,0.8099547624588013,0.5405819416046143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7081447839736938,"y":0.5130168199539185},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5130168199539185},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5405819416046143},{"x":0.7081447839736938,"y":0.5421133041381836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اسانسهای","boundary":[0.7081447839736938,0.5130168199539185,0.7941176295280457,0.5405819416046143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6131221652030945,"y":0.5145482420921326},{"x":0.6968325972557068,"y":0.5130168199539185},{"x":0.6968325972557068,"y":0.5421133041381836},{"x":0.6131221652030945,"y":0.5421133041381836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.6131221652030945,0.5145482420921326,0.6968325972557068,0.5421133041381836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565611124038696,"y":0.5145482420921326},{"x":0.6018099784851074,"y":0.5145482420921326},{"x":0.6040723919868469,"y":0.5421133041381836},{"x":0.5565611124038696,"y":0.5421133041381836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5565611124038696,0.5145482420921326,0.6040723919868469,0.5421133041381836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540723979473114,"y":0.5145482420921326},{"x":0.5542986392974854,"y":0.5145482420921326},{"x":0.5542986392974854,"y":0.5421133041381836},{"x":0.540723979473114,"y":0.5421133041381836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.540723979473114,0.5145482420921326,0.5542986392974854,0.5421133041381836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5045248866081238,"y":0.5145482420921326},{"x":0.5339366793632507,"y":0.5145482420921326},{"x":0.5339366793632507,"y":0.5421133041381836},{"x":0.5045248866081238,"y":0.5421133041381836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5045248866081238,0.5145482420921326,0.5339366793632507,0.5421133041381836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44343891739845276,"y":0.5145482420921326},{"x":0.4954751133918762,"y":0.5145482420921326},{"x":0.4977375566959381,"y":0.5421133041381836},{"x":0.44343891739845276,"y":0.5421133041381836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.44343891739845276,0.5145482420921326,0.4977375566959381,0.5421133041381836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4140271544456482,"y":0.5160796046257019},{"x":0.4366515874862671,"y":0.5160796046257019},{"x":0.4366515874862671,"y":0.5436447262763977},{"x":0.4140271544456482,"y":0.5436447262763977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.4140271544456482,0.5160796046257019,0.4366515874862671,0.5436447262763977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733031749725342,"y":0.5160796046257019},{"x":0.4095022678375244,"y":0.5160796046257019},{"x":0.4095022678375244,"y":0.5436447262763977},{"x":0.3733031749725342,"y":0.5436447262763977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.3733031749725342,0.5160796046257019,0.4095022678375244,0.5436447262763977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.5160796046257019},{"x":0.3687782883644104,"y":0.5160796046257019},{"x":0.3710407316684723,"y":0.5436447262763977},{"x":0.3484162986278534,"y":0.5436447262763977}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3461538553237915,0.5160796046257019,0.3710407316684723,0.5436447262763977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29185521602630615,"y":0.5160796046257019},{"x":0.33936652541160583,"y":0.5160796046257019},{"x":0.33936652541160583,"y":0.5436447262763977},{"x":0.29185521602630615,"y":0.5436447262763977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.29185521602630615,0.5160796046257019,0.33936652541160583,0.5436447262763977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25113123655319214,"y":0.5160796046257019},{"x":0.2828054428100586,"y":0.5160796046257019},{"x":0.2828054428100586,"y":0.5436447262763977},{"x":0.25113123655319214,"y":0.5436447262763977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.25113123655319214,0.5160796046257019,0.2828054428100586,0.5436447262763977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.5160796046257019},{"x":0.2398190051317215,"y":0.5160796046257019},{"x":0.2398190051317215,"y":0.5436447262763977},{"x":0.19004525244235992,"y":0.545176088809967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.18778280913829803,0.5160796046257019,0.2398190051317215,0.5436447262763977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.517611026763916},{"x":0.1742081493139267,"y":0.517611026763916},{"x":0.1742081493139267,"y":0.545176088809967},{"x":0.1538461595773697,"y":0.545176088809967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1538461595773697,0.517611026763916,0.1742081493139267,0.545176088809967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8981900215148926,"y":0.552833080291748},{"x":0.929864227771759,"y":0.552833080291748},{"x":0.929864227771759,"y":0.5803981423377991},{"x":0.8981900215148926,"y":0.5803981423377991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.8981900215148926,0.552833080291748,0.929864227771759,0.5803981423377991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.552833080291748},{"x":0.8846153616905212,"y":0.552833080291748},{"x":0.8846153616905212,"y":0.5803981423377991},{"x":0.8529411554336548,"y":0.5803981423377991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.8529411554336548,0.552833080291748,0.8846153616905212,0.5803981423377991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8348416090011597,"y":0.552833080291748},{"x":0.8461538553237915,"y":0.552833080291748},{"x":0.8461538553237915,"y":0.5803981423377991},{"x":0.8348416090011597,"y":0.5803981423377991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8348416090011597,0.552833080291748,0.8461538553237915,0.5803981423377991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7873303294181824,"y":0.552833080291748},{"x":0.8303167223930359,"y":0.552833080291748},{"x":0.8303167223930359,"y":0.5803981423377991},{"x":0.7873303294181824,"y":0.5803981423377991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.7873303294181824,0.552833080291748,0.8303167223930359,0.5803981423377991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579185366630554,"y":0.552833080291748},{"x":0.7805429697036743,"y":0.552833080291748},{"x":0.7805429697036743,"y":0.5819295644760132},{"x":0.7579185366630554,"y":0.5819295644760132}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7579185366630554,0.552833080291748,0.7805429697036743,0.5819295644760132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7081447839736938,"y":0.552833080291748},{"x":0.7488687634468079,"y":0.552833080291748},{"x":0.7488687634468079,"y":0.5819295644760132},{"x":0.7081447839736938,"y":0.5819295644760132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.7081447839736938,0.552833080291748,0.7488687634468079,0.5819295644760132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.552833080291748},{"x":0.692307710647583,"y":0.552833080291748},{"x":0.692307710647583,"y":0.5819295644760132},{"x":0.6312217116355896,"y":0.5819295644760132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.6312217116355896,0.552833080291748,0.692307710647583,0.5819295644760132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5746606588363647,"y":0.552833080291748},{"x":0.622171938419342,"y":0.552833080291748},{"x":0.622171938419342,"y":0.5819295644760132},{"x":0.5746606588363647,"y":0.5819295644760132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.5746606588363647,0.552833080291748,0.622171938419342,0.5819295644760132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361990928649902,"y":0.5543644428253174},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5543644428253174},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5819295644760132},{"x":0.5361990928649902,"y":0.5819295644760132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361990928649902,0.5543644428253174,0.5588235259056091,0.5819295644760132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4524886906147003,"y":0.5543644428253174},{"x":0.5271493196487427,"y":0.552833080291748},{"x":0.5271493196487427,"y":0.5819295644760132},{"x":0.4524886906147003,"y":0.5834609270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صادرات","boundary":[0.4524886906147003,0.5543644428253174,0.5271493196487427,0.5819295644760132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3914027214050293,"y":0.5543644428253174},{"x":0.44343891739845276,"y":0.5543644428253174},{"x":0.44343891739845276,"y":0.5819295644760132},{"x":0.3914027214050293,"y":0.5834609270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3914027214050293,0.5543644428253174,0.44343891739845276,0.5819295644760132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3280543088912964,"y":0.5543644428253174},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5543644428253174},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5834609270095825},{"x":0.3280543088912964,"y":0.5834609270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.3280543088912964,0.5543644428253174,0.38235294818878174,0.5834609270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27375566959381104,"y":0.5543644428253174},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5543644428253174},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5834609270095825},{"x":0.27375566959381104,"y":0.5834609270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.27375566959381104,0.5543644428253174,0.3235294222831726,0.5834609270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2624434530735016,"y":0.5558958649635315},{"x":0.27375566959381104,"y":0.5558958649635315},{"x":0.27375566959381104,"y":0.5834609270095825},{"x":0.2624434530735016,"y":0.5834609270095825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2624434530735016,0.5558958649635315,0.27375566959381104,0.5834609270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2375565618276596,"y":0.5558958649635315},{"x":0.2601810097694397,"y":0.5558958649635315},{"x":0.2601810097694397,"y":0.5834609270095825},{"x":0.2375565618276596,"y":0.5834609270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2375565618276596,0.5558958649635315,0.2601810097694397,0.5834609270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20814479887485504,"y":0.5558958649635315},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5558958649635315},{"x":0.23076923191547394,"y":0.5834609270095825},{"x":0.20814479887485504,"y":0.5834609270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.20814479887485504,0.5558958649635315,0.23076923191547394,0.5834609270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16742081940174103,"y":0.5558958649635315},{"x":0.19004525244235992,"y":0.5558958649635315},{"x":0.19004525244235992,"y":0.5834609270095825},{"x":0.16742081940174103,"y":0.5834609270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.16742081940174103,0.5558958649635315,0.19004525244235992,0.5834609270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8619909286499023,"y":0.5957121253013611},{"x":0.9253393411636353,"y":0.5957121253013611},{"x":0.9253393411636353,"y":0.6202144026756287},{"x":0.8619909286499023,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.8619909286499023,0.5957121253013611,0.9253393411636353,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8416289687156677,"y":0.5957121253013611},{"x":0.8506787419319153,"y":0.5957121253013611},{"x":0.8506787419319153,"y":0.6202144026756287},{"x":0.8416289687156677,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8416289687156677,0.5957121253013611,0.8506787419319153,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7873303294181824,"y":0.5957121253013611},{"x":0.8303167223930359,"y":0.5957121253013611},{"x":0.8303167223930359,"y":0.6202144026756287},{"x":0.7873303294181824,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.7873303294181824,0.5957121253013611,0.8303167223930359,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5957121253013611},{"x":0.7760180830955505,"y":0.5957121253013611},{"x":0.7760180830955505,"y":0.6202144026756287},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.5957121253013611,0.7760180830955505,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7036198973655701,"y":0.5957121253013611},{"x":0.7511312365531921,"y":0.5957121253013611},{"x":0.7511312365531921,"y":0.6202144026756287},{"x":0.7036198973655701,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.7036198973655701,0.5957121253013611,0.7511312365531921,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6425339579582214,"y":0.5957121253013611},{"x":0.692307710647583,"y":0.5957121253013611},{"x":0.692307710647583,"y":0.6202144026756287},{"x":0.6425339579582214,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6425339579582214,0.5957121253013611,0.692307710647583,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6085972785949707,"y":0.5957121253013611},{"x":0.6289592981338501,"y":0.5957121253013611},{"x":0.6289592981338501,"y":0.6202144026756287},{"x":0.6085972785949707,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6085972785949707,0.5957121253013611,0.6289592981338501,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361990928649902,"y":0.5957121253013611},{"x":0.5859728455543518,"y":0.5957121253013611},{"x":0.5859728455543518,"y":0.6202144026756287},{"x":0.5361990928649902,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.5361990928649902,0.5957121253013611,0.5859728455543518,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49095022678375244,"y":0.5957121253013611},{"x":0.5113122463226318,"y":0.5957121253013611},{"x":0.5113122463226318,"y":0.6202144026756287},{"x":0.49095022678375244,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49095022678375244,0.5957121253013611,0.5113122463226318,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4343891441822052,"y":0.5957121253013611},{"x":0.4819004535675049,"y":0.5957121253013611},{"x":0.4819004535675049,"y":0.6202144026756287},{"x":0.4343891441822052,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.4343891441822052,0.5957121253013611,0.4819004535675049,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3959276080131531,"y":0.5957121253013611},{"x":0.42307692766189575,"y":0.5957121253013611},{"x":0.42307692766189575,"y":0.6202144026756287},{"x":0.3959276080131531,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.3959276080131531,0.5957121253013611,0.42307692766189575,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35520362854003906,"y":0.5957121253013611},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5957121253013611},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6202144026756287},{"x":0.35520362854003906,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35520362854003906,0.5957121253013611,0.38235294818878174,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26923078298568726,"y":0.5957121253013611},{"x":0.3484162986278534,"y":0.5957121253013611},{"x":0.3484162986278534,"y":0.6202144026756287},{"x":0.26923078298568726,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.26923078298568726,0.5957121253013611,0.3484162986278534,0.6202144026756287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1968325823545456,"y":0.5957121253013611},{"x":0.25113123655319214,"y":0.5957121253013611},{"x":0.25113123655319214,"y":0.6202144026756287},{"x":0.1968325823545456,"y":0.6202144026756287}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.1968325823545456,0.5957121253013611,0.25113123655319214,0.6202144026756287]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1493212729692459,"y":0.20367534458637238},{"x":0.9276018142700195,"y":0.1990811675786972},{"x":0.9321267008781433,"y":0.6202144026756287},{"x":0.15610860288143158,"y":0.6248085498809814}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1443212729692459,0.19667534458637237,0.9371267008781433,0.6272144026756287],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16289593279361725,"y":0.5972434878349304},{"x":0.18099547922611237,"y":0.5957121253013611},{"x":0.18325792253017426,"y":0.6140888333320618},{"x":0.16289593279361725,"y":0.6140888333320618}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"آن","boundary":[0.16289593279361725,0.5972434878349304,0.18325792253017426,0.6140888333320618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8687782883644104,"y":0.6324655413627625},{"x":0.9253393411636353,"y":0.6324655413627625},{"x":0.9253393411636353,"y":0.6615620255470276},{"x":0.8687782883644104,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.8687782883644104,0.6324655413627625,0.9253393411636353,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837104082107544,"y":0.6324655413627625},{"x":0.8597285151481628,"y":0.6324655413627625},{"x":0.8597285151481628,"y":0.6615620255470276},{"x":0.837104082107544,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.837104082107544,0.6324655413627625,0.8597285151481628,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7918552160263062,"y":0.6324655413627625},{"x":0.8325791954994202,"y":0.6324655413627625},{"x":0.8325791954994202,"y":0.6615620255470276},{"x":0.7918552160263062,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7918552160263062,0.6324655413627625,0.8325791954994202,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782805562019348,"y":0.6324655413627625},{"x":0.7895927429199219,"y":0.6324655413627625},{"x":0.7895927429199219,"y":0.6615620255470276},{"x":0.7782805562019348,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7782805562019348,0.6324655413627625,0.7895927429199219,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579185366630554,"y":0.6324655413627625},{"x":0.773755669593811,"y":0.6324655413627625},{"x":0.773755669593811,"y":0.6615620255470276},{"x":0.7579185366630554,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7579185366630554,0.6324655413627625,0.773755669593811,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6990950107574463,"y":0.6339969635009766},{"x":0.7466063499450684,"y":0.6339969635009766},{"x":0.7466063499450684,"y":0.6615620255470276},{"x":0.6990950107574463,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.6990950107574463,0.6339969635009766,0.7466063499450684,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6312217116355896,"y":0.6339969635009766},{"x":0.685520350933075,"y":0.6339969635009766},{"x":0.685520350933075,"y":0.6615620255470276},{"x":0.6312217116355896,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.6312217116355896,0.6339969635009766,0.685520350933075,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995475053787231,"y":0.6339969635009766},{"x":0.6289592981338501,"y":0.6339969635009766},{"x":0.6289592981338501,"y":0.6615620255470276},{"x":0.5995475053787231,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5995475053787231,0.6339969635009766,0.6289592981338501,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5475113391876221,"y":0.6339969635009766},{"x":0.5904977321624756,"y":0.6339969635009766},{"x":0.5904977321624756,"y":0.6615620255470276},{"x":0.5475113391876221,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5475113391876221,0.6339969635009766,0.5904977321624756,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203620195388794,"y":0.6339969635009766},{"x":0.5339366793632507,"y":0.6339969635009766},{"x":0.5339366793632507,"y":0.6615620255470276},{"x":0.5203620195388794,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5203620195388794,0.6339969635009766,0.5339366793632507,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6339969635009766},{"x":0.5113122463226318,"y":0.6339969635009766},{"x":0.5113122463226318,"y":0.6615620255470276},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.47058823704719543,0.6339969635009766,0.5113122463226318,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3914027214050293,"y":0.6339969635009766},{"x":0.4524886906147003,"y":0.6339969635009766},{"x":0.4524886906147003,"y":0.6615620255470276},{"x":0.3914027214050293,"y":0.6615620255470276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.3914027214050293,0.6339969635009766,0.4524886906147003,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6339969635009766},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6339969635009766},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6615620255470276},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6630933880805969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.3076923191547394,0.6339969635009766,0.38235294818878174,0.6615620255470276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24434389173984528,"y":0.6339969635009766},{"x":0.29638010263442993,"y":0.6339969635009766},{"x":0.29638010263442993,"y":0.6630933880805969},{"x":0.24434389173984528,"y":0.6630933880805969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.24434389173984528,0.6339969635009766,0.29638010263442993,0.6630933880805969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.6339969635009766},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6339969635009766},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6630933880805969},{"x":0.18778280913829803,"y":0.6630933880805969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.18778280913829803,0.6339969635009766,0.23076923191547394,0.6630933880805969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16063348948955536,"y":0.6355283260345459},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6355283260345459},{"x":0.1719457060098648,"y":0.6630933880805969},{"x":0.16063348948955536,"y":0.6630933880805969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16063348948955536,0.6355283260345459,0.1719457060098648,0.6630933880805969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8733031749725342,"y":0.672281801700592},{"x":0.9321267008781433,"y":0.672281801700592},{"x":0.9321267008781433,"y":0.6952526569366455},{"x":0.8733031749725342,"y":0.6952526569366455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.8733031749725342,0.672281801700592,0.9321267008781433,0.6952526569366455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7850678563117981,"y":0.672281801700592},{"x":0.8574660420417786,"y":0.672281801700592},{"x":0.8574660420417786,"y":0.6952526569366455},{"x":0.7850678563117981,"y":0.6967840790748596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.7850678563117981,0.672281801700592,0.8574660420417786,0.6952526569366455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7081447839736938,"y":0.6738131642341614},{"x":0.7692307829856873,"y":0.672281801700592},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6967840790748596},{"x":0.7081447839736938,"y":0.6967840790748596}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7081447839736938,0.6738131642341614,0.7692307829856873,0.6967840790748596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6425339579582214,"y":0.6738131642341614},{"x":0.6900452375411987,"y":0.6738131642341614},{"x":0.6900452375411987,"y":0.6967840790748596},{"x":0.6425339579582214,"y":0.6967840790748596}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.6425339579582214,0.6738131642341614,0.6900452375411987,0.6967840790748596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6040723919868469,"y":0.6738131642341614},{"x":0.622171938419342,"y":0.6738131642341614},{"x":0.622171938419342,"y":0.6967840790748596},{"x":0.6040723919868469,"y":0.6967840790748596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6040723919868469,0.6738131642341614,0.622171938419342,0.6967840790748596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5633484125137329,"y":0.6738131642341614},{"x":0.5972850918769836,"y":0.6738131642341614},{"x":0.5972850918769836,"y":0.6967840790748596},{"x":0.5633484125137329,"y":0.6967840790748596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.5633484125137329,0.6738131642341614,0.5972850918769836,0.6967840790748596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113122463226318,"y":0.6738131642341614},{"x":0.5565611124038696,"y":0.6738131642341614},{"x":0.5565611124038696,"y":0.6967840790748596},{"x":0.5113122463226318,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5113122463226318,0.6738131642341614,0.5565611124038696,0.6967840790748596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.459276020526886,"y":0.6738131642341614},{"x":0.5067873597145081,"y":0.6738131642341614},{"x":0.5067873597145081,"y":0.6967840790748596},{"x":0.459276020526886,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.459276020526886,0.6738131642341614,0.5067873597145081,0.6967840790748596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4502262473106384,"y":0.6738131642341614},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6738131642341614},{"x":0.4615384638309479,"y":0.698315441608429},{"x":0.4502262473106384,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4502262473106384,0.6738131642341614,0.4615384638309479,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42081448435783386,"y":0.6753445863723755},{"x":0.44570136070251465,"y":0.6753445863723755},{"x":0.44570136070251465,"y":0.698315441608429},{"x":0.42081448435783386,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.42081448435783386,0.6753445863723755,0.44570136070251465,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3710407316684723,"y":0.6753445863723755},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6753445863723755},{"x":0.4117647111415863,"y":0.698315441608429},{"x":0.3710407316684723,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3710407316684723,0.6753445863723755,0.4117647111415863,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3416289687156677,"y":0.6753445863723755},{"x":0.35520362854003906,"y":0.6753445863723755},{"x":0.35520362854003906,"y":0.698315441608429},{"x":0.3416289687156677,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3416289687156677,0.6753445863723755,0.35520362854003906,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28959277272224426,"y":0.6753445863723755},{"x":0.3303167521953583,"y":0.6753445863723755},{"x":0.3303167521953583,"y":0.698315441608429},{"x":0.28959277272224426,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.28959277272224426,0.6753445863723755,0.3303167521953583,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2375565618276596,"y":0.6753445863723755},{"x":0.2805429995059967,"y":0.6753445863723755},{"x":0.2805429995059967,"y":0.698315441608429},{"x":0.2375565618276596,"y":0.698315441608429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.2375565618276596,0.6753445863723755,0.2805429995059967,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16968326270580292,"y":0.6753445863723755},{"x":0.22850678861141205,"y":0.6753445863723755},{"x":0.22850678861141205,"y":0.698315441608429},{"x":0.16968326270580292,"y":0.6998468637466431}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.16968326270580292,0.6753445863723755,0.22850678861141205,0.698315441608429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.7105666399002075},{"x":0.9276018142700195,"y":0.7105666399002075},{"x":0.929864227771759,"y":0.7366002798080444},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7366002798080444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8823529481887817,0.7105666399002075,0.929864227771759,0.7366002798080444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837104082107544,"y":0.7105666399002075},{"x":0.8800904750823975,"y":0.7105666399002075},{"x":0.8800904750823975,"y":0.7366002798080444},{"x":0.8393664956092834,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.837104082107544,0.7105666399002075,0.8800904750823975,0.7366002798080444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7805429697036743,"y":0.7105666399002075},{"x":0.8257918357849121,"y":0.7105666399002075},{"x":0.8257918357849121,"y":0.7381317019462585},{"x":0.7805429697036743,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7805429697036743,0.7105666399002075,0.8257918357849121,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398189902305603,"y":0.7105666399002075},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7105666399002075},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7381317019462585},{"x":0.7398189902305603,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7398189902305603,0.7105666399002075,0.7692307829856873,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6832579374313354,"y":0.7120980024337769},{"x":0.726244330406189,"y":0.7105666399002075},{"x":0.726244330406189,"y":0.7381317019462585},{"x":0.6832579374313354,"y":0.7381317019462585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6832579374313354,0.7120980024337769,0.726244330406189,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6063348650932312,"y":0.7120980024337769},{"x":0.6696832776069641,"y":0.7120980024337769},{"x":0.6696832776069641,"y":0.7381317019462585},{"x":0.6085972785949707,"y":0.7396630644798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.6063348650932312,0.7120980024337769,0.6696832776069641,0.7381317019462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5271493196487427,"y":0.7120980024337769},{"x":0.5950226187705994,"y":0.7120980024337769},{"x":0.5972850918769836,"y":0.7396630644798279},{"x":0.5271493196487427,"y":0.7396630644798279}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5271493196487427,0.7120980024337769,0.5972850918769836,0.7396630644798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4570135772228241,"y":0.7120980024337769},{"x":0.5158371329307556,"y":0.7120980024337769},{"x":0.5180995464324951,"y":0.7396630644798279},{"x":0.4570135772228241,"y":0.7396630644798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4570135772228241,0.7120980024337769,0.5180995464324951,0.7396630644798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.713629424571991},{"x":0.4343891441822052,"y":0.7120980024337769},{"x":0.4366515874862671,"y":0.7396630644798279},{"x":0.38461539149284363,"y":0.7396630644798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسانس","boundary":[0.38461539149284363,0.713629424571991,0.4366515874862671,0.7396630644798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3257918655872345,"y":0.713629424571991},{"x":0.3687782883644104,"y":0.713629424571991},{"x":0.3687782883644104,"y":0.7396630644798279},{"x":0.3280543088912964,"y":0.741194486618042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.3257918655872345,0.713629424571991,0.3687782883644104,0.7396630644798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25339367985725403,"y":0.7151607871055603},{"x":0.31221720576286316,"y":0.713629424571991},{"x":0.31221720576286316,"y":0.741194486618042},{"x":0.25339367985725403,"y":0.741194486618042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.25339367985725403,0.7151607871055603,0.31221720576286316,0.741194486618042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.7151607871055603},{"x":0.2398190051317215,"y":0.7151607871055603},{"x":0.2420814484357834,"y":0.741194486618042},{"x":0.23076923191547394,"y":0.741194486618042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23076923191547394,0.7151607871055603,0.2420814484357834,0.741194486618042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16515837609767914,"y":0.7151607871055603},{"x":0.22398190200328827,"y":0.7151607871055603},{"x":0.22398190200328827,"y":0.741194486618042},{"x":0.16742081940174103,"y":0.7427259087562561}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.16515837609767914,0.7151607871055603,0.22398190200328827,0.741194486618042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9049773812294006,"y":0.748851478099823},{"x":0.929864227771759,"y":0.748851478099823},{"x":0.929864227771759,"y":0.7733537554740906},{"x":0.9049773812294006,"y":0.7733537554740906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.9049773812294006,0.748851478099823,0.929864227771759,0.7733537554740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8642534017562866,"y":0.748851478099823},{"x":0.8959276080131531,"y":0.748851478099823},{"x":0.8959276080131531,"y":0.7733537554740906},{"x":0.8642534017562866,"y":0.7733537554740906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8642534017562866,0.748851478099823,0.8959276080131531,0.7733537554740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325791954994202,"y":0.748851478099823},{"x":0.8416289687156677,"y":0.748851478099823},{"x":0.8416289687156677,"y":0.7733537554740906},{"x":0.8325791954994202,"y":0.7733537554740906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8325791954994202,0.748851478099823,0.8416289687156677,0.7733537554740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714931964874268,"y":0.748851478099823},{"x":0.8235294222831726,"y":0.748851478099823},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7733537554740906},{"x":0.7714931964874268,"y":0.7733537554740906}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.7714931964874268,0.748851478099823,0.8235294222831726,0.7733537554740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945701241493225,"y":0.748851478099823},{"x":0.7579185366630554,"y":0.748851478099823},{"x":0.7579185366630554,"y":0.7733537554740906},{"x":0.6945701241493225,"y":0.7748851180076599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوتی","boundary":[0.6945701241493225,0.748851478099823,0.7579185366630554,0.7733537554740906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651583731174469,"y":0.7503828406333923},{"x":0.6787330508232117,"y":0.7503828406333923},{"x":0.6787330508232117,"y":0.7748851180076599},{"x":0.651583731174469,"y":0.7748851180076599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.651583731174469,0.7503828406333923,0.6787330508232117,0.7748851180076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6199095249176025,"y":0.7503828406333923},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7503828406333923},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7748851180076599},{"x":0.6199095249176025,"y":0.7748851180076599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6199095249176025,0.7503828406333923,0.6470588445663452,0.7748851180076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5633484125137329,"y":0.7503828406333923},{"x":0.6085972785949707,"y":0.7503828406333923},{"x":0.6085972785949707,"y":0.7748851180076599},{"x":0.5633484125137329,"y":0.7748851180076599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5633484125137329,0.7503828406333923,0.6085972785949707,0.7748851180076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5067873597145081,"y":0.7503828406333923},{"x":0.5520362257957458,"y":0.7503828406333923},{"x":0.5520362257957458,"y":0.7748851180076599},{"x":0.5067873597145081,"y":0.7748851180076599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5067873597145081,0.7503828406333923,0.5520362257957458,0.7748851180076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4524886906147003,"y":0.7503828406333923},{"x":0.4954751133918762,"y":0.7503828406333923},{"x":0.4954751133918762,"y":0.7748851180076599},{"x":0.4524886906147003,"y":0.7748851180076599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.4524886906147003,0.7503828406333923,0.4954751133918762,0.7748851180076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40045249462127686,"y":0.7503828406333923},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7503828406333923},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7748851180076599},{"x":0.40045249462127686,"y":0.7748851180076599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.40045249462127686,0.7503828406333923,0.44117647409439087,0.7748851180076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3212669789791107,"y":0.7503828406333923},{"x":0.3959276080131531,"y":0.7503828406333923},{"x":0.3959276080131531,"y":0.7748851180076599},{"x":0.3212669789791107,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.3212669789791107,0.7503828406333923,0.3959276080131531,0.7748851180076599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2171945720911026,"y":0.7519142627716064},{"x":0.3054298758506775,"y":0.7503828406333923},{"x":0.3054298758506775,"y":0.776416540145874},{"x":0.2171945720911026,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستگاهی","boundary":[0.2171945720911026,0.7519142627716064,0.3054298758506775,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18778280913829803,"y":0.7519142627716064},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7519142627716064},{"x":0.20588235557079315,"y":0.776416540145874},{"x":0.18778280913829803,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.18778280913829803,0.7519142627716064,0.20588235557079315,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16063348948955536,"y":0.7519142627716064},{"x":0.18099547922611237,"y":0.7519142627716064},{"x":0.18099547922611237,"y":0.776416540145874},{"x":0.16063348948955536,"y":0.776416540145874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16063348948955536,0.7519142627716064,0.18099547922611237,0.776416540145874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8687782883644104,"y":0.7886676788330078},{"x":0.9276018142700195,"y":0.7886676788330078},{"x":0.9276018142700195,"y":0.8147013783454895},{"x":0.8687782883644104,"y":0.8147013783454895}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.8687782883644104,0.7886676788330078,0.9276018142700195,0.8147013783454895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8099547624588013,"y":0.7886676788330078},{"x":0.8665158152580261,"y":0.7886676788330078},{"x":0.8665158152580261,"y":0.8147013783454895},{"x":0.8099547624588013,"y":0.8147013783454895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.8099547624588013,0.7886676788330078,0.8665158152580261,0.8147013783454895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7895927429199219,"y":0.7886676788330078},{"x":0.8009049892425537,"y":0.7886676788330078},{"x":0.8009049892425537,"y":0.8147013783454895},{"x":0.7895927429199219,"y":0.8147013783454895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7895927429199219,0.7886676788330078,0.8009049892425537,0.8147013783454895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239819169044495,"y":0.7886676788330078},{"x":0.7805429697036743,"y":0.7886676788330078},{"x":0.7828054428100586,"y":0.8147013783454895},{"x":0.726244330406189,"y":0.8162328004837036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7239819169044495,0.7886676788330078,0.7828054428100586,0.8147013783454895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.7901991009712219},{"x":0.7081447839736938,"y":0.7901991009712219},{"x":0.7081447839736938,"y":0.8162328004837036},{"x":0.6764705777168274,"y":0.8162328004837036}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6764705777168274,0.7901991009712219,0.7081447839736938,0.8162328004837036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6493212580680847,"y":0.7901991009712219},{"x":0.6606335043907166,"y":0.7901991009712219},{"x":0.6606335043907166,"y":0.8162328004837036},{"x":0.6493212580680847,"y":0.8162328004837036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6493212580680847,0.7901991009712219,0.6606335043907166,0.8162328004837036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5995475053787231,"y":0.7901991009712219},{"x":0.6380090713500977,"y":0.7901991009712219},{"x":0.6380090713500977,"y":0.8162328004837036},{"x":0.5995475053787231,"y":0.8162328004837036}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5995475053787231,0.7901991009712219,0.6380090713500977,0.8162328004837036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5113122463226318,"y":0.7901991009712219},{"x":0.5837104320526123,"y":0.7901991009712219},{"x":0.5837104320526123,"y":0.8162328004837036},{"x":0.5113122463226318,"y":0.8162328004837036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسانسها","boundary":[0.5113122463226318,0.7901991009712219,0.5837104320526123,0.8162328004837036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.438914030790329,"y":0.7917304635047913},{"x":0.5022624731063843,"y":0.7901991009712219},{"x":0.5022624731063843,"y":0.8162328004837036},{"x":0.438914030790329,"y":0.8162328004837036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.438914030790329,0.7917304635047913,0.5022624731063843,0.8162328004837036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.7917304635047913},{"x":0.42533937096595764,"y":0.7917304635047913},{"x":0.42533937096595764,"y":0.8162328004837036},{"x":0.38461539149284363,"y":0.817764163017273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.38461539149284363,0.7917304635047913,0.42533937096595764,0.8162328004837036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3303167521953583,"y":0.7917304635047913},{"x":0.37782806158065796,"y":0.7917304635047913},{"x":0.37782806158065796,"y":0.817764163017273},{"x":0.3303167521953583,"y":0.817764163017273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3303167521953583,0.7917304635047913,0.37782806158065796,0.817764163017273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7917304635047913},{"x":0.31900453567504883,"y":0.7917304635047913},{"x":0.31900453567504883,"y":0.817764163017273},{"x":0.29411765933036804,"y":0.817764163017273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29411765933036804,0.7917304635047913,0.31900453567504883,0.817764163017273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26696833968162537,"y":0.7917304635047913},{"x":0.2873303294181824,"y":0.7917304635047913},{"x":0.28959277272224426,"y":0.817764163017273},{"x":0.26696833968162537,"y":0.817764163017273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.26696833968162537,0.7917304635047913,0.28959277272224426,0.817764163017273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19909502565860748,"y":0.7917304635047913},{"x":0.25339367985725403,"y":0.7917304635047913},{"x":0.25339367985725403,"y":0.817764163017273},{"x":0.19909502565860748,"y":0.817764163017273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.19909502565860748,0.7917304635047913,0.25339367985725403,0.817764163017273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15837104618549347,"y":0.7932618856430054},{"x":0.18552036583423615,"y":0.7932618856430054},{"x":0.18552036583423615,"y":0.8192955851554871},{"x":0.15837104618549347,"y":0.8192955851554871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.15837104618549347,0.7932618856430054,0.18552036583423615,0.8192955851554871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8710407018661499,"y":0.825421154499054},{"x":0.929864227771759,"y":0.825421154499054},{"x":0.9321267008781433,"y":0.852986216545105},{"x":0.8710407018661499,"y":0.852986216545105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفصیل","boundary":[0.8710407018661499,0.825421154499054,0.9321267008781433,0.852986216545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8348416090011597,"y":0.8269525170326233},{"x":0.8574660420417786,"y":0.8269525170326233},{"x":0.8574660420417786,"y":0.852986216545105},{"x":0.8348416090011597,"y":0.852986216545105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8348416090011597,0.8269525170326233,0.8574660420417786,0.852986216545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7805429697036743,"y":0.8269525170326233},{"x":0.8257918357849121,"y":0.8269525170326233},{"x":0.8257918357849121,"y":0.852986216545105},{"x":0.7805429697036743,"y":0.852986216545105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7805429697036743,0.8269525170326233,0.8257918357849121,0.852986216545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.8269525170326233},{"x":0.773755669593811,"y":0.8269525170326233},{"x":0.773755669593811,"y":0.852986216545105},{"x":0.6538461446762085,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کروماتوگرافی","boundary":[0.6538461446762085,0.8269525170326233,0.773755669593811,0.852986216545105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5972850918769836,"y":0.8284839391708374},{"x":0.6402714848518372,"y":0.8269525170326233},{"x":0.6402714848518372,"y":0.8545176386833191},{"x":0.5995475053787231,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مایع","boundary":[0.5972850918769836,0.8284839391708374,0.6402714848518372,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5791855454444885,"y":0.8284839391708374},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8284839391708374},{"x":0.5904977321624756,"y":0.8545176386833191},{"x":0.5791855454444885,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5791855454444885,0.8284839391708374,0.5904977321624756,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5316742062568665,"y":0.8284839391708374},{"x":0.5678732991218567,"y":0.8284839391708374},{"x":0.5678732991218567,"y":0.8545176386833191},{"x":0.5316742062568665,"y":0.8545176386833191}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گازی","boundary":[0.5316742062568665,0.8284839391708374,0.5678732991218567,0.8545176386833191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022624731063843,"y":0.8300153017044067},{"x":0.5135746598243713,"y":0.8300153017044067},{"x":0.5135746598243713,"y":0.8560490012168884},{"x":0.5045248866081238,"y":0.8560490012168884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5022624731063843,0.8300153017044067,0.5135746598243713,0.8560490012168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46832579374313354,"y":0.8300153017044067},{"x":0.49095022678375244,"y":0.8300153017044067},{"x":0.49321267008781433,"y":0.8560490012168884},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8560490012168884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.46832579374313354,0.8300153017044067,0.49321267008781433,0.8560490012168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42533937096595764,"y":0.8300153017044067},{"x":0.4524886906147003,"y":0.8300153017044067},{"x":0.4524886906147003,"y":0.8560490012168884},{"x":0.42533937096595764,"y":0.8560490012168884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.42533937096595764,0.8300153017044067,0.4524886906147003,0.8560490012168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.8300153017044067},{"x":0.4072398245334625,"y":0.8300153017044067},{"x":0.4095022678375244,"y":0.8560490012168884},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8560490012168884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.3529411852359772,0.8300153017044067,0.4095022678375244,0.8560490012168884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873303294181824,"y":0.8300153017044067},{"x":0.3303167521953583,"y":0.8300153017044067},{"x":0.33257919549942017,"y":0.8575804233551025},{"x":0.2873303294181824,"y":0.8575804233551025}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جرمی","boundary":[0.2873303294181824,0.8300153017044067,0.33257919549942017,0.8575804233551025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2579185664653778,"y":0.8315467238426208},{"x":0.26923078298568726,"y":0.8315467238426208},{"x":0.26923078298568726,"y":0.8575804233551025},{"x":0.2579185664653778,"y":0.8575804233551025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2579185664653778,0.8315467238426208,0.26923078298568726,0.8575804233551025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16742081940174103,"y":0.8315467238426208},{"x":0.24886877834796906,"y":0.8300153017044067},{"x":0.24886877834796906,"y":0.8575804233551025},{"x":0.16742081940174103,"y":0.8575804233551025}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.16742081940174103,0.8315467238426208,0.24886877834796906,0.8575804233551025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8461538553237915,"y":0.8637059926986694},{"x":0.9343891143798828,"y":0.8637059926986694},{"x":0.9343891143798828,"y":0.8943338394165039},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستگاهی","boundary":[0.8461538553237915,0.8637059926986694,0.9343891143798828,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766968309879303,"y":0.8637059926986694},{"x":0.8325791954994202,"y":0.8637059926986694},{"x":0.8325791954994202,"y":0.8943338394165039},{"x":0.766968309879303,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرسوم","boundary":[0.766968309879303,0.8637059926986694,0.8325791954994202,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8637059926986694},{"x":0.7601810097694397,"y":0.8637059926986694},{"x":0.7601810097694397,"y":0.8943338394165039},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8943338394165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7352941036224365,0.8637059926986694,0.7601810097694397,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6787330508232117,"y":0.8637059926986694},{"x":0.733031690120697,"y":0.8637059926986694},{"x":0.733031690120697,"y":0.8943338394165039},{"x":0.6787330508232117,"y":0.895865261554718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6787330508232117,0.8637059926986694,0.733031690120697,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6561086177825928,"y":0.8652373552322388},{"x":0.6696832776069641,"y":0.8652373552322388},{"x":0.6696832776069641,"y":0.895865261554718},{"x":0.6561086177825928,"y":0.895865261554718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6561086177825928,0.8652373552322388,0.6696832776069641,0.895865261554718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6018099784851074,"y":0.8652373552322388},{"x":0.6561086177825928,"y":0.8637059926986694},{"x":0.6561086177825928,"y":0.8943338394165039},{"x":0.6018099784851074,"y":0.895865261554718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6018099784851074,0.8652373552322388,0.6561086177825928,0.8943338394165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5746606588363647,"y":0.8652373552322388},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8652373552322388},{"x":0.5882353186607361,"y":0.895865261554718},{"x":0.5746606588363647,"y":0.895865261554718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5746606588363647,0.8652373552322388,0.5882353186607361,0.895865261554718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49095022678375244,"y":0.8652373552322388},{"x":0.570135772228241,"y":0.8652373552322388},{"x":0.570135772228241,"y":0.895865261554718},{"x":0.49095022678375244,"y":0.895865261554718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.49095022678375244,0.8652373552322388,0.570135772228241,0.895865261554718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40497738122940063,"y":0.8652373552322388},{"x":0.4751131236553192,"y":0.8652373552322388},{"x":0.4751131236553192,"y":0.895865261554718},{"x":0.40497738122940063,"y":0.895865261554718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبهای","boundary":[0.40497738122940063,0.8652373552322388,0.4751131236553192,0.895865261554718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31900453567504883,"y":0.8652373552322388},{"x":0.3914027214050293,"y":0.8652373552322388},{"x":0.3914027214050293,"y":0.895865261554718},{"x":0.31900453567504883,"y":0.895865261554718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متشکله","boundary":[0.31900453567504883,0.8652373552322388,0.3914027214050293,0.895865261554718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.8652373552322388},{"x":0.31221720576286316,"y":0.8652373552322388},{&quo