1. بوکت
  2. علوم انسانی
  3. کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
  4. الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان
  5. کتاب مهارت های مسیله یابی و تصمیم گیری

کتاب مهارت های مسیله یابی و تصمیم گیری


نویسندگان : محمدعلی گودرزی , ابراهیم مزاری , عبدالرضا مجدالدین


درباره کتاب مهارت های مسیله یابی و تصمیم گیری

عرصه ی زندگی عرصه ی مواجهه ی مداوم با مسایل و اتخاذ تصمیمات متوالی است و آشنایی و تسلط بر مهارت های حل مسیله و تصمیم گیری، توصیه ای مطلوب برای دست یابی به موفقیت ها خواهد بود.

سال
۱۳۹۹
تعداد صفحات
۱۸۶
شابک
1
ایبوک شما local_library
نسخه دیجیتال smartphone laptop_chromebook
قابل مطالعه فقط در پلتفرم‌های بوکت
Booket Svg Logo
نسخه فیزیکی library_books
ارسال از طریق شرکت ملی پست ایران
شرکت ملی پست ایران


خرید یا کرایه
cancel
19