1. بوکت
  2. علوم تجربی
  3. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
  4. دیرینه گیاه شناسی
  5. کتاب اسانسهای طبیعی - استخراج، شناسایی کمی و کیفی و کاربرد

اسانسهای طبیعی - استخراج، شناسایی کمی و کیفی و کاربرد


نویسندگان : مهدی میرزا , فاطمه سفید کن , لطیفه احمدی


درباره کتاب اسانسهای طبیعی - استخراج، شناسایی کمی و کیفی و کاربرد

فصل آغازین کتاب شامل تشریح روش‌های مختلف اسانس‌گیری، نیز بررسی معایب و مزایای هر روش است. در فصل دوم، روش‌های دستگاهی در خصوص تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اسانس‌ها معرفی شده است. در این فصل درباره کروماتوگرافی مایع و گازی، هم چننی طیف سنجی جرمی و روش‌های دستگاهی در تجزیه و تحلیل و شناسایی ترکیب‌های اسانس‌ها توضیح داده می‌شود. فصل سوم شامل نتایج تجزیه و تحلیل کمی و کیفی اسانس تعدادی از گیاهان بومی دارویی و معطر ایران است که در قالب تحقیقات مختلف در موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع انجام گرفته است. فصل چهارم به مطالعه خواص و کاربرد برخی ترکیب‌های عمده در اسانس‌ها اختصاص دارد

سال
۱۳۷۵
تعداد صفحات
۲۰۸
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books

مشخصات کتاب اسانسهای طبیعی - استخراج، شناسایی کمی و کیفی و کاربردکتاب‌های مشابه کتاب اسانسهای طبیعی - استخراج، شناسایی کمی و کیفی و کاربرد


خرید یا کرایه
cancel
19