مهارت های مسیله یابی و تصمیم گیری مهارت های مسیله یابی و تصمیم گیری

توضیحات

عرصه ی زندگی عرصه ی مواجهه ی مداوم با مسایل و اتخاذ تصمیمات متوالی است و آشنایی و تسلط بر مهارت های حل مسیله و تصمیم گیری، توصیه ای مطلوب برای دست یابی به موفقیت ها خواهد بود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":186,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a2f6cb4483350b5f","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/OyHjwFSczPryXGTE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/tcVWHeFuwCuTYjQw.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/JcGBDivzsYeHSvUz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004209448730244356,0.00023006246010651214,0.9987374478949218,0.9992173170737586]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.6016806960105896,0.20071259140968323,0.7462185025215149,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4941176474094391,0.20071259140968323,0.5932773351669312,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4722689092159271,"y":0.20071259140968323},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2517814636230469},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.35798320174217224,0.20071259140968323,0.4722689092159271,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3512605130672455,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.2554621994495392,0.20071259140968323,0.3512605130672455,0.2517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2517814636230469},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2504621994495392,0.19371259140968322,0.7512185025215149,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5126050710678101,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48739495873451233,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.27434679865837097,0.5109243988990784,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3693586587905884},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.49915966391563416,0.32185274362564087,0.6436975002288818,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4941176474094391,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.3613445460796356,0.32185274362564087,0.4941176474094391,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6453781723976135,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3729216158390045},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3563445460796356,0.2661591463088989,0.6470168280601502,0.3799216158390045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5225653052330017},{"x":0.583193302154541,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.4924369752407074,0.5201900005340576,0.583193302154541,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5201900005340576},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5201900005340576},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.5201900005340576,0.48235294222831726,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.519002377986908},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.4151260554790497,0.519002377986908,0.4638655483722687,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.519002377986908},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5225653052330017},{"x":0.583193302154541,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4101260554790497,0.512002377986908,0.588193302154541,0.5545059151649475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5783848166465759},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.49915966391563416,0.5617577433586121,0.5798319578170776,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5783848166465759},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گودرزی","boundary":[0.41848739981651306,0.5617577433586121,0.4907563030719757,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5783848166465759},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41348739981651306,0.554757743358612,0.5848319578170776,0.5853848166465759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عبدالرضا","boundary":[0.5109243988990784,0.5973871946334839,0.5798319578170776,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6152018904685974},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"مجدالدین","boundary":[0.41848739981651306,0.5961995124816895,0.5025210380554199,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6152018904685974},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41348739981651306,0.5891995124816894,0.5848319578170776,0.6222018904685974],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5025210380554199,0.6330166459083557,0.5579832196235657,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزاری","boundary":[0.4436974823474884,0.6330166459083557,0.4941176474094391,0.6520190238952637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4386974823474884,0.6260166459083557,0.5629832196235657,0.6590190238952637],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/lMVaVSAdFGvYamkU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/HbrsZpGtKmeXrWfr.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/hRNWEAozVALhyJgx.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00036445166583822555,0.0003852184472910865,0.9986866040309939,0.9990000987058582]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5445378422737122,0.33135393261909485,0.5680672526359558,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5428571701049805,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5277311205863953,0.33135393261909485,0.5428571701049805,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4756302535533905,0.33135393261909485,0.5260504484176636,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4302521049976349,0.33135393261909485,0.4739495813846588,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4252521049976349,0.32435393261909484,0.5730672526359558,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.3776721954345703,0.5260504484176636,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4689495813846588,0.3706721954345703,0.5310504484176636,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.42161521315574646,0.7747899293899536,0.4370546340942383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.41461521315574645,0.7797899293899536,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4204275608062744},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4204275608062744},{"x":0.26386556029319763,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.2218487411737442,0.4204275608062744,0.26386556029319763,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4204275608062744},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4204275608062744},{"x":0.26386556029319763,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.4134275608062744,0.26886556029319764,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7747899293899536,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7747899293899536,"y":0.45961993932724},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.44418051838874817,0.7747899293899536,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7747899293899536,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7747899293899536,"y":0.45961993932724},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7160084199905395,0.43718051838874816,0.7797899293899536,0.46661993932724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4548693597316742},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"نه","boundary":[0.22521008551120758,0.4477434754371643,0.23361344635486603,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4548693597316742},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4407434754371643,0.23861344635486603,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7747899293899536,"y":0.489311158657074},{"x":0.7428571581840515,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7428571581840515,0.4750593900680542,0.7747899293899536,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7344537973403931,"y":0.489311158657074},{"x":0.7159664034843445,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7159664034843445,0.4750593900680542,0.7344537973403931,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7126050591468811,"y":0.489311158657074},{"x":0.7109243869781494,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.4750593900680542,0.7126050591468811,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7042016983032227,"y":0.489311158657074},{"x":0.6705882549285889,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6705882549285889,0.4750593900680542,0.7042016983032227,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6672269105911255,"y":0.489311158657074},{"x":0.6436975002288818,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6436975002288818,0.4750593900680542,0.6672269105911255,0.489311158657074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7747899293899536,"y":0.490498811006546},{"x":0.6436975002288818,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6386975002288818,0.4680593900680542,0.7797899293899536,0.497498811006546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱","boundary":[0.23361344635486603,0.4774346649646759,0.2369747906923294,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.4704346649646759,0.2419747906923294,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7445378303527832,0.5047506093978882,0.7747899293899536,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7176470756530762,0.5047506093978882,0.7378151416778564,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.5047506093978882,0.7142857313156128,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6672269105911255,0.5047506093978882,0.7058823704719543,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5047506093978882},{"x":0.658823549747467,"y":0.5047506093978882},{"x":0.658823549747467,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6201680898666382,0.5047506093978882,0.658823549747467,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5798319578170776,0.5047506093978882,0.6134454011917114,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5047506093978882},{"x":0.578151285648346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.578151285648346,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5529412031173706,0.5047506093978882,0.578151285648346,0.5201900005340576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7747899293899536,"y":0.521377682685852},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5479412031173706,0.4977506093978882,0.7797899293899536,0.5283776826858521],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.23361344635486603,0.5071259140968323,0.2369747906923294,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5001259140968323,0.2419747906923294,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.529691219329834},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.529691219329834,0.7747899293899536,0.5380047559738159]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.529691219329834},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7361764860153198,0.522691219329834,0.7797899293899536,0.5450047559738159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.529691219329834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.529691219329834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.23361344635486603,0.529691219329834,0.2369747906923294,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.529691219329834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.529691219329834},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.522691219329834,0.2419747906923294,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.529691219329834},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"}","boundary":[0.24201680719852448,0.529691219329834,0.23193277418613434,0.5368170738220215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24201680719852448,"y":0.559382438659668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.559382438659668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"}","boundary":[0.24201680719852448,0.5522565245628357,0.23193277418613434,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.529691219329834},{"x":0.24201680719852448,"y":0.559382438659668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.559382438659668},{"x":0.23193277418613434,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.522691219329834,0.23693277418613434,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7361344695091248,0.5486935973167419,0.7747899293899536,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5498812198638916},{"x":0.729411780834198,"y":0.5486935973167419},{"x":0.729411780834198,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.680672287940979,0.5498812198638916,0.729411780834198,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6453781723976135,0.5498812198638916,0.6756302714347839,0.5653206706047058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6403781723976135,0.5428812198638916,0.7797899293899536,0.5699453659057617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.559382438659668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳","boundary":[0.23361344635486603,0.551068902015686,0.2369747906923294,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.559382438659668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.544068902015686,0.2419747906923294,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7058823704719543,0.5724465847015381,0.7428571581840515,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6672269105911255,0.5712589025497437,0.6957983374595642,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6622269105911255,0.5642589025497436,0.7478571581840515,0.5948859758377075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5819477438926697},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳","boundary":[0.23361344635486603,0.5748218297958374,0.2369747906923294,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5819477438926697},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5678218297958374,0.2419747906923294,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6116389632225037},{"x":0.707563042640686,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.707563042640686,0.5950118899345398,0.7445378303527832,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5950118899345398},{"x":0.707563042640686,"y":0.5950118899345398},{"x":0.707563042640686,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.5950118899345398,0.707563042640686,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سؤال","boundary":[0.6705882549285889,0.5950118899345398,0.6957983374595642,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6621848940849304,0.5950118899345398,0.6655462384223938,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5950118899345398},{"x":0.653781533241272,"y":0.5950118899345398},{"x":0.653781533241272,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6201680898666382,0.5950118899345398,0.653781533241272,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.5950118899345398,0.6201680898666382,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5950118899345398},{"x":0.610084056854248,"y":0.5950118899345398},{"x":0.610084056854248,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.5747899413108826,0.5950118899345398,0.610084056854248,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6116389632225037},{"x":0.561344563961029,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.5950118899345398,0.5680672526359558,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.5176470875740051,0.5950118899345398,0.5546218752861023,0.6116389632225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5126470875740051,0.5880118899345398,0.7495378303527832,0.6186389632225037],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7210084199905396,0.6175771951675415,0.7462185025215149,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.680672287940979,0.6152018904685974,0.7126050591468811,0.6330166459083557]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.675672287940979,0.6082018904685974,0.7512185025215149,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.23193277418613434,0.6199524998664856,0.24033613502979279,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6129524998664856,0.2453361350297928,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.2235294133424759,0.6900237798690796,0.2386554628610611,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6830237798690796,0.2436554628610611,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7126050591468811,0.6437054872512817,0.7445378303527832,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6739495992660522,0.6437054872512817,0.7042016983032227,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6487395167350769,0.6437054872512817,0.6705882549285889,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.6638954877853394,0.7764706015586853,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.665083110332489},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6991596817970276,0.665083110332489,0.7277311086654663,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7445378303527832,0.6888360977172852,0.7764706015586853,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7109243869781494,0.6888360977172852,0.7378151416778564,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7764706015586853,"y":0.724465548992157},{"x":0.729411780834198,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.729411780834198,0.7114014029502869,0.7764706015586853,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7176470756530762,"y":0.724465548992157},{"x":0.6924369931221008,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6924369931221008,0.7114014029502869,0.7176470756530762,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7478991746902466,0.7315914630889893,0.7747899293899536,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.7315914630889893,0.7411764860153198,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.7315914630889893,0.6974790096282959,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6369748115539551,0.7315914630889893,0.6840336322784424,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6000000238418579,0.7327790856361389,0.6302521228790283,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7445378303527832,0.7553443908691406,0.7747899293899536,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7159664034843445,0.7553443908691406,0.7378151416778564,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.7553443908691406,0.7142857313156128,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6705882549285889,0.7553443908691406,0.7042016983032227,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6302521228790283,0.7553443908691406,0.6621848940849304,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6033613681793213,0.7553443908691406,0.6268907785415649,0.7707838416099548]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5950000238418579,0.6367054872512817,0.7814706015586853,0.7777838416099548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6959620118141174},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","str":"료","boundary":[0.24201680719852448,0.6959620118141174,0.2218487411737442,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"초","boundary":[0.24201680719852448,0.7185273170471191,0.2218487411737442,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"분","boundary":[0.24201680719852448,0.7410926222801208,0.2218487411737442,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.764845609664917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2218487411737442,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"소","boundary":[0.24201680719852448,0.764845609664917,0.2218487411737442,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7874109148979187},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"소","boundary":[0.24033613502979279,0.7874109148979187,0.2218487411737442,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.8087885975837708},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8111639022827148},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8111639022827148},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"소","boundary":[0.24033613502979279,0.8087885975837708,0.2218487411737442,0.8111639022827148]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6959620118141174},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8111639022827148},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8111639022827148},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.23701680719852447,0.6889620118141174,0.2268487411737442,0.8181639022827148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.7790973782539368,0.7747899293899536,0.7874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7361764860153198,0.7720973782539368,0.7797899293899536,0.7944109148979187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7361344695091248,0.7992874383926392,0.7747899293899536,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8004750609397888},{"x":0.729411780834198,"y":0.7992874383926392},{"x":0.729411780834198,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.680672287940979,0.8004750609397888,0.729411780834198,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6756302714347839,"y":0.815914511680603},{"x":0.6470588445663452,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6453781723976135,0.8004750609397888,0.6756302714347839,0.815914511680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6470588445663452,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6403781723976135,0.7934750609397888,0.7797899293899536,0.8205392069816589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8301662802696228},{"x":0.507563054561615,"y":0.8301662802696228},{"x":0.507563054561615,"y":0.834916889667511},{"x":0.4924369752407074,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"سية","boundary":[0.4924369752407074,0.8301662802696228,0.507563054561615,0.834916889667511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8301662802696228},{"x":0.507563054561615,"y":0.8301662802696228},{"x":0.507563054561615,"y":0.834916889667511},{"x":0.4924369752407074,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8231662802696228,0.512563054561615,0.841916889667511],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/dHYUFiRmUfKakJgU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/ZVOJfTnXWAJAOlTh.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/suRaTYCZapZinySC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00021031534218731514,0.9986837793718867,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19714964926242828},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.22521008551120758,0.18408551812171936,0.26218488812446594,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19714964926242828},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.17708551812171935,0.26718488812446595,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.21140141785144806},{"x":0.26386556029319763,"y":0.23990498483181},{"x":0.21848739683628082,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"وح","boundary":[0.2655462324619293,0.21140141785144806,0.21848739683628082,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.21140141785144806},{"x":0.26386556029319763,"y":0.23990498483181},{"x":0.21848739683628082,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.20440141785144805,0.22348739683628083,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.2235294133424759,0.2529691159725189,0.2386554628610611,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2235294133424759,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.24596911597251891,0.2436554628610611,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27672210335731506},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.2235294133424759,0.2779097259044647,0.2369747906923294,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2779097259044647},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27672210335731506},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2709097259044647,0.2419747906923294,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.2235294133424759,0.3004750609397888,0.2386554628610611,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2934750609397888,0.2436554628610611,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.1852731555700302,0.7747899293899536,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1782731555700302,0.7797899293899536,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7159664034843445,0.20783847570419312,0.7445378303527832,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6941176652908325,0.20783847570419312,0.7109243869781494,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7462185025215149,"y":0.244655579328537},{"x":0.7277311086654663,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.7277311086654663,0.23040379583835602,0.7462185025215149,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.244655579328537},{"x":0.702521026134491,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.702521026134491,0.23040379583835602,0.7260504364967346,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6941176652908325,"y":0.244655579328537},{"x":0.6621848940849304,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6621848940849304,0.23040379583835602,0.6941176652908325,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.244655579328537},{"x":0.6369748115539551,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6369748115539551,0.23040379583835602,0.6605042219161987,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7193277478218079,0.2529691159725189,0.7462185025215149,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26840853691101074},{"x":0.680672287940979,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.680672287940979,0.2529691159725189,0.7126050591468811,0.26840853691101074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6554622054100037,0.2529691159725189,0.6789916157722473,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.275534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7142857313156128,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7142857313156128,0.275534451007843,0.7462185025215149,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.275534451007843,0.7126050591468811,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.275534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.275534451007843},{"x":0.680672287940979,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.6386554837226868,0.275534451007843,0.680672287940979,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6252101063728333,0.275534451007843,0.6302521228790283,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.275534451007843},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5848739743232727,0.275534451007843,0.6168067455291748,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبک","boundary":[0.7159664034843445,0.2980997562408447,0.7445378303527832,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.2992874085903168,0.7126050591468811,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.6504201889038086,0.2992874085903168,0.6823529601097107,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6117647290229797,0.2992874085903168,0.6436975002288818,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2992874085903168},{"x":0.610084056854248,"y":0.2992874085903168},{"x":0.610084056854248,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5865546464920044,0.2992874085903168,0.610084056854248,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7193277478218079,0.32185274362564087,0.7445378303527832,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.680672287940979,0.3206650912761688,0.7126050591468811,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6554622054100037,0.3206650912761688,0.6773109436035156,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5848739743232727,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5815546464920044,0.19965083825588226,0.7512185025215149,0.34547981691360474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7109243869781494,0.34679335355758667,0.7462185025215149,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6789916157722473,0.34679335355758667,0.7042016983032227,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6621848940849304,0.34679335355758667,0.6722689270973206,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6235294342041016,0.34679335355758667,0.6554622054100037,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5983193516731262,0.34679335355758667,0.6201680898666382,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7764706015586853,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.3693586587905884,0.7764706015586853,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3693586587905884},{"x":0.729411780834198,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7008403539657593,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6991596817970276,0.3693586587905884,0.729411780834198,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7428571581840515,0.3919239938259125,0.7747899293899536,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.707563042640686,0.3919239938259125,0.7361344695091248,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4275534451007843},{"x":0.729411780834198,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.729411780834198,0.4133016765117645,0.7747899293899536,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6907563209533691,0.4133016765117645,0.7159664034843445,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7747899293899536,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7747899293899536,"y":0.450118750333786},{"x":0.7478991746902466,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7478991746902466,0.43349167704582214,0.7747899293899536,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7411764860153198,"y":0.450118750333786},{"x":0.7058823704719543,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.43349167704582214,0.7411764860153198,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6974790096282959,"y":0.450118750333786},{"x":0.6924369931221008,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.4346793293952942,0.6974790096282959,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6840336322784424,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6840336322784424,"y":0.450118750333786},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6369748115539551,0.4346793293952942,0.6840336322784424,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6302521228790283,"y":0.450118750333786},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6000000238418579,0.4346793293952942,0.6302521228790283,0.450118750333786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7764706015586853,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7764706015586853,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5933193516731262,0.33979335355758666,0.7814706015586853,0.45830640268325806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4382422864437103},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.15000000596046448,"dir":"ltr","str":"ن","boundary":[0.24369747936725616,0.4382422864437103,0.2235294133424759,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4168646037578583},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.24369747936725616,0.4168646037578583,0.2235294133424759,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3954869210720062},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.15000000596046448,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.24369747936725616,0.3954869210720062,0.2235294133424759,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24369747936725616,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.24369747936725616,0.3503562808036804,0.2235294133424759,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3254156708717346},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2235294133424759,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.24369747936725616,0.3254156708717346,0.2235294133424759,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24369747936725616,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.24369747936725616,0.2779097259044647,0.2235294133424759,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2235294133424759,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2235294133424759,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","str":"کو","boundary":[0.24369747936725616,0.25415676832199097,0.2235294133424759,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24369747936725616,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2235294133424759,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","str":"7","boundary":[0.24369747936725616,0.2327791005373001,0.2235294133424759,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24369747936725616,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2235294133424759,"y":0.21377672255039215},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.24369747936725616,0.2102137804031372,0.2235294133424759,0.21377672255039215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4418052136898041},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.33000001311302185,"boundary":[0.23869747936725616,0.2032137804031372,0.2285294133424759,0.4488052136898041],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.2235294133424759,0.3479810059070587,0.2386554628610611,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3409810059070587,0.2436554628610611,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2235294133424759,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.2235294133424759,0.3693586587905884,0.2386554628610611,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2235294133424759,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3623586587905884,0.2436554628610611,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2235294133424759,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.2235294133424759,0.3931116461753845,0.2386554628610611,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2235294133424759,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3861116461753845,0.2436554628610611,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۵۹","boundary":[0.2235294133424759,0.4144892990589142,0.2386554628610611,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4074892990589142,0.2436554628610611,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.5099999904632568,"str":"وع","boundary":[0.2235294133424759,0.43586698174476624,0.2369747906923294,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44418051838874817},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.42886698174476623,0.2419747906923294,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7445378303527832,0.4643705487251282,0.7747899293899536,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7142857313156128,0.4643705487251282,0.7378151416778564,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4821852743625641},{"x":0.707563042640686,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.4643705487251282,0.7126050591468811,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7008403539657593,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.6638655662536621,0.4643705487251282,0.7008403539657593,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6487395167350769,0.4643705487251282,0.6605042219161987,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.4643705487251282,0.6487395167350769,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.6084033846855164,0.4643705487251282,0.6369748115539551,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.4643705487251282,0.6000000238418579,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.5411764979362488,0.46318289637565613,0.5865546464920044,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5378151535987854,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5378151535987854,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5142857432365417,0.46318289637565613,0.5378151535987854,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5058823823928833,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5058823823928833,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.4739495813846588,0.46318289637565613,0.5058823823928833,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.46318289637565613},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46318289637565613},{"x":0.47058823704719543,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4470588266849518,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.4470588266849518,0.46318289637565613,0.47058823704719543,0.48099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4470588266849518,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4420588266849518,0.4561828963756561,0.7797899293899536,0.49037292671203614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.49168646335601807,0.7764706015586853,0.5011876225471497]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7361764860153198,0.48468646335601806,0.7814706015586853,0.5081876225471497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2386554628610611,"y":0.570071280002594},{"x":0.2235294133424759,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.2235294133424759,0.5605700612068176,0.2386554628610611,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2386554628610611,"y":0.570071280002594},{"x":0.2235294133424759,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5535700612068176,0.2436554628610611,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7731092572212219,"y":0.510688841342926},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7361344695091248,0.5118764638900757,0.7747899293899536,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5118764638900757},{"x":0.729411780834198,"y":0.5118764638900757},{"x":0.729411780834198,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.680672287940979,0.5118764638900757,0.729411780834198,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6453781723976135,0.5130641460418701,0.6756302714347839,0.5273159146308899]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7731092572212219,"y":0.510688841342926},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6403781723976135,0.5060641460418701,0.7797899293899536,0.5331282920837402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.7176470756530762,0.5356294512748718,0.7462185025215149,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7092437148094177,"y":0.551068902015686},{"x":0.7042016983032227,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.5356294512748718,0.7092437148094177,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.551068902015686},{"x":0.6605042219161987,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.6605042219161987,0.5356294512748718,0.6957983374595642,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5356294512748718},{"x":0.658823549747467,"y":0.5356294512748718},{"x":0.658823549747467,"y":0.551068902015686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.5356294512748718,0.658823549747467,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.551068902015686},{"x":0.5966386795043945,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5966386795043945,0.5344418287277222,0.6268907785415649,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5714285969734192,0.5344418287277222,0.5932773351669312,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.559382438659668},{"x":0.7462185025215149,"y":0.559382438659668},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشتباهات","boundary":[0.6924369931221008,0.559382438659668,0.7462185025215149,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.559382438659668},{"x":0.6857143044471741,"y":0.559382438659668},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6605042219161987,0.559382438659668,0.6857143044471741,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.559382438659668},{"x":0.6521008610725403,"y":0.559382438659668},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.559382438659668,0.6521008610725403,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6016806960105896,0.559382438659668,0.6336134672164917,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.559382438659668},{"x":0.5983193516731262,"y":0.559382438659668},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5764706134796143,0.559382438659668,0.5983193516731262,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5664285969734192,0.5274418287277222,0.7512185025215149,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.7008403539657593,0.5831353664398193,0.7445378303527832,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.5843230485916138,0.6991596817970276,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6352941393852234,0.5843230485916138,0.6672269105911255,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6021377444267273},{"x":0.610084056854248,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.610084056854248,0.5843230485916138,0.6336134672164917,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5983193516731262,0.5843230485916138,0.6033613681793213,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6021377444267273},{"x":0.578151285648346,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.578151285648346,0.5843230485916138,0.5983193516731262,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.5411764979362488,0.5843230485916138,0.5697479248046875,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.5843230485916138,0.5327731370925903,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6021377444267273},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.48571428656578064,0.5843230485916138,0.5210084319114685,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6021377444267273},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.47058823704719543,0.5843230485916138,0.48235294222831726,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46554622054100037,0.5843230485916138,0.46890756487846375,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7327731251716614,0.6080760359764099,0.7747899293899536,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6235154271125793},{"x":0.702521026134491,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7008403539657593,0.6092636585235596,0.7277311086654663,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7731092572212219,"y":0.646080732345581},{"x":0.7428571581840515,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7428571581840515,0.6318289637565613,0.7731092572212219,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.707563042640686,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.707563042640686,0.6318289637565613,0.7361344695091248,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6532066464424133},{"x":0.778151273727417,"y":0.6520190238952637},{"x":0.778151273727417,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.7277311086654663,0.6532066464424133,0.778151273727417,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6907563209533691,0.6532066464424133,0.7176470756530762,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.673396646976471},{"x":0.7747899293899536,"y":0.673396646976471},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7478991746902466,0.673396646976471,0.7747899293899536,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.673396646976471},{"x":0.7411764860153198,"y":0.673396646976471},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.673396646976471,0.7428571581840515,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.6745843291282654,0.6974790096282959,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6840336322784424,"y":0.673396646976471},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6369748115539551,0.6745843291282654,0.6857143044471741,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.675771951675415},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6000000238418579,0.675771951675415,0.6302521228790283,0.6912114024162292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5819477438926697},{"x":0.778151273727417,"y":0.6900237798690796},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.46054622054100036,0.5773230485916138,0.783151273727417,0.6970237798690796],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6104512810707092,0.2369747906923294,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6034512810707092,0.2419747906923294,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8040379881858826},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":">","boundary":[0.24369747936725616,0.8040379881858826,0.2218487411737442,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.24369747936725616,0.7802850604057312,0.2218487411737442,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7589073777198792},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.24369747936725616,0.7589073777198792,0.2218487411737442,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7375296950340271},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.24369747936725616,0.7375296950340271,0.2218487411737442,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.24369747936725616,0.7078384757041931,0.2218487411737442,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6781472563743591},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.24369747936725616,0.6781472563743591,0.2218487411737442,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.24369747936725616,0.6567695736885071,0.2218487411737442,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6389548778533936},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.24369747936725616,0.6342042684555054,0.2218487411737442,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6116389632225037},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.24369747936725616,0.6116389632225037,0.2218487411737442,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":">","boundary":[0.24369747936725616,0.5878859758377075,0.2218487411737442,0.5914489030838013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8087885975837708},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.23869747936725616,0.5808859758377075,0.2268487411737442,0.8157885975837708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.24369747936725616,0.5629453659057617,0.2218487411737442,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.24369747936725616,0.5380047559738159,0.2218487411737442,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.24369747936725616,0.5166270732879639,0.2218487411737442,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4928741157054901},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.24369747936725616,0.4928741157054901,0.2218487411737442,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.24369747936725616,0.4679335057735443,0.2218487411737442,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4679335057735443},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5676959753036499},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.23869747936725616,0.4609335057735443,0.2268487411737442,0.5746959753036499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6318289637565613},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6318289637565613,0.2369747906923294,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6318289637565613},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6248289637565613,0.2419747906923294,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۲","boundary":[0.2235294133424759,0.6543943285942078,0.2386554628610611,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6473943285942078,0.2436554628610611,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.2235294133424759,0.6769596338272095,0.2386554628610611,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6699596338272095,0.2436554628610611,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.705463171005249},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2386554628610611,"y":0.716152012348175},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.2235294133424759,0.705463171005249,0.2386554628610611,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.705463171005249},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2386554628610611,"y":0.716152012348175},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.698463171005249,0.2436554628610611,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7747899293899536,"y":0.705463171005249},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7428571581840515,0.7042755484580994,0.7747899293899536,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7142857313156128,0.7042755484580994,0.7344537973403931,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7042755484580994,0.7126050591468811,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7042755484580994},{"x":0.702521026134491,"y":0.7042755484580994},{"x":0.702521026134491,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6621848940849304,0.7042755484580994,0.702521026134491,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7042755484580994},{"x":0.658823549747467,"y":0.7042755484580994},{"x":0.658823549747467,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6268907785415649,0.7042755484580994,0.658823549747467,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7445378303527832,0.7327790856361389,0.7747899293899536,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7176470756530762,0.7327790856361389,0.7378151416778564,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.7327790856361389,0.7142857313156128,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6672269105911255,0.7327790856361389,0.7058823704719543,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7327790856361389},{"x":0.658823549747467,"y":0.7327790856361389},{"x":0.658823549747467,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6201680898666382,0.7327790856361389,0.658823549747467,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5747899413108826,0.7327790856361389,0.6134454011917114,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5411764979362488,0.7327790856361389,0.5697479248046875,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5361764979362488,0.6960878663063049,0.7797899293899536,0.7575938410758972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.7577196955680847,0.7747899293899536,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7361764860153198,0.7507196955680847,0.7797899293899536,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۷۷","boundary":[0.2235294133424759,0.7790973782539368,0.2386554628610611,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7720973782539368,0.2436554628610611,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7731092572212219,"y":0.775534451007843},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7361344695091248,0.7767220735549927,0.7747899293899536,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7767220735549927},{"x":0.729411780834198,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.680672287940979,0.7779097557067871,0.729411780834198,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6453781723976135,0.7790973782539368,0.6756302714347839,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7344537973403931,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7344537973403931,0.8004750609397888,0.7747899293899536,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7277311086654663,"y":0.815914511680603},{"x":0.6890756487846375,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6890756487846375,0.8004750609397888,0.7277311086654663,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6873949766159058,"y":0.815914511680603},{"x":0.6554622054100037,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6554622054100037,0.8004750609397888,0.6873949766159058,0.815914511680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7747899293899536,"y":0.775534451007843},{"x":0.7747899293899536,"y":0.815914511680603},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6403781723976135,0.7697220735549927,0.7797899293899536,0.822914511680603],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.8016626834869385},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8016626834869385},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8111639022827148},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"VA","boundary":[0.2235294133424759,0.8016626834869385,0.2386554628610611,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.8016626834869385},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8016626834869385},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8111639022827148},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7946626834869385,0.2436554628610611,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.48739495873451233,0.8325415849685669,0.5109243988990784,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8255415849685669,0.5159243988990784,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/hEcKWTKiMjNDWjrW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/bPHUGuUYdepkmJCr.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/VsOZJHmLqcGYxNJr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00036162700673111344,0.00021031534218731514,0.9986866040309939,0.9990254878776941]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19714964926242828},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.22521008551120758,0.18408551812171936,0.26218488812446594,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19714964926242828},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.17708551812171935,0.26718488812446595,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۹","boundary":[0.23193277418613434,0.20902612805366516,0.24873949587345123,0.2173396646976471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2173396646976471},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.20202612805366515,0.25373949587345124,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23990498483181},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.23193277418613434,0.2327791005373001,0.24537815153598785,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23990498483181},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.2257791005373001,0.25037815153598786,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24705882370471954,"y":0.264845609664917},{"x":0.23529411852359772,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲","boundary":[0.23529411852359772,0.2517814636230469,0.24705882370471954,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24705882370471954,"y":0.264845609664917},{"x":0.23529411852359772,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.24478146362304687,0.25205882370471955,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.23361344635486603,0.2802850306034088,0.24705882370471954,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2874109148979187},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.2732850306034088,0.25205882370471955,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3123515546321869},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.23361344635486603,0.3052256405353546,0.24873949587345123,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3123515546321869},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.2982256405353546,0.25373949587345124,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.23193277418613434,0.3301662802696228,0.24873949587345123,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3372921645641327},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3231662802696228,0.25373949587345124,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.18646080791950226,0.7747899293899536,0.20071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.17946080791950225,0.7797899293899536,0.20771259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.7109243869781494,0.20665083825588226,0.7462185025215149,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6722689270973206,0.20665083825588226,0.7042016983032227,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6470588445663452,0.20665083825588226,0.6689075827598572,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22446556389331818},{"x":0.63193279504776,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.20665083825588226,0.6386554837226868,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5899159908294678,0.20665083825588226,0.6268907785415649,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20665083825588226},{"x":0.583193302154541,"y":0.20665083825588226},{"x":0.583193302154541,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5579832196235657,0.20665083825588226,0.583193302154541,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24703088402748108},{"x":0.707563042640686,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.707563042640686,0.23159144818782806,0.7462185025215149,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6638655662536621,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6638655662536621,0.23159144818782806,0.7008403539657593,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6302521228790283,0.23159144818782806,0.6554622054100037,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7193277478218079,0.25415676832199097,0.7462185025215149,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.255344420671463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6739495992660522,0.255344420671463,0.7126050591468811,0.27078384160995483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5529832196235657,0.19965083825588226,0.7512185025215149,0.2789714939594269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7159664034843445,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6890756487846375,0.2779097259044647,0.7159664034843445,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6823529601097107,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6436975002288818,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6436975002288818,0.2779097259044647,0.6823529601097107,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6369748115539551,"y":0.294536828994751},{"x":0.6268907785415649,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.2779097259044647,0.6369748115539551,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6201680898666382,"y":0.294536828994751},{"x":0.6016806960105896,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6016806960105896,0.2779097259044647,0.6201680898666382,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5949580073356628,"y":0.294536828994751},{"x":0.5495798587799072,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.5495798587799072,0.2779097259044647,0.5949580073356628,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6890756487846375,0.30403801798820496,0.7159664034843445,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30403801798820496},{"x":0.680672287940979,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6436975002288818,0.30403801798820496,0.680672287940979,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.3028503656387329,0.6352941393852234,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6016806960105896,0.3028503656387329,0.6201680898666382,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.5647059082984924,0.3028503656387329,0.5932773351669312,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5058823823928833,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.507563054561615,0.30166271328926086,0.5579832196235657,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7159664034843445,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6907563209533691,0.32897862792015076,0.7142857313156128,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3277909755706787},{"x":0.680672287940979,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تصميم","boundary":[0.6436975002288818,0.3277909755706787,0.680672287940979,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.3277909755706787,0.6352941393852234,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6016806960105896,0.3277909755706787,0.6201680898666382,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیچیدگی","boundary":[0.5428571701049805,0.32660332322120667,0.5932773351669312,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6890756487846375,0.3551068902015686,0.7159664034843445,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6436975002288818,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تصميم","boundary":[0.6436975002288818,0.35391923785209656,0.6823529601097107,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.35391923785209656,0.6369748115539551,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6000000238418579,0.35391923785209656,0.6201680898666382,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.5647059082984924,0.35391923785209656,0.5932773351669312,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5579832196235657,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5579832196235657,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.5159664154052734,0.35391923785209656,0.5579832196235657,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.35391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.35391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.3705463111400604},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49915966391563416,0.35391923785209656,0.507563054561615,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3705463111400604},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.46554622054100037,0.35391923785209656,0.4924369752407074,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6890756487846375,0.37885984778404236,0.7142857313156128,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37885984778404236},{"x":0.680672287940979,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تصميم","boundary":[0.6436975002288818,0.37885984778404236,0.680672287940979,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.37885984778404236,0.6352941393852234,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6016806960105896,0.3776721954345703,0.6201680898666382,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39429929852485657},{"x":0.556302547454834,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.5579832196235657,0.3776721954345703,0.5932773351669312,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجرا","boundary":[0.5260504484176636,0.3776721954345703,0.5495798587799072,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6890756487846375,0.40380048751831055,0.7142857313156128,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40380048751831055},{"x":0.680672287940979,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تصميم","boundary":[0.6436975002288818,0.4026128351688385,0.680672287940979,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.4026128351688385,0.6352941393852234,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6201680898666382,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6016806960105896,0.4026128351688385,0.6201680898666382,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5546218752861023,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5546218752861023,0.4026128351688385,0.5932773351669312,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5159664154052734,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرنده","boundary":[0.5159664154052734,0.40142518281936646,0.5529412031173706,0.41923990845680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46222689270973205,0.268534451007843,0.7192857313156128,0.42861521315574647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6907563209533691,0.4275534451007843,0.7159664034843445,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تصميم","boundary":[0.6436975002288818,0.4275534451007843,0.6823529601097107,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.42636579275131226,0.6369748115539551,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6201680898666382,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6201680898666382,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6016806960105896,0.42636579275131226,0.6201680898666382,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5747899413108826,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.5747899413108826,0.42636579275131226,0.5932773351669312,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44418051838874817},{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5361344814300537,0.4251781404018402,0.5680672526359558,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4524940550327301},{"x":0.75126051902771,"y":0.4524940550327301},{"x":0.75126051902771,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7159664034843445,0.4524940550327301,0.75126051902771,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6705882549285889,0.4524940550327301,0.7092437148094177,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6504201889038086,0.4524940550327301,0.6638655662536621,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46912112832069397},{"x":0.605042040348053,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.605042040348053,0.4524940550327301,0.6436975002288818,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5714285969734192,0.4524940550327301,0.6033613681793213,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7327731251716614,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.47387173771858215,0.7764706015586853,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4750593900680542},{"x":0.729411780834198,"y":0.489311158657074},{"x":0.6991596817970276,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6991596817970276,0.4750593900680542,0.729411780834198,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7428571581840515,0.49881234765052795,0.7731092572212219,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5130641460418701},{"x":0.707563042640686,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.707563042640686,0.49881234765052795,0.7361344695091248,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5356294512748718},{"x":0.729411780834198,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.729411780834198,0.5201900005340576,0.7747899293899536,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.521377682685852},{"x":0.7193277478218079,"y":0.521377682685852},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6924369931221008,0.521377682685852,0.7193277478218079,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7478991746902466,0.5415676832199097,0.7747899293899536,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.5415676832199097,0.7411764860153198,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.5415676832199097,0.6974790096282959,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6369748115539551,0.5415676832199097,0.6840336322784424,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6000000238418579,0.5415676832199097,0.6302521228790283,0.5581947565078735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5581947565078735},{"x":0.534453809261322,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.529453809261322,0.4181781404018402,0.7797899293899536,0.5651947565078735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.28622329235076904},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2504201829433441,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2504201829433441,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.23193277418613434,0.28622329235076904,0.2504201829433441,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.31116390228271484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2504201829433441,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.23193277418613434,0.31116390228271484,0.2504201829433441,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.33610451221466064},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2504201829433441,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2504201829433441,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.25,"dir":"ltr","str":"6","boundary":[0.23193277418613434,0.33610451221466064,0.2504201829433441,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","str":"6","boundary":[0.23193277418613434,0.3622327744960785,0.2504201829433441,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2504201829433441,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.23193277418613434,0.38598576188087463,0.2504201829433441,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.23193277418613434,0.4097387194633484,0.2504201829433441,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4097387194633484},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2504201829433441,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.5099999904632568,"boundary":[0.22693277418613433,0.4027387194633484,0.2554201829433441,0.29084798765182496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3551068902015686},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3551068902015686},{"x":0.24873949587345123,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.23193277418613434,0.3551068902015686,0.24873949587345123,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3551068902015686},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3551068902015686},{"x":0.24873949587345123,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3481068902015686,0.25373949587345124,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2504201829433441,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.23193277418613434,0.42874109745025635,0.2504201829433441,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2504201829433441,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4382422864437103},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.42174109745025634,0.2554201829433441,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24873949587345123,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2504201829433441,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۲","boundary":[0.23193277418613434,0.4548693597316742,0.2504201829433441,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24873949587345123,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2504201829433441,"y":0.46318289637565613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4478693597316742,0.2554201829433441,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4857482314109802},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.23193277418613434,0.47624704241752625,0.24873949587345123,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4857482314109802},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.46924704241752624,0.25373949587345124,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":"(","boundary":[0.2504201829433441,0.4774346649646759,0.22689075767993927,0.4857482314109802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5083135366439819},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5}]},"confidence":0.3400000035762787,"str":"%","boundary":[0.2504201829433441,0.5,0.22689075767993927,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"%","boundary":[0.2504201829433441,0.5225653052330017,0.22689075767993927,0.5308788418769836]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5463182926177979},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.2504201829433441,0.5463182926177979,0.22689075767993927,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.4704346649646759,0.23189075767993927,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.521377682685852},{"x":0.24705882370471954,"y":0.521377682685852},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۹","boundary":[0.23361344635486603,0.521377682685852,0.24705882370471954,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.521377682685852},{"x":0.24705882370471954,"y":0.521377682685852},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.514377682685852,0.25205882370471955,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7747899293899536,"y":0.589073657989502},{"x":0.7445378303527832,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7445378303527832,0.5712589025497437,0.7747899293899536,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7378151416778564,"y":0.589073657989502},{"x":0.7159664034843445,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7159664034843445,0.5712589025497437,0.7378151416778564,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7142857313156128,"y":0.589073657989502},{"x":0.7126050591468811,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.5712589025497437,0.7142857313156128,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7042016983032227,"y":0.589073657989502},{"x":0.6705882549285889,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6705882549285889,0.5712589025497437,0.7042016983032227,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6621848940849304,"y":0.589073657989502},{"x":0.6218487620353699,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6218487620353699,0.5712589025497437,0.6621848940849304,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6201680898666382,"y":0.589073657989502},{"x":0.5882353186607361,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5882353186607361,0.5712589025497437,0.6201680898666382,0.589073657989502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5882353186607361,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5832353186607361,0.5642589025497436,0.7797899293899536,0.5972612805366516],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.5973871946334839,0.7747899293899536,0.6057007312774658]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7361764860153198,0.5903871946334839,0.7797899293899536,0.6127007312774658],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7361344695091248,0.6163895726203918,0.7747899293899536,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6175771951675415},{"x":0.729411780834198,"y":0.6163895726203918},{"x":0.729411780834198,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.680672287940979,0.6175771951675415,0.729411780834198,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6453781723976135,0.6175771951675415,0.6756302714347839,0.6330166459083557]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6403781723976135,0.6105771951675415,0.7797899293899536,0.6376413412094116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6567695736885071},{"x":0.707563042640686,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.707563042640686,0.6401425004005432,0.7462185025215149,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6739495992660522,0.6401425004005432,0.7042016983032227,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6571428775787354,0.6401425004005432,0.6655462384223938,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6067227125167847,0.6401425004005432,0.6504201889038086,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5798319578170776,0.6401425004005432,0.6000000238418579,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5411764979362488,0.6401425004005432,0.5731092691421509,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7126050591468811,0.6627078652381897,0.7462185025215149,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6672269105911255,0.6627078652381897,0.7058823704719543,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6336134672164917,0.6627078652381897,0.6655462384223938,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.5899159908294678,0.6627078652381897,0.6268907785415649,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6991596817970276,0.6864607930183411,0.7462185025215149,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7019002437591553},{"x":0.658823549747467,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.658823549747467,0.6864607930183411,0.6907563209533691,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6117647290229797,0.6864607930183411,0.6504201889038086,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6864607930183411},{"x":0.610084056854248,"y":0.6864607930183411},{"x":0.610084056854248,"y":0.7019002437591553},{"x":0.578151285648346,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.578151285648346,0.6864607930183411,0.610084056854248,0.7019002437591553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5361764979362488,0.6331425004005432,0.7512185025215149,0.7089002437591553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7462185025215149,"y":0.724465548992157},{"x":0.7058823704719543,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7058823704719543,0.7066508531570435,0.7462185025215149,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6974790096282959,"y":0.724465548992157},{"x":0.6907563209533691,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.7066508531570435,0.6974790096282959,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.724465548992157},{"x":0.6453781723976135,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.6453781723976135,0.7066508531570435,0.6840336322784424,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6386554837226868,"y":0.724465548992157},{"x":0.6067227125167847,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6067227125167847,0.7066508531570435,0.6386554837226868,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6000000238418579,"y":0.724465548992157},{"x":0.5596638917922974,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5596638917922974,0.7066508531570435,0.6000000238418579,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5579832196235657,"y":0.724465548992157},{"x":0.5310924649238586,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5310924649238586,0.7066508531570435,0.5579832196235657,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7327731251716614,0.7292161583900452,0.7747899293899536,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6957983374595642,0.7304037809371948,0.7260504364967346,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7428571581840515,0.7529691457748413,0.7731092572212219,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.707563042640686,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.707563042640686,0.754156768321991,0.7361344695091248,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.775534451007843},{"x":0.7764706015586853,"y":0.775534451007843},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.7277311086654663,0.775534451007843,0.7764706015586853,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.775534451007843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.775534451007843},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6924369931221008,0.775534451007843,0.7159664034843445,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7478991746902466,0.7980997562408447,0.7747899293899536,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.7980997562408447,0.7411764860153198,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.7980997562408447,0.6974790096282959,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6369748115539551,0.7980997562408447,0.6840336322784424,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6000000238418579,0.7980997562408447,0.6302521228790283,0.8135392069816589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5260924649238586,0.6996508531570435,0.7814706015586853,0.8205392069816589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7779097557067871},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":":","boundary":[0.2201680690050125,0.7850356101989746,0.2537815272808075,0.7779097557067871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":":","boundary":[0.2201680690050125,0.7399049997329712,0.2537815272808075,0.7327790856361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.694774329662323},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2537815272808075,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.4300000071525574,"str":":","boundary":[0.2201680690050125,0.694774329662323,0.2537815272808075,0.6876484751701355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2201680690050125,"y":0.665083110332489},{"x":0.2537815272808075,"y":0.665083110332489},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":":","boundary":[0.2201680690050125,0.6722090244293213,0.2537815272808075,0.665083110332489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.2201680690050125,0.6270784139633179,0.2537815272808075,0.6199524998664856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":":","boundary":[0.2201680690050125,0.6045130491256714,0.2537815272808075,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":":","boundary":[0.2201680690050125,0.5819477438926697,0.2537815272808075,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.7780356101989746,0.2587815272808075,0.5818218297958374],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/rgwuJzNhLtiHCTxH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/UTxwNHZkoAvXRRFB.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/KJGbpauyjiJVCLVR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00021031534218731514,0.9986866040309939,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.1852731555700302,0.7747899293899536,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1782731555700302,0.7797899293899536,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19714964926242828},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.22521008551120758,0.18408551812171936,0.26218488812446594,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19714964926242828},{"x":0.22521008551120758,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.17708551812171935,0.26718488812446595,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7445378303527832,0.2149643748998642,0.7747899293899536,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7109243869781494,0.2149643748998642,0.7378151416778564,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23159144818782806},{"x":0.707563042640686,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.2149643748998642,0.7126050591468811,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.6722689270973206,0.2149643748998642,0.6974790096282959,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2149643748998642},{"x":0.658823549747467,"y":0.2149643748998642},{"x":0.658823549747467,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6504201889038086,0.2149643748998642,0.658823549747467,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.2149643748998642,0.6487395167350769,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.6067227125167847,0.2149643748998642,0.6369748115539551,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.2149643748998642,0.6000000238418579,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.5411764979362488,0.2149643748998642,0.5848739743232727,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5142857432365417,0.2149643748998642,0.5378151535987854,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.2149643748998642},{"x":0.507563054561615,"y":0.2149643748998642},{"x":0.507563054561615,"y":0.23159144818782806},{"x":0.46554622054100037,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.46554622054100037,0.2149643748998642,0.507563054561615,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2149643748998642},{"x":0.462184876203537,"y":0.2149643748998642},{"x":0.462184876203537,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.43697479367256165,0.2149643748998642,0.462184876203537,0.23159144818782806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23159144818782806},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43197479367256164,0.2079643748998642,0.7797899293899536,0.23859144818782807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.21615201234817505},{"x":0.24873949587345123,"y":0.21615201234817505},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22565320134162903},{"x":0.22521008551120758,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.22521008551120758,0.21615201234817505,0.24873949587345123,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.21615201234817505},{"x":0.24873949587345123,"y":0.21615201234817505},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22565320134162903},{"x":0.22521008551120758,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.20915201234817504,0.25373949587345124,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7764706015586853,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7394958138465881,0.24346792697906494,0.7764706015586853,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7764706015586853,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7344958138465881,0.23646792697906494,0.7814706015586853,0.25759381127357484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.244655579328537},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24346792697906494},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.2235294133424759,0.244655579328537,0.24537815153598785,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.244655579328537},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24346792697906494},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.23765557932853698,0.25037815153598786,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2235294133424759,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.2235294133424759,0.27078384160995483,0.24705882370471954,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27909737825393677},{"x":0.2235294133424759,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.26378384160995483,0.25205882370471955,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.2235294133424759,0.2980997562408447,0.24705882370471954,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2980997562408447},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2910997562408447,0.25205882370471955,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.22521008551120758,0.3242280185222626,0.24705882370471954,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.31722801852226257,0.25205882370471955,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۸","boundary":[0.22521008551120758,0.3503562808036804,0.24705882370471954,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35866984724998474},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3433562808036804,0.25205882370471955,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7361344695091248,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7361344695091248,0.26603326201438904,0.7747899293899536,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2672209143638611},{"x":0.729411780834198,"y":0.26603326201438904},{"x":0.729411780834198,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.680672287940979,0.2672209143638611,0.729411780834198,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6453781723976135,0.26840853691101074,0.6756302714347839,0.2826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7731092572212219,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7747899293899536,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6403781723976135,0.2602209143638611,0.7797899293899536,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7462185025215149,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دشواری","boundary":[0.6991596817970276,0.29334917664527893,0.7462185025215149,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6907563209533691,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6521008610725403,0.2921615242958069,0.6907563209533691,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6184874176979065,0.2921615242958069,0.6504201889038086,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31116390228271484},{"x":0.605042040348053,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.2921615242958069,0.6117647290229797,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5630252361297607,0.2921615242958069,0.5983193516731262,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2921615242958069},{"x":0.556302547454834,"y":0.2921615242958069},{"x":0.556302547454834,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.5327731370925903,0.2921615242958069,0.556302547454834,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5142857432365417,0.2921615242958069,0.5243697762489319,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2921615242958069},{"x":0.507563054561615,"y":0.2921615242958069},{"x":0.507563054561615,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4957983195781708,0.2921615242958069,0.507563054561615,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوگیری","boundary":[0.702521026134491,0.31828978657722473,0.7478991746902466,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.3194774389266968,0.6957983374595642,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6621848940849304,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6235294342041016,0.3194774389266968,0.6621848940849304,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5899159908294678,0.3206650912761688,0.6218487620353699,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.6840336322784424,0.3456057012081146,0.7462185025215149,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6823529601097107,"y":0.36342042684555054},{"x":0.658823549747467,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.3456057012081146,0.6823529601097107,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3456057012081146},{"x":0.653781533241272,"y":0.3456057012081146},{"x":0.653781533241272,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6117647290229797,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6117647290229797,0.3456057012081146,0.653781533241272,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.34679335355758667},{"x":0.610084056854248,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6117647290229797,"y":0.36342042684555054},{"x":0.583193302154541,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.583193302154541,0.34679335355758667,0.6117647290229797,0.36342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7478991746902466,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7495798468589783,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.49079831957817077,0.2851615242958069,0.7545798468589783,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39073634147644043},{"x":0.702521026134491,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.702521026134491,0.3729216158390045,0.7462185025215149,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.3729216158390045,0.6991596817970276,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6285714507102966,0.3729216158390045,0.6705882549285889,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6000000238418579,0.3729216158390045,0.6268907785415649,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39073634147644043},{"x":0.583193302154541,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.583193302154541,0.3729216158390045,0.5882353186607361,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3729216158390045},{"x":0.583193302154541,"y":0.3729216158390045},{"x":0.583193302154541,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.5630252361297607,0.3729216158390045,0.583193302154541,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5546218752861023,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.5260504484176636,0.3729216158390045,0.5546218752861023,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.3729216158390045,0.5193277597427368,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39073634147644043},{"x":0.47058823704719543,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.47058823704719543,0.3729216158390045,0.5058823823928833,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3729216158390045},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3729216158390045},{"x":0.46722689270973206,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4571428596973419,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4571428596973419,0.3729216158390045,0.46722689270973206,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3729216158390045},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3729216158390045},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39073634147644043},{"x":0.45210084319114685,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45210084319114685,0.3729216158390045,0.45546218752861023,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.39904987812042236,0.7764706015586853,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7008403539657593,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7008403539657593,0.39904987812042236,0.7260504364967346,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7747899293899536,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7445378303527832,0.42161521315574646,0.7747899293899536,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4370546340942383},{"x":0.707563042640686,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.707563042640686,0.42161521315574646,0.7361344695091248,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7747899293899536,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7747899293899536,"y":0.45843231678009033},{"x":0.729411780834198,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.729411780834198,0.4453681707382202,0.7747899293899536,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45961993932724},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6890756487846375,0.4453681707382202,0.7176470756530762,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7747899293899536,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7747899293899536,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7478991746902466,0.46674585342407227,0.7747899293899536,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.46674585342407227,0.7411764860153198,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.46674585342407227,0.6974790096282959,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6369748115539551,0.46674585342407227,0.6840336322784424,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6000000238418579,0.46674585342407227,0.6302521228790283,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44710084319114685,0.3659216158390045,0.7814706015586853,0.4891852743625641],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.22521008551120758,0.37410926818847656,0.24537815153598785,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.37410926818847656},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.36710926818847656,0.25037815153598786,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2235294133424759,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.2235294133424759,0.4002375304698944,0.24705882370471954,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2235294133424759,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3932375304698944,0.25205882370471955,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.22521008551120758,0.4228028357028961,0.24705882370471954,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4158028357028961,0.25205882370471955,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.2235294133424759,0.4453681707382202,0.24705882370471954,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44418051838874817},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45368170738220215},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4383681707382202,0.25205882370471955,0.46068170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.470308780670166},{"x":0.24705882370471954,"y":0.470308780670166},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47980996966362},{"x":0.22521008551120758,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.22521008551120758,0.470308780670166,0.24705882370471954,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.470308780670166},{"x":0.24705882370471954,"y":0.470308780670166},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47980996966362},{"x":0.22521008551120758,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.463308780670166,0.25205882370471955,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7428571581840515,0.4976246953010559,0.7747899293899536,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7126050591468811,0.4976246953010559,0.7344537973403931,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.4976246953010559,0.7092437148094177,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.6722689270973206,0.4976246953010559,0.6974790096282959,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6369748115539551,0.4976246953010559,0.6638655662536621,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.4976246953010559,0.6285714507102966,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5848739743232727,0.4976246953010559,0.6151260733604431,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4976246953010559},{"x":0.578151285648346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.578151285648346,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5378151535987854,0.4976246953010559,0.578151285648346,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4976246953010559},{"x":0.534453809261322,"y":0.4976246953010559},{"x":0.534453809261322,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5025210380554199,0.4976246953010559,0.534453809261322,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5154394507408142},{"x":0.489075630903244,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.4976246953010559,0.4957983195781708,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4976246953010559},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4976246953010559},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5154394507408142},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.44873949885368347,0.4976246953010559,0.48235294222831726,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.42184874415397644,0.4976246953010559,0.4470588266849518,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5166270732879639},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41684874415397644,0.4906246953010559,0.7797899293899536,0.5236270732879639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5095011591911316},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.22521008551120758,0.5011876225471497,0.24705882370471954,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5095011591911316},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.49418762254714965,0.25205882370471955,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.529691219329834},{"x":0.7747899293899536,"y":0.529691219329834},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7445378303527832,0.529691219329834,0.7747899293899536,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7176470756530762,0.5285035371780396,0.7378151416778564,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.5285035371780396,0.7142857313156128,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.6789916157722473,0.5285035371780396,0.7058823704719543,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.6420168280601501,0.5285035371780396,0.6705882549285889,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5932773351669312,0.5285035371780396,0.6336134672164917,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5630252361297607,0.5285035371780396,0.5882353186607361,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.5285035371780396,0.5512605309486389,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5159664154052734,0.5285035371780396,0.5378151535987854,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.4756302535533905,0.5285035371780396,0.5092437267303467,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7747899293899536,"y":0.529691219329834},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4706302535533905,0.5215035371780395,0.7797899293899536,0.5533182926177979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.529691219329834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.529691219329834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.22521008551120758,0.529691219329834,0.24705882370471954,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.529691219329834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.529691219329834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.522691219329834,0.25205882370471955,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.5522565245628357,0.7731092572212219,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7361764860153198,0.5452565245628357,0.7781092572212219,0.5687577433586121],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.22521008551120758,0.5534442067146301,0.24705882370471954,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5617577433586121},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5464442067146301,0.25205882370471955,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7361344695091248,0.5736342072486877,0.7747899293899536,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374},{"x":0.729411780834198,"y":0.5736342072486877},{"x":0.729411780834198,"y":0.589073657989502},{"x":0.6823529601097107,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.680672287940979,0.5748218297958374,0.729411780834198,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6756302714347839,"y":0.589073657989502},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6453781723976135,0.5760095119476318,0.6756302714347839,0.589073657989502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6403781723976135,0.5678218297958374,0.7797899293899536,0.5948859758377075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.22521008551120758,0.5760095119476318,0.24705882370471954,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5690095119476318,0.25205882370471955,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5985748171806335},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.22521008551120758,0.5985748171806335,0.24705882370471954,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5985748171806335},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5915748171806335,0.25205882370471955,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6211401224136353,0.24705882370471954,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6199524998664856},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6294536590576172},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6141401224136352,0.25205882370471955,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6520190238952637},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.22521008551120758,0.6437054872512817,0.24705882370471954,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6520190238952637},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6367054872512817,0.25205882370471955,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.2235294133424759,0.6662707924842834,0.24705882370471954,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6592707924842834,0.25205882370471955,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7142857313156128,0.5985748171806335,0.7462185025215149,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5973871946334839},{"x":0.707563042640686,"y":0.5985748171806335},{"x":0.707563042640686,"y":0.6116389632225037},{"x":0.658823549747467,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استخوان","boundary":[0.658823549747467,0.5973871946334839,0.707563042640686,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماهی","boundary":[0.6218487620353699,0.5973871946334839,0.6504201889038086,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7159664034843445,0.6199524998664856,0.7462185025215149,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6199524998664856},{"x":0.707563042640686,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تریز","boundary":[0.6840336322784424,0.6199524998664856,0.7058823704719543,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6739495992660522,0.6199524998664856,0.6773109436035156,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"TRIZ","boundary":[0.6352941393852234,0.6187648177146912,0.6705882549285889,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6302521228790283,0.6187648177146912,0.6336134672164917,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7226890921592712,0.6437054872512817,0.7478991746902466,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طوفان","boundary":[0.6739495992660522,0.6437054872512817,0.7042016983032227,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذهنی","boundary":[0.6420168280601501,0.6437054872512817,0.6655462384223938,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7226890921592712,0.6662707924842834,0.7462185025215149,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.665083110332489},{"x":0.707563042640686,"y":0.6662707924842834},{"x":0.707563042640686,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دلفی","boundary":[0.6840336322784424,0.665083110332489,0.707563042640686,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7142857313156128,0.6876484751701355,0.7445378303527832,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6888360977172852},{"x":0.707563042640686,"y":0.6888360977172852},{"x":0.707563042640686,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوه","boundary":[0.6873949766159058,0.6888360977172852,0.707563042640686,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7019002437591553},{"x":0.653781533241272,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یخی","boundary":[0.653781533241272,0.6888360977172852,0.6789916157722473,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7142857313156128,0.7114014029502869,0.7462185025215149,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7102137804031372},{"x":0.707563042640686,"y":0.7114014029502869},{"x":0.707563042640686,"y":0.7256532311439514},{"x":0.680672287940979,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.680672287940979,0.7102137804031372,0.707563042640686,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6739495992660522,"y":0.724465548992157},{"x":0.6504201889038086,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلاه","boundary":[0.6504201889038086,0.7102137804031372,0.6739495992660522,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6420168280601501,"y":0.724465548992157},{"x":0.6168067455291748,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.6168067455291748,0.7102137804031372,0.6420168280601501,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7142857313156128,0.7339667677879333,0.7462185025215149,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.6873949766159058,0.7339667677879333,0.7058823704719543,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7339667677879333},{"x":0.680672287940979,"y":0.7339667677879333},{"x":0.680672287940979,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.6605042219161987,0.7339667677879333,0.680672287940979,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7142857313156128,0.7577196955680847,0.7445378303527832,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطل","boundary":[0.6789916157722473,0.7577196955680847,0.7058823704719543,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زباله","boundary":[0.6470588445663452,0.7577196955680847,0.6705882549285889,0.7719715237617493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6134874176979065,0.5903871946334839,0.7512185025215149,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.2235294133424759,0.6876484751701355,0.24705882370471954,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6806484751701355,0.25205882370471955,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۶","boundary":[0.2235294133424759,0.7114014029502869,0.24705882370471954,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7044014029502869,0.25205882370471955,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7339667677879333},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7339667677879333},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7422803044319153},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.22521008551120758,0.7339667677879333,0.24705882370471954,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7339667677879333},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7339667677879333},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7422803044319153},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7269667677879333,0.25205882370471955,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7565320730209351},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7565320730209351},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۰","boundary":[0.22521008551120758,0.7565320730209351,0.24537815153598785,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7565320730209351},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7565320730209351},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7684085369110107},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.749532073020935,0.25037815153598786,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7226890921592712,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7243697643280029,0.7802850604057312,0.7462185025215149,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Do","boundary":[0.6756302714347839,0.7779097557067871,0.6907563209533691,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"it","boundary":[0.7008403539657593,0.7790973782539368,0.7058823704719543,0.7933491468429565]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6706302714347839,0.7709097557067871,0.7512185025215149,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7897862195968628},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.22521008551120758,0.7802850604057312,0.24537815153598785,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7897862195968628},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7732850604057312,0.25037815153598786,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7142857313156128,0.8028503656387329,0.7445378303527832,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.8028503656387329},{"x":0.707563042640686,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توهم","boundary":[0.6789916157722473,0.8028503656387329,0.7058823704719543,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاق","boundary":[0.6386554837226868,0.8016626834869385,0.6705882549285889,0.8182897567749023]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6336554837226868,0.7946626834869385,0.7495378303527832,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.22521008551120758,0.8028503656387329,0.24705882370471954,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7958503656387329,0.25205882370471955,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8551068902015686},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4941176474094391,0.8432304263114929,0.5142857432365417,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8551068902015686},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8362304263114929,0.5192857432365418,0.8621068902015686],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/wUYbIVtDlpHDxIwf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/HWWKMEWwBorKBqLG.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/ISBFtuqMVjkYlgsZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00021031534218731514,0.9986866040309939,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.18408551812171936},{"x":0.267226904630661,"y":0.18408551812171936},{"x":0.267226904630661,"y":0.19714964926242828},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.22857142984867096,0.18408551812171936,0.267226904630661,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.18408551812171936},{"x":0.267226904630661,"y":0.18408551812171936},{"x":0.267226904630661,"y":0.19714964926242828},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.17708551812171935,0.272226904630661,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴","boundary":[0.22521008551120758,0.20902612805366516,0.24705882370471954,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20902612805366516},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.20202612805366515,0.25205882370471955,0.22552731704711915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24109263718128204},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۵","boundary":[0.22521008551120758,0.2327791005373001,0.24705882370471954,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.2327791005373001},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24109263718128204},{"x":0.22521008551120758,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.2257791005373001,0.25205882370471955,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7428571581840515,0.1852731555700302,0.7747899293899536,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7747899293899536,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7378571581840515,0.1782731555700302,0.7797899293899536,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.20902612805366516},{"x":0.75126051902771,"y":0.20902612805366516},{"x":0.75126051902771,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7193277478218079,0.20902612805366516,0.75126051902771,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6991596817970276,0.20902612805366516,0.7126050591468811,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6773109436035156,0.20783847570419312,0.6924369931221008,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکستن","boundary":[0.6252101063728333,0.20783847570419312,0.6705882549285889,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفروضات","boundary":[0.5579832196235657,0.20783847570419312,0.6168067455291748,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7731092572212219,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7327731251716614,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.23040379583835602,0.7731092572212219,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.244655579328537},{"x":0.6991596817970276,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6991596817970276,0.23040379583835602,0.7260504364967346,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7731092572212219,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7428571581840515,0.25415676832199097,0.7731092572212219,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2672209143638611},{"x":0.707563042640686,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.707563042640686,0.25415676832199097,0.7361344695091248,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7747899293899536,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7747899293899536,"y":0.29097387194633484},{"x":0.729411780834198,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.729411780834198,0.27672210335731506,0.7747899293899536,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6907563209533691,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6907563209533691,0.27672210335731506,0.7176470756530762,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7747899293899536,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7495798468589783,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7495798468589783,0.2980997562408447,0.7747899293899536,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.2980997562408447,0.7428571581840515,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.2980997562408447,0.6974790096282959,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6386554837226868,0.2980997562408447,0.6857143044471741,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6302521228790283,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6000000238418579,0.2980997562408447,0.6302521228790283,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7747899293899536,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5529832196235657,0.2008384757041931,0.7797899293899536,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26365795731544495},{"x":0.22521008551120758,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۵","boundary":[0.22521008551120758,0.25415676832199097,0.24705882370471954,0.26365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25415676832199097},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26365795731544495},{"x":0.22521008551120758,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.24715676832199096,0.25205882370471955,0.27065795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22521008551120758,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۶","boundary":[0.22521008551120758,0.27672210335731506,0.24705882370471954,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27672210335731506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28622329235076904},{"x":0.22521008551120758,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.26972210335731506,0.25205882370471955,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24873949587345123,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۷","boundary":[0.22521008551120758,0.3004750609397888,0.24873949587345123,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3004750609397888},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24873949587345123,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.2934750609397888,0.25373949587345124,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7747899293899536,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7445378303527832,0.3277909755706787,0.7747899293899536,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7159664034843445,0.3277909755706787,0.7378151416778564,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.3277909755706787,0.7142857313156128,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.6773109436035156,0.3277909755706787,0.7042016983032227,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6420168280601501,0.3277909755706787,0.6689075827598572,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5932773351669312,0.32660332322120667,0.6369748115539551,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5663865804672241,0.32660332322120667,0.5882353186607361,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.32660332322120667,0.5529412031173706,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5176470875740051,0.32660332322120667,0.5378151535987854,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.4773109257221222,0.32660332322120667,0.5109243988990784,0.3444180488586426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7747899293899536,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4723109257221222,0.3184156708717346,0.7797899293899536,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33847981691360474},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.22521008551120758,0.3301662802696228,0.24705882370471954,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3301662802696228},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33847981691360474},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3231662802696228,0.25205882370471955,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.35391923785209656,0.7747899293899536,0.3622327744960785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7361764860153198,0.34691923785209655,0.7797899293899536,0.3692327744960785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3622327744960785},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.22521008551120758,0.3527315855026245,0.24873949587345123,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3527315855026245},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3622327744960785},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3457315855026245,0.25373949587345124,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.22521008551120758,0.3752969205379486,0.24705882370471954,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3847981095314026},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3682969205379486,0.25205882370471955,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.22521008551120758,0.3978622257709503,0.24705882370471954,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.3908622257709503,0.25205882370471955,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.2235294133424759,0.4204275608062744,0.24705882370471954,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4134275608062744,0.25205882370471955,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45130640268325806},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.22521008551120758,0.4429928660392761,0.24705882370471954,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4429928660392761},{"x":0.24705882370471954,"y":0.45130640268325806},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4359928660392761,0.25205882370471955,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4750593900680542},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۵","boundary":[0.22521008551120758,0.4655582010746002,0.24705882370471954,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46674585342407227},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4750593900680542},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4585582010746002,0.25205882370471955,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.470308780670166},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"عصبی","boundary":[0.6184874176979065,0.470308780670166,0.6504201889038086,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.470308780670166},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.463308780670166,0.6554201889038086,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7731092572212219,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7361344695091248,0.3729216158390045,0.7747899293899536,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.37410926818847656},{"x":0.729411780834198,"y":0.3729216158390045},{"x":0.729411780834198,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.680672287940979,0.37410926818847656,0.729411780834198,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6453781723976135,0.3752969205379486,0.6756302714347839,0.3895486891269684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6403781723976135,0.3682969205379486,0.7797899293899536,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.39667457342147827},{"x":0.75126051902771,"y":0.39667457342147827},{"x":0.75126051902771,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7193277478218079,0.39667457342147827,0.75126051902771,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درخت","boundary":[0.6722689270973206,0.3978622257709503,0.7126050591468811,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6252101063728333,0.3978622257709503,0.6655462384223938,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4204275608062744},{"x":0.75126051902771,"y":0.4204275608062744},{"x":0.75126051902771,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7193277478218079,0.4204275608062744,0.75126051902771,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6773109436035156,0.4204275608062744,0.7126050591468811,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.6336134672164917,0.41923990845680237,0.6705882549285889,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5949580073356628,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتبی","boundary":[0.5949580073356628,0.41923990845680237,0.6302521228790283,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4429928660392761},{"x":0.75126051902771,"y":0.4429928660392761},{"x":0.75126051902771,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7193277478218079,0.4429928660392761,0.75126051902771,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6773109436035156,0.4418052136898041,0.7126050591468811,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6705882549285889,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6403361558914185,0.4418052136898041,0.6705882549285889,0.45605701208114624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3954869210720062},{"x":0.75126051902771,"y":0.39667457342147827},{"x":0.75126051902771,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5899580073356628,0.3884869210720062,0.75626051902771,0.4642446644306183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4643705487251282},{"x":0.75126051902771,"y":0.4655582010746002},{"x":0.75126051902771,"y":0.47980996966362},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7193277478218079,0.4643705487251282,0.75126051902771,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6823529601097107,0.4643705487251282,0.7126050591468811,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4643705487251282},{"x":0.680672287940979,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.4643705487251282,0.6789916157722473,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.7310924530029297,0.4869358539581299,0.7764706015586853,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4869358539581299},{"x":0.729411780834198,"y":0.4869358539581299},{"x":0.729411780834198,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7008403539657593,0.4869358539581299,0.729411780834198,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.7428571581840515,0.5095011591911316,0.7731092572212219,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5249406099319458},{"x":0.707563042640686,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.707563042640686,0.5095011591911316,0.7361344695091248,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزشیابی","boundary":[0.7277311086654663,0.5320665240287781,0.7747899293899536,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6890756487846375,0.5332541465759277,0.7176470756530762,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7747899293899536,"y":0.570071280002594},{"x":0.7478991746902466,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7478991746902466,0.5534442067146301,0.7747899293899536,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7411764860153198,"y":0.570071280002594},{"x":0.7058823704719543,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7058823704719543,0.5534442067146301,0.7411764860153198,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6974790096282959,"y":0.570071280002594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5546318292617798,0.6974790096282959,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6840336322784424,"y":0.570071280002594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6369748115539551,0.5546318292617798,0.6840336322784424,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6302521228790283,"y":0.570071280002594},{"x":0.6000000238418579,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6000000238418579,0.5546318292617798,0.6302521228790283,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5914489030838013},{"x":0.75126051902771,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.75126051902771,0.5783848166465759,0.7747899293899536,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7277311086654663,0.5771971344947815,0.7478991746902466,0.5914489030838013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5950000238418579,0.45737054872512817,0.7814706015586853,0.5984489030838013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.22521008551120758,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۶","boundary":[0.22521008551120758,0.48812350630760193,0.24705882370471954,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.22521008551120758,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4811235063076019,0.25205882370471955,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.510688841342926},{"x":0.24705882370471954,"y":0.510688841342926},{"x":0.24705882370471954,"y":0.519002377986908},{"x":0.22521008551120758,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.22521008551120758,0.510688841342926,0.24705882370471954,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.510688841342926},{"x":0.24705882370471954,"y":0.510688841342926},{"x":0.24705882370471954,"y":0.519002377986908},{"x":0.22521008551120758,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.503688841342926,0.25205882370471955,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5332541465759277},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.22521008551120758,0.5344418287277222,0.24705882370471954,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5332541465759277},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5274418287277222,0.25205882370471955,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5558194518089294},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5558194518089294},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5641329884529114},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.22521008551120758,0.5558194518089294,0.24705882370471954,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5558194518089294},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5558194518089294},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5641329884529114},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5488194518089294,0.25205882370471955,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24705882370471954,"y":0.589073657989502},{"x":0.22521008551120758,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۶۹","boundary":[0.22521008551120758,0.5795724391937256,0.24705882370471954,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24705882370471954,"y":0.589073657989502},{"x":0.22521008551120758,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5725724391937256,0.25205882370471955,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7462185025215149,0.6045130491256714,0.7747899293899536,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7412185025215149,0.5975130491256714,0.7797899293899536,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6057007312774658},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.22521008551120758,0.6045130491256714,0.24705882370471954,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6057007312774658},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6152018904685974},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5975130491256714,0.25205882370471955,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8515439629554749},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48571428656578064,0.8432304263114929,0.5126050710678101,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8515439629554749},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8362304263114929,0.5176050710678101,0.8585439629554749],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/kEsMUGeUpuqweRAS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/eNReIGsAdfQTKMbj.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/CmvVWXMXzcnbYSuk.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/YvqUEzYMGdkJnfIZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/VkIGouQfDXyZGjlt.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/ksVbimpzZIAvuNVw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00041342861069069905,0.9986696560763512,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.38361045718193054},{"x":0.29411765933036804,"y":0.38123515248298645},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3919239938259125},{"x":0.267226904630661,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.2655462324619293,0.38361045718193054,0.29579833149909973,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3847981095314026},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24873949587345123,0.3847981095314026,0.2571428716182709,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3847981095314026},{"x":0.29411765933036804,"y":0.38123515248298645},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.24373949587345123,0.3777981095314026,0.30079833149909974,0.3989239938259125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.35629454255104065,0.7831932902336121,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7428571581840515,0.37885984778404236,0.7848739624023438,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3978622257709503},{"x":0.702521026134491,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.702521026134491,0.37885984778404236,0.7344537973403931,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هنر","boundary":[0.6739495992660522,0.37885984778404236,0.6941176652908325,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.6184874176979065,0.37885984778404236,0.6672269105911255,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.37885984778404236},{"x":0.610084056854248,"y":0.37885984778404236},{"x":0.610084056854248,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5764706134796143,0.37885984778404236,0.610084056854248,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3978622257709503},{"x":0.561344563961029,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561344563961029,0.37885984778404236,0.5680672526359558,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.5142857432365417,0.37885984778404236,0.5529412031173706,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5058823823928833,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3978622257709503},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.49915966391563416,0.37885984778404236,0.5058823823928833,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائلی","boundary":[0.4470588266849518,0.37885984778404236,0.4907563030719757,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.37885984778404236},{"x":0.43865546584129333,"y":0.37885984778404236},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4084033668041229,0.37885984778404236,0.43865546584129333,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4000000059604645,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3978622257709503},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.38655462861061096,0.37885984778404236,0.4000000059604645,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3781512677669525,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیاپی","boundary":[0.3478991687297821,0.37885984778404236,0.3781512677669525,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.37885984778404236},{"x":0.33949580788612366,"y":0.37885984778404236},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رخ","boundary":[0.3210084140300751,0.37885984778404236,0.33949580788612366,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3126050531864166,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3978622257709503},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میده","boundary":[0.2806722819805145,0.37885984778404236,0.3126050531864166,0.3978622257709503]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"حال","boundary":[0.2218487411737442,0.3800475001335144,0.2369747906923294,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41923990845680237},{"x":0.778151273727417,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.778151273727417,0.4002375304698944,0.7848739624023438,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7663865685462952,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.7378151416778564,0.4002375304698944,0.7663865685462952,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.6991596817970276,0.4002375304698944,0.7260504364967346,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6789916157722473,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6789916157722473,0.4002375304698944,0.6873949766159058,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6352941393852234,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6352941393852234,0.4002375304698944,0.6672269105911255,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6235294342041016,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6067227125167847,0.4002375304698944,0.6235294342041016,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6033613681793213,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5764706134796143,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.5764706134796143,0.4002375304698944,0.6033613681793213,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5714285969734192,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.4002375304698944,0.5731092691421509,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.5142857432365417,0.4002375304698944,0.5596638917922974,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5092437267303467,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5058823823928833,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.4002375304698944,0.5092437267303467,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4941176474094391,"y":0.41923990845680237},{"x":0.45210084319114685,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرهون","boundary":[0.45210084319114685,0.4002375304698944,0.4941176474094391,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4002375304698944},{"x":0.440336138010025,"y":0.4002375304698944},{"x":0.440336138010025,"y":0.41923990845680237},{"x":0.40672269463539124,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تسلط","boundary":[0.40672269463539124,0.4002375304698944,0.440336138010025,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3949579894542694,"y":0.41923990845680237},{"x":0.38823530077934265,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.4002375304698944,0.3949579894542694,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3764705955982208,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3327731192111969,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خبرگی","boundary":[0.3327731192111969,0.4002375304698944,0.3764705955982208,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3210084140300751,"y":0.41923990845680237},{"x":0.30588236451148987,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30588236451148987,0.4002375304698944,0.3210084140300751,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4002375304698944},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4002375304698944},{"x":0.29579833149909973,"y":0.41923990845680237},{"x":0.26050421595573425,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.26050421595573425,0.4002375304698944,0.29579833149909973,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2571428716182709,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23361344635486603,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.23361344635486603,0.4002375304698944,0.2571428716182709,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2218487411737442,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.4002375304698944,0.2218487411737442,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.7445378303527832,0.4228028357028961,0.7882353067398071,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7109243869781494,0.4228028357028961,0.7411764860153198,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درست","boundary":[0.6554622054100037,0.4228028357028961,0.6974790096282959,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.4228028357028961,0.6470588445663452,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآمد","boundary":[0.5932773351669312,0.4228028357028961,0.6336134672164917,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5579832196235657,0.4228028357028961,0.5848739743232727,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.4228028357028961,0.5529412031173706,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.5025210380554199,0.4228028357028961,0.5428571701049805,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4789915978908539,0.4228028357028961,0.4941176474094391,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.4302521049976349,0.4228028357028961,0.4722689092159271,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4228028357028961},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4228028357028961},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.3932773172855377,0.4228028357028961,0.42352941632270813,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4228028357028961},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4429928660392761},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3848739564418793,0.4228028357028961,0.38823530077934265,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4429928660392761},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحصیلی","boundary":[0.32268908619880676,0.4228028357028961,0.3764705955982208,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4429928660392761},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30756303668022156,0.4228028357028961,0.3142857253551483,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.2689075767993927,0.4228028357028961,0.2991596758365631,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4228028357028961},{"x":0.267226904630661,"y":0.4228028357028961},{"x":0.267226904630661,"y":0.4429928660392761},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2571428716182709,0.4228028357028961,0.267226904630661,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4228028357028961},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.21512605249881744,0.4228028357028961,0.24201680719852448,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7529411911964417,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.7529411911964417,0.4477434754371643,0.7848739624023438,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4477434754371643},{"x":0.75126051902771,"y":0.4477434754371643},{"x":0.75126051902771,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7394958138465881,0.4477434754371643,0.75126051902771,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.6840336322784424,0.4477434754371643,0.729411780834198,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6554622054100037,0.4477434754371643,0.6739495992660522,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4655582010746002},{"x":0.63193279504776,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.63193279504776,0.4477434754371643,0.6470588445663452,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتوانند","boundary":[0.5848739743232727,0.4477434754371643,0.6218487620353699,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5361344814300537,0.4477434754371643,0.5747899413108826,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5176470875740051,0.44655582308769226,0.5260504484176636,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.44655582308769226},{"x":0.507563054561615,"y":0.44655582308769226},{"x":0.507563054561615,"y":0.4655582010746002},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.45546218752861023,0.44655582308769226,0.507563054561615,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4655582010746002},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43865546584129333,0.44655582308769226,0.4453781545162201,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4302521049976349,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیماتی","boundary":[0.3663865625858307,0.44655582308769226,0.4302521049976349,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.44655582308769226},{"x":0.35630252957344055,"y":0.44655582308769226},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3462184965610504,0.44655582308769226,0.35630252957344055,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3445378243923187,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جا","boundary":[0.3294117748737335,0.44655582308769226,0.3445378243923187,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3193277418613434,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3126050531864166,0.44655582308769226,0.3193277418613434,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3042016923427582,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4643705487251282},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29411765933036804,0.44655582308769226,0.3042016923427582,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.44655582308769226},{"x":0.29243698716163635,"y":0.44655582308769226},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.2571428716182709,0.44655582308769226,0.29243698716163635,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتخاذ","boundary":[0.21512605249881744,0.44655582308769226,0.24705882370471954,0.4643705487251282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.3481068902015686,0.7915546345710754,0.4749335057735443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.7630252242088318,0.47149643301963806,0.7848739624023438,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806},{"x":0.756302535533905,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.47149643301963806,0.7579832077026367,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7496218633651733,0.46449643301963806,0.7898739624023438,0.48799762201309205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7831932902336121,"y":0.589073657989502},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"پس","boundary":[0.7613445520401001,0.5902612805366516,0.7831932902336121,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7831932902336121,"y":0.589073657989502},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.7563445520401001,0.5832612805366516,0.7881932902336121,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6413301825523376},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.31092438101768494,0.6342042684555054,0.3176470696926117,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6413301825523376},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.30592438101768493,0.6272042684555054,0.3226470696926117,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.489311158657074},{"x":0.7596638798713684,"y":0.489311158657074},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7260504364967346,0.489311158657074,0.7596638798713684,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.489311158657074},{"x":0.7226890921592712,"y":0.489311158657074},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6991596817970276,0.489311158657074,0.7226890921592712,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.489311158657074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.489311158657074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.489311158657074,0.6890756487846375,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.489311158657074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.489311158657074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5083135366439819},{"x":0.63193279504776,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.63193279504776,0.489311158657074,0.6773109436035156,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.489311158657074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.489311158657074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6016806960105896,0.489311158657074,0.6268907785415649,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.489311158657074},{"x":0.5882353186607361,"y":0.489311158657074},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.5445378422737122,0.489311158657074,0.5882353186607361,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.489311158657074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.489311158657074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5126050710678101,0.489311158657074,0.5428571701049805,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.489311158657074},{"x":0.5058823823928833,"y":0.489311158657074},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5083135366439819},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموختنی","boundary":[0.45378151535987854,0.489311158657074,0.5058823823928833,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.489311158657074},{"x":0.45042017102241516,"y":0.489311158657074},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5083135366439819},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.43529412150382996,0.489311158657074,0.45042017102241516,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.489311158657074},{"x":0.42352941632270813,"y":0.489311158657074},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5083135366439819},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.489311158657074,0.42352941632270813,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.489311158657074},{"x":0.4084033668041229,"y":0.489311158657074},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.3932773172855377,0.489311158657074,0.4084033668041229,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.489311158657074},{"x":0.3932773172855377,"y":0.489311158657074},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5083135366439819},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.35966387391090393,0.489311158657074,0.3932773172855377,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.489311158657074},{"x":0.3478991687297821,"y":0.489311158657074},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5083135366439819},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.32268908619880676,0.489311158657074,0.3478991687297821,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.489311158657074},{"x":0.3126050531864166,"y":0.489311158657074},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3008403480052948,0.489311158657074,0.3126050531864166,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.489311158657074},{"x":0.29075631499290466,"y":0.489311158657074},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2722689211368561,0.489311158657074,0.29075631499290466,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.489311158657074},{"x":0.26218488812446594,"y":0.489311158657074},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5083135366439819},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.23361344635486603,0.489311158657074,0.26218488812446594,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.22521008551120758,"y":0.489311158657074},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.489311158657074,0.22521008551120758,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.75126051902771,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.75126051902771,0.5154394507408142,0.7848739624023438,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.5154394507408142,0.7428571581840515,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.6924369931221008,0.5154394507408142,0.7277311086654663,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.6369748115539551,0.5154394507408142,0.6823529601097107,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.5680672526359558,0.5154394507408142,0.6268907785415649,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5332541465759277},{"x":0.529411792755127,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.529411792755127,0.5154394507408142,0.5596638917922974,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.5154394507408142,0.5260504484176636,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5042017102241516,0.5154394507408142,0.5126050710678101,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5332541465759277},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.46554622054100037,0.5154394507408142,0.4941176474094391,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.4319327771663666,0.5154394507408142,0.45546218752861023,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5332541465759277},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعتمادتری","boundary":[0.35798320174217224,0.5154394507408142,0.42184874415397644,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5332541465759277},{"x":0.31596639752388,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.31596639752388,0.5154394507408142,0.3495798408985138,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5154394507408142},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5154394507408142},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.26050421595573425,0.5154394507408142,0.30588236451148987,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یافت","boundary":[0.2235294133424759,0.5154394507408142,0.2504201829433441,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.5154394507408142,0.2201680690050125,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7579832077026367,0.5368170738220215,0.7848739624023438,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7394958138465881,0.5368170738220215,0.7495798468589783,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.6974790096282959,0.5368170738220215,0.7327731251716614,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.6521008610725403,0.5368170738220215,0.6890756487846375,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6268907785415649,0.5368170738220215,0.6453781723976135,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5899159908294678,0.5368170738220215,0.6184874176979065,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.5368170738220215,0.5848739743232727,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5663865804672241,0.5368170738220215,0.5731092691421509,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5546318292617798},{"x":0.529411792755127,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.529411792755127,0.5368170738220215,0.5579832196235657,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4907563030719757,0.5368170738220215,0.5226891040802002,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5546318292617798},{"x":0.462184876203537,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.462184876203537,0.5368170738220215,0.48739495873451233,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5368170738220215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5368170738220215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5546318292617798},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.42184874415397644,0.5368170738220215,0.45378151535987854,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5368170738220215},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5368170738220215},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4151260554790497,0.5368170738220215,0.41848739981651306,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3613445460796356,0.5368170738220215,0.40672269463539124,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تلفیقی","boundary":[0.3126050531864166,0.5368170738220215,0.3529411852359772,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.2369747906923294,0.5368170738220215,0.3042016923427582,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.5368170738220215,0.22857142984867096,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.7445378303527832,0.5617577433586121,0.7848739624023438,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6957983374595642,0.5617577433586121,0.7361344695091248,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5771971344947815},{"x":0.658823549747467,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.658823549747467,0.5617577433586121,0.6857143044471741,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.653781533241272,"y":0.5617577433586121},{"x":0.653781533241272,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.5617577433586121,0.653781533241272,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.6134454011917114,0.5617577433586121,0.6420168280601501,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.5617577433586121,0.6033613681793213,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.5579832196235657,0.5617577433586121,0.5815126299858093,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5159664154052734,0.5617577433586121,0.5478991866111755,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5771971344947815},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49747899174690247,0.5617577433586121,0.5058823823928833,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5617577433586121},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5617577433586121},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.4436974823474884,0.5617577433586121,0.48739495873451233,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5617577433586121},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5617577433586121},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.4000000059604645,0.5617577433586121,0.43529412150382996,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5617577433586121},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5617577433586121},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3848739564418793,0.5617577433586121,0.39159664511680603,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5771971344947815},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشی","boundary":[0.34285715222358704,0.5617577433586121,0.3764705955982208,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5617577433586121},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5617577433586121},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3327731192111969,0.5617577433586121,0.33781513571739197,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5617577433586121},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5617577433586121},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5771971344947815},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.29411765933036804,0.5617577433586121,0.32268908619880676,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5724465847015381},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.25882354378700256,0.5617577433586121,0.2840336263179779,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2218487411737442,0.5617577433586121,0.2504201829433441,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5617577433586121,0.21848739683628082,0.5724465847015381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.48231115865707397,0.7898739624023438,0.5841971344947815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7411764860153198,0.5819477438926697,0.7495798468589783,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697},{"x":0.729411780834198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.729411780834198,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6857143044471741,0.5819477438926697,0.729411780834198,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6420168280601501,0.5819477438926697,0.6739495992660522,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.5819477438926697,0.6386554837226868,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6151260733604431,0.5819477438926697,0.6218487620353699,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5985748171806335},{"x":0.578151285648346,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.578151285648346,0.5819477438926697,0.6033613681793213,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.5462185144424438,0.5819477438926697,0.5697479248046875,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5260504484176636,0.5819477438926697,0.5394958257675171,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.5819477438926697,0.5159664154052734,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5985748171806335},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.46722689270973206,0.5819477438926697,0.5025210380554199,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5819477438926697},{"x":0.462184876203537,"y":0.5819477438926697},{"x":0.462184876203537,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4453781545162201,0.5819477438926697,0.462184876203537,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.3949579894542694,0.5819477438926697,0.4252100884914398,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5819477438926697},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38655462861061096,0.5819477438926697,0.38991597294807434,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5819477438926697},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5819477438926697},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.3310924470424652,0.5819477438926697,0.37310925126075745,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.29411765933036804,0.5819477438926697,0.3193277418613434,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2705882489681244,0.5819477438926697,0.2823529541492462,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5819477438926697},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5819477438926697},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5985748171806335},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24873949587345123,0.5819477438926697,0.26218488812446594,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5819477438926697},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5819477438926697},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.21848739683628082,0.5819477438926697,0.24705882370471954,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.7159664034843445,0.6045130491256714,0.7848739624023438,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6974790096282959,0.6045130491256714,0.7058823704719543,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6722689270973206,0.6045130491256714,0.6857143044471741,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6268907785415649,0.6045130491256714,0.6605042219161987,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6000000238418579,0.6045130491256714,0.6235294342041016,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.6045130491256714,0.5882353186607361,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5277311205863953,0.6045130491256714,0.5731092691421509,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6235154271125793},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.49747899174690247,0.6045130491256714,0.5260504484176636,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6045130491256714},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6045130491256714},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6235154271125793},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتقا","boundary":[0.45546218752861023,0.6045130491256714,0.48235294222831726,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشد","boundary":[0.4100840389728546,0.6045130491256714,0.4453781545162201,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6235154271125793},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.6045130491256714,0.4084033668041229,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6235154271125793},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.3630252182483673,0.6045130491256714,0.3932773172855377,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6235154271125793},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.3142857253551483,0.6045130491256714,0.3512605130672455,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6235154271125793},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.29411765933036804,0.6045130491256714,0.3042016923427582,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.21512605249881744,0.6045130491256714,0.2840336263179779,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.7546218633651733,0.6258907318115234,0.7848739624023438,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7092437148094177,0.6258907318115234,0.7445378303527832,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6705882549285889,0.6258907318115234,0.6991596817970276,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6470588445663452,0.6258907318115234,0.6605042219161987,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6168067455291748,0.6258907318115234,0.6369748115539551,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5932773351669312,0.6258907318115234,0.6067227125167847,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6258907318115234},{"x":0.583193302154541,"y":0.6258907318115234},{"x":0.583193302154541,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.5445378422737122,0.6258907318115234,0.583193302154541,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6448931097984314},{"x":0.507563054561615,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سنی","boundary":[0.507563054561615,0.6258907318115234,0.5327731370925903,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6258907318115234},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6258907318115234},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.6258907318115234,0.49747899174690247,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6448931097984314},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتضائات","boundary":[0.42352941632270813,0.6258907318115234,0.48235294222831726,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6448931097984314},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.37142857909202576,0.6258907318115234,0.4117647111415863,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6448931097984314},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.32773110270500183,0.6258907318115234,0.3613445460796356,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6448931097984314},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31092438101768494,0.6258907318115234,0.3176470696926117,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.2705882489681244,0.6258907318115234,0.3008403480052948,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6258907318115234},{"x":0.267226904630661,"y":0.6258907318115234},{"x":0.267226904630661,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2521008551120758,0.6258907318115234,0.267226904630661,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.21512605249881744,0.6258907318115234,0.24201680719852448,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیازمند","boundary":[0.7428571581840515,0.6472684144973755,0.7848739624023438,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتخاذ","boundary":[0.7042016983032227,0.6472684144973755,0.7344537973403931,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصمیماتی","boundary":[0.6302521228790283,0.6472684144973755,0.6941176652908325,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرنوشت","boundary":[0.5630252361297607,0.6472684144973755,0.6252101063728333,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.5243697762489319,0.6472684144973755,0.5630252361297607,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5025210380554199,0.6472684144973755,0.5159664154052734,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.4638655483722687,0.6472684144973755,0.4941176474094391,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6472684144973755},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6472684144973755},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.43529412150382996,0.6472684144973755,0.45546218752861023,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6674584150314331},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.41680672764778137,0.6472684144973755,0.4268907606601715,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.3529411852359772,0.6472684144973755,0.4084033668041229,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6674584150314331},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33781513571739197,0.6472684144973755,0.3445378243923187,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.2823529541492462,0.6472684144973755,0.3294117748737335,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6472684144973755},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6674584150314331},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.23025210201740265,0.6472684144973755,0.27394959330558777,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.6472684144973755,0.2218487411737442,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7462185025215149,0.6722090244293213,0.7831932902336121,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7109243869781494,0.6722090244293213,0.7378151416778564,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6756302714347839,0.6722090244293213,0.7042016983032227,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6470588445663452,0.6710214018821716,0.6672269105911255,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بستگی","boundary":[0.5966386795043945,0.6710214018821716,0.6386554837226868,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5647059082984924,0.6710214018821716,0.5882353186607361,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6710214018821716},{"x":0.561344563961029,"y":0.6710214018821716},{"x":0.561344563961029,"y":0.6888360977172852},{"x":0.561344563961029,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.6710214018821716,0.561344563961029,0.6888360977172852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.5749477438926697,0.7898739624023438,0.6982114024162293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7159664034843445,0.6959620118141174,0.7613445520401001,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7125890851020813},{"x":0.653781533241272,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.653781533241272,0.6959620118141174,0.7058823704719543,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.6959620118141174,0.6504201889038086,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6033613681793213,0.6959620118141174,0.6369748115539551,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5546218752861023,0.6959620118141174,0.5932773351669312,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5327731370925903,0.6959620118141174,0.5462185144424438,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5058823823928833,0.6959620118141174,0.5226891040802002,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7125890851020813},{"x":0.462184876203537,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.462184876203537,0.6959620118141174,0.4957983195781708,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6959620118141174},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6959620118141174},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.4117647111415863,0.6959620118141174,0.45210084319114685,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6959620118141174},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6959620118141174},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3781512677669525,0.6959620118141174,0.40168067812919617,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7125890851020813},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33949580788612366,0.6959620118141174,0.3680672347545624,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.6959620118141174,0.3361344635486603,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6959620118141174},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6959620118141174},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7125890851020813},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30924370884895325,0.6959620118141174,0.32268908619880676,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.2655462324619293,0.6959620118141174,0.3008403480052948,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7125890851020813},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.23529411852359772,0.6959620118141174,0.2554621994495392,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.6959620118141174,0.22521008551120758,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.716152012348175},{"x":0.7848739624023438,"y":0.716152012348175},{"x":0.7848739624023438,"y":0.735154390335083},{"x":0.7495798468589783,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7495798468589783,0.716152012348175,0.7848739624023438,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.716152012348175},{"x":0.7462185025215149,"y":0.716152012348175},{"x":0.7462185025215149,"y":0.735154390335083},{"x":0.7226890921592712,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.7226890921592712,0.716152012348175,0.7462185025215149,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.716152012348175},{"x":0.7142857313156128,"y":0.716152012348175},{"x":0.7142857313156128,"y":0.735154390335083},{"x":0.6672269105911255,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.6672269105911255,0.716152012348175,0.7142857313156128,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.716152012348175},{"x":0.658823549747467,"y":0.716152012348175},{"x":0.658823549747467,"y":0.735154390335083},{"x":0.6336134672164917,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6336134672164917,0.716152012348175,0.658823549747467,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.716152012348175},{"x":0.6268907785415649,"y":0.716152012348175},{"x":0.6268907785415649,"y":0.735154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5966386795043945,0.716152012348175,0.6268907785415649,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.716152012348175},{"x":0.5882353186607361,"y":0.716152012348175},{"x":0.5882353186607361,"y":0.735154390335083},{"x":0.5747899413108826,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5747899413108826,0.716152012348175,0.5882353186607361,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.716152012348175},{"x":0.5663865804672241,"y":0.716152012348175},{"x":0.5663865804672241,"y":0.735154390335083},{"x":0.5529412031173706,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5529412031173706,0.716152012348175,0.5663865804672241,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.716152012348175},{"x":0.5445378422737122,"y":0.716152012348175},{"x":0.5445378422737122,"y":0.735154390335083},{"x":0.5310924649238586,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5310924649238586,0.716152012348175,0.5445378422737122,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.716152012348175},{"x":0.529411792755127,"y":0.716152012348175},{"x":0.529411792755127,"y":0.735154390335083},{"x":0.5260504484176636,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.716152012348175,0.529411792755127,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.716152012348175},{"x":0.5193277597427368,"y":0.716152012348175},{"x":0.5193277597427368,"y":0.735154390335083},{"x":0.4773109257221222,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.4773109257221222,0.716152012348175,0.5193277597427368,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.716152012348175},{"x":0.47058823704719543,"y":0.716152012348175},{"x":0.47058823704719543,"y":0.735154390335083},{"x":0.4302521049976349,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.4302521049976349,0.716152012348175,0.47058823704719543,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.716152012348175},{"x":0.42184874415397644,"y":0.716152012348175},{"x":0.42184874415397644,"y":0.735154390335083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.716152012348175,0.42184874415397644,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.716152012348175},{"x":0.40672269463539124,"y":0.716152012348175},{"x":0.40672269463539124,"y":0.735154390335083},{"x":0.37142857909202576,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.37142857909202576,0.716152012348175,0.40672269463539124,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.716152012348175},{"x":0.364705890417099,"y":0.716152012348175},{"x":0.364705890417099,"y":0.735154390335083},{"x":0.32773110270500183,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.32773110270500183,0.716152012348175,0.364705890417099,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.716152012348175},{"x":0.32773110270500183,"y":0.716152012348175},{"x":0.32773110270500183,"y":0.735154390335083},{"x":0.30588236451148987,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.30588236451148987,0.716152012348175,0.32773110270500183,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.716152012348175},{"x":0.29411765933036804,"y":0.716152012348175},{"x":0.29411765933036804,"y":0.735154390335083},{"x":0.2873949706554413,"y":0.735154390335083}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2873949706554413,0.716152012348175,0.29411765933036804,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.716152012348175},{"x":0.27899160981178284,"y":0.716152012348175},{"x":0.27899160981178284,"y":0.735154390335083},{"x":0.2655462324619293,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2655462324619293,0.716152012348175,0.27899160981178284,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.716152012348175},{"x":0.2571428716182709,"y":0.716152012348175},{"x":0.2571428716182709,"y":0.735154390335083},{"x":0.2235294133424759,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.2235294133424759,0.716152012348175,0.2571428716182709,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175},{"x":0.2201680690050125,"y":0.716152012348175},{"x":0.2201680690050125,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.716152012348175,0.2201680690050125,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.7529411911964417,0.7410926222801208,0.7848739624023438,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7478991746902466,0.7410926222801208,0.7546218633651733,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7092437148094177,0.7410926222801208,0.7361344695091248,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6840336322784424,0.7410926222801208,0.6974790096282959,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.7410926222801208,0.6756302714347839,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7410926222801208},{"x":0.658823549747467,"y":0.7410926222801208},{"x":0.658823549747467,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6117647290229797,0.7410926222801208,0.658823549747467,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7589073777198792},{"x":0.583193302154541,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.583193302154541,0.7410926222801208,0.6084033846855164,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5394958257675171,0.7410926222801208,0.5747899413108826,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5159664154052734,0.7410926222801208,0.5361344814300537,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.4605042040348053,0.7410926222801208,0.5025210380554199,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7410926222801208},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7410926222801208},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4252100884914398,0.7410926222801208,0.45042017102241516,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7589073777198792},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38823530077934265,0.7410926222801208,0.4151260554790497,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.7410926222801208,0.3848739564418793,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7410926222801208},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7410926222801208},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7589073777198792},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35798320174217224,0.7410926222801208,0.37142857909202576,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.3142857253551483,0.7410926222801208,0.3478991687297821,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7410926222801208},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.2823529541492462,0.7410926222801208,0.3042016923427582,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7589073777198792},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.24369747936725616,0.7410926222801208,0.2722689211368561,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7589073777198792},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23529411852359772,0.7410926222801208,0.24033613502979279,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.7410926222801208,0.22521008551120758,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.7428571581840515,0.7636579275131226,0.7848739624023438,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7126050591468811,0.7636579275131226,0.7411764860153198,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.6453781723976135,0.7624703049659729,0.6924369931221008,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7814726829528809},{"x":0.605042040348053,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6067227125167847,0.7624703049659729,0.6302521228790283,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7802850604057312},{"x":0.561344563961029,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.561344563961029,0.7612826824188232,0.5915966629981995,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7802850604057312},{"x":0.534453809261322,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.534453809261322,0.7612826824188232,0.5478991866111755,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.7612826824188232,0.5193277597427368,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4789915978908539,0.7612826824188232,0.4941176474094391,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7612826824188232},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7612826824188232},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.4252100884914398,0.7612826824188232,0.46554622054100037,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7814726829528809},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.37310925126075745,0.7612826824188232,0.4100840389728546,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7612826824188232},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7612826824188232},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3663865625858307,0.7612826824188232,0.37142857909202576,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.3176470696926117,0.7612826824188232,0.3512605130672455,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7814726829528809},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29579833149909973,0.7612826824188232,0.3025210201740265,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.2554621994495392,0.7612826824188232,0.2806722819805145,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7612826824188232},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7612826824188232},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2218487411737442,0.7612826824188232,0.24201680719852448,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.7428571581840515,0.7850356101989746,0.7848739624023438,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7058823704719543,0.7850356101989746,0.7394958138465881,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.6521008610725403,0.7850356101989746,0.6941176652908325,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6151260733604431,0.7850356101989746,0.6403361558914185,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5731092691421509,0.7850356101989746,0.6016806960105896,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5680672526359558,0.7850356101989746,0.5714285969734192,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5411764979362488,0.7850356101989746,0.5546218752861023,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7850356101989746},{"x":0.529411792755127,"y":0.7850356101989746},{"x":0.529411792755127,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4957983195781708,0.7850356101989746,0.529411792755127,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.4571428596973419,0.7850356101989746,0.48235294222831726,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8040379881858826},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.41680672764778137,0.7850356101989746,0.4453781545162201,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8040379881858826},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40672269463539124,0.7850356101989746,0.4117647111415863,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8040379881858826},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3798319399356842,0.7850356101989746,0.3949579894542694,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8040379881858826},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35798320174217224,0.7850356101989746,0.3680672347545624,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8040379881858826},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.3176470696926117,0.7850356101989746,0.3445378243923187,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3042016923427582,"y":0.8040379881858826},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.27731093764305115,0.7850356101989746,0.3042016923427582,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7850356101989746},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7850356101989746},{"x":0.26386556029319763,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2571428716182709,0.7850356101989746,0.26386556029319763,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7850356101989746},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8040379881858826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.21512605249881744,0.7850356101989746,0.24537815153598785,0.8040379881858826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8040379881858826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.6889620118141174,0.7915546345710754,0.8110379881858826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"نه","boundary":[0.4957983195781708,0.8384798169136047,0.5042017102241516,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.8314798169136047,0.5092017102241516,0.8514180488586426],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/bFAbudSyrngSoXnP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/ypQGnnfrxlLXHLuX.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/XzNrVDvvrUOHloHk.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021031534218731514,0.9986640067581369,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7865546345710754,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7865546345710754,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.7411764860153198,0.18408551812171936,0.7865546345710754,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7394958138465881,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7109243869781494,0.18408551812171936,0.7394958138465881,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6957983374595642,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.6487395167350769,0.18408551812171936,0.6957983374595642,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6134454011917114,0.18408551812171936,0.6386554837226868,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6033613681793213,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5747899413108826,0.18408551812171936,0.6033613681793213,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5731092691421509,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.18408551812171936,0.5731092691421509,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5411764979362488,0.18408551812171936,0.5596638917922974,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5310924649238586,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5142857432365417,0.18408551812171936,0.5310924649238586,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5025210380554199,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20308788120746613},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.46890756487846375,0.18408551812171936,0.5025210380554199,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4453781545162201,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.18408551812171936,0.4588235318660736,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.18408551812171936},{"x":0.43529412150382996,"y":0.18408551812171936},{"x":0.43529412150382996,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.4117647111415863,0.18408551812171936,0.43529412150382996,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.18408551812171936},{"x":0.40168067812919617,"y":0.18408551812171936},{"x":0.40168067812919617,"y":0.20308788120746613},{"x":0.35630252957344055,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.35630252957344055,0.18408551812171936,0.40168067812919617,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.18408551812171936},{"x":0.35462185740470886,"y":0.18408551812171936},{"x":0.35462185740470886,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.18408551812171936,0.35462185740470886,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.18408551812171936},{"x":0.33949580788612366,"y":0.18408551812171936},{"x":0.33949580788612366,"y":0.20308788120746613},{"x":0.30588236451148987,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.30588236451148987,0.18408551812171936,0.33949580788612366,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.18408551812171936},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18408551812171936},{"x":0.29579833149909973,"y":0.20308788120746613},{"x":0.26386556029319763,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.26386556029319763,0.18408551812171936,0.29579833149909973,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشی","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2537815272808075,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منسجم","boundary":[0.7394958138465881,0.20665083825588226,0.7848739624023438,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7361344695091248,0.20665083825588226,0.7394958138465881,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.6941176652908325,0.20665083825588226,0.7277311086654663,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.6470588445663452,0.20665083825588226,0.6857143044471741,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.6117647290229797,0.20665083825588226,0.6386554837226868,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5697479248046875,0.20665083825588226,0.6033613681793213,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5428571701049805,0.20665083825588226,0.5663865804672241,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20665083825588226},{"x":0.534453809261322,"y":0.20665083825588226},{"x":0.534453809261322,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.20665083825588226,0.534453809261322,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.4773109257221222,0.20665083825588226,0.5210084319114685,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20665083825588226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4453781545162201,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4453781545162201,0.20665083825588226,0.4756302535533905,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20665083825588226},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20665083825588226},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4252100884914398,0.20665083825588226,0.43361344933509827,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.20665083825588226},{"x":0.41680672764778137,"y":0.20665083825588226},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.3815126121044159,0.20665083825588226,0.41680672764778137,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3764705955982208,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3764705955982208,"y":0.22684085369110107},{"x":0.35966387391090393,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35966387391090393,0.20665083825588226,0.3764705955982208,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.20665083825588226},{"x":0.35630252957344055,"y":0.20665083825588226},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3361344635486603,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.3361344635486603,0.20665083825588226,0.35630252957344055,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3327731192111969,"y":0.22684085369110107},{"x":0.32605043053627014,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32605043053627014,0.20665083825588226,0.3327731192111969,0.22684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7865546345710754,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7865546345710754,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.17708551812171935,0.7915546345710754,0.23384085369110108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7277311086654663,0.23040379583835602,0.7613445520401001,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6789916157722473,0.23040379583835602,0.7176470756530762,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6756302714347839,0.23040379583835602,0.680672287940979,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.23040379583835602,0.6655462384223938,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.6218487620353699,0.23040379583835602,0.6420168280601501,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5915966629981995,0.23040379583835602,0.6117647290229797,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.23040379583835602,0.5899159908294678,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5764706134796143,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5680672526359558,0.23040379583835602,0.5764706134796143,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.23040379583835602},{"x":0.556302547454834,"y":0.23040379583835602},{"x":0.556302547454834,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5210084319114685,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.5210084319114685,0.23040379583835602,0.556302547454834,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4420168101787567,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.4420168101787567,0.23040379583835602,0.5109243988990784,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4319327771663666,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24703088402748108},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41848739981651306,0.23040379583835602,0.4319327771663666,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4084033668041229,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4084033668041229,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.3798319399356842,0.23040379583835602,0.4084033668041229,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3764705955982208,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3764705955982208,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3512605130672455,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3512605130672455,0.23040379583835602,0.3764705955982208,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.23040379583835602},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23040379583835602},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24703088402748108},{"x":0.29411765933036804,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.29411765933036804,0.23040379583835602,0.34117648005485535,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24703088402748108},{"x":0.27563026547431946,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27563026547431946,0.23040379583835602,0.2840336263179779,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2722689211368561,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2722689211368561,"y":0.24703088402748108},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.21512605249881744,0.23040379583835602,0.2722689211368561,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7899159789085388,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7899159789085388,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7495798468589783,0.25059381127357483,0.7899159789085388,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7159664034843445,0.25059381127357483,0.7361344695091248,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارتی","boundary":[0.6571428775787354,0.25059381127357483,0.6991596817970276,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.25059381127357483,0.6453781723976135,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.25059381127357483,0.6285714507102966,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5848739743232727,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.5848739743232727,0.25059381127357483,0.6033613681793213,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5512605309486389,0.25059381127357483,0.5731092691421509,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5462185144424438,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5462185144424438,0.25059381127357483,0.5495798587799072,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5260504484176636,0.25059381127357483,0.5361344814300537,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5142857432365417,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4907563030719757,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.4907563030719757,0.25059381127357483,0.5142857432365417,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48067227005958557,"y":0.25059381127357483},{"x":0.48067227005958557,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.43865546584129333,0.25059381127357483,0.48067227005958557,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4285714328289032,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4285714328289032,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4151260554790497,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4151260554790497,0.25059381127357483,0.4285714328289032,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.25059381127357483},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25059381127357483},{"x":0.40504202246665955,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3949579894542694,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3949579894542694,0.25059381127357483,0.40504202246665955,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3831932842731476,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3831932842731476,"y":0.27078384160995483},{"x":0.34285715222358704,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.34285715222358704,0.25059381127357483,0.3831932842731476,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3310924470424652,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3310924470424652,"y":0.27078384160995483},{"x":0.30588236451148987,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.30588236451148987,0.25059381127357483,0.3310924470424652,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.25059381127357483},{"x":0.29579833149909973,"y":0.25059381127357483},{"x":0.29579833149909973,"y":0.27078384160995483},{"x":0.26218488812446594,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.26218488812446594,0.25059381127357483,0.29579833149909973,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2554621994495392,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2554621994495392,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.2386554628610611,0.25059381127357483,0.2554621994495392,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2218487411737442,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2218487411737442,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.25059381127357483,0.2218487411737442,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7411764860153198,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.7411764860153198,0.27434679865837097,0.7848739624023438,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7394958138465881,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7126050591468811,0.27434679865837097,0.7394958138465881,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.6655462384223938,0.27434679865837097,0.6974790096282959,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.6268907785415649,0.27434679865837097,0.6571428775787354,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.27434679865837097,0.6184874176979065,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6067227125167847,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.27434679865837097,0.6084033846855164,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5899159908294678,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5899159908294678,0.27434679865837097,0.6000000238418579,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5596638917922974,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.5596638917922974,0.27434679865837097,0.5882353186607361,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.27434679865837097},{"x":0.561344563961029,"y":0.27434679865837097},{"x":0.561344563961029,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5546218752861023,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.27434679865837097,0.561344563961029,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5478991866111755,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5478991866111755,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5378151535987854,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5378151535987854,0.27434679865837097,0.5478991866111755,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5310924649238586,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4924369752407074,0.27434679865837097,0.5310924649238586,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.27434679865837097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.27434679865837097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.29334917664527893},{"x":0.42016807198524475,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویی","boundary":[0.42016807198524475,0.27434679865837097,0.48571428656578064,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3764705955982208,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3764705955982208,0.27434679865837097,0.4117647111415863,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.27434679865837097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.27434679865837097},{"x":0.36974790692329407,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3310924470424652,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.3310924470424652,0.27434679865837097,0.36974790692329407,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.27434679865837097},{"x":0.32268908619880676,"y":0.27434679865837097},{"x":0.32268908619880676,"y":0.29334917664527893},{"x":0.30588236451148987,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.30588236451148987,0.27434679865837097,0.32268908619880676,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3025210201740265,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3025210201740265,"y":0.29334917664527893},{"x":0.27899160981178284,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.27899160981178284,0.27434679865837097,0.3025210201740265,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.27434679865837097},{"x":0.27731093764305115,"y":0.27434679865837097},{"x":0.27731093764305115,"y":0.29334917664527893},{"x":0.27394959330558777,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.27434679865837097,0.27731093764305115,0.29334917664527893]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7899159789085388,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7899159789085388,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.223403795838356,0.7949159789085388,0.30034917664527894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7378151416778564,0.2980997562408447,0.7613445520401001,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2980997562408447},{"x":0.729411780834198,"y":0.2980997562408447},{"x":0.729411780834198,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6991596817970276,0.2980997562408447,0.729411780834198,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6252101063728333,0.2980997562408447,0.6907563209533691,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3147268295288086},{"x":0.583193302154541,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.583193302154541,0.2980997562408447,0.6168067455291748,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3147268295288086},{"x":0.534453809261322,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.534453809261322,0.2980997562408447,0.5747899413108826,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.2980997562408447,0.5361344814300537,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5142857432365417,0.2980997562408447,0.5243697762489319,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.4722689092159271,0.2980997562408447,0.5058823823928833,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.4319327771663666,0.2980997562408447,0.4638655483722687,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2980997562408447},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2980997562408447},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.3529411852359772,0.2980997562408447,0.42352941632270813,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2980997562408447},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2980997562408447},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"mgodarzi@ut.ac.ir","boundary":[0.21848739683628082,0.2980997562408447,0.34285715222358704,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7159664034843445,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.7159664034843445,0.3194774389266968,0.7848739624023438,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6991596817970276,0.3194774389266968,0.7092437148094177,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6924369931221008,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6823529601097107,0.3194774389266968,0.6924369931221008,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6756302714347839,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6352941393852234,0.3194774389266968,0.6756302714347839,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3194774389266968},{"x":0.63193279504776,"y":0.3194774389266968},{"x":0.63193279504776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6067227125167847,0.3194774389266968,0.63193279504776,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33610451221466064},{"x":0.556302547454834,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازنده","boundary":[0.556302547454834,0.3194774389266968,0.5983193516731262,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5478991866111755,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5226891040802002,0.3194774389266968,0.5478991866111755,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.3194774389266968,0.5210084319114685,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3194774389266968},{"x":0.507563054561615,"y":0.3194774389266968},{"x":0.507563054561615,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48067227005958557,0.3194774389266968,0.507563054561615,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4420168101787567,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.4420168101787567,0.3194774389266968,0.4739495813846588,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3194774389266968},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3194774389266968},{"x":0.43361344933509827,"y":0.33610451221466064},{"x":0.38655462861061096,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محتوای","boundary":[0.38655462861061096,0.3194774389266968,0.43361344933509827,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3781512677669525,"y":0.33610451221466064},{"x":0.35966387391090393,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.35966387391090393,0.3194774389266968,0.3781512677669525,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3512605130672455,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3361344635486603,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.3361344635486603,0.3194774389266968,0.3512605130672455,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3294117748737335,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3042016923427582,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.3042016923427582,0.3194774389266968,0.3294117748737335,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3025210201740265,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2840336263179779,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.2840336263179779,0.3194774389266968,0.3025210201740265,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3194774389266968},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3194774389266968},{"x":0.27563026547431946,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2537815272808075,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.2537815272808075,0.3194774389266968,0.27563026547431946,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2504201829433441,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.3194774389266968,0.2504201829433441,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21348739683628082,0.2910997562408447,0.7898739624023438,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"محمدعلی","boundary":[0.5310924649238586,0.36342042684555054,0.5915966629981995,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گودرزی","boundary":[0.4739495813846588,0.3646080791950226,0.5226891040802002,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3646080791950226},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3646080791950226},{"x":0.47058823704719543,"y":0.38123515248298645},{"x":0.46554622054100037,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.46554622054100037,0.3646080791950226,0.47058823704719543,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38123515248298645},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"عبدالرضا","boundary":[0.40336135029792786,0.3646080791950226,0.4571428596973419,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3646080791950226},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3824228048324585},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"مجدالدین","boundary":[0.33781513571739197,0.3646080791950226,0.3949579894542694,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3344537913799286,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.3310924470424652,0.36579573154449463,0.3344537913799286,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.36579573154449463},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3646080791950226},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"ابراهيم","boundary":[0.2840336263179779,0.36579573154449463,0.32268908619880676,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.27563026547431946,"y":0.36579573154449463},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"مزاری","boundary":[0.2386554628610611,0.36579573154449463,0.27563026547431946,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5915966629981995,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2336554628610611,0.3587957315444946,0.5965966629981995,0.38823515248298646],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"دي","boundary":[0.4941176474094391,0.8396674394607544,0.5042017102241516,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8326674394607544,0.5092017102241516,0.8514180488586426],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/YVlKqIfijIAUzdPf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/UvTVWDVaJkhxKUzG.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/tMwVqdUVwlFnaAlU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0006771937464308569,0.9986724807354582,0.9990212563726512]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7831932902336121,"y":0.599762499332428},{"x":0.7310924530029297,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7310924530029297,0.5771971344947815,0.7831932902336121,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7193277478218079,"y":0.599762499332428},{"x":0.680672287940979,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.680672287940979,0.5771971344947815,0.7193277478218079,0.599762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7831932902336121,"y":0.599762499332428},{"x":0.680672287940979,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.675672287940979,0.5701971344947815,0.7881932902336121,0.606762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7361344695091248,0.6163895726203918,0.7831932902336121,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6957983374595642,0.6175771951675415,0.7344537973403931,0.6342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6907983374595642,0.6105771951675415,0.7881932902336121,0.6388289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7495798468589783,0.6484560370445251,0.7848739624023438,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.7226890921592712,0.6484560370445251,0.7462185025215149,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6662707924842834},{"x":0.702521026134491,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.702521026134491,0.6484560370445251,0.7159664034843445,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6571428775787354,0.6484560370445251,0.7008403539657593,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرایندی","boundary":[0.5932773351669312,0.6484560370445251,0.6420168280601501,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6484560370445251},{"x":0.583193302154541,"y":0.6484560370445251},{"x":0.583193302154541,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5529412031173706,0.6484560370445251,0.583193302154541,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.6484560370445251,0.5478991866111755,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6662707924842834},{"x":0.507563054561615,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.507563054561615,0.6484560370445251,0.5327731370925903,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5025210380554199,0.6484560370445251,0.5058823823928833,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6662707924842834},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارها","boundary":[0.43361344933509827,0.6484560370445251,0.4924369752407074,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6484560370445251},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6484560370445251},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.6484560370445251,0.42352941632270813,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6484560370445251},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6484560370445251},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6662707924842834},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهایی","boundary":[0.33781513571739197,0.6484560370445251,0.40504202246665955,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6484560370445251},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6484560370445251},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6662707924842834},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.27394959330558777,0.6484560370445251,0.32773110270500183,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6484560370445251},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6484560370445251},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.2386554628610611,0.6484560370445251,0.26386556029319763,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6484560370445251},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.6484560370445251,0.22857142984867096,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.7428571581840515,0.6710214018821716,0.7848739624023438,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.6710214018821716,0.7327731251716614,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6789916157722473,0.6710214018821716,0.7176470756530762,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6470588445663452,0.6710214018821716,0.6689075827598572,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.6710214018821716,0.6504201889038086,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6067227125167847,0.6710214018821716,0.6352941393852234,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.5495798587799072,0.6710214018821716,0.5983193516731262,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5277311205863953,0.6710214018821716,0.5411764979362488,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5025210380554199,0.6710214018821716,0.5193277597427368,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6888360977172852},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.46722689270973206,0.6710214018821716,0.4941176474094391,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6888360977172852},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.42352941632270813,0.6710214018821716,0.4571428596973419,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6710214018821716},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6710214018821716},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.3949579894542694,0.6710214018821716,0.42016807198524475,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6710214018821716},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6710214018821716},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.6710214018821716,0.38655462861061096,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6710214018821716},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6710214018821716},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.3294117748737335,0.6710214018821716,0.36974790692329407,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6710214018821716},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6710214018821716},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6888360977172852},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.29243698716163635,0.6710214018821716,0.32605043053627014,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6888360977172852},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.25882354378700256,0.6710214018821716,0.2823529541492462,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6710214018821716},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2218487411737442,0.6710214018821716,0.2504201829433441,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.6710214018821716,0.21848739683628082,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.694774329662323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.694774329662323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7714285850524902,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7714285850524902,0.694774329662323,0.7848739624023438,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.694774329662323},{"x":0.7613445520401001,"y":0.694774329662323},{"x":0.7613445520401001,"y":0.713776707649231},{"x":0.7428571581840515,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7428571581840515,0.694774329662323,0.7613445520401001,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.694774329662323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.694774329662323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.713776707649231},{"x":0.7058823704719543,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7058823704719543,0.694774329662323,0.7327731251716614,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.694774329662323},{"x":0.6974790096282959,"y":0.694774329662323},{"x":0.6974790096282959,"y":0.713776707649231},{"x":0.6924369931221008,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.694774329662323,0.6974790096282959,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.694774329662323},{"x":0.6823529601097107,"y":0.694774329662323},{"x":0.6823529601097107,"y":0.713776707649231},{"x":0.6470588445663452,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6470588445663452,0.694774329662323,0.6823529601097107,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.694774329662323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.694774329662323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.713776707649231},{"x":0.6084033846855164,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6084033846855164,0.694774329662323,0.6369748115539551,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.694774329662323},{"x":0.6084033846855164,"y":0.694774329662323},{"x":0.6084033846855164,"y":0.713776707649231},{"x":0.5899159908294678,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.5899159908294678,0.694774329662323,0.6084033846855164,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.694774329662323},{"x":0.5798319578170776,"y":0.694774329662323},{"x":0.5798319578170776,"y":0.713776707649231},{"x":0.5394958257675171,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5394958257675171,0.694774329662323,0.5798319578170776,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.694774329662323},{"x":0.529411792755127,"y":0.694774329662323},{"x":0.529411792755127,"y":0.713776707649231},{"x":0.5226891040802002,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.694774329662323,0.529411792755127,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.694774329662323},{"x":0.5126050710678101,"y":0.694774329662323},{"x":0.5126050710678101,"y":0.713776707649231},{"x":0.4739495813846588,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.4739495813846588,0.694774329662323,0.5126050710678101,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.694774329662323},{"x":0.46554622054100037,"y":0.694774329662323},{"x":0.46554622054100037,"y":0.713776707649231},{"x":0.4605042040348053,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.694774329662323,0.46554622054100037,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.694774329662323},{"x":0.45042017102241516,"y":0.694774329662323},{"x":0.45042017102241516,"y":0.713776707649231},{"x":0.4151260554790497,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.4151260554790497,0.694774329662323,0.45042017102241516,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.694774329662323},{"x":0.40504202246665955,"y":0.694774329662323},{"x":0.40504202246665955,"y":0.713776707649231},{"x":0.3983193337917328,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3983193337917328,0.694774329662323,0.40504202246665955,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.694774329662323},{"x":0.38823530077934265,"y":0.694774329662323},{"x":0.38823530077934265,"y":0.713776707649231},{"x":0.3310924470424652,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چالشهای","boundary":[0.3310924470424652,0.694774329662323,0.38823530077934265,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.694774329662323},{"x":0.32268908619880676,"y":0.694774329662323},{"x":0.32268908619880676,"y":0.713776707649231},{"x":0.2857142984867096,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.2857142984867096,0.694774329662323,0.32268908619880676,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.694774329662323},{"x":0.2823529541492462,"y":0.694774329662323},{"x":0.2823529541492462,"y":0.713776707649231},{"x":0.2655462324619293,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.2655462324619293,0.694774329662323,0.2823529541492462,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.694774329662323},{"x":0.24705882370471954,"y":0.694774329662323},{"x":0.24705882370471954,"y":0.713776707649231},{"x":0.2386554628610611,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2386554628610611,0.694774329662323,0.24705882370471954,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.694774329662323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.694774329662323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.713776707649231},{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.694774329662323,0.22857142984867096,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.7546218633651733,0.7149643898010254,0.7848739624023438,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7327790856361389},{"x":0.729411780834198,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.729411780834198,0.7149643898010254,0.7462185025215149,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.716152012348175},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6907563209533691,0.716152012348175,0.7226890921592712,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.716152012348175},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.6638655662536621,0.716152012348175,0.6840336322784424,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.716152012348175},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6151260733604431,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.6134454011917114,0.716152012348175,0.6571428775787354,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6084033846855164,"y":0.735154390335083},{"x":0.5815126299858093,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.5815126299858093,0.7173396944999695,0.6084033846855164,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7173396944999695},{"x":0.583193302154541,"y":0.7173396944999695},{"x":0.583193302154541,"y":0.735154390335083},{"x":0.578151285648346,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.578151285648346,0.7173396944999695,0.583193302154541,0.735154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.6414560370445251,0.7898739624023438,0.742154390335083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.754156768321991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.754156768321991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7277311086654663,0.754156768321991,0.7613445520401001,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.754156768321991},{"x":0.7193277478218079,"y":0.754156768321991},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6974790096282959,0.754156768321991,0.7193277478218079,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.754156768321991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.754156768321991},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.754156768321991,0.6957983374595642,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.754156768321991},{"x":0.6857143044471741,"y":0.754156768321991},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6453781723976135,0.754156768321991,0.6857143044471741,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.754156768321991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.754156768321991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5983193516731262,0.754156768321991,0.6369748115539551,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.754156768321991},{"x":0.5899159908294678,"y":0.754156768321991},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5546218752861023,0.754156768321991,0.5899159908294678,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.754156768321991},{"x":0.5512605309486389,"y":0.754156768321991},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5327731370925903,0.754156768321991,0.5512605309486389,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.775534451007843},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7277311086654663,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7277311086654663,0.775534451007843,0.7596638798713684,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.775534451007843},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7193277478218079,"y":0.794536828994751},{"x":0.6957983374595642,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6974790096282959,0.775534451007843,0.7193277478218079,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.775534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.775534451007843},{"x":0.6941176652908325,"y":0.794536828994751},{"x":0.6924369931221008,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.775534451007843,0.6941176652908325,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.775534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.775534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.794536828994751},{"x":0.6487395167350769,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6487395167350769,0.775534451007843,0.6840336322784424,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6403361558914185,"y":0.775534451007843},{"x":0.6403361558914185,"y":0.794536828994751},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6067227125167847,0.7743467688560486,0.6403361558914185,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6033613681793213,"y":0.775534451007843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7933491468429565},{"x":0.578151285648346,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5798319578170776,0.7743467688560486,0.6033613681793213,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7277311086654663,0.7980997562408447,0.7613445520401001,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6941176652908325,0.7980997562408447,0.7193277478218079,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.7980997562408447,0.6941176652908325,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.7980997562408447},{"x":0.680672287940979,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.6420168280601501,0.7980997562408447,0.680672287940979,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6285714507102966,0.7980997562408447,0.6403361558914185,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6268907785415649,"y":0.815914511680603},{"x":0.6235294342041016,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.7980997562408447,0.6268907785415649,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6151260733604431,"y":0.815914511680603},{"x":0.583193302154541,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.583193302154541,0.7980997562408447,0.6151260733604431,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5747899413108826,"y":0.815914511680603},{"x":0.5697479248046875,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.7980997562408447,0.5747899413108826,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7980997562408447},{"x":0.561344563961029,"y":0.7980997562408447},{"x":0.561344563961029,"y":0.815914511680603},{"x":0.5142857432365417,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.5142857432365417,0.7980997562408447,0.561344563961029,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5109243988990784,"y":0.815914511680603},{"x":0.48571428656578064,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48571428656578064,0.7980997562408447,0.5109243988990784,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4773109257221222,"y":0.815914511680603},{"x":0.4436974823474884,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.4436974823474884,0.7980997562408447,0.4773109257221222,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7980997562408447},{"x":0.440336138010025,"y":0.7980997562408447},{"x":0.440336138010025,"y":0.815914511680603},{"x":0.41680672764778137,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.41680672764778137,0.7980997562408447,0.440336138010025,0.815914511680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.754156768321991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.754156768321991},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8171021342277527},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41180672764778137,0.747156768321991,0.7663445520401001,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/rKjtnOQZPSyudYvr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/vANbbEnyVRKNDuWi.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/aRLkyTkGPTiLHQEa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/XilEDzaTajmnEvpH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/UdwxbhghkdOkiOee.jpg","blurred":"/storage/books/a2f6cb4483350b5f/pages/ynksCxqKAAmpmzWQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0004190706292127487,0.9986696560763512,0.9990254878776941]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7361344695091248,0.3598574697971344,0.7848739624023438,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6857143044471741,0.3598574697971344,0.7260504364967346,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6807143044471741,0.3528574697971344,0.7898739624023438,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7260504364967346,0.3978622257709503,0.7848739624023438,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6521008610725403,0.3978622257709503,0.7159664034843445,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5983193516731262,0.3978622257709503,0.6436975002288818,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5579832196235657,0.3978622257709503,0.5949580073356628,0.4180522561073303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5529832196235657,0.3908622257709503,0.7898739624023438,0.42505225610733033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.450118750333786},{"x":0.7378151416778564,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7378151416778564,0.4370546340942383,0.7848739624023438,0.450118750333786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.450118750333786},{"x":0.7378151416778564,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7328151416778564,0.4300546340942383,0.7898739624023438,0.457118750333786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2554621994495392,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2571428716182709,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.2571428716182709,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2554621994495392,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2571428716182709,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.46212112832069396,0.2621428716182709,0.49037292671203614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7865546345710754,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4845605790615082},{"x":0.75126051902771,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.75126051902771,0.46674585342407227,0.7865546345710754,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.7277311086654663,0.46674585342407227,0.7462185025215149,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7159664034843445,0.46674585342407227,0.7226890921592712,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6957983374595642,0.46674585342407227,0.7042016983032227,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.46674585342407227},{"x":0.680672287940979,"y":0.46674585342407227},{"x":0.680672287940979,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6352941393852234,0.46674585342407227,0.680672287940979,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهومی","boundary":[0.5747899413108826,0.46674585342407227,0.6218487620353699,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.46674585342407227},{"x":0.561344563961029,"y":0.46674585342407227},{"x":0.561344563961029,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5327731370925903,0.46674585342407227,0.561344563961029,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5277311205863953,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.46674585342407227,0.5277311205863953,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5092437267303467,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4756302535533905,0.46674585342407227,0.5092437267303467,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.46674585342407227},{"x":0.462184876203537,"y":0.46674585342407227},{"x":0.462184876203537,"y":0.4845605790615082},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.42184874415397644,0.46674585342407227,0.462184876203537,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4845605790615082},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.36974790692329407,0.46674585342407227,0.4100840389728546,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.46674585342407227},{"x":0.35630252957344055,"y":0.46674585342407227},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3495798408985138,0.46674585342407227,0.35630252957344055,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3361344635486603,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4845605790615082},{"x":0.289075642824173,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.289075642824173,0.46674585342407227,0.3361344635486603,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.46674585342407227},{"x":0.27563026547431946,"y":0.46674585342407227},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4845605790615082},{"x":0.267226904630661,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.267226904630661,0.46674585342407227,0.27563026547431946,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصی","boundary":[0.7277311086654663,0.48812350630760193,0.7848739624023438,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6873949766159058,0.48812350630760193,0.7159664034843445,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6638655662536621,0.48812350630760193,0.6773109436035156,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5071259140968323},{"x":0.63193279504776,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.63193279504776,0.48812350630760193,0.6521008610725403,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6151260733604431,0.48812350630760193,0.6218487620353699,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.48812350630760193},{"x":0.605042040348053,"y":0.48812350630760193},{"x":0.605042040348053,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.5647059082984924,0.48812350630760193,0.605042040348053,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5546218752861023,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5445378422737122,0.48812350630760193,0.5546218752861023,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5142857432365417,0.48812350630760193,0.5361344814300537,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5159664154052734,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.48812350630760193,0.5159664154052734,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5071259140968323},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48571428656578064,0.48812350630760193,0.5008403658866882,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5071259140968323},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.45378151535987854,0.48812350630760193,0.48403361439704895,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45042017102241516,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4420168101787567,0.48812350630760193,0.45042017102241516,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43529412150382996,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.4000000059604645,0.48812350630760193,0.43529412150382996,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.48812350630760193},{"x":0.38991597294807434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.3680672347545624,0.48812350630760193,0.38991597294807434,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.48812350630760193},{"x":0.35798320174217224,"y":0.48812350630760193},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5071259140968323},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.32436975836753845,0.48812350630760193,0.35798320174217224,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3210084140300751,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3176470696926117,0.48812350630760193,0.3210084140300751,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.48812350630760193},{"x":0.30756303668022156,"y":0.48812350630760193},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5071259140968323},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.29411765933036804,0.48812350630760193,0.30756303668022156,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5071259140968323},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.27394959330558777,0.48812350630760193,0.2823529541492462,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.48812350630760193},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48812350630760193},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2521008551120758,0.48812350630760193,0.26218488812446594,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48812350630760193},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.21512605249881744,0.48812350630760193,0.24369747936725616,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.510688841342926},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7445378303527832,0.510688841342926,0.7848739624023438,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.510688841342926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.7008403539657593,0.510688841342926,0.7344537973403931,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.510688841342926},{"x":0.6907563209533691,"y":0.510688841342926},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.6672269105911255,0.510688841342926,0.6907563209533691,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.510688841342926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.510688841342926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6369748115539551,0.510688841342926,0.6571428775787354,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.510688841342926},{"x":0.6268907785415649,"y":0.510688841342926},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.510688841342926,0.6268907785415649,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.510688841342926},{"x":0.6117647290229797,"y":0.510688841342926},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.5764706134796143,0.510688841342926,0.6117647290229797,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.510688841342926},{"x":0.5663865804672241,"y":0.510688841342926},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5546218752861023,0.510688841342926,0.5663865804672241,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.510688841342926},{"x":0.5462185144424438,"y":0.510688841342926},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5327731370925903,0.510688841342926,0.5462185144424438,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.510688841342926},{"x":0.5310924649238586,"y":0.510688841342926},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.510688841342926,0.5310924649238586,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.510688841342926},{"x":0.5193277597427368,"y":0.510688841342926},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5109243988990784,0.510688841342926,0.5193277597427368,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.510688841342926},{"x":0.5025210380554199,"y":0.510688841342926},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.4739495813846588,0.510688841342926,0.5025210380554199,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.510688841342926},{"x":0.4638655483722687,"y":0.510688841342926},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.4285714328289032,0.510688841342926,0.4638655483722687,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.510688841342926},{"x":0.41848739981651306,"y":0.510688841342926},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4084033668041229,0.510688841342926,0.41848739981651306,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.510688841342926},{"x":0.4000000059604645,"y":0.510688841342926},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5308788418769836},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زوایای","boundary":[0.35798320174217224,0.510688841342926,0.4000000059604645,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.510688841342926},{"x":0.3478991687297821,"y":0.510688841342926},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3008403480052948,0.510688841342926,0.3478991687297821,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.510688841342926},{"x":0.29243698716163635,"y":0.510688841342926},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5308788418769836},{"x":0.267226904630661,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.267226904630661,0.510688841342926,0.29243698716163635,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.510688841342926},{"x":0.2571428716182709,"y":0.510688841342926},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.23193277418613434,0.510688841342926,0.2571428716182709,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926},{"x":0.2218487411737442,"y":0.510688841342926},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.510688841342926,0.2218487411737442,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.75126051902771,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.75126051902771,0.5344418287277222,0.7848739624023438,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7428571581840515,"y":0.551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.707563042640686,0.5344418287277222,0.7428571581840515,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6991596817970276,"y":0.551068902015686},{"x":0.6857143044471741,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6857143044471741,0.5344418287277222,0.6991596817970276,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6773109436035156,"y":0.551068902015686},{"x":0.6672269105911255,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6672269105911255,0.5344418287277222,0.6773109436035156,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5344418287277222},{"x":0.658823549747467,"y":0.5344418287277222},{"x":0.658823549747467,"y":0.551068902015686},{"x":0.6168067455291748,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.6168067455291748,0.5344418287277222,0.658823549747467,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6084033846855164,"y":0.551068902015686},{"x":0.5882353186607361,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.5882353186607361,0.5344418287277222,0.6084033846855164,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5798319578170776,"y":0.551068902015686},{"x":0.5731092691421509,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5731092691421509,0.5344418287277222,0.5798319578170776,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5630252361297607,"y":0.551068902015686},{"x":0.529411792755127,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.529411792755127,0.5344418287277222,0.5630252361297607,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5260504484176636,"y":0.551068902015686},{"x":0.5025210380554199,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5025210380554199,0.5344418287277222,0.5260504484176636,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4941176474094391,"y":0.551068902015686},{"x":0.48403361439704895,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48403361439704895,0.5344418287277222,0.4941176474094391,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4756302535533905,"y":0.551068902015686},{"x":0.4470588266849518,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.4470588266849518,0.5344418287277222,0.4756302535533905,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5344418287277222},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5344418287277222},{"x":0.43865546584129333,"y":0.551068902015686},{"x":0.4319327771663666,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.5344418287277222,0.43865546584129333,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4252100884914398,"y":0.551068902015686},{"x":0.3815126121044159,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صحت","boundary":[0.3815126121044159,0.5344418287277222,0.4252100884914398,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5344418287277222},{"x":0.37310925126075745,"y":0.551068902015686},{"x":0.33949580788612366,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالایی","boundary":[0.33949580788612366,0.5344418287277222,0.37310925126075745,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3294117748737335,"y":0.551068902015686},{"x":0.2705882489681244,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.2705882489681244,0.5344418287277222,0.3294117748737335,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26386556029319763,"y":0.551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2369747906923294,0.5344418287277222,0.26386556029319763,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5344418287277222},{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.5344418287277222,0.22857142984867096,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.5581947565078735,0.7848739624023438,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x&quo