منطق فازی و کاربردهای آن منطق فازی و کاربردهای آن

{"id":"3795076","title":"منطق فازی و کاربردهای آن","price":"۲۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۸‌,‌۱۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9c813d01e2a49be0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9c813d01e2a49be0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9c813d01e2a49be0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9c813d01e2a49be0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9c813d01e2a49be0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9c813d01e2a49be0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9c813d01e2a49be0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9c813d01e2a49be0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9c813d01e2a49be0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9c813d01e2a49be0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010292","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["این کتاب به سه سوال پاسخ می‌دهد:\r","1- منطق چیست؟ منطق به مطالعه مفهوم (های) نتایج \"منطقی\" می پردازد. منطق با گزاره ها\r","جمله ها)، مجموعه گزاره ها و رابطه‌ی نتیجه منطقی بین آنها سروکار دارد. وظیفه منطق صوری نمایش همه اینها با حسابی خوش تعریف است که بر مبنای بررسی های دقیق قرار دارد. حسابهای منطقی متفاوت در تعریف شان از جملات و مفاهیم نتیجدی منطقی اختلاف دارند. آنها معمولا با نام های منطق‌های گزاره‌ای، منطق های محمولی، منطق‌های گزاره‌ای یا محمولی موجه، منطق های گزاره‌ای با محمولی چند ارزشی و غیره مشخص می گردند. غالبا یک حساب منطقی دو مفهوم از نتیجه منطقی را در بردارد: نحو (بر پایه مفهوم اثبات) و معنی (بر پایه مفهوم درستی)؛ بنابراین سوالات طبیعی در مورد صحت (آیا اثبات پذیری درستی را نتیجه می دهد؟) و تمامیت (آیا درستی اثبات پذیری را نتیجه می دهد؟) خودشان را مطرح می سازند.\r","2- فازی به چه معنی است؟ فازی در لغت به معنی تیره، کرکی، نامعلوم، تامین و مبهم است که در اکثر لغت نامه‌های انگلیسی به فارسی آمده‌اند. آن چه در این جا ما به آن می پردازیم، فازی بودن به معنی \"ابهام\" است. یک گزاره فازی دارای درجه ای از درستی است هر چند معمولا لغت \"دقیق\" در مقابل فازی به کار گرفته می شود ولی بعدا خواهیم دید که منطق فازی چند ارزشی را تعمیمی از منطق کلاسیک دقیق در نظر می گیریم.\r","مثال های استاندارد از گزاره‌های فازی متغیرهای زبانی را به کار می گیرند، به عنوان نمونه سن ارزش های ممکن شبیه جوان، میان سال و یا پیر دارد. جمله \"مریض جوان است\" با درجهای درست است. هر چه سن مریض (برحسب سال) کمتر باشد، جمله درست‌تر است. در هر صورت درستی یک گزاره فازی بر حسب درجه است.\r","در این جا باید به مرز دقیق \"ابهام\" و \"عدم اطمینان\" به عنوان درجه ای از اعتماد یا اعتقاد مثلا (احتمال) توجه نمود. اگر جمله بند قبل را با گزاره \"مریض هفته آینده خوب می شود\" مقایسه کنیم. دومی ممکن است به عنوان یک گزاره دقیق به این معنی که یا کاملا درست است یا کاملا نادرست در نظر گرفته شود. اما نمی‌دانیم که چه حالتی خواهد بود. ما ممکن است احتمالی (شانس، درجه ای از اعتقاد) داشته باشیم که جمله درست است؛ اما احتمال درجه ای از درستی نیست.\r","3- منطق فازی به چه چیزهایی اطلاق می شود؟ اصطلاح منطق فازی دو تعریف متفاوت دارد وسیع و محدود. ما در این جا نظر لطفی عسکرزاده را از مقدمه مقاله ای می آوریم که منطق فازی به معنی محدود FL یک سیستم منطقی است که هدف آن صوری سازی استدلال تقریبی است. به این معنی، منطق فازی توسیعی از منطق چند ارزشی است. هر چند که دستور کار منطق فازی کاملا با منطق های چند ارزشی سنتی متفاوت است، على الخصوص این که مفاهیم کلیدی این منطق مانند متغیر زبانی، قاعده اگر ... آن گاه ... فازی، سوری سازی فازی و فازی رهایی، تغییر محمولی، کیفیت درستی، اصل توسیع، قاعده استنتاج و استدلال الحاقی در سیستم‌های سنتی منطق‌های چند ارزشی مورد بحث قرار نگرفته‌اند."],"pages_count":"313","keywords":"null","token":"9c813d01e2a49be0","created_at":"2019-01-29 15:40:24","updated_at":"2022-07-11 11:30:17","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-01-29 15:51:30","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917271","title":"دکتر اسفندیار اسلامی","firstname":"دکتر اسفندیار","lastname":"اسلامی","token":"d4016661814a3a6d","created_at":"2019-01-29 15:22:20","updated_at":"2019-01-29 15:22:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917271","title":"دکتر اسفندیار اسلامی","firstname":"دکتر اسفندیار","lastname":"اسلامی","token":"d4016661814a3a6d","created_at":"2019-01-29 15:22:20","updated_at":"2019-01-29 15:22:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783764","file":"5c5042b0897951.30944845.pdf","book_id":"3795076","toc":[{"page":5,"title":"پیشگفتار"},{"page":9,"title":"قسمت 1: منطق فازی، منطق مفاهیم مبهم","children":[{"page":13,"title":"فصل 1: مفهوم فازی"},{"page":55,"title":"فصل 2: استدلال تقریبی"},{"page":177,"title":"فصل 4: چند منطق و جبر مهم دیگر"},{"page":91,"title":"فصل 3: منطق فازی، یک منطق چند ارزشی"},{"page":211,"title":"منابع و مراجع قسمت 1"}]},{"page":223,"title":"قسمت 2: کاربردهای منطق فازی","children":[{"page":227,"title":"فصل 1: کنترل وسیستم‌های خبره"},{"page":242,"title":"فصل 2: منطق فازی برای پردازش تصویر"},{"page":271,"title":"فصل 4: منطق فازی در سیستم‌های خبره پزشکی"},{"page":256,"title":"فصل 3: منطق فازی در پزشکی . بیوانفورماتیک"},{"page":283,"title":"فصل 5: کاربرد منطق فازی در تحقیق در عملیات"}]},{"page":301,"title":"نمایه"}],"created_at":"2019-01-29 15:40:24","updated_at":"2022-07-11 11:30:21","process_started_at":"2019-01-29 15:40:25","process_done_at":"2019-01-29 15:48:55","process_failed_at":null,"pages_count":"308","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"8987ccbb53f1d29a97bef3f2242917e359058594445f1cab37e8e60b5a53442a8a2f4399ae70423559aa05e03433ac8e8ba6d46e0a4f8b4960625717979b14fe","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۸"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"994","title":"احتمال و آمار فازی","token":"4d5c8fc8f13ebdab","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:04","updated_at":"2022-02-18 22:00:12","study_fields":[{"id":"361","title":"علوم تصمیم و مهندسی دانش","degree_id":"10","token":"f4ca7b763bdd8998","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:26:40","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24427","title":"سیستم های تصمیم گیری فازی","token":"b12f2ab9c0f49943","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:37:51","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"361","title":"علوم تصمیم و مهندسی دانش","degree_id":"10","token":"f4ca7b763bdd8998","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:26:40","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"31327","title":"کنترل فازی","token":"690d4e27598c0dec","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:45:33","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"148","title":"مهندسی برق گرایش کنترل","degree_id":"10","token":"b215eb599eefdd78","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-09 12:25:18","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"34477","title":"مدل سازی و کنترل فازی","token":"8d2c24ad8a45ad79","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:50:14","updated_at":"2019-01-29 15:51:30","study_fields":[{"id":"844","title":"مهندسی ماشین‌های ریلی","degree_id":"7","token":"16c2dc2e4dad1d65","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-01-30 12:24:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"37171","title":"منطق فازی و هوش مصنوعی","token":"d41544ffba8b3095","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:56:36","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"919","title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش","degree_id":"10","token":"a0b7fc9edb64ad19","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-03-05 14:22:33","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1810","title":"مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک","degree_id":"10","token":"6147f8d458c179b0","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1822","title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته","degree_id":"10","token":"4540ae41c4c23546","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1825","title":"مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی","degree_id":"10","token":"ab40d875913d084b","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"38167","title":"نظریه مجموعه ها و منطق فازی","token":"9f725a180895c829","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:58:27","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_fields":[{"id":"139","title":"محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبرمنطقی","degree_id":"10","token":"8202361349b02232","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-01-01 17:17:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"منطق-فازی-و-کاربردهای-آن","urlify":"منطق-فازی-و-کاربردهای-آن","pages_count_fa":"۳۱۳","authorTitle":"دکتر اسفندیار اسلامی","tocStr":"پیشگفتار, قسمت 1: منطق فازی، منطق مفاهیم مبهم, قسمت 2: کاربردهای منطق فازی, نمایه","url":"/preview/9c813d01e2a49be0/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19